96409

Αριθμός τεύχους

4990

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

15/10/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΤΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  ρτησίη λίραι 3
  έξά μηνός 2
  Άμερική;
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιιιή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  15
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1938
  [ΡΑΦίΙΛ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ >
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΓΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4990
  ΥΠΕΥβΥΗΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ,ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Σ
  ΚΑΙ Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
  'Η φήμη των τελευταίων
  ημερών ότι ή κυβέρνησις
  προέχρινε διά την κενωθεΐ-
  οαν θέσιν τού Γενικοΰ Γραμ
  ματέως τής Γενικής Διοική-
  αζνζ Κρήτης τόν Νομάρχην
  Ηρακλείου κ. Μάρκελλον,
  έηηλήδευσεν. Ό κ. Μάρκελ·
  λβς κατήλθε χθές την πρωΐ¬
  αν είς Χανιά καί ανέλαβε
  τάνέα τού καθήκοντχ, τού κ.
  Σφακιανάκη παραμένοντος
  εΐσοέτι είς Αθήνας. 'Η εϊ-
  δησις, γνωσθείσα ενταύθα έ-
  νιηοίησεν είλικρινη χαράν
  καί βαθείαν Ικανοποίησιν είς
  τόν λαόν τοΰ νομοϋ μας.
  Την ιδίαν δέ ικανοποίησιν
  ηροεκάλεσεν ασφαλώς καί
  ίΙ$ ολόκληρον την Κρήτην,
  ιΐς δλα γενικώς τα διαμερί-
  οματά της. Ό κ. Μάρκελλος
  δεν είνε αγνωστος είς τόν
  τόπον αυτόν. Τό Ηράκλειον
  τόν εγνώρισε κατά τα τρίχ
  σχεδόν έτη πού τό διοικεϊ.
  Τόν έγνώρισεν ώς ανώτατον
  έκπρόσωπον τοΰ κράτους δί¬
  καιον, άμερόληπτον, άδέκα-
  στον. Τόν έγνώρισεν ώς άν¬
  θρωπον μέ εύρεΐαν, φωτεινήν
  αντίληψιν, μέ δικαίαν κρί
  σιν, μέ άποφασιστικότητα
  καί τόλμην, μέ απέραντον
  στοργήν καί θερμόν ενδια¬
  φέρον διά την πρόοδον καί
  την ανάπτυξιν τοΰ τόπου πού
  έτάχθη νά διοική. Τό Ηρά¬
  κλειον παρηκολούθησε την
  δράσιν τού. Ησθάνθη τα εύ
  εργετικά άποτελέσματα τής
  δραστηριότητος καί των ίκα
  νοτήτων τού.
  Καί ανεγνώρισεν ότι άν
  πλείστα προβλήματα πού ε-
  μεναν άλυτα άπό έτών καί
  έβασάνιζον τόν τόπον καί
  παρημπόδιζαν την εξέλιξιν
  τού, έλύθησαν κατά την τε¬
  λευταίαν διετίαν, τούτο βε¬
  βαία όφείλεται έν πολλοΐς
  καί είς την μέριμναν τοΰ κ.
  Μαρκέλλου, πού εϊχε θέσει
  ώς σκοπόν καί μοναδικόν
  Ιδανικόν τού, την εξυπηρέ¬
  τησιν τού νομοΰ μας καί
  τοΰ λαοϋ τού.
  Στενώτατα συνεργαζόμε-
  νος πάντοτε μέ τόν υπουρ¬
  γόν Γεν. Διοικητήν κ. Σφα
  κιανάκην καί έχων την α¬
  πόλυτον εκτίμησιν καί έμπι-
  οτοουνην , τοΰ Κυβερνήτου
  τή; χώρας, αφιέρωσεν ό¬
  λας τού τάς δυνάμεις καί
  τ«5 ίκανότητας είς την θε¬
  ραπείαν των άναγκών
  τβδ Ηρακλείου. Καί επέτυ¬
  χε. Τα όδικά έργα προωθή-
  βηοαν σημαντικά. Όλαι αί
  επαρχίαι άπέκτησαν ήδη «ύ-
  τβχινητικήν συγκοινωνίαν,
  ϊχολικά καί έκπαιδευτικά
  (ν γένει ζητήματα έτακτο-
  ηβιηθηααν. Μικρά καί μέγα
  λ« έκπολιτιατικά έργα κατε-
  οχευάβθησαν παντοΰ. Ή τά¬
  ξις καί ή άσφάλεια, δημβσία
  καί «γροτική έπαγιώθησαν
  απολύτως. Αί δημόσιαι υπη¬
  ρεσίαι έλειτβύργησαν μέ ζή
  λευτήν όντωςεύρυθμίαν; Καί
  γενικώς, άνεμος προβίου καί
  δημιουργικότητος έπνευσε
  χ«ί άνεζυογόνηοε τα πάντα
  πβύ είχον μαραντη άπό τόν
  λΐβαν τού κομματικοΰ έκφαυ
  λιομού τής προαυγουστιανής
  ηεριόδου. Έτσι β κ. Μάρκελ
  λβς απεδείχθη ό άξιος πράγ-
  Ματι έκπρόαωπος τοΰ κρά
  τους, ό ίχανός Διβικητής έ
  *β( μεγάλου καί παραγωγι-
  Χβδ νομοΰ, ώς ό ίδικές μας.
  Κ «ι κατέστη ό καταλληλό-
  Κ διά την θέσιν τοΰ Γε
  νικβΰ Γραμματέως τής Γενι¬
  κής Διοικήσεως, κατά τάς δυ
  σκβλους αύτάς ώρας μέ την
  κατάστασιν πούκατέλιπεν ώς
  κληρονομίαν ή άνβητος στα
  σιαστική άνταρσία των Χά
  νίων.
  Ανεδείχθη ό κατάλληλος
  άνθρωπος διά την κατάλλη¬
  λον θέσιν. Άπό τής απόψε¬
  ως δέ αυτής, ή έκλογή τού
  υπήρξεν όχι μόνον ήθική επι
  βράβευσις διά τόν κ. Μάρ¬
  κελλον καί ίκανοποίησις διά
  την Κρήτην άλλά καί μεγί¬
  στη έπιτυχία τής κυβερνήσε¬
  ως. Ίνπιτυχία άποδεικνύουσα
  ότι ή σημερινή κυβέρνησις
  γνωρίζει νά εκλεγή τούς
  ίκανούς διά τάς μεγάλας έπι-
  καίρους διοικητικώς θέσεις.
  Ό κ. Μάρκελλος, άναλαμ
  βάνων την Γεν. Γραμματεί¬
  αν τής Γενικής Διοικήσεως
  διατηρεΐ συγχρόνως καί την
  θέσιν τοΰ Νομάρχου Ηρα¬
  κλείου. Δι' αύτό καί ό νομός
  αίσθάνεται μόνον χαράν σή¬
  μερον. Διότι, εάν ό κ. Μάρ¬
  κελλος άπεμακρύνετο έκ τής
  νεμαρχίας Ηρακλείου, ό λα·
  ός μας, θά έθλίβετο βαθύτα-
  τα. Άλλ' ό κ. Μάρκελλος θά
  δύναται νά παρακολουθή καί
  έκ των Χανίων τα Ήρακλει-
  ώτικα ζητήματα καί νά δί¬
  δη έν στενή πάντοτε συνερ-
  γασία μετά τοΰ Ύπουργοΰ
  κ. Σφακιανάκη τάς άμέσους,
  ικανοποιητικάς λύσεις. Ύ·
  πάρ'χει άλλωστε πάντοτε καί
  τό ενδιαφέρον τής σημερι¬
  νάς κυβερνήσεως υπέρ τού
  τόπου μας καί τής Κρήτης
  ολοκλήρου.
  Νέον δέ τρανόν δείγμα
  της στοργής μέ την οποίαν
  περιβάλλει τό σημερινόν
  Κράτος την νήσόν μας, εί¬
  ναι καί ή τοποθετηθή τοΰ
  κ. Μαρκέλλου είς την θέσιν
  τού Γεν. Γραμματέως τής
  Γενικής Διοικήσεως.
  ΟΠΟ,Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η 2ΩΗ
  Η ΜΑΘΗΤΙΚΗ
  ΜΠΛΟΥΖΑ
  Ή μπλούζα τής μαθητρίας Ιγι
  νεν υποχρεωτική. Μαθήτριαι χω-
  ρίς μπλούζαν δέν έγιναν δεκταί
  είς τα μαθήματα. Είς την πρω¬
  τεύουσαν τουλάχιστον αύτό τό μέ¬
  τρον έφηρμόσθη, όχι μόνον διά
  την μπλούζαν αυτήν καθ' εαυτήν,
  άλλά καί διά τόν τύπον της καί
  τό ϋψος-τοθ ποδογύρου της ουγκ*ε
  κριμένως.
  —Ύπάρχει λοιπόν άντιπάθεια
  πρός την μαθητική ποδιά;
  —Έφ' δσον τό φιγουρίνι κυ-
  κλοφορεί μεταξύ των μικρών δέν
  είνε δυνατόν πασά νά τίς κάνει
  μΐκρομέγαλες.
  —Έννοοθν μ' Ινα λόγο καί οί
  μικρές νά συγχρονίζωνται μέ τα
  μοντέλα τού Γουόρθ καί τής Λαμ
  βέν.
  —Επάνω κάτω.
  —"&2στε είνε φυσική ή άντιπά
  θεια πρός την ποδίά ή πρός τέν
  τύπον τής ποδιας ϊπως τάν καθο-
  ρίζουν αί έγκύκλιοι.
  Αύτό τό συμπέρασμα έβγήκεν
  έπικαίρως. Καί ήτο ύποθίτω τό
  άκριβέστερον. Ή μικροθλα κάθε
  άλλο παρά τάν γενικόν κανόνα ά
  κολουθεΐ: Νά κρύβη τα χρόνια
  της. "Εχει μόλις κλείσει τα δεκα-
  πέντε. θέλει ίμκς νά φαίνεται εί-
  κοσι. Γιατί; Απλώς διά νά μπαί
  νη είς τό περιθώριον τοθ φιγου-
  ρινιεθ. Ή φι)αρέσκεια είνε κάτι
  τό έξ άπαλών ονόχων άναπτυσσό-
  μενον. Ή ανάπτυξις αυτή, λέγουν
  οί όΊιαδοί τής ψυχαναλυτικής θεώ
  ρίαί, είνε συγγενής μέ τόν πρό·
  ωρον αίσθτ,σιασμόν. Άλλά θά τό
  πιστέψετε; Ή φιλαρέσκεια μπορεΐ
  νά είνε καί εντελώς άνεξάρτητος.'
  Ή νά ανταποκριται είς Ιν^χ δια-'
  ίνοτικτον. Νά μην εί¬
  νε φιλαρέσκεια άγοροιία. 'Η μι-
  κροϋλα συμμετέχει καί μέ αυτήν
  είς Ινα γενικό πνεθμα νοικοκυράν
  σύνης. βά Ιλεγα δτι ή φιλαρέ-
  σκεια'αύτή άρχίζει άπό μίαν μα-
  κρυνήν αίσθησιν τού άπωτέρου ρό
  λου της ώς μητρός καί οίκοδε-
  σποίνης.
  θά πήτε τώρα: Άλλ' ή μπλού
  ζα έν τοιαύτη περιπτώσει πρέπει
  νά καταργηθή; Νά δώση θέσιν είς
  σχολικά φορέματχ ολιγώτερον παι
  δικά; Δέν τό ύποστηρίζω αϋτό.
  Έν πάση περιπτώσει θέτω είς ά
  γαθήν μοίραν την προαίρεσιν τής
  μικρούλας εναντίον τής ποδιας.
  Άλλως τε καί τό υπουργείον τής
  Παιδείας δέν φαίνεται διατεθϋμέ
  νόν νά νομιμοποιηθή καί κυρώσεις
  ίσον άφορα τόν «τύπον» ή τό
  «σχέδιον» τής μπλούζας.
  * *
  *
  Άς έλθωμεν τώρα είς την άντί
  θείον πλευρόν: Τπάρχει ώραιονέ
  ρα καί πλέον νοσταλγική άνάμνη-
  σις διά τάς υπέρ τα εϊκοσι, άπό
  την ποδιάν αυτήν; ΓνΓορίζΐι» δε-
  σποινίδας πού κρατοθν μέ στορ
  γήν είς τό &.λμπου'α των τα έν-
  σταντανέ έκεΐνα τής μαθητικής
  ζ'Λής δπίυ ή μπλούζα μέ τα κόκ
  κινα ή μπλέ σειρήτια—υπήρχεν
  άλλοτε καί αυτή ή λεπτομέρεια—
  ζωηρεύει τούς καιρού; έκείνους
  τής είλικρινείας καί τής συναδελ-
  φώσεως. Άλλά καί α£ νεάζου¬
  σαι κυρίαι τής έποχής Ιχουν συ
  χνά αδυναμίαν μέ κάτι τέτοιες φω
  τογραφίες, έννοεΐται μέ τό ..άζη
  μίωτον τής χρονολογικής διαφο¬
  ράς. Οί παιδαγωγοΐ πού. Ιχουν
  ώς πρώτον σταθμόν είς τάς μεθό·
  δούς των την ψυχολογίαν, άς άνα·
  τρέξουν άμέσιος είς τό έπιχείρημα
  αϋτό. Είνε ϊσως τό άποτελεσματι
  κώτερον διά νά περιορισθοθν αί
  άντιρρήσεις διά την μπλούζαν.
  ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ
  Ό τόπος τής θεάς εργασίας
  Η ΠΕΔΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
  ΚΑΙ ΤΑ ΟΔΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ
  Είκόνα άπεράντου στρατο
  πέδου εργασίας πσρουσιάζει
  πάλι την εποχήν αυτήν ό κά
  μπος τής Μεσσαράς. 'Απ' την
  αύγή, δταν άκόμη κροκάτες
  γάζες άπλώνονται στίς κορυ
  φές, Μως τό δεΐλι πού πυρ
  πολοθνται οί πλαγιές καί χρυ
  σΐζουν οί κάμποι, οί Μεσσα
  ρίτσι, άτέλειωτος στρατός δή-
  μιουργίας, σκυμμένοι είς τούς
  άγρούς των άναμοχλεύουν
  καί γονιμοποιθΰν την γήν
  διά ν' άποσπάσουν μεθαύρι¬
  ον πλουσίους τούς καρπούς
  άπό τα σπλάγχνα της. Τούς
  άντικρύσαμε πάλιν. Καί αί-
  σθανθήκαμε τόν έργώδή παλ
  μόν των. Καί έζήσαμεν τίς
  λαχτάρες καί τοΰς καημούς
  των. Καί έθαυμάσσμεν τόν
  μόχθον των.
  Μόλις ετελείωσαν την συγ
  κομιδήν των δημητριακών καί
  των άμπελουργικών. Καί ήρ¬
  χισαν άμέσως τό έληομάζεμα,
  τό καθάρισμα των «καλουργι
  ών» τό «διβόλισμα» διά
  των φθινοπωρινών όργωμά-
  των, πού τόσο ύπεβοήθησαν
  οί τελευταΐες βροχές, την μετα
  φορά τής κόπρου γιά την λ(-
  πανσι των έληών καί των
  άμπελιών. Καί έτοιμάζονται
  πυρετωδώς, μόλις άστράψΓ)
  καί βροντήξη καί άρχΐσουν οί
  βροχές, ν' άρχίσουν καί αύτοι
  τή σπορά καί τό δργωμσ. Ή
  έργασία έχει γΐνει γι' αύτούς
  θεότης είς την λατρείαν τής
  οποίας έ'χουν άφιερωθή. Καί
  έχοον βοηθό καΐ παραστάτη,
  τό πρακτορείον τής Άγροτρα
  πέζης, των Μοιρών, ποΰ τούς
  παρέχει δάνεια καί λιπά,σματα
  καϊ άλλας ευκολίας καί ένι-
  σχύσεις. Άλλ' είς την τελευ
  ταΐαν των προσπάθειαν έτο·
  νώθησαν καί άπό την βεβαιότη
  τα ΰτι συντόμως θά έκτελε-
  σθοϋν τα παραγωγικά έργα,
  πού θά τούς δώσουν νέας
  γονΐμους έκτάσεις πρός καλ¬
  λιέργειαν καί θά τούς άπαλ-
  λάξουν άπό την μάστιγα τής
  έλονοσίας, τόν μεγαλύτερον
  καί τρομερώτερον εχθρόν των.
  Ή Μεσσορά τοθ άλλοτε, ή
  καθυστερημένη, ή όπισθοδρο-
  μική, ή άγνοημένη, δέν ύπσρ-
  χει πλέον. Σήμερον, άπό ιήν
  Γρηγοριά, άπό τίς ύπώρειες
  τοΟ Κέδρου, ώς τόν Σκοινιά,
  τα κράσπεδα τής ΔΙκτης καί
  άπό τίς κορυφές τής Άγίας
  Βσρβάρας ώς τόν Κόφινσ,
  άπλώνεται μιά νέα Μεοσσρδ:
  Ό κάμπος τής δημιουργικής
  εργασίας καί τής προόδου. Αί
  τρείς επαρχίαι της, ή Πυργι-
  ώτισσσ, ιό Καινούργιο καί τό
  Μονοφάτσι, έ'χουν νά παρου-
  σιάσουν άληθινά θαύματα είς
  δλους τούς τομεΐς των άνθρω
  πίνων έκδηλώσεων. Καί άσφα
  λώς θ' άποβοθν τα πλουσιώ
  τερα διαμερίσματα τής Κρή¬
  της, δταν έκτελεσθοθν τα πά
  ραγωγικά έργα καί όλοκλη-
  ρωθή τό συγκοινωνιακόν δί¬
  κτυον. Διότι, είνε άνάγκη νά
  λεχθή καΐ πάλιν, ή Μεσσαρδ
  σ'ερεΐται δυστυχώς συγκοινω-
  νιών. Καί Ιδίως τό Μονοφάτσι.
  Ώς πρός αύτό, μένει άνάγλυ-
  φος ή σφραγΐδα τοθ κσκοΰ πά
  ρελθόντος. Μεγάλα καί πλου-
  σ.ώτατα διαμερίσματα στε-
  ροΰνται συγκοινωνιών. "Η έ'¬
  χουν συγκοινωνίαν μόνον τούς
  θερινούς μήνας καΐ τότε πάλιν
  δχιτατκτικά,διότι τα αύτοκΐνητα
  διέρχονται άπό χωράφια καΐ
  ποτάμια άγεφύρωτα, κατα-
  στρέφονται, χαλοθν καΐ πολ-
  λ|ε φορές μένουν μεσόστρατα.
  Ή όδός Άρκαλοχωρίου—Σκοι
  νιά — ΜεσοχωριοΟ —Πύργου
  δέν έ'γινεν άκόμη. Ή έθνική
  όδός Χάρακα—Σταβιών—Πλα
  τάνου—Φαιστοϋ, δέν έπροχώ
  ρησε πέραν άπό τόν Χάρακα.
  Ή έπαρχιακή όδός Άγίου
  Θωμά— Άκρίων — Σταβιών,
  δέν κατεσκευάσθη καθώς καί
  ή όδός Άγ.Δέκα—Βαγιωνιάς.
  Χρονίζει έπΐσης ή κατασκευή
  τής όδοϋ Λέντα. Ή έπαρχια-
  κή ό5ός Μοιρών—Πετροκεφα-
  λίου—Σίββας ■*■·*ΠιτσιδΙων —
  Ματάλλων καδίσταται άδιά
  βατος τόν χειμώνα διότι εί¬
  ναι άσκυρόστρωτος. Ή όδός
  ΖαροΟ—Βροντησίου— Βορριζΐ-
  ων—Άνω Μέρους Άμαρίου,
  εϊχε λησμονηθή εντελώς κα¬
  τά τό παρελθόν. Καί μένει
  έπίσης έκκρεμής ή υπόθεσις
  τής τΐροεκτάσεως τής όδοϋ
  Τυμπακΐου διά Κοκκίνου Πυρ
  γου είς Αγίαν Γαλήνην, Μέ-
  λαμπες, ώστε νά έπικοινωνή
  σουν άμαξιτώς οί δύο νομο!,
  Ηρακλείου καΐ Ρεθύμνης έκ
  νότου.
  Διά νά είμεθα δμως δίκαι-
  οι καΐ διά νά εύρισκώμεθα έν-
  τδς τής πραγματικότητος ο¬
  φείλομεν νά ομολογήσωμεν δ-
  τι την ευθύνην δι' αυτήν την
  κατάστασιν την εχει αποκλει¬
  στικώς τό, παρελθόν. Ή σημε·
  ρινή κυβέρνησις κάμνει δ,τι εί
  νέ άνθρωπίνως δυνατόν διά
  την λύσιν τοΰ ουγκοινωνια-
  κοϋ τροβλήματος καί τής Μεσ
  σαράς, δπως καί δλης τής
  χώρας. Καί περιέλαβε ν δλα
  τα όδικά της έργα είς τό πεν-
  ταετές συγκοινωνιακόν πρό-
  γραμμσ, τό οποίον θά εκτε¬
  λεσθή όπωσδήποτε. Πρέπει έ
  πομένως νά πιστεύωμεν δτι
  έντός τής πενταετίας σύτΓ]ς,
  ή Μεσσσρά θά έχη πλήρες,
  καθ' δλα άρτιον, σύγχρονον ό
  δικόν δίκτυον. Καί έν τώ με¬
  ταξύ ύπάρχει ελπίς νά ρυθ
  μιοθή καί τό ζήτημα τής δη-
  μιουργΐας λιμένος είτε είς
  Κόκκινον Πύργον ή Μάταλ-
  λα είτε είς Καλούς Λιμένος
  ή τόν Λέντα. Τότε δέ ή Μεσ·
  σσρά θά αποδώση τόν ανε¬
  ξάντλητον πλούτον της καί θά
  καταστή ττραγματικα ό τό¬
  πος τής θεϊκής εύλογΐας καί
  τής ανθρωπίνης χσρας καΐ εΰ
  τυχίας.
  Αί είσφοραί.
  ΣυνεχΙζονται πάντοτε μέ
  αυθόρμητον δσον καί συγκινη¬
  τικόν ενθουσιασμόν αί είσφο
  ραί υπέρ τής άεροτιορίας. Τα
  σπουδαιότερον δέ είνε δτι είς
  τόν έρανον λαμβάνουν ήδη
  μέρος καί οί όμογενεΐς τοθ έ-
  ξωτερικοϋ. Άπά δλας τάς
  χώρας τής γής, άπό δλα τα
  γεωγραφικά πλατή καί μήκη
  οπου, αίώνιοι'Οδυσσεΐς, οί "Ελ
  ληνες άναζητοθντες τύχην, ε-
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ
  ΛΟΥΛΟΥΔΙΣΜΑΤΑ
  Άμείλικτο, σάν θάνατος,
  τό φθινόπωρο, παρ' δλον τόν
  άγώνα τοθ καλοκαιριοΰ νά
  μή παραχωρήσΓ| τή θέσι τού.
  ΖΞ>εσκίζει τα πράσινα βελοϋδα
  πού εΤχε φ&ρέσει ή γή κι' ά
  πογυμνώνει τή φύσι πού ψυ
  χορραγεΐ κι' άργοπεθαίνει.
  Πένθιμα γκρΐζα πέπλα άπλώ
  νει στίς κορφές. Κι' έξαπο
  λύει τίς ριπές τοθ άνέμου γιά
  νά παρασύρουν τα φύλλα πού
  κιτρινιασμένα πέφτουν άπ' τα
  δένδρα. ΠαντοΟ άπλώνεται
  τώρα ή έρημιά καΐ οί πένθι
  μοί τόνοι ώντικαταστήσαν τίς
  χαρούμενες νότες. 'Εκεΐ πού
  άκούονταν πρίν γλυκόλαλοι
  οί κελαϊδισμοί των άηδονιών,
  τώρα ήχοϋν κρωγμοί Τής κά
  ριας.Σέ λίγο θ'άκουσθοΰν καί
  οί στριγγές φωνές των γερα
  νών ποΰ θαρθοθν νά πάρουν
  τα χελιδόνια. ΠένΘιμη σιωπή.
  θ' ακολουθήση τό χαρούμενο
  τραγοθδι. Όλόγυμνη ή φύσις
  θά παραδοθή στά μαστιγώμα-
  τα τής βροχής καί τοθ χιονιά,
  ώς δτου έ'λθει ή ώρα νά ντυ-
  θή καί πάλι τα βελοϋδα καί
  τα έμπριμέ της καί νά στολι-
  σθή μέ άνθη πολύχρωμα καί
  ζωηρά. Κι' δμως σ' αυτή την
  ώρα πού δλαάργοπεθαίνουν,ύ
  ψώνεται έναςχαρούμενοςτόνος
  ζωής, μοναδική ύτιόσχεσι έλ-
  πΐδος καί χαράς: Τα χρυσάν-
  θεμα κι' οί ντάλιες. Τα εϊδα-
  τε πάλι εφέτος, τίς μέρες αύ·
  τές, πώς σκάζουν στά παρτέ-
  ρια καί στούς κήηους; Θά
  είνε αδύνατον νά τ' άντικρύ
  σετε καί νά μή γεννηθί) μέσα
  σας τό αΐσθημσ τής αΐσιοδο
  ξίας καί τής προσδοκίας. Μοί
  άζουν μ' όλόξανθα σγουρά
  κουκλΐστικα κεφάλια χαρούμε
  νων κοριτσιών, δλο ύποσχέ
  σεις καί έλπΐδες.
  Ας σκούζη δσο θέλει ό
  φθινοπωρινός βορρτιάς. Κι' άς
  γρυλλίζει γύρω ό θάνατος. Είς
  πεΐσμα, αύτά ύψώνουν τίς λε·
  πτές κορμοστασιές των κι' ά-
  φήνουν ν' άνεμίζωνται τα
  σγουρά κεφάλια των. Άποτε-
  λοϋν την πιό χσρούμενη πινε-
  λιά μέσα στό μελαγχολικό
  τελάρο τής ρημαγμένης φΰσε
  ως. Καί είναι τόσο συμπαθητι
  κά, τόσο άξιαγάπητα, μέ την
  ώραία έμφάνισι καί τό λεπτό
  άρωμά των. Άποτελοθν τό
  μόνο φθινοπωρινό λουλούδι-
  σμα σχεδόν. Άλλ' είναι άρ-
  κετό τό λουλούδισμα αύτό νά
  μας έμπνεύση την πΐστι καί
  την αίσιοδοξΐα. Είναι, άρκετό
  νά κάμη νά λουλουδΐση ξανά
  καί στίς θλιμμένες μας ψυχές
  ή χαρά καί νά φουντώση πά
  λιν ή άγάπη πού τόσο λαχτα
  ροθμε καί ποΰ δίδει άξία καί
  νόημα σιή ζωή. Καί είναι ώ-
  ραΐο, την ώρα πού δλα άργο
  πεθαίνουν γύρω σου νά αίσθά
  νεσαι έντός σου δτι άναγεν
  νιέσαι. Καί είναι ύπερτάτη
  εύτυχίπτ, δταν μαύρη ή κατα-
  χνιά άπλώνεται παντοθ, ν ά
  νοίγεται μπροστά σου φωτει-
  νός ό δρόμος τής χσράς.
