96524

Αριθμός τεύχους

5013

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

11/11/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  ΐξάμηνος 2
  Άμρρικής
  έτησία οολ. 15
  έξάμηνος · 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΙΊΙΡΑΣΚΕΥΗ
  11
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1958
  ΓΡΑΨίιΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ν μινωιαυρου
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗ1ΗΣ ■ ΕΙΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5013
  ΥΠΕΥ8ΥΗ0Σ ΣΥΜΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  Δ1ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Ο Μέγας άνομορφωτΓ^
  πού ύπέκυψε είς τό μοιραίον
  ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  ΑΡΟΡΟΝ ΤΗΣ «ΠΑΡΙ ΣΟΥΑΡ»
  (Μϊτοτφραοις Δίδος ΙΩΑΝΝΑΣ ΑΝΑΡ. ΖΩΓΡΑΦΟΥ).
  [Ό 6ι«πρεπής Γάλλος ώημοσιβγράςρος Έρρϊχος Λβντύκ
  άπεσταλμένβς τής «Παρΐ ϊουάρ» είς Κωνσταντινούπβλιν νρά'
  φβι εις ενα των τελευταίον φύλλων τής μεγάλης αυτής 'ναλλι
  κης εφημερίδος τα άκόλουβα ίιό> την ζωήν καί το έργον τβΰ
  Κεμάλ Άτατοϋρχ, τοΰ οποίβυ ήγγέλθη χθές έ θχνατος]:
  «Είχα την τύχη ν' άντικρύαω τδν Άτατούρκ—Μουσταφά Κεμάλ
  ιϋθύς μετά την άφιξιν μου είς την Ίσταμπουλ, δηλαδή είς την
  Κων)πολιν. Τό λευκό τού γιώτ, ό «Έρτουγκρουλ» άπέπλεε πρός την
  Μ»ύρη θάλασσα. "Ιστατο είς τα έμπρός, μεταξύ ενός όαίλου άν-
  θρώπων πού εγελούσαν. Τόγιώτ επέρασε ά<ρι6ώ; Ιμπρδς άπό τα αγαλμα τοθ δικτάτορο;, αύτό πού δεσπόζιι είς τα Χρυσουν Κέ ρας, Ινα άγαλμα ποΰ τόν παριστάνει μέ πανταλόνι μπουφάν (κιλότ τα) καί σμόκιν. Την στιγμήν αυτήν φοοοΰσι ακριβώς σμόκιν. Εΰ ριοκα περίεργον νά συγκρίνω τόν Άτατούρκ μέ τό άγαλμά τού. Φαίνεται πολύ νέος μ' δλα τα 56 τού χρόνια. Είνε ξανθός μέ ίνα ώραΤο πρόαωπο άνατολίτικο καί τα μάτια χου είνε πότε μέν γχρίζα καί πότε μπλέ, αναλόγως πού μένει ηρζι,ος ή είνε έμψυ- χιομένος. Τίπο*ε 5έν τόν Ικανε νά διαφέρη μέσα εϊς τό βραδυνό τού ένδυμα άπό τού; συντρόφους τού. Μοΰ ίδωσε την εντύπωσιν δτι είνε συνήθους άναστήματος, μάλ¬ λον μικροθ. Ή Οπηρεσία τάξεως είχε πολύ ελαττωθή καί κατώρθωσα ν» τόν ίδώ άπό πολύ κοντά. Ποτέ δέν θά μποροθσα νά σκεφθώ δτι Θ4 ήτο τόσον ευκολον.νά πλησιάσω τόν απόλυτον άρχοντα ενός Ι θν&υς δεκατεσσάρων έκατομμυρίων άνθρώπων ό οποίος έν τούτοις, άρνεϊται νά συναντηθη είς τόν ίδιωτικόν τού βίον μέ πολύ σπουδαίοιις άνθρώπου;, άκόμη καί δχαν είνε πρεσβευταί... ...Μέ έπληροφόρησαν, συνε- χΐζει ό Γάλλος δημοσιογρά- φος, δτι ό Κεμάλ Άτατούρκ έπήγαινεν είς τα Θεραιαά, είς ένα θερμόν καί άτιόμερον ρεστωράν δττου έσύχναζε κά- θε φοράν οσάκις οί κρατικαί ύποθέσεις τόν έφερον είς Κων σταντινούπολιν. Καιηυθύνθην είς τα Θεραπιά πεζή... Ή νύκτα ή*ταν προχωρημέ- νη καί κάτω άπό τα άστρα καί την σελήνη τής Άνατο- λής, μέ τόν κυκεώνα των πλοί ών καί των γραφικθν λέμ- βων, οί δχθες τοϋ Βοσπόρου έ καλύπτοντο άπό τό μυστήρι όν, εΐχαν μίαν δψι Ιδιαιτέρως μαγευτική. Καθ* δλον τό μήκος των προ κυμαιών τής Κωνσταντινουπό λεως εκατόν χιλιάδες φώτα έπλημμΰριζαν άπό μιά λάμ ψι άτελεΐωτη, έκτυφλωτική καί ύποβλητική τό Πέραν, τόν Γαλατάν, τό Έγιούμπ, δ¬ λα τα προάστεια τής Ίσΐα- μπούλ καί τό Σκούταρι, είς την άπέναντι όχθην. Μετ" ολίγον άντΐκρυσα τα θεραπιά. Τό «Έρτουγκρούλ» τοΰ Άτατούρκ επροχωρουσε μέ μεγαλοπρεπεία επάνω είς τα γοητευτικώς γαλήνια ϋδα τα. Τό θέαμα ήτο άσύγκριτο. ΧωρΙς ύπερβολή σαγηνευτικό. Τό ξενοδοχείον δπου κατέ λυε 6 Δικτάτωρ είνε Ενα τού ριστικό άπό τα πλέον πολιτι σμένα. Τόν παρηκολούθησα μετ1 ολίγον είσερχόμενον. Διέ- σχισε γρήγορα τίς γραφικές τσράτσες, πού έκολυμβοΰσαν κυριολεκτικώς είς τό πράσι- νο καί εισήλθεν είς τα σαλό- νισ τοϋ ξενοδοχείου. Ή τζάζ ιών μαύρων πού Ιπαιζε μέ μανία, διεκόπη άμέσως. Ύπήρ χ« ενα πλήθος είς την αϊθου οσν τοϋ χοροθ, πλήθος κοσμο πολιτικό, μέ τίς ώραιότερες γυναΐκες τής Ίσΐαμπούλ, στολισμένες διακριτικά, ένδε- δυμένες δπως οί γυναΐκες πού είξεύρουν νά ντύνωνται είς την Κωνσταντινούπολιν: διότι οί Όθωμανίδες συνδυάζουν την άνατολΐτικη χάρι, μέ την τελειότητα τής Ποτρισινής. ϋ λοι ήγέρθησαν ώς άπό συνθή ματος, είς τό πέρασμα τοϋ δυ νατοϋ καί κραταιοϋ άρχηγοϋ. Ό Άτατούρκ έχαιρέτισε. - κάθισε, έκαμε έλαφρό νεΰμα είς την όρχήσφα κσί ό χορός καί αί συνομιλΐαι έπανήρχι- σαν. Ή αΐθουσα ΐπανεθρε την ζωηρόιητά της .. Ή νύκτα ενός δικτάτορος. Εάν δέν ήξευρα ποία είνε ή άτιόλυτος δύναμις τοϋ Κε¬ μάλ Άτατούρκ επί μιδς έδα- Φικης εκτάσεως, πού είνε με- Υάλη δσον ή Γαλλία κοί ή ΓερμανΙα ήνωμένες, δέν θά έπΐστευα Βτι εύρΐσκομαι ένώ· τΐιον ενός άνθρώπου τόν ό- τΐοΐον οί ΤοΟρκοι θεωροθν ώς ύτιεράνθρωπον. Ένφ έκάθητο, πολλοί ΰ· πάλληλοι παρουσιάσθησαν διά νά λόβουν τάς διαταγάς τού. "Ενας άπό τοΰς άκολού θους τού έφερε έμπρός τού χσρτί κσί εσημείωσε έπ' αύ· τοΰ μερικά σημεϊα μέ αολύ- βι κόκκινο καί νομΐζω μάλι- στα δτι έκαμε ένα σχέδιο. Δέν έ'δειξε καμμιά άνυπομο- νησία. Εΐχε διατάξει νά χο· ρέψουν. "Επειτα έχόρεψε καί ό ϊδιος δυό φορές. 'Εχόρεψε δπως τόν καιρό ποθ ήτο άξιω ματικός είς την Θεσσαλονί¬ κην, εύθυτενής, έπιβλητικός, εϋλύγιστος καί μέ ζωηρά βή μα. Μεταξΰ δύο χορών έπα νήρχισε τάς συνομιλίας τού καί έζωήρευε όλονέν *αί πε ρισσότερον. Πρός τό μεσονύ κτιον παρετήρησα μιά μικρή σΰσπασι τοΟ προσώπου τού. Αντελήφθην δτι την στιγμήν αυτήν εζήτησε χαρτιά κσί ^ήρ¬ χισε τό παιχνίδι. 'Ελάτρευε τό παιχνίδι των χαρτιών πρό πάντων δταν εΐχε τίς σοβαρώ τερες ένσσχολήσεις ώς άρχη- γός τοΰ άπεράντου κράτους τού. Έκέρδιζε πάντοτε. Εξεδήλωνε τόν θυμόν τού οσάκις οί συμπαΐκταί τού δέν ήσαν τολμηροί. Διεκινδύ νευε σημαντικά ποσά, άλλά έπλήρωνε πάντοτε άταράχως αύτούς πού τόν έκέρδιζαν. Έπαιζε επί πολύ υπό τούς ή χους τής μουσικής, χαριτολο γών χαμηλοφώνως. Πρός την 4ην πρωϊνήν ώ ραν έσηκώθη αποτόμως. Εΐπε £να άπλοθν άντίο είς την γαλλικήν, Ιπεβιβάσθη είς τό γιώτ τού, τό οποίον μετ' ό λίγον επλευσεν πρός την θά λασσαν τοΰ Μαρμαρδ. Ή νύ κτα γοητευτική εξηκολουθεί νά καλύτττη μέ μυστήριον δ λην την γραφικότητα τής ά κτής καί τής γαληνιαίας θα λάσσης τοΟ Κερατίόυ. —"Ενας Τοϋρκος ίίρως. "Ολίγοι άνθρωποι είς την Ευρώπην, έκτός έκεΐνων που ένδιαφέρονται διά την παγκό σμιον πολιτικήν, έχουν Ιδέαν τοΰ τί ήτο, τοΰ τί είνε καί τί θά είνε έμπρός είς τα μάτια των Τούρκων, ό Γαζής Μου ,σταφά Κεμάλ πασάς, σήμε ρον Κεμάλ Άτατούρκ. Γα ζής σημαΐνει ένδοξος, Κεμάλ σημαίνει ό τέλειος, Πασάς εί νέ ή όνομασία ολων των Τούρ κων άξιωματούχων. Άπό την τριπλήν προσφο ράν τής τελειότητος, τής νίκης κσί τής (σχύος πού τοό προ- σέφεραν ένθουσιώντα 14 έκα τομμύρια εϋγνωμονούντων Τούρκων ό Μουσταφά Κεμάλ έπροτΐμησε τό 1934 τό πλέον ύπερήφανον δνομα, άλλά καί τό περισσότερον ανθρώπινον τοΟ Κεμάλ Άτατούρκ, δηλα δή τοΰ «τελείου πατέρα τοϋ λαοθ». Εγεννήθη τό 1881 είς την Θεσσαλονίκην άπό πατέρα ξυ λέμπορον, ό οποίος ήτο συγ χρόνως τελωνιακός. Ή άγά- πή τής μητέρας τον Ζυμπεϊν τα, ή όποία ήτο κόρη ενός τα πεινοΰ Τούρκου χωρικοΰ, έξου σιάζει πάντοτε την ζωή τού. Διά νά την τιμήση ί-γινε στρα τιωτικός 23 έτών, έ,γινε άρχη γός τοΰ 'Επιτελείου, άλλά καί όνειρεύεται μιά μεγαλυτέρα αποστόλη. Συνωμοτεΐ, λαμβάνει μέρος είς την άμυναν τής Κυρηναϊ- κης εναντίον τοϋ ίταλικοΰ στρατοϋ, έπανακαταλαμβάνει αίφνιδιαστικώς την Άνδρια νούπολιν είς τό τέλος των Βαλκανικών πολέμων. Ήτο εναντίον τής είσόδου τής Τουρ κίας είς τόν πόλεμον, παρά τό πλευρόν τής ΓερμανΙας, έν τούτοις άπωθεΐ τα άγγλικά στρατεύματα είς την ΚαλλΙπο λιν, σώζει την Κωνσταντίνου πόλιν καί έξασφαλΐζει κατόπιν την αποχώρησιν τοΟ τουρκικοθ σΐρατοΟ είς την Σορίαν καί την Παλαιστίνην, έλευθερώνει τέλος την Τουρκίαν τό 1919, δταν ό μεγάλος βεζύρης τοΰ Σουλτάνου Μεχμέτ τού VI θε λει νά την πωλήση είς την Αγγλίαν μέ τό πρόσχημα τής ανασυγκροτήσεως των τουρκι κων δυνάμεων. Σχηματίζει μιά κυβέρνησιν είς την "Αγκυ ραν, έ'ρημη πόλιν άλλά άπόρ θητη. Έπανακτά βραδύτερον την Σμύρνην, Βπου ή μητέρα Ζυμπεϊντά τυφλωθεΐσα έφυλα κίσθη. Δημιουργεΐ μιά έθνική συ νέλευσι, διακηρύττει δτι ή κυ ριαρχία άνήκει είς τό Έθνος. Καθαιρεΐ τόν σουλτάνον, άνα κηρύσεται άρχηγός τής νέας Τουρκίας καί πρόεδρος τής Δή μοκρατίας. Καταργεΐ συγχρό νως τό Χαλιφάτον, δηλαδή την Μουσουλμανικήν παπωσύ νην τής Κωνσταντινουπόλε ως. Κάμνει αΰτό, πού γιά δ ποίον γνωρίζει την Ανατολήν υπήρξε ασφαλώς περισσότε ρον τολμηρόν άπό την σύλλη ψιν τοΟ Πάπα υπό τοΟ Μεγ. Ναπολέοντος. Άπό τότε ή εύνοουμένη πό λις τού Αγκύρα έγινε πρω τεύουσα τής ΤουρκΙας. Ό Άτατούρκ δέν διστάζει ώς τόσο είς άναμορφωτικάς χειρονομίας. Έκπολιτίζει. Προ χωρεϊ είς τό Ιργόν τού. Κα ταλύει τό φέσι. Άπαλλάσσει τάς Όθωμανίδας άπό τα έμ- φρακτικά Αρρέματα καί τα βουάλ πού τάς κρατούσαν δι αρκώς μέ προσωπίδα. Καταρ γεϊ την πολυγαμία. Έλατινο ποίησε την τουρκικήν γλώσσα. Υίοθέτησε καί έηέβαλε τό ή μερολόγιον τής Λύσεως καί τίς μονάδες βάρους. Την "Αγκύρα, ποϋ. δέν ήτο άλλο παρ' £να άσχημο χωριό έ'καμε μιά μεγάλη γοητευτική πόλι. Μετέβαλε τάς έκτάσεις των τζαμιών είς σιτοβολώ νες. "Ιδρυσε ϊ,να μεγαλοπρεπέ στατο καζΐνο έντός τού πά λαιοϋ άνακτόρου τοΟ Σουλ τάνου. "Εκαμε σοφούς νό· μους, κατήργησε την πώλησι των νσρκωχικών, κατεδΐωξε τό εμπόριον τοΟ όιτΐου, καί έ φήρμοσε τόν νόμον τής ίσότη τος των γυναικών. Αί μεταρ ρυθμίσεις τού δέν Εγιναν δέ κταί χωρίς άντιδράσεις. Ή πρωτοπόρων έθνικων καί κοινωνι κων. Άπό έκεϊ επέρασεν ομοίως φερετζέδες των γυναικών πού ηρνούντο νά άποκαλυφθοθν είς τό φώς τοϋ πολιτισμοθ ποΰ έπέβαλεν, άπεσηάσθη σαν διά τής βίας. Τα φέσια έποδοπατήθησαν. ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ: Τό 2ον καί τβλευταΐον αρθρον: Ό Κεμάλ είς την ψωλεάν τού.—Τό μυστικόν τοΰ Άτατούρκ. ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ Ο ΠΟΛΙΟΥΧΟΣ ΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Είς τάς ίστορικάς έκκλησίας τοΟ Ηρακλείου πού άναφέριι & άείμνκ;στος Γκερόλα δέν δπάρ- χούν μόνον επιγραφαί θρησκευτι κης αημασίας. 'Υπάρχουν τα Ι- χνη ενός παλαιοϋ έκκλησιαστικοΰ πολιτισμοϋ μέ κέντρον θεοκρατι¬ κόν καί κοινωνικόν την εκ¬ κλησίαν, είτε την βυζαντινήν, είτε , την νεοβυζαντινήν καί την τροποποιημένην βάσει των σχεδίων τή; βενεηκής τέχνης. Είς την πυκνήν ώστόσο παράτα ξιν των έκκλησιών τοϋ Ηρακλείου, ό Άγιος Μηνάς, αποτελεί την κορυφήν. Άδιαφόρως πρός τα δεδομίνα τής τέχνης καί των χρο νολογικών διαφόρων, ή έκκλησία διά τούς παλαιοτέρους Ηρακλειω τας είνε θρησκευτικώς καί ψυχο· λογικώς Ινα τοπικόν γνώρισμα καί μία συστηματική έπιρροή. Καί διότι ό "λ^ιος Μψ&ς 6πήρ ξε πολιοθχος καί διότι γύρω ά¬ πό την θρυλικήν ισκιάν τού διε¬ πλάσθη καί ήνδρώθη ή προγενε- στέρα γενεά. Άλλά καί μέ την άκριβολόγον ιστορίαν ώς γνώμονα, άνακαλύ- πτομεν διατί δ Άγιο; Μηνάς α¬ πετέλεσε μεγάλην συμβολικήν έν¬ νοιαν διά τό Ηράκλειον. Μετά την άλ^ωσιν τοΰ Κάστρου &πό των Τούρκων (1669)'τοΟ δποίου τό γεγονός τόσο δραματικά άλλά καί τόσο προφητικά ψάλλει, δ Ε- στορικός στιχουργός Μπουνιαλής: ... Πλιό παρακάλια δέ γροικώ καί σφάγηκ' ή καρδιά μου.. ... μά φόρισι κιμιά φορά θέλω γυρίσει ττάλι στά χέρια ττού μ' ώρΐζανε νάχου χαρά μεγάλη... Άρχίζει, παρά την επιβολήν τής τουρκικής κυριαρχίας, μία πνοή άναγεννήσεως διά την πόλιν προ'ϊγγέλλουσα την μακρυνήν κρη τικήν ελευθερίαν. Συγκεκριμένως τό 1735 ό Βενερΐτιανδς μητροπο λίτης Γεράσιμ^ς Λετίτζης άνοί· γει, άνακαινίζει καί καθιστά μη¬ τροπολιτικόν ναόν τής νήσου την παλαιάν εκκλησίαν τοΰ Άγίου Μηνά καί τής 'Υπαπαντής καί ά¬ πό τότε δ Άγιος Μηνάς καθίστα- ται πολιοθχος τοΰ Ηρακλείου σω- τήρ των χριστιανών άλλά καί έγ γύησις τρόπον τίνα γύρω άπά την βαθμιαίαν αναγέννησιν τής πόλεως καί την δλοχλήρωσιν τοΟ μεγάλου ναοθ (1895). "Οπως γράφωμεν είς την αρχήν τοΟ παρόντος δ "Αγιος Μηνάς Ι χει θέσιν είς την ήθογραφίαν τοΰ Ηρακλείου. Καί είνε διά τόν λό' γον αυτόν κυρίως έξιος εΰλαβείας. Δέν τόν πλαισιώνη μόνον ή ίστο- ρία. Τόν πλαισιώνει ενας άναλλοί 1 ωτος τοπικάς θρΰλος. Άπό έκεΐ επέρασε χορεία δλόκληρος σεβα- σμίων δημογερόντων, ίεραρχών, ή φυσιογνωμία τής πόλεως, είτε ώ; λαϊκδς τύπος, είτε ώς έπιση· μότερος, πάντοτε μέσα είς τόν ά- τόφιο, Ήρακλειώτικο χαρακτήρα. Καί ή μικρά, παλαιά έκκλησία, μέ τό ώραϊο, άντιπροσωπευτικό της τέμπλο, έφώτισε καί μεταγε¬ νεστέρως πολλούς πιστούς, γέρους καί νέους, στήν θρησκευτική τους ένατένισι, την πανηγυρική ή την καθιερωμένη άιτό την παράδοσι καί τή ζωή. Οί παλαιότεροι μά· λιστα—άγαθοί γεραί, σεμνές γρη οΰλες, νέοι καί νέες πού ώ/ειρο πόλησαν τόσα καί τόσα καί πού έμειναν τελικώς μέ τα ονειρα—ά- γαποΰσαν νά καταφε^γουν έκεϊ γιά την παρηγορίατής προσευχής. Άλλά καί ή μεγάλη έκκληοία τοΰ Άγίου Μηνά έγαλούχησε μποροΰ· με νά ποΰμε την νεώτερη γενεά γύρω άπό τό θρησκευτικδ, έθνικά καί ήθικό συναίαθημα. * * * Πληροφοροϋμαι ευχαρίστως 5τι δ ίεροψάλτης κ. Γ. Συλαμιανάίης, άρμόδιος έπαγγελματικώς, έφιλο πόνησε την Σστορίαν τοΰ Άγίου Μηνά, είδικεύσας καί συγκεντρώ· σας συστηματικώς τα δπάρχοντα σΐοιχεΐα γύρω άπό τόν μικρόν καί μεγάλον ναόν άλλά καί άλλας διαφωπστ,ικ^ς πληροφορίας ανα¬ πτύξας. Διά τούς παλαιούς καί τούς νέους Ήρακλειώτας, ή ε*ρευ να αυτή είνε άξιόλογος. Έν πά ση περιπτώσει δ Άγιος Μηνάς παραμένει καί διά τόν άπλοΰν χρονογράφον πεδίον ερεύνης, κα τα την ημέραν φυσικά τής έπετεί ου τοΰ δνόματός τού. Πόσαι άνα μνήσεις γύρω άπό τόν άθλοφδρον Άγιον έκ παραλλήλου μέ την εξέλιξιν τής Ήρακλειώτικης ζωής δέν τόν έμπνέουν έδώ! Κάθε γω ν!α, κάθε στασίδι καί κάθε σταθ- μίς άκόμη είς την διαρρύθμισιν Ή σημερινή Ιορτή. Σήμερον εορτήν τοϋ πολιού- χου Άγίου Μηνά, έορτάζει κσί ή πόλις μας όλόκληρος. Οί Ηρακλειώται θά πανηγυ- ρίσουν πάλιν μέ βαθείαν πί¬ στιν καί κατάνυξιν. Θά στρα φοθν πρός τό παρελθόν καί θ' άντλήσουν διδάγματα καί φρονηματισμόν δια τό μέλ¬ λον. Θά πλημμυρίσουν άπό αΐσθήματα θρησκευτικής άλ¬ λά καί πατριωτικής, έθνικής πίστεως καί ύπερηφανείας. Διότι ό πανηγυρίζων σήμερον μεγαλοπρεπής μητροπολιτικός ναός συμβολίζει έν ταύτώ καί την θρησκευτικήν καί την εθνικήν πίστιν. Ανηγέρθη ά¬ πό τούς χριστιανούο είς επο¬ χήν κατά την όποιαν τό Ήρά κλειον ήτο ύπόδουλον είς ξέ¬ νον άλλόθρησκον κατακτητήν, δχι βεβαία χωρίς κινδύνους καί περιπετείας άλλά καί μέ τόν ενθουσιασμόν πού γεννά ή πίστις καί ή απόφασις τής θυσίας καί υψώθη ώς σύμβο¬ λον των δύο ΰψηλοτέρων ίδε- ών: τής θρησκείας καί τής πά τρίδος. καί την διακοσμητικήν τή; έκ- κλησίας, άποτελοΰν θέμα διά καθη μερινήν συζήτησιν. Ή σχολική ζωή, τα σημαντικά προπολεμικά γεγονότα, «ί μεγάλαι χριστιανι καί πανηγύρει; άπό τδν περίδο λον των δύΐ έκκλησιών &ηο·κ.το^ διά τόν συμπολίτην, εθνικήν καί κοινωνικήν θέσιν. Άπό έκεϊ προ [πορεύονται οί Ηρακλειώται δι' 2 λα; σχεδόν τα; μεΐέπειΐχ τοπικάς καί ατομικάς εκδηλώσει;. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Κοινωνικά ττροβλήαατα ΦΥΣΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ 3ον (τελευταίον) Είς δύο παραγράφου; τοΰ χρο- νογραφήματός τού δ κ. Μ. γρά- φεΐ: «Τό ϊνστικτο τής αμύνης καί τής εκδικήσεως έξύπνησε μέσα της». Πρόκειται γιά την Ά θηναία γυναϊκα ποΰ εγκατελεί¬ φθη άπδ τόν άπιστο έραστή τη; καί εί; κατάστασιν παραφροσύ- νη; άρπαξε τό παιδί τη; καί τό πέταξε ατή φωτία. Έπίσης: «Ή Ικτρωσι; κατα- στρέφει άνεπανόρθωτα τδ αϊσθη- μα τίί; μητρδτητος, ποθ αποτε¬ λεί τό πολυπμότερο άνθρώπινο αΐσθημα». Ποΰ νά όφείλεται ά"ρα γε τό ξύπνημα τοΰ ένστίκτου τή; αμύνης καί τή; εκδικήσεως, δπό την παρόρμησιν τοΰ όποίου ή Ά θηναία μητέρα αρπαξε τό παιδί της καί τό πέταξε στή φωτία; Καί ποθ νά άποδώσωμεν την άνε πανόρθωτον καταστροφήν τοΰ αί σθήματο; τή; μητρότητος είς την γυναϊκα πού έσυνήθισεν εί; τάς έκτρώσει;; Διότι πρέπει νά σημειωθή δτι ιχΐ παρατηρήσει; τοΰ κ. Μ. εχουν μεγίσιην ψυχολογικήν αξίαν. Ά- φύπνισι; τοΰ αίσθήματο; τή; έκ δικήσεω; άπό τό έν μέρος, άπο νέκρωσις τοΰ αίσθήματο; τής μη τρότητος άπδ τό άλλο. Τό Ιν είναι συνεπεία τοΰ άλλου, καί ά ποτέλεσμα τό Ιγκλημα. Τό πέταγ μα τοΰ παιδιοΰ στή φωτία! Άλλά εις ποίαν αίτίαν εσωτε¬ ρικήν πρέπει νά άποδώσωμ?ν αυτήν την άπανθρωπίαν; Εί; ποί αν άλλην παρά μόνον εί; την φύ σιν; Είς την φύσιν, ή όποία προ νοεΐ καί διέπει τα πάντα. Διότι δίδει μέν τα άγαθί της, χορη^εΐ πλουσίαν την δωρεάν της εί; τό ανθρώπινον γένο;, άλλά ζητεί πάντοτε καί τα άντίστοιχα άνταλ λάγματα. Φυσική δωρεά άνευ άν ταλλαγμάτων πρός την φύσιν, ίσοΰιαι πρός την καταστροφήν. Είνε έκτροχιασμός άπό την φυσι κήν πορείχν, καί έπομένως θάνα- τος. Διότι ή φύσις είνε αμείλικτος · καί άδυσώπητος τιμωρός. Ή φύσις, ώ; δύναμι; δημιουρ- γική, μέ αποκλειστικόν καί άπό λυτον προορισμόν την συντήρησιν καί δκκιώησιν τοΰ ανθρωπίνου γένους, εχάρισε καί εί; τόν άνθρω πον τα; σωματικάς άπολαύσεις, άλλά υπό τόν 8ρον δτι τότε μό νόν θά είνε εύεργετικαί καί ώφέ λιμοι, δταν θά άποδίδωνται είς δφελος αυτή; τή; δημιουργία;. Ή άνυπακοή πρός τόν φυσικόν αυτόν νόμον, δημιουργεΐ άναποφεύκτους διαταραχάς καί άνωμαλίας τοΰ ΑΊ Αθήναι είς την δόξαν των. ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΤΟΝ ΘΕΦΝ 13ον "Ενα Ιστορικόν άνάγνωσμα. Ό Άλκιβιάδης, γεμάτος ύ- περηφάνεια, συνεχΐζει: Ό μόνος καθηγητής πού θά μπορώ ν' άκοΰω στό μέλλον, είνε ό «Παιδοτρίβης», ό οποί¬ ος μάς διδάσκει την γυμνα στικήν. Αυτή καί οί φιλοσοφι- κές συνομιλίες τοΟ Σωκράτη είνε άξιες γιά την ήλικΐα μου καί θά μέ άπασχολήσουν στό μέλλον. Θέλω σάν τούς φί λους μας> τόν Ευνομο καί τόν
  ΆντικλεΙδη νά μπορώ νά δια
  σκεδάζω, νά χαρώ τή ζωή
  μου. Θά Ιδής τί θά γ(νω έγώ.
