964

Αριθμός τεύχους

499

Χρονική Περίοδος

1946

Ημερομηνία Έκδοσης

25/11/1946

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΚΟΖΥΡΗ 11
  Αριθ. Γηλεφ. 4—40
  'Κπεΰθυνος:
  ΑΛΕΚΟΣ ΜΗΛΟΛΙΔΑΚΗΣ
  Ο
  ΙΊ ΚΡΐΊΤίΊ
  Σ Την ιαηιι
  .........,........„,,,„.....................1ΙΙΜ11|..........„,„,„„„„„„,,..........,........
  ΧΡΟΜΟΣ 2ος ΠΕΡΙ0Δ.2η (
  ΑΡΙΘ. ΦΥ/*ΛΟΥ 499
  ΔΕΥΤΕΡΑ
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1946
  ηΐιΐ......;
  „„...............;1
  δ.
  Μέ τπνάπβχώρηαη τήςθΥΝΡΑ καΐ τη δ.ασπάβ,σπ τή,
  ; ««, εόωσε, «πό τβύς λαβαρόβλΛτβυς,δημ,ουργεϊτα, «ίνα
  - ζητημα γι« τόν έλληνικό λαό. Ό ϊδιβς ό
  .. :ης τήί ΟΥΝΡΑ κ. Τζών Κόποκ δήλωοε δτι
  κατάβταση τής 'Ελλάδας θά χε.ροτερευσε, περ,σσότβρο και. α«μ-
  ?Μν« με τίς «ρββλεψεις τού. θά Φβ«αει σέ άαελπιοτικό σημεϊο β-
  (ΐ4ΐ; οτην πρωτη κατοχή. '
  Η εξασφαλίση τού φωμ,βδ άιτβ την &νβ,5η κα1 η& ε{ναι
  Πρββλημ«τιχη για τώ λαώ. "Εχουν έγκριθεϊ γιά είσαγωγη μεσα
  «έ 1947 ποσβτητες 556 χιλιάδες τόννων δημητριακών, ζάχαρης
  ρί,βδκαιΆαιΐρίαν. 'Αλλά τα εϊδη αύτά πρέπει νά πλπρωθοΰν
  βΐβ *κέρ«ιο τής τιμής τβυς καΐ αέ συνάλλαγμα. Καί τό συνάλ
  λαγμα ϊχει είαντληβεί κ«τά τ* μεγαλυτερο μέρος τού. Τή μερίδα
  τού λέοντβς, κάπου 126 έκατβμμύρια δβλλάρια, τίιν Λήραν' ο!
  (ίσ«ν«νβΐς Υ«« νά βίσάγβυν β'ίδη άπ' τα βιτβΐα άπβκομίξουν τα
  4ΐΕγ«λ«τερα κβρδη. Μιά Ιδέα γιά τα κέρδη του5 αύτά μάς δίνει-------------...... "~μι*« ·_ΛΛ«-
  ή κράστια διαφβρα στΐς τιμές μεταξύ εσωτερικήμ Ιχι' εξωτερικάς δα(: Υΐόρτασε χθές την 28η
  άγοράζ. Προϊόντα πού στβ έξωτερικό στοιχίζβυν 30 Οο άκριββ-1 έπέτειο τής ΐδρυσής τού. Τα
  τιρ« άιτβ την ιτρβπολεμικη έηοχή (π. χ. η ζάχαρη) στοιχίζουν , θεατΡΘ «Ήλέκτρα» δπου ε-
  Μ άς 500 β)β άκρφώτερα «π» το πρβπολεμικό έπίπεδο. , Υινε ή έορτή, ήτανε διακο-
  ϊιίμερα το ουναλλαγματιχβ μας άπόθεμα ύπολβγίζεται αέ 56 σμημένο μέ συνθήματα κι'
  (ΐέλις έκατομμύρια δολλάρια. Καΐ μάς χρειάζεται τουλάχιστο τε- έπιγραφές: «ΤΟ Κ. Κ. Ε. ΕΙ-
  τρ««λάσιο γιά τίς «ιο βτοιχβιώδεις εΐοαγωγές. 'Απβ τα ειδή πού ΝΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΜΕ-
  ένκρίβπκαν γιά είααγωγή μπβροΰμε μβνβ τό 1)4 των διιμητρια- | ΓΑΛΟ ΚΟΜΜΑ, ΠΟΥ ΕΧΕΙ
  ΜΟΙΟ ΟΚΟ7ΜΕΝΙΙΗ ΚΥΟΕΡΗΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ Ε. ί. Μ.
  ΘΑ ΣΩΣΕΙΧΗΝ, ΕΛΛΑΔΑ
  ΜΕ ΤΙ ΙΙΙΜΙΚΡ. ΕΗ1Ι1Τ1 β' ΡΦΥηΥΜΙΤΟΟΜΦΥΛΙΙΙ ΟΙΑΕΜΟ ΣΠΙΙ
  Μέ μεγάλη συρροήκόσμου,
  μέ χσρά κι' ένθουσιασμό τό
  Κομμουνιοτικό Κόμμα'Ελλά-
  κων—100 χιλιάδες τόννοι στάρι—νά πληρώσουμε μέ μετατρβπή αέ
  ίβλλάρια τβΰ άπο9έματος πού είναι βτό Λονδίνβ «έ λίρε;. Μέ
  τον{ 100 χιλ. τβννβυς καί μέ τα ύιτβλβιπα της θϋνρα ύπβλογίζε-
  («ι δτι μποροΰμε νά περάσουμε ώς τό Φεβρουάριβ. "Ετσι την α¬
  νοίξη θά τεΐεϊ ώμά τό ζήτημα της άρτοδβτήσεως τοΰ πληθυσμβΰ.
  Μέ την μονόπλευρη έξάρτηαή μας άπό την άγγλβσαςωνική άγο-
  Χαιρετισμός τού ΑΚΕ
  ΑΣΠΙΛΗ ΤΗΝ ΕθΝΙΚΗ ΤΟΥ
  ΤΙΜΗ». «Ο ΑΓΩΝΑΣ ΕΙΝΑΙ
  ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΩΝ ΛΑΩΝ»
  κλπ. Τή σκηνή τοΰ θεάτρου
  πλαισιώνει ή κυανολευκη καί
  την μονβιτλευρη εςαρτηαη μας άπό την άγγλοσβτςωνική άγβ- Π ε'κόνα τοο άρχηγοθ τοθ
  καΐ την έμπβρική μας άπβμόνΜθη ά«ό την Κεντρική καΐ Ν·- Κόμματος Ζαχαριάδη.
  πανατβλικη. Εΰρώιτη καί τα Βαλκάνια, μέ τίς χαριστικές τιμές'
  κου διατίβενται στή Δύση τα έξβτγωγικά μας προϊόντα οί εΐα-
  ηρά£βις μας δέν θά υπερβούν τα 80—100 έκατομμύρια δολλά-
  ρια βε αυνάλλαγμα.
  ^Μιτροστά στήν άναμενβμενη έιτιαιτΐσπκή κρίση ή χρεωκβπη
  μένη κυβέρνηβη τβΰ κ. Τσαλδάρη δέν έκαμε τίποτε άλλο παρά
  νάίιψώνιι τα χέρια της έπαιτείας πρός τούς αυμμάχου; ζητώντα;
  ίνΐοχυαπ.
