96389

Αριθμός τεύχους

4986

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

11/10/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι !5
  εξάμηνον 2
  Άμερικής
  έτησία οολ. 15
  έξάμηνος » 8
  ,μή
  κατά φύλλον
  χ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  11
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ Μ1ΝΩΤΑΥΡ0Υ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΕ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4986
  ΤΊΙΕΥβϊΊΟΣ -ΥΝΤΑΚΤΙΙ- ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η
  1 ίΠΟΚΙΑΥΠΤΗΡΙΟΝ
  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  ΤΕΑΕΤΗ
  ΤΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΤΟΣ
  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
  Είς τάς Αθήνας.
  ΑΘΗΝΑΙ 10—10ου (τηλε¬
  γραφικώς).— Άΐί' άκρου είς >
  §κρον ή πρωτεύουσα έπλεε'
  οήμερον είς τα έθνικά χρώ
  ματα, λόγω τής επικειμένης
  τελετής των άποκαλοπτηρίων
  τοθ άνδριάντος τοΰ βασιλέ
  ως Κωνσταντίνου. Άπό πρωΐ
  σς πλήθη κόσμου έσκευδον
  πρός τό πεδίον τοθ "Αρεως ^
  νσ καταλάβουν θέσεις καί
  πσροκολουθήσουν την τελε
  την.
  ΈπΙσης τμήματα στρατοθ
  δλων των δπλων καθώς καίτοθ
  νσυτικοθ καΐάεροπορΐας,κατηυ
  θίινοντο πρός τόντόποντήςτελε
  ί^ς καί εσχημάτιζον τιμητικήν
  παράταξιν. Αντιπροσωπείαι
  ίί ίλλου συλλόγων καί όργα
  νώσεων κατέφθασαν άπό πρω
  Γσς είς τόν καθορισθέντα χώ
  ρον. θέαμα κοσμοπλημμύρας
  δλων των πέριξ όδών ήτο έ
  πιβλητικόν.
  Άτιό τής 10ης π. μ. ήρχι
  σεν ή προσέλευσις των έπισή
  μων συμφώνως πρός τα πρό
  γραμμα τής τελρτής. Την 10.
  30' προσήλθεν ό Πρόεδρος
  τής κυβερνήσεως κ. Μεταξάς
  μετά των μελων τοϋ ύπουργι
  κοθ συμβουλΐου. Την Ιΐην ά
  κριβώς αί σάλπιγγες των πα-
  ρατεταγμένων στρατιωτικών
  μονάδων άνήγγειλαν την ά
  φιξιν τής Α. Μ. τοθ Βσσιλέ
  ως Γεωργίου την οποίαν τα
  πλήθη ύττεδέχθησαν μέ ζητω
  κραυγάς κοί έπευφημίας. Ό
  Άναξ συνωδεύετο υπό τοθ
  Διαδόχου Παύλου, των Πριγ
  κηπισσών καί των Πριγκή
  πων.
  Μετά την εκκλησιαστικήν
  τελετήν καθ" ήν έχοροστάτησε
  6 Άρχιεπίσκοπος Αθηνών με¬
  τά των μελών τής συνόδου, ό
  δωρητής τοθ άνδριάντος κ.
  Τσιρακόπουλος παρουσιάζε-
  ται πρό τοϋ Άνακτος καΐ
  έγχειρίζει είς αυτόν περγαμη-
  νήν άναφέρουσαν τα τής οω-
  ρεδς τοΰ άνδριάντος. Ό "Α¬
  ναξ έν καταφανεΐ συγκινήσει
  των παρισχαμένων πλησιάζει
  καί άποκαλύπτει τόν άνδρι-
  άντα ένώ αί σημαΐαι των
  συνταγμάτων εκλινον τα δέ
  πλήθη τηροϋν σιγήν λετΓτοΟ. Ι
  Ακολούθως ή μουσική άνα-
  κρούει τόν εθνικόν "Υμνον ό
  δέ "Ανσξ προβαίνει είς την
  παράδοσιν τού άνδριάντος
  είς τό Ελληνικόν Έθνος διά
  τοθ Προέδρου τής Κυβερνήσε¬
  ως κ. Μεταξα;
  Ό Άναξ λέγει μεταξύ άλ-
  λων: «Άποδέχομαι την εύγε-
  νή ταύτην δωρεάν τού άγάλ-
  ματος τοΰ πατρός Μου δστις
  νικηφόρως διήλθε τόν τραχύν
  άγώνα τής ζωής. Τό θέαμσ
  τοΰ στρατοθ Μου καΐ δλων
  των Έλλήνων τιμώντων την
  μνήμην Τού μέ συγκινεΐ Ιδιαι¬
  τέρως, διότι άποδεικνύει πό¬
  σον ολόκληρον τό "Εθνος τι-
  μά την Μνήμην τού.
  Ό πατήρ μου εθυσίασε τα
  πάντα υπέρ τής Πατρίδος, πό-
  λεμήσας σκληρώς παρά τό
  πλευρόν δλων διά την δόξαν
  της. Τό σεβαστόν τουτο ό-
  μοίωμα παραδίδω πρός φύ-
  λσξιν είς τόν Ελληνικόν λα¬
  όν είς τόν οποίον καί άνήκει».
  'Άμα ιή παραλάβη, ό Πρωθ
  υτιουργός κ. Μεταξάς έκφω
  νεΐ λόγον έν μέσω κατανυκτι
  κης σιγής τοθ λαοϋ καί των
  λοιπών παρισταμένων είπών
  τα εξής: «Μεγαλειότατε. Είνε
  βαθυτάτη /ή συγκίνησις δλων
  των Έλλήνων την στιγμήν
  ταύτην των άποκαλυπτηρίων.
  Ιδιαιτέραν συγκίνησιν προκα-
  λεΐ είς τοΰς παρευρισκομέ-
  νους συμπολεμιστάς τοϋ αει¬
  μνήστου Πατρός σας, ή άνα-
  γνώρισις των γνωρίμων χα-
  ρσκτηριστικών Τού, είκονιζο-
  μένων είς τό άποκαλυφθέν ό-
  γαλμα. Ό άεΐμνηστος Πατήρ
  Σσς διέτρεξε τόν Ελληνικόν
  όρ'ζοντα ώς φωτεινός ήλιος
  Πσραλαμβάνω τό κτήμα του¬
  το τοΰ ΈλληνικοΟ Λαοΰ καί
  τό παραδίδω είς την φύλαξίν
  τού».
  Μετά τόν λόγον τοΰ κ.Πρωθ
  υπουργοΟ ήρχισε παρέλασις
  πρό τής λ. Μ. τοΰ Βασιλέ
  ως, τής Α. Υ. τοϋ Διαδόχου
  Παύλου καί των λοιπών επι
  σήμων. Παρήλασαν αί σημαΐ
  αι τώ/ συνταγμάτων των έ
  πσρχιακών φρουρών, ήκολού
  θουν οί άπόστρατοι, οί εφε
  δροι, οί άνάπηροι πολέμου,
  οί παλαιοί πολεμισται καί ά
  ξιωματικοΐ έν ενεργεια. Κατό
  πιν ήρχοντοαίστρατιωτικαίσχο
  λαί, συντάγματα πεζικοϋ, πυ
  ροβολικοθ, ίππικοΰ κλπ. σμή
  νη δέ άεροπλάνων περιΐπταν
  το άνωθεν τοθ μέρους τής τε
  λετής.
  Τό άπόγευμα είς την αί¬
  θουσαν των άνακτόρων ό
  Πρωθυπουργός κ. Μεταξάς,
  ώς ύπουργός των πολεμικών
  υπουργείων παρέδωκε είς
  την Α. Μ. τόν Βασιλέα στρα
  ταρχικήν ράβδον. "Ακολού¬
  θως ό "Αναξ μεταβάς κατέθε¬
  σε βαρύτιμον στέφανον είς
  τό μνημεΐον τοΰ Αγνώστου
  στρατιώτου.
  νομίας. Καΐ τουτο πράττοντες
  άς είμεθα βεβαιοί δτι θά ά·
  ν αδεΐξωμεν καί πάλιν την
  Ι Έλλάδα μας, κοιτίδα τοΰ πό
  Ιλιτισμοΰ, άνταξίαν τοΰ ίστο
  ρικοΰ της μεγαλείου καί σεβα
  στήν είς δλον τόν πεπολιτι
  σμενον κόσμον.
  Ζήιω τό Ελληνικόν "Εθνος.
  Ζήτω ό Βασιλεύς των Έλλή
  νων Γεώργιος Β.'
  Ζήτω ό Ελληνικάς Λαός».
  Τό τέλος τοθ λόγου τοϋ κ.
  Πλεύρη εκάλυψαν ζωηραί έ
  πευφημίαι καί χειροκροτήματα.
  "Επηκολούθησε παρέλασις λί
  αν έπιβλητική.
  Ή τελετή των άποκαλυπτη
  ρίων έληξε μέ πλήρη φωταγώ
  γησιν τής πόλεως υπό τού Δή
  μου Ηρακλείου.
  Ε,'ίς την πόλιν μας.
  Μεγαλοπρεπής καΐ έπιβλη
  ή εγένετο καί είς την πόλιν
  μ°^ ή τελετή των άποκαλυ
  πτηρ(ων του· άνδριάντος τοϋ
  Βασιλέως Κωνσταντίνου. Συμ
  φώνως πρός τό εκδοθέν πρό
  γρσμμα υπό τής Νομαρχΐας
  ε[ζ την πλατείαν τής Έλευ
  θερΐας προσήλθον άπό τής
  10Πζ πρωϊνής δλα τα σχο
  λεΐα μετά των καθηγητών καΐ
  διδασκολων, τα σώματα Προσ
  κόπων καί ναυτοπροσκόπων,
  ή Έθνική νεολαία, ή μουσική
  τοθ Δήμου, τμήμα στρατοθ
  τοθ ενταύθα συντάγματος καΐ
  τΐλήθη λαοϋ, τα όποΐα κατε
  λάμβανον τα πρό τής Νομαρ
  Χ'ας τιεζοδρόμια καί τόν κατ
  έναντι χώρον.
  Τήν Π ην προσήλθον ό Μη
  τροπολΐτης Κρήτης κ. Τιμό-
  °εος, 6 Νομαρχών κ. Συγκε-
  λάκης, ό Διοικητής τού 43ου
  συντάγματος κ. Διαμαντόπου
  λος, μετά τοθ σώματος των
  αξιωματικών, ό Δήμαρχος κ.
  Μήνας Γεωργιάδης μετά των
  μελων τοϋ Δημοτικοϋ συμβου
  λ'θϋ, ό Λιμέναρχης κ. ΒλαδΙ-
  •Ατΐρος, ό Διοικητής Χωροφυλα
  ^1-ς κ. Όρφανουδάκης ό Τε¬
  λώνης κ. Περάκης, ό Διευθυν-
  τής τοϋ Ταμείουκ. Τζανάκης,
  τό δικαστικόν σώμα κ. ά. Είς
  την τελετήν παρέστησαν καί
  τα Προεδρεϊα των τοπικών όρ
  γανώσεων καί συλλόγων μέ
  τα λόβαρά των.
  ΈπΙσης οί κ. κ. Πρόξενοι.
  Μετά την προσέλευσιν των
  επισήμων ό δικηγόρος κ- Μάν
  θος Πλεύρης εξήρε τό έργον
  τοϋ στρατηλάτου Βασιλέως
  μέ εΰφράδειαν καί καλλιέπει
  αν φράσεων, είπών έν κ,ατα
  κλεΐδι τα εξής:
  «Άς άτενίσωμεν νοερώςτόν
  άποκαλυπτόμενον σήμερον άν
  δριάντα τοΰ «Μαρμαρωμένου
  Βασιληά».
  »Τό περίοπτον αύτό καί με
  γαλοπρεπές σύμβολον τής έλ
  ληνικής δόξης θά μάς τονώ
  ση μέ νέας δυνάμεις καί θά
  μάς ενισχύση μέ νέαν όλκήν.
  Ή νέα γενεά έξ αύτοΰ θά
  άντλήσρ τα ήθικά έφόδια
  διά τόν άγώνα τής ζωής. Ζω
  ής έξυψουμένης μέ τα άνώτε
  ρα ίδανικά των έθνικών μας
  παραδόσεων: Πρατρίδα, θρη
  σκείαν, οικογένειαν. Άς ου
  σπειρωθώμεν δλοι περί τα (δα
  νικώ τής έθνικής μας κληρο
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  ΤΟ ΙΝΚΟΓΝΙΤΟ
  ΤΟΥ ΠΟΣΤ ΡΕΣΤΑΝΤ
  Ή θυρΐς των Πόστ Ρεστάντ
  ένδιαφέρει παλαιόθεν τόν παρα
  τηρητήν τής ημέρας. Έκεί κα
  ταφεύγουν οί έχοντες λόγους νά
  τηροΰν άνωνυμίαν είς την άλλη
  λογραφίαν. Έννοεϊται δτι είς
  την θυρίδα αυτήν προσφεύγουν
  καί οί μή έχοντες λόγους, άλλ'
  απλώς δντες φερέοικοι ή ταξι
  διώται. 'Ωστόσο οί πρώτοι, τού
  λάχιστον διά την θυρίδα των
  ταχυδρομείων πολλών μικροπό
  λεων δπου δ κοινωνικάς κύκλος
  είνε στενάς, φαντάζομαι, δτι εί
  ναι πολύ περισσότεροι των δευτέ
  ρων.
