96429

Αριθμός τεύχους

4994

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

20/10/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Λ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησια λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησια οολ. 15
  έξάμηνικ > 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΠΕΜΠΤΗ
  20
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΙ-ΙΑ ΤΥΙΙΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟ1 ΜΙΝΒΓΛΥΙ'θν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΗ1ΙΗ1 ■ ε. ΓΟ5. 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 49Ή
  ΥΠΕΥΒΥΝΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. μ. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  1 ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΛΥΣΙΣ
  ΤΟΥ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΟΡΟΒΑΗΜΑΤΟΣ
  Ή ύγιεινή, άνετος καί πο-
  λιτισμένη στέγασις τοϋελλη-
  νιχοΰ λκοΰ, αποτελεί αναμ¬
  φισβητήτως Ινα άπό τα σοβα
  ρώτερα κοινωνικά προβλή-
  ΐα ματα τής χώρας μας. Οί ό-
  ψ ροι στεγάσεως των πτωχοτέ-
  ρων τάξεων, των έργατών
  καίτων άγροτών, υπήρξαν
  «νέκαθεν άθλιοι.Έτσι ένεφα
  νίσθη υπό την όξυτέραν τού
  μορφήν τό στεγαστικόν ζήτη
  μα. Καί, παρά τάς καταβλη¬
  θείσας έκτοτε προσπαθείας,έν
  τούτοις δέ'ν" έπετυγχάνετο
  ή λύσις τού. Ένας όλόκλη-
  ρβς κόσμος προσφύγων παρέ¬
  μενεν είς τρώγλας, είς άπο-
  δηκας,είς πρόχειρα παραπήγ-
  ματα, πού άνετρέποντο μ έ
  την πρώτην βρμητικήν πνο-
  ήν άνέμου καί πλημμυρί-
  ζουν μόλις πέσουν αί συνή¬
  θεις βροχαί. Καί πλήθη γη-
  γενών, έμενον έπίσης είς
  τρώγλας, είς άνήλια, ύγρά
  σκοτεινά ύπόγεια, είς οίκή-
  ματα χωρίς παράθυρα πολλά
  κις, χωρίς τούς στοιχειωδε-
  στέρους ορους ύγιεινής καί
  άνέσεως. —έν πρόκειται
  περί ύπερβολών. Πρόκει¬
  ται περί θλιβεράς μέν, άλλ'
  άληθοΰς πραγματικότητος.
  Είς τάς Αθήνας ; μόνον, ώς
  διεπίστωσεν ερευνα ένεργη-
  θεΐσα κατόπιν έντολης τής
  κυβερνήσεως υπό των αστυ¬
  νομικον καΐ ύγειονομικών ύ
  πηρεσιών, άνω των 40—50
  χιλ.άνθρώπων έστεγάζοντο ά
  Βλιέβτατ*. Καί άνάλογος «ΐβ
  ή κατάστασις καί εί; τάς
  επαρχίας. Διότι ή κληρο-
  νομία τοΰ κακοΰ παρελ-
  θόντος είνε γενική δι' ο¬
  λόκληρον την χώραν, τόσον
  διά τάς πόλεις όσον καί διά
  τα χωρία. Χωρίς ομως ύγιει-
  νήν στέγην, δέν ειμπορεί νά
  εξασφαλισθή είς την χώραν
  ύγεία. Δέν ειμπορεί νά δη¬
  μιουργηθή πραγματικάς πο-
  λιτισμός. Την αλήθειαν αυ¬
  τήν, διέγνωοεν ή σημερινή
  κυβέρνησις. Καί οχι μόνον
  την ώμολόγησεν άλλά καί
  την ήρεύνησε άπόν πάσης
  πλευράς. Καί απεφάσισε νά
  εργασθή διά την λύσιν τβΰ
  στεγαστικοϋ πρββλήματβς.
  "Ηδη μάλιστα εχει έπιτύχει
  «ρκετά. Ανήγειρε νέους συ-
  νοικισμούς είς τάς επαρχίας
  καί μεγάλας πολυκατοικίας
  είς την πρωτεύουσαν. Καί έ-
  οτέγασε κατά τρόπον ανθρώ¬
  πινον χιλιάδας οίκογενειών.
  Κκί συνεχίζει την προσπάθει¬
  αν της. ,
  Άλλά τό στεγαστικόν δεν
  είναι είπομεν μικρόν ζήτη
  μ·. Είνε Ινα τεράστιον πρό
  βλημα, τού όποίου ή λύσις
  δέν πρέπει ν' άφεθή είς το
  κράτος μόνον. Διότι τό κρά-
  τος δέν ειμπορεί, άλλά καί
  δέν είνε ορθόν βεβαία, νά
  κκτασκευάση οικίας δι' ©λους
  τούς άστέγους ή τούς κακώς
  οτεγαζομένους. Τό κράτος
  ειμπορεί καί πρέπει νά φρον
  τίση διά τούς εντελώς από¬
  ρους καί τούς ανικάνους
  πρός εργασίαν καί τούς άπρο-
  ατατεύτους. Διά τούς «λλους
  ομως, πρέπει νά ευρεθή αλ-
  λη λύσις. Καί έπ' αυτού, η
  πεϊρα και τό παράδειγμα
  των άλλων προηγμένων κροί
  των, θά είμποροϋσαν ασφα¬
  λώς νά μάς παράσχουν ώφέ-
  λιμα διδάγματα καί νά μάς
  δείξουν τόν δρόμον πού πρέ
  πει ν' ακολουθήσωμεν. Άλ
  λοΰ, εφρόντισαν οί Δήμοι, έ
  νιοχυόμενοι καί άπό τό κρά
  τος καί άνήγειραν πολυκα
  τοικίας εργατικάς, τάς οποί
  *ς παρεχώρησαν είτε έπ' έ-
  νοικίω, είτε επί έξαγορά
  διά μικρών πολυετών, τοκο-
  χρεωλυτικών δόσεων. Είς
  άλλας χώρας Ιπίοης ανέλα¬
  βον αί Τράπεζαι πού άσκοΰν
  την άγροτικήν πίστιν τό έρ¬
  γον της κατασκευάς άγροη
  κων κατοικιών, δι1 είδικοΰ
  οΐκοδομικοΰ όργανισμοΰ, ή
  διά χρηματοδοτήσεως των ά
  γροτών μέ μακροπρόθεσμα
  μικροΓβκα δάνεια. Άλλοΰ
  πάλιν ύπάρχουν είδικοί προ
  νομιοΰχοι οίκοδομικοί όργα
  νισμοί πού φροντίζουν καί
  άνεγείρουν πολυκατοικίας
  τάς οποίας παραχωροϋν είς
  τάς λαϊκάς—έργαζομένας τα
  ξεις είςχαμηλάς τιμάς, άφοϋ
  καί τα ύλικά πού χρησιμο
  ποιοΰνται διά την κατασκευ¬
  ήν των οΐκιών δέν φορολο-
  γοϋνται διόλου. Μέ αύτά τα
  συστήματα, μέ αύτούς τούς
  τρόπους ελύθη τό στεγαστι
  κόν πρέβλημα καί είς την
  Γαλλίαν καί είς την Γερμα
  νίαν καί είς την φημιζομέ-
  νην άλλοτε διά τάς λαϊκάς
  καί εργατικάς πολυκατοικί
  άς της Βιέννην. Καί αύτά
  τα συοτήματα πρέπει νά με
  λετηΒίΰν καί έδώ. Τό κρά
  τος κάμνει ο,τι είναι δονα
  τόν, πάν δ,τι τού έπιτρέπουν
  αί δυνάμεις τού. Καί θά έν
  τείνη ασφαλώς ετι περισσό
  τερον είς τό μέλλον τάς προσ
  παθείας τού. Άλλά δέν πρέ
  πει είπομεν νά τα περιμένω
  μέν όλα άπό τό κράτος. Τό
  στεγαστικόν πρόβλημα επι
  βάλλεται ν' άπασχολήση βο
  βαρώς καί τούς δήμους καί
  τάς κοινότητας καί τάς δια
  φόρο»$ έπιχειρήβεις καί
  τούς συνεταιρισμούς. Διότι
  μόνον μέ μίαν μεγάλην, με
  λετημένην, καλώς ώργανωμέ
  νην καί συντονισμένην προσ
  πάθειαν ειμπορεί νά λυθή
  κατά τρόπον ικανοποιητικόν
  καί οριστικόν.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Η ΣΗΜΑΣΙΑ
  ΤΟΥ ΟΝΕΙΡΟΥ
  Ή Μάρθα "Εγκερθ παρουσιά-
  ζεται άπόψε είς τούς «Μποέμ».
  Τα γεγονός 8μως είνε άλλο: "Οτι
  οί «Μποέμ» ξαναπαρουσιάζονται.
  Ο κινηματογράφος δέν λησμονεί
  τάς άδυναμίας τοΰ 20ου". αιώνος
  πρός τόν 18ον ή τόν Πον.ΜπορεΙ
  νά χορεύωμε έκατό φορές «Αάιιες»
  —τόν νέο χορό πού σερβίρει ή μό
  δα τής πίστας, φερμένο κατ' εύ
  θείαν άπό την Ηολυνησία. Μετά
  χον φρενήρη έξωτισμό θά ζητήσω
  μέν ώς είδος ξεκούρασμα την σο·
  φ£τα τοθ Καρτιέ Λατέν, δπου μέ
  τή γλυκειά ύπόχρουσι τής μου-
  σικής των «Μποέμ» θά θυμηθοθ-
  με λησμονημένους στίχους:
  Ροδόλφε, τής Μιμής σου
  ή στερνή μερά, έ"φτασε·
  τής νύχτας διωχνει
  τ' άγρια κάλλη,
  καί φωτόλουστη
  τώρα ξεπροβάλλει
  τή συμφορά σου
  νά φωτίστ) ώς πέρα.
  Ό Μυρζέ άν μποροθσε νά ξανα
  γράφη την ύπόθεσι των «Μποέμ»
  θά την ξανάγραφε. Οί φόρμες της
  είνε άκόμη μέαα στήν ψυχή τοΰ
  κόσμου. Πόσος μποεμισμός στήν
  έποχή μας! Άρκεί νά πάρετε μιά
  ματιά τα κέντρα καί τα άπόκεν-
  τρα (κυρίως των μεγαλουπόλεων)
  γιά νά συναντήσετε τόν άνθρωπο
  πού θέλει νά ζήση χωρίς νά μπο
  ρή. Άποτυχημένοι καλλιτέχνες,
  καραβοτσακισμένοι βιοπαλαιστές,
  φτωχοί φιλάνθρωποι—π&ΰ ηυραν
  τέ διάβολό τού; στό τέλος άπό τό
  ϊδιο τό δν πού περιέθαλψαν καί
  Ινίσχυσαν—άπατημένες γυναΐκες,
  ιδού τό περιεχόμενον τής ζωής.
  ΜπορεΙ σέ μακρυνά καφενεδάκια
  νά παρουσιασθή" καί αύτό τό εϊ-
  δωλον τής περίφημης σοφίταί: ή
  Μίμη Πενσόν, π&ΰ μέ τό γέλιο
  καί τή θυμοσοφία της άποκαθι-
  στά τίς ψ"Χ'χές τρικυμίες καί
  γεμίζει μέ καλωσύνη τίς τραγι-
  χεί άντιθέσεις.
  θίλω νά πώ 5τι κακώς οί μον-
  χ«ρνοι άντιλαμβάνονται σήμερον
  την πρόοδον. Νομίζετε δτι ή ζωή
  άπέβαλεν δλως διόλου χον λυρικό
  της χαρακτήρα, Ή σκληρή 6ιο
  πάλη διά την οποίαν—άντικειμε·
  νικός παρατηρητής—θά Ιτριβε τα
  χέρια τού ό φοβερός έκεΐνος μαρ-
  χήσιος Σάδ, γλυκαίνεται καί έ
  ξευγενίζεται άπό την παληά με
  λωδία καί τόν π*ληό ρυθμό...Ό
  Ούάιλδ γράφει δτι στά χρόνια
  μας παρήκμασεν ή καλλιτεχνική
  ψευδολογία καΐ αύτό είνε έκεϊνο
  πού καθιστά τή δυστυχία των με
  γαλύτερη. Καΐ δέν εχει άδιχο.
  Μιά μιχρή φανταδίωσις άρχεϊ νά
  κάμη υποφερτότερη χαί τή φρι-
  κτότερη ζωή. θά πήτε δτι τό
  δνειρο διαλύει τραγικά ή πραγμα
  τικότης. Άλλά τί νά γίνη; Άρ·
  κεΐ δτι καΐ ή διάλυσις αυτή κρύ-
  βει μέσα της τή ρωμαντική ώ·
  μορφιά γιά νά ένθαρρύνη συγχρό
  νως καί νά παρτίγορή.
