9648

Αριθμός τεύχους

94

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

13/2/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ηέκδοθεΐσα συμφων(α θά ο β (>·
  την άρσιν τοϋ Στρατ Νόϋοιι λ ΐ* Χ°ΡπΎπσιν άμνηστείσς,
  τα όποΐασυνήψαν α1 δυνάυεΐΓ τηη ρ α^σκαν°νισμόν των χρεών
  ποίας προεκάλεσαν καθώς κσΐ τήνΐί λ°' τών ^ιών ^ *
  λωντών μετασχόντωνείςτάςσυγκρούσει
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑΑΓ. ΜΗΝΑ τμ|ΑΐίΛΛ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΑΡ. 4-55
  ΤΗΛΕΦΩΠΛ: ΤΥΠ0ΓΡΑΦ. , ^
  ΕΘΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙΪΥΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  Β. ΠεΡΙΟΔΟΣΒ. ΑΡΙΘ. 94
  Τ ΡΙΤ Η 13 ΦεΡρουοφίου 1945 ΤΓΜΉ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡ Α Χ. 20
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΣ
  ΕΠΙ ΤΡΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΑ ΧΡΟΝΙΆ
  Ό πόλεμος ττρός τούς Γερμανούς
  υπήρξε βάρος δυσβάστακτον διά
  τήνήμιθανή Έλλάδα τοΰ 1941 Αύτό ή
  Ελλάς τό εγνώριζε καί δταν τόν
  άντίκρυσε μέ θάρσος καί καρτερίαν
  6έν τό έκαμε διότι ήγνόει τί
  έμελλε νά συμβή, τί εΐχε νά πάθη
  Τό έκαμε διότι ησθάνετο 8τι τής
  εΐχε λάχει βαρύς άλλά σημαΐνων
  ό κλήρος, δτι ήτο αύτό τό πρός
  ιον κόσμον καί τόν εαυτόν της κα¬
  θήκον. Ένα πλήθος ίδανικών άνεμΐ-
  ζετο άκόμη μέσα είς την ταρβγμέ-
  νην ψυχήν της
  παραδσθη" είς
  υπαρξίς 'της εΤχε
  ένα κόσμο όνείρων
  κ©ί, άνε|Βασμένη καθώς ή"τον άπό
  Τόν παγκόσμιον έπαινον είς τα
  ©ύννεφα, δέν κατώρθωνε νά προσ-
  γειωθή. Ό υπέρ Πατρίδος θάνατος
  ήτο ζωή. Τα ξύλινα πόδια έφεραν
  ■—3βς την ΆθανασΙα γοργά καί τ'
  άνύπαρκτοχέρια άγκάλιαζαν χιμαιρι
  κάς εύτυχίας. Τόν Απρίλιον τοϋ
  1941 ή Ελλάς έζησε διά λογαρια
  σμόν τής ανθρωπότητος καί διά λο
  γαριασμόν αυτής έπολέμησε, κατέ
  πεο« καί ύπβδουλώθη.
  Τότε, δταν ύπεδαυλώθη, έπΐστευ
  σε πρός στιγμήν δτι θά τής
  έβΐδετο ό κβφός νά άναπαυθή. Θά
  Ιμενε γυμνή, άσιτος, σιωπηλή, θά
  έφόρει καί είς τόν .ύπνον της χει-
  ροττέδας, άλλ' επί τέλους θά έστρω
  '-νδ ενα κουρέλι είς τίς πλάκες τής
  '3φ*αλακής της διά νά περάση την με
  γάλην νύκτα πού άρχιζε. Καί τό
  Ιστρωσε Κάί ξαναέΐδε καθ" Οπνους
  τα 'Ίδσο: εΐχβ ζήσει, τα δσα τής εί-
  χάν -συμβή1, τήζ ^αρ^δξς τής ΓΙΓν
  δόυ, τά χιόνια, τόν άντίλαλον των
  ζητωκραυγών καί ξαναεμελέτησεν
  αύτά είς τά όποΐα εμαθε νά έλπίζη:
  Αυριον είς τό Συνέδριον τής Είρή
  νης...— "Ω πώς θά έσηκώνοντα δλοι
  στό πέρασμά της!—Πόσον θά ήτον
  εύτυχισμένη καί ύπερήφανος δταν
  θά ύπεκλίνοντο Ιμπρός της οί Νικη-
  ταί, πόσον θά ηύγνωμόνει τούς νε-
  κρούς καί τά τραύματά της, τά βά·
  σανσ, την υποδούλωσιν καί την κα¬
  τοχήν! Άλλά ό μακρυνός Σταθμός
  Των άγωνιζομένων άνθρώπων την
  έξύπνησε βιαστικά: «Σήκω, δέσεγρή
  γορα τίς πληγές σου, πήγαινε πάλι
  είς τά βουνά, κρύψου στίς ράχες,
  σκότωσε τόν Γερμανό πού περνά,
  ρΐξί ίνα γεφύρΐ, κάψε
  καί Ινας νεκρός καί
  ενα σταθμό
  ενας τροχός
  καί «ίνα σπασμίνο καρφί βο,ιθεΐ τόν
  άγώνβ...» Έτσι, την νύκτα, καθώς
  ηκούετο είς τό πεζοδρόμιον βαρεία
  ή μπότα τοθ ΓερμανοΟ, άρχισαν
  νά μαζευωνται κρυφά ενας £νας οί
  νίοι: Θά έφευγαν θά έπαιρναν τα
  βουνά, θά. ξανάρχιζαν τόν Άγώνα
  Κρυφά...—Άλλ* άπ' έξω ό ώτακου-
  στής εΤχε σκΰψεΐ:
  —ΕΙμαι φΐλος καί πατριώτης...
  Καί τοθ άνοιξαν :
  —Πρεπει, είπεν ό πατριώτης, νά
  βα&Ισουμε
  καταχτητή.
  ένωμένοι ένάντια στόν
  Πρέπει νά άναστήσουμε την Έλλά¬
  δα. "Εχω όργάνωσι, (δέες καί θάρ-
  ρος Ό εύγενικός ξένος πού στέκει
  κοντά μας €χει δύναμι καί λεπτά
  Άς βάλουμε τό αίμα μας, δλοι
  μαζί..
  Τό αΐμα έμπήκε. Καί σέ λίγες μέ-
  ρες έσκοτώθη είς ίνα σοκάκι ό πρώ-
  τος περαστικός, Γερμανός. Άμέσως
  πενήντα Έλληνες τόν έπλήρωσαν
  ΠβνΛντα- Καΐ έπειτα άλλοι πενήντα.
  Καί έ'πειτα έκατό καί έπειτα πεντα-
  κάοΐο* κάί Ιπειτα πέντε χωρία καί 2
  π6ιτ<τ κόλβΐί καΐ επαρχίαι καί είς τ6 τέλος δλη ή Οπαιθρος, δλη ή Ελλάς έκαίετο έξηνδραποδίζετο, έρημώνε το. ΠαντοΟ έκτελέσεις, παντοθ φ« τιά Αύτ,ό επί ιρία .όλόκληρα χρόνια Επί τρία όλόκληρα χρόνια κατέσχε Έλλάδα ό Γερμανός-ναί άλλά βοη θός τού ό αγών ό πρός άπελευθέ ρωσιν τής Έλλάσος Καΐ κανείς τότε οΰτε οί είς τό εξωτερικόν έπίσημοι Έλληνες, ουτε τά Στρατηγεϊα, ουτε οί Προθυπουργον ουτε ό έδώ πολι¬ τικάς κόσμος. οίίτε κανείς ηθέλησε V ανοίξη τά μάτιά τού καί νά ίδτ>
  δτι είς τόν δυστυχισμένον αυτόν τό¬
  πον των νεκρών καί των έρειπίων δέν
  ^Ινίτο αγών Άπελευθερωτικός, άλ-
  άγών Ταξ-τκός, «τι οί πενήντα ή
  Γερμσνσί πού έσκοτώθησαν,.
