96539

Αριθμός τεύχους

5016

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

16/11/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΣΘΗ §
  ΝΟΝ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΣ
  Αΐγύ.ττου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος 2
  Άμερικής
  έτησια δολ. 15
  βξάιιηνος > 8
  κατα φύλλον
  Δραχ.
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  16
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΓΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5016
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΙΣ
  Αί περιοδεΐαι τοΰ Γενικοϋ
  Διοικητοΰ κ. Τσολάκογλου
  άνά τ»ύς δύο άνατολικούς
  νομούς, τοϋ Λασηθίου καί Η
  ρακλείου, ετερματίσθησαν
  διά τής χθεσινής έκδρο-
  μής τού άνά την Μεσσαράν
  χαΐ μέχρι τής Φαιστού πρός
  επίσκεψιν των άρχκιοτήτων.
  Αί περιοδεΐαι δέ αύται τού
  χ. Τσολάκογλου, ώς συνάγε·
  ται έκ των σχετικών άνα-
  χβινώσεών τού, δέν άπέβη-
  οαν άκαρποι. "Εδωσαν είς
  τόν κ. Γενικόν Διοικητήν
  την ευκαιρίαν νά έλθη είς
  επαφήν μετά των άγροτι-
  κών μαζών, νά αντιληφθή
  τα προβλήματα πού τούς ά-
  πκσχολοΰν καί νά διαπι¬
  στωθη την πλήρη καί είλι-
  κρινή προσήλωσίν των -πρός
  τό έργον τής Κυβερνήσεως
  καί τοΰ άρχηγοΰ της κ. Ί.
  Μεταξά. Ή διαπίστωσις δέ
  αύτη, προερχομένη «πό στρα
  τιώτην τής αντιλήψεως τοΰ
  κ. Τσολάκογλου εχει Ιδιαιτέ¬
  ρως ευχάριστον αξίαν. Έρ
  χεται είς την πλέον κατάλ
  ληλον στιγμήν νά καταρρί-
  ψη τάς φαντασιώσεις των
  άμετανοήτων καλοθελητών
  τής Κρήτης περί τοϋ ότι ό
  Κρητικός λαός δένένστερνίζε
  ται καί δέν προσαρμόζεταιεΐς
  τό ειρηνικόν έργον τού Κρά-
  τους τής 4ης Αύγούστου.
  "Ερχεται νά πιστοποιήση
  κατά τόν έπισημότερον τρό¬
  πον, ότι ή μεγαλόνησος είνε
  άφοοιωμένη είς την Ιδέαν
  τής γαλήνης καί τής τάξεως,
  είς τα έργα τής άναδημιοι ρ-
  γ (άς διά της τιμίας εργασίας.
  Καί δέν ήτο άλλωστε δυνα¬
  τόν νά συμβαίνη άλλως. 'Η
  Κρήτη, είς τα ολίγα έτη πού
  διέρρευσαν άπό τής απελευ¬
  θερώσεως της· κατώρθωσε νά
  παρουσιάση πραγματιχά θαύ
  ματα χάρις είς την δημιουρ¬
  γικήν της προσπάθειαν. Οί
  Κρήτες, ά φού επί μακράς δέ
  καετηρίδας μέ τό οπλον άνά
  χείρας επολέμησαν διά την
  ελευθερίαν καί την ανεξαρ¬
  τησίαν των, καί μέ ποτα-
  μούς αίμάτων εκέρδισαν τόν
  άγώνα καί ήνώθησαν μέ την
  μητέρα Έλλάδα, άφιερώθη
  σαν είς τα είρηνικά έργά
  των. 'Αντικατέστησαν τό ο-
  πλον μέ την άξίνην. 'Ανε-
  μόχλευσαν την γήν. Την έ-
  γονιμοποίησαν με τόν ίδρώ-
  τά των. Έκαλλιέργησαν καϊ
  τούς κάμπους καί τα βουνά,
  κατέστησαν παραγωγικούς
  κκί τούς βράχους άκόμη
  Καί μετέβαλον την νήσον
  είς ένα απέραντον κήπον.
  Κατέστησαν την Κρήτην τό
  παραγωγικώτερον, τό καλύ.
  τερον καλλιεργημένον δια-
  μέρισμα της Ελλάδος. Τό
  γεγονός, έπιστοΐτοιήθη άπό
  τάς στατιστικάς. Τό αντε¬
  λήφθη τώρα ό κ. Τσολάκο
  γλου. Καί φυσικά ένας λαός
  τόσον φίλεργος δέν είμπο
  ρεΐ παρά νά είνε καί φιλόνο
  μος, δέν είνε δυνατόν παρά
  νά μην έχη άλλον πόθον, ά
  πό τόν πόθον τήςγαλήνης,τής
  ασφαλείας «αί τής τάξεως.
  Καί πρό τής 4ης Αύγούστου
  τάξις καί άσφάλεια δέν ύπήρ-
  χε. Τό κράτβς, καταρρακω-
  μένον, δέν ηδύνατο νά επι¬
  βληθή, διότι κατ' θυσίαν
  κράτος δέν ύπήρχε. Ύπήρχε
  φατρία πού δέν έκυβερνοΰ-
  αεν άλλά έλυμαίνετο τόν
  τόπον καί έμάραινε καί πά-
  ρέλυε τάς δημιουργικάς δυ¬
  νάμεις τής χώρας, φυσικά
  δέ καί τής Κρήτης. Μετά
  την 4ην δμως Αύγούστου, τό
  κράτος ήνορβώθη. Έπαγίωσε
  την τάξιν. Εξησφάλισε την
  γαλήνην. Έπαγίωσε την α¬
  σφάλειαν, δημοσίαν καί ά
  γροτικήν. Καί έδωκε τό
  σύνθημα τής προσηλώσεως
  ολων είς τα δημιουργικά έρ
  γά των. Τό σύνθημα δέ αύ
  τό τό οποίον έξεπήγαζεν ά¬
  πό την ψυχήν των Κρητών,
  δέν ήτο βεβαία δυνατόν πα¬
  ρά νά άπηχήση βαθύτατα είς
  τα αίσθήματά των. Δι' αύτό
  καί ένεστερνίσθησαν άπό τής
  πρώτης ημέρας τής μεταβο¬
  λάς τής 4ης Αύγούστου, τό
  δημιουργικόν πρόγραμμα τής
  βή
  σεις της άλλης βιτρίνας—τής 6ΐ
  τρίνας τής ζ'υής. Άλλά ποΰ
  χρήμ», ..
  * *
  Είς τα έρωτηματικά πού σαναν
  τα κανείς εις τόν δρόμον, ζώνια,
  έ'ρχονται συχνά αί άπαντήσεις
  την στιγμή πού δέν τάς περιμέ
  νεις. Έμπρός άπό την βιτρίναν έ
  ξηκολούθει νά διαγράφεται επί ώ
  ρας ή καμπύλη τοΰ έμψύχου έκεί
  νού έρωτηματιχοΰ. Μελαγχολικά
  καί περίακεπτα τα μάτια, σουφρω
  μενά σ' ίνα πιρΐεργο μορφασμό
  άμηχανίας τα χείλη. Γενικά τό
  μουτράκι έ<ε!νο, τό νεανικό καί ορρέσκο, έσχάβετο κυριολεκτικώς άπό αίφνίδιες, τραγικές ρυτίδες. Ή μάακα τής τραγωδίας ολίγον «κάμη καί άπετυπώνετο είς τα, ώραΐα, κανονονικά χαρακτηρίση' βρς Αποτελεί τούτο μίαν άλή θείαν αδιάσειστον. Καί χαί¬ ρομεν ότι την αλήθειαν αύ την διεπίστωσε καί διεκή- ρυξε διά των άνακοινώσε- ών τού ό κ. Τσολάκογλου. Διότι ασφαλώς, την διαπί στωσιν αυτήν, 8ά * εκθέση ήδη μετά την περιοδείαν τού καί είς την κυβέρνη¬ σιν # καί Ιδιαιτέρως είς τόν αρχηγόν της κ. Ί. Μεταξάν. Καί δέν ύπάρχει άμφιβολία ότι ό κ. Πρωθυπουργός, πού έδειξε πάντοτε Ιδιαίτερον υ¬ πέρ τής μεγαλονήσου ένδι αφέρον, θά έκτιμήοη την ειρηνικήν προσπάθειαν των Κρητών, την τόσο έποιχοδο μητικήν τής κυβερνητικής προσπαθείας. ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΕΗ ΤΟ ΞΕΜΥΑΛΙΣΜΑ ΤΗΣ ΒΙΤΡΙΝΑΣ Είπαν δτι ή βιτρίνα είνε μέγας γόης. Καί ϊέν είχαν άδιχο. Άρκεί νά προστεθΐ δτι είς την γοητείαν της συνυπάρχει καί τα όριστικό ξεμυάλισμα. Προχθές παρακολουθοΰσα [ίηροοτάι. είς τό χρύαταλλόν της μίαν άπό τάς νε· αράς έκείνας ίιπάρξεις, πού κατέ χούν παντοθ ε"να κοινό χαρακτή ρα. Είχε κολλήσει τό μουτράκι της στή βιτρίνα καί Ιβλεπε, έβλε πε. Είς τό λαμπρόν χε-μερινόν περιεχόμενον ..της, άπό τό γαντι Ιως την ρενάρ, άπετέλει μίαν πά ραφωνίαν: Τό έλαφρόν έμπριμε ήτο . άκόμη τό περικάλυμμα τής λεπτής σιλουέττας τής οποίας το ήλεκτρικό ποΰ ήρχετο πλά'· *" φηνε νά διαγράφεται τελείως ή σχιαγραφία. Καί τα πέδιλα άφη να,ν έξω τα πεντικιουριομένα δα χτυλα, τα όποϊα ώστόσο άρχιςε νά μελανιάζη τό κρύο. -Καλοκαιρινή γυναικεία εμφά νισις ξίρεις τί αημαίνει αυτήν την εποχήν; ί , . -Επιμονήν είς τάς αιωνίους καιρικάς παρεξηγήοεις (ως τό δράμα τής τοιιαλέττας. Γιά μιά μεταξωτή κάλτσα άνατρέπε ται κάποτε τό σύμπαν. 'Η άκρι βέστερα, σπινίζουν οί τύποι έχεΐ νοι, Ινα των οποίων ένεψύχωσεν έπικαίρως προχθές είς τόν κινη ματογράφον ή Ντανιέλ Νταριέ. Ή τουαλέττα αποτελεί κέντρον καθημερινής εκδηλώσεως, τοθ όποίου ή κοινωνική αημασία είνε δύσκολον νά παραμερισθή. Καί πρό πάντων άπό την ένδιαφερομέ νην. Πώς θά επιβληθή μεταξύ των συνομηλίχων της, Πώς θά πολεμήση τα βέλη τοθ φθόνου καί θά κυριαρχήση, Πώς άκόμη θά άναδειχθή έπαγγελματικώς, 'Η έ* ξοδος εις την εργασίαν τής γυναι κάς την οποίαν ή μεταπολεμική ζωή κατέστησεν καθεστώς, έδημι ούργηαε ζωτικάς ανάγκας διά τό θήλυ. Συνεαχέτισεν άκόμη την έμ φάνισιν μέ την σταδιοδρομίαν Χωρίς εμφάνισιν, ή δευτέρα δια χρέχει μεγάλους κινδύνους. Είς την κρίσιμον αυτήν στιγ μην ευρίσκετο ή ίίπαρξις τής β τρίνας προχθές. Άπό την βιτρίνα1 —Κάνεις λάθος χειαν Σημαίνει φτώ Την αποκαλύψιν έκαμεν ό συμ ι«ριπατΥ)τής. Έψυχολόγησε πε ριαοότερον τό θέαμα «αί « «τοποθίτησε προφανως είς την άχριβή τού θέσιν: "Οταν άλλά ζουν οί, έττοχίί, έπιπολ«ζ«ι κυρί τού κατασΐήματος έτοποθετεΐτο εί τήνβιτρίναν τήςζωής.