  Κάτι ξέρουν άπό τίς μιχρολε-
  πτομέρειες αύτές οί σεναρίστες καί
  οί ρεζισέρ. ΆποτεΕνονται πολύ
  είς τό λυρικόν θέατρον. Ακριβώς
  γιά νά ΐονώσουν τίς ώραΐες άντι-
  λήψεις καί νά δημιουργήσουν
  μποριΐ νά πή κανείς ρεθμα πρός
  την έκλέπτυνσι τής ψυχής. Τα δα
  κρυα καί τα άνθη τα όποΐα έ
  πλημμύρισαν τελευταίως καί αύτά
  τα κοινοβούλια, προκειμένου νά
  έξαρθή ή διατήρησις τής είρή
  νης, νομίζετε δτι δέν έσχετίζοντο
  μέ την θυσίαν αυτής τής ρωμαν
  τιχής διαθέσεως; 'Υπάρχει ελπίς
  χάρις είς αυτήν νά περιορισθή
  είς τό μέλλον καί αύτό καθ" αύ
  τό τό κατακτητικόν κΐνητρο^ τοΰ
  κτηνώδους ένσχίκτου. Καί νά άνα
  τείλουν—δέν είνε ύπερβολή—κα
  λύτεραί ημέραι διά την 'άνθρωπό
  τητα.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  ΤέχνηκαΙ ζωή
  ΤΗΣ Ε
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ
  Μόδα καί άρχιτεκτονική
  Μιά άπό τίς τόσες ώραΐες
  φροντΐδες καί προσπάθειες πού
  ανέλαβε τό ύφυπουργεΐον Τύ
  που καί ΤουρισμοΟ, είνε κσί
  ήδημιουργία έλληνικής μόδας.
  Καί είνε προσπαθεία γνησίως
  έθνική. Σέ μιά χώρα πού έδω
  κε τό μέτρο τοϋ ώραίου, τής
  άρμονίας καί τής χάριτος είς
  δλον τόν κόσμο, στή χώρα
  τοΰ απαραμίλλου κάλλους,
  είνε άδικαιολόγητο δσο καί
  άκατανόητσ νά γίνεται είσα-
  γωγή μόδοτς άπ" έξω. Ή έλ-
  ληνική μόδα είμπορεΐ καί πρέ
  πει ν' άναζητδ τάς έμπνεύσεις
  της στά τιρότυπα τοθ έλληνι-
  κοθ κλασσικισμοθ καί τής λαϊ
  κης τέχνης. 'Εκεΐ μπορεΐ νά
  βρή τή γραμμή τής χάριτος
  καί ιής γοητεΐας.
  Αύτό απεδείχθη άλλωστε
  κατά την προχθεσινήν έπΐδει
  ξιν έλληνικής μόδας είς τό
  ξενοδοχείον τής «Μεγάλης
  Βρεττανίας» των Αθηνών.
  Ή έλληνική μόδα, άν δέν
  Εχει τό ξΐπασμα τής παρισι-
  νής, εχει δμως τή γραμμή
  τής λεπτότητος' μία γοσμμή
  λιτή ϊσως άλλά χαριτωμένη.
  Οί χιτώνες λοιπόν των άρ-
  χαίων άγαλμάτων, οί ύπέρκομ
  ψες τουαλέττες των τοιχο-
  γραφιών τής Κνωσού καί
  των άλλων μινωϊκών πόλεων
  καί οί έθνικές φορεσιές, άς
  χρησιμεύσουν ώς πρότυπα άλ¬
  λά καί ώς πηγή εμπνεύσεως
  γιά τή σύγχρονη καί τή μελ
  λοντική μόδα.
  Άλλά ή άναληφθεΐσα προ
  σπάθεια δέν πρέπει νά περιο
  ρσθπ είς δτι άφορα τή μόδα
  μονάχα. Ή προσπαθεία θά
  πρέπει νά έπεκταθή. Καί ν'
  άγκαλιάση κάθε τι πού
  σχετίζεται μέ την έθνική τέ·
  χνη, σ' δλες της τίς έκδηλώ
  σεις. Είναι άνάγκη νά γίντι
  αύτό γιά πολλούς δσο καΐ
  σοβαρούς λόγους.
  Ή μίμησι, ή άντιγραφή, ή
  άνεξέλεγκτη πολιτογράφησι
  τοθ κάθε τι πού μδς φέρνει ό
  ανεμος τοΰ μοντερνισμοΰ καΐ
  ή άρρώστεια τοϋ σνομπισμοΰ,
  είναι καιρός νά σταματήσουν.
  Πρέπει νά τεθή τέρμα στόν
  πιθηκισμό, γιά ν' αρχίση, ή
  ανθρωπίνη δημιουργία. Ν'
  αρχίση δηλαδή ή δημιουργία
  δικοϋ μας πολιτισμοϋ, δικής
  μας τέχνης, πού νά πηγάζη
  άπ' τόν τόπο μας, άπό τό κλΐ
  μά μας, άπό τίς ίδιαίτερες
  συνθήκες, άπό την δική μας
  ψυχολογία καί νά προσαρμό
  ζεται σ' αύτά. Γιατί, αύτό θά
  πή άληθινή τέχνη.
  Καί πρέπει, δτι άρχίζει νά
  γίνεται μέ τή μόδσ, νά γίνη
  καί μέ την άρχιτεκτονική καί
  μέ την κεραμουργία καί μέ
  την έπιπλοποιΐα καί μέ την
  Οφαντική, μέ 6λα γενικώς. Κι'
  αύτό, δχι άπό στενόν έθνικι-
  σμό. Άλλά άπό άνάγκη, άπό
  συμφέρο. Καί άπά λόγους
  πραγματικής εξυπηρετήσεως
  καί προαγωγής τής τέχνης. Κυ
  ρίωςγιά την άρχιτεκτονική,είνε
  άνάγκη νά γίνη αύτό καΐ μά·
  λιστα άμέσως. Αύτοι οί άμορ
  φοι ογκοι τοθ Βορρά, αύτά
  τα οίκοδομικά τέρατα, δέν ε
  χούν θέσι κάτω άπό τόν γα-
  λάζιον ούρανό καΐ πλάϊ στά
  γελασίά άκρογιάλιά μας. Ά-
  ποτελοθν πρόκλησι καί άσχη·
  μία καί φριχτήν παραφωνία.
  Τό μπετόν βεβαία αποτελεί
  εύλογία τής ανθρωπίνης επι
  νοήσεως. Άλλά &έν θά είπη
  δτι έπειδή ύπάρχει μπετόν πρέ
  πει νά γίνεται κάθε εϊδους
  άσχημία καί νά ύψώνωνται
  οίκοδομικά' τερατουργήματα
  ώς τόν ούρανό. Τό μπετόν
  μπορεΐ κάλλισχα νά τεθή
  στήν ύπηρεσία μιάς πραγμα
  τικά γνήσιας έλληνικής άρχι
  τεκτονικής. Κι' αυτή ή άρχι
  τεκτονική έπίσης μπορεΐ ν' ά
  ναζητήσΓ| τα στοιχεΐα τής
  δημιουργικής εμπνεύσεως της
  είς τα άριστουργήματα τής άρ
  χαιότητος, είς την λαϊκή τέ
  χνη, είς τό σπίτι τοθ χωρι
  οθ καί ιδίως των νησιών μας.
  Μπορεΐ νά πάρη άπ' έκεΐ
  τα βασικά στοιχεΐα καί προ-
  σαρμόζοντάς τα στΐς οημερι·
  νές αίσθητικές άντιλήψεις καί
  τίς άνάγκες τής ζωής, νά δη¬
  μιουργήση τοΰ£ νέους τύπους,
  τίς νέες μορφές. Γιατί πρέπει
  νάλθουν βεβαία στό φώς νέ¬
  ες δημιουργίες. "Οχι δουλική
  μίμησι καί στεΐρα άντιγραφή.
  Άλλά δημιουργική σύνθεσι.
  "Ετσι θά δημιουργηθή ή νέα
  τέχνη, ποΰ θά είναι ίκανή νά
  ύπηρετήση τίς σύγχρονες ά¬
  νάγκες καί νά ίκανοποιήση
  ταύτόχρονα τίς αίσθητικές α¬
  ξιώσεις μας. Καί βεβαία,πρός
  τούς νόμους καΐ τίς γραμμές
  καί τίς τάσεις αύτές τής άρχι
  τεκτονικής, πρέπει νά προσαρ
  μοσθοϋν απολύτως καί ή έπι¬
  πλοποιΐα καί ή κεραμουργία
  καί ή ύφαντική. Γιατί ολες αύ
  τές οί τέχνες ευρίσκονται σέ
  στενή άλληλοεξάρτησι.
  Φυσικά, έδώ δέν κάνομεν
  άναλυτική μελέτη. Χαράσσο-
  μέν μόνο γενικές γραμμές.
  Ρίχνομε απλώς ίδέες. Κάνομεν
  ένα σχεδιάγραμμα γιά συζή-
  τησι. Εύτύχημα δέ θεωροθμε
  δτι τίς γραμμές αύτές άκολου
  θεϊ τό υπουργείον Τύπου καί
  ΤουρισμοΟ. Καί ΐσως άργότε
  ρα άσχοληθοθμεν άναλυτικά
  μέ τα προβλήματα τής τέχνης
  δπως έμφανίζωνται σήμερον.
  Φιλότεχνβς
  ΠΡΟΤΟΗΗ ΤΟΥ ΙΑΤΖΟΜΙΙΑΛΗ
  Άπό προχθές ήρχισαν αί
  εργασίαι τής τοποθετήσεως
  τής προτομής τοθ αειμνήστου
  Καπετάν Χατζομιχάλη είς
  την γενέτειράν τού κωμόπο-
  λιν τοθ Άγίου Μύρωνος. Ή
  προτομή, έργον τής δίδος
  Άργυροπούλου, έ'γινε δαπά-
  ναις τής Διοικήσεως Πρωτευού
  σης κατ' απόφασιν τοϋ υπουρ
  γοΰ κ. Κοτζιά, πού δέν παρα-
  λείπει ευκαιρίαν νά εκδηλώνη
  τό ενδιαφέρον καί την αγά¬
  πην τού διά την Κρήτην. 'Έ-
  τσι αί Αθήναι χάρις είς τόν
  κ. Κοτζιάν, προσφέρουν είς
  τόν νομόν μας τάς μαρμαρί-
  νας προτομάς δύο μεγάλων
  τέκνων τού: Ενός άγωνιστοϋ
  των έθνικών έπαναστάσεων,
  τοϋ Καπετάν Χατζομιχάλη,
  καί ενός πρωτεργάτου των
  έλληνικών γραμμάτων καί τής
  δημοσιογραφίας, τοϋ "Ιωάννου
  Κονδυλακη. Διότι καί ή προ¬
  τομή τοΰ Κονδυλακη, έργον
  τοΰ Κρητός γλύπτου κ. Ιωάν.
  Κανακάκη, πρέπει νά σημειω¬
  θή δτι εγινε καί εστήθη δαπά-
  ναις τήςπρωτευούσης καΐ κατ'
  απόφασιν έπίσης τοθ κ. Κο·
  τζιδ. ·
  "Εχει δέ ιδιαιτέραν δλως
  σημασίαν ή κατασκευή καΐ
  τοποθέτησις τής προτομής τοΰ
  Χατζομιχάλη. Καί σημασίαν
  πολλαπλήν. Πρώτον δημιουρ-
  γεΐ ενα νέον δεσμόν μεταξύ
  Κρήτης, πρωτευούσης καί τοθ
  Διοικητοϋ αυτής κ. Κοτζιδτ.
  Δεύτερον αποτελεί μίαν κα¬
  λήν αρχήν διά την δημιουργί¬
  αν των προτομώνή των άνδρι-
  άντων καί των άλλων ήρώων
  καί πρωταγωνιστών των έπα¬
  ναστάσεων καί τής απελευθε¬
  ρώσεως τής νήσου. Διότι πρέ.
  πει νά σημειωθή δτι ή πρώτη
  προτομή Κρητός ' άγωνιστοϋ
  είναι αυτή τοΰ Χατζομιχάλη,
  πούτοποθετεΐται τώρα είς τήνή
  ρωϊκήν κωμόπολιν τοθ Άγίου
  Μύρωνος. "Ετσι παραδίδεται
  μαρμαρωμένη ή μορφή τοΰ ή
  ρωος τόσων άγώνων καί κα-
  τωρθωμάτων είς την αθανασί¬
  αν. Έτσι παραδίδεται ϊνα
  μνημεΐον πσραδειγματισμοθ
  καί εμπνεύσεως, διδαχής καί
  φρονηματισμοΰ διά τούς νεω-
  τέρους. "Ετσι τιμάται ένας με-
  γάλος νεκρός καί συγχρόνως
  ή γενέτειρά τού. Τιμδιαι ή
  Κρήτη όλόκληρος. Ι Διότι καί
  ζωντανός όΧατζομιχάλης δέν
  ετίμησε την γενέτειράν τού
  μόνον ετίμησε την Κρήτην ο¬
  λόκληρον. Σήμερον ό Χατζο
  μιχάλης νεκρός πλέον, τιμδ
  ται άπό την πρωτεύουσαν
  τοΰ έλληνισμοΰ. Καί μαζί τού
  τιμάται καί πάλιν ή Κρήτη.
  "Ας ελπίσωμεν λοιπόν δτι
  σύντομα θά τιμήσωμεν καί
  τούς άλλους μεγάλους νε-
  κρούς μας, άνεγείροντες τάς
  προτομάς των είτε είς τόν τό¬
  πον τής γεννήσεως των είτε
  είς τόν κήπον τοΰ ήρώου τής
  πόλεώς μας δπως είχεν άλ¬
  λοτε αποφασισθή.
  Τα άποκαλυπτήρια τής προ
  τομής τοθ Χατζομιχάλη, τα
  όποΐα ή ήρωϊκή καΐ φιλοπρό-
  οδος καΐ πολιτισμένη κωμόπο
  λις τοθ Άγίου Μύρωνος θά
  όργσνώση δσον τα · δυνατόν
  πανηγυρικώτερα, έπισημότερα,
  άνάλογα πρός τόν τιμώμενον
  αρχηγόν, θά δώσουν ελπίζο¬
  μεν τό σύνθημα καί θ' άποτε-
  λέσουν την αρχήν τής έκπλη
  ρώσεως αύτοθ τοθ υπερτάτου
  έθνικοΰ καί ανθρωπίνου συνά
  μα χρέους μας.