  Καΐ βτό μεταξύ ουνεχίζβι την τυχβώιωκτική εξωτερικώ πολι-
  ΐΐχή, πβύ Ιχοψβ τή χώρα μ«ς άπβ τόν βαλκανικβ της κ·ρμό καΐ
  μετέβαλε την Έλλάδα σέ άποικία μέ τραγικά βίκονομικκ έπα-
  «όλβυθκ γιά τβν τοπο, συνεχίζει την ιτολιτική τοϋ έμφυλίου πο-
  λίμου πού παραλύει την παραγωγή καΐ την πολιτικη τή; άαυδο-
  «1«ς τής πλουτβκρατίας καί τής διασπαθίσεως τού αυναλλάγμα
  θεΐ στήν πρωτοπορεΐα τοϋ λαϊ-
  κοϋ μας κινήματος, δπως στά-
  θηκε μ-'χρι σήμερο άναφωνώ:
  Ζήτω τα 28χρονα τοθ ΚΚΕ».
  Χαιρετισμός τβΰ ΣΚΕ
  Ακολούθως ό συναγ. Δ.
  Σταυριανάκης χαιρετδ έκ
  μέρους τοθ Σοσιαλιστικοθ
  Κόμματος τής Έλλάδας τό
  ΚΚΕ μέ τα παρακάτω λόγια:
  «Τό Σοσηλιβττ κό Κόμμα Ελ¬
  λάδος άπευθύνει θερμό συνβ ω-
  νιστικό χά ρετισμό στό ΚΚΕ ττού
  γι ττάζει σήμ ρα την 28 έηέτεισ
  "Υστερ' άπό την
  τοθ προεδρείου, πού
  λέστηκεν άπό τούς
  έκλογή
  άποτε-
  Γιάννη
  έφβδίων τού έξΜτερικοΰ γιά τίς κβμματικές της έπι-
  Ή κυβερνητιχή ηαράταξη άπίτυχε όλβκληρωτικά καί στόν
  βΐχονομιχό τομέε(. Τώρα ή Έλλάδα άπειλβϊται πάλιν άπό την
  ηιίνκ. 'ε) ϊπιαιτισμός τού λαοΰ κινδυνεύει.
  Καί έφ' όσον παραμένει στήν έξουσία ή κυβέρνηση τοΰ Λαϊ-
  Μϋ Κόμματος ο κίνδυνος είναι βανάαιμβς.
  ΔΗΜ. ΣΤΑΥΡΙΑΝΑΚΗΣ
  Από τη θέση μο5
  Η ΜΟΝΗ ΕΛΠΙΔΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  ,„ Μέ μεγάλη έπιβλητικότητα έορτάσθηκαν χθές, στό θέστρο
  •Ηλίκτρ^», χά 28 γρόνια τού ΚομμουνιστικοΟ Κόμματος της Ελ-
  ^δας. Παρά τό άκατάλληλο της ώρα", 8,30' π.μ., χιλιάδες κόσμου
  «ΐέκλυσαν τό θέατρο άπ6 τΐολύ ενωρίς. 'Ε.ιγάτες, _έργατριες,_υ-
  "βλληλοι. διανοούμενοι, έπαγγελμοτίες, δλοι οί άνΒρΐιποι τή
  «"λειδ-, Ιτρεζαν αέ ένθουσιασμό στή" έορτή τοθ κό 'ματος έχεί
  Μανιάτη,Β.Βεγγέ, Πάν. Χρο-
  νάκη, Μαργαρώ Τριανταφύλ·
  λου, Άνθούλα Τζουμπενού-
  μη καΐ Γ. Τζομϊΐανάκη, ό
  συναγ. Άντών. Μαμαλάκης
  χαιρέτησε τή συγκεντρώση
  έκ μέρους τοΰ ΑΚΕ, διαβιβά-
  ζοντας «τόν πιό θερμό συνα-
  γ τάζει σήμ ρα την 28 έπέτεισ
  τής Ϊδρυσής τού. Τό ΚΚΕ, όργά
  νωτής καΐ όδηγητής τής πά
  λης τοΓ> 'ΕλληνικοΟ λ«οϋ εναν¬
  τίον των τριών κατοκτητών συ¬
  νεχίζει και σήμερα μαζί μέ τ*
  όίλλα, κόμματα τοθ Έθνικοΰ Ά-
  πελευθερωτικοϋ Με ώπου τού
  τιμη 'ένους άγώνες τού γι·> μιά
  Έλλά κ έλεύθερη, άνεξάρτητη,
  Δημοκοττική (χειοο"ροτήματα)
  Οί σοσιαλιοτές τής Ελλάδος θά
  σταθοΓν στοθεροί καί άλύγιστοι
  •πλάϊ στό ΚΚΕ στίς έπάλξε θ
  οθεροί καί άλύγιστοι
  στό ΚΚΕ στίς έπάλξεις τοθ
  ΙεροΟ χρέους, γιά τή σωτηρία
  τής Πατρίδος μας, γ ά τό καλό
  καί την πρόοδο τοθ ΈλληνικοΟ
  λαοθ.»
  Ό λόγος τοΰ συναγ. Βιτβαξάκη
  Επειτσ πήρε τό λόγο ό
  • / , " --"-«-- "~~~ ϋπειτσ πήρε τό λόγο ό
  γωνιστικό άντιφασ,στικό δή- Γραμματέας ΙΗτί)ς Έπιτροπής
  μοκρστικό χαιρετισμά της Α- η^λ^ ΤοΠ νκ-Ρ -.λ ..α112
  "^Λεια, Ετρεξαν μέ ένϋουσιασμο στη" εορτη ιυυ ι.υ μΐΛΐυι, ολοι-
  •ου. πού τούο ύπόσχεται τή λευτεριά καΐ τή ζωή. Τό Κομμουνισπ
  16 Κ6μμα τής Έλλάδας, 6 πρωτοπόρο άγωνιστής γιά μιά καλυτε-
  Ρΐ«αΙ λεύτερη ζωή τού έλληνικοθ Λαοϋ, μαζί μέ τόν πολίτη
  ----- των κομμάτων τοθ ΕΑΜ είναι σήαεοα ή μόνη έ^γυπ-
  - - '■-— μας άιτο τό χάος κ·1 την κατ στρο
  σμο των κομμ
  2 νιά τή σωτηρία τής χώρας μας σιτο τό
  "Ι οιΐου την όδηγοΰν άνάξιοι κυβερνήτες.
  Χάρις στό ττρωτοπόρο αύτό κόμμα, ττου οται 28 χρ ;νια της
  ί ή άξί
  Χάρις στό τρωτοπόρο αύτό
  . .ίτουκρ τησε|π<4ντα ψηλά τη σημαΐ'. .-,-, _;_--.-,---,--_- 'ΐς λευτέρης ζωης' ό έ-νληνικός λαός, ό_ λαός, των έργατων ο αύτο κομμα, πυυ "ΐ^ ^> ίΚ"^ Ι1ιν;
  τ ου κρ τησ'ε|π<4ντά ψηλά τή σχμαία τής άνεξαρτησίας και »,·,-„_. νΛ-_· χ ..·>„,!,„α,- -λίτΛς, ό λαός, των έργατων. των
  •αλλήλων, και των διανοουμ
  »χων, των έπαγγελματιών, των υ ^αλλήλων, υ _ _ ,
  -'.έλπίζει νά δεί τή χώρα Όϊ) λευτερωμ νη άπιτους ξένους
  "«ακτηχ^ς καΐ άττό τούς ντόπιους έκμεταλλευτ-ς
  τού.
  των άριδ-
  καί ή αυξήση των
  πει5ή πολύ; κόσμο'-, άκόμα
  ϋκαλληλοι, ττέφτουν θώματα
  συΥΧισης ύ λΐ ή
  φουν θώμ
  πού προκαλεΐ ή
  τίς άλλεπάλληλ^ς
  ? σχεϊικ' ^έ τή μι'
  των ύτΐαλλήλων, θεω-
  να 6ιευκρ νίσουμε
  αύτό.
