96519

Αριθμός τεύχους

5012

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

10/11/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Γ
  «α.
  τί
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ-
  Αιγυπτου
  έχησια λίραι Β
  έξά μηνός 2
  Άμεριχής
  έτησια δολ.
  έξάμηνος »
  Τιμη *
  »ατΛ φύλλον
  Δραχ. 2
  10
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕ1Α ΤΥΠΟΓΡΑΦΡΙΑ
  ΟΟ1 ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΙΙΙΆΚΜΙΟΝ ΚΙΉ1Μ1. -ΙΙΟΣ230Ν
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5012
  ΥΠΕΪΘΥΝΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΑ ΙΊΡΟΤΑ ΜΕΤΡΑ
  ΟΡΟΣ ΜΕΙΩΣΙΝ ΤΟΥ ΤΙΜΑΡΙΙΜΟΥ
  "Ενας άπό τούς κυριωτέ¬
  ρου; σκοπού; των οποίων
  την πραγματοποίησιν, ύπε-
  οχέθη είς τόν λαόν ή ση
  μερινή κυβέρνησις, υπήρξεν
  ύζ γνωστόν καί ή μείωσις'
  τού κόστους της ζωής. Πρός
  ϊόν σκοπόν μάλιστα αυτόν
  κατήρτισε καί ειδικήν επι¬
  τροπήν έκ δινκεκριμένων
  έπΐστημόνων, ύγιεινολόγων
  καί οΐκονομολόγων είς την
  οποίαν καί άνέθεσε την με
  λέτην τού ζητήματος καί
  την υποβολήν, είς τό συντο-
  μώτερον χρονικόν διάστη
  μα, των πορισμάτων της.
  Έκ παραλλήλου δέ εσκέ¬
  φθη την λήψιν καί σειράς
  άλλων μέτρων, έξαρτωμένων
  άμέσως έκ τοΰ κρατικοΰ προ
  ΰκολογισμοΰ. Καί ήδη, έλα
  βε τό πρώτον έκ των μέ¬
  τρων αύτην. Άπήλλαξέ τό
  προοριζόμενον διά την έ
  σωτερικήν κατανάλωσιν έ
  λκιον παντός δασμοΰ. Καί
  ανήρχοντο οί διάφοραι αύ¬
  τοι δασμοί, καθώς ανέφε¬
  ρεν είς τάς σχετικάς άναλυ
  τικάς άνακοινώσεις τού ό κ.
  Πρωθυπουργός, είς έπτά δραχ
  μάς κατ' οκάν. Άπό την
  κατάργησιν αύτην τοΰ φ©
  ρου τοΰ ελαίου, ό κρατικός
  προϋπολογισμός ζημιοΰται
  κατά εκατόν πενηντα έλό
  κληρα έκατομμύρια δραχ-
  μών. Ίσόποσον δμως ώφέλει
  αν έχει ή κατανάλωσις, ό
  ελληνικάς λαός πού κανονι
  κύς θά τρώγη ε»5 τό εξής τό
  Ιλαιον—πού αποτελεί εν ά¬
  πό τα βασικά στοιχεϊα τής
  τροφής τού—κατά έπτά δρ.
  κατ οκάν εύθηνότερον. Καί
  είς τό γεγονός αύτό ακριβώς
  έγκειται ή σημασία τής νέ
  άς κυβερνητικάς χειρονο
  μίας.
  Ή ωφελεία δέ δεν άφορά
  την κατανάλωσιν μόνον.'Α-
  φορα καί την παραγωγήν.
  Καί είνε αναμφισβήτητον ό¬
  τι οί παρκγωγοί θ» κερδίσουν
  έκ της καταργήσεως τοΰ -φό¬
  ρον επί τοϋ ελαίου, θά έν-
  δαρρυνθοϋν είς τό έργον
  των, θά έπεκτείνουν τάς καλ
  λιεργείας των έλαιων καί ε·
  τοι θ' αυξηθή ή παραγωγή ε¬
  λαίου καί κατά φυοικήν συνέ
  πειαν θά ωφεληθή όλόκλη-
  ρος ή έθνική οίκονομία μας.
  Τό μέτρον έπομένως θά έχη
  ευεργετικόν αντίκτυπον καΊ
  εΰχχρίστους συνεπείας διά τό
  Βύνολον, δι' ολόκληρον την
  χώραν.
  'Αλλ' ή κυβέρνησις δέν θά
  περιορισθή ασφαλώς είς του¬
  το μόνον. Ή σημερινή κυ¬
  βέρνησις, άποβλέπουσα είς
  την έλάφρυνσιν των βιωτι-
  κων βαρών τοΰ λαοΰ καί είς
  την τόνωσιν των παραγυγι-
  κών δυνάμεων τής *»ρας,
  θά λάβη ασφαλώς καί άλλα
  σοβαρά πρός τουτο μέτρα.
  Αί άπαραίτητοι δέ πρός του¬
  το προϋιτοδέσεις ύπάρχουν.
  Ή κυβέρνησις, άπηλλαγμένη
  πάσης παρενοχλήσεως καί
  αντιδράσεως, έχει την δύνα¬
  μιν καί την ευχέρειαν νά
  λάβη οιονδήποτε μέτρον τό
  οποίον θά κρίνη σκόπιμον
  καί αναγκαίαν. Τα περιθώ-
  ρ-α^έΐτίσης πού ύφίσταντατ1 με
  ταξυ τής άξίας, τοΰ κόστους
  δηλαδή τής παραγωγης, καί
  της σημερινής τιμης πωλή¬
  σεως των περισσοτέρων είδων
  καί ιδία των βιομηχανικώς,
  είνε έξαιρετικώς μεγάλα, ώς
  απεδείχθη έξ έπισταμένης ε¬
  ρεύνης πκρ' είδικών, καί δύ¬
  νανται νά ύποστοΰν σημαν¬
  τικόν περιορισμόν. Αί περισ-
  σότεραι άλλωστε βιομηχα-
  νίαι της χώρας μας είνε δα-
  σμοσυντήρητοι καί έπομένως
  έχουν ΰποχρεώσεις άπέναντι
  τού κρ&τους " καί τοΰ'λαο'ύ",
  τάς οποίας, εάν αί ϊδιαι λη-
  σμονοΰν ή παραγνωρίζουν,
  πρέπει νά υποχρεωθούν νά
  έκπληρώσουν.
  "Ήδη όμως, ή καλή άρχή
  εγινε. Τό κράτος πρώτον, θυ-
  σιάζει εκατόν πεντήκοντα ό-
  λόκλιιρα έκατομμύρια έκ
  των προσόδων τού διά νά
  μειωθή τό κόστος τής ζωής
  καί νά ωφεληθή ό λαός. Έ-
  τσι έδωκε τό παράδειγμα τής
  θυσίας. Καί είνε δίκαιον νά
  γίνουν θ^σίαι έκ των υπέρ-
  όγκων χερδών καί των άλ¬
  λων, των μεγάλων έπιχειρή-
  αεων διά νά μειωθή ό τιμά-
  ρι9μος καί νά άνυψωδή τό βι
  ωτικόν επίπεδον τοΰ λαοΰ
  μας.
  Γό Φλέγον ζήτημα τής σταφίδος
  Ο ΚΑΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΗ ΤΙΜΟΝ
  2ον
  Πιστεύοντες δτι μόνον μΐα
  συνειδητώς προγρσμματισμέ-
  νη σταφΐδική πολιτική, άποτε-
  λοϋσα άργανικόν τμήμα τής
  γενικωτέρας άγροτικής, κοι¬
  νωνικάς καί οίκονομικής πο-
  λιτικής δύναται νά αποβή έπ'
  ωφελεία τής οίκονομικής προ-
  όδου καί τής κοινωνικής εύη-
  μερΐας, έξεθέσαμεν είς τό άρ¬
  θρον μας τής Κυριακής «Ά
  νάγκη Ενώσεως των Στσφι-
  δοτιαραγωγών» δτι πρέπει νά
  ττροσπαθήσωμεν μέ την βοή¬
  θειαν τής 'Εθνικής μας κυβερ
  νήσεως νά επιτύχωμεν την
  δημιουργίαν Ενώσεως ή Κον
  σόρτσιουμ Σταψιδοπαραγω
  γών.
  Πρέπει νά τονισθή καί νά
  χατανοηθή υφ' δλων μας, ό¬
  τι ή δημιουργία τής Ένώσε
  ως Σταφιδοπαραγωγών Νο-
  μοϋ Ηρακλείου δέν είναι ά-
  πλή" σκέψις. Είνε άνάγκη. Ά
  νάγκη αναπότρεπτος, σκληρά
  καί έπιβεβλημένη
  Ό συναγωνισμός των άλ¬
  λων σταφίδων, ή αύξησις τοΟ
  κόστους παραγωγης, αί δυ
  σχέρειαι τού έξαγωγικοϋ μας
  έμπορίου, καί ή πτώσις των
  τιμών τής σουλτανίνας συντε
  λοθν είς τό νά τίθεται ένώπι
  όν μσς καΐ τοΰ κράτους τό
  πρόβλημα τής άντιμετωπΐσε
  ως τοϋ σταφιδικοϋ ζητήματος
  Είς τόν ήδη διά των νέων
  νομοθετημάτων τής Έθνικής
  Κυβερνήσεως ανοικτόν όρίζον-
  τα δημιουργικήν προσπαθείας,
  διά νά μεταχειρισθ&μεν την
  ευστοχον έκφρασιν τοϋ ύπο&ι
  οικητου τής Αγροτικάς Τραπέ
  ζης κ. Μπάμτιη Άλιβ.ζάτου, ό
  πνέων άπό μηνών ψυχρός ά
  νεμος τής πτώσεως των τι
  μών τη"ς σουλτανίνας, έσώρευ
  σε τούς μελανίας — τα κατά
  μαυρα νέφη — τής πτώσεως
  τοΰ βιωτικοθ έπιπέδου τού
  σουλτανοπαραγωγικοΰ πληθυ
  σμοΟ, τοΰ άντικτύπου επί τοΟ
  έν γένει οίκονομικοΰ βίου κα
  τής επηρείας επί τής κοινωνι
  κης μας (σορροπίας.
  'Εξεταστέον δθεν δι' όλ
  γων γενικώς τό ζήτημα των
  τιμών. Διά τής τιμής έκφράζο
  μέν την αξίαν ενός πραγμα
  τος. Έν προκειμένφ, διά την
  σουλτανίναν, ήΐιδς τούς παρα
  γωγούς ένδιαφέρει ή άνταλ
  λακτική της άξία ή όποία
  τιρακτικώς έκφράζεται διά τής
  τιμής' ή άξ(α ΧΡήσεως ήτις
  άντσποκρίνεται είς τό άποδι
  Βόμενον έπ' αυτής ένδιαφέ
  ρον, ένδιαφέρει άμέσως τούς
  καταναλωτάς καί στηρίζεται
  έπί'ττΐς επιθυμίας τής άπο-
  κτήσεως. Ή διπλή αυτή οψις
  τής άξίας καταδεικνύει τό πε
  ρΐπλοκον τοΟ προβλήματος
  των τιμών καί την αδυναμίαν
  τής λύσεως *του διά μόνων
  των δεδομένων τής προσφο-
  ραςκαί τής ζητήσεως.
  1). Ό σχηματισμός των τι¬
  μών.
  α') Ή προσφορά καί ή ζή¬
  τησις.—"Επί όμοΐων πραγμά-
  των, ή τιμή ενός προϊόντος|
  αύξάνει εάν τουτο ζητήται
  περισσότερον παρά δσον προ
  σφέρεται, πίπτει δέ έν έναντία
  περιπτώσει, Δέν δυνάμεθα 8-
  μως την παρατήρησιν ταύτην
  νά μεταβάλωμεν είς τόν μάθη
  ματικόν κανόνα.«Αί τιμαί^εΐνε
  κατ' εύθόν λόγον άνάλογοι
  πρός την ζήτησιν καί κατ' άν
  τίστροφον πρός την προσφο-
  ράν» (Μ. ντέ Φοβίλ, Κουονό,
  Κίνγκ, Φοντάνα Ροϋσσο).Ύπο
  στηρίζεται μάλιστα καί τό δτι
  δύναται νά ύποκατασταθή τό
  άποτέλεσμα είς την αίτίαν.
  «Γενικώς, παρατηρεΐ ό Κουρ¬
  νά, ή κατανάλωσις, ή αληθής
  ,ήτησις ύπόκειται είς τάς τι¬
  μάς καί ούχι αί τιμαί είς την
  ,ήτησιν».
  β'). Οί ψυχολογικοί παρά-
  γοντες.—Α,ί τιμαί καθορίζον-
  ται διά των συγκρίσεων των
  έπιθυμιών καί των κρίσεων.
  (Γ'. Τάρντ). Ότι έπιδρά επί
  τής ψυχολογικής καταστάσε¬
  ως των ένδεχομένων άγορα-
  στών ή πωλητών δέον νά έ-
  ξετάζεται ώς συντελεστής τι¬
  μής: ή εμφάνισις τοΟ προϊόν-
  τος, τα διάφορα εϊδη διαφημί
  σεως, ή γνώσις ωρισμένων ε¬
  ξωτερικών γεγονότων, αί υπο-
  βολαί άπό προσώπου είς πρό
  σωπον, ή όμιλία κ.λ.π. Αί με¬
  γάλαι διαφοραί ύπόκεινται
  είς τάς κυρίας γραμμάς τής
  προσφομας καί τής ζητήσεως,
  ένώ οί ψυχολογικοί παράγον-
  τες έτιιδροΰν επί ττ)ς καθημε¬
  ρινώς κινήσεως τής άγορας.
