9654

Αριθμός τεύχους

96

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

15/2/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Κμα^ τής 6ποίας τα εγκλη-
  κουργιοδικείων, τό υπουργείον Λ.ν σχ?σιν θα δικασθοΰν υπό Κα-
  στε νά μή επέλθη σύγχυσις κπι ^1κΙ.αιοσ!'νΐ1ζ λαμβάνεί έκτακτα μέτρα ώ
  φθέντα μίτο«*ά«ν«^ν1ϊ^ Τα λη
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΑΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝ Α
  ΤΥΠ0ΓΡΑΦ.
  4-55
  2_06
  ΕΘΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΛΤΙΚΗ ΕΦΗ/νΐΕΡΙΣ
  ΔΙΙΥΘΥΝΤΗΧ
  ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  Σ Β
  ΠΕΡΙΟΔΟΝ Β . ΑΡΙΘ. 96
  ΠΕΜΠΤΗ 15 ΦεβρουαρΙου 1945
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛ.ΟΥ ΔΡΑΧ,.20
  ΕΜΜΑΝ.
  5ΥΝΤΑΪΕΟΪ
  ΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑΣ ΖΩΗΣ
  Ή έν Αθήναις Έθνική Κρητική Όρ
  γάνωσις σπου6αστών άττέο—εΛε τόν
  κάτωθι έμπνευσμένον χαιοετισμόν
  Πρός τούς Άντάρτας τής Έθνι-
  κής Όργανώσεως Κρήτης Ε.Ο.Κ.
  £υνηβΙζεται καί είναι τιμητικόν
  καί δι' αύτούς τούς ίδΐους, δταν άπο-
  τείνβται κανείς πρός άνορεΐους καί
  πρόκβηαι νά ομιλήση διά τάς ιδίας
  αυτών πράξεις νά στρέψη πρώτα την
  σκέψιν, καί νά κύπτη εύλαβιΚώς την
  κεφαλήν πρό των τάφων των ήρωι-
  κών νεκρών τοϋ αγώνος των. Είναι
  καθήκον πρός τούς μάρτυρας καί σε
  βασμός πρός ιοΐ'ς νεκρούς.
  ΚλΙνομεν εύλαβικώς τό γόνυ, πρώ
  τον πρό των άγνώστων, ϊσως τάφων
  των άνδρών έκεΐνων οί όποΐοι επε
  σαν μαχόμενοι τόν άπελπι άλλά ή-
  ρωίκόν εκείνον άγώνα, εναντίον των
  σιδηροφράκτων όρδών τοθ Χίτλερ,
  κατά την μάχην τής Κρήτης, καί οί
  όποΐοι .είς τόν φοβερόν εκείνον σα¬
  λον είς την ξηράν,την θάλασσαν καί
  τόν άέρα μάχης, αίμόφυρτοι έκ των
  τραομάτων άλλ' άκατάβλητοι κατά
  τό φρόνημα εκρατήθησαν ύψηλά καΐ
  δέν έκυψαν. "Επεσαν καταβληθέντες
  υπό τοΰ ποταμοθ τού πυρός καί τοΰ
  σιδήρου τοθ άντιπάλου, μαχόμενοι
  υπέρ βωμών καί έστιών, πρώτοι αύ
  τοί είς την Ευρώπην τολμήσαντες /
  άρπάσουν τόν Τευτονικόν ταθρον ά-
  πό τα κέρατα.
  Ύποκλινόμεθα πρό των έρημικών
  τάφων των βλαστών τής Κρητικής
  Γής, των οποίων τα πραξπέλεια,
  σώματα, τα όποϊαώρθωνε άρήία ό
  άνβμος τής πολεμικής Ιδής έκυλΐσθη
  σαν άόπαίροντα άπό τάς σφαΐρας
  τοθ τυράννου είς την γήν, δταν τό
  σκοτάδι τής μεσαιωνικής γερμανικής
  νύκτας ττλάκωσε στήν Έλλάδα, έξι-
  λαστήρια θύματα τής πρωτογόνου
  καί κτηνώδους μανίας των Ουνων
  κατακτητών άπσθηριωμένων γιά την
  απόφασιν μέ την οποίαν ύπερήσπι-
  σαν τούς έφεστΐους θεούς των.
  Άπό τό τίμιον αΤμα τ,ους πού πότι
  σε γιά πολλοστή φορά τόίερόν ε"δα
  φός τής Κρήτης θά βλαστήση καί πά
  λιν ή ελευθερία. *Η αθρα τοθ Κρητι¬
  κού πελάγους πού θά σφυρίζΓ) με-
  ταξύ των σταυρών των έρημικών
  τάφων τους θά άπβτελή θυμίαμα
  πρός τόν Θεόν τής Ελλάδος καί
  πνεθμα ζωογόνον διά την νέαν γε¬
  νεάν.
  ΔιαβαΙνοντες την Άχερουσίαν άς
  πληρώαουν φαιδροί τα τρορθμεΐα, πί
  σω τους άρχίζει νά άνθή νέα Ελ¬
  λάς ελευθέρα καί εύδβίμων. Τα κόκ
  καλά τους θά γίνουν χαλκεΐα έ-
  θνικοΟ φρονηματισμοθ μέσα στή
  φλ©*γα τΦν οποίων θά σφυρηλατή τα
  αρματα ή καλλίνικος Πατρίς.
  ΧαιρετΙζομεν ύπερηφάνως τάς δα
  φνοοτβφανωμένας κεφαλάς των γεν
  ναίων> Τάς Ιδικάς σας άνδρεΐοι πο-
  λεμΐσταί.
  Τάς κεφαλάς των άνδρείων έκεΐ
  νων ©ί όποΐοι εστάθησαν καίϊσταν
  ται άντιπέτωποι καί περιφρονηταΐ
  τοθ'θαΐτ'άτου, άδάμαοτοι υπερασπι¬
  στού τής ελευθερίας.
  Τάς κΐφαλάς των άνδρείων έκεί-
  νων οί όποΐοι έδίδαξαν τούς Γερμα
  νούς πόσον άκριβά άγοράζεται ή
  ελευθερία.
  Τάς κεφαλάς των άνδρών έκείνων
  οί όποΐοι γνωρίζουν νά ζοΰν, νά
  μάχωνται καί νά αποθνήσκουν τό¬
  σον ήρωϊκώς.
  Σεΐς ύπερασπίζεσθε τάς γυναίκας
  καί τα παιδία τής ήρωίκής νήσου
  μας καί σώζετε άκόμη, παν δ,τι ϊστα
  ται δρθιον είς την μακρυνήν αυτήν
  γήν.
  Οί κρότοι των δπλων σας οί άριθ-
  μοί των μαχών σας, άποτελοθν καί
  άποδεικνύουν την . φωτιάν τής φιλε¬
  λευθέρας ψυχής σας ή όποία έκτυλισ
  σομένη είς φλόγας πυρκαϊάς, άνα-
  λύει τόν σίδηρον των άλυσεων τής
  δουλείας.
  Οί μαθρες ράχες των βουνών, τα
  καπνίζοντα έρείπια των πόλεων καί
  των χωρίων τής νήσου, ή έρημία
  των φαράγγων, οί κρωγμοί των πτη-
  νών είς τούς έρημικούς θόλους των
  έκκλησιών μας, τα γυμνά, άνυπόδη
  τα, πεινασμένα διψασμένα καί λιπό
  σαρκα γυναικόπαιδα μαρτυροΰν την
  τραγωδίαν τής Κρήτης μας, δείχνουν
  την θυσίαν της, τό όλοκαύτωμα της.
  Μά ή ύπαρξις σας συμβολίζει την
  μέλλουσαν άνάστασιν. Έκτιμώμεν
  τό έργον σας, τή δρδσί σας, τόν ά-
  γώνα σας.
  Μά πρό παντός άλλου ύποληπτό
  μεθα, την σωφροσύνη σας. Την ιδι¬
  κήν σας καί εκείνην μέ την οποίαν ή
  ήγενίασας άντιμετώπισε τάάπαίσια
  συστήματα τοϋ έχθροϋ. Ήλάττωσε
  τοιουτοτρόπως τόν βασανισμόν των
  άθώων καί κατώρθωσε νά προσα-
  νατολίσΐ] τάς ενεργείας της ώστε
  δταν έδώ έξαπελύθη ή αίματηρά
  λαίλαψ τοϋ έμφυλίου πολέμου, ά-
  πετελέσατε σεΐς τό μόνο φωτεινό
  σ,ιμάδι είς τό σκοτάδι τής νέας αύ·
  ίής άπαισίας Έλληνικής τραγωδίας.