  Ο πρώτος των Αθηνών. Θέ¬
  λω νά μιλοΰν γιά μενά, δπως
  γιά τόν θεΐο καί τόν κηδεμό
  να μου Περικλή. Όπως έκεΐ-
  νος, θά καλέσω είς τάς Άθή
  νας τούς καλλιτέρους καλλι-
  τέχνας καί τεχνίτας τής Έλλά
  δος. Καί ΰστερα θά γίνω με
  γάλος στρατηγός.
  Ό Μνησικλής κυττάζει τόν
  φίλο τού μέ θαυμασμό. Οΰτε
  στιγμή άμφιβάλλει δτι θά γί
  νη μεγάλος. Μήπως δέν εχει
  δλα τα χαρίσματα; Εύγενής,
  ώραΐος, θελκτικός, μέ σώμα
  γυμνασμένο, ευγλωττο καί
  πνευματώδης, είνε ήδη διάση
  μος μεταξΰ τής νεολαίας τοΟ
  άστεως. Ό Μνησικλής δμως,
  σάν καλός μαθητής κρΐνει
  'σκόπιμον νά ύπενθυμΐση, είς
  τόν φίλον τού τάς ύποχρεώ
  σεις τής ήλικίας τού.
  —ΕΤσαι πρώτος στήν πάλη,
  στό άλμα, στό δίσκο, λέγει
  μέ ζωηρότητα. Δέν πρέπει δ"
  μως ν' αφήσης τό πνεΰμά σου
  Καί ή μουσική...
  —Ή μουσική; διακόπτει ό
  Άλκιβιάδης δέν την ξεχνώ.
  "Ενας εύγενής πρέπει πάντα
  νά μπορή νά παίζη λύρα γιά
  νά διασκεδάζη. Δέν θέλω δ¬
  μως οίίτε ν° άκούσω γιά τόν
  απαίσιον εκείνον αύλό. "Εχω
  £να σχέδιο πού θά σοΰ δείξω.
  Έλα.
  Ό Άλκιβιάδης παρασύρει
  τόν Μνησικλή* στόν καθηγητή
  τής μουσικής. Μπαίνουν άκρι
  βώς τή στιγμή ' πού ό καθηγη
  τής, μέ τα χείλη στόν αύλό,
  παΐζει £να σκοπό τόν οποίον
  έπαναλαμβάνοϋν οί μαθηταί.
  Ή εΐσοδος τοΟ Αλκιβιάδου
  είνε θορυβώδης.Ό καθηγητής
  τόν κυττάζει μέ ϋφος θυμω
  μένο.
  —Σιγά! τοΟ λέγει καί ξα
  ναρχίζη νά παίζη.
  —Όταν θέλη κανείς νά τόν
  ύπακούουν πρέπει νά μπορή
  νά επιβάλλη μέ την στάσιντου
  την ύπακοή, άπαντα ό Άλκι
  βιάδης δυνατά γιά νά τάν ά-
  κούσουν δλοι οί μαθηταί. Ό
  αΰλός αύτάς παραμορφώνει
  τόσο τό στόμα καί τό πρό-
  σωπο, ώστε κάμνει νά φαί¬
  νωνται άπεχθεΐς έκεΐνοι πού
  παίζουν. Ό αύλός είνε κατώ-
  τερος έλευθέρου άνθρώπου.
  "Οποίος παΐζει λύρα, μπορεΐ
  συγχρόνως ν' άπαγγέλλη ή
  νά τραγουδή, ένώ ό αύλός ά·
  φαιρεΐ την φωνήν άπό τό
  στόμα.
  —Καί δμος, παρατηρεΐ ό
  καθηγητής, στάς Θήβας καί
  στάς Αθήνας, επί αΐώνας τώ
  ρα, παιδία μαθαίνουν νά παί¬
  ζουν αύλό.
  Ό Άλκιβιάδης ύψώνει τούς
  ώμους.
  (συνεχίζεται)
  II!
  1
  »ί#
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον «Κα
  τάχρησις έμπιστοσύνης» μέ την
  Ντανιέλ Νταριέ. Την Δευτέραν
  «τα μυστήρια τής Σταμττούλ».
  «ΜΙΝΩΑ».— Σήμεοον τό 100
  ο)ο Εγχρωμο θαθμα: «Ή νή τής έ
  παγγελίας». Μπέβερλυ Ρόμπερς,
  Ζώρζ Μπρέντ.
  φυαιολογικοΰ ένστίκτου. Ό φυσι
  κοψυχικός έκτροχιασμίς είνε άνα
  πόφευκτος, δταν ή γεννετήσιος α¬
  πόλαυσις δέν χρησιμοποΐεΐται ώς
  μέσον καί διά τόν σκοπόν τής δή
  μιουργίας, άλλά ώς σκοπός καί
  μόνον χάριν τής άπολαύσεως. Άλ
  λά μήπως είνε μικρός καί ό άλ·
  λος κίνδυνος ό οποίος άπειλεϊται,
  εάν ανοίξωμεν τάν δρόμον είς τό'
  ελεύθερον Ιρωτα, ό χίνδυνος, < μέγας καί τρομερός, των άφροδ σίων νοσημάτων; Καί τέλος δέν πρέπει νά λη σμονώμεν δτι ό γάμος είναι σχέ αίς ή όποία δέν συνΐέει μόνον τοΰς συζύγους μεταξύ των, άλλά χαί τούς γονεΐς πρός τα τέκνα. Ό δέ συζυγος ένδιαφέρεται παντί τε διά την γνησιότητα των τέ κνων τού. Εάν 'λοιπόν χαλαρώ σωμεν τα οίχογενειακά ήθη, δέν θά προκαλέσωμεν αάλοας κ«1 ά ναστατώσεις οικογενειακάς κα κοινωνικάς; Δέν θά είναι τότε 6ε βαιοτέρα ή άμφιβολία τού συζύ γου περί τοθ εάν τα τέκνα τής «•Όυζόγου τού είναι χαί ίδικά τού τέκνα; Τό συμπέρασμα έξ 8σων έγρά ψαμεν είναι δτι πρέπει νά διατη ρήσωμεν άντί πάσης θυσίας τό δπάρχον οίκογενειακόν ναθεστώς μέ τοΰς περιορισμούς τού χαί μί τα άγνά έλληνιχάτου ήθη. /ΓοΟ το άλλως τε είναι υπαγόρευαις ά νάγκης, δχι μόνον ήθικής άλλά καί φυσικής. Ό κ. Μ. γράφει άχόμη δτι δέν πρέπει νά επιτραπή ή έκτρωσις παρά μόνον στίς περιπτώσεις δ «ου μητέρα καί έμβρυον χινδυνεύ ουν, άν δέν γίνη Ικτρωσις,άπό θά νατο Καί ή παρατήρησις είναι όρθοτάτη. Διότι υπέρ πάν άλλο καθήκον καί δπέρ πάσαν άνθρω πίνην αδυναμίαν ή ανθρώπινον, πάθος, περί τό ζήτημα τής χυο φορίας καί τής τεκνογονίας, πρέ πει νά προέχη καί νά δεσπόζη τό καθήκον τής μητρός, είτε έκ νεμ£ μου γάμου συλλαβούσης, είτε έ ξωγάμως. Οί άλλοι λόγοι οί έποϊοι προ β άλλονται πρός δικαιολογίαν των έκτρώσεων καί των παιδοκτονι■ ών χαί πρό πάντων έκ μέρους έ κείνων αί οποίαι θέλουν νά κα λύψουν την κατασπιλωθεΐσαν υηό- ληψίν των, διότι συνέλαβον έξω γάμως, είναι λόγοι ,γελοΐοι χαί άνόητοι. θά Ιπρεπε δέ διά παν τος μέσου διδασχαλίας χαί διαφω τίσεως νά έχριζωθή ώς σφαλερά ή αντίληψις δτι μέ την έξαφά νισιν, κατά οιονδήποτε τρόπον, τοθ καρποθ τοθ έλευθέρου Ιρωτος, σώζε-αι ή τιμή και ή δπόληψις •ςής μητέρας, δ'ά δύο λόγους Πρώτον, διότι ή μέριμνα δπέρ τής τιμής πρέπ&ι νά έχδηλώνε- ται έγχαίρω;, δηλ^δή πρό τής διολισθήσεως είς την άμαρτωλήν χατωφέρειαν, έφ' δσον είνε βέ¬ βαιον χαί άδιάψευστον δτι, «Ού- 'έν έν κρυπτώ δ μή φανερόν γε- /ήαε-αι». Καί δεύτερον διότι εί ναι άπαράδεχτος ή αντίληψις κα τα την όποιαν ή τιμή" ενός άν θρώπου είνε ανωτέρα καί πρέπει νά τίθεται υπεράνω τής ζωής ενός άλλου άνθρώπου. Πολύ δέ περισ σότερον είνε άπαράδεκτος ή χωμι κή αυτή θεωρία είς την περίπτω¬ σιν τής τΐϊΐδοκτονίας. κατά την όποιαν ή μητέρα θυσιά ζει τό παιδί της διά νά περιφρουρήση την τιμήν της Δι ότι τότε είς τό ίν άμάρτημα προ στίθεται χαί τό άλλο έγκλημα τοθ όποίου αύτουργός ή συνεργός γίνεται ή ιδία. Αύτά τα ολίγα εί χά νά έκθέσω ώς σχέψεις μου άτο μικάς άπό των στηλών τής φίλης «Ανορθώσεως»,είς την όποιαν έκ φράζω τάς ευχαριστίας μου, διά την φιλοξενίαν. Μάνθος Πλεύρης ΣΗΜΕΡΟΝ: Τό κοινωνικό μεγαλβύρ- γημα βραβευμένο άπό την διεθνή επιτροπήν τής εκθέσεως των Παρι¬ σίων: ΕΜΙΉΣΤΟΣΥΝΗΣ Ή τελευταία κολοσ- βιαία δημιουργία τής: ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΡΙΕ Την ΔΕΥΤΕΡΑΝ: ΤΙΛΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣΣΤΛΜΗΟΥλ ΣΤΑΜΠΟΥΛ ! Ή πόλις των μυστη- ρίων καί των περιπέτειαν! Ή πόλις των χαρεμιΰν καί των μαγευτικών το- πείων. "Ενα έργον περιπετει- ώδες. ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΙ Ή "Ενωσις Γεωργικών Συν) σμών Ν. Ηρακλείου προκη ρύσσει μειοδοτικόν διαγωνι¬ σμόν την 24ην Νοεμβριού έ. ε. ημέραν Πέμπτην καί ώραν 11 π. μ. είς τα γραφεΐα αυτής διά την προμήθειαν των κά¬ τωθι εΐδών: 1) 2000—2300 ψΕκαστ'Ίρων, 2) 500 θειαφιστήρων. καΐ καλοθνται οί ένδιαφε ρόμενοι δπως προσέλθουν κα¬ τά την ώς άνω ημέραν καί ώραν καί λάβωσι μέρος είς τόν μειοδοτικόν διαγωνισμόν. Αί προσφοραί θά είναι έγ γραφοι έντός πλείστων φακέλ- λων καί ύποχρεώνουν τόν μειοδότην 24 ώρας άπό την ώραν τής δημοπρσσίας. Οί δροι συγγραφή'ς ΰποχρε ώσεων καί οί τεχνικοί δροι είναι κατατεθειμένοι είς τα γραφεΐα τΡ,ς Ενώσεως καί τό Υπ)μα τής Άγροτικής Τρα πέζης καί δύνανται νά λαμ¬ βάνωσι γνώσιν αυτών οί έν- διαφερόμενοι καθ" έκαστην. Ηράκλειον 7 Ν)βρ(ου 1938. Ό πρόεδρος Γ. Βαρούχας Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕΡ.ΑΥΔΑΚΗ-ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ Δέχεται είς τό έργαστή· ριόν της (Πλατεϊα Βαλιδέ Τζαμί). ΝΕΟΝ ΩΡΟΛΟΓΟΠΩΛΕ1ΟΝ ΚΩΝΣΤ. Ι. ΧΑΤΖΑΚΗ (Παρά το Μεϊντάνι) Έργασθείς έττί ολόκληρον δωδε καετίσν ώς τεχνίτης είς τό κατά στημα Μιχαήλ Μανουσάκη (Ζενίθ) άναλαμβάνει την έπιδιόρθωσιν παντός ώρολογίου, γοαμμοφώνων καΐ μικρών άλλων μηχανημάτων. ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ «ΕΛΣΗ» Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ Τπλκφ. 351. Οερωςείς την Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Τό κύριον χαρακτηριστικόν τής χειμερινής μόδας. των Χρυοανθέμων. Η ΜΑΧΗ "Υπό Κλώντ Φαρέρ Είς την χειμερινή μόδα βλέπο μέν νά θριαμβεύουν φρόνς, πλι· σέ, ττιέτες, γκοντέ καί ντραπέ. Ή ρύρυχωρία εΐν** τό κύριον χαρα>
  κτηριστικόν τής γυναικείας άμ-
  Φΐέσεως.
