96469

Αριθμός τεύχους

5002

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

29/10/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  Αιγυπτου
  έτησια λιρι«ι 3
  εξάμηνος '<ί "ή μιή έτησια δο). 15 έέάμηνο: > 8
  Τιμ»)
  καΐα φύλλον
  Δραχ. 2
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  29
  ΟΚΤΩ8ΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟϊ. ΜΙΝ'ΩΤΛΝΡΟν
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΓΟΣ 230
  ΛΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5002
  ΥΠΕΥ8ΥΗ0Σ ΣΥΜΤΑΚΤΗΣ ΘΡ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ· ΑΝΔΡ Μ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΑΝΑΓΚΗ
  ΟΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΝ
  Μάς εδόθη καί άλλοτε ή
  άφορμη νά εξηγήσωμεν πό-
  αον άντιοικονομική καί ©-
  λεθρία δι* Ινα τόπον είναι
  ή μονοκαλλιέργεια. Κ αί δέν
  π«ρελείψαμεν ευκαιρίαν νά
  βυστήβωμεν είς τούς αγρό¬
  ται Η«5 *Μ έγκαταλείψουν
  την τακτικήν τής έπιδόσε
  ως είς την καλλιέργειαν έ-
  νβ$ μόνον εΐδους καί νά επι
  δοθούν είς την ποικίλην καλ
  λιέργειαν κα'ι ιδιαιτέρως είς
  την δενδροκαλλιέργειαν πού
  εύδοκιμεΐ σπουδαίως είς τόν
  τβηβν μας. Δέν νομίζομεν
  βμως οΰτε περιττόν ούτε καί
  άακοπον, επί τή εύκαιρία
  της ενάρξεως τής νέας καλ-
  λιεργητικής περιόδου, ν' ά-
  οχοληθώμεν καί πάλιν διά
  μίβΐν άκόμη φοράν μέ τό
  ζήτημα τούτο. Πολύ περισ-
  οέτερον μάλιστα, έφ' όσον
  ό τόπος μας είναι κατ' ε¬
  ξοχήν γεωργικός καί ολοι
  περιμένομεν νά ζήσωμεν
  ά πό την γήν καί τα προ-
  ϊόντα της.
  Έξ άλλου, εφέτος υπέστη
  μέν καί πάλιν τάς όλεθρίας
  οννεπείας τής μονοκαλλιερ-
  γείας. Ελάβομεν σκληρά
  διδάγμκτα. Καί οφείλομεν
  νά παραδειγματιαθώμεν.
  Εφέτος, ή άμπελοκαλλι-
  έργεια, είς την οποίαν περι-
  ωρίσθησαν δυοτυχώς μεγάλαι
  περιφέρειαι, δέν απέδωκε πά
  λιν τίποτε. Ό περονόσπορος
  χαΐ α! βροχαί κ»ί πλημμυ¬
  ραι κατέστρεψαν μέγα μέρος
  τής παραγωγής. "Επειτα ήκο
  λούθησε καί ή πτώσις των η¬
  μών καί τό κακόν συνεπλη-
  ρώθη. Ή άμπελουργία έπο-
  μένως απεδείχθη έκ των
  πραγμάτων δτι δέν είνε τό-
  αον συμφέρουσα επιχείρησις
  ίσον ένομίζετο κακώς. Καϊ
  δέν λέγομεν, φυσικά, δτι
  πρέπει νά έγκαταλειφθή, δι¬
  ότι οΰτε εύκολον ούτε συμ¬
  φέρον είνε ν' αντικαταστή¬
  σαμεν τάς υπαρχούσας άμπε¬
  λου; μέ άλλου εΐδους καλλι
  εργείας- ©ά πρέπει ομως νά
  παύση ή καλλιέργεια νέων
  αμπέλων. Διότι ή επέκτασις
  της καλλιεργείας των θά έχη
  ώς άποτέλεσμα την έπίτασιν
  τής κρίσεως καί την χειροτέ-
  ρβυοιν άν τί τής βελτιώσεως
  τής οικονομικάς μας κατα¬
  στάσεως. Είς τόν τόπον μ«ς
  αλλωστε, μέ τό ήπιον νησι-
  «τικόν κλΐμα τού, καί τα γό
  νιμα έδάφη, εύδοκιμοΰν £.
  λαι έν γένει αί καλλιέργει-
  αι. Καί των δημητριακών καί
  των έλαιων καί των έσπερι-
  δοειδών καί δλων έν γένει
  των καρποφόρων δένδρων,
  των οποίων τα προϊόντα έ-
  χουν ζήτησιν καί πωλοΰνται
  είς έξαιρετικώ$ ίκανοιτοιητι-
  κάς τιμάς, ύπόκεινται δέ καί
  είς όλιγωτέρους κινδύνους
  ζημιών έκ καιρικών άντιξο-
  οτήτων. Ειμπορούμεν λοιπόν
  καί οφείλομεν νά στραφή-
  μεν^ πρός την κατεύθυνσιν
  αύτην. Τό υπουργείον τής
  Γεωργίας ά έλαβεν εύτυχώς
  μίαν προσπάθειαν ένισχύσεως
  της δενδροκαλλιεργείας κα-
  θώς καί τής έπιστημονικωτέ-
  ρας καλλιεργείας των δημη-
  τριαχών την οποίαν άκολου
  θεΐ καί έφαρμόζει καί τό Γε-
  ωργικόν Ταμείον τοΰ νομοΰ
  μας. "Ηδη απεφασίσθη τό έ
  λαιοκλάδευμα των ελαιών
  καί ό εμβολιασμόν των ά-
  γρίων δένδρων υπό είδικών
  συνεργείων έν συνεργασία
  καί των όργάνων τής άγρο-
  τικής ασφαλείας.
  Απεφασίσθη δέ άκόμη καί
  ή διανομή δενδρυλλίων καί
  ή παντοειδής ενίσχυσις καί
  ένθάρρυνσις των άγροτών
  μας διά την επίδοσιν των
  είς την καλλιέργειαν των
  δημητριακών καί των καρ¬
  ποφόρων δένδρων. Όρθότα
  ται αί άίϊοφάσεις αυταί, Θά
  ήτο δέ καλόν καί θά εί¬
  χεν ασφαλώς αρίστα άποτε-
  λέσματα καί τό μέτρον τής
  άπονομής χρηματικήν βρα-
  βείων καί έπάθλων είς τούς
  προοδευτικούς δενδροκαλλι·
  εργητάς, πού έγινεν άλλοτε
  σκέψις νά καθιερωθή. Όπως
  έπίαης θά ήτο καλόν νά
  ένθαρρυνθή καί νά ενισχυθή
  έκ παραλλήλου ή προσπά
  θεια άναπτύξεως τής οίκοσί-
  του κτηνοτροφίας, τής με-
  λισσοκομίας καί όρνιθβτρο-
  φίας. Διότι μόνον οταν οί
  νεωργοί μας παράγουν άπ'
  ολα, μόνον δταν έπιδοθοΰν
  είς ολους τούς κλάδους των
  άγροτικών εργασιών θά-γί¬
  νουν οικονομικάς αύτάρκεις
  καί θ' άααλλαγοϋν άπό τούς
  κινδύνους καταστροφής..· Τό
  τε δέ θ' άνορθωθή οίκο-
  νομικώς καί ό τόπος είς τό
  σύνολον τού καί θά εύημερή
  ση πραγματικώς.
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ ΗΖΟΗ
  ΤΟ ΥΠΟΚΟΡΙΣΤΙΚΟΝ
  ΚΑΙ Ο ΕΛΛΗΝ
  Τό 6ποχοριστικόν διέκρινε άλ¬
  λά καί θά διακρίνη αιωνίως τόν
  Έλληνα. Τά όνόματα είνε δύ
  οχολον άν μή αδύνατον δλως δι·
  όλοι», νά προφερθοθν ώ;... δνόμα-
  τα. θά προφερθοθν ώ; δποχορι·
  στικά.
  —θά πιοΰμε τά ούζάκια μας
  τόμεσημέρι, 8πως κάντα.
  Ι χά'ίδεμα είνε άλλος λόγος.
  Ι Άπό τούς χαθημερινούς
  οσικά
  —Άλλά καί δέν θά ξεχάσωμε
  τα καφεδάκια μας τα βραδυνά.
  —Έ βεβαία Έκεΐ πού τα πί-
  νουμε πάντα, μετά τό φαί, έννηά,
  εννηάμισυ
  Αυτά βεβαία είναι τα πρώτα
  &ποχοριοτικά τής καθημερινώς
  ϊωής. 'Υπάρχουν δμως πλείστα
  ίλλα τα ίποΐα κυριολεκτικώς πε·
  ριπλέκονται μέ αυτήν την ούσί-
  «ν των κοινωνικών πραγμάτων.
  Ό Έλλην είνε καί έδω φοβεράς
  ΤοΟ άρέοουν τα χάδια. Κα! διά
  '« Χ«δια τό 6ποκοριστικόν ώς
  γνωστόν είνε ή πρώτη εκδήλωσις.
  Χαίδιύΐνται—καί μέ τό παραπά-
  νω μάλιστα καμμιά φορά καί μέ
  δλους χοος χύπους τής πολιτισμέ-
  Χβλωούνης καί εύγενείας—δ
  ώλης, δ Γιάννης, ό Μιχάλης,
  ται μέ τό υποκοριστικό
  Τώρα τί συμβαίνει μβτά τό
  σχο
  χολογική νά ποΰμε έρμηνεία τοθ
  φαινομένου. ΦοβοΟ τούς Δαναούς
  καί δώ,α φέροντας, Ιλεγαν οί άρ
  χαιότεροι. Φοβ5ΰ τούς νεοέλληνας
  τούς φέροντας... ύποκοριστικά,
  πρέπει νά λέγουν οί νεώτεροι. "Ο
  σο περισσότερο σέ μικραίνει ό
  πλησίον, τόσον περισσότερον έ'χει
  ράμματα γιά τή γοΰνα σου. Αύτό
  τουλάχιστον άπέ5ειξε μέ πρόσωπα
  καΐ πράγματα δ παλαιάς παρατη-
  ρητής Καί ϊσως - Ισως δέν είχεν
  άδικον. 'Υπάρχει κάποια δόσις
  ■ ίρωνείας είς τόν τόνον μέ τόν ο¬
  ποίον οΕ Ρωμηοί καλοθν πολλά¬
  κις τούς όμοτραπέζους των μέ τό
  ύποχοριστικόν των. Ή άν δέ*
  χρωματίζουν διόλου την φωνήν
  των, είνε βέβαιον δ:ι Ιχουν κά·
  ποίον &πολογισμίν. ΆποτεΕνονται
  ■Ις την οίκειότητα, διά νά περικα·
  * ιν τάς άπωχέρας προθέσεις
  των.