Ήτ,ο ε*ναείδο{ μαννεκέν μέ^τό ίποΐον εννοοθσε νά παίζη χ*1 χί3ν στιγμήν εκείνην ή μοϊρα χ*^ ή αμείλικτος κοινωνι κή ουνθήκη- "Ηθελε πολλά άπό χήν άληθινήν βιτρίναν διά νά έξυ πηριτηθο0ν στοιχειωδως αί άπαιτή κά Άλλ' §ως πότε; Διότι αύτό ή το τό σπουδαίον: "Υστερα άπό ολίγα λεπτά τό μουτράκι Ιλαμ- ψεν άπό μίαν αιφνιδίαν ιδέαν. Τα χείλη διεστάλησαν είς Ινα θριαμβευτιχό χαμόγελο. Τα μάτια έφωτίσθησαν. Αί ρυτίδες έξηφα νίσθηααν Ή βιτρίνα Ιγκατελείφθτ). Τό πέδιλον έκτύπησε χαρωπά τό πεζοδρόμιον. Καί ή νεαρά ίίπαρ ξις έλαβε την άγουσαν...άλλ' αύτό θά τα έξηκρίβωνε μόνον ί,2νας ντέ κτιβ. Ή καλυτέρα ε'νας άλλος πά ματτίρητής τής ζωής, άπό έκεί νους ποϋ έχουν εϊδικευθή είς τό πρίβλημα τή; τουαλέττας έν σχέ σει μέ τάς άλλαγάς των έποχών. Άλλά καί τό άναλλοίωτο, διαρκές, άπολέμηιο ξεμυάλισμα τής βιτρί νας. ΑΣΜΟΔΛΙΟΣ ΈπΊ τής Ύπουργικής περιοδείας Ο ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ ΚΑΙ Η ΠΕΔΙΑΣ ΤΗΣ ΜΕΣΣΑΡΑΣ Δύο άπό τα πλέον παρηγ· κωνισμένα καί άδικημένσ, ά¬ πό τάς Κυβερνήσεις τοθ πα- ρελθόντος, δισμερίσματα τής νήσου μας, υπήρξαν αναμφι¬ σβητήτως, ό Νομός Λασηθί ου καί ή πεδιάς τής Μεσσα¬ ράς. Ό Νομός Λασηθίου, άκραΐ- ον διαμέρισμα τής έπικρατεί άς, είχεν άγνοηθή δυστυχώς κατά τό παρελθόν παντάπα- σιν." Δέν έλάμβανεν οϋτε ψι χΐα δι' εργα συγκοινωνιακα, παραγωγικά, έκπολιτιστικά έν γένει, ουτε δταν αί πι- στώσεις έχορηγοθντο είς άλ λα διαμερΐσματα άφειδώς. Καΐ δμως, παρά ταυτα, ό νομός αΰτός ποϋ διεκρίθη πάν τοτε διά τούς ώραίους έθνι- κούς αγώνας τού, χάρις είς την φιλεργατικότητα καί την φιλοπρόοδον διάθεσιν των κατοίκων τού, κατώρθωσε καΐ μέσα είς την μόνωσϊν τού, νά επιτύχη την άναδημιουρ γίαν τού. Αί πόλεις καί τα χωρία τού, άμιλλώμενα πρός άλληλα εσημείωσαν ραγδαί αν εξέλιξιν καί μέ τεραστία άλματα έβάδισαν πρός την πρόοδον. Όλόκληρος ό 'νο- μός, δλαι αί επαρχίαι τού, τό Μεραμβέλλον, τό Λασήθι, ή ΣητεΙα καί ή Ιεραπέτρα, έ- καλλιεργήθησαν συστηματι¬ κώς, έπλουτίσθησσν μέ εργα πολιτισμοϋ τα όποΐα κατε- σκευάοθησαν μέ πρωτοβου λίαν των Δήμων, των κοινο τήτων καί των τοπικών όρ- γανισμών καί μέ προσωπι κήν εργασίαν των κατοίκων καΐ μετεβλήθησαν είς πρό τυπα δημιουργικότητος καί ττροόδου. Κατά τα δύο μάλι- στα έ"τη τοΰ μεταυγουστιανοϋ Κράτους, ή εξέλιξις είς τόν νομόν Λασηθίου υπήρξεν άλ- ματική. Καί τουτο διότι έπί- κουρον είς την προσπάθει αν των κατοίκων, ήλθε καί τό Κράτος. Κατά τα δύο αύτά έτη, έκ- τός τής παραγωγικής προσ¬ παθείας των Λασηθιωτών, προ ωθήθησαν καΐ τα δημοσία έρ¬ γα, συγκοινωνιακα, παραγω- γικά, έξυγιαντικά, έκπαιδευτι- κά, χάρις είς τό ενδιαφέρον τοϋ πρωθυπουργοθ κ. Μετα¬ ξά καί την στοργικήν μέρι- μναν τοθ ύπουργοό Γεν. Διοι- κητου κ. Μπότη Σφακιανάκη. Κατά τα έτη αύτά ή κυβέρνη σις, διά χειρός τοθ κ. Σφακι ανάκη, εχορήγησεν πιστώσεις άρκετών έκατομμυρίων δι' εκ¬ τέλεσιν όδικών καί άλλων ϊρ γων. Καί ήδη, πλησιάζΐΐ ή ή· μερά τής όλοκληρώσεως τοθ συγκοινωνιακοθ δικτύου τοθ νομοΰ,.άφοθ μέχρι τής προσε χοθς ανοίξεως έλπίζεται δτι θά έχη διανοιχθή ή μεγάλη άρτηρϊα Παχείας "Αμμου—Ση τείας, ΰπολογίζεται δέ δτι συντόμως θά κατασκευασθοθν καί αί δύο άλλαι μεγάλαι ό δοί, Σητείας—Ιεραπέτρας καί Ιεραπέτρας— Βιάννου, δεδο μένου δτι πρό ολίγων μόλις ή μερών έχορηγήθησαν τρία καί πλέον έκατομμύρια δραχμών διά την συνέχισιν των έργασι ών της κατασκευής των. Ή Μεσσσρά έπίσης, αΰτός ό μοναδικός είς έκτασιν καί γονιμότητα κάμπος, πού δι καίως θεωρεΐται ώς ό όμφα λός τής Κρήτης, δέν εΐχε τύ Μετ' ολίγον είς «Άνόρθωσιν» Μουσταφά Κεμάλ ό Στακτής Λύκος Μετ' ολίγον είς την «Άνόρθωσιν» χει τής στοργής καί τής μερί μνης πού έδικαιοθτο είς τό παρελθόν. Δρόμους δέν εΐχε. Λιμένα δέν απέκτησε. Σχο λεϊα έπίσης δέν είχεν. Καί τό χειρότερον, καλύπτεται κατά μέγα μέρος άπό έ"λη καΐ τέλ ματα καί μένει άκαλλιέργη· τος, έστία έλονοσίας. Τα πά ραγωγικά έργα απετέλουν θε μα φιλολογίσς αόνον. Καί δ μως ή Μεσσαρά, αύτός ό τό πος τής θείκής εύλογίας, μέ τούς τόσους αγώνας, μέ τάς έκατόμβας των θυσιών, μέ τοΰς ήρωας καΐ μάρτυράς της, δέν έμενε παρά ταυτα ά δρανής. Οί Μεσσσρΐται, σκυμμένοι όλοχρονίως είς την γήν των, μοχθοθντες ημέραν καί νύκτα μετέβαλαν όλας τάς καλλιερ γησίμους έκτάσεις είς πραγμα τικούς παραδεισιακοΰς κήπους Καΐ κατέστησαν τόν τόπον των, τό παραγωγικώτερον διαμέρισμα τής χώρας. Τώρα δέ όπότε εβεβαιώθησαν πλέ¬ ον, δι' επισήμων άνακοινώσε ών δτι ή σύμβασις Μπούντ διά την κατασκευήν των πά ραγωγικών έργων υπεγράφη καί δτι ή εκτέλεσις των θ' αρχίση έντός τοθ προ¬ σεχούς θέρους, οί Μεσσαρΐ- ται επεδόθησαν μέ νέον ζήλον είς τα £ργά των. Καΐ ή Μεσ¬ σαρά παρουσιάζει την δψιν άπεράντου στρατοπέδου γο· νίμου εργασίας. Τα δύο αύτά διαμερίσματα επεσκέφθη ό Γενικός Διοικητής κ. Τσολάκογλου κατά την πε ριοδείαν τού άνά την Άνατο λικήν Κρήτην. Καί θά είδεν ασφαλώς πόσον προσηλωμέ- νοι είναι οί κάτοικοί των είς την γήν των, είς τα άναδη- μιουργικά, είρηνικά έ'ργά των. Θά έδοκίμασε δέ βαθείαν συγκίνησιν δχι μόνον άπό την ώραιότητα των τοπίων, άλλά καί άπό την γιγαντιαίαν προ σπάθειαν των άνθρώπων. Δι' αΰτό καί πιστεύομεν 8τι θά προβή είς ίδιαιτέραςείσηγήσεις πρός την Κυβέρνησιν δπως έ ΐιΐδειχθή ή μεγαλυτέρα μέρι μνα καΐ στοργή πρός τα δύο αύιά διαμερίσματα. Τα ΓεωργΓκά 'Επιμελητήρια. Κατ' επίσημον άνακοίνω σιν, ή Κυβέρνησις απεφάσισε την κατάργησιν των Γεωργι κων Έπιμελητηοίων καί την "ίδρυσιν άντ" αυτών άλλων όρ γανισμών μέ τόν τίτλον «ΟΤ κοι τού άγρότου». Πιστεύο μέν δτι διά τοθ μέτρου καΐ τής μεταβολάς αυτής, ή Κυ βέρνησις αποβλέπει είς την έ νίσχυσιν τής γεωργίας καί των άγροτών. Άλλωστε τα Γεωργικά 'Επιμελητήρια, άφ' δτου ίδρύθησαν τα Γεωργικά Ταμεΐσ, έ'χασαν την παλαι¬ άν αξίαν καί σημασίαν των καί είχον μείνει άπλά συμ βουλευτικά σώματα. *** Ή όδός Ααφνών. Ήσχολήθημεν καί άλλοτε μέ την οδόν Δαφνών. Διηυ- κρινίσθη δέ τότε δτι ή όδός αυτή ύπάγεται είς τό επαρχι- ακόν ταμείον όδοποιΐας, αρ¬ μόδιον καΐ ύπόχρεον διά την επισκευήν καί συντήρησιν της. "Ελπίζομεν λοιπόν δτι τό ταμείον αύτό θά μεριμνήση τό ταχύτερον διά την έπιδι- όρθωσιν των καταστρωμάτων καί την κατασκευήν στηθαί ών είς τα μάλλον έπικίνδυνα σημεΐα. Διότι ώς είναι σήμε ρον, καθίσταται άδιάβατος καί ένίοτε πρόξενος δυστυχη μάτων, ώς συνέβη καί πρό ή μερών. Τα χαρούπΐα. Αί τιμαί των χαρουπίων δέν θεωροϋνται άπολύτωο ίκανο- ποιητικαί άπό τούς παραγω γούς των. Άλλά ή τύχη τοθ προϊόντος δέν θά εξασφαλι¬ σθή βεβαία μέ όσαδήποτε μέ τρα καΐ άν ληφθούν έφόσον θά έξαρτάται άπό την διεθνή καταναλωτικήν αγοράν. Μό¬ νον δταν βιομηχανοποιηθοϋν διά την παραγωγήν ζαχάρε- ως καί άλλων είδων, χρωστι κων ούσιών, ζελατίνας κ.λ.π. δπως γίνεται άλλοϋ, θά έξα σφαλισθή μονίμως ή κατανά λωσίς των είς καλάς τιμάς. Καΐ πρός αυτήν την κατεύ θυνσιν πρέπει νά στραφώμεν. Αί Αθήναι είς την δόξαν των. ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΤΟΝ· ΘΕΟΝ Ιέον "Ενα Ιστορικόν άνάγνωσμα. —Φίλοι, λέγει τή στιγμή έ-1 κείνη ό Σωκράτης θυμάστε Ι την ήμέρα πού ξεκίνησε ό Άλκιβιάδης γιά την καταστρε πτική έκστρατεία τής Σικε- λΐας; ΤΗταν μιά μερά σάν την σημερινή, λίγο συννεφια- σμένη. Αί Αθήναι εΐχαν κα¬ ταληφθή άπό έ"να περίεργο πυρετό. 'Ενόμιζαν δτι τίπο· τε δέν ύπήρχε άνώτερο ά¬ πό τάς δυνάμεις τους. Ό Νι- κίας, ό ύπέρπλουτος πολί¬ της, πού είχεν ύπογράψει την είρήνην μέ την Σπάρτη, μα- ταίως ζητοθσε νά κατευνά- σ[] τα πνεΰματα. Ό Άλκι¬ βιάδης ήθελε Τόν πόλεμο. Ό Άλκιβιάδης, τό άγαπημένο παιδί των Αθηνών... Ό Σωκράτης σωπαίνει. Τό πρόσωπό τού παίρνει την έκ- φρασι βαθείας λύπης. Ό Άλκιβιάδης ό ώραιότε ρος Έλλην, 6 άνθρωπος ό Ικανός γιά δλα, γιά τό κα λό καί γιά τό κακό, γιά την έγκράτεια καΐ γιά τα δργια. Ό Άλκιβιάδης μέ τίς καταπληκτικές (διοτροπίες τού, μέ τόν περίεργο χαρα κτήρα, πού άφοθ ωδήγησε τάς Αθήνας στήν καταστροφή καί κατέφυγε είς την Σπάρ- την ετόλμησε νά όπλισθή ε¬ ναντίον τής πατρίδος τού, γιά νά επιστρέψη άποθεούμε νος άπό τό πλήθος. Ό Άλ· κιβιάδης .