96494

Αριθμός τεύχους

5007

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

4/11/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ιιι
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίρηι 3
  έΕαμηνος 3
  Άμερικής
  έτησια 6ολ. 15
  εξιχμηνοο » 8
  Τιμη
  χατα φύλλον
  Δραχ. 2
  Π1ΡΑ2ΚΕΥΗ
  4
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΙΙΙ'ΛΚΛΡΙΟΝ ΚΡΙ1ΙΜΣ -Ι1Ο5.230Ν
  ΛΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5007
  ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ· ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΟΜ)1 ΜΙΝΡΙΛΜΌΥ
  ΟΡΓΑΗΟΣΙΣ ΣΥΗΕΔΡΙΟΥ
  1ΙΑΤΑΑΓΡΟΤΙΚΑΖ
  Κατά την προχθεσινήν
  ούβχεψιν την οποίαν συνε-'
  χάλεσε τό Γεωργικόν Επι-'
  μελητήριον, απεφασίσθη* έ-
  χτβς των άλλων, νά κληθοΰν
  αργότερον βλοι οί άρμόδιοι
  καί δυνάμενοι νά εχβυν γνώ
  μην δι» νά έξετάσβυν τό ζή-
  τημα είς έλην την εκτααίν
  τού καί άπό πάσης πλευράς.
  Υπήρξεν όντως όρθή ή άπέ-
  φχαις αυτή. Καί άνταποκρί-
  νεται απολύτως πρός την α¬
  νάγκην των πραγμάτων. Τό
  σταφιδικον, δέν έμφανίζεται
  ύκό οξείαν μορφήν διά πρώ¬
  την φοράν. Ή σταφίς διέρ-
  χεται κρίσιν άπό έτών. 'Α-
  πβοεικνύεται δέ είσόδημα έ-
  ηισφαλές. Διότι έκτός της
  κρίσεως των τιμών, διατρέ·
  νει καί μυρίους οσους κινδύ-
  νους έκ φυτονόσων καί και-
  ρικών καταδρομών. Δεδομέ·
  νού δέ ότι αποτελεί καί τό
  κυριώτερον πρβϊόν τού τό¬
  πον, έξ αίτίας τής εύρείας
  εκτάσεως τής άμπελοκαλλι-
  εργείας, είνε όχι μόνον ορ¬
  θόν, άλλά καί επιβεβλημέ¬
  νον νά εξετασθή έν πλάτει
  καί ν' αντιμετώπισεν κατά
  τρόπον ριζικόν καί μόχιμον.
  Είνε δηλαδή επιβεβλημένον
  ν' άποκτήσωμεν μόνιμον,
  σαφή καί μελετωμένην στα-
  φιδικήν πολιτικήν. Καί βε¬
  ρ αια αυτήν την πολιτικήν
  ειμπορεί νά την καθορίση
  μία εύρεΐα ούσκεψις έ/ων
  των ενδιαφερομένων καί των
  αρμοδίων εκπροσωπών τοδ
  κράτβυς. Άλλά είς τόν τόπον
  μας δέν ύπάρχει τό σταφιδι¬
  κον μόνον. Ό νομός μας, εί
  νέ κατ' εξοχήν γεωργικός.
  Όταν δέ έκτελεαδοΰν καί
  τα παραγωγικά εργα τής
  Μεσσαράς καί των άλλων πε
  ριφερειών, θ' άπβκαλυςρθοδν
  νίαι άπέραντοι έκτάσεις γβ-
  νιμώταται. Καί τβτε διά την
  γεωργίαν τού νχμοΰ θ' άβι
  χθοϋν εύρύτεροι άκόμη βρί-
  ζοντεί. Τό Ηράκλειον θά
  καταστή τό γονιμώτερον
  ΐσως διοιμέρισμα τής χώρας,
  ©ά πρέπει βμως, δι' αυτόν
  ακριβώς τόν λόγον, ν' απο¬
  φύγη λάβη πβύ είνε δυνα¬
  τόν νά ίημιουργήσευν ανε"
  ηανορθώτΑς ζημίας -«· δ|«
  ν' άπβφευχθοΰν τα λάβη ε-
  νας μόνον τρόπβς ύπάρχει:
  Ό καθβρισμβς έκ των προτέ¬
  ρων σαφβϋς καί μελετημε-
  νου, προοηρμοσμένοΜ απο¬
  λύτως πρός την πραγματι-
  κότητα, προγράμματος γεωρ·
  γικών καλλιεργειών. Καί αύ-
  τό τό πρόγραμμα ειμπορεί
  νά τό έκπονήση μία σύσκε-
  ψις, η καλυτέρα εν συνέδρι-
  ονε'ις τό οποίον θά λάβουν
  μέρος έκπρόσωποι των άγρο
  των καί τώναυνεταΐρισμωνκαί
  των άλλων ',όργανώίεών των
  καί άντιπρόσωποι των γεωρ-
  γικών ύπηρεοιών τής 'Ανρο-
  τικής Τραπέζης, τοΰ ύπουρ-
  γείου Γεωργίας καθώς καί εί-
  δικοί έπιστήμονες, γεωτόνοι
  καί οίκονομολόγοι. Τοιαΰ-
  τα συνέδρια συνεκροτήθησαν
  κατά τα δύο τελευταία έτη
  είς την Βόρειον Έλλάδα, υ¬
  πό την αίγίδα τής κυβερ¬
  νήσεως καί άπέδωκαν αρί¬
  στα άποτελέσματα. Έν συ-
  νεχεία δέ των συνεδρίων αύ
  των ώργανώθησαν καί τοπι
  καί γεωργικαί έκθέσεις είς
  τάς οποίας έξετέθησαν προ-
  ϊόντα των διαφόρων καλλι¬
  εργειών καί συγχρόνως έ-
  προπαγανδίσθη ή στροφή
  πρός ωρισμένας καλλιεργεί
  άς πού άποδεικνύβνται πε¬
  ρισσότερον προσβδοφόροι καί
  έπικερδεΐς διά τούς γεωρ-
  γβύς καί διά την έν γένει
  εθνικήν οίχονομίαν. Θά
  έπρεπε λοιπόν, άπό τό παρά
  δειγμα τής Βορεί>υ Ελλά¬
  δος 4Α·έμίΓ*'?υσεό3μεν καί .η¬
  μείς. Ή κυβέρνησις πού έ
  χει Βέσει ώς πρόγραμμα
  καί σκοπόν της» την ενίσχυ¬
  σιν χάδε ρροοδευττχης κι¬
  νήσεως, την άναδημιουργί
  αν τής Γεωργίας καί την
  αύξησιν «ΰ άγροτικοϋ είσο-
  £ήματ<ς καί έργάζεται έν- τατικά πρός τεϋτΓ, είναι βέ¬ βαιον ότι δα ένιοχύοη καί 6ά προστατεύση χάθε προ¬ σπάθειαν τείνουσαν είς ρι· ζικήν λύοιν των τοπικών γεωργιχ&νπρτβίημάτων. ©ά συνδράμη έπομέχως την ορ¬ γάνωσιν έχός τοπικβΰ γεωρ- γοσιι εταιριστιχοΰ αυχ εδρίου, έά >άβη μέρες δι' εκπρβοώ-
  πων της καί 6ά κατευβύνη
  τάς εργασίας τού είς εύχά-
  ριστα καί πρακτικώς έφαρμό-
  σιμα ουμπεράσματα.
  στον—νά βΐσίζωνται ειςτάς άνησυ
  χίας αυτάς.Ό Ούέλς δέν είνεμόνον
  προφητικες δσον καί παραδοξολό
  γος κάποτε συγγραφεύς. Είνε καί
  βχθύνου;. Ένα έργον πού έπηρεά
  ζει τόσον θετικώς την σημερινήν
  ψυχολογίαν ή την πολεμοφοβίαν,
  δπως θέλετε πάοετέ την, είνε Ι
  να Ιργον... φιλειρηνικόν. Διότι
  επί τέλους ό κοινός αυτός φόβος
  θά άσφαλίση άπό κάθε πλευράν
  την ειρήνην. Τα τρομακτικά πό
  λεμικά μέσα θά άρχίσουν νά·πε-
  ριστέλλουν την κυριαρχίαν των
  είς τάς επιστημονικάς καί βιομη
  χανικάς έφχρμογας.Τά ίδεολογικά
  συστήματα νά συγκρατοΰν τάς άντι
  θέσεις των. Είνε καιρός φαίνεται
  νά κατανοηθή δτι ή γενεά ή ίδική
  μας, ή τόσον *ακοπαθήσασα, πρέ
  πει νά συμπληρώση έν ειρήνη τάς
  ημέρας της. Ή νέ» γενεά άς
  μείνη ελευθέρα νά κρίνη δταν
  έπ.στη' ή ώ?α εάν ό πόλεμο;
  είνε άκόμτ} άπαραίτητος.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  ΟΠΡΣ_ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ_Η_ΖΩΗ
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  ΠΟΛΕΜΟΦΟΒΙΑΣ
  Ένα μυθιστόρημα τοθ Ούέλς:
  «Πόλεμος των κόσμων» προεκά-
  λεσε άληθινόν πανικόν. Οί νευρι
  χοΐ άκροαταί τοθ ραδιοφώνου
  »1ς τάς Ηνωμένας ΙΙολιτβίας, ά-
  Χδδααντες περίληψιν τοθ βιβλίου
  Χ«ί των κεφαλαίων τού, των ό
  Ποίων άντικατεστάθησαν τα άρχι
  Χά δνόματα μέ όνόματα άμε
  ριχανιχών πόλεων, έφοβήθησαν
  τρομερά. Χιλιάδες κόσμου άπό
  δλα χά μέρη τής Άμερικανιχής
  ουμπολιτείας εζήτουν πληροφορίας
  δ:ά των τηλεφώνων. Εδέησε νά
  γίνη είδική έκπομπή διά τοΰ ρα
  διοφώνου καί νά ανηγγέλθη δτι
  δέν πρόκειται περί πραγμαπκό
  ϊητος άλλά μυθιστορήματος.
  Δέν γνωρίζομεν άκόμη-ακριβώς
  τί ανήγγειλεν ή περίληψις τοΰ
  αυγχλονιστικοΰ μυθιστορήματος
  Ουτε την υπόθεσιν τού αυτήν καθ1
  εαυτήν, 'ϋστόσο άνεπίδεκτον άμ^
  φισβητήσειος είνε δτι τό μυθιστό
  Ρημα περιεστρέφετο είς τόν πόλε
  μόν. Τό φανερώνει άλλως τε καί
  έ χίτλος τού δπως καί αί γενικαί
  γραμμαί πο£> δίδονται γύρω άΐτό
  τίς τρομακτικάς λεπτομερείας
  τού. Συγκεκριμένως, στοιχείον τού
  περιγραφικόν καί ψυχολογικόν
  ήαχν «αί άεροπορικαί έπιδρομαί».
  Καί αύτό άρκεΐ διά νά έξηγη-
  Κοδν τα διατρέξαντα,
  Βά π&Ον οί ποΐλοί: Συνέβη καί
  αύτό είς την Αμερικήν: Οί Ά-
  (*«ρικανοί δέν άρέσκονται μόνον
  είς τάς παραδοξότητας. ΙΙολλές φο
  ρές τάς πιστεόουν εντελώς! Νομίζε
  τε, 'Υποθέτω 8τι τό ζήτημα δεν
  ένδιαφέρει απλώς τούς Άμερικα
  νούς. Ένδιαφέρει ολόκληρον τόν
  κόσμον. Ή ψυχολογία τού καί
  σήμερον είνε γενική ώς πρός
  τα ζητήματα περί μέλλοντος
  πολέμου...
  Πάρετε δχι τόν Αμερικανόν
  άλλά τόν Ηρακλειωτών ολίγας η¬
  μέρας πρό τής συμφωνίας τοθ
  Μονάχου. Καί πέτε μου άν δέν
  ήτο ε"νας συστηματικός παρά
  γων τήί πολεμικής τρομοκρα
  τίας. Ό πόλεμος άλλως τε ήτο
  επί θύριπς.. Τόν προανήγγελλον
  οί πάντες καί άς μην είχε κυκλο-
  φορήση άκόμη τό μυθιστόρημα
  τοθ Ούέλς. Άρθρογράφοι π«ριω
  πής ήτο αδύνατον νά μην τόν δι
  ατυπώσοιιν ώς χ4 πιθανώτερον
  συμπέρασμα των άνασκοπήσεών
  των. Άλλά καί οί άλλοι τδν ά
  νέμενον μετά δέους αάν κάτι τό
  φυσικόν. 'Υπάρχον δμως οί νηφα-
  λιώτεροι οί όποϊοι έφρόνουν τα
  άντίθετα. Καί ξέρετε γιατί; Ά
  πλούστατα διότι ό γενικός φόβος
  τούς εχρησίμευεν ώς θετική σφυγ
  μομέτρησΐ{: Έπίστιυαν δτι δλη ή
  ανθρωπότης έφοβεΐτο σχεδόν π»
  θολογικώς τόν πόλεμον καί δτι δι'
  αύτό καί μόνον ϊσως, πόλεμος δέν
  θά εγίνετο.
