96534

Αριθμός τεύχους

5015

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

15/11/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ιιϊ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ.
  Αιγυπτου
  έτησια λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησια οολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ.
  ΤΡΙΤΗ
  15
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ί Ι'ΑΨί ΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ: ΜΙΝδΓΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΓΟΣ 23Ον
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5015
  ΥΠΕΥ8ΥΗ0Σ ΣΪΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  Δ1ΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟΝ
  Επί τή ενάρξει τής νέας
  χκλλιεργητιχής περιόδβυ, έκ.
  ύίΐουργοςτήςΓεωργίας άπηύθυ
  νεν έγγραφον πρός τάς κατά
  τόπουςγεωργιχας περιφερείας
  διά τού όποίου παραγγέλλει
  όπως ολοι οί γεωπόνοι έξέλ-
  Ββυν είς την ύπαιθρον δια
  νά καθοδηγήσουν τού; αγρό¬
  τας είς τό έργον των. Συνι-
  βτά άκόμη δπως χρησιμοποι-
  ηθόΰν όλαι αί υπάρχουσαι
  βπαρτικαί μηχαναί καί κα-
  τββληθή προσπαθεία έπεκτά-
  οε»ς τής γραμμικής καλλι-
  εργείας των δημητριακών.
  Έκ παραλλήλου, ό κ. Κυ¬
  ριακάς, απεφάσισεν έπίσης,
  νά χορηγοΰνται υπό τού ύ-
  πουργείου εντελώς δωρεάν
  φάρμακα είς τούς κτηνοτρό-
  φους διά την πρόληψιν καί
  καταπολέμησιν των διαφό¬
  ρων ζωονόσων. Συγχρόνως
  δέ λαμβάνενται καί διάφορα
  άλλα μέτρα πρός ενίσχυσιν
  της Γεωργίας καί κτηνοτρο-
  φίας καί τόνωσιν έν γένει τής
  άγροτικής οίκονομίας. Είνε
  δέ τα μέτρα αύτά έξ ολο¬
  κλήρου εΰατοχα άφοϋ είνε
  κορίσματα μακράς έμπερι-
  στατωμένης μελέτης καί πο¬
  λυχρονίου πείρας.
  Είς την χώραν μας, απε¬
  δείχθη έκ των γενομένων
  πειραματισμόν ότι ή μηχα-
  νική καί σκαλιστική καλ-
  λιέργεια των σιτηρών εύδο
  κιμεΐ Ιδιαιτέρως. Τα επί πλέ
  όν άπό την συνήθη καλ¬
  λιέργειαν έξοδα είναι έλάχι
  στα ειμπορεί μάλιστα κα-
  νεΐς νά εϊπη ότι δέν
  άπαιτοΰνται περισσότερα Ιξο
  δα, δεδομένου ότι τα σκα-
  λιστικά, καλύπτονται άπό
  την αξίαν τοΰ σπόρου πού
  κερδίζεται, διότι ώς γνω¬
  στόν, είς την σκαλιστικών
  καλλιέργειαν χρησιμοποιεΐ
  ται πολύ όλιγώτερος σπόρος.
  Αντιθέτως, ή απόδοσις κατά
  βτρέμμα είναι πολλαπλασία.
  Καί τούτο έχει μεγίστην ση
  μασίαν. Ή Ελλάς έχει πε
  ριωρισμένας σχετικώς έκτά-
  οεις καταλλήλους πρός καλ
  λιέργειαν δημητριακών. Κα·
  έν γένει αί καλλιεργήβιμοι
  έκτάσεις είναι μικρά), δεδο
  μένου βπ τό μέγιστον μέρος
  τής χώρας άποτελεΐται άπό
  ορεινά καί πετρώδη έδάφη
  Δέν ειμπορούμεν έπομένως
  νά άποβλέψωμεν είς έπέκτα
  σιν των καλλιεργειών των
  δημητριακών. Διότι τό τοι¬
  ούτον θ' άπέβαινεν είς βά
  ρος άλλων είδδν των όποί
  ών ή καλλιέργει« θά περι
  ωρίζετο κατ'ανάγκην. Καί
  δέν είμποροϋμεν βεβαία ου
  τε τοΰ καπνοΰ, οΰτε των α¬
  μπέλων, ούτε των έλαιων,
  ούτε καί των άλλων είδών
  τάς καλλιεργείας νά περιο
  ρίσωμεν χωρ.ς ζημίας Τή5
  εν γένει άγροτικής καί τής
  έθνικής μας οίκονομίας.
  Κατ' ανάγκην λοιπόν πρέ-
  πει ν' άποβλέψωμεν είς την
  έντατικήν καλλιέργειαν διά
  τής χρησιμοποιήσεως νέων ί-
  πιστημονικών μεθόδων. Διότι
  είνε έπίσης άνάγκη ν' αύξή-
  σωμεν την παραγωγήν των
  δημητριακών μέχρις ότου έξα
  σφαλίσωμεν την αύτάρκειαν
  τής χώρας. Καί τούτο όχι μό
  νόν διά λόγους οίκονομικούς.
  Όχι μόνον διά νά κερδίζω-
  μεν τό συναλλαγμα τόόποΐον
  έξάγομεν τώρα διά νά προμη
  θευώμεθα έξωθεν σιτηρά.
  'Αλλά καί διά λόγους γε-
  νικωτέρους. Χάριν τής ύ'νεί-
  ας τού λαοΰ. Χάριν τής βελ-
  τιώβεως των βιωτικών συνθη-
  κών τοΰ πληθυσμοϋ μας. Δι¬
  ότι, ή αύτάρκεια είς σιτηρά
  καί ή έκ παραλλήλου αύξησις
  τής παραγωγής καί των άλ¬
  λων γεωργικών προϊόντων,
  θά επιτρέψη είς τόν λαόν νά
  διατρέφεται καί νά διαβιοϊ
  γενικώς καλύτερον άπό σή¬
  μερον καί θά βοηθήση είς
  την άνόρθωσιν των οικονο¬
  μικήν τής χώρας.
  Ή κυβέρνησις έπομένως ε¬
  χάραξε την όρθήν κατεύθυν
  σιν τής άγροτικής μας πολι-
  τικής. Έστράφη μέ στοργήν
  πρός την ύπαιθρον. Συνεπό-
  νεσε τούς αγρότας. Καί τοΰς
  ένισχύει. "Ηδη λαμβάνει νέ
  αν σειράν μέτρων τονώσεως
  τής γεωργίας καί κτηνοτρο-
  φίας καί έξαποστέλλει τούς γε
  ωπόνους είς τούς άγρούς,όπου
  είνε πράγματι ή θέσις των.
  Καί πιστεύομεν ότι καί ή
  Άγροτική Τραπέζα θά ενι¬
  σχύση την ωραίαν προσπά¬
  θειαν πού άνεληφθη.Έπιβάλ
  λεται άλλωστε, όχι μόνον ή
  Άγροτική Τραπέζα άλλά καί
  όλοι οί άλλοι άρμόδιοι καί
  δυνάμενοι νά βοηθήσουν.'Ή-
  δη, επί τή ενάρξει τής νέας
  χαλλιεργητικής περιόδου, ο-
  λοι οφείλομεν νά στραφώμεν
  μέ στοργήν καί ενδιαφέρον
  πρός την ύπαιθρον.
  Τό Φλέγον ξητημα τής σταφίδος
  ΟΙΑΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΝ ΤΙΜΟΙ
  Ή αδικαιολόγητος πτώσις
  των τιμων τής σουλτανΐνας
  είς την αγοράν Ηρακλείου,
  ένώ οί διεθνεΐς τιμαί παραμέ
  νούν σταθεραί, καί κατά συνέ
  πειαν, ή έξαφάνισις τοθ είσο
  δήματος τοΰ σουλτανοπαραγω
  γικοθ μας πληθυσμοθ καί ό
  γενικώτερος άντΐκτυπος επί
  της πορεΐας των άγροτικών
  εργασιών καί έπιχειρήσεων, ή
  έξαφάνισις τοΰ κυρίου γεωρ
  γικοθ μας εΐσοδήματος, ή έξα
  θλΐωσις των συναλλαγών καί
  ή ώς συνισταμένη των φαινο
  μένων—παραγόντων τούτων
  έμψανιζομένη οΐκονομική τοθ
  τόπου μας κρίσις, έφερον ώς
  άποτέλεσμα την ανάγκην τής
  δημιουργίας τοθ ΙσχυροΟ άναγ
  καστικοθ ΣυνεταιρισμοΟ Σουλ
  τανοιιαραγωγών.
  Διά την αντιμετώπισιν των
  καταστρεπτικόν δι' ημάς συν
  θηκών τής σημερινάς λιμπερα
  λιστικής άναρχΐας, πρός άμυ
  νόν μας κατά των άνευ προ
  ηγουμένου καί ,αίτίου ζημιών
  μας ζητούμεν την συνδρομήν
  τοθ νέου κράτους καί την φω
  τισμένην αντίληψιν τοθ μέγα
  λου μας ΆρχηγοΟ κ. Ιω. Με
  ταξδ.
  Πρός επιτυχίαν τΟν κοινω
  νικοοικονομικών έπιδιώξεών
  μας, διά νά παύσωμεν πλέον
  νά είμεθα κονιορτός άπομε
  μονωμένων σουλτανοπαραγω
  γών δέον νά όργανωθώμεν
  συνεταιριστικώς. Τής τοιαύτης
  δέ οργανώσεως μας προηγεΐ
  ται ή διάγνωσις τής καταστά
  σεως καί δή ή μελέτη τής πτώ
  σεως των τιμών τής σταφίδος
  μετά τοθ άποτελοΰντος την
  βάσιν αυτών ζητήματος γενι
  κώς των τιμών, ,,την εξέτασιν
  των οποίων συνεχΐζομεν:
  Έρωτάται ήδη, ποϊαι είναι
  αί επί των τιμών άλλαι έπι-
  δράσεις πλήν των εκτεθεισών
  α') τής προσφοράς καί ζητή-
  σεως β') των ψυχολογικών
  πσραγόντων καί γ) των στα-
  τιστικών συντελεστών. ΕΓναι
  καί αί εξής:
  δ) Ή επίδρασις επί τής κα
  τανομής των προσφορών.
  Πολυειδεΐς είναι αί έπιδρά-
  σεις αί έξσσκούμεναι επί των
  συγκομιζομένων προΐόντωνκαί
  συντελοθσαι είς την υπό των
  παραγωγόν άκανόνιστον προ-
  σφοράν αυτών π. χ. αί πιέ-
  σεις των πιστωτθν, ή επίδρα¬
  σις τοθ χρόνου επί των μή
  καλώς διατηρουμένων προϊ-
  όντων.
  ε') Ό ρόλος τοθ κέρδους
  παραγωγί}ς —"Οταν τοθτο αύ
  ξάνει έπέρχετσι αύξησις τής
  παραγωγήν. Ή αύξησις δέ
  αυτή. συνήθως δέν παρακο-
  λουθεΐται καί υπό επεκτάσε¬
  ως τής καταναλώσεως. Αΰξα-
  νούσης δέ τής παραγωγής
  καί μή παρακολουθουμένης
  υπό τής ζητήσεως άντιστρέφον
  ται οί δροι.
  στ) Αί τεχνηταί έπεμβά·
  σεις.—Βεβαίως ό συναγωνι-
  σμός είνε τό μέγα κίνητρον
  τής οικονομικάς μηχανής, ό
  ρυθμιστής τής παραγωγής καί
  τής διανομής. Άλλ' ώς πασά
  δύναμις ήτις δέν συγκρατεΐ-
  ται καί κατευθύνεται Ιδίως δέ
  δταν έξασκεΐται επί εκτάσεως
  εύρείας, ώς ή παγκόσμιος ά-
  γορά, "$ συναγωνισμός δδη-
  γεΐ είς ύπερβολάς αί οποίαι
  προκαλοθν ποικιλομόρφους άν
  τιδράσεις: Ένώσεις παραγω-
  γών, βιομηχανικά τράστ, συ-
  νεταιρισμούς, κσί προστατευ-
  τικά τελωνιακά συστήματα
  καί έπιχειρήσεις άξιοποιήσεως
  καί δημοτικάς φορολογίας,
  των οποίων ό σκοπός είνε ό
  αύτάς: ή έπιτυχία σταθεροποι
  ήσεων όρθολογιστικής τιμή"ς.
  ζ.') Ό μηχανισμός των υπο
  κατσστάσεων.—Πάντα τα προ
  ϊόντα, είτε γεωργικά είτε βιο-
  μηχανικά έχουν τα ϋποκατά
  στατά των τα όποΐα, άκολου
  θοθντα τάς διακυμάνσεις των
  τιμών των, ύποκαθΐστανται
  τα μέν είς τα δέ. Τόν αξιο¬
  σημείωτον «τούτον μηχανισμόν
  εμελέτησεν 6 Λερουά Μπωλιέ
  καί διετύπωσε ούτω τό πόρι-
  σμά τού: «Ό διΐιλοϋς νόμος
  τής ΰποκαταστάσεως των ά-
  ναγκών των μέν είς τάς «6έ
  καί των πραϊόντων μεταξύ
  των, άντιμάχεται τούς φερο-
  μένους γενιΚούς μαβηματι·
  κούς νόμους επί των τιμών...
  Καθιστα αδύνατον την χρή¬
  σιν των μαθηματικών είς την
  πολιτικήν οίκονομίαν».
  η.') Τα στοιχεΐα τής άποτι
  μήσεως των τιμών. — Ταυτα
  χρησιμεύουν είς την κατανόη-
  σιν τής θέσεως τής βαθμΐδος
  των επί δεδομένης άγορδς.
