96404

Αριθμός τεύχους

4989

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

14/10/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ι ,*
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησια λίραι 3
  Ιξάμηνος '2
  'Αιιερικής
  έτησια δολ. 15
  έξάμηνοο » 8
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΠΑΡΑ7ΚΕΥΗ
  14
  0ΚΤ0ΒΡΙ0Υ
  1938
  ΓΡΑΦΗ Α ΊΥΙΙΟΙΡΑΨΝΑ
  ΟΛΟ1 ΜΙΝΟΓΑΥΡΟΥ
  ΙΙΡΑΚΛΙ.ΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  Α|ΐΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4989
  ΥΠΕΥΒΥΗΟΣ ΣΥΙΙΤΑΚΤγΙΣ ΘΡ Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  Αί εργασίαι πρός κατα-
  οκευήν των παραγωγιχών έρ
  γ«ν τού λιμένος μας, κρηπι-
  ίωμάτων, προβλήτων κ.λ.π.
  οονίχίζονται. Πιστεύεται δέ
  ίπ ταχέως θά άποπερατω-
  8οδν. Έν τώ μεταξύ, ή Λιμε
  νική'Επιτροπή σκέπτεται την
  κατασκευήν έφ'όλοκλήρουτής
  κΐτοβάθρας καί νέων κρηπι-
  ομμάτων καθώς καί την αν¬
  έγερσιν μεγάλων άποθηκών
  διά την συσκευασίαν των
  πρός εξαγωγήν προοριζομέ¬
  νην σταφυλών καί την άπο-
  βήχευαιν διαφόρων, έμπο
  ρευμάτων.
  Σχεδιάζει άκόμη ή Λιμένι
  χη Έπιτροπή—άν δλν άπα
  τώμεθα έχη λάβει μάλιστα
  ήβϋ την σχετικήν άπόφα-
  ίΐν-νά οίκοδομήση ωραίον,
  μίναλοπρεπές μέγαρον επί
  τής. προκυμαίας βπου πρ'ιν
  ό μικρός Κοΰλες διά την
  βτέγασιν των γραφείων καί
  των άλλων ύπηρεσιών της,
  χαβώς καί διά την στέγασιν
  τοΰ Λιμεναρχείου, των ναυτι
  κων πρακτορείων καί των
  γραφείων άλλων θαλασσίων
  έπιχειρήσεων. Τέλος μελε
  τα τό ζήτημα τής κατασκευ
  ής μεγάλου ψυγείου σταφυ
  λών, νωπών γενικώς καρπών
  καί άλλων τροφίμων.
  Καί επί τοϋ τελευταίου αύ·
  τοϋ ζητήματος πού άνεκι-
  νήθη πάλιν τας τελευταίας
  αύτάς ημέρας καί πού έχει
  παραπεμφθή, πολύ καλώς βε¬
  βαία, είς εΐδικούς μηχανι-
  κούς κχΐ έμπειρογνώμονας
  πρός μελέτην καί γνωμά¬
  τευσίν, θά ασχοληθώμεν. Βε¬
  βαίως ουδείς άρνεΐται την
  χρησιμότητα τής υπάρξεως
  ψυχτικών έγκαταστάσεων είς
  τόν λιμένα μας. Ύπάρ-
  χούν ομως πολλοί, καί μάλι-
  οτα είδικοί, πού έχουν την
  αντίληψιν, ότι ή δημιουργία
  τοιούτου ψυγείου, τοΰ όποίου
  αί δαπάναι θά υπερβούν τα
  είκοσιν έκατομμύρια δραχ¬
  μήν, είνε άσύμφορος καί θ'
  κποδειχθή τελείως άντιοικο·
  νομιχή. ' Διότι, λέγουν, τό
  ψυγείον, διά νά συντηρηθή
  κ«ί νά μή καταστραφοΰν
  τ« μηχανήματά τού, άλλά
  Χ«1 διά νά 'έξυπηρετή τα
  χρεωλυσία καί τούς τόκους
  των κεφαλαίων πού θ' άπαι-
  I
  ή κατασκευή τού, πρέ-
  νά λειτουργή συνεχώς
  3" όλον τό έτος. Είνε ό-
  μνςλίαν αμφίβολον άν θά
  είνε τούτο δυνατόν, ελλείψει
  έμπορευμάτων καί προϊόν-
  των χατά τούς χειμερινούς
  χ«ί έαρινούς μήνας πρός ά-
  ποθήχευσιν. Καί έν τοιαύτη
  περιπτώσει άν λειτουργή χά
  ριν των σταφυλών μόνον κα
  τ« τούς μήνας των έξαγωγών,
  τέτί 8α επιβαρύνη τό προϊ-
  *ν μέ τεραστία εξοδα πού
  8* έπιδροΰν καταστρεπτικώς
  επί τής τύχης τού.
  Ημείς δέν είμεθα είδικοί
  ■«ι τού ζητήματος. Καί δέν
  ειμπορούμεν νά άποφανθώ-
  Ηεν πρίν άχουσθοΰν αί γνώ-
  μ«ι των ύπευθύνων καί έιι-
  «ειρογνωμόνων. Φρονούμεν
  ««ντως ότι δέν είνε άνάγ
  *Π νά ληφθούν έσπευ·
  °Μένως άποφάαεις. Χρειάζε-
  τ«ι προηγουμένως εύρεΐα ε-
  Ρεονα χ«ί έπισταμένη, διονυ
  Χ»ατική μελέτη τού ζητήμα-|
  τβς. Διότι πρόκειται περί ζή ι
  τήματος δεκάδων έκατομμυ-
  ρί«ν δραχμών, των οποίων ή
  ο«πάνη θά βαρύνη τόν τό-
  «•ν. Καί δέν έπιτρέπεται βε¬
  βαία νά γίνη τόσον μεγάλη
  ο«πάνη εάν δέν έχη ανάλο¬
  γον άποδβτικότητα καί ωφέ¬
  λειαν διά τόν νομόν καί τόν
  ίβρολογοΰμενον λαόν τού.
  —«θ' ημάς τό προέχον σή-
  Ηερον^ ζήτημα είνε ή ταχυ-
  τέΡ« αποπεράτωσις των κρη-
  «ιδωμάτων καί των πρβκυ-
  Η*«δν χ«ι β τεχνιχός έξβ-
  «λιομός τβδ λιμένος μας, ώ-
  στε ν' αποβή λιμήν άσφαλής,
  ανετος, πολιτισμένος κχί
  πραγματικά έξυπηρετικός καί
  δια το εμπόριον καί διά τόν
  ταξιδευοντα^ κόσμον. Εύτυ-
  χώς, τό πλεύρισμα των άτμο-
  πλοίων, ίπως απεδείχθη ά-
  πό την γενομένην πρό ημε¬
  ρών δοκιμήν, είνε ήδη απο¬
  λύτως δυνατόν. Καί πρέπει
  ν' αρχίση τό συντομώτερον.
  τα όποϊα μετέβαλλον καί μεταβάλ
  Ι λουν τάς ελληνικάς πόλεις εϊς
  τόπους καθημερινών έκτελέσεων
  γίνονται πλ,έον καθαρώς ζήτημα
  άκροατηρίοι». Καί διά την δικαί¬
  αν πράγματι έκβασιν των δποθέσε
  ών. Άλλά καί διά την διαφώτι
  σιν τού κόσμου, τουλάχιστον έκεί
  νού ό οποίος ένεργεϊ επί τ^ 6ά
  σει μιάς άληθινής Νεμέσεως, πρός
  δφελος τής κοινωνικής ή οίκογε
  νειακής τιμής. Ή τιμή είνε τίς
  περισσότερες φορές ζήτημα ώμοθ
  έκβιασμοΰ. Καί είνε ποός έπαι
  νόν των όρκωτών δικαστηρίων δτι
  ή περίπτωσις αυτή άρχίζει νά ά
  Διότι μόνον ο τα ν
  ζουν τα άτμόπλοια
  πλευρί·
  καί γί·
  νεται ή φόρτωσις καί έκφόρ-
  τωσις χωρίς την μεσολάβησίν
  φορτηγίδων καί ρυμουλκών
  καί η κίνησις των έπ'βατών
  χωρίς λέμβους, πού στοιχί-
  ζουν έξοδα πολλά καί τα-
  λαιπωρίας άλλά καί ζημίας
  μεγάλας, θά άνακουφισθή ό
  τόπος καί θά καταστοΰν
  πράγματι ώφέλιμα καί έξυπη
  ρετικά τα λιμενικά , έργα.
  Άλλά, είναι βεβαία άνάγκη
  νά αποφασισθή κατά ποίον
  τρόπον θά γίνεται ή έκμετάλ
  λευσις τού λιμένος, ν' άπο-
  ζημιωθοϋν οί λεμβοϋχοι καί
  οί φορτοεκφορτωταί χαί οί
  Ιδιοκτήται φορτηγίδων πού
  θά άχρηοτευθοΰν έκ τοΰ
  πλευρίσματος των πλοίων.
  Καί πρός την κατεύθυνσιν
  αυτήν είναι καλόν νά στρέ-
  ψουν την κατεύθυνσιν των
  οί άρμάδιοι. Πρωτίστως πρέ¬
  πει νά καταστήσωμεν παρα-
  γωγικόν τόν λιμένα μας.Καί
  κατόπιν, άν έχωμεν την δύ¬
  ναμιν, νά τόν ίΐλουτίαωμβν
  καί μέ άλλα έργα καί έξαρ-
  τήματα.
  0ΠβΣ ΔΙΑΒΑ1ΝΕΙ Η ΖΟΗ
  Η ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΙΣ
  ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ
  Είς τα δράματα τιμής τελευ¬
  ταίως μεσολαβοθν πολλαί...άστεία:
  παρανοήσεις. Καθήκοντα γύρω
  άπό#έκτέλεσιν» τιμής, καί άν
  άκόμη υποθέσωμεν είλικρινή τόν
  φονέα, δέν ύπάρχουν κά'Λ Άλλά
  καί 4 «άποπλύνων τό δνειδος»
  δέν ένεργεϊ κατ' ευθείαν γραμμήν.
  Άποπλύνει αύτό δπως τοθ άρέσει.
  Ή δικαιοσύνη τού δέν Ιχει πρός
  τό ιίρος της οδτε τα στοιχειώδη
  έκεΐνα δεδομένα τα δποΐα την κα
  θ.στοθν συμπαθητικήν, μεταξύ έ-
  κείνων τουλάχιστον οί όποϊοι έκ
  παραδόσεως είναι σύμφωνοι καί
  σήμερον, πρός τάς τοιαύτας αύ-
  τοδικίας.
  Έχω ύπ' δψιν μου Ινα πρόσφα
  χον φόνον διά λόγους τιμής εΣς
  την κρατικήν επαρχίαν. Άδελφός
  έφόνευσε διά κονηγετικοθ δπλου
  τόν Ιξάδελφον διότι τόν κατέλα¬
  βε έντός τού χζατωνοζ των έγγά-
  μων άδίλϊών τού. Βεβαία τα ή
  θη καί εθιμα τα όποΐα διατη
  ροθνται άγνά καί άμόλυντα είς
  τάς συνειδήσεις των άνθρώπωντών
  κρτ,τικών χωρίων γ^σαν ασφαλώς
  άσυμβίβαστα πρός την θέσιν αυτήν
  τοϋ θύματος. Άλλά μόνον τοΰ θύ
  ματος; Ό Γάλλος εισαγγελεύς θά
  έφώναζε πάλιν έδώ έκεΐνο τό πε
  ρίφημον:
  —Ζητήσατε την γυναΐκα!...
  Ό έκδικητής τής τιμής παρ'
  βλον ίσως τόν βρασμό/ τής ψυχι
  κης ορμής τού, θά ίπρεπε νά δια
  κρίνη την φωνήν αυτήν προκειμέ
  νού νά χειροδικήση. Δέν συνηγο-
  ροΰμεν έδώ—κάθε
  τής καταδίκης είς
  ίλλο —υπέρ
  θάνατον καί
  των έγγάμων άδελφών. Απλώς
  θέλομεν νά κατατοπίσωμεν καί
  την φωνήν εκείνην είς την συνεί¬
  δησιν τοϋ φονέως. Διότι Ιτσι θά
  ήτο δυνατόν νά άναοταλη" ή φο^ι-
  κή τού όρμή. Καί νά δικαιολογη
  θή μία άναθεώρησις των άποφάαε
  ' ών τού. 'Έχει παρατηρηθή 8τι
  καί είς στιγμάς έαχάτης παραφο
  ναγνωρΐζεται καί
  μέ θερμοκαυτήρα
  νά κολάζεται
  'Υπάρχει βμως
  ή περίπτωσις δποιι 6 φονεύς Ιχει
  μέ τό μέρος τού τα έλαφραντικά.
  Άξίζεί δμως νά μή κρίνεται ά
  πλώς επί τή βάσει των έλχφριτηί
  κων. Νά χρίνεται καί επί βάσει
  ενός είδικωτέρου ψυχολογκοϋ κρι
  τηρίου: Δέν μποροθ^ε νά μή σκο
  τώστ,, Δέν μποροΰσε μέ την ά
  γράμματη άκόμη σόφια τού, νά
  δζ καθαρώτερα τό δρόμο πού ϊ
  πρεπε νά πάρη ή υπεράσπισις τής
  τιμής;...
