96514

Αριθμός τεύχους

5011

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

9/11/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ί.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑί:
  Αιγυπτου
  ΐι>]σία λίοαι 3
  ίξάμηνο; ϋ
  ρή
  έτησία δολ. 15
  8
  Τιιιή
  κατά φύλλον
  Λραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  9
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΛΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΛΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΓΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5011
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣτΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  Ή στατισπκή τής κινήσε- μεγάλον ενεργητικόν ύπό-
  τού τελωνείου Ήρακλεί- λοιπον 'Απβδεικνύει δτι
  I
  ς ή
  τού τελωνείου Ήρακλεί
  κατά τόν παρελθόντα μή-
  η οί
  μγ ργηκν ύπό
  λοιπον. 'Απβδεικνύει δτι
  I-
  χει παραγωγικήν δραστήριο¬
  τητ ότι πρέ λλά
  β» ρ μή χ ργγκήν δραστήριο¬
  ν» δ)βριβν, την οποίαν έδη-'τητα, ότι προσφέρ'ει πολλά
  μβαιεύσαμεν χθές, περιέχει είς την εθνικήν οίκονομίαν
  βίβιχεΐα καί άριθμούς πού καί είς τα κρατικά θησαυρο-
  8ά πρέπει κατα την γνώμην φυλάκια καί ότι έπομένως
  μας, νά τύχουν Ιδιαιτέρας δ- δικαιοΰται νά λαμβάνη άνά
  λς προσοχης καί μελέτης. λογα, υπό μορφήν πιστώαε-
  ί άθί ύ ά δ" εέλ
  μέχρι τοΰ έγκλήματος. Νά γΕ
  νη δηλαδή παιδοκτίνος, χωρΐς
  νά άποκλείεται δ χίνδυνος καί
  κατά τής ιδικής της ζωής
  Καί εύλόγως έρωτα δ κ. Μ.
  ΤΙ εϊδους ήθική είναι λοιπόν αύ
  Διότι οί άριθμοί αύτοι άιτοτε
  Χοΰν αναμφισβητήτως τόν ά
  οφαλέστερον καί τόν εύγλωτ
  τότερον δείκτην τής οίκονο-
  μικίϊς μ«ς δραστηριότητος
  ϊΰμ^ωνα μέ την στατιστι¬
  κήν αυτήν «ί είσαγωγκί μ«ς
  ίφβαααν κατά τόν μήνα αυ¬
  τόν είς 2.498.273 χιλιόγραμ¬
  μα άξίας 12.118.656 δραχ-
  μών, αί δέ έξχγωγαί άνήλ
  Βον είς 8 328.173 χιλιόγραμ
  μα άξίας 134.274.165 δραχ¬
  μήν. Έν συγκρίσει δέ πρός
  τόν αντίστοιχον μήνα τού
  1937 αί μέν είσαγωγαί ήλατ-
  τύθηοαν κατά 5.542.597 δραχ
  μάς, «ί δέ έξαγωγαί ηύξήθη-
  α«ν κατά 63.848.444 δραχ¬
  μάς. Έμειώθηβαν δηλαδή
  κατά τό ήμισυ αί είσαγωγαΐ
  καί ηυξήθησαν κατά τό ήμι-
  ου έπίαης αί έξαγωγαί.
  Τό γεγονός ά«τοδεικνύει
  ότι κατάτόλήγον ήδη ετος ή
  παραγωγή μ«ς ηυξήθη ση-
  μκντικά έν ουγκρίσει πρός
  τό παρελθόν, έβελτιώθησαν
  δέ έκ παραλληλου μεγάλως
  καί αί έξαγωγαί μας. Καί α¬
  ποτελεί βεβαίως τουτο μίαν
  έξαιρετικϋς ευχάριστον δια
  πίστωσιν διά τό οΐκονομι-
  κόν μέλλον τοΰ τόπου. 'Α-
  ποκαλύπτει έμως συγχρόνως
  μίαν φθίνουσαν κατάστασιν
  διά τό εισαγωγικόν μας εμ¬
  πόριον. Καί αυτής τής κατα¬
  στάσεως τα οΓίτικ θά πρέπει
  νά έρευνήαουν καί νά προ-
  σέξουν οί άρμόδιοι. Διότι πι¬
  θανόν καί νά μην είναι έν-
  τελώς φυσιολογική. Πιθανόν
  νά όφεϊλεται καί εις άλλα
  ΒΪτια καί έχι μόνον είς την
  αύξησιν τής εγχωρίβυ ποτρα
  νωγής καί την δι' αυτής κά¬
  λυψιν των άναγκών τής κα¬
  ταναλώσεως.
  Τό γεγβνός αύτό, άποδει-
  κνύει άκέμη «τι ό νομές
  μας είναι έκ των ελαχίστων
  έκείνων διβμερισμάτων τής
  χώρας, των όποων τ© έμπβ
  ρικόν ίαοζύγιον κλε(ει μ έ
  ων δι" εκτέλεσιν έργων πα-
  ραγωγικών, συγκοινωνιακών,
  έξυγιαντικών, έκπαιδευτικών,
  έκπολιτιστικών έν γένει.
  Άλλά καί έν άλλο άκό-
  μη σημείον πρέπει νά προσέ
  ξωμεν μελετώντες την στα¬
  τιστικήν των έξαγωγών μας.
  Τό δτι τα 55 τοίς εκατόν
  των προϊόντων μας, άπορρο
  φά μία μόνον χώρα τής Εύ
  ρώπης, ή Γερμανία, κ«ί τα
  ύιτόλβιπκ 45 έκατοστά όλαι
  αί άλλαι χώροα τής γής. Φα
  νερώνει τουτο βεβαίως πόσον
  στεναί είναι αί μετά τής Γερ
  μανίκς έμπορικαί σχέσετςτιας,
  *χλλ<* ϊΐεΐτ-χθΐδτά εκδηλοντόν βαθμόν τής έξαρτήσεως των προϊόντων μας έκ των διαθέ σεων τής χώρας αυτής. Καί ώς είναι ευνόητον, ή έξάρ- τηαις αύτη δέν ειμπορεί ν ά θεωρήται ώς ευχάριστον γε¬ γονός τό οποίον έπιτρέΐχει νά έψησυχάζωμεν. Κυρίως δέ όσον άφβρά την σταφίδοτ. Καί £έν λέγομεν βεβαία δτι πρέπει νά έγκαταλείψωμεν την γερμανικήν αγοράν διά νά στραφώμεν είς αναζήτη¬ σιν καταναλώσεως των προ¬ ϊόντων μας είς άλλας χώ¬ ρας. Αντιθέτως μάλιστκ. Θά πρέπει νά κάμωμεν δττ είνε δυνατόν διά νά αυγκρατήοω μέν την αγοράν «ΰτήν. Έκ πκραλληλου βμως οφείλομεν έκ λόγων στοιχειώδβυς πλέ¬ ον προνοητ»κότητβς ν' άνα- ζητήβωμεν καί άλλας άκόμη καταναλωτικάς άγοράς καί έν Εύρώπη κα'ι έν Αμερι¬ κήν Τα ζη'τηματα ομως πού εξετάζομεν σήμερον άκροθι- γώς μόνον, είναι μεγάλα καί σοβαρά. "Ισως λβιπόν α¬ σχοληθώμεν άλλοτε άναλυτι κώτερον. Πάντως, δμως δέν θά πρέπει νά μείνουν άιταρα τήρητα καί νά παρέλθουν χωρίς νά έρευνηθοΰν άπό τούζ άρμοδίΰυς, τούς παραγω γούς καί έμπόρους. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΝ ΦΥΣΕΚΗ ΚΑΙ Η ΒΙΚ Η ΑΠΟΨΙΣ Είνε γεγονός δτι ή κοινωνία ένδιαφέρετα: διά την ηθικήν, καϊ πρέπει νά ένδιαφέρεται. Διότι ή ήΒιχή ίέν είνε συμβόλαιον διαρ ρηχτδν, κατά την άρέσκειαν ή την Ιδιοτροπίαν εκάστου άτόμου. Καί ή κοινωνία προϋπνθέτει πάν «τε 8τι δπαρχει εν συμβόλαιον χοινωνικόν κατά τούς δρους τοθ ίποίου πρέπει νά συμβαδίζη ή δια ταγή τοΰ συνόλου των μελών της. Μίταξυ των άλλων δρων τοϋ κοι νωνικοθ συμβολαίου Οπάρχουν καί έχείνοι οί δποΐοι προβλέπουν καί ρυθμίζουν καί τάς σχέσεις των δύο φύλωνδιά τής Ιγγάμουσυμβιώσειος. Ήέπικρατοθσαχοινωνικήάντίληψις έν Ελλάδι, όχι μονον μεταξύ των δγιών στοιχείων των άστικών τ* ξεων, άλλά καί μεταξύ των λοϊ· χδν τάξεων καί τοΰ άγροτικ,ρθ πληθυσμοθ, πρό πάντων δέ τοθ άγροτικοΰ πληθυσμοθ, είς τάς τα ξεις τού δποίου, δέν είσεχώρησαν ή Ιχλυσις των ήθών καί «' Ρ'ζ0" σπααϊΐκαΐ ιδέαι, ή έπιχρατοθσα λέγομεν κοινωνική αντίληψις, α ποδίδει μεγίατην ηθικήν αξίαν είς φ διαφύλαξιν τής παρθενί- ας τής άγάμου κόρης. Έδω τώρα έρχεται μέ την σει ράν των σκέψεων καί τό κεφα λαιώδες έρώτημα. Πολύ χαλά, ή χοινωνία ένδιαφίρεται διά την ηθικήν αξίαν τής χαρής, έξαρτω μένην άπό την διαφύλαξιν τής παρθενίας μέχρι τοθ νομίμου γά μου. Εάν λοιπόν μία κόρη έπα- ναστατήση εναντίον τής χοινωνι Χής άντιλήψιωί, κατά την οποίαν πρέπει νά μείνη παρθένος μέχρι τοθ γάαου της, ή εάν μία άλλη κόρη πέση θΰμα είς τάς άπατηλάς υποσχέσεις τοθ διαφθορέως της, τότε τί πρέπει νά γίνη; Ποία θά είνε τα άποτελέσματα; Οί δροι τοθ κοινωνικοθ συμβολαίου άνοίγουν μόνον Ινα δρόμον, ϊσω; άνηφορι <όν, ϊσω; μακρόν, ϊσως μετ' έμ ποδίων πολλών, μέχρι τ«ΰ τέρ ματος τοΰ δμεναίου. "Αλλη κατεύ θυνσΐςή λοξοδρόμησις Σέν μένει άτιμώρητος. Τό ηθικόν επίπεδον τής λοξοδρομούοης κόρης θά έκπέση είς την κοινήν εκτίμησιν, διατρέχει 5έ τόν κίνδυνον νά 6 ποβληθ^ αυτή καί ή οίκογένειά της χαί είς υλικάς ζημίας, διότι την αποκατάστασιν κατόπιν, διά τοΰ γάμου, μόνον διά μεγαλυτέ ρων θυσιών είς χρήμα θά την επιτύχη. Τό έρώιημα βμως εμεινε καί πάλιν άναπανιητ&ν. Διότι τό σο¬ βαρώτερον καί τό μάλλον επι¬ κίνδυνον έκ των άποτ,ελεσματων τής λοξοδρομήαεως δέν είναι ή ήθική έκπτωσις τής κόρης είς την συνείδησιν τής κοινωνίας, άλλά δ άπειλούμενος κίνδυνος τοΰ έγκλή ματος. Έφ' 8σον ή κο:νωνία θε τει περιοριομ^ί είς την αύτο διάθεσιν τής κόρης καί επιβάλλει διά τοθ συμβολαίοκ της χυρώσεις, είς εκείνην ή δπ&ία θά λοξοδρο μήση, ^ν άτί°κλείεται είς πε ρίπτωσιν συλλήψεως έκ τοθ έλευ θέρςυ Ιρωτός της, καί διά νά αποφύγη την κοινωνικήν κρίσιν καί κατάκρισιν, νά φθάση καί μία ανθρωπίνη δύναμις είνε ίκα νή νά άντιστρατευθη Χρειάζβτχι δέ μεγάλη προαοχή ε!; την μελέτην των φυσικί&ν λό γων, περΐ των δποίων θά ομιλή σωμεν είς τό επόμενον άρθρον, δι τή ποϋ κάνει τίς μηχέρες 'παιδο ότι μία έπιπολαία καί μεμονωμέ κτόνοιις, πού όξηγεΐ στά φρικια ώ ί ώ έ στιχώΐερα καί κλήματα; Καί φρ στυγερώτερα έγ προσθέτεΐ: 8τι τό έρώτημ* μένει άνατεάντητον. "Οχι γιατί δέν ύιτάρχει άπάντη σις, άλλά γιατί δέν βρίσκεται κανείς μέ τόσο θάρρος δσο χρει άζεται γιά νά την δώση Ποΰ θά ε5ρεθ^ λοιΐιάν αύτ*ς δ ρηξικέλευθος, δ μεγάλος καινο τόμος καί μεταρρυθμιστής των κοινωνικών μας συνθηκών, δ δ ποίος μέ μίαν απάντησιν καί μέ μίαν χειρονομίαν νομοθετικήν, θά ρίψη είς τόν κάλαθον των ά