96489

Αριθμός τεύχους

5006

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

3/11/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αίγυπτον
  λ
  λίηκι
  έξάμηνο;
  έτησια δολ. 15
  Γξάμηνο. · 8
  Τιιιη
  χατα φύλλον
  Δραχ. 2
  ΠΕΜΠΤΗ
  3
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΠΙΑ ΓΥΠΟΓΡΑΦΕ1Α
  ΟΛΟΣ ΜΙΝΩΤΑΥΙΌΥ
  ΙΙΡΑΚΜ1ΟΝ ΚΓΙΙΙΗΪ.
  ΑΡΙΘΛΪ. ΦΥΛ ΟΥ
  ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗΝ
  ΟΙ ΑΠΟΑΗΜΟΙ ΚΡΗΤΕΣ
  ΕΙΣ ΙΩΙΗΗΝ ΠΡΗΛ1Η
  III
  ΣΥΗίΡΙΙΣΙίΙ
  ["Εν« παλμόν *α· μίαν πνο·
  ήν' άνωτερβυ πολιτισμοϋ, άνω
  τερας αντιλήψεως, Μαι λαμπρόν
  έπιώιώξεων των έν Άμερική Κρη
  των απετέλεσε το τελευταίον των
  ουνείριβν υπό την αϊγίδα τής
  Παγκρητικίϊς 'Βνώαε»; Καί τοΰ
  πνεύματος των έκιδιωξεων αυτών
  απαΰγασμα αποτελεί τό κατωτέ
  ρυ αρθρον τό οποίον δημοσι¬
  εύομεν ευχαρίστως:]. ,
  Διά μέσου των αίώνων,'
  άφ' ότου ό έλληνισμός ήρ¬
  χισε νά άναφαίνεται είς τόν
  ορίζοντα της ανθρωπότητος»,'
  τα εξηκριβωμένα ίατβρικά|
  γεγονοτα μαρτυροΰν, ότι τό
  Ιονος ημών έκραταιώθη, προ
  ώδευοε καί έμεγκλούργηοε,
  κατά τάς περιβδους έκείνας,
  χαθ' άς ευρέθη ηνωμένον καί
  ηειθαρχοΰν είς μί*ν δύνα¬
  μιν.
  Ρίπτοντες ενα ταχύ βλέμ-
  μα είς τα βάθη της ίστορίας
  μας, έπισκοποΰντες δέ άκό-
  μη καί τα πρόσφατα γενο-
  νότα, βεβαιούμεθα, ότι οί Έλ
  ληνες, άπο των ήρωΐκών κα'ι
  Μινωϊκών χρόνων επεβλή¬
  θησαν, είρηνικώς ή πολεμι
  κώς, μόνον τότε, οταν όμο
  θύμως εσκέπτοντο καί ειργά¬
  ζοντο καί όταν ταυτοχρόνως
  έχίνουν την μηχανήν τής
  προοδον, διά την κοινήν εΰη
  μερίκν. Ό Μινω'ΐκός πολι·
  τισμος ήκμασε διά τής κρα-
  ταιώσεως τής Κρητικής
  Συμπολιτείας. Ή νίκη τού
  Τρωϊκοΰ πολέμου επετεύχθη
  ι5ΐά της κοινάς των Έλλή-
  νων έκστρατ&ίας καί της
  πρωτοβουλίας ενός νού. Αί
  περίλαμπροι νίκαι κατα τού;
  Μηδΐκβύς πολέμους όφείλον-
  ται είς την ομαδικήν συνερ-
  γαοίαν των Παν έλλην ών. Τό
  μεγαλούργημα τού Χριισοΰ
  Αιώνος, πού εξακολουθεΐ ν»
  φωτίζη καί σήμεραν τόν πο¬
  λιτισμένον κόσμον, κατωρ¬
  θώθη διά τής συνεργασίας καί
  ύιτακοής είς την ανωτάτην
  αρχήν, ήν έξεπροοώπει τότε
  ό δαιμόνιος Περικλής. Ή χι-
  λιετηρίς ίατορία τού Βυζαν-
  τίου παρουσιάζει καί αύτη
  έλληνικά μεγαλουργήματα,
  κατά τάς περιόδους εκείνας
  κατά τάς οποίας ή όμόνβια
  εΐχε διαδεχθή την διχόνοι
  αν, ή συνεργασία την δια¬
  φωνίαν, ή πειδαρχία την
  «πειθαρχίαν. Ή έπανάστα-
  οις τού 1821—άπδραντον_πέ-
  λαγος κυμάτων έλληνϊκής
  «ύτβθυσίας—σελαγίζεται καί
  αυτή άπό επιτύχη είρηνικά
  χαί στρατιωτικά κατορθώμα-
  τα των πατέρων μας, είς πε¬
  ριόδους πού εκυριάρχει ή
  άφοσίωσις πρόςΑτό καθήκον,
  ή πειθαρχία πρός τούς άνω-
  τέρους, η ήρωϊκή ,αύταπάρ-
  νησις καί ή όμόνοια διά τόν
  κοίνον σκοπόν: την ελευθε¬
  ρίαν μας. Πρό ολίγων έπί-
  οης έτών, η Ελλάς διέλαμ-
  ψεν είς την παγκόσμιον κο-
  νίστραν, δτε ευρέθη ήνωμέ-
  νη χαί βμβνββΰσα, πειθαρ-
  χοΰσα καί ύπακβύουσα, έρ-
  γαζομένη έν μ«α ψυχή καί
  σώματι διά την Μεγάλην
  Ιδέαν.
  Ό,τι συμβαίνει είς ταεθνη,
  τα χράτη, τάς ©ργανωσεις,πα
  ριχτηρεΐται καί είς τάς οίκο-
  γενείας καί τα ατομα Έθνος
  είναι τό μέγα πλαίαιον των
  αυτών οίκογενειών καί ά-
  τόμων, κράτος δέ ή πειθαρ-
  χημένη έντός ωρισμένων
  όρίων συααωμάτωσις άτόμων.
  Άπό τής 14ης Όκτωβρίου
  1929 αί άνά την Αμερικήν
  διεσπαρμέναι οικογένειαι
  των άποδήμων Κρητών, αί ά
  ποτελοΰσαι τό μέγα πλαίσιον
  τής ξενητευμένης έκ τής
  ήρωΐκής μεγαλονήσου πά
  τρι«5» συνεσωματώθησαν^ είς
  μί«ν οργάνωσιν, την οποί¬
  αν απεκάλεσαν «Παγκρητι-
  κήν Ένωσιν». Δηλαδή,έκρα
  τοποιήθησαν. Έστεγάσθησκν
  υπό μίαν κοινήν στέγην,
  διά νά συνεργασθούν, νά κι-
  νήσουν μαζΐ—έν άδελφικό
  συμ-τνεία—την μηχανήν τής
  ηροόδβυ των, της εύημερίας
  των, της καλλιτέρας των αύ¬
  ριον εις την φιλόξενον
  χώραν, τι?ν όΐτβίαν έξέλε-
  ξαν ώς δευτέραν αυτών πα-
  τρίδα. Είς την χώραν αύ-
  την τής 'Αμερικης, ότΐου
  ή συνεργασία αποτελεί τόν
  άκρβγωνιοίϊον λίθον της θαυ
  μαστης τώ έντι προβδβυ
  της, οί Κρήτες δέν ήτο
  δυνατόν παρά νά έννοή-
  σουν πρώτοι τα χαλά της
  συνεργασίαν
  Ποίος δύναται νά άντείπη
  ότι κατά τό διάστημα των
  διαρρευοάντων έννέα έτών,
  άφ' ότου, δηλονότι, οί ξε
  νητευμένβι Κρήτες ώργανώ
  δησαν εις μίαν άδελφωμέ-
  νην καί όμονοοϋσαν Πτχνα-
  μερικοο ικην ·συσσωμάτωσιν,
  δέν επετεύχθησαν διά κοι-
  νών άγώνων εργα, τα ό
  ποία τα άνά την χώραν δι-
  εσπαρμένκ Τιιήματα—μόνα
  των-νβά ήτο άνθρωπίνως α¬
  δύνατον νά έπιτβχύνουν;
  Ποίος, παρακολουβήσας, τα
  άνά διετίαν συγκροτηθέντα
  συνέδρια τής Παγκρητιχής
  στρατιάς τής Άμερικής, δέν
  ησθάνθη ύπερηφάνειαν καί
  ευχαρίστησιν, βλέπων τόν
  ηθικόν καί υλικόν όγκον
  πού παρουαιάζει ή Παγκρη-
  τική, άκούων τα έπιτελούμε
  να διά τό κοίνον καλόν έρ-
  γα καί γνωριζων την εκτί¬
  μησιν, ής άπολαμβάνει άπό
  τό Πανελλήνιον ή κοινή αύ
  τη των Κρητών συσσωμάτω
  σις; Ποίος, εύρεδείς είς τό
  τελευταίον, ιδία, έν "Ακρον
  Όχάϊο, συνέδριον καί άκού-
  οας τα άθλήματα τής εύγε-
  νοϋς Κρητικης ψυχήζ, δέν η
  σθάνθη ρίγη έθνικής ύπερη-
  φονείας, ότι δύο χιλιάδες
  περίπου συμπατριΰται συνέ
  λεξαν έντός ολίγων μηνών
  Ενα κολοασιαΐον διά τάς
  σκληράς αύτάς οικονομικάς
  περιστάσεις ποσόν, όπως έλ¬
  θουν άρωγοί καί είς τούς
  έν τη πατρίδι άποκλήρους
  τής τύχης; Καί ποίος ηδύ¬
  νατο νά φαντασθή κατά την
  ιεράν μυσταγωγίκν, ή όποία
  εγένετο είς τό "Ακρον, μυ·
  σταγωγίαν, είς ην συμμετέ
  σχον τεσσαράχοντα ένθερ-
  μοί τής πατρίδος λειτουργοί,
  ότι όλα όαα εγένοντο καϊ ό-
  λα όσα μέλλουν νά γίνουν
  —καί θά γίνβυν—θά έπε-
  τυγχάνοννο χωρ)ς την κοι
  νήν συνεργασίαν, χωρίς την
  κοινήν προσπάθειαν, χωρίς
  την αλληλεγγύην καί την
  αγάπην καί την ομόνοιαν;
  Χωρίς την Παγκρητικήν Έ¬
  νωσιν;
  Άς είναι εύλογημένοι οί
  πρωτοπόροι τής Παγκρητι-
  κής αυτής συσσωματώσεως.
