96454

Αριθμός τεύχους

4999

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

26/10/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αϊγύπτοπ
  έτησία λ ίς>ηι 3
  ίΕάμηνοο *!
  Άμεριχής
  έτησια δολ. 15
  εξάμηνοο > 8
  Τιμη
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  26
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1958
  ΓΡΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΙ ΡΛΦΕ.ΙΑ
  ΟλΟΙ ΜΙΝΩΙΑΥΙΌν
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΤΙΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 4999
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ορτή τοΰ πρώτοιι εύτυχοθς
  ί βζ
  στή μεταλλαγή; Καί
  χς ημη
  τρίου, τιτιβίζουν σάν χελιδονάκικ,
  ό έ
  μεταλλαγή δέν
  γιά νά καταλήξη
  ά
  φτωχότερο σϊτίτι
  τα χρυσάνθεμα
  Ας ρουφοθμε τό μέλι
  ΕΠΕΤΕΙΟΣ
  Πρός τό παρελθόν θά στρέ-
  ψιΐ την σκέψιν μέ συγκίνη-
  οι'ν ό έλληνιομός σήμερον.
  ΚαΙ μέ χαράν κ«ί άγαλλία-
  οιν θά σταματήση έμπρός
  είς μίαν Ιστορικήν χρονο¬
  λογίαν: Την 26ην 8)βρίου
  1912. Είς την χρονολογίαν
  πβύ συμββλίζη την άπαρχήν
  τής πραγματώσεως των προ-
  αιωνίων πόθων καί των με·
  γάλων όνείρων πού έθέρμαι-
  νεν ή πίστις τής φυλής χα-
  τ« τα μακρά έτη τής δουλεί
  άς. Την ημέραν αύτην, ό
  έλληνικός στρατός εισήλθε
  νικηφόρος είς την ©εσσαλο-
  νίκην. Την ημέραν αύτην,
  ή. πόλις τού 'Αγίβυ _ημη
  τρίου έπιπτεν έκ νέβυ είς
  τάς άγκάλας τής μητρός Έλ
  Αβίδος. Την ημέραν αύτην,
  ή Μακεδονική πρωτεύουσα,
  η ώραία^νύμφη τοΰ Οερμαϊ*
  χβΰ, ή πόλις των θρύλων
  χαί των παραδόσεων, πού
  ουνεκέντρωνε τας βλέψέΐς
  τόσ&ίν μεγάλων καί μικρών
  Κρατών τής Κεντρικής Εύ-
  ρώπης και της Χεροονήσου
  τού Αΐμου, εύρε καί πάλιν
  την ελευθερίαν της. Την η¬
  μέραν αυτήν ή Οεσσαλο-
  νίκη, προσετέθη ώς λαμπρός
  αδαμ«ς είς την ελληνικήν
  έπικράτειαν. Καί ήνοιξε πλέ¬
  ον ό ίρόμος διά την άπελευ
  Βέρωσιν >αί των άλλων πό¬
  λεων καί χωρίων τής Μακε-
  δονίκς, ό δρόμος πρός την
  δόξαν καί τό μεγαλείον τής
  Μιχβ&ς'Ελλάδος.ΔΓ «ύτό καί
  ή κατάληψις τής θεσσαλονί¬
  κης δέν έχει απλώς την
  σημασίαν μιάς νίκης. "Ε
  χει την αξίαν τεραστίου έ-
  θνικοΰ γεγονότοζ.
  * Ηνωμένος τότε ό έλληνι¬
  κός λαός περί τέ ν Βασιλέα
  καί τόν Κυβερνήτην τού, μέ
  άσθενεΐς υλικάς δυνάμεις,
  άλλά μέ ρωμαλέον φρόνημα
  καί άλύγιοτον άποφασιστικό
  τη τα διά την μεγαλουργίαν
  χκΐ την νίκην, επεχείρησε
  μίαν πραγματικά μεγαλειώ-
  δη εξόρμησιν, μίαν άνάτα-
  σιν πρός τάς κορυφάς των
  ίδανικών τού. Καί έθριάμβευ-
  σεν./Η δύναμις τήςςπίστεως
  κατίσχυσε τής βίας. Ή ίδέα
  της δικαιοσύνης ύπερίσχυοε
  τής τυραννίας. Ίόθαϋματής
  έλληνικής άναδημιουργίας
  ουνετελέσθη. "Εκτοτε, ή 'Ελ
  λάς συνεχίζουσα τόν δρόμον
  των πεπρωμένων της αδια¬
  κόπως μαχομένη τρκχύν καΐ
  δύσκολον άγώνα, άλλοτε πί-
  πτουσα και συνεχώς έγειρομέ
  νη, εγνώρισε καί άλλους θρι-
  άμβους καί άλλας δόξας άλ¬
  λά υπέστη καί συμφοράς κα
  πένθη μέχρις ότου, περι-
  συνέλεξεν ολα τα τέκνα της
  είς τούς κόλπους της καί ε¬
  πεδόθη είς τα είρηνικά έρ·
  γά της. Έν τώ μεταξύ συνε-
  τελέσθησαν καί πλείσται άλ¬
  λαι μεταβολαί. Είς την Τουρ
  κίαν κατέρρευσεν ή σουλτα-
  νική τυραννία καί είς την
  θέσιν της υψώθη νέον κράτος,
  μέ νέας αρχάς, μέ νέας άν-
  τιλήψεις, μέ νέας εντελώς
  ίδέας καί βλέψεις. Εδημι¬
  ουργήθη ή νέα Τουρκία. Κα
  μέ την νέαν αυτήν Τουρχί
  αν, ή Ελλάς συνδιελλάγη,
  συνεφιλιώθη, εκαλλιέργησεν
  αγαθάς σχέρεις πού δέν ήρ
  γησαν νά έξελιχθοϋν είς έγ
  κάρδιον φιλίαν, είς στενήν
  άρρηκτον συνεργασίαν κα
  συμμαχίαν. Σήμερον, ή Έλ
  λάς καί ή Τουρκία, έχοΐΛ
  πλέον κεινά ίέανιχά, κοι>ά
  βλέψεις, κβινήν πολιτι<<ήι καί είς πολλάς περιπτώσει κοιχήν έκπροοώπησιν είς τ έξωτεριχόν. Άποτελΰΰν υπό δειγμα είλικριοΰς*^συνεργα οίας, πιστής *«» οταθερα, συμμαχίας. Καί ασφαλώς, θά αυνεχίσουν την ουνεργαοίαν αυτήν καί είς τό μέλλον μέ επιθυμίαν 'νά την π£οα£ή σουν είς τό διηνεκώς. Ό οη μεριχός έπομέιως έορτα- σμ<ς δέν εχει σκοπόν ν' ά ναξεση πληγάς πού έκλεισαν πλέον οριστικώς, οΰτε καί ά ύποέαυλίοη μίοη «βύ εοβυ σ«ν καί έδωκαν την θέσιν των είς αιθθήματα φιλίας κα συναδελφώσεως. Έχει σκο¬ πόν ά παραδειγματίση τό εθνες. Νά έξάρη την σημα¬ σίαν της απελευθερώσεως τής Οεσοαλονίκης. Καί νά ύπεν- θυμίση ποία θαίίματα ειμπο¬ ρεί ά δημιοργήση ή ψυχι- κή ένότης καί όιΐόνοια τοΰ έθνους. Εύτυχώς ομως την έ νβτητα αυτήν έπανέκτησε κάί πάλιν ή Ελλάς. Καί ψυ χικώς ηνωμένος όλόκληρος ό λαός θά έορτάση την σημε¬ ρινήν μεγάλην έπέτειεν. ΟΠΡΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η _ 2ΒΗ ΗΜΕΡΕΣ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ Μετά τό τέλος ενός είδυλλίου,μέ βα ατόν κόσμο των μουσμέ, έ Λευ χάδιος Χέρν ό γνωστάς Έλληνο- ιάπων ποιτ,τής έρωτά: —Γιατί νά πεθαίνη Ιτσι στά οτήθεια ή άγάπτ] καί σάν καπνός θυσίας α' ίγριο θεό τό αϊοθημα νά ^σβύνη;... Καί άπευθύνεται κατόπιν στά χρυοάνθεμα καί τό λωτό. Τα τ πρδτα άντιπροσωπεύουν τίς εύτυ χισμένες στιγμές πού πέρασαν. Ό δεύτερος θά δώση στόν πονεμένο, τόν ΰπνο, τή λησμονιά, γιά νά μή κρύβη γι' αυτόν τα πρόσωπο μέ λύπη, έ Βούδας, ό μεγάλος θεός. Ή θέσι αυτή των χρυσανθέμων —ή φιλολογική νά ποΰμε— είνε άνάλογη μέ τή γενική τοποθεσία τους στίς ΙΊαπωνέζικες μινια τ&ϋρες. Τα χρυσάνθεμα είναι τα «ίώνια «μάτια τοθ ούρανοθ», στό μιΊ>β, ώστόσο, βαθύ φόντο τοΰ ια·
  πωνικοθ τοπείου. Τα περιτριγυρί-
  ζ«ι μιά αυναίαθησι άγριου χα-
  Μ, μιά άπειλή φοβεροθ τυ
  φδνος. Τό πολύτιμο βαζο επάνω
  οτό οποίον διαγράφονται άπά τό
  Χέρι τοθ ύπομνονητικοθ καλλιτέ
  Χν>ϊι κρύβει ΐσως στό προγοννκό
  ίκιπλο, τό μαχαΐρι γ'ά τό χαρα-
  Χίρι.
  Είνε γεγονός —τό ΰπεγράμμισα
  καί άλλοτε —δτι ή μεταφύτευσι
  των λουλουδιών αυτών στόν τόπο
  μας τα έλύτβωσε άπό την παϋη-
  τική μοιρολατρεία καί τόν σκο-
  τεινό μυστικισμό τής Άνατολής.
  Τα έπλαΐσίωσε μέ τό φώς τοθ
  έλληνικου ούρανοθ. 'Ωνομάσθτραν
  άγιοδημητριάτίκα, έστόλισαν σπ£-
  τια καί σπιτάκια, έμπήκαν μέσα
  στό λαίκό πνεΰμα καί την ήθο-
  γραφία. Ό σημερινάς θρυλικός
  Άγιος είνε δύσκολο νά μή τα
  κρατή ώς σύμβολα χαράς γιά με-
  γάλους καί μικρούς, γιά έορτά-
  ζοντας καί μή. Επάνω ατό ψηφι
  δωτό τής φαντασίας δ Άγιος Δη¬
  μήτριος περιτριγυρίζειαι μετα
  γενέστερα, άπό χρυσάνθεμα—κί
  τρινα, πράσινα, χρυσα.
  Τα χρυσίνθεμα δέν μοιάζουν
  απλώς μέ σγουρά κεφάλιχ κορι-
  τσιών—δπως σημειώνουν κατ' Ι
  τος οί εύαυνείδητοι χρονογρά-
  φοι. Είναι κάτι βαθύτερα χαρού
  μενο: Σ' αύτά ξεχωρίζουμε τόν
  τόνο τής χαρδς δπω; τόν άποδ£-
  δουν, οί έφήμερες έστω, άλλά
  παλλόμενες άπό ζωή σκίψεις μι-
  ας πανηγυρικής ώρας. Δέν 6πάρ-
  χει έδω τό ε&θραστο των μουσμέ,
  τάς οποίας ό Πιέρ ΛοτΙ μάς
  παρουσίασε στήν «χυρία Χρυσάν-
  θεμο», μέα« στόν πειό θλιβερό πεσ
  σιμισμό. Δέν σπάζουν εδκολα αί
  Είπαν δτι τα χρυσάνθεμα συμ-
  βολίζουν τόν παροαλό κόσμο τής
  Ιποχής μας: Ένα μπουκέτο χρυ¬
  σάνθεμα είνε ίνα μπουκέτο ονει-
  ρα, £να μπουκέτο θεωρίες καί πρό
  πάντων ίνοι μπουκέτο... έκλεκτοί.
  "Από αύ ό θά ίιαλέξη τα ζωντα-
  νό, σγουρό κεφάλι πού σκύφτει
  επάνω τους. Άλλά γιατί δχι, Ή
  χαρά τής ζωής μήπως δέν βρίσκε-
  άπό δλα τα άνθη, Ικήρυττεν άλ,·
  λοτε έ'νας σοφός. Καί δέν είνε δύ
  ακολο, έννοεΐται άν αύτά τα άνθη
  είναι μόνον χρυσάνθεμα: 'Η γοη-
  τεία το% στηρίζεται στά χρώματα
  καί τού; συνδυασμούς. ΐό μέλι
  τους είνε άβλαβές. Βγαίνιι μέσ'
  άπό την άθώχ χαρά τής στιγμής
  —δηλ. μάλλον άπό τή φαντασία
  παρά άπό την πραγματικότητα.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Ίεράρχσι πού έκλείπουν
  Ο
  Σ
  ΚΑΙ Η ΚΑΘ ΟΛΟΥ ΛΡΑΣΙΣ ΤΟΥ
  Είς την σεπτήν χορείαν των
  έν Ούρανοΐς Μεγάλων Ίεραρχών
  καί Διδασκάλων τής Έκκλησίας
  προσετέθη άπό τοΰ παρελθόντος
  Σαββάτου δ άείμνηστος Άρχιιπί
  σκοπος Αθηνών καί πάσης Ελ¬
  λάδος Χρυσόστομος. Έν ιή ροή
  των αιώνιον άπό καιροΰ είς και
  ρόν ένεφανίοθησαν (ίς τό έκκλησία
  στικόν στερέωμα άστϊρες π,,ώτου
  μεγέθ&υς, οΐτινες άφςΰ κατηύγα
  σαν ούτό επί τι χρονικόν διάστη
  μα Ικλινον πρός την Σύσιν των
  ίξακολουθοΰντες καί μετά την
  δύσιν αυτών νά χαταυγάζασι καί
  Ιπηρεάζωσι τουτο.
