96434

Αριθμός τεύχους

4995

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

21/10/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑ0ΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνο: 2
  Άμιριχή-
  έΐησια 6ο>. 15
  έ δ
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Δοαχ. 2
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  21
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΛ ΤΥΠΟΓΡΑφΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΩΤΑΥΙΌν
  ΑΚΛΠΟ.Ν ΚΡΗΤΗΣ · Ε1ΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4995
  ΥΠΕΥ8ΥΝ0Σ 2ΥΚΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ρος δλων των χειροδικούντων.
  ΤΟ
  [ΑΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚ
  Εί
  ΑΖΗΤ
  Σήμερον προκειται νά συν
  έλθη είς συνεδρίασιν τό
  Διοικητικόν Συμβούλιον
  τού Έμπορικοΰ καί Βιομηχα
  νικοΰ Έπιμελητηρίου μας
  διά την εξέτασιν δύο σο¬
  βαρωτάτων ζητημάτων: Τής
  ανεγέρσεως μεγάρου, διά την
  οτέγασιν των γραφείων τού
  καί τής Έμπορικής Σχολής
  τής πόλεώς μας. Καί τής ε¬
  ξευρέσεως τρόπου ιδρύσεως
  μεγάλων έργοστασίων έξευ-
  γενισμοΰ καί τυποποιήσεως >
  των γεωργικών προϊόντων
  μας, ελαίου καί οίνου.
  Μέ τα ζητήματα αύτά, ε¬
  χομεν άσχοληθή καί ημείς
  κατ' επανάληψιν. Καί πλέ
  βν ή άπαξ έχομεν άναπτύ
  ξϊΐτάς άντιλήψεις μας άπό
  τής ιδίας αυτής βτήλης. Ή
  άνάγκπ τής ανεγέρσεως με
  νάρου τοΰ Έπιμελητηρίου
  είνε καταφανής. Διότι τό
  Έπιμελητήριον πρέπει νά
  έγκατασταθή είς γραφεΐα εύ
  ρύχωρα, ανετα, ύγιεινά, μέ
  αιθούσας συνεδριάσεων, δια
  λέξεων καί τελετών.Έπί πλέ
  όν δέ πρέπει νά υπάρχη χώ
  ρος διά την ίδρυσιν καί στέ
  γασιν μικροΰ έμπορευματολο
  γικοΰ Μουσείου, απαραιτή
  τού διά μίαν πόλιν μέ τόσην
  μεγάλην εισαγωγικόν καί έ
  ξαγωγικήν κίνησιν έμπορευ
  μάτων. Καί διότι έπίσης πρέ
  πει νά στεγασθή ή Έμπορι
  κή £χολή είς οίκημα συμ
  φωνβν πρός τάς νεωτέρας
  άντιλήψεις τής παιδαγωγικής
  καί άνταποκρινβμενον έξ ό
  λοκλήρου είς τάς ανάγκας
  τής σχολής αυτής πού πρέ
  πει νά διαθέτη τελεία έργα
  οτήρια καί άρτια καθ' βλα
  βπουδαστήρΐα. Δεδομένου δέ
  ότι διά την ανέγερσιν τοΰ
  μεγάρου αύτοΰ, πρό πολλοΰ
  χαιροϋ ή κυβέρνησις ένέκρι
  νέ την σύναψιν δανείου τρι
  ών έκατομμυρίων δραχμών,
  ή υπόθεσις δέν συναντά πλέ
  όν μεγάλα έμπόδια καί ή ό
  ριστική τακτοποίηαίς της θά
  είνε εύκολον νά πραγματο¬
  ποιηθή.
  Τό άλλο ζήτημα πού θ' ά-
  παοχολήση την σημερινήν συ
  νεδρίασιν τού Έμποροβιομη-
  χκνικοΰ Έπιμελητηρίου μάς
  απησχόλησε έπίσης πολλάκις.
  Ένδιαφέρει δέ άμέσως καί
  οοβαρώς οχι μόνον τή ν πό
  λιν μας, άλλά καί την Κρή
  την ολόκληρον, όπως καί ό¬
  λην γενικώς την Έλλάδα
  'χκί ιδιαιτέρως τα διαμερί-
  οματα έκεΐνα πού παράγουν
  ελαια καί ο'ίνους. Μέ τό ζή-
  τημα δέ αύτό ήοχολήθη τε¬
  λευταίως καί ή κυβέρνησις
  Χ«ί τό Ανώτατον ©ίκονο
  μικόν Συμβούλιον.
  Καί άνεγνωρίσθη άπό ο
  λους γενικώς ότι είνε άνάγ
  κη άπόλυτος νά φροντίσωμεν
  διάτόν έξευγενισμόν,τήν ποι
  βτικήν βελτίωσιν καί την τυ
  ποποίηαιν των γεωργικών
  μας προϊόντων. Διότι μόνον
  τοιουτοτρόπως θά κατακτήοω
  μέν μονίμως καί οριστικώς
  τάς ξένας άγοράς.
  Μόνον Ιτσι θά έξάγω
  μέν τα προϊόντα μας άπ' εύ
  θείας διά την κατανάλωσιν
  χκίοχι διά νά χρησψεύουν
  ώ$ πρώται ύλαι κατεργασίας
  διά τάς βιομηχανίαν, των άλ-
  λ«ν χωρών. Καί μόνον ετσι
  Βά πωλοΰμεν τα πρβϊόντα
  Η«ς είς τιμάς Ικανοποιητικάς
  διά τοΰς παραγωγούς καί έ-
  ηωφελεΐς διά την εθνικήν έν
  γένει οίκονομίαν μας.
  Διά νά γίνουν όμως ολα
  «ύτά, διά νά ίδρυθβϋν βιο-
  >»ηχ«νίο(ΐ έξευγενισμοΰ καί
  τυηοποιήσιως των γεωργικών
  μ«ς προϊόντων, χρειάζονται
  κεφάλαιον μεγάλα.Ύπάρχουν
  μάλιβτα πολλοί οίόποΐοι υπο
  λογίζουν βτιδιά νά επιτευχθή
  ή ί ολοκλήρου τυποποίηαις
  τοδ ελαίου καί τοΰ οίνου
  πρΐπει νά γίνουν καθ' όλον
  τό κβάτος^έγχαταστάσεις πού
  θ' άπαιτήσουν δαπάνην δι-
  σεκατομμυρίων όλοκλήρων,
  δραχμών. Κβί φυσικά, έπ'
  αύτβθ, ημείς δέν ειμπορού¬
  μεν νά εχωμεν γνώμην διό¬
  τι δέν είμεθα είδικοί. Ημείς
  δεχόμεθα ότι θ' άπαιτηθοΰν
  πράγματι κεφάλαια μεγάλα.
  Πιστεύομεν ομ»ς συγχρόνως
  ότι τα κεφάλοηα αύτά δέν
  είνε δύσκολον νά 'έξευρε-
  θοΰν. Τό χρημα δέν λείπει
  άπό την χώραν μας. Κεφά-
  λαια ύπάρχουν. Άλλ' είτε
  σχολάζουν, είτε είχον φυγα-
  δευΒη καί παραμένουν είς
  τό εσωτερικόν, βϊτε διατίθεν-
  ται δι" άλλας ίπιχειρήσεις,
  θεωρουμένας υπο των κεφα-
  λαιούχων περισσότερον κερ-
  δοφόρβυς, περισσότερον ά-
  σφαλιΤς και άνίτους. Αύτά
  λοιπβν τα κεφάλαια ειμπορεί
  καί πρέπει νά διατεθοϋν διά
  την δημιουργίαν γεωργικών
  βιομηχανίαν. "Αλλωστε αί
  βιομηχανίαι αυταί έκτός τού
  ότι ΘΑ ώφελήσουν την εθνι¬
  κήν φίκονομίαν ολόκληρον,
  θά είναι άρκετά έπικερδεΐς
  καί διά τούς ίδρυτάς καί Ι¬
  διοκτήτας των. Έπ' αυτών
  ομως των ζητημάτων δέν θά
  έπεκταθώμξν περισσότερον
  σήμερον. ©ά αναμείνωμεν
  ν' ακούσωμεν τάς άποφά-
  σεις πού θάλάβη ή σημερι
  νη αόσκεψις τοΰ Έμποροβιο
  μηχανικοΰ Έπιμελητηρίου·
  Καί 8ά εύχηθΰμεν νά είναι
  τοιαθται ώστε καί πρός τό
  κοινόν α'ίσθημα ν' άνταπο-
  κρίνωνται καί πρός τό γε¬
  νικόν καλόν ν' άποβλέπουν.
  ΟΠ3Σ ΔΙΑΒΑΙΝ|Ι_Η_ΖΒΗ
  ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ
  ΒΛΕΜΜΑ
  Ό άείμνηστος Γαδριηλίδης τα
  (ίχε βάλει άλλοτε μέ την ελλη¬
  νικήν νεότητα διότι δέν είχε κα-
  τορθώσει νά δημιουργήση άκόμη
  γυναικείον έλαφρόκοσμον. ΤΙ τίς
  φυλατε!...έφώναζεν πρός τούς νέ-
  ούς οί ίποΐοι καθισμένοι είς τα
  κέντρα των Χαυτείων καί τής ό-
  δοθ Σταδίου,«έπερναν μεζεδάκια»
  άπό τάς διερχομένας. Έννοεΐται
  διά των άφ(?αλμών καί μόνον. Δέν
  είμποροΰσαν βλέπετε νά κάμουν
  διαφορετικά Ιφ' δσον ό πρώτος
  τυχών «προστάτης», αδελφάς ή
  έξάδελφος—ό σύζυγος ήτο τελευ¬
  ταία υπόθεσις—εφαίνετο ετοιμος
  νά άνασπάση την άμφίστομον καί
  5Γ έκεΐνα μόνον τα «άσκαρδα
  μυκτ!» βλέμματα.
  Καί δμως! Έπειτα άπό τόσα
  χρόνια καί μετά τόσας ζηλευτάς
  δημιουργίας τής παραθέσεως τοΰ
  Γαβριηλίδη— έφθάσαμεν σχεδόν
  εις τό άλλο άκρον—ηκούσθη νέος
  είς σταυροδρόμι τής πόλεώς μας,
  παρατηρών πρός την κομψήν τού
  σύντροφον:
  —Άς σέ ξανακυττάξη άλλη
  μιά φορά Ιτσι καί τα λέμε!
  Ό τύπος τοΰ Όθέλλου θά πήτε
  Σέν ίλειψε ποτέ άπό τόν άνδρικόν
  κόσμον. Δέν έφαντάζετο δμως,
  νανείς ϊσως, 2τι ό ήρως αύτός θά
  έδημιουργεΐτο *αΙ χωρίς τάς δια
  βολάς τοθ πρώτου δηλητηρΐώδοιις
  Ίάγου. Διότι είνε πολυ νά φαν-
  τασθή κανείς σήμερον δτι καί μέ
  ενα φευγαλέον βλέμμα προσβάλ·
  λει κανείς τόν άλλον. Ή τιμή τι-
  μή Σέν Ιχει, άλ?ά κάί δ όφθαλ
  μός φθάνει κανείς νά πιστεύη δτι
  είνε ,.άδιατίμητος προκειμένου
  νά κατατοτιισθ'ζ μέ την λογικήν
  καί την πραγματικότητα. Τί θά
  κερδίση £νας έρωτόληπτος μέ Ι¬
  να β'έμμα πού έτσι ή άλλοιώς
  πάει χαμμένο;
  —Νά αοθ πώ: Διά τόν Έλλη
  ν» άξίζ*1 κανείς νά προσέχη καί
  τα βλέμματα.
  —Γιατί;
  —Διότι ούσιασΐικώς δέν είναι
  βλέμματα. Είνε κάτι περισσό-
  τερο.
  Ό Ήρακλειώτης πού έκαμε την
  διακοπήν αυτήν, είπε τίποτε τώ
  νέον; Ευρέθησαν περισσότεροι τοθ
  ενός νά τόν δικαιώσουν. 'ίσχυρΕ·
  σθησαν δτι ή γνώμη τού δέν ήτο
  παλαιά: Άνθρωποι πού άπησχολή
  θησαν ειδικώς μέ τούς τρότιους
  τοθ Έλληνος μέσα είς τάς εξελί
  ξεις τοθ πολιτισμοθ, ωμίλησαν
  ευρύτατα είς τό παρελθόν "διά τα
  μυδραλλιοβόλα, τα πηρούνια καί
  τα μαχαίρια τού. Τα μάτια τού
  είπαν είναι τίς περισσότερες φο
  ρές δλως διόλου τοΐαϋτα, ειδι
  κώς καί γενικώς: Δέν βλέπουν.
  Βίλλουν, τσιμττοθν, τρυποΰν, κό
  βουν! Μετά τα βλέμματα καταντά
  νά μή μένουν παρά μόνον...κόκ
  καλα- "Αν ή ψυχραιμία δέν ήρχι
  σε νά καθιεροΰται είς την εποχήν
  μας, ώς ή μεγαλυτέρα σοφία, θά
  εγίνοντο δέκα φόνοι καθ' εκάστην.
  Καί ό «μαθρος τής Βενετίας» θά
  έσηκώνετο άπό τόν τάφον τού δια
  νά γίνη έξ έπαγγέλματος συνήγο
  * *
  Δ'.καιολογεΐται ό θυμός τοθ
  προχθεσινόν νέοιι διά τό βλέμμα
  τοΰ περαστικοθ; Ασφαλώς, εάν τό
  βλέμμα έκεΐνο ήτο «ελλη¬
  νικόν»: Ή υπομονή τοΰ συνοδοΰ
  τοΰ ώρχΐον πλάσματος, δέν ήτο
  δυνατόν παρά νά έχη τα δριά
  της: Είς δευτέραν περίπτωσιν θά
  έκηρύσσετο ό πόλεμος. Ή σεξουα
  λική αταξία τοΰ "Ελληνος, ή ό-
  ποία άνεκινήθη τελευταίως, άπό
  τό βλέμμα τού άρχίζει νά λαμβά
  νη διαστάσεις. Ή γυναίκα τοΰ
  μπαίνει είς τό μάτι παντοΰ καί
  πάνΐοτε. Άλλά γιατί; Ό πολιτι-
  σμός καί είς αύτό τό ζήτημα Ιχει
  θέσει ιδιαιτέρους κανόνες καί
  πάει μέ μιά άπλή Βσο καί φίνα
  λογική: Ούκ έν τώ πολλω τό εύ.
