9651

Αριθμός τεύχους

95

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

14/2/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Σ'τρατιωτικά πλήγματα
  ! τΡΐών ^μμ«Χΐχών Ιπ
  των
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕια ΑΓ
  ----------
  Ψ
  Ε9ΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΜΠΙ2ΑΚΗ2
  ΠΕΡΙΟΔΟ— Β . ΑΡΙΘ. 95
  ΤΕΤΑΡΤΗ 14 Φεβρουαρίου 1945
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΛΧ. 20
  ΙΔΙΕΥΘΥΝΤΗΙ ΣΥΝΤΑΞΕΠΙ
  ΕΜΜΑΝ. ΠΕΤΡΑΚΗΖ
  ΜΗΣηΠΗΛΛηΣΣΟΥΓΙ ΤΟΥ ΚθΠθν
  ΝΗ ΤΟΥΣ Κ/ΐΤΒΓΓΕΙΛίΙΜΕπ
  άΛναΥνωστήριο τής Α. Ι. δ
  Μεϊά έ 1
  διά άδικοΰνται καί γιαυτό διαμαρ
  τύρονταΐ; Τό δτι μετά την άποτυχίαν
  τής βίας σας, ό λαός, οί σογγενεΐς
  τουλάχιστον των χιλιάδων θυμάτων
  σας, δέν άρπαξαν έν δπλον όποιον-
  Ιδήποτε γιά νά έκδικηθοθν δέν είναι
  αύτό αρκετόν; Δέν είναι ύποχωριτι
  πσράτό Μεϊντάνι, έκτίθενταιΚαθ··^οΡιμυτητα γλώσσης άνάλογη μέ αύτό αρκετόν; Δέν είναι ύποχωριτι-
  ρινώς δλες χωρίς εξαίρεσιν οί έφη 'Η ,τασι Καί την ποιότητά των. κότης; Τό δτι άμνηστεϋονται—κακώς
  μερίδες τών Αθηνών, γιά νά υπο 'τλ«ρ δΜ°Χ°ς τών έΥκλημάτων αύ- ϊσως—οί άφανεΐς δήμιο δέν είναι
  ρί)νά τίς διαβάζη δλος ό κόσμος πού ν?Γ;ΛΓ/Κ°μμ0υνΐστΐκή έ<ί>ημ£ρίδα «ύτό αρκετόν; Τα δικαστήρια δικά-
  πού διψά νά μάθη τί νίν.τ,-γ, ~,λ.. ί?1 * , "ς ^"^ι ν®μΕζ>η δτι θά νλυ ^°υν ήδη κακουργΛματα ποωτάκου-
  που διψά νά μάθη τί γίνβται στόν
  άλλον κόσμον. Όλος ό κόσμος ποό
  παντός πού διψά νά μάθη τί γίνεται
  στήν Πρωτεύουσα τώρα, καί ιδίως
  τί έγινεν έκεΐ πρό ενός καί ήμίσεος
  μηνός.... Διότι ασφαλώς κάτι εγινε
  Κάτι, διά τό οποίον ήλθε στάς Ά
  θήνας άπό την Αγγλίαν ό Πρωθυ-
  πουργός Τσώρτσιλ την ήμέρα τών
  Χριστουγένων. Κάτι, διά τό οποίον
  άσχολεΐται τώρα δυό μήνες σχε-
  δόν συνεχώς ή Αγγλικη Βουλή καί
  ή παγκόσμιος δημοσία γνώμη Κά¬
  τι, διά την εξακρίβωσιν τοΰ όποί-
  ου έξεκίνησεν άπό τό Λονδίνον ό·
  λόκληρος συνοδεία άπό τούς κορυ-
  φαίοος έργατικούς άντιπροσώπους
  της Μεγ. Βρεττανίας, πού ήλθαν
  στ,ήν Έλλάδα μέ την πιό εύμενή
  διάθεσι πρός τό ΕΑΜ καί έ'φυγαν
  μέ την πιό δυνατή άπέχθεια καί
  άγανάκτησι, γιά τάς θηριωδίας τού—
  θηριωδίας πού στιγματίζουν δχι τόν
  πολιτισμό τοΰ 20οΰ αιώνος, άλ¬
  λά τόν άνθρωπο παντός αιώνος καί
  τΛ/->π α. α — -^ε^ν1 υ-ιι σα γ^υι ■>""" Ί1-"! ^^Λυυμγηματα πρωτακου-
  χωσηαπό τό άνάθεμα τοΟ Έλληνι-|στα είς τηλ ιστορίαν καί καταδικά
  χ°λ λ,α°υ κα' την εαυτήν της καί|ζσυν είς θάνατον > χωρίς νά εκτε¬
  το,ν ·Τ, Ιτήν έαυτΐίν τΐς καί ζσυν
  τους αλλους δράστας ή ήθικούς αύ- λοΰν.
  τουργους των έγκλημάτων αυτών, Καί τουτο δέν είναι διαλλακτικό-
  αν καθυβρίζη καί πιτσιλίση μέ τή της, Σεΐς οί.* οί διαλλακτικοί ποίον
  Ι"1" χ^00 Κρατ? παντοτε στό στό έδικάσετε άπό τάς χιλιάδας των
  μα της δλους δσοι σάν τίμιοι άν- κρεουργηθέντων καί μέ ποίαν κατη-
  ορωποι ^ εξεγείρονται καί διαμαρτύ- Υηρίαν; Πώς τολμάτε νά όμιλήτε
  Ρ°οΙλ 1 ως Ελλ1νεζ >ιά σκοπούς καΐ περί διαλλακτικάς τος σεϊς; Αίδώς
  μεϋθοους καί καμώματα πού εί Άργεΐοι. Άλλά ή θρασύτης τοϋ άρ-
  ναι κομιτατζίδικα καί δχι έλληνικά. θρου έπιστεγάζεται' καί διά μιάς
  Αοικα Ομως, σάν γνήσιο κουκουέ χονδροειδοΰς δόσεως άπειλής περί
  οικο όργανον ξεχύνει τα σάλια τής κυβερνητικής κρίσεως. Ναί ί'σως ή
  λυσσης καί τοΰ μίσους της ή «Έλεύ Κυβέρνησις μεταβληθή ϊσως τταραιτη
  οερη ηρητη» εναντίον δλου χωρίς ΘΠ· Όχι δμως άπό τόν δικόν σας
  καμμίαν εξαίρεσιν τοΰ τύπου τών φόβον, άλλά άπό την φωνήν τοΰ λα-
  Αθηνών ,δηλαδή δλης τής δημοσίας °0, πσύ άπέκαμε νά την βλέπη υπο
  θή
  Α.Ιο8.,,ΕΑΑΗΚΟΑΓίΑΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΑΗΡΟΦΟΡΙΟΜ
  ΤΟ ΣΥΝΤΕΛΟΥΜΕΝΗΝ^ ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΕΜΕΛ
  γνώμης, όλης τής έλληνικής κοινων
  αςτής πρωτευούσηςκαίτής Ελλάδος
  "Αδικα προσπαθεϊ μέ πορνική γλώσ·
  σα (προσεξετε τό σχετικόν άρθρο
  της στό σημείον πού έχει τρία θαυ
  μαστικά) νά θίξη τόν Μακαριώτα
  τον Άντιβασιλέα. "Αδικα είρωνεύε
  — τόν στρατηγόν Σκόμπυ καί ύ
  =-------,, ..«!,>«! ι^ν υιρυΐΓ)γον ^,κομπυ καί ύ
  ι της πρωτογόνου έποχής άκόμη Κά- βρίζει έν τώ προσώπω τού τίς θυσί
  ι τι τέλος πάντων, διά τό οποίον δέν ες καί τό αΓμα πού έ'χυσεν ή Μεγ.
  ί υπάρχει ϊσως σπίτι στήν Έλλάδα Βμεττανία διά νά σώση την Έλλά
  αυτή τή στιγμή πού νά μή θρηνή.... δα άπό τό ληστρικά ζυγό τών λεη-
  Τό «κάτι» δμως αύτό δέν τό άνήγ λασιτών. "Αδικα μέ τίς «λιρικές έ-
  γειλε στήν έδώ «Ελεύθερη Κρήτη» ξάρσεις» της συκοφαντεΐ ώς πουλη-
  ουτε ό άσύρματός της, ουτε ό «Ρα- μένον τόν κάθε τίμιον "Ελληνα πού
  διοσταθμός τοΰ ΕλΜ». Δέν τής τό δέν είνε όμοϊδεάτης της.
