96504

Αριθμός τεύχους

5009

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

6/11/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑ1:
  Αιγυπτου
  έιησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  ΆμεριίΓής
  έτησία δολ. 15
  έξα μηνός » 8
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΧΥΡΙΑΚΗ
  6
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΨΕΊΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟί. ΜΙΊΏΤΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΙ11ΗΣ ■ ί ΓΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5009
  ΣϊΚΤίΚΤΗΣ ©Ρ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  Σημερον άνοίγει τάς πύ¬
  λας της ή όργανωθεΐακ είς
  τ© Ζάππειβν μέγαρον των
  Αθηνών Πανελλήνιος "Εκ¬
  θεσις Ύγιεινής. Προβλέπεται
  δέ ή έπιτυχία της άπό πά»
  οπς απόψεως πλήρη*. Τό υ¬
  πουργείον τής 'Υγιεινής αλ-
  λνατε, κατέβαλε κάθε δυνα¬
  τήν πρός τούτο προσπάθει¬
  αν. Επί μήνας δέ τώρα
  εΐργάσθη ό διευθυντάς τοΰ
  ύπουργείβυ συμπολίτης κ.
  Χαριτακη; μέ επιτελείον εί-
  δικων καΐ άλλων ύπαλλή-
  λων διά την άρτιωτέραν εμ¬
  φάνισιν τής εκθέσεως.
  Πασην σημασίαν έχει ή
  έκθεσις αυτή διά την χώραν
  καί ποίους σκοπούς έπιδιώ-
  κει, άνεπτύξαμεν καί άλλο¬
  τε, είς προηγούμενον άρ¬
  θρον μας. Δέν θχ έπεκτα-
  Βώμεν έπομένως σήμερον
  επί τού ίδίου θέματος. Έκεΐ-
  νο τό οποίον θέλομεν νά το
  νίσωμεν σήμερον Ιδιαιτέρως
  είνε ή προσπαθεία τής κυ¬
  βερνήσεως πρός έξυγίανσιν
  τής χώρας. Διότι ,πρέπει νά
  όμολογηθή ότι κατά τα τε
  λευταϊα Ιτη κατεβλήθη μία
  σοβαρά προσπαθεία οργανώ¬
  σεως των ύγειονομικών ύπη·
  ρεσιων μας καΐ έξυιάνσεως
  τοΰ λαοΰ μας.
  Καί εξεδηλώθη ή προσπα¬
  θεία αυτή διά παντοίων μέ-
  οων. Διά τής οργανώσεως
  τοΰ άνθελονοσιακοϋ καί άντι
  φυματικοΰ αγώνος, διά τής
  καθιερώσεως τοΰ θεομοΰ των
  χβινωνικών άσφαλίσεων περι
  λαμβανομένης καΐ τής ιατρι¬
  κήν. φαριιακευτικ<>; καί νο-
  σοκομειακής περιθάλψίως,διά
  τής άνακαινίσεως των πα¬
  λαιών καί τής ιδρύσεως νέ¬
  ον νοσοκομείων καί σανατο-
  ρίων, διά τής δημιουργίαν λα
  ϊκών Ιατρείων καί τόν διο
  ρισμόν Ιατρών χάριν των άπό
  ρων διά τής λήψεως μέτρων
  βελτιώσεως των ορων έργα
  σίας, διατροφής *αί διαβιώ-
  οεως έν γένει των έργαζο
  μένων, διά της τονώσεωςκαί
  συστηματοποιήσεως της φυσι-
  κής άγωγης κοιί διά πλεί¬
  στων βοών άλλων μέτρων.
  Είς την οργάνωσιν μάλι
  στα τοΰ άνθελονοσιακοϋ α¬
  γώνος, ή "Ελλάς ώς διεπί
  στωσε τό συνελθόν τελευ¬
  ταίως διαβαλκανΐΜόν ιατρι¬
  κόν συνέδριον, έρχεται πρώ-
  τη ρεταξύ ο) ών των βαλκα¬
  νικών χωρ ών. Καί φυσικά
  ν'αρκβσθή είς τα μέχρι σήμε
  ρβν ληφθέντα μέτρα. ©ά συ¬
  νεχίση την προσπάθειαν της
  καί είς τβ μέλλον, όλοκλη-
  ρώνβυσα καί εφαρμόζουσα τό
  εύρύ ύγειονβμιχόν πρόγραμ
  μά της.
  Άλλά, γνωρίζει ή κυβέρ¬
  νησις κ«λ£>ς-δπως ύποδει-
  κνύει καί τονίζει καί ή έ-
  πιστήμη—δτι οσα δήποτε μέ¬
  τρα κκί άν λάβη τό κράτος
  δσα έξυγιαντικά εργα καί άν
  εκτελέση, καί όσον καΐ άν βο
  ηθήσουν οί Δημοι, αί Κοινό-
  τητες χαί οί διάφοροι όργα-
  νισμοί, ή έξυγίαναις δέν θά
  επιτευχθή έφόσον δέν θά έρ-
  γασθοϋν πρός τουτο καί οί
  ϊδιοι οί πολίται, πρό πάντων
  μάλιστα, αύτοι. Ή ύγεία τού
  άνθρώπου έξαρτάται πρωτΐ-
  στως άπό αυτόν τόν ίδιον.
  Άπό τα προφυλακτικά μέτρα
  τα όποϊα θά λαμβάνη κατά
  των διαφόρων άσθενειών καί
  «πό τό ενδιαφέρον πού θά
  δεικνύη ευθύς άπό τϋς πρώ
  της στιγμής τής προσβολής
  τού υπό της νόσου.
  Τούτο δέ πάλιν έξαρτά
  ται άπό δύο παράγοντος: ά¬
  πό τόν οικονομικόν καί τον
  μνργωτικόν. "Ισως δέ περισ¬
  σότερον άπό τόν δεύτερον
  παρά άπό ι όν πρώτον. Εΐνε
  βεβαία άπαραίτητα τα οΐκο
  νομικά μέσα. Ή βελτίωσις
  μάλιστα τής οίκονομικής θέ¬
  σεως τοΰ λαοΰ, θά βελτιώση
  καί την ύγιςιήν κατάστα
  σίν τού. Χρειάζεται δμως α¬
  παραιτήτως καί ή ύγιεινή άν
  τίληψις, ή ύγιεινή διαπαιδα-
  Διότι αυτή θά δι-
  λκόν την καθαριό·
  :ά πρίγματα είς" την θέσιν των
  ίΐ άν δέν απατώμαι, τελεσιδί-
  Το μεταπολεμικόν «νυφοπάζα
  ιο» ώνομάσθη κάπως τολμηρά 6ί
  ίαια.. άλογοπάζαρο. Ό δώσχς
  τό δνομα αύτό ήθελε νά π·§ δτι
  ή έχλογή άπό μέρους το3 «ίσχυ
  Όΰ φδλου» γίνετΛΐ άπαράλλακτα"
  πως καΐ είς τάς τοιούτου 'εϊ
  Όυς έμποροπανηγύρεις. ΟΕ πραγ
  ματογνώμονες ,τά θίλουν δλα δικά
  τους. Χωρίς νά προχληθοθν έξ
  άλλου δέν προσέχουν τίποτε... Καί
  είνε άπόλυτος άνάγχτ) συνήθως νά
  προχληθοθν. Άλλά τί τα θέλε-
  ... ΟΕ φωνές χαί τα γέλια των
  χορΐτσιων εύχαριστοθν τίς περισ
  σότερες φορές άντί νά δυσαρε
  στοθν. Καΐ οί γεροντότεροι άχόμϊ}
  τιτα
  όρος
  πού
  διά
  είναι
  την
  πρωταρχικος.
  εξασφάλισιν
  θά ό δ
  τώς ύγείας. Αύτη θά τόν δι
  δάξη πώς νά ζή, πως νά τρέ·
  φεται, πώς νά ένδύεται, πώς
  νά άσκηται χαί νά έργάζε-
  ται, πώς νά προφυλάσσεται
  άπό τούς χινδύνους άσθενει¬
  ών καί πώς ά θεραπεύετα
  άπό τάς προσβολάς των.
  Αυτόν δέ τόν σκοπόν πι¬
  στεύομεν ότι έχει καί ή έγ
  καινιαζβμένη σήμερον έκθε¬
  σις. Νά διαφωτίση καί νά δι-
  δάξη τόν λαόν. Καί άπό τής
  απόψεως ^ αυτής ή σημασία
  της είνε όντως τεραστία. Πι¬
  στεύομεν δέ ότι η έκθεσις αύ
  τη
  δωοη
  την άφ«ρμή
  κατ' έτβς μία έ
  νά ορισθή
  βδβμάς πού ν' άφιερώνετα
  είς την ύγειονομιχήν έιαπα
  δαγώγησιν τοΰ λαοΰ: Ή £λ·
  ή κυβέρνησις δέν προχειται ληνική έβδομας τής ύγείας
  ΟΠΒΣ ΑΙΑΒΑΙΝΕΙ Η 2ΩΗ
  ΔΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΗ
  ΕΝΑ ΖΗΤΗΜΑ
  Οί αργυροΐ κρόταφοι εάν χρί
  νωμεν άπό ωρισμένας... άκριτο-
  •μυθίας, τα Ιχουν πάλιν αυτήν
  ΐήν εποχήν μέ την νεότητα. Καΐ
  συγκεκριμένως την θηλυκήν νεό-
  τητα. Ιΐαραπονοθνται διά μυριο¬
  στήν φοράν δτι ή νεότης αυτή θο
  ρυβεΐ.
  —Φωνάζουν, τσιρίζουν, χαλοΟν|
  τόν κόσμον τα κορίτσια. ΙΙοΟ ' '
  ήσυχα—ήσυχα. Τα κορίτσια είναι
  πανταχοθ παρόντα.
  Ή διαμαρτυρΕα μετεφέρθη επ
  λίξει άπό ήλικιωμένον κύριον, φί
  λοντής κοσμικότητος καΐ των δνο
  μαστιχών έορτών. Έκεΐνος δ ϋ
  ποίος την ήκουσε διετύπωσε καΐ
  τάς κρίσεις τού. Καλή, είπεν, αυ¬
  τή ή νοσταλγία πρός την ησυχίαν.
  Πηγάζει «πό τό έπιχείρημα έ-
  χιΐνο τής ρωμαντιχής γαληνης
  πιύ διέχρινεν άλλας εποχάς: Τό
  προβέγγερο μέ την μελαγχολιχήν
  ίριαν είς τό πιάνο χαΐ 2πειτα τό
  νηφάλιο χουβεντολόι' καΐ τό άπελ-
  πισμένο φλέρτ. Αύτά δμως τα ώ·
  ραΐα πράγματα χάθε άλλο παρά
  υπέρ των άργυρων κροτάφων εί
  ναι.
  Όμολογουμένως πρίπει νά τε-
  λιιώνη πειά αύτό τό ζήτημα.Άν-
  τιθίσεις, μεταξύ των δύο έποχών
  ίέν είνε δυνατόν παρά νά ύπάρ-
  Καί γκρίνιες έπομένως.Έν
  χω
  πίαη περιπτώσει τό γί*ρας μπο
  ρεΐ καί νά μην είνε τόσο άπαιτη
  τικόν είς την προχειμένην περί
  πτώσιν. Άν τιθ άρέση τό αιγηλό'
  παρελθόν δέν πρέπει νά μή δι
  χαιολογή δλως διόλου τό θορυ
  βώδες παρόν.
  —θέλεις νά ΐτ^)ς, 8τι πρέπει νά
  φωνάζουν, νά φλυαροθν αί νεαρα
  ύπάρξεις πού παρουσιάζοντα! οί
  χαριταιμένα μελίσσια στά σαλό
  νια;
  —Κάτι τέτοιο. Άλλ' οχι
  ρΐς βαθυτέραν
  ρζΐ χαί νά λείπη
  χήν μ*ς τό άαημένιο γέλιο το£
  Καΐ τό γέλιο αύιό, τό όμαδι
  κδ, τό σπαρταριστό, τό τσιρ
  ζον —διά νά μεταχειρισθώμεν τδν
  νεώτερον χαρακτήριζον—έχε
  τάς αφορμάς καί τάς κατευθύ·
  σεις τού.
  —Δηλαδή;
  —"Οταν τα κορίτσια γελοθν
  έ'ΐσι, νομίζεις, δτι υπακούουν σέ
  κάποιον αύθ5ρμηϊιΟμόν. Ένφ 2
  χούν χ«1 την συνείδησιν ενός ίδ
  αιτέρου ρόλου. Τα γέλια είνα
  χάτι σάν... έρτζιανά κύματα.
