9639

Αριθμός τεύχους

91

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

9/2/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  άποκλ,(εται
  γκΡ^θς μεταξύ των Μεγάλον
  Γ απολύτως ΟΙαδή-ιοτε κΟ"νΛ
  ,οθέλληνΐκοθπροβληματος ή δποΐα Θ
  νάνΐησιν των τρι$ν Άρχηγών, θα «χο
  β0λή πρός χάριν δλων ηχο
  [Άπό ιούς «Ταψς» -ο0 Λοδιν<υ] πθΛυτιμος : ΙΙΛΑΤΕΙΑ ΑΓ ΜΗΝΑ *Ρ< 4~55 ΙΟΓΡΑΦ » 2—06 ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΔΙΪΥΘΥΝΤΗΣ ΜΠ1ΖΑΚΗΣ ΕΤΟΣ Β . Γ~ — Β . ΑΡΙΘ. 91 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΦεβρουαρΙου 1945 ΕΠΙΤΙΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΓ ΤΟΜ ΚΓΑΜΠΑΜΠΙΝ ΑΝΤΙΣιΧΗΣ ΑΙΕΥβΥΝΤΗΧ ΙΥΝΤΑίΕΩΧ ΕΜΜΑ.Ν. ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΓΠΥΤΩΣΟΥΝ ΓΠΕ ΤΌ "ΗΕΥ6ΥΗΟΗ Ή άναισχυντΐα καί ή άναίδεια ε- νουν καί αύτές τα δρια των. Μόνον διά τούς όπαδούς τοϋ Κ Κ,Ε (καί τοθ Ε Α.Μ. άν υπάρχη άκόμη) δέν ύπάρχουν φαΐνεται δρια. Αύτό του¬ λάχιστον φωνάζουν τα καμώματά των τίς μέρες αύτές είς τόν Νομόν μας, καί τό ϊδιο βροντοφωνούν καί τα δργανά των στήν πόλιν μας. 'Εξακολουθοΰ^ νά όμιλοΰν γιά «έ- λεύθερη καί γνήσια εκδηλώση τής θε λησης τού λαοθ καί έγκαθΐδρυση άντιπροσωπευτικής κυβέρνησης» γιά «Δημοκρατική έξέλιξη στή χώρα μας» γιά «λαικές έλευθερΐες» καί γιά..... ■πράοινα άλογα. Καί δ κάθε τίμιος άνθρωπος πού τούς/άκούει ή διαβάζει τό κομμουνι¬ στικήν δργανο τής πόλεώς μας έρω- τδ: Μά ποίος λοιπόν Ελαβε τα δπλα εναντίον τοϋ δικαιώματος τοϋ λαοθ νά^ώμΊζτ} μέ την ψήφον τού τάς τύ· χας τού; Ποίος προσπαθεΐ μέ δλα τα κακοϋργα μέσα νά εμποδίση τό λαό νά εκδηλώση ελευθέρα τα φρο- νήματά τού; Ποίος έφερε στόν τόπο μας την όχλοκρατΐα, την χειρότερη παρεκτροπή τής δημοκρατίας, γιά νά καϊσλάβη παράνομα καί έκληματικά την έξουσία, Ποιοί Ισφαξαν καί έκρεούργησαν, σάν έπαγγελματίες δήμιοι,δεκά&ες χιλιάδων άνθρώπων μ6νο καί μόνον διότι ήσαν δλληνες καί δχι κουκουέδες, Ποιοί συνέλαβον χιλ±ά&ες κ,αΐ χιλιάδες δμήρων, γιά νά νά τούς βάσανίζουν άλόπητα μέ την κεΐνα καί τίς άπερίγραπτες κα- κουχίες καίΎιά νά ιούς τουφεκΐζουν σάν τούς σκύλους στό δρόμο καί νά τούς«ρίχνσυν στίς χαράδρες δταν δέν μπσρουσαν πλειά νά βοτδΐζουν; Ποιοί εκήρυξαν χθές άκόμη την έπανάστα- σι στή Βιάννο καί μι,τέβαλαν σέ πρόσφυγας μέ την ψυχή στό στόμα δλους τούς νομιμόφρονας καί έλλη νόφρανας κατοίκους τής δυστυχισμέ- νης αυτής επαρχίας; Ποιοί ένώ δια- κηρύττθυν είς την διαπασών, δτι ά- γύονΐζονται γιά τή «δημοκρατική έξέ- λιξη» δέν άναγνωρΐζουν σέ κανένα τό δικαίωμα οΰτε νά ζή έκτός άν εί¬ ναι όπαδός των; Ποιοί ένώ φωνάζουν γιά «λαοκρατΐα» δέν άναγνωρΐζουν ώς-λαόν, παρά μόνο τή μειοψηφία τοθ κομνιουνΐστικο0 συρφετοΟ, Μέ τή -διαγωγή των καί κατά τή &*άρκεια τοϋ πολέμου καί τώρα μέ τα προδοτικά των κινήματα καί είς τάς Αθήνας καί είς τή Βτάννο* μέ τή συμμαχΐα των μέ Βουλγάρους, Γερ- μανοΰς καί Ίταλούς· μέ τάς μεθόδους τής βΐας καί τοθ έγκλήματ·ος πού υίοθέτησαν καί έφαρμόζουν είς δλας τάς ενεργείας τωνμέ την όργανωμέ νή καί σοστηματική συκοφαντΐα παν τόςάληθινοθ έλληνος έοικαΐωσαν καί δικαιώνουν δλους τούς γνησΐους δή μοκράτας, οί όποΐοι ήξευραν άπό πρωτύτερα δτι οί Κουκουέδες είναι θανάσιμοι έχθροί τής Δημοκρατίας καί τής ελευθερίας. Τό σύστημά των, ήνοοτροπία των, αί έπιδεΐξεις των, ή δογματική των πίστις όλόκληρος ή ψπχή των στη ρίζονται στήν άπάτη καί στή βία καί στήν €νοπλον επανάστασιν των ολίγων εναντίον των πολλών των έχθρών τοθ έθνους εναντίον των πά τριωτών, των πατριωτών έλλήνων τούς όποΐους ύβρίζουν διότι είναι έ- θνικόφρονες καί χωρίς εντροπήν ά ποκαλοθν προδότας! Π ο ι ο ( , Έκεΐνοι πού περιέθαλψαν καί έγ κατέστησαν βουλγαρικές συμμορίες στή ΜακεδονΙα καί τή Θράκη. Έκεΐ νοι πού υπέγραψαν συμφωνίες μέ τούς Βουλγάρους γιά κοινή συνεργα σία πρός εξόντωσιν των ύΐτερασπι- στών την, ".