  Ό έρυθρός σταύρος.
  Άπό τής παρελθούσης Δευ
  τέρας ήρχισε καθ" δλην την
  χώραν διενεργούμενος ό έτή
  σιος υπέρ τοΰ έρυθροΰ Σταυ
  ροΰ ερανος. Δέν ύπάρχει άμ
  φιβολία δτι δλοι θά προσφέ¬
  ρουν μέ προθυμίαν τόν οβο¬
  λόν των, έκαστος αναλόγως
  των δυνάμεών τού. Ό έρυ¬
  θρός Σταύρος έπιτελεΐ ύψι¬
  στον κοινωνικόν προορισμόν.
  Περιθάλπει πλήθη πτωχών καί
  ένδεών. Καί είς τό νοσοκο¬
  μείον τού ευρίσκουν την υ¬
  γείαν καΐ την ζωήν χιλιάδες
  άνθρώπων κατ' έ'τος.
  >|ν ν|ϊ Αί
  Ή κινίνη.
  Νέαι ποσότητες κινίνης άπε
  στάλησαν υπό τοθ Ύγειονομι
  κου Κέντρου είς τσΰς προέ-
  δρους των κοινοτήτων των
  έλωδών περιφερειών, διά την
  δωρεάν διανομήν των είς
  τούς κατοίκους. Άποδεικνύε·
  ται κατ' αυτόν τόν τρόπον
  δτι ό αγών κατά τής έλονο-
  οίας, εχει μεταφερθή άπό τής
  θεωρίας είς την πράξιν. Καί
  διεξάγεται μέ δπλα άποτελε-
  σματικά. Διότι τό άποτελεσμα
  τικώτερον δπλον κατά τής έ·
  λονοσίας είνε ή κινίνη. Πολύ
  ορθώς δέ χορηγεΐται δωρεάν
  είς τούς κατοίκους των έλο·
  γενών περιφερειών. Διότι ύ¬
  πάρχουν αγρόται πολλοί καΐ
  άλλοι πτωχοί πού δέν είμπο-
  ροθν δυστυχώς οΰτε τό κινίνο
  ν' άγοράσουν.
  Αενδροφυτεύσεις.
  Μετ" ολίγον θ' αρχίση έκ
  νέου ή άναδασωτική έργασία.
  Φαίνεται δέ δτι εφέτος ή
  προσπαθεία υπέρ τοθ πρασί-
  νου θά είναι θαυμασίως ώργα
  νωμένη καί θά γενικευθή.
  Έπ' εϋκαιρία δμως ύπενθυ-
  μίζομεν καί πάλιν κάτι πού
  έχομεν ύποδείξει κατ' επανά¬
  ληψιν. Την ανάγκην τής δεν-
  δροφυτεύσεως δλων των πέριξ
  των στρατώνων, τοΰ άεροδρο
  μίου καί τοΰ άσυρμάτου χώ-
  ρων, ώστε νά δημιουργηθή είς
  τό μέρος αύτό εν άλσος πού
  θά δώση ζωήν καί γραφικότη
  τα είς την πόλιν μας. Τό έρ¬
  γον αύτό τής δενδροφυτεύσε
  ως δέν είνε δύσκολον. Θά
  είμποροΰσαν νά τό άναλά·
  βουν οί στρατιώται καί οί
  πρόσκοποι τής πόλεως.
  ***
  Στηδαϊα.
  Είς πλείστας όδούς καί γε·
  φύρας τα προστατευτικά στη
  θαϊα κατεστράφησαν άπό
  τάς περυσινάς πλημμύρας
  εντελώς, χωρίς καί νά επι-
  σκευσσθοθν έκτοτε. Ώς έκ
  τούτου, οί κίνδυνοι αύτοκινη
  τικών δυστυχημάτων είναι
  σοβαροί. Πιστεύομεν λοιπόν
  δτι θά ληφθή μέριμνα διά
  την έκ νέου κατασκευήν των
  στηθαίων αυτών. Δέν είναι
  άλλωστε δύσκολον τουτο δέ-
  δομένου δτι οί περισσότεροι
  δρόμοι έπισκευάζονται. Άλ¬
  λά καί δπου δέν έπισκευά¬
  ζονται τα καταστρώματα των
  δρόμων, δέν είναι δύσκολον
  νά κτισθοΰν τα στηθαΐα.· Ή
  δαπάνη θά είναι άσήμαντος.
  'Ενώ ή άσφάλεια θά είναι με
  γίστη. '
  II
  III
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.—Σήμερον: «Μπο
  έμ»μέ την Μάρθα "Εγκερθ κα'ι τόν
  Ζάν Κεττοΰρα.
  Καθ' εκάστην άπογευματινή ώ-
  ρα 6.30 μ. μ.
  ΜΙΑΤΡΑΓΙΚΗ
  ΙΑΣΙΛΙΣΣΑ —
  5*2ον
  Ή Μσρία-Λουΐζα, άν κα
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή άθάνατη όπερα τού
  ΠΟΥΤΣΙΝΙ:
  Νέ τοϋς
  ΜΑΡΘΑ ΕΓΚΕΡΒ
  ΖΑΝ ΚΕΠΟΥΡΑ
  ΤΕΟ ΛΙΝΠΕΗ
  ΠΑΟΥΑ ΚΕΜΠ
  Καθ' εκάστην"άπογευ-
  ματινή ώρα 6.30'μ. μ.
  Τάς : Κυριακάς ώρα 11
  π. μ. μέ τιμάς ήλαττω-
  μένας.
  Σημείωσις: Σήμερον
  πρεμιέρα άτέλειαι δέν ί·
  σχύβυν.
  :::
  :::ι:::ι::::::
  ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ
  Πλάκες μέ δλα τα
  νέα τραγούδια.
  Μόνον
  ότου ΜΑΡ.ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ.
  ■■■■■•■■■■■«■■■■■■■■■ι
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον ή άθάνατη
  τοΟ Λεονκαβάλλο: «Παληάτσοι»
  (50 ο)ο δγχρωμο). Πρωταγωνιστοθν άπό τό ϊδιο αΤμα, οϋτε μιά
  δ διάσηιιος «νόρος Ρισάρ Τάουμ ' φορα δέν εζήτησε—δπως κα
  Γντ^ ^"^ ωμ0ΡΦΐαΣτν6σ°ι «λλοι-ΐά μάθη ™*
  ■ευρίσκεται τό πτώμα έκείνης
  τής γυναίκας πού Ιζησε κα
  ύπέφερε στά ιδία έκεΐνα δια
  μερίσματα των άνακτόρων
  τοϋ Κεραμεικοΰ. Ποτέ είς την
  ιστορίαν, δέν έλησμονήθη τό
  σο γρήγορα μία μορφή πού
  έσκέπασε μέ τό χέρι της κα
  τόν πόνο της την ζωήν δλου
  τοΟ εθνους. Καΐ πρό παντός
  άπό τούς συγγενεΐς καί τοΰς
  άπογόνους της. Άλλά ήλθε
  καί μία μεταβολή, πού θά έ
  λεγε κανείς πώς ήταν ώσάν
  τύψις συνειδήσεως. Ό κάμης
  τής Προβηγκίας κατώρθωσε
  επί τέλους, πατών επί των
  πτωμάτων τριών έκατομμυρί
  ών Γάλλων νά ανέλθη είς
  τόν θρόνον τής Γαλλίας ώς
  Λουδοβϊκος 18ος. Ό άνθρω
  πος μέ την σκοτεινήν καί ά
  πόκρυφον δρασιν, επέτυχε επ
  τέλους τό σκοπό τού: ΆφοΟ
  έξηφανίσθησαν εύτυχώς γι
  αυτόν—έκεΐνοι πού τόσον κα
  ρό τοϋ έ'φραζαν τό δρόμο
  πρός ιόθρόνον, ό Λουδοβϊκος
  16ος, ή Μαρία—Άντουανέτ
  τα καί τό δυστυχισμένο των
  παιδί ό Δελφΐνος πού θά ή
  ταν ό Λουδοβϊκος 17ος κα
  άφοΟ οί νεκροί δέν μποροΰν
  νά σηκωθοΰν άπό τόν τάφο
  των καί νά κατηγορήσουν, γ
  α 11 νά μή τούς άνεγείρρ έ!να
  μεγαλοπρεπές μαυσωλεΐον! Τί
  θα εΐχαν πράγματι νά τοϋ
  κατηγορήσουν οί νεκροί αυτοί
  Ό κάμης τής Προβηγκίας έ-
  παιδε είς δλην αύτην την τα
  ραχώδη έποχη τόν πιό υποπτο
  ρόλο. Δέν άρκεΐ δτι δέν ένδιε
  φερθή γιά την τύχη τοΟ άδελ-
  φοθ τού καί τής Μαρίας—Άν
  τουανέττας. Άλλά ή μεγάλη
  κατηγορία πού τόν έβάρυνε
  ή"ταν δτι «ένδιεφέρθη» πολύ
  γιά την τύχη τοϋ μικροϋ Δελ
  φίνου πού ή*ταν κλεισμένος είς
  τό Τάμπλ. Άπό την Βετσφα
  λίαν έσπευσε αύτάς νά τόν
  άνακηρύξη βασιλέα τής Γαλ
  λίας, μέ τό ονομα Λουδοβίκου
  17ου καί ή άνακήρυξις αυτή
  έ'γινε μέ την υστεροβουλίαν
  δτι οί^έπαναστάται δέν θά έ
  ξακολουθοθσαν νά αίσθάνων
  ται τόσον οΤκτον γιά τό ά
  θώο έκεΐνο παιδάκι πού δέν
  εΐχε συναίσθησι ουτε τής θε
  σεώς τού, ουτε των ,κινδύνων
  τού. Τόν ανεκήρυξε γρήγορα -
  γρήγορα βασιλέα ώσάν νά ύ
  πεδείκνυε είς τούς έπαναστά
  τας δτι επρεπε νά έξσφαχί-
  ρουν καί τόν υίόντών δύο τρα
  γικώνβασιλέων εάν ήθελαν νά
  είνε βεβαιοί δτι έξεκαθάρισαν
  την Γαλλίαν άπό τόν κίνδυ
  νόν τής βασιλείας.
  (συνεχίζεται)
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ. Πάρον. Νάξον.
  Πρακτορείον
  ΑΙΝΑΡΑΑΚΗ
  Τηλ!·. Ϊ-4Ι
  ΡΕΓΓΕΣ ΧΡΥΣΕΣ ΚΑΠΝΙΣΤΕΣ
  Η. δ.
  ΝΕΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
  'Εξαιρετικής ποιότητος, παρασκευ-
  αζόμεναι ειδικώς διά την ελληνικήν
  κατανάλωσιν.
  Αγοράζοντες προσέχετβ τό σήμα επί τβΰ κι-
  βωτίβυ.
  ΠΩΛ0ΥΝΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ
  3
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή πραγματική φΐλία
  έμπνέει θυσία κσί άφΐλοκέρδεια.
  Ο έρως είς την χώραν
  τ^ών__^^^^^^Ηγ2
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό ίΧλώντ Φαρέρ.
  Ή άληθινή φιλία, άγαπητές μου
  άναγνώστριετ, ύπάρχει, είς την
  πραγματικότητα πολύ σπανίως,
  διότι άπαιτεΐ, άπό αύτούς οί ό-
  ποϊοι την έφαρμόζουν, νά άγα-
  ποϋν τούς φίλους των γι' αύτους
  τούς Ιδιους, καί όχι γιά τίς υλικές
  Υ τίς πνευματικές άπολαύσειζ
  πού τούς παρέχουν.
  Διακηρύσσετε δτι ή Καίτη είνε
  ή μεγάλη σας Φίλη, δτι είσθε τό¬
  σο βεβαία γι' αυτήν δσον καΐ έ-
  κείνη μπορεΐ νά είνε γιά σδς
  Άλλ' είσθε βεβαία δτι ή φιλία
  σας σδς κάνει πάντοτε νά έκλέ-
  ξετε. μεταξύ δύο λύσεων πού έν-
  διαφέρουν καί τίς δύο σας, αυτήν
  πού θά άρέση ιδιαιτέρως είς τή"
  φίλην σας, Δέν ευρίσκετε είς την
  συναναστροφήν σας μέ αυτή την
  νέα γυναΐκα ή αύτό τό κορίτσι, α-
  πολαύσεις έγωισμοΰ, εϋθυμίας,
  άνέσεως, πού νά δικαιολογοΰν,
  τα αίσθήματα πού αίσθάνε·
  σθε γι' αυτήν, "Η ό μοναδικός
  σκοπός σας είνε πράγματι νά τήζ
  είσθε εΰχάριστη, νά τής καθιστδ-
  τε την ζωή ωραιοτέρα;
  Εάν τό δεύτερον αύτό συναίσθη
  μα σδς διέπη, λοιπόν τότε ή φι-
  λ(α σας είνε πράγματι ώραία καΐ
  σταθερά φιλία.
  Τα παιδία σας σδς είνε πολύ ά-
  γαπητά, θυσιάζεστε γι' αύτά· άλ·
  λά δέν άποβλέπετε παρά είς την
  ευτυχίαν των, προετοιμάζετε τό
  μέλλον των καί δέν άρκεϊσθε είς
  τό παρόν τό οποίον σδς έπιτρέ-
  πει νά άπολαμβάνετε τής παρου·
  σίας των καΐ της άγάπης των;
  ι «Γράμμα τοΟ ήλιθίου Φέν πρός
  τόν πρεσβύτερο άδελφό τού πολύ
  γεροντότερο καΐ σοφώτατο Τσεού
  Πε-ΐ, τόν μεγάλο λόγιο, άχαδη-
  νΛυΧ^ένοχλητικοκαιέντού:
  V*.