  Δέν πετοθν μόνον άπό χείλη σέ
  είνε δυνατόν νά άντιληφθοΰν είς
  τάς εκδηλώσει; αύτάς ένα τόνον
  ή9ικής ρωμαλεότητος καί ουνει
  δητής ελευθερίας. Τα κορίτσια βχι
  μόνον ζοθν την ζωήν τους άλλ
  ίχοον καί την ειλικρίνειάν νά λέ¬
  γουν γιατί την ζοθν: Αί πρυτι
  μήσεις των είνε σάν νά βασίζων
  ται είς Ινα πνεθμα ψυχολογικα
  καΐ χοινωνικά συγχρονισμένο. Σέ
  θέλ'ύ χαί σέ πέρνω—νά τί μπο
  ροδν< νά ποΰν είς τόν πρώτον πού κατέχει δλο τό σέξ άπήλ άλλά καί δλα τα άλλο. χαρίαματα. ΚαΙτό θάρ ρος αύτό είνε φυσικόν νά πλαισι ωθί την κατάλληλη ατιγμή μέ ίνα αύθόρμητο καΐ άνεπιφύλακτο γίλιο. Αδιάφορον 8τι ...δέν θά γελάση καθόλο^'δ πρός δν απευ- θύν&ται. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Τό Φλέγον ζήτημα ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΤΑΦΙΔΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ σταφιδικον αποτελεί, άναμ· καί τάς θεομηνίσς, τάς πολυ- φισβητήτως, τό σττουδα.ότερον ει6εϊ εκμεταλλεύσεις κα1 τα μας ττρορΛημα. Γ ' ττροβλήματοι φβηή διά τόν τόπον Διά την λύσιν τού ύθ ί η η αύτοθ κοί την προστασίαν τής σταφιδοπαραγωγή' ,ύπέρ τής όποΐ παντοειδή κτυπήματα τα ό ποία ουτε μδς άπεθάρρυναν, οΰτε μδς πτοοϋν, κατά μείζο θέρα συζήτησις θά ώφελοθσεν φαλόίς τα μένιστα. Την συζήτη¬ σιν αυτήν, άνοίγοντες σήμερον διά τοθ κατωτέρω δημοσιεύομεν νού δρθρου τοθ κ. Κ. Νίβα, δη¬ λούμεν δτι θά δεχθώμεν νά δημο¬ σιεύσωμεν οιανδήποτε ώμερόλη· πτον, αντικειμενικήν καΐ είς τό γενικόν καλόν άποβλέπουσαν σχε τικήν γνώμην:] Μέχρι σήμερον επετύχομεν είς τόν νομόν μας, διά πολυ ετών κόπων καΐ θυσιών, νά ύποτάξωμεν κατά τό πλεί¬ στον την ύπαιθρον είς την σουλτονοκαλλιέργειαν, πάν τοιε σχεδόν χεψοζόμενοι καί πληττόμενοι καΐ διαφεύγοντες μέ ζημίας άπό τάς διαφόρους θεομηνΐας, άλλοτε μέν την πά ρατεινομένην ξηρασίαν, άλλο¬ τε δέ την πολυομβρίαν καί την υπερβολικήν ύγρότητα καί τούς παγετώνας, καί άν- τιμετωπίζοντες διαρκώς τής έξαγωγής καί είς τάς ξένας άγοράς τοποθετήσεως τής σουλτανίνας μας, δυσκολίας. Κατωρβώσαμεν είς των νο¬ μόν μας νά παράγωμεν την περισσοτέραν σουλτανίναν άπ' δλον τό κράτος, θυσιάσαν τες εκάστοτε τό παρόν διά τό μέλλον—τό μέλλον των οί κογενε ών μας. ΣυνεχΙζομεν άπό έτ<2>ν τόν άνηφορικόν 6ρό
  μόν τής αυξήσεως καί βελτιώ
  σεως τής σταφιδοτισραγωγής
  μσς μέ κύρια ίφόδια την τιί
  στιν καΐ την άττόφασίν μας
  καί, εύτυχβς, άπό διετΐας, καί
  την προστασίαν, την μέριμναν
  καί τό ενδιαφέρον τής Έθνι-
  κής μας κυβερνήσεως.
  Πσρά τοθ πσρελθόντος καί
  τοθ παρόντος, τάς θυσίας καί
  τάς στενοχωρίας, τα έμπόδια
  ^ λόγον σήμερον όπότε ΙΧο-
  ^εν ανάγλφ η άθ
  άνάγλυφον την συμπάθει
  αν, ιήν δικαίαν εκτίμησιν καί
  την προστασίαν τής κυβερνήσε
  ώς μας τής 4ης Αύγούστου—
  •πρός την οποίαν είμεθα εύ·
  γνώμονες — εξακολουθούμεν
  μέ αισιοδοξίαν καί αύτοπεποί
  θησιν τό έργον μας.
  Μετεβάλομεν τούς άγρούς
  μας είς σταφιδαμπέλους. Βελ
  τιοθμεν διαρκώς τό σύστημα
  τής άμττελοκαλλιεργείας. Ά-
  ποσπώμεν τό £ν μετά τό άλ-
  λο τα μυστικά τής σταφιδοπα
  ραγωγής. Κατευθύνομεν, δχι
  δμως δσον πρέπει καλώς, τάς
  ενεργείας μας,διά νά παραλύ
  σωμεν τάς άντιδράσεις καί νά
  προχωρώμεν
  την πρόοδον,
  διαρκώς πρός
  την
  καί την δύναμιν
  ανάπτυξιν
  τοϋ πολιτι
  σμοΟ, έκδηλουμένας καί χα·
  ρακιηριζομένας διά τής αύξή
  σεως τής δυνάμεώς μας επί
  τής φύσεως. Άλλά, δέν εΐμε
  θα ώργανωμένοι, ουτε κάν πά
  ρεσκευασμένοι ίνα όργανω
  θώμεν.
  Βεβαίως ύπάρχει ή διάθε
  σις νά βελτιώσωμεν τούς δ-
  ρους τής προσφοράς τοϋ κυ
  ρίου, κσΐ διά τούς πλείστους
  έξ ημών μοναδικοθ, προϊόντός
  μας
  καλύτερον λύσιν, την συνε-
  ταιριστικήν. Τάς ζημίας των
  μέχρι σήμερον έσοδειών τάς
  ύπέστημεν, όφείλουεν δμως
  νΟν, έφ' όσον πρυτανευει ή
  λογική, νά άντλήσωμεν μάθη·
  ματα έκ τοθ παρελθόντος τού¬
  του καί νά εξασφαλίσωμεν
  την ικανοποίησιν των κόπων
  μας. Δέν δυνάμεθα νά. καλ-
  λιεργώμεν έπ' άπειρον τάς
  άμπέλους μας υπό τούς δυ·
  σμενεΐς δρους τής άνεξα-
  σφαλίστου πωλήσεως τής
  σουλτανίνας μας. Δέον νά
  όργανωθώμεν. Δέον νά άπο-
  κρυσταλλώσωμεν την διάχυ-
  τον συνεΐαιριστικήν ιδέαν. Δέ
  όν νά πραγματοποιήσωμεν
  την σκέψιν μας αυτήν. Δέ
  όν νά ένωθώμεν συνεταιρι-
  στικώς κατά τό ύπόδειγμα τής
  αρίστα καί έπωφελέστατα διά
  τούς παραγωγούς λειτουργού
  σης Ενώσεως Κιτροπαραγω
  γών Κρήτης.
  Άς μή παραβλέπωμεν δή
  καί διά τάς σημερινάς τιμάς
  τής σουλτανίνας, ημείς οί
  σουλτανοπαραγωγοΐ πταίο
  μέν. Μήπως έφροντΐσαμεν διά
  την εξαγωγήν τοθ προϊόν
  τος μας τούτου είς τάς ξένας
  άγοράς; Μήπως τουλάχιστον
  προσεπαθήσσμεν νά ρυθμί
  σωμεν αποτελεσματικώς την
  έδω προσφοράν; Βεβαίως δ
  χι! 'Έρμαια τής τύχης μας,
  στροβιλιζόμεθα ώς καρφη ά-
  χύρου υπό τοϋ άνεμοστροβί
  λου τοθ δήθεν ύποτιμητικοϋ
  συναγωνισμοϋ των σταφίδων
  Σμύρνης. Τί ποσοστόν τής
  παραγωγής μας έξηγάγομεν
  είς την Γερμανίαν καί την
  Αγγλίαν; Καί είναι τουτο ι¬
  κανοποιητικόν; Ποίας ενεργεί¬
  ας κατεβάλομεν διά νά έξα·
  γάγωμεν έστω καί Μν κιβώ
  τιον σουλτανίνας είς νέαν ά
  γοράν; Δι" άλλών λέξεων δ
  ποίων ένεργειών μας προσπα
  θοθμεν νά συγκρατήσωμεν τάς
  κεκτημένας άγοράς μας καί
  νά διεισδύσωμεν είς νέας;
  Ποίος πταΐει; 'Ενώ έχομεν
  την στοργικωτέραν Κυβέρνη
  σιν τού άρχηγοϋ μσς καί επι
  τίμου πρώτου άγρότου τής'Ελ
  λάδόςκ.Ιωάννου Μεταξά, τοθ
  όποίου ή φιλαγροτική πολιτι-
  κή μδς άπήλλαξε τοθ έφιάλ
  τού των άγροτικών χρεών διά
  τής ρυθμίσεως τοθ Ν. 677,
  έ ν ώ τοσοΰτον ενδιαφέρον καί
  ενίσχυσιν ευρίσκομεν παρά
  τή Άγροτική Τραπέζη., έκδη
  άδια-
  Ιδίου
  Λαμ-
  λούμενον συνεχώς καί
  λείπτως καί υπό τοθ
  τοϋ ΔιοικητοΟ αυτής κ.
  προπούλου καί υπό τοϋ έν
  ταϋθα Έπιθεωρητοϋ αυτής κ.
  Πετρουτζή, ένώ σήμερον έ¬
  χομεν την βεβαιότητα νά ε¬
  πιτύχωμεν την
  λοκληρωτικήν
  ριζικήν καί ό-
  ρύθμισιν των
  Είναι 8μως αυτή άκαθόρι-
  στος, άσσφής. Την τοιαύτην
  δέ τάσιν τής όρθολογιστικής,
  εΰλόγου καί δικαίας βελτιώ
  σεως των συνθηκών τής δια
  θέσεως τής σουλτανίνας μας
  δέον πλέον νά προσδιορίσω
  μέν κοί άποσαφηνίσωμεν 'καί
  νά ζητήσωμεν άπό την 'Εθνι
  κήν μας Κυβέρνησιν νά μάς
  βοηθήση δπως επιτύχωμεν την μένομεν άκόμη άδιοργάνωτοι, γωγός.
  σταφιδικών ζητημάτων μας
  παραδιδόμεθα είς τα βαυκά
  Καί οί Αημοτικοί.
  Ελπίζομεν δτι ή σημερινή
  κυβέρνησις έν τή μητρική δν-
  τως στοργή της υπέρ δλων
  των εργαζομένων τάξεων θά
  λάβη μέτρα τό ταχύτερον καί
  διά την άναδιοργάνωσιν καί
  καλύτερον λειτουργίαν των
  ταμεΐων προνοίας καί συντά¬
  ξεως Δημοτικών ύπαλλήλων.
  Η τραγωδία δύο άπορφανι-
  σθεισών οίκογενειών προσφά-
  τως άποθανόντων δημοτικών
  ύπαλλήλων, άττοδεικνύει βτι
  τό ταμείον ούσιαστικώς δέν
  λειτουργεΐ. Διότι δέν έδωσε
  διόλου σημεΐα υπάρξεως. Έ¬
  νώ θά έ'πρεπεν ακριβώς είς
  παρομοίαςπεριπτώσεις νά δρδ
  εύεργετικώς. Άλλ* είπομεν.
  Ή κυβέρνησις θά λάβη άσφα
  λώς μέριμναν καί διά τό ζή¬
  τημα τοθτο.
  όπαδοΐ τής λαμπράς άπομο
  νώσεως. Παραμένομεν αΰτόνο
  μοί καί άπομεμονωμένοι στα
  φιδοπσραγωγοί. Καί ποίον τό
  οφελός μας; Διεθέσαμεν τοΰς
  άγροΰς μας, τούς έφυτεΰσα
  μέν, έργαζόμεθα επί ετη πρός
  καλλιέργειαν των αμπέλων
  μσς πλέον, κοπιάζομεν, μο
  χθοϋμεν, ταλαιπωρούμεθα καί
  χρηματοδοτοϋμεν διαρκώς την
  καλλιέργειαν των. Διαθέτομεν
  καί τούς τρείς συντελεστάς
  τής παραγωγής μας: την φύ
  σιν, την εργασίαν καί τό κε
  Φάλαιθν.Άλλά άς μην άπατώ
  μεθα" οί αΰτόνομοι σταφιδοπα
  ραγωγοί τοΰ ί&ικοΰ μας ιύ
  που δέν δύνανται νά κατέχω
  σι μεγάλην θέσιν παρά μόνον
  είς στασΐμους κοινωνίας καί
  δέν δύνανται νά καταλάβωσιν
  ολόκληρον την άγροτικήν σφαΐ
  ραν.
  Άς μή μορφινιζώμεθα. ΕΙ
  νέ καιρός
  σωμεν είς
  πλέον νά προσθέ
  την παραγωγικήν
  προσπάθειαν μας καί την έ
  νέργειαν τής τοποθετήσεως
  τής σουλτανΐνας μας, είτε βι'
  επιτυχίας παραγγελιών έκ τοϋ
  έξωτερικοΰ, είτε δι" έπιτοπίου
  πωλήσεως. Διά νά υφίσταται
  ό σύνδεσμος παρελθόντος,
  παρόντος καΐ μέλλοντος, πρέ
  πει νά ενεργήσωμεν διά την
  δημιουργίαν Ενώσεως Κον-
  σόρτσιουμ Σταφιδοπαραγω-
  γών Κρήτης. Τό περιεχόμενον
  τής ενεργείας ταύτης είναι
  δίκαιον καΐ ή 'Εθνική μας
  λια των ήμιμέτρων, ζητούμεν | Κυβέρνησις θά μδς βοηθήση,
  μόνον άκεσώδυνα. Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: ΝΙΒΑΣ
  Πταίομεν ημείς διότι παρα , Δικηγ6ρος καΐ σουλτανοπαρα-
  ΑΊ Αθήναι είς την δόξαν των.
  ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ
  ΤίΙΝ ΘΕΟΝ
  βασιλεύς θέλη νά τελειώση κυκλώνουν. Γιά νά φθάσω
  τόν πόλεμο άς τούς άποκλεί Κως έδώ άναγκάσθηκα νά
  ση στό στενό τής ~
  9©ν
  'Ενα Ιστορικόν άνάγνωσμα.
  Τα άποφασιστικά λόγια τοϋ τικό νά μεΐνουμε μακρυά, γιά
  μουν
  πλοΐα,
  Θεμιστοκλή έκαμαν βαθειά έν-
  τύπωσι. Τί μτιοροϋσαν νά κά-
  χωρίς τα άθηνοικά
  χωρίς τοΰς γενναίους
  όπλίτας τους; Άρχισε ζωηρά
  συζήτησις. Τέλος, ό Εύρυβιά
  δης εδήλωσε δτι θ' αντιταχθή
  στήν Σαλαμΐνα εναντίον τοθ
  έχθροθ.
