96394

Αριθμός τεύχους

4987

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

12/10/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ ΜΙΝ2ΤΑΥΡΟΥ
  ίΊ!Ε.ίΥ»ΟΣ ΖΥΝΤΑΚΤΗ2 ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ-
  Αιγυπτου
  έτησία λίρσι 3
  έξαμηνος ί
  Άμερικής
  έτησια όολ. 15
  έξάμηνός » 8
  Τιμή
  κοτά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  12
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1938
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ *987
  ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΓΗΣ
  ΙΑΙ ΤΟ ΜΕΑΑΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  Είνε γενική σχεδόν ή αν¬
  τίληψις ότι ή Ελλάς αποτε¬
  λεί χώραν έξαιρετικώς πτω-
  χήν καί ότι ή ανάπτυξις τής
  βΐκονομίας της συντελεΐται
  μέ Ιδιαιτέρως βραδύν ρυθ¬
  μόν. Οί έξετάζοντες μάλιστα
  έπιπολαίως τα πράγματα φθά
  νβυν μέχρι τοϋ σημείου νά
  φρονούν ότι δέν εσημειώθη
  χατά τα τελευταία μεταπο-
  λεμικά έτη καμμία σημαν-
  τικη μεταβολή επί τα βελ-
  τίω. Έν τούτοις αί έκθέσεις
  τού Ανωτάτου Οίκονομικοϋ
  Συμβουλίου καθώς καί τό
  δίλτίον τής «Οίκονομικής έ-
  Κΐτΐΐρίδος τής Ελλάδος» πα-
  ρϊχουν στοιχεΐα αρκούντως
  Ιχκνοποιητικά διά την. συν-
  «λβσθεϊσαν πρόοδον καί ε-
  ^ιρετικώς ένθαρρυντικά διά
  τό μέλλον. Σύμφωνα μέ τα
  οτοιχεΐα αύτά ή γεωργική
  παραγωγή τής χώρας ύπερε-
  τριπλασιάσθη κατά την τε¬
  λευταίαν δωδεκαετίαν. Κατά
  τα τελευταία μάλιστα έτη,
  τα άπό τοΰ 1929 καί έντεϋ-
  Βεν,ή αύξησις τής παραγωγής
  υπήρξεν άλματική. Είνε δέ
  χκρακτηριστικόν ότι ή αύ¬
  ξησις εσημειώθη κυρίως είς τα
  σιτηρά, τα όσπρια, τα λαχα-
  νικά, τα ειδή τής διατροφής
  έν γένει. Σήμερον κατορθώ¬
  νομεν νά καλύπτωμεν τα
  δύο τρίτα των άναγκών της
  καταναλώσεως είς άρτον, διά
  τη; έγχωρίου £ σιτοπαραγω-
  γής. Είμεθα απολύτως αύ·
  τάρχεις είς πατάτες καί λα-
  χανικά καί ώς πρός τα ό-
  οπρια καλύπτομεν τό μεγα¬
  λύτερον μέρος των άναγκών
  μας μέ την έγχώριον παρα¬
  γωγήν. Εγίναμεν τελείως
  αύτάρκεις είς βάμβακα. Καί
  έχι μόνον τουτο."Εχομεν καί
  μεγάλα ηερισσεύματα πρός ε¬
  ξαγωγήν. Έν τω μεταξύ δέ
  εξήχθησαν καί νέαι καλλι-
  ίργειαι, όπως τής όρύζης, τής
  βέγιας καί διαφόρων άλλων
  {(δών. Ή μάχη τοϋ σίτου
  πβύ ήρχισε πρό δεκαετίας
  χκί συνεχίζεται εισέτι, άπέ
  δνκε τάς πρώτας νίκας, τα
  πρώτα ίκανοποιητικά άποτε-
  λέσματα.
  Τό χήρυγμα τής στροφής
  κρός την γήν καί τής έντα-
  τιχυτέρας καί έπιστημονιχω
  τέρας εκμεταλλεύσεως τη;
  έκαρποφόρησεν. Μέ την εκ¬
  τέλεσιν των παραγωγικών
  5ΡΥ«ν, μέ την ενίσχυσιν τής
  ΆγροτικήςΤραπέζης Χ«ί την
  Χκθοδήγησιν των Γεωργικών
  'Υπηρεσιών, οί αγρόται μας έ
  «εδόθησαν μέ ζήλον είς τό
  έργον των. Ένέτειναν τάς
  προοπαβείας των. Έγονιμο-
  "βΐησοιν μέ τβν μόχθον καί
  τόν Ιδρώτά των την γήν.Καί
  ϊηέτυχαν καταπληκτικήν αΰ
  ίΐοιν τής παραγωγής. Ά-
  διάψευατοι μάρτυρες είναι
  οί έπίσημοι άριθμοί καί τα
  °τ«τιοτικά στοιχεΐα. Δέν
  γεννάται λοιπόν βύδεμία πλέ
  βν άμφιβολία ότι άν βλοκλη
  ρωθοΰν τα παραγωγικά καί
  ουγχοινωνιαχά εργα— πράγ
  Η« πού θά γίνη ασφαλώς καΐ
  ιβλύ συντόμως μάλιστα—
  *«ί άν έντείνωμεν ετι περισ
  οότερβν τάς προσπαθείας μας
  θ* χατκοτώμεν ταχέως, γε
  «ργικώς τουλάχιστον, έξ β
  λοχληρου αύτάρκεις.
  Άλλά ή άνοδος τοΰ δεί
  τής οικονομικάς μας
  ρΟς, δέν σημειώ
  είς τβν τβμέα τής
  γεωργίας μόνον. Συντελεί
  τ«ι% πκντοϋ. Είς όλβυς τούς
  Χλάδους, είς όλους τούς το-
  *Ιξϊ5 τής πβραγωγής. 'Η βιβ
  Μπχοινία μας παρβυσίασε τα
  τελευταία Ιτη ίχανβπβιητι-
  *&>τάτην άνθησιν. Τοιαύτην
  μάλιστα, ώστε ή Ελλάς ν ά
  " βιομηχανικώς
  Βαλκανιχήν.
  ναυτιλία μας έπίοης άνε
  βή&, «νεδημιουργήθη
  καί κατέχει επίζηλον θέσιν,
  έρχομένη μεταξύ των πρώ-
  των καθ" δλβν τόν κόσμον
  Καί τό εμπόριον έπίσης εχει
  νά παρουσιάση σημαντικήν
  εξέλιξιν. Ασφαλώς δέ θά ή¬
  το πβλύ καλυτέρα ή κατάβτα
  σίς τού εάν, λόγω τής οίκο-
  νομικής άνκταραχής πβύ συν
  εχλόνισε τόν κόσμον κατά
  τα τελευταία ετη, δέν έτί
  θεντο οί φραγμοί καί τα τε-
  λωνιακά τείχη μεταξύ των
  κρατών πού παρημπόδισαν
  σοβαρώς την δράσιν^ καί την
  πρόοδον τοϋ έμπορίου.
  Μ έ νού ν ωρισμέναι μόνον
  κλάδοι τής έθνικής οίκον©
  μίας, όπως είνε ή άλιεία, ή
  μεταλλουργία, ή εκμετάλλευ¬
  σις γενικώς τοϋ όρυκτοΰ μας
  πλούτου, πού δέν παρουσιά-
  ζουν σημαντικήν εξέλιξιν
  καί πρόοδον. Άλλά καί είς
  τούς τομεΐς αύτούς πιστεύο¬
  μεν ότι συντόμως θά επέλθη
  μεταβολή καί βελτίωσις. Δι¬
  ότι ή κυβέρνησις μελετά ήδη
  επισταμένως την οργάνωσιν
  καί συστηματικήν εκμετάλ¬
  λευσιν των πλουτοπαραγωγι-
  κών αυτών πηγών.
  Τα πράνματα λοιπόν καί οί
  άριθμοί μάς πείθουν, ότι ή
  Ελλάς δέν είνε όσον έπι-
  στεύετο γενικώς, πτωχή.Ότι
  τα τελευταία έτη εχει ση-
  μειώσει άξιολόγους προόδους.
  Καί ότι Ιχει όλας τάς δυνα-
  τότητα νά εξασφαλίση πλή-
  ρως την αύτάρκειάν της καί
  νά διαθρέψη μ έ άνεσιν τόν
  πληθυσμόν της· Τό τελευ¬
  ταίον δέ αύτό πρέπει νά θέ-
  σωμεν ώς σκοπόν των περαι¬
  τέρω - ένεργειών καί προ-
  σπαθειών μας. Καί πρός αύτό
  οφείλομεν^ ν' άποβλέπωμεν.
  Διότι ή αύξησις τής έθνικής
  παραγωγής θά συντελέση είς
  την άνόρθωαιν καί των δημο
  σίων καί των ίδιωτικών οίκο-
  νομικών μας. Θά έχη ώς ά-
  ποτέλεσμα την βελτίωσιν
  των όρων διατροφής καί δια
  βιώσεως έν γένει τοΰ λαοΰ
  μας. ©ά αποβή ό κυριώτερος
  παράγων ύγείας καί πολιτι-
  σμοΰ. Διότι όπβυ ύπάρχει
  πλοΰτος, έκεΐ ύπάρχει καί
  ύγεία σωματική καί άνθησις
  πνευματική.
  Όπου ύπάρχει υλικάς πολιτι
  σμός έκεΐ άναπτύσαεται καί
  πνευματικός τοιούτος. Καί ή
  Ελλάς πρέπει ν' αποβλέπη
  συνεχώς είς την δημιουργί
  αν νέου, ίδικοΰ της έθνικοΰ
  πολιτισμοΰ, ύλικοΰ καί πνευ
  ματικοΰ. Είς αύτό πρέπει νά
  στρέφωνται τα Ιδανικά της
  είς τό εξής, άφοΰ τό όνειρον
  τής Μεγάλης Ίδέας διελύθη
  μέσα είς τούς κχπνβύς τής μι
  κρασιατικής συμφοράς.
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η
  ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΐρΡΕΥΤΡΙΑΣ
  Ένα άπό τα ολίγα ώραία
  πράγματα πού ίχει έ κόσμος—
  γράφει έΛεοπάρντι—είνε δ...θάνα
  τος. Δέν ξέρω άν αύτό είχεν ύπ'
  δψίν της ή χορεύτρια Άντα Έ
  δουαρντ τοθ ΙΊχάγ&υ— άπό τάς
  περιφημοτέρας τ&ΰ χόσμου—διά
  νά απαγορεύση νά τής άμαυρώ
  σ&υν την ώραιότητα τοθ σώματίς
  της μέ μίαν &ύλήν έγχειρήσεως
  πρός θεραπείαν σχωληχοειδίτιδος.
  'Ωστόσο ή χοριύτρια ήξερε δτι θά
  πεθάνη άν δέν ίχανε. την έγχεί
  ρήσιν κοί συνεπώς έμάντευε την
  ώραιότητα τ&Ο θανάτου της.
  Διά την μύτην τής Κλεοπάτρας
  Είπαν πο/λά τά σχωπτιχά. Διά τό
  σώμά της δμως, τίποτε... "Οπως
  άναφέρη έπ' εϋχαιρία τοθ ανωτέ¬
  ρω γεγονίτος, ό έρανιστής, ή Κλε
  οπάτρ» είχεν ίνα οώμα δπέροχο.
  Έσυνήθιζε νά έπιδεικνύεται τυ-
  λιγμένη οέ χάποιο λϊπτό κοί ά-
  παστράπτον δέρμα. "Αλλοτε, δ-
  ταν πρωτοιμφανίσθη στόν Ίούλιο
  ϊνας ϊοθλος την μετέ-
  φερε μέσα σ' ενχ τάπητα. Ό
  Καίσαρ την άντίκρυσε δπως καΐ
  την Ευαν ό Αδαμ. Καί δπετάγη
  άμέσως! Ή χορεύτρια Άντα συνέ
  βαινε νά παρουσιάζεται μέ τόν
  ίδιον τρόπον είς τούς θεατάς. Τα
  χειροκροτήματα πού τής άπενέ-
  μοντο ήσαν διττής σημααίας: Διά
  τόν χορόν της πρώτον καί δεύτε
  ρον διά την απαράμιλλον πλα·
  στικότητα καΐ την όνειρώδτ} λευ
  κόΐητα τοθ σώματός της. Ένας
  Φειδίας θά ενεπνέετο χάρις είς
  αύτό καινούργιες γλυπτικές άρμο-
  νίες. Θά έπανελαμβάνετο Ισως καί
  ή δίκη τής Φρύνης Δέν θά ήτο
  λοιπέν κρΐμα άν μία έγχείρησις
  διέκοπτε κατά τίν άδοξώτερον
  τρόπον, δλα αύτά τα ώραία πράγ
  ματα,
  θά πήτε: Τοθ θανάτου ανωτέρα
  όπωσδήποτε δέν είνε ή ζωή; Καί
  άν παραδεχθώμεν δτι είνε, ανωτέ¬
  ρα τής ζωής άπομένει κάποτε ή
  ίδέα. Είς την τέχνην ιδίως, α&τή
  ή ίδέα Ιπρεπε νά τα εμπνέη δλα.
  Νά μή φθάνη σέ σ'ομβιβασμούς
  Νά παραμένη—είτε πληρώνει είτε
  δέν πληρώνει ό πελάτης.—ώμορ-
  φιά πάντοτε. Ό Κάρολος Μπων-
  τελαίρ είς τό γνωστό σοννέτο τού
  λέγει γιά την ώμορφιά:
  .. λευκή σάν κύκνος, μέ καρδιά
  σάν χιόνι παγωμένη·
  έχθρεύεται την κΐνησι
  πού τή γραμμή άσκημαίνει...