  *
  ν <* * , Λρειαι,εΐαι ωρισμένως προπα γάνδα διά νά παύση ή τιμή—διό τ: περί αυτής πϋόκειται—νά ίδη γήται μέ τόν άξιοθρήνητον τρόπον ποό όδηγείται είς τα πεδία των έκτελέσεων. Χρειάζεται έπίσης έντατική διδασκαλία διά νά άπο κτήση ή σιινείδησίς της ψυχραι μότερα δεδομένα. Έπαναλαμβάνω δτι είνε δυνατόν νά όρμάται άπό τό άγνό, ήθικοηρωϊκό πνεΰμα τ^ς φυλής μ«ς. 'Ωστόσο τό πνεϋμα έ κεϊνο γελοιογραφεϊται άπαίσια δταν είς αύτό δέν έρχεται συνεπί κουρος μία κρίσις βαθιίτερα άνθρώ πίνη δσο καί βαθύτερα λογι- κή. Καί αυτήν την κρίσιν, είς την ιύρυτέραν της μορφήν, περιμένο μέν άπό δλους εκείνους πού είνε δυνατόν νά διαδώσουν καί νά επι βάλουν την αξίαν της. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Ή Άνατολική Κρήτη ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Η ΕΟΑΡΙΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΟΑΟΥ "Εκπληκτος μένει ό έπισκέ- πτης έμπρός είς τό δραμα πού άπλώνεται έμπρός τού δταν άντικρύζη. την έπαρχΐα τοθ Μεραμπέλλου. Άπ' την στιγ¬ μήν πού αφήνοντας τα Μάλ- λια θά προχωρήση πρός την ρεμματιά τοΰ Άγίου Γεωργί- ου Σεληνάρη, μέ την ύποβλη- τικήν μεγαλοπρέπειαν, καί θ' άνηφορήση πρός ,τό ήρωϊκό Βραχάσι γιά ν' άντικρβσϊ] σέ λίγο τό λΒΓνανοπέδισ ίί)ς επαμ χίας μέ τα κάτασπρα σπΕτια καί την όργιαστική βλάστησι, μ' άτίμητη λαμπρή κορώνα τή Νεάπολι, μιά συνεχής έναλλα γή είκόνων γοητευτικών θά προκσλέσΓ) τα πλέον εύχάρι¬ στα συναισθήματα. Τό Με- ραμπέλλο, δέν απέκτησε χω¬ ρίς λίγο τό δνομά τού: Ώ- ραία δψις, μεταφράζεται. Καί πράγματι είνε ώραία ή δψις τής επαρχίας αύτη*ς πού ήκάθε ρεμματιά κι' ή κάθε της πλα- γιά καί τό καθένα άκρογιάλι κι'ό μυχός της κρύβουν κι' άπό έ"να θρθλο, μίαν ίστορία έπι- κή, καί εχει στολίδια τα ά- φθονα δώρα τής φύσεως. Ό- νομαστά είναι τα χωρία τοϋ Μεραμπέλλου γιά τή γραφι- κότητα καί τή νοικοκυρεμμένη έμφανισι. Κι' οί κάτοικοί των είναι γνωστοί παντοΰ γιά την έργατικότητά των, γιά την φι- λοπρόοδο διάθεσι καί τό σπιν- θηροβόλο πνεθμά των. Κανέ να χωριό δέν ύστερεΐ άπό τό άλλο, δλα συναγωνίζονται μεταξύ των, είς εργα προόδου καί πολιτισμοΰ. Είτε στόν κάμπο μέσα ευρίσκονται είτε στίς πλαγιές των βουνών, εί¬ τε σΐίς ρεμματιές καί τα όρο- πέδια, δλα εχουν την σφρα- γίδα τού πολιτισμοΰ καί τής δημιουργικότητος. "Ολα, άπ' τό Βραχάσι καί την Μίλατον, ώς' τή ΛατσΙδα καί την Βου λισμένην, άπ' τίς Βρϋσες καί τό Χουμεριάκο ώς τό Νικηθι ανό καί τίς Λίμνες, άπό τή Φουρνήμέτάτρίαχωριάκαί τούς πολλούς συνοικισμούς καί τα μετόχια της, ώς την 'Ελούν- τα καί την Πλάκσ, πού έχει άπέναντί της τόν βράχο τοθ μτχρτυρίου τής Σπίνα-Λόγκας, άπό τή Κρητσα καί τό Καλό Χωριό, ώς την Πρίνα καί τόν Κροθστα, κι' άπό τα Λακώ- νια ώς τίς Τάπες καί τόν Άρ- κουδά καί τα Ζένια—άλήθεια, γιατί νά διατηροθντβι άκόμη αύτά τα κακόηχα όνόματα, —κι' ώς τ' άλλα μικρότερα άκόμη χωριουδάκια, δλα έ¬ χουν νά παρουσιάσουν εργα Λ1/^,Τ^ προόδου καί πολιτισμοθ. ράς, μί« λάμψις λογικής, καί ή] Σχολεΐα κι' έκκλησίες, νέα, μιχροτέρα άκόμη, είνε δυνατόν νά μεγαλοπρεπή παντοΰ. Δρόμοι άνακόψη τα άνεπανόρθωτα. 'άμαξιτοί, είτε ήμιονικοί, πού Πώς ευρέθη τ4 θθμα είς τάν'οΐ περισσότεροι εχουν κατα κοιτώνα; Ιδού νομίζω τί πρέπει σκευασθή άπ' τούςκατοίκους, νά άπασχολήση διεξοδικώς τόν είς αρίστην κατάστασιν. Καΐ χριτήν. Τα δράματα τής τιμής ή γεωργία είς όργα· σμόν. Καί τα βουνά έχουν άνασκαφή, έχουν έκβραχισθή καΐ εχουν καλλιεργηθή. Οί κάμποι καί οί ρεμματιές κα τάφυτοι άπό εληές άπό ά μπέλια καί όπωροφόρα δέν- δρα καΐ κηπευτικά. Καΐ οί πλαγιές, κατάφυτες έπίσης άπό χσρουπιές καί άμυγδα- λιές. Πεζαύλια έχουν κατα σκευασθή είς δλες τίς πλα¬ γιές, ξηρολιθιές έχουν κττσθί], εχουν έπιχίιίματωβή καί ε¬ χουν φυτευθή μέ δένδρα. Πολ λές φορές, μέ τό καλάθι καί τό τσουβάλι μεταφέρουν χώ μα άπό μακρυνές άποστά σεις οί Μεραμπελλιώται γιά νά έπιχωματώσουν £να μι¬ κρά «πεζοΰλι» καί νά φυτεύ σουν μίαν άμυγδαλιά. Τόση είναι ή έργ<-'τικότης των άν θρώπων αυτών. Χάρις δμως στήν έργατικότητά των έ¬ χουν αύξήσει την παραγωγήν καΐ τα είσοδήματά των ση μαντικά. Χάρις στόν πλούτον των, ειμπορούν καί καλλιερ γοΰν τα γράμματα καί σπου δάζουν τα παιδία των. Καΐ έχει τό Μεραμπέλλο τόσους επιστήμονας καί διανοουμέ- νους γενικά, δσους καμμΐα άλλη έπαρχίσ. Καΐ βεβαία δ που ϋπόρχει μόρφωσις, έκεΐ έκδηλώνεται καΐ συντελεΐται μέ γοργότερον ρυθμόν καΐ ή πρόοδος. "Ετσι πρέπει νά έξηγηθή καί ή έκπολιτιστική προσπά θεια πού καταβάλλεται άπό έτών είς δλα τα χωρία, μέγα λα καί μικρά, τής επαρχίας Μεραμπέλλου, μέ τόσον έκ πληκτικά δσον κι' εύχάριστα άποτελέσματα. Δέν αναφέρο¬ μεν τί γίνεται είς την Νεάπο¬ λιν καΐ τόν "Αγιον Νικόλαον. Αυταί πλέον θεωροΰνται πό λεις μέ όργασμόν προόδου καΐ άναπτύξεως. Καΐ θά άσχο ληθώμεν χωριστά. Άλλά ή έ παρχία Μεραμπέλλου, έκτε ταμένη, πολυάνθρωπος, πλου σία δσον καΐ προοδευτική, έχει ώς είναι φυσικόν καΐ τιάμπολλα ζητήματα. "Εχει έλλείψεις καί ανάγκας, δπως έχουν άλλωστε καΐ δλα τα άλλα διαμερίσματα τής χώ¬ ρας. Καί θά πρέπει ν' άσχο ληθώμεν άναλυτικώτερον, λε- ιττομερέστερον, χωριστά γιά τό καθένα διαμέρισμά της. Είναι μιά έπαρχία πού άπο δίδει πολλά. Καΐ τής χρεω στοΰμεν δλοι, κράτος καΐ πό λΐται περισσότερα. Τής χρεω στοθμεν τουλάχιστον την στορ !γήν, την συμπάθειαν τό έν- ' διαφέρον μας. Πεταχτά οημειώματα ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ Τ Ο V ΓΑΜΟΥ Σπάνια οί άνθρωποι προσέ· χούν τίς λεπτομέρειες. Καί τα δάκρυα, άποτελοθν λεπτομέ- ρεια στήν δλη τελετή τοθ γά μου, δπου τόν τόνο δίδει ή εύθυμία, ή άλλεγκροσύνη, τό τραγοϋδι καί τό γέλιο τής χαρδς. Έν τούτοις τα δάκρυα αύτά πού κυλοθν άπό τα μά¬ τια τής μητέρας, σάν φωτει- νά μαργαριτάρια—δώρο πρός την άπερχομένη κόρη, την ώ· ρα τοϋ χωρισμοϋ—έχουν ϊσως την πιό μεγάλη άξΐα. Καί εί¬ ναι έ"να πραγμα ποϋ θάπρεπε νά προσέχωμε Ιδιαιτέρα. ΜοΟ ετυχε—κατά περίεργη άληθινά σύμπτώσι—σ' δποιο χωριό κι' άν πηγά κι' δσες φορές καί άν το έπεσκέφθηκα, να γίνε¬ ται τούλάχιστο £νας γάμος. Καί βεβαία γάμος είς τό χω· ριό, δέν έννοεΐται χωρίς νά προσκληθή καΐ ό ξένος, πού θεωρεΐται φΐλοξενούμενος τίς περισσότερες περιπτώσεις, δ- λου τοθ χωρίου. "Εχει δέ ό χωριάτικος γάμος μιά^βιβλική πραγματικά ώμορφιά πού προ καλεΐ τίς δυνατότερες συγκι- νήσεις. Γάμος είς τό χωριό είναι καί ποίησις καί μυστή ριο' είναι ό μεγαλύτερος σταθ μός στή ζωή των νυμφΐων εί ναι μιά εύκαψία όμαδικοΰ ξε- φαντώματος δλων των χωρι· κων. "Εχει κάτι τό λυρικό καί τό έπικό συγχρόνως ιδίως δ¬ ταν ή νύφη είναι άπ' άλλο χωριό καί γίνεται 'τό «Ψίκι» πού πηγαΐνει καί την πέρνη μέ. τούς «τζ*βρίτζήδες» επί κε. φσλτ|ς κβτβάλλοτ στ*- ώραι α αλογοτΊηού βρίσκουν την εό- καιρία νά τα έπιδέίξοον στό τρέξιμο δταν συναγωνΐζονται γιά τόν πρώτο «τζεβρέ». Κι' δμως άπ' δλα τοϋτα πιό πολλήν άξία έχουν τα δά¬ κρυα τής μάννας την ώρα τοϋ χωρισμοθ μετά τα στεφανώ- ματα στήν έκκλησία. Είναι δάκρυα ποΰ άναβλύζουν μ'8 λη την προσπαθεία πού κατα βάλλεται γιά νά συγκρατη- θοθν. Καί δέν μπορεϊς νά πής άν είνε δάκρυα χαρδς ή λύπης, πόνου ή ήδονής. Τόσα χρόνια ή μητέρα έθέρμαινε μέ κρυφό καμάρι τό δνειρο αυ¬ τής τής μέρας: Νά (δή την κο ροθλά της, πού την άνάθρεψε καί τή μεγάλωσ'ε μέ τόσες λύ πες άλλά καί μέ τόσες χαρές, μέ τόσους καημοΰς άλλά καί τόσες λαχτάρες, νυφοΰλα λευ κοφορεμένη, στεφανωμένη αέ λεμονανθούς. Καί τώρα πού ήλθε ή μερά αυτή, τα μάτια της βουρκώνουν καί είς τα μάγουλά της τρέχουν τα δά¬ κρυα. Δέν εχει τό κουράγιο ουτε γιά έ"να χαμόγελο χαράς μά ουτε γιά λυγμικό ξέσπα- σμα λύπης. Είνε συγχρόνως ή γυναϊκα καί ή μητέρα. Είνε ή γυναϊκα πού αίσθάνεται βα θειά καί πιστεύει δτι αυτή την ώρα κλεΐ όριστικά πιά ή «ζωή» της. "Υστερα άπό λίγο θά τή φωνάζουν γιαγιά καί κανείς δέν θά τήβλέπη πιά δπως την έβλεπαν ώς τώρα. Άπό τή στιγμήν αυτήν άνοίγει άλλη σελίδα τής ζωής της. 'Άλλο κεφάλαιο. Τό τελευταΐο. Είνε δμως καί ή μητέρα πού χαί- ρεται τή χαρά τής κόρης της, άλλά καί πού άνησυχεϊ συγ¬ χρόνως. Ξέρει άλλωστε δτι ή πύλη τοθ ύμεναΐου δέν αποτε¬ λεί πάντοτε άσφαλή εϊσοδο στόν . κήπο τής εύτυχίας. Στά στήθη της φουσκώνουν τα πιό άντίθετα άλλά καί τα πιό δυ νατά συναισθήματα. Κι' αύ¬ τά φέρνουν τα δάκρυα στά μάτια. Τα δάκρυα τοθ γάμου, πού άναμφισβήτητα είναι τα πιό εΐλικρινή, τα πιό άληθινά, τα πιό πολύτιμα, άλλά καί γιά τουτο, τα πιό συμπαθητι κά καί συγκινητικά δάκρυα τής γυναίκας». Μ.— Ή δυναμϊτις. Νέα αύστηρότατα μέτρα έλα¬ βεν ή κυβέρνησις κατά των άλι- ευό'-των διά δυναμίτιδος. Καί έ πραξε βεβαία αρίστα. Ή κοινή γνώμη μάλιστα ήκουσε μέ χά ράν καί ανακούφισιν την κυβερνη τικήν απόφασιν. Ή δυναμΐτΐς, υ πήρξεν άνέκαθεν δ μεγαλύτερος κ»Γταστροφεύς των θησαυρων των έλληνικών θαλασσών. Καί ό δυνα μιτισμός αποτελεί ένδειξιν δχι μόνον καθυστερήσεως άλλά καί βαρβαρισμοΰ. Ήτο επιβεβλημένον λοιπόν νά καταδιωχθη" άπηνώς ή διά δυναμίτιδος άλιεία Διότι ή το καιρός, καί τόν πολιτισμόν μας άλλά καί τούς θησαυρούς των θαλασσων νά προστατεύσω μέν. Άς ελπίσωμεν δέ 8τι δέν θά δοθή πλέον χφορψ'ί} εφαρμογής των νέων αύστηρών κυρώσεων πού έθέσπισεν ή κυβέρνησις. *** Ή σκαλιστική καλλιέργεια. Είνε έξαιρετικώς εύχάρι στον δτι τό υπουργείον τής Γεωργίας απεφάσισε νά ενι¬ σχύση . εφέτος περισσότερον την σκαλιστικήν καλλιέργειαν των σπηρών, παρέχον δχΐ/μό νόν όδηγΐας άλλά καί έργα· λεϊα είς τούς γεωργούς μας. Ή σκσλιστική καλλιέργεια α¬ πέδωκεν είς τόν τόπον μας τουλάχιστον, έξαιρετικώς ίκτχ- νοποιητικά καί εύχάριστα ά¬ ποτελέσματα. Ή στρεμματική άτιίαοα*ς ήτο κατά ττολύ με- γαλυ»£ρα;ν.τί^ δίΑ οννήθους- καλλιεργείας. Καί ή ποιότης τοΰ σΐτου κατά πολύ καλυτέ¬ ρα. Ή μέθοδος έπομένως αυ¬ τή πρέπει νά γενικευθή. Τό κέρδος θά είνε μέγα καΐ διά τοΰς γεωργούς καΐ διά την εθνικήν οίκονομίαν. Μία έκθεσις. Είς τό "Ελσιγκφορς τής Φιν λανδίας έγιναν πρό ημερών τα έγκαίνια τής οργανωθεί¬ σης έκεΐ εκθέσεως έλληνι κων προϊόντων. 'Εξετέθησαν δέ ποικίλα προϊόντα, ελαια, σταφίς, ελαίαι, καπνός, οΐνος οίνοπνευματώδη, δερμάτινα εϊ δή, μέλι, κονσέρβαι, γλυκά, φαρμακευτικά καΐ διάφορα άλλα ειδή, ποΰ έκίνησαν ζω ηρόν τό ενδιαφέρον των επι σκεπτών διά την αρίστην ποι ότητα καί την θαυμασίαν συ σκευασΐαν των. Ή Ιδέα τής οργανώσεως εκθέσεως είς την χώραν αυτήν τοθ Βορρά ύ πήρξε θαυμασία. Μέ τα κρά- τη τής Βαλτικής καθώς καί τής Σκανδιναυϊκής ευρισκό¬ μεθα είς αγαθάς σχέσεις. Καί ειμπορούμεν ν' άναπτύξωμεν μεγάλας εμπορικάς σχέσεις. Θά ήτο δ' εϋτύχημα άν πά ρόμοιαι έκθέσεις ώργανοϋντο καί είς άλλας πρωτευούσας. *** Τό σχολείον Σταβιών. Μέ την έναρξιν τοϋ νέου σχο· λιχοϋ έτους πιστεύομεν δτι δ χ, Έπιθεωρητής Ηρακλείου θά με¬ ταβή είς Στάβιες πρός εξεύρεσιν τού καταλληλοτέρου οίκοπέδου διά την ανέγερσιν νέου διδακτη- ρΕου. Πιστεύομεν δέ άκόμη ότι θά προτείνη την μετεγγραφήν των μαθητών τοϋ Φουρνοφάραγκ*ν έκ τοΰ αχολείου Λούκιας είς τό τοιοϋτον Σταβιών δπως άλλωστε δρίζει έ νόμος καί την προαγω· ! γήν τοΰ σχολειό» Σταβιων είς διτάξιον, άφοϋ Ιχει τάν απαιτού¬ μενον υπό τοϋ νόμοιι αριθμόν μα¬ θητών. Ή Κοινότης προσφέρεται νά αναλάβη τό μεγαλύτερον μέ¬ ρος τής δαπάνης. Τό σχολείον έ¬ πομένως πρέπει ν' άνεγ«ρθη ΙΙΗ: II
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ι· :
  II
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ,- Σήμερον »Ψυ
  χές στήν θάλασσα» μέ τόν Γκάρ
  ρυ Κοθΐΐερ.