  *ντι6ασιλεα καΐ μέλος
  τοις, άπαιτεϊ ιΐιά προσπαθεία τής των αυτοχρατορικδν συμβου
  ανθρωπίνης Φύσεως ή όττοία ναρ- λίων.
  κώνει μιά έμφυτη τάσι πρός τόν Ό μικρότατος Υαιρετά υπο
  τω^ήΧ;α,συνπθ1^ετνπα^α
  σας είς τό νά καθοδηγοϋνται είς οουτερο αδελφο τού. Τού η
  τάς πράξεις των άπό ε'να αΐσθη- μέ άπειρο σεβααμό, είδήσεις γιά
  μα άφιλοκερδείας: θά προετοιμά- τήν ύγεία τού, καΐ λαμβάνει την
  ?'^αΧ^νΡ3°Β? ™ ^-θερίανατοα στείλη
  ΧωΡ!? ενδιαφέρον γραμ
  ^ςγ
  πού θά είνε ίκανοί νά έφαρμό·
  σουν την φιλίαν τέτοιαν πού άνέ· μα.
  καθεν, οί άνθρωποι την έπεθύμη- Ό μικρότατος τολμά κατόπιν
  σαν την διέβεψαν, χωρίς πάντο- ά πΧηροφορήσγ, ό 'πρεσΒύΐερο
  τε νά κατορθωσουν νά την έπιτύ· ... , ,'Γ Τ ν ', ' _ ιψ6νμ«ι.·ρν
  νούν. άδελφο τού για κάποιαν άπόφασι
  χούν
  Καΐ «άν ή ίδική σας άνατροφή ξαφνική μολονότι ληφθείσαν κα
  δέν σδς ωδήγησε είς τό νά ένο· χόπ:ν σκέψεως. Είνε γραμμένο
  ^στ!τό ?αυμάσ1?α:1τΑαΛσθΤα ό ββλί Λ Ί "Ο
  ήγη
  ?αυμάσ1?αι:1τΑαΛσθΤα·
  πΡ1Ρ
  μπορεί νά υπάρξη χ'^ρΐς έμπιστο
  ό ΐ θό έ ή
  βιβλίο τοΰ Λιούν Ίού:"«"Ο-
  ταν ή αύτοκρατορία κυβερνάται
  καλά, ό αύτοκράτωρ κανονίζει,
  μρ ρξη χρς μ ρ ζ
  σόνη, χωρΐς θαυμασμό, ένω ή φι- ό ίδιος, τίς τελετές καί την μου
  λία άπαιτεΐ αύτά τα δύο 'αίσθή- σίκή» (Κομφούχίο 68λ
  λία άπαιτεΐ αύτά τα δύο 'αϊσθή- οικη»
  ματα ώς θεμελιώδεις βάσεις της)
  εάν όνομαζετε ·φιλία» αύτό πού
  οίκειότητα, προσ
  (Κομφούκιος 6ιβλ. γτττ
  XVI
  §)■ Ό μικρότατος σή
  ακριβώς εγνώρισε μέ πι
  ή ήμ ημ
  νήσετε τα γοθστα η τίς έπιθυμίες
  τ0 να
  παθήσετε, άπό σήμερον, νά λησμο κρίαν, τό αίσχος ποΐ» προέρχεται
  υήσΡΤ£ τΛ νοπστητ β τιγ ίττιέΙπιιίρΓ ^._α -χ ..λ *Ά ..-..._!- -» " „ 1Ϊ0ΓΥ
  οί τελετές ί
  σθάνεσθε γι' αυτόν τό ώραΐο αύ· Χουν ^^μονηθή, ή μουσική δέν
  τό πρδγμα πού ύπονοεϊ ή λέςις είνε ^ αρμονικη ^καί οί νουθεσιες
  τό πρδγμα πού ύπονοεΐ ή λέζις Ρμη
  αυτή συχνότατα παρανοημένη Ι ε^ε άνωφελεΓς. Είνε γραμμένο στό
  Ο
  Σ
  μακρύνη άπό μ:ά
  γνήν άκόμη, πολύ
  Ένα συνδυασμό τέχνης, έπιστημονι-
  κη"ς εργασίας, έξαιρετικοΰ γούστου καί
  πολυτελείας μαζύ προσφερομεν είς την
  κοινωνίαν Ηρακλείου ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕ1Ο-
  ΤΕΡΑ ΥΛΙΚΑ καί τάς τεχνικάς γνώσεις
  ποΟ διαθέτομεν άφειδώς.
  Δέν πρόκειται νά ύποσχεθώμεν πράγ-
  ματα ά&ύνατα καί άνεκτέλεστα. Απλώς
  καί μόνον θέλομεν νά τονίσωμεν δ,τι επε¬
  τύχομεν. Καί επετύχομεν νά προσφέρω
  μέν είς την έκλεκτήν πελατείαν μας την
  άπόλυτο άνεσι, την χαρά τής πραγματι¬
  κήν τέχνης καί επιστημονικάς εργασίας.
  Άς μδς επισκεφθή ή Ήρακλεπώτικη
  κοινωνία καΐ ιδίως ^σοι έχουν ταξιδεύσει
  είς τάς Αθήνας καί είς τό εξωτερικόν
  καί άς μας δηλώσουν καθσρά εάν έχουν
  ίδη ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΠΙΠΛΑ άπό αύτά τα
  διτοΐα ημείς πσρουσιάζομεν συνεχώς. "Ας
  μάς επισκεφθούν μέ πεποίθησιν καί εμ¬
  πιστοσύνην.
  Χωρίς νά αύτοκολακευώμεθα, νομίζο¬
  μεν δτι έκεΐνο πού έλειπε άπό τό Ηρά¬
  κλειον τό προσφερομεν ήδη.
  Διαρκής έκθεσις έπίπλων:
  Γ. Ζ. Παπαχατζάκη
  (Δίιτλωμα καί Βραβείον Επαγγελματικήν
  Σχολής Αθηνών).
  Παραηλίύρως Οεάτρου Πουλακάκη.
  ή Ντιστεγκέ , , . , - , ,
  νος που είνε επιφορτισμενος μέ
  -^λ^>^-χ^Ν(·3 ενα έργον, άν δέν μπορή νά τό
  ! εκτελή, όφείλει νά άποσύρεται».
  "(Βιβλ. 11, 11 § 5). Ό μικρό
  ί τατος, στό πριγκηπα'το πού ζή,
  προσπαθοθσε ώς τώρα νά άπο
  γυναΐκα, ά-
  καλά παρα
  δείγματα,^καί"άπό τόν άνδρά της
  ί συμφορές, των οποίων δέν είνε ά
  ,ξιοί-
  Ι Άλλά ή προσπαθεία είνε μα
  ταία. Καί ό μικρότατος μή μπο
  1 ρώντας νά άναπληρώση τα έργβ
  ι τού, απεφάσισε νά άποσυρθ^. Σέ
  κάποια απόστασιν άπό αυτή την
  πόλι—δεκαπέντε λϊ σύμφωνα μέ
  ( τα μέτρο τοΟ κεντρικοθ κράτους—
  ί υπάρχει Ινας τόπος ονομαζόμενος
  Μογκουί.
  Ό μικρότατος
  ΚΟίίΊΩΗΙΚΗ[
  παρακαλεί τόν
  πρεσβύτερο άδελφό τού, τόν πό
  λύ σοφό καί πολύ ήλικιωμένον νά
  Ι καταδεχτ^ νά τόν συγχωρήση,
  Ι άν παύση, κατά τα χρονικο αύτό
  διάστημα, νά κτυπά την βλο εύ-
  , μένειαν, πόρτα, επάνω άπό την
  οποίαν κρέμονται τρία μώβ φανά
  (ρια.
  ] Ό άδύνατος, άλλά είλικρινής
  | ^νθρωπος, πού ένεργεΐ σύμφωνα
  μέ τίς ΰπαγορεύσεις τής καρδίας
  τού, Ιχει κάποτε τήν',έλπίδα, 6
  μικρότατος· επήρε την άδέξια
  Ι πέννα τού ·*χΙ ετόλμησε νά άπευ
  ι θύνη στόν ήλικιωμένο καί ενδοξο
  άδελφό τού, φράσεις.άκομψες καί
  (άνόητες Καί γι' αύτά τό πράγ
  ( μα ζητεί μέ ταπεινότητα την συγ
  ι
  ΚΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΩΜΑΤΑ
  ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
  ΠΟΥΔΡΕΣ ■ ΚΡΕΜΕΣ
  Καί δλα τα Εύρωπαϊκά σπεσιαλιτέ
  τού γυναικείου καλλώπισμοΰ είς τιμάς
  χαμηλάς μόνον
  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
  Πώλησις λιανική καί χονδρική.

  γνώμην τού.
  (συνεχίζεται)
  ■■■■■■■■Ι
  ■ ■■■■αι
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  '-
  Άιτβχλειβττχβι ίΐσαγωγεϊί μετ* διαρχβυς
  ΥΙΟΙ Γ. Χ. ΛΙΑΠΑΚΗ
  Δι««σκαλία^πρ4ςίχμάβΐισιν τής Γερμανικής γλώσσης.
  2) Διά προκεχωρημένους.

  V
  ί'«-τβυ5 ννωρίζοντβς ήδη την Γερμανικήν.
  4) Μαθηματα δια την γνώσιν τβδ Γβρμανικβΰ; Πβλι-
  τισμου, Τβχνη, Λογοτβχνία καί Ίστορία. '
  5) Μαθήματα ώιά παιδία άποσχβποΰντα την παοα-
  κολβυθηοιν μαθημάτων είς γερμανικά βχολεία καΐ Πανβ·
  πιστημια.
  Έναρξις 17 Όκτωβρίου.
  Πλί ΐ ε
  ρξς βρ
  . Πληροφβρίβι καΐ εγγραφαί χχΒ' έκαστην 11-1 πά
  ??1 Ζ ?' *ί" ς ·τ" νΡ«φεϊ« τ«ί Γβρμανικής Άκοιδημίας
  βββς Κυίωνίας (βικία κ. Άλικιώτη). «πμιοτς
  Ό καθηγητάς
  ΣΙΕΠΕΛΤ ΤΖΟΥΡΕΝ
  Ι ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ΜΙΝΩΑ
  2ΗΜΕΡΟΝ
  Ή άθάνατη Ζπερχ τού ΛΕ
  ΟΝ ΚΑΒΑΛΛΟ,τό μεγαλύτβ
  ρο χινηματογραφικβ γβγονος:
  50 ο)β εγχρωμο
  Πρωταγωνιστοϋν:
  Ή μεγαλύτερη σύγχρονη
  μουσική δόξα, ό διάσημος τε¬
  νόρος Ρισάρ Ταουμπέρ καί ή
  έξωτική ώμορ-& ή περίφημη
  ώτίφι Ντοθνα. Λαμβάνονν μέ-
  ρος 6λο τό συγκρότημα τής
  οπερας τοθ Γχοβενγκάρτεν, ή
  μεγάλη συμφωνική όρχήστρα
  καΐ τα μιχτά χίρα της
  Μεγαλειώδης συνδυασμώ
  μουσικής, δράματος, χρωμά-
  των, τέχνης καί σκηνοθεσίας.
  Έχτβς προγράμματβί
  ΖΟΥΡΝΑΛ
  -.ημ. Δευτέραν - Τετάρτην
  —Πέμπτην—Σάββατον—Κυρι
  αχήν ώρα 61)2 άπογ«υματινή.
  Κυριαχή ώραν 2 μ. μ. νέ¬
  ον έπεισοδιαχόν.
  ιιιιιιιι:::.::;.,,,,,,,'
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Ανεχώρησεν επι-
  στρέφων είς Αθήνας ό έκεϊ άρι-
  στα έγκατεστημένος συμπολίτης
  ίατρός κ. Γεώργιος Κονιωτάκηΐ:.
  ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Εύ·
  τύχΐ'>ς Βασιλάκης ίμπορος—δνΐς
  Μαρία Χατζιδάκη έ'δωσαν άμοιβ«{
  αν υπόσχεσιν γάμου.
  θερμά συγχαρητήρια.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- θεωρώ κα
  θήκόν μου δπως καΐ δημοσία έκ·
  φρ·^σω την άπειρον εΰγνωαοσύ
  νην μου καΐ τος θερμάς ίύχαρι
  στίας τΐρός τόν διακεκριμένον
  χειροΰργου ιατρόν τής πόλεώς
  μας κ. Νικ. Γιαμαλάκη, χάρις
  είς την επιστημονικήν επέμβασιν
  τοϋ όποίου έσώθην άπό σοβαράν
  πάθησιν πλευρίτιδος έζ ?|ς ύπέ
  φερον. Έπίσης δέν παοαλεΐπω νά
  εύχαριστήσω τούς λοιπούς ία
  τρούς τής Πολυκλινικής Ήρακλεί
  ο<> διά τάς περιποιήσεις τάς ο¬
  ποίας μοί έπεδαψίλευσαν 'κατά
  την διάρκειαν τής νοσηλείας μου.
  Τοιούτοι έπισ'ήμονες καΐ τοιαΰτα
  'Ι^ρύματα νοσηλευτικά, τιμώσι
  ΰχι μόνον την "Επιστήμην άλλά
  καί τόν τόπον μας.
  Ηράκλειον 19—10-38.
  Ό ευχαριστών
  Δημ- Ριζωτάκης
  ***
  Γύρω στήν πόλι.