χρήστων τάς άπηρχαιωμένας άν τιλήψεις, θά κλείση καί θά κ» ταργήση τόν κακόν, τόν έλεει νόν δρόμον τοΰ έγκλήιατος καί θά ανοίξη τόν νέον, την εύρεΐαν λεωφόρον τής αυτοδιαθέσεως των άτόμων, άνίξαρτήτω; φάλου χο:? μ ήλικίας; ΚλΙ ρηξικέλευΗοι βό ή μ ρηξ καιί μεταρρυθμισταί, άναμφιβό λως υπάρχουν πολλοί, πάμπολ λοι. Είς τό έρώτημα δμως δέν δίδεται απάντησις. Διότι ή απάντησις πρέπει νά είναι σοβαρά καί νά λύη ριζι κως καί αποτελεσματικώς τα ζήτημα. Τα επιχειρήματα, δτι πρέπει νά ανατρέψωμεν τούς φραγμούς κ»1 τα Ιμπόδια, διά νά επιτύχωμεν την έξίσωσιν των δικαιωμάτων των δύο φύλων καί νά έκτοπίσωμεν την είς βάρος τοΰ θήλεος υπάρχουσαν αδικίαν 5 τ ι πρέπει νά έκριζώσωμεν τα αΐτια τα δποΐα προκαλοΰν τα φρικιαστικά έγκλήματα των έκ τρώσεων καί των παιδοκτονι- ών, είναι επιχειρήματα άσταθή, Δέν- άνιέχουν είς την αυστηράν ^ των α των. Νά μοος νη Ιξέτασις τοΰ ζητήματος, μό νόν άπό τής ήθικής τού πλευράς, είνε ενδεχόμενον νά οδηγήση είς σφαλερΐ καί μέ όλεθρίας συνε πείας συμπεράσματα. Μία, επί πά ραδείγματι, έσκεμμένη χαλάρωσις των κοινωνικών ήθών, μέ την έ- πιπολαίαν δικαιολογίαν, 8τι θέλο μέν νά κάμωμεν νέους, φιλελευθέ ρους προσανατολισμούς είς τάς ερωτικάς σχέσεις των δύο φύλων, θά προσκροΰση εις τους άπαγορευ τικοΰς νόμους τής φύσεως, καί τότε δ όλέθριος κοινωνικάς καί έγκληματιχός άντίκτυπος θά είνε άνυπολογίστου εκτάσεως Τότε πλέ όν θά φθάσωμεν είς την έαχάτην πλάνην. Τότε τό κακόν θά έξ-χπλω θί5 είς βαθμόν άκρως επικίνδυνον. Διότι έφ' δσον οί φυσικοί λόγοι δέν θά έιτιτρίψουν τόν παραμερι σμόν τοΰ φραγμοθ τής παρθενίας, ή ένδεχομένη των ήθών χαλάρω σις, θά δώση είς την υπόθεσιν μορφήν κακοηθειτέραν. Άντί πε ριορισμοθ τής έγκληματικότητος διά των έκτρώσεων καί των παιδο κτονιών, θά άντιμετωπίαωμεν έ ξάπλωσιν τοΰ κακοΰ, καί θά θε σωμεν την θρυαλλίία από τα θεμέ λια τοΰ οίκογενειακοθ καί τοΰ κοινωνικοΰ καθεατώτος. Νάνθος Π, Πλεύρης ΟΠΙ2Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ' Ζ&Η ΑΝΘΙΣΜΕΝΕΣ ΓΑΖΙΕΣ Οί γκριζόφωτες ήιιέρες τοΰ Νοεμβριού έχουν ενα αίσθηαατικό ά—(Λτάθμισμβ: τίς γαζί6ς.:ΊΑ κρ.1» τική «ά^περιά» είνε τώρα οτίς δόξες της, έστω καί τίς. .χαμένες. Δέν είναι σπάνια &υτε τα μπου κετάκια της ποϋ διατονίζουν ώ έ έί ρισμένες γυναικεΐες τής συνοικίας. Άλλά ά ανατρέψωμεν τούς φραγ καί τα έμπόδια! Νά κα ταλύσωμιν προλήψεις καί δοξ» σίοις άπηρχαιωμένας! Είναι πλά νη δμως νά νομίζεται καί νά γίνεται πιστευτόν 8τι πρόκειται περί προλήψεων κιί περί στενο κεφάλων αντιλήψεων. ' Έμπόδια υπάρχουν καί πρό τοΰ γάμου καί διά τόν γάμον.Διά τα πρό τοΰ γάμου εμπόδια, διά την ηθικήν ά νάγκην τής παρθενίας άγάμου κόρης, ?έν χωρεΐ ούδεμία συζήτη σις. Συζητήσιμον είναι μόνον τα άλλο ζήτημα, των δυσχερειών καί έμποδίων, διά την διά γά μου αποκατάστασιν. 'Η άνάγκη δηλαδή τής άνατομικής άκεραιό|^ς συνοικίες. Οί άνθισμένες γα τητος τ&ΰ παρθενικοΰ γνωρίσμα ζ·£ς έχρησίμευαν κι' αύτές γιά τος, δέν είναι πρόληψις καί δο ξασία άναχρονιστική, άλλά είναι έπιταγή αυτής ταύτης τής φύσεως. Καί ή κοινωνία των άνθρώπων έμφανίσεις καί κυρί- ους μπορεΐ νά συναντήαετε πού σ-ρίβουν στά δάκτυλά τους έω τα μάτιά τους άκινητοΰν ρεμβα στικά, Ινα άνθάκι γαζίας. Είπαν δτι ή γαζία, μετά τα βασιλικό, αποτελεί τό Ιλληνικώτε ρο λαϊκό λουλοΰδι. Ώστόσο τό λου λιΰδι αύτό, καί στήν Έλλάδα, άνήκει σΐό παρελθόν. Ό φράκτης μέ τίς γαζίες πού παρουσιάζεται κάποτε στήν έξοχή ώς πρώτη φθινοπωρινή νότα, είνε ζήτημα άρχη άκόμη στίς μακρυσμέ- σταματά επάνω τους τό βλέμμα τής κόρης ποΰ μόλις είχεν άφήσει τό πλέξιμο τής δαντέλλας ή τό κέντημά της. Ήτο βέβαιο δτι ά ή κένΠ)μα χης. ήι0 ώς σύνολον, δέν ήτο δυνατόν να: πά τό δενδράχι τ5ας βα εγίνεϊ0 άγνοήση τα πορίσματα των με. χδ μπουκειακ[ που 8α τιροσεφέρε- λετών τής φύσεως επί τή Βάσει ι „ ά ά χήν νύχχα σχδν ηοι$ψί_ των οποίων αι,νέταξε καί τό χοι·χό μαντολινίστα: νωνικόν της συμβόλαιον, περί γά Στό κΐ[πο πού σέ πρωτοε;δα μου καί παρθενίας. Ό ήθικός δή θε νά φυτέψω μουσμουλιά. λαδή λόγος τ*"ς παρθενίας πρεϋ Στήν έποχή τής γαζίας αύτά πόθεσιν έχει.'άλλους λόγους φυσι τό τραγοΰδι ήταν ϊσως τό πλέον κούς, εναντίον των οποίων ού5ε εΰχρηστο. Γιατί; Άπλούστατα για τί ή γαζία ήταν καί τότε τό ά>
  θος τής σαφρ*κιασμίνης ζωής πού
  έπέθαινε άπό ερωτα άλλά καί
  άγνότητα στό συνοικιχκό χαμό-
  σπιτο. Ό νέο; μέ τό τραγοθδί
  τού ήθελε νά άλλάξη τό ρυθμά
  αύτό τής ζωής. Ή μουσμουλιά
  ήταν τό θριαιιβικό σύμβολο τοΰ
  καινούργιου, άνετου δΐιωσδήποτε
  νοικοκυριοθ, πού θ' άλλαζε μέ
  τόν καιρό—καί μέ τδ Ήσαία χό·
  ρευέ έννοεΐται—τό μονότανο έκεΐ-
  νο μεροδοΰλι. 'Η μελαγχολική
  γαζία επρεπε νά λείψη άπό τή
  μέση.
  Οί μενεξέδες τής Πάρμας τής
  Ιταλίας στολίζουν κάποιους π»
  λαιού; Βορζούς. "Ενα παρακλάδι
  τοΰ οϊκου των Βϊυρβώνων κατά·
  γεται άπό έκεΐ. Τό ϊδιο συμβαί-
  νει καί γι' άλλα πολλά λουλού-
  δια. Έν πάση περιπτώσει οί γα
  ζίες μπορεΐ νά κρα:ήσουν σήμερο
  θαυμασία αδτδ τόν ρόλο. Οί ξε-
  πεαμένοι θυρεοί τοΰ ρωμαντισμοΰ
  θά μποροΰσαν νά πλαισιωθοΰν ά
  πό τα μικροσκοπικά λουλουδάκια
  τους. Ή σημισία τής γαζίας θά
  συνεπλήρωνε τό πνεΰμα τής με·
  λαγχολικής περισυλλογήν ή τή;
  μεγαλοφάνταστης δνειροπολήσεως
  πού διέκρινε τόν ρωμαντικό χαρα
  κτήρα. Τα μοτέρ τώρα δέν
  χρειάζονται τέτοιου εϊδους περιε
  χόμενον διά νά κινήσουν. 'Η ντα-
  τέλλα μ| τα κοπανέλια Ιχει σήμε¬
  ρο λησμονηθή καί ώς χειροτε-
  χνία. Ή έποχή μας άπαιτεΐ οί¬
  κονομίαν χεριών καί πολλαπλα-
  σιασμόν αποδόσεως. Ή κόρη τοΰ
  παλαιοΰ καιροΰ δέν ΰπάρχεΐ, "Αν
  υπάρχη θά είνε...γεροντοκόρη.
  * *
  *
  Οί γαζίες είνε σύμβολο περα-
  σμάνης αίσθηματολογίας." "Ερχον
  ται άπό τα βάθη τοΰ καλοΰ πά
  λαιοθ καιροΰ. Τό πνεθμα τής έπο
  χής θά έπροτίμα6σ« χαμέλιες ή
  κόκκιν&υς κρ.ί»&υς. Έξακόλιιτθοΰν
  έν τούτοις νά είνε συμπαθητικώ
  τατες. Κρύβουν μέαα τους μίαν
  ήθογραφία έλληνικωτάτη. Καί
  δέν είνε μόνον άνάμνηαις ή ήθο
  γραφία αύτη. Διατηρεϊται 8που ή
  συνοικίας παρουσιάζει περισσότε-
  ρους ήλικιωμένους ή περισσότερες
  αίσθηματικές δπάρξεις. Γιατί πά
  ρά τόν γενικόν κανόνα ύκά,ργονν
  καί μεταξύ τής νείτητος άθρωποι
  πού τούς άρέσει «νά άφουκρά
  ζωνται» τούς παληοΰς σκοπούς
  καί τα παληά κλέη. Κρατοΰν αύ
  τα τόσο έθνισμόν άλλά καί τόση
  καρδιά! Κρύβουν άκόμη καί την
  άγάπη πρός τή ζωή. Γιατί πρό
  παντός αυτή την άγάπη είχε ώς βά
  σι τό ταπεινό δραμα τής γαζίας.
  Έκ αν ε ώραΐο καί τόν έρειπωμένο
  αύλόγυρο τοΰ χαμόσπιτου. Καί τό
  σο, ώστε νά άττορή κανείς άργότε
  ρα, πώς άπό τα χαμόσπιτο αύτό
  διεπλάσθησαν μϊρικά άληθινά άν
  θρώπινα άγάλματα καί πώς έπή
  γασαν άπό έκει* τα θετικώχερα
  κοινωνικά ίδανικά.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Ή νέα σύμβασις.
  Ή κοινοποιηθεϊσα πρός ε¬
  φαρμογήν νέα συλλογική σύμ¬
  βασις δι' ής καθορΐζονται οί
  μισθοί των ύπαλλήλων ίδιωτι-
  κων έπιχειρήσεων, άνταποκρΐ-
  νεται πράγματι πρός τό δΐκαι
  όν καί τάς συγχρόνους ανάγ¬
  κας καί άτΐονελεΐ στοιχείον
  όρθής κοινωνικάς πολιτικής.
  Διά τής συμβάσεως αυτής
  προσαρμόζονται οί μισθοί τθν
  ύπαλλήλων είς τάς υφισταμέ¬
  νας σήμερον βιωτικάς ανάγ¬
  κας, έναρμονιζόμενοι πλήρως
  πρός τόν τιμάριθμον τής ζω¬
  ής. Αποτελεί ή υπογραφή
  κσΐέφαρμογή τής συμβάσεως
  αυτής νέαν απόδειξιν τής
  στοργικής μερίμνης τοϋ σημε·
  ρινοΟ κράτους υπέρ των έργα
  ζομένων κσί ιδιαιτέρως των
  μισθωτών.
  Ή σταφίς μας
  έγ Γερμανία.
  Διά την διευκόλυνσιν τής έ·
  ξαγωγής τής κρητικής σουλτα
  νΐνας είς Γερμανίαν, τό υπουρ
  γεϊον τής Έθνικής Οίκονομΐας
  προέβη είς νέας ενεργείας πά
  ρά τή κυβερνήσει τοθ ΒερολΙ-
  νού. Καθώς δέ άναφέρει είς
  έγγραφον τού σταλέν πρός τό
  ένταθθα Γεωργικόν 'Επιμελη
  τήριον, έλπΐζει δτι αί ένίργει
  αί τού θά τελεσφορήσουν. Καί
  θά είνε εύτύχημα νά συμβή
  τουτο. Ή ΓερμανΙα αποτελεί
  την κυριώτερον καταναλωτι-
  κήν αγοράν τής σταφίδος μας.
  Καί τιολύ ορθώς ή κυβέρνησις
  φροντΐζει διά την διευκόλυν¬
  σιν των έξαγωγών είς την χώ
  ραν αύιήν.
  **♦
  Υό σχολείον
  Καηετανιανών.
