96414

Αριθμός τεύχους

4991

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

16/10/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έΕάμηνος <2 Άμερικής έτησία όολ. 15 εξαμήνου > 8
  χαΐά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΪ. ΜΙΝίΠΑΥΡΟΥ
  νΠΕΥΟΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ Ν. Σ1 ΛΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΓΥθΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΙΙΡΛΚλΧΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ 1_ ΓΟΣ. 23ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4991
  ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
  ΤΗΣΕΒΝΙΚΗΣΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
  Διά την ενίσχυσιν τής τα-
  ηπτουργίας, ή κυβέρνηβις έ¬
  λαβε σειράν νέων άποτελε-
  βματικών μέτρων. Ούτω έ-
  ηέτρεψε την άτελή εΐσαγω-
  γήν των πρώτων ύλών πού
  χρειάζεται ή ταπητουργία ΰ-
  πβ τόν όρον ότι οί παραγό-
  μενοι τάπητες θά έξάγωνται
  ζζ ξένας χώρας πρός πώλη-
  οιν. Κκθώς δέ ανεκοινώθη,
  μελετάται ή λήψις καί αλ-
  λων άκόμη μέτρων υπέρ τής
  ταπητουργίας. Καί πολύ όρ·
  8ώς βεβαία. Ή ταπητουργία,
  μεταφυτευθεΐσα έκ Μικράς
  Άσίας, μετά την συμφοράν
  τού 1922 είς την χώραν μας,
  έξειλίχθη γοργότατα καί σή¬
  μερον αποτελεί μίαν άπό τάς
  μάλλον άνθούσας βιομηχα¬
  νίαν μας. Χιλιάδες έργατι-
  χών χειρών, γυναικών ιδία,
  άίΐασχολοΰνται είς την ταπη-
  τουργίαν καί ευρίσκουν τα
  μέοκ της ζωής. Οί έλληνι-
  «οί τάπητες, έφάμιλλοι των
  παρισινών είς σχέδια καί
  χρωματισμούς καί άντοχήν
  τυγχάνουν παντοΰ προτιμή-
  σεως. Καί έκ της έξαγωγής
  των είς τάς χώρας τόσον
  τής Εύρώπης όσον καί
  τής Άμερικής, είοέρχεται
  κατ' ετος είς την χώραν ά¬
  φθονον ξένον συνάλλαγμα.
  Αυτή δέ ακριβώς ή προτίμη¬
  σις τής οποίας τυγχάνουν
  παντοΰ οί έλληνικοί τάπη¬
  τες, διευρύνουν τα περιθώ-
  ρια σημαντικάς εΐσέτ* επε¬
  κτάσεως καί άναπτύξεως τής
  ταπητουργίας. Καί αυτήν την
  ανάπτυξιν θέλει νά υποβοη¬
  θήση ή κυβέρνησις διά των
  λαμβανομένων μέτρων πρό-
  οτκσίας καί ένισχύσεως τού
  βιομηχανικοΰ^αύτοΰ κλάδου.
  Θά ήτο δέ εύτύχημα εάν π
  τκπητουργία άνεπτύσσετο
  παντοΰ είς όλα τα διαμερί-
  βμκτα τής χώρας καί άν τα-
  πιιτουργικαί βιομηχανίαι ί-
  δρύόντο καί έδώ είς την Κρή
  την.
  Άλλά ή υπόθεσις τής ένι-
  οχυοεως τής ταπητουργίας
  χκθιστά επίκαιρον την συζή¬
  τησιν τής έν γένει βιομηχα¬
  νικώς μας καταστάσεως. Καί
  8' ασχοληθώμεν σχετικώς.
  Είς την Έλλάδα όπως έχει
  διαπιστωθη καί επισήμως καίό
  πως έχωμενγράψεικαίάλλοτε,
  τό χράτος δέν ειχε εις τό πά
  ρελθον καθωρισμένην, οαφη,
  μελετημένην βιομηχανικήν
  πολιτικήν. Δι* αύτό κ» ι έγι¬
  ναν λάβη πού άπέληξαν είς
  Χ*τκστροφάς. Ίδρύθησαν βι-
  βμηχκνίαι διά τάς οποίας
  δέν υπήρχον ουτε αί έλάχι-
  οται προϋποθέσεις εύδοκιμή
  σ«ως. Ιδρύθησαν βιομηχ»-
  νί«ι χωρ45 να υπάρχη τό κα
  τκλληλον είδικευμένον προ-
  θΜΠΐκέν νά τάς κινήση, χω-
  Ρ'ί νά ύπάρχουν πρώται υ-
  **»» χωρίς νά έχουν κάν έξα-
  οφαλιαθή άγοραί κατατανα-
  λώαεω;. "Διότι Ιλειπεν ό ©ρ-
  οολογιαμός, ή πεΐρα, ή άπα-
  ρκίτητος μόρφωσις. Καί παρ
  Πμεληθη ή ίδρυσις βιομηχα¬
  νίαν κου θά εύδοκιμοϋσαν ά
  οφ«λδς, άφοΰ καί τάς πρώ-
  τ«5 υλας θ* εύρισκον επί τό
  πβυ χοιΐ τα πρβ'ίόντα των θά
  είχον ασφαλώς ζήτησιν καί
  8* κκτηναλίσκοντο. Κυρίως
  «5 την Έλλάδα παρημελή-
  ΘΠ ή ίδρυσις γεωργικών βιβ-
  Μπχβνιών. Έώ θά επρεπε
  ιοως μονον γεωργικαί βιο-
  Μηχανίαι νά δημιουργηθοΰν.
  θά ειμπορούσε κάλ-
  χαΛ θά επρεπε βεβαία,
  ν* δημιβυργηθοΰν βιομηχα
  ν·«ι_ Χατεργασίας, έξευγενι·
  ομοδ χοα τυποποιήσεως των έ
  λκίΜν^χαι των οΐνων, σαπω-
  νοποιΐοις, τρυγικοΰ όξέος
  *·λ.π. όπως έπίςιης καί βιο
  μηχανίαι έπεξεργασίας των
  χαρουπιών καί τού χαρουπο-
  σπόρου διά την παραγωγήν
  ζαχάρεως, ζελατίνης καί
  χρωστικών ούσιών. Ωσαύ¬
  τως θά επρεπε νά δημιουρ¬
  γηθοΰν βιομηχανίαι εκμε¬
  ταλλεύσεως καί έπεξεργχσί-
  ας των άρωματικών φυτών
  διά την παραγωγήν αίθερί-
  ων έλαιων καϊ βιομηχανίαι
  παραγωγης όποΰ των πορτο-
  καλλιών, των σταφυλιών καί
  άλλων νωπών καρπών κου
  ζητεΐται έπιμόνως είς την
  Ευρώπην καί μάλιστα είς έ-
  ξαιρετικώς ικανοποιητικάς
  τιμάς. Αί βιομηχανίαν αυ¬
  ταί θά εύδοκιμοϋσαν ασφα¬
  λώς. Διότι θά ηααν βιομη-
  χανίαι πραγματικά έθνικαί,
  διότι θά εύρισκον άφθόνους
  πρώτας υλας καί διότι θά
  παρήγον προϊόντ* τα ©ποία
  έχουν καί είς τό εξωτερι¬
  κόν καί έντός τής χώρας
  ζήτησιν.
  Άλλ'ότι δέν έγινεν είς τό
  παρελθόν ειμπορεί κάλλιστα
  νά γίνη είς τό μέλλον. Ή
  σημερινή κυβέρνησις άπο-
  δεικνύει εξαιρετικόν ένδια
  φέρον διά την οργάνωσιν
  τής παραγωγής επί ορθολο-
  γιατικών βάσεων. Πρός τόν
  σκοπόν αυτόν μάλιστα, μετε-
  κάλεσε χαί είδικοΰς παγκο¬
  σμίου κύρους επιστήμονας έκ
  τοΰ έξωτερικοΰ. "Ηδη δέ έκ-
  δηλώνει καί έμπράκτως τό
  ενδιαφέρον της, διά τής ένι
  σχύσεως τής ταπητουργίας.
  Δέν ύπάρχει λοιπον άμφι-
  βολία ότι θά μελετήση καί
  τό πρόβλημα της δημιουργί
  άς γεωργικών βιομηχανίαν
  καί ότι θά δώση την καλυ-
  τέραν δυνατήν λύσιν. Τό
  κέρδος άλλωστε έκ τής δη¬
  μιουργίαν των βιομηχανιών
  αυτών θά είναι γενικόν. Θά
  ώφεληθοΰν καί οί ίδρυταί
  των βιομηχανίαν καί ή γεωρ
  γία καί ό εργατικάς κόσμος
  πού θά εύρη είς αύτάς έργα
  σίαν καί τα μέσα τής ζωής·
  καί τα δημοσία οίκονομικά.
  Θά ωφεληθή τό έθνος ολό¬
  κληρον.
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ_Η_ ΖΩΗ
  ΕΛΛΗΝΙΚΟ^ΕΝΥΧΤΙ
  Εναντίον τοΰ ξενυχτιοθ έξε-
  στράτευσεν άλλοτε καί τό έπίαη
  μόν κράτος. Σήμερον έκστρατεύει
  ή Έπιστήμη. Καί είνε νομίζω ή
  έκστρατεία αυτή είδικωτέρα καί
  συνεπώς, ώς πιστεύω, άποτελεσμα
  τικωτέ^α. Ό νευρολόγος κ. Κα
  τσαράς διατυπώνει δημοσία τα ε¬
  ναντίον τοΰ ξενυχτιοθ. Τό θεωρεϊ
  ώς τόν πρώτον σοβαρόν παράγον
  τα άταξίας είς την ζωήν.
  Ή γνωστή σελίοα τοΰ Μωρεάς
  διά τα ελληνικόν ξενύχτι, θά άνα-
  κινηθή πάλιν άπό τους νοσταλ-
  γοΰς καί τηρητάς των πατρίων.
  Είνε νηφάλιον βέβ-χια τό έλληνι-
  κό ξενύχτι. Άρχίζει ώστόσο μέ
  την ^άτελεΕωτον ψιλοκουβεντοΰ'ίαν
  είς τα γειτονιχόν καφενειον. Ή
  σοφιστική τοΰ ΙΙλάτωνος είνε συ-
  νήθως ή κυριαρχοθαα γραμμή:
  Οί έμιληταί δπως καί είς τό «Συμ
  πόσιον» διατυπώνουν θέσεις καί
  θέσεις ζητημάτων. Ή μία είνε
  διεύρυνσις ή άνασκευή τής άλλης.
  "Οταν ή αϋγή περνα τους πρώ
  τους περουζέδες της ατό τζαμι, τό
  θέμα κάθε ίλλο παρά Ιχει έξαν-
  τληθή. Ό άρνητικός χαρακτήρ
  τού ξενιιχτιοΰ παραμένει ϊΐσι ά-
  μετάβλητος. Κατανάλωσις πολυτί-
  μων πνευματικών δυνάμεων, σω
  ματικός κάματος. Τό γάλα τοθ
  Μπουρδέρη—που συνεχίζεται καί
  σήμερον είς τα γαλακτοπωλεία
  τής «γορα'»—δέν είνε τίποτε τό
  σημαντικόν: Τα ξενύχτι καί είς
  την περίπτωσιν αυτήν συνεχίζει
  την αταξίαν τής ζωής.
  Ό ξενύχτης τής Πλάς Πιγκάλ
  τοθ Παρισιοΰ. δέν άντιγράφει τόν
  Έλληνα κουβεντολόγον. Δέν είνε
  αύτός τζιτζίκι πού πέρνει την συ
  ζήτησιν ώς τό αίώνια νυκτερινό
  τραγοΰδι τού! Είνε συνειδητός θια
  σώττ)ς τής τρικυμιώδους όλονυχτί
  άς: Μεθύσι, χορόί. μουϊική τσιγ-
  γάνων, περιπέτεια μέ καμμίαν ά
  πό τίς έκατοντάδες άνώ^υμες χρο
  τέζες—τα φέρετρα τοΰ ερωτος—
  πού περιμένουν μ' Ινα αίνιγματι-
  «ό χαμόγελο, ατό μισόφωτο των
  Ιρημων σταυροδρομιών, Ιξω άπό
  τα μπάρ. ,
  —Κα& δμως 6 άνθρωπος αύτός
  παρετηρήθη δτι είνε ό πειό πνευ-
  ματώδης καί υποχρεωτικός τύπος
  οταν τόν συναντήσετε πρωί—πρωί
  στό γρχφεϊο ή τα κατάστημα.
  Αύτό τό έπιχεί^μα θά διετύπω
  νέ έδώ ό πρώτος γνώστης των
  ποαγμάτων. Νομίζετε 8μως δτι θά
  ήτο υπέρ τοΰ ξενυχτιοθ; Κάθε άλ
  λο. Καί 6 συνειδητός ξενύχτης 2
  χει τα ίντερμέτσα τού: "Αν με
  θάη μιά βραδυά, Σάββατο συνή
  θως, κοιμάται άλλες 2ξη ή καί
  περισσόνερες! Ούσιαστικώς κατέ-
  χει τό μέτρον καί την τάξιν τής
  ζωής Σπαν?ως έχει νεΰρα τό
  πρωΐ Τό κέφι τού είνε άπαράμιλ
  λον καί μετά την τρικυμιώδη ό
  λονυκτΕαν.
  "Ας ακούσωμεν την φωνήν τής
  Έπιστήμης. Άπό τό ξενύχτι, τό
  άδιαρρύθμιστο καί άπροφύλακτο,
  άρχίζουν τα καθημερινά παραπα
  τήματα. ΣυμβαΕνει μάλιστα καί
  άπό αύτό τό νηφάλιο ξενύχτι τοθ
  Έλληνος, νά προέρ^εται τό άντί
  θετον άποτέλεσμα. Διότι κάποτε
  διά τίς περίφημες διαλογικές θε
  σεΐς, παρουσιάζοντχι συζητηταί
  άσυγκράτητο:. Άφήνω τώρα καί
  τούς ισχυρογνώμονας οί όποίοι
  συνήθως είναι οί περισσότερον έκ
  νειιριστικοΕ: Δέν γνωρίζουν ύποχω
  ρήσεις οδτε διά τούς εαυτούς των!
