96479

Αριθμός τεύχους

5004

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

1/11/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΤΣ
  : ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΛΡΟΜΑ1
  Αιγυπτου
  έτησία 7 ίραι 3
  έΈάμηνος 'ί
  Άμερικήο
  έτησια όολ. 15
  έέαιιηνο: > 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  1
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ.ΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΩΓΛΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ. ■ Ι ΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5004
  ΥΠΕΥβΥΝΟΣ ΣΥΜΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ· ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  1ΙΑ Νλ ΑΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΜΕΝ
  ΕΘΝΙΚΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΝ
  Δέν ύπάρχει ΐσως καμμία
  ηερίοδος είς την νεοελληνι-
  κην ιστορίαν πού νά μην
  εγένετο λόγος περί έξυψωσε-
  βεως τού έθνικοϋ πολιτιαμοΰ
  χαΐ χειραφετήσεως τής επαρ¬
  χίας. Καί τα δύο αύτά προ
  βλήματα, ή δημιουργΐα πο-
  λιτισμοΰ καί ή χειραφέτησις
  καίπρόοδος τής επαρχίας, ε¬
  χρησιμοποιήθησαν άνέκαθεν
  ώς συνθήματα δημαγωγίας
  χαί ετέθησαν ώς έμβλήματα
  των διαφόρων κομμάτων. Ύ
  «ήρξαν ομως τα σχετικά κη
  ρύγματα, λόγοι κενοί δυστυ
  χώς. Άν έξαιρέση κανείς
  ωρισμένας περιπτώσεις, ό
  «ότε εξεδηλώθη κάθε προ-
  βπάθβικ χωρίς ομως νά συ-
  νιχισθή μέχρι τέλους μέ σύ-
  ίΐημα καί νά όλοκληρωθή,
  οί λόγοι έλησμονοΰντο την
  επομένην των έκλογών ό¬
  πως καΐ τόσαι άλλαι λαμ< πραί καί ώραϊαι ύποσχέσεις Δέν συμβαίνει όμως τό ίδιον καί σήμερον.. Ή σημερινή κυβέρνησις υπεσχέθη την αποκέντρωσιν. Καί έκράτησε την υπόσχεσιν της. "Επραξε καί πράττει πάν ο,τι είναι δυνατόν πρός τούτο. Καί θά συνεχίση ά σφαλώς την προσπάθειαν της καί είς τό μέλλον. "Ηδη διά νόμου καθιέρωσε τόν θε σμόν της άποκεντρώσεως Μέ τόν νόμον περί δικαιο< δοαίχζ καί άρμοδιόνητος των Γενικών Διοικητών καί νο- μαρχών, ή έπαρχία έπαυσε νά είναι ύπόδουλος είς την πρωτεύουσαν, Ό ύδροκέφκλος έκτυπήθη. Καί τό κράτος έπαυσε νά έχη τπν πρωτέραν τερατώδη μορφήν τού. 'Αλλ' ή πρόοδος τής επαρχίας δέν έξαρτάται βεβαία άπό την άποκέντρω σιν μόνον άπό την διοκητι- κήν δηλαδή χειραφέτησιντης απλώς. Έξκρτάται άπό πλεί¬ στοι ς έσους παράγοντας, οί- χονομικούς, ήθικούς, πνευμα τικούς. Έξαρτάται άπό τάς δυνατότητας πού θά περι- χλείη πρός αύτοδημιουργίαν, άλλά καί άπό την συνδρο¬ μήν πού θά λαμβάνη άπό τό κέντρον. Όλα αύτά τα γνω ρίζει ή κυβέρνησις. Τα έμε- λέτηοε. Τα έστάθμισε. Καί έ¬ λαβε τάς άναλόγους άποφά- σεις. Ή ίπαρχία διά νά προ αχθζί, διά νά έξυψωθή, διά νά άναδημιουργηθή καί ύλι- χ«5> καί πνευματικώς, έχει
  ανάγκην έργων συγκοινωνι-
  «Χδν, παραγωγικών,' έξυγι-
  «ντικών καί εκπαιδευτικήν.
  Κ«ί τα εργα αύτά ,'φροντίζει
  ή οημερινή κυβέρνησις νά
  έκτελεσθοΰν παντοϋ. Ή κυ¬
  βέρνησις έπομένως, κάμνει
  άπο τής ιδικής της πλευράς
  β,τι είνε δυνατόν διά νά,βο-
  βήση την πρός τα έμπρός ε¬
  ξέλιξιν τής έλληνικής έπαρ-
  χί«ς. Άλλά δέν φθάνει τής
  κυβερνήσεως ή μέριμνα μό¬
  νον. Χρειάζεται ή συμβολή
  *«ί των Δήμον καί των Κοι-
  νοτήτων καί των όργανώσεων
  χαί ίδρυμάτων καί των άτό-
  μων. Καί πρέπει ν' αρχίση
  καί νά γενικευθή ή προσπα¬
  θεία πρός την κατεύθυνσιν
  «ύτήν.
  Είνε μάλιστα άνάγκη ή
  προσπαθεία αυτή νά προσλά-
  βη την μορφήν καί την έκτα
  οιν έθνικοΰ συναγερμοϋ, πα-
  νελλαδικης έξορμήσεως. Δι¬
  ότι πρέπει να το όμολογή-
  ο: Ή έλληνική έπαρχία
  είς ολα. Όπως ή βι-
  ομηχανία καί ή διοίκησις
  είχον συγκεντρωθή είς τό
  κέντρον, τό ίδιον συνέβκινε
  χαϊ μέ τάς πνευματικάς έκ-
  δηλώσεις τοϋ εθνους.Ή πνευ-
  ματική, ή καλλιτεχνική, ή
  έπιστημονική κίνησις καί
  ζωή εϊχε μονοπωληθή διά λο
  γαριασμόν τής πρωτευούσης
  Άκόμη καί τα μέσα τής ά-
  νέσεως, καί τής ψυχαγωγίας
  είχον συγκεντρωθή είς τάς
  Αθήνας. Αί έπαρχιακαί πό¬
  λεις έστεροΰντο των πάντων,
  Εμαραίνοντο σιγά, σιγά, ε·
  φθινον, καί οσοι έδιψοϋσκν
  πνευματικήν η καλλιτε
  χνικήν τροφήν ή άπολαύ
  σεις τής ζωής, ή καί δι' ύλι
  κάς απολαυάς, έσπευδον
  πρός την πρωτεύουσαν. Διότ
  ή έπαρχία άπετέλει Σαχάραν
  φρικτήν. Έτσι δέ καί εδη¬
  μιουργήθη καί διωγκώθη τό
  κΰμα τής άστυφιλίας πού ά
  πετέλεσε μίαν άπό τάς μέγα
  λας έθνικάς πληγάς μας κα·
  τα την μεταπολεμικήν περί
  οδόν.
  'Αλλ' είς τό κακόν αύτό.
  ή κυβέρνησις θέτει ήδη
  φραγμούς. Καί όχι μόνον
  τουτο. Άλλά^ καί δημιουρ
  γεϊ τάς προϋποθέσεις «νθίσε
  ως τής επαρχίας. Καί πρέ
  πει νά βοηθήσωμεν όλοι είς
  τουτο. Διότι μόνον οταν προ
  οδεύση ή έπαρχία, μόνον
  δ τα ν άναπτυχθοΰν καί ύλι-
  κώς καί πνευματικώς τα έ-
  παρχιακά κέντρα, θά ειμπο¬
  ρούμεν νά είπωμεν έτι έχο¬
  μεν άληθινόν πολιτισμόν
  Πρέπει ά τό έννοήαωμεν
  ότι ή Ελλάς δέν περιορίζε
  ται είς τα ορια τής πρωτευ
  ούσης. Καί έπομένως ή πρό-
  οδος των Αθηνών και ή άν
  θησίς των δέν αποτελεί τεκ
  μήριον υπάρξεως έθνικοΰ
  πολιτισμοϋ. Έθνικός πολι-
  τισμός διά νά δημιουργηθή
  καί νά υπάρξη προϋποθέτει
  εξύψωσιν τής στάθμης καί
  τοΰ βιωτικοΰ καί πνευματι-
  κου έπιπέδου ολοκλήρου τοΰ
  λαοΰ καί ιδία των έπαρχιών.
  Καί είς αύτην την εξύψωσιν
  άποβλέπουν τα λαμβανόμε¬
  να κυβερνητικά μέτρα.
  Πεταχτά
  σημειωματα
  ΠΟΘΟΙ
  ΚΑΤΩ ΑΠΆΤΗΝ ΕΛΗΑ
  Μάταιο θάταν νά σας προ-
  τείνω εξοδο την εποχήν αυτή.
  Ξέρω πόσο είσθε άπασχολη-
  μένες άβρές κυρΐες καί εύγε-
  νικές ντεμουαζέλλες. ΤΩ! αυ¬
  τή ή άλλαγή τοϋ καιροΟ, τό
  περασμα σχεδόν άπ' τό φθι-
  νόπωρο στό χειμώνα, σάς δή
  μιουργεϊ τόσα καθήκοντα, τό
  σες φροντίδες! "Εχετε νά σκε
  φθήτε τίς νέες ^τουαλέττες
  σας, τίς έορτές, τούς χορούς,
  τα τσάγια, τίς μαστΐχες καί
  τίς δεξιώσεις. Τό κοσμικό
  κουτσομπολιό, τό σινεμά, τίς
  έμφανίσεις σας στά κέντρα
  των έπιδείξεων. Κάτι γνωρί-
  ,ομε κι' εμείς οί άμύητοι άπ'
  τα καθήκοντα ποΰ άπαιτεΐ ή
  μεγάλη θεότης άπό τούς φα-
  νατικούς τής θρησκείας της.
  Καί είναι τώρα ήμέρες έξ ο¬
  λοκλήρου άφιερωμένες στή
  λατρεία τής θεάς Μόδας. Θά
  έκινδυνεύαμε λοιπόν νά θεώ
  ρηθοΰμε βέβηλοι άν σδς κα-
  λούσαμε νά έξέλθετε άπ' τό
  ναό της γιά νά μάς άκολου-
  θήσετε στήν Ιξοχή. Έν τού¬
  τοις, άν μάς έπιτρέπατε μιά
  λέξι, θά οάς λέγαμε ψιθυρι-
  στά, εντελώς έμπιστευτικά,
  δτι δέν ύπάρχει ώρσιότερη
  λστρεΐα, άπ' τή λατρεία τής
  φύσεως αυτή την έποχή. Καϊ
  —νιά νά έξομολογηθοΰμε την
  άμαρτία μας—άν μπορούσσ-
  με θά γκρεμΐζαμε τούς να-
  ούς τής μόδας. Είναι τίς πε-
  ρισσότερες φορές τόσο έχθροί
  τής φύσεως πού την προσβάλ
  λουν καί τή διαστρέφουν.
  Ποϋ δμως τόση δύναμις!
  Δέ" είνε ευκολο νά καταργή
  σης μιά θρησκεία πού έκυριάρ
  χησε στίς σκέψεις καί στή ζωή
  των άνθρώπων επί τόσους αί
  ώνες, πού ή άρχή τους χάνε
  ται στήν όμίχλη τής προϊστο
  ρίας. Στρεφόμεθα Λοιπόν καί
  πάλι πρός τούς αγρότας μας,
  σ' αύτούς τούς πιστούς τής
  φύσεως. Τούς εϊδαμε προχθές
  στό ληομάζωμα. Άντικρύσατε
  σεϊς ποτέ την είκόνα τού; Εί
  νέ ή πιό ώραία, ή πιό είδυλλι
  ακή είκόνα τοϋ άγροϋ. Τόσον
  ώραία γιά τόν θεατή, οσο ά
  σχημη είνε γιά τό πρόσωπα
  πού τή συνθέτουν. Σκληρή εί
  νέ ή δουλειά τοΰ ληομάζωμα
  τος. ΤΩρες όλόκληρες σκυμέ
  νος, άκίνητος σχεδόν, κάτω
  άπ' την έληά γιά νά μαζεύης
  Ινα ενα τόν καρπό, ·.' άγριο
  ξεροβόρι, πού λές καί κάνει
  ένέσεις πάγου στό κορμί σου
  δέν είνε βεβαία διόλου εύχά
  ριστο πρδγμα.Καί δμως μέ τό
  ληομάζωμα εχουν συνδεθή
  θρθλοι καί ποίησι καί έρωτες
  τοϋ ύπαίθρου. Κάτω άπ' την
  έληά, δένδρο τής γονιμότητος
  καί τής είρήνης, εχουν φουν
  τώσει πόθοι κι' εχουν άνάψει
  ερωτες. Ή κοπελλοϋδα μέ τό
  ροδαλό χνουδδτο σάν τό ρο
  δάκινο, πρόσωπο πού άχτινο
  βολεϊ ύγεΐα καί ώμορφιά,
  είνε άδύνατο ν' αφήση άσυγκί
  νητο τό νέο ζευγα πού όργώ
  νει τό χωράφΐ τού πιό πέρα ή
  τό βοσκόπουλο πού φυλάσσει
  έκεΐ κοντά τα πρόβατά τού.
  Καί ή κουφάλα τής γέρι-
  κης έληάς εύλογεΐ καί προ-
  στατεύει πολλές φορές τα εΐ-
  δύλλια ώς δτου βροϋν τόν
  θρίαμβό τους στόν ύμέναιο.
  Είναι άλλωστε τα ληομαζώ-
  ματα ή έποχή των προξενειών
  καί των συνοικεσίων. Τό λέει
  καί ό νηός ποϋ τραγουδα μέ
  πάθος: «Εδά στά ληομαζώ-
  ματα, θά νάρθω στό χωριό
  σου. Νά σέ ζητήξω άγάπη
  μου, των έδικολογιώ σου».
  Μά ποίος άσχολεϊται μ" αύτά
  τα πράγματα; Πά τούς πολ
  λούς ή ζωή τοϋ ύπαίθρου περ
  να άγνωστη, άδιάφορη καί
  παρεξηγημένη. 'Όπως μένει
  άγνωστη κι' ή σκληρή ζωή
  των χωρικών μας, μέ τίς λίγες
  χαρούμενες άναλαμπές της....
  Μ.—
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΝΕΟΣΥΛΛΕΚΤΟΣ
  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
  Άπό την προχθεσινήν δρχωμο
  σΕαν των κληρωτών, επανήλθεν
  επί τάπητος Ινα θέμα τόσον στρα
  τιωτικής δσον καί κοινωνικής ση
  μασίας: & νεοσύλλεκτος. Είνε μία
  άνάμνιτσις τό θέμα αύτό διά τούς
  παλαιστέρους άλλά καί μία θε
  σις συζητήσεως έπίκαιρος πάντο-
  Τε καί χαθόλου κοινοτυπική.
