9645

Αριθμός τεύχους

93

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

11/2/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  καΐ Ρωσσ(ας
  ϊ /1°1 ^ >ΛΥΥλ(°ς νά
  ωσσ(ας έπ1
  ΛΥΥλ(°ς νά έν-
  ί
  θαρρύνη μίαν λύσιν έν Έλλήϊ « /1°1
  μάλλον ή τής βίας πρέ;ει λ^βζ
  οί.ΕλληνεςέκβΤνοι πού ή
  Αγγλίας ήτο νά προαγ^^^ ^»
  [«Τάϊμς» τοο Λονδίνου)
  νά
  -----—-—*
  διευθυντησ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΠΙΖΑΚΗΣ
  ΈΘ!ιΊ;ΐΚΗ2ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  Ε-ΓΟ- Β. ΠΕΡΙΟΛΟΣ Β . ΑΡΙΘ. 93
  ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Φερρουαρίου 1945
  ΠΡΟΣΟΧΗ ΕΙΣ ΤΟΥΈ1
  «Μετά τα λυπηρά καί όλέθρια διά
  τό Έθνος γεγονότα των Αθηνών,
  κατά όποΐα, ώς άποδεικνύεται #κ των
  πραγμάτων, την οργάνωσιν τού
  ΕΑΜ κατευθύνουσι τα άδιάλλακτα
  στοιχεϊα προκαλέσαντα τόν εμφύλι¬
  ον σπαραγμόν, χωρίς δυστυχώς τα
  συντηρητικά στοιχεϊα τής οργανώσε¬
  ως νά έπιβληθώσι, δηλούμεν δτι δέν
  δυνάμεθα νά παρακολουθήσωμεν
  ταύτην, μετά την απελευθέρωσιν, είς
  δνοπλους αγώνας έσωΐβρικούς, οί ό-
  ποϊοι, ώς έκ των πραγμάτων άπο·
  ♦δ«4«νύεται, σκοπόν εχουν την επιβο¬
  λήν ταξικής δικτατορίας, διά τής βί-
  ας των οπλων, είς τόν Ελληνικόν
  λαόν.»
  Τα λόγια αύτά δέν είναι δικά
  μας. Τα άντιγράφομεν άπό την χθές
  δημοσιευθείσαν είς την «Νίκην» άνα
  «οϊνωσιν, την οποίαν έπίλεκτα μέλη
  τής κοινωνίας Σητ€ίας—έπιστήμονες
  καί έπαγγελματίαι— απηύθυναν
  πρός τούς συνεπαρχιώτας των, πρώ
  τον δια νά ξεχωρίσουν τάς ευθύνας
  των άπό τάς έγκληματικάς ενεργείας
  τοϋ ΚομμουνιστικοΟ κόμματος τής
  Ελλάδος κατά τοΰ "Εθνους καί δεύ
  τερον, ·ιά νά δώσουν τό παράδειγ-
  μα πρός άλλους συνεπαρχιώτας των
  κκί γενικώς πρός πάντας, δσοι παρε
  σύρθήστ-χν κατά την διάρκειαν τής
  ξενικής κατοχής άπό τα πατριωτικά
  δελεάσματα τοθ ΕΑΜ καί τό ήκολού
  θησαν καλή τή πίστει ϊσα μέ τή στιγ
  μή πού ξεσκεπάστηκε κι' έφάνηκε
  τί είναι.
  Ή άνδρική δήλωσις των ώς άνω
  έπιστημόνων καί έπαγγελματιών τής
  επαρχίας Σητείας, 8"ϊι &έν 4>*ίθυμο0ν
  νά Γ«εΤναι ηθικοί συν&ργάται» των
  στοιχείων πού διευθύνουν τό ΈΑΜ
  είς τας έπιδιωκομένας ύπ' αύτοθ «δυ
  ναμικάς λύσεις» τούς τιμδ τόσον, δ·
  σον καί ή δήλωσις δτι δέν άπαρ-
  νοθνται τας «<^ιλ"ελευθέρας καί δημο κρατικάς» πεποιθήσεις των. Είς την Ιδίαν ανακοίνωσιν καταγ- γέλλεται καΐ στιγματίζεται μέ γλώσ¬ σαν σαφή ,καί κατηγορηματικήν, έ- κεΐνο τό οποίον τόσες φορές έ"χει το¬ νισθή άτιό πάς στήλας τής «Νίκης» δτι δηλ τό ΕΑΜ «παρέβη έμφανώς τό διακηρυχθέν πρόγραμμά τού, δτι μον,ον διά τής ελευθέρας ψήφου τοϋ Έλ^ηνικοΟ λαοθ» πρέπει να καθορι¬ σθή 4ό τρόπος τής διακυβερνήσεώς τού. «Πατριωτικά ίδεώδη» ΰτΐως καί «δημοκρατικά ίδεώδη» καΐ «συμφέ- ροντα τοθ λαοθ» δλα είς την γλώσ¬ σαν τοθ Κ.Κ.Ε. καί των καθοδηγη- τ,ών τού Μχουνένα καί τόν ίδιον πάν- ■ τστε σκοπόν: Τό ξεγέλασμα τοθ πολ λοθ κόσμου, την έξαπάτησιν των πτωχών καΐ άπλοικών άνθρώπων, ώστε νά γίνουν δργανα γιά νά πραγ ματοποιήση. τα κακοθργα σχέδιά της μιάκλίκα άχρηστων καί έπιβλαβών άνθρώπων. Άνθρώπων οί όποΐοι, έπειδή ακριβώς δέν έχουν καμμίαν ΙϊΓΜρΙΙΣμΧ —-—-% Ένας έγκριτος ίατρός τής πόλε¬ ώς μας έπεσε προχθές εύτυχώς οχ* νεκρός έντός τής οικίας τού υπο τα πλήγμοιτα τού ύποκοπάνου άνταρ τικών δπλων. Άνεστατώθησαν οί φίλοι τού, ή κοινωνία, οί νοσηλευό- μενοί τού, άλλά δεν παρετηρήθη ή αναστάτωσις των πάντων, τα Ικτα κτα στρατοδικεΐα, αί άμεσοι κατα¬ δικαι καί εκτελέσεως πού έγιναν άλ¬ λοτε έν ριπή οφθαλμού είς παρο μοΐας περιπτώσεις. "Ας τό θεωρή¬ σωμεν αύτό δεΐγμα τής μεταβάλη τής καταστάσεως επί τα βελτΐω, ε¬ πάνοδον είς την νομιμότητα καί άς εξετάσωμεν τάς διαφόρους πλευρας ταΰ γεγονότος. ·» Διά νά τραυματισθή τις πρέπει νά υπάρξη μία άφορμή έκ τής ό ποίας να προκληθή συμπλοκή.Λοιπόν ποΐοι; Πού, καί πότε συνεπλάκησαν καί διατί; Ποΐοι, Άφ' ενός ό ίατρός καΐ τοι- ΟΟτος γνωστός, φιλήσυχος καί Άλ- τροιπστής έπαγγελματίας, άψογας " ι» πάσης πλευρας, άφοσιωμένος . αύτάς κατά την άνώμαλον αι>·
  ' περίοδον είς την θεραπείαν τ<Λν Ιτων άδιακρίτως φρονημάτί^ν .ελεύσεως καί κατά κακ'" ί'δ;οκτήτης ενός κι πραγματικήν άξία καί καμμίαν ήθι- κή βαρύτητα καί ύπόληψιν είς την συ νεΐδησιν των συμπατριώτην των, δέν έ'χουν άλλο μέσον νά έπιβληθοϋν καΐ νά έπιπλιύσουν παρά τό ψεύδος καί την κτηνώδη βίαν. Καΐ έκαμαν τό ψεθδος καΐ τή βία αρχάς γιά την κα ταπάτησΐ||ώσης ήθικής άρχής, μο χλόν γιά ^γκρέμισμα καί άναποδο γύρισμα πάσης άξίας, άπό κεΐνες πού σέβεται κάθε τίμιος καΐ ύγιής την ψυχήν άνθρωπος καί μέσον γιά την κατάκτησι τής έξουσΐας. Καί ή μεγάλη συμφορά διά τό σύνολον τοϋ Έλληνικοΰ λαιοΰ ά πό τάς ενεργείας καί τα κηρύγματα των ώργανωμένων αυτών ληστών— συμφορά μεγαλύτερη καί άπό τούς φόνους καί τα έρείπια μέ τα όποΐα εγέμισαν την Έλλάδα —ευρίσκεται άκριβώς^ίς