96474

Αριθμός τεύχους

5003

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

30/10/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ-
  Αιγυπτου
  ίτησία >ίΐΜ<ι 3 έΕάμηνος 2 έτησια 6ο. 1,1 έξάμηνος · Τιμή κατά φύλλον Δραχ. Ο 8 ΚΥΡΙΑΚΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1938 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΛΦΕΙΑ ΟΚ)!. ΜΙΝΏΤΑΥΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5003 ΥΠΕΥ8ΥΜ0Σ ΣΥΒΤΑΗΤΚΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΛΓΠνθΥΝΤΗΣ. ΑΝΛΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΑ ΧΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑ Μ[ΤΡ4 ΙΙΑ ΤΟΥΣ ΕΟΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 'Υπβγραφεϊς υπό τοΰ Βασι¬ λείω; δημβσιευΕται είς την έ- πίβημον εφημερίδα έος ά* ν«γχ«οτικβς νόμος τής χυ· δςρνήοεως περί άναδιοργα- νώαβως των '-παγγελματι- χύν Έηιμελητηρίων. Δέν γνωρίζομεν είσέτι τό πλήρες «ριεχέμενον αύτβΰ. Έπλη- ρβφορήβΠΗεν βμως άπό τάς γΐνβμένας σχετικώς άναχοι- »ώσβι$, ότι όέμΰς πρβαδιβ- ρΐζει τούς σκβπβύς καί τάς χκτευθυνσεις των Έπαγγελ- μκτικών Έπιμελητηρίων κα- τά τρόπον εξυπηρετούντο τα βυμφέροντα των έπαγγελμα- τιών καί βιβτεχνδν καί άν τβιτβκρινβμενβν είς τάς γε νιχας αρχάς καί τό πνεΰμα «δ νέου κράτους. Καί δέν αμφιβαλλομεν ότι πράγματι ί νόμος αποβλέπει είς την προστασίαν καί την ένίσχυ- οιν των βιοπαλαιστών των πόλεων. Ή σημερινή κυβέρ- νηοις άλλωστε, έχει έπιδείξει Ιδιαίτερον ενδιαφέρον καί μεγάλην στοργήν πρές την έπαγγελματίβιοτεχνικίιν τά¬ ξιν. Καί έχει λάβει μέχρι σή¬ μερον σειράν μέτρων πρός βελτίωοιν τής θέσεώς της. Ε¬ πί των ημερών τοΰ νέου χράτους, ιδρύθη καί έλει- τούργηοε τό ταμείον άσφα λίοενς έπαγγελματιών καί βιοτεχνών. Έθεσπίσθη διά νόμου ή κατοχύρωσις τοΰ έ- παγγελμκτος. Άπεζημιώθη- οαν χά άχρηστευόμενα λόγω προοδον τής τεχνικής έπαγ- νέλματα. Ελήφθησαν μέτρα προσ τα οίας καΐ ένισχύσεως τής έ- βνικής βιοτεχνίας καί τής λαΐκής τέχνης. Εμελετήθη οαν τα προβλήματα τής έ- πκγγελματοβιοτεχνικής πί¬ στεως καδώς καί τα προβλή- ματα της στέγης. Καί διά πρώτην φοράν ετέθη τό ζή τημκ καί εγινε σοβαρά συζή¬ τησις καί μελέτη, Ιδρύσεως ιΐδικής Έπαγγελματικής Τρα «έζπς. Έπ' αύτοϋ δέ συνε· χίζεται είσέτι ή μελέτη Καί δέν άποκλείεται ν' α¬ πολήξη ή κυβέρνησις είς δετικά συμπεράσματα ταχέ- ω;. ©ά ήτο μάλιστα εύχής έργον νά έγΙ ετο τουτο. Πο- λύ περισσότερον μάλιστα, εφόσον ήδ,η δέν παρουσιάζον ται πλέον μεγάλα έμπόδια καί δυσκολίαι. Διόπ κα8ώ; υπεστήριξαν καΐ οί είδικοΐ επί τούτω, τέ Ταμείον Ά σφαλίσεως θά ειμπορούσε ν' άποτ?>έση την βάσιν,
  τόν πυρηνα επί τού ©ποίου
  θά εστηρίζετο ή δημιουρ-
  γία τής επαγγελματικήν Τρ«
  πέζης. Ύπάρχει αλλωστε
  καί τό προηγούμενον τού
  Μετοχικοΰ Ταμείου τού Στρα
  τοΰ, πού θά ειμπορούσε νά
  χρησιμεύοη ώς ύποοειγματι-
  κόν πρότυπον. Άλλ' έπ' αύ
  των όλων έσχολεΐται, εϊπο
  μέν, ή κυβέρνησις. Δι' αύ
  τό καί δέν θά έκταθωμεν
  περισσότερον. Ημείς, θέλο¬
  μεν νά τονίσωμεν τουτο μό
  νόν: Ότι ή εκδοσις τοϋ νέ¬
  ου άναγκαστικοϋ νόμου πε-
  ρίΈπαγγελματικών Έπιμελη
  τηρίων, αποτελεί % εάν από¬
  δειξιν τοΰ κνβερνητικοΰ έν-
  διαφέροντος καί δημιουργεΐ
  την πεττοίβησιν ότι τό ενδι¬
  αφέρον αύτό £ά συνεχισθή
  καί είς τό μέλλον. Δικαίω;
  δέ. Οί επαγγελματιαι καί οί
  βιοτέχναι άποτελοΰν τάξιν
  παραγωγιχήν, φιλόνομον,
  φιλήσυχον, δημιουργικήν. Ά
  ποτελοΰν την σπονδυλικήν
  στήλην τοΰ κοινωνικον μκς
  όργανιαμοΰ. Δι' αύτό καί
  είναι τάξις ιδιαιτέρως συμπα

  ρΛΐΙ είς χο μεστωμέ^ο, έ
  νεϊνο, έξαφνιχό δημιούργημ*, νά
  υπάρχη"τό μυαλό πού απαιτοΰν
  αί περίστασις— α^μβαίνε: 5υ3τυ-
  Ιχώς πολλές φορές νά λείπη τό
  [μυαλό οΰ:ό—δια νά κατακτηθη" ή
  ζωή, δπως την ώ ειρεύθη ή «στα
  Ιχτοποθτϊ» τοθ παραμυθΐοθή δπως
  την έπόθησε ή κυριώτερα άντ,ί-
  ζηλος τής σταχτοπούτας — ή
  «νόμπλ» δείποινίς. ΙΙρίκϊΐται
  βλίπετε περί πραγματική; άξίας
  Κ»1 ή *ξί% υπήρξε καί Εσ:ορι
  κως άκόμη ζήτημα φλέγον τίίς
  ζωής, ανεξαρτήτως τής προελϊύ-
  σεώς της: Ή ώμο^φ'.ά τής συνοι¬
  κίας συγκεκριμένως, έΊτ*(.ξε συχνά
  τόν σπουδαιότερον ρόλον είς την
  κατάκττ]3ίν τής κοινωνιχής φήμης
  χαί των υλικών αγαθών.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  μα αύιο, οϋτε καί
  ριο πρόθυμο εύον~)<ε. Κα! <■*& ρ ο θά έορτασθρ θΛ ■" ε κά καΐ σ>*ήν Ά.εο ■ 0.
  ταμΐευσις κοτί ή ο βνομία
  Κάποιτ δα ^ρεξήγησις Ι
  λ
  χει γΐνεΐ
  ήη
  ντιλήψεις μας,
  5
  Δι' αύτό καί άξίζει ίδιαιτέ
  ρως όλως στοργήν καί ένιοχύ-
  σεως δια νά δύναται νά έξα-
  σφαλίζη την Ισορροπίαν έν
  ή κοινωνία. Τοσούτον μάλ¬
  λον άξίζει Ιδιαιτέρας ένισχυ¬
  σεως καί προστασίας καθ' ό¬
  σον κατά τό παρελθόν είχεν
  έγκαταλειφθη άπροστάτευτος
  υπό τοΰ κράτ©υς<·'καί ύφιστα- μένη πίεσιν καί έκ των ανω καί έκ των κάτω είχεν υπο¬ στή σύνθλιψιν καί ειχε δβ- κιμάσει μεγάλας ζημίας καί καταστροφάς. Τό παρόν ό- μως δέν όμοιάζει μέ τό πα¬ ρελθόν. Τό παρόν έπιχειρεΐ νά επανορθώση τάς καταστρο φάς τοΰ παρελθόντος. ©ά λά βη έπομένως μέριμναν κ«ί διά τούς επαγγελματιαι καί βιοτέχνας. 0Παΐ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ._Η_ΖΒΗ ΠΡΩΊΝΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ Ή ουνοικία μετατοπίζεται συ· νήθως ίλόκληρος είς μίαν φωνήν: —Μανάβη στάσου!... Διότι είς την φωνήν αυτήν δέν οτέκεται μόνον ο μανάβης. Στέ χπαι τό πάν. Άπό τή χαμηλή πορτοθλα μέ τα Ιχντι τοθ άραβι χοθ ρυθμοθ—σημείον δτι τό σπί- χι είδε γενεάς γενεών νά διπλάσ οωνται χ«ΐ νά περνοθν—πρ&βάλ- λει μέ χήν πρωινή χαριτωμένη άτημελησία τ^ς, ή κόρη τοθ σπι Χύ νοικοχύρτ]. —Αυτήν έδώ την θυμοθμαι κα «αριδίτσα. Τώρα είνε τό ώριμο φροθτο -ού ζηλεύουν καί ποθοΰν οί γειτόν&ι, 8λα τα «τζό- ίνα». Μεχαξύ τής έποχής πού άνέφε Ρ«ν δ συνομιλη·τής καί τής σημε Ρ'νη,ς, μπορε! νά μεσολαβ^ έλά χιστον διάστημα. Συμβαίνει δμιος •'ί τάς περιστάσεις αύτ^ς νά το νίζε' δ τυχών την απόστασιν: Συν- «ελέσθη όλόκληρος δημιουργία •ν τω μεταξύ, πού είνε δύσκολον ν« πιστεύσης 8τι ήτο δυνατή σέ χ4<" μικρά διάστημα. Τό φιντανά- *' ϊγινε κορμός. Πέταξε κλαδιά. *Ρίμ«σαν επάνω τού καρποί. Ό ^"Χοςτοι» διεμορφώθη είς λυγε Ρ°κοταοίνι. Ό γυναικείος άμφο Ρϊοί τον όπίϊον τόσον ΰμνησεν δ ωος ντέ ΜπανβΙλ, άποτε ήν στΐγμήν εκείνην την πραγματιχότητα. Κάποιος Ι*ϋ3τ*ΐριώϊης ίαον χαί βέβαιος γλόπτης—ή φύσις—είνε άναμφι σβήτητον δτι ειργάσθη διά νά παραχθ^ ίνα άριστοτέχνημα. Τό μπουζοΰκι καί ή λύρα είς τό ταβερνεϊον τής γωνιας, πιθα νώς νά ποθν Ινα βρϊδυ, γιά μά χιχ καί χείλη, γιά ν.όρφοι>ς καί
  κιτρολέμονα. Μπορεϊ νά μείνουν
  έκστατικοΐ καί άλλοι διαβίται
  πού ήξεραν «ίπό χρόν α» τό κο
  ρίτσι, σάν Ινα άσήμαντα, κίτρινο
  άδύνατο καί ώχρό άνθρώπινο ζω
  άκι. 'Ωστόσο κανείς δέν θά έγκύ
  ψη είς τό νόηιια αύτό τής ζωής,
  ίΐίως θά έγκύψίυν οί βετεράνοι
  τής συνοικίας—ύπάρχουν άκόμη
  __πού ϊχουν πα»>ακολου9ήσει τέ
  τοια άνθίσματα Ινα σωρό. Αύΐοί
  θά χατατοτΐίσουν τό θαθμα μέ την
  όρθήν έρμηνιίαν τού: Ή σώματι
  χή ανάπτυξις είς τα λαικά στρώ
  ματα παρουσιάζεται σχεδόν πάντο
  τε—έκτός εάν λείψουν καί οί τε
  λευταίοι 8ροι τής στοιχείώδους δ
  γιεινής — μ- τό μέτρον αυτού
  το3 πρΐοϊνοθ άντικρύσματος: Κά-
  νει νά γελοΰν τα πάντα τό μέτρον
  αυτό, άλλά καί νά χαρακτηρΕζων
  ται βΕς τρόπον ώΐτε νά δίδουν
  Ινα κεντρικόν φυλετικδν τύπον
  πού θά έζήλευε κάθε κοσμογυρι-
  σμένος. #
  * *
  —Μανάβϊ) στάσοΐ)!...
  Είνε σημαντιχή αυτή ή έπίκλη
  αίς Μέσα της δέν πάλλει μόνον
  νοσταλγιχα δλτ, ή γόνιμη διαύ
  γεια δλη ή άληθινή μελψδί-ϊ τής
  ό ΕΖ^ ι™ εΙδ° προστα-
  Πεταχτά
  οημειωματα
  Την εύεργετική τού χ)
  ουριο τό χρήμα. Καί είνε φυ
  σικό, άφοΟ τό ύψώοαμε κυρΐαρ
  χο τοΰ κόσμου κ αί τής μοΐρσς
  μας ν' άφιερώσωμε μιά μερά
  άποκλειστικά, γιά τή λατρεΐα
  τού. Χκρίς αύιό ή ζωή είνε
  άδύνατη. "Η τούλάχιστο είνε
  άβΐωτη, μοιόζει μέ κόλασι σ'
  άγρια ζοΰγκλα. Θά στήσουμε
  λοιπόν βωμούς στίς συγκεν-
  τρώσεις καί τα σχολειό μας
  καί θά προσφέρωμε σττονδές
  θυσιάζοντσς τό (σχνό βαλάν
  τιό μας. Ή «ράντα» άΊεδεί-
  χθη στή δύσκολη καί πεζή έ
  ποχή μας δ καλύτερος σύμμα
  χος γιά "'όν άνώνα τής ζωής.