  ανήγγειλεν ουτε ό «Ριζοσπάστης», ό Μέ τίς όμοβροντίες αύτές τών ά
  οποίος, στή συνωμοτική καί πάλι σφαιρων πυρών της δέν καταφέρνει
  καί σκότια έ'κδοσί τού, δέν τολμά νά τίποτε άλλο παρά νά άποκαλύπτη
  τό αρνηθή, άφοΰ προσπαθεϊ νά τό τή θέσι τών πυροβολαρχιών της
  τό συγκαλύψη καί νά τό παραποιήση. Κατορθώνει μόνο νά δείχνη τό βά
  Καί έ"τσι ή «Έλεύθεοπ Κοήτη» τΛ κΑ «γ"· τ«γ .....«^ -λ- -*.-·«--'--
  ρ μ δείχνη τό βά
  θος τής ψυχής τών άνθρώπων πού
  άντιπροσωπεύει, των άνθρώπων πού
  την έπέ ί η
  Καί έ"τσι ή «Ελεύθερη Κρήτη» τό κά
  τι αύτό τό άγνοεΐ εντελώς. Π' αύ , ,___----Κν-,.«, ,ι«
  την τό <άτι αύτό δέν έ"γινε, δέν ύ- την έμπνέουν καί την γράφουν. Δέ' πάρχει, κι' άς πάει νά είναι τό μέγα πετυχαίνει τίποτε άλλο παρά νά ό λύτερον Ιγκλημα πού άντίκρυσεν λοκληρώνη καί νά γιγαντώνη την ά ώς τώρα ό αίώνιος γαλανός ούρα-, γανάκτησι τοΰ Έλληνικοΰ λαοθ κα νός τής Ελλάδος1 κι' άς πάη νά κάθε άνθρώπου πρός τούς τερατώ- εΐναι τό άποτροπαιότερο κακούργη- δεις τύπους οί όποΐοι καί μπροστάά μα, πού διεπράχθη ποτέ άπό άνθρώ- κόμηστά κρεουργημένα πτώματα δίν πινα χέρια' άς πάη νά είναι τό κο· ευρίσκουν μιά λέξισυμπαθείας γιά τα ρύφωμα σαδιστικοΰ παραληρήματος θύματα, δέν εχουν έ"να λόγον νά ενός ολοκλήρου μβανομένου συρφε- καταδικάσουν τό έγκλημα, άλλά ε- τοΰ, πού λέγεται έλασίτικος στρα- χούν καί τό θράσος νά λέγουν δτι τος, καί πού θά άπασχολή άπό δέν ύπάρ'χουν καί νά έκδηλώνουν τώρα κι' έπειτα συνεχώς την έγ τή γνώμη των μέ την φαρισαϊκήν κληματολογικήν έπιστήμη, ώς φαι· φράσιν «άν έγιναν έγκλήματα». Δι- νόμενο μοναδικό καί άνείήνητο νιΛ ότι ρΤυηπ γκ.κ-λ τ^». ~α '—"------■ νόμενο μοναδικό καί άνεξήγητο γιά την Έλλάδα καί τούς Έλληνας. Καί έπειδή ακριβώς ή «Ελεύθερη Κρήτη» δέν θέλει νά τό ξέρη αύτό πού έκαμαν πρό ενός καί ήμίσεος μηνός στήν Άθήνα (καί πρωτύτερ' άκόμη σ' άλλας περιοχάς τής Ελ¬ λάδος) οί σύντροφοι καί συναγωνι- στές της, οί δμόψυχοί της Σιάντοι καί Σβώλοι καί ΠαρτσαλΙδηδες καί Πορφυρογένηδες, γιαυτό τα βάλλει εναντίον δλων, χωρίς εξαίρεσιν των Ι εφημερίδων τών Αθηνών. Διότι δ- ' λες χωρίς εξαίρεσιν καυτηριάζουν τα ίγκλήματα καί τα καταγγέλλουν ΑΝΤΙ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΟΣ ΧΑΙ ΑΝΑΙΣΧΥΝΤΙΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΛ ότι είναι ίδικά των τα έγκλήματα! Διότι είναι τάγαπημένα παιδία των. Διότι είναι εργα των χειρών των. Κανένας μάρτυρας καί κανείς κα- τήγορος δέν θά μποροΰσε νά τούς ξεσκεπάση πληρέστερα, άπ' δσο ξε- σκεπάζουν οί ΐδιοι τούς εαυτούς των. Μ·°ς άπαλλάσσουν τοϋ κόπου καί νά τούς καταγγέλλωμεν. Αύτο- καταγγέλλονται. Τόσο το-·ς τυφλώ- νει τό μΐσός των, ώστε δέν καταλα- βαίνουν δτι θέτουν τούς εαυτούς των, μ' αύτό ακριβώς, έκτός παντός ανθρωπίνου νόμου, καί γίνονται ά· νάξιοι οίασδήποτε έπιεικείας. δργανα, καί τώρα μέ κλάδους έλαί- ας μαραμένους άκόμη άπό τάς φλό- γας των Αθηνών ζητοϋν αποκατά¬ στασιν τής ομαλότητος καί τερματι- σμοθ τής άδιαλλαξίας. Πώς, χωροθσαν είς τάς αξιώσεις σας. Ό Στρατηγός Πλαστήρας δέν σας φοβείται, άλλά ϊσως ή μεγαλοψυχία τού νά σταματήση ύπακούουσα δχι στήν ένοχον φωνήν σας, άλλά στήν φωνήν τών θυμάτων σας. Μετά την άποτυχίαντής βίας σας δέν δικαιοϋσθε νά έχετε καί γνώμην επί τοΰ πρακτέου. Τό παρελθόν μας έδίδαξεγ πολλά τα όποΐα σεΐς δέν έπωφελήθητε: Μα ζύ μέ πολλούς άπό σας είχαμεν συ- ναγωνισθή κατά τό κίνημα τοΰ 35 υπέρ τής δημοκρατίας. Τό άποτέλε- σμα σας είναι γνωστόν. Ή σημερινή άποτυχία σας έχειδημιουργήσειπαρό μοια γεγονότα καί είσθε σεΐς ύθεύ- Ουνοι. Σεΐς οί όποΐοι οσάκις σας έ- είναμεν την χείρα τής συνεργασίας :ίς μίανιμέσην δημοκρατικήν Ιδέαν ύδέέδέθ άλλ έ ούδέποτεέδέχθητε άλλά έπροτιμήσα τε^τήν»κηδεμονίαν τρς άκρας άριστε ρας διά νά καταστρέψετε τα πάντα. Όλίγοι εύτυχώς παραμένετε εισέτι μέ τό έγκληματικόν σήμα τοΰ ΕΛΑΣ επιγραφήν επί τής κεφαλής καί πρέπει νά συναισθανθήτε ,τήν ένοχήν σας καί νά ί,ητήσετε ^δχι δι- αλλακτικότητα άλλά έπιείκειαν; Περιμένετε δμως νά ταφοθν όρι στικά τα θύματά σας, άπό φόβον δι κό μας μήπως άν άντιληφθοΰν την στάσιν μας καί την άνοχήν μας βρυ κολακιάσουν καί στραφοΰν εναντίον μας. Τό νά ζητήτε έμμέσως είς συ¬ νεργασίαν ήδη είναι τό αύτό δι" η¬ μάς, ώς νά μάς έκαλούσατε νά λά¬ βωμεν μέρος είς τόν θρίαμβον σας διερχόμενοι μαζύ σας κάτωθεν άψΐ- δος κτισμένης μέ τάς άποκοπείσας κεφαράς τών θυμάτων σας. Κΐφ. ή ς περίπου έκατομμύρι όν γαλονίων έως τό τέλος τοΰ Δέ κεμβρίου. Έξεφορτώθησαν έπίσης 10,000 τόννοι άνθρακος κυρίως διά την Ελληνικήν βιομηχανίαν. Τα 75 ο)ο τής Έλληνικής βιομηχανίας ευρέθησαν άνέπαφα μετά την Γερμα νίκην αποχώρησιν καί ανεμένετο δτι τουλάχιστον τό ήμισυ αυτής θά η¬ δύνατο νά λειτουργήση έντός βρα¬ χέος σχετικώς διαστήματος, χρη· σιμοποιουμένων τών πρώτων ύλών τοΟ τόπου καί τών υπό τής ΕΜ--ΕΛ εισαγομένων τοιούτων. Συνεχής έφοδιασμάς ακαθάρτου πετρελαίου Καί άνθρακος υπό τής ΕΜ—ΕΛ διά τάς βιομηχανίας έκεί- νας αΐτινες λειτουργοΰν διά τάς ανάγκας τοΰ κοινοΰ εΤχε τακτοποι· ειθεΐ άλλά δέν επραγματοποιήθη. (δίδουσα 2 000 θερμίδο ανήλθε ε(ς , -.,,-.