  Τό φθινοπωρινό λουλούδισμα
  των. χρυσανθέμων μδς άνοΐγει
  αύτό τό δρόμο καί μάς δίδει
  αυτή την ωραίαν ύπόσχεσι.
  Καί μποροθμε νά έμπνευοθοϋ
  με, νά παραδειγματισθοϋμε ν'
  άντλήσουμε θάρρος καΐ νά ξα
  νάβρωμε τούς εαυτούς μας.
  Μ.—
  χούν προοδεύσει, άποστέλλον-
  ται είς τόν κ. Πρωθυπουργόν
  έμβάσματα πρός ενίσχυσιν τής
  πολεμικής άεροπορΐας. Απο¬
  τελεί καϊ τουτο μίαν απόδει¬
  ξιν τοθ φλογεροθ πατριωτισμοΰ
  άπό τόν οποίον διακαίονται
  οί Έλ*ληνες δπου κοί άν εύρί
  σκωνται. Είνε δμως δίκαιον
  καΐ ορθόν ν' άναγνωρΐσωμεν,
  δτι τόν πατριωτισμόν αυτόν
  άνεζωπύρωσε καί έτόνωσεν
  ή σημερινή κυβέρνησις. Καί
  είνε τουτο πρός τιμήν της.
  Τηλέφωνον.
  Τά Γιοφυράκια άποτελοθν
  συνοικισμόν κατοικούμενον
  μονίμως άπό τριάκοντα οικο¬
  γενείας. Άποτελοθν δμως συγ
  χρόνως μίαν άπό τάς πλουσι
  ωΐέρας καί γονιμωτέρας άγρο
  τικάς περιφερείας 'τοθ νοιαοΟ
  μας μέ μεγάλας καί έκλεκτάς
  καλλιεργείας. Ώς έκ τούτου
  δέ είς τόν συνοικισμόν αυτόν
  έκτός των μονίμων κατοίκω"
  ευρίσκονται καθημερινώς καθ'
  δλον τό έτος καί πλεΐστοι ξέ-
  νοι έργατικοί, των οποίων ό
  άριθμός ύπερβαίνει πολλάκις
  τούς τριακοσίους. Ζητοθν λοι
  πόν οί κάτοικοι τοό συνοικι-
  σμοϋ καί οί έχοντες περιουσί¬
  ας είς την περιφέρειαν αυτήν
  νά γίνη εγκατάστασις τηλε-
  φώνου διά την έξυπηοέτησίν
  των. 'Η δαπάνη θά είνε έλαχί
  στη, άφοϋ ή γραμμή διέρχε-
  τσι έξ αποστάσεως 100 μέ·
  τρών εξω τού συνοικισμοΰ καΐ
  δι' αύτό ελπίζομεν βασίμως δ
  τι ήέγκατάστασις θά γίνη. συν
  τόμως.
  Τά λιμενικά.
  Ή ύπεύθυνος ανακοίνωσις
  τής Λι+ΐ£νικί}ς 'Επιτροπής δτι
  μέχρι τοϋ έπομένου θέρους
  θά έχουν κατασκευασθή δλα
  τά κρηπιδώματα διά τό πλεύ-
  ρισμα των μεταφερόντων είς
  Αλεξάνδρειαν σταφυλάς ά-
  τμοπλοίων καθώς καί αποθή¬
  και διά την συσκευασίαν τοθ
  προϊόντος, ηκούσθη μέ χαράν
  καί ικανοποίησιν. Τά κρηπιδώ
  ματα θά δώσουν νέαν ζωήν
  καί νέαν κίνησιν είς τόν λιμέ¬
  να μας. "Επί πλέον δέ θά δώ
  σουν καί νέαν δψιν είς την
  πόλιν καί ειδικώτερον είς την
  προκυμαίαν πού θά έμφανίζε
  ται πλέον πολιτισμένη είς τά
  όμματα των ξένων. Άς εύχη-
  θώμεν μόνον δπως τά λιμενι¬
  κά έ"ργα όλοκληρωθοθν τό τα
  χύτερον.
  Αύο οίκήματα.
  Άπό ημερών επανελήφθη-
  σαν καί συνεχίζονται αί έργα
  σίαι πρός αποπεράτωσιν τοθ
  δικαστικοθ μεγάρου τής πόλε¬
  ώς μας. "Ελπίζομεν λοιπόν δ¬
  τι ταχέως ή Δικαιοσύνη θά
  στεγασθή μέ άνεσιν καί αξιο¬
  πρέπειαν ανάλογον πρός τό
  κθρος καΐ τόν σεβασμόν ποΰ
  πρέπει νά εμπνέη είς τόν λα¬
  όν. Ελπίζομεν άκόμη δτι έκ
  παραλλήλου θά έπισπευσθοϋν
  καϊ αί εργασίαι αποπερατώ¬
  σεως των φυλακών Ν. Άλικαρ
  νασσοΟ ώστε ν' απαλλαγή ή
  πόλις άπό τό αΐσχος των λε¬
  γομένων Κάτω Φυλσκών καί
  νά άποκτήσωμεν έξανθρωπι-
  σμένας φυλακάς. Τό ενδιαφέ¬
  ρον τοθ σημερινοΰ κράτους
  διά την Δικαιοσύνην καί τάς
  φυλακάς δικαιολογεΐ έξ ολο¬
  κλήρου τάς ελπίδας μσς αύ¬
  τάς.
  Ή όδός Θραψανού.
  Ό θραψανός αποτελεί κω-
  μόπολινμεγάλην, φιλοπρόοδον,
  αξίαν κάθε συμπαθείας καί
  (διαιτέρου ένδιαφέροντος. Δέν
  εχει δμως τακτικήν συγ
  κοινωνίαν διότι ό δρόμος
  δέν έχει όλοκληρωθή άκόμη
  καΐ αΰτό παρεμποδίζει την
  περαιτέρω εξέλιξιν καί πρόο¬
  δον τού. Πιστεύομεν λοιπόν
  δτι πρίν έλθη καί συστηματο
  ποιηθή ό χειμών θά άποπερα
  τωθή έξ ολοκλήρου ή όδός αυ¬
  τή καί θά ρυθμισθή τό ζήτη
  μα τής δι' αύτοκινήτου συγ-
  κοινωνίας κατά τρόπον μόνι¬
  μον, άσφαλή καί οριστικόν.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ,— Σήμερον: »Ψυ
  χές στήν θάλασσα» μέ τόν Γκάρ
  ρυ Κοΰπερ.
  Την πρ. έβδομάδα «Μποέμ» μέ την
  Μάρθκ "εγκερθ, τόν Ζάν Κεπού-
  ρα καΐτόν Πάουλ Κέμπ.
  ΜΙΝΩΑ,— Σήμερον τό φίλμ
  θρύλος «Υπό την τιορφύραν» μέ
  την "Αννα Μπέλλα καΐ Κόνρατ
  Φάίτ.
  Την Δευτέρα τό μουσικό θαΰμα
  «Άγάτΐη στή Χαβάη».
  Προΐστάμενος Τυπογραφέίου
  "Ιωάννης Γ. Άσττραδάκης
  Ο^ροςείς την χώραν
  των Χρυσαν&έμων.
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  83ον
  Φέλτζ, σκεπτικάς, περπα-
  μέ μικρά βήματα. Είχε
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Έξαρτήματα καΐ λεπτομέρειες
  τής τουαλέττας σας.
  Ό
  τοθσε μέ μικρά βήματα. Είχε ' Ή κομψή κυοία, ή κυρία πού ώμο κα1 στό έπανω μέρος το0
  διανύσει τα δύο τρίτ» τής Μότο— ζευΡε' να ντϋ.θϊ1> δίδει πάντοτε ν(Ονος. Πολλά μανίκια ραγκλάν
  ΠθΟ ήθελε να πάη Ιχήν πόρτα τής τουαλέττας της Τα έξαρτή- χοΰΓδλό^ήράμανίκια άπό γου
  του ^ μαγαζιοθ ενός σχαλιστοθ ματα αυτά παρουσιάίουν έξαιρε-
  ταρταρούγας, άναγκάσθηκε νά Τ'Κη ποιι<ιλία είς την νέα χειμερι- κάμη χόπο σέ Εξη "Αγγλους ναύ-, ^'^',οώρα, πού θά η τες. οί όποΐοι, άργά, σοβαρά, δ Ι'νας κατόπιν τοθ ίλλου, Ιμπαι- νχν στό στενό μαγαζάκι γιά νά άγοράσουν, χωρίς αμφιβολίαν, ά ό α θέ ί γρ, προτι- μηθτ] γιά φορέματο καί έιτανωφδ· ρια. είνε τα γαλόνια, τα μοτιφ άθώ 1 ^ εΤνε έπ(σης της ίζ ι | ΣΗΜΕΡΟΝ ; • Ή μεγαλύτερη ναυτι- Ι Γ κή περιπέτεια πού πά- Ι Ι ρουσίασε μέχρι σήμερον ; ■ ό κινηματογράφος. · ΙτΉΕΣ ΣΤΗ! ΘΑΛΑΣΣΑ ■ · · ■ Μέ τόν ■ : γκαρυ κουπερ : : *αι τίιν ; ! ΦΡΑΝ2Ι2 ΝΤΗ ; γρ χρ μφβ , Τό μσΧελασέ εΤνε έπ(σης της πό τα ίκτεθειμένα περίεργα μπι μόδας καί σχηυατίζει μοτιφ τα μπελό, —βάρκες γιαπωνέζικες, ή όποΐα γαρνίρουν τα επανωφόρια ,κουρούμα λδ Ό Κα)τά φορέματα τής ημέρας •Φέλτ έκυ θρωπους, θ μελανοδοχεΐα. εν αυτους τους άν-Ισι βά%^ έφέ δλους μεγαλόσωμους,' ται σέ στενές ό δ έ ι ή γρρ φ Ό Κα)Λτά φορέματα τής ημέρας Την μεγαλυτέρα δμως τΐροτίμη %^ ^ ή ^ούνα. Κόβε- ή πλατ«=ιές λωρί ά ί ά ρς, ς μγμς ή ς ρ ξανθούς καί ρόδινους, οί όποΐοι, δες, σέ μοτιφ μικρά καί μεγάλα, άνάμεσα στό γιαπωνέζικο πλή Λ ,δποϊες άτιλικάρονται έιτάνω θος εκαναν την εντυπωσι εςωτι κων όντων, ομοίαν μέ την ΐντύ πωσι πού θά Ι'καναν ϊξ Γιαπω- ■ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΧΗ ΕΒΔΟΜΑ- ■ ■ ΔΑ Το μρυσικό θαΰμα: Νέ τοϋς ΙΜΑΡΒΑΕΓΚΕΡΐί ϊΖΑΝ ΙΕΟΟΥΡΑ! Ι Πάουλ Κέμπ : ■ ■ : Τέο Λίνγκεν. : ■ ■ (■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ ■ ■■■■■■■■«■■■■■■■•■εί»· ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΛΙΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Καθιστώμεν γνωστόν δτι πρός ευκολίαν των γεωργών των προμηθευομένων Λιπά- σματα μέσω Άγροτικής Τρα¬ πέζης, ένεργοθμεν άπό τούδε καί λαμβάνομεν ημείς τάς βγ- κρΐσεις έκ μέρους τής Τραπέ¬ ζης, ώστε οί γεωργοί νά έ'ρ· χωνται κατ' ευθείαν είς τα γρσφεϊα μας νά ύπογράφουν καί,,πσραλαμβάνουν τα Λιπά σματά των, χωρίς νά χρειά- ζωνται άλλην διατύπωσιν έκ μέρους τής Τραπέζης. Διά τοό τρόπου τούτου θά δύνανται οί γεωργοί νά έξυπη ρετηθοθν άμέσως καί άνευ κα θυστερήσεως τινός. Έκαστος γεωργός πσρακα- λεΐται νά αναμένη την είδο- ποΐησίν μας, την όποιαν θά άποστεΐλωμεν έντός ολίγων ημερών ταχυδρομικώς είς £να έκαστον γεωργόν ιδιαιτέρως, καΐ νά έρχεται κατόπιν νά πά ραλαμβάνη τα Λιπάσματά τού. Διά τα χωρία τα εύρισκόμε να πλησίον τοθ Αρκαλοχωρι· ου, παρέχεται ή εύχέρεια είς τούς γεωργούς νά έλθουν είς ί Αρκαλοχωρι νά τούς χορηγή σωμεν τα Λιπάσματά χωρίς' νά είναι άνάγκη νά έλθουν είς Ηράκλειον. ) Αί χορηγήσεις είς Αρκαλο¬ χωρι θά γίνουν επί τέσσαρα Σάββατα, την 22. 29, Όκτω βρίου, 5.καί 12 Νοεμβριού. Έπίσης είς Κρουσώνα καί τα πέριξ χωρία αί χορηγήσεις ! θά γίνουν επιτοπίως την 27 ; καί 28 Νοεμβριού, δι' ύπαλλή- ! λων μας οΐτινες θά μετσβοθν | είς Κρουσώνα πρός τόν σκο- ; πάν αυτόν. ! Οεοο. Κουφάκης χά. Σία ; ΈνοΐΜΐάξθντβιι δωμάτιαδιά μα- · θητάς είς κεντρικήν κατοικίαν. ! Πληροφορίαι τταρ' ημίν. ξ νέζοι ναθται στήν Ρέτζεντ σςρήτ. Καί ό Φέλτζ θυμήθηκε πώς μόλις πρό όλίγης ώρας είχεν έγκατα- λείψει τό «Τσεούλτ» γιά νά μή γυρίση καί τόσο γρήγορα, καί πώς βρισκόταν στήν Ναγκασάκη χωρίς νά έχη δειπνήση. —Άλήθεια, — είπε δυνατά,— θά έπρεπεν ώς τόσο νά δργανώσω αυτή τή φύγη καΐ νά σουπάρω καί νά κοιμηθώ... Έκύτταξε πρός την διεύθυνσι των κοντινών δρομίσκων πού έ- σκαρφάλωναν στίς πλαγιές τοθ βουνοθ. Έκεΐ επάνω, ήχ,αν τό προάστειο Ντιού-Ντζέν-ΤζΙ καί τό φιλόξενο σπίτί μέ τα τρία μώο* φανάρια, μέ τό καπνιστήριό τού, τό ντυμένο μέ κίτρινο μεταξωτό καί την ώραία μυρουδιά τοθ 6- πίου. Ό Φέλτζ θυμήθηκε την Σν- δική παροιμία, την γνωστή άπ' άκρου είς άκρον τής Άσίας: «"Ο ποίος καπνίζει δπιον, έλευθερώνε ται άπό την πεΐνα, τόν φόβο καί τόν ΰπνο». Άλλά άμέσως εκίνησε τό κεφάλΐ: —"Αν πάω νά κτυπήσω την πόρτα τοθ Τσεού Πέ—ϊ, θά περά σω έκεΐ όλόκληρη την νύκτα καί την αύγή, ο£ πίπες θά μέ Ιχουν παρηγορήση τόσο καλά, ώστε ή ζωή θά μου ,φαίνεται ρόδινη καί θά ξαναγυρίση) στό κλουβί μου, μέ την διάθεσι νά τα δέχωμαι 2- λα καί νά τα έπιδοκιμάζω δλα. "Οχι! δχι αύτό!... Έκαμε μεταβάλη καί έκύτταζε τόν γεματο κίνησι δρόμο: —Νά σουπάρω, νά κοιμηθώ, πολύ ευκολο: τα ξενοδοχεΐα δέν λείπου>. Δέν έχω δμως άποσκευές
  καί βέν ν σκέπτομαι νά στείλω
  στό γιώτ νά ζητήσω κανένα νυ·
  κτικό. . Θά μοθ χρειαζόταν έ'να
  πανδοχεϊο έξοχικό καί καθαρού-
  τσικο, μέ ύπηρέτριες — πλύστρες
  καί ^ίον(> γιά τούς ταξιδιώτες.
