96464

Αριθμός τεύχους

5001

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

28/10/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  εκ
  ΑΝΟΡΟΩΣΪΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΕΥΝΛΡΟΜΑΙ:
  Αίγι'ηΓοιι
  έτησία λϊριιι 3
  έξάμηνος ύ
  Άμεριχής
  έΐησια δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΗΑΡΑΣΧΕΥΗ
  28
  ΟΚΤΟΒΡΙΟΥ
  1936
  ΓΙ'ΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Ο()£ ΜΙΝΩΙΛΥΙΌν
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΓΟΣ 21ΟΝ
  ΛΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5001
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΑΙ
  ΕΜΠΟΡΙΚΑΙΣΥΝΑΑΑΑΓΑΙ
  Ή παλαιά έλληνοτουρκι-1 έκατβμμύρια, ένώ αί έκ
  χή εμπορική σύμβασις λήγει | Τουρκίας είσαγωΥ«{ της ά-
  ήδηκαίέντος των ημερών νήλθον είς αξίαν 333.2 έκα-
  «ρχίζβυν διαπραγματεύσεις — '
  διά την άνανέωσίν της. Πρός
  δ ς ρς
  τβν σκοπόν αυτόν μάλιστα
  ίφδασεν άπό ημερών είς Α¬
  θήνας είδική άντιπροσωπεία
  τής κυβερνήσεως τής Άγκυ¬
  ρας. Γίνονται δέ έν τώ με
  ~|ύ αί άπαραίτητοι πρ'οερ-
  γαοίαι, ώστε αί συνεννοή-
  σεις νά συνεχισθοϋν «προ-
  βχόπτως μόλις άρχίοουν, καί
  νά άχθοΰν είς αΐσιον συμπέ-
  ραομα τό ταχύτερον. Περί
  της αΐσίας εκβάσεως άλλω-
  οτε των συνομιλιών, δέν
  γεννάται ούδεμίαάμφιβολία.
  Ή'Ελλάς καί ή Τουρκία, έκ
  χαθαρ·σασαι ι^λήρως τάς πα¬
  λαιάς διαφοράς πού τάς έ-
  χράτουν άντιπάλους μέ θα-
  νάοιμον μΐσος, διατηροΰν τώ
  ρα τάς άρίστας των πολιτι¬
  κών σχέσεων. Μετέχουν έν
  Ιοοτιμία τοϋ Βαλκαικοΰ
  Συμφώνου. Καί έκτός αυτού,
  ουνδέονται καί δι' ίδιαιτέ
  ρ«5 συμμαχίας. Συνεργοΐζον-
  ται στενώς, μέ έγκαρδιότη
  τκ καί ειλικρίνειάν, επί τού
  πολιτικοΰ πεδίου. 'Ακολου-
  θοδν κοινήν έξ ολοκλήρου
  εσωτερικήν πολιτικήν. Καί
  εί; πολλάς περιπτώοεις, είς
  διεθνή συνέδρια καί συνδια-
  σκέψεις έχουν κοινήν έκ-
  προσώπησιν. Δύναται μάλι¬
  στα νά λεχθή ίτι αί σχέσεις
  των δύο χωρών άποτελοΰν
  ύπόδειγμα φιλίας καί άμοι-
  βαιέτητος είς την σφαίραν
  τής εξωτερικάς των πολιτι-
  κης. Έφόσον λοιπόν έχουν
  τόσον στενήν καί είλικρι
  νη συνεργασίαν είς τό πολι
  τικόν πεδίον, δέν ειχαι δύ
  οκολον νά δημιουργήσουν ά-
  νκλόγους σχέοεις καί είς τόν
  οικονομικόν καί τόν έμπο
  ρικόν τομέα.
  ' Πρέπει άλλωστε νά ομολο¬
  γήσωμεν ότι αί έμπορικαί
  ουνοτλλαγαί μεταξύ των δύο
  χωρών συνεχώς βελτιοϋνται.
  Βεβαία τό εμπορικόν Ισβζύ-
  γιόν των υπήρξεν άνέκαθεν
  παθητικόν διά την Έλλάδα.
  Τό 1929 μάλιστα, αί έξαγω-
  Υ«ί τής Ελλάδος είς Τουρ
  τομμυρίων δραχμών.
  Καί έκτοτε παρά την αλ¬
  λαγήν πβύ επήλθεν είς την
  αναλογίαν ή άνισότης δια-
  τπρεΐται. Οϋτω τό 1937 αί έ-
  ζαγωγαΐ τής Ελλάδος είς
  Τουρκίαν άνήλθον είς αξίαν
  έμπορευμάτων 55.6 έκατομ-
  μυρίων, ένώ αί έξβιγωγαί τής
  Τβυρκίας είς Έλλάδα κατά
  τό ίδιον έτος κατήλθον είς
  202.1 έκατΓμμυρίων δρχ. ά-
  Ίίαν. Άπβδειχνύεται λοιπόν
  κ των αριθμών αυτών ©τι
  ή Ελλάς έξάγει είς Τουρκίαν
  έμπορεύματα των οποίων ή
  άξία άνέρχεται είς τό εν τέ¬
  ταρτον μόλις τής άξίας των
  έμπβρευμάτων πβύ προμη-
  θεύεται άπό αύτην. Καί φυ-
  σικά τό γεγβνός αύτό δέν
  ειμπορεί παρά ν' αποτελέση
  αντικείμενον ερεύνης κατά
  τάς μετ' ολίγον «ρχομένας
  συνομιλίας μεταξύ των άντι
  προσωπειών των δύο χωρών
  διά την ανανέωσιν της έμ-
  πορικής συμφωνίας των. Ό¬
  πως έηίσης θά έρευνηθοΰν
  καί_ ίλα τα άλλα συνάψη
  πρεβλήματα καί θ' άναζη-
  τηθοϋν ολα τα μέσα καί
  ολοι οί τρόποι διά των ο¬
  ποίων θά
  τέ ν νά
  καταστή δυνα-
  πυκνωθοΰν καί
  νά βελτιωθοΰν περισσότε¬
  ρον αί έμπορικαί συναλ-
  λαγαί τω"ν δυο κρα-
  τών. Έπιθυμία άλλωστε ζω
  ηρά, τόσον των κυβερήσε-
  ων 2-σον καί των λαών άμ
  φοτέρων των χωρών είνε
  νά τοχωθοΰν αί έμπορικαί
  συναλλαγαί των δι' όσον τό
  δυνατόν μεγαλυτέρας άνταλ
  Χάγης έθνικών προϊόντων.
  Καί συμφέρον ύψιστον έ¬
  χουν ν' άλληλοσυμπληρώ·
  νούν τάς έλλείψεις των. Έ-
  κεϊνο πού συμβαίνει είς την
  σφαίραν τής πολιτικης, είμ
  πορεΐ κ«ί πρέπει νά γίνεται
  καί είς τό εμπορικόν πεδίον.
  Καί 8ά γίνεται ασφαλώς είς
  τό μέλλον. Αί κυβερνήσεις
  των Αθηνών καί τής Άγ¬
  κυρας τό έπιδιώκουν είλι-
  χί«ν μόλις έφθασαν τα 13.4 κρινώς. Καί θά τό επιτύχουν
  ΟΠΟΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΕΗ
  ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ
  ΤΩΝ ΓΑΜΩΝ
  Είς ίνα γάμο, είς την άλλην
  Έλλάδα, έγινε μακελειό.Οί προσ
  χεκλημένοι έπιάστηκαν στά γε-
  ρά. Συγκεκριμένως επετσοκόφτη
  καν. Γιατί; Μέχρι τής στιγμής
  αυτής δέν 6πάρχουν έκτενείς πλη¬
  ροφορίαι επί τής συρράξεως. Δέν
  σημαίνει ϊμως! Κάθε γάόμος ού
  οιαστικδς είνε καί μία άντίθεσις.
  Ί'τΐίρχουν μεταξύ των προσκεκλη
  μένων πλήθος οί διαφων&ΰντες εί
  :ε πρός τό μέρος τοθ γαμβρου,εΐ
  τε πρός τό μέρος τής νύμφης. 'Υ-
  πάρχουν μεαάζοντες πού επεζήτη¬
  σεν διά τό άλφα ή βήτα συμφέ¬
  ρον την ένωσιν καί ».λλοι πού η¬
  θέλησαν νά την ματαιώσουν. Μ'
  Ινα λόγο υπάρχουν δύο στρατόπε
  δα. Συμπέρασμα: Νέ την πρώιη
  άψυχολίγητη επέμβωσι, μέ την
  πρώτη άφελή παρατήρησι, μέ την
  πρώτη έλληνική ..πκρεξήγησι μπο
  ρεϊ νά άνάψη μάχη
  —- έμίνα νά έλθουν νά τούς
  πδ τί έστΕν.,,ό γαμβρός.
  Αύτο έκήρυττεν προσφάτως μία
  <*πο τίς καλές έκεΤνες ψυχές τής Υίΐτονιας τής οποίας ή γλώσσα.. οδδέποτε προέτρεξε τής διανοίας. 'Αγήνω 8ΐι καί δια την νύμφην >|χονίζοντο άπό τό άλλα μέρος τα
  μαχαίρια. Είνε κοινή παντοθ ή
  μοΐρα των συνοικεσίων. Τα δπέρ
  χ«! τα εναντίον είνε δυνατόν νά
  «ποτελέαουν ολόκληρον εφημερί¬
  δα. Οπως ίγραφα χθές ή γνηαία
  *«ϊκή £5 ξεχωρίζβται έ-
  δω. Ώστόσο δέν μπορεϊ νά λεί-
  ψουν όλωσδιόλου αί έπιρροαί. Καί
  είδικώτερα οί παθολογικοί ή συμ
  φεροντολογικοί έκεΐνοι τύποι πού
  τα βλέπουν δλα μεσ' άπό ωρισμέ¬
  να πρίσματα καί ωρισμένας ψυχο
  λογικάς έπιδράσ&ις.