  "ΐσαν διά ν1 άνασκάψουν μέ
  των πτώματσ την Έλ*
  νά στείλουν* γυμνούς καΐ
  στους Έλληνες
  Γρό. 'πγΪ ττί-όδότης ή' γερμανο-
  Γερμανούς δέν ήνωχλεΐτο κανείς
  άλλά ποθ καί ποθ έσκοτώνετο πρωΐ
  μέσα είς τάς Αθήνας, διά ζητήματα
  έργατικά, κάποιος Διευθυντής Έ-
  ταιρίας ή Έργοδότης καί δτι δλοι
  οί άλλοι ήσαν έλεύθεροι νά έργάζων
  ται, νά περΐφέρωνται καί ν' άσχη-
  μονοΰν χωρίς νά φοβοΰνται κανένα
  Κανείς δέν έπρόσεξε δτι ή οργάνω¬
  σις αυτή, ή όποία εΤχε γίνει άπό τα
  συμμαχικά δπλα πανίσχυρος καί
  εΐχε παχυνθή μέ τάς ρίψεις, δέν εδω-
  σε μέ τόν Γερμανόν ουτε είς τα βου
  νά, ουτε είς τάς πόλεις εθνικήν μά¬
  χην καμμίαν, δτι σπουδαίως δέν τόν
  άντίκρυσε πουθενά, ότι δέν ήνώχλη-
  σε κάν—δπως είς τάς αρχάς εΐχαν
  δλοι έλπίσει—τούς συνεργάτας τού
  Έδώ άνθρωπος προδίδων επί χρή-
  μασι την Έλλάδα έσκόρπιζε φανε-
  ρά|είς δημοσία κέντρα καί χαρτοπαι
  κτικάς λέσχας τούς θησαυρούς τού"
  ■κεΐ πράκτωρ των Γερμανών πλου·
  ήσας είς διάστημα ημερών μετε
  βάλλετο άνερυθριάστως είς Μοντε-
  χρήστον των, άδαμάντων, παρέκει
  άνθρωπος των άμχών κατοχής διω-
  ρΐζετο Διευθυντής αυτής έδώ τής
  εφημερίδος καί πηγαινοήρχετο πεζή,
  μόνος καί νύκτα είς τα γραφεΐα της
  γράφων, προδίδων καί κατεξευτελί-
  ζων τό έπάγγελμα καί τάς στήλας
  της. Καί ουδείς εσκέφθη, δχι κάν
  νά τιμωρήση, άλλά νά χλευάση τό
  θράσος των. Μετεβλήθησαν δμως τα
  πράγματα δταν βοηθός τής έθνικής
  αυτής παρατάξεως ώργανώθη άλλη
  παραταξις πράγματι Έθνΐκή. Τότε
  έ,δόθη μό;χη. Τότε ήρχισε/-ό θΤϊέρ
  πάντων Αγών Τότε ήρχισεν ή σφα-
  γή. Τότε έσκοτώθη ό Ψαρρός Τότε
  εγδάρη ό Θεοχαρόπουλος. Τότε πα¬
  ρεδόθη είς τούς Γερμανούς ό Γαλά-
  της Τότε ό Τσιγάντες στούς Ίτα-
  λούς. Τότε έξηπλώθη είς δλον τόν
  τόπον αμείλικτος ό έμφύλιος πόλε¬
  μος. Καί οί άρμόδιοι,... Καί ή Κυ¬
  βέρνησις τής Αιγυπτου; Καί οί Συμ
  βουλίω τόν όλεθρον τής Έλλά
  δος, ένώ ϋψωνε
  καί έρρητόρευε
  αύτός την δεξιάν
  καί ώραματίζετο
  Ιλ°ΐ
  μαχοι, Καί ή Α Μ. ό Βασιλεύς,
  Η Κυβέρνησις έπαυε καί ώρκιζε ύ
  -ουργούς. Οί Σύμμαχοι έξηκολοο
  θουν τάς ρίψεις καί ή Α Μ. ό Βα¬
  σιλεύς...—-Άλλ' άς αφήσωμεν κατά
  τό Σύνταγμα τόν Βασιλέα άνεόθυ
  νόν. Άνεύθυνος ήτο βεβαία" άλλ'
  άς κληθοθν οί ύπεύθυνοι' διατί ΐτώς
  επί τέλους νά μή ύπάρχει κανείς ό
  οποίος νά υπέχη ευθύνας διά τόν
  σωρόν των άμαρτιών, διά
  τόν όγκον των έγκλημάτων, Ποί¬
  ος διάβολος θά πληρώση τό πλή-
  θος αύτά των σπασμένων, τά αί-
  ματα, τούς νεκρούς, την καταστρο¬
  φήν, Διότι έδώ δέν πρόκειται περί
  ενός λάθους, τό οποίον έγινε, συνε¬
  τελέσθη καί είναι άνεπανόρθωτον.
  Δέν πρόκειται περί ενός συμβάν-
  τος τό οποίον έμεινε έξ άτυχίας ά
  ραρατήρητον. Δέν πρόκειται περί
  περιστατικοθ τό οποίον διέλαθε την
  προσοχήν των έθνικών παρατηρη-
  των. Επί τρία όλόκληρα χρόνια! ..
  Επί τρία χρόνια συνετελεΐτο είς
  την Έλλάδα τό έγκλημα καί επι*
  τρία χρόνια έσυνεχίζετο ή είς αύ¬
  τό συμμετοχή ή ή άπέναντί τού ά-
  διαφορΐα των αρμοδίων. Επί τρία
  όλόκληρα χρόνια πηγαινοήρχοντο
  οί μυστικοί πρώκτορες των συμ-
  μάχων, επί τρία χρόνια Ιδιδαν δια-
  βατήρια, εσΐελλαν χρήματα, καί ή-
  τοίμαζαν νηοπομττάς διά νά με·
  ταφέρουν είς τόν στρατόν τής Αιγυ¬
  πτου την άναρχίαν, επί τρία χρόνια
  ήγωνίσθησαν διά νά φέρουν την
  καταστροφήν καί την άνυποληψίαν
  κεΐ, έδώ την συμφοράν καί των
  όλεθρον. Καί επί τρία χρόνια, πό-
  σοι άνθρωποι, άγωνισθέντες πολ-
  λούς παλαιούς καί ^μεγάλους άγ<5 νας, δέν συνέβη συχνά νά βρα- δύνουν νύκτα τό βήμα μέ την ά- πατηλήν έλπΐδα δτι κάποια σκιά πού τοΰς ηκολούθει θά εζήτει μίαν θά τούς έδιδε έ"να μήνυ- Τρία χρόνια.. Καί δταν επί τέ- Λ^ έφθασε τής Ελευθερίας ήώ οα καί ήτον άνάγκη δχι να σκορ- πΓσθοΰν νέα, άλλά τά «αλαιά έ- ρείπια νά κυβερνηθοθν, τότε έκλή- καί έφλυάρει. ΛαοκρατίαΓ Μά ύπάρ χει πουθενά ώς τύπος πολιτεύματος ή Λαοκρατία, Ύπάρχει τόπος τόν ό ποίον κυβερνδ ή Λαοκρατία, Ύπάρ χει τόπος τόν οποίον κυβερνοθν τά πεζοδρόμια, οί ύψωμένοι γρόνθοι, τά σφυριά πού έσκαρφάλωσαν είς τούς τοίχους καί αφήκαν αδεία τά έργαστήρια, τά δρεπάνια πού ίγκατέ λειψαν τούς άγρούς, Μήπως έκεΐ δπου πρό είκοσιεννέά έτών ένίκησε οριστικήν την μάχην της ή Άριστερά, ύπάρχει Λαοκρατίας, Δέν ύπάρχει καμμιά Λαοκρατία. Καί έκεΐ ή άριστερά απέκτησε στιβαράν την δεξιάν της καί ύπ' αυτήν έ- στάθη ή ζωή τής παλαιάς Αύτο κρατορίας υπέρ πασάν άλλην εύ- πειθης καί πειθαρχημένη. Άλλά τώρα πρός τί περί πολιτευ- μάτων καί εύθυνών συζητήσεις; Καί ό θρήνος πρός τί, Τό παρελθόν είναι βαρύ, άλλά κατά δύναμιν, άς α¬ παλλαγή άπό τόν τρομακτικόν τού φόρτον τό μέλλον. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΥΠΟΔΕΧΘΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΕΙΣ ΤΑ ΠΕΝΘΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΕΙΠΙΑ Η ΕΛ¬ ΠΙΣ, ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΣΗ ΤΑΣ ΠΡΟ ΤΑΣ ΩΡΑΣ Η ΧΑΡΑ, Ν Α ΠΑΡΑ- ΣΤΑΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟ ΛΙΚΝΟΝ ΤΟΥ Η ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ, ΤΟ ΘΑΡΡΟΣ Η ΠΙΣΤΙΣ. Έκεΐ είς τίς γειτονιές δπου έχει άπλωθή ή καταστροφή καί ή χθεσινή φτωχή ευτυχία - έχ«*- καταπέσει είς λίθους καί ξύλα καί θρυμματισμέ να παραθυρόφυλλα, άνάμ&σα είς τούς λάκκους καί τά νερά τιού χούν άπό τούς σπασμένους σωλή>ας