  Τοι&Οτες άστήο ήτο κοί 6 πρό
  μιχροΰ την φωτεινοτάττ,ν διαδρ
  μην αύτοθ ποιήσας ναί έκλει
  ψας έκ όΟ δρατοθ καί έπιγείο
  τής έχχλησίας στερεώματος, άλλ< μέλλων καΐ μετά την έχλειψίν το νά έπηρεάζη κΰτο,αείμνηστος πρ< καθήμενος τής έκχλτ,σίας τής Έ3 λάδος δ Αθηνών Χρυσόστομες Ό άείμνηστος ποιμενάρχης διε κρίνετο διά την σοφίαν τού. φώτερόν τού δ Χριστιανικάς κό σμος μετά τόν Φώτιον, δέν εϊχε γνωρίσει. Αί συγγραφαί τού, α εις δλους τούς κλάδους τής θεολο γικής έπιστήμης αναφερομένη είς πολλάς εκατοντάδας άριθμοΰν ταΐ. Είς τό συγγράφειν άφιέρω σε τό πλείστον μέρος τής ζω ής τού, μή αίσθανόμενος κόπωσιν διά τοθτο, διά πολύ ορθώς άπε «νέος "Ωριγένης, χαλκέν τερος καί άδαμάντινος». Επί ήμι συ σχεδόν αίώνα έίίδασκεν δ σο φός διδάσκαλος έν Ίεροσολύμοις Άλεξανδρε'α καί Αθήναις. Αί θεολογικαΐ Σχολαί Ίεροσολύμων Αθηνών καί ή Ριζάρειος Έκκλη σϊαστική Σχολή έλαμπρύνθησαν διά τής παρουσίας καί διδασκα λίας αύτοθ. Ά πασά ή πλειάς των Όρθοδόξων Ίεραρχών καί θεολόγων παρ3 αύτοΰ έγαλουχή θησαν καί έμυήθησαν είς τα μυστή ρια τής 'Ορθοδόξου "5εολογίας. Τό >Ορος
  ',ου καί
  τού σοφοθ
  συγγραφέως
  διδασκά
  ήπλοΰΐο
  έφ' ολοκλήρου τοθ χριστιανικ&Ο
  κόσμου, ού μόνον τοθ Όρθοδό
  ξου, άλλά καί τοΰ Ρωμαιοκαθο
  λικεΰ καί προτεσταντικοΰ.
  Τα έκκλησΐαστιχά περιοδικά
  καί ό ήμερήσιος τύπος διαρκώς έ
  ροφοδοτοΰντο άπό την άκένωτον
  πηγήν των γνώσβών τού. Τούτου
  νεκα ή θεολογική Σχολή τού
  Πανεπισττ]μίου καί ή 'Ακαδη
  μία των Αθηνών εσεμνύνοντο, συγ
  αταλέγουααι τοΰΐον μεταξύ των
  μελών των.
  Καί ού μόνον τό Πανεπιστή
  μιον, την Ακαδημίαν καί τόν
  Τύπον έλάμπρυνεν ό Χρυσόοτο-
  μος, άλλά καί τόν θρόνον των
  Αθηναίων, τάν θρόνον έφ' ού ό
  ύρανοβάμων των Εθνών Άπό
  τολος Παΰλος έκήρυξε τόν"Άγνω
  τον θεόν, τόν θρόνον όν έκλεισαν
  ί Άγιοι Ίερόθεος καί Διονύσιος
  Άεροπαγίτης. 'Υποδειχθείς δπό
  ής Θεολογικής Σχολής τού Πά
  επιστημίου, εκλεγείς 6πό τής
  εράς Συνόδου καί έγκατασταθείς
  τικήν περίοδον καί νά τηρήση τό
  κθρος αυτής αμείωτον, προκαλέ-
  σας τόν θαυμασμόν καί τόν σε
  δασμόν 2λων των πολιτικών μερΕ-
  δων. Επί μίαν δεκαπενταετΕα1
  διηύθυνε την Εκκλησίαν τή
  Ελλάδος, έπιδείξας σπανίας διο
  κητιχάς άρετ^ς, έπιβαλλόμενο
  διά τής σοφίας καί άρετής
  καί ούχι διά τής βίας καί δυν
  μεως. Την διοικητικήν τού £καν^
  τητα, ουδείς δύναται σοβαρώς ι
  αμφισβητήση. Ταύτης άποτέλεσμ
  είνε ή ζηλίυτή θέσις τής Έχχλ
  οίας τής Ελλάδος μετοξύ των ά
  λων όρθοδίξων Έκκλησιών.
  Καί ου μόνον διδακτικάς κα
  Διοιχητικάς άρετάς έπεδείξατο
  σεπτός Πρωθιεράρχης άλλά κα
  ποιμαντερικάς άξιολογωτάτας
  Διεκρίνετο διά την μεγάλην το
  πίστ'ν π^ός τόν θεόν. Ού μόνο1
  Ιδίδασκεν άλλους νά πιστεύωσι
  άλλά παρεΓχεν εαυτόν παράδειι
  μα πίστεως καί ένσάρκωσιν π
  στεως. Ήτο ίεροπρεπέστατος κα
  εύσεβέστατος. Ίερουργών παρεϊχ
  την εντύπωσιν συνομιλίας μετά
  τοΰ θεοθ. Αί έν ταίς ίεροπραξ
  αίς κινήσεις τού προύκά>ουν εί
  πάντας την εύσέβειαν. Τα στόμα
  τού δέν ήνοιγεν έν τή Έκκλησία
  ειμή διά νά αναγνώση τάς κεκα
  νονισμένας ευχάς. Έν Έκκλησία
  ευρισκόμενος, ένόμιζεν δτι ευρί
  σχετο έν ούρανψ. Την εύσέβειάν
  τού έμαρτύρει καί ή μετάβασις
  τού είς Τήνον,Μυτιλήνην, Κεφαλ-
  ληνίαν, Ζάκυνθον ή είς οίονδή
  ποτε άλλο μέρος εύρίσχοντο αγια
  λείψανα ή έωρτάζοντο τοπικοί α
  γιοι διά νά προσκυνήση αύτούς
  παρά τα γήράς τού, τό οποίον δέν
  έπέτρεπεν αυτώ τοιαύτας μετακι
  νήσεις.
  Ήγάπα καθ' δπερβολήν τό κή-
  ρυγμα τοθ θείου λόγου. Ουδέποτε
  ίερ&ύργει, χωρίς νά κηρύξη
  τόν θείον λόγον. Τοΰτον ού μόνον
  έν τή έκκλησία έκήρυττεν άλλά
  έν φυλακαΐς, έν εργοστασιον, έν
  τί) στρατω, καί έν παντοίαις συ·
  νελεύσεσιν. Άν καί έβαρύνετο άπό
  πολλαπλά καθήκοντα, δμως δέν
  παρέλειπεν ευκαιρίαν χωρίς νά
  κηρύξη τόν θείον λόγον. «Πάγ-
  χρυσόν στόμα τοθ λόγου», δντως
  «Χρυσόστομος» ανεδείχθη.
  Ή φιλανθρωπία εθεραπεύθη ά-
  ιολογώτατα υπό τοΰ αειμνήστου
  Ιρωθιεράχου. Αί φυλακαί, έ οί-
  ος των τυφλών, τα πολυώνυμα*]
  ιυλα τής δυστυχίας, τα διάφορα
  Ορφανοτροφεία, τα φιλόπτωχα
  αμεϊα καί τα λα'ικά ίατρεία, ών
  ά πλείστα ϊδρυσε καί διετήρει
  ,ίαν δικαίω; προσ^χν αύτω τδν
  ίτλον τοθ πατρός των όρφανών
  αί άντιλήπτορος απάντων των έν
  νάγκαις.Διά την κοινωνικήν Πρό
  νοιαν διέθετε 3λα τα πλούσια εισ-
  οδήματα τής Άρχιεπισκοπής
  ζών αύτός βίον απλούστατον καί
  λιτότατον.Έν τή φιλανθρωπία κα¬
  τέστη πραγματικάς διάδοχος των
  Άγίων Νικολάου, Σπυρίδωνος, Μ.
  Βασιλιίου καί Ιωάννου τοΰ Έλεή
  μονος.
  Άφιλάργυρος ών ουδέποτε κα
  πό τής τότε κυβερνήσεως Άρχι τέστησε «πορισμόν την εύσέβειαν»
  πίσκοπος Αθηνών ό Χρυσόστο-|ή δέ θύρα τού «παντί προσερχο
  Η Σημαία.
  Είς τα σχσλεΐα τοθ κρά
  τους, δημοσία καί ίδιωτικά
  έγινε χθές μέ έπφλητικότη
  τα ή έορτή τής σημαίας. Κα
  θηγηταί καΐ διδάσκαλοι άνέ
  πτυξαν είς τούς μαθητάς την
  αξίαν καΐ την σημασίαν τοθ
  έθνικοΰ συμβόλου, ποιήματα
  άφιερωμένα είς την σημαίαν
  άπηγγέλθησαν, παρελάσεις
  πρό των λαβάρων έγιναν.
  Κα(, γενικώς, τΐποτε δέν παρ
  ελείφθη πρός τόνωσιν τοθ α
  σθήματος τής άγάπης πρός
  την σημαίαν καί την πατρΐδα
  "Ετσι τα σχολεΐα, μέ τάς έορ
  τάς αύτάς, μεταβάλλοντα
  είς φυτώρια δπου καλλιεργοϋν
  ται τα εύγενέστερα ίδανικά
  τα ωραιοτέρα ίδεώδη. Τα σχο
  λεΐα άλλωστε μαζί μέ τή
  εκκλησίαν υπήρξαν πάντοτε
  είς την Έλλάδα καί κατά
  τούς χρόνους τής δουλεΐάς ά
  κόμη, έστΐαι έθνισμοΟ πού έ
  θέρμαναν μέ την φλόγα των
  τάς καρδίας καΐ τα αίσθήμα
  τα τοθ λαοΟ.
  τό
  ΟΊ Πολύτεκνοι.
  Είς δηλώσεις τού πρός
  τινος. «Λοιδοροΰμενος ούκ άντ
  λοιδώρει, τιάσχων ούκ ηπείλει
  βλασφημούμενος παρεκάλει, διω
  κόμενο; ήνείχετο» χατά τόν Άπι
  άτομον.
  Αμείλικτος διώκτης τής άμαρ
  τίας ήτο έν τούτοις συμπαθής κα
  πλήρης άγάπης ' πρός τούς παρεκ
  τρεπομένους, ούς διά τής καλω
  σύνης καί άγαθότητός τίυ,προσεί>
  κυεν είς την μετάνοιαν χαί τή
  διόρθωσιν,
  Ό ζήλός τού 6πέρ τής όρθοβί!
  ξίας έμαρτυρήθη διά των άγώνω1
  αύτοθ εναντίον των ύπονομευτών
  «υτής ούνιτών, χιλιαστών, μπο!
  σεβίκων καί άλλων ποικιλωνύ
  μων έχθρών αυτής καί διά τώ1
  αύστηρών συστάσεων, άς έδιδεν
  είς τούς κατά καιρούς άντιπρο
  σώπους τής έκκλησίας τής Έλ
  λάδος είς τα διάφορα «παγχρι
  στιανικά Συνέδρια Εύρώπης, Έλ
  λάδος καί Βαλκανίων, δπως μή
  θυσιάσιοσιν ουδέ την ελαχίστην
  παράδοσιν αυτής.
  Τό ενδιαφέρον τού διά την έξύ
  ψωσιν τής έκκλησίας, ώθει αύ
  τόν νά έργάζηται είς σημείον
  «νά μην είσέρχηται είς οκήνωμα
  οϊκου τού, ή νά δίδη ύπνον τοίς
  οφθαλμοϊς τού καί τοίς βλεφάροις
  τού νυσταγμόν καί ανάπαυσιν
  τοίς κροτάφοις τού» κατά τόν προ
  φητάνακτα Δαυίδ. Καρπός τής
  υχθημέρου ταύτης εργασίας τού
  είναι ή νεωτέρα έκκλησιαστική
  τοΰ Κράτους νομοθεσία, ήτις παρ
  έχει είς την εκκλησίαν τα μέ
  σα νά εξασκήση δλην αυτής την
  επιρροήν επί τοΰ 'Ορθοδόξου
  πληρώματος. Τόσον έργατι
  κός ήτο δ άοίδιμος άρχηγός
  τής Έλλαδικής έκκλησίας, ώστε
  μόνον 4 ώρας τό είκοσιτετράωρον
  άνεπαύετο, μετά βίας δέ εδέχθη
  ά άποσυρθή είς τό Νοσοκομείον
  ου Έρυθροΰ ΣταυροΟ ολίγας ήμέ
  ιας πρό τοΰ θανάτου τού, θανά
  :ου δσίου άνδρας.