  *
  * *
  Αλλά μήπω; ή σημασία τοΰ 6
  ποκοριστικοΰ δέν είνε ευκολώτε¬
  ρον νά άποδειχθϊ είς την χρήσιν
  των άψύχων;
  __}<,[νε χαριτωμενα αυτά τα δενδράκια σας, έλεγεν μέ άπρο σποίητον Εκανοποίησιν χλωρό κλαδί είς τό ιδικόν τού κτήμα Τα ' δένδρα δπω; έξωμο λογήθη ό Ιδιος τοθ ίκοβχν τόν άέρα. Δέν έδυσκολεύετο 8μω; νά τα πγ] δενδράκια 8ποο τό γοθ στο ταΛ ήτο δυνατόν νά έκϊηλω θή διαφορετικά. Τό ίδιον συμ- β»ίνει καί μέ 8λα τα άλλα πράγ ματα ^τά δτοΐα είνε δυνατόν ν* περικα'ύψη τό χάδι τοθ ύποκορι στικοθ. Ό αΐσθηματισμός τού έ ξουδετερώνει την βαθυτέραν [άδια φορίαν την δποίαν τρέφομεν πρός τό κατονομαζόμενον Είνε σπά- νιον μαζύ μέ τό υποκοριστικόν να εξασφαλίσωμεν καί μίαν διά θέσιν ανάλογον. Άνθυγιεινή στέ γ»} ή δΐτοία έν τούτοις θά μπο ροθσε νά είνε ύγιεινή, έξαίρε ται πολλάκις ώς τό πλέον κόμ μοδο «απιτάκι». Συμβλίνει ίτσι μέ τα ά'^χα νά κατατοπίζεται ή χρήσις το3 υποκοριστιχοθ, δχι [μόνον πρός ζημίαν τοθ άλλου άλλά καί τοθ έαυτοθ μας. Καί είνε καιρός νά τό στείλωμεν ές κόρακας. Α£ σύγχρονοι έλληνι- χαί πρόοϊοι διά νά γίνουν πραγ ματιχαί πρόοδοι, πρέπει ώρισμέ νως νά χωρισθοθν άπό τα υπο χοριστικά. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ ΟΙ έν Άμερικη Κρήτες ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΓΚΡΗΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ Παρηκολουθήσαμεν πάντοτε μέ συμπάθειαν καί στοργήν την ζωήν των πέραντοΟΆτλαν τικοθ άποδήμων Κρητών. Κσί ησθάνθημεν βαθείαν ίκανοποΐ ησιν καΐ ύπερηφάνεισν πληρο- φορούμενοι τάς προόδους των. "Εχουν δέ σημειώσει προ όδους μεγάλας είς δλους τούς τομεΐς οί Κρήτες των Ήνωμέ- νων Πολιτειών. Ώς ότομα, είργάσθησαν, έμόχθησαν καί πολλοί έμεγαλόύργησαν. Ώς κοινόιητες κοί ώς σύνο λον διεκρίθησαν διά την δή μιουργικότητά των, διά την ο¬ μόνοιαν κοΐ ιήν μετοξύ των αγάπην,διά τόν φλογερόν των πατριωτισμόν, διά τα αίσθή- ματά των πρός την γενέτειράν Καί ώς πολίται τής μέγα λης χώρας πού τούς φιλοξε- νεΐ, άποτελοθν ύποδείγματα φιλησύχων, έργατικών καί φι¬ λοπροόδων άνθρωπον. "Ετσι τιμοΟ/ την πατρίδα των είς την ξένην καί άναδεικνύονται παράγοντες δημιουργικότητος καί πολιτισμοθ. Εσχάτως έ δωκαν πάλιν νέα δείγματα τής αλληλεγγύης καί τής όμα δικής δράσεώς των. Τό Παγ· κρητικόν ΣυνέδριοΑ-πού συνε- κλήθη τόν παρελθόντα Ιούλι¬ ον είς τό Άκρον Όχάιο καΐ είς τό οποίον έλαβον μέρος άντιπρόσωποι δλων ιών κρη τικών ένώσεων των Γ-ιαφόρων πόλεων τής Άμερικής, άπετέ λεσεν άληθινά λαμπρόν σταθ μόν είς την ιστορίαν τής δρά σεως τοθ κρητικού στοιχείου. Τό συνέδριον αύτό απεφάσισε την συνέχισιν τοΟ έράνου διά τΊν ανέγερσιν έν Κρή'ϊΐ τοΰ σανατορίου «Ελευθέριος Βενι Αί Αθήναι είς την δόξαν των. ζέλος» μέχρις 8του συλλεγή ποσόν τουλάχιστον εκατόν χι λιάδων δολλαρίων, Γ)6η δέ ώς πληροφορούμεθα συμπληρού¬ ται σχεδόν τό ποσόν αύτό.Α¬ πεφάσισε νά ιδρύση είς Καλ- λιφορνίαν «τό ΣπΙτι τοΟ Γέρω Κρητικού» διά την περίθαλψιν των γερόντων. Ηύξησε τό με· ταθανάτιον κληροδότημα άπό 300 είς 350 δολλάρια καί τάς ύποτροφΐας διά την σπουδήν νέων άπό 2 είς 3 καί τα έπό μενά ετη είς πέντε. Καί άκό μη,, απεφάσισε την όργάνω σιν έκδρομής είς Κρήτην δι" £να όμαδικόν προσκύνημα είς την γενέτειράν γήν. Τέλος τό συνέδριον, άφοϋ ήκουσε τόν άπολογισμόν τής παλαιδς διοικήσεως, προέβη είς άρχαιρεσΐας διά την εκλο¬ γήν νέας. Καί ώς ήτο φυσικόν δι' όμοφώνου πανηγυρικής α¬ ποφάσεως, έπανεξελέγη καί πάλιν Πρόεδρος τής παγκρητι· κης ενώσεως ό συμπολΐτης κ. Νικόλαος Καλημεράκης είς έκ δήλωσιν τής εύγνωμοσύνης των Κρητών δι' οσα υπέρ τής ενώσεως καί τής Κρήτης έμό- χθησε καί έπέτυχεν οδτος μέ- χρι σήμερον. Διότι πρέπει νά σημειωθή δτι τόσον αί πρόο- 6οι των κρητικών ένώσεων 8- σον καί ή έπιτυχΐα τοθ έράνου τοϋ σανατορίου «Ελευθέριος Βενιζ^λος» όφεΐλονται κατά μέγιστον μέρος είς τόν ένθου [ σιασμόν καί την δρσστηριότη τα καί τό κθρος τοΰ κ Κα-1 λημεράκη, πού περιώδευσεν' δλας τάς πόλεις καί ωμίλησε , καί παρώτρυνε καί ένεθάρρυ- νέ τοΰς Κρήτας "Εξέλεξε δέ καί τοΰς άλλους συνεργάτας τοΟ κ Καλημεράκη, έκ των ίκα Οί Μοίρες. Κάπου φαίνεται Ιχει προσ.· κρούσει ή υπόθεσις τοθ ή- λεκιροφωτισμοΟ των Μοιρών καί καθυστερΕΐ ή ρύθμισις της. Ελπίζομεν βμως, 8πως έλπΐζουν καί οί κάτοικοι τής τόσον συμπαθοθς καί φιλοπρσ όδου πρωτευούσης τής Μεσσα ρας, 8τι ταχέως θά τακτοποι ηθή τό ζήτημα τοΟ ήλεκτρο- φωτισμοϋ. Διότι είναι όντως άνάγκη νά γίνη. τουτο. Ό ή- λεκτροφωτισμός θ' άποτελέ- ση, μίαν επί πλέον πρόοδον καί θά προσδώση μεγαλυτέ¬ ραν άκόμη αξίαν είς την κω μόπολιν των Μοιρών πού τό¬ σον άλματωδώς έξελΐσσεται τα τελευταία έ'τη. *** Ή όδός Λακωνίων. Τά Λακώνια, έννέα χωρία καί συνοικισμοί, άποτελοϋν έ' τ^^ε^ΒΡ^^^^§^^^^^^^ε^ΜΠ^^*<^ρ^^ε%^^ε^^^^^^^^^π^^ε^^^^^^π^^. νοτέρων, των δραστηριωτέρων καί των μάλλον διακεκριμένον μελών τοθ συνεδρίου. Οιοτω τό Συμβούλιον άπηρτίσθη ώς εξής: Πρόεδρος Νικόλ. Καλη¬ μεράκης, άντιπρόεδροι Σπύρ. Κουνάλης καί Γεώργ. Γενερά λης, Γεν. Γραμματεύς Μάρ κος Μαμαλάκης, ταμίας Νι¬ κόλαος Πετράκης,Νομικός Συμ βουλος Ηλίας Καλλιγιάννης, Γενικός έπόπτης ό παλαίμα- μο,χος καί άκατάβλητος άγω νιστής τοΰ καλοΰ Ιωάννης Βο λικός. Περιφερειακοί έπόπται οί Στυλ. Παπαμαλέκος Ν. Υ¬ όρκης, Ήρακλής Παρατσϋ- κης Βοστώνης, Γεώργ. Λαμ- πουσάκης Άκρον, Νικόλ. Σα λεβουράκης 'Ύταχ, Δημήτριος Μπετίνης Σικάγου καί Ιωάν. Χάρχαλης Σάν Φραγκΐσκο. Έπΐσης τό συνέδριον έπανα- διώρισε συντάκτην τοϋ δελ- τίου «Κρήτη» τόν κ. Ιωάν. Μαραγκουδάκην. Γενικώς, τό Συνέδριον εΐχε τεραστίαν επιτυχίαν εδοσε δέ την ευκαιρίαν νά εκδηλωθή δι' άλλην μίαν φοράν ό πατρι ωτισμός καί ή ψυχιχή άνωτε- ρότης τοΟ κρητικοΟ στοιχεΐ- ου. Ή Κρήτη αίσθάνεται βστ θύτατα την τιμήν πού τής περιποιοθν τά άπόδημα τέκνα της διά τής δράσεώς ΐων είς την πέραν τοθ Άτλαντικου μεγάλην δσον καί πολιτισμέ νην χώραν. Καΐ άναμένει την έλευσιν των μέ συγκίνησιν. Θά τά ΰποδεχθή μέ την στορ γήν πού ύποδέχεται ή μητέρα τά ξενητευμένα τέκνα της. να διαμέρισμα τοϋ Μεραμβέλ¬ λου, πλούσιον, παραγωγικόν καί φιλοπρόοδον. Πέρυσιν ή παραγωγή ανήλθεν είς 100χιλ. όκ ελαίου, είς 500 χιλ. ό<. χά ρουΐτιών, είς 15 χιλ. όκ. άμυ- γδαλόψυχας καί είς άνάλογα δηαητριακά. Διά ιήν έξυπηρέ- [ τησιν λοιτΐόν τοθ διαμερίσμοτ- τος αύτοΟ τό έπαρχιακόν τα¬ μείον ή'οχισεν άπό έτών την κατασκευήν αμαξιτής όδοθ έξ Αγ. Νικολάου. Κατεσκευάσθη σαν ήδη 7 χιλιόμετρα ύπολεΐ- πονται δέ άκόμη περί τά 3 1 χιλ. ώστε νά έπικοινωνήσουν καί τά Έξω Λακώνια μ& τόν Άγιον Νικόλαον. Καΐ δέν άμ φιβάλλομεν δτι τό έπαρχιακόν ταμείον όδοποιΐας Λασηθίου θά λάβη σχετικήν μέριμναν, ώστε ή όδός ν' αποπερατωθή τό συντομώτερον. 11* ϊχΓ ί^ί Ή νεότης. Οί λόγοι τούς όποίους α¬ πηύθυνε πρός τούς σπουδα- στάς τοΰ Πολυτεχνείου επί ταίς έορταΐς τής έκατονταε- τηοίδος τοΟ ανωτάτου σύτοθ έΐΐιστημονικοΟ Ιδρύματός μας, ό πρωθυπουργός κ. Μεταξάς, θά·πρέπει νά μελετηθοϋν άπό δλους τούς νέους. Άποτελοθν σοφάς συμβουλάς καί ύτιοθή κάς πρός την νεότητσ, τάς ό ποίας πρέπει νά κατανοήσουν καλώς καί ν' άκολουθήσουν δσοι θέλουν νά έχουν ώς ό δηγόν των τό καθήκον είς τόν άγωνα τής ζωής. Είναι προίόν πείρας, μακράς, πο· λυκυμάντου ζωής, πού έχουν την αξίαν των δχι μόνον διά τούς σπουδαζστάς άλλά δι' δλους γενικώς τούς νέους. Ό Βασιλεύς. "Ανεχώρησε προχθές είς Ευ¬ ρώπην διά τό ετήσιον ταξΐδι- όν τού ή Α. Μ. ό Βασιλεύς Γεώργιος. Αί εύχαί των 'Ελλή νων συνοδεύουν τόν Άνακτα είς τό ταξΐδιόν τού, πού παρ' δλθι> τό αυστηρόν ίνκόγνιτο
  καί τόν άνεπίσημον εντελώς
  χαρακτήρα τού, θά αποβή α¬
  σφαλώς έπ' άγαθώ τοΟ Ιθνους.
  Διότι καί είς τό διάστημα
  αύτό τής έν Εύρώττη διαμο-
  νής τού ό Βασιλεύς δέν θά
  παύση νά έργάζεται διά τάς
  έθνικάς ύΐτοθέσεις.
  ΥΠΟ ΤΗΝ 2ΕΙΔΝ
  ΤΟΝ ΘΕ&Ν
  2ον
  "Ενα Ιστορικόν άνάννωσμα.
  ρ
  κάποιος
  ις τό ύποστατιχόν ενός συμπο·
  λίτου-
  Ό άνθρωπος ομως αυτίς, θα
  χο πιστέψετ», δέν είχεν
  —Έχω παραδώσει τά δικά
  μου, σϋμφωνα μέ την διαταγή
  τού τυράννου. Δέν μοΰ μένει
  πα^ά τό ταξιδιωτικό ραβδί.