  Όταν δμως τό πρωΐ οί τρι
  ήραρχοι εΐδαν τάς κινήσεις
  τοϋ έχθρικοθ στόλου καί τα
  άναρίθμητο πλήθος τοθ στρα
  χείλη—πεταλοθδες άλικες.Πετοθν | τοθ πού κατέβαινε πρός την
  χαΐ λίγο μαχρύτερα. Έχεϊ ποθ πσραλίσ, τότε έ'χασαν τό θάρ
  τελειώνουν τα «γκρούτι» των κο' ρος τους.
  οιτσιων καί άρχίζουν τα «γκρούπ» —Πρέπει νά φύγουμε, εί-
  ή ολίγον νέων... παν οί Πελοποννήσιοι, οί Πέρ
  Ό διάλογος 2θε«ε μέ χαρακτη σαι προχωροθν πρός την πά
  ριστικήν 6ποθέ:ω λαχωνιχότητα τρίδα μας· Θά Γ]ταν έγκλημα-
  νά ύτιερασπΐσουμε τάς Άθή
  νας πού είνε ήδη χαμέναι. Ή
  θυσία εΐνε άσκοπη.
  Έμπρός σ' αυτή την ά-
  ποθάρρυνσι
  Θεμιστοκλής
  δέν βλέπει παρά μιά μόνη διέ
  ξοδο. Νά έξαναγκάση τούς
  "Ελληνας νά πολεμήσουν. Ά-
  νεβαίνει πάλι στό πλοϊό τού
  καί καλεΐ τόν οίκονόμο τού,
  ό οποίος εΐνε περσικής κατα
  γωγής.
  —Σίκινε,
  τοθ λέγει, πάρε
  κρυφά μιά βάρκα καί τρέξε
  στόν Ξέρξη νά τοθ πής τα έ
  ξής: «Ό Θεμιστοκλής οποίος
  άγαττά τούς Πέρσας περισσότε
  ρο άφ' ότι φαντάζεσαι, σέ
  ειδοποιεί δτι οί Έλληνες σχε
  διάζουν νά διαφύγουν. Άν ό
  στό στενό τής Σαλαμϊ-
  νος.
  Ό Σίκινος σπεύδει νά έκτε
  περάσω άνάμεσα άπό τούς
  Πέρσας.
  Ό Θεμιστοκλής πηδα άπό
  λέση την έντολή τοθ κυρίου' τή χαρά τού. "Ωατε λοιπόν ό
  τού, έώ ό Θεμιστοκλής επι Ξέρξης έλαβε ύπ' όψει τάς
  στρέφει στό συμβούλιο καί [ όδηγίας τού καί έδωσε τάς
  τού
  νά
  Ό στρατηγός
  την σκηνή τοϋ
  παρατείνει σκοπίμως την συ
  ζήτησι.
  Ή ήμέρα εΐνε προχωρημένη
  δταν ε"νας όπλΐτης πλησιά-
  ζει τόν Θεμιστοκλή καί
  λέγει δτι κάποιος θέλει
  τοϋ μιλήση.
  βγαΐνει άπό
  συμβουλίου καί βρίσκεται έμ¬
  πρός στόν Άριστείδη — τόν
  ΆριστεΙδη τόν οποίον τό κόμ
  μα τοθ Θεμισΐοκλέους έξώρι-
  σε πρό ολίγων έτών.
  —Θεμιστοκλή, λέγει ό Άρι
  στείδης ένώ τείνει τό χέρι
  στόν παλαιά τού πολιτικό άν-
  τίπαλο, ήρθα άπό την Αΐγινα
  γιά νά πολεμήσω μέ τούς συμ
  πολίτας μου. Πρέπει ν' άγωνι
  σθοθμε δλοι γιά την σωτη
  ρΐα τής πατρίδος. Ένώ
  έδώ χάνετε τόν καιρό σας σέ
  λόγια, οί βάρβαροι σάς περι
  σχετικάς διαταγάς.
  —Ξέρω δτι ό ελληνικάς
  στόλος εΐνε περικυκλωμένος,
  λέγει μέ ήρεμία. 'Εγώ ύπέβα-
  λα στόν έχθρό αυτήν την ί-
  δέσ.
  Μέ λίγες λέξεις ό Άριστεί
  δης κατατοπίζεται καΐ συμφω
  νεΐ μέ τό σχέδιο τοθ Θεμιστο
  κλέους. Ζητεί νά γίνη. δεκτός
  άπό τό συμβούλιο.
  Οί σύμμαχοι σέ λίγο πληρο
  φοροθνται δτι εΐνε άποκλει-
  σμένοι. Πρέπει όπωσδήποτε
  νά πολεμήσουν.
  Κατά την νύκτα αί τριήρεις
  παρατάσσονται είς γραμμήν
  έφόδου. Άνατέλλει ό ήιος τής
  20ής Σεπτεμβρίου. Οί Πέρσαι
  οί όποΐσι κατά διαταγήν τοθ
  Ξέρξου άγρύπνησαν δλη την
  νύκτα, γιά νά έμποδίσουν τα
  έλληνικά πλοΐα νά διαφύγουν
  ίΐΗ
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  1
  1!
  _ ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.—Σημερον «Πριγ
  κήτιισσατής Ζούγκλας». Μέ την
  Ντόροθυ Λαμούρ. ·
  «ΜΙΝΩΑ».— Σήμερον «Παρίσι
  Πετρούπολις».
  - "Ωοα 2 μ. μ. ολόκληρον τό έ-
  πεισοδιακόν έργον
  Προιστάμενος Τυπογραφείου
  "Ιωάννης Γ. Άσπραδάκης
  βλέπουν δτι πλησιάζει ή στιγ-
  μή τής ναυμαχΐας. Είνε ή μέ
  ρα πού άρχίζουν οί έορταί
  τής Ελευσίνος πρόςτιμήν τοϋ
  Ίάκχου, καίοί Έλληνες είς τα
  πλοΐά των κάμνουν θυσΐες
  στόν θεό Μιά μυοιόστομος
  (σχή ύψώνεται:
  «Έμπρός τέκνα τής Ελλά¬
  δος, έλευθερώστε τα παιδία
  σσς, τίς γυναΐκές σσς «αί
  τ,ούς τάφους των προγόνων
  σας».
  Είς απάντησιν ακούεται ή
  πολεμική ίαχή των Περσών.
  Καί ένώ τα μάτια τ<&ν Έλλή- νων στρέφονται πρός τόν Θε- μιστολή, τοϋ όποίου ή ίκανό- της καί τό θάρρος χρησιμεύ ουν ώς παράδειγμα δι' δλους, οί Πέρσαι εχουν την προσοχήν { των πρός τόν Αίγάλεω δττου ό Μέγας Βασιλεύς καθισμένο επί τοΰ θρόνου τού καΐ περι στοιχιζόμενος άπό τούς συμ # βούλους τού παρακολουθε τάς κινήσεις των πλοΐων τού. Ή θάλασσα είνε γεμάτη μέ πλοΐα Ό Θεμιστοκλής προσ παθεΐ νά κερδίση καιρόν. Ξέ ρει δτι τό μεσημέρι ό άέρας γυρΐζει καί ή θάλασσα γΐνετσ άνήσυχη Περιμένει την στιγ μή αυτή ή όποία δέν ήμπορε παρά είνε όλέθρια διά τα περ σικά πλοΐα. Πράγματι σέ λΐ γο ό άέρας είνε άντΐθετος διά τούς έχθρούς. ΑΙ έλληνικο τριήρεις όρμοθν εναντίον τους ΆγωνΙζοντσι ήρωικά. Συντρ βουν τα κουπιά τους,^έπιτΐθεν ται εναντίον των πληρωμά των. Ό άρχηγός τοθ περσ κοθ στόλου, άδελφός τγΟ βα σιλέως, σκοτώνεται μέ τιολ λούς άλλους πρΐγκηπας. Ό εχθράς υφίσταται πανωλεθρΙ αν. Ό Ξέρξης, άπελπισμέ νος, βλέπει τα συντρίμ ματα τών4πλο1ων τού κσί τα πτώματα των Περσών τίς την θάλασσαν. (συνεχΐζεται) ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΣ ΖΟΥΠΛΑΣ Πρωταγωνιστοΰν: ΝΤΟΡΟΘΥ ΛΑΜΟΥΡ ΑΚΙΜ ΤΑΜΙΡΩΦ Αύριον ΠΑΙΑΙ ΤΗΣ ,*3Μ09Ι Μ^πνΒΑΡΒΑΡΑΝΣΤΑΝΓΟΥΐΚ ~. τ«ν Ϊ/ΟΕΑ ΜΑΚ - ΚΡΗ Τό δραματικώτερο έρ- γο τής σαιζόν, ό γολγο- θάς καί ή θυσία μιάς μη- τέρας. Την ΠΕΜΠΤΗΝ: ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΝ ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΡΙΕ ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ Ό ρνσσικός κολοσσός: ΠΑΡΙΣΙ ΙΤΣΑΡΙΚΗ ΜΥΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ μέ τους Ρένα · Μύλλερ Γκ. Αλεξάντερ "θλο τό μεγαλεϊο τής Ρωσ- σίας των Τσάρων 'θλο το πάθβς της ρωσσικης ψυχής· Ό άνακτβρικος πλοΰτος, οί έρωτες, τα μίσπ, ή ίβλβπλο· κίες. Κατασκοπεϊες καί «ντι· κατασκοπεϊες. Ή οκανδαλώ ίης ζωη της Πετρουπόλεως, φαντασμαγορικα μπαλεττα. Έκτός προγράμματος: ΖΟΥΡΝΑΛ. Την Δευτέραν: ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΙΟΣ ΣηιΙΡΔβυτέραν — Τετάρτην —Πέμπτην—Σάββατον—Κυρι ακήν ωρα 61)2 άπογΐυματινή. Κυριακή ωρα 2 μ. μ. όλό κλήρον τό επεισοδιακόν: ΟΗΣΑΥΡΟΣΤΟΝΟΕΙΡΑΤΟΝ Ή στήλη τοϋ ώραιόκοσμου. Διάφοροι νεωτερισμοί. Ο έρως είς την χώραν των Χρυσαν&Εμων. Η ΜΑΧΗ Υπό Κλώντ Φαρέρ. Ό τελευταϊος νεωτερισμός τοΰ χειμώνος είνε μία μακρυα βραδυ νή τουαλέττσ άπό μαθρο ντρδ μέ γαρνιτούρα άπό λευκή έρμ(να. Πά τό βράδυ ή παρισινή μόδα προτιμδ τα στενα φορέματα, σέ στυλ Νπρεκτουαρ, άηό γυαλι- στερό αατέν, μαθρο άσπρο η ρόζ ττάλ 'Επίσης θα φορεθοΰν τα δαντελλένια φορέματα, κατα προτιμησι μαΰρα ή μαρόν, πού πέφτουν είς ίνα φόντο ρόζ, κίτρι νο ή μπλέ παλ. ! Δια τας έπισήμους δεξιώσε ς οί Παρισινες φοροθ'ένα φόρεμα μέ μακρυα οΰρα άπό άσημένιο λαμέ που εΤνε έφαρμοστό στό σώμα κα'ι άναδεικνύει τίς κομψές γρααμές τού. | Έιιίσης μία τουαλέττα άπό μαθρο μεταζωτό τοθλι, που γάρ νίρεται μέ μικρά βολάν άπ?> έ-
  λαφρά, άραχνοΰφαντη δοινΐέλλα
  "Ενα πελώριο κόκκινο τριαντά-
  φυλλο στερεώνει, κάντα στον
  ι λαιμό, την μικρή τούλινη έσάρ·