  Οί ψυχολογικοί τταράγοντες
  έμπνέονται άπό τούς νόμους
  τής μιμήσεως καί τα φαινόμε
  να τής ψυχολογίας τοΟ πλή
  θους. Τέσσαρες έπιδράσεις έ-
  ξασκοϋνται: ή των άγοραστών
  των μέν επί των δέ, ή των πω
  λητών μερίδος έξ αυτών επί
  των λοιπών, των άγοραστών
  επί των πωλητών καί των πω
  λητών επί των άγοραστών,
  Σχηματίζονται ρεύματα επη¬
  ρείας καί έπικρατεΐ: άλλοτε
  ή αίσιόδοξος έμπιστοσύνη τής
  υπερτιμήσεως, άλλοτε ό άπαι
  σιόδοξος φόβος τής πτώσεως
  των τιμών καί άλλοτε ή ά
  ποθάρρυνσις ή ότΐοία συνεπά-
  γεται την άποτελμάτωσιν των
  συναλλαγών. Ή παράταξις
  των κερδοσκόπων έπιχειρημα-
  τιών είναι πολύ εϋαίσθητος,
  φιλύΐτοπτος, πσρορμητική. Ό
  έλάχιστος θόρυβος ευρίσκει
  παρ' αυτοίς την ήχώ τού καί
  κάνει αίσθητήν την έπίδρασίν
  τού επί των συναλλαγών.
  γ') Τα στατιστικά στοιχεϊα.
  Αί στατιστικαί έπιδροθν επί
  των τιμών καθ" δσον βάσει
  αυτών δύναται νά προϋπολο¬
  γισθή ή προσφορά καί ή ζήτη
  σις. Αί στατιστικαί παρέχουν
  τούς άριθμούς των συγκομι-
  σθησομένων γεωργικών προι-
  όντων, των άποθεμάτων προη
  γουμένης εσοδείας είτε ταυτα
  ευρίσκονται είς τόν τόπον τής
  παραγωγης, είτε τής κατανα¬
  λώσεως ή καί έν πλώ.
  'Επίσης μδς δίδουν τάς
  ττροβλέψεις των έσοδειών των'
  άλλων χωρών ώς καί τάς
  προβλέψεις δυναμικότητος κα¬
  ταναλώσεως των κεκτημένων
  άγορών καί τής τυχόν διεισ-
  δύσεως είς νέας. Αί έπιτυγ-
  χανόμεναι ,βελτιώσεις είς τάς
  στατιστικάς δσον άφορα την
  ακρίβειαν καί ταχύτητα αυτών
  συντελοΰν είς τόν όρθολογι-
  στικόν καθορισμόν των τιμών
  καί την σταθεροποίησιν αυ¬
  τών.
  Άλλά τό θέμα δέν έξαν-
  τλεΐται καί θά συνεχίσωμεν.
  Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΝΙΒΑΣ
  Δικηγόρος κα* Σουλτανοπαραγω·
  γός.
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  Η ΣΤΕΡΗΣΙΣ
  ΤΟΥ"ΟΛ1ΓΟΥ"
  Άπό τα περισσότερα άθηναϊ-
  κά έστιατόρια κατηργήθη τό «ο¬
  λίγο». Ό σερβιτόρος άπαντα ώς
  εξής είς τούς ζητοθντας «ολίγο
  ψητό, λίγες πατάτες, λίγο τυρί,
  λίγα σταφύλια».
  —Λ£γγ) ή έλόκληρη μερίδα πά
  ρετε/χύριε, τό ϊδ'θ,θα πληρώσετε.
  Τό έστιατόριο άνήκει εΕς την κατη
  γορίαν των «πολυτελείας» καί δέν
  έπιτρέπεται νά πωλή είς τιμάς
  κατωτέρας άπό τάς άναγραφομέ
  νας είς τόν κατάλογον.
  "Ετσι τό «ολίγο»—τονίζεται
  είς τ"ο σχετικόν επίκαιρον—τεί
  νει να εκλείψη σιγά—σιγά άπά
  τα έστιατόρια, δπως έξέλιπον τό
  ααι άλλαι παλαιά! μέν, άλλά κα
  λαί κατά βάθος συνήθειαν ΚαΙ
  δέν Ιχει άδικον ό γράφων. Τό «ο¬
  λίγο» μπορεϊ νά υπήρξεν έφεύρε
  σις τοΟ Άθηναίου ή τοΟ Έλλη
  νος γενικώτερα. Υπήρξεν 8μως
  μία εφεύρεσίς καλή καί.,.γόνι
  μος, άν κρίνωμεν άπό την ίστο
  ρίαν της. Είς τα παλαιά έστιατό
  ρια τής όδοθ Ίπκοκράτους ή των
  παρόδων της, οί γοιτηταί τοΰ τό
  τε—έπιστήμονες σήμερον—θά έν
  θυμοθνται μερικά*· χαρακτηριστι
  κά στιγυ,ιότυπα γύρω άπό τό «ό
  λίγο». Συγκεκριμένως τό «λιγ'
  άπ' δλα» ήΐαν δ προτιμώμενος
  συνδυασμός διά νά έξυπηρετηθή
  καί ό στόμαχος καί τό βαλάντιον.
  —"Ολο μέ «ολίγο» βλέπω την
  περνάς...
  —Τί νά γίνη! Ή πενί,α τέχνας
  κατεργάζεται.
  —Έ πεν£α ή ή κοιλία;
  —Καί τα δύο.
  Ό έπεξηγηματικδς αύτός διά
  λογος, πού δέν διεκρίνετο ασφα¬
  λώς διά τό πνεθμά τού, καταντοθ
  σε σχεδόν στερεότυπος. Βέβαιον
  πάντως ήτο, 3τι ή όλιγάρκεια
  Ή όδός Βιάννου.
  Μέ την πτώσιν των πρώ¬
  τον βροχών ή συγκοινωνία
  μέ την Βιάννον δυσχεροτ^νε
  ται καί τουτο διότι τμήμα τής
  όδοΰ μένει άσκυρόστρωτον,
  δέν έχει γίνει δέ άκόμη καί ή
  έπιχωμάτωσις είς τό Μν βά
  θρον τής γεφύρας ΈμπάρΌυ
  καί τα αΰτοκΐνητα άναγκάζον
  ται νά διέρχωνται άπό άγε-
  φύρωτον μέρος τοΰ ποταμοΰ.
  Άλλ' ή έπιχωμάτωσις είναι
  ευκολον νά γίνη. Δέν χρειά
  ζεται παρά νά ριφθή ολίγον
  χώμα—έργασία μιδς ημέρας
  μέ ϊν αυτοκίνητον διά νά
  καταστή χρησιμοποιήσας ή
  γέφυρα. Καί πιστεύομεν 8τι
  θά γίνη τουτο τό ταχύτερον.
  "Οπως πιστεύομεν δτι θά επι
  σπευσθη καί ή σκυρόστρωσις
  τής όδοθ, άφοΰ αί πιστώσεις,
  ώς πληροφορούμεθα, Ιχουν
  χορηγηθή ή»ΐη.
  τοΟ γευματίζοντος, ήτο σοβαρόν
  παράδειγμα πρός μίμησιν. Τα
  «ολίγο» δέν αφεώρα απλώς την
  συμπλήρωσιν. Αφεώρα τό δλον
  γεθμα λαμβχνόμενον μέ κάθε δυ
  νατήν ποικιλίαν. Άφήνομεν τώ
  ρα την οίκονομίαν. Μετά τό γεΰ-
  μα ήτο προσιτή καί ή Ιπαρσις:
  Ό δλιγαρκής— δ άρκούμενος μέ
  τό «ολίγο» "τοΰ έστιατορίου—μπο
  ροθσε νά τονίζη 8τι εφαγε σάν
  πλούσιος. Άλλά καί δτι αύΐό δέν
  ήμπόδιζε νά έχη περιθώριον κχί
  διά την πρεμιέραν τού Βασιλικοΰ
  Ηεάτροι».
  θυμοθμαι πρό έτών ενα άνάλο
  γον επεισόδιον γύρω άπό τό «όλί
  γο» είς εστιατόριον τοΰ Ήρακλεί
  ου. Επρόκειτο περί έλίγου λαγοΰ.
  Άλλά ό μάγειρος ε*χε μόνο μερί-
  δες.
  —Δέν δίδετε ολίγο, Βά κλεί-
  σετε!
  Αύτό διετύπωσεν ώς απειλήν δ
  στερηθείς τόν λαγόν. Ή προφη·
  τεία τού ώστόσο σχεδόν έπραγμα
  τοποιήθη. Τό εστιατόριον ήλλαξε
  συντόμως κύριον. Ιδού δμως δτι,
  ο5τε προφητεΐαι,οϋτε απειλαί πιά
  νούν τόττί>ν σήμερο. Τό «ολίγο» ά
  φοθ καταργεΐται είς Αθήνας, κιν
  δυνεύει καί είς τάς επαρχίας. "Ας
  τό θρηνήσουν οί θιασώται τού
  είτε πρός συμπλήρωσιν τό παραγ
  γέλλουν, είτε πρός εύρυτέραν, διτ
  την έξοικονόμησιν. Τα πάντα ρεΐ
  κατά τόν Έράκλειτον. Καί είνε
  θλιβερά άνάγκη νά συγχρονίζεται
  Ι τώρα καί ό στόμαχος, πρός την
  ' φιλοαοφικήν αυτήν πραγματικό
  τητα,
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Ή γέφυρα Μαυροκο-
  λύμιτου.
  Σπουδαιότατον ζήτηαα διά
  τορΓ κατοίκους τής Επάνω
  Βάθειας, αποτελεί ή κατα-
  σκευή γεφύρας επί τοΟ χειμάρ
  ρου «Μαυροκόλυμπος» πού
  καθίσταται τόν χειμώνα άδιά
  βατος. Διά την κατασκευήν
  τής γεφύρας αυτής, τής ο¬
  ποίας ή δαπάνη θ' ανέλθη
  σΰμφωνα πρός την γενομένην
  μελέτην είς εκατόν χιλ. δραχ
  μάς, έχει ενδιαφερθή καί τό
  υπουργείον τής ^υγκοινωνίας
  καί ή Νομαρχία Ηρακλείου.
  Ή τελευταία μάλιστα, ειση¬
  γηθή είς την Γενικήν Διοίκη¬
  σιν νά έλθη άρωγός διά χο
  ρηγήσεως σχετικής πιστώσε
  ως. Ελπίζομεν λοιπόν δ τι τό
  ζήτημα θά ρυθμισθρ συντό
  μως, τώρα μάλιστα όπότε ό
  Νομάρχης κ. Μάρκελλος, πού
  τόσον έχει ενδιαφερθή δύνα
  ται ώς Γενικάς Γραμματεύς
  τής Γενικής Διοικήσεως νά έ
  νεργήση περισσότερον άποτε
  λεσματικώς.
  ***
  Τό Εμπορικόν
  'Επιμελητήριον. *
  Σήμερον θά συνέλθη είς
  συνεδίασιν τό Διοικητικόν Συμ
  βούλιον τού Έμποροβιομηχα
  νικοθ Έττιμελητηρίου διά νά
  εξετάση διάφορα ζητήματα
  μεταξΰ των οποίων καί τής
  ανεγέρσεως μεγάρου πρός στέ
  γασιν των 'ΰπηρεσιων τού.
  "Άς ελπίσωμεν λοιπόν δτι συν
  τόμως ή πόλις μας θά κοσμη
  θή άπό £ν νέον μέγαρον
  καί δτι θά πλουτισθή άπό
  Μν Έμπορευματολογικόν Μου
  σεϊον τόσον απαραίτητον διά
  τό Ηράκλειον.
  Τα συγκοινωνιακά
  τής Μεσσαράς.
  Πιστεύίμεν δτι ή Νομομηχα-
  νική 'Υπηρεσία θά επιληφθή τής
  ρι,θμίσεως των όδικών· ζητημά
  των τής Μεσσαράς. Κυρίως ελ¬
  πίζομεν δτι θά φροντίση διά την
  άμεσον επισκευήν τής γεφύρας τοΟ
  Γέρω ποταμοΰ επί τής όδοθ Πόμ
  πηας πού έ*χει υποστή μεγά¬
  λας βλάβα: καί δτι θά είσηγη
  θη είς τό έπαρχιακάν ταμείον
  καί την Γενικήν Διοίκησιν την
  σ*υρόστρ(ΰσιν τής όδοθ Μοιρών—
  Π3τροκεφάλι—Πιτσιδίων. Πρόκει
  ται περί Ιργων μεγίστης σπου
  δαιότητος καί άμίσου άνάγκης.
  Αί Αθήναι είς την δόξαν των.
  ΥΠΟ ΤΪΪΝ ΣΚΙΑΝ
  ■ ΘΕΟΝ
  12©ν
  "Ενα Ιστορικόν άνάγνωσμα.
  —Μή σοΰ κάμη έντύπωσι,
  λέγει ό Περικλής, δλοι οί διά
  σημοι άνδρες πληρώνονται
  μέ την άχαριστία καί την κα
  χυποψία.Κΐά εΐσαι ίκανοποιημέ
  νος πού έργάσθηκες γιά την
  άθάνατο ώραιότητα δπως εΐ-
  μαι ίκανοποιημένος καί έγώ.
  τοΟ όποίου κάθε πράξις προ-
  καλεΐ τό μΐσος καί τόν φθό
  νο, διότι άφιέρωσα τή ζωή
  μου στήν . ύπηρεσία καί στή
  δόξα των Αθηνών. Πά νά ξε
  χάσης τάς υβρείς, Ιχεις την
  παρηγορία ποΰ σοθ δίνει ή τέ
  χνη. Έγώ δταν μέ κουράζουν
  τό μΐσος καί αί διαβολαί των
  κακών βρίσκω παρηγορία σέ
  μιά συνομιλία μου μέ τόν Ά-
  νσξαγόρα καί τόν Σωκράτη,
  μέ τόν Σοφοκλή" καί τόν Εύρι
  πίδη.
