96439

Αριθμός τεύχους

4996

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

22/10/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  .11
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΓΡΑΦΕΙΛ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ()Ο1 ΜΙΝ21ΥΙ'θν
  ΥΠΓΫΒτΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΛΚΗΣ ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ,
  Αιγυπτου
  ίτιαία λίραι '!
  έξά μηνός" ϋ
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  22
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  193Θ
  ΗΡΛΚΛΓΙΟΝ ΚΡΙ1ΤΜΣ · ΠΓΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 49%
  Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΥίΙΕΙΝΗΣ
  Την 26ην τρέχοντος μηνός
  κνβίγει είς τό Ζάππειον των
  Αθηνών ή μεγάλη "Εκθεβις
  ύγιεινπς την οποίαν όργχ-
  νώνει τό κράτος. Είς την
  έκθεσιν αυτήν θά καταδει-
  χθοϋν όλαι αί προσπάθειαι
  τάς οποίας κατέβαλε τό κρά¬
  τος πρός έξυγίανσιν τής χώ¬
  ρας καί τ' άποτελέαματα των
  προσπάθειαν αυτών, ©ά έκτε
  θοΰν παρασταηκαΐ είκόνες,
  πίνακες καί στατιατικαί των
  διαφόρων άαθενειών, τοΰ τρ©-
  που της θεραπείας των, τής
  νοοηρότητβς καί τής θνησι-
  μότητος τής χώρας. Καί τέ-
  λβς, θά έπιδειχθοΰν τα μέσα
  της προφυλάξεως καί της 8ί
  ρβιπείας των διαφόρων νό
  α«ν. 'Επ' εύκαιρία δέ θ:
  γίνουν καί είδικαί διαλέξει,
  καί εύρεΐα διαφωτιστική έρ
  γκσία ώστε νά μάθη ό λαο
  τκ ατβιχειώδη τουλάχιστον
  ηράγματα ώς «ρός την ύγι
  εινήν καί τάς προόδους τή
  ίκτρικής έπιστήμης. Καί α
  διαλέξεις αυταί θά μεταδο
  θοΰν διά τοΰ ραδιοφωνικο
  οταθμοΰ ώστε ν' άκουσθοΰ'
  είς όλην την χώραν, άπό β
  λον τόν λαόν πού παρακ©
  λουθεΐ'ραδιόφωνον. Ή εκθε
  αίς δηλαδή της ύγιεινης, δέ'
  θά έχη περιωρισμένον χαρα
  κτήοα. Ούτε καί σκοπόν έ
  πιδείξέως. ©ά δώση την εύ
  καιρίαν διά την οργάνωσιν
  μιας πραγματικής σταυρο
  φορίας υπέρ τής έξυγιάνσεω,
  τής, χωρ»5 υπέρ τής δια^ωτ
  σεως καί καθοδηγήσενς τοΰ
  λαοΰ ώς πρός τόν τρόπον
  μέ τόν οποίον θά δυνηθή ά
  πρόφυλαχθή άπό τάς διαφό¬
  ρους νόσους καί νά εξασφα¬
  λίση την υγείαν τού. Άπό
  τής απόψεως δέ αυτής, >
  έκθεσις θά προσλάβη την ση
  μκσίαν καί την έκτασιν έ< θνικοΰ γεγονότβς. Άφοϋ τό ζήτημα τής ύγείας αποτελεί ζήτημα εθνικόν. Είς την Έλλάδα, δυστυ· χώς, ή νοσηρότης είναι τρο μακτική. Άνάλογος δέ είς έκτασιν είναι καί ή θνησι- μότης. Είς ένάμισυ καί πλέ όν έκατομμύριον άναβιβά- ζονν αί έπίσημοι. στατιστι- κ«ί τούς έλονβσοΰντας. Είς διακοσίας κ«ί πλέον χιλιά· δας ύιτολογίζονται οί φυματι Μοί χαί προφυματικοί. Είς «ενήντα χιλιάδας άνέρχον- τ«ι οί πάσχοντες έκ διαφό¬ ρων άλλων λοιμωδών καί Χρονίων νβσημάτων. Ή λέ πρ« κάμνει θραΰσιν. Τό κα- λκαζάρ καί τό φΰμα τής Ά- νκτολής εξαπλούνται. Καί *?« κρούσματα τοΰ καρκίνοΐ', τής άλλης αυτής φοβεράς μάοτιγος τής ανθρωπότητος πληθύνβνται συνεχώς. Καί τα άφροδίβια, παρ' όλην την έλλειψιν άκριβών στα- τιατικΰν, έχβυν έπίσης μέγα λην διάύοσιν. Τα αΐτια τής νβοηρότητβς είναι ήδη γνω- ατ«. 'Η περίφημος λιτότης τοΰ έλλην ικβΰ λαοΰ, πού διετυμπανίζετο άλλοτε ώς μεγάλη άρετή, ©ι κακοί 8- ροι διαβιώσεως καί εργασίας, ή έλλειψις είς τό παρελθόν ώργανωμένης κοινωνικής π© λιτικης, Ιατρικής κ*ί νο- οοκομειακής περιθάλψεως κ«ί ήάνυπαρξία έπαρκών ν© οοχομείων, σανατορίων καί ίοιτρείων διά τόν πτωχόν κόσμον, υπήρξαν τα αϊτια τ·δ χακοΰ. Εναντίον τ©ΰ κ «κου, ανέλαβε γιγαντιαϊ- ·ν όμολογουμένως άγώνα Το οημερινόν κράτος. Έ- Φπρμοοε συγχρονισμένην κοι ν»»νικήν πολιτικήν. "Ιδρυσε ταμεΐα άσφαλίσεως καί ύγεί¬ ας δΓ όλας τάς έργαζομένας καί παραγωγικάς τάξεις. Ώργάνωσε λαϊκά συσοίτια διά τβύς απόρους καί άνέρ. γους είς όλας τάς πόλεις. Ά νεκαίνισε τα παλαιά νοσο- κομεϊα καί σανατόρια, ϊδρυ- σε καί ίδρύει νέ». Ένίσχυ βε τάς παιδιχάς έξοχάς, ϊ δρυσε πκιδικού; σταθμούς καί λαϊκά ίατρεϊα καί έν ένί, λόγω έλαβε σοβαράμέτρα βελτιώσεως των δρων τής ζωής καί τής εργασίας τού λαοΰ. Υπήρξαν μάλιστα τό¬ σον πολλά καί μεγάλκ καί σοβαρά τα μέτρα τής κυ¬ βερνήσεως ώοτε άπό απόψεως όργανώσεωςτής ύγιειονομικής καί κοινωνικής πολιτικήν νά έρχεται σήμερον πρώτ'η ή Ελλάς μετοτξύ έλων των Βαλκανικών χωρών. Τουλά¬ χιστον ώς «Ρ«ς την έλονοσί- αν, αύτό διεπίστωσε καί παρ εδέχθη τό συνελθόν τελευ ταίως είς την Κωνσταντινού- πολιν Διαβαλκανικόν Συνέ δριον τής Ίατριχής. Άλλ' ή κληρονομία τοΰ παρελθόντος ήτο βαρεία. Καί δέν ειμπο¬ ρούσε βεβαία νά εξαλειφθή άπό τής μι&ς ημέρας είς την άλλην,ουτε έντός ενός ή καί δύο έτών. Ώς έκ τούτου ή νοσηρό¬ της είνε άκόμη μεγάλη είς την χώραν μαί. Καί θά χρει ασθή μεγάλη είοέτι προσπα¬ θεία διά την ριζικήν κατα¬ πολέμησίν της. "Επειτα, έ- κεϊνο πού προέχει δέν είνε τό εάν εύρισκώμεθα είς κα· λυτέραν ι'ί χειροτέραν μοί¬ ραν άπό τβύς γείτβνάς μας λαούς. Έκεΐνο πού έχει ση¬ μασίαν είνε νά έξυγιανθή α¬ πολύτως ή χώρα. Διότι μό¬ νον τότε, μόνον βταν έχο¬ μεν πολίτας ύγιεΐς, θά είμε¬ θα ίκανοί διά μεγάλας δή* μιουργίας. Άλλά ή πλήρης έξυγίαν- σις δέν ειμπορεί νά επιτευ¬ χθή μέ τάς προσπαθείας μό¬ νον τοΰ κράτβμς, όσον μεγά¬ λαι, έπίμονοι, συστηματικαί καί άν είναι. Θά,κατορθωθή οταν βοηθήσουν καί ολοι οί άλλοι παράγοντες, Δήμοι, κοινότητες, όργανισμοί καί όργανώσεις καί ό ΐδιος ό λα ός. Πρό πάντων μάλιστα ό τελευταίας. Ό λαός πρέπει νά μάθη νά προφυλάσσεται άπό τάς διαφόρους νόσους. Νά φροντίζη διά την καθα- ρ ότητα πού είνε ή μήτηρ τής ύγείας. Νά ένδιαφέρεται διά τε ν εαυτόν τού καί τούς όμοίους τού. Νά ορ¬ γανωθή είς ύγειονομικούς συνεταιρισμούς καί ν' ανα¬ λάβη ό ίδιος την μέριμναν ιπέρ τής ύγείας τού. Διά νά ίνη 8μως αύτό πρέπει νά ροηγη^ή διαφώτισις τοΰ λα· ϋ. Πρέπει νά μάθουν οί πό λΛται νά φροντίζουν διά την ιγείαν τού. Καί αύτό τό τε ιάστιον έργον, θ' αρχίση τώ- ια μέ την όργανουμένην είς Αθήνας έκθεσιν τής ύγιει· ή5· την έρευναν μόνον ή είς την δνει ροπόλησιν; 'Υποθέτω 8τι ακριβώς άπδ την ονειροπόλησιν άρχίζει νά γίνεται ένδιαφέρουσα ή ίστορία των θ»}- σαυρών. Οί εύφάνταστοι σϋγγρα- φεΐς έκεΐ την ΐχουν |[τοποθετήσει. Πρό τής ευρέσεως των θησαυρών έξελίσσονται τα γεγονότα: Μίση, συκοφαντίαι, άγωνες, πίλεμοι. Ό θησαυρός είνε λεπτομέρειαι τοΰ τε λευταίου κεφαλαίου καί μάλιστα κατά τρόπον δυσανάλογον πολλές φορϊζ μέ την αξίαν τής ανθρωπί¬ νης ζωής ή όποία κατηναλώθη προηγουμένως. Ό Άμερικανός ποιητής Έδγαρ Άλλαν Πόε πού έπιβάλλεται πότε διά τού τρόμου κ«ί πότε διά τής χιμαιρικής πά ραδοξότητος, παρουσιάζει μίαν υ¬ πόθεσιν θησαυροθ περιστρεφομέ νων δλην—δλην είς την άποσαφή νισιν ενός μυστηριώδους σχεδια γράμματοί. Άλλ' ανεξαρτήτως τής υπάρξεως των περιπλόκων λεπτο μερειών πρό τής άνευρέσεως τοθ θησαυροϋ, δέν δπάρχει καί γενι κώτερον ή τάσις τοθ άνθρώπου νά άναμιγνύεται σέ κάθε περι πεπλεγμένην περίστασιν προκεί μίνου νά θησαυρίση; Ή ζωή κα ταντό; μία( διαρκής άναζήτησις θησαυρών. Διά νά άποδειχθή την τελευταίαν στιγμήν χίμαιρα χαί αυτή καί οί θησαυροί της. Οί Θϊ]σαυρο1 έν Ελλάδι άπετέ λεσαν μεταπολεμικώς όνειρον όνεί ρου. Αί άναζητήσεις των δέν I- στέφθησαν υπό επιτυχίας πουθε νά. Μετά τα Ίωάννινα 8που άνε ζητήθησαν έντός ή έκτός τή; πε! ριοχή; ποθ εδρίσκοντο τα σερά για τοθ θριιλικοΰ Τεπελενλή, Ιρ χεται τώρα ή θεσσαλον£»η, τό παλαιόν αύτό -λίντρον τής βυζαν τινής χλιδής άλλά καί τής άσια· τικής μεγαλοπρεπεία^. Θά βρε θοθν άρα γε έκεϊ οί θησαυροί; Ζή τημα νομίζω. Έν πάση περιπτώ σει τό γεγονός θά παραμείνη Ε- στϊρικδν διά την μεταπολεμικήν νοοτροπίαν διά την όποιαν δ εΰ· κολος πλουτισμός άπετέλεσεν αίώ νιον πρόβλημα τής ημέρας καί διαρκή...ανησυχίαν τής νυκτός. * * * Οί άμπελοφιλόσοφοι θά Ωμιλή¬ σουν πάλιν περί θησαυρών τής ψυχής. Είνε καιρός νά τούς ένθυ- μηθοΰμεν χαί αύτούς χαί νά τούς φέρομεν είς φώς μαζύ μέ τούς άληθινούς θησαυρούς. Άλλά θά έλεγε κανείς: Κα! ή άναζήτησΐς αυτή δέν σχετίζεται λίγο πολύ μέ την χίμαιραν; Καταντα δλο καί νά άναζητοθμεν θησαυρούς είς την ψυχήν—θησαυρούς έμπι- στοσύνης, θησαυρούς άγάπης, θη¬ σαυρούς έξημερώσεως—καί νά μή ευρίσκωμεν, δπω; χαί είς την πε¬ ρίπτωσιν των άληθινών θησαυρών, π>ρά μερικά παλτοοκούρελα ή λεί¬
  ψανα προϊστορικών ζώων. Έννοεΐ
  ται δτι καί είς τόν κανόνα αυτόν
  δπάρχουν αί Ιξαιρέσεις. Άλλως
  τε καί διά τούς άληθιν&ύς θησαυ
  ρούς μεσολαβοθν ένίοτε ενδείξεις
  κάθε άλλο παρά χιμαιρικαί.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟ-
  περισσότερον περίπλοκον ή ίοο>
  τίνες πιστεύουσι, καί είναι οΐνάγ
  χη νά έπανέλθω αργότερον, διά
  νά δποδείξω τάς άπείρΐυ; δυσκο-
  λίας χαί τό σχεδόν άϊύναιβν
  τής αντικαταστάσεώς ταύτης διά
  λόγους οίχονομικούς καί επιστη
  μονικούς διά τούς όποίους οί πλεί
  στο' ούτε ιδέαν έχουσιν.