  Δέν «ύψώθηκε στήν Κρήτη, άδελ-
  φοκτόνον χέρι, "δέν άντηλλάγη άοελ
  φοκτόνος πυροβολισμός. Ό Συγκρη-
  τισμός έλαμψε Είναι κυριολεκτικώς
  εύτύχημα δτι δέν έγίνατε θύματα μι-
  δς ξένης μεγαλοασιτικής ϊδέας.
  Άλλ' ίστάμενοι στό μέσον καί άπω-
  θοϋντες τα δύο άκρα έχοντες πρό
  όφθαλμών μόνον την Έλλάδα, υπέρ-
  τατοι ίερεΐς καί συνεχισταί τής ίδέας
  τής φυλής εδείξατε δτι είσθε γνή
  σιοι συνεχισταί τής παραδόσεως τής
  Ελλάδος έκείνης πού κατά τόν Φόν
  Σκάλα έδίδαξε είς τόν κόσμον τα
  τρία μεγάλα καί άνεκτίμητα άγαθά.
  Τό καλόν, Τόν λόγον Καί την Ελευ¬
  θερίαν. Τα τρία στοιχεΐα τάς τρείς
  άπαρα,ιτήτους προϋποθέσεις επί των
  οποίων βασίζεται καί έδραιώνεται
  ή Δημσκρατία. 'Υπερήφανοι, πού εί
  μεθα άδελφοΐ τοιούτων άνδρών,
  έμπνεομένων άπό τοιαύτην υψηλήν
  αντίληψιν τοϋ καθήκοντος πρός την
  Πατρίδα καί άγωνιζομένων τόσον
  ήρωΐκώς κατά των Γερμανών, σας
  χαιρετίζομεν ελπίζοντες δτι ταχέως
  θά σάς έναγκσλισθώμεν δταν θά
  άνακρούεται ό νικητήριος Π ΑΙ ΑΝ κα
  τα την χαρμόσυνον ημέραν τής Ά-
  ναστάσεως καί είς την Κρήτην, Γήν
  των Τιτάνων.
  Διά την Εθνικήν Κρητικήν "Οργά¬
  νωσιν Σπουδαστών Ε.Κ.Ο.Σ.
  Ό Πρόεδρος
  Γ. ΣΤΕΦΑΝΟΥΔΗΣ
  Ό Γεν. Γραμματεύς ά α.
  Σ. Κ. ΓΑΛΑΝΗΣ
  «ΠΟ ΗίΛΕΡΗΣ
  ΕΙΣ ΗΜΕΡΛΓ1
  ΠΕΜΠΤΗ 1 5 ΦεβρουαρΙου
  ΑΜ=γθ<ηΓ^^ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗ ΕΠΕΤΡΙΟ ΤΗΣ 'ΙΊΙΚΗΣ, Πρός την αγαπητήν «ΝΙΚΗΝ» Έσομπληρώσατε αΐ-αίως τό τ-ρώ- βτοίΤ τ«ς εκδόσεως σας, ήτις — *ΐτό έξοιρετικώς δυσκόλους ϋΐς εποχήν κατά την οποίαν ό ά- ποΤσιος κατακτητής έπίεζε κατα»λη. πτικώς τόν Κρητικόν λαόν καί όλί γοι ηδύναντο νά υψώσωσι την κε¬ φαλήν,, ή εφημερίς «Γ1ΠΠ» μ* άτελή μέσα δέν εδίστασε νά χωρή στι πρός τα έμπρός. ' Δέν ηδυνήθησαν ουδέ αί πλέον τρομοκρατή μέθοδθΓ τοθ άδυσω πήτου κατακτητοθ νά την έμποδί- σίυν νά ακολουθήση τόν εθνικόν δρόμον. Πάντοτε είς την πρώτην γραμμήν ίνεψύχωνε τούς άγωνιστάς καί έ- £ρυνε δλους γενικώς τους Ελ- νας Δέν εξεδίδετο έκμονίμου έγκα ' φάσεως άλλ' έκινεϊτοδπως ο άν ? άπω την πόλιν είς τώ χω λαγκάδια είς βα^>νά
  Κρητικών βουνών.
  "Υπό τάς συνθήκας αύτάς κυκλο¬
  φορούσα είδεν έν τέλει νά πραγ-
  ματοποιοθνται οί σκοποί οϋς έπε-
  δίωκε, τουτ' Ιστιν ή άπελευθέρωσις
  τής ιδιαιτέρας μας Πατρίδος πλήν
  ενός τμήματΜς.
  "Ηδη συνεχίζει την πατριωτικήν
  της προσπάθειαν μέ γνώμονα πάν
  τοτε την εξυπηρέτησιν των Έθνικών
  Ίδεωδών.
  Εΰχομαι καλήν σταδιυδρομίαν καϊ
  δπως συν τώ χρόνω καταλΛβη επί¬
  ζηλον θέσιν είς τόν Ελληνικόν τύ¬
  πον. Ό ύπογεγραμμένοςεύχαριστώ Ι¬
  διαιτέρως την εφημερίδα «ΝΙΚΗ» διά
  την βοήθειαν την οποίαν μοθ παρέ< σνε ώς ΣτρατιωτικοΟ ΔιοικητοΟ Ν •Ηρακλείου κατά την διάρκειαν τής Γερμανικής Κατοχής, οΰτως ώστε νά δύναμαι νά έπικοινωνώ μετά των Άνταρτ4<ών Όμάδων κατά τόν καλύτερον δυνατόν τρόπον. ΚσΙ πάλιν ευχομαι πδσσν προ ,„ Μετ' εξαιρέταυ τιμής , κοπήν. ^ΘΕΝΑΣ ΑΜΔΡΕΑΣ . ΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ Ν ενίσχυσις των βιομηχανιών δέν πρέπει νά περιορισθή είς ώρ'σμέ- νας μόνον κατηγο^ίας υπό τό πρόσχη" μα ότι ή λειτουργία των έμφανίζετοΜ, διά τό δημόσιον συμφέρον περισσότερον έ- πείγουσα. Ή Κρητική- ενίσχυσις πρέπει νά έπεκταθχί όσον- τό δυνατόν ευρύτε¬ ρον. Διότι ή βιομήι,χανική δραστηριότης είς μίαν χώραν είναι άλληλένδετος μέ τάς άλλας έκδηλώσΐΐς τής έτ)νικής ίοίκο*< νομίας. ΔΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Μπράβο στήν πρωτοβουλία τοϋ Διε- θνοϋς Έρυ£|ροϋ Σταυροϋ νά μοί μουρουνόλαδο. Ποία βημασία έχει αύτό διά τα ύποσιτιζόμενα παιδία, δ κα θένας τό καταλαβοίίνει. Μουρουνόλαδο διά τα παιδία π»ύ μέσα στήν καρδιά τοϋ χειμώνα εχουν την κακή μοΐρα νά^μ νούν νυστικά τό πρω'ι. Ή εύγνωμοσύνη είναι γενική καί μεγαλύτερη άπό τούς γονεΐς. ΟΙ ΙΙ.Θ0Ι ΤϋΛ ΥΠΑΑΛΗΛΟΝ Τ ό ζήτημα τής οίκονομικής ένισχν σεως των δημοσίων ύπαλλήλων καί γενικώς των μισθοσυντηρήτων τάξεων, τοποθετεΐται άπό τα πράγματα μεταξύ των πρώτων πού πρέπει ν' άντιμετίΰπί- ση τό κράτος, μέο;α είς τό πλαίσιον τοϋ κοινωνικοϋ τοΰ ενδιαφέρον τος. Γνωρί¬ ζομεν βεβαία υπό πόσον δυσκόλους συν¬ θήκας ευρίσκεται τό κράτους σήμι όν ΰστερα άπό εχθρικήν κατοχήν τεσσά- ρων Ιτών. Πάντως είς την περίπτωσιν αυτήν οί άρμόδιοι Ιχουν την·υποχρέωσιν νά κάμουν τα άδύνατα διά νά «νακον- φίσουν κάπως αύτάς-τάς κοινω.νικάς-τά'- ξεις, διά νά τούς δώσουν «πλώ; την δυ- νατότητα ν' άνπμετωπίσουν τάς στοι- χειώδεις ανάγκας των. Κ. Α. Ε *« ΙΕΙΟΒΙΡϋ ΜΜΙΜί «ΒΙΑ Άπότήν βΛίσημη εκθέση τοΰ Ύπουργ^ίου Άβααπορίας γιά τίς Ιντεινόμενεςιάεροποριχες έπιθέαεις κατά ,τής Γερμανίας. "Υτιό τβθ κ. Η ΝΕΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙ! ΓΙΑΝΝΗ ΜΠΙ^ΑΚΗ· ■.