  Δέν είνε πολύς καιρός ποΰ είς
  ίνα ιδικόν μας προάστειον ήπειλή
  θη παρομοία συμπλοκή. Ό ιερεύς
  πού ηύλόγει τούς νεονύμφου; έ
  σπευσε νά άποχωρήση μόλις άντε
  ληφθή τάς εκατέρωθεν άπειλητι
  κάς διαθέσεις. "Ετσι ,προελήφθη
  ϊσως ή γενίκεοσίς της καί τα θύ
  ματα. ΆλλοΟ δπου τα πράγματα
  έπροχώρησαν τόσον ώστε ν* μή
  μετροθνται £Ϊς τα δάκτυλα οί νέ
  κροί καί οί τραυμχτΐαι, θά έπρο
  χώρησεν πιθανώτατα καί ή τέλε
  σις τοθ γάμου. "Η άν δέν έπρο
  χώρησε, θά κατέσττ) άναντίρρητον
  δτι δ γάμος θά εξηκολουθεί <5μα λώς, πρός ζημίαν ϊσως ή ψυχικήν αναστάτωσιν, των εχόντων λόγους νά έπιθυμοΰν την ματαίωσίν τού. Ήτο άνάγκη νά ευρεθή μία λύ σ:ς. Καί την λύσιν αυτήν ό θεο μόαιμος την ευρίσκει πάντοτε είς την βίαν. Άφήνω δτι ή τοιαύτη λύ οις άπ&βαίνει καί ή μόνη δυνατή διά νά Εκανοποιηθ^ ϊ.να πείσμα ή νά έκπληρωθη^ μία άπω τέρα αυμφεροντολογική σκέψις. * * Ηά πήτε: Αλλά γιατί έφ 2σον ύπάρχουν άντιρρήσεις νάφθάνη είς πέρας 4 γάμος; Ακριβώς θά υπε¬ στήριζε κανείς διότι ό αγών έξα κολουθεΐ: Οί άντίπαλοι διακρίνον ται είς νικητάς καί ήττημένους. Έν πάση περιπτώσει οί δεύτεροι δέν δμολογοΰν την ήΐτάν των. Αί μηχανορραφίαι των έξακολου θοθν νά δφίστανΐαι πρός δλας τάς διευθύνσεις. Καί δέν είνε άπίθα νόν την τελευταίαν στιγμήν νά δημιουργηθοθν άπρόοπτα. Νά πέ ση ράβδος ή νά άστράψη μάχαιρα καί νά βροντήση κα! περίστροφον. Διότι είνε ή τελευταία στιγμή καί ώς γνωστόν την τελευταίαν σ'ΐγ μην—δταν τό μαχαΓρι φθάση στό κόκκαλο—τα προσχήματα πηγαι νούν περίπατο.Κηρύσσεται 6 πόλε μος ή συνάπτεται ή ειρήνη. Άλλά »αί ή τελευταία αυτή είνε δύ σκολον νά Ιξασφαλισθί χωρίς άν- ταλλάγματα. Καί διά νά έπιτευ χθοθν τα άνταλλάγματα, δπως άποδεικνύουν καί τα διεθνή γεγονό τα,πρέπει νά υπάρξη προηγουμένως άπειλή ή άρχή ή καί εύρυτέρα εκτέλεσις πολέμου. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Πεταχτά σημειώματο ΠΟΙΜΕΝΙΚΑ ΕΙΔΥΛΛΙΑ Άνηφορ'ζσμε σιήν τιλαγιά τοϋ βουνοθ πηγαίνοντας γιά ιήν έπίσκίψιν ενός άπό τα γραφικά όροπέδια τής Άνατο- λικΡ,ς Κρήτης. 'Ήταν έν α γα· ληνεμένο δειλινό τοθ φθινο· πώρευ, ώρα πού οί ουρες πνέουν σάν χάδι άνάλοφρο καί τα πουλιά σπαθΐζουν τούς οίθέρες κοΐ όρμοΰν πρός ιίς ήωληές των νά κουρνιά- σουν. Στό βόθος πρός τή δύσι,δυό συννεφόκια έπορφυρώνονταν άπό τίς στερνές άκιΐνες τοΟ ηλίου οάν δίδυμα τριαντάφυλ λα ποΰ εΐχαν άνοΐξει στά χάη τού ορίζοντος. Ψηλά είς την κορφή τα δάση έπυρπο λοϋντο άπ' τα πύρινα βέλη τής δύσεως. Καμμιά φωνή. Κανέν α σφύριγμα σπουργΐιη, οθτε τραγοΟΒι άηδονιοϋ. Μό νο τό άγκομαχητό τοϋ άλό γου άκουόντσν ώσάν έπιθα- νάτιος ρόγχος τής ψυχορρα- γούσης φύσεως. Καί τό ποδο βολητό έμοισζε μέ ήχο τΐένθι μης συνοδεΐας. Ό άγωγιάτης, κατάκοπος άπό μακρά,πολύω ρη πορεία άνάμεσα σέ κατσά βραχα καί ρεμματιές, σέ συν εχτ), δύσβατα άνηφορΐσματα κσΐ μονοπάτια, επροχωρουσε οέρνονιας μέ δυσκολίσ βαρεία τα βήματά τού, βουβδς, σκυ φτόςκαί σκεφτικός! Τίποτε δέν τόν συγκινοθσε. Κλεισμένη ή ψυχή τού άπό τόν πόνο τής σκληρής ζωής τού, δέν έβλεπε τίποτε άπό τήνγΰρω,ώμορφιά, δέν αίσθανόταν καμμιά συγκΐ νησι άπό τή γαλήνη τοϋ δειλι- νοϋ.ΆμΙλητοι κι' εμείς έμπρός στό θαϋμα τής άπάνεμης βρσ δυάς, είχαμεν έγκαταλειφθή συνεπαρμένοι άπό δνα άκα | θόριστο αϊσθημα ήδονής καί γοητείας. Καΐ ξάφνου βρεθή καμε έμπρός στήν πιό άγνή καί γνήσια είκόνα ποιμενικοΰ είδυλλΐου. Άριστερά άπό τό δρόμο μας, σΐήν παρυφή κα ]τάφυτης ρεμματιάς έβοσκε έ"να κοπάδι, ώς τριακόσια ■πρόβατα καί γΐδια. Στήν μι άν άκρη τοθ κοπαδιοθ, ψη λά πάνω σ' ^να πελώριο βράχο καθισμένος ό τσομπά νης 2νας νέος ώς εΐκοσι χρο νών, σφιχτοδεμένος, λεβεντό κορμος επαιζε μέ πάθος καί μέ λιρισμό τόν αύτοσχέδιον αύλό τού. Καΐ είς την άλλη, μιά κοπε λοθδα ώς δεκαεφτά χρονών, πανώρησ, λιγερή μέ τοπική χωριάτικη φορεσιά καΐ μ' Ινα άσπρο μαντήλι στό κεφάλι πού έδιδε στό ροδαλό της πρόσωπο μιά γοητεία ύποβλη τικής σεμνότητος, κρατοθσε μτιηγμένη στή μέοη της μιά «ρόκα» κι' έ'κλωθε μέ τ' άρ- δάχτι της τό μαλλί, έτοιμά ζοντσς έ'τσι την προΐκά της. Σκυμμένο εΐχε τα κεφάλι της κοί είς τό πρόσωπό της ήταν ζωγρσφισμένη ή συστολή καΐ ή συγκίνησις. Καΐ κάπου—κά- που άνασήκωνε τα μάτια καί κύτταζε μέ άπειρη τρυφερότη τα άγάπης καί λατρεΐας πρός τ' ώμορφο της τσομπανόπου- λο πού έσυνέχιζε ν ά παίζη μέ τΐάθος τόν έρωτικό σκοπό είς τον αύλό τού καί νά τρα- γουδδ τό φλογερό αΐοθημα καΐ τόν άγνό 2ρωτά τού. ΤΗ· ταν μιά σπάνια είκόνα ποιμε- νικοΟ εΐδυλλΐου άπ' αύτά ποθ παρέδωκε στήν αθανασίαν ό Θεόκριτος καί πού μονάχα στά χωρία τής Κρήτης μπορεΐ νά συναντήστν κανείς καί σή- μερο, ϊδια άπσράλλακτα, χω ρΐς καμμιά νοθεΐα καΐ επί- δρσσι. Τούς χάρηκα τούς νέους σύτεύς π,ού ήταν έλεύθεροι έκεΐ στόν άνοικτό όρΐζοντα νά χαίρουνται τή ζωή καΐ τή χαρ.α της. Την προηνούμενη ήμίρα εΐχα άκούσει ε'να νέο Έπιμελητήριον , ελπίζομεν δτι θά επιληφθή τοθ ζητήματος καΐ θώ λάβη τάς ένδεικνυο μίνσς άποφάσεις. Ή όδός "Αμαρίου. Άπό την κεντρικήν άρτη- ρΐαν Ρεθύμνου — ΆμαρΙου — Κουρουτών—Άποδούλου—Κα μαρών, εχει κατασκευαοθΓ) μία διακλάδωσις πέντε χιλιο μέτρων άγουσα είς τήνΣχολήν Άσωμάτων —Μοναστηράκι— Νεύς Άμάρι, χσρακτηρισθεΐ σα μάλιστα καί ώς έθνική ό¬ δός άφοθ συνδέει την πρωτεύ ουσαν τής επαρχίας Νεύς Ά¬ μάρι μέ τό Ρέθυμνον. Τής όδοϋ αυτής ιαένουν άσκυρό στρωτα τέσσαρα χιλιόμετρα, ώς έκ τούτου δέ ή συγκοινω νΐα διακόπτεται κατά τόν χειμώνα πρός ζημίαν των πέ ριξ χωρίων καΐ τής ταχυδρο μικής υπηρεσίας. Έπειδή ο- μως ή απαιτουμένη δαπάνη διά την σκυρόστρωσιν τής ό- δοϋ δέν είναι μεγάλη πι¬ στεύομεν δτι θά εξευρεθή δ- πωσδήποτε. "Ηδη άλλωστε έ χούν εκδηλώσει τό ενδιαφέ¬ ρον των καΐ ή Νομαρχία Ρε θύμνης καΐ ή Γεν. Διοίκησις Κρήτης. *** Πρακτικαϊ σχοΑαί. Είς άλλας τιόλεις τής Έλ λάδος κατοβάλλεται τόν τε λευταϊον καιρόν άξιόλογος προσπαθεία διά την ίδρυσιν πρακτικών έπαγγελματικών σχολών, μηχανουργών, ήλεκ· τροτεχνιτών, έργοδηγών κ. λ. π. διά τάς ανάγκας των διαφόρων έπιχειρήσεων. Δέν νομΐζουν οί άρμόδιοι δτι καί έδώ παρουσιάζεται ή ελλει ψις μιδς τοιαύτης σχολής καΐ ότι θά έπρεπε · νά μελετηθή ή δυνατότης τής ίδρύσε ως καΐ λειτουργΓας της; Τό Εμπορικόν καί Βιομηχανίαν νά τραγουϊά συμβολικά: «Τα χτέρου είνε Πσρασκή, πού θά τα πάς τα βούγια; Νάρθω νά ροζονσρωμε, άγάπη μου καινούργια». Καΐ τώρα έ'βλε πά ζωντανεμένη τή βουκολι κήν είκόνα. Κάτι τέτοιες είκό νες θάπρεπε νά τίς βλέπωμεν δλοι μας συχνά. Μά πρό πάντων θάπρεπε νά τίς προ σέξουν οί άνθρωποι τής ύπη ρεσΐας τουρισμοθ. Μ.— Δενδροκαλλιέργεια. Δύο δένδρο πού εύδοκιμοθν ιδιαιτέρως καί έίχουν μεγάλην απόδοσιν, είς τόν νομόν Λα¬ σηθίου, είνε έκτός τής έλαΐας καί τής χσρουπιάς, ή άμυγδα ληά καΐ ή φυστικιά. Καί ή μέν άμυγδσλοκαλλιέργεια έχει ση· μειώσει μεγάλας προόδους. Δέν συμβαίνει δμως τό ϊδιον κσί διά την καλλιέργειαν τής φυστικιάς. Οί γεωργοί δέν εύ ρ'σκουν δενδρύλλια. Δέν εύρί σκουν οϋτε έμβόλια διά τόν εμβολιασμόν τής άδραμυτιδς, τοθ αύτοφυοθς αύτοθ δέν· δρου πού συνανιαται είς την επαρχίαν Σητείας ιδίως. Καΐ διιως ή φυστικιά εύδοκιμεΐ, άναπτύσσεται ταχέως καί α¬ ποδίδει πολλά. Αί γεωργικαΐ λοιπόν υπηρεσίαι θά πρέπει νά φροντίσουν κατά οιονδή¬ ποτε τρόπον διά την διάδοσιν, την ενίσχυσιν καί επέκτασιν τής καλλιεργείας της. Καλή άγωγή. Τό υπουργείον τής ΠαιδεΙ άς παραγγέλλει καί πάλιν είς τούς διδασκάλους νά προβούν είς συστάσεις τιρός τούς μαθητάς νά μή λιθοβο λοθν τα διερχόμενα έκ των χωρίων των αύτοκίνητα. Καί δέν ύπάρχει βεβαία άμφιβολία δτι οί διδάσκαλοι θά άφιερώ σουν είδικά μαθήματα πρός τόν σκοπόν αυτόν. Διότι ό λιθοβολισμός των αύτοκινή- των,άποτελεΐβαρβαρισμόν καί άγριότητα, πού δέν άρμόζουν είς παιδία μέ καλήν άγω γήν. Άλλά καί κάτι άλλο ελπίζομεν δτι θά διδάξουν οί έκπαιδευτικοί μας. Την ά γάπην πρός τα ζώα καΐ πρός τα πτηνά. Διότι παρετηρήσα μέν δτι τό «λάστιχο» είναι καΐ πάλιν είς την ημερησίαν διάταξιν διά τό κυνήγημα των πτωχών σπουργιτών καί των άλλων πτηνών, των τό σον ώφελίμων καί είς την γεωργίαν καί είς την υγείαν των άνθρώπων. ν1»^"··» %^«^ι«^ "^ Αί Αθήναι είς την δόξαν των. ΥΠΟ ΤΗΝ 2ΚΙΑ. Τ11Ν ΘΕΟΝ Ένα Ιστορικόν άνάγνωσμα. Ό ηλιος χρυσώνει τάς βρα- χώδεις κορυφάς τής Άττικής. Είς την πεδιάδα τοθ Κηφισ- σοΰ έ'χουν κατεβή οί θεοί. Ήρθαν άπό τόν Όλυμπον. Ό Ζεύς, ό Ποσειδών καί ή Αθηνά ηύ&όκησαν νά βοηθή- σουν τούς άνθρώπους ν' άνε γείρουν την πόλιν των. Ό Ζεΰς άπλώνει τό χέρι. Άγκα- λιάζει μέ τό βλέμμα τού δλες τίς άκτές καί δλα τα βουνά. Ό Ποσειδών κτυπδ μέ την τρίαινάν τού τόν βράχο καί άναβλύζει διαυγές νερό. Ή Άθηνδ φυτεύει στό Εδαφος τό δόρυ της τό οποίον μετα- μορφώ>/εται άμέσως είς έλαί-
  αν καί φωνάζει:
  —Ή πόλις αυτή είνε δική
  μου!
  ... Πολλοί αίώνες έ'χουν πε-
  ράσει άπό την γήν αυτή πού
  πάτησαν τα πόδια τΛν θεών.
  Οί γενεές των άνθρώπων,
  πού διαδέχονται ή μιά την
  άλλη, έχουν βαθειά πίστι δτι
  οί θεοί τοθ "Ολύμπου περιβώλ-
  λουν την πόλι τους μέ την
  στοργή τους.
  "Ετσι την ήμέρα αυτή τοθ
  Ιτους 1404 πρό ΧριστοΟ, οί
  κάτοικοι των Αθηνών συ·
  νωθοθνται γύρω στόν βωμό
  τής θεάς ποΰ εδημιούργησε
  την τιόλι τους.
  Στήν εϊσοδο τοϋ ναοθ στέ-
  κεται δρθιος ό βασιλεύς των
  Αθηνών Κόδρος. Ραντίζει τό
  εδαφος μέ μαθρο κρασί καί
  ! προσεύχεται:
  ι —"Ω! θεά! εύσπλαχνίσου
  1 τόν λαό σου. Οί άγριοι Δω-
  , ριεΐς έ'χουν καταλάβει τό βό-
  ρειο τμήμα τής Άττικής καί
  άπειλοθν τάς Αθήνας. Κύτ·
  ταξε πως είνε γεμάτοι αϊμα-
  τα καί σκόνες οί φυγάδες ά-
  δελφοί μας. Άναγκάσθηκαν
  νά παραδώσουν τίς έστΐες
  τους στοΰς νικητάς. Αθηνά,
  ή πόλις σου είνε τό τελευταΐο
  τους καταφύγιο. Άν νικηθοΟ-
  με, εμείς οί άπόγονοι τόσων
  ήρώων, θά γίνουνε Ευστυχεΐς
  δοϋλοι. "Ω, θεά! Βέξου τό αϊ-
  μα μου άλλά νά σώσης τάς
  Αθήνας. Τό δέχεσαι;
  Την στιγμή έκείνη μιά με¬
  γάλη βοή έγέμισε την άτμό-
  σφαιρα. Ό λαός γεμάτος ά
  γωνία καΐ ό βασιλεύς πού
  ίκέτευε, μέσα στή βοή αυτή
  διέκριναν μιά δυναΐή φωνή
  πού έρχόταν άπό τόν οΰρανό
  γιά ν' απαντήση:
  —ΝαΓ!