  Οί άρχαΐοι μας πρόγονοι ήσαν
  απαράμιλλον καί είς τό κεφάλαι¬
  ον αύτό. Γιατί νά μή τούς ακολου¬
  θούμεν, τή στιγμή μάλιστα πού
  τα φώτά των τα επήραν οί ξέναι
  καί τα Ικαμαν σήμερον ίδικά
  των,
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Η ΆνατολίΚΐΊ Κρήτη
  Η ΣΗΤΕΙΑ
  ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ
  Νά μετοβής είς ιήνΣητείαν
  δέν είναι πράγμα ευκολο. Ό
  άμαξιτός δρόμος δέν εχει α¬
  ποπερατωθή άκόμη, παρά τάς
  προσπαθείας πού κατεβλήθη¬
  σαν τα δύο τελευταία ετη.
  Καί τό ταξίδι διά ξηρδς ά-
  ποτελεΐόλόκληρον Όδύσσειαν.!
  Πρέπει νά χρησιμοποιηθοΰν 😎
  λα τα μεταφορικά μέσσ, αΰ
  τόκίνήτα, ύποζύγια καί πέζο·
  πορία καί νά γίνη τούλάχιστο
  μία διανυκτέρευσις είς τήν|
  Μυρσίνην, δπου εύτυχώς ύ|
  πάρχει Μνα μικρά ξενοδοχεί¬
  ον ϋπνου. Τό βαπόρι πάλι
  προσεγγίζει μία φορά μονά-
  χα την έβδομάδα. Κι' έκτός
  αύτοΰ, εχει τόσες άλλες προ-
  σεγγίσεις ώς δτου φθάση είς
  τόν λιμένα τής Σητείας. Προ-
  σεγγίσεις είς την Χερσόνησον,
  είς τό Σεΐσι, είς "Άγιον Νικό¬
  λαον, τό Καλό Χωριό, πολλά|
  κις, είς την Παχεϊαν "Αμμον
  καί τόν Μόχλον. Καί γΐνεται
  έτσι τό ταξίδι έξαιρετικά έ-
  νοχλητικό, κουραστικό, έκνευ
  ριστικό.
  Έν τούτοις παρ' δλα αύτά,
  δταν άντικρύσης την ΣητείΓτ.
  σοΰ δημιουργεΐται ενα αΐσθη-
  μα ευχαριστήσεως ποΰ έγγίζει
  τα δρια τής συγκινήσεως.
  Οί θρΰλοι πούεΐνε δεμένοι μέ
  την επαρχίαν αυτή, τό έπος
  τοΰ Κορνάρου,ό 'Ερωτόκριτος,
  ή φήμη τής συγχρόνου Σητεί¬
  ας, προδιαθέτουν εύνοϊκώτα-
  τα τόν έπισκέπτη. Καί ή
  πραγματικότης, δέν διαψεύδει
  την παράδοσι. Ή Σητεία είνε
  πραγματικά άξία τής φήμης
  της. Κάτω τό λιμάνι είνε μία
  μικρή πόλις νοικοκυρεμμένη,
  κατακάθαρη, χαρούμενη, γε·
  λαστή. Καθώς είνε κτισμένη
  άμφΐθεατρικά στήν πλαγιά
  τοΰ λόφου πού ύψώνεται στά
  δυτικά τοΰ μυχοΰ, ,δίδει τό
  θέσμα κρυσταλλικών ογκων
  μέ τέχνη καί αίσθητικήν άντί-
  ληψι διατεταγμένων. Κι' ή
  προκυμαΐα της, πλακόστρω-
  τη, όλοκάθσρη πάντσ, εχει
  μιά ίδιαίτερη χάρι, μίαν έξαι
  ρετική γραφικόιητα. Καί πα-
  ρουσιάζει πάντοτε κίνησιν ση-
  μαντική. Ψαράδες άπλοϊκοί
  πηγαινοέρχονται, θαλασσινοί
  έτοιμάζονται γιά ταξίδια. "Εμ
  ποροι παρακολουθοθν την φόρ
  τωσι καί την έκφόρτωσι. Άλ·
  λοι κάθονται είς τα καφενεϊα
  καΐ τα άλλα κέντρα πού εύρί
  σκονται στή σειρά έδώ κάτω.
  Κι' δλοι, τα δειλινά καί τίς
  γιορτές, τίς ώρες τής άναπαύ
  σεως καί τής άνοψυχής, ξεχύ
  νονται έδώ κάτω καί είτε κα
  θίζουν είς τα κέντρα, είτε πε
  ριπατοΰν επάνω κάτω γιά ν'
  άναπνεύσουν τό ίώδιο τής
  θαλάσσης καί την άλμη της.
  Άς στηρίζεται ή Σητεία είς
  την γεωργία, είς τα πλούσια
  προϊόντα τής γής της: Την
  σταφίδα, τό λάδι, τό κρασί,
  τό χαροθπι καί τόσα 'άλλα.
  Ό χαρακτήράς της είνε γνή-
  σιος θαλασσινός. Λούεται στή
  θάλασσα κι' εχει πάρει τό
  χρώμά της. Κι' ΐσως γι' αύτό,
  έπειδή ακριβώς ζή στή θάλασ
  σα .<<α^ τρέφεται άπ' τή στε ρηά, εχει κι' αύτη την πρόοδο, αυτή τή φινέτσα, τοΰ πνεύμα τος, αυτόν τόν πολιτισμό. Δι ότι είνε άλήθεια δτι ή Ση τεία έχει άνεπτυγμένον πολι τισμό. Καί ·δχι μονάχα τό Λιμάνι. Άλλά καί τα χωρία. Καί τό πλέον άπόμερο μετο χάκι καί ό πλέον μικράς συν οικισμός ζή καί κινεΐται καί έργάζεται καί μοχθεϊ μέ τόν άέρα, τόν ρυθμό καί τόν παλ μά τοϋ πολιτισμοΰ. Θά είνε δέ ασφαλώς άλμα τώδης ή εξέλιξις ολοκλήρου τής επαρχίας δταν θά λυθή τό συγκοινωνιακόν πρόβλημα καί πέσουν τα τείχη τής άπο μονώσεως. Εύτυχώς δέ ή ήμέ- ρα πού θά πραγματοποιηθή τό μέγα αύτό γεγονάς δέν εί¬ νε πλέον μακρυά. Ή όδός Πά χείας Άμμου — Σητείας, χά¬ ρις είς τάς άφθόνους πιστώ- σεις πού διετέθησαν κατά τα δύο τελευταία ετη, μερίμνΓ) τοΰ Ύπουργοΰ Γεν. ΔιοικητοΟ κ. Σφακιανάκη καί την εύσυ- νειδησίαν πού έπέδειξεν ή έργολάβος έταιρεία, ευρίσκε¬ ται πλέον έν Τώ περατοΰσθαι. Ύπολείπεται εισέτι £να μικρά τμήμα μεταξΰ Σφάκας—Λά- στρου καί Σκοινοσέλι, ολίγων μόνον χιλιομέτρων. 'Υπολείπε- ται έπίσης ή κατασκευή ωρι¬ σμένων τεχνικών έργων. Άλλά ύπολογίζεται δτι εάν ύπάρ¬ χουν άφθονοι εργάται καί κα τα τόν χειμώνα, ώστε νά συ- νεχισθοϋν μέ ταχΰν ρυθμόν αί εργασίαι, μέχρι τοϋ προσε- χοϋς θέρους 6 δρόμος θά 'έ- χη διανοιχθή καί η συγκοινω- νία θά εξασφαλισθή μονίμως καί οριστικώς πλέον. Θά έξυ πηρετήθΓ) δέ ή όδός αυτή δχι μόνον τα χωρία Λάστρος, Σφάκα, Τουρλωτή, Μυρσίνη, Μέσα καί "Ε£ω Μουλιανά, Χαμαϊζι, διά των οποίων διέρ χεται, άλλά ολόκληρον την έ- πσρχΐαν. Θά είνε ή όδός τής έπικοινωνίας μέ την άλλην Κρήτην, ή όδός τής σωτηρίας καί τής εΰτυχίας. Άλλα καί σήμερον, είπομεν, έν τή μονώσει της, ή Σητεία εδημιούργησε την πρόοδον της. ΠαντοΟ αίσθάνεται κα¬ νείς τόν έργώδη παλμόν, παν- τοθ συναντα τα δείγματα καί | τοΰς κσρπούς τοθ δημιουργι Πεταχτά σημε.ώματα ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΤΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ Έλεύθεροι είναι οί έγκρα- τεΐς καί οί κήρυκες τοϋ άντι- αλκοολισμοΰ νά έκστομίζουν τούς άφορισμούς των. Καί κα¬ νείς δέν θά τοΰς Ιμποδίση. Τό άλκοάλ είναι άναμφισβή- τητσ τρομερά δηλητήριο δταν τού γίνεται κατάχρησι. Άλλά μην πήτε δτι δέ,/ είναι εύλο- γία θεοΟ τό κρασί καί θαΰμα τής ανθρωπίνης έπινοήσεως ή ταβέρνα. Τό κρασί δίδει πολ λές φορές τό λυτρωμό καί. ή ταβέρνα προκαλεΐ κάπο- τε τίς μεγαλύτερες συγκινή σεις. Έσύραμε προχθές τό βρά δυ τα βήματά μας, μετά τό μόχθο τής ημέρας, ώς την κοσμική ταβίρνα. Καί, τύχη άγαθή!, βρεθήκαμε μπροστά στήν πιό εύχάριστην έκπληξι. Μην λιχουδεύεστε—καί δέν προκειται γιά έδέσματα καί ποτά, ουτε γιά σνόμπ—ντε- μουαζέλλες πού θεωροΰν ττολύ σίκ νά πέρνουν τα «σκονά κια» τους είς την ταβέρνα— Ή έ'κπληξι ήταν πραγματι¬ κά εύχάριστη δσο καί άνα- πάντεχη. Βρήκαμε τό χωριό, καί την ψυχή τού κλεισμένα στήν τσβέρνα. Μιά μεγάλη παρέα άπό άνθρώπους των όρεινών χωρίων τής Μεσσα ρας, πού έκαμε νά άναζήση δλη ή είδυλλιακή ώμορφΐά τής Κρήτης, μέ τα ποιμενικά τρα- γούδια καί τίς μελςρδίες της. Γνώριμοι όργανοπαΐκτες τιού τριγυρνοΰν σάν νυχτοπούλια τίς ταβέρνες, εΐχαν ξυπνήσει μέ παληούς σκοπούς, μ' άθά- νατες κρητικές κοντυλιές τό έπικό καί τό λυρικό συγχρό νως αΐσθημα μέσα στίς ψυχές των λεβεντόκορμων χωρικών μας. Κι' ή ταβέρνα έπλημμύ- ρισεν άπό άρμονίες καί ρυθ μούς. Άπό άρμονίες ποιμενι- κές, άπά βουκολικές μελωδίες άπό ρυθμοΰς τοΰ βουνοΰ καί τοΰ κάμπου, άπά τούς ρυθ- μούς πού δίδουν αΰτό τό ύ- πέρλαμπρο μεγαλεΐο στή φύσι καί τή ζωή τοϋ νησιοΰ μας. Θάθελα νδναι αυτή την ώ ρα στήν ταβέρνα μέσα οί διευθύνοντες τόν ραδιοφω νικό σταθμό των Αθηνών γιά ν ά μάθουν τί είναι Κρητικό τραγοΰδι κι'δχι κλαυθμήρισμα καί παραποίησι σάν κι' αύτά πού μάς προσφέρουν γιά τρο φή τοθ μουσικοΰ μας αίσθήμα τος. Μά πρέπει νάναι κανείς γνήσιος Κρητικός—καί μάλι- στα «ριζίτης» δπως παρετήρη¬ σε κάποιος άπ' την παρέα μας, γιά · νά αισθανθή την κρητική μουσική καί την ποί- ησι. Άλλοιώς θά μορφάζη. δ¬ πως καί ή σνόμπ δεσποινίς πού ήταν στήν ταβέρνα καί δέν βά*σταξε νά μην φωνάξη: —Παΐξτε καλέ, καί ενα λι· γωμένο ταγκό... Κι' ήταν νά λιγώνεσαι στά γέλια, ή ν' άναλύεσαι σέ δα κρυα. .. Μ.— κου μόχθου. Είς την γεωργί αν, είς τό εμπόριον, είς τα γράμματα, είς την συνεταιρι κήν οργάνωσιν, είς τα έργα κοινής ωφελείας. Καί θά πρέ¬ πει νά παρακολουθήσωμεν έκ τοθ πλησίον την ζωήν τής Σητείας καί ν' ασχοληθώμεν έν πλάτει μέ δλα τα προβλή- ματα, μέ δλας τάς έκδηλώ- σεις, μέ δλας τάς δημιουργίας της. Τό Γεωργικόν Ταμείον Αί .