Οί νυκτερινές έπιχειρήσεις άρχισαν νά γίνουνται πιό έντατικές περί τα μ&σα τοθ Φεβρουαρίου. Ώς τότε ή Δεοίκηση βομβαρδιστικών δέν «Ιχε φυσϊκα μείνει άπρακτη. Τόν Ίανουά ριο, έκτός άπό μεγάλες έτΐιδρομές στή Βρέστη, στό Βιλχελμσκάφεν στή Βρέ-μη, στά "Εμντενν καί στό Κίελρ, πού εΐχαν άμεση σχέση μέ την μάχη τοθ Άτλαντικοΰ, βομβίχρδίστηκε καί τα Μοθνα δυό φορές, στίς 22 καί 28 Ίανουαρίου» τό Άννόβερο, στίς 26 ■καί τό ιΜανχάι'μ ατίς 11 καί.14 Φε-ι βροϋαρίου. Οί στόχοι στά μέρη αύτά ήσαν· άπά τούς σπουδΐαιοτέρους στίς βορειοδυτική Γερμανία. "Αρχνσε ιώπ ρα νά έψαρμόζεται νέα τ-ακ<ττκή: Τό κυριώτερο της χαρ,ακτηριοπικό «ΐναι ή συγκεντρώση μβγάλου άριθμβθ άβροπλάνων σέ μικρό χρονικό διά' στημα επάνω άπό ένα μόνα στόχο, μέ άποτέλεσμα. άν δχι την χπαρά- λύση, τούλάχιστο την· έξάρθρωση τής άεραμύνης. Ή νέα αυτή ,ιακτική εφαρμοσθή- κε γιά πρώτη φορά ,στήν έπιδρομή κατά.τώνβργοστσσΙωνΡενώ, τή 3— Μαρτίου Τόν Μάρτι» ικαΙ-'Απρί-, λιο, τό Ρούρ έκτάς άπό τρβΐς μι· κρές, έττοθβ καΐ .όκτώ.μβγάλες επι θέσεις—σ' αύτές πήραν μέρος 1555 άβροπλάνα. Την ιδία· έποχή έγιναν, καί -στήν Κολωνία τέσσερις έπιδρομές με 559 άβροπλάνα. Οί ζημΐες ήσαν σοβαρέ,ς. Στό τέλος Απριλίου, κατκστρφφηκβν 75000 τετραγ. γιάρδες στή βιομηχα- νική π-εριφέρεια τής Νίπ. Τα έργοστάαια Κάουτοουκ Φράντς Κλούτ, 168.000 τετραγωνικές γιάρ¬ δες άχοηστβΰθηο-αν. Σχε^όν, Αλότε- λα έπίσης καΐαστράφ^κ*, .καί Ινα έργοατάσιο χημικών πρρϊόνιων ά· νατολικά τοϋ Ρήνου. Ζημίες σαβαρές Ιϋαθε καΐ τό. κέν- ΐρο τής πόλης. "Ολα αύτά έπεβεβαί- ωααν οί φωτογραφίες. Τό Ντόρτμουντ βομβαρΐίστηκε δυό Φορές, τή νύκτα τής 14)15 Απριλίου καθώς καί την έπρμένΐ|, νύκτα. Προ ξενήθηκαν μεγάλες βλάβες σέ έργο- στώσια τής όδοΰ Βάΐσενμπρύργκερ. Τό/ Αμβουργον πέγτε φορές. Οί ,πιό αοβαρές ήτςιν οί έπιδρομές τής, 9)9 καί| τής £16(18 Απριλίου. Την νύ¬ κτα τής 28]29· Μαριου ίγινε μιά πο- λύτ άποτελεσμα,τ^κή Ιτχιδρρμή στή ΛοΛμπςκ,Ι,τταλαιό Χανσιαχικό ,λίμφνι, Σέ, 108 λεπτά Ιπεσαν 304 τφγνοι βομ βών. Ή επίθεσις άρχισε στίς 'Ι0.30' μ. μ.καί σέ, Μγη ώρα ^να^άτ^^Λ,ΐϊλη· ρώματσ άνέφερε μ£ρυχές μι*ρ·£ιψω- έ<. "Υστερβ άπό εϊκοσι λεπτά οί φόγβς ξαπλώβηκ«ν σ' ίάλόκληρο τό νησί-δπου είναι κτισμένο τό μίρος τής πόλεως. Τό μεγβλύτεροτμήμσ τοθ νησιοθ άποϊεφρώθηκε. Μεγάλες- ποβ^τητες ύλικοθ-καί τροφίμων ^τιού ήτα-ν τοπο- θεΐημένα έκεΐ, ετοιμο νιά τό Ρωσσι- κοεμέτωπο, κάηκαν. ΠΡΩΊΝΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ Ο ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟΣ ΕΡΩΣ Τό καινόν καί αιώνιον θέμα τής γυ¬ ναικός επί τάπητος, ή υπόθεσις ή Ιδία, άλλά ή ήρωίς πρόσωπον αλλο καί αί περιπέτειαι σέ τόπον καί χρόνον άλλαι. Ή κυρία Κατερίνα Σ. άπατοϋσε τόν άνδρα της, διότι τόν.....άγαποΰσε πολύ. Εως τώρα ένομίζετο άπό όλβυς τοΰς, ήλιθίους, τοϋ κόσμου ότι μόνον τό μ'ι- σος καί ή άπέχ-θεια ώδήν/ουν είς την π^ο δοσίαν. Πλάνη οΐκτρά, ά-πό την οποίαν μας εξήγαγεν ή Κυρία Κατερίνα Σ. Δεν είναι μόνον τό μΐσος δέν είναι μόνον 'αί άπέχθειαι καί η άποστροφή, άλλά- «αί ό ύπερβολικός έρως, δ οποίος όδί]νε είς την συζυγικήν δυσπιστίαν. Ή κνρία Κατερίνα άγαποΰσε τόν άν δρα της μέχρι τρέλλας. Ό άνδρας ήτο γεωργός καί έζη εδώ σ' ένα ήσυχον ώ ραΐον καί γραφικόν χωριουδάκι, πού εί ναι στήν όχθην ενός ποΐαμοϋ, δ οποίος τοϋ προσδίδει μεγαλοπρέπειαν καί αί γλην. Άλλά ή Άφροδίτη μέ τό πονηρό παιδί της, έχθροί των άδιαορήκτων δε- σμών τοϋ γάμου, έπέβαλον αγάπην καί έρωτα σ<τήν κυρίαν Κατεςίνα κι' ήγάπ^η- σβν ενα ξενοχωριανόν μέ τόν οποίον δ άνδρας συνειργάζετο καί εΐχε την γεωρ- γικήν μαζύ, τούς μόχθους καί τούς κό- πους τής ημέρας. Γιατί νάμή εχουν καί την γυναΐκα μαζύ; την κλίνην καί τα οίκογενειακά βάρη, άφοϋ έ'χουν καί τά' άλλα έργα μαζύ; Ιδού τό τρίγωνονιτοΰ Ιμψεν ότι συνεπληρώθη. Ή κυρία Κατερίνα διακηρυττει παν τοϋ ότι πάν, ό,τι έ'πραξε, τό έπραξεν ά¬ πό υπερβολικόν ερωτα, «τόν ήπάτησα, εΐπε, διότι τόν άγαποΰσα», Ύψηλή πράγματι θυσία, την οποίαν οί μχκροί άνθρωποι άδυνατονν νά εννβήσουν, οί δέ μικροί σύζυγοι νά ίκτιμή- σουν κατ' αξίαν. Εάν ό καταχροδο- θείς σύζυγος είς την πιό λεπτήν καί εύαίσθητον χορδήν τής καρδίας τού ϊρο άναπερος άνθρωπος, θά έ'πρεπε νά άγ- καλιάστι την περιπόθητον σύζυγον τού, καί νά την ευχαριστήση μέ ΐά πιό τρυφε ρά λόγια, άλλά δέν τό έκαμε. Ιδού με- ρικά σφάλματα, τα δποΐα κάμνουν οί άνδρες καί καταστρέφουν την ευτυχίαν τους μόνοι. Όπωσδήποτε ή χωριατο- πούλα μας Κατερίνα εδωσε τό ωραίον καί καλόν παράδειγμα καί τοιουτο¬ τρόπως κατέρριψ* συγχρόνως την άνέί- λήψιν ότι ό έρως τίναι εγγύησις καί ά- σφάλεια διά την συ υγικήν πίστιν. ΑΙ μέχρι χθές έγκαταλείπουσαι την συζυ· γικήν οτϊτην, (-'χον λόγους νά προβάλ λβνν, δτιέ*«α·«;|"ννάάγαποΰν-τον αύ ζνγον, διότι ίνο'»»<ςον Οτι μ. αύζέητ «>
  ΟΙ ΔΕΣΜβιΜΛΣ ΜΕ ΤΟΥί
  .«>ν
  ΕιΊΗ ΚΡΗΤΙΚΟ ϋΙΔΥΛΛΙΟ
  Τοθ "ΑΥΥλου ^τολεμ. άντκποκμ. 'ο'
  κ. ΟΥΜ-ΛΛΙΑΜ ΛΊ Ρ£
  V
  "Οτον κατέλαβον οί ' Γ*ρμανοί
  την Κρήτη καί άρχισαν νά αφά-
  ζ·υ ' καί καταστρέφουν κάθε ζ»ν·
  τανή ΰπαρξι -πούόκήρχε στό νησί,
  ενας "Αγγλοςΐ στραπάτηςι γυμνάς
  καί άρρωστος, πήρε τα βοϋνά ζη-
  τώντας-κα'Τβφύ.γιθι μ6σα στίς ίρη^·
  μι«ές καλύβες καί σπηλιές. Μετά
  άπό περιπέτ*.ιες άρκετών ημερών
  Ιφθασε σ' ■ -ίνα έξοχικό -σιτττάκΐ'ο-
  που· βρήκε πΕριποίησι άπό μιά ευ·
  ροοστη κα{ ήλιοκαμϊντ| Κρητικοπού-
  λα-πούζοϋσΕ μέ τούς γονεΐς της.