τό σημείον αύτό: Ότι μέ τίς άπάτες καί τα έγκλήματά των κλονίζεται ή πίστις τοθ κόσμου πρός αύτά ταυτα τα ίδξώδη τής έ- λευθβσΐας καί τής δημοκρατίας καί τής δικαιοσύνης «αί αύξάνει ή δυσ- πιστία πρός δλους γενικώς καί άδια- κρίτως. Ή ψυχολογική σύγχυσις, πού κάνει στά ματια τοϋ πολλοΰ κό¬ σμου έξ ϊσου υποπτο τόν τίμιον καί ά'νιδιοτελή παράγοντα τής προόδου τού τόπου τού μέ τόν άσυνείδητον καί έκμεταλλευτήν λαοπατέρα καΐ δημαγωγόν, αύτό είναι τό μεγαλύτε- ρο δυσιύχημα πού έρχεται ώς άναγ- καΐον άποτελεσμα τής ενεργείας των άπατεώνων. Μόνον ή Ιγκαιρος καταγγελίαι των άπατεώνων αυτών, δπωςκά ιυει καί ή ανακοίνωσις των έξαπατη θέντων ΕΑΜιτών τής Σητείας, είναι δυ νατόν νά σώστι τόν τόπον αύ· τόν άπό την καταστροφήν, είς την οποίαν τόν όδηγοθν σκστεινοΐ καί άγνωστοι πράκτορες ξένων συμφε ρόντων ή γνωσταί άνικανότητες καΐ άποτυχεμένοι πού παρουσιαζονται ώς «ήγέτες» καί «καθοδηγητές». Είς τό στόμα των τοιούτων ύποκειμέ "νων αί διαβεβαιώσεις ότι άγωνίζον ται «γιά τό ψωμί τοθ λαοθ» καί έρ γάζονται «γιά τίς έλευθερίες τοθ λαοϋ» άποτελοϋν τό μεγαλύτερο κίνδυνο καί γιά τό ψωμί καΐ γιά την ελευθερίαν τοϋ λαοΰ. Άπλούστατα διότι τα λόγια καί αί φράσεις καί τα έμβλήματα δέν είναι μαγικές όν- τότητες, ουτε έχουν δύναμι καί ά· .ξίαν άπό δικοθ των. Έχουν τόσην αξίαν καί τόση δύναμιν, δσην α¬ ξίαν καί δσην ηθικήν δύναμιν £·χβι έκεΐνος πού μεταχειρίζεται τίς μεγά- λες λέξεις καί τίς παχειές φράσεις καί τα μεγάλα έμβλήματα. Ουτε πά ραπάνω ουτε παρακάτω Τή σημαία στήν όχλοβοή τής μάχης δέν την σώ ζει ή ποιότης τοΟ πανιοθ, άπό τό ο¬ ποίον εΐνάι κατασκευασμένη, άλλ' ή γενναιότης καί ή άξία τοθ σημαιο φόρου. Προσοχή λοιπόν είς τούς ση μαιοφόρους]! |Γ. 4.Π. καί μιάς οίκίας είς την θέσιν Ντε- κέ. Άφ' ετέρου άντάρται τής ομά¬ δος Φορτέτσας διαφωτισμένοι άπό την οργάνωσιν πάνοπλοι καί έ"τοι· μοί νά συντρίψουν κάθ£ άντίστα σιν όπυθενδήποτε προερχομένην άν τίθετον πρός τάς αρχάς τοϋ προ γράμματός των. ΠοΟ, Ή παρεξήγησις έγινεν έν¬ τός μιας οίκίας ή όποία κατά τόν πρώτον νομίμως είναι κτήμα τού, κτήμα μάλιστα διά τό οποίον κα- τηναλώθη ό ίδρώς μιάς είκοσαετίας! καΐ έπομένως περισσότερον προσφι-ι λές, κατά τούς δέ έντός οίκίας ή ό ποία ύπόκειται είς τα άρθρα των; νέων άρχών ττερί μοιράσματος καί ίσότητος, προστατευόμενα υπό των ι δπλων τα δποΐα δέν επρόκειτο νά κατατεθοθν άνευ άποτελέσματος Πότε, ακριβώς δταν επρόκειτο νά ξεκαθαρισθή τό ποσοστόν των δικαίω, αάτων εκάστου, *ατά τό μοίρασμα δηλαδή όπότε γίνονται καί αί περισ σότεραι συγκρούσεις. Διατί· ακριβώς καί είπομεν λό¬ γω διαφοράς αντιλήψεων ώς πρός τό μερίδιον, εκάστου ίδιοκτήτου Συνε; ϊρούσθ,σαν αί παλαιά! Ιδέαι τού ίδιοκτήτου πρός τάς νέας αρχάς τής ίσότητος. Συνεκρούσθησαν δυο _κό- σμοι οΰτε ή άγαθοεργία πρός την άχαριστίσν, αύτάΰλα νάτάβράσω μέτάςνέαςίδεας είναι σάιτια σανίδια πού δέν σηκώ νούν τό σύγχρονον βάρος τοϋ πολι· τισμοΟ. Συνεκρούσθη ό νόμιμος ίδιβ· κτήτης πρός τόν συνιδιοκτήτην των νέων άρχών τόν «πάνοπλον κοταλυ- τήν των κανόνων τής ζωής μαζύ μέ τα ορια τής ίδιοι«τησίας. Θΰμα τής ζωής υπήρξεν ό πρώτας κοί ήρως δ δεύτερος. Γιατί άδιάζετε τό σπήτι, Μέ ποιό δικαΐωμα πέρνετ-ε αύτά τα πράγμα·- τα, Καί τί εΤσαι σύ πού ρωτάς τί κά·- νομεν, μήπως παρι-στώνεις τάν ΔΐεΥβΥΝΤΗΪ ΣΥΝΤΑΞΕΟΪ ΕΜΜτΆ-Ν. πβΤΡΛΚΗΖ ΤΙΝΗ ΦΥΛΛθν Λ»ΛΧ, 30 τος. Συνεκρούση σμοι καί δύο Ιδέαι. Δέν συνεκρούσθη ό ίατρός μέ τόν πελάτην ουτε ό άλ- τρουισμάς πρός τόν εγωισμόν ουτε ός την άγνωμοσυνη μή κτήτη, Κάνε μου την χάρι. Σέ ρώτη- σε κανείς δταν ήλθαμεν. Έδώ καθό μαστε τόσους μήνες κα^ί οεν σοθ ε¬ πετρέψαμεν οΰτε άπέξω νά περάσης καί τώρα μπήκε,ς'καί μέσα; Γιατί, γιά νά ζητήσης τόν λόγο, Τί δϊάβθ' λο τα κρατοϋμεν αύτά τα παλιο·- τοΰφεκα δταν πρόκειται νά δίδωμεν λογαριασμόν στόν καθέ-να, Τό κάτω- κάτω δέν βλέπεις πόσα πέρνομεν καί τί σοΰ άφήνομεν. Εμείς πέρνουμε τα πορτοπαράθυρα καί ιά έ'πιπλα δέν εΐσαι εύχαριστημένος πού σοΰ μένει τό σπήτι, τό χωράφι, τα μαυ ρέλλα καί δλα τα δένδρα, "Αν γκρι νιάζης γιά τα πορτοπαράθυρα ση» μαίνει πως δέν μας άναγνωρίζεις δικαιώματα πραγμα πού δέν Θά τό άνεχθοθμεν. Παρατηρήσεις καί δεύ' τερη κουβέντα δέν χρειάζεται γιατί τόν λόγον έχει ό ύποκόπανος: Ό δυ στυχής ίδιοκτήτης ετόλμησε νά όμι» λήση άλλά τόν άπεστόμωσεν ό υπο· κόπανος καταφβρθείς καιακέφαλα'. Στό κρεββάτι τθυ τώρα μέ την πεΐ. ραν των νέων μεθόδων φαντάζομαι δτι θά έχη άρκετά διαφωτισθεϊ, Δέν ένδιαφερόμεθα τί θά κάμουν οί άρμόδιοι, φρονοθμεν δμως δτι οθτε ζήτημα ληστείας ύπάρχει ουτε ζήτη- μα κλοπής, οΰτε καί ποινική εύθάνη άν δέν ξέκαθ'άρισθή πρώτον ριζικά ποία καί πόσα δικαιώματα είχεν £κα σΐος επί τοθ κτήματος αύτοθ. Έμά· θαμεν δτι σύντροφος τοθ μέν έ«λήθη ό συμβολαιογράφος καί των δέν ή διαφώτισι. Περιμένομεν την άπόφασι. ΗΠΟ ΗΜΕΡΗΣ Τό ά'νω γραφείον μας παρεχώρησε δημοσίευσιν