96459

Αριθμός τεύχους

5000

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

27/10/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αίγυπτον
  ίτησία λίρηι 3
  ρςή μηνός '2
  μρής
  έτησία οολ. 15
  ά » 8
  κπτα φύλλον
  Δ(ΐαχ. 2
  27
  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
  1936
  Π'Λ<1>Ε1Λ ΤΥΠΟΓΡΛΨΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΩ1ΑΥΡΟΥ
  ΠΓΆΚΛΓΙΟΝ ΚΡΗΙΗ1 - Ι ΙΟΪ. 23ΟΝ
  ΛΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5000
  ΥΠΕϊίτΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΉΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΜΕΤΑ ΤΗΝ
  ΕΝ ΧΡΗΤΗ
  Σ ΤΑΞΕΩΣ
  Ρ« Ι Τό τελευταίον τακτικόν
  έβδομαδιαΐον "Υπουργικόν
  Συμβούλιον πού συνήλθε
  την παρελθούσαν Πνρασΐ'ευ-
  πν καί είς τό όιτοΐον έλαβε
  μέρος καί ό έν αδεία διατε-
  λών ύιτουργός Γενικός Διοι
  χητης Κρήτης κ. Μπότης
  Σφακιανάκης, ήβχολήθη κα
  6ώ; ανεκοινώθη καί μέ τά
  κρητικά ζητήματα. Ό κ.
  Σφακιανάκης άνέφερε την
  ίπικρατοϋσαν έν Κρήτη κα
  τάοτκσιν, ώς διεμορφώθη καί
  έξειλίχθη μετά τό αφρόν κ(
  νημα των Χανίων καί ανέ¬
  πτυξεν έν πλάτει τα κρητι'
  χκ ζητήματα. Μετά συζή
  τηςπν δέ καθ* ήν εξεδήλωσε
  ζωηρόν τό ενδιαφέρον καί
  την στοργήν τού ό άρχη-'
  γός τής κυβερνήσεως κ. Με
  τκξάς διά την μεγ«λόνηαον|
  χαί διεπιστώθη ότι ή τά
  ξις, ή άσφάλειχ καί ή έν
  νοικ τοΰ κράτους επεβλήθη
  οαν πλήρως, απεφασίσθη ή
  άρσις τού στρατιωτικοϋ νό< μου καί έκ τού νομοΰ Χά νίων ίπου διετηρεΐτο εί- σέτι. Τό γεγονός εχει ίδιαιτέ ραν σημασίαν διά τόν τό πον μας καί είναι ορθόν καί δίκαιον νά έξαρθή άνα λόγως. Πρώτον άποδεικνύει ότι ολόκληρος ό λαός, πού καί ευθύς έξ άρχής άλλωστε οχι μόνον ήδιχφόρησεν άλ λά καί κατεδίκασε την άν! ταροίαν των Χανίων, συνε χίζει ήδη τά είρηνικά έργά τού, πραγμα τό οποίον έξα σφαλίζει την γαλήνην καί την ησυχίαν. Δεύτερον φα νερώνει ότι ή κυβέρνησις, ένεργήσασα μέ αποφασίση κότητα άλλά καί μέ σύνεσιν επέτυχε την κατάπνιξιν καί τόν έκφυλισμόν της στάσεως χωρΐς κάν ν' αναγκασθη νά προσφύγη είς την βίαν των ίπλων καί χωρίς νά χυθή ούδε σταγών αΐματος. Καί τρίτον αποτελεί νέ αν ένδειξιν τής Ιδιαιτέρας μερίμνης τής κυβερνήσεως <*χαί τοϋ πρωθυπουργοΰ κ. Με- ταξά προεωπικώς διά την Κρήτην καί τά ζητήματά της. Διότι ή κυβέρνησις δέν ήρκέσθη είς την παγίωσιν τής τάξεως έν τή μεγαλο- νήσω καί την έν συνεχεία «ρβιν τού στρατιωτικοΰ νό ■μου μόνον. Ή κυβέρνησις έπραξε κάτι περισσότερον, κάτι πολύ σημαντικώτερον. Εζήτησε καί κατετοπίσθη υπό τοϋ άρμοδίου ύττουργοϋ κ. Σφακιανάκη εν Συμβου λίω έφ' όλων των κρητικώνι ζητημάτων. Συνεζήτησεν έπ' ««των. Καί έλαβεν άποφά οεις των οποίων ή έφαρμο, γή δέν θ' άργήση νάφέ| ΡΠ εύεργετικά άποτελέσμα | τ«. Απέδειξεν ίτσι τό άνώ' τερον πνεΰμα άπό τό όποΐ όν διέπεται. Απέδειξεν ό¬ τι είς τάς σκέψεις καί τάς1 ενεργείας της καθοδηγεΐται «πό πραγματικήν διάθεσιν; Ιαοπολιτείας,δικαιοσύνης, καί «γάπης πρός έλα τά διαμε( ρίαματα, πρός όλας τάς πε ριφερείας τής χώρας. ί Ή Κρήτη, έκτιμά ίδιαιτέ ρως τά αίσθήματα καί την πολιτικήν αυτήν τής κυβερ νησεως. Αΐσθάνεται βαθύτα τ« την στοργήν της. Τ« ζητήματά της, χάρις *'5_τ«ς είσηγήσεις τού Γεν ι Χοϋ Διοικητοΰ καί τ© προ θΜτΐικόν, θερμόν όντως, έν οιοιφέρον τοΰ πρωθυΐϊουργοΰ *· Μεταξά εξητάσθησαν πάν τοτε μέ ενδιαφέρον καί έρ Ρ«6μίσθηοβιν κατά τόν ίκα νβποιητικώτερον τρόπον β °« ήτο δυνατόν νά ρυθμι οθβΰν. Καί ήδη πλείστα β- ΟΚ άίτό πολλοϋ εκκρεμούντα *Ρητι*ά πρββλήματα ίύρί σκονται είς τό στάδιον τής έριστικής κ«ί απολύτως ί κανοποιητιχής λύσεως των. Έξ άλλου, παρά τάς περί τοΰ άντιθέτου έπικρκτόύσας αλ λοτε λανθασμένας άντιλή ψεις, δέν έιτιθυμεί τίποτε άλ λο άαό την γαλήνην καί την τάξιν, άπό την ησυχίαν καί την ασφάλειαν, πού έξασφα λίζει την άπρόσκοπτον έπίδο σιν είς τα είρηνικά, άναδημι ουργικά Ιργά της· Κ«ί έχει νά επιδείξη τοιαΰτα είρηνικά καί μεγάλα έργα πού άπετέ λεαε κατά τα τελευταία έ τη πολλά. Άνεδημιούργη σε την γεωργίαν της, άνε ζωογόνησε τό εμπόριον της, έτόνωαε την βιομηχανίαν της καί επέτυχε τόσην αύ ξηαιν τής παραγωγής ώστε νά έρχεται πρώτη άπό άποψε ως καλλιεργειών καί άποδ© τικότητο; μεταξύ ολων των περιφερειών τής χώρας· Καί τώρα, ηαυχος πάλιν καί άπερίσπαστος, άδέβμευ τος άπό περιοριστικά μέτρα πού επιβάλλει ό στρατιωτι κός νόμος θά προβηλωθη είς την γήν καί τάς άλλχς εργασίας της καί θά συνεχί σιι την δημιουργικήν προσ πάθειάν της. Πίστις είς τό κράτος καί τούς νόμους τού ό Κρητικός λαός θά ζήση μέ την εργασίαν τού καί μέ μοναδικόν σκοπόν την οικονομικήν τού πρόοδον καί την ανάπτυξιν τού πό λιτισμοΰ μας. Οά έχη άλ λωστε είς τουτο βοηθούς, προ σ τα τας, έπικούρους καί άν τιλήπτορας τόν Γενικόν Δι οικητήν καί την κυβέρνη¬ σιν, τόν ίδιον τόν Πρωθυ πουργόν κ. Μεταξάν, (πού πάντοτε περιέβαλαν μέ στορ γήν την Κρητην καί τα ζή τήματά της καί πάντοτε ή- κουσαν μέ, συμπάθειαν τόν πόνον τοΰ Κρητικού λαοϋ καί είργάοθησαν μέ θερμήν διά την θεραπείαν ολων γενικώς των άναγκών τού ΐας. Κατ' αυτόν τόν τρόπον πιστεύεται, ότι έντός όλί γων έτών, μέ την εργασίαν των κατοίχων καί μέ την ε¬ νίσχυσιν τοΰ κράτου; καί τοΰ Έπαρχιακοΰ Ταμείου θά όλο κληρωδΓΐ τό άδικον δίκτυον τής επαρχίας καί τό συγκοι¬ νωνιακόν πρόβλημα θά λυ¬ θή οριστικώς. Τότε δέ θ' αρ¬ χίση νέα περίοδος διά την Σητείαν, της οποίας ή π«ρα γωγίι θά αυξηθή άκόμη πε ρισότερον καί τα άφθονα ο σον κ«ί έκλεκτά προϊόντα θά κατακλύσουν τάς άγοράς τής καταναλώσεως. Ή Άνατολική Κρήτη ΣΗΤΕΙΑ Η Ε ΤΗΣΟΡΟΟ1ΟΥΚΑΙΤΟΪ Έκστατικός μένει ό έπι- σκέπτη; της Σητείας έμπρός είς τα θαύματα πού έχει έ πιτελέαει ή ομαδική άνα- δημιουργική προσπαθεία των καιτοίκων: Ή πόλις της Ση¬ τείας πκρουσιάζει μίαν εξέ¬ λιξιν άξιόλογον. Νοικοκυ- ρευμένη, όλοχάθαρη, κομψή, πολιτιομένη, μέ ωραίας οί- κοδομάς, μέ άσφαλτοστρω- μένους τούς κεντρικούς δρό- μους, μέ σύστημα ύπονόμων, μέ έπιβλητικά καταστήματα, μέ μεγοίλοπρεπεϊς έκκλησί- «ς, σχολεΐα καί μνημεΐα. Χά ρις είς την κοινοτιχήν άρ χήν ανηγέρθη ωραίον μνη μεΐον είς την πλατείαν τού καθεδρικοΰ ναοϋ είς τόν συγγραφέα τοϋ άθανάτου κρητικού έπους, τού Έρωτο- κρίτου. Χάρις είς τόν λ*μ πρβν φιλολογικβν καί προ οδευτικόνΣύλλογονό «Βιτσέν τζος Κορνάρος» συγκεντρώνε ται τώρα κκί τό κκτεσπαρ μένον πλούσιον λαογραφι- κόν καί ήθογραφικόν υλι¬ κόν διά νά ταξινομηθή καί εκδοθή, ίδρύεται δέ καί θαυ μασία βιβλιοθήκη διά την μόρφωσιν των μαθητών καί των φιλαναγνωστών γενι¬ κώς. Τώρα δέ άνεγείρεται καί νέον ώραιότατον οίκοδόμη μα διά την στέγασιν τοΰ Γυμνασίου ώστεή λειτουργία τού καί ή διδκσκαλία νά γί· νεται σύμφωνα μέ τάς συγ- χρόνους άπαιτήσεις καί τής παιδαγωγικής καί της ύγιει νής. Καί έτσι ή Σητεία άπο κτά καί τόν οίκον τής π«»· δείας των τέκνων της, καθ1 ήν στιγμήν είς μεγάλας πόλεις τό πρόβλημα «ύτό ευρίσκεται άκόμη εις τό στά διον άτελευτήτων συζητήσε- ών. Είς τόν τομέα τής φιλαν θρωπίας έπίαης, ή Σητεία διακρίνεται. ινπάρχει άπό έτών ό φιλννθρωπικός Σύλ¬ λογον κυρίων πού έργάζΐται άθόρυβα καί πού έχει έξαιρε τικΰς γόνιμον δράσιν. Διε- νεργεΐ έράνους, όργανώνει εορτάς καί έαπερίδας καί μέ τα χρήματα πού συλλέ- γε , καί συλλέγει άρκετά διότι οί Σητειακοί εΐσφέρουν πάντοτε προθύμως, περιθάλ· πει τούς πτωχούς καί τούς ένδεεΐς καί τούς άνακουφί ζει «πό τόν πόνον καί την δυστυχίαν. „ Άλλά καί είς την υηαι θρον η έμ«δ»*η ενεργεια κ«ί δράσις έχει θαυματουρ γήσει. Παντοϋ, είς ολα τα διαμερίομ«τα, είς κάβε γω |νίαν τής επαρχίας βλέπει κανεΐς άπτά, ζωντανά τα ά ποτελέοματα αυτής τής δρα σΐηριότητος, τής φιλοπροό- δου διαθέσεως των κατοί- κων. Ή συνεταιρικη ίδέα έχει θριαμβεύσει. Πιστωτι κοί, προμηθευτικοί, παρα- γ^γικοί συνεταιρισμοί ύπάρ χούν είς ολα σχεδόν τα χω ριά. Είς τό Σταυροχώρι, τό τόσον άπρόσιτον ώαάν άετο φωληά, ύπάρχει κα λει-ουρ γεΐ έν άπό τα καλυτέρα συ- νεταιρικά έλαιουργεΐα τής Κρήτης. Τώρα ίδρύεται πα- ρόμοιονσυνεταιρικόν έλαιουρ γεΐον καί είς την Σφάκαν. Θκ συγκεντρώχ η καί θά έ- πεξεργάζεται τό'ν έλαιόκαρ πον των χωρίων Λάστρου, Σφάκας καί Τουρλωτής· Καί δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι θχ επιτύχη καί θά έχη έξαι ρετικώς ώφέλιμα άποτελέσμα τα.Έκτός δέ τοΰ Σταυροχωρί ου καί τής Σφάκας, πρό· κείται νά ιδρύθη καί τρί¬ τον συνεταιρικόν έπίσης ε¬ λαιουργείον είς την Ζά κρον. Οί χάτοικοι τής γραφικής κωμοπόλεως έργά ζονται μέ ζήλον καί επιμο¬ νήν χαί 8ά επιτύχουν άσφα λώς. Σχεδιάζουν μάλιστα νά εκμεταλλευθούν την πτώσιν των άφθόνων νερών πού δι- αρρέουν την κωμόπολιν διά την παραγωγήν ρεύματος κινήσεως τοΰ έργοστασίου καί φωτισμοΰ τής κωμοπό λεως. Κα'ι έτοι τό καλόν θά είναι πολλαπλοΰν. ©ά γίνη ενα έργον προόδου καί άληθινοΰ πολιτισμοϋ. Δέν γ&ννάται δέ άμφιβο- λ(α ότι είς την προσπάθει αν αυτήν θά έλθη μέ προ θυμίαν άρωγός καί ή Άγρο τική Τραπέζα. Έξ κλλου, ομαδική ενερ¬ γεια καί έργαοία κατεβλήθη καί είς την κατασκευήν ά- μαξιτών βοών. Καί συνετε λέαθη τό θαϋμα της διανοί ξεως της βδβΰ Μαρωνιάς— Χανδρά μήκους 15 σχεδόν χιλιομέτρων μέ προσωπικήν αποκλειστικώς εργασίαν των κάτοικον. Κατεσκευάσθη έ¬ πίσης διά προαωπικής έργα οίας των κατοίκων των πέ¬ ριξ χωρίων, τμήμα τής βδοΰ Ιεραπέτρας—Σητείας καθώς καίτης όδοΰ Σητείας-Ρούσσας Έκκληοιάς πρός Ζάκρον. Καί η έργασία θά συνεχι¬ σθή καί είς τό μέλλον, έφό σον μάλιστα έρχεται άρω- γόν παντοιοτρόπως καί τό ' ΕπαρχιακβνΤαμε.