  Παγκόσμιος θρησκε'α έγινεν
  ή Λποταμΐευαις. Καί τό πνεθ
  μά της έκυριάρχησε καί στίς
  δικές μας ψυχές κσΐ στίς δικές
  μας διάνοιες. Θά συμμετά-
  σχουν λοιπόν καί οί Έλληνες
  στήν αύριαΤνή παγκόσμιο λα-
  τρεία τής θρησκεΐας αυτής.
  Καΐ θά προσέλθουν εύλαβικοΐ
  προσκυνητές, πιστεύσαντες ά-
  πιστοι, έμπρός είς τό σΰμβο
  λό ττ>ς — τόν κουμπαρά καΐ
  θά προσφέρουν την πτωχήν ή
  πλουσίαν^αδιάφορον, σπονδήν
  των.
  Άκατανίκητη είναι ή δύνα¬
  μις, ή £λξις καί τό θέλγητρο
  τής νέας θεότητος. Είς
  την Αμερικήν, ό ττρόεδρος
  Ροϋοβελτ, ριζοσπαστικός καΐ
  καινοτομος σέ δα τού, θέλη
  σε ν ά την άντιστραιευθή: «Πά
  ψετε τίς οίκονομΐες, σπαταλδ
  τε τό χρήαά σας, ξοδεύετε συ
  νεχώς, γιά νά ξανάρθπ ή ευ¬
  τυχία» έκήρυξε. Ουτε την εύ
  τυχΐα δμως εφερε τό κηρυγ-
  ήψς μς
  [σχετικώ μέ τή. Ιννοιι τής ά-
  ιποταμιεύίτεως. Την έστενέψα
  με καί τής έοώσαμε μονάΛττ
  ϋλικήν ύκόστασι. Κι' έξεχάσα
  με όλότελα τόν ψυχισμό. Κά-
  νομε προπαγάν"α, κήρυνμα,
  όργανώνουμ*. έορτές γιά την
  καλλιέργ«ια τοϋ πνεύματος
  τής ύλικής άποταμιεΰσεως.
  Καί δέν άνοίγομε τα χεΐλη
  οί3τ€ γιύ μιά λέξι υπέρ τής
  άποταμΐ£ύσεως αίσθημάτων,
  υπέρ τί|| καλλιεργεΐας τοθ
  ψυχισμοί μας. Έν τούτοις
  θαρρώ δή οί άνθρωποι έχουν
  σήυερο μεγαλύτερην άνάγκη
  άπό μεγάλα ψυχικά καί ήθι
  κά άποθ^ματα γιά νά μπο-
  ροθν νά μάχωνται καΐ νά
  κερδΐζουν τόν άγώνα τής ζω-
  ής. Γιά νά μποροθν άνάμε
  σα άπό την όμΐχλη πού 'έ
  χούν σκορπΐσει στόν κόσμον
  οί δυνάμεις τοθ κακοΰ νά
  διακρΐνουν τό φως πού άκτι
  νοβολοΰν άπ' τίς ψηλές κορυ-
  φές των τα ώραΐα (δανικά
  καί τα εύγενικά ίδεώδη καί
  νά βρΐσκουν τό δρόμο πού
  όδηγεΐ πρός τίς κορυφές αύ
  τές. "Εχουν άνάγκη ά¬
  πό μεγάλα άποθέματα ά
  ρετής καί άγάπης, άλτρουΐ
  σμοθ καί αλληλεγγύης, άμοι
  βαιότητος καί στοργής γιά νά
  τα δαπανοΰν στίς δύσκολες
  ορες_^πρ^ φέρνει ή ζωή. Καί
  δυστυχώς λίγοι είναι οί σημε
  ρινοί άνθρωΐτοι πού Ιχουν ά
  ποθέματα ψυχισμοθ, μεγάλη
  πηγή ήθικων καί φρονη(ΐατι
  κων δυνάμεων. Καΐ λιγώΐεροι
  έκεΐνοι πού τα διαθέτουν δ·
  πως καί δταν πρέπει. Γι' αύτό
  οί έορτές τής άποταμιεύσεως
  δέν θάπρεπε ν' άφοροθν την
  υλη μοναχά άλλ4 καί την ψυ
  χή καΐ τό πνεθμα. Πισιεύω
  δτι θά πάρουν αύτό τόν χά
  ρακτήρα. Άλλοιώς δέν έ'χουν
  καμμιά άξία Θαναι μιά έπανά
  ληι^ς τής βεύαγγελικής παρα-
  βολής τοΰ άφρονος πλο'υσΐου.
  Καΐ θάπρεπεν αυτή την πσρα-
  βολή νά την έ'χουν ύπ' 6ψ(ν
  των δσοι θά όμιλήσουν σήμε-
  ρο γιά την άποτάμίευσι.
  Μ.—
  Κ όδός Γερακάρι.
  Μδς γράφουν άπό τόν Μέ-
  ρωνα τοϋ Άμαρ'ου: Άπό πολ
  λών ίτών έχαράχθη έκ τής
  ' θέσεως Άγ(α Φωτεινή τής
  !κεν ρικής άρτηοΐας Ρεθύμνης
  ! ΆμαρΙου διακλάδωσις πρός
  /·ϋ=μωνα καΐ Γερικάρι, διά
  νά έξυπηοετηθή ή πλουσία δ-
  σον καί γοαφική αυτή περΐφέ-
  ρεια. Ή ό'ιός δμως αυτή £
  μεινεν άσκυρόστρωτος καΐ 'έ·
  τσι ή δι' αύΐΌΚΐνήτου συγκοι-
  νωνία δι&ξάγεται μόνον τούς
  θερινούς μήνας διακοπτομένη
  τούς χειμερινούς. Έτειδή ή
  δατΐάη τής σκυροστρώσεως
  δέ^ είνε μεγάλη, ελπίζομεν
  δτι θά την αναλάβη τό έπαρ
  χιοικόν ταμείον όδοποιΐας Ρε¬
  θύμνης, ώστε ν' αποπερατωθή
  ή όδός τό συντομώτερον καί
  νά εξασφαλισθή πλέον μονΐ-
  μως καΐ οριστικώς ή συγκοινω
  ν(α δι' αύτοκινήτου.
  Αί Αθήναι είς την δόξαν των.
  ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ
  ΤίΙΝ
  3ον
  "Ενα Ιστορικόν άνάγνωσμα.
  νεόττϊτοί. ρ
  γίίς πρός την ζωήν μέσω τοθ πτω
  γοθ 1).πόρου τοθ τρίστρατου. Η
  Γωί) καί ώ; άηλή έκφρασις καί
  ώς β»«ύτ«ρον σύνολον σταματα
  —Έσύ σεβάσθηκες τα αί
  οθήματα των πατέρων, τΛν
  συζύγων, των παιδιόν καί συ
  νεδύασες τα καθήκονια πού
  τούς επιβάλλει ή φύσις μέ τάς
  ύποχρεώσεις τους πρός την
  πατρΐδα Έτσι, δικαΐως, Σό¬
  λων, συγκαταλέγεσαι μεταξύ
  των έπτά σοφών τής Ελλά¬
  δος.
  Ό Σόλων εύχαρισΐεϊ τόν
  νεαρόν τού φίλον καί οί δύο
  ανδρες παρακολουθοθν την
  κ(νησι τοθ πλήθους επί τής
  Ίεράς όδοΰ.
  —Τί νά θέλουν αύτοί έδω;
  έρωτά έξαφνα ό Μιλτιάδης,
  ένώ δεΐχνει στόν Σόλωνα Ι'να
  δμιλον άνθρώπων πού φοροΰ-
  σαν ένδυμασΐας τής Θράκης
  καί κΰτταζαν γύρω τους μέ
  δειλία κοί περιέργεισ.
  —ΦαΙνεται, άπαντα 6 Σό¬
  λων, νά ζητοθν κάποια φιλική
  σιέγη.
  Ή φιλοξενία αποτελεί πά
  ράδοσιν διά τούς Άθηναΐους.
  Ή Λόγγΐα.
  ΆπΊ μηνών αί εργασίαι
  πρός άνοικοδόμησιν τής Λόγ
  γιας διεκόπησαν εντελώς. Κα
  θώς δέ μάς έπληροφόρησαν
  ή διακοπή όφεΐλεται είς μετα
  τροπήν των σχεδΐων καί είς
  νεώτερον απόφασιν δπως ή
  ανοικοδόμησις γίνη βάσει τοθ
  παλαιοϋ προτύπου. Όρθή βέ
  βαια ή ίδέα την όποιαν καί
  ή'μεϊς ύτΐεστηρϊξαμεν ευθύς
  έξ άρχής. Άλλά θά πρέπει
  νά έηιμασθοϋν τό συντομώ
  τερον τα σχέδια οί)3τε νά
  έπαναληφθοθν αί εργασίαι
  καί ν' άποπεραΐωθοΰν τό τα
  χύτερον. Διότι υφίσταται στ
  μερον μία άσχημία είς τό κέν
  τρον τής πόλεως πού πρέπει
  νά εκλείψη.
  Μιχαήλ Μπορνόβας.
  Πλήοης ημερών απέθανε
  την 27 8)βρίου καί εκηδεύθη
  είς τό Πετροκεφάλι τής Μεσ
  σαρθς ό Μιχαήλ Μπορνόβας,
  ίατρός. Γόνος άρχοντικής οί
  κογενε(ας τής Δωδεκανήσου
  ήλθε μετά την αποπεράτωσιν
  των ίατρικών σπουδών τού έν
  Κρήτη κτϊί εγκατεστάθη είς
  τό Πετροκεφάλι τής Μεσσα
  ρας δπου καί έ'ζησε συνε
  χώς άπό τοΰ 1890. Υπήρξεν
  ύπόδει-ρμα άνιδιοτελοΰς επι
  στήαονος παρέχων τιροθύμως
  ιατρικήν περίθαλψιν καί συν¬
  δρομήν είς τοΰς πάσχοντος
  καί τούς ένδεεΐς, δπως ύ
  πήρξε καί πρότυπον άγαθοϋ
  άνδρας καί θερμοΰ πατριώ-
  τού. ΈΚαβε μέρος είς τούς
  άπελευθερωτικούς αγώνος τής
  Κρήτης άπό τοθ 1896 μέχρι
  1898 Κατόπιν έτάχθη υπέρ
  τής ενώσεως τής Κρήτης μέ
  την μητέρα Έλλάδα καί έβο
  ήθησε κάθε πατριωτικήν κΐνη
  σιν καΐ εθνικήν άνάτασιν, μή
  ύπολογίζων είς θυσίας. Κατ'
  αυτόν τόν τρόπον, ό Μιχ.
  Μπορνόβας εκέρδισε την γβ
  νίκην συμπάθειαν, την έκτίαη
  σιν καί τόν σεβασμόν. Ή «Ά
  νόρθωσις» τής οποίας ύπήρ
  ξε παλαιάς καλός φίλος, θλι-
  βομένη διά τόν θάνατόν τού,
  συλλυπεΐται θερμώς την οΐκο
  γένειάν τού.
  Τα λεωφορεΐα.
  Δέν ύπάρχει άμφιβολΐα δτι
  τα νέά άσπκά λεωφορεΐα ά¬
  ποτελοΰν καί πρόοδον καί πό
  λιτισμόν διά την πόλιν μας.
  "Ανετα, καθοτρά, άσφαλή έξυ-
  τϊηρετοθν τόν τόπον καί συνε-
  πλήρωσαν έ"να κενόν. Θά ήτο
  δμως καλ&ν νά όρΐσουν καί
  νά τηοοΰν αυστηρώς τα δρο-
  μολόγιά των. Νά όρίσουν δη·
  λαδή ανάλογον πρόγραμμα
  άφΐξεως καΐ αναχωρήσεως ά¬
  πό κάθε σταθμόν, οττως γίνε-
  ται παντοΰ. Καί πιστεύομεν
  δτι θά τα κάμουν.
  Διά τό Ρέθυμνον.
  Τό Ρέθυμνον διατυπώνει μί¬
  αν παράκλησιν λογικήν καί
  δικαίαν: Όσάκις φθάνει άτμό
  πλοιον έξ Αθηνών είτε είς τό
  Ηράκλειον είτε είς τα Χανιά
  καί δέν πρόκειται νά προσεγ·
  γίση είς Ρέθυμνον λόγω θα-
  λασσοταραχΓΐς, ή θά καθυστε·
  ρήσΓΐ ή προσέγγισις μέχρι
  τής εσπέρας, ν' άποσΐέλλεται
  τ,όΐς(χυ5ρομεΐον διά τοΰ αύτο
  κινήτου τής γραμμής, ώστε νά
  διανέμεται αυθημερόν. Τό
  πρθΤγμα δέν είνε δύσκολον,
  •^αΐ πιστεύομεν δτι θά τακτο
  ποιηθή υπό τής Διευθύνσεως
  Τ.Τ.Τ. Κρήτης.
  Τα έκτταιδευτικά μας.
  Συνήλθε χθές τό Εποπτικόν
  Συμβούλιον τής στοιχειώδους
  έκπαιδεύσεως διά νά προβή
  είς προτάσεις προαγωγών καί
  διά την εξέτασιν άλλων συ·
  ναφών ζητημάτων. Τό γεγο-
  νός άποδεικνύει δτι περί την
  εκπαίδευσιν ύπάρχει πάντοτε
  συντονισμένον τό ενδιαφέρον
  τοθ τε κράτους καί των άομο·
  δίων ύπηοεσιών, ούτως ώστε
  καί ό ζήλος των έκπαιδευτι·
  κων λειτουργών νά ένισχύεται
  εκάστοτε καί τα ζητήματα τής
  έκπαιδεύσεως νά προωθοϋνται
  καί νά συμπληρώνωνται.
  Ό Μιλτιάδης διευθύνε:αι
  πρός τούς ξένους.
  —Περάσετε στό σπίτι μου,
  τοΰς λέγει. Θά εΐσβε κουρα
  ί σμένοι άπό τό ταξΐδι. Τα φο
  ρέματά σσς είνε σκονισμένα.