τα κάτωθι: ΤΟ 2ΥΝΤΕΑ0ΥΜΕΝΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΛί-ΕΑ ΕΙΣ ΗΜΕΡΛΜ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 Φββρουαρίου Ι1& ΕΓΧΑΡΙΕΤΟΕ ΔΙΑΠΙΣΤΐΊΕΙΕ Σιγά σιγά μαζύ μέ την βαθμιαίαν έ- πάνοδίν είς||τήν όμαλότητα άρχΐζβι νά γίνεται καταφανές έ'να πρδγμα είς την πόλιν μα; "0« ά'νθρωποι διαφό¬ ρων κοινωνικών καταστάσεων καί ίδεο- λογιών τούς όποιους άκόμη πρό ολίγων εβδομάδων έχώριζε ά'βυσσος άντιθέσεων καί φρονημ*ίτων ^άρχίζουν νά έπανευρί- σκουν τους παλαιούς εαυτούς των νά αισθάνουνται τούς φίλους των καί τ»ύς γνωρίμους των καί νά δια πι στ ώ νούν ότι είς την πραγματικότητα συτε μΐαος ου τε εχθρά τού; έχώρισε ποτέ μΐ τούς πλη σίου; των. Οί εργάται νά συνεργάζων· ται μέ τού; έργοδότας των, οί εργοδό ται άρχίζρυν νά συνεργάζωνται μέ τούς εργάτας των, ανθρωποι θεωρούμενοι άκόμη ώς χθές ώς ανήκοντες ανήκοντες είς διαφοοετικάς παρατάξει; συναντών ται είς τον δρόμον 2χαιρετώνται φιλικά καί συζητοΰν γιά τίς δουλειές τους ώς εάν ουδέν έμεσολάβησεν, άός εάν ουδέν συνέβη! Ώς πολλάκις αΊτο τής στήλης ΐΓής^ προεβλετμαμεν οί "Ελληνες βρ« δέως ίσως άλλ' ασφαλώς έπανευρίσκουν εαυτούς. Δέν θά παρέ?.θχι πολύς και ρός πού άπό την τεχνιέντως παρασκευ·- ασθεϊσαν διαίρεσιν τοϋ έγγύς παρελ' θόντος δέν θά ύπάρχει τίποτε πλέον έκτός άπό τονς άποτυχημένους «συν-·| τρόφους» οί όποΐοι εχασ«* πλέον τ6 τραΐνο!» Εάν ημείς είμεθα είς την θέ¬ σιν των θά έφροντίζαμεν εγκαίρως νκ έξεύοωμεν μίαν εντιμον βιοποριστικήν ργασίαν, μιά καί τα σχέδιά μας τοΰ νά γίνωμεν σπουδαΐοι είς βάρος τής ά ■ίβοαιότητος τής Ελλάδος καί τής ή- συχίας τοϋ Έλ/.ΐινικοϋ λαοΰ απεδείχθη σαν έκ των πραγμάτων δνειρα έαρι- νή; νυκτός! Αμφιβαλλομεν εντούτοις άν αύτοι Θά τό πράξουν. Εΐμεθβ τοίι- νανΐίον βέβανοι ότι |θά συνεχίσουν νά έ η θλί ^ ξ ΑΘΗΝΑΙ, Φεβρο»«ίρ.ιος.— Άντιπρι σωπος τής ΕΜ—ΕΛ (Βρ,εττανο-Άμερι- κανικής οργανώσεως Περιθάλψεως έν Ελλάδι) είς συνοπΐι^ν σημερινήν τού όμιλίαν πε
  ν*αμήν ευθύς ώς ή πολιτιΛή κατάστασις
  σταθεροποιησιν
  Τό στρατηγεΐον καί αί διευθύνουσα
  υπηρεσίαι προμηθειών τής ΕΜ—ΕΛ
  (,4γκατεατάθηααν είς τάς Αθήνας την
  την ΙΟην Όκτωβρίου. Διάλόγους δρ
  ■γανβΗΐκούς ή Ελλάς διηρέθη είς διαψϊ
  ρους περιοχάς καί ήνοιξαν αποθήκαι
  τροφίμων είς Πάτρας καί Πρέβεζαν, (18
  Όκτωβρίου), Καλάμας (1ί) Όκτωβρί
  ου), ΘεσσαΛονίκην (15 Νοεμβριού), Κα'
  βάλαν (19 ΝΌεμβρίου) καί Βολον (Γ
  Νοεμβριού). Είς τό Αΐγαΐον καί τάς Κυ
  κλάδας νήσους αί ενέργειαι τής ΕΜ—
  ΕΛ ήρχισαν είς τάς άβχάς Όκτωβρίου
  μέ προμηθέχ«τικ« κέντρβ εγκατεστημέ·
  να είς Μυτηλίνην, Χίον καί Σΰρον. Ό
  πρώτος λιμήν είς Κρήτην ήνοϊξΐν την
  4ην Δεκεμβριού.
  Ούτοι οί λιμέτ«ς κατά σειράν πρβο-
  ρίζονται όπως εξυβτηρετήοίουν 167 δευτε·
  ρεύοντα κέντ-ρα διανομής, 94 μικροτέ·
  ρους λιμένας καΐ 73 πόλεις είς τάς νή
  σους. Μέχρι τούδε, 137 έξ αυτών έχουν
  ήδη έφοδιασθή μέ ποικιλλούσας ποσό-
  τρ.ίκρίμων, ίματισμοΰ καί φαρ·
  τρουισμάς πρός τόν εγωμ,
  ή χάρις πρός την άγνωμοσυνην ουτε·
  πεοιφέρουν την αθλίαν ^των νπαρξιν
  εδώ καί έκεΐ εντυχώς ζδιά την γαλήνην
  τής χώρας άνευ οδόντων!
  ΔΙΑ ΤΟ ΔΑΣΟΝΟΜΈΙΟΪΪ ΟΙ ΤΟΥΕ ΚΓΝΗΓΟΠ
  ϊυγχρίρομεν είλικρινά την ύπηρε
  Ι σίαν-τοθ Δσσονομείου διότι έστω
  «αί μέ άρχετήν καθυστέρησιν έσπευ
  σε νά ύπενθυμίστ) δι* άνακοινώσεώς
  τού πρός τούς κυνηγοΰς δτι άπαιτεΐ
  ται να έφοδιασθοθν μέ άδειαν κυ-
  μακευτικών είδών. Αί διανομαί ργ
  ματοποΐίτθησαν διά μικρών πλοιαρίων
  «αί ωορίηγών αύτοκινήτων τα όποΐα
  εστάλησαν είς Έλλάδα άτίο την ΕΜ—
  ΕΛ.
  Άκόμη καΐ είς τβς αρχάς αί δ*υ-
  σκολίαι τή; ΕΜ—ΕΛ ήτί) μεγαλύτεραι
  άπ' ότι είχον· προβλεφθή καΐ. τουτο ό-
  φείλετο κυρίίι»; είς την ολοέν χειρο-
  τερΐύουσαν πολιτικήν >*ατάσταβ6ν ώς
  και είς την χαώδη κατβσταοιν· τοθ Ιγ·
  χωρίου» συναλλάγματος. Έκτόξ τ&ν νή
  σοχν τ&ϋ Αϊγίΐίβ^, τ&ν Κ-υκλάδων κ«ί
  τής Κρήτης, δπουΐύπήρχεδιάθεσις συν«-
  ■ργασίας, άντίπρκξις ^Ικ μερβνς τήξ ά*
  ριστεν«ς πολιτι<κης μερίδος εξεδηλώθη •διά πράξεων σομποτΐίζ, προπαγανδι- τττικών εκστρβτειών μέ ά μήσεως τής άηθστεΛή; τ% ΕΛ, είς μερικάς δέ περιφερείας μέ ρος τοδ γ«σί« μχνά τής ΕΜ—ΕΛ. Άπό την 4ην Δεκεμβριού ή δ^ααις της έ'χει χϊ- ^ριορισθεΐ κυρίως είς την πρωτεύου¬ σαν και ΐήν Θεσσαλονίκην. Ένφ έσχ£δ4άζειο ότι ή ΟΥΝΡΑ θά άνελάνβανε τό κργον περιθάλψεως τής £Μ—ΕΛ είς την Έλλάδα. όσον ήτο ύν· νο,τόν ενωρίτερον, ή άνέλπιστος σεροφή «ό&ν πραγμάτςβν υΛεχρέωσβ μέγα μέ- ■""'· τλΓ· προοωπικοΰ τής ΟΥΝΡΑ ν« ίψϊ) τήνχοόραν. Όλίγα άτ-βμβ, μέλη τής οργανώσεως έπροβκολήί&ησαν είς την ΕΜ—ΕΛ άλλά ήΟΥΝΡΑ δέν έ'χει εισέτι άναλββει δράσιν εν Ελλάδι. Κατά τό διάστημα τής πρώτής έβ8ο· |ΐάδος των έχθρ,οπραξιών, αί αποθήκαι τοϋ Πειραιώς άπεκόπησαν- έκ των 'Α'θτ)· νών. Μέ μεγάλον κίνδυνον καί μερικάς απωλείας αί προμήβέιαι εκομίζοντο είς τάς Αθήνας μίαν εβδομάδάν πρό τής εκκαθαρίσεως τής όδοΰ έκ τοθ κοΰίπυρός. Κατά τό διά διάοτημΛΐ τής επειγού¬ σης άνάγκης ή Σσυηδό—Έλββτικί| Μι- «τή Έπιτροπή Προμηβειών, ό Έλληνι· ικός Έρυθρός Σταύρος κ«ί ή ΕΜ—ΕΛ ψοηθούμενβι άπό εθελοντάς τινάς τής ΟΥΝΡΡΑ' ήργάσθησαν άπό κ«ινοΰ ινα προμηθβύσουν φ«ρμακ«ΤΜΐ«ά εϊίη είς τα Νοσοκομεΐα καί τρόφιμα είς τόν πλ'η· ΰνσμόν. Μεγάλαί διανομαί ?