  Αύτό μπορεϊ νά τό βρΐ κανείς.
  (συνεχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  Σήμερον τό
  ΥΠΟ
  φίλμ θρΰλος:
  ΤΗΝ
  ΠΟΡΦΥΡΑΝ
  Πρωταγωνΐστοθν: Οί δημι-
  ουργοί των μβγάλων ρόλων
  Άνναμπέλα, Κόνρατ Φάϊτ.
  ^Ένα άριστουργηματικό αί-
  ματοβαμένο είδύλλιο γεμόίτο
  ρωμαντισμό, αύταπάρνησι, έ·
  ρωτες, ξιφομαχ£ες καί ήρωϊ
  σμούς. Αίσθηματικώτερο τοθ
  «ΡωμαΙος καί Ίουλιέττα» δι>
  νατώτερο τοθ «Καπιτάν
  Μπλοόντ».
  ' Δευτέρα: Τό μουσικό θαθμαι
  ΐ ΑΓΑΠΗ ΣΤΗ ΧΑΒΑΙ
  * Σημείωσις: Αιυτίρα—ΐετάρ·
  • τη—Πέμπτη—Σάββατο— Κυ-
  " ριαχή ωρα 6 1)2άπογευματινή.
  ■ ΙΙΙΙΙΙΙ.ΙΙε,ΗΙΙΙΜΙΐί
  στίς τιιό έιτΐσημες τουαλέττες ή
  μαντώ.
  Οί τσέπες δέν είνε ττεριζήτητες
  γιά τόν πρακτικό τους μόνο σκο-
  πό. άλλά χρησιμοττοιοθνται καί
  (!ίκ στολισμός των ένδυμάτων
  'Επανέρχονται θριαμβευτικά στή
  μόδα τώ μανσόν σ' δλα τα σχή·
  μαιτα καί δλα τα μεγέθη.
  Τα μανίκια παρουσιάζουν έπί¬
  σης μεγάλη ποικιλία σέ κούπ καί
  σχέδια. Γενικώς θά ττροτιμηθοθν
  τα μανίκια κιμονό μέ ραφή στόν
  ν ο.
  Οί φοϋστες είνε ϊσιες καί δχ
  τόσο κοντές δσο ήσαν τό περα
  τό ς ή ρ
  σαένο καλοκαΐρι. Έπίσης θά φο
  ρεθοϋν οί φοϋστες άνφόρμ, καθώι
  καί οί φοθστες ττλισέ, δταν τό ΰ
  φασμα τοΰ φορέματος είνε μαλα
  κώτερο καί λεπτότερο.
  Γά κουαπιά είνε, φυσικά, πολι
  τής μόδας. Τα πιό αοντέρνα εΐν
  πολυ μεγάλα, λιγάκι φομσκωτα.
  χρυσα, αργυρδ ή σκεπασμένα μ'
  τό ϋφασμα τοΰ ένδύματος. Έπίση
  τής μόδας εΐνβ τα σκαλισμένα
  κουμττιά, καθώς καί τα κουμπια
  άπό στράς πού μοιάζουν μδλλο
  μέ κοσμήματα.
  Στά έπανοφόρια τοΰ χεψωνος
  μενάλα κουμπιά, σκεπασμένα μέ
  γούνα καί μανσόν άσορτί
  Οί γιακάδες των έττανωφοριώ
  τής μόδας είνε σέ σχήμα «άντο
  νουάρ» άπό την ίδια γούνα. Γιά
  τα κομψότερα άπογευματινά έπα
  νωφόρια, καθώς καί γιά τα βοα
  δυνά προορίζονται οί εξής γοθ
  νες: ρενάρ, έρμίν, σενσιλά κα
  σκόνξ.
  π Ντιστεγκέ
  ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΑΙ
  Αμερικανικαι ΡΕ ΜΙ ΝΟΤΟΝ
  Γερμανικαί ΤΟΡΒΕΤΟ
  Αί τελειότεραι, στερεώτεραι μάρκαι.
  ΕΥΑΓ. ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ
  >■■■«»!»■»*»■■■■■■■·**
  ■•■■ΒΒΒ
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  ς
  «ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλεφ. 551.
  Λ
  Τό χρυσοχοεΐον
  Ανδρ. Βλάσση
  Νέον
  Σάς ττροσφέρει χά πειδ μοντέρνα
  κοσμήματα έκ ΠΛΑΤΙΝΗΣ καί ΧΡΥΣΟΥ
  αρίστης τέχνης καί ήγγυημένης εργα¬
  σίας.
  Τμήμα ωρολόγιον
  Τα κομψότερα ωρολόγια γνήσΐα ΕΛΒΕΤΙΚΑ
  είς ολες τίς μάρκες τσέπης καΐ χειρός, άνδρικά
  καί γυναικεΐα, μέ δωρεάν παρακολούθησιν υπό
  είδικοΰ τεχνιτού τού καταστήματος.
  Τμήμα εκκλησιαστικήν ·
  Όλα έν γένει τα έκκλησιαστικά ειδή, "ΑΡ-
  ΓΥΡΑ καί ΕΠΑΡΓΥΡΑ, ήγγυπμένα άπό πάσης
  απόψεως καί κατά πολύ ευθηνοτερα των Αθηνών.
  Αί τιμαί μας είνε αί λογικώτερος.
  'Αγοράζομεν παλαιά κοσμήματα είς τάς καλυ-
  τέρας τιμάς.
  ί< ΒΒΜ ■Β«ΒΒΒΗΒΒ Καστανιές 'Αγίου 'Όρους Πάσσαλοι "Εφθασαν είς τό κατάστημα; ΙΩΑΝ. θ. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ Μήκος 2 1)2, 2.70, 3-3.60. 4-4.60 είς δλας τάς διαστάσεις. ■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ ΑΡΤΙ 'Ασύγκριτβς ήγγυημένες Γβνικος Άντιπροσωπος: ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΝ ■■■•■■■■■■■Β··ΒΒΒΒ«·ΒΒΒΒ«ΒΒΒ·ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΝει·ΐε]«·Μ 'Από το» θρόνον είς την λαιμητόμον.1 ΚΟΙΜΩΠΙΚΗ ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ ΒΑΣΙΛΙΣΣΑ -- 538ον Ό δυστυχισμένος Φέρσβν, άνεσηκώθη μέ τή κρυσή του στολή κουρέλι, μέ τί» πρόσω- πο καταματωμένο, ξεσχισμέ νο, μέ κατακόκκινα τα μάτια του. Μόλις ώρθώθην τό πλή- θος άρχισε νά τόν φτύνη. κα¬ τά πρόσωπον. Καΐ ό άνθρω- πος έκεΐνος πού άλλην μίαν φοράν είς την ζωήν τού, την 20 Ίουνίου πάλιν έκι οδύνευσεάπό τόν δχλον, ήταν τώρα παί γνων είς τό μέαον των άλα λαζόντων. Τόν βρίζουν τόν φτύνουν, τόν κτυηοϋν, τόν ρα πίζουν, τοϋ ξεσχίζουν δ,τι ά- πέμεινεν άπό τή στολή του, καί δσοι δέν τόν φθάνουν τόν βρίζουν χυδαΛότατα καΐ τοϋ δεΐχνουν τίς γροθιές των. Πρός στιγμήν προσπαθεΐ νά αμυνθή μόνος του. Μόνος αύ τος εναντίον χιλιάδων πού έ χουν συγκεντρωθί). Καΐ κανείς δέν βρίσκεται νά τόν ύπερα σπΐσπ, κανείς .δέν τόν πλησι- άζει. Τί κάμνουν λοιπόν τόσοι έπΐσημοι; Ή κυβέρνησις δέν άνησυχεΐ πού έσταμάτησε ξαφνικά ή πομ πή καί ό κόσμος έ'χει μαζευθή έκεΐ έμπρός άπό τό φέρετρο, "Οχι, κανείς δέν άνησυχεΐ. Άργότερα θά δοθούν έξηγή σεις δτι δλοι ένόμιζαν πώς κάποιο άλογο έγλύστρησε καί εττεσε καί δτι,δλοι επερίμεναν νά ξεζευχθή, νά ζευχθή καί νά προχωρήση πάλιν ή κηδεία. Καΐ οί φωνές, οί άλαλαγμοί, οί βριοιές, οί πετριές; Κανείς λοιπόν δέν πήρε ε'ίδησι; Τα ΚΙΝΗΣΙΣ.- 'ΑφΙχθη έξ Άθη. νων ό συμπολίτης ΐατρός νευρολό- (Υος κ. Μανώλης Κωνιός, τμημα- , τ°ΦΧπς τοθ Δημοσίου ΨυχιατρεΙ ι ου Αθηνών. * 1 ΘΑΝΑΤΟ;.— Απέθανε καί έκη· δευθη χ9ές έν συρροϋ ττολλοΰ καΐ έκλεκτοΰ κόσμου χρηοτή οίκοδέσττοινα ή Μαρία Μ. Βασι λάκη. Τα τέκνα τής μεταστάσης καί λοιποΰς οίκεΐους αότής συλ λυπούμεθα θερμώς. <τί ίτ! /λ Γύρω στήν πόλι. Χθές τό πρωϊ τα σύννεφα εδη¬ μιούργησαν οποψίας διακοπής τοθ όψιμοκαλόκαιρου. —"Εμεσολαβοθσε βλέπετε καί τό φθινοπωρινόν έκεϊνο μελτέμι τό οποίον συνήθως προαναγγέλ.· λει τόν έρχομό τής βροχής. —Οί πρακτικοί καιροσκόποι έν τούτοις επέμενον δτι δέν πρόκει· ται άκόμη περί καιρικής μεταβο- λής. —Είς τα έγκαίνια τοθ ναοθ τής ^,ί___-τ-_. -ϊ-ε - - · · - - πλήθη τόν τόν τοΐχον. σπρώχ *>ουν πρός
  Έμπρος του βλέ-
  πει άνοιχτά την πόρτα τοθ σπι
  τιοΰ. Κσί όρμα είς τό έσωτερι
  κόν, άνεβαίνει έ'ως τό πρώτο
  πάτωμα. Μαινόμενον τό πλή-
  θος τόν άκολουθεΐ.
  Είς τό πρώτον πάτωμα δπου
  κατέφυγε τόν έπρόλαβαν, έπε-
  σαν επάνω τού, τόν έκτύπη-
  σαν πάλιν καί ή μανία των
  εΐχε θεριέψει. Τώρα πιά ό
  Φέρσεν, άνίκανος νά άμυνθϋ,
  άνυπεράπιστος, μή δυνάμενος
  κάν νά δραπετεύσΓ) παραδίδε
  ται στά χέρια των δημίων
  του. Τόν φτύνουν κστά πρό¬
  σωπον. Τοθ έτράβηξαν τό
  Άγίας Τριάδος
  Νικόλαον θ
  ό:
  είς τόν "Αγιον
  μανθάνομεν θά
  μετάσχουν καί Ηρακλειώται.
  —Καί άξίζει νά μετάσχουν, έκ-
  τος των έν Ήοακλεί(ρ Μεραμπελ-
  λιωτών, λαμβανομένης ύΐτ' όψιν
  τής σηαασίας τοθ ναοϋ τούτου
  διά την γείτονα πόλιν.
  —"Ητις συνεργάζεται είς πολ·
  λά ττεδία μέ την πόλιν μας καί α¬
  ποτελεί γενικώς ωραίαν είκόνα
  προόδου άνά τάς πόλεις τής Άνσ
  τολικής Κρήτης.
  —Οί φίλαθλοι κύκλοι σχολιά
  ζουν εύνοικώς την
  των ποδοσφαιρικών
  επανάληψιν
  άγώνων διά
  τό πρωτάθλημα ποδοσφΊΐρου.