„ έκστ·ομμύ7,. διά τούς-Ώ·;α7 ^«χορη- ούς μήνας Δμβρον καί Ιανουάριον είς τάς Αθήνας καί Πειραιδν. Τουτο, είς την περιο¬ χήν ταύτην περιλάμβάνει διανομήν ενός μηνός, αποτελούμενη έκ 28 350 τόννων τροφίμων. Διά τούς δύο αύ- τούς μήνας αί διανομαί διετ.ιμήθη- σαν είς ύπερβολικώς χαμηλάς τιμάς ύπολογίζουσαι μόνον τα έξοδα τών διανομών.Μετά τόν Ίαν)άριον συμφώ νως|μέ τα παρόντα σχέδια ή τιμή θά αύξηθί) είς 900 δραχμάς κατ'άτομον. 'Ελπίζετσι έπίσης ότι τό έργον τής περιθάλψεως θά συνεχισθή είς Πάτρας, Κέρκυραν, Θεσσαλονίκην, τάς νήσους ΐοΰ Αιγαίου καί την Κρήτην. Άλλά έπ' ούδενί λόγω θά ιοθή βοηθεία είς την υπόλοιπον Έλ- άδα πρίν καταστή βέβαιον ότι δέν θά έπαναληφθοΰν αί έχθροπραξίαι. ΠΙΣΤΙΣ Κη ΑΦΟΣΙΩΣΙΣ ΕΙΣ ΤθΓίΣΤΡΛΤΗΓΟΜ ΠΛΛΣΤΗΡΗ ΨΗΦΙΣΜΑ άντιπροσώπων Έ θνικών Όργανώσεων Μεσσαράς. Οί ύπογεγραμμένοι άντιπρόσωποι τών Έθνικών Όργανώσεων Ε.Ο.Κ. Μεσσαράς έκπροσωποΰντες την θέλησιν τών 6)κισχιλίων μελών έξ ών άποτε λοϋνται αί όργανώσεις αυται συνελθόν ΗΠΟΗΜΕΡΗΣ τοϋ άόπλου πληθυσμοΰ. Τάσσονται δέ παρά τό πλευρόν τής Έ θνικής Κυβερνήσεως έ'τοιμοι νά προσφέ- ρουν τάς υπηρεσίας αυτών πρός τόσυμφέ ροντοΰ "Εθνους. Τό παρόν νά διαβιβασθή είς τόν κ. Πρόεδρον τής Έθνικής Κυβερνήσεως καί νά δημοσιευθή είς την εφημερίδα ^Νίκην». Έν ώ σιινετάχθη τό παρόν καί ύπο- γράφεται ώς έπεται. Ό Έπαρχος τή; Ε.Ο.Κ. Μεσσαράς ΕΜΜ. Μ. ΑΥΓΟΥΣΤΑΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Ιωάννης Χρηστάκης Άπεσωκάρι, Μιχαήλ Παπαχατζάκης Κουσέ, Γεώρ- Σφακιανάκης Πηγαϊδάκια Έμμ. Χα¬ τζιδάκης Πόμπια, Ιωάν. Άντωνογιαν- νάκης Κρότο, Στυλ. Μαράκής Άμπε· λοΰζος, Γ. Μυτράκης Αγ. Δέκα, Φραγ. κάκης Πετροκεφάλη, Θωμάς Βαρδουλά- ,Τ . Γ"" ν"^,'"" λης Β. Άνώγεια, Ιωάν. Κ. Τζαγκαρου- ;·~?'"Γ Μεσσα?«? »β°5 τον Ε- χά Καστέλλι Μενέλαος Παπαγρη- θνικον Κυβερνητην εξοχωτατον κ. Νι· νοοίουΧου—ουλλιανα ·Αντων. Πτιρού- κολαον Πλαστηραν και λοιπά μελη της ·Α Δέκα( .- Γ9φετ1:άκης Καν- Έθνικης Κυβερνήσεως και αξιουν, ο- ^λ% Ίωάν χ -Λλεγκ(ίκης-βασιλική, πως τιμωρηθή αυστηρα και παραδειγμα- Κωνστ Μπομποδ(ί),ης βασιλική, Ιωάν. τικα τους δολοφονους και εμπρηστας ν......-ι ' «"»» -- — τες είς συνεδρίασιν έν Μοΐρες καί έν τώ Έπαρχείω ΕΟΚ σήμερον την 27ην τοϋ μηνός Ίανουαρίο,υ τοΰ έτους 1945 καί άκούσαντες την είσήγησιν τοϋ Έ πάρχου προτείναντος όπως αί Όργανώ σεις έκδηλώσουν την πίστιν καί άφοσίω σιν αυτών πρός τόν Εθνικόν Κυβερνή- την κ. Νικόλαον Πλαστήραν καί λοιπά μέλη τής Έθνικής Κυβερνήσεως. ΨΗΦΙΖ0ΥΝ ΟΜΟΦΩΝΩΣ Διαδηλοϋν την πίστιν καί αφοσίωσιν δλων των μελών τών Έθ Ό νωσεων Έθνικών Όρνα- τόν ΕΙΣ γΙΜΕΡΗΜ ΤΕΤΑΡΤΗ 1 4 Φεβρουαρίου Όσοι ανέγνωσαν τό άρθρον τής καί πότε έγνώρισαν την διαλλακτι- συναγωνιστρίας «Γνώμης» τής Κυρι- κότηΐα καί την έφήρμοσαν καί έ'ρ- ακής άναμφιβόλως έσχημάτισαν πό- χονται τώρα νά την διδάξουν; Μά- λύ κακή γνώμη, διά τάς γνώμας τοϋ λιστα κύριοι, ό κόσμος πρέπει νά έ- γράψαντος: Ουτε λίγο ουτε πολύ φαρμόση^την δίκην σας διαλλακτικό γράψαντος: Ουτε λίγο ----- .. έπιτίθεται κατά τοΰ τύπου καί τήςΐτητα, ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΟΡΑΚΟΥ ΜΑΤ1 ΔΕΝ ΒΓΑΖΕ1 Τ ό Έαμοκομμουνιστικόν δργανο, πού εμφανίζεται κάθε Δευτέρα, στή- πόλιν μας γράφει: «Ή Άθήνα είναι πρωτεύουσα άπελευθερωμένης χώραι στήν οποίαν δέν έχουν άρχίσει οί δίκι^ των δοσιλόγων». Δένλέει όοως καί τό αυτήν πού έφερε γαλή επιτιθεται κατα τού τυπου κυι ιΐ|«,ΐ"ΐ*«· «*•.,.ι» «««ε.ψε^εν ιην γαΛη Κοινής γνώμης διότι άγνώμονα διάΐνην τών δύο μηνών δταν σεΐς ύ τάς υπηρεσίας τοΰ ΕΑΜ πρός τόΐπεχωρήσατε είς τάς αξιώσεις τής ·-■ ---------"·- δέν Ι Κυβερνήσεως Παπανδρέου καί δέν ϊθνος ιδία τώρα τελευταία, δέν Ι Κυβερνήσεως 1 Ιαπανδρέου καί δέν ψαίνονται ύποχωρητικά, καί «παρα-συνέβη τίποτε είς τόν τόπον Συμ- κωλύουν την επάνοδον τού τόπου βολον τής διαλλακτικότητος αυτής γιατί καί είναι άνάγκη νά τής τό ύπεν θυμίσωμεν. Διότι «πλούστατα τή στιγ μή_ πού θάρχιζαν οί δίκες—στάς αρχάς τοΰ περασμένου Δεκέμβρη—εκηρύχθη ό «Λυουν την επανοοον ι«υ ι«ιιν« γ~·—· -·ι·» — ■· -----1-· Ις την όμαλότητα». Παρομοίαν ά- ήτο τό δπλον, ή δυναμίτις, τό τσε- άδειαν Θά έπερίμενεν κανείς νά κοθρι, τό μαχαίρι κτλ Γιατι μας ην ίδη, επί τοΰ αύτοθ μέν σημείου κατηγορεΐτε καί δέν μάς «αρακι· ώς άλλά νοονικώς βραδύτε- νεΐτε νά σά ρ Δέν εχο άλλά χρονικώς βραδύτε- νεΐτε νά σάς ^^,,^-,~;, -^. -λ- ^ δταν πλέον θά είχεν ό σπόγ- μέν ημείς αΓμα δέν εχομεν ουτε Υ°ςτοΟ νρόνου άποσβέσει άπό τούς κουκούτσι μυαλό; Διδάξετε μας τα δρόιιη,,Λ Λτών -Αθηνών τάς αίματη- έ'ργα σας, δανείσετέ μας τα μέσα ίδας τοΟ παρελθόντος μη- σας καί ζητήσντε νά κάμωμεν και ή- .