  Μήπως εΤνε πολΰ κι' αύτό,
  —Τρελλόγερε! λέγει ό στρα
  τιώτης, πέρασε ό καιρός πού
  ακούαμε τίς συμβουλές σου.Ό
  λαός θά κυβερνήση καί δχι
  οί άγαπητοί σου εύπατρίδαι.
  Ό Σόλων άνεστέναξε.
  — Νά, εΐπε, ποΟ έχουν κα-
  ταντήσει μέσα σέ δέκα χρόνια
  οί νόμοι μου. Χρησίμευσαν
  γιά σκαλοπάτι σ' έ'να τύραν-
  νο αού θέλει νά καταλάβη
  την έξουσία Τί βρήκα δταν
  έπέστρεψα άπό τίς μακρυνές
  μου περιοδεΐες, Την χώρα μου
  διηρημένη σέ κόμματα, τίς με
  γάλες οίκογένειες ν' άγωνί
  ζωνται γιά την άρχή καί τόν
  λαόν έ"τοιμο γιά έπανάστασι.
  —Έχεις δΐκηο, εΐπε ό Μιλ
  τιάδης. Ό Πεισίστρατος μέ τίς
  ώραΐες ύποσχέσεις τού έχει γί
  νει τό εϊδωλο αΰτοθ τοθ λαοΟ.
  ΜαταΙως προειδοποίησες τούς
  Άθηναίοος νά δυσπιστοθνστά
  λόγια τού. Δέν θά ξεχάσω πό
  τέ την ήμέρα πού ό Πεισί
  στρατος πσρουσιάσθηκε στήν
  άγορά, μέ έλαφρές πληγές
  σιό ττρόσωπο καί στό σώμα
  καΐ φώναξε: «Οί έχθροί μου
  θέλησαν νά μέ σκοτώσουν γιά
  νά έξαφανίσουν μαζί μ' εμέ
  να δλα τά σχέδια πού εΐχα
  Υιά τό καλό τοθ λαοΰ». ^ύ
  πλήθος όρχισε νά έπευφημή
  καί οί εύγενεΐς νά ύποχω
  ροθν μέ δειλία. Τότε £νας ά¬
  πό τούς όπαδούς τοθ Πεισι-
  στράτου εφώναξε: «Πρέπει
  νά δώσουμε φρουρά στόν άν-
  θρωπο πού άγωνίζεται γιά τά
  συμφέροντα τοΟ λαοΟ». Φρου
  ρά, Στρατό καλλίτερα. Τόν
  στρατό αύτό των μισθοφόρων
  μέ τούς όιτοίους κατέλαβε
  την Άκρόπολι καί ανεκηρύ¬
  χθη τύραννος των Αθηνών.
  —Προσπάθησα νά προκαλέ-
  σω την άντίστασι τού λαοΟ,
  εΤπε ό Σόλων, άλλά δέν τό
  κατώρθωσα. Οί πτωχοί δέν
  κατάλαβαν τίς ραδιουργίες
  τοΟ Πεισιστράτου. Οί πλούσι
  οί τίς εΐδαν, άλλά δέν τόλμη-
  σαν νά ένωθοθν γιά ν' άντι-
  ταχθοθν κατά τής τυραννίας.
  —$.αΙ τώρα φεύγεις, παρε¬
  τήρησε μέ κάποια αύστηρότη
  τα ό Μιλτιάδης. Θέλεις ν' ά-
  ποφύγης τό μΐσος τοΟ τυράν
  νού την στιγμή πού οί Άθη
  ναΐοι περισσότερο άπό κάθε
  άλλη φορά έχουν την άνάγκη
  σου. Τί χαλινό πιά θά βρή
  στό μέλλον ό Πεισίστρατος,
  Δέν νομίζεις 8τι έχεις ύποχρέ
  ωσι νά ύπερασΐτίσης τά πα¬
  λαιά προνόμια των ίύπατρι
  δών καί τούς σοφούς θεσμούς
  σου; Ό καλάς κυβερνήτης δέν
  έγκαταλείπει στά χέρια των
  ναυτών τό πλοΐό τού, δταν τό
  δέρνει ή τρικυμία.
  Ό Σόλων έγινε κατακόκκι
  νος.
  —Έχεις δίκηο, εΐπε, μένω.
  Μιά κραυγή χαράς έξέφυγε
  άπό τά στήθη τοθ Μιλτιάδη.
  —Οί θεοί προστατεύουν τάς
  "Αθήνας!
  Ό Σόλων κάθησε κοντά στό
  νέο:
  —Νοί, πρέπει νά μείνω έ·
  ξηκολούθησε. Τό καθήκον μου
  είνε έδώ. Καλά έκαμες, Μιλ¬
  τιάδη, νά μέ σταματήσης.
  —Καί πώς σκέπτεσαι νά πό
  λεμήσης τόν τύραννο; έρωτά
  ό Μιλτιάδης, τοθ όποίου ή χα-
  ρά είνε άνάμικτη μέ φόβο.
  Ό^ Σόλων κινεΐ τό κεφάλΐ:
  —Έλπίζω, εΐπε, στό χρό-
  νο πού μεταβάλλει καί άπαλύ
  νει τά αίσθήματα των άνθρώ¬
  πων. Ό Πεισίστρατος ίκανο-
  ποίησε τή φιλοδοξία τού. Κά¬
  θε άντίστασις έ'χει έκμηδενι-
  σθή Είνε εΰκολο νά κατακτη-
  θη έ'νας λαός. Δέν είνε δμως
  εθκολο καί νά κυβερνηθη.
  Τά μάτια τοθ Σόλωνος είνε
  γεμάτα έλπίδα.
  —Ή συγγένειά μου, συνε-
  χ(ζει μέ τόν τύραννο, ό σεβα-
  σμός ποΰ μοϋ εξεδήλωσε πάν
  τα, θά τόν άναγκάσουν νά
  ζητήση άργότερα συμβουλές
  μου. Ποίος ξέρει άν δέν θά
  μπορέσω νά ύπερασηισθώ ά¬
  κόμη τάς Αθήνας;
  Οί δύο εύπατρίδαι βυθίζον
  ται σέ σκέψεις. Ό Σόλων θυ
  μβται δλο τού τό παρελθόν.
  ΓυρΙζει τριάντα χρόνια πίσω:
  ΟΙ Άθηναϊοι ήταν τόιε κου-
  ρασμένοι άπό τόν πόλεμον
  κατά των Μεγαρέων καί δέν
  ήθελαν νά τούς διεκδικήσουν
  την κυριαρχΐα τής Σαλαμΐνος.
  Είχεν ορισθή μάλιστα ή ποινή
  τοθ θανάτου εναντίον παντός
  Π Ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.—Σήμερον ό ρωσ
  σικός κολοσσός: «Ίππότης χωρΐς
  πανοττλΐαν» μέ την Μάρλεν Ντή
  τριχ.
  Την Δευτέραν ε'να έξαιρετικό ά
  ριστούογημα: «Τα ψεύ^η τής Νίνα
  Πετρόβνα ι
  . Ι
  «ΜΙΝΩΑ».— Σήμερον τό άρι
  στούργημα τοΰ Χάουτΐτμαν: «Πί'ιν
  άπ' τό ή'ι^βασΐλεαιια· μέ τόν >ι·
  >αντα τής τέχνης ' ΕμιλΓιάννιγκο
  Έκτάς προγράμματος Νέονζουρ
  νάλ. Προσεχώς «Ή κοιλάς τού θα
  νάτου»
  Σήμερον
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  πού θά παρεκίνει τόν λαόν
  είς την κατάκτησιν τής μοί-
  ραΐας νήσου. Τότε ό Σόλων,
  ό άπόγονος τοϋ Κόδρου, ό
  άνθρωπος πού τόσο εΐχε ταξι-
  δεύσει καΐ τόν οποίον οί συμ
  μπολΐτα! τού θεωροϋσαν σο
  φό, παρουσιάσθηκε στήν άγο
  ρά μέ ξεσχισμένα ροΰχσ, μέ
  ξεχτένιστα μαλλιά σάν τρελ
  λός πού ξέφυγε άπό την επι-
  τήρησι τοΟ φυλακάς τού. ΆρΙ
  χιοε ν' άπαγγέλλη πατριωτι-
  κούς στΐχους καί νά καλή
  τούς ΆθηναΙους νά κατακτή-
  οουν την Σαλαμϊνα.
  Τόν άφησαν ελεύθερον νά
  μιλή Ποίος νά πειράξη ενα
  ιρελλό, Όταν δμως έτελείω
  σεν ό κόσμος εΐχε καταλη
  φθή άπό άκράτητο ένθουσια
  σμό Έτρεξε νά όπλισθβ καί
  ν' ακολουθήση τόν «παράφρο
  να». Σέ λίγο ή Σαλαμίς εΐχε
  καταληφθή άπό τούς '/ θη
  ναιους:
  —Θά μπορέσω ϊσως νά κά
  μω πολλά άκόμη γιά την πά-
  τρΐδα μου, ψιθυριζει ό Σό
  λων.
  —Ασφαλώς, φΐλε μου, λέ¬
  γει ό Μιλτιάοης, ό οποίος
  σφΐγγει μέ σεβασυ,ό τό χέρι
  τοϋ σοφοϋ. Ή ζωή σου είνε
  γιά πάντα ή μεγαλειτέραδόξα
  τών'Αθηνών. Τί μπορεΐ νά κά¬
  μη ή παροδική ματαιοδοξΐα
  ενός άνθρώπου έμπρός σ~ήν
  αΐωνία άλήθεια των δικαιων
  νόμων, 'Εού Ισωσες τούς Ά
  θηναΐους άπό την σκληρόΐηΤα
  των νόμων. Γιά ν' άνακουφί-
  σης τούς πτωχούς καί τούς
  μικροϊδιοκτήτας άπό τα βα¬
  ρεία χρέη τους, έλάττωσες
  τούς τόκους καί άπηγόρευσες
  νά γίνωνται δοθλοι οί όφειλέ
  ται. Έχώρισες τούς πολίτας
  συμφώνως πρός την περιουσία
  τους σέ τέσσερες τάξεις και
  έπέβαλες μεγαλείτερα φορολο
  γικά βάρη είς τούς πλουσίους
  Οί νόμοι σου, Σόλων, εΐνε έμ
  πνευσμένοι άπό την άγάτιη
  •πρός τούς άνθρώπους. Δέν
  μοιάζουν μ' έκεΐνους πού έπέ
  βσλε ό Λυκοθργος στή Σπάρ
  τη καί πού συντρΐβουν τοΰς δέ.
  ομούς τής οικογενείας γιά νό
  πσροδώσουν τούς πολίτας ά
  ■πό την παιδική τους ήλικίο
  στό κράτος.
  (συνεχΐζεται)
  ΠΠΟΤΗΣ
  ΧαΡΙΣ ΠΑ-
  ΝΟΠΑΙΑΝ
  Μέ την:
  ΜΑΡΑΕΝ ΗΤΗΗΤΡΙΧ
  ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΟΜΠΕΡ ΝΤΟΝΑΑΝΤ
  Την Δευτέραν ενα άνώ-
  τερο καλλιτεχνιχό δημι-
  ούργημα, μιά ύπέροχη
  ταινία:
  ΤΑ ΨΕΥΔΗ
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό άριατούργημα τοθ ΧΑ-
  ΟΥΠΤΜΑΝ:
  ΠΡΙΚΑΠ ΤΟ
  ΠΕΤΡΟΒΗΑ
  Ι ·
  'Ένας έρως έσταυρομέ-
  νβςΐ μέ τούς δύο μεγά-
  λους καλλιτέχνας:
  ΤΗΝ ΙΖΑ ΜΙΡΑΝΤΑ
  ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΕΡΝΑΝ ΓΚΡΑΒΑΙ
  ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΟΊ
  Ή ένταϋθα άντιπροσωπεί τ
  Φλόκα θεωρεΐ ύποχρέωσΐν
  της νά συστήση είς τούς κ.
