96444

Αριθμός τεύχους

4997

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

23/10/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αίγυπτον
  έτησία λίραι 3
  εξαμήνου ϋ
  "Αμρριχής
  έτησια οολ. 15
  έςαμηνο; » 8
  Γιμη
  χατα ς-ιίλλον
  Δραχ. 2
  Κ.ΡΙ1ΚΗ
  23
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1938
  Γ ΡΛΦΕΙΑ 1 ΠΟΓΡΑΦΠΑ
  Ο Μ11 ν1ΝϋΙ\1ΌΥ
  Ι1ΡΑΚΛΙΙΟΝ ΚΡΙΠΙ1Σ ■ ΓΓΟΣ. 23ΟΝ
  ΛΙΊΘΜ. ΦΛΛΟΥ 4997
  ΥΠΕΥ6ΥΚ0Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ· ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ν. ΣΤΑΥΡΜΗΣ
  Κ ΑΥΞΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΓΗΣ
  ΙΑΙΗ ΤΟΝΟΣΙΣ ΤΟΠ ΕΞ
  Επί τή προσεγγίσει τού
  χειμώνος, όπότε άρχίζουν
  κί χαλλιέργειαι, ή κυβέρ-
  οις έπαναλαμβάνει καί πά¬
  λιν τό κήρυγμα τής αύξή
  ο&νζ τής παραγωγής καί
  τής γεωργικής αύταρκείας.
  ΕαΙ δέν περιορί£εται είς ά-
  Λλά μόνον κηρυγματα, είς
  λέγους κενούς όπως εγίνε¬
  το άλλοτε είς τό παρελθόν.
  Έργάζεται συγχρόνως. Ένι
  οχύει την προσπάθειαν των
  «γροτών μας. Διά τής Ά-'
  γροτικής Τραπέζης, παρέ-
  χει καλλιεργητικά δάνεια,'
  λΊπάσματα, έργαλεΐα, έκλε'
  χτάς ποικιλίας σπόρων. Διά'
  τδν γεωπόνων παρέχει συμ
  βουλάς, όδηγίας διά την έ
  κιοτημονικωτέραν καλλιέρ
  νηκν τής γής. Καί έκτός
  αιίϊών κάμνει καί κάτι άλ-
  λβ άκόμη σημαντικώτερον.
  Εκτελεί μεγάλα παραγω-
  γιχά χαί ουγκοινωνιαχά ερ
  γκ χαί καθιστά καλλιεργη
  οίμους μεγάλας έκτάσεις γής
  πού παρέμενον μέχρι σήμε
  ρον χέρσοι καί άγονβι κε-
  χαλυμμέναι υπό τελμάτων
  χαί έλών.
  Έτσι, συνεχιζόμενος καί
  ουοτηματοποιούμενος διαρ¬
  κώς, ό αγών υπέρ τής γεωρ
  γιχής αύτβρκείας τής χώρας
  μας, θά φθάση ασφαλώς πό
  λύ συντόμως είς τούς επι
  διωκομένους σκοπούς. Ή
  παροίγωγη των σιτηρών θά
  έποτρχ^ διά τάς ανάγκας
  τής έσωτεριχής καταναλώ¬
  σεως. Καί ή παρ*γωγη των
  άλλων εΐδων θά αφήνη
  μεγάλα περισαεύματα πρός
  εξαγωγήν είς τάς ξένας ά¬
  γοράς καταναλώσεως. Δι'
  αύτό καί είχομεν πάντοτε
  την αντίληψιν, την οποίαν
  μάλιστα κατ' επανάληψιν ύ
  πεστηρίξαμεν, ότι έκ παραλ
  λήλου πρός τόν άγώνα αύ
  ξησεως τής γεωργικής παρα
  γνγής θά έπρεπε ν' άναλη-
  φθή συγχρόνως προσπαθεία
  Γοχώσεως καί των έξαγωγών
  μας. Διότι ή αύξησις τής
  πκραγωγής θά ήτο άνευ ά-
  ξίας εάν έκ παραλλήλου
  οένέπετυγχάνετο καί αύξησις
  των έξαγωγών, αύξησις δη-
  λκδή τής καταναλώσεως των
  προϊόντων μας.
  Άλλ' εΰτυχώς καί επί τοΰ
  οημείου αυτού ή σημερινή
  κυβέρνησις έπραξε τό καθή¬
  κον της είς τό ακέραιον. Συ
  νήψεν είδικάς συμβάσεις μέ
  τάς ξένας χώρας. Διέθεσεν ά
  φΒονα μεταφορικά μέσα. Έ-
  Βέαπισεν είδικα χρηματικά
  δώρα διά τούς έξκγωγεϊς. '£
  μεΐωσε τάς φβρολογίας των
  εισαγομένων προϊόντων. Κα-
  διέρωσεν έλεγχον επί τής ποι
  βτητος καί τής συσκευασίαν
  των έξαγομένων είδών. Καί
  έν ένί λόγω, έκαμε πάν ό,τι
  Κ> σημεριναί διεβνεΐς οίκο-
  νομικαί συνθήκαι έπιτρέπουν
  διά την τόνωσιν τού έξαγω-
  γικοΰ μας έμπορίου. Τα ά-
  ποτελέσματα δέ των προσπά¬
  θειαν της, εφάνησαν ήδη. Αί
  έξαγωγαί των σταφυλών υ¬
  πήρξαν εφέτος διπλάσιαι των
  περυσινών. Ίο σπουδαιότερον
  δέ είνε ότι μέγα μέρος των
  εξαγωγήν, £νινεν είς τάς εύ
  ρωπαϊχάς άγοράς, είς τό Λον
  «ϊνονκαί τάς Σκανδιναυϊκάς
  Χώρας καδώς καί είς τήνΚεν
  τριχήν Ευρώπην, ϊπου μέχρι
  πρό τινος αί ελληνικόν στα-
  ψυλκί ήοαν τελείως άγνω-
  οτοι. Καί τό έτι σημοιντικώ-
  τερον, είνε τβϋτο. Ή εντύ¬
  πωσις έκ τής ποιότης
  τήί έν γένει εμφανίσεως
  προϊόντος μας υπήρξε τόσον
  Χκλή, ώστε χά δείξη ιδιαιτέ¬
  ραν προτίμησιν ή καταχάίω
  °'5· Έτσι ειμπορεί χά εϊπη
  ^«νεΐς *τι αί ενρωπαϊκαί ά
  Υβραί κατεχτήεηοβν, ίτι η
  νβίχβηςαν πλέον όριοτιχώς
  •Χ* μόνον διά τό πβρόν άλ-
  ί.ά τό μέλλο ν.
  Αυτο δέ τό ευχάριστον διά
  την σταφυλοπαραγωγήν μας
  γεγβνός θά Πρίπει νά ^1
  παραδειγματίση καί διά τα
  αλλα γεωργιχά πρβ'ίόντα
  μας. Διά τόν χ«πνόν, τό έ-
  λαιον, τούς οΐνους κ.
  λ. π. Τα προϊόντα τής
  ελληνικής γής, {χβυν εύτυ.
  χως τβ μέγα προσόν νά είνε
  φυσικώς αρίστης ποιότητος.
  Καΐ αν έπεξεργασθοϋν, άν
  έξευγενισβοϋν δια βιομηχα-
  νικής κατεργασίβς βά κατα-
  στβυν «συναγώνιστα. Πρός
  αυτήν λοιπόν την κατεύθυν¬
  σιν έχομεν χρέβς νά στρα-
  φώμεν
  Ή Ελλάς είναι ιΰκολον
  νά τονώθη τάς έξαγωγάς
  της. Νά διοχετεύση τα προ¬
  ϊόντα της είς όλας τάς κατα
  ναλωτικάς άγοράς τόσον τής
  Εύρώπης όσον καί τής Άμε
  ρικής καί μάλιστα είς λίαν
  άς τιμάς, άρκεΐ
  ά τό Βελήοη," άρχεϊνά' έρ
  γαοδή πρός τουτο. Καί εύ-
  τυχώς ήρχισε νά έργάζε-
  ται. Ή σημερινή κυβέρνη
  σις έθεσε τάς βάσει; όρδής έ
  ξαγωγικης πολιτιχης. Καί
  θά ουχ εχίοη ασφαλώς τό
  έργον τη;. Πρέπει όμωςχά
  βοηθήαουν καί όλοι οί άλ
  λοι ίκανοί καί άρμόδιοι
  πρός τούτο. Οί παραγωγόν,
  οί εμποροι έξαγωγεϊς, οί συ
  νεταιρισμοί,καί αί όργανώ*
  σεις. Διότι τό μέλλον καί ή
  ευτυχία τής Ελλάδος δέν έ
  ξαρτώνται #* τ*τξ αυξήσεως
  τής παραγωγής μόνον άλλά
  κ«ί έκ της αυξήσεως των
  έξαγωγών των προϊόντων
  της καί έκ τής οιαθέσεώς
  των είς Ικανοποιητικάς τι
  μάς.
  ΟΠΠΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η
  Ο ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ
  ΚΑΙ Η ΚΡΗΤΗ
  Έξ άφορμής ενός σημειώματος
  τοΰ χ. Έμμ. Κριαρά, συντάχτευ
  τοΰ Μεσαιωνιχοΰ άρχιίου τής Ά
  καδημίας Αθηνών, Ιτέθη επί τά¬
  πητος ή γνησιότης χοΰ «Έρωτο-
  κρΕτου» ώς Ιλληνικοΰ δημοτι-
  κοθ τραγουδιοΰ. Κυρίως τό ζήτη
  μα άνεχΐήθη άπό τόνγνωστόν χαί
  διακεκριμένον ίστοριχοχριτιχόν χ.
  Φ. Μιχαλόπουλον ί οποίος διημφι
  αβήτησεν δτι τα έργα τής χρητι
  κης λογοτεχνιχής παραγωγής καί
  ιδία έ «Έρωτόχριτος», «είνε έργα
  καθαρά τής έλληνικής δημοτικής
  παραγωγής, τής λαϊκής». Ή αί-
  σθηματιχότης των, γράφει ό ϊδιος
  είνε ίταλική λόγω τεΰ έπηρεα
  σμοΰ των άπο τή βενετιχή χυρι-
  αρχία χαί τό πνεΰμα τής μεσαιω
  ικής φεουδαρχίας. Ό χ. Μιχα
  λόπουλος προσθέτει δτι ό ποιητής
  5 ΈρωτοκρΕτου «φαΕνεται πώς
  είχεν ώς πρίτυπο τό γνωστό γαλλι
  κό Επποτικό μυθιστόρημα: «Ιΐαρίσι
  οί >αί Βιέννη». Τό έλληνικό έπος
  τοΰ «Έρωτοχρίτου», συνεχίζει, ά
  κολου*θεί στίχο πρός στίχο τό γαλ-
  λικό κείμενο, μέ πολλά διάμεσα,
  ποϋ θυμίζουν άλλες ίταλικές πη-
  γές».
  Ό κ. Κριαράς απαντών είς τόν
  χ.Μιχαλόπουλον βε^ίαιώνει μέν 8τι
  ό Κορνάρες είχεν ώς πρότυπον τό
  μυθιστόρημα «ϋαρίσιοι ν«ί Βιέν¬
  νη»— Επως άπέδειξε τελευταία ό
  Ρουμάνες χαθηγητής Καρτοζάν—
  άλλ' δτι χάθε άλλο, τα έ'πος τοΰ
  Έρωτοχρίτ&υ άχολουθεΐ στίχο
  πρός στίχο τό γαλλικό κείμενο...
  Γενικαί μόνον γραμμαί τοΰ μυθι-
  στερήμ«Τ&ί υπάρχουν είς τόν « Ε
  ρωτόχριτον» χαί ώρισμένοι στί-
  χοι. Τό χρ6ψ« 8μως καί ή υπό¬
  στασις τ&ΰ ίνους παρομένουν έλ-
  ληνικά.
  Καί αύτά μέν ως πρός την τιερί
  Έριοτοχρίτ°υ ούγχρ&νον έρευναν
  ή έποία άναγνιβρίζει χαλάς προ-
  θέσεις χα' είί τ^ν °5?όν ίστορι·
  κονριτιχόν χαί ιίς τόν νέον Κρή-
  τκ μεσαιωνολόγ&ν, τιμά. δέ κ«1
  την έ'γχριτ" αθηναϊκήν έφημερί
  ξα ή όποία παρέχει αφειδ&ς τάς
  στήλας της είς τοιαύτης σημασίας
  διαφωτίσεις. Έν πάση περιπτώ¬
  σει τό ζήτημα τής ύποστάσϊως
  τοΰ «Έρωτοχρίτου» ώς ποιήμα-
  ματος δημώ5ους, χρητιχοΰ κατ'
  εξοχήν, έχει λυθή νομίζω μέ την |
  μνημειώδη έκδοσιν τοΰ "«Έρωτο¬
  κρΕτου» τοΰ αειμνήστου Στεφάνου
  Ξανθουδιδου.Ενθυμούμαι άλλως τι
  μέ πόσην πικρίαν έξεφράζετο δ
  ίδιος 8ταν έξιάβαζε μελέτας μέ
  θέσιν δχι μόνον την ξενικήν υπό¬
  στασιν τίΰ «Έρωτοκρίτου» άλλά
  καί τοΰ ποιητοΰ τού την «Ιξω
  κρητικήν» όλωσδιόλου καταγωγήν.