  Τοιοθτος έν λιταϊς γραμμαίς
  πήρξεν δ άοίδιμος πρωθιεράρ
  ης·
  Διά τούς αγώνας τού υπέρ
  ής δρθής πίστεως δικαίως δύνα
  αι νά παραβληθή με τάν Μ, Ά
  ανάοιον καί ονομασθή «στύλος
  :ής δρθοδοξίας», διά την σοφίαν
  αί τάς συγγραφάς μέ τούς μέγα
  ούς πατέρας καί διδασκάλους
  :ής έκκλησίας Βασίλειον, Χρυσό
  τομον, Γρηγόριον, Φώτιον, Ώρι
  ένη καί άλλους, διά δέ την άρε
  :ήν τού, ήν ήσκει «έργω καί
  ύ λόγω» κατά τό αρχαίον λόγι-
  ν δέον ν' άνακηρυχθή καί τυ
  ικώς Άγιος, διότι ούσιαστικώς
  ίναι ήδη κεκηρυγμένος υπό τής
  υνειδήσεως τής έκκλησίας,
  Ό Κύριος δ καλέσας παρ1 έ
  ,υτφ τόν Χρυσόστομον εΐθε ν' ά
  μέραις
  προεδρείον τής Συνομοσπον-
  δΐας των Πολυτέκνων, ό πρωθ
  υπουργός κ. Μεταξιΐς ρΐπε
  μεταξύ άλλων δτι, λίαν συν¬
  τόμως ή κυβέρνησις "θά δημο¬
  σιευθή νόμον διά τοθ ότΐοΐου
  θά ρυθμΐζωντσι δλα τα πολυ
  τεκνικά ζητήματα. Οί πολύ·
  τεκνοι, ξΤπε. θά τύχουν καί
  άλλων εοβργετημάτων καί άλ
  λων άκόμη πολλών καί μεγά-
  λων εύκολιών.
  σικόν τουτο.
  Καί είνε φυ-
  Ή κυβέρνησις
  άντιμετωπίζει τό δηαογραφι-
  κόν πρόβλημα κατά τόν άπο-
  φασιστικώτερον τρόπον. Καί
  είνε επόμενον νά λαμβάνη μέ-
  τρα προστασίας των πολυτέ¬
  κνων. 'Η αύξησις των γεννή-
  σεων καί τοθ πληθυσμοϋ τής
  χώρας περιλαμβάνεται ώς
  γνωστόν είς τό πρόγραμμα
  τής κυβερνήσεως.
  'Ι» Φ 'Φ
  Κουρεϊς
  καΐ κομμωταί.
  Είς τα Χανιά θά συνέλθπ,
  ώς πληροφορούμεθα, έντός
  τοΰ Νοεμβρΐου παγκρήτιον συ
  νέδριον των κουρέων καΐ
  κομμωτών υπό την προεδρίαν
  τοθ προέδρου τής Άνωτάτης
  ΌμοσπονδΙας κουρέων καϊ
  κομμωτών τής "Ελλάδος. Θά
  έξετασθοθν δέ κατ' αύτό δλα
  τα ένδίαφέροντα την τάξιν
  ζητήματα. Καΐ έχει πράγματι
  ή συμπαθής αυτή τάξις πλεί¬
  στα δσα ζητήματα πού την
  άττασχολοόν. Μέ την διάδοσιν
  των ξυριστικών μηχανών καΐ
  έξ αίτΐας πλείστων άλλων λό¬
  γων οί κουρεϊς κσί οί κομμω
  ταί διέρχονται κρίσιν. 'Η κυ¬
  βέρνησις δμως είναι πρόθυμος
  νά λάβη υπέρ αυτών δσα εί¬
  νε δυνατόν νά ληφθούν γέ-
  τρα. Άρκεΐ νώ είναι, λογικά
  κοΐ νά τής ύποδειχθοϋν κα¬
  ταλλήλως. Δι' αυτόν λοιπόν
  τόν σκοπόν, πιστεύομεν δτι
  θά συνέλθη τό συνέδριον των
  Χανίων. Καί ευχόμεθα την πλή
  ρη επιτυχίαν τού.
  Τό Αρκαλοχωρι.
  Είς άνταπόκρισίν μας έξ
  Άρκαλοχωρίου παρεισέφρυ-
  σαν άνακρίβειαι τινές, πάν¬
  τως ώς δυνάμεθα νά βεβαιώ-
  σωμεν ουχί έκ κακής προθέ-
  σεως τοϋ γράψαντος. Άλλως
  τε αί πρόοδοι τοθ Άφκαλο-
  χωρίου καί Ιδία αί προσπά¬
  θειαι τής έκεΐ κοινοτικής άρ-
  χής^καίγενικώς καί ώς πρόςτήν
  άφθονον ύδρευσιν τη"ς έμπο-
  ρικής κωμοπόλεως είναι γνω
  σταΐ. Ύπάρχουν ί'σως έλλεΐ-
  ψεις έν Άρκαλοχωρίω αΐτι¬
  νες δμως είναι άνεξάρτητοι
  τής καλής θελήσεως των κα-
  τοΐκων, προώρισται δέ ασφα¬
  λώς νά συμπληρωθώσι συν τώ
  χρόνφ διά τής φροντίδος τής
  τε κοινότητος καί τού κρά-
  ους. Διά τούς λόγους τού¬
  τους ουδόλως δύναται νά τε¬
  θή είς ήσσονα μοίραν πρός
  άλλας κοινότητος, τό φιλοπρό
  δόν των Άρκαλοχωριτών, τό
  Οποίον τοσάκις είς τό παρελ¬
  θόν Ιχει έξάρει ή «Άνόρθω-
  ις».
  Τό άσυλον άστέγων.
  Ή Κυβέρνησις απεφάσισε
  ά διαθέση τό μεγάλον κληρο
  ότημα τοΰ αειμνήστου Μιχα-
  ηνοΰ διά την "ίδρυσιν παγκρη
  Ιου άσύλου άστέγων. Ή α¬
  πόφασις άνταποκρίνεται απο¬
  λύτως καί πρός τό πνεθμα
  ου διαθέτου καί πρός τάς υ¬
  φισταμένας ανάγκας. Δι" δ
  <αί ηκούσθη μέ ευχαρίστησιν αί προεκάλεσεν αΐσθημα ϊκα- οποιήσεως. Ό άεΐμνηστος νιχσληνός ηθέλησε νά εΰερ- ν' άνακουφΐση τούς πάσχοντος δι" δ καί συνέστη σε τό κληροδότημα. Καί ή κυ- έρνησις χρησιμοποιεΐ τό κλη- >οδότημα διά την ίδρυσιν ά-
  ηοχρωσεΐί . ____ ... .. .
  έττες πού μαζευτηχαν γιά την γι- έπακολουθήσο.σαν ταραχώδη πολι
  οςτήν 10 Μαρτίου 1923, έν ή > μένψ ήνέψκτο», ώς ή τοθ Ίώβ. Ού] ναδε£ς^ άξίους διαδόχους αύτο0 _..„-------.... ^---------
  .Βαιε καθ άς δ κομματισμός; δέ κατα διάνοιαν εσκέφθη νά χρη δ[όπ αύτ6ς είναι 6 έκλένων καί σύλου άστέγων. Καί δέν ύ-
  αια τίποτε πολυτι-
  καί άναγκαιότερον
  δχοντας ποϋ την
  κλϊναι άπό την άνε-
  αύται γραμμαί. , τον, ύγιεινήν καί θερμήν στέ-
  Ν1ΚΟΛ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΑΚΗΣ γήν.
  ή έμνησιχάκησε κατά
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΜΙΝΩΑ.— Σήμερον λόγω τής
  εορτής 3 παραστάσεις. 'Ω,ρα 2 μ
  μ. τοΰ έπεισοδιακοΰ «θησαυρός
  των πειρστών» πράξεις 14 "Ωραι 6
  1)2 μ. μ. κατΛ γενικήν άπαίτησιν
  ή άθάνατη όπερα τού Λεονκα·
  βάλλο «Παληάτσοι». "Ωρα 10 μ. μ.
  ή Γερμανική φάρσα: «Κορίτσια γιά
  παντρειά». Έκτός προγράμματο-
  τό Ζουρνάλ τού πανδήμου Μνημο
  σύνου Οπερ τοΰ Πατριάρχου Κυ
  ρΐλλου τοθ Λουκάρεως είς την
  Μονήν Άγκαράθου.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. —Σήαερον λόγω
  της Έθνικής εορτής έ,κτακτος άπο
  γευματινή ώρα 6 μ, μ καΐ έσπερ_ι
  νή ώρα 10 μ. μ. «Τό μυστικό τού
  8συ γραφείου κατασκοπείας
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης· Γ. Άστιραδάκης
  ;κονραδ φα'Γτ
  Καί την
  ΒΙΒΙΑΝ ΛΑΪ
  ΠΑ
  : Πρωταγωνιοτοΰν:
  Γ ΡΕΝΑΤΕ ΜΥΛΛΕΡ, ΣΜΒΚΕ
  • ΣΑΚΑΛ, ΕΡΜΑΝ ΤΙΜΓΚ,
  ; ΦΡΙΤΣ ΓΙΑΚΟΜΠΑΟΥΜ.
  ' Μουσική: ΣΤΡΑΟΥΣ

  " _ θαυμασία μουσιχΐί, τρα-
  . γούίια, χορός καί πρωτότυ-
  ■ πή ΰποθεσι.
  Β
  ■ Έκτός προγράμματος:
  '. ΖΟΥΡΝΑΛ
  Ι Προσεχώς:
  : ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ
  ! ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ
  • Νέ τόν ΕΜΙΛ ΓΙΑΝΝΙΓΪ

  Ι Σημ. Δευτέραν — Τετάρτην
  II
  —Πέμπτην—Σάββατον—Κυρι
  ■ ακήνωρα61)2 άπογΐυματινή.
  Ι Τό νέον έπεισοδιακόν:
  ΙΟΗ2ΑΥΡΟ2Τ1ΗΙΙΕΙΡΛΤΟΝ
  Ί1111111:::::;:11111111

  ; Σήμερονλόνω τής έθνι- '.
  Ι κης εορτής εκτακτος ά- ;
  Ι πογευματινή ώρα 6.30 μ. ·
  Ι μ. εσπερινή ώρα 10 μ. μ. Ι
  ; Τό κινηματογραφικό ά- ;
  Ι ριστοΰργημα: ·
  Ι ΤΟ Μ ΥΣ ΤΙΚ Ο!
  ΐ ΤΟΥ 8 ΓΡΑΦΕΙΟΥΙ
  ΙΚ Α Τ Α ΣΚ Ο Π ΕΙ ΑΣ ϊ
  Ο έρως είς την χώραν
  των Χρυσανοέμων·
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φοτ,ρέρ.
  9Ιον
  ϊ Αυριον Γ
  ■ ·
  Ό ρωσσικος κολοσσος: ;
  ΙΠΠΟΤΗΣ
  ΧΟΡΙΣ ΠΑ-ί
  ίΝΟΠΛΙΑΝ!
  Ι Μέ την: Ι
  ! ΜΑΡΑΕΗ ΗΤΗΗΤΡΙΧ ;
  ':::::: Μ:::: ι: 111::::::"
  ΜΙΝΩΑΐ
  Στήν κορυφή τοΰ γηλόφου πού
  στρογγύλευε σέ σχήμα μαστοΰ,
  διακρινόταν ϋναί παληός
  πυλώ.», άποτελούμενος άπό δυό
  μισοκατεστραμμένες κολώνες καί
  Ι'να πέτρινο δοχάρι. Άπό κάτω
  περνοθσε μιά σκάλα, μυστηριώδες
  προπύλαιον κάποιου έξαφανισθέν
  τος ναοθ.
  —Τό άξιοθαύμαστο είνε έψι
  θύρισεν ό Φέλτζ —πώ; τουτο έδω
  δέν είνε διόλου κήπος, άλλά καλ-
  λιεργημένος τόπος. Αύτές οί πε-
  λοθζες είνε δρυζφνες. Αύτες οί
  πρασιές λαχανόκηποι. Αύτές οί
  λόχμες χρησιμεύουν ώς προνυλα
  κτήριο κατά τδν Αογουατιάτικον
  ήλιον καί των ψυχρών άνέμων τοθ
  Όκτωβϊίου. Καί τουτο έδώ τό
  νερό τροφοδοτεί Ινα αύλάκι ποτί
  σματος...
  Άκούμπησε τούς άγκώνας στά
  γόνατά τοι· καί Ιπιασε τί μάγου
  λα μέ τα χέρια τού:
  —Στήν Εύρώπη, χωράφια σάν
  τουτο έδώ, θά ήσαν πολύ δσχη
  μα... Άλλά ο£ γεωργοΐ αυτής τής
  θαυμασίας χώρας δέν μοΐάζουν
  μέ τούς δικΌύς μας. Καί Ιχω την
  Εδέα πώ; δέν θά μποροθσαν νά
  όδηγοθν τό αροτρα τους, άν τό
  χάθε τι, έλόγυρά τους, δέν ήταν
  έκ των προτέρων έτοιμασμένο,
  τακτοποιημένο, σχεδΊασμένο γιά
  τα καλλιτεχνικά τους μάτια!...
  Άκροάσθηκε. Επάνω άπά τό
  κεφάλι τού δ άγέρ·*ς έ*κανε τα
  μπαμποΰ νά τραγουδοθν. Ήσαν
  μπαμποθ μεγάλα σάν δένδρα, ά
  νεπτυγμένα δσο δέν άναπτύσσονται
  ουτε στήν Ίαπωνία: πιό πυ-
  κνά άπό τίς φιλλύρες μας καί πιό
  ψηλά άπό τίς λεΰκες μας άλλά
  μέ φύλλα μικροσκοπικά τα όποΐα
  ιίχαν μιά έύκινησΕα, τής οποίας
  ουτε οί ίτιές ή σημύδες μας
  δέν θά μποροθσαν νά δώσουν Ι
  δέαν.
  Μέσα σέ Ινα δάσος άπό μπα
  μποθ, ό ήλιος μπαίνει πάντοτε
  σχεδάν, ελευθέρα, παρά την τρο-
  μερή πυκνότητα των κορμών καί
  τό πλέξιμο των κλάδων. Καί ή
  σκιά, έκεΐ μέσα, είνε έλαφρά, λε
  πτή, φωτεινή...
  (συνεχίχεται)
  Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  Σχέδια καί χρωματισμοί
  των νέων χειμερινών καππέλλων.
