9642

Αριθμός τεύχους

92

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

10/2/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  χρόνος καθώς .._,,
  γλων καί Ρώσσων
  γονός δτι ή άναμεν
  έμφυλίου πολέμου Ι
  πεποίθησιν τού περΐ
  - "ΑΥ·
  . απάντησις. Τό γε-
  ^νέπβσβ μέ την ηέκρηξιν ^
  τό ΕΑΜ. ώς ποός Τήν
  ής^^
  ΙΆπό τούς Τάϊ
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ__ΜΗνα
  μς τοΰ Λονδίνου]
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ. 4-55
  >. » 2-06
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ) ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΛΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΕΤΟ- Β. ΠΕΡΙΟΔΟΝ Β. ΑΡΙΘ.
  92
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 10 ΦεβρουαρΙου 1945
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛ.ΟΥ ΔΡΛΧ. 20
  ΑίεΥβΥΝΤΗΣ ΙΥΝΤΑΙΕΟΣ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΟΓΠΙΠΕΙ ΠΡΟΕ Τ/ΟΝ ΚΡΗΤ. Π~ΟΜ
  0 Κ~ΠΕΤΡ.Ν ΠΕΤΡγΙΚΟΠΟΡΓΗΣ
  Παρά τού άρχηγοθ κ. Γεωργίου ((Πετρα¬
  κογιώργη ελάβομεν την κατωτέρω έ
  τπστολήν τήν όποιαν ευχαρίστως δή
  μοσΐϊύομεν.
  Έν Ηρακλείω τή 2 Φεβρουαρίου 1945
  Πρός τούς κατοίκους τοΰ ΝομοΟ
  εΗρσκλείου
  ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΣΥΜΠΑΤΡΙΩΤΑΙ
  Πειθαρχών είς τάς διαταγάς τής
  Έθνικής Κυβερνήσεως, ώς όφείλει
  νά πειθαρχή πας αληθής Έλλην,
  προέβην είς τήν διάλυσιν τής ύπ'
  εμέ άνταρτικής ομάδος ευθύς ώς
  οί ένταθθα έκπρόσωποι τοϋ Κρά-
  τους υπέδειξαν τήν ανάγκην διαλύ¬
  σεως των άνταρτών έγκαταλιπών
  συνάμα καί τό άξίωμα τοθ φρου-
  ράρχου τής πόλεως δπερ μοί είχεν
  άνατεθεΐ άμα τή άπελευθερώσει
  τοθ Ηρακλείου. Ληξάσης ούτω τής
  ένεργοθ έπαναστατικής δράσεώς
  μου, ήπς είχεν άρχίσει αμα τή υπο
  δοολώσει τής πατρίδος μας, θεωρώ
  υποχρέωσιν μου νά λογοδοτήσω πρός
  6μός άγαπητοί συμπατριώται περΐ
  τ,ής δράσεώς μου ταύτης όσον τό
  δίΐνατόν συνοπτικώς λόγω ελλεί¬
  ψεως χώρου τής φιλοξενούσης τήν
  τκφοθσαν μου επιστολήν εφημερί¬
  δος. Έχω τήν γνώμην δτι πάντες
  οί άναμιγνυόμενοι είς τα κοινά έχουν
  τήν υποχρέωσιν νά λογοτώσι πρός
  έκείνους έκ των οποίων τάς ύποθέ-
  σεις καί δταν άκόμη έλευθέρως καΐ
  αύτοβούλως εγένετο ή ανάμιξις ώς
  λόγω των τότε έκτάκτων περιστά-
  σεων τής πατρίδος μας, συνέβη
  είς τήν ιδικήν μου περίπτωσιν.
  Μόλις εΐχε λήξει ό ήρωικός αγών
  τοθ Κρητικού λαοϋ κατά των άλεξι
  πτωτιστών καί βαρύς είχεν έπικαθί-
  σει ό γερμανικός' ζυγός επί τοθ τό·
  που άθυμία, άπογοήτευσις καί τρό-
  μος επίεζεν ασφυκτικώς τάς ψυχάς
  πάντων μέσα είς τήν άνήκουστον
  άγριότητα καί τάς τΐρωτοφανεΐς
  φρικαλεότητας διά των οποίων ό ά
  πάνθρωπος κατακτητής προσεπάθει
  νά τρομοκρατήση τάς πόλεις καί
  τάς επαρχίας τής Κρήτης. Κατά
  τάς τρομεράς έκείνας ημέρας έγώ
  εσκέφθην δτι ό αγών δέν επρεπε νά
  Ότι υπήρχον άκόμη καθήκοντα έ-
  πιτακτικά διά τούς Κρήτας πατρι¬
  ώτας. Είς τάς επαρχίας καί τα ορη
  τής νήσου περιεφέροντο τότε πλή-
  θος αξιωματικών καί άνδρών τοθ
  Άγγλικοΰ στρατοθ μή δυνηθέντων
  νά ακολουθήσωσι τάς αίφνηδίως καί
  λίαν έπειγόντως άποχωρησάσας έκ
  Κρήτης μονάδας των.
  Άπό τής 7ης Ίουνίου 1941, μίαν
  δηλαδή μόλις έβδομάδα μετά τήν
  κατάληψιν τοθ "Ηρακλείου, ήρχισα
  νά περιέρχωμαι τα χωρία καί τα
  βουνά τής νήσου, νά συλλέγω καί
  νά περιθάλπω τούς περιπλανωμέ-
  νους "Αγγλους καί νά φροντΐζω
  νά μεταβαΐνωσιν ασφαλώς είς Αί
  ■νυπτον. Ή έργασία αυτή διήρκεσε
  μέχρι τοθ ΜαρτΙου 1942 πολύδέ καί
  πολύτιμον ανθρώπινον υλικόν περι·
  σωθή διά των προσπαθειών μου έ-
  κεΐνων καί ένίσχυσε τα άγγλικά
  στροττεύματα των οποίων ή νίκη ά
  πετέλει τότε τήν μόνην έλπΐδα άπε
  λέυ«ερώσεως τής Εύρώπης καί τής
  πατρίδος μ«χς «πό τόν άπάνθρω-
  -ον κατακτητήν. _
  Ή υπέρ «ών συμμάχων μας δρα-
  σίς μου έκείνη εγένετο τέλος άν-
  'τιληπτή άπό τούς γερμανους οί ό-
  ποϊοι έξέσπασαν ε|ς τρομεράν ε¬
  ναντίον μου καταδίωξιν. Κατέφυ
  γα είς τα δρη καί άπό τού Μαρτί
  ου 1942 ήρχισα νά καταρτΐζω. την
  άνταρτικήν μου όμάδα. Κατέβαλα
  μεγάλην προσοχήν είς την καταρτι¬
  θέν της. Έδέχθην είς τάς τάξεις
  της μόνον δεδοκιμασμένους πολεμι¬
  στάς, διαλεκτά παλληκάρια. Οποί¬
  ος εΐχε διαπράξει ζωοκλοπήν η αλ
  λα άδικήματα δέν εγίνετο δεκτός
  είς τό σώμα. Έφρόντισα νά διατη-
  Ρηται είς τάς τάξεις τού ή μεγαλυ-
  τέρα δυνατή πειθαρχία καί υψηλόν
  ηθικόν στηριζόμενα είς τα ίδανι
  κάτΚς θρησκείας μας καί τής πά
  τρΐδος μοτς τα όποϊα λατρεύει κα¬
  θ* γνήσιος Έλλην. Ή ομάς μου αύ-
  "*" ισέφερε τάς μεγαλυτέρας υ-
  :ς έξ δσων δύναται νά προ-
  Β*παναυτικόν σώμα είς τήν
  κϊί εί?τον μμ
  Σννήψαμεν πολλάς
  λοθ λόγου άξΐας των άποίων ή ά-
  φήγησις δέν δύναται νά γίνη είς
  τήν περιληπτικήν ταύτην έκθεσιν
  έπιφυλάσσομαι δμως νά τούς έκθέ-
  σω λίαν προσεχώς είς σειράν δημο
  σιευμάτων μέ δλας των τάς λεπτο¬
  μερείας άν καί τίνα των ήμερολο-
  γίων τοθ σώματός μου άπωλέ-
  σθησαν κατά τήν καταστροφήν τοθ
  Μαγαρικαρίου. Τότε θά δυνηθή
  έκαστος νά κρίνη άκριβοδικαίως πε·
  ρί τής πολεμικής δράσεώς τής ύπ'
  εμέ ομάδος.