  Άποτέλεσμα: Καί εντέυθεν καί έ
  κείθεν τό ξενύχτι δέν τελειώνει
  καλά. Σας μετακομίζει τό πρωί
  είς την καθημερινήν εργασίαν χω
  ρί; δεδομένα αποδόσεως καί δρά
  σεως.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Ή Άνατολική Κρήτη
  ΤΟ 1ΥΤΙΚ0
  Κ ΑΙ ΑΙ ΜΕΓΑΛΑΙ
  ΠΡΟΟ1ΟΙ ΤΟΥ
  Βραχάσι, Μίλατος,
  Λατσίδα καί Βουλισμένη.
  ΠαντοΟ, δπου καί άν στρέ-
  ψη κανεϊς τό βλέμμα είς την
  επαρχίαν τοΰ Μεραμπέλλου,
  θά αντικρύση τα εργα τής
  δημιουργικότητος καί τής προ
  όδου. Άπό τή στιγμή πού
  θά ευρεθή είς τό θρυλικό Βρα
  χάσι θά αισθανθή τόν έργώ
  6η παλμόν. Ή κωμόπολις αύ
  τή, άπό τότε πού μέ αγώνας
  σκληροΰς καί αφάνταστον ε¬
  πιμονήν επέτυχε νά άποκτή
  ση άμαξιτήν συγκοινωνίαν, έ
  ξελΐσσεται γοργώς. Καταστή
  ματα νέα έδημιουργήθησαν,
  οίκοδομαί ώραΐαι ανηγέρθη
  σαν καί ή άναδημιουργία συν
  τελεΐται ριζική. Έργα κοινής
  ωφελείας κατασκευάζονται
  Τώρα πρόκειται νά αρχίση
  εφαρμοζόμενον εΰρύ πρόγραμ
  μα έξωραισμών καί έξυγιάν
  σεως. Θά δημιουργηθή άλ
  σος, θ' ανοιχθή πλατεΐα, θά
  κατασκευασθοΰν έργα ύδρευ
  σεως. Καί ετσϊ τό Βραχάσι
  θ' αποβή μία άπό τάς ώραι
  οτέρας κωμοπόλεις, τόπος
  χαράς διά τούς κατοίκους
  τού καί ίδεώδους διαμονής διά
  τούς ξένους. Ό ϊδιος δέ όρ
  γασμός παρατηρεΐται καί είς
  τα άλλα χωρία τοθ δυτικοθ
  διαμερΐσματος.
  Ή Μίλατος, πού ήταν άλ
  λοτε τελείως άπομογωμένη
  καί άπροσπέλαστος, τα τέ
  λευταΐα έτη εσημείωσεν έκ
  πληκτικάς προόδους είς δ
  λους τούς τομεϊς καί τουτο
  χάρις είς τόν άμσξιτόν δρό
  μόν πού εξησφάλισε την δι"
  αΰτοκινήτου συγκοινωνίαν.
  Καί άν ό δρόμος προωθηθή
  £ως τό Σεΐσι τότε δχι μόνον
  ή Μίλατος άλλά *αί δλα τα
  άλλα χωρία θά έξυπηρετη
  θοΰν τα μέγιστα. Διότι τότε
  τό Σεΐσι θά εξελιχθή είς λι
  μενά μέ σημαντικήν κίνησιν.
  Άλλά καί εν άλλο ζήτημα
  θά είμποροθσε νά βοηθήση
  είς την εξέλιξιν τής Μιλάτου.
  Ή οργάνωσις τοθ τουρισμοϋ.
  Τό Ιστορικόν σπήλαιον της,
  δπου έξετυλίχθη μία άπό τάς
  ήρωϊκωτέρας καί τραγικωτέ-
  ρας συγχρόνως πράξεις τής
  [κρητικής έποποιΐας, διεγείρει
  ' ζωηρότατον τό ενδιαφέρον δ-
  | λου τοΰ έλληνισμοϋ καί των
  ' άπανταχοΰ τοΰ κόσμου φίλων
  τής Κρήτης. Καί θά εγίνετο
  άφορμή μεγάλης περιηγητικής
  κινήσεως, άν κατεβάλλετο ή
  κατάλληλος προσπαθεία. Θά
  έπρεπεν ομως νά έξωραι'σθη ό
  [ πέριξ χώρος. Νά κατασκευα¬
  σθή βατός δρόμος μέχρι τοθ
  στομίου τοΰ σπηλαίου. Νά φω
  τισθή τό εσωτερικόν τού. Καί
  νά όργανωθοΰν αί έορταί τής
  έπετείου των σφαγΔν κατά
  τρόπον μόνιμον καΐ άρτιον.
  "Αλλωστε ή οργάνωσις των
  έορτών αυτών αποτελεί καί
  χρέος ιερόν. Είναι £να καθή
  κον πατριωτικόν ν καί άνθρώ
  πινον. Διότι καθήκον ύπέρτα-
  Ιτον αποτελεί ή απόδοσις φό·
  ρου τιμίας καί εΰγνωμοσύνης
  είς έκείνους οί όποΐοι προσε
  φέρθησαν όλοκαύτωμα είς τόν
  βωαόν τής ελευθερίας καί τής
  έθνικής μας άνεξαρτησίας
  Καί πιστεύομεν ότι θά λάβη
  μέριμναν ή κοινότης ένισχυομέ
  νη καί άπό τό κράτος, πού τό
  σην προθυμίαν επιδεικνύει είς
  παρομοίας περιπτώσεις.
  *
  * *
  Εξέλιξιν σημαντικήν εχουν
  σημειώσει έπίσης τόσον ή Λα
  τσίδα δσον καί ή Βουλισμέ¬
  νη. Κατ' εξοχήν γεωργικά χω
  ριά, είναι χωμένα μέσα είς τό
  πράσινο των άμπελιών, των
  έλαιων καί των άλλων καρ-
  ποφόρων δένδρων. Ουτε σπιθα
  μή Υήζ δέν έ'χει μείνει άκαλλι
  έργητος. Καί ή παραν/ωγή αύ·
  ξάνει άπό έτους είς 'έτος στα
  θερώ§. Έκ παραλλήλου δέ
  συντελεΐται καί καί ό έκπολι-
  τισμός των χωρίων. "Εργα έ-
  ξωραιστικά, έξυγιάνσεως, άρ-
  δεύσεως, συγκοινωνίας έκτε-
  λοΰνται μέ πρωτοβουλίαν των
  κοινοτικών συμβουλίων καί
  προσωπικήν εργασίαν των κα·
  τοίκων. Καί έτσι, μέ την ένί-
  σχυσ ν ποί> παρέχει καί ή Γε
  νίκη Διοίκησις, λύονται δλα
  τα προβλήματσ, θεραπεύονται
  αί άνάγκαι, καλύπτονται δλαι
  αί έλλείψεις. Καί τα χωρία αύ
  τα δπως καί δλα τα άλλα
  τής επαρχίας Μεραμπέλλου,
  δημιουργοθν την πρόοδον καί
  τόν πολιτισμόν των, ένα πολι
  τισμόν γνήσιον, πραγματικόν.
  Θά συνεχίσωμεν δμως καί αυ
  ριον. Διότι, ύπεσχέθημεν ν' α¬
  σχοληθώμεν μέ δλα τα διαμε-
  ρίσματα τής Άνατολικής Κρή¬
  της, μέ δλας τάς επαρχίας
  καί τάς πόλεις της. Τό έπανα!
  λαμβάνομεν άλλωστε. Ό τό¬
  πος αύτός άξίζει ιδιαιτέρας'
  στοργής, Ιδιαιτέρας προσοχής
  έκ μέρους δλων.
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ΕΝΑΣ ΜΙΚΡΟΣ
  ΠΑΤΟΥΧΑΣ
  "Οίαν ό άείμνηστος Κον-
  δυλάκης έπρωτοδημοσίευσε
  τόν «Πατούχα» τού κανεϊς ά
  πό τούς άναγνώστές τού δέν
  πίστευε δτι οί ήοωές τού ήσαν
  πρόσωπα άληθινά κι' δχι δη-
  μιουργήματα τής καλλιτεχνι
  κης τού φαντασίας. Καί σήμε
  ρον άκόμη πολλοί άμφισβη-
  τοθν την υπαοξι των πρόσω
  πων αυτών. Κι' δμως έτσι εί
  ναι. Ό «Πατούχας» καί τα
  άλλα πρόσωπα τοϋ όμωνύμου
  διηγήαστος, Ιζησαν έκεϊ πά-
  νω στό είδυλλιακό περιβάλ
  λον τής Βιάννου. Καί ή είκό-
  να τοΰ «Πατούχα» ποΰ πέθα-
  νε πρίν λίγα μόλις χρόνια
  είς βαθΰ γήρας, στολΐζει τώ
  ρα τα γραφεΐα τού «προοδευ
  τικοΰ τουριστικοΟ συλλόγου ό
  Διαβάτης», πλάί είς την είκό
  να έκείνου πού τόν παρέδω
  κεν είς την άθανασία, τοθ
  Γιάννη Κονδυλακη. Άλλ' ό
  Πατούχας δέν απέθανε.Ύπάρ
  χει καί σήμερο. Ύπάρχουν
  μάλιστα πολλοί «Πατούχη
  δες». Μονάχα ό Κονδυλάκης
  δέν ϋπάρχει πλέον στή ζωή
  γιά νά τούς φέρη. άτόφιους,
  όλοζώντανους, όλοκληρωμέ
  νους τύπους, στή δημοσιότητα.
  Μδς τό εΐχαν τονίσει, φίλοι
  άπό τή Βιάννο.
  Καί τό διαπιστώσαμε δταν
  έπισκεφθήκαμε τή γοη'ευτική,
  χιλιοτραγουδημένη κωμόπολι
  'Εκεΐ κάτω άπό τόν αχίωνόβιο
  πλάτανο έκάμσμε τή γνωρι
  μιά τοΰ «Κωνσταντίνου άπό
  τό Βαχό», ενός σπάνιου, άνά
  γλυφου καί όλοζώντανοο τύ
  που τοΰ άθάνατου εργου τόΰ
  Διαβάτη. Λείψανα τοθ παλη
  οθ καιροθ πού στήν έμφάνισί
  τού άναζή τό παρελθόν. Τόν
  άπολαύσαμεν νά άνακτύσση
  τίς πολιτικές καί τίς θρησκευ
  τικές τού δοξασίες. Θρησκόλη
  πτος καί φυσικά παλαιοημερο
  λογίτης,έπικοινωνεΐ στόν υπνο
  τού μέ δλα τα μεγάλα πνεύ
  ματα πού τόν έπισκέπτονται
  ερχόμενο άπό τόν 'Άδη καί
  τόν καθοδηγοΰν! «Τρώνε, μοΰ
  εΤπαν, ξυλο οί νεοημερολογΐ
  τες εκειά κάτω πού δέν μπο
  ροθνε νά σηκώσουνε κεφάλι»
  Κι' εξέφρασε τή λύπη τού για
  τί ή οίκογένεια δέν τοΰ επι
  τρέπει νά τα κηρύξη αύτά καί
  ν' αποδυθή είς δράσιν.
  —Ήντα νά σάς σέ πώ πού
  έτταντρέφτηκα κι' έχαντακώθη
  κα. Γιατί νά τό κατέχετε. Κα
  λές εΐν' οί γυναΐκες μά ή
  παντρειγιά είνε χαντάκωμα!
  εΐπε κι' έκλεισε τή συζήτησι
  μέ ίνα βαθύ ήχηρό άναστε
  ναγμό.
  Στό Λουτράκι πάλι, στό
  γρςχφικό χωριουδάκι—πατρίδα
  τοθ Πατούχα, συναντήσαμεν
  ένα μικρόν έπίγονό τού. Τόν
  γνωρίσαμε σ' είνα γάμο στό
  σπίτι τοΰ γαμπροΰ. Ένας έ
  φηβος, ώς 18 χρονών, ό περί-
  φημος Μανώλης, ξεστηθιασμέ
  νος, μ' ε"να τόκινο σακκάκι
  ραμμένο στό χωριό καί τόκινο
  παντελόνι κοντό ώς πάνω άπ'
  Γούς άστραγάλους. ΦοροΟσε
  στό ίνα πόδι μοναχά ε'να άρ-
  βυλοπάπουτσο καί τό άλλο
  τό εΐχε τυλιγμένο μέ μιά λου
  ρίδα τσουβαλιοΰ. Ξεσκοΰφω
  τος, ξεκτένιστος, άνσμαλλιά
  ρης, μέ μάτια περίεργα καί
  μέ κατατομή προσώπου πού
  έδειχνε ελλειψι κάθε θεληματι
  κότητος. ΤΗταν ό στόχος τοΰ
  κόσμου πού εΐχε συγκεντρωθή
  στό σπίτι τοΰ γαμπροΰ γιά τό
  γαμήλιο γλέντι. Άπομιμούν
  ταν μ' άφάνταστην έπιτυχία
  τίς φωνές δλων των ζώων,
  τούς κοασμούς των βατράχων
  τα κελαδήματα των πουλιών.
  Ό κόσμος διεσκέδαζε. Κι' ό
  Μανώλης, ύπερήφανος, θριαμ-
  βευτής ήταν στίς δόξες τού.
  Μιά κοπέλλα άπό την παρέα
  μας, τόν κάλεσε νά τής πή
  μιά μαντινάδα. Έδέχθηκε·
  ΤΗλθε στό μέρος μας, έκάθησε
  μπροστά στά πόδια τής ώ
  μορφης κοπέλλας. "Εστήλωσε
  τα γεμάτα πόβο μάτια τού έ-
  Ίστορικά μνημεΐα.