  Διά τίς νυρίες πού γιά τόν ϊνα
  ή τόν άλλο λόγο άδυνα*τοΰν νά έ
  φαρμόσουν την μόδα των τελεί¬
  ως ανα">ηκωυένων όπισθεν μαλλι-
  ών, ή μεγάλες παρισινές μρδιστες
  εδημιούργησαν καπέλλα τύττου τε
  λείως άντιθέτου άΐτό τα μοντέλα
  μέ την κυρτή πρός χά έμπρόςγραμ
  μή περΐ των οποίων σδς άνέφερα
  σχετικώς χθές. Εδημιούργησαν
  καπέλλα σχηματίζοντα φωτοστέ
  φανο γύρω άπό τό πρόσωπο. Τα
  ρελ^βέ αύτά μοντέλα ένθυμιζουν
  συχνότατα τα μπονέ ή τα καλύ-
  ματα (τής κεφαλής) τής τΐαλαιδς
  έποχής. Άποκαθιστοΰν σχεδόν, ε¬
  πάνω είς τό φέ'ρ, τό ταψτα ή τό
  βελούδο, την τοποθέτησι σέ σχή-
  μα σάλπιγγος ή βεντάλλιας δαν·
  τέλλες ή μουσελίνες.
  Ή μόδα αυτή είνε ύπέροχη γιά
  τίς νέες γυναΐκες, τίς προικισμέ-
  νες μέ ώραΐα μέτωτΐα καί μεγάλα
  ώμορφα μάτια
  Πολύ σχετικό μέ τό κοπέλλο—
  φΜτοστέφανο θά σδς άναφέρω τό
  καπέλλο - βεντάλλια τό όποϊ
  όν τοποθετήται είς τό Μνα
  πλάι επί τής κεφαλής καϊ
  άπλώνεται ώσαν τόξο συγγε-
  νεύει σέ μερικά μοντέλα μέ τό Ι
  σπανικό χτένι, άλλ' Μνα χτένι πο¬
  λύ μεγάλο πού μόλις άναγνωρι
  ζεται.
  Σ' £να εΤδος περισσότερο άκό-
  μη καλλιτεχνικό, 6καμε έπίσης
  την έμφάνισίν της ή «πάρα» όπερ
  βολικά ΰψηλή, μυτερή ώαάν τό
  μπονέ των μάγων τής άνατολής
  καί την όποία όνομάζουν τόκα έλ
  λείψει δλλου όνόματος.
  Άρκετά μεγάλη θέσι κατέχει
  ήδη είς τό κασκέτο. Αντιθέτως μέ
  τό μικρό καπέλλο «λαμπιόν» περ
  τού όηοίου σδςβώμΐλησα χθέτ, τό
  καπέλλο κασκέτο διακρίνεται τιρό
  ■πάντων διά την σπουδαιότητα τής
  καλόττας τού (τράνμα ποΰ άπο
  δεικνύει δι' άλλη μία φοοά την
  έκλεκ'ΐκότητα τής νέας μόδας)
  θά σημειώσυθ έπίσης χάριν των
  πιστών τού μπερέ, δτι τό εΐδος
  αύτό πήρε εφέτος μία νέα φόρμα
  Συναντοΰμε μεγάλα καί ώραΐα
  μπερέ τοποθετημένα είς τό πλάι
  άρκετά ύψηλά επί τοΰ τραχήλου
  καί συχνα περικομμένα πραγμα
  πού τα καθισιδ σχεδόν άγνώρι
  στα.
  Μία τελευταία λέξις γιά τα χρώ
  ματα. ΑΙ άποχρώσεις γκρενά, ρού
  ιγ καί βιολίν—χρώμα των ξηρών
  φύλλων —κυριαρχοΰν αυτή την έ-
  ποχή. Μδς ύπόσχονται δτι θά έ
  πανέλθβ τό μπλέ — ντόρ καί τό
  πράσινο έμερόντ.. Άλλ" εΤνε πό
  λύ πιθανόν νά επιβληθή τό μαθμο
  χωρίς μεγάλη προσπαθεία.
  η Ντιστεγκέ
  ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ
  !
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν ό μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλεφ. 551.
  ; ΣΗΜΕΡΟΝ
  ■ Ή Γερμανική όπερέττα: Ι 2
  ΚΟΡΙΤΣΙΑ
  ΜΕΓΑΣ ΡΑΜΠΕΣ
  ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ ΑΤΟΣ:
  ΓΡΑΙΚΗ
  (ΜΕΪΝΤΑΝΙ)
  'Δ?.^..τ.ί(ΐ!?_Λ-^τ4Ρ.ο^.<»- 24 Όκτωβρίου Μέχρι τής 1ης Νοεμβριού ΘΑ ΠβΛΗΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Σκωτσέζικα των Πενιέ Μττρετάνια „ » ΕΧΤΗΑ-ΕΧΤΒΑ ,. 150 200 375 300. 250 300 450 375 500 Δρ. 85 » 100 » 250 190 175 210 310 265 375 Δημητριάδη » 430 Άγγλικά » 500 Άγγλικά Σκωτίας 600 ■Αγγλικά 600 75ο 85ο ΠΑΛΤΑ 5οο » Σκωτίας 375 Παλτά ΚαμηλδΆγγ.85ο 360 450 450 48ο 6οο 68ο 325 25ο 55ο ΗΑΑΤΑ ΈΤΟΙΜΑ Ι1ΑΛΓΑ Σκωταέζικα των 7Ε>Ο Δρχ.
  » "Ετοιμα » 1ΟΟΟ » 7ΟΟ
  Καπαρτίνες "Ετοιμες » 13ΟΟ » 87£>
  ΚΑΠΑΡΤ1ΝΈΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑ
  των
  ιε>οο
  18ΟΟ
  Δρχ.
  »
  »
  ^ϋΐεταξωτές » 2Ε5ΟΟ
  1ΟΗΟ
  13ΟΟ
  17ΚΟ
  21ΟΟ
  Ό ραμπές μας εΐνε^πραγματικός.
  ΠροσπαΘοΟν νά μάς μιμηθοθν, μάς μηνθουν διά
  τάς εύθηνάς μας τιμάς, άλλά δέν μάς φθάνουν.
  Άπό μεθαύριον
  είς την
  «Άνόρθωσιν»
  ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ
  ΤΩΝ ΘΕΩΝ
  Σόλων
  Πεισίστρατος
  Μιλτιάδης
  Άριστογείτων
  Άρμόδιος
  Τυρταΐος
  Αριστείδης
  θεμιστοκλής
  Εύρυβιάδης
  Περικλής
  Σωκράτης
  Άλκιβιάδης
  Σοφοκλής
  Φειδίας
  Πλάτων
  Φωκίων
  Κίμων
  "Ολαι αί μορφαΐ
  Ολη ή αϊγλη
  Ολη ή δόξα
  "Ολο τό ττνεϋμα
  των άρχαίων'Αθηνών
  συγκεντρώνονται
  είς τό νέον ιστορι¬
  κόν άνάγνωσμα ττού
  άρχίζει άπό μεθαύ¬
  ριον ή «Ανάρθωσις
  ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ
  ΤΩΝ ΘΕΩΝ
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή Διεύθυνσις τού κι¬
  νηματοθεάτρου Πουλα¬
  κάκη λαμβάνει την τι¬
  μήν νά φέρη είς γνώσιν
  τοΰ κοινοΰ τό οποίον μέ
  τόσην θερμήν ύποστηρί-
  ζει την επιχείρησιν τού
  ότι διά την εφετεινήν
  χειμερινήν περίοδον έ-
  χει έξασφαλίσει τίς πλέ¬
  ον έκλεκτές ταινίες ποΰ
  έπαίχθησαν στούς μεγα-
  λειτέρους κινηματογρά-
  φους Αθηνών κατά τό έ-
  νεστώς έτος* ότι πρός α¬
  ποφυγήν τοΰ συνωστισμοΰ
  όστις παρατηρεΐται την
  τελευταίαν απογευματι¬
  νήν παράστασιν τής Κυ-
  ριακής θά δίδη εφεξής
  εκάστην Κυριακήν πέν-
  τε παραστάσεις 11 π. μ.
  μέ τιμάς ήλχτωμένας 3
  —5, 5-7, 7-9 μ. μ. κ«ί
  10 μ. μ.
  Παρακαλεϊ θερμώς τούς
  άγαπητούς πελάτας της
  νά άποφεύγουν νά έρ·
  χωνται την τελευταίαν
  απογευματινήν τής Κυ-
  ριακής 7 μ. μ. διότι καί
  αύτοι ταλαιπωροΰνται έκ
  τοΰ συνωστισμοΰ καί ή
  Διεύθυνσις λυπεΐται διό¬
  τι δέν μπορεΐ νά περιποι-
  ηθή τούς θεατάς λόγω
  τής άθρόας προσελεύσεως.
  Κ. Μυλοποταμίτης
  όφθαλμίατρος
  Έττί τριακονταετΐαν απο¬
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  όφθαλμολογικά άσχολοθμε-
  νος, δέχεται, τούς πάσχοντας
  τους οφθαλμούς είς τό όφθαλ
  . μιατρεΐον τού, κείμενον παρά
  ; τφ Καμαράκι τιλησΐον τής
  Πολυκλινικης Ηρακλείου.
  Κ0ίίΊΩίΊ1ΚΡ|
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Μετά πολυήμερον
  παραμονήν είς θεσοαλονίκην καί
  Αθήνας επανήλθεν ό εμπορος κ.
  Έμμ. Καββαλάκης.
  —Επανήλθεν ές "Αθηνών δττου
  μετέβη πρός πλουτισμόν τοθ κα
  ταστήματός τού ό κοσμηματοπώ-
  λης κ. Ανδρ. Βλάσσης.
  ΕΟΡΤΑΙ.—Σήμερον εορτήν τοθ
  Άγίου. Δημητρίου δέν έορτάζει δ
  κ. Δημήτριος Φανουράκης κου·
  ρεΰς.
  —Έπίσης δέν έορτάζει, οΰτε δέ·
  γεται έπισκέψεις ό κ. Δημ Λογιά-
  δης.
  —Έιτίσης δέν έορτάζει, οΰ'ε δέ
  χεται έπισκέψεις ό κ. Δημ. Ρου-
  μελιωτάκης.
  — Έπίσης δέν έορτάζει ό κ. Δη¬
  μήτριος Τζέρμπης ύφασματέμπο-
  ρος.
  —Δέν έορτάζει σήμεοον ό κ. Δή
  μήτριος Κιοσκλής έργοστασιάρ
  χης έπίπλων.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ Δ.
  Παπαδημητράκης έπιπλοποιός.
  —Έπίσης δέν έορτάζει. ουτε δέ
  χεται έπισκέψεις ό κ Δημ. Άδά·
  μης·
  —Έπίση': δέν έορτάζει, οϋ·ε
  δέχεται έπισκέψεις σήμερον ό
  κ. Μίμης Παπαγεωργίου
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Ό κ. Ιωάν. Νι
  κηφόρος καί ή δνίς "Αννα Πορτα
  λάκη έδοσαν αμοιβαίαν Οπόσχε
  σιν γάμου. θερμά συνχαρητήρια.
  ΘΑΝΑΤΟΙ.—Μέ την χαραυγήν
  τής 21ης τρέχ. Ισβυσαν αί έλπί·
  δες καί τα δνειρα ενός νέου προι·
  κισμένου μέ δλα τα χαρΐσματα
  τής σωματικής καί ψυχικής ρώμης,
  τοϋ Παύλου Έμμ. Μπαλασάκπ μό
  λις συμπληρώσαντας τό 25ον έτος
  τής ήλικίας τού, τελειοφοΐτου δέ
  ΓυμνασΙου. Την κηδείαν τού γενο
  μένην είς Άγίους Δέκα παρηκο
  λούθησε σύμπασα ή κοινωνία μέ
  καταφανή θλίψιν, θρηνοϋσα την
  πρόωρον απώλειαν τού.
  Ή «Ανάρθωσις» άπευθύνει θερ
  μότατα συλλυπητήρια είς την οί
  κογένειαν τοϋ έκλιπόντος, ίδιαιτέ
  ρως δ' ίίς τόν αδελφόν τού κ. Μ.
  Μπαλασάκην
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Ή κ. Άν·
  τζόλα Σαλούστρου κάτοικος Σύ·
  ρου απέστειλε πρός τόν ιερόν να¬
  όν τοθ Αγ. Νικολάου Τυλίσσου
  Μαλεβυζίου χρυσοποίκιλτον είκό-
  να των ΆγΙων Κωνσταντίνου καί
  Ελένης έκτελοθσα διαθήκην τοθ
  αποβιώσαντος συζύγου αυτής Γε-
  ωργίου Σαλούστρου καταγομένου
  έκ Τυλίσσου. Ή ένοριακή επιτρο¬
  πεία καί οί κάτοικοι έκφράζουν
  τα θερμά των συλλυπητήρια, διά
  τόν θάνατον τοΰ συζύγου της, την
  εύχαριστοΰν δέ θερμώς διά την
  οχνω δωρεάν.
  Τύλισσος 24 8)βρίου 1938
  (Ή Ένορειακή Επιτροπεία
  Τυλίσσου).
  Γύρω στήν ττόλι.
  Έξ άττροόπτου κατέλαβεν πά¬
  λιν προχθές τούς συμπολίτας ή
  βροχή.
  —Πάντως αν κρίνωμεν άπό την
  χθεσινήν ημέραν ή οΐφνιδΐα κακο·
  καιρία δέν εφαίνετο διαρκεΐας.
  —Ό καιρός μάλιστα τάς πρωϊ¬
  νάς ώρας εΐχε σχεδόν βελτιωθή
  -Πολύς κόσμος έξ δλης τής
  πόλεως θά παρακολουθήση σήμε
  ρον την ιεράν πανήγυριν είς τόν
  γραφικόν ναϊσκον τοθ Αγ. Δημη
  τρΐορ,
  — Κα/τ' έθος άλλως τε ή έκκλη-
  σία αυτή συγκεντρωνει σήμερον
  τους περισσθτέοους ιΐιστούς.
