96399

Αριθμός τεύχους

4988

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

13/10/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος' 2
  'Αμεριχής
  ετήσιαι οολ. 15
  εξάμηνον · 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  13
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΙΙΙΣ. -ΜΟΣ.23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4988
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  II
  ΙΑΙ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΑΑΑΙΟΗ
  Διά την όλοκλτΐρωαιν τοΰ
  σογκβινωνιακοΰ δικτύου τής'
  χώρας, Π σημερινή κυβέρνη-1
  οις άνέλαβεν ώς γνωστόν'
  μίαν γιγαντιαίαν προαπά-
  δειαν. Κατέστρωσε πλήρες,
  μελετημένον πρόγραμμα τοΰ
  έποίου ή έφαρμογή καί έ-,
  χτέλεσις θά συντελεσθή έν
  τος μιάς πενταετίας. Καί δι'
  έπιτυχών συνδυκσμών έξεΰ
  ρε τούς πόρους διά την χρη-
  μκτοδότησιν των έργων αύ
  των. Πρέπει λοιπόν νά
  Βεωρηται βέβαιον ότι έν
  τος των προσεχών πέντε έ
  των ή Ελλάς θ' αποκτήση
  άμαξιτούς δρόμους είς όλας
  τας επαρχίας καί τα διχμε-
  ρίσματά της. Δρόμους άσφα
  λίίς, άνέτους άσφαλτοστρω-
  ιιϊνους καί άρκετούς νά έξυ
  ηηρετήσουν δλας τάς συγ-
  χοινωνιακάς ανάγκας. Διό
  τι πρέπει νά σημειωθή ότι
  οί δρόμοι αύτοί έκτός τοΰ ό
  τι θά είναι ολοι άσφαλτο
  ατρωμένοι, θά είναι καί κα
  τα πολύ πλατύτεροι άπό τούς
  ήδη ύπάρχοντας. Καί έτσι
  θά είναι συγχρόνως καί με
  γάλης διαρκείας καί μέγα-
  λης έηίσης ασφαλείας καί ά
  νέσεως.
  Καί θά έπιτρέπουν την κυ
  κλοφορίκν δι' αυτών μέγα-
  λων, συγχρόνων λεωφορείων
  καί αυτοκίνητον μεταφο-
  ρών, πράγμα τό οποίον θά
  έχη ώ; άποτέλεσμα νά δημι-
  ουργηβοόν καί είς την χώ¬
  ραν μας πολιτισμένα καί εύ-
  θηνά σνγχρόνως μέσα μετα-
  φοράς καί ταξιδίων. Δέν πε-
  ριορίζει δέ είς τούτο μόνον
  την μέριμνάν της ή κυβέρ»
  νησίς. Έκ παραλλήλου φρον-
  τίζει καί διά την επισκευήν
  κκί των παλαιών όδών. Καί
  είναι ευχάριστον ότι αί επι-
  σχευαί αύται γίνονται κατά
  τρόπον ριζικόν. Δέν περιο-
  ρίζονται είς απλήν σκυρό-
  οτρωσιν,είς τα γνωστά «μπα-
  λώματα» τού άλλοτε. Οί δρό
  μοί άνασκάπτονται, τα πα¬
  λαιά σκΰρα άφαιροΰνται, το-
  ποθετοΰνται νέα μέ τελείαν
  κυλίνδρωσιν καί διαποτίζον-
  τκι κατόπιν μέ άσφαλτον.
  Διότι πρόγραμμα τής κυβερ
  νήσεως είνε ν' άσφαλτοστρω-
  8οΰν ολοι οί δρόμοι τής χώ¬
  ρας ώστε καί αί συνκοι-
  νωνίαι νά είναι ασφα-
  λεϊς καί ή έθνική οίκο-
  νομία νά ώφελήται έκ τής
  μικροτέρας φθοράς καί των
  δρόμον καί των μεταφορι-
  κβν μέσων. Δυστυχδς δμως,
  μέ την εγκατάλειψιν των
  πάντων κατά τα τελΐυταΐα έ-
  τη), φισικά δέ καί των όδικών
  εργ&ίν, καί Ιδία έδ$ είς την
  Κρήτην, οί περισαότιροι δρό
  μοί ίχουν περιέλθει »1ς οικ¬
  τράν κατάστασιν. Άνϊΐτισχεύ
  αστβι επί ετη καί πλημμελώς
  καΐιβκευασμένοι ά*1 άρχής
  εχο«ν φβχρπ εντελώς. Τα
  οκδβΚ έχουν φύγει χαί είς
  πλειατα σημεΐα ή διάβασις
  γίνεται έξαιρετικά ίπίπονοί
  κκί £κικίνδυνος. Δεδομένου
  μάλ,βτα ότι λόγω τδν βρο-
  χών Μ«ί των τρομεράν πλημ
  μυρφν τα στηθαΐα τ<ϊν γε- φυρβν καί των έπικινούνων μέραν έχουν καταστρέψη τε λείω;, Κυρίως είς τάς μεγά¬ λας Αρτηρίας, όπως ε}; έκεί- νας τί)5 Μεσσαράς μ| την μεγάλην, πυκνήν κίνησιν καί την κυκλοφορίαν τροχο- φόρων< «ί φθοραί είναι μέγα ναι. Τ· διεπιστώσαμεν κατά τάς πεβι,οδείας των συντακτών μας. Τ· γνωρίζει καί ή μη- χανικι ύπηρεσία. Δ,ι,' «ύτό καί έχιι άρχίαει ηδη τ· έρ¬ γον τΐ){ επισκευήν Καί δέν αμφιβαλλομεν ότι τ« έργον αύτό θ« συνε¬ χισθή μέχρι τής έξ φλοκλή ρου ρΐζικής άνακνΐνίσεως τοΰ ό$ιχοΰ μας δικτϊ,ου. ©ά ελέγαμεν έν πάση «τεριπτώ σει ότι είναι καλόν νά λη φθή μέριμνα ώστε «Ι επι· σκευα| νά γενικευ1«Βν, νά έπεκταθοΰν είς δλβυς τούς τομεΐ;, είς δλους τούς δρό μους Μαί νά προν^ρήσουν μέ ταχύτερον ρυθμόν· Διότι επαναλαμβάνομεν, αί φθο¬ ραί είναι μεγάλαι καί κα¬ τά τοώ{ χειμερινοή( μήνας αί συγκοινωνίαι β& διεξά γωνται μέ πολύν κόπον καί μεγάλα έμπόδια καί ζη¬ μίας. Δέν αμφιβαλλομεν δέ ότι θά γίνη τούτο. Ή κυ¬ βέρνησις έχει απόφασιν νά έηισκευάοη όλας τάς όδούς διαθέτει δέ κα| τάς απαι¬ τουμένας πρός τεΌτο πιστώ οεις. Καί αί μηχανικαί ύπηρε σίαι έργάζονται με ζήλον. Ασφαλώς λοιιτβν θά συντο νίσβυν— πρέπει νά συντονί- βουν — τάς προσπαθείας των καί αί εταιρείαι πού έχουν άναλάβει τά έργα. Διότι τό τονιζομεν καί πάλιν, τό συγκοινωνιακόν είναι τό σπουδαιότερον διά τόν τόπον ζήτημα. ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η ΤΟ ΚΥΚΝΕ1ΟΝ ΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ Είς ημερησίαν διάταξιν πάλιν | ή χιθάρα. Έξ αίτίας ενός κιθα- ρωδοθ ό οποίος είχε την άτυχή"! ίμπνευσιν νά μίλψη έ'να «κύκνειον άσμα» ε;ς τήν χι()ίραν. Ή έφημε Ρ'ί ή όποΐα σχολιάζει τό γεγο- ό προσθέτει δτι λύπη διά τάν χρα δέν έννοείται. Ώστόσο λύπης είνε ή.,.κιθάρα ή ό- ποία χάνει σιγά—σιγά δλους τούς ψίλους της. Νά τό πιστεύσωμεν; Οί πολλοΐ θά είπουν ναί. Άφ' 8του ή κάντα δχεχασε τδ παλαιόν κθρός της, περιωρίσθησαν καί οί κιθαρωδοί. ί'ί νά δμνήσουν οί άνθρωποι ΰστε Ρ« άπό τάς κατακτήσεις τοθ μο- τέρ; Ή κόρη πού έκεντοΰσε είς τόν αύλόγυρον μέ τίς γαζΕες έδρα- πέτευσεν μέ μίαν μπουΐκ. Ό δα- οιλικός έμαράθηκε καί τό παρά¬ θυρον τοθ συνοικιακοθ χαμόσπι- του Ιμ51νΐ διά παντός κλειστόν. °ί ντιζέρ άλλως τε καί οί ντιζέζ «ϊλήθυναν είς τά κέντρα. Καί είς *° κέντρον τό τραγοθδι έρχεται καλυτέρα είς τό αύτί έφ' ίσον μά- λιατα μεσολαβοΰν καί άλλα.,.τρα- ϊούδΐα, άπαγγελλόμενα ψιθυριστά ί μεταξύ δ6ο ουζων άπό τόν χαβαλλιέρον. Συνεπώς ποϊ όν λόγον είχεν ή παλαιά κιθάρα τοθ ρωμαντικοϋ είς τόν Ιρημικόν 5ρ6μ.ον είτε *είχβ σελήνην, είτε δχι; Καί 2μως! Είνε ζήτημα αν έ· ξέλίπον ίλωσδιόλου οί νοσταλγοί των παλαιών κιθαρισμών. Είς τάς συνοικίας συναντατε κάποτε τήν κιθάραν ώς Ιμβλημα είς τά δωμα τιάκια των νέων. Συμβαίνει αύ¬ τοι οήμερον νά διαιωνίζουν τήν παράδοσίν της. Άλλως τε, αύτοί ώς πτωχοί, μή δυνάμενοι νά κά¬ μουν «μεγάλην ζωήν» ίχουν έμ φυτον είς τάς ψυχάς των αυτήν την μουσοφιλίαν — μουσοφιλίαν πατροπαράδοτον. Έτσι κάποτε οί καλύτεροι λάρυγγες δπω; καί οί καλύτεροι κιθαρισταί καί μανδολι νιαταί άνακαλύπτονται είς τόν έρ γατικόν κόσμον, είς τά τσαγκα· ράδικα, ίίς τ4 έργαστήρια ή τα «άτελιέ» πάσης βιοτεχνίας. Ή συ νοικία άντηχεΐ κάποτε άπό τίς συ ναυλίε: αυτές. "Οσο περιωρισμέ· νης μορφήί καί άν είνε έχουν κά¬ ποιαν σημασίαν: Ή έποχή τής κιθάρας ξαναζή έστω καί. .ψεύτι κα: ΜπορεΙ νά μην υπάρχη ή μι σόκλειστη γρίλλια καί ή κόρη πού έχει τόν καιρόν καί την διά θέσιν νά ακούση. Ώστόσο ή μελω δία άντηχεί εύχάρΐστα. Καί πρό παντός χωρίς τά φάλτσα καΐ τίς άλλες άνυπόφορες παραφωνίες πού παρουσιάζουν ένίοτε δλοι οί ?εγό μενοι μοντέρνοι τραγουδιοταί, * * ♦ Έπληρώθη είς χρυσόν άπό τήν βεοτόκον—άναφέρουν οί βυζαντι νοί χρονικογράφοι—τό άσμα τοΰ ψίλτου Κουκουζέλη. Τέτο-.αν τύ¬ χην φυσικά δέν είχεν ό τραγικάς κιθαρωδός τοΰ Πειραιώς. Έν τού τοις θά ήξιζε την τύχην αυτήν. Διότι Ο χ επαιξεν ασφαλώς με πά- θος είς τήν κιθάραν πρίν άποχαι ρετίση τά Ιγκόδμΐα. Καί το -πά- θος αύτό είνε, πού ενέπνεεν άλλο τε τόν αύΐοσχέδιον μουσικόν τοΰ «καντουνιοΰ» διά νά ενδιαφερθή μίαν ημέραν δι' αυτόν καί τό "Ω δεΐον. ' ΛΣΜΟΔΑΙΟΣ Πεταχτά σημειόματα ΑΠΑΤΕΩΝ ΚΑΙ Η ΦΥΣΙΣ Δέν έπρόφθασαν οί ρωμαν τικοί νά χαιρετίσουν τόν έρ· χομό τοθ φθινοπώρου. Κι' άν τΐκρυσαν άπρόοπτην έπιστρο φή τού θέρους. Τά γκρΐζα πέπλα πού άπλώθηκαν στίς βουνοκορυφές διαλυθήκαν. Έ στείρεψαν τά δάκρυα τοθ θλιμμένου οΰρανοΟ πού Ιπε σαν ώς δρόσος στήν φρυγμέ νη γή. Κι' έμεινε πάλι έλεύθε ρος ό ξανθός γόης των αίθέ ρων νά σελαγ(ζΓ) είς τά πλά τη των ούρανών καί νά σκορ πά τ' άνάλυτα χρυσάφια τού. Κι' ϋψώθηκεν όλόγυμνη έταΐ ρα ή Σελήνη στό στερέωμα γιά νά συνθέτη τίς μαγικώτε ρες είκόνες καί τίς γοητευτι κώτερες συμφωνΐες σ' αύτές τίς τελευταΐες χλιαρές νύ χτες. Καί, ώ! τής γυναικεΐας ζή λειας. Τά θήλεά μας έμιμήθη σαν άμέσως τό πσράδειγμά της. Έπέταξαν μαντώ καί κάλ τσες πού εΐχαν φορέσει δταν πρό ημερών έφόρεσε καί ή ψυ χορραγοθσα φύσις τά φθινο- πωρινά της, Κι' έμειναν πάλι μέ τό φύλλο τής συκής. Δέν τά φοβίζουν οΰτε οί ριπές τοϋ φθινοπωρινοθ άνέμου ποϋ ερ· χονται παροδικά νά μαστιγώ σουν άπρόοπτα τή γύμνια καί τήν προκλητικότητα. "Α· στατα