  Ό Περικλής κατεβαίνει άπό
  την Άκρόπολι. Πηγαίνει είς
  την έκκλησία τοΰ οήμου. Άνε
  βαίνει τόν βραχώδη δρόμο
  τής Πνυκός, δπου είνε συγκεν
  τρωμένοι οί πολίται
  Οί ρήτορες διαδέχονται στό
  βήμα ό ένας τόν άλλο. Ένας
  άπ' ούΐοΰς πού άνήκει σέ μιά
  άπό τίς εύγενέστερες οίκογέ-
  νειες των Αθηνών, μόλις εΐδε
  τόν Περικλή νά πλησιάζη επε¬
  τέθη ζωηρότατα εναντίον τού.
  — "Ανδρες Άθηναΐοι, εΤπε,
  δέν νομίζετε ότι σπαταλδται
  άσκόπως τόσος χρυσός; 'Όλα
  τα μεταλλεύματα τοΟ Λαυρί-
  ου, δλαι αί είσπράξεις άπό τ ό
  εμπόριον, δλα δσα κοτταβάλ-
  λουν οί σύμμαχοι, δλα έξοδεύ
  ονται γιά τόν έξωραΐσμό τής
  πόλεως. Σάν νά είνε ή πόλις
  καμμιά ώραία γυναίκα πού
  γεμίζουμε μέ κοσμήματα. "Ε¬
  νας μόνο άπό τούς ναούς πού
  άνηγέρθησαν μας έστοίχισε
  χίλια τάλαντα. Θά έπιτρέψετε
  επί πολύ άκόμη νά κάμνη τέ-
  τοιες τρελλές δαπάνες ένας
  άνθρωπος πού δταν πρόκει-
  ται γιά τα δικά τού χρήματα
  καί γιά τό σττίτι τού είνε έξαι
  ρετικά φιλάργυρος, Ό Περι
  κλής κατεδίκασε σέ έξορία
  τόν 5οξασμένο Κίμωνα. Είνε
  καιρός νά έξοστρακισθή κσί
  ό ΐδιος. Πρέπει νά μάθη ότι
  δέν μπορεϊ νά τυραννή καί
  νά οδηγή στήν καταστροφή
  μιά πόλι.
  Όλων τα μάτια στρέφον-
  ται πρός τόν Περικλή, 6 ό
  ποίος, σοβαρά πάντα καί ή
  ρεμος, άκούει τόν όρμητικό
  κατήγορό τού.
  —Νά έξοστρακισθή! νά έξο-
  στρακισθή! φωνάζει αύτός μέ
  ζωηρές χειρονομίες.
  Ό Περικλής άνεβαίνει τότε
  στό βήμα.
  —"Άνδρες Άθηναΐοι, λένει
  μέ φωνή γεμάτη άξιοπρέπεια
  καί γλυκύτητα. Νομίζετε πράγ
  ματι δτι κάμνω πολύ μεγάλες
  δαπάνες γιά την πόλιν μας;
  Μιά φωνή ακούεται άπό δ-
  λας τάς πλευράς:
  —Ναί.
  —Έ, λοιπόν, συνεχίζει ό
  Περικλής, δοξάζω τούς θεούς
  γιατί μ' έκαμαν οίκονόμο γιά
  τα δικά μου έξοδα. Ή περιου-
  σία μου θά μοΟ επιτρέψη ά
  ϋποστώ έγώ μόνος τάς δαπά¬
  νας διά τάς Αθήνας. 'Έτσι
  Βμως, μόνο τό δνομά μου, δ¬
  πως είνε δίκαιον, θά χαραχθή
  σέ ολσ τα μνημεΐα καί σέ
  μενά θά ανήκη ή δόξα κατά
  τό μέλλον.
  Ό Περικλής σώπασε. Έτοι
  μάζεται νά κατέβη άπό τό βή
  μα, τόν σταματοθν δμως αί
  έ,ττευφημίαι τώ^παρισταμένων.
  Τό αϊσθημα τής πραγματικάς
  δόξηο κατέπνιξε τα ταπεινά
  πάθη. Αί Αθήναι πρέπει νά
  είνε τό κόσμημα τής'Ελλάδος.
  Τα άγάλματα καί οί βωμοί
  της πρέπει ν' άνήκουν είς Β«
  II
  ι!
  Ι ί' ■"
  ΛΝΟΡΘΩΣΪΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.—Σήμερον ·Κα
  τάχρησις έμπιστοσύνης» μέ ιήν
  Ντανιέλ Νταριέ. Την Δευτέραν
  «τα μυσιήρια τής Σταμπουλ·.
  1 ·
  «ΜΙΝΩΑ».-- Σήμερον τό _10
  θ)ο Ιγχρωμο θαΰμα: «Ή νή τής έ
  παγγελίας». Μπέβερλυ Ρόμηερς
  Ζώρζ Μπρέντ.
  λους τούς Άθηναΐους.
  —"Εκαμες καλά, Περικλή
  φωνάζει ό λαός μέ μιά φωνή
  Έξακολούθησε νά έξωραιζπ
  την πόλι χωρίς νά κάμη οίκι
  νομίες. Εϊμαστε^αζί σου.
  Μέσα είς τάς εκδηλώσει
  τοθ πλήθους ό Περικλής κατ
  βαίνει άπό την Πνύκα μέ τή
  Ιδία γαλήνη Κάποιος δμω
  άπό πΐσω τού τόν περιλοΰε
  μέ χυδαΐες υβρείς:
  —Σκύλε, φωνάζει, νομΐζει
  τιώς εΐσαι μεγάλας γιατί ξέ
  ρεις νά κλεΐρς τό στόμα αύ
  των των ήλιθίων. Εΐσαι υίό
  ξένου. Γιατί μολύνεις τή
  πόλι,
  Ό λαός άγανακτεϊ δταν ά
  κούη σύτές τίς υβρείς. Ό Πε
  ρικλής δμως οϋτε γυρΐζει πΐσω
  τού νά κυττάξη. Μέ τό άξιο
  πρεπές βάδισμά τού κατευθύ
  νεται στό σπΐτι τού.
  Όταν φθάνρ, στό κατώφλ
  τού καλεΐ ε"να άπό τούς δοθ
  λους τού, καί ένώ δείχνει τό
  ύβριστή, τοθ λέγει:
  —Άρχισε νά νυκτώντ). Πά
  ρε £να φώς καί ωδήγησε ού
  ιόν τόν άνθρωπο στό σπίτ
  τού.
  Ο ΜΕΛΛΒΝ ΚΥΡΙΟΣ ΤΒΝ ΑΘΗΝΒΝ.
  —ΠοΟ πηγαΐνεις Άλκιβιά
  δή; Στόν παιδαγωγό σου; έ
  ρωτδ ό Μνησικλής. Ό νέος
  άπαντα:
  —Μέ παίρνεις, φαίνεται
  γιά παιδΐ. Ξεχνας δτι εΐμσ
  πιά νέος. Σέ λΐγο θά παρου
  σιασθώ μέ τα δπλα μου κα
  θά δώσω τόν δρκο: «Όρκίζο
  μαι νά μην άτιμάσω ποτέ τή
  θέσι μου στή μάχη. Θά άγωνι
  σθώ γιά τούς θεούς μου καί
  γιά την έστΐα μου.. » Δέν κτυ
  ποθν ώραΐα οί λέξεις, Μνη
  σικλή,
  —Άλήθεια, λέγει ό Μνησι
  κλής. Τί εύτυχής θά εΐσαι!
  (συνεχΐζεται)
  'Ανροτικη Τραπέζα τίϊς Ελλάδος
  'Υποκατάοτημα Ηρακλείου
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Φέρεται είς γνώσιν των ένδ
  αφερομέιων άμιτελεκτημόνων
  τοί Νομοΰ Ηρακλείου δτι πά
  ρατεΐνεται ή ύπόβολή δηλώσε
  ών διά την προμήθειαν θεΐου
  καί θειίκοθ χαλκοϋ παρά τής
  Τραπέζης, διά τάς ανάγκας
  τής καλλιεργητάς τιεριόδου
  1938—1939 μέχρι 30ής Νοεμ
  βρίου έ. έ.
  Μέχρι τής άνω προθεσμΐας
  9ά δεχώμεθα παραγγελίας, ώς
  ^υνηθως, δι* ύπευθύνων δηλώ
  σεων ύπογρπφομένων είς τό
  γρσφεΐα των Κοινοτήτων υπό
  των μεμονωμένων παραγω
  γών καί είς τα γραφεΐα των
  συνεταιρισμόν υπό των συνε.
  ταιρισμένων.
  Μετά την πάροδον δμως καί
  τής τελευταίας ταύτης προθε
  σμΐας ουδεμίαν απολύτως δή
  λωσιν θά δεχθώμεν.
  Έν Ηρακλείω τή 9 Νοεμβριού
  1938
  (Έκ των γραφείων τοθ Υπο
  καταστήματος Α.Τ.Ε )
  ΑΝΑΒΟΛΗ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  *Η Λιμενική Έπαροπή Ήρα
  κλεΐου γνωστοποιεϊ δτι ή διά
  των ενταύθα εκδιδομένων έφη
  μερΐδων προκηρυχθεΐσα δημο-
  πρασΐα περί ύποβολής προσ
  φορών την 12ην Νοεμβριού έ.
  Ι. διά την ενοικίασιν οίκημα
  τος προοριζομένου διά τα
  γραφεΐα τής Εκμεταλλεύσεως
  τοθ Λιμένος Ηρακλείου άνα
  βάλλεται διά την 18ην ίδΐου
  μηνός Νοεμβριού ημέραν Πα¬
  ρασκευήν καί ώραν 11—12 π.
  μ. συμφώνως πρός τούς δ
  ρους τής υπό χρονολ. 8 Νοεμ
  βρίου έ. έ. συγγραφής υποχρε¬
  ώσεων εΰρισκομένης είς τα
  γρσφεΐα τής Λιμενικής "Επι¬
  τροπήν είς την διάθεσιν παν¬
  τός ένδισφερομένου
  Έν Ηρακλείω τή 8 Νοεμβριού
  1938
  Ό άντιπρόεδρος τής Λιμε-
  νίκης Έπιτροπής
  Γεώργιββς Γερωνυμάκης
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μεγάλη πρεμιέρα.
  Τό κοινωνικό μεγαλούρ-
  γημα βραβευμένο άπό
  τή ν διεθνή επιτροπήν
  τής εκθέσεως των Παρι¬
  σίων:
  ΕΜΟΙΣΤΟΣΥΙΙΗΣ
  Ή τελευταία κολοσ-
  σιαία δημιουργία τής:
  ΝΤΑΝΙΕΛ
  ΝΤΑΡΙΕ
  "Ενα δυνατό συγκλονι-
  στιχό δράμα πού θά συγ-
  κινήση, θά συναρπάση
  καί θά μιλήση βαθειά σέ
  κάθε ανθρωπίνη ψυχή.
  Έξασφαλίσατε εγκαί¬
  ρως τάς θέβεις σας.
  Τηλ. 2.54.
  Σήμερον πρεμιέρα ά-
  τέλειαι δέν ίσχύουν.
  ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑΙ
  Π Ο Υ Δ Α Ι ΕΡΓΟΔΗΓΟΝ
  Ο "ΤΕΚΤΩΝ"
  Μαθηταί γυμνασίων μετεχπαι
  δεύονται έπαγγελματιχϋ; διδα
  σκόμ&νοι επί δεκάμηνον παρά πε
  πειραμένων πολιτικών μηχανι-
  χών άκολουδβύντων τό πρόγραμ
  μα ίιδακτέας ϋλης των Άνωτά
  των Σχολών Πολιτικών Μηχανι
  κ&ν τοθ ΙΊολυτεχνείου, οίκοδομι
  κήν καί σχε6ια οίκιών, τοπογρα
  φίαν καί χρήσιν χωροβάτου καί
  ταχυμέτρου κλπ., οδοποιΐαν, ύ
  δραυλικήν καί πάντα τα τεχνικά
  μαδήματα μετά αχεύίων, έφαρ
  μβγών, μελετων καί άσκησεων βίς
  τό ύπαιθρον.
  Είναι μοναύική εύκαιρία δι'
  δσους άπερρίςρθησαν έκ των Σχο
  λών τού Πολυτεχνείου, Στρατιω
  τ ι κων Σχολών κλπ., οσους προ
  τίθενται νά γίνουν μορφωμένοι
  Εργολήπται, να διοριβθοΰν είς
  ΈργοληπτΐΜάς έτοαρίας όώοποιΐ-
  ας, οικονομικάς η είς οίασύηπβ
  τα τεχνικάς υπηρεσίας καί έν γέ
  νϊΐ νά σταώιούρομησουν είς τόν
  Τεχνικόν Κλάδον, τδν
  μονον ο οποίος δέν εγνώρισε πό
  τέ άνεργίαν, αλλά έξασφαλίζει
  τα μεγαλύτερα κέρδη καΐ τούς
  καλυτέρους μιαθούς.
  Πάντες οί έξελθόντες έρ-
  γοδηγοί μέχρι σήμερον έκ
  τβϋ «ΤΕΚΤΟΝΟΣ» διωρί¬
  σθησαν είς ύπουργεΐα, Δή-
  μους κ.λ.π.
  Γραφϊΐα 'Τωνος 5, Όμόνβια.
  Εμμαν. Μαρκουλάκης
  Δικαστικός κλητήρ
  Πρωτβίικϊίου Ρεθύμνης.
  Γνωρίζω τοίς «ίικπγόροις "Ηρα¬
  κλείου ότι διεκπβραιώνω ταχύτα-
  τα πάσαν κοινοποίηαιν ώικβγρά-
  φου ώς καΐ πάσαν εκτέλεσιν άπο
  φάσεως. Διαμονήν: Δικηγορικον
  ~ρ«βϊϊον Γβωργ. Γιακουμογιαν-
  άκη Ρέθυμνον.