  Πρό ημερών είχα τύχην γύ,ρω ά
  πό τό καθημερινόν αύτό φαινόμε
  νον.Ένώπιοντής θυρίδος έκείνης έ
  περίμεναν τρείς ή τέσσαρες δ
  πάρξεις. Και επερίμεναν δλαι άλ-
  ληλογοαφίαν πόστ-ρεστάντ. Ή δι¬
  εύθυνσις των—τό ό'νομα καί £
  πώνυμον δηλαδή — ήσαν κατά τα
  φαινόμενα είκονικά. Δέν ήσαν
  όλωσδιόλου'ψευδώνυμα δπως ίκεΐ-
  να τής στήλης «άλληλογραφίας»
  παλαιών περιοδικόν: Γράψατε:
  «Πτωχήν καρδίαν» πόστ ρεστάντ.
  Γράψατε: Παθλον καΐ Βιργινί-
  αν» πόρτ—ρεστάντ. 'Οπωσδή
  ποτε τα ονόματι, ήσαν δ
  λα άμφισβητήσιμα. Δέν ήτο δυ¬
  νατόν αί ύπάρξεις αδταί νά έχουν
  όνόματα δπως τα άναφερόμενα
  "Άν ήσαν ήρωΐδκς ρομάντζων
  ίσως. Έφ' δσον βμως ήσαν κά·
  πως γνωσταί, μποροθσε καΐ 4
  πρώτος τυχών νά διαφιλονικήση
  την κατοχήν καΐ τοθ όνόματος
  καΐ τοΰ έπωνύμου.
  Τα ούσιώδες ήτο δτι ή άναμο-
  νή έκείνη προέδιδε καΐ κάτι γε
  νικώτερο: Την αγωνίαν: Βλέμμα
  τα κλεφτάτα έδώ καί έκεΤ. Ώχρό
  της κ'αΐ νευρικότης. Καχυπΰψία
  πρός πάντας καί πάσας. Καί εί
  δικώτερον "σπουδή άσυγκράτητος
  διά την απάντησιν έκ τής θυρί
  δος: 'Υπήρχε ή δέν υπήρχε επι
  στολή; Καΐ διά ποίαν άπό τάς
  τρείς; Διότι καί αί τρείς άνέμε
  νόν επιστολάς.
  —Καΐ είχον καί αί τρείς;
  —Δυστυχώς οχι. Μόνον ή μί«.
  —θά ήτο ενδιαφέρον καΐ Ι-
  πειτα τό φαινόμενον, υποθέτω
  Ό παρατυχών φιλοπερίεργος ή·
  θελε νά μάθη τό πώς καί διατί-
  Άλλά τό κάτω-κάτω διά ποίον
  λό/Όν; Ηά τόν ίκανοποιούσαμεν
  εάν τοΰ ελέγαμεν ξ/χι ή λαβούσα
  :ήν επιστολήν έχάρη χαράν μέγα
  λην; Καΐ δτι αί δύο άλλαι άπερ-
  χόμεναι τής _. θυρίδος είχον τό
  Ο φός βουβής Νιόβης ή μοιρολο-
  γήτρας Έκά6τ]ς; Ό άνθρωπος
  θά επεθύμει πολύ περισσότερα.
  Άλλ' άς μή ξεχνοθμε δτι ομι¬
  λούμεν διά τό Πόστ Ρεστάντ τό
  ϊον έν πάση περιπτώσει κρά¬
  τει τα μυστικά καί επιβάλλει τόν
  σεβασμόν αυτόν καί είς τούς ά λ
  λους.
  • *
  Ζωντανά λουλούδια τής ημέρας
  μπροστά στήν διαβόητη θυρίδα
  δέν παρέρχοντα: άπαρατήρητα
  είς άλλας πόλει;. "Ιδίως είς
  τάς μεγαλουπόλεις τα παρακο-
  λουθοΰν μακρόθεν τα βλέμματα
  ι των άργοσχόλων τοδ πεζοδρομί-
  ου. Οί κλευταΐοι α&τι·ί κάποτε
  έπιχειροθν νά έκμεταλλευθοθν
  ι διαφοροτρόπως χό Ενκόγν'τό των.
  Ι Καί αύτός ό 6πάλληλος ϊοΟ' τα
  ' γυ^ρομιίου είρωνεύεται τό ψευδώ-
  νυμόν των καΐ έπιχειρεΐ μέ τρό¬
  πον νά διαλύση τόν πέπλον πού
  τάς σκιπάζει. Άλλ' είπομεν δτι
  Μετά τ6 σύμφωνον τοΰ Μονάχου
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
  ποθέτομεν ού;ε λογικόν,
  δίκαιον, νά έπχναλαμβάνεται είς
  τό παρόν.
  ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ κ. ΤΣΩΡΤΣΙΛ.
  Αί συμπάθειαι τής Μέγα
  λης Βρεττανίας στρέφονται
  έν μεγάλω μέτρω πρός την
  Γαλλίαν, την στιγμήν κατά
  την οποίαν ευρίσκεται είς £-
  να μοιραίον σταυροδρόμι τής
  μακράς ίστορΐας της. Τό
  καθήκον, πού έπιβάλλεται είς
  τούς πολιτικοΰς άνδρας, οί ό
  ποϊοι εκατέρωθεν τής Μάγ-
  χης. γράφουν^ ή όμιλοθν διά
  τα τρομερά γεγονότα τοΰ τε-
  λευταίου δεκαπενθημέρου, εί¬
  νε νά έξασφαλίσουν ώστε κα·
  νείς άπό τούς λόγους των νά
  μή δυνηθή νά έξασθενήση τούς
  δεσμούς, οί όποΐοι ένωνουν
  την Αγγλίαν μέ την Γαλλίαν.
  Ή έξασθένησις αυτή θά ήτο
  ή τελευταία ύπηρεσία πρός
  την έθνικοσοσιαλιστικήν Ισχύν.
  "Εάν ή ένωσις τής Γαλλίας
  καί τής Αγγλίας ήτο άπα
  ραίτητος κατά τόν πόλεμον
  καί κατά την περίοδον τής ε¬
  πιτυχίας, ή συμφωνία των εί¬
  νε περισσότερον άναγκαία
  κατά τάς παρούσας στιγμάς
  όπότε αί συνθήκαι είνε τό¬
  σον διάφοροι. Πρό παντός
  δέν ιτρέπει νά ύπάρχουν πά-
  ράπονα ή προστριβαί μεταξύ
  των δύο χωρών, των οποίων
  ή άσφάλεια καί ή άνεξαρτη
  σία είς τό μέλλον έξαρτών-
  ται περισσότερον παρά ποτε
  άπό ιήν Ενωσιν των.
  Όλόκληρος ό πληθυσμός,
  είς αμφοτέρας τάς χώρας διε¬
  τήρησε τ-ήν αυτήν θαυμαστήν
  ηρεμίαν καθ* όλον τό διάστη-
  μα τής κρίσεως" εξεδήλωσε
  την Ιδίαν χαράν, . την αυτήν
  ανακούφισιν, κατά τρόπον εί-
  λικρινή, φυσικόν καί αυθόρ¬
  μητον, δταν έπληροφορήθη δτι
  ό τρομεράς κατακλυσμός. είς
  τάν οποίον εΤχε προετοιμασθή,
  απεσοβήθη. Ό κόσμος όλ'όκλη-
  ρος εθαύμασε την άποτελεσμα
  τικήν έπάρκειαν τής λειτουρ-
  γίας τής γαλλικής στρατιωτι-
  κής μηχανής, ώς καί την νο·
  μιμοφροσύνην καί τόν^πατριω-
  τισμόν, πού ένεψύχωναν έκα-
  τομμύρια άνδρών, οί όποΐοι
  αφήκαν τάς έστίας των καΐ
  τάς είρηνικάς άσχολίας των
  καΐ έτρεξαν είς τα σύνορα,
  διά ν' άντιμετωπίσουν τάς δο-
  κιμασίας ποΰ είχεν έπιφυλά-
  ξει είς αϋτοΰς ή μοΐρα. Ή
  άπέριττος έμπιστοσύνη μέ την
  οποίαν οί άρχηγοί τοϋ γαλλι-
  κου στρατοθ ηδυνήθησαν νά
  άναλόβουν καί νά έκπληρώ·
  σουν τό έργον των, υπήρξεν
  έπίσης καθησυχαστική, μολο¬
  νότι ούτοι ήνωχλήθησαν άπό
  την άξιοθρήνητον αδυναμίαν
  των έναερίων δυνάμεων, ή ό-
  ποία πρέπει νά ληφθή σοβα¬
  ρώς ύπ' δψιν.
  Ή Γαλλία εδέχθη πολυά-
  ριθμα σκληρά πλήγματα κατά
  την μακραΐωνα ιστορίαν της
  καΐ εξήλθε πάντοτε άπό αύ·
  τα ίσχυροτέρα. Ύπάρχει, τώ
  δντι, είς τάς δύο χώρας μία
  ίκανότης έπανορθώσεως, ή ό-
  ποία έπιτρέπει είς αύτάς, παρ'
  δλην την άπρονοησίαν των,
  ν' άναγεννώσι τάς δυνάμεις
  των δπως ό Άντσΐος, οσάκις
  ήγγιζε την γήν. Τίποτε είς την
  ιστορίαν δέν υπήρξεν άξιολο-
  γώτερον άπό τόν τρόπον, μέ
  έδώ είς την επαρχίαν ό κύκλος
  είνε στενώτερος. Καΐ είς Ινα
  κύκλον στενόν συμβαΕνει πολλά
  κις νά λείπη τό τυχοδιωκτικόν
  ενδιαφέρον καΐ νά είνε περιωρι-
  σμέναι αί ένέδραι τής δημοσία-
  τητος- Δι' αύτό καΐ τα ατιγμιότυ
  πά τοθ Πόστ Ρεστάντ σπανίως
  προσέχονται. Άλλ' ακριβώς καί
  διά την σπανιότητα αυτήν είνε
  άξιοσημείωτα: ΣυνεχΕζεται βλέπε-
  τε μέ αυτά μία ΕστορΕα κοινωνι-
  κή, άπαράλλακτη πάντοτε ή παν
  τοθ. Καΐ τουτο διότι την διακρί
  νει ή αίωνία σιωπή καΐ μυστι
  κότης ή όποία περιτυλίγει συ-
  χνά, συμπαθέστατα δαον καΐ αη
  μαντικά καθημερινά γεγονότα.
  Α£ΜΟΔΑΙΟ£
  τόν όιτοϊον ή Γαλλία ηδυνήθη
  ν' άνεύρη την ισχύν της καί
  την αύτοπεποίθησίν της κατά
  τα πρώτα έτη τοϋ παρόν¬
  τος αιώνος, χωρίς νά έπηρεα
  σθή άπό τό φάσμα τής τερα¬
  στίας · αριθμητικώς ^περοχής
  τής φιλοπολέμου γείτονος
  της. Έν τώ πνεύματι τούτω
  οφείλομεν τώρα . νά διανύσω-
  μέν την περίοδον πού θά ζή
  σωμεν.
  Δέν πρέπει, βεβαίως νά ύ·
  ποτιμήσωμεν τάς μεταβολάς,
  πού έπήλθον είς την κεντρικήν
  Ευρώπην. Ή προσάρτησις τής
  Αυστρίας, ό διαμελισμός καΐ
  ή ούδετεροποίησις τής Τσεχο?
  σλοβακίας, ή κατάρρευσις τής
  Μικράς Συνεννοήσεως, ή ά-
  πόσπασις τής Πολωνίας καί
  τέλος ή δυνατή αποχώρησις
  τής Ρωσσίας άπό τό εύρωπσΐ
  κόν σύστημα ήμποροΰν ν' ά-
  νοίξουν διά τής κοιλάδος
  τοθ Δουνάβεως, την οδόν τοθ
  Εύξείνου είς την έθνικοσοσια¬
  λιστικήν δύναμιν, χωρίς νά
  τής αντιταχθή κανέν έμπόδι-
  ον. Είνε λίαν ενδεχόμενον, ή
  μεγάλη αυτή φιλοδοξία, τό
  όνειρον αϋτό, νά πραγματο¬
  ποιηθή κατ' θυσίαν, άν δχι
  είς την μορφήν χωρίς νά ρι·
  φθή, ουτε είς πυροβολισμός,
  έκτός εάν ό κίνδυνος οδτος
  αναγκάση την Πολωνίαν
  καΐ τάς τέως συμμάχους
  τής Τσεχοσλοβακίας έν τή
  Μικρά Συνεννοήσει νά επι-
  δείξουν νέους πόρους ενεργεί¬
  ας καί άμοιβαίας συνεργασί-
  ας. Ή θέσις δλων των κρα-
  των τα όποϊα ευρίσκονται έκ¬
  τός τοΰ γερμανικοΰ συστήμα-
  τος, Ιδιαιτέρως τής Γαλλίας
  καί τής Αγγλίας, πρέπει ν'
  άναπροσαρμοσθή λαμβανομέ¬
  νων ΰπ' δψει των νέων αυτών
  θεμελιωδών γεγονότων.
  («Οριον τό τέλος).
  'Επαινετή προσπαθεία
  Πληροφορούμεθα δτι οί. κά
  τοικοι Γράς Λυγιάς κατασκευ-
  άζουν άμαξιτόν δρόμον μέ¬
  χρις Ιεραπέτρας διά πρόσω·
  [ πικής εργασίας. Διά τής κα-
  ι τασκευής ταύτης θά έξυπηρε-
  τηθή αρκούντως ή παραγωγι-
  κωτάτη αυτή περΐφέρεια ή ό
  ποία τόσην ανάπτυξιν παρου
  σίασε τελευταίως είς την καλ
  λιέργειαν ωρισμένων κηπουρι-
  κών. Καί είνε πρός Ιπαινον
  ή προσπαθεία των κατοίκων
  έν συνδυασμώ καί μέ δσα άλ
  λα επέτυχε τό διαμέρισμα
  τουτο τής επαρχίας Ιεραπέ¬
  τρας, έκ προσωπικής πρωτο
  βουλίας καί χάρις είς την φι
  λοπονίαν τού.