  'Ελάτε νά ξεκουρασθ?)τε.
  Οί ξένοι περνοθν τό κατώ
  φλι τοϋ Μιλτιάδου γεμάτοι χά
  ρά. Ποία δμως ή"ταν ή κατά
  πληξις τοΰ Μιλτιάδου δταν
  τούς βλέπει νά γονατίζουν
  έμπρός τού καί ν' άπλώνουν
  τα χέρια είς σημείον σεβα-
  σμοθ.
  —Βασιλέα, λέγει ίίνας άπ'
  αύτούς, εΐμαστε άντιπρόσω-
  ποι των Δολήγγων πού κα
  τοικοθν τή Θράκη στάς δχθας
  τοΰ Έλλησπόντου. Μάς έ'χουν
  πολιορκήσει αί φυλαί τοθ Βορ
  ρδ καί χρειαζόμαστε ενα άρ·
  χηγό στόν οποίον νά έμπι-
  σΐευθοθμε την τύχη τής χώ¬
  ρας. Τό μαντεΐον των Δελφων
  πού έρωτήσαμε μας συνεβού
  λευσε ν' ακολουθήσωμε την'
  '/ερά Όδό καί ν' άνακηρύξου
  με βασιλέα μας τόν πρώτο
  Άθηναΐο πού θά μδς φιλοξε-
  νοθσε. £ΐσαι ό βασιλεύς μας.
  Ό Μιλτιάδης κοκκ(νητ*ε άπό
  την κατάπληξι καί άπύ την
  χαρά τού. Ή άπροσδόκητος
  αυτήν έκλογή έρχεται ακρι¬
  βώς την στιγμή πού αίσθάνε-
  ται βαρεία την άτμόσΦαιρα
  των Αθηνών καί ή ύιτερηφά
  νειά τού δέν τοθ έπιτρέπει νά
  υποκύψη στόν ζογό τοθ τυ-
  ράννου. Νά, ποΰ τοΰ παρουσι
  άζεται τώρα ή εύκαιρΐα ν' ά·
  ποκρυνθη άπό τάς Αθήνας.
  —Δέξου, Μιλτιάδη, τοό λέ¬
  γει ό Σόλων. Μπορεΐς καί ά
  πό μακρι/ά νά ύπηρρτήσης την
  πατρίδα σου Δέξου.
  —Τί θά πή δμως ό Πεισί
  στρατος, ρωτά ό Μιλτιάδης.
  Ό Σόλων χαμογελδ.
  —Ό Πεισίστρατος δέν θά πή
  τίποτα. Δέξ >υ. Δέξου.
  Ο ΟΡΚΟΖ ΤΗΣ ΑΕΑΙΝΗΣ.
  —Ήσΰχαοε, Άριστογείτων,
  σοΰ όρκΐζομαι νά μην άποκα-
  λύψω ποτέ τό μυστικό σου.
  Καλλίτερα νά κόψω τή γλώσ
  σα μέ τα δόντια μου.
  Ή γλυκειά φωνή τής νέας
  δγινε τόσο σΐαθερή, άστε 6
  '^ριστογείτων πήρε θάρρος.
  Άπό την στιγμή πού ή Λέ
  αινα εΐχε μάθει τό μυσπκό
  τού Γ)ταν δλος άνησυχία. "Οχι
  γιατί ή Λέαινα ήταν φλύαρη.
  Τί θά Ικαμνε δμως άν βρι
  σκόταν έμπρός σέ άνδρες πού
  θά την άπειλοθσαν μέ κάθε
  μέσο γιά νά τής άποσπάσουν
  τό μυστικό; Τώρα 6 Άριστο-
  γείτων είνε ήσυχος. Ή Λέαι-
  να δέν θά μιλήση.
  —Όλα είνε ϋτοιμα γιά την
  έορτή των Μεγάλων Πανα
  θηναίων, λέγει κυττάζοντας
  όλόγυρά τού μήττως τόν κα- β
  τασ<οπεύει κα.νείς. Μέσατστήν κίνησι τοΰ πλήθους δέν θά προσέξη κανείς τούς άνθρώ πους μας. "Αλλωστε είνε ή μόνη μέοα πσΰ οί Άθηναΐοι έχουν δικαίωμα νά συγκεντρω θοΰν ένοπλοι. Οί θεοί θά μδς τό συγχωρήσουν. Ή Άθηνδ δέν μπορεϊ ν' ανεχθή τυρόν- νους στήν πόλι της. Έν όσω κυβερνοθσε ό Πεισίστρατος, ό λαός δ?ν ύπέφερε. Ό ζυγός τού δέν ήταν τρομεράς. Τα παιδία τού δμως, ό "Ιππαρχος καί κυρίως ό Ίππίας, έχουν μέσα τους τόν δαΐμονα τοθ μίσους καί τής κακίας Δέν είνε αύτοί πού έδολοφόνησαν τόν ΚΙμωνα, τόν άδελφό τοθ Μιλτιάδου, τοθ όποΐου έφο- ρΌΟντο την δημοτικότητα; Ή έξαφάνισις των δημίων των ά- θη^αΐκών ελευθεριών θά απο¬ τελέση έργον δικαιοσύνης. Ή Λέαινα διορθώνει τάξαν
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΜΙΝΩΑ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον δ ρωσ
  σ κός κολοσσός: «Ίτττιόΐης χωρϊς
  πανοπλίαν» μέ την Μάρλεν Ντή ,
  τριχ. !
  Την Δευτέραν ίνα έξαιοετικά ά
  ριστούργημα:«Τά ψευδη τής Νίνας |
  Πετρόβνας». '
  «ΜΙΝΩΑ».— Σήμερον τό άρι
  στούργημα τοΰ Χάουπτμαν: «ΠρΙν
  άπ' τό ήΜί'βασΙλε.'μο:» μέ τόν γ ι
  γαντα τής τέχνης "ΕμιλΓιάννιγκς.
  Έκτός ττρογράμματος: Νέονζουρ
  νάλ. Αυριον «Ή κοιλάς τοϋ θα
  νάτου».
  Σήμερον
  Προΐστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπρα,δάκης
  θά μαλλιά της κοί έτοιμάζε-
  ται νά φύγη.
  —Πρέπει, λέγει, νά έπιστρέ
  ψω γρήγορσ. Ή έορτή θά έχη
  τελειώσει. Ή μητέρα μου θά
  μέάναζητή σ'δλα τα δωμάτια
  τού γυναικωνΐτου.
  —Έχεις άκόμη κσιρό. Οί φ(
  λες σου δέν έπέστρεψαν. Αύ.
  τό σημαίνει δτι οί χοροί γύρω
  στό βωμό τοθ Διονύσου δέν
  τελεΐωσαν.
  —Δέν είνε ώρσϊο τό θέατρο
  τοθ Διονύσου; ρωτά μέ άφέ
  λεια ή Λέαινα. Τί κρΐμα νά
  μην έπιτρέπεται στίςΆθηναΐες
  νά πηγαΐνουν.
  —Άργότερα δταν θά παν-
  τρευθοΰμε, λέγει ό ΆριστογεΙ
  των, θά σοΟ έπιτρέπεται νά
  παρακολουθής τα δράματα.
  Ένα άπό τα καλλίτερα πράγ
  μστσ ποΰ έκαμε γιά τόν λσό
  ό τύραννος Πεισίστρατος είνε
  αύτό τό θέατρο.
  ΈκεΙνη την στιγμή* πλησιά
  ζει βιαστικός ε'νος νέος.
  —Χαΐρε ΆριστογεΙτων! Ή
  άδελφή μου οέ ζητεί. Λέαινα
  Πήγαινε γρήγορα.
  Ή Λέαινα κστεβάζει στό
  πρόσωπο την κολύτττρα της
  καί φεύγει. Οί δύο νέοι πού
  έμειναν μόνοι συνομιλοθν Ιδι¬
  αιτέρως.
  " —ΕΊΒα τούς φίλους μας, λέ
  γει ό νεοελθών. Μάς είνε
  πάντα πιστοί. Δέν θάργήσου-
  με νά έκδικηθοΰμε.
  —ΕΙσαι βέβαιος δτι έ'χουμε
  τό δΐκαιο μοζΐ μας, δέν εΐν'
  Ιτσι Άρμόδιε; έρωτα σκεπτι
  κός ό ΆριστογεΙτων.
  —ΤΙ ερώτησις! Δέν είνε εγ·
  κλημα νά^σκοτώνη κανείς έκεΐ
  νόν πού κράτει διά τής βΐας
  την άρχή σέ μιά ελευθέρα
  ττόλι.
  Οί δύο φίλοι σιωττοθν' την
  στιγμή έκείνη γιατί βλέπουν
  ά περνοθν άπό μπροστά τους
  δμιλοι πολιτών ποΰ έπαινοθν
  ίά Ιργα τοθ Πεισιστράτου καί
  των παιδιών τουτοΟΊππία καί
  "οΟ Ίππάρχου. Άναφέρουν μέ
  ίγκωμιαοτικά σχόλια τόν έξω
  ί>αΐσμό των Αθηνών, τίς λαϊ
  ' ές καί θρησκευπκές έορκές
  ττού ώργανώθηκαν, την ώθησι
  πού^έ'δοσε στήν γεωργΐα.
  Ό ΆριστογεΙτων άκουε κα
  τάπληκτος υπέρ των Πεισι
  στρατιδών.
  (συνεχίζετσι)
  2ΗΤΕΙΤΑΙ ύτιηρέτρια μέ καλάς
  ουστάσεις ά*ό οικογένειαν διαμε
  νουσσν έν Αθήναις. Μισθός Ικανο
  ποιητικός. Πληροφορίαι τΐαραπλεύ
  ρως οΐκ'ας κ. Άτιολ. Μελισσείδου
  ίατροΰ.
  ΧΠΡΙΣ11-
  Μέ την:
  ; ΜΑΡΑΕΗ ΝΤΗΗΤΡΙΧ
  : ΚΑΙ ΤΟΝ ΡΟΜΠΕΡ ΝΤΟΙΚΛΝΙ:
  ! Αυριον ενα άνώ-
  ; τερο καλλιτεχνικό δημι-
  ούργημα, μιά ύπέροχη
  ταινία:
  Τί ΨΕΥΔΗ
  ΤΗΣ ΝΙΝΑ
  ΠΕΤΡΟΒΗΑ
  "Ενας έρως έσταυρομέ-
  ! νος.! μέ τού; δύο μεγά-
  ; λους καλλιτέχνας:
  : ΤΗΝ ΙΖΑ ΜΙΡΑΝΤΑ ':
  : ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΕΡΝΑΝ ΓΚΡΑΒΑΙ .
  ::::ι::::;::ΐ!ΐιι::::::
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΠ2-
  ΓΗΝ ΝΟΠ&Ν ΚΑΡΠΡ,Ν ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙ-
  ΚΩΝ Α.Ε. «ΕΞΑΓΒΓΙΚΗ».
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Τίρματιζομένων των εργασιών
  τής Ίίξαγωγικής καλοθμε^ άπαν
  τας τούς Ιχοντας έκχρεμείς δο
  σο)ηψίας μετ' ούτής, δπως προ
  οέλΚοσιν είς τα έν τ·§ ό?φ Μπο
  «,ώρ Ιναντι τοΰ Μεγάρου γραφείά
  της χαί διακανονίσωσι τ&ύς λογ)
  σμούς των μέχρι πς 5ης Νοεμ
  βρίου έ. Ι.
  Παρελθούσης τής ώς άνω προ
  θεσμΕας αί μέν έντολοι υπέρ πά
  ραγωγών δι' αξίαν σταφυλών, ώς
  καϊ τα τυχόν άνεξόφλητα ήμερομί
  σθια έργοίτών θέλουσι παραδοί
  είς τό ενταύθα ύποκατάστημα τής
  Άγρ&τι>ής Τραπέζης, δι' ετέ¬
  ρας δέ φύσεως τυχόν δοσ-,ληψί-
  ας οί εΊκαιοΰχει δέον ν' άπευ
  βύνωνται εις τα έν Αθήναις γρα
  φεϊα τής Έταιρείας, όδάς Πανεπι
  στημίου 31.
  (Έκ τοθ Γραφείου)
  ΕΥΚΑΙΡΙΑ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ
  ΚΗΛΟΠΑΘΕΙΣ
  Ό είδικός Τεχνικάς τοθ Οϊκου ΜΠΑ^ ΡΕΡ των Πά
  ρισίων, θά διέλθη _έξ Ηρακλείου ^καί θά π α ρ α
  μείνη μόνον 3 ημέρας άπό τής 3ης μέ·
  χρι τής 5ης τοΰ μηνός Νοεμβριού καί θά έφαρμόζη
  π ρ οσωπικώς τούς περιφήμους ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΟΥΣ
  ΥΠΕΡ—ΝΕΟ—ΜΠΑΡΡΕΡ των Παρισίων χωρΐς πε-
  λότες, χωρίς έλάσματσ, είς τό ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΝΑΚΑΚΗ.
  Την ΠΕΜΠΤΗΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ καί ΣΑΒΒΑ¬
  ΤΟΝ 3ην 4ην καί 5ην τοϋ μηνός Νοεμβριού ΔΟΚΙ¬
  ΜΑΙ ΔΩΡ&.ΑΝ.
  Οί πάσχοντες έκ ΚΗΛΗΣ δύνανται νά έπω-
  φεληθώσι τής εύκαιρίας σημειώνοντες καλώς τάς
  άνω ήμερομηνίας.
  Φαρμακείον Π. ΜΠΑΚΑΚΟΥ, Όμόνοια Αθήναι
  Γεν. Άτιπρ. τοθ Οϊκου Μπσρρέρ διά ιήν Έλλάδα.
  ■ι^ν·"
  Σόηωΐ/ Ώρωμοζικός
  ι
  Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  ΟΙ χρωματισμοΐ τής μό5ας
  επι τής παλέτας τοϋ χειμώνος.
