96484

Αριθμός τεύχους

5005

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

2/11/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ πΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΛΡΟΜΑ1:
  Αϊνύπτου
  έτιΐσία λίραι ίϊ
  εξαμηνος 2
  Άμεριχής
  έτησία 6ολ. 15
  εξάμηνον » 8
  Τιιιη
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΝ
  2
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1936
  ΓΡΑΦΕ1Α ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Σ ΜΙΝΩΓΑνΐ'ΟΥ
  Ι1ΙΆΚΛΡΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΓΓΟί. 23ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5005
  ΥΠΕΥ9ΥΗ0Σ ΣΥΝΤ&ΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ· ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΠΩΣ ΘΑ ΒΕΛΤΙΩΘΗ
  Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
  Έγράφομεν χθές ότι διά
  την δημιουργίαν έθνικοΰ πο-
  λιτισμοΰ, διά τόν συνχρονι-
  ομόν καί την προοδον τής
  χώρας, άναγκαία προϋπόθε-
  οις είναι ή ανάπτυξις τής έ- ι
  παρχίας, ή χειραφέτησις της,1
  η έξύψωσις τής οτάθμης καί
  τής ύλικης καί τής πνευμα-
  πχης ζ«ή5^ της. Καί διεπι-
  στώσαμεν ότι πρός την κα-!
  τεύθυνσιν αυτήν έστράφη στα'
  θερώς τό σημερινόν κράτος. Ι
  Πρώτη δέ εκδήλωσις τής Ι
  βτροφης αυτής, υπήρξεν ή
  καθιέρωσις τού θεσμοΰ τής ά-
  ποκεντρώσεως είς τή ν διοί-
  χησιν. 'Αξίζει βμως νά ίδω¬
  μεν τί είνε .αναγκαίαν νά
  γίνη καί πώς άντιλκμβάνε-
  ται ή κυβέρνησις τό όλον
  πρόβλημα.
  Έκεΐνος πού θά θελήση
  νά ρίψη «πλούν βλέμμα ώ-
  νά την Έλλάδα θά διαπι-
  στώση ευθύς έξ άρχής ότι
  τό ^κράτος, ώς ^πνευματική
  καί οίκονομικη καί κοινωνι-
  κή συγκρότησις, εΐχε λάβει
  μορφήν τερατώδους ύδροκε-
  φάλου. Ή πρωτεύουσα μαζΐ
  μέ τό έπίνειόν της χον Πει¬
  ραια, πού αποτελεί ούσια-
  στικώς μίαν πόλιν συγκεν-
  τρώνει τό εν έκτον σχεδόν
  τού πληθυσμοΰ τής χώρας
  Έκτός τούτου δέ συγκεντρώ
  νει κ«ί όλην την πνευματι¬
  κήν, την βιομηχανικήν,
  την οικονομικήν κίνησιν και
  ζωήν της χώρας. Συγκεντρώ
  νει άκόμη καί τα καλλιτε-
  χνικά ίορύματα καί τα κέν-
  τρα άναψυχης. Άκόμη καί
  α| άνώτεραι καΐ κατώτεροιι
  γεωργικαί σχολαί, ελειτούρ¬
  γουν μέχρι πέρυσιν άκόμη
  είς τάς Αθήνας. Καί οοα
  χρήματα διέθετε τό κράτος
  δι* έργα έξωραΐστικά, δι' ά-
  σφαλτικά έπιστρώματα όδών,
  δι' έργα άνέσεως χαί άνα-
  ψυχής, έδαπανώντο είς την
  πρωτεύουσαν καί τα πέριξ αύ
  τής προάστεια.
  * Η έπαρχία εΐχε μείνει έρ-
  μαιον τής τύχης της. Ειχεν
  έγκαταλειφθή, εΐχε λησμο-
  νηθή εντελώς. Δι' αύτό καί
  έφθινε συεχώς. Ή πρωτεύ¬
  ουσα άπεμύζα καί την τε¬
  λευταίαν ίκμάδα της. Καί
  I-
  τοι παρουσίασε αύτην την
  ύπερτροφίαν. Πρέπει λοιπόν
  νά επέλθη μί« ριζική άλλα
  γή. Μία πλήρης μεταβολή.
  Διά ν' άναπτυχθςί ή έπαρχία,
  έχει ανάγκην πρωτίστως συγ
  κοινωνιακών καί παραγωγι-
  κών καί έξυγιαντικών έρ¬
  γων. "Εχει ομως έπίσης α¬
  νάγκην κοά πνευματικάς
  χαί ψυχικής τροφής. Χρε»·
  άζονται ωρισμέναι τούλάχι-
  οτον άνώτεραι σχολαί, ιδία
  πρακτικής μορφώσεως, όπως
  «ί γεωργικαί, των μηχανο
  λόγων, επαγγελματιαι καί
  βιοτεχνικαί, έργοδηγών, εϊ-
  Τϊνά μεταφερθοΰν έκ τής
  πρωτευούσης, είτε νά ίδρυ-
  θοϋν εάν δέν ύπάρχουν είς
  τάς επαρχιακάς πόλεις. Ή
  κυβέρνησις^ έκαμεν ήδη την
  «ΡΧΠν διά τής μεταφοράς
  τής Άνωτάτης Γεωπονικής
  έκ των Αθηνών είς την ©εσ
  οκλονίκην. Μελετά δέ καί
  τό δυνατόν'τής μεταφοράς αλ
  λων άνωτάτων σχολών είς
  την Κέρκυραν, πού άπετέ-
  λδι άλλοτε σπουδαίον πνευ
  ματικόν κέντρον. Είμποροϋ
  μέν λοιπόν νά > ελπίζωμεν
  «τι ή άρχή αυτή θά συνεχι¬
  σθή. Έπίσης, χρειάζεται νά
  ενισχυθή η πνευματική κίνη
  οις των έπαρχιών καί δι'
  άλλον μέσων. Διά τής ίδρύ
  βε»ς καί λειτουργίας παν-
  τβΰ είς όλας τάς πόλεις καί
  τα χωρία βιβλιοθηκών διά
  τον λαόν, διά τής εύρυτά-
  της διαδόσεως τοϋ ραδιο-
  φοίνου, δι' οργανώσεως δια-
  λέξεων άπό είδικούς φωτι-
  ομένους όμιλητάς πού θά
  κάμνουν ειδικώς πρός τούτο
  «εριοδείας. Έπίσης διά τής
  )5 καί λειτουργίαί παν
  τού, είς δλας τάς μεγάλας
  τουλάχιστον πόλεις, συγχρο
  νισμένων θεάτρων, είς τα ©-
  ποϊα νά δίδουν σειράν πα-
  ραστάσεων ωρισμένας τουλά¬
  χιστον εποχάς τοϋ ετους, τό
  Βασιλικόν θέατρον χαί άλ-
  λοι καλώς κατηρτισμένοι
  «αί σοβαροί θίασοι. Άκόμη
  είμπορεΐ νά ενισχυθή ή πνευ
  ματική και κκλλΊτεχνική
  καί ή μορφωτική προσπαθεία
  διά τής γενικεύσεως τού κι-
  νηματογράφου καί Ιδία τού
  φορητοΰ, ώστε νά μην άπο-
  τελή προνόμιον των πόλε¬
  ων μόνον άλλά νά γίνη
  κτήμ« καί των χωρίων.
  Καί ταυτα έν συνδυασμώ
  καί πρός μίαν προσπάθειαν
  τονώσεως καί τής τουριστι
  κης κινήσεως δι' ιδρύσεως
  παντοΰ' συγχρονισμένων ξε-
  νοδοχείων καί κέντρων δια-
  μονής γενικά, δι' οργανώσε¬
  ως καί εκμεταλλεύσεως των
  λουτροπόλεων, δι' ανεγέρσε¬
  ως οπου ύπάρχει λόγος, μου¬
  σείων κ.λ.π. Έκ παραλλή-
  λου δέ, διηνεκής προσπαθεία
  αυξήσεως τής παρκγωγής καί
  τοϋ ύλικοϋ έν γένει πλούτου
  τής χώρας, πού θά επιτρέψη
  την βελτίωσιν των δρων δια-
  βιώσεως τού λαοΰ μας καί
  την πνευματικήν ανάπτυξιν
  τού.
  Κατ' «ύτόν τόν τρόπον τί
  θεται τό πρόβλημα της δη-
  μιουργίας έθνικοϋπολιτισμον.
  Καί έτσι τό βλέπει καί τό
  άντιμετωηίζει ή κυβέρνησις.
  Καί έργάξεται εύτυχώς πρός
  λύσιν τ« υ. Έργάζεται διά
  την ανάπτυξιν της επαρχίας.
  Είς την προσπάθειαν δέ αύ
  την τοΰ κράτους πρέπει νά
  βοηθήσωμεν ολοι. Τό παρά-
  δειγμα άλλων χωρών θά πρέ
  πει νά μάς έμπνεΰσιι. Πρέ¬
  πει νά καταστήσωμεν καί ή
  μεΐς χαρούμενην την ζωήν
  της επαρχίας.όπως είνε καί
  είς όλας τάς πολιτισμένας
  χώραςξτής Εύρώπης.
  :ήν περίφημον «κολτούρ»—ένδι-
  εφέρθη διά τό ελληνικόν πνεθμα
  ώς κεντρικόν στοιχείον ενός πα·
  ιανθριοπίνου πολιτισμοθ. Άπό τ4
  ΐημεΐον αύτό νομίζω εξεκίνησϊν
  λ κορυφαΐθ!. τής γαλλικής δια¬
  νοήσεως προκειμένου νά οργανώ
  σοιίν την εορτήν των.
  Τό κοινόν δέν έπρίσεξε μόνον
  :ά ποιήματα πού άπηγγέλθησαν
  μέ την άπλότητα, την άρμονίαν
  καί την σαφήνειαν, ή όποία διέ·
  κρινε καί διακρίνει ώς επί τό
  πλείστον καί είς κάθε *ημιουρ
  γίαν των, τούς δμιλητάς. Έπρόσε-
  ξε αύτό τό βαθύτερον νόημα τής
  συγκεντρώσεως καί αύτό είμαι
  "έβαιος 8τ: έχειροκρότησεν άπό
  ψυχής: Ή Ολη πιθανόν σήμερον
  νά θριαμβεύη εΕς ζητήματα συμ
  φεραντολογίας, στενής ή ευρυτέ¬
  ρας—είς κερδοσκοπικάς άπόψεΐς
  απολύτου;, είς οικονομικήν κα¬
  θαρώς ! ίσορροπίαν καί ψυχράν
  μονοκρατορίαν τού κεφαλαίου.
  Εχει άποδειχθτϊ έν τούτοις καί
  ιίδιχώτερον κατά τα μεταπολε-
  μικά ετη, 8τι χωρΐς . αντίληψιν
  ΟΠΡΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ51Η
  Είς την «Κομεντί Φρανσαΐζ»
  εγένετο πρό ημερών μία ώραΐα
  συγκέντρωσις. Άπό τής σκηνή;
  τοΰ γαλλΐκοϋ έθνικοθ θεάτρου
  παρήλασαν οί κορυφαΐοι των ποιη
  των χαί λογοτεχνών τής Γαλλίας
  διά νά Ξιατυπώσουν ενα έπίγραμ
  μα θαυμασμοθ, νά είπουν ενα ποί
  ημα λατρείας πρός την Έλλάδα,
  «Ες την όποιαν αποκλειστικώς ή
  το άφιερωμένη ή συγκέντρωσις.
  ΈτονΕαθη σχετικώς ώς άξιον
  πολλής αημεΐώσεως βτι τα πνεθ-
  μα έξακολουθεϊ νά τέρπη τούς
  άνθρώπους είς στιγμάς τόσο ύ
  λιστιχάς. Άλλά μήπως τδ κάτω-
  κάτω ή υλτ, κατώρθωσε νά έπιβλη
  θ^ ούσιαστιχδς,χωρίς νά λάβη 6π'
  όψιν της τό πνεΰμα, "Οσο άόρι-
  στος καί άφηρημένη άν είνε ή υπό
  θέσις αυτή, ή αλήθεια μπορεΐ νά
  διαλάμψη διά μέσου των γραμμών
  της καί επί συγκεκριμένων πραγ
  μαΐων. Ό Πώλ Βαλερύ, ό ίερο-
  φάντης αύτός τής «ποεζί πύο»,
  την καθώρισεν άλλοτε γενικώτε-
  ρα. Ωμίλησε πιρΐ τής σημααίας
  ενός πνευματιχοθ πολιτισμοΰ, άπο-
  δείξας μί ο'λα τα δυνατά έπιχει-
  ρήματα, πόσον δ πολιτισμός αύ
  τος θά χρησιμεύση ώς μέσον όρι
  στικής συνεννοήσεως των λαών
  καί των άτόμων είς δλα τα έπί-
  πεδα τής ζωής.