  άπό ΤΙΊ τελευταία ά-
  ίνΓ των ύ"ολλή-
  ίζοντας
  τούε ύπαλ-
  ?ΧέθΠκε πώς θά δο-
  ση 25ο(ο άττό 1-1-47 άλ-
  ηρωίΙ κ6θε 15 ε«έΙ»ε<:· δέν ττρόκειται νά ^· Κο1 νά πληρώνον κάθΕ 12 μέ ρο δηλ. τό μισό »,$Λ δηλ· ύπάλληλος 100Χιλ. δρχ. τό μη- ^αβθλήκάθε 12 μέ θ°υ ιαΐρνει σήμερα (5°0.00|50.0001-25.000 ^- 'Από 1 Ίανουαρί- ΔΕΝ. Όπερ ΜΗ- * * μοκρατικό χαιρετισμά τής .. γροτιάς τοϋ Νομοϋ». Καΐ συ νεχίζει : Τό ΑΚΕ πού άποτελεϊτοι άπό τό πιό ιτροοδευτικό τμήυα τής Άγροτικής τάξης παρακο- λουθεϊ μέ θαυμα·μό τόν άγώνα τής 'Εργατικής τάξης, καϊ τοΰ κόμματος της, τού ΚΚΕ καί πι στεύει'άπΟΛυτα τΐώς ό δ κάς σας αγώνας είναι καΐ δικός της άγώ νας, ττώς οί επιτυχώς οί δικές σας είνε καΐ δι*ές τού έπιτυχίες για Ι Ενοιωσε πώςδέν μπορεϊ νά λευτερωθοΰν οί άγρότες άν δέν λευτερωθοϋν οί έργάτες καί οί διανο^ύμενοι καΐ κάθε έργ'ζό- μενος δνθρωπος. Αυτή τή βυμ- μαχία των εργαζομένων τάξεων ιιού έχφράζει ό Πολιτικίς συνα- σπισμός των κομμάτων τοΰ Ε. Λ.Μ. οί Άγρότες μος σάς δίδουν τή διαβεβαιώση πώς θά τή προ φυλάξουν και θά την ένισχ σουν μέ κάθε μέσο γ'ατί αποτελεί τό μυστικό της επιτυχίας των Άγώ νων της κα'ι των έπιδιώξεών της. (Χειροκροτήματα) Μέ τή βεβαι ότ',τα πώς ή έργατική τάξη καΐ τί κόμμα της, τό ΚΚΕ θά στα- Πόλης τοϋ ΚΚΕ, πού μέσα σέ παταγώδη,καί συνεχί) χει ροκροτήματα εΐπε περίπου τα παρακάτω: Κυρίες καΐ Κύριβι Συναγωνιατές καΐ Συναγωνί- στριες 'Αγαππτοί Σύντροφβι καΐ Συν- τρόφιαοες Μέλη καΐ Στελέχη τοϋ Κ.ΚίΕ. Αύ ές τίς μέρες πρίν 28 χρό- νια έμφανΐοτηκε στή Νεοελληίχι- κή Ιστορίι,τ τ4 Κ. Κ. Ε. Εΐνη 'τί κόμμα ποϋ βγήκβ μέσα σ,τό ιτά σπλ'τχνσ τής ίργοτικής τόζης τής "ΕλλάδαΓ· Γι χ να γίνει ό πο7 λιτικός της άρχηγάς καΐ καθοβη- γητήΓ της. Γιά να γίνει τ^ κόμυα πού ΘΛ την όδηγεί μέσα άΐΐότούς σκληρούς κοινωνικούς άγωιες της στήν κο »ωνική τι-ς άτρλευθέ- ρώση (Πατϊγώ&η χειρικροτή- ματα) Μ'-ροστΛ στήν Έργατική τάζη ιυΐροαΐ} ο' ϋδλακληαο τύν έρνα- ζόκεν > Ελ>ηνκ^ λοό στώθηκε
  «αί στί>ε·(χ ζωτική άν νγκη ^α
  ζήσει (·&' λ ώς καί οβν ί8νος
  μυ κ'ϊΛλ'ΐεηη ζ »)ή. Ν' άφή^ει ττί-ί
  σο τού τή δυστυχΐα καί τή Τ...
  χρια. ν
  V
  σ.{Λσει την έ^μετάλλ^υ
  ση ντόπιω^ καΐ ξένων πού τό.1
  πνίγει, ν^ νοιώσει την άνεξαρτη-
  οία τού ττέρα για πέρα έξασφα-
  λισι,ένη, να βάλει την; πολιτική
  ζωή ττ]ς χώρας τού στό 6ρόμο
  τής όμαλής Δημοκρατικής έξέΛΐ
  ξηςκαΐ τόνέαυτο,του^τόδ^όμοτής
  προόδου καί τοθ πολιτισμοθ.
  Έπειτα άνάπτυξε την ΐ-
  στορΐα τοθ κόμματος, τούς
  αγώνας τού, τίς διώξεις τού,
  κυρΐως στήν περίοδο τής Με-
  ταξικής δικτατορίας, τοΟΆλ·
  βανικοθ πολέμου καΐ τής κα-
  τοχής, καί κατέληξε:
  Ό Τσώρτσιλ μίλησεγιά λη-
  στές. Έτσι χαρακτήρισε τό
  λαό πού πολέμησε τό Δεκέ
  μβρη γιά νά ματαιώσει τ
  δεύτερη κατοχή. Έτσι μίλη
  σε άργότερα γιά τούς Ίνδο
  νήσιους πού εΤχαν καί αύτοι
  μπροστά τους έ"να Δεκέμβρη
  Έτσι μιλοθν πάντα οί κατα
  κτητές.
  ΟΙ λαοί δμως μιλοθν άλ
  λοιώς. Μιλοθν γιά Άγγλους
  ληστές καί κατακτητές καί
  μιλοθν μέ τό τουφέκι
  στό χέρι. Ό λαός θά φυλά-
  σει πάντα τό Δεκέαβρη τού
  σάν φωτεινό σταθμό στή
  I-
  στορία των άγώνων καί των
  θυσιών τού γιά τή λευτεριά
  καί την άνεξαρτησία τού.
  Ή Αγγλικη έπέμβαση τοΡ
  γγη πέμβαση το0
  Δεκέμβρη νεκρανάστησε τούς
  δοσΐλογους καί τούς προδό-
  τες. "Εφερε την Αγγλικη
  κατοχή. Μετά τό Δεκέμβρη
  καί την παραβΐαση τής συμ¬
  φωνίας τής Βάρκιζας άπ*
  τούς Άγγλουςκαί τό μοναρ-
  χοφασισμό, ό Ελληνικάς
  λαός εχεΐ μπροστά τού τό
  σκληρό άγώνα γιά την άνε-
  ξαρτησΐα τής χώρας τού,
  γιά τή λευτεριά τού καί γιά
  τή ζωή τού.