  καίτά πεζοδρόμια πού έ'χουν άνασκα
  φή,ό Έλλην μόνος, άβοήθητος, μέμό
  νατάχέρια τού, μέδυό τοθβλα, μέτήν
  λάσπην τοθ δρόμου, προσ-παθεί νά
  ξανακτίση, τό σπΐτι τού. Ή δουλειά
  είναι δόσκολη, δέν δχει έργαλεΐα,

  ΓΡΜΜ» ΗΑΝΡΟΦΙΡ,ΙιΙ
  Τό,Λίνω νροκρεΐον μας πα&ιχώνησε εύγβνίυ; πρός
  δημοσίευσιν τα κά.τ<*·θι.: ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΟΥΜΕΝΟΝ ΕΡΓΟΝ ΤΒΣ.ΕιΗ-£Λ Ή Μικτή Έπιτροπή προσέψερεν Ίπί· σης έξαιρετικώς έκτακτον υπηρεσίαν δια-νέμουσα φάρμακα καί τρόφιμα είς Νοσόκομεΐα καί ίδρύματα αμφοτέρων των παρατάξεως καί γάλα είς τά κέντρα διατροφής βρεφών. 'Υγειονομικόν προ¬ σωπικόν τής ΕΜ—ΕΛ συνεχώς είς τά Νοσσκομεΐαπαρέχων βοηθεία περιήρχετο καί φροντίζον διά τούς π-ληγωμένονς. Είς τάς 1ύ Δεκεμβριού ή ΕΜ—ΕΛ ήρχισε νά προμηθεύχ) καθημερινώς ζε "ήν «οϊίπιαν είς τούς κατοίκους των α¬ πελευθερουμένων περιοχών τού κέντρον των Αθηνών. Μετά ταυτα ήνοιξαν πρόσθετα κέντρα διατροφής είς Αθήνας καί Πειραια καί εδίδετο σοϋπα άπό· τάς κουζίνας των Βρεττ-ανικών Στρατιωτικών Μονάδων κατά διαταγήν τοϋ Βρεττανικόν Άρχ-η· γείου. Είς τάς 2 Ιανουάριον 68.850 ά-1 τομα έλαβον συσίτιον σούπας. Ό άρι-θ-Ι μός ούτος υπήρξεν ό μεγαλυτέρας άρι-θ- μός προσώπω ν πού έξυπηρετήθησαν έντός<μυά"ί ημέρας. Ό όλιχός άριθμός των άτόμων πού έξν· πηρετήθησαν ςκ των ώς άνω υπηρεσί¬ αν εκυμαίνετο άπό 35.000 κατοίκους κατά την 13 Δεκεμβριού έως 1.θ85.0*)Ο κατά την ^ην Ίανουαρίου τού τελεταί- ου τούτου αριθμόν, άριθμοϋ άΎτι σωπεύουνΐος περίπου τά 83 ο)ο «βϋ, θυσμοΰ Αθηνών Πειραιώς. Χάρις βίς Τας συνδεδιασμένας πρτοσπτϊ^βίας των διαφόρων ύπηρεσιών· αΐτινες συμί*ετέ· σχον είς την έπείγουσαν διανομήν τροφί- μων, λιμός άπρτριίπη καΐ τά δεινοπβ^ή ματα τοΰ άμάχυ πληθιΛτμοϋ έμβιώθη- σαν κατά πολύ. Ύπολογίζεται δτι ή όλική-ποσότης, τόννων ή όποία έχορηγήθη όπό ΕΜ—ΕΛ καί τής Σσυιτσβ— Κ Μή Έ δέν Ιχει χρήματα, είνε άνένδυτος καί κρυώνει. Άλλ' αύΐός άργά, επί- μονα σιωπηλά χτίζει τό σπίτι τού Άς σκύψωμε κοντά τού καί άς άκο λουθήσωμε τά παράδειγμά τού. ΑΣ ΞΑΝΑΚΤ1ΣΩΜΕ ΤΟ ΣΓΠΤΙ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. "Ας ξαναφτιάξωμε Κράτος. Αύτοκρατορίαν, Βασίλειον, Δηαοκρατίαν, Λαοκρατίαν καθώς αποτελουμένου συνήθως άπό σο2παν καί δσπρια ήρχισε είς τάς 22 Δεκεμβρι¬ ού. Αυτή κατά μέγα μέίςιθς ένηργήθη υπό προσωπικού των Βρεττανικών Μ6- νάδιον αΐτινες μετεΐχον των μαχών καί έχρησιαοποίουν τρόφιμα τής ΕΜ—ΕΛ" Είς τάς 7 Ίανουαρίου υπέρ τάς 300.000 άτόμων έλαβον έκτακτον συσίτιον. Γενική διανομή τής ΕΜ—Ε Λ τής κα νονικής μερίδος τοϋ Δεκέμβριον ήρχισε είς τάς 21 Δεκεμβριού είς τάς άπελευθί- ρωθείσας περιοχάς καί συνεπληρώθη τελικώς είς δλην την περιοχήν τής Πρω τ-ευούσης είς τάς 16 Ίανουαρίου. Αύτη συνίστατοΐκικρέαΐος (ή)ίχθύος) δσπρί- ων, τυρού, άλεύρου καί ζαχάρεως είς ό νομαστικάς μόνον τιμάς. Ή χορήνησις των τροφίμων επανήλ¬ θε τώρα είς τα κανονικόν επίπεδον καί τά εκτακτα κέντρα διατροφής ?κ-λεισ«ν. ής ββϊ Μικτής Έπιτροπτνς Προ|*ηβ«ιών μεταξύ 15ης Όκτωβρίοα 1944 καί 1ης ΊανουαοΙίου 1945 είναι 77300 τόννοι. Προστηθεμένου δέ είς τό πο¬ σόν τουτο τοΰ έξχχιρετικοθ άρδ*θροΟ των 14 987 τόννων, τόσον -εΈαφβνχ- σθέν έκ των άποθηκών κο-άτήγ- δι¬ άρκειαν των έχθροπραζιών, ό άθ χρρζ, Η άριθμός των τροφίμων τά ότϊοϊττ έ χουν αφιχθή* «ως τώρα διά- τόν Ελ¬ ληνικόν πληθυσμόν άνέρχετσι ε,ί< 92 487 τόννους. Ό πλήρηί κοτάλργος των είδών πού έατάλησαν «ΐς 'Ελλ^δα* ά-« διά- φορα μέρη τής Βρεττανικής Αύτακρα- τορΐας καΐ Των 'Κνωμένων ΠσλιτειΛν συμπεριλάμβάνει σιτβρι, άλβυρον, κρέας, (χθεΐς, ζάχαρι, δσ»τρια τυρί, κονιοποιημένης σούπας, γάλα καφέ λΐπος καΐ ρΰζι. Επί τοθ παρόντος; φίμων τή"*; ΕΜ - ΕΛ καί ή η ΜΐΛΐής Έ-χτρθπής Προ- Ελλάδος» εύρισκ6μ€.να είτε είς αποθήκας είτε είς πλοϊα τά όπαΐα δέν έχουν είοέτι -έκφορτωθεϊ,, ά>ίέο-
  χονται είς 80.000 περίπου τΟΜ»<ους, (Αβ ό έλ) «ό τέλος) ΛΠΟ ΗΜΕΡΗΣ ΗΣ τήΓ ήθ^λΓέξαλλος Τκ^νΓ τό "Ώ ΤΡΙΤΗ 13 Φεβρουο,ρίο» ό Πρωθυπουργός της., αδιάφορον. Ι Κράτος δμως. Μέ συντεταγμένον 'ΠΕΡΝΑΕΙ Ο ΓΤΡΑΤΟΠΗΓ ΕΛΛΑΔΘΕ ίπια νά κυβερη £η υστάτη ελπίς, νά τά κυβερνηση 6 Πρωθυπουργός τής Λαοκρατίας Ό Πρωθυπουργός τής Λαοκρατίας! Τί υήρξε Άς τόν κρίνη Στρατόν, μέ Δικαιοσύνην, μέ Σχο λεΐα, μέ ήθος, μέ χώματα πού ν' αυλακώνη τό άροτρον καΐ νά ποτί- άγιος ό ίδρώς, μέ εργάτας πού νά σίγοτραγβυδοΰν έπάν» σχόάμό· νι, μέ πολίτας πού νά πιστβύουν είς την αυριον, είς τό μέλλον, είς· την χαράν. Ένα πλοΐον, άπό τά τόσα πού εΤχε έ"ως προχθές ή Ελλάς, άς φορ-, τωθή γρήγορα κάπου μέ ξύλα, δερα σχοινιά, πανιά, άξίνες κασμά-· δες, βεντξινάρστροτ, κινητήρσς, φορ-( τηγά ΟΓύτοκίντττα, δχι κονσέρβες, καί? άς έλθτ] έδώ, διά νά πιάση. ό Έλλην δουλειά Νά σκαψητό χώμα νό>