  Άς θεωρώνται παρ' όλων η¬
  μών οί πρωτεργάται αύτοι,
  ώς οί δημ·β«ργοί τής άνατο·
  λης μιάς καλλιτέρας αυριον,
  όχι μόνον διά τό ξενητευ-
  μένον Κρητικόν στοιχείον,
  άλλά κα'ι δι' όλην την ά-
  πόδημον όμογένειαν, καί
  άς παραμένουν τα όνόματά
  των είς τα χείλη καί τάς
  καρδίας όλων μας ίερά χα'ι
  άξιοσεβαστα. "Εθεσαν διά
  τοΰ έργου των—της ιδρύσεως
  της Παγχρητικής—τόν άκρο
  γωνιαΐον λίθον τοΰ οίκοδο
  μήματος, τό οποίον ύψώνεται
  σήμερον και υπό τό οποίον
  ατεγάζονται χιλιάδες ξενη-
  τευμένων Κρητών καί θά
  στεγάζωνται καί αί έπερχό-
  μεναι γενεά» μ«ς. Τιμή καί
  δόξα είς τούς έργασθέντοις
  διά την συμπλήρωσιν τοΰ
  οίκοδομήματος. Τιμή καί δό
  ξα διά τούς Ιθύνβντας τό 'ί-
  δρυμ<χ« άλλά καί διά τβύς ΐ- βυνομένους, τούς άφανεΐς αυτού; συνεργάτας τής κοι· νής πρβόδου. Άξιωματικοί καί στρατιώται της Παγκρη¬ τιχής στρατιάς έν Άμερική, εϊνοιι δι' ημάς έξ ϊαβυ τιμη μένοι καί βραβευμένοι μέ τόν κότινον τής είρηνικής προόδου, έφ' όσον οί πρώτοι ίθύνουν ύηακούοντες είς τούς νόμου; χκί τα κελεύσματα ήί' όμονοούσης Κρητικης ψυχής, καί οί ύεύτεροι ίθύ- νονται, πειθαρχοΰντες είς τάς διατάξεις κχί τάς «ποφά- σεις των πρώτων. Τό λαμ¬ πρόν οίκοδόμημα τής Παγ κρητική; Ενώσεως έν Άμε- ρική στηρίζετκι ήδη είς εί- κοσι δύο μεγαλοπρεπεία κί- ονας, όοα είναι τα άποτε- λοΰντα αύτό Τμήματα. Καί οί οίκοδόμοι αΰτοΰ καδημε ρινώς έργάζονται διά την προαθήκην 'έ«ν ατύλων καί διά την προσέλευσιν είς την τελουμένην μυσταγωγί αν νέων πιατών. Άπό τοΰ Είρηνικοΰ μέχρι τοΰ Ά τλαντικοΰ καί άπό των Κανα δικών συνόρων μέχρι τοΰ Σάουθ ορθούνται μεγαλοπρε πως τα Τμήματα τοΰ Άγίου Φραγκίσκου, τής Γιούτας, τοΰ Σικάγου, τού Ντητρό'ίτ, τοΰ Πίττομπβυργκ, τής Βιρ γινίας καί τα άλλα τα έγ κατεαπαρμένα άνά τάς Πολι τείας τής χώρας. Είς τό οίκο δόμημα αύτό τό περίλαμπρον τής Κρητικης συσοωματώ σεως ή «Όμόνοια» τής Νέας Υόρκης, ώς τό μεγαλείτε ρον Τμήμα τής Ενώσεως καί ώς τό δημιουργήσαν αύ την, δέν είναι δυνατόν πά ρά ν ά είσέρχετβιι «μετά φό βου θεοΰ καί πίστεωςηκαί νά έκκλησιάζεται είς αύτό με 'τά των «δελφών Τμη*ίι'·. ^ν έν μιά ψυχή καί χα· χ. Ά κάμη δέ περισσότερον Ή «Όμόναια» έχβυαα να επιδείξη έν Νέα Ύόρκη δρά σιν αξιοθαύμαστον, άπό Κρη τικής καί πανελληνίου άπό· ψεως, κατά τό διάστημ* τής 20ετοϋς υπάρξεώς της ώς Ά δελφότητος, δέν είναι δυνα τόν παρά νά πρωτοστατήση έμπνέουσα καί έμπνεομένη, είς τόν άγώνα τής εύημερί άς καί προόδου τοΰ ξενη τευμένου έν Άμερική Κρη τικοΰ στοιχείον, διά νά πυρ γωθή όλοτελώς ό νοερός ίε ρός ναός, όστις ώρθοΰται είς τόν Νέον Κόσμον καί φέρει τό όνομα «Παγκρητική Έ νωσις». Πιττσβοΰργον Σεπτέμβριος 1938 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΕΡΑΛΗ5 Άντιπρόεδρος τής Παγκρητι κης Ενώσεως. ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΙΛΟΥΕΤΤΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ_ΔΙΑΙΤΑΝ Πάλιν ή σιλουέττα άπασχο- λεϊ τάς καθημερινάς Ιντιιπώσεις καί κρίσεις. Άφορμή είνε ή πί στις 8οον καί το πείσμα των κυ ριών ή δεσποινίδων πού θέλουν νά άδυνατίσου/: Πιστεύουν εις τα άγαθά τής σιλουέττας. Πεισμώ νούν άδιορθώτως μέ έκείνους πού κηρύτΐουν τό αντίθετον. Έπομέ ν ως δημιουργοΰν καί διά τούς τρί- τους—τούς άντικειμενιχούς κρι· τάς—δικαίΐι'μα .. επεμβάσεως. Ή διαφορα προκαλεϊ την ανάγκην μιάς διαιτησίας, χρησίμου καϊ γε- νικώτερον εις την δημοσίαν γνώ μην. Ή σιλουέττα τελευταίως άπε τέλεσε σωστό φ&ύτ—μπώλ: Άπό τα καθαρώς κυβιστικά πλάσματα των πρώτων μεταπολεμικών έτών, προσήγγισεν αργότερον την Ά- φροδίτην τής Μήλου. Έπανήλθον είς ημερησίαν διάταξιν αί καμ¬ πύλας —Άλλά τόσον, δσον έπέτρεπε τα σύνολον καί ή αίσθητική άπο¬ ψις. Την ύπενθύμισιν έκαμεν αυστη¬ ράς δπαδός τής ίσχνότητος τοΰ συρμοθ. Καί ήτο απολύτως μέσα είς τα πράγματα: Ή ούσία ήτο δτι ή σιλουέττα, κατά τού; ρυθμι ατάς τής γυναικείας κομψότητος, ήθελε καί δέν ήθελε την παλαιάν εκείνην ραχατλίδικην γυναΐκα τής Άνατολής ή την νοουμένην ώί γυναΐκα άπό τούς γνωστάς τοθ κοινωνικοθ αύτοΰ κεφαλαίου. Άποτέλεσμα ήτο δτι ή ΤΕ^ρίφη- μος δίαιτα διά νά διαμορφωθοθν εκάστοτε τα περίεργα καλούπια της, έμεινεν^ έκ των ών ούκ άνευ είς την γυναικεία* ζωήν: Τό φι- γ&υρίνι ήθελε σήμερον ίσχνάν τύ πον, αύριον ίαχνίπαχον, μεθαύ¬ ριον κάτι μεταξύ τοθ πρώΐου καί δευτέρου, την άλλην ίσχνόν έκεί, χνόπαχον έδώ καί οΰτω καθ' έξήί- Ή δί'ϊΐΐα Ιτσι υπεβλήθη είς εί- οι/ούς δρους. Πλήθος «συνταγαί» καΟιερώΗηααν. Άπό τάς τελευ ταίας δέν ελειψεν απλώς δ,τι θρεπτικόν διά τον οργανισμόν. Έ πεδλήθηααν καί άνθυγιεινοί 8ροι καί τροφαί χωρίς την ειδικήν μελέτην καί την άδίατακτον συγ- κατάθεσιν τής Έπιατήμης. Τό λι τ&δίαιτον τοθ Έλληνος δέν άπετέ λεσεν έδώ την βάσιν. "Ελειψαν καί οί κύριοι παράγοντες τής δι- ατροφής! Άττοτέλεομα: Ήλθεν είς τό φώς εύγραμμία καί γενικώς σιλουέττα. Χωρίς δμως... περιε¬ χόμενον δυνάμενον τουλάχιστον νά εγγυηθή μετέπειτα, φυσιολο¬ γικήν ανάπτυξιν ή στοιχειώδη 6 γείαν. * * * —Κάτω λοιπόν ή σιλουέττα!... θά φωνάξ',υν πολλοί, ϊσως Ισως καί μέ την υστεροβουλίαν τής ψυλετικής νοσταλγίας πρός την άφράτην άνατολίτισσαν. Άλλ' δχι, πρός θεοθ, τόση κατακραυγή—τό ωραίον φθλον θά Ιχη τό κουράγιο νά κάμη επανάστασιν. Ένας εύσυνείδητος διαιτηΐής θά άφηνεν ανέπαφον τόν δρον «σιλουέττα» δπως τόν νηρύττει εκάστοτε ό αυρμός. θά άπορρίψη 2μως ώς βλαβεράν καί "'·. την γυναικείαν υγείαν καί είς /.' δημοσίαν 6γε£αν γενικώς, την ?·:λαΐκευσιν ή τό.αυθαίρετον τής ποικιλ^ας ιΖς την περΐ την δίαι¬ ταν τής σιλουέττας καθημερινήν συνταγολογίαν. Σιλουέττα μπορεΐ νά υπάρξη καί χωρίς στομαχικά νοσήματα καί χωρίς πνευμονίαν ή νευρικάς παθήσεις. Άρκεϊ νά επι¬ κρατήση πάλιν τό απαράμιλλον μέ τρον καί ή λογική τής'Επιστήμης. Οί φίλοιΆσκληπιάδαι ύποθέτω δτι δέν εχουν καμμίαν άντΕρρησιν είς τό τελευταίον αύτό. Άκόμη καί έκεΐνοι πίύ επίστευσαν ή πιστεύ ουν, κάπως περισσότερον τοθ συ- νήθους, είς την δύναμιν τής καλ- λονής... ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Οί δημόσιοι ύπάλληλοι. Ή διά νόμου αποφασισθεί¬ σα χόρήγησις ενός μισθοΰ υ- τΐό τύπον δσνείου είς τοΰς δή μοσίους ϋπαλλήλους καί τούς συντοξιοΰχους αποτελεί νέον δεϊγμα ένδιαφέροντος τοΰ κράτους πρός την δημοσίου πσλληλικήν τάξιν. Ή τάξις αυτή έχει όμολογουμένως ί διαιτέρσς ανάγκας καί δή κατά την εποχήν ταύτην καθ' ή
  ΑΝ0ΡΘΩΣ1Σ
  ΠΟΥΛΛΚΑΚΗ.—Σήμερον «Πριγ
  κήτιισσατής Ζούγκλας>.
  «ΜΙΝΩΑ».— Σήμερον «Παρίσι
  Πετροθπολις».
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ
  "Υπό τοθ Ταμείου ΉρακλεΙ
  ου εξεδόθη ή κάτωθι ανακοί¬
  νωσις πρός άπαντας τούς
  φορολογουμένους:
  «Παρά τάς χορηγηθείσας,
  μέχρι σήμερον ευκολίας πλη-
  ρωμής τόσον διά τάς οφει¬
  λάς χρήσεως 1938 8σον καί
  διά τάς .τοιαύτας παρελθου-ί
  σών χρήσεων, ετι δέ καί πα-ί
  ρά την ληφθείσαν παρά ίΤθϋ
  Ταμείου απόφασιν δπως μή
  επιδιωχθή ή είσπραξις τούλα
  χιστον των έσόδων τής χρήσε
  ως 1938 δι" ένταλμάτων προ
  σωπικής κρατήσεως δοκιμα
  στικώς, χορηγήσαντες εΐδικήν
  εντολήν είς τα είσπρακτορι
  κά οργανα δπως έπιμεληθώ
  σιν τής είσπράξεως των φό
  ρων βάσει τών', παραδοθέν
  των αυτοίς άντιγράφων κα
  ταλόγων, διά τής συχνής ό
  χλήσεως των φορολογουμέ
  νων, έν τούτοις κατά τό δι
  αρρεθσαν έπτάμηνον χρονικόν
  διάστημα, παρετηρήσαμεν δτι
  οί πλεΐστοι των φορολογου-
  μένων ουδόλως μάς συνέτρε
  ξαν είς την προσπάθειαν μας
  καί ουδέν |θετικόν καί Ικα¬
  νοποιητικόν άποτέλεσμα πα-
  ρουσιάσαμεν μέχρι σήμερον.
  Τούτου Ενεκα ήχθημεν είς
  την απόφασιν νά έκδόσωμεν
  άθρόως κατά πάντων άνεξαι
  ρέτως έντάλματα προσωπικής
  κρατήσεως καί άτινα λίαν προ
  σεχώς άποστέλλονται πρός
  εκτέλεσιν είς την ένταθθα
  Διοίκησιν Χωροφυλακής. Διά
  τελευταίαν φοράν δθεν παρα
  καλούμεν δπως άπό 1ης Νοεμ
  βρίου μέχρι 10ης ΙδΙου προσέλ
  θητε είς τό Δημόσιον Τα
  μεΐον, πρός εξόφλησιν των
  υποχρεώσεων σας "ίνα μή ύ
  ποστήτε τάς δικαίας πιέσεις
  των άστυνομικών όργάνων,
  μέτρον, δπερ θά εφαρμοσθή
  είς εύρεΐαν κλΐμακα καί ά δια
  κρίτως προσώπου χωρίς νά
  χορηγηθή Βούδεμ1α έστω καί
  όλιγοήμερος προθεσμΐα παρά
  τής Διευθύνσεως.
