96424

Αριθμός τεύχους

4993

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

19/10/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  οί
  1 τ-05
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  ε>ησία λίρηι 3
  εξαμηνο; 3
  Άμεριχης
  έτησια 6ολ. 15
  έξάμηνοί » 8
  Τιμη
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  19
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΡΙΑ ΓΥΠΟΓΡΑΦϋΙΑ
  ΟΔΟΙ. Μ1.ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΚΛΠΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΡΤΟΣ 23ΟΝ
  ΛΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4993
  ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΚΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΟΡΓΑΝΟΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΟΝΟΣ
  ΕΞΥΓΙΙΝΣΙΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
  Ό αγών κατά τής έλονο·{
  οίας καί τής φυματιώσεως,
  αγών έξυγιάνσεως τής χώρας,
  είναι γεγονός ότι κατά τα
  τελευταία έτη ώργανώθη ε¬
  πί καλών βάσεων καί ένισχύ
  9η σημαντικώς. "Ηδη μά-
  λιβτα, ώ; πρός την έλονοσί-
  «ν, έκερδήθη ή πρώτη νί¬
  κη. Εφέτος τα κρούσματα
  τής έλονοσίας υπήρξαν πολύ
  ολιγώτερα παρά κατά τα πα-
  λαιότερα έτη. Έν τούτοις
  &ν ειμπορεί κανείς νά είπη
  (τι επετεύχθη ή έξυγίανσι'ς
  τβΰ λ«οΰ. 'Η νοσηρότης εί¬
  ναι άκόμη μεγάλη. Είναι
  κύτόχρημα τρομακτική. Τα
  οτοιχεΐα πού παρέχουν αί
  βτατιστικαί καί αί μελέται
  «δ ύπουργείου τής Ύγιεινής
  ίμχνέουν τόν φόβον.
  Ή έλονοσία βασανίζει τό
  έν τέταρτον τού πληθυσμοΰ.
  Καί ή φυματίωσις έχει προσ-
  βάλει περί τάς 200 χιλ. Έλ·
  λήνων. Άνάλογος δέ είνε
  δυατυχώς ή έκτασις καί των
  «λλων άσθενειών,άφροδισίων,
  λοιμωδών νόσων κ.λ.π. Σο-
  βαρώτερος όμως κίνδυνος
  μένει πάντοτε ή φυματίωσις.
  Ή έλονοσία πού έξασθενεΐ
  τούς όργανισμούς, τής άνοί-
  γει τάς πύλας. Καί έρχεται
  κατόπιν βοηθβς ό ύπβσιτι-
  σμός, ή περίφημος λιτότης
  τού "Ελληνος, ή άθλία κα-
  τοικία, είς άνήλια, σκοτεινά,
  ύγρά ύπόγεια χαί τρώγλας,
  ή έπίΐτονος έργασία υπό ανθ¬
  υγιεινάς συνθήκας καί πλεΐ¬
  στοι άλλοι παράγοντες, δη·
  μιβυργήματα τής μέχρι χθες
  κχόμη, παντελοΰς ελλείψεως
  χοινωνικής πολιτικάς τοΰ
  χράτους.
  Έπειτα, δέν υπήρχον σα·
  νατόρια έπαρκή. Καί τα ύ-
  πάρχοντα μέ πλημμελεστά-
  την λειτουργίαν, είχον κα·
  τκντήσει τόποι κολάσεως καί
  άχι ίδρύματα περιθάλψεως
  χαί ύγείας. "Ετσι οί άσθενεΐς
  ίμεναν έξω, περιεφέροντο
  ίλεύθεροι, έσυγχρωτίζοντο
  χαί συνέζων μέ τούς ύγιεΐς
  χαί μετέδιδον τόν βάκιλλον
  τής'έπαράτου νόσου. Έδώ,
  είς την Κρήτην, έχομεν πι-
  χράν πείραν τής ελλείψεως
  οανατορίων. "Εν μόνον ύ-
  πάρχει είς τα Χανιά καί αύ-
  τό εντελώς βεβαία άνεπαρ-
  χές. Καί είνε πάντοτε τόσον
  ύπερπλήρές ώστε κάθε τόσον
  νά προβαίνη είς σχετικάς διά
  τού τύπου ύπενθυμίσεις καί
  νά δηλώνη «τι είνε αδύνα¬
  τον νά δεχθή πλέον άλλους
  «οθενεΐς.
  Φυοικά, τό κράτος είπο¬
  υν, έλαβε κατά τα τελευ-
  *«»« έτη πολλά μέτρα πρός
  καταπολέμησιν τής νόσου
  χκΐ έξυγίανσιν τής χώρας.
  Έβελτίωσε τα ύπάρχοντα σα
  ν«τόρια καί ίδρυσεν ή ίδρύ-
  *> νέχ. Ώργάνωσε διαγνω-
  οτίχά ίνστιτοΰτα καί άντιφυ
  μ«τιχά ίατρεΐα. Ώλοκλή-
  ρωοε την κοινωνικήν πολι¬
  τικήν, ώργάνωσε την ιατρι¬
  κήν καί φαρμακευτικήν πε
  ρίθαλψιν των εργαζομένων
  καί των άπόρων καί έλαβε
  μέτρα καλυτερεύσεως των
  δρ«ν διατροφής καί διαβι-
  ώοεως έν γένει των πτωχο-
  τέρωντάξεων. Καί δέν πά-
  Ρ«λείπει άπό τού νά πράττη
  π«ν ί,τι είναι δυνατόν είς
  τβ κεφάλαιον αύτβ. Άλλά,
  β»* νά επιτύχη έξ ολοκλή¬
  ρου ό αγών κατά τής φυμα¬
  τιώσεως καί των μολυσματι
  κων έν γένει νόσων, διά
  ν* ίξυγιανθή πλήρως ή χώ-
  Ρ« καί ν" απαλλαγή ό λα
  "5 άπό τάς μάστιγας πού
  τβν βοισανίζβυν καί τόν ά
  «•οεχατίζουν, χρειαζβνται
  V*
  γίνουν παρά πολλά διά
  τα όποΐα άπαιτεϊται δα-
  πάνη πολλών δισεκατομ-
  μυρίων δραχμών. Καί τό
  Ελληνικόν Κράτος, πτω¬
  χόν δυδτυχώς, δέν είμπορεΐ
  βεβαία νά διαθέση όλα αύ-
  τά τα χρήματα άπό τόν προ
  ισολογισμόν τού. Δι* αύτό
  καί χρειάζεται νά συνεργα
  σθοΰν μέ τό κράτος καί νά
  έλθουν έπίκουροι καί νά βο
  ηθήσουν όλοι έν γένει οί
  παράγοντες. Οί Δημοι, αί
  Κοινότητες,αί οργανώσεις καί
  οί όργχνισμοί, τα διάφορα
  νομικά πρόσωπα, οί εύποροι
  καί οί είδικοί έπιστήμονες,
  ολοι τέλος οσοι είναι εις θέ¬
  σιν καί ειμπορούν νά βοηθή
  σουν. Ό αγών κατά τής φυ
  ματιώσεως καί των αλλων
  μολυσματικών νόσων είναι
  αγών υπέρ τοΰ έθνους. Ή έ-
  ξυγίανσις τής χώρας, αποτε¬
  λεί ύπέρτατον εθνικόν κα¬
  θήκον, τό πρώτιστον χρέος
  δι' ολους. Καί πρέπει νά όρ
  γανωθή, νά συνεχισθή ό α¬
  γών αύτός μέχρι τής όλο-
  κληρωτιχής νίκης. Εύτυχώς
  έχομεν μέγαν σύμμαχον καί
  βοηθόν τό θαυμάσιον κλΐμα
  μέ τόν γαλανόν ουρανόν
  καί τόν όλόξανθον ήλιον
  πού καθιστά την Έλλάδα
  χώραν τής διαρκοΰς άνοίξε
  ως. Πρέπει λοιπόν νά την
  καταστήσωμεν καί χώραν
  τής ύγείας καί τής χαράς.
  νυχτεριναί συγκεντρώσεις είς τό
  μινωικόν περιστύλιον τοθ Μουσεί
  ου μας λ. χ. ή ^τά πλάτ—φόρμ
  τοθ μινωϊκοθ άναχτόρου μέ κα
  χαλλήλους διδασκαλίας. Ύπάρχουν
  δμως στιγμαί πού έπιβάλλεται
  μία εντύπωσις νά αρχίση άπό έ<εΐ διά νά προκαλέση ενδιαφέρον. Ά φήνω 8τι τώρα πού δημιουργοθ μέν καί εσωτερικόν τουρισμόν καί γνωρίζομεν τόν τόπον μας, άξίζει νά τόν διαφημίζομεν καΐ μεταξύ μας,'δρμώμενοι άπό κάτι τέτοιες υποβλητικές συνθέσεις. * * "Ενας εντόπιος έργάτης τοθ κα λάμου έχει άφιερώσει μίαν έμπνευ σμένην σελίδα είς τό άνάκτορον τοΰ Μίνωος δπό τό σεληνόφως. Ή φαντασία τού έπαναφέρει έκεΐ τόν Μίνωα καί την ακολουθίαν τού, μέ τάς κυανας κυρίοις, μέ τούς σβέλτους πολεμιστάς καί τάς χαρα κτηριστικάς ίερείας τοθ χοροϋ, χάρις είς τό σεληνόφως καί τάς ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ Ή Άκρίπολις 6πό τό σεληνό φως αποτελεί τάς κυριωτέρας πα- ραγράφους ενός χαρακτηριστικοΰ άρθρου διά τάς Αθήνας ξένου δια νοουμένου. Τα είπαν καί άλλοι διά τόν ιερόν βράχον. Καί ειδι¬ κώς δταν τίς ώραϊες στιγμές των Άττικών νυκτών, τό φεγγάρι 2 πλεκε τίς θαυμαστάς φωτοσκιάσεις τού γύρω άπό τα άθάνατα έρε£- πια. Αύτά δμως συνέβαινον δταν ό «συρρεαλισμδς» δέν είχεν ύπει σέλθει είς τα οίκόπεδα των γραμ μάτων καί των τεχνών. Γι' αύτό δημιουργεΐ μίαν ε&χάρισττ} ίκπλη ξι ή περιγραφή τοΰ ξένου διανο- ουμένου. Άπό πολλοΰ ϊχει τονισθή 8τι διά την ανάπτυξιν τοϋ έλληνικοθ τουρισμοΰ συνεργάζεται άφειδώς ή έλληνική φύσις. Καί δέν είνε καμμιά 6περβολή: 'Η δποβλητι- κότης των άρχαίων τόπων μπορεΐ νά πή κανείς δτι Ιχει τίς ώρες της. "Αν αύτό συμβαίνη διά τούς άρχαιολογικούς χώροι»ς των Ά θηνών, συμβαίνει πολύ καί διά τούς ίδικούς μας. "Αλλως τε ή κατασκευή τοΰ Μουσείου μας απέ¬ δειξεν δτι κατεβλήθϊ} πολλή προ¬ σπαθεία, σύμφωνα μέ τα νεώτερα άρχιτεκτονικά δεδομένα, νά προ- σεγγίση ή αΐσθησις πρός τό ώραι όν. φώς τού κρητικοθ ούρανοΰ Νά γίνη συνδυασμός, περί την εν¬ τύπωσιν τοθ έπισκέπτου, καθαρώς αΐσθητικής καί καλλιτεχνικής οί] μασίας. Νά δοθν^ τό απαιτούμενον «έφφέ» μέ παράγοντα κύριον τόν φυσικόν κόσμον κατά τάς διαφό¬ ρους ώρας τής ημέρας. —Άλλά διατί δχι καί τής νι» κτός, Ή ερώτησις ήτο έπικαιροτάτη μετά τό αρθρον πού Ιμνημονεύσα μέν- Φαντάζομαι δτι τώρα θά ζή τήσουν πολλοί εϊδικάς αδείας προ κειμένου νά άνέλθουν 5πό την σε λήνην είς την Ακροπολιν. Διά νά άντιληφθοΰν τό απαράμιλλον τοθ θέάματος άλλά καί την αξίαν τού συνδυασμοΰ φύσεως καί τέχνης δσον άφορά άκίμη καί τόν «έμ πρεσσιονισμόν» — στοιχείον ώς γνωστόν νεωτεριστικόν. Βεβαία θά ί'νε δύσκολον νά γενικευθή 4 τρό πος «Οτός χαί νά διοργανωθοθν φωτοσκιάσεις τού. Αντιθέτως Ινας τής ίδιαιτέοας εύνοίας τής άλλος, Άθηναίος αυτός, άποκομί φύσεως. Είναι ένας τόπος ζει εί; ειδικήν άνταπόκρισιν ..,πτωχάς έντυπώσεΐί άπό την Κνωσόν, απλώς διότι £τυχε νά φυσ^ί τότε καί την άντί κρυσε μέσα στίς σκόνες! Ά¬ πό την άντίθεσιν αυτήν μπορεΐ νά καθορίση κανείς την ψυχο λογικήν σημασίαν τοθ συνδυα σμοΰ φύσεως καί τέχνης. Κατά πόσον ό *|του5ΐσμος εχει ανάγκην άπό την φύσιν καί κατά πόσον οί λεπτομέρειες αύτές συμβάλλουν είς μίαν εντύπωσιν, μορφωτικώς ή διαφημιστικώς. Δέν είνε παρα λογισμός^υποθέτομεν, εάν συστη θή μία διεξοδική προσοχή γύ ρω άπό τα πράγματα αύτά. Μή- πως άλλως τε τό υφυπουργεϊον Τουρισμοΰ δέν έφαρμόζει συστη ματικά αύτούς τούς συνδυασμούς στίς ώραϊες φωτογραφίες των προπαγανδιστικών τού φυλλαίίων; ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Ή Άνατολική Κρήτη ΤΑ ΧΟΡΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙΑΙ Δέν ύπάρχει χωριό, δέν ύ- πάρχει μετόχι, δέν ύπάρχει γωνΐα τής επαρχίας Μεραμ πέλλου δπου νά μην έχη άφή σει τή σφραγΐδα της ή πρόο δος. ΠαντοΟ ύπάρχουν ζων τανά δεΐγματα τ' άποτελέ- σματα τής άενάου εργασίας των κατοΐκων. Είς την περι φέρειαν τής Φουρνής μένει εκπληκτος ό έπισκέπτης άπό την έκτασιν καί την άνάπτυ ξιν πού έχουν λάβει οί διάφο ροι γεωργικαί καλλιέργειαι. Τό μικρόν οροπέδιον είναι κα τάφυτον άπό άμπέλισ, εληές καί άμυγδαλιές. Καί οί πλα γιές των βουνών τό ΐδιο. Δέν ύπάρχει οϋτε Μνα βήμα γής άκαλλιέργητο. Άκόμα καί οί ξηροί βράχοι έ'χουν κατα στή γόνιμοι μέ τόν άνθρώπι νόν μόχθον καΐ ίδρώτα καί ε χούν πρασινΐσει άπό φυτεΐ- ες. Καί έδώ είναι τό άξιο θαύμαστον. Ή Φουρνή καί ή περιφέρειά της, δέν Ιχει ου τε μίαν σταγονα πηγαίου νεροϋ' ύδρεύεται άπό στερ νΐτσια. Τα περασμένα μάλι στα χρόνια ύπέφερε τρομα- κτικά άπό την λειψυδρία. Καί θά πρέπει ν' άντιμετωπισθή τό πρόβλημα αύτό καί νά λυ θή κατά τρόπον όριστικό, μό νιμο καί ριζικό. Κι' δμως, ώς τόσον, ή ξηρή καί άνυδρη Φουρνή, είναι καταπράσινη άπό φυτεΐες. Άλλά ή Φουρνή θό> προο
  δεύση πραγματικά καί θά
  εύτυχήση δταν άποπερατωθ{)
  ή άμαξιτή όδός Έλούντας.