  πά που ντραπάρεται στό ν<ε- κολτέ. Τα άνσάμπλ τοΰ άιΐογεύματος και έν γένει των σπύρ ΰφίστανται την έπιρροή τής μεξικανικής έν δυμασίας καί συμιτληρώνονται μέ πλα-ειά καστόρινα καπέλλα, πολύχρωμα μαντήλισ, ζώνΕς στο 99ον Ό Φέλτζ, μέ την σειρά τού την ρωτοθσε ΠοΟ είχε γεννηθή, ΠοιοΙ ήσαν οί γονεΓς της, Είχε πολλάς έραστάς πολλάς φίλους, σμου ό ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΙ λισμένες μέ καρφιά. Ι Τ 1 Λ χρυσα και άσημένια ποΛΛεί . Σέ καθε ερωπησι άπαντοΰσε πρώ- Τά μοντέρν* ύφάσματα είνε σκοΰρα, πολυ σκοθρα. Οί χρωμα τισμοί των διακρινονται μόνον την ήμέρα. Την νύκτα φαΐνονται μαυρα. Γι' αύτό ακριβώς θα προ τιμηθοθν γιά τό βράδυ οί ζωη ροι χρωματισμοί, μεταζυ των δ ποίων δεστΐόζουν τα κόκκινα, τα πράσινα καί τα κίτρινα είς όλας τάς άποχρώσεις τ^ν. Τό άνσάμπλ τής ιιόδας άταρ- τίζεται άπό ε"να φόρεμα μεταξω τό και ό Λοιόχρωμο μάλλινο επάνω φόρι. 'Επιτρέπεται καΐ δ συνδυασμό^ ενός φορέματος φανταιζϊ, καντρι γιέ ή γοαμμωτοθ μέ υονόχρωμη ρεδιγκότα η έπανωφόρι. ή Ντιστεγκέ ΕΟΡΤΑΙ.— Μεθαύριον εορτήν τοϋ Μιχαήλ Άρχαγγέλου δέν έορτάζει ό κ Μιχαήλ Κουναλά¬ κης —'Ειΐίσης δέν έορτάζει, οθτε δέ χεται έπισκέψεις δ κ. Μιχ. Ν. Μαρ νελακης Διευθυντής τής συναβέλ φού «' Ιδής». —'Επίσης δέν έορτάζει οθτε δέ χεται έπισκέψεις ό κ. Μιχαήλ Άγγουράκης. ΘΑΝΑΤΟΙ — Άπεβ.ωσε καΐ έ ΐροχθές έν συρροί} κό Χρήστος Ξυλούρης έκ των παλαιών έργατικών καί των καλών ο'ικογενειαρχών τής πόλε μιά μικράν φράσιν, συνήθως υ αύτοθ συλλυπούμεθα θερμώς, πεκφυγής Καί μερικες φορές —'Λπεβίωσε καΐ εκηδεύθη προ έαιωποΰσε άμέσως μετά τίς πρώ Χθές ° Εμμανουήλ Τζανάκης τύ τες λέξεις χ«ί έγελοΰσε κινων- "ος. ·<αλοϋ πολίτου και οίκογε λ ί . Γ V , νειάρχου. Εις πάντας τ<"ύς οΐκεί τας τό κεφαλι, σαν γιά να πή ους του Οπευθύνομεν συλλυπη πως δλα αυτά δέν είχαν σημασιχ ( τήοια. καί πως δέν άξιζε τάν κόπο νά ή κανείς πληροφορίες γιά την ευτυχία ή δυστυχί» μίάς ά πλής νέ σάν. Πρόγραμμα πληστηριασμοΰ άσυγκομίστου έλαιοκάρπου. (Ο παρά τώ Πρωτοδικείφ Ηρακλείου δικσσπκός κλη τήρ Πολυχρόνιος Μ. Ίνιωτά- κης έν Πεύκω Βιάννου έ- δρεύων καΐ κατοικών έν Ά- μυρά Βιάννου, δηλοποιώ δτι δυνάμει καί πρός εκτέλεσιν τής ύπ' αριθ. 30 τοθ 1938 ό- ριστικής καί προσωρινώς έκτε λεστής αποφάσεως τού κ. Εί- ρηνοδΐκου Πεύκου καί τής συνεπεία ταύτης υπό χρονολο γίαν 12 Απριλίου 1938 έπιτα γής τοϋ έπισπεύδοντος Μιχαήλ Πολένη δικηγόρου κατοΐκου Αγ. ΒσσιλεΙου Βιάννου κατά τοθ όφειλέτου Ζαχαρίου Ε Χαττζάκη κατοΐκου Κρεββατα Βιάννου κατεσχέθτ] κατά την ύπ' αριθ. 342 τοϋ 1938 έκθε· σΐν μου ό άσυγκόμιστος έλαι όκαρπος των είς την έν τή εκ¬ θέσει ταύτο αναφερομένην θε σιν κειμένων έλαιοδένδρων τοϋ ανωτέρω όφειλέτου Ζσχα ρίου Ε. Χατζάκη ήτοι είς θε σιν «Πλαθιά Μερθιά» τής Λη ματικής περιφερείας Κρεββα τα τέως Δήμου Άγίου Βασι λείου Βιάννου τόν έλαιόκαρ πον 29 έλαιοδένδρων ύπολογι σθείσης τής άξίας τούτου είς ' δρ. 2000 πρός είσπραξιν δρ.) 4217 μετά των άπό τής έπιτα. γής τόκων καί έξόδων μέχρις} έξοφλήσεως. Ό πλειστηριασμός τοθ ά νωτέρω κατσσχεθέντος έλαιο κόρπου γενησεται οριστικώς ενώπιον μου ή τοθ νομΐμου ά νατιληρωτοΟ μου καί έν τώ συνήθει τόπω των δημοττρα σιών τοθ χωρίου Κρεββατα Βιάννου την 27 Ν)βρ(ου 1938 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. ένθα καί δτε κα λοϋνται οί βουλόμενοι πλειό δοτήσαι. Άρμόδιος δικαστικός κλη τήρ ένεργησάτω τα νόμιμα. Έν Πεύκω ιή 20 8)βρ(ου 1938 Ό επί τού πλειστηριασμοθ Δικ. κλητήρ Πολ. Μ. Ίνΐωτάκης ΑΝΟΙΒΗ ΔΡ. 200 Απωλεσθη γυναικείον ώρολό γιον τής χειρός. Ό «δρών παρα· καλείται νά τό προσκομίαη είς Τ^ γραφεΐα μας χαΐ θά λάβη ώς αμοιβήν δραχ. 200. Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ μεσημβρίαν Δι« Ρέθυμνον, Χανιά:, ΠΕΙΡΑΙΑ Χαλκίδ», ΑΙδηΨ·ν,Βο- { λ·ν, Φεοσαλονίκην. 9-Μ ί ΒΒΛΜΜΜΜΜΒΒΛΜβΛΛΒΛΒΜΒΜΒΒ .ΕΜΤΕΛΕΧΙΧ ΠΑΣΗΣ ΤΡΑΠΕΖίΚΗΣ ΕΡΓΑΠΑΙ" ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΑΣ 100 ΚΑΙ ΑΝΠ ΘΥΡΙΔΕΣ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ Καπαρντίνες, ΠαΧτά άντοχής Κοστούμια έτοιμα. καί δλα τα άνδρικά ειδή είς τό κατάστημα: ΜΗΝΑ ΣΑΡΑΚΙΝΑΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ Έπίσης παιδικά κουστούμια είς πλουσίαν συλ¬ λογήν. Πανταλσνια καί^γκιλόττες επί παραγγελία. Τιμαί άσυναγώνιστθι. ■^-^Ν^ν>
  •1
  Ο
  ί
  Ένα συνδυασμό τέχνης, έπιστημονι-
  κής εργασίας, έξαιρετικοΰ γούστου καί
  πολυτελείας μαζύ προσφερομεν είς την
  κοινωνίαν Ηρακλείου ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟ-
  ΤΕΡΑ ΥΛΙΚΑ καΐ τάς τεχνικάς γνώσεις
  ποϋ διαθέτομεν άφειδώς.
  Δέν πρόκειται νά ύποσχεθώμεν πράγ-
  ματα άδύνατα καΐ άνεκτέλεστα. Απλώς
  καΐ μόνον θέλομεν νά τονίσωμεν 8,τι επε¬
  τύχομεν. Καί επετύχομεν νά προσφέρω
  μέν είς την έκλεκτήν πελατείαν μας την
  άπόλυτο άνεσι, την χαρά τής πραγματι¬
  κήν τέχνης καί έπιότημονικής εργασίας.
  "Άς μας επισκεφθή ή Ήρακλειώτικη
  κοινωνία καΐ ιδίως δσοι εχουν ταξιδεύσει
  είς τάς Αθήνας καί είς τό εξωτερικόν
  καί άς μας δηλώσουν καθαρά εάν έχουν
  Ιδή ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΠΙΠΛΑ άπό αύτά τα
  όποΐα ημείς παρουσιάζομεν συνεχώς. Άς
  μδς έπισκεψθοθν μέ πεποίθησιν καί εμ¬
  πιστοσύνην.
  Χωρΐς νά αύτοκολακευώμεθα, νομίζο¬
  μεν δτι έκεΐνο πού έλειπε άπό τό Ηρά¬
  κλειον τό προσφερομεν ήδη.
  Διαρκής έκθεσις έπίπλων:
  Γ. Ζ. Παπαχατζάκη
  (Δίπλωμα καί Βραβείον Έπαγγελματικης
  £χ©λής 'Αβηνών).
  Π«ραπλβΰρω$
  Πβυλακάχη.
  —Φόρεμα άνοικτό, ψυχή κλει
  στή!—έψιθύροσεν 6 Φέλτζ. Ν
  τ£ θά άναστάτωνε την ήθική τω
  δικών μας τιμίων γυναικών, πάν
  τοτε έτοίμων νά έπίδείξουν η
  πιό έσωτερική ψοχολογία τους
  Στήν Εύρώπη ή αΖδώς έπιφυ
  λάσσεται γιά την Ιξωτερική χρή
  σι. Έδώ ..
  Έχαμογέλκσε καθώ; θυμηθή
  κε £"να χωρίον άπό τα Εερά βι
  βλ£α, ποθ τοΰ εΐχε μάθει ό Τσι
  ου-Πέ ι:
  —«Επάνω άπό τό κεντημέν
  μεταξωτό ροθχο της, βάζει Εν
  χιτώνα πολϋι άπλοϋν». Ναί!..
  Ήταν ή παληά Κινέζ:κη μόδα..
  Οί νέ σάν την άκολουθοθν άκόμη
  ΆλλοΟ, βαζουν τό κεντί}μένο μι
  ταξωτό άπά πάνω.
  Έτσι, μερικές φορές, οί πι
  καλά κλεισμένες, μισοανοίγουν
  δταν έγγίση κανείς ξαφνικά κά
  ποιοάπότά μυστΐκά τους έλατήρια
  Ό Φέλτζ τυχαίως, καθώ; μιλοθ
  σε άνέφερε ξαφνικά την Όσάκα
  δπου τό «'Υσεόνλ» είχε μείνει &
  έβδομάδες πρίν. Καί τό φρόνιμι
  καί έπιφυλακτικό κορίτσι ξεχά
  στηκε καί φώναξε άνασκιρτώντα;
  —Αι!... Όσάκα,...
  Ό Φέλτζ την ρώτησε μέ
  βλέμμα.
  νη
  το
  Έξήγησε λίγο σαστισμέ
  Έπήγαινα στό σχολειό στή'
  Όσάκα...
  'Επειτα, μετά μικράν σιωπήν
  —Όταν ή μήτε ροι μοί» μέ πού
  σε λυπήθη
  λησε,
  (συνεχίζεταί)
  ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή ένταϋθα άντιπροσωπείοτ
  Φλόκα θεωρεΐ υποχρέωσιν
  της νά συστήση, είς τούς κ.
  κ. καταναλωτάς των φημι
  σμένων προιόντων Φλόκα, 8
  πως ζητώσι άπό τόν προμη
  θευτήν των τα σοκολατάκια
  κ. λ. π. ειδή μέ τό δνομα Φλό
  κα τό οποίον απαραιτήτως
  σημειοθται επί τής ταινΐας ή
  τοθ περικαλύμματος εκάστου
  εΐδους. Άν
  σας έπιμένει
  μαζύ μέ τα σοκολατάκια Φλό
  κα καί άλλα άγνώστων ή καί
  γνωστών έργοστασίων, σημαί
  νει δτι εχει συμφέρον νά
  σας προτείνη τουτο διότι
  τα ξένα αύτά σοκολατάκια
  άγοράζει μέ χαμηλοτέρας τι
  μάς των σοκολατινίων Φλόκα,
  έπωφελεΐται δμως καί πω-
  λεΐ ταυτα μέ τάς τιμάς δ¬
  που πωλεΐ καί τα σοκολατά
  κια Φλόκα.
  (Έκ τής ένταϋθα άντιπρο-
  σωαείας Φλόκα Α. Ε.)
  ό προμηθευτής
  νά σας δώση
  Στο Βιβλιοχαρτοπωλεϊον
  Ι. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ
  Γωνία
  Όλα τα διδακτικά βιβλίσ
  καί τα σχολικά εϊδη.
  Επισκεφθήτε τό κατάστημό
  μας είμεθα οί εύθηνώτεροι.
  Γΰρω στήν πόλι.
  Άπειλητικός πάλιν άπό προ
  χ9ές ό ούρανός.
  — "Ωστε νά ττρολ,έγουν ιτρωϊ —
  πρωΐ χθές οί καιροσκόΐτοι χει
  μωνα
  — Νά πιστεύσωμεν την προφητεΙ
  αν, "Ισως ναί, ίσως όχι, άφοθ καΐ
  παρά την απειλήν ή καλοκαιρία
  μάλλον διετηρήθη χθές.