  Πρέπει νά έχη τις ύπ' δψιν
  την εκτίμησιν τής άναμενομέ-
  νης εσοδείας καί τάς εύνοϊκάς
  ή" δυσμενεΐς κλιματολβγικάς
  συνθήκας, την κίνησιν των έρ
  γασιών, τάς τάσεις των τιμών
  των υπό προθεσμίαν πράξεων
  την κατάλληλον εποχήν κατα
  ναλώσεως, την ευχέρειαν με
  τσφορών κ λ.π.
  2) Παράγοντες καθορισμοθ
  καί διακυμανσεως των τιμών.
  α) Οί γεωγραφικοί συντελε
  σταί. Ή γονιμότης τοθ εδά
  φους, ή πτώσις των βροχών,
  ή» ύγρασία, ή δρόσος, ή πά
  χνη κ.τ.λ. έ'χουν άμεσον επί
  δρασιν επί τής παραγωγής
  καί τής ποιότητος των γεωρ
  γικών προϊόντων.
  Πρός 4λοκλήρω"7ΐν τής πά
  ροΰσης μελέτης «ό καθορι
  σμός των τιμών», θά έξετάσω
  μέν έν συνεχεία είς τό προσε
  χές μας τούς τεχνικούς παρά
  γοντας, τούς οΐκονομικούς
  συντελεστάς, τούς κοινωνι
  κούς παράγοντας, τό εΤδος
  τοθ προϊόντος, την τιμήν λια
  νίκης πωλήσεως, τούς προσφά
  τους συντελεστάς των τιμών
  καί τό περιθώριον των διακυ
  μάνσεων των τιμών.
  Κ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΝΙΒΑΣ
  Δικηγόρος καί σουλτανοπαραγω
  γός.
  ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η Ζ0.Η
  Πρωί. πρωΐ Ινας γεροντάκος &Ί-
  αλαλεΐ άνά τάς ρύμας καί άγυιάς:
  —Κούμαρα, καλά κούμαρα!
  'Υπάρχουν Ηρακλειώται <φίλοι των φρούτων πού είναι άκαχαμά χητοι προκειμένου καί περί τής είδικότητος αυτής: Έπιτυγχάνει κανεΐς έδώ ώραϊα χρώματα. Μέ χά κούμαρα έχει την παραίσθη σιν τής φράουλας, την όποιαν οί πολυτάλαντοι μπορεΐ νά συν- δυάζουν άριατοτεχνικά διά την γεθσιν, μέ την σαμπάνιαν—των έπιδορπίων—ή τα έξαιρετικά κο- κταίηλ μιιϊς πανηγυρικής ώρας. Τα κιύμαρα ίχουν .σημασίαν πρό πάντων ώς... σύμβολα. Αυ¬ τήν την παραδοξολογίαν—κατά τούς πολλούς—ανέπτυξεν τελευταί ως ό παραττρητής τής ημέρας Παρέβαλε τα κούμαρα μέ τα ψεύ τικα πράγματα πού πέρνομεν ώς Μετ' ολίγον Μουσταφά Κεμάλ ό Στακτής Λύκος είς τήν«Άνόρθωσιν» άληθινά χάρις εις την διακο- σμη:ικήν των. Τα κούμαρα, ε¬ συνέχισεν, είναι δπως οί βαμμέ- νες γι,νοίΓκες: Έχουν καί αύτές λαμπρά χρώματα. Στεροθνται δ- μως τής θυσίας. Μερικοί άντιρρησίαι έσάρκα- ααν τάν παρατηρητήν—ήλικιω μένον κύριον, σημειωτέον. Ά- φηααν νά εννοηθή 8τι έξ ΐδίων εκρινε τα άλλότρια: "Οτι έλειπεν άπό τό^ ίδιον καί δχι άπά τού; άλλους ή ούσία, δηλ. τα γερά δόντια. Άλλά ανεξαρτήτως αύτοθ δ συμβολισμός πού απεδόθη είς τα κούμαρα, δέν στερεΐται ακρι¬ βείας. 'Ομολογουμένως δπάρχει πολλή φαντασίωσις είς τό είδος: Μέ πενιχρά πράγματα κατορθώνω- μέν πολλάκις νά έξυπηρετωμεν τάς άπαιτήοεις τοθ έαυτοθ μας. Τάς άπαιτήβεις αύτάς τοποθετοθ- Έλλάς καϊ Τουρκία. Τό πένθος τής Ελλάδος είλικρινές, βαθύ, μέγα, επί τώ θανάτω τοΰ άρχηγοϋ καί άναμορφωτοϋ τής νέας Τουρ- κίας Κεμάλ Άτατούρκ, άπέ- δειξε πόσον βαθεΐα καί στε- νή είνε ή έλληνοτουρκική φι- λία. Τό παλαιόν μΐσος πού έ- χώριζε τάς δύο χώρας διελύ¬ θη. Καί είς τάς καρδίας των λαών των μόνον αίσθήματα φιλίας καί άμοιβαιότητος ύ- πάρχουν. Ή Ελλάς καί ή Τουρκία εδωσαν ειλικρινώς τάς χείρας διά νά βαδίσουν τόν κοινόν δρόμοντής είρήνης, τής συμμαχίας καί τής έγκαρ δίου συνεργασιαι:. Τόν δρό¬ μον δέ αυτόν τόν οποίον ε¬ χάραξεν ό έκλιπών μέγας άρχηγός τοθ τουρκικοΟ έ'θνους θά άκολουθήσΓΐ είς τό εξής ό διάδοχός τού κ. "Ισμέτ "Ινο- μεν σέ ψεύτικα, φανταχτερά πλαίσ'ια. Πιστεύομεν 8τι οί στιγ μές τής χαράς μας δέν είναι τόσο ψεύπκες. δσο τίς νομίζαμε πρίν. Διατηροθν μεγάλες δμοιό- τητες μέ τίς άληθινές!... Άπό τό ζωηρί χρώμα πού ε"· χούν συχνά τα κούμαρα. δ έψωνι στής παρακινεϊται νά διαλέξη γιά τή φρουτιέρα τού. Στό τραπέζι είνε κάποτε καλή, απλώς καί μόνον ή... νατύρ μόρχ! Άδιαφό- ρως τής θυσίας τοθ περιεχομένου, άνοίγει την δρεξιν. "Οσον άςρορα την είδίκευσιν τοθ συμβολισμοό είς τό μακιγιάζ) καί Ιδώ τα πράγ ματα £δέν ζδΐαφέρουν σχεδόν: 'Υ¬ πάρχουν ασφαλώς βαμμένες πού δεν έ'χουν θυσίαν. 'Υπάρχουν δμως άλλες πού έ'χουν. Διότι γνωρίζουν ακριβώς νά συνδυάζουν τό μακιγι άζ μέ τα φϋσικά χρώματα ή την φαντασίαν μέ την πραγματικότης τα. Άπδ αυτήν την τελευταίαν μάλιστα, φθάνουν συνήθως νά δια τηροθν αρκετόν ποσοστόν. * < * Νά σόϊς πω την άλήθεια, αύτός δ πωλητής μέ τα κούμαοα μοΰ φαίν(εται άρκετά συμπαθητικός. Τοθ λείπει ή άφθονία πού παρου σιάζει συχνά ή άγορά μας. "Ε¬ χει δμως μέ τό μέρος τού τό πνεθμα: Μικρά καλαθάκια μέ φροθ τα άπό χάνϊρες ζωηρά κόκκινες ή μέ άλλες λεπτές άποχρώσεις άπό τδ κόκκινο Ιως τό κίτρινο. —Δέν Ιχουν γεθσι, τονίζει δ πρώτος συμπολίτης, πού συμβαίνει νά σταματήση τόν πωλητήν. Προβάλλει καί αύτός τό αΐώ- νιο έπιχείρημα γύρω άπό την θυσίαν. Άλλ' ό πωλητής έττιμένει δτι τα κούμαρα τού είναι καλά καί 2τι πρό παντός κάνουν ώραΐο γλυκό. Βλέπετε γιά νά γίνεται κάποτε υποφερτον τό πνεθμα, άρ- κεΐ ολίγον άλάτι ή ζάχαρι. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ νού. ΔΙ" αύτό καί ελληνικάς λσός δοκιμάζει αΐσθημα χα· ρδς διά την εκλογήν τοθ κ. "Ινονου είς τό υπατον άξίωμα τής Τουρκικής Δημοκρατίας. *** Ό αστικάς κώδιξ. Ή απόφασις τοθ ύΐιουργεί- ου τής Δικαιοσύνης δπως λά¬ βη αύστηρά μέτρα διώξεως τής παρανόμου συμβιώσεως φέρει καί πάλιν είς την μνή¬ μην μας την υπόθεσιν τής συντάξεως καί έφαρμογής τοθ νέου άστικοΰ κώδικος. Καί δημιουργεΐ τό έρώτημα: Πό- τε λοιπόν θά τεθή είς έφαρμο γήν ό νέος αύτός κώδιξ; Διό τι ασφαλώς ή έφαρμογή τού άν δέν εξάλειψη θά μετριάση πολλά κακά μεταξύ των ο¬ ποίων καί τάς παρανόμους συμβώσεις, έφόσον θά είναι συγχρονισμέναι καί προσηρμο σμέναι είς τάς σημερινάς συν θήκας καί άντιλήψεις αί δια τάξεις τού. Ή άπόσταξις. Ή παράτασις τής προθε- σμίας άποστάξεως των στεμ φΰλων την όποιαν εζήτησαν οί άμπελουργοί μας πιστεύο μέν δτι θά δοθή. Τό αϊτημα άλλωστε στηρίζεται επί τής λογικής κοΐ τοΰ δικαίου πού πηγάζει άπό την πραγματικό τητα. Πραγματικότης δ' έν προκειμένω είναι δτι ό τρυ γητός μόλις προχθές επερα¬ τώθη είς τα όρεινά διαμερί- σματα καί οί άμπελουργοί δέν ηδυνήθησαν ώς έκ τού τού ν" άποστάξουν τα στέμ φυλά των έντός τής όρισθεί σης αρχικώς προθεσμίας. Ή κτηνοτροφία. ΑΙ πληροφορίαι τάς οποίας ζητεί τ*ό υπουργείον τής Γεωρ ιγίας άπό τάς κατά τόπους ύ· Ι πηοεσίας τού καί τούς γεωρ· γοκτηνοτροφικούβ «σταθμούς διά την εξέλιξιν τής κτηνο- τροφΐας κατά τα τελευταία Ετη, άποδεικνύουν τό ενδια¬ φέρον τοΰ ύπουργείου καί γεν νοθν την έλπίδα δτι συντό¬ μως θά ληφθοθν καί άλλα ά¬ κόμη άποτελεσματικά μέτρα υπέρ ενός άπό τούς σημαντι- κωτέρους κλάδους τής άγρο- |τικής μας οίκονομίας. Ή χώ- ρα μας έχει μεγάλα περιθώ- ' ρια άναπτύξεως τής κτηνοτρο- φίας. Άρκεΐ νά υπάρξη σΰστη 'μα, οργάνωσις, συγχρονι- Ι σμός. Εύτυχώς δέ τό υπουρ¬ γείον τής Γεωργίας κάμνει ήδη 8,τι είναι δυνατόν πρός ενίσχυσιν, οργάνωσιν καί συ- στηματοποίησιν τής κτηνοτρο- φίας, λαμβάνον ύπ' δψιν καί τούς γεωγραφικούς καί οίκο- , νομικούς παράγοντας τής χώ ρας καί τα πορίσματα τής έ- πιστήμης. Αί Αθηναι είς την δόξαν των. ΥΠΟ ΤΙΪΝ ΣΚΙΑΝ- ΤίΙΝ ' ΘΕΟΝ 15ο ν 'Ενα Ιστορικόν άνάγνωσμα. —Δέν εΐμαι κανένα κορι- τσάκι, συνεχίζει 6 Άλκιβιάδης μέ θυμό. "Όταν γεννήθηκσ, ε- να κλαδί έληάς έπληροφόρησε δλους δτι ή'μουν άγόρι καί οί φωνές πού έβγαλα δταν μιά συγγενής μου σϋμφωνα μέ την παράδοσι μέ γύρισε γύρω στήν έστΐα, άπέδειξαν δτι ή· μουν περισσότερο λιοντάρι παρά άρνάκι. Άλλά νά πού φθάσαμε. Χαΐρε, Ίσχόμαχε, θέλω £να "Ομηρο. Μήπως έ- χεις; —Βεβαία καί εχω. Νά ή Ί· λιάς. Ό Άλκιβιάδης παίρνει μέ χαρά στά χέρια καί φυλλομε- τρά τα χειρόγραφα. —Τί σημαίνουν αύτές οί δι ορθώσεις στήν τρίτη ραψωδία, έρωτα ένώ δείχνει μιά σελί- δα, δπου ήσαν σβυσμένα τα γράμματα. —"Εσβυσα μερικά πράγμα¬ τα πού ήσαν περιττά καί κα τέστρεφαν την ώραιότητα τού έργου, άπντ^ μέ ίκανοποΐησι ό Ίσχόμαχος. Τώρα Ιτσι ποΰ τό διώρθωσα είνε πράγματι κά θαυμάσιο. Τό ΐδιο έκαμα καί γιά μερικά άλλα μέρη τοθ Ιργου. —ΆπορΟ, παρατηρεΐ είρω νικά ό Άλκιβιάδης, πώς άφοθ εΤσσι ίκανός νά διορθώνη,ς τόν Όμηρο, κάθεσαι έδώ καί κάμεις τόν άπλό γραμματιστή. Μεγάλη ή μετριοφροσύνη σου! Έλα Μνησικλή, πάμε κι' άπ' έδώ. Οί σχολαστικοί δέν είνε όλιγώτερο έπικίνδυνοι άπό τούς άμαθεϊς. Πάμε γιατί ε¬ χω διάθεσι νά ραπίσω κι' αύ τόν έδώ. Καί τό γέλιο τοθ χαϊδεμέ νού παιδιοΰ των Αθηνών σκορ πίζεται την ώρα έκείνη τοΰ δειλινοθ τοΰ ετους 415 στήν μυρωμένη άτμόσφαιρα τοθ ά- στεως. ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΗΛΙΑΙΑΣ. Τριάντα χρόνια μετά τόν θάνατο τοθ Περικλέους καί τό θορυβώδες, άλλά καταστρε πτικό πέρασμα άπό την έξου σία τοθ Άλκιβιάδη, τό άστυ δέν έχει πιά ουτε πλοΐα οΰτε στρατό. Τα όχυρά τοθ Πειραι ώς καί τα μακρά τείχη κατε στράφησαν άπό τόν Σπαρτιά την Λύσανδρον. Ή Σπάρτη ένίκησε τάς "Αθήνας καί των έπέβαλε τόν ζυγόν των Τριάν τα Τυράννων, πανισχύρων ά· ριστοκρατών, τοϋς υπεστήριζε δέ ε*ναΣώμα Σπαρτιατών στρα τοπεδευμένων είς την Άκρό πόλιν. Ή άθηναϊκή δμως δή μοκρατία πιεζομένη έπανεστά τησε, "Επί κεφαλής των έξεγερθέν των Άθηναίων ετέθη ό Θρα σύβουλος. "Εν μέσω δλων αύ των των ταραχών κατά 399 πρόκειταινά δικάσουν τόν Σω κράτη. Ό μέγας φιλόσοφος, περιστοιχιζόμενος άπό τούς φίλους τού, περιμένει μέ ήρε μίαν τό άποτέλεσμα τής συ νεδριάσεως, ένώ ίνα πλήθος έ χθρικόν συνωθεΐται γύρω είς τό δικαστήριον. ΟΙ ήλιασταί εχουν καταλά βει ήδη τάς θέσεις των είς τα ξύλινα καθίσματα. Ό πρόε δρος είνε ό «άρχων έπώνυ μος», δηλαδή έκεΐνος πού 61 δεί τό δνομά τού είς τό έτος. Κάθεται σέ μιά ύψηλή Μδρα καί έχει κοντα τόν γραΐμματέα τού. Ή συνεδρίασις είνε δημο σία. Ένα ξμλινο κιγκλίδωμα χωρίζει τούς δικαστάς άπό τό ακροατήριον. Πρίν αρχίση ή συνεδρίασις γίνεται μιά μι¬ κρά προσευχή. Κατόπιν προσ άγεται ό κατηγορούμενος. Τα μέλη τοθ δικαστηρίου αΰτοΟ πού θά δικάση τόν με· γάλο φιλόσοφο δέν έχουν μόρ φωσι. ΟΙ κατήγοροι είνε χυ· δαΐοι εργάται. Ένας άπό αύ- τούς ό Άνυτος είνε βυρσο&έ ε ΙίΙ
  ΛΝ0ΡΘΩΣΙ2
  Ο έρως είς την χώραν
  των Χρυσανθέμων.
