96529

Αριθμός τεύχους

5014

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

13/11/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αιγυπτου
  έτησια λίραι 3
  εξάμηνον 2
  Άμερικής
  ι'τησια δολ. 15
  έξήμηνος » 8
  Τιμιι
  κατά φύλλον
  Δραχ. 3
  13
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΤΡΑΦΠΑ
  «VII.
  ΜΙΜΗ <ΛΊΌΥ ΙΙΙΆΚΛίΙΟΝ ΚΡΜΠ1Σ ·ΠΟί;230Ν ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5014 .ΠΕΥΒΐΙΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΔΙ&.ΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΧΗΣ νές άπό μετάξι κεντημένες (στικά τού είνε τό δτι, δέν ΟΠΡΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η τοθ δεκάτου έβδόμου αιώνος ι ήγάπησε έκτός άπό την μήτε Προχβέξ, Ιΐην τοΰ μηνός, ουνεπληρωθησκν είκοσιν έτη «πό τής συτιίψεως τής άνα- χωχη$· Πρό είκοσιν ακριβώς ίτών, την ημέραν αυτήν είς Ινα σιδηροδρομικόν συρμόν, ύηεγράφετο ή άνακωχή καί ύιεβιβάζετο είς τα μέτωπα ή διαταγή νά σαλπισθή τό παΰοατε πΰρ! Τό γ&γονές έ- ωρτάσβη τότε μέ χαράν καί ενθουσιασμόν άπό όλον τόν χββμον. Οί . άνθρωποι επί- οτευακν τότε δτι ήνοίγετο νέκ περίοδος ζωής, γεμάτης άηό την χαράν καί την ευ¬ τυχίαν τής είρήνης. Συντε- τριμμένοι άπό την συμφοράν τοΰ πολέμου, άηδικσμένβι «πό την φρίκην καί αίμάσ- οοντες άπό τάς πληγάς, ήτέ νιοαν πρός την αύγήν πού Ιρρόδιζεν ό άνατέλλων τίλιος τής εΐρηνης, τής περισυλλο- νΓ)ξ καί τής ανορθώσεως. Δυατυχώς, αί τόσαι έλπίδες πβύ εγεννήθησαν τότε είς τάς ψυχάς τών άνθρώηων δέν άπεδείχθησαν απολύτως ύικαιολογημέναι καί δέν ε¬ πηλήθευσαν. Είς τα είκοσιν Ιτη πού διέρρευσαν έκτοτε τό Ιδεώδες της είρήνης δέν έστάθη, ικανόν νά καθβδη- γηση μέ τό φώς του την αν¬ θρωπότητος 'Η Κοινωνία τών Εθνών πβύ ιδρύθη νικ νά συναδελφώοη τούς λαούς, δέν ηδυνήθη νά εκπληρώση τόν προορισμόν της. Άπό πολ- λούς εγκατελείφθη ώς όργα- νισμός αχρηοτος. Δι1 αλλους ή ίδέα της εφάνη ούτοπιατι- κή. Καί σήμερον έμφανίζε- ται ώς όργανισμβς έτοιμοθά- νατος, διά τόν οποίον έλά-; χιστα πλέον ένδιαφέρονται καί αύτοί οί ίππόται του. Έξ αλλου έν τω μετα'ςώ οί όττοΐες έστέγαζαν άλλοτε τούς σουλτάνους δταν ήκολού θουν τα στρατεύματά των είς ρα του καμμίαν άλλη γυναΐ- κα. Τόση ήτο ή προσήλωσις καί άφοσΐωσίς του πρός την εκστρατείας. Είς τό έσω ι ευτυχή αυτήν μητέρα, ώστε τερικόν των σκηνών ό Κεμάλ οθτε 6 χρόνος, οιοτε ή τρι· δέχεται τούς πλέον άγαπη κυμιώδης ζωή τού δέν κα τούς του φίλους. "Ενας ύπη ] τώρθωσαν νά τοθ έξαλεΐ ρέτης φέρει φλυτζάνια μέ' ψουν έντυπώσεις άφηγήσεών επί ενός δίσκου ' της, γιά τή σκληρή ζωή τών ΟΑΡΑΝΟΜΟΠΥΜΟΙΟΣΕΙ! Ααμβάνονται λοιπόν μέτρα ε¬ ναντίον των παρανόμων συμβιώ- σεων. Είνε καιρός πλέον νά δια· κοποθν. Καί διά λόγονς ήθικο- κοινωνικοϋ: βεβαία. Άλλά καί δι* αλλους ένδιαφέροντα; την αί τό δημογραφικόν Αμερικην, είς τι>ν 'Αφρι
  κήν, είς ίήν "Ασίαν καί είς
  αύτην άκόμη την Ευρώπην
  ίπου καί συνεχίζονται. Με-
  I
  ταβολαί έπίσης έπήλθον
  υπό την απειλήν τής βί-
  ας είς τόν πολιτικόν χάρτην
  ,τής γής καί κράτη πανάρ-
  χαια ήφανίσθηοαν καί άλλα
  ήκρωτηριάσθησαν. Καί άν
  δέν έξερράγη έν τω μεταξύ
  νέος παγκόαμιος πόλεμος, τί
  ποτε δέν έγγυάται ότι δέν θά
  γίνη τουτο «ΰριον,μεθαιύριον,
  είς τό 'γγύς μέλλον. Τό οίκο
  δόμημα τής είρήνης, καταρει
  ι πωθέν, κλονίζεται κινδυνεΰ-
  ι όν άπό όλοοχερή κατάρρευ-
  σιν.
  ( Την είκοστήν επέτειον τής
  άνακωχής τοΰ μεγαλυτέρου
  καί ςρρικωδεστέρου πολέμου
  | πού έγνώριααν οί αίώνες, ή
  (ανθρωπότης δέν ειμπορεί δυ¬
  ατυχώς νά πανηγυρίζη τή ν
  | εξασφάλισιν τής είρήνης. Ό
  έορτασμός ομως τής έπετείου
  αυτής μέσα είς τόσον κατα-
  θλιπτικήν ατμόσφαιραν καί
  ή ανάμνησιν της τραγωδίας
  τοΰ παγκοσμίου πολέμου, ει¬
  μπορεί νά φωτίση τάς συνει-
  δηαεις τών -αγών τών εθνών
  καί ν' ανοίξη τόν δρόμον
  ' τής σωφροσύνη. 'Η άνθρω-
  (πότης όλόκληρος, τό έλπίζει
  καί τό εύχετκι ολοψύχως.
  άπό
  τούρκ, έρωτσ καί ομιλεί. Είνε των Ό3ω<ιανΙδων άπό τής έπο άπό τούς λαμπροτέρους συζη χής πού ήτο άκόμη μικρό παι τητάς. Αύτάς ό άναμορφωτής . οί. Ό τϊού ΰττέκυψε ΑΤΑΤΟΥΡΚ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΕΜΑΛ ΔΥΟ ΑΡΟΡΑ ΤΗΣ «ΠΑΡΙ ΣΙΟΥΑΡ» (Μβτάφριχσις Δίδος ΙΩΑΝΝΑΣ ΑΝΔΡ. ΖΏΓΡΑΦΟΥ). «Μία λατρεία έξουσιάζει τό πνεΰμα τοΰ 'Ατατούρχ. 'Η λατρεία πρός την μητέριχ τού. Διά νά σβύσουν αί ά- ναμνήσεις των βααάνων πού αυτή υπέστη άπήλλαξε την Όθωμανίδα γυναίκα άπό την δουλείαν τού χβρεμίου καί «πό τάς παλαιάς της δοκιμασίας. Τέσσαρες ώρες υπνου ήρκουν είς τον δυνατόν αυτόν «ρχηγόν καί αί άπολαύσεις του ήσαν ό χορός, τα χαρτιά, τί κολύμβημκ καί τό τιμόνι». 'Ερρίκβς Λεντύκ. 2ον (τελευταίον) Ό Κεμάλ είς την άετοφωλη*. Τόν Κεμάλ Άτατούρκ, πρέ- ηει νά (δήτε επί τοϋ βοάχου τού είς την Αγκύρα. Ό βρά χος τής Άγκυρας σδς κάνει νά όραματΐζεσθε ένα λιοντάρι τιλσγιασμένο: Δεσπόζει τής πόλεως, έξ 70 χιλιάδων κα- τοΐκων, πού ό Κεμαλ εδημι¬ ούργησε καί την όποΐα διασχΐ ζουν καθ* ημέραν άτελεΐωτα Καραβάνια άπό κσμήλες. Είς την κορυφήν τοϋ βράχου, είς υψος 900 μέτρων, είς την το- ποθεσία Τσάν Καγιά, ό Άτα¬ τούρκ ϊ-αισε μιά μεγαλοτιρεπή κατοικΐα. Ό Άτατούρκ έ'χει, είς την ιΐραγματικότητα, δύο άνάκτο ρα είς την Τσάν Καγιά.Τό έ'να προορίζεται διά τάς έττισή μους δεξιώσεις. Δέν χρησι- μεύει παρά διά τάς πομπώδεις τελετάς. Τό πραγματικόν του καταφύγιον είνε μιά μοντέρνσ ο(κ(α, κτισμένη είς τό εσωτε¬ ρικόν τοϋ άνακτόρου καί είς την οποίαν είσδύουν μόνον οί στενώτεροι οίκεΐοί του. ΕίσέρχεταΙ τις δι" ενός έντυ πτοσιακοθ διαδρόμου. ΟΙ τοΐ- χοι του είνε διακοσμημένοι μέ ταπετσαρίες άπό έλαφρέο, σχεδόν σβυσμένες άποχρώ- σεις. Τα ταπέτα τής προτιμήσεως τοθ δικτάτορος δέν είνε ■πολυτελΓ). Άμέσως άπό τό δκρον μιδς σκάλας φθά- νει κανείς είς τό γραφείον Εργασίας τοθ δικτάτορος.Μιά «ύρύχωρη σάλα άπό φω· τεινόχρωμο έττ ισανίδωμσ. Τό διαμέρισμα αύτό είνε γεμδτο άπό βιβλία. Μέσα είς έ'να κά- δρο, επάνω σέ άνοικτό φόντο Ιχει πλαισιώσει τούς νέους λατινικούς χσρα*τήρας, άπό χρυσό, διά τών οποίων άντι- κατέστησε την τουρκική άλφά βητο. Είς τό έσωτερικό τής οί κίας κελαρύζουν παντοθ ώ ραΐοι άναβρυτήρες. Άπό τό γραφείον του, όλί γα μόλις βήματα, ό δικτάτωρ έβυθίζετο σέ πισίνα, δπου έ κολυμποθσε πολλές φορές την ήμέρα. Ό Άτατούρκ έγκαταλεΐπει συχνά σύτό τό όνειρώδες σπίτι διά νά μρταβή είς την άγροικίαν του είς τό Γαζη" Τσι φλίκ, 14 χιλιόμετρα απέχουσα άπό την "Αγκύρα, ΰψουμένην επί ενός άλλου λόφου. 'Εκεΐ, έ'χει φυτεύσει πολυάριθμα δέν δρα καί κατεσκεύασε δύο τε χνητές δεξαμενές, φροντΐσας, ή δεξσμενές αύτές, νά παρι στάνουν είς τίς γραμμές των ή μία την θάλασσα τού Μαρ μαρα, ή δέ άλλη την Μαύρη θάλσσσα. Είς την όχθην κά θε δεξοτμενή"ς έ"χουν άνεγερθή έξώστες γιά κατάδυσιν.Διευκο λύνουν δέ τόν Άτατούρκ δι* δλες τίς ναυτικές ίδιοτροπίες. 76 καλοκαΐρι, ό Άταρ τοΰρκ πηγαίνει είς την Γιάλο- βα είς τάς ακτάς τής θαλάσ¬ σης τοθ Μαρμαρά. 'Εκεΐ έ"χει μιά κατοικία πολϋ μοντέρνα έν μέσω πολύ ώραίων δέν- δρων καί πυκνών συστάδων. Πλησίον τής οικίας, έμπρός είς την θάλασσαν μπορεΐ νά δπκανείς δύο ύπέροχες σκη μρφής καί κατακτητής ξεύρει έξ ί- σου καλά δ,τι άφορα την χώ ραν του καθώς καϊ τα ζητήμα τα δλων των εθνών τοϋ κό σμου. Ώμιλοθσε, εύχερώς την γαλλικήν, την γερμανικήν, την γαλλικήν πρό πάντων, άλλά ήρχιζε πάντοτε τάς συνομιλΐας τού, μέ όποιονδήποτε καί άν ήταν, καί Γάλλον άκόμη, είς την τουρκικήν γλώσσαν. Ό Άτατούρκ κοιμαΐαι τό ανώτατον δριον τέσσαρες ώ- Μετ* ολίγον είς την «'Ανόρ8ωσιν» Μουσταφά Κεμάλ ό Στακτής Λύκος "Ενα Ιστορικόν άριατούργημα. ρες κάθε νύκτα. Έγειρόμε- νος ενωρίς, δέχεται είς τάς έννέα τό πρωΐ τούς υπουρ γούς του. Κάνει σχέδια νό- μων, μεταρρυθμΐσεων, συζη- τεΐ μέ τούς συμβούλους του, έπισκέπτεται τούς άρχιτέκτο- νάς του, έπιθεωρεΐ τα γρσ- φεΐα των δημοσΐων ύπηρεσι- ών καί άφορπάζει διά τής ε¬ νεργητικότητος του τούς δρα- στηριωτέρους έκ των ύπαλλή- Γιά πρώτη φορό, τό 1904, δταν ήΐαν νέος άξιωματικός έπίστευσε δτι άγαποθσε μία ώ ραία Λεβαντίνα την όποιαν συνήντησε είς ε"να σαλόνι τοΰ Πέραν. Ό θελκτικός αύτός τύπος, τόν έγοήτευσε *Ητο μοντέρνα ένδεδυμένη καί ώμι λοϋσε πολλές γλώσσες. Ή ώ ραί« Λεβαντίνα περιφρόνησε άποστομωτικά τόν μικρόν ά ξιωματικό. Ίσως άπ' αυτή την σπγμή ό Άτατούρκ ώνειρεΰ θηκε νά γίνη κατακτητής. Ήγάπησε ολίγον άργότερα, άλλά χωρίς την θέλησιν τής μητέρσς τού, μία μακρυνή συγ γενή τού, μία νέα γυναίκα μέ πρόσωπο χαριτωαένο καί λεπτό, γλυκειά καί μελαγχο λική όνομαζομένη Φικριζέ Χά νούμ. ΟΙ δύο γυναΐκες 'δέν συ νεφώνησαν ποτέ. Ή Φικριζέ, άνστεθραμμένη μέ τα βαρεία άνατολίτικα έ'θιμσ, έδιδε τα πάντα καί δέν άπαιτοθσε πό τέ τίποτε άπό τόν άρχοντά της. Ό Άτατούρκ έκουράσθη κε μαζύ της. Πολλοί ίσχυρί σθησαν δτι απέθανε εκουσίως της δταν ό Άτατούρκ κατέ κτησε την καρδιά τής Λατιφέ Χανούμ, τής τελευταίας γυναι κάς του. Είς την πραγματικό τητα απέθανε είς ένα σανατό η ριον ""ής·, Σμύρνης. Είς την Σμύρνη ό Κεμάλ εΤ χε γνωρΐσει την Λατιφέ Χά νούμ. "Ήτο κόρη ενός έφοπλι ζήαειπολλά ε[ς τα ζωηρά μά ά λων τοΰ κράτους. Άπό τής 9ης ώρας κάθε βράδυ ή'ρχιζε λαύσεων. "Επαιζεν, έχόρευε καίΐπινε, συνεζήτει φιλολογία, βνικητη> έξ απ(νης. Κατοικοΰ
  ίστορία ή καί μηίΐαμινά άκό-(σε σεμιά Ιπαυλι έ'ξω τής πόλε
  μη πράγματα £ως τάς 4 ή ωςκα1 οίΈλληνες την εΤχαν' ύ
  5 τόΐιρωΐ. Εντούτοις οί ύ· ,ποπτευθή ώς κατάσκοπον. ΕΤ
  πουργοί του ίξεπλήσσοντο δ· χε όρκισθή νά δώση την έπαυ
  ταν έπροσχσλοΰντο μέ την λίν της είς τόν έκπορθητή της
  αύγή, άπό τόν αύθέντην των,' Σμύρνης. Ήλθε μετά νά προ
  επειτα άπό μιά έξαντλητική' σφέρη την (διοκτησία της
  νύκτα, διότι εΤχε σκεφθή νά είς τόν Μουσταφδ Κεμάλ.
