96449

Αριθμός τεύχους

4998

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

25/10/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  , ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ.
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικήΐ
  έτησια όο>. 15
  έξτψηνοε » 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  25
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1936
  ΓΡΑΦΕ.ΙΑ ΤνΐΙθΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1Ν3ΤΛΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΓΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4998
  ιΠΕΪβτΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ Ν. ΣΤ ΛΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΕΛΕΥΣΙΣ ΤΟΥ ΧΕΙΜΟΝΟΣ
  Ι
  Ό χειμών είνε πλέον έγ-
  γύς. Καί ολοι άντιμετωπίζουν
  τ« κροβλήματα πού δημιουρ
  γίί καθώς καί τα άγαθά άπο
  τελέσματα πού φέρει. "Ηδη
  ίπεοαν αί πρώται βροχαίκαθ'
  ίλην την χώραν. Καί είς τα
  βορειότερα διαμερίσματα έ
  Χεοχάνθηοαναί κορυφαίτών
  ύψηλΰν βουνών άπό τάς χιό
  ν«5·
  Αί βρβχκί υπήρξαν έξαιρε
  ιικώς εύεργετικαί διά την γε
  κργίαν καί την κτηνοτρο-
  φίαν. Διηυκόλυναν την διε¬
  νέργειαν φθινοπωρινών όρ-
  γωμάτων πεύ γονιμοποιοϋν
  την γήν καί αύξάνουν την
  άηοδοτικότητά της. 'Ανεζω-
  βνβνηααν τα μαραμένα άπό
  Γήν δίψαν τού ξηροϋ θέρους
  οϊνδρα. Ύπεβοήθησαν την
  ανάπτυξιν των καρπών, έβο-
  ήθηβαν είς τό πρώΐμον ξε·
  λάκωμα των αμπέλων καί
  έλαιων. Καί έτσι εδημιούρ¬
  γησαν τάς εύνοΐκωτέρας προ
  ϋποθέβεις διά την έναρξιν
  έντατικής καλλιεργείας τής
  νή£· Επί πλέον δέ συνετέ¬
  λεσαν είς πρώΐμον βλάστη-
  οιν χαί άνάπτυξιντής βοσκής
  διά την τροφήν των ποιμνί-
  ων χαί των κτηνών έν γέ¬
  νει. Αί πρώϊμοι αύται βρο-
  χαί έπομένως υπήρξαν άπό
  πάοης απόψεως εύεργετικαί
  χαί ώφέλιμοι διά την άγρθ-
  τικήν οίκονομίαν. Εάν δέ
  βννεχισθοΰν κανονικώς, εάν
  ύπάρξουν ευνοικαί καιρικαί
  συνθήκαι μέχρι τέλους,^ ή
  προσεχής έσοδεία θά είνε
  πλουσίκ πράγμα τό οποίον
  θά έχη βεβαίως ευεργετικήν
  επίδρασιν επί της έν γένει
  ζ«ή5 τής χώρας.
  Ή έλευσις ομως τού χει¬
  μώνος, μέ τάς βροχά;:, τάς
  χιόνας, τα ψύχη, εχει καί
  την άλλην πλευράν της. Κα-
  θιστά δυσκολωτέραν την ζω¬
  ην διά τούς πτωχούς, διά
  τούς ένδεεϊς, διά τούς άνέρ-
  γους καί τούς άποκλήρους
  γενικά τής ζωής χ*» τής
  τΰχης. Ύποβοηθεΐ την δυ¬
  στυχίαν καί έπαυξάνει την
  ανθρωπίνην άθλιότητα.
  Τό θέρος, οί άνθρωποι έξ
  οικονομβΰνται όπωσδήποτε,
  χωρίς μεγάλην δυσκολίαν.
  Καί η τροφή ευρίσκεται εύ·
  κβλώτερο>4. καί τό πρόβλημα
  τής στέγης δέν υφίσταται μέ
  οξείαν μορφήν. Τόν χειμώ-
  να όμως οί άνθρωποι έχουν
  μεγαλυτέραν ανάγκην κα·
  λής καί άφθόνου τρβφής,
  θερμης καί άσφαλοΰς στέγης,
  χκίπεριδσοτέρων ένδυμάτων.
  Τόν χειμώνα αί άνάγκαι της
  ξ«ής πολλαπλασιάζονται ένφ
  τα μέοα ελαττούνται. Διότι
  τόν χειμώνα, παρεμπβδίζον-
  τ«ι πολλάκις αί εργασίαι έκ
  των βροχών καί των χιόνων
  χαί δημιουργεΐται άναγκα-
  στικώς άνεργία πού αποτε¬
  λεί την μητέρα καί τροφόν
  τής δυοτυχίας. Δι' αύτό καί
  είνε άνάγκη ν' άντιμετωπί-
  ζωνται εγκαίρως «ί άνάγκαι
  χαί τάπροβλήματα πού δημ»
  ουργεΐ πάντοτε ή ελευσιςτου
  χειμώνος. ΔΓ αύτό καί φρο¬
  νούμεν ότι θά πρέπει νά λα
  βωμεν χαί ημείς σχετικήν
  μέριμναν άπό τούδε.
  Εύτυχώς, τό σημερ»νβν
  χράτςς άντιλαμβάνεται πλη-
  Ρ«5 τό καθήκον καί τάς υ-
  ηβχρεώσεις τού καί επί τού
  τομέως αυτού. Καί έλαβεν
  ήδη τα κατάλληλα μέτρα
  πρός οργάνωσιν τής κοινω-
  νιχής περιθάλψεως. "Ελαβε
  οειράν μέτρων, χάρις είς τα
  *«οΐα ηλαττώθη είς τό ελά¬
  χιστον ή άνεργία. Έφήρμβ-
  οε τάς κοινωνικάς άσφαλί-
  αεις είς δλους τούς κλάδους
  τής εργασίας. Έμερίμνηοε
  κ«ί μεριμν») διά την οριστι¬
  κήν όσον καί ολοκληρωτι¬
  κήν λύσιν τού στεγαστικοΰ
  ώστε ολοι οί
  άνθρωπβι καί οί πλέον πτω-
  χοί νά άπβκτήσβυν στέγην.
  Ήργάνωσε την ιατρικήν,
  φαρμακευτιχήν καί νβσοκο-
  μειαχήν περίθαλψιν διά τής
  καθιερώσεως τού δελτίου ά-
  πορίας. Καί, γενικώς, άντε-
  μετώπισε την ριζικήν θερα¬
  πείαν τού κακοΰ, δι' έφαρ-
  μογής εύρείας, πολιτισμένης
  κοινωνικής πολιτικάς, άντα-
  ποκρινβμένης πρός τάς ση¬
  μερινάς άπαιτήσεις καί ανάγ¬
  κας τής ζωής και τάς Ιδιαι¬
  τέρας κοινωνικάς συνθήκας
  τής τόσον καθυστερημένης
  μέχρι πρό όλίγου άκομη, είς
  τόν τομέα αυτόν χώρας
  μας. Φυσικά βμως, τα άπο-
  τελέσματα της πολιτικης αύ
  τής δέν ειμπορούν χά έπι-
  τευχθοΰν άπό της μιάς ημέ¬
  ρας είς την άλλην. Ή κυ
  βέρνησις τό γιωρίζει καλώς.
  Δι' αύτό καί εφρόντισε διά
  την περίθαλψιν των πτωχών
  καί την περιστολήν τής αν¬
  θρωπίνης δυστυχίας, πού κατ'
  ανάγκην θά ύφίστανται, διά
  τής οργανώσεως καί λειτουρ-
  γίας είς όλας τάς πόλεις," μι
  κράς καί μεγάλας, παντοΰ
  οπου ύηάρχουν πτωχοί καί
  ένδεεϊς, λαΐκών συσσιτίων
  καί λαϊχων ύπνωτηρί-
  ών. Τα συσσίτια κ» ι τα
  ύπνωτήρΐα αύτά, έλειτούρ-
  γησαν λίαν επιτυχώς είς τό
  παρελθόν. Καί θά λειτουργή
  σουν ασφαλώς καί εφέτος.
  Καταβάλλεται μάλιστα προσ
  πάθεια συνεχοϋς βελτιώαεώς
  των.
  Άλλά δέν πρέπει βεβαία
  νά τ' άχαμένωμεν όλ« άπό
  τό κράτος. Δέν πρέπει ν ά
  άφήνωμεν όλην αυτήν την
  φροντίδα είς την κυβέρνη¬
  σιν καί τόν δημόσιον προϋ¬
  πολογισμόν. "Οφείλομεν νά
  βοηθήσωμεν είς τόν άγωνα
  κατά τής κοινωνικήν αθλιό¬
  τητος καί δυστυχίας δλοι οί
  δυνάμενοι. Οί Δημοι, αί κοι
  νότητες, αί οργανώσεις, οί
  οικονομικαί όργχνισμοί, Τρά
  πεζαι, Ταμεΐα, νομικά πρό
  σωπα καί οί εύποροι έκ των
  πολιτών. Πρόχειται περί υ¬
  ποχρεώσεως πρός τό έθνος.
  Διότι ή περίθαλψις των ένδε-
  ών δέν είναι ζήτημα φιλαν
  θρωπίας μόνον. Δέν είνε α¬
  πλώς υπόθεσις άνθρωπισμοϋ.
  Είναι ζήτημα συντηρήοεως
  τού κράτους καί τής φυλής·
  Είναι ζήτημα εθνικόν. Καί
  είναι γνωστόν ότι οπου ύ'
  πάρχει δυστυχία δέν ειμπο¬
  ρεί νά σημειωθή πρόοδος,
  δέν ύπάρχει πολιτισμός Ή
  δυστυχία φέρει τόν μαρα-
  σμόν, την νοοηρότητα καί
  τόν θάνατον. Έφόσον λοι-
  πόν θέλομεν ν' άναδημι-
  ουργηθώμεν χαί νά μέγα·
  λουργήσωμεν ώ; εθνικόν σύ
  νολον, πρέπει νά έργασθώ
  μέν πρωτίστως διά την έξά-
  λειψιν τής δυστυχίας άπό
  την χώραν.
  Πεταχτο
  σημειώματο
  Η ΡΕΝΑ
  Σιωπηλοί θάπρεπε μάλλον
  νά σταθοΰμε στήν έμφάνισΐ
  της. Ή τέχνη έμπνέει τό σε
  βασμό. Ό σεβασμός δέ πρός
  την τέχνην αποτελεί άρετή
  πού χαρακτηρΐζει τόν πολιτι
  σμένον άνθρωπο. Καί ή Ρέ
  να Κυριακού αποτελεί άναμ
  φισβήτηια τήν ένσάρκωσι τής
  θείας τέχνης τής άρμονίας
  των ήΧων· Άλλά δέν θά μι
  λήσωμε γιά την τέχνη τής Ρέ·
  νας. Γ"1" σύτιΊν έμΐλησαν οί
  εΐδικοΐ. 'ΕμΙλησαν δλοι σχε-
  δόν οί λαοι τής Εΰρώπης.
  'ΕμΙλησεν ή κριτική. Έμίλησε
  τώ κοινόν αϊσθημα πού την
  άγκάλιασε μέ θαυμασμό. 'Ε-
  μΐλησεν ή φήμη πού άπλωσε
  τα φτερά της γιά νά ση
  κώση ψηλά ώς τίς πανίψη-
  λες κι' όλόφωτες κορυφές τής
  τέχνης καί τής δόξσς την μι-
  κρή Κρητικοπούλα καί νά την
  παρουσιάση, μέ τό φωτοστέφα
  νο τοθ θοιαμβου σ' δλον τόν
  κόσμο. Τα φτωχά λόγια έτιο
  μένως τής στήλης αυτής πού
  δέν έ'χει δα καί καμμίαν είδι
  κότητα, θά ήσαν περατά έντε
  λώς.Ίσως μάλιστα καΐ ν' άπο
  τελοθσαν παραφωνίσ στήν άρ
  μονΐα πού συνθέτουν οί Ι
  παινοι καί οί ϋμνοι των εΐδι
  κων μουσικοκριτικών δλης
  τής Ρΰρώπης. Θά μιλήσωμε
  λοιπόν μονάχα γιά την Ρένα.
  Την Κρητικοποθλσ πού την
  θυμοθνται δλοι οί ΚαστρινοΙ
  μικρή τταιδοθλα πού την πα-
  ρακολούθησαν στά ττρωτα φιε
  ρουγΐσματά της στούς ώρσΐ-
  ους κόσμους τής τέχνης·'πού
  την έγνώρισαν ώς τό παιδΐ
  θαθμα. Καί ποΰ θά την ίδουν
  καί θά την άκοίσουν άπόψε
  στήν οΐθουσα τοΰ Θεάτρου
  Πουλακάκη νά σκορτια τούς
  θησαυροΰς τής καλλιτεχνικής
  της ψυχής πού άλλοτε ξεστΐα
  ώσάν ήφαΐστειο καΐ άλλοτε
  πάλι άπλώνεται ώσάν θεία
  γαλήνη.
