96384

Αριθμός τεύχους

4985

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

9/10/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑ1:
  Αιγυπτου
  έτηηία λίικιι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησια οολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΚΥΡΙΑΚΗ
  9
  ΟΚΤΩ3ΡΙΟΥ
  1936
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝδΤΑνΡΟν
  ΥίίϊβιΗΟΣ ΙΤΙΤΑΙΤΙ! ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΛΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙ8Μ. ΦΥΛΛΟΥ 4985
  Β
  ΚΑΙ ΤΟ
  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΝ
  ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΣ
  Είναι έξαιρετιχώς ένδιαφέ-
  ροντκτά στατιστικά στοιχεΐα
  τοΰ Τελωνείου μας σχετικώς
  μέ τάς είσαγωγάς καί τάς έ-
  ξαγωγάς κατά τόν μήνα Σε¬
  πτέμβριον. Κατά τα στοιχεΐα
  «ύτά, αί μέν έξαγωγαί άντε-
  προοώπευον τό ποσόν των
  96.500 περίπου έκατομμυρίων
  δραχμών, αί δέ είσαγωγαί το
  πβοον των 11.500.000 περίπου
  δραχμών. Είχομεν δηλαδή
  έξαγωγάς σχεδόν εκατόν έ-
  χατβμμυρίων έντός ενός μη¬
  νός μόνον. Καί τό σπουδαιό¬
  τερον, είχομεν ενεργητικόν
  υπόλοιπον είς τό εμπορικόν
  μας Ιίοζύγιον 85 όλοκλήρων
  έκατομμυρίων δραχμών. Τό
  δέ χράτος είσέπραξε περί τα
  12 έκατομμύρια δραχμών
  ίχ των τελωνειακόν δασμών!
  Οί άριθμοί αύτοί όμιλοΰν εύ
  «λώττωί. 'Αποτελβΰ.ν τόν ά-
  ψευδέστερον μάρτυρα τής οί-
  χονομικής μας δραστηριότη¬
  τος, την άσφαλεστέραν από¬
  δειξιν τής θέσεως την οποίαν
  κατέχει ό νομός μας μέσα είς
  την οικονομικήν ζωήν τής
  χώρας.
  Θά παρατηρηθςί φυσικά β
  τι όλοι οί αλλοι μήνες δέν
  παρουσιάζουν ανάλογον κί¬
  νησιν μέ τόν Σεπτέμβριον.
  Διότι κατά τόν Σεπτέμβριον
  ευρίσκονται είς έντασιν αί έ-
  ξαγωγαί των σταφυλών κα'ι
  των σταφίδων, συνεχίζονται
  δέ καί αίέξαγωγαί τοΰ ελαί¬
  ου. Όπωσδήποτε δμως καί οί
  άλλοι μήνες Ιχουν άρκετήν
  κίνησιν χαί κανείς απολύ¬
  τως δέν ειμπορεί νά θεωρή-
  8/) ώς νεκρός. Διότι ποτέ
  δέν σταματοΰν έξ ολοκλή¬
  ρου αί έξαγωγαί. Κα), έν πά¬
  ση περιπτώσει ό νομός Ηρα¬
  κλείου αποτελεί την μονα-
  δικήν ϊσως ευχάριστον εξαί¬
  ρεσιν έξ δλων των διαμερι-
  σμάτων τής χώρας, νά κλείη
  τό εμπορικόν τού ΐσοζύγιον
  μέ ; ενεργητικόν υπόλοιπον
  50—80 έκατομμυρίων δραχ¬
  μήν κατά μέσον όρον τό έ-
  τος. Εφέτος δέ ύπολογίζεται
  ίτι τό ενεργητικόν θά είνε
  διπλάσιον τοΰ συνήθους λόγω
  τής μεγάλης εσοδείας τοΰ
  ελαίου καί τής σημαντικής
  αυξήσεως των έξαγωγών των
  σταφυλών μας. Καί επί τοΰ
  τελευταίου αύτοϋ θά πρέπει
  νά προσέξωμεν Ιδιαιτέρως επί
  τί) εύκαιρία των σημερινών
  εύχαρίστων'διαπιστώσεων.Ό-
  φείλομεν νά καταβάλλωμεν
  Ιδιαιτέραν προσπάθειαν διά
  την τόνωσιν των έξαγωγών
  των σταφυλών μας. Αί θύραι
  της καταναλωτικής άγοράς
  ήνοίχθησαν ήδη. Εφέτος αί
  σταφυλαί μας εγένοντο παν-
  τοΰ εύπρόσδεκτοι κοιί έτυχον
  τής γενικής προτιμήσεως.
  Ειμπορούμεν επομένας μέ
  μίαν καλήν προσπάθειαν οχι
  μόνον νά κρατήσωμεν τάς
  άγοράς αύτάς άλλά καί νά
  τάς κατακτήσωμεν έξ ολο¬
  κλήρου καί ν' άποστέλλωμεν
  είς αύτάς είς τό μέλλον πολύ
  μεγαλυτέρας ποσότητας.
  Άλλ' οί άριθμοί τής έμ-
  πορικής μας κινήσεως άπο-
  δεικνύουν καί κάτι άλλο ά¬
  κόμη. Άποδεικνύουν ότι
  ό νομός μας προσφέρει είς
  τό κράτος, χάρις είς τόν
  πλούτον τού, πάρα πολλά.
  Τό Τελωνείον μας είσπράτ-
  τει τόσχ, οσα ουδέν άλλο
  τελωνείον, έν άναλογία τού
  πληθυσμοΰ καί τής εκτάσε¬
  ως τής περιφερείας τού. "Ε-
  χει έπομένως ό νομός μας
  καί άνάλογα δικαιώματα.
  Διχαιοΰται νά τυγχάνη
  άναλόγου στοργής καί φρον
  τίδος έκ μέρους τοΰ κρά-
  τους. Δικαιοΰται πιστώσεων
  διά κατασκευήν άναλόγων
  πρός τόν πλούτον τού έρ¬
  γων, συγκοινωνιακών, πα¬
  ραγωγέων, έξυγιαντικών έκ
  πολιτιστικών έν γένει. Καί
  εύτυχώς, τό κράτος άναγνω-
  ρίζει ήδη τα δικαιώματα αύ-
  τά τοΰ νομού μας. 'Αναγνω-
  ρίζει ότι δίκαιον καί ορ¬
  θόν είναι νά φέρεται μέ Ιδι¬
  αιτέραν στοργήν πρός τόν
  νομόν Ηρακλείου. Μία από¬
  δειξις ε ι ν» · Λ απόφασις εκ¬
  τελέσεως των παραγωγικών
  έργων τής Μεσσαράς καί ό-
  λοκληρώσεως τοΰ συγκοινωνι
  ακοϋ μας δικτύου.
  Ωσαύτως, τα εύχάριστα
  σημεΐα της οίκονομικής μας
  καταστάσεως δέν πρέπει νά
  μάς κάμνουν νά έπαναπαυ-
  ώμεθα είς τό εξής. Αντιθέ¬
  τως μάλιστα είναι άνάγκη
  νά έντείνωμεν όλας τάς προ¬
  σπαθείας μας διά την επιτυ¬
  χίαν καλυτέρων άκόμη άπο-
  τελεσμάτων. Αί δυνατότητες
  σημαντικής αυξήσεως τής
  παραγωγής καί τοΰ πλού-
  τού τοΰ νομοϋ μας ύπάρ-
  χούν εύτυχώς. Κχί πρέπει
  νά έπωφεληθωμεν. Μέ έντε
  ταμένην καί καλώς ώργανω
  μένην εργασίαν είμποροΰ
  μέν νά επιτύχωμεν διπλα
  σιασμόν τής γεωργικής μας
  «αψαγωγής. Καί πρέπει νά
  άποβλέψωμεν μέ θάρρος καί
  απόφασιν είς τόν σκοπόν αύ·
  τόν.
  βαια δχι. Ήλθον νά μελετή-
  σουν τίς άρχαιότητες καί νά
  |γνωρΐσουν τόν τόπο μας. Ηλ
  ,θαν ώς ανθρωποιμέ δική τους
  ίάτομικοτητα νά χορτάσουν
  τή δίψα των γιά μάθησι, νά
  Ικανοποιήσουν την περιέργειά
  των, νά πλουτΐσουν τίς γνώ
  σεις των, νά αίσθανθοθν τή
  χαρά τοΟ ταξιδιοΰ καί τής
  περιηγήσεως. Κι' ήλθαν μόνες
  των. Μόνες των έταξίδεψαν,
  επέρασαν θάλασσες καί στε-
  ρηές, άλλάξαν βαπόρια καΐ
  σιδηροδρόμους καΐ αύτοκίνη-
  τα μέ μοναδικό σΰντροφο τό
  θάρρος των καί τόν Μπαίντε-
  κερ γιά όδηγό. Ουτε άδελ-
  φό, ουτε άλλο προστάτη, φύ-
  λακα τής «τιμής» καί τής ύ
  πολήψεώς των. Είνε οί ΐδιες
  Ικανές νά προστατεύσουν τόν
  έαυτό των. "Εχουν προστάτη
  κοί φύλακα την ίσχυρή πρόσω
  τιικότητά των ποΰ την έχουν
  άναπτύξει οέ μεγαλύτερο α¬
  σφαλώς βαθμό, σέ ύψηλότε-
  ρον έπΐπεδο κι' άπ' τούς δι-
  κούς μας άντρες. Άνθρώπινα
  λουλούδια των δρυμών ή άν-
  θη των πόλεων πού σκορπί-
  ζουν τό άρωμά των, εχουν
  έν τούτοις πλήρη συναίσθησι
  καΐ των δικαιωμάτων καί των
  καθηκόντων των. "Εχουν έπ(
  γνωσι τής ανθρωπίνης άξιο
  πρεπεΐας των. Καί ξέρουν πώς
  νά τή διαφυλάξουν. Γιά μδς
  ομως αύτά είναι άκόμη άκα-
  τανόητα. Πά την άνατολΐτι-
  κη ψυχή μσς πού μέσα της
  ζή άκόμη τό χαρέμι καί ό φε
  ρετζές δέν ύπαρχει εννοια
  γυναίκας—άνθρώπινα όλοκλη
  ρωμένης.
  Πά μας, γυναΐκα είναι εί·
  να πλδσμα άναιμικό, εΰθραυ·
  στο, φτειασιδωμένο—ταμπλώ
  ζωγραφικής, άκένωτη πηγή ύ
  ποκρισίας καί δουλικότητος
  καί εντελώς κενό άπό άτομι-
  κότητα. Π' αύτό καΐ στό άν-
  τίκρυσμα των τριών κοριτσι-
  ών τοΟ Τυρόλου, ό άνθρωπος
  μέ την άνατολΐτικη νοοτρο-
  πΐα παρετήρησε: Δέν ξειόρω
  τί μπορεΐ νά είναι αύτές,
  άλλά γυναΐκες, δπως τίς έν-
  νοώ έγώ, ασφαλώς δέν είνε.
  Άγνοοθσεν ό δυστυχής δτι
  μιά νέα πού εΐνε πλήρης ώς
  άνθρωπος θά εΐνε έπίσης πλή
  ρης, καί ώς γυναΐκα καΐ ώς
  σύζυγος καΐ ώς μητέρα. Θά
  εΐνε δηλαδή γυναΐκα εκατόν
  τοίς εκατόν.
  Μ.—
  Πεταχτό
  ΡΊ,μειώιιατα
  ΤΡΙΑ ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ
  ΑΠΟ ΤΟ ΤΥΡΟΛΟ
  Οί ξένοι δέν άποτελοϋν βέ-
  βαισ σπάνιο φαινόμενον γιά
  την πόλιν μσς. Καθημερινά
  οχεδόν περιδισβάζουν στούς
  δρόμους ξένοι άπ' δλα τα γε·
  ωγραφικά πλατή καΐ μήκη.
  'Εκττρόοωπρι δλων των έθνο-
  ιήτων καί των φυλών. ΛευκοΙ
  καί έγχρωμοι συμφύρονται
  γιά νά δώσουν την εΐκόνα συγ
  ΧΡόνου Βαβυλώνος. Άνάμεσα
  δμως σ' αυτή τή σύγχρονη
  Βαβέλ ξεχώρισαν τρ(α λου-
  λούδια άπό τό Τυρόλο. ΤρΙα
  κορΐτσια, νέσ, ροδαλά, σφι
  χτοδεμένσ, ψημένα άπ' τόν
  ήλιο καί την άλμη. Τρείς φυ-
  σιογνωμίες άνΐιπροσωτΐευτι-
  κές τοθ νέου πολιτισμοΟ πού
  ουντελεΐται στΐς ττροηγμένες
  Χωρες τής Εύρώτιης. 'Εμπή-
  καν στό μοναδικό τουριστικό
  Μας κέντρο. Καΐ τό εγέμισαν
  Μέ τόν άέρα τοΟ πολιτισμοΟ
  των. Τίς κομαρώσαμεν ωρα
  πολλή — νιατί νά κρύβωμε
  την άμορτΐα μσς; —6χι χω-
  Ρ'ς αϊοθημα ζήλειας. Έστά
  θηκαν μπροστα σιό άναλό-
  γιο μέ τα κάρτ—ποστάλ των
  κρητικών άρχαιοτήτων καί το-
  πΐων. Άπλούστατο τό ντύσι-
  μό τους. Φορεματάκια τυρο-
  λέζικα άπό τσίπ, όσπρες
  μπλουζίτσες καί ποδιές πό
  λύχρωμες, παπούτσια σπόρ
  άπ' τα όποΐα δέν έλειπαν
  οΰτε οί μπρόκες τής όρειβα-
  σΐας. Έκύτταζαν μ' έμβρί-
  θεια κι' ενδιαφέρον τίς είκό-
  νες κι' ή μ(α άπό τίς τρείς
  μ' £να βιβλισράκι είς τό χέρι
  έδιάβαζε καί έξηγοθσε στίς
  δυό άλλες. Άλλά πώς; Χωρίς
  καμμιά προσπαθεία επιδείξε¬
  ως, έπιτηδεύσεως καί θορύ-
  βου. Χωρίς κανένα ξίπασμα.