  κ. καταναλωτάς τ&ν φημι
  (τμίνων προίόντων Φλόκσ, δ
  πως ζητώσι άπό τόν προμη
  θευτήν των τα σοκολατάκια
  κ. λ. π. εϊδη μέ τό δνομα Φλό
  κα τό όποιαν απαραιτήτως
  σηϋειοθται επί τής ταινίας ή
  τού τιερικαλύμματος εκάστου
  εΐδους. Άν ό προμηθευτής
  σας έπιμένει νά σας δώση
  μαζύ μέ τα σοκολατάκια Φλό
  κα καί άλλα άγνωστον ή καί
  γνωσιών έργοσΐασίων, σημαΐ
  νει δτι εχει συμφέρον νό
  σας προτείνη τουτο διότι
  τα ξένα αύτά σοκολατάκια
  άγοράζει μέ χαμηλοτέρας τι¬
  μάς των σοκολατινίων Φλόκα,
  έπωφελεΐΐαι δμως κοί πω·
  λεΐ ταυτα μέ τάς τιμάς 8-
  που πωλεΐ καΐ τα σοκολατά
  κια Φλόκα.Λ
  (Έκ τής ένταθθα ^άντιπρο-
  σωηείας Φλόκα Α. Ε.)
  Νέ τόν μέγαν τρ-χγωδον:
  ΕΝΙΛ ΓΙΑΝΝ1ΓΣ
  "Ενα έξαιρετικά έ"ργο μέ ού
  σία, μέ ψυχή πού πήρε ούο Α'
  βραβεΐα. Μιά οικογένειαι πού
  υπέστη τή φοβερή θεομηνία
  τή: διχονοίας. Ένας πατέρας
  πού τα παιδία τού τόν άνα-
  κηρύσσουν Τ1ΈΛΛΟ...
  Έκτός προγραμματος:
  ΖΟΥΡΝΑΛ
  Προσεχώς:
  Η ΚΟΙΛΑΣ
  ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ
  Σημ. Δευτέραν — Τετάρτην
  —Πέμπτην—Σάββατον—Κυρι
  ακήν ώρα 61)2 άπογιυματινή.
  Κυριακή ώρα
  4έπεισοδιακόν:
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
  Διά τής υπ' άριθμ. 1125)1938
  δριστικής αποφάσεως τοθ Πρωτο
  δικείου Ηρακλείου εγένετο δεχτή
  ϊ{ υπο χρονολ 11 Όκτωβρίου
  1938 αίτησις των Δημητρίου Γε
  ληστου 'καί Γαρυφαλλιάς συζύ
  γιυ Δημ. ΓελαστοΟ τό γένο; Ιω
  Μανωλάχη ή Σφήγκα κατοίκων
  Τεφελ'ου περί υίοθεαίας τοθ ά
  νηλίκου όρφανοθ πατρός καί μη
  τρδς Εύχγ^έλου Ι. Κόλλια μεΨ
  δλων χών έκ τής σχέσεως ταύ
  της άπορρεόντων δικαίων, διατασ
  σομένης τής καταχω&ήσεως τής
  υίοθεσίας ταύτης είς τα αρμοδία
  ληξιαρχικά βιβλία καί -ής δημο
  σΐ'ύσεώς της είς τίνα των έπιτο
  πίων εφημερίδων.
  Έν Ηρακλείω τή 28 Ό«χω-
  βρίου 1938.
  Ό πληρεξούσιος δικηγόρος των
  «ίτούντων.
  Εύαγ. Μ. Χρυοβς
  ΒΗΣΑΥΡΟΣΤΟΧίΒΕΙΡΑΤΟΙΙ
  (Συνέχεια χαί τέλος).
  11111111;:.'::: ϊ 111111 Γ}
  ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΛΗΡΩΣΕίϊΣ
  ΛΑΧΕΙΟΥ
  Φέρομεν είς γνώσιν των άξιοτί
  μων συνδρομητ&ν δτι, ή διά την
  25 τοθ μηνός Αύγούστου δρισθεί
  σα κλήρωσις τοθ λαχείου Φιλαν·
  θρωπικής,άγορας υπέρ τοθ άνεγε:
  . ρομένου ΊεροΟ ΝαοΟ Αποστόλου
  2 μ. μ τό - χ1τ&υεϊς χδ χωρ[ον Τυμπάκι, άνε
  (3λήθη κατόπιν αποφάσεως τής
  5ιευθυν&ύσης Έπιτροπής διά την
  :|οΌήν Ίανουαρίου 1939 εορτήν
  ■Ι ών Τριών εΐεοαχών.
  Ι! Τυμπάκι 27)10)938.
  Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  Έπανάστασ'.ς
  είς την γυναικείο: κόμμωσι.
  Έδίστασαν πολύ νά την παρα-
  δεχθοθν ή χαμηλή κόμμωσις, ή
  | Τα μαλλιά πρέπει ν' άποκτή-
  σοιν ωρισμένον μή*ος έ< των δ¬ ι , Χ πολυ έπιμεμεληαένες μποΰκλες πιοθεν γιά νά μποροΰν νά έπανέλ εΐχαν έκλαΐκευθή διά τού κινηαα· ' °---- »·"--*.. -~~..*.~ ~«- - = .*~ τογράφου καί έφαίνοντο τιερισσό τερον «φωτογενεΐς» μεταξύ δλων. ' ν τούτοις, οί κοαμωταί έυαχον- το καΐ προστιαθοϋσοτν νά μδς επ βάλουν τούς γυμνούς τραχήλους, , βάλουν τούς γυμος ρχήλος, ι τα άνασήκ&ιμένα είς τούς κροτα Ι φους μαλλιά, ύΐτερηφ-ίτνεια των έ- • παγγελιιατιών ποΰ θέλουν νά δή μιουργή'Όυν κάτι νέον.. Ή έ·Ίμο νή άντημείφθη. Επί τσϋ τταρόντοΓ, σχεδόν 6λες ή Πσριζιάνες ,έπιθυμοθσαι ν' άκο λουθοΰν την μόδα κτενίζονται είς ΰψος, άδιακρΐτως ήλικΐας' φαίνε- τΐι μάλιστα δτι ή μόδα αυτή ί>ια
  δίδεται τ-ρό τιάντων μεταξυ των
  νέων Νϋν/αικών... Καί αύτό είνε
  εύνώητο· τα κορίτσια που δέν γνώ
  ρισαν τό ροΛω καί τό σινιόν τοΰ
  1900 δέν έκπλήττονται, δπως αί
  τρογενέστεραί των για τόν ά"ηο·
  χαιομενο χαρακτήρα αυτών των
  χτενισμάτων. Έκτιμοθν τόν εωτε
  ρισ^ιό, την γραφική καί άπροσδί
  κητη δψί τού. Πολύ φυσικώς ή
  κόμμωσις αυτή πηγαίνει καλύτε
  ρα είς τίς ν?ώτερες
  'Αλλ' δταν δλα τα νέα κεφάλια
  θά έ'χουν στολισθή, ή προκατάλη
  ψις ότι εΐνε «τεπαλαιωμένη» ή ΰ
  ψΊ>η κόμμωσις, θά παραμερισθί),
  κ,αί έτσι θώ την έφαρμόσουν καί
  ή τπό ήλικιωμένες γυναϊκες
  Μία καλή συμβουλή άς την έ
  φαρμόσουν άμέσως θα ξανανιω
  σουν ή τουλάχιστον θί: Λνανεω
  θοΰν.
  θουν έως την κορυφη τής κεφα
  λής καί νά σχηματίσουν ρου'ώ
  άπό μποϋκλες' τριάντα έκατοσ'ό-
  μ^τρα μήκους επί τού τραχήλου
  (δ,τι χρειΑζεται γιά να κάμετε ί¬
  να ώ">αΐο ρωααντικό σινιόν ί Ις
  ΠΡ1Ν ΑΠΟ ΤΟ
  ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜ4
  ΒΕΑΚΗλ ΚΑΙ ΠΛΝΝΙΓΚ.
  ρ
  την κορυιρήν τής κεφαλής σαζ).
  Ή ύψηλή κόμμωσις ή τόσον
  χαριτωμένη καί νέα, δέν ττρέ·
  ■πει νά άφίνη νά διαφευντ) οϋ'ε
  τριχΐτσα είς τόν τρόχηλο. Τα μαλ
  λιά είνε καταλλήλως βουρτσισμέ-
  να έκ των κάτω ιτρός τα ίίνω
  καί έκ των έμπροσθεν είς τα διι
  όθεν ΟΙ ρίζες λοιπόν των μαλλι-
  ών φαίνοντσι τελρίως τα αύτιά
  είνε τελείως ελευθέρα, καμμιά
  σκια έηΐ τοθ μετώτου... Έξαίρε
  τη άιλότης, άλλά συγχρόνως ού-
  σΐηρά, ή όιοία προυποθέτει μία
  σπανΐα καθαρότητα γοαμμής, λ--
  πτά χαοακτήριστικά καί πολυ νε·
  ανική όψι.
  Είνε δΰσκολο είς μ(α κομψή γυ·
  ναΐκα, ή όιοΐα θέλει νά παρακο
  λου9?ϊ την μόδα, να διατηρήση την
  ήθ ό
  ϊ η μ
  συνήθη κόμμωσι
  περί
  Ή γραμμή των
  των οποίω ι σάς
  ώμίλησα είς προηγοΰμενο όφθρό
  μου, οί ϊσιοι νιακάδες των φορε
  μάτων και οί παλαιάς έ-οχήςγια
  καϊες των έπανωφοριών ϋτοχρε-
  ωνουν, οθτας εί ΐίΐν, τα μαλλιά
  νά τνασηωθοΰν κα' νά άφήσουν
  τον τρΛχηλο.
  ή Ντιστεγκέ
  ΤΡΛΓΙΕ
  Κ'ΆΤΑΟΕΧΕΙΧ
  ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
  ΠΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡ10Η
  ΑΠΟΛΡΑΧΗΑΙ 100 ΚΑΙ ΑΝΟ
  ΘΥΡΙΔΕΣ ΝΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  σάκκος 50 κιλών δρχ. 143.50
  » » >» » 169.50
  » » » » 195 —
  » » » » 228.—
  Πρός τούς κ.κ. γεωργοκτηματίας
  καί Γίοργικούς Συνεταιρισμούς.
  Έχομεν την τιμήν νά φέρωμεν είς γνώσιν ά
  πάντων των μέσω Άγροτικής Τραπέζης ττρομηθευο
  μένων τα άναγκαιοϋντα είς αύτούς λιπάσμαΐα δτι
  τα λιπάσματα «ΤΑΥΡΟΣ» καί τό ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ
  ΧΙΛΗΣ χορηγοθντσι καί εφέτος ύτΐό τη"ς Άγροτικής
  Τραπέζης είς τάς κάτωθι τιμάς, παράδοσις έκ τής
  άποθήκης μας Ηρακλείου, ήτοι:
  'Υπερφωοφβρικόν 0—20—0, ό
  Όστεάλευρον 0—30—0,
  Άζ»ίτοιλβι>ρ©ν 10—0—0,
  ΝΙΓΡΟΝ ΙΗΒ ΧΙΛΗ2,
  Είς τούς Γεωργικούς Συνετσιρισμοΰς παρέχομεν
  προμήθειαν επί των ά^ω τιμών.
  Παρακαλοΰνται, δθεν, οί έπιθυμοΰντρς νά προαη
  θευθώσι τα λιπάσματσ ΤΑΥΡΟΣ καί τό ΝΙΤΡΟΝ
  ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ μέσω τής Αγροτικάς Τραπέζης δπως,
  οί μέν Συνετσιρισμένοι δηλώσωσι ταυτα είς τόν Συ
  νεταιρισμόν των, οί δέ μη ανήκοντες είς Συνεταιρι¬
  σμόν προσέρχωνται είτε άπ' εύθείας είς την Άγρο-
  τικήν Τράπεζαν είτε πρός ήμδς ή τούς κατά τόπους
  πράκτορας μας, ημείς δέ θά φροντΐζωμεν διά την
  λήψιν των διατσκτικών άπό την Άγροτικήν Τράπε¬
  ζαν πρός διευκόλυνσιν αυτών.
  Πολυχρονίδης καί Φραγκούλης
  Γραφεϊα— Αποθήκαι: Όϋς 25 Αΰγούστου
  Πρατήριον: "Εναντι Δημοσίου Ταμείου.
