96379

Αριθμός τεύχους

4984

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

8/10/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμρρικής
  έτησία οολ. 15
  έξάμηνός » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΣΙΒΟΑΤΟΝ
  8
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1958
  "ΠΓ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΠΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ «8*
  ΤΒΕΥΒΥΙΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Άσχβλβύμενοι πρβχθές μ έ
  τας συμφωνίας τού Μβνάχου,
  έγράφβμεν ότι ή καλυτέρα
  ουνέχεια τοΰ πολιτικοΰ κα-
  τευνασμοΰ πού επήλθεν έν
  Εΰρώπη θά ήτο ή άνάληψις
  προσπαθείας διά την ρύθμισιν
  καί των οικονομικήν προ
  βλημάτων πού κρατοΰν είς
  διάστασιν τα έθνη καί προ-
  χκλοΰν τάς διαταραχάς είς
  τάς οχέσεις των λαών. Διότι
  χ»ρίς οικονομικήν όμαλό*
  Τητα καί συνεργασίαν δέ ν
  ειμπορεί νά νοηθή καί νά
  υπάρξη πολιτική γαλήνη καί
  ηραγματική είρηνικη ζωή.
  Εύτυχΰς ή προσπαθεία αυτή
  ήρχισεν ήδη εκδηλουμένη.
  Ή πρωτοβουλία άνήκει είς
  την κυβέρνησιν τοΰ Λονδί¬
  νον. Φαίνεται δέ ότι ή προσ
  πίΒειχ επιλύσεως τοϋ οΐκο-
  νβμικοΰ προβλήματνς θά ε-
  ; 0 ώς βάσιν την περίφημον
  έκθεσιν τοϋ τέως πρωθυπουρ-
  γοΰ τοΰ Βελγίου κ. Βάν
  Ζέελανδ καί την οικονομι¬
  κήν συνεργασίαν Αγγλίας
  χαί Ήνωμένων Πολιτειών.
  Καί τό γεγονός αύτό δημιουρ
  γεΐ πολλάς ελπίδας. Διότι τί¬
  θεται μιά βάσις στερεά, απο¬
  λύτως ασφαλής επί τής ο¬
  ποίας ειμπορεί νά στηριχθή
  τόν οίκονομικόν οίκοδόμη-
  μα τού κόσμου, πού θά προ¬
  έλθη άπό την ,σΰγκλησιν μι-
  άς είδικης παγκοσμίου συν-
  διασκέψεως.
  Φυσικά έμως δέν πρέπει
  νά £ν&μένΌνν οί λαοί νά ί¬
  δουν ταχέως τα άποτελέσμα-
  τα τής προσπαθείας αυτής.
  Διότι, μοναδική λύσις διά
  την οικονομικήν ίσορρόπη-
  αιν καί <5 την συνεργασίαν των διαφόρων χωρών, είνε ή επάνοδος είς τό σύατημα τής ελευθερίας των συναλλαγών χκί ή καταρρεύση των τελω- νιακών τειχών πού υψώθη· οκν πελώρια κατά τα τελευ¬ ταία έτη. Καί ή λύσις αύτη τοΰ οΐκονομικοΰ δράματος', ι»ύ θά επιτρέψη την οικο¬ νομικήν άνάρρωσιν των χω· ρών της γής, περικλείει πολ- λούς κινδύνους, Ιδία διά τα χράτιι έκεΐνα των οποίων ή οικονομί« είνε δασμοσυντή- ρητος, εάν δέν μελετηθή προηγουμένως καί δέν προε- τοιμασθή καλώς. Είς πλείστα κράτη έχουν άναπτυχθή βιο- μηχανίαι κ«ί έπιχειρήσεις χάρις ακριβώς είς τα τελω- νιακά; τείχη πού υψώθησαν τελευταίως καί τούς έπιβλη- θέντας προστατευτικβύς δα- σμού?. Καί αί έπιχειρήσεις αύ ταί θά κινδυνεύσουν νά πα- ρασυρθοΰν άπό τό κΰμα τής ελευθερίας των διεθνών βίκο- νομικών συναλλαγών, εάν τα τείχη αύτά κρημνισθοΰν αποτόμως. ©ά χρειασθή έπομένως μα κρά προπαρασκευαστική έρ- γασία, έμπεριστατωμένη καί σοβαρά μελέτη άπό είδικούς, πρίν άντικατασταθοΰν τάσυ- στήματα τής κλειστής ο'ικο- νομίας καί τής έθνικής αύ- ταρκείας διά τού συστήμα- τος τοϋ οικονομικόν φιλε- λευθερισμοϋ πρός τό οποίον αποβλέπει καί πάλιν ό κό σμος. Καί φυσικά ή μελέτη αυτή θά γίνη, εάν κατ' αρ¬ χήν τα κράτη συμφωνήσουν οη είνε άναγκαΐα καί κα- τορθωτή ή είλικρινής οίκο- νομική συνεργασία των. Η Ελλάς, όπως εχει το¬ νισθή κατ' επανάληψιν άπό τούς άρμοδιωτέρους έκπρο- σώπους της οίκονομικής της ζωης, θά έβλεπε μέ βαθείαν Ικανοποίησιν καί ιδιαιτέραν ευχαρίστησιν την επίτευξιν τοιαύτης συμφωνίας μεταξύ των κρατών. Διότι ή συμφω- νία αύτη, θά έφερε την οικο¬ νομικήν άνάρρωσιν τοΰ κό¬ σμου. Έπειτα ή διευθέτησις των οικονομικήν προβλημά- των καί ό τερματισμός των οικονομικήν άνταγωνισμών θά είχεν ώς φυσικόν άποτέ- λεσμα την κατάπαυσιν κα) των πολιτικών διενέξεων καί την εξασφάλισιν τής είρή νης επί μακρόν. Καί ή Έλ λάς εϋχεται ακριβώς την δι¬ ατήρησιν τής είρήνης διά νά δυνηθή ν' άνασυγκροτηθή πλήρως καί νά βαδίση άπε- ρίσπαστος την οδόν τοΰ πολι τισμοΰ καί τής έθνικής άνα δημιουργίας της* ΤΑ ΤΗΣΠΕΑΙΑΑΟ ΠΑ ΕΡΓΑ Σ ΜΕΣΣΑΡΑΣ Ή κατασκευή των. μεγά- λων παραγωγικών Ιργων τής Μεσσαράς ειμπορεί νά θεώ Ρήται πλέον ώς γεγονός. Ή συναψις τοΰ δανεΐου των πενπ,ντα έκατομμυρΐων δραχ μών παρά τής Άγροτικής Τραπέζης διά την χρηματο δότησιν των έργων ενεκρίθη. Καΐ ή μελέτη καΐ εκτέλεσις ανετέθη είς την παγκοσμίου Φήμης ειδικήν έταιρΙανΜπούντ ή οποΐα κατεσκεύασε κσί τα μεγάλα παραγωγικά εργα τής Θεσσαλίας καί Μακεδο νΐσς καί εκτελεί τώρα καί τα £ργα Μάλεμε καί Κουρνά Χανίων. "Ήδη ή έταιρία αύ τή απέστειλεν άπό ημερών τόν μηχανικόν της κ. Βου γιούκαλον είς την πόλιν μας διά τάς σχετικάς προετοιμα οίας προκειμένου νά κατέλ θουν έντός τοθ 8)βρίου κσΐ οί εΐδικοί μηχσνικοί πού θά μεταβοθν είς Μεσσαράν διά την έπιτόπιον μελέτην καί την έκπόνησιν των σχεδίων των άποστραγγιστικών — άρδευτι κων καί έξυγιαντικών έργων. Ώς είμεθα δέ είς θέσιν νά γνωρίζωμεν θά κατσβληθή κάθε δυνατή προσπαθεία διά την ταχυτέραν έκτιόνησιν των σχετικών σχεδίων καί μελε των ώστε ή εκτέλεσις των έ'ρ Υων ν' αρχίση άπό τοθ προ σεχοϋς θέρους. Διά τό ζήτη μα αύτό άλλωστε εχει ένδια φερθή καί ό κ. πρωθυπουργός καί ό ύπουργός Γεν. Διοικη τής κ. Σφακιανάκης ό οποίος καί τό παρακολουθεΐ έκ τοθ σύνεγγυς. Πόσην δέ σημασίαν εχει διά την Μεσσαράν, άλλά καί διά την Κρήτην ολόκληρον ή εκτέλεσις των έργων αυτών είναι περιττόν ν ά τονίσωμεν. Διότι είναι εϋκολον είς πάν τας νά άντιληφθοθν. Τα έργα αύτά θ' άποδώσουν πρός παντοίαν καλλιέργειαν περΐ που πενήντα χιλιάδας στρέμ ματα εύφορωτάτης γής, πού καλύπτονται σήμερον άπό £ λη καί τέλματα. Θά έξαλεΐψουν οριστικώς πλέον τούς κινδύνους πλημ- μυρών. Θά καταστήσουν άπε- ράντους έκτάσεις άρδευσί- μους. Καί επί πλέον θά έξαφα νΐσουν τάς έστίας των άνω φελών κωνώπων καί θά ά- παλλάξουν τόν ωραίον κάμ¬ πον άπδ την μάστιγα τής έ λονοσίας πού άποδεκατΐζει τώρα τόν πληθυσμόν. Χάρις είς τά,έ'ργα αύτά, ή πσραγω γή τής Μεσσαράς θά διπλα- σιασθή ϊσως μάλιστα καί θά τριπλασιασθή. Θά άναπτυ- θθοθν,,νέαι καλλιέργειαι. Θά γενικευθοϋν τα έπιστημονικά συσχήματα καλλιεργεΐας καΐ ετσι έκ παραλλήλου πρός την ποσοτικήν αύξησιν θά επι¬ τευχθή καί ποιοτική βελτίωσις τής παραγωγής. Ή Μεσσα- ρά χάρις είς τα εργα αύτά θά μεταβληθή είς Ενα άπέραν το περιβόλι πλούτου καΐ χα- ράς, είς μίαν πραγματικήν γήν τής έπαγγελΐας. 'Εκεΐ δπου άπλώνονται σήμερον ά- προσπέλαστα τέλματα δπως ό περίφημος «άφραθιδς» τοθ ΤυμπακΙου καί τα λειβάδια τοθ Πετροκεφαλΐου καΐ τοθ Άγίου Ιωάννου, θά βλαστή- σουν τότε όπωροφόρα δέν- δρα καί θ' άνθίσουν κήποι έ· σπεριδοειδών καί λαχανικών. 'Εκεΐ οπου έμφωλεύουν σή¬ μερον οί άνωψελεΐς θά ύπάρ- χουν πηγαι πλούτου. Καί άντί· τής θλΐψεως καΐ τής άθυμίας πού προκαλεΐ ή έλονοσία θά ύ πάρχπ ή χαρά τής ύγεΐας καί τοθ πλούτου. "Εν τώ μεταξύ άλλωστε θά έχη όλοκληρωθή καΐ τό συγκοινωνιακόν δίκτυ¬ ον. Αί μεταφοραΐ θά είναι ευ- κολοι καΐ φυσικά εύθηνότε- ρσι άπό σήμερον. Καί έτσι τα πλούσια προϊόντα τοθ κάμ που αΰτοϋ τής θεϊκής εύλογί- ας θά διοχετεύωνται είς δλην την άλλην Κρήτην καί ή ωφε¬ λεία θά είναι γενική. Τα έκα τόν έκατομμύρια πού θά δα- πανηθοϋν διά την έξ ολοκλή¬ ρου κατασκευήν καί άποπερά τωσιν των έργων θ' άποσβε- σθοθν ταχέως. Ή δαπάνη των δμως δέν θά ώφελήση. την Μεσσαράν μόνον. Θά ώφελή στ) ολόκληρον την Κρήτην. Θά ώφελήση, την έν γένει εθνικήν οίκονομίαν. Όπωσδήποτε οί κάτοικοι τής Μεσσαράς πού θά αίσθανθοϋν αμεσώτερον την ωφέλειαν δέχονται μέ Ιδι¬ αιτέραν ικανοποίησιν την ε¬ κτέλεσιν των έργων αυτών. Καΐ αίσθάνονται βαθυτάτην ευγνωμοσύνην πρός έκεΐνους οί όποΐοι έπρωτοστάτησαν κσί συνετέλεσαν όπωσδήποτε είς τουτο. Διότι ή εκτέλεσις των παραγωγικών έ'ργων ά πετέλει πάντοτε τόν διακαέ στερον πόθον, τόν μεγαλύτε¬ ρον καημόν των Μεσσαριτών. ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΣΤΑΦΙΔΩΝ III ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗ! ΠΤΟΣΕΟΣΙΟΙ [ Εκ μέρους τής Ενώσεως Σουλτανοπαραγωγών, μας έΌτάλη- σαν πρός δημοσίευσιν αί κάτωθι άνακοινώσεις, σχετικώς μέ τα αί- τια τής νέας πτώσεως^τών τιμών των σταφίδων]: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΕΝΡ.ΣΕΟΣ ΣΟΥΛΤΑΝΟΠΑΡΑΓ«Γ!