ονΌδοποι Πεταχτά οημειώματο ΑΛΛΑΓΗ Τά τζάμια των πσραθυριών μας έρράμφισαν ήδη οί τΐρώ- τες σταγόνες'καί οί πνοές τοϋ παγεροϋ άνέμου μάς αφήκαν τό έτπσκεπτήριον τοϋ χειμώ να. Τά πρωτοβρόχια ήρχισαν ΚσΙήλθαν τόσον άθόρυβα. Χω ρΐς άστραπόβροντα κοί θύελ λες, χωρΐς άντάρες καΐ καται γΐδες. "Ισως διότι αύτά άπέ μειναν άποκλειστικά άνθρώπι- νες (διότητες πού έμονοπωλή θησαν άπό τούς ίσχυρούς ττ^ γής διά νά έξσπολύωντσι μέ τοΰς λόγους των. Όπωσδήπο τε ή σκηνοθίσΐα άλλαξε. Ή είκόνα τοΟ θέρους έχάθη καΐ είς τό προσκήνιον ήλθε τό φθινόπωρον ένφ είς τό βάθος δισφαίνεται ερχόμενος ό χειμώ ν άς. Καί είναι τόσον ώραΐα ή άλλογή αυτή. Τά δένδρ τ, μετά την βροχήν,παρουσιάσθη σαν πάλιν όλοπράσινα δπως την άνοιξι. Ή γή άρχίζει νά ντύνεται μέ τό όλοπράσινο τής χλόης. Καΐ οί κορυφές των βουνών δταν δέν κατα κλύζονται άπό χρυσάφια στο λΐζονται άπό μενεξέδες καΐ κυκλάμινα. Είς τούς δρόμους οί άνθρωποι κυκλοφορούν μέ τό ένδυμα τής σεμνόιητος πού προσδΐδει τή γοητεΐα καΐ την ώμορφΐά. Κσΐ είς τίς ψυχές μας άνθΐζει πάλι τό αϊοθημα τήςάγάπης καί τής περισυλλο γής. Ό χειμώνος είναι ή έπο χή τής δημιουργίας καί τής γονιμότητος. Καί στ' άντίκρυ σμά τού οί καρδιές μας σκιρ- τοΰν άπό άκαθόριστα αίσθή ματα δέους καί προσδοκίας. Δέν έρχεται δμως μόνος ό χει μώνας. Σύρει μαζί τού άτελεύ τητο έορτολόγιο, μέ τή μέγα λη πληγή των έπισκέψεων καί των χωρΐς αϊσθημα εύ χών, την πληγή πού δημιουρ- γεΐ τό πρωτόκολλον .καί ή έθι- μοτυπία τής «καθώς πρέπει» ζωής. Καΐ εχει τόσες συνέπειες αυτή ή ζωή. Άπαιτεΐ άνακαΐ νισιν, άνανέωσι τοϋ βεστια- ρΐου, τουαλέτες, καπέλλα, ά νοιγμα σαλονιών, άκόνισμα τοΟ μυαλοΰ καΐ είδικά γυμνά- σια τής γλώσσας γιά κομπλι- μέντα καί φληναφήματα καί κουβέντες χωρΐς νόημα καΐ περιεχόμενο. Ή άλλαγή, βλέ· πέτε, δέν περιορΐζεται στόν καιρό μονάχα. Είναι κα! είς τα ή'θη καΐ τά έ'θιμα, είς τίς συνήθειες καί τόν τρόπο τής ζωής. Κι' αύτήή άλλαγή αποτελεί τήμε- γσλύτερη συμφορά γιά τούς φτωχούς πάτερ φαμΐλιας. Ά ποτελεΐ δμως καί πηγή έμ πνεύσεως γιά τούς δραματουρ γούς, τούς κωμωδιογράφους, τούς σαρκαστάς των νέων έ- θίμων. Καί ΐσως αύτοι νά ύ- ποθέχωνται ιώρα μέ περισσό¬ τερον ένθουσιασμό την άλλα- γή πού γΐνεται στή σκηνοθε- σ(α τής φύσεως... Μ.— ΟΠΡΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η ΤΟ ΑΙΣΘΗΜΙΠΌΥ Λ4ΟΥ Εγράφησαν πολλά διά τόν χ«· ρακτήρχ των τοπικών πανηγύρεων. Τά έκκλησιδάκια καΐ τά έξωμο- νάστηρα άποτελοθν τό κέντρον |των χαρακτήρων αύ:ών. Έ<εϊ ι βλέπετε, θά ίνακαλύψετε τόν λαϊ ίκόν τύπον πού "είνε δ σφυγμό; τής παραδόσεως καΐ τοΟ αΐσθήμα τος. Άπό ίατορικής απόψεως συμ- βαίνει τά Ικκλησιδάκια νά είναι κάποτε πολύ μεγαλυτέρας σ»;μοι σίας άπό τάς μητροπόλεις. Είναι παλαιότερα έκεΐνα.Τότέμπλο τους είνε έργον ενός τεχνιτού άπά τούς γνωατούς τοθ παρελθόνΐος οί δ ποΐοι ήξευραν νά συνδυάσουν την θρησκευτικήνέ'μπνευσι μ' Ινα γερό, δποβλητικό συμβολισμό. Ύπάρχει άκόμηέκεΐ καΐ ή ένδ αφέρουσα τοι χογραφία.Άλλ' ανεξαρτήτως 2λων αυτών, άνευρίσκονται οί άνθρω ποι. Οί φυσιογνωμίες είναι άδρές. Ή κατάνυξις καί ή ένατένισις πα- ρουσιάζονται άναντίρρητα είλικρι νείς. "Έχουν μιά Ιαωτΐ.ρικ')} ση μασία, £σο καί μιά μεγάλη σχέσι μέ τόν έξωτερικό κόσμο άπό την οποίαν θά κριθοΰν προκαταβολικά ώς άνθρωποι, οί φιλέορτοι. θυμηθήτε τίς νησιώτικες ίερο· τελεστίες τοΰ Παπαδιαμάντη. Δέν είναι γεμάτες άπό τό ήμίφως τοϋ ναίσκου στίς άπόμερες παραλίες ίπου ή θρησκευτική πίστι σμίγει μέ την άλλη τής ζωής; Άπό τά έκκλησιδάχια ξεκινοΰν οί ναυτικαι γιά νά καταλήξουν στό μικρό σκοτεινό καφενεΐο. Έκεϊ θά πιοθν στή χάρι τού άνταλλάσσοντες τίς τόσο δηλωτικές «γιά τά μυστήρια τοΟ κόσμου» γνώμες.Έτσι συμβαί νει σχεδόν καί σ' δλες τίς συνοι κιακές καθαρώς Εερέςϊ πανηγύρεις ή γύρ'ι) άπό τα έξωμονάστηρα πού έορτάζουν. Δέν είνε μόνο τό αϊα' μα πού άνευρΕσκεται έδώ άτόφιο' δπως καΐ τά χρόνια τοΟ 21 ή τοΰ 66, δπου ή θρησκεία ήταν ή ούσία των έθνικών δραματι σμών' δπου δ παπάς καΐ τό καρυ οφύλλι δέν έχωρίζοντο ώς εννοια καΐ σύμβολο. Τώρα τό αισθημα έκεϊνο συνεπληρώθη άπό μιά Ζδι αΕτερη κοινωνικότητα. Ό Ιθνογρα φικός χαρακτήρ θά διαγραφή δ λόκληρος: —Καλό κορίτσι ή Άργυροΰλα, καλός καΐ δ Χρήστος. θά κάμουν ταιριαστό ζευγάρι, Είνε ή πρώτη άνεπιτήδευτη κρίσι γιά τό κορίτσι τής γειτονι- &ς, πού έρχεται στήν έκκλησΕα μέ τό καινούργια φόρεμα, καΐ γιά τον έπΕδοξο νυμφΕο, Ινα νόστιμο καί δυνατό παλληκάρι τής έργατιδς.' Βεβαία άπό την κρίσι δέν μπορεΐ, νά λεΕψη καί κάποια δόσι κουτσομ πολίοΰ προκειμένου νά έρευνηθοΰν πλατύτερα τά οίκογενειακά τους. Έν πάση περιπτώσει είνε βέβαιον δτι μεσαλαβεΐ έδώ μιά ϊδιαίτερη ίσορρόπησι μεταξύ θρησκείας καΐ κοινωνικότηβαος, ίκανή νά μή με ταλλάξη τό βαθΰ αισθημα δικαιο- σύνης καΐ καλής καρδίας πού δια σκρΕνει συχνά τόν'Έλληνα των κα τωτέρων στρωμάτων. * * Άπό τή χθεσινή, πανήγυρι καί τού ίϊικοΰ μας «Άγίου ΔημητρΕ- ου τοΰ μυροβλήτοιι» μποροθσε καΐ μέ μιά ματιά νά πάρη δ περα στικός τά στοιχεϊα έκεϊνα πού καθιστοθν χαρακτηριστική την ά- ναλλοίωτη Είιοσυστασία τοΰ λαοΰ. Ό Εδιαίτερος τύπος τού άπομένει δ ϊδιος... Ένας έλληνομαθής ξέ νος θά μ,ποροΰαζ νά τόν διαισθαν άμεσώτερα. Καΐ νά βεβαιώση δτι ή έθνική ψυχή είς τό βάθος της 9^ μετεβλήθη παρ' δλους τούς κακούς έΐτηρεασμούς τοΰ λεγομέ νού πνεύματος τής έποχής. Ή κοινωνική άλληλεγγύη ή όποία διέκρινε τή φυλή μας παραλλή¬ λως πρός την φιλοπατρία, άπέμε- νε τό πρώτον ϊδαφος καλλιερ- γείας των εύαγγελικών νοημάτων καί των ίερών ψαλμών. Τά κατώ τερα στρώμϊτα έμειναν περισσό¬ τερον μέσα ιίς την συνείδησιν τοΰ χριστιανισμόν», είς τό Σδιαίτε ρο ακριβώς σημεϊο ποΰ δ χριστια ' νισμός σχετίζετοιΐ βαθύτερα μέ τόν ' καί τά άγθρώπ'να. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Τό Πανάνειον. Μέ τάς νέας άνακαινίσεις, τάς συμπληρώσεις, τόν πλου τισμόν διά μηχανημάτων καΐ έργαλεΐων, τάς έπεκτάσεις τοϋ κτιρίου καΐ την έν γένει άναδιοργάνωσΐν τού, τά Πά νάνειον Δημοτικόν νοσοκο¬ μείον κατέστη Εν άπό τά με γαλύτερα καί τά άρτιώτερα θεραπευτικά ίδρύματα τής χώ¬ ρας. Καί προσφέρει μεγίστας ύπηοεσίας είς τόν τόπον. Εύ· τυχώς δέ τυγχάνει καί τής ύ ποστηρίξεως των κοινοτήτων. Πέρυσιν ό έ'ρανος απέδωκεν άρκετά. Θά ήτο δέ καλόν νά έγενικεύετο καΐ εφέτος ό έ'ρανος αύτάς. Τό Πανάνειον πρέπει νά ενισχυθή διά νά δύναται ν ά άνταποκρΐνεται είς δλας τάς υφισταμένας α¬ νάγκας. Αί κοινότητος άς τό έχουν πάντοτε ύπ' όψιν. ΚαΙ τό άντιαφροδι- σΐακόν. Έκ ποραλλήλου πρός τό Πανάνειον Δημοτικόν Νοσο κομεΐον καί τό άντιαψροδισια κόν τοιούτον, άναδιωργανώθη τελείως εσχάτως. Διωρίσθη δέ κοί είδικός ίατρός, ό κ. Άλ. Μσρκοδημηνράκης, επι σΐήμων άριστος, διά την πά ροχήν ίατρικής, περιθάλψεως καί θεραπείαν. Αποτελεί καΐ τουτο μίαν επιτύχη προσπά¬ θειαν τού Δήμου πρός όργά νωσιν τής κοινωνικής προνοί άς καΐ τής νοσοκομειακής καί ίατρικής περιθάλψεως δ- λων έν γένει των άπόρων ά σθενών. Καί είναι δίκαιον νά έξσρθή ή προσπαθεία αύ τή των σημέρινών δημοτικών άρχόντων. 'Εμπορικά. Είς την τελευταίαν συνε- δρίσσίν τού, τό Εμπορικόν καί Βιομηχανικόν 'Επιμελητή ριον τής πόλεώς μας εξήτασε διάφορα ζητήματα καί έλαβεν έπ' αυτών άποφάσεις, τάς ο¬ ποίας καί θά υποβάλη είς την κυβέρνησιν μέ την παρά¬ κλησιν νά τάς υιοθετήση. Αί άποφάσεις αυταί στηρίζονται επί τής λογικής καί τοΟ δικαί ου. Έκπηγάζουν άπό τάς υ¬ φισταμένας ανάγκας τάς ο¬ ποίας καίάποσκοττοϋν νά θερα πεύσουν. Καί δέν γεννάται άμφιβολία δτι ή κυβέρνησις πού τόσον ενδιαφέρον έκδη- λώνει πάντοτε διά τά ζητή¬ ματα δλων των παραγωγι- κων τάξεων, θά υιοθετήση τάς άπόψεις τοΟ Έμποροβι- ομηχανικοϋ Έπιμελητηρίου μας έπ' άγαθώ καί των με λν τού καί τής τοπικής έν γένει οίκονομίας μας. Ή λεωφόρος Γεωργίου Β'. Διά τ^ν πισσόστρωσιν της λεωψόρου Βασιλέως Γεωργί-' ου Β'., είχεν άποφασίσει άν δέν άπατώμεθα, τό Δη¬ μοτικόν Συμβούλιον την χο¬ ρήγησιν τί)ς απαιτουμένης τη- στώσεως. Θά ελέγαμεν λοι- πόν δτι πρέπει ν' άρχ(σΓ) ή σχετική έργασία τό συντομώ τερον. Τώρα άλλωστε είναι ή καλυτέρα έ~οχή διά την εκτέλεσιν τοϋ έργου. Πρώτον διότι ή κίνησις κόσμου είς την λεωφόρον. ώλιγόστευσε καί δεύτερον διότι ό καιρός ύ· ποβοηθεΐ, άφοΟ δέν ήρχισαν εισέτι αί συνεχεϊς βροχαί. Καί φυσικά ή πισσόστρωσις πρέπει νά γίνη έντός τοΟ χει μώνος, πρό τής ενάρξεως τής νέας τουρισηκής περιό- δοο.