  Ή στήλη τού ώραΐόκοσμου.
  Μερικές συνταγές
  γιά την περιποίησι τής επιδερμιδος σας
  Παρετηρήσατε μέ λύπη είς τόν
  καθρέτττη δτι τό δέρ^α σας ύΐΐέ
  στη τάς πρώτας έττιδράσεις τιού
  φέρνει πάντοτε ή έναλλαγή το3
  καιροθ, Ή έπιδερμίς σας Μχασε
  τό βελουδένιο χνοθδι της, είνε
  στεγνή, άνοικτοι οί πόροι τητ, Έξ
  δλλου έμφανΐζονται έλαφρές, ά
  νεπαίσθητες ρυτίδες στΐς άκρες
  των όφθαλμών Διά νά θερα,πεύ·
  σετε εγκαίρως τό κακό θά λάβε-
  τε τα εξής προφυλακτικά μέτρα:
  θα κάμνετε καθηαερινά έπιθέμα
  τα μέ μία πολύ ζεστή γάζα ή αέ
  άποστειρωμένο βτ'μβάκι. Ένδε
  δειγμένα έξ άλλου γιά την περί-
  πτωσί σας είνε τα άτμόλουτρα,
  πού μπορεΐτΕ πολύ εΰκολα νά
  κάμετε άνεξόδως καΐ άκόπως είς
  τό σπίτι σας. Καί ιδού πώς. θά
  κατασκευΑσετρ Μνα χ<ϊ>νί μέ
  £να κομμάτι χσρτόνι, θά θέσετε
  την άκρη τοΰ χωνιοθ στήν γε-
  μάτη άπό καφτό νερό τσανιέρα
  καΐ θά άφήσετε τόν άτμό νά ά
  ναβη στό 6Ί/οιγμα τοθ χωνιοθ,
  επί τοΰ όττοίου θά σκύψετε τό
  πρόσωπο. Ό άτμός είνε πολύ
  τονωτικός γιά τό δέρμα, μά είνε
  άχόμη εύεργετικώτερος δταν πε·
  ριέχει βαλσαμικές ούσίες. Τό χά
  μόμηλο θεωρεϊται ώς τό μάλλον
  ένδεδειγμένο γιά την περίπτωσι
  αυτή, καθόσον είνε τό δροσερώ-
  τερο καΐ τό τονωτικώτερο.
  Μία κρέμα καλής ποιότητος
  καΐ κατόπιν μία έπάλειψις λα·
  νολίνης, Ιδού τί χρειάζεται γιά
  την καθημερινή περιποίησι τή
  έπιδερμίδοΓ. "Αν οί πόροι είνε
  άνοικτοί θά χρησιμοποιήσετε ό
  λίγον καμφοροΰχον οίνδπνευμα
  διαλελυμένον μέσα σέ άνθονε·
  ρο. Μή χρησιμοποιεϊτε τα διά
  φορα κοσμητικά ποΰ σας συνι
  στδ ή μία ή ή άλλη φιλενάδα σας
  Έκεΐνο τό φάρμακο πού ώφελε
  τό ίνα πρόσωπο, βλάπτει καΐ κά
  ηοτε... καταστρέφει τό δλλο
  Ωρισμέναι έπιδερμίδες είνε έξα
  ρετικά εύαίσθητοι είς τάς τοΕί
  νας πού περιέχουν συχνά οί «εί
  δικότητες» τής γυναικείον ώμορ
  φιας.
  Διακρίνετε γύρ'ο άπό τα μάτια
  σας Μνα μελανό κύκλι, πού δί
  νει είς τό πρόσωπό σας μία £κ
  φοασι κοπώσεως καΐ προσθέτει..
  μερικά χρόνια στήν ήλικίαι σας
  θά χρησιμοποιήσετε μία είδ
  κή «λοσιόν» π"ύ δροσίζει τώ
  βλέφαρσ, έξαλείφει δέ τις μι
  κρές ρυτίδες γύρω άπό τα μά
  τια.
  Άλλ' ή ώμορφιά, ή δροσιά τής
  έπιδερμΐδος, δέν έξαρταται μό¬
  νον άπό την ποιότητα κκί την
  επιτύχη έ*λογή των καλλυντικων
  Έξαρταΐαι κυρΐως άπό την γε
  νίκην υγείαν σας. Έπιβάλλετα
  λοηΐόν να δώσετε μεγάλη προ
  σοχή είς την τροφήν σας γιά νά
  ύποβοηθήσετΕ την κανονική λει
  τουργίαν τοθ πεπτικοΰ συστήμα
  τος.
  ή Ντιστεγκέ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Σΰ-
  ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 4—51.
  Γ
  Ο
  Σ
  Ένα συνδυασμό τέχνης, έπιστημονι-
  κής εργασίας, έξαιρετικοϋ γούστου καί
  πολυτελείας μαζύ προσφερομεν είς την
  κοινωνίαν Ηρακλείου ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟ-
  ΤΕΡΑ ΥΛΙΚΑ καί τάς τεχνικάς γνώσεις
  ποθ διοθέτομεν άφειδώς.
  Δέν πρόκειται νά ύποσχεθώμεν πράγ-
  ματα άδύνατα καί άνεκτέλεστα. Απλώς
  καί μόνον θέλομεν νά τονίσωμεν δ,τι έπε-
  τύχαμεν. Καΐ επετύχομεν νά προσφέρω
  μέν είς την έκλεκτήν πελατρίαν μας την
  άπόλυτο άνεσι, την χαρά τής πραγματι-
  τέχνης καί έπιστημονικής εργασίας.
  "Ας μάς επισκεφθή ή Ήρακλειώτικη
  κοινωνία καί ιδίως δσοι έχουν ταξιδεύσει
  είς τάς Αθήνας καί είς τό εξωτερικόν
  καΐ άς μδς δηλώσουν καθαρά εάν έχουν
  Ιδή ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΠΙΠΛΑ άπό αύτά τα
  όποΐα ημείς παρουσιάζομεν συνεχώς. Άς
  μάς έπισκεφθοθν μέ πεποίθησιν καΐ εμ¬
  πιστοσύνην.
  Χωρίς νά αύτοκολακευώμεθα, νομίζο¬
  μεν δτι έκεΐνο πού ελει~ε άπό τό Ηρά¬
  κλειον τό προσφερομεν ήδη.
  Διαρκής έκθεσις έπίπλων:
  Γ. Ζ. Παπαχατζάκη
  (Δίπλωμα κκί Βραβείον Επαγγελματικήν
  Σχολής Αθηνών).
  Παραπλίύρως ©εάτρου Πουλακάκη.
  Πλάκες μέ δλα τα
  νέα τραγουδια.
  Μόνον
  ΜΑΡ.ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ.
  ΠΑΝΤΟΠΩΛΑΙ
  Τό συμφέρον σας άπαιτεΐ νά προτιμάτε τίς:
  Ρέγγες «Κρΐνος»
  Τό κόκκινο έλαφρό κουτί παρασκευασμένο
  ειδικώς διά την Έλλάδα.
  Ποιότης ή άνωτέοα πού μπορεΤ νά γίνη. Τό έμπόρευμα φορτώνεται
  είς παραλαβήν μας, ΚΑΤ' ΕΥΘΕΙΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΗΓΗΝ καί όχι άπό
  φυγεΐα. ΠΩΛΟΥΜΕΝ ΡΕΓΓΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΒΥΛΑ.
  Δοκιμάσατέ πρός τό συμφέρον σας, εάν δέν σάς άρέσει δεχόμεθα νά
  μάς τό ίπιστρέψετε.
  ΓΒΝΙΚΟΣ ΑΝΤ1ΠΡ0ΣΩΠ05:
  ΜΗΝΑΣ Φ. ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ
  ΚΕΝΤΡΟΝ (Παραπλεύρως καφφενείου «Όλυμπος»),
  Ο έρως είς την χώραν
  των Χρυσαν5έμον.
  ίΤΜΑΧΗ
  ΚΟΙ ΜΩίΊΙ ΚγΛ
  "Υπό Κλώντ Φαρέο.
  102ο_ν
  «Σκεφθήτε το αύτό, σκεφθήτε
  το καί πρός τα δεξιά, σκεφθήτε
  το καί πρός τα άριστερά. Είς
  τό άθλιέστατο σπίτι, επάνω άπό
  την πόρτα τοθ όποίου ηρίμ,ον-
  ται τρία μώ,ί φανάρια, ήλθαν αγ
  γελιαφόροι, φέρνοντας είϊήσει;
  άπό την θάλασσα. Κ»1 ίλλοι αγ
  γελιαφόροι περιμένονται.
  θά σάς Ιλεγα πολλά πράγματα
  άκόμη (τ5πος: αλλά δέν σας τα
  )έγω γιά νά μή σας κάμω νά
  πλήξετε). Τελειώνω τό γράμμα
  μου, χωρίς νά σάς έν,φράσω τα
  αίσθήματά μου. Καί 6 μικρότα
  τος περιμένει μέ μεγάλην άνυ
  πομονησία την έΓτιστροφή σας».
  Τα Σόλγιους είχαν ανοιχθή
  καί ό άγέρας τοθ πελάγους Ιμπαι
  νέ έλεύθρρα μέσα στό δωματιο.
  Ό κόλπος έφαινόταντρικυμιώϊης
  καί σκοτεινός Πελώρια κύματα
  δία-ιοινόταν ώς έκεϊ πού Ιφθχ
  νέ τό μάτί.
  Ό Φέλτζ, σκεπτικίς, έδιάβα
  σε δύο φορές τό παράξενο γράμ
  μα. Τέλος σηκώνοντας τα μάτια
  τού, έκύτταξε την θάλασσα.
  —Άσχημος καιρος,—εσκέφθη
  κε—Διαβολεμενος τυφών... "Ο,τι
  καί νά λέη τό καλεντάρι τεΰ
  Τσεού Πέ-ί, τό θέρος είνε άκό
  μη μακρυά..."Εχουμί μόλις 28
  Μαίου.
  Έλογάριασε τα δάκτυλά τού.
  (συνεχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ: Τό 100 ο)ο
  εγχρωμο θαϋμα:
  Η ΓΗ ΤΗΣ
  ΜΠΕΒΕΡΛΥ ΡΟΜΠΕΡΤ23
  ΖίΙΡΖ ΜΠΡΕΝΤ
  Μιά συνταρακτική ά-
  γωνιώδης περιπέτεια μέσα
  στό άγριο μεγαλεΐο των
  παρθένων δασών τοθ Κα
  ναδά. Ένα φλογερό έρω-
  τικό ρωμάντζο πού γεννή-
  θηκε μέσα στό πιό φοβε-
  ρό μΐσος.
  'Εκτός προγράμματος:
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  Αυριον λόγω τής έορ
  τής 3 παραστάσεις. "Ωρα
  2 μ μ. Νέον έπεισοδιακόν.
  'Ώρα 6 1)2 καί 10 μ. μ
  ΓΗ ΕΠΑΓΓΕΑΙΑΣ
  Σημ. Καθ" εκάστην ώραν
  6 1)2 μ μ. άπογευματινή.
  Κυριακή ωρα 2 μ. μ.
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΟΥ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοΰνται είς τακτικήν συνέλευ
  σιν τα τακτικά μέλη ώς καί τα δή
  λώσαντα νέα μέλη πολιτικών συν
  ταξιούχων τοθ Συνδέσμου Πολιτι¬
  κών Συνταξιούχων τοθ ΝομοΟ Ή
  ρακλείου την προσέχη Κυρ ακήν
  20 Νοεμβριού 1938 καί ώραν 10
  π. μ. έν τώ καταστήματι κ. Ν.
  Βερυκοκάκι, Βαλτέ τζαμί, πρός
  συζήτησιν των εξής θεμάτων 1)
  Έκλογή Προέδρου, άντιπροέίρου
  Ταμίου, Γραμματέως καΐ δ.μελών
  τοθ ΔιοικητικοΟ Συμβουλίου καί
  2) άποόσβεσιν καθυστερουμένων
  καΐ δεδ&υλευμένων συνδρομήν
  Έν Ήρακλείφ τ? 8 Νοεμβρί-
  υ 1938
  Ό Πρόεδρος
  Κ. Τσαγκαράκης"
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  ΕΟΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΛ5
  Καλοΰνται άπαντες οί ανήκον¬
  τες είς την δύναμιν τής Ε.Ο.Ν.
  Ηρακλείου, έν πλήρει στοληό Ά
  ξιωματικοί, δπαξιωματικοί, Φχ·
  λαγγίται, Σκαπανεΐς χαί Φα-
  λαγγίτισοα είς γενικήν συγκέν
  τρωσιν αυριον Παρασκευήν είς
  τό γυμναστήριον Ηρακλείου
  καί ώραν 8ην ακριβώς π. μ.
  προκειμένου νά μετάσχουν εί; την
  τελετήν τοθ /Αγίου Μην*.
  . ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθεν έξ Ά-
  θηνών ό ύποδιευθυντής τής Τρα¬
  πέζης "Αθηνών κ. Έμμαν. Παπαν¬
  τωνίου.
  —Επανήλθεν έξ Αθηνών ή κ.
  Μαρίκα Ε. Διαμαντάκη μικροβιο
  λόγος,
  ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Ό κ. Ναπολέ¬
  ων Διαλλυνάς ίμπορος καΐ ή δνίς
  Ι Ά"Γτασία Άλμπα«τάκη, θυγάτηρ
  τού φίλου μεγαλοκτημοτίου κ.
  Χαραλ. Άλμπαντάκη ήρραβωνί·
  σθησαν.
  θ ρμά συγχαρητήρια.