ίΝ ΚΡΗΤΗΣ Α. Ε. Ή παρακολουθήση καί μ£- λέτη τής εξελίξεως των τιμών των σταφίδων έν τή άγορά Ηρακλείου όποχρεοΐ τό Διοι¬ κητικόν Συμβούλιον τής Ένώ σεως Σουλτανοπαραγωγών είς την δημοσίευσιν των κά τωθι: Μετά την αποκατάστασιν των γεγονότων άτινα συνε- τάραξαν τελευταίως την εύ· ρωπαϊκήν γαλήνην καί μετά την εμπέδωσιν τής πρώτης τάξεως είς τάς συναλλαγάς, αί τιμαί των σταφίδων σημει ώσασαι πτώσιν λόγω τοθ έκ τής αίτίας ταύτης δημι- ουργηθέντος πανικοϋ, έπανήλ- θον είς τα κανονικά αυτών έπίπεδα πρός δφελος τής παραγωγής. Είς τό καλόν τουτο άποτέ- λεσμα συνέβαλεν ή διαφωτι- στική δράσις των γεωργικών όργανώσεων, τής Άγροτικής Τραπέζης καΐ ημών, άλλά καί ή έκ μέρους των σταφι- δοπαραγωγών έπιδειχθεΐσα πειθαρχία. "Ηδη άπό τής παρελθούσης Τετάρτης τό εμπόριον έπω φελούμενον καί πάλιν τής αύ- ξηθεΐσης ττροσφοράς έρριψε τάς τιμάς των σταφίδων είς έπίπεδα κατωτέρα των κανο νίκων. Τό γεγονός τουτο έφ' όσον θά περιωρίζετο έντός των μέ- χρι χθές σημειωθέντων όρίων, δέν θά έγέννα καΐ τόσον σο βαράς ανησυχίας διά την πε ραιτέρω τύχην τοθ προ (όντος, καθ" δσον τάς συνεπείας έκ τής άπολαβής μικροτέρων τι¬ μών θά υφίσταντο οί παρα- γωγοί, οΐτινες διά τής ιδίας των τακτικής δίδουν την εν¬ τύπωσιν τής άθρόας προσφο- ράς. Έπειδή δμως διά τής τακτικής αυτής ένισχύεται ή προσπαθεία τοθ σταφιδοεξα- γωγικοθ έμπορίου πρός ύποτί μησιν τοθ προϊόντος είς τάς καταναλωτικάς άγοράς καί ιδία έν τή γερμανική, ήτις ά- γορά άσκεΐ σήμερον την μό νην επίδρασιν επί τής δια μορΦώσεως των τιμών των σταφίδων, ή καθ' ημάς Έ νωσις άποδίδουσα ίδιάζου σαν σημασίαν επί τής παρα τηρουμένης ταύτης τάσεως, ήν διά λόγους αποκλειστικώς εί δικωτέρων έπιδιώξεων καί ού χί γενικωτέρων άκολουθεΐ τό έν λόγφ εμπόριον καί έξ ής δή μιουργοΟνταΓάδίκως κάκιστα δεδομένα διά την περαιτέρω διαμόρφωσιν των έπιπέδων των τιμών διαθέσεως τοϋ υπο λοίπου τής παραγωγής, κρού εί τον κώδωνα τοθ κινδύνου, καλοθσα τούς ένδιαφερομέ νους παραγωγούς νά έπιδεί ξουν την απαραίτητον ψυχραι μίαν καί ν' άποφύγουν έπιμε λώς την σπουδήν έκ τής ο¬ ποίας τελευταίως κατέχονται διά 'ιήν πώλησιν τής σταφί δος των. Είς την σύστασιν ταύτην προβαίνει τό Διοικητικόν Συμ βούλιον τής Ενώσεως έν τή πεποιθήσει τού, δτι κατά τάς παρούσας συνθήκας, όντως τυγχάνει αδικαιολόγητος ή ύ ποτίμησις των σταφίδων έν Γερμανία, κάτω των υπό των γερμανικών άρχών έγκρ νομέ νων όρίων, φρονοθν αντιθέ¬ τως δτι τό εμπόριον είχεν υπο χρέωσιν νά μή στέρξη την υπο τίμησιν δεδομένου δτι ή καθο ρισθεΐσα διά τής τελευταίας έλληνογερμανικής έμπορικής συμβάσεως δυναμικότης είσα- γωγής σταφίδων έν Γερμανία, είναι λίαν σεβαστή καί μέλλει διά τής όμαλής χρησιμοποιή σεώς της διά των κατά μήνα κατανομών ν' άπορροφήστι μό· νη αυτή τό πλείστον τής πά ραγωγής μας. Αντιθέτως ή τάσις πρός ύποτίμησιν των σταφίδων τόσον έκ μέρους τοθ ενταύθα δσον έν Πειραι¬ εί έξαγωγικοθ έμπορίου φο- βούμεθα δτι θά έχη, ώς συνέ¬ πειαν τόν επίσημον πλέον κα θορισμόν υπό των γερμανικών άρχών κατωτέρων τιμών. Την αρμόζουσαν απάντησιν είς τάς ενεργείας ταύτας τοθ έμπορίου εχει την δύναμιν νά δώση ή παραγωγή. Ημείς δέ έχόμενοι των άνω τέρω αντιλήψεων, έστράφη μέν επισήμως πρός την κυβέρ νησιν πρός διόρθωσιν τοϋ πά ρατηρουμένου άτόπου. Ηράκλειον 7 Όκτωβρίου 1938 (Ή "Ενωσις Σουλτανοπαραγω- γών Κρήτης Α. Ε.) ΟΠΩΣΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ ΦΘΙΝΟΠΟΡΙΝΗ ΑΙΘΡΙΑ Ή αίθρία τοθ φθινοπώρου είνε Ισως τό καταλληλότερον μέσον διά νά άποδειχθή δτι είνε τό φθινόπωρον ή γλυκυτέρα έποχή. Άς τεθοθν είς τό περιθώριον οί ρωμαντικοί—άλλως τε έχουν τεθή άπό αιώνος. Αύτά τα γαλανό τε- λάρο, αύτό τό φώς καί αύιή ή άναγλυφική φινέτσα των γύρω πραγμάτων, δέν, είνε γιά μελαγ- χολικές ίδιοσυγκρασίες. Άπό τό πανθεϊστικό τους σύνολον πηγάζει αάν άπό μυστηριώδες συντριβάνι μία πίστις: Ή ζωή είνε ώραία. —Πρό παντός δταν την πέρνει τΗτο επιβεβλημένον. Διά την τήρησιν τής τάξεως, καθαριότητος καί εύκοσμίας είς τούς άρχαιολογικούς χώ- ρους, ή τουριστική άστυνομία λαμβάνει διάφορα μέτρα. Πό λύ ορθώς. Ή λήψις των μέ τρών αυτών ήτο πράγματι έ- πιβεβλημένη. Διότι οί άρχαιο λογικοί τόποι άποτελοθν χώ ρους ίερούς τούς όποίους 8- λοι πρέπει νά σέβωνται. Άπο τελοθν άκόμη τα μέρη πού προσελκύουν καί συγκεντρώ νούν τούς ξένους πού μάς έ πισκέπτωνται. Καί άπό την είκόνα των μερων αυτών, σχη ματίζουν οί ξένοι Ιδέαν τοθ πολιτισμοθ μας. Πρέπει δέ νά ομολογήσωμεν δτι είς τό πά ρελθόν δέν θά είμποροΰσαμεν νά καυχηθώμεν διά τόν πολι¬ τισμόν μας. Άλλά τό παρελ¬ θόν δέν όμοιάζει μέ τό παρόν. Καί δέν θά έχη καμμίαν σχέ¬ σιν μέ τό μέλλον. <^' * ί#» Τό Λασήθι. Διά την αποπεράτωσιν τής όδοΟ/Αγίου Νικολάου—Λαση κανείς δπως έρχεται. —Καί δταν δέν την πέρνει ά¬ κόμη... Ό άντιρρησίας έδυσκολεύθη νά πεισθή μέ τό τελευταΐο αύΐό.Άλλ' ήτο γεγονός δτι ή φθινοπωρινή αίθρία είνε κάτι εξω άπό τό φθι νόπωρον τοθ Μιλβοά. Εις μάτην ό Σαμαίν Ιγραψε έκεΐνο τό δαν τελλένιο «Περιβόλι τής Ίνφίντης» διά νά έπεκτείνη τάς πεσσιμιστι κάς άντιλήψεις τοθ πρώτου. Τό γέλίο τής .φθινοπιορινή; χΙΆρίας είνε μοναδικό είς τα χρονικά. Άναπτερώνει τούς στοχασμούς. Ό κάμπος γελ£, σχεδόν μέ δλη τή δόξα τής ανοίξεως. Είς τόν καμ [ϋ τού καί ή τελευταία άνεμώνη λούζεται μέσα στό λαμπρό φώς τής δύσεως. Είς την δύσιν αυτήν νομίζεις δτι υπάρχει ή στκθερά υπόσχεσις μιας ανατολή;: Καί διά την άνεμώνην καΐ διά τόν άνθρωπον—τόν τελευταίον—δπάρ χει τόπος υπό τόν ήλιον. Τουλάχιστον αυτήν την έννοιαν Ιχει ή αίθρία είς τάς στιγμάς τής τελείας της ίσορροπήσεως. Είνε ή λεγομένη χχρά ΘεοΟ είς... δευτέραν έκδοσιν άν λάβωμεν υπ' δψιν την πρώτην κατά την οποί¬ αν, την κατάστασιν αυτήν έκπρο- σωπεϊ ή άνοιξις. Άλλά τό Ημε¬ ρολόγιον δημιουργεϊ πολλάκις,χα- ριτωμένε; παρενθέσεις δσον καί αντιθέσει;. ΙΙροαγγέλλει τάς επο¬ χάς. Λησμανεϊ έν τούτοις δτι την εποχήν αυτήν καί αί εποχαί εί¬ ναι... σχήμα λόγου. Πηγαι νο«#ν καί αυταί μέ τό μέτρον τής κα- θημερινής ζωής: "Η είναι υπερ- βολικά κανονικές ή είναι έξαιρε- τικά... άκανόνιστες. Ή φθινοπω- ρινή αίθρία είνε ή βεβαίωσις δτι μόνον είς ίνα μέσον καιρικόν κα- θεστώς μποροΰμε νά ζοθμε καί νά διαπλαοσώμεθα φυσιολογικώς Χωρίς έκρήξεις παθών, χωρΐς πα- ραισθήσεις άπογοητεύσεων. * * * Αυτήν την στιγμήν πού βλέπουν τό φώς αί γραμμαί αυταί, πιθα¬ νόν καί νά τείνη νά εκλείψη ή αίθρία. Άλλά δέν σημαίνει. Ή στιγμή άξίζει νά διαιωνίζεται, έστω καί δταν είνε περαστική. Καί μάλιστα ή στιγμή αυτή τής αίθρία; τοθ φθινοπώρου. Κράτει πολλή ώμορφιά άλλά καΐ πολλή σοφία άπό εκείνην πού καί ' οί άπλοΐ άνθρωποι καταλαβαίνουν. Την σοφία τή; υπομονήν άλλά καί την σοφία τή; ειρήνη;. Είρη· νίκη άλλω; τε είνε καί ή έποχή πού διερχόμεθα. Τείνομεν πρό; μίαν —δπω; λέγουν—παγκόσμιον ειρηνικήν.αναδημιουργίαν. Ή αί¬ θρία τοΰ φθινοπώρου συμβαδίζει Ιτσι καί μέ την ιδέαν αυτήν πού έπεκτείνεται πέρα άπό τα τομα. Α£ΜΟΔΛΙΟ~ ά- θίου, έχορηγήθησαν ήδη καί νέαι πιστώσεις. 'Επίσης ελή¬ φθη μέριμνα διά την λειτουρ¬ γίαν τής σχολής Τζερμιάδω είς αντικατάστασιν τοϋ καταρ γηθέντος ήμιγυμνασίου, περα τοθνται δέ καί τα άποστειρω τήρια πατατών πού ιδρύθη- σαν είς "Αγιον Γεώργιον. Ή σημερινή κυβέρνησις είσηγου- μένου τοϋ Γεν. ΔιοικητοΟ κ. Σφακιανάκη, εξεδήλωσεν Ιδι¬ αίτερον ενδιαφέρον διά τό εΰ- φορον δσον καί γραφικόν άρο πεδίον. Καί αΰτό μάς κάμνει νά ελπίζωμεν δτι ταχέως θά ενδιαφερθή καί διά την κατα¬ σκευήν τής όδοΰ Τζερμιάδω— Άμπελου — Γωνιών — Ηρα¬ κλείου. Η άπόσταξις των σταφυλών. 'Εκδηλώνουσα δια μίαν εισ έτι φοράν τό στοργικόν υπέρ των άμπελουργών μας ενδια¬ φέρον της ή κυβέρνησις, επέ¬ τρεψε την άπόσταξιν των βε- βλαμμένων συνεπεία τού πε- ρονοσπόρου καί των τελευταί- ων βροχών σταφυλών. Καί η¬ κούσθη ή απόφασις αυτή τής κυβερνήσεως μέ αΐσθημα άνα κουφίσεως καί εύγνωμοσύνης άπο τούς κατοίκους τοθνομοθ μας. Διότι αί έκ τοΰ περονο- σπόρου καΐ των βροχών ζημί¬ αι υπήρξαν δντως μεγάλαι καί μόνον ή άπόσταξις των βεβλαμμένων σταφυλών είμ- ποροθσε νά μετριάση κόπως τάς ζημίας αύτάς καί νά δώ¬ ση είς τούς άμπελουργούς μας τα μέσα τής άντιμετωπί- σεως των πλέον έπειγουσών καί άπαραιτήτων άναγκών των. >|ν '^ί Ι^'
  Καΐ διατίμησις.
  Καί εν άλλο δμως ζήτημα
  σχετικόν μέ την άπόστσξιν
  πιστεύομεν δτι θά ρυθμισθή
  δπως ζητεί καί τό Γεωργικόν
  'Επιμελητήριον. Θά καθορι
  σθοθν δηλαδή υπό τής έπιτρο
  πής διατιμήσεων τα ποσοστά
  τα όποΐα πρέπει νά είαπρά
  τουν οί κάτοχοι των άμβύ
  κων άπό τούς Ιδιοκτήτας στεμ
  φύλων καί σταφυλών. Διότι
  παρετηρήθησαν κατά τό παρελ
  θόν' διαθέσεις αισχροκερδείας
  καί εκμεταλλεύσεως. Καί είς
  τό σημερινόν κράτος δέν επι
  τρέπεται οϋτε αίσχροκέρδεια
  ουτε εκμετάλλευσις.