  Ό Διευθυντής τοϋ ΤομεΙου
  Μιχ. Τζανάκης».
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μιά άφάνταστη περι-
  πέτεια, ενα γοητευτικό
  ρομάντζο γυρισμένο στά
  βάθη τής Άφρικανικής
  Ζούγκλας μέ όλον τόν
  άγριο κόσμο της έν δρά-
  σει.
  ΤΗΣ Ζ0ΥΓΚΑ1Σ
  Πρωταγωνιστεΐ ή έξω-
  τική καλλβνή:
  ΝΤΟΡΟΘΥ ΛΑΜΟΥΡ
  καί ό Ρώσσο;3 καλλι-
  τέχνης:
  ΑΚΙΜ ΤΑΜΙΡΩΦ
  "Ενας παγκόσμιος
  θρίαμβος.
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό ρωσσικός κολοσσός:
  ΠΑΡΙΣΙ
  (ΤΣΑΡΙΧΗ ΜΥΣΤΙΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ
  μέ τού;
  Ρένα Μυλλερ
  Γκ. Αλεξάντερ
  "Ολο τό μεγαλεϊο τής Ρωσ-
  σίας των Τσάρων. "Ολο τό
  πάθος της ρωσσικής ψυχης.
  'θ άνακτορικός πλοΰτο;, ο!
  έρωτες, τα μίσπ, ή δολοπλο-
  κίες. Καταοκοπεϊες καΐ άντι·
  κατασκοπεΐες. Ή ακανδαλώ
  δή; ζωη τής Πετρουιτόλεως,
  φαντασμαγορικά μπαλέττα.
  'Εκτός προγράμματος:
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  - Την Δευτέραν:
  ΕΙΝΑΙ ΕΗΟΙΟΣ
  Σημ. Δευτέραν — Τετάρτην
  —Πέμπτην—Σάββατον—Κυρι
  ακήν ώρα 61)2 άπογευματινή.
  Κυριακή ώρα 2 μ. μ. έλό
  κλήρον τό έπεισοδιακόν:
  ΘΗΣλΥΡΟΣΤΟΝΟΕΙΡΛΤΟΝ
  Κ 0 ί ιΊ Ω ΜΙ Κ ΓΑ
  Ή στήλη τού ώραΐόκοσμου.
  Οί καρδιές των άλλων
  κερδίζονται μέ την
  ; ΟΊ γυναΐκες Μχουν πολλούς τρό·
  πους μέ τούς όποίους άνέχον·
  ται τίς θλίψεις, τίς στενοχωρίες,
  τίς άνησυχίες ιτοϋ τίς προσβάλ·
  λουν είς την μητοικήν ή την συ-
  , ζυνικήν ζωήν των: αί μέν θρη·
  καϊ αυτή άκόμη δέν σδς νοιώ°η,
  δπότε προστΐθεται μία άλλη θλ
  ψις είς την πρώτη.
  Περισσότερον άξίζει, κατά τή
  γνώμην μου, νά κάμης νά αίσ9αν
  θή δ σύζυγος ή τό ένοχο παιδΐ
  νοΰν δημοσίώς καί έκθέτουν συ δϊι ή θλϊψί σου είνε μεγάλη κα
  , νεχώς τίς δοκιμασίει των οί αλ , ό πόνος σου βίθύς· άλλά είς τί
  . λες παραπονοϋνται μόνον είς τίς ' ώφελίϊ νά έπιμένετε είς £να πά
  1 φίλες των ώρισμένες μέμφονται
  άίΐιακόπωίΓ, καί μετά δριμύτητος,
  αύτούς πού είνε άφορμή, των θλί
  ψεων πού τίς καταπιέζουν.
  Λογικώτερες αύτές πού ΰττοφέ-
  • ρουν μόνεΓ, χωρίς νά έκμυστη·
  ρ μ χρ μη
  ρεύωντοι είς τρίτους καί χω-
  ρίς νά δείχνουν διαρκώς είς τούς
  δύ λλό ό
  ] ρίς νά δείχν
  | δικούς των
  ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή ένταθθα άντιπροσωπεία
  Φλόκα θεωρεΐ υποχρέωσιν
  της νά συστήση είς τούς κ.
  κ. καταναλωτάς των φημι-
  σμένων προϊόντων Φλόκα, δ
  πως ζητώσι άπό τόν προμη-
  θευτήν των τα σοκολατάκια
  κ. λ. π. εϊδη μέ τό δνομα Φλό
  κα τό οποίον απαραιτήτως
  σημειοϋται επί τής ταινΐας ή
  τοθ ττερικαλύμματος εκάστου
  εΐδους. "Αν ό προμηθευτής
  σας έπιμένει νά σας δώση
  μαζύ μέ τα σοκολατάκια Φλό
  κα καί όλλα άγνώστων ή καί
  γνωστών Ιργοστασίων, σημαί
  νει δτι έχει συμφέρον νά
  σάς προτείνη τουτο διότι
  τα ξένα αυτώ σοκολατάκια
  άγοράζει μέ χαμηλοτέρας τι¬
  μάς των σοκολατινίων Φλόκα,
  έπωφελεΐται δμως κοί πω-
  λεΐ ταυτα μέ τάς τιμάς δ-
  που πωλεΐ καί τα σοκολατά
  κια Φλόκα.
  (Έκ τής ενταύθα άντιπρο·
  σωπεΐας Φλόκα Α. Ε.)
  σωτιο.
  Οί πρώτες
  δίσουν τίπτί
  ρ
  μελαγχολικό
  δέν εχουν
  έθέ
  ττρό-
  χ νά κερ
  έκθέτουσαι τίς οί·
  κιακές των άνησυχίες: μερικοί εμ-
  πιστοι, ιΐολύ καλά διατεθειμέ-
  νοι, θά δώσουν έν τούτοις είς
  τούς έ1 όχους άδέζιες συμβουλές
  οί οποίες δέν θά συντελέσουν
  παρά είς τό νά χειροτερέψουν
  την κατάστασιν...Τό νά θέλησις
  νά συμμερισθί) μία ττολύ στενή
  φίλη σου τίς θλίψεις πού δοκι-
  μάζεις δέν άξίζει διόλου περισ¬
  σότερον: εκθέτοντος τα παρά-
  πονά σου τα αύξάνης, άποκαλύ·
  πτοντας πλευρές πού εΐχαν περα
  ση άπαρατήρητες" επί πλέον, ή
  φίλη σας δέν μπορεΤ νά συναι¬
  σθανθή τα ιΐράγματα άκριβωςδπως
  έσεΐς ή Ιδία: διατρέχει λοιπόν
  τόν κίνδυνον νά σας ψυχράνη.
  ή' νά σάς δώση την έντύπωσι δτι
  ρόμοιο ζήτημσ; Όταν θά χ
  κάμη την άναγκαία παρατήρη
  σι, την δτοία όφϊίλετε νά κά
  νετε, ιιήν άφήνετε νά ηιστεύου
  δτι μνησικακήτε. Οΰ^έιτοτε δκ
  της σ<ληρότητος εκέρδισαν τί κσρδιές, άλλά αντιθέτως διά τοί μέσου αύτοι) διατοέχεχε τόν κί δυνον νά συγκρουσθητε μέ τόν νοχο' είς την περίιττωσι αυτή, ι άσυμφωνία διαρκεΐ, ό Ινοχος δέ τολμα είς την άρχή νά δείξη δτ συνσισθάνθηκε τό σφάλαα το καί δτι έπιθυμεϊ νά έξαγοράση δΐΐειτα, παρερχομένου τοθ χρό νού, ΰρχίζει νά θεωρή ώς άδι κια την σκληρή αυτή στάσι, τή κρίνει δυσανάλογη μέ τό σφάλ μα καί άσυμβίβαστη μέ την καλή θέλησι καί την μεταμέλεια ύ εξεδήλωσε φθάνει μάλιστα συχνά είς σημείον νά μέμφεται τόν έαυ τόν τού γιά τάς τύψεις ττοΰ ήσθά θη Αντιθέτως, είς την πρώτη λ ξι μεταμελείας πού προφέρει, ά φήσετε νά εκδηλωθή ή στοργή καί ή έμπιστοσύνη σας είς μία άπότομη άλλαγή" συχνώ, τό μά θηαα θά είνε καλύτερο καί ό έ'νοχος περισσότερον άτΐοφασι σμένος νά μην έπαναρχ'ση. ή Ντιστεγκέ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΒΥΚΑΙΡΙΑ ΔΙΑ ΤΟΥΣ Β1ΒΛ1ΟΦΙΛΟΥΣ Πωλοθνται είς τιμήν εύκαιρίας διάφοροι επιστημονικαί έκδόσεις δι' ολίγας ημέρας. ΙΙαύλου Καρο- λίδου Καθ. τοΰ Έθν. Πανεπιστη¬ μίου: Άνατολικοί λαοί είς 4 τό- μους 1500 σελίδες μετά 800 εί- κόνων καί είς είσαγωγής είς την Ελληνικήν Ιστορίαν (συνέχκια τούτων είναι 6 Παπαρρηγόπουλος —Καρολίδης) άντί 600, μόνον μέ 250 δραχμάς κ. τ. λ. Δείγματα των διαφόρων έργων καί πληρο¬ φορίαι παρά τώ Έφόρφ τής Βι- κίλαίας Βιβλιοθήκης κ. Σπανάκη. ■■■■ΒΙ··ΒΙΒΒΙ·ΒΒ:ΒΒΒ·Β·ΒΒ ΝΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ Ηρακλείου νομίμως περιβεβλη μένης ΐόν έκτελεστήριον τύπον καταβάλι;] πρός με μέχρι τής επ ταγής ταύτης έν δλφ δρ. 1256 20 έντόκως έκτοτε μέχρις έξο φλήσεως, καί β) διά τής υπό χρ νολ. 29 Αύγούστου 1938 κατασχι τηρίου τοιαύτης, ώς δείκνυτα έκ τοϋ δπ' άριθμ. 5251 άποδει κτικοΰ έπιδόσεως τοθ δικαστικο κλητήρος τής περιφερείας το Πρωτοδικείου Ηρακλείου Γεωργ ΙΙωλιουδάκη, ί'να δυνάμει κα πρός εκτέλεσιν τοΰ αυτού ώς άνω έκτελεστοϋ τίτλοιι, νομίμως περι βεβλημένου τόν έκτελεστήριον τύ πον, καταβάλη πρός με ετέρα δρ. ,'543, έντόκως έκτοτε μέχρι έξοφλήσεως, έν τούτοις ουδέ ούτος μέχρι. σήμερον μοί κατέ βαλε. Διά ταυτα Πρός είσπραξιν των ποσών τώ' άνω Ιπιταγών μου έκ δραχ. 1256 20 -ΐ-343-=5ρ. 1599,20 των άπ των έπιταγών νομίμων τόκω1 αυτών καί των συμβησομένω1 έξόδων εκτελέσεως, εκτίθημι είι δημόσιον αναγκαστικόν πλειστη ριασμόν τό έ'ν τέταρτον (1)4] έξ άδιανεμήτου των έπομένων έ νυποθήκων μοί άκινήτων κτημά των ανηκόντων είς τόν άνω φειλέτην μου, δπερ 1)4 έξ άδ:α νεμήτου κατάσχω διά τοΰ παρόν τος μου, καί κειμένων είς τή κτηματικήν περιφέρειαν τοθχωρίο Σκούρβουλα, τοθ τέωςΔήμουΖαροΰ τής Είρηνοδικειακής περιφέρειαι Μοιρών Καινουρίου, ήτοι 1) Δύ< οίκιών ίσογείωνσυνεχομένων,κειμέ νων έντός τοΰ χωρίου Σκούρβουλα είς συνοικίαν Μεσοχωριά άποτελου μένων έκ 3 δωματίων, μετά συνε χομένου έσωχώρου ^ποτιστικού έκ- "τάσεως μιάς περίπου μουζου- ρας μετά των έν αύτω έμπεριεχο έ δέδ λ λ ■ Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ 5 μεσημβρίαν ■ Δια ΡέΒυμνον, Χανιά, Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ■ Χαλχ.δα, ΑΙδηφόν,Β·- ί Έκτός Τράσχ ΤΟ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ "Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ, Πώρον, Νάξον, Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΑΑΚΗ Ταλ4·. <-«! Τηλ*». 5-50 ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ι. ΚΟΣΜΑΔΑΚΗ (Όΰος ΣελΙνοο πλησίον 'Αγροτ. Τραπέζης). Άνακαινισδεϊσα τελείως καί ίιαθέτουσα 2λα τα συν χρβνα μέσα θεραπείας καί διαγνώαεως των Δερματικών κα! Άφροδιβίων νοσημάτων,βυφΐλίδος,βλεννορροία; κ.λ.π. Έφαρμόζονται έλα τα σΰγχρονα θεραπευτικά μεσα διά την θεραπείαν των διαφόρων δερματικών παθηαεων.'ίΐσαύ τως δίδονται οδηγίαι, καλλυντικαϊ καί θεραηευτικαΐ άλοι φαί διά τάς διαφόρους παθήσεις τοΰ δέρματος, τού πρόσω που καί των χειρών (πανάδβ;, άκμη τού προσώιτου, ρυτίδες, σχάσιμον των χειρών, έρνιθρότητα χ λ.π.) Διαθέτει έπίβης κλίνας Α' καί Β' θέσεως δι' εσωτερι¬ κάς άσθίνείς. Ώραι έπισχίψβων 9—1 μ.μ. καί 4—9 μ. μ. 'Αριβ. τηλ. 3-47. ΠΡΟ1ΊΆΜΜΑ ΗΛΕΙΣΐΗΡΙΑΣΜΟΓ Νικολάου Γ. Καμπουράκη κα· _ τοίκου Σκουρβούλων Καινουρίου. ΚΙΝΗΣΙΣ._ >Αφ[χθη προχθές
  Κατα έξ Αθηνών δ κ. Ιωάννης Β. Βαρ
  Ελευθερίου Ιωάν. Φραγκάχη δινογιάννης. τής εγκρίτου έκ
  κατοίκου Ζχροΰ Καινουρίου. Χανίων οικογενείας καί έκ των
  Ό καθ' ού τό παρόν μου καί- &Ρι°λα έν. "Αθήναις έγκατεστημέ
  , , , * ■% , . νων Κρητων δικηγόρων.