  Ύποθέτω 8τι ή συγκέντρωσις
  της «Γαλλικής Κωμφδίας» δέν Ι-
  χει τόν χαρακτήρα άπλοθ γεγο-
  νότος, μΐ περιωρισμένην μάλι-
  στ« σημααί*ν. Ή άπότισις τιμής
  πρός τόν ελληνικόν πνεΰμα, έχει
  έδώ, κάτι τό συμβολικόν καί τό
  βαρυσήμαντον. Την λεπτότητα τοθ
  πνεύματος αύτοθ την άντελήφθησαν
  ϊσως πρώτοι οί Γάλλοι. Άλλ'
  είνε βέβαιον δτι ό κόσμος όλό-
  κλήρος—-άφήνω τί έγινεν είς την
  Γερμανίαν αναφορικώς μέ την με¬
  λέτην των έκφάνσιων τοθ έλληνι
  κοθ ηνίύμ«τος, μέ βάσιν ί
  μ?ρινοΰ ή γενικοθ πνευματικοΰ
  χαρακτήρος, τα συστήματα αύτά
  όδηγοθνται συχνά είς «διέξοδον,
  εάν δχι, είς άποτελέαματα άντί-
  θετα πρός τα καθαρώς άχόμη,
  φιλοπρόοδα δεδομένα των.
  *
  ΟΕ μεγάλοι ποιητ*ί τής Γαλλί¬
  ας πού έτίμησαν τόσον ^εαυτούς
  δσον καί την Έλλάδα είς την
  προχθεσινήν συγκέντρωσιν, τα-
  πεινή μου γνώμη είνε δτι άπο-
  τελοΰν φυσιογνωμίας άληθινών
  πνευματικών πρωτοπόοων. Ή συγ
  κέντρ'βσίς των δέν είνε κυρίως Ι
  νας σταθμός μέσα είς τάς υλιστι¬
  κάς άντιλήψεις τοθ αιώνος Είνε
  μία κοινωνική άφετηρία"τήν στιγ¬
  μήν αυτήν πρός την κατάκτησιν
  των άνωτάτων βαθμίδων τοθ πό-
  λιτισμοθ. Είνε Ινα ωραίον πα·
  ράξειγμα άπό τό οποίον δλοι οί
  ταγοΐ των εθνών άλλά καί οί τε-
  λευτε-ΐδΐ των Έλλήνων—προγονό-
  πληκτοι καί μή—θά άρυσθοθν ϊ¬
  σως τα ωραιοτέρα καί θετικώ-
  τερα των νοημάτων.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ ,ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ"
  ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΦΗΜΗΝ ΤΟΥ
  Τό 43ον Ζύνταγμα.
  Μέ πόσην μεθοδικότητα καΐ
  επιμονήν, μέ πόσον ζήλον άλ
  λά κοί αφοσίωσιν έργάζονται
  οί αξιωματικόν τοθ 43ου Συν-
  τάγματος τής πόλεώς μας, ά.
  πέδειΕεν ή εικών την οποίαν
  παρουσίασεν ή προχθεσινή τε
  λετή τής όρκωμοσίας των νέ-
  οσυλλέκτων.Όχι μόνον οί πά
  αιοί στρατιώται, άλλά καί
  οί νεοσύλλεκτοι, είχον άρι¬
  στον παράστημα καί αρτίαν
  •πειθαρχημένην εμφάνισιν κρ:1
  ατά την παράταξιν καί κατά
  την παρέλασιν. Έθαυμάσθη
  δέ Ιδιαιτέρως τό ττώς, έντός
  των ελαχίστων ημερών πού ε¬
  μεσολάβησαν άπό τής κατατά
  εως μέχρι τής όρκωμοσίας
  κατωρθώθη να επιτευχθή ή
  τόσον άψογος εμφάνισις των
  νεοσυλλεκτων. Άλλ' είνε καί
  αύτό μία απόδειξις τής συν
  τελουμένης είς τό στράτευμα
  εργασίας πού τιμα τα στελέ-
  χη τοθ 43ου Συντάγματος.
  Ή διάσωσις τού έλληνικοθ
  φορτηγοϋ ατμοπλοίου «Τουρ-
  λιανή» πού έκινδύνευσε νά
  καταποντισθή πσρά την «Άν
  δρον»άττό τό θαλαμηγόν «Ά-
  κρόπολις» αποτελεί έν γεγο-
  νός πού δέν πρέπει ασφαλώς
  νά παρέλθη άπσρστήρητον.
  Οϋτε καί έπιτρέπεται νά μεί¬
  νη άσχολίαστον. Πρόκειται πε
  ρί γεγονότος πεύ δίδει ζων-
  τανήν την απόδειξιν δχι μό¬
  νον τής αλληλεγγύης καί τοθ
  αίοθήματος τής αύτοθυσΐσς
  των κυβερνητών καΐ τοϋ πλη-
  ρώματος τού «Άκρόπολις»
  άλλά καί τής μεγάλης άντο-
  χήφκοί σταθερότητος τοθ οκά
  φους
  Τό ατμόπλοιον «Τουρλιανή»
  λόγφ βλάβης των μηχανών
  τού εΐχε μείνει τελείως άκυ-
  βέρνητον. "Ερμαιον τής όργής
  των μαινομένων στοιχείων τής
  φύσεως κλυδωνιζόμενον έν μέ
  σω των κυμάτων τοϋ φουρ
  τουνιασμένου κυκλαδικοθ πε·
  λάγους εκινδύνευε νά συντρι
  βή επί των βράχων δπου εί¬
  χεν έμπλακή καί νά καταπον
  τιοθή.
  Ή τραγωδία εθεωρείτο πλέ¬
  ον άναπόφευκτος. Είς την
  κρισιμωτέραν δμως στιγμήν,
  ό άσύρματος τής «Άκροπόλε
  ως» ουνέλοβε τό σήμα τοθ
  κινδύνου, την τραγικήν έπί-
  κλησιν τοθ κλυθωνιζομένου
  σκάφους. Καί έσπευσεν άμέ-
  σως είς βοήθειαν. Ό ,πλοίσρ-
  χος κ. Παν. Κοντογιάννης, ό
  μηχανικάς κ. Νιάνος καΐ ό έ-
  πιβαίνων κ. ΒσοΙλ. Αλεξαν¬
  δράκης έπόπιης πλοίαρχος
  καθώς καί τό πλήρωμα όλό
  κλήρον, άψηφοΰντες κινδύνους
  έστρεψαν την «Ακροπολιν»
  πρός τό μέρος δπου έκινδϋ
  νευε τό «Τουρλιανή». Καί προ
  κινδυνεύοντες τα πάντα καί
  αυτήν την ζωήν των, έπλησία
  σαν το άκυβέρνητον σκάφος,
  τό προσέδεσαν καί τό έρρυ-
  μούλκησαν μέχρι τοΰ λιμένος
  τής Σύρου, δπου τό αφήκαν
  έν άοφαλεία πλέον. Τό τόλμη
  μα ήτο μέγα βεβαίως καί
  όρκετά παρακεκινουνευμένον.
  Οί κυβερνώντες δμως την
  «Ακροπολιν», είχον έμπιστο
  σύνην είς την άντοχήν καί
  την σταθερότητα τοθ σκάφους
  των καί είς την δύναμιν των
  μηχανών τού. Καί δέν διε
  ψεύσθησαν. Τό «Άκρόπολις»
  απεδείχθη πράγματι σκάφος
  εξαιρετικήν άντοχής καί στα¬
  θερότητος. Έπάλαισε πρός
  την ταραγμένην θάλασσαν.
  Κστενίκησε τα πελώρια κύμα
  τα καί έ"σωσε τό κινδυνεύ¬
  ον φορτηγόν. Καΐ υπήρξε τό
  κατόρθωμα άξιον πράγματι
  κου θαυμασμοθ, δεδομένου
  8τι τό «Τουρλιανή» είναι φορ
  τηγόν 4.000 τόννων καί έπο-
  μέν ως ή ρυμούλκησίς τού καί
  μάλιστα διά μέσου τό¬
  σον τρικυμισμένης θαλάσ¬
  σης δέν είναι πράγμα ευκο
  λον. Άλλ* ή «Άκρόπολις»,
  τό άγαπημένο καράβι Των Κρη
  των, τό επέτυχε. Καί έδικαΐ-
  ωοε την φήμην της. Άπεδεί
  χθη καί πάλιν, δτι διαθέτε
  τόν καλύτερον ασύρματον
  τάς ίσχυροτέρας μηχανάς,
  Είς τούς άγρούς.
  Άρχίζει τώρα ή νέα καλ-
  λιεργητική περίοδος. Καί πι¬
  στεύομεν δτι τό υπουργείον
  τής Γεωργίας θά φροντίση
  ώστε δλοι οί διαθέσιμοι γεω
  πόνοι τού, νά έξέλθουν είς
  τούς άγρούς, νά παρακολου-
  θήσουν τούς γεωργοΰς, νά
  τούς διαφωτίσουν καί νά τούς
  συνδράμουν είς τό έργον των.
  Άλλωστε ό ΐδιος ό ύπουργός
  κ. Κυριακάς κοθώρισεν δτι ή
  θέσις των γεωπόνων είναι είς
  τούς άγρούς, είς την ύπαιθρον
  είς τούς τόπους των καλλιερ-
  γειών. Καί ανεγνώρισεν έπί¬
  σης, δτι ή έλληνική Οπαιθρος
  εχει ανάγκην άπό πολλούς
  γεωπόνους καί είδικούς περί
  τάς διαφόρους καλλιεργείας
  διά νά προοδεύσ[) καί ν' άπο
  δώση τόν πλοθτον πού περι
  κλείει.
  ΐφί >|ν 5Ρ»
  Ή νέα Τουρκία.
  Τό παρελθόν Σάββατον ήρ
  χισαν καί ετερματίσθησαν χθές
  αί τριήμεροι έορταί τής νέας
  Τουρκίας επί τη συμπληρώ
  σει δεκαπενταετίας άπό τής
  άνακηρύξεως τής Δημοκρατί¬
  ας είς την χώραν. Πρόκειται
  περί των έθνικών έορτβν τής
  φίλης γείτονος χώρας, των
  την μεγαλυτέραν άντοχήν καί
  σταθερότητα. Ό,τι χρειάζεται
  δηλαδή διά νά δημιουργή την
  εμπιστοσύνην καί νά κερδίζη
  την εκτίμησιν καί την ίδιαι
  τέραν συμπάθειαν τοϋ ταξι
  δεύοντος κόσμου.
  οποίων ή έκτασις καί ή σημα
  σία ύπερβαίνει ασφαλώς τα
  δρια τοϋ τουρκικοϋ κράτους.
  Ή άνακήρυξις τής Δημοκρα¬
  τίας, αποτελεί διά την Τουρ¬
  κίαν Ιστορικόν σταθμόν. Ή¬
  νοιξε νέους δρόμους καί νέ¬
  ους προσανατολισμούς είς τό
  τουρκικόν Ιθνος. Καί τό κατέ¬
  στησεν Ικανόν νά βαδίση Μ έ
  γοργόν καί σταθεράν βήμα
  πρός τόν πολιτισμόν. Επέφε¬
  ρε μίαν βαθείαν αλλαγήν είς
  την εσωτερικήν τού ζωήν καί
  μίαν ριζικήν μεταβολήν είς
  τάς μετά τώνάλλων χωρώνσχέ
  σεις τού. Τής μεταβολάς αυ¬
  τής εκδήλωσις καί συνεπεία
  υπήρξε καί ή συνδιαλλαγή καί
  συμμαχί® μέ την Έλλάδα καί
  τα άλλα βαλκανικά κράτη.
  Ή Ελλάς συμμετέχουσα είς
  τάς εορτάς τής Τουρκίας εθ-
  χεται είς την εΐλικριντ) φίλην
  καΐ σύμμαχον της διαρκή"
  πρόοδον καί κραταΐωσιν.
  άπόσταξις.
  Διά την χορήγησιν παρα¬
  τάσεως είς την προθεσμίαν
  άποστάξεως των στεμφύλων,
  την οποίαν είχον ζητήσει ή
  ΝομαρχΙα καΐ αί Γεωργικαί
  Όργανώσεις τοϋ νομοϋ μας,
  συμφωνεΐ καί συνηγορεΐ καί
  τό υπουργείον τής Γεωργίας.
  Πιστεύομεν λοιπόν 8τΐ τό Γε¬
  νικόν Χημεΐον τοϋ κράτους
  θά χορηγήση την παράτασιν
  αυτήν. Διότι θά γνωρίζη α¬
  σφαλώς δτι είς τα ύψηλά δια
  μερίσματα τοΰ νομοθ μας, μό
  λις πρό ολίγων ημερών επε¬
  ρατώθη ό τρυγητός. Καί άν
  δέν δοθή ή παράτασις, τότε
  τα στέμφυλα θά πεταχθοϋν
  καί οί'άμπελουργοί μας θά
  ύποστοθν μίαν επί πλέον
  ζημίαν, έκτός των ζημιών
  τοθ περονοσπορου καί των
  πλημμυρών.
  Τό σχολείον Σταβιών.