  Ό νεοσύλλεκτος είνε αυτή την
  στιγμή τό χαιδεμένο παιδί, τό
  «ανφαν γκατέ» 8λης τής κοινω
  νίας. Γιατί άραγε είνε μόνον νε¬
  οσύλλεκτος—τύπος ευθυμος καί
  μαζύ άγαπητός; Καί γι' αύτό βε¬
  βαία. Πρό πάντων δμως διότι δί¬
  δει ζωήν είς ίνα ωραίον παρελ
  θόν τό οποίον δλοι επέρασαν.
  Πραγματικαί τό παρελθόν αύτό δι
  δσους μάλιστα τό εδοκίμασαν άμέ·
  σως άπό τα μαθητικά θρανία εί¬
  νε μεγάλης σημασίας.Έκεΐ ή ζωή
  επήρε την πρώτη όρθολογιστι
  κή 8σο καί αίσθηματικήν ΰψΕν
  της: Παρουσιασθή ώς ωργανωμέ¬
  νη ίεραρχία, ώς εύρυτέρα πειθαρ
  χί« ά/?λα καί ώς άλληλεγγύη,
  βαθυτέρου κοινωνικοΰ χαρακτήρος.
  Πόσα άνέκδοτα, πόσαι ίστορίαι,
  πόσα στιγμιότυπα άπό την ζωήν
  εκείνην!... Δέν τα διέκρινε ϊλα
  μόνον ή έπιθεωρησιακή, νά ποθ-
  με, άποψις—τό καλοπροαίρετο εύ-
  θιιμογραφικό πνεΰμα. Τα διέκρινε
  κυρίως ή πρώτη ^δυνατή καί δρα
  ματική συχνά, συναίσθησις τής
  αύτοθυσίας: Νά τα έγκαταλείπης
  δλα, τάς προσφιλεϊς συνηθείας,
  την καλοπέρΐσι, τό καθημερινό ρα
  χάτι, γιά Ινα άνώτερο Σδανικό.
  Νά άσκητεύης λιγάκι—άν έπιτρέ-
  πεται ό δρος ΰστερα άπό τίς άνέ·
  σεις πού παρουσιάζει σήμερον χαί
  ό στρατός—τέλος πάντων νά δί¬
  δη; ΐήν ζωήν σου έν καιρώ διά
  τό σύνολον. Άπό τό σημείον αύ¬
  τό έρμώνται δλαι αί καλαί καίί
  Ευχάριστος διαπίστω
  σις.
  Όσοι παρηκολούθησαν την/
  όρκωμοσΐαν των κληρωτών
  καί την έπακολουθήσασαν πά
  ρέλασιν—καί ήσαν οί. παρα
  κολουθήσαντες, πολλαί χιλιά
  δες—έκαμαν μίαν έξαιρετικώς
  ευχάριστον οιαπίστωσιν: Τό
  σον οί παλαιοί στρατιώται
  ηθικαι πράξεις εις την ζωήν.
  Ό ντέ Άμίτσις— ό χαρακτηρι
  στικός αύτός ψυχολόγος καί ήθο
  γράφος τής ίταλικής καί τής ξέ
  νης ζωής—μας έ*δωσεν άλλοτε
  ώραΐες σελΕδες γενικής σημασί
  άς Άπό την ευθυμίαν έφθασεν
  είς την σοβαρότητα, προκειμένου
  νά τοποθετηθή τόν νεοσύλλεκτον
  είς τό πλαίσιον τού. Δέν Ιδωσεν ά
  πλως ζωήνείς τίς σκηνές τοθ στρα
  τώνος τόν οποίον. άντικρύζει διά
  πρώτην φοράν έ αβροδίαιτος νέος
  ή ό άφελής άγροτάκος. Μ&ς έγε
  νίκευσεν πατριωτικώς καί άνθρω
  πιστικώς —συναισθηματικώς καί
  Εδεολογικώς, τίς στιγμές τοΰ νεο
  συλλέκτου. Καί είς τρόπον ώστε
  νά δώση στίς στιγμές αύτές μίαν
  άληθινήν ευγένειαν καί μίαν εύρυ
  τάτην άναμορφωτικήν σκοπιμότη
  τα πέραν άπό τούς στρατιωτικούς
  κανονισμούς καί την καθαρώς
  στρατιωτικόν αποστολήν.
  * *
  *
  Είδα Ινα νεοσύλλεκτον μελαγ
  χολικόν. Άλλ' είνε τό φαινόμενον
  σύνηθες, αν κρίνωμεν άπό πρόσω
  πικήν αντίληψιν. Ή μελαγχολία
  είνε ή πρώτη εντύπωσις γύρω άπό
  τα έγκαταλειπόμενα μικροπράγμα
  τα τής ζωής. "Αν πλαισιώνωνται
  μάλιστα καί άπό κανένα αίσθημα
  τάκι, άπό έκεΐνα πιύ δίδουν είς
  τούς νέους καί τή στιγμή αυτή
  τοθ ζεμανφισισμοΓί, την άπαραίτη
  τη «αίσθηματική άνατροφή», ή με
  λαγχολία είνε εντονώτερη. Άλλά
  τί σημαίνει; Λίγο άκόμη καί τή
  μελαγχολία αυτή διαδέχεται μία
  φιλοσοφία καθημερινή, ανωτέρας
  όφής. Ό στρατών άποβαίνει μέ
  γας διδάσκαλος, μέγας ήθοπλά-
  στης καί τό κάτω κάτω μέγας,
  ατομικάς καινοτόμος. Είς τό σύνη
  θες λεξιλόγιον καταγράφεται ώς
  μία νέα λέξις μέ πολλήν έσωτερι
  κότητα, μέ ενα νόημα ώραϊο καί
  κοινωνικώτατο. Άπό τό προαύλιον
  τού & νεοσύλλεκτος θά όραματισθή
  τίς μεγάλες καί σημαντικάς χει
  ρονομΕες τής ζωής τού, άλλά καί
  τίς πλέον άξιόλογες τής δλης,
  σταδιοδρομίας τού έπιτυχΕες.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  καί οί νροσύλλεκτοι, δσον καί
  οί μαθηταί των σχολείων, οί
  πρόσκοποι καί οί φαλαγγϊται,
  Ι είχον θαυμάσιον παράστημα,
  πειθαρχηαένην εμφάνισιν καί
  έκφρασιν ύπερήφανον. Καί
  είναι αύτά άρκετά στοιχεΐα
  διά νά πεισθώμεν δτι ή νέα
  γενεά χάρις είς την φυσικήν
  άγωγήν διαπλάσσεται κατά
  τρόπον ευχάριστον καί Ικα¬
  νοποιητικόν διά τό μέλλον
  τής φυλής.
  Ή σταφίς Σητείας.
  ♦ Μάς γράφουν έκ Σητείας
  δτι ή πσραγωγή τής σταφί¬
  δος υπήρξεν εφέτος έξάιρετι
  κή καί άπό απόψεως ποσότη¬
  τος καί άπόάπόψεωςποιότητος.
  "Ηδη μάλιστα εχει άγορασθή
  τό μέγιστον μέρος είς ίκανοποι
  ητικάς όπωσδήποτε τιμάς. Ά
  πομένουν είσέτι άπώλητοι
  'είς χείρας των παραγωγών
  περί τάς 250 χιλ. όκ. έξαιρε-
  τικής εντελώς ποιότητος. Πι
  στεύεται δμως δτι'τώρα όπό
  τε ήρχισαν βελτιούμεναι αί ά-
  γοραί θά πωληθή καί ή πό
  σότης αυτή. Διότι τό εμπόριον
  θά την προτιμήση λόγω τής κα
  λής ποιότητος της.
  Ό Τύπος.
  Τάς ημέρας αύτάς άνεκι-
  νήθησαν καί πάλιν τα ζητή
  ματα τοϋ έπαρχιακοϋ τύπου.
  Ό ύπουργός τής ΠαιδεΙας μά
  λιστα κ. Γεωργακόπουλος, έ
  &ημοαίευσ£ν έμπνευσμένον άρ
  θρον διά την αποστολήν καί
  τόν σπουδαιότατον ρόλον των
  έπαρχιακών εφημερίδων είς
  την κοινωνικήν καί κρατικήν
  μας εξέλιξιν. Ελπίζομεν δτι
  τό κυβερνητικόν ενδιαφέρον
  υπέρ τοθ τύπου θά εκδηλωθή
  καί διά τής εκδόσεως των έκ
  τελεστικών διαταγμάτων διά
  την όλοκλήρωσιν καί έφαρμο
  γήν τοθ τελευταΐου περί τύ
  που καί δημοσιογραφίαν νό
  μου, άφοϋ άλλωστε τα δια
  τάγματα αύτά, περί ίδρύσε
  ως των ένώσεων συντακτών,
  περί άσφαλίσεως καί δημι
  ουργίας ταμείου συντάξεων
  κ. τ. λ. πρέπει νά έκδοθοϋν
  έντός δξ μηνών άπό τής δή
  μοσιεύσεως τοϋ νόμου.
  Αί Αθήναι είς την δόξαν των.
  ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ
  ΤΟΝ
  4ον
  *Ένα Ιστορικόν άνάννωσμα.
  —Μά νά είνε άραγε άλή-
  θεια; Νά όφεΐλουν πράγματι
  αί Αθήναι τόση ευτυχία στούς
  :υράννους; έρωτα τόν Αρμό¬
  διον.
  Ό Άρμόδιος κυττάζει άνή·
  συχος. Μήπως λιποψυχήση ό
  φΐλος τού την τελευταία στιγ
  μή;
  —Πώς; τοϋ λέγει. Πά μερι
  κά εργα άρχιτεκτονικής ξε-
  χνας δτι ό άνθρωπος αύτός
  καταπατ3 την ελευθερία μας,
  δτι ή περιουσία, ή ζωή, ή τιμή
  των πολιτών έξαρτώνται άπό
  [ήν ΙδιοτροπΙα τοθ τυράννου;
  Εάν υπάρχη κάποια πρόοδος
  ,ϊΐς την δικαιοσύνη καί την
  διοίκησι, αύτό όφεΐλεται στόν
  Εόλωνα τοϋ όποίου τό έργον
  ίσεβάσθη ό ΠεισΙτρατος.
  —"Ωστε, πράγματι, θέλεις
  >ά κτυπήσης τούς έχθρούς τής
  .λευθερΐας; έοωτδ πάλιν ό
  ΆριστογεΙτων. Δέν εχεις προ-
  σωπικά εναντίον τους; Δέν
  μισεϊς τόν Ίππαρχο διότι, δυ
  σηρεστημένος μετά την άρνησί
  σου νά τοϋ δώσης την άδελφή
  σου, δέν τής επέτρεψε νά κρα
  τήση τό κάνιστρο στά Πανα-
  θήναια;
  Ό Άρμόδιος κοκκΐνισε.
  Πράγματι ή προσβολή τοθ τυ¬
  ράννου τόν έκαμε νά συνωμο-
  τήστ» εναντίον τού. Ή τιμή τής
  οικογενείας τού είνε επάνω
  άπ' δλα στήν κσρδιά τού.
  —Ποία σημασΐα έχει ή ά-
  φορμή, άπαντδ ξηρά. 'Εκεϊνο
  πού ένδιαφέρει είνε τό άπο·
  τέλεσμα. Έκδικούμενος έκδι-
  κοΰμαι την ελευθερία...
  Μετά μερικούς μήνας τόν
  Ιούλιον τοθ 514, αρχισσν αί
  έορταί των μεγάλων Παναθη
  ναΐων. Ένώ ή πομπή άνέβαι
  νέ πρός την Άκρόπολι ένας
  ζωηρός θόρυβος ακούσθηκε με
  ταξύ τοθ πλήθους. Ό Άρμό-
  διός, δ Άριστογείτων καί οί
  συνωμόται απεφάσισαν νά μή
  περιμένουν την στιγμή πού
  εΤχε αρχικώς ορισθή. Μιά κΐ-
  νησίς τοϋ Ίππάρχου τούς έ¬
  καμε νά πιστεΰσουν δτι τό
  μυστικό τους εΐχε προδοθή.
  —Θάνατος στούςτυράννους!
  φωνάζει ό Άρμόδιος, ύψώνων
  είς τόν άέρα κλάδον μύρτου
  πού κράτει στό χέρι τού.
  Όλοι οί συνωμόται έπα-
  ναλαμβάνουν την φωνή τού
  κατά τόν ΐδιο τρόπο. Κάτω ά¬
  πό τα πυκνά φύλλα των κλά
  δών κρύβουν τα έγχειρΐδια.
  Τό έγχειρίδιον τού Άρμοδίου
  βυθίζεται στά στήθη τοϋ Ίπ¬
  πάρχου πού πέφτει νεκρός. Οί
  στρατιώται τού τυράννου όρ
  μοΰν εναντίον τοϋ δολοφόνου
  καί σέ λίγο ό Άρμόδιος πέ
  φτει κοντά στόν έχθρό τού.
  Ό Ίππίας δμως, πού ήταν
  άρκετά μσκρυά άπό τόν έχ
  θρό τού άμύνεται αποφασίση
  κά καί μέ ένεργητικότητα. Οί
  φρουροί τού διασχίζουν τό
  πλήθος συλλαμβάνοντες δλους
  έκείνους πού φέρουν κρυμμέ·
  να δπλα. Ό Άριστογείτων,
  6 οποίος έπωφελήθη άπό τόν
  θόρυβον γιά νά φύγη, συνε¬
  λήφθη άμέσως. Καί ένώ ή πομ
  πή διασχίζει την Άκρόπολι ό
  τύραννος, Ίππίας κάτωχρος
  άπό τόν φόβον καί άπό την
  οργήν, άπειλεΐ δτι θά πληρώ
  σουν άκριβά οί ένοχοι την α¬
  πόπειραν των εναντίον των
  Πεισιστρατιδών.
  "Εγιναν πολλαί συλλήψεις.
  Οί συγγενεΐς καί οί φΐλοι
  τοθ Άρμοδίου ρίχτηκαν στάς
  φυλακάς. 'Άλλοι έξωρίσθησαν
  καί άλλων έδημεύθησαν αί πε
  Ι ριουσίαι. "Ετιμωρούντο άδια
  φόρως άν εΐχαν ή δέν εΐχαν
  γνώσιν τοϋ έγκλήματος.