πού έξωρίσθη έκ νέου καί κατέφυγε στοΰς Περσας γιά νά πεθάνη έκεΐ μακρυά άπό την πατρίδα τού. Ό Άλκιβιάδης πού Ικοβε την ούρά τοθ σκΰλου τού γιά ν' άποσπάση την προσοχή των Άθηναίων καί νά μή αφήση καιρό νά κατηγορήσουν τόν κύριό τού. Ό Άλκιβιάδης ό ύπεύθυ νος τής τρομακτικής κατα- στροφής, ό οποίος εΤδε νά έ ξαφανίζεται όλόκληρη ή περι ουσία των Αθηνών. Ό Άλ· κιβιάδης αύτός, παρ' δλα τα έλαττώματά τού, παρ' δλες τίς καταστροφές ποΰ έπεσώ ρευσε, κάμνει τόν Σωκράτη νά μελαγχολή. Τόν άγαποΰ σε μέ δλη τή δύναμι τής ψυ χής τού καΐ ή άνάμνησίς τού προκαλεΐ £να βαθΰ άναστε- ναγμό. —Την ημέρας έκείνη, συνε- χίζει μέ πικρία ό Σωκράτης, έώρταζαν την έορτή τού Ά δώνιδος. Οί γυναΐκες τρα- γουδοΰσαν πένθιμα καί κτυ· ποθσαν τό στήθός τους δπως κάμνουν στίς κηδεΐες. Τό ι διο έκεΐνο βράδυ δλα τα ά γάλματα τοϋ Έρμοΰ βρέβη καν μέ τίς μύτες σπασμένες, Οί συκοφάνται άπέδωσαν στόν Άλκιβιάδη τόν άκρω τηριασμό. 'Ο Άλκιβιάδης έβά διζε άνάμεσα σ' £να πλήθος έχθρικό δπως σήμερα. Χω- ρΐς νά ξέρη σέ τί θά τόν κα τεδίκαζαν γιά τό δήθεν έγ κλημα, ανεχώρησε επί κεφα λής εκστρατείας γιά την Σι κελία. Ό Σωκράτης άναστενάζει πάλι. Οί συμφορές των Ά θηνών άπασχολοΰν δλη τή σκέψι ιου. Την ήμέρα τής ά ναχωρήσεως τοθ Αλκιβιάδου, ό άθηναίκός λαός Ιβλεπε γιά τελευταία φορά τα πλοΐα καί τούς στρατιώτας τού. "Η κα στροφή των στρατευμάτων · τοθ Άλκιβιάδη καί τοΰ Δημο σθένη ήτο πλήρης. Καί μετά την ήττον των Αίγών Ποτα μών άρχισε ή πολιορκία των Αθηνών, την όποιαν διηύθυ νεν ό άγριος Σπαρτιάτης Λύ σανδρος, ή παράδοσις τής πό λεως, ή κυριαρχίσ των Τριάν τα Τυράννων, οί αίματηροί έμφύλιοι πόλεμοι, πού κατέ λήξαν είς την νίκη τοϋ Άθη ναίου Θρασυβούλου... — Πρέπει νά θεραπευθή ή Ελλάς άπό τόν πυρετό αύ τόν. Τό χρήμα των Περσών την διέφθειρε. Ό πρώτος τυ χον κατακτητής καταλαμβά νει τάς διαφόρους πόλεις—λέ γει ό Σωκράτης κινωντας τόκε φάλι.Στήν έξαντλημένημας πά τρίδα—προσθέτει—δέν βλέπω ένα Θεμιστοκλή ή Ινα Περι κλή πού θά την σώση,· Ύπήρ χε Μνας γεροντάκος πού έ- βλεπε καθαρά καί πού προσπα θοθσε νά τό λέγη στούς δια λόγους τού, άλλά κι' αύτός σέ λίγο θά λείψη. —Θά χαθοθμε, λέγει ό Πλάτων. —Θά γίνουμε βάρβαροι! ψι θυρίζει ό Κρίτων. —"Οχι, άπαντα ό Σωκρά¬ της. Θυμηθήτε τούς στίχους τοΰ θείου Ευριπίδου πού Ικα-
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.- Σήμερον «Τα
  μυστήρια της Σταμττούλ». ΤήνΠέμ
  τττην. ό «Ταχυδρόμος της Λυών».
  «ΜΙΝΩΑ».—Σήμερον τό έφετει
  νής παραγωγής ναυτκό μουσικο-
  θεαματικό έ'ργο: «Τέ ναυτικό τρα
  γουδεί» μέ τόν ΝτΙκ Πάουελ.
  μαν τόν Λύσανδρο νά κλάψη
  καί νά φωνάξη: Μιά πόλι
  πού εχει νά επιδείξη τόσο με
  γάλους άνδρας δέ ν- μπορε
  νά καταστραφή.» Ή δόξσ μαι
  είνε άθάνατη.
  Ό φΐλόσοφος σωπαίνει. Εί¬
  νε ή &ρα νά πσρουοιασθή στό
  δικαστήριο. Προχώρει μέ βή·
  μα σταθερό, άκολουθούμενο
  άπό τούς φΐλους τού. Τό κα
  τηγορητήριον είνε σύντομον
  Ή διδασκαλΐα τού Σωκράτου
  αποτελεί υβριν εναντίον τώ
  θεών. Άντιτάσσει είς τού
  θεοΰς £να ύπέρτατον' όν. Αύ
  τό αποτελεί βλασφημΐαν πού
  πρέπει νά τιμωρηθή μέ θάνα
  τον.
  Ό Άνυτος άναπτύσσει τό
  κατηγορητήριον. Τόν υποστή
  ρΐζει ό Λύκων.
  —Θάνατος! Θάνατος! φω
  νάζει.
  —Ένομΐζατε λοιπόν Άθη
  ναΐοι, δτι έπΐστευα τόν έαυ
  τόν μου άθάνατον, λέγει όΣω
  κράτης περιφρονητικά. Έγώ
  δέν έχω άσεβήσει έναντίο
  των θεών. Ή διδασκαλΐα μου
  στρέφεται εναντίον τής αν¬
  θρωπίνης ματαιοδοξίας, τώ
  συμφερόντων, των προλήψ
  ών. Ή άναζήτησις τής άλη
  θείας μοΟ εδημιούργησε τό
  σους έχθρούς, πού πσρεπλά·
  νησαν την κοινήν γνώμην. Αύ
  τό είνε τό Ιγκλημά μου.
  Ό φΐλόσοφος κάθεται κα
  μένει σιωπηλός. Είνε ή στιγ
  μή τής αποφάσεως. Οί δικα
  σταί σηκώνονται διά νά ψη-
  φΐσουν υπέρ ή κατά τοΰ κατη
  γορουμένου. 281 ψήφοι κατά
  278 τόν κηρύττουν ένοχον. Ή
  πλειοψηφΐα είνε τόσον άσθε
  νής ώστε ό ΚρΙτων καί ό Πλά
  των έχουν κάποιαν έλπΐδα.
  Ό άρχων έπώνυμος στρέφε
  ται πρός τόν Σωκράτη;
  —Σέ άκοθμε, τοθ λέγει.
  Είς τοΰς κατηγορουμένους
  έπιτρέπεται, μετά την άπόφα
  σιν, νά μιλήσουν διά τόν με
  τριασμό τής ποινής των. Ό
  φιλόσοφος μειδια. Κυττάζε
  κατάματα αύτούς τοΰς άμα
  θεϊς, τούς φθονερούς, τούς
  δειλούς, δλον αυτόν τόν κό
  σμόν, τόν οποίον θέλησε ν
  άποσπάση άπό την πλάνην
  καί λέγει γεμάτος ύπερηφά
  νεια:
  (ΣυνεχΙζεται)
  ΤΗΣ
  ΣΤΑΜΠΟΥΛ!
  Ή πόλις των μυστη-
  ρίων καί των περιπέτειαν!
  Ή πόλις των χαψεμιων
  κα'ι των μαγευτικών το-
  πείων.
  "Ενα έργον περιπετει-
  ωδες.
  ΑΥΡΙΟΝ
  Μία δικαστιχή πλάνη
  πούώδήγησενενανΑΟΩΟ
  στή λαιμητόμο καί πού
  αυνβκλόνισε πρίν άπό Ι-
  ναν αϊώνα την άνθρω-
  πότητα.
  ΤΗΣ λϊΟΝ
  Πρωταγοινιοτοδν:
  ΙΙΕΡ ΜΠΑ1ΝΣΑΡ
  ΝΤΙΤΑ ΠΑΡΑΟ
  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  , ΠΛ.ΕΙΣΤΗΡ1ΑΣΜΟΥ
  Ιωάννου Ν. Πασχαλίδου κατοί
  κου Ά65ο(5 Πεδιάδος.
  Ι Κατά
  Ι Κωνσταντίνου Γ. Πρινιωτάκη
  'κατοίκου Κράσι Πεδιάδος.
  Ό καθ' ού τό παρόν πο&·[ρ*>.
  μα πλειστηριασμοθ έπετάγη νομί
  μως διά τής 6πό ν,ρονολ. 23 Φε
  βρουαρίου 1938 άπλής έπιτχγής
  μου καί ακολούθως διά τής υπό
  χρονολ. 1 8)βρίου 1938 κατέσχε
  τηρίου τοιαύτης ινα δυνάμει καί
  πρός εκτέλεσιν τής ύπ' αριθ. 597)
  1936 ίριστ:κής καί τελεσιδίκου
  αποφάσεως τοθ Είρηνοδικείου Χερ
  σονήσου νομίμως περιβεβλημένης
  τόν έκτελεστήριον τύπον μοί πλη
  ρώση Ιντός τής νομίμου προθεσμί
  άς δραχμάς έν δλφ 1205.
  Έπειδή παρήλθεν άπρχκτοζ ή
  πρός πληρωμήν προθεαμία κοιί ού
  τος δέν ίχει κινητά πρός κατά
  σχέσιν καί είσπραξιν έξ αυτών
  τής άνω άπαιτήσεώς μου ώ; προ
  κύπτει έκ τής γενομένης δπ' άρ.
  153 εκθέσεως ταθ δικαστικοθ κλη
  τήοος τής περιφερείας τοΰ Ηρωτο
  δικείου ΉίακλείΌυ Άριστοδήμου
  Ε. Τυλλιανάκη.
  Διά ταυτα
  Πρός είσπραξιν τής δνω άπαι
  τήσεώς μου μετά των τόκων αύ
  των των έξόδων τής άνω έκθέσε
  ως μή ευρέσεω; κινητών καί λοι
  πών έξόδων εκτίθημι είς δημόσι
  όν αναγκαστικόν πλειστηριασμόν
  τα έπόμενα ένυπόθηκά μοί άκίνη
  τα κτήματα τοΰ δφειλέτου τούτου
  κείμενα είς την κτηματικήν περι
  φέρειαν τοΰ χωρίου Κράσι Ηε
  διάδος τέως Δήμου Λαγκάδος καί
  ΕΣρηνοδικείου Χερσονήσου καί
  είς τάς άχολούθους θέσεις ήτοι 1)
  είς την θέσιν Αειβάδια κηποχώ
  ραφον εκτάσεως Ιξ οκάδων σπό
  ρου μέ πλησιαστάς Νικόλαον
  Γραμματικάκην καί Σταθρον ΙΙρι
  νιωτάκην.
  2) ΕΕς θέσιν Ρ£ζα άμπελον έκ
  τάσεως 2 Ιργατών μέ πλησιαστάς
  Εμμανουήλ Γραμματικάκην καί
  κληρονίμους Κων. Άργυράκη.
  3) Είς θέσιν Χαρκιάδενα άμπε
  λοχώραφον μέ πληαιαστάς Δημ.
  Λυμνιωτάκην, Ιωάννην Γραμμα
  τικάκην καί Σταθρον Πρινιωτάκη^.
  καί 4) Εις θέσιν Κουρνιά κη
  ποχώραφον μέ πλησιαστάς Νι
  κόλαον Καλέργην, Ιωάννην Στει-
  ακάκην καί Μαρίαν Πρινιωτάκη.
  Ό πλειστηριασμός των άκινή
  των τούτων γενησεται ενώπιον
  τοΰ Συμβολαιογράφου Χερσονήοου
  θεοφράστου Κοζύρη ή τοΰ νομί
  μου άναπληρωτοΰ τού καί είς τό
  ένΛιμένι Χερσονήσου κείμενον δή
  μόσιον γραφείον την 18 Δεκεμ
  βρίου 1938 ημέραν Κυριακήν καί
  ώραν 10—12 π.μ. 8τε καί 8που
  καλοΟνταΓοΕ βουλόμενοι νά πλειό
  δοτήσωσι.
  Άρμόδιος δικαστικος κλητήρ
  παραγγέλλεται ινα ενεργήση επί
  τοΰ προκειμένου τα νόμιμα.
  Έν Χερσονήοφ τή 7 Νοεμβρί
  ου 1938.
  Ό έπισπεύδων καί ό πληρεξ.