  Πρέπει νά φύ-
  γουν οί Άγγλοι
  Νά μπεΐ ή 'Ελλάδα στό
  δρόμο .τής Δμαλότητας καί
  τής δημοκρατικής έξέλιξης
  μέ μιά κυβέρ-νηση πού νά
  συμμετέχει τό Ε.Α.Μ. γιατί
  χωρίς αύτό δέν είναι δυνα¬
  τόν νά παρθοϋν δλα τα μέ-
  τρα (Γενική άμνηστεία έλεύ·
  θερες έκλογές κ.τ.λ.) πού θά
  ξεκαθαρίσουν τό μεταδεμ-
  βριανό χάος. Μιά κυβέρνη-
  ση μέ τό ΕΑΜ πού θά στα-
  ματήσ^ι τό δολοφονΐκό δργιο
  των μοναρχοφασιστών καί
  νά έμπνεύσει έμπιστοσύνη
  στούς Δημοκρατικούς πολΐ-
  τες πού πήραν τα βουνά
  γιά να ύπερασπΐσουν τή ζωή
  καΐ την τιμή τους, πού θά
  βάλει τέρμα στήν ξενική κα¬
  τοχή πού θά άποκαταστήσει
  την έξωτερική θέση καί την
  ύπόληψη τής Έλλάδας, πού
  θά έξασφαλίσει την είρηνική
  συνεννοήθη μέ τοΰς γεΐτονες
  μας καΐ θά βγάλει τή χώρα
  άπ" την καταστροφή τοθ έμ-
  φυλίου πολέμου.
  ΤΟ ΚΚΕ ΘΑ ΚΑΜΕΙ
  ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥ
  Πάνω σέ μιά
  καταγγελία
  Πρίν λίγες μέρες καταγγέλθι)κε
  Διοικηΐ») τής Χα>ρ)κής 'Η-
  οτόν κ
  ρακλείου δτι σΐό Μετόχι Στεργιανό
  ί Βλέ) ωοοψΰλακες
  125
  ^ Από 1 Ίανουαρί-
  , πλ/ΐρώνετπι κάθε 15
  *»«ό μισθό μέ αυξήση
  · θά ηαΐρνει 62.500Τ62-
  (κοντά στίς Βασιλειές) χωροψΰλακες
  αεθυσμένοι έρριξαν πυροβολισμούς
  στίς πόρτες ενός σπιτιοΰ στις οποίες
  «σαν ά«ό παληά γραμμενα Δημο-
  κρατικά συνθήματα και εγέμισαν
  τβύς ϊθίχους τοΰ σπιτ ου_ με
  τα ποοσωιλή των συνθήματα της Α.
  Ό κ. Διοικητής ύποσχέθηχε ΐτως
  Θά έξακρίβωνε τα παραπανω και
  θά ΐτροέβαινβ στίς δέουσες ενεργβιες.
  Ρωτοϋμε: Ποία μετρα πήρε η
  Διοίκηση της Χωροφυλακής για τις
  «ροκλήσεις αύτές των οργανων της
  «τάξεως» πού άπειλοϋν την ησυχία
  των «ατοίκων;
  •Εν τ» μβταξύ ο ιδιοκτητης τού
  οπιποϋ εναντίον τοΰ όποίου ""
  οε τό κομματικό πάθος των
  νομικών όργάνων τό ^έγκατέλειψε
  γιά νά προσταΐευθεϊ άπό
  μένη νέα έπιδρομή.
  Νά γίνουν
  διανομές τροφίμων
  Τό δράμα τοΰ έργαζομένου Λαοΰ
  άπό μερά σέ μερά κοουφώνβται
  Δουλειά δέν ύπάρ/ει. Κι' οίαν δέ'
  ύπάρχει δουλειά ί)ε,' ύπάρχει ψωμί
  Κι' οταν δέν ύπάρχει ψωμί ή πεϊνα
  βασιλεύει. Τό Κρητός των άγγλο^
  προβλήτων κυββρνητών μας, φροντί
  ζει μέ κάθε τρόπο "πού μπορϊϊ νά
  Ι έπιτείνει αύΐό τό δράμα τοϋ λαοΰ.
  Ι Κάποτε γινότανε καί καμμιά διανο
  ' μή πού άνακούφιζβ κα,πως τή πεΐ-
  να τού. Τελευταία δαως οί λαοπρό
  βλητοι χορτασμέναι όπως είναι, δέν
  πιοτευουν τόν πεινασμένο λαό. Καί
  αταμάτησαν καί τίς διανομές. "Αν
  δέν υπήρχαν τρόφιμα μποροΰσαν
  κάπως νά δικαιολόγηθοΰνε. Μά ο-
  ί άθήκες είναι γεάτρς δέν
  ταν οί άποθήκες _ είναι γβμάτρς δέν
  ΰπάρχει καμμιά απολύτως δικαιολο
  γία. Ό φτωχάς λαός πεινά καί ά-
  παιτϊΐ νά γίνουν τό ταχύτερο διανο
  μές των τροφίμων πού ύπάρχουν.
  "Αλλωστε γι* αυτόν προορίζονται
  τα τρόφιμα αύτά.
  Πρίν νά Θρηνήσουμε
  θύματα
  Ό δρόμος Ήρακλβίρυ—Πόρου—
  Άλικαρνασσοΰ ε-Ινα,ι τόσο πολυσι'·
  χναστος όσο καί ένας κε,ντρικώτατος
  δρόμος μέσα στήν πό'η.
  Έργάτες, μάθητε;:, παιδία, πηγαι
  νοέρχονται όλη τή μερά σάν τα μυρ
  μήγκια στό δρόμο αύτό. Καί πρέπει
  νά σηαειωθιϊ ότι τό πλδτος τού εΐ-
  . ναι όλρ κι' δλο 6—7 μέτρα. χωρίς
  ένδεχό-1 ΐτβζοδρόμια. Άντίθεΐα μάλιστα εί
  | ναι χρημνός άπό τό Ινα μέρος καί
  άστυ-
  1Μ1ΡΧΗΣ ΚΑΙ Η ΑΥΤ01Ι01ΚΗΣΗ
  ΝΑ ΣΤΑΜΛΤΙΙΣΟΥΝ ΟΙ ΚΟΜΗΑΤΙΚΟΙΟΑΡΕΜΒΙΤΙΣΜΟΙ
  Α.ΠΕΣΟΚΑΡΙ Νοέμβριος (τοθ
  άνταποκριτή μας)—Τό ζήτη-
  μα τοΰ κοινοτικοΰ Συμβουλίου
  καί τής έπιτροπής διανομών,
  ήτανε, όπως άλλως τε καί παν-
  τοϋ, ή πέτρα τού σκανδάλου,
  ί ό ό έ
  ή ρ
  στό χωριό μας. Μέ τίς με
  ταρρυθμίσεις τού νομάρχου κ.
  Σγβνροϋ, ή κατάσταση έφτασε
  στό άπροχώρητο. Οί κομματι-
  κοί φίλοι τού κ. Σγουρού στό
  χωριό μας,Μ. Παπαδακάκηςκαί
  Γιάννης Σπανακάκης, πιστοί
  στό κόμμα'ϊ των γερμανοφίλων,
  ήτανε οοσιλόγοι καί μόλις πρίν
  λίγες μέρες άθωώθηκαν. Αύ-
  να πειστεΐ ό
  καί είναι πρός
  απο την
  σω-
  άπό τό άλλο.
  Σΐο δρόμο αύΐό, μίαα
  ]ΐνρμηγχιά των πεζών, π(
  φέρ καί πρό παντός στρατιωτικαί
  θβλουν νά δοκιμάζουν τίς μη-
  χανές των. Κια τοέχουν μέ δση τα-
  χύΐηιπ μποροΰν νά άναπιύξουν.
  Ποίος είναι άρμόδιος νά βάλει
  φοένο σΐούς σωφέρ αυτοίς, άφοΰ οί
  ρϋϋνο υιυυ^ υυυψ&ι.' ^Λυ.ν,^ΐρ. «^νυ υ^
  ί&ιοι δέν μποροΰν νά βάλουν στ'αύ-
  τοκίνητά τουο, πρ'ιν νά θρηνήβει ό
  κόσμοε θυματά τους;
  τούς τούς άνθρώπους, πού τούς
  θεωρούσανε όλοι οί χωριανοί
  έ'νοχους καί κανείς δέν τούς
  μιλοθσε διώρισεν ό κ. Σγουρός
  τόν ένα Πρόεδρο τής Κοινότη¬
  τος καί τόν άλλο Πρόεδρο των
  διανομών. Ό ήρωας συναγ. Κ.