  Αυτή είνε ή άρχή ένάς είδυλλίου
  Αί περιποιήσεις καΐ ή αύτοθυσία
  τής κόρης—-γιατί εγνώριζε καλά πώς
  άν εύρισκε ή «Γκΐστάμπο» στό σπί-
  ιι ·της τόν Βρεττανό στρατιώτη, θά
  την κατεδίκαζαν σέ θάνατο—δή-
  μιούργησαν ενα αΐσθημα άγάπης
  μεταξύ τοϋ "Λγγλου κατ τής Κρητι-
  κοπούλας.
  Ένα βράδω· λοιπόν, ι στίς 2 τα
  μεσάνυχτα,.παρ' δλες ,ΐίς άπειλές
  τής «Γκεστάμπο» έγιναν οί . γάμοι
  των δύο νέων σ ίνα μικρό άπο-
  μεμακρυσμένο 4κκλη«άκι.
  Ό Βρβττσνός στρατιώτης εΐχε ό
  ϋνοδεκαενεύς τοθ πυροβολικοθ ΣΙ-
  Βνεϋ Ρόμπινσον άπό τό Λίβερπουλ,
  πού ή μονάδα τού κατεστράφη στ,ίς
  μάχες τής Κρήτης. Μετά την κατασ
  τροφή, ΐόν συνϊΐλαβαν, οί Γερμανοί
  καίτόν Ικλεισαν στό συρματόπλεγμα.
  Κατώρθωσε δμως μέ κίνδυνο τής ζω-
  ήςπου νά δραπετεύση άπό την αίχμά
  τρόπον ευρίσκουν έλαφριντικήν την θέ-
  σινιτους, «νώ την Ιπ«β«ρύνον περισσό·
  τεο^ν. Θά είχον σοβαρόν ιέλαφρυντι-
  κόν εάν άπεδείκνυον ότι ηναγκάσθησαν
  νά φύγουν καί νά συνοπβκομί-σουν δτι
  ?ον είς τό συρτάρι... διότι άγαποϋσαν
  ύπερβολικά τόν βύζ-υγον. Ή · άπιστία
  τής κυρίας Κατερίνας ήτο κράγμα μυ¬
  στικόν μέχρι τής στιγμής κατά την ο¬
  ποίαν απεκαλύφθη, καί εδημοσιεύθη
  διά τοΰ σΐύμβτος των γυναικών Λαΰ χμ .
  ριοϋ είς τα τέσσαρασημεϊα τοΰ ορίζον-
  ος.
  Ό αδελφάς της ό Γιάννης
  Πού δτι ξύλο κόψεις κανει
  Τό εμαθβ καί δέν έχασβ καιρό, έϋ(α·^
  βε τό στελιαρό^υλο ·καί την ξυλο-
  φόρτωσε, διά νά πληρωθχί τό ρη-
  :ν: «δ μή δαρείς ού συμμορφώνεται».
  Έκείνη έπιμ«νει βτι ύπερβολι,κά άγακήι
  τόν άνδρα καί δι' αύτό τόν «πατά Ή
  υαόθεσις «αρεπέμψθη είς τόν Είσαγγε·-
  λβ<χ 6ιά τό π£ν**Μ*τύ·0ϋ). Ι. ΡΙΔΝ02 καΐ,νά τρΑξτ] |ορά σύμψωνα
  μέ ιόν άγγλικβ νόμο·. Άπό έκεϊ πή
  γαν στό Λίβερπουλ, τής Αγγλίας δ
  παυ την βην·Δεκεμβρ(ου 1943 σέ 11
  μήνες μετά τόν γάμο τους ,στήν Κρή
  τη τό τίχιριαστό «ύτό| ζεργάρι άπέ-
  κτηαε ίνα χαριτωμένο κορ^τσάκι <7τό σπίτ1 των γονέων τον Ρόμκινσον. Ό Ρόμπινσον διηγήθηκβ στούς γο¬ νεΐς τού τίς περιπέτειές τορ άπό ΐήν ήμέρα «ού έφνγε άπόιΐήν- 'Αγγλία. ♦Άξέχαοτη θά μείν^ σ' δλη μου τή ζωή "ή φΐλοξενία των Έλλήνων» Ιλεγε. •«Αύτοί οί|άνθρωποι διεκινδύνευαν άπό στιγμή σέ σΐιγμή νά συλληφθοθν καί,,νά Λρυψεκιρβοθν άπύ τούί Γερ- μσνούς. χάρΜϊ ρτή φιλρίενία πού μάς παρΐϊχον. Ήτρομβκρατία των, Γεομβνφν ,έγΐ- νετο ,δλ,ο καί πιό τρομερή εξ α^τίας Βλ,έπο,ντας τό . ϊί ύρέφεραν. α.ύτοί οί άθώοι άνθρωποι άπ^φαετϋραμ^ νά Φνγωμε άπό τα χωρία καί νά πδμε νά ζήοωμ* μό.νοι β σαμε σέ κάτι μ ς καί.^κει. συναντήσσμε μ«ρι- κρύς Αύστραλούς. Έζησα μαζΐ τρυς γιά άρκετό καιρό, μιάήσυχη καί άκίν δ ζωή. Ή ζωή δμ<*ς άρχισ* νά γίγεται δύ σκολη. Τραφες δέν βρίσκαμε άρκβ- τέςγιό; (δλ<ρυς. Π' αύτό λοίΐιό φασίσαμε ν« χ&ϊρΛατβΟμε, Τό ρ τιο λοικόν τοθν 1942 μετά άπό , ,?<ερι· πέτειεςάρκεΐών. ημερών, Ιφθασα στό ΐ Ε ής υρίς Την διήγησι συ.νέχισε ή Ελευθε¬ ρία:. Ή Ελευθερία βεβαία έ·πε*$ήδβν έμαθε- άκόμη άγγλικά διηγβΐτρ ζωή της έλληνικώ. στό ν .Ρόμίκ κβί εκείνον τ* ματ&φρρΐΐ* ονούς
  ΊΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΝΙΚΗ!