  —Δίδουσα κοί γενικώτερον Μνα
  χαρακτήρα τοπικοΰ πανηγυρισμοΰ
  άπό τούς κυριωτέρους
  —Άπό βαθεΐας πρωϊας χθές ή
  κίνησις είς τα προαύλια καί τούς
  περιβόλους των σχολείων ήτο ζω¬
  ηροτάτη.
  —Επρόκειτο ώς γνωστόν νά τε
  λεσθη ή έορτή τής σημαίας.
  —Ή όποΐα άπό έτών αποτελεί
  μίαν ωραίαν σχολικήν εκδήλωσιν
  τοϋοθετημένην άριστοτεχνικά καί
  είς τό καθαρώς εθνικόν πνεϋμα,
  τό οποίον άπό τίνων έτών ήρχισε
  διακρΐνον καί είδικώτερο την έκ
  τταίδευσιν.
  —Έξαιρετική, έπίλεκτος καί τιυ
  κνή κοσμοσυγκεντρωσις προεμη-
  ύετο είς τό χθεσινόν ρ σιτάλ
  ής Ρένας ί,υριακοϋ.
  —Καί ;δικαίως άφοϋ ή νεαρά
  δσον καί διαπρεπής Κρήσσσ καλ
  λιτέχνις θά έδιδε νέα δείγματα
  ου ίσχυροΰ ταλέντου καί τής
  ϊηυιουργικής της άξίας.
  —Μέ πρόγραμμα όλως διόλου
  κλεκτόν καί βαθΰτατα ένδιαφέ
  όν.
  — Σήμερον είς τοϋ Πουλακάκη
  προβάλλειαι δια τελευταίαν φο
  άν «Τό μυστικό τοθ 8ου γραφεί·
  υ κατασκοπείας· Αυριον ή πρε
  μιέρα τοΰ πολυκρότου Ρώσσικου
  Μργου: «Ίππότης χωρίς πανοπλί-
  ν» μέ την ΜΛρλεν Ντήτριχ
  — Είς την Μινώαν προβάλλε-
  αι διά τελευταίαν φοράν τό
  φίλμ «Κοοίτσια γιά τΐαντρειά·.
  Προσεχώς είς τόν ίδιον κινηματο
  'ράφον θά προβληθή μία άπό
  άς νεωτέρας δημιουργίας τοϋ
  μεγάλου Γιάννιγκς: «Πρΐν από
  ό ήλιοβασίλεμα».
  β Ρ««τορ«ρ
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ΣτοΟ
  Όδβς Αγ. Μην*
  Νέαι άφΐξεις καί νέαι πά-
  αλαβαΐ ύφασμάτων τής
  I-
  ποχής.
  ΕΝΟ1ΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον μετά
  χωριοτής εΐσόδοα Πληροφορίαι
  τιαρ' ημίν. '
  ΠΩΛΕ1ΤΑΙ πλήρης εγκατά¬
  στασις έλαιοτριβείου παρά τοθ
  Κωνστ. Ζαχαριουδάκη ιΐς τό χω·
  ' ρίον Γοθβες Πεδιάδος.
  , Γίνονται καί (ύχολίαι ιίς την
  πληρωμήν.
  ΑΝΟΡΘΩΣΊΣ
  χου Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  134ον
  Κατηυθύνθη έπειτα ή κόρηπρός τό παράθυρον,
  καί Ίδοθσα Ιξω.
  —-Ουφ! εΐπε τί άσχημα είνε τα Παρίσια, μέ
  αύτό τό άσπρο τους τό ύποκάμισο!
  Πάλιν δ' έπανελθοϋσα είς τό κάτοπτρον, άπέ
  τεινε νέους ττρός αύτό μορφασμούς, βλέπουσα έαυ
  την κατά μέτωπον ή κατά κρόταφον.
  —ΑΙ! κράζει πρός αυτήν ό πατήρ της έκ
  τοθ δώματός των, τί κάθησαι αύτοϋ μέσα καί κά
  μνεις;
  —Κυττάζω κάτω άπό τό κρεββάτι καί άττό ταίς
  καθέκλαις, άπεκρίθη ή κόρη, εξακολουθούσα νά διορ
  θώνη την κόμην της. Δέν είνε κανείς.
  —Αϊ, λοιπόν τί στέκεις καί περνδ ή ώρα;
  Έλα γλήγορα, καί δέν έχομεν καιρόν νά χά-
  νωμεν.
  —Νά με! νά με! απήντησεν ή κόρη. Δέν Ιχει
  κανεΐς μιας στιγμάς καιρό μέσα είς τό ρημάδι
  τους.
  Καί πάλιν ύπετονθόρυσε.
  Την 6όξα^ έπροτίμησες, καί δι' αυτήν μ' άφίνεις
  Άλλ' άν καί φεύγης ή πτωχή,
  Ή λυτιημένη μου ψυχή.
  ΠαντοΟ θά σέ άκολουθί), κι' άν δέν την διακρί
  Ρίψασα δέ και τελευταίον βλέμμα είς τό κάτοπ
  τρον, εξήλθε καί εκλεισε πάλιν την θύραν οπί¬
  σω της.
  Μετά μίαν στιγμήν, ήκουσεν Μάριος τούς γυ-
  μνούς πόδας των δύο κορών βαδίζοντας είς τόν διά
  δρόμον, καί την φωνήν τοϋ Ίονδρέτου, κράζοντος
  πρός αύτάς.—-Καλά νά προσέχετε! ή μία άπό τό έ1
  να μέρος τοθ δρόμου νά βλέπη,, κοΐ ή άλλη άπό
  τό άλλο. Καί τό ματι σας νά τό Εχετε πάντα είς την
  θύραν τοθ στιιτιοΰ" καί τό παραμικρό άν ίδητε, ευ¬
  θύς έδώ νά τρέξετε μέ τα τέσσσρο! Τό κλειΕί τό έ
  χετε, γιά ν' άνοίξετε.
  Ή πρεσβυτέρα των θυγατέρων εΐτΐε τότε μεμ
  ψιμοίρως"— Θά στεκώμεθα τώρα νά παραμονεύω
  μέν ξυπόλυτες μέσα είς τό χιόνι'
  —Αυριον θά έχετε μετοξωτά ύττοδηματάκισ
  χρώμα καστανΐ! είπεν ό πατήρ.
  Αί κόρσι κατίβησαν την κλίμακσ, καί ό κτύπος
  *ή*ς κάτω θύρας, κλεισθείοης μετά τινάς στιγμάς,
  ανήγγειλεν δτι εξήλθον είς τόν δρόμον. Άλλος πλέ
  όν δέν έμεινεν είς την οίκίαν, ειμή ό Μάριος καί
  ό Ίονδρέτης μετά τής γυναικός τού" ΐσως δέ καί
  τα μυστηριώδη έκεϊνα δντσ, άτινα ό Μάριος εΐχε
  διακρίνει άμυδρώς όπισθεν τής θύρας τοθ άκατοι·
  κήτου.
  ΙΖ'·
  Καί είς τί έχρησίμευσε τ© πεντάφραγκον το
  Μαρίου.
  Ό Μάριος έκρινεν ώς άρμοδίαν την ώραν νά
  επαναλάβη την θέσιν τού επί τής ίματιοθήκης.
  Εϋκαμπτος λοιπόν, ώς είνε οί τής ήλικίας το
  νέοι, ευρέθη είς την σκοπιάν τού έν άκαρεΐ.
  Γσρατηρεΐ. Ό θάλσμος τοθ Ίονδρέτου είχε τή
  6ψι/ απαισίαν δέν έφώτιζεν αυτόν μόνον τό άναμ
  μένον άλειμματοκήριον, άλλά κυρίως ή άνάλαμψις
  των πολλών άνθράκων, οΐτινες έκαιον έντός τοθ
  πυραύνου, τεθειμένου έν χπ έστία.
  Έντός τής φλογός διεκρίνετο πυρούμενον τό
  σιδηροθν έργαλεΐον, δ είχεν άγοράσει ό Ίονδρέτη< πρό τίνων ώρών είς γωνίαν δέ τίνα, πλησίον τή< θύρας, έκειντο δύο μαθροι σωροί, ό μέν έκ σχο νίων, ό δέ έκ σιδήρων. (συνεχίζεται) ΠΑΡΙΣΙΝΟΝ ΕΜΜΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ_ ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου. ΑΙ νέαι μας παραλαβαί κασμηρίων είνε ά- σύγκριτοι είς μοδέρνους χρωματισμούς καί σχέδια. Έκτός των άνδρικών, κατασκευάζομεν τα ω¬ ραιοτέρα ΤΑΓΙΕΡ κυρίων καί Δίδων. "Εχομεν μόνον 'Αγγλικά κασμήρια. Αί τιμαί μ«ς είνε αί λογικώτεραι. ' Εγκυκλοπα ιδ ε ί α ΑΓ έκείνους ττοι'» θέλοιιν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλ« δι' δλους Η ΜΕΓΑΛΟΦΥΪΑ Α'. "Ενας ίνθρωπος μεγαλοφυής ύναται ν* είνε καί άνθρωπος ■ενικώς Ιξυπνος, άλλά τουτο δέν ΐυμβχίνει πάντοτε. Ένδέχεται έχτδς τής μεγαλοφυΐας τού είς ωρισμένον πραγμα νά είνε κατϊ τα &λ% πολυ μέτριος άνθρωπος. Ή μεγαλοφυία είνε ϊνα δώρον πού [ου έρχεται άπό τα δάθη περα ιμένων γενεών. Ό Μόζαρτ είς ηλικίαν 4 έτών, εθεάθη γράφων Ινα κονσέρτο πι· άνου. Είς την ιδίαν ηλικίαν έ- γραψε δνα μενουέτο, Ιπαιζε βιο .ι χωρίς νά έχη πάρη μαθήματα. Ήταν ϊνχ παιδί τεσσάρων έτών διά τό οποίον ή μουσική ήταν χι μόνον τό πάν, άλλά τό πάν ίς αύτό ήταν ή μουσική. Ά£ χα- ρές τού, αί λύπες τού, αί έπιθυμί αι τού, τα δαιρί τίυ ήΐαν μου· βική, Ή ψυχή ΐου ίνοιωθε την ζω¬ ήν ώς μουσικήν. Είς ηλικίαν 7 έ¬ τών, τό μεγαλοφυές αύτό παιδί, έπαιζε πιάνο καί βιολί δημοσία καί συνεκίνει τού; άκροατάς τού, είς ηλικίαν δέ 12 συνέθεσε τρί· πρακτον με?όδραμα. Ό Μπετόβεν έδοσε τό πρώτον τού κονσέρτο είς ηλικίαν 8 έτών καί είς ηλικίαν 13 έτών είχε ή δή συνθέσει τρείς σονάτες.'Ο Λίστ ήρχισε νά παίζη πιάνο είς ήλικί αν 6 έτών καί είς ηλικίαν Η έ- των έδιδε κονσέρτα. Ήταν 14 Ιτών 8ταν έπαίχθη είς τό Παρίσι ή πρώτη τού δπερα. Ό Βέρντι είς ηλικίαν 12 έτών Ιπαιζε τό δρ γανον τής έκχλησίας τοΰ Ρονκά· /ε. Ό Βίκτωρ Ουγκώ, τόν οποίον ώνόμασαν τό θείο παιδί είχε γρά ψη μέχρι τοΰ 14ου έτους τής η¬ λίας τού πλέον των 3.000 στίχων. Ό διάσημος Ρώσσος ποιητής Ή έντατική καλλιέργεια. Ύπουργικαι συστάσεις. Ποΰσκιν, γεννηθείς την εποχήν πού τα παιδία τής ρωσσικής αύτοκρατορείας έδιδάσκοντο πρώ- τα τα γαλλ'κά καί ΰστερα την | μητρικήν γλώσσαν, είχε γράψει εις ηλικίαν 10 έτών τό πρώτον τού γαλλικόν ποίημα. Ό Ραφα- ήλ είς ηλικίαν 12 έτών είχε ζω· γραφίση τα πρώτα τού σχεδιάσμα τ·», τα όποΐα κοσμοθν τώρα την εθνικήν πιναχοθήκην "τοθ Λον- δίνου. Ό "Εμερσον είς ηλικίαν 11 έτώ* είχε συνθέση Ινα θαυμά¬ σιον εθνικόν ποίημα. Ό Όβίδιος ώμιλοθσε έμμέτρω; άπό παιδικής ήλικίας. Τοιουτοτρόπων βλέπομεν δτι ί να υπέροχον προτέρημα έκδηλώ- νεται είς παιδικήν ηλικίαν ε¬ νός άνθρώπβυ τοθ δποίου οί γονεΐς είνε συνήθως πολύ μέτριοι άνθρω- ποι. Οί γονεΓς τού ήσαν άπλού στατα οί φορεΐς γεννητικών κυττάρων τα δποΐα περιεΐχον τό δώρον τής μεγαλοφυΐ'ς. Άπό ποθ προέρχονται τα θαυματουργά αύτά κύτταρα; Τα κύτταρα αυτά προ¬ έρχονται άπό τα βάθη περασμέ- νων γενεών διά τής μυστηριώ δούς όδοθ τής κληρονομικότητος ή"όποία παραμένει άνεξιχνίαστος, δεδομένου £τι αί οικογένειαι, λόγψ πολέμων, μεταναστεύσεων, κτλ. μετατοπίζονται πολλάκις κα τα την διάρκειαν τόσων αίώνων σέ σημείον πού νά καθίσταται ά- δύνατος ή άναχάλυψις των ίχνών τοθ παρελθόντος. "Επί πλέον, ή διασταύρωσις των φυλών κατά την διάρκειαν μι&ς χιλιετηρίδος έχει άλλοιώσει τάς φυλάς ώστε είς την Ευρώπην νά μή δπάρχο σήμερον πλέον φυλαί άλλά νοοτρο πίαι, δπως ή γαλλική, ή αγγλι¬ κη, ή ίταλική, ή γερμανική κτλ. (συνεχίζεται) ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΗ Ε|δοπο(ησις πλειστηριασμοθ Τής έν Ήρσκλείφ έδρευού σης ομορρύθμου έταιρείας υπό την έπωνυμίαν Κ. Θ. Κου Φάκης καί Σία. Κατά Δημητρίου Λιόκαλου ύπαλ λήλου τοθ Δήμου Ηρακλείου κατοίκου έπίσης. Άναβληθείς Ενεκα νομίμων λήγων ό διά τοθ υπό χρονολ. 26 Φεβρουσρίου 1937 προ- γράμματός μου πλειστηρια σμοϋ δημοσιευθέντος είς τό ύπ' άρ.θ, 4507 φύλλον τής έν Ηρακλείω εκδιδομένης έ φημεριδος «Ανάρθωσις» προ κηρυχθείς δημόσιος άναγκαστι κός πλεισΐηριασμός τοθ Ιν τώ είρημένω προγράμματι πε ριγραφομένου ακινήτου κτή μαιος τοθ όφειλέτου μου Δημητρίου Λιόκαλου ήτοι τής έντός τής πόλεως Ηρακλείου είς συνοικίαν Καινούργια Πόρ τα κειμένης οικίας ύπ' αριθ Ε. Τ. 1490 συνισταμένης άπό £ν ίσόγριον δωμάτιον, δύο ά- νώγεια, κουζίνα μέ σοφά σύ |λήν καί πηγάδι ώς είναι καί ευρίσκεται σήμερον μετά των γενομένων είς αυτήν μετα- βολών καί βελτιώ,σεων συνο- ρευμένης κτήμασι Κ. Βλά- χου, Μουσταφά Σελημάκη, Κα σαπαχμετάκηδων ήδη 'Ελλη νικοΟ δημοσίου καί δρόμψ γεννήσεται ούτος άνυπερθέ τως κατά τοθ ώς άνω όφει λέτου μου ενώπιον τοθ συμ βολαιογράφου Ηρακλείου Εύ στραιίου Γαρεφαλάκη >| τοθ
  νομίμου άναπληρωτοΟ τού
  καί έν τώ ένταϋθα κειμέν/ρ
  δημοσίφ γραφείφ τού την 18
  Δεκεμβριού 1938 ημέραν Κυ
  ριακήν καί ώραν 10—12 π.μ.