^.. _ * .,λα,,,__,.^,α ,-α,™,, ,,οτ^ τΑγ αύτάς υπονωρησεις ο· ς κηλίδας Άρά γε δ γράψας μετά τόσου μείς τάς αύτάς ύποχωρήσεις '^ς τό έμπνευσμένον εκείνον πως έσεΐς. , έρυθρίασεν καθόλου; ή μή Ή μέθοδός σας είναι σαφής και 'ναι τόσον έρυθρός ώστε δέν άσφαλής Όπσυ έφηρμόσθη έβασΐ- &ΐι«. τλ« Λ^^ί^ίτρν Άρά λευσεν σιγή καί γαλήνη τάφου. Ναί δσοι /ι δνύ Διά νά γίνη μία συμφωνία, Τότε ΐσαν καί 'δλοι δσοιΐή' δχα Διά νά γίνη μία ~^Τ_.-, Μετά την άποτυχί-Ιλέγετ*-, πρέπει νά γίνουν καί υπο- στόφιλό-Ιχωρη-,σεις· "Ωστε α-™.™<«« δέν τα φονικά ύποχωρήσεις δέν "βστε τα καϋμένα τα παι- εαμοκομμουνιστικός πόλεμος κατά τής Ελλάδος καί τής Μ. Βρεττανίας. Καί ό πόλεμος αύτός, παρά την ήτταν τού έπι- δρομέως, δέν ετελείωσεν άκόμη, άν δέν απατώμεθα, ώστε νά μείνη τό Κράτος άπερίσπαστον στήν έκκαθαριστική τού δράσι. ^Αλλοος τε στά νύχια τοΰ ΕΑΜ, δηλ. τοϋ κομμουνιστικο" κόμματος τής Ελλάδος ευρέθη επί αρκετόν διάστημα, ΰστερ' άπό την άποχώρησι των Γερμα- νών, δλόκληρος σχεδόν ή Έλλάδα, εύρί ακεται δέ άκόμη έ'να μεγάλο μέρος της. Γιατί λοιπόν οί σύντροφοι τής... Γερμα ά Έλύθ Κή δέ τους νους ργμ ,, Λί χ, ο , , ,τ ," < έ V ' « » < Κωνστ. Μπομποδακης Βασιλική, Ιωαν. κα τους οολοφονους και εμπρηστας ν ι / ν'«α »*· τι ' ν , < . . Γ/, , , Συγγελακης Σιρρα, Μιχ. Τσαγκαράκης υς αρχηγους και γενικώς ολους εκει- ο,' — — » * ~ »η » » ο ι 'α « ·= Βορροι, Γ. Πετράκης Μιαμου, Εμμ. υς οΐτινες επεβουλευθησαν την υπο- ., ^* ,' »α ' γ> ' ο ■>
  ,? - /$ « » / β Μαυοακης Ακάματος Ι εωον Βεση
  υλωσιν της πατρίδος και απτδ 'Λ
  ^,,..»νο, ^6μΟυΛΚνυ-ησαν την υπο- --««-;.-· "•·ν«'«ΐ5 Μΐαμου, "Ιϊμμ.
  δούλωσιν τής πατρίδος καί άπάτριδας Μαυραχης Ακάματος, Γεωργ Βεισης
  διεθνιστάς μεταχειρισθέντες πρός επ,- ΡθυικοΑ, ,&εσραστΐ-
  κης Παναγιά, Στέφ. Μαλλιαράκης Μο·
  Αεμαχησε και συνεπολεμησε κατα τής οωνΐ) 'Αντών. Φανουράκης Μάκρες Ε.
  Ελλάδος τόν περασμένο Δεκέμβριον; Παπαδάκης Στάβγιες, Μιχ. Δασκαλά-
  ΑΙ ΤΙΜΠ ΤΙΙΡ ΑΓΠΡ1Γ κτ1? Διονοθσι, Μιχ. Ντελάκης Λούκια—
  ΑΙ 11ΜΑ1 Ι αί ΑΙϋΓΛΙ Κουμάσα, Πολύδωρος Λουκάκης Φλα-
  [ΐναι, λοιπόν, γενική ή έντύπωιις, ότι θιάκες, Κωνσ. Σαββάκης Πλάτανος, Δ.
  αί τιμαί τής άγοράς παρουσιάζουν, Πετράκης Ζαρός, Μιχ. Κουνδουράκης
  εάν έξαιρέση κανείς τό ψωμί—άπό Φανε^ωμένη, Νικόλ. Άγγελιδάκης Λα-
  ήμέρας είς ημέραν σταθεράν πτώσιν. Ή γωλιό, Έμμ. Μανασσάκης Γέργερη, Ε.
  βαθμιαία μετά τοΰ Πειραιώς συγκοινω- Τυμπακιανάλης Πλώρα, Ιωάν. Ζαχα-
  νιακή αποκατάστασις, ή κίνησις τοΰ ράκης Αγ. Ιωάννης, Ήρακλής Χου-
  έμπορίου, ό συναγωνισμός είναι παρά-
  γοντες συντελΰ ί η έ
  μρ, γωνσμός είναι παρά
  γοντες συντελοΰντες είς την σημειουμέ
  νην ύποτίμησιν, ή δποία θ° άνακουφί
  τάς πτωχοτέρας τάξει ς τοΰ πληθυ¬
  ΰ άλλά ί ύθύώ ό
  —------------------------ --- «Τ-------- ·|3"' " — **^|Λ>νΛ
  νοφάγου «Έλεύθερης Κρήτης» δέν έδί-
  κασαν τούς δοσιλόγους, πού καί ή
  ςευραν καί είχαν ό,τι ωρα ήθελαν στά
  χέρια των; Μήπως διότι ήσαν άπησχο
  λημέ'νοι μέ τό ξεπάστρεμα τών άληθινών
  Έλλήνων, τα κρεουργημένα πτώματα
  των οποίων εγέμισαν τίς χαράδρες τής
  χώρας; "Η μήπως διότι οί δοσιλόγοι. .„ ..ν^.«^ ,, „«„„,
  ήσαν οί φίλοι καί συνεργάται των ΓερΙτος των ενυποθήκω
  μανών μέ τοϋ» όποίους *ο |Κ·Κ.Ε. συ-1 πληρωθοΰν ταυτα είς
  σμοΰ, άλλά καί τούςμισθωτούςτών όποί
  ών αί άτοδοχαί διατηροϋνται άκόμη είς
  έπίπεδα δυσανάλογως χαμηλά μέ τόν τι
  μάριθμον.
  "Ετσι σιγά-σιγά άποκαθίσταιό ρυθμό,,
  τής προπολεμικής μας ζωής καί συνά-
  μα δημιουργεΐται μία άτμόσφαιρα έμπι-
  στοσύνης πρός την εργασίαν πού πρίν έ
  λειπε.
  ΤΑ ΕΝΓΠΟΒΗΚΑ ΔΑΝΕΙΑ
  Ενα άπό τα σπουδαιότερα ζητήματα
  πού έχουν νά ριθμίσουν αί άρμό-
  διαι υπηρεσίαι τοΰ Κράτους, είναι τό
  ζήτημα τών ένυποθήκων δανείων τών
  συναφθέντων πρό τοΰ πολέμου.
  Τα δάνεια (ΐύτά εθεωρούντο πάντοτε
  ήσφαλισμένα έφ "όσον μάλιστα είναι
  έπενδεδυμένα δι" ακινήτου τοΰ όποίου ή
  άξία ηυξήθη. Είναι καθήκον λοιπόν διά
  τό Κράτος ή διευθέτησις τσΰ ζητήμα-
  ών δανείων διά
  νέας δραχμάς.
  να
  στουλάκης Πέρι Φίλ. Κουτσάκης Άλη-
  θινή, Μιχ. Αλεβιζάκης Καμηλάρι, Έλ.
  Ζαχαριουδάκης Νίβρητος, Εύαγ. Σφα¬
  κιανάκης Πλουτή, Ιωάν. Σμαραγδάκης
  Μιαμοϋ, Γεώρ. Νεονάκης Βαγιωνιά,
  Νικόλ, Ξαγοραράκης Μητρόπολις, Γερ.
  Άθανασάκης Τυμπάκι, Χρήστος Καμα-
  ριανάκης, μέλος Νομαρχιακής Έπιτρο-
  πής Ε.Ο.Κ., Νικόλ. Λενακάκης Καλο-
  χωραφίτη, Ζαχ. Χελιδώνης Γρηγοριά,
  Εύαγ. Παπαδάκης Μαγαρικάρι, Βασί¬
  λειος Άρμουτάκης Σκούρβουλα, Ίων.