  στ) σπίτια νά γυρίση τάς επαρχίας μ6
  αύτοκίνητσ καί ν' ανοίξη είς τό αί"
  μα τοθ τόπου αύτοΰ, πού εχει σταθτ],
  τ<3ΐς άρτηρίας ττού θά τό κυκλοφορή- σουν καί θά τό θερμάνουν καί θά τό στείλουν είς την καρδιά. ΓΡΗΓΟΡΑ —ΓΡΗΓΟΡΑ. Ό καιρός εθίγει ό όρ-: γανισμός έξασθενεΐ, ή καρδιά δέν άντέχει. Ή Ελλάς είναι γυρνή,. τής έχβι μιίνει μόνον τό κσυρέλι βκεΤ- νο τής φυλακής. κσί πρέπει νά ετοι¬ μάσθη, νά συγυρισθή, νά Ύτυθή, διό¬ τι ίρχετσι τό Συνέδριον τής Έίρή- νης. Καί έκεΓ θά γίνη β,τι τρισεντν- χισμένη καί δυστυχής εΐδε τότε κλΘ' ΰπνους.· Θά σηκωθοθν, πρέπει ν6 σηκωθοΰν δλοι στό πέραοιιά της. ΔΙ- Ο ΟΤΙ ΕΒΑΣΑΝΙΣΘΗ ΠΟΛΥ {Άπό την συνάδελφον ρινήν των Άθ»|νών.] Γ.Α.Β. θαύματος αυτού "Ελληνας άξκσματτ- χούς, οί όποΐοι άπεδείχΐησαν αξιοί των περιστάσεων. Κλείοντες δέ τό παρον ση·- μει'ωμσ διάβιβάξομεν έκ μέρους των Έλλήνων καί των Έλληνίδων τή({ Κρήτης. Πρός τόν συνταγματάρχην κ. Φουντσνλάκην, πρός τούς άντισυν- Ταγματάνχας κ. κ. Σηφάκην, Μαρινόί- κην, Δημοτάκην καί Πρατικάκην καί Ιγενικώςπρός δλους τούς άνωτέρους Ι καί κατωτέρθυς άξιαιματ<Μθύς> τοΰ Έ-
  I
  θνικοΰ Σίρατοΰ'θερμότατα σογχβρική·
  ρια άλλά καί θερμάς εύχπρΐισιίας, ι συγ-
  χρύίνως- διότι είς ΐήν <έρνασίαν των ο¬ φείλομεν την ιεράν ■έτ>νιχήν α«νχίνηβ*ν
  την οποίαν εδοκίμασαν κατά τήν—,προ·
  χθεσινήν ποτρέλασιν.
  ΕΧΟΓΓΤΟ'ΡΙΙΟθΙΐΑϊΤΘ»
  Σχετικώς μέ την άμη<Μίίαν οί ■ ε· μουνισταί εζήτησαν, ώς «Μ ■■■<■! ΙεΝεΜΗΜΗΙΐ: ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΡΙΤΗ 13η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΟΡΛ 6 Μ» Μ. ,σοι ηύτήχησον ν» παρα»«>λθ'ΐ'θήσουν
  ' την παρ^λασιν τής Κυριακής τοΰ
  άρτισυστάτου Έθνικοΰ μας στρατοΰν α¬
  σφαλώς θά εδοκίμασαν παρήγορον όσον
  καΐ ελπιδοφό^ον αΐσβημα έθνικής νπε-
  φανείας. Χιλιάδες εύσταλών νέων άπολύ
  τως όμοιομόςψως Ινδβδνμένων, αρίστα
  ώπλισμένωνί μέ ίτϊαθερΟΎ τό βήμ, αάλύ-
  γιστον τό σώμα καί άέτειον τό βλέμμα
  Παρήλασαν· διά της.Πλατείαι των Τρι- ,,.,„, .
  ώ* Καμάρων .μέ.««χβφαλής- τσύς άξι«4"7° την Κυβερνησιν να είναι γενικη.
  μαχικσνς των, ΐπό τά· αΗατάχανπ* χει-4 2 αυτο δεν πρεπει να τους αδ,κοΰμε
  ροκροτήμχχτα,τοΰ λαοΟτ ό οποίος -,ρ^χαθολου. Διότι ΐουλαχιε«βν βΙ««ι ειλι-
  την ελεεινότητα τού καιροϋ καχέχλνθή "Ρ^εΐς. Πως είναι δυνατόν, λένε, ν' ά-
  •ν - _λ γτι___/_.. /~ν? ^™«^,.^ πομονωΰουν απο την καθαρώς-- πολΐτι-
  κή δράσι τα κοινά εγκλήματα καί νά
  τιμωρηθοΰν μόνον οί κακοίρνοι,-οί πα-
  ραβιάσαντες τόν κοινόν ποινικόν νόμον;
  ΙΙολύ σω»τά Ή διάκρισις είναι άδύ-
  νατος, Γιατί άπλούσταΐα διεπράχθησαν
  μόνον έγκλήματα κοινοΰ ποινικοΰ
  όιχαίου. Αυτή καθ' εαυτήν ή, προβιπα-
  θεια β ι α ί α ς κακαλήψβχος τής έξου-
  σίας —=(κομμουνισΐική έπανάαΐασις) ει-
  ναι.ταύτόσημος μέ. άδικαυς φόνονς καί
  θηρΑωδίες καί λεηλασίες καί καταστρο-
  φές είς τίς ό»οΐες εύ.θύνονΐαι δλο* μι-
  κροΐ κσά+ιενάλοι—νεφέρια καί άρχ,ηγοί
  —κομματάρχαι καί δήμιοι.
  Οί κομοννισταϊ οίαν ιζτιτβΰν γενικήν
  άμνηστίαν ξέραυν γιαΐι την1 ζητοΰν.
  αέρουν ότι είναι δλοι των κοινοί εγ-
  λλϊματίες. "Εμείς δέν ξέρβμε τί κάνο-
  μεν οίαν συζ,ητοΰμεν μέ μερικαΰς, «π'
  αύτούς μέ την προϋπόθεσιν δτι αύτοι
  δέν είναι έγκληματίες. Αύτοι πάντως
  8εν μποροϋν νά κατ.ηγορηθ.οΰν, δτι
  δέν έ'χουν τό γνώ,θι σαύΤόν....
  ρ
  κυριο^ την Πλατείαν. Οί παρευ-
  ρεθέντες είς την τελετήν αξιωματικόν
  τώνΣ υμμάνΐ»ν Έβνών ασφαλώς τ>ά ϊ-'
  μεινβν κα>τάπλτ|χ·τοι πβρί τού πώς έντσς
  τόσον μικροΰ χρονικοϋ διαστήματος κα-
  ό άό α ά
  μρ
  ΐέστη δυνατόν άπό τα
  ύ
  την άναρ-
  )|ίαν καί την σύγ—κΗν,νά Ικπησήση ή τά
  φ,ς, ή *ει·&ατίχί«·καί· ή ελπίς. Τούς^πλη-
  ^οφοροΰμεν—άν καί ΰπΌθ-έτωΐΐΕν ότι τό'
  γνωβίζαυν—Ιτ% ή 'Ελλάφ ή χώρα > αύΐή
  των Θ"εών εχει τό ίδίωμα νά αναγεννά¬
  ται άπό την τέφραν της ώς ό φοϊνιξ.
  Τό συντελεσθέν θαϋμα τή? άνβδημι-
  «ΐυργίας έντός όλιγίοτωνΙ|»δομάδων στρα
  των,
  ,._,_____ συμμαχοιβν
  __ι βίναι μία επί πλέον απόδειξις τοϋ
  ίξιώματος τούτου. Δέν εχομεν καμμίαν
  αμφιβολίαν δτι ο/ι μόνον ή Πατρίς είς
  τσ πο<Μ~χ^5 μέλλον, άλλάκαίΛντί ή I- βτορία είς τό άπτ5τ«ϊ>ον θά άμείψαυν
  κατα/.λήλως ταύς πρτοτβργβτας τοτό
  ΙΙΙ»ΗΙΙΙ
  1 ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝιΗΡΛΚΛΕΙΟΥ |
  ^^
  όπως ευαρβστηθοθν
  ΙΙΙΜΗΙΙΙΜΜΜΙΜΜ
  ΕΠΑΝΗΛΘΕ ΧΘΕΣ
  α ΜΗΤΡΟΙΙΟΛΙΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  κ τής υπό . των Γερ·
  μανών έπιθληθείσης έξορίας τού ό Σε-
  βασμιο*ΐατος Μ^τροΛ·λ£ιης
  ν.. Βασί/^ιος Μαρκακΐ);·
  Τόν 2£*βασμιά>τΜ%ον ίχαιβίτιααν^
  ι
  τι
  II
  II.
  ΠΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΝΙΚΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΡ1ΤΗ 13 Φεβρουβρίου 1945
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΔΗΛΩΣΑΣ ΤΟΥ *. ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΗιΊΤΙ-
  ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗ,ΜΑ ΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ
  Ό Κυβερνητικάς Άντιπρόσωπος τής*Ά
  νατβλικής Κρήτης κ. Έμμαν. Πα-
  παδογιάννης -ανεκοίνωσεν είς συντά¬
  κτην μας τα κάτωθι:
  Μανθάνω μέ λύπην ότι γίνεται προ
  σπάθεια εκμεταλλεύσεως είς βάρος τής
  Κυβερνητικής Άντιπροσωπείας τού ζή-
  τήματος τής διαθέσεως τού άλατος Έ-
  λούντας. Πράγματι διέτεξα νά σταματή¬
  ση ή διάθεσις τού άλατος, όταν έπλη-
  ροφορήθην ότι γίνεται κατασπατάλησις
  αύτοϋ είς βά,ος τού Δημοσίου καί όταν
  αντελήφθην ότι μετά πάροδον χρόνου
  όέν θά υπήρχεν οΰτε κόκκος διά τάς α¬
  νάγκας τοθ λαοϋ! άλλά θά περιήρχετο
  είς την μαύρην αγοράν.
  Ό λαός τοϋ Νομοΰ Λασηθίου καί ό-
  λης τής Κρήτης πρέπει νά μάθχι ότι έκ
  των 650.000 χιλιογράμμων πού άναφέ-
  ρουν αί άρμύδιαι Αρχαί ώς παραγωγήν
  τής Άλυκής Έλοί"ντας διετέθησαν διά
  τόν Νομόν Λασηθίου 280.711) χιλιόγραμ
  μα διά τόν Νομόν Ηρακλείου, όστις έ-
  χει διπλάσιον πληθυσμόν, μόνον 100.000
  χιλόγραμμα διά τόν Νομόν Ρεθύμνης
  74.600 καί μέσω τοΰ Έρυθροϋ ΣταυροΟ
  διά τόνΝομόν Χανίων 30.000 χιλιόγραμ
  μα καί ή διαταγή μου κράτει εισέτι είς
  τάς αποθήκας τής Άλοΰντας 150.000
  χιλιόγραμμα έξ ου πρέπει νά τραφη ό-
  λη ή Κρήτη. Άποδεικνύεται δηλαδή έκ
  των καταστάσεων ά'ς προσάγουν αί τοπι¬
  καί τοΰ Λασηθίου Αρχαί, ότι έν ώ διά
  μόνον τόν Νομόν Λασηθίου μέ συνολι¬
  κόν πληθυσμόν 70.000 κατοίκους περί·
  που διετέθησαν 280.71!) χιλιόγραμμα
  δι* όλην την λοιπήν Κρήτην συνολικοΰ
  πληθυσμόν 300.000 κατοίκων καί πλέον
  διετέθησαν μόνον 227.6αΟ χιλιόγραμ¬
  μα.
  Παρά ταυτα οί άγωνιζόμενοι δήθεν
  υπέρ των δημοκρατικών ΐδεών τής ί·
  σότητος καί τής δικαισινης φωνασκοΰν
  καί παρανομοϋν κατακρατήσαντες 3000
  χιλιόγραμμα άτινα διεθέσαμεν διά τα
  καέντα χωρία τοΰ Νομοΰ Ηρακλείου
  Μαγαρικάρι Βορίζα κλπ. άποδεικνύον·
  τες ο,υτω ότι στεροΰνται τοΰ συναισθή-
  ματος^τής στοιχειώδους κοινωνικής αλ¬
  ληλεγγύης καί δικαιοσύνης υπέρ ών κατ'
  έπίφασιν μόνον άγωνίζονται.
  Είς τόν λαόν τοΰ Νομοϋ Λασηθίου
  έναπόκειται νά κρίνχι τούς φωνασκοΰν
  τας,, μεταξύ των οποίων θά άναζητη-
  φώσιν αρμοδίως οί κατασπαταλήσαντες
  μέ τόσην έλαφράν συνείδησιν τόν δημό-
  βιον αυτόν πλούτον, τοσούτον μάλλον
  καθ' όσον πληροφορούμεθα ότι έν ώ
  τόση ποσότης άλατος διετέθη διά τάς
  ανάγκας τοΰ Νομοΰ Λασηθίου ό λαός
  των έπαρχιών Μεραμβέλλου καί άλλων
  έπαρχιών στερεΐται άλατος ένεκεν τοΰ
  όποίου διέταξα την διάθεσιν δι' αυτόν
  40.000 χιλιογράμμων.
  Οί άριθμοί άναφέρονται βάσει των
  συλλεγεισών πληροφοριών άπό τάς ύπη
  ρεσίας καίτοι ύπά^χουν άλλαι ενδείξεις
  ότι ή κατασπατάλησις τοΰ άλατος έλαβε
  χώραν είς πολύ ευρύτερον κλίμακα.
  Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ
  ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΝΑΥΤΟΠΡΟΣΚΟΠΩΝ
  Σήμερον 6—8 μ.μ. είς τό θέατρον
  «ΗΛΕΚΤΡΑ» δίδεται θεατρική παρά¬
  στασις υπέρ τώνΝαυτοπροσκόπων ,Ήρα
  κλείου μέ πλουσιώτατον πρόγραμμα.
  "Απαντα τα εΐσιτήρια διετέθησον άπό
  χθές καί συνεπώς δέν πρόκειται νά πω¬
  ληθώσι τοιαΰτα σήμερον είς τό Ταμείον
  χθϋ θεάτρου.
  ΕΔΟΛΟΦΟΝΗΘΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
  ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ ΧΑΝΙΩΝ
  Την 2αν' Φεβρθυα^ίου οί [κομμουνι¬
  σται εο'ολοφ'όνησ'αν ίΐς-ΧΛνΐΛ τβν. Διοι¬
  κητήν Χωροφυλακής. " Ούο ίο» -
  Κατόπιν τούτου* οί Γερμανοϊ συνέ
  λαβον 150 ιδιώτας.
  ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ Η ΠΩΛΗΣΙΣ
  ΚΑΠΝΟΥ ΚΑΙ ΣΙΓΑΡΟΧΑΡΤΟΥ
  Απηγορεύθη ή πώλησις πιιπνοΰ καί
  σιγαροχάρτου καθώς καί ή μεταφορά
  καπνοΰ είς φύλλα άπό τόπου είς τόπον
  άνευ αδείας τής Έφβρίας καπνοΰ Ηρα¬
  κλείου.
  Πάς συλλαμβανόμϊνος διά μίαν των
  ανωτέρω παραβάσεων θά ύπόκειται
  είς τάς βαρείας κυρώσεις τοΰ Κ. Ν. Φ.
  καπνοΰ κατασχομένων καί των είς χείρας
  τοϋ ευρισκομένων είδών.
  Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΑΛΑΤΟΣ
  Συνεχίζεται είς τό κοινόν ή διανομή
  100 δραμίων ά'λατος επί τή βάσει τοΰ
  ύπ' αριθμόν 15 κουπουνίου των κρατι-
  κών δελτίαιν τροφίμων πρός 20 δραχ·
  |μάς κατ' οκάν.
  Οί έχοντες κίτρινα δελτία Ε. Υ. Σ. Β.
  λαμβάνωσι τό ά'λας των άπό τόν παντο-
  πώλην Γ. Κεφαλογιάννην.
  ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
  ΟΛΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
  Τό Δ. Σ. τοϋ Συν)σμου όδηγών αύ-
  τοκινήτων ?πί τφ άγγέλματι τού θανά-
  του τού Ο. Μ. ΰΕΥΝΕ8, Μ- δ. λο-
  χαγοϋ τοϋ Άγγλικοΰ Στρατοϋ εψήφι¬
  σε τα κάτωθι:
  1) Νά κατατεθοΰν άντί στεφάνου
  δραχμαί 1000 είς τό Δημοτικόν Νοσο¬
  κομείον. 2) -".Οο,ίζει έπιτ^οπ^ν, άποτε-
  'λοιΐιένην άπό^ρύ; & κ. 'ξμμ^ΓιΚα^α^;
  τζακην καί Άντών. Βλαχάκην. δπως
  έπιδώσουν τό παρόν συλλυπητήριον
  ψήφισμα είς την ενταύθα Αγγλικήν
  Διοίκησιν.