  Απαντών τό ύφυπουργεϊον
  παρά τώ Πολιτικώ Γραφείω
  τοϋ κ. ΠρωθυπουργοΟ είς δη-
  μοσίευμά μας διά την προα-
  γωγήν τοθ σχολείου Σταβιών
  είς διτάξιον καί ανέγερσιν νέ
  ου διδακτηρίου, μδς πληοοφο-
  ρεϊ δτι παρέπεμψε τό σχετι¬
  κόν άπόκομμα είς τό ύπουργεΐ
  όν Παιδείας μέ την παράκλη¬
  σιν νά εξετάση ευμενώς τό
  ζήτημα. Πιστεύομεν δέ δτι ή
  απόφασις θά είναι εύνοίκή.
  Τόσον ή προαγωγή δσον καί
  ή ανέγερσις νέου οίκήματος
  τοθ σχολείου, άλλωστε, ^έπι-
  βάλλονται έκ των πραγμά-
  των. Καί τό υπουργείον δέν
  θ' άγνοήση ασφαλώς την πραγ
  ματικότητα.
  ΑΊ Αθήναι είς την δόξαν των.
  Υ]
  5βν
  ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ
  Τ12Ν ΘΕίΧΝ
  "Ενα Ιστορικόν άνάγνωσμα.
  Ή νέα είνε χλωμή. Νομί-
  Ίει κανείς δτι δλο τό αΐμα έ'·
  χει παγώσει στίς φλέβες της.
  Τό μέτωπό της είνε στολισμέ
  νο μέ τό άνθινο στεφάνι πού
  :ΐχε φορέσει γιά την έορτή.
  —Λέαινα! ψιθυρίζει ό Άρι-
  στογεΐτων μέ σπαραγμό.
  —Άγαπημένε μου! άπαντδ
  ή νέσ, ή όποΐα στό άπελπι-
  σμένο βλέμμα τοΰ μνηστήρός
  της καταλσβαΐνει τόν φόβο
  πού πιέζει την καρδιά τού.
  Θυμήσου τόν δρκον πού σοθ
  εδωσα άλλοτε. , Σοΰ ώρκΐσθη
  κα δτι δέν θά άποκαλύψω πό
  τέ τό μυστικό σου. Καλλίτερα
  νά κόψω τή γλώσσά μοο μέ
  τα δόντια.
  ΣωπαΙνει γιά λίγες στιγμές,
  ΰστερα στρέφεται πρός τόν
  ΊππΙα καί τόν φτύνει κατά
  μουτρα. ΟΙ δήμιοι συνεχίζουν
  τό εργό τους. "Η Λέαινα δέν
  θά ξαναμιλήση πιά' τής έχουν
  ξερριζώσει τή γλώσσα.
  "Οταν έπεσαν οί Πεισιστρα
  τίδαι, οί Άθηναΐοι είς άνά
  μνησιν τής ήρωΐδος άνήγειραν
  κοντά στούς άνδριάντας τοΰ
  Άρμοδίου καί τοθ Άριστογεί
  τονος ενα μνημεϊον πού πά-
  ρίστανε μιά λέαινα χωρίς
  γλώσσα. Καί, κατά τάς εορ¬
  τάς, δταν ψάλλουν: «Θά φέρω
  τό ξΐφος μέσα σέ κλαδιά μύρ
  των, δπως έκαμαν ό Άρμόδι
  ος καί ό Άριστογείτων δταν
  έσκότωσαν τόν τύραννο καί
  άπέδωσαν την (σότητα είς τάς
  Αθήνας», οί γυναϊκες ψιθυρί
  ζουν:
  —Λέαινα!.
  Είνε ώραΐο νά πεθαίνη
  κανείς πολεμώντας στήν πρώ
  τη γραμμή γιά την πατρίδα
  τού... «Νέοι ποτέ άς μή περά
  ση άπό τό νοθ σας ή ίδέα τής
  φυγής. Πολεμάτε τόν έχθρό
  χωρίς νά σκεφθήτε τή ζωή.
  Μή περιμένετε νά σας δίνουν
  οί γέροι τό παράδειγμα
  τής άντιστάσεως γιατί είνε
  ντροπή νά κυλιοϋνται κατά
  γής, έκεΐνοι πού έχουν
  άσπρίσει τα μαλλιά καί τα
  γένειά τους. Νέοι, άν πέ
  σετε, πάντα θά σας θαυμά
  ζουν καί πάντα θά είσθε ώ-
  ραϊοι... Άγωνισθήτε στήθος
  πρός στήθος καί σκοτώνετε
  τόν έχθρό γιά την πατρίδα».
  Τό πολεμικό τραγοθδι τοθ
  Τυρταίου άντηχεΐ στό δρόμο
  πού όδηγεΐ στό Μαραθώνα,
  Βρισκόμαστε στό 2τος 490.
  Οί οπλίται βαδΐζουν πάνο-
  πλοι. Τούς άκολουθοθν οί
  δοΰλοι. Ή αθηνά ική πειθαρ
  χία δέν είνε σκληρά. Οί στρα
  τηγοί καί οί οπλίται είνε δ-
  λοι σνδρες έλεύθεροι. Κανείς
  μισθοφόρος δέν ύπάρχει στίς
  τάξεις τους. Άπό τούς ξένους
  πού εχουν συρρεύσει στάς Α¬
  θήνας δέν γίνονται δεκτοί πά
  ρα μόνον δσοι προσεφέρον
  μεγάλας υπηρεσίας.
  Μεταξύ των στρατηγών πά
  ρατηρεΐται μεγάλη ζωηρότης
  καί ό πολέμαρχος Καλλίμα
  χος άκουει μέ δυσφορία τίς
  Βιάφορες άντίθετες γνώμες.
  Συμφώνως πρός τό νόμο, δ¬
  ταν είνε πόλεμος, καθείς άπό
  τούς στρατηγούς κυβερνά επί
  μιά ήμέρα. Την φορα ομως αύ
  τή ή μάχη προμηνύεται ά·
  ποφασιστική γιά τάς τύχας
  των Αθηνών. Ή ένότης των
  άπόψεων των στρατηγών είνε
  άπαραίτητος.
  —Άφοΰ είνε ή σειρά σου
  νά διοικήσης, Άριστείδη, λέ¬
  γει ^νας άπό τούς στρατη¬
  γούς, μίλησε. Θά μείνουμε πό
  λύ καιρό άκόμη άντιμέτωποι
  των Περσών χωρίς νά πάρου
  με καμμιά άπόφασι; Θά επι·
  τεθοΰμε ή δέν θά έπιτε-
  θοθμε;
  —Παραχωρώ, Θεμιστοκλή,
  τή σειρά μου στόν Μιλτιάδη,
  άπαντα ό Αριστείδης μέ ήρε
  μη άλλά σταθερή φωνή. Δέν
  είνε μόνον ό κατακτητής τής
  Λήμνου, άλλά ξέρει καί τόν
  τρόπο μέ τόν οποίον πολεμοθν
  οί Πέρσαι.
  Τό παράδειγμα τοθ Αρι¬
  στείδου, τοθ όποίου δλοι οί
  Άθηναΐοι έκτιμοθν την άρε
  »ι»τ!λ3»7 "Υ, "ΐ '*
  ϊϊι ΑΟΑ9Τ1 '009
  5ογ/ιοιιολΕισσκΐΜΒ]Τ
  ηΐΧΐΑηο)
  ΐ
  2
  •3» 008 Ϋ1"*1 5»83Υ.3β 0091 5η0
  -91 ϊ 5^3 ΐο»γ_ 'αογ
  •Ιαο.ι»Λζ>π ·
  ΚλονΐΦθΐνοΐα
  ΥΙ«ΙΐνΗΑ3
  ΛΟ13ΥΧ9ΟΗ.—
  ί.οχησ'χ
  γ;ιι»Χιμΐ
  ρ ΐ3νψθ Β ΐ3ος?9»σηιι 91 ΐ
  ΐΒΐΐ3γηχηο'ηιι οχηοχ Λφο'ηΒ ο,
  1Χ91ΛΟΧ ριο ί3Λ9>ι 5μ ΐ3Χ»όχΑηο
  ηοιι ολι3)ι? 'ηογΐίθ πογΙ ποχιχβ
  Ε ηόχ ηΗΙιισ95? Λ3 '099^ 9
  λ1*11 »οβΧ3, ηοτΐοός οο.
  ^ Ο01 1Η? Ι1031 Ο11003Λ39 9
  ίχρ ΐ Α
  ■ϊηο,οτΐ 5ΐ$
  •ορ ,ιι— ηοηΛΐ.3τ1ηαηχι
  ύ "χ Ι 5ϋ
  13Χ
  ·3γ) 5οΗ λ95ιιλθ3, ς>χ 1
  οάςοιςοχο Λραχιτΐηγ λοι,ιΙ
  ηποόοο
  ρ μ ι γρ
  ■ρ ηοχ ϊι^ΐοΐ/ιοοίΐο /
  1051 Λοοηοτΐογιφ Λ0091
  1 15Η Φ
  ς
  ιοχ ηοχψο,
  ί ηοΛΐφοχι
  ΓΆ
  910,
  5] γρΦ
  53, 'Λΐοηηγριιρ Λψχιοηοτΐ )
  Λβ)Γΐ 1Ο1ΟΠΑΛ3 ΛΟΙΟϋφ Οί" ί)ΟΧ)ΟΤΐ
  τΙοΰΆοοΉ ηοι ηο)οηογιι ηοι *λ
  9Υ ιηχ 3ου.ςηολχα'χ? ηοχΐβ "ήοΧΛθΐι
  ϋθΟ)σ"Ρ3Λλ3Λρ 51X1} ·*>0ΧΧ5Γ)θ)ρ ΠΟΧ
  ί>οοΐΛΧ3Χΐγγοχ ϋ 5

  οσιι γ»χιο3σ
  5βΛΛ)ρηΐ, ^05]ν
  ηγ ϊαχ γρχιο3σ
  Ι ϊ
  ςιχ
  ηοχ ϊργιο>
  -3—0 ΛΟ10119
  ϊΐίχ^ ϋςο3φ »χ» τΐγιφ Λοχ
  9χ 'Λροοφ ΛΧ5]ηιη3γ3χ ^
  Υ9^οο)ε Ιιχ^^οχηου Ο01 ί>13
  •Ληχϋ.σ'χ
  •ΒΤΐθΟζΟ ΛζΟΧ 5003ΟΙΙΧ39Ο11ΟΧ Χ5ρΐ>α
  •οτιϋ,ο, Ιί ~5ΐιιιοσχνιΐ3 ϊίΐΜηιΧΰητΙΙ
  ^ΙΐΧ ΛΟ11ΐς>Λ| ΙΐθΧΐΟ^315"»θ Λ^Π3
  ηοΌυ ίιΧ3θος)ϊι λΙ,ιχ ηογγη ^3,—
  •ηοχί,ΐΛΐχοιηο ηοΛΙιι
  ΊΙ "
  ΐιρχ ρις
  ίΗΙ
  &9Λ3 ηοιΊΙ/ν ηοχ
  ΙΙ'ΐ
  οιο
  ς 959 0
  ρ Λ9ΧΙΧ0ΛΙ19" ?χ ί>]3 —
  •Λ1Φ9 ,ιιη ϋθ*1ιγ 9Θ ιΛηχη3χηφτΐ3
  ΛΐοισφΛλΒΛρ ϊςόιι ^ιοΐΐχιη Ιιλ^τΙ
  ογγοήοιιςι Χ5)τ)3ςηο 'λιοομιοχβλρ
  ΛΙΓΧ Ϊ13 1Χ3Χ35)ΛΟΧ ΪΙΙΧΟΠΧ 5Χ5)ΐ1θ
  ϋ ^Ι ΐ'
  •ϋτΐ ·Χ3σχ
  ■Ι/χιο 5
  ϋαχ 101X311 λοοχ
  ■59Λ
  φ5
  Λΐιγγρ ιτ
  )3γκηαΐ-). ι
  5ιαχ ηοτΐοιχιοι.3,
  ηο
  91—
  Τ
  ξ| ι Λΐίληληχιρ ΛΒΐοιςΙ 5ΐ3
  1ΒΧ3Λ9Λ9 Ιιχηο 510399119 η,—
  •ΪΟΧΛθΧϊΐίχ {7 ΛΙΙΧ 9'9 »013ΘΟ
  •ισ'9 ^10399119 λολογι π^Η η6]ύ^
  •1130^ ϊολΙιτΙ ηοχ ηοχ Λ9ςοΛηο
  λΙιχ 9ΧΒΧ 1)000X19X3 99 ηοργχόοΙ
  "Η. 0θ)3χΐ9οιΛσηοχοχ ηοχ <)η^ •ιγοιι Αϋιο οοη^ 5ιIκ»α1ν:»1^ ^ ·κι^ Λζ0ΧΟ10'ΒΧη3 Ο, •λοοχ η^Υ3^ Λ9Μ3 9Χ 1θηθ*ΟΒ53 »9Λ3 λΌ)Λ05Λ ιοχ Λ.1^ι ιοχ ιοοτΐη λοι λΙιΗΙ^ιιοιιι^ ΛΐΐΧ 1ΒΧ Ϊ3Λ0ΤΐΙ/ΧΟ1Ε? ΙΟΧΠΟΙθχ " ) -ΒΧΙ ΪΙΐΧ 591Λ? Λ999 ηο)Βχη3γ3χ ηοχ 6 5ΐ ]950Χ 51ιοΐ39ίιγχ »)3113λΓιΟ 'ΟΟΛ ) ) Λ9Χ ηοτΐ φ χη] ■ϋχργηοο 9 ηοχχ3γιιι? 9>{ πολιχλβχο
  ·χ ΓΙΟΧ ΙΟΓΐθΛ 1Ο ΛΒθίΐ9Ο3γ3Χ
  ·? ΛΐιΧΒΐοη» ^^θΧο^'υ —■IΟV^/V^
  όΙΙϋΧΛ
  -ϊ ϋίΐ! ΛΛΐρτίορφςι
  -011
  Αγ. 5ββ0.
