96499

Αριθμός τεύχους

5008

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

5/11/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησια λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Αμερικήν
  έτησια οολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Λραχ. 2
  ΣΑΟΜΤΟΝ
  5
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1936
  ΓΡΑΦίΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕ1Λ
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΡΥΘΥΝΤΗΣ· ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΓΟΣ 23ΟΝ
  ΛΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5008
  Η ΑΝΑΓΚΗ ΚΑΤΑΣΧΕΥΗΣ
  ΑΝΤΙΠΑΗΜΜΥΡΙΚΟΝΕΡΓΟΝ
  Μέ την έλευσιν τοΰ χειμώ
  νβς, άνέκυψε καί πάλιν ενα
  σπουδαίον διά την χώραν ζή
  τημ«: Ή κατασκευή των άν
  ιτπλημμυρικών έργωνδιάτήν
  ηρβ3τασίαν των πόλεων καί
  χωρίων καί των γεωργικών
  καλλιέργειαν. Επί τού ζη·
  τήμκτος δέ αυτού ομιλών
  ηροχθές ό Ύπουργός Διοκη
  τής πρωτευούσης κ. Κοτζιάς,
  είπεν ότι διά ν' άπαλλαγοϋν
  αί Αθήναι άπό τάς πλημμύ
  ρας, άπαιτοΰνται κεφάλαια
  δϋο δισεκατομμυρίων δραχ-
  μών καί έργασία είκοσιν έ-
  των. Καί ό,τι ελέχθη διάτήν
  πρωτεύουσαν, ειμπορεί νά
  είπη κανείς, τηρβυμένων βε¬
  βαία των 'άναλογιών, καί δι'
  Ολόκληρον την χώραν, Αί
  πλημμυραι, υπήρξαν άνέκα-
  8εν διά την Έλλάδα φοβερά
  πληγή καί αίτία μεγάλων
  καταστροφήν. Ή άνώμαλος
  κ«ί όρεινή κατά τό πλείστον
  διαμόρφωσις τής χώρας, ή
  έλλειψις δασών, ή άνυπαρξία
  τεχνικών άποχετευτικών έρ¬
  γων, ή άνώμαλος έπίοης πτώ
  σις των βροχών, μέ τάς φθι-
  νοττωρινάς θυέλλας καί καται
  γίδας, συντελοΰν είς τό νά
  σημειώνωνται κάθε χρόνον
  σχεδόν πλημμυραι πού επι
  φέρουν άνυπολογίστους κα
  ταστροφάς είς τάς πόλεις καί
  τα χωρία καί είς την γεωρ-
  γικήν παραγωγήν. Ή πόλις
  μας καί ό νομός όλόκληρος
  Ιχουν πιχράν πείραν των έκ
  των πλημμυρών καταστρο-
  φών. Πέρυσιν άκόμη έθρη-
  νήσαμεν δέκα πέντε άνθρώ-
  πινα θύματα καί άντεμετω-
  πίσαμεν τόν κίνδυνον κατα-
  ποντισμοθ ολοκλήρου τής
  πόλεως. Είς δέ την Μεσσα¬
  ράν χωρία όλόκληρα έκινδύ
  νευσαν νά παρασυρθοΰν
  υπό των υδάτων καί μέγα
  μέροςτής έλαιοπαραγωγής κα
  θώς καί έκτεταμέναι καλλι-
  έργειαι δημητριακών, άμπε;
  λώνων καί κήπων κατεστρά
  φησαν. Καί ταυτα έξ αίτίας
  τής ελλείψεως άντιπλημμυ-
  ρικων χαί άποχετευτικών έρ¬
  γων.
  Διότι πρέπει νά σημειωθή
  ότι εάν άλλοΰ, είςέκτεταμέ
  νκς χώρας, έπως είς την Ά-
  οίαν καί την Αμερικήν, ση
  μειώνονται πλημμυραι μ έ
  τραγικάς συνεπείας, ^ χωρίς
  νά κατορθώαβυν οί άνθρω-
  ποι μέχρι σημερον ν' άντι
  δράσουν αποτελεσματικώς
  καί νά έξβυδετερωσβυν τούς
  έξ αυτών κινδύνους πλή-
  ρως, τό γεγονός αύτβ δέν
  ειμπορεί νά δικαιολογήση
  την Ιδικήν μας κατάστα¬
  σιν. Έκεϊ καί ή πτώσις των
  βροχών είναι απείρως μεγα-
  λβτέρα καί ή συγκέντρω¬
  σις υδάτων λόγω της «Πε.-
  ράντου εκτάσεως είς την ο
  ποίαν πίπτουν αί βρβχαί
  είναι τόσον κολοσσιαία ω-
  στε νά καθίσταται δύσκολος
  β περιορισμός των είς τάς
  χοίτας των ποταμών. Ενω
  έδώ καί αί έκτάσεις μας εί¬
  ναι περιωρισμέναι, άσημαν
  τοι σχεδόν καί ή πτώσις των
  βροχών είναι μικρά σχετι
  κώς. Ή έξουδετέρωσις επο
  μένως των πλημμυρών καί
  των έξ αυτών κινδύνων εί¬
  ναι απολύτως κατορθωτη.
  Καί ασφαλώς, εάν τό προ-
  βλημα άντεμετωπίζετο με
  καλήν θέλησιν καί άποφα-
  οιστικότητα κατά τα εκατόν
  £τη τού έλευθέρου κρατικοϋ
  βίου μας, θά ε'ιχε λυθή κατά
  τβν άποτελεσματικωτερον
  τρόπον καί δέν θά ύφίστα-
  το παντάπασιν σήμερον. Δυ-
  οτυχώς, τό κράτος τοϋ παρελ
  δόντος δέν εσκέφθη ποτέ
  σοβαρώς τό ζήτημα χύτό.
  Καί άν υπήρξαν κυβερνήσει
  «ού ανέλαβον προσπάθειαν
  «ντιμετωπίσεως τοΰ ζητή-
  αύτοΰ, «Ι άλλαι πού
  τάς διεδέχθιισαν δέν έσυ-
  νέχισαν την προσπάθειαν
  αυτήν. Καί τό κακόν έσυνε-
  χίζετο διά νά τό άντιμετω
  πίζωμεν καί σήμερον υπό
  την οξυτέρα ν τού μορφήν.
  Άλλά, τό σημερινόν κρά¬
  τος, δέν όμβιαζει βΰτε ώς
  πρός τό ζήτημα αύτό μέ τό
  παλαιόν. Ή σημερινή κυ¬
  βέρνησις, έκ των πρώτων
  ζητημάτων πού εσκέφθη
  καί εμελέτησεν ήτο καί τό
  ζήτημα τής κατασκευής τε
  χνικών άντιπλημμυρικών
  καί παραγωγικών έργων.
  Πρός τόν σκοπόν αυτόν, συ¬
  νέστησεν είδικάς έπιτροπάς
  τόσον εις τό Κέντρον όσον
  καί είς τάς επαρχίας κατά
  περιφερείας, είς τάς οποίας
  άνέθεσε την μελέτην τής κα
  τασκευής των απαραίτητον
  έργων. Έχορήγησε πιστώ-
  σεις διά την εκτέλεσιν μι-
  κροέργων. Ύπέδειξεν είς
  την Άγροτράπεζαν την χρη
  ματοδότηοιν των έργων αυ¬
  τών. Έβοήθησε τούς Δήμους
  καί τάς κοινότητας είς την
  κατασκευήν ύπονέμων χαί
  δικτύων άποχετεύσεως. Καί
  διά της συνεχίσεως τής κα
  τασκευής των μεγάλων πά
  ραγωγικών έργων πού ήρ¬
  χισαν άπό δεκαετίας, προχω
  ρεΐ είς την εξουδετέρωσιν
  των κίνδυνον μεγάλων πλημ
  μύρων είς τούς έκτεταμένους
  κάμπους.
  Τέλος ίέ μελετά τόν τρό¬
  πον διά τοϋ όποίου θά κα¬
  ταστή δυνατόν νά ^έκτελε
  οθοϋν ολα τα άπαραίτητα
  έργα είς τάς πόλεις καί την
  ύπαιθρον ώοτε κάθε άπειλή
  καταστροφήν έκ πλημμυρών
  ά εκλείψη οριστικώς πλέον.
  Καί είς αυτήν την προσπά¬
  θειαν τής κυβερνήσεως πρέ-
  πει νά βοηθήαουν ®λοι οί
  δυνάμενοι καί άρμόδιοι πρός
  τουτο. Οί δήμοι, αί κοινότη
  τες, ή Άγροτική Τραπέζα,
  τα Γεωργικά Ταμεΐα, οί ου-
  νεταιρισμο), τα είδικά τα¬
  μεΐα καί οί ΐδιοι οί πολίται.
  Διότι τα ίργα αύτά θ' άπαι
  τήσουν καί χρόνον μακρόν,
  ασφαλώς πολλά έτη, καί κε·
  φάλαια πολλά, διά νά κατα
  σκευααθοΰν.Ή εκτέλεσις των
  δέν είνε δυνατόν νά έπιτευ
  χθή ώς έκ θαύματος καί
  διά μαγείας. Θά επιτευχθή
  μέ μακράν, επίπονον συστη¬
  ματικήν προσπάθειαν, την
  πρωτοβουλίαν τής οποίας ά-
  νέλαβεν ήδη η αημερνή κυ
  βέρνησις, πρέπει νά βοηθή¬
  σωμεν ολοι. Τό κέρδος θά
  είνε μέγα διά την όλότητα.
  Ο' άπαλλαγώμεν άπό κατα
  στροφάς έκατομμνρίων κατ'
  έτος, ©ά παύσωμεν νά θρη-
  νώμεν πλέον θύματα έκ
  πλημμυρών. Καί θά ειμπο¬
  ρούμεν νά λέγωμεν χωρίς ου
  στολήν, ότι αποτελούμεν χώ¬
  ραν πολιτισμένην καί Κρά
  τος καθ'ολα συγχρονιομένον.
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  ΠΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΑΡΧΙΟΤΟΥ
  Άνεκδιήγητ» τα παθήματα έ
  νος έπαρχιώτου είς τάς Αθήνας.
  Έλθών ό άνθρωπος— δπως καί ό
  περίφημος έκεΤνος τύπος τοθ Σου
  ρή—εις τα πρώτον ελληνικόν ά
  ατυ «καί άναζητών τό σπίτι δπου
  .διέμενεν ό φοιτητής υιός τού, ά-
  πετάθη είς κάποιο μικρομάγαζο
  νά μάθη ποθ ε&ρΕσκεται ή δδός,
  ΐήν όποιαν ήθελε. Τό μικρομάγα
  ζο ευρίσκετο επί τής αυτής όδοθ,
  λλ' ό ιδιοκτήτας καί οί θαμώνες
  Πριναν καλόν νά περιπαίξουν τόν
  άφελή επαρχίαν καί τόν Ιστει
  λάν είς τό άλλο άκρον τής πόλε
  ως. Περιεπλανήθη Ιται επί ώραν
  πολλήν ό άτυχής καί δταν κα¬
  τέληξε χ»1 παλ[ν είς την αυτήν
  οδόν, οί θαμώνες τοθ μαγαζιοθ
  ήρχισαν νά γελοθν μαζί τού. Τό
  πληκτικώς0* είνε δτι ηθέ¬
  λησαν καΐ νά τού έπιτεθοθν, δταν
  διεμαρτυρήθη διότι τόν εβτειλαν
  είς τό άλλο άκρον τής πόλεως».
  Καί αύτά μέν μεταδίδει ή Ιγ
  κριτος άθηνα'ική εφημερίς ώς
  πρός τόν επαρχιακήν διά νά ά
  ποδώση είς τού; Άθηναίους. . τα
  τοΰ Καίσαρος τώ Καίσαρι. Έρω
  τάται ώ3τ03θ: Πταίουν οί Άθη
  ναϊοι διά τό κατάντημα τοθ έ¬
  παρχιώτου ή ό ϊ*ιος ό έπαρχιώ
  της....
  Φαντάζομαι δτι τδ νά σέ γνω
  ρίζουν άμέσως στήν Άθήνα ώς έ-
  παρχ ώτην είνε σφάλμα δικό μας.
  Καί σφάλμα βασικό: Έσυνηθίσα
  μέν νά πελαγώνωμεν δταν εύρε
  θώμεν μέσα είς την κίνησιν καί
  τάς προόδους τής πρωτευούσης.
  Σπάνια ή δύσκολα έψυχολογήσα-
  μέν βαθύτερα τό πνεθμα τής ζωής
  πού διέκρινεν την πρωτεύουσαν
  ώς κοσμούπολιν, δπως καί κάθε
  άλλην κοσμούπολιν. Δέν επείσθη
  μέν καί τόσον, δτι κάθε καρύδης
  καρύδι αποτελεί έν πολλοίς τό
  περιεχόμενον των κοσμουπόλεων.
  Άλλά καί δτι τό πνεθμα τής έ-
  ποχής δέν είνε δυνατόν παρά νά
  συμπυκνοθται έκεί είς έκδηλώ
  σεις παντός εϊδους Ιδιαιτέρως αί
  άρνητικαί εκδηλώσεως τοθ πνεύμα
  τος αύτοΰ, είτε ώς άπλή «έξυπνά
  δα» λαμβανόμενα!, είτε ναί ώς
  πραγματική κατεργαριά, είνε φυ
  σικόν νά άπαντώνται περισσότερον
  ή άλλοθ.