  Διότι τότε ή Φουρνή θά έχη
  διέξοδον πρός την θάλασσαν
  θά συνδέεται δέ άμαξιτώς
  καί μέ την περιφέρειαν δπου
  εχει τάς περισσοτέρας καί
  μεγαλυτέρας καλλιεργεΐαςτης.
  Πρέπει δμως νά θεωρήται βε
  βαία ή ταχεϊα αποπεράτωσις
  τής όδοθ αυτής, άφοϋ έκδη
  λώνει προσωπικόν, Ιδιαίτερον
  ενδιαφέρον ό ύπουργός κ.
  Μπ. Σφακιανάκης.
  • *
  *
  Είς τόν κάμπον τοϋ Μερά
  μπέλλου, προνομιούχον έντε
  λώς θέσιν κατέχουν τα χω
  ριά Λίμνες, Νικηθιανό, Χουμε
  ριάκο, Πλατυπόδι καί ΒρΟ-
  σες. Τό τελευταΐο μάλιστα
  καθώς είναι είς ΰψωμα, δέ
  σπόζει δλου τοθ λεκανοπεδί
  ου καΐ έχει την ωραιοτέρα
  θέα. Επί πλέον έχει καί ά
  φθονα πηγαΐα νερά πού τό
  διαρρέουν καί ποτΐζουν καί
  γονιμοποιοΰν τα θαυμασία
  περιβόλια τού. Τώρα δέ ποΰ
  συνεδέθη άμαξιτώς 'καί μέ
  την Νεάπολιν καί μέ τό ο¬
  ροπέδιον τοθ Λασηθίου έχει
  καί άρκετήν κίνησιν καί πα-
  ρουσιάζει άλλην δψιν καί
  ζωήν. Καΐ τα άλλα δμως χω
  ρία δέν ύστεροθν είς γραφι-
  ] κότητας, είς προόδους καί είς
  πλούτον. Τα έδάφη των εί
  ναι γονιμώτατα. Ή απόδοσις
  των περιβολιών μάλιστα τοθ
  Χουμεριάκου καί των Λιμνών
  είναι έκπληκτική. Τα λαχανι
  κά των τροφοδοτοϋν δλόκλη
  ρον τό Μεραμπέλλο. Π' αύ
  τό καΐ ή γή έδώ είναι πανά
  κριβη, άλλά καί έντατικά
  κσλλιεργημένη. Καί τό σπου
  δαιότερον. Ζητήματα ιδιαιτέ¬
  ρα, άλυτα, δέν έχουν τα
  χωρία αύτά. Τό μόνον ζήτη
  μα διά τό οποίον ένδιαφέ
  ρονται είναι νά σκυροστρωθή
  ή οδοί; Χουμεριάκου, πραγ
  μα πού θά γίνη ασφαλώς
  σύντομα άφοΰ ή απαιτουμένη
  δαπάνη είναι άσήμαντος.
  *
  * *
  Καί τό Κάτω Μεραμπέλλο,
  δέν ύστερεΐ είς έργα προόδου
  καί εκπολιτιστικήν ορμήν τοϋ
  "Επάνω. Είς την Κρητσάν έχει
  συντελεσθή μία ριζική άναδη
  μιουργία. Ή ώραία κωμόπολις
  έχει άλλάξει εντελώς όψιν.
  Νέαι ώραΐαι οίκοδομαί έχουν
  άνεγερθή. Κατοικίαι κομψότα
  ται έχουν οίκοδομηθή. Κατα-
  στήματα πολιτισμένα, άνετα
  εχουν δημιουργηθίϊ. Μέ πρω
  τοβουλίαν τής κοινότητος καί
  τοϋ προοδευτικοϋ συλλόγου
  τΟν νέων, έχουν γίνει έ'ργα
  άξιόλογα, [δία άπό τότε πού
  εξησφσλίσθη ή άμαξιτή συγκοι
  νωνίσ, ποΰ Ιχουν μεταβάλει
  ζώ ί
  ριζικώς καί
  κωμοπόλεως
  την μορφήν τής
  καί τόν ρυθμόν
  θ
  προνομιοθχος τόν οποίον οί ι
  κάτοικοί τού, φιλοπρόοδοι
  καί έργατικοί έχουν μεταβά-
  λει είς ε"να κήιτον τής χαράς
  καί τής γονιμότητος. Καί γιά
  τέτοια χωρία, δπως είναι
  άλλωστε δλα τα χωρία τοθ
  Μεραμπέ,λλου, άξίζει νά ά-
  φιερώνη τό κράτος δλην τού
  την στοργήν, δλον τού τό εν¬
  διαφέρον καί την μέριμναν.
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ρμ
  καί τάς συνηθείας τής ζωής
  της. Σήμερον δέν ύπάρχει
  πλέον ή παλαιά Κρητσα. Έ
  χει δώσει την θέσιν της είς
  μίαν νέαν, κομψήν, πολιτισμέ-
  νην, ωραίαν κωμόπολιν, πού
  έπιβάλλεται είς τόν έπισκέ
  πτην μέ τα ώραϊα έλαιουργι
  κά έργοστάσιά της είς την εί¬
  σοδον, μέ τό σχολείον της,
  μέ τό μνημεϊον των πεσόν¬
  των, μέ τάς έκκλησίας καί
  την δλην εμφάνισιν της. Άνά
  λόγον δέ πρόοδον πρός την
  Κρητοάν εχουν οημειώσει καΐ
  τα άλλα όρεινότερα άκόμη
  χωρία, ό Κρούστας καΐ ή ΠρΙ
  να. Είναι καί αύτά δύο χω¬
  ρία πού ζωογονοΰνται άπό
  τόν άέρα τής προόδου. Ή
  γεωργία καΐ ή κτηνοτροφία
  των άναπτύσσονται. Καί τα γε
  ωργικά καί τυροκομικά των
  προίόντα, τό λάδι τής Πρίνας
  καί τα τυρ:ά τού Κροΰστα,
  είναι όνομαστά είς δλην την
  Έλλάδα, άφοΰ άλλωστε κάθε
  χρόνο παίρνουν τα τΐρώτα
  βρσβεΐσ καί μετάλλια είς την
  έκθεσιν τής Θεσσαλονίκης.
  Θά έπρεπεν δμως ν' άποκτή-
  σουν καί τα χωρία αύτά άμα-
  ξπήν συγκοινωνίαν μόνιμον,
  τακτικήν, άνετον. Την δικαι-
  οθνται.
  Όσον διά τό Καλό Χωριό,
  Β,τι καί άν γράψβ κανείς δέν
  θ' αποδώση ιήν πραγματικό-
  τητα. Είναι ένας άληθινός
  ΑΡΩΜΑ
  ΘΥΜΑΡΙΟΥ
  Αρωμα θυμαριοθ διαχΰθη-
  κε στήν άτμόσφαιρα τής πό¬
  λεως. Λές κι' έγιναν λαγκα·
  διές οί δρόμοι κι' άνοικτοΐ
  κάμποι οί πλατεΐές της. Ποιμε
  νικοΐ αύλοί σκορποθν τούς
  γλυκ'ύς τόνους των. Καί λύ·
  ρες τραγουδοϋν τα άγροτικά
  είδΰλλια. Ό άέρας τοΰ ύπαί-
  θρου μέ τή βουκολική ποίησι
  καί τα άγνά αίσθήματα πού
  τόσο πηγαΐα καί αύθόρμητα
  έκδηλώνονται, έπνευσε στήν
  πόλι. Τόν έφεραν οί νεοσύλ-
  λεκτοι πού ήλθαν νά κατατα-
  χθοθν. Τα εϊδατε τα νέα φαν
  ταράκια.
  'Εφόρεσαν τα γιορτινά τους.
  Έστησαν γλέντια καί ξεφαν-
  τώματα στά χωρία των. Μερό-
  νυχτα διεσκέδαζαν έκεΐ γιά
  ν' άποχαιρετίσουν γονεϊς καΐ
  άλλους συγγενεΐς, γνώριμους
  τόπους καΐ φλογερές άγάπες
  —πρό πάντων τίς τελευταΐες.
  Έκαμαν πατινάδρ.ς σ' δλα τα
  σπίτια τοϋ χωρίου, είπαν γε
  μδτες πάθος καί καημούς
  μαντινάδες καί εστησαν^ χρ-
  ρούς λεβέντικους. Άντάλλα-
  ξαν κρυφές ματιές καί στό χο-
  ρό έσφιξαν τα χέρια τής ά-
  γαπημένης των. "Επέρασαν τή
  νύχτα κάτω άπ' τό παράθυρό
  της καί μέ τό σεληνόφως, έ-
  τραγούδησαν μέ συνοδεία λύ-
  ρας καΐ άσκομαντούρας, τα
  δίστιχα τοθ χωρισμοΰ καί τής
  άγάπης.
  Καί άφοϋ έγλέντησαν κι'
  άποχαιρέτισαν «μάτια άμυ
  γδαλωτά καί χείλια ζαχαρέ
  νια» ξεκίνησαν έτσι μέ δργα
  να καί μέ τα γιορτινά τους
  καί ήλθαν στήν πόλιν νά κα
  ταταγοΰν στό σύνταγμα. Καί
  έφεραν μαζί των τόν άέρα καΐ
  τό χρώμα τοϋ χωρίου. Κι' έ
  καμαν νά κυριαρχήστ] παντοΰ
  ή άπλότης καί ή είλικρίνεια.
  Δέν διάβασαν ποτέ αύτά τα
  νέα παιδία τό βιβλίο τής Βα
  ρώνης Στάφ. Καί δέν γνωρί
  ζουν τί θά ειπή έθιμοτυπία.Ή
  φύσις ήταν ό δάσκαλός τους.
  ^ αυτή» δέν τούς έδίδαξε
  ποτέ νά ύποκρΐνωνται. Γι' αύ¬
  τό κάί άφήνουν νά έκδηλώνων
  ται μέ τόσην άπλότητα καί
  είλικρίνεια τα αίσθήματα των,
  καί μέσα σ' αύτό τό περιβάλ
  λον δπου ή συμβατικότης καί
  τό κοινωνικόν ψεθδος μέ την
  ΰποκρισία δίδουν τόν τόνο,
  τόν χαρακτήρα καί τή σφραγί
  δα τής ζωής.
  Τα εΐδα τα νέα φανταρά
  κια πού ήλθον άπ' τό χωριό
  VI*
  έξεχύθηκαν στοΰς δρόμους,
  στίς πλατεΐές, στά σοκκάκια
  καί τίς άπόμερες τίς συνοι
  κίες. Μέ τα γιορτινά τους
  μ' ένα κλαδί σγουρό βασιλι
  κό στ'αύτί, πού μέ τρεμάμενο
  άπό συγκίνησι χέρι καΐ μέ χτυ
  ποκάρδι τούς έδωκε ή άγάπη
  τους, την ώρα τοΰ χωρισμοΟ
  μέ λιΐρες καί βιολια κα
  μαντολΐνα καί άοκομαντοθ
  μ
  ρες, γυρνοΰν καί τρα
  γουδοθν τόν καημό καί τόν
  ■πόνο τους την άγάπη καί τή
  λαχτάρα τους. Μοΰ ήλθε στό
  νοό άμέσως ή ίδέα καί ή είκό
  να ενός πολέμου. Δέν μιλοΰν
  δμως στοΰ κρεμασμένου τό
  σπίτι γιά σκοινί. Ουτε καί στΐς
  στιγμές τοϋ γλεντιοΰ γιά τούς
  κινδύνους τοθ θανάτου.