  Ή εύρυχ'ΰρία αυτή άτοδιδομέ-
  νη κατά διαφόρους τρότουο, δΐ
  δεί είς κάθε μοντέλο τόν ίδι-
  αίτερο χαρακτήοα τού διότι, ση·
  μριώσετε,' δτι δσοι μοντελίστ τό·
  σες έαπνεύσεις.
  Αύτό θά σάς επιτρέψη, άγατ.η-
  τές άναγνώστριες, ·νά ποοσαρ
  μώσετε πιέτες καί ντραττέ είς
  την Ιδική σας σιλουέττα καί είς
  τα ύφάσματα τής έκλογής σαο,
  δύο δροι άιταραίτητοι είς την
  Ικφρασι τής προσωπικάς σας
  μψη
  Είσθε λεπτή καί εΰστροφος;
  Ή εύρυχωρΐα δπως την όποδει
  χνύει ό Βιοννέ, διευθετώντάς την,
  είς τα όπισθεν των άϊΐογευματι
  νών ή βραδυνών φορεαάτων, διά
  ντραηέ σιφονέ ύτενθυμ(ζον-α άρ·
  κι=τά ιτιστά τό «πούφ», είνε γιά
  σάς ένδεδειγμένη.
  Τα ντρατΐέ τής Λανβέν σιτ κρα·
  τημένα άλ' όριαντάλ ζητοθν έξ
  Ισου λεπτή γραμμή καί μακρυ-
  ές κνήμες.
  Οί όγκώδεις ζώνες, τής Λάν
  βέν, έπίσητ-, ζητοθν λεπτή μέση
  καί νεανικό κορμό. Ύό ντραπέ
  είς τα μανΐκια τα όηοΐα ζεκι
  νοθν άπό τόν άγκώνα τής Ιδίας
  πάντοτε ραπτρίας, προορΐζον-
  ται γιά τίς υψηλές γυναΐκες:
  Γιά την ιιπλουζέ "'έντύτΐωσι είς
  την ράχη των κορσάζ, των σε·
  μιζέ καί μερικων ένδυμάτων κα
  θώς καί ωρισμένων έπανωφοριων,
  πρέπει νά δυσπιστήτε' Άπαιτεϊ·
  ται μικρός κοραόο, λεπτή μέση
  καί Ισχνοί γοφοί.
  Ένφ ή άνοικτή εύρυχωρΐα είς
  τίς φοΰσΐες των βραδυνών φοοε-
  μάτων μπορεϊ να σώση την θέα
  μεγάλων λοφών διότι τούς
  κρύβη. 'Υττό τόν δρον δμως πάν·
  τοτε ό κορμός να εΤνε λεπτό^,
  πρά/μα ποΰ συμβαίνει είς ιτολ·
  λές γυναϊκες. Ή άνοικτή αυτή
  εύρυχωςιίσ εύρίσκε-αι είς τα μόν
  τέλα τού Πατοϋ καί τής Μάγκυ
  Ρούφ, ή όποία μαλισ!·σ μδς η
  τείνει τα κρινολΐνα καί τα
  νιέ.. καθώς καί είο τα μοντέλα
  τού Λυσεμιτόρ δ ό"οΐος γαρνίρε
  τόσο Φραία τα φορέματα ώστε
  είς μΐα φούστα άττό χονδρό μπλ
  τοθλι διέθεσΕ τρ>α<όσια μέτρα άπό ώραία βελούδινη κορδέλλα διά νά σχηματίση άστραγάλους Διά να άνανεώσετε μία φούσΐσ, ττροσθέσετε είς αυτήν μία ποδιά ντραπέ 6υττροσθε. Διά νά άνα νεώσετε Μνοι/ενδυμα, τοποθειήσε τε είς την τΐλάτη, δύο κουψω^έ πιέτες άττο πρόσθετο . ϋψασμα. Κατ' ϊνα γενικό τρόπο, μελε τήσετε καλά τή ντραττέ προτοί νά τα προσαρμόσετε μέ την σι λουέττα σας. Διότι μποροΰν νά ε νέ πολύ κομψά ή νά καταστρέφου' τελείως την άρμονΐα, τής σιλο έττας ή Ντιστεγκέ ΚΟΛΩΝ1Α-ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΟΥΔΡΕΣ ■ ΚΡΕΜΕΣ Καί δλα τα Εύρωπαϊκά σπεσιαλίτέ τού γυναικείου καλλωιτισμοΰ είς τιμάς χαμηλάς μόνον : ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Πώλησις λιανική καί χονδρική. ^^ Τό χρυσοχοεΐο Ανδρ. Βλάσση Νέον Σάς ττροσφέρει τα πειά μοντέρνα κοσμήματα έκ ΠΛΑΤΙΝΗΣ καί ΧΡΥΣΟΥ αρίστης τέχνης καί ήγγυημένης εργα¬ σίας. Τμήμα ωρολόγιον , Τα κομψότερα ωρολόγια γνήσια ΕΛΒΕΤΙΚΑ είς ολες τίς μάρκες τσέπης και χειρός, ανδρικά καί γυναικεΐα, μέ δωρε«ν παρακολούθησιν υπό είδικοΰ τεχνίτου τοΰ καταστή ματος. ) Τμήμα εκκλησιαστικήν [ Όλα έν γένει τα έκκληαιαστικά είδη, ΑΡ- ' ΓΥΡΑ καί ΕΠΑΡΓΥΡΑ, ήγγυημένα άπό πάσης απόψεως καί κατά πολύ ευθηνοτερα των Αθηνών. Αί τιμαί μας είνε αί λογικώτεραι. 'Αγοράζομεν παλαιά κοσμήματα είς τάς καλυ- τέρας τιμάς. Ή εύνοουμένη -ών γυναικώ1 ΠΟΥΔΡΑ ΟΟΤΥ ΕΙΣ λΡΟΗΑΤΑ 1ΙΜΙΝ ΣτΠΡ, ΟΡΙΓΚίΚ. καί είς 14 ώραίους καί ζων- τβνούς χρωματισμούς έν- σωματοθται είς τό δέρμα δσο καμμιά άλλη, κα'ι τού δίνει δψι βελουδένια καί "ΑΝΟΙΞΙαΤΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑ,, 103ον —ΝαΕ, 28 Μαΐου...19Οδ... Κα μά τόν Ηεό, αυτή ή 28 Μϊ μοιάζει μέ 28 Μαρτίου. Άδιά φορο, πρέπει νά ξεκινήσω "Ολα αύτά άξίζει τόν κόπο νά διαφω τισθοθν .. Έκτύπησε τό χέρι τού Άμ σως ή πόρτα ίνοιξε καί ή μ κρούλα Ο—Σετσοΰ σάν, 6ποκλ£ θηκε βαθύτατα. —Έ:... Μολονότι άπό τρείς φορές είκο σιτεσσάρων ώρών, ή νέ—σάν πήγαινε κάθε νύκτα πρός αυνά' τησιν τού ΦΙλτζ μέ την πιστότη τα χαριτωμένην συζύγου, καί μολονότι άπετόλμα 8λες τίς συζι γιχές οϊκειότητες, δέν έκρατοθαι γι' αύΐό τόν λόγο, λιγώτερο, 1ξ άπό τό κρεββίτι, την πραγματ κή της θέσι, ώς υπηρετρίας. Κα ή πρώτη πρόσκλησις την εύρισκε πάντοτε έν έπιφυλακ-ξ, Ετοιμην γελαστήν καί εύπιΐθή —βέλω ..—είπεν δ Φέλτζ. Διέκοψε, περίεργος νά ιδή ά θά φαινόταν στό πρόσωπό της κάποια συγκίνησις, βά έλυπότα αυτή ή μικρή, μαθαίνοντας ξ^φν κά, ετσι άπότομα, πώ; δ φίλθι τη: επρόκειτο νά φύγη, ΟΙ «όιρανς» τής Γιοσιβάρα, ά κόμα καί 5ταν είνε άδιάφορες κρεμοϋνται στά μανίκια εκείνον ποΰ έφιλοξένησαν επί μιά νύκτα αύτό είνε μέρος τοΰ κώδικος τή εύγενείας. —Ηέλω, έπανέλαβεν & Φίλτ —ϊ*χ κουρούμα μέ δυό κουρο μάγια. Άμέσως: γιατί θέλω νά γυρίσω άμέαως στή Ναγκασάκη/ —Έ!... Βρισκόταν άκόμη σκυμμένη Έχαμήλωσε τόσο γρήγορα τ μέτωπο γιά νά χαιρετίση έδαφ αίως. ώστε δέν έμεινε καιρό στόν Φλέλτζ νά διαβάση τίποτι στά μαΰρα μάτια πού κρύφθη καν στήν στιγμή Καί 8ταν ση κώθηκε γιά νά πάη πρός την πόρ τα καί νά εκτελέση την διατα γή τοθ κυρίου, είχε διορθώση την φυσιογνωμία της δπως τό ά παιτοθσεν ή εύγένεια, καί έχα μογελοθσε μέ δαψ ακριβώς θλΐ ψιν έπρεπε. Ή νέ σάν είχε βγή έ*ξω. Ό Φέλτζ, περιμένοντάς την να γυ ρίση, έκαμε τίς έτοιμασίες τού οί οποίες συνίστα^το είς τό να φορέση πάλιν, άντί τοΰ άπό λε πτό κρέπ κιμονό, τό κολλαρισμέ νο πουκάμισο, τα άπό σκληρή τσόχα πανταλόνι καί τό σαχάκι μέ τα σκληρά μανίκια. (συνεχίζεται) ΚΙΝΗΣΙΣ.- Επανήλθε χθές έξ Αθηνών διά τής «Άνδρου» ή κ. Λαζάρου Φατσέα. | - Δι* τής Ιδίας θαλασσία,ς εύ καιρΐας αφίχθησαν οί μηχανιχοί κ. κ. Τάκης Βοΐας καί Μαυροκου κουλάκης. ΕΟΡΤΑΙ,— Σήμερον εορτήν τού Άγίου Μηνα δέν έορτάζει οθτε δέχεται έπισκέψεις λόγ<ρ πένθους 6 κ Μήνας Φουντουλάκης κουρεύς. —'ΕπΙσης ό κ. Μηνάς Δημάκης δέν έορτάζει. — Δέν έορτάζει έπΐσης ό κ. Μη νάς Τσαγκαράκης. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.- Ό κ. Γεώογι ος Καμπουράκης £μπορος καί ή δνίς Άθηνοϋλα Κ. Χουρδάκη 66ω καν αμοιβαίαν ύιτόσχεσιν γάμου. Συγχαρητήρπ. ΓΑΜΟΙ.- Ό έν Λιμένι Σητείας πράκτωρ τής «Ανορθώσεως» κ. Μιχαήλ Ποωτογεράκης καί ή δνίς Κατίνα Περάκη ετέλεσαν τοΰς γάμους των είς Λιθΐνες. ΠαρΊΐ· νυμφος παρέστη ή κ. "Ελένη Ξε νικάκη θεαμότατα συγχαοητήρια. —Ό κ. Ιωάννης Συλιγνάκης καί ή δνίς Κατίνα Μαστοράκη ετέ¬ λεσαν τούς γάμους των είς Σφά· καν Παράνυμφος παρέστη ό κ. Νικόλαος Συλιγνάτης 6μπορ ς Μόχλου. θεομά συγχαρητήρια. —Την παοελθοθσαν Κυριακήν είς Κρουσώνα Μαλεβυζίου έτε λεσαν τούς γάμους των ό κ. Γεώρ. Μπελαντής μετά τής δνίδος Χρι στίνας Βογιατζάκη, Τούς νυμφι κούς στεφάνους αντήλλαξεν ή κ. Μαρία Ν. Φραγκια^άκη. Στό ται ριαστό ζευγάρι ευχόμεθα νά ζή οη. φ ΜΙΝΩΑ | ΣΗΜΕΡΟΝ: Τό Κ0 ο)ο έγχρωμο θαΰμα: Η ΓΗ ΤΗΣ Σ ΜΠΕΒΕΡΛΥ ΡΟΜΠΕΡΤΪ ΖΩΡΖ ΝΠΡΕΝΓ Μιά συνταρακτική ά- γω^ιώδης περιπέτεια μέσα στό άγριο μεγσλεΐο των πορθένων δσοών τοθ Κα- ναδά. "Ενα φλογερό έρω· τικό ρωμάντζο πού γεννή- θηκε μέσα στό πιό φοβε- ρό μΐσος. Έκτος προγράμματος: ΖΟΥΡΝΑΛ. Άντιιτρόοωπβς: Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ. Αυριον λόγω τής έορ τής 3 πσραστάσεις. "Ωρα 2 μ. μ. Νέον έπεισοδιακόν. "Ωρα 6 1)2 καί 10 μ. μ. [ϋΡΓΓΕΛΙΛΣ Σημ. Καθ" εκάστην ώραν 6 1)2 μ. μ. άπογευματινή. Κυριακή ώρα 2 μ. μ. ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΟΥ Πλάκες μέ δλα τα νέα τραγούδια. Μόνον ΜΑΡ,ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ, Γϋρω στήν πόλι. Χαρά θεοθ ή χθεσινή ττρωϊνή λιακάδα: —Μετά την τελευταίαν κακο καιρίαν, ή όποία ώς μανθάνω μέν υπήρξεν έντονωτέρα άκόμη είς τάς δυτικάς επαρχίας, απο κατέστησε τα πράγματα. —Πρός δημιουργίαν πάλιν ζω ής καί κινήσεως είς την ύπαι θρίαν ζωήν. ^ —Ή προαγγελθείσα Εκθεσις τού συμπολίτου νέου ζωγράφου κ. θωμά Φανουράκη. — Γίνεται γνωστόν είς τούς φι λοτέχνους δτι άνοίγίΐ την «ρο σεχή Κυριακήν ωρα 6 μ. μ. είς τό πρώην ζαχαροπλαστείον Άκρα τού (λεωφόρος Κουντουριώτη) ν. —Ή ϊκθεσις θά διαρκέση επί οεκαπενθήμερον, περιλαμβάνουσα ώς μανθάνωμεν τάς τελευταίας δημιουργΐας τοθ κ. Φανουράκη. — Καί είς τούς δύο 'Εσπερινούς τοθ Άγίου Μηνά συνέρρευσαν χθές πλήθη κόσμου. —Κ*τ" έθος τόν Έσττερινόν πα· ρακολουθοίιν τα έ<παιδευτήρια τής πόλεως τα όποία καί ηαρέ στησαν έν σώματι. —Την σημερινήν πανηγυρικήν λειτουργίαν τού Μητροπολιτικόν Ναού καί την λιτανεΐαντήςείκόνοζ τού Άγίου θά παρακολουθήση ασφαλώς τό περισσότερον μέρος τού πληθυσμοΰ τής πόλεως. —Ή άλιεΐκ διά δυναμΐτιδος ώς πληροφορούμεθα έξακολ<.υθεϊ νά σημειώνη κρούσματα είς τόν γεΐ τονα νομόν. —Έν πάση περιπτώσει την ά λιείαν αυτήν παρακολουθεϊ κατά πόδας ή άστυνομική άρχή ήτις καί την διώκει άπηνώς. —'ΕλπΙζεται συνεπώς δτι δπως ή έπάρατος άλιεία περιωρίσθη σημαντικώς είς την Μπεριφέρειαν τοθ Ηρακλείου 0ά περιορισθή καί άλλοθ διά τό καλόν τής ίχθυ οπαραγωγής καί τής τοπικής οί κονομίας. — Πυκνή κοσμοσυγ<έντρωσις είς την χθεσινήν πρεμιέραν τοΰ κινη ματογράφου Πουλακάκη δπου προεβλήθη ή πολύκροτος ταινία «Κατάχρησις έμπιστοσύνης». —'ΕηΙσης πολύς κόσμος πάρη κολούθησε τό ενδιαφέρον βγχρω μόν φίλμ τής «Μινώας»: «Ή Γή τής Έπαγγελίας» ό Ρέπορτερ —Άπονομή διπλώματος εύρε- σιτεχνίας. Είς την έφηαερίδα τής Κυβερ¬ νήσεως δημοσιεύεται ϋιτό 'τοθ ΰ· πουργείου Έθνικής Οίκονομίας α- πονομή δι τλώματος εύρεσιτεχνί· άς ύπ' άριθμ. 7733 > ίς τόν Μικό·
  λαόν Σηφάκην έπιπλοποιόν κάτοι
  κον Καστελλίου Πεδιάδος διά
  την έφεύρεσίν τού «Τραπέζα με·
  γενθυνο^ένη».
  Συγχαίρομεν ά πό καρδίας τόν
  συμπολίτην μας διά την έξαιρε
  ικήν Ιδιοφυίαν τού χάρις είς την
  όποιαν τιαρά την νεαράν τού ήλι
  κίαν επέτυχε είς την λίαν έζε
  λιγμένην τέχνην τής έπιπλοποιΐ
  αι:, εφεύρεσιν αξίαν πάσης προ
  σοχής δ ά τής οποίας τελειοποι
  εϊται κατ' άριστον καί ττρακτι
  κόν τρόπον Μν των κυριωτέρων
  καί άπαραιτήτων έπίπλων πάσης
  άστικής ή άγροτικής οικογενείας.
  ΖΗΤΕ1ΤΑΙ μικράς ή μ<*Ρ* οίχότροφος παρά καλλίστη οί- κογενεία. Πληροφορίαι παρ' ημίν. Στ*· Βιβλίοχ«ρτοπωλ«ίον Ι. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ Γωνία Όλα τα διδακτικά βιβλΐα καί τα σχολικά εϊδη. Επισκεφθήτε τό κατάστημά μας είμεθα οί εύθηνώτεροι. ΑΝΟΙΒΗ ΔΡ. 200 Απωλεσθη γυναικείον ώρολό γιον τής χειρός. Ό ευρών παρα· καλείται να τό προσκομίση είς γραφεΐα μας καί θά λάβη ώς αμοιβήν δραχ. 200.
  ώ*-
  Ι
  Τό μενάλο έργον
  Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  ♦45βν
  Μην τόν κτυπήσετε! έπανέλαβε. Καί πρώτον,
  κατώρθωσεν ούτω (καίτοι μή έχων ούδ' ελαχίστην
  γνώσιν) νά εμποδίση τόν πυροβολισμόν τοΰ Μσρί·
  ου· διότι ό Μάριος, ίδών δή ό κίνδυνος ετι δέν ύ
  πήοχε κατεπεΐγων, άνέβαλε την έκπυρσοκρότησιν.
  ελπίσας μάλ.στα 6τι έκ τής νέας φάσεως προέκυ
  πτεν απροσδόκητον τι περιστατικόν καΐ άπήΧλστ-
  τεν αυτόν άπό τοθ διλήμματος, ή ν' αφήση τόν πά
  τέρα τής Ούρανίας νά καταστραφή ή να καταστρέ
  ΨΠ τόν σωτήρα τοθ πατρός τού.
  Επήλθε δέ τότε ήράκλειός τις αγών. Ό κ. Λευ
  κίας δι" ενός καί μόνου γρόνθου, έκύλισε τόν γέ
  ροντα είς τό μέσον τοθ δωματΤου, έ'ττειτα δέ μίσν
  δώσας δεξιόθεν πυγμήν καί άλλην άριστερόθεν έρ
  ριψε χαιιαί δύο άλλους έκ των έπιτεθέντων κατ'
  αύτοΟ· ετέρους δέ δύο έκράτει υπό εκάτερον των
  γονάτων τού, σχεδόν ψυχορραγοϋντας υπό την πίε¬
  σιν εκείνην ώς υπό βράχον γρανίτου· οί άλλοι τέσ
  σαρες ομως είχον συλλάβει τόν άνδρεΐον γέροντα
  άπό των δύο βραχιόνων κσί τοθ αύχένος καί τόν
  εκρότουν έσκυμμένον επί των δύο «άνθρακέων»,
  οϋς έπΐεζεν υπό τα γόνατά τού. "Ωστε τούτους μέν
  κρατών, παρ* έκεΐνων δέ κρατούμενος, συνθλών
  μέν τούς ύφ" εαυτόν,"άλλά κοί πνιγόμενος υπό των
  έπ' αύτοΰ καί ματαΐως διασεΐων τάς δυνάμεις, αϊτι
  νες συγκατεβάλλοντο επάνω τού, ό κ. Λευκίας ε-
  κρύπτετο υπό τόν φρ^κώδη σωρόν των άλιτηοίων έ
  κεΐνων, ώς κάτιρος υπό πλήθος κυνών ύλακτούντων
  έπ' ούτοθ καί δακνόντων.
  Ή γυνή τοθ Θεναρδιέρου εξηκολουθεί νά τόν
  κρατή άπό τής κάμης.
  —Σύ, τή είπεν ό σύζυγος, μην άνακατώνεσαι.
  Θά ξεσγΐσης τό σάλι σου.
  Ή Θεναρδιέρου ύπήκουσεν ώς ύπακούει ή λύ
  καινα είς τόν λύκον, ήτοι μεθ' ενός ώρυνμοΟ.
  —Τώρα ψάξατέ τον, προσέθεσεν ό Θεναρδιέρος
  άποταθείς πρός τούς άλλους.
  Ό κ. Λευκϊας εφαίνετο τταραιτηθεΐς πάσης άντι
  στάσεως. Τόν έψηλάφησαν δέ πανταχόσε, άλλ' ου¬
  δέν εδρον επάνω τού άλλο, ειμή σκύτινόν τι βαλ
  λάντιον περιέχον Εξ φράγκα κοί τό ρινόμακτρον τού.
  Ό Θεναρδιέρος ένεκόλπωσε τό ρινόμακτρον.
  —Χαρτοφυλάκιον! τιώς γΐνεται νά μην έ'χρ χαρ
  τοφυλάκιον; ηρώτησε τούς περΐ αυτόν.
  —Καί μηδέ ρολόϊ! έπεϊπεν είς των «άνθρα¬
  κέων».
  —Νά σοθ είπω! ίψιθύρισε διά φωνής έγγαστρι
  μΰθου ό προσωπιδοφόρος έκεΐνος, δστις έκράτει
  μεγάλην κλεϊδα· είνε γερό κόκκαλο ό γέρος αύτός'
  δέν θέλω έγώ ψεύματα.
  Ό Θενσρδιέρος κατηυθύνθη τότε πρός την γω
  νΐαν τής θύρας καί λαβών σωρόν σχοινίων τα έρρι
  ψε πρός τοΰς συντρόφους τού. '
  —Νά, πάρετε καΐ δέστέ τον είς τό πόδι τοθ
  κρεββατιοΰ, εΐπε.
  (συνεχίζεται)
  ΚΟΝΣΤΑΗ ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ
  Τό στ,ερεώτερο
  τό κομψότερο
  τό έλαφρό τταποϋτσι.
  Τα γυναικεΐα μας είνε άμίμητα.
  Ή έκθεσίς μας παρουσιάζει έκ-
  Κεντρικόν: Γωνία Μεϊδανίου. _
  ύποκατάστημα: όδός Αγ. Μηνά.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΌΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ ευθείαν Πειραια, Εύ¬
  ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον Λ1ΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 4-51.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Χαριλ*βτ>_Τρικβύ)τη 5», ΑΟΗΝΑ1
  Υπεράσπισις δικών ενώπιον απάντων των
  έν Αθήναις καί Πειραιεί Δικαστηρίων, ΈλεγκτικοΟ
  ΣυνεδρΙου καί Συμβουλίου ΈπικρατεΙας, φορολογι¬
  καί δΐκαι, άναστολαί φόρων, διοικητ.καί ύποθέσεις
  καί συντάξεις, νομικαί συμβουλαί, γνωμοδοτήσεις
  κσί πληροφορίαι δι' άλληλογραφΐας.
  Τηλ. 25—081.