  Ηϋΐν<]Ι3ϋ Ν01 ΪΟοΑΪΪΗΒ :Α9 ?Υ.? -τ| ' ΑΟ12 φ ( -—λΙιμιτΙ|ττ— κηι 5(ΐβ* ΛΒΙΒΓΗΙ ιννιοιι η νΜΜΗπΙ ΒΜΜΙ—Ι Ι»-» '*Π*1 κ ι Άοόο- 'νΐνίΙΙΗυ Αθΐ3βοβ(ιοχ ■νΐ<1ΑΜ 'ΜΟΗΗΙ ΟΙ «.__ χορόχ (Λβ1ί*»βΑ 591 «3.) Μ Λ ο)* 'ίχο 55» 5»ο » 5 ί ιχιιϊλιΛ ϊ οί ! Γ ι ■ζ^χ »β «{Λπαπηο ||> Λθΐπως>1)0Τ? <»ί»Μ 5)οιιίοΑΐΐα»κ 'ηαβιήΛΧ 51ιι λοιι £ Ι»Κ 531ΛΟ>Χ| Ο 8
  :βι»γ3 5»κιχϋιβιχ β,
  -0Λ»κι Λ»ιγ 5»τίιι ' -----* --- '- ·

  Β..
  λγοι 5ηοΛ«Α»σ»ιιβι»γ| 5ηβι
  -ΊΖΗΙΟΙΙθνΐ-1
  ■ ■•-""••■••■■■■■«■«■■■■■■■■■«■•■■■■■■Ι
  ΙϊΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐυΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΠΙΙΙΙΠΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΠΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙιί:
  ε-
  ■■■■ηβΙ
  Χ51
  1Χ3Μ
  101Λθ5ρη3ΜΟΧ)1Χ)Μ
  ί>13Ο30>13 |
  Λ00Χ3 Ι
  ΐν
  »ι 59^κ 0^9^:
  Κκ Ο1Α30}131Α^ Χχ
  γ 9 5141 Α
  -Ι9ΚΙΟ31( »Λ 13091111 Λ3? ΙΙΟΙί^ 1»αΐ311Πν;
  χ κχ ηοΗοιιοηΛηο ηοι Μ3 ϋ
  ·ιί ·ή ι 5ΐΙχ»ιση^ 5ΐίι
  ΛίΛΙ 1»1ΛηΧ^3 »Λ
  5ΐΐ1
  •Η ·Η ΟΙ
  3ι β 5»ι 5»Ηια 3Η ·Η ·Η ^—Ζ
  —5 '£—£ 1»λιι»Ηγι3Λοη» £ 5»Λ3Ηηϋχ;ν;Ιι 5»Ηιι ί
  Ή ·ιΐ {χ 5ΐ3ο»ΐ0»ύ Αί
  Λ»1»1Π3γ31 ΛΐΙΙ Χί-30Λ1ΚάηΐΙ 51109
  ηοιίοιιοηΛηο ηοα ΛΐίΛηώοιΐ» ίβϋιΐ ιιβ ·5θΐ| 5«ιο3λ
  -3 9ΐ »ι»κ ΛΓ?Λΐΐβγ( 5ηοώ*€3Λοΐ3οΗίΐΛΐκ 5η9ώ3ΐΐ3ν;
  »Λ3»ΐ 5(1910 Λ»0ΐ49Χΐ»1Ι3 Λθΐί 53}Λ1»1 53ΐκ3γΧ3 Λθ
  5ΐ1 13Ο)ν;»ά0»§3 Ι3Χ| Λ909}ΰ31Ι ΛΙ4Λ1031Ί13Χ
  119 001 Λ10ΐΐΟ13Χΐ1Ι3 Λΐ41 13$
  )βΙιΐ09ΐΐη ΛΐιΗΰ30, λΙιοοι 3Η Λ919Κ9 οί ηοΛΐβκ ηοι
  λιογολΛ 5{3 ύάψώ »λ Αϋτΐιι λΙλα 'ι3Λ»^Ημυ; , Ιικ»κ
  Η
  | ηο)Γΐοο>ιλχ)_
  Όθΐ ΛΟ?Λ11ΛθΙΧ)·11Χ)Μ
  Ι
  111 οιΙιιο>ηιοΐ3γ>ιο_;ρ

  |
  |
  1
  ε
  =
  -χριχ>Μ
  513
  (22 ΑΟΐννΐΖ)
  ΜϊιϊΗι. ΙΟεΙΑΟΙ
  ε
  Ι

  1
  Ι
  ι
  1
  ιηΜ Ιιμιλοιυ
  οοι
  ι
  Ι ^03χιο»9 ο, Ι
  Ι 1
  ΏΗΙΙΙΙΗ1ΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΠΠΙΠΙΙΠΠ1ΙΙ[!|ΙΤΙΙΙ!ΙΠΙΠΙΙ«Ι!ΙΙΙΙΙΐηΐΙΙΜΠΙΙΙΙΠΙΙΙΠΙΙΙΙΙΠ1ΠΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΠιΤΙΙΙίΓ
  ίΐΐτ^ιριλύηβ^ 5)ολΙι|^
  #ηο)3γχοό(^ϊ !>οΧόοτ)Ιΐν7 Ο>
  ·8£6Ι '
  •Τ130Μ
  ■8£61
  Ι ΰΐ ώ
  ·5(ίιι.οαιιΐ'-,
  -τί ιχ 21—
  II
  "3 00)^113014 λΙι9 Λΐμι
  -ωαιοοο,ο
  -οχΤομ Λΐμι ρις ς]
  .Γ)3γ3οσαι. ΙΙιγγξ» ι} 'η
  -λοΧ Λ
  -ιόηιι.
  γ.3)
  ·τΐ 002
  ] θ
  ΛΙ.ΙΜ11Ο9Ο13Τ1
  10130)1X3
  Ο.
  9
  5ίχΐιηγ_
  ο Ά»ο
  (030119 λτοχ
  3 5
  ΐοκο'3κ 5μ ^)λ
  Όρο"κ 91 'ΙχγΧ
  ^133^3 Λ'λΙ
  οοαι οιγ_(χ, λοχ
  1
  0X002 53^λ3Τΐ 0)11 ]0 '
  »ι»κ α^ι κα χιλ ϊηοι
  χ λ»5*^3 ηοι
  ο »^γ.ϊ .χ)5ίΐ3τ!
  »Λ
  ΠΟΟΚ231ΟΠ2 λοι
  93
  3Τΐ
  3τΙ
  1
  ηο
  >. 62 Βι.
  ΙογΙοιλοΛοΌ. ιοχιιοιγοφθ9 ιοιηοιοι
  9Λ 5}οοοΧ ΛορΓΐΧοσ9 000 05
  1300001ΐ51θθΊΐ
  ο.
  ΙΙΞλάΗΧΟάΙΙ
  91
  ΐ,, β, 9
  >λ Λΐοσ»3άΧοχιη λΙιι
  σΐιιηχι ;οχ ^ολο^η
  οιίι Λ010119 91 9^
  ιοχιοΐ9Χ
  ηοι
  , ςι,.
  Λ3Γ)ηοσσ>3θ
  ^0Λ3λ 91
  ι 3ΐ
  Λθΐογ9φ3χ λολ3τ)ο
  03ΐιθ3 5οογι9ΘΟΟ-
  91 ϋγ9^οιηχ 9Λ
  ςόιι ς?Λ3 ισχ 5»γι
  '9 ίΐΐτίίθ^ Λ«»3γ
  λΙ<ιι ,ιιςι ηοι 919 σχι λΙο.ι 919 Λ91]ΟΧ; οιοοτΐϋ.9 1Ο>1 Λ3Τ^
  λ 'ηο)όθ5Χογοχσν/ς'
  ?
  »κι»ιισ)θ'θ3
  ολ-}? οοΊι
  0011
  «Α
  ι1α ιιΐ3
  οιε]<^ Ίοχχ:χ]οΙΪλτ1 1009Χ ΛηοΧοΙρχιη ηοχι ιΐαι •"^ΙΙΕρΛρ ΛΟ15 ΛρΧ ^13 1)011 91 ΙΟΠ35 ΛΟ3 ΙΟΧ ΙΪΠ9Χ Ό1ΑΟ3Χ3ΑΠΟ οί ■Λθΐιτιηο λοιο • ΙΐΧθΙΟ 1ϊ)Χ3Λ]Χ3φ 5ΟΤ1 ΙΙ'Ο ΐ 0x93 ογοχι • ηιιτΐηο ολ ηοιι ίύ 9 ηδ ι3 Ί)9 ^ Άΐιι ριιιρ ΒΤΐοησ3ΐιΓΐ 3Λ}3 'ηοτΐ >{
  £>Χοθ3χιη ί>]3 ϋ9Ρ"νχ
  ρ Λρχ 513 13x13011113
  9 3Λ13 -^)
  ΐ
  Χ3Λ3 ΛΠΟΛΓ,Χ ΠΟ11 3Λ}3 5Οθ'3>ρ ΠΟΧ
  5
  ιο
  οί Βΐη οτΐορχ Λρχ ί>]3 3
  Λ33 '3Τ(Χ3Λ9^Τΐϊ)γ011.ί) »Χ
  »ιΐ3ς)3 91 Ρθ Λ?ς θΛΐο
  ί>ι '£|λ ^ιςίόΧ 'φχ 11» 'Λ05χντ1τΐ3γιο>ο^οιγΙι λγο
  Φ ^Ώτί ιχ'ο ΌτΙ |-ςο ί^ 1 "
  10
  Ο. —"Ζ3Κΐσ9ν<1{ΐν Γ' •ΙϊοΙι5 Ιιοχ ρυ οχ 9ρ ϊ •χ 5οαοχιτί3 ο. ·2Ι32Ι1ίΐν8 ϊμ ^ι^χι^ο^ Ρ ,10 5ΠΟ1Ο1 Λ3θΙισφΧ3Λν.—"2Ι2ΗΚ11Μ 3Λ13 «ηοιΙοοΜθΐοαο ηοι ϋγϋιο η. _>ΙΙΚ!ΟΚϋΟ>,
  ΑΟ1
  Αϋΐ "313 ΐ*Ο<ί3 Ο· ΝΉ1Ζ λΘΟ«_Ο±«Μ Ιΐια^οίώγ, Λΐιχ ;»κι»Λ ■ηλ Ιιύ3ΐη£ΰοΗη Λϋι ονίο -οκ λοιο 3βιβηΛΛ3 ηοιι 5φίώ' 13Φ ΝΟ1 Ώ νΖΙ ΝΗ1 3Τΐ Ι.ΝΙΝ 2 πΊ ΗΤα]ιΙι VI ηοι 9Λ Λ00Υ3Θ ϊΐ 1Ο119 λΙχι -30 100030 30 2>»Λ^θν. ^Ρΐ
  Ο1Λ9- ΛΠ003101000ΊΙ '5θΟ3θ
  30Π3Υ3 5(}1
  οιοιόν/. 9 ΡΜ
  ·5ο)Χηιιιΐ3 **>!ο
  ηοι Ο)0θο,οόιι.
  ηοι Λ9^η5 Λ9ΐ
  119ΊΟΑ3 0)011.9 Ι/
  λο)ιλολ3 ςχοόιο
  13Λ.1199 '
  3Αηφ3ΐοχ
  -ΟΟΙΙ Ο. ■
  )ΐιιΐ3
  1 ο.
  9ν. Ο·
  ΙΪλ]3τι 9Θ
  τΐ9 Ιιτΐιΐ» Η.