  Ό άγρονόμος
  Καστελλίου.
  Ελάβομεν καί δημοσιεύομεν
  την κάτωθι επιστολήν.
  Κύριε Διευθυντά,
  Ή άγροτική άσφάλεια αποτε¬
  λεί δι' ήμά; τού; αγρότας ζήτη
  μα κεφαλαιώδου; σημάσία;. Καί
  ή παγίωσις της, άπετέλει πάν-
  τοτε τόν διακαέστερον πόθον μας.
  Εύτυχώ; άπό διετία;, εί; την πε
  ριφέρειαν τοθ Άγρονομείου Κα
  στελλίου Πεδιάδο; ή τάξις καί
  ή άσφάλιια είναι πλήρη;, πχρα
  δειγματική, χάρις είς χήν δράί
  σιν τοθ έξαιρετικοθ άγρονόμου κ.
  Βασιλάκη. Ουδέποτε ή περιφέρειά
  μας εγνώρισε τόσην τάξιν, τόσην
  ασφάλειαν, δσην την τελευταίαν
  διετίαν, Δι' αύτό καί ή λύπη
  μας διά την μετάθεσιν τοΰ χ.
  Βασιλάκη είναι βαθεϊα δσον καΐ
  γενική. Καί θεωρώ υποχρέωσιν
  μου νά ευχαρίστησιν έξ δνόματος
  καί δλων των άλλων γεωργοκχη
  ματιών τόν άπερχόμενον είς την
  νέαν τού θέσιν αγρονόμον.
  "Έμπαρος 7—10—938
  Έμμαν.
  II)
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  των Χρυσανθέμων.
  (Χειμερινός) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-
  Σήμερον τό άριστούργημα «τό
  ΣΤΙΓΜΑ» μέ τόν Βίκτωρ Φραν-
  σέν.
  Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πέμ
  τττην καΐ Σάββατον απογευματιναί
  ώρα 6 1)2 μ. γ.
  (Χειμερινός) «ΜΙΝΩΑ». —Σή¬
  μερον Ο κινηματογραφικός Οπερ
  κολοσσός:«Ή κόκκινη χορεύτρια».
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  77ον
  Άπό τού δρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Νεωτερισμοί.
  Ή πιό κομψή άπογευυ,ατινή τού-
  αλέττα είνε άπό μεταξωτό μαύ-
  >λΡδ έ ή πολύ ά-
  Τό φόρεμα τού κοχτέιλ παρου-
  σιάζει δύο τύπους: τό φόρεμα σέ
  κούττ σεμιζιέ,^ άπό πολυτελές υ
  ΜΙΛΤ
  ΟΑΣΙΑΙΣ
  ι
  ΑΓΙΚΗ
  Λ
  ΚθΛθσσθς:«"Π ΚΟΚΚΐνη χορΕυτμιυ». > , , · ·· μυ μ&/υυυο μ κ γμυιμμιι ____ _ ____ ._,_..
  Έκτός προγράμματος Ζουρνάλ. ν0ί ε'Χ*ν φυγει. Μοναχά μερικοί πλή, άλλά πολύ κομψή. Ι φασιια λαμέ ή φασσονέ, ή τή'μ°>
  Κυριακή ώρα 2 μ. μ. συνέχεια προνομιοθχοι, τούς όποίους έκρά , Τα κομψά άπογευματινά ταγιέρ.κρυά τουαλέττα άπό γυαλιστερό
  καΐ τέλος
  Σκιά
  έπεισοδίου «Άόρατη 'τήσεν' ή μίασες Χόκλευ γιά τό στολίζονται εφέτος μέ τίς εξής
  , χ,ερασιες | νι0| κεντημένα μέ θαμπές χάνδρες
  τον, Κυριακή ώρα 6 1)2 μ. μ.
  γευματινή.
  άπο
  Προΐστάμενος Τυτΐογραφείου
  Ιωάννης Γ. "Ασπραδάκης
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενα κινηματογραφι-
  κόν θαδμα:
  ΤΟ ΣΤΙΓΜΑ
  Πρωταγωνιστοΰν:
  ΒΙΚΤΩΡ ΦΡΑΝΣΕΝ
  ΣΕΣΟΥ ΧΑΠΑΚΑΒΑ
  ΛΙΖ ΝΤΕΛΑΜΑΡ^
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ:
  μίλοθσ ρ ^ «νημ7νιΓμέ
  του-κηπου, όχι μακρυά άπό την καί πούλιες κλπ.
  ά ζ ί Ή λύζ
  χ μ
  καταπράσινη πελοθζα πού
  γρηαιμεύσει ώς ΙΕέδοαν σΐΐί νκέϊ μ
  ηί-ΙΤ ι ' εςε°Ρ*ν £"ς Υχε', μέ άογυρό
  σες και τίς μαίκος. Ο Φέλτζ κα £ω αΐχ'ο ςή
  είχε Ι Ή μπλούζα πού συνοδεϋει τό
  ·■■ άπογευματινό ταγιέρ είνε άπό λα
  χρυσό καΐ φθάνει κά
  θώ; έπλησίαζε διέκρινεν άμέσως,
  χωριφμένο άπό τάν κύριο δμιλο
  νά φλερτάρουν άπά πολύ κοντά,
  Ινα ζευγάρΐ τού
  τόν εχαμε νά γουρώ3·% τα μά
  τια.
  Αυτήν ακριβώς την στιγμή, ή
  μίσσες Χόκλευ, άφοΰ έδωκε με-
  ρικές ,διαταγές στούς δπηρέτες,
  έγύριζε κοντά στούς ξένους της
  μέση, δπως τό σ^υέ-
  Ό Φέλτζ
  περνοθσε
  —Παρντόν! — είπε —μοΰ φαί
  νεται πώς τρελϊάθηκα.... Δέν είνε
  ή μαρκησία Γιορισάκα αυτή πού
  βλέπω έκεί κάτω,
  Ή μίασες Χόκλευ έκύτταξε μέ
  τα φασαμαίν:
  —Δέν Ιτρελλαθήκατε καθόλου.
  Είνε ή μαρκησία.
  —Τί; — είπεν αύτός—έγύρισε,
  λοιπάν, ό μαρκήσιος άπό τό Σα
  σεμπό;
  —Όχι, έφ' δσον ξέρω.
  —Μπα, Δέν είνε αύτός πού φι
  λεϊ τα χέρι τής γυναίκας τού;
  —Είσθε κωμικός. Δέν βλέπετε'
  πώ; είνε ό πρίγκηψ Άλγκέρο, Ι
  τόν οποίον μοΰ εχετε παρουσιάσει
  σείς ό ϊδιος;
  Ό Φέλτζ ώπισθοχώρησε δύο βή
  ματα καί έσταύρωσε τα χέρια:
  —Αοιπόν — είπε — δέν σαςε-
  φθανε π&ΰ παρεσύρατε αύ;ή την
  κακόμοιρη την μικρούλα στήν Ι-
  ορτή σας, δέν σάς έ'φθανε πού την
  τερ Γ) ή βέστα.
  Τό πιό χαριτωμένο φόρεμα τοθ
  φθινοπώρου εΤνε άττό μάλλινη έ
  Τ Γ*" ΓβΤΐ'^ν *λι°έ- Κέ άμπιεσεμάν μυτε-
  οποίου η σία | ρ0 πού γαρνίρεται μέ κεντημένα
  μοτίφ. Τα μοτιφ αΰτά εΤνε πολύ
  μικρά καΐ παριστάνουν άνθάκια
  τού άγροϋ, πουά καί διάφοραι δλ·
  λα γεωμετρικά σχέδια.
  Ή έπίσημη τουαλέττα τού χο-
  ροϋ εχει πολύ άνοικτό ντεκολτέ.
  Τό φόρεμα τοϋ άπογεΰμοχτος ή
  τοΰ μπρίτζ εΤνε άπό πυκνό μετα¬
  ξωτό Οφασμα, κατά προτίμησιν
  μαϋρο καΐ £χει μακρυά μανίκια.
  Άπαραίτητο συμπλήοωμα είνε
  μία βέστα άπό βελοΰδο ή ταφτδ
  ζωηροϋ χρώματος. Άπό τό ϊδιο
  βελοΰδο ή ταφτά θα είνε τό τυρ·
  μπάν, πού θά άντΐκαταστήθΓ) τό
  βραδυνό καπέλλο τής κυρίας.'
  την σταμάτησε καθώς
  σατέν ή βελοϋδο, πού μπορεΐ νά
  φοοϊθί) κ^Ι είς μιά πιό έπίσημη
  έσΐτερίδα.
  Τό βραδυνό τανιέρ έξακολουθεϊ
  νά κατέχη τα σκήπτρα τής παρι-
  σινής κομψότητος.
  Άπό μερικά φορέματα ντεκολ-
  τέ καταογοΰνται οί έπωλέττες
  πού ή παριζιάνικη μόδα άντικα-
  θιστά μέ άνθένιες γιρλάντες.
  Ή ϊδια άνθένια γιρλάντα θά
  στολίση τό κεφάλι τής νεαράς δέ
  σποινίδος, πού κάνει την πρώτη
  έμφάνισί "της είς ενα κοσμικό κέν
  τρο, είς ίνα γεΰμα ΐ £να επίση¬
  μον χορόν.
  Γιά τό άπόγευμα, ππτλτά σκοΰ·
  ρα συνοδεΰουν πολθχρωμα φορέ-
  μτττα, καθώς καί γούνινες κάπες
  πού φοριοΰνται μέ στενά Φορέμα·
  τα, κλειστά στόν λαιμό ή γαρνι-
  ρισμένα μέ άμπιεσεμάν σέ άντίθε
  το τόνο ή κέντημα.
  Τα παλτά γαρνίρονται όλόγυρα
  στίς τσέπες ή έμπρός, άπό πάνω
  εως κάτω μέ γκάνς ή ματελασέ.
  Τα φορέματα γαρνίρονται μέ κεν
  τήματα άπό πέρλες καΐ μέ
  στασιόν άπό τοΰλι.
  ή Ντιστεγκέ
  όφειλών είς δραχμάς 46.835
  ή τό Ισότιμον αυτών είς δραχ¬
  μάς κατά την ημέραν τής όρι
  στικής καταψηφίσεως τής Τρα
  πέζης καί τα εξοδα έκτελίέ
  σεως.
  έξεθέσατε τόσο
  ουνα ϊσως, δέν
  σοβαρά, έπικίν
  σάς έφθανε πού
  "Ενα έπειαόδιον πού ένέ-
  πνευσε τόν μεγάλο μου
  σουργό τίς άθάνατες με-
  λωδίες τού.
  ι:11:::::::::8:::::::::
  Αριθ. 5710
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
  Προγράμματοςπλειστηριασμοΰ
  Ό Συμβολαιογράφος Αρ¬
  χανών Νικόλαος Άντωνίου
  Μαυρογιάννης έν 'Επόνω
  Άρχαναις Τεμένους έδρεύων
  καΐ κατοικών δηλοποιώ δτι
  εκτίθημι είς δημόσιον αναγ¬
  καστικόν πλειστηριασμόν τα
  άκόλουθα ένυπόθηκα κτήμα
  τα κεΐμενα είς την περιφέ¬
  ρειαν τοθ χωρίου Επάνω καί·|
  Κάτω Αρχανών, Κοινοτήτων
  όμωνύμων τής Είρηνοδικεια
  κης περιφερείας Αρχανών
  ήτοι: 1) Είς θέσιν Πάτρω¬
  να περιοχής Κάτω Αρχανών
  άμπελον εϊδους ταχτδ καί
  κοτσιφάλι εκτάσεως 5 στρεμμά
  των μέ 13 ελαιόδενδρα κσί 7
  συκάς συνορευομένην μέ κτή·
  μαχα πρός ανατολάς κληρο-
  Μσρκάκη
  χωρίς αμφιβολίαν, έξεθέσατε
  μπροστά στά μάτιά της χίλια
  δυό πράγματα αίσχρά ή έρεθιστι
  κά, άλλά συνεπληρώσατε τό έργό
  σας, ρίχνοντας, θέλοντας καί μή
  την μαρκησία Γιορισάκα στήν
  άγκαλιά αύτοΰ τοθ Ιταλού, γιά
  νά την μεταχειρισθή, δπως θά
  μεταχειριζόταν οιανδήποτε φιλά
  ρεσκη ΐής'Ρώμης ή τής Νέας 'Υ
  όρκης;
  (συνεχίζεταί)
  χανών κρεββατΐναν ραζακΐ έ
  κτάσεως 1 1)2 στρέματος,
  συνορεύουσαν πρός ανατολάς
  μέ δρόμον δημόσιον, πρός νό
  τον μέ κτήματα κληρ. Έμμ.
  Άγογλωσάκη, πρός δυσμάς
  Ν. Λυδάκη καί πρός βορ¬
  ράν "Εμμανουήλ Μαυρομάτη
  άνήκοντα είς τόν καταδιωκό
  μενον όφειλέτην Ιωσήφ Γεωρ-
  γΐου Μηλιαράκην κάτοικον'Ε·
  πάνω Αρχανών τή έπισπεύ
  σει τής Έθνικής Κτηματικής
  Τραπέζης τής "Ελλάδος έν
  Αθήναις έδρευούσης καί έκ
  προσωπουμένης υπό τού Διοι
  οικητοΰ αυτής κ. Ιωάννου
  ΆθανασΙου Δροσοπούλου κα
  τοίκου Άθηνών_δυνάμει καί
  πρός εκτέλεσιν των ύπ' άρ.