  Ή χορεύτρια Άντα Έδουαρντ
  είχε μέ τό μέρος της αυτή την ώ
  μορφιά. Ήταν ώραία σάν δνειρο
  Ιμαρμάρινο. Καμμία περιττή χει-
  Ιρονομία, καμμιά κηλίδα δέν υ
  πήρχε στή γλαυκή παράστασι τοθ
  όνζίρον αύτοθ, είτε έν κινήσει,
  είτε έν άκινησία. Μία ούλή έγχει-
  ρήσεως θά ήτο τό άνοητότερο
  καί δβριστικώτερο των πραγμά-
  των: Γιατί νά μή παραμείνη τό
  δνειρο αύτό ώς άνάμνησις παρά ώς
  μορφή ζωντανή, ήλαττωμένης έπΐ-
  βολής, Ή καρδιά μποροθσε νά κα
  ταντήση ψυχρή μπροοτά στήν ά·
  γάπη τής ζωής. ΆρκεΙ δτΐ ένι-
  κοθσε ή τέχνη!
  * *
  *
  Βεβαία Ιχει γενικώτερο χαρα-
  χτήρα ή πραξι τής χορευτρίας
  τοθ Σικάγου. Καί σ' έμάς έδώ,
  καί σ' 8λο τόν σκεπτόμενον κό-
  σμο. Μεταπολεμικώς 8σο βαδί-
  ζομε, ή ίδέα παύει νά είνε κί-
  νητρον των άνθρώπων. Έχείνο
  πού επΐκρατεϊ άτομικώς καί συ-
  νολικώς είνε τό σαρκίον. Κάτι
  τέτοιες έξαιρέσεις, πού ήσαν καί
  παλαιότερα συνήθεις μεταξύ καλ
  λιτεχνών καί μή, άξίζει νά έ-
  παναλβμβάνωνται. Ποίος ξέρει!
  Άπό τα παραδείγματά τους μπο-
  ρεΐ νά έπηρεαοθή μιά μερά ή
  ανθρωπότης. Νά γυρίση τα μάτια
  της στίς ώραΤες πράξεις, νά συγ
  κεντρωθη' περισαότερο στίς ώραϊ-
  ες αύτοθυσίες. Διαφορετικά είνε
  ζήτημα άν θά μπορέση ποτέ νά
  συνεχίση τίς μεγάλες ίστοριχές
  καί φωτεινές τροχιές.
  ΑΣΝΟΔΑΙΟΣ
  Μετά τό σύμφωνον τοΰ Μονάχου
  Η
  ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ
  ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
  ΑΡΘΡΟΝ ΤΟΥ κ. ΤΣΩΡΤΣΙΛ.
  2ον (τελευταίον)
  Θά ήτο έλλειψις είλικρινεί-
  σς ή άρνησις δτι όλόκληρος ή
  βάσις τής έξωτερικής πολιτι
  κης τής Γσλλίας έν τή κεντρι-
  κή καί άνατολική ΕύρώπΓ) έξη
  φανΐσθη. Έξ άλλου δέν είναι
  δυνατόν νά κατηγορηθή ή Γαλ
  λ(α δΐι δέν έτήρησε τάς στρα¬
  τιωτικάς ύποχρεώσεις της έναν
  τι τής Τσεχοσλοβακίας.Ή υπό
  θέσις αυτή κοθίστατο ίσχυρά
  μόνον είς περίπτωσιν ποΰ θά
  εγίνετο επίθεσις κατά τής Τσε¬
  χοσλοβακίας. Μόνον ή έναρ
  ξις ένόπλου ρήξεως θά έθετεν
  έν ισχύϊ την ύποχοέωσιν ποΰ
  είχεν άναλόβει ή Γαλλία.Μία
  άφόρητος πίεσις ήσκήθη άπό
  την Γαλλίαν καΐ την Αγγλί¬
  αν επί τής τσεχοσλοβακικής
  κυβερνήσεως ή όποΐα έκάμ-
  φθη κσί ύπέκυψεν είς αυτήν.
  Ημπορεί κανείς ασφαλώς
  νά υποστηρίξη δτι έ"ν μέγα
  έ'θνος σύμμαχον μιθς χώρας
  εχει τό δικαίωμα ν' ασκήση
  πίεσιν έπ' αυτής, έντός ωρι¬
  σμένων όρΐων, διά νά μή ριψο
  κινδυνεύση πολύ σημαντικώτε
  οα συμφέροντα. Μο>αταϋτα
  εάν ή κυβέρνησις τοϋ προέ-
  δρου Μπένες ηρνείτο ν' απο¬
  δεχθή τάς προτάσεις πού τής
  είχον υποβληθή πρό τής 20ής
  Σεπτεμβρίου χωρίς νά τάς έ-
  ξετάσρ δεόντως καΐ εάν κατά
  συνέπειαν, ύφίστατο επίθεσιν
  έκ μέρους τής έθνικοσοσιαλι-
  στικής ΓερμανΙας καί άνθΐστα
  το εκουσίως κατά τής σκλη
  ρας καί αιματηράς έπιθέσε-
  ως, ή Γαλλία θά εΐχε, λόγω
  τοθ γεγονότος τούτου την ε¬
  πιτακτικήν υποχρέωσιν νά ε¬
  πέμβη κσί ή Αγγλία θά η¬
  ναγκάζετο ν ά βοηθήση την
  Γαλλίαν. Οΰτω δέν ημπορεί
  κανείς νά είπη. δτι ή Γαλλία
  πσρέβη τό γράμμα ή τό πνεΟ
  μα των υποχρεώσεων της. Εί¬
  νε φυσικά δίσκολώτερον νά
  λεχθή δτι ή Μεγάλη Βρεττα-
  ν(α ή όποία δέν είχεν υπο-
  χρεώσεις Ιναντι τής Τσεχοσλο
  βακΐας, ευρέθη ύλικώς έν ά·
  ταξ'α. Τό γόητρον καί τό κΟ-
  ρος των δύο δυνάμεων εχρη¬
  σίμευσαν ώς τόσον είς την ε¬
  πιβολήν μιάς άδικΐας: Ή άδι-
  κία οΰτη θά μειώοη δυστυχώς
  την επιρροήν των είς άλλας μι
  κράς χώρας. Δέν θά είνε εΰ·
  κολον ν' άνακτηθή ή άπολε-
  σθεΐσα έμπιστοσύνη. Όλοι οί
  πολαικοΐ των μικρών χωρών
  τής Εύρώπης, οί ,όποΐοι ήγω·
  νΐσθησαν συστηματικώς νά
  προόΌνατολΙσουν την πολιτι
  κήν των πρός τάς όδούς τοθ
  | έθνικοσοσιαλισμοΰ,οίόποΐοι κα
  ' τήγγειλαν την αδυναμίαν των
  δημοκρατιών καΐ τα προσκόμ-
  Ι ματα ποΰ προβάλλει είς την
  δρδσίν των τό κοινοβουλευτι¬
  κόν σύστημά των, ευρίσκουν
  τώρα δικαιολογημένας τάς άν
  τιλήψεις των. Όλοι δσοι συν-
  ειργάσθησαν μέχρι τοϋδε την
  Γαλλίαν καί την Αγγλίαν, έ-
  πικαλούμενοι τάς πραγματο-
  ποιήσεις καΐ τα άποτελέσμα-
  τα τοΟ μεγάλου πολέμου, 8-
  λοι δσοι άντεπροσώπευον
  στο^εΐα άντιτιθέμενα είς τό
  όλοκληρωτικόν σύστημα, έγε
  λοιοποιήθησαν καΐ άπεθαρρύν
  θησαν. Τουτο έφαρμόζεται είς
  την Πολωνίαν καί τάς χώρας
  τής νοτιοανατολικώς Εύρώπης.
  ΠαντοΟ ό πειρασμός, καί είς
  τινάς περιπτώσεις ή ΰποχρέω-
  σις νά συζητηθοθν αί καλλί-
  τερσι δύναται συμφωνίαι μέ
  την δύναμιν ή δποία είνε έ
  τοΐμη νά χρησιμοποίησις άνευ
  ουδενός δισταγμοΟ, την βίαν,
  θά ύπερισχύσουν. Τό μόνον
  ποΰ ήμποροθμεν νά έλπΐζω
  μέν είνε δτι ή γερμανική πα-
  ροιμΐα «τα δένδρα δέν φυτρώ
  νούν ώς τόν ουρανόν», θά
  πραγματοποιηθή καΐ δτι αί
  άντιδράσεις πού θά έκδηλω
  θοθν ενώπιον τής μοΐρας τής
  Τσεχοσλοβακίας, δέν θά είνε
  εντελώς μονομερεϊς.
  Ή στάσις των κοινοβουλί-
  ών τής Γαλλίας καί τής Αγ¬
  γλίας, ώς καί τα νέα μέτρα
  πού θά κρίνουν ένδεχομένως
  ώς άναγκαΐα διά την έπα-
  νόρθωσιν των ζημιών πού ύ·
  ■πέστησαν οί θέσεις των, θ'
  άσκήσουν μεγάλην επίδρασιν
  επί τής συνεχείας των γεγο
  νότων. Μέ πραγματικόν σπα¬
  ραγμόν καρδίας άνατρέχει κα
  νείς είς τό παρελθόν διά ν'
  άτενίση τα ολίγα τελευταία
  ετη, άναπολών τούς τεραστί-
  ούς ιιόρους πολιτ'ικής καί στρα
  τιωτικής ίσχύος, οί όποΐοι έ
  πήγαν χαμένοι λόγφ ελλείψε¬
  ως κύρους καί σαφηνείας είς
  τα σχέδιά μας. "Εως τώρα
  δέν υπήρξε ουδέ στιγμή, πού
  νά μή κατώρθωνεν ή σταθερά
  στάσις τής Γαλλίας καί τής
  Αγγλίας, εκδηλουμένη άπό
  κοινοθ μέ τάς διαφόρους χώ¬
  ρας, οί οποίαι ευρίσκοντο είς
  την τροχιάν των, νά στσμα-
  "Αξιον μιμήσεως.
  Άπό τόν νομόν Λασηθίου
  παρουσιάζονται τελευταίως
  συχνά, παραδείγματά άξιο-
  σημειωτού φιλοπονίας των κα-
  τοίκων. Πρόκειται διά τα κοι-
  νωφελή έ'ργα τα έκτελούμενα
  διά προσωπικής εργασίας, δ
  πως λ. χ. συν τοίς άλλοις, ό
  άμαξιτός δρόμος Μεσσελέρων
  —Κσλοΰ Χωρίου Ιεραπέτρας
  δστις ώς μανθάνομεν εύρισκε
  ται περί τό τέρμα τού Ή έν
  τατικότης μάλιστα μεθ' ής οί
  κάτοικοι πολλών διαμερισμά
  των τοϋ γείτονος νομοΰ επι
  λαμβάνονται τής κατασκευάς
  κοινωφελών έργων είνε άξία
  πολλής μιμήσεως καί άπό
  τούς κατοίκους τόσον τοθ ίδι
  κου μας νομοθ, δσον καί τής
  λοιπής Κρήτης.
  Τό Δημοτικόν Θέα¬
  τρον.
  Τό σχέδιον τής ανεγέρσεως
  τοϋ Δημοτικοϋ θεάτρου όλο
  κληροΰται καθ" ά πληροφο
  ρούμεθακοί αί εργασίαι τής
  ανεγέρσεως αύτοθ άποτελοθν
  πλέον ζήτημα όλίγου χρόνου.
  Συνεπώς δέν θά βραδύνη ή
  έναρξις τής ανεγέρσεως τοϋ
  θεάτρου έπ' άγαθώ των τοπι
  κων προόδων, είδικώς δέ έκεΐ
  νων αί οποίαι άποτελοθν έκ
  φανσιν Ιδιαιτέρου πνευματι
  κου πολιτισμοΰ. Ό Δήμος
  Ηρακλείου διατηρεΐ καί είς
  τό κεφάλαιον τουτο μίαν εύ
  γενή φιλοδοξίαν καί είνε εύ-
  χής έργον δτι θά φέρη αυτήν
  συντόμως είς πέρας.
  Τό Εργατικόν
  Κέντρον.
  Αναμφισβήτητον πράξιν έθνι-
  χιστιχ,οΰ πνεύματος, τοθ πνεύμα-
  τος π&ύ Ιπνευσεν είς τό Έργατι
  χον Κέντρον Ηρακλείου άπό διε-
  τίας ολοκλήρου, εσημείωσε τό γε
  γονός τής είσφορδς των σταφιδερ
  γατών μας των 130 χιλ. δραχ-
  μών υπέρ τής άεροπορίας, την ο¬
  ποίαν μεταβαίνει είς Αθήνας νά
  αναγγείλη εις τόν κ. Πρωθυπουρ
  γόν δ πρόεδρος αύτοΰ κ. Γκολέ
  μη;·
  Καί ή πράξις αυτή αποτελεί
  μίαν έπιγραμματικήν συνέχειαν
  τής δράσεώς τοθ Προέδρου τοθ
  Έργατικοϋ Κέντρου κ. Γκολέμη,
  τοΰ τόσον καλώς προσαρμοσθέν-
  τος είς τάς νέας κατευθύ/σεις
  τής μεταυγουσΐιανής περιόδου καΐ
  μέ τόσην προσοχήν χειρισθέντος
  δλα τα ζητήματα άπό τα όποία
  τήση κάθε αντίθετον ρεΰμα.