  τούς ύποδείζτ) Ινα νέον σχέ¬
  Διασκεδάζων, εδέχθη νά κα
  διον νόμου ή κάποιας νέας τοικήση. είς τό σπίτι της. Πρός
  μεταρρυθμΐσεως. Είς παρομοί-' μεγάλην του εκπληξι, ή Λατι
  άς στιγμάς ό Άτατούρκ έσυ Φέ δέν έπανεφανίσθη πλέον,
  νήθιζε νά έπαναλαμβάνΐ): «Με Ό Άτατούρκ την άνεζήτησε
  ταξύ δύο ποτηριών ρακί. στέλ καϊ καθώς ήτο ίατρός ενός ά-
  νω περΐπατο μέ μιά κλωτσιά ' μερικανικοϋ πανεπιστημίου,
  δέκα αίώνες προλήψεων!». ι τής έπρότεινε νά γίνη γραμ
  —Τό μυστικόν τού*Ατατούρκ. ματεύς τού. Τόν άγαποϋσεήδη
  Ό Άτατούρκ μέ τό θερμόν άλλ' ηρνήθη νά τόν ακούση
  άνατολίτικο αΐμα, μέ την γε-' χωρίς υπόσχεσιν γάμου. «Έν
  μάτη σφρΐγος ζωήν, ήγάπα τούτοις, τοΰ υπεσχέθη, δέν
  καί συνεπάθει τάς Όθωμανί θά πανδρευθώ ποτέ άλλον άν
  δας, άλλά δέν ήγάττα τάς δρα έκτός άπό έσένα».
  γυναίκας. Ένα άτΐό τα μυ· (Ή συνέχεια είς την 4ην σελίδα)
  έρωτάται: Διά την
  δίωξιν τών παρανόμων συμβιώ
  σεων δέν θά λυπηθή κόσμος καί,
  κόσμος, Ή μαιτρέσσ*, ώς γνω·
  στόν, είνε άπδ τα ωραιοτέρα με
  ταπολεμικϊ φροθτα. Άρκεϊ νά
  ύπάρχουν τα χρήματα, διά νά ά-
  ποτελτ] μεταξύ πολλών νέων την
  λύσιν τοθ 'σεξουαλικοθ προβλή
  ματος. Άκόμη καί οί Φάουστ |
  τοθ αιώνος μας, νομίζετε δτι έ*-
  χουν αδυναμίαν πρός τίς άωρες
  μόνον...έξωσχολικές Μαργαρίτες;
  ΊΙ μαιτρέσσα είνε καί γι* αύτοϋς
  μία άνάγκη, σχεδόν μία ΰποχρέω
  σις. Διά λόγους πρό πάντων ά
  τομικοΰς—λόγους ειδικώς κοσμι-
  κης φήμης καί επιδείξεως. Ή
  παράνομος αυμβίωσις συνεπώ;,
  καλλιεργείται Ευρύτατα. Είνε μία
  έςΌικονόμησις τών πραγ/υάτων
  συμβαδίζουαα καί μέ την πρόσω
  πικήν ελευθερίαν την οποίαν οί
  «σνόμπ» πρεσβ-ύουν καί διά τάς
  γενικωτέρας άντιλήψεις των έναν
  τ,[όν τοθ γάμου ώς θεσμοθ
  —Ή έλληνική γκαραονιέρα
  χάρις είς την παράνομον συμ
  βίωσιν γνωρίζίΐ άληθινές δόξες.
  Σ' Ινα μ,ηντίρνο σπιτάκι, προωρι
  σμένο δι' δψιπλούτους έργένη-
  δες, ό ό άρχιτέκτων κόπτεται—
  εχουν πείραν είς αύτά τα πράγ
  ματβ οί μηχανικοί—νά έφαρμο
  σΒοΟν μέχρι τελευταίας λεπιομε
  ρείας αί 'άνέσεις, νά άνειχθούν ώ
  ρισμένα: εξοδοι καί γενικώς τα
  «κουκλίστικα άπαρτμάν» νά άπο
  βοϋν έ'να κι' Ινα διά συμβιώσεις
  παντός είόΌυς ές...άριστεράς χει
  ρός - ·- ·
  Αυτήν την διαπίστωσιν εΐχε
  κάμει προσφάτως ενας ένθρωπος
  τοθ κόσμου. Καί 5χι άδίκως. Ή
  παράνομος συμβίωσις απετέλεσε
  καί αποτελεί αξίαν διά την σύγ¬
  χρονον ζωήν. "Οχι μόνον έντός
  τοθ κύκλου της. Τουναντίον άπό
  τό περιβάλλον της, τό παράνομον
  κχθεστώς άρχίζει νά πέρνη θέ¬
  σιν πανχ&Ο δπου τα δύο φθλα δια
  τηροθν ιδιαιτέρας σχέσεις. Τί
  σημαίνει σήμερον διά πολλοΰς ό
  δρος: Έχει φίλην, "Οτι Ιχ«ι μή·
  πως άρραβωνιαστικιάν; Φαντάζο-
  μαι δτι καί αυτό τό τελευταϊο
  νά συμβαίνη, ή φιλή είνε τό κά-
  τω·κάτω γυναίκα τοθ φίλου. 'Υ-
  πάρχει έδώ μία γενική ελαφρό¬
  της. Είς πόσας ύποθέσεις δέν α¬
  πεδείχθη δτι αί φίλαι τοθ τοιού
  τού είδους ήσαν «όπωσδήποτε»,
  οί αίώνιοι νοσταλγοί τοθ γάμου,
  τόν οποίον ό φίλος είχε πρόχει¬
  ρον είς κάθε παρατήρησιν των!...
  !Φτωχοκόριτσα οί καϋμένες ήρ·
  Ι κοΰντο μέ την παρατήρησιν καί
  τό δράμα τής παράνομον συμβιώ-
  σίως, γι' αύτές, έσυνεχίζετο. Κά-
  ποτε μάλιστα ϊπερνεν ϊλως διό·
  λου τόν κατήφορον.
  *
  * ·
  Πρό ολίγων μηνων Ιγινε λόγος
  Ή άναγνώρισις.
  Έπ' εύκαιρΐα τής εορτής
  τοΰ Άγίου Μηνδ, ό λαός τής
  πόλεως καί τών συνοικισμών
  εξεδήλωσε καί πάλιν την βα
  θείαν εκτίμησιν, την συμπά
  θείαν, την αγάπην καί την έμ
  πιστοσύνην του πρός τόν έορ
  τάζοντα Δήμαρχον κ. Μηνάν
  Γεωργιάδην. Αντιπροσωπείαι
  βλων ιών τάξεων, τών όργα
  νώσεων κσί τών σωματεΐων,
  έπιστημονικών. έπαγγελματι
  κων, εμπορικήν καί έργατι
  κων καί χιλιάδες λαοΰ έκ τής
  πόλεως καί τών συνοικισμών
  επεσκέφθησαν τόν κ. Δήμαρ
  χον, τόν συνεχάρησαν, τοΰ ηύ
  χήθησαν καί τοθ εξέφρασαν
  την εμπιστοσύνην των. Υπήρ¬
  ξαν αί έκδηλώσεις αυταί Ινα
  άληθές δηαοψήφισμα έπιδοκ:
  μασίας καί άναννωρίσεως τοθ
  έ'ργου τοθ κ. Γεωργιάδη ώς
  άρχοντος τής πόλεως, καί ώς
  άνθρώπου δυναμένου έπαξί
  ως νά την εκπροσωπή, ΙκανοΟ
  νά άπεργάζεται τα τής προό
  δουτης καί τών έργων τοΰ συν
  τελουμένου επί τών ημερών
  του έκπολιτισμρΰ της.
  Ιεραπέτρα.
  Όσοι επεσκέφθησαν την Ί
  εράπετραν τόν τελευταίον
  καιρόν διεπΐστωσαν μίαν ση¬
  μαντικήν πρόοδον είς δλοος
  τούς τομεΐς. Τόσον ή ιιόλις
  όσον καί όλόκληρος ή έπαρ
  χία πσρουσιάζουν εξέλιξιν
  σπουδαίον. Ό άνεμος τοθ έκ
  πολιτισμοϋ πνέει ^ζωογόνος,
  δημιουργικός. Άλλά μέ τα
  ζητήματα τής "Ιεραπέτρας, μέ
  τάς προόδους καί τάς άνάγ-
  κος της, οέ τό τ«αρό> κσί τό
  μέλλον της θ' ασχοληθώμεν
  άναλυτικώτερον είς προσέχη
  φύλλα μας.
  ^^^ε>ν^*^^^ε>^^τΗ^^*^ϊ^^*Μ^^Ι|η^ε^^^σ^^ε^ε^^^^^^^ε^^^^βεΜε^^^
  δημοσία διά την «γυναϊχα μέ πά
  ρελθίν». Καί ευρέθησαν μεριχοί
  νά ΰποοτηρίξουν διατί καί πώς
  κρίνεται γοητευτική: Δέν τής ά-
  ρέσουν απλώς τάδιαζύγια. Αί πά
  ράνομοι συμβιώσεως άποτελοΰν
  την φίρμαν της. Αί περιπτώσει;
  της εις τού; φακέλλυυς τών δικη-
  γορικών γραφείων παρουσιάζουν
  άληθινά προβλήματα διά τοΰς νε·
  αρούς θεμιστοπόλοι>ς. Είναι θύ-
  ματα ή θθιαι οί γυναΐκες αδτές;
  Ένας θείς ξέρει! Έν πάση π«ρι
  πτώσει ϊδοΰ 8τι ό... γόρδιος δε-
  βμός τών παρανόμων συμβιώσεων
  κόπτεται μέ τό ξίφις τής Δικχιο
  σύνης. 'Η έλληνική ήθική ίχει ά-
  κούσει τόν εξάψαλμον διά τό ζή·
  τημα. Αί βίσεις τής κοινωνίας
  μας καί τό δημόσιον συμφέρον έ-
  χουν υπονομευθή κατά καιρούς ά¬
  πό τάς παρανόμους συμβιώσεις.
  Καί είνε ίμολογουμένως πραγμα
  ευχάριστον δτι ίσονούπω θά τε-
  λειώνωμεν μέ αύτάς.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Αί Αθήναι είς την δόξαν των.
  ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ
  ΤΩΝ ΘΕΟΝ
  ι«βν
  Ένα Ιστορικόν άνάγνωσμα.