  Τό μαθρο κυριαρχεΐ, ύιερισχύ- φώκη κλιτ.
  εί, έξατΐλοθται... άλλ' υπέχει ό·| Τα μπλέ-νουΐ συ.ιφωνοθν μέ την
  ■πωσδήποτε μέσον νά τό άιτοφύγω ' ρενάρ άρζαντέ, μέ τό μαθρο ή
  με. Θά έκλέξωμε μία άτΐ' αό ές ΥκρΙ σκοθρο αστρακών. "Οσον ά-
  τΐς τιολύ σκοτεινές ώραΐες άπο (φορατΐς κοκκινωπές ή βιολΐν ά
  χοώσεις, τίς οποίες θά όνομάζαυε ποχρώσεις—τόσο πολυ·4ριθμες-
  εύχαρίσΐως «άντανακλάσεις» διό- γσρνίρονται ιδίως μέ κοκκινόχρω·
  τι όμοιάζουν περισσότερον μέ μη ρενΛρ δσον ουδέποτε τής μό·
  μιΰρο χρωματισμέο δι' ενός χρώ δ^ς. Μόνο τό μαθρο άστρακάν,
  μα'θθ, τιαρά μ* Ενα ννήσιο χρώ- παραμένει τό άποκλεισηκό σχε-
  μα.. Π. χ. ιδού Μνα βέρ-μπλέ τό δόν κτήμα των ιιαύρων λαινάζ.
  σον σκοθρο ττοΰ θά τό πέρνατε έξ Ι Χρησιμοποιεϊται άλλωστε μάλλον
  αποστάσεως γιά μαΰρο καί αύτό' ώς πασαμαντερΐ παρά ώς γοϋνα:
  τό βιολέ είνε ποάγματι βιολέ ή
  μόνον β ολέ νουάρ;
  Τό ϊδιο συαΒαίνει μέ τό δαιια-
  σκηνό, τό μαρρόν-νέγκρ, τό μπλέ-
  μσρΐν, τό μπλέ νουΐ. (μία νύκ'α
  μαύρη) τα δποΐα βλέπομε νά πα¬
  ρελαύνουν θριαμβευτικά καί τα ό
  ποία είνε έ'να ένέχυρο τοθ ψ ύτι
  κου μαύϊου!
  Μέ τό ψώς τής ημέρας φαίνε-
  ται ή άπόχρωσίς των ή όιοία έ-
  ξαφανίζεται μέ τα φώτα τής νΰ·
  μ
  Ένδΰματα εξόχως
  ζιάνικα, διότι είνε τό α ·πον τής
  διακριτικότητος καϊ τής μετριότη-
  τος είς τό χρώμα.
  Οί τόσο βαθειές αύτές άιοχρώ
  σίΐς έ'χουν τό ιιολύ υε^άλο ηλεο-
  νέκτημα νά συνδι,άζωνται θαυ¬
  μασία μέ τα γουναρικά.
  Τα μαρρόν συυφωνοΰν μέ τό
  λοϋτρ ντέ μέρ. την σκώνξγ, την
  τό συναντοθμε σπανίως σ£ μέγα-
  λες έπιφίινειες, άλλά μάλλον είς1
  λωρίδετ, γαλόνια ή ένκρυστασιόν. |
  Τό γκρ', άκόμη καϊ τό άρκετά '
  άνοικτό, καί Μνα μπλέ -τουρ-ερέλ!
  είνε Ισως τα μόνα άνοικτά χρώ (
  ματα τής χειμερινής πσλέττας.
  Άρέσει πολΰ ή άντΐθεσις—πάν
  τοτε ύπερβολικά κομψή ενός
  Υ<ρ1—ττέρλ. έ^ός μτέζ-σάμπλ μέ μία σκούρου χρώματος γούνα σέ πολύ καλή ποιότητα "Εάν πρόκειται νά ταζιδεύσε· τε κατά την δ.άοκειαν τοθ χει¬ μώνος έκλέξετε ίνα θερμό καί πολυτελές έιανωφόρι γκρΐ -άρ ζάν. Άλλά εάν είσθε άτοφασισμέ νη νά μείνετε έδώ, κλείνε-τε χω¬ ρΐς δισταγμό ποός τα μαΰρα ή τ'ς σ^οτεινές άτοχρώσεις περ'ι των οποίων σας ώίΐίλησα. ή Ντιστβγκέ ΕΡΓΑΙ1ΑΣΊ ΤΑΜΪΕΥΤΗΡ10Ν ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΑΣ 800 ΚΑΙ ΝΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ ■ ■•■ΚΒΡ1* ΙΙ1Β9. «■■■ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ "~ Πρός τούς έλαιοπαραγωγούς των έπιχρχιών Τεμένους, Πεδιάδΰς χαί Μονοφατσίου. Ή έταιρεί* «ΤΑΛΩΣ» α Ας καθιστά γνωστόν ότι μέ- χρι τέλους Νοεμβριού θά άνέράζη είς τιμάς λίαν Ικανο¬ ποιητικάς ελαιόκαρπόν έκλεκτή; ποιότητος (λιανοληέ;) πρός παραγωνήν άγουρελαίου. χί έχοντες καί επιθυμούντες νά πωλήσωσι έλαιόκαο- πβν τής ανωτέρω κατηγορίας παραΜαλοΰνται νά μάς γράψωοιν άμέσω; ιέταιρείαν ΤΑΛίϊΣ) Ηράκλειον, έρίζον- τες την ποσοτητα περίπου καί την περιφέρειαν είς την έΐτβίαν εΰρίσχεται τό ελαιόφυτον. Ή συμφωνία 8ά κλεί εται υπό ΰπα>λήλων τής έταιρείας είς τό χωρίον σας, ή
  παράδοσις δα γίνεται μέ έ'ξοίά σας είς τόν πλησιέστερον
  πρός τό ελαιόφυτον άμοφτόν δρόμον κα'ι ή πληρωμή επί
  τόπου.
  (Έμ τού γραφείου)
  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ κ. κ. ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥΣ
  Ό κ. ΓΕΩΡΓ. ΦΑΚΙΔΗΣ κλαδευτηροποιός
  Είδοποιώ τούς κ. κ. Άμπελουργοϋς ότι άπό καιροΰ
  εκυκλοφόρησαν τααπράζια φ^ροντα επάνω την μάρκα Γ.
  Φ. ή όποία δέν άνήκει είς έμένα. Προβέχετε ο'ταν θέλετβ
  νά άγβρόζετε καλά τσαπρβζια, νά κυταζετβ νά είναι
  της πραγματικήν μάρχας Γ. Φ. ή έποία είς τό χεροΰλη
  φέρει μίαν σφραγιδα ή όπβία γράςρει: Γεώργιος Φακίδης
  Γενή—Τζοιμΐ Ηρόχλειον "θσβι δέλετβ νά άκονίσετβ τοοτ-
  πράζια νά ίά φέρετε άπό τώρα, διότι υστερώτερα δέν θά
  πρβφθάσωμβν λόγω της πολλής εργασίας πού θά εχωμεν.
  Μετά τιμή; ΓΕΩΡΓ. ΦΑΚΙΔΗΣ
  ■■■■■■■■■
  ■■«■■■■■■■■■■■■■■■ειεΐΜει
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ
  ΆναχωρβΙ έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΣΟρον,
  ΤΗΝΟΝ, Πάρον, Νάξον,
  Πρ«χτορ«!ον
  Λ1ΝΛΡΛΛΚΗ
  Τολέ*. Ι-«1
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό άριστ,ούργημα τοθ ΧΑ·
  ΟΥΟΤΜΑΝ:
  ΠΡΙΝΑΠ ΤΟ
  Μέ τόν μέγαν τρνγωδόν:
  ΒΜΙΛ ΓΙΑΝΝΙΓΚΣ
  Ένα έξαιρετιχό Ιργο μέ ού
  σία, μέ ψυχή ποΰ πήρε δύο Α'
  βραβεΐα. Μιά οϊχογένεΐα που
  υπέστη τή φοβερή θεομηνία
  τή: διχονοίας. Ένας πατέρας
  πού τχ παιδία τού τόν
  χηρύσσ^υν ΤΡΕΛΑΟ...
  Έκτός προγράμματος:
  ΖΟΥΡΝΑΛ
  ρ
  άνα-
  ΑΥΡΙΟΝ
  ΑΟΙΑΑΣ
  ΤΟΥ ΘΑΗΑΤΟΫ
  Σημ. Δευτέραν — Τετάρτην ;
  —Πέμπτην—Σάββατον—Κυρι
  ακήνώρα61)2 άπογευματινή.
  Κυριακή ώρα
  έπεισοδιακόν:
  2 μ. μ. τό
  ΟΗΣΑΥΡΟΣΤΟΙΙΟΕΙΡΑΤΟΝ
  (Συνέχεια χαί τέλος).
  ::::::; ίΐΐΜΐι.:::::::
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ .
  Γεωργίΰυ Τρανταλίδου ίατροθ
  κατοίκου Ηρακλείου
  Κατά
  1) Γεωργίου Νικ. Γωνιανάχη,
  2) Άντωνίου Νικ. ΓωνιανοΟ κα
  τοίκου Κρουσώνος Μαλεβυζίου, 3)
  Άντωνίου Ι. Γρηγοράχη κατοίχου
  Ηρακλείου καί 4) Εμμανουήλ
  Μιχ. Λιναρδάκη χατοίκου Πυρ
  γοΰς Μαλε6^ζίοιι.
  Έπειδή οί καθ" ώ; τχθτα άλ
  ληλέγγυοι φέρονται καίτοι έπετά
  γησαν διά τής άπό 14 'Γ,υνίοα
  1934 έπιταγής μου, ώς καταφαί-
  νεται έ< των υπ' αριθ. 3698, 3700 άποϊεικτιχων έπιδόσεω; τοθ διχ. χλητήρες "Ιωάν. Κεφα λογιάννη ναί 1(5387 τ&Ο διχ. χλη τήρος Νικ. Κασσωτάκη, ί'να δυνά μει χαί πρός εκτέλεσιν τοθ 6π' αριθ. 4257 τής 14 Μαίου 1930 συμβιβαστικοθ έγγράφου τοΰ συμ βολαιογράφου Ηρακλείου Ευστρ. Γαρεφαλάκη, χεχηρυγμένων έχτε- λεστών έν ονόματι τής Έλληνΐ' χής Δημοκρατίας έκχωρηθέντος μοί διά τοΰ υπ' αριθ. 7(352 τοθ Ιτους 1933 έχχωρητηρίου τοΰ αύτοθ ώς άνω συμβολαιο γράφου, μοί πληρώσωσιν αλλη¬ λεγγύης δι' έχχωρηθέν-κεφάλαι όν χαί έξοϊα μέχρι τής επι ταγής δρ. 21890 έν ταύτης δέν μοί έπλήβωσαν ταθτα χαί τους τόκους μέχρι σήμερον. Διά ταυτα Πρός είσπραξιν τοθ άνω ποσοθ των δραχ. 21890 των τόκων αύ των ώς καθορίζεται έν τη" έπι- ταγ·5 καί των γενομένων έξόδων έκθέτω είς δημόσιον αναγκαστικόν πλειστηριασμόν τα έπόμενα ένυπό θηκα άκίνητα κτήματα τοΰ έκ των άλλη/εγγύως έφειλετών Γε ωργίου Νικ. Ρωνιανάκη κείμενα έν ταίς χτηματικαΐς περιφερεί- αίς των χωρίων Κρουσώνος χαί Λουτράχι των όμωνύμων Κοινοτή των τέως δήμου Κρουσώνος Μα λεβυζίου καί τοθ μετοχίου Ξερο- ληδς τής πιρ φερείας Δαφνών τέ η ρ φρ ως δήμου Δαφνών περιφερείας τοΰ Τεμένους τής Είρηνοδικείου Έ ρη Ηρακλείου ήτοι Α) Έν τή περι φερεία Κρουσώνος 1 ) Είς θέσιν «Λειβαδιώτης» μία οϊκία έξ ίσο ί ' ^ί γείου μετ' μαγειρίου μ χ, μγρ καί αύλής καί συνεχόμενον οίχό πεδον 150 τετρ, μέτρ. συνορεύου σαν κτήμ^σιν Άντωνίου Γωνιανοΰ, Εμμανουήλ Ιωάννου Μαμουλάκη χαί δρόμφ. 2) Είς θέσιν «Βαρχη» ΑΦΙΞΕ1Σ.- Άφ'γ^θη έξ Αθηνών ό έτπθεωρητή.: της Άγροτιή Τραπέζης κ Πάνος Κοκκέβης. —ΈτιΙσης άφΐχθη ό κοσμηματο πώλης κ. Νικόλ. Κεφαλογιάννπο ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Ιωάννης Παττα'. χαριλάου-Δνίς Άθηνόί Λαλακά- κη εδωσαν αμοιβαίαν ύττόσχεαιν γάμου. ΓΑΜΟ1.- Ό κ. Νικόλαος Πά- παστεφ-ΐντκης καί ή 5νίς Σοφία Χ' Δρακωνά<η ετέλεσαν τοΰς γ4- μους των είς Φουρνήν. Παράνυμ· φός παρέστη ή δνΐς Εύαγγελία Λεμπιδάκη διδασκάλισσα. —Ό κ. "Ιωάννης Π«.ακα·τωνά· κης καί ή δνΐς Πιπίνα Παπαδα· κη ετέλεσαν τούς γάμους των «Ις Καββ >ΰσι. Τούς νυμφικούς στεφά¬
  νους αντήλλαξεν ή διδασκάλισσα
  δνΐς Μαρία Σηφάκη.
  —Την τταρεΚθοΟσαν Κυριακήν
  είς τό χωρίον Πενταμόδι ή δνΐς
  Σόφια Τσατσάκη κα'ι ό κ. Γ$ώρν.
  Πεδιαδιτάκης ετέλεσαν τούς γα"·
  μους των. Παράνυμψος παρέστη ό
  Ιατρός κ. Κωνστ. Γ. Κουβίδης.