  —Αυριον θά συναντηθώσιν ώς
  γνωστόν είς τό γήπεδον «Χάνδαξ»
  αίόμάδες «Ε.Γ.Ο.Η.»-«Όλυμπια.
  κου διαιτητεύοντος είδικοΰ ρέφεο
  τής Ε.Π.Σ.Η. Η ψ μ
  —Ό άνών έ'χει κάθε λόγον νά
  συγκεντρώνπ τό ενδιαφέρον καί
  προμηνύεται διά τόν λόγον τού·
  τον κοσμοσυγκέντρωσις είς τό γή.
  ιΐεδον '
  —Τα χειμερινά εϊδη έξακολου
  θουν νά μην ευρίσκουνάνοροστάς
  —Καί τουτο λόγω τού Λπίου
  καιρου και τής ελλείψεως άναν-
  κων είς τό κεφάλαιον τουτο των
  συμπολιτών.
  -Άλλ' έ'ως πότε θά ύπάρχτι ή
  έλλειψις αυτή; Ιδού τί τταρηγοόει
  ασφαλώς τούς διαθέτοντος καί έκ
  θέτοντας χειμερινά ειδή κατα-
  στηματάρχας.
  —Τα ύγειονομικά μέτρα άνά
  την πόλιν συνεχίζονται υπό των
  ειδικών όργάνων τοθ ύγειονομικοϋ
  κέντρου.
  — Καΐ είνε ασφαλώς τουτο πρός
  οφελος τής δημοσίας ύγεΐας ήτις
  άλλως τε καί αρκούντως έξυπη-
  ρετήθη σχετικώς την εποχήν τοΰ
  θέρους.
  —Δέν λ,είπουν οθτε αυτήν την
  εποχήν αί νόσοι αί όφειλόμεναι
  εις κακήν ί) πλημμελή τήρησιν τής
  καθαριότητος έντός των οίκιών
  πραγμα τό οποίον αποβλέπει νά
  *θ? ,δ^01 σΠ^εΡ°ν ή ύγειονο
  μική επίβλεψις.
  — Είς τοΰ Πουλακάκη συνεχ'ζε·
  ται ή προβολή τοθ άριστουργημα
  τικοϋφίλμ Ψυέ ή θάλ
  σπαθί καί ξ,απασαν τή ζώνη
  του. Ένα-ε'να τοθ τραβοθν ά-'ΤΟίι
  πό τό στήθος τα παράσημά
  του καί τα πετοϋν άπό τό πά
  ράθυρο πρός την πλατείαν.
  Κάθε παράσημο πού πέφτει
  άνάμεσα είς τό πλήθος προ
  καλεΐ άλαλαγμούς ένθουσια-
  ή ρβή άριστουργημα
  τικοϋφίλμ: «Ψυχές στή θάλασσα»
  — Είς την «Μινώαν» συνεχίζε·
  σμοΟ. Καί ό Φέρσεν άκουγε
  τό λαό νά όρύεται.·
  (συνεχίζεται)
  —Πλήοοφορούιΐεθα δτι ή δνίς
  Ρένα Κυριακού κατέρχεται είς
  τή" πόλιν μας λίαν προσεχώς
  δπως δώση συναυλίαν έν συμ
  πράξει μετά τοΰ Ώδείου μας.
  —Ή συμπολΐτις καλλιτέχνις
  ΠΑΡΟΡΑΜΑ
  Έν τω υπό χρονολ. 1 Σεπτεμ
  βρίου 1938 προγράμματί μου ά-
  ρ
  ναπλειστηριασμοθ κατά των
  λετών μου 1) Γεωργίου Μιχ.
  Νεονάκη ώς τελευταίου ύπερθε-
  ματιστοδ καί 2) Κωνσταντίνου
  Άντ. Σημαιάκη ώς όφειλέτου,
  κατοίκων Καμάρων Πυργιωτίσ¬
  σης, δημοσιευθέντι
  άριθμ. 4955 καΐ
  βί 938 ύλλ
  έν τώ 6π'
  ΐ. 4 Σεπτεμ
  εθ
  ρμ χ μ
  βρίου 1938 φύλλω τής ενταύθα
  εκδιδομένης εφημερίδος «Άνόρ
  έκ παραδρομής
  έ λέ
  μή ^ρ
  φη ώς ήμέρα τελέσεως τούτου ή
  23 Όκτωβρίου 1938 άντί τής
  πραγματικής 27 Νοεμβριού 1938
  καί κατά ^τοΰτο διθρθοθταί τό
  πρόγραμμα τουτο.
  Έν Ήρακλείφ τή 12 Όκτω
  ϊρίου 1938.
  Ό πληρεξούσιος δικηγίρος Χοθ
  πισπεύδοντος καΐ παραγγέλλον
  τος Μύρωνος Γιαννακάκη τιχχοί-
  κου Καμάρων.
  Μιχαήλ Άντ. Μανασσάχης
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΝ
  "Αρι'ί 196
  Ό Συνεταιρ-σμός Σταυροχωρί-,
  ου Σητείας έκθέτει είς πλειοδο¬
  σίαν — 70.000— οκάδας χαρουπί
  ών έξ άποθήκης τοθ Κουτσουρα
  περίπου, μέ δρους τα ή'μιαυ άμέ
  σως, υπόλοιπον καΐ παραλάβη
  έντός μηνός, καΐ μετά τόν μήνα
  ~ν δέν παραληφθή πληρωμή ένοι
  κίου —500— δραχ. μηνιαίως καί
  χαλοθνται οί βουλόμενοι δπως
  πλιιοδοτήσουν δι' ένσφραγίοτων
  προσφορών μέχρι τής 20ής Ό-
  μς καλλιτέχνις
  τής οποίας είνε γνωστή ή στα
  διοδρομΐα, έθριάμβευσεν είς τε
  λευταΐαν τουρνέ άνά την Εύρώ
  τιην κοί τα Βαλκάνια.
  —Τό Ηράκλειον θά την ζανα
  σπ είς έξαιρετικές δημιουρ
  γικές στιγμές διά τουτο δέ
  ώς είμεθα βεβαιοί ή πληροφορΐα
  είνε άξιοσημείωτος διά τό κοινόν
  μας.
  Ρίπορτϊρ
  —Ή «Πνευματική ζωή».
  "Εξεδόθη καΐ έκυκλοφόρησε μέ
  πλούτον υλης φιλολο>ικής καΐ
  γλωσσολογικής τό ύπ' άρ. 33 τεθ-
  χος τής «Πνευματικής Ζωτζν τοθ
  έκλεκτοΰ αυτού περιοδικοΰ τοϋ
  Διευθυντού τοϋ έν Αθήναις γρα
  φείου Πνευματικών ύπηρ'.σιών κ,
  Μελή Νικολαΐδη. 'Από τα περιεχά
  μενά σημειώνομεν: Γρηγ. Ξενο
  πούλου «Γό γλωσσικόν αίσθημα»,
  Άβρ. Παπάζογλου «Τό ελληνικόν
  βιβλίο στό έξωτερικό», Μ. Μικο-
  λαΐδη «ΤΙ μπορούμε νά κάνουμε»
  καΐ αλλα άξιανάννωστα.
  Κ. Μυλοποταμϊτης
  όφθαλμίατρος
  "Επί τριακονταετίαν απο¬
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  όφθαλμολογικά ασχολούμε-
  νος, δέχεται, τούς πάσχοντας
  τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ
  μιατρεϊον τού, κείμενον παρά
  τφ Καμαράκι πλησίον τής
  Πολυκλινικής Ηρακλείου.
  , χτωβρίου 1938"«τε άνοιχθήσΌνται ί,0ΥΓΐ€'
  αυται. ■
  ^ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Όδβς Άν. Μην*
  Νέαι άφΐξεις καί νέαι πα-
  ραλαβαί ΰφασμάτων τής έ-
  Ό Πρόίδρος
  Νικ. Α. Άναγνωστάκοί
  Γυαλίζετε
  υτσ
  σ«ί μ»
  Πλάκες μέ δλα τα
  νέα
  οτο° ΜΑΡ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  χον Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπαιδεία
  Οί Άθλιοι.
  ♦2*©ν
  —Καΐ πόσα θά χρειασθης δι' αύτό;
  —Είπέ μου, ποΟ εΐν' έδώ σιμά κανένσ έργα
  στήρι, δπου νά πωλοϋν σιδερικά,
  Έκεΐ κατά την οδόν Μουτεφάρδη.
  —νΑ, ναΓ έκεΐ είς την άγκωνή τοθ δρόμου'
  ξεύρω.
  —Δέν μοθ εΐπες πόσα θά σοΰ χρειασθούν δι'
  αύτό δπου θ' άγοράσης;
  —Πενήντα, £ως έξήντα σολδία.
  —Καΐ πόσα λοιπόν θά περισσεύσουν διά τό
  φαγί; άλλοίμονο!
  —Άς λείψη σήμερα τό φαγί. Είνε άλλα νά γί
  νούν άναγκαιότερα.
  —Ψυχή μου! Κάμε δα, νά σέ ίδώ.
  Ό Ίονδρέτης μετά τόν τρυφερόν τοθτον λόγον
  τής γυναικός τού, έκλεισε την θύραν, ό δέ Μάρι
  ος ήκουσε τότε τα βήματα τού άνδρας είς τόν διά
  δρόμον, άπομακρυνόμενα ταχέως πρός την κλ(
  μακα.
  Κατ' εκείνην την στιγμήν, έσήμανεν ώρα μία
  μετά μεσημβρίαν τό ωρολόγιον τής πλησιεστέρας
  έκκλησίας.
  ΙΓ.'
  Μ όνος μετά μόνου, έν τόπω παραβύστω
  Ό Μάριος ήτο φύσει εΰσπλαγχος, άλλ' ούχ'
  ήτον καΐ αυστηράς κριτής. Έλυπεΐτο νά πατήση
  μίαν άράχνην, άλλά τόν σκορπίον τόν κατεσύντρι
  βεν. Έν τή προκειμένη περιστάσει, τό βλέμμα τού
  είσέδυσεν είς φωλεάν έχιδνών, είς άντρον άνθρω
  πομόρφων τεράτων.
  —Πρέπει, εΐτΐε, νά καταπατηθώσιν οδτοι οί ά
  θλιοι.
  Ουδέν των αίνιγμάτων ών ήλπισε νά μάθη την
  λύσιν, δέν εΤχε σαφηνισθή· τουναντίον, κατέστη
  σαν ενώπιον τού σκοτεινότερα. ουδέν άλλο πλειό
  τερον ανεκάλυψε περί τής ωραίας κόρης τοθ Λου
  ξεμβούργου καί περί τοθ άνδρας, δν άπεκάλει κ.
  ΛευΜαν, εΐμή δτι ό Ίονδρέτης τούς εγνώριζεν.
  Έκ των σκοτεινών λόγων, οΐτινες "ελέχθησαν,
  τουτο μόνον διέκρινε σαφβς, δτι ήτοιμάζετο έ-
  νέδρα τις καταχθόνιος' δτι αμφότεροι διέτρεχον
  μέγαν κίνδυνον 'ίσως μέν καΐ ή κόρη, άλλ' ό πά
  τήρ της βεβαίως. "Επρεπε λοιπόν νά σωθώσιν έ
  πρεπε νά ματσιωθώσιν αί μοχθηραί πλεκτάναι
  τοθ Ίονδρέτου, νά συντριβή ό ίστός τούτων δ-
  λων των άραχνών.
  Εΐχε παρατηρήσει την σύζυγον τοΰ Ίονδρέτου,
  οταν έμεινε μόνη δτι ή γυνή αυτή εξήγαγεν άπό
  τινος γωνίας έν σιδηροθν πύραυνον, καί ήρεύνα
  νά εϋρη τι μεταξύ σωροθ τινος σιδήρων" έπειτα
  δέ κατίβη ό Μάριος άπό τής ίματιοθήκης τού ά-
  θορύβως, καί χαίρων έντός τής φρίκης τού, δτι
  έμελλεν Γσως ν' άναδειχξΐβ τής έρωμένης τού σω
  τήρ.
  Άλλά ποΟ πρώτον νά κατευθυνθή; Νά είδοποιή
  ση τούς άπειλουμένους υπό τοϋ κινδύνου; Ήγνόει
  την κατοικίαν των. Πρός στιγμήν ενεφανίσθησαν
  είς τούς οφθαλμούς τού καί Ιπειτα έχάθησαν βυθι
  σθέντες είς τόν λοβύρινθον τής άπεράντου των
  Παρισίων πόλεως.
  Νά περιμείνη τόν κ. Λευκίαν είς την θύραν,
  κατά την δκτην εσπερινήν ώραν, δταν αύτός έμελλε
  νά επιστρέψη καί νά τόν ειδοποιηθη περί τής ένέ
  δρας;
  (συνεχίζεται)
  Αι* έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζου.ν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους
  Ο ΚΑΦΕΣ
  Α'.
  Τό δένδρον τοΰ καφέ έχεΐ την
  Άφρικήν πατρίδα. Έκεΐ είνε αύ·
  τοφυές καί διά πρώτην φοράν ε¬
  νεφανίσθη ώ; ΙίνΙρον ' καλλιερ¬
  γούμενον εις την νοτιοδυτικήν γω
  νίαν τίς άραβικής χερσονήσου.
  Διά πρώτην φοράν άναφέ^εται
  είς Ιν άραβικόν χειρόγραφον τοθ
  15ου αιώνος. Τό καφεόδενδρον
  έκαλλιεργεΐτο τότε είς τάς ακτάς
  τής 'Ερυθρίς Θαλάσσης, είααχθέν
  ϊσως έξ 'Αβησσυνίας πρό διακο·
  σ£ων έτών, ήτοι κατά τάν 13ον
  αίώνα υπό Άράβων Ιπιδρομέων.