γιν«ν επί- σης υπό Βρεΐτβνι-κών πολεμικώΛ· δνν*ά- κυρίως καθ5 δοον αί διάφοροι 'περιοχαί έξβκαθαρίζοντο έκ'τώνΣτ«»σ(«- 'στώ-ν. , , , ) Άπύ τάς 13 Λεκεμβρίου ή Χουηδο^— Ελβετική Μΐκτή Έπιτρβπή Προμηθει· ών ανέλαβε την μεταβίοραν άλεύρου είς τα άρτοποιεία κ«ί τ,οντο εσυνεχίσθη καθ* όλον τό ήίάστημα των έχ·θ·ροπρα- ?ιΑν είς τής περιοχάς ,'πού ηδύνατο νά αϋτ·ή. Ή μεγαλντέρα διανσμή Ιγένετο κατά την 8ην Ίανοαιβρίου όπό- τε έντός μιάς ημέρας διενεμήθΐ)σαν 189 000 οκάδες άλεύρου·, άν^ιιτροσ(*πείύΐΗ}- σαι 5 ημερών μερΐδα'θιά 3Τ9.000 κατοί- κους. ιών ίΡΑΦΙΑ ΜΠΟ ΕΜΡΙΚΟ - Αί.άνεπαρκεϊς. ευκολίαι των λιμ4νων, πολλοί έκ των οποίων έβλάβησαν ή κατεστρ«φ*)(»αν υπό των Περμοινών, ή άξιοθρήνητος κατάστασις ίίς την όποι¬ αν ευρίσκονται αί οδοί καί αί γέφυραί, ή- άνεπβρκής μειαφορά καί οίί συνε- χβϊς ανωμαλίαι μέ τούς εργάτας πε- ιν τό πρόβλημα ττς ΕΜ—ΕΛ έτι πϊριοσότερον. Μετά την έκρηξιν των έχθροπραξι- τ ύς τ;βς ΆΌ'ήνβς κ«ΐ τον Πεΐ' είς τάς 4 Δεκεμβρίοιι, τό έργον ίλψεως της ΕΜ—-ΕΛ είς την υπό· λοιπθν Στερεά κατέστη έμμέσως δυσκο λώτερον. Είς τούς λιμένος Πρεβέζης, ίΚαλαμώ-ν, Βολά» καί Καβάλλας, τό έρ¬ γον τής ΕΜ—ΕΛ έσταμάτησε περί τα μέσα τού Δεκεμβριού, ταυτοχρόνως δέ1 αί διανομαί είς .Πάτρας καί Θεσ-σαλβ- πβριο#ί·σθηα·αν μβνον είς τάς πό¬ λεις αύτάς. Ή Σουηδο-Έλβετική Μικτή Έτιτρο-; πή Προμηθειών ή, όποία διβξήγαγεν «ήν περίθαλψιν έν Ελλάδι κατά την διάρχειαν τής Γερμανικήν κβτοχής ε¬ συνέχισεν την εργασίαν της έν συνερι· νηγΐσυ. Γνωστσΰ όντως δτι κάθε λά τρηΐ; τοθ εύγενοθς" αύτσθ σπόρ εϊναι κατά άνευ έξαιρέσεων κανόνα φιλό νομος καί φιλήσυχος πολίτης ούδε μίαν έχομεν αμφιβολίαν 6τι οί κυνη γοί μας θά σπεύσουν άμέσως νά συμ μορφωθοθν μέ τάς ύποδείξεις τού Δασονομείου. Έπειδή έν τούτοις »υμ βαίνβι νά γνωρίζωμεν εκατόν τρείς κυνηγούς οί όποΐοι είς εκατόν τρείς έκδρομάς τάς οποίας εχουν κάμει ε¬ φέτος έσκότωσβν καΐσί εκατόν τρείς όμοΟ .. τρείς πέρδικες κσί κανένο λαγωόν θώ μας επιτρέψη τό Δασονο μεΐον νά έχωμεν την γνώμην &τι εάν ιθυμ^ νά προστατεύση τα θηρβ ματα δέον νά στρίψη την προσοχήν τού μάλλον πρός τούς «τελάδες» Οί αυμπαθεϊς τσιφτεδεφόρο·. είναι καχά τό μάλλον κσί ή"τττον άκίνδυνοι! Παρά τοθ "Αγνλου ΆξιωματικοΟ πολιτικοθ ΤαχυδρομβΙουκ.ΚοιΐΓη ανεκοινώθη είς τόν Κυβερνητ»κό<ν Άν τιπρόσωπον Άνατολ'ικτΤς Κρή:ηχ κ. Έμμαν. Πβπαόογιάννην δτι ή πε- ριορισμένη ταχυδρομική 'Υπηρεσία ,νών μή εΐκονογραφημένων δελταρί- ων θέλει έπεκταθή κ-αί είς Κρητην ά«ό τής 15 ΦεβρουσρΙου 1945. Άη6 τής ήμΐρομηνίσς ταύτης τα ταχ**- ,δρομικά Γραφεϊα Κρήτην θά δύναν¬ ται νά δέχωνται μή είκονογραε^ημί- να ταχυδρομικά δελ'τώρια φέρονχα κΐίμενον άττλως άτομικόθ ή* οίκσγε· νεισκοθ^' χαρακτήρος μόνον διά 1) ,Μεγάλην Βρεττανίαν καί δλας τάς Βρεττανικόν κτήσεις (πλήν τΟν ευ¬ ρισκομένων είς χείρας τσδ έχθρσϋ). 2) ^Ήνοϊμένας Πολιτείας Άμερικής καΐ δλους τοΰς κατεχόμενον οη* αυτών τόπους (πλήν τώ»' «ίς χεί¬ ρας των έ·χθρ<θν ευρισκομένων.) 3) Άϊγυπτόν. 4) Γαλλίαν. 5) Ρωσσίβν. 6) Σο«αδάνΐ 7) Παλαισϊινην. θ) Συρί¬ αν κοί 9) Γαλλικής κτήσβις έν Βο¬ ί Ά ρείαν Τα ταχυδρομβΐαθά δέχωνται έπί- σης άλληλβγραψΐαν τοΟ ΈρυθροΟ ΣταυρβΟ δνά τάς αίχμαλώτων πολέμου δι' δλους τόπους προορ*σμοΟ. Τ' ά-βυθυ' όμενα δελτάρτα θι* την Γαλλίαν δέον νά έχωσι συνταχβεΐ είς μίαν των γλωσσ&ν Αγγλικην, Γαλλικήν καί Ίσπαν/ικήν. Δελτάρια είς τα όποΐα θ' άναγρά φωνται άλλα ζητήματα έκτός των άτομικών ή οίκογενειακών τοιούτων δέν θά διαβιβάζ»νται πιστρέφοντβι είς* άλλά θά έ £ Λττοστολέα. Άπό τής 4ης τρέχοντος μηνός τό ταχυδρομειον Αθηνών έπσνέλαβε την Κρήτην. ι Π Ιί Τί Λόν
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 11 ΦεβρουαρΙου 1945
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΦΕΔΡΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
  Έν συνεχεία άποσίταλείσης ημίν ύπ'
  ιθΜ5324111(3—12—44 ΔιατηνίΓ Ύ
  άριθΜ53241)1(3—12—44 Διαταγής Ύ
  πουργείου Στρατιωτικών περί προσκλή¬
  σεως υπό τα δ%τλα |έφέδρων Αξιωματι¬
  κών καί όπλιτών κλάσεως 19.'54έ'ως 1939
  έκ των Νομών Χανίων, Ρεθύμνης, Ή
  ρακλείου καί Λασηθίου.
  1) |Προσκαλοΰνται πρός κατάταξιν
  τούς |έφέδρους Άξιωματικούς πάντων
  των όπλων καί Σωμάτων τού Στρατοΰ
  κλάσεων 1934, 1935,1936,1937,1938,
  1939 τούς έγγεγραμμένους είς τα Μη-
  τρώα των αρρενων Δ ημών καί κοινο-
  τήτων τού Νομού Ρεθύμνης ώς καί
  των Έπαρχιών Άποκορώνου καί Σφα¬
  κίων Νομοϋ Χανίων ή είς αύτούς δια·
  μένοντας καταγομένους δέ έκ τής λοιπής
  Ελλάδος.