  Μέ μίαν άττλότητα τόσο φυσι-
  κή καΐ άπροσποΐητη πού έφα-
  νέρωνεν £ναν άληθινά άνώτε-
  ρο γνήσιο πολιτισμό. Καί εΐχε
  ιήν σφραγίδα της σ' δλες τίς
  έκδηλώσεις των. Άκόμα καί
  στόν τρόπο μέ τόν όποΐο έ-
  κάθησαν κι' έσερβιρίσθηκαν.
  Άτιλδ ντυμένες, άπλούστερα
  άκόμη χτενισμένες, χωρΐς μα·
  κιγισρΐσματα καί ψιμύθια στά
  δροσερά των ττρόσωπσ, δπως
  έφαίνονταν άψιμυθΐωτη κσί ή
  ψυχή των. Πρός τί άλλωστε
  τα ψιμύθια καί οί ψεύτικοι
  καλλωπισμοΙ, Ήλθαν τάχα
  γιά νά ξιπάσουν ιήν έπσρ-
  χία μας καί νά παραπλανή
  σευν τούς έρωτιδεϊς μας; Βέ-
  φήν καί άν την έννοοΟν:ώς εθνικόν
  χαβακτήρα ή ώς ήθικοθρησκευτι-
  κήν επαγγελίαν πλαισιωμένην ά-
  'κόμη καί μέ τό βιβλικδν μαρτύ-
  ριο,ν. Είς τα προπολεμικά Χανιά
  , ένθυμοθμαι δέν ήσαν όλίγβς οί
  ι ώμορφες Έβραιοποθλες. Δέν ήσαν
  1 έπίσης ολίγοι οί χριστιανοΐ οί ό-
  πβΐοι τίς έφλέρταραν, περιδιαβά-
  ζοντε; κάθε δειλινδ τα σοκκάκια
  τής «Έβραϊκής» Άλλ' ότι έχ«-
  ρακτήριζε τάς σχέσεις έκείνας δέν
  ήσαν οί γάμοι. Κάθε αλλο! Τό
  είδύλλιον έσβυνε βραματικά, είτε
  μέ κατακραυγήν τής δεμοσίας
  γνώμης, είτε μέ τόν άγωνιώδη
  δισΐαγμόν τής έρωτευμένης Ρα·
  χήλ νά αρνηθή τόν Ιρωτα χάριν
  τής πίστεως των πατέρων της.
  Άλλά καΐ σήμερον άκόμη τό δι-
  αφορειικόν αύτό φινάλε, δέν είνε
  μόνον υπόθεσις κινηματογράφου.
  Είναι συχνά καί §να άπό τα φίλμ
  τής καθημερινώς ζωής
  ΟΠηΣ_ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ_Η_Ζα Η
  ΤΟ ΔΡΑΜΑ_ΤΗΣ ΡΑΧΗΛ
  Ή φυαιογνωμία τής Ραχήλ—
  δπως την πα^ουσιάζει τό πάθη
  τικόν μελόδραμα τοΰ Άλεβύ—
  γενικεύεται μέ τό είδύλλιον τής
  Χαλκίδος: Μία ώραία Ίσραηλϊτις
  άλλαξοπίστησεν έκεΐ διά νά νυμ
  φευθή τόν εκλεκτόν τής καρδίας
  της — χριστιανόν ορθόδοξον. Τό
  είδύλλιον Ιτσι έληξεν μέ... όλίγην
  μόνον αγανάκτησιν των συγγενών
  καί όμαιμόνων τής νύμφης. Δέν
  τέ έπλαισίωσε δπως άλλοτε τό
  ραμοί. 'Ωστόσο έρωταται: Ή πε
  ρίπτωσΐς αυτή είνε ή συνηθεστέρα
  ή σπανιωτέρα;
  Ένα τοιοθτον είίύλλιον ετελεί¬
  ωσεν άλλοτε μέ τόν ίδιον έπίλο-
  γον καί είς την πόλιν μας. Χω¬
  ρίς νά υπολογίσωμεν καί είς πολ¬
  λά άλλα παρομοίας εξελίξεως είς!
  παλαιοτέρους άκόμη καιρούς. Έν
  πάση περιπτώσει ό έπίλογος άν
  δέν είνε & σπανιώτερος, δέν είνε
  καί ό συνηθέστερος: Έως βτου ή
  αίωνία Ραχήλ —πάρετε καί την
  Ραχήλ τοθ ίδικοθ μας, κ. Ξ?νο-
  ποόλου—φθάση είς την απόφασιν
  τής θυσίας, μεσολαβοΰν πολλαί
  δραματικαί είκόνες. Άνέρχεται
  είς την επιφάνειαν ή τραγική
  μοΤρα τής φυλής τής Ραχήλ, ή
  όποία συνεχίζεται καί σήμερον
  είς την ΙΙαλαιστίνην —τόν τόπον
  αυτόν τής «συκής» τοθ Εύαγγε
  λίου: Ξανανθίζει μέν άπό τής έπο·
  χής τοθ Μπάλφουρ ή συχή, κατά
  τρόπον 2μως έλάχιστα άκίνδυνον
  διά την γαλήνην τοθ κόσμου.
  Κάτι είνε πρός τιμήν των Ισ¬
  ραηλιτών έδω: Ή πίστις των. Ή
  "παράδοσις είνε δι1 αυτού; τό ά
  γράφον Ί'αλμούδ. Διστάζουν νά
  παραδοθν καί τό ελάχιστον πού
  δέν είνε σύμφωνον μέ την παρά¬
  δοσιν αυτήν υπό οιανδήποτε μορ-
  * *
  Την άλλαξοπιστήσασαν τής Χαλ
  κίδος δϊΐοθέτω δτι αυτήν την
  στιγμήν θά βλέπουν μέ ζήλειαν,
  καί άπό τόν άλλον κόσμον άκό¬
  μη, αί τραγικιί φυσιογνωμίαι δ¬
  λων των ώραίων Ραχήλ πού πά-
  ρέμειναν άληθινά έστιάδες τής
  φυλής τοΟ Ίσραήλ. Καί ξέρετε
  γιατί; Ό έρως βταν δέν ίκα-
  νοποιηθζ άφήνει ίνα πικρό
  κατακάθι στά βάθη τή; ψυ·
  χής. Αί ζωσαι Ραχήλ τοθ
  άλλοτε, καί μάλιστα αί ζώ-
  σαι είς £ί% περιβάλλον μάλλον
  κοσμικόν, θά άντιλαμβάνωνται,
  άργά βεβαίως, 8τι δέν έπραξο
  διόλου καλά. Αί νεκρά! πάλιν,
  πού ζωντανεύουν οί μελοδραματι-
  κές άριες, θά μάς έκφράζουν αί
  ωνίως τό πχρίπονό τους γιά την
  σύνθεση τοθ κόσμου καί την μοί
  ρα μερικών φυλών μέσα είς αυ¬
  τόν...
  ΑΣΜΟΔΑΙΟ2
  «Ι ΑΝΑΓΙΑΙ ΤΟΥ ΜΑΑΕΒΥΖΙΟΥ
  ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΑΤΙΚΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
  Τό Μαλεβύζι διατηρεΐ άκό-
  μη καί κατά την φθινοπωρινήν
  αυτήν εποχήν δλην την γρα-
  φικότητα καί την γοητεΐαν
  τού. Τα φύλλα των άμπελιών
  άρχίζουν νά χρυσίζουν καί νά
  μαραίνωνται. Καΐ δμως ή συγ
  κομιδή δέν ϋχει τελειώσει ά¬
  κόμη. Είς τα ΰψηλότερα ιδίως
  διαμερΐσματα καί είς τα ό
  ρεινβ ό τρυγητός συνεχίζεται
  εισέτι μέ έντασιν, ένώ είς τα
  χαμηλότερα ήρχισεν ή άπό-
  σταξις Των στεμφύλων καί ή
  παραγωγή τής σούμας πού ά-
  πΓτ&λ&Ι σημαντικόν είσόδημα
  άλλά καί «φάρμακον» διά
  τούς χωρικούς μας. Δυστυ·
  χώς δμως ή έσοδεΐα δέν υπήρ¬
  ξεν εφέτος δσον ανεμένετο
  πλουσΐα. Ό περονόσπορος ε¬
  πέφερε μεγάλας καταστροφάς.
  Καί τάς συνεπλήρωσαν κατό¬
  πιν αί τελευταίαι βροχαί. Εΰ·
  τυχώς δμως, ή κυβέρνησις ε¬
  πέτρεψε την άπόσταξιν των
  βεβλαμμένων σταφυλών. Καί
  αί τιμαί των πρός εξαγωγήν
  καθώς καί των πρός οίνοποΐη
  σιν νωπών σταφυλών υπήρξαν
  ίκανοποιητικαΐ. Καί έτσι μέρος
  των έκ θεομηνιών ζημιών θά
  καλυφθή. Δέν συνέβη δμως τό
  ίδιον καί ώς πρός τάς σταφΐ
  δας. Αί τιμαί των, παρ' έλπί-
  δα διατηροϋνται είς χσμηλά
  έπίπεδα. Καί οί παραγωγοί
  δέν ίκανοποιοϋνται. Έλπίζουν
  δμως δτι ή κυβέρνησις θά ε¬
  πέμβη κσ1 θα ρυθμίση τό ζή-
  τημα τουτο κατά τόν καλύτε¬
  ρον τρόπον, δπως έπραξε καί
  διά τα άλλα, άφοθ περιβάλ-
  λει μέ Ιδιαιτέραν στοργήν καί
  ενδιαφέρον τόν άγροτικόν κό
  σμόν.
  Μικρά θά εΐνε έπίσης εφέ¬
  τος καί ή έσοδεία* τοθ ελαίου.
  Πάντως δμως δχι δπως είς
  παλαιότερα 'έχη πού παρετη-
  ρεΐτο παντελής άφορία. Ό¬
  πωσδήποτε, τό Μαλεβύζι, θά
  δυνηθρ ν' άντεπεξέλθη. είς
  τάς ανάγκας τού μέ την ενί¬
  σχυσιν καί τής Άγροτικής
  Τραπέζης, πού έστάθη πάν-
  τοτε παραστάτης καί βοηθός
  τού. Καί δέν θά αντιμετωπίση
  εφέτος τάς δυσκολίας τοθ άλ¬
  λοτε. Αντιθέτως μάλιστα θά
  καταβάλη προσπάθειαν επε¬
  κτάσεως των καλλιέργειαν
  τού είς δλους τούς τομεΐς,
  άν καί ειμπορεί νά είπη κα
  νείς δτι είς τό Μαλεβύζι δέν
  ύπάρχουν έκτάσεις άκαλλιέρ
  γητοι.
  Άλλ' ή έπαρχία αυτή έ'χει
  ωρισμένας ανάγκας καί κυρί
  ως συγκοινωνιακάς. Καΐ μό
  νόν ή θεραπεΐα των άναγκών
  αυτών θά έξασφαλίσΓ) άπολύ
  τως την περαιτέρω πρόοδον
  καί έξέλιξίν της. Ύπάρχει ά
  νάγκη νά κατασκευαοθήήόδός
  Κρουσώνος πού θά έξυπηρε
  τήστι ένα μεγάλο δσον καί
  πλούσιον διαμέρισμα. Άλλ'
  εύτυχώς διά ιήν οδόν αυτήν ή
  κυβέρνησις καί ό Γεν. Διοικη
  τής κ. Σφακιανάκης εχουν έκ
  δηλώσει ίδιαίτερονένδιαφέρον.
  Καί ασφαλώς συντόμως θ' ά
  ποπερατωθή χορηγουμένων
  των άπαραιτήτων πρός τουτο
  πιστώσεων. Είναι έπίσης άνάγ
  κη νά κατασκευσσθοθν αί ό
  δοί Σάρχου καί Κιθαρίδος καί
  ΆγΙου Μύρωνος, Ασιτών,
  Πρινιδ, Άγίας Βσρβάρας. Δι*
  αύτάς δμως έ'χει μεριμνήσει
  ό Νομάρχης κ. Μάρκελλος.
  "Εχει ύποσχεθί) ενίσχυσιν έκ
  μέρους τοΟ ταμείου έπαρχια-
  κης όδοποιΐας. Καΐ δέν ύπάρ·
  χει άμφιβολΐα δτι ή ενίσχυσις
  θά δοθή μόλις άρχΐσουν οί κά
  τοικοι νά έργάζωνται είς εκ¬
  τέλεσιν τής προσωπικάς εργα¬
  σίας την οποίαν απεφάσισαν
  νά προσφέρουν. Καί θά είναι
  καλόν ν' αρχίση ή έργασία τό
  συντομώτερον. Φυσικά, τα
  χωρία τοΰ Μαλεβυζίου εχουν
  καί άλλας ανάγκας καί έλλεί
  ψεις. Πολλά ύποφέρουν άπό
  λειψυδρίαν. ■ Άλλά διά την
  θεραπείαν των άναγκών αυ¬
  τών θά φροντίσουν, πρέπει
  νά φροντίσουν αί κοινότητες.
  Αί περισσότεραι άλλωστε εΐνε
  πλούσιαι. Αί ετήσιαι πρόσοδοι
  των είναι σημαντικαί.