  δικηγόρος τού
  Άριστ. Παρλαμάς
  <=>
  Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  Τα πλεονεκτήματα
  τής νέας και τής παλαιάς κομμώσεως.
  Ο έρως είς την χώραν
  των Χρυσανθέμον.
  Η ΜΑΧΗ
  "Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  ■ ■■■■■■■
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ! ΙΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ. ΑΥΔΑΚΗ- ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ
  Δέχεται είς τό έργαστή-
  ριόν της (Πλατεΐα Βαλιδέ
  Τζαμί).
  !·■■■■
  Κ. Μυλοποταμίτης
  όφθαλμίατρος
  Επί τριακονταετίαν απο¬
  κλειστικώς καί μόνον είς τώ
  όφθαλμολογικά ώσχολούμε-
  νος, δέχεται, τούς πάσχοντος
  τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ
  μιατρεΐον τού, κείμενον καρά
  τψ Καμαράκι πλησίον τής
  Πολυκλινικης Ηρακλείου.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικρός ή μικρά
  οίκότροφος παρά καλλίστη οΖ-
  κογενεία. |
  Πληροφορίαι παρ ημίν.
  Οί Παρισινοί κομμωταί εύρΐσκον
  ται πρό ενός διλημοατος: Ποιό
  κτένισμα θά επικρατήση εφέτος,
  ρολέτττων.
  106ον
  Έννοεΐται πώ; δ,τι δέν άφο-
  ΕΙνε τό ποακτικώτερο κτένισμα ρ& αΠ' εΟθείας τό «Νικκά», τό
  δια τάς κυρίας καί δεσποινίδος ' - ...
  κτένισμα θά επικρατήση εφέτος, οι« τας κυρΐας και οεσποιν.οας πλη κα1 χ4 έπ[τελεϊο τοιΙι
  Οί κυρίες πρέτΐει νά άκολουθή- που έπιδίδονται είς τα διάφορα >? ]" , { ,
  σουν την καινούργια μόδα, πού ά- σπόρ Έπίσης είνε ποακτικό διά τος είναι απολύτου ϊστορικής ακριβεί
  ϊ ά ίζ α λλά έζέ γυναίκας καί ιδίως άς]
  σουν την καινούργια μόδα, πού ά ρ ης ς
  τταιτεϊ νά κτενίζωνται τα μαλλιά , έργαζομένας γυναίκας καί ιδίως άς].
  ύψηλά, ή νά προτιμήσουν τό χα· αύτές πού έργάζονται Μξω άπό τό Δεχθείς κατά πρόσωπον τα νέ
  "" ' " ^ μ«ρ«ή«βς Γιορισάκα,
  Κύβ ά ε
  μηλό κτένισμα,
  Κσί αί δύο ώς δνω
  κομαώσεις
  ς
  έχουν τα υπέρ καΐτα κατά Ιδού
  πώς κρίνει τό ενδιαφέρον σύτό
  ζήτημα Μνας άττό τοΰς άσσους τήι
  παρισινής μόδας, ό κομμωτής Πιέρ
  Ροζέ.
  Τα μαλλιά πού κτενίζονται χά-
  Τό ^
  τουτο τό προσόν: Κρύβει κο'ά ο-
  •ποτελεσματικόν τρόπον Ινα άσχη
  μο τράχηλο καί σκεπάζει τα με
  χ
  μ«ρ«ή«βς Γιορισάκα, ό
  οποίος περπ»τουσε επάνω καί
  κάτω, έσταμάτηαε γιά νά σκου
  χα μαχια χου) |πείχα ξαν£
  Ας ίμ8 μ
  πού κτενίζονται ύψηλά, καί πού
  εύνοεί εφέτος ιδιαιτέρως ή παρι-
  μηλά παρουσιάζουν δύο σοβαρά! ζιάνικη μόδα. Τό ύψη'λό κτένισμα
  ό ώ θβύ υή ή δ
  βζη μ ψη _γ___
  μειονεκτήματα· Τό πρώτον κα'ι κυ θριαμβεύει αυτή την στιγμή, δχι [ λ, ' > .
  ριώτερον είνε δτι δέν δείχνουν τό κόνο είς τό Παρίσι άλλά καί είς!πλατυ *Γ
  άλ άά έ ί
  Τα καχάσχρωμΐ, σχήματος
  τριγώνου στρογγυλευμένου, ή:αν
  κεφάλι άρκετά περιποιημένο καί
  κομψό, τό δεύτερον: Δέν κολα·
  κεύουν παρά τα μακρυά, τα ώσει·
  δή
  "Άς άναφέρωμε τώρα καί τα
  Τϊλεονεκτήματα τής χαμηλής κομ·
  μώσεως, τονίζει δ κυριος Ροζέ 'Ε
  πιτρέπει στήν γυναϊκα νά κτενι-
  σθή σέ διάστομα μερικών δευτε-
  δλα τα κομψά κέντρα των δυο κό· ικιγκ
  σμων Καί τό κτένισμα αύτά δέν'έλαφ
  λεϊο,
  παραπέτα, καί
  Λόγφ ταχύτητος, λόγφ τής ελαχίστης βενζίνης
  πού καταναλίσκουν, λόγφ των πολλών πλεονεκτη-
  μάτων των κατέστησαν τα αύτοκΐνητα προτιμήσεως
  δι* δλην την Έλλάδα, τα Άμερικανικά έπιβατικά
  ύπερπολυτελείας:
  ΡΟΝΤΙΑΟ
  Παρελήφθησαν κατάλογοι τύπων 1939. Πωλή-
  σεις υπό τούς πλέον συμφέροντας δρους.
  Άνΐιπροσωπεία δι' άπασαν την Κρήτην.
  ΜΥΡ. Γ. ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ
  Λεωφόρος Κουντουριώτου (τηλ. 6.75).
  ■■ε
  ■■■■εί «ηειειεΐΒΐιηει ■■■■■■■■
  Ή εύνοουμένη
  -ών γυναικώ1
  ΠΟΥΔΡΑ ΟΟΤΥ
  ΕΙΣ &ΡΟΜΑΤΑ ΑΙΜΑΝ ΣΥΠΡ, 0ΡΙΓΚ1Ι.
  κα'ι είς 14 ώραίους κα'ι ζων-
  τανούς χρωματισμούς έν-
  σωματοΰται είς τό δέρμα
  όσο καμμιά δλλη, καί τοΰ
  όίνει δψι βελουδένια
  καί
  ΑΝΟΙΞΙΑΤΙΚΗ ΔΡΟΙΙΑ,,
  Άντιπρόσωπος: Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Εύ¬
  ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 4-51.
  Τό Εμπορορραφειον
  Γ, θ. Τρεβιζάκη
  Πλουτισθέν μέ τα καλυτέρα ύφάσματα
  της αρχομένης νέας σαιζόν.
  Μετεφέρθη καί ήρχισε τάς εργασίας τού από 1ης δ)βρίου είς τό παρά
  την πλατείαν Βενιζέλου (Σιντριβάνι) πρώην ζαχαροπλαστείον Ρεγκινάκη
  καί παραπλεύρως πρακτορείου εφημερίδων κ. 'Αλιχιώτη.
  Έκ1 εύκαιρία τής μεταφορας τού τό ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΤΡΕΒΙ¬
  ΖΑΚΗ θα πωλήση τα ύφάσματα τού είς τιμάς πραγματικόν κόστους καθ'
  όλην την νέαν σαιζόν ήτοι: από 1ης Όκτωβρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου.
  Πρός τό συμφέρον σας επισκεφθήτε μας. Τα ύφάσμα¬
  τα μας είνε άσυγκριτα. Αί έκπτώσεις μας μοναδικαί.
  σμων. Καί τό κτένισμα αύτά δέν'έλαφρά έπικλινές πρός τα Ιμπρός,
  θριαμβεύει μόνον έτΐειδή Ιχειτήνσχν τ[ς χλίτ6ες φρουρίου. Ήταν
  γοητεία τοΰ νεωτερισμού, άλλα & έξώοτης κα1 ή βά 0
  καί γιά 2να άλλον σοβαρώτατον "Τ· " , ' "*■"» ν"" μ«
  λόγον: Προσαομόζεται, έναρμονί- γάλου πρυμναιου πυργίσκου. Τα
  ζεται μέ τα καπέλλα πού έπιβάλ δύο δίδϋμα κανόνια, έξίτειναν
  λει στίς κυρίες ή μόδα. _ όριζοντίως, εξω άπό την άπλή
  ή Ντισκγχε όβαλ ^^^ χό γ[γανχιαΤο ^
  κός τους, δμοια μέ δυό κολώ·
  νες πλαγςασμένες
  Καθώς περνοθσε κάτω άπό ϊ
  να κανόνι, έ μαρκήσιος Γιορι
  σάκα έσήκωσε τα χίρι τού γιά
  νά χαδέψη τό ήχηρό μέταλλο,
  πού άντήχησεν έλαφρότατα σάν
  μπρούντζινο γκόγκ θιγόμενον διά
  τοθ δακτύλου.
  Αυτή την στιγμήν, κάποιος
  άγγισε τόν ώμο τοθ μαρκηαίου
  Γιορισάκα, δπως ό μαρκήσιος εί¬
  χεν έγγίσει πρό όλίγου τό ά-
  τσάλι τοθ κανονιοθ:
  —Λοιπόν, άγαπητί μου! τί νέα
  Ό μαρκήσιος έστράφηκί κα
  εχαιρέτησε στρατιωτικά;
  —Μπα! σεΐς είσθε «Κιμΐ» [ά
  γαπητέ]. Πώς είσθε,
  Ό πλοίαρχος "Ερμπερτ Φερ
  γκάν φοροθσε την αΐολή τοΰ
  άγγλικοΰ ναυτικοθ καί έκάπν
  ζε μιά πίπα 'ϋξφόρδης. Είχεν
  άντικαταστήαη μοναχά τό κκ
  σκέτο τού μέ Ινα άδΐάβροχο κα
  πέλλο, δμοιο μέ έκεΐνα πού
  φοροΰν κατά τίς κακοκαιρίε
  οί ναυτικοΐ 5λου τοθ κόσμου.
  (συνεχίζεται)
  ΕΠΙΣΚΕΨΕ1Σ.-Ή κ. 'Ελ. Πη·
  γάκη ΙατροΟ δέν θά δεχθή μέχρι
  ι της 15ης ΔεκεμβρΙου.
  1 ΒλΠΤΙΣ'-ΙΣ.-Ό φίλος Ιατρός
  , κ. Νΐκος Νταγιαντόίς ανεδίξατο
  | τό θυνάτριον τοθ κ. Νικ. Κεφαλο
  ι γιάννη κτηματίου ονομάσας αύτό
  Άντιγόνην.
  ΝΛ τοίς ζήση
  ΓΑΜΟΙ.— Είς Καβοθσι Ίεοαπέ-
  τρας δ κ. Έμμ. Σαριδομιχελάκης
  καί ή δνίς Έρωφίλη Μουλιανάκη
  ετέλεσαν τοΰς γάμους των την
  παρελθούσαν Κυριακήν. Παράνυμ
  Φός παρέστη ή κ. Άσιτασία Κασω
  τακη. Συγχαρητήρια. Γ. Α.
  --£!ς Σκοπήν Σητείας ετέλε¬
  σαν τούς γάμους των ό κ Έμμ.
  Μαυοακάκης καί δνίς Καλλιόπη
  Κοτσιφάκη. Παράνυιιφος παρέστη
  ό κ. Γεώργ. Καραβελάκης συν·
  ταξιοθχος δημοδιδάσκαλος. Είς
  τούς νεονύμφους άΐτευθύνομεν θερ
  μάς εύχάΓ.
  ΘΑΜΑΤΟΙ.—Βάσκαυος μοΐρα ά
  φήρτασεν άπό την άγκάλην τρυ
  Φεράς μητρός, άδελφών καί άφο
  σιωμένου συζύγου την Γεωργίαν
  Σηυλτάτου ίατροΰ (τό γένος Κο
  ρέλη). Ή μεταστάσα. πρότυπον
  συζύγου καί οΐκοδεσττοίνης, διεκρί
  νετο διά την ευγένειαν, την καλω
  σύνην της κσί τάς άλλας άρετάς
  της. Ή κη5εία της εγένετο την
  ■πρωΐαν χθές έν συρροή πλή
  θους έκλεκτοΰ κόσμου τιμώντος
  την μνήμην της καί έν καταφανεΐ
  συγκινήσει διά τόν πρόωρον χά
  μόν της. Είς τόν σύζυγον,τήν μήτε
  ρα καί λοιιτούς οίκείους καί συγ
  γενεΐς της ή «Άνόρθωσις» άπευθύ
  νει θερμά συλλυπητήρισ, εύχομέ
  νη την παρηγορίαν έξ ϋψους.
  Γύρω οτήν πόλι.