  Ώς πληροφορούμεθα τό
  χρησιμοποιούμενονοΐκηααώςδι
  δακτήριον είςΚαπετανιανάεΐνε
  τελείως άνθυγιεινόν, έτοιμόρ-
  ροπον καί άκατάλληλον πρός
  διδασκαλίαν. Τό νερό καί ή
  όμΐχλη καθιστοθν δυσχερεστά¬
  την την θέσιν των μαθητών καί
  γενικώς την λειτουργίαν τού
  σχολείου. Καθώς γνωρίζο¬
  μεν δέ οί κάτοικοι τοθ χω¬
  ρίου μετέφεραν, κατά τό
  παρελθόν έ"τος, τίς πέτρες
  πρός ανέγερσιν νέου διδακτη-
  ρΐου καί προθυμοποιοθνται
  καί πάλιν νά^συνδρΛμωσιν δ·
  σον είνε δυνατόν είς αύτούς,
  διαθέτοντες δωρεάν καί τό
  σχετικόν οικόπεδον, άρκεϊ νά
  μεταβή ό κ. Σχολικός Άρχιτέ-
  κτων διά νά γίνη ή σχετική
  μελέτη καί νά αρχίση τό έρ¬
  γον. Έπιβάλλεται λοιπόν είς
  8λους τοΰς πρός την υπόθεσιν
  αυτήν άρμοδίους όπως βοηθή
  σουν τούς πτωχούς μέν άλλά
  φιλοτΐμους σύτοΰς χωρικούς
  τής πλέον άποκέντρου καί ά·
  πομεμονωμένης γωνιάς τής
  έλληνικής γής, 'ινα εχουν τού
  λάχιστον σχολείον.
  Αί Αθήναι είς την δόξαν των.
  ΥΠΟ ΤΗΝ .ΣΚΙΑΝ
  Πβν
  "Ενα Ιστορικόν άνάγνωσμα.
  —ΤΙ μαθαΐνω, Άναξαγόρα;
  λέγει ό Περικλής, μόλις περ-
  νβ τό κατώφλι τοΰ Καλλία.
  Θέλεις νά πεθάνης; ΤΙ θά γΐ
  νούν δμως τότε αί Αθήναι;
  Τί θά γΐνω έγώ πού σοθ όψει
  λω τόσα;
  Ό Άναξαγόρας σηκώνει τό
  κεφάλι.
  —Θά λυπόσουν πράγματι
  άν πέθαινσ; ρωτφ.
  Ό Περικλής πιάνει τα χέ·
  ρια τοθ γέρου φιλοσόφου:
  —Εΐσαι τό φώς των Αθη¬
  νών.
  —Περικλή, διακόπτει μέ σο
  βαρότητα ό Άναξαγόρας, δ-
  σοι θέλουν νά έχουν λυχνΐα
  τής βάζουν λάδι...
  ΟΙ λέξεις αύτές τού φιλο
  σόφου βασανίζουν τόν Περι¬
  κλή, ένώ διασχίζει την πόλι.
  Δέν ήταν σωστό βεβαία νά
  παραμελήση τόν παληό τού
  δάσκαλο. Μποροθσε δμως νά
  τόν θυμαται μέσα στόν δγκο
  των άπασχολήσεών τού; Καί
  τί δέν εΐχε νά σκεφθή! Τόν έ-
  ξωραϊσμό των Αθηνών, την
  βελτίωσι τής θέσεως των κα-
  τοΐκων — καί τό σπουδαιότε
  ρον — τόν πόλεμον μέ την
  Σπάρτην πού φθονεΐ τάς Ά-
  θήνσς γιά την οόξα της;
  ! —Ό πόλεμος προχώρει μέ
  μεγάλα βήματα, σκέπτεται ό
  Περικλής.
  Περνδ την κατωφέρεια τής
  ! Άκροπόλεως καί σταματβ γιά
  νά κυττάξη, τόν λιμένα τοθ
  Πειραιώς. Τό σχέδιον τοϋ Θε
  μιστοκλέους εχει πραγματο¬
  ποιηθή. Τείχη περιβάλλουν
  τάς Αθήνας καί τάς συνδέ-
  ουν μέ τόν λιμένα της, 24ναυ
  πηγεΐα, δπου ναυπηγοϋνται
  άκαταπαύστως πλοΐα, άποβά-
  θραι διά τα έμπορεύματα, ξε-
  νοδοχεϊα, καταστήματα δίδουν
  νέα ζωή είς τόν Πειραια.
  Ό Περικλής ένώ ήταν βυθι
  σμένος είς σκέψεις, άκουσε βή
  ματα άπό πίσω τού. Γυρίζει
  καί βλέπει τόν ΦειδΙα πού
  τρέχει λαχανιασμένος. Είνε
  χλωμάς καί τα μαλλιά τού
  κολλοθν άπό τόν Ιδρώτα στό
  μέτωπό τού.
  —ΤΙ ιρέχει; ρωτ§ ό Περι
  κλής τόν μεγάλο γλύπτη. Κα
  νένα δυστύχημα;
  —Ναί, £νας άπό τούς καλλι
  τέρους μας καλλιτέχνας γλύ·
  στρησε καί έπεσε άπό τα
  Προπύλαια. Ή κατάστασίς
  τού είνε πολύ σοβαρά. Οί
  γιατροί εχουν άπελπισθή γιά
  την σωτηρΐα τού.
  —Ή θεά δέν θά αφήση νά
  χαθή ενας άπό τούς πιστούς
  της, λέγει μέ πεποίθησι ό Πε
  ρικλής. "Ελα μαζ( μου, Φεΐ-
  δία.
  Ό Περικλής σπεύδει πρός
  τόν τραυματ,ία. 'Ενώ πλησιά-
  ζει τό κρεββάτι τού τό τιρό-
  σωπό τού φωτίζεται άπό χα-
  ρά. Κάτι θυμάται. "Ενα βό-
  τανο πού τοΰ εΐχε άφήσει ή
  μητέρα τού καί πού εΐχε την
  (διότητα νά δίνη. ζωή στούς
  μελλοθανάτους. Τό φάρμακον
  δμως αύτό δέν μπορεΐ νά έμ-
  πνεύση έμπισΐοσύνη έκεϊ δ¬
  που είνε άνίσχυρη ή έπισΐήμη.
  Πρέπει ν' αφήση την δόξα τής
  σωτηρίας στήν Αθηνά. Δέν
  είνε αυτή άλλωστε τιοΰ έδει
  ξε τόν δρόμο σΐόν Περικλή;
  —Ή Αθηνά μΐλησε, εΐπε
  σέ δσους τόν περιστοίχιζαν.
  Κατεβήτε στήν πηγή τής Καλ-
  λιρρόης καί μαζέψετε άπ' τα
  στρογγυλά έκεΐνα φύλλα πού
  είνε πάντα ύγρά. Φέρτε μου
  καί μέλι τοθ ΎμηττοΟ.
  Ύιτακούουν στόν Περικλή.
  Τό ΰφός τού έμπνέει σέ δλους
  έμπιστοσΰνη. Καί δταν, άφοθ
  έτοΐμασε μόνος τό φάρμακο,
  τό ρΐχνει στό στόμα τοθ τραυ-
  ματΐου, πιά δέν άμφιβάλλει
  II!
  ιιι
  ΑΜΟΡΘΩΣ12.
  Ο έρως είς την χώραν
  των Χρυσανθέμων.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-ΣήμΡ.ρον κητά
  γενικήν άτΐαίτησιν καί διά τελευ¬
  ταίαν φοράν: «ή Πριγκήιτισσα της
  Ζούγκλας». Μέ την Ντόροθυ Λα
  μούρ.
  «ΜΙΝΩΑ».— Σήμερον άπογευ
  ματινή ώρα 6 1]2 τό κοινωνικόν
  άριστούργημα: «Είναι ένοχος», μέ
  την Μπέττυ Νταϊβις
  γιά την σωτηρία τού. Πράγμα
  τι, σέ λίγο ό τραυματΐας ποΰ
  ήτ,αν άναΐσθητος ώς έκεΐνη
  τή στιγμή, άνοίγει τώ μάτια.
  —Γιατρεύτηκε φωνάζει τό
  πλήθος Βταν βλέπη τόν πλη-
  γωμένο νά κινήται. Δόξα στή
  θεά!
  —Θά ' άφιερώσουμε ϊνα ά-
  γαλμα στήν Αθηνά —ΎγεΙ»
  λέγει ό Περικλής.
  Καί ένώ μεταφέρουν τόν
  καλλιτέχνην, ό Περικλής συνο
  δευόμενος άπό τόν Φειδία
  καί.άπό τούς άρχιτέκτονας
  καί τούς γλύπτας πού έργά
  ζονται υπό τάς όδηγίας τού,
  προχώρει άνάμεσα άπό τάς
  στήλας των Προπυλαίων πρός
  τόν ναόν τής Άπτέρου Νίκης
  καί πρός τόν Πσρθενώνα. Περ
  φ έμπρός άπό τό τεράστιον
  άγσλμα τής Προμάχου Άθη
  νδς. Ή λευκότης των μνημεΐ-
  ων άπλώνεται είς τό πανόρα
  μα τής Άττικής. Ή πόλις νο-
  αΐζει κανείς 6τι άποτελεΐται
  ά πό λευκά καί κόκκινα μάρ
  μαρα.
  —Φειδία, λέγει ό Περικλής
  στόν φίλον τού ένώ κυττάζει
  μέ θαυμασμό Μνα όλόχρυσο
  άγαλμα τής Αθήνας, τό ό
  ποίον πρό όλΐγου έτελείωσε
  ό γλύπτης, άτΐό πού εχεις πά
  ρη τα χαρσκτηριστικά τής θεΐ
  άς αυτής μορφής πού άπετύ
  πωσες στό μάρμαρο;
  —Οί στΐχοι τοΰ Όμήρου μ'
  έκαμαν νά ίδώ τούς θεούς.
  Θλιβερό προνόμιο —συνεχΐζει
  κουνώντας τό κεφάλι. Μέ κα-
  τηγοροθν γιά δλα. Μιά μερά
  ό λαός συζητοθσε μαζ( μου
  γιά τό σχέδιο αύτοθ τοθ ά
  γάλματος. 'Εγώ συνεβούλευα
  νά κατασκευασθή άπό μάρμα
  ρο πού διαρκεΐ περισσότερο
  καί πού θά στοίχιζε όλιγώτε
  ρα. Όταν τό εΐπα αύτό μέ
  διέτσξαν νά σωπάσω καί δ-
  λοι μαζί έφώναζαν δτι ήταν
  άμάρτημα άπέναντι των θεών
  να γίνουν οΐκονοαΐες καί δτι
  έπρεπε τό άγαλμα νά κατα¬
  σκευασθή άπό κοθαρό χρυσό.
  Τό Ικομα Βπως μοθ είπαν.
  ΈστοΙχισε σαράντα τάλαντα.
  Κα! τώρα μέ κατηγοροΰν δτι
  δχι μόνον επροκάλεσα δαπά
  νας είς τάς Αθήνας, άλλα
  δτι γελάστηκα καί στό βάρος.
  (συνεχΐζεται)
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Εσπερινή 10 μ. μ.
  Κατά γενικήν άπαί-
  τησιν καί διά τελευταίαν
  φοράν:
  II
  ΤΗΣ_ΖΟΪ[ΚΔΑΣ
  Μέ την:
  ΝΤΟΡΟΘΥ ΛΛΜΟΥΡ
  ΑΥΡΙΟΝ:
  Ή τελευταία κολοσ-
  σιαία δημιουργία τής: ■
  ΝΤΑΝΙΕΛ
  ΝΤΑΡΙΕ
  ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
  ^ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Όδέις Άν. Μην»
  Νέαι άφΐξεις καί νέαι πά
  οαλαβαί ύφασμάτων τής έ
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μικρά οίκία πά
  ρά τόν κινηματογράφον Πουλακά¬
  κη. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  •ϋΐιΐΐΐιΐΗΐιιιιυυυυ'ΐιιιΐιΐιυιιιΐίΐιιυιιΐΜ
  β ε
  Ι Ό Βασιλεύς
  των κσπσρντινων.·
  Ι ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΑΑΣΚΑΣ
  (ΣΤΑΔΙΟΥ 22).
  γνωρίζει δτι ανέθεσεν είς τό Κατά- |
  Ι στημα: |
  Κ. Μαρούδα
  ΠΛΑΤΕ1Α-ΣΤΡΑΤΑ
  Την άιτοκλειστικότητα τής πωλήσεως
  δι' δλην την Κρήτην των παγκοσμίου
  Φήμης καπαρντινών τού, μέ τάς Ιδίας
  ακριβώς τιμάς Αθηνών.
  ΑΙ ΚΑΠΑΡΝΤΙΝΑΙ ιιΜΠΑΛΑΣΚΑ"
  έχουν βραβευθή είς δλας τάς διεθνεΐς
  έκθέσεις διότι κατασκευάζονται ά πό τα
  καλυτέρα άγγλικά ύφασματα καί έχουν
  θαυμασίαν εφαρμογήν.
  ΐπιιιιιυιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐιιιιιιιιιιιιιιιιιπιιιιιιιιιιιιιΐίΐιιιιιιυιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΓτ
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Χαριλάου Τρικούπη 5α, ΑΘΗΝΑΙ
  Υπεράσπισις δικών ενώπιον απάντων των
  έν Αθήναις καί Πειραιεί Δικαστηρΐων, Έλεγκτικοϋ
  Συνεδρίου καί Συμβουλΐου 'ΕπικρατεΙας, φορολογι¬
  καί δίκσι, άναστολαΐ φόρων, διοικητικαί ύποθέσεις
  καί συντάξεις, νομικαί συμβουλαί, γνωμοδοτήσεις
  κσΐ πληροφορίαι δι* άλληλογραφίας.