  *
  * ♦
  Τί συμβαίνει είς την Άμερι
  κήν τώρα; Συνεχίζεται δ φό¬
  βος; Συνεχίζεται έφ' δσον συ-
  νεχίζονται «Ε άντ,συχίαι καί
  Ιφ' δσον οί δημοσιολόγοι Ιχουν
  κάθε λόγον—έξωτερικήν τούλάχι
  Πεταχτά
  σημειώματο
  ΛΟΓΟΙ ΤΙΜΗΣ
  "Αστραψαν πάλιν οί μαχαι
  ρες κι' έβρόντηξσν οί κοομ-
  ποϋρες τής ρωμέϊκης τιμής
  ιίς τελευταϊες μέρες. Άπέ-
  ραντο σφαγεΐον έγινε ή Έλ¬
  λάδα. Στό Ενα μέρος ό νεα-
  ρός έρωτιδεύς βυθΐζει τό μα-
  χοΐρι στήν κσρδιά τής φτω-
  χής κοτιέλλας πού οιέπραξε
  τό σφάλμα νά τόν αγαπήση..
  Στό άλλο, ό βάρδος τής ήθι-
  κής, άδειάζει την κουμποθρα
  τού, στόν έροσιή τής έξαδέλ
  φης τής γυναίκας τού. Πιό
  πέρσ, άλλος ξαπλώνει κά
  τω την άδελφή τού καί τόν
  φΐλο της. Τοΰς στέλνει στό
  σκοτάδι τοΰ θανάτου, την ώ
  ρα ττού αύτοι ζητοθσαν τό
  Φώς καί τή χαρά τής ζωής.
  Ή δικαιολογΐα είναι ή ϊδισ,
  σιερεότυπη καί άπαράλλσχτη
  Ή ττροστασία τής τιμής! Ή
  «ήθική |έπιταγή τοϋ καθαρ-
  μο£». "Επρεπε νά ξεπλυνω
  ιήν ντροτιή Καί δέν υπήρχεν
  άλλα μέσο ν ά την αποπλύνη,
  βλέπετε, τΐσρά τα οΐμα!... Άλ
  λά γιά ποία τιμή, γιά ποία
  ντροτιή, γιά ποία άτιμΐσ, μι-
  λοΰν δλοι ούτοι οί κύριοι; Πά
  ρετε δλουςούτούς τούς φυλα¬
  κάς τής τιμίίς πού χρησιμο-
  ποιοθν τό οίμα γιά την οίκο
  δόμτ,σι τής ήθικής. Δέν θά
  βρεθή ασφαλώς κανεΐς τους
  τιοϋ νά είναι αξιος νά είπη
  ούτόπού έβροντοφώνησεν ό
  Φουκιέ Τενβίλ δταν ανέλαβε
  τό βσρύτατο εργο τοϋ δημο¬
  σίου καιηγόρου. «Παρακαλώ
  δποιος έ'χει τίποτε νά ειπή
  είς βάρος μου, νά τό καταγ
  γείλη δημοσίςι»· Όλοι ποίος
  λίγο, ποίος πολύ, κανεΐς δέν
  είναι άναμάρτητος. Τίς πε-
  ρισσότερες μάλιστα φορές, ή
  τιμή καί τό συμφέρον τους εί
  ναι δυά πράγματα άλληλέν-
  δετα. Ή έπαναστασις τής συ
  νειδήσεώς των γΐνεται συνή-
  θως δταν ή θυσία τής τιμής
  δέν έξυπηρετεΐ τό άτομικό
  συμφέρον των. Καί δέν εΐνε
  λίγες οί περιπτώσεις πού ή
  τιμή πληρώνεται μέ αΐμα μό
  νόν δταν παύση νά έξαργυ
  ρώνεται μέ χρήμα. Θέλετε αλ-
  λες περιπτώσεις μέϊπερισσό-
  τερα έλαφρυντικά; Ιδού λοι¬
  πόν μιά: Έγνώρισα κάποτε
  Μνα πατέρα μιθς ώραιότατης
  κοπέλλας. "Εμαθα δτι δλες
  τίς προτάσεις πού τοθ έγιναν
  νά παντρέψη την κόρη τού,
  τίς άπέρριψεν άσυζητητΐ. Καί
  τόν έρώτησα γιατί αυτή ή
  έπίμονη άρνησι. Έ! Ξέρετε
  τί μ' άπάντησε; Άκούσετε:
  —Μά τί μοθ λές καλέ; "Αμ'
  είναι δουλειά αυτή, νά την
  άναθρέψω έγώ, νά την κάμω
  κοτζάμ κοπέλλα καί τώρα
  νά την δώσω ενός ξένου νά
  τή χαίρεται καί νά τοΟ δώ¬
  σω μάλιστα καί την περιου
  σία μου πού άπόχτησα μέ ι
  δρώτα καί αΓμα; Τί νά τοϋ
  είπω; Ήταν έ'νας φανατικός
  τής τσιγκουνιας, πού τα ήθε-
  λε δλα δικά τού. "Επίστευεν
  δτι καί ή κόρη τού άποτελοΰ
  σε ατομικήν ΐδιοκτησία τού
  δπως καί τα χωράφια καί τα
  κτήνη τού, ΐτού δέν επρεπεν
  όπωσδήποτε νά φύγουν άπό
  την κατοχή τού. Κι' άς ση¬
  μειωθή δτι ή*ταν έ'νας άνθρω-
  πος πού είχεν άπαγάγει δυό
  φορές τή γυναΐκα τού. Την
  ΐιρώτη πού τοΰ την πήραν πί-
  σω οί συγγενεϊς της υστερα
  άπό όλόκληρη μάχη καί τή
  δεύτερη πού την παντρέφτη-
  κε πιά διά τής βίας. Άλλ' ό
  ρωμηός, βλέπετε. δέν έλέγχει
  ποτέ τίς πράξεις τού. Έλέγ¬
  χει μοναχά τούς όλλους. Π'
  αύτό καί εδημιούργησε αύτές
  τίς άντιλήψεις γιά ιήν τιμή.
  Ή ήθική καί ή τιμή ΰπάρχει
  μονάχα δπως ιήν όντιλαμβά-
  νεται ούτος" κι' οχι δτιως την
  πσραδέχεται δλος ό άλλος
  κόσμος. Ύπάρχει άκόμη μό¬
  νον ώς πρός εαυτόν. Όχι δέ
  καί ώς πρός τοΰς όλλους. Ό
  βόρδος τής τιμΡ,ς νομΐζει δτι
  ούτος μέν είναι έλεύθερος νά
  κάν[) δτι θέλει, έν ώ οί άλλοι
  είναι μονάχα γιά νά ύτιηρε-
  τοθν τα συμφέροντα καί τόν
  έγωϊσμό τού. Άκάθαρτην ύ-
  πόθεσι έκαμε την τιμή. Π' ού
  τό καί δέν μπορεΐ νά λέγεται
  τιμή· Κατήντησε άτιμία τοϋ
  έγκλήματος. Καί είναι καιρός
  νά ιδούμε τΐώς θά σωθοθμε
  άπ' ούτή την έγκληματικό-
  τητα.
  Μ.—
  Εθνικόν γεγονός.
  Ή γέννησίς πριγκηπΐσσης
  δέν αποτελεί απλώς διά την
  οικογένειαν τής Α.Β.Υ. τοθ
  Διαδόχου Παύλου καί την Έλ.
  ληνικήν Δυναστεΐαν γεγονός
  χαρμόσυνον. ΕΤνε οκαί διά τό
  έ'θνος ολόκληρον σταθμός Ι¬
  διαιτέρας χαρδς. Μία νέα
  Έλληνίς πριγκήπισσα, εΐνε
  καί μία νέα φυσιογνωμία συμ
  βολΐζουσα τα ίδανικά τής φι-
  λοπατρίας καί τής έθνικής
  αντιλήψεως, διά τα όποϊα
  ειργάσθη ή Βασιλική οίκογέ
  νεια. Είς τάς τόσας άλλας
  χειρονομΐας υπέρ τοθ Ιθνους
  καί τής όλοτητος, ή γεννηθεϊ-
  σα υπό τόσον αΐσίους διά τό
  έθνος οίωνούς πριγκήπισσα,
  προώρισται ασφαλώς νά συ
  νεχΐση την προγονικήν αυτής
  παράδοσιν έπ' ωφελεία τής
  πατρίδος της.
  Άποδοτικωτάτη.
  Ή όλιγοήμερος παραμονή
  τοΟ Νομάρχου κ. Μαρκέλλου
  είς την έδραν τού ασφαλώς
  θά εΐνε άποδοτικωτάτη Την
  διαπΐστωσιν τούτην κάμνο¬
  μεν καί έκ διαφόρων συγκοι
  νωνιακών ζητημάτων τα ό-
  ποία έρρΰθμισεν έπωφελώς
  διά τόν τόπον ό κ. Μάρκελ·
  λος, άλλά καί ευρύτερον ώς
  πρός τα έπικαιρότερα καί μάλ
  λον φλέγοντα των ζητημάτων
  τού ΝομοΟ μσς. Ό κ. Νομάρ
  χης συνεχίζει ούτω την δρά¬
  σιν τού υπέρ τοθ Ηρακλείου
  κατά τρόπον δικαιώνοντα α¬
  πολύτως τάς εκάστοτε υπέρ
  αΰτοθ έκδηλώσεις των 'κατοΐ
  κων τοΰ νομοΰ δσον καί τής
  άλλης Κρήτης.
  Ή άναδάσωσις.
  Ασφαλώς ή προπαγάνδα
  διά την άναδάσωσιν την όποι¬
  αν έκήρυξε δι' είδικής έγκυ-
  κλίου τού τό υπουργείον τής
  Γεωργίαςσυνανιά θερμήν καί
  συμπάθειαν άπό μέρους των
  φίλων τοθ έλληνικοϋ δάσους.
  Καί ή έλληνική κοινωνία ό
  λόκληρος έ'χει κατανοήσει σή
  μερον τί σημοίνει πλουτο-
  λογικώς, έκπολιτιστικώς καί έ-
  ξυγιαντικώςτό δάσος. Πάντως
  προπα'γάνδα άπαιτεΐται άκό
  μη εύρυτέρα διότι έχει κατα-
  δειχθή είς την χώραν μας, δ·
  τι ή κατανόησις τής ωφελείας
  ενός πράγματος, δέν εΐνε ί-
  κανή νά κατασιγάση τελεί¬
  ως τάς κερδοσκοπικάς βλέ-
  ψεις των άτόμων. Ένώ σήμε
  ρον ακριβώς όπότε τό σύνο
  λον αποτελεί καθημερινόν ζή"
  τημα καί διά τό κράτος καϊ
  διά την κοινωνίαν, θά επρε¬
  πε νά συναντώνται είς μίαν
  ωραίαν αυτοθυσίαν υπέρ τού¬
  του καί οί πολλοί καί οί όλΐ-
  γοι. Τό δάσος μέσα είς τό
  παράδειγμα αύτό, αποτελεί
  μίαν θετικήν καί γόνιμον κα¬
  τεύθυνσιν.
  Μία όδός.
  Έπανερχόμεθα καί σήμερον
  είς δσα έγράφομεν χθές έξ
  άλλης στήλης διά την όδόντήν
  διήκουσαν έκ τής Άγροτικής
  Τραπέζης καί τής οικίας Μι¬
  χελιδάκη μέχρι τί)ς όδοΰ "Ι¬
  δής. Ή όδός αυτή δέν εύρισκε
  ται πράγματι είς καλήν κα¬
  τάστασιν καί πολλοί ένδιαφε-
  ρόμενοι ϋποβάλλουν είς τόν
  Δήμον θερμήν παράκλησιν,
  νά συντομεύσπ την επισκευήν
  της πρό τής παρελεύσεως τού
  χειμώνος. Εΐνε άλλως τε γνω
  στόν τό ενδιαφέρον τόσον τοΰ
  κ. Δημάρ/,ου δσον καί τής
  ΜηχανικήςΎπηρεσίας τοΟ Δή-
  μου είς ζητήματα αφορώντα
  τάς δημοτικάς όδούς, κσί
  τάς πλέον άποκ^ντρους ώ
  στε νά ελπίζωμεν Οτι καί ή
  παράκλησις αυτή θά τύχη ι¬
  διαιτέρας μερΐμνης παρ' αύ-
  τΰν.
  Ή έκθεσις ύγιεινής.