  —Νά παίζου# αύλό τα παι
  διά τών Θηβαίων, είνε φυσι-
  κό, άφοΟ δέν ξέρουν νά συζη
  τήσουν. Εμείς 8μως οί Άθη
  ναΐοι, έχουμε, δπως λένε οί
  πατέρες μας, ώς φύλακα την
  Αθηνά καί ώς προστάτη τόν
  Άπόλλωνα. Καί οί δύο δέ αύ
  τοί είνε έχθροί τοθ αύλοΟ,έξ ά
  φορμής τοΰ σατύρου Μαρσύα,
  πού τούς έξώργισε μέ τα πει-
  ράγματά τού. "Όσο γιά μενά
  δέν μπορώ νά κρίνω άντίθε-
  τα'άπό τούς θεούς καί άρνοΰ
  μαι νά παίξω αύτό τό δρ-
  γανο.
  Ό καθηγητής τής μουσικήν
  είς τάς λέξεις αύτάς, πού λέ·
  γονται λίγο στά σοβαρά καί
  λίγο στ* άστεϊα, δέν βρίσκει
  τίποτε ν' άπα»'τήσΓ|. Καί οί
  Ι μαθηταί ένθουσιασμένοι μέ τό
  θράσος τοΰ Άλκιβιάδη, φωνά-
  ζουν.
  —Κάτω ό αύλός!
  Ι —Νά πού γλυτώσατε άπό
  'αύτό τό βασανιστικό δργανο
  Ι βροντοφωνεΐ ό Άλκιβιάδης
  Ι καί φεύγει ίκανοποιημένος.
  Ό Μνησικλής τόν άκολου-
  θεϊ. Περνοϋν έμπρός άπό τό
  γυμνάσιον. 'Εκεΐ οί άθληταΐ,
  μετά πάλην, κυλιοΰνται επά¬
  νω στήν άμμο. "Αλλοι καθα
  ρίζουν τό λάδι μέ τό οποίον
  εχουν άλεΐψει τα σώματά των.
  —Τί δυνατάς είνε ό Ευφο-
  ρος! λέγει ό Άλκιβιάδης μέ
  ένθουσιασμό. Έβαλε κάτω
  δυό φορές τόν άντίπαλό του.
  —Τόν ζηλεύεις; ρωτ§ ό
  .Μνησικλής.
  'Εγώ; Όχι. Προτιμώ τόν
  δρόμο άπό την πάλη. Καί ττρό
  πάντων την άρματοδρομία.
  Άργότερα θά εχω τα καλλΐτε
  ρα άλογα 8λης τής Άττικής.
  Θαυμάζω δμως τόν Ευφορο.
  Είνε θαυμάσιος παλαιστής.
  "Εχει τόση άντοχή καί τόση
  δύναμι, ώστε είνε άξιος νά
  γίνη πολίτης τής Σπάρτης.
  —Θαυμάζεις λοιπόν τόσο
  πολύ την Σπάρτη, έρωτδ ό
  Μνησικλής, ό οποίος έ'χει πει
  ραχθή είς τα πατριωτικά τού
  αίσθήματα.
  —Ή τροφός μου ήταν Σπαρ
  τιάτις, έξηγεΐ ό Άλκιβιάδης.
  Αυτή μοϋ έλεγε συχνά δτι
  στήν πατρΐδα της οί νέοι σκλη
  ραγωγοθνται πολύ περισσότε-
  ρο παρ' 8,τι σέ μδς. "Ενας
  Σπαρτιάτης, στήν ήλικία μας,
  είνε ύποχρεωμένος νά κοιμδ-
  ται επάνω στά καλάμια τοθ
  Εύρώτα, πού κόβει ό ϊδιος.
  —ΕΤμαι ύπερήφανος, πού
  εΐμαι Άθηναΐος λέγει 6 Μνη¬
  σικλής, κσί συνεπώς τόσο δια
  φορετικός άπό αύτούς τούς ά-
  μαθεΐς τούς Σπαρτιάτας πού
  δέν ξέρουν παρά μόνον νά πό
  λεμοΰν. 'Εγώ άν σκοτωθώ γιά
  γιά την πατρίδα μου, ξέρω
  δτι ή μάννα μου θά μέ κλά-
  ψη. Δέν θά κάμη σάν έκείνη
  την Σπαρτιάτιδα πού οταν τής
  είπαν δτι σκοτώθηκαν στή μά-
  χη τα πέντε παιδία της απήν¬
  τησε: «Δέν σδς ρωτώ γιά τα
  παιδία μου. Σάς ρωτώ ποίος
  κέρδισε τή μάχη».
  Ό Άλκιβιάδης γέλασε.
  —Στοιχηματίζω, εΐπε, δτι
  δσο σκληρές καί άναίσθητες
  καί άν είνε οί γυναΐκες τής
  Σπάρτης θά μπορέσω νά τίς
  καταπλήξω.
  —Άλκιβιάδη, φωνάζουν τή
  στιγμή έκείνη τα. παιδία πού
  £παιζαν. "Ελα νά γίνης διοι·
  κητής μας.
  Ό Άλκιβιάδης βμως θέλει
  νά κρατήση την άξιοπρέπεια
  τών δεκαεπτά του χρόνων.
  Προσποιεΐται 8τι δέν άκοΰει
  την πρόσκλησι των όμηλίκων
  του καί. μέ τό χέρι στόν ώμο
  τοθ Μνησικλέους, έξακολου-
  θεΐ τόν περίπατό του.
  —Ποΰ θά πδμε; Θά κατέβου
  με στόν Πειραια έρωτά ό Μνη
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον «Κα
  τάχρησις έμπιστοσύνης» μέ την
  Ντανιέλ Νταριέ. ΤΛν Δευτέραν
  «τα μυστήρια τής Σταμποΰλ».
  «ΜΙΝΩΑ».— Σήμεοον τό 100
  ο)ο Ιγχρωμο θαΰμα: «Ή νη τής έ
  παγνελίας». Μπέβερλυ Ρόμπερς,
  Ζώρζ Μπρέντ. "Ωρα 2 μ. μ. τό έ-
  πεισοδιακόν «Φάντασμα τού ά
  έρος» είς πράξεις 10.
  σικλής, ή θά άκούσουμε τούς
  ρήτορας, άφοΰ δέν έ"χει άπόψε
  παράστασι στό θέατρο τοΰ Δι
  ονύσου.
  —"Οχι, λέγει ό'*λκιβιάδης
  θά ήθελα νά τιρομηθευθώ την
  συλλογή των ποιημάτων τοϋ
  Όμήρου.
  —Πδμε τότε σ' έ*να γραμ
  ματιστή, αύτοι μόνθ μποροϋν
  νά την εχουν.
  Οί δύο νέοι μπαίνουν στό
  σπίτι ενός γραμματιστοΰ, τόν
  οποίον βρίσκουν άνάμεσα
  στούς μαθητάς τού. Άλλοι
  άπ' αύτοϋς διαβάζουν, άλλοι
  γράφουν, άλλοι άσχολοθνται
  μέ την άριθμητικήν.
  —"Ηθελα νά έχω τα ποιήμα
  τα τοθ "Ομήρου, λέγει ό Άλ
  κιβιάδης, στόν γραμματιστή.
  Ό γραμματιστής τόν κυτ
  τάζει μέ περιέργεια καί άπαν
  τα ύψώνοντας τούς ώμους:
  —Τα ποιήματα τοϋ Όμή
  ρου;
  —Ναί, την Ίλιάδα καί την
  Όδύσσεια.
  —Τί θά τα κάμης, Αύτά
  δέν είνε άπό τα βιβλία πού
  διαβάζονται. Δέν τα έχω.
  Ό Άλκιβιάδης δέν μπορεΐ
  νά συγκρατηθή" γεμδτος άγα
  νάκτησι λέγει.
  —Πώς άνόητε άνθρωπε, δέν
  έχεις στό σπίτι σου τό έργο
  τοθ μεγάλου Όμήρου; Καί 'έ-
  χεις την άξΐωσι νά μορφώσης
  τα παιδία έσύ πού δέν ξέρεις
  την πηγή τής σκέψεως καί τής
  ώμορφιάς.
  Ό γραμματιστής άρχΐζει νά
  βρίζη τόν Άλκιβιάδη. Άλλά
  καί ό νέος είνε έπιθετικός. Δέν
  μπορε: ν' ανεχθή την άμάθεια
  αυτή άπέναντι τοϋ Όμήρου.
  Καί οηκώνει μέ όρμή τό χέρι
  γιά νά ραπίση τόν γραμματι-
  στή.
  —Άς φύγουμε άπό αύτό
  τό όντρον τής ήλιθιότητος.
  Πάμε στό σπίτι τοθ Ίσχομά-
  χου. Αύτός είνε πραγματικά
  σαφής καί δέν θά μδς άπαν
  τήση σάν τόν γραμματιστή.
  —Μην παραφέρεσαι! τοΰ ά-
  παντδ ό Μνησικλής καί προσ
  παθεΐ νά τόν καθησυχάση.
  (συνεχ(ζεται)
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ. ΛΥΔΑΚΗ ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ
  Δέχεται είς τό έργαστή-
  ριόν της (Πλατεΐα Βαλιδέ
  Τζαμί).
  ΣΗΜΕΡΟΝ:
  Τό κοινωνικό μεγαλούρ-
  γημα βραβευμένο άπό
  την διεθνή επιτροπήν
  τής εκθέσεως των Παρι¬
  σίων:
  Σ
  Ή τελευταία κολοσ-
  σιαία δημιουργία τής:
  ΝΤΑΝΙΕΛ
  ΝΤΑΡΙΕ
  Τί
  Αύριον:
  ΣΤΑΜΠΟΥΛ!
  Ή πόλις των μυστη-
  ρίων καί των περιπετειών!
  Ή πόλις των χαρεμιδν
  καί των μαγευτικών το-
  πείων.
  "Ενα έργον περιπετει-
  ώδες.
  Ο έρως είς την χώραν
  των Χρυσανσέμων.
  Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  Τό «άσυνείδητο ψε0δος>
  ΚΟΙΠΩίΊΙΚ/Λ
  "Ενας φιλόσοφος ολίγον κυνι-
  κός ϊγραψε, υίαν ήμέρα, αυτή
  την φράσι: «ΟΊ γυναΐκες λέγουν
  κάποτε την άλήθεια, είνε τόσον
  άνόητες».
  Πρόκειται χωρΐς άμφιβολία πε·
  ρΐ ενός «χαρακτηρισμοϋ» πεοισ
  σότερον αύστηοοϋ παρά άληθοθς
  άλλά, δέν ύστεροθν έπίσης είς αύ
  στηρότητα οί τΐνευματώδεις αθτοϊ
  —καί είνε τΐάρα πολλοί—πού φαν
  τάζονται δτι δίδουν δείγυατα
  ψυχολογΐας δτα.> διακηρύττουν
  ότι «ή τάσις πρός τό ψεύδος»
  κολα. Είνε αλλοστε ψεύδος αύ
  τό, "Ενα άληθινό γεγονός παρα-
  μορφώνεται δταν μεταβιβάζεται
  άπό στόαα σέ στόιια· καθένας
  Η ΜΑΧΗ
  "Υπό ΚλώνΓ
  ΙΟίον
  Ντυμένος,
  δ ταξιδιώτης
  ΚΙΝΗΣΙΣ.— Ανεχώρησε δι" Α¬
  θήνας ή κ. ΆΘηνοϋλα Μιχ Φυτάκη
  'ΕττιθΡωρητοϋ τής Τραπέζης τής
  Ελλάδος.
  | — Διήλθε προχθές τής πόλεώς
  | μας μεταβαίνουσα είς Αθήνας ή
  Ικυρία Παπαδηαητρίου, Νομάρχου
  ;[ Λασηθίου.
  ? —Αφιχθη προχθές έξ Άγίου
  ι Νικολάου ό δικηγόρος κ. Κου
  ΕΥΤΥΧΕΙΣ ΓΆΜΟΙ.-Ό ίατρός
  Έλθ Πά ί ή δί
  —πρό πάντων εάν ένδιαφέρεται ταξεν εξω. Η δοοχΐ} είχε παψει.'κ ΈλευΘ. Πηγάκις καί ή δνίς Μα
  ιτοαγματιχά—τό μεταβάλλει, τό Άλλά ό άγέρας έξαχολουθοθσβ νά ρία Μαρκοπούλου, ετέλεσαν τούς
  άλλασει άνυνειδήτως γιά νά τό κυνγ]γ(5 στϊν οϋρανό χά βαρεία γάμους των. Παράνυμφος παοέ
  καταστήση περισσότερον άνάλο-, '£ * αεταβαλουν στΠ δ κ. Άλκιβιάδης Μαρής δι
  γο μέ την πνευματική τού κατά-1 συννεφα, ετοιμα να μεταοαλουν ευθυν,της της Έθυικη-ς Τραπέςης>
  στασι, καί ή πραγματικότης πά τα ρυάκια σέ χειμαρρους. ΙΙαρ ( ©ίραά συγχαρηιήρια.
  ρατηρσυμένη διά μέσου ώρισμέ- (5λα αύτά, δκτώ ή δέχα κοριτσά —Δνίς Μαργαρίτα "Ιω. Λυδάκη-
  νων ιδιοσυγκρασίαν^ είς τίς δ· !;(χ |τααχα63ϋτ!>ασαν θαρραλέα κ. Άριστ. Μττοΰρνέλος ετέλεσαν
  ποιες δέν κυριαρχουν ή γαληνη 1 βοεγμένη άαμο Τό πιδ με χούς γάμους των Παράνυμφοι πα-
  και ή διαυγεια, άποκτα μια ά- «ήν δρεγμίνη 4μμο 1ο^ πιδ με μπρός Λαμπρτ
  Μετ* ολίγον είς την «Άνόρσωσιν»
  ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΕΜΑΛ, Ο ΣΤΑΚΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Ό άναμορφωτής δικτάτωρ;! ποΰ έδωσε ένα
  κομμάτι τής ψυχής. τού είς την γυναΐκα διά
  νά την χειραφετήση καί νά τής δώση δικαιώ-
  ματα καί θέσιν είς την ζωήν.