  — Είς τό χωοΐον Τύισσος έτέ
  λεοαν τούς γάμους των την ηαρελ
  θοΰσαν Κυριακήν ό κ. Σταμάτιος
  Κοτσίφης καί ή δνίς Εύαγγελία
  Ζουρίδου. Παράνυμφοι: παρέστη ό
  κ. Χαρ. Γ. Κουβίδης.
  Συγχαρητήρια.
  ΒΑΠΓΙΣΕΙΣ.-Ή κ. "Άννα Κ.
  Δερμιτζάκη ανεδίξατο τής κολυμ·
  βήθρας είς Παχεΐαν Άμμον τό
  θυγάτριον τοϋ κ. Ηρακλέους Κα·
  ραμαν ,^λάκη ονομάσασα αύτό Δέ
  σποιναν.
  Νά τοίς ζήση.
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθεν έξ Ά
  θηνών ή Δνίς "Αννα Δημ. Δασκα
  λά*η.
  ***
  Γύρω οτήν τιολι.
  — Καλοκαιρία χθές καί ώς έκ
  τούτου ζωή καί κίνησις μεγαλυ·
  τέρα.
  -Τα ύΐταίθρ^α κέντοα έπανήλ
  θον σχεδόν είς τα πρώ·α των
  -Ό κόσμος πάσης τάξεως τα
  έιΐροτΐμησε καί ό κλειατός ώ
  κατεδικάσθη πάλιν.
  -Κοτά την αυριανήν παγκόσμι
  όν ημέραν της άΐτοταμιεύσεως έ
  κτός των αλλων θά γίνουν ώς
  μανθάνωμεν καί όλιγόωροι διακο
  παί τής εργασίας.
  — Κατά τάς διακο,πός ταύτας οί
  έπόπται εργασίας θά δμιλήσουν
  πρός τούς συγκεντρωμένους έρ
  γάτας.
  —Ή όμιλΐα θά περιστραφϋ είς
  τόν σκοπόν τής οΝονομίας καί
  τής άποταμιεύσεως καί τα έξ
  αυτών ώφελήματα διά τόν έργα
  ζόμενον ίδί-ος λαόν.
  —Είς την σημερινήν τελετήν τής
  όρκωμοσίας των κληρωτών θά με
  τάσχουν ώς έγοάψομεν καί χθές.
  έκτός των έπισήυων καί πλήθη
  κόσμου.
  —Άν κρίνωμεν άπό τό παρελ
  θόν άλλά καί την δλην σηυασΐαν
  τής τελετης ταύτης.
  —"Ητις προκαλεϊ άνέκαθεν τό
  γενικόν ενδιαφέρον
  —ΟΙ νεμρώδ είναι βεβαία έκτός
  αμφισβητήσεως δτι θά ττραγμα
  τοποιησουν κ 11 σήμερον τίς κα
  θιερωμένες Κυριακάτιΐ'ες έξόδους.
  —Τα ί)ηρί>ματα σημειωτέον εί
  ναι ολίγα λόγω τής άποδημίας
  των τρυγονιών των συκοφάδων
  κ.λ.ττ.
  — Έν πάση περιπτώσει οί κυνη
  νοί ευρίσκονται «έν τιυρετώδει ά
  των όρτυκιών. Δέν λεΐ
  εί ύ
  π·υν έννοεΐται επί τοΰ παρόντος
  καΐ τα αλλσ, συνήθη θηράματα
  τής έποχής.
  — τίςιήν «Μινώαν» πρββάλλε
  τσι σήμερον διά τελευταίαν φο
  Γάν ή μεγάλη ιημιουμγ!α τού
  Γιάννιγκς: «Πρίν άπό τό ήλιοβασί
  λεμμα».
  6 Ρέπορτίρ
  -Τα ψευδη τής Πετρόβνας.
  Διά την αυριανήν πρεμιέραν
  Τα ψευδη τής Νίνας Πετρόβνας»
  ή διεύθυνσις τοΰ κιν)φου Πουλακά
  κη, δηλοί ύπευθύνως δτι εΤναι (ίνα
  ύτιέροχο καλλιτεχνικό φ'ιλμ καί
  συνιστά «Ις δλας καί δλους νά τό
  παρακολουθήσουν.
  βουχάχγ], Έμμ. Τζ-χγχαράχη, δρό
  αφ άγροτιχφ καί ράχχι. Ι".) Έν
  ή περιφερεία Ξεροληάς, 0) είς
  θέσιν «Β'γλα» άμπελον σουλτανί
  40 έργατών συνορ. κτήμασιν Ιω
  άν. Παπαδάκη, δρόμφ δημοσίφ
  καί άγροτικψ, 7) Είς θέσιν «Οί
  λ-»» αγρόν 10 στρεμμάτων συν.
  χτήμχσι Δημ. Κοκολάκη,
  Τζαγκαράκη, Μιχ. Κρ
  χαί δρόμφ, 8) Είς θέσιν
  ες» μίαν οΣχίαν έξ ίσογείου
  χαί συνεχόμενον άλώνι χαί α¬
  γρόν 40 τετρ. μέτρων συνορ. χτή
  μασι Γεωρ. Βχρδαλάχη, Άντ.
  Καλλιγιαννάκη χαί
  ~Ίίς την αυτήν θέσιν
  δρόμφ, 9)
  «Μαθάνες»
  αγρόν εκτάσεως 2 οκάδων σπόρου
  μέ §ν έλαιόδενδρον συνορ. χτήμ^'
  σι Ζαχ. Τζαγκαράκη καί ίρόμφ.
  Ό πλϊΐστηριασμίς των άνω κτη
  μάτων γενησεται την 8ψ Ίχνον
  αρ£ου 1939 ημέραν Κυριακήν
  χαί ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον
  τού συμβολαιογράφου Ηρακλείου
  Εΰστρατίου Γαρεφαλάκη ή τοθ
  ομίμου άναπληρωτοθ τού καί έν
  4 ελαιόδενδρα μέ την γήν των|χφ· ^οαίφ γραφιίω του χβιμένω
  εκτάσεως # ήμίσβως μβυζΟϋρίβϋ ^ &* Χ4ν8βχος Ηρακλείου
  συνορ. κρασιν Έμμ. Βαμβ5υ 8ποι/χα1 'δτε χαλοθνται οί θέλον
  ΓΓ3" βΛνί;, -Γ^υΛία5ά<") χαί τες νά πλειοδοτήσωσιν, δρόμφ, 3) Είς θέσιν «Κάλαμος» Αρμοδίας διχαστιχδς χλητήρ άμπελον σουλτανί 4 έργατών ο» ^^ τά νίμιμ» ϊκΖ νοριυουσαν ποταμψ χαί δρόμφ. προχΙιμίνων, δημοσιευθήτω δέ κ) αν τβ ««οιφΐρεία Λουτρά χο0ϊΟ διά τ^ς ίν Ήραχλιίφ ίκδι «Καλυβόστεμα» δομίνγ]ς ί?τ,μιρίδος «'Ανορθιεοις». ,..νΓ« ° αν ,χΡιβν ·ΡΪ"ϊβν| Έν Ήραχλιίφ τ^ 27 Όχχβ6?1 συνορ. χτημασιν Άντ, ΓωνιανοΟ. 'ουΤΐ938. καί δρόμφ άμαξιτφ, ,5) είς θέσιν ' ραΥγέλλοντος πληρεξούσιος δικη- «Κανόνεγκας» 5μΠ6λον δύο έργα .6ι* " ' ■Βπ,τών ρυνορ, κϊήμασι Γεωρ. Βχμ Άριστβτ. Μ.
  Ρίι
  Τ6 μεγάλο έργον
  χον Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  3
  Οί "Αθλιοι.
  436βν
  Τόν εχω είς την εξουσίαν μου αυτόν τόν άθλι-
  όν άμα θελησω Ιλεγε κατά νοθν, αίσθανόυενος δτι
  ή άστυνομία ένήδρευε πάντοτε πέριξ, καΐ δτι αό
  νόν τό σημείον τού περιέμενεν δπως άπλώση επί
  τοθ άλιτηριου την χείρα της.
  Ήλπιζεν άλλως τε 6 Μάριος καΐ νά μάθη τι έκ
  των δσων τόν ένδιέφερον έκ τής βεβισσμένης ταύ¬
  της συναντήσεως τοθ Ίονδρέτου μετα τοθ κ Λευκίου.
  ΙΘ'.
  'Ανηαυχίαι σκοτειναί.
  Ό κ. ΛευκΙας άμα κοθίσας, εστρεψε τούς ό
  φθσλμούς πρός τάς δΰο κλίνσς, άς (δών κενάς—'
  Πώς εΤνε ή μικρή σας μέ τό χέρι της τό πληγωμέ,
  νο, ηρώτησε.
  —Κακά άπεκρίθη ό Ίονδρέτης μειδιών περιαλ-ί
  γώς καΐ εύγνωμόνως· πολύ κακά, άγαθέ μου αύ-
  θέντη. Ή άδελφή της ή μεγαλύτερη την έπήγεν είς
  τα νοσοκομείον διά νά τής δέσουν την πληγήν της. ι
  Τώρα δπου καί άν είνε θά έλθουν. ι
  — Ή κ. /αμαρίνου μοΰ φαΐνεται ώσάν καλλύτε
  ρσ, ηρώτησεν ό κ. Λευκίας, ρΐψσς τούς οφθαλμούς!
  επί τής άλλοκότου στολής τής γυναικός τοθ Ίονδρέ
  τού, ήτς, όρθΐα μεταξύ ούτοθ κοί τής θύρας, καΐ
  ώσανεΐ κρατοϋσα ήδη την Εξοδον τόν έβλεπεν έτοι
  μοπόλεμος.
  —Στέκει μέ την ψυχήν είς τό στόμσ, είπεν 6 Ί
  ονδρέτης. Άλλά τί νά σθς είπω, σεβαστέ μοί κύ
  ριε! αυτή ή γυναΐκα είνε τόσον καρτερική! Δέν εΤ
  νέ γυναΐκα αυτή· είνε, μέ συγχωρεΐτε βώδι!
  Συγκινηθεΐσα υπό τοΰ έπαΐνου τούτου, ή γυνή
  τού Ίονδρέτου εΐπε μετ" αύταρεσκεΐας κολακευμέ-
  νού άνθρωπομόρφου τέρατος'— "Ω! άν άκοθτε τόν
  κύριον Ίονδρέτη, είνε τόσον καλός πρός εμέ πάν¬
  τοτε!
  — Πώςεΐπετε, Ίονδ(:έτη εΐπετε; ηρώτησεν ό κ.
  ΛευκΙας. Λαμαρΐνος, δέν μοϋ είχετε είπεΐ νομίζω,
  δτι όνομάζεσθε,
  —Λαμαρΐνος ναΐσκε' λεγόμενος καί Ίονδρέτης!
  έσπευσε ν' απαντήση ό σύζυγος.—Ξεύρετε μεταξύ
  των οί τεχνίται έχουν καί έτιώνυμα.
  Ρ.ψας δέ πρός την γυναΐκα τού λαθραΐον βλέμ
  μα όργής, εξηκολούθησεν επί τό έμφαντικώτερον.—
  Ά, αύθέντη μου, αύτό δα είνε τό μόνον καλόν δ
  που μδς εχει μείνει' ή άγάπη μεταξύ εμού καΐ τής
  γυναικός μου, καΐ ή άμοιβαΐα μεταξύ μσς ύπόλη
  ψις. Άλλο πορ' ούτό θέν μάς άπολείπεται άπό
  τοΰς καιρεύς τής εύτυχΐας μας' αύτό καί μ(α εί
  κων" μία είεών δι' εμέ πολύτιμος, την οποίαν δμως
  θά έπωλοθσα άν εϋρισκα την τιμήν της, έπειδή
  είνε χρεΐα νά ζήσωμεν! όπωσδήποτε, πρέπει ν ά
  ζήσωμεν!
  Ένώ ωμίλει ό Ίονδρέτης, ό Μάριος υψωσε τούς
  οφθαλμούς καί πσρετήρησε ττρός τό βάθος τοθ θα
  λάμου άνθρωπον τίνα, δν πρίν δέν είχεν (δή. Τόσον
  ησύχως είχεν είοέλθει ό άνθρωποςούτος, ώστε ούδ'
  ηκούσθη νά τρΐξασι τής θίρας οί στροφεΐς. Έφό
  ρει δέ οδτος Μν έσωκάρδιον ίόχρουν, παμπάλαιον,
  τετριμμένον, κατεσπιλωμένον, χαΐνον παντοθ δπου
  έσχημάτιζε πτυχός καΐ πλατείαν περισκελΐδα έκ βε
  λούδου βσμβακΐνου· χιτώνσ, δχι' τόν τράχηλον εί
  χε γυμνόν τούς βρσχΐονος εΤχε γυμνοΰς κσί σχεδιο
  γροφημένους, τό πρόσωπον μελανωμένον. Εΐχε κα
  θΐσει έν σιωπή επί τής πλησιεστέρας κλίνης, έχων
  εσταυρωμένας τος χείρας, κσΐ έττειοή Ίστατο ε"μττρο
  όθεν βύτοθ ή γυνή τοθ Ίονδρέτου, μόλις διεκρίνετο
  έντός τής σκιάς. *
  (συνεχΐζεται)
  Έγκυκλοπα ιδε ίσ
  Αι' έκεΐνους ποϋ δέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους
  ΟΙ ΕΡΩΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΦΥΙΑΝ
  Α'.
  ^ Ό Δάντε, ό Πετράκης, ό
  ΓκαΙτε, ήγάπησαν δπως δλοι
  οί άθρωποι, άλλά εις αϋτούς ή
  ψοχική άγάπη μή καταλήξασ*
  είς την σωματικήν ικανοποίησιν
  έκράτησεν έν έξάψει τή; φαντα¬
  σίαν των και συνετέλεσε μεγά¬
  λως είς την ανάπτυξιν τής μέγα
  λοφυίας των.