  Τηλ. 25-081.
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Μία νέα εμπνευσις ιής μόδας.
  Καπέλλα άπό γούνα.
  Είς τό κεφάλαιο αύτό την πρώ
  τη Θέσι κατέχει ή γουνινη τόκα.
  Παραγγέλλοντας την γαρνιτοίρα
  ή τό μανσόν πού Θά συνοδεύυη
  τό άνσάμηλ σας Θά προβλέψετε έ¬
  πίσης νώ ζητήσετε μεριιές λω-
  ρίδες ή μικρά ύΐτόλοιπα γούνας
  γιά την τόκα σας.. Δέν χρειάζε-
  σθε πολύ, εφέτος: τά καπέλλα εί
  νέ τόσο μικρά!
  Δέν 6χουν καμμιά όμοιότητα
  μέ τό «τρίχινο μπονέ» των "Αγ¬
  γλων άστυνομικών τό οποίον οας
  έρχεττι Ισως είς τόν νούν δταν
  σκέπτεσθε μιά γουνινη τόκα. Οί
  τόκες αύτές είνε χαριτωμένα
  καπέλλα, επάνω είς τά όποΐα
  ή ενα ϋφασμσ, ή
  άκόαη Ινα φτερό ή μιά γαρνι-
  τούρα άπό κορδέλλα.
  Καμμιά βαρΰτης, άκόμη καί
  είς τά πλέον χειμωνιάτικα μον-
  τέΛα έαπνευπμένα άπό τά καπέλ
  λα των κοζάκων, των Περσών
  ή των Κιρκασίων. Ή παρισινή μό-
  δα τά(,«έπεσκεύασε»έλαττώνοντας
  μέ χάρι την ύιτερβολική των έμ·
  φάνισι.
  Ή ούρ<ϊ τής ρενάρ άρζαντέ εί¬ χεν ήδη έμπνεύση είς την Σία- παρέλλι πολύ διακ,οσμητικές ί· δέες άπό περικεφαλαΐ^ς ϋ λο· φίοτ, είς προηνούϋενες έποχές' καί εΐχε προμηθευθή είς τόν Χέν πολύ διασκεδαστικό καπυσόν Έσκιμώων... Ή άπόπειρα αυτή ίί^ιζε νά ε¬ παναληφθή· διότι ή ούρά τής ρε νάο, ιδίως τής άρζαντί, εΤνε μιδς άσυγκρίτου έλθφρότητος ή όποία άομόζα επάνω είς 'ινα γυναικεΐο κεφάλι δυο καί τό πολυτιμότερο 'φτερό. Τό άστρακάν χβησιυ,οποιεΐται είς εύρυτέραν κλίιιακα άπό την ρενάρ διότι τά καπέλλα άπό ά- στρακάν είνε πολύ νεανικά καί ολιγώτερον έντυπωσιακά άπό μιά τόκα γ ΐρνιρισμένη μέ ρενάρ. Τά καπέλλα αϋτά μπορεϊτε νά τά φορέσετε ήδη υπό τόν δοον δμως νά συνοδεύωνται άπό ενα μανσόν ή (Ιία γηρνιτούρα άπό άστρακάν επάνω είς την βέστα σας. Έτιιβάλλεται έπίσης μία με· τρΐα γοΰηνη γαρνιτούρα είς τόν γιακα, είς τίς τσέπες ί) είς τά μανίκια τής ζακέττας σας πού νά «δικαιολογοθν», έόν μπορωνά πώ Ετσι, την γουνινη τόκα σας καΐ για νά παρουσιάζη άρμονία ή δλη σας εμφάνισις. Σας συνιστώ μάλιστα, ειλικρι¬ νώς, νά προτιμήσ?τε την άρμονία μιάς γούνινης τόκας συνοδευο μένης μέ γαρνιτούρες άπό γού- να, παρά μέ Ινα δλόκληρο έτα- νωφόρι άπό την Ιδία γούνα... η Ντιστεγκέ Η ΜΑΧΗ 'ΥτΓδΚλώντ Φσρέρ. ΟΜΙΛΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ: ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 50.713 εισιτήρια. Έφετεινό ρεκόρ τοθ Άθηναί- κοθ κινηματογράφου «ΟΡΦΕΥΣ». Αύριον μεγάλη πρεμιέρα βτοΰ: ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ ΕΜΠ1ΪΤΟΣΥΝΗΣ Ή τελευταία δημιουργία τής: ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΡΙΕ "Εξασφοίλίαατε εγκαίρως τάς θέβεις σας. Τηλ. 2.5*. ΠΑΡΙΣΙΝΟΝ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ, ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Πλατεϊα Ελευθερίου Βενιζέλου. Αί νέαι μας παραλαβαί κασμηρίων είνε £- σύγκριτοι είς μοδέρνους χρωματισμούς καί σχέδια. Έκτός των άνδρικών, κατασκευάζομεν τά ω¬ ραιοτέρα ΤΑΓΙΕΡ κυρίων καί Δίδων. "Εχομεν μόνον 'Αγγλικά κασμήρια. Αί τιμαί μας είνε αί λογικώτεραι. ■■•«•«■■εΐΒ· ■■■■■■■■■■■■■■■■ι ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Πρός τούς έλαιοπαραγωγούς των έπαρχιών Τεμένους, Πεδιάδος καί Μονοφατσίου. Ή έταιρεία «ΤΑΛΩΣ» ο«ς καθιστα γνωστόν ότι μέ- χρΐ τέλου; Νοεμβρίου θά άνεράζη είς τιμάς λίαν Ικανο¬ ποιητικάς ελαιόκαρπόν έκλεκτης ποιότητος (λιανοληές) πρός παραγωγήν άγουρελαίου. Π έχοντες καί έπιβυ^ιοΰντες νά πωληθώσι ελαιόκαρ¬ πόν της ανωτέρω _ κατηγορία; παρακαλοΰνται νά μάς γράψωβιν άμέσως (εταιρείαν ΤΑΛίϊΣ) Ηράκλειον, ορίζον- τες την ποοοτητα περίπου καί την περιφέρειαν είς την οποίαν ευρίσκεται τό ελαιόφυτον. 'Η συμφωνία θα κλεί εται υπό υπα)λήλων της έταιρείας είς τό χωρΐβν σας, ή παράδοσι; θά γίνεται μέ έξοδά οας είς τόν πλησιέστερον πρός τό ελαιόφυτον άμαξιτόν δρόμον καί η πληρωμή επί τόπου. (Έμ τοΰ γραφείου) ιιιιιε «■·■■■ «·~μμ«κ>μ«·ιιημ ■■«■■■■■■■
  Καπαρντίνες, Πσλτά άντοχης
  Κοστοθμια έτοιμσ.
  καί δλα τα άνδρικά ειδή
  είς τό κατάστημα:
  ΜΗΝΑ ΣΑΡΑΚΙΝΑΚΗ
  ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ
  Έπτοης παιδικά κουστούμια είς πλουσίαν συλ¬
  λογήν. Πανταλόνια καί γκιλοττες επί παραγγελίαι.
  Τιμαί ασυναγώνισται.
  <->_/-ι^* ,>~>^~ ι<η»ι *·. * , ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ ΙΟΙον «Στό τέλος τής ανοίξεως, 3 ταν τά ροΰχα τής Ιποχής εχουν 6-ρανθή καί ραφή, νά πάω, μαζΐ μέ τούς ρεμβασμούς μου, νά βουτήσω τά χέρια καί τι πόδια μου στή θερμή πηγή τοΰ ποτα μοΰ "Ι, νά άναπνεύσω τόν δροσε ρό άγέρα κάτω άπό τά δένδρα τοΰ Ού ϊού, νά τραγουδήσω ότι" χους, καί νά ξαναγυρίσω,—νά τί θά μοΰ ιϊρεσε. Ό ΐζεού είπεν άναστενάζον τας: «Έπιδοκιμάζω τά αίσθή ματα τοΰ Τιέν». (Λιούν Λού, Βιβλ. νΐ· Κε?. XI § 25. Τιέν καί Τσέγκ ΣΙ είνε" τά δνομα καί Ιπώ^μο^ τοϋ ϊδιου φιλοσό φού). Αύτό τό 2τος χιά (χιά-=Ιρπε τόν, είνε τό έ'κτο άπδ τά δώδε κα ζώα τοΰ κινεζικοΰ χύχλου Τά ετος 1905 τής χριστιανικής χρονολογίας ήταν Ιτ,ος χιά), κα τά τόν τρίτο μήνα τής ανοίξεως (Μίϊος). Οί κινέζικες έποχές άρχίζουν σαράντα μέρ&ς περίπου άργότε ρα άπά τίς δικές μας), 6 πρε σβύτερος αδελφάς μου Φέν Τά Τζέν, άφοθ εξεπλήρωσε τούς τύ πους επήγε μέ τούς ρ;μβασμούς τού νά 6ου:ήση τα χέρια καί τά πόδια το^ στή θερμή πηγή, νά άναπνεώση τόν δροσερό άέρα κά τω άπό τά δένδρα καί νά τραγου δήση στίχους, τώρα, είνε σωστό νά γυρίση π£σω, γιά νά συμ μορφωθή μέ τόν συνετά λόγο τοθ μαθητοΰ Τσέγκ Σ£. Δέν πρέπει νά τηροΰμε τόν πρώτο μήνα τοΰ θέρους τούς κανόνας πού άνήκουν στόν τρίτο μήνα τής ανοίξεως. Καί είνε έπωφελές νά ξαναδια βάζωμε τίς συμβουλές πού δίδουν στό Αί Κί. «Τάν πρώτο μήνα τοΰ θέρους δέν καλοΰν γιά τόν πόλεμο μέγα λα πλήθη άνθρώπων. Γιατί κυ ρίαρχος είνε ό Ίέν Τί, ό αύτο κτάτωρ τοΰ πυρός». (συνεχίζεται) Β^ΠΤΙΣΕΙΣ.- Ή δνίς Κστλλιό· ■πή Μηλιαρα εβάπτισεν είς "Ε¬ πάνω Βαθείαν τό κοριτσάκι τοΰ κ. Ν. Κάογατζη ονομάσασα αθ τό Άργυροΰλαν. Νά τοίς ζήση. ΓΑΜΟΙ. — "Ανδρέας Δ. Ζέης, Χρυσοθλα Π Γαρυφαλά*η ετέλε¬ σαν τούς γάμους των. Παράνυφος παρέστη ή κ. Καλλ. Σταυροπούλου. —Την παρελθοθσαν Κυριακήν 6ην ΓΪοεμβρίου ετελέσθησαν Είς Ζαρόν οί γάαοι τοθ κ. Φραγκιοΰ Ρομπογιανν-ϊκη καί τής δνίδος Μαρίας Πετράκη. Επηκολούθησε γλέντι καί χορός διήμρρος. Ευ¬ χόμεθα πασάν ευτυχίαν είς τούς νεονύμφους. ΕΠΙΣΚΕΨΕ1Σ. - Ή κ. Α. Ζεη θά δεχθή την 30ην Νοεμβρίου. ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ Τό βραβευθέν κοινωνι¬ κόν άριστούργημα: ΕΙΝΑΙ ΕΗΟΙΟΣ ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑΙΒΙΣ ΖΩΡΖ ΜΠΡΕΝΤ «Δόσε μου 24 ώρες και- ρό καί θά σοΰ δεΐξω την άγάπη μου». Ή περιπετει- ώοης περιπέτεια μιάς γυ¬ ναίκας γιά νά κερδίση τόν άνδρα πού άγαπά. Σκηνοθεσία: ΜΙΧ. ΚΟΥΡ- ΤΙΖ, τοΰβκηνοθέτου των προ Κληθέντων έργων: «Καπταίν Μπλούντ», καί «Έπέλασις Έ- λ«φράς Ταξιαρχίας». Έκτός προγράμματος: ΖΟΥΡΝΑΛ. ΠΕΜΠΤΗ: Τό 100 ο)© έγχρωμο θαΰμα: Σημ. Δευτέραν — Τετάρτην —Πέμπτην—Σάββατον— Κυρι ακήν ώρα 61)2 άπογΐυματινή. Κ. Μυλοποταμίτης οφθαλμίκτρος Επί τριακονταετΐαν απο¬ κλειστικώς καί μόνον είς τα όφθαλμολογικά άσχολούμε- νος, δέχεται, τούς πάσχοντος τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ μιατρεΐον τού, κείμενον ηαρά τω Καμαράκι πλησίον τίϊς Πολυκλινική-ς Ηρακλείου. Γύρω στήν ττόλι. Ή ήπιότης τοϋ καιροθ ή ότοία διετηρήθη τάς πρωϊνάς ώρας τής Δευτέρας, δέν εσυνεχίσθη. —Άπό τό εσπέρας τής προχθές τά κρύο έδυνάμωσε καί ή ϊλευ· σις τοθ χειμώνος κατέστη σχε- δόν πραγματικότης. —"Ωστε νά έπιστρατεύσρ, τά βτρειά φορέματα καί διά μερι κούς καί τά βαρεία πσλτά. _-Κατά την χθεσινήν επέτειον τής όλοκαυτώσεως τοΰ Άρκαδίου έγιναν είς τά σχολεΐα σχετικαί όμιλίαι. —Συγκεκριμένως είς τό 6ον Δηιΐοτικόν Σχολείον ωμίλησεν πρός τούς συγκεντρωθέντας έ- κεΐ την 5 μ. μ. μαθητάς καί μάθη- τρία^ της μέσης έκπαιδεύσεως. —Ό μαθητής Γυμνασίου Έμμ. Τσατσαρωνάκης αναπτύξας άρ- κετά καλά την σημασίαν τοϋ μεγάλου έθνικοϋ παραδΕίγματος των ήρώων τοϋ Άρκαδίου. —Οί τελευταΐοι λόγοι των κ.