  ^1
  Λ91
  ηοαι
  ΛΟ)1ΛΟΛ3 1Ώ130
  5ογ
  ΐ
  ] ^9θ 9
  ΐι Λ91ιφη ΟΛ3 9^9 ιολ3Η<Τ)λ 1/ ιοιολΙιθυ. ]θ ΌΛτΙΙίν λ^11 ΟΟΟΟ1311Π ωΑ.3 φΑ3 11β ϋ13Λ 3ΐί 9Θ 99ΥΥ3, γ Λ91 )ΟΧ Ο)Ο30Γ3γ 3 λΙιι ιολ9τ1 3Γ)ηοο)ΐιοοο3ΐχη 0 ·*>»)Α09ΐ, 5[ιι 5οτ1 5ηοφγ399
  ηοι Λοοιγζΐχοιοτ)3θ ηοιχ λ©ι
  ηο Α.σ>9ιΐινν. λ©1 ΆιροΟΒυ Λςρι
  οχΛο Λρι οεΐοιι '9τ)οοιοηο0Λ3
  3λ^3 59ΐ°σιο Ο,
  Ιμιοιιχ ρχ "ιοΧθΓΐΗηο (μ
  ]ο ΛΟΛ91Ι 90011 ί>οσ3τΤ
  ιΐ· 9θ Λ?5 ί*1101 η599. Λ^ι
  :»ηοι ιολ9τ1 ΑηοοΙΐϋΐΛ ολ
  -νοοσοιιτί ιθΛ^θν. ]» ιΐβ »99Υ
  •γ-, λιιι
  '0σ
  319013Χ 91 0091 'Λ(5ΐοιισΌιι~
  Ο Ληθ003 Λ39
  Λ3
  Ρθ Λ?9
  !>1ιι ιοΧτ/
  γνν 9 99
  Λ91Χ1ΟΥ '3Τ)ΟΟΘ3111Χ3 9Θ —
  91>·9
  θτΐ9ΐ
  ·λΙιχ)λ λ(ιι
  ΐοιχ
  Λ9 Η.
  ΐ
  3γΧ3
  ομπο
  ^· 1Ο1ΛΟΟ0
  ιοΑαιοόιο
  Ι
  ηοι 0)309
  ριηχψ ?τ)
  λ 10113x9011
  53Ο9ΛΧ3 *}3ς9'Υ>Χ ο^?9 Λ9
  3X3 ΛΟ)ΟΟΤΐΙΐΟ ]χ "ΛΐΐΛΓΙΟθΙΟ
  11Τ)3 Λ11Χ1Λ3Α Λΐΐΐ 13θΙΐ1ΧΟ1ΟΧ
  3X3 5ϋ.99ΐιΥινν' Ο. ΛΐιΑογχ3
  Ιιι ΐ3ΐοσχοαΐ3Χ ί)οΧοΗ)γγον^
  Ο, ■5οΑυ.ΐ9σ1ιοιΧο'9 ι»13ΟΟ9οΊχχ
  σΛ9 !>Ιΐ991|ιΥ1νν/ Ο, ")θλΙιιοσιο
  οΐιΐογ ]ο ρχ Ληο0ηογοχ9 'λΙιι

  ■«οοχ»λ.
  Η.»
  θ 9Υ Η.
  ■ής ΟΛ3 Λοθ3τ1ι;2 — •«
  γ
  ϊΐιχ οοοιιιΙ/χΑισ'υ» Λΐΐχιιτΐ3υ
  5)0Χ3υ ^"ΟΙΜ ^(Χ
  ΑΝΟΡΘΩΣΊΣ
  μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  1
  Οί "Αθλιοι.
  439ον
  —-Έργον ενός ζωγράφου έξακουστοΰ, αύθέντη·
  μ(α εικών άνεκτΐμητος. Την έ'χω πολύτιμον ώσάν
  τα μάτιά μου, ώσάν τα παιδία μου! ΜοΟ άνσκα-
  λεΐ άναμνήσεις, σεβαστέ μοί κύριε! Πλήν, κσθώς
  σάς εΐπα, έξ άνάγκης την δΐδω πλέον... σδς έδω·
  σα τάν λόγον μου!
  Τό βλέμμα τού κ. Λευκίου, είτε τυχαΐως, είτε
  έπειδή ήδη ό άνθρωπος άνησύχει, περιεργαζόμενον
  την εΐκόνα προέβη πρός τό βάθος τού δώαατος δ
  που οί ϋηοπτοι έκεΐνοι άνθρωποι, άντί δύο, ήσαν
  τώρα τέσσαρες- οί μέν τρείς καθήμενοι επί τής κλί¬
  νης, ό δέ τέταρτος ίστάμενος πλησίον τής θύρας· ά-
  κίνητοι καί οί τέσσσρες, γυμνοί τούς βραχΐονας καί
  ήμαυρωμένοι. ΕΓς των επί τής κλίνης καθημένων
  εστηρίζετο είς τόν τοΐχον, κλειστούς έχων τούς ό
  φθαλμούς, ώς κοιμώμενος. Οδτος ήτο γέρων ή λευ-
  κή τού κομη μετά τοΰ ήμαυρωμένου προσώπου πα-
  ρΐστων τι απαίσιον. Οί δύο ετέροι έφαΐνοντο νέοι'
  6 μέν πωγωνίας, ό δέ δασύμαλλος. Τινές αυτών
  ήσαν άνυπόδητοι.
  Ό Ίονδρέτης παρετήρησεν δτι τό δμμα τοθ κ.
  Λευκίου προσηλοϋτο έπ' αυτών.
  —Είνε φΐλοι, εΐπε. Τούς έχομεν γεΐτονας. Ή 6-
  ψ[ς των είνε, καθώς την Βλέττετε, μαυρισμένη, έπει-
  δή δουλεύουν είς τα κάρβουνα. Μην έχετε καμμίαν
  ανησυχίαν, άλλ' ίδέτε ν' άγοράσετε, όν είνε τρόπος
  αυτήν την είκόνα μου. Σάς την δίδω εύθηνά. Πό¬
  σον την έκτιμάτε, αύθέντη, ή εύγενία σας;
  —Τί νά σδς είπω! απήντησεν ό κ. Λευκίας βλέ-
  πων τόν Ίονδρέτην μεταξΰ των δύο όφθαλμών, ώς
  άνθρωπος λαμβάνων μέτρα προφυλάξεως" αύτό τό
  πρδγμα εΐνε μία σανίδα έξ έκεΐνων τάς οποίας καρ·
  φώνουν άνω τής θύρας των καπηλείων ξεύρω κ" έ-
  γώ; θ' άξΐζη ϊσως έ"ως τρία φράγκα.
  —Κρατεϊτε, αύθέντη, επάνω σας τβ χαρτοφυλά¬
  κιον σας; ηρώτησεν ό Ίονδρέτης Ιν ήπιότητι· ειόχα-
  ριστοΰμαι άν μοθ δώσετε... έστω καί χίλια πεντα-
  κόσια φράγκα.
  Ό κ. ΛευκΙας ηγέρθη δρθιος, έστήριξε τα νώτά
  τού είς τόν τοΐχον, καί περιέφερε τό βλέμμα τού
  είς τό δωμάτιον. Άριστερόθεν τού εί} ε τόν Ίον
  δρέτην, πρός τό παράθυρον" δεξιόθεν την γυναΐκα
  τοθ Ίονδρέτου καί τέσσαρας άνδρας, οΐτινες έμε-
  νον άκΐνητοι καί ούδ' έφαΐνοντο ώς προσέχοντες
  είς αυτόν.
  Ό Ίονδρέτης ήρξατο νά τοθ ομιλή είς τόνον
  θρηνώδη, τόοον, ώστε μάλλον ηδύνατο ό κ. ΛευκΙ
  άς νά τόν έκλάβη ώς άνθρωπον, δστις κατήντα φρε
  νοβλαβής έκ τής άπελπισΐας τού.
  (συνεχ(ζεται)
  Έγκυκλοπαιδεία
  νά
  Αι* έκείνους
  πλοιιτίζουν τάς
  ποϋ οέλουν
  γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους
  ΟΙ ΕΡΩΤΕΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΦΥΩΝ
  ΠΑΡΙΣΙΝΟΝ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ
  Πλατεΐα Ελευθερίου Βενιζέλου.
  ΑΙ νέαι μας παραλαβαί κασμηρίων είνε ά-
  σύγκριτοι είς μοδέρνους χρωματισμούς καί σχέδια.
  Έκτός των άνδρικών, κατασκευάζομεν τα ω¬
  ραιοτέρα ΤΑΓΙΕΡ κυρίων καί Δίδων.
  Έχομεν μόνον Άγγλικά κασμήρια.
  ΑΙ τιμαί μας είνε αί λογικώτεραι.
  Γ.
  Ή άγάπη έπίσηί έπαιξε σπου
  δαίον ρόλον είς την ανάπτυξιν
  τής μεγαλοφυΐας τοΰ Γκ'αϊτε. Σο·
  φός, ποιητής, φιλόσοφος, ίδιοσυγ
  κρασία φλογερά, ό Γκαΐτε είχε ά
  νάγκην διά κάθε άριστούργημά
  τού άπο Ινα νέον Ιρωτα, ό οποίος
  είχόνιζε την ευαισθησίαν τού καί
  έδόνει τόν εγκέφαλον τού
  "Ολοι αύτοι οί φλογεροί 2ρω·
  τες τοϋ έπέτρεψαν νά εργασθή ε¬
  πί τριάκοντα Ιτη διά την δημι¬
  ουργίαν τοΰ άθανάτου Φάουστ.
  Ή πρώτη τού ποιητική έξόρμησις,
  καθαρώς λυρική καί τα πρώτον
  τού άριστούργημα όφείλεται είς
  τό είδύλλιόν τού μέ την Φρειδε
  ρίκην Μπριάν.
  Αυτή, δπως καί ή Μαργαρίτα
  Ντεράσν, την όποιαν ήγάπησεν
  είς ηλικίαν 10 έτων, τοΰ έχρη
  σίμενσαν ώς μοδέλο διά την δη¬
  μιουργίαν τής
  τόν «Φάουστ»
  Μαργαρίτας
  Ό Γκαίτε
  ένε-
  πνεύσθη τάν «Βέρθερον» άπό τα
  πάθος
  τού πρός την Κάρλο παν ρά μου»...
  Μιιούφ. Έζησε είς τό περιβάλ-
  λον της τρείς μήνας, άλλά επέ¬
  ρασαν άκόμη σχεδάν δύο ειη ϊ
  ω: δτου κατορθώση νά σβύση την
  φλόγα, ή όποία τόν Ικαιε. Μερι-
  κά γράμματα, τα έποί» άποτελοθν
  τό δρίϊμα τού «Βερθέρου» είνε 6-
  πΐρύχοα εμπνεύσεως καί μεταδί-
  δουν την άνέκφραστον συγκίνη¬
  σιν τοΰ συγγραφέως: «Ά, τί
  φωτία κυκλοφορεΐ στίς φλέβες
  μου δταν κατά τύχην τό δάκτολό
  μου έγγίζει τό ιδικόν της, δταν
  τα πόδια μας συναντώντχι κάτω
  άπό τό τραπέζι! Τα ίηοούρω
  φοβισμένα 3άν νά έγγίζογν άναμ
  μενά κάρβουνα. Καί ϊμως μιά
  κρυφή δύναμις μέ σπρώχνει άθε-
  λα κοντά της. Τέτοιο είνε τό
  παραλήρημα των αίσθήαεών
  μου».
  »'Όταν μέ πλησιάζη καί ή ά-
  ναπνοή της φθάνει στά χείλη μου
  μένω σάν «εραυνόπληκτος. Ή
  ψοχή μου χύνεται μέσα στά νεθ-
  Τα τοπικά ζητήματα
  της επαρχίας Ιεραπέτρας.
  ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ 31
  (άνταποκριτοθ μας)·— Είς τόν
  Άγιον Νικόλαον μετέβη προχθές
  δ Πρόεδρος τής Κοινότητος Ι¬
  εραπέτρας κ. Έμμ. Πλουμίδης,
  προτιθέμενος νά επισκεφθή τόν
  Νομάρχην Λασηθίου κ. Παπαδη-
  μητρίου διά τα τοπικά μας ζή-
  τήματα
  μ
  Ό κ. ΙΙλουμΕδης φροντίζει δρα
  στηρίως διά την ταχείαν λειτουρ
  γίαν τοΰ πρό πολλοΰ αποφασι¬
  σθέντος νά έπανιδρυθή Δημοσίου
  Ταμείου Ιεραπέτρας Όμοίως έ
  πιζητεϊ δπως γίνη ή απαιτουμέ¬
  νη ενεργεια διά την εκτέλεσιν
  τής" σκυροστρώσεωί καί άσφαλτο-
  στρώσεως τής κεντρικής πλατεί-
  (ας "Ιεραπέτρας. Διά τής πλατεί-
  | άς ταύτης διέρχονται ώς γνω¬
  στόν, αί έθνικαί οδοί Άγίου Νι-
  κολάου—Ιεραπέτρας καί Ίεραπέ-
  Όκτωβρίου Γτρας—Σητείας.
  Διά την οδόν Ιεραπέτρας—
  Βιάννου τό δπουργε Τον Συγκοινω-
  νίας διέθεσε πρό καιροθ πιστώ-
  σεις, ήδη δέ δ Πρόεδρος τής
  Κοινότητος μας, προβαίνει καί
  επί τοΰ σημείου τούτου είς άνά
  λόγον ενέργειαν, ιδία διά την Ι-
  πίσπευιιν τοθ καταρτισμοθ τής
  ΕΥΚΑΙΡΙΑ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ
  ΚΗΛΟΠΑΘΕΙΣ
  Ό είδικός Τεχνικάς τοθ Ο'ίκου ΜΠΑΡΡΕΡ των Πά
  ρισίων, θά διέλθη έξ Ηρακλείου καί θάπαρα
  μείνη μόνον 3 ημέρας άπό τής 3ης μέ-
  χρι τής 5ης τοθ μηνός Νοεμβρίου καί θά έφαρμόζη
  π ρ οσωπικώς τούς περιφήμους ΚΗΛΕΠΙΔΕΣΜΟΥΣ
  ΥΠΕΡ—ΝΕΟ—ΜΠΑΡΡΕΡ των Παρισίων χωρίς πε-
  λότες, χωρίς έλάσματα, είς τό ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΝ
  ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΝΑΚΑΚΗ.
  Την ΠΕΜΠΤΗΝ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ καί ΣΑΒΒΑ¬
  ΤΟΝ 3ην 4ην καί 5ην τοθ μηνός Νοεμβρίου ΔΟΚΙ¬
  ΜΑΙ ΔΩΡΕΑΝ.
  Οί πάσχοντες έκ ΚΗΛΗΣ δύνανται νά έπω-
  φεληθώσι τής εϋκαιρίας σημειώνοντες καλώς τάς
  άνω ήμερομηνΐας.
  Φαρμακείον Π. ΜΠΑΚΑΚΟΥ, Όμόνοια Αθήναι
  Γεν. Άτιπρ. τού Οϊκου Μπσρρέρ διά την Έλλάδα.
  ρμ ής
  μελέτης καί τής χαράξεως τής ό-
  δοΰ.
  Ώς μανθάνωμεν σήμερον έξ Ά-
  γίου Νικολάου, ό κ. Πλουμίδης,
  εισηγηθή τα ανωτέρω είς την Νο
  μάρχην κ. Πατίαδημητρίου δστις
  καί τόν διεβεβαίωσεν δτι θά φρον
  τίση διά την ρύθμισιν των ζητη
  μάτων δσον τό δυνατόν ταχύτε
  ρον, δεδομένης τής κεφαλαιώ-
  δούς σημασίας αυτών έν σχέσει
  μέ την παραγωγικωτάτην περιφέ
  ρειάν μας.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  -"55
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ.
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  κατ'
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλεφ. 551.
  Ό Έπιθεωρητής των δημο
  τικών σχολείων Γόρτυνος.
  Διακηρύττει δτι,
  'ΕκτΙθεται είς Φανεράν μει¬
  οδοτικήν δημοπρασίαν ή κατα
  σκευή τής τοιχοποιΐας καί στέ
  γης τοθ μονοταξίου δημοτικοϋ
  σχολείου Μσράθου την 14ην
  τοθ μηνός Νοεμβρίου έ. έ. ή
  μέραν Δευτέραν καί ώραν 11
  —12 π. μ. έν τώ γραφείω τοϋ
  , 'ΕπιθεωρητοΟ Δημοτικών σχο¬
  λείων Ηρακλείου.
  Ι Τό έργον προϋπελογίοθη
  δρχ. 95.000 ή δέ έγγυοδοσία
  όρΐζεται είς δρχ. 5.000 κατα-
  . τεθησομένας δια γραμματΐου.
  Είς την μειοδοσίαν γίνονται
  'δεκτοί έργολάβοι πάσης τάξε
  Ι ως. Διά νά λάβωσι μέρος πρέ
  πει νά καταθέσωσιν α' έργολα
  βικόν δίπλωμα έν ισχύϊ, β' δι
  πλότυπον, έξ οδ νά έμφαίνε-
  ται δτι έχουν έκπληρώσει τάς
  ύποχρεώσεις των πρός τό Τα
  μεΐον Συντάξεως, Τεχνικόν Έ
  πιμελητήριον κλπ., γ' γραμμά
  τιον εγγυήσεως καί δ' κινη
  τόν είκρσάδραχμον ένσημον
  Τ. Σ. Κηρύκεια καί λοιπά έ-
  ξοδα δημοσιεύσεως είς βάρος
  τοϋ τελευταΐου μειοδότου.
  Οί βουλόμενοι νά λάβωσι
  γνώσιν των δρων τής συγγρα
  φής υποχρεώσεων δύνανται
  νά προσέρχωνται είς τό ώς
  άνω γραφείον καθ* εκάστην
  άπό 11—12.
  Ό Έπιθεωρητής Γόρτυνος
  Τ. Τσαγκιάς
  Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΙ
  ΓΡΑΙΚΗ
  Συμπεριλαμ6άνει εις τόν Ραμπέ ολόκληρον την νέ-
  άποστολήν κασμηρίων:
  ΕΡΟΚΕΝδ
  αν
  νεα
  Έξετελωνίσσμεν την Δευτέραν 1 έκατομμυρίου δραχμών
  κασμήρια κατ' ευθείαν έξ Αγγλίας. Είναι τό μεγαλύ¬
  τερον εργοστάσιον τού κόσμου.
  Χάριν της! πελατείας μας παρατείνομεν
  τόν Ραμπέ μας ολόκληρον την ερχομένην Ιδδομάδα.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος Ιεραπέτρας διακηρύττει
  δτι την 27 Νοεμβρίου 1938
  ημέραν Κυριακήν καί ώραν
  10—12 π.μ. έν τώ Κοινοτικώ
  Καταστήματι Ιεραπέτρας ένερ
  γηθήσεται έπαναληπτικός μειο
  δοτικός διαγωνισμός δι" έν-
  σφαγίστων προσφσρών άνευ ό
  ρ(ου πρός άνά&ειξιν έργολά-
  βου διά την σύνταξιν τοπο-
  γραφικής άποτυπώσεως καί
  ρυμοτομικής μελέτης τής πό¬
  λεως Ιεραπέτρας ή έκτασις
  τής οποίας συμποσοθται είς
  ένεσκόσια στρέμματα επί εδά-
  φους έπιπέδου.
  Ή δαπάνη τοΰ Ιργου άνέρ-
  χεται κατά τόν προϋπολογι¬
  σμόν τής μελέτης είς δραχ.
  250.000 καί θά εκτελεσθή έρ-
  γασία διά τό τρέχον έτος δρ.
  50.000. Δεκτοί είς τόν διαγω¬
  νισμόν γίνονται πτυχιοϋχοι
  Μηχανικοϊ.
  Ή εγγύησις ωρίσθη είς δρ.
  12.500.
  Λεπτσμερής διακήρυξις καί
  τα σχετικά τής μελέτης ευρί¬
  σκονται κατατεθειμένα είς τό
  Γραφείον τής Κοινότητος καί
  είς τα Γραφεΐα τής Μηχανι·
  κης υπηρεσίας Δήμων καί
  Κοινοτήτων τοθ ΝομοΟ Λαση¬
  θίου έν Άγίω Νικολάφ δπου
  δύνανται οί βουλόμενοι νά
  λαμβάνωσιν καθ" εκάστην γνώ
  σιν προσερχόμενοι κατά τάς
  εργασίμους ώρας, των γρα
  φείων.
  Έν Ιεραπέτρα τβ 20 Όκτω
  βρίου 1938.
  Ό Πό
  Ό
  τος
  Πρόεδρος τής Κοινότη
  έ
  ρρ
  Έμμαν. Μιχ. Πλουμίδης
  ^^$$$#^«$^^
  ΠΩΛΕΙΤΑ1 πλήρης εγκατά¬
  στασις έλαιοτριβείου παρά τοθ
  Κωνστ. Ζαχαριουδάκη είς τό χω¬
  ρίον Γοθβες Πεδιάδος.
  Γίνονται καί ευκολίαι είς την
  πληρωμήν.
  — Ό Σύλλογος κυρίων καί
  δεσποινίδιον Νεαπόλεως.
  Γβνομένων αρχαιρεσιών τού
  Συλλόγου κυρι&ν καί δνίδων Νβ-
  «πόλεως, έξβλέγπ τό' Διοικητικόν
  Συμβούλιον τοΰ Συλλόγου άπο-
  τελεσθέν έκ των κάτωθι, κυρίων
  Χατζηανίρέβυ ύικαστοΰ, Έ. Μαυ
  ροφόρου, Α. Λογκριαστάκη, Νι¬
  κηφοράκη, 'Α. -Ξανθάκη και δβ-
  σποινίδων Μ Ρββίθη, Μ. Τσαγ
  καράκη καί Ε. Άλίά
  —Αί ύποθέσεις των δημο-
  τών.
  Παρακαλοΰνται οί κάτωθι άνα·
  γραφβμενοι δπως προσέλθουν είς
  τό γραφείον τού Δήμου δι' ατο¬
  μικήν των υπόθεσιν: Βασίλ. Πα-
  ίζβγλοι» γεωπόνος, Γεώρ. Τσικα-
  λάκης, Άργυρή Χ' Λιάπη, Εΰγ.
  Λυμ«ρίτβυ, Άντ. Παπαστεφανά-
  κΐΐς, Κων. Γιαννακάκη^, Όρφ.
  Ανδρ. Σφακιανάκη, Αθαν Πα·
  παγεωργίου, ©εβνώμφη Ψαλλιδά
  κη, Ιω. Γουρλομάτης, Άνβστ. Χά
  ραλαμπής, Ιωάν. Συλιβές, Εύαγ-
  γελία Βασιλάκη, Όρφ. Γεωρ. Όρ
  φανουδάκη, Μαρία χήρ« Γ. Κα·
  τιρτζή, Μαρία χήρ« Βιτσαξά-
  κη, Αθηνά Χατζάκη καί Ειρήνη
  χήρα Μαρή.
  —Αρχαιρεσίαι συνδέσμου.
  Γενομένων αρχαιρεσιών τοΰ
  Συνδέσμου παροχής εργασίας είς
  απόρους κόρας εξελέγησαν: ίίρό·
  εδρος η κ. Μαρία Κουλούρα, Άν
  τιπρόεδροι α! κ. Μαρία Σγουροϋ
  καί Άννα Ηλιάδου, Ταμίας ο Η.
  Γεώρ. Βαρδάκης, Γ. Γραμματεύς
  ή δνΐς Έλεονώρα Δημάκη, "Εφβ
  ρβς ή δνίς Καίτη Κεχαγιαδάκη.
  Σύμβουλοι δέ: ή κ. Νίνα Κανά-
  κπ, αί δίδες Καίτη Βογιατζάκη,
  Φιφίί Κοκολάκη, Τιτίκα ^Μπρου-
  λιδάκη, "Ελδα Γεωργιάδου, Εύρι-
  δίκη Δημητριάδου καί ο! κ. Κ
  Γεώρ. Ρασιδάκης, Γεώρ. Ίατρί
  δης καί Αλεξ. Γεωργιάδης.
  —Άνατροπή αύτοκινήτου.
  Προχθές αυτοκίνητον έδηγού
  μενον υπό τοΰ σωφέρ Σαρικάκη
  Έμμ. άνετράπη πλησίον τοΰ χω
  ρίου Δράμια Άποκορώνου. Έκ
  των έπιβαινόντων έτραυματίσθη
  σοβαρώς είς διάφορα μέρη τοϋ
  αώματός τού, ό Γεώργ. Ξενικα-
  κης.
  — Έγκαίνια έν Βρουχά Με¬
  ραμβέλλου.
  Την προσέχη Κυριακην 6ην
  τρέχ. τελουνται μετά πάσης μκ
  γαλοπρεπείας έν τω χ&ιρίω Βρου·
  χά Μερααβελλου, τα έγκαίνια
  τοϋ επί τριάκοντα (έξ 2τη άνεγει
  ρομένου Διμάρτυρος περικαλλοΰς
  Ίεροΰ Ναοΰ Μεταμορφώσεως τοΰ
  Σωτήρος καί Άγίκς Τριάδος, υπό
  τοΰ ©εοφιλεστάτου Πέτρας, συμ
  παραστατουμένου υπό τοϋ κλή
  ρου τής επαρχίας Μεραμβέλλου
  καί παρακαλοΰνται πάντες οί εϋ
  οεβεΐς καί φΐλεορτοι έκ τής έπαρ
  χίας Μεραμβέλλου ώς καί έκ των
  άλλων μερών όπως παρευρεθώαιν
  είς την λαμπράν ταύτην καί ιε¬
  ράν τελετήν.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος Ιεραπέτρας διακηρύττει
  δτι προκειμένου ή Κοινότης
  ημών νά προβή είς την άνέγερ
  σιν Ήρώου των πεσόντων
  είς τούς διαφόρους άπελευθε
  ρωτικούς αγώνας τής Πατρί
  δος μας παρακαλεΐ τούς γλύ-
  πτας μαρμαρίνων άγαλμάτων
  καί Ήρώων τούς δυναμένους
  νά προμηθεύσωσιν είς την Κοι
  νότητά μσς τοιαθτα δπως ύ
  ποβάλωσιν ημίν έντός ενός
  μηνός άπό σημερον σχέδιον
  καί προϋπολογισμόν τής δαπά
  νης τούτων συμπεριλαμβανο-
  μένης καί τής επί τόπου έγκα
  ταστάσεως αυτών ίνα προβή
  είς την παραγγελίαν.