  Άλλά καί μίαν άλλην εξυπηρέ¬
  τησιν πρός τόν τόπον έκαμε τό σώ
  μα μου κατά τήν τριετή περίπου ά·
  νά τα δρη καί τάς επαρχίας περι-
  φοράν τού. Προσεπάθησε νά συγ¬
  κρατηθή τάξιν καί ασφάλειαν είς
  τάς περιοχάς έκείνας τάς οποίας τό
  υπό τό πλήγμα τής γερμανικής κα-
  τακτήσεως παραλύσαν κράτος εί¬
  χεν άφήσει είς τήν τύχην των. Έ-
  πατάξαμεν Ιδίως τήν ζωοκλοπήν ή
  όποία είχεν ίγείρει θρασυτάτη τήν
  κεφαλήν της. Μάχας ολοκλήρους ή·
  ναγκάσθημεν έπ-ανειλημμένως νά
  συνάψωμεν μέ συμμορίας ι,ωοκλε-
  πτών καί πολλάκις άπελευθερώ-
  σαμε όλόκληρα ποίμνια άπαγόμενα
  ύπ' αύιών καί τα άπεδώκαμεν είς
  τούς ποιμένας των. Γενικώς ή δρά¬
  σις τοϋ ύπ' εμέ σώματος κατά πό
  λύ συνέτεινε είς την συγκράτησιν
  εννόμου τάξεως είς τήν περιοχήν
  δπου έκινεΐτο τουτο.
  Ηλθε τέλος τό πλήρωμα τοθ χρό-
  νου. Αί νίκαι των μεγαλων μος συμ¬
  μάχων ηνάγκασαν τούς Ιγερμανοΐ-ς
  νά έκκενώσουν τό Ηράκλειον. Ά-
  φάνταστος ήτο ή κατάστασις είς
  τήν όποιαν αφίνετο ό τόπος. Χάος
  καίάκαταστααία πανΐαχοθ. Κράτος
  δέν υπήρχεν, αρχαί δέν υπήρχον,
  ένοπλος πειθαρχοόσα |δύναμις διά
  νά συγκροτήση τήν έννομον τάξιν
  δέν υπήρχεν.
  Είς ταυτα δέον νά προστεθή ή
  όργή ήτις έγέμιζε τα στήθη τής με-
  γάλης μάζης τοθ τρομερά καταπιε-
  σθέντος λαοΰ ήτις ηπείλει νά έκ-
  σπάση είς φοβεράν έκδίκησιν κατά
  των εντοπίων έκείνων οΐτινες, γενό
  μενοι έπιλήσμονες των πρός τήν πα-
  τρίδα των υποχρεώσεων είχον γί-
  νει δργανα τοθ άγρίου κατακτητοΰ.
  Τό κορύφωμα δμως των δυσχερειών
  έδημιούργει μία άλλη άπροσδόκητος
  όσον καί όλεθρία κληρονομία τήν ό¬
  ποιαν μδς άφηναν φεύγοντες οί
  γερμανοί. Επωφεληθέντα δηλαδή
  τής προσωρινής έκλείψεως τοϋ πραγ-
  ματικοΰ έλληνικοΟ κρατους, τήν ο¬
  ποίαν επέφερεν ή κατάκτησις, έξε-
  πήδησαν άπό τάς κρύπτας των διά-
  φορα νοσογόνα καί άποσυνθετικά
  κοινωνικά στοιχεΐα καί έπεχεΐρησαν
  μέ αφάνταστον δραστηριότητα καί
  θρασύτητα νά σπείρουν τήν σαπρίαν
  καί τήν άποούνθεσιν είς την ελληνι¬
  κήν κοινωνίαν. Έφαντάσθησαν τήν
  είς νεκροφάνειαν ευρισκομένην 'Ελ
  λάδα ώς νεκρόν καί ενόμισαν 6τι η¬
  δύναντο νά άποσυνθέσουν νά δια-
  λύσουν νά σαπίσουν κάθε άρμόν,
  κάθε ίστόν, κάθε εΰγενές όργανον
  τοθ σώματός της καί νά καταστή-
  σωσιν οϋτω έσαεί αδύνατον τήν ε¬
  θνικήν της άνάστασιν. Μετσχειριζό
  μενοι παντός εί'δους ψευδη καί άπά-
  τας καί πάντα τα θεμιτά καί άθέ-
  μιτα μέσα είχον κατορθώσει νά έ-
  ξαπατήσωσι κεχί παρασόρωσι πρός
  τό, μέρος των μέγα πλήθος. Ύπε-
  κρίνοντο δτι ητοιμάζοντο διά νά πο·
  λεμήσωσι τούς γερμανούς ένώ πράγ
  ματι όργανοΰντο διά νά έπιβάλωσι
  διά τής βΐας τα καταστρεπτικά διά
  Τήν πατρίδα μας σχέ*ιά των Πρό
  σφορον περίστασιν διά τήν έφαρμο
  γήν των σχεδίων των εθεώρουν τήν
  άμέσως μετά τήν αποχώρησιν των
  γερμανών μέλλουσαν νά επακολου¬
  θήση περίοδον άνυπαρξίας οιουδή¬
  ποτε κράτους έν τή* νήσω. Πόσον
  πραγματικώς καί μέγας ήτο ό άνω
  τέρω έκτιθέμενος κίνδυνος άπέδει-
  ξαν περιτράνως τα έν τή Παλαιά
  Ελλάδι συμβάντα φρικιαστικάγεγο
  νότα τοϋ έμφυλίου πολέμου.
  Την δυσχερεστάτην καί έπικινδυ
  νωδεστάτην αυτήν κατάστασιν εΤ
  ■νόν νά άντιμετωπίσσυνοί άρχηγο
  των έθνικιστικών άνταρτικών όμά
  Μ6ωντήν11ην Όκτωβρίου 1944 δτε
  ΙΑ είς τώ έλευθερωθέν άπό
  τούς γερμανούς 'Ηράκλειον. Τό έρ
  γον μας ήτο βαρύ, βαρύτατον. Τό;
  τε ανετέθη είς εμέ τό τόσον τιμητι
  κόν δσσν καί δυσχερές υπό τάς πε
  ριστάσεις έκείνας άξίωμα τοθ φρου
  ράρχου τής πόλεως.
  Προσεπάθησα νά άντεπεξέλθω
  πρός δλας τάς πλευράς, πρός βλας
  τάςέλλείψεις. Τα ζητήματα παρουσιά
  ζοντο άλλεπάλληλα καί έπείγοντα
  δχοντα ανάγκην άμέσου λύσεως,
  μή δυνάμενα νά άναμένουν. Προ
  σεπάθησα νά άναπληρώσω έκ των
  ενόντων την μή υπάρχουσαν Κυ¬
  βέρνησιν καί τάς παντοειδείς άνυ-
  πάρκτους Αρχάς. Νά άναπληρώσω
  τήν άναγκαιοΰσαν διά τήν τήρησιν
  τής εννόμου τάξεως δύναμιν. Νώ πε
  ριορίσω όσον τό δυνατόν τάς άντεκ
  δικήσεις καί αύτοδικίας. Ιδίως δέ
  νά έπιβλέπω καί συγκρατώ διαρ¬
  κώς τάς δυνάμεις τής άναρχίας αί
  οποίαι κάθε στιγμήν μέ χιλίας κε·
  φαλάς περιεστρέφοντο καί κατώ-
  πτβυον ζητοθσαι ευκαιρίαν νά άνα-
  τρέψουν τα πάντα καί βνσπβίρουν
  παντοΰ τόν δλεθρον κσί την κατα^
  στροφήν. Διά νά άντεπεξέλθω είς
  δλα αύτά δέν διέθετον τίποτε άλλο
  άπό τήν όμάδα μου των άνταρτών.
  Άνδρες γενναΐοι, τίμιοι, είλικρινεΐς
  άλλ' άνδρες τοθ βουνοΰ καί τής έξο
  χής μή δυνόμενοι φυσικά νά προσαρ
  μοσθώσιν έκ τοθ προχείρου είς τα
  ήθη καί εθιμα τής πόλεως.
  Έπέτυχα είς τήν προσπάθειαν
  μου. "Ας μοθ επιτραπή νά φρονώ
  δτι λαμβανομένων ύπ' όψιν των δ-
  λως έξαιρετικών περιστάσεων ύπφ
  τάς οποίας διετέλβσα φρούραρχος,
  κατώρθωσα δ,σα κανείς ΐσως άλλος
  δέν κατώρθωνεν. Τουτο Ϊσως λόγω
  τής όλως έξαιρετικής άγάπης καί ά·
  φοσιώσεκς τήν όποιαν έ,τρεφον πρός
  εμέ οί άνδρες μου. Τό δτι συνεκρο¬
  τήθη ή Ιννομος τάξις, τό δτι αί άν-
  τεκδικήσεις καί αύτοδικίαι π,εριω-
  ρίσθησαν είς τό ελάχιστον τό δτι κά¬
  θε άναφυόμενον ζήτημα κατορθοθτο
  νά διευθετηθή, τό δτι τα άναρχικά
  στοιχεΐα έκρατήθησαν άδρανη" έ.νώ
  είς δλην σχεδόν τήν λοιπήν Έλλά,-
  δα εκυριάρχουν καί είς τήν πρωτεύ¬
  ουσαν έμένετο έμφύλιος πόλεμος
  πρωτακούστου αγριότητος, είναι νο-
  μίζω γεγονότα τα όποϊα κανείς ΐσο
  άλλος υπό τάς τότε περισ-ϊάσεις δέν
  θά ηδύνατο νά επιτύχη. {
  Συνέβησαν βεβαίως λ'άθη καί έ'κί
  τροπα άρκετά. Έγώ πρώτος τα Γ·
  βλεπον καί περισσότερον παντός ά;-
  λου έλυπούμην δι* αύτά. Δέν θέλω
  νά έξετάσω ποΐοι ήσαν εκάστοτε
  οί αϊτιοι τούτου ή έκείνου τοθ λά-
  θουο τ) έκτρόπου, θά ήτο ματαιοπ»
  νία. "Ισως άλλως τε μοναδικός ύποιΐ
  τίος ήτο ή κατάστασις τοϋ χάους
  τήν οποίαν μας αφήκεν φεύγων ό
  κατακτητής. Δέν είναι ιταράδοξον
  δτι υπό τοιαύτην κατάστασιν έγιναν
  λάθη τίνα καί ίκτροπα, τό θαυμά¬
  σιον είναι δτι κατορθωθή νά, μή γί¬
  νουν πολό περισσότερα καί μέγα·
  λύτερα.