  Άλλο εθνικόν κέντρον μέ άναμ
  φισβήτητον μεγαλείον καί έπιβο
  λήν, δπως υπήρξαν καί είναι διά
  τούς Έλληνας αί Αθήναι καί
  άλλο^χάτοικοι καί μάλιστα τοΰ
  σωροΰ. Την διαφοράν αυτήν ό κα
  ταπλέων είς την πρωτεύουσαν συ-
  νήθως δέν ξεχωρίζει. Μέ
  νει μέ την εντύπωσιν τής ύπερο
  χής άλλά κ»ί τής...ανεξικακίας.
  Καί είνε ευνόητον δτι μίαν ήμέ
  ραν θά βρή τόν δάσκαλον τού άπό
  τόν πρωτευσιάνον. "Οτι τα βάζουν
  μέ την επαρχ'αν ώς δπισθοδρομι
  χήν χαί μάλιστα είς δλα τ* επί
  πεδα τής προάδου, είνε πραγμα,
  πού είνε δυνατόν νά μή μας κάμη
  νά θυμώνωμεν. Οί πρωτευουσιάνοι
  καί έΣώ είς την επαρχίαν δταν
  κατέρχωνται μας περν&Ον αυχνα
  γιά πράσινο χαβιάρι. Τό «μπόν
  πούρ λ' Όριάν» των Γάλλων άπο
  τέλει τότε Ιναν εύρύν συμβολι
  σμόν. "Ο,τι είνε Ιξω άπό την έ
  παρχίαν συμβαίνει νά εΐνί πάντο-
  τε προτιμητέον. Άδιαφόρως τοΰ
  τί είνε πραγματικώς ή τοθ τί
  πρέπει νά είνε Έτσι μας σερβί-
  ρονται κάποτε πάσης υΐτόπτου ςρύ
  σεως άγαθά. Άρκεϊ δτι ϊέν είνε
  «τής επαρχίας» διά νά τα υίοθε
  τώμεν.
  Ευχάριστον είνε δτι μέ την κί
  νηαιν πού έγχαινιάζει τελευταίως
  ξ ίδίων ή έλληνική έπαρχία,
  είνε δυνατόν νά άλλάξουν τα πράγ
  ματα καί διά τόν επαρχιώτην τής
  παραδόσεως. Νά αποκτήση καί
  αύτός δταν πηγαίνει είς Αθήνας
  συνείδησιν καί των μεγάλων προ
  όδων τοϋ περιβάλλοντος άλλά
  καί των κινδύνων τού. Χρειάζον-
  ται ώστόσο δι' «ύτό καί ριζικαί
  μεταβολαί των συνηθειών καί των
  μή μετακινουμένων άκόμη έπαρ-
  χιωτδν. Άπό ΙκεΙ θά Ιλεγα δτι
  άρχίζει πρωτίστως τό άληθινό ξύ
  πνημα τοΰ έπαρχιώτου, δχι μόνον
  ώ; άνθρώΐϊου τής προόδου άλλά
  καί ώς άνθρώπου πού θά είνε άδύ
  νατον τοθ λοιπού, νά παίζη κανείς
  μαζί τού.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Πεταχτά
  σημειώματα
  ΕΡΟΤΗΜΑΤΙΚΑ
  "Ας μή ταραχθσΰν οί ήθι-
  κολόγοι καί άς μην ύψώσουν
  τα χέρια γιά νό ρ(ξουν τόν λΐ
  θον τοΰ άναθέματος. Δέν θά
  τούς δώση ή στήλη αυτή, την
  εύκοιρίσ. Άλλωστε, άν έλέγ-
  ξουν λίγο τίς συνειδήσεις των
  δέν θά βρεθρ ασφαλώς ό ά
  νσμάρτητος γιά νά πετάξτι
  πρώτος τό λίθο. Ή άμσρτΐα
  είνε καθολική καί μδς βαραί-
  νει δλους, άλλους λιγώτρρο
  καί άλλους περισσότερο, ώ
  σάν βαρεία κσταρα. Πρόκει-
  ται γιά την άμορτία τής έκ-
  τρώσεως. Τό θέμα άνεκινήθη
  πάλι στήν^ Αγγλία άπό μιά
  δοκτορίνα, είνε καΐ βουλευτί
  να άν δέν απατώμαι, πού έ
  οήκωσε στσυροφορΐα κατά
  των έκτρώσεων. Καί αποτελεί
  ή στουροφορία αυτή, άπάντη-
  σι στήν ενεργεια διασήμου
  γιατροΰ τοΰ Λονδΐνου πού
  έδέχτηκε νά κάμη. έκτρωσι σέ
  μιά γυναΐκα, έν γνώσει τού
  ότι θά κατεδικάζετο, μέ την
  έλπίδα δτι ή καταδίκη τού θά
  έδιδε την εύκαιρΐα σέ συζητή
  σεις καί ένέργειες πού θά εί
  χαν ώς άτιοτέλεσμα νά κατσρ
  γηθ{} ό νόμος πού άπαγορεύει
  καί καταδικάζει βαρύτατα
  τίς έκτρώσεις. Καί γίνεται
  περισσότερον έπΐκσιρο τό θέμα
  άπ' άφορμή ενός έγκλήματος
  ποΰ συνέβη τίς τελευταϊες μέ
  ρες στήν Άθήνα. Τό έ'γκλημα,
  δπως τό περιγράφουν οί έφη
  μερίδες τής πρωτευούσης είνε
  φρικιαστικό. Κάποια γυναΐκα
  έφερε στόν κόσμο τον φυσι-
  κό καρπό τοθ έλευθέρου Ερω
  τα της. Θαναι φτωχή. Θάχει
  έγκαταλειφθή ασφαλώς άπό
  τόν έραστή. Καί ή βρεφοδό-
  χος δέν ή"ταν φαΐνεται πρό
  χειρη ώστε νά δεχθ{) τό νεο
  γέννητο. Κλειστή ήταν ή θύρα
  τής βρεφοδόχου. ΤΗταν άνοι-
  κτά δμωςτάστόματα τής κοινω
  νΐας γιά την κατακραυγή Μήτε
  ρακαίπαιδί έπαραμόνευεν ή πε
  ριφρόνησις, ή ϋβρις καί ή άτ(-
  μωσις. Πόρνη θ' άπεκαλήτο ή
  φτωχή μητέρα. Κσί τό παιδΐ
  της —καρπός τού φυσικοϋ νό-
  μου τής έπιλογής—θά εθεώρει
  το νόθο καί θά ύβρΐζετο ώς
  «μούλικο!» Καί οί δυό θδταν
  άπόκληροι τής κοινωνΐας, ά-
  ποδοπομιταΐοι, καταφρονεμέ-
  νοι.Τ' άναλογΐστηκε ή φτωχή
  γυναΐκα ,μέ φρίκη. Έσκέφτη
  κε καί τή σκληρή έγκατάλει-
  ψι τοθ άπιστου διεφθαρμένου
  έραστή 'Εθόλωσε τό μυσλό
  της. "Επαψε νά λειτουργή ό
  μαλά ή σκέψι της. Τό §νστι·
  κτο τής αμύνης καί τής
  εκδικήσεως έξύπνησε μέσα
  της. Καί ή παραφροσύνη πού
  επροκάλεσεν ή τρικυμία ποθ
  σηκώθηκεν έντός της, την ώ
  δήγησε στό εγκλημα. Εΐδε νά
  λαμπΓ) μπροστά της σαρκσστι
  κά ή φλόγα τοΰ τζακιοΟ. Άρ
  παξε τό παιδί της καΐ τό πέ·
  ταξε στή φωτιά.,.Δέν γίνεται
  δμως στάχτη εϋκολα £νας καρ
  πός «τής άμσρτίας» ' ^λλ'
  έπρεπε καί νά άφανισθή τό
  «σώμσ τοΰ^ έγκλήιΐατος». Μι-
  σοκαϋμένο, παραμορφωμένο,
  τυλίχθηκε σ' έφημερίδες καΐ
  πετάχθηκε σ' £να σκουπιδό
  λακκο. Τώρα ή κοινωνΐα άνα
  τριχιά άπό άγανάκτησι γιά τό
  εγκλημα. Κι' έξαπολύει μύ
  δρους κατά τής «θηριώδους»
  μητέρας. Δέν σκέφτεται καθό-
  λου δτι οί «άνθρωποι» καί δχι
  τα θηρΐα είναι ίκανοί γιά τέ
  τοιου εϊδους έγκλήματα. Δέν
  σκέφτηκε δτι γιά νά φθάση
  μιά γυναΐκα νά σκοτώση τό
  παιδί της καΐ νά τό πετάξη
  στά σκουπΐδια, θά τιρέπει νά·
  χη γίνη Ράκος ήθικό, νάχρ χά
  σει τελείως τόν έαυτό της,τόν
  αΐσθηματικό της κόσμο. Καί
  τό σημαντικώϊερο, δέν συλλο
  γΐστηκε, ου τε καί θέλησε νά
  συλλογιστή ή κοινωνία, ποία
  ήταν ή βαθύτερη αίτία τοθ
  κουρελιάσματος τής γυναίκας
  αυτής. Ά! ή κοινωνία ένδια-
  φέρεται μοναχά γιά την ήθι-
  κή! Άλλά ΰψώνεται άμέσως
  κατάντικρυ, τεράστιο, άμεΐλι-
  κτο, άδυσώπητο τό έρωτημ*
  τικό: Τί εϊδους ήθική είναι λοι
  πάν αυτή πού κάνει τίς μητέ-
  ρες παιδοκτόνους, πού όδηγεϊ
  στά φρικιαστικώτερα καί στυ
  γερώτερα έγκλήματα; Καί μέ-
  νει άναπάντητο τό έρώτημα.
  Όχι γιατί δέν ύπάρχει απάν¬
  τησις. Άλλά γιατί δέν βρΐσκε
  ταικανείς μέ τόσο θάρρος δσο
  χρειάζεται γιά νά την δώση
  Καΐ έρχεται πάλι τό πρώτο έ
  ρώτημα: Πρέπει λοιπόν νάέπι
  τραπή ελευθέρα ή εκτρωσις;
  Άναμφισβήτητα δχι, έκτός
  στΐς περιπτώσεις δπου μηΐέρα
  καΐ έ'μβρυον κινδυνεύουν, άν
  δέν γίνρ έκτρωσι, άπό θάνα-
  το. Ή εκτρωσις καταστρέφει
  άνεπανόρθωτα τό αΐσθημα τής
  μητρότητος, πού αποτελεί τό
  πολυτιμώτερο άνθρώττινο αΐ¬
  σθημα. Νά μή γίνωνται λοι·
  πόν έκτρώσεις. Άλλά νά βρε¬
  θή δμως κι' έ"νας τρόπος ν' ά
  ποφεύγωνται τα έγκλήματα
  τής παιδοκτονίας μετά τη γεν
  νησι...
  Μ.—
  Η χάρος.
  Παλαιόν έθιμον είνε οσά¬
  κις είς την Βασιλικήν ο(κο·
  γένειαν συμβαίνει ευχάριστον
  γεγονός, ν' άπονέμεται χάρις
  καί άμνηστεία είς καταδί-
  κοος καί νά γίνωνται χορη·
  γίαι είς τόν λαόν. Καΐ τό ϊ-
  θιμον αύτό έτηρήθη καί τώρα
  επί τή γεννήσει τής νέας
  πριγκηπΐσσης θυγατρός τοθ
  διαδοχικοϋ ζεύγους. 'Εκεϊνοι
  είς τούς όποΐους χαρΐζεται
  τώρα ή ποινή, πιστεύομεν δτι
  θά έκτιμήσουν την σημασίαν
  τής πρός αύτούς χειρονομίας.
  Καΐ δχι μόνον θά χαροΰν διά
  την γέννησιν τής νέας πριγ-
  κηαΐσ^ης, άλλά καί θά φρον-
  τίσουν ώς έλεύθεροι πλέον
  πολίται, νά μην ύποπέσουν
  έκ νέου είς άμάρτημα καί νά
  καταστοθν πρότυπα νομιμο¬
  φρόνων, φιλησύχων καί έργα
  τικών άνθρώπων.
  *1* Φ 'Ρ'
  Αί σταφυλαί.
  "Επί τή λήξει τής έφετεινής
  περιόδου έξαγωγής σταφυλών
  συνήλθε χθές ή Σταφυλική Έ
  πιτροπή διά νά εξετάση τα
  προκύψαντα ζητήματα καί νά
  άποκομ(στ) τα χρήσιμα πορί-
  σματα διά τό μέλλον. ' Εύτυ-
  χώς αί έξαγωγσί παρουσΐα-
  σαν εφέτος αύξησιν. Καί του¬
  το θά οδηγήση ασφαλώς την
  Σταφυλικήν νά διαπιστωθη
  Β π εάν ληφθοθν καΐ άλλα ά
  κόμη ένισχυντικά καί προστα
  τευτικά μέτρα, αί έξαγωγαί
  θ' αύξηθοΰν ετι περισσότερον
  είς τό μέλλον, επ* άγαθώ καΐ
  των άμπελουργών καΐ τοθ τό
  που ολοκλήρου, γενικώτερον.