  Ό Κόδρος σηκώθηχε.
  —Ή Αθηνά μίλησε, εΐπε.
  Οί Δωριεΐς θά νικηθοΰν άπό
  τούς άπογόνους τοϋ Θησέως.
  Την νίκη θά την κερδίση ό
  λαός πού θά χάση στή μάχη
  τόν βασιλέα τού.
  Σέ λίγο, ντυμένος, γιά νά
  μην αναγνωρισθή, μέ φορέμα
  τα γεωργοό, ό Κόδρος κατε
  βαίνει βιαστικός άπό τόν
  βράχο τής Άκροπόλεως. Ά-
  ιτοχαιρετα μέ τό βλέμμα τού
  την άγαπημένη τού πόλι καί,
  ώπλισμένος μ' ένα δρέπανο,
  τρέχει πρός βορρδν δπου
  είνε στρατοπεδευμένος ό έχ-
  θρός.
  Πλησιάζει τάς σκηνάς των
  Δωριέων. Κανείς δέν άνησυ-
  χεΐ άπό την έμφάνισι τοθ χω
  ρικοΟ αύτοό, πού πηγαίνει α¬
  σφαλώς στό χωράφι τού. Άλ¬
  λωστε δλοι οί στρατιώται πε
  ρικυκλώνουν ε'να άγγελιοφόρο
  πού τούς λέει δτι κατά τόν
  χρησμόν θά νικήση, ό λαός
  6 οποίος θά θρηνήση. νεκρό
  τόν βασιλέα τού.
  —Τότε λοιπόν ό 7 θηναϊος
  Κόδρος θά ζήση πολλά χρό-
  νια δοόλός μας, λέγει γελών-
  τας Ινας άπό τούς Δωριεΐς.
  Θά προτιμήσω νά μή ρΐξω τό
  άκόντιό μου παρά νά τό βυ
  θίσω σό στήθος τού.
  —"Ανανδρε, φωνάζει ό Κό¬
  δρος, ένώ πλησιάζει, νομΐζεις
  λοιπόν δτι ό βασιλεύς Κόδρος
  θά δεχθή τόν σεβασμό σου
  πρός τή ζωή τού;
  Σηκώνει τό δρέπανό τού,
  σκοπίμως δμως τό άφίνει νά
  πέση μέ άδεξιότητα, άφοθ
  προηγουμένως τραυματίζει έ-
  λαφρά τόν ώμο τοθ Δωριέως.
  Ό στρατιώτης όρμά επάνω
  τού. Άρπάζει τό άκόντιόν τού:
  —Σκύλε, τολμάς νά μ' αγ
  η
  Ό άγγελιοφόρος την στιγ-
  μή έκείνη άναγνωρίζει τόν
  Κόδρο. Προσπαθεΐ νά συγκρα
  τήση τόν στρατιώτη. Άλλά
  εΐνε άργά. Τό άκόντιόν δχει
  βυθιοθή στήν καρδιά τοθ βα
  σιλέως. Πεθαίνει γαλήνιος.
  Τό βλέμμα τού προσηλωμένο
  στόν ούρανό εύχαριστεΐ την
  Αθηνά. Πέραν τοϋ Κηφισσοϋ,
  επί τής Άκροπόλεως, ό βω·
  μός των θεών, ή έστία των
  προν/όνων εΐνε ελευθέρα!
  —Δυστυχία μας! φωνάζει
  ό άγγελιοφόρος. Ό Κόδρος
  εΐνε νεκρός. Αί Αθήναι ένί·
  κησαν!
  Οί Δωριεΐς κυττάζονται τρο·
  μαγμένοι. Αύτοι πού δέν φο-
  βοθνται τόν θάνατο είς τάς
  μάχας, τρέμουν γιά Μνα χρη·
  σμό. Τίποτε δέν τούς συγκρα-
  τεΐ πιά. Τρέπονται είς φυγήν.
  Αί Αθήναι άποσποϋν την ή¬
  μέρα έκείνη την ζωή τους ά¬
  πό τόν θρθλο γιά νά την έμ-
  πιστεαθοθν είς τα γεγονότα
  τής ίστορίας.
  Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΕΝΟΣ ΣΟΦΟΥ
  Μετά τόν Κόδρο κανείς δέν
  εΐνε άξιος νά φέρη τό σκήπ
  τρον, είπαν οί Άθηναϊοι.
  Καί άπό τότε ή βασιλεΐα κα¬
  τηργήθη. Επί πέντε αιώνος
  έννέα «άρχοντες» κυβερνοθν
  τό κράτος, ένώ εύγενεΐς «πρυ
  τάνεις» άπονέμουν την δικαι¬
  οσύνην.
  Ένας δυνατάς δμως άνε-
  μος εξεγέρσεως των πτωχών
  εναντίον των πλουσίων κυβερ-
  νητών πνέει είς δλην την Έλ¬
  λάδα. Τα Μέγαρα, ή Κόριν-
  θος ύφίστανται αίματηράς τα
  ραχάς. Μετά τόσων αίώνων
  ύποταγήν είς τάς μεγάλας ««
  'ίιι
  ΑΝ0ΡΘΩΣ1Σ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον ό ρωσ
  σικός κολοσσόο «Ίππότης χωρίς
  πανοπλΐαν» μέ την Μάρλεν Ντή·
  τριχ.
  Την Δευτέραν ίνα έ£αιρετικό ά
  ριστούογημα: «Τα ψεύ5η τής Νίνα
  Πετρόβνα.
  «ΜΙΝΩΑ».— Σήμερον τό άρι
  στούργημα τοθ Χάουπτμαν: «Πριν
  άττ* τό ήΜΓβασίλευυα· μέ τόν >ί-
  γαντα τής τέχνης "ΕμιλΓιάννιγκο.
  "Ωρα 5 μ. μ. τό άθάτατο μελό
  δρτμα «Παληάτσοι» μέ τιμάς ήλατ
  τωμένος.
  Έκτός προγράμματοα Νέονζουρ
  νάλ Προσεχώς «Ή κοιλάς τοΰ θα
  νάτου».
  Προϊστάμι-νος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ριστοκρατικάς οικογενείας, οί
  ταραχαί μεταδΐδονται καΐ είς
  τάς Αθήνας.
  Ένα ζεστό καλοκαιρινό ά-
  πόγευμα τοθ έτους .560 £νας
  άνθρωπος κάθεται στό κατώ-
  φλι τοθ σπιτιοΰ τού. Όνομά-
  ζεται Μιλτιάδης. Είνε νέος.
  Τα λεπτά κινητά τού φορέ-
  ματα φανερώνουν την εύγε·
  νή κσταγωγή τού. Τό σπΐτι
  τοΟ Μιλτιάδου, είνε μικρό, σχε
  τικώς μέ την καταγωγήν τού.
  Στήν άκρη τοΰ περιστυλίου
  τού είνε τό δωμάτιον των ξέ-
  νων. 'Εκεΐ βρΐσκεται ό βωμός
  τοθ Διός καΐ των θεών πού
  προστατεύουν την οικογένειαν.
  Ένας γέοος πλησιόζει τόν
  Μιλτιάδην.Ονομάζεται Σόλων
  Ή λευχή τού γενειάς κυματΐ-
  ζει επάνω στήν ταξιδιωτική
  τού χλαμύδσ.
  —Τί συμβσΐνει λοιπόν, με·
  γάλε Σόλων! λέγει ό νέος μέ
  άπορΐσ. Πάλι μάς φεύγεις;
  Δέν βσρέθηκες άπό τα τόσα
  τοξΐδια σου σιήν Αϊ>υπτο,
  στήν Κύπρο...
  Ό Σόλων φέρει τό δάκτυλο
  στά χείλη τού γιά νά επιβά¬
  λη σιωπή.
  —Άκουσε, λέγει, καί βλέ-
  πε.
  Δυνατές φωνές ακούονται
  •πράγμστι άπό την άγορά καί
  την Ίερά Όδό δπου συνωθεΐ-
  τοι τό πλήθος. Φωνάζουν:
  —Ζήτω ό Πεισίστρατος!
  Άνεβασμένος στό άρμα τού
  πού σέρνουν ύπερήφανα άλο-
  γσ κοί περιστοιχιζόμενος άπό
  καλοντυμένους στρατιώτας, έ1-}
  νας άνδρας, υψηλάς, νέος καί|
  ώραΐος, χσμογελότ πρός τό
  πλήθος ποϋ τόν άποθεώνει.'
  —Όλος ό λσός είνε μαζ(|
  σου, φωνάζουν, μαζί μέ σένα'
  ποϋ θά μοιράστ)ς τίς περιου ,
  σίες. ΟΟτε πλούσιοι, ουτε πτω
  χο(! Ζήτω ό Πεισΐστρατος! Ι
  Τό πλήθος συνεχΐζει τόν
  δρόμο τού πρός την Άκρόπο
  λι καί ζητωκραυγάζει συνε-
  χώς τόν Πεισίστρατο.
  Έν τώ μεταξύ όμως οί
  στρατιώται μπαίνουν στά σπί-
  τια καί ζητοϋν τα δπλα των
  ένοΐκων.
  Ό Μιλτιάδης συμμορφώνε-
  ται μέ την διαταγή.
  Ό Σόλων κυττάζει μέ περι
  φρόνησι τούς στρατιώτας.
  * (συνεχΐζεται)
  Σήμερον ό κινηματο-
  γραφικβς κολοσσός τού
  1938. Μέσα στό συνταρα-
  κτικό καμίνι πού άναψε
  ή ΡΩΣΣΙΚγΪ ΘΥΕΛΛΑ,μέ-
  σα στή μκνιασμένη λυα-
  σ« τοΰ πιό αγριου τυφώ-
  να πού γνώρισε ή αν¬
  θρωπότης, μέσα στό ξέ-
  σπασμα των πιό ταπει-
  νών παθών... έπλέχθηκε
  τό άπαλ© ρομάντζο δύο
  ύαάρξεΛ' πού έτυχε νά
  γεννηθοΰν σέ δύο διάφο-
  ρες κοινωνικάς τάξεις καί
  πού ή μοϊρα τό θέλησε
  νά συναντηθοΰν στόν ί-
  διο δρόμο τής ζωής:
  ίΠΠΟΤΗΣ
  Χ0Ρ1Σ 0Α-
  ΝΟΠΑΙΑΗ
  Μέ την:
  ΜΑΡΛΕΝ ΝΤΗΗΤΡΙΧ
  ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΟΜΠΕΡ ΝΤΟΝΙΑΗΤ
  Την Δευτέραν ένα έξαι-
  ρετικό άριστούργημα:
  ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΤΗΣ ΝΙΝΑΣ
  ΠΕΤΡΟΒΝΑ
  Μέ τούς "Ιζα Μιράντα,
  Φερνάν Γκραβχ).
  ι::::::::: 111111;:::::'
  Κ. Μυλοποταμίτης
  όφθαλμίατρος
  Επί τριακονταετΐαν απο¬
  κλειστικώς καΐ μόνον είς τα
  όφδαλμολογικά άσχολούμε-
  νος, δέχεται, τούς πάσχοντος
  τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ
  μιατρεϊον τού, κείμενον τταρά
  τφ Καμαράκι πλησίον τής
  Πολυκλινικής Ηρακλείου.
  Ο έρως είς την χώραν
  των Χρυσανβέμων.
  ^ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Όδος Άν. Νηνότ
  Νέαι άφΐξεις καΐ νέαι πά
  ραλαβαί ΰφασμάτων τής έ-
  ττοχής.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Χαριλάου Τρικούπη 5α, ΑΘΗΝΑΙ
  'Υπεράσπισις δικών ενώπιον απάντων των
  έν Αθήναις καΐ Πειραιεί Δικαστηρΐων, 'ΕλεγκτικοΟ
  ΣυνεδρΙου καΐ Συμβουλίου ΈπικρατεΙας, φορολογι¬
  καί δΐκαι, άναστολαΐ φόρων, διοικητικαί ύποθέσεις
  καί συντάξεις, νομικαί συμβουλαί, γνωμοδοτήσεις
  κσί πληροφορίαι δι" άλληλογραφΐας.
  Τηλ. 25—081. '
  ΕΜΠΟ^
  ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ
  Πλατεΐα Ελευθερίου Βενιζέλου.
  Αί νέαι μας πκραλαβαί χασμηρίων είνε ά-
  σύγκριτοι είς μοδέρνους χρωματισμούς καί σχέδια.
  Έκτός των άνδρικών, κατασκευάζομεν τα ω¬
  ραιοτέρα ΤΑΓΙΕΡ κυρίων καΐ Δίδων.
  Έχομεν μόνον Άγγλικά κασμήρια.
  ΛΙ τιμαί μας είνε αί λογιχώτεραι.
  *Η στήλη τού ώραιόκοσμου.
  'Ένα νέο καπέλλο
  Η ΜΑΧΗ
  Μή θυμώνετε, κύριε συστημα¬
  τικώς δταν βλέπετε δτι ή γυναϊ-
  γα. σας έττιθυμεϊ ττολύ Ινα έο κα¬
  πέλλα, χωρΐς νά έ"χη άπόλυτο ά
  νάγκη. Άλλσ τΐρέτΐει νά εΤνε κα-
  νεΐς γυναΐκα γιά νά ξεϋρη είς ττοϊ
  όν σηαεΐον έχομε άπό καιροθ είς
  καιρόν, ανάγκην νά άνανεωνώμε-
  θ-τ, νά κυτταζώμεθα μέ εύχαρί-
  στησι είς τόν καθρέπτη καΐ νά δέ
  χώμεθα την χαριτωμένη κολακεία
  δτι είνε Μνα καπέλλο πού μάς πη¬
  γαίνη καλά. . Εάν οί σύζυγοι ή
  σαν ψυχολόγοι, οταν βλέποι,ν την
  γυναίκά των, συνήθως εύχάριστη,
  νά γίνεται ξαφνικά λίγο δύστρο·
  πή, δταν την βλέτουν νά δέχεται
  χωρίς ένθουσιασμό την ίδέα νά
  εξέλθη τό βράδυ, για νά πάη είς
  τόν κι'νηματογ^άφθ, θ* τής προσ
  έφεραν προθύμως τό μικρά νέο
  καπέλλο ποΰ δέν τολμδ νά ζη¬
  τήση.