  γάλο τραγουδοΰαε μέ δλη την
  δύναμι των πνευμόνων τού τό πά
  ληό λαικό ρεφραίν:
  Πουλάκι, πουλάκι, ποθ πας;
  νός καί Φέφος Περδικογιάννης.
  θερμά συγχαρητήρΐα.
  — Ό κ. 'Εμμαν. Άν. Γαλενιανός
  κτηματίας καί ή δνίς Ίωάννα Βλα
  χάκη ετέλεσαν την τί! ρελθοϋσαν
  έβδομάδα τοϋς γάμους των είς
  Στό βουνό Σενχέ, για ν« πιω σακέ ( Σταυράκια. Παράνυμφος παρέστη
  ρος.
  είνε Μνα έκ των κυριωτέρων στυι[προσδόκητη δψι.
  χείων τοθ γυναικείου χαρβκτή Ι Τί συμπέρασμα» Θά έξαγάγω
  (με άπο τίς παρατηρήσεις αΰτές
  Πρέπει νά δυσπιστοΰμε συνεχώς
  πρός δ,τι μδς λέγουν μέ τό πρό-
  σχημα δτι εχει μεγάλες πιθανό-
  τητες νά είνε ούχι ή έκφρασις
  'Έ. λοιπόν! Έγώ, δέν θά διστά
  σω νά διακηρύξω δτι τό ψεύδος
  είνε έπίσης Μνα των σπουδαιο
  τέρων χαρακτηριστικών ,τοΰ άν
  δρικοθ χαρακτήρος, πρό πάντω¥- τής άληθείατ, άλλά ή άαεσος με
  δταν πρόκειται περΐ τοΰ «άλη-
  θοΰς> ψεύδους, δηλαδή τοθ συνει-
  δητοθ καί τού άποφασιστικοθ,
  πού θ' άντιτάξω ευχαρίστως είς
  τό «εΐλικρινές» ψεύδος, πού δέν
  είνε, τίς περισσοτέρας φορές,
  παρ' ϊνα εΐδος αύθυποβολής.
  Γιά τό τελευταίο αΰτό. άναγνω
  ρίζω δτι ή γυναΐκες περισσότε-
  ρους εύαίσθητες,περισσότερον νευ
  ρικές, καί συχνά μΛλιστα περισ
  σότερον εύφάνταστες άπό τοΰς|πειαν».
  άνδρας, τό καλλιεργοϋν πολΰ εϋ
  τάφρασις των ένδομύχων αίσθημά
  των τοθ συνομιλητού μα^, "Ισως. .
  άλλά πρέπει πρό πάντων να δυ
  σΤΐιστοΰμε γιά τους εαυτούς μας
  και για την κλίσιν που αΐσθανόμε
  θα πρός τό «άσυνείδη-ο ψεύδος».
  Ή θεμελιώδης άρετή την δποία
  θά -εποεπε ν" άπαιτοΰμε άπό τόν
  κάθε άνθρωπο μπορεΐ νά συνο
  ψισθί) ώς εξής: «Να βλέπη κα
  «■■■■
  η «!■«»«■■■■■■■
  Έχαοτην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά, ■
  ΠΕΙΡΑΙΑ ■
  Χαλκίδα, Αίδηψόν,Βέ- ·
  λον, Φκαααλονίκην. μ
  Τηλεφ. 5-50
  νεον ωρολογοποιείον
  ΚΩΝΣΤ. _Ι___ΧΑΤΖΑΚΗ
  (Παρά το Μεϊντάνι)
  'Εργασθείς επί ολόκληρον δωδε
  καετΐαν ώς τεχνΐτης είς τό κατά
  στημα Μιχαήλ Μανουσάκη (ΖενΙΘ)
  άναλαμβάνει την έπιδιόρθωσιν
  ιαντός ώρολογΐου, νοαμμοφώνων _ ****»
  "οί μικρόν «λλων μηχανημάτων. οτβυ ΜΑΡ
  Ητιιιιιιιιιιιιιιιηι ιιπιιιιιιπιιιιιι ιιιιΐυιΐιιιιΐΗΐι ηΐιΐΐΐιιιυιιιιιι ι ιι 111 ιιυιΐεΐιιιιιΐΒΐι ι π ΐιιυιΐΐυιιιιυΐΐιΐιιι ιΐι ιιιιΐιιιιι ι
  θαρά καί νά ένεργίϊ κατά συνέ
  η Ντιοτεγχέ
  "52
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρακτορείον ΑΜΆΛίΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλεφ. 551.
  ΐΙΙΙΙΙΙϋΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΝΙΙΙΙΙΙΙίΙΙΙΙΙΗΙΗΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ!ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1ΙΙ1Ι!ΙΙΙ1ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ1Ι|
  Ι ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΓΝΗΣΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ Ι
  Ι , ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ
  ^
  Πλάκες μέ δλα τα
  νέα τραγούδισ.
  Μόνον
  "Οχι κασμήρια μέσω Αθηνών, άλλ' άπ' εύθεΐας
  έξ Αγγλίας παρελάβομεν την νέαν πλουσιωτάτην
  συλλογήν μας των περιφημοτέρων Αγγλικών έργο
  στασΐων.
  * Οί χρωματισμοί καί τα σχέδιά των είνε έξαιρε-
  τικά.
  Ποιότητες άνώτεραι. Αί τιμαί μας είναι άσύγ-
  κριτοι.
  ΠΑΡΙΣ1ΝΟΝ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ
  Πλατεΐα Βενιζέλου
  ■ϊΉΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐυΐΙΙΙΙΙΙΙΐυΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙιΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ*

  Ό Βασιλεύς
  των καπαρντινων:
  ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
  (ΣΤΑΔΙΟΥ 22).
  ννωρίζει δτι ανέθεσεν είς τό Κατά-
  στημα:
  Κ. Μαρούδα
  ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ
  Την άποκλειστικότητα τής πωλήσεως
  δι' δλην την Κρήτην των παγκοσμίου
  φήμης καπαρντινων τού, μέ τάς ιδίας
  ακριβώς τιμάς Αθηνών.
  ΑΙ ΚΑΠΑΡΝΤΙΝΑΙ ιιΜΠΑΛΑΣΚΑ"
  έχουν βραβευθή εις δλας τάς διεθνεΐς
  έκθέσεις διότι κατασκευάζονται άπό τα
  καλυτέρα άγγλικά ύφάσματα καί έχουν
  θαυμασίαν εφαρμογήν.
  νιιυιωιωιιιιυυυιωιιυιιιιυΐι™
  ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμόνως, άπό δλα τα καταστήματα καί αύτά
  άκομη των έπαρχιών ταίς κλωσταϊς Νάρκας «Σταύρος».
  Ήτοι οβυνάχια, τρυπώματα κιθάρας, καρέλια κβντήμα-
  τος, κουβάρβς, Μουλινβ, Κ«τον περλέ, Βαμβακάκια, κου-
  βάρβς κίντήματος κ. λ. π. "θλα τα ώς αν» ειδή είναι ά-
  φδάστου ποιότητος, καί χρωμάτων ηγγυημένων καί στ»ρ·-
  &ν. Μ(« δοκιμη θά σ«ς πιίβςι διά την άν&ιτεροτητα των
  κλΗθτ&ν τής μκρκβτς «Στβτυββς.»
  ΆντιπροαεΐΛθς δι* χούς Νβμούς Ηρακλείου—Λο»ηβ(βν:
  Ι. Ν. ΚΟΡΠΗΣ
  θά πιω έ'να κ
  —Οί
  ,θά πιώ δυό...
  οί, ά5ελ
  ή κ.
  Κολυβάκη έαπόρου.
  Πδά ΐ ή
  —Ό κ. Δ. Παπαδάκης καΐ ή
  δνίς Εύθαλία Παπαχατζάκη έτε
  —^ 4^»κ.^ >™. ,ν ^ «νΒΛ λεσαν τούς γ^μους ίωνεΐςίφορ.
  φοί τους πολεμοθν ισως αυτή τέτσαν. Παράνυμφος παρέστη ό
  την στιγμή εναντίον τού Ροτζε|κ. Μιχ. Κοζυράκης ύΐτοθηκοφύλαξ.
  στβένσκυ ή εναντίον τοθ Αινίε · —Την παρελθούσαν έβδομάδα
  6ιτς.— έσκέφθηκεν δ Φέλτζ. 'Αλ ' ξ1ί ^ Πόμπηαν Καινουρίου έτε
  ι > " ι π ύ Χ λέσθησαν οί γάμοι τού κ. Γεωρ
  λα οταν οί 1 ιαπωνεζοι πολεμουν (γ(ου Ε. φουστανάκη μετά τής δνί
  οί Γιαπωνέζες ξέροιιν νά τραγου δος Ελένη Γ. Κουμαντάκη. Πά
  δοθν... |ράνυμφος παρέστη ό κ. Λεωνί
  Έτσι έκανε ή ήοωίς Σιτζού
  κα, δταν δ ή'ρως ΓιοχΙτς'" νέ,' άνΓ
  προγεγραμμένος, έπλανάτο στίς | ΑΡΡΑΒΩΝΕΓ.— Μήνας "χάνιω·
  γεματες κινδύνους έρημιές των τάκης, δνίς Εύαγγελία Κατσούλη
  μωβ βουνών, δπου «σκαρφαλώ- ,£δωσαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν γά
  νούν μοναχά οί άγριόχοιροι». | μ0ΒΑΠΤΙΥΣΕΙΡΣ.-ΡΕί1ς Αγίαν ΜαρΙ
  (Μΰθος τοΰ
  XII
  αιώνος αφορών ναν εβάπτισε την παρελθούσαν
  την ιστορίαν των έμφυλίων πολέ Τρίτην εορτήν τού Μιχαήλ Άρχαγ
  μων μεταξύ των φυλών Ταιρά ^λου τό άγοράκι τοθ Ήρ. Φο
  ι »ΐ ' ιλ{>λ ,,ο-ί ράκη ό κ. Σαρρής. Είς τους γο
  καί Μιναμοτο: 1161—118θ). , > ν«ϊς καΐ τόν ανάδοχον ευχόμεθα
  Ή Ο-Σετσόου σάν, επΐστρε νά τοίς ζήση.
  ψασα ήδη, δποκλινόταν μπροστά
  τού.
  (συνεχίζεταί)
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ: Τό 100 ο)ο
  έγχρωμο θαΰμα:
  Η ΤΗ ΤΗΣ
  Σ
  ΜΠΕΒΕΡΛΥ ΡΟΜΠΕΡΤ25
  ΖΟΡΖ ΜΠΡΕΝΤ
  Μιά ουνταρακτική ά-
  γωι/ιώδης περιπέτεια μέσα
  στό άγριο μεγαλεΐο των
  παρθένων δασών τοΰ Κα-
  ναδά. Ένα φλογερό έρω·
  τικό ρωμάντζο πού γεννή-
  θηκε μέσα στό πιό φοβε-
  ρό μΐσος.
  Έκτός προγράμματος:
  ΖΟΥΡΝΑΛ.
  Αυριον λόγφ τής εορ¬
  τής 3 παραστάσεις. "Ωρα
  2 μ. μ. Νέον έπεισοδιακόν.
  "Ωρα 6 1)2 καί 10 μ. μ.
  ΓΗ ΕΠΑΓΓΕΛΙΑΣ
  Σημ Καθ" εκάστην ώραν
  6 1)2 μ. μ. άπογευματινή.
  Κυριακή ώρα 2 μ. μ.
  ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΠΕΙΣΟΔΙΑΚΟΥ
  ζήη
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-· Ό Μορφω·
  τικός Σύλλογος εύχαριστεΐ θερ¬
  μώς την οικογένειαν Χ. Ξυλούρη
  διότι κατέθηκεν δρχ. 300 καί πα·
  ρεσχεθη εκλεκτόν φαγητόν μετά
  Φρούτων καί οίνου είς τό «Άσυ¬
  λον τής Γερόντισσας» ολόκληρον
  την ημέραν τής 12ης ΝοεμβρΙου
  είς μνημόσυνον έννεαήμερον τοθ
  μακαρίτου Χρήστου Ξυλούρη.
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
  Ή Ένωσις Γεωργικών Συν)
  Γίιρω οτήν πίλι.
  "Οψιν πραγματικοϋ δασυλλίου
  έμφανίζει ή φυτεία μπανανεών,
  κάτωθι των παρά την συνοικίαν
  Βίγλας τειχών.
  —Τα φυτώρια άνέρχονται είς
  πολλάς εκατοντάδας μέ τάς πε·
  ριποιήσεις δέ καί τάς κατσβαλ
  λομένας φροντίδας διά την ανά¬
  πτυξιν των, είνε πλέον ή βεβαία
  ή έπιτυχία τής έπιχειρήσεως.
  —Σήμερον τό έν τη πόλει μας
  παράρτημα τοϋ Όρεφατικοΰ Συν-
  δέσμου Θά έκδράμη ώς γνωστόν
  μέσω Ρογδιάς,εΙς την μαγευτικήν
  τοποθεσίαν «Σαββαθιανά» ένθα
  καί ή όμώνυμος Μονή, δπου Θά
  διημερεύσουν οί έκδρομεΐς.
  —ΟΙ δηλώοαντες συμμετοχήν
  είναι άρκετοΙ.
  —Παραλλήλως διωργανώθησαν
  διά σήμερον πλείσται κυνηγετι
  καί έκδρομαί υπό των νεμρώδ
  τής πόλεώς μας.
  —Είτε κατά μικράς όμάδας,
  είτε καί κατά μεγαλυτέρας μέ
  συμμετοχήν καί των άηαραιτήτων
  «μαθητευομένων».