  ταν άλλωστε τόσον ώραΐα νά
  παρακολουθή κανείς απλώς
  χωρΐς νά σκέπτεται τίποτε άλ
  λοαύτήτήνπαρέλασιτώνέφήβω
  παράδεισος τής μπανανιάςΐπού κατέβηκαν άπό τα χωρία
  καί των έσπεριδοειδων. Είναι των, άπό κάμπους καί βουνά.
  τό χωριό τής θεϊκής εύλογίας, Ήταν αυτή ή παρέλασι μέ ι
  Οί παλαιοΐ πολεμι¬
  σται.
  Είς τάς Αθήνας συνήλ¬
  θον πρό ημερών έκπρόσωποι
  των δύο έφεδρικών συνομο-
  σπονδιών καί απεφάσισαν την
  ένοποίησιν δλων των παλαιο-
  πολεμιστικών όργανώσεων
  τής χώρας. 'Εξέλεξαν μάλι
  στα καί επιτροπήν ή όποΐα
  θά φροντίση διά την άνα-
  διοργάνωσιν τοϋ έφεδρικοθ
  κόσμου είς μίαν εθνικήν Συ-
  νομοσπονδίαν. Τό γεγονός εί¬
  ναι ευχάριστον, ώς μία κα·
  λή άρχή. Ό εφεδρικάς κόσμος
  πρέπει όντως νά συσσωματω
  θή έντός των πλαισίων των
  έθνικών άγώνων 'καί παρα-
  δόσεων διά νά λάβη την θέ¬
  σιν ποΰ τοϋ άνήκει είς την κοι
  νωνίαν. Καί αναμφισβητήτως
  τού. άνήκουν τα πρωτεΐα. Τα
  εξηγόρασε μέ τό αΓμα καί
  τάς θυσίας τού είς τα πό
  λεμικά πεδίσ.
  Η πατατοπαραγωγή.
  Διά την προστασίαν καί την
  αύξησιν τής πατατοπαραγω-
  γή*ς τό υπουργείον τής Γε
  ωργίας καί ή Άγροτική Τρά
  πεζα λαμβάνουν νέαν σει
  ράν άποτελεσματικών μέτρων.
  Εκτός των άποστειρωτηρίων
  πού ΐδρύθησαν καί παρ' ήμΐ^
  είς τό Λασήθι, ίδρύθησαν καΐ
  είδικοί πρότοποι άγροί δπου έ-
  καλλιεργήθησαν είδικαί ποικι
  λίαι δυσκόλως προσβαλλόμε
  ναι άπό τάς διαφόρους νό-
  σους διά νά χρησιμοποιή
  θοΰν . ώς σπόροι. "Ηδη μάλι-
  στα παρήχθησαν περί τό ε"ν
  έκατομμύριον οκάδες καΐ δια
  τίθενται ώς σπόρος πρός 5
  δρ. κατ' όκδν. Άς ελπίσωμεν
  λοιπόν δτι χάρις είς τα μέ·
  τρα αϋτά θά σωθή ή πατατο
  παραγωγή πού ηυξήθη τα τε¬
  λευταία χρόνια τόσον, ώστε
  νά έπαρκή πλήρως είς δλας
  τάς ανάγκας τής καταναλώ
  σεως τής χώρας.
  Μία γέψυρα.
  Άπό ημερών ήρχισαν αί
  εργασίαι πρός κατασκευήν
  τής γεφύρας είς θέσιν «Φυ-
  γέτη Μΰλοι» τοϋ ποταμοΰ τής
  Μαρωνιδς Σητείας. Ή γέφυ-
  ρα αυτή κατασκευαζομένη ε¬
  πί τής όόοϋ Σητείας—-Ιεραπέ¬
  τρας, θά εξυπηρετήση άμέσως
  τάς συγκοινωνίας τοϋ όροπε-
  δίου Άρμενοχανδράδων, τοθ
  όποίου ώς γνωστόν οί κάτοι-
  κοι, κατεσκεύασαν διά πρόσω
  πικής εργασίας των άμαξιτήν
  οδόν. "Ας ελπίσωμεν μόνον
  δτι ή γέφυρα αυτή θά απο¬
  περατωθή τό συντομώτερον.
  Άν καί εγγύησιν περί τούτου
  αποτελεί τό δνομα τής έργο-
  λάβου έταιρείας.
  Οί διδάσκαλοι.
  Τό Γενικόν Λογιστήριον εν¬
  έκρινε την άπαιτουμένην πί¬
  στωσιν διά την προαγωγήν
  δύο χιλιάδων διδασκάλων
  πού έμεναν άπό έτών είς
  τόν αυτόν βαθμόν παρά τόν
  νόμον περί προαγωγής των
  δημοσίων ύπαλλήλων. "Ετσι
  μετά τούς άθρόους διορισμούς
  νέων διδασκάλων διά την πλή
  ρωσιν των κενών, άποφσσίζε-
  ται καί ή προαγωγή των πα¬
  λαιών. Είνε καί τουτο μιά α¬
  πόδειξις τής μερΐμνης τής κυ
  βερνήσεως υπέρ τής παιδείας
  καί των λειτουργών της. Διότι
  αί προαγωγαι των διδασκά¬
  λων δέν άποτελοϋν μέτρον
  δικαιοσύνης μόνον. Θά ένισχύ
  σουν καί την εκπαίδευσιν διό¬
  τι θά κεντήσουν τόν ζήλον
  των διδασκάλων πρός εργα¬
  σίαν.
  λύρες καί τραγοΰδια, ι,ιά νό-
  τα άληθινής, άγνής ζωής μέ¬
  σα σ' Ινα περιβάλλον δπου
  τό ψεθδος, ή ύποκρισία καί ή
  σκοπιμότης, άπλώνουν πυκνά,
  βαθειά τα σκοτάδια τους.
  Μ.-
  ΑΝ0ΡΘΩΣΙ2
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ,-Σήμερον: «Ταυ
  ρομάχος χωρΐς νά θέλη.» μουσική
  κωμωδία μέ τόν Λουσιέν Μπαρού.
  Την Πέμπτην: «Μποέμ» μέ την
  Μάρθα "Εγκερθ.
  ΜΙΝΩΛ,— Σήμερον τό ιιουσικό
  άριστοϋργημα: «Άγάπη στή Χα·
  βάι».
  Την Πέμπτην: ολόκληρον τό μελ
  λόδραμα «Παληάτσοι» (50 ο)ο £γ
  χρωμον).
  την λαιμητόμον.
  Προίστσμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή περίφημη μουσική
  κωμωδία:
  Σ
  | ΧΟΡΙΙΗΑ ΘΕΛΗ
  ■ Νέ τους
  : Λουσιέν Μπαροΰ
  ■ Λιζέτ Λανβέν,
  Ι Μπέτυ Ζτοκφέλντ
  : καί τόν Άλέρμ
  Ι Είναι ή πιό εϋθυμη, ή
  • πιό χαριτωμένη, ή πιό
  Γ έξωφρενική κωμωδία ποϋ
  • Ιδοσεν ώς τώρα ή γαλ-
  • λική κινηματογραφία.
  ΑΥΡΙΟΝ:
  Τβ μουοικο θαΰμα:
  ΜΠΟΕ
  Μέ τούς
  ΙΜΑΡΒΑ ΕΓΚΕΡβ
  |ΖΑΝ ΚΕΟΟΥΡΙ
  ΐ!ΐ:ι::ι::::::::::::::
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό Καφενειον «ΚΕΝΤΡΟΝ»
  έθεώρησεν επιτακτικήν ύποχρέ
  ωσίν τού, κατόπιν των γενομέ
  νων δημοσιευμάτων δτι μό¬
  νον τό Καφενειον «Όλυμπος»
  χρησιμοποιεΐ καθαρά νερά,
  νά ανακοινώση είς τό κοινόν
  τής πόλεως Ηρακλείου τό ε¬
  πίσημον έγγραφον τοϋ Χημεί
  ου επί τής γενομένης αναλύ¬
  σεως τοΰ ύδατος δεξαμενής
  τοΟ χωρίου Δαφνών,τό οποίον
  ώς γνωστόν χρησιμοποιεΐ τό
  Καφενειον «ΚΕΝΤΡΟΝ» καί
  δπερ κατά πάντα ευρέθη α¬
  νώτερον καί καταλληλότερον
  των άλλων υδάτων ώς του¬
  το απεδείχθη καί έκ τής δη-
  μοσιευθεΐσης ήδη χημικής α¬
  ναλύσεως τοΰ Γενικοϋ Χη-
  μείου τοΟ Κράτους.
  Βασίλειον τής Ελλάδος
  Πανάνβιον Δημοτικόν
  Νοσοκομείον Ηρακλείου
  Αριθ. Πρωτ. 13493
  Έν Ηρακλείω τό 8 Όκτωβρί
  ου 1938
  Πρός τόν κ. Δήμαρχον Ηρα
  χλείου Ενταύθα
  Κύριε Δήμορχε,
  Λαμβάνω την τιμήν νά άνα
  φέρωΎμΐν δτι ή κατόπιν έντο
  λής'Υμών,γενομένη μικροβιολο
  γική ανάλυσις τού ϋόατος
  τής δείσμεΐίής τοϋ χωρίου
  Δοφνών, άπέδειξε τουτο κα-
  θαρόν κα( κατάλληλον πρός
  πόσιν.
  Ό Διευθυντής τοΟ Μικρο-
  βιολογικοθ ΈργαστηρΙου τοΰ
  ΠανανεΙου ΔημοτικοΟ Νοσοκο-
  μεΐου. *
  Ν. Ματζαμπϊτάκη
  ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ
  Πλάκες μέ ολα τα
  νέα τραγουδια.
  Μόνον
  βτβδ ΜΑΡ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ.
  ΜΙΛΤΡΑΓΙΚΗ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣλ —
  541 όν
  Τα λΐγα ράκη πού έσκέπα
  ζαν τό ώρσϊο κορμί τού έξε
  σχίσθηκαν καί αύτά. Μέγαιρα
  άνάμεσα στούς άνδρες άλλη
  λοχτυπιοΰνται γιά νά φθάσου'
  Μως τό σώμσ τοΰ θύματθ'
  καί νά τό τρυπήσουν μέ τί
  σιδερένιες αίχμές των όμπρε)
  λών των γιά νά πεισθοθν δτ
  πράγματι απέθανε. Ό Φέρσε
  απέθανε πράγμστι. ΤΗταν ι
  20ή ΊουνΙου ή μοιραία ήμερι
  μηνία, κατά την οποίαν ηΰχε
  το νά πεθάνη, άλλά τΐολλά
  έτη πρωτήτερα είς τό πλευρι
  τή"ς Μερ'ας —Άντουανέττσ
  καί άπό τόν ίδιο σχεδόν θά
  νατον, άπό την οργήν το
  λαοθ.
  Λέγεται δτι πρίν ξεψυχήστ
  μπόρεσε νά άνασηκωθή έλα
  φρώς καί νά ψιθυρίση: «Θε
  μου, τώρα πού μέ καλεΐς πά
  ρά τό πλευρόν σου, σέ Ικε
  τεύω υπέρ των δημίων μου
  τούς όποίους συγχωρώ». Ή
  Μαρία — Άντουανέττα πρί
  ξεκινήστ) γιά την λαιμητόμο
  εΐχε κάμει την ιδία προσευχή
  Οί δύο έρασταί, πρό τοΰ θα
  νάτου ουνηντήθησαν είς τό
  ίδιον αϊσθημα τςς συγγνώ
  Μέ τόν θάνατο τοϋ Φέρσεν
  έχάθηκε καί ό τελευταϊος άπό
  έκείνους πού έφύλαγαν στήν
  καρδιά τους την ανάμνησιν
  τής Μαρίας —Άντουανέττας
  Κα δπως κάθε θνητός, δέν έ
  ξακολουθεΐ πράγματι νά ζή
  καί μετά τό θάνατό τού, ειμή
  έφ' δσον ϋπάρχει κάποιος πού
  έξακολουθεΐ νά τόν άγαπα,
  Ιτσι καί μέ τόν θάνατον τοΟ
  Φέρσεν, άπόλυτη σιωπή έκά
  λυψε τό δνομα, τή ζωή καί τό
  θάνατο τής Μαρίας—Άντουα
  νέττας. Τα άνάκτορα τοϋ Τρι-
  ανόν έπεσαν σιγά-σιγά σέ έ·
  ρείπια, οί κήποΐ των έμαράθη-
  καν, οί πίνακες καί τα έττιπλα
  των οποίων τό άρμονικό σύνο
  λον έχαρακτήριζε την αίσθητι
  κή τής Μαρίας —Άντουανέτ
  τσς, έπωλήθηκαν στό δημο
  πρατήριο καί τό τελευταΐο ϊ
  χνος τής μνήμης της έχάθηκε
  γιά πάντα. Ό καιρός έπέρα
  σε, ή έπανάστασις έσβυσε μέ
  τόν "Υπατο, ό Βονοπαρτης ε
  κσμε την έμφάνισΐ τού καί
  δέν άργησε νά γίνη γνωστός
  σ' δλο τόν κόσμο ώς Ναπολέ
  ών. Αύτός εζήτησε πάλιν μία
  άλλη άρχιδούκισσα άπό τόν
  οΤκο των Άψβούργων διά νά
  συνάψη μσζΐ της £να άλλο
  τραγικό γάμο.