  Λέγεται δτι ή τέχνη δέν έ
  χει πατρΐδα ουτε ΰποτάσσε
  ται είς δρια συμβατικά. Καί
  είναι οϋτό ΐσως άλήθεισ.
  Πολϋ τιερισσότερο προκειμέ
  νού γιά την μουσική, πού εΤ
  ναι ή κορωνΐδα των είκαστι
  κων τεχνών. Ή μουσική πη¬
  γάζει άπ' εύθεΐας άπ' την
  ανθρωπίνη ψυχή—στήν πιό
  πλατειά της έννοια, γιά νά
  γυρΐστι πάλι στήν ανθρωπίνη
  ψυχή ώς άρμονΐα των ήχων
  κοί νά τιροκσλέσΓΐ τίς δυνα
  κώτερες συγκινήσεΐΓ Ή μου
  σική είναι πρό πάντων αί
  οθημα. Καί άτιευθύνεται πά
  λι στόν οίσθηματικό κόσμο.
  Π' αύτό καί είνε μία παγ-
  κόσμια γλώσσα καταληπτή σ'
  δλους τούς λαούς. Γι' σύτό
  καί δέν είνε συνήθως άνάγκη
  νά ξέρτ| κανείς τοΰς λογικούς
  κανόνες τής μουσικής, γιά νά
  μπή στό νόημά της, ή τουλά-
  στο νά αΐοθανθή ιήν βαθείαν
  έπΐδρσσΐ της. Λίγο ώς πολΰ,
  δλοι οί άνθρωποι εχουν μέσα
  τους την άρμονΐα καί τόν ρυθ
  μό. Γι' αύτό καΐ ή μουσική ώς
  άρμονΐσ των ήχων, πού έξω
  τερικεύει καί οιερμηνεύει δλα
  τα άνθρώπινα συναιοθήματα,
  δλες τίς καταστάσεις καΐ τα
  φαινόμενα πού σχετίζονται μέ
  τόν άνθρωπο καί τή γύρω
  τού φύσι, συγκινεΐ, αδιάφο¬
  ρον άν σέ μεγαλύτερο ή μι-
  κρότερο βαθμό, δλους τούς
  άνθρώπους, δλους τούς λαούς.
  Ό κάθε καλλιτέχνης δμως'
  εχει καί τή δική τού πρόσω-
  πικότητα' καί τή δική τού πά
  τρίδα. Ή Ρένα εχει τή δική
  της μεγάλη προσωπικότητα
  πού ξεχωρίζει μέ ίδιαΐτερη
  λάμψι στό καλλιτεχνικό στε-
  ρέωμα. Έχει πατρίδα της την
  Κρήιη. Ή καλλιτεχνική ψυχή
  της είνε γνήσια κρητική, 6πως
  είναι κρητικό καί τό ϋφός της.
  Στήν σκηνή μοιάζει μέ αρχαί¬
  αν ίέρεια. Καί ή τέχνη της
  μοιάζει τόσο πολΰ μέ την κρη
  τική φύσι πού την μιά στιγμή
  ξεστΐά σ'αγριο τρικύμισμα καί
  την άλλη χαμογελα γαληνε-
  μένη καί χαροΰμενη καί συν-
  θέτειέΐσι τήθεΐσ άρμονία πού
  αποτελεί τό μεγαλεΐο της. Ή
  καρδιά της κλείει δλη την
  Κρήτη μέσα της. Την Κρή τη μέ
  τό πάθος τής Άνατολής καΐ
  μέ την εύγένεια καί την λε-
  πιόΐητα τής Λύσεως.
  Αποτελεί συμπύκνωσι δ-
  λων των άρετών τής Κρήτης.
  Σύγχρονα δμως είναι καΐ ζων
  τανή άπόδειξι τής γυναικείας
  άξΐας καΐ δημιουργικότητος.
  Αύτό δέν πρέπει νά τό πσρα
  βλέπουν καί νά τό λησμο·
  νοθν, πρό πάντων έκεΐνοι ττού
  νομΐζουν δτι ή γυναΐκα δέν
  είναι πλασμένη γιά μεγάλες
  δημιουργΐες. Θά λέγαμε μά
  λιστα ότι θάπρεπε νά την
  άκούσουν καί νά την ίδουν
  είς την αποψινήν έμφάνισ!
  της, έκεΐνοι πού νοσταλγοθν
  την έποχή τοϋ χαρεμιοθ καΐ
  ' φρονοθν δτι ή γυναΐκα δέν έ'
  χει ίκανότητες παρά γιά την
  κουζίνα καΐ τόν Ιρωτα. Θά
  πεισθοθν ότι μιά γυναΐκα φθά
  νει στούς οϋρανούς τής 66
  ξας καί βρΐσκει την άποθέωσι
  στή λεπτότερη καΐ δυσκολώ
  τερη δημιουργΐα τοί) άνθρώ
  που, πού οϋτε ν' άντικρΰσΓΐ
  δέν μπορεΐ ό άνδρικός έγωΐ
  σμός μ" Βλη την ύπερτροφικήν
  άνάπτυξΐ τού.
  Μ.—
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΜΙ1 ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΡΙΣ
  ■ Βό(ΐυ6ος πολύς τελευταίως καί
  είς τόν ιδικόν μας καΐ είς τόν ξέ
  νόν τύπον—καί 5χι γιά τα τίποτε!
  Ή Μιστεγκέτ έορτάζει την πεντη-
  κονταετηρίδα της. Άκριβέστερα
  έορτάζουν την πεντηκονταετηρίδα
  οί γάμτΐες της! Διότι γι' αδτές
  κυρίως—8πως αημειώνουν οί πλη
  ροφβριοδόται —«θά διοργανωθοθν
  γιορτίς, θά άπαγγελθοθν λόγοι,
  θά γραφοΰν άρθρα καΐ δέν είνε
  απίθανον δ Βασιλεύς τής'Αγγλίας
  νά τούς δώση παράσημον τής πε
  ρικνημΐδος».
  Τό γεγονός μοθ ένθυμίζει Ινα
  αλλο τής καθημερινώς ζωής, πε
  ρασμένο, ξεχασμένο, άλλ' ΐσως έ
  πικαιρότατο. Μετ^ξύ των νέων
  τοΰ άλλοτε, βρέθηκεν έ'νας σ' Ινα
  «μικτό» χαρ&ύμενο κύκλο, νά χά
  ρ£ση τόν εξής τίτλο στό πόδι μιας
  έγχωρίας γριζετ&ύλας.
  —Έχεις εξυπνο πόδι, παιδί
  μου!
  Ήτο πνευματώδης μόνον ό χά
  ρακτηρισμός έκεΐνος; Μέ την
  πεντηκονταετηρίδα τής Μιστεγκέτ
  άποδεικνύεται βτι παρομοία έξυ
  πνάδα έδώ σημΐίνει πολλά. ΤΙ
  είναι οί περίφημες αύτές γάμπες
  τής Μ(~βγκέτ; Ζήτημα πλαστικό
  τητος μόνον; Φαντάζομαι καί
  ζήτημα έξυπνάδας ...δικής τους.
  Ή έλαφρά αυτή πρωταγωνίστρια
  κατώρθωσε νά κατατοπίση στά πό
  δια της δλη την παρισινή χάρι, 8
  λη τή σβελτέτσα, δλη τή φινέτσα
  δλο τ4 μπρίο θά Ιλεγα, πού έχε
  ή φυσιογνωμία τοθ τόπου της, προ
  κειμένου νά κριθή ώς έλκυστικό
  θέαμα ήμικόσμου ή γενικώτερα
  χαρςύμενης καί διασκεδαστικής
  ζωής. Μετά τό Τροκαντερό, τό
  Λοθβρο ή τόν πύργον τοΰ "Αίφελ
  δ επισκέπτας ξπρεπε ώρισμένως
  νά £ή τίς-γαμπες τής Μιστεγκέτ.
  —Έλησμόνησες τό μέγαρο των
  Άπεμάχων,...
  Κάτι τέτοιο θά μποροΰσε νά
  προαθέση σαρκαστικά δ πρώτος
  «νέος» πού θά είχεν 6π' οψίν τού
  τα πενήντα χρόνια τής Μιστεγκέτ.
  Άλλά γιατί; Νομίζετε δτι ή ώ-
  ραιότης πλέκεται τόσο πολύ μ'
  αύτό τό κατηραμένο τό ζήτΓ,μα
  τής ήλικίας; Είνε άποδεδειγμένον
  ίστορικώς, δτι ή Γαλλίδα τουλά¬
  χιστον, κατώρθωσε νά έξουδετερώ
  ση καΐ αύτό. Ή εύστροφία καΐ
  ή τάξ-ς μέ την οποίαν άντεμετώ
  πισε την ζωήν είς τό γενικό της
  πνεΰμα, συνετέλεσε καΐ είς την
  εξουδετέρωσιν τοθ άρνητικοΰ αύ·
  τοΰ παράγοντος. Καΐ τόσον ώστε
  καΐ είς τα σαράντα καΐ είς τα
  πενήντα καΐ είς τα έξήντα καΐ
  πλέον νά επιτύχη θαύματα. Αί
  χιλιάδες των αγγλικών λιρων μέ
  τάς οποίας ήσφαλίαθησαν οί γάμ¬
  πες τής Μιστεγκέτ δέν είνε μιά
  απόδειξις πώς πληρώνεται άλλοΰ
  ή διατήρησις τής ώ,χορφιάς, Χρό
  ύ φείδου έλεγαν οί άρχαΐοι.
  Χρόνου φείδου μπορεΐ νά κηρύττη
  καΐ ή γυναΐκα σήμερον, ά^λχ πρό
  παντός μέ τή... φρεσκάδα τής
  Μισιεγκέτ.
  * *
  Ηά πήτε τώρα: Άλλ' είνε μο-
  νοκρατορία τό πόδι τής Μιστεγκίτ,
  Ακριβώς αύτό ήθελα νά πώ άπό
  την άρχή άλλά μέ προκατέλαβεν
  δ χώρος. Ή Έλλάδα δέν μας έ-
  δωσεν αρτιότητα καί είς τό ζήτη-
  αύτό; Αί καλώς διαγραφόμε-
  ναι κνήμαι των Καρυατίδων, τί
  σά; λένε; Δέν είνε ή άρχή μιάς
  πλαστικής μεταπηδήσεως άπό την
  τέχνην είς την ζωήν, Ό Φειδίας
  καί δ Ωραξιτέλης δέν είχαν άλλως
  τε τα μοντέλά των;Στήν τελευταία
  μπαλλαρινοϋλα μας μπορεΐ σήμε¬
  ρον νά άνακαλύψετε χωρίς επι-
  φυλάξεις τδ «ϊξυπνο πόδι» τού'
  παληοθ γλεντζέ άλλά καί τό
  σβέλτο καί τό φίνο τής Μιστεγκίτ.'
  Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ
  ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ ■ ΑΜΥΡΩΝ
  Μετ" ολίγας ημέρας, κα
  θώς πληροφορούμεθα, πρόκει
  ται ν' άρχΐσουν αί εργασίαι
  πρός κατασκευήν τής δδοθ
  Άνω Βιάννου—Άμυρών. Ή
  δημοπρασΐα έκυρώθη καί ό
  έργολάβος θά έγκατασταθή
  λίαν συντόμως. Ύπάρχουν έ
  πΐσης κατατεθειμένα, διαθέσι
  μα, καί τα χρήματα, άνερχό
  μενά είς εν έκατομμύριον τρι
  ακοσίας πενήντα χιλιάδας
  δραχμάς καΐ ετσι αί έργα
  σίαι δέν θά προσκόψουν
  είς κανέν έμπόδιον. Φυσικά
  τα χρήματα αύτά δέν έπαρ
  κοθν διά την αποπεράτωσιν
  ολοκλήρου τής όδοϋ.