  Τό χθεσινό συννέφιασμα ήρχισε
  πάλιν νά δημιουργή συζητήσεις
  γύρω άπό την διατήρησιν ή μή
  τής φθινοπωρινής καλοκαιρΐας.
  —Έν πάση ιτεριπτώσει ή άλή·
  θεια φαίνεται δτι είνε πάντοτε μέ
  τό μέρος των πρακτικών καιροσκό
  πων οί όττοϊοι έπιμένουν δτι τό ό·
  ψιμοκαλόκαιρο θά διατηοηθρ.
  — Όπως καΐ απεδείχθη άργό·
  τερα.
  —ΈπιβΚητική προμηνύεται ή έ·
  ορτή τής άποταμιεύσεως την 31ην
  Όκτωβρίου.
  —Σχετικώς άπηυθύνθη καΐ έγκύ
  κλιος πρός τούς διευθυντάς των
  σχολείων μέσης καΐ δημοτικάς έκ·
  παιδεύσεως δπως την ημέραν έκεί
  νην όμιλήσουν πρός τούς μαθητάς
  ειδικώς συγκεντρωθησομένους είς
  τα προαύλια των σχολείων.
  —Περί τοΰ πνεύαατος τής άπο
  ταμιεύσεως καΐ ειδικώτερον περί
  των τιλεονεκτημάτων τής άποτα-
  μιεύσεως είς τα Ταχυδρομικά τα-
  μιεοτήρια, τόν εύεργετικώτατον
  καί φιλοκοινωνικώτατον τούτον
  κρατικόν οργανισμόν.
  —Τα κρυολογήματα έπιπολά-
  ζουν την εποχήν αυτήν καΐ μάλι-
  στα καΐ οί μικρογοιππίτσες.
  —Άφορμή είνε δτι τό κρύο τό
  περνει κανείς χωρίς νά τό κατα·
  λάβη.
  —Έφ' δσον βεβαίως ή θερινή
  περιβολή συνεχίζεται άλλά καί αί
  στοιχειώδεις προφυλάξεις τοΰ φθι
  νοπώρου δέν τηροΰνται, τηρουμέ
  νων αντιθέτως των προσφιλών θε
  ρινών συνηθειων,
  — Παρά την ούσιαστικήν λήζιν
  τής καθιερωμένης τουριστικ?ίς κι¬
  νήσεως.
  —ΟΙ μεμονωμένοι τουρισταΐ δέν
  λεΐπουν οΰτε αυτήν την εποχήν.
  —Συνήθως οί τουρισταΐ είναι
  ξέναι έπιστήμονες οί όποΐοι μέ
  ηρεμίαν καΐ υπομονήν μελετοθν
  τόν χαρακτήρτ ενός τόπου, τάς
  Ιστορικάς τού έηιρροας καΐ τα
  άρχαϊα κειμήιά τιυ.
  —Χθές ημέραν τής Λαίκής άγο
  ράς δέν έλειψεν ή συνήΊης κίνησις
  άηό την Καινούργιαν Πόρταν.
  —Ή δίδουσα όψιν έμποροπανη
  γύ Λεως είς την περιοχήν.
  —Άλλά καΐ διευ<ολύνοασα τόν φτωχόκοσμον είς τάς συναλλαγΛς των είδών πρώτης άνάγκης τα ό· ποία παρέχονται έκεΐ μέ την «έκ¬ τακτον» εϋθηνίαν τής στιγμής... — Είς Άρχάνες ώς γράφωμεν είς άλλην στήλην, άρχίζουν πάλιν άΐτό την ·ηροοΐ.χΐ Κυριακήν έν τρ αιθούση τού 'κινηματογράφου, αί μορφωτικαΐ διαλέξεις. — ίό θέμα τής προσεχοϋς δια- λέξεως «ή Γυναΐκα κατά την Βυ ζαντινήν εποχήν», · είνε όμολονου μενως άπό τα ;μάλλον ενδιαφέρον τα έθνικώς καΐ κοινωνικώς. —'Ενγυδτοι δέ καί απολύτως δι αφωτιστικόν χε ρισμόν άπό την καθηγήτριαν Δίδα Πουλή — Άπόψε είς τού Πουλακάκη Οά συγκεντρωθί) ώς συνήθως πολύς καί έκλεκτός κόσαος μέ την έξαι ρετικην πρεμιέραν τοΰ θαυμασίου φίλμ: «Μττοέμ». — Είς την «Μινώαν» παραλλή λως οί «Παληάτσοι» θά συγκεν· τρώσουν πολλούς φιλομούσους με ταξύ των οποίων τό δυνατό αύ τό μελόδραμα διατηρεΐ καΐ σήμε ρον ακέραιον τόν μουσικόν καΐ κοινωνικόν χαρακτήρά τού. β Ρέπβρτβρ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ.— Ανεχώρησε δι" Αθήνας ή πιλοποιός Στέλλα Χωραΐτουπρός προαήθειαν χειμε ρινών καπέλλων άτινα θέλει έκ θέση είς τό νέον της κατάστηιιο: παραπλεύρως τού «Άσύλου τής Γερόντισσας», ώς άποχωρήσασα τής τέως έταιρείας. Κ. Μυλοποταμίτης όφθαλμίατρος Επί τριακονταετίαν απο¬ κλειστικώς καΐ μόνον είς τα όφθαλμολογικά άσχολούμε- νος, δέχεται, τούς ιτάσχοντας τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ μιατρεΐον τού, κείμενον παρά τψ Καμαράκι πλησίον τής Πολυκλινικής Ηρακλείου. Στρ Βιβλιοχαρτοπωλεϊον Ι. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ Γωνία Άραοτά. Όλα τα διδακτικά βιβλΐα καί τα σχολικά ειδή. Επισκεφθήτε τό κατάστημά μας είμεθα οί εύθηνώτεροι,

  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  τοϋ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπαιδεία
  Οί "Αθλιοι.
  —Ή γενναιότης δέν φοβείται την κακουργΐ-
  αν, ώς καί ή τιμιότης δέν φοβείται την εξου¬
  σίαν.
  Ό Μάριος τόν διέκοψεν.
  —Πολύ καλά, άλλά πώς έχετε σκοπόν νά κά
  μετε;
  Ό άρχικλητήρ περιωρίσθη είς μόνην την έπομέ
  νην απάντησιν.— Οί ένοικάτορες έκεΐνου τοθ
  σπιτιοθ έχουν κλειδΐ διά νά άνοΐξουν την έξω θύ
  ραν, δταν έρχωνται την νύκτα άπ' έξω. ΒεβσΙ
  ως θά έχετε καΐ σεϊς έ'να τοιοΰτο κλειδΐ.
  — "Εχω, είπεν ό Μάριος.
  —Τό κρατεϊτε επάνω σας;
  —Τό κρατώ.
  —Δότε μου το, είπεν ό άρχικλητήρ.
  Ό Μάριος έλαβε τό κλειδίον έκ τοΰ κόλπου
  τού καί τό ένεχεΐρισεν είς τόν άρχικλητήρα προ
  σθέσσς.
  —"Αν θέλετε την γνώμην μου, νά ελθετε μέ
  στρατιωτικήν δύναμιν.
  Ό άρχικλητήρ έρριψεν επί τοθ Μαριου βλέμμα
  τι, τό οποίον θά έρριπτεν ό Βολταΐρος πρός ά-
  κσδημαϊκόν προτείνοντα αυτώ όμοιοκαταληξΐαν
  τινά· Εχωσε τάς χείρας τού, ύπερμεγέθεις χείρας
  καί τάς δύο συγχρόνως, είς τούς δύο θύλακας,
  ή μάλλον σάκκους τοθ έπενδύτου τού, εξήγαγε
  δύο μικρά πιστόλια έξ έκείνων άτινα όνομάζονται
  γρόνθοι, τα προέτεινεν είς τόν Μάριον, καί τοθ εί
  πε μετά φωνής έπιτροχάλου.—"Ιδού, αύτά. Πάρε
  τέ τα καί έπιστρέψατε είς τό δωμάτιον σας. Κρυ
  φθήτε έκεΐ μέσα είς τρόπον, ώστε νά νομΐζουν
  ότι λεΐπετε Ιξω. Είνε γεμάτα' προσέξατε" τό κα
  θένα μέ δύο βόλια. Στέκεσθε καί παρατηρεΐτε ά
  πό την τρύπα δπου εϊπατε πώς έχει ό τοΐχος. "Ο
  ταν έλθουν οί άλλοι, τούς άφίνετε νά προχωρή
  σουν, ολίγον είς τό δραμά των μόνον δέ δταν ί
  δήτε δτι τό πράγμα ήλθεν είς την άκμήν καί δτι
  είνε καιρός νά εμποδισθή, σθρατε μΐα πιστολιά.
  Την πιστολιά την σύρετε είς τόν άέρσ, είς την ό
  ροφήν, αδιάφορον. Προσέχετε μόνον νά μή βια
  σθήτε. Περιμένετε νά κάμουν αρχήν τής έκτελέ
  σεως* εΤοθε δικηγόρος· καταλσμβάνετε την ιδέ¬
  αν μου.
  Ό Μάριος έλαβε τα πιστόλια καί τα έθεσεν είς
  τόν πλάγιον θύλοκα τοΰ έπενδύτου τού.
  —"Οχι' έκίΐ κάμνουν όγκον, είπεν ό άρχικλη
  ιήρ, καί ένδέχεται νά ύποπτειθή τις. Καλλίτερα
  μέσα είς τοθ πανταλονίου σας τα θυλάκια βάλε
  τέ τα.
  Ό Μάριος έθεσε τα πιστόλια δπου τώ είπεν ό
  άνθρωπος τής άστυνομίας.—Τώρσ, εξηκολούθησεν
  οδτος λέγων, δέν έχομεν νά χάσωμεν ουτε μίαν
  στιγμήν.
  ΤΙ ώρα είνε; Δύο ωραι καί μισή. Είς τάς έπτά
  εΤνε νά έλθουν.
  —Είς τάς έ"ξ, είπεν ό Μάριος
  —Έχω καιρόν, εξηκολούθησεν ό άρχικλητήρ,
  άλλά μόλις τόν απαιτούμενον καιρόν. Μή λησμο
  ν-ήσετε τίποτε άφ' δσα αάς εΐπα. Μπάμ! μιά πι
  στολιά.
  —ΜεΙνατε ηΌυχος, άπεκρΐθη ό Μάριος.
  (συνεχ(ζεται)
  ΑΓ έκείνους ποϋ σέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλ« δι* δλους
  ΜΕΤΛΞΥ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΘΑΝΑΤΟΥ ~"
  Τό χρυσοχοεΐον
  Ανδρ. Βλάσση
  Νέον
  Σάς ττροσφέρει τα τΐειό μοντέρνα
  κοσμήματα έκ ΠΛΑΤΙΝΗΣ καί ΧΡΥΣΟΥ
  αρίστης τέχνης καί ήγγυημένης εργα¬
  σίας.
  Τμήμα ωρολόγιον
  Τα κομψότερα ωρολόγια γνήσια ΕΛΒΕΤΙΚΑ
  είς όλες τίς μάρκες τσέπης καί χειρός, άνδρικά
  καί γυναιχεία, μέ δωρεάν πβρακολούΒησιν υπο
  είδικοΰ τεχνίτου τοΰ καταστήματος.
  Τμήμα έκκλησιαστικών
  Όλα έν γένει τα έκκλησιαστικά ίίδη, ΑΡ-
  ΓΥΡΑ καί ΕΠΑΡΓΥΡΑ, ήγγυημένα άπό πάσης
  απόψεως καί κατα πολύ ευθηνοτερα των Αθηνών.
  Αί τιμαί μας είνε αί λογικώτεραι.
  'Αγοράζομεν παλαιά κοσμήματα είς τάς καλυ-
  τέρας τιμάς.
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΚΑΙ_ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΙΩΑΝ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
  Πλοαεϊ* Νιχπφόρου Φ»Χ« ^Μεϊντάνι).
  "Απαντα τα διδακτικά βφλία
  γραφική υλη
  είς πλουσίαν συλλονήν.
  ΠΟΛΗΣΙΣ ΧΟΝΑΡ1ΚΗ___ΚΑΙ----ΛΙΑΝΙΚΗ
  ΤΙΜΑΙ ΛΟΠΚΑΙ
  Παρέχβντοα επί ηιαχύαεχ «ίί »*« ^
  χ1 λ* έί «1« τιμ«« χβν
  Β'.
  Γιά ν' αναφέρωμεν έ'να παρά-
  δειγμα, δπάρχουν καθ' δσον άφο·
  ρ$ τόν άνθρωπον, τριανταδύο μορ
  φαί πνευμονίας, είνε δέ άποδεδειγ
  μένον, δτι ή ποικιλία αυτή δφεί
  λεται είς έλαφροτάτας μεταβολάς
  τής χημικής συΐτάσεως τοΰ παθο
  γό'θϋ αίτίου, μεταβολάς πού συν
  τελοθνται αυθορμήτως. "Ολα αύτά
  φαίνονται να συνηγοροθν υπέρ
  τήί ζωής των Εών. ΆλλΊ έν τοι¬
  αύτη περιπτώσει, ό «νεκρός> ίός
  πρέπει νά χάνη την ίκανότητά
  τού νά καθορίζη την ασθένειαν.