  —Μά τί θέλουν οί άνθρωποι
  Γχύτοί, έλεγεν Δέν πείθονται μέ
  τα χείμενα, μέ την γλώσσαν, μέ
  τό πάν!...
  Άς αφήσωμεν τάς γνώμας καί
  αύτοϋ τοθ «λογιωτάτθΜ» Κοραή,
  τοΰ Κανέλλου, τοΰ δόκτορος "ί
  κεν, τοθ Σπράτ, τοθ Γκίντελ,
  τοΰ Σάθα, τοΰ Γιάνναρη, τοΰ
  Κονδυλακη, τοΰ Κρουμπάχερ, τοΰ
  Σωτηριάδου, τοθ "Οφτενταλ, τοΰ
  Παλαμά κ. ά. ιδικών μας χαί ξέ-
  νων. Αύτοι δικαιώνουν όπωαδήπο-
  τε την πίστιν τοΰ Ξανθουδιδου,
  χωρίς έννοεΐται νά άποκλείουν
  καί την νεωτέραν έρευναν. Έχεί-
  νος ?μως — τολμώ νά τό είπω—
  ποΰ >αθιστ£ την έρευναν χατά τό
  μάλλον άνωφελή είνε ό χρητιχός
  λαός. Τα θεωρητικά μελετήματα
  μπορεΐ νά έχουν 8σον τό δυνατόν
  καλυτέρα ώς βάσιν, τόν τύπον. Ό
  λαός ώστόσο έχει μέ τό μέρος
  τευ τό μεγαλύτερον μέρος τής
  θυσίας: Μέ τα άχατάλυτα έθιμά
  τ&υ, μέ την καθημερινήν σοφίαν
  τού, μέ τόν ήθικοτ,ρα'ιχόν χαρα
  χτήράτου, μέ τόν οίσθηματισμόν
  καί τάν έρωτισμόν τού. Απλώς
  καί μόνον οί καλλίφωνοι νέοι
  τ(δν χρητικών χωρίων,οί ψάλλοντες
  κατά τό σύστημα των ραψΐοδών ή
  των γονδολιέρηδων τα Ιπη τοθ
  Έρι»:οχρίτου άλλά καί αύτοι οί
  κοινάτεροι λυράρηδε; είνε ίκανοί
  νά άί'.οκαταστήσουν έδώ τα πράγ-
  ματα καί διά τόν μάλλον δύσπι-
  στον έρευνητήν τοθ καιροΰ μας.
  * *
  *
  Ή μίμησις πιθχνώτατα υπήρξε
  καί βιά τδν 'Κορνάρον, 8,τι υπήρ
  ξε κ«ί διά πολλούς άλλους: Δή-
  μιουργικόν στοιχείον. Ή χρησι¬
  μοποίησις της άπό παλαιοτάτου
  χρόνων, τίύλάχιστον μέ τόν τρό¬
  πον αυτόν: ΐής προσωπικής δια-
  σκευής ή τή^ γενικωτέρας διευ-
  ρύνσεως, απετέλεσε τεχνικήν βά¬
  σιν καί διά τούς πραγματικούς
  τεχνίτας. Ενδιαφέρον έν τούτοις
  είς τώ άθάνατρν "κρητικόν ποΕη-
  μα είνε τό <περιχόμενον: Έκεί μετουσιωθή άριστοτεχνικ* καί Ιπιγρβμματικά ή λαική ψυχή καί ώς πρός τό εθνικόν πεδίον καί ώς πρός την πλευράν των κοινωνικών σχέσεων. Αί μεγάλαι γραμμαί τοθι έλληνικοΰ νλασσικι- σμεΰ ϊέν λείπουν άπό τόν «Έ· ρωτόκριτον» δπως καί άπό τό άντι προσωπειιτικώτερο τής φυλής δημοτικό τραγο,Οδι. Τόσον ειδικώς τό πο'ημα αύτό δσον καί γενικώ τερα χαί άλλα κρητικά στιχουρ' γήματα, κατέχουν δλα τα γλωσ σιχά^ ψυχολογικά καί ήθογ^αφικά στοιχεΐα διά νά τοποθετηθοθν ά φίβως καΐ ανεπιφυλάκτως έντός τοθ χύκλευ τΐ5ς δτ,μώδους μας ποιήοεως. Άλλά καί νά άποτε)έ σουν τελίσίδΐκα πλέον, μερικοίις άττό τού γνησιωτέρους άδάμαντας τής λυρικής έχφράσεως καί τ έλληνικοΰ λο'ικοΰ πνεύματες. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Ή Άνατολική Κρήτη Η ΣΗΤΕΙΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΚΟΝ ΠΝΕΥΜΑ Κινοΰν τόν θαυμασμόν άλη θινά αί πρόοδοι τής Σητείας είς δλους τούς τομεΐς καΐ είς δλας τάς έκδηλώσεις τής ζω ής καΐ τής δράσεώς της. "Ιδι¬ αιτέρως δμως κάμνει έντύπω σιν 6 βαθμός είς τόν οποίον είναι άνεπτυγμένον τό πνεΰ¬ μα τής όμαδικής ενεργείας καί δράσεώς. Είς άλλα μέρη, υπήρχαν πάντοιε διχογνωμίαι, άντιζηλίαι, διαφοραί πού ά- πέληγον είς έριδος καί μίοη. Καί αύτό έξηγεΐται άπό την ΰπερτροφικήν ανάπτυξιν τοΰ άτομισμοΰ τοθ "Ελληνος. Είς την Σητείαν αντιθέτως, έν ώ δέν ύστερεΐ ή ανάπτυξις τής άτομικότητος καί τής άτομι- κής πρωτοβουλίας, πσρατηρεΐ ται άνέκαθεν μιά ζηλευτή σύμπνοια καί συνεργασία. Δι' αύτό καί τό συνεταιρικόν ίδε ώδες έθριάμβευσε. Δι" αύτό κοί ή όμαδική δράσις έθαυμα τοι'ργησεν. Απόδειξις οί δύο μεγάλοι συνεταιρισμοί ποΰ έ γινον διά νά προστατεύσουν τα δύο κυριώτερα γεωργικά προϊόντα τής επαρχίας: Ό Συνεταιρισμός έπεξεργασίας καί πωλήσεως σουλτανίνας. Κσί τό σονετοιρικόν οίνοποι- εΐον. Καί οί δύο εΰδοκίμη- οαν άπό τής άρχής τής Ιδρύ¬ σεως των, έλειτούργησαν α¬ ρίστα, κοί άπέδοσαν ίκανο- ποιητικώτατα άποτελέσματα. Ό Συνετσιρισμός έπεξεργα σΐας καί πωλήσεως σουλτανί¬ νας, συγκεντρώνει ολόκληρον τό προίόν τής επαρχίας, άνερ χόμενον είς τό ποσόν των δύο περίπου έκατομμυρίων ό κάδων. Ή σουλτανΐνα τής Σητείας, αρίστης ποιότητος, πσρά ιήν έκτΐληκτικήν κατά στρεμμα άτιέδοσιν, έχει σχε- 6όν μονοτιωληθή άτιό τόν συ¬ νεταιρισμόν. Συγκεντρώνεναι είς τό άτιό πάσης απόψεως θαυμάσιον εργοστάσιον τοθ συνεταιρισμόν, πού διαθέτει τμήμα κιρωτιοτιοιΐας, τμήμα •πλυντΓ,ρίοΐ', ίελικΐσματος, βα· ψΐματος, κοί οτεγνωτηρίου, ' σι,Όκευοζετσι όρτιώτατα καί [ίξάγετσι είς τάς άγοράς κα- ταολώο£(τς. Έτσι οί πορα ■γωγοί κσρποθνται έξ όλοκλή ρου τό προϊόν των όλοχρονΐ ών μόχθων των, άφοΰ καΐ αί Ικρατήσεις πού γίνονται διά Ι την άπόσβεσιν των κεφαλαίων τοθ έργοστασίου δέν διατί- θενται ύτΐ^ρ άλλων, δεδομέ- νου δτι τό , εργοστάσιον άνή κει πάλιν είς αύτοΰς, ώς συ νεταίρους. Τό συνετθΐρικόν οίνοποιεΐον έπίσης, συγκεντρώνει δλην την σταφυλοπα|)αγωγήν τής επαρ¬ χίας μέσω ιών κατά χωρία ή κοινότητος ρυνεταιρισμών. Είς τάς τελειοί,άτας δέ έγκατα- στάσεις τού, έπεξεργάζεται κατά τρόπον έπιστημονικόν τάς στσφυλάκ καί παρασκευ- άζει κρασιά αρίστης ποιότη¬ τος. Τα κρασΐά τοΰ οίνοποιεί- ου αύτοθ εΤν^ε σήμερον γνω· σ-.ά είς δλην .την χώραν. Είς τάς διαφόρους έκθέσεις δπου στέλλονται δείγματα, λαμβά νούν πάντοτε τα πρώτα βρα- βεΐα. Καί είς τάς άγοράς κα ταναλώσεως, ευρίσκουν προ¬ τίμησιν καί τιμάς έξαιρετικάς. Τάκρασιά άλλοοστετήςΣητείας ήσαν άνέκαθεν .γνωστά διάτήν γευστικότητα κ]άί τό Ιδιαίτε¬ ρον άρωμά των. Ιδιαιτέρως τής περιφερείας/ Άγριλοϋ, θε- ωροΰνται έξσμρετικής δλως ποιότητος. Καόώς δέ μας έλε¬ γεν άριστος βπιστήμων χημι κώς — οίνολόγος τα κρασιά αύτά τυποποιούμενα είς φιά- λας, θά καταστοθν άσυναγώ νιστα, ανωτέρα καί των κρα- σιών τής Βουργουνδίας καίτης ΊσπανΙας.'Έχουν μεγάλην πυ- κνότητα. Ύπάρχουν γλεύκη 17 βαθμών καί δμως ζυμώ νονιαι φυσικώς. Καΐ επί πλέον εχουν άρωμα λεπτόν καΐ γεΰ- σιν έξαιρετικως ευχάριστον. Άποτελοθν άληθινόν νέκταρ θεών! Αύτά λοιπόν τα κρασιά έπεξεργάζεται τό οίνοποιεϊον. "Ηδη εχει έπιτύχει μεγαλυτέ¬ ραν ποιοτικήν βελτίωσιν. Καΐ αποβλέπει είς την παρασκευήν ωρισμένων τύπων έτατραττεζί ών κρασιών ττροοριζομένων διά τάς καταναλωτικάς άγο ράς τοϋ έξωτερικοϋ. Άσφα λώς δέ θά επιτύχη είς την •προσπάθειαν αύτην. Οί διοι- ι.οΰντες τόν οργανισμόν, είναι ανθρωποι δροστήριοι,θεληματ κοί, φιλοττρόοδοι. Καί δ,τι ά •ποφαοίσουν τό έπιτυγχάνουν Άλλ' ή δμαδική δράσις ΑΠΕΘΑΝΕ ΧΘΕΣ Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΑΘΗΝΩΝ Μέ βαθείαν θλίψιν, 6 χρι- στιανικός κόσμος έπληροφο- ρήθη χθές τόν θάνατον τοΰ Άρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυ- σοστόμου. Ό έλληνισμός πεν θεΐ τόν αρχηγόν τής αύτοκε- φάλου έκκλησίας τής Ελλά¬ δος. Πενθεϊ συγχρόνως τόν πνευματικόν όδηγόν, τόν με¬ γάλον έπιστήμονα, τόν ανώ¬ τερον άνθρωπον, τόν θερμόν πατριώτην, τόν γνήσιον "Ελ- ληνα. Διότι ό άποδημήσας είς Κύριον Ίεράρχης, δέν υπήρ¬ ξε μόνον ό άξιος άρχηγός τής έκκλησίας. Υπήρξε συγ χρόνως μία πνευματική κορυ· φή τοΰ τόπου. Μιά φωτεινή διάνοια. Μία Ιξέχουσα προ- σωπικότης πού άφιέρωσε τόν βίον τού ολόκληρον είς την ποιμαντορίαν τοΰ λαοθ, είς την ανακούφισιν τής άνθρωπί νης δυστυχίας, είς την έξυ πηρέτησιν τής έκκλησίας καί τοθ έθνους, είς την προαγω γήν τής χριστιανικήν έπιστή Ό θάνατός τού, στερεΐ την εκκλησίαν τοθ μεγάλου άρχη- γοθ της, την επιστήμην τοθ άκαμάτου έργάτου της, τόν λαόν τοΰ φωτεινού πνευ- ματικοθ ό^ηγοθ τού. Ή άπο· δημία τού είς την αιωνίαν ζωήν, άφήνει κενόν δυσανα- πλήρωτον. Τό κενόν αύτό αί- θάνεται ή*>χ] ό ελληνικάς λαός.
  Καί θλίβεται βαθέως. Θρηνεΐ
  τόν Ίεράρχην. Κλαίει τόν έπι¬
  στήμονα. Πενθεϊ τόν θάνατον
  τοθ στοργεκοθ προστάτου καΐ
  άντιλήπτορος των ένδεών,τών
  ταπεινών καί των καταφρονε-
  μένων τής ζωής.