  Δέν πιστεύω νά υπάρχη έζαίρε-
  σις είς οϋτό τόν κανόνα: οί σοβα
  ρώτερες γυνσϊκες, οί περισσότε¬
  ρον οΐκονόμες. οί περισσότερον
  λογικές, αύτές γιά τίς οποίες τη·
  στεύουν δτι παρητήθησαν άτ'
  δλες τίς φιλαρέσκειες είνε έν
  τούτοις εΰαίσθητες είς την τέρψι
  κου προξενεΐ τό καπέλλο τελευ¬
  ταίας μόδαςπού τίς κάνει νά φαί
  νωνται ολίγον νεώτετες ·πού τούς
  δίδει την αύταπάτη δτι είνε ώραι·
  ες, πρό πάντων είς τάς αρχάς αύ·
  τος των διαφόρων έποχών
  Ή γυναΐκα σας κύριε, είνε τό¬
  σο λογική πού περιμένει, γιά ν' α¬
  γοράση χειμερΐ'ά φορέματα καϊ
  έπαναφόρια, νά £χη τέλει1·· ς καθ-
  ορισθή ή μόδα ώστε νά μην δια
  πράξη άνοησία. νν τούτοις δέν
  αίσθ 'νεται άπόλυτο ά εσι μέ τό
  μικρό της ταγιέο: «Δέν είνε πειά
  πολύ φρέσκον», σκέπτεται μέ την
  κοινή είς δλες τίς γυναΐκες διά-
  λεκτο.Έ, λοιπόν' θά ή'οκει ε'να μι
  κρό κατελλάκι τοποθετημένο τολ
  μηρά είς την κορυφή τοΰ κρανΐου
  δπως προετοιμαζόμεθα νά τα φο
  ρέσωμ' αύτό,τόν χειμώνα, γιά νά
  εί ε χαριτωμένο τό άνσάμπλ, καί
  γιό νά είσθε κύριε, τόσο όιερή-
  φανος γιά την κομψότητα τής γυ¬
  ναίκας σας ή όποία θςϊ έπανεύρι
  σκε άκαριαίως την χαρά τής ζω¬
  ής καΐ την εΰθυ ιία.
  Λοιπόν, γιβτί δχι;
  ή Ντιστεγκέ
  ΓΑΜΟΙ.—Ό κ. Νικόλαος Νηστι-
  κάκης ίατρός καί ή δνΙςΜαρίκα Κ.
  Λασσιθιωτάκη ετέλεσαν τούς γά
  1 μους των. Παράνυμφος παρέστη ό
  Ό Φέλτζ, άκίνητος, άπελάμβα κ. Κωνστ. Ε. Λασσιθιωτάκης μηχα
  νέ την λεπτή ήσυχϊα τής ώρας νικός. θερμά συγχαρητήρια.
  καί τοθ τόπου. Μπροστά τού, στόν' ΒΑΠ ΠΣΕ,ε- ο κ. Λριο, Μι·
  δρόμο, επέρασε Ινα κουρουμα, £όρην το'0 Κ' Έμμ- Μηλιαρδ Διεύ-
  άργά. Μέσα σ' αύτό χαθόταν κα- θυντοΰ τοΰ Ύποκαταστήαατος τής
  μαραπή μιά μουσμέ, ώραιοτάτη Έμπορικής Τραπέζης Χανίων, όνο
  Τό φόρεμά της ήταν γχρΐ—πέρλ ^ας αυτήν Παρασκευήν-'1ώ
  ■> ύ ι»·γ ^ ι» ι ν γ , £ις τους γονεις και τόν άνάδο-
  καΐ τό «ομπί» της κόκκινο, μέ χον εύχόμεθα νά τοίς ζήση
  φόδρα άπό μώ? σατέν. Μιά όμπρέλ! ΘΑΝΑ ' ΟΙ.-Άπέθανεν είς Πύο-
  λα μέ άναρίθμητες πιέτες πού έ- γον Μονοφατσίου καί εκηδεύθη
  στοιτογύριζε σ' Ινα ώμορφο κε | έν, °υΡΡ°ϊ πολλοϋ κόσμου έ*τι·
  . , , . Γ ψ αωνχοο τόχ αοετό^ τηχ τόσον £ιτ
  χλιμπαρένιο χερι· μια βενταγια(^ς κωμ0ΤΙόλεΗως πύργου δσον καί
  Ινα μεγάλο άνθισμένο καί φρεσκο των πέριξ χωρίων, χρηστή καί 4-
  κομμένο κλαδΐ, συνεπλήρωναν τό.νάρετος <:ίκ ^δέσποινα, ή ΑΙκατε· ναριτωμένο αύ^ολο, πού έξαφα Ρ1ν1 Μαραγκάκη. Τούς οίκείους νίσθηκε άνάμεσα στά μπαμποΰ σάν "(: ^«σΓάοηϊ καί ϊδιαιτέοωΓ μεγάλη πολύχρωμη πεταλούδα ά νάμεσα οέ ψηλά χόρτα. Ι —Άλήθεια, άλήθεια,—εσκέφθη κε ό Φέλτζ— θά ήταν κρΐμα άν δλη αυτή ή τόσο φίνα καί τελεία Ίαπωνία έτσαλαπατιώταν άπό τίς ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ή Διεύθυνσις τοϋ κινηματοθεάτρου Πουλα¬ κάκη λαμβάνει την τιμήν νά φέρη είς γνώσιν τού κοινοΰ τό οποίον μέ τόσην θερμήν ύποστηρί ζει την επιχείρησιν τού ότι διά την εφετεινήν χειμερινήν περίοδον έχει , έξασφαλίσει τις πλέ¬ ον έκλεκτές ταινίες ποΰ έπαίχθησαν στού; μέγα λειτέρους κινηματογράφους Αθηνών κατά τό έ- νεστώς έτος* ότι πρός αποφυγήν τοΰ συνωστισμοΰ όστις παρατηρεΐται την τελευταίαν απογευματι¬ νήν παράστασιν τής Κυριαχής θά δίδη εφεξής εκάστην Κυριακήν πέντε παραστάσεις 11 π. μ. μέ τιμάς ήλχττωμένας 3 απογευματιναί 3—5, 5— 7—9 μ. μ. μέ τιμάς τάς συνήθε ζ. Εσπερινή ωρα 10 μ. μ. Παρακχλεϊ θερμώς τούς άγαπητους πελάτας της νάποφεύγουν νά έρχωνται την τελευταίαν απογευματινήν τής Κυριακής 7 μ. μ. έιότι καί αύτοι ταλαιπωροΰνται έκ τοΰ συνωστισμοΰ καί ή Διεύθυνσις λυπεΐται διότι δέν μπορεΐ νά περιποι- θ τούς θεατάς λόγω τής άθρόας προσελεύσεως. ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ (Όΰος Σελίνου πλησίον Άγροτ. Τραπέζης). 'Αναχαινιοδεϊσα τελείως καϊ όιαθέτουσα δλα τα σύγ χρβνα μέσα θεραπείας »αϊ όιαγνώσευς των Δερματικων καί 'Λφροδισίων νοσημάτων,συφιλίύ—,βλενν βρρβίκς κλπ. Έςραρμόζονται ολα τα σϋγχρονα θεραπευτικά μέσα ύιχ την θεραπείαν των διαφόρων ύερματικάϋν παθήσίων.'Ωσαύ τως δίδονται οδηγί«ι, καλλυντικαΐ χαί δεραπευτικαί άλοι φοιί διά τάς διαφόρους πο>θήσεις τοΰ ύέρμ*τος, τοΰ πρόσω
  που καϊ των χειρών (πανάδε?, άκμή τού πρβσώπβυ, ρυτίδες,
  σχάσιμον των χειρών, έρυθρότητα κλπ)
  Διαθέτει έπίσης κλίνας Α' καϊ Β' δέσεω; δι' εσωτερι¬
  κάς άσθενεϊς. Γϋραι έπισκέψεων 9—1 μ μ. κ αί 4—9 μ. μ
  Αριθ. τηλ. 3-47.
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  ^^Μ/Μ
  «ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλεφ. 551.
  Ι
  ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμόνως, άπό έλα τα καταστηματα καΐ αύτά
  άκόμη των έπαρχιών ταίς κλωσταϊς Μάρκα; «Σταύρος».
  Ήτοι οβυγάκια, τρνη»μκτα κιβάρας, καρέλια κβντπμα-
  τος, κουβάρΐς, Μβυλινέ, Κοτβν κερλέ, Βαμβακάκια, κβυ-
  βάρ«ς κίντπματβς κ. λ. η. Όλα τα ώς ανω «Ιδη είναι ά-
  φβάστβυ ποιβτητβς, καΐ χρωμάτων ήγγυημέννν κ«ϊ στ«ρΐ-
  βν. Μία δβκιμή βά σας πΐίσο δια την άνΐίτεροτητοι τβν
  ΜλΜβτ&ν τής μάρκος «Σταύρος.»
  Άντιηροοιιηοΐ δι* τοΰς Νομ«υ{ Ήρ«χλΐΙο«—Λαοηβίου:
  Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ
  χονδροειδεΐς μοσχοβίτίκες μπότ
  ,τες!...
  ] Πέντε μέρες συνεχδς, δ Ζάν—
  Φρανσουά Φέλτζ ^ζησε σάν Για-
  πωνέζος, στά γιαπωνέζικο πανδο
  χεΐο τοΰ Μογκουί. Κΐί δέν τοθ
  χρειάιθηκοιν περισσότερες γιά νά
  γίνη καί ό ϊδιος Γιαπωνέζος.
  Ι Ή ζωή, ή έντιλώς άγροτική,
  ϋθλοι6τι λεπτή, ενός πανδοχείου
  παληας μίδας, ΐδν έλευθίρωνε ά
  πό τίς περίπλοκες άλλά κδπως
  )κοινές περιποιήσεις, τίς έν χΐ·ή
  σει σέ έ'να άμερικανικό γιώΐ.Έξ
  άλλου είχεν έγκαταλείψει τό «'Υ
  σεούλτ» σέ ε"^αν τοιροξυσμό θυμοΰ
  καΐ άγανακτήσΕως, πράγμαΐα
  πού ή βουκολική ειρήνη την όποί
  αν άπελάμβανε τώρα ήταν, δσο
  δέν μπορ&ΰσε νά είνε περίσσότε
  ρο, ίκανή νά κατευνάση.
  ι Ό Ζάν—Φρανσουά Φέλτζ δέν
  ήταν άπό τοΌς έραστάς έκείνου;
  πού δέν μποροϋν νά ζήσουν παρά
  προσκεκολλημένοι σία φουστάνια
  τής έρωμένης των. Καΐ πρώτα—
  π^ώτα, δέν άγαποθσε καθόλου
  την Μπέτσυ Χόκλευ. Την έπιθυ
  μοΰσε, την ύπέμενε, δέν μποροΰ-
  σε νά άπελευθερωθή άπό αυτήν.
  Είχε μερικές φορές, ανάγκην τοΰ
  στόμαίός τηί,' δπως Ινας διψα-
  σμένος άνβρωπος Ιχει ανάγκην
  νεροθ. Άμα περάσονν τό πεντη-
  κοστόν, οί άνθρωποι ποϋ διψοΰν
  συχνά, συνηθίζουν, εκουσίως, νά
  πίνουν
  βρύσι.
  πάντοτε άπό την ιδία
  (συνεχίζεΐαι)
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό άριστούργημα τοθ ΧΑ-
  ΟΥΠΤΜΑΝ:
  ΠΡΙΝ ΑΠΤΟ
  ΗΛΙΟΟΑΣΙΑΕΜΑ
  Νέ τόν μέγαν τρχγωδόν:
  ΕΜΙΛ ΓΙΑΝΝΙΓΣ
  Ένα έξαιρετικό Ιργο μέ ού
  σία, μέ ψυχή που πήρε δύο Α'
  βραβεϊα. Μιά οίκογένεΐα πού
  υπέστη τή φοβερή θεομηνία
  τής διχονοίας. Ένας πατέρας
  πού τα παιδία τού τόν άνα-
  κηρύσσουν ΤΡΕΛΛΟ...
  Έκτός προγράμματος:
  ΖΟΥΡΝΑΛ
  Προσεχώς: «
  Η ΚΟΙΛΑΣ!
  ΤΟΥΘΑΝΑΤΟΥΪ
  Σημ. Δευτέραν — Τετάρτην *
  —Πέμπτην—Σάββατον—Κυρι '·
  αχήνώρα61)2 άπογβυματινή. ;
  Κυριαχή ωρα 2 μ. μ τό ■
  έπεισοδιακόν: Ι
  οησαυροστονοειρατον:

  (Συνέχεια καί τέλος). ;
  11111111::::;:; ι β 11111,'
  ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΣ
  ΛΑΧΕΙΟΥ
  Φέρομεν είς γνώσιν των άξιοτί
  μων συνδρομητών δτι, ή διά την
  ■2ό τού μηνός Αύγούστου ορισθεί¬
  σα κλήρωσις τοθ λαχείου Φιλαν-
  θρωπικής άγορας 6πέρ τοΰ άνεγει
  ρομένου Ίεροΰ Ναού Αποστόλου
  Τίτουεϊς τό χωρίον Τυμπάκι, άνε
  βλήθη κατόπιν άποφάσβως τής
  διευθυνούσης Έπιτροπής διά την |
  30ήν Ίανουαρίου 1939 εορτήν
  των Τριών Ίεραχών.