  Είς τό σημείον τουτο θά μοί επιτρα¬
  πή νά κάμω μίαν παρατήρησιν τήν
  οποίαν φρονώ δτι δικαιοθνται νά άτ
  παιήτσουν άπό εμέ οί αποτελούντες
  τήν όμάδα μου άνδρες. Νά διακηρύτ
  ξω δηλαδή δημοσία δτι πάντες ο$
  τοι εστάθησαν ύψηλά. Έδείχθησαγ
  ύπέρτεροι πάσης φιλοκερδείας ή ίδι©
  τελείας, τόσον είς τό βουνόν δσον
  καί είς τήν πόλιν. Κανβίς δέν εζήτη¬
  σεν οικίας, ή μοτγαζιά είς τήν πόλιν ή
  άλλα κέρδη καί ώφελήμοτα. Έάγ
  τις έξ αυτών ύπέπεσέ ποτε είς σφαλ,
  μα εσπευσεν, έμοθ πρωτοστατοθν-
  τος, νά τό έπανορθώσΓ). Εΐμαι ύπο-
  χρεωμένος νά διακηρύξω τα ανωτέ¬
  ρω καί νά συγχαρώ δημοσία τοΰς
  ύπ' εμέ άνδρας διότι είς πασάν περί/
  στάσιν έπραξαν τό καθήκον των ώς
  άληθεΐς Έλληνες. Εΐμαι βέβαιος δτι
  καί είς τό μέλλον ομοίως βά τό έκτβτ
  λέσουν οσάκις ήθελε παρσστή ά-
  νάγκη
  Νυν ή δυσχερής καί έπικίνδυνος
  περίσδος τής πατρίδος μας, μία άπό
  τάς κρισιμωτέρας πβριόδους έξ δσων
  άναφέρει ή μακρά καί ϊνδοξος ίστο-
  ρΐα της, παρήλθεν. "Ας ελπίσωμεν
  δτι παρήλθεν άνεπιστρεπτεί. Μέ ύπε-
  ρήφανον άγαλίασιν παρεδώκαμεν
  φρούρησιν τής τιμ>)ς καί -τής γα
  τής πατρίδος μας βπΐ τόν
  άναγεννηθέντα εθνικόν μας σΐρα-
  τόν». Είμεθα βεβαιοί δτι ό σκρατός
  μας θά κρατήοτττήν εθνικήν σημαί
  αν καί την εθνικήν τιμήν παρά ,τό
  τό πλευρόν των μεγάλων μαςΣυμμά
  χων ύψηλιά ώς τ,ήν έκράτησεν είς < την* Αλβανίαν, βίς^τό Ρΐμινι καί είς τό σας άλλας ένδόξους ημέρας τής ίστο ρίαςτου. Έγώ καί οί άνδρες μου εχομεν τήν βαθείαν «Συναίσθησιν, δτι έξετελέ σαμεν . χό πρός τήν πατρίδα καθή¬ κον μας όσον ' είναι άνθρωττίνως δυ νατόν έντβλέστερον. >Ή συναίσθη
  αίς αότή τής έκπληρώσεως τοϋ υ¬
  περτάτου πατριωτικοθ καθήκοντος
  ήτΌ, είναι καί €ά είναι ή μόνη
  μκας άμοτβή.
  Έλπίζω^ίτι θά δικιαΜβθοΟμεν άπό
  σας άναπητοί συμτ€α·οριώται.
  Άρχηγός ένόπλων δυνάμεων δυ»
  νάμει τοθ ώπό 12—12—43. ένΐολής
  τοθ ΣυμμαχΐΝθΟ Στρατηγείου έπικυ
  ρωθείσης διά πρακΐικοθ ν|ύΐϊογρα
  φέντος παρώ χοθ Άντιπροσώπου
  τοϋ ΣυμμσχίκοΟ Στρατηγείου καί
  •άνιιπροσώπων τής Έλλην*κτ1ς Κυ
  βερνήσεως.
  Μευά τιμής
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΠ-ΡΓΗΣ
  ΗΠΟ ,ΗΜΕΡΗΣ
  ΕΙΣ ΗΜΕΡΗΜ
  ΣΑΒΒ,Α,ΤΟΝ 10 Φββρουαρίου
  Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΕ1Ώ1ΓΊΕΡΑΑ0Η
  Κατ' επίσημον· ανακοίνωσιν δημοσιευ¬
  θείσαν ταυτοχρόνως είς Λονδίνον
  Ούάσιγκτων καί'Μόσχαν οί τρείς ηγέ¬
  ται των ||μ«γαλυτεοων συμμάχων κρα
  Των Τσώρτσιλ, Ροϋσβελτ καΐ Στάλιν
  συσκέπτονται είς τίνα πόλιν τοΰ Εύ-
  ξείνου. Αγγέλεται; δτι επετεύχθη
  πλήρως συμφωνία ·είς τό ζήτημα των
  ληπτέων στρατιωτικών μέτρον διά τήν
  ταχείαν καί οριστικήν συντριβήν τής
  Γϊρμανίας. Έκιεΐνο· ^ν τούτοις τό όποϊ»
  όν 'θά άπαβχβλίσϊΐ 3τερισσόΐέρον τούς
  τρ«ΐς Μεγάλους είναι τό μέγα μεταπο-
  λϊμικόν πρόβλημα. Ποία θά είναι, ή άπό
  κοινοϋ τηρητέα μετά την νίκην πολ·»
  τική διά τήν παγίωσιν μιας δικαίας; καί
  διαρκοϋς «ϊρήνης-ή βποία δέν βΐναι δυ¬
  νατόν νά εννοηθή άνευ τής δικαιώσεως
  των άδικηθέντων καΐ τής τιμωρίας των
  άδικησάντων.