  —Αυριον την νύκτα <5ν έχωμεν τύχην—δηλ. άν συντρέχουν αί μΐ τεωρολογικαί περιπτώσεις — θά ποοακολουθήσωυεν την προαν γελθεΐσαν όληήι/ ϊκλειψιν τής σελήνης. —Ή έκλειψις θά διαρκέση ά πό τής 10ης νυκτερινής μέχρΓ τής 2ας πρωϊνήο, εάν έννοεϊται επι κρατήση αίθρΐα κατά τάς ώρας αύτάς καί γίνη όρα,τή είς δλας τάς φάσεις της. — Είς τάς πρωϊνάς έκπομπάς τού ραδιοφωνικοϋ σταθμοθ συμ περιλαμβάνεται τελευταίως βυ ζαντινή μουσική άπό ώργανω μενά πράγματι; συγκροτήμα τα. -ΟΙ δυνόμενοι νά έχουν γνώμην έν προκειμένψ ύιΐεσημρ(ωβαν την εκτέλεσιν τής παρελθούσης Κυρια κήν ώς άρτιωτάτην. **— Ήσυνήχησκ, ίδιαιτερώΓ, τού διπλοθ «ίσοκραιήματος» γωρίς λαρυγγισμούς καΐ έρηνα, ϊδιδεν είς την άρμονίσν τής χορωδΐας Μνα έκκλησιαστικόν τόνον σεμνόν καϊ σοβαρόν, άλλά συγχρόνως καΐ τερπνόν. —Ή αύριανή έπέτειος τοΰ Άρ καδίου δέν θά έορτασθή μόνον είς Ρέθυμνον. —θά άπηχήσρ, άπό την ίστο ρικήν καΐ θρυλικήν μονήν είς δ λην την Κρήτην, τής οποίας τα τέκνα εσυνήθισαν νά θεωροΰν άνέκαθεν άγήοω την μνήμην τίϊς δόξης της κατά τό 1866. —Σχετικαί δμιλίαι διά τό Άρ κάδι, άνάλογοι πρός το πνβϋμα ταύτης μεταζύ των γεροντοτέρων θά γίνουν ασφαλώς καΐ μεταζύ τής μαθητιώσης νεδτητος. —Κάθε Σάββατον, καθιερωμέ νην ώς γνωστόν ημέραν των πτω χών, £χει νά παρατηρηθή τουτο —Ότι οί έπαιται είναι στε ρεότυποι καΐ όλιγάριθμοι πάντο τε, αντιθέτως πρός τό παρελθόν. —Πράγμα πού άποδεικνύει την καλήν λειτουργίαν των φιλανθρω πικών ΐδρυμάτων καΐ την μέρι μναν τής Άστυνομίας πρός βαθ μιαίαν περιστολήν τής έπαιτεΐας. —Είς τό κινηματοθέατρον Που λακάκη θά συνεχισθή καΐ σήμε ρον ή ουνήθης πυκνή κοσμοσυγ κέντρωσις μέ τάς τελευταίας πά ραστάσεις τοΰ έεαιρετικοθ Ιρ γου· «Πριγκήπισσα τής Ζούγκλας». —Την αυτήν επιτυχίαν θά ση μειώση καί στούργημα: τό ρωσσικόν άρι «Παρίσι — Πέτρου πόλις· μέ τούς άσσους τής δθόνης Γκεόρνκ Άλεξάντβρ καί όν Ρενάτε Μύλλερ. 6 Ρέπορτβρ ΚΙΝΗΣΙΣ— Επανήλθεν έξ Άθη νών ή Δνίς Κατίνα Σισκάκη πιλο ποίος, κομίσασα πλουσίαν συλλο γήν καπέλλων καΐ νέων μοντέλων ής έποχήο. ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ Πλάκες μέ δλα τα νέα τραγούδια. Μόνον τού ΜΑΡ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ — πεπειραμέναι μαθήτριαι επί ήμερομισθίφ διά τό άτελιέ τής μοδίστας δίδος Μα ρίνας Γ. 'Ανωγιαννάκη (όδός Σφακίων, παρά τό Καμαράκι). Τράστ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έ£ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ¬ ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον, ΤΗΝΟΝ, ΠάρονΤ Νάξον. 1ϋ Ι ■ Πρ·ΝΤ·α·1·ν ΛΙΝΑΡΔΑΚΜ Ταλε*. Ι-Μ 8 ■■■■■·«■ ■εί !*»■■■
  «Ρθ
  ΑΝΟΡΘΩΣΊΣ
  έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  442βν
  Τού ήοχετο νά τρελλαθή. Τα γόνατά τού έκάμ-
  πτοντο' οΰτε καιρός τοϋ έμενε νά σκεφθή ώοιμώτε
  ρον. Τό πραγμα ήτο κατεπεΐγον. Ευρίσκετο ώς έν-
  τός άνεμοστροβΐλου, δστις τόν άφήρπαζεν. ""Ήλθεν
  είς άκμήν τοϋ νά λιποθυμήση. ·
  Ό Θεναρδιέρος έν τούτοις (Θεναρδιέρον θά λέ
  γωμεν αυτόν είς τό εξής) περιεφέρετο έντός τοθ
  θσλΑμου τού ώς παράφορος έκ τοϋ θριάμβου. "Ελα
  βε βιαίως τό κηρίον άπό τοθ τραπεζΐου, καί τό έπέ
  θεσεν επί τής έστΐας μετά τόσης όρμής, ώστε τό
  άναλελυμένον μέρος αύτοθ έτινάχθη είς ψεκάδας
  επί τοθ τοΐχου, καί παρ' ολίγον έσβύνετο ή θρυαλ
  λ(ς· Ιπειτα δ' έστράφη πρός τόν κ. Λευκίαν φρικώ
  δης την δψιν καί έξήμεσε πρός αυτόν τάς λέξεις.
  —Έσβυσες! έχάθηκες! έχανϊακώθηκες!
  Περιφερόμενος δέ θηριωδώς.— ">! έξηκολούθησε
  λέγων τέλος σέ ηυρα, φιλάνθρωπέ μου κύριε! αύ
  θέντη κύρ μιλλιουνάριε μέ τόν λιγαωμένο τόν λαι
  μό! αύθέντη κύρ γενναϊε, χσριστή κουκλών διά τα
  παιδία! "Α! ή αύθεντιά σου έμένα δέν μέ γνωρΐζει!
  Όχι, δέν εΤσοα ού δπου ήλθες είς Μομφερμεΐλι, είς
  τό ξενοδοχείον μου, πρό όκτώ έτών, την νύκτα των
  Χριστουγέννων είς τα 1823! Δέν εΐσαι ου δπου πή
  ρες τό παιδΐ τής Φαντίνας άπό τό σπίτι μου! την
  Κορυδαλλίδο! Δέν εΐσαι ού δπου φοροθσες μ(α ρε
  διγκότα κιτρινωπή! καί δπου κρατοϋσες είς τα χέ
  ρισ έ"να δέμα μέ ρ3ϋχσ,'καθώς σήυ,ερα τό πρωΐ, δ
  ταν ήΛθες είς τό σπίτι μου! ΕΤδες, εΐδες, μωρή γυ
  ναΐκσ; μανίαν έχει ώς φαίνεται, αύτός ό έλεήμων
  όνθρωπος νά κουβαλή είς τα σπΐτια δέματα γεμδ
  τα άπό μάλλινσις περικνημϊδες. Μην τύχη καί που
  λεΐς ΐιερικνημΐδας καί σκούφους είς τό έργαστήρι
  σου, άγιε άνθρωπε, καΐ θέλεις νά τό άδειάσης δί
  6ων είς τούς πτωχούς; "Α! δέν μέ γνωρίζεις; Νά
  σοθ δείξω έγώ, γέρο παιδοκλέφτη, νά μέ φοβερί
  ζης άλλοτε, άν μέ Ιδής μέσα είς τό" δάοος νά έ'ρ-
  χωμαι έξωπΐσω σου!
  Σιωπήσας δέ πρός στιγμήν έπειτα προσέθεσε" —
  Κ" έχει τόν τρόπο καί σοθ τιαρουσιάζεται μέ ή*θος ή
  μερο, καλοκάγαθο! Μέ ούτό καί μέ ήπάτησεν. Αύ
  τος είνε ή αίτ(α δλης μου τής δυστυχίας. ΤΗλθες
  κοΐ μοΟ πήρες διά μόνον χίλια πεντακόσια φράγκα
  μία κόρη, πλουσίοϋ πατρός παιδΐ βεβαία1 μία κόρη
  άπό την οποίαν έβγαλα πολλά χρήματσ, καί άκόμη
  θά Ιβγαζα καί άλλα, ώστε νά έχω νά ζώ είς δλην
  μου την ζωήν! Την Κορυδαλλΐδα αί; την Κορυδαλ-
  λΐδα! "Ήσουν δυνατώτερος" έκρατοθσες έ"να ρσβδΐ
  ίίς τό χέρΐ' έτυχε νά λησμονήσω τό τουφέκι μου"
  μ' έφοβέρισες" την έπήρες καί Ιφυγες. Τώρα ήλθε
  καί ή Ιδική μου σειρό. Εΐμαι τώρα καί έγώ δυνατώ
  τϊρος άπό σένα. Καλά σ' έπιασα μέσα είς τα βρό-
  χιά μου! Τώρα κ' έγώ θά σοθ φάγω την καρδιά.
  (συνεχίζεται)
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  Αι* έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους
  Ο ΧΡΥΣΟΣ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
  Αι έορται είς Ρέθυμνον
  τής έπετείου 'Αρκαδίου.
  Β.·
  Τελευταίως, κάποιος Γάλλος,
  δ Ζώρζ Κλώντ, ό οποίος έ'χει
  μελετήσει ειδικώς τα φαινόμενα
  τοθ ρευυτοθ άέοο; και τής Βερμο
  γόνου ιδιότητος τής Θαλάσσης.
  Θέλησε νά έπεκτείνη τόν κύκλον
  των μελετών τού επί των φυσι-
  κων φαινομένων καί είς τό ζή
  τημα αύιό. Πρός τόν σκοπόν τοθ
  ι τον έταποθέτησε σ' Ινα άτμόπλοι
  ' όν έπιδατικόν έκτελοΰν την συγκοι
  νωνίαν μεταξύ των διαφόρων ση
  μείων τής άμεριχανιχής άκτής
  τοΰ Είρηνικοΰ, ειδικόν μηχάνη-
  μα ιδικής τού εφευρέσεως. Τό
  μηχάνημα ήτο άπλοΰν, άλλά 'εύ
  φυέστατον είς την σύλληψιν καί
  , την κατασκευήν τού. Επρόκειτο
  περί ενός κυλίνδρου διαμέτρου
  . είκοσιν έκατοσΐων τοθ μέτροα
  , καί μήκοιις έξήντ*, μέαα εις
  τόν οποίον κυκλοφοροθσε τό θα·
  λάασιο νερό μέ ταχύτητα ενός κυ
  βικοθ μέτρου την ώ?α. Ό κύλιν-
  ^ρος ήτο γεματος άπό πυρίτην
  συνολίκοθ βάρους είκοσιπέντε χι
  , λιογράμμων, σέ κομμάτια μεγέ
  θους φουντουκίου. Ό πυρίτης εί-
  ^ε μία ίΡη πού τοποθετουμένη
  μέσα στό θαλάσσιο νερό, κατορ
  θώνει νά άπορροφα, άς τό ποΰμε
  ίΐτσι, την ποσότητα χοθ χευσοΰ
  [πού περιέχει τό νερό αύτ,ό.
  ί Καί άπό την περιεχομένην ποσό
  τητα συγκρατεΐ ίνα εΕχοσι τοίς
  έκατό.
  Τό μηχάνημα έλειτοόργησε
  καθ' δλην την διάρκειαν τοθ
  ταξιδίου τοθ ατμοπλοίου κατά
  μήκος των άκτών τής Καλλιφορ
  νίας καί είς την μετάβασιν καί
  είς την επάνοδον σέ μέσην α¬
  πόστασιν άπό την άκτήν περίπου
  .—«»»<τ Τό χρυσοχοεΐον Ανδρ. Βλάσση Νέον Σας ττροσΦέρει τα πειό μοντέρνα κοσμήματα έκ ΠΛΑΤ1ΝΗΣ καί ΧΡΥΣΟΥ αρίστης τέχνής καί ήγγυημένης εργα¬ σίας. Τυημα ώρολογίων Τα κομψότερα ωρολόγια γνήσια ΕΛΒΕΤΙΚΑ είς ολες τίς μάρκες τσέπης καί χειρός, άνδρικά καί γυναικεΐα, μέ δωρεάν παρακολούθησιν υπό είδικοΰ τεχνίτου τοϋ καταστήματος. Τμήμα έκκλησιοστΗκών Όλα έν γένει τα έκκλησιαστικά εΙδη, ΑΡ- ΓΥΡΑ καί ΕΠΑΡΓΥΡΑ, ήγγυημένα άπό πάσης απόψεως καί κατά πολύ ευθηνοτερα των Αθηνών. Αί τιμαί μας είνε αί λογικώτεραι. Αγοράζομεν παλαιά κοσμήματα είς τας καλυ- τέρας'τιμάς. ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ «ΕΛΣΗ» Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ Τηλεφ. 