  Άποστειρωτήρια.
  Τάς ημέρας αύτάς θά γί¬
  νουν τα έγκαΐνια των άπο-
  στειρωτηρΐων πατατών πού
  άνήγειρεν είς τό οροπέδιον
  Λασηθίου ή Άγροτική Τραπέ¬
  ζα. Πιστεύεται δέ δτι ή έπι-
  τυχΐα των άποστειρωτηοΐων
  αυτών θά είναι άπό πάσης ά
  πόψεως πλήρης, ώστε ή λει-
  τουργία των νά συνεχισθή
  πλέον άπροσκόπτως. Χάρις
  είς αΰτά, ή κσταστροφή τής
  πατατοπαραγωγής θ' άποτρα-
  πή πλέον διά τό μέλλον. Δε-
  δομένου δέ δτι ή Άγροτρά-
  πεζα φροντίζει καί διά την
  προμήθειαν καί χορήγησιν είς
  τούς καλλιεργητάς έκλεκτών
  καί ποικίλων σπόρων, διά τάς
  μελλοντικάς καλλιεργεΐας, έλ·
  πΐζεται δΐι είς τό εξής κάθε
  κίνδυνος διά τό προϊόν θά
  εκλείψη εντελώς.
  Αί Αθήναι είς την δόξαν των.
  ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ
  Τ&Ν ΘΕ£ΙΝ
  δόν
  "Ενα Ιστορικόν άνάννωσμα.
  Ό Θεμιστοκλής μειδιδ στά
  ένθουσιώδη λόγια τοθ Μνησι-
  φίλου.
  — Θυμοΰμαι, άπαντα, δτι
  κάποτε, δταν βρισκόμουν άκό
  μη σιίς όρμές τής νεότητος,
  ό πατέρας μου μέ ωδήγησε
  στό Φάληρο, δπου σάπιζαν
  επάνω στόν άμμο μερικά πά
  ληά πλοΐα. «Νά, μοθ εΐπε,
  ποία είνε ή τύχη των πολιτι¬
  κών άνδρών δταν γίνουν ά-
  χρησιοι. Ό λαός τούς έγκα
  ταλεΐπει». Φίλε μου, ό δεύτε
  ρος δημιουργός των Αθηνών
  ασφαλώς θά έξορισθή κάπο
  τε, άν δέν θά έχη την τύχη
  νά πέση κατά την μάχη.
  —Έπιστρέφει κανείς άπό
  την έξορΐα Θεμιστοκλή, άπαν
  τα ό ΜνησΙφιλος. Απόδειξις
  ό πολιτικάς σου άντΐπαλος Ά
  ριστεΐδης, τόν οποίον ό "Αρει
  ος, άπήλλαξε άπό τόν έξοστρα
  κισμόν.
  —Ή μητέρα πού κινδυνεύ
  εί, έ'χει ανάγκην άπ' ολα τα
  παιδία της, λέγει μέ σοβαρό
  τητα ό Θεμιστοκλής, καΐ τα
  προσωπικά αίσθήματα δέν ύ
  πολογίζονται έμπρός στόν
  κΐνδυνο τής πατρίδος. Μήπως
  κι' έγώ δέν κάμφθηκα καί δέν
  άνάγκασα καί τούς ΆθηναΙ
  ούς νά καμφθοθν έμπρός στή
  θέλησι τοθ Εύρυ(αάδου, την
  στιγμή μάλιστα πού μοναι αί
  Αθήναι διέθετον περισσότερα
  πλοΐα άπ' δλους μαζί τούς
  συμμάχους; Δέν ήταν δμως
  στιγμή νά συζητοθμε γιά τα
  πρωτεΐα πού · διεκδικοθσε ή
  Σπάρτη. Καΐ ΰπέκυψα.
  —Τί θέλεις νά πής; έρωτδ
  άνήσυχος ό ΜνησΙφιλος.
  —Θέλω ^ά πώ, άπαντα ό
  Θεμιστοκλής, δτι, μετά την
  κατάληψι τής Άκροπόλεως τα
  συμμαχικά πλοΐα διετάχθη¬
  σαν ν' άποσυρθοθν πρός την
  διεΰθυνσι τοθ Ίσθμοΰ τής Κο-
  ρΐνθου Θά περιορισθούν νά
  ύπερασπΐσουν μόνον την Πε
  λοπόννησον. Άφότου απέθανε
  ήρωϊκά είς τάς Θερμοπύλας
  ό βασιλεύς Λεωνίδας, ήΣπάρ
  τη εστειλε δλους τούς πολεμι
  στάς της νά ύψώσουν έ"να
  τεΐχος στόν Ίσθμό, ένώ οί
  ΚορΙνθιοι προσπαθοθν νά
  φράξουν την δΐοδο. "Εάν ύπε
  ρήσπιζαν την Άττική μέ τόν
  ΐδιο ζήλο αί δυνάμεις τοθ
  Ξέρξου θά συνετρΐβοντο είς
  τάς Θερμοπύλας. Οί σύμμα
  χοι δμως ζήλευαν την εύημε-
  ρ(α των Αθηνών.
  —Καί έγκαταλείπουν την
  Σαλαμϊνα! φωνάζει μέ άγα
  νάκτησι ό ΜνησΙφιλος. Καί έ
  πιτρέπεις αυτή την άποχώρη
  σι, Θεμιστοκλή; "Αν είνε ομως
  ετσι, ολα τελεΐωσαν δέν ύ·
  πάρχει καμμία ελπίς γιά τάς
  Αθήνας.
  Οί άπελπισμένοι αύτοι λό
  γοι ενός γέρου, τόν οποίον ά
  κούει καί θαυμάζει δλη ή άθη
  ναϊκή νεολαΐα, συνεκΐνησε τ6ν
  Θεμιστοκλή. Βγαίνει στήν πά
  ραλΐα καί σπεύδει πρός την
  σκηνήν τοϋ συμβουλΐου, δπου
  οί τριήραρχοι άκοΰν τόν "Λδή
  μαντο, τόν κυβερνήτη τοθ κο
  ρινθιακοθ στόλου νά έκθέτη
  τάς γνώμας τού γιά την άπο
  χώρησι στόν Ισθμό. Οί άλλοι
  τριήραρχοι άσχολοθνται μέ
  την προετοιμασία τής άναχω
  ρήσεως.
  Ό Θεμιστοκλής προχώρει.
  Πλησιάζει τόν Εύρυβιάδη. Πά
  ρά την έξαιρετική ταραχή τού
  προσπαθεΐ νά φανή ή'ρεμος.
  —Είνε δυνατόν, λέγει, νά
  άποσυρθοθμε χωρίς νά πολε
  μήσουμε; Ποίος θά δέ) θή νά
  εγκαταλείψη την Σαλαμϊνα
  πού είνε τό τελευταΐο προ
  πύργιο τής πατρίδος μας;
  Μπορεΐ ένας άρχηγός ν' άφή
  φήση άδόξως νά διαλυθή 'έ-
  νας δυνατός στόλος τόν ο¬
  ποίον τοθ ένεπιστεύθησαν;
  Οί κυβερνήται των στόλων
  των Μεγάρων καί τής ΑίγΙνης
  λησμονοϋντες τίς διαφορές
  πού εΐχαν μέ τάς Αθήνας
  κατά τό παρελθόν έπιδοκιμά
  ζουν τούς λόγους τοθ Θεμιστο
  κλέους. Ό Άδήμαντος δμως
  σηκώνεται μέ θυμό.
  —θεμστοκλή, λέγει, δέν έ-
  χεις δικαΐωμα νά μιλής έδώ
  έσύ πού δέν έχεις οΰτε πατρί
  δα οΰτε πόλι!
  Ό Θεμιστοκλής χλωμιάζει.
  Τό χέρι τού άπλώνεται πρός
  , »->
  III
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.—Σήμερον «Πριγ
  κήπισσατής Ζούγκλας». Μέ την
  Ντόροθυ Λαμούρ.
  «ΜΙΝΩΑ».— Σήμερον «Παρίσι
  Πετρούττολις».
  Προϊστάμενος Τυττογραφείου
  Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  τίς διακόσιες τριήοεις των
  Αθηνών πού καθρεπτίζονται
  στή θάλασσα,
  Η ι—Νά αί Αθήναι, άπαντδ.
  Άν τής λεΐπουν τό βραχώδες
  ϋδσφος καί τα σπΐτια, είνε
  6μως πιδ δυνατές άπό δλους
  σας. Καταλσβαίνω δλη τή
  χσρά πού αίσθάνεται ή Κό
  ρινθος γιά την καταστροφή
  τής πόλεως τής οποίας ζή-
  λευε πάντα την εύημερία. Τα
  αίσθήματα αύτά δαως δέν θά
  μπορέσουν νά μ' έπηρεάσουν.
  ...Εύρυβιάδη, τΐρέπει νά έ·
  κλρξης μετσξύ τής τιμής καί
  τής καταισχύνης. Εμείς οί Ά
  θηναΐοι δέν θά άπογοητεύσου
  με τίς έλπίδες πού στηρΐζου
  αί χιλιάδες των γερόντων
  των γυναικών, των παιδιών
  ολο τό μέλλον τής πατρίδος
  Δέν θά σάς παρακολουθήσο
  με στόν [σθμό τής Κορίνθου
  Δέν θά ύπεραοπΐσουμε τί
  πόλεις σας, άφοθ δέν έχετ
  υπερασπισθή τή δική μσς. Δέ
  θέλετε ν ά πολεμήσετε, Θά φ
  γουμε μέ 8λα τα πλοΐά μσ
  καί θά πδμε σιήν Ιταλία γιό
  νά ίδρύσουμε έκεΐ τάς νέα
  Αθήνας. Θά δοθμε τότε πώ
  θά μπορέσειε νά ύπερασπίσε
  τε την Έλλάδα χωρίς την βο
  ήθειά μας.
  (συνεχίζεται)
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΤΗΣ 7ΟΥΓΚΑΑΣ
  Πρωταγωνιστοΰν:
  ΝΤΟΡΟΘΥ ΛΑΜΟΥΡ
  ΛΚΙΜ ΤΑΜΪΡΩΦ
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Ό ρωσσικός κολοσσός:
  ΠΑΡΙΣΙ
  (ΤΣΑΡΙΚΗ ΜΥΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ
  μέ τούς
  Ρένα Μυλλερ*
  Γκ. Αλεξάντερ
  "Ολο το μεγαλεΐο τής Ρωσ-
  οίας των Τοάρων. "Ολο τό
  παβος τής ρωσσικής ψυχίίς.
  'θ άνακτορικός πλοΰτος, οί
  έ'ρωτες, τα μίσπ, ή δολοπλο-
  νίες. Καταοκοπεΐες καί άντι-
  κατασκοπίϊες. Ή σκανώαλώ
  δης ζωιι της Πετρουπόλεως,
  φαντασμαγοριχά μπαλεττα.
  Έκτός προγράμματος:
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  Την Δευτέραν:
  ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΙΟΣ
  Σημ. Δευτέραν — Τετάρτην
  —Πέμπτην—Σάββατον—Κυρι
  ακήνώρα61)2 άπογευματινή.
  Κυριακή ώρα 2 μ. μ. έλό
  κλήρον τό έπεισοδιακόν:
  1ΗΣΑΥΡΟΣΤΟΝΟΕΙΡΑΤΟΝ
  Την Δευτέραν:
  ΟΑΑ ΠΑ ΤΟ
  ΠΑΙΑΙ ΤΗΣ
  Μ^πνΒΑΡΒΑΡΑΝΣΤΑΝΓΟΥίΚ
  καί τόν ΤΖΟΕΛ ΜΑΚ - ΚΡΗ
  Τό δραματικώτερο ερ-
  γο τής σαιζόν, ό γολγο-
  θάς καί ή θυσία μιάς μη·
  τέρας.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τελευταΐες τάσεις τής μόδας.
  Σέ γενικές γραμμάς ιδού τί θά
  μποροθσα να σάς ττώ γιά τις τε
  λευταΐει τάσεις τής μόδας: φο-
  ριότατα την πλατή ή άφίνουν τε¬
  λείως έλεύθερ_ο τόν ένα ώμο
  ΟΊ γοΰνες είνε δσον ούδέπο·
  φέματα καί επανωφόρια άρκετά τε τής μόδας γι αυτόν τόν χει
  μακρυά" ώμοι άνοικτοί, έλάχιστα μώνα- ή ττουλαΐν. ή κολοΰμπια
  ελευθέρα ντεκολτέ* ιδιαιτέρα χά-
  ρακτηριστικά- δφθονες γαρνιτού-
  ρες άπό γοθνα.
  Άς έ'νθωαε στ!ς λειτομέρειες.