  τοι επεταγη νομίμως δια της ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Ή Κα "Αννα
  υπό χρονολ. 21 Ιανουαρίου 1927 Μάρκου Νικολακάκη, έμπόρου. έ
  έπιταγής μου, ώς δείκνυται έκ βάπτισε την παρελθούσαν Κυριο·
  των δπ' άριθμ. 3918 καί 3919 κήν.,!$, χαριτωμένο άγοράκι τοθ
  , ~ , . , , κ. Ηλία Άλεξ^κη, τηλεγραφη-
  επιδοτηριων τού παρα τ? περιφε Τθ0> ώνομάσασα αύτό Γιάννην,
  ρεία τοθ ΙΙρωτοδικείου Ήρακλεί- Είς τούς γονεΐς καί την άνάδο
  ου Δικαστ. Κλητήρος Ήρακλέ- χον ευχόμεθα νά ζήση·
  ούς Τσουδή ί'να δυνάμει καί „ ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΓΑΜΟΙ.— Ή συμπα
  , ? . < - ί 5 ι α θεστάτη δνίς Ρένα Δοκουαετίί 72ο5, γΊΟο^ Τ β1,* ά/'θ· δου θυγάτηρ'τού φίλου συμΐτολί 1581 τοΰ 1926 τελεσιδ'κου άπο-ίτου μας ίατροϋ κ. ΚΙμωνος Δο φάσεως τού ΠλημμελειοοΊκείου κουμετζίδου καί δ έν ΜασσαλΙα — - - · - — αρίστα έγκατεστημένος ίατρός κ. ΙΤάκης Κουζούκογλου ετέλεσαν τούς γάμους των έν Αθήναις. θερμά συνχαρητήρια. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Ύποχρέω σιν μου θεωρώ δπως καί δημο σία εϋχαριστήσω τόν διακεκριμέ νόν ιατρόν—χΕΐροϋργον τής πό λεως μας κ. Ε6άγγ. Χατζάκην δι' επιτύχη εγχείρησιν τοΰ στομά χου ές ής έσώθην έκ βεβαίου κιν δύνου. "Ομοίως εύχαριστώ θερ μώς καί τό προσωπικόν τής κλι νίκης τού. Ηράκλειον 1 Νοεμβρίου 1938 Ό ευχαριστών Οίόδ. Μακριδάκης *** Γύρω στήν πόλι. μένων δένδρων, μονέας άλλοτρίας, ή »,; μιάς λε· αονορευομένου ρ ρμ τοθ δλου κτήματος κτήμασιν Άν τωνίου Στρατιδάκη, Δράκου Άν- δρουλάκη, καί Μανούσου Πουλι- νοθ. 2) ΆγροΟ ποτιστικοϋ κειμέ νού είς θέσιν Πέραμα εκτάσεως μιάς μουζουράς μετά των έν αυτώ δένδρων, συνορ. κτήμασ Σταύρου Γιαννουλάκη, Έμμαν Αιανουδάκη, καί Γεωργίου Καμ πιτάκη. 3) Είς θέσιν Κοπανά ί Επάνω Κοπανά ΆγροΟ 2 μουζου ρίων, έμπεριέχοντος 2 έλαιόδεν δρα καί μίαν χαρουπέαν συνορ. κτήμασι Σταύρου Γιαννουλάκη, Παναγιώτου Πουλινάκη, κληρονό- μων ΣαρακηνοΟ Άρμουτάκη καί Εύσεβίας Άνδρουλάκη. 4) Είς θέσιν «Άμπέλια» άμπελου εΐδους Λιάτικο εκτάσεως δ έργατών με τα συνεχομένου άγροΰ εκτάσεως 2ξ (6) μουζουρίων, μετά των έν αυτή δένδρων, συνορευομένου τού δλου κτήματος κτήμασι Σταύ ρου Γιαννουλάκη, Νικολ. Βεϊσά κη, κληρονόμων Ματθαίου Σταυ ρουλάκη καί Γεωργ. Πουλινάκη καί 5) Είς θέσιν «Χελιδωνιά» άγροΰ εκτάσεως 5 μουζουρίων, ρ κτήμασι Γεωργ. Βαφάκη, Κωνστ. Άρ. Καμπουράκη καί Γδραγωγψ. Ό πλειστηριασμός των κτημά- ων τούτων γενησεται την 18 Δ)βρίου 1938 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον τοθ Συμ)γράφου Μοιρών κ. Κων¬ σταντίνου Τζε'ιρανάκη ή τοθ νο- μίμου αύτοθ άναπληρωτοθ καί έν ώ έν Μοίραις Καινουρίου κειμέ ω Δημοσίω Γραφείφ τού, δπου καί ότε καλοθνται οί πλειοδοτή οντβς. Άρμόδιος δικαστιχός κλητήρ ινεργηαάτωτά νόμιμα, δημοσιευ Ιήτω δέ τό παρόν διά τής ένταθ ι εκδιδομένης εφημερίδος «Ά 'ρθωσις». Έν Ήρακλείψ τ^ 30 Όχτω ίου 1938. Ό πληρεξ. διχηγόρος τοθ επι πεύίοντος καί παραγγέλλοντος. Μιχαήλ Άντ. Μανασσάκης Η χθεσινή βροχή φαίνεται δτι διέλυσε τα ψέμματα διά την και· ρικήν κατάστασιν. —Ό χειμών πλέον είνε γεγσ· νός, μολονότι ή θερμοκρασία δια- τηρεΐται άκόμη είς ύψηλά μάλ¬ λον έπίπεδα. -"Αλλως τε άφοθ είμεθα πλέ όν είς τα άληθινά πρωτοβοέξια δέν θά βραδύνη καί τό ψθχος άν' πιστεύσωμεν καί τούς πρακτι- κούς καιοοσκόπους. -Τώρα πού ό Δημος δεικνύει τόσον ενδιαφέρον διά τάς επι σκευάς των ό6ών, δέν είνε άνω φελής μία ύπόδειξις: -Ή όδός Μιχελιδάκη, ή διή κουσο άπό τής Άγροτικής Τοα πέζης πρός την οδόν Ιδής, δέν ευρίσκεται είς καλήν κατάστα¬ σιν, -θά ήτο δέ εύχης ϊργον μα ζυ μέ τινάς άλλας περισσότε ρον κατεστραιίμένας τής πόλεως νά έπισκευασθή ταχέως, ώς οδ σα καί άπό τάς πλέον διαβατι κάς. —"Ηνοιξε είς την αίθουσαν «Ντο ρέ» ή είδική σχολή ραπτικής καί κεντήματος. —Έποπτεία τοθ διευθύνοντος τό ενταύθα ύποκατάστημα τής 'Εταιρίας Μπόρν καί Σία (Σίγ γερ) κ. Μαρκομιχελάκη. —Μεταξύ των μαθητευμένων θά πλεονάσουν ασφαλώς τα κο ρίτσια των χωρίων πού στέλλον ται άπό τούς γονεΐς των είς την «χώραν» διά νά διδαχθοΰν την οΐκοκυρικήν ρον μεταξύ __ πόλεων ή μάθησις "τής οίκοκυρι κης άποκτά είς την σχολήν αύ την τόν πρακτικόν καί πολιτι σμένον χαρακτήρα της. — Είς τό χθεσινόν ρεσιτάλ τής ΔνΙδος Γεροντέλλη ανεμένετο κά θε έπιτυχία. —ΟΙ φίλοι τής μουσικής άλλά καί δ έκλεκτότερος κόσμος τής κοινωνίας μας άν εκρίναμεν ά "ό την διάθεσιν των εισιτήριον. —θά έτίμο τό εκλεκτόν καί κο θαρώς καλλιτεχνικόν αύτό ρεσι χ η άλλά καί γενικώτε των γυναικών των ή ΐ —Είς τό θέατρον Πουλακάκη προβάλλεται ή «Πριγκήπισσο τής Ζούγκλας» μέ την ΆφροδΙτη τής όθόνης Ντόροθυ Λαμούρ. Τό ίρ· γον είνε άπό τα κατακτήσαντα τελευταίως την παγκόσμιον φή μην. —Είς την «Μινώαν» άπόψε θά προβληθή τό κοσμοπολικόν φΐλμ: «Παρίσι—Πετρούπολις» μέ τούς λεπτούς έρμηνευτάς τοΰ κινημα τογράφου Γκεώργκ Αλεξαντερ αι Ρέναν Μύλλερ. ό Ρέπορτερ ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επέστρεψεν έξ Ά θηνών ή πιλοποιός Στέλλα Χω ραΐτου, κομίσασαν πλουσίαν συλ λογήν γυναικείων πίλων καί ύλι ών άτινα έκθέτει είς τό νέον της κατάστημα παρά τό Πλατύ Σοκκάκι, παραπλεύρως τού άσύ- λου γερόντισσας. -ΒΛΟΓΝΤΑΙ οίχόπεδα τής με :ρητοΙς παρά τάν λιμένα Χερσο- ήσου είς τιμάς πολύ συμφερου- ιας. Πληροφορίαι παρά τώ Φαρμα χείφ Ζαφειρίου ΓενΙ Τζαμί. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ - πεπειραμέναι μαθήτριαι επί ήμερομισθίφ διά τό άτελιέ τής μοδίστας δίδος Μα ρίνας Γ. Άνωγιαννίκτί ( Σφακίων, παρά τό Καμαράκι). πο την Άγία Βαρβάρα ώς ό Βενεράτο καί επί τοΰ άμαξι- οΰ δρόμου έχασα την Κυριακήν ό βράδυ, ϊν έξάρτημα τοθ κυνη οϋ μου δπλου. έκεϊνο ποϋ ό ό ετικοϋ μου ϊ ί ΣτοΟ ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ ΑΒΕΔΙΣ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ γετικοϋ μ ϋ ογκρατεϊ τίς κάνες στό κοντάκι. Ό ευρών τούτο παρακαλεΐται νά μοί τό παραδώσει καί θέλει άμοι φθή. Μιχαήλ Γκνειατάχης Άπόστρατος μοΐραρχος—όδός Σμύρνης—Ηράκλειον. "Αγ. Μηνά Νέαι άφίξεις καί νέαι πα- ι. καμαρατου Γωνία 'Αραοτόι. βιβλΐα Όλα τα διδακτικά . ο , καί τα σχολικά εΤδη. ραλαβαί υφασμάτων ,τής έΊ Έπισκεφθτΐτε τό κατάστημα ^οχΐί ' μας είμβθα οί εύθηνώτβροι.
