96509

Αριθμός τεύχους

5010

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

8/11/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜλΙ
  Αιγυπτου
  ετήσιαι λ'Ί.ιηι 5
  έξη μηνός ι!
  Άμερικίί;
  ετιαί(ΐ δολ, 15
  εξάμηνον · 8
  Τιμή _
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  8
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΔΟΙ ΜΙΝΩΓΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5010
  ΥΠΕΥΟΥΗΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΟ ΑΡΚΑΔΙ
  Πρές την θρυλικήν μονήν
  τού Άρκαδίου θά στραφοΰν
  χαί πάλιν σήμερον αί σκέ-
  ψεις κ«· τα αΐσθήματα των
  πανελλήνων. Κ αί είς τάς
  καρδίας των θ' άναζήση ή
  έποποιΐα τού 1866. Τό Άρ-
  κάδι θά υψώθη έμπρός είς
  τα όμματα βλων ώς βωμός
  κχαταλύτου έθνικής πίστεως
  καί φρονηματισμοΰ, ώς συμ-
  βολικός τύμβος των ύψηλο-
  τέρων, των άγνοτέρων καί
  ώραιοτέρων πατριωτικών αί-
  οθημάτων. Καί μέ τό φως
  πού άκτινοβολεΐ τό μεγα¬
  λείον τού, θά καταυγάση τάς
  ουνειδήσεις κ«ί θ' ανοίξη
  τόν δρόμον τού καθήκοντος
  καί των ίστοριχών πεπρωμέ-
  νων της είς την ελληνικήν
  φυλήν.
  Τό δράμα τού Άρκαδίου,
  δέν αποτελεί έν «πλούν σύ¬
  νηθες επεισόδιον ηρωϊσμόν
  είς την πολυτάραχον Ιστο¬
  ρίαν τής αίματοβρίκτου Κρή
  της. "Αποτελεί τό άποκορύ-
  φωμα τής θυσίας χάριν των
  μειγάλων σκοπών, χάριν των
  ύψηλών ίδεωδών. Αποτελεί
  την συγκινητιχωτέραν εκδή¬
  λωσιν, την ώραιοτέραν πρά
  ξιν χάριν τής ελευθερίας.
  Είναι τό μεγαλεΐωδέστε-
  ρον δεΐγμα τή; θυσίας χά¬
  ριν της ανθρωπίνης άςΊοπρε
  πείας. Δι' αύτό καί ή άξία
  τής θυσίας τοϋ Άρκαδίου,
  ξεπερνά τα όρια της Κρή
  της» άπλώνεται καί πέραν
  τής Ελλάδος χχ'ι προσλαμ-
  βάνει έκτασιν οικουμενικήν.
  ΓίνΐτοΗ σύμβολον παχ ανθρώ¬
  πινον διά την ελευθερίαν,
  την τιμήν και την αξιοπρέ¬
  πειαν ..
  Εβδομήκοντα δυο χρόνια
  έχουν πκρέλθει άπό τής με-
  γάλης ημέρας της θυσίας
  τοΰ 'Αρκαδίβυ. Εβδομήκον¬
  τα δυο χρόνια άπό τότε πού
  άφοΰ μία δράξ άνθρώπων ά
  τελέστατα ώτλισμένων, επο¬
  λέμησαν ήρωϊκώς κατά πά
  νισχύρου στρατιάς τής κρα
  ταιά; όδωμανικής αύτοκρα-
  τορίας, απεφάσισαν Ιλευθέ-
  ρως νά βαδίσουν πρός ντόν θά
  νατον παρά νά δεχθοΰν την
  αιχμαλωσίαν, την ατίμωσιν
  καί τήνδουλείαν.Έβδομήκον
  τα δυο χρόνια άπό τότε πού
  ό άπ«ράμιλλος ήρως Γιαμπου
  δάκης έθεσε πΰρ είς την πυ-
  ριτιδαποθήκην τής μονής διά
  να παραδοΒοΰν, μονή καί εγ
  κλειστοι εί; αυτήν χριστια-
  νοί, όλοκαυτώματα είς την
  Ιδέαν τής ελευθερίας. ΑΙ
  φλόγες πού έφώτιαβ*- τότε
  μέ την τραγικήν λάμψιν
  των τάς διανοίας τοϋ πολιτι
  σμένοι* χόσμου εσβυσαν. *Η
  φλίν« βμως τής ίδέα; πού
  συμβολίζει ή θυσία έκείνη
  ύπάρχει πάντοτε άσβεστος
  «αί θερμαίνει τάς καρδίας
  των Κρητών, των Έλλήννν
  καί όλων των έλενθέρων άν
  θρώπων καί γαλβανίζει τό
  φρόνημα καί την πίστιν των.
  Άπό την φλόγα αυτήν θά
  λάβωμεν καί σήμερον πάλιν
  τό φΰς. Είς την φλόγα αύ'
  την θά θερμάνωμεν καί πά¬
  λιν κ«ί θά σφυρηλατήοωμεν
  (ήν πίστιν μας πρός τα αίώ-
  νια καί άκατάλυτα ίδανικά
  πού εδημιούργησαν τό ελλη¬
  νικόν θαΰμα. Νοερά θά στρα
  φώμεν πρός τό Άρκάδι, θ'
  άποτίαωμεν εύλαβικά τόν φό
  ρον τής εύγχ ωμοαύνης μας
  πρός τούς όλοκαυτωθέντας
  ήρωας κκί μάρτυρας χάριν
  τής ελευθερίας και 8ά ζητή-
  σωρεν ν' 'αντλήσωμεν δυνά
  μεις καί παραδειγματισμόν
  διά ά συνεχίσωμεν την πο¬
  ρείαν είς τόν δρόμον πού ό
  δηγεΐ πρός τάς κορυφάς τοΰ
  ίδεώδβυς.
  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
  ΗΘΙΚΗ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑ
  Ό άγαπητόζ φίλος κ.Μ. είς τό
  χρονογρά?ημάτου τοθ παριλθόντος
  Σαββάτου, πραγματιύεται τό ά
  κανθωίέστερον καί πολυπλοχώτε-
  ρον των χοινωνινών πρ&βλημά
  των. Υπό τόν τύπον £ύο μεγά-
  λων έρωτηματικώ.', θέτει τα έ
  ξής βασιχά καί Χίφαλκιώδη ζη·
  τήματα: Πρέπει νά επιτραπή
  ιϊς τάς γυναίκας ή ελευθέρα Ικ-
  τρωσις; Πρέπει ή κοινωνία νά
  μένη άπαθής καί άδιάφορος πρό
  «Ο φριχιαστιχ&Ο καί στυγεροθ
  ίγκλήματος τής παιδοκτονίας;
  Γί2ς πρός τα δεύτερον τουτο ζή
  τημα, άφήνει ό άδχολούμενος
  μέ τό θέμα κ Μ. νά υπονοηθή
  ίτιοΕήθικοί φραγμοί τής κοινω;
  νίας καΐ αί αξιώσεις της άπέναν
  τι τής κόρης, νά διατηρήση την
  παρθενίαν μέχρι τοθ νομίμου γά
  μοι> της, δημιουργοθν πολλάκις
  χινδύνους έγκληματικ&ύς, διά
  κυς όποίους την ευθύνην δέν φέ
  ριι ασφαλώς ακεραίαν ή άνί-
  σχυρος καί άπροσΐάτευτος . κόρη.
  Καί καταλήγει ούτω είς την τε
  λειωτικήν διατόπωσιν τοθ έρωτη
  ματος: Τί εϊδους ήθική είναι
  λοιπόν αυτή πού κάνει τίς μη-
  τέρες παδοκτόνους, ποδ^ όδηγεϊ
  στά στυγερώτερα έγκλήματα;
  Τα ζητήματα ετέθησαν καλώς
  δπό τοθ κ. Μ. Άν καί κατ ου-
  σίαν δέν πρόκειται περί δυο,
  παρά, περί ενός καί μόνου έρω
  τήματος. Μάλλον δέ, περί μι«ί
  αντικειμενικόν χαχούργου πράξε
  ως. Είτε δηλαδή περί τής κα
  ταστροφής τοθ κυοφορουμένου έμ
  βρύου πρόκειται, διά τής έκτρώ
  αεως, είτε περί τής θανατώαεως
  τοθ νεογεννήτου βρέφου;, διά τής
  Παιδοκτονίας, τό άτιοτέλεσμα κατ'
  θυσίαν είναι Ιν καί τό αύτό. Καί
  είς την μίαν ^ περίπτωσιν καί
  είς την άλλην καταστρέφεται
  μία άλλη ζωή, κατά τής οποίας
  ίλιγώτιρον οιαδήποτε άλλου, ϊ
  Χ«ι δικαίωμα νά στρέψη ή μήτε
  Ρ« τάς έξοντωτικάς της διαθέ
  οΐις.
  Δέν θέλω νά υποτεθή δτι είμαι
  έκ των ήθικο)όγων κύζ όποίους
  ύπαινίσσεται δ κ. Μ. είς τό χρο
  νογράφημά τού, έξ Ικείνων δηλ.
  οί όποΐοι πρό παρομοίων περι
  πτώσεων, ώς ή υπό συζήτησιν,
  τής έκτρώσεως ή τής άγρίας να!
  σκληράς παιδοκτονΕας, είναι ε"τοι
  μοί νά όψώσουν τα χέρια γιά νά
  ρίξουν τόν λίθον τοθ άναθέματος Ό
  λίθος τοθάναθέματοςδέν είναιπρονό
  μιον τοθ άνθρώπου, τοθ οιουδήπο¬
  τε, άνθρώπου. Διότι δέν εγεννήθη
  μέχρι σήμερον καί ουτε θά γεν
  νηθ^) ποτέ, είς αιώνος αίώνων,
  ό δπέρ Εκείνον τόν «Μόνον Άν*
  μάρτητον», άπό τό στόμα τοθ δ
  ποίου ηκούσθη ή άνεξίκακος καί
  μεγαλόψυχος έκείνη κρίσις, διά
  την ηθικήν υπόστασιν μι8ς άμαρ
  τωλής γυνακός.
  Ό διδάσκαλος τής πραότητος
  καί τής φιλανθρωπία; Ιλυσε τό
  ζήτημα άπά μ!ά; απόψεως, κυρίως
  δέ άπό τής απόψεως τής κοινωνι-
  κης ευθυνής. Καί ή λύσις ήτο
  δικα:οτάτΥ] . Μήπως καί σήμερον
  οί ήθιχολόγοι κα^ πέραν τούτων
  οί θετικισταί πιινικολόγοι, ίκεΐ
  νοι οί έποΐοι άαχολοθνται μέ την
  μελέτην των προληπιικών μέτρω·
  υπέρ τής διασφαλίσεως τοθ κοινω
  νικοΰ συγκροτήματος, δέν στρέ
  φουν αμέριστον την προσοχήν
  των είς τόν κοινωνικόν πχράγοντα,
  ώςήθικως καί εκείνον 6ΐτεΰθυνονδιά
  πολλάς των μΐμονιι,μένων πράξεων
  των άτόμων; Διατί τάχα νά άγνο
  ήσωμεν τόν χοινωνικόν παράγοντα
  προκειμένου νά κρίνωμεν ή νά κα
  ταλογίσωμεν μίαν άδικον πράξιν
  κατά τοθ άδικήσαντος, δταν δέν
  αμφιβαλλομεν καί είμεθα βεβαιοί
  διά τα εξής δύο περιστατικά.
  1ον)"Οτι π&ς &νβρυ>πος έχει διφυόί
  προσωΐιικίτητα, φυσικήν καί ψυχι
  Χήν κοίί 2ον) Ή προσωπικότης
  χ&Ο άνθρώπου έξ»ρτ«ται άπό την
  φυσικοψ"Χιχήν κληρονΟμικότητχ
  χαί άπό τόν κοινωνικόν περιδάλ
  Χον έντόί τοθ δποίου άναπτύσ
  σεται "αί μεταβάλλεται, αναλόγως
  των εκάστοτε κοινωνικων δρων καί
  συνθηκών;
  Κάποια γυναΐκα, στήν Άθήνα,
  γράφει ό κ. Μ , έφερί στόν χό
  σμο τόν φυσικό καρπό τοΰ έλευθέ
  ρου έρωτός της. θάναι φτωχή.
  θίχει έγκαταλειφθή ασφαλώς άπό
  τόν έραστή. Ή θύρα τής βρεφοδό
  χου θά ήταν κλειστή. Τα στόματα
  8μω; τής 'χοινωνίας θά ήταν άνοι
  κτά. "Ετοιμα γιά την κατακραυ
  γή καί την καταφρόνησι. Έθόλω
  σε τό μυαλό της. "Επαψε νά λει
  υργ^) όμαλά ή σκέψις της. Καί
  ή παραφοοσύνη πού επροκάλεσεν
  ή τρικυμία πού σηκώθηκε μεσα
  της, την ωδήγησε στβ έγκλημα.
  "Ετσ' σκέπτεται χαί κρίνει δ
  άπρδκατάληπτος νο-νωνιολόγος μέ
  τόν φιλοσοφικόν στοχασμόν τού.
  Αυτή είνε ή δικαία κρίσις. Ή
  κρίσις δσον άφορά μόνον την ηθι¬
  κήν χαί την ποινικήν ευθύνην
  τής μητέρας, δχι ώς πρός τ;-ν
  χαρακτηρισμόν ή την εκτίμησιν
  τής πράξεως. Διότι καί δ κ. Μ.
  είνε ούμφιονος ώς πρός τόν χαρα¬
  κτηρισμόν τής πράξεως τής παι-
  δοκτονίας, ώ; έγκλήματος καί μά-
  λιστα στυγεροθ χαί φρικιαστι-
  κοθ. Καί ακριβώς διότι ή ηρΛ
  ξις είναι έγκληματική αυτή καθ"
  εαυτήν, £έν πρέπει ή κοινωνία
  νά μένη πρό παρομοίας πράξεως
  ψυχρά καί άσυγκίνητος. Άρκεί
  μόνον νά σταθμίζη τα πράγματα
  υπό τό τΐρϊσμα τής γενικωτέρας
  κοινωνικής ευθυνής. Διότι τότε
  θά ευρεθή ή χοινωνία εις την λί
  αν δυσάρεστον θέσιν, νά πιστο
  ποιήση θετιχδκ δτι θθμα είς τάς
  έκτρώοεις χαί εις τάς παιδοκτο
  νίας, νατά ιό πλείστον, είναι
  δχι μόνον τό καταοτρεφόμενον Ιμ
  βρυον ή τό θανατούμενον βρέφος
  άλλά χαί ούΐή ή βρεφοκτόνος.