  Την Δευτέραν «Μποέμ» μέ την
  Μάρθα "Εγκερθ, τόν Ζάν Κεπού-
  ρσ καίτόν Πάουλ Κέμπ.
  ΜΙΝΩΑ,— Σήμερον τό φίλμ
  θρύλος «Υπό την πορφύραν» μέ
  την Άννα Μπέλλα καί Κόνρατ
  Φάιτ.
  είς την Ααΐμητόμον.
  μΓαΙρανκϊ
  οασιλισσλ =
  Ι 537ον
  Τα κρύσταλλα έσπασαν σέ
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή κακές χίμσιρες.
  Δέν σδς ζητώ· «Πώς κοιμάσθε,»
  άλλά: «Πώς άτΐοκοιμάσθε,»
  Είνε πράγματι μιά δύσκολη
  μύρισ κομμάπα. Άλλ' ό άρι- στιγμή γιά ής περισσότερες άιτό
  Δευτέρα τό μουσικό θαϋμα στοκράτης, ό άνθρωπος πού ή"3ς, αυτή ή όποία ευρίσκεται
  τη στή Χαβάη». σ' δλην τού την ζωή περιεφρό μ""έ" Της στ
  .---------------------------------.------ί'νησε τάς λαίκάς μάζας, έξα- ε[ς τον____
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου | κολουθεΐ νά κάθεται άσυγκί Σέαύΐήν ύπάρχει θέσιο γιά πολ
  82ον
  Ιωάννης Γ. "Ασπραδάκης
  | νητος είς τό άμάξι τού καί λή άγωνία.
  , κρατών τό κεφάλι τού ύψηλά
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ■ Ή μεγαλύτερη ναυτι-
  ϊ κπ περιπέτεια πού πα-
  ■ ρουσίασε μέχρι σήμερον
  • ό κινηματογράφος.
  ΨΥΧΕί ΣΤΗ
  ίΟΑΑΑΣΣΑ
  Μέ τβν
  ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ
  καΐ την
  ΦΡΑΝΣΙΣ ΝΤΗ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  ό μουσικό θαΰμα:
  ■ Μέ τούς .
  ΗΑΡΘΑΕΓΚΕΡΘ
  ί Μ (ΕΟΟΥΡΑ
  Μ ■
  ■ Πάουλ Κέμπ ■
  : Τέο Λίννκεν. :
  ■ ■
  "ι 11 β ι::::::::::::::::::"
  ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝ)ΣΜΩΝ
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ή Ένωσις Συνεταιρισμών
  Ν. "Ηρακλείου έχουσα ανάγ¬
  κην 2 ύπαλληλων δι" έν έτος
  καλεΐ τούς έχοντος πτυχίον
  Εμπορικάς Σχολής δπως μέ
  χρι τής 20ής ΌκτωβρΙου έ.έ
  υποβάλωσι σχετικάς σίτήσεις
  μετ" άντιγράφου τοϋ πτυχίου
  αυτών κσΐ τού άπολυτηρΐου
  των έκ τοϋ στρατεύμαιος. Μι-
  σθός μηνιαΐος δραχμαΐ 2.000.
  Εύδοκιμοΰντες δύνανται νά
  μονιμοποιηθοϋν έγκρίσει τής
  Ε.Σ.Σ.Ε.
  Ό Πρόεδρος τής Ενώσεως
  Γ. Βαρούχας
  Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  έναντι "Αγ. Τίτου
  'Εκπαιύευδείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τού
  οτόματος ιούλίτιδος, κακοαμί-
  ας) συμφωνως μέ την -τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν τής επιστήμας.
  Έπίοπς όύοντοστοιχίας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μέταλ¬
  λον—κορώνες έκ πορσελάνης.
  'Επαναφορά τελείως άνώδυ-
  νο; των στρεβλοφυών οδόν¬
  των (Ις την κανονικήν αυτών
  βίοιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  ΝΕΟΝ ΟΡΟΛΟΓΟΠ-ΛΕΙΟΝ
  ΚΩΝΣΤ. _1__ΧΑΤΖΑΚΗ
  ' ι
  (Παρά το Μεϊντάνι) |
  Έργασθείς επί ολόκληρον δωδε '
  καετίαν ώς τεχνΐτης είς τό κατά
  στημα Μιχαήλ Μανουσάκη (ΖενΙΘ)
  άναλαμβάνει την έπιδιόρθωσιν
  παντός ώρολογίου, γραμμοφώνων
  καί μικρών άλλων μηχανημάτων.
  Έργασία ήγγυημένη.
  Γυαλίζετε
  τα παπούτοια
  σας μέ
  'βάφει.
  τ* δίρμν,'
  ρχ γ
  Όσον λίγο καί εάν
  , η ^ ^ ^
  άναλογΐζεται δτι τα άνωνυμα πίσ(α> παραλογίζεται, καί μπο
  γράμματα πού έλαβε πρό τής ρεϊ νά μάς παρασύρη είς τό
  κηδεΐας ήσαν ασφαλώς σταλ νά διαπράξωμε άπό τίς μωρι-
  αένα ά-ό κΛποιον Ρίλικοινίϊ ες ουτες για τ1ς όποιε<; θλιβόμε μενά απο κώποιον είλΐκρινη θ ά Ύβλλ ς γ ς ; βμ θα πικρα άρνοτερα- Ύηερβαλλο φίλον. Αλλά πώς μποροθσε μ£ τα Ιλαττώματα ούτών πού ά- νά μή παρασχη είς την κηδεΐ γαποΰμ?, μεταβάλλομεν είς δρθμα αν; Τότε πλέον δλοι θά επί ^να άττλοΰυ επεισόδιον Οϊ δυσκο- στευαν είς την φήμην καΐ δ *& £= ^νρΤκ^ον^ λοι θά τόν κατηγορουσαν έν επικινδύνου έζάψε^ς, γίνονται με· συνειδήσει δτι αύτός εΐχε δή γάλες ώσάν τα βουνά. λητηριάσει τόν πρίγκηπα | Γελοϊοι διάλογοι συναρμολο· Ι Β έ ό λό ά ΒαονιΊ ΛπΛ ξ α | γ ρμ πέΑτει Υ°νντα. μέσα στό μυαλό σαο ά- 6Φ!!1,ναχαλύπτετΕ ψράσεις σκληρές ή δίδ η ό δ Τίς άπαντήσεις αύτές ά ύό ιόν. Καί δέν μπορεΐ ά™τ1]οεις Τίς άπαντήσεις αύτές Ι 4 - μ Υ . ι τις οποίες προετοιμάσετε, ύττόσχε νά δραπετευοη άπό σθε είς τόν εαυτόν σας νά τίς Γ την επομένην. Γνωρίζω Ο • . . , — _ ^_ . */<^ν Ι »ν» 'Μΐινιιΐίΐο ψμ^νςιι, ινι(ν.ιιμϋ>, 11
  είς τό άμάξι τοθ Φέρσεν. Ο-,α,,οδίδετε την πιό ασχημη εννοια
  λα τα πλήθη κατά μήκος τού είς φράσεις τίς οποίες σάς έχουν
  δρόμου τόν ύποδέχονται μέ λι!άπευθ6νΠ· Φαντάζεσθε καυσπκές
  θοβολισμόν. Καί δέν
  βεβαία
  την πομπήν. Κανείς λοιπόν )πήτε
  δέν έπεμβαίνει διά νά σταμα¬
  τήση αυτήν την άλλοφροσύ-
  νην; Κσνείς. Οϋτε ό πσρατε-
  ταγμένος στρατός, οϋτε οί ά-
  ξιωματικοί, οϋτε ή κυβένησις
  πού άκολουθεϊ τό φέρετρον;
  Οί πέτρες κτυπούν τα άλογα
  τα όποΐα άγριεύουν καί όρθώ
  νονται. Τό άμάξι δέν μπορεΐ
  πιά νά προχωρήση. Καΐ στα-
  ματδ. Τότε πλνέον τα πλήθη
  διέσπασαν την στρατιωτικήν
  ζώνην, ή κηδεία άπεκλείσθη,
  τό φέρετρον έμεινεν είς τό
  μέσον τής πλατείας καί μία'
  λαική εξέγερσις πρωτοφανήςΙ
  είς οργήν καί έκδικητικόν μΐ-'
  σος στρέφεται εναντίον τοθ
  Φέρσεν. Πολλοΐ πιάνονται άπό
  τίς ρόδες μή τυχόν καΐ ξεκινή
  σουν πάλιν. Άλλοι άνοίγουν
  τίς πόρτες τού άμαξιοϋ καί
  κάποιος προχώρει είς τό έσω-.
  τερικόν, άρπάζει τόν κόμητα
  Φέρσεν, στρατάρχην τής Σου'
  ηδίας, μέ τή χρυσή στολή τού'
  καί τόν τραβα μέ ορμήν πρός
  τόν δρόμον.
  Ό Φέρσεν εχει έξαγριωθή1/
  καί άμύνεται. Άλλά τα πλή·|
  θη τόν δχουν περικυκλώσει
  καΐ τόν ρίπτουν κατά γής.
  Τόν κτυπούν στό πρόσωπον,'
  τόν κλωτσοι)ν, τόν ξεμαλλιά-!
  ζουν, τόν ποδοπατοϋν. Κανείς,
  λοιπόν άπό τούς στρατιωτι-Ι
  κούς, άπό τούς κυβερνήτας, ά-,
  πό τούς αύλικούς, άπό τόσον!
  κόσμον επισήμων πού παρα·;
  κολουθοθ^ την κηδείαν ή ό-)
  ποία έσταμάτησε σχή μέση
  τής πλατείας, κανείς, μά κα¬
  νείς,δέν έπεμβαίνει λοιπόν.νά.
  σώση τόν μέγαν στρατάρχην
  τής Σουηδίας άπό τό μ«ινό
  μενον πλήθος;
  (συνεχίζετάι)
  ιιάλιστα γυναΐκες πού 'σηκώνον-
  ται την νύκτα γιά νά γράψουν βί
  αια καί θυιιώδη πράγματα πού
  τούς έρχονται είς τόν νούν...