  ΑΝΟΡΘΩΣΊΣ
  ' Ε γκυκλοπ α ιδ ε ί α
  Αι* έκεΐνους ποΰ θέλουν
  νά πΑουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* 6λους
  0 ΚΑΙΡΟΣ ΚΑΙ 0 ΑΝΘΡΩΠΟΣ
  Β'
  Μετά την κχταιγίδα, επί πά
  ραίείγματι, άπαλλασαόμεθα τής
  νευριχότητος, ένω ή άτμοσφαιρι-
  κή πίεσις μόνον βραδέω; μεΐα-
  βάλλεται. Αντιθέτως δέ τα »αιν<5 μενά τοθ πεαμένου ήθικοθ, των νυγμών τής βελόνη: είς τάς πλη γάς, τής μελαγχολίας κλπ. πά ρουσιάζονται πο^ΰ πρίν ή λάβη χώραν ή μεταβολή τοθ χαιροθ. Σύμφωνα μέ τα πορίσματα νεωτέ ρων έρευνών, τί πορίσματα ι¬ δίως των εργασιών τοθ καθηγη τοθ Ντόρνο τοθ άεροθεραπευτη ρίου τής Άρόζα τή; Ελβετίας, τα σώμά μ»; καί ιδίως τό νευ¬ ρικόν μας σύιτημα έπηρεάζεται άπό τάς κυμάνσεις τοθ ήλεκτρι κοθ φορτίου τής άτμοσφαίρα;. Τό σωμα πρέπει νά διασχίζε ται άπό ρεύματα διότι αί ήλεκτρο μαγνητιχαί δυναμικαί γραμμαί είνε περισσότεραι κοντά είς την κεφαλήν τιαρά εί; τα πόδια είς τρόπον ώ'τενά προκύπτη μία διαφορά εντάσεως μέ άποτέλεσμα τόν σχηματισμόν τοθ ρεύματο; Ό καθηγητής Ντόρνο παραδέχε ται 8τι ή βλεννοειϊής μεμβράνη προστέρεται ιδιαιτέρως ώς άγω γός ήλεχτρισμοθ καί δτι ύπόκει ται εύκολώτερα είς ήλεκτρικάς έ πιδράσεις. Καί ή χημεία των καλλοειδών —χαί υπό τόν δρον καλλοειδή εννοούμεν την φυσικήν κατάστχ σιν τής ΰλης τή; εδρισχομίνη; έν διασπορά υπό μορφήν μικρο σκοπικων τεμαχιδίων έντό; οίοιι δήποτε μέσου, δγροθ, στερεοθ, ή άερίου—παρέσχεν είς την επιστημονικήν παρατήρησιν νέα στοιχεΐα ώ; πρός την επίδρασιν τοθ ήλεκτρικοθ ρεύματος επί τοθ σώματός μας. ,,Τό αίμα επί παραδείγματι είνε μία κολλοειδής διάλυσις, άποτελεΐται δηλαδή ά¬ πό μικροσκοπικόν τεμαχίδια εύρι σκόμενα έν διασπορά μέσα εί; τό 6γρόν τοθ αίματος. Υπό την επίδρασιν ήλεκτρι- κων ρευμάτων συσσωματοϋνται ΐά τεμαχίδια αύτά καί δυνάμεθα νά είπωμεν δτι τό «Γμα πήζει. II α ρόμοιον φαινόμενον παρατηρεΐται 5ταν είνε καταιγΐς εί; τό γάλα πού εί; τάς αρχάς κόβει καί υ στερα ξυνίζει. Ή εύαισθησία πολ λών άνθρώπων εί; τα; καιρικάς μεταβολάς έγκειται ϊσω; είς τό δτι δπόκεινται είς την επίδρασιν των ίσχυρών ήλεκτρικών τάσε ών είς τάς οποίας ούσιαστικώ; συ νίσταται ή καταιγί;. Τό υπουργείον Γεωργίας και ή κτηνοτροφία μας. ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ ΣΗΜΕΡΟΝ 3 απογευματιναί: Ώρα 3—5, 5—7, 7—9. Εσπερινή: 'Ώρα 10 μ. μ. ΚΑΤΑΧΡΗΣΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΝ Ή τελευταία δημιούργία τής: ΝΤΑΝΙΕΛ ΝΤΑΡΙΕ Ιάπων Ώρωμοζικόζ 1 ^%Λ^^ >^ ΧΛ*"
  Ό
  Οΐκος
  Ε. Σ, Καστρινάκη
  Πλατειά Στράτα, Ηράκλειον—Κρήτης
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Π1ΝΤ0ΤΕ ΟΑΟΥΣΙ1Ν ΣΥΑΑΟΓΗΗ
  ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΚΑΣΜΗΡΙΟΝ
  Εφαρμογήν τελείαν—ΰλικά αρίστα
  καί τιμάς ασυναγωνίστους.
  Κεντρικόν: Ηράκλειον
  Ύτιοκαταστήματα: Μοϊρες—Βενεράτο
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ Νοέμβριο; (άντα
  δ μας) — Οί χτηνοτροφι
  κοί κύχλοι τοθ νομοθ μχ; σχο-
  λιάζουν ίκανοποιητικω; την εγκύ¬
  κλιον την έποίαν απέστειλε τε¬
  λευταία); πρό; τάς γεωργικά; δ
  πηρεσία; τής νήσου τό Υπουρ-
  ]γεϊον Γεωργία; έν σχέσει μέ την
  ' κτηνοτροφίαν.
  Ι Τό υπουργείον ζητεί 5πω; τψ
  ύποβληθδσιν εκθέσει; σχ«τικαί
  'μέ τα ζητήματα τή; κτηνοτρο
  'φία;. Συμφώνω; πρό; την διατα
  | γήν τοθ δπουργείοι», εί; τίς έκθί
  |σει; δέον νά π:ριλαμβάνα>/ται ά
  παραιτήτω; πρό; μόρφωσιν σα-
  φοθς γνώμης, πληροφορίαι περί
  τδν φυσικίδν συνθηκών έκάστης
  περιφερείας κχτά διαμερίσματα
  παρουσιάζοντα εί δυνατόν όμοιο
  μορφίαν. Έπίσης πληροφορίαι πε
  ρί των γεωργικών συνθηκών καί
  πρό παντός περί τοθ έφαρμοζο
  μένου συστήματο; έκμεταλλεύσε
  ω; των άγρών, ώ; καί μεταξυ
  ποίων όρίων κυμαίνεται ή ίδιοκτη
  σία τή; γής περίπου.
  Ιδιαιτέρως 'έξαίρεται υπό των
  ενδιαφερομένων, ή διαφαινομένη
  είς την ανωτέρω εγκύκλιον έπιθυ
  μία τοθ 'Υπουργείου Γεωργίας να
  Ι βελτιώση τού; δρ=υ; δφ' ου; γίνε
  Ιται ή έχμεταλλευιι; χαί 1%χρο·
  φή ενός έκάδΐου εϊδου; των ά-
  γροτικών χατοιχιδίων ζ'ί'ων, κχ·
  θώ; καί των γεωργοοιχονομικών
  Ιν γένει συνθηκών (συγκοινωνίαι,
  κέντρα καταναλώσεως, τιμαί γε
  ωργών καί κτηνοτροφιχών προ
  ϊόντων χ.λ.π.).
  Τό Υπουργείον Γεωογία; ζητεί
  άκόμη νά πληροφιρηθ^ χαί τα;
  γεωργοκοινωνικά; συνθήκα; Ικά
  στη; περιφερείας τάς άφορώσα;
  είδικύτερον' την μόρφωσιν καί ".άν
  τίληψιν γεωργών καί κτηνοτρόφων-
  Άλλά καί άνεξαρτήτω; των άρί
  στων τούτων προθέσεων, ή Ιγκύ·
  χλιος τοθ 'Υποοργείου, ώ; φρο
  νοθν ώρισμένοι εκ των ένταθθα
  παραγόντων τή; κτηνοτροφία;, θά
  συντελέση ώστε τό δλον ζήτημα
  τή; κτηνοτροφία;, τόσον ζωτιχόν
  καί διά την άγροτικήν καί τοπι·
  χήν έν γένει οϊκονομίαν τής Κρή
  τη;, νά εξετασθή βαθύτερον διά
  νά μορφωίΐοθν γενιχαί άντιλή
  ψεις ώφέλιμοι είς την Ιπιστημονι
  κωτέραν ανάπτυξιν τοθ κλάδου
  καί την θετικωτέραν ενίσχυσιν
  τού κτηνοτροφικοθ πλούτου τής
  νήσου μα;.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΙ
  ΤΗΣ Κάς ΚΕΛΛΕΝ
  'Αγοιπητή «'Ανάρθωσις»,
  Διά τής παρούσης μου επι-
  θυμώ νά εύχαριστήσω τάς οί-
  κογενείας τής πόλεώς σας αί
  οποίαι τοσούτον ενδιαφέρον
  δδειξαν επί τή πληροφορΐα τής
  ελεύσεως μου αύτόθι.
  Ή σωρεΐα των έπιστολών
  τάς οποίας έλαβον μετά την
  ματαΐωσιν τοθ ταξιδΐου μου
  προελθοθσαν λόγφ ανωτέρας
  βίας, μέ συνεκΐνησεν δλως ι¬
  διαιτέρως καί μέ έκανε νά άν
  τιληφθώ δτι είνε γΐά μενά
  πλέον ύποχρέωσις, δπως πά¬
  ση θυσίσ. διαθέσω κατά τό
  ερχόμενον έτος χρονικήν τίνα
  περίοδον διά να παραμείνω
  είς την πόλιν σας καΐ πραγ¬
  ματοποιηθή ό κοινός σκοπός
  μας.
  Μετά τιμής
  Κέλλεν
  Κ. Μυλοποταμίτης
  όφθαλμίατρος
  Επί τριακονταετΐαν απο¬
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  όφθαλμολογικά οσχολοθμε-
  νος, δέχεται, τούς τΐάσχοντας
  τοός οφθαλμούς είς τό όφθαλ
  μιατρεϊον τού, κείμενον παρά
  τφ Καμαράκι πλησίον τής
  Πολυκλινικής Ηρακλείου.
  Έμμαν. Μαρκουλάκης
  Δικαστικός κλΐιτήρ
  Πρωτοδικβίου Ρεδύμνης.
  Γνωρίζο/τοΐς ίικηγόροις "Ηρα¬
  κλείου ότι διεκπεραιώνω ταχώτα-
  τα πάσοιν κοινοποίησιν δικογρά
  φού ώς καΐ πάβαν εκτέλεσιν ά,ηί
  φάσεως. Διαμονήν: Δικηγορικόν
  Γραφβϊον Γεωργ. Γιακουμογιαν-
  νάχη Ρέβυμνβν.
  —Τό σημερινόν πρόγραμμα
  Ι τοΰ Ραδιοφωνικοΰ βταθμοΰ.
  1 Ό Ραδιοφωνικός σταθμός Α¬
  θηνών 8ά μεταδώση σήμερον τό
  εξής πρόγραμμα: "Ωρα έ μ. μ.
  Μετεωρολογικόν δελτίον, χρημα
  τιστιίριον, έ. 15 έπιλογή άπό όπε-
  ρέττες, 7.15 μοιισική δωματίου,
  7.+5 άπαγγβλία, 8 άθηναϊχή μαν
  , όβλινάτα Λάβδα, 61ς Μ. Κουτούγ
  [ κου, 8.+5' όμιλία τοΰ τακτικοϋ κα
  θηγητοΰ τοΰ πανεπιστημίου Άθη
  νων κ. Σπυρου Γαλανοϋ: Ίστβρι
  κή άνασκόππσις τοΰ τρόπου δια-
  τροφίϊς τοΰ άνθρωπον», 9 ρεσιτάλ
  τραγουδιοϋ κ. Μικροΰ, 9.30' βΐδΑ
  σεις, 9 45' μικοά όρχήστρα τοΰ
  σταθμοΰ, 10 45' εΐδήσεις, 11 συνέ
  χεια της μικράς ορχηστρας τοΰ
  σταθμοΰ, 11.30" μουσική χοροΰ, έ
  λαφρό τραγοΰδι (Μαρίνα Λαγοϋ).
  -'Απάντηβις τής Α. Β. Υ.
  τοΰ Διαδόχου είς τα συγ-
  χαρητηρια τού Δήμου.
  Ό Δήμαρχος Ηρακλείου έ'λα
  βε τό κάτωθι τηλεγράφημα ;έκ
  μέρους τοΰ Διαδοχικοΰ ζβύγους.
  «Γεωργιάδην Δήμαρχον
  "Ηράκλειον
  Υμάς καΐ λαόν Ηρακλείου
  ευχαριστούμεν έγκαρδίως
  Παΰλο; Διάδοχος
  Φρειδερίκπ».
  —Νέβι διορισμοί Κρητών κα
  θηγητών τής μέσης έκπαι-
  δεύσεως.
  Διά πράξεως τοΰ ύπουργοΰ της
  Παιδείας κ. Γεωργακοποΰλου διο
  ρίζονται προσωρινοί καθηγηταί
  μέσης έκπαιδεΰσεως οί κάτωθι
  Κρήτες: Ί. Γωνιωτάκης είς τό έν
  ταΰθα Γυμνάσιον αρρενων, Άχ,
  Δασκαλάκης είς τό αστικόν σχο¬
  λείον Πανόρμου, Ί. Καπετάκης
  είς την σχολήν μέση; έκπαιδεύβ*
  ω; Ρεθύμνης, 'Ελ. Καταρακτάκη
  εις τό Ιον Θηλέων Πειραιώς,Λικ.
  Μουζάκη εί; τό 2ον θηλέων Πει
  ραιώς, Ί. Βουμβουλάκη; είς την
  ενταύθα Εμπορικήν Σχολήν, Κ.