  Έ άχριβής έκτίμησις των συνθη
  κων υπό τάς οποίας Ιφθασε μέ
  χρι τ&Ο έγκλήματος ή μητέρα,
  θά γίνη ό χαλύτερος δδηγές
  τής κοινοινίβς είς την προσ
  πάθειαν νά άρη όλ&σχερώς ή
  νά περιορίση είς §ν έλάχι
  ατον ϊριον τα προχαλοθντα, τα
  τοιούτου εΐίους έγκλήματα, αΐτια.
  Τό κακόν πρέπει νά κτυπηθη^
  είς την ρίζαν, εάν θέλωμεν νά
  περιμένωμεν εύεργετικά άποτελέ
  σματα. Άς ίΐμεθα βμως πρό
  παντός έπιεικ.ΐς είς τ^ς χρίσεις
  μας καί 'δίχαιοι είς τόν χαΐάλο
  γισμόν των εύθυνών, έφ' δσον έν
  διαφεριίμεθα διά την ήθιχήν.
  Διότι υπό μυρίας πρεϋποθέσεις
  καί ποικίλας τιεριστάσεις χοινω
  νίκας καί οικογενειακάς, είναι
  δυνατόν νά πραγματοποιηθή ή
  βιαία διάσπασις τοθ φυσιχοθ δέ
  σμοθ μητρός καί τέκνου.
  Μεταξύ δέ των πολλών προϋ
  ποΰέσων χαί των ποικίλων περι
  στάσεων θά δπάρξωσιν άναμφιβό-
  λως καί α£ δημιοαργοΰααι τό ά-
  νεύθυνον ή χαί τόν μετριασμόν
  τής ευθυνής τής μητρός. Επί πά
  ραδείγματι, μία πλήρη; ένδεια
  χαί οΐχονομική αθλιότης μητρός,
  ή βεβαιότης τής έγκαταλείψεως
  άπό τόν έραστήν, δ βάσιμος φόβος
  τής δημιουργίας σϋνταρακτικων
  έπεισοδίων καί σκηνών, ΐσως καί
  αίματηρδν, είς βάρος τής οίκογε
  νειαχής γαλή^ης καί κατ' αυτής
  ήί ζωής τής μητρός, είναι ίσχυ
  ροί λόγοι έλαφρυντικοί, άποκλεί
  όντες ή καί μετριάζοντες σημαντι
  κώς την ύποκειμενικήν της εύθύ
  νην.Άλλά τό θέμα δέν έξαντλεΐται
  μέ αύτϊ τα ολίγα καί θά συνεχί
  σωμεν.
  ΜΑΝΟΟΣ Π. ΠΛΕΥΡΗΣ
  Ο,ΊΟΣ ΑΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  Η ΑΝΑΓΚΗ
  ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΕΩΣ
  Ή έλληνική πρόληψις επλεξε
  χαί γύρω άπό την 2κλειψι τής
  σελήνης τόν φανταστιχόν ίστόν
  της. "Αν καταφύγωμεν είς τούς
  "Ελληνας πληροφοριοδότας θά μά
  θωμεν τα εξής στερεότυπα διά
  τούς άστέρας καί την συμπαθεστά
  την θέαν των ούρανών:
  «Άπόρροια των παλαιών ίατρο
  λογικών ίδεών είνε δτι οί άστέ
  ρες έχουν έπίδρασι επί τοθ βίου
  των άνθρώπων. Οΰΐω καί νθν πι
  στεύεται £τι έκαστος άνθρωπος ί-
  χει έν τω ούρανώ ίδιον άστέρα...
  Ή άρχαία ιδία περί τής πρόσω-
  πιιεότητος τήίτ σελήνηί; διασώζε
  τα* .χαί νυν. Αί έν αο·^ χηλΓδε;
  νομίζεται 8τι παριστώσι τόν άδελ-
  φοκτόνον Κάϊν, δστις κατεδικάσθη
  νά βασανίζεται δπό τής σελήνης.(;)
  "Εκλειψις ηλίου καί σελήνης
  νομίζονται προμηνύματα ηοΧίμου
  καί αίματοχυσιών».
  Άνεξαρτήτωί πρός 8λα αύτά θυ
  μν,θήτε τόν συναγερμόν των πάλαι
  ποτέ συμπολίτην μας μουσουλμά
  ν ών γύρω άπό τό άστρονομικόν
  αύτό φαινόμενον. Έβαροθσαν ντα
  ούλια καί ντενεκέδες. Γιατί; Δι'
  αύτό καί δι' έκεΐνο: Κάτι τό τρο¬
  μερά ΙδυααοδομεΙτο εναντίον των
  άνθρώπων είς τόν μεταφυσικόν κό
  σμόν. Καί ήτο άνάγκη νά έξορκι-
  σθ^ καί νά άποδιωχθ'ζ.
  —Βίλλαι Μπίλλαϊ θά πιαστή τό
  φεγγάρι άπόψε παιδί μου. Ό
  Ραμπής νά γλυτώνη τό πλάσμα
  τού!
  Κάτι τίτοιο είχεν είς τοιαύτας
  περιστάσεις διά τούς συνοίκοι,ς
  της, μιά γηραιά όθωμανίς τοθ
  Ηρακλείου. Ό λαός άπό οίκουμε
  νίκης σχεδόν πλευράς διατηρεΐ
  τάς προλήψεις γύρω άπό τα φυσι
  χά φαινόμενα. 'Γπάρχει χάποια
  γενιχή γραμμή ψυχολογίας προ-
  Τό ασύρματον.
  Πληροφορίαι έκ Χανίων ά-
  ναφέρουν 8τι ή υπόθεσις τής
  δι' άσυρμάτου τηλεφΔνου επι
  κοινωνίας τής πόλεως μετά
  των Αθηνών ευρίσκεται είς
  τό στάδιον τής όοιστικής δι-
  ευθετήσεώς της. Έλπίζεται 8έ
  δτι λίαν συντόμως θ' αρχίση
  ή τηλεφωνική έπικοινωνία Χά
  νΐων—Αθηνών. Τό ίδιον δμως
  κειμένου νά έομηνευθοθν μεταφυσι
  κώς. Φοβούμεθα τα φαινόμενα,
  διότι μά την αλήθειαν μερικαί
  συμπτώσεις, μερικά πράγματα άπό
  τα... πραγματικώτερα μάλιστα
  τής ζωής, βασίζουν αυτόν τόν
  φόβον. Αί έπαληθεύσεις ιδίως
  των δνείρων—διά νά λάβιομεν υπ'
  δψιν την μάλλον ευχρηστον μετα
  φυσιχήν — δίδουν μερικά άπό τα
  πρωτα άλλά καί τελευταία έπιχει
  ρήματα είς την γενίκευσιν των
  προλήψεων.
  —Άλλά τότε ή Έπιστήμη καί
  δ κοΓΛνωφελής θετικισμός τής ζω¬
  ής, πανε περίπατο;...
  Ή παρατήρησις δέν θά ήτο
  οδτε άσκοπος. οδτε άκαιρος:Άφ'
  ενός βλέπετε ή Έπιστήμη έξηγεί
  τα φαινόμενα αδτά μέ δλην την
  ακρίβειαν. Ευρίσκει έξ άλλου τρό
  πους νά δικαιολογη άν παρακο¬
  λουθήσωμεν την εφηρμοσμένην
  «μεταψυχικήν», καί τάς προλή¬
  ψεις αύτάς έν μέρει καί είς ώρι
  σμένας λεπτομερείς των. "Επε'.
  τα δ λεγόμενος θετικισμός, Ιχει έ
  ξακριβώσει δτι ή άνεξέστατος πί
  ατις γύρω άπό τό δπερφυσικόν
  βλάπτει άντί νά ώφελ$ τα άτομα
  Τα βάνετε δμως μέ την ποικιλίαν
  της ζ<οή;;Έ «διακβσμητική» της, καταντός νά 2χη ίνάγχττ/ν τδν- προ λήφ & Γύρω άπό τ*ς π^ολήψεις μπο ρώ νά πω δτι ή φυλή μας έδη μιούργησεν ωρισμένας έθνικοπολι τικάς βάσεις. Άφήνω δτι άπό τα γενικά σύμβολά της ώρμήθη διά νά καταγράψη κυρώσεις είς τόν άγραφον ηθικόν νόμον δ δ ποίος τόσον έπέδρασεν είς την διαμόρφωσιν των καλών χαρακτή ρων καί των δημιουργικών κοι νωνιών. Μήπως καί οί άρχαϊοι "Ελληνες δέν Ιστηρίχθησαν είς την πρόληψιν διά νά καθορί σουν τόν απαράμιλλον εκείνον μυθολογικόν κόσμον; Ή ζωή θε λει ποίησιν διά νά ζήση Καί την ποίησιν αυτήν την δίδει είς τάς λαϊκάς κυρίως τάξβις άλλά καί τάς ανωτέρας, ή πρό¬ ληψις. Δέν έκάμαμεν λοιπόν κα κά, νά άναφερθώμεν σήμερον είς αυτήν. Επ* εδκαιρία τής έκλεί ψεως τής σελήνης, άξίζει νομί ζω ή υπενθύμισις έν σχέσει μέ την" καθημερινήν ζωήν. Έννο είται δτι άλλο καθημερινή ζωή καί άλλο δπερβολή καί άνοησία μέ βάσιν την πρόληψιν... ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ ζήχημα άπασχολεϊ καί την πό λιν μας. Έδώ μάλιστα ύπάρ' χούν ^τοιμαι καί οί Ιγκατα στάσεις καί δέν ύπολεΐπεται είμή ή βελτίωσις των έγκατα στάσεων τοθ σταθμοϋ Άθη νών διά ν' αρχίση ή λειτουρ γία τοϋ άσυρμάτου τηλεφώ νού. Καί ελπίζομεν ότι ή υπό θέσις αυτή θά τακτοποιηθή τό ταχύτερον, χάρις είς τό ένδια φέρον τής κυβερνήσεως. *** Οί έμποροϋπάλληλοι. Τό ύφυπουργεΐον "Εργασί¬ ας ώρισεν έττιτροπήν διά τόν καταρτισμόν σχεδΐου κα· ταστατικοθ τοθ υπό σύστασιν ταμείου προνοίας έμποροϋΐταλ λήλων τής Ελλάδος. Καΐ'αύ- τόν τόν τρόπον λύεται ήδη έν σπουδαιότατον διά τόν έμπο- ροϋιταλληλικόν κόσμον τής χώ ρας ζήτημσ. Καί άποδεικνύε- ται μέ πόσον ενδιαφέρον, μέ πόσην στοργήν καί αγάπην προστατεύει ή σημερινή κυβ4ρ νησίς τοΰς έργαζομένους. Έ- δικαιοθι/το δέ τής Ιδιαιτέρας αύΐής στοργής οί έμποροϋπάλ ληλοι, ή κατ' εξοχήν συμπα- θής αυτή τάξις. Τα Αιμενικά. . Άπό τίνων ημερών αί έργσ σίαι διά την κατασκευήν των κρητΐιδωμάτων τοθ λιμένος δι- εκόπησαν. Δέν γνωρίζομεν είς ιτοΐους ακριβώς λόγους όφείλε ται ή διακοπή αύτη.Ελπίζομεν πάντως, δτι θά καταβληθή φροντίς ν' άρθοΰν οί λόγοι αύτοΙ, κσί νά έ~ΐχν«τρ^(σατν τό συντομώτερον αί εργασίαι. Διότι είναι άνάνκη ν' άποπε- ρτιτωθοθν τα εργα τό ταχύτε¬ ρον καί ν" αρχίση ή έκμετάλ λευσις τοϋ λιμένος διά νά κα- ταστοθν τα εργα αύτά παρα- γωγικά. Τουλάχιστον κατά την προσέχη έξαγωγικήν πε¬ ρίοδον τό ζήτημα αϋτό πρέπει νά έχη τακτοποιηθή πλήρως. Αί διατιμήσεις. "Υπό τής Γενικής Διοικήσε¬ ως εξεδόθη άγορανομική ά- πόφασις διατιμώσα τα κρέα- τα καθ' δλην την νήσον. Ή απόφασις σιηρίζεται επί λογι¬ κών βάσεων, άνταποκρΐνεται δέ καί πρός τό κοινόν αϊσθη- μα. Διότι, δέν παρετηρήθησαν μέν εύτυχώς κρούσματα αισ¬ χροκερδείας είς τόν τόπον μας, ήτο δμως άπσραΐτητος ή ύπαρξις διατίμησεως διά νά μην δημιουργοϋνται ηαρε- ξηγήσεις καί διά νά προσταΛ τευθή ή κατανάλωσις. Αί Αθήναι είς την δόξαν των. ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΘΕίΙΝ ΙΟβν "Ενα Ιστορικόν άνάγνωσμα. Μεθυσμένοι άπό χαράν οί "Ελληνες βλέπουν τό βράδυ την άτακτον ύποχώρησιν των Περσών. Τί σημασίαν εχει άν αί "Αθήναι Ιχούν πυρποληθή καί δέν άπομένει τίποτε πιά άπό την δόξα τους. Ή πόλις άνέκτησε την ελευθερία της κσί ή Ελλάς εσώθη. Ό Θεμιστοκλής καΐ ό Άρι στεΐδης, ό Μνας κοντά στόν άλλον, παρακολουθοθν μ" έν θουσισσμό την φύγη τοθ έχ- θροθ. Γιατί δέν καταδιώκουμε τόν •περσικό στόλο! λέγει τέλος ό Θεμιστοκλής. Θά μπορούσαμε νά τούς συντρίψουμε όλοσχε ρώς καί ν' Λποκλείσουμε τόν βασιλέα είς ιήν Έλλάδα. —Θά ήταν μεγάλο λάθος, λέγει μέ ζωηρότητα δ ΆριστεΙ δης. "Αν τόν άποκλεΐσουμε θά τόν φέρουμε σέ άπόγνωσι καί στήν άπελπισία τού μπορεϊ νά φθάση στά άκρα. Άς μή ξεχνοθμε ΰτι κυβερνδ πολυά ριθμα σιρατεύματα καί δτι είς £να άγώνα υπέρ των δλων μπορεϊ νά μάς νικήση. "Ας θυ μηθοθμε τάς Θερμοπύλας.Έγώ άπ' εναντίας νομίζω δτι πρέ πει νά τόν διευκολύνουμε γιά νά φύγη τό γρηγορώτερο άπό την Τλλάδα. —Ήσύχασε, ΆριστεΙδη,· λέ γει ό Θεμιστοκλής. ΣοΟ τα τα εΐπα έπίτηδες γιά νά δώ άν συμφωνοΰμε. Πά νά επι σπεΰσω την άναχώρησι ιοΟ βαρβάρου τοθ έστειλα μιά έπιστολή μ' έ'να άπό τούς εύ νούχους τού πού αίχμαλωτΐ σαμε. Στό γράμμα αύτό ό «φίλος» τού Θεμιστοκλής τόν συμβουλεύει νά επισπεύση την άναχώρησί τού, διότι οί συμ μαχοι σκέπτονται νά κατα στρέψουν την γέφυράν τού είς τα στενά τοθ Βοσπόρου. Φαί νετοι δπ καί τό δεύχερο αύτό γράμμα επιασε. Όσο γιά μάς δέν μάς μένει πιά τώρα παρά ν' άνεγεΐρουμε τάς Αθήνας καί νά τάς κάμουμε πάλι την πρωτεύουσαν τής Ελλάδος. ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ. Είς τό. 452. Μόλις ξημ,έρω- σε. Ό Περικλής δμως είνε ε τοιμος νά βγή Ιξω γιά νά έττιθεωρήση τα διάφορα εργα πού γΐνονται στήν πόλι. Παρά την βΐα πού Ιχει γιά ν' άσχο ληθή μέ τάς κρατικάς ύποθέ σεις κανένα ϊχνος άνυπομο νησίας δέν διακρίνεται στό ή ρεμό τού πρόσωπο καί έξετά ζει προσεκτικά τούς λογαρια σμοΰς πού τοθ παρουσιάζει Λ οίκονόμος τού Ευάγγελος. Ξέ ρει λεπτομερώς μέχρι τής τε λευταίας, δραχμής, τί τοθ ά- ποφέρουν τ' άμπέλια, οί εληές τα φροθτά τού. Έδωσε όδη γίες στόν οίκονόμο τού γιά τα εξοδα τής ημέρας. —Τελειώσαμε τώρα; τόν έ ρωτςί. —Όχι, άπαντα αύτός. Ή σύζυγος τοθ υίοθ σου Ξανθί που μοΰ έ"καμε χθές παρατη ρήσεις διότι έλάττωσα κατά δέκα όβολούς τα εξοδα τοθ γεύματος πού ή9ελε νά προσ φέρη στίς φΐλες της. 'Εφώναζε δτι υστερα άπό τόση προΐκα πού έδωσε δέν ήταν δΐκαιο νά πεθάνη άΐτό την πεΐνα στό σπΐτι τοϋ πενθεροθ της. —"Αφησέ την νά φωνάζη, λέγει ό Πεοικλί)ς, ή οΐκονομία είνε άνάγκη γιά μενά καί γιά δλους τούς πολίτας. Δέν πρέ πει νά προκαλώ ουΐε τόν φθό νο, ου τε την ύπόνοια, καί άν οί σύμμαχοι μοΟ ένεπιστεύθη σαν 15.000 τάλαντα τό εκα μαν διότι μέ θεωρ >ϋν τΐμιο άν
  θρωπο. Δέν θά αύξήσω ου τε
  κατά μιά δραχμή την περιου
  σία πού £χω άπό τόν παΐέρα
  μου, άλλά ουτε καί θά έπιτρέ
  ψω είς τούς δικούς μου νά μέ
  πτωχύνουν. Καί δπως φυλάσ
  σω τόν θησαυρό των Αθηνών
  καί τίς 300 γαλέρες, θέλω
  νά μεΐνω άρκετά πλοόσιος γιά
  νά μπορέσω έν άνάγκη νά βο
  ηθήσω...