  Ευχαριστών δ'ά την φιλοξενί-
  αν, έλπίζω ϊτι ή φιλή «Άνόρθω
  σις» θά φαν^ ώς πάντοτε συνειθί-
  ζή πρίθυμος νά παράσχη καί την
  ιδικήν της υποστήριξιν είς τό
  ζήτημα τοθτο.
  Δαφναίς 20 Όκτωβρίου 1938
  γ. βαρούχας;
  Ιατρός
  Πεταχτά
  Άμπίλουργικά
  Η ΦΥΑΑΟΞΗΡΑ
  ΚΑΙ ΟΙ ΕΚ ΤΑΥΤΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΙ
  οημειώμοτα
  ΤΗΣ ΖΩΗΣ
  Η ΣΤΡΑΤΗΠΚΗ
  'Έχω Ινα μικρό φίλο— τό
  πολυτιμότερο άπόκτημα τής
  ζωής μου—ποΰ μέ τιμδ μέ την
  άγάπη καί την έκτίμησΐ τού.
  Μοϋ έμπιστεύεται τα μυστικά
  τής καρδίας τού κσί μέ κάνει
  πάντα κοινωνό τής χαρόίς
  καΐ τοϋ πόνου τού. Μοϋ άνοΐ
  γει τό βιβλΐο τής ζωής τού
  καί μέ καλεϊ νά διαβάζω τίς
  σελίδες τού. Καί βρΐσκω έκεΐ
  τα ωραιοτέρα τραγούδια τής
  χαράς άλλά καί τα μελαγχο-
  λικώτερα έλεγεΐα πού συνθέτει
  'Η Ίερά Σύνοδος.
  Συνεκλήθη σύμφωνα πρός
  άπαράβατον έκκλησιαστικόν
  κανόνα ή τοτιική Ίερά Σύνο
  δος Κρήτης διά νά άσχοληθή
  μέ ζητήματα τής άρμοδιότη-
  τός της. Καί έχει ιδιαιτέραν
  σημασίαν ή έφετεινή Σύνοδος.
  Διότι εφέτος μόνον, μετά μα
  κρά έπ θά πσρ'στανται καί
  οί όκτώ έπίσκοποι Κρήτης.
  Δι1 αύΐό καί πιστεύομεν ότι
  κατ' αυτήν θά έξετασθοθν δ-
  λα τα έκκρεμοϋντα έκ
  κλησιασπκά ζητήματα τής
  νήσου έν πλάτει καί θά λη·
  φθοθν αί άρμόζουσαι άποφά-
  σεις έπ' άγαθώ καί τής έκκλη
  σ(ας καΐ τής θρησκευτικάς πί¬
  στεως τοΰ χριστιανικοθ ποι-
  μνΐου.
  τοθ δελτί-
  τήν δωρεάν
  Οί άποροι.
  Ή καθιέρωσις
  ου άπορίας διά
  ή άπογοήτευσι.
  συγκινητικό έλε
  ή λύπη καΐ
  "Ενα τέτοιο __,___,___ ___
  γεϊο έδιάβασα χθές. Είνε ενα
  ξεχεΐλισμα πόνου καί ψυχικοϋ
  σπαραγμοθ. 'Εμπνευσμένο ά¬
  πό φόβο καΐ άπογοήτευσι γιά
  ό έλλ ί ά ή ζ
  φβ γή γ
  τό μέλλον καί γιά τή ζωή, ε
  ρς η δωρεάν
  παροχήν ίατρικής, φαρμακευτι
  κης καί νοσοκομειακής περι¬
  θάλψεως, αποτελεί μέτρον
  κατ' εξοχήν φιλολαϊκόν πού
  άνήκει αναμφισβητήτως είς
  τό ενεργητικόν τής κυβερνή¬
  σεως. Δι' αύτοϋ, θά προστα-
  τευθοΰν οί πραγματικώς όπο-
  ροι καί ένδεεΐς κτΐ τό κρά¬
  τος θά γνωρίζη τό άκριβές
  μέγεθος των υποχρεώσεων
  τού. Ό κάθε άπορος δέ, πα¬
  ρουσιάζων τό δελτίον τού,
  θά τυγχάνη περιθάλψεως δω
  ρεάν κσί μέ κάθε προθυμί¬
  ΙΠΡΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  ΠΕΡΙ ^ΘΗΣΑΥΡΟΝ
  Περί άνευρέσεως πάλιν θησαυ·
  ;ών ό λόγος είς τό πανελλήνιον
  ,επορτάζ. Δηλ. οί θησαυροί δέν
  :νει»(.έθησαν άχόμη. Απλώς επι
  [ητεΐται ή ανεύρεσις των άπό
  ινθρώπους πού ' έχουν λόγους νά
  ;ιστεύουν είς την ύπαρξιν των χαί
  .άλιστα χατά χιλιάδας χρυσων
  ιομισμάτιον! Συγκεκριμένως είς
  ;ήν θεσσαλονίκην οί ιύτυχεϊς αΰ
  ;οί θνητοί—άς μή τούς είπωμεν
  ύτυχεΤς ονειροπόλους—ήρχισαν
  ό αίσίους οίωνούς τάς ερεύνας
  ών.
  —Τό ζήτημα ίδ& είνε νά εδ
  θη" 4 θησαυρός...
  Νίζίΐ{;
  —Νομίζ{;;/
  __φυσικά. Άν δέν εδρεθ^ ποθ
  θά κατατοπισθ^ ή υπόθεσις; Είς
  Ουδέποτε Ιπαυσα φοβούμενες
  8π, άργά ή γρήγορα διετρέχΌ-
  μεν τόν κίνδυνον νά μίίς επι¬
  σκεφθή ή φοβερά οΰτη νόσος,
  χαί ουδέποτε άφήκα ευκαιρίαν
  νά μή θίξιο τό σοβΐρώτατον τοθ
  το διά τόν Νομόν Ηρακλείου
  ιδίως, χαί ήδη δι' ολόκληρον
  την νήσ&ν ζήτημα, είς ήν μό¬
  νον έν ιω νομώ Ηρακλείου καλ
  λιεργοθνται περί τάς 150 χιλ.
  στρεμμάτων αμπέλων.
  Καί είναι γνωστόν 8τι έκ τοΰ
  προιόντ'ς τής αμπέλου, ούχι
  μόνον οί καλλιεργηταί, άλ>ά
  καί όλό<ληρος κίσμ'ς έργατών καί βιοτεχνών άναμένει διά τής εργασίας τού, νά πορισθη' τον άρΐον τής οικογενείας τ^υ. Καί είς την Κρητιχήν Βου λήν, επί Κρητικής Πολιτείοίς, καί εί, τόν τύπον, καί είς τα διά φορ» άγροτικά συνέδρια, πάνΐο τε ύπέδειξα τόν έκ τής φυλλ&ξή ρας κίνδυνον ήτις, βαδίζει μέν άργά, πάντως δμως βαδίζει, καί έζήτησα καί την λήψιν ώ ρισμένων μέτρων ινα κατορθώσω μέν ουχί μόνον νά ά/αβάλωμεν την εμφάνισιν της, άλλά καί νά άντιμετωπίσωμεν τούς έκ ταύτης κινδύνους. Δέν προτίθεμαι σήμερον νά ό μιλήσω ή νά άναπτύξω τό ζήτη¬ μα τουτο γενικώς, δσον άφορά τό μέγεθος των καταστροφήν, κχί τό αδύνατον τής άντικαταστάσε ως των άμπελώνων μας, εάν δ μή γένοιτο, είχομεν την δυστυ χίαν νά πάθωσιν αί άμπελοι μας έκ τοΰ νοσήματος τούτου, έπιφυ λαττόμενος νά ίμιλήσω αργότερον έν πάση λεπτομερείς. Άρχοθμαι μόνον νά ύποδείξω είς την κυ βέρνησιν καί τούς άμπελουργούς, 8τι ό έκ τής φυλλοξήρας, κίνδυνος είναι ζήτημα τοΰ λίαν προσε χο0ς μέλλοντος, καί δτι την νό σον ταύτην θά την φέρωμεν οί Ι. διοι οί άμπελουργοίς χωρίς νά γνωρίζωμεν τοθτο. Πληροφοροϋμαι 8τι διάφοροι άμπελουργοί, μή έχοντες ιδέαν τοΰ τρόπου τής μεταδόσεως τής νό 1 οου ταύτης, προμηθιύονται ζωϊ- 1 χήν χόπρον έκ τής Παλαιάς Ελ¬ λάδος πρός, λίπανσιν των άμπελώ ι νων των. Την ζω'ικήν ταύτην χό προν, προμηθεύονται έκ των κυ- ριωτέρων κέντρων σφαγείων Κε- ρατσινίου'χαί Στυλίδος. Άλλά χαθώς γνωρίζομεν, ή Κρήτη χαί ή Πελοηόννησος έλάχι στα σφάγια προμηθεύουσιν είς τα σφαγεία τβΰτα ώς μή κτηνοτροφι καί περιφέρειαι τής Ελλάδος, τα πλείστα ϊέ των σφαγίων τούτων προέρχονται έκ Μακεδονίας, Βουλ γαρίας, Σερβίας, των νήσων τοθ Αιγαίου ίσως δέ καΐ αυτής τής Μι κΐας Άσίας. Άλ>ά τίς άγνοεΓ, πλήν των
  άμπελο·'ργών μας, 8τι είς πάσας
  τάς περιφερείας ταύτας υπάρχει
  τό νόσημα τής φυλλοξήρας;
  Τίς δέ μας βεβα'ώνει δτι εις την
  κόπρον των σφαγίων τούτων δέν
  ύπάρχει τό έντομον τής νόσου ή
  τό ώίριον ταύτη;; Ουδείς.
  Είς την Σάμον κατά τό Ιτος
  1893 μετεδόθη υπό σφαγίων ζώ
  ών τό σπέρμα τ'ς φυλλοξήρας τα
  οποίον έφερον ταυτα είτε είς τα
  έριά των, είτε είς τάς όπλάς των
  ποδών των.
  Κατά δέ τό 1898 έκ των 05
  χιλ. στρεμμάτων αμπέλων τής Σά
  μου, διεσώζοντο μόνον 3—4 χιλ.
  "Εχουσιν ά?α γε ιδέαν τοΰ κινδύ
  νού χοότοΐ) έκεϊνοι οί όποίοι προ-
  μηθεύονται την ζωϊκήν ταύτην κό
  προν έκ των σφαγείων τής ΙΙαλ.
  Ελλάδος;
  Έχουσιν ιδέαν δτι πρώται αύ
  τ&ί θά πληρώσωσι τα Ιξοδα τής
  συντηρήσεως τοΰ έντόμου τής φυλ
  λοξήρας, διά τής καταστροφής
  πρώτον των αμπέλων των;
  'Υποθέτω 8τι άγνοοθσι τούς
  κινδύνους τούτους καί φρονώ άδι
  στάκτως δτι, μόλις πληροφορηθώ
  σι τόν κίνδυνον τόν οποίον δια
  τρέχουσι θά παύσωσι προμηθευό
  μενοι την ζωϊκήν ταύτην κόπρον,
  ήτις ασφαλώς άργά ή γρήγορα θά
  μεταδώση τό έντομον τής φυλ
  λοξήρας, τό οποίον έντάς μιδς
  πενταετίας θά βυθίαη όλον τόν άμ
  πελουργικόν πληθυσμόν τής νήσου
  καί τούς έκ των προϊόντων των
  αμπέλων έξαρτώντας τόν άρτον
  τής οικογενείας των,είς απέραντον
  άπελπισίαν.
  Ούχ' ήττον θά παρεκάλουν την
  Σεβ. Κυβέρνησιν δπως λάβη υπό
  σοβαρωτάτην ϊποψιν τό ζήτημα
  τουτο, καί άμέσως λάβει τα
  κατάλληλα νομοθετικά μέτρα πρός
  πρόληψιν τοθ χινϊύνου τής μετα
  δόαεως είς την Κρήτην τής φυλ
  λοξήρας έμποδίζουβα την μεταφο
  ράν τής κόπρου ταύτης.
  "Οσον άϊορά τό ζήτημα τής
  αντικαταστάσεώς των προσβληθή
  σομένων άμπελώνων μας 6Γ άμε
  1 ριχανικών χλημάτων τοθτο είναι
  αν καί στοργήν. "Ετσι θά πε
  . ,-■!■ - 'Ίσταλή ή δυστυχΐσ κρί ή ά-
  χίΐ τεραστία άξΐσ Γιατί δέ* θλιότης, θά λείψουν τα παρά
  έξαπερικεύει μιά ύκοκειμενική . „. *
  κατάστασικαΐάντίληψι. Άπο' πθν° είς ^^ το° κΡατο^
  καλύιττει την ψυχή, τίς σκέ- καί θα ^εριορισθπ σημαντικά·
  ψεις, τούς διαλογισμούς τής καΐ ή νοσηρότης κοί ή θνησι-
  οημερινής νεότητος. Καί πέρ· μότης πού εΐχε λάβει κατά τό
  νει έτσι άξΐα καΐ έκτασι οί-
  κουμενική. Είνε μιά σελίδα
  άπό τό δρδμα τής νέας γενε-
  ας, πού τή βαρύνει θαρρεϊς ή
  κατάρα νά πληρώση τίς άμαρ
  τ(ες δλων των αίώνων καί τα
  σφάλματα ΰλων των περασμέ
  νων γενεών.