έγιναν δλα στήν έπο- χή μας. Άστατοι οί άνθρω- ποι καί στίς ίδέες των καί | στά αίσθήματά των. Άστατη καί ή φύσις, άστατος κι' ό καιρός. Μέσα είς τήν καρδιά τοΰ φθινοπώρου ήνθισεν άπρό οπτα ή άνοιξις. Γαρύφαλα άν θοΰν τά δειλινά καί ρόδα σκά ζουν τίς αύγές. Αδιάφορον δτι στούς κήπους άνοίγουν 'τά χρυσάνθεμα καί είς τούς δρόμους πέφτουν καί κυλοΰν κιτρινιασμένα τά φύλλα άπό τα δένδρα. Ό ηλιος καί ή Σελήνη μάς έξαπατοθν μ' ά- διάκοπα τταιχνιδίσματα χρω- μάτων καί φωτός. Ή άπάτη έΛυριάρχησε στή φυσι δπως κυριαρχεΐ καί στίς ψυχές καί στή ζωή καί στίς κοινωνικές σχέσεις των άνθρώιτων. "Ετσι καί τό φθινόπωρο. Μας ήλθε μέ τή γνώριμη θλιμμένη φυ· σϊογνωμία τού, πού οί ρωμαν τικοί τήν βρίσκουν ιόσογοητευ τική. Καί τό έχαιρετίσαμεν ώς σωτήρα καί" λυτρωτή άπό τά δεινά τοθ θέρους. Ξάφνου μάς έμφανίζεται τώραμέπροσωπεΐο ανοίξεως. Μάς άπατά καί ή Φύσις. Καί δμως θά εί'μαστε ένθουσιασμένοι καί θά έπανη γυρίζαμεν αυτή τήν ψεύτικη άνοιξιάτικη παρένθεσι, άν άν- θιζε καί στήν καρδιά μας πά λιν ή άγάπη κι'άν ή ψυχή μας έλουζόταν σέ κσταρράχτες αί σθηματισμοΰ δπως λούζεται πάλι ή γή στούς καταρράχτες τοΰ ηλίου. Εάν άναγεννιόταν οί άγάπες πού έμσράνθηκαν τό καλοκαΐρι καί έφυλλορρόη σαν τό φθινόπωρο. Μά αύτό τό θαθμα τής άναγεννήσεως καί τής άναδημιουργίας δέν τό βλέπομε, καί ζοΰμε τό μαρ τύριον Ταντάλων. Γύρω μας ■βλέπομεν δργιο ανοίξεως κι' έντός μας είναι θρονιασμένη ή φθινοπωρινή μελαγχολία. Καί γίνεται περισσότερον εκ δηλη κι' άντιπαθητική αυτή ή καιρική άπάτη. Δέν χρησιμεύει είς τίποτε, παρά είς τό νά προσθέτη είς τά τόσα άλλα φοβερά δεινά μας καί τό μαρ τύριο καί την άσχημία τοΰ γυμνισμοΰ, πού έκυριάρχησε καί πάλι... Μ.— ΔΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΓΕΝΕΑΝ Η ΙΜΑΊΊΟΘΗΚΗ (ΑΙ ΤΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΗΝ Τό σόνθημα «δλα γιά τό παιδί» ποΰ αποτελεί την βά σιν τής κοινωνικής πολιτικής δλων των προηγμένων χωρών άρχίζει νά ευρίσκη απήχησιν καί είς την Έλλάοα. Τά τε λευταΐα χρόνια, τό κράτος καί ή κοινωνΐα κατενόησαν δτι διά νά προοδεύση καί νά μεγαλουργήση, ή φυλή, είναι άνάγκη νά δημιουργηθοθν πό λΐται ευρωστοι καί σωματι- κώς καί φρονηματικώς. Καί έστράφησαν μέ στοργήν καί συμπάθειαν πρός τό παιδί, πρός τό σχολείον, πρός την νέαν γενεάν. "Ετσι ήρχισε μία προσπα¬ θεία οργανώσεως βρεφοκομι κων σταθμών καί παιδικών κήπων καί άσύλων τοΰ παι διοΰ, παιδικών έξοχών καί παιδικών γυμναστήριον. Έκ παραλλήλου ελήφθη μέριμνα καί διά τήν βελτίωσιν των σχολικών κτιρίων καί τής έσ&>
  σχολικής δσον καί έξωσχολι
  κης ζωής των μαθητών. Καί
  δέν ώλοκληοώθη μέν άκόμη
  ή προσπαθεία αυτή, ουτε καί
  έγιναν άκόμη δσα είναι άνάγ¬
  κη νά γίνουν, διότι τό με
  σολάβήσαν διάστημα άπό τής
  ενάρξεως τής έφσρμογής τοθ
  προγράμματος αύτοθ μέχρι σή
  μερον είναι σχετικώς μικράν
  καί διότι δέν ήτο δυνατόν
  νά διατεθοθν τόσα χρήματα,
  δσα άπητοθντο δι' έ'να τόσον
  κολοσσιαΐον έργον. "Εγιναν
  δμως παρά πολλά. Καί σι¬
  γά—σιγά, συνεχιζομένης τής
  (αρξαμένης προσπαθείας θά
  γίνουν δλα. Καί σχολιιίά κτί
  ρια ύγιεινά, άνετα, πολιτι
  σμένα θά άνεγερθοΰν παν
  τοΰ. Κσί σχολικοί κήποι καί
  γυμναστήρια θά δημιουργή
  θοθν. Καί παιδικοί σταθμοί,
  , κήποι κσί άσυλα θά όργσνω·
  θοΰν είς δλας τάς πόλεις καί
  τά έπαρχιακά κέντρα. Ήδη
  ό θεσμός τής Ίματιοθήκης τοθ
  Μαθητοϋ καί των μαθητικών
  συσσιτίων έχει εφαρμοσθή
  καί έχει αποδώσει έξαιρετι-
  κώς εύχάριστα διά τό σύνολον
  καί εύεργετικώτατα διά τούς
  απόρους μαθητάς άποτελέ-
  σματα. Ή Ίματιοθήκη τοθ
  ΜαθητοΟ, μέ τοΰς πόρους πού
  διαθέτει, μέ τά χρήματα ποΰ
  συλλέγει δι' έράνων, κατορ-
  θώνει ν' αγοράζη καί νά δια-
  νέμ[) είς τούς απόρους μαθη¬
  τάς, ένδύματα καί υποδήμα¬
  τα καινουργί), ύγιεινά. Πέρυ¬
  σιν ό θεσμός έλειτούργησε κυ¬
  ρίως είς τάς Αθήνας καί τόν
  Πειραια. Καί εχορήγησεν είς
  έ'να μεγάλο πλήθος άπόρων
  παιδιών ένδύματα καί υποδή¬
  ματα. ΕΤχε μάλιστα καί πε·
  ρίσσευμα. Καί τώρα επί τή
  ενάρξει τοΰ νέου σχολικοΰ
  I-
  τους ένέδυσε πάλιν άρκετά
  παιδάκια. Έλπίζεται μάλιστα,
  δτι εφέτος θά κατορθωθή νά
  έπεκταθή ό θεσμός καί είς
  πλείστας άλλας άκόμη περι¬
  φερείας, έκτός των Αθηνών
  Ύδρόμετρα.
  Θά τοποθετηθοΰν λοιπόν
  καί είς τόν Άγιον Νικόλαον
  ύδρομετρηταί. Αυτή τουλάχι¬
  στον ή σκέψις έττικρατεΐ μετα
  ξύ των δημοτικών άρχόντων
  τής συμπαθούς πρωτευούσης
  τού γείτονος. Καί τουτο διότι
  τό νερό τοΰ δημοτικοΰ ύδρα-
  γωγείου χρησιμοποιεΐται άπό
  πολλούς διά τό πότισμα κή
  πων επί ζημία τής υδρεύσεως
  των άλλων. Δέν γνωρίζομεν
  πώς ακριβώς έχει τό ζήτημα.
  Όπωσδήποτε δμως πιστεύο¬
  μεν δτι ή απόφασις τοΰ Δή
  μου θά - στηρίζεται επί των
  πραγματικών γεγονότων καί
  ή ρύθμισις τοθ ζητήματος θά
  γίνη κατά τρόπον δίκαιον καί
  έξυπηρετικόν δι' δλους τοΰς
  δημότας.
  Τά Άρκάδια.
  Έπ' εύκαιρία των έορτών
  τής όλοκαυτώσεως τοΰ Άρκα
  δίου κατά τήν 9ην Νοεμβριού
  θά τελεσθοΰν καί εφέτος δ
  πως καί κατά τά προηγούμε·
  να έτη είς Ρέθυμνον, παγκρή-
  τιοι άθλητικοί άγώνες, τα Άρ
  κάδια. Ελπίζομεν λοιπόν ότι
  είς τούς αγώνας αύτούς θά
  λάβουν μέρος καί οί άθληταί
  τής πόλεώς μας, πού σημειώ-
  νουν συνεχεΐς άπουσΐας τά
  καί τοθ Πειραιώς. Τά μαθητι-
  κά συσσίτια, λειτουργοθν ά¬
  πό έτών. Καί σιτίζονται χάρις
  είς τόν θεσμόν αυτόν πλεΐ
  στοι μαθηταί πού στεροΰνται
  των πάντων καί πού θά ή¬
  σαν ύποχρεωμένοι, άλλως,
  νά διακόψουν τάς σπου^άς
  των. Των συσσιτίων αυτών,
  πού έλειτούργησαν καί είς
  τήν πόλιν μας καθώς καί είς
  τάς άλλας πόλεις καί τά χω
  ρία τής Κρήτης δπου ύπάρ¬
  χουν γυμνάσια, αντελήφθημεν
  πλήρως τόν ευεργετικόν προ¬
  ορισμόν.
  Δι' αύτό καί επί τή ενάρξει
  τοΰ νέου σχολικοΰ έτους ένο
  μΐσαμεν χρέος ν" ασχοληθώ¬
  μεν μέ αύτά. Ή ίματιοθήκη
  καί τά συοσίτια των μάθη-
  των. θά πρέπει νά λειτουρ
  γήσουν παντοΟ, είς δλας τάς
  πόλεις, είς δλα τά χωρία,
  δπου ύπάρχουν πτωχοί καί ά-
  ποροι μαθηταί. Κσί ύπάρχουν
  δυστυχώς παντοθ. Έπειδή δέ
  δέν είναι δυνατόν νά έπαρ-
  κέση τό κράτος καί ό προ-
  ϋπολογισμός τού, θά είναι ά-
  νάγκη νά έλθη άρωγός καί
  ή κοινωνία καί ιδία αί εύπο-
  ρώτεραι τάξεις καθώς καί οί
  διάφοροι σύλλογοι καί δργα-
  νώσεις καί οί όργανισμοΐ,
  δπως τό εφεδρικόν ταμείον,
  ό όργανισμός Διοικήσεως Μο-
  ναστηριακής περιουσίας καί
  άλλοι. Τό σχολικόν ετος ήρ¬
  χισε. Τά σχολεϊα ήνοιξαν.
  Μετ" ολίγον θ' αρχίση καί
  ό χειμών. Καί ΰπάρχουν μα
  θηταί πτωχοί, άποροι, παιδία
  πού στεροθνται των πάντων
  καί πού εχουν δμως τήν δί¬
  ψαν τής μαθήσεως καί τά
  πνευματικαί έφόδια νά μορ
  θωθοΰν καί νά γίνουν χρή-
  σιμοι πολίται, παράγοντες
  πλούτου, ώφέλιμοι διά τό συ
  νολον έπιστήμονες. Δι' αύτά
  λοιπόν τα παιδία πρέπει νά
  μεριμνήσωμεν δλοι. Είς αύτά
  τά παιδία πρέπει νά χορη
  γήσωμεν ένδύματα, ύποδήμα
  τα, τροφήν, τά μέσα τής
  ζωής, τής σωματικάς καί πνευ
  ματικής άναπτύξεως. Διότι
  αύτά τά παιδία δέν άνήκουν
  πλέον είς τούς γονεϊς των
  μόνον. Άνήκουν είς τό σύ
  νολον, άνήκουν είς τό έθνος.
  Αύτά άποτελοΰν τήν έλπίδα
  καί τό στήριγμα καί τό μέλ
  λον τής φυλής. Καί πρέπει
  νά τά καταστήσωμεν ίκανά
  διά μεγάλα εργα. Τά παιδία
  άποτελοΰν τό πάν διά τό ε·
  θνος. ΚαΙ τό έθνος όφεΐλει,
  εάν θέλη νά ζήση καί νά
  μεγαλουργήση νά διαθέση τά
  πάντα διά τά παιδία, διά την
  σωματικήν, τήν πνευματικήν
  καί τήν φρονηματικήν εύρω
  στίαν των.
  τελευταία έτη άπό τούς παγ-
  κρητΐους αγώνας. Άθληταί
  πού νά είναι είς θέσιν νά
  διεκδικήσουν παγκρητίους νί¬
  κας, ύπάρχουν εύτυχώς.Χρειά
  ζεται μόνον πρωτοβουλία καί
  οργάνωσις. Κοθήκοντα πού
  άνήκουν είς τάς άθλητικάς
  όργανώσεις. Καί τά καθήκον-
  τα αύτά πιστεύομεν δτι θά
  έκπληρωθοΰν. Άπουσία τοΰ
  Ηρακλείου άπό τούς στίβους
  των παγκρητίων άθλητικών ά-
  γώνων, ου τε έττιτρέπεται ουτε
  καί δικαιολογεΐται.
  Τό Λιλιανό.
  Μας γράφουν άττό τό χωρί¬
  ον Λιλιανό Πεδιάδος, δτι ή
  διδασκάλισσα τοΰ χωρίου ά-
  σθενήσσσα έλαβεν εξάμηνον
  άναρρωτικήν άδειαν καί δτι
  τό σχολείον παραμένει κλει
  στόν διότι ό άποσττασθείς έ-
  κεΐ διδάσκαλος δέν μετέβη ά¬
  κόμη ν' αναλάβη υπηρεσίαν.