  —...τούς φΐλους σου, Περι·
  ΙΙΙΙ!
  11
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον άπο-
  γευματινή 6.30 μ μ «Ό>α γιά τό
  παιδί της», μέ την Βσρβ^ρα Στάν
  γουικ.
  «ΜΙΝΩΑ».— Σήμεοον άπογευ
  ματινή ώρα 6 1]2 τό κοινωνικόν
  άριστούργημα: «Είναι Ινοχος»,ϊυ.έ
  την Μπέττυ Νταΐβις
  κλη", ακούεται μιά γλυκειά φω·
  νή. Έχεις δίκαιον Άλλά τότε
  τρέξε γρήγορα στοϋ Καλλία,
  δπου την στιγμή αυτή βρΐσκε
  ται ό φιλόσοφος Άναξαγό-
  ρας, ό παλαιάς σου δάσκαλος.
  Ό Περικλής στρέφει τό κε-
  φάλι. Έμπρός τού στέκεται
  γελαστή ή ώραία ΆσπασΙα.
  Φορεΐ έ"να έλαφρό φόρεμα
  καί τα ξανθά της μαλλιά κρα
  τοθνται άπό Ενα χρυσό διά-
  δημα.
  —Είνε καιρός, λέγει στόν
  Περικλή, ποΰ δέν εΤδες τόν
  Άναξαγόρα. Αί ύποθέσεις σου
  δέν σοϋ άφήνουν καιρό καί ό
  σοφός πολιτικάς σου σύμβου
  λος νομΐζει δτι τόν έγκατέλει-
  ψες. Άπό την άπελπισία τού
  δέν δέχεται τροφή καί θέλει
  νά πεθάνη.
  —Θεοί! λέγει μέ συγκίνησι
  ό Περικλής.
  Βγαίνει βιαστικός άπό τό
  σπΐτι τού. Στούς δρόμους ή
  κίνησις είνε ζωηροτάτη. Κατα
  λαβαίνει κανείς δτι όλόκληρη
  ή πόλις εύημερεΐ. Δέν ύπάρ-
  χούν άνεργα, δέν ύπάρχουν
  έπαΐται. Ή σοφή διοίκησις τοϋ
  Περικλέους εξησφάλισε την
  εύμάρεια. Μεγάλη προστΐά-
  θεια καταβάλλεται γιά τόν έ-
  ξωραισμό τής πόλεως. Δέν
  ύπάρχει οθΐ' Ινας πολίτης πού
  δέν χρησιιιοποιεϊται. Καλλιτέ-
  χναι, τεχνίται, εργάται Μχουν
  υπό τάς διαταγάς των μισθο-
  φόρους.
  Καθως περνφ ό Περικλής δ
  λοι στρέφονται γιά νά τόν
  χαιρετΐσουν. Προχώρει σοβα
  ρός καί άξιοπρεπής, χωρΐς νά
  έπιτρέπη την οίκειοτητσ, ή ό-
  ποία, σκέπτεται, θά τόν έ'ρρι
  χνε στά μάτια των συμπολι
  των τού.
  (συνεχ(ζεται)
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Άπογευματινή 6.30' μ.
  μ. Εσπερινή 10 μ. μ
  Τό δρκματικώτερο έρ·
  γο τής σαιζον:
  ΟΛΑ ΠΑ ΤΟ
  ιΊΑΙΑΙ ΤΗ!
  ΜέτηνΒΑΡΒΑΡΑΝΣΤΑΝΓΟΥίΚ
  Την ΠΕΜΠΤΗΝ:
  Ή τελευταία κολοσ-
  σιαία δημιουργία τής:
  ΝΤΑΝΙΕΛ
  ΝΤΑΡΙΕ
  ΒΤΙΙΡ1ΣΒ
  ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΝ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Μόλις συνελθόντες έκ τοθ σκλ·
  ρ&0 πλήγματος τής απωλείας το
  προσφιλοϋς ημών ουζύγου κα
  πατρός Μιχ. Δ. Μπορνόβα ΕατροΟ
  σπεύδομεν νά ευχαριστήσωμεν κα
  δημοσία άπασαν την κοινωνία'
  Μεσσαράς διά τό ενδιαφέρον δπε
  επέδειξε καθ' δλον τό μακροχρ
  νιον διάστημα ςής ασθενείας τού
  καί τα είλικρινή «ίσθήματα θλί
  ψεως μεθ' ών τόν συνωδευσεν εί1
  την τελευταίαν κατοικίαν τ&υ.
  Ιδιαιτέρως εύχαριστοθμεν τό
  βίοφιλίατατον Άρκαδίας δοτις
  μέ στοργικόν ενδιαφέρον παρηκο
  λούθηαΙ την ασθένειαν τοθ 6κλ
  πόντος καί ηύλόγησε> τούτον νέ
  κρόν./Γ&ύς καταθέσαντας στεφά
  νους/τά δημδτικά σχολεϊα Πιτσ
  δίων καί ίΐετροκεφάλι (θηλέων)
  τδν Πρόεδρον τής ΚοινότητοςΒόρ
  ρων, την οικογένειαν Καλιαρά
  κη. Τόν έκφωνήααντα λόγον κα¬
  θηγητήν κ. Μιχελινάκην. Τόν θε-
  ραποντα ιατρόν κ. Περικλήν Κου
  κουριτάκην τοθ δποίου τό ένδια
  φέρον καθ δλον τό διάστημα τής
  ασθενείας τοθ αποθανόντος 5πήρ
  ςεν ΰποδειγματικόν καί πρότυπον
  άγνή; σΰν!*2ελφιχής αλληλεγγύης.
  Τελικώς εύχαριστοθμεν κα!
  πά*ΐας τούς όπωσδήποτε συμμε¬
  τασχόντας είς την βαρυτάτην θλί-
  ψ£ν μας. '
  Έν Πετροκεφάλι τή δ, Νοεμ
  βρίου 1938.
  Ή βαρυπενθοθσα οΕκογένεια
  Μιχ. Μπορνόβα Ιατροΰ
  ■ Έχάοτην ΤΡΙΤΗΝ ■
  5 μεαημβρίαν
  ■ Διχ Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλκίδ», ΑΙδπφ·ν,Βο-
  Α*ν, Φιβααλονίχην.
  Τηλ*·. »-μ
  ««■■•■■•■ΒΒΒΒΒΒ.ΒΗΒΒΒΒΒ

  ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Ό Τσμΐας τού Δήμου Ή
  ρακλεΐου.
  Προσκαλοθμεν πάντας τού
  όφειλέτας τοϋ Δήμου Ηρα¬
  κλείου έκ «ΐΐλών φωτισμοϋ
  καί κοθοριόιητος κσί έξ είσ-
  φορδζ ΰδροληψΐσς τής ΧΡήσ
  ως 1938—39 δπως έντός 15 ή
  μερών άπό τής δημοσιεύσε
  ως τής παρούσης'προσέλθω
  σι _ καί κατοβάλωσιν είς τό
  ταμείον τοϋ Δήμου την έκ
  τής ρηθείσης αίτΐας οφειλήν
  των επί τή βάσει των καταρ
  τισθέντων σχετικών έκτελε
  στών καταλόγων, καθ' δσον
  άλλως μετά την πάροδον τής
  τασσομένης προθεσμΐας θε
  λουν εφαρμοσθή κατά των
  μή πληρωσάντων, πάντα τα
  υπό τοθ νόμου συγχωρούμε
  να άναγκαστικά μέτρα.
  Έν "Ηρακλείω τή 29 Όκτω
  βρίου 1938.
  Ό ΤαμΙας τοΰ Δήμου Ήρα
  κλεΐου.
  Κ Τσατσάκης
  ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή ενταύθα αντιπροσωπείαι
  Φλόκα θεωρεΐ υποχρέωσιν
  της νά συστήση είς τούς κ.
  κ. καταναλωτάς των φημι
  σμένων προΐόντων Φλόκα, δ
  πως ζητώσι άπό τόν προμη
  θευτήν των τα σοκολατάκια
  κ. λ. π. εϊδη μέ τό δνομα Φλό
  κα τό οποίον απαραιτήτως
  σημειοθται επί τής ταινίας ή
  τοθ τΐερικαλύμματος εκάστου
  εϊδους. Άν ό προμηθευτής
  σας έπιμένει νά σάς δώση
  μαζύ μέ τα σοκολατάκια Φλό
  κα καί άλλα άγνώστων ή καί
  γνωστών έργοστασίων, σημαί
  νει δτι έ'χει συμφέρον νά
  σας προτείνη τουτο διότι
  τα ξένα αύτά σοκολατάκια
  άγοράζει μέ χαμηλοτέρας τι¬
  μάς των σοκολατινίων Φλόκα,
  έπωφελεΐται δμως καί πω·
  λεΐ ταυτα μέ τάς τιμάς δ¬
  που πωλεΐ καί τα σοκολατά
  κια Φλόκα.
  (Έκ τής ενταύθα άντιπρο-
  σωπείας Φλόκα Α. Ε.)
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τό θαθμα των νέων ϋφασμάαων.
  ΑΒΕΔΙΣιΆΝΪ
  'Οββς 'Αγ. Μην»
  Νέαι άφίξβις καί νέαι πά
  ραλαβαί ύφασμάτων τής ε
  ι,οχής.
  ι ΌμοΙα έπανάστασις είς τα ιό·
  φάσματα διως καί είς την γραμ·
  μή: χά έπΐσημα βραδυνά φορέμα
  τα δέν άρκοθνται νά ΰπενθυμί
  ζουν την αϊ^λη τοΰ παρελθόν·
  , τος διά τής φορμας των καί διά
  ! τής γαρνιτούρας η των έξ-αρτηϋά
  των των γίνονται έπ(σης άπό τα
  ι ιδία δφάσματα τής παλαιάς έιτο-
  |χής! Δηλαδή την ϊδια πολυτέλεια
  των χρησιμοπηουοένων υλικών
  Είς τάς χειμερινάς συλλογάς
  είνε κτυπητή ή έντυττωσ ς τής με·
  τάξης (άληθινής) καί£ή ϋπ'ρβολι-
  κή σηυασία πού τή' άποοιδουν
  είς όλας τας παρουσιάσεις μόν
  τέλων)
  Αύτό εΤνε ευνόητον, θά ήτον
  δΰσκολο, γιά νά μην ποΰμε αδύ¬
  νατον νά δοθή είς μία φούστα
  ή άκ^μπτη εϋρυχωρΐσ, ή «τρίζου·
  σες.» πτυχές ηού όνειρευόμαατε,
  εάν δέν έχρησιμοποΐουν πυκνά
  σατέ, μουάρ, ταφτδ, φάιγ, η βε
  λοΰδα.