  Είς κάθε νέον σταθμόν, είς
  κάθε νέον πλήγμα κατά των
  συνθηκών ή δειλία, ή έλλει¬
  ψις πληροφοριών καί προβλέ
  ψεως ήμπόδισαν τάς δύο δυ¬
  νάμεις νά ένεργήσουν άπό
  συμφώνοο. Οΰτω, παρουσιά
  ζομεν τό θέαμα δρακός άν
  θρώπων, πού κρατοϋν σφικτά
  ενα μέγα έθνος καΐ άντιμε-
  τωπίζουν πολΰ ύπερτέρας δυ
  νάμεις, τάς οποίας τα δυτι-
  κά κράτη είχον προσφάτως
  είς την διάθεσιν των. Τουτο
  είνε πραγμα ικανόν νά κα¬
  ταπνίξη κάθε έλπίδα. Πρέπει
  νά μάθωμεν νά άντλώμεν ά¬
  πό την άτυχίαν τα μέσα μιάς
  υπερτάτης Ισχύος. Δέν πρέ¬
  πει νά λείψη άπό τοΰς κυβερ-
  νήτας μας κάτι άπό τό πνεθ-
  μα τοθ αύστριακοθ έκείνου
  δεκανέως, ό οποίος, ένώ δλα
  είχον κατερρεύσει είς έρείπια
  γύρω τού καί ή Γερμανία έ
  φαίνετο βυθισμένη διά παντός
  είς τό χάος, δέν εδίστασε νά
  ριφθή κατά τοΰ μεγάλου
  Άρείου Πάγου των* νικηφόρων
  εθνών καί ό οποίον μέ τόσον
  άποφασιστικόν τρόπον άνέ-
  τρεψεν ήδη την κατάστασιν
  είς βάρος των. Δέν είνε ώρα
  ν' άποκτήσωμεν θάρρος καΐ
  ν' άνοικοδομήσωμεν αυτήν
  την ώραν τό πνεθμα πρέπει
  νά έμψυχώση τούς λαούς πού
  άγαποθν την ειρήνην.
  ΟΥΙ Ν5ΤΟΝ Τ5ΩΡΤΪ1Λ
  έξαρτάται ή άρμονία των σχέσε
  ών έργαχών καί νέου χαάτους, τό
  οποίον δ.τως Ιθεσεν ώς σκοπόν
  τού την προστασίαν τοΰ έργατι ·
  κου κόσμου τής χώρας.
  Ταυτα, έπ' εύκαιρία τής μετα-
  βάσειος των δύο προίδρΐΰν είς Ά
  θήνας δι' ενα σκοπόν τόσον ίΐρόν
  καί μεγάλον τοθ Προέδρου Στ«-
  φιθεργατών καί τοθ Προέδρου τοΰ
  Έργατικοϋ Κέντρου "Ηρακλείου.
  *ίΙ *ρ 'Ρ
  Μία απόφασις.
  Μιά ώραία απόφασις τοΰ
  Δήμου Πειραιώς υποθέτομεν
  δτι πρέπει νά σημειώση καί
  άλλοθ ανάλογον απήχησιν:
  Πρόκειται διά τα βραβεΐα τα
  όποΐα καθιέρωσε διά τούς ά·
  ριστεύοντας μαθητάς κατά
  τούς διαγωνισμούς οΐτινες γ(-
  νονται κατά την διάρκειαν
  τοθ σχολικοθ ετους. Τα βρα¬
  βεΐα αύτά είναι, χρήσιμα διά
  τάς σπουδάς των μαθητών βι-
  βλία. Ένώ δηλ. μέ μικράν
  δαπάνην οί μαθηταί άποκτοθν
  δλως διόλου έπίκαιρα κσί πρα
  κτικα δώρα, ώφελοΰνται καί
  ήθικβς καί τουτο βεβαίως
  πρός τιμήν τοΰ θωρητοΰ καϊ
  τής πρωτοβουλίας τού.
  Ό τιμάρι&μος.
  Νέαν πτώσιν εσημείωσεν
  κατά τόν παρελθόντα μή*να ό
  τιμάριθμος. Ή πτώσις αυτή ά-
  ποδεικνύει δτι συνεχίζεται
  ή βελτίωσις των δρων τής ζω·
  ής κσί δτι ή καταβαλλομένη
  υπό τοθ κράτους κάθε δυνα-
  τή προσπαθεία πρός τουτο,
  δέν μένει άνευ άποτελέσμα-
  τος. Διά τής συνεχοϋς άλλως
  τε πτώσεως τοθ τιμαρίθμου πά
  ρέχονται άγαθαί έλτΐίδες διά
  Ι^μίαν ούσιαστικήν μείωσιν τοθ
  βιωτικοΰ κόστους. Πρός την
  κατεύθυνσιν ταύτην εκδηλού¬
  ται ώς γνωστόν καί ειδικόν
  ενδιαφέρον τής κυβερνήσεως,
  δυνάμενον ασφαλώς νά καρ-
  ποφορήση.
  Τό γλεθκος.
  Τά έργαστήρια τής τεχνο·
  λογικής Χημείας τοϋ ύπουρ-
  γείου τής Γεωργίας προβαί-
  νουν είς συστηματικάςέρεύνας
  διά την κο:λυτέραν διατήρη¬
  σιν κατά τόπους, τοϋ γλεύ·
  κους. Ώς γνωστόν τό γλεϋ-
  κος δέν έμεινεν άπρόσβλη-
  τον άπό μετουσιώσεις λόγω
  ττλημμελοϋς συντηρήσεως ή
  ελλείψεως των απαιτουμένων
  έπιστημονικών τρόπων οί όποΐ
  οί θά ήμπόδιζον την μεταβο¬
  λήν αυτήν. Τό μέτρον έπο-
  μένως δέν δύναται νά μή ση¬
  μειωθή ώς £ν άπό τά φιλοπα
  ραγωγικά καΐ φιλοπρόοδα,
  λαμβανομένου ύπ' όψιν δτι
  αί άλλοιώσεις αυταί επέφε¬
  ρον καΐ γενικωτέραν βλάβην
  είς την οινοπαραγωγήν.
  Η ειρήνη.
  Άπά τόν 2ξω κόσμον δίδεται
  ή πληροφορία δτι ό έφετεινός έ-
  ορτασμό; τής άνακωχής θά είνε
  μία οιεθνής λαμπαδηφορία υπέρ
  τής είρήνης: Άπά δλας τάς πριβ-
  τευούςιας θά ξέκινήσουν λαμπαδη
  φόροι οί όποΐοι μεταφέροντες άπό
  τόπου είς τόπον τό συμβολικόν φως
  θά καταλήξουν είς τάν τάφον τοθ
  αγνώστου στρατιώτου έν Πχρισί
  οις. Ή ίδέα είνε όμολογουμένως
  λαμπρά δεδομένου βτι είς την
  συνάντησιν θά μεθέξουν πρώην έχ
  θρίί καί φίλοι τούς δποίους μάλι
  ατα ήνωσεν έκ νίοα ή συμφω^ία
  τοθ Μονάχου. ΟΕ είρηνόφιλοι δέν
  ϊχουν παρά νά την έπιδοκιμάσουν,
  γ^ΐΛρΙς έννοεϊται νά λείψουν καί
  οί σχεπτ-κισταΐ οί όποΐοι θά κι-
  | νήσουν μέ δυσπιστίαν την κεφα
  [λήν άπέναντι χαί τής λαμπαδηφο
  ρίας αυτής.
  Ι
  ιιιι
  ΛΝΟΡΘΩΣίΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ,-Σήμβρον «Ρο·
  μάνς Τσαϊκόφσκυ». Την Πέμπτην
  «Ψυχές στήν θάλασσαν·, μέ τόν
  Γκάρρυ Κοϋπερ.
  .---------------.— ί
  Μ1ΝΩΑ,—Σήμερον «τό σκάνδα
  λον μιδς νύχτας», Την Πέμπτην
  «Υπό την πσρφύραν, Μέ την "Αν
  να Μπέλλα. |
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜίΤΙΙΓΑΤιΊΠί
  ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ --
  Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου.
  Προιστάμενος Τυπογρσφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΣ
  ■ ι ε
  ΣΗΜΕΡΟΝ

  ϊ "Ενα μουσικό δραμα-
  ! τικό άριατούργημα:
  ίΡΟΜΑΝΣ ΤΟΥ
  Ι ΠΑ
  Ι Μέ τήν ώραιβτέραν γυ
  ϊ ναϊκα τής Βιέννης:
  :ΧΡΙΣΤΛ ΜΑΡΤΑ'Υ Ν
  £ ΚΑΙ ΓΟΝ ΒίΛΛΥ ΑΪΧΜΠΕΡΓΚΕΡ
  ■ _
  _ -.
  : ι ΑΥΡΙΟΝ:

  ; Ό νέος μεγαλειώδης
  ; άθλος τοϋ μεγάλου σκη-
  '· νοθέτου 'Ανρύ Χατβάϊ:
  ιΒΑΑΑΣΣί

  Ι Με τούς:
  ί ΓΚΑΡΡΥ ΚΟΥΠΕΡ
  Ι ΖΩΡΖ ΡΑΦΤ ΦΡΑΝΣΙΣ ΝΤΗ

  ϊ Μιά συνταρακτική τρα
  ; γωδία χιλιάδων φυχών
  • στό έπιβλητικό μεγαλείο
  ί των ώκεανών κατά την
  Ι διάρκειαν τοΰ πειό φοβε-
  I
  ροΰ ναυαγίου πού εΐδε
  Γ ποτέ ό κόσμος.

  Ί111 ε :: 3:::::::::::::::
  ΙΛΦΕ,,ΟΛΙΠΟΣ'
  Μόνον είς τό Καφενειον
  Όλυμπος ευρέθησαν καθα
  ρά, τα γνωστά νερά Σπυριδια
  νού καί Πολαιοκάστρου, κα
  θώς δεικνύει ή κάτωθι άνάλυ
  σις τοθ ΜικροβιολογικοΟ έργα
  στηρΐου τοθ Πανανείου Δημο
  τικοϋ ΝοσοκομΕίου.
  Βασίλειον τής Ελλάδος
  Πανάνϊΐον Δημοτ. Νοσοκομείον
  Ηρακλείου
  Αριθμ. Πρωτ. 13271-76
  Ανάλυσις Οδατος μικροβιολογι-
  κή διαφόρων ΚαφενεΕων τής πό
  λεως Ηρακλείου.
  Καφενειον «ΟΛΥΜΠΟΣ» ΰδωρ
  ΣπυριδιανοΟ— Παλαιοκάστρου Ο
  δωρ καθαρόν κατάλληλον προ< πόσιν. Έν Ήρακλεΐφ τή 30ή Σεπτεμ βρίου 1938. Ό Διευθυντής τοθ Μικροβιο λογικοΰ έργαστηρίου τοΰ Πανανείου Δημ. Νοσοκομεί ου Ηρακλείου. (ύπ. Ν. Ματζαπβτάκη). ΚΙΜ1Ν Λ. ΕΥΤΕΝΗΣ Διδάκτνρ Πανβπ. Λυώνβς Έκ) έπταετίαν έκπκιδευ- βϊΐς είς τα Νοσοκομϊία ΑηΙί- αΜ3ί1Ιβ5, Χ Μ - (Ιβ £γ3<;6 καί βαΙρβΐΓϊβΓβ Λυώνβς καΐ Πα¬ ρισίων είς τα παθολογικά καί νευρολογικα νοσήματα. Διατελεσας επί διβτίαν 355Ϊ5ΐ3πΙ της ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ κλινικής τού Πανεπι¬ στημίου Λυΰνος. ©ά δέχβται ωσαύτως κα>
  τοϋς πάσχοντας έκ ΝΕΥΡΟ-
  ΛΟΓΙΚΉΝ νοσημάτων είς τό
  Ιατρείον τού όώός 'Αμαλθίίας
  (παροδος οδβΰ Κατΐχάκη,
  πρώην ίίλατύ οοκκάχι) Ί)ρ«ν
  9—13 η μ. μοιΙ Ι™7 μ μ.
  Τηλ. 6—63
  ■ ε/
  535ο ν
  Ό Φέρσεν εΐχε λάβει άνώ
  νυμα γράμματα πού τόν είδο
  ποιοθσαν δτι διατρέχει κίν
  δυνον, διότι ό λαός'ίπίστευε
  δτι αύτός εΐχε δηλητηριάσει
  τόν πρίγκηπα. Τοϋ συνιστοΟ-
  σαν νά μή συμμετάσχη είς
  την κηδείαν γιατί τα πλήθη
  θά έξερεθΐζοντο εναντίον τού
  Άλλά έκεΐνοι ποΰ τοϋ έστει
  λάν τα άνώνυμα γράμματα
  δέν ήξευραν τόν χαρακτήρα
  τοθ Φέρσεν. Αύτός ενοιωθε
  την έσχάτην περιφρόνησι γιά
  τό λαό. Καί ήταν βέβοιος δτι
  κανεΐς δέν μποροθσε νά τολ
  μήση κάτι εναντίον κατά την
  διάρκειαν τής κηδείας τοθ
  |πρίγκηπος, άνάμεσα. στόν
  παρατεταγμένο^στρατό.'Εμπή
  κε λοιπόν στό χρυσό άμάξι
  ιτσυκαΐ έπροπορεύθη τοι) φε
  ρέτρσυ δπως έπρεπε νά κάμη
  'ό μεγάλος στρατάρχης τού
  |βασιλε(ου. Μόλις δμως ή πό
  | μπή μπήκε στήν πολιτεία, ό
  Φέρσεν αντελήφθη τα έχθρι
  κά βλέμμστα τοϋ ,δχλου. Άλ
  λά τα περιφρόνησε καΐ έκύτ
  τσζε πρός την άλλην πλευ
  ρά. Άλλά καΐ έκεΐ εΐδε άν
  θρώπους νά τόν κυττάζουν
  μέ μΐσος.
  Τα πλήθη πού παρηκολού
  Θουν κατά μήκος τοθ δρό
  μου την πομπήν τής κηδεί
  άς τοθ λαοφιλοθς πρΐγκη
  πος ΧριστιανοΟ δέν έξωργί
  σθησαν μόνον διά την πά
  ρουσΐαν είς την επίσημον συ
  νοδεΐαν τού στρατάρχου Φέρ
  σεν. ΈξωργΙσθησαν καί διά
  την καταπληκτικήν επίδειξιν
  τού. Διότι εΐχε έγκατασταθίΐ
  μόνος τού μέσα είς τό ώραι
  ότερο άμάξι τής αύλής, τό
  όλόχρυσο άμάξι, καί Ιφόρεσε
  την μεγάλην χρυσοποίκιλ-
  τον στολήν τού. Τό άμάξι
  τού προηγεϊτο τοθ φερέτρου.