  Ό Δάντί, γεννηθε'ς μέ μίαν
  εύαισθησΓαν την όποιαν δ ϊδιος
  έχαρακτήρισε: «τρομεράν», συ-
  νήντησεν είς ηλικίαν 10 έτών
  μίαν ωραίαν κόρην, την Βεα·
  τρίκην, ή όποία είχε περίπου
  την ιδίαν ηλικίαν μέ αυτόν. Ό
  ίρως τού ανεπτύχθη μέ τα χρό-
  νια καΐ τ4ν κρατοϋσε είς διαρ
  κή Ιξαψιν. Ή έπιθυμία νά ίδη"
  την Βεατρίκην, ήτο τόσον βια'α
  πού κατέστρεφον είς την μνήμην
  τού κάθε ανωτέραν σ<έψιν ή όποΐα άνήρχετο παρά την θέλη σιν τού Ή Βεατρίκη δμως 'ήιιο άποόσιτος. Ήτο πατρικία ι καί την υπάνδρευσαν μέ τόν Ι Σιμον ντυ Μπάρντ Απέθανε είς ηλικίαν 25 έτών. Ό θάνατος τή; πολυαγαπημένης δέν σβύνει Ινα πραγματικόν αίσθημα, άλλά τό αϊσθηαα αύτό σαανίως διαρ κεΐ πολλά ετη. Ή άνάγκη νά ά- γαπα κανείς είναι πολύ δυνατή διά νά άντικατααταθη' μέ την α¬ νάμνησιν τής έξαφινισθείσης. Μέ την πάροδον τοθ χρόνου, ι¬ δίως δταν ή σύμπτωσις εύνοήση μίαν απάντησιν μέ γυναΐκα, ή όποία ξυπνα την ψυχήν καί τάς αίσθήαεις, δ Ιρως ξαναγεννάιαι μέ δλον τού τό πάθος. (συνεχίζετοΊ) ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣίΑΝ Ϊ1ΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙΙ1ΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι: Ι ΚΑΣΜΗΡΙΑ Γ Κ ΗΣ ΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ 1 Ι . _~ —- - Ι ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ | 3 ΞΞ = "Οχι κασμήρια μέσω Αθηνών, άλλ' άττ' εύθεΐας Ξ Ι έξ Αγγλίας παρελόβομεν την νέαν πλουσιωτάτην - α συλλογήν μας των ττεριφημοτέρων Αγγλικών έργο § 3 στασΐων. = | ΟΙ χρωματισμοί καί τα σχέδιά των είνε έξαιρε- § § Ποιότητες 'άνώτεραι. Αί τιμαί μας είναι άσΰγ- § κριτοι. | ΠΑΡΙΣΙΝΟΝ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ! ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ = Πλατεΐα Βενιζέλου 1 ΐΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιιιυιιιιηηιιιιιπιιιιιιιιιιιιιιιιιΐίΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΓ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ή Διεύθυνσις τοΰ κινηματοθεάτρου Πουλα¬ κάκη λαμβάνει την τιμήν, νά φέρη είς γνώσιν τοΰ κοινοϋ τό οποίον μέ τόσην θερμήν ύποστηρί ζει την επιχείρησιν τού δτι διά την εφετεινήν χειμερινήν περίοδον έχει έξασφαλίσει τίς πλέ¬ ον έκλεκτές ταινίες ποΰ έπαίχθησαν ατβύς μέγα λειτέρους κινηματογράφους Αθηνών κατά τό έ- νεστώς έτος* ότι πρός αποφυγήν τοΰ συχωστισμοΰ όστις παρατηρεΐται την τελευταίαν απογευματι¬ νήν παράστασιν τής Κνριαχης 6« δί£η εφεξής εκάστην Κυριακήν πέντε παραστάσεις Π π. μ. μέ τιμάς ηλχττωμένας 3 απογευματιναί 3—5,^5— 7—9 μ. μ. μέ τιμάς τάς σύνηθες. Εσπερινή &ρα 10 μ. μ. Παρακαλεΐ θερμώς τούς άγαπητούς πελάτας της νάποφεύγΰυν νά έρχωνται την τελευταίαν απογευματινήν της Κυριακής 7 μ. μ. διότι καί αύτοί ταλαιπωροΰνται έκ τοϋ συνωστισμοΰ καί ή Διεύθυνσις λυπεΐται διότι δέν μπορεΐ νά ηεριποι- ηθη τβύς θεατάς λόγω της άθρόας προσελεύσεως. Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΩΝ_ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ανεύρεσις άρχαίου ναού είς Κίσσαμον. ΧΑΝΙΑ. Όκτώβριος (άνταποκρι τοθ μας) — Πρωτοβουλ^α τοθ Φιλολογικοΰ Συλλόγου Κασΐελλί- ου Κισαάμου καΐ διά χρτ,ματικής άρωγ?,ς των κοινοτήτων "Ανω καί Κάτω Παλαιοκάσιρου, ήρχι σαν άπό τή; 5η; λήγοντος κα! συνεχίζονται αύτόθι, άρχαιολογι- καί άνασκαφαί. Αί άνασκαφχί γίνονται επί τοΰ χώρου τής πάλαι ποτέ ονομα¬ στή; πόλεως Πολυρρηνίας. υπό την επίβλεψιν τοΰ έφόρου άρχαιο τήτων Δυτική; Κρήτης κ. θεοφα νίδη. Ώς αγιμεΐο-^ των δοκιμάση κώνάνερευνήσεων εξελέγη είδικώ τερον^μία Εσοπεδωμένη Ικτασ'.ς πλησίον τοΰ ναοθ Αγ. Πατέρων. Μέχρι τή; στιγμή; έχει άποκα λυφθζ τοΤχος 100 μέτρων περί- που, δωρικοθ ρυθμοθ. άποτελών μέρο; περιβόλου, κατά πάσαν πι- θανότητα τοΰ περιφήμου ναοθ τής Δικτύνη; Άρΐέμιδο;, ήτις έλα τρεύετο εί; την δυτικήν Κρήτην καΐ ιδιαιτέρως έν Πολυρρηνία. Κατά την παράδοσιν, δ Άγαμέ- μνω,ί έπιστρέφων έκ Τροία-, προ- σέφερε θυσίαν, ανελθών επί τής _ δχυράς Π^λυρρηνίας, είς την Οε- ίάν αυτήν "Αρτεμιν. Ι Ήλθεν ωσαύτως είς φώς καΐ έτερος τοΓχος τής αύΐή; τεχνο- τροπία; καΐ έποχή;, μήκ'-υ; 30 περίπου μέτρων, άποτελών κατά τόν κ θεοφανίδη; τόν στυλοβά την τοΰ ναοΰ τούτου. Έλπίζειαι δτι έκ τής προ όδου των άνασκαφών θά διαφω τισθ·5 πλήρω; ή ίστορία τής μη τροπόλεως τής δυτικής Κρήτης, δπω; χαρακτηρίζεται ή Πολυρρή νια Επί τόπου δ κ. θεοφανίδη; είχε την ωραίαν Ιμπνευσιν νά κά μη καί διάλεξιν" περί τής καθ" β λου ίστορίας τής Πολυρρηνίας την οποίαν καί παρηκολούθησαν δλοι οί κάτοικοι μετ' έκδήλου ένδιαφέροντος. —Δωρεά. 'Η οίκογένεΐα Δημητρίου Κορ· νιλάκη κατεθηκε 400 δρ. είς τόν ταμίαν τού 'Βθνικοϋ Πτωχοκομεί ου ίνα «5ι αυτών μαγειρευθή φα , γητόν είς τού; τροφίμους τοΰ ίδρύ ματβ; είς μνήμην καΐ διά τό έ- νβαήμερον μνημόσυνον τοΰ μα καρίτου Δημητρτου Κορνιλάκη 'Επίσης έ κ. Χπϋρος Κορνιλάκης κατεθηκε'400 δρ. όπως οι' αυτών μαγειρευθή φαγητόν είς τό ϊδρυ μα διά τό ένεαήμερον μνημώ αυνον της πενθβράς τού Ειρήνη; Γ. Άνωγϊΐανάκη. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΓΡΑΙΚΗ Συμπεριλαμβάνει είς τόν Ραμπέ ολόκληρον την νέ¬ αν αποστολήν κασμηρίων: „—- ΕΡ0ΚΕΝ5 =-- Έκτελωνίζοντσι ιήν Δευτέραν 1 έκατομμυρίου δροχμών νέα κασμήρια: κατ' ευθείαν έξ Αγγλίας. Είναι τό μεγαλύ¬ τερον εργοστάσιον τού κόσμου. ΧάρΝΥ τής πεΑατείος μσς παρατεΐνομεγ τάν Ρομπέ μος άλόκΑηρον την ερχομένην Ιβδομάδα. Ό Έπιθεωρητής των δημο τικών σχολείων Γόρτυνος. Διακηρύττει δτι, ΈκτΙθεται είς Φανεράν μει¬ οδοτικήν δημοπρασίαν ή κατα σκευή τής τοιχοποιΐας καί στέ γης τού μονοταξιου δημοτικοϋ σχσλείου Μσράθου την Μην τοθ μηνός Νοεμβριού έ. ε. ή μέραν Δευτέραν καΐ ώραν 11 —12 π. μ. έν ιω γραφείω τοθ ΈπιθεωρητοΟ Δημοτικών σχο¬ λείων Ηρακλείου Τό έργον προυπελογίσθη δρχ. 95.000 ή δέ έγγυοδοσία όρΐζεται είς δρχ. 5.000 κατα- τιθησομένος διά γραμματίου. Είς την μειοδοσίαν γίνονται δεκτοί έργολόβοι πάσης τάξε¬ ως Διά ν ά λάβωσι μέρος πρέ πει νά καταθίσωσιν α' έργολα βικόν δίπλωμα έν ίσχύι', β' δι πλότυπον, έξ ου νά έμφαίνε- ται δτι δχουν έκπληρώσει τάς ύποχρεώσεις των πρός τό Τα μεΐον Συντάξεως, Τεχνικόν 'Ε πιμελητήριον κλπ , γ' γραμμά τιον εγγυήσεως καΐ δ' κινη | τόν εΐκοσάδραχμον έ'νσημον Τ. Σ. Κηρύκεια καί λοιπά έ- ξοδα δημοσιεύσεως είς βάρος ' τού τελευτοίου μειοδότου. | ΟΙ βουλόμενοι νά λάβωσι, γνΛσιι» των ορων τής συγγρα φής υποχρεώσεων δύνανται νά προσέρχωνται είς τό ώς άνω γραφείον καθ" εκάστην άπό 11—12. Ό Έπιθεωρητής Γόρτυνος Τ. Τοαγ.κιάς —Τό σημερινόν ραδιοφωνι- κόν πρόγραμμα. Ό ραδΐθφωνικό; σταθιιός Ά θηνων θά εκτελέση σημερον Κυ¬ ριακην πρωΐαν, τό εξής προγραιι· μα: II π. μ. "Υμνος, 11.05 π.μ. έκ· κλησιαστική έκπομπή βυζαντινοΰ χοροΰ, έποπτεΐα Έμμ Φαρκέλα, πρωτονοταρίου άρχιεπισκοπης Ά θηνών. 11 30 μουσική δωματίου (δίσκοι). 12 15 ή κίνησις τού ά- ποδήμου έλληνισμοϋ, 12.30 έλα· φρά μουσική, συγκρότημα κ. Σεϊ- τανίδη Βισβάρδη. — Τό εσπέρας σήμερον, θά ιιετα δοθϊϊ τό εξής πρόγραμμα: Ώοα έ μ.μ. ^ Μετεωρολογικόν δελτίον, 6.10 έλαφρό τραγοϋδι (ίίσκοι), έ ϋ δημοτικό τραγούδι ίσυγκρό- τημα κ. Παπαχωνσταντίνου), 7.15 έπιλογή άπό όπερέττες (δίσκοΐ), 8.15 άπαγγελία έλληνικων ποιημά των, 8.30 φωνητικό κουαρτέτο δι¬ ευθ κ. Χ,άγιου, 9 έλαφρό τραγοΰ· δι δνΐ; Σιγανοΰ, 9 30 ειδήσεις, 9.15 αυναυλία όργήστρα; ΥΡΒ υπό την δ)σιν κ. Εΰαγγελάτου μέ σολίστ τόνκ.Μαγκλιβεραν.Πρό γραμμα 1) Άνακρέων είσαγωγή Κερουμπίνη, 2) κεφ. προχρίς, 3) χορευτικά κομμάτια άπό τό ήρωϊ· κόν^ μπαλλέτο τοΰ Γκρέτρυ, 4) σουΐτα άπό την Άρλεζιάνα τοΰ Μπιζέ, 5) άρια άπό τήνοπερακΧο ρός μετημφιεσμένων» τοΰ Βέρν¬ τι, άρια άπό την δπβρα «Όθέλ· λος» τοΰ Βέρντι, άρια άπω την ό'περα Άμλέτος τοΰ Τόμα, αολίστ ό κ Μαγκλιβερα;, 6) τα πρελού- δι«, συμφωνικόν ποίημα τού Λίστ, 7) είσαγωγή αριθ. 1 επί έλ· ληνικων δεμάτων τοΰ Γκλαζού- νωφ. Κατά τό διάλειμμα τής σον- ουλίας θά μεταδοθοΰν « τβλβυ- ταΐαι είδήσεις, 11 30 μουσική χο ροΰ (δίσκοι). ΤτΡΟΚΗΡΫΤΐΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Την Δευτέραν 31 Όκτω- βρίου καί ώραν 5 μ. μ. θά διενεργηθή πρόχειρος μειοδο- τική δημοπρασία έν τή Παι- δαγωγική '/'καδημίσ. διά την άνάδειξιν προμηθευτών διά τα ε'ίδη παντοπωλείου, λαχα νίκων καΐ κρέατος, καλοθνται δέ οί ένδιαφερόμενοι δπως προσέλθουν καί ϋποβάλουν τάς προσφοράς των. ΖΗΤΕΙΤΑΙ οίκΐα πρός ένοικία σιν αποτελούμενη έκ δύο ή τριών δωματΐων μετά κουζΐνας είς κεν¬ τρικήν συνοικΐαν. Πληροφορίαι ■παρ' ημίν. !#§Μ*ΜΜΜτ^^ ΐΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιυιιιιιιιιιιιιιιιιυιιιιιιιιιυΐιΐιΐϋΐιΐΗΐΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΐΰ = ε Ι Ό Βασιλεύς 1 των καπαρντινών: § ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ (ΣΤΑΔΙΟΥ 22). γνωρίζει δτι ανέθεσεν είς τό Κατά- στημα: Κ. Μαρούδα ΠΛΑ^ΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ Την άποκλειστικότητα τής πωλήσεως δι' δλην την Κρήτην των παγκοσμίου Φήμης καπαρντινών τού, μέ τάς Ιδίας ακριβώς τιμάς Αθηνών. ΑΙ ΚΑΠΑΡΝΤΙΝΑΙ <ιΜΠΑΛΑΣΚΑ" έχουν βραβευθή είς δλας τάς διεθνεΐς έκθέσεις διότι κατασκευάζονται άπό τα καλυτέρα άγγλικά ύφάσματα καί έχουν θαυμασίαν εφαρμογήν. 1 511......ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιΙΙΙΙΐυΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐυΐΙΙΙΙΙΙ
  "Ηράκλειον-—Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι Παλ. Νομαρχιας
  ΑΓίΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  30 Όκτωβρίου 1938
  «Χρόνος» άφιερώνει σήμε
  ρον βχρυσήμκντον άρθρον
  διά τό ϊσπανικόν ζήτημα·
  Είς τό άρθρον τουτο άνα-
  ΗΙΑΠΟΗΙΑ ΕΠΕΑαΚΕ
  ΝΕΑΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΝ
  ΔΙΑ 10 ΕΜΘΟΡΙ1Η Μ ΟΠΑΟΗ
  ΕΙ! ΤΗΝ ίήΛΛΙΚΗΝ ΙίΤβΕΡΚΗΪΙΝ
  α 1Μ!ΙΙ!Ι_ Μ ΙΝ1ΙΙΙ Ι
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—-Κατά τηλεγραφή-
  ματα έκ τοΰ εξωτερικόν, ή Ίαπωνία ε¬
  πέδωκε νέαν διακοίνωσιν είς την γαλλι¬
  κήν κυβέρνησιν σχετικώς μέ την προμή-
  θείαν οπλων είς τούςΚινέζους, ήΐΐς καθ*
  ά ίσχυρίζεται τό Τόκιο, γίνεταο μέσω'ποκαθιστώσα τα
  τής Γαλλίας καί συγκεκριμένως τής|και έξβμαλύνουσα τάς'άντ»
  γαλλικής χποικίας τής? Ίνδοκίνας. (θέσεις όσον άφορά τό ίσπα-
  Όνβλλικός'Χρόνος, διά τό ίσπανικόν.