  Κοινοτικό εργα.
  Είς τόν νείτονα νομόν Λα
  σηθίου ελήφθησαν προχθές ϋ-
  τιό τής έκεΐ ύγειονομικής έπι-
  τροπής, μέτρα καθαριότητος
  διά τάς κοινότητος τοΰ νο·
  μοΰ. Τα μέτρα ταυτα είναι
  άξιοσημείωτα, λαμβανομένης
  ύπ' όψιν τής γενικής προσπα¬
  θείας ή όποΐα παρατηρεΐται
  παντοΰ τής χώρας, δπως ή
  Οπαιθρος αποκτήση δλα τα
  στοιχεϊα τής ύγείας καί τής
  καλής εμφανίσεως. Διότι δέν
  είναι μόνον αί παραγωγικαί
  εργασίαι αί οποίαι τονώνον·
  ται έκ τοθ άπωτέρου άποτελέ
  σματος των μέτρων τούτων,
  οποίον είνε,ό περιορισμός τής
  νοσηρότητος. Είνε καί ό του-
  ρισμός δστις ώς γνωστόν τε¬
  λευταίως Εχει σημαντικώς ά-
  ναπτυχθή γύρω άπό τα το-
  πειά καί τάς καλλονάς τής
  ελληνικάς ύποίθρου.
  Ή άπόσταξις.
  Όρθόν τό μέτρον τοθ υπουργεί
  ου Οϊκονομιχών διά τοθ όποίου
  έφισταται ή προσοχή τής Νομαρ-
  χίας Ηρακλείου προκειμένου νά
  αποφευχθή ή καταστρατήγησις
  διά κερδοσκ&πικούς λόγους τής
  διαταγής περί άποστάξεως των
  βεβλαμμένων σταφιιλών. Τό πνεθ-
  μα άλλως τε 8σον καί τό γράμ
  μα τής διαταγής αποβλέπει κα¬
  θαρώς είς την εξυπηρέτησιν των
  παθόντων παραγωγών. Κάθε δέ
  εκμετάλλευσις τής εξυπηρετήσε¬
  ως ταύτης καΐ άπό μή παθόντας,
  ώς άπέδειξε τα παρελθόν, άπέβη
  έν πολλοϊς πρός ζημίαν των πα¬
  ραγωγών τούτων καί δέν είνε ίι
  Ή Ιητεία.
  Ιδιαιτέρα είνε ή μνεία ή ό-
  αοία εγένετο είς τόν μακεδο-
  νικόν τύπον διά τα έκτεθέν-
  τα είς την έκθεσιν Θεσσαλο¬
  νίκης προϊόντα τής Σητείας
  καί Ιδιαιτέρως τα κρασιά της.
  Πιστεύομεν δτι έκ τής μνείας
  ταύτης οί Σητειακοί θά οδηγή
  θοθν νά συστηματοποιήσουν
  είς τό μέλλον την συμμετοχήν
  είς την έκθεσιν, ώστε κάθε γε
  νικώς εκλεκτόν προϊόν των—
  καί εΐνε πράγματι έξαιρετική
  είς έκλεκτά προϊόντα ή Ση·
  τεία — νά μετέχη πάντοτε
  των κρητικών έκθεμάτων. Καί
  τό σημειώνομεν αύτό διότι ώς
  μανθάνωμεν είς την έκθεσιν
  δέν έστάλη ό ό Όμαστός οί-
  νος Άγριλοΰ τόν οποίον έπι-
  μόνως εζήτουν καί οί έκθέ
  ΐαι καί ή έτΐιτροπή τής βρα-
  βευσεως χωρίς δυστυχώς νά
  πραγματοποιηθή ή έπιθυμία
  αυτή.
  Ή κτηνοτροφία.
  Είς τόν νομόν Ρεθύμνης, ή
  κτηνοτροφία παρουσιάζει με
  γάλας προόδους τα τελευταία
  έτη. Οί κτηνοτροφικοΐ συνε
  ταιρισμοί καί τα συνεταιρικά
  τυροκομεΐα πού ίδρύθησαν μέ
  πρωτοβουλίαν καί ενίσχυσιν
  τής 'Αγροτικής Τραπέζης άπέ
  δωκαν εΰχάριστα άποτελέ
  σματα. Πιστεύομεν δέ δτι ή
  πρόοδος καί ή ανάπτυξις τής
  κτηνοτροφίας θά συνεχισθή
  καί είς τό μέλλον. Πολ,υ πε
  ρισσότερον μάλιστα έφόσον
  καί ή κυβέρνησις λαμβάνει
  σοβοτρά μέτρα ένισχύσεως
  καΐ προστασίας τής κτηνοτρο
  φίας.
  Τα ίστορικά βιβλία.
  Έκτός των σπϊνίων χειρογρά-
  φων πάσης έποχής καΐ παντός εί
  δούς των οποίων απηγορεύθη ή
  έξαγωγή, απηγορεύθη συμπληρω-
  ματικώς υπό τ&0 δπουργείου Παι- ·
  5ίίας ή έξαγωγή βιβλίων αφορών
  των την ιστορίαν τής Ελλάδος.
  Τοιαθτα βιβλία ύπάρχουν πολλά
  καΐ σπανίων έκδόσεων, άγοράζον-
  ται δέ συνήθως καΐ έξάγονται είς
  τό εξωτερικόν υπό πολλών ξένων
  έλληνομαθών ή Ιρευνητών τήςίστο
  ρίας μας επί ζημΕα τής ΐοπικής
  διαφωτίσειος καΐ των έλληνικών
  γραμμάτων έν γένει. Ή απαγό¬
  ρευσις συνεπώς αποτελεί καΐ είς
  τό σημείον τοθτο έργον έπιβαλλό
  μενον καί όλωσδιόλου έθνικής φύ
  σεως.
  ***
  Αί άναδασώσεις.
  Τελευταίως διετέθησαν υπό
  τοΰ υπουργείου τής Γεωργίας είς
  τα δασονομεϊα ΕκαναΙ πιστώσεις
  διά την άναδάσωσιν. Ή διάθε¬
  σις των πιστώσεων τούτων έκ πα-
  ραλλήλου μέ τα μέτρα δενδρο-
  φυτεύσεων καί έξημερώσεων τα
  όποΐα έκοιναποιήθησαν είς τάς
  άγρονομικάς αρχάς θά συμβάλλουν
  είς τοθτο: "Οχι μόνον είς την
  πρακτικήν εφαρμογήν τής διαδό
  σεως τοθ πρασίνου άλλά καΐ είς
  την εκμετάλλευσιν τοΰ δασι
  κου μας πλούτου κατά τρόπον
  ι διάφορον τοθ μέχρι τοΟΙε άκο·
  Ιλουθουμένου, είς τόν οποίον ό-
  'φίίλεται ή όλοσχερής άποψίλω
  σις τόσων τόπων, περί τής ο¬
  ποίας καί πρό ημερών έά
  μΐν.
  8" ;
  ι»ι
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενα μουσικό δραμα-
  τικό άριστούργημα:
  άρχιτέκτονος ή τοπογράφου
  μηχανικοΰ τοϋ Ε.Μ Π. ή ίσοτί
  μου ίδρύματος τη"ςάλλοδατΐή;ς,
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ,-Σήμερον: «Ρο· Ρ') ™στοποιητικόν ταύτότητος
  μάνς Τσαϊκόφσκυ», Την Πέμπτην μεταφωτογραφίας, γ') άποδεί
  «Ψυχές στήν θάλασσαν, μέ τόν ξεις έκπληρώσεων των κατά
  Γκάρρυ Κοϋπερ.____ , τας διατάξεις τού νόμου υπο
  ΜίΜ.. _, , , . ΧΡεώσεων ώς καί τοΟΤεχνικοΟ
  ΜΙΝΩΑ,—Σημερον «ΐό σκάνδα Έπιυελτιτηη(Γ.Μ ττεΛ! *~-τ~η~
  λον μιδς νύχτας», Την Πέμπτην Λ™ ϊ« η 1 * Ρ καταβο
  «Υπό την ττορφύραν^. Μέ την "Αν λΫϊ<. τί.ζ συνδρομης τού. να Μπέλλα. Ι ο) Οί προσάγοντες τά άνω -—-----------------------------;-----: δικαιολογητικά καί κρινόμενοι Προιστάμενος Τυπογραφείου ώς 6ϋναμενοι να συμμετα Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης σχωσι το0 συναγωνισ^0 ό ..................», φείλουσι δπως γίνωσι δεκτο! νά παραδώσωσι τή έπιτροπή τής δημοπρασίας ένσημον δρχ 20 τού ταμείου συντάξεως Μ. Ε.Δ Σ. συμφώνως τώ νομώ δ περ έπικολλαται ύττό' τής επι τροπής είς τό περιθώριον τοθ πρακτικοϋ παραπλεύρως τού σημείου είς δ άναγράφεται ή υπό τοθ μειοδότου πρώτη μειο δοσία. 7) Οί λογαριασμοί θά έκδί- δωνται συμφώνως πρός τούς δρους τής μελέτης θά έξο- φλοΰνται δέ συμφώνως πρός τάς διατάξεις τής ύπ' άριθ- μ5ν 63 έ. έΐους αποφάσεως τοθ κοινοτικοΰ συμβουλίου. 8) Ή έν τή προσφοραί έκά στου των συναγωνιζομένων εκ πτωσις επί των τιμών γενήσε ται είς άκεραίας μονάδας επί τοίς εκατόν. | 9) Άνάδοχος άνακηρύσσε | ται ό προσφέρων την μεγαλυ τέραν έ'κτΐτωσιν επί των τιμων μονάδος τοϋ τιμολογίου. 10) Είς τούς κατά τόν δια¬ γωνισμόν άποτυχόντας επι στρέφεται ή κατατεθεΐσα εγ¬ γύησις τή έγράφω βεβαιώσει τοθ Προέδρου τής έπιτροπής πρΐις τό παρ' ω εγένετο ή κατάθεσις ταμείον. 11) Τά πρακτικά τής δημο πρασίας ύπόκεινται είς την έγκρισιν τοϋ κοινοτικοΰ συμ βουλίου τό οποίον δύναται νά έγκρίνΓ) ή μή ταυτα χωρίς διά τής άκυρώσεων αυτών νά ά ■ποκτά ουδέν κατά τής κοινό¬ τητος δικαίωμα ό τελευταΐος μειοδότης. 12) Τά>χετικά τής μελέτης,
  οί δροι συγγραφής καΐ υπο¬
  χρεώσεων εισί κατατεθειμέ
  νοι είς τά γραφεΐα της κοινό
  τητος καί είς τά γραφεΐα τής
  Μ.Υ.Κ.Ν.Λ.
  13) Άπαντα τά έξοδα, κη·
  ρύκεια, συμβολαιογραφικά, ε-
  ξοδα δημοσιεύσεως κλπ. £ξο
  δα τής δημοπρασίας βσρύνου
  σι τόν τελευταίον μειοδότην.
  Έν Νεαπόλει τή 27 Σεπτεμ-
  βρίου 1937
  Ό πρόεδρος τής Κοινότητος.
  Ν. Σπανάκης
  ; Μέ την ώραιοτέραν γυ
  ■ ναϊκα τής Βιέννης:
  ! ΧΡΙΣΤΛ ΜΑΡΤΑ'ΥΝ
  : ΚΑΚΟΝ ΒίΛΛΥ ΑΪΧΜΠΕΡΓΚΕΡ
  ■ -——-■——-—————
  Ι ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ:

  Ι Ό νέος μεγαλειώδης
  2 άθλος τοΰ μεγάλου αχπ-
  • νοθέτου Άνρΰ Χατβάϊ:
  ΪΨΥΧΕΣ ΣΤΗ
  ίΒΑΑΑΣΣΑ
  : Μέ τούς:
  ! ΓΚΑΡΡΥ ΚΟΥΠΕΡ
  : ΖΩΡΖ ΡΑΦΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΝΤΗ
  Ν
  Ι Μιά συνταρακτική τρα
  ; γωδία χιλιάδων ψυχών
  • στό έπιβλητικό μεγαλεΐο
  Ι των ώκεανών κατά την
  ■ διάρκειαν τοΰ πειό φοβε-
  I
  ροΰ ναυαγίου πού εΐδε
  Γ ποτέ ό κόσμος.
  (■•■■■•■■■■Ι ■■■■■■■■■■■
  ■ ■■■■■■■■■■•■■«•«εί·!··*
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Κοινότης Νεαπόλεως Κρήτης
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη
  τητος Νεαπόλεως Νομοΰ Λα¬
  σηθίου.
  Δισκηρύττει δτι,
  Έκτίθεται είς διαγωνισμόν
  μειοδοτικής δημοπρασίας δι"
  άνοικτών προσφορών ή έκπό-
  νησίς τοϋ τοπογραφικοΰ χάρ¬
  του τής Κοινότητος, ή έπ' αύ
  τοθ μελ&τη ρυμοτομίας καί ή
  έφσρμογή ταύτης έν Νεαπόλει
  συμφώνως τή συνταχθείση,
  μελέτη υπό 4το° μηχσνικοϋ
  τής Μηχανίκης "Υπηρεσίας νο¬
  μοΰ Λασηθίου θεωρηθεΐσης
  ταύτης παρά τοϋ Νομομηχα¬
  νικού Λασηθίου υπό τοΰς κά¬
  τωθι δρους:
  1) Ή προϋπολογισθεΐσα δα
  πάνη έκπονήσεως τοϋ τοπο-
  γραφικοΟ χάρτου κλπ. άνέρ-
  χονται είς δραχμάς διακοσίας
  χιλιάδας (άριθμός 200.000) ι
  2) Ή δημοπρασία ενεργηθή-
  σεται έν Νεαπόλει καί έν τώ
  κοινοτικώ καταστήματι την
  23ην Όκτωβρίου 1938 ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 10—12 π.'