  Μία συριακή παράδοσις άναφέ·
  ρει, δτι ό ήγοάμενος μιάς μονής
  Μωαμεθανών, ό Μολάχ, παρατηρή¬
  σας δτι οί αίγοβοσκοί τής μονής
  δέν έδέχοντο νά άναπαυθοθν καί
  νά κοιμηθοΰν κατά τάς μεσημβρι
  | νάς ώρας μετά την κοπήν καί
  Ι την μάσησιν φύλλων καί καρπών
  .ενός άλλοκότου δένδρου, έσκέ-
  I
  φθη νά δοκιμάση τα άποτελέ-
  σματα αύτά καί επί μοναχών,
  οί έποϊοι καταλαμβανόμενοι έ
  Ι νωρίς όπό τοθ Επνου, δέν πα-
  ι ρευρίσκοντο είς την εσπερινήν
  ,'προσευχήν. Τα άποτελέσματα υ¬
  πήρξαν τα αύτά. Οί μοναχοί δέν
  εκοιμώντο κατά την ώραν τής προ
  αευχής, δπως δέν εκοιμώντο καί
  οί αίγοβοσκοί την μεσημβρίαν.
  Ή χρήσις τοθ καφέ ώς ποτοθ
  εγεννήθη καί ανεπτύχθη είς την
  Άραβίαν. Κατ' αρχάς ήτο τό πο-
  τόν των σοφών καί τοθ Κλήρου.
  ΙΙερί τα μέσα τοθ 15ου αιώνος
  ελειτούργουν καφενεΐα είς δλας
  τάς μεγαλειτέρας πόλεις τής Ά
  ροφΕας. Τα καραβάνια των προ-
  σχυνητων είς την Μέχκαν διέδω-
  σαν τόν καφέν είς δλον τόν μωα¬
  μεθανικόν κόσμον.
  Άλλ' έ πολλαπλασιασμός των
  καφενείων, τα δποΐα κατέστησαν
  τα πλέον πολυσύχναστα μέρη,
  δυσηρέστησε τό Κλήρον, δ οποί¬
  ος έβλεπεν έρημούμενα τα τεμέ-
  νη. Έπίσης αί κυβερνήσεις δέν
  έβλεπον μέ καλόν δμμα τα κχφε-
  νεϊα, δπ'ου μεταξύ δύί χαφέδων
  συνεζητοθντο τα πολιτικά ζητή
  ματα. Κατεδικάσθη τότε ό να·
  φές δπό των έχθρων τού ώς άν-
  τίθετος πρός την διδασκαλίαν
  τοθ ΚορανΕου. Τα καφενεΐα εκλεί¬
  σθησαν είς την Μέκκαν τό 1511,
  κατεστράφησαν είς τό Κάϊρον τό
  1534 καΐ απηγορεύθησαν επανει¬
  λημμένας εις την Κωνσταντίνου
  πόλιν.
  Ή Μόκα υπήρξεν επί μακρόν
  τό κυριώτερον κεντρον τοθ έμπο
  ρίου τοθ καφέ καΐ επί 200 ετη
  ή ΆραβΕα είχε τό μονοπώλιον
  τής παραγωγής. Έκ Κωνσταν¬
  τινουπόλεως ό καφές διεδόθη εί;
  την Ιταλίαν κατά τό πρ&τον
  τέταρτον τοθ 17ου αιώνος. Λέγε-
  ται, δτι ό καφές ενεφανίσθη είς
  την Βενετίαν τό 1024 καί τό
  επόμενον έτος είς την Ρώμην.
  Τα καφενεΐα έκτοτε έπολλαπλασι
  άζοντο. Περί τα τέλη τοθ 17ου
  αιώνος υπήρχον είς τούς Παρισί¬
  ους χίλια δκτακόσια καφενεΐα!
  Είς τό Λονδίνον τό 1675 υπήρ¬
  χίλια περίπου.
  (συνεχίζετα')
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■Μ
  "«Ι
  ΜΑΡΚΟΣ Α. ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  Επί όκταετίαν εσωτερικάς ίατρός τοΰ χειρουρ-
  γικοΰ τμήματος" τού ΝοσοκομΊΚοϋ «Εύαγγελισμός»
  παρά τω κ. Σμπαρούνη Τρικόρφω. 'Ανέλαβεν ά¬
  πό 1ης Σεπτεμβρίου την Κλινικήν Μοράκη τού¬
  του έγκαθισταμένου μονίμως έν Αθήναις.
  «••«■■■■■•■■■■■■ι
  ■ (!«■■■
  Πρόοδοι καί έλλείφεις
  τοΰ χωρίου Σταυράκια.
  πιστευο
  καταβά
  άθ
  ΣΤΑΥΡΑΚΙΑ 8)βριο; (άνταηο
  κριτοϋ μας) —"Ενα άπό τα πά
  ραγωγικώτερα χωρία τοΰ Μαλε
  βυζίου, είναι αναμφισβητήτως καΐ
  τα Σταυράκια. Κτισμένο επάνω
  στή ράχε υψηλού λόφου, δέ
  σπόζει των πέριξ ένώ παντοΰ
  πρός όλας τάς διευθύνσει; άπλώ
  νεται τό πράαινο των άμπελώνων
  καί των ελαιών. ΟΙ κάτοικοί τού,
  έργατικοΐ καΐ φιλοπρόοδον καλ·
  λιεργοϋν την γήν των καΐ αύξά
  νούν συνεχώς την παραγωγήν,
  έκ παράλληλον δέ έργάζονται
  καΐ διά την κατασκευήν έργων
  κοινής ωφελείας. Δεϊγμα της προ
  βδευτικοτητός των είναι ή έκ-
  κλησία καΐ τό σχολείον 'των, κα
  θώς καΐ τό θαυμάσιον μνημεΐον
  των πεσόντων πού εοτησαν τε
  λευταΐα εί; την πλατείαν τοϋ χω
  ρίου, ίνα θαυμάσιον έργον τοΰ
  γλΰπτου κ. Ιωάννου Κανακάκη.
  Ε χούν ομως καί δύο μεγάλα
  προβλήαατα άλυτα, τα Σταυρά
  κια: Τής υδρεύσεως καΐ τής συγ
  κοινωνίας. Τα τελευταία μάλι
  στα ετη των συνεχών άνομβριών,
  τό ηρύβλημ* τής υδρεύσεως, ιτα
  ρουσιάσθη υπό την όξυτέραν
  τού μορφήν. Τό χωρίον οδρεΰε
  ται άπό πηγάδια ποϋ ευρίσκονται ι λίαν τό έπαρ'χιακόν ταμείον* ό
  είς μακρυνήν απόστασιν έκ τοΰ Ι δοκοιΐας. Καί ελπίζομεν ότι Α
  χωρίου. Καΐ ό κόσμος υπέφερεν! πρωτοβουλία αυτή θ' άναληφθή
  άπό λειφυδρίαν. Τό χειροτέραν ταχέως.
  δέ είναι ότι δέν είναι εΰκολος
  ή λύσις τοΰ προβλήματος. Μόνον
  άπό πολύ μακρυνήν απόστασιν
  θά ειμπορούσε νά μεταφερθή νέ
  ρο. Θά έστοίχιζε δέ τό έργον αύ
  τό πάρα πολλα Άλλά
  μέν ότι ή Κοινότης θά
  λη κάθε δυνατήν προσπάθειαν
  δια την λύσιν τοΰ πρββλήματο*
  αϋτοΰ Καΐ ελπίζομεν άκόμη, ότι
  θά βοηθήση είς τοϋτοΒ,κα! τό κρά-
  τος. Ή συγκοινωνία έπίση; διε
  ξάγεται πλημμελώς. Πρό πολλών
  έτών διοινήχθη δρόμος μέχρι τοϋ
  χωρίου. Άλλά έσκυροστρώθη μό
  νόν μέχρι των Γεφυρακίων. "Ε
  τσι, ή δι' αΰτοκινήτου συγκοινω
  νία έκτελεΐται μόνον τούς θερι
  χ'βύς μήνας, διότι τόν χειμώνα ό
  δρόμος καθίσταται άδιάβατος.
  Δίκαιον λοιπόν είναι νά σκυρο
  στρωθή ό δρόμος ώστε νά έξασφα
  λισθή ή £ συγκοινωνία χειμώνα
  καΐ καλοκαΐρι.
  Οά ήτο έπίσπς καλόν νά προ
  ωθηθή ό δρόμος άπό Σταυρακί
  Είς
  καΐ
  ών μέχρις Άγιου Μύρωνος,
  τουτο θά επροθυμοποιούντο
  οί κάτοικοί νά βοηθήσουν διά
  προσωπικής των εργασίας. Άρ
  κεΐ ν' ανελάμβανε την πρωτοβου
  ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ
  ΣΠΟΥΔΑΙ ΕΡΓΟΑΗΓΟΝ
  Ο "ΤΕΚΤΩΝ"
  Μαθηταί γυμνασίων μετεκπαι
  δεΰβνται έπαγγελματικώς διδα
  σκόμενοι επί δεκάμηνον παρά πε
  πειραμένων πολιτικών μπχανι-
  κών «κολουθούντων τό πρόγραμ
  μα διδακτέα; ϋλης των Άνωτά
  των Σχολών Πολιτικών Μηχανι
  κων τοϋ Πολυτεχνείου, οίκοδομι
  κην καΐ σχεδια οΐκιών, τοπογρα
  φίαν καΐ χρήσιν χωροβάτου καΐ
  ταχυμέτρου κλπ., όδοποιΐαν, υ
  δραυλικήν καΐ πάντα τα τεχνικά
  μαθήματα μετά σχεδίων, έφαρ
  μογών, μελετών καΐ άσκήσεων είς
  τό ύπαιθρον.
  Είναι μοναδική εύκαιρία δι'
  όσους άπερρίφθησαν έκ των Σχο
  λών τοϋ Πολυτεχνείου, Στρατιω
  τικών Σχολών κλπ., ό'σους προ
  τίθενται νά γίνουν μορφωμένοι
  'Εργολήπται, να διορισθοΰν είς
  'Εργοληπτικάς έταιρίας όδοποιΐ
  α;, οικονομικάς ή είς οίασδήπο
  τε τεχνικάς υπηρεσίας καΐ έν γέ
  νει νά σταδιοδρομήαουν είς τόν
  Τεχνικόν Κλάδον, τόν
  μόνον ό οποίος δέν. εγνώρισε «ο
  τέ άνεργίαν, αλλά έξασφαλίζει
  τα μεγαλύτερα κέρδη καΐ τού;
  καλυτέρους μιβθούς.
  Τα μαθήματα άρχονται άπό
  15ης Όκτωβρίου.
  Εγγραφαί καΐ άναλυτικαί πλη
  ροφορίαι καθ' εκάστην 12—1 καί
  7-8 μ. μ.
  Γραφϊία "Ιωνος 5, Όμόνοια.
  ΡΕΓΓΕΣ ΧΡΥΣΕΣΚΑΠΝΙΣΤΕΣ
  Η. δ.
  Ν Ε ΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
  Έξαιρετικής ποιότητος, παρασκευ-
  αζόμεναι είδικώς διά την ελληνικήν
  κατανάλωσιν.
  •Αγοράζοντες προσέχετβ τό σίίμα επί τοδ χι-
  Ρωτίου.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  'Αηβχλίΐστικοΐ εΙσαγΜγβίς μετά διαρχοδς παρακαταθήκης:
  ΥΙΟΙ Γ Χ. ΛΙΑΠΑΚΗ
  έμτπστευθήτε τα παιδία σας είς τό:
  «ΠΑΛΛΑΔΙΟΝ ΛΥΚΕΙΟΝ"
  Έξασφαλίζετε είς αύτά μόρφωσιν καί ανατροφήν χρι¬
  στιανικήν καί εθνικήν.
  Τό απολυτήριον τού είναι ισότιμον πρός τα των
  Δημοσίαν Γυμνασίων.
  Οίκοτροφεϊον όντως οΐκογενειακόν.
  ΑΙ εγγραφαί ήρχισαν. Ζητήσατε κανονισμόν.
  Τηλέφωνον 6—74.
  ■■■■■■■■ι
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣΙ
  «
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ- ϊ
  ΚΗΝ βράδο κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ■
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον. ■
  ΤΗΝΟΝ. Πάρον, Νάξον, ■
  Ό/Εμπορορραπτίκός ΟΙκος
  Ε. Σ.Καστρινάκη
  Πλατειά Στράτα, Ηράκλειον—Κρήτης
  ΠΑΡΟΥΣΙΙΖΕΙ ΗΛΝΤΟΤΕ ΗΑΟΥΣΙΑΝ ΣΥΛΛΟΓΗΝ
  ί ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΚΑΣΜΗΡΙΟΝ
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  ""■■■■«■■■■■
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Εφαρμογήν τελείαν—ύλικά αρίστα
  καί τιμάς ασυναγωνίστους.
  Κεντρικόν: Ηράκλειον
  'Υτΐοκαταστήματα: Μοίρες—Βενεράτο
  —ΑΙ διατιμήσεις άρτου καί ά
  λεύρ&ν.
  _ Ή Επιτραπή Διατιμήσεων κα
  θώρισεν ώ; εξής τάς διατιμήσεις
  άρτου καί αλεύρων.
  Άλευρα λευκά δρ. 10.52.50 πι-
  τυροΰχα 9.40.50 Άρτος λευκός
  10, πιτυροΰχος 8.50.
  —Δι' έλευθέρωσιν κρατου
  μένου.
  Όμοφώνω γνωματεύσει τοϋ Είσαγ
  γελέως καί Άνακριτοΰ Ρεθύμνης
  διετάχθη ή προφυλάκισις των Σπ.
  Μελαδάκη, Ιω. Γλεντζάκη, Στυλ.