κ. Χίτλερ καί Μουσολίνι εσχολίαζον το χθές τό πρωΐ άπό τούς τα κτικούς θαμώνας των καφενείων, —Ώς ένδεικτικοί νέωνίκρουσμά τοΛ... πολεμικών άνησυχιών. — "Ας ελπίσωμεν δτι καί αύ την την φοράν ή ειρήνη θά έ- ξέλθη «άλώβητος» άπό τή'ν έπικει μένην Ισως νέαν δοκιμασίαν της. —Άρχίζουν λοιπόν ώς γράφω μέν είς άλλην στήλην αί έκδρο μαΐ τοΰ Όρειβατικοϋ μας συνδέ σμου. — Διά τούς νέους δσον καί τούς «θαλερούς» πρι-σβύτας αί έκδρο μαί αυταί 6χουν την γενικωτέ ραν σκοπιμότητά των ακριβώς τόν χειμώνα. —-Συνεπώς έξυπακ;ύεται άπό τώρα καί είς τόν τομέα μας ή συμμετοχή όχι μόνον των δεδο κιμασμένων όρειβατών άλλά καί των ^ευρύτερον δυναμένων, είς τάς ωραίας αύτάς έκδρομάς. —Ή χορευτική κίνησις ήρχισε νά δίδη, τά πρώτα σημεϊα τής ζωηρότητος της. — Καί εφέτος ή αίθουσα «Σα· βόί» (πρώην Πουπέ) τοθ γνωστοϋ χοροδιδασκάλου κ. Καραγιάννη προηγείται είς την κίνησιν αυ¬ τήν. —Καλοΰσα τούς θέλοντας νά ένθυμηθοϋν τόν χορόν καί πρό πάντων νά είδικευθ' ϋν είς τούς νέους χορούς καί τούς νέους χο ρευτικούς συνδυασμούςδιά τούς όποίους έγγυδται τελείαν μάθη σιν ό διευθυντής τοΰ χορευτι κου τούτου κέντρου. —Ή αΰριανή προβολή τοϋ πό λυκρότου φίλμ «Κατάχρησις έμ πιστοσύνης» είς τό κινημοτοθέα τρον Πουλακάκη θά αποτελέση τό κινηματογραφικόν γεγονος τής εβδομάδος. — Είς την «Μινώαν»έπίσης ή ποο βολή τοθ έγχρώμου φίλμ «Ή Γή τής έπαγγελΐας ενός άληθι νοΰ θαθοατος τής κινηματογραφι <ής τέχνης, θά άιοτελέσπ άνά λόγον γεγονός συγκεντρώνουσα καί έ<εΐ τούς φίλους τής όθόνης. & Ρέπορτβρ —Ή «ΌΙκογενειακή ζωή». Άφίχθη άπό προχθές είς Ηρά¬ κλειον ό διακεκριμένος ίεροκή· ρυξ κ. Λάμπρος Ζαχαρής διευ θυντής καί Ιδιοκτήτης τοΰ περ ο· δικοΰ «Οίκογενειακή Ζωή», ενός άπό τά πρώτα έν "Ελλάδι δρνα να χριστιανικής καί κοινωνικής μορφωοεως. —«Κρητικός Κόσμος». Κυκλοφορεϊ άνακαινισμένος μέ νέαν εμφάνισιν είς δλην την 'Ελ- λάδα καί διά τοΰ Κεντρικοΰ Πρα κτορεΐου εφημερίδων. Τό κυκλο φοροΰν φύλλον, τό πρώτον τοϋ δευτέρου Μτους. είναι άφιερωμέ νόν είς την όλοκαύτωσιν τού Άρκαδίου. ΑΦΙΞΕΙΣ.—Επανήλθεν έξ Αθη¬ νών ή δνίς Κατίνα Σισκάκη κομί σασα πλουσιωτάτην συλλογήν γυ ναικεΐων πίλων ΑΜΟΙΒΗ ΛΡ. 200 Απωλεσθη γυναικείον ώρολό ιον τής χειρός. Ό β6ρών παρα- αλεΐται νά τό προσκομίση είς Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ * Εναντι Αγ. Τίτου ΈχπαιίευβίΙς βίς Παρισί¬ ους αναλαμβάνη οίανοηποτϊ θβραπείαν νοσπμάτων τοθ στόματοί (ούλίτιδος, κακοβμί- άς) συμφώνως μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής έπιστήμης. 'Ειτίσπς όίοντοστοιχίας καί κορώνες έκ διαφόρων μβτάλ- λων—κορώνες έκ πορσελάνης. Έπβναφορά τελείως άνώδυ- νος των στρίβλοφυών οδόν- την «Ις την κανονικήν αΰτ&ν βίαιν. ΤπλέφΑΐνον 6—91. α γραφϊϊα μας αμοιβήν δραχ. 200. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ — πεπειραμέναι μαθήτριαι επί ήμερομισθίφ δια τό άτελιέ τής μοδίστας δίδος Μα λάβη ώς' ρίνας Γ. Άνωγιαννάχη (όδός Σφακίων, παρα τί Κά
  ΛιΊΟΡΘΩΣΊΣ
  *ης
  Είς.
  μεγάλο έργον
  χου Βίκτωρος Ουγκώ.
  •τ'
  Οί Άθλιοι.
  44*βν
  Καί έσωσα μέσα είς τόν άναβρασμόν τής μά-
  χης ενα στρατηγόν, κάποιον κόμητα Πομμερσύ! Αυ¬
  τή ή είκόνα δπου βΛέιτεις ζωγραφισμένη διά χειρός
  τοθ περιωνύμου ζωγράφου Δαυίδ, είς τάς Βρυξέλ·
  λας, ξεύρεις πρώτον μέν ποίον παριστάνει έκεΐνη
  έκεΐ ή είκόνα, Παριστάνει εμέ. Ό Δαυίδ ηθέλησε
  ν' άπαθανατίση. σύτό μου τα άθλον. Φέρω επάνω
  είς τόν ωμό μου τόν στρατηγόν Πομμερσύ, καί τόν
  παΐρνω μέσ' άπό σμυδράλλια, δπου έ'τΐεφταν ώσάν
  βροχή! Νά το, τό Ιστορικόν τού πράγματος! Μάλι-
  στα καί ουτε εΐδα καμμίαν ανταμοιβήν άπ' αυτόν.
  Έτυχε καί αύτός ώσάν δλους τούς άλλους Καί
  ομως τόν έσωσα μέ μέγαν κίνδυνον τής ιδίας μου
  τής ζωής, καί εχω ένα σωρόν άποδβικτικά μέσα είς
  τόν κόλπο μου! Είς την Βατερλώ έπολέμησα κ' έ-
  γώ' δχι τί μ' ένόμισες! Χρήαατα λοιπόν κύτταξε
  νά στραγγ(ση«:, τώρα ' δπου τα έμαθες δλ' αύτά'
  μοθ χρειάζονται πολλά χρήματα, άλλέως έχάθη-
  κες άπό τό πρόσωπο τής γής.
  Δέν έ'μεινε πλέον άμφιβολία τις είς τόν Μίτριον,
  ότι ούτος ή*τον ό Θερναδιέρος ό έν τή διαθήκη τοθ
  πατρός τού. Ό νέος εκυριεύθη υπό φρΐκης άκούσσς
  τόν πατέρα τού έλεγχόμενον επί άχαριστΐα, ήν μά·
  λιστσ, ούτος υιός, ευρίσκετο ήναγκσσμένος υπό τής
  όλεθρΓας μοίρας νά έπισφραγΐση. Ή άμηχανία τού
  εδιπλασιάσθη. ΝαΙ μέν, είς τούς λόγους τοθ Θεναρ
  διέρου ένεφαΐνετο ή εσχάτη μοχθηρία τοθ άνθρώ
  που τούτου, άλλά καί άλγεινή τις έν ταύτώ άλήθεια.
  Ή εΐκών περΐ ής ό λόγος, τό έργον τοθ ζωγράφου
  Δαυίδ, δ'πο,οέτεινεν ό Θενορδιέρος είς τόν κ. Λευ
  κίαν ν' αγοράση, ήτο μέν, ώς έμάντευσεν ήδη ό ά
  ναγνώσιης, ή σκαιά έκεΐνη κακογραφΐα, ήτις έκρέ
  ματο έτιί τής θύρας τοθ έν Μορφεμειλίω ξενοδο-
  χεΐου τοθ Θεναρδιέρου, γενομένη διά τής Ιδίας ού-
  τοθ χειρός, μόνον λείψανον διασωθέν έκ τεΰ ναυ-
  αγΐου τοθ ξενοδόχου, άλλ' ό Μάριος δέν ηδύνατο
  νά την περιεργασθή καλώς άτϊό τής θέσεώς τού"
  μόλις εκείθεν διέκρινε πορισταμένην επί πΐνακος
  ώς τίνα μάχην, καί άνθρωπον τίνα φέροντα άληθώς
  επί των ώμων τού εΊ«ρον άνθρωπον· ιόν δεκανέα
  σώζοντα τόν συνταγματάρχην. Ή καρδΐα τόϋ Μα·
  ρίου έπαλλε σφοδράς έ'ως είς τάς μήνιγγάς του' είς
  τάς άκοάς τού έβόμβει τό τιυροβόλον τής Βατερ-
  λουής· έ'βλεπε καίτοι άμυδρώς τόν πατέρα αύτοϋ
  έντός τοΰ τιΐνακος έκείνου αίματόβρεκτον κσί τώ
  εφαίνετο δτι ό πατήρ τού ήτένιζεν είς αυτόν άσκαρ-
  δαμυκτί. Όπωσδήποτε, ό πίναξ έκεϊνος άπεικόνιζε
  τόν πατέρα τού.
  Έστάθη 6 Θεναρδιέρος δπως άνασάνη ολίγον,
  έ'πειτα δέ προσηλώσας τό φλογερόν δμμά τού επί
  τοϋ Λευκίου —Λέγε, τοθ εΐπε, τί έχεις νά εΐπής,
  πρίυ σέ κάμω έδωδά θριόψαλλα!
  Ό κ. Λευκίσς έσιώπα. Έν τώ μέσω δέ τής σι-
  γής ταύτης, φωνή τις βρσγχώδης, έκ τοϋ διαδρό
  υου προελθοθσσ, είπεν.— Άν χρειάζβται τίποτε
  ξύλα νά σχισθοθν εΤμαι έγώ έδώ, Ετοιμος!
  (συνεχίζεται)
  Ψ
  Τό άτμοκίνητον Βαφεΐον καί
  Καθαριστήριον:
  "ΚΥΚΝΟΣ,,
  Πρώην Τρικουράκη ετος ιδρύσεως 1924.
  Μετεφέρθη είς 6 νέον τού κατάστημ» δπισθεν Μυρο-
  πωίεΕου Γεωργαντά (Κάτω Δερμιτζίδικα) καί παρακαλεΐ
  την πολυπληθή πελατείαν τού δπως εξακολουθήση την υ¬
  ποστήριξίν της.
  Τα τεχνικά μέσα, ή έπιστημονιν.ή εργασία, ή ηροα(ο·
  πίνη παρακολουθήση «ύτής μας έπιτρέπουν νά Οποβιβά-
  σωμεν τάς τιμάς μας 20 ο)ο των άλλαν* χαταστημάτων.
  Έργασία έπιμεμϊλημένη.
  Έκτός Τράστ
  ΤΟ ·ΑΑΑΜΗΓΟΝ_Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Άναχωρκΐ έξ Ηρακλείου εκάστην ΚΥΡΙΑ
  ΚΗΝ ίνράου ίΐαι' βύθεϊαν ΠΕΙΡΑΙΑ
  ΤΕΤΑΡΙΗΝ 3ρά6υ κατ'ευθειαν ΠΕΙΡΑΙΑ, ΣΟρον.
  ΤΗΜΟΝ, Πβρον, ΝΛξον,
  Α1ΝΑΡΛΛΚΒ
  Ταλ·· §«
  Ιάπων Ώρωμαζίκοέ
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι* έκεΐνους πό Ο θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους
  ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟΝ ΕΝΟΣ ΠΛΑΝΗΤΟΥ
  Π'.
  ^ Καί έν τοσούτω ή Ολη άπό
  την όποιαν συγκρατείται ό πλα
  νήχϊ,ς Ζεύς κάθε άλλο είνε παρά
  στερεά: Μόλις Ιχει την πυ«νότΥ}
  τα τοθ πετρελαίου καί είνε τέσ
  σαρες φορές πΐό έλαφρά άπό τό
  στε5εόν υλικόν τοθ πλανήτου μας!
  Φαντασθήτε ίνα κολοσσόν τοθ δια
  στήματος πού Ιχει τόσον χαλα
  ράν την συγκροτήση ώσάν νά ή
  ταν καμωμένος άπό πετρέλαιον ή
  γλυκερΕνην, Ινα τεράστιον πλα
  ,νήτην στερούμενον Ιδάφους, καί
  είς τόν οποίον—επί τη δποθέ
  σει δτι μποροθσε κανείς νά με
  (Ταφερθη" πρός στιγμήν είς αύ
  τόν—δέν θά εΖχε ποθ νά πατήση.
  ι Τώ Ιδαφος θά ϊλειπε κάτω
  , άπό τα πόΐια τοθ επ σκέπτου
  'του!
  Μέ την τελευταίαν 2μως αύ
  την δπόθεσιν κινούμεθα εις τό
  βασίλειον τής φαντασίας: Διότι
  σχετικώς μέ τό «Ιδαφος» τοθ
  Διό;, τίποτε δέν είνε γνωστόν,
  τίποτε £έν είνε έξηκριβωμένον.