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον «Τα
  μυστήριπ τής Σταμπούλ». ΤήνΠέμ
  πτην: ό «Ταχυδρόμος τής Λυών»
  «ΜΙΝΩΑ».—Σήμερον τώ έφετε
  νής τΐαραγωγής ναυτκό μουσικο
  θεαματικό £ργο: «Τ® ναυτικό τρα
  γουδεϊ> μέ τόν ΝτΙκ Πάουελ.
  ψης. Οί δικασταί προέρχοντα
  δλοι σχεδόν άπό τα ιδία κοι
  νωνικά στρώματα καί πολλσ
  μεταξύ των ήλισστών αυτών
  δέν κρύβουν ότι δ Σωκράτης
  είνε ένοχος, διότι άνήκει στήν
  άριστοκρατΐα πού άνετράπη
  πρό όλΐγου καί διότι θέλησε
  νά είσδύση σέ δ,τι γΐνετα
  στόν ούρανό καί στή γή.
  Άλλοι πάλι κατηγοροθν τό
  Σωκράτη δτι είνε άθεος, δτ
  είσάγει καινά δαιμόνια κα
  δτι διαφθεΐρει τούς νέους.
  Οί φίλοι τοθ Σωκράτους κα
  μεταξύ αυτών οί πλέον άφω
  Μετ' ολίγον
  Μουσταφά Κεμάλ
  ό Στακτής Λύκος
  είς την «'Ανορθωοιν»
  σιωμένοι φίλοι τού, ό Κρίτων
  καί ό Πλάτων, είνε άνήσυχοι
  Ό φιλόσοφος ηρνήθη νά προε
  τοιμάση την άμυναν τού. Διε-
  ρωτώνται, μεταξύ τους, ποία
  θά εΐνε ή τύχη τού φΐλοσό
  φού, ένώ αύτός γαλήνιος κυτ
  τάζει τόν όρΐζοντα.
  —Τί μποροθν νά βροθν ε¬
  ναντίον τού; έρωτα ό Πλάτων
  τόν ΚρΙτωνα. "Εξεπλήρωσε, δ
  λα τού τα καθήκοντα ώς έ
  λεύθερος πολίτης, έπολέμηοε
  μέ θάρρος στή Ποτίδαια, στήν
  ΆμφΙπολι... _ Δέν έπεζήτησε
  τόν πλούτον αύτός ό παλαιάς
  γλύπτης, ό υίός τοθ γλύπτου.
  Άφΐερώθηκε στήν έπιστήμη.
  ΆγωνΙσθηκε εναντίον τής πλά
  νης.
  —Αύτό είνε τό έγκλημά
  τού, λέγει άναστενάζοντας ό
  Κρίτων. "Αν εΐνε ενοχος, αύ
  τος τόν οποίον τό μαντεΐον
  των Δελφών ανεκήρυξε ώς
  τόν σοφώτερο των άνθρωπον
  τουτο όφείλεται είς τό γεγο
  νός δτι εΐχε μεταξύ των μα
  θητών τόν Θηραμένην καί
  τόν ΚριτΙα, δύο άπό τούς φα
  νατικωτέρους άριστοκράτας
  έχθρούς των δημοκρατών Με
  λήτου, Άνύτου καί Λύκωνος,
  ποΰ εΐνε σήμερα οί κατήγοροί
  τού.
  (συνεχΐζεται)
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Ταμείον Έφέώρων Πολεμιστών
  Νομοΰ Ηρακλείου
  ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
  Την προσέχη Κυριακήν 20—
  11—38 καί ώραν 10—12 π. μ.
  διενεργηθήσεται έν τοΐςγραφεί
  οις τοό ΤαμεΙου έπαναληπτική
  πλειοδοτικήδημοπρασίαδιά την
  ενοικίασιν των μηδόλως πλειό
  δοτηθέντων,κριθέντων άσυμφό
  ρων ή εγκαίρως ΰπερθεματι-
  οθέντων κτημάτων τοΰ Ταμεί-
  ου των κάτωθι περιφερειών:
  ΕίρηνοδικεΙου Ηρακλείου.
  ΚτηματικαΙ περιφέρειαι:
  1) Ρογδιάς 2) ΆϊτανΙων 3)
  'Επισκοπής (άγροί, ^άμπελος
  Χριστός) 4) Σγουροκεφάλι.
  ΕΙρηνοδικεΙου Αγ. Μύρω
  νος.
  Κτημστικσί περιφέρειαι:
  1) Αγ. Μύρωνος (άγροί, έ
  λαιόφυτα) 2) Κάτω "Ασιτών
  3) Κιθαρίδος 4) Πυργοϋς (συ
  νολικώς, άγροί, , έλαιόφυτα)
  5) ΛουτρακΙου 6) Κορφών.
  Είρηνοδικεΐου Μοιρών.
  ΚτηματικαΙ περιφέρειαι:
  1) Αγ. Κυρίλλου (άγροί έ
  λαιόφυτσ).
  Λαμβανομένου ύπ' όψει δτι
  ό καιρός διά την Λθλλιέργει
  αν έπεΐγει, κηρύσσομεν τε-
  λειωτικάς τάς ανωτέρω δή
  μοπρασΐσς, μή έπιτρεπομένης
  άντιπροσφοράς μετά την υπό
  τής επί τής δημοπρασΐας επι
  τροπής κατακύρωσιν των δια
  φόρων .κτημάτων.
  Πληροφορίαι καθ" εκάστην
  παρά τή Γραμματεΐα τοθ Τα
  μεΐου.
  Έν Ηρακλείω τή 12 Νοεμ
  βρίου 1938.
  Ό Διευθυντής τοθ ΤαμεΙου.
  Μιχαήλ Σκουντάκης < ΖΗΤΟΧΝΤΑΙ — πεπ.ιραμέναι | μαθήτριαι επί ήμερομιοθίψ διά ιό άτΐλιέ τής μοδίατας δίδος Μα ρίνβς Γ- Άνωγιαννάκτ) (δδος £φακία>ν< καρά τό Καμαράχι). ΣΗΜΕΡΟΝ: ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ Π! ΣΤΑΜΠΟΥΛ ! Ή πόλις των μυστη- ρίων καί των περιπετειών! "Η πόλις των χαρεμιών καί των μαγευτικών το- πείων. Ένα έργον περιπετει- ώδες. Την Πέμπτην Μίκ δικαστιχή πλάνη πούώδήγησενένανΑΘΩΟ στή λαιμητόμο καί πού συνεκλόνισε πρίν άπό έ¬ ναν αίώνα την άνθρω- πότητα. ΤΗΣ ΛΥΟΗ Πρωταγωνιστοΰν: ΠΙΕΡ ΜΙΑ1ΗΙ1Ρ ΗΤΙΤΑ ΠΑΡΛΟ Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. ! Τό πνευμα τής οίκονομίας δημιουργεΐ νέους συνδυασμούς μόδας. Άριθμός 223. ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ΑΝΑΒΛΗΘΕΝΤΟΣ πλειστηριασμοθ άσυγχομίστων Ό παρά τή περιφερεία τοθ Πρω τοδικείου Λασηθίου δικαστικό κλητήρ Γεώργιος Μαρουχλής έν Σητεία κατοικοεδρεύων. Είδοποιω, Ότι νομίμων λόγων Ινεκεν ά ναβληθέντος*τοΟ διά τοθ δπό χρο¬ νολογίαν 12 Όκτωβρίου 1938 προγράμματός μου πλειστηρια σμοθ άσυγκομίστων προκηρυχθείς καί ΐϊς τό υπ' αριθ. 1366 τής 19 Όκτωβρίου 1938 φύλλον τής έν Άγίω Νικολάω εκδιδομένης εφημερίδος «Ανατολή» δημοσιευ θείς άναγκαστικός πλειστηριασμός τού άσυγκομίστου έλαιοκάρπου τοθ έν τή θέσει «Μούζουρο» τής π*ριφεριίας τού χωρίου^. Έξω Μουλιανών ελαιοφύτου τοθ όφει- λέτου Γεωργίου Άτζολιδάκη κα τοίκου Έξω Μουλιανών τή επι σπεύσει τοθ Ιωάννου Χ. Μ. Οίκο- νομάκη κατοίκου ωσαύτως. Γενησεται, Ανυπερθέτως ενώπιον μου ή τινός των άναπληρωτών μου την 27 Νοεμβριού 1938 ημέραν Κυρι ακήν καί ώραν 10—12 π. μ καί είς τόν συνήθη τόπον των δή μοπρασιών τοθ χωρίου Έξω Μου λιανών δτε καί 8που καλοθνται οί πλειοδόται μέ την δήλωσιν 8τι τό έκπλειστηρίασμα καταβληθήσεται ά"μα τή κατακυρώσει ή την έπο μένην τής κατακυρώσεως υπό τοΰ τελευταίου πλειοδότου. Κλητήρ άρμόδιος ένεργησάτω τα νόμιμα. Έν Σητεία τή 9 Νοεμβριού 1938 Ό είδοποιών καί παραγγέλλων δικαστικός κλητήρ Γεώργιος Μαρουκλής ·Ηΐπ»««<·.«εε#εΐ Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ μεσημβρίαν Αι* ΡέΒυμναν, Χανιά, Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ■ Χαλκίία, Αίδηψόν,Βο- { λ·ν, Φ·03«λ·ν·κην. Ταλεν. 5-50 ϊ 1 Ή χειμερινή μόδα έπιτρέτιει στήν ττρακτική κυρία νά μετατρέ¬ ψη Μνα τταλαιό φόρεμα σέ και- νούργιο. "Ας υποθέσωμεν δτι ή ζακέττα τού μαύρου ταγιέρ σας είνε άκόμη είς καλήν κατάστασιν, μά δτι ή φούστα τού εΐνξ χαλα- σμένη άπό την πολλή χρήσι. Πραγ ι μα πού συμβαίνη συχνότατα. θά | την άντικατασιήσετε μέ μιά φού¬ στα σκωτσέζικη ,τ^ γραμμωτή καί , έτσι θά άποκτήσετε χωρίς ττολλά Ι έ'Εοδα Μνα κο,ιψό ταγιέρ φανταιζί. Οί γραμμωτές Φοθστες εΐνε ττολθ τής μόδας. θά προτιμήσετί= Ινα ϋ· φασμα μαΰρο μέ δσττρες τ) σταχ- τιές γραμμοΰλες. Μέ τα τεμάχια τοΰ ύφάσματος πού θά σάς ττερισσέψουν θά κό· ψετε δύο ρεβέρ μυτερά, τα όποϊα θά προσθέσετε στήν μαύρη ζακέτ¬ τα. Μπορεϊτε νά άναττληρώσετε την γραμμωτή φαύστα μέ μιά μο· νόχοωυη σέ χρώμα γκρΐ ΐ μπέζ. Ή μττλούζα ττού θά συνοδεύση τό χειμωνιάτικο ταγιέρ σα<:, είνε άπό ταφτδ ζωηροθ χρώματος. Αΐέ μαΰρο ταγιέρ θά έκλέξετε μ?τα· ξύ των τριών αυτών χρωμάτων: πράσινο ζάντ, μιΐλέ ρουά ή βιολέ. Τό τελευταϊο χρώμα ταιριάζει δ· μως μόνο στΐς καστανές καί στ'ις ξανθές κυρΐες. Τό άπογευματινό ταγιέρ πού θά χρησιμοιτοιήσετε γιά έπισκέ· ψεις είνε άπό μαθρο θαιιιτό ντρά Ή ζακέττα γαρνίρεται μέ μιά στε νή λουρίδα άπ,ό γοΰνα άστρακάν, πού κεντιέται μέ μαθρες γυαλι- στερές πούλιες: Φούσΐα σέ ίσια γραμμή άλλά χωρϊς πιέτες. Γιά τό πρωΐ τό ταγιέρ είνε ά*ΐό τουΐντ μαρόν ή σκοΰρο μπέζ γάρ- νίρεται μέ μεγάλα στρογγυλά κουαπιά. Τό φόρεμα τοθ κοκτέιλ εΤνε άπό άσημένιο λαμέ. Μακρυά μανίκια κιμονό μέ μία ραφή είς μήκος τοθ βραχίονος. Ή φούστα άποτε λεϊται άπό δύο . στενά βολάν καί είνε πολϋ μακρυά. "Ενα με- γάλο κόκκινο τριαντάφυλλο στολ ζει τό κορσάζ, τΐού είνε κλειστό έμπρός καί άφίνει άκάλυτιτη τή τιλάτη. Γενικώς θά ψορεθοθν πολύ τα μανΐκια κιιιονό, άλλά μόνον είς τα άμπιγιέ άπογευματινά καί είς τα βραδυνά φορέματα. Γιά τάς βραδυνάς έμφανίσεις ή Παρισινή φορεί μίαι μικροσκοπική τόκα άπό μαθρο βΕλοΟδο ·?