  Καί άν άκόμη δέν εχουν ά-
  ποθεματικά νά τα διαθέσουν
  διά την κατασκευήν ΰδραγω
  γείων καί άλλων έργων κοι-
  νής ωφελείας, δύνανται προ-
  σφέρουσαι ώς ασφάλειαν μέ¬
  ρος των προσόδων των επί
  ωρισμένα Ετη, νά συνάψουν
  δάνεια παρά τής Άγροτραπέ
  ζης ή' άλλου πιστωπκοϋ Ι-
  δρύματος διά την εκτέλεσιν
  των έργων αυτών. Κατ' αυ¬
  τόν τόν τρόπον, τό Μαλεβύζι
  πού αποτελεί καί σήμερον έ¬
  να απέραντον περιβόλι, £να
  έκτεταμένον κήπον ελαιών
  καί άμπελώνων θά μεταβληθή
  είς έ"να άληθινόν παράδεισον
  άσυγκρίτου γραφικότητος καΐ
  άνεξαντλήτου πλούτου.
  την τοπικήν θά δοθή είμεθα
  βεβαιοί όλη ή λαμπρότης
  την οποίαν επιβάλλει ό σεβα
  σμός των πανελληνων πρός
  Ι τόν Βασιλέα—ι'ίρωα. Άλλά
  καί θά απονεμηθή ό,τι άνή-
  ' κει είς την μνήμην τού, ή
  όΐτοία θά μένη αίωνία.
  *β ?ρ 1Ρ^
  Ή άποταμίευσις.
  Ή χώρα μας θά μετάσχη
  κ αί εφέτος είς τόν διεθνή έορ
  τασμόν τής ημέρας τής άπο-
  ταμιεύσεως πού εχει ορισθή
  διά την 31 ην 8)βρίου. Είς τόν
  έορτασμόν θά πρωτοσΐατή·
  σουν τα ταχυδρομικά ταμιευ-
  τήρια, θά συμμετάσχουν δέ
  καί |δλα τα σχολεΐα δημοσία
  καΐ ίδιωτικά. Πολύ ορθώς.Ή
  (δέα είναι θαυμασία. Ή άπο
  ταμίευσις αποτελεί αρετήν.
  Αποτελεί ένδειξ'ν σωφροσύ-
  νης, προνοητικότητος, νοικο-
  κυρωσύνης.Καΐ πρέπει νά καλ
  λιεργηθή είς τόν λαόν. Φυσι-
  κά δέ ή αποτελεσματικωτέρα
  μέθοδος θά είναι ν' αρχίση
  καλλιεργουμένη ή ίδέα τής
  άιτοταμιεύσεως άπό τής παι
  δικής ήλικΐας, διά τοθ σχο·
  λεΐου.
  Ειίχάριστον.
  Σύμφωνα μέ τα στατιστικά
  στοιχεΐα τής Γεωργικής Υπη¬
  ρεσίας ή παραγωγή δημητρια-
  κων είς τόν νομόν μας υπήρ¬
  ξεν εφέτος κατά 10—15 τοίς
  εκατόν μεγαλυτέρα τής τοθ
  παρελθόντος ϋτους, πού ύπήρ
  ξεν έπίσης ανωτέρα τής τοθ
  προηγηθέντος. Παρουσιάζεται
  δηλαδή μία σταθερά αΰξησις
  άπό έτους είς 2τος, πού μάς
  κάμνει νά στηρίζωμεν πολλάς
  ελπίδας κίς τό μέλ*λον. Τό γε
  γονός είναι έξαιρετικώς ευχά¬
  ριστον. Πρέπει δμως νά έντεί¬
  νωμεν τάς προσπαθείας μας
  διά νά επιτύχωμεν καλυτέρα
  άκόμη άποτελέσματα. Αί δυ¬
  νατότητες μεγαλυτέρας αυξή¬
  σεως τής παραγωγής ύπάρ¬
  χουν εύτυχως.
  Όρυζοκαλλιέργεια.
  Σοβαρά μέτρα προστασίας
  τήςόρυζοκαλλιεργείας έλαβεν
  εσχάτως ή κυβέρνησις. Πολύ
  καλώς βεβαία άφοθ ή δρυζα
  καλλιεργεΐται τα τελευταία έ-
  τη είς πλείστα μέρη ΐής χώ¬
  ρας μέ ίκανοποιητικά άποτε¬
  λέσματα διά τούς καλλιεργη¬
  τάς της. Έδώ μόνον είς την
  Κρητην δέν ήρχισεν άκόμη ή
  καλλιέργεια τής όρύζης. Καί
  θά έπρεπε νά γίνη μιά δοκι-
  μή. Ύπάρχουν βαλτώδη εδά-
  φη είς την Μεσσαράν καί είς
  διάφορα διαμερίσματα των
  Χανίων είς τα όποΐα θά εύδο
  κιμοθσεν ασφαλώς ή δρυζα.
  Άλλά θά έπρεπε την πρωτο¬
  βουλίαν νά την αναλάβη εί¬
  τε ή'Αγροτράπεζα είτε ήΓεωρ
  γική Ύπηρεσία καί τό Γεωργι
  κόν Ταμείον.
  ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ
  Ή σημερινή μεγάλη τε-
  λετή των άποκαλυπτηρίων
  τοΰ άνεγερθέντος έν Αθή¬
  ναις άνδριάντος τού Βασι¬
  λέως Κωνσταντίνου αποτε¬
  λεί άναμφιβόλως τό έπιστέ-
  γασμα τοΰ συμφιλιωτικοΰ
  εργου τό οποίον ανέλαβον
  πρό διετίας Βασιλεύς καί
  Κυβέρνησις.
  Καί όπως είς όλα τα λοιπά
  έπαρχιακά κέντρα θά γίνη
  σήμερον καί έδώ έν αυνε'-
  χεία τής μεγάλης τελετής
  των Αθηνών, άνάλογος έορ-
  τασμός πρός την μνήμην
  τού στρατηλάτου Βασιλέως
  όστις ήγήδη νικηφόρ»ς τού
  κατά γήν στρατοΰ είς τάς
  ένδόξους εκστρατείας 1912—
  ; 1913.
  Είς την τελετήν αυτήν,
  Άπρόοπτα τυχερά.
  Γάλλος δημοσιογρίιφος ά-
  σχολούμενος μέ τα παραλει-
  πόμενα τής συναντήσεως των
  τεσσάρων είς Μόναχον, γρά-
  φεΐ δτι μετά την υπογραφήν
  τής συμφωνίας ό γερμανικός
  λαός προέβη είς παντοΐας έκ-
  δηλώσεις υπέρ τοθ Γάλλου
  πρωθυπουργοϋ κ. Νταλαντιέ.
  Κάτωθι τοϋ ξενοδοχεΐου δπου
  έμενεν, συνεκεντρώθησαν πλή·
  θη τραγουδώντας αύτοσχέδια
  τραγούδια μεταξύ των οποί¬
  ων καί τό εξής: «Νταλαντιέ,
  Νταλαντιέ, έβγα έξω, τα κο-
  ρίτσια τής Γερμανίας σέ περι
  μένουν στόν δρόμο»! Καΐ ό κ.
  Νταλαντιέ εξήλθεν. Όχι δ-
  μως είς τόν δρόμον άλλά είς
  τόν εξώστην, τού ξενοδοχεΐου.
  Τα κορίτσια τής Γερμανίας ή"
  σαν άπρόοπτα τυχερά ποΰ
  δέν ειμπορούσε νά τ' άποποι-
  ηθή εντελώς. Τουλάχιστον έ¬
  πρεπε νά τα Ιδη καί νά τα
  χαιρετΐση. Έν έναντία περι¬
  πτώσει όλλωστε, δέν θά άπε-
  δεικνύετο γνήσιος «Γαλάτης».
  Ιίί
  ί(Ι
  ..Μ
  1
  ΛΝΟΡΘΩΣΙίε
  (Χειμερινάς) ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-
  Σήμερον τό άριστούργημα «το
  ΣΤ1ΓΜΑ» μέ τόν ΒΙκτωρ Φραν
  σέν.
  Σημ. Έκαστην Δευτέραν, Πεμ
  •πτην καΐ Σάββατον απογευματιναί
  ωρα 6 1)2 μ. μ.
  (Χειμερινός) -ΜΙΝΩΑ». —Σή¬
  μερον ό κινηματογραφΐκός υπέρ
  κολοσσός:«Ή κόκκινη χορεύτρια».
  Έκτός προγράμματος Ζουρνάλ.
  Κυριακή ώρα 2 μ. μ. συνέχεια
  καΐ τέλος έπεισοδίου «Άόρατη
  Σκιά».
  Σημ. Δευτέρα, Πέμπτη, Σάββα
  χον, Κυριακή ώρο 6 1)2 μ. μ. άτΐο
  γευματινή.
  Προΐστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσττραδάκης
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ωρα 5 καΐ 7 μ. μ. έσπερι· ■
  νή &ρα 10 μ. μ. ■
  "Ενα κινηματογραφι- *
  κόν θαΰμα:
  ΤΟΙΣΤΙΓΜΑ
  Πρωταγωνιστοϋν: '.
  ΒΙΚΤΩΡ ΦΡΑΝΣΕΝ ■
  ΣΕΣΟΥ ΧΑΓΙΑΚΑΒΑ·-
  ΛΙΖ ΝΤΕΛΑΜΑΡ2 :
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ: .
  ΡΟΜΑΝΣΤΟΥΙ
  ΤΣΑΪΚΟΦΣΚΗ;
  "Ενα επεισόδιον πού ενέ- >
  πνευσε τόν μεγάλο μου ;
  σουργό τίς άθάνατες με- ·
  λωδίες τού. Ι
  Νέ τούς Χρίστλ Μαρντάϋν, ·
  Βίλλυ Άϊχμπεργχερ. ■
  ιιβ:::ι: :::::::::::::
  Γερμανιχή 'Ακαίπμία τού Μο
  ν&χου.
  'Ελληνβγερμανικος Σΰνδεαμο;.|
  Παρακαλοθνται τα μέλη τοθ
  Συνδέσμου 8πως προσέλθουν την
  12 τρ. ημέραν Τετάρτην καί
  ώραν 7 μ. μ. έν τ% Λέσχη',Έπι
  στημόων Ηρακλείου δπως άπό
  κοινοθ μετά τοθ νεοαφιχθέντος
  καθηγητού τής Γερμανικής κ.
  Ώζμτβώ. καθορίσουν τα τμήματα
  καί τάς ώρας διδασκαλίας τής
  γερμανικής γλώσσης.
  ΈπΕσης φέρομεν ώς γνώσιν πάν
  των των ενδιαφερομένων διά
  τήν< έκμάθησιν τής γερμανικής γλώσσης 8τι ό καθηγητής κ ϋζΐΐΓβη δέχεται έν τή οίκία τού (όδός Κυδωνίας οίκία Άλικιώτη) 11—1 π. μ. χαί 6—7 μ. μ. καθ' εκάστην διά πασάν πληροφορίαν Ό πρόεδρβς Εύαγ Χατζάκης ■ ■ | ■ Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ μεσημβρίαν Διά Ρέθυμνον, Χανιά, ■, ΠΕΙΡΑΙΑ | Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βέ- ΰ λ·ν, Φεσσαλονίκην. Τηλίφ. 5-90 ! Άπό τού θρόνον είς την λαιμητόμον. ΜΪΑΤΡΑΤΓκΙ ΙΑΣΙΛΙΣΣΑ = Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. 534ον Καί ήλθεν ή στιγμή τής τα- φής. ΤΗλθεν ή τραγική ημέραι, ή όποία εΐχε γράφη άπό την «κακήν μοίραν» τοθ Φέρσεν, ή 20ή Ίουνΐου. Αυτή ή ήμερο μηνΐα ρΐνε έκεΐνη πού τόσον συχνά άναφέρεται είς τό ήμε ρολόγιον τοθ Φέρσεν «*Άχ! Θεέ μου, γιατί νά μή πεθάνω γι' αυτήν την 20ήν Ίουνίου» Είνε ή τραγική ήμέ ραΛπού ό Φέρσεν ήθελε νά σώση την Μαρίαν — Άντουα νέτταν καί μετά την σύλληψιν της, την φυλάκισιν καΐ την κα ρατόμησιν, πάντα έλυπεϊτο δτι δέν εΐχε πεθάνει την στιγ μην εκείνην, την 20ήν Ίουνίου ύπερασπΐζων την βασίλισσαν ΐήν μεγάλην τού φΐλην, 20 Ί ουνίου. "Υστερα άπό τόσα χρόνια ήτο γραφτό νά ξανάρ θχΐ ή ιδία ήμερομηνΐα, ή έπέ- τειος τρόπον τινά τής στιγμής πού θά ήθελε νά εΐχε πεθά νει ό Φέρσεν. Όλη ή Στοκχόλμη είνε επί ποδός την 20ήν Ίουνίου. Ή πομπή τής κηδεΐας τοϋ πρίγ κηπος Χριστιανοϋ είνε μέγα λοπρετιής. Συμμετέχουν είς την πομπήν όλος ό κλήρος, δ λοι οί εύγενεΐς Αί στρατιω πκαί μουσικαί παίζουν πένθι μα έμβαιήρια καί τα μουσικά δργανα είνε σκεπασμένα μέ μαύρους πέπλους. Τό φέρε τρον είνε άνθοσΐόλιστον καί πίριστοιχίζετσι άπό τούς ό πλίτας τής φρουρας κοί τό Επ πικόν. Προηγεΐται τοθ φερέ τρου £να χρυσωμένο άμάξι μέσα είς τό οποίον κάθεται μόνος ε"νας άνθρωπος μέ πό λυτελεστάτην καί όλόχρυοη στολή. Είνε £νας άνθρωπος μέ πένθιμη τή μορφή, άλλά ύ ψηλά τό κεφάλι. Τα μαλλιά τού έ'χουν άσπρΐσει. Είνε ό μέ γας στρατάρχης Άξελ Φέρ¬ σεν. Τα πλήθη πού έχουν πά ραταχθή κατά μήκος τοϋ δρό μου τόν κυττάζουν κατάπλη κτα. Ξεύρουν δλην την φήμην πού κυκλοφορεΐ δτι ούτος έ δηλητηρΐσσε τόν δημοφιλή" ίτρίγκηπα. Καί νά τώρα πού τροηγεϊται έν μεγάλΐ] στολή καΐ μέσα στό όλόχρυσο άμά ξι, σιήν κηδεία τοθ δυστυχι- σμένου πρΐγκηπος Χριστιανοϋ. (συνεχΐζεται) ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ το έργον πού θα κατάπληξιν: Τό μυστικό τής εύτυχίας. Ο έρως είς την χώραν των ΧρυσανΡέμον. Η ΜΑΧΗ Υπό Κλώντ Φαρέρ. Ή ευτυχία... έγκειται είς τό νά £χης πάντοτε την έντΰπωσι ότι εύρίσκεσαι είς τό σημείον νά πραγ [ ματοποιήσης μία μεγάλι έπιθυ- 1 ..Γ~ — -,, «ί,,,, _-!,. -Α _____?___ παχύνουν καΐ χάσουν την «γραμ· μήν> των, ό φόβος αή δοΰν έμφα-
  νιζόμενες ρυτίδες Ί λευκά μαλ-
  λιά, προξενεϊ Μνα εΐδος λανθα-
  ι μία σου Λέγω «είς τό σημείον» > νο'σης άγωνίας ή όποία κατα
  *.α.. ..ί~ :..~.-----«,«ο,7— λ...α....(-. σΓρ^φει τήν ζωή των τΐαραλύουσα
  την ένεργητικότητά των.