  Πετράκης πού ή τύφλωση των
  κυβερνώντων εχωσε στή φυλα-
  κή χωρίς καμμιά άφορμή, κα-
  τώοθωσε τότε
  Σπανακάκης,
  τιμήν τού, νά μή δεχτεΐ την
  προεδρεία. Καί Ιτσι όλοι οί
  χωριανοί, άδελφωμένοι, έκλέ·
  ξανε Κοινοτικό Συμβούλιο καί
  Έπιτροπή Διανομών. Σχετικό
  μάλιστα πρακτι<ίό ΰπογράφτη- κεν άπό δλους τούς χωριανού- έκτός άπό τρείς, καί έσταλη βτόν κ. Νομάρχη. Ό κ. Νο· μάρχης δμως, κόνΐρα πρός τή θελήση των κατοίκων δλου τού χωρίου, άπόφυγε νά εγκρίνει το ίκλεγμένο Κοινοτικό Συμβούλιο και την Επιτραπή Διανομών Τό Κ,Κ.Ε. δίνει τώρα τήγ όμαλή διέξοδο άπότάμεταδε- «εμβριανό χάος. "Ας σκε- φτοθν έκεϊνοι πού φέραν την Έλλάδα στό άδιέξοδο καί φουντώνουν τόν έμφύ- λιο πόλεμο καΐ άς άφί· σουν τίς άπειλές. Ό σ. Ζα- χαριάδης λέει πώς «είναι μαθημένα τα βουνά άπό χιό- νια, έδώ δέν πρόκειται γιά τό τομάρι τοθ καθένα μά γιά την ίδια την Έλλάδα. Καί κομμουνιστές καί Έα- μΐτες τώχουν αποδείξει καί τό άποδείχνουν καθημερινά, δτι δταν πρόκειται γιά την ΈΛλάδα δέν λογαριάζουν τόν έαυτό τους ουτε άτιει- λές, δέν κάνουν άντεθνι- κούς καί άντιλαΐκούς συμ- μούς μά έκτελοθν άκέ ραιο τό καθήκον τους άπέ- ναντι ρτό λαό καΐοτή χώρα καΐ άς·στοιγίσει αύτό Βσους [κόηυυς και ■θϋσίβς άν θέλει». καί έτσι 'δημιουρν/εΐ μιά κατά- σταση άφότητιι γιά τό χωριό. Ζητοΰμε άπ* τόν κ. Σγουοό, νά άφίσει τό χωριό μας στήν ήουχία τού, ένρίνοντας τό κοι¬ νοτικό Συμβούλιο καί την επι¬ τραπή Διανομών πού έκλέχτη- κατοίκους. πώς δέν χωρίου. | Τό άντίθετο αημαίνει θέλει την ήσυχία τοΰ ΚΑΙΡΥΡΠΑ ΔΟΑΙΦΟΝΙΑ ΚΝΜΩΙΡΑΪΗίΟΠΤΙ ΧΑΚΙ: ΧΑΝΙΑ 25—11—46 (τοθ άν ταποκριτή μας). —Την περα- σμένη Πέμπτη «άγνωστοι» δολοφόνησαν στό Νέο Χωριό Άποκορώνου τό συναγ. Μα- νώλη Πετράκη. Ό Πετράκης ήταν άπό τούς πρώΐους έλα- σΐτες πού βγήκαν στό βουνό στόν άπελευθερωτικό μσς πό ρωκό μσ μ Ή δολοωονία τοθ Πε¬ τράκη εϊναι μια ΚΟιθαρή πο. λιτική δολοφονίσ, πού άτοτε- λει συνέχεια σΓίς τόαες άλ- λες άπόττειρες πού εχουν γΐ- νει στό ϊδιο χωρι6. Ή νέα αυτή δολοφονία των άγνώ- στων κράτει άνάστατο τό δημοκρατικό λαό μας. ■Ι ι» "V»
  ,,ΕΛΕΪΘΕΡΗ ΚΡΗΤΗ..
  ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
  ©ΕΑΜΑΤΑ
  «ΜΙΝΩ >» (Χειμερ νός)
  ΣΗΜΕΡΟΝ, ώρα 6. μ.μ. Συνβ-
  χώς: Μιά άποθέωσης Μουσίκής
  καΐ χωροϋ Μπαλλέτα τού Μπρό
  ντγβυαιη, 'Επΐ πλέον <3ύο νέα ζ·»ρν*λ. Τίιν Τετάρτη: ϊτίιν Κόλαση τής Δογκέρκης. «ΗΛΕΚΤΡΑ» Σήμερον Μικ έλληνικπ τ«ινί« ΑΣΤΕΡΩ. Μέ την ΆλΙκπν. ΈηΙ πλέβν 2ν« έλληνικό Μβυοικό φίλμ. Δυό Τραγοϋίια στην Έλ-λάδα. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ «- ΕΟΡΤΕ2 — Ό κ. Στέλιος Κυ ριατζής δέν έορτάζε' αθριο οθ τε δέχετο1 έττΐ'κέψες. — Έπίσης α(5?ιο έορτή τού ΆγΙου Στυλ'ανοΟ δέν έορτάζει οΰτε δέχεται επ "κέψεις δ κ Στυλιανός Μαυράκης δ κηγόρος, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τού Έθν. Συνδέσμου Άναπήρων £0—41 Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ "Ανάπηρος έκ χωρίου Σταυ ράκια μάς κατήγγε'ιλε 8τι ό Πρόεδρος διανομών τής Κοι¬ νότητος είσέπρσξε άπό κάθε ανάπηρον κσί ΘΟμα πολέμου δραχμές 1500 γιά δήθεν ξξο δα του' έπειδή προσεκόμισε μιά κατάσταση στό Γραφείον έΦοδιασ^οΟ γιά την παραλα βη τροφίμων. Ό σύνδεσμός μας ττροει- δοποιεΐ δτι είναι άπαράδε- κτος ή κάθε λογήο εκμεταλ¬ λευθή είς βάρος τής τάξεως μας, καί ζητοθμεν άπό τάς άρμοδΐους αρχάς την παρα- δειγματική τιμωρΐα τοθ προέ- δρου, διά νά μή έπεκταθή τό κακό. Ηράκλειον 24 Ν)βρ(ου1946 Τό Διοικητικόν Συμβούλιον ΜΙΝΩΑ Σήμεοο" β»Ά 5 1)2 μ. μ. ΣΥΝΕΧΩΣ Τό νέο λαμπρό Λστέρι τοθ Χόλλιγουντ ΜΠΕΤΓΥ ΓΚΡΕΗΜΠΛ σέ μι4 άττ θ^ωσι μουσκής καί χοροθ. ΜιΊΛΛΕΠΑίίΤΟΥ Μέ τα ωραιοτέρα ΓΚΡΛΣ τής Άμειικής. Επί ηλέον Ζουρνάλ. Την Τετάρτην: Ό κινηυατογραφικός κολοσσός ΣΤΗΝ ΗΛΑΣΗΑίΥΓΚΕΡΚΟ! «ΒΒΗ—ε ΟΛ ΕΠΑΕΕΤ1Σ8ΟΥΝ ΟΣΟΙ ΑΕΝΕΚΡΙΟΗΣΛΝΑΟΟΡΟΙ Ή ύττηρεσΐα τοθ Κέντρου Κοινωνικάς Προνοίας μάς ά- νακοίνωσε δτι όσοι δέν έκρί- θησαν άποροι στήν άπογρα- φή πού έγινε πρό καιροθ άπό τίς ένορΐες τοθ Αγ. Μηνα Αγ. Τρ^άδας καί Αγ. Κων) τΐνου, μποροθν νά προσέλ¬ θουν στίς ένορίες τους γιά νά κριθοθν έκ νέοο. Έπίσης κσΐ άπό τ^ς άλλες ένορΐες μπο¬ ροθν νά προσέλθουν γιά τόν Υδ'ο σκοπό, δσοι δέν κρΐθη· καν άποροι στή πλησιέστερη άπό τίς ταραπάνω τρείς έ¬ νορίες. IV Η ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΙΜΕΡΙΚΙΝ1ΚΑ ΠΟΑΕΜΙΜ Οπως πληροφορούμαστε, έπιτρέπεται ή έπίσκεψη στά Άμερικανΐκά ^πολεμικά, πού άπό χθές βρίσκονται στό λι- μάνι μας. σήμερζ, αυριο καΐ μεθαύριο, άπό τίς 1,30' μέχρι τίς 4.30' μ.