αρνι- ρισαένο μέ δύο κόκ,κινα πτερά στρουθοκαμήλου. ή Ντιστεγχέ λ% ι(" *^·^^^ ^^^** Ο Ένα συνδυασμό τέχνης, έπιστημονι- κής εργασίας, έξαιρετικοϋ γούστου καί πολυτελείας μαζύ προσφερομεν είς την κοινωνίαν Ηρακλείου ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟ- ΤΕΡΑ ΥΛΙΚΑ καί τάς τεχνικάς γνώσεις ποΟ διαθέτομεν άφειδώς. Δέν πρόκειται νά ύποσχεθώμεν πράγ- ματα άδύνατα καί άνεκτέλεστα. Απλώς καί μόνον θέλομεν νά τονίσωμεν 8,τι επε¬ τύχομεν. Καί επετύχομεν νά προσφέρω μέν είς την έκλεκτήν πελατρίαν μας την άπόλυτο άνεσι, την χσρά τής πραγματι- κής τέχνης καί έπιστημονικής εργασίας. Άς μάς επισκεφθή ή Ήρακλειώτικη κοινωνία καί Ιδίως δσοι έχουν ταξιδεύσει είς τάς Αθήνας καί είς ό εξωτερικόν καί άς μας δηλώσουν καθαρά εάν έχουν ίδη ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΠΙΠΛΑ άπό αύτά τα όποΐα ημείς παρουσιάζομεν συνεχώς. Άς μάς επισκεφθούν μέ πεποίθησιν καί εμ¬ πιστοσύνην. Χωρίς νά σύτοκολακευώμεθα, νομίζο¬ μεν δτι έκεΐνο πού έλειπε άπό τό Ηρά¬ κλειον τό προσφερομεν ήδη. Διαρκής έκθεσις έπίπλων: Γ. Ζ. Παπαχατζάκη (Δίπλωμα καί Βραβείον Επαγγελματικήν Σχολης Αθηνών). Παραπλεύρως Οίάτροο Πουλακάκη. •""•""«^ ^"^ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ «ΕΛΣΗ» Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ Τπλεφ. 551. ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Αί ύποφαινόμεναι Ελένη Χήρα Άντωνίου Χρηστάκη καί Μαρία Νικολάου Κανιαδάκη τό γένος Χρηστάκη, κάτοικοι Άρκαλοχωρίου, καθήκον μας θεωρούμεν δπως εύχσριστήσω μέν καί δημοσία τό Εθνικόν "Ιδρυμα Άσφαλειών Ρώμης καί τόν Γενικόν Πράκτορα Κρήτης κ. ΜΗΝΑΝ ΜΑΡΚΑΚΗΝ διά την προθυμίαν ιιεθ' ής έσπευσαν νά μάς καταβάλωσι διά τοϋ ύπ" αριθ. 855 Συμβολαίου τοθ Συμβολαιογράφου Πύρ γου Μονοφατσίου κ. Αλεξ. 'Ελιώτη τό κεφάλαιον των πεν¬ τήκοντα χιλιάδων δραχμών διά τό οποίον ήτο παρ' αυτώ ή- σφαλισμένος ό μακαρίτης σύζυγος καί πατήρ μας. Ιδιαιτέρως αισθανόμεθα την υποχρέωσιν νά εκφράσωμεν την ευγνωμοσύνην μας πρός τό Εθνικόν "Ιδρυμα Ασφα¬ λειαν Ρώμης διότι, ένφ είχομεν άπολέσει τό άσφσλιστήριόν μας καί ένώ πρό πενταετίας ό μακαρίτης εΐχε σταματήση νά καταβάλη τα άσφάλιστρα τό Εθνικόν "Ιδρυμα Ρώμης προθύμως έσπευσε νά μάς καταβάλη ολόκληρον τό ήσφαλι σμένον κεφάλαιον των 50.000 δραχμών χωρίς νά κρατήση οθ τε τα καθυστερούμενα άσφάλιστρα. Πράγματι τοιούτοι άσφαλιστικοΐ Όργανισμοί έξυπηρετοθν απολύτως τα συμφέροντα των άσφαλιζομένων. Έν Άρκαλοχωρίω τή 29 Όκτωβρίου 1938 Αί Εύχαριστοθσαι Ελένη Χήρα Άντωνίου Μαρία Κιχολάον Κ«νι«δ«χη Η ΜΑΧΗ Κλώντ Φαρέρ. 104ον —Τό κουρούμα τοθ άξιοτίμου ταξιδιώτου είνε §ιοιμο!... —Γειά αου,—είπεν δ Φέλτζ. "Εσκυψε πρός τδ διπλωμένο στά δυό σωματάκι, τό άνασήκωσε καί, σχεδόν μέ τρυφερότητα, έ κόλλησε τα χείλη τού ατό δροσε ρό στ,όμα. Ένθαρρυνθέν τό παιδΐ, ρώτησε: —Ποΰ πηγαίνετε; Ό Φέλτζ, ηθέλησε νά κάμη μιά δοκιμή. —Στόν πόλεμο!... Τα γλυκά μαϋρα μάπα άστρα ψαν. —Στόν πόλεμο εναντίον των Ρώσσων; —Ναί. Ή μουσμέ είχεν άνορθωθή. σχεδόν ύπερήφανη. Ό Φέλτζ κυττάζοντάς την ρώτησε ξαφνι· κά: —Θά ήθελες νά Ιλθης μαζί μου; Ή απάντησις δόθηκε στή στιγ- μή: —Ναί!... θά ήθελα'.,,.θά ήθελα νά πεθάνω... καί νά ξαναγεννη θώ έπτά φορές, γιά νά δώαω την ζωή μου έπτά φορές, στήν αύτοκρατορία!... Παράφρασις μιάς φράσεω'ς πού ακούσθηκε πραγμα τικώς άπό τό στόμα μιάς υπη ρετρίας πανδοχείου. XIII Ή καμπάνα τής ναυαρχίδος έ σήμανε δύο διπλα κτυπήματα— ώρα δεκάτη, σύμφωνα μέ την παγκόσμιον ναυτικήν σύμβασι.— Καί σέ δλα τα καράβια, άπό την μίαν άκρη τής γραμμής ώς την ά'λλτ], έσήΐΛαναν παράμοιες καμπάνες, είς απάντησιν. Ό στό λος—Ινας άντιναύαρχος, δύί μοί ραι, Ιξη θωρηκτά—έπλεε πρός ά ανατολάς μέ μικρή'ταχύτητα Ό ούρανός ήταν χαμηλός, ό άγέρας ψυχρός, ή θάλασσα τρικυμιώδης καί δ δρίζ'ον πνιγμένος άπό την ό μίχλη. Ένα μβγάλο κθμα εσπασε μέ πάταγο καί οί ψεκάδες διαλυθεΐ- σαι σέ λεπΐότατα μόρια, έπέτα ξαν ώς τό πρυμναϊο κατάστρω μα τοθ «Νικκό». Κανένα πλοϊο μέ τό δνομα «Νικκό» δέν έλαβε μίρος στήν ναυμαχία τής Τσου' σίμα. "Ο συγγραφεύς θέλοντας νά διατηρήση στήν «πλοκή» αύ τοθ τοθ βιβλίου, χαρακτήρα κα θαρώς φανταστικδ, άναγκάσθηκε νά άναφέρη Ενα θωρηκτό άνύπαρ κτο, γιά νά τοποθετηθή μέσα σ' αύτό, πρόσωπα, καί ν' άναφέ¬ περιπέτειες, άνύπαρκτες έπί- ς. (συνεχίζεται) ΒΑΠΤΙΣΕ1Σ.-Ή κ. Κατίνα Νικ. Κουκουλάκη άνεδέξατο είς Καμά- ρι Μαλεβυζίου τό άγοράκι τοθ κ. Μιχ. Χανιωτάκη ονομάσασα αύτό . Ήρακλήν. Νά τοίς ζήση. — Είς τό προάστειον Πόρος ή κ. Νικ. Φραγκιαδάκη, άνεδέξατο τής κολυμβήθρας τό θυγάτριον τοθ κ. 'Εμμαν. Κοντοδιάκου η Σαρρή ο¬ νομάσασα αύτό ΕΙρήνην. Νά τοίς ζήστ]. —Ό κ. 'Εαμ. Μ. Κρασάκης υετά έκλεκτών φίλων εβάπτισε προχθές είς τό χωρίον Σμάρι τό χαριτωμέ νο κοριτσάΜ τοθ κ. Έμμ. Κτιστά· κη ονομάσας αύτό Ευτυχίαν. Νά τοίς ζήση, ΓΑΜΟΙ.-Ό κ. ΕύΛγγελος Πλεύ ρης έπιπλοποιός καί ή Δνΐς "Ελέ νη Λιγυράκη ετέλεσαν τούς γά· μους των. Παράνυμφος παρέστη ό κ. Έμμ. Αλεξάκης όδοντίατρος. —Την παρελθ. Κυριακήν είς τό χωρίον Επάνω Βάθεια ό κ. Κωνσταντ. Ν. Ποδότας καί ή δνΐς Ελευθερία Ν. Άλεξάκη ετέλεσαν τούς γάμους των. Ι Συγχαρητήρια. Τ.Π. ι —Την παρελ. Κυριακήν έτελέ Μετ' ολίγον Μουσταφά Κεμάλ ό Στακτής2 Λύκος είςτήνα' Α νόρθΜαι ν » σθησαν οί νάμοι τοθ κ.'ΑθανασΙου Πολυχρονίδη μετά τής δίδος Εύρυ δΐκης Μιχ. Παπουτσάκη. Παράνυμ φός παρέστη ή κ. ΕΙρήνη Σταμ πουλή ΙατροΟ. Συγχαρητήρια. •ΪΠΙΣΚΕΨΕΙΣ.--Η κ! Εύρυδίκη Πολυχρονίδη δέν θά δεχθή επι σκέψεις. Γύρω στήν πόλι. ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ: Τό έφετεινής παραγωγης μουσικοθεαματικό εργο: ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΑΕΙ Μέ τον τβνορον τής Μβ- ύας ΝΤΙΚ ΠΑΟΥΕΛ Μιά ναυτική ΰπερπαραγω- γή μέ δυνατή ύπόβεσι, μέ πε ρίφημα μπαλλέτα, ώραϊα τρα γούδια καί γλυκεια μουσική. Συμμετέχβι τμήμα τού 'Αμβ- ρικανικοΰ Στόλου. Έκτός προγράμματός: ΖΟΥΡΝΑΛ. Την Πέμπτην Ή μεγαλειτέρα έπιτυ- χία τής σαιζόν: ΤΑ Κ ΛΙ ίΓΟΜΟΡΑ Σημ. Δβυτβρκν, Τετάρτην, Πέμπτπ, ίάββατον,Κυριακην ώρα 6 1)2 μ. μ. Κυριακίι ωρα 2 μ. μ. συνέ χεια καί τΐλος έπβισούιακοΰ: «Φάντασμα αέρος».* Χειμωηάτικος ό καιρός προχθές. —Όχι δμως είς τοιούτον βαθ¬ μόν ώστε νά δύναται νά τΐροβλέ- ΨΠ κανεΐς την χειροτέρευσίν τού. —Τουναντίον ή άνομβρΐα έσυνε· χίσθΠ, τουλάχιστον μέχρι των τΐρω ινών ώρών τής χθές, συνεχιζομέ¬ νων οιοτω καί των παραπόνων των ενδιαφερομένων μέ την πα¬ ραγωγήν καί ιδία την έλαιοπα ραγωγήν ;ή όποία υφίσταται σο¬ βαράς ζημίας. —'Ετΐανερχόμεθα επί τής συστά· σεως, δπως δ δρόμος τής όδοθ άπό Άγροτικης Τραπέζης είς ο¬ δόν "Ιδής σΐίμπεριληφθή συντόμως είς τάς έπισκευαζουένας υπό τοθ Δήμου όδούς τής πόλεως. — Την ύπενθύμισιν μάς ύποβάλ- λουν οί περίοικοι καί άλλοι φορο λογούμενοι δημόται. —Πιστεύομεν δέ δτι ό κ. Δήμαρ χος θά την λάβη ύπ' όψιν τού αυ¬ τήν την φοράν. —Δέν §λειψεν ή κίνησις άπό τα ύτιαΐθρια κέντρα την Κυριακήν. —Οί συμπολίται δέν έννοοΰν νά πιστεύσουν άκόμη δτι διατρέχο¬ μεν τόν Νοέμβριον. —Άλλως τε μέ τό γλυκύ κλΐμα πού παρουσιάζει ό τόπος μας καί τόν μήνα αυτόν ή πίστις των δι- καιολογεΐται. —Σήμερον ώς γνωστόν γίνεται ή πρώτη κλήρωσις τοθ 'Εθνικοϋ λαχείου. —Διά την κλήρωσιν αυτήν ένδι αψέρονται πάλιν άρκετοί συμπο¬ λίται^ —Οί όποΐοι εφρόντισαν νά προ- μηθευθοθν εγκαίρως λαχεΐα, άτι να καί έζηντλήθησαν άπό τάς πρώ τας ήιιέρας τής διαθέσεως αυτών. —Είς τοθ Πουλακάκη μετά τό άριστουργημα «Κατάχρησις έμπι στοσύνης», προβάλλεται τό ένδια φέρον^Ιστορικόν έργον: «Τα μυστή ρια της Σταμπούλ», — Είς την «Μινώα» προβάλλεται τό ναυτικό έργον: «Τό ναυτικό τραγουδεϊη.