  "Ε, λοιπόν1 δχι' "Εάν 8χω μία
  καλή συ βουλή "ά σας δώσω, αυ¬
  τή έγκειται είς τό νά δυσπιστήτε
  είς τοΰ είδους αυτού τάς^ξάψί.ς | -_ΕΙσθε „„£„ σας;Κάμετε 8ιΙ
  Ο έρως είς την χώραν
  Η ΜΑΧΗ
  'Υπδ Κλώντ Φαρέρ
  Έδειχνε, μέ μ;ά κίνησι τή
  κεφαλής τού, τίς δι»ό σιλουέττε-
  ή λλ ά
  πού ήσαν
  την
  κολλημένες ή μιά μι
  τής
  σας
  νά κοιμάσθε
  η Ντιστεγκέ
  Ένα συνδυασμό τέχνης, επιστημονι¬
  κάς εργασίας, έξαιρετικοϋ γούστου καΐ
  πολυτελείας μαζύ προσφερομεν είς την
  κοινωνίαν Ηρακλείου ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟ-
  ΤΕΡΑ ΥΛΙΚΑ καΐ τάς τεχνικάς γνώσεις
  ποθ διαθέτομεν άφειδώς.
  Δέν πρόκειται νά ύποσχεθώμεν πράγ¬
  ματα άδύνατα καί άνεκτέλεστα. Απλώς
  καΐ μόνον θέλομεν νά τονίσωμεν δ,τι έπε·
  τύχαμεν. Καΐ έπετύχσμεν νά προσφέρω
  μέν είς την Ικλεκτήν πελατΡίαν μαι; την
  άπόλυτο άνεσι, την χσρά τής πραγματι-
  κής τέχνης καί επιστημονικάς εργασίας.
  "Άς μάς επισκεφθή ή Ήρακλειώτικη
  κοινωνία κσί ιδίως δσοι έχουν ταξιδεύσει
  είς τάς Αθήνας καΐ είς τό εξωτερικόν
  καί άς μδς δηλώσουν χαθαρά εάν έχουν
  ίδη ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΠΙΠΛΑ άπό αύτά τα
  όττοΐα ημείς παρουσιάζομεν συνεχώς. Άς
  μδς επισκεφθούν μέ πεποίθησιν καί εμ¬
  πιστοσύνην.
  Χωρΐς νά αύτοκολοκευώϋεθα, νομίζο¬
  μεν δτι έκείνο τιού έλειττε άπό τό Ηρά¬
  κλειον τό προσφερομεν ήδη.
  Διαρκής έκθεσις έπίπλων:
  Γ. Ζ. Παπαχατζάκη
  (Δίπλωμα καΐ Βραβείον 'Επαγγβλματικης
  Σχολής Αθηνών).
  Παραπλεύρως Οεάτρου Πουλακάκη.
  ΜΙΝΩΑ
  Σήμερον τό
  ΥΠΟ
  φίλμ θρΰλος:
  ΤΗΝ
  ΠΟΡΦΥΡΑΝ
  Πρωταγωνΐστοΰν: Οί
  ουργοί των μεγάλων ρόλων
  Άνναμπέλα, Κόνρατ Φάιι.
  "Ενα άριστουργηματινό αί-
  ματίβαμένο είβύλλιο γεμάτο
  ρωμαντισμο, αύταπάρνησι, ί-
  ρωτες, ξιφομαχίες καί ήρω'ι
  σμούς. Αίσθηματικώτερο τοθ
  «ΡωμαΙος καί. Ίουλιέττα» δυ-
  νατώτερο τοθ «Καπετάν
  Μπλούντ».
  Δευτέρα: Τό μουσικό θαθμα:
  ί ΑΓΛΠΗ ΣΤΗ ΧΑΒΑΪ
  ; Σημείωσις: Δευτέρα—Τετάρ-
  ■ τη—Πίμπτη—Σάββατο— Κυ-
  ϊ ριακή ώρα 6 1)2άπογευματινή.
  Ί ι π ι μ Μ1111:: 11111: ι ί
  >■■■■■■
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ «ΛΛΑΜΗΙΌΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάζον.
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Ταλ4«. 1-11
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ
  ΑΒΤΙ
  'Λσύγκριτες ήγγυπμένες
  Γβνικός Άντιπρβσωπβς:
  ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ
  μ
  "Εφυγεν άπότομα, άποφεύγον
  τας νά την κιιιτάξη καΐ αφίνον
  τάς τψ όρθίαν, πεισματωμένην
  λυσσασμένην άδ θό
  Ό
  ή νύκτα δίδει συμβου>ές Ό καλός'οας «ρεσει. Αλλα^έγω, θα άγνο
  ύηνος εΤνε πού δίδει συμβουλές ήαω τουλάχιστον, έκεΐνο πού χ*
  καί οχι ή όλεθρία ταραχή είς τή μ—,ράκνά "
  όποία εύρίσκεσθε δταν δυσκολεύ- ^ - -
  εσθε ν' άτοκοιμηΐήτε.
  'Εφαρμόσετε Ινα κανύνα άπολύ
  τού συμπεριφιρδς: μην έκτελήτι
  ποτέ τάς άποφάσεις πού πήρατ
  μέσα είς τόν πυρετόν τής άυπνί
  άς σας. Εάν δέν κατορθώνετε ν
  άποκοιμηθήτε, διαβάσετε, περιπα
  τήσετε έντός τοΰ δωματίου σας
  άποστηθίσετε εύκόλους στίχου
  κάνετε ότιδήποτε πού μπορεΐ ν^
  σας. βοηθήση είς τό νά προσελκύ
  σετε την προσοχή σατ, αλλά μήι
  άφήνετε την φαντασία σας νά επ
  νοί) άπαίσιες χίμαιρες.
  "Εχετε πάντοτε ύπ' δψίν σα< δτι τα κακά αύτά δνειοα θά δια σκορπισθοΰν μέ την ήμέρα. Γιατ λοιπόν νά δηλητηοιάζεσθε, Νι είσθε λογική και νά προσπαθήτ μη μ Ό ή'λιος είχε δύσει β]Καί επάνω στ,ή θάλασσα αρχιζε νά άπλώνε ται ή νύκτα. Ή βάρκα πού πήίε τόν Φέλτζ Ιπλεύρισε στήν άποβάΐρα τοΰ τε λωνείου. Ό Φέλτζ βγήκε εξω κα περπατώντας στήν τύχη, εφθχσε στήν Μοτό Καγκό μαχί, τόν δρό μο πού δέν μπορεΐ νά αποφύγη κανεϊς, τόν δρόμο των περοηγη των καί των εμπόριον παραδόξω καί σπανίων πραγμάτων. Δέ μπορεΐ κανείς νά μή πάη πρώτα Ικεΐ, μόλις ξεκινήση άπό την προ κυμαία γιά νά έξερευνήση τη πόλι. Καί οί όδηγοί καΐ οί κου ραμάγια, δέν παραλείπουν νά σάς πανε έκεΐ, γιά νά θαυμά σετε τα μοναδικά καΐασιήματί μέ βιτρίνες τα όποΐα ό ζήλο τής νεωτεριστρίας Ίαπωνίας γΐ£ τίς μόδες τής Εύρώπης ένεκλιμά τισε στήν Ναγκασάκη. Τό λυκόφως δέν έκοκκίνιζ πιά, παρά μιά πολύ στενή λουρί δα ούρανοθ, λη λουρίδα ά επάνω άπό μίαν ί) λ£γο πιό φαρδειά. πράσινη αυτήν, ομοίαν μέ πελω ρίαν έσάρπα άπό σμα^άγδ Καΐ έλόκληρο τό Ϊ>π6λοιπο στερέ
  ωμα, έλαμποκοποθσεν ήδη άπ< τί ΐϊστρα. Ή Ναγκασάκη, θορυβώδης ταραχώδης, γεμάτη άργοσχόλους παρδαλή άπό τα πολύχρωμα φα νάρια, 5ρχ:ζε νά ζή την νυκτερι νή ζωή της. Κουροόμα έτρεχαν τό Ινα πίσω άπό τό άλλο, σε μα κρές βιαστικές σειρές. Στοΐχο άπό μουσμέ έφλυαροϋσαν γελών τας, γεμίζοντας, μέ τίς διαπερα στικές φωνές τους καΐ μέ τόν θό ρυβο των μικρών ξύλινων παπου- τσίών τους τάν Βρόμο μέ Ινα άλ- λόκοτο κονσέρτο κατά τό ήμισυ >ύλών καί κατά τό ήμισυ καστα
  τιετών.
  Γιαπωνέζοι μέ κοστούμια εύ
  ρωπαϊκά, άλλοι πιό πολυάριθ
  μοί, μέ τό έθνικό κιμονό, έπή-
  γαιναν, έρχόταν, περπατοθσαν
  γρήγορα, Ιπλησίαζαν ό 2νας τόν
  αλ/ον καί έχαιρετουνταν χωρίς
  σπρωξίματα καί συνωστισμούς,
  γιατί τα γιαπωνέζικα πλήθη είνε
  πολύ πιό εύγενικά άπό τα δικά
  μας. Τα μαγαζιά καί οί 6παί%
  ες άγορές ήσαν πλημμυρισμένες
  άπά αγοραστάς οί όποΐοι άντήλασ
  σαν μέ τούς έμπόρους άΊΐειρες
  ύποκλίσεις. "Εξω άπό παράγ
  κες ήιαν έκτεθειμένα παράξενα
  φαγώσΐμα καί οί πωληταί δια-
  λαλοθσαν, μέ δλην την δύναμι
  των πεευμόνων τους, τα έμπορεύ
  ματά των. ΜερικοΙ ξένοι, άνακα
  τεμένοι μ' αύτό τα πυκνό πλήθος,
  έφαινόταν σάν χαμένοι, σάν βάρ
  κες σ:ή μέση ώκεανοθ.
  (συνεχίζετάι)
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Αγ. Μην»
  Νέαι άφίξεις καί νέαι πα-
  σλαβαί ύφασμάτων τής έ-
  Πλσκες μέ δλα τα
  έα τραγούδκχ.
  Μόνον
  στοΰ ΜΑΡ. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
  ΚΟΙΜΩίΉΚΗ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Άφίκετο δι' όλιγοή
  μερον είς την πόλιν μας ό έν Κη
  φισία άοιστα έγκατεστημένος συμ
  πολίτης καί φίλος κ. 'Εμμαν. Χον
  δράκης.
  —Επανήλθεν χθές έξ Αθηνών
  ό Διευθυντής τού ΈμπορικοΟ 'Κπι
  μελητηρίου Ηρακλείου κ. Νικόλ.
  Μεταξάς.
  —Έπίσης έπανήλθον οί κ. κ ']
  Σεργάκης καί Γ. ΊατρΙδης νομαρ
  χιακοί
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Την παρελθοθ
  σαν Κυριακήν είς τα χωρίον Καλ
  λονή ή κ. Κατίνα Καστελλάκη
  εβάπτισε τό χαριτωμίνο κοριτσά
  κι τοϋ κ.Τεωρνίου Στ. Μάρκου
  λάκη ονομάσασα αΰτό Κατίναν
  ΘΑΝΑΤΟΙ — Ή σκληρά μοϊρα
  των έγκοσμίων άνήρττασε πρό έ
  βδομάδος έν Αθήναις άπό την
  στοργικήν άγκάλην ποοσφιλών νο
  νέων, την δροσιά καΐ την χάρι
  τής μόλις 16έτιδος μαθητρίας Γυ
  ανασίου Βασιλείο,ς Χατζηγιάννη
  θυγατρός τού φίλου καθηγητού κ.
  'Εμμαν Χατζηγιάννη. Την κη5ε(
  αν τής γλυκειάς κορούλας των κα
  λών γονέων πού έπληξε τόσον
  σκληρώς ό πρόωρος χαμός της,
  παρ' δλας τάς φροντίδας, παρ' δ¬
  λα τα μέσα, παρ' δλην την προσ
  πάθειαν τής έιτιστήαης, παρηκο
  λούθησε μέ οδύνην τό Κρητικόν
  στοιχείον, οί συμμαθηταί καί συμ
  μαθήτριαι της μέχρι τοΰ πρώτου
  νεκροταφείου "Αθηνών.
  Ή «Άνόρθωσις» άπευθύνει τα
  θερμότερα συλλυπητήρια πρός
  τούς σκληρώς δοκιμαοθέντος γο
  νεΐς τού γήινου άγγέλου πού έχά
  θη τόσον ττρόωρα καΐ τοίς εϋχεται
  την έκ θεοΟΒπαραμυθίαν.
  — Είς νεαρωτάτην ηλικίαν ά·
  πεβίωσεν είς Δαφνές Μαλεβυ·
  ζίου την παρελθούσαν Κυριακήν ή
  οϊκοδέσποινα "Αννα, σόζυγος Άν
  τωνίου Ζεινάκη έμπόρου. Την κη¬
  δείαν της παρηκολούθησε απασα
  ή κοινωνία Δαφνών ώς καΐ των
  πέριξ χωρίων, έκτιμώσα τάς άρε
  τάς της. Ι ήν δεινώς τρωθεΐσαν οι¬
  κογένειαν τού κ Άντωνίου Ζει¬
  νάκη συλλυπούμεθα θερμώς.
  —Άπεβίωσε καΐ έκηδϊόθη προ
  χθές έν συρροη πολλαΰ καΐ έ«λε
  κτοϋ κόσμου ό Βασίλειος Χ'Γεώρ.
  Κευγάς είς των χρηστών οϊκογε'
  νειαρχών καί πολιτων τοθ προα
  στείου "Αγιος Ιωάννης. Τούς οί
  κείους τοΰ μεταστάντος συλλυ
  πούμεθα θεραώς.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Τούς τταρα
  κολουθήσαντας την κηδίΐαν τής
  ποοσφιλεστάτης καΐ αλησμονήτου
  μας'Αννης ευχαριστούμεν θερμώς.
  'Επίσης ευχαριστούμεν τούς θερά-
  ποντας ίατρούς κ. κ. Γεώργιον
  Βαρούχαν, Έμμ. Τζωρακολευθε-
  ράκην καΐ Γεώργιον Λουκαδάκην
  διά τό αμέριστον ενδιαφέρον καΐ
  τάς τόσας επιστημονικάς προσπα
  θείας αυτών πρός διάσωσιν της.