  Τυμπάκι 27)10)938.
  Ή Έπιτροπή
  της .
  τόν Φίλον υϊόν της κ "Αριστείδην
  Μαραγκάκην ΰπάλληλον Τ.Τ.Τ.
  συλλυπούμεθα θερμώς.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Τούς όπωσ·
  δή Ότε συμμερισθέντας τό πένθος
  μας επί τφ θανάτω τής προσφΐ·
  λο3ς μας μητρός καί τούς παρακο
  λουθήσαντας την κηδείαν της ευ¬
  χαριστούμεν θερμώς.
  "Εν Πύργφ> τή 27)10) 933
  Οί ευχαριστούντες
  Τα Τέκνα:
  Αριστείδης Μαραγκάκης
  Δημήτριος μ
  Μαρία »
  Γεώργιος Λοκάκης
  Οί "Εγγον ι:
  •--Επιβεβλημένον καθήκον θεώ
  ρώ δπως καί δηαοσία έκφράσω
  τάς απείρους καί θερμοτάτας μου
  ευχαριστίας πρός τούς διακεκρι-
  μένους ίατρούς κ. κ. Χατζηδάκην
  μαιευτήρα, Ραυτόπουλον καΐ Βου
  κικλάρην παθολόγους, καθώς καί
  είς την δίδα Έλένην Μαυροειδή
  έτΐιστήμονα μαϊαν, σώσαντας έκ
  βεβαίου θανάτου την σύζυγον μου
  δια τής πεφωτισμένης έπιστημονι
  κης αυτών επεμβάσεως είς τόν δύ
  σκολον τοκετόν της.
  Φουρνή 20 8)βρΙ<:υ 1938 Ό εύχαρισ*ών Έμμ. Επ. Φαλκώνης Διαχειριστής Μονοπωλίου —Ό Μορφωτικός Σύλλογος Γυ ναικών Ηρακλείου εύχαριστεΐθεο μώς την οικογένειαν Δημ. Καβαλ λάκη διαθρέψασαν τό"Ασυλον τής Γερόντισσας ολόκληρον την ήμέ ραν τής 26 8)βρίου μέ φαγητόν ά¬ φθονον, φροΰτα, άρτον καί οΐνον μνήμη τοθ νεκροΰ της Δημητρίου Καβαλλά<η. — Καθήκον μας θεωρούμεν ίνα καί φράσωμεν τάς απείρους εύ'χαρι στίας μας είς τόν έξ Άγίου Βασι λείου Βιάννου διακεκριμένον ια¬ τρόν Νικ. Κονδυλάκην διασώσαν· τα τόν υϊόν μας Γεώρνιον έκ βε βαίου θανάτου. Κοινωνίαι αί όποΐ αι συγκατα ιθμοθν τοιούτους επι στήμονας, μέ τοιαύτην ίκανότητα κσί τοσαύτην επιστημονικήν μόρ φωσιν πρέπει νά είναι ΰπερήφανοι κα] νά καυχώνται διά τούς άλη· θεΐς αωτήρας Ιατρούς των Βαχός τη 20 8)βρίου 1938 Ή ευχαριστούσα οίκογένεια Έμμ. Γ. Κατωγιαννάκη Γύρω οτήν πόλι. επιβεβλημένον Ι δημοσ'α έκ· Οί συμπολίται οί άγαπώντες τάς ευρυτέρας συζητήσεις γύρω άπό τα πολιτικά τού έξω κόσμου, ήσαν πάλιν χθές τό πρωί είς τό φόρτε των. —Επρόκειτο περί τής άνακινή σεως τού ζητήματος των άποικι- ών υπό τής Γερμανίας. — Διά τό οποίον καΐ προέλεγον τα μέλλοντα νά συμβώσι κατά τόν δλφα ή βήτα τρόπον. — Είς τό υπουργείον τής Γεωρ γίας— μανθάνομεν — δτι συγκ,βν- τροϋνται αί αίτήσεις των κυνηγών οί όποΐοι ησχολήθησαν μέ την κα ταδίωξιν καΐ εξόντωσιν των βλα βερών ζώων. — Μετά την συγκέντρωσιν των αιτήσεων θα αρχίση έντός τοθ μηνός ή έ"κδοσις των ένταλμάτων πληρωμής διά την αμοιβήν των κυνηγών. —Υποθέτομεν δτι οί ίδικοί μας κυνηγοί θά είναι έν γνώσει τοΰ μέτρου καΐ μάλιστα μέ σχετικάς άποδόσεις πρός ωφέλειαν ιδικήν των καί πρός γενικήν τοιαύτην. —'Εξαιρετική ή κοσμοσυγκέν τρωσ ς είς την χθεσινήν πρεμιέ ραν τού Πουλακάκη δπου ώς γνω στόν προβάλλεται ή τσινία «Ίπ πότης χωρίς πανοπλίαν» μέ την τής όθόνης Μάρλεν Ντή ιχ —Την αυτήν επιτυχίαν έσημεί ωσεν είς την Μινώα ιό πολύκροτο φίλμ «Πρίν άπό τό ήλιοβασΐλεμ· μα» μία άπό τάς κολοσσιαίας 6η αιουργίας τού μεγάλου Γιάννιγκς. ό Ρίπορτερ —Τό ρεσαάλ Γεροντέλη. Την προσέχη Τετάρτην δίδεται είς τό θέατρον Πουλακάκη τό προαγγελθέν ρεσιτάλ τής λυρικΡίς ύψιφώνου Δνίοος Ίωάννας Γερόν τέλη. Τόσον ή τέχνη τής δνίδος Γεροντέλλη διά την οποίαν έξε φράσθησαν εύφήμως οί μουσικο κριτικοί, δσον καί τό έκ λεκτόν τοΰ προγράμματος έγ>υ
  ώνται την πλήρη επιτυχίαν τού
  ρεσιτάλ καί την υποστήριξίν τού
  γενικώς υφ' ολοκλήρου τής κοι
  νωνίας μας.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δωμάτιον μετά
  χωριοτης εΐσόδ' υ. Πληροφορίαι
  παρ' ημίν.
  Στό Βιβλιοχαρτοιτωλεϊον
  Ι. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ
  Γωνία Άραοτ*.
  Όλα τα διδακτικά βιβλΐα
  καί τα σχολικά ειδή.
  Επισκεφθήτε τό κατάστημά
  μας είμεθα οί εύθηνώτεροι,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ο Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  43έον
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  νά
  Αι* έκεΐνους πού
  πλουτίζουν τάς
  θέλουν
  γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους
  Ό Μάριος ήκουσε την βαρείαν χείρα τής γυ
  • ναικός τοΰ Ίονδρέτου ζητοθσαν ψηλαφητί έν τώ
  σκότει τό κλειδίον τού. Ή θύρα τού ήνοίχθη. "Ε
  μεινεν είς την θέσιν τού άκίνητος ώς στθλος.
  Ή γυνή τοθ Ίονδρέτου εισήλθεν άλλ' εύτυ >ένα μ.ετ-ξύ των. Τό πνεΰμ* καί
  ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ
  Α.' Ιδία την βράβευσιν έργων σκέψ:-
  I
  Ή σκέψις, τα αϊσθήματα καί ω»· εδέχθη υπό συνθήκας πολύ
  αΕ αισθήσεις είνε στενά συνδιδε
  ^ ύ
  ή άλλ εύτυ ^
  χώς, ένώ τό φώς τής σελήνης είσδύον διά τοθ πά,τ4
  ραθΰρου, προσέβαλλε τούς οφθαλμούς
  μ
  είνε άρρήκτως συνδεδε
  τραγικάς την διαβίβασιν τής σκέ
  ψεως τοΰ άδελφοΰ τού. Ό Νόμ-
  πελ είχε εγκαταστήση δύο Ιργο
  Χος είς δν ό Μάριος εστηρίζετο, έμεινεν είς την έχδηλοΰτϊΐ δ ά μιάς θυσίας τοϋ
  σκηνήν. Όθεν ή γυνή τοθ Ίονδρέτου, καίτοι «'σώματός μας, τοθ έγκεφίλου Ή
  γειρε τούς οφθαλμούς της, δέν διέκρινε τόν Μά σ*έψις δέν είνε μόνον ή μεγαλει-
  ριον, άλλά λαβούσα τάς δύο χαθέδρας, τάς μονάς ':έΡα δύναμις την οποίαν διαθέτει
  άς είχεν ό Μάριος, απήλθεν ή δέ θύρα εκλείσθη ^ *νθρωπος άλλά είνε καί δύνα-
  ..,.,α »«/;.«.. «—ο-.. _.·.-«- μις ή ίποία άντανακλά αυτομά
  μετά κρότου όπισθεν αυτής.
  Νά λόβ δύ
  άντανακλά αυτομάτως
  έί έό
  ρς,
  νύς είσελθοθσα είς τό άντρον της.
  —Λάβε καί ού τό
  καί κατέβα γρήγορα.
  ψατνάρι, είπεν ό σύζυγος
  Νά, λάβε ταίς δύο καθέδραις, εΤπεν ή Έρι πέΡ*ν χήί έστίας έντός τής ό
  'Ι"°1Ο"''1— -'- -χ "------- — ποίας συνελήφθη. "Οπως ή φωνή
  διαβιβχζομένη διά μικροφώνου,
  .. ,,-,-_. ισυλλαμβάνεται άπά τα μηχανή
  ΚάΤ αυτή μέν ύπήκουσεν, έ'μεινε δέ μόνος ό ματα λήψεως διά των ήχητικών
  ή μ μόος ό
  Ίονδρέτης. Έθεσε τάς δύο καθέδρας άμφοτέρω
  θ Ο ζΐ έ ό
  θεν τοϋ τραπεζίου, έστρεψε τόν έγκοπέα έντός Ψΐς δύναται νά έντυπωθή είς τόν
  των άνθράκων τοθ πυραύνου, έπειτα μετέβη είς εγκέφαλον είς τόν
  την γωνίαν δπου έκειτο 6 σωρός των σχοινίων|ν4 '"Άί"""
  Α τηΤ μενά διότι ή διανοτπικΛ δοόίσιι: στάσια δυναμίτιδες είς την Ίσΐτ»
  ° τ°ι ' — - -'■ '- ■' ν νίαν είς απόστασιν 50 χιλ.ομί-
  τρων τό έ*να άπό τό ά'λλο. Είς το
  Ινα ήτο διευΉιντής αϋτός καί είς
  τό άλλο ό άδελφός τού. "Ενα
  βράδι», καθήμενος 8πως πάντοτε,
  είς τό γραφείον τού, τό οποίον
  ίβλεπε πρός τό παράθυρον, ήσθάν
  θ?] Ι «χ κλ&νισμδν καί είδε ευθύς
  άμέσως είς το παράθυρον τό κε-
  φάλι τοθ άδελφοθ τού ματωμένο.
  Όλίγας ώρας αργότερον έπλη
  ροφορεϊτο 8τι τό εργοστάσιον τό
  ίπ&ϊον διηύθυνε δ άδελφός τού,
  είχε άνατιναχθξ, ή δέ κεφαλή τοθ
  άδελφοΰ τού άποκοπείσα έξη
  κοντίσθτ), είς μεγάλην απόστασιν.