Ή ιΐλοκή τού είνε μον- τέρνα, συμμετέχει δέ είς αϋτό θε αματικώτατα τμήμα τοΰ αμερι, κανικοθ στόλου. ο Ρίπορτβρ _ ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος μι κρός ύτιάλληλος είς τό έμπορορ ραφείον Ιωσήφ Κουναλάκη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ .μικρά οίκία πά ρα τόν κινηματογράφον Ποολακά- ηη. Πληροφορίαι παρ' ημίν, —«Καινούργιοι άνθρωποι». "Υπό τόν ανωτέρω τίτλον έκυ κλοφόρησεν τελευταίως καί είς ,τήν πόλιν μας κομψός τόμος πε ριλαμβάνων σειράν διηγημάτων τοϋ διευθυντού τοΰ τμήματοι έ ■παρχιών ι τής εγκρίτου συναδέλ φού «Καθημερινήν καί διακεκριμέ νού συναδέλφου κ. Άλ. Λιδωρίκη. Τα διηνήματα αύτά διακρίνονται διά τό ϋφος των καί την βαθυτά την ψυχολογίαν των γύρω άπό τό δράμα τής ζωής καί γενικώτερον τα σημερινά πρόσωτια καί πράγ- ματα τα όποΐα τόσον συναρπαστι κα γνωρίζει νά τοποθετ[) καί νά άναλύτ) ό κ. Λιδωρίκης. Πωλούν ται είς τό Βιβλιοπωλείον Ν. Άλι κιώτη, κρίνονται δέ άληθινόν άπό κτημα διά κάθε βιβλιοθήκην. —Τό περιοδικόν «Εύρώττη». Κυκλοφορεί είς την πόλιν μας τό πανηγυρικόν φύλλον τού περιο δικοθ «Εύρώπη· μέ πληθώραν έκ λεκτης ϋλης, άριστουργηματικήν σάτυραν ώς καί την αρχήν τού πολυκρότου μυθιστορήματος τοϋ Μπισσών, ή «'Λγνωστος». Ή «Εύ ρώπη» £χει 32 σελίδας καί τιμά ται 2 δραχμάς;________________ "ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έπανήλθεν έξ Άθη ν ών ή δνΐς Ελένη Βασιλογαμβρά κη κομίσασα δλα τα νέα μοντέλα καπέλλων τής έποχής. Πλάκες μέ δλα τα νέα τραγούδια. Μόνον 0Τ·δ ΜΑΡ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  μεγάλο έργον
  Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  !
  "?.$
  , , π°Ρ°τΛρτ1σις το° θερναδιέοου έπροξένησε
  κσί ες τόν Μάριον έντύπωσιν,ώς όρθή.'Η σιωπή τοϋ
  δεσμωτου, ή προφύλαξίς τού, καταντώσα μένρι λή-
  θης τής συντηρήσεως τής [5(ας ζωής, ή αντ[στασ(ς
  τού κατά τής ττρώτης έκείνης όρμής τής φύσεως ή¬
  τις άναγκόζει τόν άνθρωπον νά βάλη τούλάγι-
  στον μίαν φωνήν, καίτοι πολλάκις ματαίαν, εφάνη
  καί είς τόν Μάριον άξία άπορίας, καί τόν ήνώ
  νλησεν έν τή συμπαθεΐα τού υπέρ τοΰ άνθρώπου
  δ ν ό Κουρφειράκος είχεν έπονομάσει κ. Λευκΐσν
  Βεβαίως, ούτος ύπέκρυπτέ τι μυστήριον άλλ' δμως
  όστισδήποτε κσί άν ύπήρχε κατά βάθος, καθώς
  ευρίσκετο δεσμευμίνος καί περικυκλωμένος υπό
  δημίων, έθαυμάζετο συγχρόνως υπό τοθ Μαρίου
  διά την άταραξίαν καί την μελαγγολικήν εκεί¬
  νην γαλήνην τοΰ προσώπου τού. 'ΈβΚεπέ τις είς
  αυτόν τόν άνθρωπον ψυχήν άπρόσιτον είς τόν
  φόβον ψυχήν άπτόητον ενώπιον τοθ έσχάτου κιν-
  δύνου.
  Κατηυθύνθη δέ τότε ό Θερναδιέρος πρός την
  έστίαν, καί συστρίψσς έντός των πεπυρωμένων
  άνθρόκων τό λευκόν ήδη έκ τής- τΐολλής πυρα-
  Αι' έκείνους ποϋ θέλουν
  ¥ά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους
  Ο ΕΡΩΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟΝ
  Αί πρόοδοι τοϋΡεδύμνου
  και ή κατασκευή λιμένος.
  Μετ' ολίγον είς την «Άνόρθωσιν»
  ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΕΜΑΛ
  Ο ΣΤΑΚΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Μιά σπανΐα μετάφρασις άτΐδ τό ττολύ-
  κροτον έογον τοϋ "Αγγλου συγγραφεύς Άρμ-
  στρογγ μέσω των σελΐδων τού όποίου άναπη-
  δα ό ροΰς τής ζωης τοθ άνδρδς ττού δέν έ-
  γνώρισεν έμποδια.
  κτώσεως σιδηροΰν έργαλεϊον, επανήλθε πλησίον
  τοΰ κ. Λευκίου.
  —Τα πρόγματσ, είπεν, ημπορούσαν νά διορ-
  θωθοθν φιλικώ τώ τρόπω, προτήτερα έκαμα άσχη
  μσ, δπου μ' επήρε ό θυμός, κσί εΐπα τούς λό-
  γους δπου εΐπα' δέν εΐχα τόν νούν μου είς την
  κεφαλήν μου. Τάχ"σ, έπειΕή εΐσαι μιλιουνόριος, εΐ¬
  χα είπη δτι άπσιτοΓσα χρήματσ, άτιειρα χρήμα
  μστα! "Α! παρσλογίαι. Ειμπορεί ό κσθένας νά είνε
  δσω θέλει τιλουσιος' £νας πλοΰσιος, δμως £χει
  καί τα βάρη του' άνάλογα βάρη. Ποίος ι δέν έχει
  τα βόρη τού, Τίποτε άπ' ούτά. Έγώ, δέν είνε ό
  σκοπός μου νά σοϋ πάρω καΐ τό υποκάμισα σου"
  μή γένοιτο! 6έν εΤμαι τοιούτος άνθρωττος. Συγχώ
  ρει με, άδελτΐέ, κοί ό Θεός συγχωρέσοι σε. Ή
  θέσις μου ούιήν την στιγμήν είνε ανώτερη τής
  ιδικής σου' δέν θέλω νά την καταχρασθώ Έγώ,
  θά σοθ είπω· θέλω μάλιστα νά κάμω κσί άτιό
  μέρους μου μίαν θυσίαν. Διακόσισις χιλιάδες φράγ
  κα μόνον μοϋ δίδεις, καί μένω εϋχσριστημένος.
  Έτελείωσε.
  Ό κ. Λευκίας δέν προέφερε λέξιν. Ό Θεναρ-
  διέρος έξηκολούθησε λέγων—Πσρατηρεϊς δτι έ'βα-
  λα νερό είς τό κρασί μου. ΤΙ είνε διακόσιαις χιλιάδες
  φράγκα διά την αΰθεντιά σοι κάν τίιτοτε. Εΐσαι
  £νας φιλάνθρωπος, δίδεις μίαν τόσην βοήθειαν είς
  Μνα πτωχόν οΐκογενειάρχην, καθώς έ>ώ εΐμαι.
  Θά μοΰ είπρ,ς, δτι δέν κρατεΐς επάνω σου διακό¬
  σιαις χιλιάδες φράγκα. "Α! δι" αύτό μή χολοσκά-
  νης. Δύο λέξεις φθάνει νά λόβΓ)ς την καλωσύνη
  νά γράψης επάνω είς Ενα χαρτί. Καί νά σου τάς
  ύπαγορεύσω μάλιστα έγώ τάς λέξεις.
  Ένιαίθα ό Θερνοδιέρος διεκόπη" έ'πειτα δέ
  προσέθεσε μετ' άλλοκότου τινός φωνής, ρΐψας καΐ
  £ν μειδίαμα τού πρός τό πύραυνον.
  (συνεχίζεται)
  ' ψ Β'.
  Τό πνεθιια χάνει την σπινθη
  ροδίλίαν τού, αί αίσθήσεις ήοι
  μοθ» καί άποχοιμοθνται
  , Τό Ιδιον άκριρΚΒ; συμβχίνει μέ
  τοΰς γεννητιχοΰς άδένας. "Οπως
  δηλχδή οί άδένες Ιίΐηρεάζουν
  την λειτουργίαν τοθ έγχεφάλου,
  ετσι καΐ οί γεννητκοί. Τουτο ά
  πεδεΕχθη άπό την πειραματικήν
  φυσιολογίαν κϊί άπό τάς χλινι-
  ;κάς παρατηρήσεις. Είς τό βιβλί¬
  ον τού «Πρό τής μεγάλης σιω
  πής» ό Μαίτερλιγκ εξέφρασε την
  | ίϊέαν κατ' άλλον τρόπον. Ιδού
  τί έγραψε: «Είς την νεότητά μας
  ελέγαμεν: Τί ήΐεμία, τί γαλήνη,
  τί ελευθερία πνεύματος, δταν αί
  σκέψεις μας δέν κλίνοχν δλαι
  πρΐς χήν ιδίαν πλευράν! Είς
  ποίον ΰψος δέν θά έφθασε ή μιά
  σκέψις μας δταν δέν θά έταράσσε-
  το άπό τίποτε! Καί δμως δταν αί
  αίσθήσεις μας ίχανοποιηθοϋν δέν
  6πάρχει πλέον κίνησις, δέν ίιπάρ
  χει συγκίνησις, αί σκέψεις ναρ-
  κώνονται καί άποκοιμοθνται. ή
  μία κατόπιν τής άλλης. Ό ΰ
  πνος ρίΐΐτει ήδη την σκιάν τού
  έπ' αυτών».
  Κάθε άνδρας, αναλόγως τής
  διανοητιχής τού άναπτύξεως, τής
  ζωηρότητος τού καΐ των αΐσθτ}·
  μάτων τού θά ήθελε νά γίνη ή
  ρως διά την αγαπημένην τού. βα
  ήθελε νά την κατακτήση μέ τα
  καλλίτερα προτερήματά τού. Ό
  έρως τονώνει την εκδήλωσιν δλων
  των προτερημάτων καί ή έπιθυ
  μία ένώνει την έξαψιν τοθ πνεύ
  ματος. Τό άηδόνι ψάλλίΐ ώθού
  μενον άπό την επιθυμίαν, δ έρως
  έξάπτει την μεγαλοφυΐαν τοθ άν
  δρός.
  Άλλά ό έρως δέν είνε μόνον
  δώρον τής νεότητος καΐ "τής άν
  δρικής ήλιχίας. 'Ο έρως δονεί
  τους άνθρώπους καί στήν ήλικία
  πού θεωροθμε γεοοντικήν. Ό
  Βάγνερ σέ ήλικία 04 έτών άγά
  πησε την Ίουϊήθ Γκωτιέ καί
  χάρις στήν έμπνευσιν πού τοθ Ι
  δωσε ό ϊρως τού εδημιούργησε
  τό μεγαλειτέρον τού άριστούργη
  μα, τόν «Πάρσιφαλ». Ό Γχαίτε
  εις ηλικίαν 74 ίτών άγάπησε μί
  αν νέαν δέκα έπτά έτών, τό πνεθ
  μά τού άνέκτησε την νεανικήν
  τού φρεσκάδα καί έγραψε τό «έ
  Χε·{ΐΐον τής Μαρ£ενμπαντ>. Ό
  Βίκτωρ Ουγκώ σέ ηλικίαν 80 έ
  των δέν ήτο άναίσθητος είς
  την γοητείαν των γυναι«ων καί
  αυ,Ίβούλευε τόν εγγονόν του'
  «Ηρέπει νά άγαπάς παιδί μου,
  νά άγαπά; πολΰ καί πάντοτε. Δώ
  σε καί πάρε την χαράν, δαον μπο
  ρεΐς» "Ας έχουν 6π' 2ψίν των
  την σύστασιν αυτήν οί άναγνώ
  σται μας καί ιδίως άς μην άπο
  γοητεύωνται οί γεροντότεροι. «Ό
  έρως χρόνια δέν κιιττά»...