άποφάσεις τοϋ Γεωρ· γικοϋ Ταμείου τοΰ νομοϋ μας διά την οργάνωσιν καί ένϊ σχυσιν των διαφόρων καλ- λιεργειών άνταποκρίνονται ό μολνθγουμένως έξ ολοκλήρου πρός τάς τοπικάς συνθήκας καί ανάγκας καί ήκοΰσθησαν μέ ικανοποίησιν. Άπομένει μόνον ή πιστή έφαρμογή των. Άλλά καί αύτό θά γίνη ά σφαλώς. Οί έπαρχιακοί γεω πόνοι, πιστεύομεν ότι θά έρ γασθοΰν μέ ζήλον, μέ όρε¬ ξιν, μέ αφοσίωσιν καί ένθου σιασμόν. Καί έ'τσι, θά επιτευ¬ χθή ή γεωργική μας πρόο- δος καί άναδημιουργία καί ή μεγαλυτέρα άκόμη αύξησις τού άγροτικοθ είσοδήματος, έπ' ωφελεία τοθ συνόλου. Οί αγρόται ττρόσφυ- γες. Τό ύπόμνημα των άγροτών προσφύγων ,πρός την κυβέρ νησιν διά την ρύθμισιν ώρισμέ νων ζητημάτων πού τούς ά- φοροΰν, στηρίζεται επί βάσε- ως λογικής καί δικαίας. Καί τα έν αυτώ αίτήματα είναι απολύτως σύμφωνα καί πρός την γενικωτέραν πολιτικήν την οποίαν άκολουθεΐ τα σημερι¬ νόν κράτος. Πιστεύομεν λοι- πόν'δτι ή κυβέρνησις θά υιο¬ θετήση τα αίτήματα αύτά καί θά τα ρυθμίση κατά τόν καλύτερον δυνατόν τρόπον. Είναι γνωστόν άλλωστε τα υπέρ των προσφύγων ενδια¬ φέρον της. Τα κάρβουνα. Διά την έπάρκειαν των ξύ- λων καί των καρβούνων κα¬ τά τόν ερχόμενον χειμώνα ή [κυβέρνησις έλαβεν ειδικήν μέριμναν. Πρέπει λοιπόν νά πιστεύωμεν δτι εφέτος δέν θά παρατηρηθή διόλου έλλει¬ ψις των είδών αυτών ώς συ- νέβη είς προηγούμενα 2τη. Καί πρέπει έπίσης νά ομολο¬ γήσωμεν δτι ή κυβέρνησις δέν παραλείπει νά φροντίζη εγ¬ καίρως δι' δλα τα μικρά καί τα μεγάλα ζητήματα πού έν- διαφέρουν τόν λαόν, την ύγεί αν καί την ζωήν τού. Αί οδοί τής πόλεως. Διά την επισκευήν των δρό· μων τής πόλεως, τόσον των κεντρικήν δσον καί των συνοι- κιακών, ό Δήμος καταβάλλει άξιόλογον προσπάθειαν. Ήτο δέ πράγμστι άνάγκη νά έπι- σκευασθοθν δλοι οί δρόμοι πρίν αρχίση ό χειμών, ωστε νά μή δοκιμάσωμεν εφέτος τό μαρτύριον τής λάσπης. Άλλ' είπομεν: την ανάγκην αυτήν αντελήφθη ό κ. Δήμαρ χος. ΚαΙ φροντίζει διά την ριζικήν θεραπείαν τοΰ κακοΰ, διά την άνακαίνισιν ολοκλή¬ ρου τοϋ όδικοΰ δικτύου τό¬ σον τής πόλεως δσον καί των συνοικισμόν. Άπό κοινοϋ. Ή Λιμενική Έπιτροπή κα¬ τήρτισε τα σχέδια τής κατα- σκευής τής προκυμαίας τοΰ νέου λιμένος, τα όποΐα καί θά εφαρμόση βεβαία συν τή παρόδω τοθ χρόνου έφόσον θά ύπάρχουν διαθέσιμα τα άναγ- καιοθντα πρός τουτο χρήματα. "Επραξε δηλαδή -έν προκειμέ- νφ τα καθήκον της. Θά είνε δμως καλόν νά υπάρξη άπό τοΰδε στενή συνεργασία Δή- μου καί Λιμενικής, κυρίως των , τεχνικών ύπηρεσιών των, ώ¬ στε νά έναρμονισθοθν τα σχέ δια τής προκυμαίας καί τα σχέδια τής πόλεως, είς έν ώ- ραΐον' σύνολον Ικανόν καί τάς ανάγκας τοΰ τόπου νά εξυ¬ πηρετήση καί την αίσθητικήν αντίληψιν νά ίκανοποιήση. Δέν αμφιβαλλομεν δέ δτιή Ι συνεργασία αυτή καί άν δέν υφίσταται ήδη θ' αρχίση άμέ- σως καί θά εξακολουθήση μο¬ νίμως καί συνεχώς πλέον. Ιί ί Ιίι Ι Ιί'
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.—Σήμερον: «Μττο
  έμ»μέ την Μάρθα "Εγκερθ καί τόν
  Ζάν Κετΐοΰρσ.
  Καθ' εκάστην άπογευματινή ώ-
  ρα 6.30' μ. μ.
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον ή άθάνατη
  τοΰ Λεονκαβάλλο: «:Παληάτσοι»
  (50 ο)ο Ιγχρωμο). Πρωταγωνιστοϋν
  ο διάσημος τενόρος Ρισάο Τάουμ
  ■περ καΐ ή έξωτική ώμορφιά Στέ
  φι Ντούνα.
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. "Ασπραδάκης
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή'άθάνατη όπερ» τού
  ΠΟΥΤΣΙΝΙ:
  Μέ τούς
  ΜΑΡΙΑΕΓΚΕΡΘ
  ΖΑΝ ΚΕΟΟΥΡΑ
  Καθ' 'έχάστην" άπογευ¬
  ματινή ώρα 6.30' μ. μ.
  Τάς ; Κυριακάς ώρα 11
  π. μ. μέ τιμάς ήλαττω-
  μένας.
  Την Δευτέραν:
  Ένα δράμα κατασκοπίας:
  ΤΟΜΥΣΤΙΚΟΤΟΥ8
  ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΟΟΕΙΑΣ
  Μέ τόν
  ΚΟΝΡΑΔ ΦΑΪΤ
  Και την
  ΒΙΛΙΑΝ ΛΑΪ
  :::::::::::: ι::: ί:-.::::
  'Δπό τού θρόνου
  είς την λαιμητόμον.
  ΜΊΛ ΤΡΑΠΚΗ
  ΒΑΣΙΑΙΣΣΑ =
  543ον
  Άλλά καί αΰτό φαίνεται
  δέν έ'γινε. 'Υπάρχουν ίστορι-
  καί μαρτυρίαι κατά τάς όποί
  άς ό μικράς Δελφϊνος παρε¬
  δόθη πρός υίοθέτησιν σ' έ'ναν
  παπουτση" καί δτι εξηφανίσθη.
  'Υπάρχουν βεβαιώσεις ίστορι-
  καΐ δτι είς την εξαφάνισιν
  τού άνεμΐχθησαν καί πράκτο
  ρες τοθ θείου τού, ό οποίος
  έβιάζετο νά (δή δτι έκαθαρΐ-
  σθη τελείως τό έδαφος τής
  ΓσλλΙας άπό την δυναστεΐαν
  τοΰ άδελφοϋ τού, διά νά ήμ-
  πορέση επί τέλους καί αύτος
  νά λάβη τόν τίτλον τοθ έπιδό
  ξου βασιλέως τής ΓαλλΙας,
  καί τό δνομα τοΰ Λουδοβίκου
  18ου. Ή Ιστορία δέν έξεδιάλυ
  νεναύτούς τούς θρύλους, άλλ'
  αφήκε τόν στιγματισμόν διά
  τόν Λουδοβΐκον 18ον δτι έν-
  διεφέρθη πολύ περισσότερον
  γιά αην εξαφάνισιν των συγγε
  νών τού παρά γιά την διάσω-
  σΐ τους. Γι' αύτό άν οί νέ-
  κροΐ ήμπροϋσαν νά κατηγορή
  σουν, ό κάμης τής ΠροβηγκΙας
  δέν θά εγίνετο Λουδοβϊκος
  18ος. Ποτέ δέν ένδ.εφέρθη νά
  μάθρ ποϋ εΐχε ταφή ό μαρτυ
  ρικός αδελφάς τού. Καί πολύ
  περισσότερο δέν ένδιεφέρθη
  γιά την Μαρία—Άντουανέτ-
  τα. Πέρασαν εϊκοσι δύο χρόνια
  άπό την ήμέρα τοθ τραγικοϋ
  των θανάτου. Εϊκοσι δύο χρό-
  νια απολύτου σιωπής γύρω
  άπό την μνήμην των. ΟΙ συγ
  γενεΐς των δέν άνέφεραν κάν
  τό δνομά των άπό φόβον καί
  αύτοΰ τοθ έαυτοϋ των. Άλλά
  ιδού δτι ό κάμης τΐόϊς Προβηγ
  κίας διέταξεν ώς Λουδοβϊκος
  18ος νά άνευρεθοΰν οί τάφοι.
  "Ηθελε νά άνεγεΐρπ, πάση, θυ-
  σία τό μαυσωλεΐόν των, έξιλα
  κτήριον δι" δλην την Γαλλίαν
  καί πρό παντός γιά τόν εαυ¬
  τόν τού. Άλλά τό πράγμα
  δέν είνε εϋκολο. Τα πΓώματα
  εΐχαν ταφή μαζί μέ χιλιάδες
  άλλων πτωμάτων μέσα είς
  ε"να κήπον μοναστηριοΟ,
  χοντά είς την εκκλησίαν τής
  Μαγδαληνής.
  (έπεται τό τέλος)
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ ύπηρέτρια μέ καλάς
  συστ,άσεις ά<ΐό οικογένειαν διαμέ νουσαν έν Αθήναις. Μισθός Ικανο ποιητικός. Πληροφορίαι παραπλεύ ρως οικίας κ. 'Απολ. Μελισσείδου '.ατροΰ. ΒΒΒΒΒΒ*εΐ)«εΐΜϋΒΒΒΗΒΒ·ΗΒεΐΙεΙΒΒ(ΙΗεΐΒΒΒΒΒΒΒΙΒεΐΒΙ! Καστανιές Άγίου 'Όρους Πάσσαλοι "Εφθασαν είς τό κατάστημα: ΙΩΑΝ. θ. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ Μήκος 2 1)2, 2.70, 3-3.60. 4-4.60 είς δλας τάς διαστάσεις. ■■■■■■■■■■Ι ■·■■■■»■■■■■■■ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ 1 «ΕΛΣΗ» ΈκάστηνϋΠαρασκευήν^ό μ. μ. κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. Πραχτορίΐεν^ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ^ Τηλεφ. 551." Σόηων Ώρωμαζικόζ Λ, Ι ' ! -ι Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Ό ούσιώδης νεωτερισμδς τής έποχής. Ό ούσιώδης νεωτερισμός τής έιτοχής είνε κυρίες μου, τό μικρό τταλτό βάγκ, πολύ βάγκ, άδιστά-1 κτως κυαατιστό καί εύρΰχωρο είς | τα όπισθεν τής σιλουέττας. Τ όν, νεωτερισμό αύτό έΐτανευρίσκομεν είς δλες τίς χειμερινές συλλογές, διότι είνε έξ ίσου πρακτικός καΐ νέος. ΟΙ Πσρισινές τού έκαμαν ήδη ένθουσιώδη ϋποδοχή, καί κά- θε μία μας μτΐορεϊ νά τόν εφαρμό¬ ση μέ τόν δικό της τρόπο, διότι Μχει τό χαριτωμένο χαρακτηοιστι- κό νά άφίνη μεγάλη θέσι είς την Ίδιοτροπία άκόμη καί είς την φαντασία Αναλόγως πού θά τό κάυετε μακρύτερο ¥ κοντήτερο, ϊσιο ή άν φόρμ, μέ ιιανίκια κιμονό, ραγκλών ή μέ ώαους σηκωτούς, μέ ΰψηλό γιακδ ή χωρΐς γιακα, σταυρωτό ή δκρη μέ άκρη, θά ε"χετε Μνα δια φορετικό μοντέλο, ένω θά εϋοΐ- σκεσθε πάντοτε έντός' των όρίων τής μόδας. Γό παλτό βάγκ εΤνε «νεανικό»: είνε ίσως ή μεγαλυτέρα άφοραή τής επιτυχίας τού. Έιτιτρέπει νά φοροΰμε την στενή καί πολο κον- τή φοθστα πού ή μόδα επιβάλλει, χωρΐς δυσκολΐες, άκόμη καί οί ολίγον παχειές γυναϊκες. Με· τριαζΕΐ την σιλουέττα, δίδοντάς της μενάλη ελευθερία. Προεκτεινόμενο είς έπανοφόρι, μεταβάλλει ττολθ την προσαο- μοσμένη σιλουέττα τοΰ περασμέ νού χρόνου. Πράγμα πού δέν ση- μα(νει ότι ή ρενδιγκότα επαυσί νά άρέση. γίνεται μάλιστο κομ- ψότερη περισσότερον σεντρέ άπό τΐοτέ, άλλά 2χει Μνα έπιτυχημένο άντΐπαλο, τό μακρύ βάγκ επάνω- φόρι, πολύ εύρύχωρο είς την ρά· χη. Διότι δλη ή εΰρυχωρία τοΰ έ ιτανωΦοριοΰ αύτοθ ρίπτετσι πίσω είς την ράχη, τό δέ έαπρός μέ- νει ίσιο καί μάλιστα έφαρμοστό. Τό μανΐκι κιμονό (χωρίς ραφή είς τοΰς ώμουε) τταρέχεται είς την νέα αυτή γραμμή: τό βλέπομε έπί- σης νά κάνη την ΙμΦΐτνησί τού είς πολυάριθμα επανωφόρια. Κα'ι αύτό άκ*ιιη εΤνε ιιία κχι πητή άλ- λαγή γιά τα μάτιά μας συνηθισμέ να είς τούς τετράγωνους καί φαρ δεΐς ώαους. Ή «κινεζική» γραμμή των μανι- κιων παρατηρείται δχι υ,όνον είς τα επανωφόρια, άλλά καί είς τα Φορέαατα... Είτε είνε εύρύχωρα ή μαζεμένα είς τόν καρπό, τα πε- ρισσότ?