  Οίδιεδνεΐςκύκλοικαι οί έξοπλισμοί. -3^
  30 Πρωϊνή
  ΑΟΗΝ%Ι 29 Όκτωβρίου ριζικώς τό τόσον διακυβεϋ καί τόν προχθεσινόν λόγον
  (τοΰ άνταπβκρΐΓθΰ μας).—Τη σαν την εύρωπαϊκήν είρή !τοΰ προεδρου των Ήνωμέ
  λεγρχφοΰν έκ Παρισίων δτι νην πρόβλημκ. 'νων Πολιτειών κ. Ροΰαβελτ,
  ή ήμιεπίσημος εφημερίς εΐς τόν οποίον ούτος ώμίλη
  ο τυποσ της ρομησ '
  ΚΑΙ ΤΑ ΙΤΑΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
  Κατά τα έκ Ρώμης σημε-
  Ι|«««τ««».ν ·ν
  «·<"«ί«η ,ΐίνον ΐήν Ιΐ.λ.· μαχρύνοντα τάς ύφισταμέ- ««Ρα τ« θρυληθέντα άντι- ναε εΐαέτι άνπαυνίαί. | θέτως, άτινα ο τυπβς της ι ω- νας εισέτι ανησυχίας. Μετά την αποχώρησιν Μετά την αποχώρησινΗς χ των έθελβντών, έπιλέγει Π λιμ«ϊα. χ«Ρ«κτηρίζει ω; υπβββ- Ιδία εφημερίς, δημιουργεΐται άτμόσφνιρα εύνοΐκή προκει- μένου νά εξευρεθή λύσις ά —Τηλεγραφβΰν έκ Λβνδί- νου ότι ό κυβερνητικάς τύπος σχολιάζει εύνβϊκώς τάς δή σε περί των έξοΐτλισμών, το νίβας οπ καί είς την 'Αμε ΕΙ ρικήν κατέστησαν ούτοι άπα " ραίτητοι διά την άμυναν τοΰ δυτικοΰ ήμηφαιρίου άλ λά καί την διατήρησιν των πολιτικών καί κοινωνικήν θε βμών τοΰ Νέου Κόσμου. ΠΡ0ΤΑ8Η Η ΣΥΝΑΨ ΥΜΦΟΝΟΥΜΗΕΠ ΘΕΣΕ ΑΙ ΛΝΛΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚ _ Ν ΤΩΝ ΚΡΑΤΟΝ Ο ΕΥΡΟΠΑΓΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ Η ΠΥΡΚΑΪΆ ΤΗΣ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ ΚΟΙΝΗ ΣΤΑΣΙΣ ΒΕ Ρ Ο ΑΙΗ Ο Υ - ΡΟΜΗΙ ΑΘΗΝΑΙ 2 9 Όχτωβρίου (τού άνταποκριτού μας).—Τηλεγραφείται ό¬ τι είς τάς δυτικάς δυνάμεις έπροτάθη ή υψ ώ ή έθέ _ ι ή συναψις συμφώνου μή έπιθέσεως ών -Πληροφορίαι εκ τού έξω Χ6σαάρων δυνάμεων Ιταλίας, Γερμα- τερικοϋ άναφερουν ότι ο ευ- ν£ας, '^γγλ^ς *α Γαλλίας. Διά τού ρωπαϊκός τύπος αναγράφων -ύτοΰ συμφώνου θά «ροβλέπεται ό πε- τάς λεπτομερείας τής έν ρί,ορισμός των έξοπλημών ς μ ς ρρμς ξμώ πράγματα|λώαεις τβΰ ύπουργοΰ τοΰ Μασσαλία πυρκαϊας, δεν αι Καθ' α αγγέλλεται, ή στάσις όπωσ· Συντονισμοΰ των μέσων τής φήνει άσχβλίαστον τβ γεγβ δήποτε των κρατών τού άξονος Βερο- νβς ότι ολίγας ώρας προ της λ{ Ρώ θά θ ή ά ρή γγ ή ίαπωνική κυβέρνησις απαντώσα είς ανε¬ πισήμους ύποδείξεις περί τερματισμοΰ τοΰ πολέμου έν Κίνα, ανεκοίνωσεν ότι δέν θά αναστείλη τάς πολεμικάς έπιχεε· ρήσεις έφ' όσον οί Κινέζοι ένισχοόμε- άνθίστχνται είς νοι, έςαχολουθούν νά τα ίαπωνκκά σχέδια. νικόν ζήτημα. Τοΰ προσφό ρου τούτου έδάφίυς συνδιαλ λαγής, έλπίζεται ώς αφήνη νά εννοηθή ό «Χρόνος», ότι Έθνιχής Αμύνης κ."Ινσκιπ, επί τής ταχείας όλοκληρώ σεως των αγγλικών έξο πλισμ&ν είς ολα τα έπίπε δα τής έθνικης αμύνης καί ΖΩΗΡΑ ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΣ ΔΙΑ ΤΑΣ Α θ Ρ Ο Α Σ ΑΠΕΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟΠΟΛΟΝΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 2 9 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Σημεριναί πλη¬ ροφορίαι έκ Βαρσοβίας άναφέρουν ότι προύξένησαν έκεϊ ζωηροτάτην συγκίνη¬ σιν αί άθρόαι άπελάσεις των Έβραιο· πολωνών έκ τής Γερμανίας. "Αναφορικώς μέ τάς άπελάσεις ταύ¬ τας, τονίζεται ότι ή Πολωνία θα προ¬ βή είς έντονον διάβημα έν Βερολίνω. Θά έπωφεληθώσιν οί ένδιαφε τής έν γένει πολεμΐΜής πά ρόμενοι κυβερνητικαί κύχλοι' ρασκευής τή; χώρας νβς ότι ολίγας ώρας προ της λίνου Ρώ^ης θά τηρηθή κοινή άπέναν πυρκαϊάς συνεδρίαζον ενΜασ Χ6 τ<ΰν διεθ^ών ζητημάτων των προκυ- σαλία τό ριζοσπαστοσοσιαλι- ψάντων ή μελλόντων νά προκύψωσι μετα στικόν κόμμα ενώπιον τοΰ όποίου καί καθωρίσθη υπό τού πρωθυπουργοΰ κ. Ντα λαντιέ ή μέλλουσα νά τιιρη 'θή υπό τής Γαλλίας πολιτι- ερχόμενοι είς οριστικήν συ] Αί αγγλικαί έφημερίδες'κή συνεννοήσεως μέ τα όλο νεννέησιν καί έκιλύοντες σχολιάζουν έπίαης αναλόγως κληρωτικα κράτη· Ή κίνησις της άγοράς Ηρακλείου κατά την λήξασαν έβδομάδα. Άξιοσημείωτος χαρακτηρί Ι τάς τιμάς των δευτερουσών Ι μελητηρίου Ή έξαγωγική κ(- ζεται ή κίνησις τής άγορας Ι ποιοτήτων. Ινησιςτϋτω ανήλθεν είς 295. Ηρακλείου κατά την λήξα | Έ£ άλλου τα ελαια έσημεΙ 000 χιλιόγραμμα ελαίου, 525. ΚΑΤΕΣΤΛΛΗ Η ΜΕΓΛΛΗ ΤΑ ΤΗΣ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ ΥΠΑΡΧΟΪΗ ΤΡΙΑΚΟΝΤΛ ΝΕΚΡ9Ι ΑΘΗΝ ^1 29 Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτού μ«ς).— Τηλβγραφοΰν έκ Μασσαλίας ότι κατωρθώθη νά καταβτα* λή ή εκραγείσα έκβϊ μεγάλη πυρκαϊά άφού άπετέφρωσε άρκετά κτ(ρια άπό τα μβγαλύτερα τής πόλεως. Έ« τής πυρκαϊάς ταύτης ύπάρχουν πο>λά άν·
  θρώπινα Ούματα. Οί περισυλλεγέντες
  μέχρι τής βτιγμής νεκροί ύηερβαίνουν
  τούς τριάκοντα.
  Αί αρχαί τής Μασσαλίας διενεργοΰν
  ό άί δά
  σαν έβδομάδα ένώ κατά την
  προηγουμένην ή κίνησις ώς
  έκ τής οημειωθεΐσης ύποτιμη
  τικής τάσεως των σταφίδων,
  ήτο άσήμαντος.
  Ή σταθερότης των τιμών|
  διατηρεΐται είς βελτιωμένα έ
  πίπεδα ιδίως ώς πρός τάς α'
  ποιότητος. Τό σύτό παρατη-
  ρεΐται, εξαιρέσει ελαχίστων
  ωσαν κατά την λ^]ξασαν έβοο 000 σταφίδος ταχιά, 820.000
  μάδα παράλληλον αύξησιν σουλτανίνας καΐ 620 000 στα-
  τιμών κατά 0.50 δρχ. κατ' φυλών.
  όκδν. Άνάλογος πρός την ζή Ή σιαθερότης των τιμών
  τησιν των σταφίδων κ~1 των τοϋ ελαίου καί των σταφίδων
  έλαιων, υπήρξε κσί ή έξαγω έλπίζεται δτι θά διατηρηθή,
  γική κίνησις ώς άναφέρε Έν άντιπαραβολΓ| ή σταφυλική
  ται είς τό έβ5ομαδιαΐ- πεοίοδος βαΐνει πρός τό πέρας Ι
  όν δελτίον τιμών καί κι της. "Ηδη έχαλαρώθησαν σί-
  νήσεως άγορας, τοϋ Έμπο σθητώς αί αποστολαί είς τό
  την συμφωνίαν τοΰ Μονάχου.
  ΔΕΝ ΚλΒΩΡΙΙΟΗΣΑΝ ΕΙΣΕΤΙ
  ΑΙ ΔΙϋθΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Όκτωβρίου (τοθ
  άνταποκριτοΰ μας). — Κατά τάς ύπαρ
  χούσας πληροφορίας είνε άγνοιστον μέ·
  χρι τής ώρας άν ή Γαλλία καί ή Αγ¬
  γλία προτίθενται νά δεχθώσι τάς προ-
  τάσεις περί συνάψεως συμφώνου μή έ·
  πιθέσεως καί περιορισμοΰ των έξοπλι-
  σμών τάς οποίας υίοθετοΰσιν αί κυβερ·
  νήσεις Γερμανίας καί Ιταλίας.
  αϋξομειώσεων, καί ώς πρός'ρικοϋ καί Βιουηχανικοΰ Έττι εξωτερικόν
  ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
  ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Θ)ΝΙΚΗΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
  'Λγορά Ηρακλείου
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου επί Καχά χό δελτ(ον τ βν ά
  τ% ίπετείφ τής απελευθερώσεως τοο Έμτΐορικοΰ καί ΒιομηχανικοΟ
  τής θεσσαλονίκης συνεχάρη τηλε ι Έτιιμελητηρίου αί τ'ιμα'ι των δια-
  γραφικώς τόν Δήμαρχον τής Μα· ίόρων εγχωρίων προιόντων εΤχο-
  ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟΝ
  ΤΑΜΕΙΟΝ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
  ΚΑΪ ΤΟ Τ Σ Ε Χ Ο Ο ΥΓ Γ ΡΙΚ Ο Η
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Όκτωβρίου (τού
  άνταπ.οκριτού μας)— Αγγέλλεται έκ
  Ρώμης ότι συμφώνως πρός τάς ληφθεί-
  σας έν Ρωμη άποφάσεις μεταξΰ των
  κ. κ. Μουσολίνι, Ταιάνο καί Ρίμπεν.