  ήχη
  , έτοι καί ή έντονος σχέ
  ά έθ ί
  ζητεί
  καί έκυψεν ώς θέλων νά περιεργασθή τι είς αύ' Στηριζομένη εις άσθενή θέλη
  τα. Τόχε μόλις ό Μάριος διέκρινεν, δτι ό σωρός ίσιν ^ "<έψις Ιχει μετρίαν άκτινο έκεΐνος έσχηματίζετο υπό σχοινίνης κλΐμσκος κάλ λιστα κατεσκευασμένης μετά βαθμίδων ξυλίνων, καί δύο σιδηρών άρπαγίων είς την μίαν άκραν, Ίνα δι' αυτών κρεμάται. Ή κλΐμαξ αθτη, καί τίνα βσρύτατα έργαλεΐα, αληθή ρόπαλα σιδηρα, κείμενα φύρδην μίγδην είς τόν όπισθεν τής θύρας άλλον σωρόν, τόν έκ διαφόρων σιδήρων, δέν ήσαν κατ' εκείνην την πρωΐαν είς τόν θάλαμον τοθ Ίονδρέτου, άλλ' ώς ψαΐνεται, εκομίσθησαν μετά μεσημβρίαν, επί τής ά- πουσίας τοθ Μαριου. Ό Μάριος ύπέθεσεν δτι ήσαν έργαλεΐα σιδηρουρ γοθ. βολίαν καί δράσιν Ο άαήμαν τον. "Οταν δμως ή σκέψις ένισχύ εται άπό μεγάλην θέλησιν δύνα ται νά διανύση μεγάλας άποστά σεις καί νά απαντήση τα πνεύ έ- περί μέ τα ίποΐα πικοινωνήση. Δέν υποθέσεως. 'Υπάρχουν παραδείγ- ματα διαδιδάσεως τής σκέψεως τα όποΐα διεπιστώθησαν κατά τρόπον απόλυτον. Ή διαβίβασις αύΐή λαμβάνει συνήθως χώραν τής ζω ή σκέψις άλειμματοκηρίου έφώτιζε τό όντρον, ένθα έπεκρά τει δέν ήξεύρω τίς άποτρόπαιος κΐνδυνος Ήσθά νετό τις δτι φοβερόν τι προσεδοκατο μεταξύ των τεσσάρων έκείνων τοΐχων. Ό Ίονδρέτης αφήκε την πίπαν τού νά σβε οθη' σπουδαίον σύμπτωμα μεγάλης φροντίδος. Εί χεν έπανέλθει καί καθίσει πλησίον τοΰ τραπεζίου.'Ε φαΐνετο τυρβάζων καί ομιλών καθ" εαυτόν, διότι συνέσπα μέν συνεχώς τάς όφρθς, ήνοιγε δ' ένίο τε καί πάλιν έκλειε την δεξιάν τού χείρα, ώς ά ποκρινόμενος είς τάς τελευταίας συμβουλάς τοθ ζο φεροϋ έσωτερικοϋ μονολόγου τού. Έν ταύτη τή θέσει, έΌυρε βιαίως πρός. εαυτόν τό συρτάριον τοϋ τραπεζίου, έλαβεν έξ αύτοΟ μίαν μάχαιραν μακράν, μαγείρου μάχαιραν, έδοκί μασεν έιιΐ τοθ δνυχός τού, άν ήτο κοπτερή αρ¬ κούντως, καί πάλιν βαλών αυτήν είς τό συρτά¬ ριον τό έκλεισε. Καί δ Μάριος τότε έλαβεν Εν έκ των πιστολΐ ών άπό τοθ δεξιοθ κόλπου τής περισκελίδος τού, καί άνεβ'βασε τόν λύκον τοθ 8πλου. Άνοβιβασθείς ό λύκος, έκαμε τίνα κρότον ξη ρόν ώς σπινθήρος, δν άκούσας ό Ίονδρέτης, ύτιηγέρ θη επί τής καθέδρας τού. (συνεχίζεται) ■ΒΒΒΗΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒ [■«■■■■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΗΟΙΗεΐΜ Έκτδς Τράστ ~ Τ© «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΙ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ. Παρον. Νάξον, ■ΒΒΒΒαΒΜΠΒΒΒΒΙ ΜΝΑΡΛΑΚΗ Τηλ·· *--·» ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Ό κάτωθι υπογεγραμμένος Θεόδωρος Γ. Διαμαντόπου- λος Εμπορος θεωρώ καθήκον μου δπως καί δημοσία έκφρά- σω τάς ευχαριστίας μου πρός την Άνώνυμον Άσφαλιστικήν Έταιρίαν «Ο ΑΣΤΗΡ», ή όποία, δυνάμει τού υπ αριθ. 3328 Άσφαλιστηρίου Συμβολαίου Ζωής, δι" ου εΐμαι ήσφαλισμέ- νος παρ1 αύτη καί άμέσως άμα τή ύποβολτ, των σχετικών δικαιολογητικών εγγράφων μοί κατέβαλε διά τοϋ ένταϋθα Ύποκαταστήματος τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ την κεκανονι- σμένην αποζημίωσιν, ής δικαιοθμαι συμφωνως πρός τούς 8 ρους τοθ ώς άνω Συμβολαίου, διά τάς έγχειρησεις, ός υπέ- στην εσχάτως είς τό έν Αθήναις Θεραπευτήριον «Κυανοθς Σταύρος». Τοιαθτα Άσφαλιστικά Ίδρύματα τιμοθν πράγμα- τι την "Ελλάδα. Ό ευχαριστών , λ.λ«««. ©εόδωρος Γ. Διαμαντόπουλος ΓΡΑΦΟΜΗΧΑΝΑΙ Αμερικανικαΐ ΡΕΜΙΝ6Τ0Ν Γερμανικαί ΤΟΡΒΕΤΟ ΑΙ τβλειότεραι, στερεώτεραι μ«ρ*«»· ΕΥΑΓ. ΑΝΩΓΕΙΑΝΑΚΗΣ ■•■■■■"■■ Ή έστία καί τό τραπέζιον μετά των δύο κα· θεδρών ίκειντο ακριβώς άτιέναντί τού. Τοϋ πυραύ ^/^^Τ'Γντατικώς'.' ςαιρετική δύναμις την έξαποστελ λει ώς βολίδα διά μέσου τής άπο στάσεως. Ιδού Ινα χαρακτηριστι κόν παράδειγμα: Ό Νόμπελ, έ οποίος διέθεσε την κολοσσιαίαν περιουσίαν τού Ψ" Ο1ΝΟΙ ΕΚΑΕΚΤΟΙ Τί σ,ινέβη λοιπόν; Ό βίαιος θάνατος δέν είνε ού δέποτε άκαριαΐος. "Οταν άποκό- πτεται ή κεφαλή ενός καταδίκου καί πίπτει έντός τοΰ καλάθου έ ξακολουθεί άκόμη νά λειτουργή ή σκέψις δια} μερικά δευτερόλε- πτα 2ως 2του τό αΐμα διαρρεύση άπό τάς φλέβας καί τάς άρτηρίας. Κατά τό ελάχιστον αύτό διάστη μα ή κεφαλή σκέπτεται ταχέως, βιαίως καί ή σκέψις φέρεται πρός τό πλέον αγαπητόν πρόσωπον, πρός τό πρόσωπον έκεΐνο τό ο¬ ποίον έγκαταλείπει δ άνθρωπος μέ την μεγαλειτέραν αγωνίαν. Ή κεφαλή λοιπόν τοΰ άδελφοΰ τοθ Νόμπελ, την στιγμήν πού είχε ά ποκοπή είχε Ινα δευτερόλεπτον διά νά μεταδώση την αγωνίαν της είς τόν αδελφόν τόν οποίον άγαποΰσε τόσον πολύ. (συνεχίζεται) .....— ϊ Ή μεδαυριανή έορτή της άποταμιεύσεως. Ό άφυπουργός τής Συγκοινω σκοπεΐ ώς γνωστόν είς την νίας κ. Νικολόπουλος έπ' εύ*αι ρία τοθ έίρτασμοΰ τής παγκοσμί ου ημέρας τής άποταμιεύσεως απηύθυνε τηλεγραφικώς έδηγίας πρός Γιάντα τα Τ. Τ Τ. γρ* φεία τοθ κράτους, σχετικώς μέ τάς ένερεγείας είς τάς οποίας νά προβούν ίνα ή έπιτυχία τής εορτής είνε πλήρης ΈτΐΕσης άνοκοινοΰιαι £τι κατό πιν σχετικής συνεννοήςΐεω; μετά των αρμοδίων υπουργείων καί δρ γανώσεων κατά. την έο,ρτήν ή ί ποία θά γίνη την προσέχη Δευτέ ραν, 31 τρέχοντος, θά συμμετά σχωσιν αί κατά τόπους δημοτι καί καί κοινοτικαί αρχαί, τα δή μόσια καί ίδιωτικά σχολείιΐ, ή έκκλησία, ό σΐρατός, οί εργάται των βιομηχανικών «αί λοιπων έ πιχειρήσεων, αί έθνικαί όργανώ σεις των νέων καί νεανίδων κ.λ.π. Ή συμμετοχή τής Ελλάδος άΐτο ρίου. πό τοϋ λαοθ κατανόηίΐν τής σημα σ!ας καί τής μεγίστης ώφελιμό τητος τής οίκονομία; καί τής άπο τχμιεύσεως ώς καί τής εύεργε τικής συμβολής τοθ Ταχυδρομι κου Ταμιευτηρίου είς την εύρα τάτην επέκτασιν των άρχών τού των, πρός προαγωγήν τής άτομι κης, οίκογενειακής, κοινωνιχής καί έθνιχής εύημερίας. Έν τέλει ό κ. δφυπουργός το νίζει δτι 4 έορτασμός τής παγκο σμίου ημέρας άποταμιεύσεως δέ όν νά γίνη άνευ κουραστικών διά τό κοινόν έκδηλώσεων, άλ λά δι' άναλόγων πρός την νοο τροπίαν καί τόν χαρακτήρα τοδ ΙλλΥ)νικοΟ( λαοθ ενέργειαν, αί έ ποΐαι θά ηδύναντο νά προκαλέ σουν την ευχαρίστησιν καί τα ζωηρόν ενδιαφέρον αύτοΟ υπέρ τής οίκονομίας, τής άποταμιεύίεως κχί τοΰ ταχυδρομικοθ ταμιευτη Τα έξαιρετικά άνόθευτα καί άγνά έπιτραπέ- ζιά κρασιά, παλαιάς εσοδείας, θά ευρίσκετε είς την π«ρά τα βαρελτζίδικα αποθήκην τοϋ κ. Ά- λέξ. Σκορδύλη είς μικράς καί μεγάλας ποσότη¬ τας είς τιμάς ασυναγωνίστους ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΚΗΛΟΠΑΘΕΙΣ Ό είδικός Τεχνικάς τοθ Οί κου ΜΠΑ' ΡΕΡ των Παρισίων, θά διέλθη έξ Ηρακλείου καί θά παραμείνη μόνον 3 ημέρας άπό τής 3ης μέ χρι τής 5ης τοθ μηνός Νοεμ βρίου καί θά έφαρμόζΓ) π ρ ο- σωπικβς τούς περιφήμους ΚΗ ΛΕΠΙΔΕΣΜΟΥΣ ΥΠΕΡ-ΝΕΟ —ΜΠΑΡΡΕΡ των Παρισίων χωρίς.πελότες, χωρΐς έλάσμα- τσ, είς τό ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΝΑΚΑΚΗ. Την ΠΕΜΠΤΗΝ, ΠΑΡΑ¬ ΣΚΕΥΗΝ καί ΣΑΒΒΑΤΟΝ3ην 4ην κπΐ 5ην τοθ μηνός Νοεμ βρίου ΔΟΚΙΜΑΙ ΔΩΡΕΑΝ. Οί πάσχοντες έκ ΚΗΛΗΣ δύνανται νά έπωφεληθώσι τής εύκαιρίας σημειώνοντες καλώς τάς άνω ήμερομηνίας. Φαρμακείον Π. ΜΠΑΚΑ ΚΟΥ, Όμόνοια Αθήναι Γεν. Άντιπρ. τοϋ Οί'κου Μπαρρέρ διά την Έλλάδα. Γ ■■■■ εΒΒΒΒΠΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΠΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗΡΙΒ ΜΕΓΑΣ ΡΑΜΠΕΣ ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗ Μ ΑΤΟΣ: ΓΡΑΙΚΗ ~ (ΜΕΪΝΤΑΝΙ) Άπό τής Δευτερας 24 Όκτωβρίου Μέχρι ιρς 1ης Νοεμβριού ΘΑ ΠΩΛΗΘΟΥΝ ΚΑΤΩ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Σκωτσέζικα των 150 Δρ. 85 Δημητριάδη » 430 >
  360
  200
  » 100
  Άγγλικά »
  500 »
  450
  375
  ι
  ► 250
  Άγγλικά Σκωτίας 600 »
  450
  300
  ι
  ► 190
  Αγγλικώ
  600 »
  48ο
  Πενιέ »
  250
  ι
  > 175
  »
  75ο -
  6οο
  300
  - 210
  »
  85ο ι
  > 68ο
  450
  ► 310
  ΠΑΛΤΑ
  5οο
  ► 325
  Μπρετάνια „
  375
  » 265
  » Σκωτίας
  375
  » 25ο
  » ΕΧΤΒΑΕΧΤΒΑ „
  500
  > 375
  Παλτά ΚαμηλόΆγγ.85ο
  » 55ο
  Π
  ΑΛΤΑ
  ΕΊΌΙΜΑ
  ΠΑΛΤΑ Σκωτσέζικα των 7ΗΟ Δρχ. £ί:ίΟ
  » "Ετοιμα » 1ΟΟΟ » 7ΟΟ
  Καπαρτίνες "Έτοιμες » 13ΟΟ » 875*
  ΚΑΠΑΡΤΙΝΈΣ ΛΙΗΑΑΑΣΚΑ
  των
  1»ΟΟ
  18ΟΟ
  ),
  ·*:.:» ο
  Μεταςωτές »
  2Ε»ΟΟ
  Δρχ.
  1ΟΕ2Ο
  13ΟΟ
  17ΕΪΟ
  21ΟΟ
  Ό ραμπές μας είνε πραγματικάς.
  Προσπαθουν νά μάς μιμηθοθν, μας μηνύουν διά
  τάς εΰθηνάς μας τιμάς, άλλά δέν μάς ψθάνουν.
  —Τό σημερινόν ραδιοφωνι-
  κόν πρόνραμμα.
  Ό ραδιοφωνικός σταθμος Ά
  θηνών θά μεταίώαη σήμβρον τό
  εξής πρόγραμμα:
  "Ωρα έ μ. μ. μετεωρολογικόν
  δελτίον· χρηματιστήριον, 6.15'
  εϋθυμο έλληνικό τραγοΰδι (δί-
  ακοι) 6.45 τραγοΰδι κ. Δεηόλας,
  7.05 εργα διά πιάνο υπό της δί
  δος Μπουκουβάλα μέ έπεξηγη
  ματικήν εϊσήγησιν υπο τής κ.
  Αναγνώστου, 7.45 συγκρότημα
  'Ελλήνων έπαγγΕλματιών διεΰθυν
  σΐζ κ Πορτοκάλη, δ 15 δυωδία
  υπό των άδελφών Ρίτας καί Σού
  λας Δημητρίου, δ 45 τετάρτη ο
  μιλία τού τακτικοΰ Καθηγητού
  τοΰ Πανεπιστημίου κ. Σπύρ. Γα
  λανοΰ μέ 'θέμα έ άντιαλκοολι·
  κός αγών, 9 χουαρτέτο μανδολι·
  νάτας (διβώθυνσις ΤυρταΙβυΐ 9.30
  είδήσβις, 9 45 όρχήστρα, 10.30 τρίο
  Βάμπαρη, Π είδήβεις 11.45 βυ
  ναυλία υπό βρχήστρβς ΥΡΕ τή
  συμπράξει τής ΰψΐφώνου
  Σαμαρτζπ.