  Πρέπει τό υφασμα τοΰ φορέμα
  τος νά εΤνε άνάογο μέ τό στυλ
  τού, μέ τόν χαρακτήρα τού· καί
  δΐαν ύπάρχει «παλινδρομική· προ
  θέσις, ένδιαφέρει έξ Ισου νά
  ύπενθυμίζη τό ΰφασμα, τα ύφά
  σματα τού παρελθόντος.
  Είνε κάτι πού βλέπομεν συ-
  χνότατα. Είς την συλλογή τού
  Πιγκέ, εΤνε ό θρίαμβος των ώ-
  ραίων μουάρ, των σστέν δουκΐσ
  σης, είς χρωματισμούς γ^ρΐ τουρ
  τερέλ, μιλέ παστέλ 4 δαμασκηνό,
  ώαπερζίν, γκρέζ. Είς την συλλο·
  ι γήν τοϋ Λανβέν. ή φάιγ, ή μετα·
  ιξυοτή μουσελίνσ, τα μπροκάρ, τα
  'λαμέ, τα βελοϋδα... Είς την συλ·
  λογή Μολυνέ ύτεροχα νταμάτ,
  ταφτα φρουφρουτέν καί ενα ώρι-
  I
  σμένο λααέ, πολύ 1900, πού ό-
  νομάζετοι «Τσαρίνα»...
  Ό Βιονέ μένει πιστός πρό πάν¬
  των είς τό μαλακό σατέν, είς τό
  βελοθδο, είς τό κρέπ μπρεν, είς
  τό τοΰλι καί είς την δαντέλλα.
  Οί τουαλέττες τού άπό μαϋρο σα¬
  τέν, τιολύ ντεκολτέ έπιβάλλουν
  την έα σιλουέττα μέ μιά θαυμα
  οίαν επιρροήν.
  Τέλος ή Άλίζ μέ τίς φάιγ κα'ι
  τούς ταφτάδες κατορθώνει νά
  δίδη την λεΐττοτέρα σι"λουέιτα
  είς τα πιό εϋρύχωρα φορέματα.
  Διότι ^ά ώραΐα αύτά μεταξωτά
  Οφάσματα, θαυμασίως πυκνά κοί
  βαρεία, δέν 6χουν έν τούτοις τί-
  ιτοτε πού νά βαραίνη την γραιιμή.
  ΑΊ τελειοποιήσεις τής βιομηχανΐ-
  ας έττέτρεψαν τό θαθμα μιδς ά-
  ναγενησεως των παλαιών ΰφα·
  σμάτων, ύττό τελείως μοντέρναν
  μορφήν.
  Και είνε πραγματι μουάρ, σα¬
  τέν, φάιγ καί βελοϋδα... πάντως
  δμως τοθ 1939.
  ή Ντιστεγκέ
  Οερωςείςτήν χώραν
  τ ών Χρυσαν&έμων.
  Η ΜΑΧΗ
  Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  ΚΟΙΠΩίΊΙΚΗ
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ
  είς άρχικήν και α' επαναληπτικήν δημοπρααίαν πωλή¬
  σεως ένεργη&ηοομένην την 24ην Νοέμβριον ε. ί'. ημέραν Πεμπτην χαΐ
  ώραν 11 —12 π. μ. είς τό Ύπ)μα τής Έ&νιχής Τραπέζης ή εχποίησις
  των «άτωθι χτημάτωνΐ
  Άρι&. Κτήματος Ειδος Θέσις Κτήματος Έκτασις τ.μ.
  37
  274
  275
  498
  614
  743
  832
  899
  956
  Σαπωνοποιεΐον 'Επτά Μπαλτάδες
  Οίχία ΚιζΊΧ Τάμπια
  τ μ.
  525
  23
  1Ο7
  'Έννπόϋ-ηκον διά δρ. 'ΒθΟ π. 9 ο)ο άπο 21 — 12—31
  Οίκία Μπαλτά Τζαμι » 64
  Οΐκία Γεν£ Τζαμι » 44
  »
  Κατάστημα
  Μικρά Τααρσάχι 9
  » Χανίων Πορτα »
  Οΐκία καί Κατ)μα Παν.Νοσοκομείον»
  'Ενυπό&ηχον έξ ολοκλήρου εις τρ)κά
  1109 Ελαιοτριβείον Γενι Τζαμί τ.μ.
  1134 Οίκία » » »
  'Εννπό'&ηκον έξ ολόκληρον <ίς τρ)χά 1196 Οίκία 'Εργοσ. Χατζιδάκη » 1209 Οικόπεδον Όδός Μαρτύρων » 1293 481)2880 Κατάστημα Μεϊντάνι » 1257 7434)10080 Κατ)μα Όδός Χάνδακος » 1346 Κατάστημα Χαίων Πόρτα » 'Εννπό&ηχον διά δρ. 2044 άπο 1—9—1911 749 Οίκια Βαλιίε Τζαμι » 2823 » Όδός Μεραμβέλ)ον '» 64 44 65 7 117 80 63 76 50 38 37 68 64 36 33 Προαφορά 400.000 25.000 50.000 30.000 48.000 24.000 20.000 200.000 65.000 75.000 60.000 35.000 120.000 40.000 126.000 150.000 38.000 37.50*0 Τον κάτ<αϋι κτήματος* η δημοπρααια έοεται α' επαναληπτιχή 432 Ο'ιχία Κιζίλ Τάμπια τ.μ. .57 44.835 Οί άναλντικοί όροι είιαΐ χατατεϋειμΐνοι είς το Ύπ)μα τής 'Ε&νι* κης Τραπέζης ένθα δύνανται ιτρόσΈρχόμείΌι οί ίνδιαφερόμε»οι νά λαμ¬ βάνωσι γνώσιν. (' Εκ τον Γραφείον) ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Πρός τούς κ.κ. γεωργοκτηματίας καί Γιτωργικούς Συνεταιρισμούς. "Εχομεν την τιμήν νά φέρωμεν είς γνώσιν α¬ πάντων των μέσω Άγροτικής Τραπέζης προμηθευο μένων τα άναγκαιοΰντα είς αύτοΰς λιπάσματα δτι τα λιπάσματα «ΤΑΥΡΟΣ» καί τό ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ χορηγοθνται καί εφέτος υπό τής Άγροτικής Τραπέζης είς τάς κάτωθι τιμάς, παράδοσις έκ τής άποθήκης μας Ηρακλείου, ήτοι: Ύπερφωαφοριχόν 0—20—0, ό σάκκος 50 κιλών δρχ. 143.50 Όστεάλευρον 0—30—0, » » » » 169.50 Άζΐίταλεορβν 10 — 0—0, » » » » 195.— ΝΙΓΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ, »_ » » » 228.- ΕΙς τούς Γεωργικοΰς Συνεταιρισμούς παρέχομεν προμήθειαν επί των άνω τιμών. Παρακαλοΰνται, δθεν, οί επιθυμούντες νά προμη θευθώσι τα λιπάσματσ ΤΑΥΡΟΣ καί τό ΝΙΤΡΟΝ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ μέσω τής Άγροτικής Τραπέζης δπως, οί μέν Συνεταιρισμένοι δηλώσωσι ταυτα είς τόν Συ νεταιρισμόν των, οί δέ μη ανήκοντες είς Συνεταιρι¬ σμόν προσέρχωνται είτε άπ' εύθεΐας είς την Άγρο- τικήν Τράπεζαν εϊτε πρός ημάς ή τούς κατά τόπους πράκτορας μας, ημείς δέ θά φροντΐζωμεν διά την λήψιν των διατσκτικών άπό την Άγροτικήν Τράπε¬ ζαν πρός διευκόλυνσιν αυτών. Πολυχρονιδησ καί Φραγκουλης Γραφεϊα-Αποθήκαι: Όδές 25 Αύγούστβυ Πρατηριον: "Εναντι Δημοσίου Ταμείου. ΙΟΟον Τό πρόσωπό της σανεσπάσθη άδιόρατα. Μιά θλΐψις έσκέπασε τα ματάκια της, μιά λοξή πτο χή έφάνηκβ άπό την γωνιά τοϋ οτόματος πρός την γωνιά των ρουθουνιών της. Άλλά, την ϊδια στιγμή μιά τεραστία προσπά θεια Ιδιωξε τόν γεμδτο δδύνην μορφασμό καί άπΐφασιστικό, γεμάτο %ί?$ος, Ινα χαμόγελο τόν διεδέχθη. Ό Φέλτζ επήρε τό χέρι τοθ παιδιοΰ Ινα χέρι πού δέν ήΐαν χυδαΐο καί τό φίλησε, όχι χω ρίς σεβασμό. —"Εχω ιδή—έσυλλογιζόταν— παληές λάκες, των οποίων ή έρ γασία αντεπροσώπευε δέκα χρό νων ζωή ενός καλλιτέχνου. Κα έθαύμασα αύτές τίς λάκες Άλ λά αύτό έδώ τό χαμόγελο, σΐό πρόσωπο αύϊής τής μικρής &π ρετρίας, πόσων αίώνων πολιτ σμό άντιπροσωπεύει άραγε,... Άπό τό μυαλό τού περνοθσ» γρήγορες σκέψεΐζ: —Ό Τσεού Πέ ί,—είπε σχ δόν δυνατά — θά έφρονοΰσεν σως, πώς αύτός ό πολιτισμός ά ξίζει νά διασωθή, αδιάφορον μέ τί τρόπον... XII Ό φάκελλος ήταν πολύ μακρο λός καί;πολύ ατενός,κλεισμένος μ βουλοκέρι.Ό Φέλτζ, άφοθ έ"σπασ την σφραγίδα, Ιβγαλε ίνα φόλλι μεταξωτοθ χαρτίου διπλωμένου δώ δεκα ή δεκαπένΐε φορές Έξεδ πλω/όταν δπως ξετυλίσσεται νας πάπυρος καί τό γράμμα γρμ μένο γαλλικά είχε καλλιγραφηθή μέ πινέλο καί αινική μελάνη άπό χέρι συνηθισμένο νά χαράσ ση τούς χαρακτήρας τοθ Κομ φουκίου μάλλον, παρά τό άλφά βητον τής Λύσεως. "Ωστε αμα ξεδιπλώθηκε καθ δλο τού τό μήκος, τό παράξενο γράμμα ίμοιαζε άρκετά μέ τί λουρίδες έκεϊνες τοθ πανιοθ έ πάνω στΐς οποίες τυπώνουν την μιά κάτωάπό την αλλη, κάτω άπό κάποια φανταχτερή τίς στροφές καί τό ρεφραίν /αι κης θρηνωδίας. Ό Φέλτζ έδΐάβααε: «Γράμμα τοθ άμ»θοΟς Τσεού Πέ ί. πρός τόν Φέν Τ·»-Τζέν, τόν μεγάλο λόγιο, ανώτερον άξιωμα τοθχο τής περιλάμπρου Άκαδη μίας τοθ βκσιλείου Φού λάκ-σαί, (ΓαλλικοΟ). Ό πρεσβύτερος αδελφάς σας, Τσεού, σάς χαιρετα έοαφιαίως Μαθαίνει, μέ άπεριόριστο σεβα σμό, γιά την ύγεία σας, καί λαμ^άνει την υψίστην ελευθερίαν νά σόίς στείλη αύτό τό γράμμα. Ό μαθητής Τσέγκ Σ£, απαντών τας στόν Τζεοΰ (Κομφούκιο), έξέ φρασε μίαν έπιθυμία. * (συνεχίζεται) ΕΟΡΤΑΙ.— Σήμερον εορτήν τοΰ Μιχαήλ Άοχαγνέλου δέν θα δε¬ χθή έτησκέψεις ή κ. Αγγελική Άλ. Γεωργιάδου προέδρου τού Έμπο ρικτ>0 ΈπιμελητηρΙου.
  | —Έπίσης δέν έορτάζει οϋτε δέ
  χεται έττισκέψεις ό κ. ;Μιχ. Άλι-
  κιώτης.
  —Έπ'ση^ δέν έορτάζει οοτε 8έ·
  χεται έπισ^έψεις ό κ Μιχ. Σταυ·
  ριανός τραπεζιτικός.
  —Έιΐίσης δέν δέχεται έπισκέ·
  ψεις ό κ. Μιχ Παπαιωάννου Δη·
  μοτικός ύπάλληλος.
  —Έπίσης δέν δέχεται έπισκέ·
  ψεις ό κ. Μιχ Κοζυράκης ουνταγ-
  ι ματάρχης άεροπορ(ας έν ά.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ου έ
  δέχεται έπισκέψεις ό κ. Μιχ. Πό-
  ίλίτης κτηματΐαΓ.
  Ι —Έπίσης δέν έορτάζει ό διευ·
  θυντής τής συναδέλφου «"Ιδης.'
  κ. Μιχ. Μαρνελάκης.
  —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ.
  Μιχαήλ Σπινθουράκης έμπορος.
  —Έπίσης δέν έορτάζει, ουτε
  δέχεται έπισκέψεις ό κ. Μιχ Κα¬
  νακάκης.
  —Έπίσης δέν έορτάζει, οϋτε
  δέχεται έπισκέψεις ό κ. Μιχαήλ
  Μανασάκης δικηγόρος
  ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθεν έξ Άθη
  νών ή κ. καί ό κ. Άθ. Άγγελάκης.
  Γ^ΜΟΙ.- Ό κ Γεώργιος Λή
  μνιος καί ή δνίς Τιτίκα Μηλιδάκη
  ετέλεσαν τούς γάμους των. Πά
  ράυμφος παρέστη ό κ. "Εμμαν.
  Σαλοϋστρος.
  θερμάς ευχάς.
  «ΜΒΒΒΒΒ
  Έκτός Τράστ.
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΤΟ ΦΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ!