  16666. καί 16671 δανειστικών
  συμβολαΐων τοθ συμβολαιο-
  γράφου Ηρακλείου Αποστό¬
  λου Βαβουράκη καί πρός άπό
  λήψιν των ένυποθήκων.' άπαι-
  τήσεών της, άνερχομένων μέ
  χρι τής άπό 15 Δεκεμβριού
  1932 έπιταγής της έν συνό¬
  λω είς λ(ρσς Αγγλίας στερλί
  νας είς συνάλλαγμα δψεως έ-
  πΐ ΛονδΙνου—110—σελλίνια—
  4—πέννας—0— (£
  Ό ΠλΙιστηριασμός γενησε¬
  ται την 30ήνΌκτωβρ(ου 1938
  ημέραν Κυριακήν ενώπιον έ-
  μοϋ τού Συμβολαιονράφου
  Αρχανών Νικολάου Α. Μαυ
  ρογιάννη έν "Επάνω Αρχα¬
  ναι κατοικοεδρεύοντος ή τοΰ
  νομίμου άναπληρωτοθ μου
  καί έν τώ ενταύθα συμβο-
  λαιογραφεΐφ μου, άρχόμενος
  την 10 π. μ. καί περατούμε-
  νος μετά δύο ώρας καΐ ενός
  τετόρτου τής ώρας επί πλέ¬
  ον συμφώνως τώ Νομώ. Πρώ
  τη προσφορά των πλειστηρια-
  ζομένων κτημάτων όρΐζεται
  διά τό πρώτον δραχμαΐ 5.000
  τό δεύτερον 5.000, τό τρί¬
  τον 2.000 καΐ τό τέταρ¬
  τον δραχμαί 5.0Ό0.Ή κατακύ-
  ρωσις γενήσεΐ'αι πρός τόν
  πλείονα ττροσφέροντα συμφώ
  νως τώ Νομώ. "Ό πλεισΐη
  ριασμός γενησεται επί πληρω
  μή είς μετρητά, έκαστος δέ
  των παρόντων καθ" δσον προ
  σφέρει την αναγκαίαν ασφά¬
  λειαν δικαιοΰτσι νά πλειοδο
  τήσΓ|. Ό τελευταΐος πλειοδό
  της άμα τή κατακυρώσει υπο·
  χρεοθτσι νά κατοβάλη τό έκ-
  πλειστηρίασμα πρός την επι
  σπεύδουσαν δανείστριαν Έθνι
  κήν Κτηματικήν Τράπεζαν
  τής Ελλάδος συμφώνως τώ
  άρθρω 61 τού άπό 17 Ιουλίου
  1923 Νομοθετικοΰ Διατάγμα
  τος περί είδικών δια-τάξεων ε¬
  πί άνωνύμων 'Ετοιρειών, άλ¬
  λως θέλει ενεργηθή άναπλει-
  στηριασμός είς βάρος τού,
  είναι δέ ύπεύθυνος καί διά
  τούς τόκους άπό τής ημέρας
  τοθ πλειστηριοσμοϋ καί έν ά-
  ναπλειστηριασμώ διά τό έλ·
  λίΐπον καΐ τα εξοδα συμφώ¬
  νως τώ Νομώ.
  Έν Άρχαναις τή 6 Σεπτεμ
  βρίου 1938.
  Ό Συμβολαιογράφος Αρ¬
  χανών
  Ν. Α. Μαυρογιάννης
  ΙΒΒΒΒΒΒβΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΒΜΗΒΜΙΒΒΙ
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΦΛΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρακτορείον
  ΛΙΝΛΡΔΑΕΗ
  §-ιι
  ■•■■■«■«••■«εΐΒει··
  ε—| ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ■■«,■
  ■ΒΒΒΒΒΒ
  110.4-0)
  Ίου-
  'λίου 1932 Α.Δ. περί μετατρο
  πής είς δραχμάς των είς ξέ¬
  νον νόμισμα ή συνάλλαγμα
  ~
  Ι 533ον
  ι Ό Χριστιανός ήταν άνθρω
  Ι πος τοθ σπαθιοΟ, ευθύς χαρα
  ' κτήρ, καί δημοφιλής δσον ού
  !δεΐς ήγεμών είς ουδεμίαν χώ
  'ραν. Οί φίλοι τής δυναστε
  (άς δέν ήσαν εύχαριστημένο
  | διά την διαδοχήν αυτήν κα
  ήοχισαν νά έργάζωνται διά
  την άνοδον είς τόν θρόνον
  κετά τόν άναμενόμενον θά
  νατον τοΰ γέρ:ο —Κσρόλου
  τού νεαροΰ άνεψιοθ τού
  Γουσταύου. Ό Χριστιανός ά
  νέλαβε τότε νά περιηγηθρ
  τάς διαφόρους επαρχίας τής
  χώρας, διά νά τάν ίδουν καί
  νά τόν χαροΰν δλοι έκεΐνοι
  πού ήσαν ίτοιμοι ν* θυσιά
  σουν καί την ζωήν των προ
  κειμένου νά έξσσφσλίσουν
  ειρηνικήν άνοδον είς τόν θρό
  νόν. Ήταν ό' βασιλη,άς πού
  δλοι ήθελαν. ΤΗταν ό λεβέν
  της, τό παλληκάρι, καί ό συ
  νετός ταυτοχρόνως άνθρωπος
  πού εΐχε δημιουργήσει την
  εντύπωσιν δτι θά ήταν έ'νας
  ίδεώδης βασιλΐιάς τόσον κοντά
  είς τόν λαόν τού, ώσάν νά
  εΐχε βγή άπό τό αΐμα τού
  Ή περιοδεία τοθ πρίγκηπος
  Χριστιανοΰ ανηγγέλθη είς δ
  λας τάς επαρχίας καΐ ό λαο
  φιλής πρίγκηψ ανεμένετο παν
  τού έν μέσφ γενικοΰ ένθου
  σιασμοΰ Βεβαίως, τόν συνώ
  δευεν ό Φέρσεν, μέγας στρα
  τάρχης τοΰ βασιλείου. Παν
  τοΰ ό πρίγκηψ έγινε δεκτός
  μέ ασυγκράτητον παραλήρη
  μα τοΰ πλήθους. Άλλά ένώ
  έπεθεώρει έ'να σύνταγμα ίπ
  πικοΰ, έκλονίσθη ξαφνικά
  επάνω στό άλογό τού, κα
  ώσάν νά προσεβλήθη άπό
  συγκοπήν έκρημνίσθη άναίσθη
  τος. Άμέσως έτρεξαν γύρω
  τού οί έπιτελεΐς, τόν άνεσή
  κωσαν, τόν μετέφερον είς τό
  κτίριον τοθ συντάγματος καΐ
  τοθ πσρέσχον τάς πρώτας
  βοηθείας. Ό πρίγκηψ Χριστια
  νός, διάδοχος τοθ θρόνου,
  μέλλων βασιλεύς τής Σουηδί
  άς μέ την ψήφον τής έθνοσυ
  νελεύσεως καί μέ την όμόθι.
  μόν θέλησιν τοϋ λαοϋ, άπέ
  θανε ολίγας ώρας άργότερα.
  Καί πράγμα φοβερόν. Μία
  φήμη κυκλοφορεϊ είς δλην την
  Σουηδίαν. Ό πρίγκηψ έδηλη
  τηριάσθη. Τό δηλητήριον λέγε
  ται δτι παρεσκεύασε ή κόμησ
  σα Πίπερ άδελφή τού Φέρ
  σεν καΐ αΰτός ανέλαβε να
  δώση είς τόν πρίγκηπα είς
  μίαν κατάλληλον στιγμήν. Ή
  σορός τοΰ πρίγκητιος μετεφέρ
  θη είς την Στοκχόλμην καΐ έ
  ξετέθη είς λαϊκόν προσκύ
  νημα.
  (συνεχίζεταί)
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ τό έργον πού
  θά καταηλήξη:
  ΜΑΡΚΟΣ Α. ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  νόμων Γεωργίου
  καί ΈλληνικοΟ Δημοσίου,' καί κατόπιν τοθ άπό 29
  πρός νότον μέ δρόμον άγρο·
  τικόν, πρός δυσμάς κληρονό-
  μων Γεωργίου Μαρκομιχελά-
  κη καΐ πρός βορράν ΕύπραξΙ
  άς Ι. Βαρυτάκη τό γένος Μαυ
  ράκη. 2) Είς θέσιν Άγιος
  Μάμας περιοχής "Επάνω Άρ- ~*' _, ,_
  χανών κήπον ποτιστικόν έκ- μ Γο Εμπορορραφειον
  τάσεως 1 1)2 στρέμμαιος μέ
  ιδιόκτητον πηγήν ύδατος καί
  μίαν έξοχικήν οικίαν περιέ-
  χοντα 31 μηλέας, 2 καρυδέας
  1 ψιντικιάν, 2 κυδωνέας, 1
  ρογδιάν καί 30 κιτρέας συ-
  νορευόμενα πρός ανατολάς
  καί νότον μέ δρόμον άγροτι
  κόν, πρός δυσμάς Ζαχαρίου
  Κανάκη καΐ Κωνστ. Κρασα
  νάκη καΐ πρός βορράν μέ δρό
  μόν άγροτικόν. 3) Είς θέσιν
  Βενετάδο Επάνω Αρχανών
  άμπελον εϊδους κοτσιφάλι έ- Μ
  νός στρέμματος μέ 4 έλαιό
  δενδρα, 4 δρθς συνορεύουσαν
  πρός ανατολάς, νότον καί
  δυσμάς μέ δρόμον άγροτικόν
  καί πρός βοράν Γεωργίου
  Φανιουδάκη καί 4) Είς θέσιν
  Επάνω Κάμπο Απάνω Άρ
  "Επί όκταετίαν εσωτερικόν ίατρός τοΰ χειρουρ
  γικοΰ τμήματος τοϋ Νοσοκομείου «Εύαγγελισμός»
  παρά τώ κ. Σμπαρούνη Τρικόρφω. Άνέλαβεν ά¬
  πό 1ης Σεπτεμβρίου την Κλινικήν Μοράκη τού¬
  του έγκαθισταμένου μονίμως έν Αθήναις.
  Γ. θ. Τρεβιζάκη
  Πλουτισθέν μέ τα καλυτέρα ύφάσματα
  τής αρχομένης νέας σαιζόν.
  Μετεφέρθη καί ήρχισε τάς εργασίας τού άπό 1ης 8)βρίου είς τό παρά
  την πλατείαν Βενιζέλου (Σιντριβάνι) πρώην ζαχαροπλαστείον Ρεγκινάκη
  καΐ παραπλεύρως πρακτορείου εφημερίδων μ. Άλικιώτη.
  Έπ' εύκαιρία τής μεταφοράς τού τό ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΤΡΕΒΙ¬
  ΖΑΚΗ 6ά πωλήση τα ύφάσματα τού είς τιμάς πραγματικόν κόστους καθ'
  όλην την νέαν σαιζόν ήτοι: άπό 1ης Όκτωβρίου μέχρι 31ης Δεκεμβριού.
  Πρός τό συμφέρον σας επισκεφθήτε μας. Τα ύφασμα-
  τά μας είνε άσύγκριτα. Αί έκπτώσεις μας μοναδικαί.
  ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ
  Μέ τοΛς κορυφ«ί€ος τής
  Γαλλικής όθόνης ΒΕΡΑ Κθ-
  ΡΕΝ ΖΑΝ ΓΚΑΛΑΝ,
  "Ενα συγκλονιατιχό ίράμα
  κατασκοπείας που έκτυλίσβε-
  ται μέσα στίς πιό συνταρα-
  κτικές σελίδβς τοΰ παγκοσμί¬
  ου πολέμου. Ή κατάσκοπος
  μέ τα «Χρυσά πόδια» που β·
  βαψβ τ6 άραχνοΰφαντβ πέ·
  πλο της μέ τβ ϊίιβ της τό
  αίμα.
  Λαμβάνει μέρος τβ μβγά-
  λβ μπαλλέτο τής βπερας ΤΜν
  Παρισίων. Μουσική ειδικώς
  συντβθεϊσα γι« το φίλμ, μβςζΐ
  μέ τίς πιό μίθυστικές μποτλβί-
  λαΐκες.
  "Ενα άριστούργημ» ρωσσι.
  Κης υποθέσεως.
  'Εκτές προγράμματος
  Ζουρνκλ.
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ: Τό Σκάν-
  δαλον μιάς νύχτας, Υπό
  την πορφύραν.
  Σημ: Δευτέρα - Πέμπτη-·
  Σάββατον, Κυριακήδρκ 6
  1)2 μ. μ. απογβυμβτ,νή.
  .™/™χ?.ιαΜί| δΡ« 2 μ. μ.
  Κ01Ν0ιΊ1Κη|
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-ΆφιχθεΙς έπ' αδεία
  μετά πολυετή άτΐουσίοιν διατρίβει
  είς την γενέτειράν τού ό ταγμα
  νάρχης πεζικοΰ κ. Γεώργ. Καρο
  φυλακης Ζ
  —"Ανεχώρησεν χθές έπιστρέ
  ψουσα είς Αθήνας ή κ. Κυρια
  κου, πολιηκοθ μηχανικοθ.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ-Ό κ. Νικόλα
  ος Ε. Μοδινός καί ή ΔνΙς Μαρία
  Α. Κουδουμά £διοσαν άυοιβαίαν
  υπόσχεσιν γάμου είς Καινούριο
  Χωριό.