  Θά άρκέσουν δμως διά την
  διάνοιξιντοθτμήματος Βιάννου
  —Ρούσσας Κεφάλας, δπου θά
  γίνουν καί έκβραχισμοΐ καί
  τεχνικά έργα πολλά. "Ετσι
  θά κατασκευασθή τό δυσκο·
  λώτερον τμήμα τής όδοθ. Καΐ
  κατόπιν,τό πρδγμα θά είνε ευ-
  κολον. Θά χορηγήση συμπλη¬
  ρωματικήν πίστωσιν τό έπαρ·
  χιακόν ταμείον, άπό την επο¬
  μένην χρήσιν. Θά έργασθοΰν
  δέ καί οί κάτοικοι των χωρί¬
  ων Βαχός καί Άμυρθ. "Ηδη
  μάλιστα τα κοινοτικά συμβού
  λιά τ&ν έχουν ψηφΐσει πρόσω
  πικήν εργασίαν δέκα χιλιάδων
  ήμερομισθίων. Καί μέ τάς νέας
  πιστώσεις καί την εργασίαν
  των κατοΐκων, θά διανοιχθή
  έξ όλοκλήοου ή όδός καί θά
  εξασφαλισθή ή συγκοινωνία
  δι* αΰτοκινήτου μέχρις Άμυ·
  ρών. Θά έξυπηρετοθνται δέ
  καλύτερον καί τα άλλα χωρία
  τής επαρχίας, Κεφαλοβρύσι,
  Κρεββατάς, "Αγ. Βασίλειος,
  Πεθκος μέχρι τής Σύμης. Άλ¬
  λά καί θά γίνη μία καλή άρ¬
  χή διά την κατασκευήν ολο¬
  κλήρου τής όδοϋ Βιάννου—"Ιε¬
  ραπέτρας. Άλλωστε ή όδός
  αυτή έχει χαρακτηρισθή ώς έ-
  θνική. Καί διά την προώθησΐν
  της άπό Ιεραπέτρας πρός Βι¬
  άννον, ή κυβέρνησις έχορήγη-
  σε πρό ολίγων μόλις ημερών
  σημαντικήν πίστωσιν. Είμπο-
  ροθμεν λοιπόν νά ελπίζωμεν
  βασίμως, δτι ταχέως θά κατα
  σκευασθή όλόκληρος ή όδός
  αυτή τής οποίας ή σπουδαιό
  της, ώς άντιλαμβάνωνται δλοι
  είναι τεραστία.
  Τό Νοσοκομείον
  'Αγ. Νικολάου.
  Τό νοσοκομείον Άγίου Νι·
  κολάου εχει αποπερατωθή
  πλέον. Αί έσωτερικαί έγκατα
  στάσεις συμπληροθνται καί
  τα πάντα βαίνουν κατ' εύ
  χήν. "Επί πλέον έχει δώσει καί
  ή κυβέρνησις την υπόσχεσιν
  της περί σοβαράς ένισχύσεως
  τοΰ ίδρύματος. Ελπίζομεν
  λοιπόν δτι θ' αρχίση ή λειτουρ
  γ(α των. Καΐ είναι πράγματι
  άνάγκη νά γίνη τουτο τό τα
  χύτερον. Ό νομός Λασηθίου,
  δέν διαθέτει κανέν νοσοκο
  μειακόν ΐδρυμα, ουτε δημόσι¬
  ον οΰτε δημοτικόν άλλ' ουτε
  καί ίδιωτικάς κλινικάς. Καί ή
  άναγκαιότης τοϋ δημοτικοϋ
  νοσοκομείου Αγ. Νικολάου
  είναι έκδηλος. Τό Ϊδρυμα αύ
  τό θά εξυπηρετήση δλον τόν
  νομόν.
  ***
  'Εκατό χράνια.
  Δύο άνώτατα έπιστημονι
  κά ίδρύματα τής χώρας, τό
  Πολυτεχνεΐον καί ή Άρχαιο
  λογική ΈταιρΙα, έορτάζουν
  τάς ημέρας αύτάς την συμ
  πληρώσιν εκατόν χρόνων ά¬
  πό τής συστάσεως καί τής
  λειτουργΐας των. Ένας αίών
  έπιστημονικής δράσεώς, δή
  μιουργικής εργασίας κ.τί διη
  νεκοΰς προσπαθείας, άνέδει
  ξε τα ίδρύματα αΰτά καΐ τα
  κατέστησε παγκοσμίως γνω
  στά.Τό Πολυτεχνεΐον των Ά
  θηνών άμιλλπται σήμερον τα
  καλυτέρα εϋρωπαϊκά ίδρύμα
  τα τού εϊδους τού. Ή δέ Έλ
  ληνική Άρχαιολογική 'Εται-
  ρία χαίρει μεγάλης φήμης
  υπεστήριζε μάλιστα δτι είς
  τό σημείον αύτό μεσολαβεΐ μετα-
  ξύ ημών και των Γάλλων, μία ά
  δικία. Καί μόνον τό δτι παίρνομε
  σήμερο δλοι τό Παρίσι ώς τό
  κέντρον τής χάριτος καΐ τής
  κομψότητος —καΐ κάποτε τής ά-
  ληθινής Τέχνης— μας έμποδίζει
  νά βροντοφωνήσωμεν την αδικίαν
  αυτήν!
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  καθ" δλον τόν κόσμον, διά
  τό μέγα έργον της. Άμφότε
  ρα τα ίδρύματα αύτά είργά
  σθησαν διά την πνευματικήν
  καί εκπολιτιστικήν άνάπτυ
  ξιν τοθ εθ^ους καί διά την
  προαγωγήν τής έπιστήμης. Δι'
  αύτό καί τα έκατόχρονα τής
  λειτουργΐας των, έορτάζον
  ται μέ πανελλήνιον συμμε
  τοχήν.
  Ή φορολογία τού οί
  νού.
  Ή κυβέρνησις απεφάσισε
  την άπαλλαγήν έκ τής φορο-
  λογ(ας τοϋ οίνου των π,αρα-
  γωγών οΐτινες κρατοϋν δι" ε¬
  αυτούς 300 οκάδας. Δέχεται
  δέ ν' αυξηθή τό άπαλλασσόμε
  νόν ποσόν μέχρις 600 οκάδων
  έφόσον καταναλίσκεται υπό
  των έργατών ή τοθ προσωπι¬
  κού γενικώς τής άγροτικής
  περιουσίας τοϋ παραγωγοϋ.
  Ή απόφασις είνε αναμφισβη¬
  τήτως δικαία καί όρθή. Καί ά·
  ποδεικνύει μέ πόσην στοργήν
  ή κυβέρνησις φροντίζει διά
  τάς παραγωγικάς τάξεις καί
  μέ ποίον πνεΰμα δικαιοσύνης
  καί όρθοκρισΐας ρυθμΐζει τα
  φορολογικά ζητήματα.
  ***
  Αί οδοί Ρεθύμνης.
  Μας γράφουν έξ Άμσρίου
  δτι ή έθνική όδός τής επαρ¬
  χίας έχει υποστή" βλάβας, δτι
  τόκατάστρωμα έχει καταστρα-
  φή, δτι τα σκΰρα έχουν φύγει
  καί δτι ή διάβασις της είνε
  δχι μόνον έπΐπονος άλλά καί
  έπικίνδυνος. Δέν γνωρίζομεν
  άν δντως εχουν οθτως τα
  πράγματα. Πάντως πιστεύο¬
  μεν δτι ή μηχανική ύπηρεσία
  θά φροντίση διά την ταχυτέ¬
  ραν επισκευήν τής όδοΰ αιϊτής
  δεδομένου δτι ή κυβέρνησις
  καΐ άν δέν έχει διαθέσει την
  άναγκαιοθσαν πίστωσιν, θά
  την χορηγήση ασφαλώς μόλις
  τής ζητηθή. Άλλά καί άλλαι
  οδοί τής Ρεθύμνης έχουν επί-
  σης υποστή φθοράς καΐ φαν¬
  ταζόμεθα δτι θά ληφθή γενι·
  κωτέρα μέριμνα έπισκευης
  των.
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΟίΠΩΓιΙ ΚγΛ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Αυριον λόγω
  τής Έθνικής εορτής ίκτακτος άπο
  γευματινή ώρα 6 μ, μ καΐ έσπερι
  νή ώρσ 10 μ. μ. «Τό μυστικό τού
  8ου γραφείου κατασκοπείας
  ΜΙΝΩΑ.—Σήμερον ή γερ^ανι
  κή όττερέττα: «κορίτσια γιά παν
  τρειά». Την Τετάρτη ώρα 2 μ μ
  λόγω τήε εορτής τό νέον έπεισο
  διακόν «θησαυρός των πειρατών»
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  " Αυριον λόνω τής έθνι-
  ■ κης εορτής έκτακτος ά-
  Ι πογευματινή ώρα 6.30 μ.
  * μ. εσπερινή ώρα 10 μ. μ.
  • Τό κινηματογραφΐκό α¬
  ί ριστούργημα:
  ΙΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ
  ΐ ΤΟΥ 8 ΓΡΑΦΕΙΟΥ
  ΪΚΑΤΑΣΚΟΙΊΕΙΑΣ
  Μετ* ολίγον
  είς την
  «'Ανόρθωσιν»
  ΥΠΟ ΤΗΝ
  ΣΚΙΑΝ
  ΤΩΝ
  Μέ τόν
  ΚΟΝΡΜΪΦΑΊ'Τ
  ΚαΙ την
  ΒΙΒΙΑΝ ΛΑ'Ι
  Την Πέμπτην:
  Ό ρωσαικός κολοσσός:
  ΙΠΠΟΤΗΣ
  ΧΟΡΙΣΙΠΑ-
  ΝΟΠΑΙΑΝ
  Μέ την:
  Μετ1 ολίγον
  είς την
  «'Ανόρθωσιν».
  ΜΑΡΛΕΗ ΝΤΗΝΤΡΙΧ
  ΚΙΜΟΝ Λ. ΕΥΤΕΝΗΣ
  Διίάχτωρ ΠανϊΛ. Λνκνος
  Επί έπταετίαν έκπαιίευ-
  βεΐς είς τα Νοσοκομεϊα ΑπΙί-
  <1ιΐ3Ϊ1Ιε5, Λ*3ΐ - άζ ^Γ3ΰβ καΐ 53ΐρβΐΓίέΓε Λυώνβς καί Πα¬ ρισίων είς τα παθολογικά καί νευρολογικά νοσήματα. Διατελεσαί επί ώιετίαν Η58)5ΐ3πΙ τής ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ κλινικής τού Πανβπι- στημίο» Λυώνος. ©ά δέχβται ωσαύτως καί τβϋς πάσχοντας έκ ΝΕΥΡΟ- ΛΟΓ1ΚΩΝ νοαημάτων είς τό Ιατρείον τού βδδς Άμαλβείας (παροώος οδόν Κατΐχάκη, πρώην Πλατύ σοκκάκι) ώραν 9—12 (ΐ. μ. χαΐ 4—7 μ. μ. Τηλ. 6-63 ΜΙΝΩΑ •Η ΣΗΜΕΡΟΝ Γερμανική όπερέττα: ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΠΑ ; Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ; : ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ ■ έναντι "Αγ. Τίτου ! • ___ · ■ Έκπαιδευθεΐς είς Παρισί- ■ Ι βνς αναλαμβάνη οιανδήποτε ' ■ θεραπείαν νοσημάτων τού '. • ατέματο; (ούλίτιίβς, κακοσμί- · ' άς) συμφώνως μέ την τελευ- * . ταίαν εξέλιξιν τής έκιατπμης. '. ■ Έπίσης όδβντοστοιχίας καΐ < " χβρωνες έκ «51 αφορών μίτάλ- * « λΜν-κορωνβς έκ πορσελάνης. ; ■ 'Επαναφορά τελείως άνώδυ- >
  " νβς των στρεβλοφυών οδόν- ■
  . των είς την κανονικήν αυτών !
  ■ θέοιν. .
  ΐ Τηλέφωνον 6—91. ■
  .................·.... .1
  Στό ΒίβλιοχαρτοπωλΒϊον
  Ι. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ
  Γ»ν(α
  Πρωταγωντστοΰν:
  ΡΕΝΑΤΕ ΜΥΛΛΕΡ, ΣΕΚΕ
  ΣΑΚΑΛ, ΕΡΜΑΝ 1ΙΜΓΚ,
  ΦΡΙΤΣ ΓΙΑΚΟΜΠΑΟΥΜ.
  Μβυσική. ΧΤΡΑΟΥΣ
  Θαυμασία μουσική, τρ»·
  γούίια, χορός κοτΐ πρωτότυ-
  πή ΰπβθβσι.
  'Εκτος προγράμματος:
  ΖΟΥΡΝΑΛ
  Προσεχώς:
  ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ
  ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ
  - Μέ τβν ΕΜΙΛ Γ1ΑΝΝΙΓ2

  Γ Σημ. Δευτέραν — Τετάρτην
  Ι —Πέμπτην—Σάββατον—Κυρι
  ■ ακήν ώρα 61)2 άπογευματινή.