μ. ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΝΕΣ Παράνομος έρανον Π! Ό Ευάγγελος Νικολουδά- δάκης, μέλος τής ΕΠΟΝ Α¬ ρχανών, τιιάσθηκε άπό δργα- να τοθ σταθμοθ χωρ)κής'Αρ- χανών χθές μέσα στήν ά- γορά, ένώ έγρσψε συνδρο- μητές τοΰ περιοδικοθ τής Ε¬ ΠΟΝ «Κρπτικά Νιάτα». Ή κατηγορία πού τοθ άπο δίδουν είναι δτι, διενεργοθ σε......παράνομο έ"ρανο, παρ' δλον πού ή"ταν όλοφάνερο πώς έ'γραφε συνδρομητές γιά τό ΓΓαραπάνω περιοδι- κό, μέ βάση έπίσημο καΐ σφραγισμένο διπλότυΐΐο, τό όποΐο καί κατασχέσανε στά χέρια τού, οί χωροφύλακες. Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΟΑ ΚΑΛΑΙΤΕΡΕΥΣΕΙ ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΗ' ΟΑΑ ΤΑ ΑΡΘΡΟ ΤΩΝ "ΤΑΪΜΣ,, ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟ 25 (16. ύπηρ.)— Τηλεγραφήματα άπό ιήν Ά- θήνα άναφέρουν ζωηρή δρά- ση των άνταρτικών δμάδων στή Βόρεια Έλλάδα, καθώς καΐστήνπεριοχήτής Σπάρτης, Συγκρούσεις μεταξύ στρα- τοΟ καί άνταρτών έγιναν σέ πολλά σημεΐα. Ό κ. Τσαλδάρης θά άνα- χωρήσει γιά τή Νέα "Υόρκη δπου, κατά άνεξακρΐβωτες πληροφορΐες* θά ύποβάλει στόν ΟΗΕ τα «στοιχεΐα πού κατέχει γιά την ένίσχύσητών άνταρτών έξωθεν». Οί «Τάϊμς» σέ άρθρο τυος 'γιά την κατάσταση στήν Έλ- !λάδα γράφουν «τι άξίζει νά 'έξετασθοθν οί κατηγορίες αύ ι τές εάν τυχόν είναι άληθεΐς. ΣυνεχΙζοντας, ή αγγλικη έ φημερΐδα τονΐζει δτι ή έμμη- νεΐα πού δίδει ή έλληνική κυ- βέρνηση στά γεγονότα τής Ελλάδος κατ' ουδένα λόγο περιλαμβάνουνΠΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ. «Στήν Πελοπόνησο ή δέ ξιά ύποδαυλΐζει ταραχές. Πά νά ύπάρξει στήν Έλλά¬ δα ειρήνη ποέπει νά έπιτευ- χθεΐ ^Ροληπτη θιοΙκηση, Μ Ιιλλάδα εχει ονάνν άπό μιά Κυβέρνηση πάν «1 εύρύτερες βάσβις ώσΐ6 « χαίρεικάποιας πίστης κσ|νΙ έμπνέει έμπιστοσύνη 0Τ! Μόσχα, τό Λονδΐνο Κα| Τ1>
  Ούάσιγκτων. '
  Σήμερα στή χώρα αυτή Λ
  πάρχουγ δυσκολΐες γ,α ^ '
  ρόληπτη διοίκηση. Ή Έναΐ'
  δλων των κομμάτων σέ Κυ
  βερνηση, δπως προτείνουν0ι
  μετριοπαθεΐς, «ά έδιδε &„.
  δες γιά καλλιτερεύση την κ'
  ταστάσεως.
  Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗ ΙπΊΗΕΙ ΣΤΗΝ ΗίΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΟΙΣΚΟΙΙΗΣ
  ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΙΪΙΝΙΟΥΣ
  Ο ΤΜΙ1ΙΡΙ!
  Μ 1ΜΕΡΙΚΗ
  ΣΤΑΜΝΟΙ Νοέμβρισς (τοϋ
  άνταποκριτοϋ μας).—Την πό
  ρασμένη Παρασκευή οί γνω
  στοί βησιλόφρονες τρομοκρά
  τις Άγγελής Παυλΐδης, Γε¬
  ώργιος Καλουτσάκης καί Γ
  Καπανταηδάκης έδημιούργη
  σαν σοβαρά έπεισόδια είς
  βάρος των δημοκρατικών τοΟ
  χωρίου μας μέ άποτέλεσμα
  τό θανάσιμο τραυματισμό
  τοθ Ιωάννου Μανουσάκη.
  (ταραπάνω τρομοκράτες, μα-
  ζΐ μέ τόν παθόντα πήγαν στό
  καφενεΐο τοΰ δημοκρατικοϋ
  Έμμαν. Γαβρηλάκη κι" ήρχι¬
  σαν νά προκαλοϋν καί νά
  λένε πώς «ήρθε ή ώρα νά
  σφάξουν τούς δημοκρατι-
  κούς». Άμέσως έπειτα οί
  δυό τραμποϋκοΐ μέ τίς μαγ-
  γοϋρες πού κρατούσαν άρχι-
  σαν νά καταστρέφουν τα έ-
  πιπλα, ποτήρια φλυτζάνια,
  κλπ. καί νά χτυποθν καί τόν
  καφετζή Έμμ. Γαβρηλάκη.
  Τοάβηξαν μάλιστα καί τα μα
  χαίρια τους γιά νά τόν σκο-
  τώσουν. Τό ΘΟμα Ι. Μανου¬
  σάκης, παρ' δλο πού ήταν
  παρέα μέ τα καθάρματα αύ·
  ΐά, όρχισε νά διαμαρτύρεται
  καί νά λέει πώς αύτός δέν τα
  έγκρΐνει αύτά. "Οταν μάλι-
  είςΣυνοικίανΉρακλεΙου «Πε-|στα εΐδβ τα μαχαίρια καί τόν
  ρβόλα» πωλώ προσθέτως |κ(νδυνο πού διέτρεχε ό κα¬
  καί 4εύρύχωρα Καταστήμα-
  τα μου είς την αυτήν συνοι-
  ΛΟΝΔΙΝΟ 24.—Έντός της
  Ιβδομάδης αναχωρεί ό Τσαλ
  δάρης γιά την Ν. Ύόρ«ί) δπου
  ιτοόκειται νά καταγγείλλει στόν
  ρίϊΕ ότι τούς άντάρτες στήν
  Ελλάδα «ύποθάλπτουν»καίένι-
  ιχύουν ξένοι.