  Αναχωρεί έξ 'ΗρακλβΙου έκαστην ΚΥΡΙΑ- "
  ΚΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ■
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ. ΣΟρον, ϊ
  ΤΗΜΟΝ, Πάρον, Νάξον, ■
  Πρ«ιΐτσ·ε(·ν
  ΑΙΝΛΡΛΑΗ
  Τ«λΙ·. 1-11
  ■ ■«■■■■ α*εΜ
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Τό βραβευθέν κοινωνι¬
  κόν άριστουργημχ:
  ΕΙΝΑΙ ΕΝΟΙΟΣ
  ΜΠΕΤΓΥ ΝΤΑΙΒΙΣ
  ΖΩΡΖ ΜΠΡΕΝΤ
  «Δόσε μου 24 ώρες και
  ρό καί θά σοθ δε(ξφ την
  άγάπη μου». Ή περιπετει-
  ώδης περιπέτεια μιας γυ¬
  ναίκας γιά νά κερδίση
  τόν άνδρα πού άγαπά.
  Σχηνοθεσία: ΜΙΧ ΚΟΥΡ-
  ΤΙ-, τοΰσκηνοθέτου των προ
  βληθεντων έργων: «Καπταίν
  Μπλοόντ», καί «Έπέλαοις Έ-
  λαφρά; Ταξιαρχίας».
  Έκτός προγράμμοττος:
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  ΠΕΜΠΤΗ: Τό 100 ο)ο
  έγχρωμο θαΰμα:
  ΙίΙΙΙΣ
  ΕΠΑΓΓΕΑΙΑΣ
  Σημ. Δευτέραν — Τετάρτην
  —Πέμπτην—Σάββατον—Κυρι
  ακήν ιδρα 61)2 άπογευμβτιντί.
  Γυρω στήν πόλι.
  Μεταξύ των άνακαλουμένων έκ
  τής έξορίας, δυνάιιει τοθ Β Δια-
  τάγματος τού έκδοθέντος έπ' εύ
  καιρία τοΰ έθνικοΰ γεγονότος
  τής γεννήσεως πριγκηπΐσσης.
  —Συγκαταλέγεται καί ό έξ Ή
  ρακλείου Κρήτης θ. Καλούδης.
  -Γενικώς οί άνακαλοθμενοι
  εΤναι έξ έκείνων οίτινες ,ύπέγρα
  ψαν την δήλωσιν μετανοίας καί
  τούς _όποίους ώρισε πρός τουτο
  ειδικώς τό ύφυπουργεΐον Άσφα
  λείας.
  —Εξαιρετικόν τό πρόνραμμα
  τό εκτελεσθέν ττροχθές υπό τής
  Δημοτικής μας Μουσικης είς την
  πλατείαν "Ελευθερίας.
  —Έκτός άπό άποσπάσματα
  των «Μποέμ» καί τού «Κουρίως
  τής Σεβίλλης», ή Μουσική έξετέλε
  σε πλέον ή επιτυχώς την ιτερίΦη
  μη «Πολονέζ» τοΰ Σοπέν.
  — Είς τόν άρχιμουσικόν κ. Δέ
  ληβασίλην όφείλονται δίκαιοι Ε
  παινοι διά την εξέλιξιν την όποί
  αν παρουσιαζει τελευταίως ή Μου
  σική τοΰ Δήμου, καθισταμένη μία
  των ώργανωμένων πραγματι δή
  μοτικών μουσικών τής "Ελλάδος.
  — Οί Μιχαλάκηδες. Μιχάληδες
  καί Μιχαήλοι δγουν σήμερον την
  επέτειον τοθ όνόματός των.
  —Έκλεκτοί καί καλοί φίλοι
  οί έορτάζοντες καί είς την περί¬
  πτωσιν άκόμη «πού δέν θά έορ
  τάζουν καί Βέν θά δέχωνται επι
  σκέψεις», άτΐασχολοΰν την παροϋ
  σαν στήλην διά τάς καθιερωμέ
  νας είλικρινεΐς ευχάς της.
  —Τάς οποίας καΐ τούς άπευθύ
  νει γενικώς.
  — Χειμωνιάτικος ό καιρός χθές,
  άν κρίνωμεν άπό τάς πρωϊνάς ώ·
  ρας.
  — Ώστόσο υστερώτερα δέν μπο
  ροΰσε νά τόν πτ) κανείς κοί όλωσ
  διόλου χειμωνιάτικον.
  — ΤΗταν πάλιν κάτι μεταξύ
  χειμώνος καί. ανοίξεως.
  —Άρκετοί ο'ι έίελθόντες προ
  χθές κυνηγοί.
  —Καί άρκετά τα άποκομισθέν
  τα θηράματα άν κρίνωμεν άιτό
  τάς πληροφορίας των έν&ιαφερο
  μένων.
  — Καί τα πρώτα φθασίματα
  των όρτυκιών.
  — "Ενα κοινωνικόν άριστούρ
  γημα προβάλλει σήμερον ό κινη
  ματογράφος Πουλακάκη «Όλα
  γιά τό παιδί της» είς τό οποίον
  ή διάσημος στώρ Βαρβάρα Στάν
  γουικ διαπλάσσει ϊνα ύΐτέροχον
  οόλον.
  —Είς την Μινώαν προβάλλεται
  ό φίλμ: «Είνε έ-νοχος» βραβευ
  θέν καί σημειώσαν επιτυχίαν ο
  που καί άν προεβλήθη.
  ο Ρίπορτκρ
  -Ή «Χαρά των παιδιών».
  "Εκυκλοφόρησεν είς τος έπαρ
  χίας διά τοθ Πρβκτορείου Έφη
  μερίδων της Έταιρίας Έλλ. Τύ
  που τό 45ον τεΰχος τού 15θημέ
  ->ου _Παι6ικοΰ περιοδικοΰ «Ή χά
  ά των Παιδιών», πολύχρωμο μέ
  ιαραμΰθια καί διηγήματα καί γε
  ικώς διασκεδαστική κσί μορφω
  ική υλη γιά μικρά παιδία.
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ. ΑΥΔΑΚΗ- ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ
  Δέχεται είς τό έργαστή·
  ριόν της (Πλατεία Βαλιδέ
  Τζαμί).
  Ι. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ
  Γονία Άρκστά.
  Όλα τα διδακτικά βιβλία
  αί τα σχολικά' εΤδη.
  Επισκεφθήτε τό κατάστημα
  σς εΤαεθα οί εύθηνώτεροι.
  ΓΡΑΜΜΟΦΩΝΑ
  Πλάκες μέ δλα τα
  νέα τραγούδια.
  Μόνον
  ΜΑΡ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  προ
  Τ6 μεγάλο έργον
  χον Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  443ον
  Ό κ. ΛευκΙας τόν άφινε λέγοντσ, ουδόλως σύ
  τόν διακόπτων άλλ' ένταθθα ό Θεναρδιέρος διε
  κοπή άφ' έαυτοϋ δπως άναπνεύση, καί τότε, λαβών
  καιρόν 6 κ. ΛευκΙας.
  —Τΐποτε δέν καταλαμβάνω, είπεν, άπ' δλα
  αύτά δπου μοθ λές. Έγώ εΤμσι ίίνας πτωχάς άν
  θρωπος' πολύ μακράν άπέχω τοΰ νά εΐμαι μιλλιου
  νόριος, καθώς νομίζεις. Δέν σέ γνωρΐζω' δέν σέ εΤ·
  δα ποτέ άλλοτε. Μ' έκλαμβΛνεις άλλον άντ" άλ·
  λου. «
  — Άκόμη! άνεκραύγσσεν ό Θενσρδιΐρος' άκόμη
  θέλεις νά μέ άπατήσης μέ αύτά! Δέν γνωρΐζεις ΐιθΐ-
  ός εΤμαι, αί,
  —Μέ συγχωρεΐς, άτιεκρίθη ό κ. Λευκίσς, βλέπω
  δτι εΐσαι έ"νας αλιτήριος.
  Είς ποίον δέν συνέβη νά παρατήρησις δπ Κα1
  τα μυσαρώτερα των άνθρωπίνων πλασμάτων εχου
  σιν εΰθικτον μέρος τι τής φιλοτιμίαν; Τα θηρΐα γάρ
  ναλΐζονται υπό φιλοτιμίας κσί αύτά. Ή γυνή τοϋ
  Θεναρδιέρου, άκούσασα την λέξιν αλιτήριος, κατέ
  βη άπό τής κλίνης της έμπλεως όργής, ό δέ Θενσρ-
  διέρος η,ρπασε την καθέδραν τού, ώς έτοιμος νά
  συντρΐψη αυτήν είς τάς χείρας τού.—Κάθου σύ, μή
  σαλεύσης! άνέκραξε πρός την θήλειάν τού, στρα
  φεΐς δέ πρός τόν κ. ΛευκΙαν.—Αλιτήριος! να(, γνω
  ρΐζω, κύριοι πλούσιοι, δτι συνηθίζετε νά μάς δίδετε
  αύτό τό επίθετον! Έγώ Εέν άρνοθμαι δτι έχρεωκό
  πησα" έγώ αύτό δέν τό κρύπτω· ψωμΐ δέν έχω, λε
  πτό δέν έχω, έχω τρείς ημέρας δττου δέν έφα
  γα, εΤμαι £νας αλιτήριος! "Α! σεΐς δμως, δπου
  έχετε νά ζεσταΐνετε τα τιόδια σας μέσα είς ύ
  ποδήματα δπου δέν περνά τό κρύο καί ή ύγρασΐσ,
  σεΐς δπου έχετε επανωφόρια παραγεμισμένα μέ
  βαμβάκι, ώσάν άρχιεττΐσκοποι, κοΐ δπου κατοικεΐτε
  είς τα πρώτα πατώματα των σπιτιών, καΐ τρώτε
  τοθ πουλιοϋ τό γάλσ, κ" έξσπλώνεσθε είς τούς σο
  φάδες τούς μαλακούς, δταν θέλετε νά μάφετζ άν
  κάμνη £ξω πολύ κρύο, κυττάζετε τί λέγει τό θερμό
  μέτρον! "Ημείς δέ! ημείς είμεθα τα θερμόμετρσ!
  Ημείς δέν έχομεν χρείαν νά ιδούμεν τούς βαθ
  μούς τοϋ ψύχους είς μίαν μηχανή άλλ οίοθανόμεθα
  νά παγώνη τό αΐμα μέσα είς τάς φλέβσς μας, κσί
  τότε λέγομεν. «Άχ, δέν ύπάρχει Θεός!» Κ' έ'πειτα
  ερχεσθε είς ταίς σπηλιαΐς μας νά μάς είπήτε άλι
  τηρΐους! σεΐς ημάς! Κοί δέν σάς τρώγωμεν ζωντα
  νούς ταλαΐπωροι! καΐ δέν σάς σχίζομεν μέ τα νύ
  χιά μας!
  Στροφεΐς δέ κρός τούς ίστσμένους παρά την
  θύραν.—Άκοϋτε, εΐπε, μωρέ παιδία, μέ ποίον τρό
  πον ή οϋθεντιά τού μάς μεταχειρΐζεται! ώς νά ήμε
  θα ταχατες τα φρόκσλα τού δρόμου.'
  Καί πάλιν στραφείς πρός τόν κ. ΛευκΙαν ώς μαι
  νόμενος:—Άκόμη καΐ τουτο πρέπει νά μάθης, σύ
  θέντη κύρ φιλάνθρωπε, είπεν είς αυτόν! Γνώρισε
  ττβς κ' έ>ώ δέν εΤμσι κανένσς άσήμαντος, καθώς
  μέ στοχάζεσαι. 'Υπηρέτησα κ' έγώ την πατ+Ιδα
  ώς στρατιώτης, κοΐ άν δέν ελαβα παράσημον, εύρε
  θηκα είς την μάχην τού Βατερλώ, έγώ δπου βΚέπεις!
  (συνεχίζεται)
  ϊινπιιηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιϊ
  ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ
  "Οχι κασμήρια μέσω Αθηνών, άλλ' άπ' εύθεΐας |
  έξ Αγγλίας παρελόβομεν την νέαν πλουσιωτάτην §
  συλλογήν μας των περιφημοτέρων Αγγλικών έργο §
  στασΐων. §
  Οί χρωματισμοί καΐ τα σχέδιά των είνε έξαιρε- |
  τικά. |
  Ποιότητες άνώτεραι. ΑΙ τιμαί μσς είναι άσυγ- |
  κριτοι. ΠΑΡΙΣΙΝΟΝ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ Ι
  ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ
  Πλατεϊα Βενιζέλου
  ϊιιιιιωιπιιιιιιιιιηιιιιιΐϋΐΐΗϋΐιιιιιιΐιΐιΐΗΐηυιιιιιιΐϋΐυιιιιπΗΐιιιιιιιιΐΗΐπιιιιιι»!»»!!"»»"!""»»1»»·1111*
  ■Ν^^—%*%/***->^%ΤΝ^—*Λ^<-^-*Λ~^">./%Α θΛ/"%*—% —
  ΚΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΩΜΑΤΑ
  ΚΑΛΛΥΝΤ1ΚΑ
  ΠΟΥΔΡΕΣ ■ ΚΡΕΜΕΣ
  Καί δλα τα Εορωπαϊκά σπεσιαλιτέ
  τοΰ γυναικείου καλλωτασμοϋ είς τιμάς
  χαμηλάς μόνον
  : ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
  Πώλησις λιανική καί χονδρική.
  Καπαρντίνες, Πσλτά άντοχής )
  Κοστούμια ετοιμα.
  καί δλα τα άνδρικα ειδή
  είς τό κατάστημα:
  ΜΗΝΑ ΣΑΡΑΚΙΝΑΚΗ
  ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι* έκείνους ποϋ σέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΕΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΟΥ
  Α'.
  Οί άστρονίμοι τοθ άστεροσκο
  πείου τοθ Πότσϊαμ, Μύνχ, Μύλ
  λερ καί Μπρούκ, άνεχάλυψαν ε¬
  πί τού πλανήτου Διός τ) μάλλον
  επί τού περιβλήματο; αύτοθ, την
  λΐδ ή όποία είχε παρατηρτ)
  _θή προηγουμένως από ίλλους.