  Ή βαρυπενθοΰσα οίκογένεια:
  Άντωνίου Ζβϊνάχη
  —Αισθανόμεθα βαθείαν ΰποχρί
  ώσιν δπως καΐ δημοσία εύχαρι
  στήσωμεν πάντας τούς συμμερι
  σθέντας όπωσδήποτε τοΰ πένθους
  μας επί τφ θανάτω τού προσφι
  λοθς μας συζύγο' , άδελφοθ καϊ
  θείου ΒοΜΐλείου Χ' Γεωργ. Κευ
  γα. Ιδιαιτέρως ευχαριστούμεν
  τόν Δήμαρχον Ηρακλείου κ. Μη
  νάν Γεωργιάδην παρακολουθήσαν
  τα την κηδείαν καΐ την "Ενωσιν
  Γεωργ. Συνετσψισιιών καταθέσα
  σαν στέφανον επί τής σοροΰ τοθ
  προσφιλοΰς μας νεκροΰ.
  Άγιος Ιωάννης 13-10—38.
  Ή βαρυπενθοΰσα οίκογένεια
  Β Χ" Γϊΐίργίου Κίυγά
  Γύρω στήν ττόλι.
  έμπιστευθήτε τα παιδία σας είς τό:
  «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ"
  Εξασφαλίζετε είς αύτά μόρφωσιν καΐ ανατροφήν χρι.
  στιανικήν καί εθνικήν.
  Τό απολυτήριον τού είναι Ισότιμον πρός τα
  Δημοσίων Γυμνασίων.
  ΟΙκοτροφείον όντως οΐκογενειακόν.
  ΑΙ εγγραφαί ήρχισαν. Ζητήσατε κανονισμόν.
  Τηλέφωνον 6—74.
  των
  Σήμερον τό εσπέρας θά συνε¬
  δριάσει τό Δημοτικόν Συμβούλιον
  προκειμένου ν' άσχοληθη μέ διά-
  φορα ζητήματα, περίληψιν των ό·
  ποίων έδημοσιεύσαμεν προχθές.
  —Τα πλείστα: των ζητημάτων
  ούτων άνάγονται είς αίτήσειςκαί
  πρόσφυγας ΐδιοτών καΐ δημο-
  ικών ύπαλληλων.
  —ΑΙ εργασίαι τοποθετήσεως
  ών ύδρομέτρων προχωροΰν μέ
  Όργόν ρυθμόν ώστε νά έλπίζεται
  τι ταχέως θά εφαρμοσθή τό σό-
  στημα τής δι' ύδρομέτρων παρθ'
  ής τού ύδατος.
  —Τό οποίον ώς γνωστόν κατε·
  παταλατο κυριολεκτικώς υπό δι¬
  αφόρων καΐ ίΐς βάρος των περισ¬
  οτέρων "Ηρακλειωτών κατά τό
  ρόσφατον άκόμη παρελθόν.
  — Καθ" εκάστην δικάσιμον τού
  (ακουργιοδικείου "Ηρακλείου ηα-
  >ατηρεΐται πυκνή προσέλευσις
  ου κοινοΰ.
  — Παρακολουθούντος μέ άδιά·
  τωτον ενδιαφέρον την διεξαγω
  ήν των δικώ*. πολλάκις δέ καί
  έχρι πίρατος αυτών ήτοι καΐ πέ·
  αν των μεσονυκτίων ϋρών,
  —'Εννοεΐται δτι δέν λείτιουν
  αί αί ποινικολογικα,Ι καθαρώς
  υζητήσεις των άκροατών αυτών,
  ιεδομένου δή ή ιταρακολούθηαις
  ών δικών προοποθέτει ένίοτε καί
  ιακράν πείραν.
  — Παραλλήλως π^ός τα λιμένι
  ά μας έ'ργιχ συνεχίζονται αί έρ·
  'ασίαι χαΐ είς την παραλίαν Μκεν
  ενάκι.
  —'Ενισχυομένων των έλπίδων
  ερΐ συντόμου σχετικώς άποπερα
  τώσεως καΐ των ΐρνων τούτων.
  _ —'Επ' άγαθω τής πόλεως καΐ
  — ι'τής δλης εμφανίσεως τής παραλι
  —' ακής αυτής περιοχάς-
  Ι —Ό καιράς έννοει φαίνεται νά
  τελειώση καλοκαιρός μέ τόν Όι^·
  τώβριον.
  —Οί πρακτικοΐ καιροσκόποι τού
  λάχιστον μόνον μέ τόν Νοέμβριον
  περιμένουν χειμωνα.
  —"Αν κρίνωμεν άπό χθεσινάς ά
  νακοινώσεις των, άπαραιτήτους
  ώς γνωστόν κάθε πρωΐαν κ^Ι άμέ
  σως μετά τόν «έρατεινόν».
  —Πολύς καΐ έκλεκτός κόσμος
  παρηκολούθησεν ώς συνήθως ιτρα·
  χθές είς τοθ Πουλακάκη την
  πρεμιέραν τοϋ ίργου «ψυχές στή
  θάλασσα» τό οποίον ήρεσε διά
  την πλοκήν καΐ την σκηνοθεοίαν.
  — Είς την «Μινώαν» προεβλήθη
  έπίσης καΐ προβάλλεται μέ κο
  σμοσυρροήν, ή έκλεκτή δημιουρ
  γία τού Κόνρατ Φάϊτ καΐ τής "Άν
  να Μπέλλα: «Υπό την πορφύραν».
  ΑΓίΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  ιοθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπαιδεία
  Οί "Αθλιοι.
  νά
  Αν* έκε.νους ποΰ
  πλουτίζουν τάς
  θέλουν
  γνώσεις των.
  423ον
  —Ή κυρά Πανώρηα πλύνει πινάκια εξω είς τα
  μαγειρειά. Δέν είνε κανείς είς τό σπίτι. Ό γε(
  τονας δέν έπιστρέφει ποτέ προτήτερ' άπό ταίς Εν
  δεκα ή ώοα. Αί μικραί θά εΐν' έ'ξω νά παραμο
  νεύουν. Σύ, θά δώσης Ενα χέρι, άν χρειασθή. Τί
  θά κάμη; θ' αναγκασθη νά πληρώση 6,τι τοΟ ζητή
  σωμεν.
  —-Καί άν αντισταθή, ηρώτησεν ή γυνή
  —Θά τόν στρυμώξωμεν, είπεν ό Ίονδρέτης,
  βσλών απαίσιον γέλωτα.
  Πρώτον ήδη ό Μάριος εΐδε τόν άνθρωπον τοϋ
  τον γελώντα. Φρικτός ήτον 6 ψυχρός καί ήαυ-
  χος γέλως τού.
  "Ηνοιξεν ό Ίονδρέτης σηκόν τίνα κείμενον πλη
  οίον τής έστίας, επήρεν έξ αύτοθ έν κασκέτον πά
  λαιόν καί φορέσας αύτό είς ιήν κεφαλήν τού, ά
  φοθ τό έτίναξε.
  —Τώρα, εΤπε, πάγω έ'ξω. Έχω άκόμη νά Ι
  δώ καί κάποιους άλλους, άπ' έκείνους τούς έπιτη
  δείους. Θά ιδής τί καλά θά θά πδνε τα πράγμα
  τα! Θά προσπαθήσω νά έπιστρέψω δσο μπορώ
  γρηγορώτερον χρειάζεται νά προετοιμασθοθν τα
  πάντα καλά. Σύ κάθου νά φυλάγτις τό σπίτι.
  Καί θέσας τάς δύο τού χείρας είς τούς θύ
  λακας τής περισκελίδος τού, έμεινε περίσκεπΐος
  πρός ολίγον, ίίπειτα δέ άνέκραξε.—Καλά, μωρέ
  παιδί, καί δέν μέ άνεγνώρισε κ' έκεΐνος! Άν μέ
  άνεγνώριζε, δέν θά έπέστρεφε. Θά τόν έχάναμεν
  μέσα άπό τα χέρια μας! Τα γένεια μου μ' έ'κα
  μαν, ώς φαίνεται διαφορετικόν αύτά τα ρω-
  μαντικά μου τα γένεια! Εΐδες τα γένεια μου τα
  ρωμαντικά τί κατορθώνουν!
  Καί πάλιν έγέλασεν. "Επειτα δ' έπορεύθη είς
  Άπό δλα δι/ δλους
  ΣΠΟΥΡΠΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΦΑΓΟΪ
  Ό φ
  Α'.
  ς Γκοντάρ
  χρήσΐμα
  είς τ4
  εις την
  θ
  φ χρήμ ς η
  γεωργίαν π'ηνα» συνηγορεί θερ-
  μότατα υπέρ τού
  "Οσον πίρισσότεροι
  σπουργίτου.
  σπουργϊται ύ·
  τό παράθυρον. Ή χιών εξηκολουθεί πΐπτουσα"
  ό ούρανός ήτο φαιός.
  —Τί δισβολόκαιρος! εΐπε.
  —Καί σταυρώσας ιόν έπενδύτην επί τοϋ στή
  θους τού. χ
  —Μοϋ είνε τΐλατύ πολύ ούτό τό ροϋχο. Άδιά-
  φορο! καλά τόν έφώτισεν 6 διάβολός τού καί
  μοϋ τό άφησε. Χωρίς σύτό, δέν θά ήμποροϋσα τώ¬
  ρα νά πάγω έ'ξω, κοί τό πράγμα 6έν θά κατωρ
  θώνετο. Ίδέ καμμιά φορά άπό τί έξσρτώνται
  μερικά πράγματα.
  Καταβιβάσας δέ τό κασκέτον μέχρι των όφθαλ
  μών τού, εξήλθεν. Άλλά μόλις έκαμεν έ'ξω όλί
  γα βήματα, κοί ή θίρα ήνοίχθη πάλιν, καί πά
  ρουσιάοθη έκ νέου ή θηριώδης καί άμα πσμπόνη
  ρος αύτοό μορφή.
  — Έλησμόνησα νά σοθ είπω, εΐπε. Νά βάλη,ς
  κάρβουνα είς τό τιύραυνο, νά τό έχης έ'τοιμο.
  Καί έρριψεν είς την ποδιάν τής γυναικός τού
  τό τιεντάφραγκον, δ εΐχε λόβει παρά τοΟ «φιλαν
  θρώπου».
  —Πόσα κάρβουνα ν' άγοράσω; ηρώτησεν ή
  γυνή.
  —Δόο μόδια πάρε.
  —Λοιπόν τριάντα σολδιά. Μέ τα ύπόλοιπα θά
  πάρω φαγ(.
  —Όχΐ' φυλάξου καλά μην τα δώσης διά φα
  γί, έπειδή θά μοϋ χρειασθούν τα ύπόλοιπα. "Εχω
  κάτι κ' έγώ ν' άγοράσω.
  —ΤΙ;
  —Κάτι πράγμα άκόμη θά μοΰ χρειασθή.
  (συνεχ(ζεται)
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΙΩΑΝ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
  Πλατεϊα Νικηφόρου Φωκά (Μεϊντάνι).
  "Απαντα τα διδακτικά βιβλία
  γραφική υλη
  είς πλουσίαν συλλογήν.
  ΠΏΛΗΣΙΣ
  πάρχοον είς την Οπαιθρον χώραν,
  | τόσον περισσότερον ώφέλιμοι εί
  νέ εις την γεωργίαν. Έξετάσας,
  ώς λέγει, τόν ττ,επτικόν σωλήνα
  πολλών στρουθίων, δέν εύρεν έν
  τος τού στομάχου εκάστου παρά
  δύο μέχρις έπτά κόκκους σίτου.
  Ποτέ περισσότερον. Άπεναντίας
  εύρε πίντοτε τούς ατομάχους των
  Ιπλήοεις λειψίνων έντόμων. Έ
  κεΐ δπου άφθονοϋν οί σπουργϊται,
  αί άμπελοι δέν προσβάλλονται ά
  πά τα έντομα. Οί σπουργΤται,
  προσθέτει, δέν έγκαταλείπουν την
  άμπελον καί δταν άκόμη σχημα
  τισθοθν τα σταφύλια. Έπομένως
  κάτι άλλο ζητοθν παρά τόν χυμόν
  τής σταφ^λής,
  Έν άλλο μικρόν πτηνόν, συ-
  κοφαντηθέν καί αύτό καί άδί
  κως καταδιωκόμενον, είνε έ με-
  λισσοφάγος. Τό πτηνόν αύτό τρώ-
  γει τάς μελίσσας. Άλλά συγ¬
  χρόνως καταστρέφει τα Ιντομα.
  Οί μελισσοκόμοι λησμονοθν την
  αρετήν τού αυτήν καί, λαμβάνον-
  τες6η=δψιν μόνον τό έλάττωμά τού,
  Ιχουν κηρύξει πόλεμον εξοντώσεως
  εναντίον τού. Άλλά άν κρίνωμεν
  ψυχραίμως καί άμερολήπτως, λέ¬
  γει έ'νας διάαημος έντομολόγος,
  θά Ιδωμεν τα εξής:
  Εκάστη κυψέλη Ιχει μίαν 6α
  σίλισσαν, ή όποία τίκτει τρείς
  Τ^IΜΑ^^£VΟΓIΚΑI
  Παρέχονται επί πιστώαει «Ις τβύς κ. χ. Διδασκάλους
  Χ«1 τας αχολικάς έφβρβίοις είς τιχάς χονδριχής πωλή¬
  σεως.
  ΡΗΙίΟΟ
  Τα ανωτέρα όλον των ραδιοφόνων
  Έχβυν πλεβνέκτημα νά λειτβυργοϋν ό¬
  πως θέλει ό κάτβχός των. Είτε μέ μπαττα-
  ρίαν, είτε μέ ρεϋμα.
  ΤΑ ΡΗΙΙΧΟ
  Είνε άσύγκριτα είς
  Εύθηνά. Τελειότατα.
  απόδοσιν. Κομψά.
  Ευρίσκονται είς μεγάλην παρακαταθήκην
  παρά τοίς Γενικοίς αντιπροσώποις:
  ΜΑΟΥΡΟ-ΠΟΛΙΤΗ
  έως
  καθ'
  τέσσαρας
  εκάστην.