  ' ΕΟΡ ΓΑΙ.—Αυριον εορτήν τοθ
  ΆγΙου Μηνα δέν έοοτάζει ή κ.
  Βκτωρία Ί. Καλλιατάκη ΙατροΟ.
  —Έπίσης δέν έορτάζει, οθτε
  δέχεται έπισκέψειτ, ό αίδεσι·
  μώτατος Μηνάς Βλασσάκης ιε¬
  ρεύς.
  > —Έπίσης δέν έορτάζει οϋτε δέ
  χεται έπισκέψεις αυριον λόγφ
  πένθους, 6 κ. Μηνάς Σαρακινά<ης £μπο ιος. —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ. Μη νάς Ζαριψάκης, ΓΑΜΟΙ.— Νικόλαος Ζ. Βουμ- βουλάκης—Είρήνη Ν. Ταμπακάκη ετέλεσαν τούς γάμους των έν Κα σΐελλίω Πεδιάδος. Παράνυμφος ινϊρέστη ή κ. Αλεξάνδρα Βασ. Βαρδάκη τραπεζιτικοθ. —Ό κ. Γεώργιος Α. Σκουλού δης καί ή δνίς Ελευθερία Γ. Όρνιωτάκη ετέλεσαν τοϋς γά· μους των είς Ρουκάκαν Σητείας. Παράνυμφος παρέστη ή δνίς Πι πίνα Μουρελάκη. —Έν μέσω εύρυτάτου κύκλου προσκεκληιιένων συγγενών καί φίλ'^ν ετελέσθησαν είς Φανερω μένην οί γάμοι τοθ κ. Γεωργίου Έμμ. Ρηγάκη καί τής δίδος Δέ σποινας Κων. Καμαριονάκη. Πά ράνυμφος παρέστη ό κ. Νικόλ. Βο γιατζά^ης £μπορος έκ Τομπακί ου. Μετά τό μυστήριον έπηκολού θησε τριήμεοος διασκέδασις κα τα την οποίαν διέπρεψαν πλεΐ σται δίδες^καϊ κυρίαι είς τούς Κρητικοΰς χορούς καί ίρρευσεν άφθονος ό καμπανίτης. Τούς νεονύ^φους συγχαίρομεν. 1 —Λάμπρος Δημόπουλος έμπο ρος έν "Αθήναις—Μαρίκα Κορ νάρου ετέλεσαν τούς γάμους των. Παράνυμφος παρέστη δ Γεώρ. Μπαλής βιομήχανος. θερμά συγχαρητήρια. ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ.- Ή δνίς Δανάη Ά Σκουλούδη άνεδέξατο είς Σταυροχώρι Σητείας τό θυγά τριον τού κ. .Γεωργίου Μυλωνά κη ονομάσασα αύτό "Ανναν. Νά τοίς ζήση. —Ό κ. '^λέξ. Παπαζώης υπο λοχαγός, άνεδέξατο είς Άλικαρ νασσόν τό άγοράκι τού κ. Άλ. Παπαδρπούλου άνθυπασπιστοΰ δώ σας είς αύτό τό δνομα Εύαγ γελος—Κυριάκος. Νά τοίς ζήση. ΕΠΙΤΥΧΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.-Ήγ γέλθη έκ Ζυρίχης δτι κατά τάς έ έετάσεις τού αύτόθι Πολυτεχνεί ου ό υιός τοθ συμπολίτου μέγα λοβιομηχάνου κ. Γεωργίου Διαλ λυνα Μιχαήλ διανύων ήδη τό 3ον ετος των σπου&ών τού ήλθε πρω τος μεταξύ των συμφοιτητών τού σπουδαστών τής Χηαείας. Ή τιμητική αθτη διάκρισις την οποίαν επέτυχε είς την ξένην με ταξύ τΐλήθους διαπρεπών επι στημόνων τής αυριον ό νεσρός συμπολίτης, συνεχίζων τάς λαμ πράς τού έπιδόσεις ώς μαθητοΰ τοΰ Λυκείου ό «Κοραής», άντανα. κλςχ δχι μόνον επί των εύτυχών γονέων τού, άλλά καί έπ' αυτής τής γενετείρας τού. Διά τουτο τόν συγχαίρομεν ολοψύχως. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Θεωρώ υπο χρέωσίν μου νά έκφράσω καΐ δημοσία τάς θερμοτέρας των εύ χαριστιων μου πρός τόν διαπρεπή χειροΰργον Ιατρόν κ. Μ. Μπρι λάκην είς την επιστημονικήν ίκα νότητα τοθ όποίου όφείλω την ζωήν τής μητρός μου την όποιαν οιέσωσεν έκ γαγγραίνης δι" έπιτυ χοΰς χειρουργικής τού έπεμβά σεως Γεώργιος Ν. Φραντζεσκάκη; ίμπορος—ΧαλκΙς. Γύρω στήν πόλι. Ό καιρος δέν έξηκολούθησε καί χθές χειμωνιάτικος: —Ή ϋφεσις τής θερμοκρασίας δέν ηυξήθη. Τουναντίον έπεκρά τησί; λιακάδα μέ τάσεις γενική καλο^αιρινής βελτιώσεως. — "Ωστε νά άναθαρρήσουν οί φοβούμενοι τό κρύο καΐ οί κρί νοντες άκόμη άνεπιθύμητον τόν χειμώνα. » —Διά τό "ιστορικόν τής προχθβ σινής έκλείψεως άξίζει νά ση μειωθτ) Μστω κα'ι μέ καθυστέρη σιν. —Ότι τό φαινόμενον παρηκο λούθησαν μέν ολίγοι άλλά μέ χρι τέλους. — Καί τουτο διότι δ ούρανος διε τηρήθη αϊθριος καθ1 δλην την διάρκειαν σχεδόν τής έκλείψεως καί ούτως ώσΐε αί φάσεις αΰ τής νά γίνωνται όραταί είς δλας τάς λεπτομερείας των. —Αυριον εορτήν τού Πολιου χου τής πόλεως, είνε καθιερω μένη άπό τοπικής καί ίστορικο θρησκευτικής απόψεως, η εν τ[) πόλει καί την περιφέρειαν της πανηγυρική άργία. -Είς την αποψινήν εξαιρετικήν πρεμιέραν τοθ Πουλακάκη δπου προβάλλεται τό φίλμ «Κατάχρη σις έμπιστοσύνης» άναμένεται πυκνή κοσμοσυγκέντρωσις. —Είς την Μινωαν προράλλεται ή «Γή τής έπαγγελίας» ίνα άπό τα αριστουργηματικώτερα κινη ματογραφΐκά 6ργα τής έποχής. έ Ρέττορκρ ΑΦΙΞΕΙΣ.—Επανήλθεν έξ Αθη¬ νών ή δνίς Κατίνα Σισκάκη κομί σασα πλουσιωτάτην συλλογήν γυ ναικείων πίλων. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ — πεπειραμέναι μαθήτριαι επί ήμερομιοθίφ διά χδ άτελιέ τής μοδίοτας δίδος Μα ρίνας Γ. Άνωγιαννάχη (ίδος Σφακίων, παρά τό Καμαράκι).
  >νί.
  ια.
  έ°Ρτήν
  .ζει οΰΐΕ
  καΐ
  Τ5 μεγάλο έργον
  Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  444©ν
  Εΐπβ δέ τουτο σκωπτικώς ό άνθρωπ0ς έκεΐνος
  ό φέρων πέλεκυν. Καί συγχρόνως ενεφανίσθη ε[γ
  την θύραν φοβερά τις μορφή, τοθ χώματος την
  όψιν έχουσα, στυγερώς γελώσσ, ούτως ώστε έντόο
  τοθ στόματος έφαΐνοντο δχι όδόντες, άλλ' άρπά-
  γισ. ^
  —Διατί, μωρ' έβγαλες την προσωπίδά σου; Ικρα
  £ε πρός αυτόν ό Θεναρδιέρος άγρΐως.
  —Διά νά γελάσω, άπεκρΐθη ό άποτρόπαιος πε·
  λεκυφόρος.
  Άπό τίνων ήδη στιγμών, ό κ. ΛευκΙας προσεΐ-
  χεν είς δλας τάς κινήσεις τοθ Θεναρδιέρου, ώς κα-
  ραδοκών αρμόδιον στιγμήν πρός τολμηοάν τίνα α¬
  πόπειραν. Ένώ λοιπόν ό Θεναρδιέρος ήτον έστραμ
  μένος πρός τόν άνθρωπον, δστις έκράτει τόν πέλε¬
  κυν, δράξας ό κ. ΛευκΙας την ευκαιρίαν, άπώθη
  σεν αιφνιδίως την μέν καθέδραν διά τοθ ποδός
  τού, τό δέ τραπέζιον διά τής χειρός, χαί πρίν ή ό
  Θεναρδιέρος προφθάση νά στραφή, ευρέθη δι' ενός
  τιηδήματος είς τό παράθυρον τουτο δέ άνοΐξας ά-
  νέβη καί τό διεσκέλισε μετά θαυμαστής εύκαμψίας
  καί τάχους. Έκρέματο δέ ήδη έ"ξω τό ήμισυ τοθ σώ
  ματός τού, δτε £ξ χεΐρες στιβαραί τόν συνέλαβον
  καί μετά δυνάμεως ακαταμαχήτου τόν άπέουρον
  έντός πάλιν τοθ θαλάμου.
  Είχον έφορμήσει έπ' αύτοθ οί τρείς έκεΐνοι «άν-
  θρακεΐς»· συγχρόνως δέ καί ή γυνή τοθ Θενσρδιέ
  ρου τόν είχεν άρπάσει άπό τής κόμης.
  Άκούσαντες την ταραχήν έτρεξαν πρός τούτοις
  είς τόν θάλομον κοί οί άλλοι άλιτήριοι, οΐτινες 'ί
  σταντο έξω τής θύρας· καί ό γέρων δέ, ό μέχρι
  τοθδε κοιτόμενος επί τής κλίνης οίνοβαρής, κατέβη
  τότε καί προσήλθε καί αύτάς παραφόροις βήμασι
  κρατών είς την μίαν των χειρών σφυρϊον λιθοστρω
  τοθ.
  Εις των «άνθρακέων», δν, καίτοι μελανωμένην
  Ιχοντα την όψιν, ανεγνώρισεν 6 Μάριος, μόλις πλη
  σιάσαντα είς τό φώς τοϋ άλειμματοκηρΐου, ήτον ό
  Παχαούδας, ό έπιλεγόμενος Λουλούδσς καί προσε
  πιλεγόμενος Πιγρεναλλιάς· οδτος ήγειρεν υπεράνω
  τής κεφαλής τοθ κ. ΛευκΙου εΐδος ίγδιοχειρΐου, σι
  δηροθν ρόπαλον, έχον σφαίρας μολιβδΐνας είς τα
  δύο άκρα.
  Ό Μάριος δέν ηδυνήθη πλέον ν' άνθέξη ταυτα
  βλέπων.—Συγχώρησέ με, ηαιέρσ μου, εΐπε κατά
  νοθν! Καί ό δάκτυλός τού έψηλάφησε την σκανδά
  λην τοϋ πιστολΐου, δτε είς ιήν άκμήν τοθ νά πυρο
  βολήση, ήκουσε τόν Θεναρδιέρον κράζοντα·
  —Μην τόν κτυτιήσετε!
  Άντί νά παροξύνη τόν Θενσρδιέρον ή τοθ θύ
  ματός τού άπεγνωσμένη άπόπειρα φυγής, τουναντί¬
  ον μάλιστα τόν κατεπράϋνε. Δύο άνθρωτιοι συνυ-
  πήΌχον έντός τοθ φαυλοβΐου τούτου άνδρός' ό θη
  ριώδης κσί ό πανοθργος.
  'Ενόσω έβλεπεν ό Θενορδιέρος ενώπιον τού τό
  ΘΟμα τεταπεινωμένον καί άνευ άντιστάσεως, έ
  θριάμβευεν έν ιή θηρΐ6)δία ιου" άλλ' δταν είδεν
  αύτό νά άντιπαλαΐση, έόησεν ότι μάλλον συνέφε-
  ρεν ή πονηρΐα.
  (συνεχίζεται)
  ^ΗΙΐυΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗΗΙΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΐηΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΗ
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΤΝΗΣΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ
  Όχι κασμήρια μέσω Αθηνών, άλλ' άπ' εύθεΐσς
  έξ Αγγλίας παρελόβομεν την νέαν πλουσιωτάτην
  συλλογήν μσς των περιφημοτέρων Αγγλικών έργο
  στασΐων.
  ΟΙ χρωματισμοί καί τα σχέδιά των είνε έξαιρε-
  τικά.
  Ποιότητες άνώτεραι. ΑΙ τιμαί μας είναι άσύγ-
  κριτοι. ΠΑΡΙΣΙΝΟΝ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ
  Πλατεϊα Βενιζέλου
  ϋιιιιΐϋΐιιιιιιιιικπΒΐιηιιιιιιοιιιιιιπιιιιηιιιιιιιιιιηιιιηιιιιιιιιιιιιΐιιιιιιιιιιιιιιιιιι......ιιιιιιιιιιι ιιιιιιιιιιιιιιιιιι*
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Ποακτορκ.βν ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  γ ~ Λ-ρ. 551.
  ΚΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΩΜΑΤΑ
  ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ *
  ΠΟΥΔΡΕΣ · ΚΡΕΜΕΣ
  Καί δλα τα Εορωιταϊκά σπεσιαλιτέ
  τοθ γυναικείου καλλωπισμου είς τιμάς
  χαμηλάς μόνον
  ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
  Πώλησις λιανική καί χονδρική.
  Αι* έκείνοιις ποΰ θέλοιιν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Ο ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ
  Α'.