  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Καλούμεν τούς βουλομένους καί ϊχον
  τας τα υπό τοϋ Μόμου 2200)1940 «περΐ Ίε-
  ρών Ναών καί Έφημερίων» ετπαιτούμενα
  προσόντα διά νά καταλάβωσι την κενήν
  όργανικήν Θέσιν τακΐικοθ 'Εφημε·ίου τής
  ένορίας τοΰ Ίεοοΰ Μητροπολιτικόν Ναού
  τοθ Άγίου Μηνδ "Ηρακλείου, δπως ύπο-
  βάλλωσιν ημίν έντός μηνός άπό τίς δη-
  μοσιεΰσεως τής παρούσης τα υπό των άρ
  Θρων 48 τού αυτού Νόμου καί 16 τού ΰπ'
  αριθ. 586)1941 Ν. Διατάγματος όριζόμενα
  δικετιολογητικά δγγραφα προκειμένον; νά
  γίνη "ίνακήρυξις ΰιτοψηφίων πρός πλήρω-
  σιν'της ανωτέρω χηρευούσης θέσεως.
  Έν Ηρακλείω τ{] 9 ·εβρουαρίου 1945
  Ό Πρωτοσύγκελλος τής Ί. Μητροπό¬
  λεως Κρήτης
  Τ'Αρχιμ. ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΨΑΛΛΙΔΑΚΗΣ
  Κ1ΠΗΜΗΤΟΓΡΗΦΟΙ
  «Η Λ Ε Κ Τ Ρ Α»
  ΣΗΜΕΡΟΝ: θεατρική ιτσράστασις ΰτιέρ
  των Ναυτοιιροσκοπικων όμάδων Ηρα¬
  κλείου.
  Αυριον (Κινηματογράφος) 6—8 μ. μ.
  ΗΣΥχΟΙ ΓΑΜθΙ.
  Έκτός τιρογράμματος πολεμικό Ζουρ
  νάλ.
  ΕΙΝΕ «ΜΙΝΩΑ»
  Σημερον.— Νέον έργον.
  ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ
  Λαμβάνομεν καί δημοσιεύομεν την
  κάτωθι επιστολήν:
  Φίλε κ. Διευθυντά,
  Σας παρακαλώ νά μοΟ έπιτρέψητε
  μίαν μικράν φιλικήν διόρθωσιν επί
  ενός δημοσιεύματος τής εφημερίδος
  σας.
  Είς την χθεσινήν «Νίκην» άναγρά
  φετσι δτι ή ένταθθα 'Ελληνική Στρα
  τιωτική δύναμις επρόκειτο νά κατα
  θέση επισήμως στέφανον είς τό Μν
  μεΐον τοΰ Αγνώστου Στρατιώτου.
  Έχω την αντίληψιν δτι ή διατύ
  πωσις τοθ γεγονότος αύτοϋ δέν εΐνα
  ή προσήκουσα.
  Νομίζω δτι Μνημεΐον τοθ Άγνώ
  στου Στρατιώτου (ή, όρθότερον, τοθ
  Άφανοός Στρατιώτου) ύπάρχει μό¬
  νον είς την Πρωτεύουσαν εκάστου
  Κράτους. Καί τουτο διά την ώς οΤόν
  τε έπισημοτέραν καί μεγαλοπρεπε-
  στέραν έκπροσωποίησιν τής ύψηλής
  αυτής πατριωτικής (δέας.'Επομένως,
  προκειμένου, περί Ελλάδος, Μνη¬
  μεΐον τοθ ΆφανοΟς Στρατιώτου, ύ
  πάρχει μόνον είς τάς Αθήνας. Δέν
  μπορεΐ, οΰτε καί ίπιτρέπεται, νά υ¬
  πάρχη σέ κάθε πόλιν κσί σέ κάθε
  χωργιό τοϋ Κράτους. Αποτελεί, συ-
  «ώς, άνακρίβειαν, ήτις, ασφαλώς
  __ φαίνεται, τουλάχιστον, παράδο-
  ξος είς τούς παρεπιδημοθντας ξένους
  φίλουςμας, τό νώ όν·μάζεται, καΐ δή
  ώΙ! "'ο'τΛν ένΐοτε τ&ν επισήμων τοπι-
  ΑΙνημβΓον τοθ Άγνώ-
  ΚΟΙΠΩΜΙΚΗ
  ΓΑΜΟΙ—ΝΙΚΟΣ ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ σπου-
  δαστής Σχολής|Πολιτ. Μηχανικών Ε.Μ.Π.
  καΐ Δίς ΚΛΕΙΩ ΓΑΛΑΝΑΚΗ ετέλεσαν
  τούς γαμους των. Παράνυμφοι παρέστη¬
  σαν οί κ.κ. Ξεν. Καράμπελας καί Στεφ
  Δροσίτης.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.—θεωρούμεν έπιτα-
  κτικό μας καθήκον δπως ευχαριστήσωμεν
  όλόψυχα δλους τούς τταρασταθέντος στό
  βαριό μας πένθος γιά τόν άδόκητο χαμό
  τού πολυαγαηημένου μας συζύγου καί
  πατέρα Ίωάννη Γραφανάκη σωφέρ. Ίδιαί
  τερα ευχαριστούμεν τόν ττροιοτάμενό τού
  κ. Κ. Κασάκη καί δλους τοϋς συναδέλ-
  φους τού πού έδειξαν τόσο ένδιαφέρο
  στό δυστϋχημά μας.
  ΆσποσΙα χήρα Ι. Γραφανάκη
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  ΠΡΟΣΕΧΩΣ
  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
  ΚΛΛΟΓΕΡΙΔΗ—ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ
  Μεζέθες έκλεκτούς κρασιά άγνά
  Μία επίσκεψις θά σδς πείση.
  Σ.Σ. Τόκατ)μαθά πα^ασκευόζη
  καθημερινώς μακαρόνια μέ κιμά.
  ΠΡΩΙΝΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  'Απεκόπη ή γραμμή Μπρεσλάου-Βερολίνου
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΕΛΛΑΣ,—Σήμερον την πρωΐαν υ¬
  πεγράφη συμφωνία μεταξύ των άντι
  προσωπειών τής Έλληνικής Κυβερ¬
  νήσεως καΐ τοθ ΕΑΜ κατόπιν ΙΟώ-
  ρου συσκέψεως. Κατά την σύσκεψιν
  παρέστησαν ό Βρεττανός πρόεδρος
  είς την Μεσόγειον κ. Χάρολδ Μάκ-
  Μίλλαν καί ό πρεσβευτής τής Μέγα-
  λης Βρεττανίας κ Λθπερ.
  Επήλθε πλήρης συμφωνία είς
  δλα τα σημεΐα. Διά τής ύπογρα-
  φείσης συμφωνίας τερματίζεται ό
  έμφύλιος πόλεμος είς την Έλλάδα.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Βρεττανι-
  κά στρατεύματα έξεκαθάρισαν
  τα βαρεία προάστεια τοϋ Κλέβε.
  Σήμερον την πρωΐαν διεξήγοντο σκλη
  ραϊ μαχαι νοτιοδυτικώς τής πόλεως.
  Οί Βρεττανοί είσέδυσαν άκόμη βα¬
  θύτερον έντός τοϋ δάσους Ράίχ-
  σβαλτ καΐ πρός βορράν προήλασαν
  πρός τόν Ρήνον
  Οί Καναδοί διαπεραιοϋνται ά πό
  νήσου είς νήσον, φερόμενοι επί λέμ-
  βων, είς την πλημμυρισμένην κοι-
  λάδα τοϋ Ρήνου. Συνελήφθησαν 3300
  Γερμανοϊ αίχμάλωτοι. καί έξεκαθά¬
  ρισαν την πόλιν Λίμιγκεν. Πρός
  νότον άμερικανικά στρατεύματα
  διέβησαν τόν ποταμόν Πρήν είς 4
  σημεΐα καί εισήλθον είς τα προά-
  στεια τής όμωνύμου πόλεως.
  Νοτιώτερον οί άμερικανοΐ μετέ-
  τρεψαν τα 10 μικρά προγεφυρώ-
  ματά των τοϋ Οΰρ καΐ Σάουερ είς
  3 άρκετά έκτεταμένα.