  —Ζώ, γράψει,
  σ' έ'να περι
  βάλλον πού δέν μ' έννοεΐ. Οί
  μεγάλοι,ώ! αύτοι οίμεγάλοι μέ
  τή σοφΐα τής άρτηριοσκληρώ
  σεως! δέν μποροόν νά κατα-
  λάβουν τΐποτε άπό την ψυχή
  των νέων. Την κάθε μας άνά-
  τασι, την βλέπουν ώς έγκλη
  ματικήν αταξία. Την κάθε μας
  άπόπειρα ν' άντιμετωπίσωμε
  τα προβλήματα τής ζωής των
  χαρακτηρίζουν ώς θρασεΐαν
  αύθάδεια.
  Την κάθε τολμήρή σκέψι
  μας τή βρΐσκουν ώς νεανική
  μωρία. Εΐμαστε τό μέλλον κι'
  αύτοι μάς θέλουν νά ζοϋμε
  μέ τό παρελθόν. Θέλομε νά
  πετάξωμε στούς άνοικτούς ό
  λόφωτους ορίζοντος των νεα-
  νικών μας όνείρων. Άλλά
  μόλις ανοίξωμε τα φτερά μας,
  μδς τα ψαλιδίζουν. Μδς ά
  ναγκάζουν νά άκολουθοθμε
  τα βήματά τους. Καί είναι
  βραδυποροθντες, καθυστερη
  μένοι, ένώ εμείς κλειοϋμε μέ
  σα μας ανεξάντλητον ορμήν
  προόδου. Μάς μαραΐνουν τα
  νειάτα. Καΐ μας καταδικά-
  ζουν σέ άδράνεια. Καΐ δέν
  μάς μένει καμμιά άλλη λύσι
  παρά αύτη: Ή άδράνεια κσί
  ή άδιαφορΐα. σ>Ή έγκατάλειψι
  τοθ έαυτοθ μας στήν είμαρμέ-
  νη. Τό σβύσιμο τής δημιουρ·
  γικής φλόγας πού μάς θερμαΙ
  νει. Καΐ τό κλείσιμο τής ψυ-
  χής μας στόν τάφο τής άδια-
  φορίας πρός δλα...
  παρελθόν άνησυχητικάς δια-
  στάσεις.
  'Η κτηνοτροφΐα.
  "Αλλοτε ή προσπαθεία ά·
  ναπτύξεως καί προόδου τής
  γερία εί ί βά
  γ
  τής
  ρ ής
  γς εγίνετο είς βάρος
  κτηνοτροψΐας. Διότι τα
  ύ έλ
  Καΐ ή έλεγεΐα
  Άλλά δέν θά
  συνεχΐζεται.
  συνεχίσω τό
  διάβασμά της. Θ' άπευθύνω
  μόνον λΐγα λόγια ώς άπάντη
  σι: Τό δράμα είνε μεγάλο βέ
  βαια γιά τούς νέους. Άλλ'
  ή λύσι τού δέν βρΐσκεται στήν
  αύτοεγκατάλειψι. ΒρΙσκεται
  στή δημιουργία τοΰ αίσθήμα
  ής ηρψς Διότι τα
  μέτρα πού έλαμβάνοντο ήσαν
  άμελέτητα, σπασμωδικά, πρό-
  χε ρα. Σήμερον δέν συμβαΐνει
  τό ίδιον. Τό υπουργείον τής
  Γεωργίας έμελέτησε τα ζητή¬
  ματα έν άλληλουχία. Καΐ κα-
  τέστρωσε νέον πρόγραμμα ή
  έφαρμογή τοϋ όποΐου θά έχη
  ώς άποτέλεσμα την έκ παραλ-
  λήλου ανάπτυξιν καί τής γε.
  ωργΐας καί τής κτηνοτροφΐας.
  Απόδειξις τα τελευταία μέ¬
  τρα πού έλαβε καΐ αί οδηγίαι
  τάς οποίας έδωκεν είς τάς
  κατά τόπους αρμοδίας υπη¬
  ρεσίας. 'Ενισχύεται μεγάλως
  δι* αυτών ή οίκόσιτος (δία
  κτηνοτροφΐα πού είνε καΐ πε¬
  ρισσότερον προσοδοφόρος καί
  πού δέν παρεμποδΐζει την α¬
  νάπτυξιν τής γεωργίας διό-
  λου.
  ΡΠ κανείς τή στρατηγικήν αύ¬
  τη γιά νά κερδίση τή νίκη. Ό
  θρίαμβος είνε βέβαιος γιά δ-
  σους Ιχουν τή δΰναμι τής πΐ
  στεως καΐ την τέχνη τής υπο
  μονής. Άλλά πρέπει νά ξέρω
  με τί ζητάμε. Καί ν' άγαποΟ
  με μέ πάθος αύτό πού ζητοθ
  με νά κατακτήσωμε, τή ζωή
  καί τούς σκοπούς της. 'Η άγά
  πή θά μάς έμπνεύση την πΐ
  στι καί τή θυσία, πού όδη
  γοθν στόν θρίαμβο. Ή υπο
  μονή θά μάς μάθη νά διπλώ
  νουμε τα φτερά μας, £ως δ·
  Υ¬
  νέοι
  μ
  πού ποθοθμε.
  κι' οί παλαιοί,
  μ φρ μς, 2ως δ
  τού βροθμεν ελευθέρους ό
  ρίζοντες γιά τό μεγάλο
  ταξΐδι ύ θ Υ
  πήρξαν ιοί, νέοι
  καΐ βρέθηκαν στήν ί'δια μέ
  μάς θέσι. Κι' δμως ένΐκησαν
  δταν ήλθεν ή ώρα. Αυριο πά
  λι θά είναι οί νικημένοι τοθ
  χρόνου. Καί θάμαστε εμείς
  τος τής πίστεως καί τής θυ οί νικηταί τής ζωής. Μά πρέ
  οίας. Βρίσκεται στήν άναμο- πει εϊπαμε.νά ξέρωμε τή στρα
  νή. "Εχει καΐ ή ζωή τή στρα- τηγική τής.νίκης,
  τηγική της. Καί πρέπει νά ξέ Μ.-
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον: «Μπο
  έμ»μέ την Μάρθα "Εγ,κερθ καί τόν
  Ζόν Κετΐοϋρα.
  Καθ' εκάστην άπογευματινή ώ-
  ρα 6.30' μ. μ.
  ΜΙΝΩΑ.- Σήμερον ή αθάνοαη
  τοϋ Λεονκαβάλλο: «Παληάτσοι
  (50 ο)ο Ιγχρωμο). Πρωταγωνιστοθν
  ό διάσημος τη'όρος Ρισάρ Τάουμ
  περ καί ή έξωτική ώμορφιά Στέ
  φι Γΐτουνα.
  Ο έρως είς την χώραν
  Χρυσανθέμων.
  των
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή'άΒάνατη
  ΠΟΥΤΣΙΝΙ:
  όπερ* τοΰ
  ΜΠΟΕΜ
  Μέ|τβΰς
  ι ΜΑΡΒΑ ΕΓΚΕΡΒ
  !ΖΛΝ ΚΕΟΟΥΡΑ
  Καβ'*έχάστην~άπογευ-
  ματινή ώρα 6.30'μ. μ.
  Αύριον
  π. μ. μέ τιμάς
  μένας.
  ώρα 11
  ήλαττω-
  • Την Δευτέραν:
  ■ "£να δράμα καταοκοπίας:
  ΚΟΜΥΣΤΙΚΟΙΤΟΥ8
  : ΙΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΟΠΕΙΑΣ
  Μέ τόν
  ': ΚΟΝΡΑΔ
  ΦΑΙΤ
  ι Ε αί την
  εί
  . ΒΙΛΙΑΝ
  *

  ■ ■■■■••■••■Β
  &■■■■■.■■■■■■
  ι:ιιΐ'.:::
  *
  ! ΚΙΜΟΝΛ.
  ΕΥΓΕΝΝΣ
  ■ Διύάκτωρ Πανειτ, Λυώνος
  1
  'Επΐ έπταετίαν έκπαιδευ-
  6εϊς εί; τα Νοσοκομεϊα ΑηΙΙ-
  <{ΐΐ3ΐ11β5, νβΐ - (1β £ΐ-3<;β καί 5β1ρβΐΓΪβΓΰ Λυώνος καί Πα¬ ρισίων είς τα παθολογικον καί νευρολογικά νοσήματα. Διατελέσας επί διετίαν 355ϊδΐ3η1 τής ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ κλινιχής τοϋ Πανβπι- στημίου Λυώνος. ©ά όέχεται ωσαύτως καί Τβϋς πάσχβντας έκ ΝΕΥΡΟ- ΛΟΓΙΚΏΝ νοσπμάτων είς τό Ιατρείον τού όδος 'Αμαλδείας (πάρβδος βδοθ Κατϊχκκη, πρώην Πλατύ σβκκάκι) ϋραν 9—12 «. μ. κ«1 4—7 μ. μ. Τηλ. 6-63 Η ΜΑΧΗ Υπό Κλώντ Φαρέρ. 88ον Τό παιδΐ κολλοΰσε στόν λουλά την π£πα πού είχεν άνάψει έπικαί ρως. Ό Τσεού Πέ-ΐ ξανάπιασε τό μπαμποΰ στό άριστερό τού χέρι καί εκάπνισε. "Επειτα, άφόΌ καΐ τό τελευταίο σκοΰρο μόριον έξατ μίαθηκε: —Ό ΖϊΰρΐΛηος πού φεύγει γιά Ινα έδυνηρό ταξίδι —είπε μέ με¬ γάλην σοβχρότηια — ξεχν^ συνή- θως την καρΐί,ά τού κάτω άπό την πόρτα... Διεκόπη καί άπότομα ξέσπασε σέ γέλια. Ο£ κινέζικοι χαρακτή- ρες «σιν» (καρδιά) καί «μένν» (πόρτα) τοποθετημένοι ό έ'νας κάτω άπό τόν άλλον καί συνδυ αζόμενοι, σχηματίζουν ίνα τρΐτο χαρακτήρα, τού δποί'ου ή σημα σία είνε «μελαγχολία», Ό Τσεού ΠΙ ί, πολύ λεπτολόγος, διεσκέ- δαζε μέ τό σοφό καλαμποθρι τού. Άλλά άφοΰ έγέλασε, εγινε πάλιν σιωπηλός: — Ό άνθρωπος πού μένει αυνεπέρανε — δφείλει νά έπαγρυ ' πν£ άδελφικά επάνω άπό -αυτή την λησμονημένη καρδιά καί νά την φροντίζη. XI Ή μουσμέ δπηρέτρι»—«νέ— σχν» μέ τό ώμορφο φόρεμα καί την ζώνη άπό κατακόκκινο αα- ΐέν, μέ τόν ώραΐο, σάν άπό σκα λισμένο καί βερνικωμένο έβενο, κότσο—μπήκε μέ μικρά βηματά- χια μέσχ στό κλειστό δωμάτΐο, χαί θορυβωδώς, έτράβηξε τα «σχόδζις», μέ τα άπό χαρτΐ τζά- μια. Ό Ζάν Φρανσουά Φέλτζ πού κοιμόχαν βαθειά επάνω στίς ψά θες, άνάμεσα σέ δυό μεταξωτά «φ'τόνς» ξύπνησε μέ ε"να τίναγμα καί σηκώθηχε δρθιος τυλιγμένος σέ Ινα τι&λώριο κιμονό μπλέ καί άσπρο μέ μεγάλα κλαδιά. Στήν τετράγωνη κορνίζα τοθ παραθύρου, πού ήταν τώρα όρθά νοικτο, ή θάλασσα έφαινόταν νυκτερινή άκόμη, κάτω άπό Ιναν ούρανό, τοθ όποίου τα άστρα άρχι 'αν νά ώχρΐίΰν. Άλλά στόν όρί ίοντα, τα μακρυνά βουνά Ά- μακούσα καί Χιμαπάρα νά ό- ποΐα πλαισιώνουν την άνατολική άκτή τοθ κόλπου, άρχιζαν νά δια κρίνωνται. "Αρχιζε νά γεννάται αύγή. —Λίγο ενωρίς!—ίψιθύρισεν ό Φέλτζ. Είχε παραγγείλεΐ νά τέν ξυ πνήσουν εγκαίρως γιά νά θαυμά ση την ανατολή τοθ ή'λιου.Άλλά χωρίς αμφιβολίαν, στό πανδοχείο δέν είχαν ρολόγι.'Η «νέ σάν» έξ άλλου άφοΰ έτράβηξε καί τό τελευταία «σχόδζι», δχι χωρίς νά βάλη 5λην τήν,μικρή της δύναμι, ύτε χωρίς νά μή πονέσουν τα δάκτυλά της, έγονάτισε >.