  ΑΦΙΞΗ
  30
  ΙΠΠΩΝ
  Σας 30 Νοεμβριού έ'ρχεται
  ;τό λιμάνι μας άτμόπλοιο μέ
  22 ί'ππους γιά τοΰς άγρότες
  ής Κρήτης. . Εάν κριθούν ά-
  ατάλληλοι γιά τόν τόπο μας
  'ά άποσταλοΰν στήν Καβάλλα.
  2α ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Είδοποιώ δτι πλήν των 2
  κατοικιών μου, των κειμένων
  κΐαν κείμενα καί κατά τό αύ-
  τό χρονικόν διάστημα (1923-
  1925) οίκοδομηθέντα, ών
  μισθωταί οί κ.κ. Κ. Κασσά-
  πης, Γ. Νικολουδάκης, καί
  Μελέκος.
  Έν Ηρακλείω τή 23 Νοεμ-
  βρΐου 1946.
  Μιχαήλ Ά. Μαναβαάκης
  Δι^ηνόρος πρώην Βουλευτής
  φετζής ώρμησε νά τούς συγ
  κρατήσει. Ό Άγγελής τότε
  καί Καλουτσάκης έστράφη-
  σαν εναντίον τού καί ένώ ό
  ^νας τόν χτυποθσε μέ τή
  βέργα, ό άλλος—ό Άγγελής
  —των χτύπησε μέ τό μαχαΐρι
  τού. Οί κακοθργοι έν συνε-
  χεία επετεθησαν καί πάλιν
  εναντίον τοθ καφετζή καί
  τοθ Έμμ. Καβουσανάκη οί
  |όποΐοι άμυνόμενοι μέ τίς κα

  ΑΠΟΘΗΚΕΙ ΤΗί ΙΙΥΟΡΚΗί
  Η ΧΑΡΑ ΤΟΥί ΠΑ ΤΩ Λο.Λ
  ΑΦΙΞΙίΠΗΗΥΟΡΚΗ
  ρέκλες τα κατάφεραν τελικά
  νά σώσουν τή ζωή τους τρα¬
  πέντες είς φυγήν.
  Τό ΘΟμα Ι. Μανουσάκης δ-
  χει πάθει διάτρηση τοθ στο-
  μάχου καί βρίσκεται σέ κακή
  κατάσταση.
  Τα γεγονότα αύτά είναι
  άποτέλεσμα τής άσυδοσΐας
  πού άπολαμβάνουν οί τραμ
  ποϋκοι τής περιφερείας μας
  άπό τα δργανα τοθ σταθμοθ
  Έπισκοπής. Χαρακτηριστικό
  είναι πώς ό σταθμός Επι
  σκοπής δταν έ'μαθε τα γεγο
  νότα έστειλε δνα! χωροφόλα
  κα μέ αύτοκίνητο γιά νώ πά
  ραλάβει τόν τραυματισμένο
  καί δέν προέβη σέ καμμιά ε¬
  νεργεια γιά νά συλλάβει
  τούς έγκληματίες, οί όποΐο
  παρέμεναν στό χωριό καί
  τρομοκρατοθσαν τόν κόσμο
  σέ τέτοιο βαθμό, ώστε οί πε
  ρισσότεροι δημοκρατικοί έγ-
  κατέλειψαν τό χωριό καί πή,
  γαν είτε σέ γειτονικά χωρία
  είτε στό Ήράκλβιο. Χαρα
  κτηβιστικό άκόμα είναι δτι
  την προηγούμενη μερά τα δρ
  γανα τοθ σταθμοθ Έπισκο
  πής είχον συλλάβει, χωρίς
  καμμιά απολύτως άφορμή,
  ό δημοκρατικδ Γ. Νταφερ
  μάκη καΐ τόν κακοποίησαν
  σέ τέτοιο βαθμό, ώστε νά δι-
  ατρέχει κίνδυνο ή ξωή τού.
  Οί φιλήσυχοι κάτοικοι τής
  περιφερείας μας είναι άνά-
  στατοι άπό τα γεγονότα αύ¬
  τά, πού μετέβαλαν την περι-
  φέρειά μας σέ κράτος Σούρ-
  λα—Κατσαρέα καί άπειλοόν
  ν' άνάψουν τόν έμφύλιο πό-
  λεμο.
  Κάνομ'έκκληση στίς άρχές
  νά έπέμβουν, νά συλλάβουν
  ούς έγκληματίες χωροφύλα¬
  κες καί ντραμπούκους καί ν'
  άποκαταστήσουν την τάξη
  καί την ήσυχία, διαψορετικά
  τό κοθήκον αύτό θά τό άνα-
  λάβουν οί ί'διοι οί κάτοικοι
  καί γιά δ,τι συμβεΐ δέν θά-
  χουν καμμιά εύθύνη.
  «ΡΙΗ1ΣΤΙΚΑ ΕΤΚΑΗΜΑΤΑ ΜΡΗΑΓΧΙΚ1Η !ΥΜΜ1Π||
  ΕΚΑΨίΝ ΖΟΝΤΑΗΟίΣ,ΣΚΟΤΟΣΑΜΟΡΙΣ ΝΑ ΕΝΜΗΙΙΗ
  ΑΘΗΝΑ 25 (ίδ. ύπηρ.)—Τη
  λεγράφημα άτιό τή θεσσα-
  λονίκη άναφέρει μιά άπό
  τίς φρικιαστικότερες σέ αΓ,μα
  έπιδρομές των μοναρχικών
  συμμοριών άπ' δσες εχουν
  γίνει ώς σήμερα σέ βάρος
  τού ΔημοκρατικοΟ λαοθ.
  Έτσι ή συμμορία τοθ μο-
  ναρχικοθ ληστάρχου Λαζίκ
  γνωστοθ συνεργάτη στήν κα-,
  τοχή των Γερμανοΐταλών,
  μπήκε μέ 35 τρομοκράτες
  στό χωριό Ξηρόίβρυοη 2 χιλ.