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΕΜΠΤΗ 15 ΦεβρουαρΙου 1943
  ΤΟΠΙΚΑ ΙΝΓΕΑ
  *■'· ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΣΤΑΣΙΟΝ
  'Υττώ,,τών αρμοδίων ύπηρεσιών τοϋ
  ύπουργείου Δικαιοσύνης κατηρτίσθη
  καΐ πρόκειται νά υποβληθή πρός εγι
  κρίσιν είς τό υπουργικόν συμβουλιον
  ό νέος νόμος περί ενοικιοστασίου.
  Διά τοθ νέου νόμου προστατεύονται
  μόνον αί πρό τής ενάρξεως τής (σχύ-
  ος τοθύφισταμένου νόμου μισθώσεις,
  έκ δέ των μετέπειτα συναφθεισών
  μόνον αί περιπτώσΕΐς, είς τάς οποί¬
  ας οί μισθωταΐ είναι μόνιμοι κάτοι-
  κοι των Αθηνών. Τής προστασΐας
  έξαιροθνται έπίσης διά τοθ νέου νό¬
  μου ,καί οί καταδικαζόμενοι δοσίλο-
  γοι. Όσον άφορά τοΰς καταδικαζο-
  μένους στασιαστάς άφέθη ν' απο¬
  φανθή τό υπουργικόν συμβούλιον
  Τό ποσόν τοθ ένοικίου οίκιθν καΐ
  καταστημάτων δέν καθωρίσθη, καθ'
  δσον υπήρχον σοβαραί διαφωνία με
  τοξύ των ενδιαφερομένων. Ούτως, οί
  μέν ιδιοκτήται εζήτουν αύξησιν .100
  ο)οέπί των προπολεμικών ένοικίων,
  οί δέ ένοικιασ ταί τα 50 ο)ο των προ
  πολεμικήν. Δ]μόσιοι, δημοτικοΐ καΐ
  ίδιωακοι ύπαλληλοι, τα θύματα πο¬
  λέμου καΐ οί δικηγόροι θά καταβάλ
  λουν τό ήμισυ τοθ καθορισθησομένου
  ένοικίου. ΑΙ διατάξεις περί όμολογου
  μένως πλουσίων μισθωτών καταρ-
  γοΰνται, άντ" αυτών δέ βόρίζεται δτι
  οί μικροί ιδιοκτήται έ'χουν την ευχέ¬
  ρειαν να ζητοΰν πϋξησιν των ένοι-
  κ(ων άπό τόν πρόεδρον των πρωτο-
  δικών, άν ή οίκονομική κατάστασις
  των ένοικιστών επιτραπή τουτο. Ό¬
  σον άφορδ την ίδιοκατοίκησιν βάσει
  τοθ νέου νόμου δέν έπιτρέπεται ή έξ
  ολοκλήρου άποβολή τοθ μισθωτοΰ
  δι' εγκατάστασιν τοθ ίδιοκτήτου, άλ-
  λά θά γΐνεται μάλλον συστέγασις,
  περιοριζομένου τοΰ μισθωτοΟ είς μι-
  κρότερον χώρον. Έφ' δλων των άνω
  τέρω διαφόρων μεγάλη δικαιοδοσία
  δίδεται είς τόν πρόεδρον των πρωτο-
  δικών.
  ΑΠΗΓΟΡΕΥΘΗ ΤΟ ΚΥΝΗΠ
  ΑΝΕΥ ΑΔΕΙΑΣ
  Κατόπιν διαταγής τού ύπουργείου
  Γεωργίας απηγορεύθη τό κυνήγι ά¬
  νευ αδείας εκδιδομένης υπό τοό Δα
  σονομείου Διά την έκδοσιν τής έν
  λόγω αδείας άπαιτοΰνται τα αύτά
  ώς καΐ πρότερον δικαιολογητικα: Τα
  τέλη τής αδείας είναι διπλάσια των
  προπολεμικών. Ή θηρευτική περίο-
  δος λήγει την 28ην Φεβρουαρίου. Ή
  θήρα τοθ λαγοθ καΐ πέρδικας έληξε
  την ΙΟην Ίανουαρίου καί κατά συνέ¬
  πειαν ά πό τής ημέρας ταύτης άπα-
  γορεύεται τό κυνήγι, ή άγοραπωλη-
  σ(α καί ή παρασκευή φαγητοϋ έκ των
  ώς άνω θηραμάτων. Οί παραβάται
  των άνω διατάξεων τιμωροθνται καΐ
  τοίς κατάσχονται τα κυνηγετικά δ
  πλα καΐ τάθηράματα.
  ΟΙ ΦΟΝΕΥΘΕΝΤΕΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
  ΚΡΗΤΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡ)ΚΗΣ
  Παρά τοθ Άρχηγείου χωρ)κή"ς άνε
  κοινώθη είς τόν κ. Κυβερνητικόν αν¬
  τιπρόσωπον Άνατολικής Κρήτης δτι
  κατά τό στασισστικόν κίνημα·.τών
  Αθηνών έφονεύθησον οί κάτωθι άξ)
  κοί καί οπλίται τής χωρ)κής κατα
  γόμενοι έκ Κρήτης.
  1) Μοίραρχος Στεφανάκης Κων)
  νος Σύνταγμα χωρ)κής, Μακρυγιάν-
  νη, Φρουρά Βουλιαγμένης 2)*Υπεν)
  χης Άλφιέρης Μάρκος άρχηγεϊον
  χωρ)κής. 3) Ύπεν)χης Περιοτεράκης
  Αθανασίας τού Λεαν. Δ.Ε.Α. Κρά-
  τους καΐ 4) χωρ)λαξ Ταμπουναράκης
  Έμμ τοΰ Ιωάννου Δ.Ε.Α. Κράτους
  ΦΗΦΙΣΜΑ ΕΘΝΙΚΩΝ
  ' ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
  ΟΙ άντιπρόσωποι των Έθνικών Όρ-
  γανώσεων Ε. Ο. Κ. Μεσσαράς έκπροσω-
  ποϋντες την θέλησιν των έξακισχιλίων
  μελών ίξ ών άποτελοΰνται αί όργα-
  νώσεις αυται συνήλθον είς συνεδρία¬
  σιν έν Μοΐρες καί εξέδωκαν ψήφισμα διά
  τού οποίου ρκφράζουν την άπειρον καί
  αιωνίαν ευγνωμοσύνην των έξακισχιλί·
  ών μελών των Όργανώσεων Ε. Ο. Κ
  Μεσσαράς πρός τόν ένδοξώνατον Αρ¬
  χιστράτηγόν των έν Ελλάδι συμμαχίαν
  στρατευμάτων κ. Σκόμπυ, πρός τον έν
  Κρήτχι αντιπρόσωπον των συμμαχικών
  στρατευμάτων Μέσης Άνατολής συν
  ταγματάρχην κ. Τόμ καί πρός όλόκλη
  ρον τό εύγενές Αγγλικόν "Εθνός, την
  Σεβαστήν Κυβέρνησιν αυτού και τόν
  ένδοξον στρατόν τού, οί όποΐοι εΌοο-
  σαν τό άμαχον καί άοπλον Ελληνι¬
  κόν "Εθνσς άπό την έσκεμμίνην έ
  πιβουλήν των άπάτριδων Διέθναστών
  οί όποΐοι έσκόπευον ώς οί Οΰννοι και
  Βούλγαροι συνεργάται των ν' άναλά-
  βουν διά πυρός καίσιδήρου πραξικοπη-
  ματΐκώς την διακυβέρνησιν τής χώρας
  καί νά έξοντώσουν τόν καθαρώς ε¬
  θνικόν πληθυσμόν. Τό παρόν |)ήφισμα
  διεβιβάσθη είςτούς κ.κ. Σκόμπυ καίΤόμ.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Καλοΰνται τα τακτικά μέλη τοΟ
  Φοιτ. Συλλόγου εΗρακλείου £είς γε¬
  νικήν Συνέλευσιν την προσεχήν Κυ
  ριακήν 18 Φεβρουαρίου καί ώραν 10
  π. μ. είς τό Γυμνάσιον Αρρενων.
  Θέματα: 'Εκλογή νέου Έποπτικο6
  καί Διοικητικοΰ Συμβουλίου συμφώ
  νως τώ Καταστατικώ.
  Είς τάς άρχαιρεσίας θά λάβουν μέ-
  ρος δσοι έκ των φοιτητών έ'χουν έγ-
  γραφί) είς τόν Φ.Σ,Η. κατόπιν αίτή-
  σεως καί καταβολάς των τελών έγ
  γραφής των.