  Ή Ελλάς ενριοοοαμβνη «ίς, ,τήν
  γοιρίαν των 'ΕΌ'νιών ό/ΐΐΛ'α προσεφέρον
  τα πάντα ^ διά τήν κοινήν νίκην καί ά-
  δικηθεΐσα καταφόρως παρά άτίμου γει
  τονος έ'χει την πεποίθϊρτιν ότι οί' τ^εϊς
  Μεγάλαι θά,τήν δπκαιώαουν απολύτως
  καί χω^ς τα λάβουν ύπ* όψιν τΗ»ν τέ
  ό'ψιμα δάκρυα τής δήθεν μβτανοίας των
  άμετανοήτων Βομλγάρων θά |συνεναί-
  σουν είς τοιαντην θιαρρνθμησιν των συ-
  νόρων μας ώστε να> καταστ'η «παξ καί
  διά παντός άνίκαηφς (ιδιά πάσαν νέαν
  έπιβουλήν δ άνανίρος γείτων. Εάν δέν
  συμβή,τάτε θά έχωμεν »<ίθ·8 δικαίωμα νά πιστεύωμεν δτϊ οί τρείς Μέγάλοι πιθα νώς νά είναι Μεγάλοι άλλά δέν θά είναι δίκαιοι! ΟΔΓΣΣΕΙΑ* ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΙ51ΑΧ Τα τελευταία νέα. ίάιτό τήν φιλε νάδα μας Κατερίνα «Ιναι δτι ή δυστυχής ευρίσκεται κλινήρης κατό πιν 'άγρίου..>4υλοκοπήμστος μέ τό
  δποΐον την έφιλοδώρησε ό μεγαλύ-
  χερος άδελφός τηςΐ Ποία ακριβώς ή
  αίτία τοθ ξυλοκοπήματος δέν έγινε
  κατορθωτών νά γνωσθή καθ" όσον
  ή Κοκτερίνα είς σχετικήν επιστολήν
  της όμολογεΐ μέν δτι ,τίς' Ιφσγε ά-
  γρια άλλ.' άποφεύγει:«ΐΗ*«λΛς νά ά-
  ναφέρτ) ,τή-ν αίτΐαν! Ύποθβτρμεν έν
  τούτοις δτι τό πάθημα τής συμπσ-
  θθθς μας φίλης θά 6χτ) μάλλον σχέ"-
  σιν μέ τό άξίωμα τό οποίον ιελευ1-
  ταίως τής εΤχε δο§ή άπό την «ορ¬
  γάνωσις!» Ή Καΐερίνα ώς γνωστόν
  εΤχε πρό ολίγων έβδομάδων προ-
  αχθεΐ είς «κΰθοδηγητίναν» έλλεί
  ψει άλλης! Δέν είμτχοροθμ^ν . συνε.·
  πώς νά είπωμεν ότι ίξυλοκβπήθη
  άοΐκως! Καΐ ΰχι μόνον τουτο άλλά
  εάν δέν τήν έλυπούμεθα τήν πονη-
  ράν, θά έ,γράφαμεν ε,Ις τόν. 'άδίλφόν
  της νά τήν ξυλοκοπίση άλλην μί¬
  αν φοράν διά. ..λογαριασμόν μας,
  Άς περιμένωμεν έν τούτοις! Είναι
  λίαν πιθανόν τό πρώτο ξθλο νά
  την σοΦρονΑση. *«1 > ν<3ι> |*»>ν^ χρβια-
  ββύτβρον'
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
  ΤΟΥ κ. ΕΥΓ. ΨΑΛΛΙΛΑΚΗ
  Τάς άρβτάς τού ταύτας Ιξαγγέλλει ή
  πολυμερής έν τη Έκκλησία φωτεινή
  δράσις τού. Ή δράοίς- τού ώς Ήγουμέ-
  νού Των Ίερών Μονών 'Ιερουσαλήμ και
  Σαββαθιανών, ώς Έφημερίου Των ένο·
  ριων Τυλίσσου, Βενεράτου καί Φορτέ-
  τσας τής Μητροπολίτας περιφερείας,
  ώς Άρχιβρατικοϋ Έπιτρόπου τοϋ πολυ-
  αγαπημένου τού Θεοφιλεστάτου ·Έπι-
  σκόπου Λάμπης καί Σφακίων κ. Εύμενί·
  ου, όστις τιμών τήν μνήμην τού καί έκ·
  τιμών ως καλός Ίεράρχης, προεξάρχει
  τής έπικηδείου άκολουθίας «αί προπέμ;
  πει μέ βαρυαλγοϋσαν καρδίαν μετά τοό
  τιμίου πρεσβυτερίου τό ίερόν σκηνάς
  τού είς· τήν τελευταίαν κατοικίαν, ή ύπέ·
  ρρχος δράσίς τού ώς πνευματικοΰ πα·
  τρόςκαί εξομολόγου. Επί 35 συναπΐά
  εττί εξήσκησε τό μέγα τουτο ύπούργημα
  δ σεβάσμιος Ίερβύς, λίαν χαρπσφόρως.
  'ϋς μας Ιλ«γεν ό ί'διος εις τίνα δμιλί-
  αν τού είς^ τα μέλη τής Χριστιανικήν
  Ενώσεως δ«Απόστολος Παΰόλος», τό υ¬
  ψηλόν ύπούργημα τοϋ Πνευματικόν τόν
  έφερεν είς στενωτάτην καίμυστικωτάτην
  επαφή είς "θρησκευτικήν συνομιλίαν καί
  συζήτησιν μέ χιλιάδας χριστιανών πά¬
  σης τάξεως χαί καταστάσεως. Έγνώοισα
  βαθειά, μάς-ελ«γε τότε, καί Ι'ζησα στήν
  ζωήν τοϋ άγρότου «αί τού άστοϋ, τοϋ
  γεωργοΰ και τοΰ έπαγγελματίου, τοθ ι«η·
  ματίον καί τοϋ άκτήμονος, τοϋ εργοδό-
  του καί τοϋ εργάτου, τοΰ διανοουμένοτι
  καί τοΰ άγραμμάτου, τοΰ Ιατροϋ καΐ
  τοθ πάσχοντος, τοΰ άδικοΰντος καΐ τσΰ
  άδικουμένου, τοϊχ ελεήμονος καί τ.οΰι»ΐ€-
  νητος, τοΰ πλουσίουκαί τοΰπτωχοϋ, τοΰ
  θρησκολήπτου καί τοϋ δυσιδαίμονος,
  τοϋ εΰσεβοΰς καί τοϋ άσεβοΰς, τοΰ> εκ-
  κλησιαζομένου καί τοϋ άπέχοντρς τοΰ
  σοβαροϋ καί τοϋ έλαφροΰ, τοΰ ντροπα-
  λοϋ καί τοΰ άναιδοΰς, τοϋ ύπρμονητικοΰ
  καί τοθ βιαστικοΰ τοΰ ύποκριτόΰ καί
  τοΰ είλικρινοΰς, τοϋ μεγάλου καί τοϋ
  μικροΰ, των άνδβών καί των γυ>ναικών,
  των νέων καί των νεανίδων, καϊ έντός
  καί έκτός τής Έκπλησίας καί 1ν τη Έλ-
  ληνοχριστιανική οίκονβνεία.
  Ό πνευματικάς δέν Ιλεν/εν ύπερβολήν,
  ού μόνον ήλθεν είς επαφήν μέ ■ πολλάς
  δβκάδας χιλιάδων χριστιανών καί έν τή
  πόλει ταύτη καί έν ταίς ένορίαις τής ύ¬
  παιθρον, άλλά καί έτίέδβα,σε ψυχοφεϋ,ως
  επ* αυτών.
  Έπανέφ^ρε είς τόν θεόν παοεστρατη-
  μένας φυχάς, υίούς" άσώτους έηανέδωοεν
  είς τόν Ούράνιον Πατέρα. Πόσοι έξ αυ¬
  τών χ&ν σεοΐβ«μέν«ν σ'υμπανίοταγται
  αύτην την ώραν είς τόν >,Ναόν τοΰ Κυ¬
  ρίον, προπέμποντες μεθ' ημών αβ·ν&ι·
  φόροι τό -σεπτόν σπήν^μα τοΰ λατρευ-
  τούτων πνευματικοΰ,πατρός;
  Σβ ν«ίοέ, πανταχοΰ όθεν ■ διήλθες
  τα ΐχντι τής διαβάσεως σου ύπ.ήρξαν φω
  τ«ινά. Ό Πανάγαθος Θεός ηνλόγησε τα
  έ'ργα καί την αγάπην καί χήν διακονίαν
  καί την υπομονήν σου «αί τα Ιργα σου
  τα έσχατα πλείονα των ποώτων. Ό Θε¬
  ός ήτο αδιαλείπτως πλησίον σου, τόν
  ήσθάνεσο, τόν έβλεπες, ϊόν ξΐχες συμπα
  ραστά,την καί συναντιλήπτβοά Σου, Διη-
  κόνισες την 'Έκκλη·σίαν ά&ον ολίγοι, γε¬
  νόμενος τύπος Των πισΤών, έν λόγφ, έν
  άνασ,τροθή, έν άγάπη, έν πνεύματι, έν
  πίστει, 1ν άγνοία. Ύπήρξες άξιος "Ελ
  λην κληρικός τής Μητρός Όρθοδόξου
  Άγίας τοθ Χριστοϋ Έκκλησίας. Άπορ
  φανίζεις δμως ημάς είς ημέρας κατά τάς
  οποίας· θά επρεπε νά βννεχίοης- τήν άνα
  τεθεΐσάν σοι υψηλήν Εκκλησιαστικήν
  διακονίαν τής "Ίεράς Έξομολογήσεως.
  Μ άς «φήνεις άναπλήρωτον κενόν |Δέν
  θά ίυνηθώμεν πλέον νά σοΰ ομολογή¬
  σωμεν τα σφάλματά μας. Λέν θά άντι-
  κρύσωμεν πλέον τήν πατρικήν σου επι-
  είκειαν, οΰτε θά ακούσωμεν λόγους ου-
  μπαθείας καί συν/γνώμης κα^ πατριχάς
  συμβουλάς καί νουθεσίας. Τα όρφανά,
  αί χήραι καί τα άπροστάτευτα δέν θά
  εύρουν πλέον προστ-ασίαν πλησίον σου
  οΰτε θά άκούσουν λόγους παρηγορίας,
  διότι τό γλυκύτατον στόμα σου, εκλεί¬
  σθη έρμητικώς διά νά μή ανοίξη πλέον.
  Οί Ίερεϊς συνάδελφοί Σου δέν θά σέ
  εχωμεν πλέον πλησίον μας. Έγώ δέν θά
  δύναμαι νά άναζητώ πλέον έν τω ίΐροσώ
  πφ σου τόν καλόν συμπαραστάτην καί
  συναντιλήπτορα έν τή ε^ιτελέσει των
  Έκκλησιαστικών καθηκόντων. Άλλ' ου
  τως ήθέλησεν 6'ΘεόςΓ Άλλά καί ούτω η
  διακονία σον έν ,τή !Εκχλησία είναι τι-
  τελειωμένη. Τό έργον σβυ-άνήχει είς τήν
  αθανασίαν καί τό δνομά σου θά άναπο-
  λήται μέ συγκίνησιν καί εύλάβειαν.