  ΜΙΝΩΑ
  ΑΥΡΙΟΝ
  Ή μεγαλειτέρα έπιτυ-
  χία τής σαιζόν:
  ΤΑΣΟΔΟΜΑΧΑΙΤΟΜΟΡΑ
  II
  ΟΥΡΚΑΙΑ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ]
  νεον ορολογοπολειον
  κωνστ. ι. χατζακη:
  (Π«ρ« τό Μεϊντάνι)
  Έργασθείς επί ολόκληρον δωδε
  καετίαν ώς τεχνίτης είς τό κατά
  στημα Μιχαήλ Μανουσάκη (Ζενίθ)
  άναλσμβάνει την έπιδιόρθωσιν
  παντός ώρολογίου, γραμμοφώνων
  καί ιιικρών βλλων μηχανημάτων.
  'Εργασία ήγγυημένη.
  Λύκειον ό «Κοραής»
  Ζητεϊται καθηγηχής ή διδάσκα·
  ^ος άδιόριστος ώς επιμελώς
  οθ οίκοτροφείου τοθ Λυκείου.
  Ζητΐϊται έπίσης παιδονόμος.
  Προτιμητίος άπόστρατος άοχυνο·
  μιχός.
  Άπό χθές ήρχισεν ώς γνωστόν
  ή νηστεία των Χριστουγέννων.
  —Ή όποΐα διαρκεΐ μέχρι τής με
  γάλης αυτής χριστιανικής εορτής,
  τηρεΐται δέ εύλαβικά άπό πολ·
  λοϋς φιλοχρίστους.
  —Άλλως τε μέ την αφθονίαν
  των χορταρικών καί ττίν όσπρΐων,
  ή νηστεία αυτή άποβαΐνει ώ·έλι-
  μος.
  —Συνεχίζεται ή στασιμότης τοΰ
  καιροΰ.
  —Καί μαζύ μέ την στασιμότητα,
  αί προβλέψεις των πρακτικών και
  ροσκόπων.
  —Αίτινες είναι καί αυταί... στά·
  σιμοι, πότε σΰμφωνα μέ την κα-
  λοκαιρΐαν καί πότε μέ την επι·
  κειμένην βροχήν, άναλόνως τής
  μορφής τής ημέρας καί των άμφι
  ταλαντεύσεών £της.
  —Ή έξοχή δέν παύει νά £χη κό¬
  σμον.
  —Άν κρίνωμεν άπό τάς πληρο
  Φορίας πού ήκούσαμεν ττερί δια-
  μονής έκεΐ άκόμη άρκετων οίκο·
  γενειών.
  —ΑΙ οποίαι έννοεΐται συσχετΐ-
  ζουν την παραμονήν των καί μέ
  τάς ύστάτας φροντίδας τής συγ·
  κομιδής ή άλλας συναφεΐς άοτχο·
  λίας.
  —Ή έπιβατική κίνησις δέν παυ·
  εί νά παρουσιάζει τόν συνηθισμέ-
  νον ρυθμόν της.
  —ΆρκετοΙ έρχονται, άρκετοΐ έ·
  πίσης φεύγουν.
  — Είς κάθε 6τσι άφιξιν τοΰ άτμο
  πλοΐου ή πλατεΐα τοϋ τελωνβίου
  παρουσιάζει άρκετήν ζωήν.
  —Χθές την νύκτα επρόκειτο νά
  Ιχωμεν... βροχήν διαττόντων α¬
  στέρων.
  —Αύτό ανήγγειλεν τό Άστερο-
  σκοπεΐον μέ την συμπληρωματι¬
  κήν πληροφορίαν δτι ή λαμπρά
  αυτή βροχή θά έχη αφετηρίαν τόν
  άστερισμόν τοϋ Λέοντος.
  —Καί δτι άλλη βροχή διαττόν-
  των αστέρων θά σημειωθή άπό
  20ής μέχρι τής 25ης τρέχ. έκ τοθ
  άστερισμοΰ τής Άνδρομέδας.
  — Είς τοΰ Πουλακάκη συνεχίζε
  ται μέ κοσμοσυγκέντρωσιν ή προ
  βολή τοΰ ένδιαφέροντος Ιργου:
  «Τα μυστήρια τής Σταμπούλ». Αϋ
  ριον έξαιρετική πρεμιέρα μέ τον
  «Ταχυδρόμον τής Λυών».
  — Είς την «Μινώαν» προβάλλε
  ται έπίβης μέ επιτυχίαν τό ναυτι
  κόν καί θεαματικόν φίλμ: «Τό ναυ
  τικό τραγουδεΐ». Αυριον ιτροβάλ
  λετσι τό κινηαατογραφικόν άρι
  στούργημα: «Σόδομακαί Γόμορα».
  6 Ρέπορτβρ
  Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ
  ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ
  έναντι Αγ. Τίτου
  Έκπαιδευθβΐς είς Παρισί¬
  ους άναλαμβανει οιανδήποτε:
  θεραπείαν νοσπμάτων τοθ
  στβματο; (ούλίτιώος, κακοσμί-
  «ς) συμφώνως μέ την τβλβυ·
  ταίαν εξέλιξιν της έπιστπμης.
  Έπίβης όύοντοστοιχίας καί
  κορώνες έκ διαφόρων μβτκλ-
  λων—κορώνβς έκ πορσελάνης.
  'Επαναφβρά τίλβίως άνώ4υ·
  νος των στρββλβφυων οδόν·
  ΤΗν «Ις την κανονικήν αυτών
  Οέοιν.
  Τηλέφννον 6—91.
  ΔΗΛΩ2Ι2
  Δηλώ διά τοίις σιιναλλασσομέ-
  νους μετ5 ίμοθ, τόσον έν Άρχά
  ναις 8σον καί έν Ηρακλείω δτι
  μετά τόν γίμον τοθ υίοθ μου
  Κωνσταντίνου Έπιτροπάκη δέν
  άναγνωρίζω καμμίαν απολύτω;
  πράξιν τού πάσης φύσεως καί κα
  τα συνέπειαν εάν δημιουργήση
  χρέη ή άλλας υποχρεώσεις, δέν
  θά έχη ουδείς τό δικαίωμα νά μέ
  χλήση έπ' αυτών.
  δ δηλών πατήρ
  Γρηγβριβς Έπιτρβπάχης
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ κλητήρ έγγράματος
  παρά τή Τραπέζη Αθηνών.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος μι
  κρός ύπάλληλος είς τό έμπορορ
  ραφείον Ιωσήφ Κλβ
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  μεγάλο έργον
  χον Βίκτωρος Ουγκώ.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Οί "Αθλιοι.
  >~ι>>-*- Ίΐ_/~»_»^>.
  Αι' έκεΐνους πού θέλουν
  νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των.
  •Αττό δλα δι' δλους
  -Σέ ηροειδοποιώ δμως, 8τι άν είπης πώς δέν
  είξευρεις γράψιμον δέν θά τό παραδεχθώ Ι
  ^ΕάνΩΛς ^Ρ^ζετσστής^μέγας ετύγχανεν έκεΐ 1
  παρών, θάέφθόνει τοϋ Θενσρδιέρου τό στυγερόν
  μειδίαμα. ' Η |
  Προσώθησε δέ τότε ό αλιτήριος τό τραπέζιον'
  πλησίον τοθ κ. Λευκΐου κσΐ λαβών τα μελανοδο-
  χεΐον, κάλαμον καί φύλλον χάρτου έκ τού συρτα-'
  ρΐου, δ καί αφήκεν άνεφγμένον (έντός δέ σΰτοϋ
  I-
  στιλβε μακράς τινος μαχαίρας ό σίδηρος) καί θέσας
  τό χαρτΐον ενώπιον τοθ κ. ΛευκΙου. — ΓοάΨε τώ
  εΤπε. κ Ύ
  —Πώς θέλεις νά γράψω, ένώ εΤμαι δεμένος·'
  έπηρώτησεν ό δεσμώτης, λαλήσας επί τέλους.
  —Έχεις δίκαιον μέ συγχωρεΐς ! είπεν ό Θε-
  νσρδιέρος- έχεις μέγα δίκαιον.
  Καί στραφείς πρός τόν Πιγρεναλλιάν. — Λύσε
  μωρέ, τό δεξί χέρι τοθ αύθεντικοΰ, γλήγορα.
  Ό όλλος αλιτήριος εξετέλεσεν άμέσως τό
  πρόσταγμα. ΛυθεΙσης δέ τής χειρός τοθ δεσμώτου,
  ό Θεναρδιέρος έ'βαψε τόν κάλσμον καί τόν επρό¬
  τεινεν είς αυτόν.—ΣημεΙωσε καλά, αύθεντικό, δτι
  εΤσαι είς την εξουσίαν μας· δτι καμμία δύναμις
  ανθρωπίνη δέν ειμπορεί νά σέ λυτρώση άπ' έδώ
  μέσα καί δτι πολύ θά μάς έκακοφαίνετο άν ήναγ-
  καζόμεθα νά κάνωμεν κανέν κίνημα, δπου θά
  ήτον, άληθινά, πολϋ δυσάρεστον. 'Εγώ, οΰτε τό δ-,
  νομά σου ξεύρω, ουτε ποθ κατοικεΐς άλλά οέ προ·1
  ειδοποιώ δτι θά μείνας έδώ καθώς εΐσαι δεμένος
  8ως νά επιστρέψη, ό άνθρωπος, μέ τόν οποίον
  θά στεΐλωμεν την επιστολήν δπου θά γράψη,ς. Τώ-
  ρα λάβε την καλωσύνην νά γρόψης. ' ,
  —ΤΙ νά γράψω ; ηρώτησεν ό δεσμώτης.
  —'Εγώ θά σοΟ ύπαγορεύσω.
  Ό κ. Λευκίας έλαβε τόν κάλαμον. Ό Θεναρ-
  διέρος ήρξατο ΰπαγορεύων.— Γρόψε. «Κόρη μου».
  Ό δεσμώτης έρρίγησεν υπό φρίκης καί ήγειρε
  τα δμματά τού πρός τόν Θεναρδιέρον.
  — Βάλε καλλίτερα, «προσφιλής μου κόρη», εί¬
  πεν ό Θεναρδιέρος.
  Ό κ. Λευκίας ύτιήκουσεν. Ό Θεναρδιέρος έ-
  ξηκολούθησε. «Νά έλθη,ς έδώ άμέσως, έπειδή είνε
  άνάγκη. Σέ περιμένω. Άκολούθησε την γυναΐκσ,
  ήτις θά σοϋ φέρη. τό παρόν μου γράμμσ καί αυτή
  θά σέ οδηγήση πλησίον μου. "Ελα χωρίς διόλου νά
  φοβηθϋς».
  Ό κ. Λευκΐας έγραψεν ολα δσα τοθ ύπηγο-
  ρεύθησαν. Ό Θενσρδιέρος δμως. Όχι, εΐπε' σβύσε
  τό «Ελα χωρίς διόλου νά φοβηθής», έπειδή ημπορεί,
  ή μικρή . νά ύποθέση, δτι δέν είνε φυσικόν τό
  πρδγμα καί 8τι θά έχη τι νά φοβηθή.
  Ό κ. Λευκίσς εσβησε τάς πέντε λέξεις.
  —Τώρσ, εξηκολούθησεν ό θεναρδιέρος, ύηό-
  γραψε. Πώς όνομάζεσαι, |
  Ό δεσμώτης απέθεσε τόν κάλαμον καί ηρώ¬
  τησεν.— Διά ποίον είνε αύτό τώ γράμμα ;
  — Διά την μικρή. Ξεύρεΐς~ποΑύ καλά, άπεκρΐθη
  ό Θενσρδιέρος. .
  (συνεχΐζεται)
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠ1ΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τπλβφ. 551.
  ΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΙΣ
  Α.
  Πρό δέκα περΕπου έτών, άπό
  μίαν πολίχνην τοθ Καναδά, το
  Τορόντο, έξαπελύετο είς τόν κό
  σμόν μία εύφρόαυνος είδησις:
  Είχεν ευρεθή τό φάρμακον κα-
  τα ιοθ δΐαβήτου, τό μέσον πού
  θ' άντικαθιστοΰσεν εις τόν ορ¬
  γανισμόν των διαβητικών δ,τι κιι
  ριολεκτικώς τοθ λείπει: Τό νέον
  φάρμακον ή:αν ή Ενσουλίνη Ή¬
  δη είς παλαιοτέραν εποχήν, ?-
  νας Γερμανός σο»ός μέ τα πει
  ράματα πού έπεχεΕρησεν επί των
  ζώων, διεσάφησε την φύσιν
  τής ασθενείας πού καλείται χοι·
  νώς «ζάχαρη». Ανεγνώρισεν δ
  τ: αί έν εϊδη νησίδων όμάδες
  χυττάρων τοθ παγκρέατος παρά-
  γουν μίαν όρμόνην, ή δπιίχ έ-
  πιτρέπει είς τόν οργανισμόν νά
  άφομοιώνη τό σάκχαρον έκ των
  τροφών ποΰ είσάγομεν έντδς αύ·
  τοϋ. Άν δοκιμάσωμεν ν' άνά-
  ψωμεν μέ ϊνχ σπίρτο Ινα κομ
  ματάκι ζάχαρη, θά ιδούμε 8τι
  ή ζάχαρη δέν πιάνει φωτία, δέν
  καίεται. Άν δμως προηγουμέ¬
  νως σκορπΕσωμεν επάνω είς την
  ζάχαρη ολίγη στάχτη άπό τσι-
  γάρο, θά την ίδοθμε ν' άνάβια
  μέ μιά κυανωπήν φλόγα. Ή
  παρομοίωσις είνε βεβαία πολύ
  άπλοική: Έν τοσούτω δύναται
  νά λεχθή δτι τον ρόλο πού
  είς τό πείραμα τοθτο πιίζβι ή
  στάχτη τού τσιγάρου, τόν ίδιον
  ρόλον παίζει είς τόν οργανι¬
  σμόν μας ή δρμόνη των «νησι-
  δίων» τοΰ παγκρέατος. Διά νά υ¬
  ποστή" καθσιν τό σάκχαρον είς
  τοϋς ίστοΰς τοθ όργανισμοθ μας,
  πρέπει νά μεσολαβήση ή ενερ¬
  γεια τής ίνσουλίνης τοθ πχγ-
  κρέατος.