  ΑΝ0ΡΘΩΣ1Σ
  τ
  ΘΕΗΜλΤΗ
  ΠΟΥΛΛΚΑΚΗ.-Σήμερον ό ρωσ
  σ κός κολοσσός: «Ίππότης χωρις
  πανοπλΐαν» μέ την Μάρλεν Ντη
  Την Δευτέραν Μνα έ£αιρετικό ά
  ριστούογημσ: «Τα ψευδη τής Νίνα
  Πετρόβνα
  «ΜΙΝΩΑ».— Σήμερον τό άρι
  στούργημα τοθ Χάουπτμαν: «Πρ'ιν
  άπ' τό ήΗοβασίλειιαα» μέ τόν γί-
  γαντα τής τέχνης "ΕμιλΓιάννιγκο
  Έκτός ττρογράμματος: Νέον ζουρ
  νάλ Προσεχώς «Ή κοιλάς τοθ θα
  νάτου»
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟ
  ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ
  λ και παννιγκσ ·Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Ενικήθη, λοιπόν, τό θέατρον
  άπδ τόν κινηματογράφον, Πολλοί
  Ιβγαλαν απόφασιν κχταδικαστικήν
  καΐ τελεσίδικον. Μάς είπαν: Γό
  Άπό τό καρνέ μιάς κομψής.
  Πολλές γυναΐκες, είς τίς οποίες
  θέατρον μέ δλην την παναρχαίαν δέν δίδεται συχνά ή εύκαιρΐα νά
  παράδοσίν τού υπέχυψε. Δέν είνε εξέρχονται τό βράδυ, διστάζουν
  πλέον ή οχηνή πού άπηχεΓ τόν ^^ ^^ΤΙϊ
  καλλιτεχνικόν παλμόν της εποχής.
  έπανωφόρι.
  πού ή
  κάπες εΤνε
  ϋέ
  "Αν ζή άκόμη καί Οπάρχει, δέν ά Άλλ'εφέτος
  ποτελεί δμως παρά έπ:6!ωσιν πού της, μ05^· ίΐ. κυρίες αύτές μτιο
  έ*φυλίζεται. Ή τέχνη τοθ παρόν
  Σήμερον ό κινηματο-
  γραφικές κολοσσός τού
  1938. Μέσα στό συνταρα-
  κτικό καμίνι πού αναψε
  ή ΡΩΣΣΙΚΗ ΘΥΡΛΛΑ,μέ-
  σα ατί μανιασμένη λύσ-
  σ<χ τού πιό άγριου τυφώ- να πού γνώρισε ή αν¬ θρωπότης, μέσα στό §έ- σπασμα των πιό ταπει- νών παθών... έπλέχθηκε τό άπαλό ρομάντζο δύο ύπάρξεων πού έτυχε νά γεννηθοϋν σέ δύο διάφο- ρες κοινωνικές τάξεις καΐ πού ή μοΐρα τό θέλησε θΰ φ χη ^^ί^^^^Χ τος καί τού μελλοντος είνε ό κινη ντρα Οπέροχη γιά τό άπόγευμα ματογράφος Αΰτός είνε ό μέγας επάνω άτό φορέματα περιπάτου Οαυματουργός τής έποχής μας πού ή' έπισκέψεων, θά είνε άκόμη ώ ήνοιξε νέους όρίζοντας καί μας Κ^^ΛΫτΛΤν θ?5 προσφέρει την άγνωστον ποίησιν χετε παρά να άντικαταστήσετε τής δρώσης εικόνος. Ή σκηνοθε- μέ μεγάλ,α λουλούδια άπό βελοΰ- τική τού δυνατότης δέν γνωρίζη δο σέ ζωηρούς χρωματισμούς την περιορισμούς. Τίποτε δέν είνε ά- Μβτάλλινη ά,κράφ μέ την ότοίαν »·("■ γ ν » *>· την συγκρατειτε συνήθως εις τας
  δυνατόν για την όθόνην. 1ό θία απογευματινάς σας έμφαΜσεις.
  τρον έχει καί αύτό τού; φχνατι
  κούς τού φ!λου;. Καί άντιτάσσει ~καπέλλα,
  τάς παραδόαεις τού, την τέχνην Τώ σκυθρωπά φέτρ έ"χουν μέγα
  τοθ πεζοθ λόγου καί τής ποιή λΤ έπιτυνΐα. Εφέτος Εκαμαν πολύ
  χαριτωμένα μοντελα: μπόρ έλα·
  σε(Οί· , φρως όντυλέ, τεπέδες ΰψηλούς,
  1ό γεγονός είνε δπωσδήποτε ότι περιζωσμένα άπό μουσελινα, βε·
  ό καλλιτεχνικός αγών μεταξύ τοθ λοθδο ή λ<=ιττό ζέρσίυ ντραπέ σέ θά ί ά ^Ί^ <*™χρώσεις Αύτά γιά χς γ μ θεάτρου καί τοθ κινηματογράφου δέν Ιχει άκόμη κριθή. Άν έμπο ή δθό έ ό ό ζρ ρ <*™χρώσεις Αύτά γιά τό βοάδϋ, πόση φαν. δ ά έ έ' χ μη ρή μ Λα^^ τό βοάδϋ, πόση φαν. ρικώς ή δθόνη κατέκτησε τόν κό τασ[α! Ή μόδα μάς προσφέρει έ'να λλ δ άί λήθ άό άίθ ά ίνα πλάί σμόν, καλλιτεχνικώς δμως άγωνί πλήθος άπό άπίθανα μικρά ·μπι ζεται άκόμη. Καί δίνει ποΰ χαί ^ί· τα όποία τοποθετοθνται ίδι ποθ λαμπρές νίκες πού στερεώ ( νούν την κ-ϊλλιτεχνικήν της υπό! στάσιν. | ΙΪΛρηκολουθήσαμε σέ μΐά δ,κι ; νά συναντηθοΰν στόν ι- ^μαστική προβολή την νέανταινί/ν . δι© δρόμο τής ζωής: ; «Πρίνάπότ,όήλΐοβασίλεμμα».'Όταν Ι'ή σκηνή καί ή όθόνη δίδουν έξε-! Ι τάσεις επάνω είς τό ϊδιο θέμα δ φαλής, συγκρατούμενα έιτάνω είς τα μαλλιά μέ μ(α ή δύο καρφί- τσες. Έκεΐ τα άνθη καί τα φτερά 2χουν τόν λόγον Τα καπέλλα ούτά είνε αλλωστε πολΰ μελετη- μενά καί τΐολϋ έργασμένα. — Μττρασελέ. Μία κιρία ή όποΐα διακρΐνεται πάντοτε γιά την κομψδτητά της φοροθσε προχθές βράδυ, ίνα πε· ρίεργο βραχιόλι: Ινα έπίχρυσο κλωνάρι μέ φύλλο εμαγιέ, τιερι ελίσσετο δττ'νις ή κλιματίδα γυρω άΐτό τόν ώραΐό τρς βραχίονα. —Τα χτένια τής μόδας. Τα μικρά χτένια,χαί αύ ά έπίσης έπανήλθαν είς την μόδα. Εϊνε άλ· λωστε άπαραίτητα ιί τίς νέ^ς χτενισιές οί οποίες άπαιτοΰν τα μαλλιά πολύ άναση <ωμένα επί τ>-0 τραχήλου, άποκαύιτοντα τε·
  λε'ως την γραυμή τοΰ λαιμοΰ.
  Τα χρησιμοποιοΰν έπίσης διά
  νά συγκρατοθν είς την θέσιν των
  τίς μιΐοΰκλες είς τό πλάι.
  Τό έκάιγ,εΐνε ούσία πλαστική £γ
  χρωαη ή δχρωμη ήόποΐαέπιτρέπει
  μεγάλη φαντασία είς την κατα-
  σκευή των μικρών αυτών χτενιών.
  Μερικά ττολύ μικροσκο™ικά καί
  γαρνιρισμένα μέ χρωματιστές ττέ·
  τρες είνε πραγματικά κοσμήματα.
  ή Ντιστεγκέ
  ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ
  ΙΠΠΟΤΗΣ
  χορισ η-
  ΝΟΠΑΙΑΗ
  ■ Μέ την:
  ΜΑΡΑΕΝ ΗΤΗΗΤΡΙΧ
  ΚΑΙ 101 ΡΟΜΠΕΡ ΝΤΟΝΑΑΝΤ
  Ι Την Δευτέραν ένα έξαι-
  ■ ρετικό άριστούργημκ:
  Ι ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΤΗΣ ΝΙΝΑΣ
  Ι ΠΕΤΡΟΒΝΑ
  ■ Μέ τούς "Ιζα Μιράντα,
  Ι Φερνάν Γκραβ*!.
  '::::: (::: ι!: 111111:::: ι
  ΙΜΙΝΩΑ
  Ι Ι
  ; ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ι Ι
  1 Τό άρισΓούργημα τοθ ΧΑ-
  I
  ΟΥΠΤΜΑΝ:
  ΠΡΙΗ ΑΠ ΤΟ
  Μέ τον μέγαν τραγωδόν:
  ΕΝΙΛ ΓΙΑΝΝΙΓΣ
  "Ενα έξαιρετικό Ιργο μέ ού
  σ£α, μέ ψοχή πού πήρε δύο Α'
  δραβεϊα. Μιά οίκογένε'α πού
  υπέστη τή φοβερή Οεομηνία
  τής διχονο'ας. "Ενας πατέρας
  ποΰ τα παιδία τού τόν άνα·
  χηρύσσουν ΤίΈΛΛΟ...