  Είς την έκθεσιν ϋγιεινής ή
  όποία άνοίγει είς τό Ζάτιπει-
  ον μεθαύριον Κυριακήν, τονΐ-
  ζεται δτι άπώτερος σκοιτός
  εΐνε ή διδασκαλία τοϋ έλλη-
  νικοΟ κοινοΰ, γύρω άπό τόν
  τρόπον ύγιεινής διαβιώσεως
  καί άποκτήσεως ύγιεινής συν¬
  ειδήσεως. Καί άξίζει καί άπό
  τής είδικής <*ύτής πλευρδς, ή ύποσημείωσις πάλιν τής σκο- πιμότητος τής εκθέσεως. Ή κυβέρνησις είς δλα τα έπίπε- δα εφρόντισε διά τοιούτων έκ· θέσεων νά κατατοπίση τόν "Ελληνα, άπό απόψεως καί πολιτισμοϋ καί άτομικοϋ καί ■γενικοθ βυμφέροντοτ;. Ή έκθε¬ σις τής ύγιεινής συμπληρώνει ήδη τάς φροντίδας ταύτας είς £να κεφάλαιον κύριον άπό κοινωνικής απόψεως, τιμώσα καί δλως ιδιαιτέρως τό ύφυ- πουργεΐον Ύγιεινής καί τάς τόσον συγχρονισμένας υπηρε¬ σίας τού. Ή Ιεραπέτρα. Μανθάνομεν μετ" ευχαρι¬ στήσεως δτι είς την Ίεράπε- τραν καταβάλλονται προσπά¬ θειαι διά την "ίδρυσιν συνεται- ρικοΰ έργοστασίου έπεξεργα- οίας σταφίδος. Αί πρόοδοι τής ωραίας πολιτειοΰλας τοΰ γεί¬ τονος, απετέλεσαν άνέκαθεν αντικείμενον Ιδιαιτέρας προ· σοχής είς τάς στήλας τής «Ά νορθώσεως». Συνεπώς καί ή πληροφορία περί τής μελετώ¬ μεν ής ιδρύσεως σταφιδεργο- στασίου, δέν εΐνε δυνατόν νά μας αφήση άδιαφόρους. Ό¬ πως δέν θά αφήση ώς πιστεύ¬ ωμεν αδιάφορον, οΰτε τό κρά τος καί κάθε δυνάμενον γενι¬ κώς νά ενισχύση τάς σχετι¬ κάς προσπαθείας. Αί Αθήναι είς την δόξαν των. ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ 7ον "Ενα Ιστορικόν άνάγνωσμα. Πίσω άπ' αυτόν ό Μιλτι άδης καί ό στρπτός σπεύδουν έπίσης. Τα έχθρικά πλοϊα σπεύδουν όλοταχώς. Έχουν τεράσει τό Σούνιον. Θέλουν ά φθάσουν τό ταχύτερον είς τό Φάληρον μέ την έλπίδα δτι είς τάς Αθήνας δέν εχουν μείνει παρά τα γυναικόπαιδα αί εΐνε εΰκολη ή κατάκτησις της. Ό Αριστείδης επί κεφαλής χιλίων στρατιωτών, έμεινεστό πεδίον τής μάχης γιά νά μα· ζέψη τα λάφυρα καί τούς αΐχ μαλώτους. Αυτός ύποδέχεται τα στρατεύματα τής Σπάρτης πού Ιχουν καθυστερήσει διότι θρησκευτικοί λόγοι δέν τούς έπέτρεψαν νά ξεκινήσουν πρό τής πανσελήνου. Ό Μιλτιάδης μέ τα στρα- τεύματά τού φθάνει είς τόν δρμον τοΰ Φαλήρου καθ" ήν στιγμήν τα έχθρικά πλοΐα πλησιάζουν την άκτήν. Οί Πέρσαι βλέποντες έμπρός τους τόν στρατό πούπρόόλΐγουτούς κατετρόπωσε, άποφασίζουν ν' άνακρούσουν πρύμναν καί νά έπιστρέψουν είς την Περσίαν, άφοϋ άφησαν είς τό ελληνικόν έδαφος 5 400 νεκρούς. Οί Άθηναϊοι κλαΐνε άπό χαρά. Είς τα πόδια των άρ· χόντων ό άγγελιαφόρος πεθαί νει άπό την κούρασι ένώ φω νάζει γεμάτος ύπερηφάνεια: —Νίκη! Στήν πεδιάδα τοϋ Μαραθώ νος επάνω σέ μιά μαρμάρινη πλάκα έχουν χαραχθή τα ό¬ νόματα των 192 ήρώων ποϋ έπεσαν γιά την ελευθερία τής Ελλάδος. ΣΑΛΑΜΙΣ Ό Θεμιστοκλής εΐνε άνήσυ χος επάνω είς την γέφυραν τοϋ πλοΐου πού είνε άγκυρο- βολημένον είς τόν δρμον τής Σαλαμΐνος. Άπό τό άλλο μέρος τοΰ στενοΰ αί Αθήναι φεγγοβολοΰν. Τεράστιαι φλό γες άνεβαίνουν στόν ούρανό. Ό τεράστιος στρατός των Περσών κσλύπτει την Άττι- κήν. Είς τάς Αθήνας τίποτε δέν διεσώθη. Ό στόλος τοΰ ΜεγΑλου Βασιλέως Ξέρξου είχε παραταχθή είς τόν δρ¬ μον τοθ Φαλήρου καί σέ δια¬ φόρους λιμενίσκους. Οί Πέρσαι εΐνε άντιμέτωποι των Έλλήνων, ϊτοιμοι νά δώ- σουν αποφασιστικήν μάχην. Εΐνε ή δευτέρα φορά άπό δέκα έτών. Ό στόλος αΰτός πού αποτελεί ται άπό χίλια σκάφη καί ό στρατός πού ά- τελεΐται άπό ενα έκατομμύ ριο άνδρας διοικοΰνται άπό τόν μονάρχην, τόν υϊόν τοΰ ΔαρεΙου που ετόλμησε νά μα στιγώση την θάλασσαν δταν διέσπασε τα πλοΐά τού. Ή Θεσσαλία τοΰ εΐνε σύμμαχος. Έχει μεταβληθή είς κέντρον έπισιτισμοΰ τοθ στρατοΰ τού. Τό μεγαλειτέρον μέρος τής Ελλάδος έ'χει ΰποταχθή. Αί "Αθήναι σία χέρια τοΰ κατα κτητοΰ. —Τί συμφορά! λέγει ό Θεμι στοκλής, ένώ βλέπει την πόλιν πού καΐεται. Θεοί! Τό θέαμα αύτό πού έτρομοκράτησε τούς συμμάχους μας εΐνε τό τέλος τής άθηναίκής δόξης, τό τέλος τής έλληνικής ελευθερίας! Κι' έγώ δέν κατορθώνω έδώ νά συγκρατήσω τούς δειλούς. Ό Θεμιστοκλής κυττάζει, άπό την τριήρη τού τα 378 πλοία τοΰ έλληνικοΰ στόλου πού εΐνε στή Σαλαμΐνα. Μέ Ιδιαι τέρα ύπερηφάνεια κυττάζει τάς άθηναΐκάς τριήρεις. Μή- πως δέν εΐνε έργον τού, —Κακές μέρες, Θεμιστο¬ κλής λέγει την στιγμή έκείνη κάποιος πλησιάζοντας τόν στρατηγό. Νά βλέπουμε νά καΐωνται τόσα μνημεΐα κου ■ III
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον «Πριγ
  κήτιισσατής Ζούγκλας>. Μέ την
  Ντόροθυ Λαμούρ.
  «ΜΙΝΩΑ».— Σήμερον «ΠαρΙσι
  Πετρούπολις».
  Προϊστάμενος Τυπογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  υψώθησαν στούς αίώνσς κσί
  νά έκμηδενΐζεται ή έργσσΐσ
  των πατέρων μας! Οί έστΐες
  μας, τα εργα τβν καλλιτε-
  χνών μσς στά χέρισ των βσρ
  βάρων! Χωρίς έσέι-α, φ(λε μου
  χωρίς την όξυδέρκεισ κσί τή
  θέλησΐ σου, χωρίς τούς πείσμό
  νας αγώνας σου θά εΐχαν
  σφαγή καΐ αίχμσλωτισθή οί
  Άθηναϊοι. 'Εού άνεγνώρισες
  δτι ό Πειραιεΰς ήταν ό φυσι
  κός λιμήν των Αθηνών, καΐ
  8τι ό δρκος τοΟ Φαλήρου δέν
  μποροΰσε νά προστατεύση, τα
  πλοΐα άπό τίς τρικυμΙες.Έσύ
  μέ την έπιμονήκαΐ τή ύπομονή
  σου παρέσυρες τούς Αθηνά
  ούς στάς άπόψεις σου. Τοΰς
  έπεισες νά χρησιμοποιήσουν
  δλον τόν όργυρον των μεταλ
  λείων τοϋ ΛαυρΙου γιά νά
  κάμουν σιόλο καΐ νά μή τόν
  μοιράζουν στοΰς πολίτας. Άν
  αυτή τή στιγμή δέν είχαμε
  τάς τριήρεις θά ήμεθα χα-
  μένοι. Τί δράμα, νά έπιβιβσ
  σθή στά πλοϊα δλος αύτάς 6
  πληθυσμός μέ τίς περιουσίες
  καί μέ τα τιμαλφή" τού! Χωρίς
  ιό χρησμό των Δελφών, σύ
  τόν τόν χρησμό πού κατώρθω
  σες ν' άποσπάσης άπό τούς
  ίερεΐς τοΟ Απόλλωνος, θά
  πρόψθσιναν νά φύγουν έγκαί
  ρως δλοι αύτοι οί δυστυχεΐς;
  Χάρις σέ σένα, ό χρησμός εί¬
  πεν δτι οίΆθηναΐοι θά'εϋρουν
  στά ξύλινα τείχη £να άδιά-
  σπαστον όχύρωμα. 'Εσύ τούς
  έπειοες δτι τα ξύλινα τείχη
  έσήμαιναν πολεμικά πλοΐα.
  "Εξακολουθήση, Θεμιστοκλή
  τό έργον σου. Θριάμβευσε ε¬
  ναντίον των Περσών. Εΐθε
  νά γίνη ό δεύτερος δημιουρ
  γός τής Ελλάδος έκεΐνος ποΰ
  ξαναρχΐζει στή θάλασσα τό
  κατόρθωμα τού Μιλτιάδη.
  (συνεχΐζεται)
  Ο ιΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  δναντι Αγ. Τίτου
  Έκπαιδευθείς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβάνει οιανδήποτε
  θεραπείαν νοσημάτων τού
  στόματος (οΰλίτιδος, κακοσμί-
  ας) συμφωνως μέ την τελευ¬
  ταίαν εξέλιξιν της έπιβτημης.
  Έπίσης όδοντοστοιχίας καΐ
  κορώνες έκ διαφόρων μετάλ-
  λων—κορώνες έκ ποραελανης.
  'Επαναφορά τελείως άνώίυ-
  νβς των στρεβλοφυών οδόν-
  των αίς την κανονικήν αυτών
  Ββαιν.
  Τηλέφωνον 6—91.
  ΖΗΤΕίΤΑΙ οΐκία ττρός ένοικία
  σιν αποτελούμενη έκ δύο τ) τριών
  δωματίων μετά κουζΐνας είς κεν
  τρικήν συνοικΐαν. Πληροφορίαι
  ναρ' ήμΐν.
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΤΗΣ ΖΟΥΓΐΊΙίΣ
  Πρωταγωνιστοΰν:
  ΝΤΟΡΟ0Υ ΛΑΜΟΥΡ
  ΑΚϊΜ ΤΑΜΙΡΩΦ
  Την Δευτέραν:
  ΟΑΑ ΠΑ ΤΟ
  ΠΑΙΑΊ ΤΗΣ
  "έτηνβΑΡΒΑΡΑΝΣΤΑΝΓΟΥίΚ
  *«. τ.ν ΤΖΟΕΛ ΜΑΚ - ΚΡΗ
  Τό δραματικώτερο έρ·
  γο τής σαιζόν, ό γολγο-
  θας καί ή θυαία μιάς μη-
  τέρας.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τα άπογευματινά φορέματα
  Ο_ερωςεί^τήν χώραν
  των Χρυσανθέμαν.
  Η ΜΑΧΗ
  "Υπό Κλώντ Φαρέρ
  Την ΠΕΜΠΤΗΝ:
  ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ
  ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΝ
  ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΡΙΕ
  ...Πρό παντός πρέπει νά είνε ά·
  πλά καΐ μέ ϊσια νραμμή. Οϊ λό·
  ξες, τα βολάν, άκό >α καΐ οί πιέ
  τες άιοκλείονται άπό τα φοοέ-
  ματα τοθ άπογεύματος. Τα ό-
  φάσματα πού Θεωρ-Βνται ώς τα
  τπό κατάλληλα εΤνε τό μάλλινο
  τζέρσευ καί τό μάλλινο κρέπ (πό
  λύ πυκνά ύφάσματα καΐ τα δυό).
  ...Τα μανίκια τής άιτογίυαατι
  νής τττΐχ-ρόιιττ είνε κιμονό ή ραγ·
  κλάν. Συνδέονται μέ τό κορσάζ
  μέ μερικά πιετάκια γαζωτά, ραιι·
  μενά άπό την ανάποδη μεριά τοθ
  ύφάσαατος
  ...'Η. τελευταία λέξις τής παρισι
  νής μόδας είνε ενα φόρεμα άπό
  μάλλινο τζέρσευ σέ χρώμα μπλέ
  μαρίν, κομμένο σέ ίσια κλωστή.
  Τα μανίκια άποτελοϋν £να κομ-
  μΤτι αέ τό μυτερό άμπιεσμάν πού
  στολίζει τό κορσάζ. Τό φόρεμα
  στολίζεται μέ πο»υ στενές λωρί-
  δες άπό γούνα αστρακών, βαμμέ
  νη στό χρώμα τού φορέματος.