  ΆναπαύθΌ εν εΐρήτη άγίαψυχή. Θά
  διαφυλάξωμεν ώς Ιεράν παρακαταθήκην
  τήν μνήμην σου καί τήν εν τη "Έκλ
  αία άίί ΐΛ ί^ ϋ
  ί
  ό
  τύ
  ιυι
  ΐΕόν 1
  σ ραν.
  Έ*χλησίας
  π
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ
  20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΣΑΒΒΑΤΟΝ 10 Φεβρουαρίου 1945
  ΝΕΑ
  «ηΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΗΡΗΚΛΕΙΟΥ
  ΤΛΣ ΔΙΑΛΥΘΕΙΣΗΣ ηΜΤΑΡΤΙΚΗΣ ΟΜΗΔΛΣ
  Κατόπιν τής ύπ' άριθ' 22(5 .30—1—45
  Δ]γής ζτΐς Στρατιωτικής Διοικήσεως
  Κρήτης δι' ής διατάσσεται ή διάλυσις
  των Άνταρτικών Όμάδων, άπευθύνο-
  μαι πρός τούς ήρωας των Κρητικών
  βουνών άπευθύνομαι πρός τούς σταυρα-
  ετούς τής "Ιδής καί τής Δίκτης, άπευ-
  θύ
  , _ ,., ---ι;, ----- -·|^ ^^γ.ιι|3ι ΐΛ^ου-
  θύνομαι πρός εκείνους οΐτινες όταν έ'νας
  σκληρός καί βάρβαρος κατακτητής συνέ-
  τριβεν υπό την πτέρνάν τού πάσαν ηθι¬
  κήν αξίαν, διεπέρα έν στόματι μαχαίρας
  πάντα σκεπτόμενον έστω πατριωηκώς,
  σεΐς άναπετάσσετε την σημαίαν τής Έ-
  θνικής ϊδέας, άντιγράφοντες καί υπέρ
  βάλλοντες ένίοτε τού,ς ΐίρωας τοϋ(1821
  τούς άρματωλούς καί κλέφτες.
  Οί κόποι σας, αί θυσίαι σας, τό τίμιο
  αίμα τό οποίον έχύσατε διά νά ποτίσεΐ
  τό δένδρον τής Ελευθερίας αί στερήσει
  σας, αί κακουχίαις σας άποτελοϋν σύμβι
  λα πρό των, οποίων είμεθα ύποχρεωμέ
  νοι νά άτενίζωμεν μέ εύλάβειαν. Έγ
  κταταλείψάτε τάς οικογενείας σας κα
  ότι έν τώ κόσμω τούτω αγαπητόν εϊχα
  τε, άδιαφοροϋντες διά την είς αΐμα δί
  ψαν τοϋ κατακτητοΰ καί άπό τα λημέ-
  ρια σας έσκορπίζατε τόν τρόμον είς ε¬
  κείνον όστις διά τού τρόμου ηθέλησε νά
  επιβάλλη τάς θελήσεις τού καί την τυ-
  ραννίαν τού.
  Σας ενθυμούμαι πάντοτε καί δέν θά
  λησμονήσω ποτέ τάς ωραίας καί μεστάς
  Έθνισμοΰ υπηρεσίας σας, αί οποίαι έ
  στέφθησαν εν τέλει υπό επιτυχίας. Ύ
  πήρξα μάρτυς πάνω στά χιονισμέναβου
  νάτής Πατρίδος μαςτής πίστεωςύπό τής
  οποίας έμφορεϊσθε, καί θά ειμαι πάν¬
  τοτε παραστάτης των δικαίων σας. Άλ¬
  λά καί μετά την απελευθέρωσιν τηρουμέ
  νων πάντοτε των έξαιρετικών συνθηκών
  υφ' άς διατελέσαμεν έκτοτε, είσθε σεΐς
  εκεΐνοι είς ούς δφείλεται ή τήρησις τής
  τάξεως είς μίαν μεταβατικήν περίοδον
  καθ5 ήν τό Κράτος άπουσίαζεν άπό
  την Νήσον μας-
  Δέν υπήρξε ούτε σκιώδης σύνδεσμος
  επί τρίμηνον μετά τοϋ Κέντρου, ούδε ή
  παραμικ ρά εκείθεν βοηθεία καί όμως
  εκ των ενόντων καί τή ίδική σας συμπα
  ραστάσει ελειτούργησεν είς την άπελευ-
  θερωθεΐσαν περιοχήν ή απαιτουμένη
  τάξις, ώστε πρός τιμήν τής Ιδιαιτέρας
  μας Πατρίδος τής Κρήτης, νά αποτελέ¬
  σωμεν εξαίρεσιν των λυπηρών καί τρα-
  γικών περιπετειών τής ύπολοίπου επι
  κρατείας.
  Τώρα πού Ρσήμανεν νέος παιάν συ-
  ναγερμοϋ τού "Εθνους, τώρα ποΰ οί έ-
  νοπλοι τοϋ Κράτους δυνάμεις, άποτε-
  λοΰνΐαι άπό τούς Έφέδρους οΐτινες
  καί ούτοι «θρόως προσήλθον όπως)άπο-
  τελέσωσι τόν τακτικόν "Εθνικον Στ.α
  τόν, ώστε νά μή είναι άναγκαία ή πά-
  ρουσία σας, μέ λύπην σας βεβαία άλλά
  σεμνοί καί ύπερήφανοι άπεχωρήσατε
  τοϋ σκληροϋ έ'ργου σας καί έπανέρχε-
  σθε πλησίον των οίκογενειών σας αΐτι¬
  νες επί τόσον χρόνον έστερήθησαν τής
  ΠΡΩΙΙΝΓΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Σφοδράς αγών πέριξ τού Πύριτσ.
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΕΛΛΑΣ: Κατά την χθεσινήν σύ¬
  σκεψιν των άντιπροσώπων ΕΑΜ—
  Κυβερνήσεως συνεζητήθησαν αί λε¬
  πτομέρειαι τοΰ άφοπλισμοϋ τοϋ Ε·
  ΛΑΣ. Ή σύσκεψις εγένετο είς ατ¬
  μόσφαιραν αίσιοδοξίας. Χθές ανε¬
  μένετο είς Αθήνας ή άγγελία τού
  Γερμανικών γραμμών. Τηλεγραφή-
  ματα έκ τοΰ μετώπου άναφέρουν
  δτι κατά τα πρώτα στάδισ τής έπι-
  θέσεως εσημειώθησαν ίκανοποιητικά
  άποτελέσματα καί δτι τα συμμαχι-
  κά στρατεύματα προήλασαν 3 χιλι-
  όμετρα. Τα στρατεύματα τοΟ στρα
  πέριξ τοΟ Πύριτς 40 χιλιόμετρα άπό
  τό Στεττΐνο καί τάς έκβολάς τοΟ
  τέλους των συνομιλιών. Αμφότεραι ι τηγοΰ Μοντεγκόμερυ ίφθασαν τα κρά ι
  αί παρατάξεις προέβησαν είς πσραίσπεδα τοΰ Κραιβαν καί τάς όχυρώ-'
  χωρήσεις. Ό Άθηναικότ τύποΓ έτη Ιπει^ τ*/· .."-----«« ■"■■-1·----- "-----
  παρουσίας σας καί των ύπηρεσιών σας.
  Σας άποχαιρε'τώ καί σας εύχαριστώ
  καί άτομικώς καί *κ μέρους τής Πατρί¬
  δος. Εΰχομαι ή Πατρίς μας νά μή λάβη
  πλέον την ανάγκην σας, άλλ' είμαι βέ-
  βαιος ότι τόσον οί Άρχηγοί σας όσον
  καί σεΐς θά άποτελήτε την βαρείαν ε-
  φεδρείαν Ιν στιγμαΐς κινδυνων.
  Καπεταναΐοι καί χθεσινοί Άντάρται.
  Η Πατρίς θά σάς είναι πάντοτε εύ-
  ^νώμων, φροντίσατε καί είς τό είρηνι-
  :όν επίπεδον νά είσθε ό τύπος καί υπο
  ραμμός καί οί όδηγοί είς ότι Εθνικόν
  ίιά τούς λοιπούς συμπαρριώτας βας.
  ϊιναι τουτο ύψίστη άρετή μέ την όποί-
  ιν κοσμοϋντ,αι οί γενναΐοι.
  Ο Στρατιωτικός Διοικητής
  ΝΑΘΕΝΑ2 ΑΝΔΡΕΑΣ
  Άντ)ρχης «ρζικοϋ
  χωρήσεις. Ό ΆΘηναικός τύπος επι
  κρίνει την πολιτικήν τής κυβερνή
  σεως διότι προέβη είς υπέρ τό δέ
  όν παραχωρήσης καί εδειξε στάσιν
  συνδιαλλακτικήν.