  (συνεχΐζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό μουσικό θαΰμα:
  ΣΤ»ΙΑΒΑ
  Πρωταγωνιατεΐ τό ζευγάρι
  αποκάλυψις:
  Σίρλεϋ Ρός
  Μπϊγκ Γκρόσμπυ
  "Ενα ςρίλμ ονειρο, γυρι
  σμένο στή Χονολουλοϋ, γε·
  μάτο έξωτισμό καί γοητεία,
  πλημμυρισμένβ άπό παθητι-
  κές χαβανέζικες μελωδίΐς.
  'Εκτός ηρογράμματος
  ΖΟΥΡΝΑΛ
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  Όλόκληρο
  δραμα:
  τό Μελό-
  &0 »)ο εγχρωμβ
  Μέ
  ; Ρισάρ Τάουμπερ
  11111111::: ι::: 2: ι ι 111Γ
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τα νέα καπέλλα.
  ΑΊ νέαι κομμώσεις άπαιτοΰν κα¬
  πέλλα πού νά ίναρμονίζωνται μέ
  αύτάς. Τα φετεινά καπέλλα πα-
  ρουσιάζουν μεγάλην ποικιλίαν
  καί 8χουν τουτο τό εξαιρετικόν:
  άφίνουν άκάλυπτον τόν τράχηλον
  καί συνοδεύουν την καμπύλη των
  σηκωτών μαλλιών.
  Συνήθως οί τεπέδες εΤνε ψηλοί.
  Μά δέν τούς συμβουλεύω στίς κυ·
  ρίες ή δεσποινίδες ποΰ Ιχουν ύ-
  ψηλό άνάστημα. Αύτές θά προτι-
  μήσουν διά λόγοος αίσθητικής
  τούς κοντούς καί έπίττεδους τεπέ¬
  δες
  "Ιδού καί μερικά άπό τα μοντέ·
  λα πού λανσάρουν οί μεγάλοι πα·
  ρισινοί οΐκοι, τα μοντέλα πού «πε
  κράτησαν στίς ενδείξεις των φθι-
  νοπωρινών καί χειμερινών συλλο·
  γών:
  Μιά τόκα τής Σουζύ. Είνε άπό
  μαθρο φέτρ. Ή καλότα στενή καί
  έπίπεδη. "Ενας πλούσιος φιόγκος
  άπό μαθρο βελοϋδο στολίζει την
  τόκα αυτή, πού συνοδεύει την
  κομψή άπογευματινή τουαλέττα.
  Ή Άνιές λανσάρει ίνα μικρό
  μπονέ, έπίσης άπό μαλακό μαϋρο
  φέτρ. Τό μπονέ συμπληρώνεται
  μέ μιά στενή μαύοη κορδέλλα πού
  δένει ή κυρία μέ Βνα φιόγκο κά
  τω άπό τό λαιμό της καί πού θυ
  μίζει τα καπέλλα «καμπριολέ»
  τής ρωμαντικής έποχής
  Μιά άπό τίς γαρνιτοΰρες, πού
  «■«■■■■■«■■■ι
  εύνοεΐ έξαιρετικά ή μόδα τοϋ χει¬
  μώνος, είνε τα πουλιά, οί πτέρυ·
  γες καί έν γένει τα πτερ1**. Υπό
  Ο έρως εις την χώραν
  των Χροσαν&έμων.
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  ΚΟΙΠΩιΊΙΚη
  86ον
  Ό Τσεού Ιΐέ-ί κρατοϋσε στό ά-
  μπαμποθ
  τό παιδί
  τόν δρον δμως νά είνε μικοά καί ριστερό τού χερι τώ
  νά μή πιάνουν πολύ τόπο στό κα- μιάς πίπας την οποίαν
  πέλλο. "Ενα μοντέλο τοΰ οίκου π2ιυ ήταν γονατισμένο κοντά στάν
  Σουζύ γαρνίρεται μέ δύο πτέου-ν - - -
  γες. Τοποθετοΰνται δεξιά καί άρι-
  στερά τοΟ καπέλλου, τό οποίον
  λυχνία. Ό Τσεού Πέ-ί δέν διέκο
  Μχει μικρά μπόρ καί
  λοτα.
  Ή τελευταία "λέξις
  νής μόδας είνε μιά
  άπό φέτρ σέ χρώμα μπρικ
  μπόρ γαρνίρεται μέ μιά κορδέλλα
  γκρό—γκρέν τοΰ αΰτοΰ χρώματος
  Ή καλότα είνε στενή καί γέρνει
  χ
  χαμηλή κα- ψε χαθόλου τό κάπνισμα καί δέν
  ! εκίνησε τό χέρι τού. Άλλά άφω
  δίδον
  πρός τα έμτρός, είς τρόπον ώστε
  νά άφίνη άκάλυπτον τόν τράχη¬
  λον τής κυρίας.
  Ή Σουζάν Ταλμπότ, ή καπελ-
  νος, έκλεισε τα μάτια τού
  Τό τας ΐήν συγκατάθεσί τού.
  Στήν στιγμή, ή πορτιέρα άνα-
  σηκώθηκε πάλιν καί ό Ζδιαίτερος
  γραμματεύς, Ενας πολύ 'ήλικιωμέ-
  ΥΡμ
  νοί «νθρωπος,
  τόκα μέ §να
  που φοροϋσε μια
  σφαιρικά κοράλλι,
  σκαλιστό (δευτέρας τάξεως μαν-
  βιολέ, στολισμέυο μέ βελουδέν
  ούς μενεξέδες σέ δυό πιό άνοι
  κτές άποχρώσεις. "Ε^α μικρό κό
  κινο τριαντάφυλλο, έπίσης άπ
  βελοΰδο, τοτιοθετεϊται δεζιά στ
  πλάϊ γιά νά αφαιρέση την πένθιμ
  έμφάνισι τού καπέλλου.
  Ή πιό σίκ τόκα είνε άπό μαυρ
  βελοΰδο, έφαρμοστή στό κεφάλ
  καί στολισμένη μέ μιά μικρή αίγ
  κρέτα, πού στερεώνεται έμπρό
  μέ Μνα άσημένιο ή διαμαντένι
  κόσμημα. ***
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ. Πάρον, Νάζον,
  ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ»*. 1-41
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Ό ύπογεγραμένος Μύρων Σαμαριτάκης θεωρώ υπο
  χρέωσίν μου νά εύχαριστήσω καί δημοσία την Άσφαλιστι
  κήν Έταιρίαν Γαλλικόν /όϋδ Κοντιναντάλ καί ιδιαιτέρως
  τόν Γενικόν αυτής Πράκτορα Κρήτης κ. Μηνάν Μαρκάκην
  καί τόν πραγματογνώμονσ Αθηνών κ. Φώτιον Βοτλοπετρό
  πουλον διά την ταχυτητα κσί την προθυμίαν μεθ' ής έσπευ
  σαν νά μοϋ καταβάλωσιν Ιντός 48 ώρών άπό τής άποτε
  φρώσεως τοΰ αύτοκινήτου μου την λίαν ίκανοππητικήν απο¬
  ζημίωσιν μου έκ Αραχμ&ν τεσσαράκοντα χιλιάδων (αριθ.
  40.000) καθαρών.
  Τοιαύται πράγματι Εταιρίαι έξυπηρετοθν απολύτως τα
  συμφέροντα των άσφαλιζομένων.
  Έν Ηρακλείω τή 16 Όκτωβρίου 1938
  Ό εύγαριστών
  Μύρων Σαμαριτάκης
  Γ
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΙΩΑΝ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
  Πλαΐεϊα Νικηφόρου Φωκά ίΜεϊντάνι).
  "Απαντα τα διδακτικά βιβλία
  νρ€χφική ϋλη
  είς πλουσίαν συλλογήν.
  ΠΏΛΗΣΙΣ ΧΟΝΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ
  ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑ1
  Παρέχονται επι πιοτώσΐι είς τούς κ. κ. Διδασκάλους
  καί τάς σχολικάς έφορείας είς τικάς χονδρικής πωλή¬
  σεως.
  η
  τοιμαζομένου νά γονατίση Άλλά
  ό Τσεού 11ε ί. εύγενικά, έσπευσε
  νά τόν εμποδίση.
  "Ορθιος ό ίδιαίτερος γραμμα
  τεύς, προσέφερε τα γράμμα. ΤΗ-
  ταν 2να εύρωπαϊκά γράμμα, σέ
  έναν κλειστά φάκελλο. Ό Τσεοΰ
  Πέ-ΐ δέν τοΰ έρριψε παρά μιά
  ματιά.
  —"Ανοιξέ το,—είπε μέ ευγενεί
  αν—καί έπίτρεψέ μου νά σέ ένο
  χλήσω καί νά σέ κουράσω: βάνε:
  σέ μου τό φώς σου.
  Οί ύπηρέται ώπισθοχώρτϊσαν
  άμέσως, μέ τίς έκοηλώσεις τοϋ
  σεβασμοθ πού έχομε περιγράψει.
  "Εμεινε μοναχά τό παιδί πού κα
  ταγινόταν μέ τίς πίπες, γιατί τό
  δπιον είνε υπεράνω δλων των τιί·
  πων.
  Ό γραμματεύς μέ σεβασμό
  καί προθυμίαν, εψαχνε ή5η την
  ζώνη τού, καί βγάζοντας τα μα-
  χαιράκι τού, ήνοιξε τόν φά¬
  κελλο:
  —Συμμορφώνομαι ταπεινά —
  έψιθύρισε—πρός την διαταγή τοΟ
  σπουδαίου άνθρώπου.
  Καί ήνοιξε τό γράμμα. Τα λο
  ξά τού μάτια έζάρωσαν:
  —Τα εύγενικά γράμμαΐα—εί-
  πε—είνε τής γλώσσης πού μιλοΰν
  οί Φού—Λάγκ—σαί. (Γάλλοι).
  —Διάβασε μέ την σοφία σου—
  είπεν ό Τσεού Πέ ϊ.
  Ό ίδιαίτερος γααμματεύς εΐχΐ
  συνοδεύσε: άλλοτε στήν Εύρώπη
  τάν έκτακτον πρεσβευτήν. Καί
  α λλά δ ή
  ΓΑΜΟΙ.—Μιχαήλ Κ. Κατΐαρου·
  νάκης §μπορος, δνίς Μορίνα Χουρ
  δάκη, ετέλεσαν τούς γάμοος των.
  Π·»ράνυμφος παρέστη ό κ. Γ. Μπα
  μιεδάκης. θερμά συγχαρητήρια.
  —Ό κ. Γεώργ. Ζαχ. Μαλικούτης
  καί ή δνίς Κατίνα Ν. Όρφανου-
  δάκη ετέλεσαν τούς γάμους των
  έν Ρεθύμνη. θερμά συγχαρητήρια.
  —Προχθές Κυριακήν είς Μεσο
  Χ'οριό ετέλεσαν τούς γάμους των
  ό κ. Ιω Μελεσανάκης μετά της
  δίδος Εότυχίας Μαυριτσάκη. Τούς
  νυμφικούς στεφάνους αντήλλαξεν
  ή κ. Κωστάντζα Ί. Δεδελετάκη.
  Τούς ευχόμεθα κάθε χαράν καί
  ευτυχίαν.
  ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ—Ή κ. Μαρίνα
  Καΐταρουνάκη θά δεχθή έπισκέψεις
  άπό τής 8ης Νοεμβρίου έ. έ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Ό Μυοφω·
  τικός Σύλλογος Γυναικών Ηρα¬
  κλείου εϋχαριστεΐ θερμώς την κ.
  Άλεξάκη στρατηγοΰ καταθέσα-
  σαν είς τό "Ασυλον τής Γερόντια
  σας δρ. 500 δι" έννεαήμερον μνη¬
  μόσυνον τοΰ πατρός αυτής 'Αντω·
  νίου ΤσακΙρη, τόν κ. Βογιατζάκην
  διά τό εκλεκτόν καί άφθονον φα¬
  γητόν τό οποίον απέστειλεν είς τό
  "Άσυλον τής Γερόντισσας είς μνή¬
  μην τής μητρός τού, την κ. Κουνα
  λάκη διά τό αποσταλέν φαγητόν
  είς μνήμην τοΰ συζύγου της Έμμ.
  Κουναλάκη καί τόν κ. Τσαγλιώ-
  την καταθέσαντα 300 δρ. είς μνη¬
  μόσυνον έννεαήμερον τής πενθε-
  ράς αύτοΰ.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.-Είς τό χωρίον Κα-
  ρς Πυργιωτίσσης άπεβίωσε
  την 9ην τρέχ. χρηστός καί ένάρε·
  τος ο'κογενειάρχης ό Γεώργιος
  Ανδρ. Νεονάκις ή Σφακιανός είς
  ηλικίαν 108 έτών, πάππος έκ πα·
  τρός τού συμπολίτου ίατροΰ κ. Γ.
  Νεονάκη. Την οικογένειαν τού με
  ταστάντος καί Ιδιαιτέρως τόν υϊ¬
  όν τού Παπά Έμμ. Νεονάκην συλ
  λυπούμεθα.
  Γιίρω στήν ττόλι.
  τα γαλλικά τού δέν ήσαν κατω¬
  τέρα των γαλλικών τοΰ Τσεού
  Πέ-ί.
  —Συμ,μορφώνομαι ταπεινότατα
  —ξαναεΐπε—πρός την εϋγενεστάτη
  διαταγή...
  Καί ήρχισε μέ την βραχνή φω
  νή τού, άσυνήθιστη στούς εύρωπαϊ
  κούς φθόγγουςι
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Έκτίθεται είς μυστικήν δι'
  ένσφραγίστων προσφορών μει¬
  οδοτικήν δημοπρασίαν ή προ-
  μήθεια είς την "Επιτροπήν Έκ
  μεταλλεόσεως Ήλεκτρικών
  Εγκαταστάσεων Δήμου Ήρα
  κλείου 250 τόννων ακαθάρτου
  πετρελαίου διά τάς ανάγκας
  τοΰ ήλεκτρικοθ έργοστασίου.