  μ. ενώπιον έτΑτροτιής αποτε¬
  λούμενης υπό τού Προέδρου'
  τής κοινότητος ώς Προέδρου
  καΐ μελών τοϋ έκ των τακτι-ί
  κων κοινοτικών συμβούλων
  Νικολάου Φινοκαλιώτη καΐ
  τοϋ κ. Μηχανικοϋ των κοινοτή
  των ή' τοϋ άναπληρωτοΟ αύ-
  τοΟ. |
  3) Είς την δημοπρασίαν γί-
  νονται δεκτοί πολιτικοί μηχα
  νικοί είτε τοπογράφοι μηχανι
  κοΐ άπόφοιτοι τοθ Ε.Μ.Π.
  ή ίσοτίμου ίδρύματος τής άλ-
  λοδαπής. ί
  4) Ώς εγγύησις συμμετοχής ;
  είς την δημοπρσσία όρίζεται ;
  τό ποσόν των δ αχμών δέκα !
  χιλιάδων (άριθμ. 10.000) είς
  γρσμμάτιον τοθ Ταμείου Πα-
  ρακαταθηκών καί Δανείων.
  ΜΙΝΩΑ
  Σήμερον τό άριστούργημα:
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Φορέματα καί μπλοθζες τού φθινοπωρου
  Τά πρώτα άπλα φορέματα τοΰ ι—Μπλουζες.
  ϊινοπώοοιι τά όποία ενεφανίσθη·! π ι - κ.> ., χ
  | ΠΆυ μεγάλη ποικιλ'απαρουσιά
  ζουν οί μπλοΰζετ, άπό την άπλή
  δερμάτινη μπλούζα 2υύς την βραδυ
  νή μπλούζα άπό διάφανη μεταξω
  τή μουσελ να ή λάμα.Οί μπλοθζες
  πού θά συνοδεύσουν τά άτλα τα-
  νιεράκια γίνονται άπό φανέλλα,
  άτό νουαπιέν, άπό ζερσέ, άπό
  μαλακό δέρμα. Πολύ άπλές καί
  σοβαρές, έ'χουν ώς μόνες γαρνι-
  τοΰρες ιτιετάκια, πένσες κλπ.
  Οί μπλουζες άπό ζερσέ σατέν ή
  λεπτό λαινάζ χοησιμοποιοϋνται
  στά άπογευματινά άνσάμπλ καί ή
  Φόρμα τΐοικίλλει αναλόγως τοΰ
  ΰφασματος.
  Οί μλποθζες άπά λαινάζ έ'χουν
  γλυκούς χρωματισμούς, λίγο σβυ
  σμένους καί γαρνίρονται μέ έν-
  σκρυστασιόν άπό σατέν ή βελοΰ-
  δο στόν ϊδιο ή σέ άντίθετο χρω-
  ματισμό.
  Οί φιόγκοι, οί έσάρπες, οί ζώ¬
  νες παίζουν μεγάλο ρόλο στίς ά·
  πογευματινές άμπιγιέ μπλουζες.
  Οί ζώνες είναι άνεξ^ρτητες.
  "Ετσι ή Ιδία μπλοΰζα μπορεΐ
  νά είνε άπλουστάτη καί ποό
  χειρ", περασμένη μέσα στήν
  φοϋστα ή νά είνε πολύ άμπιγιέ
  δταν είνε επάνω άπό τ^ν φούστα
  καί γαρνίρεται ή τάγια μέ μία
  ζώνη ντραπέ μέ δυό κρεμαστές ά-
  κρες.
  ή Ντιστεγκέ
  τα όποΤα ενεφανίσθη
  σαν τώρα έ'χουν την πλατή ίσια,
  τό στήθος, την μέση κα'ι γοφούς
  πολύ έφαρμοστά καί δέν έ'χουν
  ζώνη Τό στήθος άναδεικνύεται
  μέ σ^ΰρες ¥ ντραπέ πού δίνουν
  στό κορσάζ μεγάλή χάρι.
  "Αλλα μοντέλα εχουν κάποιο
  φάρδος πού άρχίζει άπό τό κορ¬
  σάζ καί ύπάρχει μόνον έμπρός £-
  ως την μέση άπό την όποιαν συνε-
  χίζεται είς την φούστα μέ £να
  γκοντέ.
  Συναντοΰμε έπίσης καί φορέμα¬
  τα σέ εΐδος σεμιζιέ μέ πιέττες έμ
  πρός καί γιακά κατεβασΐό συγ·
  κρατημένο μέ μιά γρσβάτα κα-
  θώς καί Φορέμΐτα σέ σιύλ «πρεν-
  σές1
  υης.
  Οί
  εντελώς κλασσικής γραμ-
  άιτονευματινές τουαλέττες
  χαρακτηοίζονται γιά την μεγάλην
  άπλότητα τής γραμμής των, ή ό-
  ποία έγκειται κυρίως είς τό γε-
  γονός δτι καμμίτ άπό τίς ραφές
  των δέν είνε τονισμένη.
  Τό κρέπ, τό μαροκέν καί τό ζερ
  σέ χρησιμοποιοθνται πολύ είς την
  κατασκευήν των. Τό ζερσέ έν
  τούτοις εύνοεΐται Ιδιαιτέρως γιά
  τά φθινοπωρινά φορέαατα χάρις
  είς την μαλακότητα καί την ποι-
  κιλίαν των. Τό ζερσέ αθτό γίνεται
  άπό μετάξι, ά"ό ραιγιόν, άναμε-
  μιγμένο άπό άγκορά. Τό έξαιρε-
  τικό λεπτό ζερσέ χρησιμοποιεΐ-
  ται φυσικά, γιά βραδυνές τουαλέτ¬
  τες.
  ρνν->»νν
  Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΟ1ΕΥΕΙ
  "Ενα συνδυασμό τέχνης, έπιστημονι-
  κής εργασίας, έξαιρετικοϋ γούστου καί
  πολυτελείας μαζύ προσφερομεν είς την
  κοινωνίαν Ηρακλείου ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕ1Ο
  ΤΕΡΑ ΥΛΙΚΑ καί τάς τεχνικάς γνώσεις
  τιοΰ διοθέτομεν άφειδώς.
  Δέν πρόκειται νά ύποσχεθώμεν πράγ-
  ματα άδύνατα καί άνεκτέλεστα. Απλώς
  καί μόνον θέλομεν νά τονίσωμεν δ,τι έπε
  τύχαμεν. Καί επετύχομεν νά προσφέρω
  μέν είς την έκλεκτήν πελατείαν μας την
  άπόλυτο άνεσι, την χαρά τής πραγματι-
  κής τέχνης καί επιστημονικάς εργασίας.
  "Άς μας επισκεφθή ή Ήρακλειώτικη
  κοινωνίσ καί ιδίως δσοι έχουν ταξιδεύσει
  είς τάς Αθήνας καί είς τό εξωτερικόν
  κΌί άς μά(ί δ'η«2^&ϋν καθαρά εάν Ιχουν
  ιδή ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΈΠ1ΠΛΑ από αυτώ τά
  όιοΐα ημείς πσρουσιάζομεν σιονεχώς. "Ας
  μθς 'έπισκεφθοθν μέ πεποίθησιν καί εμ¬
  πιστοσύνην.
  Χωρίς νά σύτοκολακευώμεθα, νομίζο¬
  μεν δτι έκεϊνο πού ελππκ άπό τό Ήρά
  κλειον τό προσφερομεν ή'ΐη.
  Διαρκής έκθεσις έπίπλων:
  Γ. Ζ. Παπαχατζάκη
  (Δίπλωμα καί Βραβείον 'Επαγγίλμαΐικιϊς
  Σχολής Άβηνων).
  Παραπλεύρως Οεάτρου Πουλακάκη.
  ρωςεΐς την χώραν
  ν Χρυσανθέμων.
  ΚΟίΜΩΜΙΚΠ
  Η ΜΑΧΗ
  'Υ_πό_Κ_λώντ Φαρέρ.
  79ον
  —Δέν εϊμαι αυτής τήςγνώμης.
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ. - Ό Διευθυντάς
  τής συναδέλφου «Ιδής» κ. Μιχ
  ,Ν. Μαρνελάκης άνεδέξατο έν Καλ
  λονϋ Πεδιάδος τό χαριτωμένο ά
  Υθράκι τοθ κ. Δημ. Άνδρουλιδά
  κη ονομάσας αύτό Γεώργιον. Είς
  τόν ανάδοχον καί τούς γονεΐς εΰ
  χόμεθα νά τοίς ζήση.
  —Προχθές Κυριακήν ό κ. ιοαν
  £ Άναγνωστόττουλος Γεν. Διευ
  ΜοΟ φαίνεται πώς μιά Άμβρικχ-!?υντί|ςτ?|? Κεντρικοΰ Πρακτορείοϋ
  - - - ^ - ' "Φ(δΣ Τά έ
  νίς δέν διαφέρει άπό μιά Γιαπω
  νέζαν δταν καί οί δυό Ιχουν τή
  ιδία μόρφωσι. Καί έξ άλλοι», ί
  σχυρίζομαι πώ; ξέρω την μαρκ
  σία Γιορισίχα, γιατΐ χήν Ιχω ίδ|
  πολλές φορές καί έκάναμ^, 1
  δυό μας, έμπισΐευτικές συνέμιλ
  ες. Ίσχυρίζομαι άκόμη -ώς ·
  μεταξύ τής μαρκησ£ας καί έμο
  άβυσσος επί τού παρόντος^ δέ1
  όπάοχει, έξ αίτίας των πλοίων
  των σιδηροδρόμων, τοϋ τηλεφώ
  νού καί άλλων θαυμασίων φ
  ρέσεων πού εχουν κάνη τόν κό
  σμο μικρόν, πού έχουν έκμη5εν
  ση τίς μεταξύ των λαών άποστά
  σεις. "Ολα τά έπίχειρήματά,
  συνεπώς, άναιροθνΐαί...* Έξ
  λου, πως θά καταλαβαΓνετε αείς
  καλλίτερα άπό
  την μαρκεσία
  μενά, δ,τι άφορα
  Γιορισά
  αχα;
  Είν:
  γυναίκα· είσθε άνδρας. Καί 2λο
  οί ψυχολόγοι συμφωνοθν πώς ο
  άνδρες καί οί γυναΐκες δέν μ,πο
  ροΰν ποτέ νά νοιώσουν οί μέ
  τούς δί.