  Ό Ίππίας ώρκίσθηκε νά
  είνε στό εξής χωρίς οΐκτο.
  Ι Οί δικασταί ρώτησαν τόν
  Άριστογείτονα γιά τούς συν-
  ενόχους τού. Δέν απήντησε.
  —Νά τόν βασανίσουν, διέ-
  ταξε ό Ίππίας. Θά άναγκαθή
  ν ά ομιλήση.
  Ό Άριστογείτων άκουσε
  άτάραχος την διαταγή. Ήξε-
  ρεν δτι μέ τα βασανιστήρια
  θά ήταν τρομεράς ό θάνατός
  τού. Άντί νά τρομοκρατηθή δ¬
  μως χαμογελοϋσε.
  Ό Ίππίας ξαπλώθηκε σ' £να
  κάθισμα μέσα στήν αΐθουσα
  δπου θά βασάνιζαν τόν δολο-
  φόνο. 'Ήθελε ν' άπολαΰση τό
  μαρτύριό τού καί νά συγκεν¬
  τρώση ό ΐδιος τίς όμολογίες
  τού.
  Επί πολλήν ώρα άφ' δτου
  άρχισαν τα βασανιστήρια ό
  Άριστογείτων ηρνείτο νά μι-
  λήση. Τέλος, ,άφησε νά ξεφύ-
  γουν άπό τα χεΐλη τού τα ά-
  νόματα των «συνενόχων» τού.
  Ποία κατάπληξις γιά τόν Ίπ-
  Ι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ι.1!·
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.— Σήμερον έ" ν α
  έξαιρετικό άριστούργημα: «Τα
  ψευδη τής Νίνα,ς Πετρόβνας».
  Την Πέμπτην <Πρ:γκήπισσα τής Ζούγκλας». «ΜΙΝΩΑ».— Σήμερον £να δυ¬ νατόν δρδμα: «Ή κοιλάς τοθ θα νάτου». Έκτός προγράμιιατος: ζουρνάλ. Την Πέμπτην. «ΠαρΙσι Πετροΰπολις». Προϊστάμενος Τυπογραφείου Ιωάννης Γ. Άσττραδάκης πΐα! Τα όνόματα πού προφέ ρει μέ δυσκολία ό ΆριστογεΙ των είνε τα όνόματα τθν καλ λιτέρων φΐλων τοθ τυράννου. Όλοι λοιπόν αύτοι οί φΐλοι ποϋ τόν περιεστοίχιζαν είνε έχθροΐ τού! Δέν άμφιβάλλει. Ξέρει δτι ή άχαριστία καΐ ή ζηλοτυπΐα περιβάλλει τούς δυ νατούς. Ό Ίππίας διατάσσει νά συλ ληφθούν άμέσως οί νέοι 'ένο- χοι καΐ, χωρΐς ν' ακούση την άπολογία τους, τούς καταδι- κάζει είς θάνατον. —Ποιοί άλλοι είνε; Ποιοΐ άλλοι; έρωτδ μέ αγωνίαν τόν ΆριοτογεΙτονα. Τότε μ' Ινα γέλιο βαθειθς περιφρονήσεως ό Άριστογεί- των άπαντα. —Τώρα πιά δέν μένει άλλος έκτός άπό σένα. Τώρα Θέλω καί τόν δι«ό σου θάνατο. Δέν θά άπολαύσω αυτή τή χαρά, τουλάχιστον δμως μέ τίς ψευ- δεΐς κατηγορΐες μου, δημιούρ γησα γύρω σου τό κενόν. Σέ άνάγκασα νά σκοτώσπς έκεί- νους πού σ' άγαποθσαν. Ό ΊππΙας είνε Ιξαλλος. —Θά τούς βρώ αύτούς ποΰ μοΰ κρύβεις. Ή Λέαινα ή μνη στή σου θά βασανισθή έμπρός στά μάτια σου καί θα ομολο¬ γήση. Άπ' αυτήν θά μάθω τα όνόματα των συνωμοτών. Ό Άριστογείτων τρέμει. Σέ λίγο όδηγεΐται έμπρός τού ή Λέαινα την οποίαν πα- ραλαμβάνουν οί δήμιοι. (συνεχίζεται) ΣΗΜΕΡΟΝ "Ενα ύπέροχο άριστούρ γημα: ΤΑ ΨΕΥΔΗ ΤΗ Σ ΝΙΚΑΣ με ΤΗΝ ΙΖ* ΜΙΡΛΝΤΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΕΡΝΑΝ ΓΚΡΑΒΑΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ Τό φίλμ—αποκάλυψις, πού εγνώρισε στόν κ©- σμο την ώμορφώτερη γυ ναίκα! Την σύγχρονη Άφροδίτη! ΝΤΟΡΟΘΥ ΛΑΜΟΥΡ ΣΤΗΝ Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. * Τα νέα χειμερινα επανωφόρια. Ό μεγάλος «πρωταγωνιστής» ένώ τό ταγίέρ είνε άπό μεταξω·1 τής χειμερινής περιβολής είνε, τό ϋφασμα. , χωρίς άμφιβολία, γιά κάθε πρα-1 Γιά τίς πολύ λεπτές καί μετρί· κτική γυναίκα, τό έπανωφόρι Οί ου άναστήματος γυναΐκεο οί πά-, παρισινοί ράπται είνε τής ιδίας ρισινοί ράπται εδημιούργησαν γνώμης* ειργάσθησαν ώς έκ τού ι τό έφαρμοστό μέ φαρδειά φού- του ιδιαιτέρως γιά νά άνανεώ στα έπανωφόρι. Πρέπει νά εΐ- σουν την γραμμήν των έπανωφο ριών. Είς κάθε συλλογή, ύπάρ· χούν πολλά διάφορα μοντέλα καί πολύ νέες γραμμές. Πολλή έκλε- κτικότής καί ττολλυ άνεσις. · Ή πρώτη πολϋ χαρακτηριστική γραμμή, τής οποίας σδς ύπεγράμ μισα ήδη τα πλεονεκτήαατα δ; μιλώντας περί γοϋνινης γαρνιτού οας, είνε τό έπανωφόρι βάγκ τρουά —κσρ ή ντέ—τιέρ, άπό χον δρό τουήντ ποικιλόχρωμο, πολύ- χρωμο ¥ ά'άαικτο. Δ=υτέρα χαρακτηριστική γραιχ- μή είνε ή Ισια, εύνοουμένη των μή ή μεγάλων δημιουογών ΠατοΟ καί βέ η της μόδας ΤΗΣ ΖΟΥΓΙΑΑΣ "Ενας παγκόσμιος θρίαμβος. ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬ τος Ιεραπέτρας διακηρύττει δτι την 27 Νοεμβριού 1938 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π.μ. έν τώ Κοινοτικώ Καταστήματι "Ιεραπέτρας ένερ γηθήσεται έπαναληπτικός μειο δοτικός διαγωνισμός δι' έν- σφαγίστων προσφορών άνευ ό ρίου πρός άνάδειξιν έργολά- βου διά την σύνταξιν τοπο- γραφικής άποτυπώσεως καΐ ρυμοτομικής μελέτης τής πό¬ λεως Ιεραπέτρας ή έκτασις τής οποίας συμποσοϋται είς ένεακόσια στρέμμαια επί εδά- φους έπιπέδου. Ή δαπάνη τοθ έ'ργου άνέρ- χεται κατά τόν προϋπολογι¬ σμόν τής μελέτης είς δραχ. 250.000 καί θά εκτελεσθή έρ γασΐα διά τό τρέχον ετος δρ. 50.000. Δεκτοί είς τόν διαγω¬ νισμόν γΐνονται ΜηχανικοΙ. Ή εγγύησις ωρίσθη είς δρ. 12.500. Λεπτομερής διακήρυξις καί τα σχετικά τής μελέτης ευρί¬ σκονται κατατεθειμένα είς τό Γραφείον τής Κοινότητος καί είς τα Γραφεΐα τής Μηχανι- κής υπηρεσίας Δήμων καί Κοινοτήτων τού Νομοϋ Λαση θΐου έν Άγίω Νικολάω δπου δύνανται οί βουλόμενοι νά λαμβάνωσιν καθ" εκάστην γνώ σιν τιροσερχόμενοι κατά τάς Τό ίσιο έτανοιφόρι, ολίγον σταυ ρωτό άλλά άρκετα φαρδύ, είνε εΰχάριστο πρό πάντων είς φόρ· ια τρουά—πιές, δηλαδή δταν συμ πληοώνει Μνα άναλογο ταγιέο, άσορτί άπό κάποια όμοιότητα είς τό ϋφασμα ι} την γαρνιτουρα. Ή έμμένουσα καΐ μάλιστα αυξανομένη μόδα τοΰ σκωτσέζι- ου ή καντριγιέ ,ύφάσματος έ· πιτρέιΐει μεταξύ τοϋ ίσιου έπα- νωφοριοΰ καί τοΰ ταγιέρΙ σοψούς συνδυασμούς μονόχρωμου καί φα σονέ. Π. χ. έπανωφόρι καί ζακέτ- τα άπό σκωτσέζικο, φούστα καί γαρνιτοθοες άπό μονόχρωμο, ή αντιστρόφως. Συχνά ό χρωματι σμός μόνος ένώνει τό τρουά-πιές. Τό έπανωφόρι Είνε άπό λαινάζ σθε άδύνατη σχεδόν λεπτοφυήςΙ γιά νά φορέσετε έπωφελώς αύτό ' τό έΐΐανωφόρι άρμόζει πρό πάν¬ των είς τα κορίτσια καί τίς μι- κροκαμωμένες γυναΐκες μέ ϋφος εθστροφο καί άφελές. Διά τίς υψηλοτέρας καί πε¬ ρισσότερον γλυπτικές γυναΐκες, προτεΕνουν δ6ο άλες γραμμές έξ ίσου έπιτυχηαένες: δύο μετα- βολές επί τής μακρυδς ρε^ιγκό· τας. Ή τΐρώτη είνε μ(α ρεδιγκότα έ- φαρμοστή, ή ότοία κουαπώνει άπό επάνω Μως κάτω, ττολύ τροσηρμο σμένη είς την μέση καί τοϋς γο· φούς έπομένως πολΰ εύνοική γιά τίς γυναΐκες πού £χουν μία ώρα(α γραμμή πλήρη καί έλικοειδή, μολο νότι χωρίς βαρύτητα. Ή άλ,λη είνε; έφαρμοστή στήν μέση, άλλά <φλοΰ> επάνω είς τόν
  κορμΛ, μέ μανίκι κιμονό καί μίαν
  έντύπωσι μπλουζέ είς την ράχη
  την όποία τιοέπει νά συγκρατήσε
  τε ώς νεωτερισμόν των. Ύπέροχο
  μοντέλο γιά μία γυναΐκα λίγο δυ
  νατή ή όπο'α φοβαται τό επάνω
  φόρι μέ την έφαρμοστή μέση. "Ε¬
  νας όγκώδης γούνινος γιακδς μέ
  χάρι περιτυλιγμένος επί τοΰ στή-
  θους. προσθέτει είς τό ϋ$ος «ντρα
  πέ» τού Ιπανωφοριοϋ αύτοΰ πολύ
  εύχάριστο για δλες τίς ώρες
  καί όλας τάς περιστάσεις.
  ή Ντιστεγκέ
  ΚΟίΠΩΓϋΚΗ
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  "Ενα δυνατό δράμα:
  Η ΚΟΙΛΑΣ
  ΤΟΥ ΟΑΝΑΤΟΫ
  με τους
  Κρήτης ζ-ήμιρο^ την τριακοστήν έν ονόματι τοΰ Βασιλέως των Έλ
  πρώτην τοθ μηνάς ΌκτωβρίΌι» τού ' λήνων μοί πληρώαωαιν έκαστος
  χιλιοστοΰ ένεακοσιοστοθ τριακο
  στοθ όγδόου (1938) Ιτοιις ημέ¬
  ραν Διυτέραν καί έν τώ ένταϋ-
  θα καί παρά την οδόν Χάνδακος
  εργασίμους
  φεΐων.
  ώρας των γρα
  Έν Ιεραπέτρα τή 20 Όκτω
  βρίου 1938.
  Ό Πρόεδρος τής
  τος Ιεραπέτρας
  Κοινότη
  Έμμαν. Μιχ. Πλουμιδη;
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη
  τος Ιεραπέτρας διακηρύττει
  δτι προκειμένου ή Κοινότης
  ημών νά προβή είς την άνέγερ
  σιν Ήρώου των πεσόντων
  είς τούς διαφόρους άπελευθε
  ρωτικούς αγώνας τής ΠατρΙ
  δος μας παρακαλεΐ τούς γλύ
  πτας μαρμαρίνων άγαλμάτων
  καί Ήρώων τούς δυναμένους
  νά προμηθεύσωσιν είς την Κοι
  νότητά μσς τοιαθτα δπως ΰ
  ποβάλωσιν ήμΐν έντός ενός
  μηνός άπό σημερον σχέδιον
  καί προϋπολογισμόν τής δαπά
  νης τούτων συμπεριλαμβανο-
  μένης καί τής επί τόπου έγκα
  ταστάσεως αυτών ίνα προβή
  είς την παραγγελίαν.