  Γύπαρη, Γεωργίου Δραμυλαρά
  κη. Έμμ. Κιμιωνή, Νικολ. Νικο
  λακακη καΐ Έμμ. Πετράκη ά
  πάντων κατοίκων Άσή Γωνιάς
  κατηγορουμένων επί βιαία έλευ
  θερώσει κρατούμενοι έκ των χει
  ?ων τής χωροφυλακής.
  —Δωρεαι.
  ΟΊ Συμβολαιογράφοι Ηρα¬
  κλείου κατέθηκαν είς τό "Ασυ¬
  λον τής Γερόντισσας δρχ. 100 είς
  μνήμην τοϋ πατρός τοϋ ουναδελ-
  φου των κ. Αριστείδου Τσακιρη,
  Άντωνίβυ Τσακίρη ίατρβϋ. Ό
  Μορφωτικός Σύλλογος βύχαριστεί
  θερμώς.
  —Ό κ.Άπολλόδωρος Μελισοεί
  δης ίατρός κατέθεσε είς τόν κ.
  ταμίαν τοϋ Έθνικοΰ Πτωχοκο-
  μείου Ηρακλείου δρ. 500 άντί
  στεφάνου καί είς μνήμην τοϋ
  άναδόχου τβυ, μακαρίτου Άν¬
  τωνίβυ Τσακίρη ΐατροϋ καί όπως
  δι' αυτού μαγειρευθή φαγητόν
  Χ τ. λ. δι' όλην την ημέραν τής
  αυριον Κυριακής 16ης τρέχοντος
  μηνός είς τούς τροφίμους τβϋ ϊ·
  δρυματος. Τόν ιατρόν κ. Μελισεί
  δην ώς καϊ τόν στρατηγόν κ. Γε'
  ώργιβν Κατεχάκην καταθέοαντα
  δια την αυτήν αιτίαν καΐ υπέρ
  τοϋ ΐδίου ίδρύματος ετέρας 500
  3ΡΧ· εΰχαριστεΐ θερμώς ή Διοικοϋ
  οα τό "Ιδρυμα 'ϋπιτροπή.
  —Τό σημερινόν ραδιοφωνι-
  κόν πρόγραμμα.
  'Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός Α¬
  θηνών θα μεταδώβιι σήμερον τό
  εξής πρόγραμμα: "ϋρα (, μ.μ. μβ.
  τβωρολογικόν δελτίον χρηματι-
  στηριβν, 6 15' έλαφρά έλλην ι κά
  τραγούώια (δίσκοι), 6.45 ή ωρα
  τβΰ παιδιοϋ, 7 συναυλία τής μι¬
  κράς όρχήστρας τοΰ σταθμβύ, 8
  μουσική δωματίου (δίσκοι), δ.Ι5'
  κρητική μουσική (συγκρότημα Ά
  λεκου Καραβίτη), 8.45' δοκιμές
  σκετς τοϋ ϊυλβίου, 9 έλαφρά
  τραγοοδια, (συγκρβτημα'Ανδρεου
  Άβανασιάδη), 9.30' είδήσεις, 9.45'
  έλληνικη χβρωδία διευθ. Γλυκο
  φρυδη, 10.15" εκτέλεσις τής βας
  καΐ δης πράξεως τβυ μελοδρα
  ματος «Γραβιατα» τοϋ Βέρντι,
  βιολεττα ή δνΐς Φραντζέσκα Νι
  κητα, Άλφρεδος ό κ. Λάμπρος
  Μαυράκηί, Ζερμόν ό χ. Δημητρι
  ος Ιύστρατίου (θά συνοοεύστ) ή
  μικρά όρχηστρα τοΰ σταδμοΰ'υπό
  την διεύθυνσιν τοϋ κ. 'Λνδρου-
  τσοπούλου), 11.15'εϊδήσεις, 11.30'
  έλαφρά μβυσική (ό κ. Κορίνθιος
  καΐ ή όρχηστρα τβυ).
  ΕΝΩΣΙΣ ΣΥΝ)ΣΜΩΝ
  ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ή Ένωσις Συνεταιρισμών
  Ν. Ηρακλείου έχουσα ανάγ¬
  κην 2 ύπαλλήλων δι' έν ετος
  καλεϊ τούς έ'χοντσς πτυχίον
  Έμπορικής Σχολής βπως μέ.
  χρι τής 20ής Όκτωβρίου έ.Ι.
  υποβάλωσι σχετικάς αίτήσεις
  μετ" άντιγράφου τοϋ πτυχίοο
  αυτών καί τοθ άπολυτηρίου
  των έκ τοϋ στρατεύμαιος. Μι-
  σθός μηνιαΐος δραχμαΐ 2.000.
  Εύδοκιμοΰντες δύνανται νά
  μονιμοποιηθοθν έγκρίσει της
  Ε.Σ.Σ.Ε. '
  Ό Πρόεδρος τής Ενώσεως
  Γ· Βαρούχας
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον επι
  πλωμένον ή μή. Πληροφορίαι πα&'
  ημίν, '
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα Εναντι Πσλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ι
  Πρωΐα Σαββάτου
  15 Όκτωβρίου 1938
  120 Ώρα
  ΜΕΤΑ ΤΗΝ
  ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΝ
  ΤΣΕΧΟΝ ΚΑΙ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
  Π Α Ρ ΟΥΣ ΙΑΖΕΤ ΑΙ ΕΝΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΟ
  Συμφωνία Πράγας-Βερολίνου.
  ΉΟύγγαρία λαμδάνει πολεμικάμέτρα
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Σημερινάς -ηλε-
  γραφήματα έκ τού έξωτερικοΰ άναφέ-
  ρουν ότι μετά την διακοπήν των ούγ-
  γροτσβχικών συνομιλιών εδημιουργή¬
  θη σοβαρά όπωσθήποτε κατάστασις είς
  την Κεντρικήν Ευρώπην.
  Τό τσεχοσ>οβακικόν ζήτημα πα·
  ρουσιάζεται καί πάλιν περιπεπλεγμέ-
  νόν, ή έντασις δέ αυτή δέν άποχλείεται
  νά δημιουργήση άπρόοπτα είς τάς
  σχέσεις τής Τσεχοσλοβακίας καί τής
  Ουγγαρίας.
  ΤΟ ΑΔΙΚΟΝ. ΕΠΙΡΡΙΠΤΕΤΑΙ
  ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΙΕΟΝΩΝ ΚΥΚΛΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΥΤίΡΙΚΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Αναφορικώς μέ
  την διακοπήν των ούγγροτσεχικών συ¬
  νομιλιών, τηλεγραφείται ότι οί δι»
  θνείς χύκλοι έπιρρίπτουν τό άδικον είς
  την Ούγγαρίαν τής οποίας αί αξιώσεις
  δέν είνε δυνατόν νά πραγματοποιη-
  θώσι χωρίς νά κολοβωθή τελείως ή
  Τσεχοσλοβακία.
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ Ν ΠΟΑΟΝΙΑ
  ΙιΥΒΟΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΟΥΗίΡΙΑΝ
  ΑβΉΝΑΙ 14 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έκ
  τού έξωτερικοΰ ότι ή Ιταλία καί ή
  Πολωνία ύποστηρίζουν τάς ούγγρικάς
  αξιώσεις, Θεωροόσαι αύτάς ώς πραγ·
  ματοποιησίμους.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 14 Όκτωβρί
  ου (ίδ. ύπηρεσΐα).— Ή συνο-
  μιλία μεταξύ τοΰ Φόν Ρίμπεν
  τροΐτ καί τοθύπουργοΰ των Έ
  ξωτερικών τής Πρώγας διήρ-
  κεσεν επί δΐωρον. Συνεζητήθη
  σαν δλα τα έκκρεμή" μετα
  ξύ των δύο χωρών ζητήμα
  τα. Ή συνομιλία κατέληξεν
  είς πλήρη συμφωνίαν έφ' δ
  λων των ζητημάτων.
  Κατόπιν τής έπελθούσης συμ
  φωνΐας προβλέπεται δτι θά
  καθορισθοθν τα νέα σύνορα
  των δύο χωρών άνευ διεξαγω
  γής δημοψηφίσματος είς τάς
  διεκδικουμένας εισέτι υπό των
  ΓερμανΦν περιφερείας.
  ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ ΧΙΤΛΕΡ ΚΑΙΣΒΑΛΚΟΦΣΚΥ
  Χθές την νύκτα ό υπουρ-
  γός των "Εξωτερικών τής Τσε
  χόσλοβακΐας κ. Σβαλκόφσκυ
  ανεχώρησεν έκ Βερολΐνου δια
  Μπερχτεσγκάντεν δπου θά
  συνηνιάτο μετά τοϋ Φύρερ.
  ΠΡΑΓΑ 14 Όκτωβρίου ((δ.
  ύπηρεσία).— Χθές διεκόπησαν
  αιφνιδίως αί διεξαγόμεναι
  διαπραγματεύσεις μετά τής
  Ουγγαρίας έξ άφορμής τοΰ
  ζητήματος τής ρουθηνικής μει-
  ονότητος.
  Ή οΰγγρική έπιτροπή επέ¬
  στρεψεν είς Βουδαπέστην χθές
  τό εσπέρας. Ή Ούγγρική Κυ
  βέρνησις εξέδωκεν ανακοινω¬
  θέν διά τοΰ όποΐου δηλοί δΐι
  θεωρεΐτάς μετά τής Τσεχοσλο
  βακΐας διαπραγματεύσεις ώς
  τερματισθείσας «διότι ή Οΰγ-
  γαρΐα δέν δύναται, ώς γρά¬
  φη τό ανακοινωθέν, νά συ-
  νεχίσητάςδιαπραγματεύσεις ύ
  πό τοιούτους ορους». Διά την
  λύσιν των διαφόρων της μετά |
  τής Τσεχοσλοβακίας ή Ούγ·
  γαρΐα πρόκειται νά καταφύ
  ΥΠ είς τάς 4 δυνάμεις τής συν
  θήκης τοΰ Μονάχου, αί όποϊ
  αι άλλωστε ανέλαβον την υ¬
  ποχρέωσιν νά λιόσουν καΐ τό
  ζήτημσ τουτο.
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΕΙΣ ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗΝ
  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 14 Όκτω
  βρίου ((δ. ύπηρεσία).— Μετά
  την επάνοδον τής ούγγρικής
  έπιτροπής έκ Πράγας συ
  νεκλήθη τό υπουργικόν συμ
  βούλιον χθές τό εσπέρας έ
  νώπιον τοΟ όποίου ό υπουρ
  γός των Εξωτερικών κ Ντέ
  Κένυα, καί ό επί κεφαλής τής
  έπιτροπής, έξέθεσαν τάς διε
  ξαχθεΐσας συνομιλΐας έν Πρά
  να. Μετά τό πέρας τής συ
  νεδριάσεως ή κυβέρνησις έδή
  λωσεν δτι κατόπιν τής διακο
  πής των διαπραγματεύσεων
  μετά τής Πράγας απεφάσισε
  νά προβή είς την λήψιν συμ
  πληρωματικών στρατιωτικών
  μέτρον διά την ασφάλειαν
  τής χώρας.
  ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ
  ΣΟΦΙΑ 14 Όκτωβρίου (ίδ.
  ύπηρεσ(α).— Κατόπιν των τε
  λευταΐων δολοφονιών, δολο-
  φονικών άποπειρών καί έπανα
  στατικών έξεγέρσεων ή κυ¬
  βέρνησις προέβη είς, πολυα-
  ρίθμους Γσυλλήψεις, Ιδίως είς
  την Βουλγαρικήν ΜακεδονΙαν.
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ 14 Ό¬
  κτωβρίου (ίδ. ύπηρεσία).— Υ¬
  πό την προεδρίαντοϋΒασιλέως
  Καρόλου συνεκλήθη τό ρουμα
  νικόν υπουργικόν συμβούλιον
  τό οποίον απεφάσισε νέους
  μεγάλους έξοπλισμούς τής
  | χώρας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Όκτωβρίου
  ((δ. ύπηρεσία) — Ό λόρδος
  ' Πέρθ συνηντήθη χθές έκ νέου
  έν Ρωμη μετά τού κόμητος
  Τσιάνο.