  Έν Ιεραπέτρα τή 22 Όκτω
  βρίου 1938
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος Ιεραπέτρας
  Έμμ«νβ«ήλ Μιχ. Πλουμιδη»

  Ι
  Ηράκλειον-—Κρήτης
  Γραφεΐ,α έναντι Παλ. Νοιιαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  2 Νοεμβριού 1938
  120 Ώρα
  ΝΕΟΥΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙ1ΜΟΥΣ
  ΒΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΗ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ
  ΕΞΟΤΕΡΙΚΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ
  ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑίΓΑΙΚΑΣ ΚΑΤΕΥΙΥΗΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματ»
  έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ό κ. Ντα-
  λαντιέ έφαρμόζων τούς νέους προσανα
  τολισμούς τής γαλλικής εξωτερικώ
  πολιτικής, θά βασισθή ώς καί πρότε
  ρον είς την στενήν άγγλογαλλικήν συ
  νεργασίαν.
  Γενικώς ή πολιτική τής Γαλλίας θά
  προσαρμοσθή πρός τάς κατευθύνσεις
  τάς οποίας θά τηρήση επί των διεθνών
  προβλημάτων ή βρεττανική κυβέρνη
  σις.
  Ο ΤΣΑΓΗΑΤ-ΣΕΚ
  ΟΤΙ Η ΚΙΗ Α ΘΑ
  ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ_ΤΕΛΪΚΗΣ ΝΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας). —Σημεριναί πλη
  ροφορίαι έκ τής "Απω Άνατολής ά
  ναφέρουν ότι ό ατρατάρχης Τοάγκ-Κάϊ-
  Σέκ προέβη είς οηλώσεις επί τής τα>-
  κτικής την οποίαν θά ακολουθήση τού
  λοιπού ή μαχομένη Κίνα εναντίον των
  Ίαπώνων. *
  Ό Κινέζος άρχηγός ετόνισεν ότι ή
  Κίνα θά άγωνισθή μέχρι τής τελικής
  νίκης. Οί Κινέζοι, προσέθεσεν, θά έ·
  |αντλήσουν τόν αντίπαλον καί είτα θά
  άναλάβουν την πρωτοβουλίαν των επι·
  χειρήσεων είς όλα τα πολεμικά μέτωπα
  τής Κίνας.
  ΟΙ ΙΑ Π ΩΝ ΕΣ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ
  ΟΤΙ ΟΙ ΚΙΝΕ20Ι ΕΣΤΕΡΗΟΗΣΑΝ
  ΤΟΝ ΜΕΣΟΝ ΣΪΝΕΧΙΣΕΟΣ ΤΟΥ ΑΙΟΚΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—-Κατάτά έκ Τόκιο
  τηλεγραφήματα, οί Ίχπωνες άνεκοί-
  ■ νω"αν ότι αί έχθροπραξίαι έν Κίνα
  Οά διακοποΰν προσεχώς, καθ* ότι οί
  Κ&νέζοι έστερήθησαν των δυνατοτήτων έ
  κείνων αί οποίαι θά επέτρεπον είς αύ
  τούς νά συνεχίσουν τόν πόλεμον. Ή
  άντίθετος αυτή δήλωσις των Ίαπώνων,
  έν' σχέσει μέ τάς δηλώσεις τού Τσάγκ-
  Κάϊ—Σέκ, θεωρείται ώς άποβλέπου-
  σα είς τό νά ασκήση ψυχολογικήν έπιρ
  ροήν μεταξύ τού κινεζικού λαοΰ.
  ΜΑΧΑΙΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι είς την Ισπανίαν συνά-
  πτονται σφοδρόταται μαχαι, των έθνι
  κων επιτιθεμένων είς τα κυριώτερα
  σημεϊα των έκεΐ μετώπων τού έμφυλί
  ου πο>έμου.
  ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΡΟΕΛΑΥΝΟΥΝ
  ΒΟΜΒΑΡΔ1ΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας). —Νεώτεραι πληρο
  φορίαι των έν Ισπανία ξένων άνταπο·
  κριτών άναφέρουν ότι οί έθνικοί προε·
  λαύνουν.
  Έκ παράλληλον αγγέλλεται ότι ή έ·
  Ονική άεροπορία έβομβάρδισε πολλάς
  πόλεις των κυβερνητικήν κατά τό τε»
  λευταίον είκοσιτετράωρον.
  Ο ΚΕΜΑΛ ΗΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕ
  ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΐΤΥΡΓΟΝ κ. ΜΕΤΑΞΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Ό Κεμάλ Ά-
  τατούρκ απαντών είς τό συγχαρητήρι-
  ον τηλεγράφημα τού πρωθυπουργοΰ κ.
  Μεταξά επί τή έπετείω τής έγκαθιδρύ
  σεως τού δημοκρατικόν πολιτεύματος
  εν Τουρκία, απήντησε σήμερον, θερ-
  μώς ευχαριστών τόν κ. Μεταξά ν καί
  «όν Ελληνικόν λαόν.
  ΌΤσιάνο μετέβη είς την Βιέννην.
  Ήδιαιτησία διά τό ούγγροτσεχικόν
  ΡΩΜΗ 1 Νοεμβριού (!δ. ύ-
  πηρεσΐα).— Χθές τό εσπέρας
  ανεχώρησε διά την Βιέννην
  ό κάμης Τσιάνο συνοδευόμε
  νος υπό τής συζύγου τού.
  Είς την Βιέννην πρόκειται νά
  συναντηθή αυριον (σήμερον)
  μετά τοθ ύπουργοΰ των Έξω
  τερικών τοθ Ράϊχ φόν Ρίμ-
  πεντροπ.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 1 Νοεμβριού
  (ίδ. ύπηρεσΐα).— Κατά τό είς
  Ρώμην ταξΐδιόν τού ό ύπουρ-
  γός των Εξωτερικών τοθ Ρά¬
  ϊχ φόν Ρίμπεντροπ συνεζήτησε
  μετά τοϋ κόμητος Τσιάνο επί
  διαφόρων σπουδαιότατον ζή
  τημάτων. Μεταξύ αυτών σττου
  δατιότερον υπήρξε τό ζήτημα
  των Μαγυάρων (οϋγγροτσεχι
  κόν) περΐ τοϋ όποίου θ' άσχο
  ληθοΰν έκ νέου είς την αύρι
  ανήν των συνάντησιν είς την
  Βιέννην, οί δύο ύπουργοί.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Νοεμβριού (ίδ.
  ύπηρεσία). — Ό ύττουργός
  των Εξωτερικών κ. Μποννέ
  εδέχθη τόν κ. Φρανσουά Πον
  σέ επιστρέψαντα είς Βερολΐ
  νόν καί άναχωροΰντα τό
  προσεχές Σάββατον διά Ρώ¬
  μην, οπου άναλαμβάνει ώς
  γνωστόν τα καθήκοντα πρε
  σβευτοϋ τής Γαλλίας παρά
  τώ Ίταλώ Αύτοκράτορι.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Νοεμβριού (ίδ.
  ύπηρεσία).— Ό επιτετραμμέ¬
  νος τής Ιταλίας επεσκέφθη
  τόν υπουργόν των Εξωτερι¬
  κών κ. Μποννέ παρά τοδ ό·
  πο(ου εζήτησε την συγκατάθε
  σιν τής γαλλικής κυβερνήσεως
  διά τόν διορισμόν τοθ κ. Βα
  ρίλια ώς ποεσβευτοΰ τής Ίτα
  λΐας είς Γαλλίαν.
  ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑ1
  ΤΟ ΑΓΓΛΟΊΤΑΛΙΚΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 1 Νοεμβριού (ίδ.
  ύπηοεσία). — Ό κ. Τσάμπερ¬
  λαιν πρόκειται νά συγκαλέ¬
  ση την Βουλήν τώ./ Κοινοτή
  των προκειμένου ν" άναγγεί
  λη ενώπιον αυτής την άττοφατ
  σισθεΐσαν εφαρμογήν τοϋ αγ
  γλοΐταλικοθ συμφώνου άπο
  τής 15ης Νοεμβΰίου
  —ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 Νοεμβριού
  (ίδ. ΰΐτηρεσία).— Ό κ. Τσάμ
  περλαιν έπραγματοποίησε χθές
  τόν προαγγελθέντα άπά μη
  νός άνασχηαατισμόν τής κυ
  βερνήσεώς τού: Παραιτηθέντος
  διά λόγοις ύγείας τού τέως
  προέδρου ιοΰ ύπουργκοΰ συμ
  βουλΐου, ό κ. Τσάμπερλαιν
  άντικατέστησε τούτον διά τοϋ
  λόρδου Ράνσισμαν.'Ο κ Μακ
  δόναλδ παραμένει είς την θε
  σιν τού ώς ύπουργός των Κτή
  σεων.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1 Νοεμβριού
  (Ιδ. ύπηοεσΐα) — Τό ύπουργι
  κόν συμβούλιον συνήλθε χθές
  την πρωΐαν είς έκτακτον συ¬
  νεδρίασιν ήόποία διήοκρσεν έ
  πί τρίωρον. Ενέκρινε τάς
  επελθούσας μεταβολάς είς την
  κυβέρνησιν. ΑΙ μεταβολαί αδ
  ται πρόκειται νά έξετασθοΰν
  υπό τοθ Βασιλέως.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 1 Νοεμβριού
  (ίδ. ύπηρεσία).— Ό ύπουργός
  των Εξωτερικών φόν Ρίμπεν
  τροπ εΐχε χθές είς Μόναχον
  την πρώτην μετά την έπιστρο
  φήν τού, συνάντησιν μετά τοΰ
  Φύρερκατά την διάρκειαν τή!ς
  οποίας τοΰ εξέθεσε τάς συνο
  μιλίας τού μετά τοΰ Ντοΰ
  τσε καί τοϋ Τσιάνο. Τάς άπο
  γευματινάς ώρας ό Φύρερ ά
  νεχώρησε διά Μπερχτεσγκάν
  τε ν.
  Η ΛΙΑΙΤΗΣΙΑ Ε·Σ_ΓΟ_ ΟΥΓΓΡΙΚΟΝ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 1 Νοεμβριού
  (ίδ. ύπηρεσία).— Αυριον άρ
  χεται είς Βιέννην ή Ίταλο
  γερμανική διαιτησία διά τό
  ούγγροτσεχικόν.