  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
  Ό άρχιεπίσχοπος Αθηνών χαί
  πάσης Ελλάδος Χρυσόστομος Πα·
  τιαδίπουλος, εγεννήθη έν Μαδύτψ
  τής θράχης τό 1868. Έμαθήτευ-
  σεν είς την Μεγάλην Σχολήν τοΰ
  Γένους, είς την θεολογιχήν Σχο
  λήν τού Σταυροΰ καί είς την
  ΕύαγγελινήνΣχολήν τής Σμύρνης
  έκ τής οποίας καί έλαβε τί απο¬
  λυτήριον, Ιγγραφείς είς την θεο-
  λογικήν σχολήν τοθ Πανεπιστημί¬
  ου Αθηνών Τάς σπουδάς τού συνε
  π}ήρ(ι)σ«ν είς τάς θεολογιχάς Ά
  καϊημίαςχ&Ο Κιέβουκαί Ηετρουπό
  λεως έξ ήςκαί έλαβετό θεολογικόν
  δίπλωμα τα 1895. Διωρίσθη ακο¬
  λούθως καθηγηχής τής θεολογικής
  σχολής τοθ Σταυροϋ των Ίεροσο-
  λιιμων,
  διευθυντήν αυτής χαί χειροτονη
  θείς είς Άρχιμανδρίτην. Άπομα
  χρυνθείς έξ Ίεροσολύμων, διετέ
  λεσεν επί διετίαν προΐ'ατάμενος
  των ναών τής έλληνιχής κοινότη-
  το{ Άλεξ«νδρε£ας χαί τό 1911
  διωρίσθη διευθυντής τής Ριζαρεί-
  ου έκχλΤ/σιαστιχής αχολής των
  Αθηνών. Τό 1914 εξελέγη χαθη-
  γητής τής γενιχής έκκλτ,σιαστικής
  ίστορίας έν τί θεολογιχ^ σχολη'
  τοΰ Πανεπιστημίου Αθηνών 8που
  έδίδαξε μέχρι τοθ 1923 δπότε ε¬
  ξελέγη 6πό τής Ίερας Συνόδου
  τής Ελλάδος άρχιεπίσκοπος Άθη
  νών χαί πάσης Ελλάδος. Υπήρξε
  πολυγραφώτατος δσον χαί σοφός
  συγγραφιύς. Εδημοσίευσεν υπέρ
  τάς 400 επιστημονικάς εργασίας,
  άπό τάς οποίας πολλαί μετεφρά·
  αϋ^σαν καί είς ξένας γλώσσας χαί
  Ιδίωί'είς την αγγλικήν. Τό 1926
  δέ, δτε συνεστήθη ή Άκαδημία
  Άθτ-,νών,εξελέγη, μεταξύ των πρώ
  των, τακτικόν μέλος της.
  Ή έλαιοπυρήνη.
  Μίαν νέαν προοδον έσημεί
  ωσεν ή έλληνική βιομηχανία.
  Κατώρθωσε νά επιτύχη δ,τι
  επί έ"τη δέν έ'χουν κατορθώ
  σει αί βιομηχανίαι *τών άλ
  λων χωρών: Την έξανθράκω
  σιν τής έλαιοπυρήνης. Οΰτω
  παράγεται χούσιμος ϋλη κσ
  τα πολύ ανωτέρα καί οικονο¬
  μικωτέρα των ξυλανθρακων.
  Καΐ επί πλέον καθίσταται
  χρήσιμον καί άποδοτΐ)<όν έίν άπό τα κυριώτερα ύποπροι όντα τής έλαΐας. Θά είναι δέ εύτύχημα εάν έπεκταθή ή βιο- μηχανία αυτή. 'Εκτός των άλλων αγαθών, θά Ιχρ, καί £ν άλλο ευχάριστον άπο τέλεσμα. Θά μετριάση την ύ λοτομίαν διά ξύλευσιν καί άνθρακοποίησιν. Καί θά σω θοθν έτσι τα δάση. Νέα ενίσχυσις. Ή ΆγροτικήΤράπεζα προσ φέρει καί νέαν ενίσχυσιν πρός αύξησιν καί προαγωγήν τής αγροτικάς οίκονομίας Διαθέτει πέντε χιλιάδας κυ ^ε^^^^^^ει^^^^ε^^ε^^^^^εε^^^^^^^^^ε^^^^^^ε^^^^ε^^^ε^^^^^Μ^^. των Σητειακών δέν έκδηλώνε- ται είς δ,τι άφορα τούς δύο συνεταιρισμούς μόνον. Συνε¬ ταιρισμοί άλλωστε, πιστωιι κοί, προμηθευτικοί, παραγω γικοί, ύπάρχουν καί λειτουρ γοθν αρίστα, παντοΰ, είς δλα σχεδόν τα χωρία. Ή όμαδική ενεργεια εκδηλούται καί είς δλους τούς άλλους τομεΐς. Είς τα κοινοτικά, είς τα κοι- νωνικά καί τα φιλανθρωπικά ζητήματα. Είς δ,τι άφορ^ τα γράμματα καί τα πνευματικά •ηροβλήματα, είς δλα γενικώς. Καί θά συνεχίσωμεν. Άλλω στε, ή έπαρχία τής Σητείας, πλουοία καί μεγάλη έ'χει καί μεγάλα ζητήματα, μεγάλας ανάγκας. Καί θ' ασχοληθώ¬ μεν μέ^δλα. Πρέπει νά γνωρί¬ σωμεν την επαρχίαν αύτην, διά νά την άγατιήσωμεν δσον πρέπει, δσον τής άξΐξει. Καί ά ξ(ζει ιδιαιτέρας στοργής καί συμπαθείας ή Σητεία έκ μέ- ρους δλων. ψέλας, μέ άναλ'όγους άμερι κανικάς κηρήθρας, πρός συ στηματοποίησιν καί τόνωσιν τής έπιστημονικής μελισσοκο μίας. Διαθέτει άκόμη τριακο οίας σπαρτικάς μηχανάς γερ μανικοΰ συστήματος διά την επιστημονικήν καλλιέργειαν των οημητριακών. Έτσι ή Τραπέζα άνταποκρίνεται είς τόν προορισμόν· της. Καί συν τέλει είς την αναδημιουργίαν τής γεωργίας καΐ την αΰ ξησιν τής παραγωγής καί τοΰ άγροτικοΰ έν γένει είσο δήματος. Νέοι διορισμοί. Ή κυβέρνησις απεφάσισε τόν διορισμόν μεγάλου αριθ- μοϋ λειτουργών τής μέσης κοιί κατωτέρας έκπαιδεύσεως πρός πληρώσιν των ύπαρχόν- των κενών. Καί ή κοινή γνώ· μη ήκουσε την κυβερνητικήν αυτήν απόφασιν μέ ικανοποίη¬ σιν καΐ χαράν. Διότι ειδικώς διά την εκπαίδευσιν είναι α¬ πολύτως δικαιολογημένη οια¬ δήποτε δαπάνη πού θά ά- παιτηθή διά νέους διορισμούς. Ή μόρφωσις τοθ λαοΰ, απο¬ τελεί ζήτημα κεφαλαιώδους σημασίας. Καί φυσικά διά νά έτιιτευχθή ή μόρφωσις αυτή πρέπει νά υπάρχη τό ανάλο¬ γον διδακτικόν προσωπικόν. Πρέπει νά ύπάρχουν παντοΟ σχολεΐα. Καί νά λειτουργοϋν άρτίως, μέ έπαρκές προσωπι κόν. Ό καπνός. Μετ" ολίγας ημέρας, ώς πληροφορούμεθα, πρόκειται νά έλθουν είς την πόλιν μας άντιπρόσωποι διαφόρων κα- πνεμπορικών οϊκων διά την αγοράν των κρητικων κα· πνώγ. Ελπίζομεν δτι αί τι¬ μαί τάς οποίας θά προσφέ- ρουν θά είναι ίκανοποιητικαί καΐ συμφέρουσαι διά τούς πά- ραγωγούς. Άλλωστε καΐ ή παραχθεΐσα εφέτος, μικρά σχετικώς ποσότης λόγω τοϋ άναγκαστικοϋ περιορισμοθ των καλλιεργειών, είναι έξαι ρετικής ποιότητος. Καί φυσι¬ κά , άνάλογοι θά είνε φαντα¬ ζόμεθα καί αί τιμαί. ΗΙ II» ΗΙ
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ,—Σήμερον «Μπο
  μέ«μέ την Μάρθα "Εγκερθ κοί των
  Ζσν Κεποθρα.
  Καθ" εκάστην άπογευματινή ώ
  ρα 6.30 μ. μ.
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον ή αθάνατη όηε
  ρέττατοΰΛεον»αβάλλο: Παληατσοι
  (50 ο)ο δγχρωμο) Πρωταγωνιστσΰν
  6 διάσημος τ^νόρος Ρισάρ Τάουμ
  περ καί ή έξωτική ώμορφια Στέ
  φι Ντούνα.
  Προιστάμε,νος Τυττογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΣΗΜΕΡΟΝ ■
  "Ωρα 11 π. μ. μέ τιμάς .
  ηλαττωμένας. ·
  Ή άθάνατη όΐτερα τοΰ Γ
  ΠΟΥΤΣΙΝΙ: Γ
  ΜΙΝΩΑ
  —>
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ή άθάνατη όπερ» τού ΛΕ
  ΟΝ ΚΑΒΑΛΛΟ,το μεγαλύτε
  ρο κινπματβγραφικό γεγονος:
  • 50 ©)© έγχρωμο
  Μεγαλειώ5ης συνδυασμάς
  • μουσικής, δράματος, χρωμά
  • των, τέχνης καί σκηνοθεσίας
  « Έκτός προγράμματος
  ■ ΖΟΥΡΝΑΛ
  Ι Την Δευτέραν ή Γερ-
  ; μανική ©κερέττα:
  ΠΑ
  Μέ τούς
  ΜΑΡΙΑ ΕΓΙΕΡΘ
  ΖΑΝ ΚΕΠΟΥΡΛ §
  3 Απογευματιναί μέ ·
  τιμάς τάς συνήθεις. ■
  Α' άπογευματινή ώρα 3—5 Ι
  Β' » » 5—7
  Γ* » > 7—9
  Εσπερινή ώρα 10 μ. μ. ■
  Αύριον: !

  Ένα δραμα κατασκοπίας: Γ
  Τ0ΜΥΣΤΙΚ0Τ0Υ31
  ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΟΗΕΙΑΣΙ
  Μέ τόν
  ΚΟΝΡΛΑ ΦΑΊΎ
  Ε αί την
  ΒΙΛΙΑΝ ΛΛ Γ
  ! Ρενάτε Μύλλερ
  ; Σέκε Σακάλ.
  • Σημ. Δευτέραν — Τετάρτην
  Ι —Πέμπτην—Σάββατον—Κυρι
  ^ ακήν ώρα 61)2 άπογευματινή.
  • Κυριαχή ώραν 2 μ. μ. νέ-
  I
  όν έπεισοδιαχάν.
  ί ΟΗΣΛΥΡΟΣΤΟΝΟΕΙΡΑΤ1Ν
  %: 111111::::::: 1111111
  ^ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔ]ΣΙΑΝ|
  Όδ4ς Άν· Μηνά
  Νέαι άφίξεις καΐ νέαι πα-
  ραλοβαί ύφασμάτων τής £-
  ποχής.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ή γοητεία τού φθινοπώρου
  είς την φύσιν και είς την ζωήν.
  Τό φθινόπωρο' Ή μελαγχολία ρίοδος, διότι είνε αυτή είς την
  Ο έρως ε ι ς την χώραν
  των Χρυσονθέμών.
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλ,ώντ Φαρέρ^
  89ον
  θά
  —Τό μπάνιο είνε Ιτοΐμο,.
  Βέβαιος πώς τέτοιαν ώρα
  ακούση νά τού άπαντοΰν:
  —"Οχι άκόμη.
  ---- , , ν. -, ... _...,____ . . "Οπως καί έ'γινε.
  είς τόν εαυτόν μου νά ιιήν είνε ' μέ χίλ'α_ θέλγητρα, τό ίδιο καί είς { Γρήγορα, ώ; τόσο, οί δαντελ
  φρ μ
  των φύλλον πού πίπτουν, των ή
  μερών που μικραίνυν, τοθ ήιου
  πού έξαφανίζεται. ιδού θέματα
  έκλογής γι' αθτούς πού άρέσκον
  ται νά θοηνοϋν
  "Οσον άφορά έμένα, έττιτρέπω
  ρς ή ς η
  όποία μ-ΐορεϊ κανεΐς νά συνδυάστ)
  ιιία ένεργητικότητα μόλις έλοτ·
  τωθεϊσαν μέ τό τόσο πολυτιμο κα
  λό πού λέγεται πεΤρα.
  Καί ακριβώς δτως είς την ψύσι.