  Δημοσιεύεται σήμερον είς Λον
  δτ,νον ή έ'κθεσις τοΰ γενικοΰ γραμ
  ματέως των Βρεττανικών 'Εργατι
  κων Ένώσεων. κ. Σίτριν.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Βρεττανι-
  κά βομβσρδιστικά εδρασαν χθές
  την νύκτα υπεράνω τής Γίρμανΐας
  καί επετεθησαν είς έργοστάσια τε-
  χνιτής Βενζίνης παρά τό Πύλιτς.
  Τό Βερολίνον υπέστη καϊ πάλιν ε¬
  πίθεσιν υπό άεροπλάνων Μοσκΐτος.
  Χθές Βρεττανικά καί Καναδικά
  στρατεύματα έξαπέλυσαν επίθεσιν
  νοτιανατολικώς τού Νάι'μεγκεν. Την
  επίθεσιν ύπεστήριξε. Ιΐωρος φραγ·
  γός πυροβολικοϋ τού όποΐου προη-
  γήθη επίθεσις άεροπλάνων. Κατε
  λήφθησαν αί πόλεις Κλέβιτς καί
  Γκώχ είς μικράν απόστασιν έκ των
  σεις τής γραμμής Ζίγκφριντ δποι
  συναντοϋν πείσμονα Γερμανικήν άν
  τίστασιν. 1500 άεροπλάνα εδρασαν
  υπεράνω τσϋ πεδίου των έπιχειρή
  σεων.'Η 1η Άμερικ στρατιά κατέ
  λαβε τό Σμίτ τό οποίον δεσπόζε.
  των ύδατοφράκτών τοΰ Ρόερ. Ή 3η
  στρατιά έπαγιωσε τα προγεφυρώμα-
  τά της Είς τάς άντιπέραν δχθας των
  ποταμών Οΰρ καί Σύρ. Είς την
  νότιον Άλσατίαν ή 1η Γαλλική στρα·
  τιά συμπληρώνει την εκκαθάρισιν
  τοΟ ΓερμανικοΟ θύλακος ό οποίος
  έ"χει τώρα πλάτος καί μήκος 8 χι-
  ιομέτρων.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ. — Ή
  ιεξιά πτέρυξ των Σοβιετικών δυ-
  άμεων διηύρυνε την έξέχου-
  σαν πρός την κατεύθυνσιν τοϋ Βερο
  ίνου. Τα στρατεύματα τοΰ στρατάρ
  ;ου Ζούκωφ κατέλαβον τό Πρεστάιν
  :αί Ρέτς, σπουδαία διασταύρωσιν
  πρός τό Στεττΐνον. Κατ' είδήσεις έκ
  Βερολίνου, σφοδράς αγών διεξάγεται
  Βιστούλα.
  Είς την Ανατολικήν Πρωσσίαν
  κατελήφθη τό Νόίντμπεργκ νοτίωο
  ^ής Καινιξβέργης. ^
  Οί Γερμανοί παραδέχονται δτι οί
  Ρώσσοι εσημείωσαν κέρδη άνβτολι-
  κώς τοϋ Βερολίνου. Λέγουν δτι 6
  Έρυθρός Στρατός έπεξέτεινε τα 2
  προγεφυρώματά τού επί τής δυτικήν
  δχβης τοΟ Όντερ καί κατέλαβε τό
  Φρούστενμπεργκ 25 χιλιόμετρα νο-
  τίως τής Φραγκφούρτης.
  Είς την Σιλεσίαν τα υπό τόν στρα
  τάρχην Κόνιεφ στρατεύματα κατέλα¬
  βον άλλας 2 πόλεις τό Κούτς καί
  Γκόνερ, 20 χιλιόμετρα έκ τοϋ Μπρε
  σλάου. Η άριστερά πτέρυξ τοϋ Κό
  νιεφ ευρίσκεται 25 χιλιόμετρα άπό
  τους πρόποδας των Σουδητικών ό-
  ρέων τής Τσεχοσλοβακίας
  ΙΤΑΛΙΑ. - Εσυνεχίσθη ή δράσις
  περιπόλων είς τόν τομέα τής 5τκ
  στρατιδς είς την κοιλάδα τοϋ Σέό-
  κιο. Εβομβαρδίσθησαν κσί πάλιν τα
  στενά Μπρένερ, καθώς καί αποβή1
  και καί συγκοινωνίαν! κόμβοι είο
  τήν κοιλάδα τοϋ Πάδου
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ.-Μετά την κα-
  "άληψιν τής Μανίλλας σονεχ ζΜαι
  •αχέως ή προέλασις των Αμερικα¬
  νόν επί τής Λουζόν. Η
  ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ
  Ό Φοιτητικός Σύλλογος Ηρακλείου,
  άγγγέλει τίς άκόλουθες διαλέξεις: Την
  προσέχη Κυριακή 17)2)45 ό άρχαιολό-
  γος κ. Ν. Πλάτων θά ομιλήση είς την
  «Ηλέκτρα» στίς 10.30' π.μ. μέ θέμα.
  «Ή Μινωΐκήτέχνη», Ή βϊσοδος θά εί¬
  ναι ελευθέρα. Την ερχομένην 12)2)15
  θά ομιλήση στό Μουσεΐο στίς 5.10' μ.
  μ. ό κ. Κ., Κωνσταντουράκης στήν σει-
  ρά των Διαλέξεων—Μαθημάτων ([μέ θέ¬
  μα «Είσαγωγή στή ΙΙοίηση».
  ΑΡΧ1ΕΡΑΤΙΚΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
  Αυριον Κυριακήν τελεΐται ενταύ¬
  θα καί έν τώ Μητροπολιτικώ Ναώ
  τοΟ Άγίου Μηνά ιάρχιερατικόν έτή
  σιον μνημόσυνον υπέρ αναπαύσεως
  τής ψυχής τού αειμνήστου άρχη-
  γοϋ Ιωάν. Δραμουντάνη ή Στεφανο
  γιώννη.
  ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ
  Αυριον Κυριακήν, Ιΐην τρέχοντος,
  κατά την Θείαν Λειτουργίαν, θέλει
  Ίερουργήσει έν τώ Μητροπολιτικώ
  Ναώ ό έν τή πόλει μας παρεπιδημών
  Θεοφιλέστατος 'Επίσκοηος Λάμπης
  καί Σφακίων κ. Εύμένιος, όστις
  καί θά κηρύξη τ*ν θείον Λόγον.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Καθίσταται γνωστόν πρός ά'παντας
  τούς κατοίκους τοΰ Νομοΰ Ηρακλείου
  ότι την ερχομένην Παρασκευήν 16ην
  Φεβρουαρίου επαναρχίζειήλειτουργία τής
  Λαικής Άγοράς Βενεράτον τής διακο¬
  πείσης λόγω τής Γεραανικής Κατοχής
  καί θέλει έξακολουθησει ώς ναί πρότε¬
  ρον λειτθυργοϋσα εκάστην Παρασκευήν.
  Ηράκλειον 8 Φεβρουαρίου 1945
  Αί είδοποιοΰσαι Κοινότητες Βενερά-
  του, Αύγενικής, Κερασσών.
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΙ ΕΙΔΗΖΕΙΣ
  ΚΟΙιΊΟΜΙΚΛ
  ΚΙΠΗΜλΤΟΓΡλΦΟΙ
  ΕΟΡΤΑΙ·—Σήμερον εορτήν τοΟ Άγίοι
  Χσραλάμπους, δέν έορτάζει ό κ. Χαρά
  λαμπος Μαρκάκης.
  ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
  ΈλήΦΘη, μεταξύ αλλων, έξ Αθηνών ή
  κατωτέρω έπιστολή:
  «Έπεράσαμε μία θεομηνία άνευ προηγου-
  μένου, μίαν οξείαν προσβολήν έγκληματι-
  κής μανίας, ομοίαν τής οποίας ίΐναι ζή-
  τημα εάν εΐδε κα'ι αυτή ή Ισπανία.
  ΟΙ κουκουέδΐς καί οί Έαμίτες Μδειζαν
  τί είναι καί τί θέλουν.
  ΠΡωτοβανειςκαίάδίστακτοι έγκληματίαι,
  διεθνισταϊ τής χειρίστης μορφής, μισίλ-
  ληνες, περισσότερο Βούλγαροι από τοϋς
  Βουλγότρους, περισσότερο Γερμανο'ι άπό
  τούς Γβρμανούς, τούς άμέσους συνεργά-
  τας των, κακουργοι άδίστακτοι.
  "θλβ τα πηγάδια καί ή ρεματιές πέριΓ
  των Αθηνών είναι γεμάτες παραμορΦω
  μενά πτώματα Έθνικιστών, κβΐ χιλιαδε
  όμήρων σέρνονται καί πεθαίνουν στά βου
  να.«
  Καί ημείς παρουσιάζοντες την ανωτέρω
  φρικτήν είκόνα δέν προσθέτομεν τΐποτε'
  Ο κ. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου.—Αφίκε¬
  το έξ Αιγυπτου ό πρώην πρωθυπουρ-
  γός κ. Έμμ. Τσουδερός.
  ΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
  ΤΩΝ ΗΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου.—Κατόπιν
  αποφάσεως τοϋ Υπουργείον Εργασίας
  τα Άσφαλιστικά Ταμεΐα τα εξαρτώμενα
  Ικ τοΰ Υπουργείον τούτου, έλαβον εν¬
  τολήν όπως καταβάλουν σΐούς συνταξιθύ
  χους των ή'τούς λαμβάνοντας έπιόόμα-
  τα ή βοηθήματα τύπου συντάξεως,
  ανεξαρτήτως τόπου διαμονής, δρχ. 1000
  έναντι τής συντάξεως τοΰ Νοεμβρίο
  καί ετέρας 1000 έναντι τής συντάξεως
  τοΰ Δεκεμβριού. Εγνώσθη ότι οί επι
  κουρικοί άσφαλιστικοί όργανισμοί δέ'
  θά τνχουν βοηθημάτων άπό τό κράτος
  Έκθεσις 'Αγγλικης άποοτολής
  45 ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΙΣ
  ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ
  ΤΟ
  «ΗΛΕΚΤΡΑ»
  ΣΗΜΕΡΟΝ: Μέ "τό κινηματογραφΐκόν
  άριστούργημβ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤ/Α
  μέ πρωταγωνίστριαν την Μαρίκα ΜέζεΟ.
  Έκτός προγράμματος πολεμικό Ζουρ
  νάλ.
  ΣΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ»
  ΣΗΜΕΡΟΝ.— ΑΝΘΡΩΠΟΙ
  ΣΤΜΝ Ε·
  £ΟΡΙΑ. ώρα παραστάσεως. 6—8,
  'Εκτάς προγράμματος πολεμικόν ζουρ-
  νάλ.
  σελίδας διά τό έ'ργον σου.
  Παριστάμενος τώ Θρόνο) τον Παμβ_
  σιλέως Χριστοΰ εΰχου καί νυν, σεβάσμιε
  Πάτερ υπέρ τής Έκκλησίας, υπέρ τής
  φιλτάτης Πατρίδος, την οποίαν τόσον ή-
  γάπησες καί τόσον έπόνεσες δοκιμαζο-
  μένην, διχασμένην, άλληλοσπαβασσομέ-
  νην καί κινδυνεύσουσαν καί την έπόθη-
  σες ήνωμένην, μεγάλην καί εύδαίμονα
  Εύχου καί υπέρ πάντων ημών των τέ·
  κνων Σου, οΐτινες θρηνοΰμεν άπαρηγβ-
  ρητοι την στέρησίν σου καί μέ την βαθυ
  τέραν θλίψιν προπέμπομεν τό σεπτον
  σκηνάς σου
  Αϊωνία σου ή μνήμη, σεβάσμιε πάτερ.
  Αϊωνία Σου ή μνήμη.
  Προϊστάμενος Τυπογραοείου
  Δ· ΔΕΣΠΟΤΛΚΗΣ
  ΕΒΝΙΚΟΝ ΛΑαΕΙΟΝ
  15η ΕΚΔΟΣΙΣ
  (ΗΚΛΜΡαΣΙΣ ΤΗ Ι5Η ΜΑΡΤΙΟΥ 1945
  Συνολικά κέρδη δρ. 18.620.600
  Λαχνός Δώρου δρχ. 1.000.000
  'ΕγγρετφΕΪτε εγκαίρως συνδρομηταί
  άπ· την 1«.ν κλήρωσιν.
  Ή τιμή των γ·«μμειτίων δι* έκει
  οτπν κλήρωσιν όρΐοθη: Άκεραίου
  ίρκχ. 200, ημίσεως οριχχ. 100 κε(1
  τπταρτβυ *ρ«χ. 50.
  Έκ τοΰ Πρ«κτ·ρϊί*υ 'Βθν. Ααχΐίου
  ΝΙΚ. ΑΛΙΚΙΩΤΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου.—Κατ'ά
  νακοίνωσιν τοϋ κ. "Υπουργοΰ των Οί
  κονομικών είς τάς Αθήνας καί Πειραια
  ευρίσκονται 500,000 πρόσφυγες καί έ'
  τεραι 45 χιλιάδες είς την Άφρικήν.
  Ή έπαναφορά των προσφύγων τού
  των είς τάς έστίας των αποτελεί σοβα
  ρότατον πρόβλημα.
  ΠΟΙΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
  ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΝΑΠΟ ΤΑΣΥΜΒΟΥΛΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου.— Έδη
  μοσιεύθη είς την εφημερίδα τής Κυ
  βερνήσεως ή συντακτικη πράξις ή
  ρυθμίζουσα την θέσιν των μονίμων
  αξιωματικών τοΟ στρατοθ
  Δι' αυτής προβλεπεται δτι θά κρι
  θοθν υπό συμβουλιον «έκτός των
  κατά την 20ήν Απριλίου 1941 ύπη-
  ρετούντων καί των άτιομακρυθέντων
  διά πολιτικούς λόγους τώ 1933 καί
  1935 καί οί εξής:
  α) Οί τιμωρηθέντες λόγω συμμε-
  τοχής των είς τα κινήματα 1933 καί
  11935 άξιωματικοί καί άνθυπασπι-
  σταί δι' άργΐας, δι' απολύσεως ή
  προσκαίρου παύσεως καί μεταγενε¬
  στέρως άποστρατευθέντες αύτεπαγ
  γέλτως ή τή βίτήσει των, β) οί έ'φε-
  δροι έκ μονίμων άξιωματικοί καί
  άνθυπασπισταί, οΐτινες έμονιμοποιή-
  βησαν είς τόν στρατόν τής Μ ' *
  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ
  Απωλέσθησαν4δελτία ΈρυθροΟ Σταυ
  ροΰ άνήκοντα είς τάν Νικόλαον Πα-
  υβάκην, Ό ευρών είς τα κρβσκομίση είς
  ά γραφεϊα μας
  ΤΡΙΤΗ 13η ΦΕΒΡΟΥΛΡΙΟΥ ΩΡΛ 6 Μ. Μ."
  ΘΕΡΙΤΡΙΚΗ ΠΗΡΠεΤΗΕΐε
  ΥΠΕΡ ΤϋΝ ΝΑΥΓΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚβΝ ΟΜΑΛΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  νατολής χ μετά την 12ην Όκτω-
  βρίου 1944 ώς καί έκεΐνοι οΐτινες κα
  τετάγησαν μόνιμοι είς τόν στρα¬
  τόν τής Μ. Άνατολής ή μετά την
  12ην Όκτωβρίου 1944.
  ΤΑ ΝΕΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου. — Έκ
  τοθ ύπουργείου των Τ.Τ.Τ. ανακοι¬
  νούται δτι άπό τής 1ης φεβρουαρίου
  έφηρμόσθησαν νέα ηύξημένα ταχυ-
  δρομικά τιμολόγια. Τό τέλος τής
  επιστολάς τοθ έσωτερικοθ όρίζεται
  είς δραχμάς πέντε, τοθ δελταρίου
  έσωτερικοθ όρίζεται είς δραχμάς
  τρείς, καί τοθ δελταρίου έξωτερικοϋ
  είς δραχμάς όκτώ. Αναλόγως αύξά-
  νονται τα τέλη καΐ των λοιπών ταχ.
  άντικειμένων.
  ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ
  ΠΡΟΣΚΟΙΙΩΝ ΕΙΣ ;ΤΟ ΣΤΑΔΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 ;Φεβρουαρίου,— Είς τό
  Παναθηναίκόν Στάδιον έλαβε χώραν ή
  πρώτη μεγάλη προσκοπική συγκέντρω¬
  σις άπό τής 4 Αύγούστου 1936 καί εν¬
  τεύθεν.