  ΙΙαρ' 8λα τα τεραστία τηλεσκό
  πια πού ίχο'ΐν είς την διάθεσιν
  των οί αστρονόμον ουδενός πά
  δ τό μάτι κατώρθωσε
  νά διεισδύση είς τδ μυστήριον
  τοθ πλανήτου αύτοθ Ένα πυκνόν,
  άδιαπέραστον παραπέτααμα νέ
  φών, ,ηόν καλύπτεί. Τό παραπέ
  τασμα αύτί θεωρεΐται 5τι καλύ
  πτει μιά θάλασσαν άπό καφτή
  λαβα πού έξατμίζεται σχημιατι
  ζομένων των νεφών. Ό Ζεύς εί
  νέ Ι'νας μισοπηγμένος πλανήτης.
  Καί ή παρατηρηθεϊσ* καί φωτο
  γραφηθεΐσα κηλϊς δέν είνε τίπο
  τε άλλο παρά ίνα ρήγμα είς τό
  άπό σύννεφα περίβλημα τοθ Διός,
  ίνα κενόν μήχους 10.000 χιλιο
  μέτρων, επιφανείας διπλασίας
  ή καί τριπλααΕας τής επιφανείας
  τής γήί· Την τεραστίαν αυτήν ο
  πήν έσχημάτισαν αί φλόγες, ο£
  φωτιές πού σηκώνονχαι άπό τό
  καφτό έσω*ερικόν τοθ πλανήτου
  Ιν είδει τεραστίων, πυρΕνων
  στηλών, μέχρι τοθ ΙξωτεριχοΟ
  τού άπό σύννενα περιβλήματος.
  ' Καί ή κηλίς αυτή είνε άπόδει
  ! ξις των τεραστίων δυνάμεων τής
  Ι φύσεως πο& παλαίουν είς τόν
  έν ζυμώσει άκόμη ευρισκόμενον
  γίγαντα τοθ ήλιακοϋ μας συστή
  ματος.
  Τα έσπεριδοειδή
  είς τόν νομόν Χανίων.
  ΧΑΝΙΑ Νοέμβριος (άνταποκρι-
  τοΰ μας).— Έξαιρετική προβλέ
  πεται δ:' εφέτος ή παραγωγή
  των έσπεριδοειδών Χανίων. Τό
  προιόν αύτό τό ίη'Λ^ έχαί*
  κιήρισε άνέκαθεν καί χαρακτηρί
  ζει καί σήμερον, ώ; κύριον κ*1
  πλούσιον προσόν παραγωγή;, άρ
  κετάς περιφερείας τής κοιλάδος
  των Χανίων, &πολογ£ζεται δτι
  θά αποδώση άξιόλογα κέρδη
  είς τούς ενδιαφερομένους παρα
  γωγού;.
  Ευνόητον είνε 'δτι ή απόδοσις
  1 των έσπεριδοειδών στηρΕζεται έν
  'πολλοΐςκαί εις την εξαγωγήν
  αυτών είς τό εξωτερικόν. Ώς ά
  νηγγέλθϊ], φροντίδι τής Άγροτι
  Ι χη; Τραπέζης, ή'τις καί είς τό
  σημείον τοθτο άποβαίνει ούσιώ
  δης καί στοργικός άντιλήτιτωρ,
  θά καταβληθ^ πρσστιάθεια δπως
  σημαντικαί ποσότητες έκ των
  φημισμένων έλληνικών καί κρη
  τικών ιδία έσυεριδοε·δών τοζο
  θετηθδσιν έπιογΐλώς εΤς τάς ξέ
  νας άγοράς.
  Οί έδώ γεωργικοί κύκλοι σ/)
  μειώνουν μέ ΕκανοποΕησιν κχί
  τα ενδιαφέρον τοθ Υπουργείον
  ΚΟΗΣΤΑΝ. ΠΑΛΟΥ.ΗΣ
  Τό στερεώτερο
  τό κομψότερο
  τό έλαφρό παποθτσι.
  Τα γυνσικεΐα μ«ς είνε άμιμητα.
  Ή έκθεσίς μας παρουσιαζει έκ-
  πλήξεις.
  Κεντρικόν: ΓωνΙα Μεΐδανίόυ.
  ύποκατάστημα: έδός Αγ. Μηνά.
  2ΗΤΕΙΤΕ έπιμύνως, άπό δλα τα καταστήματα καί αύτ«
  άκόμη των έπαρχι&ν ταίς κλωσταΐς Μάρκας «Σταύρος».
  Ήτοι σβυγάκια, τρυπώματα χιθάρας, καρέλια κβντήμα-
  τος, χουβάρβς, Μοολινί, Κοτβν ηΐρλέ, Βαμβακάκια, κου-
  βάρις χΐντήματος χ. λ. π. Όλαι τα ώς άνω βϊδιι (Ινκι ά-
  φθάστου ποιότητος, χ»1 χρωμάτκν Ανγυημέννν καί στβρ«-
  βν. Μί« ώβκιμη θ« β«ς πείαρ διβ την άνΝτβρότητκ τ&ν
  λ της μάρκος «Ζτβυρός.»
  όι« τοΰς Ν«μβυς Ήρ«κλϊίο«—Λαοηβίβυ:
  Ι Μ. ΚΟΡΠΗΣ
  ■■■■■■■ ■■■•■■■•■βκειειειΐίββ ■■■«!■ ■■■■■■■ ■>■*■■■■>■■
  θερμάστρες
  "Ολων|τών τύπον καί μεγε&ών
  άπό 300 δραχμών και άνω
  Παρελήφθησαν είς τό κατάστημα.·
  ΓΕΩΡΓ. ΦΥΣΑΡΑΚΗ
  Άσύγκριτοι, στερεώταται, μεγάλης
  άντοχής καί διαρκείας.
  Πνονται ταχύταται έγκαταστάσεις.
  ΒΒΒΒΒΙ
  ΙΒΒ
  |ΒΒΒΒΒΒεΐΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜ*εΐΜ3·ΜεΐεΐεΐεΐΒΜΒΜεΐεΐεΐΒΒΒΒ.ΒΒ
  Ο1ΝΟ1 ΕΚΛΕΚΤΟ1
  ί
  την
  λέξ.
  τας
  Τα έξαιρετικά άνόθευτα καί άγνά έπιτραπέ-
  κρασιά, παλαιάς εσοδείας, βά ευρίσκετε είς
  παρά τα βαρελτζίδικα αποθήκην τοΰ κ. Ά-
  Σκορδύλη είς μικράς καί μεγάλας ποσότη-
  είς τιμάς ασυναγωνίστους.
  ΒΒΒΒ·1ΒΒ·ΒΒΒΒ··ΒΒΒΒΒΒ1·ΒΒΒΙ»!ΒΒΒΒβΒΒΒΒΒΒυΒΒ1ΒΒβ1βϊ
  Γεωργίας τό οποίον εφρόντισε
  καί φροντίζει νά δίδη τάς καλυ
  τίρας επιστημονικάς [κατευθύνσεις
  εις την καλλιέργειαν των έσπερι
  δοειδών, οϋΐως ώυτε ή ποιίτης
  των νά καταστή* άκόμη ανωτέρα
  Βάσει τοθ ένϊιαφέροντος τοΰ 'Υ
  πουργει'ου Γεωργίας είνε βέβαιον
  δτι έ τοόπο; καί αί διευκολύν
  σεις έν γένει τής έξαγωγής τίόν
  έσπεριδοειδών θά άποκτήσουν τό
  σον έκ Χανίων δσον καί έξ Ή
  ρακλεΕου—δποότήν ποιότητχ των
  περιφήμων πορτοκαλλιών τής
  Φίθίλε αμιλλώνται καί τα έσπε
  ριδοειδή τή; Μεσσαράς καί Πε
  διάδος—τα δεδομένα Ικεϊνα άτινα
  θά συντελέσουν είς την «δξησιν τοίί
  ποαοστοΰ αποδόσεως τό οποίον
  θά άποκομίσουν οί παραγωγοΕ.
  Πάντως οί καλοί οίωνοί κχί
  τής διαθέσεως τ'Βν έσπεριδοειδών,
  έκ παράλληλον πρός την σημαντι¬
  κήν εσοδείαν των, είνε βέβαιον δ·
  τι θά άνταποκριθοΰ*· κατά πάσαν
  πιθανόιητα πρός τάς ελπίδας τώ/
  παραγωγών μας,αυξάνοντες τόν πά
  ρατηρούμενον παρ' αυτών συντονι
  σμένον ζήλον γύρω άπά την τόσ3ν
  πλουτοπαραγιογικήν διά την χώ¬
  ραν καλλιέργειαν ταύΐην
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ·
  ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ή Ένωσις Γεωργικών Συν)
  σμών Ν. Ηρακλείου προκηρύσ
  σει μειοδοτικόν διαγωνισμόν
  την 17ην Νοεμβριού έ. ε'. ήαέ
  ραν Πέμπτην καί &>ραν 11 π.
  μ. είς τα γραφεΐα αυτής διά
  την προμήθειαν των κάτωθι
  είδών:
  1) 2000—2300 ψεκαστήρων.
  2) 500 θειαφισΐήοων.
  καί καλοθντοι οί ένδιαφε
  ρόμενοι δπως προσέλθουν
  κατά την ώς άνω ημέραν κσί
  ώραν καί λάβωσι μέρος είς
  τόν μειοδοτικόν διαγωνισμόν.
  Αί προσφοραί θά είναι έ'γ
  γραφοι έντός κλειστών φακέλ
  λων καί ύποχρεώνουν τόν
  μειοδότην 24 ώρας άπό την
  ώραν τής δημοπρασΐας.
  Οί δροι συγγραφής υπο
  χρεώσεων καί οί τεχνικοί δ
  ροι είναι κστατεθειμένοι είς
  τα γραφεΐα τής Ενώσεως
  καί Ύπ)μα τής Αγροτικάς
  Τραπέζης καί δύνανται νά
  λαμβάνωσι γνώσιν αυτών οί
  ένδιαφερόμενοι καθ* εκάστην.
  Ηράκλειον 7 Ν)βρίου 1938
  Ό πρόεδρος
  Γ. Βαρούχας
  ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή ενταύθα άντιπροσωπεΐτ
  Φλόκα θεωρεΐ υποχρέωσιν
  της νά συστήση είς τούς κ.
  κ. καταναλωτάς των φημι·
  σμένων προϊόντων Φλόκα, δ
  πως ζητώσι άπό τόν προμη
  θευτήν των τα σοκολατάκια
  κ. λ. π. ειδή μέ τό δνομα Φλό
  κα τό οποίον απαραιτήτως
  σημειοθται επί τής ταινΐας ή
  τοθ περικαλύμματος εκάστου
  εΐδους. "Αν ό προμηθευτής
  σας έπιμένει νά σδς δώση.
  μαζύ μέ τα σοκολατάκια Φλό
  κα καί άλλα άγνωστον ή καΐ
  γνωστών έργοστασΐων, σημαΐ
  νει δτι Ιχει συμφέρον νά
  σδς προτείνΓΐ τοθτο διότι
  τα ξένα αύτά σοκολατάκισ
  άγοράζει μέ χαμηλοτέρας τι
  μάς των σοκολν,ατινΐων Φλόκα,
  έπωφελεΐται δμως κοί πω-
  λεΐ ταυτα μέ τάς τιμάς δ¬
  που πωλεΐ καί τα σοκολατά
  κια Φλόκα.
  (Έκ τής ενταύθα άντιπρο-
  σωπεΐας Φλόκα Α. Ε.)
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ οΐκία πρός ένοικία
  σιν αποτελούμενη έκ δύο ή τριών
  δωματίων μετά κουζΐνας είς κεν¬
  τρικήν συνοικΐαν. Πληροφορίοι
  τταρ' ημίν.
  —Τό σημερινόν πρόγραμμ»
  τοΰ Ραδιοφωνικοΰ σταθ-
  μ ου.
  Σήμερον ο ραδιοφωνικός αταθ
  μός Αθηνών θχ μεταδώΐΓ) το ε¬
  ξής πρόγραμμα: 'Ώρα ί>.ί» βιεν-
  νεζικη μουαική, 7 ή «ωρα τοΰ
  παΐιίιρΰ», 7.15' μουσική δωματίου,
  7.45' έλκφρά μοοσική (συγκρότη-
  μα (κβφκλλωνίτη), $ 15 4μιλία
  τού έφόρου των αρχαιοτάτων Άτ
  τικής καί διευθυντού τής 'Ακρο·
  πόλεως κ. Νικ. Κυπαρίαση, «π Ά
  κρόπολις>ώ; καλλιτεχνικόν σύνο¬
  λον, 8.30 εΐδήβεις, 9 45 ή μικοά
  όρχηβτρα τοΰ σταθμοΰ, 10.+δ' εί·
  δήσεις, 11 ρεβΐτάλ τραγουδιοΰ υ¬
  πό τοϋ κ. Μουλά, 11.30" συνβχεια
  τής μικράς ορχήστρας τού σταθ
  μοΰ, 12 μουσικίί χοροΰ
  — Όρειβατική έκδρομή.