  Καί άλλοτε έγράψαμεν δτι
  θά έ'αρεπε νά ληφθή μέριμνα
  διά την διατήρησιν των ίστορι
  κων μνημείων τής Κρήτης
  (φοουρίων, πύργων, οΐκιών)
  πού φθείρονται καί καταρρέ-
  ουν μέ την πάροδον τού χρό-
  νου. Τό επαναλαμβάνομεν
  καί σήμερον. Καί ελπίζομεν
  δτι σήμερον όπότε τόση γίνε-
  ται προσπαθεία άναζωπυρώσε
  ως τοΰ πατριωτικοΰ αίσθήμα-
  τος καί τονώσεως τοΰ τουρι¬
  σμοϋ, θά εκδηλωθή ένεργώς ή
  μέριμνα αυτή. Πρόκειται πε-
  ρί σπουδαιοτάτου ζητήματος
  τό οποίον δέν έπιτρέπεται να
  πσραμελήται.
  «τ· ?ι* ίρ·Γ
  Τό Γεωργικόν Ταμείον.
  Πέρυσι άν δέν άπατώμεθα,
  τό Γεωργ.Ταμείον Ηρακλείου
  είχεν άποφασίσει να χορηγή
  ση σποροκαθαριστήρια είς
  κοινότητος πού διακρίνονται
  διά την πρόοδον των είς καλ
  λιεργείας δημητριακών καθώς
  καί χρηματικά βραβεϊα καί
  γεωργικά έργαλεΐα είς τούς
  φιλοπροόδους γεωργούς. Πι
  στεύομεν δτι καί εφέτος θά
  λάβη άναλόγους άποφάσεις.
  Θά ελέγαμεν δμως δτι θά ήτο
  καλόν νά ιδρύση έκ παραλ-
  λήλου καί προτύπους άγροΰς
  γεωργικών καλλιεργειών είς
  δλα τα δισμερΐσματα, είς δλα
  τα άγροτικά κέντρα. Θά συν¬
  τελεσθή διά τοθ τρόπου αύτοΰ
  μεγάλη γεωργική πρόοδος καί
  αύξησις τής παραγωγής.
  Αύο ειδή.
  Άλλοτε είς τάπεδινά μέρη τής
  Κρήτης καί ιδία είς την Μεσ¬
  σαράν έκαλλιεργοΰντο είς με¬
  γάλην έκτασιν, έστω καί κατά
  πρωτόγονον τρόπον, ό βάμβαξ
  καί τό σισάμι. Τα τελευταϊσ^
  δμως ετη, άγνωστον διατί, ή
  καλλιέργεια των εΐδών αυτών
  έχει περιορισθή σημαντικά. Τό
  γεγονός, θά ήξιζε κατά την
  γνώμην μας νά έφελκύση την
  προσοχήν των αρμοδίων γεωρ
  γικών ύπηρεσιών. Καί άκόμη
  θά επρεπε νά κατσβληθή μία
  προσπαθεία νά έπεκταθή καί
  πάλινκαίνά συστηματοποιηθή ή
  καλλιέργεια των είδών αυτών,
  έφόσον οί δροι τής εύδοκιμή-
  σεώς των ύπάρχουν. Πρόκει¬
  ται άλλωστε περί προίόντων
  άρκετά προσοδοφόρων, χωρίς
  ή καλλιέργεια των ν'άποβαίνη
  πρός ζημίαν άλλων καλλιερ¬
  γειών.
  Τό ασύρματον
  τηλέφωνον.
  Ή δι' ασύρματον τηλεφώνου
  έπικοινωνία τής πόλεώς μας μέ
  τάς Αθήνας καί την λοιπήν Έλ¬
  λάδα, πού επρόκειτο ν' αρχίση
  πρό καιροΰ έματαιώθη διότι ώς
  γνωστόν ό σταθμός των Αθηνών
  δέν έλειτούργει καλώς. Ή κυ|ίίρ-
  ν,ηαις δμως απεφάσισε την προ¬
  μήθειαν νέων μηχανημάτων διά
  τόν σταθμόν Αθηνών. Ελπίζο¬
  μεν λοιπον δτι ή δόλη υπόθεσις
  θά διευθετηθή τό ταχύτερον, ώ-
  στε ν' αρχίση ή τηλεφωνική
  συγκοινωνία τής πόλεώς μας μέ
  την πρωτεύουσαν. Διότι ή έλλει¬
  ψις τηλεφωνικής έπικοινωνίας εί¬
  ναι 2χι μόνον αίσθητή άλλά
  καί έπιζήμιος διά τό Ηράκλειον.
  πάνω της. Έσυλλογίσθηκε λί·
  γο κι' υστερα μέ τρεμάμενη
  φωνή, έτραγούδησε την περί
  φημη μαντινάδα: '
  Γαρέφαλλα κι' &ν καταπιώ,
  κανέΛ,λα κΓ &ν μασήσω
  δλο μοθ φαίνονται πρικιά
  σάμε νά σέ φιλήσω.
  Κι' υστερα ξέσπασε σ' Ινα
  γέλιο πλατύ πού έπρόδιδε με
  1 γάλη χαρά καί ίκανοποίησι.
  Ό ϊδιος ό Φροϋδικός τύπος
  δπως μας τόν έδωκε στόν
  «Πατούχα» ό Κονδυλάκης.
  Μ.—
  III
  ,
  ίΓ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ,— Σήμερον »Ψυ
  χές στήν θάλασσα» μέ τόν Γκάρ
  ρυ Κοΰττερ.
  Την Δευτέραν «Μποέμ» μέ την
  Μάρθα ν6.γκερθ, τόν Ζαν Κεπου-
  ρα καί τόν Πάουλ Κέμπ.
  ΜΙΜΩΛ,— Σήμερον τό φίλμ
  θρθλος «Υπό την πορφύραν» με
  την "Αννα Μπέλλα και Κόνρατ
  Φάιτ.Ώρα 2 μ μ δλόκληροντό έπει
  σοδιακόν «Άόρατη σκιά».
  Την Δευτέρα το μουσικό θαθμα
  «Άγάπη στή Χαβάι».
  Προιστάμενος Τυκογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή^μεγαλύτερη ναυτι-
  κή "περιπέτεια πού πα-
  ρουσίασε μέχρι σήμερον
  ό κινηματογράφος.
  ΊΎΧΕΣ ΣΤΗ
  ΟΑΑΑΣΣΑ
  Μέ τον
  ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ
  καί την
  ΦΡΑΝΣΙ2 ΝΤΗ
  ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ
  Το μουσικό δαΰμα:
  Μέ τους
  ΜΑΡΙΑ ΕΓΚΕΡθ
  ΖΑΝ ΚΕΠΟΥΡΑ
  Πάουλ Κέμπ
  Τέ ο Λίνγκεν.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Διακηρύττει 8τι
  Έκτίθεται είς πλειοδοτικήν
  δημοπρασίαν ή ένοικίασις διά
  τό οικονομικόν έτος 1938—39
  τοθ δημοτικοθ φόρου επί των πα-
  ραγομένιον καί συγκομιζομένων έν
  τώ Δήμφ έλαιουργικών προιίν-
  των ήτοι ελαίου καί έλαιων φα-
  γωσίμων καί πρός Ικθλιψιν συμ
  φώνως πρός τα άρθρον 3Η τοΰ
  Κώδικος τής Δημοτικής νομοθε
  οίας.
  Ό φόρος Ιχει ορισθή είς δύο
  τοίς εκατόν (2 ο)ο) επί τής κατ'
  οκάν τιμής χονδρικής πωλήσεως
  των προιόντων τεύτων ώς ή τΐμή
  αυτή καθωρίσθη διά τό ελαιον
  είς δραχ. 22 καί διά τάς έλαίας
  έν γένει είς δραχ τέσσαρας (4).
  Ό τρόπος τής βεβαιώσεως καί
  είσπράξεως τοΰ φόρου υπό τοθ έ-
  νοικιαστοθ καθορίζεται διά τοθ
  άπό 15-20 Όκτωβρίου 193<>
  σχετικαί} Διατάγματος.
  Ή δημοπρασία θά διεξαχθή είς
  τό Δημοτικόν Κατάστημα Ινώπι
  όν τής Δημαρχιακή; Έπιτροπής
  την 18ην τρέχοντος μηνός ήμέ
  ραν Τρίτην καί ώραν 11—12
  π. μ. |
  ΙΙρώτη προσφορά όρίζεται δρ.
  40 000 ή δέ εγγύησις όρίζεται είς
  δρ 10 000. |
  Οί σχετικοί δροι ενοικιάσεως
  ευρίσκονται είς την οικονομικήν
  υπηρεσίαν τοθ Δήμου Ινθα δύναν
  ται οί βουλόμενοι νά λάβωσι γνώ
  σιν.
  Έν Ηρακλείω τη" 15η Όκτω
  βρίου 193Η.
  Ό Δημαρχών Ηρακλείου
  Μιχαήλ Κασιμάτης
  ΝΕΟΝ ΟΡθΛθΓθΠαΛΕΙθΝ
  ΚΩΝΣΤ. Ι. ΧΑΤΖΑΚΗ
  (Παρά το Μεϊντάνι)
  ΈργασθίΙς επί ολόκληρον δωδε
  καΕτίβν ώς τεχνΐτης είς τό κατά
  στημα Μιχαήλ Μανουσάκη (Ζενίθ)
  αναλαμβάνει την επιδιορθώση
  παντός ώρολογίου, νραμμοψώνων
  καί μικρων «λλων μηχανημάτων.
  Άπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΙΑ ΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ"-
  Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  Πσριζιάνικα μοντέλα.
  539ον
  —Σκοτώστέ τον τόν προδό
  τη
  Μά κανείς λοιπόν δέν ύπήρ
  χε νά δώση χέρι "βοηθείας είς
  τόν μέγαν στρατάρχην τής
  Σουηδίας, Ύπάρχει κάποιος
  θά σδς περιγρ^ψω σήμερα κυ
  ρίες μου, τις χειμερινές συλλογές
  των γνωστών παοισινών * οί κων
  μόδας, Σανέλ και Ούώοθ
  Ή Σανέλ εδήλωσε, παρουσιά·
  ζοντας την νέαν συλλο%ήν της, δ¬
  τι προτίθεται «νά ντύση καί οχι
  να έκπλήζπ* τις γυναΐκες. Ή συλ
  λογή της άνταποκρΐνεται πράγ-
  ματι είς την πρόθεσί της. οί φοΰ-
  στες είναι μετρίου μήκους, ι< άγ- Είνε ό στρατηγός Σιλφερσπάο μα πολυ λογικό γιά τόν χειμώνα, ό οποίος άνέβηκε μέ κόπον ί-.?^«^Ι^^ΐ Μ·*-, ως τό πρθτο πάτωμα, άνάμε Ή ζακεττες των απογευματινόν σα άπό τό πλήθος καί έφθα άνσάιιπλ κατεβαίνουν πολύ κάτω σεν έ'ως τόν Φέρσεν, τόν ό ί άπο τούς γοφους. Τό βελοθδο κα ποίον βρτ,κε πεσμένον κατά;τθ^αδκο^^ή καί τα άπλού· γής, πτυόμενον καί κλωτσιζό' Τα επανωφόρια τής Σανέλ είνε μενον άνευ διακοπής. Ό στρα άφθόνως γαονιρισμενα με γοΰνα. τηγός μίλησε πρός τόν λαόν. Τα άπογευματινά φορέματα, 6· ταν δέν είνε άπλα καί σποοτιφ άνσάνπλ, άλλά άπό λαμέ, είνε Καί τοό μΐλησε μέ επιβολήν καί μέ θάρρος. Τα πλήθη πρός στιγμήν υπεχώρησαν καί τότε ό στρατηγός εδωσε τό χέρι τού είς τόν Φέρσεν, ό οποίος άνεσηκώθη καί έπιάσθηκε άπό τό*} μπράτσο τοθ στρατηγοΰ. ΤΗταν σίμόφυοτος. Τό πρόσω πό τού εΤχε πρισθή άπό τίς γροθιές καί τα αϊματσ άνα κατεύονταν μέ τα πτΰελα εί την μορφήν τού. Ή ώρσία χρυ σοποίκιλτος στολή τού δέν ύ πάρχει πιά. Μερικά ράκη χρυ σαφικών κσΐ ύψάσματος καλύ πτουν τό σώμα τού Ό στρα τηγός Σιλφβερσπάρ τόν όδη γεΐ πρός την Ιξοοον, άνάμε σα άπό τα πλήθη τα όποΐα πρός στιγμήν σιωποΰν ώσάν νά έ'νοιωσαν οΐκτον διά τό θΰ μά των. Άλλά είς την σκά λάν ή*ταν τόσος ό συνωστ σμός, ώστε ό Φέρσεν εχασεν τό μπράτσο τού στρατηγοΟ (συνεχ(ζεται) ΜΙΝΩΑ Σήμερον τό , φίλμ θρΰλος: ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΦΥΡΑΝ Πεωταγωνιστοθν: ουργοί των μεγάλων ρόλων Άνναμπέλα, Κόνρατ Φάιτ. "Ενα άριστουργηματινό «ί- ματοβαμένο είδύλλιο γεμάχο ρωμαντισμό, αύταπάρνησι, ϊ- ρωτες, ξιφομαχίες καί ήρωι σμούς. Αίσθηματικώτερο τοθ «Ρωμαϊος καί Ίουλιέττα» 2υ- νατώτερο τοθ «Καπετάν Μπλούντ». Δευτέρα: Τό μουσικό θαΰμα: ΑΓΑΠΗ ΣΤΗ Σημείωσις: Δευτέρα—Τετάρ- τη—Πέμπτη—Σάββατο— Κυ- ριακή ώρα 6 1)2άπογευματινή. ιΙΙιΊΙΙΙϋΊΙ'ϋΙβιΐΐΙΙΙ στενά είς τούς ^οφούς καί εύρΰ- χωρα ίμπρός Είς δλα σχεδόν τα μονέλα, 6- πάρχει ή λεπτομέρεια πού άγαπδ ιΐάντοΓε ή Σανέλ, μία γαρνιτούρα λενζερί ή δαντέλλα:γιακάδε<:, μαν σέττες ή ζαμπό Πολλα κοσμήαα- τα, κεντήματα, γυαλιστερά, παγι- έττες, πέρλες Για τό βράδυ. ή Σανέλ χρησιμο¬ ποιή όπως πάντοτε τό τοθλι, την δαντέλλα, τίς κορδέλλες. Σιλουέτ τες «πρενσές» μέσα σέ πυκνά με· ταξωτα, σατέν κλπ. Οί φουστες £· χούν «ντεσού φρουφρουτάν». Τα ντεκολτέ προχωροΰν πολύ χαμη λά άλλά καλυπτονται μέ άνάλα φρες έσάρπες ή μέ πελερίνες. ΟΊ ΚΒ!ΜΙ»ΐαΐ*1ΙΙ1«·Ι!>Ι·ΙΒΙ
  τελευταίας αΰτές είνε φοδραρι-
  σμένες μέ ζωηρά χρώματα τα ό-
  ποϊα Ιρχονται είς άντίθεσιν μέ
  ιτό φόρευα.