  Ή συμμαχική άεροπορία ενήργησε
  750 έξορμήσεις επιτεθείσα εναντίον
  σιδηροδρομικών στόχων καΐ συγκεν-
  τρώσεων στρατευμάτων είς τα μετώ-
  πισθεν. Τό συμμαχικόν άρχηγεΐον
  έκαμε έκκλησιν πρός τούς ξένους
  καί τούς Γερμανούς σιδηροδρομι-
  κούς νά έμποδίζουν την αποστο¬
  λήν πολεμικοΟ ύλικοθ είς τό μέ¬
  τωπον καί τερματισθεΐ οΰτω συν-
  τομώτερα ό πόλεμος.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Τα
  στρατεύματα τοθ στρατάρχου Κό-
  νιεφ προχωροθν πρός δυσμσς πρός
  την Δρέσδην καΐ άπειλοϋν νά πε-
  ρικυκλώσουν τό Μπρεσλάου. Δι' η¬
  μερησίας διαταγής τού, ό Στρα-
  τάρχης Στάλιν ανήγγειλεν δτι αί
  υπό τόν στρατάρχην Κόνιεφ δυνά¬
  μεις εγκατεστήσαν προγεφύρωμα ε¬
  πί τής δυτικής δχθης τού "Οντερ
  πλάτους 160 χιλιομέτρων βορειο-
  δυτικώς τοϋ Μπρεσλάου. Κατά 4ή-
  μερον άγώνα οί Ρώσσοι είσέδυσαν
  60 χιλιόμετρα έντός των Γερμανι-
  κθν όχυρών καί κατέλαβον 500 το-
  ποθεσίας, μεταξύ αυτών τό Λίγκνιστ
  καΐ άπέκοψαν την σιδηροδρομικήν
  γραμμήν Μπρεσλάου—Βερολίνου. Αί
  δύο Ρωσσικαΐ στρατιαΐ άπέχουν τώ-
  ρα 25 χιλιόμετρα αλλήλων άπό
  τα τιρογεφυρώματά των βορειοδυ-
  τικώς καΐ νοτιοδυτικώς τοθ Μπρεσ¬
  λάου. Είς την Πομερανίανό στρατάρ-
  χης Ζούκωφ πλησιάζει συνεχώς
  πρός την Βαλτικήν μεταξύ Στετ-
  τίνου καΐ Ντάντσιγκ καί κατέλαβε
  τα Γερμανικά όχυρά τοθ Ντόίτσκρο-
  νε καΐ Μέρξστριγκα.
  Κατά την κατάληψιν τοθ Φροϊχ-
  σάϊλαου περιήλθον είς Ρωσσικας
  χείρας 4 χιλιάδες αύτοκίνητα, 1
  έκατομμύριον όβίδες καί ίσάριθμες
  νάρκες καΐ χίλια σιδηροδρομικά βα·
  γόνια πολεμικοΰ ύλικοθ.
  ΙΤΑΛΙΑ: Εσημειώθησαν τοπικαί
  συμπλοκαί είς τα μέτωπα τής 5ης
  καί 8ης στρατιας. Άεροπλάνα έξ
  Ίταλικών βάσεων Ιπληξαν στόχους
  καί πλοΐα είς τόν λιμένα τής Σπέ-
  τσια καΐ όχυρώσεις είς τάς Δαλ-
  ματικάς ακτάς.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Άμερικανικά ύ-
  περφρούρια έβομβάρδισαν αποθήκας
  πολεμικοΰ ύλικοθ καί πετρελαιοπα-
  ραγωγικά κέντρα είς τό Ραγκούν
  τής Βιρμανίας. Τα Βρεττανικά στρα¬
  τεύματα ευρίσκονται τώρα είς α¬
  πόστασιν 15 χιλιομέτρων άπό την
  Μανταλέϊ. "Αλλαι άεροπορικαί δυ¬
  νάμεις έβομβάρδισαν την Φορμό-
  ζαν, ναυπηγεϊα καί άεροδρόμια είς
  την Βόρνεο καί τόν μεγάλον ήλεκ-
  τροπαραγωγικόν σταθμόν τής Ού-
  •αμπάγια είς] την Γιάβαν.
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΟΙ ΠΑΛΑΙΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Φεβρουαρίου. —Οί ε
  φεδροι άξιωματικοί τής ένταθθα
  φρουρδς καΐ'οί τραυματίαι κατέθε
  σαν χθές στέφανον ϋς τόν "Αγνω
  στον Στρατιώτην, παρουσία τής Κυ
  βερνήσεως καΐ "Αγγλων επισήμων.

  ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Φεβρουαρίου. —Τό υ¬
  πουργείον των Οικονομικήν κατήρ¬
  τισε νέον σχέδιον νόμου περί φορο-
  λογίας των περιουσίαν των κτηθει
  σών κατά την περίοδον τής κατοχής.
  Ή προβλεπομένη φορολογία είναι
  βαρυτάτη.
  ΑΙ ΔΙΚΑΙ ΤΩΝ ΔΟΣΙΛΟΓΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Φεβρουαρίου.—Ανε¬
  κοινώθη δτι αί δίκαι των δοσιλόγων
  θά άρχίσουν την 2Οην τρέχοντος. Οί
  κατηγορούμενοι θά εχουν τό δικαίω-
  μα νά προτείνουν μάρτυρας όπερα-
  σπίσεως (σαρίθμους πρός τούς μάρ¬
  τυρας κατηγορίας.
  ΝΕΑ ΠΕΝΤΟΔΡΑΧΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Φεβρουαρίου.—Άπό
  χθές ετέθησαν είς κυκλοφορίαν νέα
  κερματικά γραμμάτια των πέντε
  δραχμών.
  ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΝΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Φεβρουαρίου. —Διά
  δημοσιευθέντος νόμου όρίζεται δτι αί
  οικογένειαι των στρατιωτικών καί
  δημοσίων ύπαλλήλων έκτελεσθέντων
  υπό άναρχικών κατά την ένάσκησιν
  των καθηκόντων, δικαιοθνται συντά
  ξεως
  Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΡΕΣΒΥΣ
  ΠΑΡΑ ΤΩ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΩ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Φεβρουαρίου.—Τόν
  κ. Πρόεδρον τής Κυβερνήσεως έπε
  σκέφβη χθές ό αφιχθείς πρεσβευτής
  τής Τουρκίας κ. Ένίς δστις καί πά-
  ρέμεινε συνομιλών μετ* αύτοθ έπ' άρ
  κετόν.
  Ή συνομιλία υπήρξεν έγκαρδιω-
  τάτη: χ
  ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟΝ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ
  ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
  στου Στρατιώτου, τό έν τή πόλει
  μας υπάρχον πολεμικόν μνημεΐον,
  δπερ, άν δέν απατώμαι, είναι α¬
  πλώς, Μνημεΐον των πεσόντων τοθ
  Δήμου Ηρακλείου.
  Σάς ζητώ συγγνώμην διά την μι¬
  κράν αυτήν σχολαστικήν επέμβασιν.
  Ηράκλειον 12 Φεβρουαρίου 1945,
  Φιλικώς ύμέτερος
  ΑΠΟΛ. Ι. ΜΕΛΙΣΣΕΙΔΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Φεβρουαρίου.—Ό ΰ-
  πουργός των Οικονομικαί κ. Σίδερης,
  άναφερύμενος είς τα παράπονα των μι·
  σθωτών διά τούς μισθούς των, είπεν
  ότι ή διαβίωσις των μισθωτών δέν είνε
  σήμερον ζήτημα μισθοΰ, άλλά ζήτημα
  τροφίμων, ύποδημάτων καί ένδυμάτων,
  εξέφρασε δέ την έλπίδα δτι τό ζήτημα
  αύτό θά λυθχ) μέ την βοήθειαν των συμ-
  μάχων.
  ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ
  ΒΑΡΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Φεβρουαρίου.—Δι' έγ-
  κ-υκλίου τοϋ Γενικοΰ Λογιστηρίου πρός
  τα ταμεΐα τοϋ κράτους διευκρινίζεται
  ότι τό κατά νόμον έπίδομα οϊκογενεια-
  κών βαρών παρέχεται καί είς τούς λαμβά
  νοντας βουλευτικήν χορηγείαν, ώς καί
  εις τούς λαμβάνοντας έπίδομα έτησίας
  άναβολής. Οί έ'χοντες άναπηρίαν 85 ο)ο
  λόγω κρυοπαγημάτων δικαιοϋνται έπιδό-
  ματος τραυματίου. Τό έπίδομα,τέλος δρ-
  θοπεδικών μηχανημάτων παρέχεται μό
  νόν είς τούς άξιωματικοΰς τοΰ νόμου
  2588,
  Έληξαν αί συνομιλίαι τής Κυ¬
  βερνήσεως καί τού ΕΑΜ,
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Φεβρουαρίου. —
  Αί συνομιλΐαι ΕΑΜ καΐ Κυβερνή¬
  σεως έ'ληξαν σήμερον την πρωΐαν.