  Φανουράκης, Κωνσ. Δαμνιανάκης Γαλ¬
  λια, Ψαρογιώργης Βορρίζα, Γεοόρ. Τσι-
  Λνάκης Μούλλια, Γεώρ. Μπισπι;άκης
  Καμάρε-ς, Κωστ. Ζαχαριουδάκης Μοί-
  ρες, Νικόλ Κοζονάκης Αγ. Κύριλλος,
  Ματθαΐος Παπαδάκης Καπετανιανά,
  "Ιωάν. Σταματάκης Διονΰσι, ΖαΧ· Τσα·
  ισάκης Παναγιά, Δημ. Παπαδάκης
  Φουρνοφάραγγο, Χαρ. Ποτηραντάς Ι7ι-
  ΐσίδια.
  ι,
  5
  1
  τι
  Τί
  τυ
  ίΊΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  .-ΐ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14 ΦεβρουαρΙου 1945
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΕΘΝΙΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΙ
  Αφιχθη έξ Αιγυπτου ή κυρΐα Ειρή¬
  νη Μπαντουβά, σύζυγος τοΰ' καπετάν
  Μανώλη Μπαντουβά, διά τού Αμερικα¬
  νικόν Ατμοπλοίου «Κυριακή» τό πα¬
  ρελθόν Σάββαρον
  Ή κυρία Ειρήνη Μπαντουβά μετέβη
  είς Αΐγυπσον μέ σκοπόν νά εργασθή
  υπέρ τής ανακουφίσεως ^τών θυμάτον
  πολέμου Κρήτης καί υπέρ τής συντηρή¬
  σεως έν Ηρακλείω τοΰ Νοσοκομείου
  τοΰ Άντάρτου υπό [την στέγην τοΰ ό
  ποίου θά νοσηλεύωνται είς τό μελλον
  οί άνάπηροι πολέμου, τα θύματαώς καί
  αί οικογένειαι τούτων. "Υστερα άπο προ-
  σπάθϊΐες δύο μηνών επέτυχε τα κάτωθι.
  1) Την συλλογήν 700 Λιρών Αιγυ¬
  πτου έκ δωρεών των μελών τής Κρητι
  κης Αδελφότητος Καΐρου καί τάς οποί¬
  ας δωρεάς θά έπεκτείνη ό έκεΐσε εξ Αρ¬
  χανών άντιπρόεδρος τής Αδελφότητος
  ϊατρός Ελευθέριος Χατζάκης έφ' ολο¬
  κλήρου τής Παροικίας Καΐρου. 2) Την
  χορήγησιν 200 κυβωτίων των 52 1]2
  κιλών έκαστον, διαφόρων ένδυμασιών,
  δωρεάν έκ τού ταμείου τής Πριγκηπίσ
  σις Φρειδερίκης. .'3) Την έκ τοΰ αυτού
  ώς άνω ταμείου χορήγησιν 2000 ένδυ-
  μασιών καινουργών διά παιδία ήλικί-
  ας,άπό δύο μέχρι δέκαέτών. 4) Την πά
  ρά Ίής Κρητικής Αδελφότητος Καΐ¬
  ρου χορήγησιν 600 ζευγών άρβυλών, 500
  δωδεκάδων καρουλιών καί 10 000 βε-
  λονών ραψίματος καί 6()0 ζευγώυ φα-
  νελλών καί καλτσών. δ) Την χορήγη¬
  σιν παρά τής αδελφότητος Καΐρου 12
  ΟΟΟ διαφόρων ένέσεων πρός χρήσιν τού
  Νοσοκομείου τού άντάρτου. 6)Έπέτυχεν
  τόν καταρτισμόν τοΰ Νοσοκομείου τού¬
  του δωρεάν παρά τοΰ Έρυθροΰ Έλ·
  ληνικοϋ Σταυροΰ §ξ εκατόν (100) πλή
  ρων κλινών μετάτοΰ άπαιτουμένου ύγει-
  ονομικοΰ ύλικοΰ.
  "Ή κυρία Μπαντουβά είναι άξία τής
  εύγνωμοσύνης τής κοινωνίας μας, καθ*
  ότι αυτή υποστάσα τα δεινά τοΰ άπε-
  λευθερωτικοΰ αγώνος παρά τό πλευρόν
  τοϋ συζύγου της επί των όρέων τής Κρή
  της δέν έκάμφθη, άλλά έξηκολού&ησε
  άγωνιζομένη καί τώρα μετά την απελευ¬
  θέρωσιν, έπιτυχοϋσα έν Αίγύπτφ τάς ώς
  άνω σημαντικάς άρωγάς των έκεΐ άδελ-
  φών μας.
  Τοιαύται ήρωΐδες τιμοΰν την κοινωνί¬
  αν είς την οποίαν άνήκουν.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Κατόπιν καί τής ύπ' αριθ. 153241)
  16.12.44 Δ. Υ. Στρατιωτικών.
  Προσκαλούμεν
  Πρός κατάταξιν τούς έφέδρους 6-
  πλΐτας πάντων των δπλων καί Σω·
  μάτων τοϋ Στρατοϋ (Ικανούς γεγκ-
  μνασμένους ή έχοντος 45 ημερών
  τουλάχιστον στρατιωτικήν υπηρεσί¬
  αν) των κλάσεων 1937, 1938 καί
  1939 τούς έγγεγραμμένους είς τα
  μητρώα αρρενων των Δήμων καί κοι
  νοτήτων τοΟ Ν. Ρεθύμνης ώς καί των
  Έπαρχιών Άποκορώνου καί Σφα¬
  κίων τού Ν. Χανίων καί τούς είς τάς
  περιφερείας ταύτας διαμένοντας κα·
  ταγομένους έκ τής λοιπής Ελλάδος
  Όρίζομεν πρώτην ημέραν παρου
  σιάσεως την 26ην ΦεβρουαρΙου έ. έ
  καί δέον νά παρουσιασθώσιν έντός
  τριών ημερών. ·
  Τόπον παρουσιάσεως όρίζομεν τό
  Ρέθυμνον. Στρατιωτικήν Διοίκησιν
  ΟΙ υπηρετούντες είς άνταρτικάς
  όμάδας νά προσέλθωσι μετά τοΟ
  δπλισμοθ των εάν άνήκωσιν είς τάς
  καλουμένας κλάσεις.
  ΟΙ έχοντες δικαιολογητικά στρα-
  τοθ, φύλλα πορεΐας, άπολυτήρια,
  αδείας, άποφάσεις κ.λ.π. νά φέρωσι
  ταθτα μεθ' έαυτών.
  ΟΙ πρόεδροι των κοινοτήτων των
  Έπαρχιών Άποκορώνου καί Σφα¬
  κίων δέον δπως αποστείλωσι είς την
  Αρχήν παρουσιάσεως, όνομαστικήν
  κατάστασιν των γεννηθέντων κατά
  1916, 1917, 1918.
  ΟΙ έχοντες λόγους ώς πατέρες τεσ
  σάρων (4) ζώντων τέκνων τ πρεσβύ
  τεροΐ οΐκογενειών εχουσών υϊόν φο-
  νευθέντα ή έξβφανισθέντα ή άπο
  θανόντα έν τφ στρατώ κατά την
  διάρκειαν τοϋ πολέμου νά φέρωσι
  μεθ'έαυτών σχετικά δικαιολογητικά.
  Έν Ηρακλείω τή 12 Φεβ)ρ(οου 1945
  Ό Στρατιωτικάς Διοικητής Κρήτης
  Γ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ
  Συν)ρχης ΠεζικοΟ
  ΔΟΞΟΛΟΠΑ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΑΝΟΔΩ
  ΤΟΥ ΜΗΓΡΟΠΟΛ1ΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  Προχθές Δευτέραν καί περί ώραν
  4 μ. μ. έτελέσθη είς τόν Μητροπολι-
  κόν Ναόν τού Άγίου Μηνδ, δοξολο-
  γΐα επί τή έπανόδω είς την Εδραν
  αύτοΟ, τοΟ Σεβασμιωτάτου Μητροπο
  λίτου Κρήτης κ. Βασιλείου άπομα-
  κρυθέ^τος βιαίως έξ αυτής κατά τόν
  Μάρτιον τοϋ 1942 υπό των Γερμα-
  νών.