  "Αρα άρκεΐ συχνότατα ολίγη
  θέλησις γιά νά «αλλάξης τίς Ιδέ-
  ες σου·, νια νά διώξης άνησυχίες
  τελείως άκαρπες. "Οταν άντιλαμ.
  βάνεσθε ότι κάπ δέν πηγαίνει δ·
  πως τό έττιθυμούοατε, ή φρόνησ'ς
  λέγει νά ζητήσετε ευθύς μία λύσι
  είς αυτή τή δυσκολία, άλλά μετά,
  είνε παραλογον να θρηνήτε σκε·
  πτόμεν ι διαρκώς τήν άτυχία
  σας. Φαίνεται, μιά ευτυχία νά εΤ·
  νέ πάντοτε .παροδική καί δτι ευ¬
  ρίσκομεν αντιθέτως μέσα είς την
  σκέψι των δυστυχιών μας ή απλώς
  ι διότι μία ΐκ''νυκυιησί:ΐυυι ετπσυμιυι
  'δένπροξενεΐ παρά μ'α έφήμερη
  'χαρά, γιατί άοχίζβμε ευθύς νά έ-
  πιθυμοΰμε κάτι άλλο.
  ΚανεΙς δέν θά αμφισβητήση, πι-
  στεύω, τήν άποτελεσματικότητα
  αυτής τής συνταγής. Άλλά γν'θ-
  ρίζω μίαν άλλην απείρως εΰκολώ
  τερη είς την έφαρμογή της καΐ ή
  όποία άπαιτεΐ απλώς ολίγη δι
  αύγεια είς τό πνεθμα καΐ ένεογη-
  τικότητα είς τόν χαρακτήρα. Ί
  δού την: νά ε"χετε την δύναμι νά
  άπιλλαχθήτε άπό τάς «παρενο·
  ____ ---------, πράγμ'πι, είνε
  αύτοι πού δέν διατηροθν είς τό
  βάθος τής ψυχής των μία άνησυ
  χία κατά τό μάλλον καΐ ήττον δυ·
  σάρεστη Γιά τόν ϊ,να είνε ή ά
  γωνία μην καταληφθή άπό τό γή
  ρας προτοΰ δυνηθή νά κάμη «ο[κο
  νομ'ες», γιά έναν άλλο είνε ό «πά
  θολογικός» φόβος των άσθενειών
  κάττοτε, μάλιστα πρόκειται γιά
  πράγματα πολύ περισσότερον ά
  σήμαντα ΓνωρΙζω πολλές γυναΐ
  κες είς τίς οποίες δ φόβος μή
  ΧΟΡΕΥΤΡΙΑ
  Νέ τούς κορυφαίους της
  Γαλλικής οθβνης ΒΕΡΑ Κθ-
  ΡΕΝ ΖΑΝ ΓΚΑΛΑΝ,
  "Ενα συγκλονιστιχό δράμα
  κατασκοπείας που έκτυλίασε-
  ται μέσα βτΐ; πιό συνταρα-
  κτικές βελίδες τοϋ παγκοσμί¬
  ου πολέμου. Ή κατάβκοπος
  μέ τα «Χρυσά πόΛια» ποϋ ε-
  βαψε τό άρκχνοΰφαντο πέ·
  πλο της μέ τό ίύιο της τό
  αΐμα.
  Λαμβάνει μέρος τό μεγά¬
  λο μπαλλέτο της δπερας των
  Παρισίων. Μουσικη ειδικώς
  σϋντεθεϊσα γιά τό φίλμ, μαζί
  ιιέ τίς πιό μεθυοτικές μπαλα-
  λάΐκες.
  Έν» άριστούργημα ρωσσι-
  κης υποθέσεως.
  Έκτός προγράμματος
  Ζουρνάλ.
  ΑΥΡΙΟΝ: Τό ϊκάν-
  δαλον μιάς νύχτας, Υπό
  την πβρφύραν.
  ί
  Σημ: Δευτέρα - Πέμπτη-
  Σάββατον, Κυριακήδρα 6
  1)2 μ. μ. άπογευματινή.
  Κάθϊ Κυριακή ωρα 2 μ. μ.
  Ιπίΐσοδιακόν.
  11111111:: ι:::: 1111111Γ
  ΠΩΑΕΠΆΙ οίκία παρά το Μπο
  δοσάκειον δδός Γοργολαίντ], συγ-
  χεΐμένη έκ τριών δωματίων καί
  αύλής μετά φρέατος είς τιμήν
  συμφέρουσαν.
  Πληροφορίαι παρά τή οίκογε-
  ν«Ε« τοθ ίατροθ κ. Ι. Δραχοπού-
  λου.
  χλήσεις σας»
  Πολύ σπάνιοι,
  των ένοχλήσεών μαο, ύια εΐδος
  νοσηοάς ευχαριστήσεως.
  'Επιβληθήτε λοιπόν, είς τόν ε¬
  αυτόν σας γιά νά σκέπτεσθε εύ-
  τυχισμένα πράγυατα, προσηαθή-
  τε νά χαμονελατε, να τραγουδήτε
  εΰθυμα, άκόμη καϊ εάν α'ισθάνε-
  σθε δτι είσθε δύσ>ροπη. θά δήτε
  δτι συχνότατα, άρκεΐ νά προσποι
  ηθήτε τήν εϋθημη ή απλώς τήν
  ήσυχη γιά νά καταλήξετε νά εί
  σθε πραγματικά.
  ή Ντιστεγκέ
  78ον
  Ή μίσσες Χόκλευ, άφοΰ ή<ου σε προσεκτικά, έσκασε στά γέ λια: —Τί μωρολογίες! Μοϋ φαίνε ΚΟΙΠΩΠΙΚΠ ΚΙΝΗΣΙΣ.—Αφιχθη προχθές έξ Αθηνών ό φίλος κ Δημ Παΐζης ύπαστυνόμος —"Ανεχώρησε δι" Αθήνας ό έν "Ιεραπέτρα έμπορος κ. Ιωάννης Άεράκης. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ,-Μιχαήλ Σπυρι- δάκης—Σΐάσα Παπαντωνίου Μδο- σαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου. Συγχαρητήρια θερμά. ΘΑΝΑΤΟΙ.—Άπεβίωσε καί έκη· δεύθη προχθές έν συρροη κόσμου Τί μωρολογίες! Μ,0 φαίνε«^Λς3?£ ται, άληθεια, πως σάς κάνεί κα Ι _ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Πρώτηνμας κά νά μένετε πολλές ώες σά υποχρέωσιν μετά τό θλιβώ , η, ς κά νά μένετε πολλές δάό σας, γιατί κα _ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.Πρώτηνμας ώρες στά υποχρέωσιν μετά τό θλιβερώτατον λέτε δι'-πμδ^,Υεγονός, τής απωλείας η έρεθιστικά πραγμα δέν έγινεν 'μεν, νά ευχαριστήσωμεν καΐ δημο. ^ως έδώ καί σας παρακχλώ νί !°'α πάντας τούς όπωσδήποτε συμ- τό πιστέψετε. Καί αυτή ή ιδία ή ^ερισθέντας τού πένθους μας και μαρκησία παραδέχτηκε πώ; ήταν ^^Γ^^^^ 'Ϋ^ σσό ά έλθ ό ά μρη ρχτηκε πώ; ήταν ^^Γπ^φι^οθς^^ ν.ΫροΒ^ σωστό νά έλθη στό γκαρντεν πάρ αιτέρως εΰχαρισ^οθμβντοΐ Ιατρόν τυ. Εξ ίϊλλου, ήλθεν εκουσίως. Ι*. Άπολλίδ. Μελισσείδην δστις καί εκουσίως φλερτάρει. Γήν &·^εΙά ,θεΡμ°ΰ, ττράγματι φιλικοθ γανάκτησΕ σας την βί έ Ι ^^Φ1?°Λχ?ςΚαί μετώ "άσης έ γμ με-τώ πιστημονικής προσοχής καΐ προσ¬ παθείας, παρηκολούθησε μέχρι ΐ£ΐΛΐΐί·»*·ι Α-Οί..-·ΐ- ... ■ - - 1839 ΙΤΩΙ /— . ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΠΑΣΗΣΤΡΑΠΕΖ1ΚΗΣ γανάκτησί σας την βρίσκω έντε λώς γελοΕαν, γιατί ή μαρκτ,σία „ ..__.._________= εί« γυναΐ<α πολιτισμένη, καΐ οί τέλους την ασθένεΤαν"τουΓτήνΓαλ αδήποτε πολιτισμένη γυναϊκα θ 41 ^.κΐ!|ν Πρεσβείαν Αθηνών ή όποία έφλέρταρε δπως φλερτάρει ή μαρ "......'"" ' κησία. Δέν μπορεϊ νά υπάρξη πιό αθώο πραγμα. —Έχετε δ£κηο — διέκοψεν ό Φέλτζ Ετόνισε τής λέξι «δίχηο». Έ· πανέλαβε: —Έχετε δίκηο. Έν τούτοις είσθε βεβαία πώς ή μαρκησ'α Γι ορισάκα είνε γυναϊκα πολιτισμένΥ] όμο£α μέ οιανδήποτε πολιτισμέ νην γυναϊκα... Όμοία μ4 σόίς; —Γιατί 2χι, —Γιατί, Δέν ξέρω. Δέν είνε, αύτό είνε τό γεγονός Άς μή ψί χνωμε νά βροΰμε τό γιατί, άν έ¬ χετε την καλωσύνη· ίτσι θά είνε πιό σύντίμο. λέγω απλώς ταμιευτηριον ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΑΣ ΙΟΟ ΚΑ8 ΑΝΩ ©Η ΈΪΧΥΡΟ ΦΥΛ ΑΚΙΑ ΘΥΡΙΔΕΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ >ύτδ, χωρίς περιττές συζητήσεις
  καί άτέλειωτες φιλοσοφίες: δέν
  ξέρετε την μαρ/ησία Γιορισάκα.
  »Καί κΐνετε τρομερά λάθος,
  είς 6άοος της. Νομίζετε πώ; εί¬
  νε καμωμένη κατ' είκόνα σας, ή
  κατ' εϊκόνα αυτής τής άν&ήτου
  ιής μίς Βάν Λοιπόν! ϊχι! ή μαρ
  κησία Γιορισάκα δέν έ'χει κανέν»
  Βαγνερικό δνομα, δέν γράφει την
  άλληλογραφία ττ;ς στή γραφομη
  χανή Δέν βάζει μαΰρο μεταξωτά
  πουκάμισο γιά νά συζητήση φυ
  σική μαθηματική. Δέν ίχει κανέ
  να έξημερωμένον λύγκα καί δέν
  συμμετέσχεν^είς τό πένθος μαςδιά
  τοϋ ενταύθα έκπροσώπου τής Γαλ
  λίας κ1. Εύαγ. Τζολάκη, δστις καΐ
  παρηκολούθησε την κηδείαν, την
  Νομαρχίαν Ηρακλείου καΐ εϊδι
  κώς τόν Διευθυντήν αυτής κ. Συγ
  κελάκην, άκολουθήσαντα την κη¬
  δείαν, τόν κ. Δήμαρχον Ήρακλεί
  ου προσψέραντα τιμής ένεκεν την
  Μουσικήν τοθ Δήμου καί παρακο
  λουθήσαντα την κηδείαν, τάς λοι
  ■πάς αρχάς καΐ τόν Τύπον Ήρα
  κλείου. Όμοίως τούς καταθέσαν
  τας στεφάνους, κ. κ. Εύαγ. Τζολά
  κην καταθέσαντα στέφανον άπό
  μέοους τής Γαλλικής πρεσβείας,
  τόν κ. Πιέρ Γόρππν ύποπρόξενο»
  τής Ίτ >λίας, την οικογένειαν Ιω
  σήφ Κόρπη τέως ύποπροξένου *αΙ
  Άντ. Στρατ'Κην πρό»δρον κοινό
  τητΠς Ρογδιάς δστις καΐ έχαιρέτι
  σε δι" ολίγων θερμών λόγων άπό
  μέρους τής κοινότητος τού τόν
  νεκρόν.4
  Οί ευχαριστούντες·
  Φορτοονέ χήρα Ε. ΡΑζβμηους
  Οί άδελφοί. Οϊ άνεψιοί.