551. ε-—. ■■■■■■ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Ποός τούς έλαιοπαραγωγούς των έπαρχιών Τεμένους; Πεδιάδος καί Μονοφατσίου. βά γνωο ας χαβιατά γνωοτβν ότι μ*- 5Κ 3 ν* ι τοιιβ». (,Εχ τβ0 γραφείον) σαράντα χιλιόμετρον, ΐό άποτέ λεσμ* των παρατηρήσεων τοθ Γάλ λου έπιστήμονος, δπω; μάς έβε βαίωσεν ό ΐδιος, ήΐο σαφέστα τον. Ή περιεχομέντ] είς τό θαλάσ· σιο νερό τής περιοχής έκείνης ποσότης χρυσοΰ ήταν πολύ μικρά, ώστε νά είνε δυνατός ό δττολογισμός της. Μολαταθτα κα τα προσέγγισιν δπελογίσθη μέ την ακρίβειαν των επιστημονικήν έργαλείων πού εχρησιμοποιήθησαν σέ δέκα δΐκατα τοθ γραμμαρίου περίπου κατά τόννον. Τό σύνο-1 λον τοθ νεροθ ποΰ εξητάσθη κατ' ι αυτόν τόν τρόπον μέ τόν κύλιν·, δρον τόν περιέχοντα τόν πυρί-! την ήτο 160 περίπου κυβικά μέ τρα. | Ποία είνε τα πρακτικά, άποτε ' λέσματα των έρευνών τούτων; ' Πρό παντός δ σχηματισμός τής βεβαιότητος 2τι άπό τόσ») μικρή Τϊοσότητα δέν ή ιπορεΐ νά γίνη τίποτε. Καταλήγουμε δηλαδή στό ΐδιο συμπέρασμα πού καταλήγου με μέ ίσον άφορα τάς χρυσοφό ρους περιφερείας ωρισμένων κρα των. Χρυσάφι ύπάρχει διάχυτον ,σ' 5λα τα χώματα σ' δλες τίς άμμουδιές, σ' δλα τα νερά. "Αν υπολογισθ^) στό σύνολό της ή πό οότης" αυτή είνε χιλιάδες τόν- νοι, 8πω; χιλιάδες τδννοι είνε καί τό χρυσάφι πού περιέχει ή θάλασσα. Γιά νά μαζευτή δμως τό χρυ^άφι αύτό είνε αδύνατον, ή καλλίτερα ί[ΐπορζΙ νά είνε δυνα τόν τεχνικώς, άλλά αί δαπάναι γιά την έξαγωγή θά είνε άσφα. λώς διπλάσιαι είς δγκον χρυ- σοΰ άπό έκεΐνο πού θά εξα- ΡΕΘΥΜΝΟΝ Ν)6ριος (4νταπο· κριτοθ μας) — Ή πόλις μας έ· τοιμάζεται νά έορτάση καί εφέ¬ τος την μεγάλην επέτειον τής δ· λοκαυτώσεως τοθ Άρκαδίου. Ό έορτασμός δέν θά προσλάβη την μεγαλοπρέπειαν προηγουμένας έ- τών. Τουτο δέ διότι λόγω πολ- λών άσχολιών τής Κυβερνήσεως δέν θά παραστη' ουΐε δ πρόεδρος κ. Μεταξάς, ούτε άλλοι υπουργοί έξ Αθηνών, θά είναι δμως έν πάση περιπτώσει ή ίορτ^} πάν δημος Καί θά μετάσχουν είς αυτήν χιλιάδες κόσμου * τόσον έκ τής πόλεως δσον .καί έξ ολοκλήρου τοΰ νομοθ μας. Τουτο κρίνεται καί έκ τοθ 8τι 8λα τα έργατικά, έπαγγελματικά, έμπορικά, έπισττ; μονικά κ. λ. π. σωματεία τής πό λεως συνήλθον καί απεφάσισαν νά λάβουν μέρος είς την τελετήν. Έξ άλλου καί ή Νομαρχία καί δ Δήμος ησχολήθησαν τάς ήμέ ρας αύτάς μέ την καλύτερον ορ γάνωσιν των έορτών. Ό έορτα- σμός θ' αρχίση την πρωίαν τής Τρίτης είς την ιστορικήν μο- Ή εύνοουμένη των γυναικών ΠΟΥΔΡΑ ΟΟΤΥ [ΙΣ ΑΡΟΜλΤΑ ΑΙΜΑΜ ΣΥΠΡ, 0ΡΙΓΚ1Ι. και είς '4 ώραίους καί ζων- τβο/ούς χρωματιςΐμοθς |ν· σωματοΰται είς τό δέρμα 6σο καμμιά αλλη, καΐ τοθ δίνει δψι βελουδένια και "ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΔΡΟΙΙΑ,, Άντιπρόσωπος: Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ ■«■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ν | θερμάστρες ■ ΌΑων των τύπων και μεγεθών ! άτΐό 300 δραχμών καΐ άνω ■ Παρελήφθησαν είς τό κατάστημα.· | ΓΕΩΡΓ. ΦΥΣΑΡΑΚΗ ■ Άσύγκριτοι, στερεώταται, μεγάλης ■ άντοχής καί διαρκείας. ■ Γίνονται ταχύταται έγκαταστάσεις. ■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■εί· Κσστανιές Άγίου 'Όρους Πάσσαλοι "Εφθασαν είς τό κατάστημα; ΙΩΑΝ. θ. ΑΝΥΦΑΝΤΑΚΗ Μήκος 2 1)2, 2.70, 3-3.60. 4-4.60 είς δλας τάς διαστάσεις. νήν τοΰ Άρκαδίου, δπου θά μετχ· βοΰν οί έπίσημοι καί δ λα4ς. Ή μετάβασις θά γίνη δι* αύτοκινή- του μέχρις Άμνάτου καΐ εκείθεν πεζή. είτε διά ζώων, μέχρι τής Μονής. Άμαξιτή δδός μέχρις Άρ καδίου δέν υπάρχει δυστυχώς. Είς τό Άρκάδι δέν θά έκ· φωνηθοθν λόγοι. Μόνον δ Έ· πίσκοπος Ρεθύμνης θά δμιλή ση δι' ολίγων. Αί έορται θά συ νεχισθοΰν κατόπιν είς Ρέθυμνον θά τελεσθοΰν τα «Άρκάδια» άγω νίσματα, είς τα δποΐα έλπίζεται νά λάβουν μέρος άθληταί έξ δλης τής Ιίρήτης. θά γίνη δέ καί μία προεσπερΐς δργανωθεΤσα υπό τοθ συλλόγου των κυρίων. Την νύ¬ κτα, ή πόλις θά φωταγωγηθη και θά προσλάβη πανηγυρικόν χά ρακτήρα, θά τεθοθν δέ διά πρώ¬ την φοράν είς λειτουργίαν καί τα νέα άναβρυτήρια καί οί φωτβι- νοί πίδακες, Ιργα το·3 γλύπτου κ. Ί. Καναχάκη, πού έτοποθετή- θησαν τάς ημέρας αύτάς καί θά προσδώσουν φαντασμαγορικήν δ· ψιν είς την νέαν πλατείαν τής πό λεως μας. ΑΝΑΒΛΗΤΙΚΗ είδοποίησις πλειστηριασμοΰ. Γεωργίου Τρανταλίδ^υ Εατροΰ κατοίκου Ηρακλείου ώς έκδοχέ- . ως των δικαιωμάτων τοΰ Γεωρ¬ γίου Κ. Ξολούρη κατοίκου Κρου- σώνος Μαλεβαζίοο. Κατά Εμμανουήλ Ίωίν. Έμμαν. Κο καλάκη κατοίκου Κρουσώνος Μ* λεβυζίου. Άναβληθείς συνεπεία ά^αβολή; δ διά τοΰ υπό χρονολ. 27 Αύγού στου 1931 προγράμματδς μου, τοΰ δημοσιευθέντος είς τό ΰπ' ά ριθμ. 2464 τής 29ης Αύγούστου 1931 φύλλφ τής έν Ηρακλείω εκδιδομένης έφημερί$%_ «"Ιδη», προκηρυχθείς δημόσιος άναγ«α- στικός πλειστηριασμός των έν τω προγράμματι τούτφ περιγρα-' φομένων άκινήτων κτημάτων τοΰ ίφειλέτου κειμένων έν ταίς κτη-| ματικαϊς περιφερείαις των χωρί-ϊ ών Κρουσώνος, Άγίου Μύρωνος, Καλεσσών καΐ Σάρχου Μαλεβυζί- ου τής περιφερείας τοΰ Είρηνο- δικείου Ηρακλείου. Είδοποιώ δτι δ πλειστηριασμός τοΰ 1)4 έξ άδιαιρέτου των άνω κτημάτων γενησεται την 15 Ίανου αρίου 1939 ημέραν Κυριακήν καί ώραν 10—12 π. μ. ενώπιον τού Συμβολαιογράφου Ηρακλείου Εμ¬ μανουήλ Καλυτεράκη καΐ έν τω έν Άγίψ Μύρωνι Μαλεβυζίου κει μένφ δημοσίφ Γραφείφ τού δ¬ που καί δτε καλοΰνται οί θέλον¬ τες νά πλείοδοτήσουν πρός εϊσπρα ξιν α) δραχμ. 15.000 έντόκως άπό 22 Δ)βρίου 1930, β) δρ. 3035 έντόκως. γ) δρ. 735 έντόκως ά¬ πό δ Ίχνουαρίου 19.31. δ) δρ. 550 έντόκως άπά 5 Μαρτίου 1931 μέχρις έξοφλήσεως καί των γενο¬ μένων καί γεν>,σομένων έξόδων.
  Άρμόδιος δικαστικός κλητήρ
  ένεργησάτω τάς νομίμους τής πά
  ρούβης έπιδόσεις καί τοιχοκολ-
  λήσεις, δημοσιευθήτω ο" αυτή διά
  τής έν "Ηρακλείω εκδιδομένης
  εφημερίδος «Ανάρθωσις». .
  Έν Ήραχλείφ τ"5 4 Νοεμβριού
  1938.
  Ό τοΰ έπισπεύδοντος καί πά
  ραγγέλλοντος πληρεξούσιος δικη
  γδρος.
  Άριστ. Μ. Χατζηδάκης
  —Τό σημερινόν πρό γραμμαί
  τοΰ Ραδιοφωνικοΰ σταθ-
  μοΰ.
  Σημερον ό ραδιοφωνικός σταθ
  μός Αθηνών 8χ μεταδώβη τό ε¬
  ξής πρόγραμμα: Πρωΐα: "ίΐρα 11.
  15 π. μ. έκκλησιαατική χορωδία*
  διεύθυνσις Κατζάσκη, 11,45 έ'ργα
  δι' ορχήστραν, 12.15 δυωδίαι έλα
  φροϋ τραγουδιοΰ (δνίς Σ. Κουρ-
  τίδου και Μ. Κοφινιώτη), 12.45 έ·
  πίλογοι άπό όπερέττβς. Μετά με¬
  σημβρίαν: 615 μ μ. ποιχίλη μου
  σικπ, 7.15 ρκσιτάλ τραγουϊιοΰ
  υπό τοΰ κ. Βλαχοποΰλου, 7.45 έ
  λαφρά μουσική (συγχρότημα Λ.
  Καραμαούν»), 8.15 όμιλία τού κα
  θηγητοΰ τού Πανεπιστημίου καΐ
  άκαδημαϊκοΰ κ. Κ. Μέρμηγκα:
  «Ό πολεμος καί ή έπιστήμη», 8.
  30' ή 9η συμψων-ία τοΰ Νπετόββν,
  9.30 ειδηαει;, 9.45 μελοδραματική
  έκπομπή τής βυμφωνικης όρχή-
  στρας τή; ΥΡΕ υπό την δ;σιν τοΰ
  κ. Εΰαγγελέτου, ντουέτα καΐ &·
  ριες άπό τό μελέδραμα «Μκνόν»
  τού Μαβσενέ (συμπράττουν η κ.
  Μιρέϊγ Φλερύ καΐ ό χ^ακος Γλη
  νβς(. Κατά τό διάλε ιμμο?"τής ουν
  αυλία; θά μετκδοθοΰν αί τελευ¬
  ταίαι είδήσεις, 11 15 έλληνικό
  κουϊντέττο δ)σις Γλυκοφρύδη, 11.
  45 μουσική χοροΰ.
  —Αί θέσεις γραφέων των
  κοινωνικήν άσφαλίσεων.
  Τό άπογευμα τοΰ προσεχούς
  Σαββάτου θά ενεργηθή ό δικγω
  νιβμός διά την κατάληψιν 30 θε
  σεων γραφέων τού Ίδρυματος
  των Κοινωνικήν Άσφαλίσεων. Οί
  ύποψήφιοι ϋπερβαίνουν τούς 750.
  Έπίσης την 13ην Νοεμβριού θά
  διεξαχθή ό διαγωνισμός των οίκο
  νομικων γραμματ^ων τοϋ Ίδρΰμα
  τος. ______
  —Τό ταμείον προνοίας έμπο
  ροϋπαλλήλων.
  Δι' αποφάσεως τοΰ κ. Ύφυ-
  πουργοϋ τής Έργαοίας, κατηρτί
  σθη έπιτροπή έκ τοΰ Προέδρου
  καΐ τοΰ Γενικοΰ Γραμματέως
  τοϋ Έμπορικοϋ Συλλόγου τοΰ
  Προέδρου καΐ τού Γενικοϋ Γραμ
  ματέως τοΰ Συλλόγου 'Κμποροϋ
  παλλήλων, ενός αντιπρόσωπον
  τής 'Εθνική; Συνομοοπονδίας Έρ
  γατών καί ενός άντιπροσώπου
  τοϋ Ύφυπουργείου Εργασίας.
  Είς την επιτροπήν ανετέθη ό κα
  ταρτισμός τοϋ σχίδίου καταστκτι
  κου διά την σύστασιν τού Τα
  μειΌυ Προνοίας των έμποροϋπαλ
  λήλωνολοκλήρου τής Ελλάδος. .
  — Θείον κήρυγμα.
  Σήμερον Κυριακήν 6ην τρέ¬
  χοντος έν τω Μητροπολιτικώ Ναώ
  Άγίου Μηνα καΐ κατά την θείαν
  λειτουργίαν θέλει όμιλήσει ο ίε-
  ροκήρυξ τής «Ζωής» κ. Άθανάσιος
  Φραγκοπουλος. Ό ϊδιος θά ;όμι
  λήσει κατά τό άπογευμα καΐ πε
  ρΐ ώραν 5 μ, μ, (
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ
  Έχτί&εται είς άρχικήν «αί α' επαναληπτικήν δημοπρασίαν πωλή¬
  σεως ενεργη&ηοομένην την 24ην Νοεμβριού ε. ί'. ημέραν Πέμπτην καΐ
  ώραν 11 — 12 π. μ. είς τό Ύπ)μα της Έ&νικής Τραπέζης ή έκποι'ησις
  των κάτωθι κτημάτωνι
  Αριθ. Κτήματος Εϊδος Θέσις Κτήματος "Εκτασις τ.μ. α' Προαφορά.
  37 Σαπωνοποιεΐον Έπτά Μπαλτάδες τμ. 525 400.000
  274 Οίκία Κιζίλ Τάμπια » 23 25.000
  275 » » » » 107 50.000
  Ένυπό&ηχον διά δρ. 600 π. 9 ο)ο άπό 21—12—31
  498
  614
  743
  832
  899
  956
  ΟΊχία
  ΟΙχία
  Μπαλτά Τζαμι
  Γενί Τζαμί
  64
  44
  65
  7
  117

  30.000
  48.000
  24.00Ο
  20.00Ο
  200.000
  65.000
  Κατάστημα Μικρά Τααρσάχι »
  » Χανίων Πόρτα »
  Οϊχία καΐ Κατ)μα Παν.Νοσοκομείον»
  Ένυπύ&ηχον έξ ολόκληρον είς τρ)χά.