  Έν Ιεραπέτρα, τή 22 Όκτω
  βρίου 1938
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος Ιεραπέτρας
  Αριθ. 13062
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλεί¬
  ου Ευστράτιο; θεοδώρου Γαρεφα¬
  λάκης έν Ήρακλείφ έδρεύων χαί
  κατοιχών:
  Προσκαλώ την έπισπεύδουσαν
  έν Αθήναι; έδρεύουσαν Εθνικήν
  Κτηματικήν Τράπεζαν τή; Έλλά
  δος, τό Ελληνικόν Δημόσιον, την
  Άγροτικήν Τράπεζαν τής Ελλά¬
  δος χαί τού; έγγεγραμμένου; δα·
  νειστάς 1) Κωνσταντίνον Πιχου
  λάκην κάτοικον Ηρακλείου, 2)
  Νικόλαον Σ. Άθανασιάδην κάτοι¬
  κον Σταμάτα; Άττικής, 3) Τό
  Ταμείον Εφέδρ ών πολεμιστών νο
  μοΰ Ηρακλείου, 4) Σπυρίδωνα
  II
  Μπουγχέαν κάτοικον Αθηνών
  (ΠλατεΓα Άγίας Ειρήνη;), 5) την
  Άγροτικήν Τράπεζαν τής Έλλά
  δος, 6) τό έν Ήρακλείφ 'Υποκα
  τάστημα τής Έθνικής Τραπέζης
  τής Ελλάδος, 7) τό έν Ήρακλείφ
  τόν διαγω-|ύποκατάστημα τής έν Αθήναι;
  πτυνιοϋνοι|Ααϊκή; Τραπέζη; Α. Ε., 8) την
  'έν Αθήναις Τράπεζαν τή; Ελλά¬
  δος, 9) Κωνσταντίνον Μαμαλά-
  κην δικηγόρον κάτοικον Ήρακλεί
  ου καί 10) τόν Δήμον Ηρακλεί¬
  ου, ώς καί πάντα άλλον έχοντα
  τυχόν αξιώσεις επί τοθ έκ δραχ-
  μών δύο έκατομμυρίων έπτακοσίων
  δέκα πέντε χιλιάδων (2,715.000)
  Ικπλειστηριάσματο; τοΰ κατά την
  6π' αριθμόν 13061 όπό χθεσινήν
  χρονολογίαν έκθεσιν μου άναγκα
  στικοθ πλειστηριασμοθ έκποιηθέν-
  των άχινήτων των 1) Άναστασία;
  χήρας Σπυρίδωνος Άθανασιάδου
  2) Δέσπω; θυγατρές Σπυρίδωνος
  Άθανασιάδου, 3) Σοφοκλέου; Σ.
  Άθανασιάδου, 4) Μηνα Σ. Άθα-
  νασιάδου κατοίκων Αθηνών (Κα-
  λησπέρη αριθ. 11), δ) Παρασχευ
  ή; ή Πάρη; χήρας Ν. Ζαχαρίου
  δάκη κατοίκου Αθηνών (Ζακύνθου
  26), 6) Γεωργίου Σ. Άθανασιά
  δου κατοίκου Αθηνών (Άριστίπ
  που 2 β'), 7) Δανάη; συζύγου
  Θεοδώρου Βουτσαρά τό γένος Σ'
  Άθανασιάδου κατοίκου Ψυχικοϋ
  (δδός Κάλβου) 8) Έλλης Σπυρίδω
  νος Ζάρκου τό γένο;* Σ. Άθανα
  σιάδου κατοίκου Παλαιου Φαλή
  ρου (όδός Αλεξάνδρου Ζαίμη
  17), 9) Νικολάου Σ. Άθανασιά¬
  δου χατοίκου Σταμάτας τή; Άττι
  κης καί 10) Κρουστάλλης χήρα;
  Χαριλάου Άθανασιάδου κατοίχου
  Ηρακλείου ,ώ; έπιτρόπου τή; άνη
  λίκου θυγατρό; τη; Άναστασία;
  Χαριλάου Άθανασιάδου πάντων
  ώ; ^κληρονόμων τού άποβιώσαν
  το; άρχικοθ όφειλέτου Σπυρί
  δωνος Άθανασιάδου, δπως προ-
  σαγάγωσι παρά τφ άρμοδίφ
  ίδιοκτήτφ Συμβολαιογραφείψ μου μ,ζρον
  δι' ήν εΣσπρακτέα τέλη καί
  δικαιώματα δραχμαί εκατόν πέ
  τε καί υπεγράφη παρ' έμοΰ.
  "Ο Συμβολαιογράφος
  (Τ. Σ.) Ε. ©. Γαρεφαλάκης
  Άκριβές αντίγραφον
  Έν Ήρακλείφ αυθημερόν
  εΣ; ολόκληρον δί' έπΐδικαζόμενον
  ποσόν καί Ιξοδα μέχρι τής επι-
  ταγή; δρ. 152.416,80 δέν μοί έ-
  πλή(3ωσαν ουδέν ποσόν μέχρί "'σή
  Ό Συμβολαιογράφος Ηρακλεί¬
  ου.
  Ε. Ο. Γαοεφαλάκης
  1ΙΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ
  Εΐρήνης χήρας Ιωάννου Χου-
  στουλάκη κατοίχου ΙΙέρι Καινου
  ρίου.
  Κατά
  1) Νικολάου Άλεβ. Άλεβυζά-
  κη καί 2) Άστρινοϋ Γ. Τσικρι¬
  τσή ή Παστρικάκη κατοίκων άμ
  φοτέρων Ζαρού Καινουρίου.
  ΟΕ κ«θ' ώ,* τουτο όφειλέται
  καίτοι έπετάγησαν διά τή; υπό
  χρονολ. 1η; Νοεμβριού 1935 επι
  ταγής μου, ώς δείκνυται έκ των
  δπ'άριθ. 43Κ8 καί 4389 άπο-
  δεικτικών έπιδόσεω;τοΟ δικ. κλη-
  τήρος Γ. Πωλιουδάκη, ί'να δυνά
  μει καί πρός εκτέλεσιν τής ύπ'
  αριθ. 1846 τή; 18 Δεκεμβριού
  1934 όριστική; καί προσωρινώς
  κεκηρυγμένης εκτελεστής ήδη δέ
  τελεσιδίκου αποφάσεως τοθ ΙΙρω·
  τοδικείου Ηρακλείου περιβεβλη-
  μέ»ης τόν τύπον τή; έκτελέσεω;
  Διά ταύτα
  Πρός εΐσπραξ'ν των Ιπομένων
  κονδυλίων έκ τοθ άνω ποσοΰ α)
  δραχ. 27.000 έντόκως άπό 5 Ι¬
  ουλίου 1926 μέχρις έξοφλήσεως,
  β) διά διατροφήν άπό 10 Ίουλί-
  Πατρίτσια Έλλις
  Ρός Αλεξάντερ
  Έκτός προγράμματος:
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗΝ
  ΠΑΡΙΣΙ
  ΑΡΡΑΒΩΜΕΣ.— Δίς ΦιλΕα Ά-
  κουμιανάκη, κ. Εμμανουήλ Σπυρι
  δάκης άγρονόμος, ετέλεσαν τοϋς
  άρραβώνας των.
  Συγχαρητήρια.
  ί'ΓΑΜΟΙ.— Χρύσανθος ΚαρύδηΓ,
  Τασοϋλα Καταλαγαριανου, ετέ¬
  λεσαν τούς γάμους των. Παράνυμ
  παρέστη ό κ. Ν. Χρυσός.
  —Ό Μιχαήλ Άντ. Φραγκιουδά
  κη καί ή χαριτόβρυτος δίς Μαρι-
  !γώ Καλλιγιαννάκη ετέλεσαν τούς
  'γάυου'.· των είς Κρ^υσώνα την
  παρελθούσαν Κυριακήν. Τούς στε
  φάνους αντήλλαξεν ό κ. Δηα.
  Κιοσχλής έργοστασιάρχης επί-
  πλων. Συνχαρητήρια. Κ.
  ΕΠ1ΣΚΕ.ΨΕΙΣ.- Ή κ. Τασοΰ
  λα Καρύδη δέν θά δεχθή επι
  σκέψρις μέχρι τής 22ας Δεκρμ
  βρίου.
  Ρένα Μύλλερ
  Γκ. Αλεξάντερ
  Σημ. Δευτέραν — Τετάρτην
  —Πέμπτην—Σάββατον—Κυρι
  ακήνωρα61)2 άπογιυματινή.
  Κυριακή ώρα 2 μ. μ. όλό
  κλήρον τό επεισοδιακόν:
  ΟΗΣΑΥΡΟΣΤΟΝΗΕΙΡΑΤΟΝ
  3) Είς θέσιν «Κάτω Λίσματα
  Βρουλιά» άμπελον Χοχάζο πέντε
  ου 1926 μίχρι 10 Όκτωβρίου
  1938 ήτοι μηνών 147 πρός δρ.
  700 μηνιαίως δρ. 102.900 έντό
  κως έκάστνιν μηνιαίαν δόσιν άπό
  τό τέλος εκάστου μηνός μέχρις
  έξοφλήσεως καί γ) δραχ. 6716 Ν0
  έντόκως άπό 11 Νοεμβριού 1935
  μέχρις έξ^φλήσεως έκθέτω είς δή
  μόσιον αναγκαστικόν πλειστηρια-
  σιιόν τό Ιν Ινατον έξ άδιαιρέτου
  των έπομένων άκινήτων κτημάτων
  τοΰ Άστρινοϋ Γ. Τσικριτσή ή Πά
  στρικάκη κειμένων έν ταίς κτη¬
  ματίαι; περιφέρειαι; των χωρί
  ών Καπαργιανά τέως δήμου Γόρ¬
  τυνος, καί Ζαρού τέως δήμου Ζα-
  ροΰ Καινουρίου τής περιφερείας
  τού ΕΣρηνοδικείου Μοιρών ήτοι Α)
  Έν τη ττεριφερεία Καπαργιανά
  1) Εί; θέσιν «Γάγλα» άγραν δύο
  μουζουρίων :συνορ. κτήμασι Σπ.
  Καλεμάκη, Ιωάν. Καλεμάκι καί
  δρόμψ άγροτικώ. 2) Είς θέσιν
  «Μέσα Αίσματα» άμπελον λογάδο
  εκτάσεως όκτώ έργατών μέ τρείς
  κυδωνέας συνορ. κτήμασι Μιχ,
  Φιλιουδάκη, Κωνστ. Φιλιουδάκη,
  Ευστρ. Καλαϊχζάκτ), Ιωάννου Ζω
  γραφάκη καί Ιωάννου Κοκαράκη.
  ΕΥΚΑΙΡΙΑ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ
  ΚΗΛΟΠΑΘΕΙΣ
  Ό είδικός Τεχνικός τοθ Ο'ίκου ΜΠΑΡΡΕΡ των Πά
  ρισίων, θά διέλθη έξ Ηρακλείου καί θάπαρα
  μείνη μόνον 3 ημέρας άπό τής 3ης μέ·
  χρι τής 5ης τοθ μηνός Νοεμβριού καί θά έφαρϋόζη
  π ρ οσωπικώς τούς περιφήμους ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΟΥΣ
  ΥΠΕΡ—ΝΕΟ—ΜΠΑΡΡΕΡ των Παρισίων χωρίς πε-
  λότες, χωρίς έλάσματσ, είς τό ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΝΑΚΑΚΗ.
  Την ΠΕΜΠΤΗΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ καί ΣΑΒΒΑ¬
  ΤΟΝ 3ην 4ην καΐ 5ην τοϋ μηνός Νοεμβριού ΔΟΚΙ¬
  ΜΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.
  Οί πάσχοντες έκ ΚΗΛΗΣ δύνανται νά έπω-
  φεληθώσι τής εύκαιρίας σημειώνοντες καλώς τάς
  άνω ήμερομηνΐας.
  Φαρμακείον Π. ΜΠΑΚΑΚΟΥ, Όμόνοια Αθήναι
  Γεν. Άτιπρ. τοΰ Ο'ίκου Μπαρρέρ δια την Έλλάδα.
  ^
  μ χ
  έργατών καί συνορ. άγροΰ πρό;
  βοράν ναί νότον τριών μουζουρί¬
  ων συνορ. κτήμασι κλήρον. Έμμ.
  Καλεμάκη, Δημητρίου Χρονάκη,
  Μιχαήλ Στειβ^κτάκη, Γ. Μανι-
  δάκη. Στυλ. Ζαχαριουδάκη, Χρυ
  σή; Κοκαράκι καί Ιωάννου Ααμ
  πάκη καί δρόμφ άγροτικώ. 4) Εί;
  θέσιν «Τζίγκουνα» άμπελον σουλ¬
  τανί δέκα έργατών μέ μίαν άχλά-
  δα καί τρία μικρά κυπαρίσια συν-
  ορευομίνψ κτήμασιν Ιωάννου Τσι
  κριτσάκη, Αικατερίνης Ιωάν. Για
  τρομανωλάκη. 5) Είς θέσιν «Τσι
  κριτσή Μετόχι» αγρόν (έσώχιβρον)
  εκτάσεως τριών μουζουρίων μέ
  έν ελαιόδενδρα συνορ. κτήμασι
  κληρ. Μύρ. Καλεμάκη, Στέργιου
  Αεμονάκη, Ιωάν. Λεμονάκη κληρ.
  Ιωάν. Τσικριτσάκη καί κληρ.
  Νικ. Παπ^δογιαννάκη. 6) Είς
  θέσιν «Τσικριτσή Μετόχι» αγρόν
  ενός μουζουρίου συνορ. κτήμασιν
  Άντων. Γ. Παπαδάκη καί Δημ.
  Παπαδογιαννάκη. 7) Είς θέσιν
  «Ανδρέα Χάνι ή Καμαράκι» α¬
  γρόν 4 μουζουρίων μέ 10 ελαιό¬
  δενδρα συνορ., κτήμασι Έμμ. Ν.
  Τσικριτσάκη, Ελένη; Μιχελινάκι
  δρόμφ άμαξιτώ άγροτΐκώ καί ρυα-
  κι. 8) Είς θέσιν «Κουτουνοληά»
  αγρόν (αώχωρον) ενός μουζουρίου
  ουνορ. κτήμασι Έμμ. Πιπεράκη,
  Χρυσή; Κοκαράκη καί δρόμφ ά¬
  γροτικώ. 9) Είς ;θέσιν «Ανδρέα
  Χάνι ή Καμαράκι» αγρόν ήμίσε
  ος μουζουρίου μέ Ιν έλαιόδενδρον
  συνορ. κτήμασι Ιωάν. Ζωγραφά
  κη, Έμμ. Ν. Καλεμάκη καί δρό
  μω άγροτικώ καί άμαξιτώ. 10)
  Είς θέσιν «Άχλαδιά ή Όρ'θή πέ
  τρα» άμπελον σουλτανί 35 έργα¬
  τών συνορ. κτήμασι Δημ. Άλεβυ
  ζάκη κλήρον. Παπαδάκη καί Ιω.
  Κ. Ρομπογιαννάκη. 11) Είς θέσιν
  «Τσικριτσή Μετόχι» αγρόν (σώ
  σωρον) ήμίσεος μουζουρίου συνορ.
  κτήμασι κληρ. Μιχ. Τσικριτσάκη.
  Κωνστ. Άλεβυζάκη, κληρ. Ιωάν.
  Κ. Καλμπουρτζάκη καΐ Νικ.
  Σφακιανάκη ή Κχνάρη. 12) Έν¬
  τό; τοΰ χωρίου Καπαριανών μίαν
  οικίαν άποτελουμένην άπό τρία
  συνεχόμενα ίσόγεια δωμάτια συν.
  Γύρω στήν πό Αι.