  Ελσας
  —Τό λεπροκομείον Σ,πινα
  λόγχας.
  Υπό την προβδρίαν τβΰ Νο
  μάρχου κ. Ποΐπαδημητρίου συνήλ
  θε προχθές τό Διοικητικόν Συμ
  βούλιον τοΰ Λεπροκομϊίου Σπι
  ναλόγκας καί έλαβε διαφόρους
  άποφάοεις σχετικώς μέ την χαλυ
  τέραν λειτουργίαν τοΰ ίδρΰμα-
  τβς._______
  — Τα σχολεΐα τοΰ γείτονος.
  Καθ' ά πληροφορούμεθα άπε
  φασίσθη ή πλήρωσις των δύο κε
  νών θέσεων τβϋ τετραξίου Δπ
  μοτικβΰ Σχολείου Μέβα Μου·
  λιανών Σητείας διά της τοποθϊ
  τήσεως αύτόθι δημβδιδαακάλων
  έκ των ύπεραρίθμων τοϋ νβμοϋ.
  —Φιλάνθρωποι δωρεαι.
  Ή ςϊκβγένεια τβΰ μακαρίτου
  Ιωάννου 'Ανδριαίάκη προβέφΕ
  ρε σήμερον είς τοΰς γέροντας τοΰ
  Έθνικοΰ Πτωχοκομβίου Ήρακλεί
  ου εκλεκτόν φαγητόν, τσιγάρα,
  οί νόν, καί γλυκά, είς μνήμην
  τού, καί διά τό ετήσιον μνημό
  συνύν τού. 'Η διοικοΰσα τό "Ιδρυ
  μα 'Επιτροπή θερμώς εύχαριστεϊ
  αυτήν.
  Προκήρυξις έπαναληπτικής
  δημοπρασίας.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Προκηρύσσει δτι:
  Έκτίθεται είς μυστικήν δι'
  ένσφραγίστων προσφορών ε¬
  παναληπτικήν δημοπρασίαν ά
  κυρωθείσης τής πρώτης ή έ-
  φαρμογή τής ρυμοτομίας τής
  έντός καί έκτός τής πόλεως
  Ηρακλείου επί τού έδάφους
  διά σημάνσεως μονίμου ώς
  καί ή χωροστάθμησις καί ό κα
  ταρτισμός των κατά μήκος το
  μών των όδών.
  Ή Δημοπρασία θέλει διε-
  ξαχθί) έν τώ Δημοτικώ Κατα¬
  στήματι την 5ην Νοεμβρίου
  1938 ημέραν Σάββατον καί
  ώραν 11 —12 π. μ. ενώπιον
  τής Δημαρχιακής 'Επιτροπής.
  Τα σχετικά τής Δημοπρασί
  άς εισί κατατεθειμένα είς τα
  γραφεΐα τής Τεχνικής Ύπηρε
  σίας τοθ Δήμου καί τό Τεχνι¬
  κόν Έπιμελητήριον τής 'Ελλά
  δος ώς πρός δέ τό σχέδιον ρυ
  μοτομίας τής πόλεως,τουτο εύ
  ρίσκεται διά μέν τούς έν Η¬
  ρακλείω επιθυμούντας νά λά¬
  βωσι μέρος είς τόν διαγωνι¬
  σμόν έν τώ Γραφείω τής Τε-
  χνικής Υπηρεσίας τοθ Δήμου
  Ηρακλείου διά δέ τούς λοι-
  πούς έν τώ "Υπουργείω Συγ-
  κοινωνίας (τμήμα σχεδίου πό¬
  λεων) ένθα δύνανται νά λά¬
  βωσι γνώσιν οί βουλόμενοι
  •προσερχόμενοι κατά τάς ερ¬
  γασίμους ώρας των Γρα¬
  φείων.
  Έν Ηρακλείω τή 25 Όκτω¬
  βρίου 1938.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου
  Μήνας Γεωργιάδης
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊσ έναντι Παλ Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  28 ΌκτωβρΙου 1938
  120 Ώρα
  ^/^νν
  ΟΙ ΓΑΛΛΟΙΤΟΝΙΖΟΥΝ
  ΟΤΙ ΤΟ ΖΚΤΗΜΑ ΤΟΝ ΑΠΟΙΚΙΟΝ
  ΣΥΝΔΕΕΤΑΙΜΕ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΝ
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑ! ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΕΞ
  ΑΘΗΝΑΙ »7 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  ■ Παρισίων ότι οί ήμιεπίσημοι γαλλικοί
  κύκλοι τονίζουν ότι τό άποικιβκόν ζή-
  τημα συνδέεται μέ την ασφάλειαν τής
  Γαλλίας καί Αγγλίας.
  Τό ζήτημα τουτο, έπιλέγουν οί ί'δΊοι
  κύκλοι, είνε αδύνατον νά λυθή, εάν
  προηγουμένως δέν ίβορροπηθώσιν οί έ-
  ξοπλισμοί, ούτως ώστε νά παύσουν νά
  ύφίστανται κίνδυνοι έκ τής ύπερβολικής
  αυξήσεως των γερμανικών "δυνάμεων ήν
  έπιζητοΰν
  Ράϊχ.
  σήμερον οί ιθύνοντες τό
  ΕΙΣ ΤΟ ΧΛΝΚΟΟΥ ΟΙ Ι
  ΠΑΡΕΒΙΑΣΑΝ ΤΗΝ ΕΚ Χ Ο ΡΗΣΙΝ
  ΤΗΣ ΜΕΓΑΑΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ τής "Απω Άνατολής άναφέ·
  ρουν ότι είς τό Χανκόου αί ίαπωνικαί
  περίπολοι εισήλθον είς την περιοχήν
  τής πρώην βρεττανικής έκχωρήσεως.
  βεωρεΐται πιθανώτατον ότι τό γεγονός
  θά έπισύρη πάλιν εντόνους διαμαρτυ¬
  ρίας άπό μέρους τής Αγγλίας.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
  ΔΙΗΛΘΕΝ ΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 "Οκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Ή Α.Μ. ό Βα
  σιλβύς έπιβαίνων τού Σ&μπλόν Όριάν
  διά Παρισίους—Λονδίνον διήλθε χθές
  έκ θεσσαλονίκης.
  Ο κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΠΕΘΕΟΡΗΣΕ"
  ΤΜΗΜΑΤΑ ΦΑΛΑΓΠΤΟ.Ν
  ιΤό ταξίδιον τού Ρίμπεντροττ
  Τα ξένα προνόμια καί οί
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 27 ΌκτωβρΙ
  ου (Ιδιαιτέρα ύπηοεσία).—
  Χθές τό εσπέρας ανεχώρησε
  διά Ρώμην όύπουργόςτών'Εξω
  τερικών τής Γερμανίας Φόν Ρί
  μττεντροπ συνοδευόμενος υπό
  τοΟ ύπουργοθ τής Προπαγάν
  δας κ. Γκαΐμπελς καΐ τής ίδι
  αιτέρας άκολουθίας τού. Είς
  τήνΡώμην άνεμένοντο σήμερον
  την 4ην απογευματινήν.
  Τό ταξίδιον αΰτό τού Φόν
  Ρίμπεντροπ, ώς ανακοινούται
  υπό των κύκλων τοΰ Ράϊχ,
  θά είνε μΐα βραχεΐα έπίση
  μος'έπίσκεψς πρός τό Ίταλι
  κόν Κράτος.
  Ό Φόν Ρίμπεντροπ πρό
  κείται νά συζητήση μετά τοΟ
  κόμητος Τσιάνο δλα τα φλέ
  γοντα διεθνή ",ζητήματα.
  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 27 Όκτω
  βρίου (ίδ. ύπηρεσίσ) — Οί
  ούγγρικοί κύκλοι σχολιάζον
  τες τάς συνομιλίας αΐτινες
  θά γίνουν αυριον μεταξΰ Ρίμ
  πεντροπ—Μουσολίνι καί Τσιά
  νο, πιστεύουν δτι οί τρείς πό
  λιτικοί θά έπιδιώξουν νά έ
  ξεύρουν μίαν οριστικήν λύ
  σιν τοΰ ούγγροτσεχικοΰ ζή
  τήματος. .
  ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΠΟΥΡΓΚΟΣ
  ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ
  ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ 27 Όκτωβρίου
  (16. ύπηρεσία).— Ή βελγι
  κή Γερουσία θά συζητήση
  προσεχώς επί των μέλλοντι
  κων σχέσεων τού βελγικου
  κράτους μετά τής κυβερνήσε
  ως τοϋ Μποϋργκος.
  Π 'ΡΙΣΙΟΙ 27 Όκτωβρίου.—
  Τό συνέδριον τοΰ ριζοσπασπ
  κου κόμματος εΐχε χθές την
  πρώτην αύτοϋ συνεδρίασιν. Ό
  κ. Νταλαντιέ ανεχώρησε χθές
  σιδηοοδρομικώς διά την Μασ
  σαλΐαν συνοδευόμενος υπό
  τοϋ κ. Μητοννέ καί άλλων
  συνάδελφον τού. Ό κ. Ντα
  λαντιέ πρόκειται νά ομιλή
  σρ σήμερον ενώπιον τού ου
  νεδρίου.
  Έκ Χόγκ Κόγκ.μεταδΙδεται
  ή πληοοφορΊα δτι ό Τσάγκ
  —Κάΐ—Σέκ έγκατέλειψε μετά
  τής συζύγου τού τό Χανκόου
  πρός άγνωστον διεύθυνσιν, ι
  Έπαναλαμβάνεται, δπ ό Κι
  νέζος στραταρχης πρόκειται
  νά εγκαταλείψη τόν πόλεμον
  καί δτι τό υπουργείον των Έ
  ξοηερικών τής Κίνας θά ζητή
  ού) την συνθηκολόγησιν μετά
  τής Ίαπωνίας.
  — Αί έκ Τόκιο πληροφορίαι
  άναφέρουν δα τα ϊαπωνικά
  στρατεύματα κατέλαβον σήμε
  ρον ιό ΦοΟ—Σιάγκ.
  — Βεβαιούται δτι είς τό
  Χανκόου τμήμα ίαπωνικοθ
  στρατοΰ είσήλθεν είς την ά-
  γλικ^ν ζώνην. Αί αρχαί τώ
  Ίαπώνων έδικαιολόγησαν τή
  ενέργειαν ταύτην,τονΐσασαιδτ
  προύτίθεντο νά κάμουν άνα
  γνώριθιν τής περιοχάς, προ
  κειμένου νά περιφρουρήσου
  την ασφάλειαν των στρατευ
  μάτων των.
  ΤΗΝ 1
  ΡΟΠΒΑΖ
  Ν ΣΥΝΔΡ
  ΤΗΣΗ
  ΜΗΝ
  ΤΗΣ ΙΤΑΔΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΑΟΣΙΝΤΟΝΑΟΟΙΚΙΟΝ
  ΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΑ
  Μεθαύριον τελεΐται ενταύθα
  ή όρκωμοσία των κληρωτών κλ.19386
  Είς την Πλατείαν Έλευθε
  ρίας θά λάβη χώραν μετά πά
  σης έπισημότητος την προσέχη
  Κυριακήν περί ώραν 10.30'
  π. μ. ή τελετή τής όρκωμοσί
  άς των νεοουλλέκτων στρατι
  ωτών τοΟ 43ου συντάγματος
  ΠεζικοΟ κλ. 1938 β'.
  Είς την τελετήν θά παρα
  στώοιν άπασαι αί αρχαί Ήρα
  κλεΐου, ό ΜητροπολΙτης Κρή
  της, οί άπόστρατοι καί εφε
  δροι άξιωματικοί, οί παλαιοί
  πολεμισται, ή έθνική όργάνω
  σις νεολαίας, οί πρίσκοποι
  τα σχολεΐα καΐ ό λαός.
  Πρό τής όρκωμοσΐας θά ά
  ποδοθώσιν αί νενομισμέναι
  τιμαί είς την σημαίαν τοϋ
  συντάγματος, ταύτας δέ θά
  επακολουθήση άγιασμός. Με
  τα την όρκωμοσΐαν θά άνα
  γνωσθή ήμερησΐα διαταγή
  τής ν Μεραρχίας καί θ' άνα
  κρουσθή ό έθ;ικός υμνος. Ε
  τα θά γίνη παρέλασις καί ί
  κολούθως δεξίωσις είς τή'
  στρατιωτικήν λέσχην.
  Κατά την τελετήν θά παρ
  σταται καί ή δημοτική μουσική
  διά την άνάκρουσιν καταλλή-
  λων έμβατηρίων.
  ΑΦΙΧΘΗ ΧΘΕΣ
  Ο ΝΟΜΛΡΧΗΣ κ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ
  Τό άπόγευμα τής χθές αφιχθη
  έκ Χανίων ό Γεν. Γραμματεύς
  τής Γεν. Διοικήσεως Κρήτης καΐ
  Νομάρχης Ηρακλείου κ. Ανδρέα;
  Μάρκελλος.
  ΑΘΗΝΑΙ ,»7 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Ό πρωθυπουργός
  κ. Ί- Μεταξάς έπεθεώρησε σήμερον
  τμήματα φαλαγγιτών σκαπανέων.
  Ό κ. Μεταξάς εξέφρασε την πεποίθη
  σ£ν τού διι Θά φανούν ούτοι άντάξι
  οί τού σχοπού τής οργανώσεως αυτών,
  καί πιαταί είς την Ηατρίδα,τόν Βασιλέα
  καί την κυβέρνησιν.