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ Ν)βριος (άνταπο
  κριτοΰ μαςϊ —"Οσοι έπισκέπτον
  ται την πόλιν μας τόν τελευ¬
  ταίον καιρόν, διαπιστώνουν μίαν
  σημαντικήν μεταβολήν πού συνε
  τελεσθή έντός όλίγ.ιιν έτων. Αύ
  την δέ την ευχάριστον διαπίστω
  σιν έκαμαν καί δσοι μάς έπεσκέ
  φθησαν έπ' εύκαιρία τοθ έορτα
  σμοθ τή; έπετείου τής δλοκαυτώ
  σεω; τοΰ Άρκχδίου. Καΐ ιτράγ
  ματι τό Ρέθυμνον παρά την οί
  κονομικήν κρίσιν πού διήλθε τα
  τελευταία έ"τη, λόγω των συνεχών
  άφοριών τοθ ελαίου καί τή; άπορ
  ροφήσεως μεγάλου μέρους τοΰ έμ
  πορίου τού υπό τοθ Ηρακλείου
  καί Χανίων καΐ υπό τδν λιμέ
  νων Πανόρμου χαί Άγίου Νικο
  λάου, εσημείωσεν εσχάτως σημαν
  τ ι κάς προόδους. Νέοι δρόμοι διη
  νοίχθησαν, πλατείαι, μέ άναβρυτή
  ρια καΐ φωτιινοΐ πίδακες, διε
  μορφώθησαν. 'Ο κήπος, ίπεκτα
  θείς καί καλλιεργηθείς μέ σύ
  στημα καΐ στοργήν κατέστη Ινας
  άπό τούς καλυτέρους δημοτικάς
  κήΐτους τής χώρας. Οϊκοδομα'.
  νέαι άνηγέρθηααν καί γενικώς κα
  τεβλήθη μία άξιόλογος προσπά
  θεια έςωραϊσμοθ καί συγχρονι
  σμοθ τής πόλεως. Τώρα δ Δήμος,
  έν τξ μερίμνη τού νά βελτιώση
  άπό πάσης απόψεως τήν*πόλιν, ά
  πεφάσισε νά προβή είς την κατα
  σκευήν ήμιμονίμων όδοστρωμάτων.
  Προεκήρυξε μάλιστα καί τάς
  σχετικάς δημοπρασίας διά την
  πισσόστρωσιν πλείστων*|ό5ών, ιδία
  κεντριχών, διαθέσας πρό; τόν σκο
  ιτδν αΰΐόν πίστωσιν έξαχοσίων χι
  λιάδων δραχμών. Έχει δέ άΛό-
  φασιν νά πισσοστρώση δλας τάς
  όδούς διά των οποίων διέρχον-
  ται τροχοφίρα, δπως εχει έπίσης
  απόφασιν νά εφαρμόση εΰρΰ πρό-
  γραμμχ άναχαινίσεω; ολοκλήρου
  τής πόλεως.
  Άλλά διά τό Ρέθυμνον, μένει
  πάντοτε Ινα μεγάλο ζήτημα έκ-
  κρεμές: Ή κατασκευή μεγάλου.
  άσφαλοϋς λιμένος.; Πιστεύεται δ¬
  μως δτι ταχέως θά εισέλθη καΐ
  τό ζήτημα αύτό είς τή δ5όν τής
  δριστικής καΐ ίκανοττοιητ κης τού
  ρυθμίσεως. Διότι δλοι άντιλαμβά-
  νονται πλέον δτι μόνον ή άπί
  χτησις νέου λιμένος θά μεταβάλη
  την κατάστασιν καΐ θά δώση νέαν
  τόνωαιν είς την ζωήν τής πόλεως
  καί θά βοηθήση είς την εξέλιξιν
  της.
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
  "Αριθ. Πρωτ. 4387
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Κ1ΣΤΑΝ. ΓΙΑΑΟΥΣΗΣ
  Τό στερεώτερο
  τό κομψότερο
  τό έλαφρό τταποϋτσι.
  Τα γυναικεΐσ μας είνε άμίμητα.
  Ή έκθεσίς μας παρουσιάζει έκ-
  πλήξεις.
  Κεντρικόν: Γωνία Μεϊδανίου.
  ύποκατάστημα: οδός Αγ. Μηνά.
  Καπαρντίνες, Παλτά άντοχής
  Κοστούμια έτοιμα.
  καί δλα τα άνδρικά ειδή
  είς τό κατάστημα:
  ΜΗΝΑ ΣΑΡΑΚΙΝΑΚΗ
  ΠΛΑΤΕΙΑ—ΣΤΡΑΤΑ
  Έπίσης παιδικά κβυστούμια είς πλουσίαν συλ-
  1 λογήν. Πανταλόνια καί γκιλόττες επί παραγγελία.
  Τιμαί ασυναγώνισται.
  )
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  ΕΘΝΙΚΟΝ'
  Τό κατ' εξοχήν κέντρον των έν Α¬
  θήναις Κρητών.
  Έσνάτως άνακαινισθέν διαθέτει 100 δωμάτια
  μέ δλας τάς άνέσεις είς τό κέντρον τής πρωτευού¬
  σης.—Άκρα περιποίησις καί καθαριότης. Τιμαί λο·
  ΥΙΚ Οί κ κ. πελάται μσς άπό είκοσσετίας έπανέρ-
  χονται καί μένουν πάντοτε εύχσριστημένοι.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ©ΑΛΑΜΗΓΟΝΑ)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  ί ΉροΛεΙου ίκάοΐην
  ΪΕίλρ1 ΗΝ ρρα1^-"
  ρον, Τήνον, Πάρον, Ναξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Χαριλάου Τρικοϋπη 5α, ΑΟΗΝΑΙ
  Υπεράσπισις δικών ενώπιον απάντων των
  έν Αθήναις καΐ Πειραιεί Δικαστήριον, ΈλεγκτικοΟ
  Συνεδρίου καί Συμβουλίου Έπικρατείας, φορολογι¬
  καί δΐκαι, άναστολαΐ φόρων, διοικητικαΐ ύποθέσεις
  καί συντάξεις, νομικαί συμβουλαί, γνωμοδοτήσεις
  κσί πληροφορίαι δι' άλληλογρσφίας.
  Τηλ. 25—081.
  Περίληψις μυστικάς δι' έν-
  αφραγίστων προσφορών μειο-
  δυτικής δημοπρχσίας άνευ
  προσωρινοΰ καί όριστικοϋ ό-
  ρίου έκπτώσεως.
  Ό Δήμσρχος Ρεθύμνης δια
  κηρύττει δτι έκτίθεται είς μυ
  στικήν δι' ένσφραγίστων προ-
  σφορών μειοδοτικήν δημο '
  πρσσίας άνευ προσωρινοΰ καί |
  όριστικοΰ όρίου έκπτώσεως ή
  άσφαλτική έπάλειψις^τών κά
  τωθι δημοτικών όδών καί πλα
  τειών τής πόλεως Ρεθύμνης
  ήτοι:
  α') τής όδοϋ Πάνου Κορω-
  ναΐου, β') τής όδοϋ Μεσσολογ
  γίου, γ') τής όδοϋ Μαυρογέν-
  νους, δ') τοΰ δυτικοΰ τμήμα
  τος τής όδοΰ Κων. Παλαιολό-
  γου, ε') τής Πλατείας Ήρώων.
  στ') τής Πλατείας Τίτου Πε
  τυχάκι, ζ') τής ΠλατεΙας Τεσ
  σάρων Μαρτύρων (Μεγάλης
  Πόρτας) η') τής όδοΟ Κολο
  κοτρώνη.
  Ή δημοπρασίσ ενεργηθήσε¬
  ται την 14 Δεκεμβριού 1938
  ημέραν Τετάρτην καί ώραν 11
  —12 π. μ. έν τή αιθούση τοΰ
  Δημαρχιακοϋ Κατσστήματος
  Ρεθύμνης καί ενώπιον τής Δή
  μαρχιακής Έπιτροπής Ρεθύ
  μνης.
  ι Τό δλον έργον προυπολο
  ϊ γίζεται είς δραχμάς 600 χι
  λιάδας.
  Άπαντα τα σχετικά δισ
  την δημοπρασίαν εϋρηνται κσ
  , τατεθειμένα έν τώ γραφείφ
  ιτοθ Δήμου οπόθεν οί βουλόμε
  νοι μειοδοτεΐσαι δύνανται νά
  πληροφορώνται τα κατ' αύ
  τούς.
  Έν Ρεθύμνη τή 10 Νοεμ¬
  βριού 1938.
  Ό Δήμαρχος Ρεθύμνης.
  Τίτος Πετυχάκης
  Τό άτμοκίνητον Βαφεϊον καΐ
  Καθαριστήριον:
  "ΚΥΚΝΟΣ,,
  Πρώπν Τρικουράκη «τος ιδρύσεως
  Μετεφέρθη είς τό νέον τού κατάστημα δπισθεν Μυρο-
  πωλείου Γεωργαντά (Κάτω Δερμπζίδιχα) χαί παραχαλεΐ
  ΐήν πολυπληθή πελατείαν τού δπως εξακολουθήση την υ¬
  ποστήριξίν της.
  Τα τεχνικά μέσα, ή έπιστημονιχή Ιργασία, η προαω-
  πιχή παρακολουθήση αυτής μάς έτιιτρέπουν νά 6πο6ι6ά·
  σωμεν τάς τιμάς μας 20 ο)ο των άλλαν χαταστημάτων.
  Έργασία έπιμεμιλημένη.
  ΔΗΛΩΣΙΣ
  Δηλώ διά τούς συναλλασσ5μέ
  νού; μετ' έμοθ, τόσον έν Άρχά
  ναις δσον καί έν Ηρακλείω 5τι
  μετά τόν γάμον τοΰ υίοΰ μου
  Κωνσταντίνου Έπιτροπάχη δέν
  άναγνωρίζω καμμίαν απολύτω;
  πράξιν τού πάσης φύσεως καί χά
  τα συνέπειαν ϊάν δημιουργήση
  χρέη ή άλλας δποχρεώσεις, δέν
  θά έχη ουδείς τό διχαίωμα νά μέ
  έχλήση έπ' αυτών.
  Άρχάνες 14 Νοεμβριού 1938
  δ δηλών πατήρ
  Γρηγόριος 'Επιτροπάκης
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
  Ό οίχος Ίφυγένεια διά τής θυ
  γατρός της Δίδος Φούλα; Δημο
  πούλου, ευχαριστεΐ τάς Κυρίας
  χαί Δίδας Ηρακλείου διά την
  6ποστήριξιν ής έτυχεν κατά την
  ολιγοήμερον διαμονήν της. Ιΐαρ-χ
  καλεϊ δέ τάς Κυρία; καΐ
  Δίδας δσαι τυχόν θέλουσι νά
  παραγγείλωσι φορέματα ή έπα
  νωφόρια ν' άπευθύνωνται είς
  την κ. Άλεξάνδραν Ρεθεμνιωτάκη
  διά μέτρα ή δι* οιανδήποτε άλ¬
  λην συνεννόησιν.
  Ό οΐχος ΊΦΐνβνεί«$
  Δημοιχούλου
  Όδός Νίκης 48 Αθήνας
  —Τό σημερινόν πρόγραμμα
  τοΰΡχδιοφωνικοΰ σταθμοΰ.
  Σήμίρον ό ραδιβφωνικός σταθ-
  μός θά μεταίώοη τό έξη; πρώ-
  γραμμα: έ μ. μ. μϊτεωρολογικόν
  Λβλτίον χρπματιβτήριον, έ 15'
  βργα δι' όβχηατραν, 7.15' η «ωρα
  τής κυοίας», δυωίίαι υπό των κ.
  κ. Δ. Οάνου καΐ Δ. Εύστρατίου,
  δ ρεσιταλ πιάνου υπο τής κ. Βάλ
  βη Πανέλλπ, δ.30' όμιλία τού κ.
  Έμμ. Κοντολέοντώς: «Πώς λει-
  τουργβΐ ο όργανισμές τοΰ άνθρώ¬
  που», δ.+5' έπιλογή άπό οπβρβς,
  9.30' εΐόήσεις, 9 45' μικρή όρχη-
  ατρχ τοϋ οταθμοΰ, 10.45' ίΐδηβ&ις,
  11 χορωδία τού προαυπικού ΤΓ'Γ
  (δ)ναις κ. 'Αθανασιάδη), 11 30' ου-
  νεχεια τής μικράς όρχήστρας,
  12 μουβική χορόν.
  — Αί ύποθέσεις των δημοτών.
  Παρακαλοΰνται οί κάτωθι άνα
  γραφέμενοι £πως προσέλθωσιν
  είς τα γραφεϊα τί>ΰ Δήμου δι'
  υπόθεσιν των: Ειρήνη χήρα Ι. Μα
  ρή, Μαρία χήρα Γ. Κατιρτζή,
  'ΑόελφοΙ Γιωργίου Όρφανουώά-
  κη, 'Αναατ. Χαρκλοτμπής, Όρφα-
  νά Ελένης, ,Έμμ. καΐ Γεωργίου
  Ανδρ. Σφακιανάκη, Γεώργιος
  Τσικαλάκις, Έλπίδα χήρα Πουλη,
  Αίκατϊρίνη χήρα Γεωργίου Λίαν
  δρογικννάκη, ®εοφάνης Ψαλιδά
  κη;, Μαρία χήρα Έμμ. Κευγά,
  Παναγιώτης Μηλιάδης, 'Αριστο·
  τέλπς Σοφίου καΐ χήρα 'Αΐτοστ.