ιλληνικής Πατρίδος Έ- κείνοι πού επολέμησαν πλάί πλάΐ μέ διεθνεις ταξιαρχίες άναρχικών εναντίον -ών άδελφών των. Έκεΐνοι ποϋ έσταοίασαν εναντίον τής Πατρί¬ δος των μέ τή ϋβοήθεια δλων των έχθρών της. Έκεΐνοι πού διακη ρύσσουν μέ λόγους καί μέ άρθρα καί μέ προκηρύξεις καί μέ φυλλάδια δτι τα έλληνικα σύνορα ευρίσκον¬ ται στόν "Ολυμπο Έκεΐνοι, πού καί τώρα άκόμη, ένώ τούς άνεθεματίζει, μαζΐ ,μέ τούςι έργατικούς βουλευτάς ■«ής "Αγγλίας, όλος" ό πολιτισμένος κόομος δχι μόνον δέν άποδοκιμά ζουν τα έγκλήματα καί τούς δρά- στας των, άλλά κσί. έξακολουθοϋν νά κηρύσσωνται όμόψυχοι καί άπο- λογητές καί συνένοχοι τών-έκφύλων, -ού εγέμισαν την Έλλάδα μέ τα κρεουργημένα πτώματα των τέκνων της, γιά νά την κατακι',σθυν εύκο- λώτερα. Ναί, αύτοι πού μισοΰν καί κτυ- ποθν τό 'Έθνος καί την Δημοκρατί¬ αν, έξακολουθοθν καί έδώ νά ύ βρίζουν ώς άντιδημοκρατικούς καί ώς έχθρούς τοϋ έλληνικοΰ λαοθ 8 λους οσοι δέν είναι κουκουέδες καί όπαδοί των. Πά νά δείχνουν μ' αύ τό, δτι δέν στερσθνται μόνον έντρο πής, άλλά στεροθνται καί στοιχειώ δούς νοημοσύνης άφοθ δέν καταλα βαίνουν, δτί θάπρεπε, άν δέν μετα νοιώνουν γιά τα έγκλήματα τής «παράταξης» των, τουλάχιστον νά σιωποΰν καί νά μην προκαλοθν άκό μη περισσότερο την άγανάκτησι τής τής Έλληνικής κοινωνίας. Έκτός άν θέλουν νά παραστήσουν τούς παράφρονας την ώρα πού βλέκουν, δτι καταφθάνει ή στιγμή τής δίκης καί τής καταδΐκης των, γιά νά γλυ τώσουν μέ τό άνεύθυνον .. ΗΙΈΥΧΒΙΤΟΥκ. Γ,ΗΠΑΔΟΠγιΊιΊγΙ ΕΠΙΤΗΠΡΩΤΗΕΠΕΤΕΙΩΤπΣΝΙΚιΊΣΙ Πρός την αγαπητήν «ΝΙΚΗΝ» συμ πληροθσαν Ιτος άφ' ής υπό τό σκό- τος τής ίουλείας εξεδόθη διά νά φωτΐση καί νά θβρμάνη τάς ψυχάς ■των καταδυναστευομένων υπό τού βαρβάρου κατΛκτητοΟ καί έκεινων οί όποΐοι μέ τόν κίνδυνον τής υπάρ¬ ξεώς των εζων επάνω είς τα υπερη φανακρητικά βουνά;, εύχομαι πρόο δόν καί προκοπήν. Ή «ΝΙΚΗ» εΐδε τούς κόπους της νά δικαιωνωνται είς τδν άγώνα κατά τοθ κατακτητοο καί ήδη συνεχΐζει Ιερόν καί ευγενη άγώνα διά την έδραίωοιν άρχών καί [δεών, έκ τής επικρατήσεως των δ ποίων έξαρτώνται ή δικαίωσις των έθνικών ίδεωδών καί των πατρίων παραδόσεων, ή "ύημερία τοθ Έλλη νικοΰ λαοθ καί ή άνασυγκρότησις τοθ ΈλληνικοΟ ι ρατους καΙΈθνους ώς παραγόντων πολιτισμοΰ καί προ όδου, Ώς συναγων» ι ^, εθχομαι όλοψύ χως πλήρη δικ». ι, ν καί των προ- σπαθειών της ών χάριν τής εύ- τυχίας καί εί ι άς τοθ άθανά- του Έλληνικο Ινους. ΕΜΜ. ΔΟΠΑΝΝΗΣ Κυβ)κν τιπρόσωπος ο ητηογτζριπΗε " Γενομένου λόγον μίαν φοράν είς τάς <πήλα? χϊίς. Εφημερίδος ταύτης περι Μπουτζαλή τόν είπομεν «άείμνηστον». Τουτο καί μόνον εθεωρήθη άπο την «Έλεύθερην Ι νώμην» ώς έμπρησμός |κ μέβθυς_ μας. Ενώ αυτή καθημερι νώς ί>ιά χ^ς- «βγθοΥθαφίας της μόν0ν
  5λφικον μισος ανλύ
  βγθοΥθαφίας της
  ελφικον μισος αναμοχλεύει κα ^.
  - Την πληροφορούμεν όμως καί
  ότι μολις επέλθη ή πλήρη; γαλή-
  ϊ{ν ίω,-
  τά/ΐται της ή οί όμοιδεάταΐ της τ(ίτν
  Αθηνών οί όποΐοι διέπραξαν τόσα
  έγκλήματα ώ'στε όλόκληρος ό πολιτι¬
  σμένος κόσμος νά θεωρή σήμερον την
  Έλλάδα ώς χώραν Καννιβάλων, Καί
  άν πρέπει νά τιμωρήσωμεν τούς έμπο-
  ρους μας διότι μάς επώλησαν άκρι-
  βά τα εϊδη των, τί πρέπει νά κάμω¬
  μεν τούς όμοιδεάτας της οί όποΐοι *-
  σκότωσαν πολλαπλασίους Έλληνας άπό
  όσους έσκότωσαν ιίθύνοι,
  "Οταν θά πληοοφορηθή ή κοινωνία
  όσα ελέχθησαν καί άπεδείχθησαν έντός
  τεσσάρων τοίχων μιάς αιθούσης κεκλει¬
  σμένας των θυρών καί σέ ατμόσφαιραν
  μίσονς, παρόντων των στρατοδικών,
  τοΰ κατηγορουμένου καί τοΰ συνηγόρου
  τού καί τοΰ εκάστοτε μονον έξεταζομέ-
  νου μάρτυρος, τότε ή κοινωνία θά κρί-
  νχι πώς πρέπει νάεϊπη τόν Μπουτζαλήν
  δολοφόνον, όπως τόν όνομάζη ή δήθεν
  ε'ιρηνοποιός συνάδελφος, ή άείμνηστον,
  δπως έκ σεβασμοΰ πρός άποθανόντα-τόν
  ώνομάσαμεν ημείς οί δήθεν εμπρησταί
  ή μάρτυρα όπως ώνομάσθη μέσα στό
  Στρατοδικείον πού τόν έδίκασε.