  Είς την συγκέντρωσιν αυτήν παρευ-
  Ιρέθησαν οί πρόσκοποι, ναυτοπρόσκοποι
  κ.λ.π. όλων των μέχρι τούδε άναουγ-
  κροτηθεισών όμάδων.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Φεβρουαρίου.— Ό
  Σιτρίν άρχηγός τής άποστολής των
  Βρεττανικών έργατικών ένώσεων, ή
  όποία έ εσκέφθη εσχάτως την Έλ·
  λάδα, , έδωσε χθές είς την δημοσιό-
  τητα, έκθεσιν επί των ,άποτελεσμά-
  των τής άποστολής, Ή έκθεσις άνα
  φίρει ότι τό ΕΑΜ. ευρίσκεται είς τό
  -τάδιον τής διαλύσεως καί δτι πολ·
  λοί θά εΐχαν παραιτηθεΐ, εάν δέν έ-
  φοβοϋντο τάς άντεκδικήσεις. Είναι
  απολύτως βέβαιον, γράφει, ότι τό άρ
  χικόν ΕΑΜ. ήτο δνας συνδυασμός
  &ιαφόρωνκομμάτων καί προσωπικοτή
  των, έν τούτοις, ή κυριαρχία των Κομ
  μουνιστών επί τοϋ ΕΑΜ. έπεξετείνε-
  τβ βαθμηδόν καί εΐχε όλοκληρωθή
  κατά την έναρξιν των συγκρούσεων
  την 3ην ^Δεκεμβριού. Τό ΕΛΑΣ, ή
  στρατιωτική οργάνωσις τοθ ΕΑΜ,
  φαίνεται δτι ήτο περισσότερον υπό
  την κυριαρχίαν των Κομμουνιστών
  άπό δτι ήτο τό ΕΑΜ. Τα έν Ελλάδι
  Βρεττανικά Στρατεύματα, συνεχίζει
  ή έκθεσις, πιστεύουν σταθερώς δτι ή
  Βρεττανική επέμβασις άπεσώβησε 'ά-
  γρίας σφαγάςκαί δτι, άν αυτή ελάμ¬
  βανε χώραν ενωρίτερον, θά έσώζον-
  το πβλλά θύματα,
  Κατά την διάρκειαν τής κατοχής,
  ό έμφανιζόμενος ώς σκοπός τοΟ
  ΕΛΑΣ ήτο ή άπελευθέρωσις τής χώ
  χΙΧ Ι' Λλλά ό Σ(τΡιν τονίζει, βτι
  δλα τα έκταφέντα πτώματα εχουν
  πυροβοληθεΐ ;έκ των δπισθεν ή' ε[ς
  ^4Κε^ήν, δχι είς μάχην Καί είς
  εδαφος τό οποίον κατεΐχε καί ήτο
  αποκλειστικώς υπό τόν έλεγχον τοϋ
  Ή έκθεσις δέν περιέχει συγκεκρι
  μένας προτάσεις διά την λύσιν τΛν
  πολιτικών δυσκολιών, πλήν τής προ
  τάσεως διενεργείας των έκλογβν πα
  ρουσί9 παρατηρητών των των Βοετ
  έργατικών ένώσεων. '
  Έπιμένει είς τό βτι αί Κυβε
  σεις τής Μεγάλης Βρεττανίας Ώ
  των Ηνωμένον Πολιτειών πρέπει νά
  έξετάσουνδλως ιδιαιτέρως την σοβα¬
  ράν οικονομικήν κατάστασιν την επι
  κρατούσαν είς την Έλλάδα. Το άνα
  πόφευκτον παρακολούθημα των ση-
  μερινών δυσκολιών τής .Ελλάδος",
  ήτο ή τελεία σχεδόν έξάρθρωσις τής
  βιομηχανικής καί έμπορικής ζωής
  έντόςτΓΐς χώρας. Ή έκθεσιϊς έξακο-
  λουθει: Εύρομεν είς δλας τάς τάξεις
  τοϋ λαοϋ λίαν διαδεδομένον τόν ΦΧ
  βον μηπως ή Βρεττανική Κυβέρνησις
  άπορρίψειτήν ^θύνην' της μέ ^5
  πρόιμον αποχώρησιν των ^
  κών Στρατευμά ί
  ρας άπό τής γερμανικής κυριαρχίας
  καθ" δσον δυνάμεθα νά κρίνωμεν
  συνεχίζει ή έκθεσις, ολίγαι μαχαι
  πραγματικαί, διακρινόμεναι άπό τό
  Σαμποτάζ, έλαβον χώραν μεταξύ
  τοΰ ΕΛΑΣ καί των Γερμανών.
  Τα δπλα τα όποΐα έρρίπτοντο υπό
  των Βρεττανών ,άπεκρίβησαν κατά
  πασάν πιθανότητα δι' άλλους σκο
  πούς, καί ό όπλισμός τβϋ ΕΛΑΣ
  κατά την διάρκειαν τής γερμανικής
  κατοχής άπετελεΐτο σχεδόν άπο
  κλειστικώς άπό δπλα τα όποΐα έκυ
  ρίεοσαν άπό τούς Ίταλούς, Ή έκ¬
  θεσις δέν προσπαθεΐ νά αποδώση
  ευθύνην διά χόν θάνατον έκατοντά
  δ όήων καί «ίχμαλώτω έλ
  υθύνην έκατοντά
  δών όμήρων καί «ίχμαλώτων έκτελε
  σθέντων είς ΠεΡιστέρι καί άλλας πε
  ΣνιΊΤΟΜΟΙ ΕΙΑΗ7ΡΙ7
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Φεβρουαρίου.—Υφί¬
  σταται πάλιν διαφωνίβ μεταξύ τοϋ Βα¬
  σιλέως Πέτρου τής Γιουγκοσλαυίας καί
  τής Βασιλική; Κυβερνήσεως ώς καί τοϋ
  Συμβουλίου απελευθερώσεως επί τή;
  έκλογής των 3 μελών τοϋ Συμβουλίου
  άντιβασιλείας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Φεβρουαρίου.—Κατ'
  Ιπισήμους πληροφορίας παρητήθη ή έν
  Λονδίνφ Όλλανδική Κυβέρνησις. Ή
  βασίλισσα Βιλελμίνη άνέθεσε είς τόν κ.
  Γκεμπράντ τον σχηματισμόν τής νέας
  Όλλανδικής Κυβερνήσεως.
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Φεβρουαρίου.— Τόν
  αρχηγόν των Φιλελεύθερον κ. Σο·
  ψούλην επεσκέφθη σήμερον την προ
  ΐαν ό ύπουργός των Εξωτερικών κ.
  Σοφιανόπουλος καί τόν κατετόπισε
  επί των διεξαγομένων διαπραγμα-
  τεύσεων καί τβθ τρόπου άφοπλι¬
  σμοϋ τού ΕΛΑΣ. Ή διεξαγωγή των
  συζητήσεων καί ή υπογραφή τής εί-
  ρήνης πιστεύεται ότι θά άπαιτήσ·η
  άκόμη διάστημα 2—3 ημερών. Επι
  κράτει δμως αίσιοδοξία.
  Ό κ, Σοφιανόπουλος είς χθεσιναί;
  τού δηλώσεις είπεν ότι έλπίζει νσ
  καταλήξουν είς άποτέλεσμα αί διε-
  ξαγόμεναι συζητήσεις. Οΰτω δέ ε'
  νοι καί τό συμφέρον τοθ "Εβνοιχ
  κών Στρατευμάτων καί άφίσει τούς
  "Ελληνας νά λύσουν τα άμεσα προ-
  βλήματά των μόνοι τους. Κατά την
  κρίσιν μας, οί πολιτικαί καί οικονο¬
  μικαί συνθήκαι αί οποίαι έφεραν'με
  γάλον άναβρασμόν είς την Έλλάδα,
  θά πρέπη, νά γίνουν πολύ όμαλώτε
  ραι των σημερινών προτοθ ^καταστή
  δυνατόν νά ληφθοθν τοιαθτα μέτρα.
  Ό Σίτριν λέγει δτι εΐδε 4 άντιπρο
  σώπους, μέλη τής Κ.Ε. τοϋ ΕΑΜ.
  Όταν τούς όμίλησε διά τούς όμαδι
  κούς τάφους τοθ Περιστερίου, έξέ
  φρασαν την φρίκην των καί ό Σέρ
  Γουώλτερ λέγει: Ποτέ δέν εΐδα άν-
  θρώπους περισσότερον κατησχημέ
  νους άπό αύτούς. Δέν ηρνήθησαν
  οΰτε έπεβεβαίωσαν αύτά επί παρου
  σία μου, άλλά νομίζω δτι ήσαν κατά
  πληκτοι ώσάν νά έπληροφοροθντο
  αύτά διά πρώτην φοράν.
  Οί Ρώσσοι εισήλθον είς
  Κούστριν
  ΜΟΣΧΑ 9 Φεβρουαρίου.— Τα Ρ«σ
  σικά στρατεύματα εισήλθον είς τα
  άνατολικά καί ,νοτιανατολικά προά'
  στεια τοΟ ΚοΟστριν. Έπίσης είς τό
  άνατολικόν προάστειον ^τής Φραγ
  κφούρτης. Διεξάγονται σκληρσί μά
  χαι. Τό Ρωσσικόν ^πυροβολικόν βά
  λει κατά των πόλεων.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ υ Φεβρουαρίου.—Ή
  Γερμανική φρουρά τοϋ Πόζεν, τό οποί¬
  ον ευρίσκεται τώρα 100 χιλιόμετρα ο
  πισθεν των επιχειρήσεων, έγκατέλειψεν
  τόν Πϋργον τής πόλεως άπό τόν οποίον
  προέβλεπε σθενεράν άντίστασιν^καί κατέ
  λαβε θέσεις )είς όχυρά σημεΐα βορείως
  τής πόλεως.
  Οί Σύμμαχοι έφθασαν
  είς τό Ράϊχβαλτ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 [Φεβραυβρίου,—Δ·.«
  τής προελάσεως τής 1ης Κ^"·"""1"1
  Στοατιά; τάΣυμμαχικά
  έφθασαν είς τό δάσος Ρ< οποίον !"'"- —"^·*- όν ι Ιί"