  — Σήμερον ώς γνωστόν τό άπό
  γευμα (6 μ.μ.ϊ ανοίγει είς τό τέως
  Ζαχαροπλαστείον Άκράτου (λεω
  φόρος Κουντουριώτη).
  —Ή έκθεσις τοΰ νέου ζωγρά
  φού κ. θωμά Φανουράκη.
  —Ό καιρός χθές καί προχθές
  διετηρήθη στάσιμος.
  — Παρά τουτο ή 5φεσις τής Θερ
  μοκρασίας δέν έμεινεν είς τό
  αύτό επίπεδον.
  —Αντιθέτως τό κρύο ήταν αί
  σθητό τό βραθάκι τής Παρασκευ
  ής καί χθές.
  —Προχθές εορτήν τού Άγίου
  Μηνά, ήτις έωρτάσθη εφέτος μί
  εξαιρετικήν επισημότητα καί με
  γαλοπρέπειιν, παρετηρήθη καί ή
  άνάλογος κοσμική κίνησις.
  —Γύρω άπό τούς έορτάζοντας
  Μηνάδες.
  — Είς τούς όπο'ους ή παροΰσα
  στήλη άπειΛύνει, έστω καί όλί
  γον καθυστερημένως, τάς ευχάς
  της
  —Συνεχίζονται μέ βραδύν πάν
  τοτε ρυθμόν αί εργασίαι είς
  λεωφόρον Νόελ (Μπεντενάκι).
  σμών Ν. "Ηρακλείου προκη·) —ΑΙ εργασίαι αυταί έλπίζεται
  ρύσσει μειοδοτικόν διαγωνι- δτι ®ά έπισπευθώοιν συντόμως.
  χ ± ι-) μ ο , '"Γ „ | —Είς τρόπον ώστε τό καλοκαι
  σμόν την 24ην Νοεμβριού έ. ε. να ςεΟρεθβμεν πρό τής όλοκλη
  ημέραν Πέμπτην καί ώραν 11 | ρώσεως των πρώτων κςχλών προ
  π. μ. είς τα γραφεΐα αυτής υποθέσεων διά τόν έξωραισμόν
  τοϋ ώραίου τούτου παραλιακου
  τμήματος τής πόλεως.
  — Είς τό κινηματοθέατρον Που
  λακάκη προβάλλεται διά τελευ
  κά¬
  ■■■■■Ι
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■Ι
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ
  ΑΡΤΙ
  'Ασύγχριτες ήγγυημένες.
  Γβνικος Άντιπρβσωποί:
  ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΝ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  διά την προμήθειαν των
  τωθι ε [δών:
  1) 2000—2300 ψεκαστήρων,
  2) 500 θειαφιστήρων.
  καί καλοϋνται οί ένδιαφε-
  ρόμενοι όπως προσέλθουν κα¬
  τά την ώς άνω ημέραν καί
  ώραν καί λάβωσι μέρος είς
  τόν μειοδοτικόν διαγωνισμόν.
  Αί προσφοραί θά είναι 'έγ-
  γραφοι έντός κλειστών φακέλ-
  λων καί ύποχρεώνουν τόν
  μειοδότην 24 ώρας άπό την
  ώραν τής δημοπρασΐας. Ι
  ΟΙ δροι συγγραφής ύποχρε-'
  ώσεων καί οί τεχνικοί δροι
  είναι κατατεθειμένοι είς τα
  γραφεΐα τής Ενώσεως καί τώ
  Ύπ)μα τής Άγροτικής Τρα¬
  πέζης καί δύνανται νά λαμ-,
  βάνωσι γνώσιν αυτών οί έν-
  δισφερόμενοι καθ" εκάστην. '
  Ηράκλειον 7 Ν)βρίου 1938.
  Ό πρόεδρος
  Γ. Β«ρ«ύχ«$
  ταίαν φόρον τό έξοιρετικόν φίλμ:
  «Κατάχρησις έμπιστοσύνης· τρ
  οποίον δχι μόνον έκεϊνοι που
  δέν τό παρηκολούθησαν πρέπει
  νά παρακολουθήσουν άλλά και
  δσοι τό παρηκολούθησαν.
  -Έπίσης είς την «Μινωαν, υπε
  ρήρεσε τό φίλμ ·Ή Γη της έπαγ
  νελίας», είς τΰ οποίον διαπλώσ
  σουν δυο δυνατούς καί χαρι-
  τωμένους μαζύ ρόλους ή Μπέβερ
  λυ Ρόμτιερτς καί δ Ζώρζ
  Μπρέντ.
  β Ρίπβρτίρ
  '0δ·ί 'Αγ. Μην*
  Νέσι α*1ζεις κσ1 νέαΐ πσ'
  ραλαβαΐ ύψασμάτων τί]ς Ι·
  Τ8. "Ιΐ
  «Οί,
  ο"
  . Α»,

  ΑΝΟΡΘΩΣΊΣ
  τοΰ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  446ον
  Παρατηρήσας δέ βτι 6 γέρων, δστις εΐχε πέσει
  χσμαΐ έκ τής τιυγμής τοθ κ. ΛευκΙου, έμεινεν είσέ-
  τι άκίνητος.
  —Μωρέ! εΐπε· μωρ' ό Ξΰστρης έτίναξε τα πέ·
  ταλα;
  —Ά! άπεκρΐθη ό Πιγρεναλλιδς, είνε στουπί με
  θυσμένος.
  —Άμ' δέν τόν στρώνετε λοιπάν είς μ(σ γω-
  νιά, νά χάνεται! είπεν ό Θεναρδιέρος.
  Δύο των «άνθρακέων» άπώθησαν τόν μέθυσον
  διά τοθ ποδός πλησίον τοθ σωροΰ των σιδήρων.
  —Ζσμπετάκη, διατί επιασες κ' έφερες τούτους;
  είπεν ό Θεναρδιέρος χαμηλπ τή φωνή πρός τόν άν¬
  θρωπον, δστις έκράτει την σιδηράν ράβδον είνε ά-'
  νωφέλευτοι.
  —Τί νά γίνη; απήντησεν ό έρωτώμενος, ηθέλη¬
  σαν νά έλθουν. Οί καιροί είνε δύστυχοι. Δέν εχει
  οουλειαΐς.
  Έν τούτοις οί άλλοι λησταί Ιδενον στερεώς είς
  την πλησιέστερον τής έστίας κλίνην τόν κ. Λευκίαν
  ουδόλως άνθιστάμενον. Τόν έ'δεσαν δρθιον.
  —Τώρα, σύθεντικό, σ' έχω καλά, εΐπε πρός σύ
  τόν, ό Θεναρδιέρος.
  Καί πρός τούς δέσαντας νεύσας— Τρσβηχθήτε
  πσρέκει, εΤπε καί άφήσατέ ολίγο νά μιλήσω μέ τ'
  αύβεντικό.
  Άπαντες άπεχώρησαν πρός την θύραν.
  —Εύλογημένε, λέγει ό Θεναρδιέρος πρός τόν
  δεσμώτην, τί ήθέλησες νά πηδήσρς άπό τό παρά-
  θυρο, νά σπινσης κα^ κανένα πόδι σου! Δός μου
  τώρα την αδεία νά μιλήσωμεν έδώ, καθώς πού είμε¬
  θα ήσυχα, ήσυχα. "Ενα πρβγμα άπόρησα' πόδς δέν
  έ'βαλες άκόμη την ελαχίστη φωνή. "Αλλος είς την
  θέσι σου, κάπως βεβαία θά ζητοθσε νά φωνάξη.
  Έννοεΐτσι! αύτά ήτο φυσικό. ΕύρΙσκεσαι μεταξΰ άν
  θρώπων ύπόπτων όπωσδήποτε" καταλαμβάνεις πώς
  ότι δλοι ούτοι δέν σ' έτριγύρισαν διά καλό. Ναί σω
  παΐνεις, όλωσδιόλου! Αύτό μοΰ φαΐνεται σαν πά
  ράξενο. Είνε άλήθεια πώς καΐ νά έφώναζες, τΐποτε
  δέν θφ ώφελεΐσο, έπειδή έδώ μέσα είνε ώσάν ίνα
  μνήμα' βροντή νά γίνη έξω δέν ακούεται" άλλά
  πάλιν ό άνθρωπος, δσο καΐ άν είνε, φωνάζει δταν
  ευρεθή είς κίνδυνον. Αυτή σου ή σιωπή φανερώνει
  μεγάλη φρόνησι. Ξεύρεις τί συμπεραΐνω, Θά εΐπες
  μέ τό νοθ σου' δ αν φωνάξη έ'νας άνθρωπος, ποΐ
  ος είμπορεΐ νά έλθη, ή άστυνομΐα. Καί μετά την
  άστυνομία, ή έξουοΐα. Συμφέρει ούτό νά γίνη ή
  6έν συμφέρει; Δέν πρέπει νά συμφέρη, άφοθ δέν έ-
  φώναξες. Καΐ διατί νά μή συμφέρη; Διότι, (αύτό έ·
  γώ τό ύτιοπτεύθηκα, πρέτιει νά ξεύρης πρό πολλοθ)"
  κάποια οίτία έ'χεις νά κρύψης κάποιο πρδγμα. Ό-
  μοΐως καί ημείς έχομεν την ιδία σίτία. Λοιπον συν-
  εννοούμεθα.
  Καί ταυτα λέγων ό Θενσρδιέρος παρετήρει τόν
  κ. Λευκίαν διά βλέμματος διαπεραστικωτάτου, ώς
  θέλων νά ε[σδύθΓ| είς τα άδυτα τής συνειδήσεως
  τοθάνθρώπου, , _ ,*...,*—_ - . _
  "Εκ τε τοθ βλέμματος τούτου καΐ έκ τής ύπού-
  λου τροπής ήν έδωσεν είς την όμιλίαν τού, εφαίνε¬
  το ό αλιτήριος δτι «τωόντι έσποΰδασέ ποτε διά νά
  γίνη Ιερεύχ».
  (συνεχίζεται)
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλ« δι/ δλους
  Ο ΕΡΩΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ
  Α'.
  Είς προηγούμενον σημείωμα
  είχαμε γράψει γιά τόν ε
  ρωτα σία ζωα. Δέν θά ήτο ά¬
  σκοπον νά μιλήσουμε σήμερα
  γιά τόν ερωτα των άνθρώπων,
  κεφάλαιον πολΰ περισσότερον έ/
  Ειαφέρον διά τούς αναγνώστας.
  Τό ζήτημα εξητάσθη άπό πολ
  λοΰς επιστήμονας μέχρι σήμερον
  άπό καθαρώς Ιπιστημονικής καΐ
  ψυχολογικής πλευράς, οί ποιη-
  ρωατίαν τού σώματος. Τό σώμα
  Ιχει ηλικίαν ή δποία κυμαίνε-
  ται αναλόγως των άτόμων, καΐ
  ένώ σέ ωρισμένους άνθρώπους
  τδ σωμα δέν δονεϊται άπό τα Γαΐ
  σθήματα τής καρδίας, εϊ; δχι
  πολα μεγάλην σχετικώς ηλικίαν
  σ' άλλους ή έπικοινωνία καρδίας
  καί σώματος διαρκεϊ περισσότε
  ρον.
  Καί δταν δ όίνθρωπος αίσθαν
  θή δτι 'τό σώμα δέν είσακούπ
  Μετ' ολίγον είς την «Άνόρθοσιν»
  ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΕΜΑΛ, Ο ΣΤΑΚΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Μιά σττανία μετάφρασις άπό τό πολΰ-
  κροτον έργον τού Άγγλου συγγραφέως Άρμ-
  στρογγ μέσω των σελίδων τοϋ όποίου άναπη-
  δα ό ροθς τής ζωης τοϋ άνδρός πού δέν έ-
  γνώρισεν έμπόδια.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  Α Κ ΡΟ ΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Σΰ-
  ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 4-51.
  ΚΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΩΜΑΤΑ
  ΚΑΛΛΥΝΤ1ΚΑ
  ΠΟΥΔΡΕΣ ■ ΚΡΕΜΕΣ
  ΚαΙ δλα τα Εορωπαϊκά σπεσιαλιτέ
  τοϋ γυναικεΐοο καλλωπισμοϋ είς τιμάς
  χαμηλάς μόνον
  : ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
  Πώλησις λιανικίι καΐ χονδρική.
  β
  ΓΒΒΠββΒβειεΐπιβΒβε—εε·»·ειεΐ"" — - —----- ------~*|
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ^
  Πρός τούς έλαιοπαραγωγβύς των έπαρχιών
  Τεμένους, Πεδιάδος καΐ Μονοφατσίου.
  Η έτοαρβία «ΤΑΛίΙΣ» σ*ς καθιβτά γνωστόν δτι μέ·
  "Λ-ώΡΛ.νβ«ί". β« άνοοάζη ·1ς «μας λίαν ίκανβ-
  Λ-*™·
  @€5
  «τα, «π* ΰποθλήλων τής λταιβείχ εΐί
  παράδοσις βα γίνβται μέ «ίβδβι οβις βΙ* 1,
  «Ρ*ς τό ελαιόφυτον άμοφτβν δρόμον *«»
  Τ*πβν
  τβδ ΥΡ«·«ίβ»)
  ταί ΰμνησαν τόν Ιρωτα ώς αί
  σθημα, οί μουσικοσυνθέται συνέ
  θεσαν τα ωραιοτέρα τραγούδια.
  "Όλοι οί άνθρωποι έγνώρισαν τό
  αΐσθημα αύτό, σοφοί συγγρα·
  φεϊς, καλλιτέχναι, πολιτικοί, έ
  πιστήμονες, βιομήχανοι, Ιμποροι.