  Έν Ηρακλείω τβ 28—1 — 1944
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  ΠΡΩΙΙΝΓΑΙ ΕΙΑΗΣΕΙΣ
  Άνοίγεται ή όδός πρός τήγ Βιέννην
  Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν
  Τό χθεσινόν ανακοινωθέν τοθ Βρετ
  τανικοθΣτρατηγείου'Αεροπορίας άνέ
  φερεν δτι 1400 βαρέα Βρεττανικά
  βομβαρδιστικά κατέφερον βαρέα
  πλήγματα πρός υποστήριξιν των προ
  ελαυνόντων Ρωσσικών στρατευμά¬
  των. Κύριον στόχον υπήρξεν ή Δρέ
  σδη ή όποία κατέστη ύψιστης σημα-
  σίας δι' οιανδήποτε Γερμανικήν άντί
  στάσιν εναντίον των προελαυνόντων
  στρατιών τοθ Κόνιεφ. Έβομβαρδί-
  σθησαν τα έργοστάσια τού Μπόλεν
  νοτίως τής Λειψίας καί τό Μαγδεμ·
  βοΰργον, κέντρον παραγωγής πετρε
  λαίου. Συμμαχικά καιαδιωκτικά—
  βομβαρδιστικά επετεθησαν εναντίον
  όδικών κέντρων είς την περιοχήν
  άπό Μπρούνσβικ—Κάνσελ μέχρι Βε
  στφαλία—Ρούρ.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ —Ή 1η Κα
  ναδική στρστιά άφοθ έξεκαθάρισε
  ολόκληρον την περιοχήν τοϋ δάσους
  Ράιχσβαλ μάχεται τώρα είς τα άνα-
  πεπταμένα πεδία τοθ ποταμοΰ Μάας
  άπέχει δέ 5 χιλιόμετρα άπό τό Γκόχ,
  τόν προμαχώνα τής γραμμής Ζίγκ
  φριντ. Ή 1η Καναδική στρατιά κατά
  την νέαν της επίθεσιν συνέλαβε 5 χι
  λιάδες Γερμανούς αίχμαλώτους Ου
  τω τό σύνολον των Γερμανών αίχ
  μσλώτων άπό τής ημέρας των άπο·
  βάσεων είς την Νορμανδίαν άνέρ-
  χεται είς 887 χιλιάδες.
  Ή 3η στρατιά έξεκαθάρισε εντε¬
  λώς τόΝτάντεν "Ολόκληρον τό Λου·
  ξομβοϋργον ευρίσκεται τώρα είς συμ
  μαχικάς χείρας.
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ —Ό
  στρατάρχης Κόνιεφ εσημείωσεν νέαν
  προέλασιν πρός την Δρέσδην. Πρός
  νότον έφθασαν τόν ποταμόν Κέίς
  45 χιλ. άπό τό Γκάρλιτς. Διά τής
  προελάσεως των αυτής, οί Ρώσσοι
  πεοιεκύκλωσαν τό Γκλόγκαου επί
  τής δυτικώς δχθης τοϋ Όντερ καί
  κατέλαβον τό Μπρόμπερ. Κατά την
  προέλασίν των αυτήν έκυρίευσαν
  345 άεροπλάνα.
  Είς τόν βόρειον τομέα τα στρα·
  τεύματα τοθ Ζούκώφ εσημείωσαν
  νέαν πρόοδον πρός τό Στεττΐνον, τό
  τό Ντάντσιγκ καΐ τάς ακτάς τής
  Βαλτικής. Κατέλαβον 40 τοποθεσίας
  βορείως καΐ βορειοδυτικώς τοϋ Μπρό
  μπεργκ.Ή Βουδαπέστηέξεκαθαρίσθη
  τελείως άπό τούς ΓερμανούςΙΙΟ χιλι
  άδες ΓερμανοοΟγγροι συνελήφθησαν
  αίχμάλωτοι καΐ 49 χιλιάδες εφονεύ¬
  θησαν. Διά τής καταλήψεως τής Βου
  δαπέστης άνοίγετσι ή όδός πρός την
  Βιέννην.
  ΙΤΑΛΙΑ: Είς την ξηράν παρετηρή¬
  θη τοπική δράσις. Άπό τοϋ παρελθόν-
  τος Ιουλίου ή Συμμαχική άεροπορία τής
  Μεσογείου ενήργησε 25 χιλιάδας έξορ-
  μήσειςπρός υποστήριξιν των στρατευ¬
  μάτων τοϋ Στρατάρχου Τΐτο. Έρρίφθη
  σαν προμήθειαι καί κατεστράφησαν 2
  χιλιάδϊς σιδηροδρομικά βαγόνια καί δ-
  χήματα καθωςκαί120 πλοΐα έξωθιτών
  άκτών.Χθές ή Συμμαχική άεροπορία έξ
  Ίταλικών βάσεων επετέθη εναντίον
  στόχων μεταγωγικοΰ είς την Νότιον Ευ¬
  ρώπην. Έβομβαρδίσθη τό Γκράτς καί
  ή Βιέννη είς την Αύστρίαν, τό Μπά-
  ριμορ είς την Γιουγκοσλαυΐαν καί τα
  στενά Μπρένερ είς την βόρειον Ιταλίαν.
  ΑΠΩ ΑΝΑΤΟΛΗ: ΟΙ^ Άμερικανοί
  κατέλαβον τό Καμπίτσε επί τής Λου·
  ζόν καί τξεκαθάρισαν τό αεροδρόμιον
  Νίκολς είς τα νότια προάστεια τής
  Μανίλλας. Ή 14η Βρεττανική στρατιά
  προελαύνει πρός την Μανταλέι έν ό¬
  ψει Ίαπωνικής άντιστάσεως.
  Ίπτάμενα φρούρια έβομβάρδισαν την
  Φορμόζαν, Μπόρνεο, Νέαν Γουινέαν
  καί κατεστράφησαν τελείως.
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΑΝ«νΧΩΡΟΥΝ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙ-
  ΚΑΝΙΚΟΥΣ ΛΙΜΕΝΑΣ
  ΚΟΙιΊΟΠΙΚΗ
  ΚΙΜΗιΜΛΤΟΓΡΛΦΟΙ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ·— "Υποχρέωσιν μου
  Θεωρώ, δπως καΐ διά τοΰ τύπου έκφρά
  σω τάς Απείρους ευχαριστίας μου πρός
  τόν διακεκριμμένονίατρόν τής πόλεως Η¬
  ρακλείου χειρου(»γΰν κύριον Εύάγγελβν
  Χατζάκην όστις δλως άφιλοκερδώς κατά
  την μακράν νοσηλείαν τοθ πατρός μου
  έξ αίτίας έκικχνδυνοτάτου τραυιχατος προ
  ερχόμενον άπό τούς βαρβάρους κατακτη-
  τάς κατά" την αποχώρησιν των, δχι μόνον
  έσωσε αυτόν έκ βεβαίου θανάτου, άλλά
  καί καθ' δλο τό διάστημα τής νοσηλείας
  τού απέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον διά την
  τελείαν άνΑρρωσιν αΰτοΰ.
  Τοιούτοι έιΐιστήμονες δχι μόνο τιμώσι
  τόν κλάδον είς δν ανήκωσι, άλλά καί την
  κοινωνίαν έκ της οποίας προέρχονται.
  Έν Χουδετσίφ τρ 13)2)45
  Ό ευχαριστών
  ΖΑΧΑΡΙΑΣ Γ. ΣΗΦΑΑΚΙΙ
  ΔΩΡΕΑΙ-—Ή οίκογένεπ Λιαπάκη έτρο
  φοδότησε πλουσΐως το "Ασυλον τήςΓε-
  ρόντισσας είς μνήμην Γεωργίου Λιαπάκη
  —Ή οίκογένεια Βρετάκι ΕατροΟ «ατέ-
  θηκεν «Ες τό "Ασυλον τής Γερόντισας δρχ
  1.000 είς μνήμην τού πατρός της Γεωρ-
  γίου Λιαπάκη
  —ΟΙ άδελφοί Πρρρη έτροφοδότησαν
  ϋλουσίως τό}"Ασυλον τής Γε,ρόντισσας
  είς μνήμην τού δολοφονηθέντος άδελφοΰ
  *ών Κλεάνθους ή
  νείς τού.