  Η ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΕΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 27 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Ή έορτή τής ά·
  ποταμιεύσεως ήτις ώς* γνωστόν έχει ορι¬
  σθή παγκ,οσμίως δ:ά την προσέχη Αβυ-
  τέραν 31 ην φθίνοντος προβλέπεται επι-
  βλητική τόσον έν Αθήναις όσον καί
  αλλαχού.
  ΤΟΥ
  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΓΕΟΡΓΙΚΟΥ ΕΠΙΙΪΙΕΑΗΤΗΡΙΟΥ
  Ι ΑΙ ΧΘΕΣΙΝΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙ!
  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕίϊΝ
  Συ ήλθε χΡές είς συνεδρίασιν ή Ι Άρνιά καί έρ'φια μέχρις ενός
  Ιπιτροπή διατιμήσεων καθορίσα Ι ετους δρχ. 50, μόσχος γάλακτος
  σα τάς εξής νέας διατιμήσεις: 50, μόσχος μέχρι δύο οδόντων
  Γάλα πρ&βάτου δρχ. 12 κατ' ό ' 44, δαμάλι άπό 2—4 οδόντων
  καν, άγελάδος 11, γιαούρτη 14, 40, βόειον 38,ζυγεύρια 40, κριο'
  δρχ κ«1 τράγοι 34, πρόβκτα καί αί
  Την προσέχη Δευτέραν θά σκνε-
  τυρΐ τουλουμίσιο χονδρικώς
  44, λιανικώς δρχ. 48,
  34—42, πάγος δρχ
  κατά κατώτατον βριον λια
  φέτα άπό γες 32, άγελάδα γενντ,μένη α
  10 νατά'ποιότητος 36, β' ποιότητος 32
  η ρχη ρ οτ^ψ κΛτα χατώτατον «ριον λια
  δριάση ή Διοικοΰσα Επιτροπή > νιχής πω),ήσεω: χαί 14 κατ' άνώ
  τατον
  ι των έ
  συμπεριλαμβανομένων χά!
  τοϋ ΓεωργικοΟ Έπιμελητηρίου Ή
  ρακλείου προκειμένου ν' άσχο-;τών έκ δρχ 3 δικαιωμάτων πρα
  ληθή μέ διάφορα ζητήματα τής τγ]ρ'ων.
  άρμοδιότητός τού. Τό Γεωργικον
  ΟΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣΟΗ ΓΛΕΥΚΟΣ
  ΝΟΜΟΝ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 7 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Ό Αύτόνομος
  Σταφιδικός Όργανισμός απεφάσισε νά
  προβή είς την αγοράν γλεύκους έκ των
  νομών Χανίων καί Ηρακλείου είς την
  τιμήν των δρχ. 2,223 κατά βταθμι-
  κήν οκάν.
  Έπιμελητήρ:ον Θά άσχοληθή
  ωσαύτως μέ τό σταφιδικον ζήτημαβ.
  ΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΚΑΤΟΧΟΝ ΤΥΡΩΐΝ
  Ή Γεν. Διοίκησις Κρήτη
  έκοινοποίησε πρός τούς Νο
  μάρχσς τής νήσου αγοράν
  μικήν διάταξιν διά τής όποία
  καθορΐζονται οί ύποχρεώσει
  των έμπορον των κατεχόντω
  τυρόν ψέτας, κεφαλοτύρια :
  μυζήθρες άπαγορευομένης αύ
  στηρώς τής άποκρύψεως τού
  των επί ποινή έπιτάξεως τοΟ
  έμπορεύματος. Έπίσης καθο
  ρίζονται αί διατυττώσεις τή< έξαγωγής αυτών έκ των ψυ γεΐων ή άποθήκης πρός επι τόπιον διάθεσιν ή μεταφοράν άπό τόπου είς τόπον. ΤΩΝ ΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑ ΟΠΛΙΤΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΟΦ)ΚΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥΤΑΙ ΕΙΣ ΕΑΛΑΔΑ ΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΔΓ άναγκαστικοθ νόμου ώ ρίσθη ότι οπλίται τής χωροφυ λακής, άπομακρυνθέντες διά πολιτικούς λόγους μέχρι τέ λους 1926 καί τυχόντες συν τάξεως, δικαιοϋνται μερΐσμα τος παρά τοΰ Μετοχικοϋ Τα μείου ΣτρατοΟ. Μερίσματος έπίσης δικαι οΰντ ιι καί οί έκ τώνέπανελθόν των είς την ένεργόν ύπηρε σ,Ιαν, · οΐτινες άπεστρατεύθη σαν. Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ υπουργείον των Οίκονο εγνώρισε &· έγγραφον --------------- ι τού πρός τό Τελωνείον Ήρα- ΑΘΗΝΑΙ27 Ό*τωβρίου (τού κλείου δτι ή μέση άγοραία τι- άνταποχριτού μας).— Κατ' ανακοίνωσιν μή τοϋ ελαίου τοΟ έξαχθησο τής με«ωρολογικής υπηρεσίας καθ' όλην ^ένου έκ Τ^ ν^σου κατα τον δόή « σχεδόν την Έλλάδα παρουσιάζεται κα ■« . , , , ν «. °ΡΧ· ^^ Κατ οαν, των οε τα το τρέχον εικοσιτετραωρον, ανοδος πυρηνελα(Ου καΐ μουργελαΐου των Οερμοκραβιών. είς δρχ. 18, Έν συνεχεία ή Επιτροπή κα Θώρισε τα δικαιώματα υπέρ των Ϊ5ιοκτητών αμβύκων έκ τής άπο στάξεως στεμφύλων είς μίαν όχαν επί των 10. Κατέταξεν έτίίσης έν τή αυτή δυνεδ'ΐάσει εις την α' κατηγορίαν τα κέντρα «Όλύμπια» τοΟ κ. Φρουζή καί «Κέντρον» τοΟ κ. Ξενάκη Τίλος καθώρισε τάς νέας διατί μήσεις των κρεάΐων ώς εξής κατ' η χοιρίδιον μέχρις 8 οκάδων 50, 4πό 8-2044,χοΐροι άνωτ-ών 20 όκ δρχ. 40. κάπροί γ5«ρτδς 44. Που λερικά έν ζω$: κότες κατ' ο/αν δρχ. 50, κοτόπουλα 56, γαλοποθ- λες 52, γάλοι 50' πουλερικά έ σφαγμένα: κότες κατ' όχαν δρχ 06, κοτόπουλα 72, γαλοποθλίς 72 καί γάλοι68. Διά τάχωρίϋ τού νομοθ Ηρακλείου είς τα ίποΐα 2έν κατοιβχλλοντχι κοινοτικοί ροι αί τιμαί των κρεάτ,ων δέον νά δπολογίζωνται κατά 6 δραχ. κατ' όχαν επί έλαττον των άνω καθορισθεισών. Α£ τιμαί των ά οκάν κατόπιν σχετι·<ής αίτήσεως λεύρων καί τοΰ δρτου παραμένουν τοθ συνδέσμου κρεοπωλών: άμετάβλητοι. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ 'Λγορά Ηρακλείου Κοτά τό δελτίον τιμών άγοράς τού ΈμτιοριχοΟ κοϊ Βιομηχανικοΰ Έπιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬ φόρων εγχωρίων προιόντων εΐχο- χθές ώς ακολούθως: Σταφίύίς: Σουλτανίναι α'. β'. γ'. δ. Καραμττ. "Ελεμέδες α'. » ρ', Κοινοί Ταχτάδες α'. Ρ". Υ' Σταφίδες μαύραι "Ελαια 3--5ο Πυρηνέλαια Ελαιοτιυρήναι Σάπωνες: δρχ. Λευκοί α' » β' Πυρηνελαίου α' β α ·' β' θΐνοι: Αρ/,ανών μίστ. Μαλεβυζίου Δίκταμος ήμ. ΣΙτος Κριθή ρωμη ϊκος Μέταξα ουκούλια ΚΑΤΑΤΑΞΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΥΠΟΣΜΗΝΙΩΝ Δι1 έγκυκλίου τοθ ύπουργείου Άεροπορίας προεκηρύχθη κατάτα ξ<ς 100 έθελοντών υΐτοσμηνιών επί τριετεϊ ύποχρεώσει των εΕδικοτή των μηχανοσυνθέτου, όπλουργοϋ πυροτεχνουργοΰ, ήΧϊκτροτεχνίτου, 16 50-17.— φωτογραφ™ φωτοτεχνίτου, νοσο· 16.-|κόμου, άρμενιστοΰ, ααλπιγκτοθ, Τ4.50 αποθηκαρίου καΐ γρατέως. „·"" Ι Οί έχοντες τα άπαιτούμενα προ σόντα δέον νά υποβάλωσιν είς τό υπουργείον ΆεροπορίαςΔ)σιν Σΐρα τολογίας τα αχετικά πιστοποιη τικά μέχρι τής 15 Ίανουαρίου 1939. 15.50 13 50 10.- 6 — 10.— 8.50 7.50 7.— 6.— 5.- 25.80 14.50 120 17.50 16.50 15. - 14- 15.— 14- 41— 6.— 80.— 8.— 5.50 5 30 5.— 550.- 130 — 6 50 5,50 ΑΘΙΙΝ%Ι 27 Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ Ρώμης μέσω ξένης πηγής, άναφέρουν ότι ό ύπουργός των Εξωτερικών τοΰ Ράϊχ. φόν Ρίμπεντροπ όστις φθάνει σή μερον έκεϊ θά ζητήση την ηθικήν συν δρομήν τής Ιταλίας διά την υποστή ριξιν των άποικιακών άξιώσ&ων τής Γερ μανίας. Λέγεται ότι είς άντάλλαγμα ή Ιτα¬ λία θά άξιώση την συνδρομήν τοΰ γερ μανικού στρατοΰ διά την νίκην τού Φράνκο είς την Ισπανίαν. ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΙΨΙΣ ΑΣΥΖΗΤΗΤΙ ΤΩΝ ΟΥΓΓΡΙΚΩΝ ΟΡΟΜΟΝΛΙΠΟ ΤΣΕΧΙΚΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 27 Όκτωβρίου (τού άντβποκριτοΰ μας). — Τελευταίαι πλη ροφορίαι έκ Πράγας άναφέρουν ότι ή τσεχοσλοβακική 5»υ€έρντ,σις άπέρριψεν άσυζηχητί τάς προτάσβις τής Ούγγαρί· άς διά την ρύθμισιν τού οΰγγροτσεχι- κοΰ προβλήματος. ΣΥΝΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑΧΕΩΣ ΟΙΑΓίΛΙΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΑΙίΛΚ0Ι/ί3ΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ «7 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ Αονδίνου ότι ό 'Άγγλοςύπουργός τή« Έθνικής Αμύνης ανεκοίνωσεν ότι οί ε ξοπλισμοί τής ΜιγάΧης Βρεττανίας συν τελούνται ταχύτατα. ΟΙ ΕΒΚΙΚΟΙ ΑΠΕΚΡΟΥΣΑΝ ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΝ ΑΘΗΝ %Ι «7 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι πρός τό πρακτορείον Χαβάς άναφέρουν ότι ό στρατός τού Φράνκο άπέκρουσεν αίματηρώς, τάς τελευταίας άντεπιθέ- σβις των κυβερνητικαί εναντίον των Οέ σεών τού. ΣΦΟΔΡΟΤΑΤΗ ΜΑΧΗ ΑΙΕΞΗΧ8Η ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΟΜΕΛ ΑΡΛΝΓΟΥΕΟ ΑΘΗΝΑΙ 27 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας). — Κατά τα έξ Ί· σπανίας τηλεγραφήματ» σφοδροτάτη μάχη διεξήχθη μεταξύ των έθνικών καί κυβερνητικών είς τόν τομέα Άραν· γουέθ. ΤΑ ΣΧΟΛγΙΑ ΚΑΙΗΕΘΝ. ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥΤΟΝ ΡΙ2 ΩΣ ΠΙΣΤΙΝ ΑΘΗΝ Ι 27 άνταποκριτοΰ μας) Όκτωβρίου (τοΰ Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ότι συνεχίζονται αί εργασί *ι τοΰ συν&δρίου των Γάλλων ριςοσπα Ό κυβερνητικάς έπίτροποο^'08006^6"^ «*ριβτ·μίνων των κ. τΒ^ ·ρ« « Ά ιιμοπο<·,κ. Νταλαντιέ, Μποννέ καί αλλων εκ τής Εθνική-ς Οργανώσεως!των μετεχόντων είς την γαλλικήν κυ- ΝεολαΙας έκοινοποίησε την βέρνησιν, μελών τού κόμματος. έκδοθεϊσαν εγκύκλιον υπό τοϋ ύπουργεΐου των Θρησκευ' μαΐων καί Έθν.ΠαιδεΙας πρός τούς γενικούς έπιθεωρητάς' δημοτικών σχολείων, μέσης' καί στοιχειώδους έκπαιδεύσε' ως δημοσίας καί ίδιωτικής άρ' ΑΘΗΝΑΙ 27 Όκτωβρίου (τοΰ ρένων καί θηλέων. Κατά την άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τάς έκ Τό εγκύκλιον, οί διευθυνταί των κιο πληροφορίας ή προέλασις των ία- σχολείων έντέ>λονται "ίνα με πώνων πέραν τοΰ Χανκόου συνεχίζεται.
  ριμνήσωσι διά την συνδρομήν Κατελήφθησαν πολ>αί θέσεις πρός ,νό-
  τ-ής 'ΕΘν. "Οργανώσεως Νεο τον τής πόλεως καί είς άρκετών χιλιο
  λαΐος είς τό έργον της. μέτρων απόστασιν έξ αυτής.
  ΗΠΡΟΕΑΑΣΙΣΤΩΝΙΑΠΩΝΩΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΚΙΝΑΝ
  Λ