  Έν τοσούτω έξ επανειλημμένας
  πειραμάτων απεδείχθη δτι ό νε-
  κρός ίός μιάς ωρισμένης άσθε
  νείας μπορεϊ νά μεταβιβάση τάς
  ίδιότητάς τού εις τάν ζωντανόν
  ίόν μΐάς άλλης, επιφέρων εϊς
  αυτήν, τοιαύτας μεταβολάς, ώστε
  τα άποτέλεσμα νά είνε μ£α τρίτη
  πάθησις, π. χ. έ'νας δγκος. Είς
  τό μυστηριώδες τοθτο πεδίον, είς
  την μέσην τοθ δράμου, μεταξύ
  τοΰ βασιλείου τής ζωής ναί τοθ
  βασιλείου τής νεκρας ΟΧης, ό ία
  τρός Τζόοιιν Χόουαρτ Νόρθτροπ
  τοθ ίνστιτούτου Ροκφέλλερ, άνε
  κάλυψε μίαν πρωχεΐνην καταστρέ
  φουσαν τα μικρόϊια ή «βακτηρί
  δια», ίνα «βακτηριοφάγον». Ή
  ίίλη αυτή έ'χει την καταπληκτι
  κήν ίδιότητα νά φέρεται ώς ζων
  τανόν πλάσμα, δηλαδή νά πολ·
  λαπλασιάζεται είς την επαφήν μέ
  ωρισμένα βακτηρίδια. 'Υπενθυμί-
  ζει την συμπεριφοράν των μικρο-
  βίων πού δέν άναπαράγονται,
  παρά υπό εντελώς καθωρισμένας
  συνθήκας, θ' ανακαλυφθή προσε
  χώς δτι τα φαινομενικώς ζιοντα
  νά βακτηρίδια παράγονται άπό
  την πρωτιΐνην, ύλην μή ζωντα-
  νήν. Ή κρυστάλλωσις των Εών
  είς τούς όποίους τίποτε δέν προ
  δίδει την παρουσίαν τής ,ζωής,
  καί πού έν τοσούτω είνε φορείς
  τής μολύνσεως, δείχνει δτι ούσι
  ασπκδς δ ΐός εΰρηται πλησιέστε
  ρον πρός την ζωήν, παρά πρός
  τό βασίλειον τής νεκράς ΰλης. Ή
  πρωτε'ινη πού συγκρατεϊ τούς 2-
  ούς αύτούς, άποτελεϊται έν το·
  σούτφ άπό πολυαρίθμους ίδιότη-
  τας π-.ύ έν τή συνειδήσει μας εί
  νέ αναποσπάστως συνδεδεμέναι μέ
  την Ινοιαν τής ζωής. Α£ κατωτέ-,
  ρω φράσεις πού διετύπωσε τελευ-'
  ταΐα ό Στάνλεϋ, χωρίς νά παρέ-,
  χούν την λύσιν τοθ προβλήματος,'
  τό τοποθετοθν δπό νέον φώς: ι
  «Τό γεγονός δτι ή «προτείνη», ι
  δρος πού φέρει είς τόν νόθν μας
  τό κρέας καί τα αύγά, μπορεϊ νά
  αχηματίζη ίούς καί νά προκαλη
  ασθενείας, είνε νέον καί εκπλη-
  κτικόν. Δέν χωρεϊ δμως πλέον
  άμφιβολία περί τοϋ 5τι ή δραστι-
  κότης τοΰ ίοΰ είνε ίδιότης αυ¬
  τής ταύτης τής πρωτείνης. Ή
  μόνη έξήγησις πού χωρεϊ είνε
  δτι μεταξύ ζωής και θανάτου ύ·
  πίρχει Ινα διάμεσον στάδιον
  δπου αί νεκραί ύλαι Ιχοιιν τα
  χαρακτηριστικά των ζωντανόν ΰ-
  λών, χωρίς αί Ζδιαι νά είνε ζων
  ταναί».
  Ή έρμηνεία αυτή δέν ίκανο-
  ποιεί τοΰς μικροβιολόγους ποΰ
  έπιμένουν νά ταξινομοθν δλα τα
  παθογόνα αΖτια μεταξύ των ζων-
  τανών όργανισμών καί οί όποϊ-
  οι εξεγείρονται επί τή ίδέα δτι
  Ινα μέγα φίροζ τής έπιστήμης
  των, στηρΕζεται επί μιας άρχικής
  πλάνης. Έν τοσούτω παρ' δλας
  τάς διαμαρτυρίας των μικροβιο
  λόγων, ποίος ξεύρει άν εις ε"να
  μέλλον προσεχές, ή μικροβιολο-
  γία, δέν θά υποχρεωθή είς τόν
  άγωνα κατά τής ασθενείας, νά
  παραχωρήση την θέσιν της είς
  την χημειαν;
  Ή μάστιξ της έλονοσίας
  και τό Καβροχώρι.
  } , .ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ.
  ^ΠΑΣΗΣΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΙ^
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΑΣ 100 ΚΑ£ ΑΝΩ
  ΜΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ1ΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλεφ. 551.
  ι■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»α■■■■■■■
  ΜΑΡΚΟΣ Α. ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  Επί όκταετίαν έσωτερικός ίατρός τοΰ χειρουρ
  γικοϋ τμήματος τοΰ Νοσοκομείου «Εύαγγελισμός»
  παρά τω κ. Σμπαρούνη Τρικόρφω. 'Ανέλαβεν ά¬
  πό 1ης Σεπτεμβρίου την Κλινικήν Μοράκη τού¬
  του έγκαθιαταμένου μονίμως έν Αθήναις.
  ΚΑΒΡΟΧΩΡΙ Όκτώβριος (άν
  ταποκριτοΰ μας).— Είνε γνωστόν
  πόσον ή περιφέρειά μας ύποφέ·
  ρει άπό την μάστιγα τής έλονο¬
  σίας ώστε νά είνε περιττόν νά
  έκταθώ λεπτομεοώς. Διαρρεόιιε
  νόν είς μικράν απόστασιν τό
  χωρίον μας άπό ποταμίακους οί
  ύποϊοι εζ πολλά σημβΐα σχημα
  τίζουν έλη, απετέλεσε την κυρι
  ωτέραν έλογενή περιοχήν άνέκα
  θεν καί οί κάτοικοί τού έΔοκιμά
  σθησαν στυγνώς υπό της άπαισί-
  ας νόσου.
  Υπό τοι«ύτας συνθήκας βε¬
  βαίως ουτε ήτο δυνατόν νά συν
  τελεσθοϋν σημαντικαί πρέοδοι
  έντκΰθα, όπως είς ολα τα αλλα
  προνομιοΰχα άπό την φύσιν χω¬
  ρία, ουτε ή αμιλλα των κάτοι¬
  κον εξεδηλώθη ποτέ διά την κα
  λυτέρευσιν των δρων διαβιώσε-
  ως κατά τρόπον άποτελεσματι-
  κόν.
  Βεβαίως ουδέποτε άπέλειψεν
  έκ μέρους μας ή καλή θέλησις,
  άλλ' αί χαταβαλλόμεναι έκά
  στοτε προσπάθειαι μας έμεναν
  μοιραίως άτελεσφόρητοι έφ' όσον
  ο άνθελονοσιακό; αγών δέν ώργα
  νοΰτο συστηματικώς.
  Ή δαπάνη ή όποία άπητεΐ-
  το πρός τόν σκοπόν αυτόν δέν
  ήτο μικρά ένω τό ταμείον της
  κοινότητος μας ήτο κα'ι είνε
  πενιχρόν. 'Εχρειάζετο λοιπόν νά
  χρηματοδοτηθό έξωθεν ή όργά
  Ι νωσις τοΰ αγώνος διά τόν οποίον
  Ι θά κατεβάλλομίν καΐ ημείς ο.τι
  χρηματικόν ποσόν ήδυνάμεθκ
  καΐ συγχρόνως προσωπικήν έργα
  οίαν διά την οποίαν ο! κάτοικοί
  πάντοτε έδείχθησαν πρόθυμοι.
  "Οντως τό Ύγειονομικόν Κέν
  τρον Ηρακλείου κατόπιν έπιμό
  χθων προσπαθειων επέτυχε τιί
  συνδρομίϊ της Νομαρχίαν καΐ
  τη; Κοινότητος μας νά θέση στερ
  ράς τάς βάσεις τής όργανώαεως
  τοΰ άνθΐλονοσικκοΰ αγώνος διά
  της συγκρότησις είδικών συνβρ
  γείων τα όποΐα επί ολοκλήρου;
  ηδη μήνας ησχολήθησαν μέ ζή
  λον διά την καταστροφήν των
  προνυμφών., των κωνώπων' καΐ έ
  πέτυχεν έν πολλοϊ;.
  Ή διαπίστωσις αυτή δέν προέρ
  χεται μόνον άηό τοϋς Καβροχω
  ριανούς άλλά καί άπό όλας τάς
  Κοινότητα; τής περιοχή; Ιδίως
  δέ άπό τό Γάζι, συνοικισμόν ο
  στι; έμαστίζϊτο εις μέγαν βαθ
  μόν άπό την έλονοσίαν.
  Έχομεν έκ μέρους τοΰ Ύγκι
  ονομικοΰ Κέντρου Ηρακλείου
  την διαβεβαίωσιν ότι ο άναλη
  φδϊΐς αγών θά συνεχισθή. Καΐ εί
  ναι πράγματι έπιτακτική άνάγ
  κη νά έξυγιανθί) έ τόπο; μας ό ό
  ποίος τόσον ύπεφερε εως τώρα
  καΐ είς τόσας θυσίας υπεβλήθη
  διά την δημιουργίαν μιάς καλυ
  τέρας αυριον ή οποία θά άνατεί
  λιι άφ' ής ό αγών μας θά στεφθή
  υπό τής επιτυχίας.
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τό Καφενειον «ΚΕΝΤΡΟΝ»
  έθεώρησεν επιτακτικήν ύποχρέ
  ώσιν τού, κατόπιν των γενομέ
  νων δημοσιευμάτων δτι μό¬
  νον τό Καφενειον «Όλυμπος»
  χρησιμοποιεΐ καθαρά νερά,
  νά ανακοινώση είς τό κοινόν
  τής πόλεως Ηρακλείου τό ε¬
  πίσημον έγγραφον τοθ Χημεί
  ου επί τής γενομένης αναλύ¬
  σεως τοΰ ύδατος δεξαμενής
  τοΰ χωρίου Δαφνών,τό οποίον
  ώς γνωστόν χρησιμοποιεΐ τό
  Καφενειον «ΚΕΝΤΡΟΝ» κοί
  δπερ καιά πάντα ευρέθη α¬
  νώτερον καί καταλληλότερον
  των άλλων υδάτων ώς του¬
  το, απεδείχθη καί έκ τής δή-
  μοσιευθεΐσης ήδη χημικής α¬
  ναλύσεως τοΰ ΓενικοΟ Χη·
  μείου τοϋ Κράτους.
  Βασίλειον τής Ελλάδος
  Πανάνειον Δημοτικόν
  Νοσοκομείον Ηρακλείου
  Αριθ. Πρωτ. 13193
  Έν Ηρακλείω τή 8 Όκτωβρί
  ου 1938
  Πρός τόν κ. Δήμαρχον Ήρα
  κλείου Ενταύθα
  Κύριε Δήμαρχε,
  Λαχμβάνω την τιμήν νά άνα
  φέρωΎμΐν δτι ή κατόπιν έντο
  λής'Υμών,γενομένη μικροβιολο
  γική ανάλυσις τοθ ύδατος
  τής δεξαμενής τοθ χωρίου
  Δσφνών, άπέδειξε τούτο κα-
  θαρόν καΐ κατάλληλον πρός
  πάσιν.
  Ό Διευθυντής τοθ Μικρο-
  βιολογικοΰ Έργαστηρίου τοθ
  ΠανανεΙου ΔημοτικοΟ Νοσοκο¬
  μείου.
  Μ. Νατζαμπετάκη
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Καθιστα γνωστόν δτι ή άρ
  μοδίσ Έπιτροπή τοΰ Δήμου
  θά περιέλθη, άπό τής 20—30
  τρέχοντος μηνός την άγροτι
  κήν περιφέρειαν τοθ Δήμου
  πρός εξακρίβωσιν των παρα
  γομένων έλαιουργικών προϊ
  όντων καΐ καλεΐ πάντας τούς
  ιδιοκτήτας κτημάτων έν τή πε
  ριφερείσ τούτη δπως παρευ
  ρΐσκωνται είς τα κτήματά
  των κατά τάς άνω ημέρας
  "ίνα επί, παρουσΐα των γίνη ή
  άναγκαΐα έξακρΐβωσις των
  προϊόντων τούτων.
  Έν Ηρακλείω τή 19 Όκτω
  βρίου 1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης
  !■■·■»
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ. ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ
  Δέχεται είς τό έργαστή-
  ριόν της (Πλατεία Βαλιδέ
  Τζαμί).
  Στό Βιβλιοχαρτοπωλεΐον
  ΑΒΡΑΑΜ ΚΥΠΡΑΚΗ
  Είς Μοΐρβς
  Όλα τα διδακτικά βιβλΐα
  καΐ δλα τα σχολικά ειδή.
  Γονεΐς,· κηδεμόνες κάμετε
  τάς προμηθείας σας άπό τό
  κατάστημά μας.
  —Νέοι δημοδιδάσκαλοι.
  Διά πράξεων τοθ κ,'ΥπουργοΟ τής
  ΙΙαιδείας δημοσιευομένων είς την
  εφημερίδα τής Κυβερνήσεως διορί
  ζονται οί κάτωθι δημοδιδάσκαλοι:
  Δ. Ζερβάκης είς* Άγιοχώριον Δρά
  μας, Γ. Καβουσανάκης είς Κίρα
  μόν Διδυμοτείχου. Γ. Καλογριδά
  κης εις Ααγόν ΔιδυμοτεΕχου, Ε.