  "Ημουνα εΐπε ή Ελευθερία, μιά
  άπό τίς πολλές έκεϊνες ΚρητικοποΟ-
  λες πού βοηθούσαμε τούς Άγγλους.
  Βεβαία γνωρίζαμε πώς όν μάς επια
  ναν οί ΓερμανοΙ θά μάς τουφέκιζαν
  — Άλήθεια, μέ κίνδυνο τής ζωή
  των μας περιποιήθηκαν αύτες οί γε
  ναϊες ΈλληνοποΟλες συνέχισε ό Ρό
  μπινσον.
  Μετά τόν γάμο μας άποφασίσαμε
  ν& φύγωμε γιά την Αγγλία.
  Τώρα ή Ελευθερία περνδ μιά ήσυ
  χη οίκογενειακή ζωή Γστήν |έλευρερη
  Μεγάλη Βρεττανία. Όσο δέ περνδ
  ό καιρός κατορθώνει νά συνταυτίζει
  τόν χαρακτήρα της σύμφωνα μέ τα
  /)θη καί τα ίθιμα των "Άγγλων.
  Τό δνειρό τους είναι ,τώρα πού έ
  λευθερώθηκε καΐ πάλι ή Έλλάδα νά
  πανε μερικούς μήνες στήν Κρήτη νά
  δοΰν τούς γονεΐς τής Ελευθερίας τό
  ώραίο έξοχικό καΐ γεμάτο άναμνή-
  «&ις σπιτάκι τό έκκλησάκι τοΰ χω¬
  ρίου π ιγησαν τα στίφανά
  τ·ο< και -ν^<,< ..ερος πού τούς θυμίζει *ήν άρχή τοθ είδυλλίβυ τους. Ο V | ΑΛΙΑΜ Α/ΡΕ·ν- Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΙΣ Είς την σημερινήν κινηματογραφι κήν παράστασιν πού δίδεται είς την «Μινώα» υπέρ τής ανακουφίσεως των άπόρων οίκογενειών των έφέδρων χωρ)κής Κρήτης, θά παραστοθν αί αρχαί τής πόλεως. Κατά τα διαλεΐμματα θά παιανίζη ή στρατιωτική μουσική. ΤΑΒΕΡΝΑ ~ ΟΠΥΠΠΠΙγΙ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΙΛΗ-ΤΖ«ΡΤΖΑΚΗ Μεζέθες έκλεκτούς κρασιά άγνά Μία επίσκεψις θά σδς πεΙστ. ΤΙΜΑΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ Σ.Σ. Τό κατ)μα θά παβαακευετζρ, καθημερινώς μακαρόνια μέ κιμά'. ΑΘΗΝΑΙ 14 Φεβρουαρίου.—Άνα- χωροΰν έντός όλίγου διά τούς Άμε ρικανικοΰς λιμένος 100 Έλληνες ναυτικοί οί όποΐοι θά παραλάβουν τα δοθέντά υπό τής διασυμμαχικής έπιτροπής θαλασσίων μεταφορών τρία φορτηγά άτμόπλοια τύπου «Λίμπερ». ΘΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΗ ΝΕΟΝ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΝ Χρώματα βαψής ύφασμ&των ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ Σαπουνάκια «ΚΙΏΑ» Είδη υποδη- ματοποιίας Πώλησις λιανική ΕΜΜ. ΠΕΤΡΑΚΙΣ, Εργαστήριον τεχνικών οδόντων Δημη- τρίου Λογο9έτηι όδός Μιχελιδάκη έναντι Άγροτικής Τραπέζης ΟΣυμτιολίτης Ιατρός κ. "Εμμ· Γ. Κο· νιός νευρολόγ,ος ψυχίατρος Διευ- θυντης Κλινικής έν τφ Δημοσία Ψυχι- ατρείφ δέχεται έν τφ έν Άθήνακ; τρβίφ τού δδός Άκαδημίας 26. Τηλέφωνον 26.792. ία· Προιστάμενος Τυπογραοείου Δ. ΔίΣΠΟΤΗΚΗί ΑΘΗΝΑΙ 14 Φεβρουαρίου.—Ήρχι σεν ήέκτύπωσις καί παράδοσις είς τό "Υπουργείον των Οίκονομικών μέγα λων ποσοτήτων νέου κινητοθ χαρτο σήμου τής 1, 3. 5, 10, 25, 50, ΙΟΟ' 1000 καΐ 1500 δραχμών. Πιστεύεται δτι, άπό τής προσεχοθς .εβδομάδος, έγκρινομένου έν τώ μεταξύ τοθ νό¬ μου, θά τεθή είς ισχύν ή νέα κλΐμαξ χαρτοσήμου καί συγχρόνως είς κυ¬ κλοφορίαν τό νέον χαρτόσημον. ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΥΠΕΡ ΤΩ,Ν ΠΕΣΟΝΤΩΝ ΒΡΕΤΤΑΝΩΝ ΑΘΗΝΑΙ 14 Φεβρουαρίου.— Πρω τοβουλία όργανώσεων θυμάτων πολέ¬ μου, «ναπήρων, τραυματιών, έφέδρων αξιωματικών καί όπλιτών έτελέσθη έν ταΰθα μετ* έπισημότητος μνημόσυνον υπέρ των πεσόντων Έλλήνων καί Βρετ τανών άπό τοΰ 1941. Παρέστησαν ή Μ. ό Άνΐιβασιλεύς, τό "Υπουργικόν Συμ βούλιον, ό πρεσβευτής τής Αγγλίας κ. Λΰπερ, τής Ίσπανίας, «νώτεροι "Αγγλοι καί Έλληνες άξιωματι,κοί ξηράς αέρος καί θαλάσσης κ. ά'. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 14 Φε|3ρουαρίου.— Ό υ πουργός τής Γεωργίας κ. Ι. Μακρόπου- λος συνειργάσθη μετά τοϋ Διοικητοΰ τής Τραπέζης τής Ελλάδος κ. Βαρ- βαρέσσου διά την προμήθειαν καί άπο στολήν φαρμάκων, έργαλείων καί σπο- ράς είς τάς γεωργικάς περιφερείας Ο κ. ΒΑΡΒΑΡΕΣΣΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΝ ΑΓΟΡΑΝ ΑΘΗΝΑΙ Π Φεβρουαρίου.— Ό Δι οικητής τής Τραπέζης τής Ελλάδος κ. Βαρβαρέσοος μετέβη χθές είς την Κεντρικήν ίάγοράν καί έλαβε πρόσω- κώς γνώσιν^ -των τιμών των διαφόρων είδών κάΙ) τής έπαρκείας αυτών. Ο ΑΝΤ1ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΕΔΕΧΘΗ ΕΙΣ ΑΚΡΟΑΣΙΝ ΤΟΝ κ. ΣΟΥΡΟΥΡ ΑΘΗΝΑΙ 14 Φεβρουαρίου.— Έγέ $ χθές δεκτός υπό τοθ Μακαρ. Άν- χφασιλέως ό αφιχθείς έξ Άγκυρας μόνι- μος έν Ελλάδι άνταποκριτής τοΰ Τουρ· κικοΰ Πρακτορείοΐ| «Άνατολή> κ. Μου
  σταφάς Σουρούρ.
  Θ' ΑΝΑΓΓΕΛΘΟΥΝ ΟΙ ΓΑΜΟΙ
  ΤΟΥ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Φεβρουαρίου.—Ή ε¬
  φημερίς «Άσύρματος» δημοσιεύει
  πληροφορίαν καθ' ήν πρόκειται ν' ά-
  ναγγελθοϋν οί γάμοι τοθ Προέδρου
  τής Κυβερνήσεως στρατηγοθ κ. Ν.
  Πλαστήρα μετά τής κυρίας Άλεξάν-
  δρας Άθανασιάδη.
  ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Φεβρουαρίου — Έκ
  τοΟ ύπουργείου Εργασίας άνακοι-
  νοϋται δτι ή Κυβέρνησις άντιμετω·
  πίζει μετά τής ένδεδειγμένης σοβα-
  ρότητος τό ζήτημα τής άνεργίας.