  που τό φθινόπωοο είνε στολισμένο
  διόλου τής γνώμης των. Τό φθινό
  ' τΐωρο δέν εΤνε άναγκαστικώς μία
  'μελαγχολική έποχή Οί ώοαϊες ή-
  ' μέρες δέν είνε διόλου σπ^νιες
  'κσΐ εύρίσκω μία ίδιαίτερη άγαλλί
  1 ασι είς την άκτινοβολία των δέ"
  δρων μέ τα κιτρινισαένα φύλλα
  Έποχή γλυκειά, υετρία, τό φ'θι-
  νόπωρο —μετά τίς έΕαντλητικές
  ζέστες τοΰ θέρους—είνε κατ' εξο¬
  χήν, ή έποχή τοΰ κυνηγίου, των
  μακρυνών περιπάτων, τής ενεργη¬
  τικότητος, είνε ή έποχή: τής «έπα·
  νόδου· (τερ'ι τής οποίαι σδς ώμί-
  λησα προσφάτως), δηλαδή τής «ε¬
  παναλήψεως» τής εργασίας με^α
  την ανάπαυσιν τόν δ'οτ.'ΐ-'ηών
  Καί πιστεύσετε δτι συτό τιού ά-
  ληθευει είς μία περιωρισμένη ?ν
  νοια, άληθεύβι ίτιίσης καί είς υι·
  αν ευρύτερον. 1ό Φθινόπωρον τΓ|ν
  ζωήΐ:, ή ττερΐοδος αύτη ^*νά πο·
  λύ έκτετααένη—ή όποία ττροη>Εΐ»
  ται τής πρανματικής παροΐό
  δά δέ έ
  των δυνάμεΓον, δέν ιρέπει νά παί¬
  ζη τόν ρόλον τού φοβήτρου. Είνε
  αντιθέτως, μία "οο'όιιιοΟυ/"; ττε-
  τούς άνθρώπους «τό φθινόπωρο'
  Λέν άποκλε'ει διόλου την ώμορ·
  φιά Δέν είνε διόλου Μνα πρόσχη-
  μα διά νά περιβληθήτε μέ μία
  αύστηρά σοβαρότητα, καΐ ννωρ(·
  ζω πολλές γυναΐκες πενήντα έ
  των οί οποίες, ήξευραν νά διατη-
  ρήσουν μέ διαρκεΐς φροντίδες την
  δροσερότητα τοΰ προσώπου
  την λεπτότητα τοΰ σώματός
  των καί την ίύλυγισίαν των κινή·
  σεών των, καί ή οποίες έπισκιά-
  ζουν εΰ<ολα γυναΐκες πολυ νεώ· τερες ποϋ δέν ήξευραν αντιθέτως νά άγωνισθοϋν εναντίον τής άμε- λεΐας καί τής ,έγκαταλείψεως τοΰ έαυτοθ των. Καί αύτό, χωρίς νά καταφεΰγουν είς ουδένα των προσ φιλών τεχνασμάτ^ν των γυναικών αυτών ποϋ δέν άρνοΰναι νά δεί χνουν την ήλικία των. Μην φοβάσθε κυρίες μου, τό φθινόπωρο. Φροντίσετε νά έπωφε- ληθητε άπ' αΰτό καί μην ϋποτα· χθήτε πελΰ γρήγορα είς τόν χει μώνα. ή Ντιστεγκέ Στό Βιβλιοχαρτοπωλεϊον, Ι. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ Γ«νϊο( Όλα τα διδσκτικά βιβλΐο καί τα σχολικά εϊδη Επισκεφθήτε τό κατάστημά μας είμεθα οί Γύθηνώτεροι ΕΝΟΙΚ1ΑΖΕΤΑ1 δωμάτιον μετά χωριοτής είσόδ υ Πληροφορίαι παρ' ήμΐν. Τράοτ ΤΟ Α)Π ΑΚΡΟΠ0Λ1Σ ρ όξ ΚΗΝ βράδυ κατ' ΤΕΤΑΡΤΗΝ ΤΗΝΟΝ, Πήτρον, Νάξον, Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΠΕΙΡΑΙΑ κα.Ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΛΙΗΑΓΛΛΧΗ η · α ρ· ι> ■ αί. μ «■ η, ι^ · »
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ί.
  Πρός τούς κ κ. γεωργοκτηματίας
  καί^Γιωργικούς Συνεταιρΐσμούς.
  "Εχομεν την τιμήν νά φέρωμεν είς γνώσιν ά
  πάντων των μέσφ Άγροτικής Τρατιέζης ττοομηθίυο
  μέντ.ιν χά άναγκοαοΓντα είς αύτούς λιπόσμστα δτι
  τα λιπάσματσ «ΤΑΥΡΟΣ» κσΐ τό Ν1ΤΡΟΝ ΤΗΣ
  ΧΙΛΗΣ γορηγοθντσι καΐ εφέτος υπό ττΊς Αγροτικάς
  -Τραπέζης είς τάς κάτωθι τιμάς, παράδοσις έκ τής
  άποθήκης μας Ηρακλείου, ήτοι:
  Ύπερφωσφθριχον Ο—22—0, ό αάκκος 50 κιλών δρχ 113.50
  Όοτεάλίυρον 0—30—0, » » » » 169.50
  'Αζ-ίΐτβλίορον 10-0—0, » » » >· 195 —
  Ν1ΓΡΟΝ ΊΗΣ5 ΧΙΛΗΕ, » » » » 228.-
  Είς τούς Γεωργικούς Συνετσιρισμούς παρέχομεν
  προμήθειαν επί των άνω τιμών.
  Πσρακαλοθνται, δθεν, οί επιθυμούντες νά προμη
  θευθώσι τα λιπάσματσ ΤΑΥΡΟΣ καί τό ΝΙΤΡΟΝ
  ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ μέσω τής Αγροτικάς Τραπέζης διτως,
  οί μέν Συνεταιρισμένοι δηλώσωσι χαντα είς τόν Συ
  νεταιρισμόν των, οί δέ μη άνή<οντες είς Συνεταιρι¬ σμόν προσέρχωνται είτε άπ,' ευθεΐας είς την Άγρο τικήν Τράπεζαν εΤτε πρός ήμδς ή τούς κατά τόπους πράκτορας μας, ήμτϊς δέ θά φροντίζωμεν διά την λήψιν των *ιια τακτικών άπό την Άγροακήν Τράπε¬ ζαν πρός διευκήλυνσιν αυτών. Πολυχρονιδης καί Φραγκούλης Γραφεϊα Αποθήκαι: Όίίς 2ϊ Αύγουίτου Πρ«τήριον: 'ί,ναντι Δημοσίου Ταμείου. ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ «ΕΛΣΗ» Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ Τηλ*·. 551. ΠΑΡ]Σ,ΝΟΝ Ε^ΠΟΡΡΡΡΑΦΕΙΟΝ ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Πλατεΐα Ελευθερίου Βενιζέλου. Αί νέαι μας *"<<ραλαβαί κασμηρίων είνε ά- σύγκριτόι εις μόϊρνους χρωματισμΰύς καί σχέδια. Έκτός των ανδρικήν, κατασκευάζομεν τα ραιέτερα ΤΑΓΙΕΡ κυρίων καί Δίδων. "Εχομεν μόνον Άγγλικά κασμήρια. ΑΙ τιμαί μας είνε αί λογικώτερος. ω- Ή έξωτική ώμορφιά Στέφ» Ντούνα κοιΐ ό Ρισάρ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ ΑΡΤΙ Άοώγκρΐίβς Γενΐχβς 'ΑνϊΐΛρόβωπβς: ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ2 λωτές κορυφές των πρός δυσμάς βουνών διεγράφησαν πιό μαΰρες μέ Ιναν ούρανό ποΰ άπό στιγμή μέ στιγμή έφωτιζόταν πιό πολύ. ΐ'Η αύγή, έξαιρετικά γρήγορη καί χωρίς οί<το, Ιίιωχνε την νύκτα. Εφάνηκαν σύννιφχ, '^ζο^χίχ πρωτα, καί, άπότομα, κηλιδωμέ· να μέ «Γμα, σάν νά τα είχε κίψει κάποιο άέρινο σπαθί. Έπειτα τό κόκκινο καί τό γκρίζο κ&1 τό μπλέ άνεμίχθησαν σέ £να ζωηρό χρώμα καθαροθ χρυσοΰ. Ή θά λασσα ελαμψε, έγέμισε κηλίδες δμοιες μέ μάτια άπό ρόζ χαλκό καί άπό μπλέ άτσάλι. Καί, άπό- ,'τομα, άναπηδώντας επάνω άπό την παραλία καί την" θάλασσα, ό Άνατέλλων "Ηλιος έσκόρπισε τίς άκτϊνες τού σέ 3λη την αύτοκρχ έφάνηκε σάν νά άνατριχιάζη άπό χαρά. "Ο Φέλτζ, θαμπωμένος, Ιγνρι- σε άπό τό δλλο μέρος. Ή μκρή ύπηρέτρια, πάντοτε πλάι τού καί πάντοτε γονατισμένη, έκύτταξε μέ άπληστίαν τό πυριφλεγές %χ μα Ό Φέλτζ είδε μέσα στά λο- ξά μάτ:α την γρήγορηάντανάκλασι τοΰ 5σ:ρου — έμβλήματος Καί στά ταπεινά γιαπωνέζικα μάπα έφάνηκε σάν μυστηριώδης άσΐρα πή &περηφανείας. —Τό μπάνιο, τοθ άξιοτίμου τα ξιδιώτου, είνε ε*τοιμο!... Μιά δεύ-ερη «νέ σάν» μπήκε καί άμέσως άπό την πόρτα αρχι- σε νά 6ποκλίνεται. Μιά τρίτη, πίσω άπό την δ&ύτερη, εδειχνε την χαριτωμένη μοιιρίτσα της. Καΐ δλες μαζί, έν πομπ^ ώδήγη- ΚΙΝΗΣΙΣ.- Ανεχώρησε οίκο γενειακώς δι' Αθήνας ό δικηγό ρος κ. Ευστρ. Τσιρακάκης. —Ανεχώρησε μετά τής κυρίας τού είς Αθήνας ό ϊατρός κ.Άνδο. Μοράκης. ΘΑΝΑΤΟΙ.- Παρ' δας τάς προσπαθείας τής έπιστήμης καί τάς άγρύπνους φροντίδας προσφι λών οίκείων ΰπέκυψε προχθές είς τό μοιραίον χρηστή καΐ ένάρετος οΐκοδέσποινα ή Εί ρήνη Γ. Άνωγειανάκη. Ή με ταστδσα υπήρξε καθ' Ολην της την ζωήν τύτιος καλοκαγαθίας καί πρότυπον καλής μητρός καί συζύγου. Την κηδείαν της παρηκολούθη σε χθές τό άπόγευμα πλήθ&ς κό σμου έκπμώντος τάς άρετάς της. Ή «Ανάρθωσις· απευθύνη θερ μά συλλυπητήρια είς τα τέκνα καί τούς οίκείους τής μεταστάσης ιδιαιτέρως δ' όλως είς τόν φίλον σύζυγον αυτής κ. Γεώρ. Άνωγεια νάκην έμπορον. *#* Γύρω στήν ττόλι. σαν τόν Φέλτζ πρός κάδο, γεμαΐον άπό τόν ξύλινο σχεδόν βρα στό νερό, πατροπαράδοτον μπα νιέρα 8λων των χωριάτικων παν- δοχείων. Κάτω άπό τό προσεκτιχώτατο άλλά άθωότατο βλέμμα των τρι¬ ών μουσμέ, ό άξιότιμος ταξιδι ώτης άφηαε νά «έση τό άσπρί καί μπλέ χιμονό, μ-»3<ε στον χά δο καί έκάθηςιε στ,αυροπόοι. . Τα θώμα τού, θώμα μεγαλοκα- μωμένου λευκοθ, έγέμισε κατά τα τρία τέταρτα τόν κάδο πού εί χε κατασκευασθή ίινά},ο·{θί πρός τα γιαπωνέζικα σώματα, κατά ΐό ήμισυ είς δγκον. Τό καθαρό <αί διαφανές δέρματα τού έκοκκ! νιζε άπό τό κάψιμο τοθ νεροθ. Ρυ μνόν^ τα μέλη τού πού έξαχολου θοθσαν νά είνε εΰκαμπτα καί ρω μαλέα, τόν παρουσίαζαν νέον ά κόμη, παρά τίς άαημένιες μποθ- κλες των μαλλιών καί τής γένει άδος τού. ΗιρΕεργες, οί τρείς νέ—σάν έ- πλησίαζαν, άΎγιζαν μέ τό δάκτυ λό τους αύτό τό παράξενο άσπρο ΐέρμ■», γιά νά βεβαιωθοθν άν ίίνε πραγματικίδς φοιικό, — δχι Ιαμμένο. Καί χαριτωμένα παιδι *α γέλια έβγαιναν άπό τα τρ£» όαμι. ένα σιόματα. (συνεχίζεταΐ) ·■■■ «Μ "Ετελείωσαν φαίνεται τα ψέμμα- τα. Ό χειμώ άς ενέσκηψε. —Αύτό τουλάχιστον «φηνε νά εννοηθή ό χθεσινός αίφνιδιασμός —διότι τιερΐ αίφνιδιασμοθ έπρό κειτο. —"Εν πάση περιπτώσει οί και- ροσκόποι έχαρακτήριζον πρωΐ — ποωΐ τό πραγμα ώς την πρώτην «ήπίαν» αρχήν τοθ χειμώνος.Άλλ' ή άρχή ώς γνωστόν είναι τό ήμι¬ συ τοθ παντόί! —Τήνπροσεχή Κυριακήνώς έγρά ψοιμεν καΐ προχθές θά γίνη ή τε λετή τής όρκωμοσΐσς τής 1ης όμά δος των ττροσκόπων ΚαστελλΙου Πεδιάδος έν τώ Γυμναστηρίω τής κωμοπόλεως. —Ή όρκωμοσία αυτή προμηνύε ται έπιβλητικωτάτη λ — Είς την φιλοπρόοδον κωμόπο λιν έξ αλλου έκτός των επισήμων καί των προσκόπων Ηρακλείου θά μεταβοΰν κατά πάσαν πιθανό· τητα καί πολλοί συμπολίται. —Σήμερον ώς γνωστόν έπανα λαμβάνονται είς Άρχαναις α[ δια λέξεις τού μορφωτικοθ συλλόγου. —Αΐτινες τόσην επιτυχίαν έοη μεΐωσαν είς τό έγγύς παρελθόν. —Όμιλήτρια είς την σημερινήν διάλεξιν είνε ώςάναγγέλθη ή κα θηγήτρια Δνίς Πουλή μέ θέμα την «γυναΐκα κατά τούς Βυζπντινούς χρόνους». —Έκτός των όμπρελλών έπβ· στρατεόθησαν χθές καΐ τα έλαφρά παλτά. -Αί καλοκαιριναί έμφανΐσεις ν ΤΡΙΤΗΝ μεσημβρίαν Διά Ρέθυμνον, Χανιά, ΠΕΙΡΑΙΑ λ·ν, Τηλί» 5—50 έπήγαν περΐπατον.. —Πάντως αί τελευταίαι δέν 8 λειψαν δλως διόλου άπό λόγους άνάγκης κα'ι μέ την έλπίδα δτι ό ίίλιος θά έπαυε κατά την διάρ κειαν τής ημέρας τό κρυφτοϋλι τού. —Τό Μουσείον "Ηρακλείου Ι κλεισε διά μερικάς ημέρας, άνα σταλέντος τού προγράμματος των καθιερωμέναι έπισκέψεών τού ύ ■πό τοθ κο'ινοΰ. — Τό κλείσιμον όφεΐλεται είς λόγ υς έσωτερικής διαρρυθμίαε ως καΐ μεταφοράς των άρχαιολο γικών κειμηλΐων. — Προκε'μένου νά αρχίση ή άνοι κοδόμησις των συμπληρωματικών κτιριακών Εργων τοΰ Μουσείου. —"Ενδιαφέρον λίην ό σημερι νός ποδοσφαιρικός αγών μεταξύ των όμάδων «Ε.Γ.ΟΗ.» καΐ «'Ερ μοΰ». —Ό αγών ούτος εΤνε ώς γνω στόν δ προτελευταϊος τής σειράς τοθ ποδοοφαιρικοΰ πρωταθλήμα ϊος διά τό «κύπελλον Κοτζιά». —Οϋσιαστικώς ό αγών ούτος θά δώση τάς τελευταίας θετικάς ενδείξεις διά την τελείαν Εκβασιν •ου αγώνος. — Είς την «Μινώαν» πληρ^φορού μεθα δτι άνοΐγει προσεχώς 6χθε σις ?ργων ζωγραφικής —Τού συμπολίτου νέου ζωγρά φού κ. θ Φανουράκη. —Είς ιήν έκθεσιν ταύτην θά έκ τεθρ σειρά έκ των τελευταίων καΐ καλυτέρων έργων τού. — Συνεχίζεται μέ κοσμοσυνκέν τρωσιν ή τιροβοή τοΟ άριστουρ γηματικοβ φιλμ «Μποέμ· έκ τοΰ ομωνύμου μελο^ράματος είς τό θέατρον Πουλακάκη. —Ή Μάρθα "Εγκερθ καί ό Ζάν Κεποθρα διαπλασσουν τούς κυρι ωτέρσυς ρόλους κοί συναρπάζουν κυριολεκτικώς μέ τό τρα>οΰ5ι καΐ
  τό τταΐξιμό τους.