  Μπιτζαράκης είς Στέρναν Διδυμο
  τείχου, Γ. Παναγιωτάκης είς
  Σαύραν Διδυμοτείχου, Ε. Περάκη;
  είς Οοιμενικόν ΔιδυμοτεΕχου, Δ,
  Στιβακτάκης είς Μυλωνιανά Χά
  |νίων, Σ. Ταμβάκης είς Καπνόφυ
  τον Ξάνθης, Β. Φραγκιαδάκης
  είς Κεραμωτήν Καβάλλας.
  —Τραυματισμός.
  Υπό όργάνων τοΰ 'Αστυνομι-
  κοΰ Σταθμοϋ Νεύ; 'Αμαρίου συ¬
  νελήφθη ό Μιχαήλ Έμμ. Μανωλι
  τσάκης έκ Φουρφουρα, διότι έ-
  τραυμάτισε μάλλον σοβαοως τόν
  ομοχώριον τού Στυλιανόν Μαρά-
  κην άγροφόλακα.
  —Τό σημερινόν ραδιοφωνι-
  κόν πρόγραμμα.
  Ό ραδιθφωνικό; σταθιιός Ά
  θηνών θά μεταδώση σήμΐρον τό
  εξής πρόγραμμα:
  'ίΐρα έ μ. μ. μετεωρολογικόν
  δελτίον, χρηματιστήριον, 6.15' ι
  λαφρό τραγουδι (δίσκοι^ 7 δημο
  τικό τραγοΰόι υπό τοΰ κ. Χηρο
  ποϋλου συνοόεία λαΐκων όργά
  νων, 7.30' τραγουδι (κ Μικροΰ)
  7 έλαφρά μουσική (όρχήστρα Σβϊ
  τανίδη—Βισβάρίπ) 8 45' όμιλία
  τ,οΰκ. Φανή Μιχαλοπούλου επί
  τή έπετείω τής ναυμαχίας τοϋ
  Ναυαρίνου, 9 τραγουδι υπό τής
  δίδος Νικητα, 9.30 εϊδησεις, 9.45
  συναυλία της συμςρωνικής όρχή
  στρας τήςΥ.Ρ.Ε. υπό την διευ
  θυνοιν τοΰ κ. Εϋαγγελάτου τή
  αυμμετοχι,ι των κ. κ. Μπούρλου
  (άπαγγελια) καΐ Τσιμποΰρη "(χλα
  ρίνο). Πρόγραμμα- 1 Κερουμπΐνι
  συμφωνία είς Ρέ έ'λαααον (θεΐκή
  2 Βερίπερ) 2ον Κονσέρτον διά
  κλαρΐνον καί όρχήστρα, 3ον Βαρ
  δόγλη ποελοΰδιο (χωρικός καΐ
  Φουγγέτα) επί τού ονοματος τού
  Μπάχ. 4βν ή ταφπ τού "Εκτο·
  ρ©5 άπό την Ίλιαδα τοΰ Όμή
  ρου (άπαγγελία συνοδεία όρχή
  στρας μετάφρασις Πάλλη, μουσι
  κή Σικβαρά). Κατά τό διάλβιμ
  μα τής συναυλίας θά μβταδοθοΰν
  αί τελευταίαι είδήσεις, 11,30 έλα
  φρό τραγουδι υπό τής κ. Μαρία
  νας Λάζβυ καΐ μουσική χοροΰ
  (δίσκοι).
  —Είσαγωγή πολωνικών κρε-
  άτων.
  Τό υπουργείον 'Εθνικής θίκο-
  νομίας δι' έγγράφβυ τού πρός
  τα Έμπορικά Έπιμελητήρια άνϊ
  κβίνωσεν ότι εξουσιοδοτήθη ή
  Τραπεζ* τής Ελλάδος όπως χβ
  ρηγήση αδείας, έντβς, έννοβΐται
  τακτική; δυνοΐμικότητο;, διά την
  έχ Πολωνίας εισαγωγήν κρ&άτων
  παρεσκευασμβνων.
  —Τα έσπεριδοειδή.
  Ή ανάπτυξις τδν έσπεριδβει-
  δών, ώς πληροφοροΰμεθοΐ, ΐίνε
  όμαλή είς όλας τάς .περιφερεί¬
  ας, είς τας οποίας καλλιεργουν
  τ αι τοιαυτα. ΑΊ τελευταίαι βρο·
  χαΐ ηύνοησαν έξαιρϊτικώς την
  κανονικήν εξέλιξιν τής κοτρποφβ
  ρί«ς αυτών.
  —Ό μορφωπκός σύλλογος
  Αρχανών.
  Την 23ην Όκτωβρίβυ ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 4 μ. μ. £ν
  τή αίθςύση τού κινηματβγράφου
  Αρχανών ή δνΐς Δέσποινα Πουλή
  καβηγήτρια Παλλαδίου θά δώση
  διάλεξιν μέ θέμα: Ή «γυναϊκα
  κ«τά την Βυζαντινήν έπβχΠν».ΕΚ
  οβδβς ελευθέρα είς πάντας.
  III
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Πέμπτης
  20 Όκτωβρίου 1938
  Ι2ΙΓΩρα
  ΟΙ ΦΑΣΙΣΤΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
  ΕΙΝΑΙ ΑΟΟΓΟΗΤΕΥΜΕΝΟΙ
  ΕΞ ΑΦΘΡΙΗΕ ΤΗΣ 1ΗΑΒ1ΑΗ!
  II!
  »ΙΡ««[Ιί Π! !1«ΦΙΙΙ1!
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙΙΤ Α ΛΙ Α Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατά τα έκ Ρώ'
  μης, μέσω ξένης πηγής, τηλεγραφήμα-
  τα, οί φααιστικοί κύκλοι δέν άποκρύ-
  πτουν την απογοήτευσιν των λόγω τής
  άναβαλλομένης διαρκώς έφαρμογής τής
  Άγγλοϊ*αλικής συμφωνίας.
  Δέν άποκλείεται μάλιστα, κατόπιν
  τής ψυχρότητος μέ την οποίαν οί Ίτα
  λοί ήρχισαν νά άντιμετωπίζουν τό ζή-
  τημα τούτο, νά έγκαταλειφθή τελείως ή
  Άγγλοϊταλική αυμφωνία.
  ΊϊΊ1κοι_ εξοπλισμοι
  ΔΥΣΜΕΝΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΜΠ. ΜΟΥΣΟΛΙΝΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  τής ίταλικής πρωτευούσης άναφέρουν
  ότι ό κ. Μουσολίνι διατίθεται τελευ¬
  ταίως μέ δυσμένειαν άπέναντι τού δυ-
  νατοΰ τής προόΕου των διαπραγμ*.-
  τεύσεων πρός εφαρμογήν τής Άγγλο-
  ϊταλικής συμφωνίας. Ή μεταβολή αυ¬
  τή των διαθέσεων τού κ. Μουσολίνι ό-
  φείλεται είς την έντασιν των αγγλι¬
  κών έξοπλισμών.
  ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΠΡΕΜΙΑ
  ΕΙΣ ΟΛΑ ΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΜΕΤΟΠΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι είς όλα τα ίσπανικά μέ·
  τωπα διεκόπησαν αί μαχαι, έπικρατεί
  δέ άπό χΟές πλήρης ήρεμία.
  ΠΙΒΑΝΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΟΤΙ 8Α ΕΠΕΛΘΗ
  ΕΙΡΗΝΕΥΣΙΣ ΕΙΣ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατά τα * έκ τού
  έξωτερικοΰ τηλεγραφήματα θεωρεϊτοι
  πάλιν πιθανή ή βίρήνευσις είς την Ίσπα
  νίαν διά συνεννοήσεως των δύο έμπολέ·
  μων μερών.
  ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΕΞΕΤΑΖΟΥΝ
  ΤΟ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ
  Ή έξωτερικήπολιτική τής Γαλλίας.
  Οί Άγγλοι καί τό Παλαιστινιακόν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Όκτωβρΐου
  (ίδ. ύπηρεσ(α).— Ό ύπουρ-
  γός των Εξωτερικών κ. Μπον
  νέ έκάλεσενδλους τούς ξένους
  δημοσιογράφους είς τοΰς ό-
  ποίους συνέστησε προσοχήν
  διά τάς ψευδεΐς διαδόσεις ί
  δ(ως άπό έξωτερικής απόψε¬
  ως.
  Αί διαδόσεις αυται ετόνισεν
  ό κ. Μποννέ, προκαλοΰν την
  ανάγκην δημιουργίας είδικοΰ
  γραφεΐου διά την άναγραφήν
  είδήσεων μέ ύτιεύθυνον >α-
  ροτκτήρα επί τής έξωτερικής
  πολιτικής τής χώρας.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΤΟΥ ΧζΤΛΕΡ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΟΝΣΕ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 19 Όκτωβοί-
  ου (ίδ. ϋπηρεσία) — Ό κ.
  XI-
  τλερ εδέχθη είςΜπερχτεσγκάν
  τεν τόν κ. ΦρανσουάΠονσέ τέ
  ωςπρεσβευτήν τής Γαλλίας είς
  Γερμανίαν, άναχωροθντα διά
  την νέαν τού θέσιν. Έπ' εύ·
  καιρία ό Φύρερ ηύχαρίστη
  σε τόν Γάλλον πρεσβευτήν
  διά την συμβολήν τού υπέρ
  τής βελτιώσεως των σχέσεων
  των δύο χωρών καί υπέρ τής
  είρήνης.
  Ό Φύρερ εδέχθη ακολού¬
  θως τόν πρεσβευτήν τής Ίά
  πωνίας.
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΣΙΣ
  Άπό χθές ήρχισεν είς την
  Γερμανίαν ή άποστράτευσις
  δλων των κινητοποιηθεισών
  μονάδων κατά την περίοδον
  τής κρίσεως. Ή άποστράτευ¬
  σις θά διαρκέση, επί τρείς έ-
  βδοιιάδατς.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Όκτωβρίου
  (ίδ. ύπηρεσία) — Ό Οδγγρος
  πρωθυπουργός κ. Ίμρέντι
  συνεκάλεσε χθές δύο φοράς
  είς σύσκεψιν τό υπουργικόν
  συμβούλιον.
  ΤΟ ΤΑΞΙΔΙΟΝ ΤΟΥ ΜΠΕΚ
  Ό ύπουργός των Εξωτερι¬
  κών τής ΠολωνΙας κ. Μπέκ
  ανεχώρησε χθές διά Βουκου¬
  ρέστιον δπου πρόκειται νά
  συναντηθή μετά τοϋ Βασιλέ¬
  ως Καρόλου. Τό τελείως ά-
  ποόοπτον αύτά ταξΐδιον τοϋ
  Μπέκ είς την Ρουμανίαν προ-
  εκάλεσε ζωηράν εντύπωσιν
  είς τούς διπλωματικούς κύ
  κλους τοϋ Βουκουρεστΐου.
  Σχετικώς ανεκοινώθη δτι ή
  συνάντησις τοθ Βασιλέως Κα¬
  ρόλου καί τοΰ κ. Μπέκ θά
  γίνη αυριον καί πρόκειται νά
  εΤνε πολύ σύντομος. Θά συ
  ζητηθή πιθανώτατα τό ζήτη
  μα τοϋ καθορισμοϋ κοινών συ
  νόρων μεταξύ ΠολωνΙας καί
  Ουγγαρίας.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΤΟΥ κ. ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  Ή κατάστασις τοΰ Προέ
  δρου τής Τουρκικής Δημοκρα
  τίας κ. Κεμάλ παραμένει στά
  σιμος. Ύπάρχουν σοβαροΐ φό
  βοι διά την ζωήν τού καί οί πό
  λιτικοί κύκλοι τής Τουρκίας
  συζητοϋν ήδη τόν άντικατα
  στάτην τού. "Ολοι οί βουλευ
  ταί τής Τουρκίας συνεκεντρώ
  θησαν ήδη είς την Ίσταμπούλ
  προκειμένου νά μεταβοθν είς
  "Αγκυραν πλησίον τού ^άσθε
  νοϋντος άρχηγοϋ τοϋ "Εθνους.
  ΑΠΕΚΛΕΙΣΘΗ Η ΠΑΛΑΙΑ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
  —Τα άγγλικά στρατεύματα
  εισήλθον σήμερον την πρωΐαν
  είς την παλαιάν πόλιν τής Ίε
  ρουσαλήμ. Ό λαός διετάχθη
  υπό των αγγλικών άρχών νά
  έγκλεισθή είς τάς οικίας τού.
  — Αί σημεριναί αγγλικαί έ
  φημερίδες θέτουν είς την πρώ
  την γραμμήν τό παλαιστινια
  κόν, ώς τό σπουδαιότερον υπό
  μελέτην πρόβλημα, τό μέλ-
  λον ώς γνωστόν νά συζητη
  θή είς τό σημερινόν άγγλι
  κόν υπουργικόν συμβούλιον.
  —Μεγάλαι ένισχύσεις κινε
  ζικοθ στρατοθ άποστέλλονται
  έσπευσμένως έκ Χανκόου είς
  την Καντώνα διά την άμυναν
  τής πόλεως.
  Ή κατάστασις της άγοράς Ηρακλείου.
  Διατηρεΐται ή έπΐφυλακτικότης.
  Ή κίνησις των έλαίων είς
  την αγοράν μας δέν εσημείω¬
  σεν εισέτι καμμίαν άξιόλο-
  γον πρόοδον, των τιμών δια
  κυμαινομένων πέριξ των 25
  δραχ. κατ' όκθν. Κατ' άντι
  στοίχους πληροφορίας καί έκ
  τού έξωτερικοΟ, συνεχίζεται
  καί είς τάς έκεΐ άγοράς ή
  άπραξία καί ή έλλειψις ζητή-
  σεως. Αί σημεριναί όνομαστι-
  καί τιμαί είς την Νότιον
  Αμερικήν είνε Λ. Α. 57—58
  κατά τόννον. Έπίσης άπρα-
  κτος διατηρεΐται ή άγορά
  των πυρηνελαίων μέ τιμάς
  6νομαστικάςδολ.12 1)2—13 τα
  100 κιλά φόμπ γυμνά, δεξα
  μενήν ατμοπλοίου.