  2) "Όρίζομεν πρώτην ημέραν παρου
  σιάσεως τούτων την 12ην τρέχοντος καί
  δέον νά προσέλθωσιν έντός |τριών ημε¬
  ρών. Τόπον παρουσιάσεώς,των όρίζομεν
  την Στρατιο)τικήν Διοίκησιν Ρεθύμνης
  3) Οί υπηρετούντες είς τάς άνταρτι
  κάς όμάδας εάν άνήκωσιν "είς τάς κα
  λουμένας κλάσεις νά προσέλθωσι πρός
  κατάταίιν.
  4) Οί έχοντες δικαιολογητικά στρα
  τιωτικής υπηρεσίας ήτοι φύλλα πορείας
  άπολυτήρια, αδείας κλπ. νά φέρωσι
  μεθ' έαυτών. '
  5) Μερίμνχι των Στρατιωτικών Διοι
  κήσεων Ρεθύμνης και Χανίων καί των
  κατά τόπους Άστυνομικών άρχών νά|κοι
  νοποιηθή εύρέως ή παροϋσα διά τού
  ταχύτερον δ'ΐνατοϋ μέσου ινα λάβωσι
  γνώσιν οί ένδιαφερόμενοι καί νά ενεργη
  θΐ δεόντως διά την μεταφοράν των
  είς τόν τόπον τής παρουσιάσεώς τοον.
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής Κρήτης
  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Συντ)χης Πεζικοΰ
  ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ
  Σήμερον Κυριακήν τελεΐται υπό τής
  Ενώσεως Μηχανικών μνημόσυνον των
  υπό των Γεομανών ζέκτελεσθέντων μη¬
  χανικών Βοίλα Παπαματθαιάκη καί Ραγ
  καβή. Θά χοροστατήσχι ό αφιχθείς χθές
  εξ Άθηνών|Θεοφιλέστατος Έπίσκοπος
  Κισσάμου καί Σελίνου κ. Εύδόκιμος.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ
  Επί τχ) άνασυγκροτήση τού Έθνικοϋ
  Στρατοΰ θά κατατεθή σήμερον καί ώ¬
  ραν 11 πρωϊνήν στέφανον είς τόν "Α¬
  γνωστον Στρατιώτην. Είς την κατάθε-
  σιν τού Στεφάνου θά παρασΐοϋν όλαι
  αί Στρατιωτικαί καί πολιτικαί αρχαί θά
  επακολουθήση παρέλασις τοΰ στρατοΰ
  καί μετά δεξίωσις είς την Στρατιωτΐκήν
  Λέσχην.
  ΑΝΑΚΟΙΝΟΣΙΣ < Φέρεται είς γνώσιν των καταναλωτών ήλεκτρικοϋ ^,ρεύματος ότι κατόπιν συνε- νοήσεως μετά τής Στρατιωτικής Διοική¬ σεως άπό τής προσεχούς Δευτέρας 12 Φεβρουαρίου 1945 όρίζονται αί κάτωθι ώραι λειτουργίας τοΰ ήλεκτρικοϋ σταθ- μοϋ παραγωγής. · Δευτέραν καί Πέμπτην άπό Ιμ.μ. καί μΐχρι μεσονυκτίου Τρίτην, Τετάρτην, Παρασκευήν καί Σάββατον άπό 7 π.μ. μέχρι μεσονυκτίου Κυριακή άπό 7—10. 301 π.μ. καί άπό 2,30 μ.μ. μέχρι μεσονυ¬ κτίου Έν Ηρακλείω τή 9 Φεβρουαρίου 1945 Ό Διευθυντήν ' ''Ν % Των Ήλεκτρικών Έγκαταστάσεοον ΝΊκ. Λήμνιος ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Φέρεται είς γνώσιν τοΰ κοινοθ τής πόλε¬ ως Ηρακλείου καί Προαστείων δτι αί ή- λεκτρικαί έγκαταστ*άσεις καί έπιδιορθώ- σεις αυτών δέον συμφώνως τω Νομώ νά έκτελοΰνται ύηό τεχνιτών εχόντων σχετι¬ κήν άδειαν τοΰ 'Υπουργείου τής Συγκοι- νωνΐος καί υπό την επίβλεψιν άδιιουχου εκτελέσεως ήλεκτρικών έγκαταστάσεων καί συμφώνως πρός τούς έγκεκριμμένους κανονισμούς. Είς τό εξής ούδεμία σύνδε¬ σις νέας εγκαταστάσεως ή έταδίορθωθεΐ- σης τοιαύτης θέλει γίνη εάν ή ύποβαλλο- μένη είς τα γραφεΐα των ήλεκτρικών έγ¬ καταστάσεων αίτησις κρός σύνδεσιν/δέν συνοδεύηται υπό βεβαιώσεως τοΰ έϋΐβλέ- ψαντοςτήν εκτέλεσιν τής εγκαταστάσεως ϊδειούχου ήλεκτρολόγου. , Έν Ήρακλείφ τό 7—2—1945 Ό Διευθυντής. Των Ήλεκτρικών Έγκαταστάσεων Ν· ΛΗΜΝΙΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ , Καθίσταται γνωστόν πρός τούς φορολο γουμένους δτι υποχρεούνται μέχρι τής 15 Φίβρουαρίου 1945 νά έπιδόσωσι πρός την οίκον. Έφορίαν δηλώσεις κεχωρισμένως κατά μτϊνα τ2ν άκαθαρίστων ίίσπράξεων των διά τούς μήνας Νοέμβριον Δεκέμ¬ βριον 1944κα1 Ιανουάριον 1345 Ή δήλωσις τοΰ μηνόςΝοεμβρίου θά πε- ριλαμβάνη τάς είσπραξεις άπό 11 εως 30 Νοεμβριού. Συν τρδηλώσει θά καταβάλλεται καί ό φόρος είς ύγιείς δραχμάς. Προσέτι υποχρεούνται να έπιδόσωσι καί δήλ&ισιν των άκαθαρίστων είσττράξεών των διά τό χρονικό διάστημα άπό 1ης Σε πτεμβρίου 1944κ«ταβ'τλλοντες τόν άναλο- γοθντα φόρον είς πΧηθωρικάς δραχμάς, Υπενθυμίζεται καί αΙΈις πρός τούς φο- ρολογουμένους ή ϋποχρέωσίς των πρός επίδοσιν των ανωτέρω δηλώσεων πρός αποφυγήν των βαρέων κυρώσεων τοΰ Νό- μου( στέρησις δικαιώματος ένστάσεως κ.λ.π.) '£ν "Ηρακλείω τί) 7—2—45 Ό Οίκον ΈΦορρς ΑΧΙΛΛΕΥ2 ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ , Ό «Σύλλογος των 'εξορίστοον πολιτι¬ κών» εύχαριστεΐ τό κοινόν τής πόλεώς μας πού άθρόον έσπευσε καί ετίμησε την υπέρ των μελών τού δοθείσαν κι- νηματογραφικήν παράστασιν. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΕΊδοποιοϋνται τα μέλη τοϋ «Συλλόγου των εξορίστων πολιτικών» όπως διέλθουν αύριον Δευτέραν άπό τό Εργατικόν Κέντρον όπου θά γίνη ή διανομή των Ι ά ;εκ της κινηματογραφικής είσπράξεων. Ή Πρόεδρος ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Την 14ην Φεβρουαρίου 1945 ημέραν Τετάρτην καί περί ώραν 11 π.μ. θέλει λάβη χώραν είς τα Γραφεΐα τής Ύποε- πιτροπής Ενώσεως Έξαγωγέων Σουλ] άς πλειοδοτική δημοπρασία διά την εκ¬ ποίησιν 8.000— οκάδων περίπου σουλ· τανινών άνεπεξε ιγάστων εσοδείας 1942 βιομηχανικών ευρισκομένων είς τόεργο- στάσιον των κ.κ. Έμμ. Τρακάκης καί Σία. Οϊ όροι πλειοδοσίας εισίν κατατιθέμε-' νοι είς τα γραφεΐα τής Ύπ)πής (Σταφι δική Άκράτου καί Βασιλά/η) δύνανται δέ οί βουλόμενοι νά λαμβάνωσι γνώσιν καθ' εκάστην 10—12 π.