  Ή δημοπρασίσ θέλει λάβει
  χώραν έν τώ δημαρχιακώ κα¬
  ταστήματι την 31 ην τοΟ μηνός
  Όκτωβρίου 1938 ημέραν Δευ¬
  τέραν καί ώραν 11 —12 π. μ
  ενώπιον τής Έπιτροπής Εκ¬
  μεταλλεύσεως.
  Οί οροι συγγραφής υποχρε¬
  ώσεων εισί κατατεθειμένοι
  ίς τα γρ-τφεΐα τής Έκμεταλ
  Γεύσεως Ήλεκτρικών Έγκατα
  στάσεων Δήμου Ηρακλείου ό
  πόθεν οί βουλόμενοι δύνανται
  ά λάβωσι γνώσιν.
  Εν Ηρακλείω τή 17 Όκτω¬
  βρίου 1938
  Ό Πρόεδρος τής Έπιτροπής
  Εκμεταλλεύσεως
  Μηνάς Γεωργιάδης
  ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ
  Τό συμφέρον σας άπαιτεϊ νά προτιμδτε τίς:
  Ρέγγες «Κρΐνος»
  Τό κόκκινο έλαφρό κουτί παρασκευασμένο
  ειδικώς διά την Έλλάδα.
  Ποιότης ή'άνωτέοα πού μπορεΐ νά γίνη. Τό έμπόρευμα «
  είς παραλαβήν μας, ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠθ'ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ καί
  ψυγεία. ΠΩΛΟΥΜΕΝ ΡΕΓΓΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΥΛΑ. *Λ" """*
  Δοκιμάσατέ πρός τό συμφέρον σας, εάν δέν σάς άρέσει δβχόμβθα νά
  μας τό έπιστρέψετε. ^ να
  ΑΝΤΙΠΡΟΣΏΠΟΙΣ:
  Ό άσύρματος τηλέγραφος Ήρα
  κλεΐου υποστάς βλάβην χθές, 5έν
  έλειτούργησεν. "Ενεκεν τούτου
  τα τηλεγοαφήματα διαβιβάζονται
  διά τής έταιρείας ΤΗστερν.
  —'Ελπίζετσι δτι ή βλάβη αυτή
  θά έπιδιορθωθβ σήμερον.
  —Συνεργεΐα τοΰ Δήμου συνεχΐ
  ζουν τάθ έπισκευάς των όδών τής
  πόλεως.
  —Έκ παραλλήλου οί ιδιοκτήται
  καταστημάτων καΐοίκιών έπισκευ
  άζουν επί τή προόψει τού χειμώ¬
  νος τα άκίνητα αυτών.
  —Μολονότι τό καλοκαΐρι σ"νε·
  χίζεται έν τούτοις οί καστανάδες
  έγκατεστάθησαν οριστικώς είς διά
  φορα πολυσύχναστα σημεΐα τής
  πόλεως διαλαλοΰντες κάθε βοά·
  διι δτι τα κάστανά των είναι «ζε-
  στά καί καλοψημένα».
  —Έν αντιθέσει πρός τούς κα¬
  στανάδες έπιμένοντας διά τόν χει
  μώνα, τα καφενεΐα καί τα ζαχα-
  ροπλαστεϊα σερβίρουν είς τους πε
  λάτας των παγωμένα νερά
  —Έξ άλλου πολλοί Ηρακλειω
  ται δέν έμετρίασαν άκόμη την
  καθημερινήν χρήσιν τ >ΰ πάγου...
  —Δίκαιοι λοιπόν καί εϋλογοι
  κρίνονται αί διχογνωμίαι των
  συμπολιτών επί τού προκειμένου
  καί ώπ ιτρός τούς καστανάδες.
  —"Όψιν πραγματικών κυψελών
  παρουσιάζουν αί αποθήκαι συσκευ
  ασίας σταφυλών καί αί σταφιδα
  ποθήκαι Ηρακλείου.
  —Μέ τος χιλιάδας των έΡγατών
  "αί έργατριών οΐτινες άπασχο-
  λοΰνται είς αύτάς εισέτι.
  —Άπό τόν λιμενοβραχίονα δέν
  λείπουν πρωΤ καί άπόγευμα οί πά
  ρεοΰλες έξ αμφοτέρων των Φΰλων.
  — Κατά τάς Κυριακάς μάλιστα
  οί φίλοι τής θαλάσσης είναι πολ
  λοί έκεϊ καί μάλιστα δταν φυ
  σάει μελτεμάκι.
  —Τό τελευταίον βλέπετε έξακο
  λουθεΐ νά χαρΐζη δλην σχεδόν
  την εύχάριστη δροσιά πού εΐχε
  καί κατώ τό θέρος.
  —"Ολίγον άκόμη καί είσερχόμε
  θα είς την κυρίως περίοδον των
  όνομαστικών έορτών.
  —Ή ΟΊθία αποτελεί τό κίνητρον
  διά την κοσμικήν κίνησιν τοΰ χει
  μώνος.
  —Καί την δημιουργίαν των εύθύ
  μων έκείνων οίκογενειακών συγ-
  κεντρώσεων, των τόσον διαδεδο
  μένων παλαιόθεν καί είς την πό
  λιν μας.
  —Αυριον είς τοΰ Πουλακάκη
  σουαρέ ντέ γκαλά μέ την πρώτην
  των «Μποέμ», τοΰ μουσικοΰ,αύτοθ
  καί καλλιτεχνικοΰ άριστοϋργημα
  τος μέ την Μάρθα "Εγκερθ καί
  τόν Ζάν Κιετιούρα,
  —Άπόψε προβάλλεται διά τε
  λευταΐαν φοράν ό «Ταυρομάχος
  χωρίς νά θέΛΠ».
  —Είς την «Μινώαν» έπίσης τό
  άθάνατο μελόδραμα τοΰ Λεονκα
  βάλλο «Παλ{]άστοι»,θά συγκεντρώ
  ασφαλώς είς την αυριανήν πρε
  μϊέραν πολύν κόσμον, 'ζν τφ μετα
  ξύ συνεχίζίται ή προβολή τοϋ
  Ιργου; «Άγάυη στή Χαβάι».
  Ι Ρίηορτερ .
  ΜΗΝΑΣ Φ, ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
  ΚΕΝΤΡΟΝ (Παραπλεύρως καφφενείου «Όλυμπος»),
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ. ΑΥΔΑΧϋ-ΜΑΤΖΑΟΕΤΑΚΝ
  Δέχεται είς τό έργαστή·
  ριόν της (Πλατεϊα Βαλιδέ
  Τζαμί).
  Στό Βιβλιοχαρτοπωλίϊον
  Ι. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ
  Γωνία
  Όλα τα διδακτικά βιβλία
  καί τα σχολικά ειδή.
  Επισκεφθήτε τό κατάστημά
  μας είμεθα οί εΰθηνώτεροι.
  Η
  Τό μεγάλο έργον
  θ Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Οί "Αθλιοι.
  428ον
  Έξηκολούθησε δέ λέγων, μάλλον δμως πρός
  τόν λαιμοδέιην τού ή πρός τόν Μάριον.—Κάπως
  θά έχη σύτοϋ μέσα τό χέρι της καί ή Πατρομμι-
  νέτα.
  Ή λέξις αυτή έπροξένησεν είς τόν Μάριον έν
  τύπωσιν—Πατρομμινέτα; εΐπε. Τωόντι, ήκουσα προ
  φερομένην αυτήν την λέξιν.
  ΚαΙ τότε διηνήθη πρός τόν άρχικλητήρα τόν διά
  λόγον των δύο άνθρώπων, οΐτινες εκάθηντο όπισθεν
  τοϋ χαμηλοΰ τοίχου, επί τής χιόνος τοΰ άσκεποθς
  έκείνου καΐ τοθ πωγωνοφόρου.
  —Ό άρχικλητήρ είπεν ύπογογγύσας·— Ό ά
  νεμαλλιάρης θά ή"τον ό Βύζουνας, καΐ ό γενδτος
  θά ή~ταν ό Δυολαΐνης, ό λεγόμενος Διλλιούνης.
  Πάλιν δ' έ'πειτα έταπεΐνωσε τα βλέφαρα κα
  εφάνη μελετών.
  —Όσω διά τόν γέρο Τέτοιον, συμπεραΐνφ ποιό
  θά είνε. Νά πάρ' ή όργή! έ'καυσα τό έπανωφόρ
  μου.
  Πιάνουν καΐ βάνουν τόση πολλή φωτία είς αύ
  τάς τάς κατηρσμένας θερμάστρας! Ό άριθμός 50
  καΐ 52. Είς τό παληόσπιστο τοθ Κόρακα.
  ΆτενΙσας δ' Ιαειτα είς τόν Μάριον.—"Αλλον
  δέν εΐδατε πσρ' αυτόν τόν γενάτον, καί τόν
  άλλον τόν άνεμαλλιάρη;
  —ΚαΙ τόν Παχαούδα.
  —Δέν εϊδετε νά τριγυρΐζρ έκεΐ πουθενά Ινα ε
  δος καμσρωμένου νεανΐου, ίνα ύποκεΐμενο τής δρ
  γής καί τής κολάαεως;
  —Όχι.
  — Οϋτε κανένα παχύσσρκον, £να δλον ΰλη1
  δπου όμοιάζει μέ τόν έλέφαντα τοϋ Βοτανικοι"
  Κήπου;
  -Όχι.
  —Ο5τε £να κάποιον άλλον, £να παμπόνηρον
  δπου όμοιάζει σάν άλεποθ;
  —Όχι.
  — Όσον δι' αυτόν τόν τέταρτον, εκείνον
  κανείς δέν τόν βλέπει, καΐ οΰτε οί συλλειτουρ
  γοί τού.
  —ΤΙ είνε αύτοι δλοι; ηρώτησεν ό Μάριος.
  Ό άρχικλητήρ δέν άπεκρΐθη, άλλ' εΤπε μόνον
  — "Άλλως τε, δέν είνε καί η ώρα των.
  Σιωτίήσας δέ ολίγον,—50 καί 52 προσέθεσε. Γνω
  ρίζω τό καταγώγί των. Μέσα έκεΐ νά κρυφθοθ
  μέν, χωρΐς νά μάς πσρατηρήσουν οί έργολάβοι
  είνε αδύνατον θά εγίνοντο άφαντοι. Όχι" κάπως
  άλλέως, πρέπει νά γίνουν τα πράγματσ.
  Άποταθείς δέ -πρός τόν Μάριον μετά τόν μο
  νόλογον τοθτον, τόν ηρώτησε βλέψας πρός αυτόν
  άσκαρδαμυκτί.
  —Είπέτέ μου, φοβεΐσθε;
  —ΤΙ νά φοβηθώ; ηρώτησεν ό Μάριος.
  —Αύτούς τούς κακοποιούς;
  —Όσον σεΐς τούς φοβεΐσθε, τόσον κι' έγώ
  απήντησεν ό Μάριος αποτόμως· διότι παρετήρησεν
  δτι ό άνθρωπος, μεθ' οδ συνωμΐλει, δέν τόν εΐχε
  άποκαλέσει κύριον.
  Ό άρχικλητήρ ήτένισε πρός τόν Μάριον με
  τα πλεΐονος προοηλώσεως καΐ είπεν ώς άπό κα
  θέδρας.— Όμιλεΐτε ώς άνθρωπος γενναΐος, κα
  ώς άνθρωπος τωόντι τΐμιος.
  (συνεχΐζεται)
  ' Εγκυκλοπ α ιδ ε ί α
  Αι* έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους
  Ο ΚΑΦΕΣ
  Δ'.
  ΡΕΓΓΕΣ ΧΡΥΣΕΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ
  Η. δ.
  ΝΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
  'Εξαιρετικής ποιότητος, παρασκευ-
  αζόμεναι ειδικώς διά την ελληνικήν
  κατανάλωσιν.
  Αγοράζοντες προσεξετε τό σήμα επί τού χι-
  βωτίου.
  ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  'Ακοχλειατιχοι κΙβαγΜγβΐς μετ» διαρχους παρακαταθήκας:
  ΥΙΟΙ Γ. Χ. ΛΙΑΠΑΚΗ
  ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμονως, άπβ δλα τα χβτταστπμκτα καί αύτ«
  «Χόμπ των έπαρχι&ν τβίς χλ«στκΐς Μάρκας «£τ«»ρ*ς».