  Μετά τό πέρας των εργασιών
  τοποθετήσεως των ίδρομέτρων
  είς τα προάστεια, συνεχίζονται
  μέ γοργόν ρυθμόν καί είς την
  πόλιν αί έγκαταστάσεις των ΰδρο
  μετρητών
  —Έν τούτοις παρά την έττιδι-ι
  κνυομένην σχετικώς σπουδήν των
  αρμοδίων δημοτικόν ύπηρεσιών
  ή έφαρμογή τοθ ύδρομΕτρικοΰ συ
  στήματος θά καθυστέρησις έτΐί ττο
  λύ άκόμη.
  —Ή όρειβατική κίνησις άνά
  την Κρήτην ήρχισε ζωηρεύουσα
  ώς καΐ παλαιότερα,
  —Προχθές εγένετο έκδρομή είς
  Προφήτην ΉλΙαν ΚυδωνΙας Χανί
  ών, τοϋ αύτόθι τμήματος έλληνι
  κου όρειβατικοΰ συνδέσμου.
  —'Αλλά καί τοϋ ίδικοϋ μας
  τμήματος αί έκδρομαί δέν θά
  βραδύνουν υποθέτομεν.
  —Τα πρώτα σεκέρια πορτοκάλ
  λια ενεφανίσθησαν είς τίνα όαω
  ροπωλεϊα.
  —Πρός χαράν φυσικά των φΐλων
  των φροΰτων.
  —Ειδικώς διά την παραγωγήν
  των όνομαστών φοδελιανών πορ
  τοκαλλιων, λέγεται δτιζαϋτη εφέ¬
  τος θά είνε έξαιρετικώς καλή,
  τής συγκομιδής των αρχομένης
  προσεχώς.
  —Άστραπόβροντα προχθές την
  νύκτα πού εδιδαν την εντύπωσιν
  άληθινής θυέλλης ή επικειμένης
  νεροποντής.
  —Εύτυχώς ή βροχή δέν υπήρξεν
  άνάλογος αυτών ώστε νάπαρα·
  μείνουν είς τό κακόν παρελθόν αί
  περυσιναί πλημμυραι.
  —Ή έπακολουθήσασα βροχή
  τουλάχιστον, ήτο μέν ραγδαία
  άλλά όλιγόΓορος- Πάντως χθές
  τα σημεΐα των καιρών προέλε·
  γον την συνέχισιν της.
  —Πλήθη κόσμου παρηκολούθη
  σαν την προχθεσινήν τελετήν τής
  όρκωμοσίας των κληρωτων.
  —Μεταξύ των ώλλων άξιον ση·
  μειώσεως ήτο τό παράστημα των
  νεοσυλλέκτων. 'Είήρθη έπίσης
  καί ή δλη εμφάνισις τής συμπα
  ρασταθείσηί; είς την τελετήν όρ
  γανώσεως τής έθνικής νεολαίας.
  —ΠερΙ τής τελετης ταύτης έν
  γένει, γρ^φομεν . είς άλλην στή¬
  λην.
  — Είς τό κινηματοθέατρον Που
  λακάκη προβάλλεται άπόψε ίνα
  νέον άριστούργημα. Πρΐκειται διά
  τα φίλμ: «Τα ψευδη τής Νίνας
  Πετρόβνας» διά τό οποίον έγρά
  φησαν πολλά είς τα κινηματογρα
  φικά χρονικά καί τοθ όποίου ή
  πλοκή όσον καί τό παΐξιμο είνε
  ύπέροχα.
  — Είς την «Μινώαν» μετά τό ά
  ριστοτεχνικόν είς ψυχολογίαν καΐ
  δύναμιν «Πρΐν άπ' τό ήλιοβασΐ·
  λεμμα», προβάλλεται τό ένδιαφέ
  ρον έργον: «ή Κοιλάς τού θανά·
  τού». Είναι άπό τα περιπετειωδέ
  στερα Φίλμ γύρω άπό τό μέγα.
  λεϊον ανθρωπίνην αυτοθυσίαν.
  ό Ρέπορτερ

  φ γενήσϊται ή
  τής νομίμου
  δικαστηρίψ παρ'
  κατάταξις έντό;
  προθεσμίας
  λοιπά των
  γραφα χαθ' δσον ή έχπρόθίσμός.
  τούτων προααγωγή έσβται άπα-1
  τους τίτλου; καί
  άξιώσεών των ίγ·
  Μιχ, Πλβνμίίπί 'ρίδιχχβς. Έγένβχο έν Ήραχλιίψ
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλεφ. 551.
  κτήμασι Γεωρ. Ηαπαδοδημητρά
  κη καί ΣτυλιανοΟ Ζαχαριουδάκη.
  Β) Έν ^ περιφερεία Επάνω Ζα
  ροΰ Καινουρίου. 13) Είς θέσιν
  «Φράσκου; Μέσα Λάκκον» αγρόν
  τριών μουζουρίων μέ 39 ελαιόδεν¬
  δρα ήμερα μικρά καί μεγάλα δύο
  άγρια καί μίαν άπιδέαν συνορ
  κτήμασι Γεωργ. Λεμονάχη, Έλέ
  νης Μιχελινάκη, Δημ. · Λεμονομι
  ?ίά5? ^αί Δ>ϊμ 'Αδλά
  ?ί5? ^ ϊμ Ανδρουλά*η.
  14) Είς θέσιν «Σκορδοσπηλιά» ά-
  ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΟΥ5
  ΙΙωλοΟνται είς τιμήν εύκαιρίας
  διάφοραι επιστημονικαί έκδόσει;
  δι' ολίγας ημέρας. Ηαύλου Καρο-
  λίδου Καθ. τοΰ Έθν. Πανεπιστη¬
  μίου: Άνατολικοί λαοί είς 4 τό-
  μου; 1500 αελίδες μετά 800 εί-
  κόνων καί εί; είααγωγή; είς την
  Ελληνικήν Ιστορίαν (συνέχεια
  τούτων είναι ό Παπαρρηγόπουλος
  —Καρολίδη;) άντί 600, μόνον μέ
  250 δραχμά; κ. τ. λ. Διίγματα
  των διαφόρων έργων καί πληρο¬
  φορίαι παρά τφ Έφόρφ τής Βι-
  κελαίας Βφλιοθήκη; κ. Σπανάκη.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Την προσέχη Τετάρτην 2αν
  Νοεμβριού καί ώραν 5—6 μ.μ.
  θέλει διεξαχθή έν τώ Δημο-
  τικώ Καταστήματι Ηρακλεί¬
  ου πρόχειρος δημοπρασία διά
  την ραφήν στολών καί πηλι-
  κΐων^,ύδρονομέων κλπ. κσί κα
  λοθνται οί βουλόμενοι δπως
  μειοδοτήσωσι.
  Έν Ήρακλείφ τη 31 Όκτω-
  βρίου 1938.
  Ό Δήμσρχος Ηρακλείου.
  Μηνάς Γεωργιάδης
  Μοίραις δημοσίφ γραφείφ τού 8-
  „. . „ · --,----- - που καί 2τε καλοθνται οί θέλον
  γρόν τριών μουζουρίων μέ 23 έ- τες νά πλειοδοτήσωσιν,
  λαιόδενδρα, 2 χαρουπέας χαί μί Άρμόδιος δικαστιχός κλητήρ
  αν άπιδεαν συνορ. χΤήμΜι Εύαν ένΐρ^;άτω χα νίμ[μα ίπ1'χ^
  προκειμένου, δημοσιευθήτω δέ
  τό παρόν διά τής έν Ήρακλείφ
  εκδιδομένης εφημερίδος «Άνόρθω
  αν άπιδέαν συνορ. κτήμασι Εύαν
  θία; Γ. Ρομπογιαννάχη, χρυσής
  Ι. Κοχαράκη χαί Κωνστ. Φραγ
  κάκι έκ δύο μερών.
  Ό πλειστηριασμάς των ανωτέρω
  χτημάτων γενησεται την 15 Ίανου
  αρίου 1939 ημέραν Κυριακήν
  καί ώραν 10-12 π. μ. ενώπιον
  τοθ συμβολαιογράφου Μοιρών Και
  νουρίου Κωνσ. Τζιϊρανάκη ή «Ο
  νομίμου «ναπληρωτοΰ τοι* %αΧ έν
  αίς».
  Έν Ήραχλιίφ τή 16 Όχτωίρί
  ου1938.
  Ό τής έπισπευδούσης χαί πά-
  ραγγελλούση; πληρεξούσΐος δικη-
  γίρος.
  'Αριοτοτ. Μ. Χ«τζπβά»πί
  Μ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγ«λο έργον
  ^Ϊ Ουγκώ.
  ι
  Οί "Αθλιοι.
  438ον
  Άλλά συγχρόνως μετά τοϋ Μαριου, ώς έκ τής
  μαγνητικής έκεΐνης προαισθήσεως, ήτις ειδοποιεί
  την δρασιν, εΐχε στραφή καΐ ό κ. Λευκΐας καί εί-
  δε τόν άνθρωπον τούτον μετά τινος άπορΐας- τοθθ'
  δηερ δέν διέφυγε τοΟ ΊονδρΗου την προσοχήν.
  —"Α! άνέκραξεν ό Ίονδρέτης, τόν έπενδύτην
  σας παρατηρεΐτε; δέν μοϋ στέκει τόσον κακά.
  —ΤΙ άνθρωπος είνε έκεΐνος έκεΐ; ηρώτησεν ό
  κ. Λευκΐσς.
  —Ποίος; ά! είπεν ό Ίονδοέτης, είνε Ενός γείτο¬
  νος μας ΤΙποτε' μή δίδετε καμμίαν προσοχήν.
  Ό γείτων εΐχε παράδοξον όψιν, άλλ' δμως είς
  την συνοικΐαν εκείνην των Παρισίων υπάρχουσι πολ
  λά έργοστάσια χημικών προϊόντων, ώστε δέν είνε
  διόλου σπάνιον τό νά βλέπη τις έκεΐσε εργάτας,
  ών τ· πρόσωπον φαΐνεΐσι μελανωμένον έκ των
  καμΐνων.
  —Μέ συγχωρεΐτε δτι σας διέκοψα, ύπέλαβεν ό
  κ. ΛευκΙας, ουδέν κακόν είσέτι ϋποπτευθείς. Μ' έ-
  λέγατε λοιπόν, κ. Λσμαρΐνε...
  —Σας ελεγα, σεβοτστέ μου αύθέντη, είπεν ό Ί
  ονδρέτης, στηριχθεΐς είς τό τραπέζιον επί των αγ-
  κώνων τού καί παρατηρών τρυφερβς τόν κ. ΛευκΙ-
  αν διά βλεμμάτων βόα συσφιγκτήρος" σας ελεγα
  ότι εχω νά πωλήσω μίαν είκόνα,
  Ηκούσθη έν τούτοις είς την θύραν έλαφρός τις
  θόρυβος. Καΐ Ιδού εισήλθε δεύτερος άνθρωπος καΐ
  έκάθισεν επί τής κλίνης καί αύτάς, όπισθεν τής γυ
  ναικός τοΟ Ίονδρέτου. Καΐ οδτος, καθώς ό πρώτος
  εΐχε γυμνούς τούς βραχΐονας καί μελανωμένην την
  μορφήν.
  Καίτοι ό άνθρωπος ούτος είσέδυσεν έντός τού
  θαλάμου ώς άήρ, δέν διέφυγεν δμως την δρασιν τοθ
  κ. Λευκΐου.
  —Μή δίδετε αύθέντη, καμμίαν προσοχήν, είπεν
  ό Ίονδρέτης. Είνε άνθρωποι τοθ σπιτιοϋ. Σάς έλε
  γα λοιπόν, 8τι μοΰ έ'μεινε μία εικών πολύτιμος...
  "Ιδού, κύριέ μου, κυττάξατε...
  Κσΐ έγερθείς, έπορεύθη είς μίαν γωνίαν καί έ
  λοβε σανίδα τίνα ήν στρέψας έστήριξεν είς τόν
  τοΐχον. Επί τής σανίδος ταύτης ύπήρχε ζωγραφΐα
  τις, σκαιά δμως καί βάναυσος, ώς άπό χειρός δχι
  ζωγράφου, άλλά βαφέως καί τούτου άνεπιτηδείου.
  Ό Μάριος δέν ηδύνατο νά ίδη τί τΐαρίστα ή εί
  κων αυτή, έπειδή Ίστατο έν τώ μεταξυ ή τοϋ Ίον¬
  δρέτου σύζυγος.
  —ΤΙ είνε αύτό; ηρώτησεν ό κ. Λευκίας.
  (συνεχίζεται)
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Πρός τούς κ.κ. γεωργοκτηματίας
  καί Γεωργικούς Συνεταιρισμούς.
  Έχομεν την τιμήν νά φέρωμεν είς γνώσιν α¬
  πάντων των μέσω Άγροτικής Τραπέζης προμηθευο
  μένων τα άναγκαιοθντα είς αύτοΰς λιπάσματα δτι
  τα λιπάσματα «ΤΑΥΡΟΣ» καί τό Ν1ΤΡΟΝ ΤΗΣ
  ΧΙΛΗΣ χορηγοθνται καΐ εφέτος υπό τής Άγροτικής
  Τραπέζης είς τάς κάτωθι τιμάς, παράδοσις έκ τής
  άποθήχης μας Ηρακλείου, ήτοι:
  Ύπερςρωσςρβριχόν 0—20—0, ό σάχκβς 50 κιλδν δρχ. 143.50
  Όοτβάλβυρον 0—30—0, » » » » 169.50
  Άζ»>τ*λ8ΐ»ρον 10-0—0, » » » » 195.—
  Ν11ΡΟΝ ΤΗΣ5 ΧΙΛΗΣ, » » » » 228.-
  Είς τούς Γεωργικούς Συνεταιρισμούς παρέχομεν
  προμήθειαν έτιί των άνω τιμών.
  Παρακαλοθνται, δθεν, οί επιθυμούντες νά προμη
  θευθώσι τα λιπάσματσ ΤΑΥΡΟΣ καί τό ΝΙΤΡΟΝ
  ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ μέσω τής Άγροτικής Τραπέζης όπως,
  οί μέν Συνεταιρισμένοι δηλώσωσι ταυτα είς τόν Συ
  νεταιρισμόν των, οί δέ μη ανήκοντες είς Συνεταιρι¬
  σμόν προσέρχωνται είτε άπ' εύθείας είς την Άγρο-
  τικήν Τράπεζαν είτε πρός ημάς Γ) τοΰς κατά τόπους
  πράκτορας μας, ημείς δέ θά ψροντίζωμεν διά την
  λήψιν των διατακτικών άπό την Άγροτικήν Τράπε¬
  ζαν πρός διευκόλυνσιν αυτών.