μ. Ό Πρόεδρος Γ. Ν. Φλώρος ΚΟΙΓί-ιΊΙΚΚ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Ή οίκογένεια τού αποβιώσαντος χημι- κοΰ ΙΩΑΝΝΟΥ Χ. ΠΑΠΑΔΑΚΗ εΰχαρι- στεΐ Θερμώς τούς συμμετασχόντας τοΰ πένθους της καί τοΰς παρακολουθήσαν¬ τας την κηδείαν τοΰ άγαπημένου της υι¬ ού καί άδελοοΰ. —Συντετριμμένοι εισέτι έκ τής άπροό- πτου πρός Κύριον άποδημίας τοΰ πεφι- λημένου καί πολυκλαύστου άδελφοθ καί θείου ημών, τού πολυσεβά&του άρχιμαν- δρίτου καί πνευματικοθ τής Ί. Μητροπό¬ λεως Διονυσίου Βασιλάκη, προαγόμεθα δπως κατά καθήκον ήαών επιβεβλημέ¬ νον, εκφράσωμεν κ*ί δημοσία τάς βαθυ- τάτας ημών ευχαριστίας πρός πάντας τσύς όπωσδήποτε τιμήσαντας τούτον επί τώ θλιβερω αυτού θανάτω καί συμμερι- σθέντβς τό' βαρύ πένθος ημών επί τή σκληρφ άπωΚεία. Ιδιαιτέρως εύχαριστοϋμϊν τόν διευθυν την τής Πολυκλινικής κ. Γιαμαλάκην διά τάς προσφε,ρθείσας πρός τόν παθόντα πε ριποιήσεις, τόν προθύμως έκ τής ίεράς αύτοθ Έπισκοπής σπεόσαντα καί παρα- στάντα τής κηδείας πρός δέ καί έκφωνή- σαντα επικήδειον λόγον θεοΦ. Επίσκο¬ πον Λάμπης καί Σφακίων κ. Εύμένιον Φανουράκην, τό Έκκλησιαστικόν Συμβού λιον Άγ· Μηνά διά την υπό τούτου τιμής έ"νειε«ν κήδευσιν αύτοθ, τόν πανοσιολογ Πρωτοσΰγκελλον της Ί. Μητροπόλεωι κ. Εύγένιον Ψαλλιδάκην καί τόν*θεολό γον καθηγητήν κ. Νικολ. Ζευγαδάκην με, ριμνήσαντας διά την >κηδείαντου καί έκ·
  φωνήσαντας λόγους έπικηδείους, την
  ΕΟΚ. καί τόν 3ον ένοριακόν τομέα ΕΟΧΑ
  διά την κατάθεσιν στεφάνων καί λοιπάς
  υπό τοϋ δευτέρου τούτου όργανισμοΰ εύ-
  λαβεΐς έκδηλώσεις τάς όσιωτάτους μονα
  χάς τής Ί. Μονής Παληανής αίτινες, δια-
  νυκτβρΐύσασαι παρά τό σκήνος τοΰ άοι-
  δίμου έν πνευματικαί άσκήσει συναδέλφου
  των, μετέσχον καί τής ,,νεκρικής πομπής
  καί κηδϊίας, φέρουσαι τα ίερά έξαπτέρυ-
  γα κλπ. άπαντα τόν ϊβρόν κλήρον τής
  πόλεως ώς καί τούς έκ τής ύπαίβρου
  προσελθόντας πανοσ. ήγου'ΐένους, μονα-
  χούς καί έφημβρίους διά τα έκδηλωθέντα
  6τγ" αυτών πρός τόν μεταστάντα αΐσθήμα-
  καί άγάπης, τόν ^Κυβερνητικόν
  >πον κ. Πβπαδογιάννην, τόν
  ή θ ό Νά
  ΚΙιΊΗΜΗΤΟΓΡΗΦΟΙ
  «Η Λ Ε Κ Τ Ρ Α»
  ΣΗΜΕΡΟΝ: 3 "Απογευματιναί βρα 3
  5 καί 7 μ. μ. Μέ τό κινηματογραφΐκόν
  άριστούργημα ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΜΑΡΤΙΑ
  μέ πρωταγωνίστριαν την Μαρίκα ΜέζεΟ
  'Εκτός προγράμματος πολεμικό Ζουρ
  νάλ.
  ΠΡΩΙΙΝΓΑΙ ΕΙΑΗΣΕΙΣ
  Ενα χιλιόμετρον άπό τό ΤΤρούμ,
  Τό Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΕΛΛΑΣ: Έσυνεχίσθησαν καί χθές
  αί συνομιλίαι μεταξύ των αντιπρό¬
  σωπον τοΰ ΕΑΜ καί τής Έλληνι
  κης Κυβερνήσεως. Πιστεύεται δτι αί
  συνομιλίαι θά περατωθοϋν σήμερον
  ή αυριον. Αί λεπτομέρειαι τοΟ τεχνι·
  κου μέρους περί άφοπλισμοΰ τού
  ΕΛΑΣ άπήτησαν περισσότερον χρό
  νόν άπ' δτι ένομίζετθ. Ή δημοσι
  ευθεΐσα έκθεσις τοΰ κ. Σίτριν πρού
  κάλεσε μεγίστην εντύπωσιν μεταξύ
  των πολιτικών κύκλων τής Μεγά-
  γης Βρεττανίας κΛί μ^ετοΐξΰ των Ερ¬
  γατικόν τάξεων.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Ή 1η Κα
  ναδική στρατιά προήλασε 8 χιλιόμε-
  τρα καί έκυρίευσε δωδεκάδα μι-
  κρών πόλεων καί χωρίων. Συνελή¬
  φθησαν 2 χιλιάδες «ίχμάλωτοι. Τό
  μέτωπον έπεκτείνεται πρός βορράν
  δηλ. πρός τόν Ρήνον καί πρός ανα¬
  τολάς έντός τής περιοχής τοΰ Ρά-
  ϊχσβαλτ. Ανταποκριταί τηλεγραφοΰν
  δτι ή 84η Γερμανική μεραρχία υπέ¬
  στη σοβαρωτάτου απωλείας. Έ·
  πίσης κατά δημοσιογραφικάςπληρο
  φορίας τό έ"δαφος καΐ αί καιρικαί
  συνθήκαι συνεργάζονται διά νά κσ-
  ταστήσουν την επιχείρησιν δυσκο-
  λωτέραν. Ή τήξις τής χιόνος είς την
  περιοχήν των έπιχειρήσεων την κα¬
  τέστησε μία λασπώδη έκτασιν.
  Ή 1η καί 3η Άμερικανικαί στρα-
  τιαί εσημείωσαν μικράς προόδους.
  Ή 3η στρατιά ευρίσκεται είς από¬
  στασιν μικροτέραν τοΟ 1 χιλιομέτρου
  άπό τό Προΰμ. Ή 1η Γαλλική στρα-
  τιά έξετόπισε τούς Γερμανούς άπό
  ολόκληρον τό τμήμα τής νοτίου
  Άλσατίας καί τοΰς άπώθησαν πρός
  τόν Ρήνον
  Κατα τό παρελθόν 24ωρον βαρέα
  Βρεττανικά βομβαρδιστικά έκ βάσε-
  ων τής Αγγλίας καί Ιταλίας επετε¬
  θησαν εναντίον των άπομεινάντων
  πετρελαιοπαραγωγιΚών στόχων τής
  Γερμανίας. Οί άμερικανοί έχρησιμο-
  ποίησαν 2000 άεροπλάνα. Μβταξύ
  των στόχων ήσαν τό ΜαγδεμβοΟρ-
  γον, Βάϊμαργκ Λουτσεντορφ καί
  στόχους είς την περιο^ν τής Βιέν
  νης. Την παρελθοΰσα·ν^Β6κτα χίλια
  βσρέα βομβαρδιστικά ^Ιπετέθησαν
  εναντίον έργοστασίων τεχνικοΟ πε-
  τρελαίου πλησίον τοΰ Στεττίνου.
  Κατ' έπισήμους πληροφορίας δλα τα
  διϋλιστήρια πετρελαίου έχουν τε-
  θεΐ 'έκτός μάχης.
  ΑΝΑ-ΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ. —Τό
  χθεσινοβράδυνον ανακοινωθέν τής
  Μόσχας άναφέρει κσί νέας Ρωσσι-
  κάς προελάσεις είς την Πομερανίαν
  δπου οί Ρώσσοι προχωροϋν πρός τό
  Στεττϊνον καί τάς έκβολάς τοΟ Όν- ^
  τερ. Κατελήφθη τό Άρνσβάλντε. Ό ι
  'Ερυθρός Στρατός προήλασε πέ¬
  ραν ^τής πόλεως αυτής πρός τό
  ραν
  ρή
  πόλεως αυτής πρός τό
  β
  ρ ή
  Στάργκραντ καΐ κατέλαβε τόν κόμ-
  βον Ντένιτς.
  Πέριξ των Γερμανικών δυνάμεων
  είς την Ανατολικήν Πρωσσίαν, ό
  Ρωσσικός κλοιός συνεχώς περισφύγ-
  γεται. ΟΙ Ρώσσοι κατέλαβον τό Φά-
  ρενμπρουγκ καί συνεπλήρωσαν ούτω
  την περικύκλωσιν τοΟ λιμένος 'Έλ-
  βινγκ. Κατά γερμανικάς πληροφο¬
  ρίας ΙκαΙ τηλεγραφημάτων έκ Μό-
  σχας ό 'Ερυθρός Στρατός σημειώνει
  καΐ είς τό μέτωποντοΟ'Όντερ έπιτυ
  χΙας.Νοτιώτερον όστρατάρχης|Κόνΐ£φ
  ένδέχεται νά διαβρ τόν "Οντερ βο-
  ρίΐοδυτικώς τοΟ Μπρεσλάου.