  1109 Ελαιοτριβείον ΓενΊ Τζαμι τ.μ. 63 75.000
  1134 Οίκία » » » 76 60.000
  Έννπά&ηχον εξ ολόκληρον ΐίς τρ)κά
  1196 Οίκία Έργοα. Χατζηδάκη » 50 35.000
  1209 Οικόπεδον Όδός Μαρτύρων » 38 12Ο.ΟΟΟ
  1293 481)2880 Κατάστημα Μεϊντάνι » 37 40.000
  1257 7434)10080 Κατ)μα Όδός Χάνδακος » 68 126.000
  1346 Κατάατημα Χανίων Πόρτα » 64 150.000
  Ένυπό&ηκον διά δρ. 2044 άπό 1—9—1911
  749 Οίκία Βαλιδί Τζαμί » 30 38.000
  2823 » Όδός Μεραμβέλλου » 33 37.500
  Τον κάτωθι κτήματος ή δημοπραοία έσεται α' επαναληπτιχη
  432 ΟΙκία Κιζίλ Γάμπια τ.μ. 57 44.835
  Οϊ άναλντικοϊ 6'ροι είναι κατατεθειμένα· είς τό Ύπ)μα τής '£θνι-
  κής Τραπέζης ίνθ« δΰνανΐαι προοερχόμενοι οί ένδιαφερόμενοι νά λαμ¬
  βάνωσι γνώσιν,
  (Έμ τοΰ Γραφείον)
  «ι
  ι
  11
  Π,
  Ηράκλειον—Κρήτης
  ΓραφεΤα έναντι Παλ. Νομσρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐσ Κυριακής
  6 Νοεμβριού 1938
  120 Ώρα
  ε^^^ε^^,^^^Τε^^Ιι—Τι^^~»^ιι,>—^,^-—^~■— ,^~~ιπ)~Μ~*^ ,^—^
  ΣΧ0Λ1ΑΖΕΤΑΙ ΕΥΡΕΩΣ
  ΤΩ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΤΑΞ1Δ10Ν
  ΤΟΝ ο. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ-ΧΛΑΙΦΑΞ
  ΕΙ! ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΚΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΝ
  Αί άποφάσεις των δυτικόν δυνάμεων
  πρόκειται νά άναδεωρηθώσιν.
  ι Πρωϊνή
  ΟΑ ΣΥΖΗΤΗΘΗ ΚΑΙ ΤΟ
  ΑΘΗΝΑΙ Ζί Νοεμβριού (τού
  άντακοκριτού μας).—Τελευταίαι πλη¬
  ροφορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι
  σχολιάζεται ευρύτατα τόσον υπό τού
  γαλλικού τύπου όσον καί τού άγγλι-
  κού καθώς καί υπό άλλων εύρωπαΐ«ών
  εφημερίδων τό προσεχές ταξίδιον είς
  Παρισίους των κ. κ. Τσάμπερλαιν—1
  Χάλιφαξ. !
  Αναφορικώς μέ τό ταξίδιον τουτο,'
  τό οποίον θά συμπέση μέ τα τέλη τού |
  μηνός Νοεμβριού, αί έφημερίδες το-
  νίζουν την σπουδαιότητα των συζητη-
  θησομένων φλεγόντων ζητημάτων μετα-
  ξύ των οποίων καί τό άποικιακόν.
  ΕΠΕΝΕΙΣ
  ΤΟΥ ΠΡΩ6ΥΠΟΥΡΤΟΥ ι ΜΕΤΑΞΑ
  * ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ ΦΟΡΟΝ
  ΑβΗΝΑΙ 5 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Αυριον (σήμερον)
  ό Ιΐρωθυπουργος κ. Ί. Μεταξάς θά
  προβή είς έκτενβϊς δη>ώσεις επί των
  ληφθεισών άποφάσεων διά τούς φόρους
  τού ελαίου. Ειδικώτερον ό κ. Μετα
  ξάς θά αναπτύξη την σημασίαν τής ά
  ποφασιαθείσης υπό τής κυβερνήσεως κα¬
  ταργήσεως των φόρων.τούτων.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Νοεμβριού
  (ί5. ύπηρεσΐα). — Ό Βασιλεύς
  Γεώργιος Στ'είς τόν λόγον τού
  τόν οποίον έξεφώνησενείς την
  Βουλήν των Λορδων ετόνισεν
  δτι όλόκληρος ό κόσμος εύγνω
  μονεϊ σήμερον διά τό έπιτευ-
  χθέν σύμφωνον τοϋ Μονάχου
  δι" οθ εξησφσλίσθη ή εύρω-
  παίκή ειρήνη.
  —Ό πρεσβευτής τής "Ιτα¬
  λίας εΐχε χθές ιδιαιτέραν συν
  ομιλίαν μετά τοϋ λόρδου Χά
  λιφαξ.
  -—Ό νέος πρεσβευτής τής
  Ίηπωνίσς έν Λονδίνω επέδω¬
  κε χθές τα διαπιστευτήοιά τού
  είς τόν Βασιλέα Γεώργιον.
  Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΙΣ
  ΕΙΣ ί ΤΟΥΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Νοεμβριού ((δ.
  ύπηρεσία).—Ό κ. Τσάμπερ¬
  λαιν απεδέχθη την πρόσκλη
  σιν τής γαλλικής κυβερνήσε
  ως διά μίαν επίσημον επίσκε¬
  ψιν είς την γαλλικήν πρωτεύ¬
  ουσαν. Ό κ. Χάλιφαξ προσ¬
  κληθείς έπίσης υπό τής γαλ¬
  λικής κυβερνήσεως θά συνο
  δεύση τόν κ. Τσάμπερλαιν
  Αμφότεροι θά συνοδεύωνται
  υπό των οΐκογενειών των. Τό
  ταξίδιον θά πραγματοποιηθή
  την 23ην μέ 25ην Νοεμβριού.
  "Επ" εύκαιρία θά γίνη υπό
  των άρχηγών αμφοτέρων των
  κρατών μ(α άνασκόπησις τής
  εύρωπαικής καταστάσεως καί
  αναθεώρησιν των ληφθεισών
  σχετικώς μέ αυτήν άποφά¬
  σεων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 6 Νοεμβριού (ίδ.
  ύπηρεσία).—Ό κ. Μποννέ έ
  δεχθή χθές τόν πρεσβευτήν
  τής ΠολωνΙας μετά τοΟ όποί-
  ου συνεζήτησε διά την νέαν
  είς κεντρικήν Ευρώπην δημι
  ουργηθεΐσαν κατάστασιν.
  Ό κ. Μποννέ εδέχθη έπίσης
  τόν πρεσβευτήν τής Κίνας καΐ
  τόν έν Ρωμη, Γάλλον πρεσβευ
  την κ. Φρανσουά Πονσέ άνα
  χωροϋντα έντός τής αυριον
  διά την νέαν τού θέσιν.
  Η ΑΓΓΛΟΓΑΛΜΚΗ ΣΥΝΕ,ΡΓΑΣΙΑ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Νοεμβριού
  ((δ ύπηοεσΐα). — Αί άγγλικα
  έφηαερΐ&ες άσχολούμεναι μ(
  τό ταξίδιον των κ κ. Τσάμπερ
  λαιν καί Χάλιφαξ είς την Γα"
  λίαν γράφουν μεταξύ τώ
  άλλων δτι ή Αγγλία δέν θά
  λαμβάνη είς τό μέλλον καμ
  μίαν πλέον απόφασιν χωρΐ
  νά συμβουλεΰεΐαι την Γα',
  λίαν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 6 Νοεμβρίοι
  (ίδ. ύπηρεσία) — Ή κυβέρνησι
  τοΟ Τόκιο πρόκειται νά άπο
  στεΐλρ την απάντησιν αυτή
  είς την Αμερικήν την 15ην Ν
  εμβρίου
  —Κατά τάς έκ Σαγκάη
  πληοοφορΐας τα ίαπωνικά
  σψατεύματα κατέλαβον τή
  πόλιν ΤοΟ—Τσιάν.
  Αί είσαγωγαί έμπορευμάτων
  έκ χωρών έλευθέρου συναλλάγματος.
  Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ
  ΑΕΝ ΚΑΤΕΛΗΞΕΝ ΕΙΣ ΑΒΟΤΕΑΕΣΜΑ
  ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙ»
  ΑΘΗΝΑΙ Κ Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Ή πρώτη ψηφο-
  φορία διά την εκλογήν τού νέου άρχιε
  «ιοκόπου Αθηνών δέν^κατέληξεν είς ά
  ποτέλεσμα. "Ηδη γίνεται δευτέρα ψη
  φοφορία τής οποίας καί θά άνακοινω
  θοΰν αργότερον τα άποτελέσματα.
  ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ ΜΕΓΑΛΗ ΣΠΕΙΡΑ
  ΛΑΒΡΕΜΠΡΡΟΝ ΝΑΡΚΟΤΙΚΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ Ε» Νοεμβριού (τού
  ανταποκριτού μας).— Κατόπιν «υντό¬
  νων αστυνομικον ένεργειών ανεκαλύφθη
  είς Πειραια μεγάλη σπείρα, διενεργού
  σα λαθρεμπόριον ναρκωτικών είς ευρεί
  αν άκτΐνα.
  ΚΑΤΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΕΛΛΑΔΑ
  ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΡ Γ Α Τ ΑΙ
  /ΚΘΗΝΑΙ 5 Νοεμβριού (τού
  ά νιατιονρποΰ μας).— Ανεκοινώθη ότι
  -.ήν 12ην τρέχοντος.μηνός κατέρχονται
  ί,ίς την Έλλάδα χάριν επισκέψεως των
  .ξιοθεάτων αυτής τόπων, πολλοί Γερ
  1**ανοί εργάται ανήκοντες εις την ύργά
  *· ώσιν «Δύναμις διά τής χαράς».
  ΟΙ ΟΥΓΓΡΟΙ ΚΑΤΑΑΑΜΒΑΝΟΥΝ
  ΤΑ ,ΕΠΙΔΙΚΑΣΘΕΝΤΑ ΕΔΑΦΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 5 Νοεμβριού (τού
  ανταποκριτού μας).—^ Τηλεγραφούν
  έκ Βουδαπέστης ότι οί Ουγγροι ή'ρχι
  σαν σήμερον την κατάληψιν των έπιδι-
  κασθέντων είς αύτούς εδαφών τής Σλο
  βακίας καί Ρουθηνίας. Εις τα κατα-
  λαμβανόμενα έδάφη αυμπιριλαμβάνον
  ται ώς γνωστόν πολλαί πυκνο*ατωκη·
  μέναι πόλεις τής τέως Τσεχοσλοβακίας
  μεταξύ των οποίων τό Ούζγορόδ πρω
  τεύουσατής Ρουθηνίας. Ή έν συνόλω κα
  ταλαμβανομένη έκτασις άνέρχεται είς
  4.875 τετραγωνικά χιλιόμετρα μέ
  πληθυσμόν πλέον των 86Ο.ΟΟΟ κατοί
  Ζ
  Υπό των δπευργων Οικονομ!
  κων καί ΈΘνικής Οίκονομίας δ
  πεγράψη καί εκοινοποιήθη πρός
  εφαρμογήν πρός τάς τελωνιακάς
  αρχάς κοινή απόφασις, έρμηνευτι
  κή των διατάξεων τής δπ' αριθ.
  68 880)38 προγενεστέρας τοιαύτης
  άναφερομίνης εϊς τάς περικοπάς
  των άνππροσώπων ξένων οΐκων.
  Διά τής αποφάσεως ταύτης όρί
  ζεται 8τι ό ήδη ίσχύων τρόπος
  χρεώσεως των δελτίων είσαγωγι
  κου δικαιώματος των παραγγε
  λιοδόχων άντιπροσώπων ξένων όϊ
  Ι κων θά έφαρμόζεται μόνον επί
  Ι των δελτίων των άφορώντων την
  εισαγωγήν έμπορευμάτων έξ οίασ
  (δήποτε χώρας καί έ-ρ" ϊαον τα
  εμπορεύματα προέρχονται. έκ χω
  ' ρών μεθ' ών αί συναλλ^γαί διε
  , νεργοθντοι δι' έλευθέρου συναλ
  , λάγματος.
  Ι Εις περίπτωσιν καθ1 ήν ή είσα
  γωγή ένεργεϊται βάσει των δελτί
  ών των άφορώντων την είσαγω
  γήν έμπορεκμάτων έκ χωρδν άν
  ταλλαγής, ή βάσει μέν των δελ
  τίων έλευθέρου συναλλάγματος
  Ιάλλά δι' έμπορεύματα είσαγάμ
  Ινα έκ χωρδν άνταλλαγής, δέν θά
  ένεργήται ούδεμία περικοπή.
  Σχετικώς έξουσιοδοτήθησαν ή
  Τραπέζα τής Ελλάδος, αί άρ
  μόδιαι τελωνιακαί αρχαί καί χά
  Έμπορικά Έπιμελητήρια νά πρ
  σαρμόσουν τάς χρεώσεις των με
  ρίδων των μητρώων των παραγ
  γελιοδόχων—άντιπροσώπων ξένον
  οϊκων ώς καί τα άντίστοιχα δελ
  τ£α είσαγωγικ&ΰ δικιιώματος τού
  των, πρός τάς διατάξε ς τής άπο
  φάσεως ταύτης.
  ΑΙ ΔΙΚΑΣΙΜΟΙ
  ΤΩΝ ΑΓΡΟΝΟΜΕΙΩΝ
  Δικάσιμοι άγροζημιων ωρίσθη
  σαν διά τόν τρέχοντα μήνα υπό
  των κατωτέρω άγρονομείων αί έ
  ξής: Άγρονομείου Βιάννου: Είς
  Καλάμι την 14, είς Αγ. Βασί
  λειον την 15, είς Άμυρά την
  16, είς Πεθκον την 17 καί είς
  Άνω Βιάννον την 18. Αρχανών:
  Είς Πεζά την 14, είς Άγιές Πά
  ρασκιές την 15 καί είς Δουρβου
  τζή την 17. Πύργου: Είς Χά
  ρακα την 8, είς Μεσοχωριά την
  9, είς Άσήμι την 11, είς Αι
  γόρτυνον την 12, είς Ααράνι, την
  22, είς Αγ. θωμάν την 23. είς
  Αγίαν Βαρβάραν την 24, είς
  Γκαγκάλαις την 25 καί είς Στά
  βγιες την 26. Μοιρών: Είς Βασι
  λικά Άνώγεια σήμερον, είς Μια
  μοθ αυριον 7 τρέχ , είς Πόμπηαν
  την 8, είς Άγίους Δίκα την 9,
  είς Γέργερην την 12, είς, Ζαρόν
  την 13 καί είς ΜοΤρες την 14.