  Ή Επιτραπή
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Ό κάτωθι υπογεγραμμένος Θεόδωρος Γ. Διαμαντόπου-
  λος εμπορος θεωρώ καθήκον μου δπως καί δημοσία έκφρά-
  σω τάς ευχαριστίας μου πρός την Άνώνυμον Άσφολιστικήν
  Έταιρίαν «Ο ΑΣΤΗΡ», ή όττοΐσ, δυνάμει τοϋ ύκ' αριθ. 3328
  ΆσφαλιστηρΙου ΣυυβολαΙου Ζωής, δι" ου εΐμαι ήσφαλισμέ-
  νος παρ' αυτή καί άμέσως άμα τή ύποβολή των σχετικών
  δικαιολογητικων εγγράφων μοί κατέβαλε διά τοϋ ενταύθα
  Ύποκαταστήματος τής ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΑΘΗΝΩΝ την κεκανονι-
  σμένην αποζημίωσιν, ής δικαιοϋμαι συμφώνως πρός τούς δ
  ρους τοθ ώς άνω ΣυμβολαΙου, διά τάς έγχειρήσεις, δς ύπέ-
  στην εσχάτως είς τό έν Αθήναις Θεραπευτήριον «Κυανοθς
  Σταύρος». Τοιαθτα Άσφαλισπκά Ίδρύματα τιμοθν πράγμα-
  τι την Έλλάδα. Ό ευχαριστών
  Γ. Διαμαντόιουλος
  Ενικήθη, λοιπόν, τό θέατρο
  άπό τόν κινηματογράφον, Πολλο
  Ιβγαλαν απόφασιν καταδικάση
  κήν καί τελεσίδικον. Μάς είπαν
  Τό θέατρον μέ δλην την παναρ
  χαίαν παράδοσ'ν τού υπέχυψε
  Δέν είνε πλέον ή σκηνή πού άπη
  χεΐ τόν καλλιτεχνικόν παλμό
  τής έποχής "Αν ζή άκόμη κ α
  υπάρχει, δέν αποτελεί δμως πά
  ρά έπιβίωσιν που εκφυλίζεται. Ή
  τέχνη τοΰ πχρύντος καί τοΰ μέλ
  λο^τ^ς είνε ό κινηματογράφος
  Αύτάς είνε έ μέγας θαυματουργόι
  τής έποχής μας πού ίνοιξε νέ
  ούς ορίζοντος καΐ μά"ς προσφέρε
  την άγνωστον ποίησιν τής δρώσηι
  εικόνος. Ή σχηνοθετική τού
  νατόχης δέν γνωρίζει περιορι
  αμούς, Τίποτε δέν είνε άδύνατο
  γιά την όθόνην ΐό θίχχρον Ιχε
  καί αύτό τούς φανατικούς τού φί
  λους. Καί άντιτάσσει τας πτραδ
  σεις τού, την τέχνην ΐοΰ πεζο^
  λόγοο καί τής ποιήσεως
  Γό γεγονός είνε δπωσδήποτε δτ
  δ καλλιτεχνικός αγών μεταξύ το
  θεάΐρου καί τοΰ χινημαΐογράφο
  δέν ε'χει άχόμη κριθή. "Αν εμπ
  ρικώς ή όθόνη κατέκτησε τόν κ
  σμόν, καλλιτεχνικώς δμως ά^ων
  ζεται άκόμη. Καί δίνει ποΰ κα
  ποΰ λαμπρές νίκες πού στερεώ
  νούν την κ/λλιτεχνιχήν της δπ
  στάσιν.
  ΙΙχρηχολουθήααμε σέ μιά δοκ
  μαστική προβολή την νέαν ταινίαι
  «'Ι&ίν άπό τό ήλιοβασΠεμμα»
  Όταν ή ο/ηνή καί ή όθόνη δίδου
  έξετάσεις επάνω είς τό ϊδιο θέμ:
  δ συναγωνιαμός μπαίνει είς φά
  σιν συναρπαστιχήν. Τα συγκλο
  νιστκό δραμ-χτικόν ίργον το
  Χάουπτμαν τό εϊδαμε πέρυσι παι
  ζόμε<ον άπό τής σκηνής τοΰ Β σιλιχοΰ θεάτρου μέ πρωταγων στήν τόν Βίάκην. Είς την όθό νην πρωταγ<«νιστεϊ μία άλλη κο λοσσιαία δρϊματική μορφή τή όθόνης, 6 Έμιλ Γιάννιγχς Έν νοεϊ, λοιπόν, ευ/ΐολα κανε'ς πό σο ενδιαφέρον παρουσιάζει ί5 αιτέρως γιά τα ελληνικόν κ& νόν ή παρα^ολή τής έ^μηνεύσεωι τοΰ ίδίου δααματικοθ ρόλου άπό δύο χαλλιτέχνας, είς τούς όπο πολλοί ευρίσκουν κοινά χά 'ρακτηριστικά Ό Έλλην καλλ , τέχνης Ιχει κατορθώσει'δχ^ι μόνον νά ένσαρ/.ώση τάν ρόλον τοΰ πρε Κλάουζεν καΐά Ινα τρό πον,μοναδικόν γιά την έλληνική α ηνή, άλλά χαί νά αποδώση χαλ λιτεχνικόν άποτέλεσμα τιού δύσκο λα θά έπετύ τ-χανεν οίοσδήποτε ξέ νος συνάδελφός τού. Άλλά δ κινηματο 'ράφυς έχρη σιμοποίησεν ίϊς τό έργον τοθ Χά ουπτμαν τόν Γιάννιγκς. Είς ίνα ρόλον πού δίνει είς τόν έρμη Ινευτήν τούτην δυνατότηια νά ά 'νοίξη την δικλείδα τής δραμα τικής τού Εδίοσ,ιγκρασίας καί νά προσφέρη χωρίς περιορισμούς όλόχληρο τό άπόθεμα τής δρ» ματικής τού δυναμικότητος, Κλάουζεν τής όθό/ης δπήρξεν έ/πληκτικός. "Οίαν ό κινηματογράφος κά νει καθαρό θέατρο, δταν δηλα δή άποφεύι-ει ν* χρησιμοποιήση δσα τού παρέχουν αί τεχνιχαί τού εύχέρειαι πού δέν γνωρίζουν τούς νόμους τής σκηνικής οίκο νομίας, συνήθως ύστερεΐ άπό τό θέατρον. Είς τό «ΙΙρίν άπό τό ή λιοβασίλεμα» δμως ό σκηνοθέτης ειργάσθη μέ προσοχήν καί 6α θυτάτην καλλιτεχνιχήν συ/είδη σιν Αφήκε ίλόκληρο σχεδάν τό θεατρικό μέρος δπως τό εΐδαμε άπό σκηνής, συγχρόνως «μως τό συνεπλήρωσε μέ δλα τα μέσα πού τοθ έδιδε ή σκηνική τού εύ χ. Έ άρχή τοθ ϊ^ον, ίδιαι χέρως, μέ την σκηνήν τής κη δείας τής γυναίκας τού Κλάου εν, «ίνε μοναδιχή Μοναδιχαί έπίσης είνε αί εί^όνες άπό τα έργοστάσια τοθ Κλάουζεν, τα όποϊα τό θέατρον είνε 6ποχρε ωμένον μόνον νά άναφέρη. Τα «Πρίν άπό τό ήλιοβΛσίλεμ μα» παίζεται άπό προχθές είς «Μινώαν». Έχεϊνοι συνεπώς τό έχουν παρακολουθήση θέατρο θά τό ίδοΰ^ καί είς όθόνην ώΐτε νά διαπιστώ |σουν καί οί Γδιοι τα μεγάλα σκη ^νοθετικά πλεονεκτήμαΐα τοθ κι νηματογράφου. ________ Χ. ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ την πού οΐ6 την ΓΑΜΟΙ.-Είς τό χωρίον Χαράκι ό κ, Κώστας Κωνιός καί ή Δνίς Σουλτάτου έτέλεσαι/ τούς γάμους των Πϊράνυαφος παρέστη ό ΐα· τρός κ. Μάρκος Μπριλλάκης. Είς τούς νεονυμφους άτευθύνομεν τάς θερμοτέρας εϋχίτς —Ό κ Έμμ Παπουτσάκης καΐ ή Δνίς Αίκατ. Ζουριδάκη ετέλεσαν τούς γααους των. Παρό,νυμφος πά ρέστη 6 κ. Άοχέλαος Μαρής. Συγχαρητηοια. —Είς τό χωρίον Μητρόπολις Και νουρίου ετελέσθησαν προχθές οί γάμοι τοϋ κ Άντ. Σεγρεδάκη μΕ τα τής Μαρίας Δραγουμανάκη. Παράνυμφος π-αοέστη ό κ. Χ. Μου λιανάκης ίδιοκτήτης τοθ κέντρου «Άκρόπολις». Συ/χαρητήρια — Γεώργ. Κ. Σηφάκης, 'Ελευθε ρία Δαοκαλά»η ετέλεσαν τούς γάαους των είς "Αγιον Κύριλλον Καινουρίου Γύρω στήν πόλι. Ό χαιρός διετηρήθη καί χθές μ(3λλον στάσιμος. — Έν πάση περιπτώσει <->1 πρα.
  κτικοί καιροσκόιοι ήοχισαν... νά
  άλλάζουν φολλο.
  — Προλέγοντες ή^η— άν κρίνω¬
  μεν άπό χθεσινάς πρωϊνάς ανα¬
  κοίνωσις—μεταβολήν τοϋ καιροΰ
  επί τό χειμωνικώτερον.
  —Ή αύριανή τελετή τής όρκω-
  μοσΐας των κληρωτών προβλέπε·
  ται έπιβλητική
  —Ιδία άΐιό απόψεως συρροής
  κοινοϋ ή τελετή αποτελεί πάντο
  τε χαρακτηριστικήν εκδήλωσιν δ·
  σον άφορα την σηαασΐαν πού άπο
  δίδει ό κόσμος είς αυτήν,
  —Έν σχέσει καί μέ τό αλησμό¬
  νητον, Ινδοξον παρελθόν όσον καί
  μέ τό μέλλον τοϋ "Ελληνος στρα
  τιώτου καΐ δή τοϋ Κρητός.
  —Τό ύπαιθρον άρχίζει σιγά—σι-
  γά νά έγκτιταλείπεται από τούς
  φίλους τού.
  -Ή έποχή τού περνςί βλέπετε-
  άλλως τε καί οί δροι τής ζωής
  άλλάσσου^ τόν χειμώνα ώστε νά
  καθιστοΰν ?·υσκόλους τάς έξόδους
  διά τούς έργαζομένους.
  —Έννοεϊ'ται 6π δέν λείπου^ αί
  έξαιρέσεις τοΰ κανόνος άπό μέ
  ρους συστηματικήν φυσιολατρών
  κα1 μή.
  — θ' πλανόδιοι φρουτοηώλαι
  καί ειδικώς των ραζακιών, των δ-
  ποίων συνεχΐζεται ή συγκομιδή, ί·
  ζακολουθοθν νά κάνουν καλές
  δουλειές.
  — Καί μάλιστα είς τος συνοικ
  άς δπου τό Φροϋτο είνε κάποτε
  καί τροφή τής ημέρας.
  —Έν τω μεταζύ οί άτό συστή
  ματος φΐλοι των φρούτων άναμέ
  υΐ', μετά την λήξιν τής σταφυ
  λοθεραπεΐης, την εμφάνισιν των
  πρώτων έστεριδοειδών πού είνε
  ώς γνωστόν τα προτιμώμενα κατά
  την διάρκειαν τοϋ χειμώνος καΐ
  τής ανοίξεως.
  —Ή Ήάδοσις τής μικρογριππί
  τσας έξακολουθεϊ νά άπασχολϋ
  τούς «θερ^πον α » ιιτρού'",
  —Έξ άφορμής τοϋ αμφιβόλου
  καιροϋ τού πότε κλ νει πρός την
  άνοδο καί πότε πρός την ϋφεσιν
  τής θερα ικαασΐα'".
  -Πρανμα πού διευκολύνει τα
  κρυολογήματσ,
  —Ύπενθυμίζομεν την αυριανήν
  διάλεξιν τοΰ Έθνικοΰ Μορφωτι
  κου Συλλόγου Αρχανών
  -Τό θέμα της είνε Ιδιαιτέρου
  ένδιαφέροντος· »Πώς νά ζήτε·,
  —Όμιλητής εΐνε ώς γνωστόν 6
  κ. Π Καρτέβσκι έκ των παρ' ή
  μΐν Ρώσσων «έμιγκρέ» οί όποϊοι
  πολλάκις έχουν δχι μόνον την ίύ
  χέρειαν άλλά καί την πείραν τοθ
  δμιλητοΰ.