  —Σχετικώς μέ τούς νέους
  μεγάλους έξοπλισμούς τής
  Άμερικής ό ύπουογός των
  Στρατιωτικών των Ήνωμένων
  Πολιτειών εδήλωσε χθές έξερ
  χόμενος τοϋ ΛευκοΟ Οϊκου
  δπου εΐχε ιδιαιτέραν συνάν
  τησιν μετά τοΰ κ. Ροΰσβελτ
  δτι ή Άμερική προβαίνει είς
  νέους έξοπλισμούς αέρος, ξη
  ρας καί θαλάσσης 'ινα μή
  ευρεθή κάποτε, είς την θέσι
  τής Αγγλίας κατά τάς δκ
  ιτραγματεύσεις τοΟ Μονάχου
  — Ή είσβολή τής Ίαπωνία
  είς την Νότιον Κίναν προμε
  λετημένη άπό μηνών, προ·)
  ματοποιεΐται άπό 24 ώρών
  Τα ίαπωνικά στρατεύματ
  έπροχώρησαν ήδη είς βάθο
  18 χιλιομέτρων άπό τής άκτή< χωρΐς ουδεμίαν απολύτως < πώλειαν. Προσέβαλον ήδ την πρώτην άμυντικήνγραμμή των Κινέζων τή βοηθεία έκα, τόν άεροπλάνων. Ή ίαπωνική σεροπορί< προσέβαλεν έπίσης την σιδ ροδρομικήν γραμμήνΚαντώνοι Χανκόου. Οί άγγλικοί κύκλοι ένδιαφι ρονται ζωτικώς μέ την έκ στρατείαν ταύτην τής Ίαπω νίας άνησυχοΰντες είδικώτε ρον διά τα συμφέροντα τής Μεγάλης Βρεττανίας είς τό Χόγκ Κόγκ. Ή αγγλικη κυβέρ νησίς προέβη μάλιστα είς δι άβημα διαμαρτυρίας πρός την Κυβέρνησιν τοΟ Τόκιο. ΗΓ ΝΑ ΑΠΟΒΗ Ι ΠΡΟΣΤΑΤΙΣ ΤΟΝ ΤΣΕΧΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 14 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Καθ* ά αγγέλλε¬ ται ή Γερμανία άποκρούει ώς υπέρ- βολικάς τάς "αξιώσεις των Οϋγγρων επιθυμούσα ώς λεγεται νά αποβή προ- στάτις τής Τσεχοσλοβακίας. 1θ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑΙ 14 Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας). —Τό Υπουργικόν Συμβούλιον συνελθόν σήμερον υπό την προβδρίαν τοΰ πρωθυπουργοΰ κ. Μετα- ξά εξήτασεν ως συνήθως νομοθετικά καί ύπηρεσιακά ζητήματα." ΣΥΝΟΜ.ΛΙΑ Κ. ΜΕΤΑΞΑ ΚΑΙ ΠΡΕΣΒΕΥΤΟΥ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑ! ΑΘΗΝΑΙ 14 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).—Τόν πρωθυπουρ¬ γόν κ. Ί. Μεταξάν επεσκέφθη σήμερον ό πρεσβευτήν τής Γαλλίας κ. Κόσμ ό¬ στις καί συνωμίλησε™ μετ* αυτού έπ' αρ¬ κετόν. ΜΕΡΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ΕΞΕΑΗΛ08Η ΕΙΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 14 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγράφημα έκ Βουκουρεστίου άναφέρει ότι εξεδη¬ λώθη έκεί μερική ύπουργική κρίσις πα¬ ραιτηθέντων των ύπουργών των 'Έξοπλι σμών καί τής Έθνικής Αμύνης. Κατ' ανεπισήμους πληροφορίας αί ανωτέρω παραιτήσβις κρίνονται συνέ¬ πειαι τής καταστάσεως είς την Κεντρι¬ κήν Ευρώπην ώς διεμορφώθη μ&τά την διακοπήν των τσεχοουγγρικών διαπραγ- ματεύσεων. Ή κατάστασις αυτή σημει· ωτέον, σχολιάςεται καί διεθνώς ευρύ¬ τατα. Ή καταπολέμησιν τοΰ δάκου καί ήπορείατηςέλαιοπαραγωγης. Περατωθεισών των έργασι ών των συνεργείων καταπο λεμήσεως τοϋ δάκου έν τώ νομώ Ηρακλείου, εδόθη υπό τοϋ Γεωργικοϋ Ταμείου ή έν τολή τής διαλύσεως αυτών. Τα συνεργεΐα ταυτα άνερ χόμενα είς ογδοήκοντα καί πλέον, περιήλθον δλα τα έ- λαιοπαραγωγά διαμερίσματα τοΟ νομοΟ καί κστώοθωσαν, ώς ανεκοίνωσε χθές σχετι κώς είς συντάκτην μας δ Δι ευθυντής ιοΰ ΓεωργικοΟ Τα μείου "Ηρακλείου κ. Σιτύρου, νά φέρουν είς πέρας την ά ποστολήν των διά τής τέλει άς έξουδετερώσεως ολων των έστιών τής προσβολής τοΰ δάκου. Κατά τάς άνακοινώσεις τοΰ κ. Σπύρου ή έπιτυχία τής κα ταπολεμήσεως τοΟ δάκου δέον νά θεωοΓ|·<"αι ώς άνελθοΰσα είς 100 ο)ο, κατ' ακολουθίαν δέ ή έλαιοπσραγωγή ουδόλως θά ύπολειφθπ των γενομένων αρχικώς προβλέψεων. ΑΦΙΧΘΗ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ Ο *. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ Διά τής χθεσινάς θαλασσί- άς *εύκαιρίας αφίκετο ρίς Χανιά ό Νομάρχης Ηρακλεί¬ ου κ. Μάρκελλος, δπου θά παραμείνη ώς άναπληρωτής τού παραιτηθέντος ΓενικοΟ Γραμματέως τής Γενικάς Δι οικήσεως Κρήτης κ. Ίππολύ τού. Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΚΤΗΙΥΙΑΤΩΝ Πληροφορούμεθα δτι κατήρτι¬ σθησαν τρΕα νομοσχέδιον διά την ρύθμισιν των ζητημάτων των δή μοσίων χτημάτων. Έξ αυτών τό περί κτιρίων προνοεί περί τής ανοικοδομήσεως δημοσΕων κατα- στημάτων εΣς δλην την Έλλάδα διά την στέγαοιν των δημοσίων δπηρεσιών. Τό Ιτερον περί προ- στασίας των δημοσίων κτημάτων λαμβάνει μέτρα διά την ' έχκαθά ρισιν τής δλης περιουσίας τοθ δη¬ μοσίου τερματιζομένων τό ταχύ τερον 8λων των υποθέσεων αί ό ποΐαι έκκρεμοθν ενώπιον των δι καστηρίων. Παραλλήλως δμως λαμ βάνεται μέριμνα καί διά τούς οφει λέτας έξ άγοράς δημοσΕων κτημά των διά τούς όποίους όρίζονται μι κραί δόσεις πρός τακτοποίησιν των υποχρεώσεων των. Τέλος διά τού τρίτου νομοσχεβΕου άναδιορ γανοθται ή ύπηρεσία των δημοσί¬ ων κτημάτων καί ένισχύεται συ νάμα διά τού άπαιχουμένου τεχνι κοθ προσωπικοθ. ΕΚΔΡΟΜΙΚΑ Καθ" ά πληροφορούμεθα ή έν Αθήνας εδρεύουσα Χρι- στιανική Αδελφότης Νέων θά πραγματοποιηθή τριήμε¬ ρον έκδρομήν είς την πόλιν' μας περί τα τέλη τρέχοντος! μηνός. ' Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΠΑΠΑΔΗΜΑ Την πρωίαν χθές ό παρεπιδη μών είς την πόλιν μας ύφυπονρ· γάς των Στρατιωτικών κ Παπα- δήμαςέπεσκέφθη την κωμόπολιν Αρχανών τα δέ άπόγευμα τόν'Άγ. Μύρωνα. Την εσπέραν ό κ. Πά παδήμας έπεβιβάσθη τοΟ ατμο¬ πλοίου τής γραμμής έπιστρέφων είς Αθήνας. ΤΑ ΓΕΩΡΠΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ Χθές την μεσημβρίαν συνήλ θεν είς συνεδρίασιν είς την Νομαρχίαν τό Διοικητικόν Συμβούλιον τοΟ Γεωργικοϋ ΤαμείουΉρακλείου άσχοληθέν μέ τρεχούσης φύσεως ζητή ματα. ΗΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΟΥΤΥΡΟΥ Υπό των ύπουργών Οίκο νομικών καί Έθνικής Οίκονο μίας υπεγράφη απόφασις διά τής οποίας αύξάνεται κατά ποσοστόν 50 ο)ο ή είσακτέα έξαμηνιαίως ποσότης βουτύ ρου μαγειρικής χρήσεως δασμ. κλ. 3, β, 3, 4, 5 προ σαυξανομένου κατά τό αύτό ποσοστόν τοϋ είσαγωγικοΰ δικαιώματος των είσαγω- γέων. ΑΙ ΙΔΙ0ΤΙΚΑ1 ΑΝΤΑΛΛΑΓΑΙ Δι' ύπουργικής αποφάσεως εξουσιοδοτήθη ή Τραπέζα τής Ελλάδος δπως προκειμένου περί των ίδιωτικών άνταλ λαγών Βουλγαρίας καί Γαλ¬ λίας παρατείνη την προθε σμίαν εκτελέσεως αυτών επί έν εισέτι τρίμηνον μετά την λήξιν τού εξαμήνου, κατόπιν συμφώνου αποφάσεως τής παρ' αύτη έπιτροπής έλέγχου θυναλλάγματος. ι Ο *· ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ Κατ' έγκύρους πληροφορίας μας ό Ύπουργός Γενικάς Δι οικητής Κρήτης κ. Σφακιανά κης θά παρατείνη επί τινάς ή 'μέρας την έν "Αθήναις παρα μονήν τού. Κατά την άπουσί αν τού δέ θά αναπληροί τόν κ. Υπουργόν ό στρατηγός κ, Τσολάκογλου. ΑΙ ΕΛΛΗΝΟΠΟΡΤΟΓΑΛΛΙΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑΙ ΣΥΝΑΑΛΑΓΑΙ Δι' έγκυκλίου τού πρός τα Έμπορικά κσί Βιομηχανικά Έπιμελητήρια τό ύπουργεΐ όν τής Έθν. Οίκονομίας α¬ νακοινοί δτι ετέθη είς ισχύν ή σύμβασις έμπορίου καί ναυ τιλίας μετά τής Πορτογαλλίσς ώς καΐ συμφωνία περί τού τρόπου πληρωμών των έμπο ρευμάτων. Διά τής έγκυκλίου, κοινοποιοΰνται καΐ οδηγίαι έν σχέσει μέ τόν έκτελωνισμόν των πορτογαλλικών έμπορευ μάτων καί την αντίστοιχον είς την χώραν ταύτην έξαγω γήν έλληνικών έμπορευμά των. ΚΑΡΡΟΔΡΟΜΙΚΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΌΠέτρος Κσρααπουρνιώτης παρέσυρε προχθές διά τοΰ κάρρου τού καί έτραυμάτισε παρά την Πύλην Χανίων είς τόν δεξιόν βραχίονα τόν Νι κόλαον Κανάρην. Ό καρραγω γεύς συνελήφθη. 3ΠΠρωϊνή ΟΙ ΙΤ ΑΛΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΦΡΟΝΟΥΝ ΟΤΙ Η ΡΟΥΟΗΝΙΑ ΟΑ ΠΡΟ-ΑΡΤΗΒΗ ΟΠΟΣΑΗΠΟΤΕ ΕΙΣ ΤΟ ΟΥΓΓΡίΚΟΝ ΚΡΑΤΟΣ Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ _ΜΙ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ! ΑΘΗΝΑΙ 14 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Νεώτεραι πληρο φορίαι έκ τού έξωτερικού άναφέρουν ότι οί ίταλικοί κύκλοι φρονούν ότι ή ΚαρπαΟική Ρωσσία (Ρουθηνία) Οάπρο- σαρτηθή όπωσθήποτε είς την Ούγγαρί¬ αν. Πάντως τα έκ Βερολίνου τηλεγρα- φήματα έξακολουθούν νά παρουσιά- ζουν τούς Γερμανούς ώς άντιτιθεμέ- νους πρός τάς ουγγρικάς αξιώσεις καί δικαιολογοΰντας ούσιαστικώς την άρνη· σιν τής ' Τσεχοσλοβακίας νά αποδεχθή ταύτας. ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑΙ ΧΙΛΙΑΑΕΣ ΚΙΝΕΖΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΕΚΛΗΘΗΣΑΝ ΔΙΑ ΝΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ , ΑΘΗΝΑΙ 14 Όκτωβρίου (,Ού άνταποκριτού μας)---Τηλέγραφον έκ τής'Άπω.Άνατολής ότι πεντακόσιαι χιλιαδες ^εφέδρων εκλήθησαν υπό τα ό- πλα διά νά αναχαιτίσουν την προέλασιν εις την νότιον Κίναν των άποβιβασθεν των Ίαπώνων. "Ηδη ήρχισαν λυσαώ- οεις μαχαι των Ίαπώνων μετά των πρώ- των κινεζικών τμημάτων. ΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΓΟΡΓΟΣ Η ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ ------------ 4 ΑΘΗΝΑΙ 14 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτού μας).—Κατά τάς υπαρ¬ χούσας πληροφορίας έκ Σχγκάης ή ε¬ ξέλιξις τής ίαπωνικής είσβολής είς την νότιον Κίναν ακολουθεί γοργότατον ρυθ μόν. Οί Ίάπωνες άποβλέπουν είς τό να προκαταλάβουν τούς Κινέζους καί νά γίνουν κύριοι των στρατηγικών ση- μείων της περιφερείας προτού οί δεύτε ροι περαιώσουν την κινητοποίησιν των. ΣΦΟΔΡΟΣ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ ΥΠΟ ΤΟΗ ΕΒΝΙΚΟΗ ΑΘΗΝΑΙ 14 "Οκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Αγγέλλεται έκ τοΰ έξωτερικού ότι χθές την νύκτα ή Μαδρίτη έβομβαρδίσθη σφοδρώς υπό των έθνικών ΑΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΝΕΓΚΡΙΝ , ΑΘΗΝΑΙ 14 Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας). _ Τηλεγραφοΰν έκ τοΰ εξωτερικού ότι θεωρεϊται πιθανή ή παραίτησις τής κυβερνήσεως Νεγκρίν. Αέγεται μάλιστα ότι θά σχηματισθή μετριοπαθής κυβέρνησις προκειμένου να. συνομολογηθή άνακωχή μετά των εθνικών. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΕΥΡΥΤΑΤΟΥΣ ΕΞ ΑΘΗΝΑΙ 14 Όκτωβρίου (τού νταποκριτοΰ μας).— Σημερινά τηλε- 'ραφήματα έκ Νέας Υόρκης άναφέ- •ουν ότι ή άμερικανική κυβέρνησις ξήγγειλεν ήδη την εφαρμογήν εύρυχά· ου έξοπλιστικοΰ προγράμματος. ΣΤΑΣΙΜΟΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΟΥ ΑΡΧΙΕΠ1ΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 14 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Καθ" α ανεκοι¬ νώθη σήμερον ή κατάστασις τού ασθε¬ νούντος άπό ημερών Μακαριώτατου Άρχ&επισκόπου Αθηνών κ. Χρυσοβτό» μου παραμένει στάσιμος.