  Εκτοτε βμω; οί άστρονόμο- την
  Ιχασαν καί δέν μποροθσαν, παρ'
  δλας τάς έπιμόνους παρατηρήσεις
  των, νά την άνϊκαλύψουν. Οί
  τρείς Γερμανβί άστρονόμοι τοθ
  Πότσδαμ δχι μόνον την "διέκριναν
  καί πάλιν, άλλά καί την έφωτο
  γράφησαν Ή κηλίς Ιχει σχήμα
  ώοειδές καΐ έχει μή<ος 10 000 χιλιόμετρον». Μία κηλίς επί τού Διός! Ηε ρισσοτέραν έκπληξιν θΐ έπρο κάλει είς τό πολύ κοινόν ή εί δησις 2τι εξερράγη πυρκαϊά είς μίαν άκατοίκητον σΐέππαν τής Νοτίου Άμερικής ή δτι κατε ποντίσθη μία λέμβος άνευ έπιβά τού Ιξω των παραλίων μι£ς των νήσων Φίντζι! Καί δμως Ινα φαινόμενον ώ; ή αίφνιδία εμφάνισις μΐάς κηλΐ 5ος είς Ινα ούράνιον σώμα υπέρ βαίνει κατά πολύ είς άγριάτητα καΐ δύναμιν καί τας ίσχυροτέ- ρας έπαναστάσεις των σιοιχείων επί τοθ πλανήτου μας, καί τάς ίσχυροτέρας θυέλλας καΐ έκρή ξεις εν γένει τής φύσεως επί τής γή;! Είς την φωτογραφικήν πλάκα σκοπική στιγμή. Άναλογισθήτε δμως την έκτασιν τοΰ φαινομένου είς τό φυσικόν, επί τοθ μακρυνοϋ πλανήτου επί τοθ δποίοι» παρετή θη! Άν είς την φωτογραφίαν τοΰ Διός τό φαινόμενον Ιχει τό σον μικροσκοπικόν δταστάσεις, τουτο έφείλεται είς την τεραστί" αν απόστασιν των δκταχοσίων έ κχτομμυρίων χιλιομέτρων πού με σολαβοθν μεταξύ τού επί τής γής παρχτηρηΐοΰ καί τού φαινομένου πού συνετελέσθη είς τόν μακρά νόν πλανήτην. Ή απόστασις δέν συντελεί Ιπίσης είς τό νά μας φαίνωνται, είς ημάς τούς κατοί κοιις τή; γής, αί τελευταίαι σφαϊ ραι πού περιστρέφονται είς τό διάσΐημα καί είνε όλόκληροι κό σμοι. άληθεΐς γίγαντες, εί; μι κρά φοτεινά στ)μεϊα; Έτσι δεν φαίνεΐαι καί ό Ζεύ;; Καί 2 μ ως δ πλανήτης αύτός είνε δ γίγας τοΰ πλαντ;τί%κοί3 μας συστήμα τος, δ μεγαλείτερο; έκ των πλα νητών ποΰ περιστρέφονται περί τόν ήλιον πού μάς φωτίζει. Εί νέ δ γίγας άϊελφός τής Γής ποΰ άν δέν είνε τό μικρόΐερον άπό τα παιδία τοθ ηλίου, είνε έν πά ση περιπτώσει μικροκαμωμένη! Άν είς τόν ζυγόν μιάς τεραστί άς—φανταστικής βεβαία — πΐά στιγγος, ερρίπτομεν τόν πλάνη την Δία, θά Ιπριπε νά ρίψωμεν είς τόν άλλον ζυγόν τριακοσίους δεκαπέντε πλανήτας τοθ μεγέθους Τό ειρηνοδικεΐον της επαρχίας Σητείας. η ο'μως χά- στοργικόν ένδια- των άστρο»όμων ή φαίνεται παρά ώ; κηλίς δέν γιον! μία μικρο ' τής γή; διά νά επιτευχθή ίσοζύ (βυνεχίζεται) ·« »■«■■■> ■■■■■■■••■■■■■α ·■■■■■■■■
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Πρός τούς έλαιοπαραγωγούς των έπαρχιών
  Τεμένους, Πεδιάδος καί Μονοφατσίου.
  Ή έταιρεία «ΤΑΛΩΣ» οάς καθιατι? γνωστόν ότι μέ·
  χρι τέλους Νοεμβριού θα άνβράζη είς τιμάς λίαν Ικανο¬
  ποιητικάς ελαιόκαρπόν έκλεκτής ποιότητος (λιανοληές)
  πρό; παραγωγήν άγουρελαίου.
  α έχοντες καί έπιθυμοδντες νά πωληθώσι έλαιόκαο-
  πον της ανωτέρω κατηγορίας παρακαλοΰνται νά μάς
  γράψωσιν άμέσως (εταιρείαν ΤΑΛΩΣ) Ηράκλειον, ορίζον-
  τες την ποσότητκ περίπου καΐ την περιφέρειαν ίίς την
  οποίαν ευρίσκεται τό ελαιόφυτον. Ή συμφωνία θά κλεί
  εται υπό ΰπα>λήλων τή; έταιρείας είς τό χωρίον αας, ή
  παράδοσις θά γίχίται μέ 'εξοίά αας *ίς τβν πλησιέοτβρον
  πρός τό ελαιόφυτον άμα{ιτόν όρόμον καΐ ή πληρωμή ίπΐ
  τόπου.
  (Έκ τού γραφΐίου)
  τήθΐ} καί πιστεύομεν δτι θά έλ¬
  θη ν' αναλάβη ^τό συντομώτερον
  τα καθήκοντά τού. Ελπίζομεν
  δέ άκόμη δτι μέ την έλευσιν
  τοθ κ. Είρηνοδίκου θά τοποθε
  γραφεύς ώ
  γίνεται ά
  λειτουργία
  ΣΗΤΕΙΑ Ν)βριος (άνταιτοκρι- | παραγραφής.
  τοθ μας) —Μέ ιδιαιτέραν δλως ρις είς τό
  χαράν χαί ανακούφισιν έπληροφο- φέρον τής Έθνικής Κυβερνή
  ρήθη ό λαός τή; επαρχίας μας σεως, ή κατάστασις μεταβάλλε
  την τοποθέτησιν νίου είρηνοδίχου ται. Νέος είρηνοδίκης
  Διότι ή κανονική λειτουργία τοθ
  είρηνοδιχείου αποτελεί δια την
  Σητείαν ζήτηαα υψίστης σπου5αιό
  τητος. Καί δυστυχώς, τό είρηνοδι
  κείόν μας, δέν είχε μέχρι σήμε¬
  ρον καλήν τύχην. Κανονικώς βε¬
  βαία, έν άναλογία πρός τόν πλη
  θυσμόν καί την Ικτασίν της, ή
  Σητεία ίπρεπε νά Ιχη δύο εϊρη
  νοδικεΐα. Έν τούτοις καί τό Ιν
  δέν έλειΐούίγησε ποτέ σχεδόν κα
  τα τό παρελθόν κανονικώς. Πότε
  δέν είχε είρηνοδίκην κα! άλλοτε
  τοθ £λειπεν ό γραμματεύς. Στε-
  ρείται δέ πάντοτε δικαστικοΰ γρα
  φέως, μολονότι & νόμος περΐ ά-
  γροτικών χρεών, προβλέπει την
  τοποθέτησίν τού έπωσδήποτε διά
  την διεκπαιρέωςΐιν τής προσθέτου
  εργασίας Τόν τελευταίον καιρόν
  Ιπίσης δέν υπήρχεν είρηνοδίκης
  καΐ έπειδή ό γραμματεύς έστερεί
  το"τοΰ δικαιώματος νά έκδικάζη
  πολιτικάς υποθέσεως, έμενον χιλιά
  δες άγροτικαί υποθέσεις καί μι·
  η
  καί δικαστικός
  στε εί; τό εξής νά
  πολύτως κανονική ή
  τοθ Είρηνοδικείου.
  Άλλ' έφ' δσον ασχολούμεθα
  μέ την Σητείαν θά ομιλήσωμεν
  ' Ι λ ή
  μ
  ζήτημα: Διά
  των δρδμων.
  μ η
  καί δι' Ιν άλλο
  την πισσόστρωσιν
  Τό Κοινοτικόν Συμβούλιον έν ί
  μερίμνη τού δπέρ τοθ έξωροϊ-
  σμοθ, τής καθαριότητος καί τοΰ
  συγχρονισμοΰ τή;
  σεν είς εργολάβον
  πόλεως άνέθε-
  τήν επισκευήν
  καί πισόστρωσιν των δρόμων. Ό
  έργολάβος δμως άνασκάπτει πλή
  θος δρόμων ταυτοχρόνως χωρίς
  βεβαία νά γίνεται καί ή έπί-
  στρωαις άμέσως μέ την αυτήν
  ταχύτητα, Καί έτσι καταντά ά-
  διάβατος ή πόλις. Θά πρέπει
  λοιπόν νά επέμβη καΐ έπ' αύ
  κροδιαφοραί άνεκδίκαστοι δια-' τοΰ τό Κοινοτικόν Συμβούλιον
  τρέχουσαι τάν κίνδυνον τής νά' θέση κάποιαν τάξιν.
  —Ή περιεχτικότης των μα·
  λακών τυρών.
  Έκ τοΰ Ύφυπουργείου 'Αγο·
  ρανομία; ανεκοινώθη ότι διά της
  ΰπ' αριθ. 312 αποφάσεως τοθ 'Ανω
  τάτου Χημικοΰ Συμβουλίου καθ¬
  ωρίσθη ή ύγρασία των μαλακων
  τυρών είς 50 ο)ο καΐ συνολικόν
  —Αί είοιτήριοι έξετάσεις τής
  Έμπορικής Σχολής.
  Μεταξύ των έπιτυχόντων Κρπ·
  των είς τάς είσιτηρίους έξετάαεις
  τής 'Ανωτάτης Έμπορικής £χβ·
  λή; ουγκαταλέγονται καί οί κά¬
  τωθι: Μαρία Αρχοντάκη, Ί 'Αρ
  χαΰλης, Ελένη Βολάκη,ΐΝ. Γεμε
  ανώτατον ανεκτόν βριον 525 ο)ο. Ι νάκης, Σοφία Γυφτάκη, Αθηνά
  Επίαης διά τής αυτής αποφάσεως ι Διαμαντάκπ, Π. Διαλλυνά;, Ν.
  καθωρίσθησαν δύο μόνον ποιοτη ' — - - - —
  τε; τυρού άντΐ των μέχρι τούδε
  τεσβάρων. 'Η πρώτη ποιότης πρέ
  πει νά περιέχη 40 ο)ο τοΰλάχι
  στον λΐπος Α δέ δευτέρα 20 ο)ο.
  Ή προσφορά πρός πώλησιν καΐ ή
  πώλησις τυρού περιεχοντος λΐπος
  κάτω τοϋ 20 ο)ο άπαγορεΰεται ά-
  Ζαχ«ρίου, Γ Κακβΰρης, Ά. Κα·
  νιταάκης, Έ. Κοχολάχης, Ί. Κο
  μνηνάκης, Κ. Κοπιδάκη;, Μ. Κου
  τεντάκη, Έ. Κατσουνακη, Α.
  Λε Ρέντης, Ί. Μαρής, Μ. Μαρκβ
  πουλο;, Ή. Μητσοτάκης, Μ. Μπου
  τσάκης, Δ. Ναζάκης, Γ. Νικητά
  κης, 'Β. Νικβλβκης, Έ. Παπαδε
  πβλΰτως. Κατόπιν τής αποφάσεως ρώς, Κ. Παπαδημάκης, Γ. Πασχα
  ταύτης το Ύφυπουργεΐβν τής 'Α- λάκης, Μ, Πατεριανακης, Έ. Πε
  γορανομίας θά κοινοποιηθή έγ· τρακωνάκης, Σ Πετικάκης, &. Πι
  χύκλ'ον πρός άπαντας τού; Νο τικάκπς, Ί. Προυκάχης, Κ Σταυ
  μάρχα; τοΰ κράτουί, τβυ; τυρβκβ ριανάκης, Σ. Στεφανίδης, Τ. Τζο
  μικοϋς συνεταιρισμοϋς,τυροκόμοα); βενής, Μ Τσουνγαράκηί, Ά. Το
  κα) πάντα παρασκευαστήν τυρού ράκπς, Κ. Τοράκης, Γ. Τσουκαρά
  ϊνα κατά την εφετεινήν τυροκο- κο;, Κ Χρυσάκης, Μ. »Καλτάκης
  μική. πϊρίοίον συμμορφωθωσι^ έ- καΐ Γ. Ψαράκης.
  πακριβώς πρός την ανωτέρω εγ·
  κϋκλίον.
  ΨΕ ΑΣΤΗΡΕΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ Σ ΣΤΗΜΑΤΟ! Σ. 1.1. Α.
  Άνώτεροι δλωνΙΙ
  ΒΕΙΑΦΙΣΤΗΡΕΣ ,.ΠΡΙΜΑ
  ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
  Α. & Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ
  Αηλώσατε εγκαί¬
  ρως τάς παραγγελί
  άς σας άποτεινό-
  μενοι είς τόν γενι¬
  κόν αντιπρόσωπον
  διά την 'ΕΑλάδα:
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  Όδός 25 Αύγούστου
  Αριθ. τηλίφ. 4—80
  Τιμαί άσυναγώνιστοΐί
  ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ
  Τό συμφέρον σας άτταιτεϊ νά προτιμάτε τίς:
  Ρέγγες «Κρϊνος»
  Τό κόκκινο έλαφρό κουτί παρασκευασμένο
  ειδικώς διά την Έλλάδα.
  Ποιότης ή'άνωτέοα πού μπορεϊ νά γίνη. Τό έμπόρευμα φορτώνεται
  είς παραλαβήν μας, ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ χαι όχι άπό
  ψυγεΐα. ΠΩΛΟΥΜΕΝ ΡΕΓΓΕ2 ΚΑΙ ΟΧΙ ΞΥΛΑ.
  Δοκιμάσατέ πρός τό συμφέρον σας, εάν δέν σας άρέσει δεχόμεθα νά
  μάς τό επιστρέψετε.
  ΓΒΝΙΚΟΧ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΧ:
  ΜΗΝΑΣ Φ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
  ΚΕΝΤΡΟΝ (Παραπλεύρως καφφενείου «Όλυμτως»).
  —Τό καχουργιοδικεΐον Ρί«
  θύμνης.
  "Υπό τοΰ Κακουργιοδικείου Ρε
  θύμνης κατεδικάσθη προχθές ο
  "Ανδρέας Ιωάννου Νικολουτζά·
  κης έκ Χανίων είς φυλάκισιν 8
  έ των ώς ενοχος βιασμοϋ.