  Όσον άφορα την κίνησιν
  των σταφίδων έν Ήρακλείφ,
  ή άγορά έξακολουθεΐ νά είνε
  έπιφυλακτιχή έν άναμονή τής
  παροχής ύπευθύνων πληροφο
  ριών περί τοθ σημειωθέντος
  άντικτύιου είς τάς ξένας ά¬
  γοράς, ίδία την γερμανικήν, ι
  μετά τάς γενομένας, ώς κα-1
  τηγγέλθη, ύποτιμητικάς προσ
  φοράς ενίων σταφιδεμπόρων
  τοθ Πειραιώς τούς όποίους η¬
  κολούθησαν καί τίνες έν Κρή
  τΠ·
  Πάντως έλπίζεται δτι τό
  Γερμανικόν Γραφείον Έλέγ-
  χου δέν θά υποτιμήση τάς Τ1"
  μάς τάς όρισθείσας υπό τής
  κυβερνήσεως διά τάς κρητικάς
  σταφΐδας καί ούτω θά σημει
  ωθή καί πάλιν ανατίμησις αυ¬
  τών.
  "Εν αντιθέσει πρός τα ε¬
  λαια καί τάς σταφΐδας, αί
  σταφυλαί μας ζητοθνται είς
  ικανοποιητικάς τιμάς είς την
  Αίγυπτον καί την κεντρικήν
  Ευρώπην. Έλπίζεται δέ δτι
  λόγφ τής προσεγγιζούσης λή¬
  ξεως τής σταφυλικής περιόδου
  θά σημειωθή καί άνάλογος ά-
  νατιμητική τάσις.
  Ή προώδησις τού τοπικοΰ έμπορίου
  και τό Εμπορικόν Έπιμελητήριον.
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Όκτωβρίου (τού ΑΙ ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΥΣΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ
  άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι
  πρός τό πρακτορείον Χαβάς άγγέλλουν
  ότι οί έθνικοί έξετάζουν τό αγγλικόν
  σχέδιον διά τού όποίου ώς γνωστόν
  ρυθμίζεται ή όλοχληρωτική αποχώρη¬
  σις έκ τής Ίσπανίας των ξένων έθε-
  λοντών.
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΟΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Ό πρωθυπουρ·
  Είς την αίθουσαν τ&0 Έμπορι-
  κοθ καί ΒιομηχανικοΟ Έπιμελη-
  τηρίου Ηρακλείου θά συνεδριάαη
  αυριον τό άπόγευμα τό Διοικητι¬
  κόν Συμβούλιον αύτοΰ προκειμέ-
  νου νά συζητήση διάφορα ζητή-
  ματα έκ των οποίων εξαρταται ή
  έπίλυσις καί έν πολλοΐς ή ηροώ-
  θησις ζωτικών συμφερόντων τοΰ
  τοπικοΰ έμπορίου.
  Τό Συμβούλιον τοθ Έμπορικοΰ
  Έπιμελητηρίου θά συζητήση με·
  τ»ξύ άλλων καί τό δυνατόν τής Ε
  δρύσεως έν Ήρακλείφ Ιργοστασίου
  ραφινερίας καί τυποποιήσεως των
  έλαιολάδων, τα πορίσματα των
  πρό καιροΰ συσταθεισών παρ' αύ¬
  τοΰ επιτροπών πρός μελέτην τοθ
  ζητήματος τοθ έμπορικεθ πληθω
  ρισμοΰ καί τής ρυθμίσεως των ά
  στικών χρεών ώς καί τό ζήτημα
  τής ανεγέρσεως οίκήματος πρόςί
  στέγασιν των ύπηρεσιών τοθ Επι
  μελητηρίου.
  Είς το Συμβούλιον θά γίνωσι
  κατά την ιδίαν συνεδρίασιν διά
  φοροι άνακοινώσεις αφορώσαι
  τοϋς έμπόρους Ηρακλείου επί
  των οποίων καί θ* ληφθούν δι-
  άφοροι άποφάσεις, θά συζητη-
  θοΰν δέ έν τέλει καί τίνα
  πηρεσιακά ζητήματα.
  Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΦΙΛΙΚΟΝ
  ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
  ΜΕΤΑΞΥ ΓΑΑΊΙΙΑΣ-ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΗΡΧΙΣΕ ΣΗΜΕΙΟΥΜΕΝΗ
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΊ Π Ρ00ΑΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Νυκτεριναί είδή-
  σεις πρός τό Αθηναϊκον πρακτορεί¬
  ον άναφέρουν ότι ή αποκατάστασις των
  σχέσεων τής Γαλλίας μ,/ετά τής Γερμα-
  νίας άρχίζει νά θεωρήται πλέον ή πι-
  θανή.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας είς
  τάς εκατέρωθεν συνεννοήβεις πρός πλή¬
  ρη αποκατάστασιν των διπλωματικαί
  σχέσεων των δύο χωρών, σημειούται τάς
  τελευταίας ημέρας σημαντική πρόοδος.
  Σ ΤΟΥ ΑΓΑ ΧΑΝ
  ΔΙΕΟΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
  "ΤΑ «ΙΝΤΑ ΤΕΙΝΗΟΣ ΕΙΡΗΝΗΝ,,
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Όκτωβρίου (τοθ
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφήμ,α.
  τα έκ Γενέυης άναφέρουν ότι ό «ρόε-
  δρος τού Συμβουλίου τής Κοινωνίας
  των Εθνών Άγά Χάν, είς δηλώσεις
  τού διά την διεθνή κατάστασιν ετόνισεν
  ότι «τα πάντα τείνουν πρός ειρήνην».
  ΟΙ ΙΑΠΟΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΝ
  ΚΥΚΛΟΣΙΝ ΤΗΗΑΝΤΟΝΟΣ
  ΑΝΙΛΕΝΣ βΟΜΙΑΡΛΙΣΜΟΣ ΓΟΝ ΚΙΝΕ7ΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Ηληροφορίαι έκ
  τής "Απω Ανατολάς άγγέλλουν ότι
  οί Ίάπωνες έφαρμόζουν βύρείαν κύκλω
  τικήν κίνησιν εναντίον τής Καντώνος.
  Αί θέσεις των Κ&νέζων βομβαρδίζον
  ---- άνηλεώς, ημέραν καί νύκτα. Αί ά
  ΔΙΑ ΤΗΝ
  ται
  πώλειαι των Κινέζων άνέρχονται είς
  πολλάς χιλιάδας.
  ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΚΟΙΝΗ ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ
  ΗΟΑΟΝΙΑΣ-υΤΓΑΡΙΑΣ-ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Αγγέλλεται έκ
  τού έξωτερικοΰ ότι θεωρείται έπικεί-
  μένη ή κοινή εμφάνισις Πολωνίας,
  Ούγγαρίαςκαί Ρουμανίας βχηματιζομέ-
  νου πρός τουτο είδικοΰ πολιτικοΰ συν·
  δυασμού.
  ΚΑΙΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ Ε-ΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ
  γός κ. Ί. Μεταξάς συνειργάσθη σήμε¬
  ρον μετά τοΰ ύπουργοΰ των Οίκονο-
  μικών. Έπίσης εδέχθη καί τόν ύφυπουρ
  γόν τής Ασφαλείας κ. Μανιαδάκην.
  Τό Γεωργικόν Έπιμελητήριον
  Ηρακλείου απηύθυνεν έγγραφον
  πρός τό υπουργείον τής Γεωρ
  γίας διά τοΓ> όποίου παρακαλεί
  νά ανατεθή· είς τάς παρ' εκάστη
  Κοινότητι έδρευούσας άντεπι-
  στελλούσας έπιτροπάς τό Ιργον
  τής παροχής των πάσης φύσεως
  γεωργικών στατιστικών πλϊΐροψο
  ριών, δεδομένου δτι ό τρόπος καθ
  8ν παρέχονται ήδη α£ τοιαύτης
  φύσεως πληροφορίαι δέν είναι
  απολύτως έξυπηρετικός, διεπιστώ
  θησαν δέ κατ' επανάληψιν καί
  άνακρΕβειαι είς τα διδόμενα στα
  τιστικά στοιχεϊα.
  ΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ
  Ό Έπόπτης Εργασίας Χά
  νίων κ. Μαλεβίτης μετέβηείς
  Ρέθυμνον πρός επίλυσιν ώρι-
  [σμένων έργατικών ζητημάτων.
  Ο ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  ΣΟΒΑΡΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Ανεκοινώθη σή- Καί' ΐίδήσί'« έξ ΆγΕου Νι-
  μερον ότι ή κατάστασις τοΰ Μακαριω- "^^^Ζί^ώς £
  τατου Αθηνών .κ. Χρυβοστομου εξα- β-,γ,Μς Λασηθίου ό κ. Τράμ
  κολουθεί νά παραμένη σοβαρά. πος,
  ΟΙΚΟΝΟιΥΙΙΚΗ ΖΩΗ
  Άγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών άγορδς
  τοΰ 'ΕμττορικοΟ καί ΒιομηχανικοΟ
  'Επιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων προιόντων εΤχο-
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίίες:
  Σουλτανίναι α'.
  β'.
  » δ.
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  ΕνΌινοί
  Ταχτάδες
  α.
  Ρ'.
  Σταφίδες μαύραι
  "Ελαια 3-5ο
  Πυρηνέλαια
  Ελαιοπυρήναι
  Σάπωνβς:
  Λευκοί α'
  Πυρηνελαίου α'
  β'
  Μουργελαίου α'
  β'
  Οίνοι:
  Αρ/ανών μίστ.
  Μαλεβυζίου
  Δίκταμος ήμ.
  Σΐτος
  Κριθή
  Βρώμη
  Βΐκος
  Μέταζα
  δρχ·
  16.-
  15.—
  14.—
  11.-
  7.-
  11.—
  8.50
  8.-
  8.-
  7.-
  6.-
  25.20
  15.-
  120
  17.50
  16.50
  15 -
  14-
  15.-
  14.-
  45-
  6.—
  80.-
  8.-
  5 50
  530
  5.-
  550.-
  130.—
  15.50
  14.50
  13.-
  10.-
  9, "Ο
  6,50
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ
  Πληροφορούμεθα δτι αί τε¬
  λευταίαι βροχοπτώσεις ηύνόη
  σαν έξαιρετικά την βλάστησιν
  τής χλωρίδος, ήτις θέλει συν
  τελέση είς την βελτίωσιν τής
  καταστάσεως τής κτηνοτροφί
  άς. Ή ύγιεινή κατάστασις
  των ποιμνίων παρουσιάζεται
  καλή, πλήν κρουσμάτων τινών
  άπνα εσημειώθησαν είς τινάς
  νομούς.
  ΝΕΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ
  Υπό τής Μηχανολογικής Διευ
  θύνσεως τοθ υπουργείοα Σιδη
  ροδρόμων καί Αύτοκινήτων ενε¬
  κρίθη ή ίδρυσις είς τό χωρίον
  Κουνάβους αλευρόμυλον καί έλαι
  ουργείου υπό τοθ κ. Έμμ. Παπά
  δάκη.
  ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
  ΤΩΝ ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
  ΤΑ ΑΙΜΑΤΗΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
  ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ^ΕΙΣ^ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ
  !1 ΑΘΗΝΑΙ 19 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Χάϊφας ότι έπεκτείνονται επικινδύνως
  τα αίματηρά γεγονότα τής Παλαιατί-
  νης. Εις την Ίερουσαλήμ τα βρεττα·
  νικά στρατεύματα είνε ετοιμα νά προα-
  βάλουν τούς επαναστάτας. Έν τω με·
  ταξύ αί συγκρούσεις καθ» όλην την
  Παλαιστίνην συνεχίζονται καθημερινώς.
  Έξ άγγλικής πηγής, δίδεται ή ανα¬
  κοίνωσις ότι εγκατελείφθη οριστικώς
  τό σχέδιον διανομής τής Ηαλαιστίνης.
  ΣΥΝΟΜΙΑΗΣΑΝ ΜΕ ΤΟΝ κ ΜΕΤ.ΙΑΝ
  ΟΙ ηΡΕΣΟΕΥΤΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΟΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 'Οκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Σήμερον ό πρωθ-
  υπουργός κ. Μεταξάς εδέχθη τούς
  πρεσβευτάς τής Τουρκίας καί Άλβα-
  νίας, αυνομιλήσας μετ9 αυτών έπ' αρκε¬
  τόν.
  ΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑΙ ΠΑΡΕΤΑΘΗίΑΝ
  ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  Υπό τοθ ΓενικοΟ Λογισιηρίουΐ ΑΘΗΝΑΙ 19 Όκτωβρίου (τοΰ
  ενεκρίθη ή παροχή πΐστώσεως άνταποκριτοΰ μας).— Διά διαταγάς τοΰ
  τριών έκατομμυρίων δραχμών διά ύπουργείου τής Παιδείας, παρετάθη-
  να πραγματοποιηθοθν αί άπό διε α αν αί εγγραφαί είς τα σχολεία τής μέ-
  τίας έκκρεμοΰσαι προαγωγαι των β ής έκπαιδεύσεως μέχρι τής «Κηβ
  διδασκάλων. 'Οκτωβρίου έ. έ.