  θερμά συγχαρητήρια.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Ή κ. Άλκυόνη
  Τ. Χριστοδουλάκη ΙατροΟ άνε&έ-
  ξατο είς Τυμπάκι Μεσσαράς τό
  κοριτσάκι τοθ κ. Τίτου Μαρκομι-
  χελάκη ονομάσασα αθτό Φροσύ·
  νην. Την επομένην Σάββατον ή Ι¬
  δία ανεδίξατο είς Λαγωλιό τό ά·
  γοράκι τοθ κ. Πέτρου Πατεντοο
  λάκη ονομάσασα αϋτό Μιχαήλ.
  Ευχόμεθα νά τοίς ζήση.
  Μ. Μ.
  ΓΑΜΟΙ.— Λ^μπρος Μιχαηλίδης
  —"Αννα Μιλανάκη ετέλεσαν τούς
  γάμους των. Παράνυμφος παρέ¬
  στη ό κ. Νΐκος Δαδάκης.
  ***
  Γύρω στήν ιτόλι.
  Είς δλα τα έκκσιδευτήρια ττΐς
  πόλεώς μας θά γίνουν σήμερον ό-
  μιλίαι υπό των κ. κ. καθηγητήν.
  —'ΕττΙ τής σημασίας την οποίαν
  Εχουν τα αΰριανά άτΐοκαλυπτήριο
  τού άνδριάντος τοθ βασιλέως Κων
  σταντΐνου.
  —Ώς κσί τής δράσεώς τοθ βα¬
  σιλέως είς τούς πολέμους τοθ
  12-13.
  —Ή παρακολουθήση των δι·
  κων τού κακουργιοδικείου μας
  υπό τοΰ κοινοθ.
  — ΕΤνε συνήθης καΐ κατά την πε
  ρίοδον αυτήν τής πρώτης συνόδου
  τοϋ Κακουργιοδικείου, μετά τάς
  δικαστικάς δια<οπάς. —Τό κοινόν αθτό μάλιστα ειμ¬ πορεί νά σιΛίητίϊ ' πάντοτε καί μέ τούς δικηγόρους τα τής εξελίξε¬ ως των δικών. —Ό καιρός δέν συνεχίζεταί α¬ πλώς καλαΒαιρινός. —Άρχίζει καΐ νά κάνη ζέστη πού θυμίζει ώρισμένες ώρες καΐ αύτές άκόμη τίς πρώτες ημέρας τού θέρευζ! —Πάντως τό βραδάκΐ δέν λεί- πει δυστυχώς κοποτε, οϋτε αυτή ή θερινή ύγρασία. — Καΐ σήμερον βεβαίως δέν θά λείψουν αί προετοιμασίαι των κυ νηγών. —Διά την καθιερωμένην έξοδον τής εβδομάδος ή ότιοία ώς γνω¬ στόν αρχΐζει άπό τό εσπέρας τής σήμερον. —"Η τάς «όρθρινάς» ώρας της αυριον. —Ή έμπορική κίνησις έσυνεχί σθη καΐ χθές κατά τό μάλλον καΐ ήττον ζωηρά. —Παραλλήλως εσυνεχίσθη καί ή έξαγωγική ή όποία καΐ δίδει άρκετήν ζωήν είς τόν λιμένα μας. —Έκτός τής συνήθους έπιβατι κης τοιαύτης. —ΆρκετοΙ οί τυχηροΐ αυτήν την Φοράν είς την πόλιν μας. —Έκ τής κληρώσεως τού λαχεΐ ου τοϋ στόλου. — Καΐ συγκεκριμένως άπό τα πολΰ μεγάλα ποσά ϊως τα μικρό τερα. — Είς την αυριανήν τελετήν ?π" εύκαιρΐα των άποκαλυπτηρίωντοΰ αδριάντος τοθ Κωνσταντίνου. —θά εΤνε Ιδιαιτέρα ή συμμετο χή των όμάδων τής Έθνικής νεο λαίας. —Αίτινες καΐ προητοιμάζοντο σχετικώς πρός τουτο άπό τής προ Χθές. —Επανήλθεν έκ θεσσαλονίκης άπό ημερών ή γνωστή κσί συμ παθής έν τη πόλει μας καλλιτέ χνις τοΰ ασματος κ. Κάτια Μπορ ζόβα. —Ή κ. Μπορζόβα εάν κρίνω μέν άπό ωρισμένα σχόλια των Μακεδονικών εφημερίδων, κυριολε κτικώς έθριάμβευσεν είς τήνπόλιν αυτήν. — Είνε άλλως τε γνωστή ή μου σικότης δσον καΐ ή Ιδιαιτέρα με λωδικότης τής φωνής τής κ. Μπορ ζόβα, ώστε νά παρέλκη ή ύπενθύ μισις καί διά τούς συμπολί τας οί όποϊοι την ήκουσαν καί δι1 έκείνους οΐτινες θά την άκού σουν είς τό μέλλον. — Είς τό κινηματοθέατρον Που .ακάκη έξακολουθεϊ μέ κοσμο συγκέντρωσιν Λ προβολή τοΰ«ΣτΙγ ματος», τοΰ ένδιαφέροντος αύτοΰ δραματικοΰ άριστουργήματος. — Είς την «Μινώα· ή Βέρα Κο ρέν καί άλλοι δυνατοί καλλι έχναι ζωντανεύουν μέ τό Ίδιαί ερο παίξιμό τους τό πολεμικόν έργον ή «Κόκκινη Χορεύτρια». έ Ρέπορτερ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ Ό γνωστάς Καθηγητής Ρωσ- σικοθ 'Ωδείου κ. ΤΥΧΩΝ ΜΠΟΡ¬ ΖΩΦ επανήλθεν Ιξ Αθηνών. Άπό 1 Νοεμβριού άρχίζκ έν· ;αΰθα μαθήματα φωνητικής μου- σικής καΐ πιάνοο (σολφεζ καί θεωρία). Πληροφορίαι είς τί δελοπωλεΐ- ιν Πρατικάκη. Κ. Μυλοποταμίτης όφθαλμίατρος Επί τριακονταετίαν απο¬ κλειστικώς καΐ μόνον είς τα όφθαλμολογικά άσχολούμε- νος, δέχεται, τούς πάσχοντος τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ μιατρεΐον τού, κείμενον παρά τφ Καμαράκι πλησίον τής Πολυκλινικής Ηρακλείου,. Ζητϊΐται πρός ενοικίασιν δωμά τιον μετά κουζίνας κατάλληλον διά μονοκατοικία. ' Πληροφορίαι ηαρ' ημίν.
  ΑΝ6ΡΘΩ2ΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  4Ι8ον
  ί
  Εφάνη είς τόν Μάριον δτι ό συνομιλών μετά
  τοθ Ίονδρέτου ώμοΐαζε πρός τίνα Παχαούδαν, επι
  λεγόμενον Λουλούδαν, προσεπιλεγόμενον Πιγρεναλ
  λιδν, δν ό Κουρφειράκος εΐχε δεΐξει είς αυτόν μ(
  αν των ημερών, ώς άνθρωπον, δστις εθεωρείτο
  είς την σννοικΐαν ώς λίαν έπικΐνδυνος· άνθρωπον
  έξ έκείνων, οϊτινβς συνήθως κοιμώνται κατά τό διά
  στημα τής ημέρας, καί περΐ ών ύποτΐθεται δτι έρ·
  γάζοντσι διά νυκτός.
  "Ηδη απήντησεν ό άναγνώστης τό δνομα τοθ
  το έν_ τώ προηγουμένφ βιβλίω. Ακολούθως κατέ
  στη ούτος περιβόητος διά τα κακουργήαατά του-
  άλλ' ήδη, άπό τοθ 1832, ή άστυνομία ηγρύπνει
  έπ' αύτοθ, καίτοι δέν τόν είχεν ιδή άκόμη έττιδο
  θέντα οριστικώς είς τό έγκλημα.
  ΙΑ'
  Ή πενία προσφέρουσα υπηρεσίαν έν τή λύπη.
  Ό Μάριος άνέβη την κλίμακα τό βήμα βρα
  δύς, ένώ δέ έμελλε νά είσέλθπ είς τό δωμάτιον
  τού, πσρετήρησεν δπισθέν τού έντός τοϋ διαδρό-
  μου την πρεσβυτέραν των θυγατέρων τοϋ Ίονδρέ
  τού, άκολουθοΰσαν αυτόν. "Ησθάνθη άποστροφήν
  πρός αυτήν ό Μάριος, διότι αυτή εΐχε τα πέντε
  φράγκα τού, καί νά τα ζητήση παρ' αυτής ήτο
  πλέον άκαιρον τό δχημα άπεΐχε πολύ' ήτο άδύνα
  τον νά τό προφθάστ). "Αλλως τε οϋτε θά τα εΐχε
  πλέον ή κόρη. Νά την ερωτήση ποΰ κατώκουν οί
  πρό μικροθ έπισκεφθέντες αύτούς ξένοι, υπήρχεν
  άνωφελές' βεβαίως ή κόρη ήγνόει την κατοικίαν
  των, έπειδή ή πρός αύτούς έπιστολή έφερεν επι¬
  γραφήν απλώς «Πρός τόν φιλάνθρωπον κύριον
  τής έκκλησίας τοθ Άγίου Ίσκώβου».
  Ό Μάριος εισήλθεν είς τό δωμάτιον τού καΐ
  ώθησεν οπίσω τού την θύραν. Άλλ' ή θύρα δέν έ
  κλεισθή· στρέφεται, καί βλέπει δτι μΐα χεΐρ την έ
  κράτησεν ήμΐκλειστον.
  —Τί είνε; έρωτα· ποίος είνε έκεϊ;
  ΤΗτον ή θυγατέρα τοθ Ίονδρέτου.
  —Σύ πάλιν εΐσαι , άνέκραξεν αποτόμως σχε·
  δόν ό Μάριος" πάντοχε λοιπόν σύ; Τί μέ θέλεις;
  Ή κόρη εφαίνετο περΐφροντις καί οϋτε ϋβλεπε
  πρός αυτόν. Δέν εΐχε πλέον τό πρωϊνόν θράσος.
  Έστάθη εξω είς την σκιάν τού "διαδρόμου, δ-
  που ό Μάριος την διέκρινε διά τής ήμικλεΐστου
  θύρας.
  —Δέν άκούεις τί σοθ λέγω! είπεν ό Μάριος.
  Τί μέ θέλεις;
  "Ηγειρε τότε ή κόρη τό σκυθρωπόν δμμά της καΐ
  άπεκρίθη.
  —Κύριε Μάριε, σάς βλέπω πολύ κατηφή. Τί έ
  χετε;
  —'Εγώ! είπεν ό Μάριος.
  -ΝαΙ.
  —Δέν 'έχω τίποτε.
  — Όχι, κάτι Ιχετε.
  —"Αφησέ με ήσυχον, σέ παρακαλώ!
  Καΐ ό Μάριος προσώθησε την θύραν, άλλ' ή
  κόρη έξηκολούθησε νά την κρατή.
  —"Α, κύριε Μάριε! είπεν, Ιχετε άδικον. Άν
  καί δέν είσθε πλούσιος, σήμερα τό πρωΐ έφανήκα
  τε τόσω καλός. Φβνήτε καΐ τώρα ό ϊδιος. Μ' έ
  οώσατε νά φάγω οπου έπεινοθσα' είπέτέ μου τώ
  ρα τί Ιχετε;
  (συνεχΐζεται)
  ΡΕΓΓΕΣ ΧΡΥΣΕΣΚΑΠΝ1ΣΤΕΣ
  Π- ^
  ΝΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
  'ΕξαιρετΝκής ποιότητος, παρασκευ-
  αζόμεναι εΐδικώς διά την ελληνικήν
  κατανάλωσιν.