  Ι Τό νέον έπεισοδιακόν:
  Ι ΟΗΣΑΥΡΟΣΤΟΝΠΕΙΡΑΤΟΝ
  ι: 11111::;::::; 11111111'
  ^ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Όδός Άν. Μην»
  Νέαι άφΐξεις καί νέαι πσ-
  ρσλαβαΐ ύφασμάτων τής έ
  'Όλα τα διδακτικά βιβλία ηοχί'ς·__________________
  καί τα σχολικά ειδή. (-----------......... -----------
  Επισκεφθήτε τό κατάστηιιά ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον μετά
  μας είμεθα οί εύθηνώτεροΓ Ιαί'°& ί1αύ^ Πλπι~·ορΐβ.
  Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  Αί νέαι κομμώσεις
  καθοδηγοθν τή μόδα των καπέλλων.
  κυρίες μου, ή στιγμή
  τό χειμωνιάτικο κα-
  νά έκλέξετε
  πέλλο σας.
  | Ή έκλογή
  Ι φροντίδα γιά την φιλάρεσχη καί
  1 συγχρόνως λογική γυναΐκα, ή ό¬
  ϊ ποία δέν θέλει νά κ^μη Μνα ά-
  περίσκετΐτο έ'ξοδο. Έπιβάλλεται
  νά σκεφθήτε καλά καί πρό πάν¬
  των νά δοκιμάσετε προσεκτικά
  ' τα νέα μοντέλα πού ή μόδα επι¬
  βάλλει.
  Τα μοντέλα αύτά εΐνρ
  ποικίλα, ποάνμα πού μάς
  την εύχαρίστησι τής έκλογής με·
  ταξύ ενός μεγάλου άριθυοθ γραμ-
  μών καΐ σχεδίων έξ ίσου κομ·
  ψών,. θσ· εΤσθε λοιπόν τελείως ά-
  συγχώρητες, εάν δέν θά βρήτε τό
  καπέλλο πού σάς πηγαίνει
  Καθώς φαίνεται δΐι ή ΰψηλή χτε
  νισιά, ή όποία αφίξει έλευθερο
  τόν τράχηλο, εΤνε άποφασισμενη
  νά επιβληθή, οί μεγάλες τΐαρισι
  νές μοδίστες τό 'έΚαβαν ύπ' οψίν
  των καϊ έναρμόνισαν τίς περισσό·
  τεοες δημιουργίες των σύμφωνα
  μέ τό νέο αύτό κτένιτμα.
  Τα χαριτωοένη μοντέλα τής
  Σούίυ, τής Λουΐζας Μπουρμπόν
  καΐ Λεγκροϋ εΤνε έμπνευμένα άπό
  τα μικρά προπολεμικα καπέλλα,
  άπ' δλην αυτή την ώραία έτοχή,
  την τόσο γυναικεία.
  Είτε ναρνίρεται υ'
  μ' £να άνθος, μ' ίνα
  μικρό αιότό καπέλλο παρουσιαζε-
  ται πάντ-τε υπό μορφήν ενός έ
  λαφροΰ δίσκου άποφασιστκά γυρ-
  είνε μία ιδιαιτέρα μένο πρός τα έμπρός, πολύ άναση
  -'-■ -■"'-'----- ' κωαένο έκ των όπισθεν καΐ σχε
  δόν έστερηυένο άπό καλόττα,
  πράγμα πού τονώνει την κοίλη
  γοαυμή τού.
  Διά ποίου θαύματος συγκοατεΐ
  ται είς τό κεφάλι; Ή βουαλέττα
  δέν ευρίσκεται έκεΐ τυχαΐα... Ή
  καρφίτσες τοθ καιτέλλου έκαμαν
  έπίσης την εμφάνισιν των. Άλλά
  την προτίμησι γιά τό σκοπό αύτό
  έ'χει ή <ορδέλλα, πολύ χαριτωμέ νη δταν διέρχεται μέσα άπό κομ ψές απουκλίτσες Μέ την έπικλινή αυτή νραμμή, ό τράχηλος ηέρνει ιδιαιτέρα άξία' δλο τό πίσω μέρος τής κεφαλή μένει άκάλυπτο. Φοβεράς κίνδυ νος γιά τίς γυναϊκες πού δέν ξ ρουν νά χτενισθοΰν μέ έπιιιέλεια Καί άκόμη μεγαλύτερος ό κίνδυ νος γι' αύτέΓ, πού δέν έχουν τ πλεονέκτη^ να είνε κάτοχοι ώ ραιου τραχήλου. Γι' αύτές καί γιά πολλές άλλες ο'ίρισαένες μεναλες μοδίστες εδη¬ μιούργησαν καπέλλα μιόίς γραμ- μής τελείως άντιθέτου: καπέλλα τοποθετημένα ττρός τα όητίσω, ά πο^αλύπτοντα τό ιιέτωπον εω τό μέσον τής κεφαλής καΐ σχημα- τΐζοντα φωτοστέφανο. Γι' αϋτα τα μοντέλα θά σάς ό μιλήσω, κυρίε,ς μου, είς τό προσ ή Ντιστεγχέ Μνα τιτην-ό, μ μ φιόνκο άτΐό κορδέλλα ή άκόμη μέ μί<τ τούψα άπό πτερά στρουθοκαμήλου, τό Η ΜΑΧΗ Υπό Κλώντ Φαρέρ. 9Ιον Τα σανιδένια χωρίσματα έγυά λιζαν τόσο άπδ την καθΛριότητα, σκαλ'ος πού νόμιζε κανείς πώς τα εΐχαν πλανίσει την προηγουΊένην Τα ____ ξο%£ρί(Χ, άπό την καθαριότητα, | δέχεται άττισκέψεις ό ό ύ Τ Δλά λ ΕΟΡΤΑΙ.—Δέν έορτάζει αυριον λόγφ άπουσίας ό Εισαγγελεύς κ. Δηαήτριος Βελίνης. —Έ-τίσης δέν έορτάζει 6 κ. Μί- μης Άλικιώτη". —Έπίσης δέν έορτάζει οθτε δέ- χεται έτισκεψεις ό κ Δηα. Λ. Γιο λιτάκης ϊμπορος ένεκα τΐένθους. —Έττΐσης δέν έορτάζει ό κ. Δηαήτριος Χανιωτάκης δημοδιδά —Έπίηης δέν έορτάζει ό κ Δηαήτριος Άργυρακης. — 'Επίσης δέν έορτάζει ϋ | χ ψς Τα προοε Δασκαλάκης τελω ειακός χεράκια, λλ ό ή ύττάλ· Ι*·*· € ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΠΑΣΗΣΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΙ Ι ΤΑΗίΕΥΤΗΡΙΟΝ ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΑΣ 100 ΚΑΙ ΑΝΩ ΘΥΡΙΔΕΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Πρός τούς κ.κ. γεωργοκτηματίας καΐ% Γεωργικούς Συνεταιρισμούς. "Εχομεν την τιμήν νά φέρωμεν είς γνώσιν α¬ πάντων των μέσω Αγροτικάς Τραπέζης προμηθευο μένων τα άναγκσιοΰντα είς αΰτοϋς λιπάσματα δτι τα λιπάσματα «ΤΑΥΡΟΣ» καί τό ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ χορηγοϋνται καΐ εφέτος υπό τής Άγροΐικής Τραπέζης είς τάς κάτωθι τιμάς, παράδοσις έκ τής άποθήκης μας Ηρακλείου, ήτοι: 'Υπερφωσφβρικόν 0—20—0, ό σάκκος 50 κιλών 6ρχ. 143.50 Όστεάλευρον 0—30—0, » » » » 169.50 Άζωτολευρον 10—0—0, » » » » 195 — ΝΙΤΡΟΝ ΤΗ2 ΧΙΛΗΣ, » » » » 228.- Είς τούς Γεωργικούς Συνεταιρισμούς παρέχομεν προμήθειαν επί των άνω τιμών. Παρακαλοΰνται, δθεν, οί επιθυμούντες νά προμη θευθώσι τα λιπάσματσ ΤΑΥΡΟΣ καί τό ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ μέσω τής Αγροτικάς Τραπέζης δπως, οί μέν Συνεταιρισμένοι δηλώσωσι ταυτα είς τόν Συ νεταιρισμόν των, οί δέ μη ανήκοντες είς Συνεταιρι¬ σμόν προσέρχωνται είτε άπ' εύβείας είς την Άγρο- τικήν Τράπεζαν είτε πρός ήμδς ή τούς κατά τόπους πράκτορας μας, ημείς δέ θά φροντίζωμεν διά την λήψιν των διατσκτικών άπό την Άγροτικήν Τράπε¬ ζαν πρός διευκόλυνσιν αυτών. Πολυχρονίδης καί Φραγκούλης Γραφεΐα—Αποθήκαι: Όδίς 25 ΑύγούβΓου Πρατήριον: Έναντι Δημοσίου Ταμείου. ,— ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ «ΕΛΣΗ» Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ' ευθείαν ΆΠΕΙΡΑΙ Α. Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π.: ΚΟΡΠΗ Τπλεφ. 551. Ιφχινόταν καινούργια κτικά καί πρόθυμα μάζεψαν, μόλις Ιπεσε χάμω, τό μπλέ καΐ ίνπρο κιμονό καί τό κάς μετά τής μνηστής τού Έλέ· μετέφεραν πρός την διαρκώς ε" νης Ν Καλλέργη εβάπτισε ε-ίς τοιμη μουγάδα. Ένα άλλο κ:- Όμάλα Μυλοποτάμου τό χαρι- μονό, μώ6 αύτό φρεσκοτλυμένο ^Γχ°αΙΙ^Ζ^ΙύΆ καΐ μοσχομυρισμένο, επερίμενε νην Είς τούς γονεΐς καί τόν άνά· τόν άξιότιμο ταξιδιώτη νά ζεμα- δοχον εϋχομαι νά τοίς ζήση. μέσα τισθή, δπως πρέπει, μέσα σΐόν κάδο .. Οί μουσμέ, ξεδίπλωναν ή¬ δη το ά>ρ%ΐο μαλακό καΐ σγουρά
  υφασμα, καΐ σηκωνίταν στά δα
  κτυλα των ποδίών τους γιά νά
  άνεδάσουν τα μανίχια στό άναγ-
  καϊο Οψις. .
  "Οίαν ό Ζάν Φρανσουά Φέλτζ
  ήη
  Ν. Κ.
  —Ό κ. Έμμ. Κρασάκης ε'ς τό
  χωρίον Μεγάλη Βρύση, εβάπτισε
  τό χαριτωμένο κοριτσάκι τοθ κ.
  Μ. Τσαγκ τράκη ονομάσας αύτό
  Άριστέαν. Είς τ ύς γονεΐς καί
  τόν ανάδοχον ευχόμεθα νά τοίς
  ζήση·
  ΑΡΡΛΒΩΝΕΣ.-Ό κ. Κωνσταν-
  τινος Ξενάκης καί ή Δνίς "Αννα
  ευγενικιας,
  υγείαν.
  Όλόγυρα
  άπλής καΐ γεμάτης
  άπά τό Μογκουι, δ¬
  λο ι οί δρόμοι μοιάζουν μέ άλλέες
  πάοκου.
  Ό Φέλτζ, όιψοϋ περπάτησε ατήν
  τύχγ) επί μισήν ώ?α, σΐρέφοντας
  τα νώτα πρός την θάλασσα, 2φθα
  σε, στό τέλος μιάς στενωποΰ δα-
  σώδους καΐ έλικοειδοθς, στήν πά
  ρυφή ενός μεγάλου δάσους άπό
  μπαμποθ.
  Ό ούρανός ήταν καταγάλανος
  καΐ ό ήλιος άρκετά ζεστός. Ό
  Φέλτζ διέκρινε τάν χορμό ενός
  ξερριζωμένου δένδρου, στήν
  τοθ δρόμου καΐ έκάθτρε.
  Τα μέρος ήταν κατάλληλο γιά
  τούς κουρασμένους ταξιδιδηες
  Ό Φέλτζ θαυμάζοντας τό τοπείο
  πού άπλωνότχν μπροστά τού, δέν
  θυμήθηκε νά έχη ΐ^η" ποτέ πιό
  άρμονικά οΰτε πιο γελαστό.Ήταν
  μιά μικρή κοιλάς, την οποίαν πε
  ριώριζε Ενας γήλοφος. "Ομως δ
  λη ή γιαπωνέζικη χάρΐ{ καί λε-
  πτότης έφαινόταν πώς είχαν συγ
  επάνω σ' αύτές τίς πε
  ρή
  ζοΰλες καί άνάμεσα σ' αύτές τίς
  τοθφφες των δένδρων, γιά /ά συν
  θέσουν έναν κήπο άπαράμιλλο
  ποΰ κατΐνας κηπουρός τής Γαλ
  λίας, ή τής Αγγλίας δέν θα μπο
  ροθσε ποτέ νά σχεδιάση οΰτε νά
  φυχέψη Παρτέρια άπό χλόη έ-
  κλίμακοθντο έν είδει έ'ξωστ/δν
  χωριζομίνων μέ φράκτες άπό
  ζωντανού; θάμνους ή άπό χαλί
  κια. Άνθισμένχ δενδράκια ένηλ-
  λάσσοντο μέ κατακόχκινες όξυές,
  στο'χτιές καμφορέες μέ γιγαντι-
  αίους κέδρους, άπό τούς όποίους
  έκρεμόταν πελώρια τσαμπιά περι
  πλοκάδων.