  ένθα καί δτε καλοθνται οί έν
  διαφερόμενοι δπως πλειοδο
  τήσωσι.
  Παραγγέλλεται άρμόδιος δι
  καστικός κλητήρ δττως ένερ
  γήση πάντα τα νόμιμα έν
  προκειμένον
  Έν Ήρακλείφ τή 22 Όκτω
  βρίου 1938.
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος
  τής έπισπευδούσης καί τταραγ
  γελλούσης.
  Εύαγ. Μ. Χρυοός
  Ό ΰπουργός τής Γεωργίας κ.
  Κυριακάς συνέστησεν είς όλας
  τάς γεωργικάς υπηρεσίας τής υ-
  παίθρου δπως κατά την άρξαμέ
  νην καλλιεργητικήν περίοδον
  συνεχισθή μετά μεγαλειτέρας εν¬
  τάσεως καί είς εΰρυτάτην κλί-
  μαχα η-ϋπό τοΰ ΰπουργείου άνα-
  ληφθεΐσα πρό διετίας προσπαθεία
  διά την προώθησιν τής έντατι
  κης καλλιεργείας.
  Ειδικώτερον διέταξεν όπως έν
  ταθοΰν αί προσπάθειαι διά την
  επέκτασιν τής γρκμμικης σποράς
  καί σκαλιστικής καλλιεργείας
  τοΰ σίτου, ή όποία κατόπιν των
  μέχρι τούδε επιτευχθέντων άρκε
  τα Ικανοποιητικόν άηοτελεσμά-
  τωΐ^θά ολοκληρωθή συν τω χρό
  νω είς ολα τα κκτάλληλα διά
  ταύτην έδάφη. Πρός επιτυχίαν
  τοΰ σκοποΰ τούτου θά ληφθούν
  δλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα,
  διά των οποίων θά διευκολυν
  ή άσκησις εΰρυτάτης προπα
  γάνδας καί ή έφαρμογή των
  κρ«τικων ένισχύσεων. Είς τάς
  περιοχάς έκεϊνα; είς τάς οποίας
  δέν έχει εισέτι διαδοθή ή μό-
  λις άρχίζει νά διαδίδεται ή γραμ
  μικη σπορά καί ή ακαλιστική καλ
  λιέργεια τοΰ σίτου θά διαφωτι
  σθοϋν οί γεωργοί επί των πλεο-
  νεκτημάτων καί των άποτελεσμά
  των τοΰ τρόπου τούτου τής καλ
  λιεργεία; τοΰ σίτου διά συνεχων
  περιοδειών των κρατικήν γεωιτό
  νων καί δι' όδηγιών σχετικώς
  μέ την εκτέλεσιν των σχετικών
  εργασιών.
  Παραλλήλως, ώς γνωστόν, θά
  συσταθοΰν άποδεικτικοί άγροΐ
  σκαλιστικής καλλιέργειαν σίτου
  καί θά έφοδιασθοΰν οί γεωργοί μέ
  τα απαιτούμεν»; έργαλεΐα μέ μει
  ωμένην τιμήν,ήτοι μέ μικράςαπαρ
  τι «άς μηχανάς, είδικά αροτρα
  καί κιβωτίδια α«ορ»ς κατά νρ«μ
  μάς. Εί; άλλου; θά δοθοΰν παρό
  μοια μηχανήματα επί έπιοτρο
  Είς περίπτωσιν καθ' Ην ό αριθ
  μός των υπαρχουσών καί άπο
  σταλησομένων εγκαίρως σπαρτι
  κων μηχανών καί κιβωτιδίων
  σποράς δέν έπαρκέση πρός πλή
  ρη αντιμετώπισιν των άναγκών
  των σιτοκκλλιεργητών, θά υπο
  δειχθή είς τούτους έ τρόπος τής
  διά τοΰ κοινοΰ άρότρου σποράς
  κατά γραμμάς, ωστε νά μή πά
  ρακωλυθή ή διάδοσις τής σκαλι
  στική; καλλιεργείκς.
  Δέον νά σημειωθή έτι είς
  την επέκτασιν τής 'γραμμικής
  καί σκαλισπκής καλλιέργειαν
  τοΰ σίτο-υ τό υπουργείον «ποδί
  δεί εξαιρετικήν σημασίαν, ίνα
  δέ καταστή δυνατή η παρακολού
  θηοις τής εκτελέσεως των παρα
  σχεθεισών όδηγιών. διετάχθησαν
  α! γεωργικαΐ υπηρεσίαι όπως
  καθ' έβδομάδα άναφέρουν είς
  τό υπουργείον τηλεγραφικώς πε
  ρί τής σπαρείσης εκτάσεως σί
  τού καί κατά 15θήμερον ΰποβά
  λουν συνοπτικήν γενικήν έκθεσιν
  περί των επί τού προκειμένου έ·
  νεργειών των.
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙ2ΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Μιχαήλ Σ. Πολένη δικηγόρου
  κατοίκου, Άγίου Βασιλείου—
  Βιάννου
  Κατά
  Νικολ. Ι. Καραχαινσταντάχη κα
  ΐοίκου Κρεββΐτά—Βιάννου.
  Έπειδή έπετάγη μέν νομίμως
  χαί προ-ηκόντως, ό καθ' ού τό
  παρόν μου όφειλέτης μου διά των
  άπό 30 Νοεμβριού 1937 άπλής,
  καί 14 Σ)6ρίου 1938 κατασχετη-
  ρίου, έπιταγών μου εναντίον τού
  <&ς δείκνυται έκ τοθ υπ' άρ. 8304 έπιδοτηρίου τοθ δικαστικοθ κλη- τήρος Γεωργ. Χλιουνάκη, καί των 6τς' αριθ. 3979 καί 3973, τοιούτων τοθ Πολυχρ. Ίνιωτάκη, ί'να δυνάμει κα.1 κρός εκτέλεσιν τοθ ΰ-' αριθ. 40 τοθ 1937 πρα- «τικοα Συμβιβασμοϋ ϊοΟ Είρηνο- δικείου Ιΐεύκου—Βιάννου νομίμως χεκηρυγμίνου έκτελεστοΰ, μοί πλη ρώση διά κεφάλαιον καί έξαδα έως τής κατασ,χίτηρίου έπιταγής έν δλφ δρχ. 1491.50 μετά των νομίμων τόχων των πλήν άπέσχε πρός τοθτο, Διά ταυτα Πρός είσπραξιν τοθ άνω ποσοϋ των δρ. 1491.50, των νομίμων τό κων των, καί των έξόδων έκτελέ σεως, εκτίθημι είς δημόσιον'άνα γκαστικόν πλειστηριασμόν τα κά τωθι κατεσχημένα άκίνητα τοθ όφειλέτου μου τούτου. 1) Ένα αγρόν κείμενον είς θέσιν «ψαθα» περιφερείας άνω Βιάννου όμωνύ μου τέως δήμου ώσει 10 στρεμμά των μέ 40 ελαιόδενδρα, 25 χαρου πέας καί 2ν μετόχιον (Ιξοχικήν οί κίαν) οίνορ. Κωνστ. Άγγελάκη, Έμ, Άγγελάκη Έμμ. Κοίρακων· αταντάκη καί Γεωργ. Άγγελάκη. 2) Έτερον αγρόν είς την αυτήν θέσιν ώσει ϊξ στρεμμάτων μέ 15 έλαίας καί 15 χαρουπέας συνορ Έκτός Τράστ ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝΑ)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ 'Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ- ΚΗΝ Βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον. ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάζον, ΛΐΝΑΡΔΑΚβ Ό _μπορορραπτπ<ό^ΟΙκος Ε. Σ. Καστρινάκη Πλατειά Στράτα, Ηράκλειον—Κρήτης ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΗΛΝΤΟΤΕ ΟΑΟΪΣΙΑΝ ΣΥΑΑΟΓΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΣΜΗΡΙΩΝ "Εφαρμογήν τελείαν—ύλικά αρίστα καί τιμάς ασυναγωνίστους. Κεντρικόν. Ηράκλειον 'Υποκαταστήματα: Μοϊρες—Βενεράτο —Τό σημερινόν ραδιοφωνι- κόν πρόγραμμα. Ό ραδιοφωνικός σταθμός Ά θηνών θά μετοιδώση σήμερον το εξής πρόγραμμα: "Ωρα έ μ. μ. μετεωρολογικόν δελτίον, 6.15' άριες άπό οπερες (δίσκοι), 6.*0' δημοτικό τραγοΰδι. ίΤομπούτης). 7.5' ή παιδική καΐ εφηβική σχηνή τής κ. Εΰφροσύ· νπς Λόντου Δημητρακοπούλου, 7.20' έλαφρά μουσική (συγκρότη μ« Παγώνη—Χυτήρη, 8.5' τα εί- σόδια τοΰ κ. Άγγελον Σικιλι- κοΰ (υπό τόν κ. Δεστούνην τοΰ βασιλικοϋ θεάτρου αυνοδεία άρ «άς υπό τής δίδος Μπουρεξ'άκπ), 8.15' ομιλία τοϋ στρατηγοΰ κ. Νικ. Κλαδά επί τή έπετείω της άλώσεως τής Θεσσαλονίκης,' δ.30' άπόσπασμα άπό την οπερα «Όνει ρώδες βάλς» τοϋ Στράους (αυγκρό :ημ« χΓ Κβφΐνιώτη). 9.30' πτήσεις, '.45' ορχήστρ», 10.15" (Ιδήσεις, 11 μουσική χοροΰ (δίσκβι) καί τραγοΰδι (ο χ. Πύρρος). —Νέοι διορισμοί έκπαιδευτι- κών. Διά διατάγμκτος διορίζοντοη έν Κρήτη οί κάτωθι έκπαιδευτι- κβί λειτβνργοί: Δασκαλάκη 'Ε- λευθ. είς Κουρουτά Ρεθύμνης, Μαρκοπούλου Δέσπω εί; Ανατο¬ λήν Σητείας, Παΐΐαβασιλείβυ Χρ. είς Άνω Μαλάκια Ρεθύμνης Φανουράκη Μ. είς Γιαννιοΰ Β? Ρεθύμνης, Τσατααρωνάκη Αΐκ, είς Νέα Βρύουλλα Ηρακλείου, νανιωτάκης Κ είς Κακοδίκι Χα¬ νίων, Κατβαράκη 'Ελ. είς Δαμο· 3όλου Ρεθύμνης, Συμινελάκη Φ. Είς Μονλιανά Ζητεί»; καί Μπαμι δάκη Μ. είς Μαθιανα Β'Χανίων. —Υπέρ τβΰ Πανανείου. Ό κ. Γ. Κλουβιδάκης Πρόε· δρος Κοινότητος "Αω 'Ακρίων κατεδηκεν υπέρ τοΰ Παναν.Νοσο κομείου δρ. 2400 προερχομένας έξ έράνου των κατοίκων της Κοι- νότος. — Ένοικίασις φόρου οίνου. Αυριον Πέμπτην 27ην τρέ¬ χοντος μηνός 'Οκτιιβρίου καί ώ- ραν 10-12 π. μ. θέλει ενεργηθή έν τω 'Κφοριοιχώ Καταστήματι άρχικη πλειοδοτική δημοπρασία ενοικιάσεως τοΰ φόρου τού δια ξηρά; μεταφερομενου οίνου φο· ρολογική; περιόύου 1938, ι<~^~» <~^ "•«■■■■■■•.■■■■■■■ειβαπΐ-ΐλ-ΐΜ··» κληρονόμων Παύλου Άγγελάκη, Έμ. Άγγελάκη, κλήρον. Έμμ. Ζωάκη καί ρύακι. 3) Έτερον αγρόν είς την ιδί¬ αν θέσιν ώσει 5 στρεμμάτων μέ 6 χαρουπέας καί 3 ελαιόδενδρα συνορ. Ματθαίου Άγγελάκη κλή¬ ρον. Ιωάν. Καρακωνσταντάκη καί ποταμω. 4) Αγρόν είς θέσιν «Σχοινοπλά για» περιφερείας Βαχοΰ τέως δή μου Βιάννου, 7 στρεμμάτων μέ Γ)Κ ελαιόδενδρα καί άλλα δένδρα συνορ. Ιωάν. Καρακωνσταντάκη, ρύακι χαί δρόμψ. Ό πλειστηριασμός των άκινή- των τούτων γενήσσεται οριστικώς ενώπιον τοθ συμδολαιογράφου Πεΰ κου 'Γεωργίου Τσαγκαράκη, ή τού ^νομίμου άναπληρωτοΟ τού καί^έντώ έν Πεύκψ Γραφείφ τού την 4 "Δεκεμβριού 1938 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π.μ. ένθα καί δτε καλοθνται οί πλειό· δοτήσοντες. Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ •νεργησάτω τα νόμιμα. ΙΙεΟκος 19 ΌκτωβριΌυ 1938 Ό έπισπεύδων καί παραγτέλλων Ν. £. Π«λενη$
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ. Νομαρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  26 Όκτωβρίου 1938
  123ΓΩβα
  ΗΠΟΛΟΝΙΑΣΥΖΗΤΕΙ
  ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΗΙΑΣ
  ΤΗΗ ΣΥΝΑΤΙΙ ΣΥΙΙΜΑΧΙΛΣ
  Η ΙΕΡΜΑΙΙΙ 11 ΙΑΤΙΑΑΒΗ
  ΙΩ ΙΙΗΤΣΙΠΜΐρ ΜΕΜΕΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Σημβρινά τηλε-
  γραφήματα έκ τοΰ έξωτερικοΰ άναφέ-
  ρουν ότι ή πολωνική κυβέρνησις συνε¬
  ζήτησε μετά τοΰ στρατάρχου Γκαϊριγκ,
  την σύναψιν ευρυτέρας συμμαχίας με·
  ταξύ ΙΙολωνίας καί Ράϊχ.