  Έκτός προγράμματος:
  ΖΟΥΡΝΑΛ
  ■ ΙΙροσιχώς:
  !Η ΚΟΙΛΑΣ
  ; τού θανατου

  • Σημ. Δευτέραν — Τετάρτην
  Ι —Πέμπτην—Σάββατον—Κυρι
  : ακήνώρα61)2 άπογΐυματινή.
  συναγωνισμός μπαΕνει είς φάσιν
  *συναρπαστιχήν. Τό συγκλονιστικό
  Ι ι δραματικόν έργον τοΰ Χάουπτμαν
  ντό εϊδαμε πέρυσι παιζόμενον άπό
  Ι τής σκηνής τοθ Βασιλικοϋ βεά
  Ι τροα μέ πρωταγωνιστήν τδν Βεά
  ; κην. Είς την όθόνην πρωταγωνι-
  στεΤ μία άλλη κολοσσιαΕα δραμα-
  τική μορφή τής όθάνης, ό "Εμιλ
  Γιάννιγκς. Έννοεΐ, λοιπόν, ευκο·
  λα κανείς πόσο ενδιαφέρον παρου-
  σιάζει ιδιαιτέρως γιά τό ελληνι¬
  κόν κοινόν ή παραβολή τής έρμη
  νεύσεως τοθ ίδίου δραμαχικοθ ρό
  λου άπό δύο καλλιτέχνας, είς τούς
  όποίους πολλοί εδρίσκουν κοινά
  χαρακτηριστικά. Ό Έλλην καλλι-
  τέχνης έχει κατορθώση δχι μόνον
  νά ένσαρκώση τόν ρόλον τοΰ πρε
  οβ'ιτου Κλάουζεν κατά ίνα τρό¬
  πον μοναδικόν γιά την έλληνική
  σ<η»ή, άλλά καί νά αποδώση καλ λιτεχνικόν άποτελεσμα πού δύσκο λα θά έπετύγχανεν οίοσδήποτε ξέ νος συνάδελφός τού. Άλλά ό χινηματο,ράφος έχρη σιμοποίησεν ιίς τό έργον τοθ Χά ουπτμαν τόν Γιάννιγκς. Είς Ινα ρόλον πού δίνει είς τόν έρμη νευτήν τού την δυνατότητα νά α¬ νοίξη την δικλεΐδα τής δραμα τικής τού ιδιοσυγκρασίας'καί νά προσφέρη χωρίς περιορισμούς όλόκληρο τό άπόθεμα τής δρα , ματιχής τού δυναμικότητος, δ ι Κλάουζεν τής όθόνης υπήρξεν έκπληκτικός. "Οίαν δ κινηματογράφος χά νει χαθαρό θέατρο, δταν δηλα δή άποφεύγει νΑ χρησιμοποιήση 8σα τοΰ παρέχουν αί τεχνιχαί τού εύχέρειαι πού δέν γνωρίζουν τούς νόμους τής σχηνικής οίκο νομίας, συνήθως δστερεϊ άπό τό θέατρον. Είς τό «Πρίν άπό τό ή- λιοβασίλεμα» δμως έ σχηνοθέτης ειργάσθη μέ προσοχήν καί 6α θυτάτην καλλιτεχνιχήν συνείδη- ' σιν. Αφήκε δλόκληρο σχεδόν τό , Οεατρικο μέρος δπως τό εϊδαμε άπό σκηνής, συγχρόνως δμως τό 1 συνεπλήρωσε μέ δλα τα μέσα | πού τοΰ έδιδε ή σκηνική τού ε6· 'χέρεια. Ή άρχή τοΰ Ιργου, ίδιαι ^ τέρως, μέ την σκηνήν τής κη- δείας τής γυναίκας τοθ Κλάου- ' ζεν, ι!νε μοναδιχή Μοναδιχαί ' έπίσης είνε αί £ί«όνες άπό τα έργοστάσια τοΰ Κλάουζεν, τα , όποία τό θέατρον είνε ΰποχρε ωμένον μόνον νά άναφέρη. Τό «ΙΙρίν άπό τό ήλιοβασίλεμ- μα θά παίζεται άπό σήμερον είς την «Μινώα».Έχεΐνο: συνεπώς πού τό έχουν παρακολουθήση στό θέατρο θά τό ίδουν καί είς την έθόνην ώςΐτ,ε νά διαπι^Ηρ σουν καί οί ίδιοι τα μεγάλα σκη νοθετικά πλεονεκτήματα τοθ νηματογράφου. Χ. κι Κυριαχή ώρα έπιισοδιαχόν: 2 μ. μ. τό ■ ϊθϋΣΑΥΡΟΣΤΩΝίΗΕΙΡΑΤΟΝ ί (Συνέχεια χαί τέλος). ΑΒΕΔ1ΣΙΑΝ ιιιιιιιι::::::ΐιιιιιιιι ΖΗΤΕΙΤΑΙ οΐκία πρός ένοικία <ίιν αποτελούμενη 4κ δύο ή τριών τΚν1ωΧε^ Ρ«λ«β«Ι θφασμάτων της Ι «αρ' ημίν. Όδβς Άν- Μην* Νέαι άφίξεις καί νέαι πα- Έκτός Τράστ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟ ΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ χατ'εύθβϊαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον, ΛίΝΑΡΛΑΚΗ 'Από αυριον εις την «Άνόρθωσιν» ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΤΩΝ ΘΕΩΝ Σόλων Πεισίστρατος Μιλτιάδης ΆριστογεΙτων Άρμόδιος Τυρταΐος Αριστείδης θεμιστοκλής Εύρυβιάδης Περικλής Σωκράτης Άλκιβιάδης Σοφοκλής Φειδίας Πλάτων Φωκίων ΚΙμων "Ολαι αί μορφαΐ 'ΌΑη ή σϊγλη Ολη ή δόξα "Ολο τό πνεύμα των άρχαίων'Αθηνών συγκεντρώνονται είς τό νέον ιστορι¬ κόν άνάγνωσμα πού άρχίζει άπό αυ¬ ριον ή «Άνόρθωσις» ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΤΩΝ ΘΕΩΝ ΒΒΒΒΒ Β Β·*8Β ν ΒΒΒΒΒΒ* ■■*·■· εί εΐΒκεΐειειει ειοιαιεαα μ ««■•■■α>«Β·ειεΐΜ «■■■■>■■■«■■
  ΜΕΓΑΣ ΡΑΜΠΕΣ
  ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ ΑΤΟΣ:
  ΓΡΑΙΚΗ
  (ΜΕΪΝΤΑΝΙ)
  Άτγό τής Δευτέρας 24 Όκτωβρίου
  ι
  Μέχρι τής 1ης Νοεμβριού
  ΘΑ ΠΩΛΗΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ
  ~
  Σκωτσέζικα των
  Πενιέ
  Μτίρετάνια
  » ΕΧΤΒΑ-ΕΧΤΒΑ
  150
  200
  375
  300
  250
  300
  450
  375
  500
  Δρ. 85
  » 100
  250
  190
  175
  210
  310
  265
  375
  Δημητριάδη » 430
  Άγγλικά » 500
  Άγγλικά Σκωτίας 600
  Άγγλικά 600
  > 75ο
  85ο
  ΠΑΛΤΑ 5οο
  » Σκωτίας 375
  Παλτά Καμηλό'Αγγ.85ο
  360
  ■450
  450
  48ο
  6οο
  68ο
  325
  25ο
  55ο
  ΠΛΛΤΑ ΈΤΟΙΜΑ
  ΠΑΛΤΑ Σκωτσέζικα των 7£>Ο Δρχ.
  » "Έτοιμα » 1ΟΟΟ »
  Καπαρτίνες "Έτοεμες » 13ΟΟ »
  7ΟΟ
  87 Κ
  ΚΑΠΑΡΤΙΝΕΣ ΜΠΑΛΛΣΚΑ
  των
  ΙΜεταξωτές »
  ΙΕίΟΟ
  18ΟΟ
  Ί33Ο
  9ΚΟΟ
  »
  »
  »
  1Ο5Ο
  13ΟΟ
  1ΤΒΟ
  2 1ΟΟ
  Ό ραμπές μας είνε πραγματικάς.
  Προσπαθοϋν νά μάς μιμηθοθν, μάς μηνύουν διά
  τάς εϋθηνάς μας τιμάς, άλλά δέν μάς φθάνουν.
  ΓΑνοΐ.—Ό κ. Γεώργιος Άπλα-
  δάς καί ή δνϊς Μαρίκα Βασσό.·
  λου ετέλεσαν τούς γάμους των
  είς Μονήν. Παράνυμφος τιαρέστη
  ή κ. Ελένη Γεωργ. Κατσακοΰ.
  Συνχαρητήρια.
  —Την τιαρελθ Κυριακήν ετελέ¬
  σθησαν είς Μελιδοχώρι Μονοφα·
  τσίου οί γάμοι τού κ. Έμμ. Κα-
  ράτζη μεγαλοκτηματΓου καί κτη·
  νοτρόφου με>ά τής χαριτοβρύτου
  δνίδος Εΰαγγελίας Γαβαλά" τής
  οικογενείας τοΰ γνωστοθ μεγαλο
  κτηματίου. Παράνυμφος παρέστη
  ό κ. Έμμ. Σαλοϋστρος Είς τούς
  γάμους έλαβον μέρος πλεΐστοι
  των κατοίκων των περιχώρων τής
  επαρχίας Μονοφατσίου, οΐτινες
  συμυειέσχον είς την επί πενθήμβ·
  ρον διαρκέσασαν διασκέδασιν. Ε'ς
  τό ταιριαστό ζευγάρι ευχόμεθα
  κάθε εύ υχΐαν. Γ. Ι Χ.
  —Την ΐ6ην τρέχ ετελέσθησαν
  είς Ζαρόν οί γάμοι τού κ. Γεωργ.
  Καρπουζάκη μετά τής δίδος Ελέ¬
  νης Με?αμπιανάκη Παράνυμφος
  τταρέσ'η ό κ. Έμμ. Βαμβουκάκης
  ϊμπορος. Είς τούς νεονυμφους ά·
  πευθύνομεν θερμάς εύχ·4ς.
  —Έμμ. Μανωλιτσάκης Έλευθε
  ρΐα Χριστοδουλάκη ετέλεσαν τούς
  γάυους των είς Κάτω ΆσΙτες Μα
  λεβυζΐου. Παράνυμφος παρέστη 6
  συμπολΐτης Ιατρός κ Γ. Νεονά-
  κης. Συγχαρητήρια,
  —Την παρελθ. Κυριακήν ετελέ¬
  σθησαν είς Γωνιές οί γάμοι τοθ
  κ Στυλ. Γ. Παντερή μετά τής δί¬
  δος ΆναστασΙας Μαρχατάτου. Πά
  ράνυμφος παρέστη ή κ. Φανή Έμμ.
  Άθανασάκη υφασματεμπόρου, θερ
  μά συγχαρη ήρια.
  ΒΑΠΤ1ΣΕΙΣ.— Είς τό χωρίον
  Γωνιές ό κ Βασίλ. Έπιτροπάκης
  χρυσοχόος εβάπτισε προχθές τό
  χαριτωμένο άγοράκι τοθ κ. Γεωρ.
  Στ. Παντεοή δούς είς αΰτό τό 6-
  νομα Εμμανουήλ. Είς τούς γονεϊς
  καί τόν ανάδοχον ευχόμεθα νά
  τοίς ζήση.
  —Ή κ. Έμμ. Βαμβουκάκη εβά¬
  πτισε προχθές τό κοριτσάκι τού
  κ.Μιχ. Άλμπαντάκη ονομάσασα
  ούτό Χρυσάνθην. ι Ις τούς γονείς
  καί την ανάδοχον ευχόμεθα νά
  τοίς ζήση.
  ΕΥΧΑΡ1ΣΉΡΙΟΝ. - Καθήκον
  μου θεωρώ νά εύχαριστήσω θερ¬
  μώς τόν Διευθυντήν τοϋ ΠανανεΙ-
  ου Δημο'. Νοσοκομείου ΉρακλεΙ
  ου κ. Στυλιανόν Μηλιαρδν καθώς
  καί τόν μαιευτήρα κ. Μενέλαον
  Λυγνόν, διότι διά τής έπισΐημονι
  κη- των Ίκανότητος ίσωσαν την
  σύζυγον μου καί τό τέκνον μου,
  Έν Ηρακλείω τή 25 8>βρΙου 1938
  Ό ευχαριστών
  Νικόλαος Ζερβόί
  —Καθήκον επιβεβλημένον θεώ
  ρώ δπως καί δημοσία έκφράσω
  τάς απείρους ευχαριστίας μου
  πρός τάν διακεκριμένον Ιατρόν
  χειροϋργον κ. Μάρκον Μπριλάκην
  ό οποίος έΌωσε την σύζυγον μου
  Βασιλικήν έκ βεβαίου θανάτου τιά
  σχουσαν έκ τετάνου. Εύχαριστώ
  έπίσης καί άπαν τό προσωπικόν
  τής κλινικής διά τάς προθύμους υ¬
  πηρεσίας τού.