  Καί δλοι αύτοι θά αϊσθανθοθν
  έπίσης μεγάλην απογοήτευσιν δ
  ταν άντιλη-ί-θοθν δτι δέν μποροΰν
  πιά νά άγαποθν. Ή σκέψις
  τού άνθρώπου έπηρεάζεται άνα
  λόγως τής εντάσεως των έρωτι
  κων τού όρμών. Ή διαπίστωσις
  8τι τό σώμα δέν είνε πλέον είς
  θέσιν νά εκπληρώση τάς δρμάς
  τής ψυχής αποτελεί μιά δδυνηρή
  άποκάλιιψι την οποίαν πολλοϊ
  δέν όμολογοθν μέν, άλλά αίσθά
  νονται έν τούτοις. Ό άνθρωπος
  διατηρεϊ πολύ περισσότερον 'τήν
  φρεσκάδα τής ψυχής άπό την εύ
  είς τα κελεύσματα τής ψυχής, τό
  τε α&αθάνεται τόν εαυτόν τού
  μειωμένον καΐ ταπεινωμένον. Ή
  χραγωδία δμως είνε άκόμη με-
  γαλειτέρα, 8ταν ή ψυχή καΐ τό
  σώμα παύσουν ταυτοχρόνως νά 2
  χούν έρμάς.
  Ό Ιγκέφαλος ^τοθ άνθρώπ&υ,
  δπως άλλωστε 8λα τα δργανα τοθ
  σώματός τού, έπηρεάζεται άπό
  την Ικκρισιν των ένδοκρινικών
  άδένων. Τοθτο απεδείχθη διά πει
  ραμάτων καΐ επί άνθρώπων επί
  των οποίων διεπιστώθη μείωσις
  τής λειτουργίας των γεννητικών
  άδένων. Μέ την πάροδον τοθ
  χρόνου οί άδένες τροφοδοτοθν,
  συνεπεία τής συγκρούσεως, έλ
  λιπώς μέ τό πολύτιμον δγρόν των
  τόν εγκέφαλον καΐ ή σκέψις γί
  νεται όκνηρά καί χαλαρά.
  (συνεχίζεται)
  θερμάστρες (
  "Ολον των τύπον καί μεγεθών
  άττό 300 δοαχμων καΐ άνω
  Παρελήφθησαν είς τό κατάστημα.·
  ΓΕΩΡΓ. ΦΥΣΑΡΑΚΗ
  Άσύγκριτοι, στερεώταται, μεγάλης
  άντοχής καί διαρκείας.
  Γίνονται ταχύταται έγκαταστάσεις.
  (■«■■■■■■■■■■■••■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ιεΐΜεΐειει
  >■■■■■■ ■■■■■■) ειββειειβιβπιειει »■■■■■■■ ειει·«ειΐιεΐΒει*ει·
  Ο1ΝΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ
  Τα έξαιρετικά άνόθευτα καί άγνά έπιτραπέ-
  ζια κρασιά, παλαιάς εσοδείας, θά ευρίσκετε είς
  την παρά τα βαρελτζίδικα αποθήκην τού κ. Α¬
  λεξ. Σκορδύλη είς μικράς καί μεγάλας ποσότη¬
  τας είς τιμάς ασυναγωνίστους.
  Ήδράσιςτών διδασκάλων
  τοϋ Μεραμβέλλου.
  ΝΕΑΠΟΛΙΣ Νοέμβριος (άντα·
  ποκριτοθ μας). —Ό άναιληρωτής
  τού 'Επιθεαιρητοΰ Δημ. Σχολείων
  Μεραμβέλλου κ. Ιωαν. Ζωγραφά
  κης, έκοινοποίησε προχθές έγκύ
  κλιον πρός τούς κ. κ. διδασκά-
  ου; καί διδασκαλίσσας τή; περι¬
  φερείας.
  Ό κ. Ζωγραφάκης άνακοινών
  τόν διορισμόν τού τονίζει την ίε-
  ρίτητα τής άποστολής τοθ διδα¬
  σκάλου έν σχέσει μέ την άναμόρ
  φωσιν τής κοινωνίας καί τοθ £
  θνους.
  Ώς πρός τό διδακτικόν μέρος
  άναφέρεται είς την εγκύκλιον τού
  κ. άναπληρωτοθ, ή άνάγκη τής
  συμμορφώσεως πίός τάς γνωστάς
  παιδαγωγικάς αρχάς καί μεθόδους.
  Ιδιαιτέρα φροντίς δέον νά κατα
  βληθ^ διά τό ήθος καΐ την διά¬
  πλασιν των μαθητών ήτις δέον νά
  άποβαίνη ύπόδειγμα,Ιξ αυτής ταύ
  της τής προσωπικότητος των δι-
  δασκάλων άπέναντί των καΐ άπέ
  ναντι τής κοινωνίας. Περαιτέρω, ό
  κ. Ζωγραφάκης άναφερόμενος είς
  τάς υΐτοδείξεΐς τοθ σημερινοθ κρά
  τους, άναπτύΐσει τό τένεθμά των
  έν σχέσει μέ τό σχολικόν έργον,
  αποτεινόμενος καΐ είς την άνάγ
  κην τής τονώσεως των γεωργικών
  μαθημάτων καΐ την εξυπηρέτη¬
  σιν τής προόδϊυ των νέων γεωρ
  γικών κατευθύνσεων έν τώ περι
  βάλλοντ! των.
  Εθεώρησα καλόν νά παραθέσω
  διά την αγαπητήν «Άνόρθωαιν»
  τα γενικά σημεΐα τής έγκυκλίου
  τοθ κ. Ζωγραφάκη καί δι' άλλουί
  λόγους άλλά πρωτίστω; καί διά
  την δικαίαν ύπενθύχισιν τοθ καθ'
  5λου ίργου των διδασκάλων τού
  Μεραμβέλλου. Διότι ανεξαρτήτως
  πρός τόν σχοπιμότητα τής περί
  ή; πρόκειται έγκυκλίου, δ διδα
  σκαλιν.ός κόσμος τοθ Μεραμβέλλου
  άπέβη πάντοτε σχεδόν,πρωτοπόρος
  εις τάς ύποχρε'οσεις τού, τόσον
  τάς είδικάςβσον καί τάς ευρυτέρας,
  διαπλάσσων μίαν νέαν γενεάν' όγια
  καί σύμφωνον πρός τάς έθνικάς
  καί κοινωνικάς συνθήκας τής ση-
  μερινής Ελλάδος.
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  'Εκτίθεται είς μυστικήν δι'
  ένσφραγΐστων προσφορώνμειο
  δοτικήν δημοπρασίαν ή προμή
  θεια είς την Επιτροπήν Έκμε
  ταλλεύσεως Ηλεκτρικήν 'Εγ-
  κατσστάσεων Δήμου Ήρακλεί
  ου 3000 τεμαχΐων διαφόρων
  ήλεκτρικών λαμπτήρων.
  Ή δημοπρασία θέλει λάβΓ)
  χώραν έν τώ Δημαρχιακώ Κα¬
  ταστήματι καί ενώπιον τής
  Έπιτροπής "Εκμεταλλεύσεως
  την 5ην τοθ μηνός Δεκεμβρι¬
  ού 1938 ημέραν Δευτέραν
  καΐ ώραν 11—12 π. μ.
  Οί δροι συγγραφής ύποχρε
  ώσεων εισί κατατεθειμένοι είς
  τα Γραφεϊα τής Έκμεταλλεύ
  σεως οπόθεν οί βουλόμενοι
  δύνανται νά λάβωσι γνώ¬
  σιν.
  Έν Ηρακλείω τή 12 Νοεμ¬
  βριού 1938.
  ό Πρόεδρος τής Έπι-
  τροπής 'Εκμετάλλϊ'ύσέως ""' *"'
  Μηνάς Γεωργιάδης
  Σύνδεσμος
  οδηγ&ν αύτοκινήτων
  Νομοΰ Ηρακλείου
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Γενικης Συνελίύσεως
  Προσκαλοθμεν πάντα τα μέλη
  είς Εκτακτον Γενικήν Συνέλευσιν
  έν Ηρακλείω καί έν τψ Έπαγ-
  γελματικώ Έτιιμελητηρίφ Ήρα
  κλείου την 14ην Νοεμβριού 1938
  ημέραν Δευτέραν καί ώραν 11.30'
  π. μ.
  ΘΕΜΑΤΑ:
  Ανακοίνωσις εγγράφων Ταμεί-
  ου Συντάξεως.
  Έπειδή τό θέμα ίψορα ζωτι-
  κώς δλους παρακαλούμεν νά μή
  λείψη χανείς.
  Ό Πρόεδρος & Γ. Γραμματεύς
  Ν. Θεοώοσάκης Ζήνων Διλβόης
  ■■■■■■■■■ι
  ■ ■ΙΒ«ΙΤΜΙ»
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικράς ή μικρά
  οίκότροφος παρά καλλίστη οί-
  κογενεία.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  τΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Σ.
  —Τό σημερινόν πρόγραμμα
  τοΰΡχδιοφωνικοϋ σταθμοΰ.
  Σήμερον ο ραδιοφωνικός σταθ-
  μός θά μεταίώση τό εξής πρό-
  γραμμα: "ίίρχ 11 π. μ. έχκλπσια-
  στικη χοραιδία (2)σις Γλυκοφρύ-
  δη) καΐ θρηβκευτικη όμιλία τού
  @εθφΐλεατατου Ν. Παπακωνσταν
  τίνου «περί τής παγκοσμίου εϊρη
  νης καί της αλληλεγγύης μεταξυ
  των λαώ ν», Π 45' ποιχίλη μουσική,
  12 45' έλαφρά μουσική υπό τής
  ορχήστρας Κορινθίου. Ν μ έ με·
  τεωρολογικόν δελτίον, έ.ΙΟ' ποι·
  κίλη μουσικπ, 6,+5' Πειραΐκή χο·
  ρωώία υπό την ώ)σιν τοϋ κ. Γ.
  Ταάρη, 7.15' άπαγγελία, 7.30 δη-
  μοτικό τραγοΰδι, 8 οεσιτάλ Νπι·
  ανκο, 8.30' όμιλία τού άντιιροε-
  δρου τής όργανωτικής έπιτροπής
  τής εκθέσεως ύγιεινής κ. Κ. Χαρι
  τάκη επί τή ενάρξει τής λειτουρ¬
  γίας τής εκθέσεως ύνιεινής, 8 45'
  μουσική χοροΰ, 9.30' είδησΐις, 9.
  *5' συναυλία τής συμφωνικής όρ·
  χήστρας τής ΥΡΕ υπό την δόσιν
  τοΰ κ. Εΰαγγελάτου τή συμπρά
  ξει τής κ. Λ. 'Αναστασιάδου. Πρό
  γραμμα: 1 ϊούμπερτ άποοπάσμα
  τα άπό την μουσικήν διά τό δρά
  μα Ροζαμόνδη, 2 Σμεντάνα, ό
  Ποαλδάβος» συμφωνιχον ποίη-
  μιχ, 3 Σπύρ. Σαμαρα ουγγρική
  ραψωδία άπό τό μελόδραμμα Νιο
  νέλλα, 4 Βέρντι 3 άριες άπό τα
  μελοδραματα ηΧ,ορός μετημφιε¬
  σμένων», «'Ερνάνης» καΐ «'Οθελ-
  λος» υπό της κ. Λ. Άναστασιά
  6ου, 5 Γιοχάν Στράους είσαγωγή
  άπό την «Νυκτερίδα». Κατά τό δι
  άλλειμα τής συναυλίας θά μεταώο
  θοΰν αί τελευταίαι είδήσβις, 11.
  30' μουσική χοροϋ.
  —Οί έπιτυχόντες Κρήτες είς
  την ανωτάτην εμπορικήν.
  Μεταξΰ των έπιτυχόντων είς
  τάς είσιτηρίους έξετάσεις τής Ά
  νωτάτπς 'Εμπορική; Σχολής συγ
  καταλέγονται έκτός των προχθές
  άναφερθεντων καί παρ' ήμϊν καί
  οί εξής: Κ. 'Ακρωτηριανακπί, Δ.
  Γίλαχακης, Ά. Βλαχάκης, Μ. Γΰ
  παρης, Γ. Δασκαλάκης, Α. Δημη
  τράκης, Γ. Δημόπουλος, Ά. Ζχ·
  χαράχης, Ί. Ζερβός, 'Κ. Καλιτσου
  νάκης, Γ. Καρπαθχκης, Γ. Κονσο
  λάκης, Ί· Κοΐτανάκης, Χ. Κοτζάμ
  πάση, Ί. Κουμπανάκης, Ν. Κυρι
  ακάκης, Ν. Κωβτουλάκης, Κ.
  Λαμπράκης. Έ. Λουλακάκη;, Μ.
  Μαλλιωτάκης, Χ, Μανουσάκης,
  Γ. Μαρκάκης, Ί.Μαρκαντωνάκης,
  Έ. Μπουραντ&, Ί. Νιωτάκης, Γ.
  Ντρες, Φ. Ξενάκης, Χρ. Παγκα
  λος, Ί. Παντελάκης, Χρ. Παντε
  λάκης, Κ· Παπαδομανωλάκης, Γ.
  Πααχαλάχης. Ν. Πλατάκης, Έ.
  Πετράκης, Γ· Ραπίδης, Έ. Ρου
  κουνάκης, Σ. Σχετάκης, Κ. Ταγ
  καλάκης, Μ. Φραγκιαδάκης, Ο.
  Χαλκιαδάκης, Σ. Χισκάκης, Α.
  Χουλάκης και Α. Χρηστίδης.