  ΙΤΑΛΙΑ.—Δράσις περιπόλων. Είς
  δλους τούς τομεϊς άεροπλάνα |έπετέ
  θησαν εναντίον σιδηροδρομικών κόμ-
  βων είς τα στενά Μπρένερ.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ. — Οί Άμερικα¬
  νοί προχωροϋν επί τής Λουζόν πρός
  την χερσόνησον Τούμπακτον.
  Μ Ί
  η ρη μ ρ^
  τής Μανταλέί οί Ίάπωνες συγκεν-
  τρώνουν ισχυράς δυνάμεις μέ τόν
  σκοπόν νά ανακόψουν την προέλα-
  σιν τής 14ης Βρεττανακής ατρατιδς.
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΝΕΑ ΠΤΩΣΙΣΤΩΝ
  ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Φεβρουαρίου.—
  Είς
  την αγοράν παρετηρήθη καΐ σήμε
  ρον νέα πτώσις των τιμών των τρρ-
  φίμων. Τα άρνιά τοΟ γάλακτος έ-
  πωλοθντο πρός 300 δραχμάς κατ'
  άκδν.
  χην Ηρακλείου κ. Γερωνυμάκην καί λοι¬
  πάς πολιτικάς καΐ στρατιωτικάς αρχάς
  τής πόλεως, τόν Δήμαρχον κ, χαλκιαδά-
  κην καί τούς όπλαρχηγούς της περιφερεί¬
  ας, οίτινες έτίμησαν δια τής παρουσίας
  των τόν άείμνηστον, καί τό πλήθος των
  ϊύσεβών χριστιανών καί άφοσιωμένων τοΟ
  μεταστάντος πνευ[ΐατικών τέκνων, δπερ
  κατέκλυσε τόν Μητροπολιτικόν Ναόν καί
  έν θλίψει καί όδύνη προέπεμψε τό ιερόν
  αΰτοΰ λείψανον είς την
  Κ'ΐτασκήνωσιν.
  τελευταίαν τού
  Έπίσης εύχςΐριστοΰμεν τούς έν τφ ήμε-
  τέρφ χωρίφ Ρογδιά, £νθα κατά τελ'ευταί
  αν απόφασιν ημών ϊιΙνεταφίάσθη τό ϊσκή-
  νος τοϋ άοιδίμου, έκφωνήσαντας έπιταφί-
  ους λόγους καί καταθέσαντας στεφάνους,
  Πρόεδρον Κοινότητος Ρογδιάς κ. ί'Αντών
  Κωστάκην κα'ι δημιδιδάσκαλον κ. Νικ
  Πανταλάκην καί τούς κατοίκους τοΰ χω¬
  ρίου, οίτινες άπαντες προσήλθον καί άπέ
  δωκαν μετά των συνοδευσάντων έξ Ήρα
  κλείου την έκφοράν παν. Πρωτοσΰγκελ-
  λόν Ευγένιαν, ήγουμένους Ί. Μονών Σαβ
  βαθια ών. Πρέβελη, έφημέριον Ρογδιάς
  καί λοιπούς, τ^ς τελευταίας τιμάς είς ιόν
  άείμνηστον κληρικόν καί προσφιλέθτα-
  τον αδελφόν καί θείον μας όσιώτατον
  Πατέρα Διονόσιον.
  Έν "Ηρακλείφ '9 Φεβρουαρίου 1945
  Αί βαρυπενθοΰσαι οικογένειαι
  Ηρακλέους Βασιλάκη, Γεωργίου βα¬
  σιλάκη, Αίκατεοίνης χήκας Ν'Λεβεντάκη.
  Αναστασίας Άντωνίου Σγουράκη.
  γ
  κ. Γίάθεναν, τόν Νομάρ" ζάκι,σας
  [Πλατεία Καλλεργών]
  Σήμερα πανηγυριχά εγκαίνια. Μεζέ-
  δες εκλεκτοί, φωτισμός—όνειρώδης,
  περιποίησις ρξαιρετική, μουσική εύ-
  ^αρίστη. Κρατήσατε εγκαίρως τό τραπε
  ΚΥΠΕΛΛΟΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Φεβρουαρίου.—Είς τό
  γήπεδον τοΰ «ΠαναθηναϊκοΟ» έλαβε
  χώραν ό τελικός αγών «Κυπέλλου
  Μεσογείου»μεταξύ των ενταύθα Βρετ
  τανικών όμάδων. Είς την νικήτριαν
  απενεμήθη τό άθλοτηθέν υπό τοΟ
  'Πρωθυ-ουργοΟ^ υκ. Πλαστήρο: βαρύ-
  τιμον άναμνηστικόν κύπελλον.
  Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ ΤΩΝ
  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Φεβρουαρίου.— Άνε
  κοινώθη δτι τό ζήτημα τής εκκαθα¬
  ρίσεως των Δημοσίων ύπαλλήλων
  θά συζητηθή είς τό προσεχές υ¬
  πουργικόν Συμβούλιον:
  Οί έκκαθαρισθησόμενοί θά πλη
  ρώνωνται μόνον μέ μέρος τοϋ μι·
  σθοϋ των καΐ επί ωρισμένον χρό·
  νόν άπότό Ταμείον Άνεργίας. Δέον
  ά σημειωθή 8τι ό άριθμός των έν
  ύπηρεσίςτ δημοσίων ύπαλλήλων φθά-
  νει τάς 7Ο.ΟΟΟ έναντι των 46.000 τής
  πρό τής 4ης Αύγούστου περιόδου.
  Πλήν των ύπαλλήλ*ων τού δμως τό
  Κράτος μισθοδοτεΐ καΐ 93.ΟΟΟ ύπαλ-
  λήλους Τραπεζών καί Όργανισμών
  ΔΕΝ ΜΕΤΑΒΑΙΝΕΙ
  ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Φεβρουαρίου.—Ό ύ
  πουργός των Οίκοννμικών κ. Σίδερης
  ανεκοίνωσε χθές ότι στεροΰνται ύποστά
  σεως τα γραφέντα περί ταξιδίου τού είς
  Λονδίνον.
  Έπίσης διέψευσε καί τό ότι δέν πρό-
  κειται νά άπολυθή ουδείς των κατά τό
  διάστημα τής κατοχής διορισθέντας δή
  μοσίων ύΐΓαλλήλων καί ύπαλλήλων όρ¬
  γανισμών δημοσίου δικαίου.
  Η ΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ
  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Φεβρουαρίου. —Είς
  την "Εφημερίδα τής Κυβερνήσεως ε¬
  δημοσιεύθη συντακτική πράξις διά
  τής οποίας ρυθμίζεται ή έν τώ στρα
  τώ θέσις των μονίμων αξιωματικών
  καί άνθυπασπιστών. ·
  Συμφώνως πρός αυτήν τα μόνιμα
  στελέχη τοϋ στρατοϋ θά"; άποτελε
  σθοϋν άπό τούδε καί είς τό εξής έκ
  των αξιωματικών καΐ άνθυπασπι
  στών οί όποϊοι ΰπηρέτουν ώς μόνι
  μοί κατά την 20 Απριλίου 1941,"έκ
  των άπομακρυθέντων τοϋ στρατοθ
  διά πολιτικούς λόγους συνεπεία τής
  συμμετοχής των είς τα κινήματα τοΟ
  1933 καΐ 1935 καί διά τοΐ'ς όποίους
  ρητώς άναγράφεταΓ είς τάς άποφά-
  σεις των άπομακρυνάντων αύτούς
  συμβουλΐων ότι άιτεμακρύνθησαν διά
  πολιτικούς λόγους. Έπίσης έκ των
  τιμωρηθέντων λόγω συμμετοχής των
  είς τα κινήματα τοΟ 1933 καί 1935
  αξιωματικών καί άνθυπασπιστών μέ
  αργίαν δι' απολύσεως ή προσκαίρου
  παύσεως, έκ των έφέδρων έκ μονί
  μων οΐτινες έμονιμοποιήθησαν είς
  τόν στρατόν τής Μέσης Ανατολάς
  ώς καί έκείνων οΐτινες κοττετάγησαν
  μόνιμοι είς τόν στρατόν τής Μέσης
  Άνατολής ή μετά την 12ην Όκτω
  ρίοα 1944.