  (συνεχίζεται)
  *■■■■
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδα, Αίδηφόν,Βο-
  λον, Φεσσαλονίκην.
  5-50
  τήρια
  θερμά συγχαρη.
  Κ. Μ.
  6γή«ε άπ^ τό μπάνιο καί τυλί-1 — υλικάκη έ^οσαν αμοιβαίαν υπό
  χθϊ)<ε στό μωρ κιαονό, τό φρε- σκοπλυμένο καΐ μοσχομυρισμένο, τοΰ φάνηκε πώ; αίσθάνεται, πραγ ματικό καΐ παλλόμενον όλόγυ ρα άπό τούς ώμου; τού, τό άαα- λό χάδι τής παληάς Ίαπωνίας, Γύρω στήν πόλι. Μετά τό ψυχρόν διήυερον τού Όκτωβρίου ό καιρόί, χθές εφαί¬ νετο αποκατασταθείς. —Δεδομένου άλλως τε δτι αθ ριον είνε τού Άγίου Δημητρίου, όπότε καί λήγει άν δέν άπατώμε θα τό όμώνυμον καλο<αιράκι. — Καΐ άρχίζει έπικρατοϋν κατά τό ημερολόγιον τό κυρί,ος φθινό¬ πωρον —Έξ ιδίας αντιλήψεως διεπι στωσαμεν δτι είς τινάς συνοικίας οί κάτοικοι πολϋ προτοΰ νά διέλ θη τό κάροον τής καθαριότητος άπορρίπτουν είς τό δρόμον τα σκουπίδια, —Τό άτοπον αΰτό παρατηρεϊ ται κυρίως έκεΐ δπου αί κατοι- κίαι αυταί γειτνιαζουν μέ έκτιαι- δευτήρια. —Άλλά καΐ ανεξαρτήτως αυ¬ τού δέν θά έπρεπε νά νί>εται νο
  μίζομεν, χάριν τής έξ ίδίων τηρή
  σεως μιάς σχετικής καθαριότητος
  είς τάς ό8ούς.
  —Πολύς κόσμος φιλάθλων παρ
  ηκολούθησεν τό χθεσινόν προτε
  λι υταϊον «μάτς» διά τό πρωτάθλη
  μα, είς τό γήπεδον -Χάνδαξ».
  —Άίία πολλοΰ λόγ^υ υπήρξεν
  πάλιν ή διαιτησία τού κ Χατζο
  ιτούλου ή όποία συνετέλεσεν είς
  την τηρηθεϊσαν τάξιν
  —Ή τάξις αυτή είνε νομίζομεν
  τό ττρώτιστον τΐού πρέπει νά πά
  ρατηρηθη καΐ είς την προχθεσινήν
  συνάντησιν, έννοεΐται έν συνδυα
  σμφ μέ 'ό άΕιόμαχον καΐ την συν
  θέσιν των άγωνισθεισών όμάδων.
  —Παρά τό αμφίβολον τοθ και
  ροϋ τής Κυριακής ό κόσμος δέν
  ϊλειψε πάλιν άπό τα ύπαίθρια
  κέντρα.
  — Παρετηρήθη έπίσης καΐ γενι
  κωτέρα κίνησις πρός τό ύπαιθρον.
  — Την κίνησιν άλλως τε αυτήν
  ίξυττηρέτησε τάς τελευταίας άπο
  γευματινος &ρας καί ή έναρξις
  Οριστικής βελτιώσεως τοθ καιροθ.
  —Καταιυκτικώτατα έτελέσθη
  ποοχθές είς τόν Μητροπολιτικόν
  ναόν τού Άγίου Μηνά ή έπιμνη
  μόσυνος δέησις υπέρ αναπαύσεως
  τής ψυχής τού άοιδίμου άρχιεπι-
  σκότΐου Αθηνών Χρυσοστόμ<υ. — Είς τό μνημόσυνον τιαρέστη πολύς κόσμος. — Παρέστησαν έπίσης τιμής £ νεκεν πρός τόν έκ>ιπόντα άρχη
  γόν τής έλληνικής έκκλησίας τμή
  μα τής έθνικής νεολαίας καΐ
  έκπαιδευτήρια τής πόλεώς μας έν
  σώματι.
  — Είς τοθ Πουλακάκη προβάλ
  λεται άπ'ψε £να άπό τα νεώτερα
  έργα τοΰ κινηματογράφου καί τα
  μάλλον έπίκαιρα καί ενδιαφέρον
  τα: « 'ό μυστικό τοΰ 8ου γραφείου
  κατασκοτΐείος.
  — Είς την «Μινώαν» ιτροβάλλε
  ται ή χαριτωμένη γερμανική ότιε
  ρέττσ «Κορίτσια γιά παντρειά».
  ο Ρέπβρτίρ
  ηΠΗΣΙΣ.-Έπανήλθεν έξ 'Αθη
  νών ό ύφασματέμττορος κ. Νικόλ.
  ΠατμανΙδης κομίσας συλλογήν ύ
  φασμάτων διά τό κατάσΐημά τού.
  ΠΩΛΕ1ΤΑ1 πλήρης εγκατά¬
  στασις έλαιοτριβείου παρά τοθ
  Κωνστ. Ζαχαριουδάκη είς τα χω¬
  ρίον Γοθβες Πεδιάδος.
  Γίνονται καΐ ευκολίαι είς την
  πληρωμήν.
  2ΗΤΕΙΤΑΙ ύπηρέτρισ μέ καλάς
  συστάσεις άπό οικογένειαν διαμε
  νουσαν έν Αθήναις. Μισθός ίκανο
  ττοιητικός. Πληροφορίαι ησραηλεό
  ρως οίκΐος κ. Άπολ. Μελισσείδου
  ίατροϋ.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Ό ΰπογεγραμένος Μύρων Σαμαριτάκης θεωρώ υπο-
  χρέωσΐν μου νά εύχαριστήσω καί δημοσία την Άσψαλιστι-
  κήν Έτσιρίαν Γαλλικόν Λοϋδ Κοντιναντάλ καί ίδιαιτέρως
  τόν Γενικόν αυτής Πρακτορα Κρήτης κ. Μηνάν Μαρκάκην
  κσί τόν πραγματογνώμονα Αθηνών κ. Φώτιον Βαλοπετρό-
  πουλον διά την ταχύτητα καί την προθυμίαν μεθ' ής έσπευ¬
  σαν νά μοθ κατοβάλωσιν έντός 48 ώρών άπό τής άποτε-
  φρώσεως τοθ αύτοκινήτου μου την λίαν ίκανοππητικήν απο¬
  ζημίωσιν μου έκ Δραχμών τεσσσράκοντα χιλιάδων (αριθ.
  40.000) καθσρών.
  Τοιαθται πράγματι εΕτσιρίαι έξυπηρετοϋν απολύτως τα
  συμφέροντα των άσφαλιζομένων.
  Έν Ηρακλείω τί) 16 Όκτωβρίου 1938
  Ό ευχαριστών Μύρων Σαμαριτάκης
  μεν<*λ° έργον χον Βίκτωρος Ουγκώ. ΑΝΟΡΘΩΣΊΣ Οί "Αθλιοι. *33ον —Νοί, άπεκρΐθη ή σύζυνΌς. —Τί ώρα είνε τώρσ; —Κοντεύουν έξη ώρσις· ήκουσα τό ώρολόγι τής έκκλησις καί έσήμανε τιένιε καί μισή —Όηου καί άν είνε θά φανή, είπεν ό Ίον δρέτης' είνε χρεΐα νά πδνε αϋταΐς νά βαλ θοϋν νά παραφυλάγουν. Έλάτε σεΐς έδώ, ά κούσατε. Ό Ίονδρέτης ταίς έλάλησε κρυφ(ως· ηκούσθη μόνον ό ψιθυρισμός τής φωνής τού· επειτα δέ εί πεν. Ή κυρά Πανώρηα έ'φυγε; — Ναί, άπεκρΐθη ή μήτηρ. —Εΐσαι βίβαιη πώς μέσα είς τοθ γείτονος δέν είνε κανείς; —'Έλειπε σήμερα 8λην ιήν ήμέρα, καΐ αυτή ή ώρα είνε, καθώς ξεύρεις, ή ώρα «που πηγαίνει καί δειπνα. — Εΐσαι βέβαιη. -Ναί. —Όπωσδήποτε, είπεν ό Ίονδρέτης, δέν θά κάμωμε/ άσχημα νά πάγπ κανένας μας νά (δή είς την καμάρα τού, μην τύχη καί είνε μέσσ. Κόρη, πόρε τό λύχνο καΐ πήγαινε, μ(α στιγμή, νά ι¬ δής · Ό Μάριος έπεσεν επί των χειρών καί των γονάτων τού, καΐ Ερπων ησύχως, έχώθη υπό την κλΐνην τού. Μόλις έκρύβη ούτω, καΐ εΐδε φώς διά των ραγάδων τής θύρας τού. —Παπά! άνέκραέε μΐα φωνή, δέν είνε μέσα. Ό Μάριος άνεγνώ ισετήν φωνήντής πρεσβυτέρσς των θυγατέρων. — Έμβήκες μέσα νά ιδής; ηρώτησεν ό πά τήρ. —Όχΐ" άλλ' έ'χει άφημένο τό κλειδΐ τού άπ' έ'ξω, είς την κλειδωνιά, καθώς τό άφίνει δταν πή γαίνη έ'ξω. —Άς είνε, έ'μβα καλοθ, κακοΟ, νά ίδής. Ή θύρα ήνοίχθη, καί ό Μάριος είδεν εΐσελ- θοθσαν τωόντι ήν πρεσβυτέραν θυγστέρα τού Ίονδρέτου, κρατούσαν τόν λύχνον είς την χείρα της. ΤΗτο δέ καθώς καί κατ' εκείνην την πρωΐαν άπαισιωτέρσ μάλιστα είς έκεΐνο τό φώς. Ή καρδΐα τοθ Μαριου έΊταλλεν, άλλ' ή κόρη τοΟ Ίονδρέτου κατηυθύνθη πρός τόν καθρέπτην, δστις έκρέματο είς τόν τοΐχον πλησίον τής κλΐ νης τού, καί ύψωθεΐσα επί τής άκμής των ποδών, παρετήρησεν έντός τοθ κατόπτρου την μορφήν της. Είς τόν γειτονικόν θάλσμον ήκουοντο έν τού τοις άνακστωνόμενα σιδηρά πράγματα. Ή θυγάτηρ τοϋ Ίονδρέτου έλούστρωσε την κό μην της διά τής παλάμης καί μειδιώσα έν ταύτώ πρός τό κάτοπρον, ύπετονθόρυσε διά τής ραγισμέ νης καΐ τής τιενθΐμου φωνής της τα εξής: Μίαν μόνον έβδομάδα Μ' άγαποθσες μέ λωλάδα. Τί άγάπ' ή"τον έκεΐνη, καί τί πόθος φλογερός! Τώρα, κατ' αυτόν τόν τρόπον. Δέν άξίζει κάν τόν κόπον, "Επρεπε νά μην τελειώνη τής άγάπης ό κσιρός. Άχ! ποτέ νά μην τελειώνη τής άγάπης ό καΐρός! Άλλ' ό Μάριος έν τούτοις έτρεμε' τώ έφαίνε το δτι ή*τον αδύνατον νά μή ακούση ή θυγάτηρ τοθ Ίονδρέτου την άναπνοήν τού. (συνεχΐζεται) ΙΒΒΒΜΒΒΒΒΒ·ΒΒΒΒαΒΒ<ϋΗ·ΒϋΒΒβ1ΜΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒε1ΒΜΒ«| Έκτός Τράοτ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον, Λ1ΝΛΡΔΛΚΗ Τα*.*·· »'*' ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμόνως, «πό ©λ« τα καταβτήματοι καΐ «ύτά άχόμη των έπαρχιών τ«ϊς χλΜστ«ϊς Μάρκος «Σταύρος». Μρεε Ηΐντήμ«τος κ. λ. «- Όλ« τ* ·β*οτ·» ποιότητος, >««» ΧΡ«μ*~ν
  »ν. Μί« δβχ,μί, Ν. «ς «ίσο «««
  ΧλΗβτ&ν τής μάρχκς Μ£τ«υρος.»