  — Ό Γενικός Διοικητής καί
  ό Μέραρχος Κρήτης είς Ρέ
  θυμνον.
  Ό 'Υπουρνός Γίν. Διοικητής
  Κρήτης στρατηγός κ. Τβολάκο-
  γλου κ«1 ό Μέραρχος Κρήτης κ.
  Παπαατεργίου ΰποβτράτηγο; μετά
  των άξιωμοιτικών τοΰ Έπιτελείου
  τβυ, άνεμένβντο χβές τό άπόγευ
  μα είς Ρέθυμνον προκειμένον νά
  παραστώσιν είς τόν σημερινόν έ·
  ορτασμόν τής όλοκαυτώσεως τού
  'Αρκαδίου.
  ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ
  Σ Π Ο Υ Δ Α Ι ΕΡΓΟΔΗΓΟΝ
  Ο "ΤΕΚΤΩΝ"
  Μαθηταί^ νυμνασίνν μετεκπαι
  δεΰονται έπαγγβλματικως διδα
  βκόμενοι επί δβκάμηνβν παρά πε
  πειραμένων πολιτικών μηχανι-
  κών άκολουθοΰντων τό πρόγραμ
  μα διδακτέας ϋλης των 'Ανωτά
  των Σχολών Πολιτικών Μηχανι
  κων τού Πολυτεχνείου, οΐκοδομι
  κην καί σχεδια οίκιών, τοπογρα
  φίαν καί χρήσιν χωροβάτου καΐ
  ταχυμέτρου κλπ., έδοποιΐαν, ύ
  δραυλικήν καΐ πάντα τα τεχνικά
  μαθήματα μετά σχβδίων, έφαρ
  μογων, μελβτών καΐ άσκήσεων είς
  τό ύπαιθρον.
  Είναι μοναδικη βύκαιρίκ δι'
  όσου; άπερρίφθησαν έκ των Σχο
  λών τοϋ Πολυτεχνβίου, Στρατιω
  τικών Χχολών κλπ., δσβυς προ
  τίθενται νά γίνουν μορφωμένοι
  Έργολήπται, νά διορισθοΰν είς
  Έργβληπτικάς έταιρίας οδοποιΐ·
  «ς, οΐκοδομικάς ή είς οΐασδήπο
  τ* τεχνικάς υπηρεσίας καΐ έν γβ
  νβι νά σταδιοδρομήσουν είς τόν
  Τεχνικόν Κλάδον, τόν
  μονον ο οποίος δέν εγνώρισε πό
  τέ άνεργίαν, άλλά έξασφαλίζει
  τα μεγαλΰτβρα κέρδη καΐ τβΰς
  καλυτέρους μιοθοΰς.
  Πάντες οί έξελθόντες έρ-
  γβδηγοί μέχρι σήμερον έκ
  τοΰ «ΤΕΚΤΟΝΟΣ» διωρί¬
  σθησαν είς ύπουργεία, Δή-
  μους κ.λ.π.
  Γραφίϊα Ίωνβς 5. Όμόνοια.'
  ΑΜΟ1ΒΗ ΔΡ. 200
  Απωλεσθη γυναικείον ώρολό
  γιον τίς χειρός. Ό εδρών παρα-
  καλεϊτάι νά τό προσκομίση «ίς
  τα γραφβΐα μας καί θβ λάβη ώί
  αμοιβήν δραχ. 200.
  Ηράκλειον-—Κρήτης
  Γρσφεΐα έναντι Παλ. Νομπρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  8 Νοεμβριού 1938
  ΚΡΙΣΙΜΟΣ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΗΝΑΤΟΔΗΝ
  ΟΙ ΙΑΠΟΝΕΣ ΠΡΟΕΒΗΣΑΝ
  ΑΥΟΑΙΡΕΤΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ
  ΤΗΣ ΜΕΓΑΑΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΑΊΝΑΝ
  Ό προχθεσινάς λόνοςτοΰ κ. Χίτλερ.
  Τι εΐπε διά τό ζπτημα τού αφοπλισμόν.
  ΑΘΗΝΛΙ 7 Νοεμβριού (το
  άνταποκριτοΰ μας).— Σημερινά τηλε
  γραφήματα έκ τής "Απω ' Ιΐνα-ολής ά-
  ναφέρουν ότι ή κατάστασις έκϊϊ άπέβη
  κρίσιμος.
  Οί Ίάπωνες παρά την υφισταμένην
  συνθήκην προέβησαν είς την κατάληψιν
  τής νήσου Χαϊνάν. Διά τής καταΧή-
  ψεως καΐ τής νήσου ταύτης παρά των
  Ίαπώνων, τίθεται έν κινδύνω, ή ε¬
  λευθερία των θαλασσών παρά την Ίν-
  δοκίναν καί Σιγκαπούρην καί έν γένει
  τα γαλλοβρεττανικά καί άμβρικανι-
  κά συμ.φέαον:α είς τα παράλια τής Κί·
  νας καί τόν Ειρηνικόν.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 6 Νοεμβριού
  (ίδ. ύπηοεσΐσ).— Ό φύρερ έξε
  φώνηαε χθές σημαντικώτατον
  λόγον είς τό συνέδριον τοθ
  Έθνικοσοσιαλιστικοΰ κόμμα
  τος είς Βαΐμάρην είπών μετα
  ξύ άλλων τα εξής:
  «Δέν έπιθυμοϋμεν παρά
  την ειρήνην καΐ τό δικαΐωμα
  ζωής τοθ γερμανικοθ λαοϋ.
  Τό ισχυρότερον δπλον διά τό
  δικαίωμά μας αΰτό αποτελεί
  ό στρατός μας.
  Είς την Ευρώπην έσυνέχι
  σεν ό Χίτλεο θά ζήσωμεν με
  τα τής Ιταλίας, μετά τής ό
  ποίας ευρισκόμεθα είς την ίδί
  αν κατάστασιν. Εάν τα άΚλα
  κράτη προτείνουν αφοπλισμόν
  είμεθα ετοιμοι νά συζητήσω
  μέν την πρότασιν άλλ' υπό
  τόν δρον δτι τα κράτη ταύτα
  θά δεχθοϋν έν πρώτοις «ψυχο
  λογικόν αφοπλισμόν».
  ΡΩΜΗ 7 Νοεμβριού (ίδ. ύ
  πηρεσία).—Βεβαιούται έκ Πά
  ρισίων δτι χθές ανεχώρησεν
  εκείθεν ό κ Φρανσουά Πον
  σέ. Ό κ. Πονσέ άναμένεται
  σήμερον τό έσττέρας ενταύθα.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 7 Νοεμβριού
  (ίδ. ύπηοεσίσ) — Την έναρξιν
  τής νέας περιόδου των έργα
  σιών τής Βουλής των Κοινο
  τήτων θά κάμη ό Βασιλεύς
  Γεώργιος.
  Σήμερον θά συνέλθη τό αγ
  γλικόν υπουργικόν συμβου¬
  λιον είς τό οποίον πρόκειται
  νά υποβληθή πρός έγκρισιν ό
  έναρκτήριος λόγος τόν όποΐ
  όν θά έκφωνήση. ό Βασιλεύς
  ενώπιον τής Βουλής.
  55 Πρωϊνή
  ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΟΑ ΓΙΝΗ
  ΑΙ ΟΥΓΓΡΟΤΣΕΧΙΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 7 Νοεμβριού
  (ίδ. ύπηρεσΐα) — Ή κατάλη
  ψις ωρισμένων πόλεων παρα
  χωρηθεισών είς την Ούγγα
  ρΐαν πρόκειιοτι νά καθυστερή
  σπ λόγφ έμφιλοχωρουσών
  διαφόρων διά την επίλυσιν
  των οποίων ήρχισαν εΐοικαί
  διαπραγματεύσεις μεταξύ Πρά
  γας καί Βουδαπέστης.
  Ή έμπορικίι κίνησις Ηρακλείου
  κατά τόν λήξαντα μηνα "Οκτώβριον.
  Υπό τοθ Τελωνείου Ήρα
  κλείου κατηρτίσθη καί ύπεβλή
  θη είς τό υπουργείον 'Εθν.
  ΟίκονομΙας στατιστική περί
  τής έμπορικής κινήσεως Ή
  ρακλεΐου μετά τοϋ έξωτερι
  κου κατά τόν μήνα Όκτώ
  βριον.
  Κατ' αυτήν αί μέν είσαγω
  γαί άνήλθον κατά τόν μήνα
  τοθτον είς 2.498 273 χιλιόγραμ
  μα άξΐας συνολικής δραχ. 12.
  118.656 αί δέ έξαγωγαί είς
  χιλιόγραμμα 8.328.173 άξΐας
  δραχμών 134.247.165. "Ητοι
  αί έξαγωγαί τοϋ νομοΰ Ήρα
  κλείου ύπερέβησαν τάς εί
  σαγωγάς κατά τόν μήνα Ό
  ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΝ ΤΜΗΜΑ
  ΤΟΥ ΒΡΕΤΤΑΝΙΚΟΥ ΣΤΟΑ Ο Υ
  ΑΠΟΠΑΕΕΙ_ΔΙΠΗΝ ΚΙΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Νοεμβριού (τού*
  άνταποκριτοΰ μας).— Αγγέλλεται έκ
  Λονθίνου ότι κατόπιν τής τελευταίας,
  τροπής των γεγονότων είς την "Απω,
  Ανατολήν ή αγγλικη κυβέρνησις θά|
  αποστείλη έκεϊ σημαντικόν τμήαα τού
  βρεττανικού στόλου.
  ΖΙΤΕΙΤΛΙ Η ΔΗΜΙΟΥΡΠΑ
  ΕΜ ΤΟΥ ΑΠΟΕΚΙΑΚΟΥ
  ΚΕΙΚΒΪ ΑΓΓίίΟΗΑΑΙΚΡΥ Μ Ε Τ
  II
  Π Ο Υ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Νοεμβριού (τού, - - ,
  άνταποκοιταύ μας).— Έκ Παρισίων! προοβπιχοθ των έμποριχών. έπαγ
  καί Λονδίνου αγγέλλεται Οτι όλόκληρος ϊ·λμ«ιχβν καί βιοτίχνινών κα
  αχεδόν ό τνπος των δύο πρωτευουσών. τβοτημβτΜν, των πρατψ-ίων πω
  ζητεί την καθεέρωσ'.ν ενός ένχε>ώς ·αοι- λγ|σεω« ώς *°ί1 τ6ν ,πλασιέ των
  νού μετώπου «πέναντι των διατυπου- πάσΥ2< μορφάς έπιχειρησεων. - »...... .'*·..».--------- __<· ,—..'_...._ —-.'. _Λ... Α Ι Λ.Λ τνί/. Λν,Λτίη,Λ π,ΛΊη·. κτώβριον κατά 5 829.900 χι λιόγραμμα καί δραχμάς 122 128.509. Άναλυτικώς αί έξαγωγαί μας κατανέμονται κατά χώ ρας καί ειδή ώς κατωτέρω: Είς Γερμανίαν (σταφίς, κ( τρα έν άλμη, στσφυλσΐ, ρίγσ- νη, έλαιόλαδον, οΐνος καί δ(- κταμος) εξήχθησαν συνολικής άξίας δρ. 73 813 980, είς Αγγλίαν (στσφυλαί στσφΐ δες, έλαιόλαδον) δρχ 24 687. 880, είς Γιουγκοσλαυίαν (στα φίς) δρ. 7.316.959, είς Αϊγυ πτον (σάπων, μέλι, οΐνος, έ· λαιόλαδον, φοσκόμηλον, στα- φυλαί κσί σταφίδες) δραχ. 4.825.814 Ή υπόλοιπος άξία κατανέμεται μεταξύ των χω- ρών Σουηδίας, Δανίας Τσεχο σλοβακίας Ουγγαρίας, Πολω- νίας, Όλλανδίας, Ιταλίας, "Ελβετίας, Νορβηγίας, Γαλλί άς, Φινλανδίας, Βελγίου, Λιθουανίας, Τύνιδος, Άμερι κης καί Άργεντινής. Έν συγκρίσει πρός τόν αν¬ τίστοιχον μήνα τού 1937 αί είσαγωγαί ήλαττώθησαν κατά 589.029 χιλιόγρ. καί κατά δρ. 5 542.597 αί δέ έξαγωγαί ηύ ξήθησαν κατά 2.847.252 χιλι όγραμμα καί δρχ. 63.848.441. Εκοινοποιήθη πρός εφαρμογήν ή σύμβασις περι υπαλληλικον [μισδών. Τό δφυπουργεΐον Εργασίας έ χοινοποίησε πρός εφαρμογήν συλ λογικήν σύμβασιν των τομιών καί τοθ βοηθητικοθ υπαλληλικοθ μένων άξιώσεων τού Ράϊχ διά την ά· πόδωσιν των παλαιών γερμανικών ά- ποικιών. Διά τής συλλαγικής ξ ής ρ γή συμβάσεως έρίζονται τα εξής: Οί ταμίαι των ανωτέρω Ιπιχειρή- σεων πλήν των καθορισθεισών δι' αυτού; αυξήσεων κατά 15 ο)ο καί 10 ο)ο θά λαμβάνωσι έ αί πλέον πρόσθετον ταμιακόν έπίδομα έκ δρχ. μέν διακοσίων μηνίαίως ε¬ άν τό κατάστημα άπασχολεϊ άιτό 3—8 6παλλήλους ανεξαρτή¬ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΒΟΜΒ&ΡΔΙΣΜΟΙ ΕΙ- ΚΙΝλΝ ΑΘΗΝΑΙ 7 Νοεμβριού (τού άνταποκριτοΰ μας)- — Τηλεγραφείται έκ τού έξωτερικοΰ ότι αί μαχαι είς την Κίννν συνεχίζονταε, των Ίαπώνων έξακολουθούντων την προέλασιν αυτών. Σημειωτέον ότι οί Ίάπωνες διενερ- γοΰν συνεχώς βομβαρδισμούς των κι· νεζικών Θέσεων. ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ ΕΟΙΚΡ1ΤΕΙ ΔΡΙΜΥΤΑΤΟΝ ΨΥΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 7 Νοεμβριού (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).— Έκ Βερολίνου αγγέλλεται ότι βαρύς χε^μών ένέσκη. ψεν^εις την Γερμανίαν. Το ψΰχοςθα παρακολουθήαη, ώς γρά εις άπασαν την χώραν είνε δριμύτατον. | φωμεν άλλσχΟ0, ό Γενικός Διοικητής κ. Τσολάκογλου καί ό Μέραρχος Κρήτης κ. Παπαστεργίου την 10.30' δέ δεξίωσις είς τό Δημαρχείον. Την δεξίωσιν θά έπακολουθή ση παρέλασις είς την προ τως φόλου, δρχ. 400 εάν τδ χατάστημα άπασχολεϊ άπό 9—13 6παλλήλους? καί δρχ. 700 άν ά- πασχολή δπαλλήλους άνιο των 14 Διά τό βοηθητικόν υπαλληλικον προσωπικόν *αί δακτυλογράφους των γραφείων καθορίζονται τα εξής: Κατά την πρόσληψιν χαί διά τούς άγοντας ηλικίαν 20 έ των χαί &νω διά τούς άρρενας χαί 18 έτών χαί άνω διά τάς γυναίκας, δρχ. 1800 μηνιαίως διά τούς άρρενας χαί 1500 ?ιά τάς θήλεις. Διά τούς άγοντας κατωτέραν τής άνω καθοοιζομένης ήλικίας, χά βρια μισθοΰ θά έ*πίπτοι>ν κα¬
  τά δρχ. 300. Διά τού; εχοντας
  έν συνόλω άπό 2—5 έτών δπηρε-
  οίαν καθορίζονται μισθοΐ δρχ.