προατ<χ, στόν ταξιδιώτηΐμέ Ινα χαμόγελο τόσο άγνά καί τόσο εύγενικά, ώστε ό Φέλτζ άπέφιιγε νά τής κά μη καί την παραμ-κρή παραΐή ηαι, σάν άσυγχώρητη χωριατιά. Καί έπειδή, δπως ήταν ψανερδ, επερίμεναν τίς οιαταγές τού, έμά γιαπωνέζικά τού άπό καθαρή εύγε Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Τα γουναρικά εχουν θέσι σ' δλες τις δημιουργίες τής μόδας. Άπό τού σρόνου | είς την λαιμητόμον. ΜΙΠΡίΠΚΐ ΟΙΪΙΑΙΣΣΑ =: ΚΟί ΜΩΜΙ Κγα Ή μόδα δίδει εφέτος δλως ιδι¬ αιτέραν θέσι είς τα γουναρικά τώ όποΐα χρησιμοποιοΰνται άφθόνως γιά νά γαρνίρουν φορέματα κα'ι επανωφόρια. Τό άστρακάν καί τό μπράισβανζ έξακολουθοϋν πάντοτε νά άρέ· σουν πολύ διότι ΰτΐοτάσσονται γιά κάθε μικρή λεπτοιαέοεια Ιδίως δι' ένκρυστασιόν, τόσον καλά δσον τα σειρήτια ή τα σουτάς καί έ· πιτρέπουν μιά λεπτοτάτη έργα- σία πού όμοιάζει μέ κέντημα. Τα μικρά μαΰρα ταγιέρ (πάντο- τε άφθονα καί πολϋ πρακτικά) κά νούν κατάχρησι άστρακάν, μέ τόν οποίον σειρητώνουν δλες τίς ρα· φές των, δλες τίς λεπτομερείς τής κούπ των. Τα μεγάλα βάγκ επανωφόρια γαρνίρονται μέ μα· κρυές λωρίδες άστρακάν διευθε· τημένες καθέτως, μέ μεγάλα κα- πυσό", μέ μανίκια δλόκληρα από άστρακάν! Τό μανίκι ή τό ντεμί—μανίκι άπό γούνα τό συναντοθμεν έπίσης σέ έφαρμοστές ρεδιγκότες Επαν¬ ήλθε είς την μό5α, άφοΰ εΐχε τε¬ λείως έγκαταλειφθή επί σειράν έ· __ ποχών Πολλές έπίσης γούνινες τσέπες καί χονδρά κουμτπά άπό γούνα, στρογγυλά ή Ισι°·. Τό κοντό παλτό, τό ντέ τιέρ Υ τό τρουά κάρ χοησιμοποιοθν την γούνα ώς πλαΐσιο καί ώς γαρνι- τούρα. Είνε ό θρίαμβος τής γούνι· νης λωρίδας καί ειδικώς τής κα· στόρ, τής ρενάρ, τής λύνξ. Σδς ύπογοαμμΐζω ιδιαιτέρως μιά τελείως νέα ίδέα: μιά γούνι· νη λωρίδα τοποθετηαένη είς τό κάτω μέρος μιάς τυνίκ ή μιδς στΕνής φοόσταΓ, Φαίνεται νά άπο τε?) μέρος τοΰ έπανωφοριοΰ τροΰά -κάρ, άλλά είς την ποαγ- ματικότητα άνήκει είς την φούστα τού φορέματος .. Ίδιότροπη έντό πωσις, πού άρμόζει γιά άνσάμιιλ έπ·σκέψεων ή πτί —σουίτρ. "Εχετε ύπ' δψίν σας δτι ή γού- να Ισοδυνάμει σήμερα μέ ϊνα υ· φασμα, ενα κέντημα, ενα σειρήτι καί δτι μπορήτε ελευθέρα νά τό χρησιμοποιήσετε υφ' δλες τίς μορ φές, άκόυη κα'ι είς μικρότατα τε- μάχια. ΑύΓό σας προσφέρει πολύτιμα τεχνάσματα διά την κομψότητα καί την έπιδιόρθωσι των χειμερι νυν σας ένδυμάτων. ή Ντιστεγκέ ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Ό κ. Νικόλ. Νηστικάκης Ίατρός καί ή δνίς Μα ρίκα Κ. Λασσιθιωτάκη ίδοσαν α¬ μοιβαίαν υπόσχεσιν γάμου. θερμά συγχαρητήρια. ; ΓΑΜΟΙ.—"Αννα Γ. Άγνουριδσ· ' κη Κωνσταντίνος Τζανακάκης ε¬ τέλεσαν τούς γάμους των είς ! Σκλαβεροχώρι την παρελθούσαν Κυριακήν. Παράνυμφος παρέστη ό κ. Γ. Παπαδρακάκης. Συγχαρη τήρια. (Συνέχεια καί τέλος) ΤΗταν ή εποχή τής μεγάλης τρομοκρατίας. Ή λαιμητόμος έδούλευεν άδιάκοπα καΐ τα άποκεφαλισμένα πτώματα έ- σωριάζοντο είς τόν κήπον τοϋ μοναστηριοΰ ωσπου νά άνοί- ξουν οί νεκροθάφτες βαθύ λάκκο νά τα ρΐξουν δλα μα¬ ζί. ΠοΟ νά προλάβουν νά ση μαδεύσουν τάφους καί όνόμα τα νεκρών. "Ετσι δλους μαζί τούς ερριχναν μέσα στό λάκ κο καΐ τόν £να λάκκο τόν ά- νοιγαν δΐπλα στόν άλλο. Ή λαιμητόμος δέν σταματοΐσε. ΟΟτε σταυροί, οΰτε Γύρω στήν πόλι. 'Εζακολουθεΐ πάντοτε ό θαυμά· σιος φθινοπωρινός καιρός. —ΟΙ φίλοι τής ύπαιθρίας ζωής είναι κατενθουσιασμένοι μέ την παράτασιν αυτής τής καλοκαι· ρίας. ^^ ύ ύΙ διο<0*
  Ο
  "Ενα συνδυασμό τέχνης, έπιστημονι-
  κής εργασίας, έξαιρετικοθ γούστου καΐ
  πολυτελείας μαζύ προσφερομεν είς την
  κοινωνίαν Ηρακλείου ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟ-
  ΤΕΡΑ ΥΛΙΚΑ καΐ τάς τεχνικάς γνώσεις
  •ποΟ διαθέτομεν όφειδώς.
  Δέν πρόκειται νά ύποσχεθώμεν πράγ-
  ματα άδύνατα καί άνεκτέλεστα. Απλώς
  καί μόνον θέλομεν νά τονίσωμεν δ,τι επε¬
  τύχομεν. Καί επετύχομεν νά ιΐροσφέρω
  μέν είς την έκλεκτήν πελατείαν μας την
  άπόλυτο άν8.σι, την χαρά τής πραγματι-
  κής τέχνης καί επιστημονικάς εργασίας.
  "Άς μάς επισκεφθή ή Ήρακλειώτικη
  κοινωνία καί ιδίως δσοι έχουν ταξιδεύσει
  είς τάς Αθήνας καί είς τό εξωτερικόν
  καΐ άς μάς δηλώσουν καθαρά εάν εχουν
  ίδη ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΠΙΠΛΑ άπό αύτά τα
  όποΐα ημείς πσρουσιάζομεν συνεχώς. "Ας
  μάς έπιοκεφθοθν μέ πεποίθησιν καί εμ¬
  πιστοσύνην.
  Χωρίς νάΛ-αύτοκολ,ακευώμεθθΓ, νομίζο¬
  μεν δτι Ικεΐνο πού έλειπε άπό τό Ηρά¬
  κλειον τό προσφερομεν ή^η.
  Διαρκής έκθεσις έπίπλων:
  Γ. Ζ. Παπαχατζάκη
  (Δίπλωμα καΐ Βραβείον Έπαγγελμαιικής
  Σχβλής Αθηνών).
  Παραπλεύρως Θεάτρου Πουλακάκη.
  ου τε σημάδι άπλό επάνω
  στούς λάκκους. Ένα πράγμ
  μόνο ήξευραν την έποχή έκε
  νη, εϊκοσι δύο χρόνια μετά
  ι την καρατόμησι. Ότι ή έθνο
  : συνέλευσις εΐχε διατάξει νά
  {ΟΙπεριχυθοΟν μέ ζεστό άσβέστι
  'τά πτώματα των βασιλέων
  Κατ' ανωτάτην λοιπόν έπιτα
  | γήν τοθ Λουδοβίκου 18ου άρχι
  σαν οί άνασκσφές στόν κή
  πον τοϋ μοναστηριοΰ. "Ισω«
  βρεθοθν οί σκελετοί μαζί μ
  άσβέστι. Καΐ πράγματι οί νε-
  |κροθάπται συνήντησαν σ' ϊνα
  Ι λάκκο κάποιο σκληρότερ
  |στρώμα γής. Έκεΐ επάνω έ
  ; σκυψαν δλοι οί άνθρωποι τή
  ^έαςαύλής, δλοι οί είδικοί,δλο
  } οί έπιζώντεςφίλοι των παλαιών
  ρ
  —Χθές καί προχθές ή κίνησις
  είς την Πύλην Χανίων εξηκολού¬
  θησεν κατά τό μάλλον καί ήττον
  ζωηρά,
  — "Εγιναν καί αρκεταί πράξεις
  καθ' ά τουλάχιστον μάς έττληρο
  .------------ φ'Όησαν καί είς τιμάς σχετικώς
  στεφάνι, ηύξημένας.
  ζεψε
  'ίά νά
  εια;
  δλα τα
  ρωτήση
  (συνεχΕζεται)
  Εμμαν. Μαρκουλάκης
  Δικαατικός κλητήρ
  Πρωτβδικείου Ρεθύμνης.
  Γνωρίζω τοίς ύικηγόροις 'Ηρα-
  λείου ότι ώιεκπεραιώνω ταχύτα-
  α πάσαν κοινβΐτοίησιν όικογρά·
  φού ώς κα'ι πάσαν εκτέλεσιν άπο
  φάσεως. Διαμονήν: Δικηγορικόν
  ραφϊΐον Γεωργ. Γιακουμβγιαν* (
  νάκη Ρίθυμνβν.
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ.
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  κατ'
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ
  Π. ΚΟΡΠΗ^
  Τηλεφ. 551.
  ΡΗΙΙ-ΟΟ
  Τα άνώτερα'δλων των ραδιοφώνων
  "Εχουν πλεονέκτημα νά λειτουργοΰν ί-
  πως θέλει ό κάτοχός των. Είτε μέ μπαττα-
  ρίαν, είτε μέ ρεΰμα.
  ΤΑ ΡΗΙίΟΟ
  Είνε
  Εύθηνά.
  άαύγκριτα είς
  Τελειότατα.
  απόδοσιν. Κομψά.
  Ευρίσκονται είς μεγάλην παρακαταθήκην
  παρά τοίς Γενικοίς αντιπροσώποις:
  ΜΑΟΥΡΟ—ΠΟΛΙΤΗ
  ΟΙΝΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ
  Τα έξαιρετικά άνόθευτα καί άγνά έπιτραπέ-
  ζια κρασιά, παλαιάς εσοδείας, θά ευρίσκετε είς
  την παρά τα βαρελτζίδικα αποθήκην τοϋ κ. Ά-
  λέξ. Σκορδύλη είς μικράς καί μεγάλας ποσότη¬
  τας είς τιμάς ασυναγωνίστους.
  ■■■■■ι
  ■■■■■ι
  ■■■■
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ. κ. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥΣ
  Ό κ. ΓΕΩΡΓ. ΦΑΚΙΔΗΣ κλαδευτηροποιός
  Εΐίοποιώ τούς κ. κ. Άμπελβυργβύς ότι άπό καιρβΰ
  εκυκλοφόρησαν τσαπράζια φεροντα επάνω την μάρκα Γ.
  Φ. ή οποίοι ίέν άνήκει είς έμένα. Προσεχετε οταν θελβτί
  νά άγοράζετε καλά τσαπράζια, ν α κυταζετε νά είναι
  τής πραγματικής μάρκα; Γ. Φ. ή όποία είς τό χκρούλη
  φέρει μίαν αφραγίδα ή έποία γράφίΐ: Γεώργιος Φακίδης
  Γενή—Τζαμί Ηράκλειον, "θσοι θελετε νά άκονίσετε ταα·
  πράζια ά τα φέρετε άπο τώρα, διότι υστερώτερα δέν θά
  προφθάσωμεν λόγω τής πβλλης εργασίας πού θά εχωμεν.
  Μετά τιμάς ΓΕΩΡΓ. ΦΑΚΙΔΗΣ
  βασιλέων, αύτοι πού τούς ε
  χ τελείως έγκαταλείψει τί(
  'στιγμές τής τραγωδίας των
  Καίάνευρέθη έ'νας σάπιος κα
  τσοδέτης. Άπό αυτόν άνεγνω
  ρΐσθηδτι ή λίγη γκρίζα σκόνη
  πού τόν περιέβαλλενήταν τα
  τελευταία 'ίχνη τής τραγική
  έκείνης γυναίκας, ποΰ ήταν
  σιήν έιΐοχή της θεά τής χαρ
  τος καί τής αίσθητικής
  βασΐλισσα δλων των άνθρωπ
  νων πόνων, τής Μαρίας—Ά
  τουανέττσς.
  ΤΕΛΟΣ
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή άθάνατη όπερ» τοΰ ΛΕ
  ΟΝ ΚΑΒΑΛΛΟ,τό μεγαλύτε
  ρο κινηματογρκφΐκό γεγονός:
  50 ο)ο έγχρωμο
  Μεγαλειώ5ης συνδυασμός
  μουσικής, δράματος, χρωμά-
  των, τέχνης καί σκηνοθεσίας.
  Έκτός προγράμματος
  ΖΟΥΡΝΑΛ
  Την Δευτέραν ή
  μανική όιτερεττα:
  Γερ-
  ΚΟΡΙΤΣΙΑ
  ΠΑ
  Ρενάτε Μύλλερ
  £έκε Σακάλ.
  Σημ. Δευτέραν — Τετάρτην
  —Πέμπτην—Σάββατον—Κυρι
  ακήν ώρα 61)2 άπογιυματινή.
  Κυριακή ώραν 2 μ. μ. νέ¬
  ον έπεισοδιακόν.
  ΟΗΙΑΥΡΟΪ ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΤΟΝ
  11111111;:;·::: 11 ϋ ι · ι
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ.ΑΥΑΑΚΗ-ΜΑΙΖΑΠΕΤΑΙϋΙ
  Δέχεται είς τό έργαστή-
  ριόν της (Πλατείαι Βαλιδέ
  Τζαμί).