  Ό Φέλτζ διέκοψε για δεύτερη
  ψορά:
  —Σάς έξορκίζω, άς φ^μ
  την ψυχολογία! Οί μεγάλες τά
  αεις τής ανθρωπίνης καρδίας δέ
  Ιχουν καμμίαν σχέσι μ' αύΐήν,τή
  δπόθεσι. "Ας μή πλανώμεθα. ΙΙρι
  κείται γιά τή μαρκησία Γιορισ
  κα Μιτσοθκο, πού βρίσκεται Ικε
  ίέ<α βήματα άπό δδ, πού άφίνε ευχαρίστως νά την χαίδεύη ¥να< κΰριος, τόν οποίον δέν έγνώριζ πρό δύο ώρών, καί τόν οποίον ι γνώρισε στό σπίτι σας καί μέ τή βοηθεία σας. Λοιπάν μέσον έμ,οΐ έγνωρίαατε καί αεΐς την περί οί ό λόγος μαρκησίαν. Δι' έμοθ κα στό σπίτι μαρκησίου τοθ άνδρός της, τοθ Γιο^ισάκα Σαντάο ΜοΟ φαίνεται λοιπάν πώ; εχω κά ποιαν ευθύνην γιά κάθε δυσάρε στο πού θα μποροθσε νά προκύ Ψϋϊ Υ1* τον εΐρηνώνο μαρκήσιο ίέ άδ Κ ά Σ ΝΥΚΤΑ! (ΚΑΪΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛ) Μ*ΡΙΟΝ ΝΤΑΙΒΙΣ ΚΛΑΡΚ ΓΚΕ'Γ.ΜΠΛ. Όνειρώδης κινη ματογραφικη δημιουργίχ ενα φίλμ απόλαυσις των ματιΐιν καί της ψυχής Είναι τβ μβ- ναώικο έργο τοΰ οποίου μία καί μένη σκηνή κόστισε 300. 000 δολλάρια. Σκηνβθεσία: ΛΟ#Υ ΝΤ ΜΕ Γ- ΚΟΝ. Μουσικη: ΧΑΡΥ ΒΑ- ΡΕΝ-ΑΛ. ΝΤΟΥΜΠΙΝ. Λαμβάνουν μέρος στό μου σικοβεαματικό αύτό θαϋαα 1000 χορεύτριες, τά ώμερςρότε ρα γκέρλς τοΰ Χόλλυγουντ. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ Π&2ΛΗΣΕ£2Σ Έχτος Ζβυρνάλ. προγράμματος - ΠΕΜΠΤΗ: ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΦΥΡΑΝ Νέ την ίημιουργόν των μέγα λων ρβλων "Αννα Μπέλλα. τ μ Έκτίθεται είς άρχικήν καί επαναληπτικήν δημοπρασίαν πωλή σεως ένεργηθησομένην την 28ην Όκτωβρίου Ι. 2. ήυέραν Παρασκευ ήν καί ώραν 1! —12 π. μ. είς τό ΰποκατάστημα ιής'Εθνικής Τραπέζης ή έκποίησις των κάτωθι κτημάτων: Αριθ. Κτήμ. Εΐδος θέσις Κτήματος 36 Οικόπεδον Έπτά Μπαλτάδες 343 ΟΙκία Κιζίλ Τάμπια 245 Κατάστημα » » 432 ΟίκΙα 575 Κατάστημα "Αγ. Λημήτριος 576 Οίκία » ' » 589 ΟΙκία Καιν. Καφενές 671 Κατάστημα » » 'Ε'υπόθηκον έξ ολοκλήρου είς τρ)κα 733 Άποθήκη Χανίων Πόρτα 1066 Οίκία Μακρύ Σοκκάκι 'Ενυπόθηκον διά δρ. 5.000 έντόκως π. 9 ο)ο άπό 4 -7- 22 1144 1)2 ΟΙκΙα καί Κατ)μα "Αγ. Μηνα τμ. 83 'Ενυπόθηκον έξ ολοκλήρου είς τρ)κα 1198 θίκία 'Εργοστ. ΧατζηΒάκη » 14 'Ενυπόθηκον διά δρ. 3000 π, 9ο)ο άπό 15-2-22 2003 Οί ία Νέα Ίχθυοπωλεϊα τμ. 41 2004 Κατ)μα » » » 7 3415 ΟΙκία Καινούρ. Πόρτα » 35 Έκτασις τ.μ. α' Προσφορά 8Ο.ΟΌΟ 18 0ΟΟ 25.000 40.ΟΟΟ 50 000 130.ΟΟΟ 30.000 24ΟΟΟ 80.000 36.000 80.000 20.000 86 36 22 57 34 182 28 30 43 58 Ψϋ ρ μρ άπό τά είρημένα χάδια: Καί, παρά τά άσπρα μου μαλλιά, νομίζω πώ; δέν είνε καθόλου έντιμο νά εύνοή κανείς Ινα παραστράτημα μιάς γυναίκας τής οποίας ό άν- Ηρ «πος πού τής έ*χιι απόλυτον πίστι, βρίσχεται στον πόλεμο. Γι αύτ,ό σας παρακαλώ ν* ίχετε την καλωσύνη νά μέ άπαλλάξετε άπ αυτή την υποπτη δουλειά καί νά άπαλλαγήτε «αί σεΐς συγχρόνως Νά φροντίσετε μόλις τό επιτρέψη ή εύγένεια ν! κατευοδώσετε τούς τελευταίου, ξένους σα; καί ιδία τέρως αυτόν τόν πρίγκηπα Άλ γκέρο τόν οποίον θά προτ μοθσχ νά μην είχ» γνωρ'σίΐ ποτέ. Κατό πιν θά μοθ άναθέσετε νά συνο δεύσω σπίτι της την μαρκησία Γίορισίκα, δπως πρέπε: νά συνο- δεύεται την νύκτα μιά γυναϊκα [ΐόνη, διά τόν φόβον των κακών σωνανΐήσεων. Είμαστε σύμφωνοί, δέν είν' 2ΐσι. —Δέν είνε δυνατόν νά εΐμαστε αύμφωνοι, είπεν ή μίασες Χόκλεϋ Έξήγηαεν ήρέμα: (συνεχίζεται) Μόνον τό Καφενειον 45,000 22,000 80,000 ΟΊ άναλυτικοί δροι είναι κατατέθειμένοι είς τό Ύπ)μα τής Έθνι κης Τραπέζης £νθα δύνανται λαμβάνωσιν γνώσιν, προσερχόμενοι οί ένδιαφερόμενοι νά (Έκ τοΰ γραφεΐου) Σημ: Δευτέρχν-Πέμπτην Σάββατον, Κυρι«κήνώρ«6 1)2 μ. μ. απογευματινήν Κάθε Κιΐριακή ωρα 2 μ. μ. έπϊΐσοώιακόν. 11111111:: 11::: 1111111 ί ΠΩΛΕΠΆΙ οίκία παρά τό Μπο 5) Πάς βουλόμενος νά συμ δοσάκιιον όδδς Γοργολαίνη, συγ- μετάσχτ) τοθ διαγωνισμοθ ό- κειμένη έκ τριών δωματίων καί φείλει νά παρουσιάση τή επι- αύλής μβτά φρέατος είς τιμήν τροπή τής δημοπρασίας ίνα συμφέρουσαν. γίνΓ| δεκτός είς τόν συναγω- Πληροφορίαι παρά τ^ οίκογβ- νισμόν α) αντίγραφον διπλώ- νεία τοθ ΙχχροΟ χ, Ι. Δρακοποΰ- Ιΐβτος ΠολιτικοΟ ΜηχανικοΟ ή λου. ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ «ΕΛΣΗ» Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ . Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ Τηλίφ. 551. * Ολυμπος ευρέθησαν καθα ρά, τά γνωσΐά νερά Σπυριδια νοϋ καί' Παλαιοκάστρου, κα θώς δεικνύει ή κάτωθι άνάλυ σις τοθ ΜικροβιολογικοΟ έργα στηρίου τοϋ Πανανείου Δημο τικοϋ Νοσοκομείου. Βασίλειον τής Ελλάδος Πανάνειον Δημβτ. Νοσιβκβμίίβν Ηρακλείου Αριθμ. Πρωτ. 13271-76 Ανάλυσις Οδατος μιχροβιολογι- κή διαφόρων Καφενείων τής πό¬ λεως Ηρακλείου. Καφενειον «ΟΛΥΜΠΟΣ» ύδωρ ΣπυριδιανοΟ— Παλαιοκάστρου ύ¬ δωρ καθαρόν κατάλληλον πρός πάσιν. Ό Διευθυντάς τοϋ Μικροβιο λογικου έργαστηρίου τοθ ΠανανΕίου Δημ. Γ,οσοκομεί ου Ηρακλείου. (ύτΐ. Μ. Μοιτζα-τάχπ). '-φημερ(δων«Σπ. Τσαγγάρης» πτισε τό χαριτωμένο άγοράκι τού δικηγόρου κ. Ιωάν. Δ. Ζερβουδά κη ονομάσας αύτό Δημήτριον. Είς τούς γονεΐς καί τόν άνάδο χον ευχόμεθα νά τοίς ζήση. — Είς Καστέλλι Πεδιάδος ό φ( λος κ. Έμμ. Πετράκης έκ Μεσσα ράς, άνεδέξατο προχθές, τό θυγά τριον τού κ. Νίκου Λαγουδάκη ό νομάσας αύτό Ρήναν. Νά τοίς ζή σΠ· —Ή δνίς Μαρίκα Ψαροίδη δι δασκάλισσα άνεδέξατο είς Ρογ διά τό θυγάτριον τοϋ κ. Νικολ. Παπαδάκη ονομάσασα αύτό Καλ λιόπην. Νά τοίς ζήση. ΓΑΜΟΙ. — Είς Γιαουντέ τής Γαλλικής Δυτικής Άφρικής έτελέ σθηοαν πρό ημερών οί γάμοι τού κ. Άντωνίου Ά. Άλεξανδράκη βι ομηχάνου καί τής δνίδος Ζακελί νης Ζιραρντώ έξ εγκρίτου οίκογε νείας τής Νίς τής Γαλλίας. Παρά νυμψοι παρέστησαν ό έκεϊ -Ελ- Γάλλος διοι λην Πρί·ξενος καί δ κητής. —Ή δνίς Μαρ'α Μανουρά καί ό κ. Έμμ. Χαιρέτης ετέλεσαν τούς γάμους των Παράνυμφος παρέστη ό φίλος κ. Έμμ, Μαντζα πετάκης. Συγχαρηΐήοια. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ- Εύχορστώ ολοψύχως τόν κ. Νικόλαον Μετο χιανάκην ιατρόν κάτοικον Βασιλι κων "Ανωγείων είς την έπιστημο νική^ ίκανότητα καί τό έξαιρετι κόν ενδιαφέρον τού όποίου όφείλω την διάσωσιν τοΰ υίοθ μου Έμμα νουήλ πάσχοντος άπό κακοήίΐη έ λονοσίαν. Τοιοθτοι έπιστήμονες πράγματι άποτελοθν εθτύχημα δια τάς επαρχίας είς τάς οποίας έργάζονται. Έν ί Γκαγκάλες τπ 10 β 4ου 1938. Γεώργιος Καραταράχη{ *** Γύρω στήν ττόλι. Όκτω Παρά τό συννέφιασμα τής παρ¬ ελθούσης Κυριακής ή καλοκαιρία διετηρήθη. —Συγκεκριμένως χθές ό καιρός, Ιδίως τάς πρωϊνάς ώρας, εφαίνε¬ το πάλιν αποκατασταθείς. ι—"Ωστε νά διαψεύδωνται πάλιν οί πρακτικοί καιροσκόποι οί ό- ποΐοι ήμερες τώρα έπιμένουν ΰτι θά βρέξη. —Έπιβλητική ή χθεσινή συγ¬ κέντρωσις έπ' εύκαιρία των τελε- σθέντων είς Αθήνας άποκαλυπτη- ρί'ον τοΰ άνδριάντος τοΰ Βασιλέ¬ ως Κωνσταντίνου —Ό κόσμος είχεν υπερπληρωθή ήν πλατείαν τριών Καμάρων δια α ακούση τόν τΐανηγυρικόν λό¬ γον τού κ. Πλεύρη καί νά παοα- κολουθήαη την γενομένην παρέ· λασιν. —Περί τής τελετής ταύτης έν γένει, γράφομεν είς άλλην στή¬ λην. — Δέν λείπει οΰιε τάς ημέρας αύτάς ή πυκνή ταξιδιωτική κίνη¬ σις. —Ταξιδιώται ύπάρχουν εϊ'ε Ι- πανερχόμενοι έ·< των κέντρων πά- ραθερισμοΰ τής άλλης Ελλάδος ή αναχωρούντες δι1 έμπορικούς Λόγους. —Δέν λείπουν έπίσης οί μετα βαίνοντες είς τάς θέσεις αυτών δημόσιοι ύπάλληλοι άδειοθχοι ή μετατιθέμενοι. -Ή θήοα δέν είχεν χθές ολί¬ γους τούς έκστρατευσαντας... —Μετά των Νεμρώδ έξ άλλου επωφελήθησαν νά έξέλθουν καί συμπολίται ύπαιθριόφιλοι. — "Η Λματέρ τοΰ κυνηγίου έκ των άρχαρίων έννοεϊται καί των καθο^ηγουμένων υπό των έμπεί· ρων όπωσίήποτε κυνηγών. —Ώς συνήθως ή πλατεΐα Τριών Καμάρων έσηαείωσε κα'ι προχθές πυκνήν κίνησιν. —Τά κέντρα ήσαν κατάμεατα ιατηρηθείσης καί τής εκείθεν γε κής κινήσεως πρός την λεωφό· ρον Βασιλέως Γεωργίου,μέχρι των •υκτερινών ώρών. —Είς την νυκτερινήν άλλως τε (νησιν συνετέλεσε καί ό άπλετος !)λεκτροφωτισμός χάριν τής ήμέ άς. —Μετά τό συγκλονιστικόν«Στίγ α», ό κινηματογράφος Πουλακά η προβάλλει σήμερον «τό Ρω μάνς τού Τσαίι<όσφι«υ» 8να έργον :ού μιλεΐ στήν ψυχή τόσον μέ την :λοκή τού δσον καί μέ την βα ειά μουσική τοΰ μεγάλου Ρώσσου ουσουργοϋ. Είς την «Μινώα» προβάλλεται ό διαλεκτό, πρωτότυπο καί γε :άτο δροσιά φίλμ τό «Σκάνδαλον ιάς νύχτας» είς τό οποίον λαμ άνουν μέρος τά ωραιοτέρα γκέρλς» τού Χόλλυγουντ μέ επί εφαλής την ώραιοτάτην Αΐάριον Μταΐβις καί τόν άρρενωπόν Κλάρκ κέίμπλ. , _, 6 Ρβΐΐβρτϊρ ΕΝΟΙΚ1ΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον επι λωμένον ί) μή. Πληροφορίαι παρ' μ Ι ν. Στό Βιβλιοχαρτοπωλεΐβν ΑΒΡΑΑΜ ΚΥΠΡΑΚΗ Είς Μβΐρβς Όλα τά διδακτικά βιβλία καί δλα τά σχολικά εϊδη. Ι . Γονεΐς, κηδεμόνες κάμετε , τάς προμηθείας σας άπό τό ι κατάστημα μας. ' 1 Είμεθα οί εύθηνότεροι. Κ. Μυλοποταμίτης έφθαλμίατρος Επί τριακονταετίαν απο¬ κλειστικώς καί μόνον είς τά όφθαλμολογικά άσχολοΰμε- νος, δέχεται, τούς πασχοντας τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ μιατρεΐον τού, κείμενον παρά τφ Καμαράκι πλησίον τής Πολυκλινικής Ηρακλείου. Ένοικιάζεται δωμάτιον έπιπλω- 'μένον κσί μέ δλην την περιηοί ησιν. Πληροφορίαι «αρ' ημίν.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  >
  Τό μεγάλο έρνον
  χον Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  Έγκυκλοπαιδεία
  (Γ'
  420©ν
  Έκυψε δέ την κεφαλήν καΐ σύρασα βιαίως
  την θύραν την έ'κλεισε καί έμεινεν έξω.
  Ό Μάριος ευρέθη πάλιν μόνος. "Επεσεν είς μ(α*ν
  καθέδραν πλησίον τής κλίνης τού, έστήριξε τοΰς
  άγκώνας επί τής κλίνης, έστήριξε την κεφαλήν είς
  τάς χείρας, καί εβυθίσθη είς ζάλην συλλογισμών.