  Πολυχρονίδης καί Φραγκοιίλης
  Γραφβία-Αποθήκαι: Όδές 25 Αύγουστου
  Πρατήριβν: Έναντι Δημοσίου Ταμείου.
  ' Εγκυκλοττ. α ιδ ε ία
  ^—ι,^-^-. <~>^-*«
  Αι* έκείνους πού οέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  ΟΙ ΕΡΩΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΦΥΙΑΝ
  Β'.
  Διά τδν Δίντε 5μως, άνθρωπον!
  ΰπερευαίσθητον καί μέ πλουσίαν
  φαντασίαν, ό θίνατος τής Βεατρί-ί
  κης τόσον ποθητής, επέφερε πλή-1
  ρη αναστάτωσιν τής υπάρξεώς
  τού. Ή είκόνα της έ'μεινε χαραγ-
  μένη είς την ψυχήν τού. Την ή-
  γάπησε τόσον «πού έβγ/ήκε πρός
  χάριν τη; άπό τάν χυδαΐον 5χλον»
  διά νά την δοξάση μετά τόν θάνα
  τόν της, ησθάνθη την ανάγκην
  «νά 'κατακτήση τάς επιστήμας
  καΐ την ανωτέραν ποίησιν». Καί
  εισί ό έρως τής ΒΐατρΕκης, πεθα
  μένης πλέον, ενέπνευσεν είς τόν
  Δάντε την «Θείαν κωμωδίαν». Ό
  άνικανοποίητος πόθος δπέκαιιε
  ν Δάντε είς δλην τού την ζω
  ήν.
  Ό ΙΙετράρχης έπίση; ήντλησε
  άπό τόν ερωτά τού πρός την Λ.ά
  ουράν τάς καλλιτέρας τού έμπνεύ-
  'ς. Ό ψυχικός έρως δέν έγκα-
  τέλειψε τόν θείον ποιητήν είς
  δλην τού την ζωήν. Ό ψυχικάς
  ούτος έρως συνωδεύετο κκί άπό
  2ναν πόθον άγρυπνον, δ οποίος
  παρέμεινεν άνικανοποίητο;. Ό
  ΙΙετράρχης, είς ηλικίαν 25 έτών
  εΓ5ε διά πρώτην φοράν την Λά-
  ονρχ ντέ Νόβε είς την έκκλησ!
  αν Σ*ίν Κλαίρ τής Άβινιόν. Έ
  κείνη ήτο 20 έτων. Ό Πετράρ
  χης ησθάνθη έ'να ισχυρόν κλο
  νισμόν μόλις την άντίκρυσε καί
  άτιό την στιγμήν εκείνην & έρως
  τού υπήρξε αίώνιος Καί έγραψε
  έμπνεόμενος άπό την άγάπη της:
  «"Οπως ή αίωνία ζωή συνίσταται
  είς την θέαν τ&0 θεοΰ, άπό τόν
  ίηοϊοΊ δέν έτιιθυμεΐ κανείς τίπο
  τε άλλο, ο&τε μπορΐΧ νά έπιθυ
  μήση τίποτε άλλο, Ιισι ή θέα σχς
  είνε δι' έμένα ή μοναδκή εύ
  τυχία είς μίαν ζωήν εΜραυστον
  καΐ φευγαλέαν.
  "Οπως ή Βεατρίκη τού Δα/τε,
  έ'ται καί ή Αάουρα τοθ Πετράρ
  χη, υπανδρεύθηκε μέ Ινα άλλον
  καΐ απέθανε μετά 20 Ιτη. Ό
  θάνατος τής γυναίκας την οποίαν
  τόσον ήγάπησε καΐ τόσον έπόθη
  σεν έζωνΐάνευσε τό πάθος τοθ
  Πετράρχη Τα σοννέτα, τα όποΐα
  αφιέρωσεν είς την έξαφανισθείσαν
  είνε ανωτέρα άπό έκεΐνα πού έ-
  νεπνεύσθη δταν ζοθαε ή άγαπημέ
  νη τού.
  (συνεχίζεται)
  ΠΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΝ ΕΡΓΑΤΑΣ!
  7
  ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΑΣ 100 ΚΑΙ ΑΝ&
  ΜΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ
  Κσστανιές Άγίου 'Όρους
  Πάσσαλοι
  "Εφθασαν είς τό κατάστημα;
  ΙΩΑΝ. θ. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ
  Μήκος 2 1)2, 2.70, 3-3.60. 4-4.60
  είς δλας τάς διαστάσεις.
  Ή προσκοπική ομάς
  Καστελλίου Πεδιάδος
  ΚΑΣΤΕΛΛΙ Πεδιάδος Όκτώ-
  βριος (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—
  V
  Β άς Κυοιακήν, 33ην «ρθίνοντος,
  έλαβε χώραν ή προαγγελθείσα όρ
  κωμοσία τής 1η; ομάδος προσκό
  πων Καστελλίου Πεδιάδος. Ή κ»
  μόπολί; ιια; εΐχε καταλλήλως δι
  ακοσμηθΓί διά των έθνικών χρω
  μάτων.
  Άπό τή; προτεραία; είχεν άφΐ
  χθή ενταύθα ή όμά; Προσκόπων
  Άβδοΰ υπό τόν έφορόν της κ. Ν
  Φραγκάκην, τόν αρχηγόν κ. 0.
  Πινακουλακην καΐ τόν υπάρχη
  γόν κ Ι. Μανουσάκην. Την πρωΐ
  αν τής Κυριακή; αφίχθησαν ώσαύ
  τως ταηματα ποοσκόπι»ν έξ Ήρα
  κλκίου υπό τού; άρχηγους κ. κ.
  π. Βασιλειάδην, Κ Κιττούρην,
  Στυλ. Φιοράκην καΐ τού; υπάρχη
  γοΰς κ κ Καρίπην καΐ Ν. Βερου
  δάκην. ΑΙ προσκοπικαΐ όμάδε;
  Ηρακλείου, Άβδοΰ καί Καστελ
  λίου μετέβησαν έν συνεχεία είς
  τό μνημεΐον τού Γενικοϋ Άρχη-
  γοϋ των έπαναστάαεων Άντ. Τρυ
  φίτσου οπου καΐ παρετάχθησαν,
  καταΐεθεντος στεφάνου έκμερους
  τή; .Προσκοπική; περιφερείας Η¬
  ρακλείου.
  Τό άπόγευιια τή; (δία; ήμέρα;
  πλήθη κόσμου, έν πρωτοφανεΐ συρ
  ροή καΐ έκ των πέριξ χωοίων τής
  επαρχίας Πεδιάδος, ήρχιζαν κα
  τακλΰζοντκ τόν χώρον τοΰ με·
  γάλου Γυμναστηρίου τής κωμοπό
  λεως μας οπου θά ελάμβανε χώ
  ραν ή τελετή τής όρκωμοσίας. 'Εγ
  καίρως καί μέ άκραν τάξιν έπερα
  τώθη η παράταξις των προσκόπων,
  των σχολείων καί τή; ειδικώς ά
  φΐχθείση; Φιλαρμονικής τοΰ Δή
  μου Ηρακλείου Είς τάς 4 μ. μ.
  αφίχθησαν ό Γενικός Γραμματεύς
  τής Γενικής Διοικήσεως Κρήτης
  καί Νομάρχας Ηρακλείου κ Άν
  δρέα; Μάρκελλο;_, ό Δήιιαρχο; Ή
  ρακλείου κ. Μήνας Γεωργιάδης, ό
  πρόεδρος τοϋ Δημοτικοϋ Συμβου
  λίου κ. Γ. Ρασιδάκη;, ό πρώεδρο;
  Πρωτοδικών κ. Κ Κίννα;, ό περι
  φερειακός εψορος Προσκόπων κ.
  Στυλ. Κατεχάκης, ό τοπικό; εφο
  ρο; κ. Κ. Βαρβεράκη; κ. ά.
  Επηκολούθησεν άμέσ&ι; Ιπαρ
  αίς τή; σημαίας, προσέλευσις των
  ποός όρκωμοαίαν προσκόπων καΐ
  άγιασμός, μεθ ο οί Πρόακοποι
  Καστελλίου έδοβαν την προσκο
  πικήν ύπόαχεσιν. Άνεγνώσθη έν
  ι αυνεχϊία έμπνευσμένη ήμερησία
  ' διαταγή τοΰ 'Εφόρου Προσκόπων
  Καστελλίου κ. Μιχ. 'Ερναζάκη
  καΐ ωμίλησαν πρό; τού; όρκισθέν-
  τας προακόπου; ό Άρχηγός των
  κ. Νικ. Παπαδάκη; καΐ ό ίατρός
  κ Φρ. Κατζουράκη;. Είς τό αη
  μεϊον τουτο ό Πκρΐφ. "Εφορος μ.
  Κατεχάκης έτοιτοθέτησεν έηΐ τοΰ
  στήθους τοΰ προσκόπου 1'Αβδοΰ
  Ζαχ Πασχαλίδη τό μετάλλιον άν
  αρείας, άπονεμηθέγ αύτω υπό
  τοΰ Δ. Συμβουλιον τοΰ Σώματο;
  Ελλήνων Ποοσκόπων υπό την
  ηροεδρίαν τής Α- Β Υ. τοϋ Δι
  αδόχου Παύλου, διότι Ισωσε διά
  τής αΰτοθυσίας τού έκ βεβαίου
  θανάτου την ζωήν τοϋ έκ Γωνι
  ών Πεδιάδο; μυλωίροΰ Γ. Πάσι
  λάκη. Ό κ. Κατεχάκης ωμίλησεν
  έν συνεχεία καταλλήλως.
  "Ελ*βϊν ακολούθως τόν λόγον
  ό Νομάρχας Ηρακλείου κ Άνδρέ
  άς Μάρκελλος όστις καΐ εξήρε
  μέ ωραίας έχφράσει; τόν κροο
  ρισμόν τοΰ "Ελληνος προσκόπου
  καΐ ετόνισεν ότι γο παρελθόν ό-
  φείλει νά ταφή άπαξ διά παντός
  καί, ελευθέρα τούτου, ή νέα γε
  νεά τής πατρίδος μας ν' άκολου
  θήβη ήνωμένη τόν δρόμον τόν
  άγβντα πρός τόν νέον, τόν τρί
  τον ελληνικόν πολιτισμόν. Ρα
  γδαΐα χειροκροτηματ* καΐ ζητω
  τωκραυγαί εκάλυψαν τοϋς^λόγους
  τοΰ κ. Μαρκέλλου.
  Μετά την ύποστολήν τή; αη
  μαία;, άνεκρούσθη ό έθνικό; υ·
  μνος καί ή ώρνία τελετή έ'ληξε
  μέ αρτίαν παρέλασιν πρό των έ
  πισήμων τοϋ Δημοτικοΰ Σχολεί
  ου, τοΰ Γυμνασίου Καατελλίου
  καΐ των Προσκοπικών ομάδων Ά
  βδοΰ καΐ Καστελλίου.
  ΕΙ; τάς ευρυχώρους αιθούσας
  τοϋ Γυμνασίου επηκολούθησεν εί¬
  τα δεξίωσις, κατά την οποίαν
  πάντες εξέφρασαν τόν ενθουσια¬
  σμόν των διά την εργασίαν τής
  Προακοπική; "Ομάδος Καστελλί¬
  ου ή οποία θ' άποτελή τό χαλ-
  κεϊον των καλών πολ ι των τής
  αυριον.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Έπαναληπτικής Δημοπρασίας
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  Νεαπόλεως.
  Διακηρύττει δτι
  Ματαιωθείσης τής κατά την
  23ην τού μηνός Όκτωβρίου έ.
  ετους ένεργηθείσης μειοδοτικής
  δημοπρασίας διά την άνάδειξιν έρ-
  •^ολά.6οι> Τοπογραφικής άποτυπώ-
  σεως καί ρυμοτομικής μελέτης
  τής κωμοπόλεως Νεαπόλεως έπα-
  ναλαμβάνεται ή δημοπρασία αυτή
  κατά την 6 τοΰ μηνός Νοεμβριού
  1938 ημέραν Κυριακήν καί ώραν
  10—12 π.μ. έν τώ Κοινοτικω Κα
  ταστήματι Νεαπόλεως, συμφώνως
  πρός τούς δρους τής δπ' ΐριθμ.
  1356 ί. ε. δίακηρύξεως δημοπρα¬
  σίας καί ενώπιον τής δι" αυτής ο¬
  ρισθείσης έπιτροπής. Λεπτομερής
  διαχήρυξος καί τα σχετικά τής
  μελέτης ευρίσκονται κατατεθειμέ¬
  να είς τό Γραφείον τής Κοινότη¬
  τος Νεαπόλεως δπου δύνανται οί
  βουλόμενοι ^'νά λαμβάνωσι γνώσιν.
  Έν Νεαπόλει τ^ 23 ΌκτωβρΕ-
  ου 1938.
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότητος
  Νικ. Ι. Σπανάκης
  ■■ι
  ■ ■■■
  ΠΩΑΕΠΆΙ πλήρης έγκατά
  στάσις έλαιοτριβείου παρά τοθ
  Κωνστ. Ζαχαριουδάκη εις τό χω¬
  ρίον Γοδβες Πεδιάδος.
  Γίνονται .καί ευκολίαι είς την
  πληρωμήν.
  &'----------
  Ό Έμτίορορρατιτικός ^
  Ε. Σ, Καστρινάκη
  Πλατειά Στράτα, Ηράκλειον—Κρήτης
  ΗΑΡΟΥΣΙ1ΖΕΙ ΠΑΗΤΟΤΕ ΠΛΟΥΣΙΑΝ ΣΥΑΛΟΙΗΝ
  ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΚΑΣΜΗΡΙΟΝ
  Εφαρμογήν τελείαν—ύλΝκά αρίστα
  κα. τιμάς ασυναγωνίστους.
  Κεντρικόν: Ήράκλειογ
  'Υποκαταστήματα:
  ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■πειειεΐεΐεΐειειειΐΗειειειειΐΐΒΜαιΐεΐΗ
  ΟΙΝΟ1 ΕΚΛΕΚΤΟ1
  Τα έξαιρετικά άνέθευτα καί άγνά έπιτραπέ-
  ζια κρασιά, παλαιάς εσοδείας, θά ευρίσκετε είς
  την παρά τα βαρελτζίδικα αποθήκην τοΰ κ. Α¬
  λεξ. Σκορδύλη είς μικράς καί μεγάλας ποσότη¬
  τας είς τιμάς ασυναγωνίστους.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ
  —Τό σημερινόν ραδιοφωνι-
  κόν πρόγραμμα.