  ΑΝΟΡΘΩΣΊΣ
  Τ6 μεγάλο έργον
  τον Βίκτωρος Ουγκώ.
  :.4Ο
  Οί Άθλιοι.
  «40ον
  ' Εγκυκλοττ. α ιδ ε ί α
  —Άν δέν μοϋ άγοράσετε, αύθέντη αυτήν την Ι
  εΐκόνα, έλεγεν ό Ίονδρέτης, έγώ πρέπει νά πάρω!
  των όμματιών μου, νά πάγω νά πέσω είς τόν πο-
  ταμόν, νά πνιγώ. Προχθές έπήγσ μάλιστα. 'Επήγα
  ποός τό μέρος τού γεφυριοΰ τής ΆουστερλΙτσηο
  Ήμουν ε"τοιμος!
  Αίφνης τό πρόσωπον τοΟ Ίονδρέτου, ταυτα λέ·
  γοντος θρηνωδώς ήλλοιώθη· ό έσβεσμένος όφθσλ-
  μός τού ήστραψεν ό μικρόσωμος οδτος άνθρωπος
  άνεστηλώθη καΐ κατέστη την όψιν τρομερός· επρο¬
  χώρησεν έν βήμα πρός τόν κ. Λευκίαν, καί διά φω-
  νής τώρα βροντώδους.
  —Δέν πρόκειται έκραύγασε περί αυτών δλων
  Μέ γνωρίζεις, Καλά κύτταξέ με,
  των πραγμάτων!
  καλά!
  Ι
  Κ .
  Ένέδρα.
  ΉνοΙχθη δέ συγχρόνως ή θΰρα τοΟ θαλάμου βι¬
  αίως καί εφάνησαν έξωθεν αυτής τρείς άλλοι άν-
  θρωποι βλούζας φοροθντες ούτοι κυανθς Καί προ-
  σωπεΐα χάρτινα καΐ μέλανα.
  Ό μέν έξ αυτών ήτον ίσχνός, καί έκράτει μι¬
  κράν τίνα ρόβδον σιδηροκέφαλον ό δέ εΐδος κολοσ-
  σοθ, 'έα τιέλεκυν, είς ούτινος την λαβήν εστηρίζε¬
  το, πέλεκυν Ικανόν νά θανατώση, βοθν, ό τρίτος
  άνήρ εύρύνωτος, ούδ' (σχνός ώς ό πρώτος, ουδέ
  σωματώδης ώς ό δεύτερος, έκράτει μέγα τι κλει-
  δΐον, κλατιέν ΐσως άπό τής θύρας είρκτής τινος.
  Τούτους περιέμενεν, ώς φαΐνεται ό Ίονδρέτης
  μέχρις έκείνης τής στιγμής. Άποταθείς λοιπόν πρός
  τόν πρώτον, τόν ίσχνόν, όστις έκράτει την ράβδον.
  —Έτοιμα τα πάντσ; τόν ηρώτησεν έπιτρο-
  χάδην.
  —Ναί.
  —Ό Παρνασσβς ποθ είνε;
  —Στάθηκε ό εύμορφονιός, νά μιλδ μέ την κόρη
  σου.
  —Μέ ποιάν άπό ταίς δυό;
  —Μέ τή μεγάλη.
  —Είνε κάτω κανέν άμάξι,
  —Ναί, -
  —Τό άλλο είνε έτοιμο;
  —"Ετοιμο.
  —Τί εΐδους άλογα;
  —Άλογα θαυμαστά.
  —Ναί.
  —Ποθ περιμένει, έκεΐ δπου εΐπα;
  —Καλά, είπεν ό Ίονδρέτης.
  Ό κ. /ευκΐας ήτον ώχρότατος. Παρετήρει πάν
  τα τα έν τώ άντρω έκεΐνφ, ώς νοών ήδη πού περι-
  έπεσε καί άπορών άλλ' δμως ή μορφή τού άπεΐχε
  τοϋ νά έμφαΐνη δειλίαν πσρενέβαλε τό τραπέζιον
  ώς φραγμόν άμυντήριον μεταξύ αύτοΟ καί έκείνων,
  καί ό άνθρωπος ούτος, όστις πρό μιας στιγμής εί-
  χε τό ήθος άγαθοθ γέροντος, παρέστη διά μιδς ά-
  θλητικώτατος. Έπέθεσε τόν ρωμαλέον τού γρόν-
  θον είς την ράχιν τής καθέδρας τού μετά φοβεράς
  τινος παρρησΐας, άξΐας θαυμασμοΰ.
  (συνεχΐζεται)
  *"·■■■
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  ■ΒΒΒΒΒΒΒ
  ΟΙΝΟ1 ΕΚΛΕΚΤΟΙ
  ί
  την
  λέξ.
  τας
  Τα έξαιρετικά άνόθευτα καί άγνά έπιτραπέ-
  χρασιά, παλαιάς εσοδείας, θά ευρίσκετε είς
  παρά τα βαρελτζίδικα αποθήκην τοϋ κ. Ά-
  Σκορδύλη είς μικράς καί μεγάλας ποσότη-
  είς τιμάς ασυναγωνίστους.
  Αι* έκείνους ποθ δέλουν
  νά πλουτίζοον τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι/ δλους
  ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ
  Αι ττρόοδοι Σκαλανίου
  καί ή παραγωγή αυτού.
  Α'.
  Οί σεισμοί είνε άπά τα
  ΣΚΑΑΑΝΙ Όκτώβριος (άντα-1 χωρίου, μέχρι τούδε δέ Ιχει επι·
  ποκριτοθ μας).—Προχθές έπεσκέ τελέσει πολλά.
  είς 500.000. Τοθτο δφείλεται εις φθη τό χΐϋρίο^ μας & νομΕατρος Ι Απολύτω; Εκανοποιημένοι
  £ ή ώ λ Ηλί Νλά δ η Σ ά
  φ ς η χρ μ μρ η καΐ
  φυσι- τό £τι ή χώρα άποτελεΐται ά- Ηρακλείου κ.Νικολακάκης διά την οί Σκαλανιώτα: διά την άναγνώ
  κά φαινόμενα των οποίων τα ά- πό έρήμους καί είνε πολύ ά-
  ποτελέσματα είνε καταστρεπτικά. κατάλληλος.
  Έκτος τοΰ φίβοιι τόν οποίον προ
  καλοθν εις τόν άνθρωπον ϊταν
  ή γή αρχίση νά δονήται κάτω
  άπό τα πόδια τού, καταστρέφουν
  πολλάκις πόλεις ολοκλήρους καί
  δημιουργοθν άπειρα θύματα Έ
  έδώ είς την
  αί οποίαι έ-
  πανειλημμένως ΰπέστησαν κατα-
  χομεν καί ημείς
  Έλλάδα περιοχάς
  στροφάς άπό
  λά έχεΐ δπου
  συνηθέστατον
  τούς σειαμούς, άλ-
  οί σεισμοί είνε
  πραγμα είνε ή χώ
  ρα τοθ Βελουχιστάν την οποίαν
  οί κάτοικοί τού άποκαλοθν «ή
  χώρα την οποίαν έλησμόνησε ό
  Βεός». Τα Βελουχιστάν ευρίσκε¬
  ται είς τό νοτιοδυτικόν μέρος τοθ
  όροπεδίου τοθ Ίράν μεταξύ τοθ
  Άφγανιστάν καί τοΰ κόλπου Ό·
  μάν, κατέχει δέ έκτασιν -140 τε-
  τραγωνικών χιλιομέτρων. Ό πλη-
  θυσμός τού, μολονότι ή έκτασις
  τού είνε περίπου τό έν τέταρτον
  τής Ραλλίας, άνέρχεται μόλις
  εξέτασιν τής ύγειονολογικής τού
  καταστάσεως. Ό κ. νομίατρος ϊ-
  Οί Γδιοι οί κάτοικοί τοθ Βε- μεινεν απολύτως ίκανοποιημένος
  λουχισταν παρομοιάζουν την πά έκ τής επιθεωρήσεως τού διε-
  τρίδα των μέ την κόλασιν. Εάν πίστωσε δέ μέ πραγματικήν χαράν
  λοιπόν εις την πετρώδη γήν καί ώ; μίς εδήλωσε, 8τι ή κοινότης
  είς τό έλεεινόν κλΐμα προστεθοθν μας πρωτοπορεί είς την έφαρμο
  καί οί σεισμοί οί ίποίοι συμ-' γήν των υποδειχθέντα» 5γ,ειονομι
  βαίνουν τακτικά, τό Βελουχιστάν Χων μέτρων.
  Πράγματι πάντες οί κάτοικοί
  Σκαλανίου αμιλλώνται νά παρου
  είνε πράγματι ή έπίγειος κόλα·;
  σις. Ό τελευταίας σεισμός έγινε
  πρό ενός έτους καί επέφερε τρο
  ή πολι αιάσουν τό χωρίον μας εύπρόσω
  προσο- πον άπό Ζλας τάς άπόψεις. Ούδε
  χήν τής Εύρώπης καΐ δ σεισμός μ£α οίκία όπάρχει σήμερον έν
  τοθ Βελουχιστάν παρήλθεν άπα ΣκαλανΕφ ή όποία νά στερήται
  Ποίος άλλως τε θά άποχωρητηρίου ή νά παρουσιάζη
  διά τό Βελουχιστάν, εξωτερικώς ή εσωτερικώς δψιν
  οδτε ίνας ξέ τοιαύτην ώστε νά μή δύναται νά
  νος άν:αποκριτής. Οί σεισμοί χαρακτηρισθή απολύτω; καθαρά.
  αύτοι κατέστρεψαν 2λα τα χωρία 'Επίσης ή κοινότης έργάζεται^ά-
  καί την πόλιν Κετά. "Ο,τι είχε πό τής ήδικής της πλευράς διά
  μείνη άπό τού; σεισμούς τό άπε- την γενικήν καϋαριότητα τοθ
  τελείωσε ή πυρκαϊά, δπω; συμ ------
  μερά; καταστροφάς άλλά
  τική άττορροφοθσε την
  ρατήρητος.
  ένδιεφέρετο
  δπου δέν ΰπάρχει
  ρισιν άπό μέρους τοΰ προϊσταμέ-
  νοι> τού 'ΥγειονομικοΟ Κέντρου
  Ηρακλείου των προσπαθειών των
  επεδόθησαν μέ περισσότερον ζή
  λον είς τα δημιουργικά εργά των
  άντιπαρερχόμενοι τάς δοκιμασίας
  πού ύφίστανται εκάστοτε είς τάς
  καλλιεργείας.