  Καί ήταν διπλή ή πρόκλησις
  πρός τόν πενθοϋντα λαόν, ή
  πρόκλησις τής πολυτελείας
  κσί τής παρουσΐας τού φερο·
  μένου ώς ένόχου.
  (συνεχ(ζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  Γιά νά είσθε ώραία
  φροντίζετε την κσλλονήνσας κάθε βράδυ
  "Εάν κάθε βράδυ, προτοΰ πλα-
  γιάσετΕ, κάνετε μ.' έπιμέλειαν την
  'τουτλέττα σας, θά κοιμηθήτε κα¬
  λυτέρα καΐ θά είσθε πολύ ώραιο-
  Ιτέρα την επαύριον.
  Ι Πάρετε ώρισμένες συι/ήθειες: νά
  [ένεργήτε π'ϊντοτε υέ τήν {δια τά·
  , ξι κ·"*ί χωρίς νά βιάζεσθε, αϋτό θά
  Ιάναταύσπ έν πρώτοις τα νεθρά
  σας καϊ έξ άλλου θά σας χρεια-
  σθή όλιγώτερος χρόνος γι' αυτήν
  την έογασία.
  'Αρχίσετε λοιπόν νά γδθνεσθε
  ησυχα, περάσετε μία ρόμπ ντέ
  σάμπρ πού νά μην σας σφίγγη πο¬
  λύ καί βουρτσίσετε τα μαλλιά
  σας. 'Αρχίσετε έν πρώτοις άρκε-
  τα ζωηρά γιά νά τινάξ=τε δλό-
  κληρη τήν κόμη σας είς δλας τάς
  διευθύνσεις ωοτε νά άερισθή κατ'
  αυτόν τόν τρόπον καλά. Κατόπιν,
  βουρτσίζεσθε μαλακώτερα ώστε
  νά είσδύσετε Μως τό δέρμα της
  κεφαλής, νά άναπτύξετε τήν κυ
  κλοφορΐα τοθ αίματος καΐ νά ά-
  ποφύνετε τίς έπίμονες ήμικρανίες.
  Καθαρίσετε έν συνεχεία τό πρό·
  σωπό σας. Αναλόγως τοΰ δέρμα-
  τός σας, εάν αύτό είνε λιπαρό ή
  ξηρό, θά βάλετε έν πρώτοις τήν
  λιπαρά κοέμτ καΐ θά σαπουνισθή-
  τε κατόιιν μέ Κνα όξύ σαπούνι, ή
  καλυτέρα θά χρησιμοποιήσετε μό¬
  νον την κρέμσ, θά τήν άφαιρέσητε
  με μία πετσέτα τοΰ ντεμακιγιάζ
  καί θά περάσετε κατόπιν έπϊ τοθ
  προσώπου σας 'έα μαλακτικό
  Σήμερον τό άριστούργημα: Γ
  ΤΟ
  ΜΙΑΣ ΝΥΚΤΑΣ
  (ΚΑΪΝ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛ)
  Μ»Ρ1ΟΝ ΝΤΑΙΒΙΣ ΚΛΑΡΚ
  ΓΚΕ'ί'ΜΠΛ. Όνβιρώδης κινη
  ματογραφΐκή δημιουργία ενα
  φίλμ απόλαυσις των ματιών
  καΐ τής ψυχής ίΐναι τό μο·
  ναδικο έργο τοΰ ό πό ί ου μία
  καΐ μόνη βκηνή κόστισε 300.
  000 δολλάρια.
  Σκηνοθεσία: ΛΟΎ ΝΤ ΜΕ
  I-
  ΚΟΝ. Μουσική: ΧΑΡ Υ ΒΑ-
  ΡΕΝ-ΑΛ. ΝΤΟΥΜΠΙΝ.
  Λαμβάνουν μέρος στό μου ·
  σικοδεαματικό αΰτό θαΰμα ·
  1000 χορευτριες, τα ώμ^ρφότε "
  ρα γκέρλς τοΰ Χόλλυγουντ ■
  Έκτός προγράμματος
  Ζουρνάλ.
  Βάλετε μια καλή κρέμα είς τα
  χέρια σας καί τρίβετέ τα ώσάν
  νά περνάτε φανταστικά γάντια·
  λιπάνετε τα νθχια σας είτε μέ
  μιά εΐδική κρέμα, είτε μέ την κρέ
  μα πού χρησιμοποιήτε γιά τό πρό
  σωπό σας καΐ κρατήσετε ϊνα λε
  πτό στρώμα λιπαρό επί των νυ
  χιών σας δλη τήν νύκτα, θά δήτε
  πόσον, έ"πειτα άτό όκτώ ήμέρες
  θά είναι ωραιοτέρα καί όλιγώτε
  ρον εθθραυστα.
  Κάνετε κανονικώς δλα αύτά τα
  όποϊα άπαιτοϋν πολύ όλιγώτερ
  χρόνο είς την εκτέλεσιν παρά είς
  την άνάγνωσίν των, πρό πάντωι
  δταν εχετε άποκτήσει τήν συνή
  θεια, όττότε αί κινήσεις γίνοντα*
  σχεδόν αύτόματεο Πηγαινετε είς
  τό κρεββάτΓ σας, άφοϋ πάρετε ϊνα
  ζεστό χαμομήλι καί σβύσετε άμέ
  σως τό φώς: θά κοιαηθήτε πολϋ
  καλυτέρα καί την έπαύριο θά εί¬
  σθε πολύ περισσότερον ζωηρή κα
  άναιαυαένη άπό ποτέ
  Μία φορά τήν έβδομάδα κάνεχι
  περισσότερον σύνθετη τήν βρα
  δυνή σας τουαλ£ττα. ΆφοΟ καθ ι
  ρίσετε κσλά τό πρόσωπό σας, δώ
  ηετΐ. είς τό δέρμα σας φροντίδα
  άνάλογη μέ τήν ποιΉιτά τού: είτε
  μιά μάσκα κατά των ρυτίδω^ είτε
  μιά μάσκα στυιττική, είτε απλώς
  ο,ια κρέμ* θρεπτικώτερη την δ
  ποία θά άλείψετε έπίσης επί τοθ
  λαιμοΰ σας καί θά τήν άφήσετε
  επί ήμισείαν ώρα.
  Κα1, πρό πάντων, νά ϊχετε τήν
  υπομονήν νά μην παραιτηθήτε πο·
  τέ άιό αύτές τίς άπαραίτητεΐ
  φσοντίδες. "Οπως σ' δλα τα πρά>
  ματα, μόνον μία έφαομογή συνο
  δευομένη άπό μία τάξι μπορεϊ νά
  ώφελήση. Πρόκεΐιαι περί οϋσιώ-
  δούς κανόνος τόν οποίον δέν πρέ
  πει ποτέ νά λησμονήσετε.
  Μέ αύτές τίς φροντίδες, ή ώ
  μορφιά σας δέν μπορεϊ παρά νά
  αυξηθή σημαντικά.
  ή Ντιστεγκέ
  Ο έρως είς την χώραν
  των Χρυσαν&έμων.
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  80ον
  1 —Ο£ φίβοι σας είνε 2σο μπο·
  Ι οεΐ νά φαντασθή <ανεΙς παράλο- 'γοι. Έν τούτοις, είνε άλήθεια πώς σεΐς μέ είσηγάγετε στής μα^κησίας. θά ήθελα λοιπάν νά κάμω έκεΐνο πού έπιθυμεΐτε γιά νά σας· δείξω τήν εύγνωμοσυνη μου. Άλλά πρό όλίγοιι εκράτησα τόν πρίγκηπα καΐ τήν μαρκη σίαν, βπως καΐ τιύς άλλους πού βλέπετε έ<εΐ κάτω, νά δειπνήσω- με δλοι μαζί στό γιώτ, γιά νά τε λειώση 8πως πρέπει ή σουαρέ. Μάλιστα ίχω υποσχεθή όριστικά στόν πρίγκηπα πώς θά τάν τοπο θετήσω στό τραπέζι κοντά στήν μαρκησία Πρέπει λοιπόν νά κρα τήσω τόν λόγο μου. Γιά νά πάρη γορφήτε δμως θλ αί; βάλω, 8- πως καί τόν πρίγχηπα, κοντά στήν μαρκησίκ, άπό τό ά"λλο ΚΟΙΜΩΜΙΚΠ ΡΕΓΓΕΣ ΧΡΥΣΕΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ η. δ. ΝΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 'Εξαιρετικής ποιότητος, παρασκευ- αζόμεναι ειδικώς διά τήν ελληνικήν κατανάλωσιν. Αγοράζοντες προσέχετε τό σήμα επί τοΰ χι- βωτίου. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤβΥ Άποκλκιστικοΐ είβαγωγεΐς μετά ίιαρκοΰ; παρακαταβηκης: ΥΙΟΙ Γ. Χ. ΛΙΑΠΑΚΗ ι ΠΕΜΠΤΗ: ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΦΥΡΑΝ Νέ την δημιουργόν των μέγα λων ρβλων "Αννα Μπέλλα. · Σημ: Δευτέραν-Πέμπτην Γ Σάββατον, Κ υριακήνδρα έ ; 1)2 μ. μ. άπογευματινή. Ι Την Κυριακή ώρα 2 μ. μ. * ολόκληρον τό ίπβισοδιακον. · 11111111:! ι:::: 1111111Γ Τ. Παπαδόπουλος Ίατρός—βδβντίατρβς Σωκράτους Σατωβριάνδου ■ 22 ΑΘΗΝΑΙ · Αριθ. τηλεφ. 52-362 ; Δέχεται καθ9 εκάστην. ■ 'βραι απολύτως άκριοΊΤς. Ι ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ ι ί «ΕΛΣΗ» Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ Τηλεφ. 551. ■■■■■■■■■■■■■■■■■ειειεΐΒπει ■■■■■■■■>, ■■■Μπ)ΚΗΜΜνΒ
  ΜΑΡΚΟΣ Α. ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  Επί οκταετίαν έσωτερικός ίατρός τοϋ χειρουρ
  γικοΰ τμήματος τοΰ Νοσοκομείου «Εύαγγελισμός»
  παρά τώ κ. Σμπαρούνη Τρικόρφω. Άνέλαβεν ά¬
  πό 1ης Σεπτεμβρίου την Κλινικήν Μοράκη τού¬
  του έγκαθισταμένου μονίμως έν Αθήναις.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—"Επανήλθεν έξ'Αΰη
  νών ό κ Ν. Παντατοσάκης Διευ-
  θοντής τοθ ύτΐακαταστήμ.ατος τής
  Τραπέζης "Αθηνών
  —Αφίκετο έξ Εϋρώπης ή κ.
  Εύαγνελία Παπαδοπούλου.
  —Αφίκετο εί "Αθηνών ή κ. Μα
  ρίκα Άνερράψη.
  1 —Έπίσης αφίκετο έξ Αθηνών
  ό νλύπτης κ. Ιωάν. Κανακάκης,
  ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Ό
  κ. Ανδρέας Γρηγοριάδης έ'μπορος
  καί ή δνίς Άργυροϋλα Λΐ:βέντη
  δικηγόρου §δοσαν άμοιβϊίαν υπό
  σχέσιν γάμου.
  θεραά συνχαρητήρια
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.-Τό παρελθόν Σάβ
  βατον έβατττίσήη τό χαριτωμένο
  κοριτσάκι τοΰ κ. Στεφάνου Μπλα
  βάκη, υπό τοθ έν Πάτραις έμπό·
  ρου κ. Κωνστ, θωμοπούλου, όνο
  μασθέν Μαρία.
  Νά τοίς ζή
  —Εύχαριστω ϊχι· — είπεν δ
  Φέλτζ
  —"Οχι. Σάς ξίρω άρχετά, ώ¬
  στε νά μην έπιμεΕνω περιισότερο.
  Άλλά &ψοϋ είνε ετσι, έγώ θά δεί
  πνήσω στήν πίλι.
  —"ί2!—είπεν αυτή είρωνικά,—
  μοθ φαίνεται πώς μαντεύω: *ζη·
  λεύετε. Τα έχετε πάρεΐ συνήθειαν,
  δέν πχΐαξενεύομαι λοιπόν. Σας
  Ιρωτώ 8μω;: Ζηλεύετε τήν μαρ¬
  κησία έξ αίτίας τοθ πρίγκηπος
  ή έμέναν έξ αίτίας τής μαρκησί
  άς, Γιατί Ιχετε αυτήν την καθα
  ρώς γαλλική παριξενΐά, νά μέ
  μαλώνετε συχνά γιά την στενή
  φιλία μου μέ τήν μίς Βάν!...
  Ό Φέλτζ είχεν ώχριάσει:
  —θά βρήτε σωστά—είπεν άργά
  —νά μην άπαντήσω σέ μίαν δβρ
  στική έρώτησι. Τώρα, χαίρετε.
  Τόν κύτταξε άνήσυχη:
  —Χαίρε'ε, Ώ! λογαριάζετε ά
  λήθεια νά δειπνήσετε στήν πόλι
  — Σας τό είπα.
  —ΠοΟ,
  — Αδιάφορο πουό Άλλοΰ. Σέ
  £να τραπέζι, στά οποίον δέν θά
  βλέπω, υπό τήν φιλόξενη προστα
  σία σας τήν μαρκησία (Ίορισάκ
  καί τόν πρίγκηπα Άλ^^ρο.