  —Έννοεΐται δτι ή έπιφυλακτικό-
  της διακρΐνει καθημερινώς την α¬
  γοράν.
  —Τα οαζακιά καί μάλιστα των
  Αρχανών, έξακολουθοϋν νά πω¬
  λώνται είς τος όδούς καί νά δια-
  λαλοθνται άπό πρωΐας.
  —Άςιοσημείωτος είνε ή τιμή
  των: δσο—δσο καί δλοι θά πά·
  ρετε...
  — ΣυμβαΙνει δέ καί ή ποιότης νά
  ανταποκριται είς τάς βεβαιώ-
  σεις τοϋ διαλαλοθντος.
  — "Οτι ό λαός μας άγα·πα την
  εφημερίδα τού κο'ι ένδιαφέοεται
  δι' δλα τα τοπικά τού ζητήματα.
  —Άποδεικνθεται άπό τάς έντυ
  πώσεις τοΰ τΐερασπκοθ τό πρωΐ
  άπό τα κέντρα καΐ τα καταστή
  ματα:
  —Λίγοι είνε έκεΐνοι πού δέν
  είναι βυθισμένοι κυριολεκτικώςείς
  την ανάγνωσιν των νέων τής ήμέ.
  ρας, άπό γενικής καί τοπικής ά
  ψεως, δπως τα παρέχει ή έ
  ρίς τοΰ τόπου.
  —Ή προσέλευσις των κληρω¬
  τών επερατώθη.
  —"Ολίγον άκόμη καί θά άντικρύ
  σωαεν στίς νέες.,. φόρμες των γνω
  στάς φυσιογνωμίας νεαρών συμτιο
  λιτων.
  —ΟΙ όποϊοι περιεβλήθηκαν άπό
  προχθές τό τιμημένον χακί μέ την
  κόμην—ττρωτίστως— «έν χρφ κε·
  καρμένην».
  — Κίνησις καί χθές είς τόν πε
  ρίβολον τής παλαιάς Νομαρχίας.
  —Ήτο 3 ήμέρα συνεδριάσεως
  τοΰ Πταισματοδικείου καΐ ώς συμ
  βαίνει συνήθοος αί ύττοθέσεις δέν
  είναι ολίγαι.
  — "Ωστε νά μή λείπη ό κόσμος
  άΐτό τό εσωτερικόν τοΰ κτιρίου
  καί τόν περίβολον τού,
  —Αί έίαγωγαΐ μας έξ^κολου
  θοΰν μέ τόν Ιδιον ρυθμόν.
  —Ό λιμήν έχει 6τσι κα^ημίΓι
  νώς την χαρακτηριστικήν τού ζω
  ήν κατά πλεονασμόν ή καί άντι
  θέτως.
  —Αναλόγως τής πορείας των
  έξαγωγων καί τοΰ μέτρου τό ο¬
  ποίον τάς διακρίνει άπό την μίαν
  ημέραν είς την άλλην.
  —Κοσμοιτλημμύρα άληθινή είς
  τόν κινηοατονράφον Πουλακάκη
  προχθές δπου προεβάλλετο τό ά
  ριστουργημα «Μποέμ· μέτήν Μάρ
  θα "Ενκερθ καΐ τόν Ζάν Κεπούρα.
  Επί τιλέον δέ, μέ την θαυμασίαν
  απόδοσιν τής μουσικής τού όνομα
  στοΰ μελοδράματος.
  —Τό Ιδιον συνέβη καί είς την
  «Μινώαν» δπου οί «Παληάτσοι»
  τό μεγαλούργημρ αϋτό τοϋ Λεον
  καβάλλο έχάλασε κόσμον καί ΐ
  ρεσε γενικώς.
  ό Ρίπορτβρ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έπανήΐθεν έξ Ά
  θηνών ή κ. Λουκία Σταυρακάκη
  κομίσασα πλουσιωτ^την συλλογήν
  κροκί τής τελευταίας γυναικείον
  μόδας.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοΰνται όίΐΐαντα τα μέλη τοΰ
  Συνδέσμου Γεωργοτεχνιτών νο-
  μοΰ Ηρακλείου δπως προσέλθω
  σι την 30ήν ΌκτωβρΙου ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν ΐυ-12 π. μ.
  έν τω Καφενείφ «ΆκρόποΑις» πσ.
  ρά τήν"Ακ Τάμπια, πρός έκλονήν
  νέου Διοικητικοΰ Συμβουλίου καΐ
  δι" δλλα θέματα αφορώντα τόν
  Σύνδεσμον.
  Ό Πρόεδρος τοθ Συνδέσμου
  Έμμ. Κουφάκης
  .-ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Όδος Άν· Μην*
  Νέαι άφίξεις καΐ νέαι πα-
  ραλαβαί ύφασμάτων τί)ς έ-
  ποχής.
  Στο ΒιΒλιοχαρτοπωλίίον
  Ι. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ
  Γωνία
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ οΐκία πρός ένοικία
  σιν αποτελούμενη έκ δύο ή τριών
  δωμάτιον μετά κουζίνας είς κεν¬
  τρικήν συνοικΐαν. Πληροφορίαι
  παρ' ημίν. '^Τ
  Όλα τα διδακτικά βιβλΐα
  αί τα σχολικά εϊδη.
  Επισκεφθήτε τό κατάστημά
  μας είμεθα οί εύθηνώτεροι.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μικρά οίκία πά
  ρά τόν κινηματογράφον Πουλακά¬
  κη. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον μετά
  χωριστής εΙσόδ< υ. Πληροφορίαι παρ' ημίν,
  ΑΝ0ΡΘΩΣ1Σ
  ■δι
  Μ.
  Τό μεγάλο έργον
  ΐόδ~Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  431ον
  Άπό τής όδοϋ έκείνης ετράπη πρός άλλην τινά
  σιενήν καί ό Μάριος τόν εΐδε τότε είσελθόντα
  είς έλεεινόν τι παλαιόσττιστον, δπου διέτριψε περί
  τα δεκαπέντε λεπτά, έ'πειτα δ' επανήλθεν είς
  την οδόν Μουφετάρδης. 'Εστάθη είς £ν έργαστή
  ριον, δπου έπωλοϋντο σιδηοά έργαλεΐα, έκεΐ ήγό
  ρασεν £να μακρόν έγκοπέα ξυλΐνην εγ,οντα λα
  βήν, καί κρύψας αυτόν υπό τόν έπενδύτην τού,
  προέβη πρός την οίκΐαν Κόρακα, διά πλαγίας τι¬
  νός όδοϋ
  Είς την γωνίαν τής όδοϋ ταύτης έστάθη ό Μά
  ριος κεκρυμμένος καί έπραξε φρονίμως- διότι ά·
  μα φθάσας ό Ίονδρέτης είς τόν υψηλόν τοΐχον,
  οδ όπισθεν ήσαν καθήμενοι οί δύο έκεΐνοι άν-
  θρωποι, ό άσκεπής την κεφαλήν καί ό πσγωνο-
  φόρος, έστράφη όττίσω τού καί βεβαιωθεΐς 6τι
  ουδείς τόν ηκολούθει, διεσκέλισε τό τοΐχον καί Ε¬
  γινεν άφαντος.
  Τό γήηεδον, υπό τοϋ χαμηλοϋ τοΐχου περιφρατ-
  τόμενον εΐχε συγκοινωνίαν μετά τής όττισθΐσς αύ·
  λής,.άνθρώπου τινός δυσφήμου, πρώην ένοικιαστοθ
  όχημάτων, χρΕωκοπήσαντος μέν, άλλά διασώζον
  τος 'έτι ολίγα τινά άχρεΐα άμάξια άτινα πάλιν
  ένοικίαζεν.
  Ό Μάριος εσκέφθη δτι καιρός ήτο νά έπωφε
  ληθή την άπουσίαν τού Ίονδρέτου καί νά επι
  στρέψΓΐ είς , την κατοικίαν τού· άλλως τε καί
  ή ώρα προεχώρει" ήδη ένύκτωνε.
  Φθάνει είς την .οίκίαν Κάρακσ, άναβαΐνει
  την κλΐμακα άκροβατών καί διά λαθραίων βη-
  μάτων είσδύει είς τόν διάδρομον μέχρι τού δωμα
  τΐου τού.
  Ενθυμείται ό άναγνώστης δτι ό διάδρομος
  είχεν αμφοτέρωθεν δωμάτια, άτινα δμως κατ' ε¬
  κείνον τόν μήνα έτύγχανον δλα άνενοικίαστα
  κοί κενά. Συνήθως ή κυρά Πανώρρα άφινε τάς
  θύρας αυτών όρθανοΐκτους.
  Εφάνη είς τόν Μάριον διοβαίνοντα έξωθεν
  μιδς των θυρών τούτων, δτι είδεν έντός τοθ ά-
  κατοικήτου δωματΐου τέσσαρας κεφαλάς άνθρώ-
  πων, άκινήτους κεφσλάς, άς έφώτιζεν άμυδρώς
  τό λείψανον τού φωτός τής έσπίρας, είσδύον δι'
  ενός φεγγΐτου.
  Δέν ηθέλησε νά προσέξη, πλειότερον, φοβηθείς
  μή τόν ΐδωσιν ούτω δέ είσήλθεν είς τόν θά-
  λαμόν τού άθορύβως καί ύπ' ουδενός παρατη
  ρηθείς.
  ■"Ήλθεν έν καιρώ τώ δέοντι, έπειδή ήκουσε μετ"
  ολίγον την κυρά Πανώρησν έξερχομένην τής οί-
  κΐας, "ίνα ύττάγτι νά πλύνη είς τα ξενοδοχεΐα
  πινάκια κατά τό σύνηθες, καί την έ"ξω θύραν τής
  οίκίας κλειομένην.
  Άν ό Μάριος ήρχετο ολίγον τι βραδύτερον,
  θά έμενεν εξω τής οικίας, έπειδή εΐχε δώσει
  τό κλειδΐον τού είς τόν αστυνομικόν ύπάλληλον.
  ΙΣΤ'.
  Ένθα άομα σύνηθες τω 1832.
  Ό Μάριος έκάθισεν επί τής κλίνης τού. Θά
  η"τον ώρα πέμπτη καί ημίσεια μετά μεσημβρίαν.
  Μόνον ημίσεια ώρα έλειπεν εισέτι Εως νά συμ¬
  βή τό συμβησόμενον. "Ηκουε τάς άρτηρίας τού
  κτυπούσας, καθώς ακούονται οί κτύποι τοθ ώρολο
  γίου είς τό σκότος.
  (συνεχ(ζεται)
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  Αι* έκείνους ποϋ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άττό δλα δι' δλους
  ΩΦΕΛΙΜΑ ΠΤΗΝΑ ~~
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒβΜΒΒΒΒΗαΒΠΙεαΐΙιΒΒΗΜαΒΒΙΙΒΒΒΒνβΜΜ*
  Έκτδς Τράστ
  ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ "Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡ1Α- 9
  ΚΗΝ βρΛδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. 3
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράίΛυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΟρον «
  ΤΗΝΟΝ. Πάρον, Μάξον. *
  Β'.
  Οιτωσδήποτε δμως τόν χειμώνα
  αί ζημίαι, τάς οποίας προξενεί ό
  σπουργίτης, είνε μεγαλειτέρας
  των ύττηρεσιών, τάς ίποίας ν.ροα-
  φέρει. Πρέπει νά είμεθα δίκαιοι.
  Άλλά κατά την άνοιξιν δέν προ·
  ξενεΐ ή μόνΐν καλόν είς την γε¬
  ωργίαν. Άνταποδίδ'Λν, ούτω; εί
  πείν, τα τροφεΤα την προσΐατεύ·
  εί άπό τού; τρομερωτέρους έχ·
  θρού; της.
  ^ Την άνοιξιν ό άήρ θερμαίνεται,
  τα ένιομα βουίζουν γύρω μας,
  αί άκρίδες Ή μηλολά/θη, ή
  χρυαόμυιγα, έντομον έπιβλαβέστα
  τον είς την γεωργίαν, λαίμκρ
  γον κ·χί γονιμώτατον, συμπλη
  ρώσαν είς τό βάθος τής γής τάς
  τριετείς μεταμορφώσεις τού, έ
  ξέρχεται είς τόν άέρα. Ό σπουρ
  γΕτης την άναμένει διά νά συν
  τηρήση καί αύτός την οικογένειαν
  τού. Ένας Γάλλος ίντομολόγος,
  γερουσιαστής, δποστηρίξας κάπο
  τε άπό τοθ βήματος τής Γερου
  σίας τόν σπουργίτην, κατά τοθ
  όπο£ου εΓχεν υποβληθή ναμοσχέ
  διον διά την εξόντωσιν τού, εί
  πε μεταξύ των άλλων, 8τι είς
  την στέγην τού, δπου δπήοχε
  μία φωλεά σπουργιτών, εύρε χί
  λια τετρακόσια Ιλυτ5« (σκληρά
  δευτέρα πτερά) μηλολόνθη:, τα
  όποία είνε διά τόν σπουργίτην
  άκατάλληλα πρός βρώσιν. Πώς
  Ιν ζεθγος σπουργιτών κατώρθω
  σε νά συλλάβη χιλίας τετρακοίίας
  μηλολόνθας, ένώ τοιαθτα κολ
  λεόπτερχ δέν 6πάρχουν σχεδίν
  είς τούς Παρισίους, Ό μέγας
  έντομολόγος Κατρεφάζ, βστις έδί
  δασχε ζφολογίαν είς τό Μουσεΐ
  όν τής Φασιχή; Ίσΐορίας των
  Π-ζρισ'ων, δπελόγισεν δτι ϊν ζεθ
  γος σπουργιτών φέρει είς τα μι
  κρΐ τού πέντε χιλιάδας κάμπας
  την έ,35ομά5α! Ποίας καταστρο¬
  φάς θά επέφερον αί. κάμπαι αΰ
  ται είς την γεωργίαν, εάν δέν
  έπενέβαινεν δ σπουργίτης,
  Ήπρόοδοςκαίαιάνάγκαι
  τού Άρκαλοχωρίου.
  ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙ Όκτώβριος
  (άνταποκριτοϋ μας).— Ραγδαίαν
  πρόοδον άνεμεναμεν ότι θά έ-
  σημείωνβν ή κωμόπολίς μας ώς
  τό ζωτικώτίρον κέντρον τής έ
  παχίας Μονοφατσίου. "Ολοι επι
  ατεύαμίν είς την αλματικήν της
  εξέλιξιν, είς μίαν μικράν πολιτει
  οΰλαν πρωτίστως καθαρήν καί
  νοικοκυρευμένην. Έπιστεύαμβν
  άκόμη ότι νέα καταστήματι, .χομ
  ψά καί άνετα, αύμφωνα μέ τάς
  νέ άς άπαιτήσεις τή; άρχιτεκτονι
  κης θά άνεγείροντο, οί δρόμοι
  μας θά ίσοπεδώνοντβ κατά τό
  δονατών—γιατΐ 6χι κκί νά μην
  άσφκλτβστρωθβΰν τουλάχιστον
  οί κεντρικώτεροι—χαΐ θχ έσκυ
  ροατρώνοντο Άλλά καί γενικώ
  τερα έξωραΐστικά σχέδια δέν ά
  πεχλείομεν έφ' όσον θά έξεδη
  λωνετο άνάλογος πρωτοβουλία έκ
  μέρους των χατοίκων καί τής
  Κοινότητος.
  ; Βεβαίως ή άρχή θά ήτο πό
  λύ δύσκολος, ϊαυς δέ καί θά έ χά
  . ρακτηρίζετο όλως διόλου άκαι
  ρος λαμβανόμενα ύπ' όψιν τβΰ
  οικονομίδου ζητήματος.
  ι _ Έν τούτοις δέν δικαιολογεϊται
  έπ' οΰδενί λόγω ή γενιχή όψις
  ! πού παρουσιάζει ή κωμοπολίς μας
  άπό απόψεως καθαριότητος. Αί
  ΑΚΤΙΝΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
  Α'.
  Οί περίφημες «άκτΐνες τοθ θα
  θάτου» άνεγνωρίσθηιαν έπισή
  μως. Ή αγγλικη ραδιολογική
  έταιρεία ώργάνωσεν ένα βακτηρι
  ολογικόν τμήμα τοθ όποίου σκο
  πό{ είνε νά μελετήση τα υπο
  βραχέα κύματα άπά τής άπόψε
  ως τοθ άν είνε Εκανά νά κατα
  στρέψουν τα έπιβλ*βή έντομα
  καί τα μικρόβια πού άναπτύσσον
  ται στίς τροφές, Αύτά, λοιπόν
  τα όποβραχέα χύματα ώνομάσθη
  σαν «άκτΐνες τοθ θανάτου». Μέ
  την βοήθειαν τους οί πειραματιζό
  μενοι κατώρθωσαν νά φζνΐύινν ά
  πό άρκετά μακρυνήν απόστασιν
  διάφοραι έντομα καί μικροσκοπιχά
  ζώα τα όποϊα έφΐόντιζαν νά
  τοποθετήσουν μέσα είς την άκτΐ
  να τής ενεργείας των υπερβρκχί
  ών κυμάτων. Πειράματα τέτοια
  γίνονται άπό πολλοθ καιροΰ,
  άλλά οί πειραματιζόμενοι δέν
  άπέβλεπαν μέχρι α-ήαρον είς την
  πρακτικήν χρησιμοποίτριν τής
  τεραστίας αυτής καταστρεπτικής
  δυνάμεως πού ή έπιστήμη Ιχει
  στα χέρια της.
  Τελευταίως μονάχα προέκιιψε
  στήν Αγγλία ή άνάγκη τής πρα
  κτικής χρησιμοποιήσεως των «άκτί
  νων τοΰ θανάτου». Ετέθη τό ζή
  τημα τής απολύτου άνάγκης τής
  Αγγλίας νά έχη εξασφαλίση
  έπάρκειαν σίτου γιά την περί
  πτώσιν πού θά έκινϊύευε ν' άπο
  κλεισθή.
  (συνεχίζεται)
  ΑΙΝΑΡΔΛΚΜ
  Τηλ*·. Ι-*1
  ■«■■■«■«Μ
  Τό χρυσοχοεΐον
  Ανδρ. Βλάσση
  Νέον
  Σάς ιτροσφέρει τα τΐειδ μοντέρνα
  κοσμήματα έκ ΠΛΑΤΙΝΗΣ καί ΧΡΥΣΟΥ
  αρίστης τέχνης καί ήγγυημένης εργα¬
  σίας,
  Τμήμα ώροΑογΙων
  Τα κομψότερα ωρολόγια γνήαια ΕΛΒΕΤΙΚΑ
  «1$ βλες τίς μαρκες τσέπης χ«1 χε«Ρ^5. «νδρικα
  κάί γυναικεΐα, μέ δωρεάν π«ρ«κβλουβησιν υπό
  είδικβΰ τεχνίτβυ τού καταστήματβς.
  Τμήμο έκκΑησιαστικών
  Όλα έν γένει τα έκκληοι«βτικά εϊδη, ΑΡ-
  ΓΥΡΑ καί ΕΠΑΡΓΥΡΑ, ήγγυπμένααπβ πάσης
  «πβψεως καί κατά πολύ ευθηνοτερα των Αθηνών.
  Αί τιμαί μας είνε αί λογικώτερος
  Άγβράζβμεν παλαιά κββμήμ«τ« **
  τέρας τιμάς.

  β
  Ή έξωτική ώμβρφιά Στέφι Ντούνα καί ό διάσημβς τενόρβς Ρισάρ
  β Τάβυμπερ σέ μιά σκηνη τής ό'πβρας «ΠΑΛΗΑΤΣΟ1», πό υ προβάλ
  ε> λει σήμερον η «ΜΙΝΩΛ».
  ΒΒΒΒΙΜΒΒΒΜΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΜΙΙ»ΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΜΑΡΚΟΣ Α. ΜΠΡΙΛΑΚΗΣ
  ΙΑΤΡΟΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
  Επί όκταετίαν έσωτερικός ίατρός τοΰ χειρουρ
  γικοΰ τμήματος τοϋ Νοσοκομείου «Εύαγγελισμός»
  παρά τω κ. ϊμπαρούνη Τρικβρφω. 'Ανέλαβεν ά¬
  πό 1ης Σεπτεμβρίου την Κλινικήν Μοράκη τού¬
  του έγκαθισταμένου μονίμως έν Αθήναις.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Ό κάτωθι υπογεγραμμένος Θεόδωρος Γ. Δισμαντόπου·
  λος έμπορος θεωρώ καθήκον μου δπως καί δημοσία έκφρά-
  σω τάς ευχαριστίας μου πρός ιήν Άνώνυμον Άσφολιστικήν
  ΈταιρΙαν «Ο ΑΣΤΗΡ», ή όποΐσ, δυνάμει τού ύπ' αριθ. 3328
  Άσφαλιστηρΐου Συμβολαίου Ζωής, δι' ου εΐμαι ήσφαλισμέ-
  νος πσρ' αυτή καί άμέσως άμα τή ύποβολή των σχετικών
  δικαιολογητικών εγγράφων μοί κατέβαλε διά τοθ ενταύθα
  'Υποκαταστήματος τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ την κεκανονι-
  σμένην αποζημίωσιν, ής δικαιοθμαι συμφώνως πρός τούς δ
  ρους τοϋ ώς άνω ΣυμβολαΙου, διά τάς έγχειρήσεις, ος ύπέ-
  στην εσχάτως είς τό έν Αθήναις Θεραπευτήριον «Κυανοθς
  Σταύρος». Τοιαθτα Άσφαλιστικά Ίδρύματα τιμοθν πράγμα-
  τι την 'Ελλάδα, Ό ευχαριστών
  ©ίβδωρβς Γ, Διαμαντόπουλος
  περισσότεραι άιτο τάς οικίας έ-
  χουν νά ύδροχρωυατιαθοΰν άπό
  πολλών έ των και ή γενική αν¬
  τίληψις των ξένων είνε δτι μάς
  διέπει μιά άχαρακτήριατοςμοιρο
  λατρβία. "Επκιτα αί άκαθαρβίαι
  αί οποίαι συσαωρεύονται καθ1
  |εκάστην εμποροπανηγυριν ο¬
  ί χι μόνο·/ έξω τής κωμοπόλεως
  άλλά καί έντός αυτής μάς έμ·
  φανίζουν ώ; άδιαφοροΰντας π«ν
  τελω; καί δι' αυτήν άκόμη την
  στοιχειωδϊατέραν υγιεινόν.
  Κ«1 δμως αν ηθέλαμεν θά έξε
  δηλώναμεν έμπραγμάτω; την θβ
  ληβίν μας νά καταστήσωμεν την
  κωμόπολίν μας καθαράν πρωτί
  στω;, θά έκερδιζαμεν άναμςριβό
  λως πολλά. Ό έξωραΐαμος κατό
  πιν τοΰ 'Αρκαλοχωρίου θά ήτο
  φυβιχή συνεπεία κατ' άκολουθί
  αν δέ καί ή προωθησις τού έμ
  πορίου. Καί έκεΐ οπου σήμερον
  δέν ύπάρχουν παρά έρβίπι« ποϋ
  εχουν μβτκβληθη είς ,κοπρολάκ-
  κους, θχ άνεγβίροντο νέαι οι¬
  κίαι καΐ καταατήματα καί νέο;
  άνεμος προόδου θά έ'ΐτνεΐ καν-
  τοΰ. Ίό Αρκαλοχωρι είνε ηδη
  πυκνωχατοικημένον ωστβ νά δι
  καιοϋνται μιάς καλλιτέρας έξελί
  ξεως καί άξιοπρεπεστέρων δρων
  ύιαβιώβεω; οί κάτοικοί τού.
  ΕΙΔΟΠ. ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ
  πλειστηριασμοΟ κινητών
  Ό δικαστικός κλητήρ τής
  περιφερείας τοθ Πρωτοδικείου
  Ηρακλείου Γεώργιος Ιω. Κα-
  στρινάκης δηλοποιω δτι άνα·
  βληθεΐς ό συνεπεία τοθ ύττό
  χρονολογίαν 1 Όκτωβρίου
  1938 προγράμματός μου πλει¬
  στηριασμοΟ κινητών προκηρυ
  χθείς καί διά τοθ ύπ' άριθμ.
  4982 έ. έ. φύλλου τής ένταθ-
  θα εκδιδομένης εφημερίδος
  «Ανάρθωσις» δημοσιευθείς τή
  έπισπεύσει τής κ. Μαρίαν
  θης Άντωνίου Χατζηδάκη
  Νίβα κατοίκου Ηρακλείου
  άναγκαστικός πλειστηριασμός
  των έν τώ προγράμμα
  τι τούτφ αναφερόμενον κι
  νητών τοθ όφειλέτου της Γεωρ
  γ(ου Ιω. Κτενιαδάκη κατοίκου
  Γαλύφας Πεδιάδος έξ ύπαιτι-
  ότητος τοϋ όφειλέτου τούτου
  κατά την ύπ' αριθ. 76 καΐ
  χρονολ. 16 Όκτωβρίου 1938
  ίκθεσΐν μου, εΐδοποιώ δΐι ό
  πλειστηριασμός οδτος γενήσε
  ται ανυπερθέτως ενώπιον μου
  ή τινος των νομΐμων άναπλη
  ρωτών μου την 3 Νοεμβριού
  1938 ημέραν Πέμπτην άρξό-
  μενος άπό τής 10ης πρωϊνής
  ώρας είς τόν συνήθη τόπον
  των δημοπρασιών τοϋ χωρίου
  Γαλύφας Πεδιάδος ότε καί
  ένθα κολοθνται οί βουλόμενοι
  νά γΓνωσιν άγορασταί καί ό
  είρημένος όφειλέτης καί μεσεγ
  γυοόχος των κατεσχημένων
  νά οδηγήση ταυτα πρός έκποΐ
  ησιν καί παράδοσιν αυτών είς
  τοΰς αγοραστάς ύποκείμενος
  έν έναντία περιπτώσει είς τάς
  ποινικάς καί αστικάς ευθύνας
  τάς προβλεπομένας υπό των
  ποινικών καί άστικών νό-
  μων.
  Άρμόδιος δικαστικός κλη
  τήρ ένεργησάτω τα νόμιμα έ
  πί τοθ προκειμένου.
  Έν ΉρακλεΙφ τή 20 Όκτω
  βρίου 1938
  "Ο δικοστικός κλητήρ των
  Πρωτοδικών Ηρακλείου
  Γ. Ι. Καστρινάκπς
  ΝΕΟΝ «ΡΟΛΟΓΟΠίϊΛΕΙΟΝ
  ΚΩΝΣΤ. Ι. ΧΑΤ2ΑΚΗ
  (Παρά τό Μίϊντάνι)
  Έργασθεΐς επί ολόκληρον δωδε
  καετίαν ώς τεχνΕτης είς τό κατά
  στημα Μιχαήλ Μανουσάκη (Ζεν'ιθ)
  άναλαμβάνει την έπιδιόρθωσιν
  ιΐαντός ώρολογίου, γραμμοφώνων
  καί μικρών άλλων μηχανημάτων.
  —Τό σημερινόν ραδιοφωνι-
  κόν πρόγραμμα.