  Ήτοι σβυγάκια, τρυπώματα χιβάρ«ί, χ*Ρ*λια χεντήμα-
  τβς, κβυβάρ.ς, Μβυλιν*. Κβτ*ν ηερλε, Βαμβαχάχικ, κου-
  Ρ»Ρ«ς κ.ντήματ«ί κ. λ. η. Όλ» τ* <»« *ν« βϊδη είναι ά- φβαστβ» ηβιβτητβς, καί χρο.μάτ*»ν Λγγ«ημ·νο.ν χαι στιρε- βν. Μί« δβχιμ* 8ά οάς π.ίσα βι« τΐτν άν«.τερ·τητ« τδν κλΜβτ&ν τής μάρκος «ϊτκυρβς.» Άντιη|>·<Η·ιι·( οι« χον* Νβμβ»« ' Ηρακλείου-Λαβηθίβ»: Ι Μ. ΕβΡΠΗΧ ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ Καφεΐνη ανευρέθη καί είς άλ- λα φυτά πλήν τοθ καφέ. Τό άλ- καλοειδές, τα οποίον ανευρέθη είς τα φύλλα τοθ τείοα, καί τδ οποί¬ ον ένομάζεται «τείνη», είνε πα¬ ρόμοιον πρός την καφεϊνην. Ή καφεΐνη, άλλως τε, ή'τις χρ'Όΐ- ( μοποιεϊται είς την ιατρικήν, έξά- γεται κατά μέγα μέρος έκ των φύλλων τεΐου, διότι ή έξαγωγή' της έκ τού τεΐ'ου είνε ευκολωτέ ρα ή έκ τοϋ καφέ. Ι Ή ποσότης τής καφεΐνης ποι- κίλλει είς τα διάφορα ειδή τοθ καφέ. Ό άραβικός περιέχει ήμι¬ συ ε ως δύο καί ήμισυ επί τοίς εκατόν. Ό καφές τής Κολομβί- ας περιέχει την μεγαλειτέραν ποσόΐητα καφείνης. Ό τοθ Με- ξικοΰ την μικροτέραν. Ό βραζι- λιανός καφές καί δ καφές τής Γουατεμέλας κατέχουν την μέσην θέσιν είς την αναλογίαν τής κα¬ φεΐνης (3)4—3 επί τοίς εκατόν). Κατά μέσον δρον ή άναλογία τής καφεΐνης επί των κόκκων τοθ κα¬ φέ είνε έν χαί ήμισυ επί τοίς εκατόν. Ένοποίησις των έφέδρων των δύο όργανισμών. ΜΕΤΑΞΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ Α'. Μία άπό τάς κυριωτέρας ιδιότη¬ τος των ζωντανών όργανισμών, είνε δτι μποροΰν καί προσαρ μόζωνται εις τα περιβάλλον. Την ΐδιότητα αυτήν παρουσιάζει καί ή πρωτεΐ^η, ή άποκρυσταλλω· θεΐσα άπό τάς νεκράς, τάς άνορ γάνοιις ΰλας περί των οποίων ώ- μιλήσαμεν , άλλοτε. Ό άναγνώ- στης τοθ παρόντος σημειώματος, είνεΐσως ένήμερος τοθμωσαϊκοΰ,τής ασθενείας πού άπαντα είς ωρισμέ¬ να φυτά, 8πως λ. χ. ό καπνός. Έξηγήσαμεν άλλοτε δτι αντιθέ¬ τως πρός 2,τι έπιστεύετο Ιως τώρα, 2τι δηλαδή τάς διαφό¬ ρους μολυσματικάς ασθενείας προκαλοθν μόνον τα μικρόβια, δηλαδή ζωντανά πλάσματα, οί έ- πιστήμονες άνεκάλυψαν 8τι χαί ωρισμέναι άνόργανοι νεκραί ύ¬ λαι, μποροθν καί πρ'οκαλοθν α¬ σθενείας. Μιά τέτοια προκαλεϊ ακριβώς τό «μωσαϊκόν» των φύλλων τοθ καπνοΟ.'Η άνακάλυψις αυτή Ιχει,πρωταρχικήν σημασίαν, διότι άποδεικνύει δτι κατ' αρ¬ χήν κάθε νεκρά ΰλη μπορεϊ νά καταστή" ζωντανή, νά γνωρίση μί¬ αν άληθινήν νεκρανάστασιν. ΚαΙ ή5η μετά τάν γενικόν αυτόν κα- τατοπισμόν τοθ αναγνώστου, συνε- χίζομεν: Επί τοθ καπνοθ ή άσθέ- νεια «μωσαϊκόν» μπορεϊ νά έ* δηλωθή υπό δύο μορφάς: Υπό την κοινήν, παρδαλήν της μορφήν— έξ ού καί ή δνομασία της—καί υπό μορφήν κιτρίνην. 'Έχει παρα τηρηθη' 8τι τό κοινόν «μωσαϊκόν» μεταβάλλεται ένίοτε αυθορμήτως είς κίτρινον, άλλ' 5τι θά ήτο μάταΐον νά έπιχειρηθη' νά προ κληθή τό ίδιον άποτέλεσμα διά τής είσαγωγής τοθ κοινοθ μωσα ϊκοθ εις ίνα φυτόν προσβεβλη μένον άπό την κοινήν μορφήν τής ασθενείας αυτής. Τό φαινόμε¬ νον τοθτο δέν άπαντα δλλωστε αποκλειστικώς είς τόν καπνόν, οθτε εις τα φυτά έν γένει. Οί ΐοί πού προσβάλλουν τα ζώα καί τούς άνθρώπους είνε έξ ΐσου Εκα νοί διά τάς μυστηριώδεις αύτάς μεταβολάς. (ουνεχΕζεται) ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ «. κ. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥΣ Ό κ. ΓΕΩΡΓ. ΦΑΚΙΔΗΣ κλαδευτηροποιός Εΐδοποιώ τούς κ. κ. Άμπελουργοΰς ότι άπό καιροΰ εκυκλοφόρησαν τααπράζια φεροντα επάνω την μάρκα Γ. <1>. ή όποία δέν άνήχει είς έμένα. Προσέχετε όταν θέλετε
  νά άγοράζετβ καλά τσαπράζια, νά κοτάζετε νόι είναι
  τής πραγματικήν μάρκας Γ. Φ. ή όποία είς τό χερούλη
  φέρει μίαν σφραγίία ή οΐτοία γράφει: Γεώργιος Φακίδης
  Γίνη—Τζαμί Ηράκλειον, "θσοι βέλϊτε νά άκονίσβτε τσα-
  πράζικ νά τα φέρετε άπό τώρα, διότι υστερώτερα δέν θά
  προφθάσωμβν λόγω της πολλης εργασίας πού θά έχωμεν.
  Μετά τιμης ΓΕΩΡΓ. ΦΑΚΙΔΗΣ
  ■■■■■■■ι
  ■■■■■■«■■«■■■■Β
  ■ ■■■Ι
  ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΑΙ
  ΑμερικανικαΙ ΡΕΜΙΝ6Τ0Ν
  Γερμανικαί ΤΟΡΒΕΤΟ
  Αί τελειότεραι, στερεώτεραι μάρκαι.
  Ι»,....
  ΕΥΑΓ. ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ
  Γενομένης συνεδριάσεως των
  εκπροσωπών των δύο Άνωτάτων
  Όργανισμών Π. Πολεμιστών, τής
  Γενικής κα! τής ΆνωτάτηςΣυνομο
  σπονδίας, 3υμμετεχόντων καί
  των εκπροσωπών των έπαρχια
  κων έφεδρικών όργανώσεων, άφε
  φασίσθη ή ένοποίησις των έφε
  δρικών δανάμεων καί ή ίδρυσις
  ενός Ανωτάτου Όργανισμοθ υπό
  την έπωνυμίαν «Έθνική Συνο
  μοσπονδία Π. Π. Ελλάδος». Είς
  την συνομοσπονδίαν θά ύιταχθοθν
  απασαι αί έν Ελλάδι παλαιοπολε
  μιστικαί όργανώσεις.
  Πρός τοθτο εξελέγη διά παμ
  ψηφίας προσωρινή διοικοϋσα Έ
  πιτροπή έκ των κ, κ. Α. Κονδά
  κη, Ν. Γοηγορίου. θ. Ζαφειρο
  πούλου, Τ. Χαιροπούλου, Γ. Μαρ
  γαρίτη, Ν. Βάσση, Π. Πρικοπίου,
  Μ. Ματθαίου, Χ. Κωστοπούλου,
  Σ. Λέγκχ, Κ. Γεωργίου, Μ. Φα
  ραροπούλου, Χ. Γιαταγάνα, Κ. Π.
  Σπηλιώιη καί Χρ. Ανδρουλιδάκη.
  Εις την Επιτροπήν ταύτην άνε
  τεθή ή έκπροσώπησις πασών των
  παλχιοπολεμιστικών όργανώσεων
  τής Έθνικής Συνομοσπονδίας έκ
  μέρους τής Έθνικής Κυβερνήσεως
  καί ή έχπόνησις τοΰ καταστα
  τικοθ. Προβλέηεται έπίσης ή έν
  τος τετραμήνου σύγκλησις γενι
  κης συνελεύσεως διά την Ιγκρι
  σιν τοθ κατασιατικοθ καί την
  εκλογήν δριστικής Διοικήσεως.
  ΙΙΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΙΙΛΕΙΣΪΉΡΙΑΣΜΟΥ
  Γεωργίου Τρανταλίδη, ίατροϋ,
  κατοίκου Ηρακλείου.
  Κατά
  Στυλιανοθ Ν. Κουλεντάκη, χα·
  τοίκου Σίββας Μαλεβυζίου.
  Ό καθ' ού τό παρόν μου πρό
  γραμμα πλειστηριασμοθ καίτοι
  νομίμως έπετάγη διά τής δπό χρο
  νολογίαν 15 Απριλίου 1938 κα
  τασχετηρίου έπιταγής μου κατ'
  αύτοΰ, 'ινα δυνάμει καί πρός
  εκτέλεσιν τής δπ' αριθμόν 271)38
  δριστικής καί τελεσιδίκου άπο
  φάσεως τοΰ Είρηνοδικείου Ήρα
  κλείου νομίμως περιβεβλημένης
  τόν έκτελεστήριον τύπον μοί πλη
  ρώση έμπροθέσμως διά κεφάλαιον
  τόκους καί έξοδα μέχρι τής ώς
  ίνω έπιταγής μου έν δλφ δραχ.
  3,910,50 ο)ο έντόκως έκτοτε,
  εντούτοις την 9 Μαΐου 1938
  μοθ κατέβαλεν έναντι μόνον δραχ
  μάς χιλίας.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν τοΰ ώς άνιύ πό
  σοΰ των δραχμών (3,919,50 ο)ο),
  μεϊον των καταβληθεισών μοί χι
  λίων δραχμών, των τόκων αυτών,
  άπό τής έπιταγής μου καί των έ-
  ξόδων εκτελέσεως εκτίθημι είς δή
  μόσιον αναγκαστικόν πλειστηρια
  ασμόν τα κάτωθι άκίνητα κτήμα
  τα τού ώς άνω όφειλέτου μου κεί
  μενά έν τή περιφερεία τοθ χωρίου
  Σίββας Μαλεβυζίου, τέως δήμου
  Δαφνών Είρηνοδικειοκής περιφε
  ρείας Ηρακλείου ήτοι 1) έντός
  τοΰ χωρίου Σίββας Μαλεβυζίου
  μίαν οικίαν άπαρτιζομένην έξ
  ενός διωρόφου δ*ωματ£ου, μιας κου
  ζίνας, ενός άχυριοθ, ψαόρ^ου, ά-
  ποχωρητηρίου καί αύλής κείμενα
  επί οίκοπέδου σιινολικώς 200 τ.
  μ. ώς έγγιστα, συνορευομένου κτή
  μασι κληρονόμων Είρήνης Κυρια
  κάκη τό γένος Κουλάκη, Γεωρ
  γίου Σενετάκη, καί δρόμον έκ
  δύο μερών. 2) Τό 1)5 έξ ά
  διανεμήτου έλαιοτριβείου (φάμ
  πρικα) έντός τοθ χωρίου Σίββας
  κειμένης μεθ' δλων των μηχανη
  μάτων καί έξαρτημάτων αυτής
  συνορευομένης κτήμασι κληρονό
  μων Γεωργίου Σπυριδάκη, Ιωάν
  νού Κουλεντάκη καί είσοδον άδιε
  ξόδου Εμμανουήλ Καμπράκη. 3)
  Είς θέσιν «Λειδάδια» κρεββατίναν
  είδους ραζακί ώσει δύο έργατών
  συνορευομένην κτήμασι Άντωνίου
  Βαρούχα, κληρονόμων Ελένης θα
  λασαινάκη τα γένος Ν. Κουλεντά
  Ό Έμπορορραπτικός Οΐκος
  Ε. Σ. Καστρινάκη
  Πλατειά Στράτα, Ηράκλειον—Κρήτης
  ΠΑΡΟΥΣΙΙΖΕΙ «ΑΝΤΟΤΕ ΠΛΟΥΣΙ1Ν ΣΥΛΛΟΓΗΝ
  ! ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΚΑΣΜΗΡΙΟΝ
  Εφαρμογήν τελείαν—ύλικά αρίστα
  καί τιμάς ασυναγωνίστους.
  Κεντρικόν.- Ηράκλειον
  ν Υποκαταστήματα: Μοίρες—Βενεράτο
  Ι —Τό σημερινόν ραδιοφωνι-
  κόν πρόγραμμα.
  Ό ραδιοφωνικός σταθμός Ά
  θηνών θά μεταδώση σήμϊρον το
  έξη;πρώγραμμα:
  Ώρα β μ. μ. μετεωρολογικόν
  δελτίον, χρηματιστήριον, 6.15 ά
  ηοσπάσιΐατα άπό δπϊρες (δίσκοι),
  6 45 ή ώρα τού παιδιοΰ 7. μ. μ.