  Αγοράζοντες προσέχετε τό σήμα.έπί τοδ κι-
  βωτίβυ.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  Άποκλίΐστιχοι «Ιααγωγεΐς μβτά διαρχβΰς παρακαταθήκας:
  ΥΙΟΙ Γ. Χ. ΛΙΑΠΑΚΗ
  >
  ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμόνως, άπο βλα τ« κ«τοιστήμ«τ« κ«1 αυτβ
  *Χβμπ τδν έπαρχιών τ«ίς χλΝοτοιϊς Μ«ρχ«ς «Ζ,τα·ρ6ς»
  "Ητοι σβυγάκια, τρυπώματα κιβάρας, καρόλια χΐντήμα-
  τος, χουβάρ.ς, Μβτιλιν*. Κβτόν π«ρλ«. Ββμβαχάκια, χου-
  Ράρες χεντίιματος χ. Χ. «. *θλ« τ* 4»ί *ν*ι «ϊδη είναι ά-
  ••βστο» ποιότητος, χ«1 χρ»μ<*το»ν ήγγυημίνβιν κ«1 στερε¬ άν. Μί« όβχιμή 0α οάς π«{σ0 οί* τ*ιν «νο»τερβτητ« τδν Ηλι»τ6ν τής μάρκος «Σταύρος.» 'Αντι«ρ·ο««β| διά τβΒί Νβμοθς · Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ Έγκυκλοπα ιδε ία ΑΓ έκεΐνους ποϋ θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι* δλους Ο ΗΑΕΚΤΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ Τα όδικά έργα της επαρχίας Σητείας. Β'. Ή κανονική αυτή αύξησις πα- ρατηρεΐται, ώ; είπομεν, είς πα- ράλληλα στρώματα υπεράνω πε¬ διάδος. Υπεράνω δμως άνωμαλι ών τού έΐάφίυί, ώ; επί παραδείγ¬ ματι λόφων, δένδρων ή φυτειών, δ ήλεκτρισμός συμπυκνοΰται, συσσωρεύεται καί ή ϋντασις αο· ξάνει κατά μέτρον. Επί τής κο ρυφής ενός δρους έ καΒηγητής Έφνερ εύρεν 8τι ή δυναμικότη; τοθ ήλεκτρΐ"μοΰ εις ημέρας κα¬ λάς, απολύτου ήοεμίατ, αύξάνει κατά 2 000 δόλτ είς έκαστον μέ τρον, ένώ είς την παρά τούς πρόποοας ΐοθ δρους πεδιάδα ή αύξησις ήτο κανονική, ήτοι 100 δόλτ κατά μέτρον. Δέν κατώρθωσαν άκόμη οί έπ'- στήμονες νά καθορίσουν την σχέ¬ σιν τή; αυξήσεως αυτής τής δυνα μικότητος τού ήλεκτρισμοθ τής άτμοσφαίρχς μέ τάς διαφόρους άτμοαφαιριχάς συνθήκας. ΙΙαρε· τήρησαν 8τι ή άτμοσφαιρική πί¬ εσις έπιδρά έλάχιστα επί τής αυξήσεως τής δυναμικότητος κατά μέτρον. Έπιδρα έν τούτοις σημαν τικώς δ άνεμος Οί άνεμοι των Άλπβων αύξάνουν την αξίαν τής δυναμικότητος. Ή άναλογία δή δίδη τή; αυξήσεως κατά μέτρον καθισταται μεγαλειτέρα. Τό αύτό καί μέ τόν βόρειον σφοδρόν ώνε- μόν. Τα χαμηλά νέφη έλαττώ- νουν την ανωμαλίαν, ένώ ή όμί- χλη την αύξάνει. ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ ΚΑΙ ΑΣΗΨΙΑ Α'. Δύο λέξεις καί δύο Ιννοιαι. τάς οποίας δχι μόνον συγχέουν οί πολλοί, άλλά καί περί των δποΕ- ων οί πλεΐστοι έ*χουν τάς πά- ραδοξοτέρας ίδέας. Έπειδή δέ τό θέμα τουτο είνε έ'ν άπό τα σιγηνευτικώτερα κεφάλαια τής ίατρικής, χάρις είς τό οποίον έ πιτελοθνται τα Οαύματα τής αη μερινής χειρουργικής, διά τουτο δέν θά ήτο άσκοπον ν' άναφέ ρωμεν ολίγα τινά σχετικά μέ αύ- τό. Είνε γνωστόν πλέον είς δλους δτι δ μέγας κίνδυνος κατά τάς έγχειρήσεις καί τόν τοκβ- τόν προέρχεται κυρίως άπ4 την μόλυναιν, ή όποία ημπορεί νά προίλ^ άπό μικρόβια πού ευρί¬ σκονται είς τάς χείρας τοΰ χει- ρουργοΰ, τής μαίας, είς τα εργα λεΐα, είς τό περιβίλλον, ή, τέ- λος, καί είς τόν ίδιον άσθενή. Τό δτι ή μόλυνσις προέρχε- ται έξωθεν, τό εΐχε μαντεύσει δ άνθρωπος άπδ αρχαιοτάτων ήδη χρόνων μέ τάς διαφόρους άντιλήψεις περί μιασμάτων καί γηίνων, κοσμικών καί άτμοσφαι- ρικών έπιδράσεων. Άλλά καί ε¬ πί τοθ πεδίου τούτου πρώτος δ θεϊος Ίπιιοκράτης άνεγνώρισε την νοσηράν αιτίαν τοΰ περιβάλλον- τος καί έμάντευσε διά τοθ νοΰ 8,τι σήμερον είνε γνωστόν περί μικροβίων. Καί πρέπει νά θεωρή Οϊ] δ πρώτος 8στις καθιέρωσε την άσηψίαν, 8ταν έπρότεινε τόν βρασμόν τοθ ύδατος. (συνεχίζεται) ΣΗΤΕΙΑ 8)βριος (χνταποκρτ τβΰ μα;).— Μέγα καΐ αιώνιον ζήτηαα διά την Σητείαν υπήρξε πάντοτε τό συγκοινωνιαχόν. Ή ά πό θαλάσσης συγκοινωνί» έκτε λεϊται άταξ μόνον τής έβόομά <5ος Ή δέ άπό ξηρά; αποτελεί Όώύσσειαν ολόκληρον. Διότι πρέ πει νά χρηαιμοποΐήση κανβίς ο λα τα μεταφορικά μέσα, δλους τούς τρώπους, άκόμη καΐ την πεζοποΐίαν διά νά έπικοινΜνήση μέ την άλλην Κρήτην Φαίνεται όμως ότι σύντομα θά τελειώσουν τα βάαανα των Ση τειακών. ΑΙ εργασίαι ηρ&>ζ διά
  νοιξιν της όδοΰ Παχείας "Αμμου
  —Σητείας αυνεχίζονται μέ τ«·
  χύν ρυθμόν. Καΐ έλπίζεται ότι
  ταχέως θά κρημνισθοϋν τα τείχη
  τής άπομονώσεως. "Ηδη ΰπολεί
  πϊται μικρόν σχετικώς τμημα με
  ταξύ Σφάκας καί Σκοινοσελίου
  πρός διάνοιξιν. Ύιτολείπονται βε
  βαια καΐ τα τεχνικά. Άλλά, ή
  Κυβέρνησις έχορηγησε νέας πρός
  τούτο πιστώσεις. Η έργολάβος έ
  τχιρία ένέτεινε τα; προσπαθείας
  της.
  Καΐ έλπίζεται ότι άπό τοϋ έ-
  πομίνου θέρους, ϊσως μάλιστα
  καΐ άπό της ανοίξεως, θά κατορ
  θω9ίί ή σύνδεσις των δύο τμημά
  των τή; όδοΰ καί ή αΰτοχινητι
  κη έπικοινωνία τής Σητείας μΐ·
  τα τη; λοιπή; Κρήτης. <£>ά άπο
  τελέση δέ ή ήμερα καθ" Ην θά
  έπικοινωνήαη ή Σητεία μέ την
  άλλην νήσον δι' αύτοκινήτου,
  σταθμόν διά την εξέλιξιν καΐ
  την πρόοδον τής επαρχίας ολο¬
  κλήρου. Διότι ή εξασφάλισις τα
  κτικης καί άνέτου δι' αύτοκι·
  νήτου συγκοινωνία; θά συμβάλη
  τα μεγιστα καί εί; την γεωρ-
  γικήν καΐ είς την εμπορικήν
  καΐ εί£ την πνευματικήν ανάπτυ¬
  ξιν τού] τόσον φιλοπρόοδον άλ·
  λωστε λαοθ .τής Σητείας, Άλλά
  καΐ ή άλλη μεγάλη οδική άρ
  τηρία τή; Σητείας—Λιθινών—Ί
  εραπέτρα;, θ' αρχίση έκτελουμέ
  νη προσεχώς. Πιστώσει; έχορηγή
  θησαν καΐ δι' αυτήν. 'Βπΐ πλέον
  προσφέρουν την προσωπικήν των
  εργασίαν καΐ οί κάτοικοι. Ή άπο
  περάτωσί; της έπομένωςθά συν τε
  λεσθτί ταχέως.
  Κατ' αυτόν τόν τρόπον, τό ό
  οικον δώκτυον τής επαρχίας θά
  ολοκληρωθό· Καΐ τότε θ' αρχίση
  νέα περίοδος άληθινής άναδημι
  ουργίας τής επαρχίας.
  Ο ίΟΣΜΟΣ ΠΡΟΟΑΕΥΕΙ
  Ένα συνδυασμό τέχνης, επιστημονι¬
  κάς εργασίας, έξαιρετικοθ γούστου καί
  πολυτελείας μαζύ προσφερομεν είς την
  κοινωνίαν Ηρακλείου ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟ-
  ΤΕΡΑ ΥΛΙΚΑ καί τάς τεχνικάς γνώσεις
  ποθ διαθέτομεν άφειδώς.
  Δέν πρόκειται νά ύποσχεθώμεν πράγ-
  ματα άδύνατα καΐ άνεκτέλεστα. Απλώς
  καί μόνον θέλομεν νά τονίσωμεν δ,τι έπε-
  τύχαμεν. Καί έπετύχαμεν νά προσφέρω
  μέν είς την έκλεκτήν πελατρΐαν μας την
  άπόλυτο άνεσι, την χσρά τής πραγματι-
  κής τέχνης καί επιστημονικάς εργασίας.
  "Άς μδς επισκεφθή ή Ήρακλειώτικη
  κοινωνία καί ιδίως δσοι εχουν ταξιδεύσει
  είς τάς Αθήνας καί είς τό εξωτερικόν
  καί άς μδς δηλώσουν καθσρά εάν έχουν
  ιδή ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΠΙΠΛΑ άπό αύτά τα
  ότΐοϊα ημείς πσρουσιάζομεν συνεχώς. "Ας
  μδς επισκεφθούν μέ πεποίθησιν καΐ εμ¬
  πιστοσύνην.
  Χωρίς νά αϋτοκολακευώμεθα, νομίζο¬
  μεν δτι έκεϊνο ποΰ ελειπε άπό τό "Ηρά¬
  κλειον τό προσφερομεν ήδη.
  Διαρκής έκθεσις έπίπλων:
  Γ. Ζ. Παπαχατζάκη
  (Δίπλωμα καΐ Βραβείον Έπαγγελματικής
  Σχολής Αθηνών).
  Παραπλεύρως ιδεάτρβυ Πουλακάκη.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Έθνικής Νεολαίας Ηρα¬
  κλείου.
  Καλοθνταιτην προσέχη Κυ¬
  ριακήν καί ώραν 9ην πρωϊνήν
  ακριβώς είς τό Γυμναστήριον
  άπαντες οί ανήκοντες είς την
  δύναμιν τής Ε Ο.Ν. ήτοι άξι-
  ωματικοί, φαλαγγϊται, σκαπα
  νεΐς καίφαλαγγίτισσαι έν πλή
  ρει στολή Ίνα μετάσχωσι τής
  τελετής έπ' εύκαιρία των ά-
  ποκαλυπτηρΐων τοθ άνδριάν-
  τος τοΰ Βασιλέως Κωνσταν-
  ■ τίνου.
  Ή άπουσΐα οιουδήποτε άξι
  ωμαπκοϋ ή φαλιΐγγΐτου συνε-
  ' πάγεται άμεσον διαγραφήν
  μεθ' δλων αυτής των κυρώ-
  σεων.
  Ό Διοικητής τής Ε.Ο.Ν. Ή
  ρακλεΐου.
  Ιω. Δ. Μουρέλλος
  Ι1ΦΕ..ΟΑΥΜΟΟΣ"
  Μόνον είς τό Καφενειον
  "Ολυμπος ευρέθησαν καθσ
  ρά, τα γνωστά νερά Σπυριδια
  νοθ καί Παλαιοκάστρου, κα
  θώς δεικνύει ή κάτωθι άνάλυ
  σις τοθ ΜικροβιολογικοΟ έργα
  στηρΐου τοθ Πανανεΐου Δημο
  τικοθ Νοσοκομείου.
  Βασίλειον τής Ελλάδος
  Πανάνειον Δημοτ. Νοσοκομείον
  ι Ηρακλείου
  Αριθμ. Πρωτ. 13271—76
  Ανάλυσις Οδατος μικροβιολογι-
  κή διαφόρων Καφενείων τής πό¬
  λεως Ηρακλείου.
  Καφενειον «ΟΛΥΜΠΟΣ» ύδωρ
  ΣπυριδιανοΟ— Παλαιοκάστρου ΰ
  δωρ καθαρόν κατάλληλον πρός
  πόσιν.
  Έν Ηρακλείω τη" ·30ή Σεπτεμ-
  βρίου 1938.
  Ό Διευθυντής τοθ Μικροβιο
  Ι λογικοθ έργαστηρίου τοθ
  Ι Πανανείου Δημ. ΝοσοκομεΙ
  ] ου Ηρακλείου.
  (ύπ. Μ. Ματζκηετάκη).
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ.— οίκόπεδα κα
  ταλληλότατα δι' οίχοδομάς παρά
  την λεωφόρον ΚνωσοΟ. Πληροφο
  ρίαι παρά τώ Δικηγοριχψ Γραφείφ
  Ι1. Σουργιαδάκη.
  —Τό σημερινόν ραδιοφωνι-
  κόν πρόγραμμα.
  Σήμερον Σάββατον 8 Όκτωβοί-
  ου ό ραδιβφωνικός αταθμό; θά
  εκτελέση τό κάτωθι πρόγραμμα:
  "ίίρα έ μ. μ μετκωρολογικόν
  δελτίον, έ 15 αυναυλία τής μι¬
  κράς όρχήατρας τοΰ σταθμοΰ, 7
  η ώρα τοΰ παιδιοΰ,' 7.15' συνέχΐια
  τής συναυλίας τή; μικρά; όρ·
  χήστρας τού σταθμοΰ, 8 μ. μ.
  Χαβανεζικβ κουαρτετβ, γαλάζι-
  ες κιθάρες, 8.30 δημοτικό τρα-
  γοΰίι υπό τοΰ συγκροτήματος
  Παπασπυροπούλου, 9 ρεσιτάλ τρα-
  γουδιβΰ υπό τή; δίδος Αφροδίτης
  Πετρέλη, 9.30' είδησει;, 9.45' έλ
  ληνικά τραγούδια άπό τόν τενό-
  ρον κ. Κβφΐνιώτην συνοδβίιχ τής
  μικράς όρχήστρας τού στβθμοΰ,
  10.15' συναυλία τή; μικράς όρχή-
  οτρας τοΰ σταθμοΰ, Ι0.45' εϋθυμοι
  άνεκδοτοι άναμνήσεις υπό τού
  κ. Δήμου Βρατβάνου, 11 ειδή-
  σεις, 11.14" έλληνικό κουαρτέτο
  (δ)σις Γλυκβφρύδη), 11.45' μουαι
  κή χοροΰ (δίσκοι) καΐ έλ«φρό
  τραγοΰδι υπό τής κ. Ναριάννας
  Λαζου.