  Τό γεγονός δέ τουτο έχει καί
  άλλην όδυνηράν συνέπειαν,
  'Επ' ονόματι τής διδασκαλίσ-
  σης, είχεν εκδοθή* υπό τής Γε
  νίκης Διοικήσεως πίστωσις 5
  χιλ. δρχ. καί έπ' ονόματι τοΰ
  άποσπασθέντος διδασκάλου
  ετέρα πίστωσις 10 χιλ. δραχ-
  μών διά τήν κατασκευήν ύδρα
  γωγείου είς τό χωρίον. Έφ'
  όσον δμως οί διδάσκαλοι ά-
  πουσιάζου/ ή χρησιμοποίησις
  τής πιστώσεως είνε άδύνατος
  καί ή κατασκευή ;τοΰ ύδραγω
  γείου ματαιοΰται. "Ετσι συν-
  τελεΐται διπλοΰν κακόν. Τό
  σχολείον μένει κλειστόν καί
  τό χωρίον μένει χωρίς ϋδρευ
  σιν. Πιστεύομεν πάντως, δτι
  θά ρυθμισθή τό ζήτημα τοθ δι
  δασκάλου τό ταχύτερον ώστε
  ν' ανοίξη τό σχολείον. ΚοΙ
  συγχρόνως πιστεύομεν δτι θά
  μεταβιβασθή καί ή πίστωσις
  των 15 χιλ. δραχμών έπ' όνό
  ματι τοϋ νέου διδασκάλου, ώ¬
  στε νά κατασκευασθή τό ύ-
  δραγωγεΐον, τό ταχύτερον.
  Πρόκειΐαι περί ζητημάτων έ·
  ξαιρετικής σπουδαιότητος.
  Ή Σητεία.
  Φιλοπρόοδοι καθ" δλα οί
  Σητειακοί έπιδεικνύουν ιδιαί¬
  τερον ζήλον καί είς τήν καλ¬
  λιέργειαν των γραμμάτων."Η¬
  δη άνεγείρουν μεγαλοπρεπές
  εκπαιδευτήριον διά τήν στέγα
  σιν τοϋ Γυμνασίου των. ΚαΙ
  ΰπολογίζεται δτι έντός όλίγου
  τό κτίριον θά είνε καθ1 δλα
  έτοιμον. Ή Σητεία των τεσσά
  ρων χιλιάδων κατοίκων, άπο-
  κτα σύγχρονον, μεγαλοπρεπές
  μέγαρον διά την στέγασιν τοι)
  Γυμνασίου της, ένώ τό Ηρά¬
  κλειον μέ τάς 50 χιλ. κατοί-
  κους τού στερεΐται κτιρίων
  καί οί μαθηταί των γυμνα-
  σίων καί τοθ ΠρακτικοΟ Λυ-
  κεΐου, στεγάζονται είς πά-
  νάθλια έτοιμόρροπα κ«ί κατ-
  ερειπωμένα παμπάλαια οί-
  κήματα. Τά σχόλια είναι νο
  μίζομεν περιττά. Καί καθείς
  ειμπορεί νά άποκομίση έκ
  τής συγκρίσεως αυτής εϋ·
  γλωττα συμπεράσματα.
  Η όδός Άνατολής.
  Διά την κατασκευήν αμα¬
  ξιτής όδοθ άπό Άνατολής είς
  Ίεράπετραν τό Κοινοτικόν
  Συμβούλιον Άνατολής εψήφι¬
  σε πίστωσιν 20 χιλ. δραχμών '
  πρός αγοράν έργαλείων καί
  προσωπικήν εργασίαν των κα
  τοίκων δύο χιλιάδων έν συνό
  ήμερομισθίων. Έτσι έλπίζεται
  6τι θά διανοιχθή τό μεγαλύ¬
  τερον τμήμα της όδοθ. Τό δέ
  υπόλοιπον θά κατασκευασθή
  μερίμνη τής Κοινότητος Ιερα¬
  πέτρας είς τής οποίας τήν πε¬
  ριφέρειαν καί ευρίσκεται. Ή
  απόφασις αυτή των κατοίκων
  τής Άνατολής είναι κατά
  πάντα άξιέπαινος. Καί άπο·
  δεικνύει τήν φιλοπρόοδον διά¬
  θεσιν κσί τήν έργατικότητά
  !των. Άλλά διά τήν όλοκλή-
  ρωσιν τής όδοϋ χρειάζεται καί
  ή συνδρομή τοΰ έπαρχιακοθ
  ταμείου όδοποιΐας. Καί δέν
  αμφιβαλλομεν δτι θά δοθή ά
  μέσως καί χωρίς φειδώ',
  Γ
  «•Μ
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ,- Σήμερον: »Ψυ
  χές στήν θάλασσα» μέ τόν Γκάρ
  ρυ Κοΰττερ.
  Την Δευτέραν «Μποέμ» με την
  Μάρθα "Εγκερθ, τόν Ζάν Κεπου-
  ρα καϊτόν Πάουλ Κέμπ.
  ΜΙΝΩΑ,— Σήμερον τα φίλμ
  Θρ6λος «Υπό την πορφύραν» με
  την "Αννα Μπέλλα καϊ Κόνρατ
  Φάϊτ. , „ .
  Την Δευτέρα τό μουσικό θαυμα
  «Άγάπη στή Χαβάη».
  Προ'ιστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή μεγαλύτερη ναυτι-
  κή περιπέτεια πού πα-
  ρουσίασε μέχρι σήμερον
  ό κινηματογράφος. Ή
  τελειοτέρα ταινία άπό ά
  πόψεως υποθέσεως, σκηνο
  θεσίας; καί ήθοποιϊας:
  ΨΥΧΕΙ ΣΤΗ
  ΘΑΛΑΣΣΑ
  ΜΕΤΟΝΓΚΑΡΡΥΙΚΟΥ11ΕΡ;
  ΚΑΙ ΤΗΝ [ΦΡΑΝΣΙΣΕΝΤΗ^..
  ιιιι.::::::::::::::::::
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ
  ΛΙΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Καθιστώμεν γνωστόν ότι
  πρός ευκολίαν των γεωργών
  των προμηθευομένων Λιπά-
  σματα μέσω Άγροτικής Τρα¬
  πέζης, ένεργοΰμεν άπό τούδε
  καί λαμβάνομεν ημείς τάς έγ
  κρΐσεις έκ μέρους τής Τραπέ¬
  ζης, ώστε οί γεωργοί νά έ'ρ-
  χωνται κατ' ευθείαν είς τώ
  γραφεΐα μας νά ύπογράφουν
  καΐ^παραλαμβάνουν τα Λιπά
  σματά των, χωρΐς νά χρειά
  ζωνται άλλην διατύπωσιν έκ
  μέρους τής Τραπέζης.
  Διά τού τροπου τούτου θά
  δύνανται οί γεωργοί νά έξυπη
  ρετηθοϋν όμέσως καί άνευ κα
  θυστερήσεως τινός.
  Έκαστος γεωργός παρακα
  λεϊται νά αναμένη, ιήν είοο
  ποίησιν μας, την οποίαν θά
  άποστεΐλωμεν έντός ολίγων
  ημερών ταχυδρομικώς είς £να
  Εκαστον γεωργόν Ιδιαιτέρως,
  καί νά Ιρχεται κατόπιν νά πά
  ραλαμβάνρ τα Λιπάσματά
  τού.
  Διά τα χωρία τα εΰρισκόμε
  να πλησίον τοϋ Αρκαλοχωρι-
  ου, παρέχετσι ή εύχέρεια είς
  τούς γεωργούς νά έλθουν είς
  Αρκαλοχωρι νά τούς χορηγή
  σωμεν τα Λιπάσματά χωρΐς
  νά είναι άνάγκη νά έλθουν
  είς Ηράκλειον.
  Αί χορηγήσεις είς Άρκαλο
  χώρι θά γίνουν επί τέσσαρα
  Σάββατσ, την 22. 29, Όκτω
  βρίου, 5 καΐ 12 Νοεμβρίου.
  'Επίσης είς Κρουσώνα καί
  τα πέριξ χωρία οί χορηγήσεις ||
  θά γίνουν επιτοπίως την 27 !
  καί 28 Νοεμβρ'ου, δι" ύπαλλή Ι|
  λων μας οΐτινες θά μετοβοΰν '
  είς Κρουσώνα πρός τόν σκο· !
  πόν αυτόν. ·|
  «εοδ. Κουφάκης καί Σία ■
  Ζητεΐται πρός ενοικίασιν δωαά !
  τιον μετά κουζίνας κατάλληλον ·
  διά μσνοκατοικΐα. Ι;
  Πληροφορίαι παρ' ημίν,
  Άπό τοϋ δρόνου
  είς την λαιμητόμον
  ΜΙΑΤΡΑΠΚΗ
  ΙΑΣΙΛΙΣΣί —
  53έ>ον
  —ΒΠΙΚΒΜεΒΒεΒ
  Κανείς ποτέ, μέχρι σήμε
  ρον, δέν έξηκρΐβωσεν είτε
  άπό έγγραφον, είτε ^άπό βι
  βλΐον, εϊτε άπό αφήγησιν
  την πηγήν αυτής τής τρομε
  ράς φήμης εναντίον τοϋ Φέρ
  σεν.
  Πολλαί ύτΐοθέσεις ύπάρχουν
  Ήπλέον άληθοφανής φαίνετα
  έκείνη κατά την οποίαν είς
  τό πρόσωπον τού Φέρσεν έ·
  διώκετο εΤς έκ των πρωτοστα
  τούντων υπέρ τής άνόδου
  είς τόν θρόνον τοϋ άνεψιοϋ
  τού βασιλέως, τού πρΐγκηττο
  Γιουστσύου. Καί οί άντίτια
  λοί τού επωφελήθησαν τοϋ
  ξαφνικοθ θσνάτου τοΟ πρίγκη
  πος ΧριστιανοΟ, διά νά στιεΐ
  ρουν είς τόν λαόν την κατα
  πληκτικήν φήμην, δτι αύτό
  έδηλητηρι'ασε τόν πρ'γΐίηπα
  Χριστιανόν,
  Τα πλήθη ποϋπραγματικά
  γαπο€σαν τόν ίππότην εκείνον
  πρίγκηπα, τόν άπλοΰν όσον
  καί σώφρονα άνδρα πού θά
  άνήρχετο είς τόν θρόνον τη"< Σουηδίας, ζητοθσαν έ"να θό μα έξιλαστήριον διά τόν ά νεξήγητον κσί άπρόοπτον θά νατόν τού. Καί δι" αύτό ή φή μη εναντίον τού Φέρσεν μετε δοθή είς δλην την πόλιν ώ σάν φλόγα είς την άκρην θρυαλλίδος: —Δολοφόνε! Λύΐή ήταν ή πρώτη κραυγή πού ηκούσθη καθώς ή άρχή ίής πομτιής εισήλθεν είς την πλατείαν τοΰ Οϊκου των Εύ γενώ ν. — Δολοφόνε!... Καί ή τρομερή βρισιά άπηυ θύνετο πρός τόν Φέρσεν. Π( σω άπό τα κρύσταλλα τοΟ χρυσωμένου άμαξιοϋ τού, Μέγας στρατάρχης ιήν άκου σε. Κσί εΐδε ταυτοχρόνως τάς άπειλητικάς χειρονομίας έναν τ(ον τού. Τό άμάξι έπροχώ ρησε καί πίσω τού ήρχετο τό φέρετρον καί ή άλλη πομπή Την πρώτην υβριν διεδέχθη σαν άλλαι κραυγσΐ, μπα στουνια καί όμπρέλλες ύψώ θηκαν είς τόν άέρα. "Ολοι τώρα τόν δείχνουν καί φωνά ζουν εναντίον τού: —Δολοφόνε! Ό άμαξδς κατάπληκτος διά την ύβριστικήν αύτην στά σιν τοϋ λαοθ έναντι τοΟ κυ ρίου τού μαστιγώνει τα άλο γα καί έπιταχύνει την "πορεΐ αν τής πομπής. Τότε ό κό- σμος έμάζεψε πέτρες καί ή'ρ- σε νά λιθοβολή τό χρυσό ά μάξι πού εφερε τόν χρυσοστό λιστον στρατάρχην. (συνεχίζεται) ΜΙΝΩΑ Σήμερον τό φίλμ θρΰλος: Πρωταγωνιατοΰν: Οί Βημι- ουργοί των μεγάλων ρόλων Άνναμπέλα, Κόνρατ Φάϊτ. "Ενα άριστουργηματικό αί- ματοβαμένο είδύλλιο γεμάτο ρωμαντισμό, αύταπάρνησι, Ι- ρωτες, ξιφομαχίες καί ήρωϊ σμούς. Αϊσθηματιχώτερο τοθ «Ρωμαίος καί Ίουλιέττα» δυ- νατώτερο τοθ «Καπετάν Μπλούντ». Έκτος Ζουρνάλ. προγράμματος Δευτέρα: Τό μουσικά θαΰμα: ΣΤΗ ΧΑΒΑΗ Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Διάφοροι νεωτερισμοΐ γιά δλες τίς ώρες καί τίς ήλικίες. Ή κομιτιναιζόν τής ημέρας είνε ι άπό ϋφασμα με-αξωτό: κρέπ ντέ σιν ή κρέπ σατέν. Γαρν(ρεται μέ μιά στενή μπάντα άπό μουσελ(να έμπριμέ μέ μικρά λουλουδάκια ή πουά κεντημένα μέ μεταξωχές κλωστές. Τό νυκτ'κό πουκάμισο τής κομ· ψής Παρισινής δέν διαφέρει καί πολύ άπό την βραδύνη της τουα· λέττα. Είνε άπό πυκνή μουσελί- να Ί κρέπ σατέν, μέ κοντά μανι κάκια μπαλόν καί μιά ζώνη άπό κορδέλλτ σέ πολύ ζωηρό χρ<νμα τισμό. Ή πιό ώαοοφη καί καλλιτεχνι- κή γαρνιτοόρα γιά ίνα νυκτικό ττουκάυισο ή Μντ κομπιναιζόν είνε ϊνα στρίφωμα άπό τοΰλι, πού ένώ νεται μέ τό ϋφασμα τοθ νυκτικοθ μέ μιά κεντητή ρίγσ. Τόν αυτόν προορισμόν έ'χει καί μιά λεπτή δαντελλίτσα, Βαλανσιέν ή Βενίζ. Την πυτζάμα, πού ήταν άκόμη πρό δύο έτών τό «φαβορί» ϊνδυμα τού σπιτιοϋ, άντικαθιστα ή ρόμπ ντέ σάμπρ πού κολακεύει περισ¬ σότερον την κομψή κυρία δταν ά ποφασίζει νά δεχτή είς τό στΐιτι τ"ς ενα μικρό κύκλο. Τό φορεματάκι τής κόρης σας ηού έστένεψε καϊ κόντηνε, θά τό περάσετε ευθύς στήν μικρότερη άδελφή της. Άν ή νεαρά δεσποι- νίς είνε μοναχοκόρη ή μητέρα της θά μακρύνη τό φόρεμα καί θί τό επιδιορθώση μέ την προσθή- κην λωρίδων ύφάσματος φανταιζί Καϊ γιά τίς δύο λύσεις πού σας προτείνω άιαιτεΐται μικρός κό· ποο, όίγη φαντασία καί περισσό· τερη ΰΐΐομονή. Επί παραδείγματι: £να φόρεμα ■ίπό τζέρσευ κόκκινο 1 μπλέ μα· ρίνμπορεΐ νά μακρύ'η μέ μιά λ<ο· ρίδα άπό ϋφισμα φανταιζί, δηλα- δή σκωτσέζικο ή ριγωτό, μέ άνε- πα'σθη·α σχέδια πού παριστάνουν άνθά'ΐα ή πουά. Ιδού καί τα κοστούμια πού ται ριάζουν αυτή την έποχή σέ μέγα- λα καί μικρά κορίτσια. Γιά τό πρωΤ 'ένα ταγιέρ πλεκτό σέ χρώμα γκρενά ή μπλέ μαρΐν γιά ενα κορίτσι όκτώ Κως δέκα έτών Τό ταγιέρ συμ'πληρ'ίινετα μέ μιά μπλούζα σεμιζιέ μέ μικρά πιετάκια, κατεβαστό γιακά καί γραβάτα άπό φουλάρι ή ταφτδ ζωηροϋ χρώμάΐο". Γιά την μικρή πού είνε κατά τ ία ή καί τέσσερα ε τη νεωτέρα: ϊνα ταγιεράκι άπό φανέλλα όλομάλλινη ή π>εκτό