  Άνώτεροι δλωνϋ
  ΟΕΙΑΦΙΣΤΗΡΕΣ ,ΙΡΙΜΑ"
  ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
  Α. & Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ
  Αηλώσατε εγκαί¬
  ρως τάς παραγγελί
  άς σας άποτεινό-
  μενοι είς τόν γενι¬
  κόν αντιπρόσωπον
  διά την 'Ελλάδα:
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  Όδβς 25 Αυγουστον
  Αριθ. τηλϊφ. 4—80
  —Τα τέλη κληρονομιών.
  Διά νόμου δημοσιευθέντος είς
  την εφημερίδα τής κυβερνήσεως
  .ρυθμίζονται τα πβρί έκκαθκρίσε
  ως καΐ βεβαιώσβως τβλών χαρτο
  σημβυ καΐ δίκαστικών έξόδων των
  σχολαζουβων /κληρονομιών.
  —Θείον κήρυγμα.
  Σήμερον ό παρεπιδημών είς
  την πόλιν μας ίεροκήρυξ καΐ δι
  ευθυντης τοϋ περιοδικου «θίκο-
  γβνειακη -ωη» κ. Λαμπράς Ζαχα
  ρής θα ομιλήση κατά την βϊίαν
  λειτουργίαν εί; τόν ιερόν ναόν
  τβϋ Άγίου Τίτου. 'Επίσης αυριον
  Ι καΐ ώραν 7 μ. μ. θά ομιλήση είς
  | τόν αυτόν ιερόν ναόν μέ θέμα:
  « Γά άχραντα μυστιίρια».
  Στό ΡιβλιοχαρτοπωλΒΐον
  Ι. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ
  Γωνία 'Αρκστά.
  Όλα τα διδακτικά βιβλία
  καί τα σχολικά ειδή.
  Επισκεφθήτε τό κατάστημα
  μας εΤμεθα οί εύθηνώτεροι.
  ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ μικρά οΐκΐα πά
  ρά τόν κινηματογράφον Πουλακά¬
  κη. Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  ιιι
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ Νουαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακης
  13 Νοεμβριού 1938
  1 ; ι
  Ι
  ι
  120 Ώρα
  ρ^^^ε^^ε^^^^^Β^^,^^ι^^ε^^^ε^^ε^^^ε^^ΐ^· ,,^"»»»/1*»^**^^^"**»
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑΝ
  ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  Βλ ΠΑΡΑΣΤΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ
  Ο ΠΡΩΒΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΚΛΙ ΟΙ ΑΡΧΗΓΡΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας). —Ανεκοινώθη σή¬
  μερον ότι την Έλλάδα είς την κηδείαν
  τού αποθανόντος προέδρου τής Τουρ¬
  κικήν Δημοκρατίας θά αντιπροσωπεύση
  οριστικώς ό πρωθυπουργός κ. Ί. ΛΙε
  ταξάς, ό ύφυπουργός των Στρατιωτι
  κων κ. ΙΙαπαδήμας καί οί άρχηγοί τώ
  τριών επιτελείων.
  Είς την κηδείαν θά συμμετάσχουν κα
  άποσπάσματα έλληνικού στρατοΰ. Είνε
  πιθανόν ότι ή έλληνική άντιπροσωπεία
  θά ταξιδεύση μέχρι τής Ίσταμπούλ διά
  τού θωρηκτοΰ «Αβέρωφ».
  ΔΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΙΣΜΕΤ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΤΟΥΡΚΙΚΟΝ ΛΑΟΝ
  Η ΗΙΥΙΕΡΑ ΤΗΣ]ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—-Σήμερον ό έκλε
  γείς διά παμψηφίας υπό τής έθνοαυνε
  λεύσεως τής Άγκυρας, Πρόε&ρος τή.
  Τουρκικής Δημοκρατίας κ. Ισμέτ Ί
  νονού, πρόκειται νά εκδώση διάγγελμα
  πρός τόν τουρκικόν λαόν.
  Ή ήμέρα τής κηδείας τού Κεμάλ
  Άτατούρκ, καθ* ά τηλεγραφείται έξ
  Άγκυρας, δέν ωρίσθη άκόμη.
  ΗΡΧΙΣΑΝ ΚΑΤΑΦΘΑΝΟΥΣΑΙ
  ΑΙ ΞΕΝΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Νοεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτού μας). — Κατά τα έκ
  Πέραν τηλεγραφήματα ήρχισαν κατα
  φθάνουσαι είς Τουρκίαν αί άντιπροαω
  πείαι αΐτινες θά έκπροσωπήσουν τάς ξέ¬
  νας κυβερνήσεις είς τό πένθος τού τουρ
  κικοΰ λαού καί Θά παρακολουθήσουν
  την κηδείαν τού έκλιπόντος Τούρκου
  έθνάρχου.
  Τ» ΑΝ1ΚΤΟΡΑ -ΤΟΥ ΗΤΟΛΜΑ ΜΠΑΞΕ
  ΒΑ ΜΕΤΑΒΑΗΟΟΥΝ ΕΙΣ ΠΙΝΑΧΟΟΙΙΧΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Έκ τοΰ έξωτερι-
  κου αγγέλλεται ότι τα ίστορικά άνάκτο-
  ρα τού Ντολμά—ϋΐπαξέ όπου διέμε-
  νε τελευταίως ό Κεμάλ Άτατούρκ, θά
  μεταβληθούν είς πινακοθήκην άναγομέ
  νην είς την δράσιν τοΰ μεγάλου άνορός
  καί την εξέλιξιν τής νέας Τουρκίας.
  ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  600 ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας). ·— Είς τάς Αθή¬
  νας έφθασαν σήμερον έξακόσιοι Γαρμα-
  νοί εργάται ανήκοντες είς την οργάνω¬
  σιν «Δύναμις διά τής χαρ άς».
  Οί ξένοι εργάται έτυχον θερμής υπο
  δοχής υπό των άρχών Αθηνών καί των
  έργατικών σωματείων.
  ΛΥΣ2ΩΔΕΙΣ ΜΑΧΑΙ
  ΔΙΕΞΑΓΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΒΡΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Νοεμβριού (τοΰ άν·
  ταποκριτοΰ μας). —Πληροφορίαι των
  έν Ισπανία ανταποκριτήν τού βύρω·
  παΐκού τύπου, άναφέρουν ότι λυβσώοεις
  μαχαι συνάπτονται παρά τόν ποταμόν
  "Εβρον.
  ΚΑΙ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΣΕΓΚΡΕ
  Ο ΑΓΩΝ ΕΙΝΕ ΑΙΜΑΤΗΡΟΤΑΤΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 12 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Καθ' ά τηλεγρα¬
  φείται πρός τό Πρακτορείον Χαβάς,
  καί παρά τον ποταμόν Σέγκρε ό διεξα
  γόμενος μεταξύ^τών κυβερνητικήν κ*ί ι χτάδες 112.000, ελαια 38 000,
  έθνικών αγών, είνε πκισματώδης καί α'ι'χαρούπΐα 105.000 καί σταφυ
  Ή εξέλιξις των μαχών έν Ισπανία.
  Άνεσχηματίσθη κυβέρνησις Μπανιάρ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 12 Νοεμβρίουι ΠΡΑΓΑ 12 Νοεμβριού (ίδ.
  ύπηρεσΐα) — Την 24ην τρέχον¬
  τος έκλέγεται οριστικώς ό
  νέος πρόεδρος τής Τσεχοσλο
  βακικής Δηαοκοατίας.
  —ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Νοεμβρί-
  ου.— Καθ" ά αγγέλλεται έξ
  έθνικής πηγής πρός τό Πρα¬
  κτορείον Ρώυτερ οί κύκλοι τού
  Κατά" τα έκ ΒερολΙνου τη' Φράνκο έξαίρουν ώς ίδιαιτέ-
  (ίδ. ύπηρεσία).— Αγγέλλεται
  έκ Κωνταντινουπόλεως δτι
  ε[ς την άνσσχηματισθεΐσαν
  υπό τόν κ. Τζελάλ Μπαγιάρ
  Τουρκικήν Κυβέρνησιν δέν συμ
  περιλαμβάνεται ό τέως υπουρ
  γός των Εξωτερικών κ. Ρουσ
  δή Άράς.
  λεγραφήματα αί άντιεβραϊκαί
  έκδηλώσεις συνεχίζοντσι. Οί
  ήμιεπΐσημοι κύκλοι τοϋ Ράϊχ
  φαίνονται διατεθειμένοι νά
  περιστεΐλουν τάς έκδηλώσεις
  ταύτας, μολονότι κατ' αρχήν
  τάς δικαιολογοϋν ώς φυσικήν
  συνέπειαν, κατόπιν τής δολο
  ρις στρατιωτικάς σημασίοτς
  την επιτυχίαν την οποίαν ή"-
  ραν προχθές είς τό μέτωπον
  τοθ ποταμοΰ Σέγκρε οί έθνι-
  κοί.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορί
  άς ή έθνική άεροπορία έσυνέ
  χισε καί σήμερον την δρα
  φονΐας τού ΓερμανοΟ διπλω σιν της βομβαρδίσασα τάς
  μάτου φόν Ράτ.
  κυβερνητικάς θέσεις.
  —Έκ τής "Απω Άνατολής
  αγγέλλεται δτι αί ήτται των
  Ίαπώνων είς την περιφέρειαν
  τής Καντώνος είναι σημαν
  τικαΐ. Χαρακτηριστική επί τού
  ποοκειαένου κρΐνεται ή σιω
  πή τοθ έπιοήμου ίαπωνικού
  πρακτορεΐου «Ντομέϊ».
  ΛΡΙΜΕΙΑ ΓΛίΙΣΣΑ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 12 Νοεμβριού.
  — Αγγέλλεται έξ Ούασιγκτώ
  νος δτι ό ώμερικανιχός τύ-
  ποςχαρακτηοΐζει πρωτοφανεΐς
  διά την νεώτερον ιστορίαν
  τάς άντιεβραϊκάς έκδηλώσεις
  έν Γερμανίσ..
  Αι περιοδεΐαι τοΰ κ. Γεν. Διοικητοϋ.
  Προχθές καί μετά τδ πέρας
  τής θείας λειτουργίαν είς τόν έορ
  τβζοντα Μητροπολιτικόν ναόν,
  εις ήν παρέστη καί δ παρεπι νώσεων
  κόλαον ένθα τόν υπεδίχθγ(σαν αί
  αρχαί τής πόλεως καί τα προε
  δρεΐα των σωματείων καί ίργα
  τριδα καί εύφυα λαόν τοΰ
  μοΰ Λαοηθίου 8τι πρέπει νά κλε
  σουν τα αύτιά των είς τεύς επ
  δημών είς την πόλιν μας Γεν.Διοι
  κητής Κρήτης στρατηγός κ
  Τσολάκογλου, ίίπασα ή δύναμις
  των φαλαγγιτών Ηρακλείου συ
  νεκεντρώθη κάτωθι των γραφείων
  τής οργανώσεως άπδ το5 εξώ¬
  στου των οποίων ωμίλησε πρός
  την Έθν. Νεολαίαν δ κ. Τσολά¬
  κογλου.
  Ό χ. Γεν. Διοικητής άνέπτυ
  ξε διά μακρών τούς σκοπούς καί
  τάς έπιδιώξεις τής Έθν. Νεολαί
  άς, ετόνισε την σημασίαν των έ
  θνικιστικων άρχών αί οποίαι διέ
  πουν σήμερον τούς νέους δλης τής
  Ελλάδος καί συνέστησεν έν τέ
  λει πίστιν καί αφοσίωσιν πρός
  την κυβέρνησιν καί πλήρη έκπλή
  ρωσιν των καθηκόντων των ώς
  Έλληνοπαίδων.
  Τό άπόγευμα ό κ. Τσολάκο
  γλου άνεχώρη^|ν αύτοκινητικώς
  μέσω Νεαπόλεως είς Άγιον Νι
  Ό
  κ.
  βουλευομένους την τιμήν των, την
  Τσο*άκογλου παρεμει ι ελευθερίαν των καί τό συμφέρον
  30 Πρωϊνή
  ΠαϊμΓτυπωσ
  ΑΣΧΟΛΕΙΤαΊ ΓΕΝΙΚΩΣ
  ΜΕΤΟΥΣΑΙΩΓΜ9ΥΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ
  ΖΩΗΡΟΤΑΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΗΝΩΜΕΝΑΣ Π9ΛΙΤΕΙΑΣ
  , ΑΘΗΝΑΙ 12 Νοεμβριού ι (τοΰ
  άνταποκριτοΰ μας). — ΝυκτεριναΙ πλη.
  ι ροφαρίαί π$ός τό '^θηναϊ*όν Πρακτο
  ! ρείον άναφέρουν ότι τα κυριώτερα όρ-
  γανα τοΰ παγκοσμίου τύπου καί γενικώ-
  τερον αί έφημερίδες τής Αγγλίας καί
  Άμερικής, άαχολοΰνται ευρύτατα μέ
  τους διωγμούς των Εβραίων αίς την
  Γερμανίαν.
  Είς την Αμερικήν ιδίως, ή εκδη¬
  λουμένη αντίδρασις είνε ζωηροτάτη. «Ο
  λ αι αί κοινωνικαί τάξεις των Ήνωμέ-
  νων Πολιτειών, έκδηλοΰσιν απροκα¬
  λύπτως την αγανάκτησίν των διά τοϋς
  διωγμούς τούτους.
  νεν είς Άγιον Νικόλαον μέχρι των διότι οί εκμεταλλευταί δέν έ
  τής μεσημβρίας τής χθές δεχθεΐς πιδιώκουν παρά νά δηλητηριά
  τάς έπιτροπίς τοθ ΝομοΟ Λαση
  ΘΕου αίτινες καί τοθ άνέπτυξαν
  τα ζητήματά των. Έπίσης τόν
  επεσκέφθησαν πλεΐστοι ιδιώται.