  Είς την δοξολογίαν παρέστη δλος
  ό κλήρος, ό Κυβερνητικάς Άντιπρό-
  σωπος Κ Παπαδογιάννης, αί Στρα¬
  τιωτικαί καί Πολιτικαί αρχαί τής πό¬
  λεως καί πλήθος κόσμου.
  Η ΑΥΡΙΑΝΗ ΚΙΝΗΜ)ΓΡΑΦΙΚΗ
  ■ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ
  Αυριον Πέμπτην στή| ΜΙΝΩΑ θέλει
  δοθή μιά κινηματογραφική παράστασις
  υπέρ τοΰ συλλόγου ^Έφέδρων άξιωμα
  τικών καί όπλιτών χωροφυλακής τοϋ ό
  ποίου πλείστα μέλη μαστίζονταΐ 'άπό
  σκληράς οικονομικάς ανάγκας.
  Μεταξύ των μελών τοΰ συλλόγου τού
  τού ύπάρχουν πρόσωπα προσενεγκόντα
  ύψίστας υπηρεσίας είς την Πατρίδα,
  τόσον κατάτάς περιόδους των θριάμβων
  όσον καί κατά τούς χρόνους των δοκιμα
  σιών. Τα πρόσωπα αύτά σήμερον ύποφε-
  ρουν δεινότατα γι'αύτό ή παρουσιαζομέ
  νη εύκαιρία μέ την κινηματογραφική
  παράστασιν πού δίδεται αυριον
  Πέμπτην είς την ΜΙΝΩΑ έχομεν την
  πεποίθησιν ότι θά συγκινήση όλους καί
  ότι όλοι θά σπεύσουν νά δείξουν την
  εμπρακτον συμπάθειαν των είς τούς
  δεινοπαθούντας έντίμους αύτοΰς πα¬
  λαιούς ύπαλλήλους τής τάξεως.
  ΚΟΙιΊΟΠΙΚΗ
  ΓΑΜΟΙ.—Την περασμένην Τετάρτην ε¬
  τέλεσαν τούς γάμους των είς τό ΠΡ°ά
  στειον Πόρο, δ κ, "Ιωάννης Κοκολάκης
  καί ή ΔΊς Κοΐτίνα Γιαννβκουδάκη.
  Τούς νυμφικοϋς στεφάνους αντήλλαξεν
  ή δΐς Λοθλα Κούτρα. Τούς εύχύμεθα κ&
  θε ευτυχίαν.
  ΑρΡΑβΩΝΕΣ —Ό κ. "Ιωάννης 'Εμμαν-
  Βαρκαράκης πολιτικάς Μηχανικάς καί ή
  Αίς Εύαγγελία Άλεξακη ηρραβωνίσθη¬
  σαν έν Νεαπόλει.
  ΔΩΡΕΑΙ.—Ό Σύλλογος όδηγών αύτο-
  κι·ήτων Ηρακλείου κατέθεσεν είς Πανά-
  νειον Δημοτικόν Νοσοκομείον δρχ. (1000)
  είς μνήμην τοΰ κπτά την 6)2)45 ενταύθα
  αποβιώσαντος Άγγλοι; άξιωματικοθ-
  —Ό κ. Δημήτριος Μαγνησαρότιουλος
  κατέθεσεν είςΠανάνειον Δημοτικόν Νοσο,
  κομεΐον, διά τοΰ κ. Δημάρχου Ηρακλείου
  δραχμάς(10 000).
  —Ό κ. Μιχ. Γιαννούλης {κατέθεσεν είς
  τό Ιπανάνειον Δημοτικόν Νοσοκομείον
  1000 δρχ. άντΐ τετρακτοθς μνημοσφνου
  τού άδελφοΰ τού "Οθωνος
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ·—"Υποχρέωσιν μου
  θεωρώ, δτιως καί διά τού τόπου έκφρά-
  σο» τάς -απείρους ευχαριστίας μου πρός
  τόν διακεκριμμένονίατρόν τής πόλεως "Η¬
  ρακλείου χειρουργόν κύριον Εοάγγελον
  Χατζάκην δστις δλως άφΐλοκερδώς κατά
  την μακράν νοσηλείαν τού-πατρός μου
  έξ αίτίας έκικινδυνοτάτου τραύαατος προ
  ερχόμενον άπό τούς βαρβάρους κατακτη-
  τάς κατά την αποχώρησιν των, όχι μόνον
  έσωσε αυτόν έκ βεβαίου θανάτου, άλλά
  καί καθ" δλο τό διάστημα τής νοσηλείας
  τού άηέδειξε ρεγάλο ενδιαφέρον διά την
  τιλΐίαν άναρρβσιν αΰτοθ.
  Τοιούτοι έηισιήμονες δχι μόνο τιμώσι
  τόν κλάδον είς δν άνήκωσι, άλλά καί την
  κοινωνίαν έκ της οποίας προέρχονται.
  Έν Χουδετσίφ τή 13)2)45
  Ό ευχαριστών
  ΖΑΧΑΡΙΑΣ |Γ. ΣΗΦΛΑΚΙΣ
  [Πλατεία Καλλεργών]
  Δια'&έτει καθ" όλην την ημέραν κουζί-
  να μέ τόν γνωστόν μάγειρον Μάστρο—
  Χρήβτο.
  Προϊστάμενος Τυπογραοείου
  Δ. ΔεΊΠΟΤΑΚΗ!
  ΚΙΜΗΜΚΤΟΓΡΗΦΟΙ
  ΕΒΝΙΚΟΗ ΛΑΧΕΙΟΗ
  15η ΕΚΔΟΣΙΣ
  Ι η ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΤΗ Ι5Μ ΜΑΡΤΙΟΥ 1945
  Συνολικά κέρδη δρ. 18.620.βΟΟ
  Λαχνός Δώρου δρχ 1 000 000
  'Εγγ·αφ·ίτε εγκαίρως συνδρομηταί!
  άπο την 1»ν κλήρωσιν.
  Ή τιμή των γοετμμεττΐων οι' έκα¬
  στην κλήρωσιν όρίββη: Άκεραίου
  δραχ. 200, ήμίθϊθίς δραχ. 100 κετί
  τετάρτου βρειχ. 50.
  Έκ τβΰ Πρ«κτ·ρεί·υ Ίθν. ΑκχεΙβυ
  ΝΙΚ. ΑΛΙΚΙΛΤΗ
  Ό γνωστός καλλιτέχνης ύ
  ποδηματόποιος
  ΓΕΩΡΓ. ΜΙ}(ΗΗΛΙΔΗΣ
  ένεκαινΐασε τό κατάστημά τού
  επί τής όδοΰ Άγίου ΜηνΛ μέ
  τό σύστημα:
  Στερεότερα καί εύθυνότερα
  άπ' δλους.
  ΕΛΛΑΣ: Υπεγράφη τελική συμφω
  Αα μβταξϋ των αντιπροσωπείαν
  ιοϋ ΕΑΜ καί τής Έλληνικής Κυβερ¬
  νήσεως. Κατά την συμφωνίαν ό ά-
  φοπλισμός τού ΕΛΑΣ θά πραγμα
  τοποιηθή έντός 14 ημερών. ΌρΙσθη
  σαν 37 κέντρα παραδόσεως των
  δπλων. Ή Έλληνικη Έθνοφρουρά
  μετά Βρεττανικών στρατευμάτων θά
  οποθετηθοθν είς την χώραν κατά
  .ήν κρίσιν τής Ελληνικάς Κυβερ¬
  νήσεως. Ή συμφωνία αυτή έξυπη-
  ιετεΐ τα έθνικά συμφέροντα, δύνα
  αι δέ ή χώρα συντόμως νά άνορ-
  ΐωθή πολιτικώς καί οίκονομικώς. Ό
  άρχηγός τού Κ Κ. Ε. κ Σιδντος ο¬
  μιλών μετά την υπογραφήν τής
  ι-υμφωνίας είπεν δΤι τό ΕΑΜ θά
  :ατέλθτ) είς τόν έκλογικόν στίβον
  .ίΐναι δέ ίκανοποιημένος δτι αί εκ¬
  λογαί θά γίνουν διά δημοκρατικών
  μεθόδων καί παρουσία συμμάχων
  παρατηρητών. Ή απόφασις τού Έλ-
  .ηνικοϋ λαοϋ θά δεσμεύστ) τό ΕΑΜ
  στω καί άν είναι υπέρ τής Μο
  ιαρχΐας. Καταλήγων είπεν ότι τό
  «Η Λ Ε Κ Τ Ρ Α»
  ΣΗΜΕΡΟΝ: ωρα 6—8 μ. μ. κατά γενι¬
  κήν άπαίτησιν ΜΠΟΛΕΡΟ μέ τούς Ζώρζ
  ράφτ Μαντελέν Κάρολ.
  ΠΡΩΙΙΝΓΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  Μέ κατεύθυνσιν πρός τό Βερολινον
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  ΕΑΜ θεωρεϊ την Μακεδονίαν Ελ¬
  ληνικήν καί πράξη τό πδν δπως
  παραμείνη Έλληνικη.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Βρεττανι
  κά και Καναδικά στρατεύματα κα¬
  τέλαβον τα όχυρά Κλέβε καί Προύμ.
  Προελαύνοντες έφθασαν την διώ
  ρυγα Σφόη. Κατελήφθησαν τα 2)3
  τού δάσους Ράιχσβαλτ. Έντός τοϋ
  δάσους παραμένουν άκόμη έστίαι
  πυροβολικοΰ αί οποίαι συστηματι¬
  κώς έξολοθρεύονται. Κατελήφθη τό
  Γκένε είς την νοτίαν πλευρόν τού
  δάσους. Συνελήφθησαν 4 χιλιάδες
  αίχμάλωτοι.
  Έπίσης κατελήφθη .σπουδαίον ό
  δικόν κέντρον επί τής όδοΰ Κλέβε—
  Γκόχ.
  Είς την Άλσατίαν παρετηρήθη το-
  πική δράσις.
  Γερμανικαί περίπολοι προσπαθή-
  σασαι νά διαβοΰν τόν Ρήνον βο-
  ρειοδυτικώς |τοϋ Κολμόρ άπεκρού-
  σθησαν. Ή συμμαχική άεροπορία έ-
  βθμβάρδισε στόχους είς ΚολωνΙαν,
  Μπόν, Κομπλέντς καί Μάνχαιμ.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Τί
  στρατεύματα τοΰ στρατάρχου Κό
  νιεφ άφοθ διέσπασαν τάς πρώται
  όχυρώσεις δυτικώς τοϋ Όντερ προ
  ελαύΛουν βορειοδυτικώς πρός τήι
  κατεύθυνσιν τής όδοθ πρός κ
  ϊ Βερολίνον. Οί Γερμανοί άναφέρου1
  δτι οί Ρώσσοι έφθασαν είς τό Μομ
  πέρ Ή Γερμανική φρουρά τού Μπρεσ
  λάου άπεμονώθΓ» καί άρματομαχία
  διεξάγονται είς τάς όχυρώσεις τήι
  πόλεως. ΡωσσικαΙ δυνάμεις Ιφθα
  σαν είς τό κέντρον τοΟ Πόζεν κα
  έκκαθαρΐζουν συστηματικώς την Φροι
  ράν τής πόλεως. Νοτιώτερον α£ ύπι
  τόν στρατάρχην Πέτρωφ δυνάμει
  κατέλαβον τό Μπιέλσκυ 40 χιλιόμί
  τρα έκ τής Τσεχοσλοβακικής μεθο
  ρίου. Είς την Ανατολικήν Πρωο
  οίαν άπεκρούσθησαν Γερμανικαί άν
  τεπιθέσεις
  ΙΤΑΛΙΑ: Άεροπορική δράσις κο
  δράσις περιπόλων είς τούς τομεΐ
  τής 5ης καί 8ης στρατιάς.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: Επί τής Λουζό
  οί Άμερικανοί εσημείωσαν ιΐρόοδο
  πρός τό αεροδρόμιον Νέλσων.
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΠΡΟΕΡΓΑΣΙΑ ΔΙΑ ΤΟ
  ΕΡΓΟΝ ΤΗΣ ΟΥΝΡΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 ΦεβρουαρΙου.—Είς
  την Τράπ&ζαν τής Ελλάδος συνε¬
  κροτήθη σύσκεψις τής οποίας μετέ¬
  σχον ό ύπουργός των Οίκονομικών
  κ. Σίδερης ό ϋφυπουργός κ. Σπαρού-
  νης, ό Διοικητής τής Τραπέζης τής
  Ελλάδος κ. Βαρβαρέσσος καί ,ό άν-
  τιπρόσωπος τής Ουνρα. Ή σύσκε¬
  ψις ήτο σχετική μέ την παροχήν βο¬
  ηθείας έκ μέρους τής ΟΥΝΡΑ πρός
  την Έλλάδα, ή όποΐα θά αρχίση έν¬
  τός των ημερών.
  Συνεστήθη είδική ύπήρεσία ή όποία
  θά παραλαμβάνη τα είσαγόμενα ει¬
  δή καί θά παρακολουθή τάς δι* δλην
  την Έλλάδα διανομάς.
  ΕΚΟΜΙΣΘΗΣΑΝ ΤΡΑΚΓΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Φεβρουαρίου. —Διά
  τού καταπλεύσαντος χθές είς Πει
  ραιδ ατμοπλοίου εκομίσθησαν διά
  τάς ανάγκας τής Γεωργίας διακόσια
  περίπου τρακτέρ καί άλλα μηχανικά
  υ,έοα
  ΑΙ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑΙ ΑΡΧΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 13 Φεβρουαρίου.—Υπό
  υήν προεδρίαν τοΟ ύπουργοΰ των
  Εσωτερικήν κ. Ράλλη, συνεκροτήθη
  σύσκεψις, τής οποίας μετέσχον, οί
  προσωπάρχαι πάντων άνεξαιρέτως
  των υπουργείων.
  Κατ' αυτήν απεφασίσθη, δπως έ¬
  καστον υπουργείον καταρτίστι πίνα-
  κα ύπαλλήλων, μέ τούς όποΐους θά
  έπανδρωθοθν αί πολιτικαί διοική
  σεις των διαφόρων νομών τοΟ Κρά
  τους.
  Εληξεν ή διάσκεψις των Τριώ
  ΛΟΝΟΔΙΝΟΝ 13 Φεβρουαρίου.—
  Χθές την εσπέραν εξεδόθη ταυτο¬
  χρόνως είς Λονδίνον, Μόσχα καί
  Ούασιγκτώνα επίσημον ανακοινωθέν
  άναφερουν δτι ή διάσκεψις τοΰ Εύ-
  ξείνου έληξεν καί εγνώσθη διά πρώ
  την φοράν ότι ή διάσκεψις Ιλαβε
  χώραν είς την Γιάλταν τής Κριμαίας.
  Κατόπιν προτάσεως,.τού Στρατάρχου
  Στάλιν ή διάσκεψις θά παραμείνη είς
  την ιστορίαν ώς «Διάσκεψις τής Κρι-
  μαίας». ΟΙ τρείς άρχηγοί κατέληξαν
  εί" απόλυτον συμφωνίαν επί δλων
  των έξετασθέντων θεμάτων.
  ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Στρατιωτικά πλήγμα
  τα συνεφωνήθησαν καί κατεστρώθη-
  σαν υπό των τριών συμμαχικών επι
  τελείων. Θά επιβληθή ή άνευ δρων
  παράδοσις καί ή τελική στρατιωτική
  καταστροφή τής Γερμανίας. Οί έπι-
  βληθέντες δροι θά γνωσθοθν μετά
  την ή*τταν της.α Εκάστη των τριών
  συμμαχικών δυνάμεων θά έχτ] Ιδιαι¬
  τέραν ζώνην υπό Στρατιωτικόν κατο¬
  χήν. Ή Γαλλία θά μετάσχη, είς τόν
  διασυμμαχικόν έλεγχον: Θά έξαλει·
  φθοϋν δλα -τα -ΐολεμικά μέσα τής
  Γερμανίας πρός διεξαγωγήν πολέ¬
  μου. Ό Ναζισμός καί ό Μιλιταρι-
  σμός θά έκριζωθοΰν άπό την Γερμα
  νΐαν, δχι δμως καί νά έξολοθρευθή
  ό Γερμανικός λαός. Τό Βερολίνον
  θά είναι ή ϊδρατής διασυμμαχικής
  έπιτροπής έλέγχου.