  "Ανδρες τής 36ης ΜεραρχΙας τιροελαύνοντες κατά μήκος τής σι&ηρο,δρομικής
  γραμμής Νυ'τκίνα—Μανιαλέϊ στήν Μύρ
  ΟΙΟΗΥ-ΚΟΥ
  Απέθανε προχθές, άφοθ συνεθλΐβη
  στόν τοΐχο υπό αύτοκινήτου σέ στβ
  νό δρόμο τής πόλεώς μας, ό συμπα
  θέστερος των ίερέων δχι μόνον τοθ
  Ηρακλείου, άλλ' ϊσως καί »δλης τής
  Κρήτης, ό άρχιμανδρΐτης Διονύσιος
  Βασιλάκης—ό πατήρ Διονύσιος, δ
  πως τόν ήξερε καί τόν έλεγεν ό κό
  σμος. Τύπος ίσορροτΐημένου άνθρώ
  πού, είς τόν οποίον, δέν ξέρεις τί νά
  πρωτοθαυμάσης:Τήν καλωσύνη, τό
  γβρό <αι ζυγισμένο μυαλό, την εύθύ τητα τοι> χαρακτήρος, την άκατάβλη-
  τη θέληαι καί δραστηριότητα, την ά
  πλότητα των τρόπων καί την είλικρι
  νή εύπροσυγορίαν. Σύνθε-σις άρμο
  νίκη άπό την ότιοΐαν δέν ελειπε τί
  ποτε. Σύνθεσις άπό κεΐνες πού δέν
  συναντώνται συχνά σέ καμμιά κοι¬
  νωνία. Κοντά τού δμως ήσθάνεσο
  άκόμη, δτι ή άρμανΐα αυτή άν ήταν
  φυσική καί,άβίαστη,ήταν συγχρόνως
  άποτέλεσμα προσωπικής εύσυνειδή-
  τού εργασίας καί μακράς προσωπι-
  ικής προσπαθείας.
  Τύπος^'καί ύπογρρτμμός άληθ»νοϋ
  χριστιανοΰ καί Έλληνος ό πατήρ
  Διονύσιος, ήτο άπό τούς άνθρώπους
  έκείνους, τγού θά μττοροθοε <τέ κάθε συζήτησι νά χρησιμοποιήστις γιά νά δεΐξης ά-οστομωτικά, τόάκαϊάλυτον >κα1 αιώνιον τοθ έλληνοχριστιανικοθ
  (δεώδους. Ώς κληρικός καί μάλιστα
  πνευματικάς—έξομολόγος—άπειέλει
  μοναδικόν φαινόμενον είς την Εκ¬
  κλησίαν μας. ΤΗταν μεγάλης δυνά-
  άό
  χς ηγ
  Την νεκρώσιμον ακολουθίαν είς
  την οποίαν δλαββ μέρος δλος ό κλή·
  <ρος τής πόλεως καί ό ΈκΙσκοπος Λάμπης καί Σφακίω^ν, έλθών έπίτη- 'δες ά πό την επαρχίαν τού, παρηκο¬ λούθησε μέκαταφανή συγκίνησι πλή θος κόσμου πάσης τάξεως καί ήλι ικΐας τΐβύ έγέμισεν άσφυκϊΐκά τόν ναόν τοθ Αγ. Μηνά, ό Κυβερνητ Άντιπρόσωπος, ό Νομάρχης Ηρα¬ κλείου κτλ. Έπικηδείους έξεφώνησαν ό " Κγιος Λάμπης καί Σφακίων Εύμένιος, ό Πρωτοσύγκελλος Ίερδς Μητροπό λεως Άρχιμανδρίτης Εύγένιος καί ό καθηγητής κ Ζευγαδάκης. Στεφάνους κατέθηκαν ή Έθνική "Οργάνωσις Κρήτης, ό τρίτος τομεύς τής πόλεως Ηρακλείου (Ένορία τοθ Αγ. Μηνδ). Μετά την κηδείαν τό σκήνωμα τοθ π. Διονυσίου ετέθη είς αυτοκίνητον, διά νά μεταφερθή είς Ρωγδιάν καί άπ* ίκεΐ είς χήν' Μονήν Σαββατια- νών τής οποίας ήτο αδελφάς, πρός ένταφιασμόν. Ευχάριστος δημοσιεύομεν τόν επι κήδειον τοθ Άρχιμ·, π. Εύγενίου, είς τόν οποίον άπεικονίζεται ή δράσις καί ζωή τοθ έκλιποντος ύιΐβρόχου κληρικοϋ. «Έ» άναφάσει τού θυσιαστηρίου άγίοΐυ έδόξασε περφολήν «γιάσματος. .. ώς ήλιος κλάμπων επί Ναόν Υ¬ ψίστου». Είς ημέρας κατά τάς οποίας περισ¬ σότερον παρά ποτέ άναζητώνται οί α¬ ξιοί Λευΐται, ινα πυκνώσωσι τάς τάξεις των καλών έργατών τής Έκκλησίας, ό¬ λως απροσδοκήτως έξεμέτρησε τό ζήν ·ο πολυσέβαστος καί πολύκλαυστος ΙΙνευμα τικόςκαί έξομολογητής τής 'Ιεράς Μη¬ τροπόλεως Κρήτης, ό σεβάσμιος καί λα- τρευτός μας Άρχιμανδρ'ιτης Διονύσιος Βασιλάκης Άνώτερος ώς άνθρωπος, άνώτερος ώς χριστιανος, ώς διάκονος και λειτουρ ■γός τοΰ Υψίστου! ύπηρέτησεν εύόρκως την Εκκλησίαν επί 46 συναπτά έ'τη κα· •τηνάλωσε εαυτόν έν άφοσιώσει καί αύ· ταπαρνησει υπέρ αυτής και παραδίδει σήμερον άθυκτον την ίε|άν παρακατα¬ θήκην, την οποίαν ^νεπιστεύθη είς τάς άγίας χειρός τού. Ή Έκκλησία άληθώ; Ιν άναβάσει ϋυσιαστηρίου άγιον έδόξα- σε περιβολήν άγιάσματος έκλάμπων έν ταίς ημέραις ημών έγ μέσω, ημών ώς ή· λιος επί Ναόν Υψίστου. «Έμοί τό ζήν Χριστός καί τό άπο- θανεΐν κέρδος». Οί λόγοι ούτοι τοΰ Α¬ ποστόλου Παύλου ερχονται ε,'ις τόν νούν μου άνασκοποΰντα τόν βίον τοί" «ειμνή στου Ίερομονάχον Οί μεγάλοι ούτοι λόγοι τοϋ Αποστόλου των εθνών ύπήρ ξαν διά τόν θρηνούμενον άξιον Λε,υίτην, ή κινητήριος δύναμις καί πηγή, έξ ή; ήντλει καθ" όλην την μακροχρόνιον έν τη Έκκλησις δρασιν τού. Ώς άιτβο,άβα- τον άξίωμα διέπουσιν ούίοι άνευ δια- λείμματος ολόκληρον την ςρωτεινήν «αί τεριμημένηνεπίγειον ζωήν . *αΐ,σΐςιδιο- δρομίαν τού. Άλλά καί διά τουτο πάντοτε καί παν ταχοΰ. »όν σιυνώδβυσεν ή ι/ύλογία τοΰ Θεοΰ ήγαπήθη υπό πάντων.καί Ιπεβλή θη πανΐαχοΰ ώς εξαίβετος φυρΜΐγνωμία, ώςι άνώτερος άνθρωπος καί κληρικός. Άνατραφείς έν παιδείςι καί νουθε- σίαι Κυρίον, είς, περιβάλλον άποπνέον τό άρωμα τής χρισιιανικής^πίστεως καί άρετής είς την χριστιανικήν ^οίκογενεια κήν τού εσιίαν κατ'αρχάς καί έπειτα> είς
  την Ίίρ«νκαί σεβασμίαν Μονήν τάίν^αβ
  βαθιανών Λνέπτ.υξεν από παιδΐ}ΐήςήλ>κίας
  τα σπέρματα των έξόχων χριστιανικών
  καί χοινωνικών άρεΐών, .αΐτινες ι,διε-
  κριναν την προσωπικότητά τον, συνε-
  >ήρωσε δέ διά^ τής εγκυκλίου παι^δεύ
  σεως καί τής^θεολογικής φΐελέτης όσα
  πολύτιμα κεφάλαια τοΐ έδωκεν ή φύ'
  σις καί ή οίκογενειακή καί Μοναστι-
  κή παράδοσις.