  'Ανχι«Ρ6βΜ«βί δι* τοώί Νομβος •Ηρ«κλ«ίβ«-Λ«οπβ1*»:
  Ι. Μ. ΕΟΡΠΗΪ
  «ντπμ«·

  , *-
  μ«ν« στερε-
  *ν«τ«ρ«τπτ« τβν
  γεγονός
  της σήμερον.
  Η Δΐς ΡΕΝΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ
  ή όποία δίδει σήμερον τό εσπέ¬
  ρας είς τό θέατρον Πουλακάκη τό
  προαγγελθέν ρεσιτάλ πιάνου.
  Δία την Δνίδα Κυριακού είνε
  ολίγον δ,τι καΐ άν γραφη^ σήμε¬
  ρον, δεδομένου ϊτι τό ταλέντο της
  8σ3ν καί ειδικώτερα ή τέχνη της
  εις την μουσικήν, λαμβανομένη
  καί ώς δημιουργία προσωπική
  καΐ ώ; εκτέλεσις, είνε γνωπή καί
  είς ιήν ιδιαιτέραν της πατρίδα
  καί πολύ πέραν αυτής.
  Διά την φήαην τής Δνίδος Κυ·
  ριακοΰ αρκούμεθα νά αναφέρωμεν
  άπό την τελευταίαν θριαμβευτικήν
  περιοδείαν της, τό άρθρον τοθ
  διαπρεποθς μουσικοκριτικοΰ χ.
  Μιλένκο Ζίφκοβιτς δημοσιευθέν
  είς την «Βρέμε» τοθ Βελιγραδίου
  καί καταχωρηθέν είς τό επίση¬
  μον Γιουγκοσλαυϊκάν δελτίον τοθ
  τύπου καΐ τουρΐσμοθ. Διά την έρ·
  μηνείαν .των μεγάλων ψιουσοιιρ-
  γών, ό κ. Ζίφκοβιτς τονίζει διά
  την Δνίδα Κυριακού:
  ... Ή μουσική φράσις διαγρά
  φεται καθαρά' ό ρυθμός είνε
  ύπερακριβής, διαρκής. πλήρης
  ισχυράς ενεργητικότητος. Ή τε-
  χνική εύκινησία των χειρών της
  αΰξάνει τάς εντόνους ήχηρότητας,
  έπιτυγχάνει τα «περάσμαχα» είς
  δλην την κρασταλλίνην διαύγειάν
  της.
  «Αί συνθέσεις τής Δνίδος Κυ-
  ριακεθ, συνεχίζει ακολούθως δ Ι
  διός, άνήκουν είς Ινα μετρημένον
  μονΐέρνον χαρακτήρα. Είναι Ιρ
  γα δ'ά πιάνο τα έποϊχ κατέ
  χούν πρώτα άπά. 8λα θυσίαν καί
  ήχηρότητα καί είνε συνθεμένα
  είς ωραίον, έντυπωσιακόν στυλ».
  Υπό τό αύτό άνεπιφύλακτον
  καί ένθουσιωδες πνεθμα γράφουν
  αί έφημέρίδες τοθ Βελιγραδίου
  «Πολίτικα» καί «Πράβδα», ό «Πε
  σταΐος Λόυντ» καί άλλαι κορυ-
  φχΕαι-έφημίρίδες τής Βουίαπέ
  στ>}ς καί τής κεντρικής Εύρώ-
  πης έν γένει.
  Όργάνωσις έσπερίδων
  υπέρ της Έδν. Νεολαίας.
  ΑΠΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 24 Ό<τω· βρίου (άνταποκριτοθ μας) — Με¬ θαύριον Τετάρτην 2Γ> Όκτωβρίου
  οργανούται μέγ»ς χορδς &πέρ
  τής έθνικής όργανώσε'ος νεολαίαζ
  τοθ νομοθ Λασηθίου *() χορίζ
  αϋιος θά λάβη χώραν συγχρόνως]
  είς "Αγιον Νικόλαον, Νεάπολιν,
  Κρηταάν, Σητείαν καΐ Ίεράπε-
  τραν. Ή έπιτυχία τού δέ γενικώς
  προμηνύεται Ιξϊΐρετική χάρις είς
  την προστασίαν μεθ' ής τόν περι-
  έβαλεν ό Νομάρχης Λασηθίου κ.
  Οαπαδημητρίου σονδυάσας αυτόν
  λίαν επιτυχώς μέ τό (ίέγα γε¬
  γονός τής απελευθερώσεως τής
  θεσσαλονίκης τοΰ όποίου άγομεν
  μεθαύριον την επέτειον.
  Αί είσπράξεις των πέντε χορο
  εσπερίδη>ν θά βιατεθοθν άποκλει
  στικώς υπέρ τής έθνικής οργ»
  νώσεως υπέρ ή; καί δίδονται.
  Διά την καλυτέραν έν τώ μεταξύ
  οργάνωσιν των χορών, συνεστή-
  θησαν δι" αποφάσεως τής Νομαρ-
  χίας αί εξής κατά πόλεις καί
  κωμοπίλεις έπιτροπαί:
  1) Διά τόν "Αγιον Νικόλαον,
  Μαρίκα Δαφνομήλη (Πρόεδρος τοθ
  Συλλόγου, «Στοργή»), Δήμαρχος,
  ΔιοικΥ/τής Χωρ)κής Λασηθίου, Δι-
  ευθυντής Έθνικής Τραπέζης, Δι-
  ευθυντής ΠρακτικοΟ Λυκείου,
  Νομοκΐηνίατρος (φαλαγγάρχης Ε.
  Ο. Ν.) καί ίατρός Ί. Ζωγραφά¬
  κης (Πρίεδρος ΤουριστικοΟ Σι>λλό-
  γου). 2) Νεαπόλεως: θεοφιλίστα-
  τος ΈπΕσκοπος κ. Διονύσιος,
  Ι1ρόε5ρος Πρωτο5ιχών, Εισαγγε¬
  λεύς, ΙΙρόείρ, Κοινότητος, Γυ·
  μνασιάρχης «αί Βλαχάκης (πε-
  ριφερειακΟςΔιοικηιής Ε. Ο. Ν.)
  ;]) Ιεραπέτρας: θεοφιλέστατος Έ
  πίσκοπος κ. Φιλόθεος, Πρόε5ρος
  Κοινότητος, 'Υποδιοικηιής Χ'«ρ)
  κης, Γυμνχσιάοχης, Άντών. Ά-
  σπραδάκης (δποφαλαγγάρχη; Ε.
  Ο. Ν ) καί Ίάκωβος Μελάς ία-
  τρός. 4) Σητείας: Πρόεΐρος Κοι¬
  νότητος, Γυ^νασιάρχης, 'Υπο5ι-
  οικητής Χωρ)κής, Διευθυντής
  Έφεδροταμείου καί Έμμ. Γαλα¬
  νάκης Δικηγόρος. 5) Κρητσάς:
  Πρόίδρος Κοινότητος, Διευθυντής
  ΔημοτικοΟ Σχολείου, Προϊστάμε-
  νος Τ Τ. Τ., Ιωσήφ Μπετούρας
  καί Νίκος Πάγκαλος ίατροί.
  Αί άνιϋτέρω έπιτροπαί έπελή-
  φθ^σαν ήδη τοΟ δργου των άλλά
  καί ανεξαρτήτως τούτου καί έκ
  παραλλήλου πρός τό ενδιαφέ¬
  ρον τοθ κ. Νομάρχου, θεωρείται
  δτι ό χορός ούτος θά αποτελέση
  παντοϋ κοινωνικόν καί κοσμικάν
  γεγονός, λόγφ τής γενικωτέρας
  τοπικής καί έθνικής σημασίας
  καί λόγφ ιδιαιτέρως τοθ ένδιαφέ
  ροντος πού θά επιδείξη δι "αυτόν
  έλόκληρος ή κοινωνία τοθ 1ν3μο0
  μ»ς·
  —Τηλεφωνιχά γραψεϊα είς
  Κρήτην.
  Διά διατάγματος συνιστώνται
  τηλεφωνικά γραφεΐα είς Σύλα
  μόν Τεμένους, Φουντουλιανά
  Κισσάμου,'Αφρατέ Άμαρίου, Κρα
  σούναν Μυλοποτάμου Μετόχι,
  Τσαλικάκι, Μετόχι Μαλ«βυζίου
  "ΑγιονΓεώργιον Σελπνάρι Μεραμ
  βέλλου.
  —ΔιοικητικαΙ μεταβολαί.
  Αφιχθη είς Χανιά καΐ ανέλαβε
  προχθές τα καθήκβντά τού ο νέ-
  ος Διευθυντπς τής Γβνικίίς Διοι¬
  κήσεως Κρήτης κ |Ί. Σταδόπουλος
  τοΰ προκατέχου τού κ. Μάλλη
  τβθέντος ώς γνωστόν είς την
  διάθεσιν τού ύπουργείου των Ε¬
  σωτερικήν.
  !■■■■■■■■■ «αιΐΒΐιειεΐΒΒειειειεΐΜειειειβ ■■■■■»■■■■■■■■■■■■■■■■
  ΜΕΓΑΣ ΡΑΜΠΕΣ
  ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗ ΜΑΤΟΣ:
  ΓΡΑΙΚΗ
  (ΜΕΪΝΤΑΝΙ)
  'Αττό τής Δ'ευτέρας 24 Όκτωβρίου
  Μέχρι τής 1ης Νοεμβριού
  ΘΑ ΠΩΛΗΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
  Σκωτσέζικα των
  Πενιέ
  Μπρετά ια
  » ΕΧΤΒΑΕΧΤΚΑ
  150
  200
  375
  300
  250
  300
  450
  375
  500
  Δρ. 85
  100
  250
  190
  175
  210
  310
  265
  375
  Δημητριάοη »
  430 »
  360
  Αγγλικώ »
  500 »
  450
  Άγγλικά Σκωτίας 600 »
  450
  Αγγλικώ
  600 »
  48ο
  »
  75ο »
  6οο
  »
  85ο ι
  ► 68ο
  ΠΑΛΤΑ
  5οο
  » 325
  » Σκωτίας
  375
  » 25ο
  Παλτά ΚομηλόΆγγ.85ο
  » 55ο
  ΠΑΛΤΑ ΕΤΟ1ΜΑ
  ΠΑΛΤΑ Σνωταέζικα των 7£»Ο Δρχ.
  » -Ετοιμα » ΙΟΟΟ » 700
  Καίΐαρτίνες -Ετοιμες » 1300 » 87ϊ>
  ΚΑΙ1Α1'Τ1ΙΕΣ λΙΠΑΛΑΧΚΛ
  των
  ΙΙίΟΟ
  1ΗΟΟ
  «33Ο
  Μεταξωτές »
  2£>ΟΟ
  Δρχ.
  1ΟΗΟ
  13ΟΟ
  17ΚΟ
  21ΟΟ
  Ό
  ρομιιιίς μσς είνε πρα>ματικίς.
  ρτιοθοεν ΐά ινσς μιμηθοθν, μας μηνθουν διά
  τάς εφθηνάς μος τιμάς, όλλά δέν μας φθάνουν.
  —Τό σημερινόν ραδιοφωνι-
  κόν πρόγραμμα.
  Ό ραδιβφωνικό; σταθαός Ά
  θηνών θά μεταδώσι] σήμερον το
  εξής πρόγραμμα:
  "ί2ρα έ μ. μ. μβτβωρολογικον
  δελτίον χρηματιστήριον, 6.15
  εϋθυμο έλληνικό τραγοϋδι, δί·
  βκοι, 6.45 δημοτικό τραγ«ϋδι,
  (συγκρότπμα Κ. Κρίνη), 7 15 ή ω
  ρα τής κυρίας, 7.30 έλαφρά μου
  σική (όρχήστρα Σεϊτανίδη— Βι
  οβάρδη), 8.15 τραγοΰδι (Κ. Μ.
  Βλαχόπουλος), 8.45 όμιλία τοΰ
  γρα^ματέω; τοΰ έθνικοϋ συνδέ
  σμου κ. Δημ. Καλογεροιτούλου
  Γΐερί τής έλλπνικής σπμαίας, 9
  συναυλία διά (δύο πιάνα, (Λώρης
  κα1"Ιδα Μ*ργ«ρίηι), 9 30 ειδή
  σεις, 9 45 άθηναϊκο Κουαρτέτο
  μανδολινάτας Δ)σις Λάβδα), 10 15
  όρχήσρτα, Π εΐδήσεις, 11.15 άθη
  ναϊκη χορωδία (Δ)σις Σβορώνου)
  11.45 όρχήστρα.