  θά 6χετε ασφαλώς άνάγκη ενός
  τανιέρ μην διστάσετε νά έκλέ-
  ξετε ζακέττα ολίγον μακρυά καί
  εφαρμόζουσα τελείως είς την μέ·
  στ. ΟΊ ραφτές πιέτες κυριαρχοΕν
  είς τα επανωφόρια Τα μοντέλα
  αύτα, σχηματίζοντα μπλουζόν είς
  Ι την πλατή, υπεράνω τής μεσης,
  θά είναι πολΰ τής μόδας. Έξ ί-
  σου αύτά των οποίων τό φάρδος
  τοϋ κάτω μέρους τής πλάτης έ
  ττιτυγχάνεται
  κουφωτές ή
  χάριν είς πιέτες
  συνήθεις τίς οποί¬
  ες θα έπανευρωμε έπίσης είς τίς
  φούστες καί είς τα φορέματα
  άλ' ό μεγάλος νεωτερισμάς
  έποχής θά είνε ή μουτόν
  της
  ρέ, πολύ νεανικής όψεως καί
  πολύ μαλακή είς την άφη. Τό ά-
  στρακαν, ή λούτρ, ή βιζόν θά έ
  ξακολουθοθν νά άντιπροσωπ?ύ·
  ουν τό ανώτατον όριον τής κομ-
  ψότητθΓ, υπό μορφήν γαρνιτούρας
  γιακάδων ή άκόμη καλυτέρα...έ-
  πανωφοριών'
  Δοκιμάζοντας τα μικρά κα¬
  πέλλα τής υόδας τα όποΐα κλί
  νούν πολυ επί τοΟ δεξιοθ οφθαλ¬
  μού
  Ο έρως είς την χώραν
  των Χρυσανθέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  "Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  ΚΟ! ΙΊΩΙΊ ΙΚΡ
  97ον
  £άν καλοχνατεθραμμέ<η νέα, ΚΙΝΗΣΙΣ.— Επανήλθεν έξ Α¬ θηνών ό πρόεδρος τού συλλόγου «Διαβάτης» κ. Ν. Κατσαράκης με τα τής κυρίας τού καί τής νυναι καδέλφης του δίδος Άμ. Άγγε λάκη. — "Επανήλθεν έξ Αθηνών είς Νεάπολιν οικογενειακώς ό κ. Ευστρ Ισιρακ^κης δικηγόρος. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Ό κ. ΖαχαρΙ Γιαλιτάκης διδ^σκαλος καί ή ή Ο Σετσού σάν, άντιστάθηκε 8· δ)νίς "Αννα Βογιατζάκη διδασ><α σο έπρεπε, ουτε πολύ, οϋτε λίγο. λισσα εδωσαν αμοιβαίαν ΰπόσχε Καί ή περιπέτε;α έτελείωσε, δ σιν γάμου. '-, . „-. , χ θερμά συγχσρητήριπτ.. πως τελειωνουν ολες οί περιπέτει- ΘΑΝΑΤΟΙ.— Σκληρα μοΐρα ά ες πού εχουν γιά ντεκόρ Ινα κλει φήοπασεν έκ τής άγκάλης δυστυ δωμένο δωμάτιο" καΙ% γιά πρωτα χους μητρός καί τρυφερών άδελ γωνιστάς έναν ανδρ» καί μιά γυ Φ«ν τόν "Εμμανουήλ Α. Άποστο . Γ ι η,, , ·, λ λίοην ριβλιοθηκάριον της ναικα, οί δποιοι θε*ουν να απαλ ληί>,Γ β,κΓιηΑΛ,Λ,ρ. Ό
  ^ β^ο^Τ Ό Μ.ΐαο^ς
  λαξουν ο ενζς τόν άλλον από κα γνωστότατος είς την πόλιν μαι:,
  θε δυσαρέσκειαν καί άθ ταπεί ήναπάτο ττσρέΙ πάντων δά η
  νωσιν.
  Μισοξαπλωμένος
  τόν
  τε παρά την
  θά_
  ένόχλησι τής
  κλογής. θά φορεθοΰν έπίσης
  φέτρ Τα καπέλλα «σπόρ»
  έ-
  Γα
  άρ"
  θε δυσαρέσκειαν χαί χάθε ταπεί ήναπάτο ττσρέΙ πάντων διά την
  ευγένειαν, την καλωσύνην καί
  την νεανικήν του άνυστεροβου·
  , , λίαν. τΗτο καί έ< των νέων έρ επάνω στίς νατών των γοαμμάτων, έργασθεΐς εόν Ινα αγ δοκίμως γύρω άπό τό διήγημα καί τόν τράχηλο στήν πά Κα1 ασχοληθείς γεηκώτερα αέ λάμη τού, έκύτταζε σιωπηλός την ^ν £ ^'θ^γ νωοί -αν ""*? Ιρωμένη τού, ^ όρ&ίαν μπροστά τόν έμτιοδίζϊί να άνταττοκρίνε τού χαί σιωπηλήν, δπως χαί αύ ται μέ προθυμίαν είς τα κοθή χός. κοντά του έν τή ύΐτηρεσία τής Είχ. δείξε. μΐχοι καί τής πά- £Κ, Χ^Γ' -^ν ΚΠ Ενα μάλλινο φόρ<=μα έπιβάλ- εχουν υψηλές καλότες καί λεται γ'ΐά δλες τίς ώρες' σας συ κετά μεγάλα μπόρ. νιστώ μΙα άτλή γρααμή. Ή φαν- , "Οσον άφορδ τα χρώματσ, μην τασία σας θά εκδηλωθή είς τίς Ι άιομακρυνθήτε επί την κλίμακα τσέπες σέ φ6ρμα θυρροϋ, είς τίς | των βερ μπουτέιγ, των β ολέτ, των ^^^ ^^ „.».»,κ», ζώνες καί είς την πλουσία κλίμα; κορέντ, ώαπερζίν, μυρτέιγ, μπλέ ""^ι*»^"··»1·1* ""-".<·■■. »ι λ.6 '^ρ^' "Ν1 κατώνκλίπΓ, μπρό^, κλπ. νουϊ καί μπλέ πετρόλ, κόκκινο | Υ[α ν» αυγυεισθή, στάσι πραγμα καί Γιά τό βράδυ καί τα γεύμα- μπρέν, τούς τόνους τοΰ κακάοίτικής σεμνότητος καί ώμορφης £^ τα, ό <χαρακτήρ» τού φορέματος έξαρτάται άπό την σοφή διευθέ- τησι των πλισέ τα όποϊα άντι τίθενται άρμονικά είς τό Ιμπρ^ε, ένώ ή πλατή είνε έλσφρώς μπου· Φάν υπεράνω τής μέσης. "Οσον άφορα, τα κυρίως βραδυ γραιιμή. νά φορέματα, άποκαλύπτουν εϋ καί τής σοκολοτας. Σας ύπενθυμίζω. προτοθ τε λε ώσω, δτι ή μόδα θέλει γιά την νέα έτΐοχή εϋδιάκριτες φόρ μες άτΐαιτεΐ γοφούΓ, στήθος. μέ μία λέξι μΐα τελείως γυναικεία ή Ντιστεγκέ -' Την ΠΕΜΠΤΗΝ: ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΡΙΕ ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΟΊ Ή ενταύθα άντιπροσωπείττ Φλόκα θεωρεΐ υποχρέωσιν της νά συστήση είς τούς κ. κ. καταναλωτάς των φημι- σμένων προϊόντων Φλόκσ, δ πως ζητώσι άπό τόν προμη- θευτήν των τα σοκολατάκια κ. λ. π. εϊδη μέ τό δνομα Φλό κα τό οποίον απαραιτήτως σημειοϋται επί τής ταινίας ή τοϋ περικαλύμματος εκάστου εϊδους. "Αν σσς έπιμένει ό προμηθευτής νά οάς δώση νει δτι εχει σθς προτε(νΓ| τα ξένα αύτά μαζύ μέ τα σοκολατάκια Φλό κα καί άλλα άγνώστων ή καί γνωστών ΙργοσυασΙων, σημαί συμφέρον νά τούτο διότι σοκολατάκια άγοράζει μέ χαμηλοτέρας τι¬ μάς των σοκολατινΐων Φλόκα, πωφελεΐται δμως καί πω- λεΐ ταυτα μέ τάς τιμάς δ- που πωλεϊ καί τα σοκολατά αα Φλόκα. (Έκ τής ενταύθα άντιπρο- σωπείας Φλόκα Α. Ε.) ΚΟΛΩΝΙ Α- Α ΡΩΜ ΑΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΟΥΔΡΕΣ ■ ΚΡΕΜΕΣ Καί δλα ίά Εύρωπαίκά σπεσιαλιτέ τοΟ γυναικείου καλλωπισμοθ είς τιμάς χαμηλάς μόνον : ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Πώλησις λιανική καί χονδρική. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Αί ύποφαινόμεναι Ελένη Χήρα Άντωνίου Χρηστάκη καί Μαρία Νικολάου Κανιαδάκη τό γένος Χρηστάκη, κάτοικοι Άρκαλοχωρΐου, καθήκον μας θεωροθμεν δπως εύχαριστήσω μέν καί δημοσία τό Εθνικόν "Ιδρυμα Άσφαλειών Ρώμης καί τόν Γενικόν Πράκτορα Κρήτης κ. ΜΗΝΑΝ ΜΑΡΚΑΚΗΝ διά την προθυμίαν μεθ' ής έσπευσαν νά μάς καταβάλωσι διά τού ύπ' αριθ. 855 Συμβολαΐου τοϋ Συμβολαιογράφου Πύρ γου Μονοφατσίου κ. Αλεξ. Έλιώτη τό κεφάλαιον των πεν¬ τήκοντα χιλιάδων δραχμών διά τό οποίον ήτο παρ' αυτώ ή- σφαλισμένος ό μακαρίτης σύζυγος καί πατήρ μας. Ιδιαιτέρως αισθανόμεθα την υποχρέωσιν νά εκφράσωμεν την ευγνωμοσύνην μας πρός τό Εθνικόν "Ιδρυμα Άσφα¬ λειών Ρώμης διότι, ένώ είχομεν άπολέσει τό άσφαλιστήριόν ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ Πλάκες μέ δλα τα νέα τραγοΰδια. Μόνον τοΰ ΜΑΡ.ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ. ε|{{Ηε|«εΐκεΐΒ μας καί ένώ πρό πενταετίας ό μακαρΐτης νά κατοβάλΓ) τα άσφάλιστρα τό Εθνικόν εΐν,ε σταματήση "Ιδρυμα Ρώμης προθύμως έσπευσε νά μάς καταβάλη ολόκληρον τό ήσφσλι σμένον κεφάλαιον των 50.000 δραχμών χωρίς νά κρατήση ου τε τα καθυστερούμενα άσφάλιστρα. Πράγματι τοιούτοι άσφαλιστικοί Όργανισμοί έξυπηρετοθν απολύτως τα συμφέροντα των άσφαλιζομένων. Έν Άρκαλοχωρίιρ· τή 29 ΌκτωβρΙου 1938 Αί Εύχαριστοθσαι Ελένη Χηρα Άντωνίου Χρηστάκη Μαρία Νικολάου Κανιαδάκη ραδόσεως, έ'να μέτρον καί μιά πρωΐαν, παρηκολούθησε ν ό κ. -■οσμιότητα σπανίαν. Είχε πάρει Δήυαρχος, οί συνάδελφοί τού έ<λεκτός κόσμος έν καταΦα συγκινήσει, συμμετέσχε δέ ι.ιι._., - - - . ,;,>, αυτήν καί ή Μουσική τοϋ
  απλότητος. Δημοϋι Συγκινητικόν έπικήδειον
  —Αέγεται Ο Σετσου σαν (δε· έίεφωνησεν ό κ. Ιωάν. Μουρέλ
  σποινίς Πάναγνη)—έσυλλογιζόταν λος. ^ Συμμεριζόμενοι __ τό βα
  Φέλτζ. ΜοΟ φαίνεται δμως
  άλγεινόν πένθος τής
  «ι" ι ρ ■ ,,. -ν " μήτρος καί των άδελφών τοθ ά
  πως ολες οί Ι ιαπωνέ^ες, ϊλων τυχο0ς Μανώλη άπευθύνομεν είς
  των ταξεων, συΑπεριλαμβανομέ- αύτούς τα θερμά συλλυπητήριά
  νης καί τούτης έδώ, θά άξιζαν νά μ°^. εύχόμενοι την έξ ϋψους πά
  λένωνται Ο Σετσοϋ-αάν ι Ραμυ91αν·
  5 —γ · ίι ί- » ψ Ι &νΛΛΓΐί. Ι ΠΚΐυΠ— ι_νΚ0(Τΐ-στη
  Εξακολουθοθσε να την χυττά-'μένος &ν Αθήναις έπανήλθονμ2
  ζή πάντοτε σιωπηλός καί άκινη τα 15 έτών άπουσίαν είς τα χω
  τος. Αυτή ήταν διστακτική, προ- Ρί** τής καταγωγής μου Χάρακα,
  σέχοντας με τόν δυσαρεστηθή. Τί Σ«κ«^ κ«1 Σ,*Ρ, "
  να έπιθυμοθσεν αρά γε; Επρε- τής διααονής αου
  πε να γελα η να μένη σοβαρη, λης περιποιήσεως παρά των σύγ
  νά σιωπα ή νά μιλή, Κατέληξε γενών καί φίλων των οποίων τό
  σέ Ινα 'μορφασμό χατά τό ήμισυ ^δ1εΑξικ.ον ενδιαφέρον καί αί έκ
  ι χ λ " οηλωθεισαι πρός εμέ συαπάθ?ιηι
  πεισματος χαί χατά τό ήμισυ θο' μο0 μ6ΐνου»; αλησμό^τοι ΜΑ
  τρυφερότητος καί σέ Ενα δειλό δυνάμενος νά άποχαιρετίσω «αί
  χάδί των δύο μιχρούλικων χερι- εύχαριστήσω Ινα έκαστον Ιδιαιτέ
  ών της άπλωμένων πρός τό μέ- Ρως πΡ^τ.τω ϊ°0το,διά τοΰ «α
  ηη/· τ/υ ρόντος, διά τού όποίου καί εϋχαρι
  »* λ -' ' »ε- η ο 'στώ θεημ°το;τα πάντας.