  ΚατΊ τάς ημέρας αύτάς τής ά-
  ποτόμου μεταβολής τοθ καιροίϊ
  πολλαί άΎθρωποι υφίσταται άν
  τιδράσεις είς τάν οργανισμόν
  των, τάς οποίας δέν γνωρίζουν
  ποθ νά άποδώσουν. Έκεΐνοι πού
  έτιηρεάζονται πολύ περισσότερον
  είνε οί νευρικοί δνθρωποι οί ό
  ποΐοι Ιχουν πληγάς είς τό σώμα
  συνεπεία έγχειρήσεως ή ίλλης
  τινός άφορμής.
  "Οσοι δποφέρουν άπό ίσχιαλ-
  γ£αν, άπό ρευματισμούς, καθώ;
  καί οί οίασδήποτε φύσεως τραυμα
  τίαι αίσθάνονται, οσάκις επί
  παραδείγματι ό καιρός είνε πρός
  την βροχήν, ώσάν νυγμούς βελό
  νης είς τα μέλη των καί τα
  τραύματά των, αίσθάνονται τσου
  ξίματα. Καί πολύ ,,πρίν άνακαλυ
  φθοΰν τα προλέγοντα τόν καιρόν
  δργανα. πολύ πρίν κατασκευα¬
  σθέν τα βαρόμετρα, ρευματισμοί,
  ίσχιαλγίαι καί τραύματά... προέ
  λεγαν μέ άλάνθαστον ασφάλειαν
  τόν καιρόν.
  Νευρικοί άνθρωποι αϊσθάνον
  ται εξάντλησιν ,καί στενοχωρίαν
  οσάκις επίκειται ν« έκραγη μία
  καταιγίς, πολλών^ πίπτει καί τό
  ηθικόν των άκόμη καί τούς νευ
  ,πκούς αύτούς άνθρώπους κυριεύ
  εί πολλάκις μελαγχολική διάθε
  σις πολλάς ημέρας πρό τής ά
  ποτόμου μεταβολή; τοθ καιροθ.
  Μετα μίαν ηλεκτρικήν έκφίρτω
  σιν, μετά την πτώσιν ζτή; βρο-
  χής, οΣ άνθρωποι αύτοι αίσθάνον
  ται αιφνιδίως πάλιν, καλά, ώ
  σ*ν νά τούς έΊρυγε κάποιο 6ά
  ρος άπό τα στήθίς των, καί
  μποροθν—δπιος συνήθω; λέγεται
  —καί άναπνέουν.
  Παρόμοια άλλωστε φαινόμενα
  παρατηροθνται δταν επί μακρόν
  είνε «κουφόβρασις» είς την φύ
  σιν καί επί απολύτω; ογιδν άν
  θρώπων. Ιδιαιτέραν ευαισθησίαν
  ώς πρός τό σημείον αύτό δεικνύ¬
  ουν τα ζώα.
  Έως τώρα ή περίεργος αυτή
  έξάρτησις άνθρώπου καί ζώων
  έκ τοθ καιροΰ απεδίδετο είς την
  μεταβολήν τής άτμοσφαιρικής πιέ
  σεως καί τής ύγρασίας. Άλλ'
  ώς άποδεικνύεται ή μέν υγρασΕα
  άσχεΐ μικράν, ή δέ άτμοσφαι
  κή πίεσις ουδεμίαν επίδρασιν
  επί τή; καταστάσεως τής δγείας
  μας.
  (συνεχίζεται)
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ σημερον
  ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ
  ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ
  ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΡΙΕ ΣΑΡΛ ΒΑΝΕΛ
  Ή κατασκευή της όδοΰ
  Μαρωνιάς-Ιεραπέτρας.
  ΑΙΤΙΝΕΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Νοέμβρι-
  ος (ίνταποκριτοθ μας)· — Πόθος
  παλαιάς, άπραγματοποίητος των
  κατοΚων άλλά καί πρόβλημ» μέ
  γα καί άλυτον, πχραμένει ή κατα
  οκευή αμαξιτής όδοθ. Είς τό σογ
  κοινωνιακόν πρόγραμμα τοθ κρά
  τους, υπήρχε βεβαία πάντοτε καί
  ή κατασκευή τής ό5οΟ Σητείας —
  Μαρωνιά;—Λιθινών—Ιεραπέτρα;.
  Άλλά ή εκτέλεσις της άνεβάλλε·
  το συνεχώς καί δέν έπροχώρησε
  πέραν τής Μαρωνιας. Τώρα μό¬
  νον ή σημερινή κυβέρνησις, έκδη
  λώνουσα τό στοργικόν ενδιαφέρον
  της καί δι' ήμδς, έχορήγησ. πί¬
  στωσιν διά την συνέχισιν των
  εργασιών επί τή; όδοθ αύτής.Άλλ'
  ή αποπεράτωσις της θά καθυστε-
  ρήση βεβαία κατ' ανάγκην λόγω
  τοθ δγκου των πιστώσεων καί των
  εργασιών ποι» θ' άπαιτηθοθν. Έν
  τώ μεταξύ οί κάτοικοι, ένδΐαφερό
  μενοι ναποκτήσουν τό ταχύτερον
  άμαξιτήν συγκοινωνίαν προσφί·
  ρωνται νά έργασθοΰ,ι προσωπικάς
  διά την διάνοιξιν όδοθ άπό Μαρω *
  νιας είς Τουρτούλους, Συχιάν καί
  Λιθίνες.
  Χρειάζεται 5μω; βεβαία νά γί
  νη προηγουμένως χάραξις 6ΐτό
  μηχανικοθ. Καί ελπίζομεν 8τι
  ή Νομαρχία θά αποστείλη τόν
  μηχανικόν των κοινοτήτων είτε
  τοθ έπαρχιακοθ ταμείου, δι* την
  μελέτην καί χάραξιν τής δδοθ.
  Πρόκειται περί όδοθ πού θά έξυ
  πηρετήση ε*ν άπό τα πλουσιώΐε
  ρα διαμερίσματα τής Σητείας.
  Καί πρέΐτει νά κατασκευασθή με
  κάθε τρόπον καί τό συντομώτερον
  μάλιστα, έφόσον την εργασίαν
  προσφέρουν οί κάτοικοι των έν
  διαφερομένων χωρίων. Καί θά
  κατασκευασθή ασφαλώς, εάν διατε
  θ^ είς μηχανικάς καί (ίν ένδια
  φερθή τό έπαρχιακόν ταμείον όδο *
  ποιΐας.
  Ε ΥΧΑ ΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Ή οίν.ογένεια Αντώνιον Άζιοατο-
  λίδον έχψράξει τάς απείρους ευχαρι¬
  στίας της πρός την κοινωνίαν τον
  Ηρακλείου διά την συμπάθειαν την
  οποίαν εξεδήλωσε είς τό βαρν πληγ
  μα τό οποίον ή μοΐρα της ε'δοαε.
  Ιδιαιτέρως ενχαριατεΐ τοΰς ίατρονς
  χ. κ.Γιαμαλάχην, Σουργιαδάκην,Σα
  ριδάχην, διότι έξήντλησαν παν επι
  ατημονικόυ μέσον διά την διάσω'
  σιν τον αγαπημένον της Μανώλη,
  τόν κ. Μηναν Γεωργιάδην Δήμαρχον
  Ηρακλείου, ό οποίος άπό τάς πρώ¬
  τας στιγμάς ώς άλλας πατήρ διέ-
  ταξε χαι έπεμελή&η αυτοπροσώπως
  διά την μεγαλοπρεπη κηδείαν τοϋ
  εντίμου ΰπολΐήλου τού, τόν κ. Ι¬
  ωάννην Μουρέλλον διά τόν εκφωνη
  ϋ·έντα ΰπ' αύτοϋ επικήδειον ό οποί¬
  ος τόσον ξωντανά άναπαρέατηαε τάς
  άρετάς τού, την αγαπητήν «Άνόρ-
  ιίωσιν» διά τα ώίΐαΐα λόγια τα ο-
  . οϊα εγραψε, τοϋς δημο^ικυϋς ΰπαλ-
  λήλους εν γένει άνωτέρους καί νατω
  ιέρους και ιδιαιτέρως τονς κ.κ.Παν.
  ΙΙαπαντωνάκην καί Μηναν Νικηφο
  ζάκη διά τό άδελφικόνένδιαφέροντων,
  3 ρωτοατατήσαντας όλονυκτίως διά
  τί/ν ιαχτοποίηαιν τής κηδείας τοϋ
  αν αδελφόν των. χαι εν τέλει τόν
  εηιστάτην τοϋ Δήμου κ. Γεώργιον
  Καραμπίνην ό οποίος ήγρύπν\σί
  πα^ά τό φέρετρον τού.
  Οίχογένεια
  Άντ. Αποστολίδη
  —Τό σημερινόν πρόγραμμα
  τοϋ ρκδιοφωνικοΰ.
  Ό ραδιοφωνικος αταθμός Άθη
  νών θά εκτελέση σήμερον τό ε¬
  ξής πρόγραμμα: 'ί2ρα έ μ.μ. με-
  τεωρολογικόν δελτίον, χρηματι¬
  στήριον, 615 ευθυμο έλλπνιχό
  τραγοΰίι, 7.15' δημοτικό τραγοΰ·
  δι (συγκρότημα "Αλκη Παπακων
  σταντίνου), 7.45' ομιλία τοΰ γεω
  πόνου κ. Ο. Λυκιαρδοποΰλο»
  πρός τούς αγρότας πβρΐ τής καλ·
  λιεργείας τοϋ σίτου, 8 μ. μ. έλ·
  ληγικό κβυϊντέττο δ)σις Γλυκο-
  φρύδη, 8 30' ομιλία τού κ. Γ. Κο
  ρομηλά περί τής άστυφΐλίας, 8.45'
  μουσική χοροΰ, 9 30' βΐδήσβις, 9.
  45' συναυλία τής συμφωνική; άρ·
  χηστρας τής ΥΡΕ ύιτό την δ)σιν
  τού κ. ®. Βαβαγιάννη. Προγραμ
  μα: Νοκτβρινί) μουσικη τού Μό-
  ζαρτ, 2 Μπάχ συμφυνία ϊίς αί 'ύ
  φεαιν, 3 είσαγιιγή άπό την "θπε
  οα Χένσελ καί Γκρέτσελ τού
  Χούμπερντικ, 4 τρείς χορβί άπό
  την σουΐταν ό «Καρυοθραύστης»
  ' τοΰ Τσαϊκόφσκυ, 5 συμφωνία είς
  οί ϋφεσιν τοΰ Σοΰμπερτ. Κατά τό
  | διάλειμμα τή; συναυλίας θά μϊ
  ταδοθοΰν αί τελευταίαι ειδή-
  11 30' μουαική χοροΰ.
  ΑΜΟΙΒΗ ΔΡ. 200
  Άπολέοθη γυναικείον ώρολό
  γιον τής χειρός. Ό εδρών παρα
  καλείται νά τό ΐιροσκομίση ""εί
  τα γραφεΐα μας «αί θάζλάβη'ώς
  αμοιβήν ?ραχ. 200.
  Τό Εμπορορραφειον
  Γ, θ. Τρεβιζάκη
  Πλουτισθέν μέ τα καλυτέρα ύφάσματα ||
  της αρχομένης νέας σαιζόν.
  Μετεφέρθη καί ήρχισε τας εργασίας τού άπό 1ης δ)βρίου είς τό παρά
  την πλατείαν Βενιζέλου (Σιντριβάνι) πρώην ζαχαροπλαστείον Ρεγκινάκη
  και παραπλεύρως πρακτορείου εφημερίδων >. 'Αλιχιώτη.
  Έπ' εύκαιρία τής μεταφοράς «υ τό ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΤΡΕΒΙ¬
  ΖΑΚΗ Βά πωλήση τα ύφάσματα τού είς τιμάς πραγματικοϋ κέστους καθ'
  όλην την νέαν σαιζόν ήτοι: άπό 1ης Όκτωβρίου μέχρι 31ης Δεκεμβριού.
  Πρός τό συμφέρον σας επισκεφθήτε μας. Τα ύφάσμα¬
  τα μας είνε άσύνκριτα. ΑΙ έκπτώσεις μας μοναδικαί.
  ΗίΙΙ
  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕ! ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ϊ 1.1. Α.
  Άνώτεροι δλωνϋ
  ΟΕΙΑΦΙΣΤΗΡΕΣ ,.ΠΡΙΜΑ
  ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΓΡΙΟΣΤΑΣΙΟΥ
  Α. & Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ
  Αηλώσατε έγκοί-
  ρως τάς παραγγελϊ
  άς σας άποτεινό-
  μενοι είς τόν γενι¬
  κόν αντιπρόσωπον
  διά την 'ί-λλάδα:
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  Όδός 25 Ανγβύστου
  Αριθ. τηλεφ. 4-80
  <~υ*υ"*ΐ —Αί ταχυδρομικαί περιστε- ραί. Υπό τοΰ υπουργείον τής Γεωρ γίας διετάχθησαν αί δασικαΐ άρ χαΐ δπως λ>βουν αύστηρά μέτρα
  πρός προσταβίαν των ταχυδρομι
  κων περιοτερων, καθόσον αύται
  άσχέτως πρός τό ότι δέν έπιτρΐπβ
  ται νά θηρεύωνται, ένέχουν ΰψί
  στην σπουδαιότητα άπό έθνικής
  απόψεως, έφ' όσον, ώς γνωστόν,
  χρησιμοποιβΰντβι ώς στρατιωτι
  κοϊ άγγελιαφόροι.