  Δυνάμει τής* συμμαχίας ταύτης ή
  Γερμανία θά λάβη την περιοχήν τού
  Δάντσιγκ καί τόν λιμένα τού Μέμελ.
  'ΙΙ Πολωνία έξ άλλου θά αποζημιωθή
  δι' εδαφών τής Λιθουανίας.
  Ήδημιουργία μιάς ισχυράς Αγγλίας.
  ι ---------------.—„—,__________________________ ι
  Ό χδεσινός λόγος τού κ. Χάλιφαξ.
  Η
  ΤΟ
  ΓΑΛΛΙΑ ΔΕΝ
  ΓΑΛΛΟΣΟΒΙΕΤΙΧΟΝ
  ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΕΙ
  ΣΥΜΦΟΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 55 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Νεώτεραι πληρο
  φορίνι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι δέν
  είνε άκριβής ή μεταδοθεΐσα τελευταί¬
  ως πληροφορία ότι ή Γαλλία προτί
  θεται νά καταγγείλη τό ύφιστάμενον
  γαλλοσοβιετικόν» σύμφωνον συμμαχίας
  Άπεναντίας ή ίσχύς τού ^συμφώνου θά
  εξακολουθήση ύφισταμένη ώς καί πρό¬
  τερον.
  ΤΑ ΙΑΠΟΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ
  ΕΙΎΥΤΑΤΑ ΤΟΥ ΧΑΝΚΟΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  Τόκιο άναφέρουν ότι ό ίαπωνικός
  στρατός πλησιάζει όλονέν πρός την πό¬
  λιν τού Χανκόου. Τα ίαπωνικά στρα-
  τεύματα ευρίσκονται ήδη έγγύτατα τής
  πόλεως.
  Ο
  ΦΗΜΑΙ ΟΤΙ ΠΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ
  ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΝ ΤΣΑΤΧ-ΚΑΓ-ΣΕΧ
  ΑΘΗΝΑΙ 2£> Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Νεώτεραι είδήσεις
  έκ τής 'Άπω Άνατολής άγγέλλουν ότι
  φημολογεϊται έν Κίνα ή παραίτησις τού
  Κινέζουστρατάρχου Τσάγκ—Κάϊ—Σέκ
  πρός διευκόλυνσιν τής βίρηνεύσεως μετά
  των Ίαπώνων. Ή είδησις πάντως δέν έ
  πιβεβαιοΰται επισήμως.
  ΜΑΚΡΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΟΡΟΟΥΟΟΥΡΤΟΥ ΚΛΙ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΗΑΙΔΕΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Ό Ηρωθυπουρ-
  γός κ. Ί- Μεταξάς μετέβη σήμερον
  την πρωΐαν είς τό υπουργείον τής Παι-
  δείας καί συνειργάσθη διά μακρών με¬
  τά τού ύπουργού τής Παιδ&ίας κ. Γε·
  ωργακοπούλου.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΕΟΡΤΗ
  ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 5 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Είς την σημερι¬
  νήν εορτήν τού Πολυτεχνείου Αθη¬
  νών επί τή συμπληρώσει έκατονταετίας
  άπό τής ιδρύσεως τού παρέστησαν ή
  Α. ΑΙ. ό Βασιλεύς, ό ύπουργός τής
  Συγκοινωνίαν, ό πρόεδρος τής Άκα-
  δημίας, ό Πρύτανις τού Πανεπιστημίου
  Αθηνών κ. ά. Ό "Αναξ έχαιρέτισε δι*
  ολίγων τό Πολυτεχνείον. Ακολούθως
  ωμίλησαν ό ύπουργός Συγ«οινωνίας, ό
  πρύτανις τού Πολυτεχνείου ό κ. Γεωργα
  κόπουλος καί ό πρόεΒρος τής Άκαδη·
  μίας κ. Κεραμόπουλος. Ό πρόεδρος
  τής Άκβδημίας, ετόνισε συν τοίς άλ¬
  λοις, ότι ή *Ακαδημία άπονέμει τό
  μετάλλιόν της είς τό 1Ιο>υτεχνείον.
  Ή τελετή έληξε μέ την άνάκρουσιν
  τού έθνικού υμνου.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΧΩΡΕΙ
  ΔΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 0 ΒΑΣΙΛΕΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Όκτωβρίου (τ,οΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — "Υπό αυστηρόν
  ίνκόγνιτο αναχωρεί αύριον (σήμερον)
  διά Λονδίνον μέσω Παρισίων, ή Λ.
  λ·, ό Βασιλεύς Γεώργιος.
  ΤΟΚΙΟ 25 Όκτωβρίου (ίδ.
  (ύπηρεσ(α).— Τό υπουργείον
  των Εξωτερικών τής ΊαπωνΙ
  'ας ανεκοίνωσεν, δτι σχετι
  ! κώς μέ τα διαδιδόμενα περί
  ' επικειμένης πιθανώς ενάρξε¬
  ως διαπραγματεύσεων μετά
  τής Κίνας ουδέν είνε άκριβές
  Αντιθέτως ή ΊαπωνΙα είνε
  άποψσσισμένη νά συνεχίση
  τόν πόλεμον άν παραστή ά-
  νάγκη μέχρις δτου καταλάβη,
  καί τό τελευταίον τετραγωνι
  κόν μέτρον τής κινεζικής γής.
  —Ή ΊαπωνΙα, τονίζει τό ά-
  νακοινωθέν^άποβλέπει είς την
  οριστικήν έβ^δένισιν τής κομ
  μουνιστικής προπαγάνδας είς
  την Άπω Ανατολήν.
  ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΙΣ
  ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙΜΕΞΙΚΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 ΌκτωβρΙου
  (ιδιαιτέρα ύπηρεσ(α).—Άγγέλ
  λεται έκ τής πόλεως τοΰ Μεξι
  κου δτι ύπογράφεταιπροσεχως
  εμπορικόν σύμφωνον μετά τής
  | Ιταλίας, διά την ανταλλαγήν
  πετρελαίου μετά τεχνητής με-
  Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΓΚΑΜΕΛΕΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΜΕΘΟΡΙΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Όκτωβρίου
  (ίδ. ύπηρεσία) — Ό στρατάρ
  χης Γκαμελέν ανεχώρησε
  διά τα σύνορα πρός έπιθε
  ώρησιν τής γραμμάς Μαζινό.
  ΠερΙ τό τέλος τής εβδομάδος
  ό ϊδιος αναχωρεί διά Τύνιδα
  πρός ενέργειαν έπΐσης στρα
  τιωτικής επιθεωρήσεως των έ
  κεΐ γαλλικών δυνάμεων.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Όκτωβρίου
  (16. ύπηρεσία) —Τόν χθεσινόν
  λόγον τοΟ λόρδου Χάλιφαξ
  τονίζοντα την ανάγκην τής
  δημιουργίας μιδς ισχυράς
  Αγγλίας σχολιάζει σήμερον
  ευρύτατα ό άγγλικός τύπος
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 25 Όκτωβρίου
  ((δ. ΰπηρεσία).— Τηλεγραφή
  ματα έκ Τόκιο άγγέλλουν δ
  τι τήν12.4Ο σήμερον ήοχισεν ί
  βομβσρδισμός τοΰ Χσνκόου
  υπό τοϋ (απωνικοΰ πυοοβολι-
  κοθ. Έκ δυσμών τοΰ Χανκόου
  τα ίαπωνικά στρατεύματτ τα
  ερχόμενο έκ Γιαγκτσέ έπρό
  κειτο νά εισέλθουν είς τα
  πρώτα προάστεια τής πόλεως
  Οί Ίάπωνες είς την καταλη
  φθεϊσαν Καντώνα, άπέβλεψαι
  έκ των πρώτων είς την επι
  σκευήν των σιδηροδρομικώι
  γραμμών καί των ύδραυλικών
  έγκαταστάσεων τής πόλεω< αΐτινες φέρονται σχεδόν κα ταστραφεΐσαι. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 25 Όκτωβρίου ((δ. ύπηρεσία).— Ό νέος πρε σβευτής τής Ίαπωνίας έφθασε σήμερον ενταύθα. Τα έμττορικά ζητήματα Ηρακλείου. Αι άποφάσεις *τοΰ Έπιμελητηρίου. Τό Συμβούλιον τοΟ Έμπορι κοθ καί Βιομηχανικοΰ Έπιμε- λητηρίου είς δύο τελευταίας συνεδριάσει τού ήσχολήθη μέ διάφορα τρεχούσης φύσεως ζητήματα καταλήξαν είς τα εξής συμπεράσματα. 1) Νά ενεργήση έν τώ πλαι σίω των κυβερνητικών άπόψε- ών διά την ρύθμισιν των όστι κων χρεών. 2) Νά ύποστηρΐ ξη ό έκπρόσωπος τοΟ έμπορι- κου Έπιμελητηρίου "Ηρακλεί¬ ου είς προσεχώς συγκληθησο- μένην έν Πειραιεί ειδικήν σύ¬ σκεψιν, την ανάγκην τής κα- τοχυρώσεως τοΟ έμπορικοθ έπαγγέλματος καί τής καθ" οιονδήποτε τρόπον παρεμποδΐ σεως τής άναμίξεως είς τάς εμπορικάς συναλλαγάς όργα- νώσεων ή προσώπων ουδεμίαν μέ τό εμπόριον σχέσιν έχον των. (ΠερΙ τοΟ ζητήματος τού τού εΐχε συσταθή υπό τοϋ Έ πιμελητηρίου Ηρακλείου επι τροπή ήτις καί υπέβαλε σχετι¬ κόν πόρισμα είς τό Συμβού λιον). 3) Εξουσιοδοτήθη τό προε δρεΐον τοΰ Διοικητικοΰ Συμ- βουλίου δπως απευθύνη έγ γράφον πρός τόν παραιτη θέντα έκ τής ιδιότητος τοϋ Συμβούλου καί τοϋ άντιπροέ δρου τοϋ Έπιμελητηρίου κ. Νικ. Γιαλεράκην, έν ώ νά έκ φράζεται ή λύπη τού διά την έκ λόγων άνάγκης γενομένην δεκτήν αίτησιν πσραιτήσεω αύτοΰ, έκ παραλλήλου δέ νά διερμηνεύωνται τα αίσθήμα τα τής άγάπης καί έκτιμήσ ως τοϋ Έπιμελητηρίου πρός τό πρόσωπον τού. Έν συνε χεία τό Έπιμελητήριον έκή ρυξε τόν κ. Γιαλεράκην διά τάς υπηρεσίας αύτοι" πρός τόν εμπορικόν κόσμον άντεπ στέλλον μέλος αΰτοΰ, καί έξέ λεξε άντικαταστάτην τού παμψηφεί τόν προεδρεύοντα τοΰ Έμπορικοΰ Συλλόγου κ Παν. Πρατικάκην. Τό Εμπορικόν Έπιμελητή ριον θά συνεχίση, την συνε δρίασίν τού την προσέχη Πά ρασκευήν. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΦΕΔΡΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Είς απάντησιν συγχαρητηρίου ( τηλεγραφήματος τοΟ Ταμείου Έ | φέδρων Παλαιών Πολεμιστών τοϋ νομοθ Ηρακλείου επ εύκαιρία των άποκαλυπτηρΕων τοθ βασιλ κοθ άνδριάντος, τα υπουργείον των Στρατιωτικών απηύθυνε τό κα τωτέρω τηλεγράφημα πρός τό Τ μεΐον Έφέδρων. «Συγκεκινημένος έκ των εύχών σας, παραχαλω διαβφάσετε δλους τάς θερμάς ευχαριστίας μου καί την πεποίθησιν μου 8τι σημερινή νεολαία έμφορουμένη &πό^τών Νέων Άρχών τοΰ Κράτους όψέποτε πά ραστή άνάγκη υπό την ήγεσίαν τοΰ άρχηγοϋ μα; Βασιλέως θά γριίψη βχδίζουσα 'έπΐ τα ϊχνη των έφέδρων παλαιών Πολεμιστών έπίσης λαμπράς άν δχι καλλιτέ ρας ημέρας δόξης. 