  Ό ραδιοφωνικός σταθιιός Ά
  θηνων θα μεταδώση σήμερον τό
  εξής πρόγραμμα:
  "Ωρα έ μ. μ. μετεωρολογικόν
  δελτίον, χρηματιστήριον, 6.15'
  ορχήστρα, έ 45' ωρα τού π«ιδι·
  ου, 7 μ. μ. ορχήστρα, 7.30 έλα
  φρά μουσική (συγκροτημα Παγώ-
  νη-Χυτήρη), 8 15' Άβηνοιϊκό κου
  αρτέτο, 9 μ. μ. Χαβανέζικη ορ¬
  χήστρα, ώρα 10.45' είδησε^, 11
  ορχήστρα, Π.30' τζάζ (διβΰθυνσις
  Ντάντζελις).
  — Όρκωμοσία πρβσκβπων.
  Την 30ίιν Όκτ&ιβρίου είς τό
  Καστέλλι Πεδιάδος θά λάβη χώ¬
  ραν ή όρκωμοσία τής 1ης Όμά
  δο; προσκόπων. Είς την τελετήν
  θά μετάσχουν αί προσκοπικαΐ ο·
  μάδες Ηρακλείου καί Άβδοΰ.
  είς
  —Γραμματεύς πρεσβείας
  Κρήτην.
  Πληροφορούμεθα ότι ό γραιι-
  ματευς της έν Ρωμη Άγγλικής
  πρεσβείαςκ. Ντίξον άφίχθη είς Χά
  νιά μβτά τής κυρίας τού. Σκο
  πός τηςέπισκεψεως ταΰτηί τοϋ έ
  πιφανοϋς ξένου είνε ή μελέτη
  των άξιοθεάτων της Κρήτης.
  —Αί κεναί θέσεις διανομέ-
  ών.
  Ή Γεν. Διοίκησις ' Κρήτης προ·
  κειμένου νά προβή είς την συμ
  πληρώσιν δύο θέσεων διανομεων
  β' τάξ. μιάς παρά τω Ταχ)μείω
  Χανίων καί μιας παρά τω ύμώ
  νύμω Τ. Τ. Κέντρω ΐτροσ'καλϊϊ
  τους έκ των Παλ. Πολεμιστών
  βουλομένους νά καταλάβωσι την
  θέσιν ταύτην όπως έντός μηνός
  άπό της δημοσιεύσεως τής πα¬
  ρούσης (προσκλήσεως καταθεσωστν
  βίς τα Γραφίϊα τη; αίτήοεις ™ μ£
  τα νομίμων πιστοποιητικών.
  —Ή Μαιευτική Σχολή.
  Δι' άναγκοιστικοΰ νόμου ωρί¬
  σθη ότι είς την μαιευτικον σχο¬
  λήν τοΰ μαιυυτηρίου «Μαρίκα
  Ήλιάδη» γί»ονται δεκταί ώς μα¬
  θήτριαι, αί έχουσαι τα έ§ής<προ σοντα: α') Ηλικίαν 20 (αυμπεπλη ρωμενην) εως 35 έτών. β') Ένδει κτικόν τουλάχιστον έξαταξίου Γυ μναβίου ή απολυτήριον διδασκα λείου η άνωτερου παρθεναγωγεί- ου, ή απολυτήριον πβνταταξίου προγυμνασίου ή άστικοϋ σχολεί ου γ') Πιστοποιητικόν μή κα· ταδίκης κ«ί δ') Πιστοποιητικόν πλήρους ΰγείας. Ή διάρκεια της έκπαιδεΰσεω; ωρίσθη τριετής. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ύπηρέτρια μέ καλάς συστάσεις άνό οικογένειαν διαμέ νουσαν έν Αθήναις. Μισθός Ικανο ποιητικός. Πληροφορίαι παραπλεύ οως οΐκ'ας κ. Άπολ. Μελισσείδου ίατροθ. ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟΝ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΌΛΕΜΟΝ ΙΩΑΝ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Πλατεϊα Νικηφόρου Φωκά ίΜϊϊντάνι). "Απαντα τα διδακτικά βφλία νραφική ϋλη είς πλουσίαν συλλογήν. ΠΟΛΗΣΙΣ ΧΟΝΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΑΙ ΛΟΓΙΚΑΙ Παρίχονται επί πιστώσϊΐ *ίς τοϋς χ. χ, Διδασκάλους χαΐ τάς βχολικάς έφβρείας είς τιμάς χονδρικής π&ιλή- αενς.
  Ηράκλειον—-Κρήτης
  Γρσφεΐσ §ναντι Παλ Νομσρχίης
  *
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  22 Όκτωβρίου 1938
  1 ΏθΟ
  Η ΠΡΑΓΑ 1Α
  ΝΕΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΡΥΒΜΙΣΕΩΣ
  ΤΗΣ ΕΚΚΡΕΜΟΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ
  ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
  ΚΑΙ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Όκτωβρίου (τού
  άνταηοκριτού μας). — Σημεριναί πλη¬
  ροφορίαι βκ Πράγας άναφέρουν ότι ή
  τσεχοσλοβακική κυβέρνησις έτοιμάζε-
  ται νά υποβάλη νέας προτάσεις διά
  την οριστικήν ρύθμισιν τής ούγγρο-
  τσεχικης διαφοράς.
  Αί προτάσεις αυται έλπίζεται ότι
  θά συντελέσουν είς την κανονικήν επα¬
  νάληψιν των διαπραγματεύσβων Οΰγ«
  γρων καί Τσέχων καί ούτως ώοτε νά
  απολήξουν αυται είς ίκανοποιητικά
  άποτελέσμα.α.
  Η ΡΟΥΜΑΝΙΑ Α Π ΟΚΡΟ Υ ΕΙ
  ΤΗΝΚΟΙΝΗΝ ΜΕΘΟΡΙΟΝ
  ΠΟΛΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 "Οκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Νεώτερα τηλε-
  γραφήματα έκ Βουκουρεστίου άναφέ-
  ρουν ότι βινε γ&γονός ότι ή ρουμανι-
  κή κυβέρνησις εφάνη άπρόθυμος είς
  την έγκρισιν τής άποκαταστάσεως κοι
  ν ών συνόρων μεταξύ Ηολωνίας καί Οί» γ
  γαρίας.
  ΣΤΑΣΙΜΟΣ ΚΑΙ ΧΟΕΣ
  Η ΥΓΕΙΑ ίΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Κατά σχετικάς ά-
  νακοινώσεις ή ύγεία τού άπό ημερών
  σοβαρώς ασθενούντος ΙΜακκριω-άτου
  άρχι**ισ*όπου Αθηνών κ. Χρυσοστό·
  μου παρέμεινε χθές στάαιμος.
  ΤΟ Μ10Ν Υ Π Ο Υ Ρ Π Κ Ο Ν
  ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ
  Συνεργασία Νταλαντιέ καί Μπλούμ.
  Οί Πολωνοι καί τα κοινά σύνορα.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Όκτωβρίου
  (ίδ. ύπηρεσία).—Ό ύπουργός
  των Εξωτερικών κ. Μποννέ
  εδέχθη τάς πρωϊνάς ώρας τής
  χθές τόν πρεσβευτήν τής Ρου
  'μανίας, αργότερον δέ τόν επι
  τετραμμένον των Σοβιέτ. Κα¬
  τά την διάρκειαν τοϋ άπογεΰ-
  ματος εδέχθη έπίσης τόν πρε¬
  σβευτήν τής Αγγλίας.
  Τάς μεσημβρινάς ώρας τής
  χθές ό κ. Νταλαντιέ συνειρ
  γάσθη επί μακρόν μετά τοΰ
  κ. Μπλούμ.
  Τό άπόγέυμσόΓάλλος πρωθ
  υπουργός είχεν έπίοης μακράν
  συνεργασίαν μετά τοθ υπουρ
  γοϋ των Εξωτερικών κ. Μπο-
  νέ.
  ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΧΟΑΡ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Όκτωβρίου
  (ίδ. ύπηρεσία).—Ό Σέρ Σά
  μουελΧόαρ εξεφώνησε χθές τό
  εσπέρας σπουδαιότατον πολι¬
  τικόν λόγον ό οποίος ένεποΐη
  σε ζωηράν εντύπωσιν είς
  τούς διπλωματικούς κύκλους
  τής Εύρώπης.
  —Ό Βασιλεύς τοϋ Βελγί¬
  ου Λεοπόλδος συνοδευόμενος
  υπό τήςπριγκηπΐσσης αδελφής
  τού (συζύγου τοθ πρΐγκηπος
  τοϋ ΠεδεμοντΙου) άπεβιβάσθη
  σήμερον είς τόν σιδηροδρομι
  κόν σταθμόν τής Βικτωρίσς
  Ό Βέλγος Βασιλεύς δέν παρ¬
  έμεινεν διόλου είς τό Λονδί¬
  νον άναχωρήσας ευθύς διά τα
  περίχωρα.
  ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΝ 21 Ό
  κτωβρΐου (16. ύπηοεσίσ).— Τό
  υπουργείον των "Εξωτερικών
  τής Ρουμανΐας διέψευσε δι"
  ανακοινωθέντος τού την διάδο
  ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Όκτωβρέου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Τό συνελθόν σή¬
  μερον καθιερωμένον καθ* έβδομάθα υ¬
  πουργικόν συμβούλιον εξήτασεν ύπηρε-
  σιακά καί νομοθετικά ζηχήματα.
  ΕΒΕΛΤΙΩΘΗ Η ΥΤΕιίΓ
  ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Ό*τωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Πέραν ότι βαίνει βελτιουμένη ή κατά¬
  στασις τού ασθενούντος έξ ήπατικής πα-
  θήσεως Προέδρου τής Τουρχικης Αη·
  μοκρατίας κ. Κεμάλ Άταταύρκ.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΑΣ ΕΟΡΟΣΟΛΥΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Ιΐαλαιστίνης ότι συνεχίζονται είς Ίερο-
  σόλυμα αί στρατιωτικαί έπιχειρήσεις
  των "Αγγλων εναντίον των Άρχβων.
  σιν δτι ή Ρουμανία εδέχθη δή-
  θεν την προσάρτησιν τής Ρου
  θηνΐας είς Ούγγαρίαν διά
  παραχωρήσεως είς αυτήν μι·
  θς έδαφικής ζώνης παρά τα
  (δικά της σύνορα. Ή Ρουμα¬
  νία, τονίζει τό ανακοινωθέν,
  δέν πρόκειται νά άλλάξη δι
  ίόλου στάσιν μετά την επί
  σκέψιν τοθ κ. Μπέκ.
  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ κ. ΜΠΕΚ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Όκτωβρίου
  (ίδ. ύπηρεσία) — Χθές τό άπό
  γευμα επέστρεψεν έκ Βηρσο-
  βίας ό κ. Μπέκ. Οί πολιτι-
  κοΐ κύκλοι τής Πολωνίας τη
  ροθν στάσιν έπιφυλακτικήν
  διά τό άποτέλεσμα των συ-
  νομιλιών τοθ κ. Μπέκ μετά
  τοϋ βασιλέως τής Ρουμανίσς.
  ΒΑΡΣΟΒΙΑ 21 Όκτωβρίου
  (ίδ. ύπηρεσίσ).— Οί πολιτικοί
  κύκλοι τής Πολωνίας φρονούν
  δτι ή μόνη λύσις διά την έ
  παναφοράν τής ίσορροπίας
  είς την Κεντρικήν Ευρώπην
  είνε ή εγκαθίδρυσις κοινών
  συνόρων μεταξύ των Κρατών
  Πολωνίας καί Ουγγαρίας.
  ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΕΧΙΚΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Όκτωβρίου
  (ίδ. ύπηρεσία).— Θλιβερόν έ
  πεισόδιον αγγέλλεται δτι έση
  μειώθη είς τα γερμσνοτσε
  χικά σύνορα. Πενήντα Τσέχοι
  στρατιΛΐΙαι εισήλθον είς τό
  γερμανικόν έδαφος καί συνε
  πλάκησαν μετά των Γερμανών.
  Έκ τών,,Τσέχων εφονεύθησαν
  5, έτραυματίσθη δέ καί 1 Γερ
  μανός.
  Μετά βιαίαν μάχην διαρκέ
  σασαν επί μίαν ώραν τα [α
  πωνικά στρατεύματα προύχώ
  ρησαν κατά 20 χιλιόμετρα
  πρός την Καντώνα. Οί Ίάπω
  νες ευρίσκονται ή5η 35 χιλιό
  μετρα ανατολικώς τής Καντώ
  νος. Ή νέα νίκη των Ίαπώ
  νων όφείλεται είς στρατηγικόν
  σφάλμα των Κινέζων τό ό
  ποίον έξεμεταλλεύθησαν οί Ί-
  άπωνες. Οί Κινέζοι ύποχω
  ροϋν βομβαρδιζόμενοι σφο
  δρώς υπό τής ίαπωνικής άερο
  πορίας.
  — Οί άνώτεροι ύΐτάλλήλοι
  τής Καντώνος έγκατέλειψαν
  άπαντες την πόλιν. Ό λαός
  πάντως παραμένει απολύτως
  ηρεμος. ______
  ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ ΙΑΠΒΝΕΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Όκτωβρίου
  (ίδ. ύπηρεσία).—Κατά πληρο
  φορίας έκ Τόκιο οί "Αγγλοι
  άποστέλλουν πολεμοφόδια είς
  τούς Κινέζους έκ Χόγκ—Κόγκ
  Οί Ί4~ονες άγγέλλουν έξ άλ
  λου δτι έπιβλέπουν διά τού
  σΐόλου των την Σιγκαπούρην
  έκ τή"ς οποίας έ'χουν πληροφο
  ρίας δτι οί "Αγγλοι πρόκειται
  νά άποστείλουν νέας μέγα
  λας ποσότητας πολεμίκοϋ ύ-
  λικοϋ είς τούς Κινέζους.