  Μιλουσαν τωρα. Ενθαρρυνθει | Έν Υΐρακλίίω τη 4 Μ)βρίου
  σα εσυνέχισε την πρό άλίγου δια 1938.
  κοπεΐσαν φλυαρίαν τοΰ έκαμε
  μιά-μιά, τίς στερεότυπες έρωτή-
  σεις, έκίΐνες πού κάνουν σέ δ¬
  λους τού; άπό την άλλη άκρη
  τού κόσμου έραστάς των* δλα τα
  Ό ευχαριστών
  Παντβλής Γ. Άρκουλάκης
  Γύρω στήν πόλι.
  τής προσεχούς
  χίτρινα, μελαχροινά ή μαθρα κο θ> άρχίσ]1
  ρίτσια, πού, άϊιάφορο σέ πιό!ΤσαμΤΐα το κάδευ'μα~'7ων"'αντι
  σημεϊο τοθ πλανήτου μκς, δανβί φυλλοίηρικών φυτωρίων άμερι
  ζουν στούς διαβατίκοϋς τό χα'κανικών αμπέλων.
  μόγελο τοθ στόματός των χαί χά* .~1^ε,τά Α 15πενθήμερον έτΐίσης
  Γ ',, -^ . , θ αρχίση ο καταρτισμός των συ
  άγχάλιασμα των γυμνων μπρά νεργείων άμπελοκλαδεύματος τα
  τσων τους
  —Άπό πού ερχεσθε,...
  είνε τό ίνομα τής πατρίδος σας,
  .... Γιατί άφήχατί τό μαχρυνό
  σπίτι σας;. . ΟΕ γυναΐχις πού θά
  άγαπήσατε έκεΐ χάτω, θά ήσαν
  πολύ πιό ώμορψϊς καί πολύ πιό
  ξυπνες άπό μενά...
  (συνεχίζεται)
  | όποΐα θά περιοδεύσουν όλόκλη
  ΙΙοιό[Ρ°ν τόν νομόν.
  — "Ηδη τα «ξελακίσματα» τηρ-
  ί ύΐ λί
  η ξμ
  χισαν είς εύρεΐαν κλίμακα.
  —Άπό ·πολλοΰ ϊχουν σταματή
  σει τα λιμενικά έργα διά λόγους
  ίή ύ
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  μ
  οίκονομΐ'ής φύσεως.
  — "Οσον άφορςί τα έξωραιστι
  κά ϊργα τής λεωφόρου Νόελ
  ταυτα μέν συνεχΐζόνται άλλά
  μέ βραδύν ρυθμόν.
  —Ή άγουσα 4κ τής πλατείας
  "Ελευθερίας πρός τα μουσείον ό
  δός» έπισκευάζεται άπό ημερών.
  | —"Εν τώ μεταξύ συσσωρεύον
  το^ι αλλαχού τής πόλεως καί
  των όδών των προαστείων σκύ
  ρα τα όποΐα θά χρησιμοποιηθοϋν
  ί διά την επισκευήν καί άλλον 6
  ι δικδν τμημάτων.
  Ι —Οί νεμρώδ τής πόλεώς μας
  όπληροφορήθησαν την άφιξιν πολ
  λών όρτυκιών τα όποΐα κυριολε
  κτικώς κατέκλισαν τα άμπέλια
  ι τής περιφ,ερείας.
  Ι —Ό καιρός συνεχίζεται άμ·
  φίβολος χωρίς δμως καί να τρέ
  ιπεται δλως διόλου πρός την κα
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μικρά οίκία ττα ' κοκαιρίαν.
  ρά τόν κινηματογράφον Πουλακά-1 — Ή ύπαίθριος ζωή ώς <κ τού Κ. Μυλοποταμίτης όφθαλμίατρος "Επί τριακονταετίαν απο¬ κλειστικώς καί μόνον είς τα όφθαλμολογικά άσχολούμε- νος, δέχεται, τοΰς τΐάσχοντας τούς οφθαλμούς είς τό δφθαλ μιατρεΐον τού, κείμενον παρά ττρ Καμαράκι πλησίον τής Πολυκλινικής Ηρακλείου. κη Πληροφορίαι παρ' ημίν. Έκτός Τράσχ ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ II ' II Ι ΒΙΙΙΚΐΙΙι ΜΜΙΙΙΙΜΜηηΐΙΙΜΙΐΜεΜΜΜΜΡ^ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΗΝΟΜ, Πάρον, Κάζον, Ό Εμπορορραπτικος Οΐκος Ε. Σ, Καστρινάκη Πλατειά Στράτα, Ηράκλειον—Κρήτης ΠΑΡΟΥ2Ι1ΖΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΗΑΟΥΣΙΑΝ ΣΥΛΛΟΓΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΚΑΣΜΗΡΙΩΝ Εφαρμογήν τελείαν—ύλικά αρίστα καί» ΤΝμάς ασυναγωνίστους. ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ ϊ ακτι ; Άσύγκριτες ήγγυημένες. ■ Γενικάς ΆντΐΛροσωπος: ■ ί ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΛΑΚΗΣ " Β»ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ*ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ*Β*ΒΒ*Β Κεντρικόν: Υποκαταστήματα: Ηράκλειον Μοίρες—Βενεράτο τού έξακολουθεϊ υπό πλήρη έν νοεΐται επιφύλαξιν των υπαιθρι οφίλων ή ίδιαν ευθύνην. —Λαμβανομένων ύΐτ' όψιν τού επικινδύνου των .απότομον και ρικών μεταβολών διά την ύγεί αν καί τής άνάγκης τής στοι χειώδους ττροφυλάξεως, πρό πάν των δέ έν ΰπαίθρω. — Καί την εποχήν αυτήν ή επι βατική κίνησις δέν είνε άκόμη ά ραιωμένη. —Τα ταίΐδια έπιτρέπονται ά¬ κόμη άλλά καί έπιβάλλονται άν κρίνωμεν άπό τό όψιμον εφέτος τής χειμερινής σαιζόν. —Ή όποία διά τάς έπαγγελμα- τικάς καί εμπορικάς ιάίεις δημι ουργεΐ περιθώριον Φροντίδων διά την ανανέωσιν των «στόκ» καί γενικώς των παραγγελιών. — Συνεχίζεται μέ κοσμοσυγκέν τρωσιν είς τού Πουλακάκη ή προ βολή τού έζαιρετικοΰ φίλ^: «Πριγ κήπισσατής ζούγκλας». —Είς την «Μινώαν προράλΛ,ε ται τό ιστορικόν έργον «Παρίσι -Πετρούπολις» άπό τα νεώτερα Φίλμ ρωσσικής υποθέσεως. ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Προσκαλεθνται άπαντα τα μί- λη τής Έθνικής ι,Όργανώσεως Νεολαίας δπως προσέλθωσι την προσέχη Κυριακήν καί ώραν 9ην πρωϊνήν έν στολ£ είς τό παρά τόν Άγιον Τίτον Δημοτικόν Σχο¬ λείον Ινθα θά λάβη χώραν γενιχή ίμιλία πρός τα μέλη τής Ε. Ο Ν. μέ θέμα:«Οί οκοποί καί αί Έθνι- καί έπιδιώξιις τής 'Εθνικής Όρ· γανώσιως Νεολαίας» Ό Πιριφβριακδς Διοιχητής Ι, Μλλ
  Οοσοιιτ1?ρι
  Ι, Λ013φΧ>0
  ριιο'ϊ
  ΐνΐΙ31.ΗΖ
  ·κ
  8
  -οοΊιγ_ιι
  ·ν» ι ·κ
  λοαοτΙ '009
  Λ©ι
  γ^
  ο"3, 5ϋιιιβυ3, β ς
  ΛΜ1Ι3 ηβι 9χ)3;χ 5ϋι
  ίογοοϋ
  5χιοχΑ
  , §3 Λ3βγϋ
  '§ϋν
  •ϋό'ηογη—
  ηοιοϋθ'χ 5βαΛ»ο«ιι^βιΐ»! ηοι Λϋτΐ
  υ λ τί 5)3 ι»κ ηοΐ3τ1οκοΐΛθθ'3.ΐ; ηοι
  03ΐια 5»)οοκ»ιοΊ' -ΰ Η
  ιοι,η Η
  θ3 ΐ3γ
  Λχοϋςοιθηισ Ληιητο ,ιλχ ικκ ;
  »χ ηοΗ»ί4 ιχχ * Λ(?ιγο*κοβ{| $ χιγ
  ηο^Γΐηο χκιΐθΛΐοκ χι Λχοϋςηγ3ΐσ
  5οιχτΐΑχ>ιχι— η ί
  λγοι
  χι ϋ<;ϋ ίησιουο ίησχ ΆηκιρΛ ) ύι ιιιβ ύς ; ,ς 5ιιϋ ΙιιΙηοΊιγαΐ η. "0*61—6Ε61 5βΐΛΐΗΐϊσΆ ίυιηίιΐ 5υι ΛΓ91 5 5ϋ 5|Χί
  5ϋι Λΐ5αιΐί»Λ»
  ■ΒΛθΓθΑβηΐ3Α '
  β β Λΐΐι ο ρ
  5ΐι«ιίγ Αλλιοι{| Λ3 5η4000*0;
  :1311 5οΛογ »Λΐ'
  ύι
  ίηοι
  {ί ι βΛβνγη
  ιβκ 5β^κιιη3;ο3ϋ'υ
  ηβι
  ■ηοαοΧ
  ϋκΐοαοΐΐ χχ '(»ΐ3Χ3.νηΓ) η
  ηοι χαιοΐιΧαο ««Ικιΐΐ ΐι οε'ΙΙ
  ■ 9Αβκισ»υ5ου' -κ ηοις,ηοΛκσι γ
  -3ΰ ΐΐ '5ΐ3Βϋοΐ3 ξί οί ιηβτ1β»ΐ3Γ
  ηβ>ι χοιοΐιΧοΙο χβκιτΐ Ιι ?ΐ 6 '5ΐ30
  ϊ
  08—τ 'ώϊγΐΐι β«βν.
  ηβιοηοΑην ςζ
  ΣΗΙΗάΧ
  ΗΊΙνθυ ϊ 0-ΙΛΟνΐΛΙ
  Ν0Ι3Φν^ Ν0ΜΙΝΧ31
  :Ο9ΡΥΥ3, Αϋχ 919
  Αθΐιποο^υιΐΛρ αομ
  -ΙΑ3Α ΑΟ1 5)3 ΙΟΑ3Γ1
  -ΟΑΙ3ΧΟ1ΐρ ΐ>ΟΟ ί>Ο
  ν31Ν
  "V
  ϊ
  "
  .νΐΛΙΙεΙΙΙ" .ΜΙίΙΦΪΈΙ Η;
  ν τιτ_πιι_ λοιιι·νιι
  ηοι
  ιο
  1ΟΜ Λ<3λΧ31ΟΟ1311 τΐ3 ρόοιΐ 'ηοΐζΐο 5οιο3(ίφ ηοσ -3ΐθ3ΐοΙιγυ. ηοι ριιρ '5θ99'9 3υ οοΛθΐγΐν/ ηο](ίοοΧ ο,οι 5οο ολό3 ηοι '1ιΐ3γ Ιι λο]ΟΖ3οΊιογ11ι9 ΛΙ1Η11090 -13Τ1 ρα3Λθφ 5]3 10130)1X3, ΜΡί. 0Κ6/(!ϊ ς • ηβλββι οκιιοι1ΐις> (, 'ϋοοργιΐ »τΐ
  • ίΐιοβκΛηο) Ιΐκιοηοιΐ κύώχ,χι
  '«5υΛ 5υκΐΛΐιγγ3 5ΐιι ίΓ03εΐΐιοϊί
  5«"ηοΐ9«ΙΛ» ηβι
  '$1ικιι>ηοοβιι 5ϋι (43»» ηογ,
  -ηορβιοιύχ ·κι ·κ 5)Ο5Α^)π13^ 5ϋΐ
  ηθ)3Ααηοιΐη ηοι ηοΑΛΠ(;η3ΐς> ηοι
  χιν,ιτΐο 'κηοιοΰΑ» ηοι χάη» Ιΐ 8
  'ηοΗςιοιο ηοι χοΐιοϋΧο'ο βακιΐΐ' ϋ
  Ι 'ηοις>ι»υ α οί »ΰη 14 ς^'9 ΊοηοΑ
  ■ Μ(31 οκι.1ΐγγ3 ο'ώιογ» ς[ 9 ύ
  -ϋΙΟΙΙΚΐΙΙΙθΧ—ΛΟΙ1Υ30 ΟΑ
  1 1 'τΐ 9
  5ϋκχοιχοχ
  , ηοτΐΐιν οοι 5η]τιοχ
  ·8£61
  . 62 £·· Α)3χΜοσμ, λ-,
  Ο013ΓΙ ρΧ11θΧ»(λθΛ9
  3Γΐζΐοόσ)ΧΑηο ηοτΙφΛ. ηοι
  91 ΟΙΛ^ϋ 'ΛΟίΙΛρθΏΟΐΐγ,ΙΙ. Ιΐτί
  Λφΐ ρΐϋΜ ΰθοοτ1ο)ηφ3 Ληογ
  -30 5«]Γίθ30οαιι. Ι9
  5(ίΐ Λοςοσριι λΙιι
  Λ0Ο5? .ΘΌ* '
  -3Υ31Χ3 Λ<5>4η3Χθ ΛΟ31Λ30Ο11
  ί ΰΐ 1—? Λ051
  Μ3 λΙ,ιι ηοτ11ΐ7 οοι
  ρι 5)3 Λΐοσ>ΐ?ζ|οΐ)0Ν
  ιο
  51
  9019
  6£—9£6Ι
  ηοι «τΙΗβίΛθίΙιι Λ^ΛΐβΐΤΐϋο οχ
  •ηοή
  Λ9Λιο3ΠΙιο οχ—
  -ο]3 5? 1Ο
  Ο,οΐΐοιισιφ
  ηοΗΙιν ηοι
  ηοηΐι^ Οθΐ 5ο]γΙοι_ ο.