  Ηράκλειον 22)10)38
  Ό ευγνωμονών σύζυγος
  Μιχαήλ Πούλης
  ΘΑΝΑΤΟΙ.—Απέθανε καί εκη¬
  δεύθη προχθές έν συρροί) όλοκλή
  ρ υ τής κοινωνΐας Νεαπόλεως ή
  Μαρία Μαστοράκη. Ή μεταστδσα
  υπήρξε πρότυτον οΐκοδεσποΐνης
  καί πλήρης χριστιανικών άρετών
  Συλλυπούμεθα θερμώς τούς οΐκεΐ
  ούς της.
  Γύρω οτήν ττόλι.
  Και χθές ό καιρός εσυνεχίσθη
  ^ρος
  ρς
  —Ή πτώσις έν πάση περιπτώ¬
  σει τής θερμοκρασΕας' καί παρά
  την λιακάδα ήτο αίσθητή.
  — "Ωστε ό άνοικτός χώρος νά
  μή προτιμάται. καί τόσον, τουλά¬
  χιστον άπό τοΰς συμπολίτας έκίΐ
  νους οί δποΐοι ύπολογΐζουν δι' ε¬
  αυτούς τάς συνεπείας ενός κρυο
  λογήματος.
  —Κόσμος πολύς παρηκολούθη¬
  σε προχθές τό ρεσιτάλ τής πιανι-
  στρΕας Δνίδος Ρένας Κυριακού.
  —Ή όποία έδικαίωσε διά μίαν
  φοράν άκόμη την φήμην τής ώς έρ
  μηνευτρΐας μέ προσωπικόν στυλ
  καί Ιδιαιτέραν Ισχυράν δμπνευσιν.
  —Δημήτριοι καί Δήμητραι, Μίμη
  δες καί Δημητροΰλες, έώρτασαν
  καί χθές άρκετοΐ, άν κρίνωμεν
  άπό την διάδοσιν τού όνόματος
  καί παρ' ημίν καί την έκδηλωθεΐ-
  σαν σχετικώς κοσμικήν κΐνησ ν.
  —Ή σιήλη αυτή—κατά τα καθ-
  ιερωμένα-τούς έκφράζει τίς κα
  λύτερες εύχές.
  — Σήμερον είς τοΰ Πουλακάκη
  έξαιρετική πρεμιέρα μέ τόν «"Α
  νευ πανοπλΐας Ιηπότην» άπό τος
  νεωτέρας δημΐουργΐας τής Μάρ
  λεν Νιήτριχ.
  —Είς την «Μινώαν» θά προβλη
  θί) μέ πολλήν άσφαλθς επιτυχίαν
  ή μεγάλη δημιουργία τοθγίγανιθ';
  τής όθόνης Γιάννικς μέ τό φίλμ
  :Πρ1ν άπό τό ήλιοβασΐλεμμα.
  ό Ρέιτορτερ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έπανηλθεν έξ 'Αθη
  νών δπου εΐχε μετοβπ πρός τχηοα
  κολούθησιν τής τελευταίας μόδας
  καί προμήθειαν πατρόν καί κροκΐ
  ή κ. Γαρυφαλλιά Ξηρουχ'-κη.
  Κ. Μυλοποταμΐτης
  όφθαλμίατρος
  Επί τριακονταετίαν απο¬
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  όφθαλμολογικά ασχολούμε-
  νος, δέχεται, τούς τιάσχοντας
  τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ
  μιατρεΐον τού, κείμενον παρά
  τώ Καμαράκι πλησίον τής
  Πολυκλινικής Ηρακλείου.
  ■■■ΒΒΜΒΒ
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΰπηρέτρισ μέ καλάς
  συστάσεις άτιό οικογένειαν διαμί
  νουσαν έν Αθήναις. Μισθός Ίκανο
  ποιητικός. Πληροφορίαι παραπλεύ
  ρως οΐκ'ας κ. Άπολ. Μελισσείδου
  ίατροθ.
  Τό
  έργον
  χον Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  ♦35βν
  Πρός τόν άγνοοϋντα τί παρεσκευάζετο, ταυτα
  πάντα ή5ύναντο νά φσνώσι καΐ άποτρόπαια μέν
  άλλά καί άπλούστατα. Ώς ήτο πεφωτισμένον τό
  άντρον τουτο, ώμοΐσζε μάλλον πρός σιδηρουργεΐ
  όν η~ πρός στόμα άδου1 άλλ' ό Ίονδρέτης, έν τή
  λάμψει έκείνη, εφαίνετο μάλλον ώς διάβολος ή
  ώς σιδηρουργός. Τόση δέ θερμότης παρήγετο
  άπό τοϋ πυραύνου, ώστε τό επί τοϋ τραπεζίου Ι
  σΐάμενον άλειμματοκιΊριον έτήκετο έκ τοθ μέρούς
  έκεΐνου. Επί τής έστΐας εκειτο έν κλεπτοφάναρον
  έξ όρειχάλκου.
  Ό Ίονδρέτης είχεν άνάψει ιήν πίπαν τού καί
  έκάπνιζε, καθήμενος είς την τρυπημένην κοθέδραν.
  Ή σύζυγος τώ ωμίλει κρυφΐως, περιβεβλημένη τα
  φορέματα, έν οΐς (δών αυτήν ό σύζυγος ντής εί¬
  χεν είπη προηγουμένως. «'Ά! καλά Ικαμες καΐ έν
  δύθηκες.
  Είνε χρε(α νά τοθ έμπνεύσωμεν εμπιστοσύνην!»
  'Εφόρει λοιπόν μέλαν καπελλΐνον έχον μεγάλα
  πτερά, καί μέγα τι περιώμιον, κατερχόμενον μέχρι
  των ποδών της, άν&ρικά δέ πέ5ιλα. Ό Ίονδρέ
  της έφόρει είσέτι τόν έπενδύτην τοϋ κυ (ου
  ΛευκΙου.
  — Άληθινό! λέγει ούτος αίφνης πρός την γυ
  νοΐκά τού. Αύτός βεβαία θά έλθη μέ άμάξι άγο
  ραΐον, έξ οίτΐας τοθ καιροθ. "Ανοψε τό φανόρι,
  ■ηάρε το, καΐ κατίβα νά στέκης οπίσω τής κάτω
  θύρας· δταν άκούσβς τό άμάξι νά σταθη, άνοί-
  γεις άμέσως, καί τοϋ φέγγεις ν" άναβή την κλΐμα
  κα καΐ νά περάση τό διάδρομο. Άφοϋ έμβ[) έδώ
  μέσα κατεβαίνεις πάλιν ευθύς, πληρώνεις τόν ά-
  μαξά καί τόν στέλλεις νά πάγη είς τή δου·
  λειά ιου.
  — Κοί χρήματα διά νά τόν πληρώσω; εΐηεν ή
  γυνή.
  —Ό Ίον*ίρέτης έψαισεν είς τούς θύλακας τής
  περισκελίδος τού καί έ£ωκεν εΐζ αυτήν ε"ν πεντά-
  φραγκον.
  —Αύτό τί είνε, άνέκραξεν ή 'Ερινύς.
  Ό Ίονδρέτης άπεκρίθη άξιοπρεπώς.
  —Είνε ό μονάρχης δπου έδωκε οήμερα τό
  πρωί ό γείτονος. Ξεύρεις δμως τί; θά χρειασθοϋν
  έδώ καί δύο καθέδρας.
  —Διατί,
  —Διά νά καθήσωμεν.
  —Ό Μάριος έρρΐγησεν υπό φρίκης, άκού
  σας την γυναΐκα τοθ Ίονδρέτου άποκρινομένην η¬
  σύχως.
  — Αύτό εϋκολα διορθώνεται" πάγω μιά στιγμή
  νά σοϋ φέρω ταίς καθέδρας τοθ γεΐτονα.
  ΆνοΙξασα δέ άμέσως την θύραν, εξήλθεν είς
  τόν διάδρομον.
  Ό Μάριος δέν τιροέφθσνε νά κατοβή άπό τής Ι
  ματιοθήκης, ίνα τρέξη καΐ νά κρυβή υπό την κλ(
  νην τού.
  —-Πάρε τό κερί, κράζει ό Ίονδρέτης.
  —Δέν χρειάζεται" τιώς θά ήμπορέσω νά τό κρα
  τώ μέ ταίς δύο καθέδραις είς τα χέρια! Είνε φεγ
  γάρι.
  (συνεχ(ζεται)
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  ΧαοιλάουΤριχούπη 5α, Α0ΗΝΑΙ
  Ύτιεράστιισις εικών ενώπιον απάντων των
  έν Αθήναις καί Πειραιεί Δικαστηρΐων, Έλεγκτικοϋ
  ΣυνεδρΙου καΐ ΣυμβουλΙου ΈπικρατεΙας, φορολογι¬
  καί δΐκαι, άναστολαί φόρων, διοικητικαΐ ύποθέσεις
  καί συντάξεις, νομικαΐ συμβουλαί, γνωμοδοτήσεις
  κσί πληροφορίαι δι" άλληλογραφΐας.
  Τηλ. 25-081.
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ, μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τπλεφ. 551.
  •ί
  Ιάπων Ορωμαζικοο.
  ΌΜηουδέ/Ιηζ,Ι-
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  Αι* έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Η ΜΕΓΑΛΟΦΥΪΑ
  Β'.
  Οί άπίγονοι τού Πυθαγορα ή
  τοθ Σοφοκλέου;, σκορπισθέντες
  εις διά-ϊ3ρα μ8ρη τοο χίσμου
  διετήρησαν τα γεννητικά κύτταρχ
  τα όποΐα προήρχοντο άπό τού;
  μεγαλοφυείς προγόνου; των κ*ί
  κατώρθωσαν υστερ* άπό πολλοΰς
  αίδνας νά συναντηθοθν %% νά δώ
  σουν γέννησεν είς Ινα Νεύτωνα
  ή είς Ινα Σχίξπηρ. Τα γεννητικά
  κύτταρα δέν παθαίνουν άλλά δι-
  οχετεύονται άΐτό γενεά; είς γενε
  άν. Ή ευτυχή; συνάνττρις κυτ-
  τάρων άρσενικών <αΙ θηλυκών τα όποΐα φέρ-,υν απόρους τής ιδίας μεγαλοφυ?*ς, διατνρεΐ μίαν μεγαλοφυΐαν. Εάν δμω; ό φο· ρεύς κυττάρων μεγαλοφυΐας έ- νώνεται μέ γυναϊκα στερουμένην απολύτως άναλόγων κυττάρων τό παιδί πού θι γεννηθ^ δέν πρό- κειτοίΐ νά είνε μεγαλοφυΐ*, άλ λά μετριότης. Είς περίπτωσιν πού έ'νας μέγα λοφυής <2»θρωπος αποκτήση υί· ούς καί θυγατέρας, τα παιδία τού κληρονόμοι έκαστον των κυττάρων τής μεγαλοφυΐας θά τα μεταβιβάσουν διά τοΰ γάμου είς γενεάς επί γενεών επί «ίώνας όλοκλή-ους Ιως δτου μία εύτυ- χής «ύμπτωσις θά φέρη είς γά- μον έ"να άρρενα καί μίαν θήλει αν, οί. έποΐοι θά εχουν κληρονο μήσει διά τΛν αίώνων τα κύττα ρα τής μεγαλοφυΐας, τα όποΤ» ένεύ,ιενα καί πάλιν θά άποτελέ σουν τόν πυρήνα μιά; νέας με- 'γαλοφυ'ας, ή όποία θά εκδηλω¬ θή σύμφωνα μέ τό πνεΰμα τής έποχής. Ό Ναπολέων διετήρει είς τό γραφείον χολ μίαν . προτομήν τοΰ Ίίυλίου Καίσαρος διότι παρωμοί, αζϊ την μεγαλοφυΐαν τού πρός την μεγαλοφυίαν τοθ Ιουλίου Καί ααρος. "Ισω; χωρΐς νά τό γνωρΕ ζη< θά είχε κληρονομήσει άπό τόν Καίσαρ» τα προτερήματά τού άπό κύτταρα τα οποίαι μετεοό θησαν άπό γενεάς είς γενεάν διά μέσου των αίώνων. 'Υπάρχει έπίσης καί άλλος τρό πος γ.