ρα μαήκια πλαταίνουν είς τό κάτο μέρος' μανίκια μέ «κορ νέ» πολύ ή λίγο μυτερό, μανίκια —κάπες, χλπ, Άλλ' δπως ή μόδα είνε εφέτος πολύ έκλεκτική, άφίνει έπίσης με- γάλη θέσι είς τα μοντέλο: άντιθέ· τού τύπου. Κατ' αθτόν τόν τρόπον βλέπομί πλάι στ' ανωτέρω μόν- τέλα την κο^ψή ρεδιγκότα, στρα- τιωτικοΰ σχεδόν ϋφους, πού ταιρι άζει ιδιαιτέρως στΐς πολύ λεπτές γυναϊκες. καθώς καί τα «περιελι- κτικά» επανωφόρια μέ φοΰστα στε νή κα'ι πολυ εύρύχωρα είς τό επά¬ νω μέρο^, μοντέλα πού εύνοοΰν τίς υψηλές καί εύλύγιστες γυναϊ¬ κες, μέ λεπτή άλλ' έλικοειδή γρααμή. Εάν είσθε βεβαία γιά την γραμ μή σας, μΊν δυ )σετε νά προτιμή σετετόν τελευταϊο αϋτό τύπο έπα νωφοριοΰ, πού θά σάς άναδεΐξη περισσότερον άπό κάθε άλλο.5 ή Νΐιστβγκέ Ή έξωτικη ώμορφΐά Στέςρι Ντούνα «αί ο διάιημο; τενορος Ρι σάρ Τάβυμπεβ σέ μιά σκηνή τής δπβρας «ΠΑΛΗΑΤΣΟΙ», ποϋ προ- βάλλίΐ σήμερον η «ΜΙΝΩΑ». ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΜΠΟΡΟ" Υ "Π ΑΛΛΗΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΕΛΕΥ0ΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1) Άγγλικά, 2) Γαλλικά, 3) Γερμα- νικά, 4) Ίταλικά, 5) Λογιστικά, 6) Οίκο- νομικά μαθηματικά καί 7) θετικαί καί κλασσικαί επιστήμαι. Εγγραφαί καθ' εκάστη»/ άπό τής 8—10 μ. μ. Έναρξις την πρώτην Νοεμβριού έ. ε. ΖΗΤΕΙΤΕ έπτμονως, άπό ολα τα καταοτπματα καί αύτά άκόμη των έπαρχιών ταίς κλωσταϊς Μάρκος «Σταύρος». "Ητοι σβυγάκια, τρυπώματα χιΒάρας, καρόλια κβντπμα- τος, κβυβάρβς, Μουλινέ, Κοτον πβρλέ, Βαμβακάκια, κου- β*ρβς κεντήματος χ. λ. π. "θλ« τ« ώς άνω *15π είναι ά- φβάστοο ποιότητος, ««1 χρωμάτνν ίΐγγυημένων καί στερβ- &ν. Μί« ίβκιμή θά οά; πείσΐι διά την άν«τ<ρότητ« των Μλνατ&ν τής μ*ρ««; «Στβηίρόί.'ΐ ΆντικρβσΐΜΤος διά τούς Νβμο»{ Ηρακλείου—Λαβπβίου: 1, Μ. ΚΟΡΠΗΣ Β"1..... '" ., :____έ Ο^ρωςείς τ ήν χώραν των Χριιοανοέμον. Η ΊνΐΑΧΗ Υπό Κλώντ Φαρέρ. 87ον »Ό μικρότχτος θά είχεν άκόμη νά ειπή απειρα πράγμαχα. Άλ λά δέν τολμα, έπειδή είνε βέβαι ος πώς εχει ήδη παρασκοτίσει τόν πολύ γεροντότεφ άδελφό τού. Ό μικρότατος κλείνει ?οι πόν την καρ5ιά τού καί άποφίύ γε: νά εκφράση δλα τα αίσθή- ματα μέ τα όποία είνε γεμάτη αυτή ή καρδιά». Ό ίδιαίτερος γραμματεύς είχε τελειώσει την άνάγνωσι. Ό Τσεού Πέ ι έτελείωσε τό κάπνιαμα τής πίπας τού, άπώθησε τό μπαμποθ, έστήριξε χον τράχη λό τού στό μικρύ δερματινο μαξι- λάρι καί σηκώνοντας πρός χά φανάρια τοθ ταβανι&Ο χό δεξί τού χέρ:, έκαμε νά παιγνιδίση τό μώβ φώς επάνω στά ϋπερμέτρως μακρυά νύχια τού. —"Ω!—είπε σέ ϊναν τόνο πού έμαρτυροΰσε σκέψι. 'Εκύτταξε τό γίνχτισμένο παι- δί πού έστραγγύλευε 2να κομυάτι δπιον επάνω στό ζεσχό γυαλί τής λυχνίχς καΐ έκαμε την εξής σκέ- ψι δυνατά, μέ σύντομες κινέζικες φράσεις: —Ό Χουέϊ, άπό τό Αιού__ (παληός φιλόσοφος, περιώνυμος γιά την έπιείκειά τού. Έδώ ό Τσεβύ ΙΙέ-ί λέγει μιά φράσι τοΰ Μέγκ—Τζεού καί υπαινίσσεχϊΐ 2- να άνέκδοτο, περίςρημο είς τα κι- νεζικά χρονικά: Ό Γουάγκ Αίγκ, παρά την διαταγή τοΰ ίπάρχον, άρνήθηκε νά οδηγήση τό αρμα τοθ αδεξίου τοξάτου Χ£. IV αύτό τό πράγμα επαινέθηκε, Ιπειδή είχε, αντιθέτως πρός τίς γνώμες τοΰΧουέι, διατηρήση την άξιοπρέ πειά τοϋ έπαγγέλματός τού, ά¬ κόμη καί εναντίον μιάς δΐαταγής πού ήταν έπικίνδυνο νά την ηζ- ραβή κανείς) δέν έχηροΰσεν άρκε- τά την άξιοπρέπειά τού. Καί ό όδηγάς όίρματος Γουάγκ Αίγκ δέν τάν μιμήθηκε. Είνε σωστό νά έπιδοκιμάσωμε τόν Γουάγκ Λίγκ. Έν τούτοις, άκόμη και τοθ μι- κροτέρου Ιθνους οί άνθρωποι' ξέ ρουν πώς οί" ώραΐοι δρόμοι δέν ό- δηγοθν μακρυά. (Κινέζικη πά ροιμία). Πρέπει νά τα σκεφθώ αύτδ, νά τα σκεφθώ χά Ι ιτράς'τά δεξιά, ν4 τό σκεφθώ καί πρός 'τχ άριστερχ (πολύ συνηθισμένος ί- διωτισμός). (συνεχίζεται) ΚΟί ΜΩΜΙ ΚγΛ ΜΙΝΟΑ ΣΗΜΕΡΟΝ Ή άθάνατιι βπερα τοΰ ΛΕ ΟΝ ΚΑΒΑΛΛΟ,τό μεγαλύτβ ρο χινηματογροτφΐκβ γεγονός: 50 ο)ο εγχρωμ© Πρωταγωνιβτοΰν: Ή μεγαλύτερη σύγχρονη μουσική δόξα, ό διάσημος τε¬ νόρος Ρισάρ Ταουμπέρ καί ή ^ξωτική ώμορφια ή περίφημη —τέφι Νΐοΰνα. Λαμβάνων μέ- ρος 2λο τό συγκρότημα τής οπερας τοΰ Γκοβενγκάρτεν, ή μεγάλη συμφωνική όρχήστρα καί τα μικτά κόρα της. Μεγαλειώίης συνδυασμός μουσικής, δράματος, χρωμά- των, τέχνης καί σκηνοθεσίας. 'Εκτος προγράμματος ΖΟΥΡΝΑΛ Σημ. Δευτέραν — Τετάρτην —Πέμπτην—Σάββατον—Κυρι ακήν ώρα 61)2 άπογεώματινή. Κυριακή ώραν 2 μ. μ. νέ¬ ον έπεισοδιακόν. :·ί·.>:;::::::ιιιιΙΙΜ
  _ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλουνται άπαντα τα μέλη τοΰ
  Συνδέσμου Γεωργοτεχνιτών νο·
  μου Ηρακλείου δπως προσέλθω
  σι την 30ήν Όκτωβρίου ημέραν
  Κυριακην καί ώραν 10-12 π μ.
  έν τφ Καφενείω «Άκρόπολις»' ττα
  ρά την Ακ Τάμπια, πρός εκλογήν
  νέου Διοικητικοΰ Συμβουλίου καί
  δι σλλα θέματα αφορώντα τόν
  Συνοεσμον.
  Ό Πρόεδρος τοθ Συνδέσμου
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έπανηλθεν έξ Ά θη
  νών μετά τής κυρίας τού ό κ. Τί .
  τος Γεωργιάδης.
  —Έπανήλθον ωσαύτως οί κ. κ.
  Γεώργιος Γερ'ονυμάκης δικηγό
  ρος καί Νικόλαος Βογιατζάκης
  ίατρός
  ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.— Άνεδέξατο ποο·
  χθές τής κολυμβήθρας είς Καρκα
  διώτισσαν ό φίλος κ. Ελευθέριος
  Σκουλάς τό άγοράκι τοΰ κ. Ιω.
  Ά. Σταυρακάκη όνομ άσας αύτό
  Άνδρέαν.
  Νά τοίς ζήση
  —Ή κ.Ελένη Ντανιαντά ίατροθ,
  εβάπτισε προχθές είςΓωνιές Μαλε
  βυζίου τό άγοράκι τοΰ^. Όδυσσέ
  ως Νάθενα ονομάσασα αύτό Μάρ
  κον. Είς τούς γονεΐς καί την άνά
  δοχον ευχόμεθα νά τοίς ζήση.
  ΓΑΜΟΙ —Ό κ. Στέλιος Σ'τεφα·
  νάκης καί ή δνίς Ελένη Μπελιμ-
  ιτασάκη ετέλεσαν τούς γάμους
  των. Παοάνυμφος παρέστη ό κ.
  Γ. Σκουλάς δικηγόρος.
  θερμά συνχαρητήρια. Ν.Ν.
  ΕΥΧλΡΐΣΤΗΡΙΟΝ.- Ό Μορφω-
  τικός Σύλλογος Γυναικών "Ηρα¬
  κλείου, εύχαριστεΐ θερμώς τόν Δι
  ευ·ίυντήν τοϋ 8ου Δηια. σχολείου
  κ. Βέργην διότι προθύμως καί ευ¬
  γενώς εδέχθη καί έλειτούργησεν
  έν_τίίσχολί) αυτού τό «Άσυλον
  τοΰ παιδιοΰ τής έργαζομένης μη-
  τέρας».
  Γύρω στήν ττόλι.
  Τό ένταΟ3α Παράρτημα τοΰ Έλ
  ίληνικοϋ Όρειβατικοϋ Συνδέσμου
  θ' αρχίση δπειτα άπό ολίγον και
  ! ρόν την διοργάνωσιν έκδοομών
  ι[ ώς κα'ι κατά τό παρελθόν.
  —ΑΙ έκδοομαί αδται τοΰ 'Ο-^ει
  βατικοϋ Συνδέσμου Ηρακλείου
  παρακολουθοΰνται ώς γνωστόν
  μέ μεγάλον ενδιαφέρον καί συμ¬
  πάθειαν έκ. μέρους των ['φΐλων τοθ
  ϋπαίθρου, οί όποϊοι καί άναμέ·
  νούν πράγματι άνυπομόνως την
  έναρξιν τής έκδρομικής σαιζόν.
  — Μέ τόν βαθμιαΐον περιορισμόν
  των νυκτερινών περιπάτων ήρχισε
  παρατηρουμένη ή συνήθης κατά
  τόν χειμωνα συγκέντρωσις είς τα
  καφε^εϊα, δπου κατά πρώτιστον
  λόγον τα μπιλλιάρδα άνεκλήθη
  σαν έκ τής έφεδρεΐας.
  —Παλαίμαχοι παίκται τοΰ μι?ιλ
  λιάρδου μεταξύ των οποίων συγ-
  καταλένονται καί πολλοί άσπρο
  μάλληδρς, διεκδικοΰν την ύπερο
  χήν καί είς τίς «καρσμπόλες> άπό
  τούς νεαρούς άντιπάλους των.
  —Τό ωραίον φΰλον δέν ύστερεϊ
  άντιστοΐχως είς κοσμικήν κίνησιν.
  —Τα πρώτα «απρέ μιντί» ήρχι¬
  σαν νά συζητοΰνται καί νά όργα
  νώνωνται μεταξύ τού, πρός γενι¬
  κήν αγαλλίασιν των νεαρών δέ
  σποινΐδων.
  —ΑΙ οποίαι νοσταλγοθν τα πε
  ρυσινά των σουξέ...
  —Άπό σήμερον πρόκειται ν' άρ
  χίσουν τα μαθήματα τής Παιδα
  γωγικης Άκαδημίας.
  — "Ηι~η ευρίσκονται είς Ήρά
  κλειον δλοι οί έπιτυχόντες είς τάς
  είσιτηοίους έξετάσεις.
  —θαυμασία πάλιν ή χθεσινή ή
  μέοα.
  —Πράγμα πού ένισχΰει καΐαΰθις
  τούς πρακτικοΰς ούρανοσκόπους:
  —Ότι τό φθινόπωρον θά τέλει
  μέ λιακάδα..