  όρχήστρα, 8 τραγοΰδι (Κ. Σαλί
  γκαρος>,8 20 διάλεξις, 8,30 άποσπά
  σματα άπό την όπβρέττα των
  ΓιαννοΛβύλου—Κυπαρίβση. Ή κυ
  ρία μέ τοΰς μενεξέδε; (συγκρότη
  μα Ντέ "Λντζελις συνοδεία ορ
  χήστρα<) 9.30 εϊίήσεις, 9,45 δημο τικό τραγοϋδι υπό τοΰ κ 'Ακά- δος συνοδεία λαΐκών οργάνων, 10.15 όρχήστρα, 11 εΐδήσεις, 11 15 έλληνικό Κουΐντέτο (δ)βις Γλυ Χθφρΰδη) 11,45 έλαφρά μοναι χή (Κ. Κορίνθιος). —Τό Ωδειον Αγ. Νικβλά- ου. ' Από τής προχθές Δϊυτέρας ηρχισαν τα τακτικά μαθήματα τοΰ 'Ωδείου Άγίου Νικολάου. Τό 'Ωδβίον εγκατεστάθη είς το ένοικιασθέν πρός τουτο οίκημα καρά τό εργοστάσιον «Ρούσσος» τοΰ κ Γεωργίου Τσαγκαράκπ δι δασκάλου. Τα ίίδακτρα ωρίσθη σαν είς 100 δρ. μηνιαίως. —Φιλάνθρωποι δωρεαί. Ή κ. Κατίνα Άλεξάκη Στρατη- γοΰ κατέθεσεν είς τό Πτωχοκο- μεϊον δραχ. 1000 Εΐς^μνήμην τοθ αειμνήστου πατρός της ϊατροΰ Τσακίρη καί άντΐ ένεαημερου μνημοσΰνου. Έκ των χρημάτων τούτων τό ΐδρυμα θά τρβφοδο- τη επί διήμερον δι" άφθόνου καί έκλεκτοΰ φαγητον, τούς τρο φίμους τού. —Ή κ. Ελένη Άντ. Ανεμο¬ γιάννη κατέθεσε πρός ενίσχυσιν τοΰ Ταμείου τοΰ 'Εθνικοΰ Πτω- χοκομείου καΐ είς μνήμην τοΰ θεί ου της Άντωνίου Τσακίρη ία¬ τροϋ, δρχ, 500. Ή Διοικοϋσα τό ΐδρυμα Επιτραπή θερμ&ς εϋχα- ριστεΐ τάς εύγενεϊς δωρητρίκς. —Άγρονομικά. Διωρίσδηααν άγρονόμοι γ . τά¬ ξεως οί Γ. Ε. Αντωνακάκης καΐ Έμ. Νπουζάκης. Διεβαθμίσθησαν είς λογιστάς άνροφυλακπς β'. τα τάξεως οί Β. Καστάνης, Γ. Ηα· γιωνίϊς καΐ Α. Μαρκάκης. —Τα δημοσία κτίρια. Ενεκρίθη πίστωσις δρχ. 365. 000 διά την μεταρρύθμισιν καΐ ριζικήν επισκευήν τοΰ έν Καστελ λίω Κισσάμου κτιρίου πρός στέ γασιν των δημοσίων ύιτηρεσιών. —Ό «Κρητικός Κόσμος». 'Αρθέντων των τεχνικων λόγων ή ουνάδβλφος «Κρητικός Κόσμος» των Αθηνών έπαναλαμβάνει την τακτικήν της έκδοσιν άπό τής προσεχούς Παρασκευης. κη, δρόμον καί βάγκαν. Ό πλειστηριασμός των ώς ά"νω άκινήτων κτημάτων γενησεται την Ι8ην Δεκεμβριού 1938 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον τοθ Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Μενελάου Πολιτάκη, ή τούτου κωλυομένου ενώπιον τοθ νομίμου αύτοϋ άναπληρωτοΰ καί έν τώ έν Ηρακλείω κειμένω δημο σίψ γραφείφ τού Ινθα καί όπότε καλοθντ,αι οί βουλόμενοι νά πλει οτήσωσι. Άρμόδιος δικαστ:κός κλητήρ ένεργησάτω έν προκειμένφ τα νό μιμα. Έν Ηρακλείω τ% 17 Όκτωβρίου _ 1938 Ό πληρεξούσιος^δικηγόρος τοθ έπισπεύδοντος Κωνστ. Α. Πολυχρονάκης ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ Όδος Αγ. Μην* Νέαι άφίξεις καΐ νέαι πα- ραλαβαί ύφασμάτων τή*ς *-
  Ηράκλειον—Κρήτης ·
  Γσαφεΐα Ιναντι Παλ, Νομσρχίας
  ΑΓίΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  19 Όκτωβρίου 1938
  ι |3
  |Οί "ΑΥΥλ°ι και Π διεδνής κατάστασις,
  ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΕΚΠΛΗΞΙΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ
  ΤΟΝ ΕΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΕΞΟΠΑΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Σημερινά τηλε·
  γραφήματα έκ Βερολίνου άναφέρουν ό¬
  τι ό γερμανικός τύπος συνβχίζει την
  άρθρογραφίαν τού έν σχέσει μέ τούς έ-
  ξοπλισμούς. Αί γερμανικαί έφημερί-
  δες έχφράζουν την έκπληξιν αυτών διά
  την έντασιν τής έξοπλιστικής κινήσεως
  ■είς την Αγγλίαν.
  Αναφορικώς μέ τα γραφόμενα υπό
  τού βερολινίου τύπου, αγγέλλεται ό¬
  τι ήέξοπλιστική κίνησις είνε πράγματι εύ
  ρβϊα τόσον είς την αγγλικήν μητρόπο< λιν όσον καί είς τάς άποικίας. Μεταξύ των τελευταίων συγκαταλεγεται ή Α.ύ- στραλία όπου άρχίζουν έντονοι έξοπλι- βμοί. ΣΥΝΑΠΤΕΤΑ1 ΜΑΧΗ ΟΥΓΓΡΩΝ ΚΑΙ ΤΣΕΧΩΝ ΟΙ ΟΥΓΓΡΟΙ ΕΠΙΤΙ6ΕΝΤΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 18 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ τού έξωτερικοΰ ότι πλησίον τής μεθο- ριακής πόλεως Κράβουλ Κλοΰμεκ συ· νάπτεται μάχη μεταξύ Οΰγγρων καί Τσέχων. Πρώτοι ήρχισαν πΰρ οί Ουγ γροι. ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 18 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ Ηαλαιστίνης άναφέρουν ότι έπικρατεΐ έκ&ϊ πολεμική κατάστασις έπεκτα,θεισών των έπιχειρήσεων κατόπιν τής γενικεύ σεως άνά.τήν χώραν τής άραβικής έξε γέρσεως. ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΑΣΟΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΛΤΑΤΟΥΡΚ ΑΘΗΝΑΙ 18 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ Πέραν βεβαιούν ότι ό πρόεδρος τής Τουρκικής Δημοκρατίας κ. Κεμάλ Ά τατούρκ ασθενει σοβαρώς έξ ήπατικής «ροσβολής. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Όκτωβρΐου (ίδ. ύπηρεσία).—Ή ίταλική κυ¬ βέρνησις έδοσε χθές την συγ- κατάθεσίν της διά την εκλο¬ γήν τού κ. Φρανσουά Πονσέ ώς πρεσβευτού τής Γαλλΐας παρά τώ βασιλεΐ καί αΰτο- κράτορι τής Ιταλίας. Ό κ. Φρανσουά Πονσέ ά· ναχωρεΐ τάς πρώτας ημέρας τοό ΝοεμβρΙου διά την νέαν τού θέσιν. Άπό ημέρας είς ή. μέραν άναμένεται έπίσης ό διο ρισμός τοθ Ιταλού πρεσβευ τού είς την Γαλλίαν. Ο κ. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Όκτωβρίου (τη λεγραφικώς).—Αυριον έπιστρέ φεΐ είς Λονδίνον ό κ.Τσάμπερ λαιν. Έκεΐ θά προεδρεύση σπουδαίου ύπουργικοΰ συμ- βουλΕου, τό οποίον θά άσχο- ληθή διά τό παλαιστινιακόν τό οποίον παραμεληθέν λόγφ τής διεθνούς καταστάσεως έ¬ λαβε διαστάσεις καί άπαιτεΐ αποφασιστικήν πολιτικήν άπό μέρους τής νήσεως. άγγλικής κυβερ- Θά συζητήθη έπίσης εύρύτα τα τό ζήτημα των πολεμικών έξοπλισμών διά τούς όποίους ή κυβέρνησις θά , ζητήση άπό την Βουλήν πενταετή προθε- σμΐανδιά τήνσυμπλήρωσίν των Τό υπουργικόν συμβούλιον θά εξετάση, έπΐσης την ανάγκην σχηματισμοθ ύπουργεΐου 'Εθνι κης Αμύνης. Τόζήτημα τουτο εδημιουργήθη μετά την παραί¬ τησιν τοϋ Κοϋπερ καί τόν θά νατον τοϋ Στάνλεϋ. —.Αί έφημερίδες τοθ Λονδί νού έξετάζουσαι σήμερον την εϋρωπαίκήν κατάστασιν φρο νούν δτι δέν πρόκειται αυτή νά χειροτερεύση. Ώς άπόδει ξιν τούτου παρουσιάζουν την σημερινήν αναχώρησιν τού κ. Χέντερσον έκ ΒερολΙνου ιιετα βαΐνοντος είς Λονδίνον δπου θά χρησιμοποιήση την δοθεΐ σαν είς αυτόν άδειαν τριών έβδομάδων. Αί ΐδιαι αγγλικαί έφημερίδες προβλέπουν επέμβασιν των 4 δυνάμεων τοΰ Μονάχου διά την κατάπαυσιν τού σινοϊαπω νικοϋ πολέμου. ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 18 Όκτω βρίου (ίδ. ύπηρεσία).—Είς άνα κοινώσεις τού πρός τόν τύπον ό πρωθυπουργός κ. Ίμρέντι εβεβαίωσεν δτι ή ούγγρικη κυ βέρνησις είνε άποφασισμένη νά παραμείνη, πιστή είς τόν άξονα Βερολίνου—Ρώμης άν τιτασσομένη εναντίον πάσης αποπείρας χαλαρώσεως των δεσμών της μετ" αύτοΰ. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 18 Ό«τωβρί ου (ίδ. ύπηρεσία).— Έφθασε χθές ενταύθα ή "τσεχική άπο στολή έκ των τεσσάρων ύ πουργών τής κυβερνήσεως τής Πράγας, ήόποία πρόκειται νά συζητήση τα έκκρεμή εισέτι ζητήμαια μετσξύ τοΰ νέου τσεχικοϋ κράτους καί τής Γερ — Ό ύπουργός τής Έθνι- κής Οίκονομΐας τοθ Ράϊχ κ. Φούγκ επέστρεψε χθές έκ.τοϋ άνά τα Βαλκάνια ταξιδίου τού δηλώσας δτι ένδείκνυται ή παραχώρησις μεγαλυτέρου^ πιστώσεων άπό μέρους τής Γερμανίας είς την Βούλγαρι αν καί την Τουρκίαν αί ό -οΐαι άλλωστε συνεργάζονται στενώς μεταξύ των. ΘΑ ΣΥΝΕΛΘΗ ΠΑΛΙΝ ΤΟ ΜΕΓΑ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΝ ΡΩΜΗ 18 Όκτωβρίου ((δ. .ύ¬ πηρεσία).—Άπόψε θά συνέλ θη τό μέγα φασιστικόν συμ βούλιον υπό τήν_ προεδρίαν τού Ντοϋτσε είς τό Παλάτσο —Βενέτσια. ΡΩΜΗ 18 Όκτωβρίου (ίδ. ύπηρεσία).—Οί διπλωτικοΐ κύ κλοι τής Ρώμης φρονούν δτι είνε δυνατόν νά έπαναλη φθοϋν σί ,διαπραγματεύσεις μεταξύ Βουδσπέστης καί Πρά γας καί ν' απολήξουν είς έ"να εύτυχές άποτέλεσμα παραχω ρουμένων είς την Ούγγσρία συμφώνως μέ την συνθήκη τοϋ Μονάχου των μειονοτή των των Μαγυάρων. Οί ϊδιοι διπλωματικοΐ κύκλοι βεβαιούν δτι διευθετουμένου τοΟ ζητή ματος των ούγγρικών μειονο τήτων ή Ιταλία θά ταχθή πά ρά τό πλευρόν τής Τσεχοσλο βσκίας. ΖίΙΗΡΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18. Όκτωβρίου (ίδ. πηρεσία).— Ή έπιδεινωθεΐσα κατάστασις τοΰ Κεμάλ Άτα- τούρκ προκαλεΐ ζωηράς άνη συχίας είς τούς τουρκικούς πολιτικοΰς κύκλους καί βαθεΐ αν θλίψιν είς τόν τουρκικόν λαόν. Ανακοίνωσις πρός τόνΚρητικόνλαόν τοϋ κ. Γενικοϋ Διοικητοΰ Κρήτης. ΧΑΝΙΑ 18 Όκτω6ρίοω(τηλ)κώς) —'Ο' κ. Γενικώς Διοικητής Κρή της εξέδωκε την κάτωθι ανακοί¬ νωσιν: «Πρός τόν Κρητικόν λαόν, Νο¬ μάρχας καί λους. δημοσίους υπαλλή- Πρίν άναλάβω τα καθήκοντα μαχισμόν δέν Ιχε: χειραφετηθή εισετι. Τέλος άπεδέχθην τα νέα μου καθήκοντα μέ άχαμπτον την α¬ πόφασιν, νά εφαρμόση) δικαίαν, χρηστήν καί άμερόληπτον διοίκη σιν, άνταξίως πρός τό στρατιωτι¬ κόν μου παρελθόν καί τα; άπα- τοθ ΓενικοΓι ΔιοικητοΟ Κρήτης ι ρεγκλίτους μου αρχάς καί συμ- ΠΡΟΕΚΥΨΑΝ ΝΕΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ ΠΟΛΩΝΙΑΣ ΚΛΙ ΑΙΒΟΥΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 18 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).