  2200 διά τ&ύς άρρενας χαί 1800
  διά τάς θήλεις. Διά τούς Ιχοντας
  υπηρεσίαν άπό 5—9 ετών δρχ.
  2800 διά τούς άρρενας χαί 2.300
  διά τάς θήλεις. Δι' υπηρεσίαν ά-
  πδ 9—14 έτών οί μέν άρρενες
  θά λαμβάνουν 3200 δρχ. μηνιαί
  ως αί ?έ θήλεις 27ΟΟ.Άπό 14—
  20 έτών οί μισθοί διά μέν τού;
  άρρενας όρίζονται είς δρχ. 3700
  μηνιαίως καί ,διά τάς θήλεις
  3200.
  Διά παν Ιτος πέραν τής 20ε-
  τοΰς έν συνόλω υπηρεσίας καί μέ
  χρι συμπληρώσεως μισθοΰ 4100
  δρχ. διά τούς άρρενας χαί 3700
  διά τάς θήλεις, προβτίθενται είς
  τ° ανωτέρω κατώτατα δρια μι·
  αθών δρχ. 100 μηνιαίως.
  Η ΕΠΊΣΗΜΟΝ ΤΕΛΕΤΗ
  ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥ
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ 7 Νοεμβριού Ι κυμαίαν Ρεθύμνης των έκπαι
  (διά τοθ ταχυδρομείου).— Ύ ίδευτηρίων, τής Νεολαίας, των
  πό τής Νομσρχίσς Ρεθύμνης ~
  εκοινοποιήθη χθές τό πρόγρσμ
  μα τό καθορΐζον τό επίσημον
  μέρος τοθ έορτασμοϋ τής έ
  πετείου τής όλοκαυτώσεως
  τοΰ Άρκαδίου.
  Κατά τό πρόγραμμα τουτο
  θά γίνη την 10 π. μ. έπίση
  δοξολογία την οποίαν
  ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
  Π Τ ΩΣ ΙΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Νοεμβριού (τού
  άντ,,ποκριτοΰ ι*ας) — Κ*τ' άνα«οί-
  νωσιν τής Μετεωρολογικής υπηρεσίας
  παρατηρείται απο τής χθες εν Ελλαδι
  γενική π^ώσις των θερμοκρασιών.
  προσκόπων καί τοθ ΣτρατοΟ.
  Την 11 μ μ. θά γίνη ή έκκΐνη
  σις των επισήμων διά την μο
  νήν Άρκαδίου δπου θά ψαλή
  τρισάγιον είς μνήμην των πε
  σόντων ήρώων. Την 4.30' οί
  έπίσημοι θά έπανέλθουν διά
  νά παρακολουθήσουν τούς
  παγκρητίους άθλητικούς άγώ
  νας των «Άρκαδίων».
  Καθ" δλην την ημέραν τα
  Ιδιωτικά καταστήματα θά εί
  νέ κλειστά, ή πόλις δέ γενι¬
  κώς θά σημαιοστολισθη. Τό
  εσπέρας θά φωταγωγπθή ά-
  πλέτως.
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΓΕΡΙΡΝΙΑΝ
  ΚΡΗΤΙΚΟΝ ΣΟΥΛΤΑΝΙΝΩΝ
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΑΝ ΕΙΣ ΧΑΝΙΑ
  Ο χ· ΝΟΜΙΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ανεχώρησε χθές είς Χανιά
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΟΥ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Είς απάντησιν των διοβιβα
  σθεισών εντέυθεν υπό τοΰ
  κ. Νομάρχου εύχών επί τώ
  εύτυχεΐ γεγονότι τής οίκογε
  νείας τοΰ Διαδόχου, ό πρί
  γκηψ Παθλος απήντησεν ώς
  ακολούθως:
  «Μάρκελλον Νομάρχην Ή
  ρακλείου Κρήτης.
  Υμάς καί κατοίκους νομοθ
  Ηρακλείου εύχσριστώ έγκαρ
  διως δι' ευχάς.
  Παϋλος Διάδοχο;»
  ΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΟΝ ΟΠΛΙΤΩΝ
  Πρός τάς αρμοδίας αρχάς των
  έπαρχιών εκοινοποιήθη ό άναγ
  καστιχός νόμος δπ' αριθ. 1403)
  1938 Διά τοθ νόμου τούιου 5ρί
  ζεται δτι έπιτρέπεται είς τόν υ
  ό των Σιρατιωτικών δπως
  ζ η ά ό
  ρ ς
  άποφασίζη την κατά περιόδους ή
  Ο ΟΡΟΣΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ·!" '1">ί|ί'1 ε1ς '*? δΜύ'"":
  ________ ενεργείας παρά τή γερμανι-
  ΑΘΙΙΝΑΙ 7 Νοεμβρίου (τού' κΐ) κυβερνήσει πρός άμε-
  άνταποκρι-«ού μας).— Κατά τα έκ Λον °ον άπό τοθδε διανομήν ά-
  δίνόυ τηλεγραφήματα ή έπιθυμία τού δειών είσαγωγής δι' όλόκλη
  Βρεττανοΰ πρωθυπουργόν κ. Τσάμπερ ρον το ετήσιον κοντεζάν, έξα
  Τό υπουργείον τής Έθν. 6 Νομάρχης Ήοακλείου καί χα1 έ«τάκτως πρόσκλησιν πρός
  ΟΚονομίας δι* έγγράφου τού Γεν Γραμματεύς τής ρεν. Διοι εκπαίδευσιν γεγυμνασμένων ή καί
  πρός τό Γεωργικόν Έπιμελη κήσε κ η Μαρκελλος άγυμνάστων έφέδρων όπλιτών έκ
  1 Κ ' ' ' των διαμενόντων είς οιανδήποτε
  περιοχήν. Ή πρόσκλησις αυτή
  ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΝ &Υ0 ΧΩΡΟΝ
  ΑΠΕΝΑΝΤ! ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
  ΕΚΚ Ρ Ε Μ Ο Ν ϋΡΟΒΑΗΜΑΤΟΝ
  ΛΘΗΝ%Ι 7 Νοεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι κατά την μετάβασιν έκεί
  τού Βρεττανοΰ πρωθυπουργοΰ κ. Ταάμ
  περλαιν Θά γίνη όχι μόνον έξέτασις
  ι ών διαφόρων προβλη.ι·άτων άΐΐνα ά-
  πασχολοΰν εισέτι την Ευρώπην, άλλά
  θά μελετηθή καί ειδικώτερον ή άγγλο·
  γαλλική πολιτική.
  Αναφορικώς μέ την μελέτην ταύτην
  βεβαιούται ότι ή πολιτική τής Αγγλί¬
  ας καί τής Γαλλίας θά προσαρμοσθή
  συμφώνως πρός τάς συνθήκας αΐτινες
  έδημιουργήθησαν διά τάς δύο χώρας
  μετά την συμφωνίαν τού λΐονάχου.
  ΕΠΗΛΘΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
  ΣΕΡΒΙΑΣΚΑΙΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
  ΤΑ ΕΧΑΤΕΡΟ9ΕΝ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Έκ Βελιγραδί¬
  ου τηλεγραφείται ότι μεταξύ τού Βα¬
  σιλέως τής Ρουμανίας Καρόλου καί
  τού άντιβασιλέως τής * Γιουγκοσλαυία
  άς Ηαύλου επήλθε πλήρης συμφωνία
  επί των εκκρεμούντων μεταξύ των δύο
  χωρών ζητημάτων πολιτικών τε καί οί·
  κονομικών.
  ΑΙΦΝΙΔΙΑ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΉΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Πληροφορίαι
  πρός τό Πρακτορείον Χαβάς αναφέ-
  ρουν ότι οί κυβερνητικαί επετεθησαν
  αιφνιδίως καί είς εύρεϊαν κλίμακα εναν¬
  τίον των έθνικών παρά τόν ποταμόν "Ε¬
  βρον. Καθ' όλον τό μέτωπον τούτο
  αί διεξαγόμεναι μαχαι είναι σφοδρά-
  ταται.
  ΚΥΚΛΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ
  ΤΟΥ ΕΘΝ1ΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας). —Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι αί
  δυνάμεις τού στρατηγού Φράνκο προ·
  βαίνουν είς κυκλωτικήν κίνησιν έναντι·
  όν των κυβερνητικαί. Κατά τα έκ Σα·
  μάνκας τηλεγραφήματα ή κίνησις αυ¬
  τή των έθνικών έξελίσσεται επιτυχώς.
  | τήριον Ηρακλείου γνωρίζει
  λαιν ινα προσεταιρισθή την Ιταλίαν προ νωνς
  έρχεται έκ τής προθέσεως αυτού νά
  σουλτανί ν·ας. Τό ύ
  καταστήση τόν'σύνδεσμον τού"*Μο««ο· πουργεΐον έλπίζει δτι Θέλει
  λί ά ί ώ έ ' άδή έ έ ή
  ήη μ ο««ο
  λίνι μετά τοΰ Χίτλ«ρ ολιγώτερον έν-
  ί ί ό ό
  άποδεκτή έκ μέρους τής
  ρ γ
  τονον καί «ροσεγγίση αυτόν περισσότε· γερμανικής κυβερνήσεως ή έ-
  ρον πρός τάς δυτικάς δυνάμεις έά
  γγη ρ
  ρον πρός τάς δυτικάς δυνάμεις.
  γρμή β
  νέργειά τού αυτή.
  Η ΠΑΡΑΣΗΜΟΦΟΡΙαΤΟΥ «. ΚΟΡΠΗ
  Πσρά τοϋ Νομάρχου Ήρα
  κλείου κ. Μσρκέλλου, συνο
  δευομένου κσί υπό τοΰ κ. Δή
  μάρχου, επεδόθη προχθές είς
  τόν τέως ττροξεννκόν^ πράκτο
  ρα τής Ιταλίας Ιν Ήρα
  κλείω κ. Ιωσήφ Κόρπην τό ά
  πονεμηθέν είς αυτόν υπό τοϋ
  Βασιλέως Γεωργϊου παράση
  μόν, (χρυσοΰς σταύρος τοΰ
  Φοίνικος).
  ρχή ρης ή
  θ' άνατίθεται δι' είδικής διατχ
  γής τοθ ύπουργοϋ είς τούς διοι-
  κητάς των Είς τάς ένδιαφερομένας
  περιοχάς έδρευουσώνν μονάδων
  Διά τής αυτής διαταγής Οά καθο
  ρίζωνται αί περιοδιχαί προσκλή
  αεις είς άς θά έφαρμοσθώσι τδ
  χρονικόν διάστημα τής έκπαι5εύ'
  ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ ΧΟΡΤΥ
  ΕΙΣΗΛΘΕΝ ΕΙΣ ΤΟΚΟΜΑΡΗΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Νοεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  ■βουδαπέστης ότι ό άντιβασιλεύς τής
  Ουγγαρίας ναύαρχος Χόρτυ εισήλθε
  σήμερον επί κεφαλής τοΰ ούγγρικού
  στρατοΰ είς Κόμαρνο μίαν έκ των κυ¬
  ριωτέρων πόλεων τής παραχωρηθείσης
  είς την Ούγγαρίαν περιοχής. Αί έκ-
  δηλώσαις τού ούγγρικού πληθυσμού
  πρός τόν άντιβασιλέα κχί τόν στρατόν
  τού υπήρξαν συγκινητικαί.
  Ο Π Ο Η Σ Ε ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ
  ΧΘΕΣ ΔΙΑΤΗΝ ΡΩΜΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 7 Νοεμβριού (τού άντα
  ποκριτοΰ μας).—Ό διορισθβίς είς Ρώ·
  μην νέος Γάλλος πρεσβευτής κ. Φραν·
  βουά Πονσέ ανεχώρησε χθές διά την
  νέαν τού θέσιν. Ό κ. Πονσέ κατά τάς
  ημέρας τής παραμονάς τού είς Παρι¬
  σίους συνωμίλησεν ώς γνωστόν διά μα¬
  κρών καί έν σχέσει μέ την αποστο¬
  λήν τού μετά τοΰ ύπουργού των Ε¬
  ξωτερικών τής Γαλλίας κ. Μ πό ν νέ.
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΞ^ΓΟΓΗΗ ΤΟΥ ΕΑΙΙΟΑΑΔΟΥ
  ΒΑ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Α Δ ΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ
  ΛΘΗΝ %Ι 7 = Νοεμβριού (τού
  σεως καί πασά συναφής λΐπτομέ άνταποκριτοΰ μας).— Απεφασίσθη αρ-
  ρεια διά την εκτέλεσιν τοθ άνωτέ μοδίως δπως δια την εξαγωγήν τού
  ρω νόμου. Είς τούς καλουμένους έλαιολάδου ζητείται άδει» τ^ς Τραπέ
  δέ Θά ή ίό ζή- τής Ελλάδ^
  ς μέ
  δέν Θά χορηγήτιβι ίματισμός.