  ΗΜΙΜΗϋ
  ΛΟ3γΐί 3Λ13
  ηβι 5ιο
  ]ΐ 5»τ1
  3030
  οι^ 5ϋκιΛί«ΐΛ ι»κ
  5ηορχ;γκ 5ηογγ» ίηοι ι
  ΛΧ)ΐ3Λύ3ΐγγ3βκοΓχιγ| λΙιι ^βοώ»
  λοοο »ις>ι 5»γΙ ηοιτθΛ ηβι ΛηκΛ»Λ
  3ο Ληι Λΐφο ,υη χιοιγκΗ Ι
  )( 5ΛϋΑ 5ϋ

  ηοκΐΛ
  Η2
  }2
  3 ηοι ιΐ3βτ1η3Λΐι Αι Λ3 (χχ
  1 5υγγ3ο 5ύι »ΐί' κΑ
  χ
  30 Λΐοκώζΐ 35135131130 ίϋΛΠηξϊίΙ λο
  !*3«1»Χ~Λ9κιΛθ'Γ!3,1 ΟΙ 11Ο Λ0ί)3Λ
  »ώ ι»13λιΑ ηϋ3ΐηΛΧ Ληι κ3.
  ·5ηοΐΓοκ ηβι
  λιιΗιι Λϋι 5ΐ3 5ηβι1οΐ<οΒ0ΐγ3τ1 5ηοι 5;3 ύοβςκιο' χ@ Μβ ιιλΧ3ι ΛΐιΛπΑ3οΐ)»ΐί ί ΛΙΙΙ ί κ ΛΓ.κιικΐ3ςΌΐί» ηοτΐςκί» ηβΛ χκι λιο»ι6»ιχκΑ| λΙιι χΐν 5ηθΛβ>ιΐ
  Κ 5 ύ
  »ις> «9 ΧΛ1130 Άη^ ;
  οάχ 'ΛηΛχΧιιΗ λκχιι^χιιο
  Λϋι 5;3 5ϋοιΐΐ3
  Λ
  χιΐιιβΛΐθΜ λΙιι 5)3
  Λϋι
  ΐ
  οί;» ΛηρΛο'βΛηο 30ΐιΐ3 Λ
  Λϋι χίν 'ίχιβκύχι^ ηοΛϋτιιβι 'λχ
  ]ΧθΙΧ1Ι3 Λ1110Ϊ3Μ3 5(3 Λ3 ΧΛΧ ΙΟΐϋ
  5οιχττη3ς<»ν;ί<βγ3«ΐιν' ΛΜΐβγοΧχ ι»κ Λΐοχιβηο Λϋι χ ν ·ίΥβ"5 ϋκ1Αΰ«ϊ λχιΛ 'ηογ ΐ '5χλχ ιχ Ληιηβι γγ ληοι
  ΙθΧβΐί Λϋΐ Χ1ΛΟΛ]Χΐίΐΐ3 ΧΧΧΛ
  -III
  χιϋιβιοοτΐϋο Λϋι 5<3*53ςΧοοιι 3οηο| ^ϋΛΤΐηςΐ,ι Χοιβΐΐχχ 1Αοη^^ οχ —-ι5»τ1 η ί ΝΟΝΚΑ©3«Ι ^ιο3I1Λ^3^03^ αοι 5ιοοό§ ο(ο ηοι ηοι ίηΐοηίςιι ίοΐ3 ϋκχβηοκιβχ ΛΟεΐυΗνν Λθΐ3>ι»τ1ό»Φ οί- 5]3 τί τί
  ^>Ιλι ιόΧ3η ΛΐλΜ»ιόη>] λοιοο»
  110X39 »θ ηΟ 5>Π3Λ3Τ)θ^3φ»19/ν?
  ΐ_ΐουονΐ_
  Ο3Ν - <Ι3ίΙλ Α οιΐ Ο3$ ιιι 3γ ϋ μ λογ) Ιΐφΐ031Ι Λ0?1 ΛιΑΛθΤίΟ»(|)3 50011 ί5ΐΐ1ϋΤΐ3υ 5ίιι οιχρ ό^όόαη]^ οομιο 59ΜΜΧ31 59x1913 2 Ι 3 Θ V 11 Ο V Η 2ΑΟ1 ηίΥ. 5>?ι ίοοΊι Αηο^ιριοίχγιι ηιιι
  5Ιαχ ?»κ }»]ΑθΌώιγ;
  ηοοηο'Χ Ϊί*ιοκηκ3ΐοι3ΐι
  οί οιη» ,ι^ ·53τΙ
  5(Χ1 ΑΓ50Π3 ΛΤ51 3113 ΛΤΠΐκ
  ΛΓθΐ Αοΐβογιΐ αοι
  Λθγγ»Η (λ 'ηοοη^Χ
  ηοι ι&γοηάΧ 3ο 3ίηοκηκ3ΐο'3ΐι
  -1Χ3Ο3ΤΙ ηοι ΑΐριοιτΙίλΧγιρ Λ<ρι Αφΐ 3Ο93Υ. ί^χιώοοογΐιλ (α γο% » ηογγ_κΐ3τί ηοιη» ηοΉ ηοι λ( ίά λκαιΑ οοιι ι»ΐ30χρΐίοοοΊι 3» ι 5ί/.ι ηο;οο»ν_ »ιιοκ ηοι,ο'χιτΐ ΐΑ·Ηρκ>ρ
  30κκ 9 αοιοιι
  ηοι 5
  ^ ηοιη»
  ηοτΐιιηγοιι ηοι 5(η3Γίικχ;ιχ;κ ϊ
  'ΛΟΙΐροΊ Αξΐ Χ
  _Η1 Σ03:Α€!Χ Ο
  •αοι 5ΐ3θΓ>Λλ
  ηοιι
  Αηο^μηογιι
  Ό) 3 §ί
  •ΐα ·
  .χοχ 'Λ ΐ ψ
  •■■■■■■■■■«■■■■■α·-·
  ■ ■■■■«■•■■■«•■«ειεινΒΒκ
  λοα
  ϋ '5χο
  1113 ϋΗηθϋγΐί ϋ ιχχ ΛβΗββ^ λοιι^χΗ» λ©ι«*2>ι»Υ? βι 3ββ»
  λΐ Λ7ΐ 5ΐ3 5χο χ?ο53 ?τ1 τχ«λτΑ χθ ϊιοορχσχ»
  οί 5ΐ3 5»ΐ3ί)ιχΐ3 5ϋΐ ΛΓβγϋγίχυο βνη ιχιβ
  «γκ χβ χΐΛηώτίηο Η.'·Λβιη*9«»Υ.? οί ι»ΐ3«ο«ίίη3 λχ»ο«ο
  ΛϋΥ 5}9 ΛΧ«3β3ώΐΟ3Η Λϋΐ »Χ ηθ«^91ί «Ιΐΐΐβθβ» Λϋΐ 531
  .Λ'ο5«βφ 'Λθΐ3γκχ0Η, (ΚΤΤννΐ Λχΐ3θΊχΐ3ΐ 5ηο3τ1χ ΛτοηφχβΛ
  5χ»1 χλ ιχΐΛηβγχκχαχϋ 5χισβΛυιχκ η<33ΐ«Λγ 5ϋι λο« 53ΐΛηοΗη9>«? ιχχ 59ΐΛβΧ? ι·3
  ? 5»χιιϋιβιΐ
  5ηογ3ΐ ιβΧ
  Η.
  (53ΐινβΛχιγ) ίοιϋΐβιο» γ
  •οΛχκι Λχιγ 5»τ1ιι 5ΐ9 ύ5χβοΑχ χβ ηοιί
  •311 ιιβ λοιομλΑ Αιοι'β»*» 5χδ «2»ννχ»

  5ηβι
  _ΙΖΗΙ0Π0νΐ3
  Ι8ν ■■«■■>■■■■·■■>■■■ ■■·■·■■■ •■■■■■«■«•■"«■■•■«εειιΐϋ
  ϋΐιιιιιιιιιιιπιιιιιιιιπιιιιιιηπιιιιιιιιιιιιιιιιπιιΐ'ΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιυιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιι......£
  οΛ.03
  ΐ
  Ξ
  ι
  ΦΗ37ΤΙ
  ΝθΝΐ^ΐ
  ]/ ιησ
  λοοι ρΐ9?Χο ρι ισ>μ
  , Λθοσ3ΐοπΊιφιθ3ΐι
  λό3ί Λΐμι Λ3τ1οξ|
  Υ9 'Λ<3·Λΐΐθν, Αο ινοννν.νπ ■1Ο11ΟΜ πινυν ν 11 η η ι ^ϊ ιιειιιιιιιιιΐιιιιιπιειΐιΐιΐιιιιιΐιΐΐΐι ΐΐΐιΐιιιιΐΐιΐιιιιιιιιΐιιιιιιιιπιΐιιΐιιτιιεΐειιιιΐιιιιιεΐιτιειε*ιιιιιιιΐΐΐιιιιιιΐπειιΐεπιιιιιι—= θ ΛΐιΧό9ΐ»τ1λΣ)ΐΛηο λι?χ 39 Ω003ΐ? ,φρ .ϋ-ΐ Χ511 ΟΟΙ θ"?1ΐη ΛρΐΠΟ ΛΟθηθΠ313ΜΙ0ΟΜ «ΙΟΙ ΛΟ}ΛΟΟ ο ΊΐΛ)ά»οόιι 30 9 10Μ Ό μ 9 ιομ Λ3 ηοι »ϋ 91 ηοι ηοιηοιοι 5ιι ί Ο. ηοι ί>]3 13190x3,
  3 ϋ.
  31ι9
  10139)0 ι*)θ3Λθφ οοι 39
  λΙ,ιι Ιμτΐ ρΛ ιο
  οφ 51}ΐ ^ηισρΓΐ ΜΪ1119100 ΙΪΧηι. ρ ηοσ3ΐ3 ε
  1 5ς?9ίτ}>ιΐ!3φ ΙΙ^ρσιι ρ 011311
  5Ο013Χ 51}1 919 5αΛ3τ1τ1θ'σΛ3^. ηοι 9
  "3019X03 5ρι 'ηοι ηοιιγ9Μ ηοι
  Λ0091 11σ3φ ρΛ 'ϋ.η3γ^Χ ό)οιι9 ]ο ·| ;λοιοοι
  λ» Λ9ΐ 3θΙιιοηο3 λο, 5)3 'αο)σονν' 0°ι ηοιηο
  'ηοι 003η ηοι ηΜ33_ ΛθΛ3Γΐοιγοφ3Μθΐΐ9 'Λ0Λ.η9Λ)Μ 5)3
  ηοι λο)9] λΙ,ιι 5οο3θ><3 ηρΐ9/*·θθ οοι 9^9 Α3° 9ΐ 5ιιοβ λοιιοο^θ^ι0 Λ9ΐ 10^030 οιοοιοι ηοφρι ηοι 591Λ.3 ηοι α^)3ΐοιι λοι 5)3 ΙΙοςρς} ρΛ 5ς?υ ;λοο" 319ΟΌΛ30 Λ91 ΛΏ5)ΛθΦθ^? ΛΐΐΑ,ΟΟΦ λΙιΙιΊΟΙ Λρ331 ]ΟΜ Ι λΙ,ιι 5)3 οι3λ](3μ3119 'ί>91π '?? ^9ΐην «1*00310,
  Λ91 ΪΙΙοΙ,ΐθΙιοξ) ρι^» .3Λ3γ^ οοι σΐιιηιι ο.

  Λ91 5]3
  Ο3
  ■3
  .
  Λΐ,ΙΙ
  ιοχ
  Λρυ.ιογ .ηοι
  0 Λφΐ Λ
  Λ3γ3 59
  Λ03ΥΥ31Ο
  3γΐ3φςο ,ΥΥ9 .