  — Είς τοΰ Πουλακάκη προβΊλ
  λεται διά τελευταίαν φοράν σήμε
  ρον καί αυριον τό ύιτεραρέσαν
  άριστούργημα «Ίπιτότης χωρίς
  παν πλΐαν». Πρέπει νά τό παοα
  κολουθήσουν δλοι οί φΐλοι τοΰ κι
  ηματογράφου.
  — Είς την «Μινώαν» συνεχίζεται
  ή προβολή τής μεγάλης δημιουο
  γίας τοϋ Γιάννιγκς. «Πρίν άπ' τό
  ήλιοβασΐλεμμα».
  ό Ρέκοριερ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΖ
  Καλοΰνται άπαντες οί άνήκον
  ες είς την δύναμιν τής Ε. Ο. Ν.
  Ηρακλείου Άξιωματικοί, Φαλαγ-
  ΐται, Σκαπανεϊς καΐ Φαλαγγίτισ
  σαι είς γενικήν συγκέντρωσιν
  έ λή η
  πλήρει
  ρ
  την Κ 30' π. μ.
  Κ
  η μ
  ακριβώς τής αυριον Κυριακής καί
  τώ Γυμναστηρίφ Ηρακλείου
  προκειμένου νά μετά-χωσι τής
  ελετής τής όρκωμοσίας των Νεο
  ιυλλέκτων τοΰ 43νυ Συνΐάγμα
  :ος.
  Έπίσης καλοΰνται άπαντες είς
  ενιχήν συγκέντρωσιν έν πλήρει
  τολή ωσαύτως καί έν τώ αύτω
  (ώρφ την 4ην απογευματινήν
  :ής ιδίας ημέρας
  Είς ουδένα απολύτως έπιτρέ
  χεται ν' άπουσιάση άνευ προη
  ουμένης αδείας τής Διοικήσεως.
  Ό Περιφίρειακός Διοικητής
  Ιωάν. Δ. Μουρέλλος
  Κ. Μυλοποταμίτης
  όφθαλμίατρος
  Επί τριακονταετίαν απο¬
  κλειστικώς καΐ μόνον είς τα
  όφθαλμολογικά άσχολούμε-
  νος, δέχεται, τούς τΐάσχοντας
  τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ
  μιατρείον τού, κείμενον παρά
  τω Καμαράκι πλησίον τής
  Πολυκλινικτΐς Ηρακλείου.
  ν* χ ,ε Ι ΖΗΤΕΙΤΑΐοΙκΙα πρός ένοικΐα
  πεαι άφίξεις καί νέαι πά- σιν αποτελούμενη έκ δύο ή τριών
  ρπλαβαί ύφασμάτων τίΐο έ- Βωματίων μετά κουζΐνας είς κεν-
  · η' τρικήν συνοικΐαν. Πληροφορίαι
  «σρ' ημίν.
  II»
  -Ιιιοοβΐί 5»γ»Λ3ΐί
  γ, ·κ ηοζ ΛΐΐκΙιο,ον»
  ΙΟΙΜ3ν>Ι3 ΙΟΝΙΟ
  Άοση- 'νΐν<3Ι3υ ΚΙΗΙ«ΐνΐ31 ■■■■■■■■■■■■■■■ΒεΐΐεΒΜεΐνϋΒΒΙϋΧΚιΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΙΒεΙ ■Λΐι1ηΧ| »θ «β» 5»»ο»Λσ» ίϋ Λϊς· Μβΐαηβϊΐοη 11915 '»0 »οι ίΐίθΐΛοκ» 5ολ 313^33 ιβ>οό,, ■
  ΧΐνθϋΟαΜΥ
  » »
  . |τ1»5χ—ι«ΛΒ^
  φ υ μο|λ»οΑο λ»ιτ1 Γώ
  «ιβΐίβ ι,ι ·φ 5
  »»Λ|Ϊ «Λ 3133»ΐηΧ 50Λ ΊθΙ^ΜθΊΐΙθ&Ι Χγ»κ 9135βθΌΛ>β 5ΟΛ
  Λ501Ι1 313X3090(1 '50Λ3Τΐ3 5)3 19Κ11Λ50 Λ3£ »1θυ? ΐΐ 'φ
  1 *' 5ϊ '
  ιΐ<ν καΐΗκννν· οί ηοοιχχ 5οι»ιιοβΙΐιη3$»γ;χ -ΗΓΙΗ¥Φ ΪΙεΚΗ- χ Ο. 2ΑΟϋο1Αθν3111Λΐν * μ ΖΑΟ1 20«111 , 'Κ *κ 5ηβι η ΝΟ-ΙΗΙΛΐνννΘ 5Λ3Λ3ΗΟΡΙ, "3 Ο01 . Άθ»νΜνυνν υ 5 ■ΛκαΐΐΛΐκοιη» 5» - 9 5ϋΧ5ογ,ϋΛίίί>Η ν Ή
  $11X50059X0,1 ·
  5οιΐβ>Λ ο,—
  13X3 ΛΙΙΙ ί)3
  ι»κ ίιιοβΓ 5Χ
  »)Λ»χ 5;» ΐΐ94ΐΐγ,3Ληο
  χιχύαχόι Μΐυΐ|γ;3ττοίιι» ,ι—
  —Ο3Μ~
  5ηοι ·}ς?χιιιςοοο ο1 ιι
  ιόΧ
  ς ΛΟΛ9Η ΙίΛ]3τ1
  1Α0νν/Ζ3νΐυ3νΗΜ
  ^ Ρθ
  ΙΛ3Τ(ΐγ 13X3 ΛΜ1
  5ποτΙ]ϊ1οα }ρι 5015
  5!<Λ3.ΐΐ Α3 5[λι 953 }(αο 2ΑΟ1 V Ι Η Ι V >. Λ3
  ιφο ΐ3
  ηοι ιοϋ '1ι\?? >?ιτ1τιο)ΐ οοο
  Λ3 ϊηο
  '5«ι109ρ
  ΛΙΙΙ ΧΛ
  '9Λ3ϊΙη»Χ»άΧ
  ηοι ηβΛηοβΓΐυ.ντΙ μΑ»
  'κνκΐΐιΐό 'ίηι Ννηιν πϊνΟ(1? ιιι
  ΑΧΟΟ
  Α Λ«η.
  ηάμιεοηο λΙι
  3ΐοιι ροι
  Λ30
  ηοι
  λοιοιΧ9Υ?
  λΙιι 5)3 ]ϋχ 3Χΐ3θοσιι 'ηοι
  0 '
  Ι Λ9ΐ 5]3 .λο)λοΛ λό)Η 5] 3 οιοιο,ι, ΌΛΐοχηγ
  Ξ ΙιγΙ ο5όι3γ1 Ιι 'ηοΐ309ο[ί ηοχ 5ολη5ζ>ο ψ .
  9 .ΛΟΟ9?0ΟΜ
  9 ΐσχ Ί3θ)0οχ 3Χρ 5ιοιηοι λ? 5οικη3ν/ χ ο,
  = 'χ>)τ11ισ3 ιοχ Ιΐι<.ιο οσχ Β Ώ ?9 13190Χ3ί13. " 1 ΙιΧο 91 3ΘΥ(τ! ΛΟ1° .90° '0°99 ηοκιβιο ( 5ΐ11 ίβοΊχυ αοι;β)οκ»τι α οί ΛϋκΐΐΒ»)ςι λιιι , ηοι 03ΐιη ■ϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐυΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙϊ 5οΛ3λ 91 «κ = Οοι «ο-ϊλΧ 1 ]»κ ηοτι = Ά(ΟΑ ϊο)τ)3τ)οΑ ί^τΙ ικκ ιοτΙ ηοκ]οι»κ 111 ηοκι,β3 ηοι ΛκιΗιοχ -χ »ΐΌηο»Φςι ργ Χ51Χ)Μ Ιΐφΐβ ΛΠΟΧ3 ΐνΐΜΐχΐΜ€ΐνυν>ι ΐν
  5»ΛΛ»ιβ
  50Μ 'Χ ΐζΐηοΛκο1! (»* (ΐοχοις·) η
  «Χ υκιοηοΗ οε'Π 'χάιοιίχϋο \
  •Λομφ
  λο)γ1 9ΐ3^ ?9 οιηφιόιοιιΐ",
  Λρΐ 3]3 ΛΟ^930ΟΜ Ώ1ΛΟ9Ι9 Ι·05· '
  τ »ΐΛθ03φοοσυι 5ο]Οιλοιι 5Ιαι Λ$λ.η'2Γΐο Λ91
  ,1»Λοιοο!συ. λ Ιιι οιοχ 30γ1^ιΐ9
  ;οοι 199Τ1)Ρ 9*
  — ηοι 9Χ!θΛη<ν. Λΐμι 590Ί1 - ςΐ3 ,9 3θθ9ΐου.γιι ·οιιιψο9Λοΐ, 9 ' ' !» ΟΕ'6 Ί»Ρ»ιο»Λ*βν< "Η ί»ρι 3γ) 'οοι Λςο Οθ)Γΐθθ>ΐλ»_
  »ρ»ΐΛ«κ υ
  'ςη3ΐ
  υΧ<3ο , Ι ϊ>-3θ!ΐγ.0)_ ί)ϋ
  ΛΙΙΙ
  ιου ηοι | (5οκ ηοΛύηβΛ ηοι
  ηοι {03ΐί ηβ4»οΛ«2 '
  5ΐΐι 5
  Ληο ηοι »ιγιι1αι »
  Ξ Λΐγ9ΐι 5θ0ηογ.οχ9
  = ό·λ Λογρπ 591 ρΐ9
  οόηοο?χ ηο)53χιΰαχ οοχ ]ΐΐ3 39 *»οο33011
  ηοιηοι Μ3 5
  9 υ
  ·ϋ003ι.39 ,Λ 5ΟΟ0311Ο 5111309^01, φ Α3Ο
  1
  91 ΛθββΓΐιιο ύοηοιοιβΗ »6
  γ, $9ΠΘΜ1° 5^κ«ΛηΛβΐ9»σ ο,
  (22 ΑΟΐννΐΖ)
  Λ31113 '3ΐσηΜ 'αο
  Αθΐ]ί)ητ1τΙοι»κ3
  5ΐχαη»ιοι ι»ι
  'οοσοοητί 5ολιι ηοΓΐοοφσοΐΙ
  Λ91 5)3
  ίικ ϊπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐιιιι Μΐιιΐιιιιιιππιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιηιιιιιιιιιιιιιιιιΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιιιιι^
  Α91 5]3 305$!
  3Α]3
  —}—
  )3Λ(>)φη
  3οΐί
  £ ηοι
  01 Ό1001 Α0Χ)ΐκ*5)Π 91 »
  >ι Λ3 (1ι»ιιιό3ΐι
  Άκο'χ0Χ)/ΐ3 5503*·—9
  λ(^ι
  115 Ο01
  >3ΐ»5χ ηοι Ι
  οοι ηοσ1
  3101Ο9><3 5ηοι 3οΙιοΐ3τΐ3 5ϋ.ΐ309Λθ[ ν"β θΧλχ3γ3Γΐ " 'Λ9κ λο:γικ ^η οί ^κ αοτ! Λ91 κικϊΙ'λαβΧ'λτΙ κχιΪιχβυ;^ κ^ λοιιο ο,τό 3^23 κσ'ιχ'Ι.βρτ'ικ 11-5ΟΟ9Υ3Α *ιι -ιλίσιβ^ι ηοι ηθ2Υ_ηθ9Τΐη- αοιο'ιοι »ιιικ ίλκιο 7 ηοι 9" ^ —"(5»τΙ 51ιΐ3σ>οΙ( 0.
  ΣΟ3Α3ΧΙ ΧΗ1
  10 10Μ
  ηοιι !ίηθΑ|3χ? .ιγ
  Λ0Λ03 ΟΧ>Λ3Τ.
  Λ
  Ηράκλειον --Κρήτης
  Γροφεΐα έναντι Παλ. Νομσρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠρωΙα Σαββάτου
  29 Όκτωβρίου 1938
  ΔΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΤΑΑΑΝΤΙΕ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΙΝ ΜΕΤΡΟΝ
  ΚΒΙΝΝΙΪΟΤΗΡΙΑΪ ΕΙΪ ΓΙΙΛΙΙΙΗ
  >ΗΛίΝ·«ΜΘΥΗ1ΙΜίΙΡΛ
  Π ΒΟΥΛΗ ΟΙ
  ΛΘΗΝΑΙ «8 Όκτωβρίου (το
  άνταποκριτού μας).—■ Σημερινά τηλε
  γραφήματα έκ Παρισίων άναφέρουν ό
  τι ό πρωθυπουργός κ. Λίταλαντιέ έδή
  λωσεν ότι ή κυβέρνησις τού θά λάβ/
  μέτρα κοινής σωτηρίας.