  Γύρν> στήν πόλι.
  ι·.;
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  ΕΛΣΗ
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλεφ. 551.
  ι ■■■■■■■■!■ ■■■■■>ει ««■■■]■*■ εί εί >«■■«■»■■■■■
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ
  ΑΡΤΙ
  'Ασύγκριτες ήγγυημένες
  μιλεϊ αποκλειστικώς μέ έρωτή
  σεις καί διαλέξεις. Είνε, έν τού
  τοις, αύτό πού εΖπατε: γυναίκα
  πολιτισμένη .. Πιό πολιτισμένη
  άπό σαί, ϊσως, πολιΐιαμίντι δ
  μως δπως σεΐς, 8χι. Φίρεϊτε καί
  οί δυό σας φορέματ» ποΰ μοιά
  ζουν. Κάτω 8μως άπό ούτά χά
  φορέματα, τα σώματχ καί οί ψυ
  χές σας δέν μοιάζουν... Χαμογε
  λάτε, "Εχετε άδικο. Σας βεβαιώ
  πώς μεταξύ τής μαρκησίας καί
  υμών ή άβυσσος είνε άκόμη πιό
  πλατειά, πολύ πιό πλατεΐά καί
  άπά αυτόν τδν Είρηνικό ώκεανό
  πού χωρίζει την Ναγκασάκη άπό
  τόν "Αγιο Φραγκϊσκο.
  —Πάψετε λοιπόν νά κάνετε αύ
  τή την σύγκρισι. Καί άφήστε ή'συ
  χη αυτή τή φτωχή μικρούλα, πού
  δέν Ιχει κ-χμμιάσχέσι, αυτή τήΓια
  πωνέζα, μέ τα άμερικάνικα, τα
  πολύ άμερικάνικα παραβείγματά
  ς.
  Είχε μιλήσει πολύ νευρικά. Ή
  μίσσες Χόκλευ απήντησεν μέ τόν
  πιό σοβαρά τόνο,— ή άκαδημα'ική
  συζήτησις ήταν τό φόρτέ της.
  (συνεχίζεται)
  σας.
  Γενικός Άντιπροσωπος:
  ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ
  νεον «ρολογοπωλειον
  ΚΩΝΣΤ. ^___ΧΑΤΖΑΚΗ
  (Παρά τό Μεϊντάνι)
  Έργασθείς επί ολόκληρον δωδε
  καετίαν ώς τεχνίτης είς τό κατά
  στημα Μιχαήλ Μανουσάκη (Ζενίθ)
  άναλαμβάνει την έπιδιόρθωσιν
  παντός ώρολογΐου, γοαμμοφώνων
  καΐ μικρών αλλων μηχανημάτων.
  Έργασία ήγγυηαένη
  'Ενβικιάξβται δωμάτιον έπιττλω·
  μένον καί μέ δλην την περιποί
  ησιν, Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ
  Τό συμφέρον σας άπαιτεΐ νά προτιματε τίς:
  Ρέγγες «Κρΐνος»
  Τό κόκκινο έλαφρό κουτί παρασκευασμένο
  ειδικώς διά την Έλλάδα.
  Ποιότης ή ανωτέρα πού μπορεΐ νά γίνη. Τό έμπόρευμα φορτώνεται
  είς παραλαβήν μα;, ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ χ«ί όνι άπό
  ψυγεϊα. Π12ΛΟΥΜΚΝ ΡΕΓΓΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΞΥΛΑ.
  Δοκιμάσατέ πρός τό συμφέρον σας, εάν δέν σάς άρέσει δεχόμεθα νά
  μάς τό έπιστρέψετχ.
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΛΠΟΣ:
  ΜΗΝΑΣ Φ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
  ΚΕΝΤΡΟΝ (Παραπλεύρως καφφενείου «"Ολυμπος»).
  Άπό στατιστικήν τοθ ΤελωνεΙ-
  ςυ Ηρακλείου δημοσιευομένην £'ις
  άλλην στήλην καταΦαίνεται δτι ή
  έμπορική κίνησις Ήρακλίίου κατά
  τόν παρελθόντα μήνα έδημιούργη
  σεν ενεργητικόν υπόλοιπον 84.
  982.840 δρ.
  — Έναντι 52.737.471 δρ τού άν
  τιστοίχου μηνός τοθ παρελθόντος
  Μτους.
  —Τό γεγονός άποδεικνόει τήν
  οικονομικήν εύρωστίαν τοθ νομοθ
  μας καΐ τήν ΐκανοποιητικήν αϋξη
  σιν των έξαγωγών μας άπό
  είς £τος
  —Έκτός τοϋ κ. Α. Πιια,,α,ικ
  κη ταγματάρχ'υ κερδίσαντος δρ.
  7Γι.Ο0Ο κατά την τελευταίαν κλή
  ρωσιν τοθ λαχείου τού στόλου, τό
  Ιδιον ποσόν εκέρδισαν οί κ. κ,
  Ιωάννης Κουρουπάκηςύπάλληλος,
  Έμμ. Δασκαλάκης οΐνομάγειρος
  καί είς άλλος τοθ όποίου τό ανθ
  μα δέν εγνώσθη εισέτι,
  —"Επίσης άρκετοί συμπολίται
  εκέρδισαν μικοοποσά κοικίλλον
  τα άπό 2.ΟΟΟ-1ΟΟΟΟ.
  -Ό άριθμός 6.170 δστις έκέρδι
  σε^τάς 3ΟΟ0ΟΟ δρ. διετέθη υπό
  τοΰ Πρακτορείου τοΰ Λαχείου τοθ
  στόλου των 10 δρ. Μ. Άλικιώτη.
  — Συνεργεΐα τοΰ Δήμου άσχο< λοΰνται άπό ημερών μέ την επι¬ σκευήν τής όδοΰ 'Επιμενίδου τής αγούσης πρός τό Τρατιεζιτικόν ύ ποκατάστημα τής Διαχειρίσεως Κτημάτων έξ άνταλλαγής. —Είς τό πρόγραμμα των άιτό επισκευήν όδών αυγκαταλέγανται πλείσται άλλαι οδοί των οποίων τα καταστρώματα 2χουν φθαρή. —Υπό !.τοΰ Ύγειοναμικου κέν τρου συνεχίζεται ή λήψις μέτρων έξουδετερώσεως των έλογενών ί στιών τόσον έν τ() ύΐταίθρφ, δσον καί έν τη πόλει. —Τα επιτευχθέντα μέχρι τοϋδβ άποτελέσματα άπέδειξαν την δι καίωσιν τοΰ άναληφθέντος άγδ νος. —Τα μέτρα ταυτα θά έξακολου θήσουν καί είς τό προσεχές έ'τος περισσότερον συντοΜσμένσ, ώστε ή έλονοσΐα νά περιορισθή είς τό ελάχιστον. —Παρά την επιμονήν τής συνβ χίσεως τοθ καλοκαιριοθ οί έμπο ροι χειμερινών εΐδών έξακολου θοΰν νά έκθέτουν τα ειδή των είς τάς προθήκας των καταστημάτων των μέ ανάλογον.. επιμονήν καΐ υπομονήν, —Έν τούτοις τό κοινόν πού δέν ησθάνθη εισέτι τήν ανάγκην των έκτιθεμένων σέ μυρίας ποιότη τας, σχέδια και χρώματα παλτών, καπαρντινών, πουλόβερ, κασκόλ κλπ. δέν δεικνύει ^καμμίαν άκόμη προτίμησιν έκτός μιας άπλής περι εργείας. —Είς τοθ Πουλακάκη συνεχ ζε ται καΐ "σήμερον διά τελευταίαν φοράν ή προβολή τού ύπεραρέσαν τος είς δλους δραματικοθ άρι στουργήματος: τό «Στϊγμα». — Είς τήν «Μινώα» προβάλλεται ή «Κόκκινη Χορεύτρια» τήν όποιαν πρέπει νά παρακολουθήσουν δλοι διότι άξίζει άπό πάσης ,,άπόψεως. Ι Ρίπορτΐρ ΚΙΝΗΣΙΣ.-Ή κ. ΛουκΙα Σταυ ρακάκη άνίχώρησε δι" Αθήνας πρός παρακολούθησιν τής νέας χειμερινής μόδας. Στου ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ 'θίός Άν· Μηνά Νέαι άφΐξεις καΐ νέαι πα- ραλαβαί ϋφασμάτων τής έ· ποχ(}ς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  ίό" Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  Έγκυκλοπαιδεία
  419ο ν
  Κάποια λύπη έχετε· αιίτό φαΐνεται 'Εγώ δέν
  έιτιθυμώ νά σας βλέπω λυπηυ.ένον. "Αν έπερνοθσε
  τίποτε άπό τό χέρι μου νά τό κάμω διά νά σδς
  ί&ώ χαρούμενον. Δέν είμπορώ είς τΐποτε νά σδς
  χρησιμεύσω. Είπέ μου νά τό κάμω άμέσως. Δέν
  ζητώ νά μοϋ είπήτε τα μυστικά σας, δέν έχετε
  Υ,ρεΙα νά μοϋ τα φανερώσ&τε· άλλά τέλος πάντων
  ϊσως είμπορώ κι' έγώ είς κάτι νά σας γίνω ώφέ
  λιμη. Καθώς βοηθώ τόν πατέρα μου, είμποροθσα
  ϊσως νά βοηθήσω καΐ σάς. "Οίαν τύχη. νά φέρω
  γράμματα, νά πάγω είς τα στιίτισ, νά έρωτήσω
  άπό θύρα είς θύρα, νά ιϋρω ποθ κατοικεΐ ό δεί
  να ή ό δεΐνα, ν' άκολουθήσω κάποιου τα ί'χνη, έ
  >ώ είς αύτό εΤμαι πολύ έπιτήδεια Θέλω νά σάς
  είπω" είμπορεΐτε καί σεΐς νά μοθ είπήτε τί έχε
  τε νά πάγω, άν είνε χρεία, νά εϋρω, νά ομιλή
  σω μ' εκείνον δπου θέλετε. Πολλαίς φοραΐς συμ
  βαΐνει, δταν ομιλήση ενα τρίτον πρόσωπο, νά
  γνωρισθοΰν τα πράγματα μέ αύτό τα τρίτον πρό
  σωπο. νά γνωρισθοθν τα πράγματα μέ αύτό τό μέ
  σον καί δλα νά διορθωθοθν. Σας λέγω1 δοκιμάσατέ
  νά μέ μεταχεισθήτε.
  Οί λόγοι ούτοι ένέπνευσαν Ιδέαν είς τόν Μά
  ριον.
  "Οταν ό άνθρωπος βλέπη δτι κρημνΐζεται, ού
  δέ τόν ελάχιστον κλάδον παραλεΐπει δπως κρατη
  θη έξ αύτοθ.
  Έρχεται λοιπόν ό Μάριος πλησίον τής κόρης,
  καί τής λέγει"
  —Άκουσε. .
  Αύιή τόν διακόπτει περιχσρίδς.
  —Εύχαριστώ, τοΰ λέγει. Μέ τό Σύ θέλω νά
  μοθ ^όμιλήτε, καί 6χι μέ τό Σεϊς. Αύτό μ' εύχαρι
  οτεΐ περισσότερον.
  "Ακουσε εκείνον τόν γέροντα μέ την κόρην τού
  σύ τούς Εφερες;
  -ΝαΙ.
  —Γνωρίζεις ιήν κατοικίαν των,
  —"Οχΐ' την κατοικίαν των δέν> την γνωρΐζω.
  —ΕΤσαι Ικανή νά μοθ την εϋρης,
  Έ» ώ άκό σκυθρωποθ τό δμμα τής θυγατρός
  τοΟ Ίονδρέτου εΐχε καταστή ίλσρόν, τώρα ά
  πό ίλαροΟ κατέστη σκυθρωπόν.
  —Αύτό ήθέλατε, ηρώτησε τόν Μάριον.
  —ΝαΙ.
  —Καί τοΰς γνωρΐζετε ούτούς;
  —Όχι.
  —Δηλαδή δέν την γνωρΐζετε, άλλά θέλετε νά
  την γνωρΐσετε. Τό «τούς» μετοβληθέν είς «την»,
  εφάνη μεοτόν πικρας έννοΐας.
  —Τέλος πάντων, εΐμπορεΐς ; εΐτιεν ό Μάριος
  — Θά έχετε την διεύθυνσιν τής ωραίας δεσποι
  νΐδος.