  Πυκνή κοσμοσυρροή είς την
  χθεσινήν πρεμιέραν τοΰ Πουλα
  κάκη μέ τούς άθανάτους «Μποέμ»
  είς τους όποίους ή Μάρθα"Έγκερθ
  καί ό Ζάν Κεπούρα διαπλάσσουν
  τούς δύο κυριωτέρους ρόλους
  — Είς την «Μινώαν» προεβλήθη
  σαν χθές μέ μεγάλην επιτυχίαν οί
  «Παληάτσοι» τοΰ Λεονκαβάλλο
  μέ τόν μεγάλης φήμης τενόρον
  Ρισάρ Τάουμπερ.
  ό Ρίπορτβρ
  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΖΟΗ
  ι
  Ή Δνίς Ίωάννα Γεροντέλη λυ
  ρική ύψίφωνος τής Μελοδραματι,
  κης Άκαδημίας Αθηνών τοΰ κ. Κ.
  Νικολάου, ή όποία θά δώση προ
  αεχώς ρεσιτάλ μέ εκλεκτόν πρό
  γραμμα είς την πόλιν μας. Πρό
  κείται περΐ μιας άπό τάς νέας
  'Ελληνίδας καλλιτέχνιδας τού «
  σμστος των οποίων ίχει έκτιμηθή
  πολύ ή άρτιότης καί μουσικόχης
  τής φωνής καί διά την όποιαν ά
  ξίζει κάθε ϋποστήριξις,
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Άνεχώρησε δι* Άθή
  νας πρός πλουτισμόν τοθ κατα
  σχήματός τού ό Οφασματέμπορος
  κ. Νικόλαος Πατμανίδης.
  ΖΗΤΕίΤΑΙ οΐκία πρός ένοικία
  σιν αποτελούμενη έκ δύο ή τριών
  δωματΐων μετά κουζίνας είς κεν¬
  τρικήν συνοικίαν. Πληροφορίαι
  ■παρ' ημίν.
  ΕΝΟ1ΚΙΑΖΕΤΑΙ, μικρά οίκία πά
  ρά τόν κινηματογράφον Πουλακά¬
  κη. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον μετά
  χωριστής εΐσόδου. Πληροφορίαι
  καρ' ημίν.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ο.
  "τ3 ι,*
  01 την>
  ;ζήθη>
  ΟΓ ν'1
  "$5
  2$
  Τόμεγάλο έργον
  τΟ0 Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  430©ν
  Ένώ δέ ό Μάριος έπέθετε την χείρα είς τό
  κλεϊθρον, Ίνα ανοίξη κσί εξέλθη, 6 άρχικλητήο έ-
  κραξε πρός αυτόν.—Άληθΐνά, άν τΰχη έν τώ με
  ταξύ τούτω νά μέ χρρ.ιασθήτε, έλθετε ή στείλατε
  κανένα νά μέ ειδοποιηθη. 'Ερωτάτε, ποϋ είνε ό
  άρχικλητήρ Ίσβέρης;
  ΙΕ'.
  Ό Ίονδρέτης άγοράζει τό δέον.
  Μετά τινάς στιγμάς, περί ώραν τρίτην, ό Κουρ-
  φειράκος διέβαινε τυχαΐως έκ τής όδοϋ Μου-
  φετάρδης μετά τοθ Άετοϋ. Ή χιών έπιπτεν ά-
  διάκοπος.
  —Πώ; πώ! πεταλοΰδες! έλεγεν ό Άετός, δεί
  κνύων πρός τόν Κουρφειράκον τάς πυκνάς καί με
  γάλας νιφάδας, αΐτινες έπληρουν τόν αιθέρα.
  Καί συγχρόνως διέκρινε τόν Μόριον προχω
  ροϋντα καί κατευθυνόμενον πρός την Πύλην τής
  πόλεως.
  Μπά! άνέκραξε δείξας αυτόν είς τόν Κουρφει
  ράκον ό Μάριος!
  —Τόν εΐδα, άπεκρΐθη ό Κουρφειράκος. Άλλ' ά¬
  φες* μή τοϋ ομιλήσωμεν.
  —Διατί;
  —Είνε ένησχολημένος.
  -Είς τί;
  —Δέν βλέπεις τί ήθος δπου εχει; ΦαΙνεται ώς
  νά άκολουθή τό κατόπιν κόποιον.
  —Τωόντι, είπεν ό Άεΐός. Άλλά ποίον άρά γε
  νά άκολουθή;
  —Τίς οίδεν! Αύτός τώρα είνε έρωτευμένος.
  — Άλλ' οΰτε σουρουλού έγώ βλέπω καμ¬
  μίαν, οΰτε μουρουλού. Γυνή είς τόν δρόμον δέν
  φαίνεται.
  Ό Κουρφειράκος παρετήρησε καί είπεν.—Άν
  δρα άκολουθεΐ, άνδρα!
  Τωόντι, περί τα εϊκοσι βήματα πρό τοθ Μα
  ρίου διεκρίνετο προπορευόμενος άνήρ τις φορών
  κασκέτον' είς την κεφαλήν, φσιός δέ τό γένειον.
  Τό περίεργον ήτον, δτι ό έπενδύτης τοθ άνδρός
  τούτου εφαίνετο καινουργής, ένώ ή περισκελίς
  τού υπήρχεν^ έλεεινή, καταξεσχισμένη καί προπη-
  λακισμένη.
  Ό Άετός έ'βαλε γέλωτα.—Τί άνθρωπος είνε
  αύτός;
  —Αύτός; απήντησεν ό Κουρφειράκος· αύτός εί
  νέ ποιητής. Οί ποιηταί μόνον είνε ίκανοί νά σοθ
  φορέσουν πανταλόνι καθαριστοΰ των άποπάτων
  καί όμοθ έπενδότην γερουσιαστοΟ.
  —Είς την ζωήν σου, είπεν ό Άετός, έ'λα νά
  τούς ακολουθήσωμεν, νά Ιδούμε ποΰ πηγαίνει αύ¬
  τός 6 άνθρωπος.
  — Άετέ, Άετέ! άνέκραξεν ό Κουρφειράκος, έ-
  γώ αϋτό τό θεωρώ άτοπον ν" ακολουθήσωμεν άν
  δρατ, δστις άκολουθεΐ άλλον άνδρα.
  ΟΙ δύο νέοι έπέστρεψαν είς τα βήματά των,
  παραιτήσαντες τόν Μάριον, δστις, άληθώς, (δών
  τόν Ίονδρέτην, διοβαΐνοντα διά τής όδοϋ Μουφε
  τάρδης, Ιχνηλάτει αυτόν.
  Έννοεΐται δέ δτι 6 Ίονδρέτης επροχώρει, ουδό¬
  λως ύποπτευόμενος δτι ύπήρχε βλέμμα τι δεδεμέ
  νόν οπίσω τού.
  (συνεχ(ζεται)
  ' Ε γκυκλοττ. α ιδ ε ί α
  Αι* έκείνους ποϋ θέλουν
  νά ττλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους
  ΩΦΕΛΙΜΑ ΠΤΗΝΑ
  Α'.
  Είνε δικαίας ό πόλεμος εναν¬
  τίον τοθ ατρουθίου, τοθ μικροΰ
  σπουργίτου, 4 οποίος έντός των
  πόλεων ποικίλλει την μονοτονίαν
  τής ζωής καί προσφέρει επί πλέ¬
  ον υπηρεσίας, καταστρέφων τα
  Ιό-τομα, είς δέ τούς άγρού;, δποι»
  διαμένει τό θέρος, συνεχίζει τα
  έντομοκτόνον Ιργον τού; Πρέπει
  νά κατατάξωμεν τό πτηνόν αύτό
  μεταξύ των Ιχβρ&ν ή των φίλων
  τοθ άνθρώπου;
  Αί γνωμαι έπ' αύτοθ διΐσταν-
  ται. Είς την ύπαιθρον, πολλοί
  άνέχονται τόν σπουργίτην καί
  τόν συγχωροθν μάλιστα διά τάς
  μικράς κλοπάς τού. Οί περισ-
  σότεροι δμως, βοηθούσης καί τής
  άμαθείας, μισοΰν τόν σπουργίτην,
  διότι τούς κλέπτει μίαν ή δύο
  οκάδας ίσως σίτου κατ' Ιτος, μή
  λαμβάνοντες ύπ' δψιν τάς υπη¬
  ρεσίας τάς οποίας τούς προσφί-
  ρει. Μήπως οί μελισσοκόμοι δέν
  μισοΰν τόν μελισσοφάγον, διά
  τόν οποίον, ώς είπωμεν άλ¬
  λοτε, ώφειλον μάλλον νά είνε εύ
  γνώμονες;
  Οί φίλοι τοθ σπουργίτου δέν
  δέχινται δτι τό μικρό αύτό καί
  κομψόν πτηνόν προξενεΐ καταστρο
  φάς είς τούς άγρούς, διότι κλέ
  πτει, διά νά ζήση, ολίγους κόκ-
  κους σίτου άπό τα στάχυα, ή ζή
  'τεΐ νά δροσισθϊ άπά τα γλυκά
  κεράσια δταν ώριμάσουν. Έχουν
  καΐ οί σπουργίτες δικαίωμα, λέ¬
  γουν αί φίλοι των, νά λάβουν
  τό μικρόν των μερίδιον άπό
  την συγκομιδήν μας, την οποίαν
  προστατεύουν άπό τούς πραγμα-
  τικούς της έχθρούς, οί'τινες την
  άπειλοθν. Τί ίίλλο κάμνουν, κλέ-
  πτοντες κάποιον κόκκον σίτου ή
  ΡΗΙίΟΟ
  Τα άνώτερα^δλων των ραδιοφωνων
  Έχουν πλεονέκτημα νά λειτουργοΰν ί-
  πως θέλει ό κάτοχός των. Είτε μέ μπαττα-
  ρίαν, είτε μέ ρεΰμα.
  ΤΑ ΡΗΙΙΧΟ
  Είνε άσύγκριτα είς απόδοσιν. Κομψά.
  Εύθηνά. Τελειότατα.
  Ευρίσκονται είς μεγάλην παρακαταθήκην
  .παρά τοίς Γενικοίς αντιπροσώποις:
  ΜΑΟΥΡΟ—ΠΟΛΙΤΗ
  ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΚΑΙ_ΧΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΝ
  ΙΩΑΝ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
  Πλατίΐα
  "Απαντα τα διδακτικά βιβλία
  γραφική υλη
  είς πλουσίαν συλλογήν.
  ΠΟΛΗΣΙΣ ΧΟΝΑΡ1ΚΗ__ΚΑ1—ΜΛΝΙΚΗ
  ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑ1
  Π«ρεχοντ«ι «π! «ιστώσει «ίς «ΰς *·
  τ«$ οχολιχόις ε·βρ«ί«ί«ϊί τιμ*ί
  Ινα κεράσι άπό τού νά λαμβάνουν
  τόν μισθόν, τόν οποίον οφείλομεν
  εις αύτοϋς διά τάς μεγάλας υ¬
  πηρεσίας, τάς οποίας μας προσφέ
  ρουν;
  Άλλ' οί έχθροί τοΰ σπουργίτου
  βεβαιούν, δτι ούτος είνε 2να
  λιον πτηνόν, ε"νας φιονακλάς θο
  ρυβώδης, λαίμαργος, κλέπτης. ό
  όποΐοςληστεύει καί άδειάζει τούς
  σιτοβολώνας.
  Ή άλήθεια είνε, λέγουν άμερό-
  ληπτοι πτΥ/νολόγοι, 3τι ό υπουρ
  γίτης τόν χειμώνα, 8τ*ν εισέλθη
  εις Ινα αιτοβολώνα, δέν σέβεται
  την ξένην ίδιοκτησίαν, την οποίαν
  απέκτησε δ ιδιοκτήτας μέ κόπους
  καί ίδρώτας.Άλλά την εποχήν ε¬
  κείνην αί άκρίδες καί άλλα μέγα
  λα ίντομα, έκ των οποίων ιδίως
  τρέφεται ό σπουργίτης, έχουν έξα
  φχνισθη" καί ό σπουργίτης δέν
  γνωρίζει νά άνακαλύπτη, δπως ό
  μελισσοφάγος, τάς προνύμφας των
  έντόμων πού κρύπτονται έντός των
  φλοι/δν των δένδρων. Ηρέπει 8·
  μως καί τό δυστυχές αύτό πτηνόν
  νά ζήση. Έχει δικαιώματα επί
  τής ζωής καί πρέπει νά σεβώμεθα
  την ζωήν τού έφόσον μάς είνε
  ωφέλιμον.
  Άλλως τε δέν είνε βέβαιον,
  δτι ό ιπουργίτης είνε άπλοθν πά
  ράσιτον άπό τοθ τέλους τοθ φθινο
  πώρου μέχρι των άρχών τής άνοί
  ξεως. Άπεναντίας καί κατά την
  εποχήν αυτήν, κατά την οποίαν
  ζή, ώς λέγουν, διά τής κλοπής,
  προσφέρει τάς υπηρεσίας τού είς
  τάν γεωργόν, διότι έκλέγει ώς
  τροφήν τού κόκκους σίτου προσ
  βληθέντας υπό τής σιτοφθεί-
  ρας, τής οποίας αί προνύμφαι είνε
  ή καλλιτέρα τού ϊροφή.
  (συνεχίζεται)
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον.
  ΤΗΝΟΝ. Πάρον, Νάξον,
  ΑΙΝΑΡΑΑΚΜ
  Τηλί». Ι-Μ
  Ή ττορεία της παραγωγης
  εις τόν νομόν Χανίων.