  Την προσέχη Κυριακήν 13ην
  Νοκιιβρίου το τμήμα Ηρακλείου
  τοΰ Ελληνικόν 'Ορειβατικοϋ
  Συνδεσμου, κάμνει έναρξιν έκ-
  δρομών τής χβιμβρινής περιόδου
  είς Ρογδιάν — .. Σαββαδιανά. Τό
  πρόγραμμα εχει ώς εξής: 'Αναχώ
  ρήσις έη πρωϊνή έκ τοϋ γραφίί
  ου τοΰ τμήματος καί δι' «ΰτοκι
  νητων είς Άλμυρόν. Έκεΐβεν
  πεζη μέσω Λινοπεραμάτων— Πά
  λαιοκάστρου άνοδος είς Ρογδιά
  καί εκείθεν &ϊς Σαββαθιανά ό που
  καί διημερευσις. 'Επιστροφή μέσω
  Ρογδιάς είς Άλμυρόν καί δι' αΰ
  τοκινήτων έπιστροφπ είς Ηρά¬
  κλειον. Συνολική πορεία 4.30 ώ
  ρών. Άρχηγός ό κ. Ιωάννης Σού
  σαρπς. Διχαίωμα συμμετοχής: Νέ
  λων δρ 35, μή μελών 45.
  —Ό κ. Λανίτης.
  Παρεπιδημεΐ είς την πόλιν
  μας άπό προχθές, έ διαπρεπής Κύ
  πριος πολιτευτής κα> διανοοΰμε
  νος κ. Νικόλαος Λανίτης.
  —Τό Μονοπώλιον Χανίων.
  Κατά τόν λήξαντα μήνα έγέ
  νοντο είς τό Μονοπώλιον Χανί
  ών αί άκέλουθοι πραξεις συναλ
  λαγής Διετέθησαν: "*λχζ χιλιό
  μετρα 69 640 άξίας δρ. 174.100. Πυ
  ρεϊα κυτία 167 900 άξίας δρ. 218.
  270. Παιννιόχαρτα δεσμαι 798 άξί
  άς δρ. 33.544. Ζύνολον κινήσεως:
  δρ. 425.914.
  —Ληξιαρχικά.
  Κατά τόν παρελθόντα Όκτώ
  βριον εσημειώθησαν αί άκόλου
  θοι ποάξεις είς τό Ληξιαρχεϊον
  Χανίων: Γάμοι 21, διαζύγια 2,
  γεννήσεις 72 (αρρενα 44 έξ ών
  τό 1 νόθον, θηλεχ 28 έ; ών τό 1
  νοθον) θχνατοι 28 (άρρενες 14,
  θήλεις 11).
  —Ή Βικελαία Βιβλιοθήκη.
  Έκ τής Έφορείας τής Βικβ
  λαίας Βιβλιοθήκης άναχοινοϋται,
  ότι λόγω τής ανοικοδομήσεως
  τού Δημοτικόν Μεγάρου των Ά
  κτάρικων, ή Βιβλιοθήκη δέν θά
  λκιτουργηση επί ένα μήνα.
  ΘΑΛΑΜΗ ΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  Εκάστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τπλεφ. 531.
  'Ιϋ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προία Τετάρτης
  9 Νοεμβρίου 1938
  ΤΙ ΕΑΗλΟΣΕΝ Ο ΠΟΝΪΕ
  ΑΦΙΧΘΕΙΣ ΕΙΣ ΡΟΜ1
  Ι ΓΛΑΑΙΑ ΛΝΙΙΗΙΡΙΖΕΙ
  ΤΗΝ ΙΤΑΑΙΚΗΗ ΑΒΙΣΣΙΗΙΑΗ
  Οί Ιταλοί διά την άφιξιν τού Πονσέ.
  Ή πολιτική της Γαλλίας καί τό Ράϊχ.
  ΕΞ
  ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλέγραφον ν έκ
  Ρώμης ότι ό τοποθβτηθείς έκεϊ ώς
  πρεσβευτής τής Γαλλίας κ. Φρανσουά
  Πονσέ άματή αφίξει τού είς την ίταλικήν
  πρωτεύουσαν προέβη είς δηλώσεις επί
  τής άποστολής αυτού.
  Ό κ. Πονσέ ετόνισεν ότι απεστάλη
  είς Ρώμην κατόπιν τής αποφάσεως τής
  γαλλικής κυβερνήσεως νά αναγνωρίση
  την ίταλικήν αύτοκρατορίαν έν Άβησ-
  συνία καί νά έξομαλύνη τάς μεταξύ,
  των δύο χωρών σχέσεις.
  Η ΙΣΧΥΣΤΗΣ
  Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣΙΤΑΛΙΑΣ
  4ΡΧΙΖΕΙ ΑΠΟ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Κατά τα έκ τού
  έξωτερικού τηλεγραφήματα ή συμφω·
  νία Μεγάλης Βρεττανίας καί Ιταλίας
  άρχίζει οριστικώς έφαρμοζομένη την
  προσ&χή Τετάρτην 1 6ην Νοεμβριού.
  91 ΙΑΠΟΝΕΣ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΥΝ
  ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙ1 ΕΙΣ ΚΙΝΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Σημεριναί πλη¬
  ροφορίαι έκ τής "Απω 'Λ,νατολής άνα·
  φέρουν ότι οί Ίάπωνες έπεκτείνουν τάς
  έν Κίνα έπιχειρήσεις καί είς άλλας ε¬
  παρχίας αυτής έκτός των διατελουσών
  ηδη είς εμπόλεμον κατάστασιν.
  ΕΠΙΤΥΧΗ! ΑΝΤΕΠΙΒΕΣΓ
  ΤΟΥ ΚΙΝΕ_ΖΝΠ)Υ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφείται
  έκ τού εσωτερικόν! ότι οί Κινέζοι ένήρ-
  γησαν επιτυχώς άντεπίθεσιν κατά των
  Ίαπώνων άποκόψαντες μεγάλα τμήμα-
  τα αύ^Λν έκ των σημείων συνοχής μέ
  τ ό κύριον σώμα. Κατά τα αύτά τη-
  λεγραφί,ματα οί Κινέζοι άπειλούν τα
  άναπλέοντα τόν ποταμόν Γιαγκτσέ μι¬
  κρά ίαπωνικά πολεμικά.
  ΕΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗ Ο ΝΟΜΟΣ
  ΗίΡΟΚΗΣ ΔΑΝΕΙΟΗΙΠΙΙΥΣ ΥΠΑΛΑΗΛΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Νοεμβριού ? (τού
  άνταποκριτού μας).— Εις την έφημε-
  ρίδα τής κυβερνήσεως εδημοσιεύθη σή¬
  μερον ό γνωστός νόμος διά τού όποίου
  παρέχονται ωρισμέναι οικονομικαί δι-
  ευκολύνβεις είς τού; δημοσίους ύπαλ-
  λήλους καί συνταξιούχους.
  Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΧΑΡΙΤΟΣ
  ΕΙΣ ΤΟΥ! ΚΑΤΑΛΙΚΟΥΣ_ΤΒ ΣΤΡΛΤΟΛΙΚΕΙΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Σήμερον» εδημο¬
  σιεύθη ό άναγκαστικός νόμος διά τού
  όποίου παρέχεται βασιλικήχάριςείς τούς
  καταδικααθέντας υπό τού Στρατοδικεί-1
  ου Χανίων είς ποινάς μικροτέρας των
  10 έτών.
  ΠΟΙΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ
  ΤΟΥ ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΪ ΧΑΡΙΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Κατά τόν δημο¬
  σιευθέντα νόμον περί χορηγήσεως χά·
  ριτος είς τούς καταδικασθέντας διά τό
  κίνημα των Χανίων, έξαιρούνται τής
  χάριτος ταύτης οί καταδικχσθέντες έν
  ενεργεια αξιωματικόν.
  ΡΩΜΗ 8 Νοεμβριού (τηλε¬
  γραφικώς).— Αί Ιταλικαι έφη
  μερίδες γράφουσαι επί τής ά
  φίξεως είς Ρώμην τοΰ πρεσβευ
  τοΟ τής Γαλλίας κ. Πονσέ,δια
  τυπώνουν εύμενή σχόλια.
  Οί ίτσλικοί κϋκλοι έξ άλ-
  λου φαίνονται πεπεισμένοι δ-
  τι διά τής έφαρμογής τής αγ
  γλοϊταλικής συμφωνίας καί
  τής προσεγγίσεως {Ιταλίας
  —ΓαλλΙας συντελεΐται σπου
  δαΐον βήμοί διά την σόσφιγξιν
  των σχέσεων καί των τεσσά-
  ρών εϋρωπαϊκών δυνάμεως/
  (Ιταλίας, Αγγλίας, ΓαλλΙας,
  Γερμανίας).
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 8 Νοεμβριού (τη
  λεγραφικώς).—Οί ήμιεπίση-μον
  κύκλοι των Παρισίων άναφέ
  ρουν έν σχέσει μέ τό ταξίδιον
  έκεΐ των κ. κ. Τσάμπερλαιν
  καί Χάλιφαξ δπ τουτο Θά συν
  τελέση είς μίαν πλήοη διευκρί
  νισιν τής καταστάσεως ανα¬
  φορικώς μέ τό έγγύς μέλλον.
  Αί άγγλογαλλικαί πάντως συ
  νομιλίαι έπαναλαμβάνεται δτι
  θά γίνουν μέ βάσιν την στενήν
  άγγλογαλλικήν συνεργασίαν.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 8 Νοεμβριού
  (τηλεγραφικώς).—Αί αγγλικαί
  έφημερίδες. σχολιάζουσα^ τα
  άρθρα τοΟ άμερικανικοΰ τύ·
  που επί τής έν Κίνα καταστά
  σεως καί συγκεκριμένως τής
  θέσεως έκεΐ των ύπηκόων
  των ξένων κρατών, συμφω·
  νούν δτι μετά την βαθμιαίαν
  κατάκτησιν τής ΚΙνας υπό τής
  Ίαπωνίας, οί τελευταΐοι περι
  ήλθον είς δύσκολον θέσιν.
  Αί αγγλικαί έφημερίδες πλειό
  δοτοΰν είς την λήψιν κοινών
  μέτρων υπό των ενδιαφερομέ¬
  νων δυνάμεων διά, την περι¬
  φρούρησιν των συμφερόντων]
  καί τής ζωης των ύπηκόων
  των.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 8 Νοεμβρ'ου
  (τηλεγραφικώς). —Αί σημειού
  μεναι πρόοδοι των σχέσεων
  μεταξΰ Γαλλίας καί Ιταλίας
  καί ή έφαρμογή τής άγγλοιτα
  λικής συμφωνίας άπασχολεΐ
  τόν γερμανικόν τύΐτον. Γενικώ
  τερον οί γερμανικοί κύκλοι
  φαίνονται ίκανοποιημένοι έκ
  τής συντελουμένης προσεγγί
  σεως, έλπίζουν δέ δτι ή πολι {
  τική τοΟ άξονος θά δυνηθή νά.
  προσελκύση εύνοϊ«ώ~τερον ά- ι
  κάμη, την φιλίαν των δυτικών |
  όυνάμεων ούτως ώ:ττε νά ά-'(
  ποκατασταθή τελείως ή ειρήνη
  έν Εύρώττη.
  Αί έφημερίδες ακολούθως
  τονίζουν δτι ή ΓερμανΙα ηκο¬
  λούθησε καί άκολουθεΐ φιλει
  ρηνικήν πολιτικήν.
  ΒΡΥΞΕΛΛΜ 8 Νοεμβριού
  (τηλεγραφικώς). —λί συζητή
  σεις μεταξύ των μελών τής
  κυβερνήσεως διά την άποστο
  λήν είς Μποϋργκος πρέσβεως
  τής βελγικής κυβερνήσεως συ
  νεχίζονται εισέτι.
  "Ηρχισαν αι τακτικαί συνεδριάσει
  τοΰ Δημοτ. Συμδουλίου Ηρακλείου.
  Άπό προχθές την εσπέραν
  τό Δημοτικόν Συμβούλιον Ή
  ρακλείου έκαμεν έναρξιν των
  τακτικών συνεδριάσεών τού
  μηνός Νοεμβρίου, συμφώνως
  τώ σχετικώ νομώ, πρός ε
  λεγχον τοΰ άπολογισμοϋ τοϋ
  Δήμου χρήσεως 1937—38.
  'Επ' εύκαιρία τής συνεδριά
  σεώς τού τό Δημοτικόν Συμ
  βούλιον κατεκύρωσε την δή
  μοπρασίαν διά την τοποθέ
  τησιν των ύδρομέτρων είς τόν
  εργολάβον κ. Χαρ. Παπά
  ματθαιάκην μειοδοτήσαντα
  19 ο)ο επί έλαττον των τιμών
  τής σχετικής μελέτης. Έν συ
  νεχεία έχορηγήθησαν υπό τού
  δημοτικοθ Συμβουλίου άνα
  πληρωματικαί τίνες πιστώσεις
  καί ενεκρίθη συγκριτικός πί
  ναξ κατασκευής των σφαγεί
  ών. Έπίσης ενεκρίθη ή έπι-
  στροφή άχρεωστήτως είβπρα
  χθέντων φόρων.
  Τό Δημοτικόν Συμβούλιον
  θά συνεχίση την συνεδρίασιν
  τού καί σήμερον.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΦΙΚΝΕΙΤΑΙ ΕΝΤΑΥΘΑ
  Ο Γ.ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ κ.ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ
  Σήμερον την 5 μ. μ. άναμέ-
  νεται έκ Ρεθύμνης, ένθα εΤ
  χε μεταβή δπως παραστή είς
  τάς εορτάς επί τή έπετείω
  τής δλοκαυτώσεως τού Άρ
  καδΐου, ό ύπουργός Γεν. Διοι
  κητής Κρήτης κ. Τσολάκο-
  γλου.
  Την 5.30' απογευματινήν ό
  κ. ύπουργός καθ" ά σχετικώς
  ετηλεγράφησε πρός τόν νο-
  μσρχοΰντα Ηρακλείου κ.