  —Πρωτάθλημα Τέννις 1938.
  Προχθέ; Πέμπτην έγινεν ένδια
  φερουαα συνάντησις διπλβΰ άν-
  βρών. α χ. κ. Ν. Παντελάκη;
  κκΐ Χ. Βασιλάκης, βυνδυκσθέν-
  τες άρκετά καλα ένίκηοαν τοΰς
  κ. κ. Ί. Μιτσοτάκην καί Ί. Μη·
  λιδάκην, ©ί οποίαι άπέβπασαν τώ
  δεύτερο σέτ. Τό σκόρ ήτβ 6)3,
  4)6, 6)1 υπέρ των πρώτων. Σήμε¬
  ρον Σάββατον αναμένονται έκ
  Χανίων διά νά μετάσχουν των ά-
  γώνων οί κ. κ. Γ. Αποστολάκη;,
  ©έμ. Μητσοτάκης καΐ Ί. Ιωαννί¬
  δης.
  Οί φαρμακευτικοί σύλλο-
  γοι.
  Υπό τβΰ υπουργοΰ τής Κρατι
  κης Ύγιεινή; καΐ Άντι>ήψίως
  κατηρτίσθη άναγκαστικός 'νομος
  διά τοΰ όποίυ ρυθμίζεται ή λει
  τβυργία καΐ διοίκησις των κατά
  τόπους φαρμακευτικών συλλόγων.
  Διά τοΰ νέου νόμου καθορίζε-
  τ«ι ότι φαρμακευτικοί ούλλογοι
  λειτουργοϋν μόνον είς τάς , έδρας
  των ίιγειονομικών κέντρον, οί
  δέ σύλλογοι ο! ύπάρχοντες είς
  πόλεις οπου δέν έδρεΰει ΰγειο-
  νομινόν κέντρον, διαλύονται καΐ
  συγχωνεΰονται μέ τούς πρώτους.
  Έντός τριών μην&ν άπό σήμερον
  — γίνουν αρχαιρεσίαι δλων των
  θά
  φαρμακευτικών συλλόνων πρός
  άνάδειξιν νέων διοικητικων καΐ
  πβιθαρχικων συμβουλίων. Δια
  τού νέου νόμου παρέχεται είς
  τόν υπουργόν τής Κρκτικής Ύγι-
  βινής τό δικαίωμκ νά διαλύη
  διοικητικά συμβούλια φαρμακευ
  . τι κων αυλλόγων καΐ να διορίζη
  άντ' αυτών έπιτροπάς.
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλεφ. 551.
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ
  ΑΡΤΙ
  Άσυγκριτες ήγγυημένες. '
  Γενικός 'ΑντΐΛρόσωπος:
  ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ!!
  «Μ' ■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  Τα ανωτέρα ολων των ραδιοφώνων
  "Εχουν πλεονέκτημα νά λειτουργοϋν ί-
  πως θέλει ό κάτοχός των. Είτε μέ μπαττα-
  ρίαν, είτε μέ ρεΰμα.
  ΤΑ ΡΗΙίΟΟ
  Είνε άσύγκριτα είς απόδοσιν. Κομψά.
  Εύθηνά. Τελειότατα.
  Ευρίσκονται είς μεγάλην παρακαταθήκην
  παρα τοίς Γενικοίς αντιπροσώποις:
  ΜΑΟΥΡΟ—ΠΟΛΙΤΗ
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ,
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεία έναντι Παλ. ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  8 Όκτωβρίου 1938
  ΠΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ
  Ο ΠΑΡΙΣΙΗΟΣ 'ΊΡΟΝΟΣ"
  ΤΗΗ ΠΙΡΙΙΊΣΙΠΟΥ ΗΠΕΝΕΪ
  ΙΑΤΑΡΡΕΥίΙΪ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ
  ΠΟΑΙΤΙΙΟΥΣΥΣΙΙΜΛΤ81
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Όκτωβρίου (τού
  άνχαποκριτοΰ μας).— Σημεριναί ειδή-
  σεις έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ό
  γαλλικός «Χρόνος» άφιερώνει σήμερον
  σοβαρόν αρθρον διά τα τελευταία γε-
  γονότα καί ειδικώτερον την παραίτη¬
  σιν τού προέδρου τής Ταεχοσλοβακικής
  Δημοκρατίας κ. Μπένες.
  Ό άρθρογράφος τονίζει ότι ή παραί
  τησις τού κ. Μπένες αποτελεί ενέρ¬
  γειαν συμβολικήν τής καταρρεύσεως έν
  Εύρώπη ενός ολοκλήρου πολιτικοϋ αυ-
  στήματος.
  ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΤΟΥ ΤΣΕΧΟΥ
  ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Βερολίνου ότι προεκάλεσεν έκεί καί
  είς ολόκληρον την Γερμανίαν ίκανοποί-
  σιν ή άγγελθείσα ώς έ«ικειμένη επίσκε¬
  ψις είς Βερολίνον τού Τσέχου υπουρ
  γού των Εξωτερικών. ΊΙ επίσκεψις
  αυτή πιατεύεται ότι θά συντελέση είς
  ούσιώδη βελτίωσιν των σχέσεων Γερμα-
  νίας—Τσεχοσλοβακίας.
  οΤσλοβακοι προτε ι ηουη
  ΠΛΗΡΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΝ
  ΘΛ ΓΙΝΗ ΔΕΚΤΗ ΑΠΟΤΟΥΣΤΣΕΧΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφήματα
  έκ Πράγας άναφέρουν ότι οί έκπρόσω·
  ποι των Σλοβάκων προτείνουν είς την
  Τσβχικήν Κυβέρνησιν όπως αύτονομη
  θή πλήρως όλόκληρος ή Σλοβακία*
  Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα ή
  πρότασις των Σλοβάκων θά γίνη δεκτή
  υπό τής κυβερνήσεως τής Ηρχγας.
  Ό χθεσινάς λόγοςτοΰκ. Τσάμπερλαιν.
  Λήξιςτώνέργασιών τής Άγγλικης Βουλής
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 7 Όκτωβρίου (Ι¬
  διαιτέρα ύπηρεσ(α).—Ό υπουρ
  γός των Εξωτερικών κ.Μπον-
  νέ εξέθεσε χθές ενώπιον τής
  Κοινοβουλευτικής έπιτροπής
  επί των εξωτερικών, την έξω-
  τερικήν πολιτικήν καί συγκε¬
  κριμένως τό Τσεχοσλοβακικόν.
  "Εκαμεν έκθεσιν τ?|ς νέας έ-
  ξωτερικής πολιτικής τής Γαλ-
  λ(ας ή όποΐα ώς είπεν έ'χει
  σημείον έκκινήσεως τό σύμ¬
  φωνον τοϋ Μονάχου. Ωσαύ¬
  τως την επιθυμίαν των κρα-
  των τής Αγγλίας κσί Γαλλίας
  νά βοηθήσουν την Τσεχοσλο-
  βακΐαν είς την οικονομικήν
  της άναδιοργάνωσιν.
  ΕΠΕΡΙΙΤΗΣΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ
  Είς τόν κ. Μποννέ υπεβλήθη
  σαν υπέρ τάς 60 έπερωτήσεις
  άπό μέρους διαφόρων μελών
  τής έπιτροπής ζητουντων λε-
  πτομερεστέραν έκθεσιν τής έ
  ξωτερικής πολιτικής τής Γαλ-
  λΐας.
  Τόν λόγον σύτοθ ό κ.Μπον
  νέ έτερμάτισε ώς εξής:
  «Μεγάλα καθήκοντα μας
  άναμένουν. Ή Γαλλία θά κά
  μη τό παν διά νά τα εκπλη¬
  ρώση.Ό λαός δμως τής ΓαλλΙ
  άς όφείλει νά ενθυμήται τάς
  στιγμάς ποΰ διήλθε καί νά
  μή δυσχεράνη τό έργον τής
  Κυβερνήσεως»·
  ΕΠΛΕΙΟΨΗΦΙΣΕΝ Ο ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Όκτωβρίου
  ((δ. ύπηρεσία). —Χθές έληξαν
  αί εργασίαι τής Βουλής των
  Κοινοτήτων.Ό κ.Τσάμπερλαιν
  εξεφώνησεν έκ νέου λόγον
  επί τής εξωτερικάς πολιτικής
  τής Αγγλίας είς απάντησιν
  των έπιθέσεων τής άντιπολι
  τεύσεως. Εΐπε μεταξΰ άλλων
  δτι έκαμε τό πάν διά νά σώ
  σχι την είρήνην. Γεγονός είνε
  προσέθεσεν, δτι έ προστατεύση
  μέν την Τσεχοσλοβακίαν άπό
  έ"να όλοσχερή διαμελισμόν. Έ
  τόνισεν δτι δέν πρόκειται νά
  ενεργήση γενικάς εκλογάς ώς
  εζήτησεν ή αντιπολίτευσις μέ
  θέμα τό σύμφωνον τοϋ Μονά
  χου.
  Πρόκειται είπεν νά άκολου
  θήσωμεν νέαν πολιτικήν συνερ
  γασίας καί καλής θελήσεως
  μετά των άλλων κρατών.
  Διά τοΰς έξοπλισμούς άν
  φερεν δτι θά συνεχισθοϋν ύπ>
  τής Άγγλικής Κυβερνήσεω
  διότι ή διπλωματία ενός Κρά
  τους πρέπει νά στηρίζεται επί
  των στρατιωτικών τού δυνάμ
  ών. Ή Βουλή έψήφισετήν Κι
  βέρνησιν διά την έξωτερική
  πολιτικήν της διά ψήφων 36
  έναντι 144. Κατά την άναχώ
  ρήσιν τού έκ τής Βουλής ό κ.
  Τσάμπερλαιν έχειροκροτήθ
  μέ τόν "ίδιον ενθουσιασμόν
  τής Δευτέρας.
  Ό άγγλικός τύπος έπιδο
  κιμάζει την έγκρισιν τής Βο
  λής διά την [έξωτερικήν πολιτ
  κήν τής Κυβερνήσεως.
  Οί «Τάϊμς» γράφουν δτι
  κυβέρνησις διά τής πολιτική
  της ε'σωσε την είρήνην καί θά
  γνωρίζη καί είς τό μέλλον νά
  την συγκρατηθή. Τό «'Νταίηλ
  Εξπρές» γράφει: "6 κ. Τσά
  μπερλαιν έδικαιώθη σήμερον.
  Αντιθέτως ή «Νταίηλυ Τέλ
  γκραφ» γράφει: Ή συνεργα
  σία μετά των άλλων κρατώ
  είνε είς βάρος των έξοπλι
  σμών τής Αγγλίας.
  Ή παραχώρησις τής 5ης ζώνης
  των σουδιτικών περιφέρειαν.
  ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΥΘΗΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Αναφορικώς μέ
  την χορήγησιν αύτονομίας είς τούς
  Σλοβάκους, ^τηλεγραφείται ότι μετά
  την πραγματοποίησιν τής αύτονομήσε-
  ως ταύτης, η Τσεχική Κυβέρνησις θά
  προβή είς ομοίαν παραχώρησιν πρός
  τούς ρωσσικής καταγωγής κατοίκους
  τού διαμερίσματος τής Ρουθηνίας, ώς*
  γνωστόν άκροτάτης νοτιανατολικής . ε¬
  παρχίας τής Τσεχοσλοβακίας.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΑΠΟΛΥΣΙΣ
  ΔΥΟ ΚΛΛΣΕΩΝ ΤΟΝ ΤΣΕΧΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  τής τσεχικής πρωτευούσης άναφέρουν
  ότι διετάχθη ήδη ή απόλυσις 6ύο έφε-
  δρικών κλάσ&ων έκ των προσκληθεισών
  κατά την πρό τής συμφωνίας τού Μο¬
  νάχου επιστράτευσιν τής Τσεχοσλοβα¬
  κίας.
  ΠΡΑΓΑ 7 Όκτωβρίου (ιδι¬
  αιτέρα ύπηρεσία). —ΟΙ έπίση
  μοί κύκλοι τής τσεχοσλοβακι
  κης πρωτευούσης ευρίσκουν
  δτι ή απόφασις τής διασκέ¬
  ψεως τοθ Μονάχου περί πά
  ραχωρήσεως τοϋ 5ου τομέως
  τού σουδιτικοϋ έδάφους είς
  Γερμανίαν είνε άδικος άφοϋ
  δι' αυτής περιέρχονται είς την
  Γερμανίαν 1.000 000 Τσέχων.
  —Σήμερον συμπληρώνεται
  ή κατοχή τοϋ 4ου τομέως τού
  σουδιτικοϋ έδάφους. Ό Φύρερ
  συνεχίζων τό τσξίδιόν τού είς
  τάς σουδιτικάς περιφερείας
  εισήλθε σήμερον είς τόν 4ον
  τομέσ (ΣιλεσΙα) δι' αύτοκινή·
  τού συνοδευόμενος υπό τοΰ
  Γκαΐριγκ.
  ΡΩΜΗ.7 Όκτωβρίου (ίδιαι
  τέρα ύπηρεσία). — Ό κ. Μου
  σολΐνι εδέχθη χθές παρουσία
  τοϋ κόμητος Τσιάνο τόν
  πρεσβευτήν τής Πράγας έν
  Ρωμη.
  ΤΟ ΜΕΓΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΝ
  ΚΑΙ Η ΒΕΛΤΙΩΣΙΣ ΤΗΣ ΦΥΛΗΣ
  —Την 4ην πρωϊνήν έληξεν ή
  πρώτη συνεδρίασις τής συνελεύσε¬
  ως τοΰ φασιστικοθ κόμματος. Ή
  συνεδρίασις αυτή καΐηναλώθη είς
  τα ζήτημα τής βελτιώσεως τής
  φυλής. Άπόψε τό φασιστικόν συμ
  βούλιον συνέρχεται έκ νέου ίνα ά·
  σχοληθή μέ την έξωτερικήν κατά
  στάσιν.