  — Είς την «Μινώαν» οί «Παλρ,ά
  τσοί» σημειώνουν την αϋιήν έπιτυ
  χίαν χάρις είς τόν διότσημον τενό
  ρον Ρισάρ Τάουαπερ καί την έχ
  χρωμον σκηνοθεσίιν των.
  —Αμφότερα τα ίργα προ?άλ
  λονται σήμερον διά τελευταίαν
  φοράν.
  ό Ρβηορτΐρ
  >
  1
  ■·ει ■■■■■■ ■■■■■ ■■■»■«■■ ι
  ΝΕΟΝ ΜΡΟΛΟΓΟΠ«ΛΕ1ΟΝ
  ΚΩΝΣΤ. Ι. ΧΑΤΖΑΚΗ
  (Παρά τβ Μεϊντάνι)
  ΈργασθεΙς επί ολόκληρον δωδε
  καετίαν ώς τεχνΐτης είς τό κατά
  στημα Μιχαήλ Μανουσάκη (Ζενίθ)
  άναλαμβάνει την ίπιδιόρθωσιν
  παντός ώρολογΐου, νοαμμοφώνων
  καΐ μικρων αλλων μηγανηαάτων.
  εΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ.μιΚράοΙκίαπα
  ρά τόν κινηματογράφον Πουλακά¬
  κη. Πληροφορίαι παρ' ήμΐν.
  —Τό ρεσιταλ ττ}ς δίδος Ρένας
  ΚυριακοΟ.
  Είς την πόλιν μας, καθ" όϊ μας
  πληροΦοροΰν,άφικνεϊται μεθαύριον
  ή συνθέτρια καΐ έξαιρετική καλ
  λιτέχνις τού πιάνίρυ ΔνΙς Ρένα Κυ
  ριακοΰ. Ή δνίς Κυριακού θά δώ
  ] έντός τής εβδομάδος ρεσιτάλ
  ουμπράξε-ι τού Ώδειου Ήρακλεί
  ου, είς τό θέατρον Πουλακάκη Είς
  τό ρεσιτάλ τουτο θ> δοθή ώς έ
  γοοφομεν καί προχθές ή εύκαιρία
  Είς τους φίλους της μτυσικής καΐ
  γει<ώς είς τό κοι όν μας, νά θαυ μάσο πάλιν τό τάλαντον και την ιέχνην της Δνίδος Κυριακού ή ό ποία ετίμησε τελευταίως την Έλ λάδα καΐ την Κρήτην είς την καλ λιτεχνικήν της τουρνέ άνά την Εύ ρώπην καΐ τα Βαλκάνια. Χαρακτη οιστικόν τής επιτυχίας τής Δνίδος Κυριακού κατά την περιοδείαν της, είνε καΐ τό γεγονός, δτι δ όνο υαστότερος Μουσικός ΟΤκος τής ΓαλλΙας, ώ οποίος έκδίδει Ιργα μόνον μεγάλων συνθετών, άνέλα βε νά έκδώσπ δύο έργά της. ΖΗΤΕίΤΑΙ οΐκία πρός ένοικία σιν αποτελούμενη έκ δύο ή τριών οωματΐων μετά κουζίνας είς κεν¬ τρικήν συνοικίαν. παρ' ήμΐν. Πληροφορίαι
  [η.γ§
  δλΊν,η6
  Κανηο ί
  "»;5
  ΑΝΟΡβΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  χον Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  432©ν
  Έγκυκλοπαιδεία
  ΑΓ έκείνους ποϋ δέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Ή θέσις τοϋ εφαίνετο ώς δνειρον έφσντάζετο
  την διπλήν πορείαν, ήτις εγίνετο κατ' εκείνην την
  στιγμήν έντός τής σκιάς· ιό κακούργημσ προχω-'
  3£ ά2ΐ* ^^^^η
  Άπό δλα δι* όλους
  ΑΚΤΙΝΕΣ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
  Β'.
  ο
  εις τους επειτα άπό κάμποσον καιρόν τα
  στάρι «άνάβει», δπως λέμε συνή
  σως τα άΊΐείρα ϊντομϊ πού
  . χαν μαζευτ^ άρχισαν νά
  διά νεκρά ?να-2να. Άς σημει
  νόν
  ι,-.
  *<*) ίλλο μ; νιατ,ί .- - ή τα αη; ψαυε δέ αδιακόπως τα πιστόλιά τού θύλακας τής περισκελίδος. εΤχε διακοπή, ή δέ „ £ικΡον άπό τής όμίχλης, καί καθ1 6 πλήθος ζωύφια πού καταστρέφουν σονυψουτο άπό πυρράς κσθίστατο λευκοτέρα. τούς κόκκου:. Τό πρόβλημα αύ- ** *λ ^Χ2°° « Ρ °υ ύπΠΡχεν άνσμμέ ΐό άπασχολΕΓ αυτήν την στιγμήν ήδη φώς άλλά φώς τι κόκκινον, αΐματώδες πολύ τούς είξικού; κι' οί είδικώ όμοιάζον πρός φώς, 6χι λυχνου, άλλά πυρός. τεροι, άς ποθμε, άπό αύτούς έσκέ- ΚΙνησιν όμως ουεδμίαν ηκουεν, ουτε όμιλίαν, άλλ' φθησαν νά καταφύγουν σφ ί«- έπεκράτει σιγή βαθυτάιη, παγερά κσί, άνευ τοθ πομιφ των ρα&Ίογρνφιχβν κυμά φωτός έκείνου. θά ένόμιζέ τις δτι τό γειτονικόν των. δώμσ ήτο μάλλον τάφος ή θάλαμος. | Ιδού πού κατέληξαν οί είδικοί Ο Μάριος αφήρεσεν ήρέμα τα υποδήματα τού πού ησχολήθησαν μέ τό ζήημα καί τα έθεσεν υπό την κλίνην τού. .αύτό. "Αν Ικθέσουμε, λένε, τούς Μετά τίνα λεπτά, άκούει τή,- κάτω θύραν ά- κόκκους τοθ σταριοθ στήν έπίδρα νοιγομένην βήμα δέ άνδρός, βήμα βαρύ καί ταχύ, 'σι των υπερβρχχέαν άκτίνων, άνέβη την κλίμακα καί διήλθεν όλον τόν διά τούς χάνωμε, μέ άλλους λόγ«υ«, δρόμον. Ηνοΐχθη δ" έπειτα τό κλεΐθρον τής θύ εν* λουτρό άπό τίς άκτϊνες ' " ρας τοθ Ίονδρέτου μετά κρότου. Ήτον ό Ίον- τές τούς έξασφαλίζουμε την δγΐ δρέτης σύτός. ·αν απολύτως καί παρερ, Πάραυτα ήγέρθησαν παντοΐαι φωναί. Όλη ή οί ποδίζουμε τόν σχηματισμό τ4ν κογένεια ευρίσκετο είς τό κστοικητήριόν της, άλλ' ζωυφίων πού τούς καταστρέφοίιν. οί νλσυκιδεϊςηέν τ^άπουσί^ τοθ "λύΐου^' Κ°θως'"Εται ημπορούμε νά —ΕΤμαι έγώ, είπεν ό Ίονδρέτης. —Καλησπέρα, παπάκα! άνέκραξαν τέρες. —Αϊ, τί νέα; ηρώτησεν ή μήτηρ. —"Ολα καλά, απήντησεν ό Ίονδρέτης. κοντεύω νά χάσω τα πόδια μου άπό τό Ά, καλά Ικσμες καί ού κ'ένδύθηκες. Είνε χρεία νά τοθ έμπνεύσωμεν εμπιστοσύνην κατ' αρχάς.' Μή λησμονήση τί σοθ εΤπα. νά φερθής. —Δι* αύτό μεΐνε ήσυχος. —Σοθ τό λέγω, έπειδή... είπεν ό Ίονδρέτης. Άλ 5-7" Τά'βαζα λά 6έν έτελείωσε ιήν φράσιν. Ό Μάριος τόν ή-'χαι σέ λίγο κουεν άποθέσαντα βσρύ τι ποάγμα επί τής τρα-'0£ μυτγες χι' οί μίλισσες πού πέζης1 τό. έγκοπέα Γσως, όν ήγόρσσε. |το γλϋΧώ τραδοΰσε σάν μαγνή-1 —ΤΙ ήθελα νά σοθ είπω; ύτιέλαβεν ό Ίονδρέ-'Χης. Ό πειραματιζόμενος τόχε τ« ζωθφιρ της, έφαγεν άκόμη έδώ κανείς, | άρχισε να ρ(χν^ έπανω σχ4 ανοι. έκεΐνα π·ύ 7, —Ναί· τρείς πατάταις έ'ψησα μεγάλαις άφοΰ' τβ παράθυρο άπό ενα είδικά πομ- δρα έκτί: «κβ «τι οί άκτίνες αύΐές σΐήν περιωρισμέ νί} ϊντασι ποί» χρειάζεται γ:ά νά σχοτώση τα ίντομα είνε έντε ■; για τόν ίνθρωΐτο. ι-,νν ' ιοχωρήσει σή πολδ ν& 2χει κατα ίνα ειδ'κό μηχάνημα ^Ιων άκτίνων, ϊκτρικΐν ρεΰ βρον άπό κάθε ιακα κλπ.— υν έπιβλαβών, ρεθμα δύ3 συ λαμπτήρων. ια σ'οτώνονται μι- -" "έχρι τοθάοου Ή κωμόπολις Βραχασιου καί ή όδός τής Μιλάτου. αί θυγα- μόνον με ϊσο θέλουμε τό στάρι μέσα στίς άποθήκες χωρις νά δίατρέ- χη τόν κίνδυνο ν' άνάψη καί ν* άναπτυχθοθν μέσα τού ζωΰ^ρια. Τα πειράματα πού Ιγιναν κα! Αγγλία καί σ' ά'λλα κράττ^ κρόο.·,Ιν1 πολύ ίνδιβφίροντ» Σφ χρεία ά ε έ ιλι.·.!,,,, .ής ιδιότητος των δπερζρ {έων άκτίνων ^οτιαζομένω/ τοΰ «θανά- έγιν» ταυτοχρόνως σέ πολ- λές χώρεί. Ή χρησιμότης των θ ί ί ε ό ποι; χημη οίκο :μία ενός τό ς!νε μεγίστη, διότι Ιτσι κα· ταστ^Ι-ρονται *ΐ/^χ/δς δλα τα πά ράα τ-χ πβύ έπηρείζρυν την γε- ωίγΐα χ£1 τή. (Έ'αργική παρα- γωνή. :ήν Άμερική Ιγινβν Ινα πεί- ραμα σέ ά/ρόν, ποΐ» βίχε καί δ· μηχάνημα ΒΡΑΧΑ2Ι Σ)βριος (άνταπο κριτοϋ μας).