  Πάν 6,τι συνέβη* ά πό τής πρωΐας έκείνης, ή έμφά
  νισις τοϋ άγγελον, ή εκλείψη αύιοθ, οί λόγοι οϋς
  ήκουσεν έκ τής κόρης ταύτης, φώς τι έλπΐδος έττι
  πολάζον έντός τής άχανοϋς άπογνώσεώς τού,
  ταυτα έπλήρουν συγκεχυμένως δλον τό πνεϋμά
  τού.
  Αίφνης, φωνή τις τόν άποσπα βιαίως των διαλο
  γισμών τού" ή φωνή τοϋ Ίονδρετου, μεγάλη καί
  δριμεΐα φωνή, προφέρουσα ταυτα — Σοϋ λέγω
  πως εΐμαι βέβαιος· τόν άνεγνώρισα! Είνε έκεϊνος!
  Ό Μάριος έμεινεν έκπληκτος. Περί τΐνος έλε
  γεν ό Ίονδρέτης, ποίον άνεγνώρισε, τόν κ. Λευ
  κ(αν; τόν πατέρα τής «Οόρανίας» τού; ιτώς τόν
  εγνώριζεν ό Ίονδρέτης,
  Έπέπρωτο λοιπόν νά λάβη ό Μάριος διά τοϋ
  άποτόμου καί άπροσδοκήτου τούτου τρόπου δλας
  τάς πληροφορίας, ών άνευ ό βίος τού *θά ή*τον Ιτι
  καί δι* αυτόν σκοτεινός, Έμελλε τέλος νά μάθη
  ποΐαν ήγάπα; τίς ήτον αυτή ή κόρη; τίς ήτον ό πά
  τήρ της; Ήγγιζε λοιπόν νά διαλυθή σκιά, ήτις^τοϋς
  άπέκρυπτε; νά πέσρ, όπέπλος, δστις τούς έκάλυπτεν;
  »Ω Θεέ!
  Δι" ενός καί μόνου άλματος ευρέθη επί τής
  I-
  ματιοθήκης τού καί έστησε τόν όφθαλμόν τού είς
  την όηήν τοθ τοΐχου, δστις τόν διεχώριζεν άπό τής
  κατοικίας τοθ Ίονδρετου.
  'Επανεΐδε τα έντός αύΐής.
  ΙΒ'.
  Είς τί έχρησίμευσε τό πεντάφραγκον τοϋ κ.
  Λευχίου.
  Εΐδε τα πάντα καθώς είχον καί πρΐν, έκτός
  μόνον δτι ή σύζυγος καί αί θυγατέρες εξήγαγον
  ήδη έκ τοθ δέματος καί έφόρεσαν περικνημΐδας
  καί φλανέλας.
  Πρός τούτοις ήσαν έρριμμένα επί των δύο κλινών
  δύο μάλλινα έφαπλώματα.
  Ό Ίονδρέτης εφαίνετο μόλις εισελθών, διότι
  ήοθμσινεν εισέτι έκ τοθ δρόμου. Αί δύο θυγατέ
  ρες τού εκάθηντο χσμοΐ πλησίον τής έστΐας, καί
  ή πρεσβυτέρα έίενε την χείρα τής νεωτέρας. Ή
  γυνή ιοθ Ίονδοέτου έκάθητο καί αΰ'ή είς την
  κλΙην της -πλησίον τής έστίοχ, καί ήτον ώς έκ
  θαμβος. Ό Ίονδρέτης ττεριετΐάτει μεγάλοις βή
  μσσιν. Οί όφθσλμοΐ τού είχον έκφρασιν τίνα άσυ
  νήθη.
  Ή γυνήΓΐΊτε τέλος πρός αυτόν.
  — Σάν απίστευτον μοΰ φοΐνεται ΕΤσαι βέ
  . βαιος, ■
  — Βέβαιος λέγα; βκβαιότατοί! Επέρασαν έκτο
  τε όκτώ χοόνοι' ομως, τόν ένθυμήθηκα! Άκοθς
  άν είνε ούτος ό Τ6ιος! τόν έγνώρισα άμέσως! Πώς
  τωόντι δέν τόν έγνώρ σες σύ τιαντελως;
  —Όλωσδιόλου.
  — Καί ένώ μάλιστα σοθ εΤχα ειπή νά προσέ
  ξης!
  (σονεχ(ζεται)
  ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Μέτρα ύγιεινης
  Άπό δλα δι* δλους , , , Α -. ,
  --------ειςτον νομόν Λασηθίου.
  Η ΑΣΗΨΙΑ
  Α'.
  Είπομεν είς τό προηγούμενον
  |σημεί<ομα δτι ή άντιστ,ψία έγκει· ι ται είς την διά χημικών χυρίως | ούσιών τοπικήν καταπολέμησιν των μικρΌβίων. Έν τούτοις πρέ πει νά τονίσωμεν δτι δια τής μεθόδου ταύτης, έκτβς τοθ 2τι τΐ; άτυχήματα Εέν απέβησαν τε λείω; σπάνια, έπέρχονται πολλά¬ κις καί ωρισμέναι βλάβχι, αί οποίαι καθιστοθν την άντισηψί- αν ουχί ίδεώϊη. Σήμερον γνωρ'- ζομεν 2τι τα άντιστ]πτικ·* χημι· κά μέσα, χρησιμοποιούμενα είς δόσεις, αί οποίαι φονεύουν τα μικρόβια, έπιφέρουν άλλοιώσεις καί καταστροφάς των κυττάρων τοθ όργανισμοθ, αί οποίαι, πλήν των άλλων έλαττώνουν την ά μυντικήν δύναμιν αύτοΰ. Έκτός διιως τούτων καί δηλητηριάσεις Ιχουν παρατηρηθή άπό την χρή¬ σιν μερικήν άντισηπτικών καί ίλλα μεΐονεκτήματχ, τα ότιοϊα καθιστοΰν την άποστε'ρωτικήν ενέργειαν των ούσιών τούτων αμ¬ φίβολον, ϊπω; π. χ. τό γεγονός δτι μερικά μικρόβια ήμποροΰν νά ζήσουν μέσα είς άντισηπτι- κόν πωιβάλλον ένεκα βαθμιαίου έθισμοθ. "Ολα ταθτα ήσαν άρκετοί καί σοβαροί )όγοι διά νά στραφή ή σύγχρονος χειρουργική πρός <£λ λην 65όν, πρός την άσηψία^: πρός την χρησιμοποίησιν μέ σων, διά των οποίων κατορθοΰ ται ώστε νά καταστρέφωνται δσα παρά^ιτα ευρίσκονται άποτεθει μενά είτε επί αντικείμενον» καί ούσιών, πού μέλλουν νά έλθουν είς επαφήν πρός μίαν λύσιν τής Τό χρυσοχο* ιον Ανδρ. Βλάσση Νέον Σάς ττροσφέρει τα ηειό μοντέρνα κοσμήματα έκ ΠΛΑΤΙΝΗΣ καί ΧΡΥΣΟΥ αρίστης τέχνης καί ήγγυημένης εργα¬ σίας. Τμήμα ωρολόγιον Τα κομψότερα ωρολόγια γνήοια ΕΛΒΕΤΙΚΑ είς ολες τίς μάρκες τσέπης καί χειρός, άνδρικα κ«ί γυναικεΐα, μέ δωρεάν παρακολούθησιν υπό ίίδιχοϋ τεχνίτου τού καταστήματος. Τμήμα εκκλησιαστικήν Όλα έν γένει τα έκκλησιαστικά είδη, 'ΑΡ- ΓΥΡΑ και ΕΠΑΡΓΥΡΑ, ηγγυημέναι άπό πάσης «πόψεως καί κατά πολύ ευθηνοτερα των Αθηνών. Αί τιμαί μας είνε αί λογικώτεραι. Άγοράζομεν παλαιά κοσμήματα είς τας καλυ- τέρας τιμάς. συνεχείας των έπιφανειών τοΰ σώματός μας, (πληγή), είτε επί των έπιφανεΐών τούτων, επί των ίποίων πρόκειτα: νά παραχθη' ή λύσις τής συνεχείχς (εγχείρι¬ σις). Μέ άλλας λέξεις, έπροτείνε ιο τό άξίίομα τούτο: νά φέρωμεν είς επαφήν πρός τό τραΰμα μόνον δ,τι στερεΐται μικροβίων καθι στάμενον άσηπτον διά μέσων φυ· σικών. Άσηπτική, λοιπόν, ένέρ γεια ναλεΐται έκείνη ή όποία προσπιθεϊ νά διατηρήση μίαν τραυματικήν επιφάνειαν άνεπηρέ αστον άπό τής έκ των Ιξω ά πειλουμένης είσβολής των μικρο β!ων. "Ωστε ή διαφορά μεταξύ άντισηψία; καί άσηψίας συνιστά' τα: είς την διά διαφόρων μέσων! προάσπισιν τής λύσεως τής συνε χείας των Εστών (τραύμαΐος) έ*κ' τβν παθογόνων μικροοργανισμών. Καί ή μέν άνπσηψία μεταχειρίζε ται, 2πως είπομεν, τάς χημικάς θυσίας, ή δέ άσηψία διάφοραι φασικ* (ξηρά θερμότης, βρασμός) καί μηχανικά μέσα (πλάσις διά ψήκτρας καί σάπωνος). Ηρέπει δμως όπωσδήποτε νά τονισθή δτι ή άντισηψία προσέ ςρερε μεγίστας υπηρεσίας είς την Ιατρικήν καί έβοήθηαε την Χει ρουργικήν είς την σημερινήν της πρόοδον. Καί σήμερον άχόιιη εί νεάδύνατον ν' άνΐικατασταθζ'τΕαντο τε υπό τής άσηψίας καί μάλιατα είς τα μολυσμένα τραύματα, έκεί, δηλαδή, δπου ίχει έγκατασταθή ή μόλυνσις, καί ίπου πρέπει νά σθ^2 ' ·. (συνεχίζεται) ΑΙΊΟ23 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Όκτώβρι- ος {άνταποκριτοΰ μας).— 'Υαό την προεδρίαν τοΰ Νομάρχου κ. Πχπαδημητρίου συνήλθε την πά- ρελθοθσαν έβδ?μάδα εί; τα γρα φεΐα τή; Νομαρχίας ή εδρεύου¬ σα ένταθθα κεντρική υγειονομική Έπιτροπή τοθ οιοΰ, άσχοληθεΐ αχ είσηγου|.>ένου τοθ κ. Νομιά
  τρου Λασηθίου, μέ τα διάφορα
  τοπικά όγειονομικά ζητήμχτα.
  Κυρίως εξητάσθησαν ζητήαατα
  άμέσου καθαριότητος είς τάς π«
  ριφερείας των διαφόρων κοινο-
  τήτων καί ιδιαιτέρως των οϊ«ιών
  των χωρίων. Σχετικώς απεφασί¬
  σθη νά διαταχθ^ τό άσβέσΐωμα
  δλων άνεξαιρέτως των οίκιών καί
  κτιρίων έν γένει, χωρίων τε καί
  συνοικισμών. Απεφασίσθη έπί-
  σης βπως ύποχρεωθοθν αί κοινό-
  τητες νά κατασκευάσουν κοινοτι
  κά άφοδευτήρια διά νά λείψουν αί
  ; άσχημίαι αί
  ροθνται είς
  οποίαι
  πολλά
  παρατη
  χωρία
  , επί βλάβη καί τής δημοσίας
  'υγεί-χς. Μέτρα καθϊριίτητος έ-
  λήφθησχν έπίσης καί διά τα ζώα
  οίίτως ώΐΐε ή παραμονή αυτών
  έντός των χωρίων νά μή γίνεται
  πράξενοζ ά<αθαρσίας, μεταφερομέ νης τής κόπρου αυτών, καθ" ω¬ ρισμένα διαστήμχτα, έξω των χωρίων. Γενικώς διά των ληφθέντων μέτρ'ον έλπίζετα: δτι τόσον ή εύ κοσμία £σον καί ή γενική καθα ριότης θά εξυπηρετήση τα μέγι- στα Έπ' άγαθω χαί τής δλης εμφανίσεως είς τοΰς διαβατικούς των χωρίων μας, άλλά καί πρός δφελος μέγα τής ζημοαίας υγείας περιστελλομίνης τής έκ των λό· γων τούτων υφισταμένης ίη&οτο τε νοσηρότητος είς τα διαμερί σματα τού νομοθ μας. ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΛΙΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ »ΧΑΙΟΤΕΡΑΟ^· ΕΛΛΑΔΙ ΤΡΑΓΪΕ20Η 11 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΠΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΑΣ 100 ΚΑΙ ΑΝΩ ΘγιΣ>—Λ^ΡΟΦΥΛΑΚΙΑ
  ΘΥΡΙΔΕΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ
  ■*■■■■
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ααΜ
  Έκτός Τράστ
  II
  ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α>Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ. Σθρον.
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον. «άξον.
  ΡΗΙίΟΟ
  Τα ανωτέρα όλον των ραδιοφώνων
  'Εχουν πλεονέκτημα νά λειτουργοΰν 2-
  πως θέλει β κάτοχός των. Είτε μέ μπαττα-
  ρίαν, είτε μέ ρεϋμα.
  ΤΑ ΡΗΙΙΧΟ
  Είνε άσύγκριτα είς απόδοσιν. Κομψά.
  Εύθηνά. Τελειότατα.