  "Ηδη δπω; καί αλλαχού οί>:ω
  καί είς την περιφέρειαν Σκα
  λανίου ήρχισαν τα δργώματα
  των άγρών, τό έλαιοκλάδευμα
  ένιαχοθ δέ καί δπου τούτο ένδεί
  κνυται καί τό ξελάκισμα των άμ
  πελιών. Ή έλαιοπαραγωγή μας
  θά είναι εφέτος κανονική καί οί
  κάτοικοί ώ; έκ τούτου είνε εύ·
  χαριστημένοι μολονότι ή συμμετα
  χή καί τή; περιφερείας μα; είς
  τάς άτυχίας πού έπληξαν τόν νο¬
  μόν Ηρακλείου έκ των άμπελο-
  νόσων είναι θετική καί άνάλογος
  πρό; άλλας περιφερείας.
  βαίνει συχνά
  ριπτώσεις.
  είς
  παρομοίας πε ι
  (συνεχΕζεται)'
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  ,-
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ.
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  κατ
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ1ΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλεφ. 551.
  ■ ■ΒΒΙ
  ΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΚΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒεΐΒΒΒΒΒΒΒ
  ι
  ΚΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΩΜΑΤΑ
  ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
  ΠΟΥΔΡΕΣ · ΚΡΕΜΕΣ
  Καΐ δλα τα Εύρωπαϊκά σπεσιαλιτέ
  τοϋ ν^ναικείου καλλωπισμοΰ είς τιμάς
  χαμηλάς μόνον
  . ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
  Πώλησις λιανική καί χονδρική.
  ]
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος Ιεραπέτρας διακηρύττει
  δτι την 27 Νοεμβριού 1938
  ημέραν Κυριακήν καΐ ώραν
  10—12π.μ. έν τώ Κοινοτικώ
  Καταστήματι Ιεραπέτρας ένερ
  γηθήσεται έπαναληπτικός μειο
  δοτικός διαγωνισμός δι" έν-
  σφαγίστων προσφορών άνευ ό
  ρίου πρός άνάδειξιν έργολά-
  βου διά την σύνταξιν τοπο-
  γραφικής άποτυπώσεως καί
  ρυμοτομικής μελέτης τής πό¬
  λεως Ιεραπέτρας ή έκτασις
  τής οποίας συμποσοθται είς
  ένεακόσια στρέμματα επί έδά-
  φους έπιπέδου.
  "Η δαπάνη τού έργου άνέρ¬
  χεται κατά τόν προϋπολογι¬
  σμόν τής μελέτης είς δραχ.
  250.000 καί θά εκτελεσθή έρ-
  ί γασία διά τό τρέχον έτος δρ.
  50.000. Δεκτοί είς τόν διαγω¬
  νισμόν γΐνονται πτυχιοϋχοι
  ΜηχανικοΙ.
  ! Ή εγγύησις ωρίσθη είς δρ,
  12.500.
  Λεπτομερής διακήρυξις καί
  τα σχετικά τής μελέτης ευρί¬
  σκονται κατατεθειμένα είς τό
  Γραφείον τής Κοινότητος καί
  είς τα Γραφεΐα τής Μηχανι-
  κης υπηρεσίας Δήμων καί
  Κοινοτήτων, τοϋ ΝομοΟ Λαση¬
  θίου έν Άγίω Νικολώφ δπου
  δύνανται οί βουλόμενοι νά
  λαμβάνωσιν καθ" εκάστην γνώ
  σιν προσερχόμενοι κατά τάς
  εργασίμους ώρας των γρα
  φείων.
  ί Έν Ιεραπέτρα τή 20 Όκτω
  βρίου 1938.
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη
  τος Ιεραπέτρας
  'Εμμαν. Μιχ. Πλουμίύης
  0 ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  ΓΡΑΙΚΗ
  αν
  Συμπεριλαμβάνει είς τόν
  αποστολήν κασμηρίων:
  Ραμπέ ολόκληρον την νέ-
  ΕΒΟΚΕΝδ
  Έξετελωνίσαμεν ιήν Δευτέραν 1 έκατομμυρίου δραχμών
  νέα κασμήρια κατ' ευθείαν έξ Αγγλίας. Είναι τδ μεγαλύ¬
  τερον εργοστάσιον τοθ κόσμου.
  Χάριν τής! πελατεΐας μος πορατείνομεν
  τάν Ραμπέ μας όλόκΛηρον την ερχομένην Ιβδομάδα.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος Ιεραπέτρας διακηρύττει
  8τι προκειμένου ή Κοινότης
  ημών νά προβή είς την άνέγερ
  σιν Ήρώου των πεσόντων
  είς τούς διαφόρους άπελευθε
  ρωτικοΰς αγώνας τής Πατρί
  δος μας παρακαλεϊ τούς γλύ-
  πτας μαρμαρΐνων άγαλμάτων
  καί Ήρώων τούς δυναμένους
  νά προμηθεύσωσιν είς την Κοι
  νότητά μσς τοιαϋτα όπως ύ
  ποβάλωσιν ημίν έντός ενός
  μηνός άπό σημερον σχέδιον
  καί προϋπολογισμόν τής δαπά
  νης τούτων συμπεριλαμβανο-
  μένης καί τής επί τόπου έγκα
  ταστάσεως αυτών ίνα προβή
  είς την παραγγελίαν.
  Έν Ιεραπέτρα τή 22 Όκτω
  βρίου 1938
  Ό Πρόεδρος τής Κοινότη¬
  τος Ιεραπέτρας
  Εμμανουήλ Μιχ. Πλουμίδης
  —Τό σημερινον πρόγραμμκ
  τού Ραδιοφωνικοϋ σταθ-
  μοΰ.
  Τό σημερινόν προγραμμα τού
  ραίιοφωνικού βταθμοΰ Αθηνών
  εχει ώ; εξής: 'ϋρα 6 μ. μ. μετεω·
  ρολογικόν όελτίον, χρηματιστή¬
  ριον, 6.15' ε&θυμο έλληνικό τρα·
  γοΰώι, 7.30 άπαγγελία έλληνικών
  ποιημάτων, 7.45 δημοτικο τρα-
  γοΰίι υπό 'Ανίρ. Σιώέρη, 8 15'
  όμιλία τού άκαδημαΐκοΰ κ. Γρηγ.
  Ξενοπουλου (ό κύσμβς άλλοτε
  καί σημερον, '8 30 μανδολινάτα
  Πίΐραΐώς (Διεύθυνσις Παναγιωτά-
  κου), 9 ρεσιτάλ τραγουδιοϋ Μαί-
  ρης 'Αβαταγγέλου, 9.30' είδησεις,
  9 45 η βυιΐφωνικη όρχηστρα ΥΡΒ
  υπό την διεύθυνσιν τοΰ χ. Εύαγ
  γελάτου προγραμμα: 1) Μπετόβεν
  είσαγωγή καΐ μπαλλέτβ άπό τόν
  Προμηθέα, 2) Χάϋδν συμψωνία
  αριθ. έ Σόλ Μεϊζον, 3) Ό Καρυω
  τάκης σπουδή σέ δΰο ελληνικάς
  θέματα, 4) Ρίυσκι Κοραακώφ Άν
  τάρ συμφωνικόν ποίημα, κατά τό
  διάλειμμχ θχ | μεταδοθοϋν α! τε·
  λευταϊοα εϊδήσεις, 11.30 μουσικη
  χοροΰ.
  —Ή όδος Μαλλών—Μύρτου.
  Ο! κάτοικοί τής κωμοπόλεως
  Μαλλών τοΰ γείτονος ήρχισαν
  διά προσωπικής εργασίας την κα¬
  τασκευήν όδοΰ πρός την Μύρτον.
  Αί δυσχολίαι τού έργου είναι με
  γάλαι, πάντως πιστεΰεται ότι τό
  κράτος θά έλθη άρωγόν είς την
  φΐλότιμον ταύτην προσπάθειαν
  των κατοίκων Μαλλών.
  —Ίδρύεται άτμοπλοΐα είς
  Κρήτην;
  Καθ' ά άναγράφει η συνάδίλ-
  φός «Κρητικός Κόσμος» των Αθη¬
  νών, Κρήτες κεφαλαιοΰχοι συνε-
  πηξαν έταιρίαν μέ σκοπόν την ά
  γοράν σκαφών πρός εξυπηρέτησιν
  ωρισμένων γραμμών τής κρητι¬
  κή; άκτοπλοΐας.
  —Ή Κυριακή άργία είς Χα¬
  νιά.
  Διά Β. Δ. δημοσιευθέντος τε
  λευταίω; είς την εφημερίδα τής
  κυβερνήσεως αί περι Κυριακής
  αναπαύσεως διατάξεις τοΰ σχετι-
  κοϋ διατάγματος έπβκτείνονται
  καΐ είς τα Χανιά, όσον άφορά τα
  παντοπωλεϊα, κρεοπωλεία καΐ λα
  χανοπωλεΐα. Ταύτα θά παραμένω
  σιν εφεξής κλειστά καθ' όλην την
  ημέραν τής Κυριακής. Έντός των
  ημερών θά κοινοποιηθή σχετική
  διαταγή.
  —Φιλάνθρωπος δωρεά.
  Ή Δνΐς Ειρήνη Μαρκάκη προσ
  έφερεν την 2αν Νοεμβριού είς τό
  «Άσυλον τής Γεροντιασας» φαγη
  τόν εκλεκτον, φροϋτα καΐ οίνον
  είς μνήμην ττ_ μήτρος της 'Αρ-
  γυρης ΜαρκάΛΙι. Ό Μορφωτικος
  Σύλλογος εΰχαριστεΐ θερμώς.
  ΠΩΑΕΙΤΑΙ πλήρης εγκατά¬
  στασις έλαιοτριβείου παρά τοθ
  Κωνστ. Ζαχαριουδάκη είς τό χω¬
  ρίον Γοΰβες Πεδιάδος.
  Γίνονται καί ευκολίαι είς την
  πληρωμήν.
  ι
  ^«^^^«««^^«^«««««««««««^««««^^^
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Χαριλάου Τριχούκη 5α, ΑΘΗΝΑΙ
  Υπεράσπισις δικών ενώπιον απάντων των
  έν Αθήναις καί Πειραιεί Δικαστήριον, ΈλεγκτικοΟ
  ΣυνεδρΙου καί Συμβουλίου ΈπικρατεΙας, φορολογι¬
  καί δΐκαι, άναστολαί φόρων, διοικητικαΐ ύποθέσεις
  καΐ συντάξεις, νομικαί συμβουλαί, γνωμοδοτήσεις
  κσΐ πληροφορίαι δι' άλληλογραφίας.
  Τηλ. 25-081.
  II
  III
  ι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  3 Νοεμβριού 1938
  Ε. ~^
  Ι*
  120 Ώρα
  Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΛΡΩΝ
  ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΕΙΣ ΒΙ ΕΝ Ν Η Ν
  ΗΡΧΙΣΕ Τβ__ρΐΙ ΤΗΣ
  ΠΟΤΕ ΒΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΟΩΣΙΝ
  ΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας). —Σημερινά τηλ
  γραφήματ* έκ Βιέννης άναφέρουν ότι
  σήμερον (χθές) συνέρχεται έκεϊ ή διά
  σκέψις τώ τεσσάρων ύπουργών, φό
  Ρίμ.πεντροπ της Γβρμανίας, Τσιάνο
  τής Ιταλίας, Σβαλ«όφσκυ τής Τσεχο¬
  σλοβακίας ν αί ντέ,'Κάνυ* τής Οΰγγαρί
  άς διά την οριστικήν ρύθμισιν τού ούγ
  γροτσεχικοΰ ζητήματος-
  Αί άποφάβεις τής διασκέψεως προ-
  βλέπεται ότι θά οημοαιευθοΰν την νύ¬
  κτα.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΣΦΟΔΡΑΙ
  ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ
  ΗΕΑ ΗΡΟΕΑ1ΣΙΣ ΤΟΝ Ε8ΝΙΧΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι είς την Ισπανίαν αυνεχί
  ζονται σφοδραί μαχαι.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας ή προ
  έλασις των έθνικών στρατευμάτων έξα-
  χολουθεί είς άκτίνα πολλών χιλιομέ»
  τρών.