  —Ίνσουλίνη.
  "Οτι δέ αύτό συμβαίνει πράγ-
  ματι απεδείχθη άπό τα πειράμα-
  τα ποΰ εγένοντο επί ζώων. Ά¬
  πό Ινα σκυλΐ εξήχθησαν μεγά¬
  λαι τμήματα τοθ παγκρέατος
  τού, έντός τοθ όποΕου ύπάρχουν
  τ* «νησίδια» τα παράγοντα την
  όρμόνην, τίίς ίνσουλίνης. (Ή λέ¬
  ξις παράγεται άπό τό λατινικόν
  «ΐνσουλα» πού σημαίνει ακριβώς
  νησίς). Τό σ&μα τοθ ζώου ίμει-
  νε μέ άνεπαρκή ίνσουλΕνην καί
  δέν εΓχε πλέον την ίκανότητα
  τής αφομοιώσεως τοθ σακχάροα
  πού περιέχουν αί τροφαί τάς
  οποίας εϊσάγει είς τδν οργα¬
  νισμόν ή χρ^φ"τ}. Καί ή είς σάκ-
  χαρον περιεκτικότης τοθ αί'μα-
  τος, ηυξησεν είς επικίνδυνον
  £ιά την ζωήν τοθ ζώου άναλο
  γίαν. Μετ* ολίγον, συνεπεία δή-
  λητηριάσεως, ό άτυχής κύων έ-
  τερμάτιζε τάς ημέρας τού, θϋμα
  τής έπιστήμης καί των έρευνών
  της.
  ______(συνεχίζεται)
  ΖΗΤΕΙΤΛΙ πεπειραμένος βι
  βλιοδέτης διά μόνιμον εργασίαν.
  Μισθός ικανοποιητικάς. Πληροφο
  ρίαι ΐιαρ' ημίν.
  Ή δράσις των προσκόπων
  τοϋ Άγίου Νικολάου.
  ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Νοέμβρι-
  ος (άνταποκριτοθ μας).— Ή δρα
  αίς των προσκόπων Άγίου Νικο
  λάου είνε τελευταίως άξία πολλής
  σημειώαεως, αναφορικώς καί μέ
  την πίόοδον την ιδικήν των καί
  εκείνην τής πόλεως.
  Συγκεκριμένως οί πρόακοποι
  Άγίου Νικολάου. απεφάσισαν την
  δενδροφύτευσιν δλων των γύρωθεν
  λάφων τής πόλεως. Τοθ κρημνοΰ
  τής ΛΕμνης καί των Πλατειών
  αυτής.Την οδόν Κιτροπλατείας,τήν
  όδόνΆμμουδίου, τόν περίβολον τού
  Δηιιοτικοθ Νοσοκομείου, τόν πε
  ρίβολβν τοθ ναοθ τοθ Άγίου Νι
  κολάου (παρά τόν φυσικόν λιμέ
  να), οί πρόσκοποι θά δενδοοφυ
  τεύσωσι, ιδιαιτέρως δέ θά έπιμε
  ληθωσι τοΰ γενικοθ έξωραίαμοθ
  τής έκκλησίας καί τοθ γύρωθεν
  χώρου δι' ίσοπεδώσεω; αύτοθ καί
  διαμορφώσεως', καί καθαρισμοθ
  τής όδοθ πρός την εκκλησίαν
  τοθ ΆγΕου Νικολάου, δεδομένου
  δτι καθώρισαν τόν Άγιον Νικό
  λαόν ώ; προστάτην τής δργανώσε
  ώς των. Έπίσης οί πρόσ/οποι
  θά δενδροφυτεύσωσι τάς νησΐδας
  των Άγίων Πάντων καί ίλλους
  χώρους τής πόλεως έχοντας άνάγ
  κην πρασίνου.
  Προσεχώς θά γίνη είδική έορτή
  ΟΙΝΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ
  Τα έξαιρετικά άνόθευτα καί άγνά έπιτραπέ-
  ζιά κρασιά, παλαιάς εσοδείας, θά ευρίσκετε είς
  την παρά τα βαρελτζίδικα αποθήκην τοΰ κ. Ά-
  ' λέξ. Σκορδύλη είς μικράς καί μεγάλας ποσότη¬
  τας είς τιμάς ασυναγωνίστους.
  |. ^Λ#ν

  ■ ■■■■■■■•■■■■■«■■«■■«■εί·
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Β
  Θερμάστρες
  "Ολον των τύπων καί μεγεθών
  άττό 300 δοαχμών και άνω
  Παρελήφθησαν είς τό κατάστημα:
  ΓΕΩΡΓ. ΦΥΣΑΡΑΚΗ
  Άσύγκριτοι, στερεώταται, μεγάλης
  άντοχής καί διαρκείας.
  Πνονται ταχύταται έγκαταστάσεΝς.
  ■■■■■■
  ■■-«•■•«■■•■■-■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ι
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  ΛΐΡΓΑ,ΡβΝΙΚΟΝ'
  Τό κατ' εξοχήν κέντρον των έν Α¬
  θήναις Κρητών. ^
  •Εσχάτως άνακαινισθεν διαθέτ, ^^μά-
  ^Αίϊ ϊ^ιησί κΜ^ότηΙ Τιμαί λο-
  ΥΙΚΟ«κ. κ. πελάται μας
  χονται καί μένουν πάντοτε
  Ό Έμπορορραπτικός Οΐκος
  Ε. Σ, Καστρινάκη
  Πλατειά Στράτα, Ηράκλειον—Κρήτης
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΗ ΟΛΝΤΟΤΕ ΗΛΟΥΣΙΑΝ ΣΥΛΛΟΓΗΝ
  ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΣΜΗΡΙΟΝ
  Εφαρμογήν τελείαν—υλικά αρίστα
  καί τιμάς ασυναγωνίστους.
  Κεντρικόν.· Ηράκλειον
  ΎπΌκαταστήματα: Μοϊρες—Βενεράτο
  .1-1___|—|_-|
  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟ! Σ. 1.1. Α.
  Άνώτεροι δλωνϋ
  ΘΕΙΑΦΙΣΤΗΡΕ2 «ΙΊΠΜΓ
  ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
  Α. & Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ
  Αηλώσατε εγκαί¬
  ρως τάς παραγγελί
  άς σας άποτεινό-
  μενοι είς τάν γενι¬
  κόν αντιπρόσωπον
  διά την Έλλάδα:
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ—ΚΡΗΤΗΣ
  Όίος 25 Αύγοώστου
  Αριθ. τηλΐφ. 4—80
  τοθ Πρασίνου καί κατά την εορ¬
  τήν ταύτην, θά γίνη ή έναρξις τής
  δενδροφυτεύσεω; των άναφερθέν
  των χώρων 6πο των προσκόπων
  μας. Έν τω μεταξύ ό τοπικάς ε
  φορος των προσκόπων κ. Ιωσήφ
  Τζαρδής δι' έγγράφου τού πρός
  τόν Δήμον Αγ. Νικολάου έζήτη
  σε νά τιό χορηγηθώσι άνάλογα
  δενδράλλια καί σπύρος πρός τόν
  σκοπόν τής καταλληλοτέρας δεν-
  δροφυτ,εύσεως.
  Είνε βέβαιον δτι ό ρέκτης Δή
  μαρχος ΆγΕου Νικολάου,δσον καί
  ή Ένοοιακή Έπιτροπή τοθ ναού
  τοθ Άγίου Νικολάου, θά ένισχιί
  σιοσιν άσμένως την κίνησιν τα6
  την. συμφώνως πρός τού; βαθυτέ
  οου;, ώραίους σκοπούς αυτής, άλ¬
  λά καί έπ' ωφελεία τής πόλεώς
  μας καί τής περιοχής τοΰ ναοθ,
  διά τή; οποίας τοσοθΐον ένδιαφέ
  ρον καί στοργήν δεικνύουν οί πρό
  σκοποι.
  —Τα έργα Κοντομαρί.
  Καθ' α πληροφορούμεθα έκ
  Χανίων υπεγράφη τό συμβόλαιον
  τής κατασκευής των άρδευτικών
  έργων τοϋ χωρίου Κοντομαρί, Ή
  δαπάνη άναβιβάζεται είς τό πό
  σόν των 300 χιλιάδων. Τό πο¬
  σόν τουτο εξευρεθή διά δανείου
  μεταξΰ τής Άγροτικής Γραπέζης
  κα'ι τής κοινότητος Κοντομαρί.
  Ηδη επίκειται έ διορισμός τοΰ
  έργολάβου διά νά τεδοϋν είς εκ¬
  τέλεσιν τα έργα.
  —Τα άναπηρικά ζητήματα.
  Δι' Αθήνας ανεχώρησεν ό πρό
  βδρος των Άναπήρων Χανίων κ.
  Άργ. Νιχαηλάκης διά νά φρον¬
  τίση σχετικώς μβ την ρύθμισιν
  ζητημάτων ένδικφβρέντων τούς
  αναπήρους.
  —Τό Χημικόν Παράρτημα
  Χανίων.
  Προηχθη είς γραφέα α'.
  τάξεως είς τό Παράρτπμα Κρατι-
  κοΰ Χημείου Χανίων, ίι Κλβιώ
  Φανδοίδου, άχρι τούδε γραφεΰς
  β'. τάξεως τοΰ Ιδίου παροιρτήμκ-
  —Έφεδρικά Χανίων.
  Κατά την συνεδοίασιν τοΰ Δι
  οικητικοϋ Συμβουλίου τοΰ Ταμεί
  ου 'Εφεδρων Πολκμιστών Νομοΰ
  Χανίων τή; 10ης Νοεμβωίου υπό
  την προεδρίαν τοΰ Γενικοΰ Γρκμ
  ματέως τή; Γενικής Διοικήσεως
  Κρήτης χ. Μαρκέλλου, ένβκρίθη
  σαν _τά πρακτικά τής μισθώσεως
  ωρισμένων κτημάτων τοΰ 'ϋφβδρο
  ταμείου είς τάς περιφερείας Ά
  κρωτηρίου, Κισσάμου, Κυύωνία;
  κ. λ. π.
  —Δωρεά.
  Ρίς μνήμην τοΰ'έν Αθήναις
  θανόντος Γαωργίου Κοτλημεράκη
  κατέθηκεν ό ανεψιός αυτού Έμμ.
  Γαλενιανός δικηγόρος διά τό "Λ
  συλον τής Γερόντισσας δρ. τρια
  κοσί«ς (300). Ό Μορφωτικός £ύλ
  λογος εύχαριστεϊ θερμώς.
  — Ένοικίασις [φόρου οίνου.
  Δοθείσης προβφβράς επί τής
  ενοικιάσεως τοϋ φορου τοΰ δια
  ξηράς μεΓβΐφβρομένου ο'ίνβυ έπρο
  τάθη ή έγκρισις των πρακτικών.
  Ανωτέρα προσφορά δύναται νά
  δοθή μέχρι τής ώρας τής κοινο
  ποιήσεως τής έγκρίσεως.
  ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  Ή ένταϋθα άντιπροσωπεία
  Φλόκα θεωρεΐ υποχρέωσιν
  της νά συστήση είς τούς κ.
  κ. καταναλωτάς των φημι-
  σμένων προϊόντων Φλόκα, 8-
  πως ζητώσι άπό τόν προμη-
  θευτήν των τα σοκολατάκια
  κ. λ. π. εϊδη μέ τό δνομα Φλό
  κα τό οποίον απαραιτήτως
  σημειοθται επί τής ταινίας τ|
  τοθ περικαλύμματος εκάστου
  εϊδους. Άν ό προμηθευτής
  σας έπιμένει νά σάς δώση
  μαζύ μέ τα σοκολατάκια Φλό
  κα καί άλλα άγνώστων ή' καί
  γνωστών έργοστασΐων, σημαΐ
  νει δτι έχει συμφέρον νά
  σας προτείνη τουτο διότι
  τα ξένα αύτά σοκολατάκια
  άγοράζει μέ χαμηλοτέρας τι¬
  μάς των σοκολατινΐων Φλόκα,
  έπωφελεΐται δμως καί πω-
  λεΐ ταυτα μέ τάς τιμάς δ¬
  που πωλεϊ καί τα σοκολατά
  κια Φλόκα.