  . ,Ένα φόρεμα άπογευματινό
  άπό μαϋρο μαροκέν είνε άτταραΐ
  τητο αυτή την έποχή γιά τίς έιι-
  σκέψίΐς καΐ δείιώσεις. Ή Φούπτα |
  εΚε κομμένη καΐ αυτή σέ ϊσια |
  γραμμή καΐ στολίζεται μέ ίνα
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  στε-νό λο£ό πανό. Τό κορσάζ εί
  νέ έπίσης κομυένο σέ Ίσια κλω¬
  στή καΐ γαρνΐρεται μέ £να ντρτ
  •πέ πού καταλήγει σέ στενή έ-
  σάρπα. Τό μεταξωτό φόρεμα τοθ
  άπογεύματος συμπληρώνεται μέ
  μιά μαλλινη η γουνένια κοντή
  ζακέττα.
  ..Γιά πιό έπίσηαες έαφανίσεις
  προορίζεται Μνα φόρεμα άπό πυ
  κνό γυαλ,ιστερό σατέν. Παντα
  σέ σκοθρο χρώμα, κατά προ ίμη
  σιν ιααΰρο ή υττλέ μιρΐν.
  .θά φορεθη καί μιά πολύ κομ-
  ψή καί μόν έρνα τουαλέττσ, κα
  μωμενη μέ* δυό διαφορετικά ύφόΐ
  σμοτα, μα στόν αοτό χρωματι-
  σμό. Δηλαδή: κορσάζ άπό γυα
  λισιερό σατέν καί μάλλινη φού
  στα. Μιά πλατειά πέτσινη ζώνη
  συμπ>ηρώνει χό μοντέρνο αύτό
  κοστοθμι, καί κλείνη μέ μιά τε-
  τράνωνη άγκράφ άπό στρά< ..Γιά τό άπόγευμα προορίζεται μιάμπλούζα άπό δαντέλλα γκι- ττούρ, σέ χρώαα μαθρο, μπλέ ή μσρόν, μέ δμοιόχρωμη φούστα. "Ενα μακρύ βολάν, ποΰ σχηματί ζ?ι ζαμπό, είνε κομμένο μέ την ιδία δαντέλλα καί συμπληρώνει χαριτωμένα τό κοστοθμι. ί «ΕΛΣΗ» Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. Πρακτορείον ΑΜΛΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ Τηλεφ. 551. '·ί ■ ■■■■■■■> εί ■■■■■■«■«■«■« ι
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ.ΛΥΔΑΚΗ-ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ
  Δέχεται είς τό έργαστή-
  ριόν της (Πλατεΐα Βαλιδέ
  Τζαμί).
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ
  ΑΡΤΙ
  Άσύγκριτες ήγγυπμένες
  Γενικάς 'Αντιπρόσωπος:
  ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΝ
  1 ■ ■!■»· ΡΙ»Ι*1ΙΗ»Β»ΜΜΒΒΗΜ Β «Β··* «Β» Μ*» ·>■» ■>«»■■
  ■ β»
  ^ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Όδος Άν. Νηνκ
  Νέαι άφίξεις καΐ νέαι πα-
  ΓαλαβαΙ ύφασμάτων τής ε¬
  ποχάς.
  Ιάπων Ώρώμαζικόζ
  0 ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
  ΓΡΑΙΚΗ
  Συμπεριλαμβάνει είς τόν Ραμπέ ολόκληρον την νέ¬
  αν αποστολήν κασμηρίων:
  ΕΒΧΚΕΝ8
  Έξετ:ελωνίσαμεν την Δευτέραν 1 έκατομμυρίου δραχμών
  νέα κασμήρια κατ' ευθείαν έξ Αγγλίας. Είναι τό μεγαλύ¬
  τερον εργοστάσιον τού κόσμου. ,
  Χάριν τής πεΑατείας μας πορατείνομεν
  τόν Ραμπέ μος ολόκληρον την ερχομένην εβδομάδα.
  95ον
  Αύτά τ« μά-ια καΐ αύτο τα
  χαμόγελο, σΐό πρόσωπο μιά
  υπηρετρίας πανδοχείου θά έκαναν
  έντύπωιι σ:ήν Εύρώπη. Άλλά
  στήν Ίχπωνία καΐ οί πιό άσή
  μαντες έργάςρΐες καί οί πιό τα
  πεινές χωρικές, εχουν πολύ συ
  χνά τό ΰρος πριγκηπισσών..
  —ΓΙραφανώς, — ϊσκέφθηχε ό
  Φέλτζ, — ή μαρκησία Γιορισά-
  κα, δταν ϊπαΐζε «χοχο» είχεν
  εντελώς διαφορετικδ βλέμμα..
  Άλλά ή μαρκησία Γιορ-σζάκα Ι
  παιζε σπανίως «ι<οτό». Έκλεισε χά. μάτια επί μιά 'στιγμή Έπειτα διώχνοντας τή άνάμνηαι, ήρχισε νά κορΐάρη τή μουσμέ, ρωτίΰντάς την τό 5νομά της, την ήλικία της, καί άπευθύ νοντάς της 2σα γιαπωνέζικα κομ πλιμέντα ήξερε. Βλέποντας αύτό ο£ δύο άλλες νέ σάν, διακριτικά έξαφανίσθηκαν βιαστκά, μέ Ιξυ πνες προφάσεις. Γιατί στήν "Απω Ανατολή δπως καί στήν "Απω Δύσι, Ινα κορίτσι πανδοχείου είνε έπαγγελματικως ύποχρεωμέ νο σέ πολλές μυστηριώδεις φι λοφροσύνες πρός κάθε άξιότιμοι ταξειδιώτη πού θά καταδεχόται νά τό ξεχωρίση άνάμεσα στίς συντρόφισσαί τού. Μόνος, μέ τή· Ο Σετσού σάν, — ώνομαζόταν Ο Σβταού σάν, «δεσποινίς Ιΐάναγνη» —ό Φέλτζ, φροντίζοντας νά μήι είνε άγενής, άναγκάσθηκε νά χρη σιμοπαιήαη «ύτή την μοναξυ καί νά διακινδυνεύση τίς συνηθι σμένες χειρονομίες. (συνεχίζεται) ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ Σ Π Ο Υ Δ ΑΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΝ Ο "ΤΕΚΤΩΝ" Μαθηταί^ γυμνασίων μβτεκπαι δεύβνται έπαγγελματιχώς ώιώα σκόμενοι επί δεκάμηνβν παρά πε πειραμένων πολιτικών μηχανι- κών ακολουθοΰντ&ιν τό προγραμ μα ώιδακτέας ϋλης των 'Ανωτά των Σχολών Πολιτικών Μηχανι κων τού Πολυτεχνε(ου, οΐκοδομι κήν καΐ σχεδια οϊκιών, τοπογρα φίαν καΐ χρήσιν χωροβάτου καί ταχυμετρβο κλπ., έδοπβιΐαν, υ ύραυλικήν καΐ πάντα τα τεχνικά μαθηματα μετά σχεδίων, έφαρ μβγων, μελετών καΐ άσκησεων είς τό ύπαιθρον. Είναι μοναδικη εΰκαΐρία οΓ οσους άπερρίφδπααν έκ των Σχο λών τοΰ Πολυτεχνείου, 2τρ«τιω τ ι κων £χβλών κλπ., οοους προ τίθενται νά γίνουν μορφωμένοι Έργοληπται, νά διοριβθοϋν είς 'Εργοληπτικάς έταιρίας όδοιτοιΐ· άς, οικονομικάς π είς οΐασώήπο τϊ τεχνικάς υπηρεσίας καί έν γέ νει να σταδιοδρομήσουν είς τόν Τεχνικόν Κλάδον, τον μονον ο οποίος 'ώέν έννώρισε πό τέ άνεργίβν, άλλά έξασφαλίζει τα μεγαλύτερα κέρδπ καΐ τούς καλυτέρους μισθούς. Πάντες οί έξελθοντες έργοδηγοΐ μέχρι σημερον έκ τβϋ τέκτονβς διωρίσθησαν είς ύΐτουργεΐα Δή μους κλπ. Γραφεϊα "Ιωνος 5. Όμονοια. ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ Ό ρωσσικός κολοσσός: ΠΑΡΙΣΙ ΕΤίΑΡΙΚΗ ΜΥΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΪΙΑ] μέ τούς Ρένα Μύλλερ Γκ. Αλεξάντερ 'Όλο το μεγαλεϊο τής Ρωσ- οίας των Τσάρων. "θλο τό παθος τής ρωσσικής ψυχής. Ό άνακτορικός πλοΰτβς, οί ερωτες, τα μίση, ή δβλοπλβ- κιες. Κατασκοπβϊες καΐ άντι· κατασκοπειβξ. Ή σκανδαλώ δή; ζωπ τής Πετρουπβλεως, μπαλεττα. ΖΟΥΡΝΑΛ. Την Δευτέραν: ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΙΟί Σημ. Δευτέραν — Τετάρτην —Πέμπτην—Σάββατον—Κυρι ακήνώρα61)2 άπογευματινή. Κυριακή ώρα 2 μ. μ. όλό κλήρον τό εδο ΒΗΣΑΥΡΟΣΤΟΝΗΕΙΡΑΤΟΝ ΚΟΙΠΩΜΙΚΒ ΚΙΝΗΣΙΣ.— Επανήλθεν έξ Α¬ θηνών δ χειροΰργος ίατρός κ. Στυλιανός Γιαμαλάκης. ΓΑΜΟΙ — Ό κ Έμμαν. Δουν· δουλάκης καΐ ή δνίς Πιτίνα Δαρι δάκη ετέλεσαν τούς γάμους των είς Μυρσίνην Σητείας. Παράνυα· φός παρέστη κ. Μαρία Έμμ. Πά παδάκη έφόρου Νεαπόλεως. Συγχαοητήρια. ΒΛΠΤΙΣΕΙΣ.— Ό κ. ΒασΙλ. Μα στραντωνης άνεδέξατο είς Χΰνον Ση^εία; τό άγοράκι τοθ κ. Νικολ, Χλουβεράκη ονομάσας αΰτό Γε¬ ώργιον. Εύχόιιεθα νό τοίς ζήση ΕΠΙΣΚΕΨΕ1Σ.- Ή κ. Μαρί Α. Βαρζακιάν θα δέχεται την 7ην εκάστου ιΐπνός. ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.-Είς τόν διεξαχθεντα εσχάτως διαγω νισυόν ενώπιον των καθηγητών τοΰ Μετσοβείου Πολυτβχνεΐου πρός εΙσαγ<ν>ήν Είς την σχολήν
  μηχανικών ήθε μεταξύ των ιτρώ
  των έπιτυχοντων ό Γεώργ ος
  Κωνστ. Ρασιδάκης.
  Τόν νεαρόν συμπολίτην συγχαΙ
  ρομεν.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - Μόλις συ¬
  νελθόντες έκ τής πληξάσης ημάς
  συμφοράς τοθ θανάτου της πεφι
  λημένης μας συζύγου καί μητρός
  Εϊρή-ης Άνωνειανάκη σπεύδομεν
  να ευχαριστήσωμεν καΐ δημοσία
  πάντας τούς παρακολουθήσαν¬
  τας την κηδείαν της καΐ τους ό
  πωσδήτοΐε συμμερισθέντας τού
  πένθους μας
  Ωσαύτως ευχαριστούμεν πάν¬
  τας τούς συγγενεΐς κα'ι φίλους
  τούς π-ροσελθόντας έκ των χωρί
  ω" Βοϋτες καΐ Σταυράκια.
  Ηράκλειον 3 Νοεμβριού,
  βαρυπενθοθσα οίκογένεια
  Γεωργίου 'Ανωγειανάκη
  — θε', ρώ_υποχρέωσιν μου δπως
  'Ι διά τοθ τύπου έκφράσω τάς ά
  πείρους μου ευχαριστίας τΐρ6ς τόν
  διακεκριμένον όδοντίατρον τής
  πόλεώςμας κ. Εμμανουήλ Άλεξα
  κην, σώσαντά με έκ βεβαιοτάτου
  κινδυνου, συ επεΐα μολύνσεως
  προκληθείσης έκ τού τελευταίου ό
  δόντος άνατείλαντος έντός τής
  παρειάς.
  Τοιούτοι έπιστήμονες καΐ την
  επιστήμην των τιμώσι καί την κοι
  νωνίαν £νθα έξασκοΰσι τό έπάγ
  γελμά των.
  Ό ευχαριστών
  Νικ. Γ. Γιαλιτάκης
  Ή
  Γύρω στήν πόλι.
  Σήμερον άρχεται είς τό Κα·
  κουργιοδικεϊον "Ηρακλείου ή 61·
  κη κατο των άδελφών Γεωογίου,
  Ηρακλέους καΐ "Εμμανουήλ Δα
  σκαλάκη έκ Μύρτου Ίερατΐέτρας
  κατηγορουμένων διά βιαίαν άπα
  γωγην.