  ι'Αμερικύνοί Δημοσιογράφοι
  έφθασαν είς τάς Αθήνας
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Φεβρουαρίου.— Κατε-
  φθασαν 3 έπιφανεϊς δημοσιογράφοι
  άντιπροοωπεύοντες την ένωσιν ά-
  μερικανών δημοοιογράφων, οίόποΐ-
  οί θά άνακοινώσουν σήμερον τό
  βράδυ πρός τούς Έλληνας δημο-
  σιογράφους την απόφασιν τής άμε-
  ρικανικής Γερουσίας δπως είς την
  συνθήκην τής Είρήνης διατυπωθή
  ειδικόν άρθρον διά την διεθνή ε¬
  λευθερίαν τοΰ τύπου.
  Οί δημοσιογράφοι οδτοι είναι οί
  κ κ. Ούΐλμπουρ Χόρεστ, συντάκτης
  τοϋ Νιοϋ Γιόρκ Χέραλντ Τρίμπιους
  Ράφ Μάκ Γκίλ, συντάκτης τής Άτ-
  λάντα Κόνστι 'Γίουσον καί Ντίκαλ
  Άκέρμαν διευθυντής τής Πανεπιστη
  μιακής σχολής δημοσιογραφίας τής
  Κολούμπια. Ούτοι επεσκέφθησαν
  χθές τόν Άντιβασιλέα, τόν Πρωθυ¬
  πουργόν Στρατηγόν Πλαστήραν,τόν
  υπουργόν των Εξωτερικών κ. Σοφι-
  ανόπουλον καΐ τόν Στρατηγόν
  Σκόμπυ.
  Σήμερον την πρωίαν εδήλωσαν
  πρός τούς Βρεττανούς καί Άμερικα-
  νούς ανταποκριτάς δτι κατά την γνώ
  μην των καμμιά μελλοντική είρήνη
  δέν θά είναι διαρκής, εάν ,βέν γίνη
  δυνατή έκ μέρους των Κυβερνή-
  σεων δλου τοΟ κόσμου μετά τόν πό¬
  λεμον μία ελευθέρα καί άντικειμενι-
  κή ανακοίνωσις είδήσεων τόσον είς
  τό εσωτερικόν των χωρών δοον καί
  είς τό εξωτερικόν.
  Είς την προσπάθειαν των νά συ·
  μπεριλάβουν είς την κίνησίν των αύ
  την τούς έκδότας εφημερίδων δλων
  των Πρωτευουσών φιλικών χωρών,
  επεσκέφθησαν μέχρι τοθδε την Μέγα
  λην Βρεττανίαν, Γαλλίαν, Βέλγιον
  καΐ Ιταλίαν.
  Μετά άπό την Έλ^,άδα εχουν σκο¬
  πόν νά έπισκεφθοθν την Ρωσσίαν,
  Τουρκίαν, Μέσην Ανατολήν, τάς
  Ίνδίας, την Αυστραλιαν, Νέαν Ζη-
  λανδίαν καθώς καί δλας τάς Νοτια-
  μερικανικάς Δημοκρατίας. *
  ΣΥΠΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ 10 Φεβρουαοίου.-
  Τρεΐς διαπρεπεΐς άμερικανοί έκδόται
  εφημερίδων έπισκέπτονται κατ' αύτάς
  την Έλλάδα διά νά κάμουν διαλέξεις
  επί τής ελευθερίας τοΰ τύπου άνά τόν
  κόσμον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Φεβρουαρίου.—Ό
  κ. Σίτριν ομιλών έκ μέρους των Βρετ.
  έργατικών ένώσεων είπεν ότι ή Γερμα-
  νία πρέπει νά δώσχ) πάσαν ικανοποίησιν
  διά τα εγκλήματά της πρίν επιτραπή
  είς αυτήν νά λάβη μέρος είς την διεθνή
  εργατικήν κίνησιν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ1 10 Φεβρουαρίου.—Ό
  νέος πρωθυπουργός τοΰ Βελγίου κ. Ά-
  χιλλεύς Βάν "Οκερ συναντά δυσκολίαν
  διά τόν σχηματισμόν τής νέας Βελγικής
  Κυβερνήσεως έπειδή οί ανήκοντες είς
  τό Καθολικόν Κόμμα άρνοΰνται νά συμ-
  μετάσχουν τής Κυβερνήσεως άν είς αύ¬
  την μετέχουν Κομμουνισταί.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Φεβρουαρίου.—Ό
  Στρατηγός Κατροΰ ανεχώρησε χθές διά
  Μόσχαν όπως αναλάβη τα καθήκοντά
  τού ώς πρεσβευτού τής Γαλλίας είς την
  Σοβιετικήν Ένωσιν.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 10 Φεβρουάριον.—Έγνώ
  σθη έκ Βελιγραδίου δτι ό Στρατάρχης
  Τΐτο δέν προέβαλε ουδεμίαν άντίρρησιν
  διά τόν διορισμόν τοΰ κ. Σίμοβιτσ ώς
  μέλον τοΰ συμβουλίου άντιβασιλείας. Άν
  τίρρησιν προέβαλλεν μόνον διά τόν διο
  ρισμόν τοϋ κ Σοι'ντεκ όστις συμμετεΐχε
  είς την Κυβέρνησιν ήτις υπέγραψε κα¬
  τά τό 1941 τό τριμελές σύμφωνον.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΙΟΦεβρουαρίου.—Τθ άε
  οοπλάνον τό μεταφέρον τό επιτελείον
  τοΰ κ. Τσώρτσιλ ένώ κατευθύνετο είς
  τόν τόπον τής συναντήσεως τώνΤριών,
  κατέπεσεν είς την θάλασσαν λόγω έλεί-
  ψεως βενζίνης 15 άΐομα έκ των έπιβαι-
  νόντων εφονεύθησαν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΙΟΦεβρουαρίου.— Τό
  υπουργείον των πληροφοριών τής
  Μεγάλης Βρεττανίας ανήγγειλεν
  δτι κατά την διάρκειαν τοΟ πολέ¬
  μου ή Μεγάλη Βρεττανία υπέστη
  τάς κάτωθι ζημίας έξ άεροπορικών
  έπιδρομών. 54 χιλιάδας νεκροί, 49
  χιλιάδες τραυματίαι, 90 χιλιάδες
  βίκήματα κατέρρευσαν τελείως καΐ 4
  έκατομμύρια ύπέσχησαν ζημίας.
  Ή Συνδιάσκεψτς των
  Τριών έξακολουδεί
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Φεβρουαρίου.—
  Κατά πληροφορίας έκ Μόσχας ^ή δι¬
  άσκεψις των Τριών συνεχίζεται. Αν¬
  ταποκριταί τηλεγραφοΰν Οτι αυτή δι·
  αρκεΐ περισσότερον άπ' δτι ανεμέ¬
  νετο. Τα πολιτικά ζητήματα συζη-
  τοθνται άπό δλας αυτών τάς άπό·
  ψεις.
  Συνάντησις ΕΑΜ Κυ¬
  βερνήσεως
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Φεβρουαρίου.— Χθές
  είς τάς 6 μ. μ. επραγματοποιήθη ή
  5η συνάντησις μεταξύ των άντι-
  προσώπων ΕΑΜ—Κυβερνήσεως. Πρό
  τής καθόδσυ της είς την Βάρκιζαν ή
  Κυβερνητική άντιπροσωπεία εγένε¬
  το δεκτή υπό τοΟ Άντιβασιλέως. Προ
  ηγουμένως ό άρχηγός τής άποοτο-
  λί)ς κ. Σοφιανόπουλος συνομίλησεν
  επί μακρόν μετά τοΟ Στρατηγοΰ
  Πλαστήρα. ΑΙ συνομιλίαι διήρκεσαν
  μέχρι τής 10.30' μ. μ. Χθές την έ·
  σπέραν εξεδόθη τό κάτωθι ανακοι¬
  νωθέν: 'Εξηκολούθησαν καί σήμε¬
  ρον αί συζητήσεις των δύο άντι-
  προσωπειών άπό τής 6ης μ. μ. μέ¬
  χρι τής 10ης έσπερινής επί των υπο-
  λοίπων πρός συζήτησιν θεμάτων. Αί
  συζητήσεις θά συνεχισθοΰν καί αΰ
  ριον τό άπόγευμα.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Φεβροβαρίου.—Τα
  Στρατεύματΐι τής 1ης Στρατιάς μετά
  την άνακατάληψιν τοΰ Σμίτ έφθασαν
  είς απόστασιν 700 μέτρων Ικ τοϋ κυ¬
  ριωτέρου ύδατοφράκτου τοΰ ποταμοΰ
  Ρόερ.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 10 Φεβρουαρίου.—Τό
  Βερολίνον ανήγγειλεν την ?κτέλεσιν καί
  άλλων αξιωματικών κατηγορουμένων
  επί λιποταξία. Ό Δημαρχος τής Καινιξ
  βέργης καί μικροΰ τινος χωρίου μεταξΰ
  "Οντερ καί Στεττίνου, κατεδικάσθησαν
  «είς θάνατον διότι έγκατέλειψαν τάς ί)*--
  ' των. Ή εκτέλεσις εγένετο δι' ά·
  _>.