  έ'ξω άπό τ* Κιλκίς πού είναι
  έδρα των κρατικών άρχών,
  καί έπιδόθηκε άνενόχλητος
  σ' ένα πρωτοφανές δργιο αί-
  ματος. Έσφαξαν Ικαψαν
  καί σκότωσαν μέ αύτόματα
  47 άνρότες, άνδρες, γυναΐ-
  κες, γέρους καί παιδία. Πολ-
  λές γυναΐκες καί κοπέλες βι-
  άσθηκαν, πάνω δέ σπό 50
  τραυματίσθηοαν. Πολλάς
  ναικόπαιδα τα ?κλει»αν οί
  άχυρώνες καί τα Ικαψσν
  ζωντανά. Άπό τα σπίτια τοθ
  χωρίου 10 μόνο έμειναν. Τα
  άλλα τα έκαψαν. Κάηκανά-
  κόμη 1000 ζώα. Επί τότΐου
  πρόκειται νά πάει <4ντιττρό σωπος τού ΈρυθροΟ Σταυ· ροθ καί τής Οΰνρα γιά νά διαπιστώσουν τό μέγεΐοζ των φρικαλεοτήτων αύΐΰν. Πρέπει;νά σημειωθεί δτι ή εΐδηση τοθ έγκλήματος αό· τοθ άποδόθηκε μέ τα πρώτα τηλεγραφήματα των «έθνικο- φρόνων πηγών», στούς άν τάρτβς. Τώρα δέ πού άπο- καλύφθηκε ή άλήθεια τό 6 πουργεΐο Δημοσίας τάξεως σΐωπδ. ΝΕ( ΙΙΑΚΟΙΝΟΣΙΙ ΤΟΣ ΓΙΟΥΓΧΟΣΛ11ΙΑΣ ΣΤΗΝ ΜΆ ΛΟΝΔΙΝΟ 25 ((6. ύΐτηρ.)— Ή Γιουγκοσλαβική κυβέρνη¬ ση έπέδωσε καί δεύτερη δια- κοΐνωση στήν Έλληνική, μέ την όποία διαμαρτύρεται γιά την πτήση έλληνκών άερο- πλάνων πάνω άπό τό Ιδαφός της. Ή διακοίνωση άναφέρει 7 πνριπτήσεΐς παραβίασης των συνόρων της άπό τα έλληνι- κά άεροπλάνα τίς τελευταΐ- ες μέρες, δυό δέ περιπτώσεις π«.λυβολισμοΟ | άπό αύτά Γιουγκοσλαβικών φυλρκΐων, κατά τίς οποίες τα άεροπλά¬ να διώχθηκαν μέ τό άντιαε ροπορικό πύρ. Έκπρόσωπος τβϋ υπουρ- γείου των "Εξωτερικών τής Γιουγκοσλαβίας εδήλωσε δτι ή Έλλάδα αποτελεί έπΐκΐνδυ νη έστία στά Βολκάνισ. Τό ύπουργεΐο Εξωτερικών τής Έλλάδας μελετά τό ύηό μνημοτ. Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΗΑΗΟΡΑΙΟΡΥΚΩΝ ΣΤΗΗ ΑΜΕΡΙΚΗ (.:<(Μ«Ι ΛΟΝΔΙΝΟ 25 (Ίδ. ύπ.)— Η κατάστσση πού δημιουρ- γήθηκε στήν Άμερική μέ την άίΒργία των άνθρακωρύχων είναι σοβαρότατη. Οί σιδη- ρόδρομοι εχουν ώς τή σαγ- μή περιορίσει τα δρομολόγιά τους κατά 25 ο)ο. Σέ 21 πο- ιτεΐες έλαττώθηκε ό ήλεκ- τροφωτισμός. Έπίσης 23 έρ- γοστάσια άτσαλιοθ διέκοψαν περιώρισαν τίς έργασίες τους άπολύοντας χιλιάδες έργάτες. Άμερικανική προ- σωπικότης δήλωσε δτι ή Εύ· ρώπη θά πεινάσει έξ αίτίσς τής άκινησίας των πλοΐων πού μεταφέρουν τρόΦιμα. Τό γεγονός δτι σήμερα δι- κάζεται ό εργατικάς ήγέτης Λουΐς άπό τό Όμοσπονδισ- κό δικαστήριο, έχει προκσ· λέσει στούς έργάτεο μεγάλο έρεθισμό. ΦΟΡΤ2ίΙ{ ίΤΟΗ ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΟΜΑΝ ΕΡΧΟΝΤ»! II ΕΟΡΤΑΙ-ΕΡΧΕΤΑΙ Τί ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ Αποστειλατε με την ΔΙΟΜΑΝ-ΕΞΠΡΕΣ τό δώοβν σ,ις απο προϊοντα τής Πατρίδος (λάδι, μέλι, σταφίδες αμυγδαλα κλπ.) που περιμένουν οί ξενητεμένοι μας μέ λαχταοα Δίδεται απόδειξις άσφαλίζουσα χώριστά κάθε δεμα καθ ολων των κινδύνων. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Γ. Ν. ΠΑΠΑΔΙΑΝΟΣ ΠΑΑΤΕΙΑ ΪΤΡΑΤΑ (Ιν,ντ. Γ«»ργ«ντ«> Τηλ. 5Μ
  400 ΤΟΜ ΤΒΟίΗ ΤΒΗ ΕΠΙΧίΙΡΜ
  ίίΐί ΗΡΗΤΗΡΙΗΙΚΟΝ ΓΡΑΜΜΑ
  Ά.τό γράμμα ενός στρατΐώ
  τη άπό τό Νομό μας πρός συγ.
  γενή τού, δημοσιεύυυμε χωρίς
  σχόλια τα παρακάτω:
  ΛΑΓΚΑΔΑΣ 1ο—11—46
  Άγαπητέ έξάδελφε Π.......
  ... Λοιπόν έξάδελφε μάθε ό¬
  τι μάς εφεραν στό Λαγκαδά...
  λοιπόν όταν ήμασταν στήν Κα-
  τεβίνη εχάναμε πολλές επιχεί¬
  ρησις εμείς οί Κρητικοί μέ
  τούς άντάρτες καί δέν μας έ-
  χτύ/ΐησαν, νι' αύτό Ιβάλανε
  σκουριά στήν καρδιά τους καί
  έδιάλυσαν τό τάγμα μας καί
  άφηκαν μόνο εκατόν εϊκοσι ά¬
  πό όλο τό τάγμα καί μετά μδς
  έΌρεραν παληολαΛίΐες καί μάς
  άνακάτεψαν. Τούς άλλους πού
  έ'φυγιχν καί τούς επήραν άπό
  κοντά μας τούς πήγαν στά σύο
  ματα τούς άφόπλισαν καί τοΰς
  πέρναν μέ έ'να τρόπο πού δέν
  το καταλάβαμε ού'ΐε εμείς. Τούς
  επερναν δέκα—εϊκοσι καί τούς
  ελεγαν πώς τούς πάνε σέ άλ-
  λο σώμα καί ε'τσι την
  πάθαμε χωρίς νά τα καταλά-
  βουμε, καί άπό ολα τα παιδία
  πού εφεραν ήτανε καί δυό ά¬
  πό τό Άποϊνι. Ό Σ.... καί δ
  Μ..... άπό τα Μετόχια. Δέν ξέ
  ρω πώς δέ μέ επιασε καί μενά
  τό σχέδιο. ..
  Ύστερόγραφο:
  Άγαπητέ έξάδελφε μάθε δτι
  αύτη τή στ.γμή πού σοϋ γρά-
  ' φω μέ Ιπιασε καί μενά ή μπό-
  ' ρα καί φεύγω γιά τό μεγάλο
  λόχο (;)......Σρ χαιρετώ δ εξά
  δελφός σου.
  Η 1ΙΕΟΝΗΣ 1ΜΗΙ1
  Στήν εφημερίδα τής Κυβερ
  νήσεως απεστάλη πρός δημο
  σίευση διάταγμα διορισμοθ
  168 δημοδιδασκάλων, οί ό·
  ποΐοι Θά τοποθετηθοθν στήν
  Βόρειο Έλλάδα.
  ΓΛΤΟΝΟ
  ΕΥΡΥΤΕΡΗ!»
  ΛΟΝΔΙΝΟ 25. (ίδ. ύν.)-
  Ή αΐτηση τής Διεθνοθς Ο-
  μοσπονδΐας των Έργατών
  πρός την διάσκεψη των ε·-
  νωμένων Εθνών, γιά νά έ«ι-
  τραπεΐ σ' αυτήν ευρύτερη
  συλμετοχή οτό ίργο τοθ Ο
  ΗΕ, έγκρίθηκε άπό την 01-
  κονσμική καί δημοσ'ονομικη
  έπιτροπή μέ ψήφους 22 κστά
  15. Εναντίον εψήφισε μεταξύ
  άλλων ή Αγγλία, Άμερΐ4
  Καναδάς, Τουρκία, καί Έ*1
  λάδα
  ΟΙ ΕΙΙΙΙ1Β
  ΤΟΥ ϋΕΡΟΠΑΑΜΟΥ "ΝΤίίΟ».
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 (Ίδ. ύπηΡ·)/
  —Διασώθηκαν δλοι οί
  ται τοθ άμερικανικοθ
  πλάνου ΐΝτακβττα» πού
  χε πέσει πάνω σέ παγετών
  των Έλβετικών