  "Αν τα μέτρα ταύτα δέν ψηφισθοΰ
  υπό τής Γαλλικής Βουλής, ό κ. Ντα
  λαντιέ έδήλωαϊν ότι Θά διαλυθή ή Βο
  λή *αί θά ϊΐροκηρυχθώσι νέαι έκλο
  γαί.
  ΠΡΟ&ΙΚΛΖΕΤΑΙ ΔΙΛΑΥΣΙΣ
  ΤΟΥ ίΑΑΑΙΚΟΥ ΑΑΪΚΟΥ ΜΕΤ Ο Π ΟΥ
  ΑΝ ΚΑΤΑΙίίΑΟΗ Τί [ΑΛΑίΣΟΒΙΕΤΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Όκτωβρίου (το
  άνταποκριτοΰ μας)- — Έκτός των προ
  βλεπομένων μεταβολών είς Γαλλία
  ■ ίς περίπτωσιν αρνήσεως τής Βουλήι
  νά ψηφίιη *εά μέτρα τού κ. Ντα λαντιέ
  π*ρί χοινίτ,ς σωτηρίας τηλεγραφείται κα
  τουτο: "Οτι προδικάζεται ή διάλυσις
  τού λαϊκοΰ μβτώπου εάν ή γαλλική
  κυβέρνησις άποφαβισμένη όπωσδήποτε
  νά συνεννοήθη μέ την Γερμανίαν κατα
  γείλη συντόμως τθ
  σύμφωνον συμμαχίας.
  γαλλοσοβιετικό
  ΕΞΕΤΕΛΕΣΟΗ ΕΙΣ ΑΙΠΝΑΝ
  Ι
  ϋ 28 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταπυκριτοΰ μας).— Τηλεγράφημα έξ
  Αιγίνης άναφέρει ότι έξετελεσθη έκεϊ
  διά τνφενιομού ό διΑοφόνος λΐοσχο
  ειδόπουλος.
  Ώς γνωστόν ό Μοσχοβιοόπουλος 1.1
  χε φονεύσει μέ πρωτοφανή άγριότη
  τα είς προάστειον των Αθηνών καί λη
  στεύση συγχρόνως, τόν παντοπώλην
  Σταυριανόν ναί την σύζυγον τού.
  ΠΕΡΙ .ΕΗΑΙΙίΛΜΑΤΙΙίΒΗ
  ΑΘΗΝΑΙ »8 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποχριτοΰ μας). — Δι* άναγκαστι
  κου νόμον» Ι ημοβιευομένου είς την έ
  φημερίδα τής κυβερνήσεως συμπληροΰ
  ται ή νομοθεσία ή άφυρώσα την όργά
  νωσιν καί τούς ακοπούς των Έπαγγελ
  ματικών Έπιμελητηρίων.
  ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤΊΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).—Το συνελθόν σήμε
  ρον υπό την προεδρίαν τοά πρωθυπουρ
  γοΰ κ.Ί, Μεταξά καθιερωμένον υπουρ
  γικόν συμβούλιον τής εβδομάδος, έξη
  τασεν ύπηρεσια*ά κοιί νομοθβΐΐκά ζητή
  ματα έφ* ών εγένοντο είσηγήσεις υπό
  των κ.κ. ύπουργών.
  ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΕΙΗΑΝΟΔΟΣ
  ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΡΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού ...μας).— Ή Μετεωρολο
  γική ύπηρεσία ανεκοίνωσε σήμερον ότι
  ουνεχίζεται ή άνοδοςτών θερμοκρχσιών
  έν 'Ελλάδι.
  ι ι Λ ι.
  II
  _ ι,,,,.,, ... — .,,.,■ ■
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΗΠΕΪΡαΤΙΚΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΠΙΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΒΡΟΧΑΙ
  Σταθεράς ό άξων Βερολίνου-Ρώμης.
  Θάγίνη έδνική κυβέρνησις έν Αγγλία;
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 ΌχτωβρΙου | την κατάστασιν είς .την ό
  (!?>. ύπηρεσία).—Οί διπλωμαπ
  κοί κύκλοι άτΐοδίδουν μεγά¬
  λην σημασίαν είς την χθεσι¬
  νήν μακράν συνομιλίαν μετσ
  ξύ τοϋ Λόρδου Πέρθ καί τοΟ
  κόμητος Τσιάνο.
  ΡΩΜΗ 28 Όκτωβοίου
  ύπηρεσία) — Τέν Φόν Ρίμτιεν
  τροπ ύπεδέχθη χθές είς τόν
  σταθμόν ό κόμης Τσιάνο επί
  ποίαν θά ευρίσκετο σήμερον
  ή Γαλλία κσί ή Εύρώπη εάν
  ηκολουθείτο άντίθετος κατεΰ
  Τσαμπερλαιν απεφάσισε την το·
  ποθέΐησιν τοΟ τέως 6του?γοΰ τής
  Παιδείας είς την θέσιν τ>ΰ κ.
  Νταφ Κοθπερ, ώς πρώτου
  τοΰ Ναυαρχείου.
  ρως ήσχολήθη έιΐ μακρόν, μέ
  την οικονομικήν κατάστασιν
  ιής ΓαλλΙας.
  Τό ταξιδιον τοϋ Φόν Ρίμ-
  ιτεντροπ οί εύρωπσϊκοί κύκλοι
  χαρακτηρίζουν ώς έπιβεβαΐω
  σιν τής σταθερότητος τοϋ ά
  ξονος ΒερολΙνου—Ρώμης.
  Μετοξύ των δΰο κρστών ύ
  πάρχει ήδη τό έκκρεμές ζήτη
  μα τής ούγγροτσεχικη'ς διαφο¬
  ράς. Ύπάρχουν έπίσης καΐ άλ
  λα ττροβλήματα πρός επίλυ¬
  σιν £νεκα των οποίων καί με¬
  τέβη είς Ρώμην ό ύπουργός
  των 'Εξθϊτερικών τοϋ Ράϊχ.
  θυνσις.
  Ό κ. Νταλαντιέ ώμίλη Τό «Ντ^.ίηλυ Μχίϋ» γράφει
  σε σαφώς διά μίαν Γαλλο, σχετικώς 8τι είνε πιθανόν ό κ.
  ((δ. γερμανικήν επαφήν. Ίδιαιτέ Τσάμπερλαιν νά επιδιώξη |ν£σχιι
  ' σιν άπ' δλου; τούς πολιτιννιύς κύ·
  κλους τής Αγγλίας δ,ά να σχημα
  τίσουν άπό κοινοθ μίαν «Έθνι
  κήν Κυβέρνησιν».
  ΡΩΜΗ 28 Όχτωόρίου (ίδ. ΰπη
  ρεαία). —Βεβαιούται δτι ή Ούγγρ
  κή Κυβέρνησις εδέχθη την δΐαιτη
  σ·'αν τής'ΐταλίας καί τής Γερμαν
  άς σχετικώς πρός τάς διεκδικήσϊ!
  αυτή; επί εδαφών τα όποϊα κατ
  έχει ήδη ή Τσεχοσλοβχκία.
  κεφαλής πολλών άλλων μελών ι ΠΑΡ1ΣΙΟΙ 28 ΌκτωβρΙου
  της ίταλικής κυβερνήσεως. (ίδ ϋπηρεσΙα).-Όό<ληρος ό εϋρωπαϊκός τύπος άσχολεΐ· ται μέ τόν εκφωνηθέντα χθές υπό τοΟ κ. Νταλανπέ μακρόν πολιτικόν λόγον. Ό άγγλικός τύπος γράφει σχετικώς δτι ό κ. Νταλαντιέ πολεμα τόν κομμουνισμόν, άλ λά καί συνιστά είς τούς ερ¬ γάτας νά μην έρνάζωνται πε ρισσότερον των 40 ώρών. Αί άγνλικαί έφημερίδες γρά φουν έπίσης δτι διά των μέ σων αυτών ό κ. Νταλανιέ ΙΑΠ11ΝΙΑ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗ % ζητεί μίαν μακράν περίοδον Ο ΧΘΪΣΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ έξωτερικής καί έσωτερικής εί ,Ρήνης. Όκτωβρίου| -Ζωηράν εκτύπωσιν ΠΑΡΙΣΙΟΙ 28 ((δ. ύπηρεσίσ). πουργός τής Ό πρωθυ Γαλλίας κ. Χθές Νταλαντιέ εξεφώνησε σημαντικόν λόγον είς Μασ σαλΐαν ενώπιον τοϋ αύτόθι συνελθόντος συνεθρίου τοϋ Ριζοσπαστικοϋ κόμματος. Ό κ. Νταλαντιέ ετόνισεν 8τι διά τόν εύρωποϊκόν πολι τισμόν, διά την Γαλλίαν καί διά την Ιδίαν την Τσεχοσλο βακίαν ή λύσις τού Μονάχου ΡΩΜΗ 28 Όκτωβρίου (ίδ ύπηρεσία).— Αγγέλλεται έκ Τόκιο δτι είς την διακοίνω σιν ή'πς επεδόθη υπό τής Ά μερικής είς τήν'Ιαπωνίαν, διά τής οποίας ή κυβέρνησις ΡοΟ σβετ ζητεί" νά παύσουν μέν ό λόγος τοϋ κ.Ντσλαντιέ Ιαπωνικαί έττευβάσεις προ είς την Γερμανίαν. Ό γερμττ'κειμένου περί συμφερόντων νικός τύπος γράφων σχετιτή·ς Άμερικής είς Κίναν, άνε κ©ς τονΐζει δτι μοναδικήνβά|κοινώθ 0Π χό ύπουργεΐον σιν τής γαλλικής πολιτικάς ι „ ,,-' ,, θά άΐτοτελή πάντοτε ή αγ των Εξωτερικών τής Ιαπων εκα γλογαλλική συμμαχία. Ο ΑΝΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ άς προετοιμάζει απάντησιν Περΐ τής πνεύματος οί ένδιαφερόμενοι ίαπωνικο μορφής κσΐ τοΰ τής απαντήσεως ΛΟΝΔΙΝΟΝ 28 Όκτωβρίου (ίδ. κύκλοι τηροόν έπιφυλακτικήν ύπί]ρξε πολύ καλυτέρα άπό ύπηρεσία) —Ό Πρα>θυπουργός κ. στάσιν.
  Ό κ. Νομάρχης διά τα τοπικά ζητήματα
  ΔιάΧανιά δ'άναχωρήσημετά ΙΟήμερον
  Ό Νομάρχης "Ηρακλείου κ. Καθ1 ά πληροφορούμεθα ό των ζητημάτων τού νομοϋ
  Ανδρέας Μάρκελλος συνειρ- κ. Νομάρχης θά παραμείνη' ό κ. Νομάρχης ανεκοίνωσεν
  γάσθη χθές μέ τάς αρμοδίας ενταύθα επι δήμερον ή δεκαή είς τούς έττισκεφθέντας ούτον
  ύτΐηοεσίας τής Ν ,μαρχΐας επί μίρον, ακολούθως δέ θά επι | άντιπροίώτους τοΰ τύπου δτι
  διαφόρων ζητημάτων τα ό σΐρίψη είς Χανιά έ'.θα ώς [τούτων κατά την άπουσίαν
  ποία άνέκίψαν ε ατά την ά γνωστόν εκτελεί τα άνατεθίν τού θά έπιλαμβάνεται ό Διευ
  τιουσίαν τού Είτα εδέχθη χα 6[ αύτον 6
  Τ^ΐ» 1/* ΙΤΛΓι IΛ■ΤίVιI^Γ·^ ηιΐΛ τ/Λ^^ ΛΙ Λτ
  τούς προΐσταμένους των δια
  φόρων δημοσίων ύπηρεσιών νΠσεωζ καθηκοντα τοΰ Γεν.
  τής πόλεως οΐτινες άνήλθον Γραμματέως τής Γεν. Διοική
  είς την Νομαρχίαν
  χαιρετίσωσι.
  'ινα τόν σεως Κρήτης
  Σχετικώς μέ
  τής κυβερ θυ^τής τής Νομαρχίας κ. Γ.