  Εχαιρέτησε καί έκαμε μετα
  βολήν. Αυτή εδίστασε μιά στιγμή
  Έπείτα, γρήγορα, ά'πλωσε τα
  χέρι της καί τάν έπι^σε άπά τα
  μανίκι.
  —Φρανσουά! Σίίς παρχκαλώ!
  Μή θυμώνετε!
  Πολύ σπανίως ή μίσσες Χόκλευ
  καταδεχόταν νά αφήνη νά φαίνε
  ται πώς δέν ήταν αδιάφορο, 'άκό
  μη καί σέ μίαν Άμερικανίδα ώ
  ραιοτάτην καί πολυεκατομμυρι
  οθχον, τό νά κρατή κλεισμένον
  μέσα σέ ϊνχ κλουβί καί νά δεί
  χνη σέ δσους έπήγαιναν, τόν άν
  τάξιον κληρονόμον τοΰ ΤισσιανοΟ
  καΐ τοθ Βάν —Δύκ, —τάν Ζάν—
  Φρανσουά Φέ*τζ. Άλλά αύτά τα
  βράδυ, ξεχάσθηχε. Είνε άλήθεια
  πώς αύτάς ό φαντασιοσκόπος &
  Φέλτζ Ιδιάλεξε πολύ ίσχημη
  στιγμή γιά νά δείξη τήν δαστρο
  πία τού: τήν ώρ» ακριβώς ενός
  δείπνου, τα οποίον άναμφισδητή
  τως θά έλάμπρυνε μέ τήν παρου
  σία τού!
  (συνεχίζεται)
  ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ
  Πλάκες μέ ολα τα
  νέα τρανούδισ.
  Μόνον
  στοΰ ΜΑΡ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
  Γύρω στήν πόΑι.
  Συνετελέσθη ό έμβολιασμός των
  δένδρων τής λεωφόρου Κουντου
  ριώτου, διά «σφαιροειδοιος άκα-
  κίας».
  ί —Αντιθέτως τα φυτευθέντα κα
  τα μήκος τής λεωφόρου Μποφώρ
  δενδρύλλια έχουν έγκαταλειφθη
  (πολλά δέ ήρχισαν καί νά άποξη-
  ραίνωνται.
  | —Έν τούτοις τώρα όπότε ήρχι¬
  σε τό νέον σχολικόν 2τος θά 2-
  (πρεΐτε την περιποίησιν Βλων των
  δενδρυλλίων τής πόλεως νά άνα·
  λάβουν ώς εγένετο κα'ι είς τό
  παρελθόν, οί μαθηταί.
  —Υπό τοΰ Πρακτορείου Το0 Έ·
  θνικοΰ Λαχείου συνεχΐζεται ή διά¬
  θεσις τών-νέων λαχνών.
  —Ώς γνωστόν ή πρώτη κλήρω
  σις θά συμπέση μέ τα μέσα Νο¬
  εμβριού.
  — Περιέχει δέ σημαντικά κέρδη.
  —Πολύς κόσυος παρηκολούθη¬
  σε προχθές είς τα γήπεδον «Χάν¬
  δαξ» την συνάντησιν των ποδο-
  σφαιοικών όμάδων τοθ «Έργοτέ
  λους» καί τής «Ένώσ ως Άρμενί
  ών Ρεθύμνης».
  —Ό αγών υπήρξε ενδιαφέρον,
  διεξαχθείς μέ πεΐσμα, άνεξαρ
  τήτως δμως τούτου ηύχαρίστησε
  τούς φιλάθλους διά τήν τάξιν τού.
  —Σκόπιμον είνε σχετικώς νά έ
  ξαρθη τό γεγονός, δτι τελευταί¬
  ως τάς συναντήσεις έν γένει ξέ-
  νων καί ιδικών μας άθλητικών οω
  ματείων ήρχισε νά διακρίνη έν άν
  τιθέσει πρός τό παρελθόν τάξις
  καί πολιτισμός.
  —Καθυστεροθν άκόμη αί έργα
  σ'αι ανοικοδομήσεως τής Ένετι
  κης Λέσχης.
  — Πάντως ή καθυστέρησις δέν
  θά συνεχισθή επί μακρόν άν πι¬
  στεύσωμεν τάς σχετι*άς είδήσεις.
  —'Υπάρχει άλλως τε άνάγκη
  καί αί εργασίαι αύται νά μή καθ
  υστερήσουν.
  —Ελλείψει χώρου δέν κατεχω
  ρΐααμεν χθές τα άποτελέσματα
  των άγώνων διά τό πρωτάθλημα
  τέννις. , ,
  — Καΐ οί άγώνες ούτοι άπέδει
  ξαν πάλιν τήιι ύπεροχήν των με
  λών τής οργανώσεως τέννις
  —Ή δποία απετέλεσε καί άπο
  τέλει διά τήν πόλιν μας είς τό ώ
  ραϊον τουτο καΐ κοσμοπολιτικόν
  άγώνισμα μίαν αξιοσημείωτον εΙ·
  κόνα προό&ου έν συγκρίσει κσί
  μέ τήν άλλην Κρήτην καί μέ τήν
  άλλην Έλλάδα.
  — Πολύς κόσμος άπολαμβάνει
  τήν αρτίαν ορχήστραν είς τό κέν
  τρον «Εθνικόν» τίς τελευταΐες
  αύτές καλοκαιριάτικες βραδυές.
  —'Ανάλο>ος κίνησις σημειώνε
  ται καί είς τα κέντρα «Βαλκάνιαχ
  καί «Άκρόπολις».
  —Μέ σύ^τομον ρυθμόν συνεχΙ
  ζεται πάντοτε ή έξαγωγή μας.
  —Αί πρό τοθ τελωνείου άποβά
  θραι παρουσιάζουν πολλάκις ζω
  ηροτάτην κίνησιν δυσχεραίνουσαν
  την κυκλοφορίαν.
  —Μετά τίς πρώτες βοοχές άνε
  φάνησαν καί τα πρώτα «άγρια
  ραδίκια».
  —Πρός μεγάλην χαράν των χορ
  τοφάγων Ηρακλειωτών.
  —Συνεχίζεται μέ πολλήν επι
  τοχίαν είς τόν κινηματογράφον
  Πουλακάκη ή προβολή τής «Ρω
  μάνς τοΰ Τσαϊκόφσκυ».
  —Έκ παραλλήλου άρκετήν «
  ηιτυχίαν σημειώνει καί είς τόν
  κινηματογράφον «Μινώα», ή προ
  βςλή τής «Μιας νύκτας σκανδά
  λου μέ τόν Κλάρκ Γκέιμπλ.
  ό Ρέπορτερ
  Στό Βιβλιοχαρτοπωλεΐον
  ΑΒΡΑΑΜ ΚΥΠΡΑΚΗ
  Είς Μοΐρβς
  Όλα τα διδακτικά βιβλΐα
  καί δλα τα σχολικά εϊδη.
  Γονεΐς, κηδεμόνες κάμετε
  τάς προμηθείας σας άπό τό
  κατάστημά μας.
  ^ΙΙΙΙΙΙΡΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ^
  Τό Εμπορορραφειον §|
  Γ. θ. Τρεβιζάκη |
  Πλουτισθέν μέ τα καλυτέρα ύφάσματα Β
  της αρχομένης νέας σαιζόν. * Β
  Μετεφέρθη καΐ ήρχισε τάς εργασίας τού άπό 1ης δ)βρίου είς τό παρά —Ι
  την πλατείαν Βενιζέλου (Σιντριβάνι) πρώην ζαχαροπλαστείον Ρεγκινάκη ϋΐ
  καί παραπλεύρως πρακτορείου εφημερίδων κ. 'Αλιχιώτη. ~|
  Έπ' εύκαιρία τής μεταφοράς τού τό ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΤΡΕΒΙ- Μ
  ΖΑΚΗ θά πωλήση τα ύφάσματα τού είς τιμάς πραγματικοΰ κόστους καθ"
  όλην τήν νέαν σαιζον ήτοι: άπό. 1ης Όκτωβρίου μέχρι 31ης Δεκεμβριού.
  Πρός τό συμφέρον σας επισκεφθήτε μας. Τα ύφάσμα¬
  τα μας είνε άσύγκριτα. Αί έκπτώσεις μας μοναδικαί.
  ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑΙ
  Σ Π Ο Υ Δ Α Ι ΕΡΓΟΔΗΓΟΝ
  Ο "ΤΕΚΤΩΝ"
  Μαθηταί γυμνασίων μετεχπαι
  ώεύονται έπκγγβλματικώς διδ«
  σκόμενοι επι ύεχάμηνον παρα ηι
  πειραμένων πολιτικών μηχανι-
  κών οτκολουθούντων τό προγραμ
  μα διύακτέας ϋλης των 'Ανωτα
  των Σχολών Πολιτικών Μπχβνι
  κων τού Πολυτεχνείου, βίκοώομι
  κπν κ«1 βχεόια βίκιών, τβπογρ»
  βίαν καΐ χρήσιν χωρββάτοο καΐ
  ταχυμέτρου κλπ., βίοπβιιαν, υ
  δραολικήν καΐ πάντα τα «χνιχά
  μαθήματα μβτά σχβδίΜν, εφαρ
  μογών, μελετών καΐ ασκπσβων εις
  τό ύπαιθρον.
  Είναι μοναδική εύκαιρία ίι'
  οΐους άπβρρίφθπσαν έκ των Σχο
  λών τοΰ Πολυτεχνείου, Στρατιω
  τικών Σχολάν κλπ., δσους προ
  τίβενται νά γίνουν μβρφωμενβι
  Εργολήπται, να διοριαθοϋν είς
  Εργοληπτικά; έτκιρίας οδοπβιΐ
  άς, οϊκοίομικάς η είς οίασύτιπο
  ε τεχνικάς υπηρεσίας καΐ έν γβ
  ει νά σταύιοδρομήσουν είς τέ ν
  εχνικόν Κλάδον, τόν
  μόνον ό οποίος δέν εγνώρισε πβ
  έ άνβργίαν, άλλά έξαβψαλίζβι
  τα μκγκλύτβρα ,κέρδη καΐ τούς
  καλυτερβυς μιοθους.
  Τα μαθήματα άρχονται άπο
  5η{ Όκτωβρίβυ.
  Εγγραφαί καΐ άναλυπκαΐ πλη
  ροςρορίαι καθ" εκάστην 12—1 καΐ
  -8 μ. μ.
  Γραφεϊα Ίωνβς 3, Όμβνβκτ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  μεγάλο έργον
  χον Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Οί "Αθλιοι.
  νά
  ▲ι* έκείνους
  ηλουτίζουν τάς
  •τού σέλουν
  γνώσεις των.
  ♦21 όν
  Τό ΐδιο τό άνάστημα, τό ϊδιο τό πρόσωπο· μό
  λις ολίγον τι γηραλέος' μερικοί ποτέ δέν γερνοθν
  δέν είξεύρω πώς κάμνουν ή φωνή τού ομως Λ Ι
  δια. Μόνον πώς είνε ένδεδυμένος καλλίτερα. "Α!
  παληομυστικοδιάβολε, θά σοθ δεΐξω έγώ! καλά σ'
  έ'βαλα είς τό χέρι μου' έννοια σου!
  Άποταθείς δέ πρός τάς θυγατέρας.
  —Σεΐς νά πηγαΐνετ' ε"ξω· νά φύγετε άπ'
  έδώ ! ·
  Άκοΰς! άκοθς! Παράδοξο, έσύ νά μην τόν άνα
  γνώρΐσης!
  Άπό δλα δι* δλους
  Η ΑΣΗΨΙΑ
  Ή πορείατής παραγωγης
  είςτό χωρίον Κουνάβοι.
  Β'.
  Έξ άλλου είνε προφανές, δτι
  μία άπόλυτος άσηψία είνε ά56
  νατος. Καί διά μέν τα έργαλείΐ
  χαί τού; έπιδέσμους είνε τούτο
  δυνατόν, άλλ' αδύνατον διά τας
  χείρας τοθ χειρουργοθ, τό δέρμα
  γ
  ΑΙ κόραι άνηγέρθησαν ύπακούσασαι, ή δέ μή ήι τόν βλεννογόνον τής χειρουργόυ
  τ1Ρ· Μ, . χ μένης χώρας. Πειρίματα άπίδει-
  —Μέ ιό πονεμένο της τό χέρι, ηρώτησε τόν σύ ξ« δτι καί μετ* την πλέον επί
  ζυΥον· μονον χαί έπιμελημέντ,ν άπολύ
  —Δέν πειράζει· ό άέρας θά την ώφελήση, είπεν μανσιν των χειρών είνε δυνατόν
  ό Ίονδρέτης Πηγαίνετε, πηγσίνετε. νά καλλιεργηθοΰν έξ αυτών άπο-
  Προφανώς ό άνθρωπος ούτος ή"τον έξ έκεί μένοντχ μικρόβια, τα όποΐα δέ
  νων, πρός ούς πασά άντΐστασις είνε έπικίνδυνος. εφονεύθησαν! Ακριβώς δ' ένεκα
  Αί δύο κόραι εξήλθον. Άλλ' ένώ ή πρεσβυτέρα διέ τ6° λόγου τούτου τό άπολυμαντι-
  βαινε τό κατώφλιον, ό πατήρ, λαβών αυτήν άπό *ον σύστημα, τό οποίον μεταχεί-
  ιής χειρός,—Άκουσε, τής είπεν άλλοκότως πως' ζ«α: ή Χειρουργική, είνε μικτόν,
  κύτταξε νά είσθε πάλιν έδώ καί αί δύο είς τάς άσηπτικόν καί άντισηπτικόν: διά
  πέντε ή ώρα, ακριβώς, έπειδή θά σας χρειασθώ. μεν την άποσΐείρωσιν των έργα-
  —Ό Μάριος έδιπλασίασε τότε την προσοχήν. | λείων, έπιδέσμων, βάμβακος κ.λ.π.