  τροπ,θά τηρηθή ένιαία γραμμή υπό των
  Κ«τά ιληρβφορίας έξ Άγίου δύο χωρών άπέναντι τής εξελίξεως τού
  ^ο'ν στο1λΓ6εωΟΤ^5 τϊ , ούγγροτσεχικο, προβλή.ατΐς. '
  *·ι
  έηϊ
  ρχ ής ς
  συντόνους άνακρίσεις διά την
  σιν τού πυρός.
  προέλευ
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤΟΠΟΝ ΤΗΣ ΜΑΔΡΙΤΗΣ
  ΕΝΤΕΙΝΕΤΑΙ Ο ΗΟΑΕΜΙΚΟΣ ΑΙΟΝ
  ΑΘΗΝ % Ι 29 Όκτωβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας). —Πληροφορίαι έκ
  Παρισίων άναφέρουν ότι είς τό μέτω¬
  πον τής Μαδρίτης πρόκειται νά έντα-
  θή προσεχώς ή πολεμική δράσις. Τό
  γεγονός τούτο συμπεραίνεται έξ ωρι¬
  σμένων προετοιμασιών είς τάς έκατέ-
  ρωθεν γραμμάς.
  ίΙίΚΡΟΥΙΟίΙΣΑΝ ΤΕΣΣΑΡΕΣ
  ΙΥΒΕΡΝΗΤΜΤΕΠΙΒΕΣΕΙΣ
  κεδονικής Πρωτευούσης Ό κ.
  Μερκουρίου απήντησε διά τοθ κα¬
  τωτέρω τηλεγραφήματος.
  «Διαβιβάσατε παραχαλώ ένθέρ-
  μους ευχαριστίας ήαετέοας τε καί
  συνδημοτών μου επί συμμετοχή
  όμών ναί γενναίοο ΛαοΟ Ηρα¬
  κλείου είς έορτασμόν άπελευθερώ
  σεως Μακεδονικής πρωτευΐύσης.
  Κων. Μερκουρίου
  Δήμαρχος»
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ ΑγΡΟΠΟΡΙΑΣ
  Υπό τοΰ δπουργϊίου Άεροπο
  ρίας προεκηρύχθη διαγωνισμός διά
  την εισαγωγήν 15 μαθητών είς τό
  τμήαα μηχανικών τής Σχολής Ά-
  εροπορίας. Αί σχετικαί αίτήσεις
  μετά των πιστοποιητικών δέον νά
  δποβληθοθ; είς τό υπουργείον
  μέχρι τής 30 Νοεμβριού.
  Ο ΦΟΡΟΣ
  ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
  Τό υπουργείον των Οίκονομι
  κων δι" έγκυκλίου τού πρός τάς
  Τελωνιακάς αρχάς τού κράτους
  γνωρίζει 2τι συνεπεία άποφάσε
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίδίς:
  Σουλτανίναι α'.
  β'.
  : ϊ:
  Καραμττ.
  "Ελεμέδες α'.
  * β',
  Κοινοί
  Ταχτάδες α'.
  16 50-17. -
  15.50 16.-
  14.50
  ΣταφΙδες μαύραι
  ' Ελαια 3-5ο
  Πυρηνέλαια
  Ελαιοττυρήναι
  Σάπωνες: δρχ.
  Λευκοί α'
  β'
  Πυρηνελαίου α
  β'
  ΜουργελαΙου α'
  13.-
  II.—
  6 —
  9 50
  8.50
  7.50
  7 _
  6.-
  5.—
  26.00
  15.-
  120
  12.50
  μείου Λασηθιου «σχοληθίν «,,ι _.._„
  μακρον με διαφορα γεωργικα ζή
  V
  &| Γ
  V
  17 1111 Τ Α Ι
  II
  ¥ΙΙ
  τήματα τβΰ Νομίΰ Λασηθίου. Ζ | Π Ε Α 1011 Ι ΑΙ ΑΙ Ζ Ι Π
  ΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΠΡΟΊΌΝΤΑ
  Είς τό ύπ' αριθ 38(3 ϊύλλον
  10—
  ΜΟΥΣ
  ΙΑΙΝΙ-ΡΙ
  ΕΝΤΡ
  Α
  εδημοσιεύθη διαταγμ, διά τόθ 4:
  (τού
  29 Όκτωβρίου
  — Νεώτερα
  ποίου'καθορίζεταί κ'ατά δασαρχεϊα' ϊίν^ζίΓντα^έκεΓ^συνομ^λίΐΙΓ
  ,ή^τ,μη .«Ι τό μισβ«μ, των ασι Ι ^ τοΰ. Μουβολ£νι κα1 μτοβ* 6 .
  650 κων π-οιόντω/ δία τό ε10{ 1939 γοβ τών »Ε«ωτερικων το0 ρ^ ?ν
  5,50 είς «ς περιπτώσει; τό μϊαθ»μ« Μ_£ιΒ.-.ν-ρο- *4-1 -ί«_ν Βιαφόρωίδιεθνών
  ζητη'Λάτων.
  θΐνοι:
  β'
  Αρ/ανών μίστ.
  Μαλεβυζίου
  17.50
  16.50
  15 -
  14.-
  15.-
  14.-
  43-
  6.-
  ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
  Ό Ραδιοφωνικώς Σταθμός Α¬
  θηνών θά μεταδώοη αύριον τό ά
  κόλουθον πρόγραμμα: "Ωρα 6 μ.
  μ. μετεωρολογικόν δελτίον χρημα
  29 Ό*τω€ρίου (τού
  -' νταποκριτοΰ μας).— Κατά τάς έκ τοΰ
  έξωτβρικοΰ πληροφορίας οί κυβερνήτι
  κοί είς τόν τ«ιμέα τής Μαδρίτης ένήο
  γησαν τέσσαρας άντ.επιθέσεις. Άπε·
  κρούσθ^σαν όμως υπό των εθ/'.Χ'ον, μ*
  τα μεγάλων άποιλειών «αί ηναγκάσθη
  σ*ν νά έπανέλθουν είς τάς θέσεις έξορ«
  μήσεως.
  Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
  ΕΣΥΝΕΧΙΣΘΗ^! ΧΘΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29 Ό«τωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—-Κατ' ανακοίνωσιν
  λΐετεωρολογικής υπηρεσίας έσυνε·
  ως τής «πιτροπής φόρου κύχλουΐτισιήριον, 6.15' ποικίλη μουαι
  έργασ-ών ετροποποιήθη ή άξία
  τής σακχάρεως καθορισθεΐσα είς
  δραχμάς 5 κατά χιλιόγραμμον.
  Διά την 5ρυζαν καθωρίσθησαν δύ:
  ποιότητες ώς εξής. "Ορυζα καρολί
  να δρ. 9 κατά χιλιόγραμμον καί
  λοιπαί ποιότητες δραχ. 6 κατά
  χιλ)μον.
  ΗΗΜΕΡΑ ΑΠΟΤΑΜΝΕΥΪΕΟΪ
  ΕΙ5 ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΜΑΣ
  κή (δίσκοι), Ο 45' δμιλία τοθ κ.
  Δημ Μπόγρη «περί θεάτρου κα!
  χινηματογράφου» 6 δδ' αυνέχεια
  ποικίλης μουσικής (δίσκοι), 7.20'
  άθλητική άνασ/ίόπησΐς, 7 30 μετά
  δοσις έκ τής αιθούσης Πά'λας
  τοθ μεγάρου :οΰ ΜετοχικοΟ Τα-
  μείου τοθ β'. μέρους τής έκτά-
  κτου συναυλίας τής συμφωνικής
  όρχήστρας τοθ Ώ5είοιι Άθη/ών
  5φ δ) κ. Μ
  ς ς ρς τό μίσθω
  είσπράττεται άνευ δημοπρασίας
  ΑΙ ΑΗΛΩΣΕΙΣ_ΤΟΥ ΓΛΕΥΚΟΥΣ
  Κατ' άομοδίαν άνακοίνο)3ΐν ή
  προθεσμία έπιδόσεως των δηλώ
  σεων τοθ γ>εύκους λήγει αύριον
  ούδεμιάς παρατάσεως δυναμένης
  νά χορηγηθ^. Οί κάτοχοι γλεύ
  κου; όφείλουν νά έπιδώσωσι τάς
  σχετικάς δηλώσεις των μέχρι τής
  προθεσμίας ταύτης πρός αποφυγήν
  των αυνεπειών τοθ Νόμου.
  ΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ ΑΙΔ&ΣΚΑΛΩΝ
  Είς την Νομαρχίαν συνεδρ:'ασε
  χθές τό Εποπτικόν Συμβούλιον
  Στοιχειώδευς Έκπαιδεύσεως'Ηρα
  κλείου άσχοληθέν μέ τάν καταρτι-
  σμόνΐών πινάκων τώ/ προακτέω/
  λειτουργών στοιχειώδους έκπαιδεύ
  σεως καί μέ άλλα συναφή υπηρε
  σιακά ζητήματι.
  ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΚΛΗΤΗΡΕΣ
  ΔΓ άποφάσεα>ς τοθ δπουργοϋ
  ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΑΠΟΧΩΡΗΣΙΣ
  ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ
  , ΛΘΗΝ ΙλΙ 29 Όκτωβρίου (τοΰ
  ανταποκριτοΰ μας)— Τό πρακτορείον
  Χαβάς πληροφορβϊται ότι συνεχίζεται
  έν τή κυβερνητική Ισπανία ή συγκέν¬
  τρωσις είς τα σ^ρατόπεδα' των μετόπι
  θ&ν, των έθελοντών των ευρισκομένων
  είς τόν στρατόν τής Βαρκελώνης. Οί
  έθελονταί ούτοι θά άναχωρήσουν προ-
  βεχώς επιστρέφοντες είς τάς πατρίδας
  των.
  Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΛ
  ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΚ ΤΗΣ ΒΑΡΚΕΛΟΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 29
  άνταποκριτού μας).
  Όκτωβρίου
  Σχετικώς
  (τοθ
  πρός
  την αποχώρησιν των ξένον έθελοντΛ·/
  έκ τής Ίσπανίας αγγέλλεται ότιβ.ΟΟΟ
  έθελονταί τής διεθνοθς ταξιαρχίας ή·
  τ'ς άπετελείτο ώς γνωστόν άποκλειστΐ
  κώς έκ ξένων, είναι έτοιμοι νά άναχιπ
  ρήσουν έκ Βαρκελώνης. Την άναχώρη
  δ)σιν τοθ κ. Μπροθνο, ■·· .------------------ —
  | Βάλτερ, 8 45' όμιλία τοθ ύφυ Ρ£°Θγ) /«ά περιφερείας των Πρω
  πουργοθ τής Συγκοινωνίας κ. Κων.
  τής Δικαιοσύνης δ άριθμός των δι αιν των έθελοντών αποβλέπει άντιπρό
  καστικών κλητήρων διά την μέ, σωπος τής βπιτροπής τοΰ έλέγχου έν
  χρι 1 Αύγούστου 1940 δ1ετίαν ώ Ισπανία.
  ίθ
  ρ ή γ
  Είς την Πλατείαν 'ΕλευθερΙ- Νικολοπούλου «περί άποταμιεύσε
  άς θά συγκεντρωθοΰν αυριον, | ως», 9 ρεσιτάλ τραγουδιοθ κ. Λυ
  ημέραν παγκοσμίου έορτα- { αιμάχης Άναστασιάδη, 9.30' εί
  σμοθ τής άποταμιεύσεωί, ά | δήσεΐς, 9.45' όρχήστρα 10 45' ιί
  ΊΙαν'χα Τα σχολεΐα. Πρός την , δήσβις, 11 χορωδία τοθ προσωπι
  νεολαίαν θά όμΐ| κβθ των Τ Τ.Γ δπό την διεύθυν
  ρακλείου 55, Χανίων 45 καί Δα
  σηθίου 40
  ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ
  »ν^»7>.»»μπ;ι»« μ»^.—ε*.αν ανακοίνωσιν ϊ. ' Λ 7 λ ό Γ -Γ ιΓ ,Αο '* ϊΐ *. Λν"»ν ΛΐκβΑαον εηανήλ λενηΎ^ηην
  τ%β Μ&τπωοηληνΐ*-^ · ·« « / · λησ^ σΧετικώς ό Διβί,Θυντής οιν τοθ κ. Γ. Άθανασιαδη, 11. βεν ό Έπβπτπς τής Άγρβφυλά· ρΥΡ^^ύν
  της «ΐβτεωρολογικης υπηρεσίας εσυνε- Της Πσιδανωγιχής Άκαδηαί-! 30' μουσική χορβθ (δίσκοι) χαΙ Ι κβί Λασηθίου χ. Μβυλακαχιτις "Ο εοΡ"»ζετα< χίβθη καί σημερον η ανοΠο; των θερμο άς Ηρακλείου κ Στ. Μπουρ-'λαφρό τραγοθδι δπό τής δίδος κ·,'ΕηβΙ"ης, ε»κ« μβταβή βί5 Ση- 'ης εγκαθι «ρ.οιών καθ» όλην σχεδόν την χώραν, λώτος. ' Χοθλας Σχήβ.νς ' 11^%^»*^^ *** άν"β Λ° Τ°° Κ Η ΔΗΜΟΚΡ£ΓΜ(Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 29 Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτού μας). — Έκ Πέραν τη- ραφοΰν ότι καθ* όλην την Τουρκίαν τάζεται μεγαλοπρεπώς ή έπέτειος έγκαθιδρύσεως τής δημοκρατίας ύ· ς ημ Άτατούρκ καί των τού.