  ]3 Λ3ΐιιτιι
  31ΟΙΙ
  ηοι
  »σσ> Ι^
  5ρσιι
  Ο01
  ηοι 59°ι)Ο11· 0°ι λΙ,ιοο^ λΙ,ιι
  ©ΥΗΑ «;!>οσ3ι9σ1θΛ30 9
  ΙΐΛ3ΐ1σηΓΐΐ3 Ι,ι 'αοι
  λ^ ϋς|ργγηο Ιιιηο
  )οηο53 λΙ,ιι ϋοΙμιοιιθ9]3 ΡΛ 0113ΛΙΜ3 λΙ,πΙΛιιο λΙι ,0ΟΜ
  οχ .ηοι !>9σ.ιχ>ιΐ· ηοι Λΐιγΐ3φο λΙαι λΙιιποι ΙίθφσΙιγυ.
  Χ3 ρΛ 5ς?ϋ. ΙΐΓΪ]3 '5οισ9Λί 9 λπο ριηχ 3X1.3 Λ39 ογ
  Υ9 Ι*15 Ι'ζΙ} »σοοο3ΐ ηο^^ι^αοΛ,Βθ Ο01
  -99Ι1 ·ι'9 ΙΪ^Ρσ"· ΡΛ ηοσΐ3σ3φ ηοι
  φ ;51ιΧηι ϊ
  ηοι 5οιηο
  ί9 ,γγ9 91 91 *3σΛΐσχη3 ^οιαρνν 9
  ■3Ο]3 Λ3Γί 3113γ^3
  ηοσ3τΐΓΐου
  Ο. "ί>ησ3ΐ ι
  ,λ 13Θ9—? ί><2·ηχοΐ9 ζιοισονν/ 9 Λξ) 59°^ 'ΐοαηο Ο. Ϊ^οιΰ1ιιιγ9 λοιΙ^ι '^ΙμιοΙιγ οιίι ηοι ^ ηοι σι,αςοο 9 5οιηο ής 5ηΛ9θΧΛηο 3λο0Λ9 ΡΥΥ9 '5ηογ3ΐ ΐιι?"9 3χ£»ιση3 Λ9χ ϊ3οΙ>ιΙ,ι53Λ9 )
  -οτΙ λολ9οΧ λοιοοοοι ιιΐ3 Ας 'ηο]γΐ3ησ3φτ1ονν ηοι
  50Χ990Λ35 9 '5οσ3ΐ9σοΛ30 9 λοι^} Λ9ΐιιογ "
  Ήράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προΐα Σαββάτου
  5 Νοεμβριού 1938
  12!ΓΏρα
  Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΡΙΝΕΙ
  ΣΟΒΑΡΑΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗΝ
  ΔΙΑ ΠΑΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟΝ
  ΟΙ ΒΡΟΕΤΟΙΜΛΣΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΗΝ ΓΗΟΜΗΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Σημεριναί πλη¬
  ροφορίαι έκ Νέας Υόρκης άναφέρουν
  ότι ή κυβέρνησις των 'ϊΐνωμένιον Ηο-
  λιτειών κρίνει σοβαράν την κατάστασιν
  είς την "Απω Ανατολήν.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας, ή ά»
  μερικανική κυβέρνησις θά προετοιμάση
  δι' οιανδήποτε ενέργειαν την κοινήν
  γνώμην τής συμπολιτείας, άποφασι-
  σμένη νά αντιμετωπίση ένεργώς τα πράγ
  ματα, είς περίπτωσιν γενικωτέρας άπει
  λής των άμερικανικών συμφερόντων έν
  Κίνα.
  ΟΙ ΙΑΠΟΝΕΣ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ
  ΣΕΙΡΑΝ ΑΠΟΤΥΧ1ΩΝ
  ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣΣΤΡΑΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Καθ9 ά αγγέλλε¬
  ται έκ τής "Απω Ανατολάς οίΊάπωνες
  ύπέστησαν έν Κίνα σειράν άποτυχιών.
  Σχετική μέ τάς άποτυχίας ταύτας
  κρίνεται ή συγκέντρωσις είς τό Βό
  ρειον έν Κίνα πολεμικόν μέτωπον ίσχυ
  ρών δυνάμεων ίαπωνικοΰ βτρατοΰ. Είς
  τα παράλια έπίσης τού τμήματος τού¬
  του τής Κίνας, εκινητοποιήθησαν ναυτι
  καί μοΐραι, έλαφρά πολεμικά καί άε
  ροπλανοφόρα.
  ΔΙΕΤΑΧΘΗ Η ΑΜΕΣΟΣ"
  ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΙΣ ΑΠΑΝΤΩΝ
  ΤΩΝ ΤΥΧΟΝΤΩΝ ΧΑΡΙΤΟΣ
  Τό ταξίδιον Γκαΐριγκ-Τσιάνο
  Οί Ιταλοί διά την Άγγλοϊταλικήν.
  50 Πρωϊνή
  ΑΘΗΝΑΙ 4. Νοεμβριού
  (τού άνταποκριτοΰ μαξ).—Νέ
  ώτεραι πληροφορίαι έκ Ρώ-
  μης καΐ Βερολίνου έπιβεβαι-
  οΰν 2τι ό στρατάρχης Γκαϊ-
  ριγκ καί ό ύπουργός των Έ
  ξωτερικών της Ιταλίας κό
  μης Τσιάνο θά επισκεφθούν
  προσεχώς τό Λονδίνον.
  Έν τώ μεταξύ εις Βερολί¬
  νον έντείνεται ή άνεπίαημος
  κίνησις επί τού άποικιακοϋ
  ζητήματος. Αναφορικώς μέ
  την στάσιν των επισήμων
  γερμανικήν κύκλων ούτοι
  μετά τάς τελευταίας άποφά-
  σεις τής άγγλικής βουλής καί
  τάς προηγηθείαας αυτών ά-
  νακοινώσεις τοΰ κ. Τσάμπερ¬
  λαιν, έλπίζουν είς μίαν ρύθ¬
  μισιν τοΰ ζητήματος συγκα-
  ταθέσει της Αγγλίας καί
  Γαλλίας.
  Προσωπικώς είς τόν κ.
  Τσάμπερλαιν ύπολογίζουν
  πολύ οί Γερμανοί έν σχέ¬
  σει μέ την απόδοσιν των ά
  ποικι&ν καί άναμένουν όμοΰ
  , μέ τάς προτάσεις τού διά |
  ι την ρύθμισιν τοϋ ζητήματος]
  ! των πολεμικήν έξοπλισμών, ]
  ' καθορισμόν παρ' αύτοϋ σαφέ¬
  στερον των αγγλικών διαθέ- ί
  σεων άπέναντι τοΰ άποικια,
  κου καί κατά τρόπον διευ
  κολύνοντα πλήρως την επι
  στροφήν των είς την Γερμα
  νίαν.
  Τάς ανωτέρω γερμανικαί
  προβλέψεως διά την εύνοϊκήν
  στάσιν τού κ.Τσάμπερλαινέξω
  τερικεύει σημερον καί όγερ.'
  μανικός τύπος Ιοχυριζόμενος
  ότι ή πολιτική τού κ.Τσάμΐτερ
  λκιν διεΐδε καί άπό τής,
  πλευρας ταύτης τα γερμανι
  κά δίκαια.
  Ο ΤΥΠΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
  ΔΙΑ ΤΟ ΟΥΓΓΡΟΤΣΕΧΙΚΟΝ
  Τηλεγραφήματα έκ Παρι¬
  σίων άγγέλλουν ότι ό γαλλι-
  κός τύπος τής δεξιάς σχολιά¬
  ζων τάς παραχωρήσεις, ώς
  πρός την ©ύγγαρίαν είνε
  μάλλον έπιφυλακτικός. Α1
  έφημερίδες τοΰ κέντρου καί
  των ριζοσπαατοσο3ΐχλιστών ά
  φιερώνουνεύμενεΐςκρίσεις διά
  την ειρηνικήν διευθέτησιν
  τής τσεχοουγγρικής διαφο¬
  ράς. Αντιθέτως αί έφημερί
  δες τής άριστεράς έπιτίθεν
  ται πάλιν κατά τοϋ κ. Ντα
  λάν τι έ.
  —Κατά τάς έ«. Ρώμης πλη
  ροφορίκς οί έπίσημοι ίταλι
  κοί κύκλοι έκφράζουν εύμε
  νεΐς έντυπώσεις διά την ε¬
  φαρμογήν τής άγγλοϊταλι
  κης συμφωνίας, τονίζοντες
  8τι αυτή θά συμβάλη εί; τάς
  άπέψεις συνεργασίας έν τή
  Μεσόγειω έπ' άγχθώ τής εί
  ρήνης. Ώς άφήνουν νά έν
  νοηθή οί ιταλικαι κύκλοι, ή
  ήθική σημασία τής έφαρμο
  γής τής άγγλοΐταλικής συμ
  φωνίας είνε πρός τιμήν των
  φιλειρηνιχών προσπαθειών
  τοΰ άξονος Βερολίνου—Ρώ
  ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗΝ ΠΡΟΤΑΣΕΟΝ
  ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΗ
  ΤΟΝ ΟΟΑΕΜΙΚΟΝ Ε.Ί
  Αί γεωργικαί καλλιέργειαι
  κατά τόν λήξαντα μηνα Όκτώβριον.
  Κατά πληροφορίας αρμοδίως Ι ραλλήλως χαθυστέρησε τό «ξελάκ Ι διετηρήθη ζωηρά καθ' δλον τόν
  παρασχεθείσας ή γεωργική χατά Ικισμα» των άμπελώνων καί τό «κύ|μήνα. Ώς πρός την κτηνοτροφί
  στάσις είς τάν νομόν Ηρακλείου λισμα» δπου τούτο διεξάγεται τό | αν βΰτϊ} υπέφερεν ολίγον λόγφ
  έξελίσσεται εύνοίκως καίτοι ή πά φθινόπωρον, διά την φύτεισιν άμ
  ρατεταμένη άνομβρία τοθ Όκτω- πέλων. Έπίσης έκ τής άνομβρί
  βρίου έπεβράδυνε την προπαρα- άς τοθ Όκτωβρίου καθυστέρησε
  , ΑΘΗΝΑΙ 4 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Τό υπουργείον
  τής Δικαιοσύνης δι' επειγούσης έγκυκλί
  ου αυτού εντέλλεται την άμεσον άπο
  φυλάκισιν των λαμβανόντων βασιλικήν
  χάριν καταδίκων.
  Οί άποφυλακιζόμενοι ύπολογίζεται
  ότι ύπερβαίνουν έν τώ συνόλω των τούς
  8.8ΟΟ.
  ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΕΚΛΟΓΗ
  ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚ0Π0Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—-Αύριον (σήμερον)
  θά λάβη χώραν κατά τα καθιερωμένα
  έκκλησιαστικώς ή έκλογή τού νέου Άρ·
  χιεπισκόπου Αθηνών.
  ίί
  ΕΞΗΤΑΣΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Τό συνελθόν σή¬
  μερον υπό την προεδρίαν τού κ. Πρω·
  Ουπουργού, κανονικόν καθ' έβδομάδα
  υπουργικόν συμβούλιον άπησχολήθη α¬
  ποκλειστικώς μέ ύπηρ&σιακά καί νομο-
  θετικά ζητήματα.
  Ο ΦΡΑΝΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ
  ΑΥΤΟΠΡΟΣΡΠΡΣ ΤΑΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα
  έξ Ίσπανίας πρός τα ξένο» πρακτορεΐα
  άνα^έρουν ότι ό στρατηγός Φράνκο
  διευθύνει αυτοπροσώπως τάς έπιχειρή-
  σεις είς τό μέτωπον τού ποταμοΰ "Ε-
  βρου.
  σκευήν των άγρών καί επέφερε
  καθυστέρησιν των γεωργικών Ιρ-
  γασιών, Ή πεσοθσα βροχή κατά
  τόν παρελθόντα μήνα δπολογιζο-
  μένη μεταξύ 25 καί 30 χιλιο
  στών υπήρξεν άνεπαρκής διά την
  καλήν κατεργασίαν τοΰ έδάφους
  καί την έναρξιν τής σπορα'ς. Πα-
  κατά τι ή ανάπτυξις τοθ έλαΐοκάρ
  ποι» καί ή συλλογή των «χαμά
  δών» (χαμολόϊ).
  Αντιθέτως, διά την διατήρη¬
  σιν των σταφυλών, την ' συλλογήν
  καί την συσκευασίαν ό Όκτώβρι
  ος υπήρξεν εύνοϊκός καί ή έ-
  ξαγωγική κίνησις των σταφυλών
  ελλείψεως φθινοπωρινής χορτονο
  μής. Αί τελευταίαι έν τούτοις
  βροχαί έβελτίωσαν την γεωργι
  κήν κατάστασιν έπιτρέψασαι την
  έντονον έναρξιν τής σπορας καί
  τής σχετικής προπαρασκευής τοθ
  έδάφοας.
  Είς τα κηπουρικά ή κατά
  στάσις υπήρξεν εύνοϊκή, ιδία είς
  την τοματοπαραγωγήν.
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Νοεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Νυκτεριναί ειδή·
  σεις πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορείον
  άγγέλλουν ότι οί κύκλοι τοΰ Ράϊχ άν»
  μένουν την υποβολήν ωρισμένων προ.