  "Οταν ό Ίονδρέτης έμεινε μόνος μετά τής γυ- μ«αχειριζόμεθα την άσηψίαν, ι)·
  ναικός τού, ήρξατο πάλιν περιπατών είς τόν θά- "ι φυσικά μέσα (ξηοχν θερμό-
  λαμον' μετά δύο δέ ή τρείς γύρους έν σιωπή, έ- τητχ, βρασμόν). διά δέ την χ-
  στάθη καί Ιχωσεν είς την ζώνην τοΰ πανταλονΐου' _______
  τού τα κάτω τοθ γυνσικεΐου χιτώνος, 8ν έφόρει"'
  Επειτα δέ, στραφείς αιφνιδίως πρός την σύζυγον,
  έσταύρωσε τάς χείρας τού καί εΐπε.
  —Καί θέλεις νά σοθ είπω άκόμη 'έν άλλο; ή
  κόρη δπου ίΐχε μαζ( τού...
  —ΤΙ ηρώτησεν ή γυνή.
  —Όλη ή ύπαρξις τοϋ ΜαρΙου
  ίίς τάς άκοάς τού" άλλ' 8μως ό Ίονδρέτης έκυ-
  ψε καί έλάλησεν είς την γυναΐκά τού κρυφίως.
  Άνεγερθείς δ' επειτα προσέθεσε γεγωνυία τή
  φωνή.
  —Τό κεφάλι μου βάζω στοΐχημα πώς είνε
  πολύμασιν των χειοών καί τοΰ
  δέρματος καί βλεννογόνου τής χει-
  ρουργουμένης χώρας χρησιμοποι-
  οΰμεν άντισηπτικά φάρμακα. ΙΙό-
  σα ϊμως αταξία καί τί μελέται
  καί Ιρευναι, διά ν* έπιτευχθοΰν
  τα άφάνταστα άποτιλέσματα τής
  σημερινής
  αυτά θά
  Χειρουργικής!
  ήσαν άδύνατα
  ΚΟΥΝΑΒΟΙ Όχτώβριος (άντα
  ποκριτοΰ μας).— Καί ή περΐφέ
  ρεια μα; συγκαταλέγεται μετιξύ
  των μάλλον πληγεισών είς την
  σταφιδοπαραγωγήν, συνεπεία των
  βροχών καί ευρέθη είς αϋτόχρη-
  μα δυσκόλους περιστάσεις, ούχ'
  ήττον δμω; αί παρασχεθεΐσχι 6
  πό τής κυβερνήσεως ευκολίαι ώς
  .,»,■ πρός την ολιγοήμερον παράτασιν
  άνευ ' τίί» προθεσμίας άποστάξεως των
  τοΰ μεγάλου Παστέρ, τού Λίστερ
  καί τοΰ άτυχοΰς Σέμελβαϊς, ό ό
  ποίος εύρεν οΐ<τρόν θάνατον έν φρενοκομείω, δπου κατέληξε, καταδιωχόμενος υπό των τί τ,ε «σοφών», ώς θΰμα τής περιφρο- νηθείσης ίδέας τού περί τή; μολυσματιχό:ητος τοΰ έπιλοχεί- ου πυρετοΰ καί τής άνάγκης τής άπολυμάνσεως καί άντιση· ψίας καί ώ; δείγμα επί πλέον τής άγνωμοσύνης, μέ την οποίαν πολλάκις ή Έπιστήμη άμεΕβίΐ έν ι% ζωή τούς πρωτΐργάτας της. στεμφύλων χαί των βλχβεισών έκ των βροχων σταφυλών, έμε τρίασχν σημαντικώς τα οίκονομι- προβλήματα τα όποία έδη Ο ΑΓΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ Α'. | χούν λειτουργίας άπλουστάτας Άπό τής πρώτης μέχρι τής ή τουλάχιστον υποθέτομεν 8τι 2 'τελευταίας βαθμίδος των συνεκεντρώθη παρατηρεΐται δ αγών τής δντων,χουν πράγματι τοιαύτας. Δύο ζωής. Είς τού; άνθρώπους βμως καί τα ζφα ό αγών αύτός ό είς νόμους τρομερά πό λυπλόκους, διαφεύγοντας πάσαν άνώτε&α ηαχούει αυτή! —Αύιή; είπεν ή σύζυγος. Είνε άνέκφραστος ό τόνος, κοθ' 8ν ή γυνή αυ¬ τή έπρόφερε την λέξιν «αυτή;» Ό τόνος ούτος έ επιστημονικήν ανάλυσιν. Συχνά ό Δαυίδ θριαμβεύει χατά τοΰ Γο λιάθ χαί συχνά ήθιχαί καί πνευματικαί δυνάμει; χατανιχοΰν την σωματικήν δύναμιν. Διά νά δήλου καί θαυμασμόν, καί όμοθ μΐσος καί οργήν λάβωμεν έπομένως άχριβή ιδέαν λυσσώδη. ΑΙ ολίγαι λέξεις, άς έψιθύρισεν ό άνηρ είς τό ώτίου της, μετέβαλον την νωθράν ταύτην καί νυ σταλέαν γυναϊκα είς άπεχθή καί θηριώδη. Α ξ τοΰ αγώνος πρός διατήρησιν τή; ζωής εί; την φυσικήν χατάστα σιν πρέπει νά τίν παρακολουθή¬ σωμεν είς τα πρωτόζωα, είς τα γ —Αδύνατον! άνέκραξεν αύτό τό πράγμα είνε μιχρόβια, είς τα έγχυματιχά καί των άδυνάτων αδύνατον! ένώ αί ίδικαΐ μου αί κό εί; δλα τα απείρως μικρά, τα ί ξ ραι κατήντησαν ξυπόλυτοι καί γυμναΐ. Αυτή μέ άτλαζένια γοϋνσ, μέ βελουδένιο καπελλΐνο, μέ ύ ποδηματάκια μέ βλα της τα σωστά...έΌ;ς διακοσίων φράγκων πράγμστα, καί περισσότερον ώσάν μ(α μεγάλη κυρά! Μέγα λάθος έχεις, φΐλε μου! Καί πρώτον μέν έκεΐνη ήτον άοχημη, ενα συχαμένο" ένώ αυτή εΤνε άρκετά ευμορφη! Σοΰ λέγω, εΤνε πραγμα αδύνατον νά είνε έκεΐνη ή ϊδια. —ΈκεΙνη είνε σοθ λέγω. Θά τό Ιδής. ' Ή γυνή τοθ Ίονδρέτου Εστρεψε τό πρόσωπον πρός την οροφήν έν άπορΐα' εφάνη δέ κατ' εκείνην την στιγμήν είς τόν Μάριον φοβερωτέρα καί αύ τοθ τοθ συζύγου της. (συνεχΐζεται) όποία παλαίουν διά νά έξασφα λίσουν την λείαν των ή άλλη λοτρώγονται. Τα δντα αύτά ε· κύτταρα έντόμων. τοποθετούμενα εί; τόν αυτόν ζώμεν, έξελίσσον όμοιομόρτως χαί ό αγών ζωής περιορίζεται εί; την ται τής απόκτησιν τής τροφάς. Δέν τοθν τίποτΐ άλλο διά νά πολλα πλασιασθοΰν "Οταν Ικαστον >ύ:
  ταρον φθάση είς ωρισμένον στ4
  διον άναπτύξεως διχάζεται. Τα
  δύο ταυτα
  διχάζονται
  καθ"
  μέρη, ζώντα πάντοτε,
  χαί αύτά χαί οθιω
  εξής κατ' άριθμητικήν πρό
  οδόν κανονικήν. ΆρχεΙ ό πειρα
  ματιζόμενος. δστι; εί; την περί
  στάσιν αυτήν παίζει πρόσωπον
  προνοίας, νά φροντίζη νά δια-
  τηρή εύνοίκάς πάντοτε τάς συν
  θήκας χαί ιδίως την θερμοκρα
  ί
  ή
  σίαν.
  (συνεχίζεται)
  χά
  μιουργήθησχν διά τούς κατοίκους
  ό Κά
  γήη
  5χι μόνον των Κουνάβων
  καί των πέριξ Κοινοτήτων.
  Έλά
  άλλά
  Έλάχισται
  σταφίδος
  ε'όρίσχονται εισέτι είς τού; όψι
  γιάδε; πρός άποξήρχνσίν. Έττί
  ση; τό μεγαλύτερον ν-Ιρος των
  | πρός οΐνοποίησιν προοριζομένων
  σταφυλών Ιχει ή5η οίνοποίηθή.
  Αί οίναποθήκαι Ιΐιλΐ7ρώθτ)σ»ν ά¬
  πό σημαντικάς ποσότητας γλεύ
  κου;, συνεχώς δέ μεταφέρωνται
  έκ των ληνών καί νέαι ποσότη-
  τεί.
  '£2; πρός την προσέχη έλαιοε-
  σοδείαν μας, αυτή προβλέπεται
  αρκούντως ί<ανοποιητική. Ή προσβολή τοΰ δάκου δέν υπήρξεν έπικίνδυνος καί ή συγκομιδή θά είναι άποδοτιχή. Σΰκχ έπίσης εί χομεν εφέτο; πολλά καθώς καί άμύγ/δαλχ. Άλλά χαί γενίκώιερον είς τα δημητριακά δέν ϋπελείφθη μέν ποσώς. · —Τό σημερινόν ραδιοφωνι- κόν πρόγρκμμα. Ό Ραδιοψωνικός Σταθμός 'Α¬ θηνών θά μεταίώση σήμερον τό ακόλουθον ιτρόγραμμα: "Ωρα έ μ. μ. μΕτεωρολογικόν δ(λτ(ον χρηματιστήριον, έ.15' συμφωνία εργα ίίσκοι, 7 «ή ώρα τοΰ Παιδιοϋ», 7.15' ποικίλη μου- σική υπό τήί μικράς ορχήοτρας τοΰ σταθμοϋ, 8 Ι5' όμιλία τού δόκτορος κ. Σκεύου Ζερβοΰ πε ρΐ της άπόθέσεΜς τού Ίπποκρά- „._ «,«Τ»Κ τβυς έν τη άκαδπμία των Παρισί-! ακοΐτπς τού. ών, 8.3ί' άπόαπασμα άπό την ό ' —Τραυματιαμός. Συνελήφθη είς τό Ρέθυμνον έ Ζαχαρίας Τροΰλλης κατηγορού μενος διά τραυματισμόν. — Έκκληβιαστικά. Ό Έπίσκοπος Ίεράτέτοας κ. Φιλόθεος μετέβη προχθές είς "Αγιον Νικόλαον καί έηεσκέ- φθη τόν Νομάρχην κ. Παπαδη· μητρίου αυνομιλήσας μετ' αυτού διά διάφορα ζητήματα τής επι- πβρέτταν Χόρ-Χόρ άγάς (βυγκρό- τπμα Κβφΐνιώτη συνοδεία τής μι¬ κράς όρχήβτρας τού σταθμοΰ), 9.30' είδήσβις, 9.45' ρεσιτάλ τρα- γουδιοΰ υπό τοΰ τενόρου κ. Ζαν νή Καμπάνη, ίΟ.Ι+' συναυλία τής μικράς όρχήβτρας τοΰ σταθμοϋ, 10 45' είδήβεις, Π κουαρτέτο μαν· δολινάτας κ Τυρταίου, 1130* μβυσική χοροΰ (δίσκοι) καί έλα φρά τραγουδια υπό τής κ. Μ»· ρίνας Λάζου. —Δηλώσεις γλεύχουί. Παρά της Οίκονομικής Έφο ρείοτς Ηρακλείου είδοποιήθησκν άπαντες ο άποταμιΐυταί γλεύ- κβυς αρξαμένης φορολογικής πε ριόδου 1938 ότι δέον νά υπο¬ βάλωσιν εί; την Οικονομικήν 'Εφορίαν τάς σχετικάς δηλώσεις των μέχρι τέλους τρέχοντος μη¬ νός Όκτωβρίου 1938 καθ' όσον ούδεμία παράτασις θέλει χορπ γηβξί. ■ ■■■Ι ■■^■■««««■«■■■■■■■■■ει Έκτός Τράστ ΤΟ ΟΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡ0Π0ΛΙ2 Αναχωρεί έξ "Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ. Πάρον, Νάξον. ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Ταλέ». Ι-·1 Ε. Σ. Καστρινάκη Πλατειά Στράτα, Ηράκλειον—Κρήτης Ο.ΑΡΟΥΣΙ1ΖΕΙ ΟΑΝΤΟΤΕ ΠΛΟΥΣΙΑΝ ΣΥΛΑΟίΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΣΜΗΡΙΟΝ Εφαρμογήν τελείαν—ίιλικά αρίστα καί τιμάς ασυναγωνίστους. : ■■«■■■ 4ε Κεντρικόν.· Ύποκαταστήματα.· Ηράκλειον Μοϊρες—Βενεράτο ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμονως, άπό ολα τα χαταοτήματα χαΐ αύτά «χβμη των έπαρχιών ταίς κλωσταϊς Νάρκας «Σταύρος». Ήτβι σβυγάκια, τρυηώματα χιβάρβτς, καρβλια κΐντπμα- *««, κουβάρβς, Μουλινέ, Κβτβν ««ρλέ, Βαμβακάκια, κβυ- Ρ·ρ·ί κβντπματος χ. λ. «. 'ΟΧ* τα 4»ς «νβ» «ίδη είναι ά- •βάοτβυ ποιβτητος, χά! χρΝμάτνν Λγν»ημ*ν»ιν χαί στ«ρ«- βν. Μία δβχιμή 6« οάς πΐίσα όια τίιν άν«τερ*τΐιτ« τ6ν Ηλιιβτβν τής μάρχας «Χταυρίς.» 'Αντιπρίσειηος δια τβ»ς Νβμοΰς ΉραχΑβίβυ-Λαοηβίβυ: Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΙ ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ Τό συμφέρον σας άπαιτεί νά ττροτιμάτε τίς.