—Αγγέλλεται πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορείον ότι προέ- κυψαν νέαι διαφοραί μεταξύ τής Πο· λωνίας καί Λιθουανίας καί ότι άπειλεί- ται έντασις των σχέσεων των δύο χω- ρών. Η ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΑΝΑΜΕΝΕΙ ~ ΝΕΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 18 "Οκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Βουδαπέσΐης ότι αναμένονται έκεί νέ¬ αι προτάσεις τής κυβερνήσεως τής Πράγας πρός ρύθμισιν τού ούγγρο» τσεχικού προβλήματος. ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΔΟΥΣ ΤΩΝ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Όκτωβρίου (ίδ. ύηηρεσία).— Τηλεγραφοθν έκ Χάϊφας ότι τα έπεισόδια έπολλαπλασιάσθησαν «ίς Ίιρουσαλήμ. Εις τάς όδοϋς τής βερνήσεως, είς έθναποστόλους, θά πόλεως συνάπτονται μαχαι μεταξύ των αίσθάνομαι υποχρέωσιν μου νά στρέψω τόν νοΰν μου πρός την πλειάδα των ήρώων καί των έθνι μαρτύρων ιί'τινες Ινδόξως Ιπεσα' ή Ιμίχθησαν διά τό μεγαλεϊο' τής Ελλάδος ή ειργάσθησαν διά την ένότητα τοθ Ιθνους καί άπο τίων τόν όφειλόμενον φόρον εύ γνωμοσύνης καί θαυμασμοΰ νά κλίνω εύλαβές τό γόνυ πρός τάς ίεράς σκιάς των. Έχω σαφή έπίγνωσιν τοΰ 6ά ρους τής άποστολής μου ή'ν έπωμί σθην εύδοκία τής Α. Μ. τοΰ Βααι λεως χαί διαταγη τοΰ έθνικοΰ κυ δερνήτου, έν τοσούτω άπεδέχθην τουτο κατά καθήκον καί χάριν τής Κρήτης καί βασιζόμενος είς τούς κάτωθι λόγους: Πρώτον. Πέποι9α 2τι ή Κρήτη ήτις πατροπαράδοτον είνε έμπνευ σμένη μέ τάς αρχάς τής 4ης Αύ- γούστου, διαφωτιζομένη καταλλή¬ λως θά πρωτοστατήση είς την ε¬ θνικήν αναδημιουργίαν τής 'Εθνι■ κης κυβερνήσεως χάρίν τοΰ έ"θνους. καί ειδικώτερον χάριν αυτής ταύ της τής Κρήτης. Δεύτερον. Γνωρίζω δτι διά την κυβέρνησιν ή ήρωϊκή μεγαλόνη σος υπήρξε τό - αντικείμενον δι αρκοΰς μερίμνης καί σταθεράς συμπαθείας ώς θά ήκούσατε πέρυ σιν άπό στόματος τοθΆρχηγοΰ αύ τής καί ώ; απεδείχθη έμπραγμά- τως. Τρίτον. "Εχω προσωπικήν άντ? λήψιν πόσον κρητική λαψ σθήματος τοϋ σεβασμοΰ τοθ κυρι· άρχου κράτους καί δτι ή δπακοή, ή νομιμοφροσύνη καί ή έμπιστοσύ νη των Κρητών πρός τό κράτος είνε έγνωσμέναι άρεταί τού καί άδιαμφισβήτητος πίστις τού. Τέταρτον, υπολογίζω επί την αμέριστον συνδρομήν των συνερ γατών μου κ.κ.Νομαρχών καί των «πανταχοΰ τής Κρήτης δημοσίων υπαλλήλων, καθόσον πιστεύω 8τι ούτοι μεταβαλλόμενοι ώς έμπρέπη είς υπαλλήλους τής Έθνικής κυ- έκτιμάται παρά τώ ή παγίωσις τοΰ αί- δώαωσι τό παράδειγμα τής συναι Άράβων *αί τής άστυνομίας. Αίματη-Ισθήσεως τοθ καθήκοντος καί πνο ραί ουγκρούσεις έξακολουθούν νά αγ-[ήν διά την πρός τόν τρίτονέλλη γέλλωνται καί άπό πολλάς χ άλλας πό- νικόν πολιτισμόν άλματώδη κίνχ, *-.. -*- .»--------/..... ------... ._ ' σιν τής ελαχίστης μερίδος έκείνης ήτις δεσμευμίντ; είς τόν κομ λεις τής Ηαλαιστίνης. Ύπάρχουν κα,τέρωθεν πολλά θύματα. ε- φώνως πρός τάς κατευθύνσεις τής Κυβερνήσεως καί τάς διατά ξεις των νόμων. Οί νόμοι θά έ- φαρμόζωνται άδιακρίτως έξ Γσου πρός πάντα, διότι ούτοι έκπροσω ποθν την θέλησιν ολοκλήρου τοΰ Ιθνικοΰ συνόλου ήνωμένου . άδια- σπάστως έν τή όρθή άντιλήψει τοΰ καθήκοντος καί τής νομιμο- φροσύνης διά την απονομήν τοΰ έκ των νόμων άπορρεόντων δικαι- μάτων έκάστφ. Καθιστώ γνωστόν ότι έπαγρυπνώ καί θά έξαντλω δλον τό ενδιαφέρον μου καί ά'- πασάν την επιρροήν μου μέ την προϋπόθεσιν δτι ό αίτών δικαίω· ματα δέον νά έκπληροΐ τάς δπο- χρεώσεις τού. Είνε άναμφιοβήτη- τον δτι τ* διχαιώματα διεκδικεΐ μόνον ό έκπληρων τα καθήκοντα τού. Επικαλούμενος την συνδρομήν πάντων χάριν τής Κρήτης καί χάριν τοΰ άποτείνω γενικοΰ θερμόν συμφέροντος χαιρετισμόν πρός τόν Κρητικόν χϊαόν, πρός τούς κ. κ. Νομάρχας καί άπαν¬ τας τούς ύπαλλήλους καί άνα- φωνώ μεθ' υμών: Ζήτω τό Έ· θνος, Ζήτω ό Βασιλεύς, Ζήτω δ Έθνικός Κυβερνήτης Ιωάννης Μεταξάς, Ζήτω ή Κρήτη. Έν Χανίοις 17)10)38. .Ό Γεν. Δ)τής Κρήτης. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΕΛΟΝΟΣΙΑΣ Πρός τούς προέδρου; των Κοι νοτήτων των Ιλονοσιοπλήκτων περιφέρειαν τοθ νομοΰ απεστά¬ λησαν υπό τοΰ 'Υγειονομικοΰ Κέν τρου Ηρακλείου ίκαναί ποσότη τες κινίνης πρός τούς απόρους. διανομήν εις Η ΜΕΣΗ ΑΞΙΑ ΤΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ Συμφώνως πρός τόν κώδικα τής φορολογίας τού οίνου ωρίσθη είς δραχ. 4 κατ*< σταθμικήν ο¬ κάν έν τώ νομψ ^Ηρακλείου ή άξία^ τής μέσης τιιίής χονδρικώς πωλήσεως τοΰ οίνου ή γλεύκους έφετεινής εσοδείας. Εις τόν νο μόν Χανίων ωρίσθη είς δραχ. 4.50 καί είς δραχ. 2 έν τώ νο μώ Ρεθύμνης. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ Τό Ανώτατον Δικαστικόν Συμβούλιον απεφάσισε τάς κά τωθι δικαστικάς μεταβολάς έν Κρήτη. Όπρόεδρος Πρωτοδικον Χά νίων μετατίθετσι είς Χίον άν τί τοθ όμοιοβάθμου τού κ.Λέκ κα, μετατιθεμένου είς Χανιά. Οί πρωτοδίκαι κ. κ. Θεοφ. Τσί κας'Ηρακλείου κσίΦαρμακίδης Ρεθύμνου μετατΐθενται έναλ- λάξ. Οί δέ πρωτοδίκαι κ. κ. Βροντάκης Χανίων είς Σϋρον καί Κορκάρης Χανίων είς την κενήν θέσιν τού πρωτοδίκου ΧΙου. Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΟ,Ι,ΙΑ ΚΡΗΤΗΣ α πληροφορούμεθα, ή έλ· ληνική έταιρεία έναερίων συγκοι νωνιών δέν πρόκειται ν' αρχίση την άεροπορικήν συγκοινωνίαν με τα τής Κρήτης λίαν συντόμως, διότι εκρίθη ώς γνωστόν ά ναγκαΐον δπω; έκτελεσθϋΰν άκό μη διαφοράς Ιργα παγιώσεως τοΰ έδάφους είς τό αεροδρόμιον τοΰ Ηρακλείου, τα όποία θά δίαρκέσουν καθ" δλον τόν χειμώ- να. ^ Ή συγκοινωνία μετά τής Κρήτης ^ θά αρχίση οριστικώς την Ιην Απριλίου τού έρχομένου έτους. ΑΙ ΔίΚΑΣΤΙΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΑΝΑΣΧΗΜΑ ΤΙΖΕΤΑΙ Η ΓΛΛΛΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΙΔΙΚΟΝ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥΣ ΑΘΗΝΑΙ 18 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφήμα¬ τα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι άνασχη- ματίςεται ή γαλλική κυβέρνησις. Ό άνασχηματισμός κυρίως θά γίνη λόγω των δημιουργουμένων άναγκών διά την συνέχισιν καί έπίτασιν των έ¬ ξοπλισμών τής χώρας. Πρός τούτο θά ιορυθή καί ειδικόν υπουργείον έξο- πλισμών πρός ενίσχυσιν τής έθνικής αμύνης. "Ολαι αί πολεμικαι έλλείψεις προβλέπεται ότι θά συμπληρωθαΰν διά σειράς σμού. μετρων, τεχνικών καί έφοδια- ΑΝΕΧΑΙΤΙΣΒΗ Η ΠΡΟΕΑΑΣΙΣ ΤΩΝ ΙΑΠΟΝΩΠΙΣ ΚΙΝΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 18 "Οκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Έκ τής "Απω Ά νατολής αγγέλλεται ότι ή προέλασις των Ίαπώνων είς την νότιον Κίναν κατ ωρθώθη νά άναχαιτισθή υπό των Κί νέζων. ΟΙ ΙΑΠΟΝΕΣ ΚΑΤΕΥΒΥΝΟΝΤΜ _!ΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΙΠΟΥ ΧΑΝΚΟΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 18 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).—Κατάτά έκ Σαγκά ής τηλεγραφήματα αντιθέτως πρός την Ία· την αναστολήν των επιχειρήσεων των πώνων είς την νότιον Κίναν, είς κεντρικήν ό ίαπωνικός στρατός προ¬ χώρει πρός τό Χανκόου παρά την αντίστασιν των Κινέΐων. Ο ΔΟΚΤΩΡ ΠΡΑ ΙΣ ΟΑ ΛΙΙΛΕΧ1 ΤΟΗ ΤΕΡ.Σ ΠΡΟΕΔΡΟΗ ΜΠίΝΕΣ ΑΘΗΝΑΙ 18 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Πράγας ότι ό δόκτωρ Πράϊς φέρεται πιθανός διάδοχος τού τέως προέδρου τής Τσεχοσ',οβακικής Δημοκρατίας κ. ΛΙπένες. ΤΗΑΕΓΡΑΦΗΜΑ ΤΟΥ ΝΤΟΥΤΣΕ ΠΡΟΣ ΤΟΗ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ ΦΡΑΝΚΟ ΑΘΗΝΑΙ 18 Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας). — Έιϊ' εύκαιρία τής άποχωρήσεως έκ τής Ίσπανίας των Ίταλών έθελοντών, ό πρωθυποοργός κ. Μουσολίνι αγγέλλεται ;έκ Ρώμης ότι απηύθυνε τηλεγράφημα πρός τόν στρα¬ τηγόν Φράνκο. Ό Ντοΰτσε διαβεβαι¬ οί τόν «Ι»ράνκο ότι ή Ιταλία Θά εξα¬ κολουθήση παραμένουσα παρά τό πλευ- Σήμερον αναχωρεί είς Νεάπο λιν πρός επιθεώρησιν των δικα στικών υπηρεσιών τού νομοθ Λα σηθίου ό Άρεοπαγίτης κ. Σ. Δημητριάδης. ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΙΤΑΣ Τό υπουργείον τής Έθνικής Οί- κονομίας δι' Ιγγράφου τού πρός τα Έμπορικά καίΒιομηχανικά Έ πιμελητήρια γνωρίζει μετά σύμφω νόν γνώμην τοΰ νομικοΰ συμβου¬ λαί» αύτοΰ, ότι οί μεσϊται άστικών ροντου. ΤΙ ΣΥΝΙΣΤΑ ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟ Ο ΙΤΑΛΟΣ_ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΑΘΗΝΑΙ 18 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοΰν έκ Ρώμης ότι πρός τόν Φράνκο άπηύθυ νέ χαιρετισμόν καί ό βασιλεύς τής "Ι¬ ταλίας Βίκτωρ "Εμμανουήλ. Ό Ίτα λός Βασιλεύς τονίζει είς τόν Φράν¬ κο την ανάγκην καταπαύσεως τού έμ φυλίου πολέμου έν Ισπανία. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 18 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).—Έκ Αονδίνου αγ γέλλεται ότι οίπολιτικοί κύκλοιτονίζουν την σημασίαν τοΰ σημερινοΰ άγγλικού ύπουργικοΰ συμβουλίου. εις τα Έμπορικά καί Βιομηχανι- κά Έπιμελητήρια. ΕΒΕΑΤΙΟΘΗ Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ιΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΘΗΝΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 18 Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτού μας). —Ανεκοινώθη σή¬ μερον ότι βελτιοΰται σταθερώς ή ύγεία τού μακαριώτατου "Αθηνών κ. Χρυ- σοστόμου.