  ΑΤΥΧΗΜΑ ΕΙΣ ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ
  ΟΥΤΙΝΟΣ ΕΡΕΒΑΙΜΕΗ Ο ΒΑΑΤΕΡ
  ΟΙ ΕΟΙΟΑΤΑΙ
  ΕΚ ΟΑΥΜΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Τό άεροπλάνον
  ούτινος έπέβαινεν ό διάσημος διευθυν
  τής όρχήστρας καί μουσικός ΛΊπροΰνο
  Βάλτερ, άναχωρήσας έξ 'Αθηνών, τη
  λεγραφείται ότι συνήντησε Θυελλαν
  καθ* ην στιγμήν ϊπτατο υπέρ την Αί-
  τωλοακαρνανίαν. Κεραυνός πέσων κα·
  τέστρεψε την πτέρυγα τοΰ άεροπλάνου
  Εύτυχώς ό πιλότος κατώρθωσε νά
  προσγειώβη τουτο είς Λϊεσολόγγιον σω
  Θέντος τοΰ Βάλτερ καί των συνεπιβα-
  των τού.
  ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΒΑΪίΑΕΙΣ ΕΔΕΧΟΗΣΑΝ
  ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΝ ΤΗΝ Α ΜΕΡΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Νοεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  Λονδίνου άναφέρουν ότι οί "Αγγλοι
  Βασιλείς απεδέχθησαν | την πρόσκλη¬
  σιν τοΰ Προέδρου των Ήνωμένων Πό
  λιτειών κ. Ρούσβελτ όπως επισκεφθούν
  επισήμως την Αμερικήν.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΙ
  ΕΙΣ ΤΒΗ ΔΙΑΣΚΕΨΙΝ ΤΗΣ ΒΙΕΝΝΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 5£ Νοεμβρίου (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται
  έκ Βιέννης ότι ε*ς την διάσκεψιν των
  τεσσάρωνύπουργων των Εξωτερικών ήρ
  χιααν αί συνομιλίαι επί των υπό εξέ¬
  τασιν ζητημάτων τής Κεντρικής Εύ¬
  ρώπης.
  ΚΑΤΕΡΡΙΦΘΗΣΑΝ ΔΕΚΑ ΕΞ
  Κ Υ Β Ε Ρ Ν Η ΤΙ Κ Α ΑΕΡΟΠΛΑΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τάς πληρο¬
  φορίας τάς οποίας μεταδίδουν,οί έθνι-
  λοΙ εις τα ξένα πρνκτορ&ΐα, ό στρα-
  τος των κατώρθωσε νά καταρρ£ψη τε
  λευταίως δέκα εξ κυβερνητικά άερο·
  πλάνα.
  Ήπορείατών συζητήσεων έν Βιέννη.
  Συνάντησις ΤσιάνοΤκαΐριγκ.
  ΒΙΕΝΝΗ 2 Νοεμβριού (16.
  ύπηρεσ(α).— Την 6ην απογευ¬
  ματινήν τής χθές έφθασεν έν
  τσϋθα ή γερμανική άντιπρο-
  σωπε'ία. Σήμερον την πρωΐαν
  αφικνείται έπίσης ή ίταλική.
  Αί δύο αντιπροσωπείαι θά
  συνεργασθώσι διά την λύσιν
  τοϋ ούγγροτσεχικοϋ ζητήμα
  τος.
  Πρό τής επισήμου συνεδριά
  σεως απάντων των μελών τής
  διασκέψεως ό Γκαΐριγκ πρό-
  κείται νά έλθη είς Ιδιαιτέραν
  συνάντησιν μετά τοΰ κόμητος
  Τσιάνρ. Κατόπιν θά αρχίση
  γενικώτερον ή
  ρουσίσ. των
  σΰσκεψις, πά-
  άντιπροσώπων
  τής Ουγγαρίας καί Τσεχο
  σλοβακίας.
  Ή συνεδρΐασις θά διακοπή
  διά τό πρόγευμα καί θά έπα
  ναληφθή* τάς απογευματινάς
  ώρας. Την 6ην απογευματινήν
  θά εκδοθή ή απόφασις.
  Υπό των μ&λών τής άντι
  προσωπείας Ουγγαρίας καί
  Τσεχοσλοβακίας θά υπογραφή
  πρωτόκολλον τό οποίον θά
  κσταρτΐσουν οί άντιπρόσωποι
  τής Γερμανίας καί τής Ίταλί
  άς καί είς τό Οποίον θά περι
  έχωνται ο£ δροι τοθ συμβιβα
  σμοθ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 2 Νοεμβριού (ίδ.
  ύπηρεσία).—Κατά τελευταίας
  πληροφορίας έκ Βερολίνου έν
  σχέσει μέ τάς διαπραγμστεύ
  σεις τής Βιέννης, τα μέλη των
  επιτροπών συζητοθν ήδη τα
  θέματα επί των οποίων θά
  διεξαχθοϋν
  σεις.
  αί διαπραγματεύ
  Δέν μετεδόθησσν μέχρι τής
  στιγμής συμπεράσματα επί
  των τελικών άποτελεσμάτων.
  Είνε έν τούτοις βέβαιον δτι
  τό Μπρέσμπουργκ θά προ-
  σαρτηθή είς την Ούγγαρίαν.
  Η ΡΩΣΣΟΚΑΡΠΑΘΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΒΙΕΝΝΗ 2 Νοεμβριού (ίδ.
  παθικής ' κυβερνήσεως άνήγ
  γειλεν δτι απεφασίσθη ΰπ' αύ
  τής δπως δοθή έ'τερον δνομα
  είς τό κράτος της.
  Σήμερον θά γίνη ιδιαιτέρα
  συνάντησις των κ. κ. Τσιάνο
  καί φόν Ρίμπεντροπ οί όποΐοι
  θά συζητήσουν επί των δια-
  ΐιραγματεΰσεων διά τό ούγ
  γρικόν.
  Ή προσοχή όλόκληρος τής
  κεν υρικής . Εύρώπης στρέφεται
  είς τάς διαπρανματρύσεις αΰ
  τάς αί οποίαι θά άποδεΐξουν
  την ηθικήν δύναμιν τής Γερ
  μανίας καί τής Ιταλίας είς
  την πολιτικήν τού «άξονός»
  των.
  ΠΑΡΗΤΗΘΗ Ο κ· ΜΑΡΣΑΝΤΟ
  ΠΑΡΙΣ ΟΙ 2· Νοεμβοίου (ίδ.
  ύπηρεσία). Υπό τής αρμοδίας
  κυβερνητικάς έπιτροπής άπερ
  ρίφθη χθές τό οικονομικόν
  σχέδιον τοθ ΰπουργοθ των
  Οίκονομικών κ. Πώλ Μαρσαν
  τώ. Κατόπιν τούτου ό κ. Μσρ
  σαντώ υπέβαλε παραίτησιν.
  Τό υπουργείον των Οίκονο
  μικών ανετέθη είς τόν κ.
  Ρενώ.
  Ό κ. Μαρσαντώ, δεχθείς
  νά συνεχίση την συνεργασίαν
  τού μετά τής κυβερνήσεως
  Νταλαντιέ, απεδέχθη τό χαο
  τοφυλάκιον τό οποίον κατεΐ
  χε προηγουμένως ό κ. Ρενώ.
  Ό κ. Ρενώ εζήτησεν, είς ά-
  νακοινώσεις τού πρός τόν τύ
  πον, προθεσμίαν 5 ημερών φ
  νά καταρτίση ιδικόν τού οίκο
  νομικόν πρόγραμμα.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Νοεμβρίου
  (ίδ. ύπηρεσία).— Χθές συνήλ
  θεν ή Βουλή των Κοινοτήτων.
  Ενώπιον αυτής ό κ. Τσάμ
  περλαιν ανεκοίνωσε την άπό
  φασιν τής κυβερνήσεως τού
  περί έφαρμογής τοϋ άγγλοι
  ταλικοΰ συμφώνου.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν άνεκοί
  νωσεν δτι ή ,άνάγκη εύρυτά
  της οργανώσεως τής αμύνης
  ύτηρεσΐα). —Κατά πληροφορί, τής χώρας εδημιούργησε την
  άς τοϋ πρακτορείου Χαβάς ή περίπτωσιν ενός επί πλέον ύ
  άντιπροσωπεία τής ρωσσοκαρ πουργείου τοθ όποίου ή διοί
  κησις Ανετέθη είς τόν σέρ
  Τζών "Αντερσον.
  Τάς απογευματινάς ώρα
  έγινε συζήτησις επί τής έξω
  τερικής πολιτικής, επί τής ό
  ποίας σχετικώς ωμίλησεν ό κ
  Τσάμπερλαιν άπαντήσας
  λιστα επανειλημμένας
  την αντιπολιτευσισ.
  μά
  εί
  ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΙΣ ΤΟΥ κ. ΑΤΛΥ
  Ό κ. 'Άτλυ ηρώτησε τόν κ.
  Τσάμπερλαιν τί πρόκειται νά
  κάμη. ή Αγγλία εάν ή Γερμι
  νία άποτελοθσα σήμερον μ
  γάλην οικονομικήν δύναμι
  .τής Εύρώπης προετοιμσσθ
  νά προσβάλη τα έμπορικι
  συμφέροντα τής Αγγλίας.