  Καΐ πάλιν είς τάς λέξεις τής «ωραίας δεσποι
  νίδος» διεκρΐθη τι όχληρόν τΐρός τόν Μάριον —Τέ
  λο<·, εΤτΐεν ούτος, £χω χρείαν νά μάθω ποθ είνε ή τοικΐα τοΟ πατρός καί τής κόρης. Ποθ είνε ή κατοι κ(α των, μέ τουτο τί οηλαδή, Ή θυγάτηρ τοΰ Ίονδρέτου ήτένισε πρός αυτόν ά σκαρδαμυκτΐ. —Τί μοϋ δίδετε; τοΟ είπεν. —"Ο,τι θέλεις σοθ δΐδω! —"Ο,τι θέλω, κύριε Μάριε; —Θά Εχετε την πληροφορίαν, δπου έπιθυ- Αι' έκείνους ποϋ θέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι* δλους ΑΝΤΙΣΗΨΙΑ ΚΑΙ ΑΣΗΨΙΑ Β'. Κατά τα μέαα τοΰ 19ου αιώνος ανεφάνη έν Β.έννη ό μαιευτήρ Ίγνάτιος Σέμελβχις, ό οποίος έ δίδαξεν δτι ό έπιλόχειος πυρετός προέρχεται δχι άπό τάς διαφό ρους πιστευομένας Ιως τότε αί- τίας, άλλά άπά την μόλυνσιν των τραυματισμένων ίπιφανειών των γεννητικών όργάνων, ή όποία πά λιν προέρχεται έξωθεν άπό τάς χείρας ^τ<δν ιατρών καί τής μ«ί- άς. Έκεϊνος δμως, ό οποίος 6 πήρξε καί επί τοΰ πεδίου τούτου ό εύεργέτη; τής ανθρωπότητος, είνε έ μέγας Παστέρ, δστις ανε¬ κάλυψε τα μικρόβια πού προκα- λοϋν τάς μολύνσεις καί την σή· ψιν καί άποσύ/θέσιν των όργα- νικών ούυιών, καί επειτχ ό Αί σΐερ, ό όποΓος, έν συνεχεία τής άφαντάστως μεγάλης ταύτης α¬ νακαλύψεως τοΰ Πασΐέρ, έδίδα (ξεν δτι ή μόλυνσις κ*1 λοί- μωξις είνε άποτέλεσμα των μικρο . 6(ων τούτων. Ι Τό άθάνατον έργον τοΟ μεγά- ' λου τίύΐου τέκνου τής ΓαλΗας, τοθ Παστέρ, καί αι Ιρευναι τής σχολής τού, καθώ; καί ή μντ) μειώδης έργασία τοθ Λίστερ ά πετέλεααν την προϋπόθεσιν καΐ τόν άκρογωνιαίον λίθον, Ιπί τοΰ (όποίου έστηρίχθη καί έπροχώ ρησεν ή σημερινή Χειρουργική καί Γυναικολογία μέ τάς άφαν- τάστους προόδους των. "Ανευ τοΰ Παστέρ όχι μόνον άσηψ'α καί άντισηψία δέν θά ήτο δυ , ναΐή, άλλά καί δλη ή έπιστή μη δέν θά είχεν έξέλθει έκ τοΰ σκότους τής θεωρίας των μιασμά των καί των κοσμικών καί άτμο σφαιρικών έπιδράσεων. Άλλ' άς ίδωμεν τα πράγματα μέ την Εστορ'κήν των σειράν: Ι Ό Σέμελβαις, τοΰ όποίοα ή ζωή ήτο πλέον είς απεγνωσμένας Ο Αι γεωργικαι πρόοδοι της επαρχίας Πεδιάδος. υπέρ τής θεωρίας τού καί διά την οποίαν έπεσεν ώς μάρτυς τής επιστήμας, Ιθεσε τάς βάσεις | τής άσηψίας καί άντισηψ'ας: σ^ νίστα την αποφυγήν τής δαχτυλι κης Ιξίτάσεως των έπιτόκων, τόν καθαρισμόν των χειρών μέ νε- 'ρόκαί σαποΰ^ι, καί, πρό πάσης , επεμβάσεως, την έμβάπτισιν χει¬ ρών καΐ έργαλείων έντός χλω ριούχοι» άσβεστίου πρός άπολύμαν [σιν. Ή θεωρία αυτή κατεπολεμή ι θη υπό των τότε «σοφών», οί ό ποΐοι έμυκτήριζον την υπέροχον ταύτην διάνο αν, αυτή δέ ή ά γρία καταπολέμηςκς έγινεν ή αί-, τί» τοθ τραγικοΰ θανάτου τοθ Σέμελβϊΐς, ούτινος ή άξία μόνίν μετά θάνατον άνεγνωρίσθη. Κα-1 θιερώθη δμως ώς δόγμα είς την χειρουργικήν, διε ό Λ'σΐερ, χά¬ ρις είς τάς άνθρωποσωτηρίους εργασίας τοθ Ηαστέρ, είσήγαγε τί 1865 την άντισηπτικήν μέθο¬ δον, ή όποία εκείνην την επο¬ χήν συνίστατο είς την κατα¬ στροφήν των μικροοργανισμών διά των λεγομένων άντισηπτικών ούσιών, αί οποίαι δροθν χημικώς ΙΙρώτη θεότ*}ς επί τοθ νέου τού τού πεδίου ανεφάνη τό φαινι- κον όξΰ μέ τόν ειδικόν έπίδεσμον, τούτο δέ έξετόπισεν έπειτα ή ά χνη τοθ ύδραργύροι» καί τοθ ίω- δοφορμίου καί, τέλος, τα σκή πτρα κατέλαβε τό Ζώδιον καΐ τα λοιπά νΕωτερα άντισητιτίκα. ' Είνε βεβαίως περιττόν νά τονί¬ σωμεν δτι μέ τα δπλα αύτά, τα Ι διάφορα άντισηππκ'ί, ή χειρουρ | γική άττετ,όλμησε τα πάντα καί επετέλεσε προόδους, περί των οποίων ίλιγγια ί νοθς τοθ άνθρώ· που. Πώς 8μω; δέν έσπχμάτη- σεν έως έδώ< ή χειρουργική ναί διατί δέν άρκεΐ ή άντισηψία θί τό ίδωμεν εις τό επόμενον σημεί ωμα. ■ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ1>ΒΒΒΒΒΒ.ΒΒ<Με| μεΐτε. (συνεχ(ζεται) '- ΜΑΡΚΟΣ Α. ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ 1ΑΤΡΟΣ - ΧΕΪΡΟΫΡΓΟΣ Επί όκτα&τίαν έσωτερικός Ιατρός τοΰ χειρουρ- γικοΰ τμήματος τοΰ Νοσοκομείου «Εύαγγελισμός» παρά τώ κ. Σμπαρούνη Τρικόρφω. Άνέλαβεν ά¬ πό 1ης _επτεμβρίου την Κλινικήν Μοράκη τού¬ του έγκαθιαταμένου μονίμως έν Αθήναις. ■■■■■■■■ι ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■ "^^^ ■■•■ειειει*ει Τό χρυσοχοεΐον Ανδρ. Βλάσση Νέον Σάς προσφέρει τα ττειό μοντέρνα κοσμήματα έκ ΠΛΑΤΙΝΗΣ καί ΧΡΥΣΟΥ αρίστης τέχνης καί ήγγοημένης εργα¬ σίας. Τμήμα ώρολογίων Τα κομψότερα ωρολόγια γνήβια ΕΛΒΕΤΙΚΑ είς δλες τίς μάρκες τσέπης καί χειρός, άνδρικά καΐ γυναικεΐα, μέ δωρεάν παρακολούθησιν υπό εΐδικοϋ τεχνίτου τού καταστήματος. Τμήμα εκκλησιαστικήν Όλα έν γένει τα έκκλησιαστικά ειδή, ^ΑΡ- ΓΥΡΑ καΐ ΕΠΑΡΓΥΡΑ, ήγγυημένα άπό πάσης απόψεως καΐ κατά πολύ ευθηνοτερα των Αθηνών. Αί τιμαί μας είνε αί λογικώτεραι. 'Αγοράζομεν παλαιά κοσμήματα είς τάς καλυ- τέρας τιμάς. ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΟΟΤΥ Ποΰδρες. — Κρέμες, — Κραγιόν. Άρώματα. — Λοσιόν. — Μπριγιαντίνες. κ. λ. π. Είς τιμάς έργοστασίου ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΠΕΔΙΑΔΟΣ 8)β;ι&; (άνταποκριτοΰ μας) —Όσοι έτυχε νά επισκεφθούν τόν τελευταίον καιρόν την επαρχίαν της Πεύιά δος καΐ νά περιοδεΰσουν τα διά φορα χωρία της, θά διεπίστωααν ασφαλώς μίαν άξιόλογον πρόο δόν είς όλου; τού; τομεϊς Ο! ά γρόται εχουν επιδοθή είς την καλλιέργειαν της γης μέ σύατα μ« καΐ προσήλωσιν. Δεκάδες χι λιάδων νέων έλαιοίενώρων έχουν καλλιεργηθη. Ιδίως είς τχς περι φερείας Έμ πάρου—Παναγίας ή καλλιέργεια τής ελαια; γίνε ται εί; μεγάλην έ'κτχσιν. Δέν ύ βτεροΰν δέ καΐ τα άλλα χωρία. Σμάρι, Ξ$ιδχς, Καρδουλιανό 'Α ποστολοι, ϊϊχρβχρα, Ρουσσοχώ ρια. Είς τα χωρία μάλιοτα αΰ τα έ «τος της έλαία; καλλιεργεϊ ται συστηματικά τα τελευταία χρόνια καΐ ή σουλτανίνα καί ίδία είς τα χωρία όπου εχουν έγκαταβταθή πρόσφυγες. Καΐ εχει σηυειωθή τελευταίως σημαντική αύξησις τή; παραγωγης Άλλά καΐ ή συνεταιριατική κίνησις είναι ζωηρά. Ή {δέα τής ενώσεως είς συνεταιρισμόν εχει μεγάλας κατακτήσεΐς. Ζωντανή απόδειξις ο νέος σονεταιρισμός που ιδρύθη εί; Καρδουλιανό καΐ Σκλαβεροχώρι. Είς τό μικοον διά στημα ποΰ εχει μεσολαβήο'ει άπό , τή; συστάΐεώ; τού, ίχει (ταρουσιά σει δαάσιν έκπληκτικήν ποΰ θά την έζηλευεν οίθίδπποΐε άλλως παλαιός συνεταιριααό;. Πρίπει ομω; νά όμολογήσω μέν δτι ή άλματώδη; γεωργικπ πρόοδο; των τελϊυταίων έτων, όφΐίλεται έν πολλοϊ; καί εί; Ι την παγίωσιν τή; άγροτικίϊ; άσ^α 'λεία; Διότι δίκαιον είναι "να |όμολογη8τί ότι την τελευταίαν διετίαν ή άγροτική άσφάλεια κχΐ η τάξις υπήρξε παροιμιώδη;. Καΐ άν ή κατάστασις αυτή συνβ χισθη, μετ1 ολίγα έτη τό διαμε ρισμά μας θά παρουσιάζη όψιν άπεράντου κήηου έλαιων καΐ άμ ιτελώνων. 'ίχει ομΐ); καΐ τα; έλλϊίψϊΐς τού τό διαμέρισμά μας. Έλλεί ψει; ώ; πρό; τα; αυγκοινωνίας, την ύδρευσιν καΐ διάφορα άλ λα μικροέργα που χαρακτηρί ζουν τόν σύγχρονον πολιτισμόν. Αλλά τάς ελλείψει; καΐ τα; ά νάγκα; αύτάς θα τα; θϋρα/τεύ βουν αί κοινότητος, μέ την άρω γήν τού Δημοσίου καΐ τοΰ έιταρ, χιακΐΰ ταμείου έδοποιΐ«ς. "Αλ λυα τε οί κάτοικοι προσφέρονται νά συνδράμουν διά προσωπικής των εργασίας. Ταχέως έιτομένως θα εχει άνα δημιουργηθή τελείως τό διαμέρισμά μας. —Προαγωγαι άγρονόμων. ΔΓ αποφάσεως τοΰ κ. Υπουρ γοϋ των Έσυτερικΰν δημοσιευ θείση; εί; την εφημερίδα κυβερ νήσεω; προήχθησαν εί; ΰπκγρο νβμου; οί κ. κ. Έμμ. Πολυχρο νίδη; Γραμματεύς τή; έποπτβίας Άγροφυλακής Λασηθιου, Ιωσήφ Ανδρουλιδάκη; Γραμμαΐευ; τοΰ 'Αγρονομείου Χανδρά, Έιιμ. Ρο γδάκη; γραμματεύς τού 'Αγρο νομείου Τζερμιάδων κχΐ Έμμ Ζερβάκης γραμματεύςτοΰ 'Αγρο νβμείου Νεαπόλεως. Διά τή; αΰ τής αποφάσεως τοΰ ύπουργείου των Εσωτερικήν προήχθη εί; τόν άμέσω; ανώτερον βαθμόν ό λαγιστή; τής έν Άγίω Νικολάω έποπτΕίας 'Αγρθφυλακής Λααη θίου κ. Έμμ Λαρεντζάκης. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Υπό τοΰ ύπουργεΐου Γεωρ γίας έστάλη πρός την Γεωρ γικήν περιφέρειαν Ηρακλείου ή κάτωθι τηλ)κή διαταγή: 136794 Γεωργου πηρεσίαν Ηράκλειον Τροποποιοθντες ίμζτέραν 134660 άποσαφηνΐζομεν δτι 6ύ νσσθε έπιτρέπητε άπό λήψε ως παρούσης συσκευασίαν κατ' αποστολήν Αίγυπτον Κουδουνίων σταφυλών έφ' δ- σον είναι συσκευασμένα έν τος ίδιαιτέρων κιβωτΐων ά νευ'άναμΐξεως μετά κανονι κων σταφυλών καΐ έφ' δσον άποκλείονται πολΰ μικρών διαστάσεων κουδούνια. Επί σης έπιτρέπομεν άπό όγδό ής τρέχοντος συσκευασίαν πρός εξαγωγήν Ευρώπην κου δουνίων μόνον διαστάσεων περίπου κανονικής σταφυλής έπιλεγομένων κουδουνοσταφυ λών έφ' δσον είναι συνεκτι κά υπό απαραίτητον προυπό θέσιν συοκευασΐας των έντός ίδιαιτέρων ^μόνον κιβωτίων ά νευ άναμΐξεως κανονικών σταφυλών. Ένεργήσατε ευρεί αν ανακοίνωσιν παρούσης. Ύπουργός Γεωργίας Κυριακός —Τό σημερινόν ραδιοφωνι- χον πρόγρκμμα. Σημερον τό πρόγρχμμα τοϋ ραδιοφωνικοΰ σταθμοϋ Αθηνών εχει ώ; εξής: "Ωρα έ μ. μ. μετεωρολογικόν δελτίον, έ ΙΟ' έλαφρό τραγοΰδι υπό τής κ. Μχριάννας Μόρου, 6.30 άποσπάσματ» άπό όπερεττες (δίσκοι), 7 ρεσιτάλ τραγουδιοΰ υ¬ πό τοΰ βαθυφώνου κ. Μουλά, 7 30' έλαφρα μουσική (συγκρότημα Πά- γώνη—Χυτήρη), 8.20' περιγραφή των άιτοκαλυπτηοίων τοΰ άνδρι- άντος τοΰ Βασιλέως Κωνσταντί¬ νου, 8 30' δημοτικά τραγούδι» υ¬ πό τοΰ κ Άρκάδος συνοδβία λαϊκών όργάνων, 9 τραγοΰδιά τού 1912-1913, 9 30' είδήσεις, 9. ♦5' έπ' εύκαιρία των άποκαλυπτη- ρίων τοΰ άνδριάντος τοΰ Βασι¬ λέως Κωνσταντίνου, έκτακτο; αυ- ναυλία τής συμφωνπτικής όρχή στρα; τή; Υ. Ρ. Ε. υπό την διεύ θυνσιν τοΰ κ. Εΰαγγελάτου «αί σολΐστ τόν βαρύτονον κ. Ξιιρελ λην. Πρόγραμμα: 1) πατρίς· εΐσα γωγή τοΰ Μπιζέ, 2) έπινίκιικ λο ρικό; κΰκλο; διά β«ρΰτ»νον καΐ ορχήστραν (ποίηοι; Γ. Δροαίνη, μουαικη Σαμαρά), 3) συμφωνία αριθ. 3, ήρωΐκή τού Μπετόβεν. Κατά τό διάλειμμα τή; συναυ λίας ό κ. Ηλίας Δεστοΰνης τοΰ βασιλιχοϋ θεάτρου θά άιαγγεί λη τό έπικόν ποί ημα τοΰ Ι. Πό λεμη «Καθένας τό λιθάρι τού» συνοδεία άρπας υπό δίδος Ξένης Μπουρεξάκη, ΙΙ.Ιδ' «1912 μ(« νΰ χτ« στό τσαντήρι» (οκετς), Π 30' άθηναΐκό φωνητικό κουαρτετο (δ)νσι; Σπαθή), 12 ΆθηναΐκιΊ μαντολινάτα (Λάβδα). —Τα έγκαίνια τού ναοϋ Πι σκοκεφάλου. Υπό τοΰ Έπισκόπου Ίεροβητβί αςκ. Φιλοδέου έτελέσθησανείς Πι σκοκεφαλον την παρελθοΰσαν Πά ραβκευην τα έγκαίνια τή; έκεΐ νέ «ςέκκλησίας αυμπαρΐΐταμένουόλο κληρου τοΰ κλήρου τή; επαρχί¬ ας. Είς τα έγκαίνια παρέστησαν πλήθη κόσμου έκ τής πόλεως Σητείας καΐ των περιχώρων. Τό έΐπερας εγένοντο διάφοραι λαϊ κοΐ χοροΐ οΐτινες διήρκεααν με χρι τής επομένης. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μαγαζείον κα ΐάλληλον κσϊ δι' αποθήκην καΐ είς σχετικώς κεντρικήν θέσιν τής πόλεως. Πληροφορίαι παρ' ημίν. Έκτός Τράστ ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ «Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράβυ κατ' βόθεΤαν ΠΕΡΑΙ^_ΙΟΔΙΑ _„ ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον, ΛΙΝΑΡΔΑΚΜ Τολ·· ·-« ■■■■■Β«Β-Μ·Β&■■■■■■■■■■■ ΐ6ναρςις νβου ΚΑΤΔΣΤΜΜΑΤΑ Μ.ΔΛΙΚΙΩΤϊΊ Κ Εί:ΝΤρ ΠΓΛβΕΜΐΖΕΟθυ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΜΜΑ 1566 ΙΐηΐΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΜΙΙΙΗΙ III ■■■■■■■■■
  % ί
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ■41
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  9 Όκτωβρίου 1938
  123 Ώρα
  ί
  Ή Ιταλία εδέχθη την αποχώρησιν
  των έδελοντών αυτής έξ Ίσπανίας.