  Συγγελάκης, μόνον δέ έφ' δ-
  σον πρόκειται τιερΐ έξοιρετι
  κώς σοβαρών ζητημάτων θά
  παραπέμτ'ωνται είς ούτον.
  την επίλυσιν
  Ή άρμοδιότης των Νομαρχών
  και τα ζητήματα των πολιτών.
  Εΐιχδς μέ την τοχείαν έ φορών πολιτών περί ζητημάτων, γνωατοποιήσητε έπίσης δτι προ-
  ιν ζητημάτων ίδιωτινής ών ή έπίλυσις άνάγεται είς την κειμένου «αί περί ζτμημάτων άνα
  φύσεως διά τα όποΐα οί ένδιαφε άρμοδιόχητα δμών, παρβκαλ'-ΰμεν γομένων είς την άρμοδιότητα των
  ρόμενοι έν άγνοία προφανως ά ' ϊπως μεριμνήσητε ί'να, διά δημο Υπουργείων, δέον ιύΐοι ν= άπευ-
  πευθύνονται είς τα δπουργεϊα μο σιεύσεων έν τώ τύπφ, διά δΐαλέξε θύνωνιαι πρός ταθΐα δι" υμών, Γνα
  λονότι δύνανται ταυτα νά έπιλυ ών, δι' άναγνώσεων άπ' άμβωνος έν τοίς διαβιβαστικοϊς έγγράφοις,
  θώσιν υπό των κ κ Νομαρχών Ι καί διά πάντες ετέρου προσΐόρου πρός τα οίκεία'Υπϊ έ'
  πίλυσιν
  γ
  θώσιν υπό των κ. κ. , Νομαρχών, Ι καί διά πάντες ετέρου
  έ
  γγρφς,
  πρός τα οίκεία'Υπουργεϊα παρέ'-
  ά £ άύ
  συμφώνως μέ την παρασχεθεϊσαν ^ μέσου καταστή είς πάντας γνωστή χωνται πάσαι α£ άπαιτούμεναι
  είς αύιούς εύρεΓαν άρμοδιάτητα ή έκ των κειμένων διατάξεων εύ , πληροφορίαι π(-ός πλήρη ΐής ύπο-
  διά τοΰ προσφάτ·υ νόμου περί ρεία άίμοΕιότης υμών, ώστε νά θέσεως διάγωσιν, άποφεγομένης
  άποσυγκβντρώσεΐύ';, τό υπουργείον —'------" "*----■"" ■'-------- "ν *
  των Έσωτεριχών απηύθυνε
  τάς Νομαρχίας την κάτωθι έγκύ
  κλιον:
  «Αφορμήν λαβόντες έξ υποβαλ-
  ^ομένων είς τα 'ΥπουργεΙα άνα-
  μη μ ς γ, φγμένη
  ίεϊον παύση τού λοιπού ή προσφύγη των | ,ΰ:ω τζς διεξαγωγή; άσκόπου άλ
  πρός πολιτών £ις_ τα ιπουργεΐα διά 1γι1ηνΜ,,Λ, ,= , ,_.«.,.,.....
  τοιαΰιχ ζητ,ήματα.
  Επί τούτοις καί πρός τόν σκο
  πόν τής ταχείας έξ^ηρετήσεως
  των πολιτώ/, παρακαλούμεν 5πως
  ληλογραφίας εξ ής έπιβραδύνεται
  ή ίπίλυσις των ζητημάτων
  Ό 'Υπουργό;
  Ι. Δουρέντης»
  Ο ΑΝΟΤΕΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
  ΤΗΣ ΧΟΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  V
  φίκετο χθές έΛ Χανίων
  είς την πόλιν μσς προκειμέ-
  ου νά· μετοβή είς Αθήνας ό
  Ανώτερος Διοικητής Χωροφυ·
  ακής Κρήτης κ. Γεώργ. Νίκη
  οράκης.
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
  'Λγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών άγοράς
  τοϋ Έμττορικοΰ και Βιομηχανικοϋ
  αί τιμαί των δια-
  προιόντων εΤχο
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίδες:
  Σουλτανίναι α'.
  Ρ'.
  ΜΥΣΑΡΑ ΑΔΕΛΦΟΚΤΟΝΙΑ
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  16 50-17.-
  ΤΑ γΜΠΟΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ______ Καραμπ.
  Ελεμέδες
  Χθές την εσπέραν έπρόκει- »
  ο νά συνέλθη. είς συνεδρί Κοινο'ι
  σιν τό Διοικητικόν Συμβούλι αχτ, ες
  ν τοΟ Έμπορικοϋ καί Βι·
  μηχανικοϋ 'Επιμεληΐηρίου
  ρός συζήτησιν επί διαφό·
  ών ζητημάτων.
  Υ
  δ.
  α.
  β'.
  ΤΟ ΓΕΟΡΓΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
  Πυρηνέλαιο
  Ελαιοπυρήναι
  Σάηωνίς:
  15.50
  13 50
  10.—
  6.-'
  10.-
  Β.5Ο
  7.50
  7.-
  6.-
  26X0
  14.50
  1.20
  16.-
  ί4.50
  12.-
  8.-
  6.50
  5,50
  δρχ.
  Λευκοί α'
  β'
  ΑΘΗΝΑΙ 2 8 Όκτωβρίου (τού Χθές έχλήθη είς συνεδρίασιν Πυρηνελ,αίου «
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τάς ύπαρ ί την Νομαρχίαν τό Διοικητι- Μουργελαίου α'
  χούσας πληροφορίας είς την ήπειρωιι- χόν Συμβούλιον τοΰ ΓεωργικοΟ ©{νβ!.
  κήν Έλλάδα πίπτουν άπό τής χθές βρο Ταμείου Ήραχλιίου άσχοληθέν
  Χα^· μέ ζητήμα;»
  β'
  Αρχανών μίοτ.
  ΜαλΕβυζίομ
  17. 50
  16.50
  15. -
  14-
  15.-
  14,-
  43.-
  6.-
  ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΟΥ ΑΞΙ
  ΡΟΜΗΣ-ΒΕ ΡΟΔΙΝΟΥ
  ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ Τ Η Ν Η!ΙΝ
  ΤΗΣ ΤΕΤΡΙΜΕΡΟΥΣ ΔΙΑΣΚΕΨΕΟΣ
  ΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΪΜΟΗ ΤΟΝ «ΣΜΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Όκ^ωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ τοΰ έξωτεριχοΰ άνχφέρουν ό
  τι τα κράτη τοΰ άξονος Ρώμης—Β«
  ρολίνου προτείνουν ·εήν ούγκλησιν τής
  τετραμεροΰς διασκέψεως.
  Σκοπός τής διασκέψεως ταύτης, καθ*
  ά προτε£νβ{, ό άξων Ρώμης—Ββρολί
  νϊ»υ, θά είνε ή εύρυτέρα έξέτ,αβις τού ζή
  τήματος των έξοπλισμών καί ό περιορι
  σμός τούτων.
  ΑΝΗΣΥΧΙΑΙ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΔΙΑΣ ΤΑΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΑΠΟΙΚΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Σημερινά τηλβ-
  γραφήματα. έκ Νέας Υόρκης άναφέ·
  ρουν ότι ή κυβέρνησις Ροΰσβελτ άνηιυ
  χεί λόγω των άποικιακών διεκδικήσε
  ών τάς οποίας προβάλλει τελευταίως
  ή Γερμοινία, αξιούσα συγκεκριμένως
  την ταχείαν απόδοσιν τούτων παρά των
  δυτικών δυνάμβων.
  Η ΙΑΠ8ΝΙΑ ΟΑ ΚΑΤΑΛΑΒΗ
  ΤΗΝ ΚΙΝίΖΙΚΗΝ ΝΗΙΟΝ ΧΑΪΝΑΝ
  ΤΐηΝΜ ΕΙΣ ΤΟΝ ΒΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 28 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μ/ς).— 'Γηλεγραφοΰν έκ
  τής " %τ.ω * «λνατολής ότι ή Ίαπων(α
  Θεο>ρείται βέβαιον ότι Θά καταλάβη
  την κινεζικήν νήσον Χαϊνάν, προβαί·
  νουια είς παραχωρήσβις πρός την Ί
  ταλίαν καί Γερμανίαν.
  ΗΟΥίίΑΡΙΑχ'ΐΊΗΤΑΙ
  ΤΗΝ ΤΕΡΜΑΝΟΊ'ΤΑΛ'ΚΗΝ 1ΙΑΙΤΗΣΙΑΝ
  ΑΘΙΙΝ ».
  V
  28 Ό«τωβοίου , (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Κ<χθ' α τηλ&γρα- φαΰν έκ Βουδαπέστης, ή κυβέρνησις Ίμ ρέντι άποδεχβται την διαιτησίαν τής Γερμανίις καί Ιταλία;. Πάντως ή Ούγγαρία ζητεί προκα ταβολικως την Αποχώρησιν τού τσεχικοΰ στρατοΰ έκ τής πβριοχής, τής οποίας διαμφισβητείται παρ* αυτής ή κ*τοχή. Τό τελευταίον τουτο όμως άπακρούει ή κυβέρνησις τής Ηράγας. ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΟΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΠΟΑΕΜΟΝ ΚΛΠ ΤΟΝ ΙΑΗΟΝΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 2 8 Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτού μας).—Έκ τής "ηω Άνατολής αγγέλλεται ότι οί Κινέζοι είναι άποφασισμένοι νά συνεχ£σωσι τόν πόλεμον εναντίον των Ίαπώνων. ΑΠΕΧΡ0ΥΣ6Η ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΚΥΒΕΡΝΗΤΜΜΙ ΕΠΙΒΕΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 28 Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφοθνπρός τό πρακτορείον Χαβάς ότι αί έκδηλω- θείσαι είς τό μέτωπον τής Μαδρίτης Κατ' είδήσεις έκ τοΟ χωρίου Άγιος Γεώργιος Λασηθίου μυ σαρά άδελφοκτονία ελαέε χώραν πρό ημερών εξωθί τοΰ χω^ίο^ διά λόγους κλη^ανομικούς. Κατά τάς μεταδαθείσας σχετικώς πλη- ρο ρ&ρίας ό Κωνσταντίνος Πανα γιωτάκης συνήντησεν έχτος τοΟ χωρίου τόν αδελφόν τού Έμμανου ηλ ά.ιό έτών έγκατεσυημένον είς Άβτρίτσι μετα τοΰ όποιου έλογο μάχησεν Ινεκα περιουσιακών φορμώι» δ ' έπεΐίθη κατά τού άδελφοΰ τοϋ | καί τοΰ κατέφερε διά ράβΐου σφο '· δρακτυπήματα είς,τήν κεφαλήν καί άλλα μέρη τοΰ σώματος είτα δέ εξηφανίσθη άφήσας τό θθμά τού αίμόφυρτον καί ήμιθανές.Τον τραυ ματίαν άνεθρε . κατόπιν τυχΛίως είς αγροφύλαξ καί τόν μετέφερεν ΛΘΗΝΑΙ «8 Όκτωβρίου (το·Ί είς τό χωρίον ένθα δμως ύπέκι» άντ*πο*ριτοΰ μας).— Έ» Ρώμης αγ- ψεν είς τα τραύματά τού μετα Υέλλεται ότι έορτάζεται μετά πάσης μβ τριήμερον. Ό δράοτης σϋνελτΊ Υ*λοπρεπείας έκεϊ ή έπέτειος τής πό ί , , ά Ι νέαι άντεπιθέσεις των κυββρνητικών ΐιων. Κατα την λογομαχίαν πεκρούσθησαν μετα μεγάλων ~-'·^» Κωνοϊβντϊνος Παναγιωΐάκης υπό των έθνικών δυνάμεων. απωλειών Η ΙΤΑΛΙΑ ΕΟΡΤΑΖΕ ΤΗΝ ΦΑΣΙΙΤΙΚΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟΝ ιι,ερμιαϊων. σϋνελτΊ Υρς ή ς ής ρείας των φασιστών πρός την Ρωμην ί ή άψ ώ ί ή έθί ρείας των φασιστών πρός την Ρωμην "ίί ΤΘν ΟίσΧϋν^'χών άΡΧ'»ν καί ή κατάληψις αυτής ώς καί ή έγκαθί ιαϊων δρυοις τού φασιστικοΰ καθεβτώτος.