  —Ή είσαγωγή νημάτων καί
  μαλλίνων ύφασμάτων
  Υπεγράφη υπό των ΰπβυργών
  θΐκβνομικών καί 'Εθνικής θίκο-
  νομίας απόφασις, διά της έποίιχ;
  εκγρίνβται ή χβρήγησις ποσοστοΰ
  20 ©)© είς χρεωσιν τού έρχομένου
  εξαμήνου διά την εισαγωγήν νη¬
  μάτων καί μαλλίνων ύφασμάτων
  δαβμολογικων κλάσεων 234 |καΙ
  235. Ή χορήγησις θά γίνη επί τή
  βάσει των βίβλιαρίων των βΐαα
  γιιγέων.
  —Έκφρασις εύαρεσκείας πρός
  συμπολίτην καθηγητήν.
  Πρός τόν κ. Γ. Παπαγεωργίου,
  έκ των παλαιοτέρων παρ' ημίν
  χαθηγητών'γυμνασίων, έκοινοποι
  ήθη έγγραφον τού υπουργείον
  Παιδείας διά τοΰ όποίου γίνεται
  δεχτή ή άπό τής θέσεως καθηγη
  τοΰ τοϋ ενταύθα Γυιινασίου άρ
  ρένων παίαίτπαις αΰτοΰ έκφραζο
  μένης ταυτοχρόνως τής Βασιλι
  κης βϋαρεσκείας διά την πολυβτή
  γόνιμον δραβίν τού είς τα ένταΰ
  8α έκπαιδευτήρια.
  ^ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝί
  Β'θδός Αγ.
  Νέαι άφΐξεις καί νέαι πα-
  >σλαβσίΛ. ύφασμάτων τής έ-
  ποχης.
  Στό Βιβλιοχ«ρτοπωλ6ΐον
  Ι. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ
  Γωνία ' *ρ«στ«.
  Όλα τα διδακτικά βιβλΐα
  καί τα σχο>Λκά εϊδη.
  Επισκεφθήτε τό κατάστημά
  ασς εΤμεθα οί εύθηνώτεροι.
  ΝΕΟΝ ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΛΕ1ΟΝ
  ΚΩΝΣΤ. _·.__ΧΑΤΖΑΚΗ
  (Παρά τό Μεϊντάνι)
  Έργασθείς επί ολόκληρον δωδε
  καετΐαν ώς τεχνΐτης είς τό κατά
  στημα Μιχαήλ Μανουσάκη (ΖενΙΘ)
  άναλαμβάνει την επιδιορθώση
  παντός ώρολογίου, γραμμοφώνων
  κοί μικρών βλλων μηχανημάτων,
  III
  II»
  II
  Ιι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Πσλ Νομαρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμτΐτης
  10 Νοεμβριού 1938
  120 Ώρα
  »Μ_^ε4^ε^^^^^^ε^^ιι^ε>^_^^Ν_^^·^^^^*^^«»>ιΜ>* ^'^^Ζ"1»»***»^—^~^
  ΧΙΤΑΕΡ ΕΖΗΤΗΣΕΝ
  ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΙΝ
  ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ ΛΠΟ1ΚΙΩΝ
  ΤΙ ΤΟΝΙΖΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΩΣ
  ΑΙ ΓΛΛΛ1ΚΛΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Σημεριναί πλη¬
  ροφορίαι έκ Βερολίνου άναφέρουν ότι
  ό καγκελλάριος Χίτλερ είς νέον λό¬
  γον αυτού εζήτησε την απόδοσιν των
  γερμανικών άποικιών.
  Κατά τα έκ Παρισίων τηλεγραφή-
  ματα αί γαλλικαί έφημερίδες άναφε-
  ρόμεναι είς την αξίωσιν τού Χίτλερ,
  τονίζουν ότι κατόπιν τού λόγου τού
  Φύρερ, τα πράγματα, κυρίως μετα¬
  ξύ Αγγλίας καί Ράϊχ, δέν φαίνονται
  βελτιούμενα.
  ΑΠΗΓΓΕΛΘΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
  ΦΟΝΟΥΕΚΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΓΡΥΝΣΠΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Ν οεμβρίου (τού
  άντακοκριτού μας.)— Αγγέλλεται έκ
  τής γαλλικής πρωτευούσης ότι εναντίον
  τού πυροβολήσαντος τόν γραμματέα
  τής έκεί γερμανικής πρεσβείας Έβραί-
  ου Γρύνσπαν άπηγγέλθη κατηγορία φό·
  νού έκ προμελέτης.
  ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ ΗΡΧΙΣΕΝ
  & ΕΦ1ΡΜΟΓΗ ΑΝΤ ΙΠ ΟΪΝΩΝ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Νοεμβριού (τού
  Ινταποκριτού μας).— Τηλεγραφείτκι έ*
  Όερολίνου ότι είς όλην την Γερμανί¬
  αν ήρχισεν έφαρμο£ομένη σειρά αυ¬
  στηράν μέτρων ένα τίον των έναπομε·
  νόντων έκεί Εβραίων. Τα μέτρα ταυτα
  διετάχθησαν ώς άντίποινα διά την δο·
  λοφονικήν απόπειραν εναντίον τού γραμ
  ματέως τής έν Παρισίοις γερμανικής
  πρεσβείας. "
  Ι
  Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΠΟΥ ΚΕΜΑΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έκ
  Πέραν βεβαιούν ότι ή κατάστασις τού
  Προέδρου τής Τουρκιχής Δημοκρατί¬
  ας" κ. Κεμάλ Άτατούρκ, έπεδεινώθη
  αιφνιδίως.
  ΙΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙϋΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑ
  ΤΟΥ ΟΑΣΙΛΕΟΣ ΟΡΟΣ ΤΟΗ κ. ΜΕΤΑΞΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Νοεμβριού (τοΰ
  τνταποκριτού μας).— Ή Α- Μ. ό
  Βασιλεύς απέστειλεν έκ Λονδίνου πρός
  τόν πρωθυπουργόν κ. Ί. Μεταξάν τη-
  λεγράφημα διά τού όποίου έκφράζον-
  ται αί εύχαριστίαι καί ή ίκανοποίησις
  τοΰ 'Άνακτος διά την έκδοσιν τοΰ άναγ-
  καστικοΰ νόμου τοΰ αΐροντος την φο¬
  ρολογίαν τού ελαίου.
  ΚΑΘΩΡΙΣΘΗΣΑΝ ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΠΚΑ
  ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠ0ΣΒΕΣΕ11Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας). — Είς την εφημε¬
  ρίδα τής κυβερνήσεως εδημοσιεύθη ά-
  ναγκαστικός νόμος διά τοΰ όποίου κα-
  θορίζονται τα ποσοστά αποσβέσεως τα
  έκπιπτόμενα έκ τής φορολογίας καθα-
  ρών προσόδων καί άνωνύμων έταιριών.
  ΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΣΧΟΑΙΛΖΟΝΤΑΙ ΕΚΤΕΝΩΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 9 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Νεώτεραι είδή-
  οβις έκ Παρισίων άναφέρουν όϊ ι αί
  σημεριναί γαλλικαί έφημερίδες σχολι-
  άζουν έκτενώς τάς διεκδικήσεις επί
  των παλαιών γερμανικών άποικιών
  τάς οποίας διετύπωσεν σαφώς είς τόν
  χθεσινόν λόγον αυτού ό κ. Χίτλερ.
  Οί Άγγλοι ττολιτικοι καί ό Χίτλερ.
  Ό λόγος τοΰΣτέμματος είς Λονδινον.
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 9 Νοεμβρΐου
  ί(ίδ. ϋπηρεσΐα).—Χθές είς τό
  Μόναχον έωρτάσθη ή έπέτει-
  ος τής έπαναστάσεως (1923)
  τοΰ Έθνικοσοσιαλιστικοΰ κόμ
  ματος.
  Ό Φύρερ εξεφώνησε έπ' εύ
  κα-ιρίσ. τής εορτής πολιτικόν
  λόγον ειπών μεταξύ των άλ
  λων: «Θά ήτο καλόν εάν ό
  κόσμος έλάμβανεν άλλην ο¬
  δόν. Δυστυχώς συνεχΐζει τόν
  ίδιον πάντοτε δρόμον τού,
  έφ' δσον τα κράτη έξακολου
  θοθν νά συναγωνίζωνται είς
  τεραστΐους έξοπλισμούς».
  Εΐ*α ό Χίτλερ επετέθη ε¬
  ναντίον ωρισμένων όμιλητών
  οΐτινες διετύπωσαν προσφά-
  τως είς την Αγγλικήν Βουλήν
  ΰπαινιγμούς εναντίον τήςΓερ-
  μανΐας, τονίσας δτι οί λόγοι
  των ρητόρων τούτων όμοιά-
  ζουν καταπληκτικώς μέ έκεί
  νους οί όποΐοι ελέχθησαν κα
  τα τό 1918.
  Ό κ. ΧΙτλερ τελικώς ΰπεν-
  θύμισε τα γερμανικά δίκαια,
  βεβαιώσας δτι ό γερμανικός
  λαός είνε £τοιμος διά κάθε
  ενδεχόμενον καί διά κάθε νέ
  αν θυσίαν.
  Ο ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ
  ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΟΣ
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 9 Νοεμβριού
  (ίδ. ύπηρεσ(α).—Έξ αίτίας τοΰ
  τραυματισμοϋ τοθ γραμματέ-
  ως τής γερμανικής πρεσβείας
  είς Παρισίους, εσημειώθησαν
  πολλά έπεισόδια είς βάρος
  των Ισραηλιτών είς διαφό¬
  ρους γερικχνικάς πόλεις.
  —Ό Φύοερ απέστειλεν είς
  Παρισίους διά νά παοακολου-
  θήσουν την κατάστασιν τοϋ
  Γερμανοΰ διπλωμάτου δΰο ί-
  ατρούς τής Ιδιαιτέρας έμπιστο
  σύνης τού. Ή κατάστασις αύ
  τοθ παραμένει στάσιμος είσ-
  έτι.
  ΠΡΑΓΑ 9 Νοεμβριού (ίδ.
  ύπηρεσΐσ).—Χθές την εσπέραν
  ήρχισε τάς εργασίας της ή τσε
  χοουγγρική έπιτροπή ή δτιοία
  πρόκειται νά καθορίση όριστι
  κώς τα νέα ούγγροτσεχικά σύ
  νορα. Αί εργασίαι τής έπιτρο
  πής θά διαρκέσουν επί τριή
  μερον.
  Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 9 Νοεμβριού
  (ίδ. ύπηρεσία).— Τόν εκφωνη¬
  θέντα χθές υπό τοϋ 'Άγγλου
  Βασιλέως λόγον ενώπιον τής
  άγγλικής βουλής καθώς καί
  τόν έπακολουθήσαντα λόγον
  τοϋ κ. Τσάμπερλαιν, σχολιά
  ζουν ευρύτατα σήμερον αί
  αγγλικαί έφημερίδες.
  Κατά μέγα μέρος αί έφημε
  ρΐδες ύποστηρίζουν την πολι
  τικήν τής κυβερνήσεως την
  οποίαν ανέπτυξεν ό Βασιλεύς,
  τονίσας ιδιαιτέρως τούς λό
  γους οΐτινες έπιβάλλουν ταύ
  την.
  Ό Άγγλος Βασιλεύς άνήγ
  γειλεν ενώπιον τής Βουλής τό
  προσεχές ταξίδιόν τού είς Ά
  ιιερικήν καθώς καί την γενο
  μένην πρόσκλησιν άπό μέρους
  τής άγγλικής κυβερνήσεως
  πρός τόν Γάλλον πρωθυπουρ
  γόν διά την προσέχη άνοιξιν.
  ΤΟ ΝΕΟΝ ΓΑΛΛΙΚΟΝ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Νοεμβριού ((δ.
  ύπηοεσΐα) —Ό ύπουργός των
  Οίκονομικών κ. Ρευνώ τερμα
  τΐσας τόν καταρτισμόν τοθ
  νέου οίκονομικοΰ σχεδίου τής
  χώρας συνειργάσθη χθές την
  πρωΐαν έπ' αύτοΰ μετά τοθ
  κ. Νταλαντιέ. Ό Γάλλος πρω
  θυπουργός πρόκειται νά έκφω
  νήση σημαντικόν λόγον επί
  τοϋ νέου οίκονομικοΰ σχεδίου
  τής κυβερνήσεως κατά τό προ
  σεχές Σάββατον.
  ΡΩΜΗ 9 Νοεμβριού (ίδ ύ
  πηρεσία).—Ή κυβέρνησις τοϋ
  "Οσλο απεφάσισε την άποστο
  λ'ήν άντιπροσώπου της είς
  την κυβέρνησιν τοϋ Μποΰρ
  γκος.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 9 Νοεμβριού (ίδ.
  ϋπηρεσίσ).— Αί εκλογαί είς
  τάς Ηνωμένας πολιτείας πα-
  ρά την άπώλειανόλίγωνέδρών,
  κρίνονται ώς ούσιαστική νίκη
  τοϋ ΔημοκρστικοΟ κόμματος.
  Οί γαλλικοΐ κύκλοι τονίζουν
  δτι ό Ροΰσβελτ παραμένει
  πάντοτε ό μεγαλύτερος πό
  λιτικός άρχηγός τοθ Άμερι
  κανικοθ Έθνους.
  Ή κατάστασις τής άγορας Ηρακλείου.
  Άνατιμώνται καί τα ελαια.
  Ή κίνησις τής σταφιδαγορας
  Ηρακλείου αημειοΐ τάς τελευταί-!
  άς ημέρας έλαφράς «ύξομειώσεις
  γύρω άπό τα έπίπεδα είς τα δποΐα
  άνήλθον αί σχαφίδες, κατόπιν
  των Ινεργειών των γεωργικών
  δργανώσεων καί των κυβερνήτι-
  κων μέτρων άτινα διετάχθησαν
  σχετικώς, μετά την σημειωθεΐσαν |
  πρό μηνός δποτιμητικήν τάσιν
  Παραλλήλως ή κίνησις των ε¬
  λαιων καθίσταται ε"τι ζωηροτέ-'
  ρχ εσημειώθη δέ καί άνάλο-
  γος αύξησις των τιμών όφει-
  λομένη καί είς την υπάρχου¬
  σαν εί; τό εξωτερικόν άγορα-
  στικήν κίνησιν έν πολλοΐς δ-
  μως είς την κατάργησιν τής
  φορολογίας τοθ ελαίου" την δ-
  ποίαν άπό τίνων ημερών απεφά¬
  σισεν ή κυβέρνησις.