  ΠΟΛΩΝΙΑ: Θά σχηματισθή νέα
  Κυβέρνησις έθνικής ένότητος τή συ-
  νεργασία τής νυν Πολωνικής Κυβερ
  νήσεως καί τής εύρισκομένης είς την
  άλλοδαττήν Θά συστηθή δέ διασυμ
  μαχική έπιτροπή μέ £δρα την Μ
  σχαν ήτις θά έπιμελήται των Πολα
  νίκων ζητημάτων. Τώ άνατολικά σ
  νορα τής ΠολωνΙας θά φθάσουν τή
  γραμμήν Κέρσου μέ μικράς παρεκλι"
  σεις υπέρ τής Πολωνίας. Θάγίνου
  έπίσης παραχωρήσεις πρός βορρδ
  καί πρός δυσμάς. Τα δυτικά σύνορι
  τής Πολωνίας θά καθορισθοθν κατ·
  την τελικήν συμφωνίαν τής είρήνηί
  ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥ"ΙΆ:Ή ούσκεψιςθ
  συστήσχι είς τόν στρατέρχην Τΐτο ■ κ(
  τόν Δρα Σούμπασιτς όπως σχηματισθή,
  νέαν Κυβέρνησιν. Θά συστηθή επ
  σης όπως διεξάγουν δημοψήφισμα δι
  τόν χαρακτήρα τής διοικητικής μηχι
  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ: Τι
  25ην Απριλίου θά λάβη χώραν ε
  "Αγιον Φραγκίσκον των Ήνωμένων Π
  λιτειών σύσκεψις είρήνης των Ήνίομ
  νων "Εθνών διά τόν καταρτισμόν χο
  τού οργανισμόν είρήνης όπως προετ
  9η είς Τάμπαρτον—"Οουξ. Ή Γαλλ
  καί ή Κίνα θά κληθοθν όπως παίξο
  πρωτεύοντα ρόλον είς την σύσκεψ
  αύτην.
  -ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΙ
  Αί τρείς μεγάλαι δυνάμεις μέ τάς ε
  διαφ&ρομένας Κυβερνήσεις των άπελ
  θερωθέντων χωρών, μή έξαιρουμέν< των δορυφόρων τον άξονος, θά έπε βαίνουν οπόταν τοί"το ήθελε κριθεΐ ναγκαΐον. Θά βοηθήσουν δέ τούς λαο όπως έπανέλθουν είς τόν κανονικόν κ δημοκρατικόν τρόπον ζωής. Ή Γαλλίαθάμετάσχη είς τα μέτρααυτ Οροι ύπογραφείσης συμφωνίας ΟΣυμπολίτης ίατρός κ Έμμ· Γ. Κο- νιός νευρολόγος ψυχίατρος Διευ- θυντης Κλινικής ίν τω Δημοσίω Ψυχι- ατρείω δέχεται έν τώ έν "Αθήναις ία- τρείω τού όδός ΆκαδημΙας 26. Τηλέ·τβνον 26.792, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Ή Κυβέρνησις θά εξασφαλίση σύμφωνα πρός τό σύνταγμα καί τάς άπανταχοθ καθιερωμένας δημοκρα¬ τικάς αρχάς, την ελευθέραν εκδήλω¬ σιν των πολιτικών καί κοινωνικών φρονημάτων των πολιτών, καταργοΰ σα πάντα προηγούμενον ανελεύθε¬ ρον νόμον. Θά εξασφαλίση έπίσης την άπρόσκοπτον λειτουργίαν των άτομικών ελευθεριών καί θά αποκα¬ ταστήση πλήρως συνδικαλιστικάς ε¬ λευθερίας. ΑΡΣΙΣ ΣΓΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ Ο Στρατιωτικός νόμος θά άρθή εΰ θύς μετά την υπογραφήν τής συμφω¬ νίας. Διά διατάγματος θά άνασταλ{| άμέσως καθ" δλην την χώραν ή Ι- σχύςτών άρθρων 5,10,12,20 καί 95 τοΟ Συντάγματος. ΑΜΝΗΣΤΙΑ Άμνηστεύονται τα πολιτικά άδι- κήματα τα τελεσθέντα άπό τής 3ης Δεκεμβριού 1944 μέχρι τής ύπογρα¬ φείσης συμφωνίας. Έξαιροθνται τής άμνηστείας τα συναφή κοινά άδική- ματα κατά τής ζωής καί τής περι. θυσίας τα όποΐα δέν ήσαν απαραι¬ τήτως άναγκαΐα διά την επιτυχίαν τοΟ πολιτικοθ άδικήματος. Έξαιροθν ται έπίσης δσοι ύπόχρεοι είς παρά δοσιν των δπλων, δέν παραδώσουν ταθτα μέχρι τής 15ης Μαρτίου. Έγ γυήσεις καί λεπτομέρειαι τής παρε χομένης άμνηστίας άναγράφονται είς σχέδιον νόμου ΟΜΗΡΟΙ "Απαντες βί πολίται, οί συλλη¬ φθέντες παρά τού ΕΛΑΣ ή τής Έ θνικής Πολιτοφυλακής ή τοΟ ΕΛΑΝ θά άφεβοϋν άμέσως έλεύθεροι. Οί κρατούμενοι μέ την κατηγορίαν δτι είναι δοσΐλογοι ή ένοχοι άδικημά- των θά παραδοθοθν είς την δικαιοσύ νην τοΰ κράτους ίνα δικασθοϋν ύ πό των αρμοδίων δικαστήριον. ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ Ό Έθνικός Στρατός, πλήν των αξιωματικών καί ύπαξιωματικών, θά άποτελεΐται άπό τούς όπλίτας των εκάστοτε στρατολογουμένων κλάσε¬ ων. Θά καταβληθή προσπαθεία νά έπεκταθή ή τακτική στρατολογία καθ' άπασαν την Έλλάδα. Τα πο· λιτικά καί κοινωνικά φρονήματα θά είναι σεβαστά. ΑΠΟΣΤΡΑΤΕΥΣ1Σ Άμα τή δημοσιευσει τοΟ παρόντος άποστρατεύονται αί Ινοπλοι δυνά¬ μεις άντιστάσεως. Συνετάγη'καί υπεγράφη Ιδιαίτερον πρωτόκολλον, τό ..οποίον ρυθμίζει τα τής άποστρατεΰσίως καί τής πά ραδόσεως των δπλων. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ή Κυβέρνησις θά προβή δι" έπιτρο πών ή συμβουλίων τα όποΐα είδικός νό μος θέλει όρίσει, είς την εκκαθάρισιν των Δημ. ύπαλλήλων, ύπαλλήλων δημ. δικαίου, δημοτικών καί κοινοτικών τοι ούτων καί λοιπών ύπηρεσιών έξηρτημέ νων υπό τοΰ Κράτους ή έπιχορηγουμέ νων ύπ' αυτού. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ή έκκαθάρισις των σωμάτων άσφα λείας, Χωροφυλακής καί Άστυνομίπς πόλεων θά συντελεσθή τό ταχύτερον παρ' είδικών έκκαθαριστικών συμβου λίων μέ τα αύτά ώς καί οί δημόσιοι ύπάλληλοι κριτήρια. ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑ Τό ταχύτερον δυνατόν, παντί δέ έντός τοΟ τρέχοντος Ιτους θά ϊ ξαχθή έν πάση ελευθερία καίγνηο τητι, δημοψήφισμα, τό οποίον θά τ ματίστι οριστικώς τό πσλιτβιακόν ζ τημα ΰποτασσομένων πάντων είς τ απόφασιν τοΟ λαοθ. Θά έπακολ< θήσουν δέ ώς τάχιστα καί έκλσγ ουντακτικής συνελεύσεως διά τι κστάρτισιν τοΟ νέου Συντάγματι τής χώρας. Τό 1]2 τής άποστάσεω Μ πρεσλαου— Δρέσδη ΛΟΝΔΙΝΟΝ 13 Φεβρουαρίου. Τα υπό τόν Στρατάρχην Κόνιι Στρατεύματα έχουν διανύσει τό ή| συ τής αποστάσεως Μπρβσλάου Δρέσδης. Ευρίσκονται δέ είς Χαιν ου. Ανταποκριταί έκ Μόσχας τηλ γραφοθν 8τι ή διάσπασις την όπ< αν επέτυχε ό Στρατάρχ^ς Κόιεφ ποτελεΐ την συντριπτικωτέραν ήττι των Γερμανών άτΐό τής ενάρξει τής Ρωσσικής έπιθέσεως. 'Η πρ έλασις αυτή των Ρώσσων, συνε ζουν οί ανταποκριταί, θά· συνι φθή μέχρι τής τελεΐας καταστ(: σής των Γερμανών.' ΠΑΡΙΣΙΟΙ 13 ΦεβρουαρΙου. — πρωθυπουργός τοΟ Βελγίου κ, Βύ "Ακερ εσχημάτισε κυβέρνησιν έθ κης ένότητος. Είς αυτήν συμμε' χούν 6 καθολικοΐ, 5 σοσιαλισταί, φιλελεύθεροι, 3 κομμουνισταί καί άνεξάρτητος. Ό προιθυπουργός "Ακερ είναι σοσιαλιστής. Τό πολ£ κόν συμβούλιον τοΟ Βελγίου άπο λεΐται άπό 2 καθολικοώς, 2 σοσισ>
  στάς, 1 φιλελεύθερον καί 1 μ
  'νιστήν.