— Μέ την κ^μόπόλιν μας, βπω; καί μέ όλην την ϋπαι θρον Κρητην, ή «'Λνόρθιιαις» βχει άσχολη9ίί κατ' επανάληψιν. "Κχει έρβυνήσει τα ζητήιιατά της, εχει άγ&ινιβθή διά την βερ» πείαν των άναγκών της. "Εχβι συμβάλει θετικώς είς την προ αγωγήν της. Καί προχθές άκομη αφιέρωσεν στήλας ολοκλήρους. Δι' αύτό καί είμεθα βεβαιοί ότι μ' εθχα ρίατησιν θά πληροφορηθί) τάς νέ άς προόδους τού Βραχασιου. Διότι τό Βραχάσι εσημείωσε καί νέας προόδους τόν τϊλβυ ταϊον καιρόν. "Ιύρυΐε συνβται ρικόν ελαιουργείον μέ την ίνί σχυσιν τής Άγροτικη; Τρατέζης τού έποίου καί θ' αρχίση ίι λει τουργία ά «β τής έρετείνης πε ριόδου. Κ*ί επί πλέον ελυσε τό ιτρόβλημα τοΰ ήλεκτρωφωτισμοΰ της κατά τον καλύτερον τρόπον. Τό Βραχάσι δέν είμποροϋαε ν' ανεχθή καθυβτέρησιν ου τε είς αύ τό τό κεφάλαιον Ειργάσθη καί επέτυχε ν ωστε νά καταυγάζεται ά πό φ«ς τον καί νά «ρβσλάβη όψιν πο· λιτισμένην. Άλλά κα'ι μέ εν άλ λο άκόμη ζιίτημα β* ηθέλαμεν ν' άπασχολήσωμεν τάς στήλοτς τής «Άνοοθώσεως» σήαερβν. Μέ τό ζήτημα της οίον Μιλάτου. Ή όίός αυτή έχειχαραχθή άπό έτϋν. Καί 'έχει προχωρήσει άρκετά. Μό λις όχτακοσια μέτρ« άπβμένουν νά διανοιχθοΰν άκόμη διά νά φθάση μέσα αίς τό χωριό. Μένουν έμω; καί ολίγα χιλιόμετρα άσκυ ροστρωτα καί Ιτσι ή συγκοινωνία παρεμποδίζβται (δία κατά τοΰς χΕΐμερινούς μήνας. Άλλ' είχεν μϊριμνήσει ΐαχάτως ό Οπουργός Γενικός Διοικητής κ. Σφακιανά κης διά την έξ ολοκλήρου άπο περαίωσιν τής έδού αυτής. Καί ελπίζομεν δτι ταχέως θά άρχί σουν αί πρός τουτο εργασίαι. Ή δαιτάνη αλλωβτε ποϋ θ' άπαι τηδίί θά είνβ σχετικώς μικρά, έ· νω ή ώφέλϊΐκ θα βΐνε τεραστία ό'χι μόνον διά την Μίλατον άλλαι καί διά τό Βραχάσι καί ολόκλη¬ ρον τό επάνω Μεραμβελλον. Καθως σοθ εΐπα 2χαμ6 τ0 ακόλουθον πείραμα. Έ ι τοποθέτησε σ' Ινα άνοικτό παρά· μερικά βάζα μέ μαρμελά- ήσαν ξεσκέπαστα , αύίύ πού ;:άνω. "Έρριξαν τ'ς στόν άγ^ό καί με:=ί δύο λεπτά ηχάνημα. Εύ ι έ φωτία άναμμένη, καί τβίς έφάγσμεν πο π6υ εξέπεμπε ύπερβραχέα χύ μέσα σϊίΐΐις κορ;ηΰς των τελευ ματα σέ μήκος 6 μέτρων. Άμί- τχ'ων. ; ' (δήτε! αυριον θά σδς πά καί μέ τό άλας. —Αυριον, αυριον νά ρω νά τιαμε δλοι μαζί νά γευματΐσωμεν. Μΐα πάπια Θά παρσγγεΐλω, μέ όλα της τα πσρσρτή ματα. Άφες νο ΐεής. —Χαμηλώσας δέ την φωνήν.—Ή ποντικοττοτγί- 6α, προσέθεσεν, είνε στηαένη, Ετοίμη. Καΐ οί Πά αοι είνε έκεΐ μέσα, μέ τ' ούτιά τεντωμένα. Χααηλώσας δι" £τι μάλλον την φωνήν. —Βάλε το αύτό, είπεν, είς την φωτία, νά πυ ρώοη καλά. Ό Μάριος ήκουσε θόρυβον άνθράκων σκαλευο μένων διά πυράγρας ή άλλου τινός έργαλείου σιδη ροθ, 6 δέ Ίονδρέτης έξηκολοΰθησε λέγων —Έβσλες είς τούς στροφεΐς τής θύρας ά λειμμσ, διά νά μην τρίζουν; (συνεχ(ζεται) .λεπτομερώς κα είχαν θανατωθ^) κι' ίπάνω στά δέν εύρισκιίμενα λ »^>^~Ν»^Χ*<Ι< Τό χρυσοχο£ΐον Ανδρ. Βλάσση Νέον Σδς προσφέρει τα ττειό μοντέρνα κοσμήματα έκ ΠΛΑΤΙΝΗΣ καί ΧΡΥΣΟΥ αρίστης τέχνης καί ήγγυημένης εργα¬ σίας. Τμήμα ώρολογΐων Τα κομψότερα ωρολόγια γνήσια ΕΛΒΕΤΙΚΑ είς ολες τίς μάρκες τσέπης καί χειρός, άνδρικά καί γυναικεΐα, μέ δωρεάν παρακολοόβησιν υπό Βΐδιχβΰ τεχνιτού τβϋ καταστήματβς. Τμήμα εκκλησιαστικήν Όλα έν γένει τα έχκλησιαστικά εϊδη, ΑΡ- ΓΥΡΑ καί ΕΠΑΡΓΥΡΑ, ήγγυημένα «πό πάσης «πβψεως χ*ϊ κατά πολύ εύβηνβτερα των Αθηνών. ΑΙ τιμαί μ«ς *»νε αί λογικώτεραι. Άγοράζομεν παλαιά κοσμήματα είς τάς χαλυ- τέρας τιμάς. . ΕΛΕΥΘΕΡΑ! ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑΙ Σ Π Ο Υ Δ Α Ι ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ Ο "ΤΕΚΤΩΝ" Μαθηταί γυμναοίων μετεχπαι δβύονται > έπαγγβλματιΧΝς διδκ
  σκομβνοι επί δβκάμηνον παρά πε
  πειραμένων πολιτικών μηχανι-
  κών άκολουθουντων τό προγραμ
  μα διδχκτέας ΰλης των Άνωτά
  των Σχβλών Πολιτικών Μηχανι
  κ«ν τοΰ Πβλυτεχνείου, οΐκοδομι
  κήν καί σχεδια οΐκιών, τοπογρα
  φίαν καί χρήσιν χωροβάτου καί
  ταχυμέτρου κλπ., έδοποιΐαν, ΰ
  δραυλικήν καί πάντα τα τεχνικά
  μαθήματος μετά σχ&δίων, έφαρ
  μογών, νιελβτών καί άσκήσβων βΐς
  τό ϋπαιθρον.
  Είναι μοναδική εΰκαιρία δι'
  δβους άπερρίφθησαν έκ των Σχο
  λων τοΰ Πβλυτεχνείου, Στρατιω
  τικων Σχολών κλπ., οσου; προ
  τίθενται νά γίνουν μορφωμένοι
  Έργολήπτκι, νά διορισθοϋν είς
  'Εργολη πτικάς έταιρίας όδοποιΐ
  άς, οικονομικάς ή είς οΐασδήπο
  τε τεχνικάς υπηρεσίας καί έν γέ
  νει νά σταδιοδρομηαουν είς τόν
  Τεχνικόν Κλάδον, τόν
  μόνον έ οποίος δέν εγνώρισε πο
  τέ άνεργίαν, άλλά έξασ,φαλίζει
  τα μεγαλϋτερα κβρδη καί τούς
  καλυτέρους μιβθούς.
  Τα μαθηματα άρχονται άπό
  15ης Όκτωβρίου.
  Εγγραφαί καί άναλυτικαΐ πλη
  ροςρορίαι καθ' εκάστην 12—1 καί
  7-8 μ. μ.
  Γραφεΐα "Ιωνο; 5, Όμόνοια.
  ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
  ΓΠΑΣΗΣΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
  ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΑΣ 100 ΚΑΙ Α Ν Ο
  ©Ή ΣΑΥΡ Ο ΦΥΛΑΚΙΑ
  ΘΥΡΙΔΕΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ
  «ΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΔιδάκτΜρ Πανβπ. Λυώνος
  Επί έπταετίαν έκπαιδβ»-
  θί'ις είς τα Νοοοκομεΐα ΑηΙί-
  ({Ιΐ3ϋ1β5, '3ΐ - ιΐε ί!Γ3ΰβ κοτΐ
  53ΐρβΐΓΪέΓβ Λυωνο; καί Πα-
  ρισίνν είς τα παθολογικά «αί
  νευρολογικα νοσήματα.
  Διατελέσας επί διβτίαν
  355ΐ5ΐ3ΐι1 τής ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ-
  ΚΗΣ κλινικής τού Πανβπι-
  στπμίου Λυώνος.
  ©ά δέχετοτι ωσαύτως καί
  τοός πάσχβντας έκ ΝΕΥΡΟ-
  ΛΟΓΙΚΩΝ νοσημάτ&ιν Είς τό
  («τρκΐόν τού βδός Άμ«λβε(«(
  (ηάροδος ούοϋ Κατϊχάκπ.
  (τρώην Γϊλατύ αοκκάκι) ϊιρχν
  1-12 η μ. κ«ί 4—7 μ. μ.
  Τηλ. 6-63
  —Σύλληψις φυγοποίνου.
  Υπό τής χωρβφυλακής Ρεθύ¬
  μνης προσήχθη είς την έκεΐ ΕΙ
  σαγγελίαν ό Βασ Δημ Μουστά·
  κιας ^ έκ Λεβαδείας, άποσταλείς
  είς τάς φυλακάς πρός έκτισιν ποι
  νή; τριμίΐνου φυλακίσεις επί
  κλοπή δι«πραχθείση βίς Αθή¬
  νας.
  —"Ιδρυοις σώματος/Ελλήνων
  όδηγών είς τό Ρέθυμνον.
  Ή Γενικη 'Εφθρος τού Σώιια-
  τος 'Ελληνίδων έδηγών κ. "Αν·
  ν« Ν. Κουρμουλη έπληροφόρησϊ
  τόν Περιφερειακόν "Εφορον Ρε¬
  θύμνης κ. Τοάκωναν δτι προκει-
  μένου την 26ην τρέχοντος μη¬
  νός νά κατέλθη είς Χανιά διά
  την όρκωμοσιαν των αύτόθι ομά-
  δων των 'Ελληνίδων όδηγών, 84
  έπωφεληθή τή; εύκαιρίας νά έλ¬
  θη καίεΐς Ρέθυμνον διά την ϊδρυ
  σιν καί έκεΐ σώματο; 'Ελληνίδων
  όδηγων.
  — Άναχώρησις συνταγμα¬
  τάρχου.
  Ό τέως ύιοικητης τοΰ 44ου
  συντάγματος Ρεθύμνης ουντα
  νααταρχης κ.Ν. Κακαβέλας παρ«
  δώαας την διοίκησιν της μονάδο;
  του> είς τόν άρτι τοποθετηθέν
  τα εκεΐ τανματάρχην κ. Γ. Νικ©
  λακάκην άνβχώρησβ διά Κιλκίς δ
  που ετοποθετήθη.
  —Ή άλυκή Έλβύντας είς
  την "Εκθεσιν Θεσσαλονί¬
  κης.
  Είς τίιν έκθεσιν ©ϊσσαλονίκης
  ουμμετέσχβν Ικανοποιητικώς ώς
  μανθάνομεν καί ή άλυκή Έλβύν¬
  τας έκθέσασα άνάλογα τής βιομη·
  χανίοις της εϊδη.
  ΗΪΚΤΕΗΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
  ΕΐνΐΠΟΡΟ Υ ΠΑΛΛΗΛΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡ1ΟΛ ΕΛΕΥΘΕΡΠΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
  1) Άγγλικά, 2) Γαλλικά, 3) Γερμβ-
  νικά, 4) Ήαλικά, 5) Λογιστικά, 6)] ΟΙκο-
  νομικά μαθηματικά καί 7) θετικαΐ καί
  κλασσικαί επιστήμαι.
  ) Εγγραφαί καθ1 εκάστην άπό τής 8—10 μ. μ.
  1 "Εναρξις την πρώτην Νοεμβρίου ε. ε.
  —Τα τηλεφωνικά τιμολόγια.