  Τό άπόγευμα ό κ. Τσολάκο
  γλου ανεχώρησεν έξ Άγίου Νι
  κολάου προκειμενου νά έπισκε
  φθή τό οροπέδιον Λασηθίου. Την
  πρωΐαν σήμερον ό κ. Γεν. Διοικη
  τής θά επισκεφθή ιήν Ίεράπε
  τραν. Είς την πόλιν μας άναμένε
  ται κατά τάς άπογευματικάς ώρας
  τής σήμερον.
  Χθές την μεσημβρίαν
  ζουν τόν λαόν καί νά τόν κρα
  τοΰν έπιφυλακτικόν, προσέθηκα
  μάλιστα χθές ότι πρέπει ό φιλή
  συχος λαός νά τούς άποστομώνη
  κοιΐ νά τούς καυτηριάζη.
  Σήμερον πληροφοροθμαι 8τι πά
  ρουσιάσθησαν οί θέλοντες νά υπο
  κλέψωσιτην χαράν τοθ λαοθ κα
  δολίως άποτρέπουν τόν κόσμον νά
  μήνέκεηλώσητήνεύγνωμοσύνην τού
  πρός την Κυβέρνησιν καί νά μή
  χαίρεται διά την άπαλλαγήν τοϋ
  ελαίου άπά τόν φόρον διότι δή
  ολίγον! θεν τό κράΐος θά επιβάλη την
  πρό τής αναχωρήσεως τού διά Ι δεκάτην άνχί τοϋ φόρου. Άφήνω
  τό Όροπέδιον Λασηθίου, ό κ.
  Τσολάκογλου προίβη είς τάς κά
  τωθι δηλώσεις διά τόν λαόν τοθ
  νομοθ Λασηθίου:
  τόν κρητικόν λαόν νά τούς χαρα
  κτηρίση καί δηλώ μέ δλην την
  δύναμιν των πνευμόνων μου 8τι
  | τοιαύτας δολοφονίας δέν μπορεϊ
  «Έτόνισα χθές είς τόν φιλοπά νά κάμη ή Έθνική Κυβέρνησις».
  ΕΥΑΡΕΣΚΕΙΑ
  ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ό ύπουργός των Έσωτερι
  κων άπηύθυνενέγγραφον πρός
  ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  (Συνέχεια έκ τής 1ης σελΐδος)
  Ό Άτατοΰρκ δέν ηθέλησε
  νά δεσμευθή. Έφιλονίκησαν
  επί έξ έβδομάδες. Ύπεχώρησε ..... . .....
  έν τούτοις καί μίαν ήμέρα πού ωργιάδην, διά τοΰ όποΐου έκ- "Ωρα 6 μ. μ. μετεωρολογικόν
  ή Λατιφέ ήτοιμάζετο νά έγκα ( φράζει πρός αυτόν την εΰαρέ- δελτίον, χρηματιστήριον, 6.15'
  ταλεΐψη την Σμύρνην διά τό Ι σκειάν τού μετ" έπαίνου διά' μουσική άπό μπαλλέτα 7.45' με
  ΤΟ ΑΥΡΙΑΝΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΤΑΘΜΌΥ
  Ό Ραδιοφωνικός Σταθμός Ά
  θηνών θά μεταδώση αυριον τό
  τόν Δήμαρχον κ. Μηνάν Γε Ι ακόλουθον πρόγραμμα:
  ΠαρΙσι, έφθασε, την ωδήγησε
  είς τό γενικόν προξενείον τής
  ΓαλλΙας, πού διηυθυνε τότε ό
  κ. Γκραιγέ, καί τοΰ εζήτησε
  νά τούς ένώση διά πολιτικοΟ
  γάμου. Αύτό συνέβη τό 1922.
  Η Λατιφέ έπαιξε πλησίον τοθ
  Αταρτούκ σημαντικό ρόλο καί
  εξήσκησε έπ' αύτοϋ μεγάλη έ
  πιρροή. Άλλά δέν συνεφιλιώ
  θη τιοτέ μέ την πολυάσχολη
  ωή τοθ δικτάτορος καί διε
  ζεύχθησαν τό 1924. Άπό τότε
  ό Κεμάλ εζησε μόνος. Τού
  άναγνωρίζουν μία θετή κόρη
  την Σομπιχά ή όποΐα διοικεϊ
  μία μοΐρα βομβαρδιστικών ά-
  εροπλάνων τοΰ τουρκικοϋ
  στρατοΰ καί ή όποία είνε γνω
  στή διά τάς υπηρεσίας της
  πρός τό τουρκικόν έ'θνος.
  ΜοΟ διηγήθησαν δτι ύποφέ
  ρει πολύ άπό μιά φοβερή ά-
  σθένεια την όποία έπροσπά
  θησε νά θεραπεύση είς την
  Αυστρία τό 1918. Ή άσθένεια
  αυτή τόν κατεβασάνιζε είς
  στιγμάς ποϋ ελάμβανε τάς
  μεγαλυτέρας τού άποφάσεις
  καί έπραγματοποίει τίς εύρύ-
  τερες καί ριζικώ^ερες των
  μεταρρυθμΐσεων.
  μέ την δυστυχΐα
  Ζυμωμένος
  καί την έ
  πανάστασι, ό Άτατούρκ θά
  άντεϊχε, δτΐως πολλοΐ μέγα
  λ,οι άνθρωποι, είς τούς πόνους
  <αΐ τα άλγη τής φοβερής αύ [ής ασθενείας...» Έρρϊκος Λεντύκ. Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ *Η κίνησις τής άγορδς Ήρα λεΐου κατά την λήξασαν έ· δομάδα διετηρήθη ήσυχος. Είς τό κυκλοφορήσαν χθές έβδομαδιαΐον δελτίον τοΰ Εμπορικοΰ καί Βιομηχανικοϋ ΕπιμελητηρΙου άναφέρεται δτι ςατ' αυτήν εσημειώθησαν αί κατωτέρω έξαγωγαϊ εγχωρί¬ ων προϊόντων είς χιλιόγραμ α: Σουλτανίναι 650.000, τα |«,«τηροτατος. λαΐ 52.000. την μέχρι σήμερον γόνιμον υ¬ πέρ τής πόλεως καί δημιουρ γικήν δράοΐν τού. Η ΜΕΣΗ ΑΓΟΡΑΙΑ ΤΙΝΙΗ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Συνελθούσα ή παρά τώ Τε λωνείω Ηρακλείου αρμοδία έπιτροπή προέβη είς τόν καθ ορισμόν τής μέσης άγοραί άς τιμής τοθ ελαίου τοθ έ- ξαχθησομένου έκ Κρήτης κα τα τόν προσέχη μήνα Δεκέμ βριον ώς εξής: "Ελαια δρχ. 25 κατ' οκάν, μουργέλαια 19, πυρηνέλαια 17. Αί ανωτέρω τιμαί ύπόκεινται είς έγκρισιν τοϋ κ. όπουργοϋ των Οίκονο- μικών. ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΑΓΩΝΙΣΤΟΥ Τηλεγραφικώς ήγγέλθη έξ Αθηνών ό θάνατος τοϋ συμ¬ πολίτου Γεωργίου Καλημερά κη, μέλους μιάς των μεγαλυ- τέρων οίκογενειών τής έπαρ χίας Μαλεβυζίου καί έκ των έπιλέκτων άγωνιστών των κρητικών έπαναστάσεων. Η ΚΑΘΙΕΡΩΣΙΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΣΠΟΡΑΣ Διά τηλεγραφήματός τού πρός τάς Γεωργικάς Αρχάς τό υπουργείον τής Γεωργίας συνιστά νά έντείνωσιν αύται τάς προσπαθείας των διά την έγκαιρον και αποτελεσματι¬ κήν χρησιμοποίησιν άπασών των παρ' αυτοίς υπαρχουσών σπαρτικών μηχανών καί άρο- τροσπορέων. Συγχρόνως συν- ίσταται νά άπασχοληθή είς εύρείας προπαγάνδας δια την επέκτασιν τής γραμμικής σπο ρας άπαν τό γεωπονικον προ σωπικόν των έπαρχιών. τάδοσ:ς, ϊοΟ 6' μέρου; τής τρίτης συναυλίας συνδρομητών τής συμ φωνικής ορχήστρας τοΰ 'Ωδείου Αθηνών, υπό την δ)σιν τοΰ κ. Εύγενίου Γιοχούμ, 8 46' σκέτς, 9 ρεσιτάλ τραγουδιοθ υπό τής δί δος Κουράκου, 9 30' είδήσεις 10 μι^ρά όρχήστρα τοθ σταθμοϋ, 10. 45' είδήσεις, 11 συνέχεια τής μικράς ορχήστρας, 11.30' μουσι- κή χοροΰ καί Ιλοφρό τραγοΰδι υπό δίδος Κούλας Στήβενς. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ Είς τό γήπεδον Χάνδαξ θά συναντηθοθν σήμερον είς φιλι κόν ποδοσφαιρικόν άγώνα αί όμάδες Ε. Γ. Ο. Η. λυμπιακός». καί «Ό ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΔΓ αποφάσεως τής έπιτρο- πής διατνμήοεων αί νέαι τι μαί των αλεύρων καί τοϋ άρτου^ καθωρίσθησαν ώς εξής: 'Άλευρα λευκά δρχ. 10 31.50, πιτυροΰχα 9.27.50, άρτος λευ κός δρχ. 9.80, πιτυροϋχος 8.40. ΔΩΡΕΑΙ Ή οίκογένεια κ. Σπύρου Τουπο γιάννη κατέθεσεν ημίν υπέρ τοΰ ίδρύματος προστασίας παιδιοθ δρχ. 500 είς μνήμην τοθ άποβιώ σαντος εις Αθήνας Γεωργ. Καλη μεράκη. ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΝΕΙΟΥ Αί είσπράξεις τοΰ Τελω νείου Ηρακλείου κατά τό λήξαν α' δεκαήμερον τρέχ. μηνός άνήλθον είς δραχ. 4. 034.451.50. 01 ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΑΠΟΙΚΟΙ ΑΙΑΤΡΕΧΟΥΝ ΚΙΝΔΥΝΟΝ ΑΠΕΙΛΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 12 Νοεμβριού (τού άνταποκριτοΰ μας).— Πληροφορίαι έκ Νέας Υόρκης άναφέρουν ότι εναντίον των έν Άμερική Γερμανών άποίκων διατυπούνται συγκεκριμέναι απειλαί. Εκφράζοντα^ έξ άλλου φόβοι μήπως ή σοβούσα έν Άμερική λαϊκή αγανά¬ κτησις έκσπάβη αιφνιδίως εναντίον των. ΠΟΛΛΑΙ ΧίΛΙίΔΕΣ Ε Β Ρ Α10 Η ΕΙΣ ΤΑ ΣΤΡΑΤΟιΊΕΔΑ ΣΥΠίΕΝΤΡΟΣΕΐ1Σ_ΤΟΥ ΡΑίϊ ΑΘΗΝΑΙ 12 Νοεμβριού (τού άνταποκριτού μας).—Κατά τα έχ τού έ- ξωτβρικού τελευταία τ,ηλιγραφήματα, ύπολογίζεται ότι 3».ΟΟΟ Εβραίων ευρίσκονται είς τα στρατόπεδα συγκεν¬ τρώσεως έν Γερμανία. ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΑΝΑΚΑΪΑΛΗτΊΣ ΤΗΣΚΑΝΤΩΝηΤΟΝΚΙΝΕΖΩΝ; ΑΘΗΝΑΙ 12 Νοεμβριού (τού άνταποκριτοΰ μας).— Καθ' ά αγγέλλε¬ ται έκ κινεζικής πηγής ό στρατός τοΰ Τσάγκ—Κάϊ—Σέκ δέν έπαυσεν απειλών την- Καντώνα. Καθ' ά ίσχυρίζονται οί Κινέζοι ή άνα κατάληψις τής Καντώνος υπό των στρα- τευμάτων των επίκειται. Φ Π 911 ΙΔΙΑ ΗΤ ΕΙΣ ΖΑΓΚΡ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝ )Μ ΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 1» Νοεμβριού (τού άν ταποκριτοΰ μας).— Καθ' α αγγέλλεται έκ Ζάγκρϊμπ εσημειώθησαν έκεϊ σοβα¬ ρά έπεισόδια μεταξύ των Κροατών φοι τητών καί τής γιουγκοσλαυϊκής άστυνο- μίας. ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥΣΥΝΕΐΡΙΟΥΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΣΤΙΙΝ ΑΘΗΝΑΙ 12 ^Νοεμβριού (τού άνταποκριτού μας).—Αύριον Κυρια¬ κήν πρόκειται νά αρχίση .τάς εργασίας τού τό συνέδριον των 'αύτοκινητιστών- Είς τό συνεδριον Θά έξβτοτσθοΰν πολλά άπό τα εκκρεμούντα ζητήματά των αύ τοκινητιστών, διατυπουμένων τελικών πορισμάτων. Η ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΠΡ08ΕΣΜΙΑΣ ΑΠΟΣΤΑΞΕ1ΙΣ1ΣΤΕΜΦΥΛΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 13 Νοεμβριού (τού άνταποκριτού μας).—Εδημοσιεύθη σή μερον ή απόφασις τοΰ υπουργείου Οί¬ κον ομικών διά τής οποίας παρατείνεται μέχρι τής 35 Νοεμβριού ή απόσταξις των στεμφύλων είς τάς περιφερείας Αρχανών καί Άγιών Ηαρασκιών Η¬ ρακλείου,