  ΧΑΝΙΑ Όκτώβρΐο; (άνταπο-
  χριτοΰ μα;).—Τό υπουργείον τής
  Γεωργίας έκοινοποίησε πρός 'τάς
  ένίιαφερομένας αρχάς τό δελτί
  όν γεωργικών πληροφοριών τού
  μηνός Σεπτεμβρίου.
  Έν τφ δελτίω τούτω άναφέρον
  ται α! κάτωθι πληροφορίαι σχετι
  κώς μέ την παραγωγήν Χανίων:
  Ελαια: Ή πορεία τοϋ έλαιο
  κάρπου βαίνει καλώς εΰνοηθεϊσα
  υπο τής πεσούσης βροχης. Προβλε
  πεται παραγωγή 7 500 003 ο κ. ε¬
  λαίου καί 350.000 έκ. βρωαίμων
  ελαιών, ύηλαδή τό ποσοστόν τής
  έλαιοεαοδείας διά τό σύνολον
  τού Νομοΰ ύπολογίζεται είς 51ο)ο
  μιας πλήρους έλαιοεσοδείας, έν
  σχέσίΐ δέ Μέ την συντελεσθεϊ-
  βαν ΐτερυαινήν είς 70 ο)ο ταύτης.
  "Αμπΐλος: Συνεκομίσθησκν 1.
  600.000 όκ. σβυλτανίας. Προβλέπε-
  ται αυνολικη παραγωγή ξηράς
  σουλτανίνας ανω των 2 000 τόν
  νων, ήτοι κατά 30 οιο ανωτέρα
  τής περυσινής, μέ ποιοτητας πό
  λυ καλάς "Ηρξατο κατά τό τρί
  τον δεκαήμερον ό τρυγητός των
  οίνοψόρων αμπέλων. Ή προβλε
  πομένη παραγωγή τούτων είναι
  ανωτέρα τής περυσινήςκατά 30ο)ο.
  Ή παραγωγή τού γλεύκου; προ
  βλέπεται ότι θά ανέλθη είς 14.
  500 οκάδας. Σοθτελεΐται συλλογή
  έπιτραπεζίων ποικιλιών διά τάς
  ανάγκας τής άγοράς τής πόλε
  ως. Ή ποιότης είναι μετρία, προσ
  βεβλημένη μερικώ; υπό εϋδεμί
  δος καί ώϊδιου.
  Όπ»ρόδενδρ«: Ή παραγωγή
  των κατά νων προβλέπεται ίκανο
  ποιητική, ήτοι ύΐτολονίζϊται ότι
  θά ανέλθη είς 900.000. οκάδες.
  Έσπεριδοειδή: Ταυτα βαίνου
  αι καλώς Προβλέπεται παρανωνπ
  500 000 τεμαχίων κίτρων, 15.000.
  000 τεμαχίων μανδαρινίων, 20 έ Χ.
  τεμαχίων πορτοκαλίων καί 4.300.
  000 τεααχίων λεμονίων ήτοι προ
  βλέπεται παραγωγή κατωτέρα τής
  περυσινή;, κίτρων μέν κατά 20ο)ο
  λεμονίων δέ χιχχχ 40 ο)ο, αυνε
  πεία ζημιών των δένίρων έκ κο
  ρυφθξηρας. Ή μείωαι; τής συνολι
  κίϊς πχραγν»γής πορτοκαλίων δέν
  θά είναι αίσθητή λόγω τής εί
  σόδου είς την παραγωγήν νϊθ
  φϋτων πορτοκαλεών.
  Καΐτνός: Ή προβλεπομένη πά
  ρκγωγή τοΰ καπνοΰ ΰπολογίζε
  ται είς 16.000 οκάδας.
  Γεώμηλα: Ή παραγωγή των
  γεωμηλων ύπολογίζεται είς 18.000.
  000.
  Έθνική Τραπέζα τής Ελλάδος
  Ύποκατάστημα Ηρακλείου
  Ύπ)σία Κτημάτων έξ Άντ)γής
  Προκήρυξις Δπμοπρασίας
  Εκμισθώσεως
  Έκτίθεται είς άρχικήν δημο¬
  πρασίαν ένεργηθησομένην ( την
  ΙΟην Νοεμβριού 1938 ημέραν
  Πέμπτην καί ώραν 11—12 π.
  μ. έν τώ 'Υπ)τι τής Έθνικής
  Τροτπέζης ή μονοετής έκμίσθωσις
  των κάτωθι Ανταλλαξίμων άγρο-
  κτημάτων μέ τάς κάτωθι τιμάς
  εις δραχμάς τραπεζικάς ετησί¬
  ως καί συμφώνως πρός τούς 8-
  ρους τής δπ' αριθ. 14 τής 17—
  10—38 Διακηρύξεως.
  1) Αύλής δρ. 6.100. 2) Άτσι·
  πάδων δρ. 1 500, 5) Άρκαλοχω-
  ρίου ΕΤ 8087 δρ, 2.205. 10)
  Γάλυπε δρ. 3.000, 16) Κουτούς
  δρ. 15.000, 19) Παναγίας Πεδιά
  δος δρ. 3.000, 20) Πύργου Μονο¬
  φατσίου δρ. 5.000 τα ΕΤ 5267
  κλπ., 21) ΠυργοΟ Μονοφατσίου
  δρ. 20,500 τα ΕΤ 5777 κλπ ,
  23) Σκαπέλων δρ. 2.000, 24)
  Σίββας δρ. 4.000, 25) Κουνάβων
  ΕΤ 3049 δρ. 4 100, 26) ΆβδοΟ
  δρ. 4.100.
  Σημ. Διά μισθώσεις έτησίου μι
  σθώματος κάτω των 1.200 δραχ-
  μωε δέον νά ζητοθνται πληροφο
  ρίαι παρά τοθ 'Υπ)τοςτής Έθνικής
  Τραπέζης έκτιθεμένων την αυτήν
  ήμερομηνίαν καθώς καί περιγρα¬
  φήν των ένοικιαζομένων κτημά¬
  των.
  (Έκ τοΰ 'Υποκαταστήματος)
  Μ
  ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ
  Τό συμφέρον σας άτταιτεΐ νά προτιμάτε τίς:
  Ρέγγες «Κρΐνος»
  Τό κόκκινο έλαφρό κουτί παρασκευασμένο
  ειδικώς διά την Έλλάδα.
  Ποιότης ή ανωτέοα πού μπορεϊ νά γίνη. Τό έμπόρευμα φορτώνεται
  είς παραλαβήν μας, ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ καί όχι άπό
  ψυγεΐα. ΠΩΛΟΥΜΕΝ ΡΕΓΓΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΞΥΛΑ.
  Δοκιμάσατέ πρός τό συμφέρον σας, εάν δέν σας άρέσει δεχόμεθα νά
  μας τό έπιστρέψετε.
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣαΠΟΧ:
  ΜΗΝΑΣ Φ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
  ΚΕΝΤΡΟΝ (Παραπλεύρως καφφενείου €"Ολυμπος»).
  ΐυΐΙιΙΙΙΙ!1ΙΙΙΙΙΙ1Ι1Ι1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΟΙΙΙΙ1!ΙΙί!ί^Ι1ΙΙΙΙΙΙΙ^^
  Τό Εμπορορραφειον
  Γ. θ. Τρεβιζάκη
  Πλουτισθέν μέ τα καλυτέρα ύφάσματα
  της αρχομένης νέας σαιζόν.
  Μετεφέρθη καί ήρχισε τάς εργασίας τού άπό 1ης 8)βρίου είς τό παρά
  την πλατείαν Βενιζέλου (Σιντριβάνι) πρώην ζαχαροπλαστείον Ρεγκινάκη
  καί παραπλεύρως πρακτορείου εφημερίδων κ. 'Αλιχιώτη.
  Έπ' εύκαιρία τής μεταφορ&ς τού τό ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΤΡΕΒΙ¬
  ΖΑΚΗ θά πωλήση τα ύφάσματα τού είς τιμάς πραγματικοΰ κόστους καθ'
  όλην την νέαν σαιζόν ήτοι: άπό 1ης Όκτωβρίου μέχρι 31ης Δεκεμβριού.
  Πρός τό συμφέρον σας επισκεφθήτε μας. Τα ύφάσμα¬
  τα μας είνε άσύ>κριτα. ΑΙ έκπτώσεις μας μοναδικαί.
  —Τό σημερινόν ραδιοφωνι-
  κόν πρόγραμμα.
  'θ ραδιοφωνικός σταθιιός Ά
  θιινων θά μεταδώση σήμερον τό
  εξής πρόγραμμα:
  "Ωρα έ μ. μ. μετεωρολογικόν
  δελτίον, χρηματιστήριον, 6.15'
  τραγουδι, κ. Γαβριοτοπούλου,
  έ.55' έργα Σοπέν (κ. Άδοσίδου),
  7.15' μουσική (δίσκοι), 8.15' έλα-
  Φρά τραγοΰδια (συγκρότημοΐ'Αν-
  δρέου 'Αθανασιάδη), 8 45' ομιλία
  τοΰ διευθυντού των Φάρων
  κ. Σ. Έμμ. Λυκβύδη πλοιάρχου
  τού Έ. Ν. καί 'Ακαδημαϊκοϋ «πε-
  ρί των φάρων καΐ φανών τής Έλ
  λάδος άπό τής αρχαιότητος μέ·
  χρι σήμερον», 9 τραγουδι (δνϊς
  Λουκία Νεφελούδη), 9 30'εΐδπσβις,
  9.45' ορχήστρα. Ι0 45' «ΐδήσεις, 11
  όοχήστρα, 11.30" μουσική χοροΰ
  (δίσκοι) καί έλαφρά τραγβΰδια
  υπό τής δίδος,Σόνιας Κουρτίδου.
  —Μέτρα διά την κτηνοτρο·
  φίαν.
  Τό υπουργείον τής Γεωργίας
  κατ' επέκτασιν τοΰ προγράμμα
  τος της έντατικής καλλιεργείας
  πρός αύξησιν καί βελτίωσιν των
  γεωργικών προϊόντων έν γένει,
  προέβη είς την λήψιν διαφόρων
  νομοθετικών καΐ διοικητικόν μέ-
  τρων, διά των οποίων έπιδιώκει
  την δημιουργίαν νέων καΐ άπο-
  δοτικών λειβκδίων'πρός εξυπηρέ¬
  τησιν τής κτηνοτροφίας. Άπαρ-
  χήν των μέτρων έκαμε τό υπουρ¬
  γείον μέ την υποχρεωτικήν καλ¬
  λιέργειαν έκτάσεών τίνων καταλ
  λήλων διά την παραγωγήν κτπ-
  νοτροφΐκών είδών. Έν συνεχεία
  καΐ επί τή βάσει των πορισμάτων
  τής έπιτοπίου μελέτης τοΰ όλου
  ζητήματος υπό τοΰ άρμοδίου δι
  ευθυντοΰ ελήφθη οειρά μέτρων
  διαβιβασθειαών^ των σχετικών ο-
  δηγιών πρός τάς κατά τόπους
  αρμοδίας υπηρεσίας.
  —Δωρεά.
  Ή κ. Μαρία Γ. Καρούζου [προ-
  σέφερεν είς τό "Ασυλον τής Γε-
  ρόντισσας δρ. (500) πενταχοσίας
  πρός παροχήν φαγητοΰμετά φρού
  των, αρτου καΐ οίνου είς μνήμην
  'Αντωνίου Τσακίρη ίατροΰ. Ό
  Μορφυτικός Σύλλογος εύχαριατεϊ
  θερμώς.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή Διοίκησις Χωροφυλακής Ή
  ρακλείου, φέρει είς γνώσιν των
  έν τή ενταύθα πόλει καΐ ^Νομω
  Ηρακλείου, διαμενόντων 'Αλλό
  δαπών, δτι, κατόπιν σχετικής δια
  ταγής τοϋ Ύφυπουργείου Δημο
  σίας Ασφαλείας (Γμημα Κινήσε
  ως 'Αλλοδαπών), θ' άντικαταστα
  θώσιν άπαντα τα δελτία παραμο
  νής καΐ εργασίας των Άλλοδα
  πών, τα ληγοντα την 31 Δεκεμ
  βρίου έ. ετους καΐ παρακαλοΰν
  ται οί ένδιαφερόμενοι νά προ¬
  σέρχωνται είς τό Γραφείον της
  Διοικήσεως ταύτης, κομίζοντβς
  άνά δύο φωτογραφιας κατ' άτο
  μόν καΐ τα αποδεικνύοντα την
  ξένην των ίθαγένειαν, εγγραφαί.
  Ωσαύτως οί έκ των άλλούα
  πών ύπβκείμενοι είς φορολογι
  κάς ΰποχρεώσεις, δέον όπως προ
  σαγωσι τα οικαιολογητικά τής
  έκπληρώσεως των φβρολογικών
  των υποχρεώσεων τής τρεχούσης
  οΐκονομική; χρήσεως.
  Ή αντικατάστασις δελτίων θ'
  άρξηται άπό τής 1ης έλευσομέ-
  νου μηνός Νοεμβριού χαΐ θά λή
  ξη την 31ην Δεκεμβριού έ. έ-
  τους τη αύτοπροσώπω προβελβύ
  σει των ενδιαφερομένων.
  Ηράκλειον τη 19 Όκτωβρίου
  Ό Διοικητης Διοικήσεως
  Έμμ αν. Όρφανουδκκης
  ταγματάρχης
  Έμμαν. Μαρκουλάκης
  Δικαστικός κλητήρ
  Πρωτοδικείου Ρβθύμνης.
  ΓνΜρίζΜ τοίς δικηγόροις Ήρα-
  Μλβίου ότι δΐδκπεραιώνω ταχύτα-
  τα πάσαν κοινοποιηοιν δικογρά-
  φου ώς καΐ πάσαν εκτέλεσιν άπο
  φάσεως. Διαμονήν: Διχηγορικόν
  Γραφείον Γεωργ. Γιακουμογιαν-
  νάχη Ρεθνμνβν.