  ΠΡΑΓΑ 7 8)βρίου (ιδιαιτέρα
  ύπηρεσία).— Διά τής αύτονομίας
  των Σλοβάκων θά σχηματισθή κρά
  τος παρόμοιον μέ τό άλλοτε τοι¬
  ούτον τής Αύστρουγγαρίας. ΟΕ
  Σλοβάκοι θά Ιχουν κοινόν τόν
  πρόεμρον Δημοκρατίας μετά τή;
  Τσεχοσλοβακίας. Έπίσης θά εΐνι
  κοινά τα υπουργεΐα Εξωτερικών
  Οίκονομικών καί Έθνικής άμι!
  νης.
  Έφθασε σήμερον είς την Πρ
  γαν ό άντιπρόσωπος τής αύτο
  νόμου Σλοβακίας ινα άνακοινώ
  ση είς τόν πρωθυπουργόν κ. Σι-
  ρόβυ τόν σχηματισμόν τής κυβερ
  νήσεω; των Σλοβάκων.
  —Ή Ουγγαρία καί ή Πολωνία
  απεφάσισαν νά καθορίσουν κοι
  νά σύνορα.
  —Τό αμερικανικόν πανεπιστή-
  μιον προσέφερεν είς τόν κ. Μπέ
  νες την θέσιν τοθ «όμιλητοΰ»
  (έπιφορτισμένου διαλέξεων) καί
  ζητεί νά αποστείλη τα ϊξοδα τοθ
  ταξιδίου είς τόν τέως πρόεδρον
  τής Τσεχικής Δημοκρατίας. Ά
  γνοεΐται ποία θά είνε ή άπά'
  τησις τοΰ κ. Μπένες.
  Ήπορεία των καλλιεργειώνέν τώνομώ
  κατά τόν λήξαντα μηνα Σεπτέμβριον.
  Υπό τής Γεωργικής 'Υπηρε
  οίας Ηρακλείου υπεβλήθη είς
  τό υπουργείον Γεωργίας έκ¬
  θεσις περί τής πορείας των
  καλλιεργειών έν τώ νομώ Η¬
  ρακλείου κατά τόν μήνα Σε¬
  πτέμβριον.
  Έν τή εκθέσει άναφέρε-
  ται δτι ώς προκύπτη έκ των
  συγκεντρωθέντων στοιχείων,
  ή παραγωγή τοΰ νομοό είς
  σιτηρά καί ψυχανθή επλησία¬
  σε τα 30 έκατομμύρια όκ. ΰ·
  περβδσα την περυσινήν έσο
  δείαν κατά 10—15 ο)ο. Αν¬
  τιθέτως ή καλληργηθείσα έ¬
  κτασις διά καπνοϋ άνέρχεται
  είς 3 800 στρέμματα έναντι
  ίσοπόσου περίπου περυσινής.
  'Επίσης μικρά είναι ή καλλι
  εργηθεΐσα έκτασις διά βάμ-
  βακος.
  Αναφορικώς μέ την καρπο
  φορίαν των έλαιοδένδρων ή
  Γεωργική Ύπηρεσία την χαρα
  κτηρΐζει αρίστην. Άναφέρει έ-
  πίσης δτι ή καταπολέμτισις
  τοΟ δάκου άπέφερεν Ικανοποι
  ητικά άποτελέσματα. Ώς πρός
  τάς έξαγωγάς των σταφυλών
  παρατηρεΐ βελτίωσιν τής ερ¬
  γασίας τής έξαγωγής, όφει
  λομένην είς τα ληφθέντα αύ
  στηρά μέτρα ποιοτικοϋ έλέγ-
  χου καΐ καλής συοκευασίας
  Περαιτέρω ή έκθεσις άνα
  ψέρεται είς ιήν ανάπτυξιν
  των καρπών των όπωροφό-
  ρων δένδρων καΐ έσπεριδο
  ειδών. Ή πσραγωγή χαρα·
  κτηρίζεται ώς λίαν έλαττωμέ
  νη άτΐοδίδεται δέ είς τα κα-
  ταστρεπτικά άποτελέσματα
  τής κορυφοξήρας, ιδίως ώς
  πρός τα κίτρα. Διά τα κηπευ
  τικά αί παρατηρήσεις εΐνα
  ικανοποιητικάς 'Επίσης (κα-
  νοποιητική χαρακτηρίζεται καΐ
  ή κατάστασις τής κτηνοτρο-
  φίας.
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ κ.
  ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΤΗΣ
  ΜΕΤΑΞλ
  ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Σήμερον ό πρωθ
  υπουργός κ. Ί. Μεταξάς εδέχθη τόν
  πρεσβευτήν τής Ουγγαρίας μετά τοΰ ό·
  ποίου καί συνωμίλησε.
  15
  ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤΊΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τό συνελθόν σή¬
  μερον υπό την πρόεδρον τοΰ κ. Μετα-
  ξά καθιερωμένον καθ' έβδομάδα υπουρ¬
  γικόν συμβούλιον εξήτασε νομοθετικά
  καΐ ύπηρεσιακά ζη-ςήματα.
  ΑΙ ΑΗΞΙΠΡΟΘΕΜΟΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΙΣ
  ΚΕΝΩΝ ΔΟΧΕΙΟΝ
  Δι' έγκυκλίου τού πρός τάς
  τελωνειακάς αρχάς τό υπουρ
  γεΐον των Οίκονομικών γνω
  ρίζει έν σχέσει μέ τάς ληξι
  προθέσμους άποταμιεύσεις
  κενών δοχείων, δτι έφ' δσον
  πρόκειται περΐ άποταμιεύσε
  ών συσταθεισών μετά τόν Ί
  ούνιον τοθ 1934, αΐτινες δέν
  έπιδέχονται κατά νόμον ού
  δεμίαν έτέραν παράβασιν, δύ
  νανται αυται νά άναστεί
  λωσι την κοινοποίησιν των
  προβλεΐϊομένων υπό τοθ νό
  μου 1165 προπωλήσεων μέχρι
  τέλους Δεκεμβριού έ. έ. επι
  τρέπουσαι δμα κατά τό χρο
  νικόν τουτο διάστημα την έ
  πανεξαγωγήν των δοχείων
  κενών ή πλήρων εγχωρίων
  προΐόντων επί τή καταβολή
  των νομίμων τόκων ύπερημε
  ρίας άπό τής επομένης τής
  λήξεως τής π οθεσμίας έκά
  στής άποταμιεύσεως μέχρι
  τής ημέρας τής πραγματοποι
  ήσεως τής έπανεξαγωγής των
  δοχείων.
  Ο ΑΥΡΙΑΝΟΣ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΑΙΣΜΟΣ Ο ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Επί τοίς άποκαλυπτηρίοις" τοθ
  άνδριάντος τοθ αειμνήστου στρα
  τηλάτου Βασιλέως Κωνσταντίνου
  την 9ην Όκτωβρίου θά σημαιο
  στολισθώσι άπαντα τα καταστή
  ματα καί αί οικίαι τής πόλεως
  καί των χωρίων καί θά ώσι κλει
  στά άπαντα γενικάς τα καταστή-
  ματα τής πόλεως άπό τής 10.30'
  —12.30' π. μ.
  (Έκ τής Διοικήσεως Χωροφυ
  λακής)._______________
  Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΖΩΩΝ
  Υπό τοθ υφυπουργείου τής Έμ
  πορικής Ναυτιλίας εξεδόθη έγκύ
  κλιος διά τής οποίας άπαγορεύ
  ται είς τα πλοΐα τα έκτελοθντα
  την συγκοινωνίαν των έλληνικών
  λιμένων νά παραλαμβάνουν πρός
  μεταφοράν ζώα άπό τοθ άπογεύ
  ματος τοθ Σαββάτου μέχρι τής
  πραΐας τής"Δευτέρας διά λόγους
  τουριστικούς, έπειδή κατ* τάς
  ημέρας αύτάς παρατηρεϊται Ιχΰρο-
  μική κίνησις. Έξαιρετικώς Ιπι-
  τρέπετα: ή παραλάβη ζώων άπό
  λιμένας Ιξυπηρετουμένους μόνον
  ίπαξ τής εβδομάδος.
  Δι' έγγράφου τού πρός τόν κ.
  Νομάρχην Ηρακλείου τό υπουρ
  γείον των Οίκονομικών παρακα
  λεΐ δπως μεριμνήση διά την ε¬
  νοικίασιν διαμερίσματος είς τόν
  παρακείμενον τοθ άερολιμένος
  Ηρακλείου συνοικισμόν πρός έγ
  κατάστασιν τοΰ σταθμοθ Άσυρμά
  τού άρμοδιότητος τοΰ υπουργείου
  Άεροπορίας.
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ
  Πρός τάς Κοινότητος Μέγα
  λης Βρύσεως Μαγαρικαρίου
  καί Πεζών έξεψράσθησαν αί
  εύχαριστίαι τοθ ύπουργείουτής
  Άεροπορίας διά τάς ύπ' αύ
  των γενομένας είσφοράς ύ
  πέρ ένισχύσεως των άεροπο
  ρικών μας δυναμένων.
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  Δι' αποφάσεως τής Έπιτροπής
  Διατιμήσεων α£ τιμαί των άλεύ
  ρων καί τοθ άρτου καθορίζονται
  ώς εξής: Άλευρα λευκά δρχ.
  10.53 50 κατ' οκάν, πιτυροθχα
  9.41.50. Άρτος λευκός δρχ
  9.90, πιτυροθχος «.50.
  ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΟΊ ΤΑΛΙΚΗΗ
  ΥΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΙΑΕΧΟΝΤΑΙ
  ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΤΟΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΝ
  ΦΡΑΝΚΟ-ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  , ΑΘΗΝΑΙ 7 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). _ Νυκτεριναί πλη¬
  ροφορίαι εκ Ρώμης μέσω Λονδίνου,
  άναφέρουν ότι προέκυψαν πάλιν δυ-
  σχέρβιχι διά την εφαρμογήν τής Αγ-
  γλοϊταλικής συμφωνίας.
  Είς την Ρώμην έκφράζονται άνη-
  συχΐϊΐ λόγω τής έπιμονής τής 'Λγγλί-
  άς να δεχθή η Ιταλία τόν συμβιβασμόν
  Φράνκο καί κυβερνητικήν Ίσπανών.
  Πάντως οι'Ιταλοί δέχονται τόν συμ-
  οιβασμόν τοΰτον υπό τόν όρον όμως
  να . αποχωρήσουν όλοι οί έθελονταί καί
  από τα δύο έν Ισπανία πολεμικά στρα-
  τόπεδα.
  ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΕΛΠΙ2ΕΤΑΙ
  ΟΤΙ ΒΑ ΕΠΕΛΘΗ ΣΥΜΦΟΝΜ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ
  , ΑΘΗΝΑΙ 7 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας)— Κατά νεωτέρας
  ειοήσεις εκ Ρώμης παρά τάς άναφυ-
  είσας δυσχερείας, οί διπλωματικαί
  κύκλοι ελπίζουν ότι τελικώς Οά κατορ¬
  θωθή νά επέλθη πλήρης συμφωνία με
  ταξύ Ιταλίας καί Μεγάλης Βρεττανί¬
  ας.
  ΣΥΜΠΛΗΡΟΥΤΑΙ Η ΚΑΤΟΧΗ
  ΤΩΝ ΜΜ ΕΔΑΦ1
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Έκ Ηερολίνου
  τηλεγραφείται ότι μέχρι τής προσεχούς
  Δευτέρας (μεθαύριον) συμπληρούται ή
  κατοχή των σουδιτικών περιοχών υπό
  τής Γερμανίας.
  ΛΟΓΟΙ
  ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΗΜΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
  ψ ΑΘΗΝΛΙ 7 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας)— Τηλεγραφήματα
  εκ Ρωμης άναφέρουν ότι τό φασιστικόν
  συμβούλιον καθώρισε τούς λόγους οί
  οποϊοι ύποχρεώνουν την Ιταλίαν νά
  διατηρήση καί είς τό μέλλον την άντιε
  βραϊκήν πολιτικήν.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ
  ΕΙΣ ΟΑΗΝ_ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας)----Τελευταίαι πλη.
  ροφορίαι εξ Ίσπανίας έπιβεβαιοΰν την
  επανάληψιν των μαχών είς όλα σχεδόν
  τα ίσπανικά μέτωπα καί ιδιαιτέρως τούς
  τομεϊς τού Έβρου όπου ό αγών είνε
  λυσσώδης. ·
  ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ ΤΟ ΚΑΜΙΙΑΑΛΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά πληροφο¬
  ρίας εξ έθνικής πηγής τα στρατεύματα
  τοΰ <1>ράνκο μετά σκληρόν άγώνα κα¬
  τώρθωσαν νά καταλάβουν τό οχυρόν
  συγκρότημα Καμπάλλο.
  ΑΥΡΙΟΝ 0 ΧΙΤΛΕΡ
  ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΕΙΣ ΣΑΑΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Όκτωβρίου (τού
  'νταποκριτού μας). — Έκ Βερολίνου
  αγγέλλεται ότι ό καγκελλάριος Χίτλερ
  θέλει μεταβή την Κυριακήν (αύριον)
  είς Σάαρ όπου θά ομιλήση πρός τόν
  λαόν τής μεγάλης αυτής βιομηχανικής
  περ ιοχής καί θά έπιθεωρήση τάς έκεί
  οργανώσεως των έθνικοαοβιαλΐστών.