  Ευρίσκονται είς μεγάλην παρακαταθήκην
  παρά τοίς Γενικοίς αντιπροσώποις:
  ΜΑΟΥΡΟ—ΠΟΛΙΤΗ
  Καθιστώμεν γνωστόν δτι
  ■κρός ευκολίαν των γεωργών
  των προμηθευομένων Λιπά-
  σματα μέσφ Άγροτικής Τρα¬
  πέζης, ένεργοθμεν άπό τούδε
  καί λαμβάνομεν ημείς τάς έγ-
  κρΐσεις έκ μέρους της Τραπέ
  ζης, ώστε οί γεωργοί νά έρ
  χωνται κατ' ευθείαν είς τώ
  γραφεΐα μας νά ύπογράφουν
  καί^παραλαμβάνουν τα Λιπά
  σματά των, χωρίς νά χρειά
  ζωνται άλλην διατύπωσιν έκ
  μέρους τής Τραπέζης.
  Διά τού τρόπου τούτου θσ
  δύνανται οί γεωργοί νά έξυπη
  ρετηθοϋν άμέσως καΐ άνευ κσ
  θυστερήσεως τινός. /
  "Εκαστος γεωργός πσρακα
  λεϊτσι νά αναμένη την εί^ο
  ποΐησΐν μας, την διΐοίαν θά
  άττοστεΐλωμεν έντός ολίγων
  ημερών ταχυδρομικώς είς Ινα
  ^κ,σστον γεωργόν ιδιαιτέρως,
  κσί νά Ιοχεται κατόπιν νά πά
  ρσλαμβάνρ τα Λιπάσματά
  τού.
  Διά τα χωρία τα εύρισκόμε
  νσ πλησίον τού "Αρκαλοχωρι-
  ου, παρέχεται ή εΰχέρεια είς
  τούς γεωργοϋς νά έλθουν είς
  Αρκαλοχωρι νά τούς χορηγή
  σωμεν τα Λ^άαματα χωρίς
  γά είναι άνάγκη νά έλθουν
  είς Ηράκλειον.
  Αί χορηγήσεις είς Άρκαλο
  χωρι θά γίνουν επί τέσσαρα
  Σάββατσ, την 22. 29, Όκτω
  βρίου, 5,καΐ 12 Νοεμβρίου.
  Έπίσης είς Κρουσώνα καί
  τα πέριξ χωρία οί χορηγήσεις
  θά γίνουν επιτοπίως την 27
  καί 28 Νοεμβρίου, δι' ύπαλλή
  λων μσς οΐτινες θά μεταβοθν
  είς Κρουσώνα πρός τόν σκο
  πόν αυτόν.
  <£>εόι5. Κουφάκη; χαί Σία
  Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  6ναντι "Αγ. Τίτου
  Έχπαιδευθεΐς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τού
  οτοματος (οΰλίτιδος, κακοσμί-
  ας) συμφώνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής έπιατήμης.
  Έπίσης όδοντοστοιχίας καΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μετίλ-
  λ«ν— κορώνες έκ πορσελάνης.
  Έπαναφορά τελείως άνώδυ
  νος των στρεβλοφυΐιν οδόν
  των είς την κανονικήν αυτών
  θέσιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  —Τό σημερινόν ραδιοφωνι-
  κόν πρόγραμμα.
  '— ραύιοφωνικ&ς οταθμός Α¬
  θηνών θά εκτελέση σήμερον τό
  εξής πρόγραμμα: "ίΐρα 6 μ. μ.
  μίτβωρ. δελτίον χρηματιστήριον,
  έ 15' άπόσπασμα ά πό όπερέττες,
  δίσκοι, έ.45' ή ώρα τής κυρίας,
  7 α. μ ρεσιτάλ πιάνου υπό τής κ
  Εμμανουήλ, 7 30' συναυλία τρα-
  γουδιοΰ υπο της δίδος Ίωάννας
  Δεπάλλα, 8 μ. μ. σκέτς, 8.15' δή
  μοτικά τραγούδια υπό τοΰ χ.
  "Αλκη Παπαχωνοταντίνου συνο·
  δεία λ αι κων όργάν«ιν. 8.45' δευ¬
  τέρα βμιλία τού τακτικού καθη¬
  γητού τού πανεπιστημίου Αθη¬
  νών κ. Ν. Βολωνάκη , πρός την
  νεολαίαν ηερι τή; βεσϊως τού
  Έλληνιβμοϋ έν τή {ατορία τού
  κόσμου, 9 μ μ. έλαφρ* τραγού-
  δια βυγκροτημα Γεωργίου Κεψα
  λωνίτη, 9.30' είδήσεις, 9.45' συναυ
  λία τής μικράς όρχήβτρας τοδ
  σταθμοΰ, Ι0.30' μ μ. χορωδία
  ΤΓΓ., διίύθυνσις Γ. Άθαναβιάδη,
  11 μ. μ είδήσΐις, 11.15' έλαφρα
  τραγοΰδια υπό τής δίδος." Σονιας
  Κβυρτίδβυ,
  II
  45'παληές χορευτι-
  κές έπιτυχίβς υπο τής μικράς
  όρχήστρας τοϋ σταθμοΰ.
  —Δωρεά.
  Ό κ. Γεώργιος Παπαδάκης κα
  τέθβσβν βΐς τον κ. Ταμίαν τοΰ "Κ
  θνικοΰ ΠτωχοκομΕίου δραχ. έΟΟ
  όπως μαγειρβυθό δι'δλην την ήμε
  ραν τής προχθβς, εκλεκτον φανή
  τόν και χορηγηθή βίνος, τβιγά
  ρα καί φροΰτα
  ΊΙ!·
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γ ραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  11 Όκτωβρίου 1938
  120 Ώρα
  Έπιτελικαι συνομιλίαι έν Γαλλία.
  Ό Χίτλερ διατυπώνει νέας αξιώσεις.
  ΡΩΜΗ 10 Ό<τωβρίου (ιδι¬ αιτέρα ύπηρεσίσ).— Οί ύττεύ θυνοι ίταλικοί κΰκλοι άγγέλ λουν δτι πρό τής υπογραφάς ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΛΗΣΙΝ ΕΞ ΙΣΠΑΝΙΑ! ΤΟΝ ΙΤΑΛΒΝ ΕΒΕΛΟΝΤΩΝ ΟΥΔΕΜΙΑ ΛΛΛΗ ΠΑΡΑΧΟΡΗΣΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Αναφορικώς μέ την άνάκλησιν έκ τής Ίσπανίας των *Ι- ταλών έθελοντών τηλεγραφείται έκ Ρώ- μης ότι εξεδόθη ανακοίνωσις. Είς την ανακοίνωσιν αυτήν τονίζεται ότι ή Ι¬ ταλία προέβη είς την άνάκλησιν των έθελοντών διότι ούαιαστικώς ό πόλεμος είς την Ισπανίαν έκερδήθη υπέρ τού Φράνκο. Περαιτέρω γίνεται ή δήλω¬ σις ότι ή Ιταλία είς ουδεμίαν άλλην μο νόπλευρον παραχώρησιν θέλει προβή. Κατά τα έκ των άλλον εύρωπαΐκών πρωτευουσών τηλεγραφήματα ή ανακοί¬ νωσις αυτή τής Ιταλίας προ εκάλεσεν έκπληξιν είς τούς έκεί διπλωματικούς κύκλους. .ε ' ι ι ιι || ι ι, ΔΙΕΛΥΘΗ Η ΔΙΕΒΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΑΗ*ΧΡΡΟΥΜ ΟΙ ΞΕΜΟΙ ΕΟΕΑΟΝΤΙΙ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Έκ τού έξωτερι- κού αγγέλλεται ότι ή μαχομένη είς την κυβερνητικήν Ισπανίαν διεθνής ταξιαρ- χία διελύθη. Οί αποτελούντες ταύτην έθελονταί άναχωρούν επιστρέφοντες είς τάς πατρίδας των. τοθ συμφώνου τού εΐχε αποφασισθή Μονάχου υπό τού Φράνκο έκ συμφώνου μέ την Ιταλίαν ή άπομάκρυνσις των Ι έθελοντών έκ τής Ίσπανίας. Έπτά χιλιάδες Ιταλοί έπι- στρέφουν έντός των ημερών είς Ιταλίαν. Ό τύπος ό προσ κείμενος πρός την κυβέρνη¬ σιν τού Μποθργκος γράφει δτι ή εύγνωμοσύνη τής Ίσπα¬ νίας «θά είνε πάντοτε άπε· ριόριστος πρός τούς Ίταλούς εθελοντάς οί όποΐοι επολέ¬ μησαν είς τα πεδία των μα- χών υπέρ τοθ πολιτισμοθ»: ΕΘΝΙΚΟΣΟΣΙΑΛΙΣΤΑΙ ΚΑΙ ΚΑΘ0ΛΙΚ0Ι ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Όχτ,ωδρίου (ίδ. δπηρεσία).—Τηλέγραφον έκ Βιέν ύπηρεσία).— Μία σπουδαιοτά νης δτι χθές εσημειώθησαν σοβα- τη άποστολή ανεχώρησε έκ ι ρά έπεισόδια είς τάς όδ,ύς τής Π ά δια Λονδΐνον δια πόλεως προκληθέντα υπό εθνικο-' ,' , , , σοσιαλισταί κάί στρεφίμενα έναν Ινα εξετάση άπό κοινου μετα τιον τοθ εν Βιέννη καροιναλίου καί γενικώτερον των αδιάλλακτων καθολικων. Χιλιάδες διαδηλωτων κατηυθύνθησαν είς τό μέγαρον τοθ καρδςναλίο» τοθ δποίου Ι σπασαν τού; ύελοπίνακας, είσήλ θον έντός, έρριψαν μέγα μέρος των έπίπλων είς τάς όδούς καί τα έπαυσαν. Ο£ διαδηλωτχΐ έστρά- φησχν καί εναντίον τής άστυνομί άς ή όποία προσεπάθησε νά τούς εμποδίση. Ό καρδινάλιος κράτει ται ήδη έντός τής οικίας τού. ΔΙΑ ΝΑ ΜΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ Η ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑ ΠΡΑΓΑ 10 Όκτωβρίου (ίδ. των έκεΐ οίκονομικών κύκλων τόν τρόπον διά τοΰ όποίου θά σωθή τό τσεχοσλοβικικό κράτος άπό την οΐκονομική κατάρρευσιν. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Όκτωβρίου (ίδ. ύπηρεσία). — Χθές έφθα σεν άεροπορικώς είς Παρισί ούς είδική αγγλικη άποστ λή μέ επί κεφαλής τόν άρχη γόν των άεροπορικών δυνά μεων τής Αγγλίας σέρ Ού έλς. Ή αποστόλη αυτή θά συνεργασθή μετά των μελών τοΰ Γαλλικοϋ Έπιτελείου. Υπεγράφη σύμφωνον Τσέχων καί Ούγγρωνείς την Πράγαν. ΠΡΑΓΑ 10 Όκτωβρίου (ίδ. ύ-] πηρεσία).—Χθές υπεγράφη προκα. ταρκτικον σύμφωνον μεταξο Τσε χοσλοβακίας καί Ουγγαρίας κατό πιν των δΐεξαχθεισών συνομιλιών μετά τής άφιχθείατ,ς είς Πράγαν ούγγρικής έπιτροπής. Τό σύμφω¬ νον άνταποκρίνεται είς ι4ν τύπον των ο&γγρικών διεκδικήσεων καί τάς μειονότητας τής Ουγγαρίας. Ή Κυβέρνησις τής Πράγας άπε φάσισεν ήδη την απόλυσιν δλων των δπηκόων της Οΰγγρων στρα ρολίνου δτι εξεφώνησε βαρυσή μαντον λόγον, τονίσας μεταξύ των με Ία μέ τοίς εσωτερικάς της ουτ μέ τα ζητήματα των κτήσεώ' τιωτων. Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΧΛΤΛΕΡ ΔΥΣΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΫ ΤΥΠΟΥ ΔΙΑ ΤΑΣ ΙΤΑΛΙΚΑΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).·— Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ότι ό γαλλικός τύπος άφιερώ- νει δυσμενή σχόλια διά τάς εκδηλω¬ θείσας προθέσεις τής Ιταλίας έναντι τού ίσπανικοΰ μετά την άνάκλησιν έξ αυτής των Ίταλών έθελοντών. ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ ~ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΡ.ΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 10 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Άγγέλ>εται ό¬
  τι εις την Καταλωνίαν ό έθνικός στρα-
  τος ενήργησε μεγάλην επίθεσιν εναντί¬
  ον των κυβερνητικών. Κατά σχετικάς
  πληροφορίας έκ Βαρκελώνης, οί κυβερ
  νητικοί κατώρθωσαν
  ιήν επίθεσιν ταύτην.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 'Οκτωβρίοο (ίδ.
  ύπηρεσία).—Χθές χαί κατά τάς
  απογευματινάς (ύρας ό καγκίλλά-
  ριος Χίτλερ τηλεγραφείται έκ Βε
  άλλων 2τι ■; τό πνεθμα των Βερ της 8πως επί παραδείγματι τή
  σαλλιών, τό μϊγμα »ύτό των ζητη ΠαλαιστΕνης».
  μάτων ύπάρχεΐ, έξακολουθεΐ πάν
  τοτε νά ζή". Τα τελευταία γεγονό
  τα άπέδειξαν είς την Γερμανίαν
  δτι ό Μουσολίνι δ μεγάλος άρχη
  γός τοθ ιταλικού έ"θνους είνε ό
  γνωστάς της φίλος.