νέσεω; μιάς μεγαλοφυΐας. "Οταν ό πατήρ καί ό υιός έπιίί δωνται είς την μουσικήν επί γε νεάς ολοκλήρους έ'να σημείον τοΰ έγκεφάλου, πάντοτε τό ίδιον άνα πτύίσεται άπό γενεάς είς γενε άν 2ως δτοι» άποκρυσταλλωθή είς μεγαλοφυΐαν. Ό πατέρας, ό παπποθς καί οί πρόγονοι τοθ Μό ζαρτ έπαιζαν βιολί καί πιάνο καί έ*τσι μπορεϊ νά ύποθέση κα νείς δτι ό Μόζαρτ είς ηλικίαν 4 έτών δέν έχει τίποτε νά μάθη πλέον, διότι ό έγκέφαλός τού τα εγνώριζεν έκ των προτέρων. Ή κωμόπολις Έλούντα έξελίσσεται άλματωδώς. ΠΑΣΗΣΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΑΣ ΙΟΟ ΚΑΙ ΑΝΩ ©ΉΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚ1Α ΘΥΡΙΔΕΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ ΕΛΟΥΝΤΑ Μεραμβέλλου (άν- ταποκριτοΰ μας) — Εΐκόνα εϊδυλ- λιακής γραφΐκότητητο; καί ώ μορςριάς παρουβιάζϊΐ είς όλες τίς έποχές ή ' Ελούντα Ό κόλπο; τι(, μέ τό νησί της κΚολοκύθχ;» «πέναντι, νησί μετά την κατα¬ σκευήν άπό τού; Γάλλους τού μι κροΰ ίσίμβϋ, γιατί πρΐν ήταν ά κρωτπριο, μοιάζει μέ ,λιμνοθί- λαοσα μ' «κύμαντχ πάντα ,νερά ποΰ πό τί χρυσώνονται άπ' τόν πλιο καΐ πό τε καθρεφτίζουν τις σκιές καΐ τίς μορφές των γύρω βου νων. ""Επειτα όϊ πλαγιές ποΰ ϋψώ νονται £κ*ν« είς την Φουρνη. κατάφυτες άπό άμυγδαλιές ένώ κάτω στήν παραλΐα, ^μέσα στή θάλασσα κυριολεκπκά, ενας άνβ- μόμυλος μέ άπλνμένα τα πανιά τού, άλέθει την τροφη των χω ρικων, καΐ συμπληρώνει, την βίκόνα τού τοπείου. Άλλ' ή Έ¬ λούντα, δέν αποτελεί γρκφΐκόν τοπεΐον μόνον. Είναι συγχρόνως κόμβος ένχβρίων συγκβινωνιών. Είς τόν κολπβν της σταθμεύουν τα ύύροηλάνα τής "Ίμπήοιαλ ΑΙρ γοοέης» τής μεγάλρς άνγλιχής έταιρίας ποΰ έ'χει άναλάβει τάς αυγκοινωνίας Λονδίνου—'Ανατο· λής- Καΐ ή έταιρία αύτη εχει κάμει πλείστας όσας ένκαταατά- θϊΐς διά την εξυπηρέτησιν τού προσωπικού καΐ των πβλατων της. Πρέπ&ι ν' άναφερθά όμως άκόμη ότι καΐ κάτι αλλο χαρα- κτπρίζει την Έλούντα. Αί περί φημοι άλυκαί τη;, μέ ωραίας έγ· καταστάσεις, μοναίικαϊ καθ" δ- λην την Κρητην. Καΐ πρέηϊι νά σημειαιθή άκό¬ μη, ότι ή Έλούντα σημειώνει έκπληκτικά; προόδους τόν τίλευ ταΐβν καιρόν. Άφ' ότου Ιδία άπερασίσθη ή κχταβκευη .άμαξι τής όδοΰ άπό Φουρνης είς Έ- λούνταν, οί κάτοικοι της παραθα λασσίου κωμοπόλεως έργάζονται πυρέτωδώς. Άνεγείρουν νέας βΐ· κβδομάς ίδρώβυν νέ« καταστήμκ τα, ξβνβδοχεϊα τίπνβυ, φαγητοϋ, κέντρα άναψυχης. Έαχάτως ή· γόρχσε καί η Κοινότης μίαν μεγάλην έκτασιν οπου έλίμνα- ζον νερά, μέ σκοπόν νά την ά- ποξηράνη καΐ νά την διαμορφώ ση είς μίαν βΰρύχωρον πλατείαν που θά δώση νέαν όψιν είς την κωμέπολιν. Ή Έλθοντα άλλ&ιστε έ'χει καΐ σήμερον κίνησιν σημαντικήν, καΐ πλούτον άξιόλογον. "Οταν δέ α¬ νοίξη έ δρομο; Νεαπόλεως—Φουρ νής—Πλάκας—Έλβύντας, καΐ άν άργοτερκ προχωρήσΓΐ κα) μέχρις 'Αγίου Νικολάου, ή Έλθοντα θά καταστίί σπουδαίον έμπορικόνκαΐ τουριστικόν συγχρόνως κεντρον. ©α έξελιχδΓί είς μίαν άπό τάς καλυτέρας κωμο/ΐόλβις τβδ νο· μοΰ Λασηθίου. Προκήρυξις Έπχναληπτικής Δημοπρασίας Ό Δήμσρν,ος Ηρακλείου Προκηρύσσει βτι: ΜαταιωθεΙσης τής δηαοπρα οίας διά την τοποθέτησιν των "Υδρομέτρων έπαναλαμβάνε ται ώς μυστική δι' έν- σφραγΐστων προσφορών ή έρ· γαοΐα αυτή τής τοποθετήσεως των Ύδρομέτρων είς την τΐερι φέρειαν τοθ Δήμου Ηρακλεί¬ ου την 4ην Νοεμβριού 1938 ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 11—12 π. μ. ενώπιον τής Δή μαρχιακής Έπιτροπής. Τα σχετικά τής μελέτης καί διακηοΰξεως ευρίσκονται κα τατεθειμένα είς τα Γραφϊΐα τής Τεχνικής Υπηρεσίας τοθ Δήμου πρός γνώσιν των ένδια φερομένων. Ή δαπάνη κατα- βληθήσεται έκ τοθ ΔανεΙου τοθ Δήμου. Έν Ηρακλείω τή 25 Όκτω βρίου 1938. Ό Δήμσρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης Στ ό Βιβλιοχαρτοπωλεϊον Ι. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ Γωνία Άραστά. Όλα τα διδακτικά βιβλίσ καί τα σχολικά ειδή. Επισκεφθήτε τό κατάστημά μας είμεθα οί εύθηνώτεροι. § Τό Τμπορορραψεΐον Γ. θ. Τρεβιζάκη · Πλουτισθέν μέ τα καλυτέρα ύΦάσματα της αρχομένης νέας σαιζόν. Μετεφέρθη καί ήρχισε τάς εργασίας τού άπό 1ης 8)βρίου είς τό παρά την πλατείαν Βενιζέλου (Σιντριβάνι) πρώην ζαχαροπλαστείον Ρεγκινάκη καί παραπλεύρως πρακτορείον εφημερίδων υ. Άλικιώτη. Έπ' εύκαιρία τής μεταφοράς τού τό ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΤΡΕΒΙ- ΖΑΚΗ θά πωλήση τα ύφάσματά τού είς τιμάς πραγματικόν κόστους καθ* δλην την νέαν σαιζόν ήτοι: άπό 1ης Όκτωβρίου μέχρι 31ης Δεκεμβριού. Πρός τό συμφέρον σας επισκεφθήτε μας. Τα ύφάσμα¬ τά μας είνε άσύγκριτα. Αί έκπτώσεις μας μοναδικαί. πΩΙ —Τα σιγαρόχαρτκ. Δι' έγκυκλίβυ τού ύπβυργίί ου των ΟΙκβνομικδν «ρβς τοϋς ϊφέρους καπνβΰ, γίνβται γνω¬ στόν δτι οί καπνοκαλλιεργηταΐ παρελθβντων έτών, κάτοχοι κα πνβΰ, δένδικαιοΰντβι καπνοπαρα γυγικοϋ σιγαροχάρτου έφ' όσον δεν εκαλλιεργηααν κατά τβ 1938. —Τό σημερινόν ραδιοφωνι- κόν πρόνραμμα. Ό ραδιοφωνικός σταθμβς 'Α θηνών θά μεταίώση σήμερον τ· εξής προγραμμα: "Ωρα έ μ. μ. μβτεωρβλογικβν δελτίον χρηματιστήριον, 6.15' μουσικη δωματίβυ (δίσκοι) '7 6ρ χήστρα, 8 δευτέρα όμιλία τβΰ δι αυθυντοΰ των Φάρων κ. Στυλ. Έ. Λυκβώρη πλβιάρχβυ τβΰ Β.,Ν. καΐ άκαδημαϊκοΰ, περΐ των Φά ρων καί Φανων άπό τής Βυ ζαντ»νή5 έποχής μέχρι οήμερβν. 815 έλαφρό τραγοϋδι υπό τοΰ συνκροτήματος 'Αθανασιάδη, 8 40 , ρεσιταλ πιάνου υπό τοΰ κ. Ρο· βέρτου Ριφλίνγη, 9.15 τρανβϋδι , Αννης καΐ Σοφίας Κουρτίδου, 9.30 ειδήββις, 9 45. συναυλία συμ 'φωνικής όρχήστρας ΥΡΕ τβΰ Χ. Ευαγγελάτβυ, σολίστ ηίΚαίτη Ά ναστασάκη, πρωτβτυπον πρόγραμ μα: Μόζαρτ ϊνα μβυσικό παιγνί δι, Χάϊντελ κονσέρτο δι' άρπαν καΐ βρχήστραν, Φραγκοπούλου αργείτικο γλεντι, Τσαϊκοφβκι βυμ φωνία, 11.30 μουσικη Κορινθίου. Ή πρβσεχής διάλεξις είς Άρχαναις. -<· Ό Μβρφωτικός Σύλλογος Άρ χανών όργανώνει διά την προ σεχή Κυριακήν καΐ ώραν 4 μ. μ. νέαν διάλεξιν είς την έκεϊ αί θβυσαν τβΰ κινηματογράφου. Ό μιλητής ωρίσθη ό κ. Πέτρο; ;Καρ τέβσκι μέ θέιια: «Π»ς νά ζήτε». Εΐσοδο; ελευθέρα. —Νέοι Κρήτες δημοδιδάσκα λοι. Μεταξύ των διοριβθέντων τελευ ταίως καΐ τοποθετηθεντων έκτβς τής Κρήτης δημοδιδασκάλου, συγ καταλέγονται καί αί εξής: Κο λυνδάκη Άργ. βϊς Μβλίτην Άμυν δαίου, Πολυμεράκη Μαρ. εΐςι 'Α νάργυρβν 'Αμυνδαίου, Μαρή Ε. εΐς'Αλήφακαν Λαρίσση;, 'Ανδρου λάκη Μ. είς Καψοδάσος Καατορί άς, Σταυράκη Α. εί; Στεΐρι Βοι ωτίας, Παπαδάκη Ί. εί; "Οασαν Λαρίσση;, Ζανάκη Μ. εί; νέαν 'Όλυνθον Χαλκιδικής, Κοτβιάκη Ίβυλία εΐ;!Κϊρκίνην£ιντικής καΐ Μαρουδάκη Μ. είς Χατζημΐταση Λαρίσσης. ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ , Τό συμφέρον σας άπαιτεϊ νά προτιμάτε τίς.· Ρέγγες «ΚρΙνος» Τό κόκκινο έλαφρό κουτί παρασκευασμένο ειδικώς διά την Έλλάδα. Ποιότης ή άνωτέοα πού μπορεϊ νά γίνη. Τό έμπόρευμα φορτώνεται είς παραλαβήν μας, ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ »αί όνι άπό ψυγεϊα. ΠΩΛΟΥΜΕΝ ΡΕΓΓΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ 5ΥΛΑ. Δοκιμάσατέ πρός τό συμφέρον σας, εάν δέν σάς άρέσει δεχόμεθα νά μάς τό δπιστρέψετε. ΓΕΝΙΚΟΧ ΑΝΤΙΠΡΟΣ-ΠΟΣ: . ΜΗΝΑΣ Φ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΝ (Παραπλεύρως καφφενείου «Όλυμπος>).
  Προκήρυξις έπαναληπτικής
  Δημοπρασίας
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Προκηρύσσει δτι:
  ΈκτΙθεται είς μυστικήν έπα
  ναληπτικήν δι' ένσφραγίστων
  προσφορών δημοπρασίαν μα-
  ιαιωθείσης τής προηγουμένης
  ή προμήθεια είς τόν Δήμον
  ενός σασσΐ αΰτοκινήτου έλα-
  φροΟ, φορτηγοΟ, ώφελίμου φορ
  τίου 3)4 τόννου, μήκους σσσσί
  3 μέτρων άπό τοθ ταμπλώ,τήν
  2αν Νοεμβριού 1938 ημέραν
  Τετάρτην καί ώραν 11—12 π.
  μ. ενώπιον τής Δημαρχιακής
  Έπιτροπής. ΟΙ σχετικοΐ βροι
  τής διακηρύξεως ευρίσκονται
  κατστεθειμένοι παρά τή Τεχνι
  κή Ύπηρεσία τοϋ Δήμου πρός
  γνώσιν των ενδιαφερομένων.
  Έν Ηρακλείω τή 25 Όκτω·
  βρίου 1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μηνάς Γεωργιάδης

  ΕΜΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον μετά
  χωριοτής εΐσόδομ. Πληροφορίαι
  παρ' ημίν.
  Ηράκλειον-—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  27 Όκτωβρίου 1938
  125 Ώρα
  *^εΝ>*ι
  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ
  ΤΗΣ ΑΓΓΑΟΙΤΑΛΙΚΗΣ
  Ο ΑΓΤΛΟΣ ΠΡΟΟΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ ΤΗΝ ΡΟΜΗΝ
  ΑΓΝΩΣΤΟΝ ΠΟΤΕΒΑ.ΕΦΑΡΜΟΣΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 36 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  τού έξωτερικού ότι μετά την έφαρμογή
  τής άγγλοϊταλικής συμφωνίας ό "Αγ
  γλος πρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν θά
  επισκεφθή την ίταλικήν πρωτεύουσαν.