  τζέρσεϋ σέ χρώμα μαρόν άνοικτό,
  μπέζ ή κόκκινο. ΜπλουζΙτσ;» τοΰ
  αύΐοθ χρώματος μέ κατεβαττό
  γιακαδάκι, άλλά χωρΐς γραβάτα
  Π Ντιστβγκέ
  Ο έρως είς την χώραν
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  βίον
  Κ ΟΙ Μ Ω Μ Ι
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ ΠΩΛΗΣΕΩΣ
  Έκτίθεται είς άρχικήν καί -έπαναληττικήν δηαοπρασίαν πωλή
  σεως ένεργηθησομένην την 28ην Όκτωβρ^υ έ. έ", ημέραν Παρασκευ
  ήν καί ώραν */! -12 π. μ. είς τό όποκατσστημα ιής'Εθνικής Τραπέζης
  ή έκποίησις των κάτωθι κτημάτων:
  Αριθ. Κτημ. Εΐδο; θέσις Κτηματος "Εκτασις τ.μ
  α' Πρβσφορά
  80 00
  18 000
  25 000
  4Ο.ΟΟΟ
  50 000
  130.000
  30.000
  24 000
  36 Οικόπεδον Έπτά Μπαλτάδες τμ 86
  343 Ο'κία Κιζ'ιλ Τάμπια » 36
  245 Κατάστημα » » » 22
  432 Οίκία » 57
  575 Κατάστημα Αγ. Δημήτριος » 34
  576 Οίκία » 182
  539 Οίκία Καιν. Καφενές » 28
  671 Κατάστημα » > » 30
  Έ υπόθηκον έξ ολοκλήρου είς τρ)<α 733 Άποθήκη Χανίων Πόρτα » 43 80ΟΟ0 1066 Οίκία Μακρύ Σοκκάκι )> 58 36.000
  'Ενυπόθηκον διά δρ. 5X00 έντόκως π. 9 ο)ο άπό 4 7-22
  1144 1)2 Ο'κία καί Κατ)μα "Αγ Μηνά τμ. 83 80.0:0
  'Ενυπόθηκον έξ ολοκλήρου είς τρ)<α 1198 Οίκία 'Εργοστ. Χαιζηδάη » 14 20.000 'Ενυπόθηκον διά δρ. 3000 π, 9 ο)ο άπό 15-2-22 2003 ΟΙ ία Νέα Ίχθυοπωλεϊα τμ. 41 45,010 2004 Κατ)αα » » 7 22,000 34!5_ Οίκία Καινούρ. Πόρτα » 35 80,000 Οί άναλυπκοί δροι είναι κατατεθειμένοι είς τό Ύπ)μα τής Έθνι κης Τραπέζης έ"νθα δύνανται προσερχόμενοι οί ένδιαφερόμενοι νά λαμβάνωσιν γνώσιν, (Έκ τοϋ γραφείου) ^ρ Έκτός Τράστ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ε>:-θ«ίαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βρά5υ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, ΠΛρον, Νάξον.
  ΛΗΝΛΡΔΛΚΗ
  -«Ι
  ■ ·»■■ Μ«Ι·ΜΟΙ·|νΐΒ««<)α*·Ο·«(<(·Μ·ΙΙΚΜΜηΜνΜΜ*»!»»·»·^ ·>«■·*
  ΚΟΛΩΝΙΑ ΆΡΩΜΑΤΛ
  ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
  ΠΟΥΔΡΕΣ · ΚΡΕΜΕΣ
  Καί δλα τα Εύρωπαϊκά σττεσιαλιτέ
  τοθ γυναικείου καλλωπισμου είς τιμάς
  χαμηλάς μόνον
  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
  Πώλησις λιανική καί χονδρική.
  — Φρανσουα! Σας παρακαλώ!
  [Άκοΰστέ με καί φανήτε λογικό;!
  'Δεν μπορώ, γιά τό καπρίτσο
  | σας, νά διώξω μιά πολυάριθμη
  Ι συντροφιά, πού έχάλεσα μέ πά
  ρακλήσεις. . "Ρμως λυποΰμχι πο-
  I
  λύ πού σας Ικαμα νά θυμώσετε,
  μολονότι δέ* καταλα^χίνω πώς,
  Καί αΛς υκόσχαμαι νά κάμω δ,τι
  θελήσετε γιά νά μέ συγχωρήσετε
  ΝαΙ, δ,τι θελήσετε... άμέσω; αύ·
  ριο... ή κ*ί άπόψε...
  Έκύτταξε τόν Φέλτζ έπίμονα
  καί τα χείλη της έσούφρωναν,
  σίν γιά κάποια ήδονική προα
  φορά.
  Άλλά τό γιάγκιχα έ'νσακτό
  της, ζυμωμένο μέ μιά χονδροεδή
  πονηριά, την αυνεβούλευςιεν ά ν ι/
  στροφα Ό Φέλτζ ή:αν Γ«λ-
  λος, καΓ β πιό £<ανός άπΐ τούς μεγάλους' διαφθορεΐς δ Βαλπότε, πρό τριάκοσίων ή?η έχων είχεν άναφέρει μέ πόστ,ν λεπτότητα πρέπει νά διαπραγματεύεται κα· νείς την αγοράν μια; γαλλικής συνειδήσεως. Ό Φελτζ, ώχρός πρό μιάς σΐιγ μής, έγινε κόχκινος άπό τόν ού ρανό τής δύσεως, καί 'μέ δύνα¬ μιν: —Διάβολε!—είπε,—Δέν σάς μέ νει πιά *παρά νά μοϋ προσφέρετε κανένα τσίκ! Άλλά, γι' αότό τό τσέκ, φοβοϋμαι πώ; δέν είσθε άρκετά πλουσία! Κατάπληκτ»), έσιωποθσε, Αύτός εσυνέχισε πιό ψυχρά: —"Ας τελειώνωμε. ΆφοΟ μάλι- στ« αυτή ή σκηνή βίσταξε πό λύ. ΒρΕσ^ομαι λοιπόν σιήν δυσά ρεαιη θέσι νά σάς ζητήσω συγ γνώμην πού σας τα χαλώ 'την τε λευταία στιγμή. θά γυρίσω αυ- ρ;ο, μόλις βεβαιωθώ πώ; δέν θά συναντήσω πάλιν, επάνω σΐό γιώτ, αύτό τό ζευγάρι πού κατ,ε- σκευάσατε καί πού δέν μ,οΰ άρέ- σει. Έφευγε στ' άλήθεια. Αυτή θύ μωσε μέ την σειρά της: —Πολύ ναλά! Φύγετε! Σας προειδοποίώ βμως: δέν θά είσθε αΰριο πιό άσφχλής άπό 8,τι εί¬ σθε σήμερα... Ναί, είνε πολύ πι θανόν νά καλέσω πά)ινι αώτό τα ζευγάρι πού δέν άρίσει *έ σόίς μοθ άρέσει ϊμως έμένα!... . —"Α! —είπεν αύτός σαρκασΐι- κά. Τό «'Υσεοΰλτ» πρόκειται νά μεταβληθή σέ πλοίον γιά ραντε βοθ; Εύχαριστώ πού μέ είδοποι ήσατε. Δέν θά γυρίσω λοιπήν αύ ριο. ι —Κάμετε το, 5> σας άρέση
  Ασφαλώς είνε προτιμότερο νά
  περάσετε την άκε^ιί σας έ"ξω
  άπό τό γιώτ. Είσθε έλεύθερος καί
  νά μή ξαναγυρίσετε άν αύτό,σάς
  εύχαριστ^!
  Τόν προκαλοθσε έπει5ή ήξερε
  καλά πώ; σ' αύτό τό πεδίον ήταν
  δυνατή λόγω τής δικής τού άδυ
  ναμίας. Καί πραγματικώς, έχα
  μήλωσε τα μάτια τού, έχαμήλω
  σε καί τόν τόνο τής φωνής τού
  γιά νά απαντήση:
  —Ηά γυρίσω μόλις νομίσω πώς
  δέν διατρέχω πιά τόν κΐνδυνο νά
  ξαναδώ έκεΐνο πού βλέΐτω αύΐή
  τή στιγμή...
  (συνεχίζε:»ι)
  Τ. Πατταδόττουλος
  "Ιατρος—ούοντΐατρβς
  Σωκράτους Σατωβριάνδου
  22 ΑΘΗΝΑΙ
  Αριθ. τηλεφ. 52-362
  Δίχεται καθ' εκάστην,
  'ϋραι απολύτως άκριδιΐς.
  Γυαλίζετε
  τα παπούτσια
  σας μέ
  βαφει, γυαλίζει καί διατη
  οεΐ τ· δέρυ«.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-'Επανήλθε προχθές
  έξ Αθηνών ό κ. Κωνστ. Τουπογι¬
  άννης ίμπορος.
  0ΛΝΑΤΟΙ-Απέθανε καί έκη.
  δεύθη ποοχθές ένσυρροή έκλεκτοθ
  κόσμου ό "Αντώνιος Τσακίρης ϊα·
  τ-ρός.Ό μεταστάς, πλήρης ήμεοών
  υπήρξεν έκ των παλαιών καλών
  πολιτών τοΰ Ηρακλείου, δαον καί
  4έκ των έπιστημόνων έκίΕνων οίτι¬
  νες έδρασαν έπ' ά.ν<ϊ''φ τοΟ κοινω ■ νικοΰ συνόλου, διακριθέντες διά | την ανάμιξιν των είς τα κοινά τ©0 νομοθ. Είς τό κεφάλαιον τοθτβ, ή •Αντώνιος Τσακίρης,εσυνέχισε τάς οικογενειακάς τού. παραδόσεις, έογασθείς καί γβνικώτεοον διά τα τοπικά συμφέροντα. "Έφερε χα( τό παράσημον τού Άγίου Τάφου διά τίνα σΐτουδαίανΓ, υπηρεσίαν, Πρός την οικογένειαν Ιωάν. Άλεξάκη στρατηγοθ, τούς υίούς καί λοιπούς συγγενεΐς τοθ μ< ταστάντοο, ή «Ανάρθωσις» ά θΰνει τα συλλυπητήριά της. Γύρω στήν πόλι. Χάοιζ είς τόν ωραίον φθινοπωρι νόν καιρόν. —Τό ρωμαντικώτερον έκ των προαστείων μα^, ό πευκόφυτος Μασταμπδς, συγκεντρώνει άκόυη πολλούς βραδυνούς περιτίατητάς. — Οί όποϊοι καταλήγουν ε[ς τα έκεΐ κέντρα μετώ τούς περιπά- τους των είς τούς γραφικούς τού δρεμίσκους. —Αί έπισκευαί των όδών τής πόλεως συνεχίζονττι έντατικώς υ¬ πό συνεργεΐων τοθ Δήμου. — Φανταζόμεθα δτι ό Δήμος δέν θά παρσλεΐψη νά μεριμνήση καί διά την επισκευήν των καταστρω μαΐων των πεζοδρομίων τούλάχ»- ατον των κεντρικωτέραν όδων, —Τα όποΐα είς τίνα σημεϊα έχουν καταστραφή, ώστε νά κρΐνε· ται άπαραίτητος ή έπισκευή των. —Μϊγάλη κίνησις γεωργών πα· ρουσιάζεται καθ" ημέραν «1ς τό ύηοκατάστημι τής Άγροτικτϊς Τραπέζης. —Διά την τακτοποίησιν των δα νιακών των υποχρεώσεων πρός τό ϊδρυμα. —Άλλά καί είς τα Οποκατασΐή ματα των άλλων τρατεζιτικών 1· δρυμάτων ή κίνησις δέν είνε μι· κροτέρα. — Αί βυθοκ^ροι έξακολουθοϋν νά έργάζώ^ται έντατικώς είς τόν προλιμένα μας. —Έκβαθύνουσαι ωρισμένα ση· μεΐα αυτού τα όποϊα χρήζουν ά· μέσου έκβα'-'ύνσεω'·. —Έκ παραλ>ήλου καί αί άλλαι
  λιμενικαί έργο;σίαι συνεχίζονται
  τάντοτε.
  —Οί φιλοτελισταί ένδιεφίρθη·
  οαν κατ' αύτάς διά τα κυκλοφορή
  σαντα άναμνηστικά γραμματά·
  σημα.
  —Τα γραμματόσημα ταθτα έ
  κυκλοφορήσαν ώς γνωστόν έπ' εύ
  καιρία των άποκαλυπτηρίων.
  — Είνε τής 1 50 καί των 30 δραχ.
  ψέρουν δέ την είκόνα τοΰ βασιλι¬
  κόν) άνδριάντος
  —Τα άπογεύματα καί τα βρα-
  δάκια έξακολουθοϋν νά παρουσι
  άζουν την συνήθη κίνησιν αυτών
  είς την πόλιν.