  —Ή δίκη αυτή είνε ώς γνωστόν
  καΐ ή μόνη ορισθείσα διά τόν άρ
  ξάμενον μήνα.
  —■Επί τώ εύτυχεϊ γεγονότι τής
  γεννήσεως τοϋπρώτου τέκνου τοϋ
  Διαδοχικοΰ ζεύγους τής'Ελλάδος,
  ή πόλις μας έσημαιοστολίσθηχθές.
  —'Ειιφανΐζουσα άπό πρωΐσς
  άσυνήθη, πανηγυρικήν όψιν.
  —Άν >λογον πρός τό πνεομο
  καί την εθνικήν σημασίαν τοΰ γε
  γονότος.
  — Μεγάλαι ποσότητες ξυλείας
  εισήχθησαν διά τού Τελωνείου
  Ηρακλείου κατά τόν λήξαντα
  μήνα.
  —Προοριζόμεναι καί δι' οΐκο
  δομικάς εργασίας τό πλείστον
  δμως διά την κατασκευήν σταφι
  δοκιβωτίων.
  — Οί διάφοροι «ραμπέδες» των
  ίμτιορικών καταστημάτων συνεχί
  Γ,ονται.
  — Πρός άφατον λύπην τώνπτω
  χοτέρων συμπολιτών.
  — Οί όποϊοι περιεργάζονται «θε
  ωρητικώς· μόνον τα έκτιθέμενα
  εϊδη παρά την λογικήν ασφαλώς
  άλλά καΐ πραγματικήν εθθηνΐαν
  των.
  —ΆξΙο πολλής έξάρσε'ως ή πρω
  τοβουλία τοθ Συνδέσμου ύποδη
  ματεργατών Ηρακλείου νά δια
  θέσουν τάς άποδοχάς των τής
  προσεχούς Κυριακής, καθιερωθεί
  σης μεταξύ των έργασίμου, υπέρ
  τής βασιλικής άεροπορίας.
  — Ούτω μετά τούς σταψιδεργά
  τας οί ύποδηματεργάται Ήρα
  κλβ'ου άποδεικνύουν έμπραγμά
  νως τα πατριωτικά των αίσθήμα
  τα άπό τα όποίκ διαπνέονται, δ
  πως καί δλα τα άλλα άλλωστε
  έργατικά καί ύπαλληλικα σωμο
  τεία τής πόλεως.
  — Μέ πολλήν έπιτυχίον προε
  βλήθη χθές είςτόνκινηματογράφον
  Πουλακάκη τό εξαιρετικόν φίλμ:
  Βασίλισσα τής Ζούγκλας'.
  —Είς την «Μινώαν» προβάλλε
  ται τό ιστορικόν έργον «Παρίσι—
  Πετρούπολις» τό οποίον έπίσης
  ύπερήρεσε μέ την σκηνοθεσίαν
  και την δληνπλοκήν τού.
  ό Ρέπορτερ
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος μι
  κρός ύπάλληος είς τό έμπορορ
  ραφειον Ιωσήφ Κουναλάκη.
  Έμμαν. Μαρκουλάκης
  Δικαστιχόί κλητήρ
  Πρωτβύικίίου Ρίβύμνης.
  Γνωρίζω τοίς δικηγόροις Ήρ«·
  Μλβίον ότι δκκιτβραΐΜνω ταχώτα-
  τα πάσαν κοινοποίησιν δικογρα-
  φου ώς καΐ πάσαν έκτελβσιν άπβ
  Φάσεως. Διαμονήν: Δικηγορικβν
  Γραφβΐον Γι»ωργ. Γιακβυμογιαν-
  νακη Ρέθυμνον.
  Στό Βιβλιοχαρτοπωλείον
  Ι. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ
  Γωνία ' Αρβστβ.
  Όλα τα διδακτικά βιβλία
  αί τα σχολικά εϊδη.
  Επισκεφθήτε τό κατάστημά
  ιας είμεθα οί εύθηνώτεροι.
  ΑΝΟΡΘ-Ο.ΣΙΣ
  1οϋν.
  τοθ
  Τό μεγάλο έργον
  χον Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπαιδεία
  Οί "Αθλιοι.
  Αν* έκείνους που θέλουν
  νά ηλουτίζουν τάς γνώσε,ς των.
  ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ
  Ούτω τψοσενεγκόμενος άτιένοτντι τού κινδύνοο
  εφαίνετο ως άνήκων είς την φύσιν των γενναίαν
  άνδρών, οΐτινες διά τόν αυτόν λόγον, δι' όν είνε
  άγαθοί είνε καί άτρόμητοι.
  Ουδέποτε ό πατήρ γυναικός έρωμενης εΐνε τ^'
  ήμ&ς άλλότοιος. Ό Μάριος εύηρεστήθη έκ ταύτης
  τής διαγωγής τού άγνωοίστου ί
  Τρείς των άνδβδΝν, οΐτινες Εκάθηντο μέχρι τούδε
  επί τής κλίνης, πλητιάσ®ντες τότε πρός τόν οωζύν
  των σιΚήρων, άτινα έκειντο χαμαί, έλαβον οί μέν:
  μεγάλην Τινό ψαλίδα, έξ έκείνων δι' ωι/ κόπτονται
  τα μέταλλσ, ό δέ μίαν ήλ<ίγραν, ό δέ μίαν σφύοαν, καΐ εστάθησαν είς την θύραν καΐ αύτοί. Μόνος ό γέρων έμεινεν έτιί τής κλίνης, εΐχε δέ τώοα άνοΐξει τούς οφθαλμούς. Ή γυνή τοΰ Ίονδρέτου εΐχε καθί-1 σει πλησίον τού. Ό Μσοιος είδεν δτι ήνγιζε" ή στιγμή "ίνα πυρο βολήαΓ)· δθεν ϋψωοε την δεξιάν τού πρός την όροφήν έΊοιμος. —Λοιπόν, είπεν ό Ίονδρέτη;;, επανελθών πρός τόν κ. Λευκίαν, άφοϋ έτελείωσε τόν διάλογόν τού μετά τοΰ ρσβδοόχοο έκείνου, άκόμη δέν μ"έγνώ ρισες; —Όχι, απήντησεν ό κ. Λευκίας άτενίσας πρός αυτόν. Έκίψε τότε ό Ίονδρέτης άνωθεν τού κηοΐου, δ ήναπτεν επί τής τραπέζης, καί ώς θηο(ον έτοιμσζό- μενον νά δαγκάση —Δέν μέ λέν Λαμσρΐνο, άνέ κραξε· δέν μέ λέν Ίονδρέτη· Θεναρδιέρο μέ λέν! Έγώ εΐμαι δπου εΐχα τό ξενοδοχείον είς τό Μομ- φερμεΐλι, τό χωριό! Έκατάλαβες τώρα; Ό Θενσρ διέρος εΐυσι. Μ' ένθυμήθηκες; —Οϋτε απήντησεν ό κ. Λευκίας, Ιρι,θριάσσς έλαφρώς. Ό Μάριος δέν ήκουσε την άρνητικήν ταύτην λέ ξιν άλλ' όφ' ής σπγμής ήκουσε τόν Ίονδρέτη εί- πόντα, «Θεναρδιέρο μέ λέν», ήοξατο νά τρέμτ) σύσ· σωμος κσί έστηρίχθη είς τόν τοϊχον, ώς αίσθανθείς διαπερασθεΐσαν υπό μαχαίρας την καρδίαν τού. ΚατεβΙβασε λοιπόν βραδέως την χείρα τού, ήτις ήτο ετοίμη νά έκπυρσοκροτήση, καί δταν ό Ίονδρέ της έπανέλαβε τό έκατάλαβες τώρσ; ό Θεναρδιέρος εΐμαι! τόσον παρελύθησαν οί δάκτυλοι τοϋ Μαριου, ωστε παρ' ολίγον έτΐιπτε τό πιστόλιον έξ αυτών. Φανερώσας ό Ίονδρέτης τίς ή"τον, ουδόλως μέν συνεκίνησε τόν κ. Λευκίαν, άλλα τόν Μάριον τόν έκεραύνωσε. Τό δνομα Θεναρδιέρος, δπερ ό κ. Λευ κίας εφαίνετο άγνοών, έγίνωσκεν 6 Μάριος, Ενθυμούμεθα τί ήτο πρός ούτον τό δνομα τουτο. Ό Μάριος τό έφερεν επί τής καρδίας τού, ώς γε γραμμένον έντός τής διαθήκης τοΰ πατρός τού! τό έφερεν έν ιω βάθει τής διανοίας τού, έν τώ βάθει τής μνήμης τού, έν τή ίερα συσιάσει έκείνη/ «όεναρ διέρος τις μοθ εσωσε ττ)ν ζωήν. Έαν ποτε ό υιός μου απαντήση τόν άνθρωπον τοϋτον, άς τόν εύεργε τήσΓ| δσον δύναται». (συνεχΐζεται) ΪΙΙΙΙΙΐυΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΙΐυΐΙΙϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐυΐΙΙΙΙΙΙΗΙΗΙΐυΐΙΙΙιΙΙιΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙϋΙΙΙΙΙΙΙΙϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐΐ = ε Ι Ό Βασιλεύς | = ___________——_—__ — 1 των καποφντινών; § = Ι ι ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΑΑΣΚΑΙ (ΣΤΑΔΙΟΥ 22). γνωρΐζει δτι ανέθεσεν είς τό Κατά- | στημα: ϊ Κ. Μαρούδα ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ Την άποκλειστικότητα τής πωλήσεως δι' όλην την Κρήτην των παγκοσμίου φήμης καπαρνπνών τού, μέ τάς Ιδίας ακριβώς τιμάς Αθηνών. ΑΙ ΚΑΠΑΡΝΤΙΝΑΙ «ΜΠΑΛΑΣΚΑ" Ξ έχουν βραβευθή είς δλας τάς διεθνεΐς έκθέσεις διότι κατασκευάζονται άπό τα καλυτέρα άγγλικά ύφάσματα καΐ έχουν θαυμασίαν εφαρμογήν. ιιιιιιιιιΐιιιιιιυιιιιιιιιιιιιιιΐίΐιιιιιιιιιιιι.......ηιιιιιιιιιιιιιΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐιιιιιιιιιιιιιιιιι......ιηικ Έκτός Τράστ Τβ «ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛ1Σ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ- ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, Σθρον, ΤΗΝΟΝ, Πάρον. Νάξον, ΠρακτορΐΙογ Λ1ΝΛΡ-ΛΚΗ Τηλ·* ΙΙΙΧΙΗΜΙΠΗΗΙΙΙ «» ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ Β'. Πολλοί άποκλεισθέντ,ες είς τα καταστραφέντα σπίτΐα των άπε· τεφρώθησαν άπό την πυρκαϊάν, την δέ νύκτα επηκολούθησε κα ταιγίς ή όποία ήϋπόδιαε τα συ νεργεία τής διασώσεω; νά έργα- αθοΰν άποτελεσματικά. Ή πόλις Κετά είχε ή$η^ υποστή σοβαράς καταστροφάς τό* 191(5 άλλά την φοράν αυτήν ήτο χατι τα άράντα- στον. Τίποτε δέν έ"μεινε όρθιον. "Αλλαι πόλεις τού χόσμου αί οποίαι κατεστράφηιαν άπί σει· σμούς είνε ή Λισυχβών (1755), ό Άγιος Φραγκΐσκος (190β>, Γου*
  τεμάλα (191«),Τόκιο (1928),Νάπι
  ερ Νέας Ζηλανδίας (1931), Κετά
  (1935)."Ολαι αύται αί πόλεις ά·
  νηγέρθησαν έ< νέου, δπω; γί· νεται ή5τ) καί διά την Κε'ά καί θά ευρίσκωνται πάλιν £ιπό την απειλήν των σεισμών. Οί σεισμοί, παρά τάς κατα¬ στροφάς πού εχουν προκαλέσει, δημιουργοϋν κάΐτοτε καί φάρσες είς βάρος τδν άνθρώπων: Άμερικανοί επιχειρηματίαι ή γόρασαν τρείς μικράς νήσους τοθ Άρχιπελάγους των Καρολίνων παλαιάς γερμανική; άποικίας τής Ώχεανίας. Τάς μικράς αύτάς νή σους, α£ οποίαι ευρίσκοντο ο¬ λίγον βορείως τοθ ΊσημερινοΟ καί άνοικτά τής Νέας Γουϊνέας, οί Άμερικανοί επιχειρηματίαι είχον σκοπόν νά χρησιμοποιήσουν διά την καλλιέργειαν τοθ βάμβχ- κος. Ή ίαπωνική κυβέρνησις είς την κατοχήν τής όιτοίας ε6 ρίσκονται αί νήσοι τοΰ Άρχι- πελάγους, εδέχθη νά πωλήση τάς τρείς νησίδας, τίδν οποίων ή Ικτΐσις ά/ήοχετο είς 40 τε τραγωνικά χιλιόμετρ». Ευθύς ιιε τα την αγοράν οί Άμερικανοί έ- ξεκίνησαν διά τάς νήσους των ϊλλά κατόπιν Ιΐχιμόνων άναζητή σεω/ δέν τάς εύρήκαν. Άπλού ατχτχ τα νηαιά είχον έξχφχνι- σθή .. Ή έξχφάνισις# αυΐη δέν είνε μοναδική. Πυλλ-χί νητίδες τής Ώ«αν£ας καϊ Ε^Εως τής Μικρο νηαίας είνε κυκλοτερώς έσπαρ μέναι είς τό χεΐλος ενός ύιτο βουχίου κρατ:ή·;ος, ή Ικρτ,ξις τοθ οποίον τάς έξαφανίζει καί πχρουσιάζει άλλας είς άλλα πλη οίον σημεΐα. Τα ύποβρύχια ή- φχίστεια Ιχουν δημιουργήαει πολ¬ λάς έκπλήξεις είς τούς άνθρώ πους, γνωσταί δέ είνε καί εις ή μας αί μεταμορφώσεις τής Σαν τορίνης. Έ Σαμπρίνα, μία μικρά νήσος, ή όποία ένεφανίσθί) τό 1812 πλησίον των 'Άζορ&ν, με- ταξύ'έπίσης τής Πανταρίλας καί τής Σικελίας, ενεφανίσθη τό 1823 μία νέ* νήσος, ή όποία ονομασθή Ζούλια. Πολλαί κυβερ- νήσεις την διεκδικοθσαν. Έξαφνα δμως ή νήσος εξηφανίσθη καί ε"5ωσε τέλος είς τάς συζητήβεις, διά νά εμφανισθή καί πάλιν υστε- ρα άπό 40 χρόνια. Τότε ήγορί- σθη άπό ενα παράξενο έκατομ- μυριοϋχο, 6 οποίος δμως δέν κατώρθωσε νά την συναντήση. Άπλούστατα ή νήσος εξηφανί¬ σθη διά δευτέραν φοράν καί δέν άνεδύθη πλέον άπά την θάλασ¬ σαν. Τό Καβοϋσι προοδεύει καί έίελίασεται. ΚΑΠΟΥΣΙ Νοέαβριβς (άνταπο κοιτβϋ μ*ς).