  «Κανεΐς απήντησεν ό κ
  Τσάμπερλαιν δέν μπορεΐ ν<: εμποδίση την Γερμανίαν ν συγκροτήση μίαν εύνοϊκήν ο κονομικήν κατάστασιν πέρι αυτής είς την κεντρικήν Εύρώ πην. Άλλά καί ημείς θά επι μείνωμεν νά συγκρατήσωμεν έ πίσης τάς εμπορικάς μας σχ σεις είς τό διαμέρισμα αύτ< τής Εύρώπης είς τό όποΐο είνε γεγονός δτι χυριαρχε σήμερον ή Γερμανία άπό άγρ τικής πρό πάντων απόψεως ΒΑΡΣΟΒΙΑ 2 Νοεμβρίοι (ίδ. ύπηρεσία).—Ό ύπουργό των Στρατιωτικών έξεφώνησ λόγον είς τόν οποίον είπεν δτι έπιτυγχάνουσαι κοινά σί νορα ή Ούγγαρία μετά τή< Πολωνίας θά είνε είς θέσι- νά έγγυηθοθν τοϋ λοιποΟ κάθε ησυχίαν καί ειρηνικήν συνερ γασΐαν διά δλα τα κράτη τα ευρισκόμενα μεταξΰ Βαλτι κης καί Μαύρης Θαλάσσης ΔΗΜΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 2 Νοεμβρίου (ίδ. ύπηρεσία).—Χθές διενηργή θησαν είς Αγγλίαν δημοτικα εκλογαί.Τα άποτελέσματα δέν εγνώσθησαν. Αί καιρικαί συνθήκαι Ηρακλείου κατά τόν λήξαντα μηνα Όκτώβριον. Αί μετεωρολογικαΐ συνθή¬ και κατά τόν παρελθόντα μή να "Οκτώβριον,κατά σχετικήν ανακοίνωσιν τοθ Μετεωρολο- γικοθ ΣταθμοΟ Ηρακλείου, ε χούν ώς εξής: Ή θερμοκρασία διεκϋμάνθη μεταξύ των 31,2ο καί 12,2ο τής μεγίστης σημειωθείσης την 27ην τού μηνός τής δέ έλαχί στής την 23ην. Ό μέσος μη- νιαϊος δρος τής θερμοκρασί- ας τοθ τόπου ύπελογίσθη είς 21, 7. Άπό ύγρομετρικής α¬ πόψεως ή μεγίστη σχετική υ- γρασία 84 ο)ο εσημειώθη την 25 τοϋ μηνός, ή δέ ελαχίστη 37 ο)ο την 29ην τοΰ μηνός. Ό μέσος μηνιαΐος δρος τής σχετικής ύγρασίας ύπελογίσθη είς 68 ο)ο. Αί βροχαί ήρξαντο τάς αρχάς τοθ τρίτου δεκαη- μέρου, συνολικώς δέ ύπελογί σθησαν είς 25, δχιλιοστόμετρα και είς συνολικόνχρονικόν διά στημα πτώσεως ύετοΟ 8 ώρών καί 40'. Οί έπικρατήσαντες ά νεμοι ήσαν οί βόρειοι πνεύ- σαντες έ'ως σφοδροί. Αί ημέ¬ ραι βροχής κατά τόν μήνα Ό κτώβριον άνέρχονται είς έπτά, ψεκάδων είς δύο καί δρόσου είς τέσσαρας. Αναφορικώς μέ την πεσοΰ σαν είς όλόκληοον τόν νομόν βροχήν πληροφορίαι πρός τόν Μετεωρολογικόν Σταθμόν ά ναφέρουν ότι αυτή άνέρχεται είς ικανοποιητικόν ποσοστόν είς την περιοχήν Μεσσαράς ένώ αντιθέτως ύστέρησε σχε τικώς είς την επαρχίαν Μα λεβυζίου. Είς τό εκδοθέν μηνιαίον με τεωρολογικόν δελτίονάναφέρε ται επιπροσθέτως ή εμφάνισις μεγάλων ποντικών (πιθανώς άρουραίων) είς την περιφέ ρειαν ΜαλεβυζΙου. ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΝ ΚΡΗΤΗΣ Διά πράξεως τοθ κ. επί τής Δικαιοσύνης 'ΥπουργοΟ δημοσιευ- θείαης είς την εφημερίδα τής κυβερνήσεως διωρίσθησαν τακτι- κά μέλη τοθ ΔιοικητικοΟ Συμβου λίου τοΰ νεοϊδρυθέντος ταμείου προνοίας συμβολαιογράφων Κρή¬ της οί κ.κ. Κανάκης, Φραγκιαδά¬ κης, θρασ. Γαλάνης καί Έμμ. Κονταδάκη; διά μίαν τριετίαν καί άναπληρωματικά τούτων οί κ.κ. Ε. Λασσιθιωτάκης, Ε. Ζαχα ριάδης, Συ|.')φοι Ηρακλείου χαί Μαραγκάκης Συμ)φος Ρεθύ¬ μνης. ΟΑ ΣΥΣΤΑΘΗ ΤΑΜΕΙΟΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΜΠΟΡΟΥ'ΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΞΙΩιΥΙΑΤΙΚΟΝ Καθ" άρμοδίαν ανακοίνωσιν διά τό προσεχές Ετος 1939 ουδείς διαγωνισμος πρός απο¬ στολήν αξιωματικών των δ· πλων καί ύπηρεοιών πρός με· τεκπαΐδευσιν είς την άλλοδα πήν, πλήν τού διά την άνω τέραν σχολήν πολέμου των Παρισίων, θέλει προκηρυχθή. ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΑ ΑΘΗΝΑΙ » Νοεμβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Ανακοινούται άρ Είς τό ληξιαρχεϊον Ηρακλείου μοδίως ότι θέλει συσταθή ταμείον προ εδηλώθησαν κατά τόν λήξαντα μή νοίας διά την ειδικήν άσφάλισιν τού έ· να 37 γάμοι, 115 γϊννήαεΐς καί μποροΰπαλληλικοΰ κόβμου τής χώρας. 47 θανάτοι. ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΝ ΕΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΝΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΟΣ ΣΟΥΛΤΛΝΙΝΟΝ Προχθές την εσπέραν συνεκλή θη είς τό Γεωργικόν Έπιμελητή ριον εύρεϊα προσύσκεψις των στα φιδοπαραγωγών τής πόλεως διά την εξέτασιν των σταφιδικών ζή τημάτων. Έν τη' προσυσκέψει ταύτη των σταφιδοπαραγωγων έ- νεκρίθησαν αί ενέργειαι τού Γεωρ γικοΰ Έπιμελητηρίου διά την συγκράτησιν των τιμών των στα¬ φίδων καί παρεαχέθη έξουσιοδό- τησις πρός'τήν διοίκησιν τοΰ Έ· πιμελητηρίου διά την σύγκληαιν περΐ τα τέλη τοθ μηνός τής έξαγ γελθείαης μεγάλης συσκέψεως, των σταφιδοπϊραγωγών δλου τοθ νομοθ δι' έκπροσωπήσεως. Μετ» τό τέ- λος τής συσκέψει^ ενεκρίθη ή ά· ποαΐολή τηλεγραφημάτων πρός τόν Πρωθυπουργόν κ. Ί Μετα- ξαν καί τούς υπουργοϋς Οϊκονο- μικών καί Έθν. Οίκονομίας παρακαλουμένους νά ένεργήσουν παρά τή γερμανική κυβερνήσει διά την ταχείαν έκδοσιν των άδει- ών είσαγωγής σουλτανίναν είς Γερμανίαν μέχρις έξαντλήσεως τού βρίου των είσαγωγών τοθ κα θορισθέντος διά τής έλληνογερ- μανιχής συμβάσεως. ΑΙ γΞΑΓΟΓΑΙ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΡΟΊΌΝΤΟΝ ΣΥΝΑΝΤΑΤΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩΣ Ο ΑΓΓΛΟΣ ΠΡΟΒΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΑΔΟΛΦΟΥ ΧΙΤΛΕΡ ΤΙ ΒΑ ΣΥΖΗΤΗΘΗ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙ ΕΘΝ Η ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΘΗΝΑΙ »ο Νοεμβριού (τού άνταποκριτοΰ μας).— Αγγέλλεται έκ τού έξωτερικοΰ ότι ό Βρεττανός Πρω θυπουργός κ. Νέβιλ Τσάμπερλαιν θέ¬ λει συναντηθή προσεχώς μετά τού Γερ μανοΰ καγκελλαρίου κ. Χίτλερ. Έίςτήν συνάντησιν ταύτην'θέλουνσυζη τηθή όλα τα υπό ρύθμισιν δεεθνή ζή- τήμαϊα καί ιδιαιτέρως τα ενδιαφέρον τα τάς σχέσεις Γερμανίας—Αγγλίας— Γαλλίας. ΒΑ ΠΡΟΛΕΙΑΝΒΗ ΤΟ ΕΛΑΦΟΙ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΙ ΑΘΗΝΑΙ 2 Νοεμβρίου (τού άνταποκρετοΰ μας).— Αναφορικώς μέ την άγγελλομένην ώς προσέχη, συνάν¬ τησιν Τσάμπερλαιν καί Χίτλερ, βββαι ούται ήδη έκ νεωτέρων πϊηροφοριών όίτι αυτή θά άποβλέψη είς τό νά. προλει άνη τό έδαφος τής έπαφής Νταλαντιέ καί Μουσολίνι.Είς τό σημείοντοοτο καί πρός τόν σκοπόν τής πλήρους διευκο- λύνσεως τής^ έπαφής ταύτης, θά άσκηθή ιδιαιτέρως ή πρωτοβουλία τού κ. Τσά μπερλαιν. ΑΙ ΜΑΧΑΙ ίΙΜ ΚΙΝΝΑ ΟΙΚΙΝΕΖΟΙΑΝΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 2 Νοεμβρίου (τού άνταποκριτού μας).—Κατά τα έκ τής "Απω Άνατολής τελευταία τηλεγραφή ματα αί μαχαι πέραν τού Χανκόου έ- ξακολουθούν πειβματώδεις. Οί Κινέ- ζοι άντιτάσσουν σθεναράν άμυναν,ύποκύ πτουν δμως πρό τής ύλικής ύπεροχής των άντιπάλων των. ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΒΟΥΛΗΝ ΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣΕΞΑΚΟΛΟΥΒΟΥΝ ΑΘΗΝΑΙ 2 Νοεμβρίου ( άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφοΰν έκ Λονδίνου ότι είς την Βουλήν των Κοινοτήτων συνεχίζονται αί συζητήσεως επί των εξωτερικών ζητημάτων. Ή κυ βέρνησις Τσάμπερλαιν άντιμετωπίζει αποτελεσματικώς την επίθεσιν τής άντι πολιτ&ύσεως. ΠΡΟΒΑΕΠΕΤΑ ΤΟΥ ΤΣΕΧΟΟΥΓΓΡΙΚΟΥ; ΑΘΗΝΑΙ 2 Νοεμβρίου (τού άν αποκριτού μας).—Κατά τα έκ Βιέννης ηλ&γραφήματα προβλεπεται ότι θά κα ωρθοιθή έκεΐ ή ρύθμισις τού τσιχο- ουγγρικού προβλήματος δι* άμοιβαί ών υποχωρησεων. Δια κοινής αποφάσεως των 6 πουργών Οικονομικώνκαί Έθνικής οικονομίας εξουσιοδοτήθη ή παρά τή Τραπέζη τής Ελλάδος κυβερ- νητική έπιτροπή τοθ ελληνογερ- μανικοθ κλήριγκ δπως είς περι- πτώσεις καθ' άς δεδικαιολογημέ¬ νος ό έξαγωγεύς δέν παρουσιάζει άδειαν είσαγωγής είς Γερμανίαν, έπιτρέπει την είς την χώραν ταύ¬ την εξαγωγήν των έν τψ τΐίνακι τής παραγραφου 1 τής υπ' αριθ. 9'2.475)3Τ κοινής αποφάσεως άνα- φερομένων έλλν^ικών προϊόντων επί τ^ υπογραφή δπό τοΰ έξαγω γέως ύπευθύνου δηλώσεως περί έγκαίρου προσαγωγής τής αδείας εϊσαγωγής έν Γερμανία. ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ Δι* έγκυκλίου τού τό υπουρ γεΐον των Οίκονομικών πρός τούς έφόρους καπνοθ, ιδία των νήσων τοϋ Αίγαίου, συν ιστά νά άναπτυχθή έκ μέρους ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΝ ΣΤΙΓΜΗΝ Η ΑΓΓΛΟΙΤΑΛΙΚΗ ΣΥΜΦΟΑΤΙΑ ΚΑΙ Η ΔΙΕ Β Η Η £ ΚΑΤΛΙΤΑΣΙΙ ΑΘΗΝΑΙ 2 Νοβμβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Γθί κυβερνητικοί κύκλοι τοΰ Λονδίνου φρονούν, καθ* α αγγέλλεται εκείθεν, ότι ή προσεχής ε- φαρμογή τής Άγγλοϊταλικής συμφωνί άς θά ασκήση εύνοϊκήν επιρροήν επί τής διεθνοΰς καταστάσεως. ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΒΑ ΕΠΙΤΕΒΟΥΝ των μεγαλυτέρα δραστηριό- της περί τα καπνικά ζητήμα ΑΘΗΝΑΙ 2 Νοεμβρίου (τοΰ τα καθ' δσον είς τάς περι-' άνταποκριτοΰ μας). —Κατά πληροφορί φερείας των παρατηρεΐται σχε ** έ* «νεζικής πηγής, οί Κινέζοι δια Ύ κ , / ικ χ" τηροΰντες ανέπαφον τον Ογκον των ε- τική ραθυμία έκ μέρους των φ»-ρειών των, θά;άντεπιτεθούν την κα παραγωγόν. τάλληλον οτ ιγμήν κατα των Ίαπώνων»