  —Άπό την κίνησιν αυτήν δέν
  λείπει ώς είνε ευνόητον καί τό ω¬
  ραίον φΰλον.
  —Παρουσιαζόμενον άκόμη μί.
  την θρρινήν γραμμήν τής μόδας.
  —Είς τα προαύλια των σχολεί
  ών οί πλανόδιοι πωληταί κάνουν
  κυριολεκτικώς χρυσές δουλειές.
  — Συγκεντρωνόμενοι έκεΐ άπό
  βαθείαςπρωΐας καί προσφέροντες
  φαγώσιμα διάφορα.
  —Είς τοΰ Πουλακάκη ίιπέψε έ
  ξαιρετκή πρεμιέρα μέ τό μέγα
  λούργημα «Ψυχές στή θάλασσα»
  χαρακτηριστικό διά την έπιβληη
  κήν τιλοκήν τού καί την άπαράμιλ
  λον σκηνοθεσίαν τού.
  — Είς τήν«Μινφαν» ίί άλλον ή
  Αννα Μπέλλα )ά παρουσιασθί)
  είς μίαν άηό τάς συναρπαστικάς
  δημιουργίας είς τό έργον: «"Υπό
  την πσρφθραν».
  ό Ρέπορτβρ
  ΓΟΝΕΙΣ
  έμπιστευθήτε τα παιδία σας είς τό:
  Σημίίωσις: Δευτέρα—Τετ,άρ- ·
  τη—Πέμπτη—Σάβδατο— Κυ- »
  ριαχή ώρα 6 1)2*πογευματ'νή. ι
  1111 · 1111:11: ι: 11111111*
  ιιΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ"
  Εξασφαλίζετε είς αύτά μόρφωσιν καί ανατροφήν χρι¬
  στιανικήν καί εθνικήν.
  Τό απολυτήριον τού είναι Ισότιμον πρός τα των
  Δημοσίων Γυμνασίων.
  Οίκοτροφεϊον δντως οΐκογενειακόν.
  Αί εγγραφαί ήρχισαν. Ζητήσατε κανονισμόν.
  Τηλέφωνον έ—74.
  ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝ)ΣΜΩΝ
  ΝΟΜΟΥ Η ΡΑΚΛΕΙ9Υ
  Ή "Ενωσις Συνεταιρισμών
  Ν. Ηρακλείου έχουσα ανάγ¬
  κην 2 ύπαλλήλων δι" έν/ ί-τος
  καλεϊ τούς έχοντος πτυχίον
  "Εμπορικάς Σχολής δπως μέ.
  χρι τής 20ής Όκτωβρΐου έ.έ.
  υποβάλωσι σχετικάς οίτήσεις
  μετ" άντιγράφου τοθ πτυχΐου
  αυτών κσΐ τοθ άπολυτηρΐου
  των έκ τοϋ στρατεύματος. Μι-
  σθός μηνισΐος δραχμαΐ 2.000.
  Εύδοκιμοϋντες δύνανται νά
  μονιμοποιηθοϋν έγκρΐσει τής
  Ε.Σ.Σ.Ε.
  ί'Ο Πρόεδρος τής Ενώσεως
  Γ. Βαρούχας
  ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΤΗΣ Ε.Ο.Ν.
  Είδοποιοθνται πάντες οί
  βουλόμενοι νά έγγραφώσιν
  είς την Εθνικήν Νεολαίαν δ-
  τι τό Γραφείον τής "Οργανώ¬
  σεως παρά την οδόν ΆγΙου
  Μηνδ, πσρσμένει καθ' εκά¬
  στην ανοικτόν δι' έγγραφάς
  άπό τής 130—3 μ.μ,
  Εγγραφαί έπίσης ένεργοϋν-
  ται καί άπά τής 9—10ης νυ-
  κτερινής.
  Έκ τής Διοικήσεως της Ε.Ο.Ν.
  Στοϋ ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Άν· Μην*
  Νέαι άφίξεις καί νέαι πα·
  ρΐλοβαΐ ύφασμάτων τής έ·
  «οχης.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τ6 μεγάλο έργον
  χον Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Οί Άθλιοι.
  ΑΓ έκε.νους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  422ον
  Ενόμισεν ό Μάριος 8τι έβλεπεν όψιν νοΐρου
  μετά βλέμματος τΐγρεως.
  —Είνε πραγμσ αύτό ν* ακουσθή! Αύτό τό άπε
  χθέστατο έγεινε τό ώραΐο άρχοντοκόριτσο, αύτό ποθ
  έ'βλεπε ταίς κόραις μου μέ τρόπο, σΑν νά ταίς
  έλυπεΐτο, νά είνε έκεΐνο τό ψειριάρικο! "Ω νά την
  εΐχα, καί νά ήμουν βέβαιη πώς ήταν έκεΐνη, θά
  την έκομμάτιαζα!
  "Επήδησε δ' έπειτα άπό τής κλίνης καί έστάθη
  όρθία άπολελυμένην κσί άκτένιστον έχουσα την
  κόμην, τούς ρώθωνας πεφυσηαένους, τό στόμα ή·
  μιανεωγμένον, τάς χείρας πρός τα οπίσω, σττα
  σμωδούσας έκ τής συσφίγξεως των πυγμών. Έ
  πειτα έπεσεν έκ νέου είς την κλίνην.
  Ό σύζυγος εξηκολουθεί νά περιπατή, ουδόλως
  προσέχων είς την θήλειαν αύτοθ. Πλησιάζει μετά
  τινάς στιγμάς πρός αυτήν, καί "ίσταται σταυρωμέ
  νας έχων τάς χείρας, ώς πρότερον.
  —Καί θέλεις νά σοϋ είπω άκόμη £ν άλλο;
  —Τί; ηρώτησεν ή σύζυγος.
  —Έκαμα την τύχη μου! άπεκρΐθη ό Ίονδρέτης
  διά φωνής χαμηλοτέρας καί έπιτροχάλου.
  —Ή σύζυγος τόν παρετήρησε μετά βλέμμα
  τος οΐονεί λέοντος. —Έτρελλάθηκεν αύτός ό άν
  θρωπος;
  Ό Ίονδρέτης έξηκολούθησε λέγων—Τώρα θά
  Ιδής έσύ! αρκετόν καιρόν πλέον εΐμαι όρφανό
  παιδί τής ένορΐας τής άγΐας Πέθανετής-πεΙνας,, άν
  έχης ψωμί, πέθανε-τοϋ κρύου άν έχης φωτία! Φθά
  νει έως έδώ ή πτώχεια! Ήλθε κ' έμένα ή σει
  ρά μου νά φάγω, νά πιώ, νά ξαπλωθώ, νώ μή μέλ
  λη διά νά κάμω τΐποτε! Πρΐν άποθάνω, θέλω' κ'
  έγώ νά γΐνω ολίγο μιλλιουνάριος!
  Καί περιπατήσας πάλιν ολίγον προσέθεσε"—
  Καθώς οί άλλοι.
  —ΤΙ τάχα έννοεϊς; ηρώτησεν ή γυνή.
  —Ό Ίονδρέτης εκίνησε την κεφαλήν, ώς οί ά-
  γύρται των τριόδων κατά τάς έμφάσεις των— Τί
  ένναώ; "Ακουσε!
  —Σιγά! εΐπε ή σύζυγος, μή φωνάζης, δυνατά,
  άν θά είπής πράγματα δπου δέν πρέπει κανείς ν"
  ακούση.
  — Ποίος ν' ακούση, δέν εΐν' έδώ κανεΐς. Ό
  γεΐτονας; Τόν εΐδα πρό όλΐγου καί ανεχώρησεν.
  Άλλά καί νά ήτον, μήπως αυτή ή κουροθνα ά-
  κούει ποτέ
  —Άλλά καθώς σοθ λέγω τόν εΐδα κι' 'έ·
  φυγε.
  —Καί δμως ό Ίονδρέτης έχαμήλωσε την φοινήν
  ώς υπό προφυλακτικής συνσισθήσεως' άλλά δέν
  την έχαμήλωσε καί τόσον, ώστε νά μην την ά
  κούσρ ό Μάριος. Εύτυχώς δέ, ό κρότος των άμα
  ξβν, αΐτινες διήρχοντο τόν δρόμον, έπνΐγετο υπό
  τής καταπεσούσης χιόνος.
  Ό Μάριος ήκουσε τα εξής.—Μωρή γυναΐκα,
  καλά άκουσε αύτά δπου θά σοΰ είπω. Λογάρια
  σε καί πως τόν έχω τόν Κροΐσό σου βαλμένο μέ
  σα είς τό σακκΐ.
  Αύτός θά έλθη άπόψε είς τάς Ιξ ή ώρα. Έχω
  άνθρώπους εΐδοποιημένους. "Ολα τα εχω έτοιμα
  σμένα έπιτήδεια. Αύτός δταν έλθη,, θά φέρη τα έ
  ξήντα φράγκα τού, ό μηδαμινός! 6 παληάνθρω-
  πος! ΕΙδες πώς τοΟ πσρέστησα δτι Εληξεν ή διο
  ρ(α, καί πρέπει νά πληΓώσω τό νοΐκι; Αύτός λοιπήν
  θά Ελθη είς τάς έξ ή ώρα, ό γείτονος, θά είνε
  πηγαιμένος νά δειπνήση.
  (συνεχΐζεται)
  ΡΕΓΓΕΣ ΧΡΥΣΕΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ
  Η. δ.
  ΝΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
  Έξαιρετικής ποιότητος, παρασκευ-
  αζόμεναι εΐδικώς διά την ελληνικήν
  κατανάλωσιν.
  Αγοράζοντες προσέχετε τό σίιμα επί τού κι-
  βωτίου.
  V
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  'Αποκλίΐστικβΐ ΐΐσαγωγεί; μβτό: διαρκοδς παρακαταθηκης:
  ΥΙΟΙ Γ. Χ. ΛΙΑΠΑΚΗ
  ί
  δι·
  Ή παραγωγή Μαλλίων,
  Σταδερά πρόοδος.
  Ο ΑΓΩΝ ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  Β'.
  Έντός τοιούτου περιβάλλοντος
  ή ταχύτης τής αυξήσεως τοΰ
  πληθυσμοΰ είνε άνάλογο; ' πρός
  ΐόν αριθμόν των κυττάρων, τα ό
  ποία υπάρχουν εκάστην στιγμήν.
  Ή αύξησις γίνεται κατά μαθημα
  τικόν πολλαπλασιασμόν κχί δυ
  νάμεθα νά γνωρίζωμεν διά μιάς
  άριθμητικής πράξεως, διά τής έ
  ξισώσεως, πόσα κύιταρα πχ 6
  πάρχουν είς ωρισμένην στιγμήν,
  έφ' δσον γνωρίζομεν τόν πρίύτον
  αριθμόν των κυχτάρων καί την τα·
  χύτητα τοΰ πολλαπλασιασμοθ. Ό
  νόμος τοθ πολλαπλασιασμοδ των
  κυτΐάρων παραμένει φυσιολογι
  κός, έφόαον δέν μεσολαβοθν ακό-
  μη παρά^οντες περιορισμοθ ή
  καταστροφάς.
  Έ χν θίσωμεν Ιντός ζωμοθ δύο
  κύτιαρχ καί έφόσον ταθτα πολλα-
  πλασιάζονται δέν άνχκινοθμεν τόν
  ζωμόν, έντός τοΰ όποίου ζοΰν τα
  κύτταρα, θά φθάσουν μέχρις ε¬
  νός όρίου πολλαπλασιασμοΰ των
  καί κατόπιν, στερούμενα τροφής,
  θά καταστραφοθν. Ή καταστροφή
  των θά επέλθη μετά ωρισμένον
  χρονικόν διάστημα επί τή βάσει
  ώ'ΐσμένφν δεδομένων, ώς άποδει
  κνύει ό §ιολόγος Βΐλτέρα είς τό
  βιβλίον τού «Μϊθήματα επί τής
  μαθημαπκής θεωρίας τοΰ αγώνος
  τής ζωής». Γνωρίζοντες τόν αριθ
  μόν των κυττάρων, τα όποΐα εθέ
  σαμεν έντός τής καλλιεργείας,
  την ταχύΐητα τοθ πολλαπλασι
  ασμοθ των καί τό ποσόν τής τρο
  φής, τό οποίον κχταναλίσκει ώ
  ρισμένος άριθμός κυττάρων, εό
  ρίσκομεν τόν χρόνον τής έξαφα
  νίσεώς των.
  Εάν θεσωμεν Ιντίς ζωμοΰ δύο
  διάφορα πρωτόζωα, θά ίδωμεν
  δτι, έφόσον ύπάρχει ή κοινή
  τροφή, ό πολλαπλασιασμός των
  θά εξακολουθή κανονικάς. Κατό¬
  πιν θά ίδωμεν δτι τό άσθενέστε
  ρον θά υποκύψη καί δέν θά πολ
  λαπλασιάζεται πλέον παρά μόνον
  τό ισχυρότερον είς βάρος τοΰ ά
  σθενεστέρου.
  Καί φθάνομεν οΰΐω είς τό σι»μ-
  πέρασμα: διά νά ίδωμεν τόν άγώ
  να τής ζωή; δέν είνε άνάγκη
  νά έπισκεφθώμεν την ζούγκλαν.
  δέν είνε άνάγκη νά ίδωμεν την
  τίγριν ένεδρεύ-.υσαν διά νά άρ
  πάση μίαν αίγα, ή τόν δφιν
  σαγηνεύοντα τό πτηνόν. Άρκεϊ
  νά έχωμεν- Ινα μικροσκόπιον καί
  νά εξετάσωμεν ε*ν γραμμάριον ή
  £ύο άλεύρου. Είς την φαρίναν
  ΰαάρχουν μικροοργανισμοί μελε
  τηθέντες δπό των Νίουσλαντ καί
  Ντυβάλ. Είς των μικροοργανισμών
  αυτών, ό άλευρόγλυφος, ζή καθ'
  όμάδας έντός των κόκκων τού; ό
  ποίους τρώγει. Άλλά κατά τοΰ
  άλευρογλύφου ενεδρεύει ό χεϋλέ
  της, τρομερόν μικροσκοπικόν δν,
  τό οποίον, μολονότι τυφλόν, έπιτί
  θεται κατά τοΰ πρώτου καί τόν
  καταβροχθίζει.