  (Έκ τής ενταύθα άντιπρο-
  σωπεΐας Φλόκα Α. Ε.)
  Στό Βιβλιοχαρτοπωλβΐον
  Ι. ΚΑΜΑΡΑΤΟΥ
  Γο>νί« Άραοτό».
  Όλα τα διδακτικά βιβλία
  καί τα σχολικά εϊδη.
  Επισκεφθήτε τό κατάστημα
  μας εΤμεθα οί εύθηνώτεροι.
  Π "'εΙ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  16 Νοεμβριού 1938
  12!ΓΏρα
  ΟΙ ΑΤΑΚΤΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ
  ΕΙΣΗΛΟΟΝ_Ε|Σ_ΚΑΝΤΟΗΑ
  ΕΟΕΙΙΗ ΠΙΡ ΕΙΣ ΑΙ1ΙΝΚΠΙ
  ΤΟΥ ΙΑΙΟΗΙΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ
  »1Σ»Π-Κ1Ι·ίίΚ»ΙΣΙΟΔΐ;ΐΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 125 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Σημερινά τηλε¬
  γραφήματα έκ τής "Απω Άνατολής
  άναφέρουν ότι οί άτακτοι Κινέζοι έπέ
  τυχόν νά εισέλθουν είς την Καντώνα ό
  που έθεααν πθρ είς αποθήκην περιλαμ
  βάνουσαν εί'Βη τού ίαπωνικοΰ στρα
  τοΰ.
  "Κατά τα αύτά τηλεγραφήματα ό
  στρατάρχης Τσάγκ—Κάϊ—Σέκ είς δή
  λώβεις τού εφάνη λίαν αίσιόδοξος διά
  την εξέλιξιν τής καταστάσεως είς την
  Κίναν.
  Τό άποικιακόν ζητημα ήρχισε
  νάάπασχολη ζωηρώς τούς Άγγλους.
  Ο ΠΡαβΥΠΟΥΡΓΟΣ κ 1. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΑΥΡΙΟΝ
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΝ ΗΡΟΤΕΥΟΥΣΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—Τήν;προσεχή Πέμ
  πτην (αύριον) αναχωρεί δι' "Αγκυραν
  ό πρωθυπουργός κ. Μεταξάς προκει
  μένου νά παρασχη είς την κηδείαν τοΰ
  αποθανόντος προέδρου τής Τουρκικής
  Δημοκρατίας Κεμάλ Άτατούρκ.
  ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ Η ΝΕ Α
  ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά τα έκ Σό¬
  φιας τηλεγραφήματα, άπόψε έμφανίζε
  ται είς την Βουλήν ή νέ* βουλγαρική
  κυβέρνησις.
  ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΙΣ
  ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 ΐ> Νοεμβριού " (τού
  άνταποκριτού μας).—Τό άπόγευμα σή
  μερον Θέλει υπογραφή ή νέα έμπορική
  σύμβασις μεταξύ Ελλάδος καί Άμε-
  ρικής.
  Ο ΕΛΛΗΝ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ
  ΑΝ ΕΚ Η Ρ ΥΧ ΘΗ ΠΡΩΤΟΠΥΓΜΑΧΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Νοεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτού μας).— Ό Έλλην πυγ-
  μάχος Χριστοφορίδης ενίκησεν είς
  δοθείσαν χθές πυγμαχικήν συνάντησιν,
  είς Ρόττερνταμ τόν Όλλανδόν ι Βάν
  τόν πυγμάχον Κλάβερεν άνακηρυχθείς
  πρωταθλητής τής Έύρώπης.
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ
  .Η ΠΤΩΣΙΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 5 Νοεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Κατ' ανακοίνωσιν
  τής ΙΜετεωρολογικής υπηρεσίας ή πτώ
  σις των θερμοκρασιών έν Ελλάδι συνε
  χίζεται.
  ΗΡΧΙΣΕΝ Η ΕΞΑΓΩΓΗ
  ΜΑΝΑΑΡΙΝΙΟΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Ανεκοινώθη αρ¬
  μοδίως ότι ήρχισεν ή έξαγωγή μανοα
  ρινίων είς τό εξωτερικόν είς καλάς τι
  μάς.
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤαΤ
  ΜΕ Π0ΛΕ1ΙΚ0Ν ΥΛΙΚΟΝ;
  ΑΘΗΝΑΙ 1 ι» Νοεμβριού ,(τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).-— Κατά τα έκ Σαγ·
  κάης τηλ&γραφήματα ό κινεζικός στρα
  ■ ός φέρεται ένισχυθείς τελευταίως μέ
  ημαντιχάς ποσότητας πολεμιχού ύλι-
  ■ ού μεΐαφερθέντος έκ τού εξωτερικόν
  «3ι· αγνώστου οδοί».
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 15 ΝοεμβρΙου
  (Ιδ. ΰπηρεσία).— Διά νόμου
  τοθ Ράϊχ απηγορεύθη ή φοί-
  τησις Ισραηλιτών φοιτητών
  είς τα Γερμανικά Πανεπιστή
  μια.
  Ό β'. γραμματεύς τής Γερ
  μανικής Πρεσβείας είς Πα¬
  ρισίους επεσκέφθη χθές τόν
  κ. Μποννέ καί τόν ηύχαρίστη
  σεν έκ μέρους τής κυβερνήσε
  ώς τού διά τό ενδιαφέρον
  τό οποίον επέδειξαν αί γσλ-
  λικαΐ αρχαί είς την υπόθεσιν
  τοΰ φόνου τού ΓερμανοΟ δι-
  πλωματικοϋ ύπαλλήλου φόν
  Ράτ.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Νοεμβριού
  (ίδ. ύπηρεσ(α).— Πρός τιμήν
  τοΰ έν Παρισίοις εύρισκομέ
  νού Βασιλέως τής Ρουμανίας
  Καρόλου, ό Πρόεδρος τής Δή
  μοκρατίας κ. Λεμπρέν θά πά
  ραθέση σήμερον γεθμα είς
  τα Ήλύσια.
  ΡΩΜΗ 15 Νοεμβριού (ίδ. ύ
  πηρεσία).— Ή βασΐλισσα τής
  Βουλγαρίας αγγέλλεται έκ
  Σόφιας, δτι ανεχώρησεν έκεΐ
  θεν μεταβαίνουσα είς την
  Γερμανίαν.
  ΑΙ ΔΙΠΛΠΜΑΤΙΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
  ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ-ΑΜΕΡΙΚΗΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Νοεμβριού (ίδ.
  ϋπηρεσία).— Ό πρεσβευτής
  των Ήνωμένων Πολιτειών διε
  ταχθή ν" ανακοινώση είς τούς
  άρχηγοΰς τού Ράϊχ δτι λόγω
  τής εκτάσεως τού άντισημιτι
  κου αγώνος δέν είνε άπΐθα
  νος ή διπλωματική διακο-
  πή των σχέσεων των δύο
  χωρών.
  —ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Νοεμβρι¬
  ού ((δ. ύπηρεσία).— Τα τελευ
  ταΐα έν Γερμανία γεγονότα
  προκαλοθν μεγάλην έκπληξιν
  κσί είς τοΰς στενωτέρους κύ-
  κλους τής ΆγγλιΚής Κυβεο-
  νήσεως, οί όποΐοι ήσαν άνέκα
  θεν υπέρ τής πολιτικάς τοΰ
  Τσάμπερλαιν. Προκαλεΐ μάλι
  στα ωρισμένας ανησυχίας τό
  γεγονός τουτο, τάς οποίας
  σχολιάζει ευρύτατα ό τύπος
  ό προσκείμενος πρός την
  κυβέρνησιν Τσάμπερλαιν. ,
  , —Τό ζήτημα των άποικιών
  είνε τό σπουδαιότερον θέμα
  των ημερών έν Λονδίνω. Τό ,
  «ΝταΙηλυ Μαίηλ» γράφει είς
  σημερινόν άρθρον τού δτι δέν
  πρέπει ,ν' άποθαρρυνθή έξ ά-1
  φορμής των τελευταΐων γε- {
  γονότων ό κ. Τσάμπερλαιν >
  διά τό ζήτημα τής αποδόσεως
  των γερμανικήν άποικιών.
  Πάντως ή κυβέρνησις δέν πρέ¬
  πει νά λάβη καμαίαν σχετικήν
  απόφασιν χωρϊς την συγκατά-
  θεσιν τοϋ λαοϋ τής Αγγλίας.
  Έπιβάλλεται μάλιστα γράφειή
  Ιδία εφημερίς νά γίνουν έκλο
  γαΐ είς ολόκληρον την Άγ-
  λίαν διά τό ζητημα
  Σχετικόν διάβημα ^διά τό ζή
  τημα των άποικιών Εγινε χθές
  είς την Βουλήν των Κοινοτή
  των, διά τοΰ'όποίου μερίς βου
  λευτών εζήτησεν δπως μή λη-
  φθή,καμμία απόφασις χωρίς
  νά' ζητηθή προηγουμένως ή
  συγκατάθεσις τοθ άγγλικοϋ
  λαοΰ.
  Ήπεριοδεία τοΰ κ. Γεν. Διοικητοΰ
  είς Μαλεδύζι καί Μεσσαράν.
  Συνοδευόμενος παρά τοϋ
  άνωτέρου ΔιοικητοΟ Χωροφυ
  λακής Κρήτης κ. Άγγελα-
  κοπούλου, τοθ Διοικητοΰ τής
  χωροφυλακής Ηρακλείου κ.
  Όρφανουδάκη καί τοϋ Είσαγ
  γελέως κ. Βελλίνη επεσκέφθη
  χθές τήνΜεσσσραν ό Γεν. Δι
  οικητής Κρήτης κ. Τσολάκο
  γλου. Τόν κ. Γεν. Διοικητήν
  άμα τή αφίξει τού είς Βενερά
  το ύπεδέχθησαν θερμώς οί
  κάτοικοι καί οί Πρόεδροι των
  Κοινοτήτων Βενεράτου, Αύγε
  νίκης, Κερασσών. Είς την ύ
  ποδοχήν μετέσχον έπίσης καί
  τα. σχολεΐα. Έκ Βενεράτου ό
  κ. Τσολάκογλου κατηυθύνθη
  είς Αγίαν Βάρβαρον ένθα
  τοθ εγένετο θερμή έπίσης
  ύποδοχή τόσον παρά των κα-
  τοίκων τοθ χωρίου δσον καί
  των πέριξ. Απαντών ό κ.
  Τσολάκογλου είς σχετικήν
  προσφώνησιν τοΰ προέδρου
  τής Κοινότητος Αγ. Βαρβά
  ρας ετόνισεν ότι «οί Κρή
  τες προηγοΰνται είς τόν έθνι
  κόν δρόμον τόν οποίον έχά
  ραξεν ή έθνοσωτήριος μετα
  βολή τής 4ης Άύγούστου».
  Έξ Άγίας Βαρβάρας ό κ.
  Γεν. Διοικητής κατηυθύνθη
  είς Άγίους Δέκα γρνόμενος
  δεκτός θερμώς υπό ΐών κα-
  τοίκϊον καί εκείθεν είς Μοί-
  ρες δπου είχον συγκεντρω-
  θή καΐ οί κάτοικοι των πέριξ
  χωρίων. Όιιιλών πρός αύ
  τούς ό κ. Τσολάκογλου έτό
  νισε χαρακτηριστικώς δτι «δ-
  ταν έργσζόμεθα υπέρ τοθ γε·
  νικοΰ συμφέροντας ουδέν άλ-
  λο πράττομεν παρά νάέργαζώ
  μεθα υπέρ τοΰ άτομικοθ συμ
  φέροντος». Ακολούθως ό κ.
  Τσολάκογλου έπέλυσε διάφο
  ρα τοπικά ζητήματα.
  Τάς αρχαιότητάς τής Φαι
  στοθ ό κ. Τσολάκογλου έπε
  σκεφθή συνοδευόμενος καί
  ύττό τοθ Θεοφιλεστάτου Άρ
  καδίας κ. Βασιλείου.
  Επεσκέφθη έπίσης τάς άρ
  χαιότητας τής Γόρτυνος, ακο¬
  λούθως δέ, περί την 3ην μ.μ ,
  επέστρεψεν είς Άγίους Δέκα
  ένθα Ο Θεοφιλέστατος Άρκα-
  δίας παρέθεσεν είς την άρχιε-
  πισκοπήν γεθμα πρός τιμήν
  τοϋ κ. Γεν. Διοικητοΰ καί τής
  άκολουθΐας τού.