— Είναι κοινόν, «οί νότατον μυστικόν ότι το Κ«βοϋ σι πρωτοηοοεϊ άπό πολλων έχων είς την καλλιέργειαν άλλά κΐ'ι εί; έργα προόόου, μΐταξύ των μΐν'λυτέρων χωρίαν τβΰ νομοΰ Λασηθίου Είνε ύέ καΐ άπό τα «ϋφορώτε ρα καΐ πλουσιώτερα μέρη τή; ά- νατολικής Κρήτης. Χάρις είς την Ιδιωτικήν πρω τοβουλίαν άπέκτησεν άπό έτϊιν έρ νοστάαια, λαϊκήν βιβλιοθήκην, έξελίασϊται δέ καθημερινώ; μέ οταθερά βήματα προόδου. Οί κάτοικοι τοΰ Καβουσίου ειμπορεί κανεΐς νά εΐΐτη ότι α¬ μιλλώνται είς εργα προόδου καΐ γενικής εύημΕρίας τού γωρίου των. Άπό τοΰ νεαροΰ πρόεδρον τής κοινότητος κ. '1?μα. Σαοιδά κη, τοΰ πράγματι όραστηρίου καί ρέκτου, μέχρι τοϋ Προέίρου τοΰ Συνεταιριστικοΰ έλαιουργεί- ου χχι άλευρομύλου κ. Κοφΐνά- κη ή Κορινα, τοΰ Προέδρου τής ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμόνως, άπό δλα τα καταοτήματα καΐ αύτά άκόμη των επαρχίαν τκϊς χλωσταϊς Μάρκας «Σταύρος». Ήτοι σβυγάκια, τρυπύματα κιθάρα;, καρόλια κεντήμα- τος, κουβάρες, Μουλινί, Κοτόν περλέ, Βαμβακάκια, κου- βάρΐς Ητντήματος κ. λ. π. Όλα τα ώς ανω ίύη είναι ά- φθάβτβυ ιτοιοτητος, καΐ χρωμάτιυν ήγγυπμίνιυν καΐ στβρβ- βν. Μία δοκιμή θά αάς πείση δια την άν&ίτεροτητα τί ν κλνατΜν της μάρκος «Σταύρος.» ΆντικρόβΜΐτος δια τοθς Νομοϋς Ηρακλείου—Λααηβίο»: Ι. Μ. ΚΟΡ«1Η2 'Ρνβρικκάς 'ΚπιτρβΓΐής κ. Ν. Τχ ριδάκπ, τοϋ ΠροεΑρου τοΰ Γεω? γιχοΰ Συνϊταιρισαοΰ κ Κουδου ,μά, τοϋ δραστηρίου έργοστασιάβ χου κ. .Μενελάου Σαριδάκη, άπό τα πλέον φΐλοπρόοδα στοιχε^α καί έπιχειρπματιχά πνεΰματα τοΰ νομου Λασηθίβυ. των έμπο ρων κ κ. Μλτιάδπ Σχριδάκη. Αποστολάκη, Γεωηγ. 'Αβενάκιι χ. ά. ολοι τιιν έπαναλιμβάνω αμιλλώνται ν ά δημιουργήαουν,νά προωθησουν τό Καβοΰσι πρό; την πρόοδον καΐ την ευημερίαν. Είς αΰτα τα όγιά κοινωνικά ατελέχη τής κοινωνίας τοΰ Κα βουοίου άς προατβθί) ή φΐλεργα τικότη; ολων των κάτοικον. Καΐ ότι χάρις είς την έργατικότητα αυτήν τό ΚαΒοΰσι δέν εχει άπό ρου; κχΐ δυατυχοΰντας ΔΓ αϋ τό καί παρουσιάζη κχτ' άντίθε σιν ποός άλλα χωρία άσυνήθπ πνευματικήν καί κοινωνικήν ζω ήν κωμοπόλεως, ή όποία προχώρει μέ άλματα προόδου πρό; τόν πό λιτισμόν καΐ την πρόοδον. ΣΥΣΤΑΣΙΣ ^ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ή έντοΰθα άντιπροσωπεί τ Φλόκα θεωρεΐ υποχρέωσιν της νά συστήση είς τοΰς κ. κ. καταναλωτάς των φημι- σμένων προϊόντων Φλόκα, δ- πως ζητώσι άπό τόν προμη- θευτήν των τα σοκολατάκισ κ. λ. π. ειδή μέ τό δνομα Φλό κα τό οποίον απαραιτήτως Ι σημειοθται επί τής ταινίας ή' τοθ περικαλύμματος εκάστου εΐδους. Άν ό προμηθευτής σας έπιμένει νά σδς δώση μαζύ μέ τα σοκολατάκια Φλό κα καΐ άλλα άγνώστων ή καί γνωστών έργοστασΐων, σημαΐ νει δτι έ'χει συμφέρον νά σδς προτείνη τουτο διότι τα ξένα αύτά σοκολατάκια άγοράζει μέ χαμηλοτέρας τι¬ μάς των σοκολατινίων Φλόκα, έπωφελεΐται δμως καΐ πω- λεΐ ταυτα μέ τάς τιμάς δ που ττωλεϊ καί τα σοκολατά κια Φλόκα. (Έκ τής ενταύθα άντιπρο σωπείας Φλόκα Α. Ε.) —Τοπβθέτησις μηχανικαί». Διά διατάγιιατο; τοΰ υπουρ· γείου τής Συγκοινωνία; ετοποθε¬ τήθη β μηχανικός α' τάξεως τοΰ ΰπουργείου Συγκοινωνίας κ.'Εμμ. Γεωργίου παρά τω γραφείω Νομο- μηχανικοϋ Ηρακλείου. ΝΟΝΑΔΙΚΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΒΙΒΛΙΟΦΙΛΟΥ2 Πωλοθνται είς τιμήν εύκαιρίας διάφοροι επιστημονικαί έκδόσεις δι' ολίγας ημέρας. Παύλοιι Καρο- λίδου Καθ. τοθ Έθν. Πανεπιστη¬ μίου: Άνατολικοί λαοί είς 4 τό- μου; 1500 σελίδες μετά 800 εί- κόνων καΐ είς είσαγωγής είς την Ελληνικήν Ιστορίαν (συνέχεια τούτων είναι ό Παπαρρηγόπουλος —Καρολίδης) άντί 600, μόνον μέ 250 δραχμάς κ. τ. λ. Δείγματα των διαφόρων έργων καΐ πληρο¬ φορίαι παρά τί» Έφόρφ τής Βι- κελαίας Βιβλιοθήκης κ. Σπανάκη. ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ Τό συμφέρον σας άτταιτεϊ νά προτιμάτε τίς.· Ρέγγες «Κρΐνος» Τό κόκκινο έλαφρό κοοτί παρασκευασμένο ειδικώς διά την Έλλάδα. Ποιότης ή άνωτέοα πού μπορεϊ νά γίνη. Τό έμπόρευμα φορτώνεται είς παραλαβήν μας, ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ καί όχι άπό ψυγεΐα. ΠΩΛΟΥΜΕΝ ΡΕΓΓΕ2 ΚΑΙ ΟΧΙ ΞΥΛΑ. Δοκιμάσατέ πρός τό συμφέρον σας, εάν δέν σάς άρέσει δεχόμεθα νά μας τό έπιστρέψετε. ΓΕΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣίϊΠΟΣ: ΜΗΝΑΣ Φ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ ΚΕΝΤΡΟΝ (Παραπλεύρως καφφενείου «"Ολυμπος»). —Τό σχολείον στρατιωτικών ύπηρεσιών. Κατά τα έκ3ο3έντα άποτελέ- σματα των είσανωγικών έξετάοε- ών διά τό σχολείον αξιωματικών στρατιωτικών ϋπηρεσιών επέτυ¬ χον κατά σειράν καΐ οί κάτωθι Κρήτες ΰπαξιωματικοί: Ί. Χατζπ δάκης, Στεφ. Παπαμαρκάκης, Γ. Τυράκης, Μιχ. Μπαστάκη;, Στ. Ζαμπετακης, Γ. Συγκελάκης καΐ Γ. Χρυσουλάκπς. —Κρήτες είς τό Πολυτεχνεΐ- ον. Κατά τάς ένεργηθείσας έξβτά- αεις διά τάς άνωτατας σχολάς πό λιτικών μηχανικόν, μηχανολο- γων— ήλεκτρολόγων καΐ ;άγρονό μων ώ; καΐ τοπογράφων μπχανι κων επέτυχον καΐ εΐσάγονται είς τό Πολυτεχνεΐον καί οί κάτωθι έκ των 528 διαγωνισθέντων: Ά θανασάκης Δημ, Μπιράκης Νικ., Πατρικαλάκης Μ., Περακάκης Ί., Πλευριτάκης Ν, Μαρκίδιις Στ., Ρααιδάκπς Γ., Ρουκουτάκης Κ, Σταυρουλάκης Ν. καΐ Φραγκοΰ λης Ί. —Αί προαγωγαι δημοδιδα¬ σκάλου. Τό υπουργείον τής Παιδείας ά «ηύθυνε διαταγήν πρός τούς επι θεωρητάς των δημοτικών σχολεί ών διά της ©«οίας όρίζει δτι είς τοΰς καταρτιζομένου; πϊνακας των προαγωγων των δημοδιδασκά λων πρέπει νά περιληφθοΰν καΐ οί νηπιαγωγοί. Ό άριθμός των προαγομενων δημοδιδασκάλων ά νέρχεται είς 2.500. —'Εφεδρικά Λασηθίου. Συνήλθε, «ροχθές, καθ' ά πλη ρβφβρούμεθα έξ Αγ. Νικβλάβυ, τό συμβούλιον τοΰ 'Εφεδρικοΰ Ταμείου Λασηθίου άσχοληθέν μέ διάφορα έκκρεμή ΰπηρεσιακά ζή τήματα. —Ό θεοφιλέστατος Πέτρας είς "Αγιον Νικόλαον. Την παρελθούσαν Δευτέραν μετέβη είς "Αγ. Νικόλαον έκ Νέ απόλεως ό θεοφιλέστατος 'Επίσκο πος κ. Διονύσιος. Ό 'Επίσκοπος συνηντήθη υετά τοΰ κ. Νομάρχου Λασηθίου διά διάφορα ζητήματα τή; περιφερείας τού. —Ελαιουργείον είς Λάστρον Σητείας. Κατ' εΐδήσει; έκ Σητείας υπό τή; κοινότητος Λάοτρβυ καταβάλ λεται προσπαθεία διά την ϊδρυ σιν κοινοτικόν έλαιουργείου έν συνεργασία μετά τή; "Αγροτικάς Τραπεζη;. ^ Τό Εμπορορραφειον Γ, θ. Τρεβιζάκη Πλουτισθέν μέ τα καλυτέρα ύφάσματα τής αρχομένης νέας σαιζόν. Μετεφέρθη καΐ ήρχισε τάς εργασίας τού άπό 1ης 8)βρίου είς τό παρά την πλατείαν Βενιζέλου (Σιντριβάνι) πρώην ζαχαροπλαστείον Ρεγκινάκη καί παραπλεύρως πρακτορείου εφημερίδων κ. 'Αλιχιώτη. Έπ' εύκαιρία τής μεταφοράς τού τό ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΤΡΕΒΙ- ΖΑΚΗ θά πωλήση τα ύφάσματα τού είς τιμάς πραγματικοϋ κόστους καθ' όλην την νέαν σαιζόν ήτοι: άπό 1ης Όκτωβρίου μέχρι 31ης Δεκεμβριού. Πρός τό συμφέρον σας επισκεφθήτε μας. Τα ύφάσμα¬ τα μας είνε άσύγκριτα. ΑΙ έκπτώσεις μας μοναδικαί. Κ. Μυλοποταμίτης όφθαλμίατρος Επί τριακονταετίαν απο¬ κλειστικώς κπΐ μόνον είς τα όφθαλμολογικά ασχολοθμε- νος, δέχεται, τούς πάσχοντος τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ μιατρεϊον τού, κείμενον παρά τφ Καμαράκι πλησίον τής ΠολυκλινικΓις Ηρακλείου. ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ Πλάκες μέ δλα τα νέα τραγούδια. Μόνον στοδ ΜΑΡ.ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οίκόπεδα τής μί τρητοϊς παρά τόν λιμένα Χερσο- νήσου είς τιμάς πολύ συμφερού¬ σας. Πληροφορίαι παρά τώ Φαρμ* κείψ Ζαφειρίου Γινί Τζαμί. ϊιι ■ 1 ί
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊσ Εναντι Παλ Νομαρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Παρασκευής
  4 Νοεμβριού 1938
  ·'*·*·—•
  ^ ΊΩθΟ
  — ■ ■ ■
  ΜΕ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΙΝ
  ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΤΟΥ ΔΕΚΤΗ
  Η ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΝ ΒΙΕΝΝΗΣ
  ΔΥΣΑΡΕΣΚ ΕΙ ΑΙ ΥΠΑΡΧΟΥΗ
  ΜΟΝΟΝ ΕΙΠΗΝ ΠΡΑΓΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα
  έκ των εύρωπαΐκών πρωτευουσών άνα-
  φέρουν ότι γίνεται παντού δεκτή μέ ι¬
  κανοποίησιν ή διαιτησία τής διασκέψε¬
  ως τής Βιέννης επί τής ρυθμίσεως τού
  ούγγροτσεχικοΰ ζητήματος.