  Οί έτΐΕΓημες τουαλέττες συνο-
  δε< ονται μέ κομμώσεις των οποί¬ ων τό τοΰλι άναυιγνιόεται μέ τα λουλούδια. Δέν πρέπει έπίσ"ς νά λησμονηθ >ΰν τα μακρυά γαντια
  που συμπληρώνουν τα άνσάμπλ
  Ό οίκος Ούωοθ έτι&ιώκει, στήν
  τελευταία τού συλλογή, να παρου¬
  σιάση μιά γρααμή ΐσια Άκόαη
  καί τα μοντέλα πού έ'χουν Φάο
  δος, δ'δουν την έντύπωσι Ισης
  γραμμήο Γιά τό πρωΐ ή κυρία Ού
  ώρθ λανσάρει μοντέλα άπό χον-
  δρό σκωτσέζικο λαιναζ ή ριγέ μέ
  απολύτως Ιοια γραιιμή. Τό φάο
  δος φέρεται πρός τα όπ σω. ^Ω-
  μοί φαρδεΐς, αεγαλα κουιιπιά, γάρ
  νιτοΰρες άπό γοϋνα. "Αφθονες
  ρενάρ.
  Για τό άπόγευμα παλτά σκοΰ
  ρα συνοδεύουν πολύχρωμα φορέ-
  ματα" γούνινες κάπες καλύπτουν
  στενά φ^ρέμ"τα, κλειστα στόν λαι
  μό ή γαρνιρισμένα μέ άμπιεσεμαν
  σέ άντιθετο τόνο ή κεντηαένα.
  Γιά τό βράδυ άπλότης άλλά
  καί μεγάλη κομψότης είς τα μον¬
  τέλα τής Οΰώρθ βΠολλα φορέμα-
  τα έφορμοστα ώς τα γόχατα, είνε
  έξαιρετικά ντεκολτέ. Τό φάρδος
  των φορεμάτων αυτών συγκεν
  τρώνεται πίσω. Τα υφάσματα τΐου
  χρησιμοποιεΐ για τίς βραδυνές
  τουαλέττες είνε τα μοντέρνα λα
  μέ, τα βελούο. τα μουαρέ, ό τα
  φτδς καί τό κρέπ μάτ.
  ή Ντιστϊγκέ
  Ο έρως είς την χώραν
  των Χρυσανθέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαοέρ.
  ΚΟί ΜΩΜΙ Κγλ
  §*ον
  Ξανάβλίίΐε τα τειοποτεϊα καί
  τίς «γιάντογια;»(χωριάτ-κα πανδο
  χεϊα) δπου τόν είχαν όδηγήσει
  τυχαίως δρόμοι καί μανοπάτια,
  κατά τούς περιπάτους πού είχεν
  Ιπιχειρήσεΐ τίς προηγο,ίμενες έ-
  βδομάδες. Όλόκληρη ή νήσος
  Κιουσσού δέν είνε πχρά Ινας ά-
  ΚΙΝΗΣΙΣ.—Άφιχθεντες είς την
  τΐόλΐν μας ανεχώρησαν διά λιμένα
  Σητείας ό Πρόεδρος τής αύτόθι
  κοινότητος κ. Οικονόμου, ό φαρ
  μακοποιός κ Ιω Σακαδάκης καϊ
  ό δικηνόρος κ. Έμμ. Άγγελάκης.
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Ηλίας Αλεξ.
  Παπαηλιάκης καί Μαρία Φράγκ.
  Κουγιουμουτζάκη έκ Γέργερης ήρ
  ραβωνίσθησαν,
  Συγχαρητήρια.
  η ΘΑΝΑΤΟΙ -Ήγέλθη έ£ Άθη
  νών ό θάνατος τοθ συμπολίτου 4
  παγγελματίου Νικολάου Ζ. Άκρα
  τού Τοϋς οίκεΓους τοθ μεταστάν
  τος συλλυπούμεθα.
  —Άπεβίωσε καί εκηδεύθη κα
  τόπιν μακράς νόσου ό χρηστός
  καί καλοκάγαθος συμπολίτης Γε
  πέραντος κήπος, δ πιό ώραΐος, ό ώργιος Κεφέράκής/τά'Τέκνβ κα!
  πιό πράβινος, ό πιό άρμονικός τοΰ το«ζ οΐκείο^ς τού μετασταντος
  ■ ■■■•■«■■«■Μ»
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  Διδασκαλία πρός έκμάδπσιν της Γερμανικήν γλώσσης.
  1) Δι' άρχαρίους.
  2) Διά προκεχωρημένους.
  3) Διά τ^ς γνωρίζοντας πίη την Γερμανικήν.
  4) Ναθήματα ι3ΐά την γνώ ο ι ν τού Γερμανικοϋ Πολι-
  τισμού, Τεχνη, Λονοτκχνία καί Ίστορία.
  5) Μαθήματα ώια παιδία άποσκοποϋντ» την παρα¬
  κολούθησιν μαθηματων εί; γερμανικα βχολεΐα και Πανε·
  πιστήμια.
  Έναρξις 17 Όκτωβρίου.
  Πληροφορίαι και εγγραφαί καθ' εκάστην 11 — 1 π. μ.
  καί έ—7 μ. μ είς τα γραφεΐα της Γερμανικαί; Άκαΰημίας
  όδό; Κολωνίας (βίκία κ. Άλικιωτη).
  Ό καθηγητής
  ΣΙΕΠΕΛΤ ΤΖΟΥΡΕΝ
  ·■■■■■ΛΜΜ*ΜΒ»ΜΜΛ»ΜΛΜΜ*Λ3*ΛΜ»1
  κόσμου Τρία χαριτωμένα τοη&Ι
  ξαναπέρασαν, μέσα σέ τρείς στΐ'
  μές, κάτω άπό τα μάτια το
  Φέλτζ: τό στενά τού Χ-μί, πιό ώ
  μορφο άπό δλες τίς έλβετικέ
  κοιλάδες ό καταρράκτης το^
  Κουανόν μ έ τούς κόκκινους σφεν
  δάμνους τού" καί ά θαυμάσιος έ
  ξώστης τοθ Μογκουί, πού δεσπό
  ζει ενός κόλπου περικλεισμένου
  άνάμεσα σέ δυό ακωτσέζικα βου·
  ■ ΝΙΙΗΜ»».
  .ΕΚΤΕΛεΣΙΣ
  ιΙΑΣΙ^ΣΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΑΣ 100 ΚΑΙ ΑΝΩ
  ©ΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΑ
  ΘΥΡΙΔΕΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ
  νά
  Ό ΖΐνΦρανσουα Φέλτζ, άπό
  τομα, ενευσε σέ ενα κουρού,Λο
  πού περνούσεν άδειανό
  Ό άνθρωπος άλογο, βιαστι
  χά, έσταμάτησε τα αμαξάκι τοι
  κοντά τού.
  —Μογκουϊ! —είπεν δ Φέλτζ
  —Στό Μογκουί, — Ιπανέλαβει
  δ κουραμάγια κατάπληκτος.
  Οί περιηγηταί, πραγματικώς
  δέν συνηθίζουν νά διαλέγουν τί< νύκτβς γιά τίς έξοχικές έκδρομές τους Καί τό Μογκουί λογαρι άζεται μάλλον γιά δυό έκδρο μές παρά γιά μιά μόνο: δ δρόμοι είνε πολύ άνώμαλος καί ίχει μή κος δυά τουλάχιστον «ρί», όκτώ Ιως έννέα δικών μας χιλιομέ τρών —Στό Μογκουί —έπέμεινεν δ Φέλτζ. Φιλόσοφος, λόγφ τοϋ έπαγγέλ ματός τού, δ κουρουμάγια, άφοΰ άκουσε καλά, δέν είπε πιά τί- ποτε. Καθώς ϊμως τό έλαφρό αμα ξάκι έταλαντευόταν, 6 Φέλτζ έ σκέφθηκε ξαφνικά π ώς είχε νά γράψη κάποιο γράμμα καί πώς άρχιζε νά πεινα καί διέταξε τόν κουρουμάγια νά σταματήδη στό πλησΐέστερο εύρωπαικό ρεστω ρίν. Έ5είπνησεν, έ"γρ3ψε. Έπείτα, άφοΰ άνέβηκε παλί αζί κουρούμα, έπανέλαβε την πρώτη διαταγή τού. —Μογκουί "Ενας δεύτερος κουρουμάγια προσετέθη στόν πρώτο, 2πιος συ νηθίζεταί, δταν πρόκειτ'χι γιά κουριστικές κοΰρσες Ή νύκτα ήταν δοοαερή δ Φέλτζ έστερέω σεν δλόγυρα άπό τίς γαμπες τού την σχούρ* μάλλινη κουβέρτα βυθίστηκε στά μαξιλάρια καί έ κύ;ταξε τα άστρα Ή5η τό άμα ξάχ: χάρις σιήν ταχύτητα των γυ ανών κίτρινων καί μυωοων πό διών, είχε προσπεράσει τα προί. στεια καί έκυλοθσε σέ έναν Ιρη^ο δρόμο Σχεδόν στό ζενίθ, τό φεγγάρι έ"λαμπε στόν νυκτερινόν ούρανό, άσπρο σάν μηίσχος άπό νεφρί την, άνάμεσα στά μπλέ μαλλιά μιάς μουσμί. Καί όλόγυρα. έτα ξίδευαν σύννεφα χρώματος μαρ γαριταριοθ, τα όποΐα τό έλαφρό άεράκι διαρκώς έδιωχνε, παρε μόρφωνε, μετεμόριωνε. (συνεχίζεται) συλλυπούμεθα. Γύρω στήν πόλι. Ή συννεφιά τταρουσιάσθη καί χθές. —"Ωστε νά ένισχυθοθν οί παρά την γνβμην τής πρακτικης καιρο- σκοπΐας, προλέγοντες συντομον χειμώνα... —Τό ευχάριστον ήτο δτι καί κατα την χθεσινήν ημέραν ή θερ- μοκρασία διετηρήθΓ) οχεδόν ύψη λή, συνεχισθείσης τής καλοκαιρι- νής εμφανίσεως τώ >> περισσοτέρων
  άκόμη
  συμπολιτών—δέν λείπουν
  οϋτε χά ψαθακια —
  —Οί φίλαθλοι θά παρακολουθή-
  σουν ασφαλώς σήμερον έν σώμα¬
  τι τόν ποδοσφαιρικόν άγώνα, είς
  τό γηπεδον «Χάνδαξ».
  — Είς τόν άγώνα αυτόν θα με¬
  τάσχουν ώς γνωστόν ή ποδοσφαι·
  ρική ομάς τής Ε.Γ.Ο.Η. καί τοθ
  ΌλυμπιακοΟ υπό την διαιτησίαν
  έπΐτηδες μετακληθέντος έξ Άθη
  νών,, ανεγνωρισμένου διαιτητοΰ.
  —Δια τό κύπελλον Κοτζιδ θό
  διεξαχθοΰν έξ άλλου την πρωίαν
  τής σημερον ποδοσφαιρικοί άγώ·
  νες μεταξυ άνεπισήμων σωματεΙ·
  ών τής πόλεώς μας.
  —Τα ίχθυοπωλεΐα παρουσίσσαν
  σχετικήν κίνησιν τάς τελευταίας
  ημέρας.
  —Πάντως τόλεγόμενον«χονδρό»
  ψαρι δέν ΰπήρχε διά τούς μικρο-
  καταναλωτάς.
  —Οί όποΐοι φυσικά ήρκοθντο
  είς τό.. ψιλό και φθηνό
  — Όλοι οί κυνηγοί τοΰ Ήρα
  κλείου έ'χουν πλέον κανονικάς ά
  δείας τας οποίας θά χρησιμοποιή
  σουν ώς συνήθως καί σήμερον.
  —Έκστρατεύοντες δπου δεϊπρός
  άγραν θηραμάτων καί δή άπό τα
  καλυτέρα τοθ κυνηγ,ετικοθ έδε
  σματολογίου.
  — Κατά τα είωθότα, αί έκστρα
  τεΐαι αυταί άρχιζουν άπό τα έξη
  μερώματα σήμερον χωρίς νά λαμ
  βανωμεν ύπ' όψιν έκείνους οί ό
  ποΐοι εξήλθον είς . κυνήγιον άπό
  τό εσπέρας τής χθές.
  —Πυκνή πάντοτε ή λεωφ^ρεια
  ή κίνησις μετα£0 χ&ν προαστεί
  ών καί τής πόλεως.
  —Την σκοπιμότητσ τής συγκοι
  ωνίας αυτής δικαιωνει πε.ρισσότε
  ιον ή καθιέρωσις μαθητικοΰ καί
  ργατικοθ είσιτηρίου.