  Κοντούδη; εί; τό Γυμνάσιον Κα
  στελλίου Κισσχμου, Βασ. Κουτσο
  γιαννάκη; είς τό Γυμνάσιον Οη
  λέων Πατρών, Π. Λαμπράκης εί;
  τό Φόν αρρενων θεσσαλονίκης,
  'Ελ. Ξανθάκη; είς τό Πρακτικών
  Λύκειον Λαμίας, Βαοίλ. 'Αργυρά
  χης εί; τό^Γυμνάσιον 'Αλμυροΰ,
  Γεώργ. Βασιλάκη; είς τό Γυμνά
  οίον αρρενων Τριπόλεως, 'Ηρώ
  Κωνσταντουλάκη εί; τό Γυμνάσι
  όν Χανίων, Συμ. Πατεράκη; είς
  τό Γυμνάσιον Καστορΐά;, Χρ. Πό
  λυχρονάκπς είς την σχολήν μέ
  σης έκπαιδϊΰβε»; Καβάλλας, Κ.
  Ρουμπελάκη; είς τώ' Γ' Γυμνάσι
  όν Πειραιώς καΐ Ιω. Στριλάκης
  είς τό Δ' αρρενων Πειραιώς.
  Διωρίσθησαν άφ' ετέρου τακτι
  κοί καθηγηταί εί; τάς κάτωθι πό
  λεις καΐ οί έξη; Κρήτες: Ν. Καμ
  πουράκης εί; Πολύχνιτον, Μαο.
  Σκουλαδάκη είς "Ανδρον, £. Ά-
  τζολετάκης εί; Σητείαν.
  —Τα δημοσία κτήματα.
  ΔΓ έγκυκλίου) τού πρό; τάς
  δαοικάς αρχάς τ© υπουργείον τή;
  Γεωργίας, κατόπιν σχετικοΰ έν
  γράφου τού ΰπουργείου των Οϊ
  κονομικών, έςριατά την προσοχήν
  αυτών όπως κατά τάς εκάστοτε
  ένεργουμενας έκποιήσει; δημο-
  σίων κτημάτων ή προτεινομένη ά
  ποζημίωαις είνε σύμφυνος πρός
  την πραγματικήν αξίαν αυτών.
  ΣτοΠ
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  Όδος 'Λγ.^Μηνα
  Νέαι άφΐξεις καΐ ,νέαι πα·
  ραλαβαΐ ύφασμάτων τής 4·
  ίί
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευής
  11 Νοεμβριού 1938
  ΤΗΝ ΠΡΩΊΑΝ ΤΗΣ ΧΟΕΣ
  ΗΕΙΙΙΗΗ ΚΕΜΑΛ
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΗ ΕΠΙΣΗΜΩΣ
  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  Ο κ. ΜΕΤΑΕΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΗΑΕΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγράφημα έκ
  Πέραν αγγέλλει ότι την ΙΟ.ΪΪΟ' π.
  μ. σήμερον ό πρόεδρος τής Τουρκι·
  κης Δημοκρατίας Κεμάλ > Άτατούρκ
  ύπέκυψεν είς τό μοιραίον.
  Την μεσημβρίαν ή Έλληνική Κυβέρ
  νησίς ειδοποιηθη επισήμως περί τοΰ Οα-
  νάτου τοΰ Κεμάλ. Ή κυβέρνησις α¬
  πηύθυνεν άμέσως θερμόν συλλυπητήρι-
  ον τηλεγράφημα πρός την κυβέρνησιν
  τής Άγκυρας καί τόν Τουρκικόν Λαόν
  διά την μεγάλην απώλειαν. Δέν άποκλεί
  εται είς την κηδείαν τοΰ Άρχηγού
  τού τουρκικού κράτους νά παραστή αυ¬
  τοπροσώπως ό πρωθυπουργός κ. Ί.
  Μεταξάς.
  ΤΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΑ
  ΝΙΚ Ο Υ Η ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΚΑΗΤΟΗΑ
  ΤΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Νοεμβριού (τού άν¬
  τ αποκριτού μας). —Νεώτεραι πληρο¬
  φορίαι έκ τής "Απω Άνατολής άναφέ-
  ρουν ότι τα κινεζικά στρατεύματ» έσχον
  επιτυχίας πλησίον τής Καντώνος.
  Έκ παραλλήλου τό αεροδρόμιον
  τής Καντώνος έβομβαρδίσθη σφοδρώς
  υπό των Κινέζων.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΛΑΟΝ
  ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΝ ΨΥΧΡΑΙΜΙΑΝ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 10 Ν οεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφείται
  έκ τού έξωτερικού ότι τα κινεζικά άε-
  ροπλάνα έρριψαν προκηρύξεις πρός τόν
  λαόν τής Καντώνος τόν οποίον καλοΰν
  νά διατηρήση την ψυχραιμίαν τού.
  ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΜΕΤΡΑ
  ΔΙΑ ΤΑΣ Π1ΡΑΚΜΙΥΣ ΣΥΜΒΙΟΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Υπό τού υπουρ-
  γείου τής Δικαιοσύνης ανακοινούται ό¬
  τι θά ληφθούν μέτρα εναντίον των πα¬
  ρανόμω ν συμβιώσεων.
  ΊίΠΕΓΡΑΦΗΣΑΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
  ΔΙΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΠΑΗΡΟΜΑΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Σήμερον ύπεγρά-
  φησαν αί συμβάσεις διά τ .όν οποίων
  ρυθμίζονται τ» ζητήματα εργασίας καί
  τροφοδοσίας*τών πληρωμάτων.τών πε·
  τρελαιοκινήτων σκαφών.
  Ή χδεσινή ήμέρα
  τού κ. Γενικοΰ Διοικητοΰ Κρήτης,
  Πλείσται λαϊκαΐ έπιτροπαί άνήλ
  Θον χθές είς τό νομαρχιακόν κατά
  στημα καί παρουσιάσθησαν ένώ
  πιον τοΰ Γεν. Διοικητοΰ στρατη
  γοϋ κ. Τσολάκογλου άναπτύξασαι
  εις αυτόν δτάφορα ζητήματα τα
  όποία άπασχολοϋν τόσον την 3
  παιθρον δσον καί τοΰς κατοίκους
  τής πόλεως.
  Έκ των παρουσιασθείσα^ επι
  τροπών αί περισσότεραϊ άνεφέρθη
  σαν είς τό ζήτημα τής παρατά
  σεως τής άποστίξεως των στεμφύ
  λων καί εζήτησαν νί έπεκταθη τα
  μέτρον καί είς τα λοιπά σταφυ
  λοπαραγωγικα κέντρα τοθ νομοΰ,
  έκτός των περιοχών Αρχανών
  καί Άγιων Παρασχιών, καθ' δ¬
  σον καί είς τας λοιπάς, περιφερείας
  α£ προξενηθεΐσαι έκτ&ν άμπελονό
  σων ζημίαι υπήρξαν σημαντικαί
  καί τό μέτρον τής παρατάσεως
  τής άποσιάξεως των στεμφύλων
  θά άνεχούφιζε όπωσίήποτε τοϋς
  αταφυλοπαραγωγούς. Ό κ. Τσολά
  κογλου αναγνωρίση όντως τό δί¬
  καιον τής άπαιτήσεως ταύτης α¬
  πηύθυνε χθές σχετικόν τηλεγρά¬
  φημα πρός τόν υπουργόν των Οί
  κονομΐκών κ. Άποστολίδην παρα
  καλών αυτόν νά χορηγήση την αϊ-
  τουμένην παράτασιν.
  Παρουσιάσθησαν έπίσης είς τόν
  κ. Τσολάκογλου έπιτροπαί όδη-
  γών αύτοκινήτων έκ των άνη
  κόντων εϊς τας κοινάς διει»
  θύ<ισεις τής .περιφερείας, πά ραπονεθεΐσαι δι' ύπηρεσιακά ζή τήματα ώ; επί τό πλείστον. Επι- τροπή εκπροσωπούσα τού; δικηγό ρου; τής πόλεως εζήτησεν έξ 5λ- λου άΐΐό τόν κ. Γεν. Διοικητήν νά ενεργήση διά τόν διορισμόν έν [Ηρακλείω καί ετέρου είρηνοδί«ου δεδομένου δτι καθίσταται εντελώς άδύνατος ή έντός των υφισταμένων χρονικών πλαισίων έκδίκασις των μέχρι τοϋδε ύποβληθε-σών αίτήαε ών επαληθεύσεω; ϊγροτ-.κών χρε ών, ώς έκ τούτου δέ θά έπέλθουν ανωμαλίαι ζί όποϊα: θά βαρύνουν έξ ϊσου τους ενδιαφερομένους δ· σον καί τάς αρμοδίας υπηρεσίας. Ό κ. Ταολάκογλου υπεσχέθη νά εξετάση τό ζήτημα εΰνοικώς. Έτεραι ϊπιτροπαί παραγωγήν έκτός διαφόρων τοπιχώ' ζητημά- των πού τάς άπααχολοΰν παρβχά- λεσαν τόν κ. Τσολάκογλου νά έ πιληφθη τής ελαττώσεως των με ταφοριχών δικαιωμάτων μέ τα £ ποία σήμερον έπιβχρύνονται υπέρ μέτρως τα έγχώρια πρ&ιίντα. Είς τάν κ. Ταολάκογλου παρου αιάσθη έπίσης έπιτροπή φοροτε· χνικών ύπαλλήλων ζητήαασα την ' ταχείαν έκδοσιν των βιδλιαρίων διά των οποίων θά διευκολυνθώ 1 σ:ν είς την εξάσκησιν τοΰ έπαγ γέλαατός των. | Τέλος είς τόν κ. Ταολάκογλου | παρουσιάσθη έπιτροπή κτηματιών ζητήσααα νά εξετασθή" ή περίπτω σις παροχής άναστολής είς τίς έκτελέσεις έξ όφειλών πρός την Κτηματικήν Τράπεζαν. Έτιίαης ' παρουσιάσθησαν πολλοί ιδιώται | δια διάφορα ίδιωτικής φύσεως ζητήματα. Τα άπόγευμα δ κ. Τσολάκο¬ γλου επεσκέφθη τα γραφεΐα τοΰ Έπαγγελμαιοβιοτεχνικοΰ Έπιμε λητηρίου καί τής ΌμοσπονδίαςΈ [ παγγελματιων δπου τόν ανέμενον ' τα προεδρεϊατών Έπαγγελματοβιο τεχνικών σωματείων καί δργανώ σεων διά νά τοΰ άναπΐύξωσι τα ζητήματα των. Κατά την έπίσκε ψίν τού ταύ:ην τοΰ επεδόθησαν πλείστα 6πομνήματα υπό των προ έδρων των επαγγελματικήν σωμα τείων. Σημερον τό άπβγευμα ό κ. Τσολάκογλου θ'άναχωρήσηείς "Αγ Νικόλαον. Ώς ανεκοινώθη δέ σχε τικώς δ κ. Γεν. Διοικητή; θά με ταβή καί είς Ίεράπετραν. Βραδυναί δηλώσεις κ. Τσολάκογλου. Τάς εσπερινάς ώρας τής χθές ό Γεν. Διοικητής στρατηγός κ. Τσολάκογλου ανεκοίνωσε διά τδν τύπον τής πόλεως τα κάτωθι: «Άνταπεκρ£θ»·.ν είς την πρέσ κλήσιν τοΰ Έπιμελητηρίου των Έπαγγελματΐων καί έπεσκέφθην τα Γραφεϊά τού διά ν' άκούσω τα ζητήματα των καί συγχρόνως διά νά τού; διαφωτίσω έπισή μως επί τής σταθεράς θελήσεως τοΰ κ. Προέδρου τής Κυβερνήσε ως νά έπιλύση καί περαιώση τα ένδιαφέροντα κεφαλαιώδη ζητή ματά των ήτοι: Την κατοχύρωσιν τού έπαγγέλματος. Την ψήφισιν τής έπαγγελματικής στέγης. Την έπικειμένην λειτουργίαν τοΰ Τα μείου Συντάξεων. Γενικώς διεβεβαίωσα ούτούς δτι τα γενικά των ζητήματα έχει είς τάς στιβαράς χείρας τού δ κ. Πρόεδρος τής Κυβερνήσεως καί δτι άν δέν λύωνται αύθωρεί, τοθ το έξαρτάται έκ τής φύσεως των. Τα τοπικά ζητήματα θά λύων ται^άμέσως, άρκεΐ ν' άπευθύνων ται «π' ιύθείας είς εμέ, έφ' δσον δέν έπιλυονται παρά των ένδε δειγμένων άρχών, παρά πάσαν προσδοκίαν. Μετέβην ωσαύτως εις τα γρα φεΤα τής ΌμοσμονδΕας διά νά βεβαιώσω δτι θά έχωσιν έπαγ γελματικήν στέγην καί συγχρόνως νά συστήσω είς αύτούς ώς οίκοκυ ρα£ους καί ώς φιλέργους ζώντας χάριν είς τόν ίδρώτά τωνκαί τούς κόπους νά έπαγρυπνώσι κατά των έπιβουλευομένων τό συμφέρον των καί την ελευθερίαν των καί την τιμήν των εκμεταλλευταί, χά ριν τής Πατρίδος, χάριν τοΰ γενι κου αυμφέροντος καί χάριν τοΰ άτομικοΰ τοιούτου. Ώς γνωστόν οί εκμεταλλευταί των άνυπόπτων οΐκοκυραίων άπο τείνονται μέ άπατηλάς ύποσχέσεις αρεστάς έκ πρώτης όψεως. Συνέ στησα δθεν νά τάς άντιλαμβάνον ται καί νά τάς καυτηριάζωσιν εύ θύς άμέσως ώστε νά θέσωσιν έκ ποδώ/ πάντας τούτους τούς συνη