  Είς «ήν προβωαικόχητο τοϋ Άςχιμαν
  δρί,του Διονυσίου συνηντήθησαν ·είς έν
  άρμονικώτατον σύνολον ή βαθεία. χρι-
  στιανική πίστις μέ Γΐ,ν, χρηστότητα καί
  ιότΐΊτα τοΰ βίου, ή λιΐή. δίαιαα και
  τό αυστηρόν τοΰ ήθους μέ τό άφιλ,άρ
  γυρον, καί την π^ός τούς, ηέγΐ]χας,
  τάς χήρας, τα όρφανά καί τούς άσθε·
  νεΐς πατρικήν μέριμναν καί προστα¬
  σίαν, ή άφοσίωσις είς την αρχαίαν . πα¬
  ράδοσιν τής Έκκλησίας, ή προσευχή
  καί ή νηστεία καί τό άσκηηκόν ιττεΰ-
  μα μέ την ύγιά συγχρονχαμένην «νΐί-
  ληψιν, ή εύστ«4εια μέ την καρτερίαν,
  ή ταπεινοφροσύνη μέ τό έηφάλλον με¬
  γαλείον, ή πραότης με την οξυτάτην
  οραστηριότητα, ό β'νθ>εος ζήλος μέ την
  παραδειγματικήν είς τό καθήκον άφοσί
  ώσιν καί αυτοθυσίαν.
  (Αυριον τό
  ΑΥΡΙΟΝ.— Ό Καπετάν Πε-
  τρακογιώργης ομιλεί πρός - τόν
  Κρητικόν Λαόν διά τής .«ΝΙ¬
  ΚΗΣ».
  ΛΙΑΝ ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  Η «
  Πρωινή καθημερινή εφημερίς έν, ')Αρα·
  κλιΐφ γνωστή δια τους αγώνας της ώτΐέρ
  των κοινών. Μέ κατεύθυνσιν εθνι¬
  κήν ίτΐαναλ—ιβάνει την ϊκδοσΐν της
  Μτΐειταάπο διακοπήν 4 έτών, λόγφ τής
  έυαράτοο γερμςΐΑΊκης «οιτοχής.Ά(θ(με[να;
  τε την «ΑΡΑΣΙΜ» λίώ
  ό,1
  ίύι
  ΪΩΠΙΚΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 Φεβρουαρίου 1945
  ΙΔΡΥΘΗ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΩΝ
  ΚΑΙ ΕΡΓΛΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
  Την Κυριακήν 2Η Ίανουαρίου προ-
  κειμένου νά ενεργηθώσιν αρχαιρεσίαι
  τοϋ διά πρώτην φοράν είς την νήσον
  Κρήτην ιδρυόμενον «Συνδέσμου Κυβερ-
  νητών κβΛ <ργατών θαλάσσης», συνεκλή θησαν είς τα 'ν Ήρακλείφ προσωρινά γραφεΐα τού Συνδέσμου 30 περίπου μέ λη τής ώς άνω όργανώσεοις. Ό άξιότιμος Λιμενάρχης Ήρα κλείου κ-. Παναγ. Θεοχάρης, παρακλη¬ θείς υπό τής Συνελεύσεως παρέστη κ αί εκήρυξεν την έναρξιν των εργασιών της δι1 όμιλίας τόσον ωραίας καί μεστής πά τριωτικοΰ ενθουσιασμόν, ώστε τα μέλη τού Συνδέσμου έργατών θαλάσσης Κρή της μετά.κατανύξεως ήκουσαν τούς έμ πνευσμένους λόγους τού κ. Θεοχάρη. Ή όμιλία περιεστράφη είς την εξύ¬ ψωσιν τοϋ γόητρον τού Έλληνος ναυτι κου καί είς την κατανόησιν τοΰ καθή κοντος παντός Έλληνος ναυτιλενομέ- νου είς την αγάπην πρό'ς την ναυτιλίαν ό'χι μόνον ώς πηγήν πλούτον άλλά καί ώς συντελεστήν έξυψώσεως τοΰέργάτου είς επίπεδον ανώτερον πολιτισμοΰ. Ό κ. Λιμενάρχης πού πέρασε τή ζωή τού μέ τούς όραμαπσμούς μιάς Έλλη νίκης Σημαίας συναγωνιζομένης τάς ση μαίας των λοιπών χωρών είς όλα τα πελάγη τοΰ κόσμον συνέστησε είς τούς ναντεργάτας τής Κρήτης αγάπην πρός την Πατρίδα καί τό σκάφος πού ύπη- ρετοΰν ή θά ύπηρετήσονν μέ όλο τό φίλ τρον πού επιδεικνύει κάθε συνετός Έλ λην διά τό ίδιον σπίτι τού. Την περισπούδαστον όμιλίαν τοΰ κ. Λιμενάρχον έπευφήμησεν όλόκληρος ή ν__/ι___ ι- · ■ Συνέλευσις ζητωκραυνάσασα υπέρ τής αίωνίας Ελλάδος καί υπέρ τής Έλληνι- κης ναυτιλίας. Μεθ' ό άποχωρήσαντος τοϋ κ. Λιμε- νάρχου ή Συνέλευσις προέβη είς την έπιψήφισιν τοΰ Καταστατικοΰ της καί -'" την άνάδειξιν τοΰ Δ. Συμβουλιον της άποτελεσθέντος έκ των Αλεξ. Φαρ- σάρη ώς Πρόεδρον καί έξαμελοΰς Συμ¬ βουλιον εκ των Έμμ. Στριλιγγά, Σωτ Μαραβέλια Παναγ. Παλαιολόγον, Χαρ Κατεχάκη, Κωνστ. Γιαπιτζόγλου κα' Κων. Κρητικού. Άερομαχίαι υπεράνω τού Βερολίνοΰ! Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν ΕΛΛΑΣ. — Έκπρόσωπος τής Έλλη νίκης Κυβερ· ήσεως εδήλωσε σήμερον δτι δέν έλαβε χώραν χθές είς Αθή¬ νας ή σύσκεψις των αντιπρόσωπον τοΰ ΕΑΜ καί τής Κυβερνήσεως. Οί Στρατιωτικοί έμπειρογνώμονες έργά ζονται διά νά κανονίσουν τάς λεπτο μερεΐας τοϋ άφοπλισμοϋ των δυνά 11 ςι-Λι τεηΓ» Ι~ Λ Α V *γτ _/ - - - μεων τού ΕΛ λΣ. Έπίσης εγνώσθη ότι αί συζητήσεις επί τ·ν ύπολοί πων ζητημάτων θά συζητηθοϋν λις κανονισθούν αί τεχνικαί λεπτο μέρειαι Πιθανόν νά λάβουν χώραν σήμερον. Δύο άντιπρόσωποι των Βρεττανι καί έναντι τής 2ας Βρεττανίας στρα τιδς. Ή 3η Άμερικανική