  —Επί τού τιαρόντος τό είσιτή
  ριον τουτο καθιερώθη διά την
  ραμμην Φορτέτσας—'πρακλείου,
  ύπάρχουν δμως ασφαλώς πολλοΐ
  >όγοι όπως τό έν λόγφ εισιτήριον
  έπεκταθη τό ταχύτερον καί είςτήν
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ
  Τό συμφέρον σας άπαιτεϊ νά προτιμάτε τίς:
  Ρέγγες «Κρΐνος»
  Τό κόκκινο έλαφρό κουτί παρασκευασμένο
  ειδικώς διά την Έλλάδα.
  Ποιότης ή άνωτέοα πού μπορεϊ νά γίνη. Τό έμπόρευμα φορτώνεται
  είς πΜραλαβήν μας, ΚΑΤ' ΕΥΟΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ καΐ όχι άπό
  ψυγεία. ΠΩΛΟΥΜΕΝ ΡΕΓΓΕ2 ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΥΛΑ.
  Δοκιμάσατέ πρός τό συμφέρον σας, εάν δέν σας άρέαει δεχόμεθα νά
  μάς τό επιστρέψετβ.
  ΓΕΜΚ02 ΑΝΤΙΠΡθΧαΠθϊ:
  ΜΗΝΑΣ Φ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
  ΚΕΝΤΡΟΝ (Παραπλεύρως καφφενείου «Όλυμπος»),
  ή λοιπών προαστείων.
  — Μ*, τα νέα γεγονότα τής κεν
  ρικής ΕύρώπηΓ, έπανελήφθησαν
  ίς τα καφενεΐα αί συζητήσεις.
  —Γύρω άπό τό παρύν και τό
  μέλλςν τής ανθρωπότητος.
  —Μέ την ευκαιρίαν αυτήν δέν
  μειναν φυσικα σιωπηλοι καί οί
  κ συστήματος άπαισιόδοξοι οί ό
  οΐοι ώς γνωστόν Είχον σιγήσειμε
  ά την συμφωνίαν τοΰ Μονάχου.
  —Ή έμπορική κίνησις καί ίδί?
  σημειουμένη ε,Ις την Πύλην Χά
  ίων έξακολουθεϊ κατά τό μάλλον
  αι ήττον ζωηρά.
  —'£ν πάστ] περιπτώσει οί «Ιπαί
  ντες» τής κινήσεως αυτής, έ'χουν
  α λένε πολλά, γυρω άπό τάς έ
  ξελίξεις τοΰ προιόντος.
  — Είς τώ κινηματοθέατρον Που
  Ι λακακη ιΐροβάλλεται σήμερον διά
  ' τελευταίαν φοράν τό συγκλονιστι
  κόν φίλμ: «Ψυχές στή θάλασσα».
  —Την προσέχη έβδομάδα είς
  τόν ίδιον κινιματογράφον θά προ
  β,ληθοϋν οί «Μποέμ»,ή γνωσ'ή όπε
  ρα είς την όποιαν ή Μάρθα "Εγ
  κερθ διαπλάσσει ε"ναν άπό τούς ά
  συγκρίτους ρόλους της,
  & Ρίπορτβρ
  εΜεΙ ■■■■■■ «■■■«•■■■■■■■«■■ι
  Πλάκες μέ ολα τα
  νέα τραγούδια.
  Μόνον
  στοϋ ΜΑΡ.ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ.
  ΟΙΝΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟ1
  Ρζ αποθήκην τού κ. 'Α-
  Γη ·ε1δ »"*Ρά5 κα1 μεγάλας ποσότη-
  τιμάς ασυναγωνίστους.
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  β./Λ"?Κ*στΠν Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. £1
  Η
  /
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ^Π/. ΚΟΡΠΗ
  Τηλεφ. 551.
  ΑΝΟΡΘΏΣΙ-
  Χ6
  έργον
  «τ,
  χον Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  425©ν
  Άλλ' ό Ίονδρέτης κσί οί περί αυτόν θά τόν έ
  βλεπον παραμονεύοντα· τό μέρος, ήτον έρημικόν,
  αύτοι ήσαν (σχυρότεροί τού, θά εύρισκον τρόπον
  νά τόν άρπάσωσι, νά τόν άπομακρύνωσι καί τό
  τε πάλιν δέν θά έσώζετο ό άνήρ, δν ό Μάριος ήθε
  λε νά σώση. τΗτο μΐα ώρα μετά μεσημβρίαν" ή έπ(
  θέσις έμελλε νά γίνη κατά την έκτην ώραν. Ό
  Μάριος εΐχε πέντε ώρών καιρόν.
  Είς μόνος τρόπος τού Εμενεν. Έφόρεσε τό μέ
  τριον φόρεμά τού, 2δεσε τόν λαιμοδέτην τού, έλαβε
  τόν τιΐλόν τού καΐ εξήλθεν άκροποδητί, Ίνα μή ά
  κούση ή σύζυγος τοϋ Ίονδρέτου, δτι εξήρχετο κατ'
  εκείνην την ώραν έκ τοΟ θαλάμου. "Αλλως τε ή
  μέγαιρα αυτή κατεγίνετο εισέτι άνακατώνουσα τα
  σΐδηρά της.
  Ό Μάριος, έξελθών τής οικίας, κατηυθύνθη
  πρός την πόλιν. ΔιαβαΙνων πλησίον τοίχου τινός
  χσμηλοΰ, ου όπισθεν έκειτο τόπος άνοικτός, γή χέρ
  σος, καί προχωρών διά βραδέων βημάτων επί τής
  χιόνος, ήκουσε συνομιλΐαν άνθρώπων πλησίον τοο.
  Στρέφεται νά ίδη τίνες ήσαν, άλλά δέν βλέπει
  ουδένα" ήτον έ"ρημη ή όδός. Κύπτει άνωθεν τοΟ
  χαμηλοθ τοίχου καί παρατηρεΐ δτι δύο τινές έκά
  θηντο επί τής χιόνος καί συνδιελέγοντο ταπεινή
  τή φωνή· δύο άνθρωποι άγνωστοι είς αυτόν, ών
  ό μέν εΤχε γενειάδα καί έφόρει βλοθζαν, ό δέ
  ήτο δασύμαλλος καί ρακενδύτης. Ό μέν έφόρει
  είς την κεφαλήν κάλυμμσ, ό "6ε ή"τον άσκεπής,
  καί είς την κόμην τού εΐχε χιόνια.
  ΑύτοΙ δέν είδον τόν Μάριον, διότι είχον τα νώ
  τα έστραμμένα πρός τόν τοΐχον, ώστε ό Μάριος
  ηδυνήθη νά σταθ{ί έκεϊ πρός στιγμήν καί ν' άκού
  ση τί έλεγον.
  Ό άσκεπής προσώθει τόν άλλον διά τοΟ άγκώ
  νος καί τοΟ έλεγε.
  —Μωρέ, μέ την Πατρομμινέττα φοβάσαι, Άμα
  εχεις την Πατρομμινέτα μοζΐ σου, έγνοιά σου.
  —Λές; είπεν ό τΐωγωνοφόρος.
  —Ό δ" άλλος έπσνέλαβεν.
  —Είνε νά πάρη ό καθένας είς τό άνάλογό τού
  ίνα μερΐδιο πεντακόσια πέτσλα, καί τό χειρότερο
  ποθ ειμπορεί νά πάθη, είνε τιέντε χρόνοι εξ χρόνοι
  δέκα χρόνοι τό πολύ!
  Ό δ' άλλος άπεκρΐνετο μετά δισταγμοϋ, καί
  τρέμων όλος υπό τό κόκκινον τού κάλυμμα.—ΕΤ
  δες τί λές; ΌλΙγο τώχεις αύτό;
  —Μά σοθ λέγω έγνοια σου, άφοϋ εΤσαι μέ
  ιήν Πατρομμινέτα. Είνε τιοθ καί ό γέρο Τέ-
  τοιος επήρε τα μέτρσ τού.
  "Επειτα ήρξαντο όμιλοϋντες περί τινος μελο
  δράματος, δ είδον είς τό θέατρον την προτε·
  ραίαν.
  Ό Μάριος επηκολούθησε τόν δρόμον τού" τώ
  εφάνη δτι οί σκοτεινοΐ λόγοι των άνθρώπων τού¬
  των είχον τι κοινόν μετά των φαύλων σχεδΐων
  τσθ Ίονδρέτου 6τι επρόκειτο ΐσως περί τής αύ
  τής υποθέσεως.
  Έρωτήσας ό Μάριος ποθ ευρίσκετο ό πλησιέ
  στερος αστυνομικάς σταθμός, καί μαθών, κατηυ
  θύνθη πρός αυτόν.
  Καθ" οδόν, εισήλθεν είς £ν άρτοποιεΐον, καί ά
  γοράσας Εν ψωμΐον δύο σολδΐων, τό Ιφαγεν, εί
  κάζων ότι έπειτα δέν θά εΤχε καιρόν νά δειπνήσρ.
  Τρώγων δέ, ηύλόγει την θείαν Πρόνοιαν, άναλο
  γιζόμενος δτι. άν δέν έδιδε κατ' εκείνην την πρωί
  αν τα πέντε φράγκα τού είς την θυγατέρα τοΟ
  Ίονδρέτου, θά παρηκολούθει τό δχημα τοΟ κ. Λευ
  κΐου, καί έπομένως θά ήγνόει τα πάντα" δτι ού
  δέν τότε θά ήμπόδιζε την ένέδραν τοΟ Ίονδρέτου
  καί ό κ. ΛευκΙσς αναποφεύκτως θά έχάνετο, ΐσως
  δέ καί ή θυγάτηρ τού μετ* αύτοθ.
  (συνεχΐζεται)
  Τό χρυσοχοεΐον
  Ανδρ. Βλάσση
  Νέον
  Σας προσΦέρει τα πειό μοντέρνα
  κοσμήματα έκ ΠΛΑΤΙΝΗΣ καί ΧΡΥΣΟΥ
  αρίστης τέχνης καί ήγγυημένης έργα-
  σίας.
  Τμήμο ώροΑογΙων
  Τα κβμψότερα ωρολόγια γνήοια ΕΛΒΕΤΙΚΑ
  είς βλες τίς μάρκες τσέπης καί χειρός, άνδρικά
  χαί γυναικεία, μέ δωρεάν παρακολούθησιν υπό
  κίδικοΰ τεχνίτβυ τού καταστή ματβς.
  Τμήμα έκκλησιαστικών
  Όλα έν γένει τα έκκλησιαστικά εΐδη, ' ΑΡ-
  ΓΥΡΑ καί ΕΠΑΡΓΥΡΑ, ήγγυημένα άπό πάσης
  απόψεως καί κατά πβλύ ευθηνοτερα των Άθηνω,ν.
  Αί τιμαί μας εϊνβ αί λογικώτεραι.
  Αγοράζβμεν παλαιά κοσμήματα είς τάς καλυ¬
  τέρα; τιμάς.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους
  Ο ΚΑΦΕΣ
  Ή παρανωγή Αρχανών,
  Σταφυλαι καί σταφίδες.
  Β'.
  "Εκαστον έπάγγελμ», εκάστη
  Θρησκευτική αΓρεαΐς καί έκαστον
  πολιτικόν κόμμα είχον διάφορα
  καφενεΐα, λέγει 6 Φορμπέ; Ρόμ-
  πινσον εί; τό βιβλίον τού «Ίστο
  ρία των πρώτων καφενείων έν
  Αγγλία». Τα κυριώτερα των καφε
  νείων μετετράπησαν μικρόν κατάμι
  κρόν είς λέσχας.Τό καφενειον ενός,
  ονόματι Λόθντ, εί; τό οποίον έσύ
  χναζον έμποροι καί δπου έτοιχο-
  κολλώντο δελτίχ των φορτώσεων
  καί των ναύλων πρός γνώσιν των
  πελατών τού, κατέστη ή διάση
  μος άνά τόν κόσμον ίσφαλιστιχή
  έταιρεία!
  Είς την Γερμανίαν ό καφές
  εισήχθη βραδύτερον, άλλά χατ*
  την εποχήν τοΟ Φρειδερίκου τοθ
  Μεγάλου τί καφενεία ήσαν τόσον
  πολλά, ώστε ό Αύτοκράτωρ ήναγ
  κάσθτ} νά τα περιορίση. «Ή αύ¬
  ξησις τής χρήσεως τοθ καφέ, λέ¬
  γει είς μίαν διαταγήν τού δ
  Αύτοκράτωρ, είνε πράγμα άξιο-
  θρήνητον. Όλοι οί πολίται καί
  οί χωρικοί άκόμη άποκτοΰν την
  συνήθειαν τοΰκαφε. Εάν ό αριθ-
  μός των καφενείων περιορισθή
  ό λαόζ θά πίνη περισσότερον
  ζθθον, πράγμα τό οποίον θά ώφε-
  λήση πολΰ τό εμπόριον τοϋ ζύ
  θου».
  Είς την Ρωσσίαν ό καφές ει¬
  σήχθη έκ Κωνσταντινουπόλεως,
  διά τής Αυστρίας, άλλ' ήτο τό
  σον άκριβός, ώστε δέν διεδόθη
  έχεΐ τόσον ταχέως δαον είς την
  άλλην Ευρώπην. Κατά τόν 18ον
  αίώνα ό καφές έφθασεν είς την
  Σκανδιναυικήν Χερσόνησον. Σή¬
  μερον ή κατανάλωσις τοθ καφέ
  είς την Σκανδιναυίαν είνε μέγα-
  λειτέρα ή είς την "Ολλανδίαν.