  Πάντως επί τού παρόντος άγνοεϊτα
  πότε ακριβώς θά καταστή δυνατόν νά έ
  φαρμοσθή ή έν >όγω συμφωνία.
  ΜΕΓΑΑΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΪ1ΟΟΝ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 6 Όκτωβρίου (τού
  ανταποκριτοΰ μας).— Αγγέλλεται έκ
  Παρισίων ότι οί έθνικοίένήργησαν μέγα
  λην επίθεσιν είς τό μέτωπον τής Μαδρί¬
  της-
  Καθ* ά άγγέλλουν οί χυβερνητικοί ή
  επίθεσις αυτή απεκρούσθη.
  ΟΛΟΚΑΗΡΟΘΗ Η ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ
  ΤΗΣ ΙΜΕΙΠΙΪ ΧΑΝΚΟΟΥ
  ΑβΗΝΑΙ 26 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας)»— Σημερινά τηλε
  γραφήματα έκ τής "Απω Άνατολής ά
  ναφέρουν ότι ή κατάληψις τοΰ Χανχόου
  συνεπληρώθη όλοκληρωτικώς.
  Σημειωτέον ότι ή πόλις καίεται Ε ι-
  ότι οί Κινέζοι φεύγοντβς, έθ&σαν πΰρ
  εις τα κυριώτερα σημεία ταύτης.
  Η ΠΡΑΓΑ ΑΠΕΡΡΙΨΕ
  ΤΑΣ ΟΥΓΓ ΡΙ Κ Α Σ ΑΞΙΠΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Όκτωβρίου (τοΰ
  ανταποκριτοΰ μας).— Έκ ΙΙράγας αγ*
  γέλλεται ότι ή τσεχική κυβέρνησις απερ¬
  ριψε τάς άντιπροτάσεις τής κυβερνήσε¬
  ως τής Βουδαπέστης επί τής ρυθμίσεως
  τοΰ τσεχοουγγρικοΰ ζητήματος. Ή
  Πραγα έχαρακτήρισε τάς άντιπροτά
  σεις ώς έπαναφερούσας επί τάπητος την
  παραχώρησιν είς την Ούγγαρίαν πό¬
  λεων ανηκουσών έθνικώ δικαιώματι είς
  τούς Τσέχους καί την Σλοβακίαν, την
  οποίαν καί αρχικώς είχεν άπορρίψει
  αυτή.
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΥΠΟΧΩΡΟΥΝ
  ΠΡΟΣ ΝΟΤΟΝ Τ Ο Υ Χ Α Ν Κ Ο Ο Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας). — Κατά τάς υπαρ¬
  χούσας τελευταίας είδήσεις έκ Κίνας, ό
  στρατός τοΰ Τσάγκ— Κάϊ—Σέκ μετά
  την εγκατάλειψιν τής κινεζικής πρωτευ¬
  ούσης ύποχωρεί πρός νότον.
  ΙΙΙγΊ^ΙβΪϊΙΚΟΣ
  η εηετειοσ τησ θεσσαλονικησ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Όκτωβρίου (τοΰ
  ανταποκριτοΰ μας).— Έκ Θεσσαλονίκης
  αγγέλλεται ότι έωρτάσθη έκβΐ έπιβλητι-
  κώς ή έτιέτβιος τής απελευθερώσεως
  τής πόλεως, τελβσθείσης επισήμου δο·
  ξολογίας, βίς ην μετέσχον έν σώματι αί
  αρχαί καί ό λαός τής μακεοονικής
  πρωτευούσης. Μετά την δοξολογίαν ε¬
  γένετο παρέλασις ού στρατοΰ, των σχο¬
  λείων κοΛ οργανώσεων τής θεσσαλονί¬
  κης-_____________
  Ο ΔΙΑΔΟΧΟΝ ΘΑ ΑΣΚΗΣΗ
  ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΒΑΣΙΑΕΟΣ
  ΑβΗΝΛΙ 26 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).—Κατά χήν άπουσί·
  αν είς Ευρώπην της Α. Μ. τού Βασι¬
  λέως, ή Α.Β. Υ. ό Διαδοχος θά α¬
  σκήση μέχρι τής έπανόδυυ τού καθή-
  κονται άντιβασιλέως.
  ΦιΑοϊαπωνικαι έκδηλώσεις έν Ρωμη.
  Αί συνομιλίαι ΠολωνίαςΤερμανίας.
  ΡΩΜΗ 26 Όκτωβρίου (ίδ
  ύπηρεσ(α) —Μετά τό -πέρας
  τοϋ χθεσινοΰ μεγάλου φασι-
  στικοϋ συνεδρίου, εξεδόθη α¬
  νακοινωθέν είς τό οποίον, τό
  φασιστικόν κόμμα συγχαίρει
  τόν ίαπωνικόν λαόν διά τάς
  περιφανεϊς νίκας τού, την κα-,
  τάληψιν τής Καντώνος καί
  τής κινεζικής πρωτευ3ύσης.
  Μέ τόν ίαπωνικόν λαόν τονΐ
  ζεται περαιτέρω είς τό άνα
  κοινωθέν, συνδέουν κοινά πό
  λιτικά Ιδεώ&η την Ιταλίαν.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 26 Όκτωβρί
  ου (ίδ. ύπηρεσία).—Ό υπουρ
  γός των Εξωτερικών τοϋ
  Ράϊχ φόν Ρίμπεντροπ άναχω
  ρεΐ σήμερον διά την Ρώμην.
  Ό φόν Ρίμπεντροπ συνοδεύε-
  ται υπό τοϋ διερμηνέως Σμίθ
  καί τίνων άλλων τής διπλω
  ματικής υπηρεσίας. Είς την
  ίταλικήν πρωτεύουσαν ό Γερ-
  μανός ύπουργός πρόκειται νά
  παραμείνη 3 ή 4 ημέρας.
  ΒΑΡΣΟΒΙΑ 26 Όκτωβρίου
  (Ιδ. ύπηρεσία).—Ή πληροφο
  ρ(α περί έπικειμένου ταξιδΐ
  ου τοθ ύττουργοϋ των Έξωτε
  ρικών τής Πολωνίας κ. Μπέκ
  είς την Γερμανίαν πρός συν¬
  άντησιν τοϋ κ. Χίτλερ ού
  δόλως διεψεύσθη, προκαλεΐ
  δέ Ικανοποίησιν είς τοΰς πό-
  λωνΐκούς καί δημοσιογραφι
  κούς κύκλους.
  Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΑΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑΝ
  Π"ΆΓΑ 26 Όκτωβρίου (ίδ
  ύπηρεσία).— Κατόπιν μακράς
  συσκέψεως τοϋ ύπουργικοθ
  συμβουλίου, ό ύπουργός των
  Εξωτερικών κ Σβαλκόφσκυ
  πρόκειται σήμερον νά έπιδώ
  ση την απάντησιν τής τσεχι
  κης κυβερνήσεως είς την Ούγ
  γαρίαν, μέσφ τού έν Πραγα
  πρεσβευτοϋ τής τελευταίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Όκτωβρίου
  (ίδ. ύπηρεσία) —Ό κ. Τσάμ
  περλαιν προήδρευσε χθές είς
  Ντάουνιγκ Στρήτ, ιδιαιτέρας
  συνεδριάσεως των σπουδαιο
  τέρων μελών τοϋ ύτχουργικοΰ
  συμβουλίου.
  ΝΕΑ ΓΕΡΜΑΝΟΤΣΕΧΙΚ» ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 26 Όκτωβρί
  ου (ίδ. ύπηρεσίσ) —Χθές τριά
  κοντα Τσέχοι στρατιώται ήρ
  χισαν πΰρ εναντίον των φυλα
  κείων των νέων γερμανικών
  συνόρων. Οί ΓερμανοΙ φρου
  ροί απήντησαν άμέσως είς τό
  πϋρ, βάλλοντες διά των δ
  πλων καί όπλοπολυβόλων των
  εναντίον των Τσέχων.
  Η ΕΙΣΟΔΟΣ 'ΤίΙΝ ΙΑΠΩΝΩΝ
  ΕΙΣ ΤΟ ΧΑΝΚΟΟΥ
  ΤΟΚΙΟ 26 Όκτωβρίου (ίδ
  ύπηρεσία).—Σήμερον την 9ην
  πρωϊνήν επρόκειτο νά είσέλ
  θουν θριαμβευτικώς είς την
  κινεζικήν πρωτεύουσαν τα ία
  πωνικά στρατεύματα δεδομέ
  νού δτι τό Χανκόου άπετέλε
  την σπουδαιότερον επιδίωξιν
  τής Ίαπωνίας.
  ΕΙΣ Ο-ΥΤΗΤΑ ΤΑ ΟΥΓΓΑΡΟΤίΕΧΙΚΑ
  ΠΡΑΓΑ 26 Όκτωβρίου (ίδ
  ύπηρεσία),— Ή έπίλυσις τοϋ
  Ούγγρο—ΤσεχικοΟ ζητήματος
  συναντδ πολλνάς δυσχερείας
  Μέλη τής τσεχικής κυβερνήσε
  ως, ρωσσοκαρπαθικής.καταγω
  γής, υπέβαλον χθές την παρ
  αίτησίν των είς τόν πρόεδρον
  τής κυβερνήσεως είς ένδειξιν
  διαμαρτυρίας δία τάς άξιώ
  σεις τής Ουγγαρίας.
  Ή πώλησιςκινίνης καί γραμματοσήμων
  δ1 ανατεθή καί είς άλλας υπηρεσίας.
  Είς δ)α τα Ταχυδρομιχά Γρα-
  φεΓα τής χώρας καί τα κοινοτι-
  κά τοιαΰτα απεφασίσθη νά χο-
  ρηγηθή παγία προκαταβολή είς
  χινίνην τοθ κράτους τό ποσόν
  τής οποίας θά καθορισθή δι' α¬
  ποφάσεως τοθ υπουργείον τής
  Συγκοινωνίας.
  Ώς προμήθεια τα ταχυδρο-
  μικά γραφεΐα θά λαμβάνουν
  10 ο)ο επί τής όνομαστικής άξί-
  άς τής κινίνης καταβαλλομένας
  ά π' εύθείας υπό τοϋ άγοραστοθ.
  Έκ τής προμηθείας δέ ταύτης
  5 ο)ο θά κατατίθενται είς τό Δή
  μόαιον Ταμείον ώ; ίσοδαν τής
  Ταχυδρομικής Υπηρεσίας καί τό
  υπόλοιπον 5 ο)ο θά παραμένη
  υπέρ τοθ ύπολόγου διαχειριστ&ΰ
  Ιφ' βσον ή κινίνη θά διατίθεται
  παρά τοθ ίδίου Διά την υπό παν
  τίς άλλου υπαλλήλου ή γραφεί
  ου ή των άγροτιχών δ,ια/ομέ-
  ων διατεθειμένην ποσότητα κινί
  νης 4 ο)ο θά δΐατίθενται 6
  πέρ των πμοσώπων τούτων ναί
  1 α)ο υπέρ τοΰ ύπολόγου δια-
  χειρισιοθ.
  Άφ' ετέρου απεφασίσθη δπως ή
  ταχυδρομική υπν,ρεσία -αναθέση
  την λιανικήν πώλησιν ταχυδρομι
  κων Ινσήμων χαί έντος των μου
  σείω/, των άρχαιολογιχών χώρω/
  καί τουριστικών περιπτέρων.
  Είς τού; μεταπωλητάς θά χορΎ}
  θ παρά τής ταχυδρομικής ύ
  πηρεσίας παγία προκαταβολή εί
  γραμματόσημα άξίας μέχρι ποσο^
  1500 δραχμων.
  ' Ώς άμοιβή Θά παρέχεται εί
  τούς υπαλλήλους ποσοστόν 10 ο)ι
  επί τής άξίας των καταναλισχι
  μένων παρ' αυτών γραμματοσή
  μων άπαγορευομένης επί ποινή
  προσχίμου 50—500 δρχ. καί
  πειθαρχικής διώξεως, τής πωλή
  σεως γραμματοσήμων είς τιμήν
  ανωτέραν τής όνομαστικής τοιαύ
  της.
  ΐά παρεχόμενον ποσοστόν δέ;
  δύναται νά είνε κατώτερον των
  100 δραχ. ουδέ ανώτερον των
  300 μηνιαίως.
  ι'ΑΦΐΚΝΕΙΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ κ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ
  Σήμερον άναμένεται έκ Χα¬
  νίων ό νομάρχης Ηρακλείου
  καί προσωρινώς Γ Γραμματεύς
  τής Γεν. Διοικήσεως Κρήτης
  κ. Ανδρέας Μάρκελλος.
  ΑΝΕΚΗΡΥΧΘΗ ΠΡΩΤΑ8ΛΗΤΡΙΑ
  Η ΟΜΑΣ ΤΗΣ Ε Γ Ο Η·
  Κατά τόν χθεσινόν τελευ¬
  ταίον άγώνα τού πρωταθλή
  μαχος ποδοσφαίρου 1938, νι
  κήτρια ανεδείχθη ή Ε.Γ.Ο Η.