στρατιά κατέ χει τώρα τα 3 έκ των 7 ύδατοφραγ μάτων τοϋ ποτααοΟ Ρόερ. Τα στρατεύματα τοϋ στρατηγοθ Πδτον εισήλθον έντός τί]ς Γερμανίας έκ τοϋ Λουξεμβούργου καί διεπέρα· σαν είς 10 σημεΐα τούς ποταμούς ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΝΑΥΤΩΝ Ή Ναυτική Διοίκησις Κρήτης άνα κοινοϊ ότι, οί κάτωθι, κριθέντες ί'γι είς, καλοΰνται όπως παρουσιασθώσι πρός κατάταξιν είς τάς τάςεις τοΰ Β Ναντικοΰ. Ή παρουσίασίς των θά γίνπ είς τα γραφεΐα τής Ν. Διοικήσεως Μέγαρον Φυτάκη (Γουναλάκη) τήν Δευ¬ τέραν 19ην Φεβρουαρίου καί ώραν 9ην πρωϊνήν. Μυλωνάκης Μιχ., Μηνακάκης ιιιιχ., Ίππιώτης Κωνσ., Κορασάνης Μιχ., Ίε· ρεμίας Κωνστ., Χριστοφοράκης Εύαγ., Καστρινογιάννης Ιωάν., Κωστάκης Κωνστ., Μπ«ρμπαρΐγος Ιωσήφ, Ροΰσ· σος Παναγ., Δουκονμετζίδης Κίμ., Κα¬ μαράτος Έμμ., Μπραγονδάκης Νικ., Πατεράκης Νικ, Κνπράκης Άντ., Μι- χελάκης Σπύρ., Χατζηαναστάσιος Δημ., Προκοπίδης Ιωάν., Κολοβός Γεώργ.', Βουδούρης Παναγ., Δαμιανάκης Δημ., Βοράκης Έμμ., Δεληγιαννάκης Ιωάν., Τσοβολάκης Στυλ., Πέπας Δημ., Λογιά- δης Όρέστ., Παντελάκης Γεώρ., Χαχλι- ώτης Νικ., Αρχοντάκης Έμμ., Κυρια¬ κάκης Κων., Βοσκάκης Λουκάς, Γαλη- ΙΐυτάκΤΙί ΈλβιιΛ- ΎαηνίηιηΓ ' 1 «""' Τσακίρης Άποστ., Καρονζάκης .. Έλευθ.. Κυριακάκης Μιχ., »»«ν^^.,»ηΐ|^ ϋμμ., Δαμαλάκης Ιωάν., Τσαγκαράκης Γεώρ., Σταματάκης Γεώργ.. Κλειδωνιάρης Νικ., Λεμπιδάκης Έμμ., Κοζωρώνης Ιωάν. Παπαδομανωλάκης Βασ., Ψαλιδάκης Μιχ., Χαλκιαδάκης Θεοφ., Έπιτροπά- κης Κωνσ., Βερνάρδος Εύαγ., Παπά δογιαννάκης Γεώργιος. ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ ΟΙΚΟΓΕ¬ ΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΞΟΡΙΣΤΩΝ Σήμερον Παρασκευήν καί ώρα 8—10 μ. μ. θά δοθή είς τόν κινηματογρά- φον «Μινφα»| παράστασις, υπέρ των οϊκογειών των έξορίστων τής πόλεώς μας ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΩΝ Κατόπιν διαταγάς τοθ ύπουργείου τής Γεωργίας απηγορεύθη ή άνευ ά· ΚΟΙιΊΟΜΙΚΒ ΓΑΜΟΙ.—Ό κ. Άσκληπιός θεοδωράκης καί ή δίς Μαρίκα Παπαδάκη ετέλεσαν τούς γάμους των. Παράνυμφος παρέστη ό δικηγόρος Σπύρος Δαφέρμος. ΕγΧΑΡΙΣΤΗρΐΛ.—θεωρούμεν ύιιοχρέ- ωσίν αας δπως ευχαριστήσωμεν καί διά τοΰ τύττου τούς κατοίκους Σχοινια, Ίνίου Μονοφατσίου καί των πέριξ χωρίων, διά την ψιλοξενείαν ήν παρέσχον είς ημάς καί τάς οικογενείας μας κατά τάς ημέρας τής έκΐΐ διαμονής μας λόγω τής διώξεως μας έκ των χωρίων μας τόσον κατά τόν Σεπτέμβριον παρελθόντος έτους δσον καί κατά τα τελευταία θλιβερά έ πεισόδια είς την έπβρχίαν μας. δείας κατασκευή καί μεταφορά ξυ λανθράκων καί ξυλείας. Τα παρανόμως κατασκευαζόμενα θά κατάσχωνται. ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΟΥΡΟΥΝΕΛΑΙΟΥ ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΡΥΘΡΟΫ ΣΤΑΥΡΟΥ Άπό τής προσεχούς Δευτέρας θ' αρχίση υπό τού Διεθνοϋς ΈρυθροΟ ΣταυροΟ ή διανομή μουρουνελαίου είς τό κοινόν. ΕΠΑΝΕΛΗΦΘΗ Η ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ Άπό τής 4ης τρέχοντος μηνός τ ταχυδρομειον Αθηνών έπανέλαβ τήν αποστολήν ταχυδρομείου είς τή Κρήτην. ΑΙ ΕΚΠΟΜΠΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΘΗΝΩΝ: (είς μήκος 499 μίτρων) είς τάς 12,30,13,30,14, 30,19,30,20,30,21,."50, ώρας καί μή τα- χύτητα ΰπαγορεύσεως είς τάς 15.00. Β.Β δ. (Λονδίνον) είς μή"κος 49,41, 31,25, μέτρων είς τάς 8, είς τάς 9, είς τάς 15,15,20,00 καί 23.00 ώρας. ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΠΑΡΙ (είς μήκος -μέ¬ τρων) είς τάς 13,30,19,30,20,45,21,15 καί 22,45 ώρας. ΣΑΘΜΟΣ ΚΑΤΡΟΥ (είς μήκος 29 κων Έργστικών Ένώσεων θά επι¬ σκεφθούν συντόμως τάς "Αθήνας διά νά μετάσχουν ώς παρατηρήται είς τάς διενεργηθησομένας εκλογάς των Ελληνικόν Έργατικών Σωματείων. Ή έκθεσις την οποίαν κατήρτισεν ή υπό τόν Σέρ Ούώλτερ Σίτριν άντι προσωπεία, επί των Έλληνικών ζή τημάτων, θά δημοσιευθή σήμερον είς Λονδίνον. ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ. - Άργά χθές την νύκτα 700 βαρέα Βρεττανι- κά βομβαρδιστικά επετεθησαν εναν¬ τίον γερμανικών στρατευμάτων καί συγκεντρώσεων μεταγωγικών είς ,^.- = Οΰρ καί Σύρ. Είς την νότιον Άλσα- μό-|τίαν ή 1η Γαλλική στρατιά συνέτρι· [το-|ψε κάθε γερμανικήν αντίστασιν. Άεροπλάνα επετεθησαν εναντίον στόχων είς τάς πόλεις των μετόπι- σθεν καί τής Κεντρικής Γερμανίας. Έβομβαρδίσθη υπο Μοσκΐτος τό ΜαγδεμβοΟργον, ή Κομπλέντς, ή Μάν, τό Ντοόσελντορ καί τό Ντούϊ- σμπεργκ. ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Δύο μεγάλαι μαχαι διεξάγονται τώρα επί τοΰ "Οντερ. Ή μία έναντι τοΰ Βερολίνου καί ή δευτέρα είς την Σιλεσίαν. Τα στρα¬ τεύματα τοΰ στρατάρχου Ζούκωφ εση¬ μείωσαν πρόοδον έκκαθαρίζοντα την ά νατολικίιν ονθην τη~< "Π».— -?- * Κλήβ καί Ντότ μετόπισθεν νατολικήν όχθην τοΰ "Οντερ είς χον τομέα μεταξύ Κονστρίν καί Φραγκούρ της. Κατελήφθησαν 50 τοποθεσίαι καί αί Ρωσσικαί προφνλακαί εισήλθον είς "να προάστειον τοΰ Κονστρίν. Τό Κον- Φραγκφούρτης κατελήφθη υπό των Ρώσ σων. Εγνώσθη ότι άερομαχίαι διεξή- χθησαν υπεράνω τού Βερολίνον υπό Σοβιετικών καί Γερμανικών άεροπλά- νων.Τά στρατεύματα τοΰ στρατάρχονΚό νιεφ έκχννόμενα δυτικώς τοΰ "Οντερ κατέλαβον 50 τοποθεσίας νοτιανατολι- κώς τοΰ Μπρεσλάου. Ανακοινωθέν έκ Μόσχας ανήγγειλεν ότι έντός των τελεν ταίων 2 ημερών συνελήφθησαν 16 χιλι- άδες Γερμανοί αίχμάλωτοι. Τό πλεί¬ στον των αίχμαλώτων αυτών, συνελή¬ φθησαν είς την Βουδαπέστην. Το δέ υ¬ πόλοιπον κατά τάς μάχας τού "Οντερ. ΙΤΑΛΙΑ: Ή 5η στρατιά εκέρδισε τόν αντικειμενικόν της σκοπόν διά των έπιθέσεών της νοτιανατολικώς τής Βο- λωνίας. Άεροπλάνα εξ Ίταλικών βά- σεων Ιβομβάρδισαν διύλιστήρια πετρε- λαίου είς την περιοχήν τής Βιέννης καί στόχους είς τα Στενά τοΰ Μπρένερ. ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Ό στρατηγός Μάκ |Άρθονρ εισήλθεν είς την Μανί- λαν. Δι' άνακοινώσεως τον εγνώσθη Ίάπωνες άπώλεσαν έντός 4 ε- βδομάδων 48 χιλιάδας άνδρών, ενώ οί Άμερικανοί μόνον 7 χιλιάδας. °Αμε· ρικανικά άεροπλάνα έκ βάσεων τής Ίν- δίας Ιβομβάρδισβν τό Κο.εγκιντόο είς την Φορμόζαν καί στόχους είς την Ίν- δοκίναν χπι. τΛ ν.~·. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΙ Ε1ΔΗΣΕ1Σ (Ή Έπιτροπή "Επαρχίας Βιάννου) ΤΑΒΕΡΝΑ Π ΡΟΣΕΧΩΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΔΗ—ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ Μεζέθες έκλεκτούς κρασιά άγνά Μία επίσκεψις θά σδς πείση. Σ.Σ. Τό κατ)μα θά πααασκευήζπ καθημερινώς μακαρόνια μέ κιμα. 83, καί 21,70 μέτρων) είς τάς 8,57, είς τάς 10,57, είς τάς 12,55, καί 14, 57, είς μήκος 38,13 καί 29,83 μέτρων είς τάς 19,30, είς μήκος 29,83 μέ¬ τρων είς τάς 20,45, καί είς μήκη 38, 13, καί 483,9 μέτρων είς τάς 22,3ο καί 23,15 ώρας. ΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Ό ίατρικός Σύλλογος Ηρακλείου κα¬ θώρισε ώς εξής τάς ϊατρικάς έπισκέ- ψεις: Επίσκεψις έν τφ γραφείω τοΰ ία· τροΰ δραχ. 300. Επίσκεψις κατ' οίκον δραχ. 400. Ιατρικόν σνμβούλιον δραχ. 500. Αί μή καταβαλλόμεναι άμέσως ά- μοιβαί θά ύπολογίζωνται επί τ^ βάσει τής υπαρχούσης διατίμησεως ημέραν τής Ιξοφλήσεως. ΚΙΜΗΜΛΤΟΓΡΚΦΟΙ «Η Λ Ε Κ Τ Ρ Α» ΣΗΜΕΡΟΝ: ΜέΓτό κινηματογραφικό. άριστούργημβ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙα μέ πρωταγωνίστριαν την Μαρίκα Μέζεΰ. Έκτός προγράμματος πολεμικό Ζουρ νάλ, ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ» ΣΗΜΕΡΟΝ.- ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΤΗΝΕ ΞθΡΙΑ. ώρα τταραστάσεως. 6—8. Έκτός προγράμματος πολεμικόν ζουρ- λ- ΔΗΛΩΣΕΙΣ §ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΘΗΜΑΙ8 Φεβρουαρίον.—Ό Ύ- πονργός των Οίκονομικών κ. Σίδερης προέβη είς τάς κάτωθι δηλώσεις πρός τούς αντιπρόσωπον; τοΰ Τύπου: Τό Υπουργείον των Οίκονομικών άντιμετωπίζει το ζήτημα τής μισθοδο- σίας των δημοσίων ύπαλλήλων, ό αριθ μός των οποίων είναι έξατρετικώς μέ¬ γας ώς καί των συνταξιούχων οί όποΐοι έπίσης έχουν αύξηθΉ κατά πολύ. Δαπάναι έπίσης μεγάλαι θά προκύ- ψουν διά την πρόνοιαν καί τάς ανάγ¬ κας τοΰ στρατοΰ, ώς καί διά την κα¬ τασκευήν των κατεστραμμένων τεχνικών :ργων '"----' δών πρέπει σαν φειδώ, ΤΤλήρης συμφωνία είς την συνδιάσκεψιν των Τριών. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Φεβρουαρίου.—Τό υπουργείον πληροφοριών τής Μέγα λης Βρεττανίας εξέδωκε ανακοίνω¬ σιν διά τής οποίας κοινοποιεΐται επι¬ σήμως ή συνάντησις των κ. κ. Τσώρ τσι Στάλιν καί Ροϋσβελτ.Ή σύσκε- ψις λαμβάνει χώραν είς την περιο χήν τού· Εϋξείνου Πόντου. Οί τρείς άρχηγοί συνοδεύονται υπό των άρχη- νών των επιτελείων των καί τούς κατα την νάλ. Απωλέσθησαν4δελτ(α Έρυθροϋ Σταυ ~· ρου άνήκοντα είς τόν Νικόλαον Πα- πυρακην, 'Ο ευρών «ς τα «ροσκομίση είς τα γραφεΐα μας. '' ^ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ■ ■ II» » — Προσκαλεϊται Γενική Συνέλευσις ι- διοκτητών αύτοκινήτων έν τώ Έπαγγελ ματικω Έπιμελητηρίφ Ηρακλείου πλα τεία Καλλεργών τήν προσέχη Τετάρτη· Μην Φεβρουαρίου καί ώραν 5 μ.μ Έπομένως τό σκέλος των έξό - ■ νά κατασΐρωθχί μέ πά- __ Τ___, νά περιορισθούν δέ αί δαπάναι είς τάς απολύτως άναγκαίας. Έν συνεχεία ό κ. Σίδερης εδήλωσεν ότι οί συντελεσταί των φόρων θά προ- σαρμοσθοΰν πρός τάς τιμάς. ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου —Ή Πα- νελλήνιος Ένωσις Έμπόρίίν απέ¬ στειλεν είς την Κυβέρνησιν ύπόμνη- μα διά τοθ όποίου ζητεΐται ή κατάρ¬ γησις τοθ Δημοτικοό φόρου των εισ¬ αγομένων έκ τοθ έσωτερικοθ έμπο- ρευμάτων, ή οίκονομική ενίσχυσις των έμπόρων διά τής χορηγήσεως μα κροττροθέσμων δανείων, ή έπανίδρυ- σις τής Ενώσεως Είσαγωγέων καί τέλος ή προστασία τοθ ενοικιοστα¬ σίου διά τούς έμπόρους. ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΑΙ ΣΥΝτΑΞΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου.— Ό ύ τα πρακτορειακάς πληροφορίας διε- ξάγονται συζητήσεις διά την παγκό¬ σμιον ασφάλειαν τής είρήνης. Έπί¬ σης εμελετήθη τό σχέδον τής κατο- χής τής Γερμσνίας καί απεφασίσθη ή δημιουργία μιδς μονίμου διεθνοθς οργανώσεως διά τήν παγκόσμιον ασφάλειαν. Επίσημον ανακοινωθέν θά εκδοθή μετά την λήξιν των συ· ζητήσεων.0Ό διπλωματικάς συνεργά- της τοϋ Ρώυτερ τηλεγραφεΐ δτι |κα- τά τάς μέχρι τοϋδε συζητήσεις έπεσ- φραγίσθη ή στρατιωτική κσταδίκη τής Γερμανίας. Πρός τήν Δρέστην ΟΝΔΙΝΟΝ 8.—Κατά Γερμανικάς .^-----^*, ^ -ί-εμρουρριου.— Ή πληροφορίας τα στρατεύματα τοθ Βελγική Κυβέρνησις τοΰ κ. Πιερλώ πά- Ζούκωφ διέβησαν τόν Όντερ είς 5 ρητήθη. Ή Βουλή θά συνέλθη σήμερον σημεΐα μεταξύ Φραγκφούρτης καί διά νά δώσ£ ψήφον έμπισΐοσύνης διά Κουστρίν καί εγκατεστήσαν μικρά τήν Κυβέρνησιν Πιερλώ. ΐΓηηνβΛιι«Λ··.~·— ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Φεβρουαρίου. τα νεωτέρας πληροφορίας —νΠΤΟΜΟΙ Ε1ΑΗΓΡΙΤ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Φεβρουρρίου.- Ή ελγικη Κυβέονππ.Λ το.-, .- π...(>
  ρας πληροφορ
  Χθές ήΌλλανδ,κή ΚνβΙ
  ταΰθα Όλλανδικοί π
  Ιπιβεβαιοΰν τήν
  άνακοίνωσις θ'ά
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Φεβρ
  η έκ Βονκονρεστίου
  τοΰ τέως πρωθ
  "°,τΐώτεΡ^ ό στρατάρχης Κόνιεφ
  Οί ΤΠΪ ι^^ "Ρ^γεφύρωμά τού είς
  κύκλο χΓ ™ζ ^"«Ρ1»»» Χιλιόμετρον καί
  ·ρ ' Ι^στεύεται δτι θά βξακολύσΠ δύο έ
  η Φβρουαρίου
  θέματα: Παραίτησις
  Γραμματέως
  ,- - " ε—(·,
  Πρόεδρον καί
  ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΟΥ ΛΑΓΟΥ
  Καθιστώ γνωστόν είς τό σεβαστόν κοΐ1·
  νόν τής πόλεως 8τι ή ταβέρνα μετεφέρ¬
  θη ηαρά τήν Πολυκλινικήν Ηρακλείου.
  Η Διεύθυνσις διατεθειμένη ύπόσχεται
  νά παράσχη μεγάλην προθυμίαν καί ά
  κραν καθαριότατα μέ έκλεκτούς μϊζέδες
  είς τήν ττολυττληθή πελατείαν της.
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  ΕΜΜ«Γ1. Δ. ΔΕΣΠΟΤΛΚΗΣ
  πουργός των Οικονομικόν 'έ&ωσεν
  εντολήν δπως οί μισθοί των δημο-
  σίων ύπαλλήλων καί αί συντάξεις
  πληρώνωνται τήν 1, 11 καί 21 έκά
  στου μηνός, χωρίς νά έκδίδεται έκά
  στοτε είδική διαταγή.