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Πσρασκευής
  21 Όκτωβρίου 1938
  120 Ώρα
  ΗΡΧΙΣΕ ΚΑΤ' ΟΥΣΙΑΝ
  1ΝΕΠΙ2ΗΜΟΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΑΟΙΙΝ ΤΡΝ ΑΙΊ01ΚΙΟΝ
  ΟΙΓΕΡΜΑΝ.ΟΙ ΤΟΝΙ2ΟΥΝ
  ΤΗΝ ζτΊΜΑΣ,ΆΝ ΤΟΝ ΛΙΑ ΤΟ ΡΑΪΧ
  Ή συνάντησις τοϋ Βουκουρεστίου.
  Οί "Αγγλοι διά τό ούγγροτσεχικόν.
  30 Πρωϊνή
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Όκτωβρίου (τού
  ανταποκριταί* μας).— Κατά τα έκ Ββ·
  ρολίνου τηλεγραφήματα ήρχισε κατ'
  θυσίαν άνεπίσημος έκστρατϊία υπέρ
  τής αποδόσεως των γερμανικήν άποι*
  κιών.
  Αί γερμανικαί έφημερίδες γράφου-
  σαι επί τού ζητήματος τούτου, τονί
  ζουν την ζωτικήν σημασίαν τής αποδό¬
  σεως των γερμανικήν άποικιών διά
  την οικονομικήν ζωήν καί την έν γένει
  ανάπτυξιν τού γ'. Ράϊχ.
  Η ΑΚΤΙΣΤΑΣ1Σ ΤίΝ ΑΡΑΒΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑίΣΤΙΝΗΗ
  ΒΥΑΕΤΕΡΟΘΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΑΤΤΑΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφήμα-
  τα έκ Παλαισκίνης άναφέρουν ότι ή άν-
  τίστασις των * Λ ράβωνέξουδετερώθη πλή
  ρως υπό τών'Άγγλων. Ή αγγλικη στρα
  τιωτική διοίκησις έκινητοποίησεν νέας
  δυνάμεις αΐτινες τείνουν νά παραλύ·
  σουν τάς τρομοκρατικάς ενεργείας των
  Άράβων.
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ 19 Ό- Ρά;Χ έ* Παρισίοις Ιγινε χθέ; δε-
  κτωβρίου (ίδ.ύπηρεσία).—Χθές "τό; παρά τού Πρωθυπουργοΰ κ.
  την 4ην απογευματινήν έ>νε Νταλανπέ. Αργότερον ό πρεσβευ-
  είς Γαλάτσιήπρώτησυνάντησις χήί επεσκέφθη τόν υπουργόν των
  τοϋΒασιλέωςΚαρόλουμετά τοϋ Εξωτερικών κ. Μποννέ.
  κ. Μπέκ. Είς την συνάντησιν ΛΟΝΔΙΝΟΝ 20 Όκτωβρίου (ίδ.
  αυτήν ό κ. Μπέκ εζήτησε νά ύπηρεσία).—Είς τό χθεσινόν 6-
  μάθη τάς άπόψεις τοθ ρου- «ουργικάν συμβούλιον ό Βρεττα-
  μανϊκοϋ κράτους άπέναντι,νό« 'ϊπουργός των Εξωτερικών
  τής σημερινάς καταστάσεως
  είς την Κεντρικήν Ευρώπην.
  Μετά τό πέρας ενός γεύ¬
  ματος τό οποίον επηκολούθη¬
  σεν,έλαβε χώραν μακρά συζή¬
  τησις είς την οποίαν συμμε-
  τέσχον έκτος τού Βασιλέως
  Καρόλου καί τού κ. Μπέκ, ό
  ύπουργός τώνΈξωτερικών τής
  ΡουμανΙαςκαίοί πρεσβευταίάμ
  φοτέρων των κρατών (έν Βαρ
  σοβΐα καί Βουκουρεστίω).
  Επί τής συνομιλΐας αυτής
  εξεδόθη συντομώτατον ανα¬
  κοινωθέν είς τό οποίον δέν
  έκτΐθεντσι σαφώς αί άποφά-
  σεις αί οποίαι ελήφθησαν. Α¬
  πλώς γίνεται λόγος περί τής
  έπελθούσης συμφωνίας επί
  των συζητηθέντων ζητημά·
  των.
  —Την 12 καί 45 ό κ. Μπέκ
  ανεχώρησε σιδηροδρομικώς έ-
  στρέφων είς Βαρσοβίαν.
  ΑΙ ΓΕΡΜΑΝΟΓΑΛΛΙΚΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Όκτωβρίου (ίδ.
  ύπηρεσία).—Ό πρεσβευτής τοΰ
  λόρδος Χάλιφαξ.Ικαμεν έκθεσιν επί
  τής διεθνοΰς καταστάσεως.
  Λέγεται δτι θά συνέλθη τιροσε
  χώς έκ νέου τα αγγλικόν 6πουρ
  γιχόν συμβούλιον διά νά συζητή-
  σ^ειδικώς επί των άγγλογαλλικών
  σχέσεων καί την εφαρμογήν τής
  συμφωνίας Αγγλίας—"Ιταλίας.
  ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΚΑΤΕΣΧΟΝ
  ΤΑΣ ΞΕΝΑΣΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
  Α£ αγγλικαί έφημερίδες γρά·
  φουν αήμερον &χι ή Γερμχνία δέν
  έπιθυμεΐ την προσάρτησιν των πε-
  ριφερειών των Ρώσσων των Καρ-
  παθίων εί; την Οϊγγαρίαν καί
  προτιμά νά κηρυχθή αύτόνομος ή
  μειονότης#αύ:ή διά λόγου; ιδι¬
  κών της άποκλειστικών συμφέρον
  των, ιδία οίκονομικών.
  Είς την Γερμανίαν κατεσχέ¬
  θησαν σήμερον 8λαι αί αφιχθεί¬
  σαι αγγλικαί εφημερίδας. Χθές έ·
  πίσης ήμποϊίσθη ή κυκλοφορία ό
  λοκλήρου τοΰ ξένοιι τύπου εί;
  την Γερμανίαν.
  ΤΑ ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΕΧΙΚΑ
  ΜΟΝΑΧΟΝ 20 Όκτωβρίου (ίδ.
  υπηρεσίαι).—Ό Φόν Ι'ίμπεντροπ
  συνειργάσθη χθές διά τελευταίαν
  φοράν μετά τής τσεχικής έπιτρο-
  πής. 'Η έπιτροπή ανεχώρησε την
  νύκτα ·πιατρέφ3υσα είς την Πρά
  γαν.Ό φόν Ρίμπεντροπ ανεχώρη¬
  σεν έπίαης διά Μΐτερχτεσγκάντεν
  πρός συνάντησιν τοθ Φύρερ.
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 20 Όκτωβρίου
  (ίδ. υπηρεσία).—Χθές τό έσπέ
  ρσς εξεδηλώθη έλαψρά βελτί
  ωσις τής καταστάσεως τού
  Κεμάλ Άτατούρκ.
  Ωρίσθη διά σήμερον έκτα¬
  κτον ύιουργικόν συμβού¬
  λιον είς Ίσταμπαΰλ τό οποίον
  θά λάβη, άποφάσεις επί τής
  σοβαρότητος των στιγμών πού
  διέρχεται τό τουρκικόν κράτος
  έξ άφορμής τοθ έπαπειλουμέ
  νού θανάτου τοθ άρχηγοθτου.
  —Είς την Νεάπολιν τής
  Ιταλίας έ'φθασαν σήμερον
  έξ Ίσπανΐας 10 χιλιάδες
  έθελονταί, έκ των άγωνισθέν
  των έκεϊ διά την επικράτησιν
  τοθ Φράνκο. Τούς εθελοντάς
  έπεθεώρησεν ό Αύτοκράτωρ
  Βασιλεύς Βίκτωρ "Εμμανουήλ
  μετά τοϋ πρίγκηπος τού Πε
  δεμοντίου.
  ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ Π0Α10ΡΚ0ΥΝΤΑ!
  ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΟΜΑΡ
  ΛβΗΝΛΙ 2Ο Όκτωβρίαυ (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—, Νεώτεραι πληρο
  φορίαι έκ τοΰ έξωτερικοΰ άγγέλλουν ό¬
  τι οί 'Άραβες είς την παλαιάν πόλιν
  τής Ίερουσαλήμ πολιορκοΰνται στενώς
  υπό των αγγλικών δυνάμεων είς τό >χί·
  μενος Όμάρ. Λόγω τοΰ ότι οί "Αγ¬
  γλοι έβββάσθησαν τό ιστορικόν τέμενος
  οί 'Άραβες τό έχρησιμοποέησαν ώς
  ορμητήριον βάλλοντβς εναντίον παντός
  "Αγγλου ή Ίουδαίου. "Ηδη οί "Αγ¬
  γλοι περισφίγγουν τό τέμενος, άι*.υνό-
  μενοι εναντίον των Άράβων καί ινα έ*
  ξαναγκάσουν τούτους νά παραδοθοΰν.
  Οί κληρωδέντες ένορκοι Ηρακλείου
  της συνόδουτοΰ μηνός Νοεμβριού.
  ΚΑΤΑΡΤΙΖΕΤΑΙ ΝΟΜΟΣ
  ΑΠΟΛΥΣΕΩΣ ΤΟΝ Μ1ΚΡΟΚΑΤΑΔ1ΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 20 ΌκΓωβρίου (τοΰ άνταπο-
  κριτοΰ μας).— Κατά την χθεσινήν συνεδρί¬
  ασιν τής νομοπαρασκευαστικής έξ υπουρ-
  γών Έπιτροπής, ό ύπευργός της Δικαιοσύ¬
  νην κ. Ταμπακόπουλος εΐαηγήθη σχέδιον
  νόμου περί προοωρινής απολύσεως των έκ-
  τιόντων ποινάς φυλακίσεις ή κρατήσεως
  μέχρις έξ μηνών καί έφ' ίσον έχουν έκτί-
  ση τό εν τρίτον τής ποινής των πλήν των
  άνηλίκων οί όποϊοι θά άπολυθοΰν άμέσως.
  Τοΰ εύεργετήματος στεροΰνται οί καταδικα-
  σθέντες επί κλοπή, ύπεξαιρέσει, άπάτη, επί
  παραβάσει τοΰ νόμου περί καταπολεμήσε¬
  ως τοΰ κομμουνισμόν καί οί καταδικασθέν-
  τες δι' έμπορείαν καί χρήσιν ναρκωτικών.
  Έξαιροΰνται έπίοης οί ζωο»λέπται, οί κα-
  τκδικααθέντες διά- παράβασιν τοΰ νόμου
  περί έδνικοϋ νομίσματος «αί οί επί ληστεία
  κατάδικοι.
  Είς τό Πρωτοδικείον Ηρακλεί¬
  ου εγένετο χθές ή κλήρωσις των
  ένόρκων δια την σύνοδον τοθ
  κακουργιοδικείου τοθ μηνός Νοεμ¬
  βριού:
  Οί κληρωθέντες τακτικοί ενορ
  κοι διά τό α'. δωδεκαήμερον εί¬
  ναι οί Ιξής: Βίκτωρ Γ. Γουνα¬
  λάκης, Έμμ. Γ. Άρχατζικάκης,
  Μ. Έμιι. Κατσρινάκης, Στ. Σ.
  Μαυράκης, Γ. Φ. Ξηρουδάκης,
  Μήνας Ζαφειράκης, Ζαχ. Ν. Βου
  ρεξάκης, Γεώργ. Βοΐλας, Γρη-γ-
  Δ. Ζερβουδάκης, Μιχ. Δ. Λυδά¬
  κης, Γεώργ. Άντ. Καβαλλάκης,
  Σπ. Κ. Δαφέρμος, Ευστρ. β. Γα¬
  ρεφαλάκης, Δημ. Γ. Έλευθερά-
  κης Ιωσήφ Μηλιαράκης, Στ. Ν.
  Λογιάδης, Νικόλ. Γ. Μαράκης,
  Γεώργ. θ. Γερωνυμάκην, Κωνστ.
  Γ. Κοκκινάκης, Νικόλ. Γ. Καφα·
  τζής. Άναπληρωματικοί ίγ,λτιαώ·
  θησαν οί κ. κ. Άριστ. Κ. Κουφά
  κης, Ιωάν. Έμμ. Συλιγάρδος,
  Ευστρ. Δ. Καλιγέρης, Άπ. Ζ.
  Ζαφειοίου, Κωνστ. Λαμπάκης,
  Ιω. Έμμ. ϋαπαϊωάννου, Μηνάς
  Γ. Λυράκης, Άθ. Κ*. Δανέλης
  Άριστ Α. Μετοχιανάκης καί
  Κωνσ. Έμμ. Βρεττάκη;.
  Διά τό 6'. δωδεκαήμερον τακτι-
  κοί Ινορκοι έχληρώθησαν οί κ.
  κ. Κίμων Εύγενής, Άντ. Ε. Άρ
  χοντάχης, Έμμ. Α. Ξανθάκη;,
  Βασίλ. Α. Βρέντζος, Κωνστ. Δ Κου
  λαύρας, Ανδρ. Α. Αλεξανδρίδης,
  Νικόλ. Γ. Καρέλης, Εύθ. Παπά
  Ιωάννου, Γεώργ. Δημόπουλος, Ιω.
  Αθανασιάδης, Νικόλ. 1. Σουργι¬
  αδάκης, Γεώργ. Σμυρνάκης, Ιω.
  Άθητάκης, Γεώργ. Ν. Καστρινά¬
  κη;, Δημ. Μαυροκουκουλάκης,
  Γεώρ^. Βαϊλάκης, Βασίλ. Γ. ΙΙα
  πάζογλου, Ιω. Βαρκαράκης, Ιω.