  »Άπό κοιν&ΰ μετά των άρχη
  γών τής Αγγλίας καί Γαλλίας
  συνέχισεν ό Φύρερ, ήδυνήθημεν νά
  εθρωμεν ειρηνικήν λύσιν τοΰ σου
  διτικοΰ προβλήματος χωρΐς νά
  χυθή σταγών αί'ματος. Είμεθα ε
  ταιμοι εξηκολούθησεν ό Χίτλερ
  νά συνεργασθώμεν μετά τής Αγ
  γλίας 6πό τόν δρον νά παύτη α<5 ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ Ό λόγος τοΰ Φύρερ έπρο ξένησεν είς τούς άγγλικούς κύκλους διάψευσιν έλπΐδων δεδομένου δτι κατόπιν των συνομιλιών τοθ Μονάχου άνε μένοντο είς Λονδΐνον άντίθε τα άποτελέσματα άπό τάς χθε σινάς άνακοινώσεις τοθ Φύ ρερ. —Ό άγγλικός τύπος άντι τίθεται ζωηρώς είς την καθιέ τη ν' ασχολήται μέ τα έσωτερικά φωσιν τής άναγκαστικής θη μας δπωςκαί ημείς δέν άσχολεύ'τείας είς την Αγγλίαν. να αποκρουσουν ΠΑΡΑΙΤΗΣΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Κατά πληροφορίας έκ Χα¬ νίων ό κ. Πότης Ίππόλυτος ύπέ|£αλε προχθές είς τόν κ. Πρΐεδρον τής Κυβερνήσεως τ*^ν παράίτησίν τού άπό τοΰ άξιώματος τοθ Γενικοΰ Γραμ- ματέως τής Γενικής Διοικήσε¬ ως Κρήτης. Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ Τ1ΜΟΛΟΠΩΝ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓϊΙΕΝΩΝ ^ ΣΤΑΦΥΛΩΝ Διά κοινής τροποποιητικής αποφάσεως των ύπουργών Οίκονομικών καί Έθνικής Οί κονομίας όρίζεται δτι είς τάς συνεστημένας παρ' εκάστω Τε λωνείφ Έπιτροπάς διά τόν έλεγχον των τιμολογίων των έξαγομένων σταφίδων, ώς τρί τα μέλη όρίζονται άντ! τού Διευθυντού τοΰ ύποκαταστή ματος των Γενικών Άποθη κων οί κατά τόπους διευθυν ΕΞΑΠΕΛΥΘΗ ΣΦΟΔΡΑΣ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΕΡΩΝΐ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Όκτωβρίου (τού άνταποκριτού μας). — Νεώτεραι πλη- ρο φορίαι έξ Ίσπανίας άναφέρουν οτ&.! οί κυβερνητικαί άποκρούσαντες,τήν επί¬ θεσιν των Έθνικών είς την Καταλωνίαν, έξαπέλυσαν μετά ταύτην άντεπίθεσιν. ή £κβάσις τής άντεπιθέσεως ταύτης δέν έ- γνώσθη^ εισέτι. Πάντως άναφέρετα,ι ότι Αί ί *■ *Α ^ Ι— «Μ «_ ^ν ^ ^ν Α ^ 14 «· 3* Λ* ΐΐ «* % α ^ .— «-« · Λ £ λλ .α _ ^ αυτή έΈακολουθεί, μεγάλην μάχην. εξελισσομένη, είς, ται τσΰ Α.Σ.Ο. Τρίτον μέλος άς όρίζε ται 6 οικονομικάς εφορος. ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ &ΥΣΤΥΧΗΜΑ Κατ' είδήσεις έκ Χανίων —αρά τό χωρίον Δρακώνα ά νετράπη προχθές φορτηγόν αυτοκίνητον μέ άποτέλεσμα τόν θανάσιμον τραυματισμόν τοϋ όδηγοϋ Παναγ. Κωστάκη. Τοθ αύτοκινήτου έπέβαινον έπίσης ό Πρόεορος τοϋ Συνε- ταιρισμοΰ Έπισκοπής Α. Πα¬ παδάκης καί ό έκ τού χωρίου ΣταλοΟ Σαράντος Παπιδάκης άμφότεροιτραυματισθέντες σο βαρώς. ΔΕΝ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΛΕΙΤΟίΡΠΑΣ ΤΩΝ ΑΜΒΥΚΩΝ Είς απάντησιν τοϋ τηλεγρα τής Νομαρχίας δι* έζητεΐτο ή παράτασις τής Ι λειτουργίας των αμβύκων είς • ι την περιφέρειαν τοθ νομοΰ [ Ί-ίρακλείου λόγφ των ζημιών τάς οποίας ύπέστησαν οί τό Γεν. δτι νέα τροποπο(ησις τοϋ αρξαμένου 1Ο Όκτωβρίου (τού ήδη δεμήνου διασεήματος, πα· άνταποκριτού μας). —Ό συνταγματίρ-, ραταθίντος ειδικώς διά τόν --------»- χωροφυλακής κ. Άγγελέτος νομόν Ηρακλειον πρό ημερών, εις υποστρατηγον. {δέν είναι δυνανή. ΤΟ ΧΘΕΣΙΝΟΝ ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ Κ. ΜΕΤΑΞΑ ΜΑΡΑ ΤΟ ΒίΣΙΜΙ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Όκτωβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Σήμερον ό ΕΙρωθ υπουργός κ. Ι. Μεταξάς ανήλθεν κ& ' τα άνάκτορα καί έγευμάτισε παρά Βασιλεϊ. ΠΡΟΗΧΘΗ ΕΙΣ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΝ Ο ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΑΓΓΕΛΕΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΤΟΥ χ. ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΕΙΣ ΑΟΗΝΑΣ Διά τοθ θαλαμηγοθ «Ά- κρόπολις» διήλθε προχθές τό εσπέρας τής πόλεώς μας με είς Αθήνας ό ύ· β της κ ή πουργός Γεν-ικός Διοικητής Τσολάκογλου. Κρήτης κ. Μπότης Σφακιανά ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ χ- ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ "Επανήλθε προχθές είς Χανία έξ Αθηνών δπου εΐχε μεταβή δι* ύπηρεσιακούς λό γους ό στρατιωτικός διοικη τής Κρήτης στρατηγός κ. κης. ΤΟ ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΚΛΗΡΙΓΚ Τό υπουργείον Έθν. ΟΙκο- νομίας έκοινοποίησε πρός τα Έμπορικά καί Βιομηχανι- κά Έπιμελητήρια έν περιλήψει τάς άποφάσεις είς τάς οποίας κατέληξαν αί συνελθοΰσαι έ σχάτως είς Βερολίνον έπιτρο παί επί τοθ έλληνογερμανι- κοϋ κλήριγκ. ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ ΤΩΝ Η ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΡΑΤΟΥΜγΝΩΝ ΔΙΑ ΧΡΕΗ Τό υπουργείον τής Γεωργί άς διεβίβασε διαταγήν πρός τόν κέντρον σποροπαραγωγής Μεσσαράς διά τής οποίας έν τέλλεται νά συνεχίση τούτο την σποροσυγκέντρωσιν β.' σταδίου ποικιλΐας Μίνωος. Ή τιμή τής έξαγοράς τοθ συγκεντρουμένου σπόρου καθ· όρίζεται είς δρχ. 8 50. ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙ' ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡ&Ν Παρετάθη μέχρι τής 31 Δέ κεμ^5ρ(ου τρ. έ'. ή απόφασις τοΰ κ. ύπουργοΟ των Αύτοκι νήτων δι* ής επετράπη είς ά¬ παντα τα φορτηνά αύτοκίνη τα δημοσίας κσί ίδιωτικής χρή σεως ή κατά 3)4 τοΰ τόννου φόρτωοις αυτών επί πλέον τοθ επί τής αδείας κυκλοφορίας άναγεγραμμένουώφελίμου φορ ΟΙ ΜΙΣΘΟΙΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΟΝ Τό μητροπολιτικόν συμβού¬ λιον τής Άρχιεπισκοπής Α¬ θηνών δι* έγκυκλίου αύτοΰ πρός τάς ένοριακάς έπιτρο· πάς των ναών, δσοι έ"χουν έπάρκειαν πόρων, καλεΐ αύ τούς νά κ,ατοβάλουν τούς μι σθούς των έφημερίων αυτών ηύξημένους άπό τής ημέρας τής ίσχύος τοϋ νόμου, ήτοι ά πό τής 20ής παρελθόντος μη νός- Σεπτεμβρίου. £ Τό υπουργείον Δικαιοσύνης απηύθυνε μακράν εγκύκλιον πρός τούς κ. κ. διευθυντάς φυ λακών περί τοΰ τρόπου κατα βολής των έξόδων διατροφής των δι* ίδιωτικά χρέη κρατου μένων. Διά τής έγκυκλίου δι δεται έντολή δπως εφεξής οί διευθυνταί των φυλακών δέ- χωνται καί είς μετρητά (350 δραχμάς μηνιαίως) τα έξοδα διατροφής των δι* ίδιωτικά χρέη κρατουμ!ένων. Περαιτέ ρω τονίζεται δτι είς περίπτω σιν καθ" ήν ό προσωποκρατού μενος άπολυθή πρό τής λήξεως τοΰ μηνός, τότε τα προκατα βληθέντα τροφεϊα έπιστρέφον ται, άν υποβληθή σχετική α'ίτη σις καί άφοΰ άφαιρεθοθν αί ημέραι τής κρατήσεως.Άλλως κατατίθενται είς τό ταμείον. ΔΑΣΜΟΛΟΠΚΑ Δι* έγκυκλίου τού πρός τάς τελωνιακάς αρχάς τό υπουρ γεΐον των Οίκονομικών γνω ρΐζει ότι οί περιέχοντες σίτον Αύστραλίας σάκκοι δέον νά ΰπάγωνται είς τόν ελάχιστον δασμόν. ΟΪΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ Άγορά Ηρακλείου Κατά τό δελτίον τιμών άγορί3ς τοΰ Έμπορικοΰ καϊ ΒιομηχανικοΟ Έπιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬ φόρων εγχωρίων ττροϊόντων εΐχο- χθές ώς ακολούθως: Σταφίύβς: Σουλτανίναι α'. β'. * δγ': Καραμπ. Ελεμέδες Κοινοί Ταχτάδες α. β'- α'. Σταφίδες μαύραι 17.30 16.— 15.- 11,— 8.— 11.50 9.70 8.50 8.50 7.90 6.- 13.50 10.- 7,- ΜΠ^ρωϊνή Η ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΊΑ ΛΕΝ ΕΠΙΟΥΜΕΙ ΤΗΝ ΕΝΩΣΙΝ ΠΟΑΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΣΦΟΔΡΑ ΑΡΒΡΟΓΡΑΦΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ^ΓΟΙτ^ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 10 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Νυκτερινά τηλε¬ γραφήματα έπιβεβαιοϋν ότι καθ* ήμι- επισήμους άνακοινώσεις ή Γιουγκο· σλαυΐα άντιτίθεται ζωηρώς είς την έπι- ζητουμένην μεθοριακήν ένωσιν τής ΙΙο- λωνίας καί Ουγγαρίας. 5 Ό τύπος τού Βελιγραδίου γράφων επί τοΰ 'έν λόγω ζητήματος θεωρεϊ την ένωσιν Πολωνίας—Ουγγαρίας άνε- πιθύμητον τόσον διά την Γιουγκοσλαυ- "ίαν όσον καί την Ρουμανίαν. Αί γι- ουγκοσλαυϊκαί έφημερίβες άφήνουν νά εννοηθή ότι αυτή θά έπηρεάση δυααρέ- στως πάλιν την κατάστασιν είς την Κεν¬ τρικήν Ευρώπην. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ ΠΟΛΟΝΩΝ ΕΞ! ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—Έκ τού έξωτερι· κου αγγέλλεται ότι αί| προσπαθεία Ηο· λ ωνών κβί Οΰγγρων διά την ένωσιν των συνόρων αυτών συνεχίζονται μέ αμείω¬ τον επιμονήν. ΕΒΟΜΒΑΡΔΙΣΒΗ ΣΦΟΔΡΩΣ Ο ΑΙΜΗΝ ΤΗΣ^ Β4ΑΕΝ0ΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Όκτωβρίου (τού άνταποκριτού μας).—Πληροφορίαι πρός τό Πρακτορείον Χαβάς άναφέρουν ότι ή άβροπορία των έθνικών έβομβάρδισε σφοδρώς τόν λιμένα καί την πόλιν τής Βαλενθίας. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ Λονδίνου ότι είς την Ηαλαιστίνην άπο· στέλλονται σημαντικαί ένισχύσεις υπό τής Μεγάλης Βρεττανίας. Νεώτεραι πληροφορίαι έξ άλλου έν σχέσει μέ την έκεί κατάστασιν, έπιβεβαιοϋν ότι έξακο- λουθούν μεγάλαι ταραχαί είς όλην σχε- δόν την Παλαιστίνην. ΔΡΑΜΑ ΤΙΜΗΜΕΙΣ ΠΕΙΡΑΙΑ Ο ΑΑΕΛΦΟΣ ΤΟΗ ΜΝΗΗΗΡΑ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Είς τόν Πειραια συνέβη σήμερον αίματηρόν " δράμα διά λόγους τιμής. Θΰμα υπήρξεν ό μνηστήρ τής αδελφής τού άχθοφόρου Λεωτσί· νη, τόν οποίον ό δεύτερος έφόνευσε διότι δέν επραγματοποιήθη τάς δοθεί¬ σας πρός την άδελφήν τού ΰποαχέσεις. ΟΡΕΤΤΑΝΕΙΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΟΙ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΝ^^ ΤΟΝ ΚΑΝΛ11 ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι οί "Αγ- λοι Βασιλείς Οά έπιχειρήσουν ταξί- διον είς την Αμερικήν, θά επισκεφθούν όμως μόνον τόν Καναδάν καί ουχί ώς ελέχθη καί τάς Ηνωμένας Πολιτείας. ΠΤΩΣΙΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Όκτωβρίου (τού άνταποκριτού μας). — Κατ' άρμοδίαν ανακοίνωσιν άπό χθές σχεδόν είς ολό¬ κληρον την χώραν, παρετηρήθη πτώσις των θερμοκρασιών.