  Τό νέον άραβικόν καφεόδεν-
  δρον άρχίζει νά άνθίζη τό τρίτον
  έτος καί κατά τό τέταρτον πά
  ράγει τού; πρώτους ίσχνούς καρ-
  πούς τού. Τό ανώτατον βριον τής
  Ι παραγωγή; τού τό φθάνει χατά
  τδ εβδομον έτος, ή τό δγδοον έ-
  ξαχολουθεί δέ έκτοτε νά δίδη
  'χαρπούς όλιγωτέρους άπό έτονς
  είς έτος επί δέκα, είχοσι, τρι-
  άντα ή πενήντα έτη. ΣπανΕως καί
  επί έχατό έτη. Συνήθως δμως
  είς τα περισσότερα ί μέρη, είς τα
  όποΐα καλλιεργεΐται τό άραβικόν
  καφεόδενδρον δέν είνε τόσον
  μαχρόβΐον. Είς την Άραβίαν τα
  δίνδρα είνε ώριμα χατά τό πέμ-
  πον έιος άντικαθίστανται δέ κα
  τί τό είκοστόν έτος.
  * *
  Τα νεαρά χαφεόδενίρα έχουν
  ανάγκην σκιάς καί διά τούτο
  φυτεύουν μεταξύ των σειρών των
  καί σΐτηρά, τα δποΐα, αύξανό
  μενά ταχέως, τα σκιάζουν. "Ο
  που ΰπάρχουν μπανάνες, τα χά
  φεόδενδρα φυτεύίνται πλησίον
  των δένδρων αυτών.
  Είς την πατρίδα των την Ά
  βησσυνίαν, τα χαφεόδεδρα φύον
  ται είς ΰψηλά όροπέδια, συνή
  θως δέ τό άραβικόν καφεόδεν
  δρον εύδοχιμεΐ είς υψος 1000—
  1500 μέτρων όπερ την έπιφάνει
  αν τής θαλάσσης. Ή παραγωγή
  ποικΕλλει, ώς είπομεν, αναλόγως
  τής ήλιχίας τού δένδρου. Τα νέ
  ώτερα παράγουν διπλάσιον καρ
  πόν των παλαιοτέρων χαί διά
  τουτο τα παλαιά άντικαθίσΐανται
  κατά τό είκοστόν ή είκοστόν πέμ
  πτον έτος τής ήλιχίας των.
  Ό καρπός τοθ καφεοδένδρου
  ποιχίλλει είς ποιότητα καί άλ
  λα χαραχτηριστιχά, αναλόγως
  τοθ έδάφους είς τό οποίον βλα
  στάνει, τής καλλιεργείας χαί τοθ
  ίίψους των καφεφυτειών. Είς τό
  Μεξικόν τό καφεόδενδρον εύίοκι
  μεΐ είς υψος καί 500 ά«όμη μέ
  τριον, άλλά δ καρπός τού είνε πό
  λύ φθηνότερος τοθ χαφέ δστις πά
  ράγεται είς υψος 1800 μέτρων.
  (συνεχίζεται)
  ΑΡΧΑΝΕΣ Όκτώβριος (άντα
  ποκριτοθ μας).— Είνε γνωστόν
  πόσον ή περιφέρειά μ*ς Ιπλή-
  γη έκ των ζημιών τάς_δποίας υ
  πέστησαν α£ σταφυλαι χατά πρώ
  τιστον λόγον χαί αί σταφίδες ές
  αλλου έκ των άμπελονόσω* καί
  των 6ροχβ>ν αί'τινβς εσημειώθη
  σαν πρό δεκαπενθημέρου. Διά
  τούς Άρχανιώτας ειδικώς είχε
  δημιουργηθή επί πλέον τόν τε¬
  λευταίον καιρόν, συνεπεία τής
  χακής τροπής των διεθνών πραγ
  μάτων, νέον ζή^ημα τό οποίον
  τού; άπεθάρρυνεν έτι περισσότε
  ρον ώ; πρό; την διάθεσιν εί; ίκα
  νοποιητικάς σχετιχώ; τιμά; τή;
  μικράς παραγωγή; των σταφυ-
  ] λών των, παρ' δλην την έχλε
  κτιχότητί των, καθ' ίσον οί έν
  Ι διαφερθέντε; αρχικώς διά τάς
  σταφυλά; των Αρχανών σταφυλέ
  μποροι, έδείχθησαν άκρω; διστα
  κτικοί εί; τάς άγοράς, ώιτε νά
  Ι αντιμετωπισιν σημαντίχή πτώ-
  σι; των τιμών γεγονό; 2περ έ-
  πέδρασεν άρκούντω; εί; την δοκι
  μασθεΐσαν εφέτο; διά των άλλε
  παλλήλων κατατρεγμών τή; τύ-
  χη; αισιοδοξίαν τ όν κατοίκων.
  Έν πάση περιπτώσει ή έφετει
  νή στϊφυλοπχραγωγή βαίνει πρό;
  τό τέλο; της δΐΓως κατά τό πλεΐ
  στον μίρις συνετελέσθη χαί ή ά
  ποξήρανσΐ; τή; σταφίδος μέ μι
  χρά, έλάχιστα χέρδη των παρα
  γιογών μή καλύπτοντα διά τού;
  πολλού; ουτε αύτά τα χαλλ/εργη
  τιχά των έξοδα.
  Κυρία βεβαίως άφορμή είς
  την αποστολήν τή; άνταποκρίσε
  ώς μα; ταύτη; δέν υπήρξεν ή
  πρόθεσί.; νά διεχτραγωδήσωμεν την
  θέσιν των Άρχανιωτών διότι άπό
  τού; Άρχανιώτε; ουδέποτε άπέ-
  λειψί τό θάρρος είς δσηανδήποτε
  ^ύυχοΧον οικονομικήν θέσιν καί
  αν εδρέθησαν.
  Άνεφέρθημεν απλώς εί; τα;
  σιήλα; τής «Ανορθώσεως» κα
  τα παράλληλον πρός άλλα πά
  ραγωγικά διαμερίσματα τού νο
  μοΰ καθήκον χαί έφ' δσον εϊθι
  σται νά πληροφορούνται διά τής
  «Ανορθώσεως» άμοιβχίω; οί χά
  τοιχοι τή; μιά; περιφερείας την
  αντίστοιχον παραγωγήν τή; άλ-
  λη;.
  !■■■■
  ■ ■■■■■«■(•■■■■■■■■■■■■αηεΐεΐΜΜ
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ. Σθρον,
  ΤΗΝΟΝ. Πάρον, Μάξον.
  Ορατκτορκΐον
  Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ
  Ταλέ*. »-ιΐ
  ΚΟΛΩΝΙ Α- Α ΡΩΜ ΑΤΑ
  ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
  ΠΟΥΔΡΕΣ ■ ΚΡΕΜΕΣ
  Καί δλα τα Εύρωπαϊκά σπεσιαλιτέ
  τοϋ νυναικ£ΐου καλλωπισμου είς τιμάς
  χαμηλάς μόνον
  : ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
  Πώλησις λιανική καί χονδρική.
  ΡΕΓΓΕΣ ΧΡΥΣΕΣΚΑΠΝΙΣΤΕΣ
  ■■■■■■■■■■■■Ι
  ■■■■■■■■■■Μ
  ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΑΙ
  Αμερικανικόν ΡΕΜΙΝΟΤΟΝ
  Γερμανικαί ΤΟΒΒΕΤΟ
  ΑΙ τίλειότεραι, στερεώτβραι μ<*ρ*«Μ ΕΥΑΓ. ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ Η. δ. ΝΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ 'Εξαιρετικής ποιότητος, παρασκευ- αζόμεναι ειδικώς διά την ελληνικήν κατανάλωσιν. Αγοράζοντες πρβσέχετε τό αήμα επί τβδ χι- βωτίου. ΠΟΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ •Αηβκλίΐβτιχοΐ «Ιοβγοαγεΐί μετ» βιαρχονς παραχβταβήχης: ΥΙΟΙ Γ. Χ. ΛΙΑΠΑΚΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ ΣπυρΙδωνος Χ. Κασσαβέτη κατοΐκου Αθηνών ώς έξ άδια 'θέτου κληρονόμου τοθ άρχι- (κοϋπιστωτοϋ Χριστ. < Κασσα- ! βέτη. Κατά 'Εμμαν. Γ. Παναγιωτάκη κατοίκου Χερσονήσου. "Επειδή καίτοι έπετάγη ό καθ' ου τό παρόν μου, διά τής υπό χρονολ. 15 Ίουνΐου έ. έ. άπλής έπιταγής μου κατ' αύτοθ, καί ακολούθως διά τής υπό χρονολογίαν 2 Σεπτεμ βρίου έ. έ. κατασχετηρίου τοι αυτής, Ίνα, δυνάμει καί πρός εκτέλεσιν τής ύπ' αριθ. 93 τοΟ 1936 όριστικής καί τελεσίδΐκου αποφάσεως τοΟ ΕΙρηνοδικείου Χερσονήσου μοί πληρώση, έμ- προθέσμως ώς κληρονόμφ έξ έξ άδιαθέτου τού άρχικοό πι· στωτοϋ Χριστοφ. Κασσσβέτη διά κεφάλαιον τόκους καί εξο δα μέχρι τής δευτέρας ώς άνω έπιταγής μου έν δλφ δραχ. 2530 έντόκως έκτοτε έν τού τοις ουδέν μοί κατέβαλε. Διά ταυτα Πρός είσπραξιν τοθ ώς άνω ποσοϋ των δραχ. 2530 των τόκων αυτών άπό τής δευτέ ρας έπιταγής, καί των έξόδων εκτελέσεως εκτίθημι είς δημό οίον αναγκαστικόν πλεισχηρι- ασμόν τα κάτωθι άκίνητα κτή· μστα τοϋ ώς άνω όφειλέτου μου, κεΐμενα έν τή περιφερεία τοθ χωρίου Χερσόνησος τέως Δήμου Λαγκάδος καί Είρηνο δικείου Χερσονήσου ήτοι: 1) Έν θέσει «Κάμπο τσ' έληάς» ελαιόφυτον εκτάσεως δύο μου ζουρΐων έμπεριέχον εί'κοσι πε ρΐπου ελαιόδενδρα καί χαρου πόδενδρα, συνορευόμενον κτή μασι Νικολ. Παναγιωτά κη, Δημ. Πετράκη καί δρό- μφ άγροτικώ, 2) Έν θέσει «Άμπέλια» άμπελον σουλτα¬ νί εκτάσεως τριών περΐπου έργατών, συνορευομένην κτή- [μασι Νικολ. Γ. Παναγιωτάκη, Στυλιανής Ε. Άσπετάκη, καί [κληρονομων Παναγ. Τσαντη |ράκη. 3) Έν θέσει «Δρόμο ή ΐΠαξιμάδι» ελαιόφυτον έκτάσε ως 1 1)2 μουζουρΐου μέ 15 έ- Ι λαιόδενδρα καί χσρουπόδεν- δρα,, συνορευόμενον κτήμασι Νικολ. Παναγιωτάκη καί δρό μφ έκ δύο μερών. Ό πλειστηριασμός των ώς άνω άκινήτων κτημάτων γενή σεται τήν27ην Νοεμβριού 1938 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10 —12 π. μ. ενώπιον τοϋ Συμ- βολαιογράφου Χερσονήσου Θεοφρ. Κοζύρη, ή τούτου κω- λυομένου ενώπιον τοΟ νομί- μου αύτοθ άναπληρωτοθ καΐέν τώ έν Λιμένι Χερσονήσου_κει- μένφ δημοσΐω γραφείω τού, ένθα καί όπότε καλοΰνται οί βουλόμενοι νά πλειοδοτήσω¬ σιν. Άρμόδιος δικαστικός κληιήρ ένεργησάτω τα έν προκειμένω νόμιμα. Έν Ηρακλείω τί) 10 Όκτω- βρίου 1938 Ό τοθ έπισπεύδοντος πλη- ρεξούσιος δικηγόρος 'Εμμαν. Α, Άβοαριώτης Ένβικιάζονται δωμάτια διά μα¬ θητάς είς κεντρικήν κατοικίαν. Πληροφορίαι παρ' ημίν. —Τό σημερινόν ραδιοφωνι- κόν πρόγραμμα. Είς τό σημερινον πρόγραμμ» τού ραδιοφωνικοϋ σταθμοϋ Α¬ θηνών περιλαμβάνονται αί κά¬ τωθι έκπομπαί: Ώρα 6 μ. μ. με- τίωρολογιχόν δελτίον, 6.Ι0' έ- λαφρά τραγοώύια υπο τής δί· ίος Χρυσβΰλβς ϊτίνπ, 6.30' μ«ν οολινάτα καί χορωώία Πειραι¬ ώς (ώ)νσις Παναγιωτάτου), 7 ρβ· σιτάλ τραγουδιοϋ υπό τού τενο- ρου κ. Πετροποώλβυ, 730' μαν δολινάτα 'Ελλήνων έπαγγελματι- ών μουσικήν, 8 μικτό φωνητι- κο κουαρτέττο (δ)νσις Χοιγιβΰ), 8.30' αποαπάσματοι άπβ όηερέτ- τες (δίοκοι), 9 έλαφρά τ.οαγβύδια (συγκρότημος Γ. Κεφάλωνίτπ), 9 45' συναυλία τής ουμφωνι ΧΠ5 έρχήαΐροτς τής Υ. Ρ. Ε. ύπβ την Δ)νσιν τού κ. Εύαγγελάτου' προγραμμα: 1) Μέντβλσσον οχμτι κη συμφωνία, 2) Λΐοτ τα πρελβύ- δια συμφωνικόν ποίημα, 3) Βι- τάλη ώύο μποιλλέτα α) χορός των ροώων β) Ίνδιάνικο; χορός 3) ό καρυοθραύστης (σουϊτα). Κ«τ« τβ ώιαλειμμα τής συναυλίας β» μεταίβθοϋν αί τελευταίαι βΐδή· σβις, 11.15" τζάτζ (δ)νσις Ποθητοΰ) κ«ί ελαφρο τραγούδι υπό τής οιοος £τήβενς. —Ανεύρεσις πτώματβς είς τα άνοικτά πρό τής Γβωρ- γιουπόλεως. Είς τα άνοικτά τής θαλάσσης προ τής Γεωργιουπολεως, άνε- σώρθη την μβοημβρίαν τής προ- χθές υπό άλιεων πτώμα άνόρος έν ήμιαποσυνθέιει. Τό πτώμα άνεγνωρίσβη 6τι άνήκεν είς τόν έκ Παλαιών Ρουμάτων Κιαοά- μου καταγέμενβν καί είς Χα· νία διαμένοντα κρεοπώλην Κων. Κυρμίζον έτών 45. Ό Κυρμίζος καθ' ά διεπιστώθη είχεν άναχω- ράσϊΐ την παρελθούσαν Παρασκευ ήν είς Χανία δι' αγοράν ζώων έ'φβρε δέ μεθ' έαυτβΰ 30—40 χιλ. δραχμάς. 'Ενεργοϋνται εισέτι ά- νακρισεις διά να εξακριβωθή άν προκειται περί έγκλήματος ή αύτοκτονίας. —Διά κλοπήν. Είς Ρέθυμνον συνελήφθη ή μικρ» Ελένη Κ Άθανασχκη δι¬ ότι αφήρεσεν έκ τής οικίας τβδ Ανδρ. Νικολοποΰλου εν χιλιώ· δραχμον. —"Ιδρυσις έλαιουργείων. Υπό των αρμοδίων ΰπηρεβιών τής Άνροτικής Τραπέζης έπερβ- τώθη ή προκαταρκτικη έργασία διά την Ίδρυσιν νέων έλαιουρ- γείων συνεταΐρικών. Μεταξΰ των άλλων ίδρυθησαν έλαιουργΐϊα είς Ροδοβανι (Κρήτης). 'Επίσης έπίρατώϊποαν τα κτίρια των νέ¬ ων έλαιουργείων Χφάχιχς καί Βραχασιου (Λασηθίου). —Ό Παιδικός ϊταθμός Ιε¬ ραπέτρας. Πληροφορούμεθα έτι υπό τού ίιπουργου τής Κρατικής Ύγιβι- ν«ς καΐ Άντιληψβως κ. Κορυζή, υπεγράφη τό ίιαταγμα, διά τοΰ οποίου ίδρύεται έθνικός ,ιαιδικός σταθμός είς Ίεράπετραν. ΣτοΟ ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔ1ΣΙΑΝ Όδέις "Αγ. Μην* Νέαι άφίξεις καί νέαι πα- ραλαβαί ύφασμάτων τής έ- ποχής. III Γυαλίζετε τα παπουτσια ο»ς μέ
  ΙΙί
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γρσφεΐα έναντι Παλ. ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  16 Όκτωβρίου 1938
  120 Ώρα
  ΣΟΒΑΡΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣΤΗΝ ΤΣΕΧΟΣΑΟΒΑΚΙΑΗ
  Η ΙΤΑΛΙΑ ΛΙΟΙΑΙΙΕΙ
  ΕΙ! -ΙΗΙΣΥΠΛΗΙΙΝ ΕΚ ΝΕ!)