  Έλπίζετα: 8τι ή άνατιμητική
  αυτή τάσις των έλαιων θά συ¬
  νεχισθή, δέν άποκλείεται δέ έ·
  ιπίσης νά βελτιωθοΰν καί α.1 τι-
  ' μαί των σταφίδων. Έξ άλλου έν-
  τος των ημερών πρόκεΐται νά
  αυγκληθη υπό τοθ Γεωργικοΰ
  ΈπιμελητηρΕου ή αποφασισθείσα
  εύρεΐα σύσκεψις ήτις θά άσχο
  ληθή έκτενώς μέ τό σταφιδικον
  ζήτημα. Καί αί υπάρχουσαι σχε
  τικώς πληροφορίαι είναι αίσιόδο
  ξοι ώς πρός την ίκανοποιητικήν
  διάθεσιν των έναπομενόντων άδι
  αθέτων άποθεμάτων.]
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΑΦΙΞΙΣ
  ΤΟΪ ΓΕΝΙΚΟΥ Δ Ι 0 Ι Κ Η Τ Ο Υ
  χ. ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ
  Χθές την 5.30' αφίκετο έκ
  Ρεθύμνης ό Γεν. Διοικητής
  Κρήτης στρατηγός κ. Τσολά
  κογλου συνοδευόμενος καί
  υπό τοϋ άνωτέρου Διοικητοΰ
  Χωροφυλακής Κρήτης άντισυν
  ταγματάρχου κ. Άγγελακο
  πούλου. Τόν κ. Τσολάκογλου
  ύπεδέχθησαν παρά την θέσιν
  «Κουμτιέδες» ό νομαρχών κ.
  Συγγελάκης, ό Δήμαρχος κ.
  ΜηνάςΓεωργιάδης, όΔιοικητής
  τής Χωροφυλακής κ.Όρφανου
  δάκηςκαί έκπρόσωποι τοΟΓεωρ
  γικοΟ Έπιμελητηρίου. Άμα
  τή άνόδω είς τό νομαρχιακόν
  μέγαρον τοθ κ. Τσολάκογλου
  άνήλθον καί τόν έχαιρέτισαν
  οί προϊστάμενοι των διαφό
  ρων ύπηρεσιών Ηρακλείου. Ά
  κολούθως παρουσιάσθησαν
  είς τόν κ. Γεν. Διοικητήν διά
  φοροι έπιτροπαί. Ώς πληρο¬
  φορούμεθα ό κ. Γεν. Διοικη-
  τής θά παραμείνη αυριον #έν
  ταθθα, ενδεχομένους δέ θά έ
  πισκεφθή μεθαύριον τόν Νο
  μόν Λασηθιου.
  Ή Όμοσπονδία 'Επαγγελ-
  ματιών καί Βιοτεχνών καθώς
  καί τό Έπαγγελματοβιοτεχνι-
  κόν Έπιμελητήριον παρεκάλε
  σαν τόν κ. Γενικόν Διοικητήν
  νά επισκεφθή τα γραφεΐά των
  δπου θά ευρίσκωνται τα προ
  εδρεΐα δλων των σωματείων
  νά τόν ύποδεχθοθν καί ν' ά·
  κούσουν τούς λόγους τού, καί
  ν' άναπτύξουν τα ζητήματά
  ΟΙΚΟΝΟΙΥΙΙΚΗ ΖΩΗ
  'Λγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών άγορας
  τοΰ ΈμττορικοΟ κσΐ ΒιομηχανικοΟ
  Έττιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων ττροιόντων εΐχο-
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίώες:
  Σουλτανίναι α'.
  ΛΗΓΕΙ ΜΕΤ ΟΛΙΓΑΣ ΗΜΕΡΑΣ
  Η ΠΡΟ0ΕΣΜΙΑ ΤΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ
  ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  »
  Κοινοί
  Ταχτάδες
  β

  V.
  δ1.
  σ'.
  Ρ".
  Υ
  ΣταφΙδες μαύραι
  "Ελαια 3—5ο
  Πυρηνέλαια
  Χαρούπια
  Σάπωνες:
  Λευκοί α'
  β'
  Πυρηνελαίου α'
  β'
  Μουργελαίου α'
  β"
  Οίνοι:
  Αρ^Ινών μ(στ.
  ΜαλεβυζΙου
  Ελαιοπυρηναι
  Δίκταμος ήμ.
  Σΐτος
  δρχ.
  16 50
  14.50.-15 50
  12 50— 13.50
  10.— 11.50 —
  6 50- 8.-
  8.80
  8.-
  — ___
  7.-
  6.50-
  5 50-6
  26.30
  15.—
  2.20
  17. ?0
  16.50
  . 15 -
  14.-
  15.—
  14 —
  43-
  6.-
  120
  80.-
  8.-
  Καθ' ά ανεκοίνωσεν άρμο
  δίως ό πρόεδρος τής τοπικής
  έπιτροπής διά την απογραφήν
  των έμπόρων Ηρακλείου κ.
  Γεώργιος Συγγελάκης, την
  20ήν τρέχ. μηνός λήγει ή προ
  θεσμία διά την απογραφήν
  Ι αυτών. Πάντες οί ένδιαφερό
  μενοι οΐτινες δέν θά έχωσι
  τυχόν άπογραφή μέχρι τής
  τιροθεσμίας ταύτης θα άπολέ
  σωσι τό δικαίωμα τής άπογρα
  φής συνεπώς δέ ου τε καί θά
  τυγ^άνωσι των εύεργετημά
  των των ήσφαλισμένων.
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ
  ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΖΩΩΝ
  των.
  ΔΑΣΜΟΛΟΠΚΑ
  Ό άροβόσιτος δασμ. κλ.
  7δ μετετέθη διά τής ύπ' αριθ.
  82.654 κοινής αποφάσεως των
  ύπουργών Έθν. Οίκονομίας
  καί Οίκονομικών έκ τοΰ είσα
  γωγικοθ πίνακος Β' είς τόν
  πίνακαΔ'. των άδειών είσαγω
  γής εκδιδομένων υπό τοθ ύ
  πουργοΰ'Εθν. ΟΙκονομίας.
  Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ
  ΠΟΛΟΝΙΚΩΝ ΖΑΧΑΡΕΟΝ
  Προθεσμία έκΐίελωνισμοΰ
  των έκ Πολωνίας είσαγομέ
  νων ζαχάρεων καθορίζεται δι"
  ύπουργικής άποφόσεως ή έ
  κάστοτε διά την έκ χωρών
  γενικοθ τραπεζικοΰ κλήριγκ
  εισαγωγήν τοθ εϊδους τούτου,
  ίσχύουσα τοιαύτη έφ' δσον ή
  άξΐα των ζαχάρεων διακανο
  νΐζεται μέσω τοΰ τράπεζαι
  κου κλήριγκ καπνών. Διά τάς
  πολωνικάς ζαχάρεις ών ή
  άξία διακανονίζεται μέσω τοθ
  στατιστικοθ κλήριγκ διά πά
  ροχής έλευθέρου συναλλάγ
  ματος, ή προθεσμία έκτελωνι
  σμοΰ παραμένει 90 ημέραι ά¬
  πό τοϋ διακανονισμοθ τής ά
  ξίας των.
  Δι' αποφάσεως τοΰ κ. ΰτΐουρ
  γοΰ τής Γεωργίας, άπό τής
  20ής τρέχοντος μηνός άπαγο-
  ρεύεται ή είσαγωγή μεγάλων
  χαί μικρών ζώων, προοριζομέ-
  νων δι" άναπαραγωγήν, άπό
  την Βουλγαρίαν, Γιουγκοσλαυΐ
  αν, Τσεχοσλοβακίαν, Γαλλίαν,
  "Ιταλίαν, Πολωνίαν, Δανίαν,
  "Ολλανδίαν,Έλβετίαν καίΤουρ
  κίαν. Ή απαγόρευσις ετέθη
  διότι εχει έπυκινδύνως έξα-
  πλωθή είς τα κράτη ταυτα
  ή νόσος άφθώδης πυρετός.
  ΚΡΗΤΕΣ
  ΔΗΜΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ
  Διά πράξεως τοθ ύπουργοϋ
  τής Παιοείας διορίζονται οί-
  κάτωθι Κρήτες δημοδιδασκά¬
  λου Ι. Βασιλάκης είς τό σχο¬
  λείον Φτελιάς Κοζάνης, Μ.
  Λυράκης είς Κεραμιάν Λέσ-
  βου, Γ. Μπελιδάκης είς Πτε-
  ρωτά Διδυμοτείχου, Γ. Παπα-
  δογιάννης είςΧωρεσήν Καβάλ¬
  λας κοί Γ. Χατζηδάκης είς
  Πλάκαν Λήμνου.
  30 Πρωϊνή
  ^ι,,^^^^^^,^,ΐΟ.^.ιΓΐι.ιΐ'1.,,,.1 ιιι,,^,ι^".....<~'.......Ί»- ιη^~ <~ ιΙ~^^~ ι ,,ι ΝΕΑ ΠΟΑΙΤΙΚΗ ΚΡΙΣΙΣ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙΙΝ ΓΑΛΛΙΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ ΣΥΝΑΝΤΟΥΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Νοεμβριού (τού άντα ποκριτοΰ μας).— Νυκτερινά τηλεγρα- φηματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι άπειλείται νέα κυβερνητική κρίσις είς την Γαλλίαν. Ήπρόβλεψις αυτή άποδίδεται είς τα οίκονομικά καί κοινωνικά με· ταρρυθμιστικά μέτρα χά όποϊα σκο- πεύει νά εφαρμόση ό κ. Νταλαν¬ τιέ καί τα όποϊα συναντούν αντί¬ δρασιν τόσον μεταξύ των κοινοβου- λευτικών κύκλων όσον καί τού αυνδι· καλιστικοΰ κόιμου. ΟΙ ΑΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΕΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΥΦΙΣΤΑΝΤΛΜΙΙΣΘΗΤΗΝ ΜΕΙΟΣΙΝ Ο ΡΟΥΣΒΕΛΤ ΧΑΝΕΙ 5 ΕΔΡΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 9 Νοεμβριού (τού άνταποκριχού μας).— Κατά τα έκ Νέ· άς Υόρκης τηλεγραφήματα είς τάς έκ εί εκλογάς τό κόμμα των Δημοκρα τικών υφίσταται αίσθητήν μείωσιν. Ό κ. Ρούσβελτ φέρεται χάνων πέν. τε έδρας είς την νέαν σύνθεσιν τού Κογκρέσσου. ΕΙΣ ΤΟ ΑΝΑΤΟΑΙΚΟΝ ΜΕΤΟΙΊΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Νοεμβριού (τού άνταποκριτού μας). — Πληροφορίαι πρός τό Πρακτορείον Χαβάς άναφέ¬ ρουν ότι ό έθνικός στρατός προελαύνει είς τό άνατολικόν μέτωπον. Οί κυβερνητικαί έπιτεθέντες είς τό μέτωπον τούτο άπεκρούαθησαν αίματη Ρώς.___________________ ΣΦΟΔΡΟΙ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΙ ΔΙΕΞΑΓ0ΝΤΑ1 ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Νοεμβριού (τού άνταποκριτοΰ μας).— Κατά τα έκ τής Ίσπανίας τελευταία τηλεγραφήμα¬ τα οί άντίπαλοι έπανέλα€θΝέκαχίρωθεν σφοδρούς καί καταστρεπτικούς βομ· βαρδισμούς. ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ Η ΚΑΤΑ Α Η Ψ1 ϊ ΤΗΣ ΠΟΛΕΙΣ ΦΑΤ Χ4Ν ΥΠΟ Τ1Ν ΚΙΝΕΖΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 9 Νοεμβριού (τού άνταποκριτού μας). — Έκ τής "Απω Άνατολής έπιβεβαιούται ότι οί Κι- νέζοι άνακατέλαβον κατόπιν αίφνιδια- στικής έπιθέσεως την πόλιν Φάτ—Χάν. ΑΝΕΧΑΙΤΙΣΒΗ Η ΠΡΟΕΛΑΣΙΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ ΕΙΣ ΣΕΓΚΡΕ ΑΘΗΝΑΙ 9 Νοεμβριού (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ Παρισίων ότι οί έθνικοί κατώρθωσαν νά άναχαιτίσουν την προέλο'σιν τού κυβερνητικού στρατού παρά τόν ποτα- μόν Σέγκρε. ΣΫΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΟΙΑΑΑΑ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 9 Νοεμβριού (τού άνταποκριτού μας). — Καθ' α αγγέλ¬ λεται έκ τού έξωτερικοθ, εις την κοι- λάδα τού "Εβρου συνεχίζονται βφοδρο- ταται μαχαι. ΑΙ ΚΙΝΕΖΙΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΑΙ ΑΝΗΣΥΧΟΥΝ ΤΟΥΣ ΙΑΠΩΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 9 Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτού μας). — Πληροφορίαι έκ Σαγκάης μέσω ξένης πηγής άναφέρουν ότι αί νέαι έπιτυχίαι των Κινέζων εις τό νότιον πολεμικόν μέτωπον καί συγ¬ κεκριμένως είς τα περίχωρα τής Καν τώνος ήρχισαν νά προκαλοΰν ανησυ· χίας μεταξύ των Ίαπώνων.