  χιλιάδας «ύγά
  "Ας λάβωμεν τό
  «0.000
  των 25
  τα δύο τρίτα τοΰ πλ*,θυσμο5 των
  κυψελων. Ό φυσικάς πληθυσμός
  έκάστης κυψέλης είνε
  μέλισσαι καί έπομένως
  κυψελών 1.800.000 μέλισσαι. Έν
  τος ενός μηνός αποθνήσκουν 1.
  200.000 μέλισσαι. Έπειδή δμω;
  έν τώ μεταξύ ή βασίλισσα 'γεννα
  2 250.000. έπεται δτι ό άριθμίς
  των παραγωγών μελισσών αύξά
  νει κατά 1.050.000 μελίσσας
  κατά μήνα.
  Ό φυσιοδίφης Μπλασΐρ ύπολο
  γίζει, επί
  ρατηρήαεων,
  λισσοφάγων τρώγει 24.000 με-
  βάσει μακρών πά-
  δ« ένα ζεθγος με
  ελάχιστον δριον. Έπομένως έντός λαμβάνει πάσαν ζημίαν, την ο¬
  ΑΙπρόοδοιτής Βαγιωνιάς
  καί ή γέφυρα Λούτρας.
  ^ ΙϊΑΠίίΝΙΑ, 8)βριος —Χωμένο Ι ρυθμίζεται καί ίι μικρά πλατείαι
  μέσα σέ δάση έλαιων κα) άλλωνΐτοϋ χωρίου καί ίκτελοΰνται διά
  καρποφόρων δένδρων είναι τό φορα έξωραΐστικά κα) έςυγιαντι-
  χωριό τής Βαγιωνιάς στήν καρ κά έργα. "Εχει έιτίσης συγκεν·
  δια τού κάμπου τή; Μεσσαράς, τρώβει ή Βαγιωνιά άρκετά χρημα
  Τα γόνιοα έδάφη τού, τα ίχφΒο' τα διά την ανέγερσιν καί νί¬
  να νερά τού, τό καθιστβΰν ενα ου έκπαιδευτηρίου Ζητεί «μως
  άπό ΐά εύιροοώτερα κχί παραγω νά προκχθή τό σχολείον της είς
  γικώτερα χωρία τής Κρήτης. Καί διτάξιον, άφοΰ εχει ηερΐ τούς
  οί χάτοικοί τού, έργχτικοί καί 90 μαθητάς καί νά μεταβή ό σχο
  φιλοπρόοδον διακρίνονται για λικός άρχιτέκτων διά την έκπόνη
  την δραατηριότπτά των πού έκ σιν αχεδίου καί μϊλέτπς τοϋ νέ-
  δηλώνεται είς ολου; τούς τομεΐς βυ κτιρίου. Καί είναι δίκαιον
  καί Είς όλας τάς εκδηλώσει; τής τό αΐτημά της. Πιστεύομεν δέ
  ζωής των. Σκυμμένοι όλοχρονίως βτι θά ίκανοποιηθή. Τό μεγάλο
  ημέραν καί νύκτα, εί; την γήν , ομως ζήτημ» εΐναι'ό δρόμος. Δι-
  των, την άναμοχλεύουν, την ότι η συγκβ:νωνί« διακόπτεται
  καλλιεργοΰν χαί την μεταβχλ κατά τούς χειμερινούς μήνας καί
  λουν είς Ενα άληθινόν κήπον. Χι κάθε κίνησις σταματά. Τούλάχι
  - , ■ λιάδες ελαιόδενδρα έχουν φυ- στον άν κατεσκευάζετβ η γέφυρα
  λισσας έντός ενός μηνός. Επομε , τευθή τα τελευταία χοόνια Μέγα τής «Λούτρας» διά την οποίαν
  /ως, εάν δεκα ζεύρι μελισσοφά- ι λαι έκτάσεις έφυτεύθησαν μέ άμπέ , τό έπαρχιακόν ταμείον Ιχει
  γων έτρέφοντο έκ των αελισσών! λια' σβυλτανίνας. Κήποι καί καρ ψηφίσει πίστωσιν 900 χιλ. δραχ-
  τοθ ίδίου μελισσοκόμου, θά τοθ ' ™?ορ* δενδρ* «»««λλι«ργήβησ«ν. | μών, η συγκβ,νωνίοι θχ διηυκβλύ
  άφήρουν 240 000 μελίσσας. Πο¬
  σόν ασήμαντον έν συγκρίσει .πρός
  τό των 1.050.000 μελισσών, τό
  οποίον αί μητέρες βασίλισσαι
  δίδουν είς τόν μελισσοκόμον κα¬
  τά μήνα. Εάν μάλιστα δέν έ-
  πενέβαινον οί μελισσοφάγοι, αί
  κυψέλαι θά υπερεπληροθντο καί
  ό μελισσοκόμος θά ϊβλεπε νά
  φεύγουν έκ των κυψελων σμήνη
  μελισσών άπό καιροΰ είς καιρόν,
  διά νά ίδρύσουν πολύ μακράν
  των κυψελων τού νέαν άποικίαν!
  Άλλ' δ μελισσοφάγος, ό όποΐ
  ος φαινομενικώς μόνον είνε έ-
  πιζήμιος είς την μελισσοκομίαν,
  δέν τρέφεται έκ μελισσών. Τρέ-
  φεται ιδίως έκ των έντόμων
  των βπωροφόρων δένδρων καί
  ιδίως έκ των ώδν των έντόμων
  αυτών. Καταστρέφει δηλαδή τα
  έντομα πρίν εμφανισθούν καί προ
  Καί ή παραγωγή των δημητρια' νετο. Καί πρέπει νά κατασκευ-
  κών εσημείωσε ' καταπληκτικήν ασθη τό συνΓομώτερον. ©ά έξυπη
  αύξησιν την τελευταίαν δεκαε | ρετηθοϋν έκτός τής Βαγιωνιάς
  | καί τα χωρία Άπεσ&ικάρι, Φλα
  ωφελείας θιάκες, Βασιλ. Άνώγεια, Κρότος,
  " *—" Κανδΰλα, Βασιλική, Κοομάσα,
  Καπετανιανά, Λούκια, Φουρνο
  φάραγκο, Στάβιε;, Διονΰαι, Ά
  τΐαν.
  Καί εί; εργα κοινή;
  δέν ΰστερεί ή Βαγιωνιά. Δαπά
  ναις τής κοινότητος κατεσκευάσθη
  σαν ύπώοτενα διά την καλυτέ
  ενός μηνός ό πληθυσμός 25 κυ
  ψελών ενός μελισσοκόμου θά ηυ-
  ξανε κατά 2 250 000 μελίσσας, ε¬
  άν ή θαησιμότης των μελισσών
  δέν περιώριζε σημαντικώς τόν
  αριθμόν. Ή μέλισσα τό θέρος δέν ποία ευρίσκονται ένχός τής
  παρά μόνον Εξ εβδομάδος και πής, την οποίαν τα έντομον
  έπομένως θνήσκουν κατά μήνα προξένησεν επί τοθ καρποΰ.
  ποίαν θά επροξένουν. "Οταν εισ-
  Σύη τα ράμφος τού είς τό μή
  λον, δέν ζητεί τόν χυμάν τού
  μήλου, διά τόν οποίον άδιαφορεϊ,
  άλλά τα ώά τοθ έντόμου, τα ό
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  ί
  «ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ .
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλεφ. 551.
  ραν λειτουργίαν τής λαϊκής Άγο ' κάμωτος. Παναγιά καί Χτέρνεί,
  ράς. Ανηγέρθη έπίσης οίκημα διά δηλαδή μία άπό τάς πλουσιωτε-
  την στεγασιν των
  Κοινότητος.
  Τώρα δέ άνεγείρεται καί νέος '
  μεγαλοιτρεπή; καί έΐτιβλητικός
  γραφείων τή;' ρας περιφερείας τής Μεσσαράς.
  Άλλ' έφόσον ίιπάρχει ή πίστω-
  αίς, πιστεύομεν ότι ή γέφυρα θά
  .... . . κατασκευασθή έντός τοδ τρέχον·
  ναός. Έχ παράλληλον δέ, διαρ- τος οίκονομικοΰ ετους.
  ΕΛΕΥθΕΡΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ
  ΣΠΟΥΔΑΙ Ε ΡΓΟΔ Η Γ Ω Ν
  Ο "ΤΕΚΤΩΝ"
  Μαθηταί γυμνασίων μετεκπαι
  δευβνται έπαγγελματικώς διδα
  σκόμενοι επί δεκάμηνον παρά πε
  πειραμένων πολιτικών μηχανι-
  κών άκολουθούντων τό πρόγραμ
  μα διδακτέας ϋλη; των 'Ανωτά
  των Σχολων Πολιτικών Μηχανι
  κων τοΰ Πολυτεχνείου, οίκοδομι
  κην καί σχεδια οΐκιών, τοπογρα
  φίαν καί χρήσιν χωροβάτου καί
  ταχυμέτρου κλπ., έδοποιΐαν, ΰ
  δραυλικήν καί πάντα τα τεχνικά
  μαθήματα μετά σχεδίων, έφαρ
  μογων, μελετών καί άσκήαεων εί;
  τό ύπαιθρον.
  Είναι μοναδική εΰκαιρία δι'
  ό'σου; άπερρίφθηααν έκ των Σχο
  λών τοΰ Πολυτεχνείου, Στρατιω
  τικών Χχολών κλπ., οσου; προ
  τίθενται νά γίνουν μορφωμένοι
  Έργολήπταΐ, νά διορισθοϋν είς
  ΈργοληπτΐΜάς έταιρία; όδοποιΐ
  άς, οΐκοδομικάς ή είς οΐασδήπο
  τε τεχνικάς υπηρεσίας καί έν γέ
  νει νά σταδιοδρομήσουν είς τόν
  Τεχνικόν Κλάδον, τόν
  μόνον ό οποίος δέν εγνώρισε πό
  τέ άνεργίαν, άλλά έξασφαλίζει
  τα μεγαλότερα κέρδη καί τούς
  καλυτερους μισθούς.
  Τα μαθήμκτα άρχονται άπό
  Ι5ης Όκτωβρίου.
  Εγγραφαί καϊ άναλυτικαί πλη
  ροφορίαι καθ' εκάστην 12—1 καί
  7-8 μ. μ.
  Γραφεία "Ίωνος 5, Όμόνοια.
  Ζητεϊται πρός ενοικίασιν* δωμά
  τιον μετά κουζΐνας κατάλληλον
  διά μονοκατοικία.
  Πληροφορίαι ηαρ' ημίν.
  4|ΠΙΙ!ί1!!ίΙΙΙ|Ι!1Ιί1ΙΙΙ1!ΙΙΙΙΙΙ^
  Ι Τό Εμπορορραφειον
  | Γ. θ. Τρεβιζάκη
  Ι
  Ι Πλουτισθέν μέ τα καλυτέρα ύφάσματα
  Ι της αρχομένης νέας σαιζόν.
  Ι ——————————————————-------------
  ϊ Μετεφέρθη καί ήρχισε τας εργασίας τού «πό 1ης 8)βρίου είς τό παρά
  1 την πλατείαν Βενιζέλου (Σιντριβάνι) πρώην ζαχαροπλαστείον Ρεγκινάκη
  Ι και παραπλεύρως πρακτορείου εφημερίδων κ. Άλιχιώτη.
  | Έϊι' εύκαιρία τής μεταφοράς τού τό ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΪΡΕΒΙ-
  |] ΖΑΚΗ θά πωλήση τα ύφάσματά τού είς τιμάς πρκγματικοϋ κόστους καθ'
  Ι όλην την νέαν σαιζόν ήτοι: άπό 1ης Όκτωβρίου μέχρι 31ης Δεκεμβριού.
  £
  Ι Πρός τό συμφέρον σας επισκεφθήτε μας. Τα ΰφάσμα-
  ϊ τα μας είνε άσύγκριτα. Αί έκπτώσεις μας μοναδικαί.
  ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ
  Τό συμφέρον σας άτταιτεΐ νά προτιμάτε τίς:
  Ρέγγες «ΚρΙνος»
  Τό κόκκινο έλαφρό κουτί παρασκευασμένο
  ειδικώς διά την Έλλάδα.
  Ποιότης ή άνωτέοα πού μπορεΐ νά γίνη. Τό έμπόρευμα φορτώνεται
  είς παραλαβήν μ«ξ, ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟΤΗΝ ΠΗΓΗΝ καί όχι άπό
  ψυγεϊα. ΠΩΛΟΥΜΕΝ ΡΕΓΓΕ23 ΚΑΙ ΟΧΙ 5ΥΛΑ.
  Δοκιμάσατέ πρός τό συμφέρον σας, εάν δέν σάς άρέσει δεχόμεθα νά
  μάς τό βπιστρέψετε.
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ:
  ΜΗΝΑΣ Φ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
  ΚΕΝΤΡΟΝ (Παραπλεύρως καφφενείου «Όλυμπος»).
  — Τό σημερινόν ραδιοφωνι-
  κόν πρόγραμμα.
  Σήμερον ό ραδιοφωνικός σταθ
  μό; θά εκτελέση τό εξής προ-
  γραμμα: "Ωρα έ μ. μ. μΐτεωρο-
  λογικόν δελτίον, χρηματιστήριον"
  6.15 ρεσιτάλ τραγουδιοΰ υπό τής
  κ. Παλαίστη, 6,45 δηυοτικόν τρα
  γοΰδι υπό τοΰ συγκροτήματος
  Καγκιλέρη, 7.15 μουσική χοροΰ
  (δίσκοι) καί έλαφρό τραγοϋδι
  υπό τής δίδος Άμβράζπ, 8 έλα
  Φρά μουσική συγκροτήματος Πα-
  γώνη-Χυτήρη, 8.*5 όμιλία τοΰ
  τακτικοΰ καθηγητού τοΰ πανεπι
  οτημίου Αθηνών κ. Σπ. Δ. Γοο
  λανοΰ μέ θέμα: η'Η μέθη καί ό
  άλκοολισμός», 9 κουϊντέττο μαν
  δολινάτας φΐλομοΰσων, 9 30 ειδή
  βεις, 9.45 ρεσιτάλ τραγουδιοΰ υπό
  τοΰ ; βαθυφώνου κ. Βουλάλα,
  10.15 συναυλία τής μικράς όρχη
  βτοας τοϋ οταθμοΰ, 11 είδήαεις,
  11 15 έλληνική καντάδα, διεύθυν
  αίς Γ. Αθανασιάδης 11.46 ποικίλη
  μουσική υπό τής μικράς όρχή
  στρας τοΰ σταθμοΰ.