  Γκριτζιώτου.
  —Οί έπιτυχόντες Κρήτες είς
  τάς είσιτηρίους τοΰ Πανε¬
  πιστημίου.
  Κατά τα ανακοινωθέντα άποτε-
  λέσματα^ τριών πανεπιστημιακών
  σχολών, επέτυχον κατά τας εΐσι
  τηρίους έξετάσει; τού πανεπιατη
  μιακοΰ έ'τους 1935—1939 καί οί έ-
  ίς:
  Νομικης: Σκουλάς Γ., 'Αντύ-
  πας Ό., Σγουρός Δ., Σταματά¬
  κης Ν., Σπανουύακης Χ., Παπα¬
  δάκης Α, Παπαϊωάννου Ί,.
  Κατσαμπή 'Αναστ., Παπαδη
  μητρακης Ιωαν., Μακρυδάκης
  Δημ., Γεωργιλαδάχπς Γεώρ , Ξαν-
  Θακης Ε., Ζερβός Π., Κουρκουτοά
  κης Κ, Καραντινός Ν., Οϊκο
  νομίδης Ε., Συγγβλάκη Α-,
  Δβτορακης Κ., Κοζυράκης Γεώρ ,
  Μανουσάκης Χαρ., Βασιλάκης
  Βασ., Κατεχάκη Ελένη Νικο
  λουδακπς Ν.,ΠαναγιωτάκπςΔ., Π«
  ραδομενακης Ί., Μπογιατβιδακπς
  Ν., Ριζακης ©, Γιαννακακης Μ.,
  Μποτάκης Π., Παπαδακη Ειρήνη,
  Ροδολακης Σπ., Πετυχάκη; Π.,
  Βουρακη Λελα καΐ ϋίκονομάκπς
  Νικόλαος.
  Φιλοσβφΐκής: Βολωνάκη Εϋ
  ρυδίκη, Γεωργιάδη Φωτ., Κουλεν
  τακη; Ατέργιος, Κυριακογιαννά·
  κης Σ., Κατσανεβακη Μαρία,
  Μωραϊτακπς Ν., Μαμαλουκάκπς
  Α-, Παπαϊωάννου Γ., Παπαδάκη
  Βασιλική. Σαμαλτάκη; Στυλ. καί
  Φραγκιαύάκα Χρυσή
  Οεολογική;: Γιαλούρη; Ευστρ.,
  Μουστάκη; Β., Βολουδάκης Εμμ.,
  Παπαδακη; Γ. καί Δρακάκης Γ.
  —Τό σημερινόν κήρυγμα.
  Σήμερον ώραν 7ην μ. μ. ίϊς
  τόν Ιερόν Ναόν τοΰ αγ. Τίτου
  θά ομιλήση την 4ην εσπερινήν
  μέ θεμα: «Χριβτιανιβμός καΐ
  κοινωνία» έ παρεπιδημων είς την
  πόλιν μας ίεροκήρϋξ καΐ διευθυν
  τής τού ,περιοδικοΰ «θΐκογενβικ
  κή Ζαή» κ. Λαμπρβς Ζαχαρής.
  ΑΒΕΔΙΣ
  ΣτοΟ
  ■Οδός Άν. Μην»
  Νέαι άφίξεις καΐ νέαι πά-
  ραλαβαΐ ύφασμάτων τής Α-
  II
  Ι
  ΙΜι
  ικ< 1.
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐσ έναντι Παλ. Νομαρχίσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Προΐα Τρίτης
  15 Νοεμβρίου 1938
  |2!ΓΏρα
  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ 1ΛΟΥΜ
  &ΙΑΤΟΕΒΡΑΗΙΟΗ ΖΗΤΗΜΑ
  ΑΕΗ ΟΑ ΑΗΑΙ1ΒΙ ΤΟΥ «ΙΙΠΟΥ
  1ΡΟΕΑΡΙΛΙ ΙΥΒΕΡΙΗΙΕΟί
  ιπί ιι ιιιι ιιιιηιι ιιιιι ιι?ιιι
  ΑΘΗΝΑΙ; 14 Νοεμβρίου (χο'
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι ό τέως πρωθυπουργός
  καί άρχηγός των Γάλλων σοσιαλιστών
  κ. Λεόν Μπλούμ, εδήλωσεν ότι δέν θά
  αναλάβη τοΰ λοιπού προεδρίαν κυβερ¬
  νήσεως, ούτε άλλος Έβραΐος Οά γίνη
  πουργός.
  Τούτο θά τηρηθή, ώς προσέθεσεν
  κ. ΑΊπλούμ, 'ινα μή παρακωλυθή ί;
  αποκατάστασις των γαλλογερμανικών
  σχέσεων.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝ
  ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ
  ΑΙ ΑΙ ΔΙΩΞΕΙΣ
  [ΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  ΒΑ ΓΙΝ Η ΑΙΑΒΗΜΑ ΤΗΣ ΙΜΕΡΙΚΗΣ;
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Νοεμβριού ^ (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά τα έκ Βε¬
  ρολίνω, μέσω* ξένης πηγής, τηλεγρα-
  φήματα αί διώξεις των Εβραίων συνε
  χίζονται σκληρόταται.
  Σχετικώς τονίζεται είς τα έκ Νέας
  Υόρκης καί Ούασιγκτώνος τηλεγρα-
  φηματα, ότι ή εντύπωσις έκ των διωγ-
  μών καθ' όλην την Αμερικήν είνε
  δυσμενεστάτη. Είς την κυβέρνησιν μά'
  λιστα συνιστάται νά προβή είς διάβη< μα πρός την Γερμανίαν. Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΙΘΑΝΩΣ ΘΑ ΦΘΑΣΗ ΜΕΧΡΙ ΑΙΑΚΟΠΗΣ ΤΩΝ ΑΙΠΛΰΜΑΓΚΟΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 14 Νοεμβριού (τού άν ταποχριτού μας).— Καθ' ά αγγέλλεται έξ Άμερικής, αί έφημερίδες τής συμ- πολιτείας ζητοΰσιν όπως τό γενησόμε- νον διάβημα πρός την Γερμανίαν, είναι ώ ί ί ημ ρ έντονον, ούτως συνβχίσεως των β ς ώστε είς περίπτωσιν διωγμών ή 'Αμερική δή δ χς γμ ή ρή προβή καί είς την διακοπήν των διπλω¬ ματικήν αυτής σχέσεων μέ την Γερμα· νίαν. Τό τελευταίον δέν κρίνεται ά· πιθανόν λαμβανομένης ύπ* όψιν τής έκ· τάσεως τής ένΆμερική αντιδράσεως. άπέναντι των άντιεβραϊκών μέτρων τού Ράϊχ. ΟΙ ΑΙΩΓΜΟΙ ΤΩΗ ΕΒΡΑΙΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 14 άνταποκριτού μας) Νοεμβριού (τού ■ Τηλεγραφούν έκ Βερολίνου ότι οί γερμανικοί δημοβι- ογραφικοί κύκλοι άναφερόμενοι είς τούς διωγμούς των Εβραίων τονίζουν ότι ούτοι άποτελούν απλήν προειδο¬ ποίησιν διά τό μέλλον. ΕΞΕΤΟΠΙΣΘΗ ΕΙΣ ΝΗΣΟΝ Ο ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 14 Νοεμβριού (τού άνταποκριτού μας).— Δια κυβερνητικής αποφάσεως εξετοπίσθη είς τίνα νήσον ό Έπίτροπος τής Ίεράς Συνόδου. Ό έκτοπισμός διετάχθη διότι ό Έπίιρο· πος ενήργησε μεηροληπτικώς σχετικώς μέ τό άρχιεπιακοπικόν ζήτημα. ΗΝΟΙΞΕΝ Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΥΠΕΙΝΗΣ ΕΙΣ ΤΟ ΖΑΠΠΕΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 14 Νοεμβριού (τού άνταποκριτού μας). — Ηαρουσία τής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Διά την 8 Φεβρουαρίου 939 προεκηρύχθη διαγωνι- τμός πρός κατάταξιν 40 ύπο- κελευτών β' μηχανικών διε- V. τού Διαδόχου καί των έπισή νεργηθησόιιενον έν Ναυστάθ- Επάνοδος τού κ. Τσολάκογλου. Αί έντυπώσεϊς τού έκ της περιοδείας. Άρνά τό εσπέρας ό Γενι-Ισεως καί άφοσιώσεώς των Ι έγιναν δμως ούτοι καταλη χός Διοικητής κ. Τσολάκο-Ιπρός τόν Βασιλέα καί τόνίπτοί παρά τού εύφυεστάτου γλου δστις είχεν έπανέλθει άπό των μεσημβρινών ώρ©ν έκ τής άνά τόν μόν περιοδείας είς τάς κάτωθι γείτονα νο· τού προέβη λίαν χαρα- κτηριστικάς δηλώσεις επί των έντυπώσεων άς άπεκόμισεν έκ των διαφόρων μερών τα όποΐα επεσκέφθη: «'Επανήλθον έκ τής περιο- δεΐσς μου λίαν εύχαριστημέ- νος. Μέ άφατον ικανοποίησιν διεπίστωσα δτι δ ύπερήφανος Λσός τής Κρήτης ένεστερνί σθη τα ύπέροχα κηρύγματα τοΟ 'ΕθνικοΟ Κυβερνήτου. Τα φιλοπάτριδα καί φιλόνομα αί- σθήματά τού είναι κσταφα- νή. Είς κάθε πόλιν καί κάθε χωρίον πού διήλθον έγινα άν τικείμενον είλικρινεστάτων έκ δηλώσεων των κατοίκων έν πλήρει συναγερμώ. Πάντες οί κάτοικοι μέ επί κεφαλής τούς Δημάρχους, τούς Κοινο- τάρχας, τούς προέδρους πάν¬ των των σωματείων κ. λ. π. μ' έπεφόρτισαν νά γΐνω διερ Εθνικόν Κυβερνήτην. Ό συναγερμός, ή έγκσρδιό της, ή άνεπιφύλακτος γενική εκδήλωσις θαυμασμοθ πρός τό άνορθωτικόν έργον τοϋ κ. Προέδρου, κατά την ϋποδοχήν καί τό διάστημα τής παραμο νής μου είς τα έπισκεπτόμενα μέρη έμαρτύρουν καταφανώς την ύπερήφανον συναίσθησιν εκάστου διότι έχειραφετήθη, διότι άπεκολλήθη άπό τούς δουλικούς δεσμοός, διότι έξυ· ψώθη, διότι έξισώθη μέ δλους καΐ πρό παντός διότι συμβάλ λει είς τό άναδημιουργικόν έργον τής Κυβερνήσεως. Νοεΐται οϊκοθεν ότι τα πρός με αίσθήματα άντηνάκλων πρός τόν "Εθνικόν Κυβερνή την. Πουθενά δέν παρετηρήθη προσποίησις. Εξαίρεσιν άπο τελοϋν έλάχιστοι, μετρούμενοι είς τα δάκτυλα τής μιάς χει ρός, οΐτινες ύποκρίνονται μέν τόν συμβαδΐζοντα είς την Έ θνικήν λεωφόρον πού φωτί μηνεύς των αΐσθημάτων πιστώ ζει ό 'Εθνικός Κυβερνήτης καί φιλοπάτριδος Κρητικού Λσοϋ. Αντιλαμβάνεσθε δτι άναγ κάζονται νά ύποκρίνωνται δι ότι φοβοϋνται τό κϋμα τοϋ λαίκοθ συνόλου τού Πανελλη νίου, πού πιστεύει ώς είς θρη σκείαν τάς νέας αρχάς τοΰ νέου κράτους. Δέν φαντάζομαι δτι θά μεί νούν σμετανόητοι καί άδιόρ- θωτοι καθόσον καΐ άκόμη εί νέ καιρός νά προσέλθωσι μ ταξύ των πρωτοστατούντω' Κοητών συμπολιτών των, άφ ου προηγουμένως έξαρθώσιν άφ' ου ένδυθώσι τόν μανδύσν τής άνωτερότητος, άφ' ου ά- ναβαπτισθώσι μακράν τής φα τρίας κοί άφ' ου άποβάλωσι την κακήν έ'ξιν νά ύποκλέ πτουν την χαράν, την έλευθ ρίαν καΐ τό συμφέρον τής νο μιμόφρονος όλότητος. Αί προσποιήσεις έγιναν άν τιληπταί. "Ας κοινήν βοήν, σαρώσ[)». προσέξουν την ήτις θά τούς Ή εϊσαγωγή των έλληνικών σουλτανίνων είς την Γερμανίαν. Τό υπουργείον Έθν. Οίκο νομίας δι" έγγράφου τού πρός τό ενταύθα Γεωργικόν Έπιμελητήριον γνωρίζει δτι καθ' ά έπληροφορήθη παρά τοΟ έν Βερολίνω Έλληνος πρέ σβεως διετάχθη ή διανομή καί τού ύπολοίπου κοντεζάν διά την εισαγωγήν έλληνικών σουλτανίνων καί Κορινθιακών έν Γερμανία. Κατόπιν τούτου έλπΐζεται δτι θά επέλθη άνά Ι των έλεμέδων. λογος ζήτησις σταφίδων) Παραλλήλως αί τιμαί των καί σχετικη ά υατίμησις αύ ( έλαιολάδων διατηροθνται στα θεραΐ περιστρεφόμεναι γύοω των 26 δραχμών κατ' οκάν Ή ιδία σταθερότης παρατη ρεΐται καΐ είς τάς άγοράς έ ξωτερικοϋ. Παρεμπιπτόντως προστίθε ται δτι έλπίζεται σχετική βελ τίωσις των τιμών καί τοϋ έ λαίου. των. Σχετικώς πρός τάς άνωτέ ρω πληροφορίας, τάς τελευ ταίας ημέρας παρετηρήθη είς την σταφιδαγοράν Ηρακλείου σχετική βελτίωσις των τιμών των πρώτον ποιοτήτων. Άν τιθέτως εσημειώθη μικρά υπο τΐμησις των ταχτάδων καί ΑΥΡΙΟΝ ΑΝΑΧΩΡΕΙ 0 ΓΕΝ.ΑΙΟΙΚΗΤΗΣ κ.ΤΣΟΛΑΚΟΓΛΟΥ Χθές τό άπόγευμα 6 κ. Γεν. Διοικητής Κρήτης στρατηγός Η ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥΓ.ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ Ε. Ν· ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Έ προσφώνησις τοθ^ Γεν. Διοι- κητοΰ Κρήτης κ. Τσολάκογλου ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Δι" υπουργικής αποφάσεως με- τατίθενται οί κάτωθι άγρονά κ. Τσολάκογλου εδέχθη είς πράς τ&υς Φαλαγγίτας Ήρακλεί μοί τής περιφερείας τής Γεν την Νομαρχίαν πλείστας επι ου κατα τήν προχθεσινήν συγ- Διοικήσεως Κρήτης: Γ. Μουν- τροπάς καί ιδιώτας. Σήμερον Χ6νΐρωσιν αυτών Ιχει ώς εξής: τράκης έκ Καστελλίου είς Χανιά θ' αναχωρήση εί<: Μεσσαράν, «"Αλκιμος νεότης. Χαίρω ίδι- Ε. Κλάδος έκ Κολυμβαρίου είς προκειμένου νά επισκεφθή αιτερως που σας ζλέπω συγκεν-1 Νεάπολιν, θ. Γλαμπεδάκης έκ τάς αρχαιότητάς τής Φαιστού. | τρωμένους καΐ άκολουθοθντας τάς Νεαπόλεως είς Ρέθυμνον, Ε. Διά την έν Χανίοις έδραν τού έθνικάς παραϊόσεις των προγό- Στρατάκης έκ Τζερμιάδω είς Θ' αναχωρήση αυριον. νων μας αΕ οποίαι άνεδίωσαν ή Σπήλι, Α. Κουνδουράκη έκ Σφα· δή δπά την πνοήν τοΰ Μεγάλου κίων είς Βάμον, Γ. Μανούσα· καί ΈθνικοΟ κυβερνήτου Ιωάννου Μετάξια. Άναλογίζομαι επί πλέον πό σον ευτυχέστεροι ημών είσθ 0. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΠΩΝ ΤΩΝ γΞΑΓΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑΦΙΔΩΝ Διά συμπληρωματικήν κοι σεΐς, ;—καί καθο την με χή« , άγωνιζίμενοι επί έχη νής αποφάσεως των υπουρ δγ)γεΐσθε σήμΐρον γών των ΟΙκονομικών καΐ γάλγ]ν έθνίνφ πνοήν χης 4ης Έθν. Οίκονομίας όρΐζεται δτι (Αύγούστου, ένώ ημείς άνευ τοιαύ ή αποφασισθείσα τροποποίη- ζί σις διά προγενεστέρας άπο φάσεως όσον άφορά την συν θέσιν των επιτροπών έλέγχου τιμολογΐων έξαγομένων στα φίδων, έχει εφαρμογήν είς α τελωνεΐα ύπάρχει ύποκατά στημα τοΰ Α. Σ. Ο. Είς ά τελωνεΐα δέν υφίσταται το οθτον θά εξακολουθήση μετέ ών τής οίκεΐας έπιτροπής ό Διευθυντής ματος των τοΟ Γεν. ύποκαταστή Άποθηκών. ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ Διά συμπληρωματικής άπο άσεως τοϋ ύπουργείου των Στρατιωτικών καθορίζεται δτι αί βεβαιώσεις υπηρεσίας έν τή ζώνη των πρόσφ, πάλαι ών πολεμιστών θά έκδίδων- τσι τοΟ λοιποΟ υπό τοΰ γρα ιείου πολεμικής εκθέσεως τοϋ εν. Έπιτελείου Στρατοϋ. Λ. Β. μωνήνοιξεν είς τό Ζάππειον χθές ή με γάλη έκθεσις τής Ύγιεινής. ΣΦΟΔΡΟΤΑΤΑΙ ΜΑΧΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΚΙΝΑΝ μφ.Διά τούς ύποψηφΐους άπαι τεΐται ήλικία άπό 18—28 έ- τών καΐ τα κατά νόμον πιστο ποιητικά. ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΑΘΗΝΑΙ 14 Νοεμβριού (τού άν-! Αποφάσει τοϋ ΆνωτάτουΔι ταποκριτού μας).— Καθ* ά αγγέλλεται καστικοΰ Συμβουλίου μετετέθη ι.. —~ ζν----------« -}-_.>...-,*— ----- ό έφέτης Κρήτης κ. Διον.Δημά
  κης είς Αθήνας.
  «κ
  τοΰ έξωτερικού είς την Κ ίνα ν συνε·
  αφοδρόταται α
  μέσα είς την ατμόσφαιραν ενός
  έπαράτου έθνικοθ διχασμοθ έφθά
  σαμεν έκεΐ ποθ έφθάσαμεν.
  "Εχω έπομένως νά σας συσιή
  σω πίστιν καί αφοσίωσιν είς τόν
  εθνικόν μ»ς κυδερνήτην καί είς
  τόν Μεγάλον καί λαοφιλή Βα
  σιλέα μας (ζητωκραι,γαί των'φα
  λαγγιτών) διότι μόνον διά τής
  πίστεως σας αυτής χαί τής
  άφοσιώσεώς ενός εκάστου έξ ή
  μών είς τάς αρχάς τής πατρί¬
  δος θά καταστήτε εύτυχεΐς καί
  ένδοξότεροι ημών».
  Τό τέλος τής προσφωνήσεως
  τοΟ κ. Τσολάκογλου διεδέχθη·
  σαν ζητωκραυγαί καί χειροκρο-
  τήματα τής Έθνικής Νεολαίας.
  ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ
  Την 12ην τρέχοντος μηνός
  συνήλθε τό Διοικητικόν Συμ
  βούλιον τού Ταμείου Προ¬
  νοίας των Συμβολαιογράφων
  Κρήτης καί προέβη είς την
  έγκρισιν τοΰ όργανισμοθ τοϋ
  είρημένου ταμείου. ΈπΙσης
  διώρισε διευθυντήν αύτοθ τόν
  κ. Γεώργιον Μπρεδάκην άλλο
  τε συμβολαιογράφον Χανίων
  καί άντιπρόεδρον τοΟ Συμβο
  λαιογραφικοΰ Συλλόγου.
  Τα ανωτέρω ανεκοίνωσεν
  ό κ. Έμμ. Κ. Λασηθιωτάκης
  συμβολαιογράφος, πρόεδρος
  τοΰ συμβολαιογραφικοϋ συλ
  λόγου Κρήτης, δστις καί μετέ
  βη είς Χανία διά τα συμβολαι
  ογραφΐκά ζητήματα,
  κίων είς
  κάς έξ Άρκαλοχωρίου είς Η¬
  ράκλειον, Α. Καλογριδάκης έκ
  Πύργου είς Αρκαλοχωρι, Ε.
  Τραντάς έκ Βιάννου είς Καστέλ¬
  λι Πεδιάδος, Ν. Τραντάς έξ Ά-
  νωγείων είς Καστέλλι Κισσά
  μου, Ν. Φραγκιαδάκης έξ Ήρα
  κλείου είς Βιάννον. Ωσαύτως
  έτοποθετήθησαν οί υπαγρονόμοι:
  Α. Μοναχογυιδς είς τα Άγρ. Πύρ
  γου, 1. Άνδρουλιδάκης είς άγρονο
  μεΤον Σφακίων. Ε. Ρογδάκης είς
  τα άγρονομεΐον Κολυμβαρίου, Ε.
  Ζερβάκης είς άγρονομεΖον Άνω
  γείων καί ό άγρονόμος Ε Βίυμβου
  λάκης είς τα άγρονομεΐον Τζερ
  μιάδων.
  ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ
  ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΕΙΣΤΗΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΝ
  Τό υπουργείον ΠαιδΡίας καί
  Θρησκευμάτων δι* έγγράφου
  τού καλεΐ πρός φοίτησιν επί
  μίαν διετίαν είς τό Πανεπι
  στήμιον Θεσσαλονίκης πρός
  μετεκπαίδευσιν είς την Γεωπο
  νίκην καί Δασολογικήν Σχο¬
  λήν τόν πτυχιοΰχον των φυ
  σικών επιστήμων κ. Δημ. Τσι
  κριτσήν. Τό μέτρον άφορδ
  πλείστους καθηγητάς των φυσι
  κων καΐ άποσκοπεΐ είς την άρ
  τίαν μόρφωσιν γεωπόνων.
  Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΩΝ
  Κατά συλλεγείσας πληρο
  φορίας έκ των δασαρχείων
  καί ΔασονομεΙων τού Κρά
  τους ή παραγωγή ξυλανθρά
  κων μέχρι τής 1ης Νοεμβρίου
  1938 ανήλθεν είς 44.000.000
  οκάδας μέ προβλέψεις μεγα¬
  λυτέρας ζητήσεως καθ' δσον
  αί εργασίαι τής άνθρακοποι
  έξακολουθοθν.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΡΧ1ΖΕ1
  Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
  Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΊΑΣ
  Η ΙΔΙΟΤΗΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΛΕΜΟΥ
  ΚΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΦΡΑΝΚΟ
  , ΑΘΗΝΑΙ 14 Νοεμβριού
  άνταποκριτού μας).— Συμφώνως
  την από ή Άλ
  (τού
  πρός
  ρ μς ρς
  την απόφασιν τής Άγγλικής Βουλής
  αυριον (σήμερον) έφαρμόζεται ή συμ
  φωνία Μεγάλης Βρεττανίαςκαί Ίτα-
  λιας.
  , Έν τώ μεταξύ ό στρατηγός «1>ράνκο,
  επωφελούμενος τής έφαρμογής τής αγ-
  γλοιταλικής συμφωνίας, ζητεί, ώς τηλε-
  γραφεϊται^ εκ Σαλαμάνκας, νά τΐό άνα
  γνωρισθή η ιδιότης το3 έμπολέμόυ.
  Η ΣΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ
  ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ Μ Ε Β ΑΥΡΙΟΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΝ ΟΡΟΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Νοεμβριού (το«
  άνταποκρχτοΰ μας).— Τηλεγραφοΰν έχ
  Πέραν ότι ή σορός τοΰ Κεμάλ »Α-
  τατούρκ μεταφέρεται την προσέχη Πέμ
  πτην (μεθαύριον) είς την Άγκυραν.
  ΟΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ! ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ
  ΜΕΓΑΛΑΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφείται ό¬
  τι είς νέαν μάχην παρά τόν "Εβρον
  οί κυβερνητικαί ύπέστησαν μεγάλας α¬
  πωλείας.
  Ο ΒΑΣΙΑΕΥΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑ!
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ϋΠΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας). —Έκ Βουκουρε-
  στίου .-ηγγέλθη, ότι ό Βασιλεύς Κά-
  ρολος ανεχώρησεν εκείθεν ταξιδεύων ή¬
  δη διά τό Λονδίνον.
  ΑΠΕΚΡΟΥΣΘΗ ΣΦΟΔΡΑ
  ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τα έξ 'Ά-
  πω Άνατολής τηλεγραφήματα οί Κι-
  νέζοι κατώρθωσαν ^ νά άντιμετωπίσουν
  επιτυχώς σφοδράν επίθεσιν των Ίαπώ-
  νων. Ή ίαπωνική επίθεσις [απεκρού¬
  σθη μετα σοβαρών άπωλειών διά τούς
  έπιτεθέντας.
  ΟΡΟΥΣΔΗΑΡΑΣ ΔΙΩΡΙΣΘΗ
  ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΕΙΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Νοεμβριού (τοΰ
  ινταποκριτού μας). — Αγγέλλεται έξ
  Αγκύρας ότι ό τέως ύπουργός των
  Εξωτερικών τής Τουρχίας κ. Ρουσδή
  Άράς διωρίσθη πρεσβευτής είς τό Λον¬
  δίνον.
  ΟΣΒΑΛΚΟΦΣΚΥ ΙΊΡΟΕΛΡΟΣ
  ΤΗΣ ΐΣΕΜΚΗΣ ΑΗΜΟΚΡΛΤΙΑΣ_
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Νοεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτού£μας). — Τηλεγραφοΰν εκ
  Πράγας ότι ό νυν ύπουργός των Ε¬
  ξωτερικών τής Χσεχοσλοβακίας κ. Σβαλ
  κόφσκυ, θά εκλεγή διάδοχος τού κ. Μπέ
  νες είς την πρόεδρίαν τής Τβεχθσλο-
  βακικής Δημοκρατίας.
  ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΗΘΟΠΟΙΟΣΧΑΡΡΥ ΜΠΩΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Νοεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Σήμερον έφθα¬
  σεν είς την πρωτεύουσαν ό αναμενό¬
  μενος διάσημος Γάλλος ήθοποιός τού
  θεάτρου καί τού κινηματογράφου Χάρ-
  ρυ Μπώρ- Ό κ. Χάρρυ Μπώρ θά δώση
  ώς γνωστόν τρείς παραστάσεις είς τό
  Θέατρον Κοτοπούλη.