· Ρέγγες «Κρϊνος» Τό κόκκινο έλαφρό ειδικώς διά κουτί παρασκευασμένο την Έλλάδα. Ποιότης ή άνωτέοα πού μπβρεΐ νά γίνη. Τό έμπόρευμα φβρτώνεται είς παραλαβήν μας, ΚΑΤ ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟΤΗΝ ΠΗΓΗΝ ««Γ ένι ά«ό ψυγεΐα. ΠίίΛΟΥΜΕΝ ΡΕΓΓΕΣΪ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΥΛΑ. Δοκιμάσατέ πρός τό συμφέρον σας, εάν δέν σάς αρέσει δεχόμεθα νά μας τό έπιστρέψετε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΝ ΜΗΝΑΣ Φ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΝ (Παραπλεύρως καφφενείου «Όλυμπος»), —Ό έρανος των σταφιδερ- γατών υπέρ τής 'Αεροπο- ρίας. Σήμερον άναχωροΰν είς Α¬ θήνας όπως παρκδώσουν αίς τόν Πρωθυπουργόν χ. Μεταξάν υπό την ΐδιότητά τού ώς ΰπουργοϋ ής Άεροπορίας τό συλλεγέν δΓ έράνου μεταξύ των οταφΐδερ γατών Ηρακλείου "ποσόν των 130.000 δρχ υπέρ τής άεροπορίας, οί χ χ. Γχολέμης Πρόείρος τοΰ έργατικοΰ κέντρου Ηρακλείου καί 'Αμάραντος Πρόεδρος*" των σταφΐδεργατών. — Αί εγγραφαί τής Έμπορι- κής Σχολής. Πληροφορούμεθα ότι ΓαΙ εγ¬ γραφαί καί έξετάσεις είς τάς Έμ πορικάς Σχολάς παρετάθησαν με χρι 15 τρέχοντος. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ άναβληθέντος πλειστηριασμοθ Μαριάνθης χήρας Άντωνίου Χατζηδάκη Νίβα κατοίκου Ηρα¬ κλείου. Κατα Γϊωργίου Ιω. Κτενιαδάκη κα¬ τοίκου Γαλύφας Πεδιάδος. Άναβληθείς μέχρι τοθδε ?νεκα νομίμων λόγων ό διά τοθ &πό χρο νολογίαν 6 Ίουνίου 1938 προ γράμματός μου πλειστηριασμοθ προκηρυχθείς καί διά τοΰ δπ' αριθ. 4912 τής 13 Ιουλίου 1938 φύλλου τής ενταύθα εκδιδομένης εφημερίδος «Ανάρθωσις» δημοσι ευθείς δημόσιος άναγκαστικός πλειστηριασμός των έν τψ είρη μένφ προγράμματί μου άναφερο· μένων κα! περιγραφομένων άκινή των κτημάτων τοθ καθ' ού αυ τη μου κειμένων έν ταίς περιφε ρείαις των χωρίων Έπισκοπής τού τέως Δήμου Έπισκοπής τής Είρηνοδικειακής περιφερείας τέ ως Χερσονήσου Πεδιάδος καί ήδη Ηρακλείου καί Γαλύφας Πεδιάδος τοθ αύτοθ τέως Δήμου Έπισκοπής Πεδιάδος καί τήςΕίρηνοδικειακής περιφερείας Χερσονήσου Πεδιάδος είδοποιώ δτι γενησεται των μέν έν τί περιφερεία τού χωρίου Έπισκοπής κειμένων την 30ήν Όκ$ωβρίου 1938 ημέραν Κυρια¬ κήν χαί ώρα,* 10-12 π. μ. ένώ πιον τοΰ Συμβολαιογρά>ου Ήρα
  κλείου Άντωνίου Α. Γιάνναρη
  καί τούτου κωλυομένου τοθ νομί
  μου αύτοθ άναπληρωτοΰ καί έν
  τφ δημοσίφ γραφείω τοθ είρη
  μένου Σαμ^ολαιογράφου κειμένω
  έντός τής πόλεως Ηρακλείου
  κατά την οδόν Καντανολέου
  των δέ έν τ£ περιφερεία τού
  χωρίου Γαλύφας Πεδιάδος κειμέ
  νων, την Οην Νοεμβριού 1938
  ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—
  12 π. μ. ενώπιον τοΰ Συμβολαιο-
  γράφου Χερσονήσου Πεδιάδος θε
  οφράστου Κοζύρη καί τούτου κω¬
  λυομένου τού νομιμου αύτοΰ άνα
  πληρωτοθ καί έν τώ δημοσίφ γρα
  φείφ τοθ είρημένου Συμβολαιο
  γράφου κειμένφ έν Λιμένι Χερσο
  νήσου είς οΰς τόπους καί χρόνους
  καλοθνται οί βουλόμενοι νά γίνω
  σιν ύπερθεματισταί.
  Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ
  ένβργησάτω τα νόμιμα επί "τοθ
  προκειμένον ^ .,
  Ηράκλειον 10 3Οκτω6ρίου;ΐ938
  Ο τής έπισπευδούσης καί πά
  ραγγελλούσης πληριξο6βιος δικ«
  Ν. Γ. Κίφαλβγιά ννη;
  1ΤΤ
  ί<Ιι ? Ι _ ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Τετάρτης
  12 Όκτωβρίου 1938
  Α ΗΑΑΙΟΡΓΑ Ν ΟΥΤΑΙ
  Ο *ΓΓΛΙΚΡΣ_ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΕΓΙΝΑΝ ΕΙΜΕΙΟί 1ΕΙΤΙΙ
  ΑΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥΤΟΥ ΙΗΛΟΣΕΙ!
  ΤΟΥ (ΟΟΥΡΓΟΥιΙΟΡ ΜΟΕΑΙΣΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας). — Σημερινα τη·
  λεγραφήματα έκ Λονδίνου άναφέρουν
  ότι εγένοντο έκεί ευμενώς δεκταί αί
  δηλώσεις τοΰ κ. Χόρ Μπελίσα,έπί τής
  άνάγκης τής άναδιοργανώσεως τού άγ-
  γλικοΰ στρατοϋ.
  Ώς εδήλωσεν ό κ. Μπελίσα, ό αγ-
  γλικός στρατός θά άναδιοργανωθή ευ¬
  ρύτερον ώστε νά καταστή περισσότε¬
  ρον άξιόμαχος, άνταποκρινόμ&νος πλή-
  ρως είς τάς άπαιτήσεις τού συγχρόνου
  πολέμου.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΘΥΠ0ΥΡΓ0Υ
  ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  ΚΑΙ ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Ό «τω βρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Ό Ηρωθυπουρ-
  γός κ. Ί. ΜεταΕάς εδέχθη σήμερον
  τούς κ. κ. Υπουργόν Γεν. Διοικητήν
  Κρήτης καί τόν Νομάρχην Ηρα¬
  κλείου.
  Μβτά των κ.κ. Σφακιανάκη καί Μαρ
  κέλλου ό κ. Πρωθυπουργός βυνειργά
  σθη έπ' αρκετόν.
  ΗΣΘΕΝΗΣΕ ΣΟΒΑΡΩΣ
  Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΟΝ ΑΘΗΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 11 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Ό Μακαριώτα
  τος άρχιεπίσκοπος Αθηνών κ. Χρυσ< στομος ασθενών άπό τινος σοβαρώς με τεφέρθη σήμερον είς τό νοσοκομείον τού «Έρυθρού Σταυροΰ». Ή σπμασία της άναδιοργανώσεως των βρεττανικόν δυνάμεων τής ξηράς. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Όκτωβρίου (ιδιαιτέρα ΰπηρεσ(α). — Αυρι- ! όν την πρωΐαν συνέρχεται 'τό γαλλικον υπουργικόν συμ¬ βούλιον υπό την προεδρίσν Ι τοθ προέδρου τής Δημοκρατί- 'ας κ. Λεμπρέν. Ό κ. Μποννέ |θά κάμη έκθεσιν έ—ί τής εύ· ρωπαϊκής καταστάσεως. Είς την συνεδρίασιν ταύτην πρό- κειται νά ορισθή τελικώς ό πρεσβευτής τής Γαλλΐας είς Ρώμην Πιθανός πρεσβευτής τής Γαλλίας έν Ρωμη. θεώ ρεϊται πάντοτε ό τέως πρε¬ σβευτής της έν Βερολίνω κ. Φρσνσουά Πονσέ. Ή αποστόλη πρεσβευτού τής Γαλλΐας είς Ιταλίαν, θε- ωρεΐται τό πρώτον ■ βήμα τής νομιμοποιήσεως των σχέσεων των δύο κρατών. Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 11 Όκτωβρίου (!δ. ύπηρεσία).— Ή Αγγλικη Κυβέρνησις δίδει αυτήν την στιγμήν πολύ μεγάλην σημα¬ σίαν είς την άναδιοργάνωσιν τοθ στρατοΰ τής ξηρδς. Ό ύ- πουργός των Στρατιωτικών κ. ΜπελΙσα ανεκοίνωσε χθές την έπικειμένην τελείαν άνσδιορ- (γάνωσιν καί την απόφασιν αυξήσεως τοΰ στρατοϋ ξηοδς 1 κατά 5 επί πλέον μεραρχί- σς. Διά τής αποφάσεως ταύ της ένισχύετσι ή άμυνα τής χώρας καί ή διοργάνωσΐς της είσέρχετσι είς οριστικήν φάσιν. ΠΡΑΓΑ 11 Όκτωβρίου (!5ι αιτέρα ύττηρεσία).— Δι* άνσ κοινωθέντος αυτής ή κυβέρνη σις τής Πράγαςάνήγγειλεν δτι τα πολωνικά στρατεύματα έπεράτωσαν την κατάληψιν τοθ έδάφους δτου αί πολωνι καί μειονότητες, δύο ημέρας πρό τής λήξεως τής ορισθεί¬ σης προθεσμίας. ΒΑΡΣΟΒΙΑ 11 Όκτωβρίου (Ιδιαιτέρα ύπηρεσίσ).— Ό πρόεδρος τής Δημοκρατίας υπέγραψε χθές την οριστικήν συσσωμάτωσιν μετά τής Πό λωνΐας των καταληφθέντων υπό των πολων.κΛν στρα τευμάτων εδαφών τής Τσεχο σλοβοτκίας. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 11 Όκτωβρί ου (Ιδιαιτέρα ύπηρεσία) — Καθ* ημιεπίσημον άνακοΐνω σιν έληξεν ή κατάληψις τοθ σουδιτικοΰ έδάφους υπό των γερμανικών στρατευμάτων χθές ΙΟην Όκτωβρίου δπως αρχικώς είχεν ορισθή. ΑΙ ΟΥΓΓΡΙΚΑΙ ΑϊίίΙΣΕΙΣ ΠΡΑΓΑ 11-Ό-<τωβρΙου (ί5ι αιτέρα ύπηοεσ(α).— Αί διεκ δικήσεις τής Ουγγαρίας έν Τσεχοσλοβακία πσρουσιάζον ται σήμερον πολύ μεγσλύτε ραι άπ' δσον αρχικώς έπιστεύ θησαν. Ή Ούγγρική Κυβέρνη σις ζητεί την διενέργειαν δή μοψηφίσματος είς την σλο βακικήν περιφέρειαν καθώς καϊ είς την Ρωσσο—Καρπαθικήν δ ότι ώς ίσχυρίζεται ύπάρχει καί είς τάς περιφερείας αύ τάς μέγα ποσοστόν ούγγρι· κου στοιχεΐου. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 11 Όκτωβρί- ου (ίδ. ύπηρεσία).-—Ό πρεσβευ τής τής Τσεχοσλοβακίας έν Γερμανία ευρισκόμενος είς Πράγαν" επέστρεψε χθές είς Βερολίνον. /Ο Τσέχος πρε¬ σβευτής πρόκειται νά εκθέση τάς άποψεις τής κυβερνήσεως τού διά την γερμανοτσεχικήν επαφήν, είς την κυβέρνησιν τοθ Ράϊχ. 30 Πρωϊνή •^^^•«■ν^^βν^1·^^^**'^^Δ'ε^εί^^εΔ^^^ε^^^^*^Ιε·βν^σπεί*« Η ΠΟΔΩΝΙΑ ΖΗΤΕΙ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΑΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΙ Ή Ρουμανία δέν δα μεταβάλη την εξωτερικόν αυτής πολιτικήν. Δ ί Α Τ Α Γ Η ΔΙΑ ΤΗΝ ΙΤΡΑΤΑΡΧΙΚΗΝ ΡΑΒΑΟΜ ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— Υπό τής Α. Μ. τού Βασιλέως εκοινοποιήθη σήμερον πρός τόν στρατόν ήμίρησία διαταγή διά τής οποίας ή Α. Μ. τονίζει ότι άποδέχεται την προσφερθεΐσαν στραταρ- χικήν ράβδον. Ο ι. ΜΕΤΑΞΑΣ ΣΥΝΕΙΡΓΑΣΘΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΠΙΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτού μας). — Ό πρωθυπουρ¬ γός κ. Ί. Μεταξάς εδέχθη σήμερον τόν υπουργόν τής Έθνικής Παιδείας κ. Γεωργακόπουλον μετά τοΰ όποίου καί συνειργάσθη. Ό κ. Μεταξάς εδέχθη έπίσης κ%ί τόν ύφυπουργόν τής Δημοσίας Άσφα λείας κ. Μανιαδάκην. · ΠΡΟΣ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΙΝ Τ0.Ν ΣΧΕΣΕΩΝ ΓΑΛΛΙΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ; ----------------------------------------- ι ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοθν έκ Παρισίων ότι ή έτοιμαζομένη ριζική εκκαθάρισιν τού ίσπανικοΰ θεωρείται ώς ά«βετηρία πρός εξομάλυνσιν των σχέσεων Ιταλίας καί Γαλλίας καί δι- αρκή συνδιαλλαγήν. ΣΗΜΕΡΟΝ ΟΑ ΓΝΟΣΟΗ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΝ ΡΟΜΗ ΓΑΑΑΟΥ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ότι αυριον (σήμερον) θέλει γνωσθή τό όνομα τοΰ Γάλλου πρεσβευ¬ τού όστις πρόκειται νά τοποθετηθή είς Ρώμην* ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ 11 Ό¬ κτωβρίου (ίδ. ύπηρεσία).