θισμένους ν' άπομυζώσι τό αίμα των φιλονόμων. "Επί πλέον έτόνισα μίαν εισέτι φοράν £τι, πρέπει νά διαφωτί ζωσι τό περιβάλλον των διά τό 1 συντελούμενον εθνικόν έργον χά ρις είς την φωτεινήν διάνοιαν τοΰ Έθνικοΰ κυβερνήτου καί νά διασπείρωσι πανταχοθ εθνικήν αισιοδοξίαν. Ήκροίσθην πάντας διά τα είδι κώτερα ζητήματα καί άλλα έπέ λυσα, άλλα θά μελετήσω διά την έκδοσιν αποφάσεως. Ανεχώρησε έκ τοθ σπιτιοθ των έπαγγελματιών, μέ νέας δυνά μεις. άποκομίσας άρίστας διαθέ σεις καί την πεποίθησιν δτι πάν τες άνυποκρίτωί πιστεύουσι μέ την άγνήν χρητΐκήν ψυχήν των είς τάς αρχάς τής 4ης Αύγούατου καί δτι κατενόησαν την ένδεδειγ μένην στάσιν των έναντι των επι τηδείων, οΐτινες προσπαθοΰαιν νά τούς κρατώσι δουλικώς δεσμίους είς τόν κομματισμόν. όν άπεκήρυ ξαν άνετισιρεπτεί οί επαγγελμα¬ τιαι. Πέποιθα δτι μέ όλίγην πνοήν —δπάρχει ή θέλησις—ή Κρήτη θά πρ'οτοστατη" είς την Εθνικήν ά ναδημιουργίαν τοΰ κ. Προέδρου» Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤγΚΝΟΝ ΚΑΙ Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δι' έγγράφου τού πρός τό Δημο τικόν Συμβούλιον δ Σύλλογος Πολυτέχνων Νομοΰ Ηρακλείου προτείνει δπως δ Συνοικισμός δ στις ανηγέρθη είς την θέσιν«Πα· τέλλες»· ονομασθή" «Συνοικισμό; Άνδρέου Μαρκέλλου» είς έκτί μησιν πρός αυτόν διά την μέρι μναν την οποίαν καταβάλλει διά την ευημερίαν τοΰ λαοΰ τοθνο μοθ καί διότι δέν παύει φροντί ζων ιδιαιτέρως διά τού; πολυτέ κνους. ΤΟ ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΟΝ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΟΥΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟ1ΕΙΤΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΝ ΜΕΤΟΧΙΚΉΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Νοεμβριού (τού άνταποκριτού μας).— Διά νεωτέρου άναγκαστικού νόμου τροποποιεϊται ό νόμος ό διακανονίζωνν τα τής λειτουρ¬ γίαν των μετοχικών ταμείον στρατού καί ναυτικού. 1 Η ΔΙΕΒΚΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΕΙΚΑΤΛΛΕΙΒΕΙ ΤΟ ΜΕΤΩΠΟΝ ΑΘΗΝΛΙ 1Ο Νοεμβριού (τού άνταποκριτού μας).—Κατά τα έκ Βαρ- κελώνης τηλεγραφήματα ή διεθνής χα- ζιαρχία έγκαταλείπει την Ισπανίαν, των είς αύτην ανηκόντων έθελοντών έπιστρε- φόντων είς τάς πατρίδος των. Κατά τηλεγραφικήν άναφο- ΐράν τοθ ύποδιοικητοΰ χωροφυ λακής Μαλεβυζίου πρός την Διοίκησιν Χωροφυλακήν Ηρα¬ κλείου προχθές την 9 30' πρωί νήν τό ύπ' αριθ. 33.368 αυτο¬ κίνητον τής 35ης Κλίνης Διευ¬ θύνσεως όδηγούμενον υπό τοΰ σωφέρ ΆνδρέουΓ. Άνδρουλά κη καίύποστάν βλάβην είς ΐόν δεξιάν όπίσθιον τροχόν παρά την θέσιν «Ξεροβρύσι» Δα- φνών, προσέκρουσεν είς παρα κείμενον δέτην προκειμένουνά αποφύγη κατακρήμνισιν. Άπο τέλεσμα τής προσκρούσεως υπήρξεν ή άνατροπή τοθ αύτο κινητου καί ό θανάσιμος τραυ ματισμός είς τόν κρόταφον τοθ επιβάτου Γεωργ. Γεωρ- γιάδη κατοΐκου Λαρανίου. Ό σωφέρ προσήλθε καί παρεδό θη αρμοδίως. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ Σήμερον Παρασκευήν 11 ην Νοεμβριού έοοτήν τοθ ΆγΙου, Ενδόξου, Μεγαλομάρτυρος καί θαυματουργοϋ Μηνά έορ- | τόζει ό επ'ονόματι αύτοΟ τιμώ Ι μενος Μητροπολιτικός Ναός Ι Κρήτης. Ι Ό μικρός εσπερινάς τής εορτής έψλλη έ"ν τε τώ πα- |λαιώ Ναώ καί τω νέφ την 4ην μ μ. τής χθές ό δέ Μέγας εσπερινάς την 7.30' μετ' άρτο κλασΐσς. Κατά την 61)2 π μ. τής σή¬ μερον άρχεται ή άκολουθΐα τού δρθρου, μετά τό πέρας τοθ όποίου γενησεται ή πανη γυρική Λιτανεία των Ίερών Λειψάνων καί τής ΕΙκόνος τού ΆγΙου, διά των όδών Κατεχά- κη, 1821, Πλατείας Νικηφόρου Φωκά, Λεωφόρου Καλοκαιρι νοθ, ΆγΙου Μηνά, καταλή γουσα είς τόν Ναόν, ένθα εύλογηθήσονται οίΆρτοι μεθ 8 θ'άρχΐστι, ή ΘεΙα ΛειτουργΙα (άρχιερατική). Κατά τε τόν δρθρον καί την Θείαν Λειτουργίαν θά εκτε¬ λεσθώσιν υπό πάντων των ψαλτών τής πόλεως τα σχετι κά μαθήματα Βυζαντινής Μου· σικής. Μετά τό πέρας τής Θείας Λειτουργίας θά έπακολουθή ση δεξίωσις, ώς εϊθισται, είς τό Μητροπολιτικόν Μέγαρον. ΟΙΚΟΝΟΙΥΠΚΗ ΖΩΗ ί Είς τό γήπεδον Χάνδαξ θά λάβτι χώραν σήμερον τό άπό γευμα φιλική συνάντησις των ποδοσφαιρικών όμάδων τής πόλεώς μας Ε. Γ. Ο. Η. καί «Έρμοό». 'Λγορά Ηρακλείου Κατά τό δελτίον τιμών άγορδς τού Έμτιορικοΰ καί Βιομηχανικοΰ Έτιιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬ φόρων εγχωρίων προιόντων εΐχο· χθές ώς ακολούθως: Σταψίύες: Σουλτανίναι α'. 16 50 β'. 1«. .-15.50 γ'. 12 — 13.50 δ'. 10.- 11.- Καραμπ. 6 50 - 8. - Ελεμέδες α'. 9. β'. 8.- Κοινοί 7.— ΑΙ ΦΟΡΤΟΣΕΙΣ ΣΙΤΟί Εκοινοποιήθη πρός τάς τε λων*ακάς αρχάς ύπουργική απόφασις διά τής οποίας ού ξάνεται είς τρείς μήνας ή διά τής ύπ' αριθ. 61 799 προγε ] νεστέρας τοιαύτης όριζομένη προθεσμία προσαγωγής τοθ όρισπκοΰ τιμολογΐου, προκει μένου περί ύπερατλαντικών φορτώσεων σΐτου. ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡ» ΤΟΝ ΓΑΛΛΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΑιΊΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΙΣΠΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙΤΟ Υ ΑΠΟΕΚΙΑΚΟΥΖΗΤΗΜΑΤΟΣ ΚΛΟΝΙΖΕΤΑΙ ΟΝΤΑΑΑΝΤΙΐ; ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Νοεμβριού (τού άνταποκριτοΰ μας). — Νυκτεριναί πλη. ροφορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι τα γαλλικά κόμματα τόσον τής δεξιάς όσον καί τής άριστεράς, απεφάσισαν νά λάβουν δραστικά μέτρα άπέναντι τού ίσπανικοΰ ζητήματας καί των γερμα¬ νικόν διεκδικήιεων διά τάς άποικίας. Γενικώς οί γαλλικοί κοινοβουλευτι- κοί χύκλοι δέν φαίνονται καθόλου ίκα- νοποιημένοι μέ την πολιτικήν επί των εξωτερικών ζητημάτων τού κ. Νταλαν- τιέ ούτινος ή Θέσις παρουσιάζεται ώς κλονιζομένη σοβαρώς. ΕΚΦΡΑΖΕΤΑΙΗ ΚΑΤΑΠΛΗΞΙΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΣΤΑΣΙΝ ΤΟΥ ΝΤΛΛΑΝΤΙΕ ΕΙΣ ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΟΝ ΑΠΟΙΚΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Νοεμβριού (τού άνταποκριτοΰ μας).—-Λίεώτερα τηλεγρα φηματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι σύσσωμος σχεδόν ό πολιτικός κόσμος τής Γαλλίας έκφράζκι την κατάπληξιν αυτού διότι ό πρωθυπουργός κ. Ντα- λαντιέ δέν λαμβάνει δημοσία θέσιν άπέναντι των άποικιανών διεκδικήσεων τής Γερμανίας. Σχετικώς τονίζεται ότι, ούτω δημιουργοΰνται νέοι κίνδυνοι πολέμου. . Ταχτάδες α'. 7.- β·· 6.50- ,» _γ' 5 50-6 ΣταφΙδες μαύραι "Ελαια 3—5ο 26.20 Πυρηνέλαια 15.— Χαρούτιια 2.2Ο Σάπωνες: δρχ. Λευκοί ο' » 17.50 β' ' » 16.50 Πυρηνελαίου α' » 15. - β' · 14.- ΜουργελαΙου α' » 15.- » β' » 14- Ο ΛΗΓΛΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ Χ&.ΡΤΗΣ Παρετάθη επί εξάμηνον ή προθεσμία έκτελωνισμοθ δή μοσιογραφικοϋ χάρτου δασμ. κλ. 179α αφιχθέντος άποκλει στικώς έπ' ονόματι έφημερ! δών καί περιοδικών. ΠΡΟΑΓΩΓΑΙ Διά Β. Δ. προήχθησαν είς κελευστάς,τοΟΛιμενικοϋ σώμα τος οί ύποκελευσταΐ Α. Γυφτά κης καί Π. Παντελάκης. ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ ΔΙΠΛΩΛΙΑΤΟΥ ΦΟΝ ΡΑΤ ΕΓΕΝΙΚΕΥΘΗΣΑΝ ΤΑ ΛΝΤΙΠΟΙΝΑ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Νοεμβριού (τού άν¬ ταποκριτού μας).— Έκ Βερολίνου αγ¬ γέλλεται ότι μετά τόν θάνατον τού τραυ ματισθέντος ύπό'Εβραίου,τού Γερμανού διπλωμάτου φόν Ράτ, ήρχισαν έφαρμο- ζόμενα άνοΐκτερμόνως τα γερμανικά άντίποινα εναντίον των Εβραίων τής Γερμανίας. ΔΕΝ ΟΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΟΥΝ ΠΟΣΩΣ ΑΙΣΧΕΣΕΙΣΓΛΛΑΙΑΣ-ίΕΡΜΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Νοεμβριού (τού άνταποκριχούμας).— Καθ4 ά τηλεγρα· φούν έκ τοΰ έξωτερικού δέν θά επήρε· ασθοΰν έκ τού γεγονότος τής δολοφο- νίας τοΰ γραμματέως τής έν Παρισί¬ οις Γερμανικής πρεσβείας, αί σχέσεις Γαλλίας καί Γερμανίας καί ειδικώτε¬ ρον ή προσπαθεία προσεγγίσεως των δύο τούτων χωρών. ΑΝΕΧΑΙΤΙΣΒΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ ΗΠΡΟΕΛΑΣΙΣ]ΩΝΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 1Ο Νοεμβριού (τού άνταποκριτού^ μας). — Τηλεγραφοθν έκ Παρισίων ότι ή μεγάλη προέλασις τού κυβερνητικού στρατού είς τόν τομέα τοΰ Σ&γκρε άνεχαιτίσθη υπό των έθνι- κών στρατευμάτων. Οί κυβερνητικοί ύ· πέστησαν σοβαράς απωλείας. Ο ΑΓΓΛΟΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ ΑΠΗΝΤΗΣΕΝ ΕΙΣ_]ΟΝ ΧΙΤΛΕΡ ΛΟΝΔΙΝΟΝ 1Ο Νοεμβριού (ίδ. ύπηρεσία).—Ό κ. Τσάμπερλαιν εξεφώ¬ νησε χθές σημαντικώτατον λόγον εις απάντησιν τού λόγου τού Φύρερ. Ό λόγος τού κ. Τσάμπρελαιν προεκάλεσεν εντύπωσιν. καιονταΓα» συναγογαι Π%1*ΙΣΙΟ1 1Ο Νοεμβριού (ίδ. ύπηρεσία).— Αί συναγωγαί είς τό Μό- ναχον καί άλλας γερμανικάς πόλεις καθ* ά τηλεγραφείται έκ Βερολίνου,καί· ονται. Όμάδες έργατών περιτρέχουν τάς όδούς καί καταστρέφουν τα έβραϊκά καταστήματι.