  τάσεων άπό μέρουςτού 'Άγγλου ΙΙρω
  θυπουργοΰ κ. Τσάμπερλαιν. Αί προ·
  τάσεις αύται θά περιστρέφωνται είς τό
  ζήτημα τοΰ περιορισμοΰ των πολεμι-
  κών έξοπλισμών, συμφώνως πρός ·τάς
  διατυπωθείσας άπό ημερών άντιλήψεις
  των Γερμανών επί τοΰ δυνατού τής όρι
  στικής ρυθμίβεως τοΰ ζητήματος τού·
  τού.
  ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΟΣ
  ΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ
  ΟΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΝΤΕΣ
  ΚΙΝΗΜΑΤΙΑ1 ΧΑΝΙΩΝ
  Σχετικώς μέ τούς καταδι-
  κασθέντας υπό τσΰ στρατοδι-
  κείου Χανίων, πληροφορίαι έξ
  Αθηνών άναφέρουν δτι ό κ.
  Πρόεδρος τής κυβερνήσεως, α¬
  νεκοίνωσεν, δτι θά εισηγηθή
  είς την Α.Β.Υ. τόν Άντιβασι
  λέα Διάδοχον πρίγκηπα ΠαΟ
  λον την υπογραφήν νόμου,
  διά τοΰ όποίου θά χαρίζεται
  τό ήμισυ τής ποινής των κα
  ταδικασθέντων είς φυλάκισιν
  καί είρκτήν, δηλαδή των κα
  ταδικασθέντων μέχρι φυλακί
  σεως 10 έτών καί εύρισκομέ
  νων είς τάς φυλακάς. "Επί
  σης ό κ. Πρωθυπουργός άνε
  κοΐνωσεν, δτι δι' αποφάσεως
  τοϋ κ. ύφυπουργοϋ τής Δημο¬
  σίας Ασφαλείας θά ανάστα
  λή ό έκτοπισμός 400 περίπου
  άτόμων, πολιτευομένων, άπο-
  τάκτων, κομμουνιστών κλπ.
  διατελούντων έν έκτοπΐσει είς
  διαφόρους νήσους.
  ΝΕΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΛΙ
  Διά διατάγματος διωρίσθησαν
  είρηνοδίκαι οί κάτωθι έπιτυχόν-
  τες είς τόν διαγωνινμόν: Ι. Γρα
  φχνάκης είς Βουφράδα, Α Καβέ
  τσος είς Κολυμβάρι, Η. Άγγέλου
  είς Ίεράπετραν καί Σ. Ρήγας είς
  Σητείαν.
  ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ Η ΕΒΑΟΜΗ
  ΕΠ1ΒΕΣΙΣ ΤΟΝ Ε8ΝΙΚ0Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Κατά πληροφο¬
  ρίας τοΰ ΙΙρακτορείου Χαβάς είς τόν
  τομέα τοΰ "Έβρου-διεξάγεται ήδη ή . , _ .η „ _Λ . ,
  έβδόμηκατά σειράν επίθεσις των έθνι-;λευκά δΡΧ' 10·3950 κα °"
  κων εναντίον των κυβερνητικαί. Ή επί- «αν, πιτυροϋχα 9.29.50. Άρ-
  βεβις αυτή έξελίοαεται είς πεισματώοη τος λευκός- 9.90, πιτυροθχος
  "~—' 8,40.
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  Γενομένων προχθές^ αρχαι¬
  ρεσιών τοϋ Συνδέσμου Κιτρο
  παραγωγών Άγίου Ιωάννου
  Ιεραπέτρας εξελέγησαν: Πρόε
  δρος ό κ. Γεώργ. Χριστάκης,
  Άντιπρόεδρος ό κ. Έμμ. Παν
  ναδάκης. συμπράττων συμ
  βουλος ό κ. Ιωάννης Παχλι-
  τζανάκης, Ταμΐας ό κ. Νικ.
  Γιανναδάκης καί μέλος τοϋ
  Δ. Σ. ό κ. Γεώργιος Κοπανά-
  κης· ________.
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  Δι' αποφάσεως τής έπιτρο-
  πής Διατιμήσεων αί τιμαί των
  αλεύρων καί τοθ άρτου καθο-
  ρΐζονται ώς εξής: Άλευρα
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
  Άγβρά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών αγοραίς
  τοθ ΈμτΐορικοΟ και ΒιομηχανικοΟ
  Έπιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων προϊόντων εΐχο-
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίώες:
  Σουλτανίναι α'.
  β'.
  Υ'·
  δ'.
  Καραμπ.
  "Ελεμέδες α'.
  Κοινοί
  Ταχτάδες α'.
  V
  ΣταφΙδες μαύραι
  "Ελαια 3—5ο
  Πυρηνέλαια
  16.50
  15.—
  13.—
  10.—
  8.—
  9.80
  8.20-
  7.-
  7.-
  6.50-
  5.50-6.
  26.00
  15.-
  16.-
  14.50
  12.-
  9.-
  δρχ.
  ΛευκοΙ α'
  β'
  ελα
  β
  ΠυρηνελαΙου α' »
  β'
  ΜουργελαΙου α'
  θΐνοι:
  β'
  Αρ/,ανών μΐστ.
  Μαλεβυζίου
  Ελαιοπυρήναι
  Δίκταμος ήμ.
  Σΐτος
  Κριθή
  Βρώμη
  Βΐκος
  Μέταξα
  Κουκούλια
  17.50
  16.50
  15. -
  14.-
  15.-
  14.-
  43.-
  6.—
  1.20
  80.—
  8.—
  5.50
  530
  5.-
  550.-
  130-
  ΤΟ ΑΙΚΑΙύΜΑ ΤΟΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ
  Είς τό ύπ' αριθμόν 403 φύλ¬
  λον τής Εφημερίδος τής Κυ¬
  βερνήσεως εδημοσιεύθη άναγ-
  καστικός νόμος, διά τοϋ όποί
  ου τροποποιοθνται τα περΐ ύ-
  ποτροφιών.
  Διά τοθ νόμου όρΐζεταιτριε-
  τής ή διάρκεια τής ύποτροφίας.
  Ή μηνιαΐα ύποτροφία είς τό
  εξωτερικόν όρΐζεται μέχρι 5000
  δραχμών, είς δέ τό έσωτερι
  κόν άπό δραχμάς 800 £ως
  1800. Είς τούς είς τό έξωτερι
  κόν ύποτρόφους καταβάλλον¬
  ται καί τα όδοπορικά εξοδα.
  Η ΓΕΩΡΠΚΗ
  ΣΧΟΛΗ ΜΕΣΣΑΡΑΣ
  Άντιπρόσωπος τοϋ Γεωργι
  κου Έπιμελητηρίου παρά τώ
  διοικητικώ συμβουλίω τής Γε·
  ωργικής Σχολής Μεσσαράς έ
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕβΣ ΜΑΣ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΔΟΧΟΝ ΠΑΥΑΟΝ
  Επί τί; γεννήσει τής πριγ
  κηπίσσης θυγατρός τοΰ διαδο
  χικοθ ζεύγους τής Ελλάδος
  απεστάλησαν υπό τοΰ κ. Νο
  μάρχου καί τοθ κ. Δημόρχου
  Ηρακλείου τα άκόλουθα συγ
  χαρητήρια τηλεγραφήματα:
  «Αύλαρχεΐον Α.Β.Υ. Διαδό-
  χου.
  Αθήνας
  Παρακαλούμεν ύποβάλετε
  Α. Β. Υ. Διάδοχον παράκλη¬
  σιν δεχθή^έπί αίσίω γεγονότι
  ευχάς κατοίκων Νομοό, δημο
  σίων Ύπαλλήλων καί ημών.
  Νομάρχης "Ηρακλείου
  Α.Μάρκελλος»
  «Α.Β.Υ. Διάδοχον Παθλον
  Αθήνας
  Ημείς καί λαός Ηρακλείου
  έν έθνική συγκινήσει συγχαί
  ρομεν ύμετέραν Ύψηλότητα
  καί σεπτήν υμών σύζυγον επί
  εύτυχεΐ γεγονότι εύχόμενΌι
  δπως διέλθητε μετά νεογεννή
  τού έν πλήρη ύγεία καί εύτυ-
  Δήμαρχος Ηρακλείου
  Γεωργιάδης»
  ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΑΡΓΙΑΣ
  Τό ύφυπουργείον ^τής Έργασία;
  θά καταρτίση ειδικήν επιτροπήν
  έξ άντιπροσώπων των βιομηχά
  νων, έργατών, επαγγελματιαι, έμ
  πόρων καί βιοτεχνών πρός κα
  ΰοριαμ&ν τοΰ έορτολογίου. Σκοπός
  τής έπιτροπής Ηά είναι ή έξοικο
  νόμησις ώρών εργασίας είς τούς
  εργάτας δεδομένου δτι παρατη
  ρεΐται ένίοτε ^διαδοχική σειρά
  έορτών, αί οποίαι στεροΰν ήμερο
  μισθίων τούς εργάτας.
  Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ
  ΟΛΟΚΑΥΤΩΣΕΟΣ^ΓΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ
  Ανεκοινώθη τηλεγραφικώς
  πρός τόν Δήμαρχον Ρεθύμνης
  δτι κατά τόν εφετεινόν έορτα
  σμόν τής έπετείου τής όλο
  καυτώσεως τοθ Άρκαδίου
  δέν θά παραστή λόγφ των
  πολλαπλών άσχολιών τού ό
  κ. πρωθυπουργός.
  οι υπαλληλοΓξενοαοχειον
  Είς την «Εφημερίδα τής
  Κυβερνήσεως» (αριθ. 397) έδη
  μοσιεύθη άναγκαστικός νόμος
  διά τοθ όποίου τροποποιεΐται
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Νεώτεραι πλη¬
  ροφορίαι των έν Ισπανία πολεμικώνάν
  ταποκριτών των εύρωπαϊκών έφημερί
  δών άγγέλλουν ότι οί έθνικοί βομβαρ-
  δίζουν συνεχώς τάς κυβερνητικάς γραμ.
  μάς αποβλέποντες είς την διάσπασιν
  αυτών. Ό βομβαρδισμός ούτος ε.νε
  σφοδρότατος είς ωρισμένα σημεϊα τοΰ
  τομέως τού "Εβρου δπου ,'καί διεξάγε·
  τα» κυρίως ή νέα επίθεσις των στρα-
  τευμάτων τού Φράνκο.
  ΚΛΟΝΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΜΥΝΤΙΚΟΝ
  ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΝ ΛΡΙΣΤΕΡΟΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Νοεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφείται έξ
  Ίσπανίας ότι τό άμυντικόν βύστημα
  τοθ κυβερνητικοΰ στρατού # είς -τό μέ
  τωπον τοΰ ποταμοΰ "ΕβΑου, φέρεται
  ώς κλονισθέν σοβαρώς μ ε τα. την έξαπο
  λυθεϊσαν ισχυράν επίθεσιν των έθνι·
  κων.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΞΕΡΧΟΝΤΑΙ
  ΟΙ ΟΥΓΓΡΟΙ ΕΙΣ Σ
  , ΑΘΗΝΑΙ 4 Νοεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι
  έκ Βουδαπεστης άναφέρουν ότι αυριον
  (σήμερον) ό ούγγρικός στρατός είαέρ
  χεται είς τα παραχωρηθέντα κατόπιν
  τής διαιτησίας τής Βιέννης έδάφη τής
  Σλοβακίας καί Ρουθηνίας. Ό πληθυ
  σμός τής Ουγγαρίας προπέμπβι ένθου
  σιωδώς τούς άναχωρούντας άξιωματι
  κούς καίστρατιώτας.
  ΑΘΗΝΑΙ 4
  Νοεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφείται
  έκ τού έξωτερικοΰ ότι ή Γερμανία καί
  ή Ιταλία ήγγυήθησαν ' τα νέα σύ
  νορα τής Τσεχοσ>οβακίας μετά την
  «οραχώρησιν των καθορισθέντος διά
  τής αποφάσεως τής διαιτησίας τής ^ Βιέν
  νης τσεχικών εδαφών είς την Ούγγα¬
  ρίαν.
  ΕΙΣ ΑΓΓΛΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ
  ΗΑΥΗίίΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥΡΚΙΚΑ ΠΟΛΕΜΙΚΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 4 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Κατά πληροφο
  ρίας σχετικάς μέ τούς νέους ναυτιχούς
  έξοπλισμούς τής Τουρκίας, είς τα αγ¬
  γλ ικά ναυπηγεϊα κατασκευάεζονταε τέσ-
  ._.________ σαρα ύποβρύχια καί τρία άντιτορ-
  ξελέγη ό κ. Ζαχ. Γερωνυμά· ] ό νόμος περΐ σχολής Τουριστι-' πιλλιχά προοριζόμενα διά τόν τουρ-
  Κ1ΊΟ. Ι κ/λ%ι 'Ριτ»Μ«ΐ£ΐ ■ §λί τλμι γ _>..^;*. .'%_..
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΛΙ ΙΤΑΛΙΑ
  ΤΑ ΤΣΕΧΊΚΑ ΣΥΝΟΡΑ
  Έπαγγελμάτων.
  κικόν στόλον.