  ΤΗΣ ΙΕΙΡΙΜΕΡΩΥΣΔΙΑΣΙΕ'ίΙ!
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν
  πρός τό Αθηναϊκον πρακτορείον ότι ή
  κατάστασις είς την Τσεχοσλοβακίαν χά
  ρακτηρίζεται λίαν σοβαρά.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας ή Ί
  ταλία άποκλίνει είς την σύγκλησιν πά¬
  λιν τής διασκέψεως των τεσαάρων πρωθ*
  υπουργών πρός εξομάλυνσιν τής ούγ·
  γροτσεχικής διενέξεως.
  Η ΠΡΑΓΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΙ
  ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΝΙΞΙΝ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
  ΤΩΝ ΡΩΣΣΩΝΤΟΓ^ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ ί:» Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  Πράγας άναφέρουν ότι ή τσεχική κυ¬
  βέρνησις έξακολουθεί λαμβάνουσα αύ*
  στηρά μέτρα εναντίον των Ρώσσων
  των Καρπαθίων (Ρουθήνων) των οποί¬
  ων την επανάστασιν έπιοΊώκει νά κα¬
  ταπνίξη.
  Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ
  ΤΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 12» Όκτωβρίου %(τοΰ
  άνταηοκριτού μας).— Τελευταία , τη-
  λεγραφήματα έκ Βούδα-πέστης ! άναφέ¬
  ρουν ότι ή ουγγρική κυβέρνησις έξα-
  κολουθεϊ λαμβάνουσα στρατιωτικά μέ¬
  τρα είς εύρεΐαν άκτΐνα.
  ΤΙ ΖΗΤΕΙ Η ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
  ΤΑΧΕΙΑ ΡΥΘΜΙΣΙΣ ΤΟΥ ΤΣΕΧΟΟΪΓΓΡΙΧΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1£> Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Νεώτεραι πλη¬
  ροφορίαι έκ Βουδαπέστης άναφέρουν
  ότι ή κυβέρνησις Ίμπρέντι ^ητεΐ τα¬
  χείαν ρύθμισιν τού τσεχοουγγρικού
  ζητήματος.
  ΔΥΣΗΡΕΣΤΗΜΕΝΟΙ
  ΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 & Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ
  τής ούγγρικής πρωτευούσης ότι οί
  κυβερνητικαί κύκλοι τής Ουγγαρίας
  *!νε προφανώς δυσηρεστημένοι έκ τής
  στάσεως τής Γερμανίας έναντι τοΰ
  τσεχοουγγρικού προβλήματος. Την
  στάσιν ταύτην οί Ουγγροι θεωροΰν εχ¬
  θρικήν.
  ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΠΡ0ΟΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1δ Όκτωβρίου (τού
  άνταηοκριτού μας). — Ό πρωθυπουρ-
  γός κ. Ί. Μεταξάς συνεσκέφθη σήμε¬
  ρον μετά των μελών τοΰ προεδρείου
  τής Έθνικής Ενώσεως Γεωργικών συ·
  νετα&ρισμών. Ή σύσκεψις άφιερώθη είς
  τα αυνεταιριστικά ζητήματα καί ιδία τα
  αφορώντα την άγροτικήν πίστιν.
  ΠΡ0ΗΧ8Η ΕΙΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΙι
  Ο ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΓΥΑΑΙΣΤΡΛΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1ί> Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Διά Βασιλικού
  Διατάγματος έκυρώθη ή προαγωγή
  τού ύποστρατήγου κ. Γιαλίβτρα είί'
  άντιβτράτηγον*
  Είς τί ττ,εριεστράφη η συνομιλία
  των κ. κ. Χίτλερ-Σβαλκόφσκυ.
  ΡΩΜΗ 15 Όκτωβρίου (ίδ.
  ύπηρεσΐα).— Τα στρατεύματα
  τού Φράνκο άπέκρουσαν επα¬
  νειλημμένας έπιθέσεις των κυ·
  βερνητικών κστά ιό λήξαν εί
  κοσιτετράωρον, τόσον είς τό
  μέτωπον τής 'Εστρεμαδούρας
  όσον καί τό μέτωπον τοϋ "Ε¬
  βρον.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 15 Όκτωβρί¬
  ου (ίδ. ύπηρεσ(α).— Την 8ην
  πρωϊνήν τής χθές έφθασεν
  είς Μόναχον ό ΰπουργός των
  Εξωτερικών τής Τσεχοσλοβα
  κίας κ Σβαλκόφσκυ δπου τε-
  λικώς είχεν αποφασισθή νά
  συναντηθή μετά τοϋ ΧΙτλερ.
  "Ολίγον αργότερον έφθασεν
  έπΐσης έκεΐ όΧίτλερ καίό Φόν
  Ρΐμπεντροπ.
  Τόν υπουργόν των Έξωτερι
  κων τής Πράγας ό Χίτλερ ε¬
  δέχθη είς τό «Φύρερ Χάουζ»,
  δπου παρουσία τοθ Φόν Ρί
  μπεντροπ συνομίλησε μετ" αύ
  τοί) επί μίαν ώραν. Μετά τό
  πέρας των συνομιλιών έξεδό
  θη ανακοινωθέν διά τοϋ όπο(
  ου αγγέλλεται δτι ό Τσέχος
  ύπουργός εβεβαίωσε τόν Φΰ
  ρερ ότι ή Τσεχοσλοβακία πρό
  κείται νά τηρήση άπέναντι τής
  Γερμανίας είλικρινή στάσιν.Ό
  Φύρερ εξέφρασε την ίκανοποΐη
  σιν τού διάτήν αποκατάστασιν
  των σχέσεων των δύο χωρών
  εξεδήλωσε δέ συγχρόνως την
  θλίψιν τού διότι τό πρόβλη
  μα των ουγγρικήν μειονοτή
  των παραμένει εισέτι άλυ
  τον. "Εξέφρασε την έλπΐδα δτι
  δέν θά βραδύνη νά ευρεθή ή
  λύσις τοΰ ζητήματος τούτου
  καί δτι θά είνε αυτή ίκανο
  ποιητική.
  Μετά τό πέρας των συνο
  μιλιών τού μετά τοϋ ΧΙτλερ,
  ό Τσέχος ύπουργός εΐχε καί
  νέαν συνομιλίσν μετά τοΰ Ρί
  μπεντροπ έΐτΐ τεχνικών ζητημά
  των ένδιαφερόντων τα δύο
  κράτη κατά την νέαν περίοδον
  των σχέσεων αυτών.
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΧΙΤΛΕΡ-ΜΠΑΡΑΝΥ
  V
  Ό ΧΙτλερ εΐχε χθές συνο
  μιλΐαν μιδς ώρας μετά τοϋ
  τέως πρωθυπουργοϋτή"ςθύγγα
  ρΐας κ.. Μπαρσνύϊ άφιχθέν
  τος πρός τόν σκοπόν αυτόν
  έκ Βουδαπέστης. Μετά τό πέ
  ρας των συνομιλιών, ό τέως
  πρωθυπουργός τής Ούγγσρί
  άς ανεχώρησεν έπιστρέφων
  είς Βουδαπέστην.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΦΕΔΡδΝ ΕΙΣΟΥΓΓΑΡΙΑΝ
  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 15 Ό-αω-
  βρίου (ίδ. ΰπτ)ρεσ(α). — Κατό¬
  πιν αποφάσεως τοθ υπουργι
  κου συμβουλΐου, εκλήθησαν
  χθές υπό τα δπλα πέντε ήλι-
  κίαι.
  Η ΙΑΠΟΝΙΚΗ ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Όκτωβρίου
  (ίδ. ΰπηρε^ίο).— Συνεχίζεται
  ή προέλασις των ίαπωνικών
  στρατευιιάτων πρός την Καν-
  τωνσ. Χθές τα ίαπωνικά στρςι
  τεύματα κατέλαβον την κινε
  ζικήν πόλιν Τάμσου;
  — ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Όκτωβρί¬
  ου ((δ. ύτιηρεσία).— Κατ' ρίδή
  σεις έκ Ρώμης επανελήφθη
  σαν καί χθές αί συνομιλίαι
  Τσιάνο καί λόρδου Πέρ*θ. ^ Αί
  διαπραγματεύσεις μεταξύ Αγ
  γλίας καί Ιταλίας καθ* ά συμ
  περαίνεται έκ των συνομιλι
  ών τούτων, συνεχίζονται.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Όκτωβρίου
  ((δ. υπηρεσίαι)— Ό τέως ύ
  πουργός των Εξωτερικών τής
  Αγγλίας κ. ΤΗντεν έξεφώνη
  σε χθές νέον λόγον εναντίον
  τής πολιτικής τής κυβερνήσε
  ως Τσάμπερλαιν. Ό τΗντεν
  απηύθυνεν έκκλησιν πρός δλα
  τα κόμματα ζητών τόν σχη
  ματισμόν μιδς νέας κυβερνή
  σεως μέ βάσιν πραγματικώς
  εθνικήν.
  —Την ιδέαν διοργανώσεως
  νέου ύπουργείου "Αμύνης τό
  οποίον θά επιληφθή συστημα
  τικως τής αμύνης τής χώρας
  αγγέλλεται δτι θά προτείνη
  πρός συζήτησιν είς την βου
  λήν ό κ. Τσάμπερλαιν τόν πρ
  σεχή μήνα.
  ΟΥΓΓΡΟΊ'ΤΑΛΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΙΣ
  —Άνώτερος ύπάλληλος τοΰ
  ύπουργείου των "Εξωτερικών
  τής Ουγγαρίας επεσκέφθη
  χθές τόν κ. Τσιάνο παρά τού
  όποίου εζήτησε νά μεσολαβή
  ση ένεργώς διά την λύσιν
  τού ζητήματος των ούγγρικών
  μειονοτήτων. Μετά ιδιαιτέραν
  συνεννόησιν των κ. κ. Μουσο
  λίνι—Τσιάνο, ό Οΰγγρος άπε
  σταλμένος εγινε δεκτός καί
  υπό τγΟ κ. Μουσολίνι παρου
  σία τοΰ κόμητος Τσιάνο.
  3ΠΠρωϊνή
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΕΤΟΙΜΑΖΕΙ
  ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΖΗΤΩΝ
  ΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΝ ΟΛΟΝ Γ
  ΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ ΑΠ
  ΝΙΚΟΣ
  ΙΚΙΩΚ;
  Ή προσέλευσις των κληρωτών
  τής δευτέρας σειράς τής κλάσεως 1938.
  Άπό τής προσεχούς Τρί
  της 18 τρέχ. μέχρι τής 20ής ί
  δίου μηνός θά αρχίση ή προ
  σέλευσις των κληρωτών των
  ανηκόντων είς την β'. σειράν
  τής κλάσεως 1938. %
  Είς την κλάσιν ταύτην πε
  ριλαμβάνονται καί οί κληρω
  τοί των νομών Ηρακλείου καί
  Λασηθίου οΐτινες όφείλουν νά
  προσέλθουν πρός κατάταξιν
  είς τό ενταύθα 43ον Σΰνταγί
  μα πεζικοϋ.