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ
  ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥΡΓΙΟΔΙΚΕΙΟΥ
  Προχθές την εσπέραν εξεδόθη
  υπό τοΟ κακουργιοδικείου Ήρα
  κλείου ή απόφασις επί τής δ
  ποθέσεως των άδελφών Δασκα
  λάκη κατηγορουμένων διά βιαί
  αν άπαγωγήν. Διά ταύτης ό
  Γεώργιος Δασκαλάκης κατεδικά
  σθη είς 5 1)5 έτών είρκτήν καί
  οί Ήρακλής Δασκαλάκης καί
  Χαρ. Δασκαλάκης είς 12 μηνών
  φυλάκισιν επί συνεργιία είς την
  άπαγωγήν. Ό Εμμ. Δασκαλάκης
  άπηλλάγη.
  ΟΙΚΟΝΟΙΥΙΙΚΗ ΖΩΗ
  'Λγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών άγορας
  τοΟ ΈμπορικοΟ καί ΒιομηχανικοΟ
  ΈπιμελητηρΙου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων ιιροιόντων εΐχο-
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίδες:
  Σουλτανίναι α'.
  Ρ'.
  ?
  ΑΥΡΙΟΝ ΑΝΑΧΩΡΕΙ
  Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ
  ΕΛΑΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  Δι' ύπουργικής αποφάσεως
  καθορίζεται δτι ειδικώς διά
  την εξαγωγήν έλαιολάδων είς
  ερμανίαν θ' άπαιτήται προη-
  γουμένη έγκρισις τοϋ υπουρ·
  γείου Έθν. Οίκονομίας καί α¬
  δεία τής Τραπέζης τής Έλλά
  δος.
  ΑΙ Ε1ΣΑΓ0ΓΑΙ ΕΞ ΙΤΑΛΙΑΣ
  Ύπουργική αποφάσει όρΐζε-
  ται 8τι αί άδειαι είσαγωγής
  [δών δασμ. κλ. 224 (τούλια,
  μουσελίναι, κλπ ) προελεύσε
  ως Ιταλίας δύνανται νά χρη
  σιμοποιηθώσι κοΐ διά την
  ίσαγωγήν είδών ύτΐαγομένων
  ίς τόν εισαγωγικόν πίνακα
  Ε' ϊσης άξΐας.
  Καραμπ.
  "Ελεμέδες α'.
  β'.
  ΚοινοΙ
  Ταχτάδες α'.
  γ
  Σταφίδες μαύραι
  "Ελαια 3-5ο
  Πυρηνέλαια
  Σάπωνες: δρχ.
  16 50
  15.-
  13.-
  10.-
  8 —
  9.80
  8.20-
  7.-
  6.50-
  5 50-6
  26.00
  15.—
  16.-
  14.50
  12.-
  9.—
  ΛευκοΙ α'
  17. 50
  Πυρηνελαίου α'
  16.50
  15. -
  β'
  14.-
  Μουργελαίου α'
  15.-
  β'
  14-
  θΐνοι:
  Αρ/.ανών μίστ. >
  43.-
  ΜοΛεβυζΙου >
  6.-
  Ελαιοπυρηναι
  120
  Δίκταμος ήμ. ;
  80.—
  Σϊτος >
  8.-
  Κοιθή
  5 50
  Βρώμη »
  530
  Βΐκος »
  5-
  Μέταζα »
  550.—
  Κουκούλια «
  130 —
  ΤΑ ΠΡΩΤα ΑΠΟΤΕΑγΣΜΑΤΑ
  ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΟΣΕΩΣ ΣΙΤΟΥ
  Έκ των πρός τό ΰπουργεΐ
  όν Γεωργίας άναφορών των
  συνεργείων συγκεντρώσεως σί
  τού πρθΛύτπει, δτι μέχρι τής
  31ης Όκτωβρίου τό συνολικώς
  συγκεντρωθέν ποσόν άνήρχε
  το είς 200 καί πλέον έκατομ·
  μύρια οκάδας, έκ των οποίων
  τα 50 περίπου έκατομμύρια
  προέρχονται έκτής προσυγκεν
  τρώσεως τής ένεργηθεΐσης
  διά των 'Ενώσεων Συνεταιρι
  σμών, τα δέ ύπόλοιπα έκ τής
  τακτικής συγκεντρώσεως.
  ΑΙ ΟΜΟΛΟΠΑΙ
  ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ
  Δι'άποφάσεως τοΰ ύπουργοθ
  των Οικονομικόν παρετάθη
  μέχρι καΐ τής 31 Μαρτίου 1939
  η προθεσμία δπως προσκο·
  μισθοΰν πρός ειδικήν διατρη-
  τικήν σφράγισιν (ιταρά τή
  Αγροτική ΤραπέζΓ) όδός Ά
  μερικής 9α) αί νέου τύπου ό·
  μολογίαι τοΟ δανείου «6 ο)ο
  Αγροτική 1 6 35».
  Αυριον πρόκειται ν'άναχω
  ρήσΓΐ είς Χανία ό Νομάρχης
  Ηρακλείου καΐ Ι εν Γρσμμα
  τεύς τής Γεν. Διοικήσεως Κρή
  της κ. Ανδρέας Μάρκελλος.
  ΕΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΣΑΝ
  ΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣ.Ε1Σ ΚΡΒΑΤΩΝ
  Διά τής δπ' αριθ. 41 046 δια
  ταγής τής Γεν. Διοικήσεως Κρή
  της τροποποιοθνται άπό αύριον
  7 τρέχ. ώς κατωτέρω, <χί τιμαί των κρεάτων έν τ^ πόλει1 Ηρα¬ κλείου: Άρνιά καί έρίφια μέχρις 1 ίτους δρχ. 40, μόσχος μέχρι 2 οδόντων δρχ. 42, δαμαλι άπό 2—4 οδόντων δρχ. 38, βόειον 34, ζυγοθρι 38, κριός ή τράγος 32. πρόβατα καΐ αίγες 30, άγελά δα γεννημένη 30, χοιρίδιον μέ¬ χρι 10 οκάδων 48, χοΐρος μέχρι 20 δκ. δρ. 40, άνω των 20 όκ. άγδαρτος δρ. 38, γδαρτάς 42, κάπρος γδαρτός 40, γουροΰνα γεν¬ νημένη 30, γδαρτή 34. Αί ώς άνω τιμαί θέλουσιν ίσχύση μειω μέναι νατά 4 δρ. κατ' οκάν είς τα χωρία τοΟ νομοΰ Ηρακλείου. Έξ άλλου αί τιμαί των πουλερι κων ωρίσθησαν έν τή υόλει ώς εξής: Κότες έν ζωή δρχ. 46, έ- σφαγμέναι δρχ. 62, κοτόπουλα έν ζ^ κατ' δ«4ν δρχ. 50, έσφαγ μενά 66. ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΡΑΔ10ΦΟΝ0Υ Ό Ραδιοφωνικός σταθμός Άθη νών Θλ μεταδώση αύριον τό εξής πρόγραμμα: "Ωρα 6 15' μ. μ. δί σκοι καί μετάδοσις έκ τής αίθού σης «Οαλλάς» τοΰ μζγάρον τοΰ μετοχικοθ ταμείου τοΰ Βου μέρους τής συμφωνικής συναυλίας τοΰ "Ωδείου Αθηνών, 8 μ. μ. όμιλία τοΟ γεν. διευθυντού Άστεροσχο πείου κ. Γεωργίου Χόρς περί έκλείψεων, 8 15' έλαφρά μουσική (συγκρότημα Μένιου Φιλάνδρου Φραντζεσκάκη), 9 μ. μ. ρεσιτάλ βιολιοθ δπά τής κ. Ήλέκτρας Άργυροπούλου, 9 30' είδήσεις, 5) 45 ή μικρά όρχήστρα τοθ σΐαθ μοΰ, 10 45' είδήσεις, 11 μ. μ. δημοτικό τραγοθϊι (αυγκρότημα Οίκονομοπούλου) 11.30' μουσική χοροθ. ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΑ ΛΑΣΗΘΙΟΥ Υπό τοθ Άγρονόμου Ιερα¬ πέτρας ωρίσθησαν αί κάτωθι δικάσιμοι: Την 22 Νοεμ¬ βριού είς Ίερώπετραν, 23 είς Κάτω Χωρίον, 24 είς Παχεΐαν "Αμμον, 26 είς Καλαμαύκαν, 28 είς Μύρτον καΐ 29 Νοεμβρί ; ου είς Μάλλαις. [ΙΣ ΤΑ ΧΩΡΙΚΑ Υ1Α ΩΝ ΑΓ ΝΕΦΛΝ ΟΝΙΚΟΤ Λ ΣΟ ΚΟΝ ΠΑΡΑΑ ΙΣΑΝ Α Γ Η Ο.Σ Τ Σ ΥΠΟΒΡΉ Α Ν Υ Α: ΣΧΟΛΙλ ΤΟΥ ΑΓΓΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΘΗΝ%Ι ί» Νοεμβριού (τού άνχαποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ Λονδίναυ όΐΐ αί αηυλ&ριναί αγγλι¬ καί έφηαερίδΐς γράφουν ότιάμέσω; σχε δόν μετά τό τελευταίον έπεισόδ'.ονείςτά χωρικά ΰδα·.* της ' %.γγλίας καθ'.ό έβυ θΓσθ»ι ίσπανικόν άτιι.ότΐλοιον βομβαρδι· σθέν υπό έξωπλισμένου πλοίου άν/)*ον- τος είς τ^ν αντίπαλον παράταξιν, έση« μειώθη ή παρουσία μυστηριώΒους υπο- βρυχίου είς απόστασιν ελαχίστων μιλλί- ών άπό των άγγλι<ώ/ άκτών. Ό άγγλικός τύπος σχολιάζει διά μακρών την εμφάνισιν ταύτην, ζητών την λήψιν έπειγόντων μέτρον υπό τού Βρεττανικού Ναυαρχείου. Ο ΠΡΩ8ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ ΔΙΕΨΕΥΣΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΙΝ ΝΕΟΝ ΓΑΛΛΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 5 Νοεμβριού (τού ανταποκριτού μας).-— Τηλεγραφούν έκ Παρισίων ότι ό ιτρωθυπουργός κ. Ντα· λαντιέ άναφερόμενος είς τάς φήμας πε¬ ρί προσλήψεως νέων ύπουργών είς την κυβέρνησιν τού, διέψευσε ταύτας ώς εν¬ τελώς άβασίμους. Ώς άφή*ε νά έννοη· θή ό Γάλλος πρωθυπουργός ή σύνθεαις τής γαλλικής κυβερνήσεως είνε έπαρ- κήβ διά την αντιμετώπισιν όλων των ζητημάτων, άκόμη καί των τεχνικών τοιούτων, τώνσχετιζομένων ειδικώτερον μέ την εθνικήν άμυναν τής χώρας. Υ Ι ΤΗΝ ΔΕΚΑΤΗΝ Ν0ΕΜ6ΡΚ ΠΕΡΛΤΟ,ΤΑΙΗΚΑΤΑληΨ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΟΥίΓΡΙΚΟΗ ΕΔΛΦ ΑΘΗΝΑΙ Ε» «Νοεμβριού (τού ανταποκριτού μας).—Κατά τα έκ Βου- δαπέατης νεώτερα τηλεγραφήματα ή κατάληψις των έκχωρηθέντων είς την Ούγγαρίαν εδαφών θά περατωθή μέ χρι τής 1 Οης τρέχοντος μηνός. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΠΟΤΑΜΟΝ ΕΒΡΟΝ ΑΘΗΝΑΙ ανταποκριτού 5 Νοεμβριού (τοΰ μας). — Πληροφορίαι έ« τής 'ϊσπανίας άναφέρουν ότι αί μά· χαι είς τό μέτωπον τού "Εβρου αυνε χίζονται αδιακόπως. Κατά τα έκ Σα λαμάνκας τηλεγραφήματα ή ύπεροχή τού έθνικού στρατού είς τάς μάχας ταύ τας είνε πλήρης. Η ΤΣΕΧΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ ΑΪΜΒΑΝΕΙ ΑΝΤΙΕΒΡΑΊ'ΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΘΗΝΑΙ ϊί Νοεμβριού (τού άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφήματα έκ Πράγας άναφέρουν ότι ή τσεχική κυβέρνησις λαμβάνει μέτρα εναντίον των Εβραίων των διαμενόντων είς Τσεχο σλοβακίαν κατά τό ύπόδειγμα των έν Γερμανία ληφθέντων τοιούτων. ΤΑ ΕΟΝΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ ΛΙΕ1ΗΣΑΝ ΠΑΑΙΜ_ΠΙΗ ΕΒΡΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 2» Νοεμβριού (τοΰ ανταποκριτού μας).— '«? αγγέλλεται έξ έθνικής πηγής ό έθνικός στρατος α- πωθήσας τούς κυβερνητικούς κατώρθω¬ σεν είς ωρισμένα σημεϊα να διαβή τον "Εβρον καί νά καταλάβη θέσεις εις την άντιπέραν όχθην, όπου καί ευρίσκετο πρό τής έξαπολυθείσης πρό μηνών επι- θέσεως των κυβερνητικαί. Οί κυβερ- νητικοί ύποχωρούν έν τώ μεταξύ εις όχυρωτέρας Θέσεις. ΕΞ Η Σ ΑΘΗΝΑΙ £» Νοεμβριού (τοΰ ά,νταποκριτού μας).— Καθ" α αγγέλλε¬ ται έκ Παρισίων ή προέλασις των εθνι κων στρατευμάτων παρά τόν ποταμόν φέρεται συνεχιζομένη·