  Ό βιολόγος κ. Γκώζ κατώρθω
  σε, παρακολουθών διά τοθ μικρο
  σκοπίου τό δραματικόν θέαμα
  τής πάλης μεταξΰ των £03 μι
  κροσχοπικών ονΐων, νά μετρήση
  τούς έπιτιθεμένους καί τα θύμα
  τα. Τό.συμπέρασμα, τό οποίον
  εξήγαγεν, είνε καταπληκτικόν.
  Ή τίγρις τοΰ αγώνος αύτοΰ τής
  ζωής, ό χεϋλέτης, άφοΰ κα^εβρό
  χθισεν δλους τούς άλευρογλύφους,
  απέθανεν έξ άσιτίας ένΐάς τής
  φαρίνας, την οποίαν δεν δύναται
  νά φίγη· Άλλ' δ άλευρόγλυφος
  αφήκεν ώ* ή προνύμφας, αί δ
  ποίαι έξυτ,σφάλισαν την διαιώνι
  σιν τοθ εΐδους. Παρετήρησε μά-
  λιστα ό Γκώζ δτι τα μέν πρώτα,
  οΕ άλευρόγλυφοι, πολλαπλασιά
  ζονται ταχύτερον, ένώ οί χευλέ
  ται, έφίσον ή τροφή των γίνεται
  σπανιωτέρα, χάνουν την ζωτικό
  τητά των. Δέν πολλαπλασιάζβν
  ται δηλαδή τόσον ταχέως, βσον
  δταν ή τροφή$των είνε^αφθονος.
  ΜΑΛΛΙΑ Όχτώβριος (άντα
  ποκριτοΰ μας).—Άξιόλογος υπήρ
  ξε χαί εφέτος είς τα Μάλλια ή
  παραγωγή των καρπουζίων καί
  πεπονΕων ώ; έπιβράβευσις των
  φιλέργων Μαλλιωτών οί όποίοι
  ποτέ Ιέν έπαυσαν νά έργάζωντ,αι
  μέ στοργήν καί αγάπην την γήν.
  Έπίσηςεϊς πολλάς εκατοντάδας
  χιλιάδων οκάδας άναβιβίζεται ή
  παραγωγή των χαρουπίων. Οί κά
  τοικοι θά άπεκόμιζον πολλά έχ
  τής έφετεινής συγκομιδής εάν αί
  τιμαί δέν υφίσταντο την κρίσιν
  ήτις προεκυψε συνιπεΓα των
  ληφθέντων υπό τής Γαλλικής
  Κυβερνήσεως μέτρων ώς πρός τάς
  άπαγορεύσεις τής είσαγωγής είς
  είς Γαλλίαν χαρουπίων. Πάντως
  οί Μαλλιώται £χι μόνον δέν δυ·
  σανεσχέτησαν άλλά έξακολουθοΰν
  μέ ζήλον καί ενθουσιασμόν επι
  διδόμεναι είς τάς προσφιλεϊς
  των καλλιεργείας, άντιμετωπίζον
  τες οΰτω φιλοπόνως διά τής έ'ρ
  γααίας των τάς δυσχερείας τάς
  δπο'ας αναποφεύκτως παροΐίσιάζει
  ή ζωή. ^
  Ή επί θύραι; έλαιοεσοδεία μα;
  προβλέπεται έξαΐρετική. Τό Γε
  ωργικόν Ταμείον Ηρακλείου είχεν
  επιληφθή εγκαίρως τής σ-ιστημα
  τικής καταπολεμήσεω; τοθ δάκου
  κατώρθωσε δέ νά εξουδετερώση
  τάς εμφανισθείσα; προσβίλάς ά¬
  νευ ζημιών ίκανών νά κλονίσουν
  την πίστιν των έδώ παραγωγήν
  διά μίαν καλύτερον άκόμη αύριον.
  Γενικώς ή εδημερία των Μαλλι
  ωτών έξελίσσετοιι σταθερώς, άδια
  φόρω; δν ή εξέλιξις αυτή γίνεται
  μέ βραδύ/ ρυθμόν. Τα άποδεικνύει
  ή κχθ' έκαστον έΊος σημειουμένη
  αδξησις τή; παραγωγής των γεω·
  μήλων καί δλων Ιν γένει των
  κηπεατικών καί ή πίστις 'χαί
  ή πεποίθησις των κατοίκων επί
  την επίτευξιν μιάς μεγαλυτέρας
  καί καλλιτέρας £τι πχραγωγής.
  ΙΟΐτΙΙΚΗ/ρΑΠΕΙΑί
  1859
  ΕΛΛΑΔΙ
  ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
  ^ΙΑΣΗΣΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ταμΤΙυτηριον
  ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΑΣ 100 ΚΑΙ ΑΝΩ
  ©ΐΙΣλνΡΟΦΥΛΑΚΙΑ
  ΘΥΡΙΔΕΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ
  ^
  ΆριθμΑς 21927.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμ[ίολαιογράφος Καστέλλι
  ου Πεδιάδος Εμμανουήλ Ίδομε
  νέως.
  Προσχαλώ τού; έγγεγραμμέ
  νού; πισ:ωτάς α.') Γεώργιον Ν
  Φραγκιαδάχην κάτοικον τοΰ χω
  ρίου Παναγίας Πεδιάδος, β.') την
  εν Αθήναις έδρεύουσαν Άγροτι
  τικήν Τράπεζ-χν τής Ελλάδος ώς
  διάδοχον τοΰ άρχικοΰ πιστωτοΰ
  ποτέ Κοινωφελούς Ταμείου Κρή
  της, γ ') "Ιωάννην Χαρκιολάκην
  έμπορον κάτοικον Ηρακλείου καί
  ένασκοθντα την πατρικήν έξουσί
  αν επί των άνηλίκων τέκνων
  τού Άγγελικής καί θεοϊώρου
  Ί Χαρκιολάκη ώς μοναδικών έξ
  άδιαθέτου καί κατ' ϊσομοιρίαν κλη
  ρονίμων τής θανούση; μητρό; των
  άρχικής πισ:ωτρίας Χαρικλείας
  Ί. Χαρκιολάκη τό γένος Έλ.
  Γενναράκη εϊτε προσωπικάς αύ
  των ώς καί τό Ελληνικόν Δημό
  σιον καί πάντα έτερον Ιχοντα τυ
  χον δικαιώματα ή αξιώσεις επί
  ,τοθ 1% δραχμων 33290 έκπλει
  στηριάσματος των ενώπιον μου
  χθές κατά την σχετικήν ύπ' ά
  ριθμόν 21924 Ικθεσίν μου επι
  απεύσει τοθ Ιωάννου Γεωργίου
  Βλαστοΰ δικηγόρου καί κατοίκου
  Ηρακλείου άναγκασΐικώς έκποιη
  θέντων άκινήτων κτημάτων τοΰ
  όφειλέτου Μιχαήλ Νικολάου Φραγ
  κιαδάκη κατοίκου Παναγίας 11ε
  διάδος ϊπως έντός τής νομίμου
  προθεσμίας προσχγάγωσιν ενώπιον
  τοΰ άρμοδίου δικασ:ηρίου παρ' ώ
  γενησεται ή κατάταξις καί διανο
  μή τού έκπλειστηριάσματος τού;
  τίτλους των καί τα λοιπά δικαιο
  λογητικά των άπαιτήσεών των
  Ιγγραφα καθ' δαον πάσα έκπρό
  θεσμος προσαγωγή Ισται άπαράδε
  κτος. Εγένετο εν Κασΐελλίφ 11ε
  διάδο; καί έν τώ ένταΰθα καί κα
  τα την συνοικίαν Ηολεμάρχη δή
  μοσίω γραφείφ μου Εϊιοκτησία
  τέχνων Γεωργίου Λαγουδιανάκη
  σήμερον την δεκάτην τοΰ μηνός
  Όκτωβρίου ημέραν Δευτέραν τοθ
  χιλιοστοΰ ένεακοσιοσΐοΰ τριακο-
  στοΰ όγδόου έ"τους δι' ήν είσπρα
  κτέα τέλη καί διναιώματα δραχ
  μ»ί εκατόν πέντε (105) καί ΰπε
  γράφη παρ' έμοΰ τοΰ Συμβολαιο
  γράφου.
  Ό Συμβολαιγράφος
  (Τ. Σ.) Έμμαν. Ιδομενέως
  Τ6 χρυσοχοεΐον
  Ανδρ. Βλάσση
  Νέον
  Σάς ιτροσφέρει τα πειδ μοντέρνα
  κοσμήματα έκ ΠΛΑΤΙΓ.ΗΣ καί ΧΡΥΣΟΥ
  αρίστης τέχνης καί ήγνυημένης εργα¬
  σίας.
  Τμημα ωρολόγιον
  Τα κομψότερ» ωρολόγια γνήσια ΕΛΒΕΤΙΚΑ
  είς ολες τις μαρκες τσέπης καΐ χειρός, άνδρικα
  κ«* γυναικεΐα, μέ δωρεάν παρ«χβλουβησιν υπό
  είδιχοΰ τεχνίτου τοϋ καταστήματβς.
  Τμημα έκκΑησιαστικών
  "βλα ίν γένει τα έκκληοιαστικά ειδή, ;ΑΡ-
  ΓΥΡΑ καί ΕΠΑΡΓΥΡΑ, ήγγυημενα «πό πάσης
  απόψεως καί κατά πολύ ευθηνοτερα των Αθηνών.
  Αί τιμαί μας είνε αί λογικώτερος.
  'Αγβράζβμϊν παλαιά κββμήμ«τ« είς τας καλυ¬
  τέρα; τιμάς.
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  ί
  «ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλεφ. 551.
  ■■■■■■■■■■■·■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ
  ΑΡΤΙ
  Ασυγκρίτως ήγγυημένες.
  Γενιχύς Άντιπρόσωπος:
  ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
  ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΛΤΙΚΑΙ
  Σ Π Ο Υ Δ Α Ι ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
  Ο "ΤΕΚΤΩΝ"
  Μαθηταί γυμνασίων μετβκπαι
  ίεύβνται έπαγγελματικώί ίιία
  βκέμενοι επι ύεκάμηνον παρά πε
  πειραμένων πολιτικών μηχανι-
  κών άκολουθοΰντων τό πρόγραμ
  μα ίιδακτεας ϋλης των Άνωτα
  των Σχβλών Πολιτικών Μηχανι
  κων τού Πολυτεχνείου, οίκούομι
  κήν καΐ σχεδια βίκιών, τοπογρα
  φίαν καΐ χρήσιν χωροβάτου καί
  ταχυμέτρου κλπ., οδοποιΐαν, ΰ
  δραυλικήν καί πάντα τα τεχνικά
  μαθήματα μετά σχβδίων, έφαρ
  μογων, μελϊτών καί άβκήσεων εί$
  τό ύπαιθρον.
  Είναι μοναδική εύκαιρία δι'
  οσβνς άπερρίφθηοαν έκ των Σχο
  λών τοΰ Πολυτεχνείου, Στρατιω
  τικών Χχολών κλπ., οσους προ
  τίθενται νά γίνουν μορφωμένοι
  Έργοληπται, νά διορισβοΰν είς
  Έργβληπτικάς έταιρίας όίοποιΐ
  άς, βίκοδβμικας ίϊ είς οΐασδηπο
  τβ τεχνικάς υπηρεσίας καί έν γε
  νει νά σταδιοδρομησουν είς τόν
  Τεχνικόν Κλάδον, τόν
  μόνον ό οποίος δέν εγνώρισε πό
  τέ άνεργίκν, αλλά έξασφαλίζει
  τα μβγαλύτϊρα κερδη καΐ τούς
  καλυτέρονις μιοθούς.
  Τα μαθήματα αρχονται άπό
  15ης Όκτωβρίου.
  Εγγραφαί καί άναλυτικαΐ πλη
  ροςρορίαι καθ' εκάστην 12—1 καί
  7-ί μ. μ.
  Γραφίϊα "Ιων«ί 5, Όμβνβια,
  —'Η είσαγωγή » ζώων καί
  ίχθύων.
  Δι' αποφάσεως των υπουργόν
  Έθνικης ΟΙκονομίκς καί ΟΙκο
  νβμικών ορίζεται δτι προκειμέ
  νού περί είβαγαιγής ζώντων ζώ
  ών καί ν&ιπών ϊχθύων έπιτρέπε
  ται δ άμβσος έκτελωνισμός αύ
  των επί μβταγενεστέρα προσαγω
  γή τής πιστοτοιήσεως τής Τραπε
  ζης τής Ελλάδος ότι έγένίτο ό
  κατά τα κεκανονιβμένα ουναλ
  λαγματικός διακανονισμός τής ά
  ξί«ς αυτών. Πρός διασφάλιαιν
  αυτού θά κατατίθεται χρηματι
  κή ή τραπεζιτική εγγύησις 'ίβη
  προκειμένου μέν περί των ζώων
  πρός 30 ο)ο, προκειμέ> ου δέ πε
  ρί ϊχθύων πρός ΚΟ ο)ο τής άξί
  άς αυτών. Προ3εσμία διά την
  προααγωγήν τής ανωτέρω πιοτό
  ποιηβεω; ορίζεται γενικώς 33θη
  μερβς, δυναμένη νά παραταθή
  δι' αποφάσεως τοΰ τελώνου 2 επί
  ενα άκόμη 3ΐθήμερον, έφ'οσον θά
  τό ζητήσουν οί ένδιαφερόμενοι.
  —Ή 'σκαλιστική καλλιέρ
  γεια.
  Κατόπιν τή$ επιτυχίας την ό·
  ποίοιν .εσημείωσεν ή σκοΐλιστική
  καί η γραμμικπ καλλιέργεια, τό
  υπουργείον τη; Γεωργίας άπίφά·
  σισεν δπως εφέτος έπεκτβίνη την
  εφαρμογήν της είς μεγαλυτέρας
  έκτάσεις, διπλασίας σχεδόν των
  πέρυσιν ών. Πρός τουτο άπηυθύν-
  θη ηρός τάς κατά τόπους άρμο
  δίας · γεωργικάς υπηρεσίας διά
  την λήψιν των απαιτουμένων
  μέτρων καΐ την διάδοσιν μετα-
  ξϋ των γεωργών τοΰ νέου τρό
  που κχλλιεργείας. Τό υπουργεί¬
  ον έμερμνησεν έιτίσης διά την
  αποστολήν των απαιτουμένων
  γεωργικών έργαλβίων.