  —Αί άδειαι κυνηγίου.
  Ό Δασονόμος Ηρακλείου δι'
  άνακοινώσεώς τουζφέρει είς γνώ
  σιν των οργάνων χωρ)κής καΐ ά
  γροφυλακής καί των κυνηγών ό
  τι έταχυδρομήθηοαν ;είς ολους
  α! άδειαι κυνηγίου καί έπομέ
  ν ως δέν ΐσχΰουν πλέον τα χορη
  γηθέντα αυτοίς προσωρινά σημει
  ώματα.
  —Ή χρησιμοποίησις φορμών
  είς την άρτοποΓίαν.
  Δι' άίΐοφάσεω; τοΰ κ. ύπουργοΰ
  Κρατικής 'Υγιεινής καί Άντιλή
  ψεως απηγορεύθη ή έντός μεταλ
  λίνων θηκΰν (φορμων) παντός σχη
  ματος καί μεγέθους τοποθετή-
  αίς άρτου πρός εψησιν. Έπίσης
  απηγορεύθη απολύτως ή χρησιμο
  ποίησις φυκτρών διά την επί
  χριοιν τοΰ άρτου μετά τόν κλι
  βανισμόν.
  —Αί άπαλλοτριώσεις φορτη-
  γίδων.
  Διά διατάγματος απηγορεύθη ή
  άνευ αδείας τοϋ επί τής Έμπορι
  κης Ναυτιλίας κ. ΰφυπουργοΰ συμ
  βατική απαλλοτριώση φορτηγί
  δών οίασδήποτε χωρητικότητος,
  εργαζομένων καί έγεγραμμενων
  είς τα βιβλία φορτηγίδων των ελ
  ληνίκων λιμενων, πρός άλλοδχ
  πού; ΰπηκόους.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΙΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Αριθ. 190
  Ό Συνεταιρισμός Σταυροχωρί-
  ου Σητιίας έκθέτει είς πλειοδο¬
  σίαν — 70 000— οκάδας χαρουπί
  ών έξ άποθήκης τού Κουτσουρά
  περΕπου, μέ ϊρους τό ήμισυ άμέ
  σως, υπόλοιπον καί παραλάβη
  έντάς μηνός, καί μετά τόν μήνα
  άν δέν παραληφθή πληρωμή ένοι
  η,ίαα —500 — δραχ. μηνιαίιο; κ«1
  καλοΰνται οί βουλόμενοι δπως
  πλειοδοτήσουν δι' ένσφραγίστων
  προσφορών μέχρι τής 20ής Ό¬
  κτωβρίου 1938 δτε άνοιχθήσονται
  αύται.
  Ό ΙΙρόεδρος
  Νικ. Α. Αναγνωστάκης
  ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΤΗΣ Ε.Ο.Ν.
  Είδοποιοθνται πάντες οί
  βουλόμενοι νά έγγραφώσιν
  είς την Εθνικήν Νεολαίαν δ·
  τι τό Γραφείον τής "Οργανώ¬
  σεως παρά την οδόν ΆγΙου
  Μηνά, πσραμένει καθ' εκά¬
  στην ανοικτόν δι' έγγραφάς
  άπό τής 1 30—3 μ.μ,
  Εγγραφαί έπίσης ένεργοθν-
  ται καί άπό τής 9—10ης νυ-
  κτερινής.
  Έ* τή$ Διβικήοεως τή; Ε.Ο.Ν
  ι α
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Παρασκευής
  14 Όκτωβρίου 1938
  120 Ώρα
  ΑΦΙΞΙΣ ΕΙΣ
  ΤΟΥ ΤΣΕΧΟΥ ΥΟΟΥΡΓΟΪ
  ΤΩΝ Ε31ΤΕΡΙΚ1ΙΣΒΑΛΚΟΦΣΚΥ
  ΑΠΑΡΧΗ ΘΕΑΙΙΩΙΕΩΣ
  III
  ΜΙΙΠΕΙΚΗ ΙΙίΙίΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας). —Σημερινόν τηλε
  γράφημα έκ Βερολίνου άναφέρ&ι ότι
  έφθασεν έκεί ό ύπουργός των ΈΗω
  τερικών τής Τσεχοσλοβακίας κ. Σβαλ
  κόφακυ.
  'ΙΙ άφιξις αυτή κρίνεται άπό τούς
  διπλωματικούς κύκλους, ώς απαρχή
  βελτιώσεως των σχέσεων μεταξύ Γερ
  μανίας καί Τσεχοσλοβακίας.
  ΤΟ ΤΣΕΧΙΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ
  Π Α Υ ΕΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΝ
  ΩΣ
  Σ;
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Κατά τα έκ τού
  έξωτερικού τηλεγραφήματα, εάν, ώς
  προβλέπεται, τό Ράϊχ προσαρτήση τα
  έοάφη όπου συνεφωνήθη νά διεξαχθή
  δημοψήφεσμα, ή Τσβχοσλοβακία θά
  παύση νά υφίσταται ώς οίκονομική
  όντότης.
  ΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΝΤΑ
  ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΣΟΝ ΑΠΕΙΛΗΝ
  ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΤΗΛΕΒΟΛΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  τού έξωτβρικού ότι τα έργοστάβια Σκόν
  τα μετά την προσάρτησιν τυχόν καί
  των διαμφισβητουμένων ταεχικών πε·
  ριοχών είς την Γερμανίαν θά ευρί¬
  σκωνται υπό την άμεσον απειλήν των
  γερμανικήν τηλϊβό>ων. Ώς έκ τού
  του θά παύσουν νά έφοδιάζουν ώς
  πρότερον, τόν αγγλικόν στρατόν.
  Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΕΜΜΕΝΕΙ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ
  ΘΟΡΥΒΩΔΕΙΣ ΔΙΑΔΗΛΩΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 "Οκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Πληροφορίαι
  έκ Βουοαπέστης αγγέλλουν ότι ή ουγ
  γρική κυβέρνησις έπιμένει άνενδότως
  είς τάς αξιώσεις αυτής περί έπεκτάσε·
  ως των έκχωρουμένων είς αύτην εδά
  φών μέχρι καί των πβριοχών τής Ρου
  θηνίας όπου οί ρωσσικοί καθαρώς πλη
  Ουσμοί τής Τσεχοσλοβακίας.
  Είς την Βουδαπέστην μάλιστα συ¬
  νεχίζοντες κατά τα αύτά τηλεγραφή¬
  ματα θορυβώδεες διαδηλώσεις των
  Ο'ίγγρων έθνικιατών.
  Η ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΟΝ ΜΑΧΩΝ
  ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΕΒΡΟΝ ΠΟ ΤΑ
  IV!
  Ο Ν
  ΑΘΗΝ%Ι 13 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα
  πρόςτό Πρακτορείον Χαβάς αγγέλλουν
  ότιάμφότεροι οί άντίπαλοι παρά τόν πό
  ταμόν "Εβρον ίσχυρίζονται ότι έπιτυγ·
  χάνουν. Έκ των άλληλοσυγκρουομένων
  τούτων είδήσεων συνάγεται Οτι ή άντί
  στάσις είνε ίσχυρά εκατέρωθεν κχί αί τυ
  χον σημειούμεναι είς διάφορα σημεΐα έ
  πιτυχίαι δέν έχουν η τοπικήν απλώς ση
  μασίαν.
  ΕΒΕΛΤΙΩΘΗ Η ΥΓΕΙΑ
  ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Ανεκοινώθη σή¬
  μερον ότι παρουσίασε βελτίωσιν τινάή
  κατάστασις τού άπό ημερών ασθενούντος
  Μακαριώτατου Άρχιεπισκόηου ΆΟη
  νών κ. Χρυσοστόμου.
  Ό κ. Σδαλκόφσκυ είς Βερολίνον.
  Διαψωνίαι μεταξύ Ούγγρων Τσέχων.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 13 Όκτωβρί-
  ου (ίδ. ύπηρεσία).—Ό ύπουρ-
  γός των Εξωτερικών τής Πρό
  γας έφθασεν ενταύθα σιδηρο¬
  δρομικώς σήμερον την 6ην
  πρωϊνήν. Είς τόν σταθμόν
  τόν Απεδέχθη ό πρεσβευτής
  τής Τσεχοσλοβακίας έν Γερ·
  μανία μετ' άλλων μελών τής
  ισεχικής πρεσβείας.
  Την ΙΟην πρωϊνήν έγινεν ή
  πρώτη συνάντησις αΰτοΰ μετά
  τού ύπουργοϋ των Έξωτερι
  κων τοϋ Ράϊχ κ. Ρίμπεντροπ.
  Ό Τσέχος ύπουργός μεταβαί
  νων είς τήν^συνάντησιν αυτήν
  εδήλωσεν δτι δέν γνωρΐζει επί
  τίνων ακριβώς ζητημάτων πρό
  κείται νά διεξαχθοϋν συνομι
  λίαι μεταξύ Γερμανίας καί
  Τσεχοσλοβακίας.
  ΑΚΑΘΟΡΙΣΤΑ ΤΑ ΤΣΕΧΟΟΥΓΓΡΙΚΑ
  ΠΡΑΓΑ 13 Όκτωβρίου (ίδ.
  ύπηρεσία).— Χθές έλαβε χώ
  ραν ή τετάρτη συνεδρΐασις με
  ταξύ των μελών τής ουγγρι¬
  κήν καί τσεχικής επιτροπήν
  διά τό ζήτημα των έκατέρω
  θεν μειονοτήτων. Σήμερον
  την πρωίαν αί δύο έπιτρο-
  παΐ συνεδρίασαν έκ νέου.
  Είς την συνεδρίασιν αυτήν ή
  τσεχική έπιτροπή κατέθηκεν
  άντισχέδιον δπερ κατηρτίσθη
  άττό μέρους τής κυβερνήσεως
  τής Πράγας προκειμένου νά
  διακανονισθή επί νέων βάσε
  ών τό ούγγροτσεχικόν πρό
  βλημσ. Τό άντισχέδιον θά έ
  ξετασθρ υπό των Οϋγγρων,
  πρός τόν σκοπόν δέ τούτον
  ή συνεδρίασις διεκόπη 'ινα
  επαναληφθή σήμερον τό άπό
  γευμα.
  Διά τού άντισχεδίου αύ
  των οί Τσέχοι προτεΐνουν νά
  κηρυχθή αύτόνομος ή ούγγρι-
  κή μειονότης.
  Κατ' ανεπισήμους πληροφο
  ρίας 6 ύπουργός των Έξωτε
  ρικών τής Ουγγαρίας κ. Ντέ
  Κένυα απερριψε την πρότασιν
  ταύτην. Κατ' άλλας πληροφο
  ρίας είς την χθεσινήν συνεδρί
  ασιν αυτών αί δύο έπιτροπαΐ
  συνεφώνησαν είς τό ζήτημα
  των συνόρων τής Σλοβακίας
  διά λόγους οίκονομικούς καί
  συγκοινωνιακούς.Οί Σλοβάκοΐ,
  ι πάντως δέν φαίνοντσι διατε-'
  ' θειμένοι νά συγκατατεθοϋν (
  | είς την απόφασιν των δύο κυ
  βερνήτεων. Ή δριμύτης άλλω
  στε των σλοβακικών έφημε-'
  ρ(δων αποτελεί ένδειξιν των
  διαθέσεών των.