  ΠΡ<νΓΑ 1 Νοεμβριού (ίδ. ύ πηρεσία).— Ή τσεχική κυβέρ νησίς ώρισε χθές τούς άντι- προσώπους τούς όποΐους θά αποστείλη είς Βιέννην διά την διαιτησίαν επί τοθ ούγγροτσε χικοΟ. Ή στάσις τοϋ Γεωργ. Έττιμελητηρίου έναντι, τώνσταφΐδικώνζητημάτων. Προκειμένου τό Γεωργικόν Έ- πιμελητήριον Ηρακλείου ν' άντι μετωπίαη άποφασιστικώτερον τα σταφιδικά ζητήματα ώς ταυτα διε μορφώθησαν κατόπιν των έκδη- λωθεισών Οποτιμήσεων άφ' ενός καί τής τηρηθείσης άφ' ετέρου έ¬ ναντι τούτων στάσεως 'άπό μέρους τής κυβερνήσεως, τής Άγροτικής Τραπέζης καί τής Ενώσεως Σουλ τανοπαραγωγων, απεφάσισε την συγκέντρωσιν των άπαραιτήτων πρός τόν σκοπόν τ&Οτον στοιχεί ών βάσει των οποίων θά είση Ιγηθή αρμοδίως τα ληπτέα μέτρα. | Πρός τουτο εξέδωκε χθές μα κράν εγκύκλιον πρός τούς προέ δρους των Κοινοτήτων τοθ νο μοθ. Διά τής έγκυκλίου τού ταύτης τό Γεωργικόν Έπιμελητή ριον ζητεί μεταξύ αλλων νά τοθ γνωρίσωσιν &ί Κοινότητες τα ά κριβή ποσά, κεχωρισμένως κατ' είδος, των υπαρχόντων εισέτι είς χείρας των σταφιδοπαραγω γών άποθεμάτων, σουλτανίνας, ταχτα, έλεμέδων κ.λ.π. Άμα τή συγκεντρώσει καί των πληροφο ριων τούτων τό Έπιμελητήριον θά προβή είς την σύγκλησιν τής άποφασισθείσης είς "την προχθε σινήν τού συνεδρίασιν εύρεϊας συσκέψεως των ενδιαφερομένων άργανώσεων καί εκπροσωπών των παραγωγών πρός χάραξιν τής κοινής πολιτικής ή όποία θά ό δηγήση είς την διατήρησιν ίκανο- ποιητικών τιμών των σταφίδων τόσον είς τάς εσωτερικάς βσον, κατά τό δυνατόν, καί είς τ*ς ά γοράς καταναλώσεως τοθ έξωτε ρικοθ. ΝΕΟΙ ΕΦΕΔΡΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΑΝΘΥΠΟΛΟΧΑΓΟΙ Έδί]μοσιεύθη Βασιλικόν Διά- ταγμα διά τοθ όποίου προβιβά- ζονται είς έφέδρους άνθυπολο- χαγούς καί έγγράφονται είς τα στελέχη τής έφεδρείας τοθ οί- είου δπλου των, οί κάτωθι έ- φεδροι Κρίτες άνθυπασπισταί: Ιω. Νικ. Μιχελιουδάκης, Έμμ. Σπ. Χαιρετάκης, Κωνστ. Ζ Βχ· ρουχάκης, Ανδρ. Μ.Μποτωνάκης, Άλεπουδέλης Όδυσσεύς τοθ Παν , Έμμ. Μ. Χαβάκης, Γ. Κ. Πα¬ παδάκης, II. Ι. Παπαδάκης, Κων. Κρ. Πετράκης, Π. Μ. Μαρουσά- κης, Έμμ. Κ. Αρχοντάκης, Χ. Δ. Ζαμπετάκης, Γεώργ. Έμμ. ΜπουραντάΓ,Βασίλ. Έμμ Κουρΐσι δάκης, Κωνστ. Άλ. Σεργάκης. Ιωάν. Νικηφ. Νικηφοράκης καί Εμμ. Π. Χατζιδάκης 0 ΦΟΡΟΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΙΣ:ΤΩΝ ΕΙΔΟΝ_Α;· ΑΝΑΓΚΗΣ Δι' αποφάσεως τής παρά τω υπουργείω Οίκονομικών άρμοδίαςέπιτροπής^ήάξΐα των κάτωθι είδών α' άνάγκης καθωρίσθη ώς ακολούθως διά τόν ύπολογισμόν τοθ φόρου κύκλου εργασιών κατά τόν μήνα Νοέμβριον: Σϊτος δρ. 4,70 κατά χιλιόγραμμον, κρι¬ θή 2.60, βρώμη 3, άραβόσιτος 3.10, φασόλια κοινά 11, τσά- λια πάσης προελεύσεως 12 50, χονδρά τύπων τέτοβας, γιακόβας, έλέφαντες καί λοι πά παρεμφερή ειδή 15, ρεβύ θια 13 50, μπιζέλια μετά φλοι οθ 7 50, άνευ φλοιοϋ 10, φακαί 9 50, πιπέρι 16 50, μπα άρι 38, κανέλλα 27, καφές 24, τέΐον 95, ζάχαρις 5,6ρυζα καρολίνα 9, λοιπά ειδή όρύ- ης 6, δρυζα μετά φλοιοθ μπάντυ 3.30, βακαλάος 12. ΑΝΑΠΛΗΡΟΤΗΣ ΕΠΙΘΕΟΡΗΤΟΥ Διά διαταγής τοθ Γεν. Επι θεωρητοΰ τής Β' έκπαιδευτικής περιφερείας διωρίσθη ώς άναπλη ρωτής τοθ άσθενοΟι>τος έπιθεωρη
  τοθ Μεραμβέλλου κ. Μιχ. Παπά
  δάκη, δ Διευθυντάς τοθ Β' 6τα
  ξίου σχολείουΉρακλείου χ. Ιωάν.
  Ζωγραφάκης.
  ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ ΖΩΗ
  'Λγβρά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών άγοράς
  τοϋ Έμτΐορικοΰ καί Βιβμηχανικοΰ
  Έπιμελ,ητηρίου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων ττροίόντων εΐχο-
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίώες:
  Σουλτανίναι α'.
  β'.
  : ϊ:
  Καραμπ.
  Ελεμέδες α'.
  Κοινο'ι
  Ταχτάδες α'.
  β'.
  Υ'
  Σταφίδες μαύραι
  ' Ελαια 3-5ο
  Πυρηνέλαια
  16.50-
  15.50
  13.-
  10.—
  6.—
  9.50
  8.
  7.-
  ~ __
  6.'-
  5.-6
  26.00
  15.—
  16.—
  14.—
  12.-
  8.—
  6.50
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ
  ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
  Γενομένης τής κληρώσεως τοθ
  λαχείου τού στόλου εκέρδισαν
  τα έναντι αυτών σημειούμενα πό
  σά οί κάτωθι λαχνοί.
  Α'. 10254 300 000
  Β'. 18158 40.000
  Γ. 36.345 20,000
  Οί άριθμοί 9967 καί 12856
  κερδίζουν άνά 10,000 έκαστος.
  Άνά 4000 κερδίζουν οί άρι-
  θμοί: 28503, 31007, 26501,
  3844, 23890, 32468, 9249,
  9205, 22179, καί 33907-
  Έπίσης άνά 3000 κερδίζουν
  οί 31290, 35038. 13744, 14756,
  28024. 17557, 16982, 3705, 33.
  701, 29043, 4419, 25428, 1504*,
  8104, 13099, ^ 18459, 12320,
  25235, 38916, καί 11528.
  Οί άριθμοί 6155, 28393, 7140,
  25847, 5461, 5273, 485, 13444,
  15994, 32071, 21296, 20784,
  29706, 11062, 11848, 37210,
  23250, 32866, 4738, 8393. 19141
  11889, 33260, 9037, 15805,
  κερδίζουν άνά 2000 δραχμάς έκα¬
  στος. Οί λήγοντες είς τό ψηφίον
  4 τοΰ πρώτου λαχνοΰ κερδίζουν
  άνά δραχμάς 80.
  ΤΕΑΩΝ1ΑΚΑΙ ΕΙΣΡΑΞΕΙΣ
  Αί είσπράξεις τοϋ τελωνεί
  ου Ηρακλείου κατά τόν λή¬
  ξαντα μήνα άνήλθον είς δρχ.
  16.001.423,50.
  ΑΠΟΝΟΝΗ ΜΕΤΑΛΛΙΩΝ
  Διά διατάγματος απενεμήθη τό
  μετάλλιον τής στρατιωτικής ά-
  ξίας Δ' τάξεως είς τόν κ. Δημ,
  Βιδάχην Διευθυντήν τής 37ης
  Διευθύνσεως Χανίων—Ηρακλείου
  καί τούςΓεώργ. Κουνδουράκην καί
  Γεώργ. Χαιρέτην όδηγούς αύτοκι-
  νήτων τής ιδίας κοινής Διευθύνσε¬
  ως διά·τάς παρ'αυτών προσφερ-
  θείσας υπηρεσίας κατά την κατα¬
  στολήν τοΰ στασιαστικοΰ κινήμα-
  τος των Χανίων.
  Η ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΕΡΑΜΥΝΑ
  Δι" έγγράφου τού αρός τόν
  Νομάρχην Ηρακλείου τό υ¬
  πουργείον των Έσωτερικών
  παρακαλεϊ νά ενεργήση ου
  τος διά τόν καθορισμόν πά
  ρά τοθ Δήμου των παρ' αύ
  τώ ύπαλλήλων οΐτινες θέλου
  σι παρακολουθήση τα μάθη
  ματα τοθ σχολείου Παθητι
  κης Άεραμύνης ή λειτουρ-
  γία τοθ όποίου θ' αρχίση ά
  πό τής 10 Νοεμβριού.
  ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Σήμερον θά συνεδριάση τό Διαρ
  νές Στρατολογικόν Συμβούλιον
  Ηρακλείου διά την εξέτασιν αί
  τή σεων στρατευσίμων ζητούντων
  άπαλλαγήν εκ τής θητείας λόγφ
  άνικανότητος των γονέων των
  καί διόρθωσιν έσφαλμένων ήλι
  κιών.
  ΔΑΣΜΟΛΟΠΚΑ
  Τα υπουργείον των Οίκονομι-
  κών διά τηλεγραφήματός τού πρός
  τάς τελωνιακάς κοινοποιεϊ τάς
  επελθούσας δασμολογικάς μεταβο
  λάς κατά τάς προσφάτως διεξα-
  χθείσας μετά τής Γερμανίας δια
  πραγματεύσεις, ίσχυούσας άπό 1
  τρέχοντος μηνός.
  ΑΙ ΑΡΙΥΙΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΙΥΙΕΡΑΡΧΙΩΝ
  Πρός τάς κατά τόπους αρμο¬
  δίας στρατιωτικάς αρχάς εκοινο¬
  ποιήθη έγκύκλιος διά τής οποίας
  καθιατώνται οίκονομικώς άνεξάρ
  τητοι καί α£ έντεταλμέναι ήδη
  είς Σώματα ΣτρατοΟ Μεραρχίαι
  είς τα αφορώντα απάσας τάς άρ
  μοδιόϊητας "*'
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡ ΑΣΙΝ
  ΗΤΙΣ ΒΑ Δ ΕΞΗΓΕΤΟ ΧΘΕΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓ Λ ΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ
  ΠΡΟΕΒΑΕΠΟΝΤΟ ΒΥΕΛΛΩΔΕΙΣ
  ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ 2 Η Σ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Νοεμβριού (τού
  άνταπακριτού μας).— Νυκτερινά τηλε-
  γραφήματα πρός τόΆθηναϊκόν Ηρακτο
  θείον άναφέρουν ότι είς την αγγλικήν
  βουλήν θά διεξαχθώσι σήμερον (χθές)
  διεξοδικαί συζητήσεις επί τής εξελίξε¬
  ως τής διεθνοΰς καταστάσεως.
  Κατά τάς υπαρχούσας πληροφορίας
  αί συζητήσεις αυται προβλέπονται Ουελ
  λώδεις λόγω των άποφάσεων τής αντι¬
  πολιτεύσεως νά έπικρίνη δριμέως την έ·
  ξωτερικήν πολιτικήν τού κ. Τσάμπερ¬
  λαιν.
  ΟΕΟΡΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΑΣΙΑΣ
  ΑΙ ΓΕΝΟΜΕΝΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ
  ΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΤΣΑΜΟΕΡΑΑΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Νοεμβριού (το5
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφοθν
  έκ Αονδίνου ότι αί γενόμεναι τελευταί¬
  ως μεταβολαί είς τήν^ Βρεττανικήν κυ¬
  βέρνησιν θεωρούνται ώς έξαιρετικής ση-
  μασίας.
  Ειδικώτερον ώς πρός την έπιτάχυν-
  σιν των έξοπλισμών κρίνεται πλέον ή
  βέβαιον ότι αί μεταβολαί Θά συν-
  τελεσουν ούτως ώστε αυτή νάακολουθήση
  πράγματι ταχύτατον καί άποτελεσματι-
  κόν ρυθμόν.
  ΟΤ
  ΤΗΝ
  ΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ ΒΑ ΕΠΙΔΙΩΞΗ
  ΣΥΝΑΨΙΝ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Τελευταίαι ειδή-
  σεις έκ Λονδίνου αγγέλλουν ότι ό πρωθ
  ύπουργός κ. Τσάμπερλαιν θά επιδιώξη
  την σύναψιν συμφώνου φιλίας καί μή έ-
  πιθέσαως μεταξύ των τεσσάρων δυνάμε-
  ων Γαλλίας, Αγγλίας, Ιταλίας καί
  Γερμανίας. ,
  Ω ΒΕΛΠΚΐΜΣΊΝΑίΠΊΐίΝ
  ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ1&Ν ΑΠΟΙΚΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ
  Βρυξελλών άναφέρουν ότι ό βελγικός
  τύπος άποκρούει την ρύθμισιν τού ά·
  ποικιακοΰ προβλήματος διά τής αποδό¬
  σεως είς τό γ.' Ράϊχ των άποικιών ά·
  τινάς ή Γερμανία κατείχε πρό τού με>
  γάλου πολέμου.
  Η ΟΥ
  ΟΤΙ ΒΑ Π
  ΓΑΡΙΑ
  ΌΣΑΡΤΗ
  1Ρ0ΒΛΕΪ
  ΗΕΔΑΦ
  ΕΙ
  ΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τελευταίαι πλη¬
  ροφορίαι έκ Βούδα-πέστης άναφέοουν
  ότι ή Ούγγαρία προβλέπει ότι θά δυνη
  θή νά προσαρτήση είρηνικώς τα έδάφη
  τα όποία αυτή απώλεσε μετ,ά τόν παγ¬
  κόσμιον πόλεμον.
  Η
  ΚΑΙΗΠΟΛΙΤΙΚΠΟΥΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—Νεώτεραι πληρο
  φορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ή
  γαλλική αντιπολίτευσις είνε επί τού πά
  ρόντος έπιφυλακτική άπέναντι τής γαλ¬
  λικής εξωτερικάς πολιτικάς ώς την καθ·
  ώρισεν ό κ. Νταλαντιέ είς τό συνέδρι¬
  ον τού ριζοσπαστοσοσιαλιστικού κόμμα
  τος. Λέγεται σχετικώς ότι αί γνωμαι
  »ύτής είναι διχασμέναι.
  ΤΗΝΚΥΡΙΑΚΗΝΠΝΟΝΤΑΙ
  ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ_ ΕΚΟΕΣΕΟΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Την προσέχη Κυ
  >ιακήν θά γίνουν μετά πάσης έπισημό
  τητος τα έγκαίνια τής Εκθέσεως Ύ·
  γιεινής, ήτις ώς γνωστόν άνοίγει τάς πύ
  λας της είς τό μέγαρον τοθ Ζα«·
  ηβίου.