  Ό ραδιοφωνικός αταθμό; Α¬
  θηνών θά εκτελέση σήμερον τό
  ακόλουθον πρόγραμμα: "Ωοα έ
  μ.μ. μετεωρολογικον δελτίον χρη
  ματιατήριον, 6.15' έ'ογα διά βιολΐ
  (δίσκοι), 7 ή «ώρα τή; κυρίας», 7.
  15' ρεσιτάλ τραγουδιοΰ Άνϊς Χέ-
  βα, 7.45' ρεσιτάλ πιάνου υπό τής
  δίδος Κοκκαλά, 8.15' έλαφρά τρα-
  γούδια (συγκρότημα, Άνδρέου Ά
  θκνασιάδη), δ.45' όμιλία τοΰ κα¬
  θηγητού καΐ άκαδημαΐκοϋ κ.
  Οεοφ. Βορέα περΐ τή; ίσοτιμία;
  τής γυναικός έν τή άρχαία 'Ελλά
  δι, 9 άπεσπάσματα άπό οπερες
  (δίακοι),·9.30' είδήαεις, 9 45. όρχη
  στρα, 10.45" εΐδήσεις, Π ρεσιτάλ
  τραγουδιοϋ υπό τοϋ κ. Αλεξ Χυ
  τήρη, Π.30' όρχήστρα, 12 έλ«φρό
  έλληνικό τραγοϋδι (δίσκοι).
  —Δωοεαί.
  Ή οΐκογένεια Γεοαργίου Άνω
  γειανάκη κατέθεσεν εί; τό άσυ¬
  λον τής Γερόντισαα; δρ, 400 είς
  ένεαήμερον μνημόσυνον τής
  προσφιλοΰς νεκρά; των Ειρήνη;
  Άνωγειανάκη. Ό Μορφωτικός
  Συλλονο; εΰχκριστεΐ θερμώς.
  Έπίση; ό αύτό; Σύλλογος εύ·
  χαριστεΐ την οικογένειαν Καβου
  σανάκη διά τό άφθονον φαγητόν
  μετά άρτου καΐ φροώτων τό όποϊ
  όν προσέφϊρεν είς τό Άσυλον
  τής Γεροντισσας είς τρίμηνον
  μνημόσυνον τής νεκράς των Μα
  ρίας Καβουσανάκη.
  —Αρχαιρεσίαι συλλόγου.
  Γενομένων προχθές άρχαιρε
  σιών τοΰ Συνδέσμου Κιτροπαρα
  γωγών Αγ. Ιωάννου Ιεραπέτρας
  παρουσία τοΰ έπόπτου κ. Καργι
  ωτάκη, εξελέγησαν Πρόεδρος ό
  κ. Γεώργ. Χριστάκης, Άντιπρόε
  δρο; ό κ. Έμμ. Γιανναδάκης, συμ
  πράττων ούμβουλος ό κ. Ιωάν.
  Παχλιτζανάκη;, ταμίας ά κ. Νικ.
  Γιανναδάκης καΐ μελος τοΰ Δ.
  Σ. ό κ. Γεώργ. Κοπανάκης.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ ϋττηρέτρια μέ καλάς
  συστάσεις από οικογένειαν διαμε
  νουσαν έν Αθήναις. Μισθός ίκανο
  τιοιητικός. Πληροφορίαι παραπλεύ
  ρως οΐκΐος κ. Άτΐολ. Μελισσείδου
  ΙατροΟ.
  Τό Εμπορορραφειον
  Γ, θ. Τρεβιζάκη .
  Πλουτισθέν μέ τα καλυτέρα όφάσματα
  της αρχομένης νέας σαιζόν.
  Μετεφέρθη καί ήρχισε τάς εργασίας τού άπό 1ης δ)βρίου είς τό παρά
  την πλατείαν Βενιζέλου (Σιντριβάνι) πρώην ζαχαροπλαστείον Ρεγκινάκη
  καί παραπλεύρως πρακτορείου εφημερίδων μ. Άλικιώτη.
  Έπ' εύκαιρία τής μεταφοράς τού τό ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΤΡΕΒΙ¬
  ΖΑΚΗ θά πωλήση τα ύφάσματά τού είς τιμάς πραγματικοΰ κόστους καθ1
  όλην την νέαν σαιζόν ήτοι: άπό 1ης Όκτωβρίου μέχρι 31ης Δεκεμβριού.
  Πρός τό συμφέρον σας επισκεφθήτε μας. Τα ύφάσμα¬
  τά μας είνε άσύγκριτα. ΑΙ έκπτώσεις μας μοναδικαί.
  ι
  III
  II.
  Ι1
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  1 Νοεμβριού 1938
  ΑΓΓΕΑΛΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΠΗΛΘΕ
  ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΗΙ*
  ΡΙΜΙΕΗΙΡ1Π_ΙΙ1 ΝΟΙΣΘΑΙΙΙ
  Ο «ΤΙΥΙΣΕ 11 ΥΗΟΣΤΗΡΚΗ
  III
  ΙΙΙΙΙΙΙΙΙ! Ι,ΊΙίίΙ! ΤΙΙ ΜΤΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Όκτωβρέου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Ρώμης ότι επήλθε πλήρης συμφωνίαι
  είς τάς συνομιλίας των κ. κ. Ρίμπεν-
  τροπ καί Μουσολίνι έφ' όλων των
  υπό συζήτησιν/εύοωπαϊκών ζητημάτων.
  Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα ό κ.
  Μουσολίνι έναντι ωρισμένων άνταλλαγ-
  μάτων εδέχθη νά υποστηρίξη τάς γερμα
  νίκας διεκδικήσεις είς τό άποικιακόν ζή.
  τημα.
  Τό ούγγροτσεχικόν καί ή Γερμανία.
  -------------------—■— ' ■ ι
  Συλληφεις "Αγγλων υπό των Ίαπώνων.
  ΤΟ ΡΑΪΧ ΟΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
  ΗΘΙΚΩΙ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑΝ
  ΑΙ ΒΛΕΨΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΣΟΓΕΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Όκτωβρίου (τού
  ανταποκριτού μας).—Κατά τα έκ Ρώ·
  μης τηλεγραφήματα σχετικώς μέ την έ-
  πελθοΰσαν έχβϊ συμφωνίαν μεταξύ των
  χ. χ. Μουσολίνι καί Ρίμπεντροπ, ή
  Γερμανία εδέχθη όπως ενισχύση ήθι-
  κώς την Ιταλίαν είς τάς βλέψεις αυτής
  έν Μεσόγειω καΐ πρός τόν σκοπόν τής
  πραγματοποιήσεως των έν λόγω βλέψε-
  ων. Ή ϋποχρέωσις τής Γερμανίας πρό-
  κείται νά εκδηλωθή συντόμως είς μελ¬
  λούσας νά έπακολουθήσουν συνεννοήσεις
  διά την ρύθμισιν των διαφόρων διεθνών
  προβλημάτων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Όκτωβρίου (Ί συνομιλίαν μετά τοϋ Ντοΰ
  διαιτέρα ΰπηρεσΐα).—Είς Μασ τσε. Την ίδίαν ίμέραν οδτος
  σαλίαν συνεχίζονται υπό τα ανεχώρησε σιδηροδρομικώς έ
  έρεΐπια αί έρευναι διά την ά πιστρέφων είς Γερμανίαν.
  Κατά τάς συνομιλίας ταύ
  τας διεπιστώθη έκ νέου πλή
  ρης έγκαρδιότης μεταξύ των
  Ο χ. ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΣ
  ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΗΡΧΙΣΕ
  νεύρεσιν των πτωμάτων των
  άτυχών θυμάτων τής μέγα
  λης πυρκαϊας. Ύπολογίζεται
  δτι οί νεκροί θά υπερβούν
  τούς εβδομήκοντα.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 31 Όκτωβρίου.—
  ΈσυνεχΙσθησαν καί χθές αί
  γερουσιαστικαΐ εκλογαί είς
  την περιφέρειαν των Παρισϊ
  ών καΐ είς άλλα δισμερίσμα
  τα τής ΒορεΙου Γαλλίας.
  ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΤΗ! ΡΟΜΗΣ
  ΡΩΜΗ 31 Όκτωβοίου.—
  Την επομένην τής άφίξεώς
  τού (προχθές) ό ύπουργός των
  "Εξωτερικών τού Ράϊχ έσχε
  μακράν συνομιλίαν μετά τοθ
  κόμητος Τσιάνο. Τό άπόγευ
  μα τής ιδίας ημέρας ό φόν
  Ρίμπεντροπ ^έσχεν έπίσης συ
  νομιλίαν μετά τοθ Ντοθτσε
  διαρκέσασαν επί δ(ωρον. Την
  πρωΐαν ωσαύτως τής 29ης
  ό φόν Ρίμπεντροπ έσχε νέαν
  δύο χωρών.
  ΣΥΜΦ2ΝΙΑ ΛΙΘΟΥΑΝΙΑΣ
  ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 31 Όκτωβρίου.
  —Μεταξύ Γεομανΐας καί Λι
  θουανΐας επήλθε πλήρηςσυμφω
  νία διά τό ζήτημισ των συνό
  ρων. Πάντως είς ολόκληρον
  την Λιθουανίσν αγγέλλεται
  δτι εκηρύχθη ό στρατιωτικάς
  νόμος.
  —Αί κυβερνήσεις τής Ούγ
  γαρίας καΐ Τσεχοσλοβακίας
  εζήτησαν άπό την Γερμανίαν
  νά μεσολαβήση πρός λύσιν
  τής διαφοράς των. Ό φόν ΡΙμ
  πεντροπ ανεκοίνωσεν είς τόν
  κόμητα Τσιάνο δτι τό Ράϊχ
  απεδέχθη την διαιτησίαν είς
  τό οΰγγροτσεχικόν.
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 31 Όκτωβρίου.
  —Ό Βασιλεύς τής Ελλάδος
  Γεώργιος έφθασε χθές ένταΰ,
  θα. Είς τόν σταθμόν τής Βιΐ
  Ζ^^^Χ^^Ι» ΕΦΑΡΜΟΣΗ ΤΗΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ
  Ελλάδος μεθ' δλων των με
  λών τής πρεσβείας. Παρά τόν ι
  1δι""κόνχαρακ'ήρ°ΤΟΟ"ξ<;ίΑΛΛΙΑΣ, ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ίΣΤΕΝΟΤΕΡΑ! ΣΥΣΦΙΤΕΕΟ! ΤΟΝ ΣΧΕΣΕΟΝ ; δίου τού Βασιλέως Γεωργίου ούτος πρόκειται νά έχη (διαι τέραν συνομιλίαν μετά τοΰ 'Αγγλου Βασιλέως. Βεβαίου ται έπίσης δτι ό Βασιλεύς Γε ώργιος θά συναντηθή μετά τοΰ κ. Τσάμπερλαιν λόρδου Χάλιφαξ. καί τού ΝΕΟΝ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟΝ ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑΠΏΝΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 30 Όκτωβρίου (ίδ. ύπηρεσία).—Νέον επεισό¬ διον έλαβε χώραν μεταξύ Αγ γλίας κσί Ίαπωνίας είς τό Χανκόου. "Υπό των ίαπωνικών άρχών συνελήφθησαν δύο Αγ λοι άξιωματικοί τοθ ναυτικοϋ. Αί αγγλικαί αρχαί προέβησαν είς έντονον διάβημα διά την απελευθέρωσιν των." Ή τελετή της όρκωμοσίας των κληρωτών Ηρακλείου κλ. 1938 6 ΑΘΗΝΑΙ 31 Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—Νυκτεριναί ειδή- σεις έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ό Γάλ λος πρωθυπουργός κ. Νταλαντιέ επέ¬ στρεψεν έκεί έκ Μασσαλίας. Ό κ. Νταλαντιέ θά αρχίση ήδη έ- φαρμόζων την πολιτικήν τής συσφίγξε· ως των σχέσεων μετά τής Γερμανίας καί Ιταλίας. ΟΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΟΥΝ ΜΕΤΡΑ ΕΣΟΤΕΡΙΚΗΣ_ΑΝΑΡΡΩΣΕΩΣ ΑΘΗΝΑΙ 31 Όκτωβρίου (τού ανταποκριτού μας)— Κατά τα έκ Πα¬ ρισίων τηλεγραφήματα ό κ. Νταλαντιέ θά εφαρμόση ^καί σειράν μέτρων άπο- βλεπόντων είς την εσωτερικήν άνάρρω- σιν τής Γαλλίας. Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΙΤΑΛΙΑ ΕΠΙΟΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΛΗΘΗ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΡΑΝΚΟ ΑΘΗΝΑΙ 31 Όκτωβρίου (τοΰ ανταποκριτού μας).— Αναφορικώς μέ τάς διαθέσεις τής Γερμανίας καί Ιτα¬ λίας ά*έναντι τοΰ ίσπανικοΰ, τηλεγρα¬ φείται ότι αί δυνάμεις αύται έπιθυ- μούν την πλήρη επικράτησιν τοΰ στρα τηγοΰ Φράνκο. Είναι 'μάλιστα διατε- θειμέναι πρός τούτο νά άπορρίψουν κάθε συμβιβασμόν. Η ΠΥΡΚΑΪΑ ΤΗΣ ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ Ο ΑΚΡΙΒΗΣ ΛΡΙΟΜΟΣ Τ1Ν ΟΥΜΑΤΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 31 Όκτωβρίου (τού ανταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ότι οί νεκροί κ»ί έξαφανισθέν τες^ κατά την προχθεσινήν μεγάλην πυρ- καϊάν τής Μασσαλίας άνέρχονται είς ε¬ βδομήκοντα τρείς. Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ Μετά τής συνήθους έπιβλη τικότητος έλαβε χώραν είς την Πλατείαν Ελευθερίας την πρωΐαν τής παρελθούσης Κυριακής ή τελετή τής όρκω¬ μοσίας των νεοσυλλέκτων στρατιωτών τοΰ 43ου Συντάγ· ματος κλάσεως 1938 β' Είς την τελετήν παρέστη σαν ό Νομάρχης Ηρακλείου κ. Ανδρέας Μάρκελλος, ό Δήμαρχος κ. Μηνάς Γεωργιά¬ δης, ό Διοικητής τής Χωροφυ- λακής Ηρακλείου κ. Όρφα- νουδάκης, οί έν άποστρατεία κης καί Ί. Αλεξάκης, οί προ στάμενοι δλων των δημοσΐϊ ών ύπηρεσιών, οί άντιπρόσω- ποι τοθ ξένου κλήρου, τα σχο λεΐα, οί πρόσκοποι, ή 'Εθνι- κή Νεολαία Ηρακλείου καί πλήθη κόσμου" Μετά την απονομήν υπό τοΰ συντάγματος των νενομι· σμένων τιμών είς την σημαί¬ αν, εγένετο ό κσθιερωμένος Είς τούς γνωσθή υπό κληρωτοΰς άνε τοϋ ύπασπιστο τοΰ Συντάγματος λοχαγοΰ κ Σταυρακάκη ήμερησία διατα γή τής V Μερσρχίας έκδοθεΐ σα έπ' εύκαιρία τής όρκωμο σίας των νεοσυλλέκτων. Με τα τό πέρας δέ τής τελετή τής όρκωμοσίας ή μετέχουσσ ταύτης μουσική τοΰ Δήμου άν έκρουσε τόν Εθνικόν "Υμνον άγιασμός υπό τοθ Μητροπό-1 Επηκολούθησε παρέλασις εί στρατηγοί κ. κ. Γ. Κατεχά-' πατρίδα. λίτου Κρήτης κ. Τιμοθέου μεθ' δ οί κληρωτοί έδωκαν τόν κε- κανονισμένον δρκον πρός την ενοπλο είτα δέ ήν μετέσχε καί τό τμήμα Εύζώνων καί ξίωσις είς την λέσχην τής Ιφρουρδς Ηρακλείου. Η ΕΞΥΠΑΝΣΙΣ_ΓΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ Η "ΑΚΡΟΠΟΛΙΝ" ΔΙΕΣΩΣΕΝ ΕΝΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΦΟΡΤΗΓΟΝ Τό υπουργείον Κρατικής ΎγιειντΊς καΐ Αντιλήψεως έ Τίιν παρελθούσαν Παρασκευ βουν ©ι βράχοι. Απέχομεν μό ·> «-«ιΐ,^ο _-α^ τλ, 'νΜ5,Λ,,η "ν ·νΦ τβ ατμόπλοιον «'Αχρβ λις ολίγα μέτροι άπό τής ξηράς
  ΚοινοποΙησε πρός τα Υγειονο Πβλ;ς)) άπβμβι|ρυνβμενβν έκ τοϋ "Ενεκα βλάβης των μηχανών Λ
  λιμένος τής Συρου ήνοίγετο είς μεβα τελείως άκυβέρνητοι».