  — Έκ Καίρου τηλεγραφεί¬
  ται δτι ό Βασιλεύς τής Αίγύ
  πτου Φαρούκ μετά τής βασι
  λίσσης πρόκειται νά έπισκε
  φθοθν προσεχώς1 την ΤουρκΙ
  αν.
  Αι κρητικαί σουλτανίναι
  εις την σταφιδαγοράν Λονδίνου.
  "Ελήφθη (ίς τα Γεωργινόν Έ
  πιμελητήριον τό τελεοτοϊον ?ελ
  τί&ν τής σταφιδαγοράς Λονδίνου
  Έν ιψ δελτίψ άναφέρεται δτι
  γενικώς ή κίνησις τής σταφί¬
  δος παραμένει Εισέτι περιωρι-
  ρισμένη. Ειδικώς· διά τάς κεητι
  κάς σουλτανίνας εγνώσθη δτι έκ
  των έν Λονδίνω ευρισκομένων ά·
  ποθεμίτων έπωλήθησαν μερίδε;
  τινές πρός 58)—μέχρι 05)— διά
  γουλά, 54)— μέχρι 55)— διά μέ-
  τρια καί 50)— μέχρι 51)— διά
  ψιλά είς άνάλωσιν.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας
  τό Αύατραλιανόν Γραφείον προέβη
  είς λεπτομερή χαί επιστίμένην
  διατίμησιν μεγάλας ποσότητος ά
  πό τα ευρισκόμενα έπίσης είς
  Λονδίνον άποθέματα σουλτανίναν
  των καλλιτέρων ποιοτήτων.
  Αί τιμαί των διαφόρων μερί-
  δων άπό τάς οποίας άποτελεϊΐαι
  ή καΐάτβξις αΰΐη τοΰ αϋατραλια-
  νοΰ καρποΰ περιωρίσθησαν άπό
  44]—μέχρι 48]— κατά στατήρα
  είς 40]- μέχρι 44]-. Είς τα;
  τιμάς ταύτας, κατακέρας άκόμη
  άπό 8,τι προεβλέπετο, τό αύστρα
  λιανάν εμπόρευμα πιχρουσιάζει ε¬
  ξαιρετικήν τώ δντι «αξίαν» Ι,αν
  τι οιουδήποτε ά"λλθί) ξένης προε·Ι
  Ιλεύσεως ίμοιπδοΰς προιόντος.
  Κατά τ ς πληροφορίας έν
  Λονδίνω, έκ Σμύρνης ή γερμανι
  κή ζήτησις έξακολουθεΐ ζωηροτά
  τη αί ίέ τελευταίαι προσφοραί
  εμφα^ίζουν υψωμόνΐ)—μέχρι 3) —
  κατά στ,ατήρα
  "Οσον άφορα την κίνησιν έν
  Λονδίνω των σταφίδων άλλων
  προελεύσεων καί δή των καλλι-
  φορνιακών, των ίσπανικων καί
  των νοτιοαφρικανικών αυτή είνε
  μικρά ή άσήμαντος, των αγορα¬
  στήν διατηρούντος έναντι τούτων
  έπιφυλακτικότητα.
  ΦΗΜΑΙ ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
  ΜΕΤΑΒΟΛΟΝ^ΙΣ: ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Έκ Παρισίων
  αγγέλλεται ότι ό βίος τής σημερινής
  κυβερνήσεως Νταλαντιέ δέν προβλέπε-
  ται μακρός καίότι θεωρούνται προσεχβίς
  έκεϊ ριζικαί πολιτικαί μεταβολαί.
  Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΓΡ. ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  ΠΡΟΣΑΝΑΠΤΥΞΙΝΤΗΣΚΑΑΛΙΕΡΓΕΙ&Σ
  Υπό τής Αγροτικάς Τραπέζης
  πρόκειται νά διατεθοθν κατ' αύ¬
  τάς 5000 κυψέλαι μέ άναλόγους
  αμερικανικόν κη&ήθρας κατόπιν
  σχετικών αιτήσεων των ένδιαφε
  ρομέ.ων μελισσοτρόφων. Συνεχί¬
  ζουσα έξ οίλλου ή ιδία Τραπέζα
  την προσπάθειαν της διά τόν τε¬
  χνικόν έξοπλισμόν τής υπαίθρου
  πρός τόν σκοπόν τής άναπτύξεως
  τής έντατικής καλλιεργείας έπρο
  μη**)εύθη καί εφέτος 300 νέας
  σπαρτικάς μηχανάς έκ ΓερμανΕας
  αΐτινες καί διενεμήθησαν ήδη είς
  διάφορα σιτοπαραγωγικά κέντρα
  τής χώρας.
  ΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
  ΕΙΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
  'Αγορά Ηρακλείου
  Κατά' τό'δελτίον τιμών άγοράς
  τοϋ Έμπορικοΰ καί ΒιομηχανικοΟ
  Έπιμελητηρίου αί τιμαί των δια
  Φ άρων εγχωρίων τφοιόνιων εϊχο
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίίες:
  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΚΝΤΟ ΝΑΛΝ Τ
  ΚΑΙ ΝΕΒΙ^ΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 1 Όκτωβρίου (ίδ.
  ύπηρεσία).— Ό ύπουργός των άποικι-
  ών κ. Μακντόναλντσυνειργάσθη χθές έ*Ι
  πολύ μετά τού κ. Τσάμπερλαιν επί
  τού παλαιστινιικοΰ προβλήματος. Δι¬
  επιστώθη ότι ή κατάστασις έμφανίζβταε
  κατά τό λήξαν είκοσιτβτράωρον ολιγώ¬
  τερον σοβαρά είς ολόκληρον την Ηα-
  λαιστίνην.
  Έκ τοϋ Πανεπιστημίου Α¬
  θηνών ανεκοινώθη, δτι τα δί-
  δακτρα διά τάς Σχολάς Νομι-
  κήν, Φιλοσοψικήν, Θεολογι-
  κήν Μαθηματικήν ωρίσθησαν
  διά τό άρξάμενον πανεπιστη-
  μιακόν Ιτος είς δραχ. 3.500.
  Διά τάς λοιπάς σχολάς τα
  δίδακτρα παραμένουν ώς καί
  κατά τό παρελθόν ^τος.
  ΤΑ ΤΜΚΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝ. ΝΕΟΛΑΙΑΣ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Πληροφορούμεθα δτι είς Άρχα
  λοχώρι συνεκροτήθη τμήμα Έθνι
  κης Όργανώσεως Νεολαίας 6πό
  την Διοίκησιν τοθ κ. Γεωργίου
  Βασιλάκη, διδασκάλου. Έπίσης
  είς Κρουαώνα- Μαλεβυζίου ιδρύθη
  τμήμα τής Έθνικής Νεολαίας τε¬
  θέν όπό την διοίκησιν τοθ προέ
  δρου τής κοινότητος κ. Ί. Φουν¬
  τουλάκη ίατροθ, ,
  Σουλτανίναι α'.
  16.-
  β'.
  14.- 15.-
  Υ'.
  12 - 13.50
  δ.
  10,- 11.-
  Καραμπ.
  6.- 8.Γ)0
  Ελεμέδες ,α'.
  10.—
  β'.
  8.50
  ΚοινοΙ
  7.50
  Ταχτάδες α'.
  7.-
  β'.
  6.- 6.50
  Υ'
  5.- 5,50
  Σταφίδες μαύραι
  "Ελαια3-5ο
  25.30
  Πυρηνέλαια
  15.-
  Ελαιοτΐυρήναι
  120
  Σάπωνες: δρχ.
  Λευκοί α' »
  17.^0
  β'
  16.50
  Πυρηνελαίου α' »
  15. -
  Ρ >
  14.-
  ΜουργελαΙου α' »
  15.-
  β' »
  14-
  Οίνοι:
  Αρ/ανών μίστ. »
  45.-
  Μαλεβυζίου »
  6.-
  Δίκταμος ήμ.
  80.-
  Σΐτος ,
  8.—
  Κριθή
  5.50
  Βρώμη >
  530
  Βϊκος „
  5.-
  Μέταξα >
  550.-
  Κουκούλια «
  ΐ3α-
  ΟΙ ΕΠΟΠΤΑΙ
  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΘΕΑΜΑΤΩΝ
  Δι" άναγκαστικοϋ νόμου ώ
  ρίσθη δτι ό διορισμός των έ-
  ποπτών δημοσίων θεαμάτων
  , ένεργεΐται διά συμβάσεως δι-
  αρκείας ενός οίκονομικοϋ έ-
  τους. Αί κατά τό τρέχον οί
  κονομικόν ετος συναφθεΐσαι
  συμβάσεις πσρατείνονταιάνευ
  άνανεώσεως μέχρι τέλους τού
  οίκονομικοΰ εΐους.
  Ή μηνιαία άποζημίωσις
  των έποπτών όρίζεται είς 1500
  δραχμάς καί δέν ύπόκειται είς
  κρατήσεις ή χαρτόσημον.
  Τοΰτ' αύτό κράτει καί διά ιήν
  έκ 15 δραχμών ημερησίαν πα-
  γίαν αμοιβήν των έποπτών δι'
  έ'ξοδα κινήσεως.
  ΔΩΡΕΑ
  ΥΠΕΡΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
  Ό έν Βίστώνη των Ήνωμέ
  νων Πολιτειών Σύλλογος Άλι
  καρνασσέων «Ό Ήρόξοτος» άπέ
  στειλε δι' έπιταγής τού 25 δολ
  λάρια διά την ενίσχυσιν τής 1ης
  "Ομάδος των προσχόπων Νέας
  Άλικαρνασσοΰ
  ΔΙΑ ΖΩΟΚΛΟΠΗΝ
  Συλληφθίίς υπό τΡ,ς Χωρο·
  φυλακής είς Ζωνιανά μετήχθη
  είς τάς φυλακάς Ρεθύμνης1
  ό Ιω. Έμμ. Κλίνης, πρός έ-,
  κτισιν ποινής φυλακίσεως έ!
  νός καί ήμίσεος ετους επί'
  ζφοκλοπή.
  ΕΠΑΝΕΑΗΦΘΗΣΑΝ
  ΑΙ ΣΥΗΕΗΝΟΗΣΕΙΣ
  ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΪΤΑΛΙΚΗΣ
  ΕΥΝΟ'ΓΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πλη¬
  ροφορίαι έκ Λονδίνου βεβαιούν ότε
  αί συνομιλέαι πρός εφαρμογήν τής
  άγγλοϊταλικής συμφωνίας επανελήφθη-
  σαν καί συν&χίζονται.
  Διά την έκβασιν των συνεννοήσεων
  τούτων ύπάρχουν, κατά τα αύτά τη¬
  λεγ ραφήματα, ευνοικαί προβλέψΐΐς τό¬
  σον είς τό Λονδίνον όσον καί είς
  την Ρώμην.
  ΤΟ "ΝΤΑΙΗΛΥ ΕΞΠΡΕΣ,, ΓΡΑΦΕΙ
  ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ
  ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΌΝ ΑΠΟΙΚΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Κατά τάς έκ
  Λονδίνου πληροφορίας, ή εφημερίς
  «Νταίηλυ Εξπρές» συνηγορεϊ είς άρ¬
  θρον αυτής υπέρ τής αποδόσεως είς την
  Γερμανίαν όλων των παλαιών άποικιών
  αυτής. Τό άρθρον τουτο έπροξένησεν έν
  τύπωσιν είς τούς πολιτικούς κύκλους τής
  άγγλικής πρωτευούσης.3
  ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ ΠΡΟΒΛΛΛΟΥΝ
  ΙΣΧΥΡΑΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΝ
  ΤΟ ΤΕΜΕΝΟΣ ΟΜΑΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Έξ Ίερουσαλήμ
  τηλεγραφείται ότι οί "Λ ραβΐς όχυρω-
  θέντες είς τό τέμενος Όμάρ προβάλ-
  λουν ισχυράν αντίστασιν είς τούς "Αγ·
  γλους. Είνε άγνωστον μέχρι τής σχιγ·
  μής άν οί "Αγγλοι θά ένεργήσουν δρα·
  στικόν βομβαρδισμόν τού τεμένους
  πρός τελικήν* εξουδετέρωσιν τ?,ς άρα-
  βικής άντιστάσεως.
  Ο ΙΑΠΟΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΙΠΗΝ ΚΑΝΤΩΝΑ;
  Α#»ΗΝΑΙ 21 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Τελευταίαι πληρο
  φορίαι έκ τής "Απω Άνατολής άγγέλ.
  λουν ότι ό ιαπωνινός στρατός εισήλθε
  σήμερον είς χά πρόθυρα τής Καντώνος.
  Η ΔΙΑΛΥΣΙΣ
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). —Νυκτεριναί ειδή-
  σ<ις έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ένισχύ- ονται',έκεί αί φήμαι περί ^προσεχούς δι¬ αλύσεως τής γαλλικής βουλής. ΕΚΛΟΓΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 21 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Καθ* ά αγγέλλε¬ ται έκ τής γαλλικής πρωτευούσης με¬ τά την φημολογουμένην διάλυσιν τής γαλλικής βουλής Οά προκηρυχθοθν ά· μέπως βουλιυτικαί εκλογαί. ΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΡΑΪΧ ΠΙΚΡΟΧΟΛΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Όκτωβρίου (ίδ. ύπηρεσία).— Τηλεγραφοΰν έκ Βουϊα- πέστης ότι οί ούγγρινοί πολιτικοί κύ¬ κλοι έκφράζουν την γνώμην ότι τό ούγγροτσεχικόν ζήτημα ηδύνατο νά τερ¬ ματισθή μ έ μίαν λέξιν τού Φύρερ. Άλλ* ό Φύρερ έπιλέγουν οί Ουγγροι τηρεί αντίθετον στάσιν διότι είνε οιατε θειμένος έχθρικώς άπεναντι τής Ουγ¬ γαρίας.