'Υφυπουργός Ν. Παπαδήμας». Ή σταφιδαγορά. Αί τιμαί των σταφίδων πρός τα άνω. Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ "Υπό των έκπαιδευτηρίων τής πόλεώς μας έτελέσθη χθές μέ την συνήθη έπιβλητικότητα ή έορτή τής σημαίας. Πρός τούς μαθητός ωμίλησαν κα¬ ταλλήλως έξάραντες την ση¬ μασίαν τής εορτής οί καθηγη αί καΐ οί διδασκάλου Ακο¬ λούθως εγένετο παρέλασις ών έκπαιδευτηρίων είς την Πλατείαν Ελευθερίας. ΦΟΡΟΛΟΠΚΑ Υπό τής Γεν. Διευθύνσεως Φορολογίας εκοινοποιήθη δι' έγκυκλίου πρός τάς ένδιαφε- ομένας οικονομικάς ύπηρε οίας των έπάρχιών τό κείμε¬ νον τού ύπ' αριθ. 1349 άναγ καστικοΰ νόμου «περί τροπο ποιήσεως καί συμπληρώσεως ιατάξεων φορολογικών τίνων όμων». ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ Αφίκετο είς την πόλιν μας κ. Βασ. Στυλιανάκης ίατρός άντιπρόσωπος τοΰ Ταμείου Συντάξεως καί Αύτασφαλίσε- ως Ύγειονομικών πρός έκτέλε σιν έντολής τοϋ ταμείου τού¬ του. Αί προχβεσινοιί πληροφορίαι τής «'Ανβρ6ώσ(ως» αί άναφεΕ©- μεναι είς τό ηάγιον των τψ&ν των σταφίδων Πελοποννήσου μεταξϋ των 17 καί 18 ύραχμών κατ' οκάν, έ'σχβν', ώς ήτο επόμε¬ νον, λίαν εύμενη επίδρασιν είς τάς τιμάς καί τής ιδικής μ«5 στα- φιδαγοράς. 'Απο τής επομένης άμέσω; τής δημοσιευσε»ς των πληροφοριών αυτών ή προσφβρά υπήρξεν έλαχί οτη κατ' άντίθεσιν πρός άλλας προηγουμένας ημέρας λόγω άνα θαρρήσεας των παραγωγήν καί ΰποχνρήσε&ς τού πανικοΰ όστις τόσον συνετέλει είς την ΰποχώ ρήσιν των τιμών καί αυτών ει¬ σέτι των καλών ποιοτήτων. Καί ώ; άποτέλεσμα επήλθε χβές ύψωμός των τιμών κατά μί¬ αν κβί μιάμτσυ καί δύο δραχμάς είς τάς καλάς ποσότητας καί άνα λόγως είς δευτερότερα πράγματα Μεταξύ των άμέοω; ενδιαφε¬ ρομένων παραγωγήν, έκδηλώνε- ται σημειωτέον νέα αίσιοδοξία ώς πρός την τύχην τοϋ πρβϊοντος λόγω έξαντλησεω$ των άποθεμα των των καλών ποιοτήτων Σμΰρ νης καί λόγω ληφθείσαν άπβφά αεων, μεσολαβήσει τή; κυβερνή σεως, σχετικώς μέ -τόν συγκρατη μόν των -ημών χών σταφίδων είς ανωτέρα έπίπεδα. Χθές έγιναν αρκεταί ιτράξεις είς πρώτας ποιότητας είς τάς 17 καί 18, εί; δευτέρα 15 και 16, είς τρίτα είς Η καί 15 κ.λ.π, τάς ιδίας ποιότητας αί οποίαι έπλη ρώνοντο μέχρι τοΰ παρ. Σαββά- τοτ> πρός 15, 14, 12 και Π δραχμάς.
  ΑΙ ΑΔΕΙΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
  ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  Δι' αποφάσεως τοΟ κ. υπουρ
  γοΰ των Σιδηρόδρομον καί Αύτο
  κινητών Ιπιτρέπεται εκάστοτε κα
  τόπιν είδικής έγκρίσεως τοϋ υ
  πουργείου, 1) ή είς έταιρείας, ή
  ιδιώτας διατηρΕ,υντας κατάστημα
  ή βιομηχανίαν χορήγησις άδει
  ών κυκλοφορίας καινουργών αύ
  τοκινήτων ίδιωτικής χρήσεως ώ
  φελίμου φορτίου μέχρι. 3)4 τοΰ
  τόννου 2) ή επ ονόματι των ώς
  άνω έταιρειών ή ίδιαπών μετατρο
  πή έπιβατικών αύτοκινήιων μέ
  χρις 7 θέσεων εις φορτηγά ι
  διωτικής χρήσεως ώφελίμου φυρ
  τίου 11)2 τόννου καί 3) ή έπ' όνό
  ματι των αυτών ώς άνω μετατρο
  πή ομοίως έπιβατικών αύτοκινή
  των μέχρι 5 θέσεων είς φορτηγα
  ΐδιωτικής χρήσεως ώφελίμ&υ φορ
  τίου 1)4 τοϋ τόννου,
  ΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΟΥ ΪΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
  Υπό τοθ ύπουργείου των
  Οίκονομικών έκοινοποιήθησαν
  οδηγίαι πρός τούς έφόρους
  καπνοθ τοϋ κράτους σχετικώς
  μέ την υποβολήν δηλώσεων
  τής παραχθείσης κατά τό έ'-
  τος 1938 ποσότητος καπνοθ
  άντί των καταγραφών κα¬
  πνοθ.
  Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝ
  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
  Σήμερον είς τό γήπεδον Χάν¬
  δαξ θά διεξαχθή δ τελικός αγών
  τοϋ πρωταθλήματος 1!·38. Είς τόν
  άγώνα τούτον θά συναντηθοΰν ώς
  γνωστόν αί διεκδικοθσαι τό πρω-
  τάθλημα δμάδες Ε.ΓΟΗ., νίκη·
  τρια τοθ Κυπέλλου Κοτζια καί
  Ήρακλής, πρωταθλήτρια τής πε
  ριόδου 193ο')37. Κατά τόν άγώνα
  θά παιανίζη ή Μουσική τοθ Δή
  μου θά παραστώσι δέ αί άοχαί
  ώς *αί ό κ. Δήμαρχος αύτοπρο-
  σώπω;. φ
  ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΑΡΧΙΜΛΝΔΡΙΤΟΥ
  Έπ' εύκαιρία τής σημερινής
  εορτή: τού Αγ. Δημητρίου θά
  γίνη ή χειροτονία τοϋ Ίεροδια
  κόνου Ηεολόγου Ίσιδώρου Ρουσσο
  χατζάκη, έ* ΜοχοΟ, είς Άρχι
  μανδρίτην υπό τοθ Σεβασμΐ'ΐηά
  τού Μητροπολίτου Κρήτης είς τόν
  ένταΰθα Ιεράν Ναόν τοΰ ΆγΕου
  Δημητρίου
  Η ΓΕΦΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥΠΟΛΕΟ.Σ
  Είς την εφημερίδα τής Κυ
  βερνήσεως εδημοσιεύθη νόμος
  διά «τού όποίου έγκρίνεται ή
  διατεθεΐσα δαιτάνη διά την
  κατασκευήν, συμπλήρωσιν καί
  αποπεράτωσιν τής γεφύρ^ς
  Γεωργιουπόλεως έιτί τής 65οΟ
  Χανίων—Βάμου—Ρεθύμνης.
  30 Πρωϊνή
  Η ΙΑΠΩΝ Α
  ΝΑ ΚΑΤΑΑΑΒΗ
  ΤΗΝ ΕΝΔΟΧΩΡΑΝ
  9ΤΙΒΕΤΑΙ
  ΙΚΛΗΡΟΝ
  ΗΣ ΚΙΝΑΣ
  ΖΗΤΕΙ ΝΑ ΤΕΡΜΑΤΙΣΘΗ
  Η ΛΡΑΣΙΣ ΤΗΣ ΚΟΜΙΝΤΕΡΝ
  ΛβΗΝΛΙ 3» Όκτω6ρ£ου
  . —Χ.λαυταίι ι
  τ» έκ τής "Αηω Άνατολής βΐ
  οτ(
  V)
  *Ι««ων£αι προτΐθβτακ νά
  ολόκληρον την χινβζίΜήν «ν.
  !Ι.έχρ& των ρωβαίΜιΰν σννόρων.
  Ή Ίχηων£ν, μιόνον έαν
  δΐθίτ.λοθβχ ΐ)ηό την
  έηκρροήν. Ο* 5θ
  λ ν^
  κατά τάς
  λθ £ δ
  πρός
  ΐίρήνιης.
  ΥΠΟ «ΟΪΟΥΣ ΟΡΟΥΣ Η ΓΑΛΛΙΑ
  ΘΑ ΔΕΧΘΗ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΘΗ
  ΜΕ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΗ,ΑΗ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΝ
  ΑΘΗΝ%Ι 25 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας)— Κατά τα έκ Πα¬
  ρισίων τηλεγραφήματα μετά την επ—υ-
  χίχν των δεξιών είς τάς έν Γαλλία γε·
  ρουσιαατικάς εκλογάς, ή Γαλλία θεώ-
  ρείται πιθανόν ότι Θά θέση τάς βάσεις
  συνεννοήσεως μετά τής Ιταλίας καί
  Γερμανίας.
  Πάντως είς τάς συ»εννοήσεις θά επι-
  ζητηθή ή αποκατάστασις πλήρους ί·
  σορροπίας έν Εύρώπη, διδομένων των
  άπαραιτήτων πρός τούτο θετικών έγ-
  γυήσεων υπό των δύο άνατολικών δυνά·
  μεων.
  Ο ΟΥΓΓΡΟΣ ΠΡΟΘΥΠ0ΥΡΓ0Σ
  XII
  ΑΙ Α1ΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΟΥΛΛΟΕΣΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 25 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  Βούδα-πέστης άναφέρουν ότι ό Ούγ-
  γρος πρωθυπουργός κ. Ίμρέντι εδή¬
  λωσεν ότι ή Ούγγαρία είνε άποφασι-
  σμένη νά πραγματοποιηθή τάς αξιώσεις
  τ*ι?» χρησιμοποιοΰσα πρός τουτο οι¬
  ονδήποτε μέσον.
  Η ΠΡΑΓΑ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΙΘΑΝΟΝ
  ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΗ ΤΑΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 225 Όκτωβρίου (τοδ
  άντχποκριτοΰ μας)- — Τηλεγραφοΰν έκ
  Πράγαςότι κρίνεται απίθανον, ή τσεχική
  κυβέρνησις νά αποδεχθή τάς ούγγρικάς
  αξιώσεις. ·
  ΘΑ ΕΞΕΥΡΕΘΗ ΕΙΡΗΝΙΧΗ ΛΥΣΙΣ
  ΜΕΤΑΙΥ ΟΥΓΤΡΟΝ ΚΑΙ ΤΣΕΧΟΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Όκτωβρίου (
  άνταποκριτοΰ μας). — Κατά νεωτέρας
  τηλεγραφικάς πληροφορίας έκ τοΰ έ-
  ξωτερικοΰ έκφράζεται μεταξύ των
  διπλωματικήν κύκλων ήέλπίς, ότι παρά
  την ουγγρικήν κινητοποίησιν, θά έξευρε
  θή τελικώς είρηνική λύσις μεταξύ Ουγ¬
  γαρίας καί Τσεχοσλοβακίας.
  ΤΟ ΤΟΚΙΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΕΙ
  ΕΙΣΕΤΙ ΤΑΣ ΙΑΠΩΝΙΚΑΣ ΝΙΚΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 55 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). —Κατά τα έκ Τό¬
  κιο τηλεγραφήματα, έξακολουθοΰν βχεΐ
  οί πανηγυρισμόν καί αί πατριωτι«·κΐ
  έκοηλώσεις διά τάς τελευταίας νίκας
  τοΰ ίαπωνικού στρατοΰ έν Κίνα, αιτ^ες
  Οεωροΰνται άποφασιστικαί διά την επι¬
  κράτησιν των βλέψεων τής Ίαπωνίας έν
  Κίνα.
  ΑΜΕΡΙΧΑΝΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΑΕΣ
  ΑΗΑΧΙΗΟΥΗ ΤΟΗ ΚΙΤΡ1Η0Η ΚΙΝΑΥΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Λίβώτερας πλη¬
  ροφορίαι έκτής Νέας Υόρκης άναγέ·
  ρουν ότι αί άμερικανικαί εφημερίδας
  γράφουσαι επί των τελευταίων νικΓ>ν
  των Ίαπώνων, τονίζουν τόν κίνδυνον
  τόν οποίον διατρέχουν τα συμφέρον-
  τα τήςΆμερικής έν Κίνα. Άνακινοΰν
  έπίσης τόν κίνδυνον τόν όποϊονένέχε'.καί
  διά την Ευρώπην ή τεραστία επέκτα¬
  σις τής ίαπωνικης κυριαρχίας έν Ά σία.