  —Τό Κακουργιοδικεΐον Ρε¬
  θύμνης.
  Εί; Ρέθυμνον καί ενώπιον τοΰ
  έκεΐ Κακουργιβδικβίου, ήρχιβεν
  ή έκδίκασι; τοΰ Ιωάννου Λω·
  ριδάκη έκ Χανίων κατηγορουμέ·
  νού επί άναιρέσβι καΐ άποπείρα
  άναιρέσεως,
  —Ή φορολογία τοΰ οίνου.
  Τό υπουργείον των Οικονομι¬
  κήν δι' έγκυκλίου αύτοΰ εγνώρι¬
  σε πρό; τάς οικονομ ι κά; αρχάς
  τβΰ Κράτους, ότι ή μέση «γβ·
  ραία άςία χονδρική; πωλήσεως
  τοΰ οίνου η γλευκου; εσοδείας
  1938 διά τόν ύπολογισμόν τοΰ
  φόρον επί τοΰ οίνου ωρίσθη ή
  αύτη δπω; καί διά τόν ο ι νόν
  περυσινής εσοδείας πλήν ώρισμέ
  νων πόλεων. Διά τη; αυτή; έγ·
  κυκλίου βριζεται δτι ή προδϊσμία
  ύποβολή; των δηλώσεων λήγει
  την 31 Όκτωβρίου 1938 καί δτι
  ή παράλειψι; ΰποβολη; των δη¬
  λώσεων συνεπάγεται την έπιβο
  λ ην προστίμου καί βτέρηβιν τού
  δικαιώμοττο; τής πληρωμής τοΰ
  φόρου εί; δόσεις.
  —Δωρεά.
  Ή κ. Τιτίκα Α. Μοράκη χά
  τέβαλε προκαταβολικώ; εί; τόν
  κ. Ταμίαν τοΰ 'Εθνικοΰ Πτωχο
  κομείου, ολόκληρον την έτησί
  αν συνδρομήν της. Ή διοικοΰσα
  τό "Ιδρυμα Έπιτροπή εϋχαριστεΐ
  θερμώς.
  Κ. Μυλοποταμίτης
  όφθαλμίατρος
  Επί τριακονταετΐαν απο¬
  κλειστικώς καΐ μόνον είς τα
  όφθαλμολογικο: άσχολούμε-
  νος, δέχεται, τούς πάσχοντας
  τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ
  μιατρεϊον τού, κείμενον παρά
  τφ Καμαράκι πλησίον τής
  Πολυκλινικής Ηρακλείου.
  ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ
  Πλάκες μέ δλα τα
  νέα τρανούδισ.
  Πόνον
  οτοδ ΜΑΡ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
  1
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμτττης
  13 Όκτωβρίου 1938
  Αί ούγγρικαί αξιώσεις δημιουργοΰν
  άδιέξοδον είς την Τσεχοσλοβακίαν.
  Η ΜΕΓΑΑΗ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ
  ΔΕΝ ΣΥΓΚΑΤΑΝΕ Υ ΕΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΤΤΑΛΙΚΗΣ
  ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΠΡΩΤΟΝ
  ΕΟΕΛΟΝΤΑΙ Ε.:
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Όκτωβρίου (τού
  άνταποκρ&τοΰ μας). — Τηλεγραφήματα
  έκ Αονδίνου αναφέρουν ότι ή Αγγλία
  δέν συγκατανεύει είς την εφαρμογήν
  τής άγγλοϊταλικής συμφωνίας.
  Ή αγγλικη κυβέρνησις ζητεί προ-
  ηγουμένως την αναχώρησιν όλων γενι¬
  κώς των Ίταλών έθελοντών έκ τής Ί·
  σπανίας.
  Δ Ε Η ΤΕΡΜΑΤΙΖΟΝΤΑΙ
  ΠΡΟ ΤΟΝ ΑΡΧΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΑΙίΤΑΛΑΟΊΤΛΑΙΚΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Όκτωβρίου (τού
  άντοιποκριτοΰ μας). — Έκ τού έξωτε-
  ρικοΰ αγγέλλεται ότι αί συνεννοήσεις
  πρός επίτευξιν συμφωνίας μεταξύ Γαλ¬
  λίας καί Ιταλίας δέν πρόκειται νά τερ-
  ματισθούν πρό των άρχών τού προσε¬
  χούς μηνός Νοεμβριού.
  προβλϊπεταΤ ΤτΓΧΙαλαΓα
  βα αναγνωριση προτη
  ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Κατά τα τηλεγρα*
  φηματα τα άναφερόμενα αίς την επίτευ¬
  ξιν συμφωνίας μεταξύ Γαλλίας καί Ι¬
  ταλίας, προβλέπεται ότι πρώτη ή Γαλ¬
  λία θά αναγνωρίση την ίταλικήν αύτο-
  κρατορίαν έν Αιθιοπία.
  ΠΡΑΓΑ 12 Όκτωβρίου (ίδ.
  ύπηρεσ(α). — Αί διαπραγμα¬
  τευθή τής τσεχικής κυβερ
  νήσεως μετά τής Ουγγαρίας
  συνεχίζονται. Μετά νέαν συ
  νάντησιν, ή ότΐοία Θά λόβτ]
  χώραν τάς μεσημβρινάς ώρας
  τής προσεχοϋς Παρασκευ
  ής, αί δύο έπιτροπαί, τσεχι-
  κή καί ούγγρική, Θά έλθουν
  είς επαφήν μετά των κυβερ
  νήσεών των.
  Αί τφοτάσεις τής Ουγγαρί¬
  ας θεωροΰνται ώς τελείως ά
  παράδεκτοι υπό τής κυβερνή
  σεως τής Πράγας. Ίκανοποι
  ουμένων των ούγγρικών ά-
  παιτήσεων υπό τής Τσεχο
  σλοβακίας όλόκληροιπεριφέρει
  αι άνήκουσαι είς την τελευταί
  αν αυτήν θά άπομονωθώσι
  τελείως άπό την λοιπήν χώ
  ραν.Έάνή Τσεχοσλοβακία δέ
  χθή τάς προτάσεις ή βιομηχα
  νία τής χώρας κινδυνεύει νά
  περιέλθη,είς δυσχερεστάτην κα
  τάστασιν.
  ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΙΑΠΩΝΩΝ
  ΚΑΙ ΚΟΜΗΤΟΣ ΤΣΙΑΝΟ
  ΡΩΜΗ 12 Όκτωβρίου (ίδι
  σιτέρα ύπηρεσία) — Ό κάμης
  Τσιάνο εδέχθη χθές τούς Ί
  άπωνας δημοσιογράφους τούς
  ευρισκομένους επί τοϋ παρόν
  τος, είς την Ιταλίαν. Τούς
  Ίάπωνας δημοσιογράφους πά
  ρουσίασεν είς τόν κ. Τσιάνο
  ό πρεσβευτής τής Ίατπωνίας
  έν Ρώμτ).
  —Ό Ιταλός Αύτοκράτωρ
  πρόκειται νά παραστή είς
  την άποβίβασιν των Ίταλών
  έθελοντών οΐτινες έπιστρέ
  φουν έξ Ίσπανΐας. Την 20ην
  Όκτωβρίου φθάνουν είς Ί
  ταλίαν 2 μεραρχίσι στρα
  τοΰ διά τεσσάρων πλοίων α'ί
  τίνες κατά την αναχώρησιν
  των έκ των ίσπανικών λιμέ
  νων έπευφημήθησαν ζωηρώς
  υπό τοΰ ίσπανικοθ λαοΰ.
  —Ό στρατηγός Φράνκο
  προέβη είς νέας δηλώσεις
  κατόπιν τής έφαρμοζομένης
  αποφάσεως περί άνακλήσε
  ως των ξένων έθελοντών. Έ
  τόνισεν δτι ό πόλεμος θά συ
  νεχισθίϊ μέχρις δτου συμπλη
  ρωθή ή νίκη τής 'Εθηκής Ί
  σπανίας.
  «τι "*~■————■—
  ΤΟ ΑΓΑΛΜΑ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  ΑΛΒΕΡΤΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Όκτωβοίου
  (ιδιαιτέρα ύπηρεσία).— Σήμε
  ρον την 3ην απογευματινήν
  θά γίνουν τα άποκαλυπτή
  ριατοΟ άγάλματος τοΰ βασιλέ
  ως τοϋ Βελγίου Άλβέρτου είς
  την πλατείαν Όμονοίας πά
  ρουσία τοθ βασιλέως Λεοπόλ
  δου, τής βασιλομήτορος Έλι
  σάβετ καί των άλλων με
  λών τής βασιλικής οίκογενεί
  άς τοϋ Βελγίου, αφιχθέντων
  επί τούτω είς Παρισίους.
  Η ΕΥΡΩΠΑ'Ι'ΚΗ
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ Η ΓΑΛΛΙΑ
  —Ή είδησις τοΰ ταξιδίου
  , τοΰ ύπουργοΰ τώνΈξωτερικών
  τής ■ Πράγας είς Βερολίνον
  κσί ή έπανάληψις των δια·
  πραγματεύσεων μεταξύ Γερ-
  μανίσς καί Τσεχοσλοβακίας
  προύξένησε βαθυτάτην έντυπω
  σιν είς τούς ούγγρικοΰς κύ-
  κλους. Είς την Βουδαπέστην
  μάλιστα έπικρατοΰν σοβαραί
  άνησυχίαι έκ τής κινήσεως
  ταύτης.
  Σήμερον την πρωίαν συνήλ¬
  θε τό υπουργικόν συμβούλι¬
  ον υπό την προεδρίαν τοϋ κ.
  Λεμπρέν. Ό ύπουργός των
  Εξωτερικών κ. Μποννέ ένημέ
  ρωσε τούς συναδέλφους τού
  επί τής εύρωπαϊκής καταστά!
  σεως. "Υπό των μελών τής Ι
  κυβερνήσεως εξητάσθη έιτ(-|
  σης τό σχέδιον τής οίκονο-1
  μικής άναδιοργανώσεως τής
  Γαλλίας.
  Η ΙΑΠΏΝΙΧΗ ΑΠΟΒΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΟΤΙΟΝ ΚΙΝΑΝ
  Είς τούς νοτίους λιμένας
  τής Κίνας απεβιβάσθησαν 50
  000 ίαπωνικοΰ στρατοθ καί
  βαδίζουν ήδη πρός την σιδηρο
  δρομικήν γραμμήν τής Καντώ
  νος.
  Αί νέαι έπιχειρήσεις τοΰ ί-
  απωνικοΟ στρατοΰ ήσαν άπα-
  ραίτητοι διά τόν ισχηματισμόν
  νέου ίσχυροϋ μετώπου διά
  την κατάκτησιν τού Χανκόου
  ή όποΐα γίνεται όλονέν καί
  περισσότερον δύσκολος.
  Έκ Τόκιο τηλεγραφείται
  δτι τό υπουργείον των Έξω
  τερικών απηύθυνε σήμερον
  την πρωίαν ανακοινωθέν είς
  τας κιβερνήσεις Αγγλίας,
  Πορτογίτλλίας, Γαλλίας, Ά
  μερικάς καΐ Γερμανίας διά
  τού όποίου βεβαιοί τα άνω
  τέρω κράτη δτι αί έπιχειρή
  σεις τής Ίαπωνίας είς Κίναν
  δέν πρόκειται διόλου νάθίξουν
  τα ουμφέροντά των καΐ ότι
  ή Ίαπωνική Κυβέρνησις θά
  λάβρ κάθε μέτρον, ικανόν νά
  συντελέση, είς την αποφυγήν
  κάθε θλιβεροϋ έπεισοδίου είς
  βάρος των ανωτέρω κρατών.
  Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΨΗΦΙΖΕΙ
  ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ
  ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΟΕΙΣΩΝ ΑΡΧΙΚΩΣ
  ΕΚΛΤ6ΙΤΑΔΕΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ
  ΔΙΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Όκτωβρίου (τοΰ
  άνχαποκριτοΰ μας).— Έκ Νέας Υόρ¬
  κης αγγέλλεται ότι ό ΙΙρόεδρος των
  Ήνωμβνων Ηολιτειών κ. Ροΰσβελτ α¬
  νήγγειλεν ότι ό ναυτικός προΰπαλογι-
  σμός τοΰ προσεχούς έτους θά αυξηθή
  κατά 1 ϊίΟ εκατομμύρια δολλάρια.
  Έπίσης καί διά τούς έξοπλισμοϋς
  τοΰ στρατοΰ πρόκειται νά διατβθοΰν
  σημαντικά πασά έκ των έκτΐκτων έξό·
  δών τοΰ προϋπολογισμόν τής Άμερι·
  κης.
  Ενδιαφέρον τοϋύπουργείουΓεωργίας
  διά τα νέα λιμενικάεργα Ηρακλείου.
  Ή Λιμενική Έπιτροπή Ή·| καταπλεόντων μικρών άτμο νά κατασκευασθώσιν έν συν ε
  Ο ΧΙΤΛΕΡ
  ΛΙΛ ΤΗΝ ΑΙ1ΧΟΠΗΝ ΤΟΥ
  ΙΑΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΙΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Όκτωβρίου (
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφείται
  έκ τοΰ έξωτερικού ότι ό καγκελλάριος
  Χίτλερ προτίθεται νά μεσολαβήση διά
  την κατάπαυσιν τοΰ πολέμου μεταξύ
  Ίαπωνίας καί Κίνας.
  ΑΙ ΦΗΜΑΙ ΠΕΡΙ ΑΙΟΡΙΣΜΟΥ
  ΕΙΣ ΡϋΙΜΗΝ ΤΟΥ κ. ΦΡΑΝ. ΠΟΝΣΕ
  Όκτωβρίου (τοΰ
  - Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι έπαναλαμβάνονται έκεΐ
  α φήμαι πβρί διοριβμού τοΰ κ. Φραν-
  σουά Πονβέ ώς πρεσβευτού τής Γαλλί¬
  ας είς την Ρώμην.