  Κ. Ξανθάκη;, Μάριο; Δ. Ζέης καί
  άναπληρωματικοί οί κ. κ. Γεώργ.
  Έμμ. Καψετακ/ι;, Άλ. Ε. Κορ-
  μανός, Έμμ. Λυδάκης, Άπολ.
  Μελισσείδης, Μιλ. Γ. Λυριτζάκης,
  Έμμ Ι. Δαπουλάκης, Δημ. Γ.
  Βιυρεξάκης, Άθ. Άργυρός, Έμ.
  Αλεξάκης καί Παναγ. Παναγιω
  τί5η;.
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΖΗΤΟΥΜΕΝΗΝ
  ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΙΝ ΜΕ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΦΗΜΘΑΟΓΕΙΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΓΚΑΙΡΙΓΚ
  Μ ΕΤΑΒΑΙΝΕΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). —,Τηλεγραφήματα
  έκ Παρισίων άναφέρουν ότι παρακο-
  λουθεΐται υπό των γαλλικών πολιτικών
  κύκλων αίσιοδόξως ή προσπαθεία διά
  την γαλλογερμανικήν προσέγγισιν.
  Έξ άλλου φημολογείται ότι επίκει¬
  ται ή μετάβασις είς Παρισίους τού
  στρατάρχου Γκαϊριγκ έπ' εύκαιρία τής
  συνεχιζομένης κινήσεως πρός εύρυτέραν
  συνδιαλλαγήν Γερμανίας καί Γαλλίας.
  ΣΫΝΕΧΙΖΕΤΑΙΗ ΡΑΓΔΑΙΑ
  Κ Υ Κ Λ Ο ΤΙΚ Η ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΤΩΝ ΙΑΠΟΝΟΟΣ ΚΑΝΤΩΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Όκτωβρίου' (τού
  άνταποκριτού μας). — Νυκτεριναί πλη¬
  ροφορίαι έκ τής "Απω Άνατολής ά·
  ναφέρουν ότι βυνεχίζεται είς την περιο¬
  χήν τής Καντώνος ραγδαία κυκλωτική
  κίνησις των Ίαπώνων.
  ρονται ύποχωρούντες,
  σημειούντων επιτυχίας.
  Οί Κινέζοι φέ·
  των Ίαπώνων
  ι
  ΣΥΓΚΑΛΕΙΤΑΙ
  Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΛΟΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Κατόπιν προσκλήσεως τού
  Μητροπολίτου Κρήτης κ. Τι-
  μοθέου άφΐκοντο είς την πό¬
  λιν μας άπαντες οί ΈπΙσκο
  ποι Κρήτης πρός συγκρότη
  σιν ττ',ς Ίεράς Συνόδου τής
  οποίας αί εργασίαι άρχίζουν
  πιθανώς σήμερον. Ή )Ιερά
  Σΰνοδος Κρήτης θά άσχολη
  θή μέ τα έκκλησιαστικά ζή
  τήματα τής νήσου
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΒΑΣΙΛΕΩΣ
  ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΦΥΠ.ΕΓΓ.4ΣΙΑΣ
  ΑΘΗΝ %.Ι 2Ο Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Ό πρωθυπουρ-
  γός κ. Μεταξάς συνοδευόμενος υπό τού
  ύφυπουργοΰτής Εργασίας κ. Δήμητρα
  τού, άνήλθε την πρωΐαν είς τα άνάκτο·
  ρα γενόμενος δεκτός είς συνεργασίαν
  υπό τής Α. ΛΜ. τοΰ Βασιλέως.
  ΕΞΑϋΟΛΟΥΒΕΙ ΣΟΒίΑΡΑ
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΟΙΣΗΥ
  ΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΠΝΟΥ
  Ή 'Εφορία καπνοΰ Ήρακλεί
  ου καλεΐ τοΰς καπνοκαλλιεργη
  τάς , Ηρακλείου καί περιχώ-
  ρων ίνα προσέλθουν είς την
  Έφορίαν ΚαπνοΟ Ηρακλείου
  καί έπιδώσουν δηλώσεις τοθ
  πσραχθέντος καπνοϋ των ά-
  φοΟ συσκευάσουν τοϋτον είς
  δέματα και τόν ζυγίσουν έπα-
  κριβώς.
  Η
  ΕΙΣ
  ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΚΗ
  ΤΟ ΚΑΚΟΥΡΠΟΔΙΚΕΙΟΝ
  Σήμερον άρχίζει είς τό κα-
  κουργιοδικεΐον Ηρακλείου ή
  έκδΐκασις τής υποθέσεως κα¬
  τά τώ,ν Κωνστ. Παττακοΰ κα·
  τηγορουμένου δι" απόπειραν
  φόνου καί Νικολ. Κουλιέρη
  κατηγορουμένου διά παράνο¬
  μον όπλοφορΐαν.
  Ο χ. ΡΟΑΦΣ ΕΙΣ ΣΦΑΚΙΑ
  Πληροφορούμεθα ίτι ό καθηγη-
  Η ΚΑΘ1ΕΡΩΣΙΣ
  ΤΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΡΙΑΣ
  Διά διατάγματο; δημοσιειιομέ
  είς την Εφημερίδα τής Κυβερνή¬
  σεως καθορίζεται ή Ιννοια τής ά
  πορίας προκειμένον διά την παρςι
  χήν δωρεάν ίατρικής βοηθεί«ς κα
  ό τρόπος έξακριβώσεως αυτής. Κα
  τα, τό διάταγμα τουτο ή άπορί
  άποδεικνύιται μόνον διά δελτίου
  άπορίας, ένιαυσίου ή έκτά,ιτου
  έκδιδομένου υπό έπιτροπής. Είς
  την περιφέρειαν εκάστη; ετκτρο-
  πής καταρτίζεται κατάλογος άπό-
  ρων Ό οίκονομικός Ιφορος τής
  περιφερείας καί ό ίατρικό; 9ύλ-
  Χοχος έχουν δικαίωμα ένστάσεως
  κατά τοΰ καταλόγου πρός τόν σκο¬
  πόν τή; διαγραφής άτόμων κακώς
  ένγραφέντων. Δικαίωμα ένστάσε¬
  ως Ιχει καί τό πατριωτικόν "Ιδρυ-
  μα πρό; τόν σκοπόν έγγραφής άτό
  μου κακώς παραλειφθέντος.
  Τα κρατικά νοσοκομεΐα καί τα
  έπιχορηγούμενα φιλανθρωπικά ί
  δρύματα υποχρεούνται όπως είς
  τάς νοσοκομειακάς εγκαταστάσεις,
  τα έξωτερικά ίατρεΐα καί τα έργα-
  στήρια δέχωνται δωρεάν ή επΙ
  ήλαττωμένη τιμή τούς εχοντας
  δελτίον άπβρίας.
  Η ΦΟΡΟΛΟΠΑ
  ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΘΕΑΜΑΤΟΝ
  Υπό τοΰ ύπουργείου των Οίκο-
  νομικών εδημοσιεύθη άναγκαστι-
  κός νόμος διά τοΰ όποίου τ,ροπο
  ποιοΰνται καί συμπληροΰνται τα
  ίαχύοντα σήμερον περί φορολογί-
  ας των δημοσίων θεαμάτων. Δι'
  αύτοΰ μεΐαξύ άλλων όρίζεται δτι
  είς εποχάς έξαιρετικής κινήσιως
  τ©ν δημοσίων θεαμάτων δύνανται
  ^ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Όκτωβρίου (τού
  ανταηοκριτού μας)— Ή κατάστασις
  τής τοθ Πανεπιστημίου τοθ Μο-1 νά άνατίθενται καθήκοντα έπο-
  νάχου κ, Ρόλφς, ο οποίος τήν'πτών φορολογίας (δημοσίων θεα·
  παρελθοθσαν έβδομάδα ωμίλησεν Ι μάτων είς οϊκονομικούς ύπαλλή-
  ένώπιον τής Άκαδημίας Αθηνών λους ουχί άνΐΰτέρου βαθμοΰ τοθ
  περί τής γλώσσης των κατοίκων | υπουργικον γραμματέως β' ή καί
  τής νοτίου Ιταλίας, ανεχώρησε
  . „ __ _________, ..„ ...............„ -„......_. κλητήρος. Έπίση; άρίζεταί οιι
  τού ά«ό ημερών ασθενούντος μακαριω- διά τα Σφακιά τής Κρήτης πρός; α| χορευτικαί σαγκεντρώσεις κλπ.
  τάτου αρχιεπιοκόπου Αθηνών κ
  σοστόμου έξακολουθεί σοβαρά.
  Χρυ- μελέτην τοΰ γλωσσικοϋ ΐδιώματος' <*1 όργανούμεναι παρ^ των διΐυ· τής περιφερείας. ι Θυντών οχολών χορο'θ, φορολο- ΟΠΡΟΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΑΓΩΝ Ε Γ Ο Η -ΕΡΜΗΣ Την Κυριακήν θά τελεσθή είς τό γήπεδον «Χάνδαξ» δ προτε- λευταΐος αγών τοΰ έφετεινοΰ πρω- ταθλήματος μεταξύ των όμάδων Ε.Γ.Ο.Η. καί «Έρμοΰ». Ό αγών ούτος συγκεντρώνει μέγιστον τό ενδιαφέρον των φιλάθλων. ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ Ή Έπιτροπή Δισιιμήσεων συνελθούσα χθές καθώρι¬ σε τος εξής τιμάς: Άλευρα λευκά δρ. 10.45, πιτυροϋχα 9. 34. Άρτος λευκός 9.90, πιτυ- ροΰχος 8.40. ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΠΟΛΛΟΙ ΑΡΑΒΕΣ ΤΡΟΛ1ΟΚΡΑΤΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 2Ο Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— "Κ* τού έξωτερι· κου αγγέλλεται ότι αί αγγλικαί αρχαί συνέλαβον πολλούς έκ των τρομοκρα- των Άράβων οΐτινες παρεπέμφθησαν είς τα λειτουργοΰντα είς Ίεροσόλυμα καί αλλαχού τής Ηαλαιστίνης εκτακτα στρατοδικ&ΐα. ΕΚΤΟΝ ΑΡΚΕΤΑ ΟΥΜΑΤΑ ΣΥΓΧΡΟΥΣΕΟΝ ΕΙΣ ΟΑΛ1ΙΣΤΙΝΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 2ΟΌκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ Παλαιστίνης άναφέρουν ότι έκ των τελευταίων έν Παλαιστίνη αίματηρών συμπλοκών ύπάρχουν πολλά θύματα τόσον έκ των Άράβων όσον χαί των "Αγγλων. ΤΑ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟΝ ΑΚΙΝΗΤύΝ Δι' άναγκαστικοΰ νόμου ωρί¬ σθη ότι τα συσυαθέν έμπράγμα- τον δικαίωμα επί ακινήτου, πα¬ ραχωρηθέντος πρός αποκατάστα¬ σιν προσφύγων, έφ' ίσον ό πιστω τής είνε έκ των προσώπων των 4 ναφερομένων είς τό άρθρον 7, έ δάφιον 3 τοΰ άναγκαστικοΰ νόμου 998, παραμένει έγκυρον καί'ίσχυ ράν παρακολουθοΰν τό άκίνητον, έστω καί εάν δι' οιονδήποτε λό γον ό υπέρ ου ή παραχώρησι; ή δικαιοδόχο; τού έκπεση των ΙπΙ τοΰ ακινήτου τούτου δικαιωμάτων τού. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΑΡΟΛΟ1 ΘΑ ΜΕΤΑΒΗ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΑΟΗΝΑΙ 20 Όκτωβρίου (τοΰ άνταπο¬ κριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ Βουκου- ρεστίου άγγέλλουν ότι ό βασιλεύς Κάρολός τής Ρουμανίας θέλει μεταβή προσεχώς είς Λονδίνον. γοΰνται κατ' εκτίμησιν, τοθ τέ· λους ύπολογιζομένου , εί; 20 ο(ο επί τοθ τιμήματος είσόδου καί δτι δύναται νά καθορίζηται κατ' κτίμησιν καί ή φορολογία δη¬ μοσίων θεαμάτων των Καραγκιό- ζηδων, πατινάζ, πυγμαχικών ρίγκ καί κουκλοθεάτρων επί τή βάσει αποφάσεως τοθ ύπουργοΰ των Οί¬ κονομικών. Η ΑΓΓΕΑΙΑ ΤΟΥ ΕΥΤΥΧΟΥΣ ΓΕΓΟΝΟΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΑΑΟΧΙΚΗΣ ΟΙΚΟΤΕΙΙΕΙΛΣ ΑΘΗΝΑΙ 20 Όκτωβρίου (τού άνταπο- χριτοΰ μας)·— —χετικώς μέ τό άναμενόμε νόν εύτυχές γεγονος είς την οικογένειαν τής Α.Β.Υ. τού Διαδόχου, ανακοινούται «τι τουτο θά άναγγελθή δΓ 101 κανονιοβο λισμών είς περίπτωσιν γεννήσεως άρρενος και δι' 20 τοιούτων είς περίπτωσιν γεννή οεως θήλεος. ΑΙΑ ΧΡΕΪ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕΧΡΙ ΗΛΙΟΝ ΑΡΑΧΜΟΝ ΑΘΗΝΑΙ «Ο Όκτωβρίου (τού άνταποκριτού μας). — Διά τού σχεδί- ου νόμου τό οποίον εισηγηθή σήμερον ύπουργόςτής Δικαιοσύνης, οί κρατού ο μενοι δια χρέη μέχρι χιλίων δραχμών άπολύονται άναστελλομένης τής ποινής των.