— Ό ύπουργός επί των Εξωτερι¬ κών τής Ρουμανίας εξεφώνη¬ σε χθές λόγον επί τής διε θνοΰς πολιτικάς. Είς τόν λό γον τοθτον ό Ρουμάνος ύ¬ πουργός ετόνισεν δτι ήκυβέρνη σιςτοϋ Βουκουρεστίου δένπρό- κειται νά άπομακρυνθή άπό την παλαιάν έξωτερικήν πολι¬ τικήν της. «Κανείς προσέθεσεν ό Ρου¬ μάνος ύπουργός δέν πρέπει νά πιστευη δτι λόγω των τε λευταίων τροποποιήσεων έν Εύρώπη πρόκειται νά άλλά- ξωμεν στάσιν.. » ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Όκτωβρίου (Ι, διαιτέρα ύπηρεσία) — Τηλε γραφεΐται έκ Σόφιας δτι Βούλ γσρος στρατηγός έδολοφονή θη χθές τό άτιόγευμα διά πε' Ιριστρόφου. Ό φονεύς έπυρο Ιβόλησε διά δύο συγχρόνως περίστροφον τα όποΐα έ κράτει είς χείρας τού.Ό Βούλ γαρος στρατηγός έξέπνευσεν άμέσως. ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΔΙΑΒΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΤΟΚΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 11 Όκτωβρίου (ίδ. ύπηρεσία).— Ό πρεσβευ¬ τής τής Αγγλίας έν Ίαπωνία ώς αγγέλλεται έκ Τόκιο, έπε σκεφθή τόν Ίάπωνα υπουρ γόν των Εξωτερικών παρα μείνας επί μακρόν πσρ' αυ¬ τώ. Είνε άγνωστον ποίον σκοπόν είχεν ή έπίοκεψ.ς αϋ τη. Πάντως έσχολιάσθη ποι κιλοτρόπως υπό των διπλωμα- τικών κύκλων. ΕΠΙΔΟΣΙΣ ΑΡΑΒΙΚΟΥ ΤΕΛΕΣΙΓΡΑΦΟΝ Έκ Πσλαιστίνης άγγέλλε- I τσι δτι οί άρχηγοΐ των Ά- I ράβων απέστειλαν έξ Αιγυ¬ πτου είς την Ίερουσαλήμ δ άγγελμα τό οποίον δμως πρέ πει μάλλον νά θεωρηθή ώς τελεσίγραφον πρός τάς αγ γλικάς αρχάς. Τό διάγγελ μα τουτο έπροξένησε μέγα λην ανησυχίαν. Οί Άραβες άρχηγοΐ συνέστησαν συν τοίς άλλοις είς τούς έπαναστά τας νά ά«αστείλουν τάς τε λευτσίας άποφάσεις των. — Μεγάλαι στρατιωτικαί έ νισχύσεις άνσμένωνται είς Παλαιστίνην έκ της Μητροπό¬ λεως. Αί ένισχΰσεις ούται θά φθάσουν μρτά τρείς περΐπου εβδομάδος. Σήμερον λήγουν αί συνσμιλίαι μετά τοΰ διοι κητοΰ τής Παλαιστίνης είς Λονδίνον. Ό διοικητής άναχω ρεϊ την Πέμπτην (αυριον) έπι- στρέφων είς την έ'δράν τού. Η ΜΕΘΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Διά την προσέχη Παρα¬ σκευήν εκλήθη είς συνεδρία¬ σιν τό Δημοτικόν Συμβούλιον Ηρακλείου. Κατ' αυτήν θά συζητηθοϋν διάφορα ύπηρεσιακά ζητήμα- τα θά γίνουν δέ καί άνακοι νώσεις σχετικαί μέ τούς λογα- ριασμοΰς τοΰ Δημάρχου πε- ρί τής διοικητικώς διαχειρίσε¬ ως τής χρήσεως 1937—38 Έ¬ πίσης θά ύποβληθοθν οί λο· γαριασμοί διά τα επί άποδό- σει λογαριασμοθ εκτελεσθέν- τα παντοίας φύσεως έ"ργα καί προμηθείας μέχρι δραχ. 100. 000. Έν συνεχεία τό Δημοτικόν Συμβούλιον θ' άσχοληθή μέ την τροποποίησιν τοθ ρυμο τομικοϋ σχεδίου είς ωρισμένα τμήματα τής πόλεως, θά προ¬ βή δέ καί είς την χορήγησιν διαφόρων άναπληρωματικών καΐ μή, πιστώσεων. Τέλος τό Δημοτικόν Συμ βούλιον θά εξετάση διαφόρους αίτήσεις ίδιωτών καί δημοτι κων ύπαλλήλων καθώς καί ω¬ ρισμένας πρόσφυγας. Η ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΞΑΓΟΜΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΥ Συνελθούσα είς συνεδρίασιν ή αρμοδία παρά τω Τελωνε'ψ Ή ρακλείου επιτραπή προέβη είς τόν καθορισμόν τής μέσης άγο ραίας τιμής τοθ ελαίου τοθ έξα χθησομένου έκ τής νήσου κατά τόν μήνα Νοέμβριον είς δρχ. 25.50 κατ' οκάν. Ή τιμή τοθ μουργελαί ου καθορίζεται «.?ς δρχ. 20 καί τοΰ πυρηνελαίου είς 17. Αί άνω τιμαί υπόκεινται εις έγκρισιν τοθ ύπουργείου των Οίκονομικών. ΟΙ ΒΙΒΛΙΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΙΚΟΙ Προκειμένου νά καθορισθή έ- πακριβώς δ τράπος τής είσαγω- ής βιβλίων, έντύπων καί εφη¬ μερίδων έκ τοΰ εξωτερικόν, συνι- στάται δι' αποφάσεως των υπουρ γών Οίκονομικών καί Έθνικής ΟΕκονομίας έπιτροπή ή όποία θά καταρτίση πίνακα των άνε- γνωρ:σμένων βιβλιιμπορικών οϊ- κων. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ Επί τοίς άποκα^υπτηοίοις τοΰ άνδριάντος τοΰ ΒασιλέωςΚωνσταν τίνου ό Μητροπολίτας Κρήτης κ. Τιμόθεος απηύθυνε πρός την Αύ τοΰ Μεγαλειότητα τόν Βασιλέα Γεώργιον τό ακόλουθον τηλεγρά- φημα: «Αύτοΰ Μεγαλειότητα Βασιλέα Γεώργιον Αθήνας. Επ! σήμερον πανηγυρικαίς έ*δη/ώσεσιν εύγνω μοσύνης Έθνους καί Έκκλησίας πρός άείμνηστον δαφνοστεφή 11α- τέρα ύμετέρας Μεγαλειότητος εύχί μεθα Κ6ριος καταξιοϊ Αυτήν δρέ Π€:ν δάφνας προόδου καί ευτυχί¬ α; μεγάλης Πατρίδος. Μητροπολίτας Κρήτης Τιμόθε ος». Ή Α.Μ.ό Βζαιλώς ηύχαρίσϊησε τόν Σεβασμιώτατον διά τοΰ έπο μένου τηλεγραφήματος: Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κρήτης Τιμόθεον. Ηράκλειον £ύχαριστώ έκ βάθους καρδίας. ΓΕΩΡΓΙΟΣ! Β'. ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΗΣ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΗΣ Δι" άναφορας τού πρός τό υπουργείον τής Γεωργίας τό Γεωργικόν Έπιμελητήριον πα· ρακαλεΐ νά παραταθή καί έ· 'φέτος ή λειτουργία τής έπι- τροΐίΐς πρός εξασφάλισιν τής τιμής τής έλαιοπυ ρήνης δεδομένου δτι λόγω τής καθυσΐερήσεως τής συ- στάσεως τής επιτροπήν ταύτης κατά τό παρελθόν έ τος ή έ- λσιοπυρήνη Ιπωλήθη είς έξευ- τελιστικάς τιμάς. ΑΙ ΤΕΛΟ.ΝΙΑΚΑΙ ΕΙΣΡΑΞΕΙΣ Αί είσπράξεις τοΰ Τελωνεί ου Ηρακλείου κατά τό λήξαν α' δεκαήμερον τρέχοντος μηνός άνήλθον είς δραχ. 5 981 315 80 ΟΙΚΟΝΟιΜΗ ΖΟΗ Άγορά Ηρακλείου Κατά τό δελτίον τιμών άγορας τοΰ "Εμπορικον καί ΒιομηχανικοΟ Έπιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬ φόρων εγχωρίων προιόντων εΐχο- χθές ώς ακολούθως: Σταφίδες: Σουλτανίναι α'. δ'. Καραμπ. Ελεμέδες α'. * Ρ'· Κοινοί Ταχτάδες α'. Σταφίδες μαύραι "Ελαια 3—5ο Πυρηνέλαια Ελαιοιτυρήναι Σάττωνϊς: δρχ. Λευκοί α' β' Πυρηνελαίου α' β' Μουργελαίου-α' β' 17.- 16.- 15.— 11,— 8.- 11.50 9.70 8.50 8.50 7.90 6.— 25.50 17.- 1.20 17.50 16.50 15. - 14.- 15.- Κ- 17.30 13.50 10.— 7,- ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑ! ΦΟΒΟΙ Ι 1 1 Όκτωβρίου (τού άν.αποκριτοΰ μας). — Καθ' ά τηλε. γραφείται εκ τοΰ εξωτερικόν ή Πολω νία δΐϊΐύπωιε νέας έδαφικάς αξιώσεις ζηϊούσα τρείς περιφερείας τής Σλοβα- ^.Θεωρεϊται βέβαιον ότι αί αξιώσεις αυται θά προκαλέσουν άνωμαλίας καθ* ότι τόσον οί Τσέχοι όσον καί οί Σλοβά κοι θά αντιταχθώσιν είς αύτάς. ΟΔΥΝΗΡΑ ΕΚΠΛΗΞΙΣ ΤΟΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΝ ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ , ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφοϋν έκ Παρισίων ότι ό γαλλικός τύπος άφι· ερώνει καί σήμερον δριμύτατα σχόλ.α διά τόν προχθεσινόν λόγον τοΰ χανκελ- λαρίου Χίτλερ. Αί έφημερίδες έκφράζουν την έκπλη. ξιν αυτών." διά τάς έκδηλουμένας προ- θέσεις τοΰ Χίτλερ έν σχέσει μέ τό μέλλον καί τάς άπαιτήσεις τής Γερμα· νίας. ΔΙΕΛΥΘΗ Η ΒΟΥΛΗ ΕΙΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΑΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΕΚΛΟΓΡ,Ν ΑΘΗΝΑΙ 11 Όκτωβρίου ,(τού άνταποκριτού μας).— Έκ Βελιγραδί ου αγγέλλεται ότι ό Γιουγκοσλαύος άν τιβασιλεϋς υπέγραψε διάταγμα διά τοΰ οποίου διαλύεται ή βουλή καί προ κηρύσσονται νέαι εκλογαί. ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙΑΠΕΔΕΚΑΤΙΙΑΝ ΔΥΟ ΙΑ01ΧΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 11 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτού μας). — Αγγέλλεται έκ τής 'Άπω Άνατολής ότι οί Κινέζοι ά πεοεκχτισαν δύο ίαπων^κάς μεραρχίας. Λόγω τής ήττης ταύτης ή προέλασις των Ίαπώνων πρός τό Χανκόου ' κοπή. ανε ΤίΑίΚΑΪΣΕΚ 8Α ΣΥΝΕΧΙΣϋΠ ΠΟΛΕΜΟΣ ψ ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτού αας). — Ο στρατάρχης Τσχγ.Κά'ί-Σέκ προέβη σήμερον είς δή λώσεις επί τής καταστάσεως έν Κίνα. Ό στρατάρχης εδήλωσεν ότι θά συνεχίση τόν πόλεμον μέχρις εσχάτων διαμφιηβη των βήμα πρός βήμα τό έδαφος άπό τούς Ίάπωνας. '«ς προσέθηκεν ό Τσάγ- Κάϊ-Σέκ ήθέληιίς τουνά επιτύχη πλήρη νίκην εναντίον των Ίαπώνων είνε άκλό- νητος. ΑΠΑΙ ΤΟΝ ΙΟΔΟΞΟΣ Ο II ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτού μας). — χηλεγραφήματα εκ Νέας Υόρκης άναφέρουν ότι αί μεγαλύτεραι των έκβϊ εφημερίδων έξα- κολουθοΰν νά σχολιάςουν τόν τελευ¬ ταίον λόγον τοΰ καγκελλαρίου Χίτλερ. Αί άμερικανικαί έφημερίδες εκφρά¬ ζοντα ο άπαισιοδόξως διά την κατά¬ στασιν δεδομένου, ότι ώς λέγουν, ό Χίτλερ δέν ήλλαξε τακτικήν καί μετά την συμφωνίαν τοΰ Μονάχου. ΚΑΤΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΑΠΑΣΑΙ ΑΙ ΣΟΥΔΙΤΙΚΑ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 1 1 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Ανεκοινώθη ότι την νύκτα βυνεπληρώθη ή κατάληψις όλων των βουδιτικών περιφέρειαν υπο τού γερμανικόν βτρατού.