  Έντός των ημερών θά άρχίσουν
  αί έπιδοτήσεις των άνίργων. Ι
  Μακρά συνομιλία είς Μαλταν
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ ,14 Φεβρουαρίου.—Ό
  Πρόεδρος Ροΰοβελτ [ανήγγειλεν ότι
  ό κ. Στεττίνιους θά προεδρεύσχι τής
  Άμερικανικής άποστολής είς την σύσκε
  ψιν τοΰ Σάν Φραγκίσκο. Ό κ. Στεττίνι
  ούς παρέστη είς την διάσκεψιν τής Κρι
  μαίας καί μετά ταυτα ανεχώρησε διά
  Μόσχαν. Ό κ. Κόρτεν Χάλλ θά παρα
  στχί ώς πρώτος σύμβουλος είς την σύ¬
  σκεψιν αύτην.
  Πρό τής συσκέψεως τής Κριμαίας έ
  γνωσθή ότι δ πρόεδρος Ροϋσβελτ καί
  ό πρωθυπουργός κ. Τσώρτσιλ έσχον μα
  κράν συνομιλίαν είς την Μαλταν.
  Ό μόνος άρχιστράτηγος ό οποίος
  παρέστη είς την σύσκεψιν, έκ μέρους
  των συμμαχικών επιτελείων, ήτο ό Σέρ
  Χάλ Αλεξάντερ. 'Ως έκ τούτου πιστεύε
  ται ότι ό Στρατάρχης Αλεξάντερ θά
  αναλάβη την άρχηγείαν τοϋ διασυμμα-
  χικοί" έλέγχο» τής Γερμανίας.
  Συνομιλία Γκλαβάνη-Άκαγιέν
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Φεβρουαρίου.—Ό πρε
  σβευτής τής Τουρχίας κ. Ένίς Άκαγι-
  έν έσχεν σήμερον την πρωΐαν μακράν
  συνωμιλίαν μετά τοΰ ύπουργοϋ τής Έ-
  θνικής Οίκονομίας κ. Γκλαβάνη μετά
  τοΰ οποίου συνωμίλησεν επί ζητημά
  των έμ,πορικής φύσεως καί δή των
  ζητημάτων τής άνταλλαγής εγχωρίων
  είδών. Έκτός τής άνταλλαγής, εδήλω¬
  σεν ό κ. Πρέσβυς, ύπάρχουν έν Τουρ-
  κια μεγάλαι ποσότητες τροφίμων κ«ί
  άλλων έμπορευμάτων τα δποΐα έπιθυ-
  μεΐ νά έξαγάγχι είς την Έλλάδα ιδίως
  βάμβακα, ξυλείαν καί έδώδιμα. Έπί¬
  σης ανεκοίνωσεν ότι ή Τουρκική Κυ¬
  βέρνησις εψήφισε πίστωσιν 200 χι¬
  λιάδων λιρών είς τούς Ιμπόρους διά
  νά δυνηθούν ούτοι νά καταβάλουν
  την αξίαν των έμπορευμάτων.
  ΣΥΠΤΟΜΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 14.— Ό ύπουργός των
  Εξωτερικών τής Γαλλίας εδήλωσε
  σήμερον την πρωΐαν δτι ή Γαλλία ά-
  ποδέχεται την πρόσκλησιν των τριών
  Συμμάχων δπως λάβη μέρος είς την
  Στβατιωτικήν κατοχήν τής Γερμα¬
  νίας καί την επιτροπήν έλέγχου. Έ¬
  πίσης εδήλωσεν δτι ή Γαλλία έλαβε
  πρόσκλησιν νά μετάσχη, είς την διά¬
  σκεψιν τής είρήνης.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ.—Οί ενταύθα πρέοβεις
  των Ήνωμένων Πολιτειών, τής Ρωσ-
  σίας καί τής Μεγάλης Βρεττανίας
  άνήγγειλαν είς τόν Στρατηγόν Ντέ—
  Γκώλ τό άποτέλεσμα τής συσκέψεως
  τής Κριμαίας.
  ΜΟΣΧΑ 14 Φεβρουαρίου.—Οί ύ-
  ποχωρήσαντες Γερμανοΐ έκ τής Βου·
  δαπέστης κατέστρεψαν τα ωραιοτέ¬
  ρα κτίρια τής πόλεως καΐ έλεηλά-
  τησαν δλα τα έργοστάσια καΐ κατα-
  στήματα.
  Ό Χίτλερ επί κεφαλής
  ΜΟΣΧΑ 14 Φεβρουαρίου.— Ό χί-
  τλερ ανέλαβε αυτοπροσώπως την διοίκη¬
  σιν των στρατευμάτων διά την απελευ¬
  θέρωσιν των περικυκλωμένων, εντός
  τής Βουδαπέστης Γερμανικών μεραρχι-
  ών. Ό Χίτλερ έστειλε προσωπικόν μή
  ν,υμα λέγοντας ότι την επίθεσιν θά ύ-
  ποστηρίξουν Γεριιανικά άεροπλάνα καί
  πυροβολικόν και δτι επρεπε νά πράξουν
  τό πάν διά την διάσωσιν τής Γερμανι-
  κής φρουράς. Ό έπικεφαλής των ά-
  μυνομένων έν Βουδαπέστχ) Γερμανών,
  στρατηγός Βίτεμπρουχ μετά τοΰ έπιτε-
  λείου τού, συνελήφθησαν αίχμάλωτοι.
  Μεταξύ τοθ άπείρου πολεμικοΰ ^ύλικοϋ
  συμπεριλαμβάνονται 269 τάνκς καί 1200
  πυροβόλα.
  Οί Σύμμαχοι πλησιά-
  ζουν τό Γκόχ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Φεβρουαρίου.—Είς
  τό δυτικόν Μέτωπον η 5η Άμερικα-
  νική Μεραρχία κατέλαβε τό Φέρη-
  σβάιλερ3 μίλλια βορείως τοΟ'Έστερ-
  ναχ καΐ πλησιάζουν τό Γκόχ είς τό
  οποίον συνδέονται 6 οδοί καΐ 3 σιδη-
  ροδρομικαΐ γραμμαί. Πιστεύεται δτι
  τό Γκόχ λόγω τής όχυρώσεώς τού
  δέν θά καταληφθή άνευ μεγάλης
  ΤΟ
  Κατελήφθη
  Σόμερφελ
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 14 Φεβρουαρίου.—Τα
  υπό τόν Στρατάρχην Κόνιεφ στρατεύ
  ματα διανήγουν την οδόν [πρός την
  Δρέσδην καΐ κατέλαβον τό Σόμερ¬
  φελ 62 μίλλια έκ τής πόλεως.
  Ή προέλασις εγένετο διά τής
  διαβάσεως τοθ ποταμοθ Μπόμπερ
  καΐ τής άψίξεως των Ρωσσικών στρα
  τευμάτων είς την ανατολικήν δχθην
  τοΟ ποταμοθ Γκές. Ή βαδίζουσα
  πρός βορράν φάλαγξ διέβη τα σΰ-
  νορα τοΟ Μαγδεμβούργου είς ση¬
  μείον 75 μίλλια έκ τής Γερμανικήν
  πρωτευούσης. Την επίθεσιν ένεργοθν
  5 μεραρχΐαι έκ 500 χιλιάδων άνδρων
  επί μετώπου μήκους 85 μιλλίων. Ή
  επίθεσις ύποστηρίζεται υπό Ρωσσι-
  κων μαχητικών άεροπλάνων.
  ΥΣΤλΤΗΖΤΙΓΜΗ
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΑΒΗΝΑΣ
  ΟΙ κ. κ. ΤΣΩΡΤΣΙΛ-ΗΝΤΕΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 14 Φεβρουαρίου. — Ό
  πρωθυπουργός τής Μεγάλης Βρεττα
  νίας κ. Ούΐνστων Τσώρτσιλ καί ό
  ύπουργός των Εξωτερικών κ/Ηντεν
  αφίχθησαν σήμερον την μεσημβρίαν
  είς Αθήνας. Είς τάς 5 μ. μ. ενεφα¬
  νίσθησαν είς τόν εξώστην των άνα-
  κτόρων είς την πλατείαν τοθ Συν-
  τάγματος γενόμενοι ένθουσιωδώς
  δεκτοί υπό χιλιάδων λαοθ πού εΤχε
  πλημμυρίσει κυριολεκτικώς την πλα¬
  τείαν καΐ τάς πέριξ όδούς καί οικίας.
  ΙΟΟμΑΝΑΤΟΛ. ΤΟΥ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ
  ΜΟΣΧΑ
  Στρατάρχου
  των π %"
  ΙΟι) μίλ- '
  14.—
  Τα στρατεύμβτα τοϋ
  α την προέλασίν
  οