96374

Αριθμός τεύχους

4983

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

7/10/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  Ιτησία λίραι 3
  έ,ξάιιηνος 2
  Άμρρικής
  έτησια δολ. 15
  ρξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 9
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  7
  ΟΚΤΟ3ΡΙΟΥ
  1936
  γρΑφεια τυπογραφεια
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΟΤΑΥΡΟν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ ♦<'83 τκητιΐ! συμτακτησ θρ. ν. σταυρακησ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΑ Τ.Ν ΔΗΜΟΝ (11ΚΟ1ΝΟΤΗ1Ι μπορεΐ νά παροιισιασθοΰν τα στοι μιά ανώτερη ίσορρόπησι μεταξύ χεΐα έκεϊνα πού θά μορφώσουν [ των δύο αυτών κατχστάσεων. Δέν ι καινούργιες ψυχικές χαταστάσεις. ι θέλει οϋτε ωφέλειαν, ουτε ζημί Οί πολύ μεγάλοι, θά τό πιστέψε αν. τε, μπορεΐ νά διδαχθοθν άπό τούς κανονικόν Ο! λόγοι τούς όποίους α¬ πηύθυνεν ό πρωθυπουργός κ. Μεταξάς πρός τούς νέους Δη- καί Κοινοτοφχας της Διοικήσεως Πρωτευού- οης, άποτελοΰν σβφάς συμ¬ βουλάς καί ύποδείξεις, μέ γε νικωτΐραν ασφαλώς αξίαν, εργα Κ«ί είμπορεΐ ν ά είπη κ<χ- γείας. νείς 2τι άπηυθύνετο συγχρό- σθητός ό : ν«5 ΠΡ^5 βλβυς τούς δημο- δου, πού τικούς καί κοινοτικούς άρχον τ«ί τής χώρας. Ό κ. Μετα¬ ξάς ετόνισεν ότι έφόσον τό Μβμμοιτικόν κράτος κατηρ¬ γήθη θά πρέπει νά λείψουν καί βί κομματισμοί καί νά γ(νη σχοπός καί ίδανικόν των δημοτικών άρχόντων ή εξυπηρέτησις τοΰ συνόλου χαί η ηρόοδος των πόλεων χαί των χωρίων πού διοι- χούν. Καί πράγματι, ά«ό τα (ίανιχά αύτά »πρέπει νά έμ- ηνίωνται είς τό έργον των οί άρχοντες τής τοπικής αυ¬ τοδιοικήσεως. Οί Δήμοι καί αί Κοινότη* ής, ίχουν σήμερον μέγιστον προορισμόν, άλλά καί βαρύ- τκτα καθήκοντα. "Έ χούν τό καθήκον τής αναδημιουργί¬ αν τοΰ συγχρονισμοΰ, τοΰ πλήροις έκπολιτισμοΰ τόσον των πόλεων όσον καί των χωρίαν. Διότι πρέπει νά τό ομολογήσωμεν. Τόσον αί πό¬ λεις, όσον καί τα χωρία τής Ελλάδος έχουν ελλείψει; με γάλας, ανάγκας πολλάς καί παρουσιάζουν καθυστέρησιν τρομακτικήν είς ϊλβυς τούς τομεΐς καί είς όλας τάς έκ- δηλώσεις τοΰ πολιτιβμοΰ. Καί φυσικά, διά τάς ελλεί¬ ψει; καί τάς ανάγκας αύτάς, δέν ειμπορεί νά μεριμνά τό χράτος μόνον. Τό· κράτος φροντίζει καί θά φροντίση χ«ί είς τό μέλλον διά την Εκτέλεσιν των μεγάλων έρ¬ γων, πνραγωγικών, έξυγιαν- τικδν, συγκοινωνιακών. Καί θά βοηθήση τάς πόλεις καί τα χωρία έν τώ μέτρω των ύυνάμεών τού. Άλλά διά τα άλλα ζητή- ματα, τα πολεοδομικά, τής υ¬ δρεύσεως, τής καθαριότητος, τής δημιουργίας κήπων, τής άποξηράνσεως μικροε- λών, τής ανεγέρσεως σχολεί¬ ων καί κέντρων άναψυχής, τής οργανώσεως βιβλιοθήκην, τής εξυπηρετήσεως των άμέ- σων άναγκών των κατοίκων, τής κατασκευάς δημοτικών και κοινοτικών όδών καί γε- φυρων, τής δενδροφυτεύαεως πλκτειών καί άκαλύπτων χώ- ρων, τής άναπτύξεως τοπι¬ κής πνευματικήν κινήσεως καί καλλιτεχνικής ζωής, τό βάρος τής επιλύσεως των πί- πτει είς τούς Δήμους καί τάς Κοινότητας, "Ετοι γίνεται άλλωστε παντοΰ τοΰ χόσμου, είς όλας τάς πεπολιτισμένας χώρας. Καί ακριβώς δι' αυ¬ τόν τόν σκοπόν τό κράτος έθέσπισεν ωρισμένας φορο- λογίας υπέρ των δημοτικών χαί Κοινοτικών ταμείον. Διά νά έχουν οί Δήμοι χαί αί Κοινότητες τα άπβραίτητα χεφαλαια καί διά την διοί- χησίν των χαί διά την εκτέ¬ λεσιν χοινωφελών έργων. 'Αλλ' βλα «ύτά διά χά γί¬ νουν, χρειάζεται βεβαία πρω- τίστως ζηλος χκί ένδουοια- σμός. Χρειάζεται άφοσίωσΐί είς τό καθήκον. Πρέπει οί Διίμαρχοι καί οί κοινοτάρ- χαι νά εχουν εύρεΐαν αντί¬ ληψιν χαί νά έμπνέωνται άπό ύψηλά χαί ώραΐα ίδανι- κ«. Πρέπει χά είνε έξ ολο¬ κλήρου , άφοσιωμένοι είς τό δργόν των καί χά άφιερώ- νουν όλας τάς δυνάμεις των είς την υηηρεοίβιν τού τόπου πού διοικοΰν. την, οί Δήμοι καί αί Κοινό¬ τητες έχουν άναπτύξει τα τε¬ λευταία ετη μίαν άξιόλογον πράγματι δραστηριότητα.Καί εχουν έπιτύχει πάρα πολλά. Αί πόλεις άνακαινίζονται, έξωραϊζονται,πλουτίζονται μέ εργα -* πολιτισμοϋ Παντοΰ καί είνε υ>
  αί-
  σθητός ό παλμός τής προβ-
  δου πού
  ουντελεϊται μέ
  ρυθμόν. Τό άν-
  τιλαμβάνεται; κανείς κα-
  καλύτερον είς την πόλιν
  μας, δπου τόσα μεγάλα καί
  μικρά εργα έκτελοΰνται έ-
  σχάτχως μέ σύστημα, διατιθε
  μένων χάριν αυτών δεκάδων
  όλοκλήρων έκατομμυρίων
  δραχμών. Καί αί μικρότεραι
  ομως πόλεις καθώς καί αί
  κωμοπόλεις καί τα χωρία
  δέν ύστεροΰν. Παντοΰ σχε-
  δόν έκτελοΰνται εργα πού
  πρόκειται νά αλλάξουν την
  μορφήν καί τόν ρυθμόν τής
  ζωής. Όσοι περιώδευσαν την
  νήσον τελευταίως τό διεπί-
  στωσαν μέ εξαιρετικήν ευχα¬
  ρίστησιν. Καί έδώ ομως ύ-
  πάρχουν άκόμη μεγάλαι έλ-
  λείψεις καί -ανάγκαι. Ή τουρ
  κική κυριαρχία μάς αφήκε
  μίαν βαρείαν κληρονομίαν
  άπό την οποίαν πρέπει ν' ά-
  παλλαγώμεν τό ταχύτερον
  διά νά άποκτήσωμεν πραγ¬
  ματικόν πολιτισμόν. Δι' αύ
  τό, οί λόγοι τοΰ κ. πρωθυ-
  πουργοϋ έχουν την αξίαν
  των καί διά την νήσόν μας.
  Τα ίχνη τής 'Ανατολής πρέ
  πει νά έξαφανισθοΰν άπό
  τόν τόπον μας διά νά άπο¬
  κτήσωμεν την σφραγίδα καί
  τα άγαθά τοΰ εύρωπαΐκοΰ πό
  λιτισμοϋ. Κυρίως είς την ΰ
  παιθρον δπου ή καθυστέρη¬
  σις είναι άκόμη καί σήμερον
  μεγάλη·
  ασΐσς καί τής καλής ποιότη
  τος των έξαγομένων προϊ-
  5ντων μας. Καί δέν πσρελεΐ
  ψαμεν νά τονίσωμεν την τερα
  στΐαν σπουδαιότητά τού. Διά
  τό ζήτημα αύτό άλλωστε όμι
  οθν αύτά τα γεγονότσ, αύ-
  ά τα πράγματα.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Η ΠΑΙΔ1ΚΗ ΧΑΡΑ
  'Υπάρχει χάποιος τόνος αύτές
  τίς ήμέρες είς τούς δ'ρόμους: Ή
  παιδική χ«ρά ή ή χαρά των ά
  σχηματίστων ύπάρξεων. "Ετσι
  τουλάχιστον τούς εχαρακτήρισαν
  οί άμπελοφιλόσοφοι. Μολονότι σχη
  ματισμένες αί υπάρξεις αυταί—
  πάρετε πρώτα πρώτα τίς μικροθ
  λες μέ τή μαθητική ποδίτσα—
  πέρνονται είς δλα... άσχημάτιστες.
  Άλλά γιατί; Ή χαρά τοΰ παιδιοϋ
  έχει δρια άπροσδιόριστα. Είνε
  ί έ ή
  κάποτε καί μέσα
  τής γενικής χαρδς.
  δέν έχουν παρά νά
  στήν Ιννοια
  Οί μεγάλοι
  άντιγράψουν
  τίς μορφές καί τίς στιγμές της,
  γιά νά χαροθν καί αΰτοί άπόλυ
  τα καί όλοκληρωτικά.
  τής ζωής ώνόμασαν
  δλους τούς ήλικιωμέ
  Φάουστ
  συλλήβδην
  νους πού σΐρέφουν μέ νοσταλγία
  τα μάτια πρός τίς ξανθές μποΰ
  κλες. Φαντάζομαι έν τούτοις 8τι ή
  όνομασΕα ϊέν είνε καί τόσο ταιρι
  «στή... Δέν πρόκειται καθ' ίλο
  κληρίαν περΐ Φάουστ. Μεταξύ τουι
  είμαι τής γνώμης 8τι πλειοψη
  φοθν έκεΐνοι πού κρατοΰν 2να
  ηθικόν περιεχόμενον γύρω άπό την
  ένατένισιν αύιήν. Ζηλεύουν τή
  χαράν των μικρών, παρά τίς μι
  κρές, ώς δντα μέ παλμούς κ»
  αίσθήσεις, ϊσον καί πονηρίαν, πρ
  κειμένου νά φέρουν είς φώς τούς
  πολμούς χαί τίς αίσθήσεΐς. Ό
  Φρίυντ Ιχει την τελευταίαν λέξ
  είς τό ζήτημα.
  —Άλ?ά τίτ,ε γιατί οί Φάουσ
  ούτοι επικαλοθνται συχνά τόν Μ
  φιστοφελή, Γιά νά ^τούς Βώα,
  την χαράν απλώς ή καί τα νειά
  τα τους μαζύ,
  Ό δύσπιστος—κα! είναι τόσ
  πολλοί οί δΰοπΐατοι σήμερον—
  θά μποροθσε νά θέοη §να τοιοθτ,ο
  έ(ώ ημα. Ώστόσο είμαι @έβαιο
  δτι θά ευρίσκοντο έκεΐνοι κου θ(
  άντέχρουον τό Ιπιχείρημα αύτό
  Οί ήλικιαμένοι άγναντεύου'
  μέ Ιχστασιν ίνα κόσμο πού κάπο
  τε ήταν ϊικό τους καί πού οήμ
  έίώ είς την Κρή,
  λλά
  ής.
  Είνε
  ολύ μικρούς. Νά διδαχθοθν δχι
  όνον άπό αίαθηματικής άπόψεω;,
  καί άπό απόψεως κοινωνι
  καιρός νά γίνουμε παι-
  ιά, Ιχει γράψει κάπου ε'νας μετα
  :ολεμικός συγγραφεύς. ΙΙαράλο-
  α, νομίζετε; 'Υποθέτω δχι, άν
  άβωμεν &π' όψει πώς άντιλαμ-
  άνονται την χαράν σήμερον οί
  ΐολλοί. Είς την αντίληψιν αυτήν
  ιπάρχει συνηθέστατα έγω'ισμός
  :όσος πού δταν χαίρεται ό 2νας
  ιρέπει κατά κανόνα νά λυπάται
  άλλος. Κάποτε μάλιστα ή χα·
  ά αυτή άγοράζεται άναλώμασι
  οθ άλλου πού μπορεΐ νά είνε ή
  ;ολύ ευπιστος ή
  ος. Ή χαρά τού
  πολύ ίδεολό-
  παιδιοΰ είνε
  Απλώς
  Οί
  χαίρεται.
  * *
  *
  μικρές Μαντόνες
  που συ
  ναντοΰμε τώρα στούς δρίμους καί
  τα δρομάκια, μέ τα γέλια τους
  καί τίς χαρούμενες μικροπαρατη-
  ρήσεις^τους, είναι άληθινές φυσιο
  γνωμίες τής ζωής Δίδουν μέ τό
  πέρασμά τους Ινα είδος άπολυ
  τρώσεως άπό ϊλες τίς μικροέ-
  γνοιες καί τονώνουν τόν αιώνιον
  άγώνα τής ημέρας μέ τίς καλύ
  τερες προθέσεις. "Εχομεν έντός
  μας καί Ινα πολλοστημόριον άκό
  μη εοψυχίας, "Ας τό τοποθετήσω
  μέν είί τό θαυμάσιον πλαίσιον τής
  παιδικής χαράς. Είνε 8,τι χρειά
  ζεται διά νά αποκτήση ή εύψυ
  χία αυτή τίς σταθερώτερες βά
  σεις καί βιά τό παρόν καί διά
  τό μέλλον.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  ΤΟ ΕΞΙ
  ΤΩΝ ΝΟΠΟΝ ΣΤΛΦΥΑΩΝ
  Νέον ελαιουργείον.
  Καί νέον συνεταιρικόν έλαι
  ουργεΐον ίδρύεται ήδη είς την
  επαρχίαν τής Σητείας. Πρό-
  κείται περί τοθ έλαιουργείου
  τής Σφάκας πού άνοικοδομεΐ-
  ται ήδη. Ή συνεταιρική ίδέα
  ευρίσκει κατ' αυτόν τόν τρό¬
  πον τόν θρίαμβον της. Είναι
  δέ εύτύχημα δτι οί συνεταιρι
  σμοί άποβλέπουν είς την αΰ
  ξησιν καί βελτίωσιν τής πά
  ραγωγής καί ιδιαιτέρως τοθ
  ελαίου πού εΐχε παραμεληθή
  τελείως. Καί είνε χαρακτηοι
  στικόν δτι ή πρόοδος αυτή ση
  μειοΰται είς την Σητείαν, την
  τόσον έγκαταλελειμμένην μέ
  χρι χθές άκόμη είς την άπο
  μόνωσιν. Άλλ' ή Σητεία, τό
  είπομεν καί άλλοτε, πρωτοπο
  ρεΐ είς δλα. Δημιουργεΐ μόνη
  ής την πρόοδον καί τόν πό
  ^ιτισμόν της. Κσί άξίζει διά
  οθτο δχι μόνον έπαίνων άλ
  ά καί ένισχύσεως έκ μέρους
  δλων.
  Μας εδόθη κατ'
  ]ην ή εύκαιρΐα νά
  έπανάλη· ραν προτίμησιν τής καταναλώ
  άσχοληθώ σεως. Αί αποστολαί τού, γίνον
  εν μέ τό ζήτημα τής συσκευ ται ένθουσιωδώς δεκταί παν-
  τοϋ. Κυρ ολεκτικώς άνάρπα
  στοι.
  Δι' αύτό κστωρθώνει νά
  συγκεντρώση. τ0 μεγαλύτερον
  μέρος τοθ έξαγωγικοθ έμπο-
  ρίου νωπών σταφυλών είς
  χείρας τού.
  Εφέτος Ιδιαιτέρως συνεχί
  Τα σταφύλια μας εγένοντο ζει τάς έξαγωγάςμέ την ιδίαν
  νθουσιωδώς δεκτά είς τό | πάντοτε έντασιν είς Εύρώ
  ονδΐνον καί κατέκτησαν
  ήν προτίμησιν τοθ κατσνα·
  .ωτικοΰ κοινοϋ χάρις άκρι
  ώς είς ιήν καλήν ποιότητα
  καί την αρίστην άπό πάσης
  απόψεως συσκευασίαν ,-των,
  μέ την πολιτισμένην εμφάνισιν.
  ά έσπεριδοειδή μας έπίσης
  προτιμοϋνται παντοθ καί είσ-
  ωροϋν σιγά-σιγά είς δλσς
  άς καταναλωτικάς άγοράς
  ιιά τόν ίδιον λόγον. Κσί αί
  σουλτανίναι μας είνε γνωστόν
  δτι τυγχάνουν προτιμήσεως
  καί μεγαλυτέρων τιμών είς δ-
  ας τάς άγοράς δχι μόνον
  διά την μεγαλυτέραν περιεκτι
  κότητα ζαχάρου άλλά, κυρίως
  μάλιστα δι1 αύτό, διά την θαυ
  μασίαν βιομηχανικήν κατεργα
  οίαν καϊ την απαράμιλλον συ
  σκευασΐαν των.
  "Οφείλομεν δέ νά όμολογή
  σωμεν δτι ή έπιτυχία αυτή
  δέν όφείλεται είς την εύλογη
  μένην
  άγιον
  κρητικήν
  μόχθον
  γήν καί τόν
  των άγροτών
  μας μόνον. Ή Κρήτη, μέ τό
  νησιωτικόν κλΐμα, μέ
  άλμην τής θαλάσσης πού
  την περιλούει, μέ τα γόνιμα
  έδάφη της, παράγει βεβαία
  κσρπούς γλυκόχυμους, γευ
  στικούς, απαραμίλλους είς
  ποιότητα. Καί οί γεωργοί μας
  μέ την άέναον εργασίαν των,
  πην. ΕΤναι τουτο πρός τιμήν
  τού. Είναι δμως καί μία ύπη
  ρεσία πρός, τόν τόπον μας;
  την οποίαν δίκαιον είναι νά
  άναγνωρίσωμεν καί νά έξάρω
  μέν. Καί είναι επιβεβλημένον
  νά γίνη τουτο σήμερον, όπότε
  τό κράτος απεφάσισε νά θε
  ση αυστηρόν έλεγχον είς'τό
  εξαγωγικόν εμπόριον καί νά
  επιβάλη βαρείας κυρώσεις
  είς τούς νοθευτάς καί δυσφη
  μιστάς των προϊόντων μας
  είς τό εξωτερικόν.
  Άλλ'οί ένεργοθντες τό έξα
  γωγικόν εμπόριον των προϊόν
  των μας, δέν έχουν νά φοβη-
  θοθν τίιτοτε άπό τ?ά κυβερνήτι
  κά μέτρα. Διότι υπήρξαν πάν
  τοτε συνεπεΐς, διότι εφάνησαν
  πίιντοτε αξιοί τής άποστο-
  λής των. Αντιθέτως μάλιστα
  καί θά ώφεληθοϋν. Διότι θ'
  απαλλαγή ό κλάδος των άπό
  τούς τυχόν άσυνειδήτους κερ
  δοσκόπους νοθευτάς, πού έδυ
  σφήμουν δχι μόνον τα έλληνι-
  κά προϊόντα άλλά καί τό ελ¬
  ληνικόν εξαγωγικόν εμπόριον
  είς τάς ξένας χώρας.
  μέ την
  των είς
  δισρκή
  την γήν,
  προσήλωσίν
  μέ την (διο-
  φυΐαν καί την προοδευτικότη
  τα των συντελοθν δχι μόνον
  είς την αύξησιν τής ποσότη¬
  τος άλλά κσα είς την βελτίω
  σιν τής ποιότητος τής παρα-
  γωγής. 'Υπάρχει δμως καί τρί
  τος συντελεστήν είς την επι
  τυχΐαν: Τό εμπόριον. Οί Ιμπο
  ροι καί βιομήχανοι έξαγωγεΐς
  των προϊόντων μας, απεδεί-
  χθησαν αξιοί τής μεγάλης ά-
  ποστολής των. Συσκευάζουν
  Πεταχτά
  οημειωματα
  ΕΝΑ ΡΕΚΟΡ
  τα προϊόντα μας
  πον πραγματικά
  ματικόν. Καί τα
  κατά τρό-
  άριστουργη-
  προσφέρουν
  είς την κατανάλωσιν είς θαυ
  μασίαν, είς άσυναγώνιστον
  πράγματι κατάστασιν. Ή ά
  λήθεια πρέπει νά όμολογήται.
  Έχομεν ύπ' δψίν μσς ιδιαιτέ¬
  ρα-ς τάς μεγάλας επιτυχίας
  πού εσημείωσεν είς τό κεφά¬
  λαιον αύτό ή έξαγωγική έται
  ρεία σταφυλών Άβραμίδη—
  φιλιππΐδη. Ό οΐκος αύτός έρ-
  γαζόμενος άπό έτών είς τόν
  τόπον μας έξάγει μέγα μέρος
  τής σταφυλοπσραγ<όγη"ς μας κατ' Ιτος. Συνεπής πάντοτε άπέναντι των ιιαραγωγών, έ ρον δέν μπορεΐ νά είναι. Άλλά χει κερδίσει έξ ολοκλήρου κσί χαί ίνα κόσμον άφό τ4ν έποϊον την εκτίμησιν κσί την (διαιτέ Τό Περιβόλι, των Γρεβενών, είναι £να γραφΐκό χωριό, τοθ μακεδονικοΰ κάμπου πού δί¬ καια μπορεΐ νά ζητήση βρα βεΐο θάρρους καί παράσημο εύγονίας. Είκοσιπέντε άρρα βωνιάσματα εΤχε σέ μιά μο νάχα μερά. Έτσι έδικαίωσε τή φήμη τού καί απεδείχθη άξιο τοϋ όνόματός τού: Περι βόλι. Άληθινό περιβόλι τής χαράς καί κήπος ύμεναίου. Ν' άποφασίσουν σέ μιά μερά εΐκοσι πέντε νέοι κι' ίσάριθ μες νέες ν' άρραβωνιασθοθν στήν έποχή πού ό πολεμικό κατακλυσμός έφαινόταν βέβα ος δέν είναι φαινόμενο συνη θισμένο οϋτε καί άσήμαντο Είναι μιά όμαδική έκδήλωσι ήρωίσμοϋ. ΕΤν' Ενα γεγονό· πού πέρνει την εκτασι καί τή μορφή αληθινοΟ δσο καί άπι· στεύτου θαύματος. Άλλά εί τα χωρία μσς δλα είναι άκ< μη δυνατά. 'Εκεΐ οί άνθρωπο 6έν πιάνουν τό κομπάσο κα τή μεζούρα γιά νά σχεδιά- σουν καί νά μετρήσουν 8λα τα πράγματα μέ βάσι τόν έ-'μων τής φύσεως... γωϊσμό καί τό συμφέρο. ΖοΟ-' νέ μέσα στή φύσι καί γι' αύτό είναι κοντήτερα πρός τό θεό. Είναι πραγματικαί θεοί οί ΐ· διοι. Γιατί, ήλθεν ή ώρα καί δέν μπορώ νά μην τό είπω, δ¬ σο μακρύτερα βρίσκεται ό άν θρωπος άπό τόν ψεύτικο πολι τισμό τής κοσμικότητος, τόσο κοντήτερα πρός τόν προορισμό τού μένει. Μδς τό βροντο¬ φωνούν οί νέοι καί οί νέες τοθ Περιβολιοϋ των Γρεβενών πού άρραβωνιάσθηκαν προ θές καί θά σχεφανωθοθν με αύριο μέ τα λευκά άνθη τής .εμονιδς καί τοϋ ύμεναίου. "Εμείς δέν τούς καταλαβαί ομε. Μένομε έκστατικοί μπρο στά είς τα όμαδικά άρραβω- ιάσματα είκοσιπέντε νέων μέ κοπέλλες τοθ χωρίου των. Καί δέν είνε λίγοι πού υπο δέχτηκαν μέ είρωνεΐες καίάνό- ητα σκώμματα την εΐδησι. Οί σνόμπ καί οί δανδήδες ποΰ δέν καταδέχονται νά προφέ- ρουν τό «βάρβαρο» ρ, εύρη καν τό φαινόμενο «τεγίμπλ». Καί δέν εΐχαν βεβαία όδικο. Άνίκανοι ν' άντιμετωπίσουν τή ζωή καί τα προβλήματά της, ευρίσκουν τρομερά τό ζή τημα τοΰ γάμου. Τό ϊδιο καί οί άβρές ντεμουαζέλες τής ψευτοαριστοκρατίας μας. Θε λουν κ" έκεΐνες τό γάμο. Άλ λά πώς; Μονάχα γιά ν' άπαλ λαγοϋν άπό την πατρική κη δεμονία. Πά ν' άποκτήσουν μίαν άχαλίνωτην ελευθερία, χωρίς νά άναλάβουν κανένα βάρος, κανένα καθήκον. Ου τε καί τής διαιωνίσεως τοθ εΐ- δους. Είνε κι' αύτό βλέπετε έργο πού δέν άρμόζει στήν τρυφερήν ΰπόστασι καί τόν εΰγενικό προορισμό των». Έ¬ κεΐνες είναι γιά τα σπόρ, γιά τό χορό, γιά τό φλέρτ καί τόν έρωτα. Κι' αϋ τα θέλουν κομψότητα, κοκκε- ταρία καί σαμφασονισμό. Ένώ τό παιδί θέλει στοργή, αΐσθη μα, φίλτρο, συναίσθησι τοΰ ανθρωπίνου προορισμοϋ. Πράγ ματα δηλαδή καί καθήκοντα πού άνήκουν μονάχα στούς άνθρώπους τής «Μπάς κλάς»!, των χαμηλών στρωμάτων.. Των στρωμάτων άκριβθς στά όιΐοΐα άνήκουν οί χωρι κοί μας καθώς καί οί παρα γωγικοϊ άνθρωποι των πόλε ών. Γι' αύτό καί δέν πρέ πει νά φαίνεται περίεργο πώς μιά κυρία κοσμική, έμπι στεύεται δλη τή φροντίδα τής ζωής καί τής άνατροφής τοϋ παιδιοϋ της σέ μιά τα πεινή τροφό. Τό θεωρεΐ ώς £■ να καρπό μιδς κατά λάθος καί παρά τή θέλησί της εύ λογίας τής γονιμότητος, γιά την όποία δέν πρέπει νά κά μη οϋτε την παραμικρή θυ σία. Τό ΐδιο δμως δέν συμ βαίνει καί μέ τούς άπλοϊκούς άνθρώπους. Αύτοί κυριαρ χοϋνται άκόμη άπό τούς νό μους τής φύσεως. Τό άνθρώπινο ένστικτο ε' ναι ό δδηγός των. Καί βαδΙ ζουν στήν χαρά τοθ ύμενα ου μέ προθυμία καί θάρρος Καί δέχοντυι την εύλογΐα τής γονιμότητος μέ καλωσύνη καί ίκανοποίησι. Γιατί είνα πραγματικά αξιοί αυτής τής εύλογίσς. Θάπρεπε τούς ά θρώπους αύτούς νά τούς βλέ πωμε μέ σεβασμό. Είναι ο πραγματικοί ήρωες τής ζωής Οί μόνοι πού άπόμειναν γιά την τήρησι καί την μή δια στροφή καί πσρσβίασι των νό Δύο ζητήματα. Τόν τρέχοντα μήνα σύμφω· να πρός τα κεκανονισμένα πρέπει νά συνέλθη ή Τοπική Ίερά Σύνοδος τής έκκλησίας ής Κρήτης.Κσί πιστεύομεν δτι μεταξύ των άλλων θά συζη· ήσ[) καί δύο σπουδαιότατα ητήματα: Τό παλαιοημερο- λογητικόν άφ' ενός καί την εκκλησιαστικήν ένωσιν τής Βι¬ άννου μέ τόν νομόν Ήρακλεί ου άφ' ετέρου. Διά τό δεύτε ρον, καθ' δσον γνωρίζομεν, δέν έχει άντίρρησιν ουτε ή ίε¬ ρά Έπισκοπή Πέτρας. Καί εί¬ νε λογική καί δικαία ή ένωσις αύτη. Διότι ή Βιάννος ύπάγε ται τώρα πολιτικώς είς τό "Η ράκλειον μέ τό οποίον συνδέε ται κσί άμαξιτώς. Ένώ μέ την Νεάπολιν δέν ύπάρχει σύγ χρόνον μέσον έπικοινωνίας καί ή μετάβασις άπό Νεαπό¬ λεως είς Βιάννον αποτελεί ο¬ λόκληρον Όδύσσειαν. Ό καθεδρικός ναος Άγίου Νικολάου. Προόδους σημειώνει είς β- λους τούς τομεΐς καί είς δ- λας τάς έκδηλώσεις τής ζωί)ς της ή πόλις τοθ Ά¬ γίου Νικολάου. Τώρα άττέκτη σε καί νέον μεγαλοπρεπή να¬ όν τόν οποίον άνήγειρεν ή πίστις των κατοίκων της. Καί την μεθεπομένην Κυριακήν θά τελεσθοΰν τα έγκαίνια τοθ ναοθ αυτού μέ εξαιρετικήν λαμπρότητα καί μεγαλοπρέ πειαν Ή τελετή των Ιγκαι νίων θ' αρχίση άπό τό Σάβ βατον, χοροστατοθντος τοϋ θεοφιλεστάτου Πέτρας κ. Διο νυσίου. Ή πόλις θά φωταγω γηθη -λουσΐως καί θά διακο σμηθή πανηγυρικώς Την Κυ ριακήν δέ, μετά τα έγκαίνια θ' άκολουθήσουν έορταί είς τάς οποίας θά λάβουν μέ ρος χιλιάδες κόσμου πού θά συρρεύσουν έξ δλου τοθ νο μοΟ. Ό Άγιος Νικόλαος θά πανηγυρίση την πρόοδον τού. Είναι μία εύκαιρία νά επι σκεφθοΰν την τόσον συμπα θητικήν καί γραφΐκήν πρωτεύ ουσαν τοθ γείτονος, οί φίλοι των έορτών. 1^ #ρϊ '/ρί Υγειονομικοΐσταθμοί Όρθοτάτη ή ίδέα τής ιδρύ¬ σεως ΰγειονομικών σταθμών είς Σχοινιά Μονοφατσίου καί Πεθκον Βιάννου διά την παρο χήν ίατρικής καί φαρμακευτι- κης περιθάλψεως είς τούς α¬ πόρους. Διότι τα δύο αύτά δι αμερίσματα στεροθνται άμαξι των δρόμων καί έπικοινωνίας μέ τό Ηράκλειον καί έτσι ή μεταφορά ασθενών είς την πό λιν είνε δύσκολος άν δχι άδύ νατος. Θά είναι δμως δυνα¬ τόν νά μεταφέρωνται είς τούς ύγειονομΐκούς σταθμούς. Καί θά είνε έπίσης εϋκολονΐνά με¬ τ αβαίνουν οί ίατροΐ των σταθ μών είς τα πέριξ χωρία διό? Ινα παρέχουν την συνδρομήν 5 ι Μ—- 'των είς τούς άσθενεΐς.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΘΕΗΜΗΤΗ
  (Χειμερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-
  Σήμερον τό άριστούργημα «τό
  ΣΤ1ΓΜΑ» μέ των Βίκτωρ Φραν·
  σέν.
  Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πέμ
  τττηνκαΐ Σάββατον απογευματιναί
  ωρα 6 1)2 μ. μ.
  (Χειμερινός) «ΜΙΝΩΑ» -Σή¬
  μερον ό κινηματογραφικός υπέρ
  κολοσσός:«Ή κόκκινη χοοεύτρια».
  Έκτός προγράμματος Ζουρνάλ.
  Κυριακή ώρα 2 μ. μ. συνέχεια
  καΐ τέλος έπεισοδίου «Άόρατη
  Σκιά·.
  Σημ. Δευτέοα, Πέμπτη, Σάββα
  τον Κυριακή ώρα 6 1)2 μ. μ. άπο
  γευματινή.
  Άπό τού σρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Προΐστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ένα κινηματογραφι-
  κόν θαΰμα:
  ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ
  Πρωταγωνιστοϋν:
  ΒΙΚΤΟΡ ΦΡΑΝΣΕΝ
  ΣΕΣΟΥ ΧΑΠΑΚΑΒΑ
  ΛΙΖ ΝΤΕΛΑΜΑΡ1
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  ΤΣΑΐΙΟΦΣΚΗ
  "Ενα επεισόδιον πού έ-
  ξύπνησε στόν μεγάλο μου
  αουργό^τίς άθάνατες με-
  λωδίες τού.
  ιι.ίΐ::::::::::::!:::::
  Στ© Βιβλιοχαρτοπωλεΐον
  ΑΒΡΑΑΜ ΚΥΠΡΑΚΗ
  Είς Μοΐρες
  Όλα τα διδακτικά βιβλία
  καί δλα τα σχολικά ειδή.
  Γονεΐς, κηδεμόνες κάμετε
  τάς προμηθείας σας άπό τό
  κατάστημά μας.
  Είμεθα οί εύθηνότεροι.
  ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ
  Πλάκες μέ δλα τα
  νέα τρανούδια.
  Μονον
  στοΰ ΜΑΡ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
  Μ1Α ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΙΑΣΙΛΙΣΣΑ -=
  532ον
  Ή Μαρία Άντουανέττα εΐ-
  χε την συνήθειαν νά λέγη είς
  τούς οίκείους της: «Κάποια κα
  κή μοΐρα μέ καταδιώκει». ΤΗ
  το ώσαν νά ίίνοιωθε ή ψυχή
  της τί έμελλε νά συμβή είς
  την νεαρόν πριγκήπισσαν πού
  επρόκειτο νά ανέλθη είς τόν
  θρόνον τής ΓαλλΙας. Καί ή
  βσσίλισσα πού επέρασε τραγι
  κές στιγμές είς την ζωήν της,
  έξακολουθοθσε καί επί τοϋ θρό
  νού νά φοβήχσι την «κακήν
  της μοίραν». Άπό τό πεπρω
  μένον της αΰτό πού την εφε
  ρεν άπό τόν θρόνον είς την
  λαιμητόμον, εχάρισε ένα μέ
  ρος καί είς τόν μεγάλον της
  φίλον, τόν Φέρσεν. Τοΰ μετέ
  δωκε την κακοτυχίαν της. Μα
  ζΐ μέ την ευτυχία πού τοΰ έ
  χάρισε, έσφράγισε την ζωήν
  τού κσί μέ την τραγωδΐσν
  τίού τόν άκολοΰθησε μέχρι
  Τής τελευταίας τού πνοής. Τό
  τέλος τού υπήρξε άκόμη τρα
  γικώτερον καί άπό την καρά
  τόμησιν τής μεγάλης τού φί-
  λης. Ό Φέρσεν, ό ώραΐος
  Φέρσεν, ό έλκυστικός Σουηδός
  απέθανε μέ τό φρικτώτερο
  μαρτύριο ποΰ είνε δυνατόν
  νά ύποθέσΓ) άνθρωπος. 'Ελυν
  τσσρίσθη άπό τό πλήθος καί
  έλυντσαρΐσθη δυό φορές. Αύ
  τος καί ή άδελφή τού κόμησ
  σα Πιπερ ήσαν άδιάλλακτοι
  άντιναπολεντικοί καί πιστοί
  άφωσιωμένοι Φΐλοι τής σουηδι
  κης δυναστείας ή όποΐα 8-
  μως ευρίσκετο είς την παρακ
  μην της. Ήσαν κηρυγμένοι άν
  τίπαλοι τής πολιτικής ή όποία
  ήθελε νά επιβάλη την έκλο
  γήν τοθ βασιλέως υπό τής ε¬
  θνοσυνελεύσεως καί οί άσπον
  δότεροι πολέμιοι τοΰ φιλελευ
  θέρου πνεύματος τό οποίον
  είχεν άρχίσει νά επικρατή. Ή
  άριστοκρατία ήτο διά τούς
  δυο Φέρσεν, δόγμα πολιτικόν
  καί ουδέποτε ελέχθησαν οίον
  δήποτε συμβιβασμόν μέ τόν
  λαόν καί τούς άντιπροσώπους
  τού, ουδέποτε υπεχώρησαν
  είς τάς άπόψεις των. Άλλά
  ό Κσρολος 13ος, βασιλεύς
  τής Σουηδίας, προσεβλήθη ά-
  πό άποπληξίαν καί ήτο έτοι
  μοθάνατος. Ή εθνοσυνέλευσις
  εξέλεξε ώς διάδοχον τού τόν
  πρίγκηπα Χριστιανόν—Αΰγου
  —>
  στον.
  (συνεχίζεται)
  Τ. Παπαδόπουλος
  Ίατρός—όδοντίατρος
  Σωκράτους Σατωβριάνδου
  22 ΑΘΗΝΑΙ
  Αριθ. τηλεφ. 52-362
  Δέχϊται καθ' εκάστην,
  "ϋίραι απολύτως άκριβεΐς.
  ΕΝ0ΙΚΙΑΖΕΤΑ1 μαγαζείον κα
  τάλληλον κα'ι δι' αποθήκην καί
  Είς σχετικώς κεντρικήν θέσιν τής
  πόλεως. Πληροφορίαι τταρ' ημίν.
  Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου.
  δϋΟ
  Χειμερινά μοντελα
  Παρισινών οϊκων μόδας.
  θά σδς περιγράψω σή^ερα κυ·
  ρίες μου, τίς χειμερινές συλλογές
  των μεγάλων ττσρισινών οϊκων μό
  δας, Λελόν καί Λανβέν.
  Ή συλλογή χειμερινών μοντέ-
  λων τοϋ Λυσιέν Λελόν χαρακτηρί-
  ζεται άπό £να έξαιρετικά νεανικό
  τόνο. Ή σιλουέττα μέ μακρυά μέ·
  ση έξακολουθεϊ νά είνε τήςμόδας.
  Πολλα ιΐοντέλα Ιχουν γραμμή
  τΐού θυμίζει σουέτερ: έφιριιοστή
  στό κορσάζ καί στά ίσχΐα. Οί ζα
  κέττες των ταγιέρ πολύ μακρυές,
  καθώς καί τό κορσάζ ωρισμένων
  βραδυνών φορεμάτων.
  Έκτός δμως άιτό την γραμμή
  αυτή δηλαδή την σιλουέττα μέ μα
  κρυά μέση, ό Λυσιέν Λελόν λάν-
  σίφει μοντΐλα ντραπέ κα'ι φρονσέ
  είς τό κορσάζ καΐ είς τα ίσχία.
  Γιά τα σπόρ ό Λελόν επιδεικνύει
  πρακτικά μοντελα σέ κλασσικό
  στυλ: ώραιότατα μονόχρωμα ή ρι
  γωτά τουΐντ. ΈπΙσης ώραΐα άν·
  σάμπλ τα όποΐα άτΐοτελοΰνται ά
  ττό φοΰσ α μττλούζα, ζακέττα καί
  παλτό ή κάπα.
  Γιά τό άτόγευμα, χαριτωμένα
  φορέματα μέ έπ'τυχεΐς συν5υα·
  σμοΰς θαμπών καί γυαλιστερών
  ύφασμάτων. Πολλά πλισσέ κα'ι
  φρονσέ. Γαρνποΰρες άπό γοΰνι
  νες μτιάντες.
  Γιά τό βράδυ ό Λυσιέν Λελόν
  παρουσιάζει άφάνταστη ποικιλία
  Φορεμάτων: τουαλέττες σέ στυλ
  φουρρώ, καθώς κα'ι αλλες έξαιρε
  τικα φαρδειές. Μεγαλη έπίσηι
  ποικιλία στό σχήμα τοΰ ντεκολτέ.
  νΩμοι τελείως γυμνοΐ, χωρΐς μπρε
  τέλλες η αντιθέτως πολύ μυτερά
  ντεκολτέ. Μανίκια ύπερβολικά
  φαρδειά.
  Ή Ζάν Λανβέν παρουαιάζει στήν
  τελευταία της έκθεσι χειμερινών
  μοντέλων έξαιρετικα έπιτυχεϊς
  συνδυασμ^ύς ΰφασμάτων καιχρω
  ματισμών. Για τό πρωΐ λανσάρε,
  φούστες πολύ κοντές μέ μεγάλες
  πιέτετ, είς τρόπον ώστε νά δι?υ
  κολυνεται τό βάδισμα.
  Ό αΰίός οΓκος έκθέτει παλτα
  ριχτά, ίσια ή κλός, ζακέηες μο
  κρυές καθώς «αί ρεντιγκότες ύ
  περβολικά φαρδειές πού συνοδεό-
  ουν τό άνσάμπλ. Πολλές μπλοΰ-
  ζες σέ άνοικτό κόκκινο τόνο,
  ροΰζ—ντέ—ρέν. Γιά τό άπόγευμα
  ή Λανβέν λανσάρει φορέματα μέ
  μακουα μανίκια, τα όποΐα μπο
  ροΰν νά άφαιρεθοϋν σάν γ^ντια
  Μανσόν καί πλαστρόν άπό' γούνα,
  Γιά τό βράδυ, έφαρμοστά φορέ
  ματα. Μπλοθζες άνοιχτόχρωμες
  καί κεντητές, πολύ φαρδειές στή
  μέση, μέ μακρυά μανίκια πού συν
  οδεθονται άπό πολύ στενές φού-
  στες. Φορίματα στυλ άπό μουαρέ
  τοϋλι καθώς καί άπό κορδέλλες
  γκοφρέ πού θυμίζουν την μόδα
  τού 1900.
  ή Ντιστεγκέ
  λ^^^^*
  ΡΕΓΓΕΣ ΧΡΥΣΕΣ ΚΑΠΝΙΠΕΣ
  Η. δ.
  ΝΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
  'Εξαιρετικής ποιότητος, παρασκευ-
  αζόμεναι ειδικώς διά την ελληνικήν
  κατανάλωσιν.
  Αγοράζοντες προσέχετε τό σήμα επί τοΰ κι-
  βωτίου.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  'Αποκλϊΐστικοί ε'ισαγωγεϊς μετά διαρκοϋς ΐϊαρακαταθηκης:
  ΥΙΟΙ Γ. Χ. ΛΙΑΠΑΚΗ
  ~'
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ .
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλεφ. 551.
  ^
  ■■■■■ι
  ■•■■«ι
  ΕΜΜΑΝ. Μ. ΚΡΑΣΑΚΗΣ
  Ψαρικά άποικιακά, έγχώρια προϊόντα. ϊ
  . ————— — Β
  Έναντι Παλαιάς Νομαρχίας '
  έναρξις* νε'
  Γονεϊς' ΙΧχοΒικου
  Μαθηταί,
  ΚΑΤΔΣΤγΙΜΑΤΑ
  Μ.ΔΛίΚίΟΤϋ
  ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
  ΠΠ.ΒΕΐΊ!ΖΕΠθυ
  ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΜΜΑ
  οζ_οζ
  Ο έρως είς Την χώραν
  των Χρυορνοέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  'Υιτό Κλώντ Φαρέρ.
  ΚΟΙΜΩίΊ
  , μιά έρχήστρα, όχι
  πιά γκεισώ», άρχ-σε νά παίζη
  Ινα βάλς. Ή μίασες ΧόκλεΟ, θέ-
  λοντας νά|ίκανοποιήση την επι
  θυμίαν έΛίνων έχ των ποοσκε
  κλημένων ηης πού θά ήθελαν νά
  χορέψουν, δέν είχε ξεχάσει τα 6ί·
  ολιά. Καί τό τελευταΐο σαλόνι
  τοΰ «ΤοΙΙούλτ», μεγάλο χώλλ δια
  σκευασμΐνο έπΐτηδες, έγέμισεν
  άμέσως άπό στροβιλιζόμενα ζευ
  γάρια.
  —Πρέπει νά χορέψετε βάλς—·
  έπέμεινενό πρίγκηψ Άλγκέρο.
  —Μά δέν ξέρω.
  Περισσότερο καί άπω τα παι
  χνίδι μας. οί χοροί μας είνε άκα
  τανόητοι καί σκανδαλώδεις. Έ
  ΊαπωνΕα δέν είνε χώρα στήν ο¬
  ποίαν κυριαρχετ ή σεμνοτυφία γε
  νικώς, άλλά κανένας άνδρας καί
  καμμιά γυναίκχ δέν θά άπεφάσι
  ζε νά άσχν]μονή3η σέ τέτοιον
  βαθμό, ώστε νά παρουσιάση δή
  μοσία τό θέαμα μιας άναιδοθς
  περιπτύξεως σώματος πρός σώμα,
  στήθους πρός στήθος ..
  "Ομως σ:ήν άγκαλιά τοΰ
  πρίγκηπος Άλγχέρο. ή μαρκη
  σία Γιορισάκα ξέχασε μερικά
  παραγγέλματα άκόμη καί πά
  ρεδόθη, χωρίς μεγάλην άντίστα
  σιν, στό άσεμνο στροβίλισμα ·.
  —Πόσο γοητευτική είνε! —εί
  πεν ή μίσσες Χόκλευ, κυττάζον
  τας άπό τό κατώφλι τής αίθού
  σης τοθ χοροθ, την μαρκησία Γι
  ορισάκα Μιτσοϋκο, ή όποία έχό
  ρευε βάλς, λαχα'νιασμένη, ξεχτε
  νισμένη, κατακό<κινη, σφιγμένη στήν άγκαλιά τοθ ΊταλοΟ πρίγκη πος δπως 5νας μικράς φασιανός τής Γιαμάτο στά νύχια ενός με γάλου ύπερποντίου ' άρπακτικοθ όρνέοΐ). . * * * Οί τελευταΐες άκτΐνες τού η¬ λίου, ψαύοντας τα πρός δυσμάς βουνά, επάνω άπά τό παληό χω ριά Ίνάσα, μπήκαν άπό τό 4ρθά- νοιχτο φιλισΐρίνι καί Ιπεσαν έπά νω στό πρόσωπο τοθ Ζάν—Φραν σουδ Φέλτζ· σηκώθηκε άπό την πολυθρόνα τού έκλεισε τό χαρτί νι μέ τα σχεδιάσματα καί άνοιξε τόν αύρτη τής πόρτας τού. Άπό ενός τετάρτου, ή όρχήατρα είχε σιωπήσει. —Αύτό τό τρελλό ξεφάντωμα θά έχη τελειώση ϊσως — εσκέφθη κεν ό Φέλτζ. Καί βγήκε άπό τό δωμάτιό τού. (συνεχίζεται) ΜΙΝΩΑ ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ ΣΗΜΕΡΟΝ τό έργον πού θά κατάπληξιν Μέ τους κορυφαίους τής Γαλλικής όθονης ΒΒΡΑ Κθ- ΡΕΝ ΖΑΝ ΓΚΑΛΑΝ, "Ενα συγκλονιστικό δράμα κατασκοπείας που έκτυλίασϊ· ται μέσα στις πιο συνταρα- κτικές σελίύϊς τοΰ παγκοσμί¬ ου πολέμου. Ή κατάσκοπος μέ τα «Χρυσά πόοΊα» πό» έ· βαψε το άραχνοΰ—«ντο πέ· πλο της με τ* 'ίδιο της τβ αιμα. Λαμβάνει μϊρβς το μβγά- λο μπαλλέτο τής οπερας των Παρισίων. Μουσική εϊύικως ουντβθεϊσα γιά το φίλμ, μαζι μβ τίς πιο μεθυβτικές μπαλα- λάϊκες. Ένοτ άριστούργημα ρωσσι- κης υποθέσεως. Έκτος προγράμματβς Ζουρναλ. ΠΡΟΣΕΧΩΣ: Τό Σκάν- δαλον μι&ς νύχτας, Υπό την πορφύραν. Σημ: Δευτέρα - Πέμπτη- Σάββατον,Κυριακήδρα έ 1)2 μ. μ. (χπογευματινή. Κάββ Κυριακή ωρα 2 μ. μ. επϊΐσοδιακόν. Ί ι: 111111, ι: ■: ■ 11111111 ΒΑΦΕΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΒΤΙ 'Ασύγκριτες ήγγυημένες ΚΙΝΗΣΙΣ.—ΈπανηΧθον έξ 'λ θηνών δ κ. καί ή κ. Ιωάννου Άλε ξάκη, στρατηγοΰ. —Ανεχώρησε χθές έπιστρέφων είς την έν Μυτιλήνη δδράν τού ό συμπολίτης Νομώρχης κ. Άγηοίλ. Κοζυράκης μετά τής κυρΐας τού —Επανήλθεν έζ Αθηνών ό κ. Ιωάννης Συλλιγαρδος παραγελ- λιοδόχος. —"Ομοίως επανήλθεν ό κ.' Κωνο. Άλεττου5έλης βιομήχανος ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Ό κ. Γεώργιος Α Σκουλούδης καί ή δνίς Έλευ θερΐα Όρνιωτάκη έκ Ρουκάκας ήρ ραβωνΐσθησαν. Συγχαρητήρια. —Κωνσταντίνος Π. Δουκέλλης ΜαΙοη Σ. Στεφανίδου ηρραβωνί¬ σθησαν. Συγχαρητήρια. *** ΓΟρω στήν πόλι. Προμηνόεται καΐ ενταύθα επι βλητική ή μεθαυριανή τελετή διά τα_ άποκαλυπτήρια είς Αθήνας τού άνδριάντος τού βασιλέως Κων σταντΐνου. —Ιδιαιτέρως ή συυμετοχή των εκπαιδευτηρ'ων καΐ ό γενικάς ση- μαΛστολισμός της πόλεως, θά προσδώσουν είς την εορτήν ταύ¬ την έν συνδυασμώ καΐ μέ την πα- ρέλασιν. —Πανηγυρικόν καΐ εθνικόν χά οακτήρα, ώς είνε άλλως τε καΐ ή βαθυτέρα σημασία της εορτής. —Ανεκοινώθη υπό τοθ κ. Μαρι του δτι είς Άμισόν (Καρτερόν) δπου ώς γνωστόν συνεχίζονται αί ανασκαφαΐ ανεκαλύφθη ό ναύστοθ μος καΐ τό Ιερόν τής προΧστορι- κης έποχης. — Είς τό Ιεοόν τουτο διτου ή λα τρεία έσυνεχΐζετο καΐ κατά τάς μεταγενεστέρας εποχάς μέχρι καί τής έλληνιστικής ανευρέθη έπιγρα φή: «ΤηνΙ θενάταν δηλ. είς τόν Δία τόν θενάταν (τόν έκ θεών). —Έκ τής έπιγραφής τηστοποιεΐ ΐαι δτι τό Ιερόν άνήκεν είς τ6ν «Κρηταγενη Δία» δ όττοΐος ία τρεύθη έκεϊ. -Μετά την παγίωσιν της καλο καιοίας ή θερινή γυναικεϊα μόδα επανήλθεν ούτούσιος. — Ειδικώς τό ξεκάλτσωμα είνε πάλιν είς ημερησίαν διάταξιν. —Δέν ίλείτιουν έπίσης καΐ τα γνωστά «ανετα» πέδιλα μέ τα ιτεν τικιουρισμένα δάκτυλα των κάτιο <5«ρων. — Είς τόν Αθηναϊκον τύπον έγρά φησαν πολλά τα καλά διά τό Κρητικόν περίπτερον τής "Εκθέσε¬ ως θεσσαλονίκης. —Συγκεκριμένως έξαίρεται τό γεγονός δτι τό περίπτερον .τούτο είνε τό «μόνον τΐερίΊΐτερον πού 6- χει ώς διακόσμησιν κάποιο χρώ- μα τοπικόν, έστω καΐ αρχαίον, άρχαιότατον». —Ώς γνωστόν τό περίπτερον είνε διακοσμημένον είς στυλ μι· νωϊκόν, όφείλεται δέ είς την ω¬ ραίαν όμολογουμένως ίμπνευσιν καΐ την καλλιτεχνικήν πρωτοβου¬ λίαν τοθ ρέκτου Διευθυντού τής Διιφημιστικής κ. θεοδώρου Δοκου μετζίδου. — Είς την πλατείαν Κορνάρου ,Βαλιδέ Τζαμί) εγκατεστάθη άπό ιτροχθές θηοιοτροφεΐον άρκετά θε- αματικόν. —'Επιδεικνύονται έκεΐ είς δφις (βό^ς) είς κροκόδειλος, είς ούραγ- κοτάγκος καΐ είς χιμπατζής-«αύ· θεντικοΐ». — Είνε ευνόητον συνεπώς καΐ τα ενδιαφέρον τοθ κόσμου καί Ι¬ δία των λαικών τάξεων, όστις ποοστρέχει διά νά περιεργασθρ τα θηρία. —Ώς έν άλλη στήλπ γράφομεν λαμβάνονται μέτρα προνοίας διά την εΰπρέππαν καΐ εΰκοσμίαν είς -ούς άρχαιολογικοϋς χώρους. —Τα μέτρα ταυτα ήσαν άπολύ τως έπιβεβλημένα καΐ είνε άνάγ- κη νά έφαρμοσθώσι μετ* αύστη ης —Ιδιαιτέρως έν Κρήτη δπου τδ σα βυζαντινά κειμήλια ρυπαίνων τ"ΐ πολλάκις καΐ έξσφανίζονται είνε βέβαιον δτι μΐα αύστηρά έ- φαρμογή των ανωτέρω μέτρων θά επιφέρη πιθανώς άγαθά άποτε λέσματα. — Είς τόν κινηματογράφον Που λακάκη συνεχίζεται ή προβολή τού «Στίγματος», ενός ϋργου πράγματι μέ συγκλονιστικήν πλο κήν την όποιαν έμψυχώνει ό ά ξέχαστος άπό τό «Ζωντανό πτώ μα· καλλιτέχνης Βίκτωρ Φρανσέν. — Είς την Μινώα προβάλλεται ή «Κόκκινη χορεύτρια» τό έργον πού Οπερήρεσε προχθές κΓΙ ώί κοινω ική υπόθεσις καΐ ώς έκτέ λεσις. ό Ρέπορτβρ 'Εμμαν. Μαρκουλάκης Δικαστικός κλητήρ Πρωτοδικ(ί«υ Ρΐθύμνπς. Γνωρίζω τοίς δικηγύροις 'Ηρα- κλείου ότι διεκπεραιών») ταχύτα- τα πάσαν κοινοιτοίπσιν ίικογρά- ςρου ώς καΐ πάσαν εκτέλεσιν άπβ φάσβως. Διαμονήν: Λικπγβρικον Γραφβΐβν Γϊ«ργ. Γι«>«βυμον«*ν-
  νάχπ Ρέβυμνον.
  Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  ίναντι Αγ. Τίτου
  'ΕκπαιίευθίΙς εί; Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οΐανύππβτ»
  βιραπίίαν νοαημάτων τοθ
  οτοματος (ούλίτιδος, κακοσμί-
  ας) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιβτπμης.
  Έπίσης βώοντοστοιχίας καΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μΐτάλ-
  λων—Μβρ&νΐς έκ ιτβρβελβνης.
  'Εποιναφορά τ»λΐί«ς άνώδυ·
  νβς των στρ'βλοφνδν οδόν¬
  των «Ις την κανονικήν «ύτ&ν
  Βίσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  κάς 'Αντιηρόοωπος:
  ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΝ
  Ι 'Ενβικιάζ«τ«ι δωμάτιον έπιπλω-
  μένον καΐ μέ δλην την πΐριπο»
  ησιν. Πληροφορίαι ναρ' ημίν.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  'Ι,ΙΙ
  '%.
  Τό μεγάλο έργον
  ΐοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι
  ♦Ι8ον
  Πώς νά κάμη; Νά περιμένη ολίγον; Άλλ' αύ
  τοί είχον δχημα" δέν θά τούς έφθανε πλέον. Εύ
  ρέθη είς αμηχανίαν. Τέλος πάντων άιτεφάσισε νά
  κινδυνεύση" εξήλθε τοθ δωματΐου τού.
  Εΰτυχώς είς τόν διάδρομον ουδείς ήΊον, έτρεξε
  πρός την κλίμακα. Ουδείς καΐ είς την κλΐμακα
  Κατέβη τάς βαθμΐδαν έν τάχει, εξήλθεν είς την ό
  δόν, καί έπρόφθασε νά ίδη, ότι τό δχημα έλαβε πλα
  γΐαν τινά οδόν.
  "Ετρεξε ποός την οδόν εκείνην πάλιν εΐδε τό
  δχημα μακρόθεν, άλλά τό δχημα ετρεχεν. Αύτάς πε
  ζός, πώς νά τό ακολουθήση; τΗτον αδύνατον.
  Καί έ'πειτα ή"τον ενδεχόμενον νά τόν ϊδωσιν έκ τοθ
  όχήματος τρέχοντα κατόπιν καί νά τόν άναγνωρΐ
  ση ό πατήρ.
  Κατά τύχην, διέβαινεν εκείθεν έν άλλο δχημα
  άγοραΐον κενόν τουτο. €Ο Μάριος ένευσεν είς τόν
  άμσξηλάτην νά σταθή.
  — Μέ την ώραν θά σέ πληρώσω, κράζει πρός
  αυτόν, καί έν ταΰτώ πλησιάζει διά νά έπιβή.
  Ό Μάριος ήτο άνευ λαιμοδέτου, έφόρει τό πά
  λαιόν τού ενδυμα ούτινος δλειπον τα κομβία· ό χι
  των τού ήτο σχισμένος είς μίαν των πτυχών τοθ
  στήθους.
  Έστάθη ό άμαξηλάτης καί έμισόκλεισε τόν έ'νσ
  τού όφθαλμόν, τρΐβων έλαφρώς τόν λιχανόν δα
  κτυλον τής χειρός μετά τοθ άντΐχειρος.
  —ΤΙ; τοθ λέγει ό Μάριος.
  —Τα λεπτά έμπρός, λέγει ό άμαξηλάτης.
  Ό Μάριος ένεθυμήθη δτι μόνον δέκα' Εξ σολ·
  δία έκράτει επάνω τού.—Πόσα, έρωτά.—Σαράντα
  σολδΐα. .
  —Σοϋ τα ττληρώνω είς την επιστροφήν.
  Ό άμαξηλάτης άντί πάσης άποκρίοεως, ήο
  χισε νά συρίζη καί μαστίσας τόν ϊττπον τού α¬
  πήλθεν.
  Ό Μάριος είδεν άπηλπισμένος τό δχημα άνα
  χωροθν. Διά την Ελλειψιν είκοσιτεσσάρων σολδΐ-
  ων Ιχανε την χαράν τού, την ευδαιμονίαν, τόν
  έρωτα! έπανέπιπτεν είς την νύκτα! μίαν στιγμήν
  άνέβλεψε, καί πάλιν έμεινε τυφλός. Άς μή τό
  κρϋψωμεν μετενόησε πικρώς δτι κατ' εκείνην την
  ιτρωΐαν εΤχε δώσει τα πέντε φράγκα τού είς την
  αθλίαν εκείνην κόρην. "Αν τώρα είχεν Γαΰτά τα
  πέντε φράγκα, θά έσώζετο, θά άνεγεννατο' θά
  εξήρχετο έκ τοϋ έρέβους, έκ τής έρημώσεως, έκ
  τής άθυμΐας, έκ τής χηρείας τού" θά συνέδεε πά
  λιν τόν μέλανα μΐτον τής είμσρμένης αύτοϋ με¬
  τά τοθ χρυσοϋ καί ώραΐου έκεΐνου νήματος
  τοθ επί μίαν στιγμήν έπιφανέντος πρό των όμμά
  των τού, καί πάλιν κοπέντος! Επέστρεψεν άπελ-
  πις είς ιήν οικίαν Κόρακα.
  Ηδύνατο νά παρηγορηθή ενθυμούμενος δτι ό
  κ. ΛευκΙας υπεσχέθη νά επιστρέψη περί την έ
  σπέραν, καΐ δτι τότε ηδύνατο νά τόν άκολουθή
  σπ, άν εφέρετο έπιτηδεΐως" άλλ' ώς έκ τής έκ
  στάσεώς τού έκεΐνης, μόλις είχεν άκούσει την υπό
  σχέσιν ταύτην. .
  Ένώ έμελλε νά είσέλθη είς την θύραν παρε
  τήρησβ πρός την αντίθετον τοϋ δρόμου πλευρόν
  τόν Ίονδρέτην, φοροθντα τόν έπενδύτην τοθ
  «φιλανθρώπου» καί συνομιλοθντα μετά τινος άν
  θρώπου ύπόπτου εϊδους. "Ισταντο άκΐνητοι άμφότε
  ροι έντός τής χιόνος, τήτις εξηκολουθεί νά πΐπτη
  πυκνή.
  (συνεχΐζεται)
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΙΩΑΝ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
  Πλατβϊα Νικηφόρου Φωκά (Μεϊντάνι).
  "Απαντα τα διδακτικά βιβλία
  γραφική ϋλη
  είς πλουσίαν συλλογήν.
  ΠΟΛΗΣΙΣ ΧΟΝΑΡ1ΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ
  ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ
  Παιρέχονται επί πιστώσΐι «ΐς τβΰς χ. κ. Διδασκάλους
  *«ΐ τάς σχολικάς βφορείβς βίς τικάς χονδρικώς ποιλπ-
  βΙΜς.
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  "Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ·». 1-41
  Γιά Πουκάμισα—Πιζάμες, φανέλλες.
  ξΐναι μοναδικόν τό:
  «ΑΘΗΝΑΪΚΟΝ"
  ' Εγκυκλοπ α ιδ ε ί α
  Αι* έκείνους ποθ θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  >Απο ολα δι' δλους
  Ο ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
  Μία νέα έπιστήμη ίδρύεται, ή
  κοσμοβιολογία. ή δποία έξεΐά-
  ζει τα; σχέσει; καί την επιρρο¬
  ήν των φαινομένων τή; ζωής
  καί των γεωφυσικών φαινόμε¬
  νον ή καί των κασμικών, των
  προκαλούμενον δηλαδή έκ των
  πέραν τής Γής ούρανίων σωμάτων.
  Άνοίγονται ούτω νέοι όρίζονκς
  ερεύνης διά τού; επιστήμονας, δ-
  ρίζοντε; άνεξερεύνητοι άκόμη. Με
  ταξΐ» των άγνώστων αυτών φαινο¬
  μένων, τα δποϊα βεβαίως Ιχουν
  επιρροήν επί τή; ζωής, είνε καί
  δ ήλεκτρισμός τής άτμοσφαίρας,
  περί τοθ όποίου ολίγα πρίγματα
  γνωρίζομεν. Έν τούτοις δ ήλ«χ-
  τρΐσμό; αύτός τής άτμοσφαίρα;
  κάμνει, ώ; θά Ιδωμεν, ώστβ νά
  διέρχεται δ ά τοθ σώματός μας
  ηλεκτρικόν ρεθμα 200 βόλτ, έ-
  νω κινούμεθα ή καθήμεθα ά-
  μέριμνοι.
  Γενικώς πιστεύεται δτι δ ήλεκ·
  τρισμός τής άτμοσφαίρας έκδηλοθ-
  ται μόνον διά βρονιων, άστρα
  πών καί καταιγίδων, δτχν δ άήρ
  είνε—ώς εσφαλμένως άλλωστε
  λέγεται—κεκορεσμένος δι' ήλεχ-
  τρισμοθ. Τό άληθές είνε δτι ή άτ-
  μόσφαιρα τής Γής είνε διαρκώς
  ήλεκτρισμένη. Έπομένω; δ ήλεκ
  τρισμός της είνε φυσική κατά
  στάσις. Τόν ηλεκτρισμόν αυτόν
  τής άτμοσφαίρας δέν δυνάμεθα
  νά τόν αντιληφθώμεν, ύπάρχουν
  δμως μηχανήματα, τα όποΐα με-
  τροθν την δύναμίν τού μετά με-
  γάλης ακριβείας. Είς τό ήλεκτρι
  κόν αύτό πεδίον τή; άτμοσφ·>1-
  ρας προατίθενται κατά τάς θυέλ-
  λας 5λλα ήλεκτρικά πεδία ίσχυ-
  Τό χρυσοχοεΐον
  Ανδρ. Βλάσση
  Νεον
  Σάς προσψέρει τα ττειδ μοντέρνα
  κοσμήματα έκ ΠΛΑΤ1ΝΗΣ καί ΧΡΥΣΟΥ
  αρίστης τέχνης καί ήγγυημένης εργα¬
  σίας.
  Τμήμα ώροΑογ.ων
  Τα κομψότερα ωρολόγια γνήσια ΕΛΒΕΤΙΚΑ
  είς όλες τίς μάρχες τσέπης καί χειρός, άνδρικά
  καί γυναικεΐα, μέ δωρεάν παρακολούθησιν υπό
  ειδικοΰ τεχνιτού τοΰ καταστήματος.
  Τμήμα έκκΑησιαστικών
  "Ολα έν γένει τα έκκλησιαστικά είδη, ΑΡ-
  ΓΥΡΑ καΐ ΕΠΑΡΓΥΡΑ, ήγγυημένα άπό πάσης
  απόψεως καί κατά πολύ ευθηνοτερα των Αθηνών.
  Αί τιμαί μας είνε αί λογικώτεραι.
  'Αγοράζομεν παλαιά κοσμήματα είς τάς καλυ-
  τέρας τιμάς.
  ρότερα, προκαλοθντα τάς ήλεκ-
  τρικά; έκφορτίσεις—τούς κεραυ-
  νού;. Τα τελευταία αύτά φαινά
  μενά είνε ξίνα πρός τό &ρΰρ6ν
  μας, είς τό οποίον θχ έξετά
  σωμεν μόνον την φυσΐκήν καί
  διαρκή ηλεκτρικήν κατάστασιν
  τής άτμοσφ*ίρας μας.
  Διάφοραι καταμετρήσεις, γενό
  μεναι είς δλας τάς χώρας καί 6
  πό τάς πλέον .διαφόρους άτμοσφαι
  ρικάς καταστάσεις, άπέδειξαν δτι
  επί τή; επιφανείας τή; Γής δέν
  υπίρχει ήλεκτρισμός ή μάλλον,
  δπως λέγουν οί έπιστήμονες καί
  δπω; προεΐδεν δ Φαραντα!, 6
  πάρχει μόνον άρνητικός ήλεκτρι
  σμδς. Όσασδήποτε ήλεκτρικάς
  έκφορτίσει; καί άν παράγοαν τ*
  ήλεκτρικά μηχανήμχτα τοθ άν-
  θρώπου, ή έπιφάνεια τή; Γή; πα-
  ραμένει «χρνητική» Ή άτμόσφαι
  ρα βμως έχει θετικόν ηλεκτρισμόν
  διαφόρου δυνάμεως1 είς τα διάφο
  ρα στρώματα. Εάν δεχθώμεν ώ;
  μηδέν την ηλεκτρικήν δύναμιν τής
  έπιφανεία; τή; Γή;, ή θετική δυ
  ναμικότης τής άτμοσφαίρα; αύξά-
  νει έφέσον άνερχόμεθα καί τουτο
  κατά παραλλήλους ζώνας υπε¬
  ράνω τή; πεδιάδος καί μέ καιρόν
  γαλήνιον. Εί; τα κατωτέρω στρώ¬
  ματα ή διιναμικόττ); τοθ ή^-εκ
  τρισμοθ αύξάνει κατά 50—100
  βόλτ άνά έκαστον μέτρον. Εάν δ-
  μως δ καιρός είνε ψ'χρος καί
  ξηρά;, ή δυναμικότη; τοθ θετι-
  κοθ ήλεκτρισμοϋ αύξάνει κατά
  300—400 βόλτ. Έφόσον άνερχό
  μεθα ή δυναμικότης τοθ ήλεκτρι
  σμοΰ αύξάνει ολιγώτερον είς ε*
  καστον μέτρον.
  (συνεχίζεται)
  Ι»*
  «■■»«■«■■»■■■■■·■>■■■■■■■■■■■■
  ~
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  "ΑΠΟΛΛΩΝ,,
  ΟΛΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ—ΑΘΗΝΑΙ
  Τό ξενοδοχείον προτιμήσεως των Ηρακλειωτών.
  Είνε τόκεντρικώτερον των Αθηνών. Συγκεντρώ-
  νει δλα τα πλεονεκτήματα τής πλήρους άνέσεως
  καί τής ευχαρίστου διαμονής. 'ΥπηρεσΙα πρόθυμος.
  Άερισμός έξαιρετικός.
  ■■■■■ειειειειειβειεΐεΐΒ«ιβ»«»)»ειει·ειειειεΐει·ΒΒ ■■■■■■!
  Ή προσεχής έορτιη
  της άποταμιεύσεως.
  Κατόπιν συνεργασία; τοθ 6φυ
  πουργοΰ τή; Συγκοινωνία; κ. Ν ι
  κολοπούλου μετά τοθ γενικοθ διευ
  θυντοΰ των ταχυίρομικων ταμι
  ευτηοίων κ. Οίκονομίδη τό συμ
  ββύλιον τοθ ταχυδρομικοθ ταμιευ
  τηρίου απεφάσισεν 2πω; τα τα
  χυ5ρομικά ταμιειιτήρια μετάσχουν
  καί εφέτο; την 31ην τρέχοντο;
  εί; την όργανουμένην παγκέσμι
  όν εορτήν τής άποταμιεύσεως.
  Πρός τουτο ή διεύθυνσις των τα-
  χαδρομικών ταμιευτηρίων άνέλα
  βε νά όργανώση έν Ελλάδι την
  εορτήν τής πχγκοσμίου ημέρας
  τής άποταμιεύ^εως Διά τόν σκο
  πόν τοΰιον εγένετο συνεννόησις
  τοΰ ταχυδρομικοθ ταμιει/τηρίου
  μετά των υπουργείων Παιδείας,
  Έσωτερικών, Στρατιωτικών, Άε
  ροπορία;, Ναυιικών, Εργασίας
  καθώ; καί μέ την ιεράν σύνοδον,
  οργάνωσιν νεολαίας, την όργά
  νωσιν των προσκόπων καί τό
  λύκειον των Έλληνίδων, δπως
  ταυτα έν τή δικαιοδοσία των συμ
  βάλουν πρός επιτυχίαν τής έορ
  τής. Αί λεπτομέρειαι τή; εορτής
  Ηχ καθορισθοθν είς τελικήν συνερ
  γασίαν των αρμοδίων 6πηρεσιών
  τοθ ταχυδρομικοθ ταμιευτηρίοα
  μετά των διαφόρων υπουργείων.
  Κατά π%ρασχεθείσα; πληροφ^
  ρίας είς την ίορτ^ν τής παγκο
  σμίου ημέρας τής άποταμιΐύσε
  ως θά μετάσχουν δλα τα δημό
  σία καί δημοτικά σχολεΐα τοΰ κρά
  τους, απασαι αί στρατιωτικαί καί
  άεροπορικαί μονάδες, τα πληρώ
  ματα'τοθ στόλου, τα μέλη τής έ
  θνικής νεολαίας, αί προοκοπτχαΐ
  έμάδΐςκαί αίέργατικαί ίργανώσεις.
  Οί ίερεΐς κατά την ημέραν τή;
  Ιορτή; θ' άναγνώσουν πρό; τό έκ
  κλησίΐσμα άπό τοθ άμβωνος των
  έκκλησ ών εγκύκλιον τοθ μακα
  ριωτάτου άρχιεπισκόπου Αθηνών
  Χρυσοστόμου «περί των αγαθών
  τής άποταμιεύσεως» Κατά τάς
  ιδίας πληροφορίας τό τχχυδρομι-
  κόν ταμιευτηριον θά λάβη δλα
  τα μέτρα διά την πλήρη έπιτυχί
  αν τής εορτής, ή δποία ώς μοναδι
  κόν της σκοπόν ε*χει νά διαδδση
  τό πνεΰμα τής οίκονομίας καί
  τής άποταμιεύσεως.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Έθνικής Νεολαίας Ηρα¬
  κλείου.
  Καλοθνταιτην προσέχη Κυ¬
  ριακήν καί ώραν 9ην πρωϊνήν
  ακριβώς είς τό Γυμναστήριον
  άπαντες οί ανήκοντες είς την
  δύναμιν τής Ε Ο.Ν. ήτοι άξι-
  ωματικοΐ, φαλαγγϊται, σκαπα
  νεΐς καίφαλαγγΐτισσαι έν πλή
  ρει στολή 'ινα μετάσχωσι τής
  τελετής επ" εύκαιρΐα των ά-
  ποκαλυπτηρΐων τοθ άνδριάν-
  τος τοθ Βασιλέως Κωνσταν¬
  τίνου.
  Ή άπουσία οίουδήτΐοτε άξι
  ωματικοΰ ή φαλαγγΐτου συνε
  πάγεται άμεσον διαγραφήν
  μεθ' δλων αυτής των κυρώ-
  σεων.
  Ό Διοικητής τής Ε.Ο.Ν. Ή
  ρακλεΐου.
  Ιω. Δ. Μβυρέλλος
  ΠΑΡΟΡΑΜΑ
  Είς τό υπό χρονολογίαν 3 Ό
  κτωβρίου 1938 πρόγραμμα πλει
  στηριασμοθ τής Ζαχαρένια; Πι-
  τσιδιανάκη κατά Ειρήνη; συζ.
  Χαραλάμπου; Κουντουλακη τό γέ
  νο; Γεωργίου ΙΙατεράκη τό δημο
  σιευθέν είς τί υπ' αριθ. 4981
  τής 5—10—38 φύλλον τή; έφη
  μερίδος «Ανάρθωσις» έκ λάθους
  ανεγράφη δτι δ πλειστηριασμός
  γενησεται την 20 Νοεμβρίου 1930
  άντί τοθ πραγματικοθ την 20
  Νοεμβρίου 1938 καί κατά τοθτο
  διορθοθται τό είρημένον πρό
  γραμμα.
  Έν Ηρακλείω τή 6 Όκτωβρίου
  1938.
  Ό τής έπισπευδούσης πληρεξού
  σιο; δικηγόρο;.
  Νικόδημβς Κριτσωτάκης
  Κ. Μυλοποταμίτης
  όφθαλμίατρος
  Επί τριακονταετίαν άττο·
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  όφθαλμολογικά άσχολούμε-
  νος, Βέχεται, τοΰς πάσχοντος
  τοος οφθαλμούς είς τό δφθαλ
  μιατρεϊον τού, κείμενον παρά
  τφ Καμα,ράκι πλησίον τής
  Πολυκλινικής Ηρακλείου.
  Ζητεΐται πρός ενοικίασιν 5ωαό
  τιον μετά κουζίνας κατάλληλον
  οιά μονοκατοικία.
  Πληροφορίαι τταρ' ημίν.
  ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ
  Τό συμφέρον σας άτταιτεΐ νά προτιμδτε τίς.
  Ρέγγες «ΚρΙνος»
  Τό κόκκινο έλαφρδ κουτΐ παρασκευασμένο
  ειδικώς διά την Έλλάδα.
  Ποιότης ή ανωτέρα πού μπορεΤ νά γίνη. Τό έμπόρ&υμα φορτώνεται
  εΐί παραλαβήν μα?, ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟΤΗΝ ΠΗΓΗΝ »αί έχι άπό
  ψυγβϊα. ΠΩΛΟΥΜΕΝ ΡΕΓΓΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ 3ΥΛΑ.
  Δοκιμάσατέ πρός τό συμφέρον αας, εάν δέν σάς άρέσει δεχόμεθα νά
  μάς τό ίπιστρέψετε.
  ^ * ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΛΠΟ2:
  ΜΗΝΑΣ Φ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
  ΚΕΝΤΡΟΝ (Παραπλεύρως καφφενείου «"Ολυμπος»).
  —Πρωτάθλημα Τέννις 1938.
  τής παρελθούσης Κυρια¬
  κάς έγιναν τρείς άκόμη συναν-
  τήοεις διά τόν άηλοϋν άνδοών.
  Καί κατά τού; τρείς αγώνας δπω;
  άλλως τε καί κατά τοϋ; προηγβυ-
  μένους, οί νικηταΐ εκέρδισαν μέ
  μεγάλην ευκολίαν, όπως φχίνεται
  καί άπό τα ακόρ. 'Αποτελέσματα:
  1) Χρηατο; Βασιλάκης νικά Έμμ.
  Βααιλάκην 6)2, 6)2, 2) Ιωάννης
  Μηλιδάχης νικά Ί. Νιτσοτάκην
  6)1, 6)0, 3) Νικ. Παντελάκης νικά
  Γεώργ. Βοΐλκν 6)1, 6)2.
  —Τό άναλυτικόν πρόγραμμα
  /τής Ε'. καί ΣΤ'. τάξεως των
  Δημοτικών Σχολείων.
  Ανεκοινώθη αρμοδίως πρός
  γνώσιν των γονέων των μοτθητών
  τής Ε'. καΐ ΣΓ'. τάξβως των Δημβ
  τικών Σχολείων ο,τι: 'Λπό τοΰ
  αρξαμένου σχολικοΰ βτου; συμ
  φών»ς τή ύπ' αριθ. 12$ "ΐγκυκλίω
  τοΰ ύπουργείου Ορησκβυμάτων
  καί 'Εθνικιΐς Παιδείας (της 19—
  9-1938) είς τάς τάξεις Ε'. καΐ ΣΤ'.
  των προτύπων, των Παιδαγωνικων
  Ακαδημίαν έξαταξίωνΐδημοτικών
  σχολείων έςραρμόζεται τό ίσχΰον
  διά τάς δύο κατωτέρας τάξεις τοΰ
  όκταταξίου Γυμνααίου άναλυτι-
  κόν κα'ι ωρολόγιον πρόγραμμα,
  ο! δέ άπόφοιτοι των τάξεων τού¬
  των δύνανται μετά εϋδόκιμον
  κατατακτήριον εξέτασιν νά κατα-
  ταχθώσι καΐ έγγραφωσιν ο! μέν ά-
  πόφοιτοι της Εης τάξεως εις την
  Βαν τάξιν, οί δέ άπόφοιτοι τής
  ΣΤης τάξεως είς την Γήν τού ο·
  κταταξίου Γυμνααίου, ή Προγυ-
  μνασίου ή άστικοΰ οχολείου, επί
  πλέον των κατά τάς κειμένας
  διατάξκις δικαιουμένων νά έγ·
  γραφδσιν είς τάς τάξβις ταύτας
  μαθητών.
  —Δωρεαι.
  Ό ν. Νικόλ, καΐ Ευβεβία Κο-
  σμκδάκη έκ Καλεσσών κατέθε-
  σαν είς τόν Νομαρχοΰντοι Ήρα-
  κλείοα κ Γ. Συγκελάκην δρχ,
  1000 δια τό "Ασυλον τής Γερόντια
  αας είς μνήμην τής αδελφής των
  Αικατερίνης Χριστίδου.
  —Μέτρα τάξεως είς τούς άρ-
  χαιολογικούς χώρους.
  Διά τουριστικής άστυνομικής
  διατάξεως δημοσιευομένης βίς
  την εφημερίδα της Κυβερνήσεως
  κχθιεροΰντ«ι διάφορα μετρα τα
  ξεως καΐ αΰκοαμίας είς τοϋς άρ·
  χαιολογΐΜούς χώρους. Ο| επισκέ¬
  πται των μουσείων, άρχαιολογι-
  κων χώρων, βυζαντινών μνημίί-
  ων καΐ των ίστορικων χώρων καΐ
  μνημείων των καθωρισμεννν υπό
  τοΰ ΰπουργείου Παιδείας όφίί-
  λουν νά συμιτεριφερωνται άντός
  αυτών μετά πάσης κοσμιότητος.
  'Απαγορεύονται έντός των άρ·
  χαιολογικών χώρων οί χοροί,
  τα άσματα, αί φωνασκίαι ώ; χαΐ
  ή χρήσις μουσικων όργάνων. Ό-
  μοίως άπαγορεύεται ή έστίασις
  έντός των ανωτέρω χώρων άπα-
  γορευομενης καΐ τής είσαγωγής
  τροφίμων, ή κχτάκλιαις επί τοΰ
  έδαφου;, ή ασκοπος παραμονή είς
  τοΰς χώρους τούτους καΐ ή έν
  αυτοίς απόρριψις οιουδήποτε άν·
  τικειμένου ώς καΐ πάσα πράξις
  συντελοΰσα όπωαδήποτε «ίς την
  ρύπανσιν ή βλάβην αυτών καΐ
  των έν αυτοίς μνημείων. 'Απα-
  γορϊύεται ή βοσκή ώς κα'ι ή εί-
  σαγωγή οίρυδήποτΒ ζώου έντός
  των ανωτέρω χώρων. Διά την
  εκτέλεσιν συναυλιών καΐ διοργά
  νωσιν έορτών έντός των αρχαιο¬
  λογικήν χώρων άπαιτεϊται προη
  γουμένων .αδεία τού ΰπουργίίου
  Π αι δεί άς.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό γνωατό; Καθηγητή; Ρωα-
  σικοθ 'Ωδείου κ. ΤΥΧΩΝ ΜΠΟΡ¬
  ΖΩΦ επανήλθεν έξ Αθηνών.
  Άπό 1 Νοεμβρίου άρχίζει·έν·
  ταθθα μαθήματα φωνητικής μου·
  σικής καί πιάνου (σολφέζ καΐ
  θειορία).
  Πληροφορίαι εί; τό υελοπωλιϊ·
  όν Ηρατικάκη.
  ί,
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Παρασκευής
  7 Όκτωβρίου 1938
  120 Ώρα
  ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑ!
  ΠΕΡΙΣΥΝΑΨΕΩΣ ΑΝΑΚΟΧΗΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΜΠΟΛΕΜΟΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΟΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΕΘΕΛΟΗΤΑ
  ΕΞ
  ΑΘΗΝΑΙ <3 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Κατά τα έκ τού έξωτερικρύ τηλεγραφήματα μεταξύ τώ διπλωματικών κύκλων έκφράζονται ελ¬ πίδας ότι μετά την όλοκλήρωσιν τής άποχωρήσεως απάντων των έθελοντών των μαχομένων είς τάς εκατέρωθεν πά ρατάξεις έν Ισπανία, θέλει συναφθή ά νακωχή. ΊΙ άνακωχή αυτή θά παραταθή πιθα νώς καθ* όλην την διάρκειαν τού χειμώ νος, έξευρισκομένης έν τώ μεταξύ τή λύσεως ή όποία θά δοθή . είς τό ίσπα ν&κόν πρόβλημα ούτως ώστε νά παγι ωθή τό ειρηνικόν καθεστώς έν Εύρώ πή. ΟΔΥΝΗΡΑ Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΜΠΕΝΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ Ο Όκτωβρίου (τού άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ή παραίτη- σις τού Προέδρου τής Τσεχοσλοβα¬ κίας κ. Μπένες, προύξένησε βαθείαν λύ¬ πην είς τούς γαλλικούς πολιτικούς κύ- κλους. Ή «Έποχή», όργανον ώς γνωστό τής άκρας δεξιάς,άρθρογραφούσα έπ'εύ- καιρία τής παραιτήσεως τού Μπένες τονϊζε* ότι ή Τσεχοσλοβακία θέλει πε ριέλθη είς την τροχιάν τής γερμανικής αύτοχρατορίας. ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΙΘΑΝΩΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΤΑΙ ΝΕΑ ΑΓΓΛΟ ΙΤΑΛΙΚΗ ΣΥΜΦΟΝΙΑ ΑΘΗΝΑΙ β Όκτωβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Αγγέλλεται έκ Ρώμης ότι πιθανώς αυριον (σήμερον) ύπογράφεται νέα άγγλοϊταλική συμφω- νία θέτουσα είς εφαρμογήν την παλαιάν Έκ παραλλήλου τονίζεται ότι ό Ί ταλός πρωθυπουργός κ. Μουσολίνι εί νέ πρόθυμος νά πραγματοποιηθή την όλοσχερή άνάκλησιν των έθελοντών έκ τής Ίσπανίας. ΠΕΡΙΕΠΕΣΕΝ ΕΙΣ ΔΥΣΜΕΝΕΙΑΝ Ο ΣΤΡΛΤΛΡΧΗΣ ΜΠΛΥΧΕΡ ΑΘΗΝΑΙ β Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ Μόσχας μέσω ξένης πηγής, άναφέρουν ότι ό στρατάρχης Μπλύχερ, άρχη γός των ρωσσικών δυνάμεων τής "Α πω Ανατολάς ευρίσκεται υπό ουσμέ- νειαν, Η ΡΩΣΣΙΑ ΔΕΝ ΚΑΤΑΓΓΕΑΑΕΙ ΤΟ ΓΑΛΛΟΣΟΒΙΕΤΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ «3 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ τής ρωσβικής πρωτευούσης ότι ή σο- βιετική κυβέρνησις 5έν πρόκειται νά κα¬ ταγγείλη τό ύφιστάμενον ρωσσογαλλι- κόν σύμφωνον συμμαχίας. Ή πολιτική των Σοβιέτ θέλει εξαρτηθή πιθανώς καί επί τού σημείου 'τούτου, έκ τής άπω· τέρας πορείας των διεθνών πραγμάτων. ΒΑ ΚΛΕΙΣΟΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΤΑ ΓΛΑΛΙΚΑ ΪΥΗΟΡΑΓΟΗ ΑΘΗΝΑΙ « Όκτωβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Ειδήσεις έκ Πα· ριαίων άναφέρουν ότι είς περίπτωσιν ά- ποχωρήσεως των Ίταλών έθελοντών έκ τής Ίσπανίας θά κλεισθούν αυστηρώς τα ίσπανογαλλικά σύνορα των Πυρη- ναίων διακοπτομένου τοΰ έφοδιασμού τής κυβερνητικής Ίσπανίας μέσω Γαλλίας. Ό Σάϊμονδιάτότετραμερέςσύμφωνον Ή νέα τσεχοσλοβακική πολιτική. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Όκτωβρίου (ίδ. ύπηοεσία).—Έληξαν χθές αί εργασίαι τής γαλλικής βου- λής. Είς την Γερουσίαν έπρο- τάθη, έπΐσης χθές, πρός έ'γκρι σιν τό σχέδιον περί πλήρους έξουσιοδοτήσεως τής κυβερ¬ νήσεως επί τρίμηνον διά την άμεσον οικονομικήν άναδι- οργάνωσιν τοϋ κράτους. Αυ τη ενέκρινε διά ψήφων 286 έναντι 2 την πλήρη οικονομι¬ κήν Ισχύν τής κυβερνήσεως μέχρι τής 15ης Ν)βρίου. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 ΌκτωβρΙου (ίδ. ύπηρεσΐα).— Ό Άγγλος ύπουργός σέρ Σάϊμον, ώμΐλη σε χθές επί τής έξωτερικής πολιτικής τής Αγγλίας είς την Βουλήν των Κοινοτήτων. Απέδειξεν δτι τό σύμφωνον τοϋ Μονάχου υπεγράφη συνε¬ πεία πιέσεως. Απεδέχθη δτι διά πρώτην φοράν ό Φύρερ έκαμε μερικάς όμολογίας. Έ- πέμενεν είς τόν ενθουσια¬ σμόν μέ τόν οποίον εδέχθη ό γερμανικός λαός τόν κ. Τσάμπερλαιν. Καί τελικώς εζήτησεν άπό τα μέλη τήςΒου λής νά σεβασθοΰν την στα- θερότητα τοϋ κ. Τσάμπερλαιν. Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΤΣΩΡΤΣΙΛ ΚΑΙ Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΜΥΝΑ — "Ενώπιον τής βουλής ώμί λησεν έπίσηςό κ. Τσώρτσιλ ό ποΐοςέτόνισενδτι τα πρόσφατα γεγονότα άπέδειξαν πόσον ή Αγγλία έχει άμελήσει την ά μυνάν της. —Σήμερον λήγουν αί εργα¬ σίαι τής άγγλικής βουλής Ό κ. Τσάμπερλαιν θά ομιλήση έκ "νέου ίνα άνοτγγείλΓ) τό πέρας των εργασιών καί απαντήση είς τάς τε¬ λευταίας έπιθέσεις τής άντιπο λιτεύσεως. Οί εΰρωπαϊκοί κύκλοι φρο¬ νούν δτι ή κυβέρνησις Τσάμ¬ περλαιν θά ύπερψηφισθή κατά την σημερινήν λήξιν των έργα σιών τής βουλής, παρ' δλην την σφοδρότητα των έπιθέσε- ών τής αντιπολιτεύσεως. ΡΩΜΗ 6 Όκτωβρίου (ίδιαι τέρα ύπηρεσία).—Ώς είχεν ά ναγγελθή άπόψε συνέρχεται τόμέγα φασιστικόν συμβούλιον υπό την προεδρίαν τοό ΝτοΟ- τσε είς τό Παλάτσο Βενέτσια. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 6 Όκτωβρίθϋ (ιδιαιτέρα &πηρεσία).— Χθές δκ. Χίτλερ εξεφώνησε νέον σημαντι¬ κόν λόγον είς τήν' γερμανικήν πρωτεύουσαν. Δέν ανεκοίνωσε τί- ποτε τό νέον επί τής καταστάσε ως. Ηύχαρίστησεν απλώς τόν γερμανικόν λαόν καθώς καί τούς άρχηγούς των κρατών Αγγλίας, Ιταλίας καί ΓαλλΕας διότι ώς ε¬ τόνισεν έννοήσαντες ούτοι δτι εί χε φθάσει ή άποφασιστική ώρα συνετέλεσαν είς την διάσωσιν τής ειρήνη;. ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΤΟΥ ΣΙΡΟΒΥ ΠΡΑΓΑ 6* Όκτωβρίου (ίδιαιτέ ρα ύπηρεσία).—Ό πρωθυπουργός Σιρόβυ απηύθυνε χθές άνακοίνω σιν άπό ραδιοφώνου πρός τό λαόν τής Τσεχοσλοβακίας καί τούι στρατιώτας ζητήσας άπό αυτού νά τόν βοηθήσουν διά την άν διοργάνωσιν τοΰ νέου κράτουι καί την διαφύλαξιν των νέω' τσεχικών συνόρων. Ετόνισεν δτι ίθ* διατηρήση φιλικάς σχέαεις μέ 8λον τόν κό¬ σμον, ιδίως μέ τούς γείτονας λα ούς καί τουτο διά νά ζήση το λοιποΰ έν ειρήνη ή Τσεχοσλοβ κια. — "Ολίγον άργότερα ό τέω πρόεδρος τής Δημοκρατίας κ Μπένες ωμίλησεν έπίσης άπ Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τελευιαΐαι ειδή-
  σεις έκ τού έξωτερικού έπαναλαμβάνουν
  ότι είνε πιθανή ή προσχώρησις τής Τσε
  χοσλοβακίας είς τόν ά£ονα Βερολίνου
  —Ρώμης.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ίΧΕΤΙΚΗ ΣΤΛΣΙΜΟΤΗ!
  ΑΘΗΝΑΙ β Ό*τωβρίου (τοθ
  άνταποκριτοΰ μας). — Κατά τα έκ Πα¬
  ρισίων τηλεγραφήματα είς την Ισπανί¬
  αν έκτός τών))τελευταίων βομβαρδισμών,
  έπικρατεί είς δλα σχεδόν τα μέτωπα
  στασιμότ»ις. Λέγεται μάλιστα ότι ή πί
  εσις την όποιαν ήσκουν οί έθνβκοί επί
  τίνων σηΊ-είων τού μετώπου τού "Ε·
  βρου έχαλαρώθη έπαισθητώς.
  ΤΕΛΕΤΗ ΔΙΑ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ β Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Επ* εύκαιρία
  των άποκαλυπτηρίων τού άνδριάντος
  :οΰ βασιλέως Κωνσταντίνου θά γίν/) έ·
  πιβλητική τελετή είς τό Πανεπιστήμι-
  όν. Ή τελετή θά >άβη χώραν την πρω?
  ~ν τού Σαββάτου.
  Έξ άλλου είς την τελετήν^ των άπο¬
  καλυπτηρίων Θά μετάσχουν όλαι γενι¬
  κώς αί όργανώσεις έργατών Αθηνών
  :αί αί των παλαιών πολβμιστών.
  ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
  ΔΙΑ ΤΑΣ ΤΟΠΙΚΑΣ ΑΝΑΓΚΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ β Όκτωβρίου (τού
  νταποκριτού μας).— Ανεκοινώθη ότι
  :ρός την κυβέρνησιν άποστέλλονται κατ'
  ■ύτάς τηλεγραφήματα άν«ό μέρους πολ-
  λών δήμων καί κοινοτήτων έκφραζόν-
  των την ευγνωμοσύνην των κατοίκων
  διά τό ενδιαφέρον ταύτης προκειμένου
  ά θεραπευθώσι ζωτικού χαρακτήρος
  άνάγκαι των περιφερειών των·