  —Ή προσωρινή πρόσληψις
  εκπαιδευτικήν.
  Διά νομου καρέχεται τό δικαί-
  νμα είς τόν κ. υπουργόν τής
  Παιδείας όπως διορίζΓ) προσωρι-
  νοΰς έκπαιδϊυτικούς λειτουργούς
  <ίς τα σχολεΐα Μέσης 'Εκπαιδεΰ- οκως επί μηνιαίω μισθώ δρ. 3 200. Ή διάρκεια τής προσλήψεως αυ¬ τών ωρίσθη 9μηνος. ΰ! έπιθυ- μοΰτες νά διορισθοΰν δέον νά ΰποβάλουν αίτησιν περ'ι τουτβυ είς τό υπουργείον Παιύεία; με- τά σημειώματος της 'Αστυνομι- κής Αρχάς -τοΰ τόπου της κατοι κίας των ότι υπέβαλον αίτησιν εκδόσεως πιοτοποιητικοϋ κοινω- νικών φρονημάτων. Πρός τό πά ρόν θά διοριοθοϋν μόνον φιλόλο γοι καί τίνες καθηγηταί των φυ¬ σικόν. —ΟίΤραπεζιτικοί ύπάλληλοι. Δι' άαοφάσεως τού κ. 'ΰφυ πουργοϋ Εργασίας ενεκρίθη έ νέ ος κανονιβμός τοϋ Ταμείου Συν τάξεως των ΰπαλλήλων της Ίο νι «ής Τραπέζης όσον άφορά την παροχήν ίατρικής καί Φαρ μαχευτικής περιθάλψεως είς τοΰς ήσφαλιαμένους παρά τοΰ Ταμεί ου. 'Επίσης διά τής ιδίας άποφά σεως καθορίζεται ή εΐσφορά των ήσφαλισμίνων καί αί άλλαι λβ πτομέρειαι τής λειτουργίας τής βχετικης υπηρεσίας τοΰ Ταμείον. ■ΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΠΒΒνΒΒΒΒΒΒΙ ■■■■■■ΒΒΒΚΒΜΒΒΒΙΙ Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕΡ. ΑΥΔΑΚΗ- ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ Δέχεται είς τό έργαστή- ριόν της (Πλατεϊα Βαλιδέ Τζαμί). Κ. Μυλοποταμίτης όφθαλμίατρος Επί τριακονταετίαν απο¬ κλειστικώς καΐ μόνον είς τα όφθαλμολογικά άσχολοόμε- νος, δέχεται, τούς τΐάσχοντας τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ μιατρεϊον τού, κείμενον παρά τφ Καμαράκι πλησίον τής Πολυκλινικής Ηρακλείου. ΖΗΤΕ1ΤΑΙ οΐκΐα πρός ένοικία σιν αποτελούμενη έκ δύο ή τριών δωμάτιον μετά κουζίνας είς κεν¬ τρικήν συνοικίαν. Πληροφορίαι πσρ'Λμΐν. ιΙΙ' ί
  Ήράκλειον-Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  25 Όκτωβρίου 1938
  12!ΠΠίρα
  ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
  ΝΕΟΥ ΣΥΜΦΩΝΟΥ ΦΙΛΙΑΣ
  ΠΟΑΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΑΙ ΥΗΟΧΡΕΟΣΕΙΣ ΤΟΝ ΑΥί ΚΡΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας). —Κατά πληροφορί¬
  ας έκ τοΰ έξωτερικοΰ. θεωρ&ίται πιθα·
  νή ή υπογραφή νέου συμφώνοο μεταξύ
  Ηολωνίας καί Γερμανίας.
  Καθ* ά λέγεται διά τοΰ νέου συμφώ-
  νού Θά έπιζητηθή νά καθορισθοΰν αί ά-
  μοιβαίαι ύποχρεώσεις των δύο χωρών
  διά την εξασφάλισιν των νέων συνόρων
  καί τα συμφέροντα έν γένει αυτών τα ά-
  πορρέοντα έκ τής νέας μεθοριακής αυ¬
  τών διαρρυθμίσεως.
  ΔΕΝ ΚΑΤΕΛΗΞΕΝ ΑΚΟΜΗ
  ΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΝ
  ΟΙ ΤΣΕΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΟΥΓΓΡΟΙ
  * -■■■ ■ ■! ■ ■■ ■■■
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Αγγέλλεται έκ
  τού έξωτερικοΰ ότι αί αυνεννοήσεις
  Ουγγαρίας καί Τσεχοσλοβακίας, δέν
  κατέληξαν άκόμη είς άποτέλεσμα. Τό
  ούγγροτσεχικόν ζήτημα παραμένει ού-
  σιαστικώς έκκρεμές λαμβανομένου ύπ'
  όψιν ότι δέν μετεβλήθησαν αί επ* αυτού
  άντιλήψεις τόσον των Ταέχων όσον καί
  των Ονγγρων.
  1 ΤΕΟΣ ΤΣΕΧΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΙΔΙΩΤΕΥΣΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ
  Ηράγας βεβαιούν ότι ό τέως Πρόε-
  δρος τής Τσεχοσλοβακίας Δρ Έδ.
  Λΐπένες απεφάσισε νά ίδιωτεύση.
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΑΑΜΟΑΝΟΥΝ ΜΕΤΡΑ
  ΚΡΟΣ ΚΑΤΑΠΝΙΞΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙ1Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας). — Έ* Παλαιστί·
  νης αγγέλλεται ότι οί "Αγγλοι λαμβά-
  νουν αύ·ατηρότατα μέτρα πρός ριζικήν
  κατάπνιξιν τής άραβικής τρομοκρατίας
  καί αποκατάστασιν πλήρους τάξεως καθ*
  όλην την χώραν.
  συναφδη άνακωχή έν Κίνα;
  Οί Γερμανοί διά τήνγαλλικήνπολιτικήν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Όκτωβρί-
  ου (ίδ. ΰπηρεσία).— Ό "Αγ
  γλος ύπουργός τού έμπορίου
  εξεφώνησε χθέςλόγον, διαψεύ
  σας τάς διαδόσεις δτι άντιτΐ
  θεται δήθεν είς την έξωτερι-
  κήν πολιτικήν τής κυβερνήσε¬
  ως τού εξάρας ιδιαιτέρως τό
  έργον τού ΠρωθυπουργοΟ κ.
  Τσάμπερλαιν καί την σημα¬
  σίαν τού συμφώνου τού Μο-
  νάχου.
  ΟΙ ΙΑΠΟΝΕΣ ΕΙΣΗΛΘΟΝ
  ΕΙΣ ΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΟΥ ΧΑΝΚΟΟΥ
  ΡΩΜΗ 24 Όκτωβρίου (ίδ.
  ύπηρεσ(α).—Μετά λυσσώδβις
  μάχας τα Ίαπωνικά στρατεύ
  ματα εισήλθον ήδη είς τώ πε·
  ρίχωρα τοΰ Χανκόου.
  —Τα κινεζικά στρατεύματα
  έγκαταλεΐποντα την Καντώνα
  εθεσαν πθρ είς διάφορα ση·
  μεΐα τής πόλεως. Έκάησαν
  ήδη τα μεγαλΰτερα οίκοδομή
  ματα, δημοσία καί ίδιωτικά.
  Τό πθρ συνεχίζεται.
  —Αγγέλλεται έκ Τόκιο δ
  τι οί άρμόδιοι ίαπωνικοΐ κύ-
  κλοι ύπολογΐζουν ώς λίαν
  προσέχη την κατάληψιν όλο
  κλήρου τής περιοχής τοθ
  Χανκόου.
  Κατά τάς Ιδίας πληροφορί
  άς, οί ίαπωνικοΐ κύκλοι άν
  τιμετωπΐζουν ήδη την περΐ
  πτώσιν άναλήψεως διαπραγ-
  ματεύσεων μετά τής Κίνας
  διά την σύναψιν άνακωχής
  μετά την κατάληψιν της κινε-
  ζικής πρωτευούσης.
  ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  ΤΙΙΝ ΕΚΛΟΓ0.Ν ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Όκτωβρίου
  (ίδ. ύπηρεσ(α).—Είς τάς ένερ
  γηθεΐσσς χθές τμηματικάς γε
  ρουσιαστικάς εκλογάς 91 έκ
  των τέως γερουσιαστών έπα
  νεξελέγησαν.
  —ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 24 Όκτω
  βρίου (ίδ. ύτΐηρεσία).— Τα ά-
  ποτελέσματα των τμηματικών
  έκλογών τής Γερουσίας είς
  Γαλλίαν άναγράφονται σήμε
  ρον μέ μεγάλους ιΐτλους είς
  τόν γερμανικόν τύπον.
  Μεταξΰ των άλλων τονίζε-
  ται δτι τό άποτέλεσμα των έ¬
  κλογών αποτελεί απόδειξιν
  δτι ό λαός τής Γαλλίας έπι-
  θυμεΐ μίαν μετριοπαθή πολιτι
  κήν είς τα έξωτερικά καΐ τα
  έσωτερικά ζητήματα.
  Επίσημον όργανον τοθΡάίχ
  γράφει μέ μεγάλα γράμματα
  ότι αί χθεσιναί εκλογαί είναι
  έίνας θρίαμβος διά τόν κ. Ντα
  λαντιέ.
  ΣΑΛΑΜΑΝΚΑ 24 Όκτω-
  βρίου (ίδ. ύπηρεσία).— Ή έθνι
  κή άεροπορία έβομβάρδισε
  χθές τόν λιμένα τής Βαλενθί-
  άς καί τάς έκεΐ αποθήκας πυ
  ρομαχικών.
  ΟΙ ΑΡΑΒΕΣ ΕΙΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ
  ΕΚΑΥΣΑΝ ΤΗΝ ΣΥΝΑΓίΙΓΗΝ
  ΙΕΡΟΟΛΥΜΑ 24 Όκτω
  βρίου ((δ. ύπηρεσία).— Οί "Α
  ραβες επαναστάται έθεσαν
  σήμερον πθρ
  γωγήν καί τα
  Ισραηλιτών.
  είς την Συνα
  σχολεϊα των
  Ή παροχή διευκολύνσεων
  είς ύπαλληλους και συνταξιούχους.
  Υπό τοθ 'Υπουργικού Συμβου
  λΐΌυ ενεκρίθη νομοσχέξιον περί
  παροχής διευκολύνσεων είς τού;
  δημοσίους ύπαλληλους καί συντα
  ξιούχους έν γένει.
  Δια τοθ εγκριθέντος νόμου επι
  τρέπεται &ίς τό Μετοχικόν Ταμεϊ
  όν Πολιτικών ■Υπαλλήλων νά πά
  ρέχη βραχυπρόθεσμον δάνειον ίσον
  πρός ίνα όργανικόν μισθόν διά
  την προμήθειαν είδών ΕματισμοΟ
  καί δποδήσεως εις τούς μονίμους
  δημοσίους ύπαλληλους καί δπηρέ
  τας, ή διά την πληρωμήν νοσοκο
  μειακής περιθάλψεως των ΰπαλλή
  λων καί των μελων τής οίκογε
  νείας των.
  Τό δάνειον χορηγεΐται δια δια
  τακτικών. Δύναται δμως νά κατα
  βάλλεται μέχρι τοθ ήμίσεος ναί
  είς μ,ετρητά.ΑΕδιατακτικαί είναι ό
  νομαστικαί έκδίδονιαι δέ Ιπ' όνό
  ματι τοθ ένδιαφερομένου υπαλλή
  λου καί γΕνονται δεκταί παρ' ά
  πάντων των έμπόρων των είδών δρομικών Ταμιευτηριον άνευ έμ
  ένδύσεως καί ύποδήσεως ώς καί' πραγμά'ου ασφαλείας
  ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΪ
  ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΕΥΞΙΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΤΑΧΕΙΑ
  Η ΕΝΑΡΞΙΣ ΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Νυκτεριναί πλη-
  ροφορίαι πρός τό Αθηναϊκον Πρακτο¬
  ρείον άναφέρουν ότι άρχίζουν αί συν
  ομιλίαι πρός επίτευξιν όριστικής συμ¬
  φωνίας, περιλαμβανούσης, καθ* ά φημο
  λογεί.αι, καί τό ζήτημα των έξοπλι·
  σμών κατά θάλασσαν καί άέρα.
  Ή έναρξις μάλιστα των έν λόγω συν-
  εννοήσεων προβλέπεται ταχεία.
  των δγειονομικών Εδρυμάτων.