  Η ΟΙΚΟΝΟΜ. ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου.— Ό Ύ
  πουργός των Οίκονομικών ανεκοίνω¬
  σεν ότι κατηρτίσθη σχέδιον νόμου
  διά τοθ όποίου συνιστάται Άνωτάτη
  Έπιτροπή Οικονομικάς Ανασυγκρο¬
  τήσεως τής οποίας θά προεδρεύτ) ό
  κ. Πρωθυπουργός.
  ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑΝ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου. — Αί τι¬
  μαί των τροφίμων είς τήν Κεντρικήν
  Αγοράν έκυμαίνοντο χθές είς τα
  ίής έπίπεδα.
  Ψωμί άσπρο 160, μαθρο 80, κρέ
  άς: ΒοΟς 220, άρνί 260, χοϊρος 290,
  Ιλαιον 200.
  ΔΙΑ ΝΑ ΠΑΤΑΧΘΗ
  Η ΜΑΥΡΗ ΑΓΟΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου; —Ή Έ·
  πιτροπή ΣυντονισμοΟ απεφάσισεν δ¬
  πως ανατεθή ρ,γ τΑ^ ά.-------^ — ■
  ή
  μί/. νΤΙΚβ1μβνιΚΟν σΚΟπον τήν
  κ°τάλτΐΨιν της Δρέσδης. Ή δευτέρα
  βασιλεύς σννωμίλησεν έπίσης επί μα-Ι ΑθΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου.-Τό έκ-
  κρον μετα τοΰ Πρόεδρον τής Κυβεοντί-1δθθέν σή^εΡ·ν επίσημον άνακοινω-
  σεως -τρατηγοϋ Πλαστήρα καί τοΰ ποε θέν το° Έλλην^ο0 Ύπουργείου Άε·
  σβευχι,υ τής Μεγάλης Βρεττανίας κ. |Ρ°™ΡΙα« *ν°Φέρει δτι μονάδες τής
  Λυπε. Ιον^ Ανιιβασιλέα επεσκέφθη διά Ι —λλΠνικης άεροπορίας επετεθησαν
  πρώτην φοράν ό Πρεσβευτήςτής Του0Ιέναντ1ον όΧυΡών θέσεων των Γερμα·
  .κια?,?· Ένςί Άχαγιιίν. ™ Ρ νών είς τήν Μήλον. Αί ίπιχειρή
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Φεβοουαοίο,, — Ά,, Ιδιεξήχθησαν υπό δυοϊΐΡνΡϊη,η.οι
  μβνεκκ δ,» 6 Πρόεδρος τής Πα^αγουά-
  ης θα υπογράψη σήμερον δίάταγμα διά
  τού οποιου κηρύσσεται ή χώοα είο κατά
  Αξονος.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Φββρουαρίου.— Ό κ.
  «
  , Ισπανι
  υ.—- Ό κ !
  γός τής Δη'
  ώρησεν χβές|
  μετα των ηγετων των Αην»,,,Λ_..
  ηγετών
  οί οποΐοι είναι
  βερνήσεως
  Φράνκο.
  «αι τοΰ
  οργανώσεων
  κατά τής Κν
  ής Κν
  καθεστώτος
  Αναμείνατε την προσέχη θεατρικήν παρά¬
  στασιν των ΝΑΥΤΟΓΤΡΟΣΚΟΠΩΝ ΜΑΣ.
  , -..,^^^», νΛΐιοφαυισεν ό¬
  πως ανατεθή είς τήν Άγροτικήν Τρά
  πεζαν ή προμήθεια διά λογαριασμόν
  τοθ Κράτους ή άλλων όργανισμών
  ή έπιχειρήσεων, είδών πρώτης άνά-
  γκης διά νά επιτευχθή ό έλεγχος των
  τιμών καί νά παταχθή ή μαύρη ά·
  γορά,
  ΕΠΑΝΗΛΘΕ
  Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Φεβρουαρίου. — Διά
  τοϋ καταπλεύσαντος είς τόν λιμένα
  Πειραιώς ατμοπλοίου «Κόνια» επα¬
  νήλθε ό πρεσβευτής τής Τουρκίας κ.
  Ένίς Άκαγιάν,
  Ό κ. Λόου
  διά τα έν^ΕΑΑάδι
  . ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 ΦεβρΟναρίου.- ·0
  υπονργος ανευ χαρτοφυλάκιον κ. Λόον
  ερωτηθείς δ,ά την στάσιν την όποΓ
  *« τηρησΏ η Βρετταν.κή Κνβέρνησις έν
  όψει της χαταδίκης είς θάνατον όπα-
  δων τον ΕΛΑΣ, απήντησεν: Πληοο^-
  ρονμαι ότι δέν έδημοσιενθησαν πλήρως
  «τειδησε,ς αυταί. Ό έν ΆθήναΪ ποε-
  σβεντης μας # ά £"15Χ
  , -. -ι- - -ι—.....-■"
  διεξήχθησαν υπό δυσμενεΐς γ
  συνθήκας έμποδίζουσαι την άκριβή
  διαπίστωσιν των άποτελεσμάτων.Ά
  παντα τα άεροπλάνα έπέστρεψαν
  είς τάς βάσεις των.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Φεβρουσρίου.—Ή
  ,)ώτη Άμερικανική στρατιά προε-
  λαύνουσα έν δψει σφοδράς άντιστά-
  σεως έφθασε είς σημείον Ινα χιλιό¬
  μετρον άπό τόν Σμίτ τό οποίον δε-
  σπόζει των ύδατοφράκτων τοθ Ρόερ.
  ΥΣΤλΤΗΣΤΙΓΜΗ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Φεβρουαρίου.— Κα¬
  τά τάς τελευταίας Γερμανικάς πλη¬
  ροφορίας οί Ρώσσοι ευρίσκονται είς
  απόστασιν 35 μιλλίων έκ τοθ Βερο¬
  λίνου. Οί Γερμανοί ρίπτουν έφεδρεΐ-
  ας είς |τά προγεφυρώματα τοθ στρα
  τάρχου Κόνιεφ.
  Κατ' άλλας πληροφορίας οί Ρώσ-
  σοι πλησιάζουν τό Νιές επί των Τσε
  χοσλοβακικών συνόρων άπό τό 6-
  ποΐον άπέχουν 7 μίλλια.
  ΑΘΗΝΑΙ 8.—"Ολίγον πρό μεσημ¬
  βρίας τής σήμερον έπανελήφθησαν
  είς Βάρκιζαν αί συνομιλΐαι των άντι-
  τφοσώπων ΕΑΜ-Κυβερνήσεως. Είς
  την σύσκεψιν παρέστησαν κσΐ 2
  Βρεττανοί άξιωματικοΐ <>^
  τικ λ τοΟ ΣΐραιηνοΟ ί^'
  «III