  Είς την κλάσιν ταύτην ά-
  νήκουν οί γεννηθέντες τό έ'·
  τος 1917 πλήν των τυχόντων
  άναβολής κατατάξεως ύαό
  των περιοδευσάντων είς τό
  παρελθόν στρατολογικόν συμ
  βουλίων. 'Επίσης μετ" αυτών
  ύποχρεοΰντσΊ νά προσέλθουν
  πάντες οί στρατεύσιμοι των
  οποίων ή άνσβολή έληξε καί
  έφ' δσον ούτοι δέν έξεπλήρω
  σαν εισέτι τάς στρατολογικάς
  των ύττοχρεώσεις. Θά προσέλ
  θουν έπίσης καί οί ΰπ-αχθέντες
  είς την κλάσιν ταύτην λόγω
  άποκτήσεως τής ελληνικάς ί
  θττγενείας.
  Κατά τΛν στρατευσίμων
  οΐτινες δέν ήθελον τυχόν πά
  ιρουσιασθίϊ ττρ3ς κατάταξιν
  | έν τος τής άνω προθεσμΐας
  ^ θότ εφαρμοσθούν αί διατ
  ξεις τοΰ σχετικοϋ νόμου. '
  Η ΠΡΟΤΟΜΗ
  ΤΟΥ ΧΑΤΖΟΜΙΧΑΛΗ
  Δι" έγγράφου τού πρός την
  Νομαρχίαν Ηρακλείου ό ύ¬
  πουργός Διοικητής Πρωτευ¬
  ούσης κ. Κοτζιας γνωρΐζει δ-
  τι ανετέθη είς την γλύπτριαν
  Δίδα Άργυροπούλου ή δα-
  πάναις τής Πρωτευούσης κα-
  τασκευή καί τοποθέτησις έν
  τή πλατεία τής Κοινότητος
  Άγίου Μύρωνος τής προτο-
  μής τοθ αειμνήστου Μιχαήλ
  Χατζάκη. "Επί τούτοις ό κ.
  Κοτζιδς παρακαλεΐ νά συστα
  θή ή οίκεία έπιτροιτή διά την
  τοποθέτησιν καί παραλαβήν
  τής προτομής.
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΔΗΜ0Τ1Κ0Υ ΣΥΜΒΟΐΛΙΟΥ
  Κατά την προχθεσινήν τού
  συνεδρίασιν τό Δημοτικόν
  Συμβούλιον προέβη είς την
  χορήγησιν διαφόρων άναπλη
  ρωματικών πιστώσεων. "Εν
  συνεχεία παρέπεμψεν είς επι¬
  τροπήν την εξέτασιν αιτήσε¬
  ων περΐ τροποποιήσεως τοθ
  σχεδίου τής πόλεως είς τάς
  όδούς Όδηγητρίας καί Σελί-
  νου. Τέλος ήσχολήθη μέ διά
  φορα ύπηρεσιακής φύσεως ζή
  τήματα μεθ' δ διέκοψε διά
  νά επαναλάβη την συνεδρία¬
  σιν τού αυριον τό εσπέρας.
  ΤΑ ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔ. ΑΚΑΔΗΜΪΑΣ
  ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟΝ
  ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ ΑΤΩΝ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τού
  α άστυνομικοθ τμήματος
  άπό χθές ήρχισεν ή έφσρ
  μογή τού χειμερινοθ προγράμ-
  ματος περί τοϋ άνοίγματος
  καί κλεισίματος των καταστή
  μάτων. Τό άνοιγμα κσί τό
  κλείσιμον των κατασιημάτων
  θά ρυθμίζεται συμφώνως μέ τό
  πέρυσιν ίσχθσαν πρόγραμμα
  μέχρι νεωτέρας διαταγής.
  Υπό τή; Παιδαγωγικής Άκα
  δημίας Ηρακλείου εξεδόθησαν
  χθές τα άποτελέσματα των δι ε
  νεργηθεισών εισαγωγικών Ιξετάσε
  ών διά τό σχολικόν έτος 1938 —
  3!>. Οί έπιτυχόντες είναι οί εξής:
  Δημ. Έμμ. Άγγελάκης, Ιωάν.
  Κων. Άθουσάκης, "Ιωάν. Έμ. Ά
  λεξάκης, Δευ,τ. Ί. Αλεξάκης,
  Έμμ. Π. Άνδριανάκης, θεοδ.
  Ε. Άνδρουλάκης, Γεώργ. Ε.
  Αντωνακάκης, Νικ. Ε. Βακάκης,
  Νικόλ. Ζ. Βασιλάκης, Κυρ. Χαρ.
  Βερυκοκάκης, Ευστρ. Π. Γιαννε
  τάκης, Κωνστ "Ιω. Δαϊλάκης,
  Ιωάν. Κων. Δάνδολος, Ιω. Σκ
  Δημητρακάκης, Χριστ. Ανδρ.
  Δρίτσας, Άντ. Δ Ζαχαριουδά
  κης, Πέτρος Ι θ&μελής, Ιω. Κ.
  Καρτσάκης, Έμμ. Α. Καρυδια-
  νάχης, Χαρ Έμμ. Κασσω¬
  τάκης, Γ. Δ. Κοκοτσάκης, Έλευθ.
  Ι. Μαμουλάκης, Γ. Ι. Ματθαιάκης,
  Ιωάννης Άρμ. Μεθυμάκης, Γ. Α.
  Μεταξάκης, Ε. Μ. Νικολακάκης,
  Σχίφ. Ι. Ξεζωνάκη;, Δ. Ε. Πανα
  γιωτάκτ,ς ή Φαϊτάκης, Ανδρ. Ε.
  Παπαδάκης, Δημόκρ. Γ. Παπαδά
  κης, Δ. Γ. Παπαντωνάκη;, Γ. Ι.
  Πατσάκης, Ε. Γ. Πατσιδιώτης, Δ.
  Μ Περάκης, Νικ. Β.Πετροιιλάχης,
  Εύαγ. Χ. Πρωτόπαπας, Ε. Α Σγου
  ρομ,ίλης, Στ. Ε. Σιγανός, Κωνστ.
  1. Στεφανάκης. Ι, Γ. Σφακάκης
  Γ. Ι. Φραγκιαδάκης, Π. Μ. Φρα
  ϊοάκης, Γ. Εΰθ. Χαροκόπος, Μιχ.
  Γ. Χατζηδάκης, Παντ. Κ. Χατζη
  δάκης, Ίιοάν.·Έμμ. Χλιουνάκης,
  Νικ Γ. Χουρδάκης. Γεώργ. Δ.
  Χρηστάκης, Μ. Τ. Χρυσάκης καί
  Έμμ. Νικ. *Ριλλάκης.
  Οί κάτωθι 14 υποψήφΐοι έ*λα
  δόν μέν την βαθμολογικήν βάσιν
  έΐϊΐτυχίας άλλά δέν είσάγονταί
  έν τ$ ΙΙαιδαγωγική Άκαδημία
  Ηρακλείου ώς μή περιλαμβανόμε
  νοι έν τή καταρτισθείσα σειρα
  έπιτυχόντων επί τή βάσει τοό
  όριαθέντος όρίου εϊσακτέων.
  "Ιω. Στ. Φελεσάκης. Εύάγγ. Μ.
  Βάμβουκας, Μ. Γ Τριβυζάκης,
  Έμμ Φ Ροδιτάκης, Δημ. Γ.
  Ραπτά,ςης, Δημ. Ι. Κυπριωτάκης,
  Εύάγγ. Γ. Όρφανου5άκης, Χαρ.
  Δ. Όρφανουδάκης. Γεώργ. Ε. Πα¬
  τεράκης, Ηεόφ. Π. Μαυράκης,
  Νικητάς Γ. Ζαρωνάκης, Μ. Ν.
  Μαρκογιαννάκης, Έμμ. Ν. Παπά
  δάκης καϊ Έμμ. Γ. Χλιου'άκης.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ
  'Αγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών άγορας
  τοθ ΈμττορικοΟ καί
  3ιομηχανικοΰ
  Έπιμελητηρίευ αί τιμαί των
  δια-
  φόρων εγχωρίων τΐροίόντων
  εΐχο-
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίιίβς:
  Σουλτανίναι α'.
  17.-
  17.50
  β'.
  16.-
  16 50
  » γ'ρ
  15.-
  15.50
  » δ'.
  11,-
  13.50
  Καραμπ.
  7.—
  10.-
  Ελεμέδες α'.
  11.50
  β'.
  9.80
  Κοινοί
  8.50
  Ταχτάδες α'.
  8.50
  » β'.
  7.80
  * Ϋ
  6.70
  Σταφίδες μαύραι
  ' Ελαια 3-5ο
  25.30
  Πυρηνέλαια
  17.-
  Ελαιοπυρήναι
  1.20
  0 ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΙΥΙΟΣ
  Ό Νικόλ. Δημ. Γιαρδέλάς
  κάτοικος Ηρακλείου έτραυμά-
  τισε προχθές διά μαχαίρας
  παρά τό Τσαλικάκι Μετόχι
  τόν Μιχ. Εύαγ. Βασιλογιαννά
  κην έκ Τυλίσσου έπειδή οδ
  τος συναντήσας τόν δράστην
  καθ" οδόν συνοδεύοντα μεθ'
  ενός φίλου τού μίαν 16έτιδα
  κορασίδα ομοχώριον τού τοθ
  συνέστησε νά συνοδεύσουν
  είς την πόλιν ταύτη./, δεδομέ
  νού δτι ό παθών ύπωπτεύθη
  τούτους είς βάρος της τιμής
  τής όμοχωρίου τού Ό Βασιλο '
  γιαννάκης μετεφέρθη έν κακή
  καταστάσει είς την πολυκλινι-'
  κήν, ό δέ δράστης συλληφθείς
  απεστάλη είςτήν Εισαγγελίαν.
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΤΩΝ ΓΑΛΛΟΝ
  , ΑΘΗΝΑΙ 18 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— ΝυκτβριναΓ ειδή-
  σεις έκ Παρισίων άναφέρουν ότε ό
  καγκελλάριος Χίτλερ έτοιμάζεται νά
  ζητήση την επιστροφήν των γερμανικών
  αποικιών.
  Συγκεκριμένως ή ήμιεπίσημος γαλ-
  λική εφημερίς «"Εργον», πληροφο·
  ρείται ότι ό καγκελλάριος Χίτλεο κα-
  τήρτισεν ύπόμνημα, τό οποίον κχί θά
  υποβάλη είς την Αγγλίαν, διά τοΰ
  οποίου ζητεί την απόδοσιν είς την Γερ¬
  μανίαν όλων γενικώς των αποικιών ατι-
  νας είχεν είς την κατοχήν της αυτή
  πρό τού πολέμου.
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ
  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΑΨΕ1ΙΣ
  ΣΥΜΦΙ1ΝΠ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Όκτωδρίου (τΟΰ
  άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  τοΰ έξωτερικού άναφέρουν ότι ή κυ¬
  βέρνησις τοΰ Ράϊχ προτίθεταΐΓ νά υπο¬
  βάλη είς την Μεγάλην Βρεττανίαν
  προτάσεις συνάψεως γερμανοαγγλικοΰ
  άεροπορικού συμφώνου.
  ΑΝ Η ΑΓΓΛΙΑ ΑΡΝΗΘΗ
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ 04 ΜίϊίΜ
  ΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 155 "Οκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Κατά τα έκ Λον
  δίνου τηλεγραφήμαχα ή αγγλικη κυ¬
  βέρνησις Οά άπορρίψη τάς προτάαεις
  τής Γερμανίας περί συνάψεως άερο-
  πορικοΰ συμφώνου. Είς την περίπχω< σβν ταύτην ή Γερμανέα, καθ* α αγγέλλε¬ ται, θά καταγγείλη την ναυτικήν ,,συμ· φων£αν μετά της ΛΙεγάλης ^.] ΗΗΟ0ΑΚΙΑ ΟΑ ΣΤΕΝΑΣ ίΧΕίΕΙί Μ£ ΤΟ ΡΑΪΧ ΑΘΗΝΑΙ 1*» Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ Πράγας ότι ή Τσεχοσλοβακία φαίνε- ται άποφασισμένη νά γίνη ατενός φίλος τοί Ι»άϊχ. Ή είδησις αυτή σχολιάζε- ται. ευρύτατα υπό των κύκλων τού έ· ξωτερικού καί ιδιαιτέρως τής Αγγλί¬ ας καί Γαλλίας. ΜΑΙΝΕΤΑΙ Ο ΕΜΦΥΛΙΟΣ ΠΟΛΕΙΜΟΣ ΕΙΣ_ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ Ιΐί Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτού μας). — Πληροφορίαι πρός τό Πρακτορείον Χαβάς άγγέλ- λουν ότι ό έμφύλιος πόλεμος μαίνε- ται κυριολεκτικώς είς την Ισπανίαν. Είς τό μέτωπον ιδίως τοΰ "Εβρου συνάπτονται σφοδραί α,άχαι. Έν τώ μεταξύ συνεχίζεται ή αποχώρησις των εθίλοντών ε< τής Ίσπανίας. ΟΙ ΙΑΠΩΝΕΣΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΚΑΤΕΛΗΦΘΗ ΤΟ ΒΑΙΤΣΟΟΥ ΑΘΗΝΑΙ Ιίί Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ τής "Απω Άνατολής βεβαιούν ότι συ- νεχίζεται ή ίαπωνική προέλαβις είς την νότιον Κίναν όπου κατελήφθη ή όις Εΐαϊτσόου. ΙΐΑΚΡΑ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΠΡΡ6ΥΠ0ΥΡΓ0Υ - ΟΥΑΤΕΡΛΟΟΥ, ΑΘΗΝΑΙ 1ί» "Οκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Ό Πρωθυπουρ- ^ γός κ. Μεταξάς εδέχθη την επίσκεψιν σήμερον τοΰ πρεσβευτού της Αγγλίας κ. Ου»τερλόου. Ό Βρεττανός πρε- παρέμεινεν έπ' αρκετόν συνο· μετά τού χ. ΑΙεταξά.