  Αί ξ
  μ φ
  Τα δάνεια τοθ Μετοχικοΰ Τα
  Ε ό ή
  Αί διατακτικαί έξοφλοθνται άμέ μεΕου πρός τούς δπαλλήλου; δέν
  σως υπό τοΰ Μετοχικοΰ Ταμείου | δύνανται νά είναι ανωτέρα των
  επί προμηθεία 3 ο)ο. Πόίσα 6πό | τριών μηνών, έκτάς εάν
  των εμπόριον αύξησις τής τιιιής
  των είδών τιμωρεΐται ώς αίσχρο
  κέρδεια.
  Άιίσης όρίζεται δτιαίάνωτέρω
  διατάξεις περί δανείου δύναται νά
  έπεκταθοΰν καί επί συνταξιούχων
  καθώς έπίσης καί επί των έν έ*ε
  ργεία στρατιωτικών των πολεμι
  κων υπουργείων καί τοΰ ύφυπουρ
  γείου Δημοσίας Ασφαλείας.
  ται περί πληρωμής νοσηλείων δ-
  πότε αύξάνονται μέχρις 2ξ μηνών.
  Διά τοθ νόμου τούτου δέν ΘΕ
  γοντοιι «Ε βάσει είδικών διατάξε
  ών έπιτρεπόμεναι έκχωρήσεις
  διά την ούναψ.ν οικοδομικών δα
  νείων υπό των δημοσίων πολιτι
  κων ύπαλλήλων καί στρατιωτικών.
  Διά τα κατά την έναρξιν τής Ι
  χύος τοθ παρόντος υφιστάμεναι
  ΤΟΥ ΒΗΙΜΙΙΤΑΤΙΡΗ·
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Ί'ηλεγράφημα «κ
  Μόσχας οιαψεύδει ώς άβάσιμα τα τηλε¬
  γραφηθέντα έκ Ρώμης περί δολοφονί-
  ας τοΰ γενικοΰ γραμματέως τού κομ-
  μουνιστικού κόμματος καί ούσιαστικού
  κυβερνήτου των Σοβι&τικών δημοκρα-
  τιών Ιωσήφ Στάλιν.
  Η
  ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΕΤΑΜΜΙΤΟΣΙΣ ΤΗ!
  ΑΘΗΝΑΙ
  24 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληρο*
  φορίαι έκ τής "Απω Άνατολής άναφέ¬
  ρουν ότι ή Καντών καίεται
  ίου Δημοσίας Ασφαλείας, ισχύος τοθ παρόντος ύφιστάμενα * ^ * , Υ7 -,*""-■""«
  Δι'«λλων διατάξεων όρίζεται δάνεια των δημ^ίων πολιτικών ρθυ? °? ^ .Κ*»™* ««·τ«.
  6η τα χρέη των ύπαλλή^ων πρός | υπαλλήλων καί στρατιωτικών συ Κ'*τ αλλ* τ«1λ·'Ι.Ρ«Φ*ΐυ.*ι
  την Λέσχην δηυιοιίων υπαλλήλων ' ναφθέντα α ευ παροχής έμπραγ
  καί τού; συνεταιρισμούς άναλαμβί; μάτου ασφαλείας διατηρού^αι αί
  νονται υπό τού Μετοχικοΰ Ταμεί' κατά τάς μέχρι τούδε ίσχυούσας
  ου καί έξοφλοΰνται παρ' αυτού. | διατάξεις γενόμεναι έκχωρήσεις
  Διά χοϋ^όμοα άπαγορεύεταιή χο πρός οργανισμούς δημοσίου δι
  ρήγησις δανείον υπό των Ταχυ- καίου.
  ΑΙ ΕΟΡΤΑΙ
  ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΜΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας). — Σήμερον ήρχι¬
  σαν έπιβλητικώς αί έορταί τής εκατόν-
  ταετηρίδος τής * % ρχαιολαγικής Έται«
  ρίας Αθηνών. Έπίσης ήρχισαν αί έορ¬
  ταί τοΰ Πολυτ&χνείου, τό οποίον επί-
  σης συμπληρώνει την έκατονταετηρίδα
  τού-
  ΕΚΗΔΕΥΘΗ ΕΠΙΣΗΜΟΤΑΤΑ
  Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Άπόψε κηδ&ύε-
  ται επισημοτάτα έκ τοΰ ναοΰ τής Μη¬
  τροπόλεως ό αποθανών άρχι&πίσκοπος
  Άθην<#ν Χρυσόστομος· Είς τόν νε¬ κρόν τοΰ αειμνήστου ιεράρχου θά άπο- δοθοΰντιμαί ύπουργοΰ,θά «αραστή δέ είς την κηδείαν ή Λ.Μ. ό Βασιλεύς με τα τοΰ Πρωθυπουργοΰ, των μελών τής κυβερνήσεως καί των άρχών τής πρω¬ τευούσης. ΕΙΣΤΑΙΣΠΑΝ1ΚΑΜΕΤΩΠΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙ ΗΡΕΜΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 24 Όκτωβρίου (τού Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ κ. ΝΟΜΑΡΧΟΥ ΕΚ ΧΑΝΙΩΝ Αυριον κατά πδσαν πιθα- νότητα'άφικνεϊται ένταΰθα έκ Χανίων ό Νομάρχης Ήρα κλείου κ. Ανδρέας Μάρκελ- λος. Κατά σχετικήν πληοοφο- Η ΠΑΝΗΓΥΡΙΣ ΤΟΥ ΑΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αυριον Τετάρτην εορτήν τού Ά γΕου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοΰ Μυροβλήτου έορτάζει ό ενταύ θα έπ' ονόματι τού τιμώμενος Ίε Νό Ό Μέ έ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΝ Προήχθη είς αγρονόμον α' τάξεως ό άγρονόμος Αρχα¬ νών κ. Ξενάκης. 'Επίσης προ ήθ ί α ρός Ναός Ό Μέγας εσπερινοί ήχθτ1 ε(ζ αγρονόμον β' τάξε οΤα'ν Τκ ΝομΓρ^εΤΤν ϊρΧ™ «Ρ» **» * *■*■ "*°* 0 !* Ι?Ι?ε£α χΥειτουργία. Παρα
  καλοΰνται οΕ φιλέορτοι, δπω;
  προσέλθωσιν είς την Ιεράν ταύτην
  πανήγυριν. Ιδιαιτέρως προσεκλή
  θησαν οί κ.χ. Νομάρχης, Δήμαρ
  χος, Φρούραρχος, Διοικητής τού
  Συντάγματος, Διοικητής τής Χω
  ροφιιλακής, Λιμενάρχης, Τελώνης
  οί κ.κ. Άντιπρόσωποι τοΰ τύπου
  οί κ.κ. Δ ευθυνταί των ένταθθα
  ΐραπεζιτικών Καταστημάτων, αί
  ΠροσκοπικαΕ όμάδες, ή Έθνική
  Όργάνωσις ΝεολαΕας καί άπαν¬
  τα τα προεδρεΐα των λοιπών δρ
  γανώαεων καί Έπαγγελματικών
  Σωματείων.
  ΑΣΥΛΟΝ_ΑΣΤΕΓΩΝ
  Δι' άναγκαατικού νόμου, δημο¬
  σιευθέντος είς την εφημερίδα τή;
  Κυβερνήσεως, συνιστάται είς τα
  Χανιά ίδρυμα υπό την έπωνυμΕαν
  «Παγκρήτιον . Άσυλον Άστέγων
  Άνηλίκων Ζ. ΜιχαληνοΟ» Υπέρ
  τού Εδρύματος τούτου διατίθενται
  αί υπάρχουσαι είς τάς Τραπέζας
  κοααθέσεις υπό λογαριασμόν «Δω-
  ρεά ΜιχαληνοΟ» καί τα είσοδή-
  ματα τούτων.
  "ΤΤΡΟΣΚΟΠΙΚΑ
  Υπό τοθ κ. ΠεριφερειακοΟ Έ-
  φόρου Προσκόπων Ηρακλείου διω¬
  ρίσθησαν ώς υτταρχηγοί πρ'.σκο-
  πικών Όμάδων ό κ. Νικόλ. Μι-
  σιρλάκης παρά τή Τοπική Έφο-
  ρεία Άγίου Μύρωνος καί έ κ.
  Γρηγ. Γιναδουλάκης παρά τή ΐο-
  πική Έφορεία Άγίου Γεώργίου
  Ααοηθίου.
  Ο ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΣ
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
  Κατά τόν προχθεσινόν άγώ
  να ποδοσφαίρου μεταξύ των
  όμάδων Ε.Γ.Ο.Η καίβ'Ερμοΰ»
  νικητρια ανεδείχθη ή πρώτη
  διά τερμάτων 4—1. Αυριον ή
  Ε Γ Ο Η. συνανιαται είς τόν
  τελευταίον άγώνα τοθ έφε-
  τεινοϋ πρωταθλήματος μέ την
  όμάδα τοΰ «Ήραΐκλέους».
  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΩΓΩΝ
  ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
  Συνελθόντες χθές την πρω
  ίαν οί Επιθεωρηταί τής Αη·
  μοτικής Έκπαιδεύσεως κ. κ.
  Τσαγκιάς, Βαλέργας καί Στε
  φανάκος κατήρτισαν μετά τού
  διευθυντού τής Νομαρχίας κ.
  Σεργάκη λεπυομερή πΐνακα
  κατανομής των άρωγών Γεν.
  Διοικήσεως τρέχ. σχολικοϋ ε'·
  τους, συμφώνως πρός τάς έ-
  πειγούοας ανάγκας των δια¬
  φόρων σχολείων.
  ΕΚΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΛΕΟΝ
  Ο ΚΕΜΑΛ__ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Πέραν ότι ή κατάστασις τοΰ Προέδρου
  τής τουρκικής Δημοκρατίας κ. Κεμάλ
  Άτατούρκ εβελτιώθη σημαντικώς καί
  ότι ούτος ευρίσκεται πλέον έκτός κιν-
  δύνου.
  ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΕΤΑΙ ΣΦΟΔΡΩΣ
  Η ΠΟΛΙΣ_ΤΟΥ_ ΧΑΝΚΟΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Αγγέλλεται έκτοΰ
  εξωτερικόν ότι είς την κεντρικήν Κί-
  ναν οί Ίάπωνες έπλησίασαν έ'«ι μάλλον
  πρός την κινεζικήν πρωτεύουσαν Χαν¬
  κόου. Ή πόλις βομβχρδίζεται ήδη
  σφοδρώς υπό των Ίαπώνων.
  Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ
  ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΕΩΣ Θ)ΝΙΚΗΣ
  Κατ' ανακοίνωσιν έκ τής Νο
  μαρχίας Ηρακλείου, κατόπιν
  νεωτέρας τηλεγραφικής διατα·
  γής τοθ ϋποοργείου Έσωτε-
  ρικών, δέν θα γίνη ένταθθα
  έορτή επί τή έττετείφ τής άπε
  λευθερώσεως τής Θεσσαλονί¬
  κης καθ' όσον ή έορτή αυτή
  καθιερώθη ώς τοπική κΐέ'
  Η ΑΝΑΓΚΗ ΣΥΜΠΛΗΡΟΣΕΟΣ
  ΤΩΝ ΕΞΟΠΑΙΣΜ1 ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Όκτωβρίου (τοΊ
  άντοιποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι καί είς νεώτερα άρθρα
  αυτών αί κυριώτεραι των γαλλικών έφη
  μ-ερίδων όμιλοΰν επί τής άνάγχης τής
  συμπληρώσεως των έξοπλισμών καί τής
  έξασφαλίσεως τής αμύνης τής χώρας.
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΧΟΑΡ ΟΙ ΣΥΝΤΕΑΕΣΗ
  ΕΙΠΗΝΟΡΟΟΟΗΣΙΝΤΟΝΑΠλΟΤΕΡΜΑΝΙΧΟΙΙ
  ΑΘΗΝΑΙ
  Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκ Βερολίνου
  αγγέλλεται ότι αί γερμανικαί έφημερί·
  δες έξακολουθοΰν νά άφιερώνουν εύμε-
  νή σχόλια διά τόν λόγον τοΰ "Αγγλου
  ύπουργοΰ τώνΈσωτερικών σέρ Σάμου
  ελ Χόαρ.'Ωςάφήνουν νά εννοηθή οί Γερ
  μανοί, ό λόγος ούτος προώρισται νά έ
  ύ ά θί ό
  καθιερώθη ώς τοπική καί έπο'πηρ&άση εύνυϊκώς τάς προσπαθείας πρός
  μένως μόνον έν Θ*;σσαλονίκη προώθη'σιν των άγγλογερμανικών βυν-
  Θα ν'νΤ1· ·ννοήσ·ων.