  Μόνον είς την Πράγαν, ώς τηλεγρα¬
  φείται, τό άποτέλεσμα τής διαιτησίας
  ταύτης κρίνετ»ι ώς νέον πλήγμα κατά
  τής άκεραιότητος τής Τσεχοσλοβακίας.
  ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΑΗΞΙΑΡΧΙΚΗ
  ΠΡΑΞΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ
  ΤΗΣΝΕΑΣΠΡΙΓΚΗΠΙΣΣΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—Σήμερον υπεγρά¬
  φη κατά τάς διατάξεις τού βαβιλικοΰ
  πρωτοκόλλου ή ληξιαρχική πράξις τής
  γεννήσεως τής νέας ηριγκηπίσαης, Ου-
  γατρός των Α. Α. Β. Β. Υ.Υ. τού
  Διαδόχου Παύλου καί τής πριγκηπίσ-
  σης Φρειδερίκης.
  εις την αγγλικήν βουλην.
  Νέα τσεχικάέδάφηείςτήνθύγγαρίαν.
  των
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 3 Νοεμβρίου (Π. επετέθη έκ νέου δριμύτατα έ- συμφωνίαν ή έκκένωσις
  ύπηοεσ(α) —Ό πρωθυπουργός ναντίον τοΰ κ. Τσάμπερλαιν. ] παραχωρηθέντος εδαφών είς
  κ. Νταλαντιέ εδέχθη χθές τΰν Ό Άγγλος πρωθυπουργός κα την Οΰγγαρίαν όφείλει νά
  κ. Φρανσουά Πονσέ πρεσβευ τεκρίθη ιδία διά τάς ύποσχέ(αρχίση την 7ην τρέχοντος καί
  την τής Γαλλίας είς την Ρώ· σεις τού πρός τόν φατσισμόν. νά λήξη την ΙΟην τοϋ ίδ'Όυ
  μην μετά τού όττοΐου καί συν
  ωμίλησεν έτιί ώραν. Άργό
  τερον ό κ. Νταλαντιέ εδέχθη
  έπίσης τόν
  Αγγλίας.
  πρεσβευτήν τής
  ΕΚΥΡΟΘΗ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΊ'ΤΑΛΙΚΗΣ
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ
  ΔΙΑ ΤΟ ΕΥΤΥΧΕΣ ΓΕΓΟΝΩΣ
  ΠΟΤΕ ΒΑ ΠΙΜ ΒΑΠΤΙΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Είς την πρωτεύ¬
  ουσαν έαυνεχίσθησαν αί έκδηλώσεις διά
  τό εύτυχές γεγονός τής γεννήσεως τής
  νέας πριγκηπίσσης.
  Σχετικώς ανεκοινώθη ότι ή βάπτι-
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 3 Νοεμβριού
  (ίδ. ύπηρεσία).— Μετά 7ωρον
  συνεδρίασιν ή Βουλή των Κοι
  νοτήτων εψήφισε χθές διά
  345 ψήφων υπέρ έναντι 133,
  την απόφασιν τήςκυβερνήσεως
  Τσάμπερλαιν διά την προσε
  χή έφσρμογή τοθ άγγλοιταλι
  κου συμφώνου.
  Ό κ. Τσάμπερλαιν είς τόν
  νέον σημαντικόν λόγον τόν
  οποίον εξεφώνησε χθές ένώ
  πιον τής Βουλής, άνεκοίνω
  σεν δτι ή Αγγλία άκολουθοΰ
  σα τό παράδειγμα τής Γαλ
  λίας θ' αποστείλη κανονικώς
  πρεσβευτήν είς Ρώμην άναγνω
  ρΐζουσα ούτω την προ
  σάρτησιν τής ΑίθιοπΙας είς την
  Ιταλίαν. «Τα Σοβιέτ προσέθε
  σεν ό κ. Τσάμπερλαιν, εΤνε τό
  μόνον κράτος τό οποίον δέν
  ήθέλησεν εισέτι νάάναγνωρίση
  την Ίταλικήν Αύτοκρατορίαν.
  Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΕΩΣ
  Ή αγγλικη αντιπολίτευσις
  Ίσχυρίσθη έπίσης ή άντιπολί μηνός. Θά σχηματισθή μία
  τευσις δτι αί 10.000 Ιταλοί έθε ούγγροτσεχική έπιτροπή ή ό
  λονταί οΐτινες έπανήλθον έξ π<)ία θά έπιβλέψη σχετικώς Ί*παν(ας ήσαν δλοι άσθενεΐς Είς την περίπτωσιν καθ" ή ΤΟ ΝΑΑ Π Πρωϊνή - - - /^-^, ΑΥ ίί 1Ε ΕΙΙ Ρ Ε Ν ένώ ύπάρχουν άκόμη 70 000 έθελονταΐ καί μεγάλος ά- ριθμός διακεκριμένων άερο πόρων, οΐτινες καΐ μάχονται εναντίον τής δημοκρατικής Ί σπανίας. Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ «. ΗΝΤΕΝ Ό κ. τΗντεν εξεφώνησε νέ όν λόγον έπιθετικώτατον κα τα τής πολιτικάς τού κ Τσάμπερλαιν τονίσας δτι τό άγγλοϊταλικόν σύμφωνον δέν είνε διόλου . υπέρ των συμφε ρόντων τής Αγγλίας. Β ΕΝΝΗ 3 Νοεμβριού (ίδ ύπηρεσία).— Διά τής έπελθού σης διαιτησίσς έν Βιέννη ή Ούγγαρία επέτυχε νά ωφελη¬ θή σημαντικώς διά των έδα- φικών διαμερισμάτων τα ό ποία τής πσρεχωρήθησαν. Ή υπογραφή τού πρωτοκόλλου υπήρξε τυπική διότι είς τάς έν τώ μεταξύ διεξαχθείσας συνομιλίας των ένδιαφερομέ νων άντιπροσώπων επήλθεν ήδη συμφωνία. Κατά την υπογραφείσαν θά παρουσιασθοϋν δυσκολία τα δύο κράτη θά καταφύγουν έκ νέου είς την Ιταλίαν κα Γερμανίαν. Μετά την υπογραφήν τοθ πρωτοκόλλου, ό κάμης Τσιά νο καΐ ό φόν Ρίμπεντροπ προ έβησαν είς άνακοινώσεις δή λώσαντες δτι ή συμφιλ,ιωτι κή προσΐτάθεια των δύο χω ρών (Ιταλίας—Γερμανίας) έπέ τυχε πλήρως καί ή έπιτυχίσ αυτή απέδειξεν δα ό άξων Ρώ μης—Βερολίνου αποτελεί βα σικόν στοιχείον διά την εύ ρωπαίκήν ειρήνην. — Μετά τό πέρας των δια· πραγματεύσεων ό κόμης Τσιά νο επρόκειτο νά αναχωρήση έπιστρέφων είς Ρώμην. Κατό πιν ομως προσκλήσεως τοϋ φόν Ρίμπεντροπ ό κ. Τσιάνο παρέμεινεν ολόκληρον την ήμέ ραν σήμερον είς Βιέννην, θά αναχωρήση δέ άργά την ύ κτα δι' Ιταλίαν. —Έκ Βουδαπέστης άγγέλ λονται μεγάλαι διαδηλώσεις διά τό άΐτοτέλεσμα των δια πραγματεύσεων τής Βιέννης Ωρίσθησαν δικαιώματα συλλήπτρων τώνάγροφυλάκωννομοΰ Ηρακλείου. σις τής νεογεννήτου σαρακονθήμερον. θά γίνη μετα τεσ- ΑΠΟΝΕΜΕΤΑΙ ΧΑΡΙΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΊΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΙΝΑ Δ1ΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΘΗΝΑΙ 3 Νοεμβριού (τού άνταποκριτού μας).—Είς τούς καταδι- κασθέντας άπό τα κοινά δικαστήρια, ά- πονέμεται βασιλική χάρις κατόπιν δια· τάγματος έκδοθέντος επί τώ εύτυχεί γε¬ γονότι τής γεννήσβως πριγ*ηπίασης. Τάς λεπτομερείας τής απονομής χάριτος καθ ορίζει τό διάταγμα τούτο τό οποίον "Εκοινοποιήθη χθές πρός έφαρ μογήν ή κάτωθι άγρονομική διά τάξις: «Ό Νομάρχης Ηρακλείου. Έ χοντες υπ' δψει την δπ' άριθμ. 3813 έ. έ". είσήγησιν τοθ Έπό πτου Άγρ)κής, την δπ' άριθμ. 252348)44 έγκ. Δ)γήν 'Υπουργεί ου Έσωτεριχών καΐ τάς διατάξεις των άρθρων 7 § 2α κο Ι II § 3 τοθ Α. Ν. 1010 καί άρθρον 15 § 1 τοθ άπό 30)5)38 Έκτ. Δ)τος: Αποφασίζομεν καί έκδίδομεν την ακόλουθον άγρογομικήν διά τάξιν: Άρθρον 1) Οί άγροφύλα κες δικαιοθνται νά είσπράττουν σύλληπτρα μόνον διά τα δπ' αΰ των προσωπικάς συλλαμβανόμενα ζωα μετά ή άνευ όδηγοΰ καί μόνον εάν ταυτα διέπραξαν ζημί αν είς κήπους, σπαρτά, δίνδρα, δενδρύλλια ή ίμπελοφυτείας διά σχετική πράξις είς τό βιβλίον συμ βάντων έξί^χαί έν άμφιβολία θ' άσκήται δ έλεγχος. "Αρθρον 2) Τό ποσόν των εισ πρακτέων συλλήπτρων καθορίζο μέν: είς δρ. 20 διά ποίμνιον ά νω των 50 προ^άτων, είς δρχ. 10 διά ποίμνιον κάτω των 50 προβάτων,είς δρ. 10 δι'εκαατον με γάλο ζώον έκ των οίκοσίτων καΐ εις δρχ 5 δι' έκαστον μινρόν. Άρθρον 3) Τα σύλληπτρα θά είσπράττωνται κεχωρισμένως δι* εκάστην περίπτωσιν καΐ μόνον κατόπιν υποδείξεως έμφαινούσης την ήμερομηνίαν, τόν τόπον καί την αιτίαν τής συλλήψεως, τό είδος καί τόν αριθμόν των συλ¬ ληφθέντων ζώων καί τό είσπρα- χθέν ποσόν. Άρθρον 4) ΠερΙ των είσπρα· βάντων τοϋ οϊκ,είου αγροφύλακος καΐ είς σχετικήν μήνυσιν ή εκ θϊσιν βεβαιώσεως τοθ άδικήμα τος έφ'δσον ήθελεν υποβληθή τοι αύτη είς τόν αγρονόμον. "Αρθρον 5) Οί παραβάταί τής παρούσης άγροφύλακες δπόκειν- ται είς τάς διατάξεις τοθ άρ- θρου 44 καί 18 τοΰ Α. Ν. 1010 ώς πρός τε την Λθΐνικήν καί πει θαρχιχήν αυτών ευθύνην. "Αρθρον 6) Πάσα προγενεατέ ρα επί τοΰ άντικειμένου τού τού άγρονομική διάταξις των χ γρονομικών ή Κοινοτικών Συμ- βουλίων καταργεΐται. · Οί κ. κ. Άγρονόμοί πρός οίίς κοινοποιεΐται έ/τέλλονται νά τοιχο κολλήσουν άντίγραφα είς τα κεν τρικώτερα μέρη των Κοινοτήτων χθέντων 'συλλήπτρων καί τοθ πό ] *<*' νά τοποθετήσουν την παροθ σοΰ αυτών δέον απαραιτήτως νά'^νείς την σειράν των άγοονομι την οποίαν ήθελε σημειωθή" ή'γίνεται μνεία είς τό βιβλίον συμ κων διατάξεων». καΐ δημοσιεύεται τής κυβερνήσεως. είς την εφημερίδα Ο ΠΡΩΟΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΠΕΒΕΟΡΗΣΕ ΤΟ ΒΑΡΒΑΡΟΝ —_____ ΑΘΗΝΑΙ 3 Νοεμβριού (τού άνταποκριτοΰ μας).