  Ή σύσκεψις μεταξΰ των άντιπροσω-
  πβιών τής Ελληνικάς Κυβερνήσεως
  κσί τοθ ΕΑΜ—ΕΛΑΣ την οποίαν
  είχεν συγκαλέσει ό Άντιβασιλεύς
  κατέληξε είς απόλυτον συμφωνίαν
  έφ' δλων των κατ' αυτήν συζητηθέν
  των^θεμάτων. Έπίσημος ανακοίνω¬
  σις τής συμφωνίας θά εκδοθή ή ό-
  ποία θά καθορίζει την διάκρισιν με
  ταξύ κοινών έγκλημάτων καί άπλής
  συμμετοχής κατά τάς τελευταίας τα¬
  ραχάς. Θά ρυθμίΓη έπίσης την χορή
  γησιν άμνηστίας, την άρσιν τοϋ
  Στρατευτικοΰ νόμου, τόν διακανονι¬
  σμόν των χρεών τα όποΐα συνήψαν
  αί' δυνάμεις τοθ ΕΛΑΣ καί των ζη·
  μιών τάς οποίας προεκάλεσαν κα¬
  θώς καί την θέσιν των δημοσίων ύ-
  παλλήλων των μετασχόντων είς
  τάς συγκρούσεις.
  ΣΥΜΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Φεβρουαρίου.— Ό
  Ναύαρχος Χόρτυ, πρώην άντιβασι-
  λεΰς τής Ουγγαρίας ευρίσκεται επι-
  κεφαλής Οϋγγρων έγΚληματιών πο¬
  λέμου.Ούτοι καταγγέλλονταιύπό τοϋ
  Γιουγκοσλαυϊκοΰ συμβουλίου ώς ένε
  χόμενοι είς την δολοφονίαν 21 χιλιά
  δών Σέρβων, πολλών Ισραηλιτών
  καί καταστροφήν περιουσιών σημαν-
  τικής άξίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Φεβρουαρίου.—70
  "Αγγλοι άεροπόροι έλευθερωθέντες
  είς την Γιουγκοσλαυΐαν υπό των
  στρατευμάτων τοΰ Στρατάρχου Μα-
  λινόφσκυ εξέφρασαν τάς ευχαριστί¬
  ας πρός τούς συμμάχους Ρώσσους.
  Οδτοι ωδηγήθησαν υπό Γιουγκο·
  σλαύων παρτιζάνων είς προκεχωρη-
  μένον φυλάκιον τής ΚΑΡ καί μετά
  συνέχισαν τό ταξεΐδι των.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Φεβρουαρίου.—Οί
  Κυριακάτικοι Τάϊμς άναφερόμενοι
  είς την συνάντησιν των Τριώ»- γρά-
  φουν: Κατά την συζήτησιν τοθ Εύ·
  ξείνου επί δλων γενικώς των θε-
  μάτων λαμβάνονται τελικαΐ άπο-
  φάσεις. Διά τάς άποφάσεις αύτάς
  θά έρωτηθοθν βεβαία ή Γαλλία καί
  άλλα σύμμαχα έθνη των οποίων ή
  συγκατάθεσις καί ή συνεργασία θά
  είναι άναγκαία. Δέν χωρεΐ άμφιβο-
  λία, συνεχίζουν οί Τάϊμς, ότι μετά
  την άνευ δρων παράδοσιν τής Γερ-
  μανίας αυτή θά καταληφθή άμέσως
  άπό τούς τρείς συμμάχους οί οποΐοι
  θά άναλάβουν καί την διακυβέρ¬
  νησιν της. Ένεκα τής συζητήσεως
  ταύτης ·ή συνάντησις εχει σπουδαί¬
  ον χαρακτήρα δι' δ καί παρατείνε-
  ται άκόμη περισσότερον.
  Αι! είς 'Αλσατίαν
  απώλειαι
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Φεβρουαρίου. —
  Κατά τάς μάχας τής Άλσατίας ίξο·
  λοθρεύθησαν ή 2α μβραρχία άλε'ξι
  πτωτιστών, ή 106η τεθωρακισμένη
  ταξιαρχία καί 5 γερμανικές μεραρ-
  χΐες πεζικοθ,
  ΠΕΡΙΛΗΠΤ'ΚΟΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ
  Οί ύπογεγραμμένοι άφ' ενός Ι. Σο
  φιανόπουλος, ύπουργός των Εξωτε¬
  ρικών, Π. Ράλλης. ύπουργός των Έ-
  σωτερικών, καί Ι. Μακρόπουλος, ύ¬
  πουργός τής Γεωργίας, άποτελοϋν·
  τες την υπό τής Έλλ. Κυβερνήσεως
  έξουσιοδοτημένην αντιπροσωπείαν
  καί άφ' ετέρου Γ. Σιάντος Γραμμα
  τεύς τής Κ. Ε. τοϋ Κ. Κ. Ε, Δ. Παρ-
  τσαλίδης Γραμματεύς τής Κ. Ε. τοθ
  ΕΑΜ καί Ηλ. Τσιριμώκος Γραμμα¬
  τεύς τής ΕΠΔ, αποτελούντες την υ¬
  πό τής Κ. Ε. τοθ ΕΑΜ έξουσιοδοτη¬
  μένην αντιπροσωπείαν, δηλοϋν δτι
  επί δλων των κατά την διάσκεψιν
  συζητηθέντων θεμάτων, κατέληξαν
  είς απόλυτον συμφωνίαν ήτις διατυ
  πουμένη είς άναλυτικόν πρακτικόν
  θέλει ϋπογραφεΐ σήμερον καί ώ¬
  ραν 14ην.
  Βάρκιζα 12—2—45.
  ύπογραφαί
  Οί Βρεττανοϊ είσήλθον
  είς την πόλιν Κλέβε
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Φεβρ)ρ(ου.—Βρετ¬
  τανικά Στρατεύματα εισήλθον είς τό
  βόρειον καί δυτικόν τμί)μα τήςπόλεως
  Κλέβί.
  Γερμανοί άλεξιπτωτισταί έξακθ-
  λουθοθν νά άμύνονται είς την νοτιο-
  δυτικήν συνοικίαν. Βορείως τοθ Κλέβε
  κατελήφθησαν 2 πόλεις καί έτι |^βο·
  ρειότερον οί Καναδοί εσημείωσαν
  την μεγαλυτέραν των προέλασιν εύρι
  σκόμενοι τώρα 12 χιλιόμετρα ανα¬
  τολικώς τόν Νιμέγκων.
  ΟΙ Βρεττανοί ύπερεφαλάγγισαν
  τό Ζένε τοΰ όποίου άναμένεται ή
  πτώσις. Ευρίσκονται 2 χιλιόμετρα
  Β.Δ. τοθ Γκός τοθ δευτέρου, μετά
  τό Κλέβε, προπυργίου τής γραμμάς
  Ζίγκφριντ. Μόλις Ιγνώθη δτι την
  έφοδον κατά τοΰ Κλέβε ένεργοθν
  Σκωντσέζικα Στρατεύματα.
  ΥΣΤΛΤΗΣΤΙΓΜΗ
  Τό διάγγελμα
  τού 'Αντιβασιλέως
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Φεβρουαρίου.— Ή
  Α. Μ. ό Άντιβασιλεύς απηύθυνε
  διάγγελμα πρός τόν Ελληνικόν λα¬
  όν καλών δλους τούς Έλληνας
  νά έχουν εμπιστοσύνην είς την υπο¬
  γραφείσαν συμφωνίαν. Ή συμφων'α
  εσυνέχισεν ό Άντιβασιλεύς, °εν
  πρόκειται νά διαγράψη τα διαττρα-
  χθέντα έγκλήματα τά'όποΐα θά κρί¬
  νη ή δικαιοσύνη άμερολήπτως °τΐω<; πρέπει νά συμβαίνη είς κάθβ ευνο- ουμένην χοόραν. -, ΟΟτω διά τής «νβσυστάσεως του 'ΕθνικοΟ ΣτρατοΟ θά προφυ^»1."" μέν τα σύνορά μας κ*1 θα °σ σωμεν ένωμένο« _ε!ς ■%&