  Έπιστρέφων έκ τής άνάτήν
  Μεσσαράν περιοδείας τού ό
  κ. Τσολάκογλου επεσκέφθη
  περί την 7ην εσπερινήν τόν
  προσφυγικόν συνοικισμόν Ά-
  τσαλένιο έπιληφθείς τής επιλύ¬
  σεως των ένδιαφερόντων τούς
  κατοΐκους αύτοΟ ζητημάτων.
  Η ΠΑΡΑΤΑΣΙΣ
  ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΠΑΙ ΤΩΝ ΑΜΒΥΚΩΝ
  Σχετικώς μέ την αίτηθεΐσαν
  πρό ημερών νέαν παράτασιν τής
  λειτουργίας των αμβύκων, ό Γεν.
  Διοικητής Κρήτης κ. Τσολάκο
  γλου απηύθυνε προχθές τό έσπέ
  ρας τό κατωτέρω τηλεγράφημα:
  • «Υπουργόν Οικονομικήν 'Αθή
  νας. 'Υπε^θυμΕζοντες ταύτάριθμον
  άπό 10 Νοεμβριού τηλεγράφημά
  μας παρακαλούμεν έξουσιοδοτήσα
  τε έγκρίνωμεν μετάθεσιν διμήνου
  άποστάξεως στεμφύλων δρεινάς
  περιφερείας νομοθ Ηρακλείου έ-
  πιβαλλομένην απολύτως ώς διεπι
  στώσαμεν επιτοπίως πρός πρόλη
  ψιν αοβαρών ζημιών παραγωγών.
  'Υπουργός Γεν. Διοικητής Κρήτης
  Τσολάκογλου».
  Σχετικώς διεβιβάσθη πρός τόν
  κ. υπουργόν των Οίκονομικών τη
  λεγράφημα καί τοΰ Προέδρου τού
  Γεωργικοΰ Συνεταιρισμόν Καστελ
  λ£ου Πεδιάδος αίτουμένου την πά
  ράτασιντής προθεσμίας τής λειτουρ
  γίας των αμβύκων.
  ΟΙ ΚΡΗΤΕΣ ΟΠΛΙΤΑΙ
  ΚΑΙ Η
  V
  ΜΕΡΑΡΧΙΑ
  Δι' έγγράφου της πρός τούς
  Νομάρχας καί τούς Δημάρχους
  τής νήσου ή Γεν, Διοίκησις Κρή
  της συνιστά νά ενισχυθή καί εφέ
  τος ή πρωτοβουλία τής γ Μεραρ-
  χίας Κρήτης περί συλλογής τού
  άναγκαιοθντος ποσοΰ πρός αγο¬
  ράν καί αποστολήν δώρων είς
  τούς μετατεθέντας Κρήτας όπλί-
  τας τής Μεραρχίας είς τούς συνο-
  ριακούς τομεΐς Ιπ εύκαιρία των
  έπικειμένων έορτών των Χριστου-
  γέννων.
  ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Αυριον τό εσπέρας θά συν
  έλθη είς συνεδρίασιν τό Διοι
  κητικόν Συμβούλιον τοΰ 'Εμπο
  ρικοϋ καί Βιομηχανικοϋ Επι
  μελητηρίου πρός συζήτησιν επί
  δι αφορών τρεχούσης φύσεως
  διοικητικόν ζητημάτων.
  ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ . ΖΩΗ
  'Λγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών άγορας
  τοΰ Έμπορικοΰ καί Βιομηχανικοϋ
  Έιτιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων προΐόντων εΐχο-
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίδες:
  Σουλτανίναι α'. 16.50 18.
  β'. 14. .-15.
  γ'. 12. — 13.
  δ·. 9.— 11.—
  Καραμπ. 6.50— 7.-
  Έλεμέδες α'. 8.80
  Ρ'. 8.-
  ΚοινοΙ 7.50
  Ταχτάδες σ'. 6. —6,50
  β'. 5-5.50
  γ' 5.50-6.
  Σταφίδες μαύραι
  ' Ελαια 3-5ο 26.20
  Πυρηνέλαια 15.—
  Χαρούπια 2.20
  Σάπωνες: δρχ.
  Λευκοί α' » 17.50
  β' » 16.50
  Πυρηνελαίου α' » 15. -
  β' » 14—
  ΜουργελαΙου α' » 15.—
  » β» 14.—
  θΐνοι:
  Αρ/ανών μΐστ. » 43.—
  ΜαλεβυζΙου » 6.—
  Ελαιοπυρήναι 1 20
  ΔΙκταμος ήμ. » 80.—
  Σϊτος » 8.—
  Κριθή » 5.50
  Βρώμη » 5 30
  Βϊκος » 5.—
  Μέταξα » 550.—
  Κουκοώλια · 130 —
  ΝΕΟΙ ΤΙΤΛΟΙ
  Δι' αποφάσεως τού ύπουργοΰ
  των Οίκονομικών ενεκρίθη ή έκ-
  τύπωσις νέων τίτλων ϊσης όνομα-
  στικής άξίας πρός τού; έν κυ·
  κλοφορία τοιούτους τοϋ δανείου
  8 ο)ο 1920 είς αντικατάστασιν
  των έν κυκλοφορία τοιούτων. Έ-
  κτυπουμένων των νέων τίτλων,
  θά κληθοθν οί κομισταΐ των πα¬
  λαιών, νά προσαγάγουν τούτους
  πρός λήψιν των νέων.
  Οί έκτυπωθησέμβνοι νέοι τί-
  τλοι θά είνε ονομάστι κης άξίας
  δραχμών χιλίων, πέντε χιλιάδων
  καί δέκα χιλιάδων.
  Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
  ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  Διεβιβάσθη αρμοδίως έ πίναξ
  πληρωμής των κατωτέρω πιστώ-
  σεων έπ' ονόματι των κάτωθι έρ
  γολαβιών διά την εκτέλεσιν δια¬
  φόρων δημοσίων έργων:
  1) Δραχ. 300.000 είς τόν κ.Στ.
  Πολένταν διά την κατασκευήν τής
  δδοΰ Γάζι—Κρουσ(δνος,2) 50.000
  είς τόν κ. Ευστρ. Γαλανάκην διά
  την κατασκευήν τής όδοθ Φοι
  νικιάς. 3) 10,000 είς τόν κ.
  Γεώργιον Εύγενήν διά την κατα¬
  σκευήν τής γεφύρας Βόρρων,
  4) 40.000 είς τόν κ. Ευστ. Γαλα
  νάκην διά την κατασκευήν τής
  όδοθ Άθανάτων. 5) 100.000 είς
  τόν κ. Ευστ. Γαλανάκην διά την
  κατασκευήν τής όδοΰ Βαρβάρων
  Πεδιάδος καί 6) 80,000 είς τόν
  κ. Αάζαρον Φατσέαν διά την κα
  τασκευήν τής όδοΰ Μονής Έπα-
  νωσήφη.
  Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  Κατά την προχθεσινήν συ·
  νεδρίασιν τοθ ΔημοτικοΟ Συμ
  βουλίου ένεκρίθησαν τα πρα
  κτικά τής Έπιτροπής έκδικά-
  σεως ένστάσεων κατά των φο
  ρολογικών κατάλογον. Έν συ
  νεχεία ενεκρίθη πίστωσις 5000
  δρχ. οιά τόν διενεργούμενον
  έρανον διά την ανέγερσιν άν
  δριάντος τού Δασκαλογιάννη
  είς Χανιά. Κατά την ιδίαν συ
  νεδρίασιν συνεζητήθη αίτησις
  των κτηνοτρόφων Ηρακλείου
  ζητούντων νά επιτραπή ή βο·
  κή ποιμνίων είς τάς καθι
  ερωθείσας κατά τό παρελ¬
  θόν ώς άπηγορευμένας ζώνας.
  Σχετικώς θά ζητηθή ή γνώ
  μη τοΰ έπόπτου άγροφυλακής.
  Τέλος έχορηγήθησαν διάφοροι
  πιστώσεις διά την κατασκευ
  ήν ωρισμένων άγροτικών ό
  δών καθώς καί διά την συνέ
  χισιν καί αποπεράτωσιν τοθ
  όδικοθ τμήματος, παρά την
  γέφυραν Λουτΐ Πέραμα.
  50 Πρωϊνή
  ΑΙ ΜΑΧΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΝ
  ΚΑΙΕ Β ΝΙΚΩΝ ΕΞΑΚΟΛΟΥΒΟΥΝ
  ΜΕ ΠΡΩΤΟΦΑΝΕΣ ΠΕΙΣΜΑ
  ΟΙΕ8ΝΙΚΟΙ ΕΞΟΥΔΕΤΕγΟΣΑΝ
  ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΗΑΑΟΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 1» Νοεμβριού (τού'
  άνταποκριτού μας). — Πληροφορίαι έκ
  Παρισίων άναφέρουν ότι έξακολου·
  θοΰν πεισματώδεις μαχαι είς τό άνατο
  λικόν μέτωπον μεταξύ έθνικών καί κυ·
  βερνητικών. Είς τάς μάχας χρητιμο-
  ποιοΰνται εκατέρωθεν νέαι έφεδρεία καί
  πολλά μαχανοκίνητα μέσα.
  Είς τόν προμαχώνα τού 'Έβρου οί
  έθνικοί αγγέλλεται ότι εξουδετέρωσιν
  τελείως την αντίστασιν των κυβερνήτι-
  κων.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ
  ΕΝ ΠΟΜΠΗ ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ
  Η ΣΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ Α Τ Α Τ Ο ϊ Ρ Κ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας). — Σημερινόν χηλε
  γράφημα έκ Πέραν άναφέρει ότι ή σο
  ρός τού Κεμάλ θέλει μεταφερθή αΰ
  ριον (σήμερον) είς "Αγκυραν.
  Την σορόν τοΰ έκλιπόντος Τούρκου
  έθνάρχου θά φρουρούν τιμητικώς ό-
  κτώ στρατηγοί. /
  ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ ΒΑ ΓΙΝΗ
  ΙΡΙΗΜΕΡΟΝΡΟΜΜΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 12» Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν έξ
  Άγκυρας ότι ή σορός τοΰ Κεμάλ Ά
  τατούρκ μεταφερομένη έκεΐ θά εκτεθή
  είς τριήμερον λαϊκόν προσκύνημα.
  ΑΡΧΙΖΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ
  ΤΗΣ ΑΓΓΛΟΊ'ΤΑΛΙΚΗΣ
  Α ΘΗΝΑΙ 1 £5 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).—· ^ Τηλεγραφείται 'εκ
  Λ ονδίνου ότι άπό αυριον (σήμερον)
  άρχίζει ή ίσχύς, ώς προανηγγέλθη, τής
  συμφωνίας Μεγάλης Βρεττανίας καί Ι¬
  ταλίας.
  - ΚΑΙ - ΣΕΚ ΒΑ ΔΩΣΗ
  ΜΕΓΑΛΗΝ ΗΑΧΗΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙίΟΟΗΑΪ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Καθ9 ά αγγέλλε¬
  ται έκ τού έξωτερΐκθύ ό άρχηγός των
  Κινέζων στρατάρχης Τσάγκ— Κάϊ—Σέκ
  προ&τοιμάζεταινά δώση μεγάλην μάχην
  μέ τούς Ίάπωνας. Είς την μάχην ταύ
  την ό Κινέζος στρατάρχης θά προσπα¬
  θήση νά φέρη άποφασιστικόν πλήγμα έ
  ναντίον τής στρατιωτικάς επεκτάσεως
  των Ίαπώνων έν Κίνα.
  Ο ΔΙΛΔΟΧΟΣ ΒΑ ΠΑΡΑΔΩΣΗ
  ΤΑ ΙΙΦΗ ΕΙΣ Τ0Υ5 ΑΗΒΥΠΟΑΟΧΑΓΟνί
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Νοεμβριού (τοθ άν
  ταποκριτού μας),— Την προσέχη Πέμ¬
  πτην ό άντιβασιλεύς Αιάδοχος θά
  παραδώση έν έπισήμψ τελετή τα ξίφη
  είς τοΰς έξελθόντας τής Σχολής Ευελ-
  πίδων νέους άνθυπολοχαγούς.
  ΟΓΚΟΔΕΙΣ ΔΙΑΙηΑΩΣΕΙΣ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 15 Νοεμβριού (ίδ.
  ύπηρεσία).— Είς τ£ν Νέαν Υόρκην έ
  λαβον χώραν επανειλημμένας άντιναζι
  στικαΐ διαδηλώσεις έξ άφορμής τού
  διωγμοΰ των Εβραίων είς Γερμα¬
  νίαν.
  Όγκωδεστάτη ιδίως υπήρξεν η δια
  δήλωσις ήτις έλαβε χώραν είς τόν λι
  μενά τής Νέας Υόρκης κατά την άφιξιν
  έκεΐ γερμανικόν υπερωκεανείου.