  ΔΙΑ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ
  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΤΟΣ
  ΛΟΓΟΙ ΤΟΝ Π. ΦΟΤΕΙΗΟΥ ΒΟΛΡΗΑΚΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Όκτωβρίου (το< άνταποκριτού μας). — Εις τό Πανεπι στήμιον εγένετο σήμερον ή προαγγελ θείσα τελετή έπ' εύκαιρία των σημερι νών άποκαλυπτηρίων τοΰ άνδριάντοι τού βασιλέως Κωνσταντίνου παρουσία όλων των καθηγητών, φοιτητών καί πλή θους έκλεκτού κόσμου. Κατά την τελετήν ταύτην ώμίλη< σεν ό Πρύτανις κ. Φωτεινός καί ό κα θηγηχής κ. Βολωνάκης έξάραντες τα έργα τού στρατηλάτου Βασι>έως. Πά
  ρομοία τελετή εγένετο είς τό Πολυτε
  χνεΐον.
  ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ Ε Τ Οί Μ ΑΐΐΑ
  ΤΗΣ ΣΗΜΕΡίΝΗΣ ΤΕΛΕΤΗΣ
  Η Χ8ΕΣΙΝΗ_[Ε1Η ΔΟΚΙΜΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Καί σήμερον έ
  συνεχίσθησαν αί προετοιμασίαι τής αύ
  ριανής λαμπράς τελετής των άποκαλυ¬
  πτηρίων τού Βασιλέως Κωνσταντίνου.
  Χθές εγένοντο γενικαί δοκιμαί τής
  τελετής στεφθεϊβαι υπό πλήρους επιτυ¬
  χίας-
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ
  ΣΥΜΦΟΝΙΑ _ΠΕΡβ_ΚΑΙ ίΤΣΙΑΝΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). ^— Νεώΐβραι πλη¬
  ροφορίαι έκ Ρώμης έπιβεβαιούν ό¬
  τι γενικώς έλπίζεται ότι θά επέλθη τα-
  χεία συμφωνία μεταΗύ των κ. κ. Ηέρθ
  καί Τσιάνο επί τής έφαρμογής τής
  Άγγλοϊαταλικής συνθήκης έν συνδυα¬
  σμώ μέ την ρύθμισιν τού ίσπανικού
  ζητήματος.
  ΓΕΓΟΝΟΣ Η ΕΞ
  ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΙΠΟΝΕΟΕΛΟΝΤΟΝ
  . ΑΘΗΝΑΙ 8 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  τού έξωτβρικοΰ ότι ν ά άπομακρυνθούν
  έκ τής Ίσπανίας άπαντες γενικώς οί ξέ-
  νοι έθελονταί. Την απομάκρυνσιν μά
  λιστα ταύτην ώρισμένοι διπλωματικοί
  χύκλοι παρουσιάζουν ήδη ώς γεγονός
  ΕΙΣ 10 ΜΕΤΟΠ0Ν ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ
  ΣΥΝΑΗΤΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΜΑΧΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Έίδήσεις έξ Ί-
  σπανίας άναφέρουν ότι είς τό μέτωπον
  τού "Εβρου συνάπτεται μεγάλη μάχη
  μεταξύ έθνικών καί κυβερνητικήν.
  ΙΣΧΥΡΑΙ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΕΪΣ
  ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Πληροφορίαι
  πρός τό Πρακτορείον Χαβάς άναφέ¬
  ρουν ότι οί κυβερνητικοί ένεργούν σφο¬
  δράς έπιθέσεις είς τό μέτωπον τού "Ε¬
  βρου.
  ΣΧΟΛΙΑΖΕΤΑΙ ΕΥΝΟΪΚΩΣ
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΗΝΤΕΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Ό λόγος τόν ο¬
  ποίον εξεφώνησε χθές ό τέως ύπουργός
  των Εξωτερικών τής Μεγάλης Βρετ¬
  τανίας κ. Ήντεν εξάρας τάς προσπα¬
  θείας τοΰ κ. Τσάμπερλαιν υπέρ τής
  είρήνης, σχολιάζεται εύνοϊκώς άπό τούς
  άγγλικούς πολιτικούς κύκλους πλήν των
  « ργαιικών.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Όκτωβρίου (!
  διαιτέρα ύπηρεσ(α).— Ό βασι
  λεύςτοΟΒελγίουΛεοπόλδοςφθά
  νει είς την γαλλικήν πρωτεύου
  σα την Ιην τρέχοντος συνο
  δευόμενος υπό τοΟ κόμητος
  τής Φλάνδρας καί τοΟ πρωθυ
  πουργοϋ κ. Σπάακ, ίνα παρα
  στή είς τα άποκαλυπτήρια
  τοϋ μνημεΐου τοϋ πατρός τού
  βασιλέως Άλβέρτου, τα όποΐα
  θά γίνουν την Ιδίαν ημέραν
  είς την πλατείαν τής Όμο·
  νοΐας. Ό βασιλεύς τοΟ Βελ
  γΐου θά εγκαταλείψη αύθημε
  ρόν τούς Παρισίους έπιστρέ
  φων σιδηροδρομικώς είς Βρυ
  ξέλλας.
  Ο κ. ΜΠΟΝΝΕ ΩΜΙΛΗΣΕ
  ΧΘΕΣ ΕΙΣ.ΤΗΝ ΓΕΡΟΥΣΙΑΝ
  Μετά την Βουλήν, ή Γερου
  σία ήκουσε χθές μακράν εκθε
  σιν τοϋ κ. Μποννέ επί τοϋ συμ
  φώνου τού Μονάχου καί των
  συνεπειών τού, επί τής έξωτε
  ρικής πολιτικής τής Γαλλίας, (
  διαιτέρως ώς πρός την Κεντρι
  κήν Ευρώπην καί τό ζήτημα
  τής Μεσογείου.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Όκτωβρίου
  (ίδ. ύπηρεσία).— Τούς άγγλι¬
  κούς κύκλους άπασχολεϊ σο¬
  βαρώς ή έπιδεινωθεΐσα έν Πά
  λαιστίνη κατάστασις. Είς την
  αγγλικήν πρωτεύουσαν ευρί¬
  σκεται άπό προχθές ό άνώ1
  τερος διοικητής τής Παλαιστί-
  νης Μάκ Μάϊκελ ό οποίος συ
  σκέπτεται μετά τής κυβερνήσε!
  ως διά την λήψιν μέτρων ίκα,
  νών ν' άντιμετωπίσουν την κα
  τάστασιν. Οί καλώς πληφορο
  ρημένοι κύκλοι άγγέλλουν δ!
  τι ή αγγλικη κυβέρνησις είνε
  άποφασισμένη νά θέση τέλος
  είς τάς ταραχάς, καταφεύ-
  γουσα είς την πολεμικήν βίαν.
  ΔΗΛ0.ΣΕΙΣ ΤΟΥ ΗΝΤΕΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 8)βρίου (Ιδ. ύ
  πηρεσία).— Ό κ. τΗντεν προέ
  βη χθές είς άνακοινώσεις επί
  τής έξωτερικής πολιτικής τής
  κυβερνήσεως.
  «Όποιαιδήποτε καί άν είνε
  αί πολιτικαί μας άντιλήψεις έ
  τόνισεν ό κ. Ήντεν, ουδείς ύ·
  πάρχει ό οποίος νά μην έμφο
  ρήται άπό την βαθυτέραν εύ
  γνωμοσΰνην πρός τόν πρωθυ¬
  πουργόν κ. Τσάμπερλαιν διά
  τόν ρόλον τόν οποίον διεδρα-
  μάτισεν είς τα τελευταία γε-
  γονότα τής Εύρώπης.
  ΠΟΣ ΔΙΕΥΘΕΤΕΙΤΑΙ
  ΤΟ- ΙΣΠΑΝΙΚΟΝ
  ΡΩΜΗ 8 8)βρίου (ίδ. ύπηρε¬
  σία).—Έκ τής χθεσινής συνο-
  μιλίας των κ κ. Πέρθ καί Τσιά
  νο έπρανματοποιήθησανσημαν
  τικαί πρόοδοι επί τοϋ ίσπανι-
  κοΰ.Ή Ιταλία εδέχθη την άνά
  κλήσιν των εθελοντών έκ τής
  Ίσπανίας κατόπιν ωρισμένων
  έγγυήσεων έκ μέρους τής αγ
  γλικής" κυβερνήσεως περί ά·
  νακλήσεως έπίσης δλων των
  ξένων (μή Ίταλών) εθελοντών
  έν Ισπανία-
  Τόσον οί διπλωματικοί κύ
  κλοι τού Λονδίνου δσον καί
  τής Ρώμης σίσιοδοξοϋν πλή
  ρως διά τό τελικόν άποτέλε-
  σμα των συνομιλιών μεταξύ
  των κ. κ. Πέρθ καί Τσιάνο.
  —Χθές έλαβε χώραν ή δευ
  τέρα συνεδρίασις τοΰ μέγα-
  λου φασιστικοϋ συμβουλίου
  υπό την προεδρίαν τοϋ ΝτοΟ-
  τσε. Τό συνέδριον ήσχολήθη
  μέ την μεταρρύθμισιν τοϋ σώ
  ματος τής βουλής, τό οποίον
  άντικατεστάθη διά τού έθνικοϋ
  συμβουλίου των συντεχνιών.
  Ή βουλή κατηργήθη πλέον είς
  την Ιταλίαν. Ή Γερουσία
  θά εξακολουθήση νά ΰφίστα
  ται.
  Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ
  ΡΩΜΗ 8 8)βρίου (ίδ. ύπη¬
  ρεσία) —Ό πρεσβευτής των
  Ήνωμένων Πολιτειών επέδω¬
  κε διακοίνωσιν είς τόν υπουρ
  γόν τώνΈξωτερικών τής Ίταλί
  άς έκ μέρους τής κυβερνήσε¬
  ως τού διά τής οποίας άφή-
  νει νά εννοηθή Βτι εάν ή ίτα
  λική κυβέρνησις προβή είς την
  εφαρμογήν τοΟ νέου νόμου πε
  ρί Εβραίων είς τούς Έβραίους
  ύπηκόους τής Άμερικής ή ά-
  μερικανική κυβέρνησις θά προ
  βή είς άντίποινα διά τούς
  έν Άμερική Ίταλούς.
  ΠΡΑΓΑ 8 Όκτωβρίου.— Ή
  Κυβέρνησις τής νέας αύτονό
  μου Σλοβακίας συνήλθε διά
  πρώτην φοράν σήμερον την
  πρωΐαν άσχοληθεΐσα μέ την
  σύστασιν των δικαστηρίων.
  Την Σλοβακικήν Κυβέρνησιν
  άποτελοθν τέσσαρα έν "δλφ
  ύπουργεΐα. "Ολα τα μέλη
  τής Κυβερνήσεως τής Πράγας
  τα όποΐα προέρχωνται έκ
  Σλοβατκίας θά"" άποχωρήσουν
  έξ αυτής καί θά άποτελοθν
  είς τό εξής μέλη τής Σλο
  βακικής Κυβερνήσεως.
  Ή έμπορική κίνησις Ηρακλείου
  κατά τόν λήξαντα μήνα Σεπτέμβριον.
  Υπό τοϋ άρμοδίου τμήμα
  τος τοΟ Τελωνείου Ήρακλεί
  ου κατηρτίσθη καί υπεβλήθη
  είς τό υπουργείον τής "Ρθν.
  ΟίκονομΙας ή στατιστική πε¬
  ρί των είσαχθέντων καί έξα-
  χθέντων εντέυθεν έμΐτορευμά
  των κατά τόν μήνα Σεπτέμ
  βριον.
  Κατά την ανωτέρω στατι
  στικήν τα είσαχθέντα κατά
  τόν μήνα τούτον έμπορεύμα
  τα διά τοϋ Τελωνείου Ήρα
  κλείου, άνήλθον είς 1.903.089
  χιλιόγραμμα άξίας δραχ. 11.
  521.498 τα δέ εξαχθέντα έν
  'τεϋθεν, είς χιλιόγραμμα 6.
  757.516. άξίας δραχ 96 504
  338. Ήτοι συγκριτικώς αί έξυ
  γωγαί ύιπβρέβησαν τάς είσα
  | γωγάς κατά 4 854.427 χιλιό
  γραμμα καί κατά 84.982.840
  δραχμάς.
  Κατ' εϊδη καί χώρας
  αί έξαγωγαί μσς κατανέμον
  ται ώς εξής: Γερμανία (στα-
  φίδες, σταφυλαί, ελαια, χά
  ρουπόσπορος καί οίνοστάθμη)
  δραχ. 35.598 806, Άγγλ(α(στα
  φίδες, σταφυλαί, κίτρα, ελαια
  καί γλεϋκος) δραχ. 36.832.403,
  Αΐγυπτος (σταφυλαί, ελαια
  σάπων) δρο-χ. 7.221.669, Γιουγ
  κοσλαυϊα (σταφίδες) 6 362.
  251, Γαλλία (ελαια, σταφίδες,
  δίκταμος) δραχ. 2.876 34, Ή
  ίνωμέναι Πολιτειαι τής Άμε·
  ρικής (ελαια) δραχ. 3.668 268,
  Ούγγσρία (σταφίοες) δραχ.
  1.588 063 καί Τσεχοσλοβακία
  (σταφίδες, σταφυλαί) δραχ.
  1.054.172. Ή υπόλοιπος άξία
  'κατανέμεται μεταξύ τής Σουη
  δίας, Δανίας, Πολωνίας, Ί
  ταλίας, Φινλανδίας, Νορβη-
  γίας, Ελβετίας καί Ρουμα-
  νίας.
  ΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΑΙ ΤΕΛΕΤΑΙ
  ΔΙΑ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ
  Μέ επισημοτάτα θά λάβουν χώ
  ραν σήμερον και εις την πόλιν
  μας συμφώνως πρός τό καταρτι-
  σθέν υπό τής Νομαρχίας πρό·
  γραμμα, αί έορταΐ έπ' εύκαιρία
  των γινομένων έν Αθήναις άπο·]
  καλυπτηρίων τοΟ άνδριάντος τοΰ
  Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ι
  Χθές είς άπαντα τα έχπαιδευ
  τήρια τής πόλεως, οί κ. κ. καθη-!
  γηταί ωμίλησαν πρός τούς μαθη¬
  τάς περί τοΟ Ιργου τοΟ στρατη
  λάτου Βασιλέως Κωνσταντίνου ά-
  ναπτυξαντες διά μακρών την δρά-
  σίν τού Σήμερον ώς γνωστόν ή πό
  ις θά σημαιοστολισ9η. ΙΙερί την
  11 π. μ. θά γίνη συγκέντρωσις
  των επισήμων καί τοθ λαοθ είς
  την Πλατείαν Ελευθερίας ένθα θά
  γίνη κατάλληλος όμιλία περί τοΰ
  στρατηλάτου Βασιλέως Κωνσταντί-
  νουίκολουθως δέ θά λάβη χώραν
  παρέλασις τοΰ στρατοθ, τής Έθνι
  κης Νεολαίας, των προσκόπων
  καί των σχολείων. Την εσπέραν
  θά φωταγωγηθή ή πόλις. Ιδιαι¬
  τέρως θά φωταγωγηθοθν τα δημό
  σία καταστήματι.
  Ώς γνωστόν σήμερον άπαντα
  τα καταστήματι τής πόλεως θά
  είναι κλειστά άπό τής 10 1)2
  μέχρι 12 1)2 τ^ς μεσημβρίας.
  ΕΠΑΝΟΔΟΣ *· ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  Προχθές την εσπέραν έπα
  νήλθεν έκ Χανίων ό Δήμαρ
  ος Ηρακλείου κ. Μηνάς Γε
  ωργιάδης. Ή μετάβασις τού
  :. Δημάρχου είς Χανιά άφεώ
  ια την ταχείαν διεκπεραίωσιν
  ής συζητουμένης υποθέσεως
  περί τροποποιήσεως τοϋ Κα
  πετανακείου Όρφανοτροφείου
  ίς Γυμνάσιον καί Πρακτικόν
  ύκειον.
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΟΙΝΟΑΟΓΟΥΣ
  Διά διατάγματος δημοσιευομέ-
  νού είς την Εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως όρίζεται δτι κατά τό
  τρέχον ίτος δύναται νά προκηρυ
  χθή καί δευτέρα δοκΐμασία διά
  την χορήγησιν άδειών άσκήσεως
  έπαγγέλματος οίνολόγου. Ή ήμέ-
  ρα διεξαγωγής τής δοκιμασίας θά
  ορισθή προσεχώς. Διά τού αύτοΟ
  διατάγματος τροποποιείται ή συν-
  θέσις τής έξετασιικής έπιτροπής.
  ΕΞΑΓΟΠΚΗΜ(ΙΝΗΣΙΣ
  Έξηχολούθησε χαί κατά' την
  λήξασαν έβδ&μάδα ή ζωηρότης
  τής άγορας -Ηρακλείου. Αί αη-
  μειωθεϊσαι έξαγωγαί κατανέμον
  ται μεταξύ των κατωτέρω είδών
  ώς ακολούθως είς χιλιόγραμμα:
  Έλαιον 230.000, ταχτάδες 188,
  000, σουλτανίναι 1.100 000, σχα
  φυλαί 1.300.000, οίνοι 64 000
  καί χαρούπια 102.000.
  ΦΟΝΟΣ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
  Κατ' είδήσεΐς έκ Χανίων προ
  χθές ό Ιωάν. Μαρ. Φραγκιαδά
  κης έφόνευσε διά κυνηγετικοΰ 8
  πλου τόν έξάδελφόν τού · Γεώργ.
  Φραγκιαξάκην διά λόγους τιμής.
  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ
  Αφιχθη ίξ 'Αβπνών ένβα «Ιχε
  μεταβή ίιά Την λύσιν διαφό
  ρων επαγγελματικήν ζητημάτων
  έ πρόείρος τής Όμβσπονΰίας έ
  «αγγελματιών Ηρακλείου χ, Γ«
  ΐφαλά
  Η ΑΠΟΣΤΑΞΙΣ^ΓΟΝ ΣΤΑΦΥΛΟΝ
  ΔΙΑΤΑΓΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
  Διά χθεσινοϋ νεωτέρου τη
  λεγραφήματός τού πρός την
  Νομαρχίαν Ηρακλείου ό ύ¬
  πουργός των Οίκονομικών κ.
  Αποστολίδης παραγγέλλει δ
  πως ή έππραπεΐσα άπόστα
  ξις βεβλσμμένων σταφυλών
  περιορισθή αυστηρώς είς τάς
  καταστραφείσας μόνον έκ
  των θεομηνιών καί μή δυνα
  μένας νά συγκομισθώσι καί
  οίνοποιηθώσιν υπό των παρα
  γωγών. Τό υπουργείον προ
  έβη είς την έκδοσιν τής νέ
  άς ταύτης διαταγάς διότι ώς
  έπληροφορήθη πειράται κατα
  στρστήγησις τής παρασχεθεί
  σης πρός τούς πληγέντας πά
  ραγωγούς ευκολίας έκ μέρους
  έπιχειρηματιών εχόντων είς
  την διάθεσΐν των σταφίδα
  έκ διαλογής έκ βρωσίμων στα
  φυλών.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟΥ
  Υπό τοθ κακουργιοδικείου
  Ηρακλείου εξεδόθη χθές την
  νύκτα ή απόφασις επί τής ύ
  ποθέσεως Χειλσδάκη κατηγο
  ρουμένου διά τόν φόνον τοθ
  Γεωργ. Σαλεβουράκη έπισυμ
  βάντα τόν παρελθόντα Ίανου
  όριον. Διά ταύτης ό Χειλαδά
  κης κατεδικάσθη είς 12 έτών
  πρόσκαιρα δεσμά δι' όναίρε
  σιν μέ μετρΐαν σύγχυσιν, 6
  μηνών φυλάκισιν διά την ό
  πλοχρησίαν, 1 μηνός διά την
  όπλοφορίαν καί είς 400δραχ
  μόν πρόστιμον.
  ΕΠΗΛΘΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΑΓΑ!
  Α Μ ΟΙΒ ΑΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ
  ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
  ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΤΣΕΧΟΥΣ
  ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΑΕΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Όκτωβρίου (τού
  άν:αποκριτοΰ μας). — Νυκτεριναί πλη¬
  ροφορίαι έκ Βερολίνου άναφέρουν ότι
  επήλθε συμφωνία των κυβερνήσβων Βε·
  ρολίνου καί Πράγας.
  Διά τής συμφωνίας ταύτης γίνεται
  δεκτή εκατέρωθεν ή άνταλλαγή των
  πολιτικών αίχμαλώτων. Έπίσης έπι-
  τρέπεται είς τούς Τσέχους νά συναποκο·
  μίσαυν μέρους τοΰ ηολεμικού ύλικοΰ
  τοΰ εύρισκομένου είς τάς ζώνας τάς
  οποίας κατέλαβεν ή θά καταλάβη ό
  γερμανικός στρατός.
  Η ΠΡΑΓΑ ΠΑΡΕΧΕΙ
  ΑΜΝΗΣΤΕΙΑΝ ΕΙΣ ΟΛΟΥΣ
  ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΟΝΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατόπιν τής συμ¬
  φωνίας αυτής μέ τό Βερολίνον ή Πρά
  γα αγγέλλεται ότι παρέχει πλήρη άμνη-
  στείαν είς τούς ένεχομένους είς πολι-
  τικά άδικήματα έν Τσεχοσλοβακία,
  Γερμανούς, Πολωνούς καί Ουγγρους.
  ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΑΠΙΘΑΝΟΝ
  ΤΟ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Όκτωβρίου (τοΰ
  άντανιοκριτοΰ μας).— Έκ τού έξωτερι-
  κοΰάγγέλλεται ότι μετά την σύναψιν τής
  γερμανοτσεχικής συμφωνίας καί τόν δια
  κανονισμόν άπ* εύθείας υπό τής Ηράγας
  καί των ενδιαφερομένων κρατώ*, των ζή
  τημάτων των μειονοτήτων, θεωρείται
  πιθανόν ότι δέν θχ διεξαχθή ού τε τό
  δημθψήφισμα.
  Η ΑΓΓΛΙΑ ΔΕΚΤΑΙ
  ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗΝ ΔΑΗΕΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφείται
  έκ Λονδίνου ότι ή Αγγλία εδέχθη
  τελικώς νά παράσχη είς την Τσεχο-
  σλοβακίαν δάνειον.
  ΟΜΟΙΩΣ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ
  ΟΑ ΒΟΗΟΗΣΠΟΥΣ ΤΣΕΧΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Έκ Παρισίων
  αγγέλλεται ότι καί οί γαλλικοί πολιτι-
  κοί κύκλοι φαίνονται πλέον διατεθιιμέ
  νοι νά βοηθήσουν την Τσεχοσλοβακίαν
  όπως άναδιοργανωθή οικονομικάς καί
  κρατικώς.
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
  ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚδΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Όκτω6ρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Λονδίνου ότι ένισχύεται τό «ρόγραμμα
  άγγλικής αμύνης.
  ΘΛ ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗ
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Όχτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ
  τής Άγγλικής πρωτευούσης βεβαιούν
  ότι δέον νά άναμένεται συντόμως νέος
  άνασχηματισμός τής κυβερνήσεως τού
  *· Τσάμπερλαιν προσλαμβανομένων
  νέων ύπουργών έκ των μετριοπαθών