  Γ. Συγγελάκην, θά δεχθή είς
  τό νομαρχιακόν καταστημα
  τούς προϊσταμένους των δή
  μοσίων ύπηρεσιών τής πόλε¬
  ως. Έπίσης θά δεχθή πάν
  τας τοΰς εχοντας νά τοΟ ύ
  ποβάλουν τυχόν πρός Ιξέτα
  σιν ζητήματα γενικής ή ίδιω
  τικής φύσεως.
  Είνε ενδεχόμενον έν τούτοις
  ό κ. Τσολάκογλου νά δέ
  χθή καί αυριον έπιτροπάς καί
  νά επιληφθή επί τή εύκαιρία,
  ΐτήςέπιλύσεως τοπικών ζητη
  μάτων.
  ΟΙ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΑΙ ΚΕΝΟΝ ΔΟΧΕΙΟΝ
  ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΟΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕ0.Ν
  Δι' άναγκαατικοθ νόμου δημο¬
  σιευθέντος είς την εφημερίδα τής
  κυβερνήσεωςδρίζεται δτι οί άποτα
  μιευταί κενών δοχείων άποτ*μι·
  ϊυθέντων ή άποταμιευθέντων καί
  παραληφθέντων είς ελευθέραν
  χρήσιν μέχρι τέλους Δεκεμβρι¬
  ού 1934, έπανεξαχθέντων δέ μέ-
  χρι τέλους Φεβρουαρίου 1938, ά-
  παλλάσσονται των όφειλομένων
  τόκων υπερημερίας. Έπίσης όρί
  ζεται 5τι τα κενά δοχεία ά"τινα
  παρελήφθησαν μέχρι τέλους Ίου
  νίου 1934 καί δεν έπανεξήχθη
  σαν είς τό έξωτερινόν. δύνανται
  νά τακτοποιηθώσι διά τής κατα-
  βιλής τοθ 1)10 των είσαγωγι-
  κών τίλών μέχρι τέλους Δεκεμβρί
  ου τοθ τρέχ. έτους 1938 έπϊ κα
  ταβολή μόνον τόκου δπερημερίας
  άπό 1 Απριλίου 1938.
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΝ _ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ
  Υπό τοϋ ύπουργείου των
  Στρατιωτικών προεκηρύχθη ά-
  ττό τής 21 Νοεμβρίου μέχρι
  15 Δεκεμβριού έ. ε", διαγωνι-
  σμόςύποψηφίων μαθητών πρός
  εκπαίδευσιν είς την σχολήν
  αξιωματικών στρατιωτικών ύ
  πηρεσιων διά τό σώμα τοϋ
  ύγειονομικοθ.
  ΤΑ ΓΕΟΡΠΚΑ ΠΡΟΊΌΝΤΑ
  Δι' έγγράφου τού πρός τό
  Γεωργικόν Έπιμεληΐήριον τό
  Τελωνείον "Ηρακλείου γνωρί-
  ζει ότι ή κίνησις των γεωρ-
  γικών προϊόντων κατά τόν μή
  να "Οκτώβριον Ιχει ώς εξής:
  Εξήχθησαν" κίτρα έν 3 άλ-
  μη, 17.976 χιλιόγραμμα καθα-
  ρά, σταφίς σουλτανίνα 4.249.
  146, ξανθή 1.600.18ΐ;καί έλαι-
  όλαδον 463.612 όκ. Άντιστοί-
  χως εισήχθησαν: σΐτος 213.
  777 χιλιόγραμμα καθαρά, 6-
  ρυζα 17.700 καί ζάχαρις 103.
  952.
  ΟΙΚΟΝΟ^Η ΖΩΗ
  'Λγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών άγοράς
  τού Εμπορικον καϊ Βιομηχανικοΰ
  "ΕτΐιμελητηρΙου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων ·προϊόντων εΐχο-
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίδίς:
  Σουλτανίναι α'.
  β'.
  Καραμττ.
  Ελεμέδες
  ΚοινοΙ
  Ταχτάδες
  V.
  δ'.
  α'.
  β'.
  α'.
  β'.
  . Υ
  Σταφίδες μαύραι
  "Ελαια 3-5ο
  Πυρηνέλαια
  Σάπωνες:
  Λευκοί α'
  β'
  Πυρηνελαίου α'
  β'
  Μουργελαίου α'
  β'
  θίνοι:
  Αρ/ανών μίστ.
  ΜαλεβυζΙου
  Ελαιοπυρήναι
  Δίκταμος ήμ.
  Σϊτος
  Κριθή
  Βρώμη
  Βϊκος
  Μέταζα
  Κουκούλια
  δρχ·
  16 50
  15.-
  13.-
  10.-
  6 —
  9.50
  8.20-
  7.-
  7 —
  6.50-
  5.50- 6
  26.10
  15.-
  17.50
  16.50
  15 -
  14.-
  15.—
  14.-
  43.-
  6.—
  120
  80.-
  8.-
  5.50
  530
  5.-
  550.-
  130-
  15.50
  14.50
  12.-
  8.-
  ΤΑ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ
  ΔΙΑ ΤΕΡ.Σ ΤΣΕΧΟΣΛΟΒΑΚΙΚΑΣ ΠΟΛΕΙΣ
  Είδοποιήθησαν αρμοδίως τα
  Τηλεγρσφεΐα καί οί Ραδιοτη
  λεγρσφικοί Σταθμοί τοϋ κρά
  τους δτι τηλεγρσφήματα προο
  ριζόμενα διά πόλεις τής Τσε
  χοσλοβακίας περιελθούσας είς
  την κατοχήν τοϋ Γερμανικοό
  τ) τοΟ, Πολωνικοϋ Κράτους ύ
  πόκεινται είς τέλη Γερμανίας
  ή Πολωνίας. Είς τ' ανωτέρω
  τηλεγραφήματα έν συνεχεία
  τοθ όνόματος τοθ προορισμοϋ
  δέον να προστίθεται κατά
  την περίπτωσιν ή λέξις «Γερ
  μανΐα» ί] «Πολωνία».
  ΣΥΝΕΡΧΕΤΑΙ ΑΥΡΙΟΝ
  ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΝ ΕΠΙΜΕΑΗΤΗΡΙΟΝ
  Δι' αυριον τό άπόγευμα ε¬
  κλήθη είς συνεδρίασιν τό Δι¬
  οικητικόν Συμβούλιον τού Έμ
  πορικοϋ καί Βιομηχανικοΰ 'Ε
  πιμελητηρίου Ηρακλείου. Κατ'
  αυτήν ωρίσθησαν πρός συζή
  τησιν τ' άκόλουθα θέματα:
  1) Έπικύρωσις πρακτικών
  τελευταίας συνεδριάσεως καί
  ειδικώτερον επί άποφασισθεί-
  σης άγορδς οίκοπέδου πρός
  ανέγερσιν έπιμελητηριακοθ με
  γόρου. #2) ανακοίνωσις έπιτρο
  πής κτιρίου καί λήψις σχετι¬
  κής αποφάσεως. 3) Διάφο-
  ροι σοβαραί άνακοινώσεις.
  ΤΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΝ
  Τό Ύγειονομικόν ΊνστιτοΟ-
  τον Αθηνών συνιστά δι" έγ-
  κυκλίου τού πρός τούς έπιθε-
  ωρητάς των σχολείων την
  απόκτησιν τοϋ δελτίου «Ύ
  γειθι/ομικόν Ίνστιτο0τον»πραγ
  ματευομένου τόν τρόπον προ
  φυλάξεως, καταπολεμήσεως
  καί θεραπείας τής έλονοσίας,
  φυματιώσεως καί τραχωμά-
  των, ώς απολύτως χρησίμου
  είς την δημοσίαν υγείαν.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΟΣ
  Τό προσεχές Σάββατον θά
  συνεδριάση είς τό νομαρχια¬
  κόν κατάσχημα τό εποπτικόν
  συμβούλιον στοιχειώδους έκ-
  παιδεύσεως πρός συζήτησιν
  διαφόρων έκπαιδευτικών ζη·
  τημάτων.
  ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΑ
  Επανήλθεν έξ Αθηνών ό
  Διευθυντής τοΟ ένταθθα υπο
  "ατσστήματος τής Τραπέζης
  τής Ελλάδος κ. Γεώργ. Λου-
  ΐζος.
  ΤΟ ΕΦΕΔΡΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
  Συνήλθε χθές είς συνεδρία¬
  σιν τό Διοικητικόν Συμβούλι¬
  ον τοΰ Έφεδρικοΰ Ταμείου
  Ηρακλείου άσχοληθέν μέ τρε
  χούσης φύσεως ζηΐήματα.
  ΜΕΤΑΘΕΣΙΣ ΤΕΑΟΝΙΑΚΟΥ
  Μετετέθη είς τα τελωνείον
  Ηρακλείου έξ Άγίου Νικο-
  λάου ό ύπελεγκτής Γεώργιος
  Καραγιαννάκης.
  30 Πρωϊνή
  ~^ι__ι»*Λ|^(εΐιν<»"ΐ|.ι1^~ΊΜι '" ιι ι~ ΐ|,| ,#' ι,|^ <ι*Ίι ...ι*1"»!!!»/^»^ ιιιε^~'^ι/'Ν^~^ε»ε** ^ Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΡΑΪΧ ΕΙΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑΝ ΤΩΝ ΕΟΝΩΝ ΒΛ ΕΞΕΤΑΣΘΗ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙΤΑΙΤ ΣΥΖΗΤΗΣΙΣ ΕΙΣ ΓΕΝΕΥΗΝ ΤΟΥ ΑΠΟΙΚΙΑΚΟΥ. , ΛΘΗΝΑΙ 8 Νοεμβριού (τού άνταποκριτού μας).— Νεώτεραι πλη¬ ροφορίαι έκ τού έξωτχρικοΰ άναφέρουν ότι κχτά τό ταξίδιον των κ. κ. Τσάμ¬ περλαιν καί Χάλιφαξ είς Παρισίους θά εξετασθή τό δυνατόν τής έπανόβου τής Γερμανίας είς την Κοινωνίαν των Εθνών. Ή έξέτασις αυτή θτ γίνη υπό την προϋπόθεσιν ότι έπανερχομένης τής Γβρμανίας είς την Κ., χ. Ε-, θά συζη- τηθούν έκεΐ αί άποικιακαί αυτής διεκδι- κήσεις. ΔΙΙΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΙΜΠΕΝΤΡΟΠ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΟΟΟΥΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΝ ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΛΟΓΙΚΗ ΑΘΗΝ %.Ι 8 Νοεμβρίου (τοΰ άνταποκριτού μας).— Αγγέλλεται έκ Βερολΐνου ότι Έ» ύπουργός τών'Εξωτε· ρικ:ΰν τού Ράϊχ φόν Ρίμπεντροπ είς δή λώσεις αυτού διά την έξωτκρικήν κα τάστασιν, εξέφρασε την έλπίοα ότι θά επικρατήση λογικήν μεταξύ των ο>θούν·
  των εισέτι την Ευρώπην πρός πόλεμον.
  Ο ΧΙΤΛΕΡ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ
  ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ ΙΑΤΡΟΝ
  ΔΙΑ ΤΟΝ ΗΥΡΟΟΗΤΛ ΓΡΑΜΜΛΤΕΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Νοεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφείται
  έκ Παρισίων ότι ό καγκ&λλάριος Χί-
  τλερ απέστειλεν έκ Βερολίνου ιατρόν ί¬
  να εξετάση την κατάστασιν τού πυροβο-
  ληθέντος πεντάκις χθές α'. γραμματέ-
  ως τής πρεσβείας των Παρισίων υπό
  Έβραίου.
  Ή κατάστασις τού τραυματισθέντος
  γραμματέως, είνε σοβαρωτάτη.
  ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΔΕΝ ΟΑ ΜΕΙΝΗ
  «ΝΕΥ ΣΥΝΕΗΕΙΟΝ ΛΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Νοεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τελευταίαι πλη¬
  ροφορίαι έκ Βερολίνου, άναφέρουν ό¬
  τι ό γερμανικός τύπος γράφων επί τής
  δολοφονικής αποπείρας εναντίον τού
  γραμματέως τής έν Παρισίοις γερμα-
  νικής πρεσβείας τονίζει ότι ΐό έγκλη-
  μα δέν Θά μείνη άνευ συνεπειών άπό
  την Γερμανίαν διά τούς Έβραίους οί-
  ασδήποτε έθνικότη·ίος.
  ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ_ΤΟΝ ΕΒΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Νοεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφείται
  έξ Ίαπανίας ότι είς τόν "Εβρον αυ·
  νάπτονται σΛληρόχαται μαχαι.
  ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙΚΑΤΕΛΑΒΟΝ
  ΣΤΡΑΤΗΠΚΗΝ ΘΕΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Νοεμβρίου (τού «ντα
  Ηοκρι-ποΰ μας).— Νυκτεριναί πληροφο¬
  ρίαι έκ Σαλαμάνκας άναφέρουν δτι τα
  έθνικά στρατεύματα κατέλαβον σήμε¬
  ρον απουδαίαν στρατηγικήν θέσιν εις
  τό μέτωπον τοΊ "Εβρου.
  ΤΜΣΧΥΡΙΖΕΤΛΙΗ ΒΑΡΚΕΛΟΝΗ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΡ0Χ0ΕΣ1ΝΗΗ ΑΝΤΕΚΙΟΕΣΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 8 Νοεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Ή Βαρκελώνη
  είς σημερινόν ανακοινωθέν αυτής ί·
  σχυρίζεταε ότι ή έξαπολυθεϊσα προχθές
  υπό των κυβερνητικών αίφνιδιαστική
  άντεπίθειις επέτυχε, καταληφθέντων ε¬
  δαφών τής δυιικής τού "Εβρου περι¬
  οχάς καί συλληφθέντων πολλών αϊχμα-
  λώτων.