  Είς την Εφημερίδα τής Κυ¬
  βερνήσεως» εδημοσιεύθη διάταγ
  μα, διά τοΰ όκοίου κυροΰται η
  ρυμφωνία μετά τής Τηλεφωνικής
  Έταιρίας περί παρκτασεως τή;
  ΐσχΰος των τπλεφωνίκων τιμολο
  γί&ιν. Δια τής συμφωνίας ταύ
  της ή ΐσχΰς των τιμολογίων ΐτ«
  ρατείνεται μεχρι 30ής Σειττεμ-
  βρίου 1939.
  —Τα Ταμεΐα Σίυντάξεων.
  Προχθές συνήλθεν έν Αθήναις .
  είς συνεδρίασιν τό Διοικητικόν '
  Συμβούλιον τοϋ Ταμείου Άσφαλί/'
  σεων Έπαγγελματιών καί Βιοτε-'
  χνών Ελλάδος, ρό Συμβούλιον
  ήσχολήθη μέ τρεχούσης φύσεως
  ζητήματα, ενέκρινε δέ τάς ένερ-
  γείας των ύπηρεσιών τοΰ ταμεί¬
  ου τής παρελθούσης εβδομάδος.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ /
  Ή Λιμεν. Έπιτροπή / Ηρα¬
  κλείου διακηαύττει ότι τίροκει-
  μένου ν ά προβΡ) είς την μίσθω
  ' σιν οίκήματος αποτελουμένου
  | έκ 4—5 δωματΐων κσί κειμένου
  παρά τόν Λιμένα, δίχε,ται προ
  σφοράς μέχρι τής μεσημβρίας
  τής 12ης Ν)βρίου 1938 συμφώ
  ως πρός τοΰ'ς δρους σχετικής
  συγγραφί)ς ύτιοχρεώσεων εϋρι-
  σκομένης είς τα Γραφεΐα τής
  Λιμεν. 'Ε.τητροπή"ς είς την διά
  θέσιν παντός ένδιαφερουμέ-
  νου.
  Έν Ήρακλείφ τή 22 Ό)βρ(
  ου 1938
  Ό Πρόεδρος τής Λιμεν. 'Ε·
  πιτροπής
  Γεώργ. Μιταοτάκης
  Τό Έργοβτ
  &νώτερα|2ΐλων
  άσιον άνγ6.««λ«στιχπς ΓΕ«ΡΓ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ τοδΓόπβίου τα εϊδη είναι
  εΙδ:ηβι«3τητ« κ«Ι άβυναγώνιβτα βίς τιμάς.
  Έμμαν. Μαρκουλάκης
  Δικαστικός κλητήρ
  Πρωτοδικεΐου Ρεθύμνης.
  Γνωρίζω τοίς δικπγόροις ■Ηρα-
  χλείου δτι ώΐϊκπεραιωνω ταχύτα-
  τα πάσαν κοινοποΐησιν διχβγρά·
  φού ώς καί πάσαν εκτέλεσιν άπ*
  Ρέίν,Γ,ίν.
  ί'Ι
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  23 Όκτωβρίου 1938
  »ί!
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΑΠΟΧΡΟΥΕΙ
  ΤΙΣ ΑΞΙΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΠΕΡΙ1111ΙΙΕ1Σ ΕΙΣ Α Υ
  II
  ΤΩΝ ΠΑΑ1Ι1Η ΑΠΩΙΙΙΙΝ
  ΤΛΣΙΙίΙΑΙΟΥΓΑΔΙΙΗΥΠΟΙ»
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Σημερινά τηλβ-
  γραφήματα έκ Ηαρισίων άναφερουν ό¬
  τι ή Γαλλία άποκρούει τάς αξιώσεις
  τοΰ Ράϊχ πβρί αποδόσεως των παλαιών
  άποικιών τού.
  Αί γαλλικαί έφημερίδες βχολιάζου-
  σαιτήν εκστρατείαν την όποιαν ενεκαινί¬
  ασεν άνεπισήμως τό Βερολίνον σχετι¬
  κώς μέ την επιστροφήν των άποικιών
  τούτων είς την Γερμανίαν, ^τονίζουν ό¬
  τι αυτή είνε άπαράδεκτος υπό τής Γαλ-
  λίας. "Ενιαι μάλιστα των εφημερίδων,
  προσθέτουν ότι ούδε νά συζητηθή κάν
  είνε δυνατόν ή άξίωσις αυτή τοΰ Ράϊχ.
  Ή εΐσοδος των ΊαπώνωνείςΚαντώνα.
  Ποϋ αποβλέπει ή νέα τσεχική πολιτικη.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Όκτωβρίου
  (ίδ. ΰπηρεσία).—Την 2αν άπο
  γευματινήν τής χθές εισήλθον
  είς την Καντώνα, τα πρώτα
  ίσπωνικά στρατεύμαΐα. Είς
  τό Τόκιο Ιπικρατεΐ άφάντα-
  στος ένθουσιασμός.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 22 Όκτωβρίου
  (ίδ. ύπηρεσία).— Ό κ. Τσάμ
  περλαιν ανεχώρησε διά την
  εξοχήν, οπόθεν θά επιστρέψη
  την Δευτέραν.
  ΧΟΕΣ ΤΗΝ ΠΡΩΊΑΝ ΑΠΕΘΑΝΕΝ
  Ο ΑΡΙΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ
  ΟΑ ΤΙΝΗ Η ΚΗΛΕΙΑ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ »« Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Την πρωίαν σή¬
  μερον απέθανεν ό μακαριώτατος άρχιε-
  πίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος, ό¬
  στις ώς γνωστόν ήσθένει άπό ημερών,
  έπιδεινωθείβης τής θέσεως αυτού κατά
  τάς τελευταίας ημέρας.
  Ή κηδεία τού αποθανόντος Ιεράρ¬
  χου θά γίνη την Δευτέραν (αύριον) έκ
  τού ναού τής Μητροπόλεως. "Ηδη ό
  νεκρός τού άρχιβπισκόπου ταριχευθείς
  μετεφέρθη έκεί, έκτ&θείς είς προσκύ-
  νημα.
  II
  ΕΙΣ ΤΟΝ
  ΑΠΕΚΑΛΥΦΘΗ Η ΠΙΟΤΟ Μ Η
  ΤΗΣ Β4ΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). —- Σήμερον παρου-
  αία 4τής Α. Μ. τού Βασιλέως καί
  των επισήμων εγένοντο είς τόν πε¬
  ρίβολον τοΰ νοσοκομείου «Ευαγγελι-
  σμός» τα άποκαλυπτήρια τής προτομής
  τής αειμνήστου Βασιλίσ-ίης "Ολγας,
  είς την πρωτοβουλίαν τής οποίας ώς
  γνωστόν όφείλεται ή Ίδρυσις τού Νοσο¬
  κομείου τούτου.
  ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΠΤΟΣΙΣ
  ΤΗΣ ΠΟΛΕΟΣ ΤΟΥ ΧΑΝΚΟΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  τής "Απω Άνατολής, ότι άναμένεται ή
  κατάληψις τής πόλεως τού Χανκόου,
  όπου ή έπίσημος έ'δρα τής κινεζικής κυ
  βερνήσεως, υπό τού ίαπωνικοΰ στρατού.
  Αέγεται σχετικώς ότι συνεπληρώθη ή
  έκκένωσις τής πόλεως υπό των άρχών
  καί των κυβερνητικών ύπηρεσιών.
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛ4ΙΣΤΙΝΗΝ
  ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΤΑ1Η ΤΑΞΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι
  έκ Παλαισΐίνης άναφερουν ότι είς Ίε·
  ροσόλυμα έπινιρατεί ήοεμία. Όμοίως
  καί είς την λοιπήν Παλαιστίνην κατόπιν
  των τελευταίων μέτρων τής άγγλικής
  στρατιωτικάς διοικήσεως άποκαθίσταται
  βαθμηδόν ή τάξις.
  ΗΙΗΤΟΥΝ ΑΙ 8ΕΡΜΟΚΡΑΣΙΛΙ
  ΑΡΙΜΥ τΉΟΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑ.1
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Σήμερον εσημει¬
  ώθη μεγάλη πτώσις των Οβρΐλθκρχιιών.
  Είς την πρωτεύουσαν καί τα περίχωρα
  έηιχρντεί δριμύ ψΰχος.
  ΟΙ ΤΣΕΧΟΙ
  ΚΑΙ ΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑΙ ΜΕ ΤΑ ΣΟΒΙΕΤ
  ΠΡΑΓΑ 22 Όκτωβρίου (ίδ'
  ύπηρεσΐα) — Αγγέλλεται έκ
  Θετικής πηγής ότι ό Τσέχος ύ
  πουργός των Εξωτερικών άνε
  κοίνωσεν επισήμως είς τόν επι
  τετραμμένον των Σοβιέτ έν
  Πραγα δτι ή Τσεχοσλοβακία
  παραιτεΐται των ύποχρεώσε
  ών της έναντι τής Ρωσσίας
  μή θεωροΰσα πλέον ύφιστα
  μένους τοΰς μέχρι σήμερον
  δεσμούς μετσξΰ των δΰο κρα
  των.
  —Ό πρωθυπουργός κ. Σι-
  ρόβυ προέβη χθές είς άνακοι-
  νώσεις επί τής εξωτερικάς πό
  λιτικής τής χώρας τού, τονί¬
  σας δτι αυτή συνίσταται είς
  την σύναψιν φιλικών δεσμών
  μεθ' δλων των γειτονικών
  χωρών τής Τσεχοσλοβακίας
  διά την τελείαν εξασφάλισιν
  των συνόρων της.
  ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΜΠΕΚ -ΚΑΡΟΛΟΥ
  ΒΑΡΣΟΒΙΑ 22 Όκτωβρίου
  (Ιδιαιτέρα ύπηρεσίσ) —Πολιτι-
  κή πρσσωπικότης τής Πολω
  νΐας προέβη είς δηλώσεις διά
  των οποίων διέψευσε τάς δια
  δόσεις· περί δί]θεν άρνητικοϋ
  άποτελέσματος τού ταξιδίου
  τοϋ κ. Μπέκ είς την Ρυυμανί-
  αν. Ό κ. Μπέ< δέν μετέβη ώς εδήλωσεν ό Πολωνός πο- λιτικός είς Γαλάτσι διά την διεξαγίογήν διαπραγματεΰσε ών άλλά διά την ανταλλαγήν γνωμών μετά τοθ φίλου κρά- τους, τής Ρουμανίας. Όσον άφορδ την συνομιλί- αν μεταξύ' Μπέκ καί τού άν Ιτιπροσώπου τής σλοβακικής κυβερνήσεως κ. Σιντόρ άνε κοίνωσεν ό ί'διος δτι περιωρί σθη καί αυτή είς ανταλλαγήν γνωμών. Σημειωτέον δή ή συ νάντησις αυτή θεωρεΐται ή πρώτη έπίσημος έπαφή τή Πολωνίας μετά τοθ νέου σλο βακικοθ κράτους. Ό κ. Σιντόρ ανεχώρησε με τα τό πέρας τής συνομιλία έκ Βσρσοβίας, έπιστρέφων είς ΣλοβακΙαν. Ο ΚΕΜΑλ'πΡΟΣ ΑΝΑΡΡαΣΙΝ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 22 Όκτωβρίου ((δ. ύπηρεσία),— Είδήσεις έξ Ίσταμπούλ άναφερουν δτι ό κ ΚεμάλΆτατούρκ εισήλθεν είς τό στάδιον τής θεραπεΐας. Η ΙΤΑΛΙΑ ΕΖΗΤΗΣΕ ΔΙΑΡΚΗ ΚΑΤΟΧΗΝ ΤΩΝ ΒΑΛΕΑΡΙΔΩΝ Ή κατάστασις τής σταφιδαγορας. ΌΠειραιεύς δένύποτιμα την σταφίδα. Καί ή λήξασα έβδομάς, δ πως καί ή προηγουμένη δέν εσημείωσε σοβαράν άγοραστι κήν κίνησιν είς την στσφιδα γοράν μας. Έξ ενός μέν διό τι οί παραγωγοί, είνε έπιφυ λακτικοΐ είς πωλήσεις λόγω των ύποτιμητικών τάσεων τοΰ έξαγωγικοΰ έμπορίου καί λό γω των ένθαρρύνσεων τάς ό ποίας παρέχει άφειδώς ή Έ νωσις Σουλτανοπσραγωγών Ηρακλείου περΐ τής καλυτέ ρας αυριον τοθ προϊόντος, έξ ετέρου δέ διότι τό εμπόριον τηρεΐ ώς άπό συμφώνου την πορείαν των χαμηλών τιμών καί φαίνεται διστακτικόν είς άγοράς μεγάλον ποσοτήτων. Αί ύποτιμητικαί τάσεις αί σημειωθεΐσαι τελευταίως εδη¬ μιούργησαν ψίθυρον κσί δυσ φορΐαν των ενδιαφερομένων παραγωγών, οΐτινες καί ένη μέρωσσν την κυβέρνησιν διά καταλλήλων διοβημάτων επί τής καταστάσεως τής σταφιδα γορδς μας. Είς τάς αίτιάσεις δέ των ενδιαφερομένων παρα- γωγών τό τοπικόν εμπόριον άντέταξή διά τάς σημειωθεί- I σσς ύποΊιμήσεις τής σταφί¬ δος τό δτι οί σταφιδέμποροι Πειραιώς1 ρίπτουν τάς τιμάς είς την γΕρμανικήν αγοράν καί συνεπώς/οί έδώ σταφιδεξαγω- γεΐς είνε παντάπασι άνεύθυ νοι τής σημειωθείσης ύποτιμή σεως. Τρν ίσχυρισμόν αυτόν έδημοσίΕυσε πρό τριημέρου καλή τη πίστει ή «Άνόρθω σις», ήδη δμως άνατρέπεται καί οδτος διά τοθ κάτωθι τη λεγραφήματοςδπερ άπηύθυνον προσωπΐκώς πρός τόν Διευ¬ θυντήν ώας οί σταφιδέμποροι τοϋ Πειραιώς: Άνδρ#αν 5ωγράς;ον Διευθυντήν «Ανορθώσεως» Ηράκλειον Κρήτης. «Άνθτγνωσαντες έγκριτον έφημερ 6α σας 20ή"ς τρέχοντος άποροΰμεν διαλαμβανόμενα περί σταφίδος δτι δήθεν Πει ραιεΐς ^ξαγωγεΐς ύπετίμησαν τιμάς Γ,ερμανίας καί άλλων χωρών. Περαιτέρω πληροφο ροθμεν υμάς άγοράΠελοποννή σου σταθερά λόγφ άγορών Ι μας. Ήγοράσθησαν τρέχου σαν έβδομάδα άπό συνετα ρισμούς άνω των πεντακοσ ών χιλιάδων οκάδων είς τιμάς 17 καί 18 δραχμών κατ' ό κάν. Όπερ άποδεικνύει δτ έξαγωγεΐς Πειραιώς, Πατρών ουδέν συμφέρον εχουν προ βοθν όποτιμητικάς προσφο ράς. Πειραιεύς 22)10)38 Κωνσταντινίδης $ Σία Α.Ε.». Τό τηλεγράφημα τουτο έ χον τόσον σοβαράν προέλευ σιν,καί άν δέν έχη άμεσον επί δρασιν επί των ήδη χαμηλών τιμών των σταφίδων μας, ε χει τό καλόν ογι άνατρέπει καί σορώνει ένα σαθρόν ίσχυ ρισμόν επί τοϋ όποίου έστηρί χθησαν τόσοι συν&υασμοί τ σημειωθεισών ύποτιμήσεων τοθ τοπικοΰ έμπορίου, πιθα νώτατα δέ καί νά συντελέση είς μεταβολήν κατευθύνσεων, των ΰπευθύνως χειριζομένων τό ζήΐΓ^μα τουτο. Ή μεδαυφιανή δο< επί τη έπετείω τής 26ης Την προσέχη Τετάρτην ώραν 10.45' θά ψαλη" Δοξολογία έν τώ Ίερω Μητροπολιτικώ1 Ναώ επί τ% 20 Όκτωβρίου ήμέρ'α Έθνι κης Εορτής. Είς την δοξολογίαν θέλουσι παραστ^ κατά τό καταρτηθέν σχετικώς υπό τής Νομαρχίας Ή ραχλείου πρόγραμμα ό Όρθόδο- ξος κλήρος, οί άντιπρόσωποι των Ξένων Δογμάτων, άπασαι αί Πο¬ λιτικαί, ΔικαστικαΙ καί Στρατιω¬ τικαί Αρχαί μετά των 'Υπαλλή- λων των, ό Δήμαρχος καί τό Δη¬ μοτικόν) Συμβούλιον, ό Δικηγορι· χός, '|Ιατρικός, Όδοντοϊατρικός καί Φ^ρμακευπκΐς Σύλλογος, οί Πρόεδβοι καί τα Διοικητιχά Συμβορλια των Έπιμελητηοίων, οί Διευθυνταί καί 'Γπάλληλοι των ίΐιστωπκων Ίδρυμάτων, οί Τραυματία; Πολέμου καί οί τετι- μημέ'ϊοι δια πολεμικών μεταλλί- ων, ι αί ΙΙρόε5ροι των Νομιχών Προσωπων Δημοσίου ΔικαΕου, οί Άντιπρόσωποι τού Τύτου, τα Διοιχητικά Συμβούλια των Σολ- λόγων καί Σωματείων, ή Ε.Ο.Ν., ;ολογία Όκτωβρίου. τό Σώμα των ΙΙροσκόπων καί ό Ααός τής πόλεως. Ο£ κ. κ. Άντι πρόσωποι των Ξένων Κρατών θε λουν κληθή ί'να παραστώσιν, εάν εύαρεστώνται εις την Δοξολογίαν. Τα τής Ίεροτελεατίας θέλει κα νονίση ή Ίερά Μητρόπολις. Τα τής Στρατιωτικής παρατάξεως καί πα- ρελάσεως τό Φρουραρχείον καί τα τής τάξεως ή Διοίκησις τής Χωροφυλαχής. Μετά τή/ δοξολογίαν θέλει γίνη παρέλασις Στρττ,οΰ—Ε. Ο. Ν.— ΙΙροσκόπων—Σχολείων έξωθι τοθ ΚαρενεΕου «Εθνικόν». ΕΠΙΜΝΗΜΟΣΥΝΟΣ ΛΕΗΣΙΣ | 01 ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΑΓΩΝΕΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΝΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Έν ιω Μητροπολιτικώ νσώ τοθ ΆγΙουΜηναθά τελεσθή σήμερον μετά την θείαν λει¬ τουργίαν έπιμνημόσυνος δέη σις υπέρ αναπαύσεως τής ψυχής τοΰ αποβιώσαντος χθές μακαριώτατου άρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου. Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ΤΗΣ Θ,ΝΙΚΗΣ Είς την Νομαρχίαν συνεκρο τήθη χθές σύσκεψις διά τόν καθορισμόν των λεπτομερειών τής συμμετοχΐϊς των σχολεί ών είς την μεθαυριανήν έορ την τής έπετεΐου τής άπελευ θερώσεως τής Θεσσαλονίκης. Τθ'τΝΙΗΜΑ ΤΩΝ ΣΚΑΠΑΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Έν χθεσινή συνεδριάσει τής οργανώσεως τής Έθν. Νεολαί άς απεφασίσθη ή διάθεσις ίκα νού όριθμοϋ στολών διά την συγκρότησιν τοϋ τμήματος των σκαπανέων Ηρακλείου. Σήμερον Κυριακήν θά συναντη θώσιν ώς ανηγγέλθη ήδη είς ΐε λευταϊον άγώνα πρωταθλήματος αί άμάδες Ε Γ Ο.Η. καί Έρμής. Έττίσης την προσέχη Τετάρτην εορτήν τοΰ Αγ. Δημητρίου θά συναντηθώσιν είς τάν τελευταίον άγώνα τοθ πριοταθλήματος αί ό μάδες ΕΓΟΗ—Ήρακλής. Άμφό τεροι οί άγώνες νρίνονται 6πό των φιλάθλων έκτάκτου ένδιαφέροντος. Η ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΚ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΠΑΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΠΟΣΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥΟΙΝΟΥ Τό υπουργείον των Οίκονο- μικών έκοινοποίησε πρός τούς Νομάρχας καί τάς λοιπάς αρμοδίας αρχάς εγκύκλιον έν σχέσει μέ την άπαλλσγήν έκ τής φορολογίας τού οίνου των παραγωγών έκείνων οΐτι¬ νες κατέχουσι μικράς ποσό τητας οίνου μέχρι 300 οκά δών. Επί τούτοις τό υπουρ¬ γείον γνωρίζει δτι ή θεσπι- σθεΐσα δυνάμει τοϋ κώδικος περί φορολογίας τοϋ οίνου α¬ παλλαγή των μικρών ποσοτή¬ των δύναται να αυξηθή μέ- ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥ κ. ΙΟΙΗΦ ΚΟΡΠΗ Διά διατάγματος απενεμή¬ θη ό χρυσοθς σταύρος τοΰ ΒασιλικοΟ Τάγμι.:τος τού Φοί- νικος είς τόν κ. Ιωσήφ Κόρ πην τέως προξενικόν πράκτο ρα τής "Ιταλίας έν Ηρακλείω. Τό παράσημον απεστάλη ή'5η είς την Νομαρχίαν, θά επιδο¬ θή δέ προσωπικώς υπό τοϋ κ. Νομάρχου Ηρακλείου κατά την προσέχη άφιξιν τού, είς τόν τιμηθέντα. χρι τοθ ποσοΟ των 600 όκ. τή αίτήσει τοϋ παραγωγοϋ λό γφ χρήσεως τοϋ οίνου παρ' έργατών των άγροτικών κτη- μάτων τοθ παραγωγοΟ, πιοτό ποιουμένης παρά τοθ Δημάρ- χου ή Προέδρου Κοινότητος. Διά την έκδοσιν των έν λό¬ γω πιστοποιητιχών έφιστάται διά τής έγκυκλίου ή προσο- χή των έκδιδουσών αύτά άρχών πρός πρόληψιν πάσης καταστρατηγήσεως τοΰ κώδι ' κος. Ώς γνωστόν ή φορολο- γία τοθ οίνου έφαρμόζεται είς "πόλεις πληθυσμοθ άνω των 4000 κάτοικον. ΑΞΙΟΙ ΝΑ ΤΗΣ. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΑΑ ΗΡΟΜΟΜΙΛ ΕΝ ΙΣΠΑΝΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 22 "Οκτωβρίου (τοΰ άνταπακριτοΰ μας). —Κατά πληροφορί. άς έκ το·3 εξωτερικόν ή Ιταλία ζητεί διαρκή κατοχήν των Βαλεαρίδων νή- σ'ων. Έπίσης καί καθ' ά άναφερουν αί αυ¬ ταί πληροφορίαι ή Ιταλία ζητεί την α¬ ναγνώρισιν καί άλλων ίδιαιτέρων προνο μίων είς την Ισπανίαν. Αί πληροφορίαι αυται γνωσθεϊσαι είς τούς διπλίοματικούς κύκλους προύξένη. σαν ζωηροτάτην εντύπωσιν, σχολιάζον- ται δέ ποικιλοτρόπως. ΥΠΟ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΟΑ ΖΗΤΗΟΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΝ ΔΑΝΕΙΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΠΙΙ ΤΟΥ ΙΣΟΛΝΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 2» Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας)—Αναφορικώς μέ τάς αναγγελθείσας αξιώσεις τής Ιταλί¬ ας εν Ισπανία, τηλεγραφείται ότι ή Ι¬ ταλία μετά την είρήνευσιν τής Ίσπανί· άς, προτίθεται νά ζητήση πνρά τής Αγ γλίας σημαντικόν δάνειον είς άντάλλαγ- μα τής άποχωρήσεως των έθελοντών έκ τής Ίσπανίας. ΕΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗ Ο ΣΤΑΛΙΝ; ΙΤΑΛΓΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΑΘΗΝ %Ι 2» Ό*τωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Τηλιγράφημ'* έκ Ρωμη; μΐταδίδει πληροφορίαν των έ- κεΐ κύκλων, περί δολοφονίας τοΰ Στά λ'.ν. Οί Ιταλοί άναφερουν ότι τό Κρεμ λϊνον τηρεϊ μυστικόν τόν Θάνατον τοΰ Στάλιν, διά νά αποφευχθή ή εξέγερσις είς την Ρωσσίαν. Η ΓΑΛΛΙΑ ΟΑ ΚΑΤΑΓΓΕΙΛΗ ΤΟ ίΑΑΑΟΣΟΟΙΕΤΙΚΟΝ ΣΥΜ ΦΟΝ Ο Ν ΑΘΗΝΑΙ 22 Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας). —Κατά τινάς πλη¬ ροφορίας ή Γαλλία προτίθεται νά κα¬ ταγγείλη τό σύμφωνον συμμαχίας με- ταξύ αυτής καί τής Σοβιετικής Ρωα- σίας. Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ ΧΑ! ΤΑ ΕΝΔΟΚΟΜΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΓΑΛΑΙ1Σ , ΑΘΗΝΑΙ 2« Όκτωβρίου (τού άνταποκριτού μας)—Κατά τα έκ Πα¬ ρισίων τηλεγραφήματα Θβωρείται πιθα- νή ή διευθέτησις των σχέσεων κομμά¬ των καί κυβερνήσεως Νταλαντιέ μετά την προχθεσινήν συνάντησιν τού τελευ- ταίου μετά τοΰ άρχηγού των Γάλλων σοιιαλιστών κ. Μπλούμ. ΕΚΦΥΛΙΖΕΤΑΙΗ ΑΜΥΝΑ ΤΟΙΙ ΚΙΝΕΖΟΝ.ΕΙΠΗΝ ΝΟΤΙΟΝ ΚΙΝΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 22 ΌκϊωβριΌυ (τού άνταποκριτού μας).— Χηλαγραφοΰν έκ Χόγκ—Κόγκ ότι ή άμυνα των Κινέζων είς ολόκληρον την νότιον Κίναν έχει έκ φυλισθή, των Ίαπώνων προχωρούντων αχεδόν άνευ άντιστάσεως. ΣΤΑΣΙΜΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΣΕΧΟΝ ΑΘΗΝ %Ι 99 Όκχωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Κατά τα έκ τού έξωτερικοΰ τελευταία τηλεγραφήματα τα ζητήματα μεταξύ Τσέχων καί Ουγ¬ γαρίας παραμένουν μάλλον αχάσιμα ού δεμιάς προόδου σημειωθείιης ώς πρός την επανάληψιν των συζητήσεων επί των γνωατών άπαιτήσεων τής Ουγγαρίας.