  επιβληθείσα τής διεκδικούσης
  τό πρωτάθλημα ομάδος «'Η
  ρακλής» δια τερμάτ«ν 1 — 0
  ΗΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ
  Δι' αποφάσεως των υπουρ
  γών Έθνικής ΟΙκονομίας καί
  ΟΙκονομικών αύξάνεται διά
  τό τρέχον εισαγωγικόν έξάμη
  νόν ή είσακτέα ποσότης καου
  τσούκ δασμολογικής κλάσεως
  190 κατά 20 ο)ο αύξανομέ-
  νού κατά τό άνω ποσοστόν
  τοθ είσαγωγικοθ δικαιώματος
  των οίκεΐων είσαγωγέων τρέ
  χοντος εξαμήνου.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΤΑΠΟΔΌΝ
  Υπό των ύπουργών Έθνι
  κης ΟίκονομΙας καί Οίκονομι
  κων υπεγράφη απόφασις, δι'
  ής έπιτρέπεται ή έκ χωρών
  άνταλλαγής, δι' έλευθέρου συ
  αλλάγματος είσαγωγή ό
  ταπόοων δασμολογικής κλά¬
  σεως 4 κ. κατόπιν ε(δικής_ά
  δεΐας τής Τρατιέζης Ελλά¬
  δος. Ή. Τραπέζα πρός έκδο¬
  σιν τής αδείας θά εισπράττη,
  ποσοστόν 25 ο)ο επί τής άξίας
  «τσΐφ» τής εκάστοτε αίτουμέ-
  ης ποσότητος έκ μέρους των
  ίσανωγέων, ύτιέρ ένισχύσεως
  ου έξαγωγικοΰ έμπορίου.
  Ό ΣιΥΒΟΥΛΙΟΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
  Συνήλθε προχθές την έσπέ
  αν άσχοληθέν μέ διάφορα
  πηρεσιακά ζητήματα τό Έπο
  πτικόν Συμβούλιον Άγροφυλα
  Ηρακλείου.
  Η ΣΧΟΛΗ ΤΩΝ ΕΥΕΛΠΪΔΩΝ
  ΝΕΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ
  Υπό τοΰ όπουργείου των Στρα¬
  τιωτικών καλοθνται ινα φοιτή
  σωσιν είς την α' τάξιν τής Στρα-
  τιωυκής Σχολής Εύελπίδων με
  ταξύ των έπιτυχόντων είς τάς εί-
  σιτηρίους έξετάσε'ς τής σχολής
  καί οί κάτωθι Κρήτες: Ταιτάκης
  Γερ. τοθ Θεοδ., Άνιτσάκης "Ιω.
  τού Νικ., Πατεράκης Έλευθ. τοΰ
  Γεωργ., Γρηγοράχης Κρ. τού
  Γεωργ., Ζαγοράκης Εμμ. τού
  Σπύρ., Μιχαλάκης Μιχ τού Δημ ,
  Ίνιωτάκης Γεώργ , τοΰ Κοσμά,
  Γιακουμάκης Έλευθ. τοθ Δημ ,
  Πλακουδάκης Παν. τοΰ Γεωργ.,
  Σαβ|3άκης ΐίαντ. τοθ Γεωργ., Βε
  λημπασάχης Δημ. τού Ζαχ., Τζα
  νετάκης Γεώργ, τοΰ Δημ ,Γιαννα
  κάκης Άνΐ. τοϋ Νικ., Κουφαλιτά
  κης Δημ. τοΰ Ιω., Χριστοδουλά
  κης Χρ τοΰ Δημ., Άνδρουλά
  κης Μιχ. τοΰ Γεωργ , Ζερβουδά
  κης Έμμ. τοθ νΔημ , Δουνάκης
  Έμμ. τοθ Ιω., Οίκονομάκης
  Γεώργ, τοΰ Παναγ., Πολιουϊα-
  χης Ιωάν. τού Δευκ., Καλαιτζά
  κης Έμμ. τοθ Κωνστ., Σταθά
  κης Έμμ. τοΰ Χρ , Σταματάκης
  Στ. τοΰ Νικ , Λυδάκης Σορ.
  τίΰ Χαρ. καί Μικράχης Άλ
  τοθ Δημ. Ήμέρα παρουσιάσε-
  ως των ανωτέρω ίίς την Σχο¬
  λήν ωρίσθη ή 5 Νοεμβρίου έ. Ι.
  .0 ΑΙΘΟΒϋΑΙΣΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ
  ΥΠΟ ΑΓΡΟΤΟΠΑΙΔΩΝ
  Δι'·έγκυκλ£&υ τουτο υπουργείον
  τής Παιδείας ΰπενθυμίζέι είς τού;
  δημοδιδασκάλ&υς παλαιάν διατα
  γήν τού, αυνιστών καί πάλ;ν £τι
  πρέπει νά προζοθν είς συστάσεις
  πρός τους μαθητάς νά μή λιθο
  βολοθν τα αΰτοκίνητα.
  ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΚΑ
  Περί τα τέλη τής τρεχούσης
  εβδομάδος θα συνέλϋη, είς συ¬
  νεδρίασιν τό εποπτικόν Συμ
  βούλιον σχοιχειώδους έκπαι-
  δεύσεως Ηρακλείου. Τό συμ
  βούλΓον θ' άσχοληθή μέ τόν
  καταρτισμόν των πινάκων των
  προακτέων δι&οσκάλων καί
  μέ άλλα διδασκαλικά* ζητή¬
  ματα.
  Ο ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
  ΣΧΟΛΙΚΉΝ ΕΦΟΡ.ΏΝ
  Τό υπουργείον τής Παιδείας
  απηύθυνεν εγκύκλιον πρός τού;
  έπιθεωρητάς των δημοτικών σχο
  λείων, διά τής οποίας κοινοποιεϊ
  απόφασιν όρίζουσαν^δτι οί διευ¬
  θυνταί των σχολείων Μέσης καί
  Δημοτιχής Έκπαιδεύσεως άπό
  κοινοΰ μετά των οίκείων δημάρ
  χων ή προέδρων Κοινοτήτων συν
  τάσσουν πίνακας διοριστέων με¬
  λών των σχολικήν έφοριων, οί ό
  ποΐοι -πρέπει νά δποβλτ,θοθν πρός
  τόν αρμόδιον έπιθεωρητήν τής
  Έκπαιδεύσεως μέχρι τής 2ής
  Νοεμβρ'ου 1938
  Δ'ά τής αποφάσεως ταύτης όρί-
  ζεται έπίσης δτι οί άρμόδιοι
  επιθεωρηταί πρέπει νά 6~οβίλουν
  είς τάν οικείον Νομάρχην τούς υ-
  ποβληθησομένους υπό ιών διευ-
  θυντών ιών σχολείων τής άρμο-
  διότητός των πίνακας μετά τΒν
  τυχόν παρατηρήσεών των τό βρα¬
  δύτερον μέχρι τής 11ης Δεκεμ¬
  βριού 1938.
  Οί νομάρχαι επί τη' βάσει των
  υποβληθησομένου πρός αύτούς πι
  νάκων μελών των σχολικών έφο
  ριών θά διορίσωσι τάς σχολικάς έ
  φορίας τό βραδύτερον μέχρι τής
  31ης Δεκεμβριού 1938
  Η ΠΡΟΣΕΧΗ! ΔΙΚΗ
  ϋνωπιον τού χακουργιοδικεί
  ου Ήραχλείου θά έκδικασθή την
  4 Νοεμβριού ή υπόθεσις κ-»τά
  των άδελφών Γεωργίου, Ηρακλέ¬
  ους καί Εμμανουήλ Ιωάν. Δα-
  σκαλάκη χαί Χαρ. Νικ. Δασκαλά
  χη έκ Μύ(;θων Ιεραπέτρας κα
  τηγορουμένων επί βιαία άπαγω-
  γη τής Μαρ. Ιω. Παπαμιχαλάχη
  λαβούση χώραν την 0 Ιουλίου
  1938.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΠΑΝΗΓΪΡΙΣ
  Μέ την αρμόζουσαν έπιβλη
  τικότητα έτελέσθη χθές ή έορ
  τή τοθ Άγίου Δημητρίου είς
  τόν όμώνυμον ιερόν ναόν τής
  πόλεώς μας Ιερουργοϋντος
  τού Μητροπολίτου Κρήτης κ.
  Τιμοθέου.
  30 Πρωϊνή
  >Λτν^
  ΡΩΜΗΣ ΚΑί ΒΕΡΟΛΙΝϋΥ:
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥΤΟΝ £ΞαΤΕΡΙΧΟΝ
  ΦΟΝ ΡΙΜΠΕΗΤΡΟΠ ΕΙΣ ΡΟΜΗΗ
  , ΑΘΗΝΑΙ 26 Ό«τω6ρ£ου (τού
  άνταποκριτού μας)—Μεταξύ των κυβερ
  νησεων Ρώμης καί Βερολίνου, έκυκλο·
  φορησεν ευρέως ή φήμη, ότι άνεφύησαν
  τβλευταίως διαφωνίαν ΊΙ φήμη δμως
  αυτή διαψεύδεται ήδη παρά των ύπβυ-
  «υνων ιταλογερμανικών κύκλων.
  ? Παρά τής κοινής γνώμης έν Εύρώπη
  άναμένεται μβτ' ένδιαφέροντος ή αύρια·
  νη (σημερ-.νή) μετάβασις είς Ρώμην
  τοΰ Γερμανοΰ υπουργού των Έξωτερι-
  κων φόν Ρίμπϊντροπ.
  ΕΙΣ ΡΟΜΗΝ
  ΤΟ
  ΣΥΖΗΤΗΘΗ
  ΖΗΤΗΜΑ
  ΤΙ ΘΑ ΖΗΤΗΣΗ ΤΟ ΡΑΪΧ
  , ΑΘΗΝΑΙ 26 Όκτωβρίου (τού
  ανταποκριτοΰ μας)—Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι εν σχέσει μέ την μετάβασιν τού
  φόν Ρίμπεντροπ είς Ρώμην άναφέρουν
  ότι ούτος θά συζητήση μετά των κ. κ.
  Μουσολίνι καί Τσιάνό τό άποικιακόν
  ζήτημα.
  Συγκεκριμένως ό φόν Ρίμπεντροπ θά
  ζητήση προκαταβολικώς τή* έγκρισιν
  τής Ιταλίας επί τής αποδόσεως είς την
  Γερμανίαν των παλαιών άποικιών αυ¬
  τής.
  ΑΠΕΣΤΑΛΗ ΕΙΣ ΜΙΚΟΝ
  ΕΧΟΕΣΙΣΤΟΗΑΙΙΟΗΟΝ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  9 ΑΘΗΝΑΙ »β Όκτωβρίου (τοΰ
  ανταποκριτοΰ μας).-Τηλεγραφείται έκ
  Λονδίνου ότι απεστάλη έκεϊ έκθεσις είς
  την οποίαν διαλαμβάνονται λεπτομερώς
  αι άποικιακαί αξιώσεις τοΰ γ' Ράϊχ.
  ΑΓΓΛΟΙ
  ΕΙΣΤ0ΣΙΝ0Ι1ΠΟΝΙΚ0Ν
  ? ΑΘΗΝΑΙ 26 Όκτωδρίου (τοΰ
  ννταποκριτοΰ μας). — Ινατά τα έκ της
  "Απω Άνατολής τηλεγραφήματ* οί
  "Αγγλοι θά μεβολαβήσουν πρός σύνα¬
  ψιν ανακωχής μεταξύ Κινέζων καί Ία«
  πώνων καί γενικωτέραν ρύθμισιν τοΰ
  σινοϊαπωνικοΰ προβλήματος.
  Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙΕΙ
  ΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 26 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας). — Αγγέλλεται έξ
  Ούασιγκτώνος ότι τό σχέδιον των άε·
  ροπορικών έξοπλιαμών των Ήνωμένων
  Πθλιτειών προβλέπει συν τοίς άλλοις,
  την κατασκευήν έν συνόλω έπτά χιλιά¬
  δων άεροπλάνων.
  ΤΑ
  ΟΑΔΙΖΟΥΝ
  ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ
  ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 26 Όκτωβρίου (ιδι¬
  αιτέρα ύπηρεσία).— Έξ ίαπωνικής π/ι-
  γής μεταδίοεται ή είδησις ότι ό ίαπ<ο· νικός στρατός εισήλθε, σήμερον την πρωΐαν είς την πόλιν Ού—Κόγ*(;) ευ¬ ρισκομένην πέραν τού Χανκόου. Οί Κινεζοι ευρίσκονται πάντοτε εν ύποχω· ρήσβι. ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΚΑΙ ΤΟ ΪΑΙΌίΐ ΟΥ ΦΟΝ ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΜΗΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 26 Όκτωβρίου (ι¬ διαιτέρα ύπηρεσία).— Είς τούς πολιτι- κούς κύκλους τής άγγλικής πρωτευού¬ σης προύξένησεν έκπληξιν ή αύριανή μετάβασις είς Ι'ώμην τού φόν Ρίμπεν¬ τροπ. Τό ταξίδιον τούτο οί "Αγγλοι οχετίζουσι μέ την εξέλιξιν τοΰ ούγγρο· προδλήματος.