  ΔΙΑ4ΗΛΡ.ΣΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ Ρ0ΥΘΗΝ1ΑΝ
  Είς την ΡουθηνΕαν αγγέλλεται
  8τι λαμβάνουν χώραν αο6»ρΖ ί
  πε<σό5ια καί μεγάλαι διαδηλώ¬ σεις των Ρουθήνων, άντιτιθεμέ- νων στερρώς είς την προσάρτη σιν των μέ την Ο5γγαρίαν. ΑΙ ΓΑΛΛΟΪΤΑΛΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Όκτωβρίου (ϊδ. υπηρεσίας.— Τό υπουργικόν συμ¬ βούλιον απεφάσισε ΐΐς την χθεσι¬ νήν συνεδρίασιν τού νά αποστεί¬ λη πρεσβευτήν τής ΓαλλΕας είς Ρώμην τόν κ. Φρανσουά Πονσέ, τέως πρεσβευτήν τής Γαλλίας είς Γερμανίαν. Είς άντικατάστα σιν τοΰ κ. Φρανσουά Πονσέ είς Βερολίνον άποσΐέλλεται ό κ. Κουλόμπερ (;) πρεσβευτής τής Γαλ λίας ένΜόσχα. Είς τήν'Άγκυρανά- ποσχέλλεται δ μέχρι τοθδε έπιφορ τισμένος τα έμπορικά ζητήματα τοθ Καί ντ' Όρσαί. Είς την Μό σχαν τοποθετεΐται έπίσης νέος πρεσβευτής. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 Όκτωβρίου (ίδ. ύπηρεσΐα) — Ό γενικάς γραμματεύς τής Κ.Τ.Ε. κ Άρνόλ μετέβη είς Βσρκελώ νην δπου θά παραμείνη επί διήμερον. —Αί αγγλικαί έφημερίδες, δσαι άκόμη-εΐνε υπέρ τοϋ συμ φώνου τού Μονάχου, άντιτί θενται σήμερον ζωηρώς είς την πρότασιν την οποίαν ώς ήγγέλθη πρόκειται νά ΰποβά λτ] είς τάς κυβερνήσεις Γαλ λίας κπί Αγγλίας ό Χίτλερ περί ενάρξεως συνομιλιών διά τόν αφοπλισμόν των κρατών. Ή χδεσινή άφιξις είς την πόλιν μας τοΰ κ. ύφυττουργοΰ των Στρατιωτικών. Διά τοϋ ατμοπλοίου «Άν- δρος» αφίκετο χθές την πρω Ταν είς την πόλιν μας έξ Α¬ θηνών ό ύφυπουργός των Στρατιωτικών κ. Παπαδήμας. Τόν κ. ύφυπουργόν ύττεδέ- χθησαν ό στρατιωτικάς Διοικη τής Κρήτης στρατηγός κ. Τσο λάκογλου επί τούτω αφιχθείς έκ Χανίων προχθές την νύκτα, ό νομαρχών Ηρακλείου . Συγ γελάκης, ό Δήμαρχος κ. Γε- (ωργιάδης, οί Διοικήται τοΰ 43ου Συντάγματος καί τής Χωροφυλακής Ηρακλείου κ. κ. Διαμαντόπουλος καί Όρ· φανουράκης κσί ό λιμενάρχης κ. Βλσδίμηρος. ΤμηΊια στρσ τοΰ απέδωκε τάς νενομισμέ¬ νας τιμάς κατά την άποβί- βςτσίν τοΰ κ. ύφυπουργοΟ. Ό κ. Παπαδήμας κατέλυ σεν είς τό ξενοδοχείον «Μί- νως». Ώς πληροφορούμεθα, είς την πόλιν μας ό κ. ύφυ- πουργός θά παραμείνη επί τινάς ημέρας καθ" άς θ' ά- σχοληθή μέ διάφορα ύπηρεσι ακής φύσεως στρατιωτικά ζή τήαατα. Την 6 μ. μ. ό κ. Παπαδή¬ μας ανήλθεν είς τό Νομαρχι¬ ακόν Μέγαρον ένθα προσήλ¬ θον καί τόν έχαιρέτισαν οί προϊστάμενοι των δημοσίων ύπηρεσιών Ηρακλείου. ΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΔΙΑ ΤΟΝΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΝ ΙΜΑΤΙΣΙΚΟΝ Τα υπουργείον των Στρατιωτι¬ κών απηύθυνεν έπειγόντως πρός τάς στρατιωτικάς καί λοιπάς αρ¬ μοδίας αρχάς καί τόν Δήμον Η¬ ρακλείου, εγκύκλιον διά τής ο¬ ποίας καθίσταται γνωστόν δτι τα υπουργείον ήχθη είς την «- πόφασιν νά θέση είς τό έγγύς μέλλον νέον σύστημα Εματισμοΰ των στρατευσίμων έκποιούμενον ήδη, τό οποίον πρός άλλοις κα- θιεροϊ την αρχήν δπως οί άπολυό- μενοι των τάξεων τοΰ στρατοΰ ο¬ πλίται παραδίδωσι τα εϊδη [μα· τισμοΰ καί υποδήσεώς των καί άπέρχονται είς τάς έστίας των μέ την πολιτικήν αυτών περιβο- λήν. Τα σύστημα τουτο θά τεθή πλήρως είς εφαρμογήν άπό τής κλάσεως 1938 β' ής αί στρατεύ- αι μοί κατατάσσονται άπό 18— 20 ένεστώτος*μηνός. Σχετικώς πά ρακαλοΰνται οί πρόεδροι των Κοι· νοτήτων νά καταατήσωσι γνωστόν είς τούς μετ' ού πολύ προσερχο¬ μένους πρός κατάταξιν στρατευσί- μους β' σειράς τοΰ 1938 δτι ή πολιτική ένδυμασία των θά πα- ραδοθή πρός διαφύλαξιν εις τάς μονάδας καταταξεως καί 'δτι ού τοι καΤά την έκ των τάξεων τοΰ στρατοθ απόλυσιν των θά παρα- δώσωσι τα εϊδη ίματισμοΰ καί ΰποοήσεως καί θά περιβληθώσι την πολιτικήν των ενδυμασίαν. ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ Υπό τοθ 'Υπουργείου Στρατιω τικών προεκλήθη Β. Δ. διά τ&Ο όποίου προάγονται καί οί εξής ά ξιωματικοί ιής Χωροφυλακής.· Είς άντισυνταγματάρχην 6 ταγμα τάρχης Σ. Περάκης. Είς ταγμα τάρχην 6 μοίραρχος Μ. Παπαδά κης. Είς μοιράρχους οί δπομοί ραρχοι Σ. Καπετανάκης, Κ. Τζα νακάκης κα! Ί. Τυράκης. Είς υ πομοιράρχους Ιϊ οί άνθυπομοί ραρχοι: Γ Κατσανάκης, Γ. Ρη γάκης, Γ. Ξανθάχης, 'ί. ΠωλιουΙ δάκης, Κ. Βροντάκης, Α. Τομα- ίάκης καί Γ. ΔασχαΛκης. ! ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ Άγορά Ηρακλείου Κατά τό δελτίον τιμών άγορδς τοθ Έμτΐορικοΰ καί Βιομηχανικοΰ , Έπιμελητηρίου αί τιμαί των δια- 'φόρων εγχωρίων ττροϊόντων εΐχο- 1 χθές ώς ακολούθως: Σταφίδες: Σουλτανίναι α'. β'. γ'. δ'. Καραμπ. Ελεμέδες ΚοινοΙ Ταχτάδες α'. ρ'. α'. β'. γ' Σταφίδες μαύραι "Ελαια 3-5ο Πυρηνέλαια · Ελαιοττυρήναι Σάπωνες: Λευκοί α' β' Πυρηνελαίου α' β' Μουργελαίου α' » β' Οίνοι: Αρ/ανών μΐστ. Μαλεβυζίου Δίκταμος ήμ. Σΐτος Κριθή Βρώμη Βΐκος Μέταξα Κουκούλια δρχ. 17.— 16.- 15.- 11,— 7.— 11.50 9.80 8.50 8.50 7.80 6 70 25.30 17.— 1.20 17.50 16.50 15. - 14.- 15.— 14.— 45.— 6. - 80.— 8.— 5 50 5 30 5.— 550.— 130.— 17.50 16.50 15.50 13.50 10.— ΗΘΙΚΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙ ΕΙΣ ΑΝΔΡΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡ)ΛΑΚΗΣ τβΰ ύπβυργείου των Στρα- τιωτικων εδόθη πρός δημοσίευσιν τό κάτωθι ανακοινωθέν: Άπβνεμπθησαν αί κάτωθι ήθι· κ*ΐ άμοιβαΐ είς τβυς έκτελέοαντας εύέρκως το καθήκον αυτών άξιω- μοίτιχβυς καί όπλίτας τής Χωρο¬ φυλακής χατα τβ σταοι«στικόν κίνημα τ&ν Χανίων τής 29ης Ιου¬ λίου έ. ετβυς: 1) Απενεμήθη ό πολεμικος Σταύρος Γ' τάξεως είς τβυς μοί- ραρχον Παπαύάκην Μ,, «νθυΐτκ σπιστήν Τοιμπουκάκην Γ. καΐ ενωμοτάρχην Γβυλέταν Ν. 2) Α¬ πενεμήθη πανηγυρικβς έπαινος ύπβ τβϋ ΰπουργβϋ , των Στρατιω¬ τικών είς τούς υπομοίραρχον Τσι ριλάκην Γ., ανθυπομοίραρχον Οα παγβωργίςυ £«., «νβυπκβπιστην Ί·ρ»νι>μίίην Άλκ., ϊνωμβτάρχοιί
  ΠΟΤΕ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΗ
  Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Καθ' ά' πληροφορούμεθα ή έ
  πάνοδες έξ Άδηνών τοΰ Νομάρ¬
  χου Ηρακλείου κ. ' Ά. Μαρκέλ
  λου θά συμπέση περί τα τέλη
  τής εβδομάδος ή αρχάς τής επο¬
  μένης.
  ΟΙ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
  ΤΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΩΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑΝ
  Είς τό διτ' αριθ. 144 φύλλον
  τής εφημερίδος τής Κυβερνήσε
  ως δημοσιεύονταί τα όνόματα
  των διοριζομένων δημοδιδασκά¬
  λου, πτυχιούχων ΙΙαιδαγωγικών
  Άκαδημιών.
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΟΚΙΜΩΝ
  ΣΗΓ7!ΑΙ0Φ0ΡΩΝ_β. ΝΑΪΤΙΚΟΥ
  Υπό τοΰ 'Υπουργείου των
  Ναυτικών ττροεκηρύχθη διαγω-
  νισμός διά την κατάταξιν εν
  τώ Β. Ν. όκτώ (8) Δοκίμων
  Σημαιοψόρων ένεργηθησόμε-
  νος την 20ήν τρέχ.
  Αίτήσεις ύποψηφίων γίνον-
  ται δεκταί μέχρι καί τής 13ης
  ίδΐου καί ύποβάλλονται είς
  την Δ)σιν ΣτρατολογΙας Υ.Ν.
  Κύρια προσόντα ύποψηφίων
  1) Ήλικία μέχρι 25 έτών, 2)
  Πτυχίον Νομικής ή Πολιτικών
  "Επιστήμων ή Άνωτάτης Σχο-
  λί)ς Οίκονομικών καί Έμπορι-
  κών Επιστήμων.
  Παααόοκωνσταντάκην © , καί Ίε
  ρωνυμάκην Γεώργ., ύπενωμοτάρ.
  χας ΣτασινοπουλονΒ., Τσοτάχον
  Σ., Πανταζόηουλον'Ελ , Τζανακά
  κπν Ν., Κορμουλάκην Γ. κα! χω-
  ροφΰλακας Καπαράκην Γ., Παπά
  <5άκηνΆρ.,Χ«λβαύ«κην Ιΐρ , Σπυ ριύάκηνΓ., Χαζηράκην Ά, Τσβυγ κράκην Δ., ΣοΐβιελάκηνΕύαγ ,Πα παύάκην Ί., Λι'μοτυρόικην Κ. καί Καοτανάκην Έμμ. 3) 'Ομοίως ϋπε β ληθή πρότασις πρ«βιβασμοΰ είς τέν βαθμόν τού ΰπενωμοτάρχου των χωροφυλάκων Καλλίργάκη Όδ. χοιί Μπΐίυτοιίάχπ Έμμ, 30 Πρωϊνή ΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΕΡΡΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΟΥΝ ΕΚ ΚΙΝ Α Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΚΟΑΟΥΒΕΙ ΑΓΡΥΠΝΩΣ ΤΠΙΝΟίΛΠΩΝΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 13 Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας). —Νυκτβρινά τηλε¬ γραφήματα έκ τής 'Άπω Ανατολάς ά- ναφέρουν ότι ώς έξάγεται έξ ωρισμένων άνακοινώσεων των κύκλων τού Τόκιο, οί Ίάπωνες είναι άποφασισμένοι νά κυ- ριαρχήσουν έν Κ£να. Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα αί έν Κίνα αρχαί των Ήνωμένων Πολιτει- ών καί γενικώς ή κυβέρνησις τής Ούα- σιγκτώνος παρακολουθοΰν μέ μέγα εν¬ διαφέρον την εξέλιξιν τοΰ σινοϊαπωνι- κού πολέμου καί ιδιαιτέρως τάς κινή- σεις των Ίαπώνων ιδία είς τα παράλια τής Κίνας καί συγκεκριμένως τής νοτί¬ ου τοιαύτης, δπου ούτοι ώς γνωστόν έπεξέτβιναν τελευταίως τάς πολεμικάς έπιχειρήσεις. Η ΑΓΓΛΙΑ ΕΝΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΑΥΘΙΣ ΤΑΣ ΝΑΥΤΙΚΑΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΗ! ΑΘΗΝΑΙ 13 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτού μας). —» Τηλεγραφήμα¬ τα έκ Αονδίνου άναφέρουν ότι ή Αγ¬ γλικη Κυβέρνησις προτίθεται νά ενι¬ σχύση Βι' ίσχυρών μονάδων τάς Βρετ τανικάς ναυτικάς δυνάμεις τής 'Άπω Άνατολής ώς καί τάς έν αυτή πολεμι κάς της βάσεις. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΚΑΙ ΝΕΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 13 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Αί αγγλικαί έ φημερίδες γράφουσαι επί τής άνάγκης νέων, συγχρονισμένων έξοπλιβμών τής Αγγλίας, ζητοΰν ταυτοχρόνως την ϊδρυ σιν καί νέων υπουργείων σχέσιν έχον- των μέ τόν πολεμικόν έφοδΊασμόν καί την οργάνωσιν ευρύτερον, τής άντιαερο- πορικής αμύνηςΚτής χώρας. Η ΕΝΙΣΧΥΣΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΖΗΤΗΜΑ ΦΛΕΓΟΗ ΑΙΛ ΤΗΝ 1ΓΓΛΙ1Ν ΑΘΗΝΑΙ 13 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτού μ>ς).— Τηλεγραφήμα¬
  τα έκ Αονδίνου αγγέλλουν ότι ή δη¬
  μοσία γνώμη διατυπώνει καθημερινώς
  συστάσεις περί ένισχύσεως τής άγγλι-
  κής έθνικής αμύνης την οποίαν παρου
  αιάζει ώς ζήτημα φλέγον διά την Με¬
  γάλην Βρεττανίαν σήμερον.
  Η ΙΤΑΛΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΜ
  ΚΑΙ
  II
  ΠΑΣΙΣ_ΓΗΣ ΪΙΜ
  , ΑΘΗΝΑΙ 13 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Τελευταίαι πλη
  ροφορίαι έκ Παρισίων βεβαιούν ότι
  τόν διορισμόν Γάλλου πρεσβευτού είς
  την Ρώμην θά επακολουθήση καί τυ
  πικώς ή άναγνώρισις παρά τής έπισή
  μου Γαλλίας τής ίταλικής αύτοκρατο
  ρίας έν Λίθιοπία.
  Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΝΣΕ
  ΚΑΙ ΑΙ ΙΤΑΛΟΓΑΛΛΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
  , ΑΘΗΝΑΙ 13 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  τού έξωτερικού ότι μετά τόν διορισμόν
  τού κ. Φρανσουά Πονσέ ώς πρεσβευτού
  εις την Ρώμην αί^ ίταλογαλλικαί σχέ
  Οά καταστούν απολύτως όμαλαί.