— Ό πρωθυπουρ¬ γός κ. Ί. Μεταξάς έπεθεώρησε σήμε¬ ρον τό Βαρβάκειον, παρακολουθήση την λειτουργίαν αυτού καί λαβών δια· φόρους πληροφορίας διά τάς συντελου- μένας έν αύτω έκπαιδευτικάς προόδους. ΔΙ ΕΣΩΘΗ ΤΟ ΠΛΗΡΩΜΑ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ "ΚΑΝΤΑΒΡΙΑ" Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΜΟΝΟΠΩΛΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ Κατά τόν παρελθόντα μή- να "Οκτώβριον τό μονοπώλι Θ' ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΩΝΤΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΑΙ Είς την εφημερίδα τής κυ όν "Ηρακλείου ένεφάνισε την βερνήσεως εδημοσιεύθη άναγ ακόλουθον είσαγωγικήν καί έ Ι καστικός νόμος διά τοΰ όιοί ξαγωγικήν κίνησιν:"Εξήχθησαν ' ου όρίζεται δτι άπό τού σχο χιλιόγραμμα άλατος 79.275 ά'λικοϋ ετους 1938—39 έπιβάλ- ΑΘΗΝ%Ι 3 Νοεμβριού (τού ύ άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ ξίας δραχ. 198 187.50, πυ- ρεΐα 228 800,κυτία άξίας δρχ. 297.440, δέσμαι παιγνιοχάρ των 805 άξΐας δρχ. 33.866 καί κύλινδροι σιγαροχάρτου πρός επεξεργασίαν ύιό τής καπνοβιομηχανικής έταιρείας ΦαιστοΟ 6 άξίας δραχ. 576. Εισήχθησαν πυρεϊα 288. 000 κυχία άξίας δραχ. 374 400, δέσμαι παιγνιοχάρτων 1000 άξίας δραχ. 40 500, χαρ τόσημα όνομαστικής άξίας δρχ. 962.000, ταινίαι καπνοθ 34.000δρχ. καί οίνοπνευματό σημα δρχ. 830 000 ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΩΝ^ΠΑΞΙΩΝΙΑΤΙΚΩΝ Τό υπουργείον των Στρα¬ τιωτικών έκοινοποΐησε πρός τάς αρμοδίας αρχάς των έ π^ρχιών εγκύκλιον έν η~ έμ- Ι φαίνονται τα δικαιολογητικά άτινα άπαιτοϋνται διά την έκδοσιν αδείας μνηστεΐας ή γάμου είς μονΐμουςύπαξιωματι τού έξωτερικού ότι μολονότι δέν έγνώ ΤΟ αηΜΟΤΙΚΟΝΕΥΜΒΟΥΛΙΟΝ σθησαν εισέτι έπακριβώς αί λεπτομέ· ρειαι τής καταβυθίσεως τού ίσπανικού (κυβερνητικού) πλοίου «Καντάβρια» ύ· Εκλήθησαν διά την προσέχη Δευτέραν είς συνεδρίασιν τα μέλη πό τοΰ έθνικοΰ πολεμικού «Ναδίρ»(;) τοΰ ΔημοτικοΟ Συμβουλίου Ήρα είνε βέβαιον ότι τό πλήρωμα τού πρώ- κλείου. Είς την συνεδρίασιν θά τού διεσώθη υπό προστρέξαντος άγγλι>
  κου πλοίου.
  συζητηθς-Ον διάφορα δπηρίσιακά
  ζή
  λεταΊ είς τούς μαθητάς των
  παντός τύπου δημοσίων σχο
  λών μέσης έκπαιδεύσεως, πλήν
  των άστικών σχολείων, υπο
  χρεωτική είσφορά έκ δρχ. 120
  ετησίως δι' έκαστον μαθητήν,
  πληρωτεα είς τρείς ϊσας δό
  σεις,έξ ών αί μέν δύο συγκατα
  βάλλονται μετά των άνανεώ
  σεων τής έγγραφής ή δέ τρί
  τη την 1 Ίουνίου εκάστου
  ετους.
  Τής είσφορδς ταύτης έξαι-
  ροϋνται οί άπαλλασσόμενοι
  έκ των έκπαιδευτικών τελών
  άποροι μαθηταί. Τό ποσόν
  δπερ θά προκύψη έκ των κα-
  ταβολών τούτων των μάθη·
  των θά διατίθεται πρός πλη
  ρωμήν των άποζημιώσεων
  των υπό τοθ ϋπουργοϋ τής
  Παιδείας
  σωρινών
  τουργών.
  διοριζομένων προ
  έκπαιδευτικών λει
  ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΥ
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  τοϋ Σώματος Έλλήνων Προ
  σκόπων υπό την προεδρίαν
  τής Α. Β. Υ. τού Διαδόχου,
  άπένειμε πρός τόν τέως Νο
  μάρχην Λασηθίου καΐ ήόη
  Νομάρχην Κυκλάδων κ. Γ.
  Φλωρίδην τό μετάλλιον των
  φΐλων τοθ προσκοπισμοθ.
  ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ
  ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ
  "Ηρχισεν άπό 1ης Νοεμβρ
  ου κανονικώς ή λειτουργία
  τοϋ φροντιστηρίου ξένων γλωσ
  σών καί λογιστικών έν τή νυ
  κτερινή έπαγγελματική σχο·
  λή έμπορουπαλλήλων Ήρα
  κλείου.
  Την διδασκαλίαν τής μέν
  ίταλικής γλώσσης ανέλαβε
  καΐ πάλιν ή δνΐς Μαρία Ίωσ.
  ΒΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗ Η ΣΥΜΦ1Α
  ΙΤΑΛΙΑΣ ΚΑΙ Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΔΗΑΟΙΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΠΑΜΠίΡΛΑΪΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Τελευταίαι πλη¬
  ροφορίαι έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι ό
  πρωθυπουργός κ. Τσάμπερλαιν έδήλω·
  σεν ότι τό ίσπανικόν ζήτημα έπαυσε νά
  άποτελή απειλήν τής είρήνης.
  ? Αναφορικώς μέ την εφαρμογήν τής
  αγγλοϊταλικής συμφωνίας, ό κ. Τσάμ¬
  περλαιν εζήτησεν άπό την Βουλήν των
  Κοινοτήτων την εφαρμογήν της, τονί¬
  σας ότι έν τοιαύτη περιπτώσει ή Ιτα¬
  λία θά άποσύρη έκ τής Ίαπανίας καί
  τάς υπολοίπους δυνάμεις έθελοντών.
  ΕΥΜΕΝΗΣ Η ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ
  ΕΚΤΟΥΛΟΓΟΥΤΟΥΤΣΑΜΠΕΡΑΑΙΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝΙΤΑΑΊΚΗΝ ΠΡΟΤΕΥΟΥΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Έκ Ρώμης αγ¬
  γέλλεται ότι ό λόγος τοΰ Βρεττάνοΰ
  πρωθυπουργού κ. Τσάμπερλαιν πρού·
  ξένησεν έκεί εύμενή εντύπωσιν.
  Οί Ίτιλοί πάντως τονίζουν ότι ή
  έφαρμογή τής αγγλοϊταλικής συμφωνί¬
  ας δέν πρόκαιται νά έξασθενίση την πο¬
  λιτικήν τού άξονος Βερολίνου — Ρώ·
  μης-_______________
  ¥ΊΓκ. ΓΚΑΙΡΙΓΗΣΙΑΝΟ
  ΒΑ ΜΕΤΑΒΟΥΝ £/Σ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—-Τηλεγραφείται ό·
  τι οί κ. κ. Γκαϊριγκ καί Τσιάνο θέ-
  λουν μ.εταβή προσεχώς είς Λονδίνον.
  Ή μετάβασις αϋχη σχετίζεται κατά τάς
  ιδίας πληροφορίας μέ την διεξαγωγήν
  συνομιλιών αΐτινες^ θά άφορούν γενικώ·
  τερον τα μεταξύ τοΰ άξονος καΐ των
  δυτικών δυνάμεων ζητήματι.
  ΥΠΟ ΠΟΙΟΥΣ ΟΡΟΥΣ &ΕΧΕΤΑΙ
  Η
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Νοεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτού μας).—Κατά τάς έκ τής
  "Απω » %.νατολής πληροφορίας ή »Ια-
  πωνία δέχεται νά συνάψη ειρήνην μετά
  τής Κίνας είς την περίπτωσιν καθ* ήν
  Οά άντικατασταθή ό στρατάρχης Τσάγκ-
  Κάϊ·Σέκ υπό άλλου τινός μετριοπα-
  θοθς Κινέζου πολιτικού.
  ΣΥΝ
  ΤΕΙΤΑΙ Η Ο
  ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΠ
  ΝΙΑΣ- ΚΙΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Συμπληρωματι-
  Κόρπη, διευθύντρια τής (ταλι,*χ'ι πληροφορίαι εν σχέσει μέ τό δυνα-
  κης σχολής, τής γαλλικής ή'τόν τής άποδοχής υπό τής Ίαπωνίας
  κ. Άρ. Μαθιουδάκη, καθπ τ?ϊ% ενάρξεως διαπραγματεύσεων είρή-
  κ. Άρ. Μαθιουδάκη, καθη
  γήτρια, σπουδάσασα,ένΚ. Πά
  ρισίοις των αγγλικών ό κ. Πά
  παδόπουλος, καθηγητής τής
  δημοαίας έμπορικής σχολής
  καί τής γερμανικής ό κ. Ζί-
  μπελτ Ντγιοθρεν, καθηγητής
  τής αυτής σχολής.
  Η ΣΤΑΦΥΛΙΚΗ
  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Διά σήμερον συνεκλήθη είς
  ής ενάρξεως διαπραγματεύσεων είρή¬
  νης έν Κί"α άναφέρουν ότι ή Ίαπωνία
  θά ζητήση συν τοίς άλλοις αποζημίω¬
  σιν υπό τής Κίνας διά τάς απωλείας
  τάς οποίας υπέστη κατά τόν πόλεμον καί
  εφαρμογήν τοΰ λοιπού στενής οικονομ ι
  κης συνεργαβίας Κίνας καί Ίαπωνίας»
  Η ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΙΚΙΩΝ
  ΚΑΙ 0 ΕΥΡΩΠΑΤΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 3 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν εκ
  συνεδρίασιν είς την Νομαρ τού έξωτερικοΰ ότι μερίς τού άγγλικοΰ
  χίαν ή Στσφυλική Έπιτροπή καιί γα,λλικοΰ τύπου έΕακολουθεϊ νά επι
  Ηρακλείου προκειμένου νά τίθεται εναντίον τής ίδέας πβρί άποτϊό-
  άσχοληθρ μέ ζητήματα ύπηρε σεως είς την Γερμανίαν των άποκιών
  σιακά σχετιζόμενα μέ την φθί άτινας αυτή κατεϊχε πρό τοΰ μεγάλου
  νοίσαν σταφυλικήν περίο- πολέμου.
  δόν.
  Η ΕΓΧΩΡΙΟΣ3 ΟΡΥΙΑ
  Είς την εφημερίδα τής κυ
  Η ΝΙΚ» ΤΠΥ ΪΤΡΑΤΗΓΟΥ ΦΡΑΝΚΟ
  ..... ,. ΑΘΗΝΑΙ 3 Νοεμβριού (τού
  βερνήσεως δημοσιεύεται άναγ άνταποκριτού μας).—Κατά τα έκ Ηα·
  κσστικός νόμος διά τοΰ όποί- ρισίων τηλεγραφ·ήματα οί γαλλικοί κύ-
  ου ή έγχώριος δρυζατ άπαλ- κλοι φρονούν ότ*?*ή νίκη τοΰ στρατΐ}γοΰ
  λάσσεται τής καταβολής παν- Φράνκο θά αποτελέση στρατηγικόν «τύ·
  τος ψόρου.
  φρ ή η ρ}
  Φράνκο θά αποτελέση στρατηγικόν «τύ·
  ή Γαλλίαν.