  τό πέλαγος εδέχθη έπανειλημμέ Εί; τάς άπέλπιδας αύτάς κλή
  νας κλήαεις τοϋ ελληνικόν φορ ! σεις τοΰ φορτηγοϋ, ο σύρματος
  κΙουρλιανή» τό - .- .- ■ .
  (τού
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Όκτωβρίου
  άνταποκριτοΰ μας). —Σημερινόν τη-
  λεγράφημα έκ Αονδίνου αγγέλλει ότι ή
  Α. Μ. ό Βασιλεύς Γεώργιος 'διελθών
  έκ Παρισίων έφθασεν είς τό Λονδίνον.
  ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
  ΕΙΣ ,ΣΕΡΒΟΥΣ ΑΞΙΡΜΑΤΙΚΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 31 Όκτωβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Αγγέλλεται έκ
  Γευγελής ότι* τρείς Σέρβοι άξιωματι¬
  κοί διερχόμενοι πλησίον τής έλληνο-
  6 θί
  μικά Κέντρα άποφάσεις τοθ
  ύπουργοθ των Οίκονομικών
  διά των οποίων τταρέχεται
  πρός τάς ύγειονομικάς υπηρε¬
  σίας πάσα εύχέρεια διά την
  άπρόσκοπτον μετακίνησιν αύ
  των πρός λήψιν των έκάστο
  τε ένδεικνυομένων μέτρων εί |
  τε διά την καταπολέμησιν
  των έμφανιζομένων μολυσμα
  τικών νοσημάτων είτε διά
  την καθόλου έξυγΐανσιν τής
  παίθρου χώρας.
  ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ
  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
  Υπό τοθ ύπουργεΐου των
  Στρατιωτικών προεκλήθη Βα
  σιλικάνΔιάταγμα διά τοΰ όπο
  ου προάγονται οί κάτωθι ά
  ξιωματικοί: Είς ϊλαρχον, ό ύ
  πΐλαρχος Γ. Σπαντιδάκης.
  Είς λοχαγόν ό ύπολοχαγός
  υπηρεσίας αύτοκινήτων Ιωάν.
  Φουντουλάκης. Είς ύπίατρον,
  ό ανθυπίατρος Ν. Διγενά
  κης. Είς ταγματάρχην ό λο·
  χαγός έπιμελητείας Ί. Φουρ
  ναράκης. Είς ύπολοχαγόν άρ
  χιτεχνίτην ό άνθυπολοχαγός
  Ά. Βιδαλάκης. Είς την χω
  ροφυλακήν έξ άλλου, προά
  γεται είς μοίραρχον, ό ύπο-
  μοΐραρχος Μ. Παπουτσάκης.
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ
  Διά συμπληρωματικής άπο
  φάσεως τού ό ύπουργός των
  Αύτοκινήτων καθορίζει 8τι
  ;ερ6ικής μεθορίου, παρεσύρθησαν υπό κσινουΡΥ<1 Φ°Ρτηγά αυτοκίνη- ..«.^Λ.^ΐί— ._ι -Χ___ _?___ι., λ' το αντικαθιστώντα παλαιά ά- ρή ρ ρρη χιονοθυέλλης καί εύρον οικτρόν θάνα ΕΙΣ ΟΛΗΝ ΣΧΕΛΟΝ ΤΗΝ ΕΛΑ1Λ1 ΑΠΟ ΧΟΕΣ ΒΡΟΧΑΙ το αντικαθιστώντα παλαιά ά χρηστευόμενα τοιαϋτα κεκτη- μένα νόμιμον δικαίωμα νά έ- κτελώσι μεταφοράς επί κομί- στρω δύνανται προσωρινώς καί μέχρις όρισπκής διευθετή- σεως νά χρησιμοποιοϋνται δι' εκμετάλλευσιν έφ' δσον ταΰ- -------------- [τα άνήκουν είς τόν αυτόν ΑΘΗΝΑΙ 31 ΌΛτωορίου (τοΰ κάτοχον ή τούς συγκατόχους ανταποκριτού μας).— ϋι,' άνακοινώ- τούς άναγεγραμμένους επί τής σεις τής Μετεωρολογικής υπηρεσίας είς αδείας κυκλοφορίας των άν την ηπειρωτιχήν καΐ την νησιωτικήν τικατασταθέντων αύτοκινή« 'Έλλάδα πίπτουν άπό χθ&ς βροχαί. των, τηγοΰ «Ιουρλιανή» τό οποίον εκινδύνευε παρά την "Ανύρον νά ναυαγήαη. Ή «Άκρόπ©λις»ά- νέκοψεν άμέσως την πρός τόνΠει- ραιά πορείαν της καί επλευσεν ό· δ έ- ά ...... συροατός τη; ελάμβανε πλέον εντόνους κλήσεις: «Παρακαλούμεν πλησιάσατε. Δέν μάς βλέπετε διότι μάς κρύ· φγ τής «Άκροπόλδως» απήντησεν έν θαρρυντικως «πλέομεν όλοταχώς πρός βοήθειαν σας», παρ' όλην δέ την μεγάλην θαλαασοταραχήν κατώρθωσε μετ' ολίγον νά πλη σιάση καί νά προσδώση τό κινδυ νεΰον σχάφος τό οποίον καί έρ ρυμούλκησε μέχρι τοϋ λιμένος τής Συρου, συνεχίσασα μβτά την διάσωσιν τού φορτηγοΰ τό δρο μολόγιόν της μέχρι Πειραιώς. Η ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΦΕΠΩΛΩΝ Πρός τούς Νομάρχας έκοι νοποιήθη υπό τοϋ ύφυπουρ-# γείου "Εργασίας ή κηρυχθεί σα ύποχρεωτική καθ" άπασαν την είρηνοδικειακήν περιφέρει αν Αθηνών συλλογική σύμ¬ βασις εργασίας των εργαζο¬ μένων είς τα καφενεΐα. Η ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΑΠΟΣΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΣΤΕΙΥΙΦΥΛΩΝ Αφορμήν λαβών τό υπουρ γεΐον τής Γεωργίας έκ των γενομένων υπό τής ΝομαρχΙας Ηρακλείου ένεργειών διά την παράτασιν τοθ χρόνου άποστά ξεως των στεμφύλων έν τώ νομώ Ηρακλείου, συνηγορεϊ δι" έγγράφου τού πρός το Γεν. Χημεΐον τοΰ κράτους νά προ βή είς παράτασιν τής προθε σμίας μέχρι τέλους Νοεμβριού ετους. Η ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΠαΤΑΜΙΕΥΣΕΩΣ Είς την Πλατείαν "Ελευθε¬ ρίας έλαβε χώραν χθές τό ά- πόγευμα συγκέντρωσις των μαθητών καί μαθητριών των σχολείων μέσης καί δημοτικής κπαιδεύσεως'Ηρακλείου.Πρός τούς συγκεντρωθέντας ωμί¬ λησεν άπό τοΰ εξώστου τής Ν*μαρχΙας ό Διευθυντής τής Παιδαγωγικής ΆκαδημΙας κ. Στ. Μπουρλώτος περί άπο· -σμιεύσεως. Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΠΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ Συνήλθε χθές είς συνεδρίασιν ή Διοικοθσα Έπιτροπή τοϋ Γε· ωργΐκοθ Έπιμεληττ;ρίου άσχολη- θείσα μέ την εξέτασιν διαφόρων γεωργικών ζητημάτων. Τό Έπι- μελητήριον ήσχολήθη ιδιαιτέρως μέ τα σταφιδικον ζήτημα. Σχετι¬ κώς απεφάσισε νά συνεχίση άφ' ενός τάς ενεργείας τού παρά κυβερνήσει διά την βελτίωσιν των τιμών των σταφίδων καί άφ ετέρου νά συγκαλέση έντθς τοθ μηνός Νοεμβριού εύρυτατην σύσκε ψιν των εκπροσωπών των γεωρ γοσυνεταιριστικών όργανώαεωντοΰ νομοΰ καί των δυναμένων νά Ι- χούν Ιγκυρον γνώμην κτηματιών πρός αντιμετώπισιν άπό κοινοθ των άναφυομένων σταφιδικών ζή τημάτων. Ή σύσκεψις αυτή θά εισηγηθή έπίσης είς την κυβέρ νησιν την λήψιν των έπιβαλλομέ νων κατά την κρίσιν της μέτρων. ΚΑΡΡΟΔΡΟΜΙΚΟΝ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ Κατ' είδήσεις έκ Χανίων συ νέβηπσρά την οδόν Χανίων — Άλικιανοθθανατηφόρον καρ ροδρομικόν δυστύχημα μέ ΘΟ μα τόν λεμοναδοποιόν Ιω. Ά ληγιζάκην. Τό δυστύχημα ω¬ φείλετο είς ανατροπήν τοθ κάρρου έφ' ου έπέβαινεν ό φονευθείς. ί ΑΠΟΤΥΙΧΑΝΩΝ Ο κ. ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΑΘΗΝΑΙ 31 Όκτωβρίου (τού ανταποκριτού ^ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ότι ό κ. Νταλαντιέ άπο- τυγχάνων τυχόν είς την εφαρμογήν τής εσωτερικάς καί έξωτερικής πολιτι· κης τού θά προκαλέση διάλυσιν τής γαλ λικής βουλής καί πρΌκήρυξιν*|νέων έκλο γών. ΣΦΟΔΡΟΤΑΤΑΙ ΜΑΧΑΙ ΣΥΝΛΠΤΟΝΤΑΙ^ ΕΙΣ_ ΤΗΝ ΚΙΝΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 31 Όκτωβρίου (τού ανταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ τού έξωτερικού ότι είς την Κίναν συν- άπτονται σφοδρόταται μαχαι. Οί Κινέ ζοι προβάλλουν1 ήδησφοδράν αντίστασιν είς τούς προελαύνοντας πέραν τού Χαν κόου Ίάπωνας. Ο ΦΡΑΝΚΟ ΕΓΚΑΤΕΛΕΙΨΕ ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ_[ΑΣ_ΕΠΙΟΕΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 31 Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα εκ ^ Παρισίων φέρουν τόν στρατηγόν Φράνκο ώς έγκαταλείψαντα οριστικώς τάς έπιθέσεις είς τό μέτωπον τοΰ "Ε- βρου. Ο ΑΔΕΛΦΟΣ ΕΦΟΝΕΥΘΗ Ε ΤΟΥ ΦΡΑΝΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 31 Όκτωβρίου (τού ανταποκριτού μας). — "Εχ τοΰ έξωτε¬ ρικού αγγέλλεται ότι ό άδελφός τοΰ ατρατηγού Φράνκο όστις,, κατείχε επι- φανή θέσιν είς την εθνικήν Ισπανίαν εφονεύθη έξ άεροπορικοΰ δυατυχήμα- ΜΕΤΕΦΕΡΟΝ ΕΙ ΕΒΡΟΥ Ο ΟΓΚΟΣ ΤΟΥ Ε6ΝΙΚ0Υ ΣΤΡΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 31 Όκτωβρίου (τού άνταποκριτοΰ μας).— Κατόπιν τής έγ- καταλείψεως των κυρίων στρατιωτικών έπιχειρήσεων είς τό μέτωπον τοθ Έ- βρου υπό τοΰ στρατηγού Φράνκο, ό κύριος όγκος τού στρατοΰ αυτού μετε¬ φέρθη αλλαχού. ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΙΑ ΤΗΝ ΒΑΤΚΟΣΜΙΟΜ ΕΙΡΗΝΕΥΣΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 31 Όκτωβρίου (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Αονδίνου ότι ό Βρεττανός πρωθοπουρ- ός χ. Τσάμπερλαιν πρΐν αποφασίση ό- >ιατικώς διά τό ζήχημα των νέων έξο-
  πλισμών θά καταβάλη προσπάθειαν πρός
  επίτευξιν τής παγκοσμίου ιίρηνεόαεως.