  ΑΘΗΝΑΙ
  άνταποκριτοΰ μας).-
  ρακλείου απαντώσα είς έ'γγρα
  φόν τοΰ ύπουργβίου Γεωργίας
  ζητήσαντος πληροφορίας διά
  τα νέα λιμενικά έ'ργα Ηρα¬
  κλείου καί την Ίδρυσιν των
  ψυκτικών έγκαταστάσεων, ά-
  ναφέρει δτι ή σταφυλική πε
  ρίοδος 1939 θά εϋρη δλα τα
  κρηπιέώματα Ετοιμα έν οΓς
  ειδικόν κρηπίδωμα διά τό πλεύ
  ρισμα των έξ Άλεξανδρείας
  πλοίων διά την μεταφοράν 'χείςτ των ψυκτικών έγκαταστά
  των σταφυλών καί ϋττόστεγα |σεων καίδιΛ τος οποίας έκκρε
  καθ' δλον τό μήκος αυτών. ' μεΐ ή γνωμοδόιησις των διορι
  Ή Λιμενική Έπιτροπή άνα σθέντων ΐτρηγματογνωμόνων
  φέρει έπίσης δτι τό Λιμενικόν έτΐί των γενομένωνπροσφορών.
  Ταμείον πρόκειται ν' άποψα ] Ή Λιμενική Έπιτροπή φρο-
  σίση περΐ τής κατασκευής νεΐ πάντως δτι κατά την στσ
  καΐ άλλων άποθηκών κατσλ φυλικήν περίοδον τού 1939
  λήλων διά την συσ,χευασίαν,είνε αμφίβολον εάν αί έν λό-
  τών νωπώνσταφυλώνέκτόςτών )
  έγκαταστάσεις θά είνε δυ
  ΔΡΙΜΥΤΑΤΑ ΑΡΘΡΑ
  ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ κ. ΚΟΥΠΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). —Νυκτβριναί πλη¬
  ροφορίαι έκ Αονδίνου αναφέρουν ότι
  ό τέως πρώτος λόρδος τού Άγγλιχοΰ
  Ναυαρχείου κ. Ντάφ Κ,οΰπερ, ήρχισε
  την δτ^μοσίευσιν σειράς άρθρων επί τού
  τσεχοσλοβακικοΰ προβλήματος. Ό κ.
  Κοΰπερ είς τα άρθρα ταύτα έπιτίθεται
  δριμέως εναντίον τής εξωτερικάς πολι-
  τικής τοΰ κ. Τσάμπερλαιν.
  άποθηκών αί οποίαι πρόκειται ίνατόν νά λειτουργήσωσιν.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΕΙΣ ΠΑΑΑΙΣΤΙΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Έκ Λονδίνου
  τηλεγραφείται ότι ή ΛΙβγάλη Βρεττα-
  νία αυνεχίζβι την λήψιν στρατιωτικών
  μέτρων έν Παλαιστίνη. Εις Ίόππην
  καί Χάϊφαν άποβιβάζονται διαρκώς έ-
  νισχύσεις στρατού καί πολεμοφόδια.
  ΣΤΑΣΙΜΟΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΏΤΑΤΟΥ Α θ Η Ν Ο Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μ»ς).— Ή κατάστασις
  τού Μακαριώτατου Άρχιεπισκόπου
  Αθηνών κ. Χρυσοστόμου παρέμ&ινε
  καί σήμερον ή ιδία.
  ΤΑ ΠΟΙΙΜΑ ΥΔΑΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΕΝΗΡΓΗΘΗ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ
  ΔΙΑΝΟΜΗ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ
  ΕΙΣ ΟΡΗΝΟΥΣ ΠΛΗΘΥΣΙΥΙ3ΥΣ
  ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ
  ΡΑΔΙΟΦΟΝΙΚΟΝ ΠΡ0ΓΡΑΜΙΥ1Α
  Πληροφορούμεθα δτι κ"ατό·
  Τό Γενικόν Χημείον τοϋ Κρά· ίπιν συνεννοήσεως των άρμοδί-
  τους είς τό οποίον υπεβλήθησαν | ών "Υπουργείων Έθνικής Οί-
  πρίς εξέτασιν δείγματα υδάτων | κονομίας καί Γεωργίας άνετέ-
  ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
  ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
  < ΑΘΗΝΑΙ 1» Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας). — Σήμερον άπό μέρους της Διευθύνσεως τού Βασελικού Θεάτρου κατετέθη έξ όνόματος αυτού στέφανος είς τόν άρτι άποκαλυφθέντα' Β"β!*ι>Ιβ? «νβριάντβς:
  άνδριάντα τού Βασιλ^ωςΚωνστανϊίνου!! Λ'Χ &Γ
  προερχομένων έκ των περιφερει
  ών Δαφνών, Σπυριδιανό καί Ά
  θανάτων εγνώρισε πρός τόν Δή
  μόν Ηρακλείου τα άποτελέσματα
  των γενομένων χημικών άναλύσε
  ών έξ ών συνάγεται 8τι τό ΰδα-
  τα των περιφερειών Δαφνών καί
  Σπυριδιανό είναι χαλής σχετικώς
  ποιότητος, πόσιμα ΰδατα, χημι-
  κώς κανονικά. Τό δεϊγμα ύδατος
  Άθανάτων είναι σκληρόν ύδωρ
  παρουσιάζον ηύξημένον τό ποσόν
  των χλωριούχων άλάτων έν σχέ
  σει πρός τα παοαδεδεγμένα δρια
  περιεκτιχότητος είς χλωριοθχα
  των καλής ποιότητος ποσίμων
  υδάτων. ΤοΟ ύδατος τούΐου συνι
  στάται νά γίνη χρήσις πρός πόσιν
  εάν έλλείπη καλλιτέρα ποιότης.
  ΤΟ ΕΦΕΔΡΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
  ΔΙΑ Τί ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ
  Τό κάτωθι τπλεγράφημα απε¬
  στάλη πρός την Α. Μ. τόν Βασιλέα
  Γεώργιον Β' καΐ την Κυβέρνη¬
  σιν,επ* εύκαιρία των τελεσθεν
  των προχθές άποκαλυπτηρίων τού
  Ι- Γ-
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΛΧΛΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ι ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΚΙΝΑΝ
  ^ ΑΘΗΝΑΙ 12 Όκτωβρίου (τοΰ
  «.νταποκριτοΰ,: μας). — Τηλεγραφείται
  εκ τής Άπω Άνατολής ότι είς την στησβ δια τβϋ κάτωθι
  Κεντρικήν Κίναν συνεχίζονται σφοδρά- Ψήμχτος:
  ταται μαχαι μεταξύ Κινέζων καί Ία- -- 'ΕύΧαΡιστ" &««ντ«ς
  μνημον ημερών δόξης, 'Αγώνων
  κκλλινίκων παλαιοπολεμιστικοΰ
  κόσμου ήγεοία Στρατηγικοϋ νού,
  Στρατηλάτου Βασιλέως Κωνσταν¬
  τίνου, χλίνει γόνυ βαθυοεβάστω;
  πρό σημερινάς τίλετής άποκαλυ
  πτηρίων 'Ανώριάντος Τού καΐ ευ-
  χεται Έλλην); νεότης στρατευο
  μένη έν καιρώ γράφη σελίδας
  ?έξ λά«φάτου Έλ
  πωνων.
  έγκαρ
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β.'
  θη είς την Άγροτικήν Τράπε¬
  ζαν ή προμήθεια καί διανομή
  άραβοσίτου είς τάς όρεινάς
  μόνον περιφερείας τής χώρας.
  Κατόπιν τούτου αί υπηρεσίαι
  τής Τραπέζης προέβησαν ήδη
  είς τάς προκαταρκτικάς έργα
  σίας διά την προκήρυξιν ι ών
  σχετικών δημοπρασιών, ώστε
  εγκαίρως νά σταλίΐ ό άρσβό
  σιτος είς τα κ,έντρα διανομής.
  ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣΦΛΙΡΟΥ
  Τηλεγραφικώς ■"ήγγέλθη υπό
  χοθ ΙΙροέδρου τής Ε.Π.Ο. υπουρ
  γ ου κ. Κοτζια πρός τόν Πρόε¬
  δρον τής Ενώσεως Ποδοσφαιρι
  κων Σωματείων 'Ηρακλείου ή έ'γ
  κρίσις τής συνεχίσεωί τοΰ διακο-
  τιέντος περυσινοθ ποδοσφαιρικοθ
  πρωταθλήματος εφέτος, διά τής
  τελέσεως των τριών ύπολειπομέ
  νων εισέτι άγώνων,,Ι) Ε.Γ.Ο Η —
  ΌλυμπιακοΟ, 2) Ε.Γ.Ο.Η.—Έρ
  μοθ καί 'ά, Ε.Γ.Ο.Η.—Ηρακλέ¬
  ους.
  Ό αγών Ε.Γ.Ο Η. — Όλυμπια-
  κοθ θά λάβη χώραν είς τό γήπε-
  δον Χάνδαξ την προσέχη Κυρια¬
  κήν ώραν 3 μ. μ. Λόγω τής σο
  βαρότητος τού αγώνος μετεκλήθη
  ϊπίοημος διαιτητής Ε Π.Ο. δστ,ις
  θά διδάξη είς την σχολήν διαιτη
  των τής Ενώσεως ήτις καθ' δλην
  την τρέχ.έβδομάδ* θά Σέχεται υπο
  βαλλομένας είς τόν πρόεδρον της
  κ.
  Δημήτριον
  τάς
  αίτήσεις τής^έγγραφής καί έξετά-
  σεων των ύπςψηφίων διαιτητών.
  8περ θά μζτχ-
  δοθή σήμερον παρά τοΰ ραδιοφωνι
  κου σ:αθμοθΆθηνών έχει ώς έξ^ς:
  "ί2ρα 6 μ. μ. μβτεωρολογικόν
  δελτίον* χρηματιστήριον, υ'.ΐδ'
  Ιργα διά πιϊνο (ϊίσκοι), 6.45' ρε
  σιτάλ τραγουδιοό υπό τής δίδος
  Άλκμήνης Κούντου, 7 5' ρεσιτάλ
  βιολιοΰ 6πό τήί δίδος Αουκίας
  Πραπίδου, 7.30' έλαφρά μαιι^ιν.^
  (όρχήστρα Σίϊτανίδτ) — Βισβαρδ'),
  8·15' όμιλία τοΰ ύπίυργείου
  'Υγιεινής, 8.30' δημοτικά τραγού
  δια υπό τοΰ κ Χηροπού'ου συνο
  δεία λα'ίκών όργά/ων, 9 ρεσιτάλ
  τραγουδιαθ υπό τοΰ τενόρου Διο¬
  νυσίου θάνου, 9.10 είδήσεις, 9.
  3ϋ' συνομιλία τής συμφωνικής όρ
  χήσΐρας τής Υ.Ρ.Ε. 6πό την διεύ¬
  θυνσιν τοΰ κ. Εύαγγελάτου Κατά
  τό διάλειμμα τής συναυλίας θά
  μεταίοθοΰν
  σεις, 11.30'
  αί τελευταίαι ειδή
  μουσική χοροΰ (δί·
  σκοι), καί έλαφρά τραγούδια υπό
  τής δίδος Στέλλας Συριανοΰ.
  ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
  Υπό των κάτωθι άγρονομείων
  καθΐϋρίσθησαν αί δικάσιμο: τοΰ
  μηνός Νοεμβριού έν ταίς πζριψζ-
  ρείαις των ώς ακολούθως: Τυ-
  μπακίου: Την 7 είς Πετροκεφάλι,
  την 8 ·£ς Σίββα, την 9 είς Τυμπά
  κι, την 10 είς Βόρρους. την 1]
  είς Μαργαρικάρι. Μοιρών: Την 3
  είς Μοίρες, την 4 είς Πάμπηαν,
  την 14 είς Άγίους Δέκα, την 15
  είς Πλάτανον, την 16 είς Βασιλι-
  κά Άνώγεια, την 17 είς ΜιαμοΟ,
  ΚΑΙ ΤΣΕΧΩ1ΣΥΝΕΧΙΖ0ΝΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Αγγέλλεται έκ
  τής τσεχικής πρωτευούσης ότι συνε-
  χίζονται έκεί αί , συνομιλίαι μεταξύ
  Οϋγγρων καί Τσέχων. Αί συνομι>ίαι
  μάλιστα αυται κατά τάς ιδίας πληρο¬
  φορίας εισήλθον είς αποφασιστικήν φά¬
  σιν.
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
  Κ4Ι ΕΙΣ ΤΗΝ_ΝΟΤΙΟΝ ΚΙΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Κατά τα έκ τής
  "Απω Άνατολής τηλεγραφήματα οί Ί
  άπωνες βέλοντις νά έπιφέρουν άντιπε·
  ρισπασμον είς τούς Κινέζους επετεθησαν
  εναντίον των κινεζικών θέσεων είς την
  νότιον Κίναν είς την οποίαν καί ήρχι¬
  σαν ήδη εκατέρωθεν αί πολεμικαι επι-
  χειρήσεις.
  ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΙΜ
  ΕΙΑΚΟΛΟΥΘϋυΐ ^™
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι
  πρός τό Πρακτορείον Χαβάς αναφέ¬
  ρουν ότι καί είς τό μέτωπον τοΰ "Έ·
  βρου συνεχίζονται μεγάλαι μαχαι μέ
  άμφίρροπα άποτελέσματα.
  Η ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΚΑΙ
  ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΑΡΑΒΩΝ
  είς Ζαρόν.
  είς Γέργερην καΐ την" 22 ί ^ ΑΘΗΝΑΙ 1* Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έξ
  Αιγυπτου ότι αί ταραχαί έν Πάλαι-
  οχίνη αυνεχιζόμεναι άπειλοΰν νά θέαουν
  άντιμετώπουςτής ΑΙεγ.Βρεττανίας τούς
  άπανταχού "Αραβας καί νά προκαλέ-
  σουν έξεγέρσεις είς τάς άγγλικάς χτή·
  σεις όπου πλειοψηφεί τό άραβικόν στοι·
  χεϊον.
  ΔΩΡΕΑΙ
  "Υπό τού στρατηγβϋ κ. Γ. Κα
  τεχάκη μας κατετέθησαν δρχ. 500
  υπέρ τού 1 ηροκομίίου «Ις μνή¬
  μην τού αποβιώσαντος Αντώνιον
  Ταακίρη ιατροϋ.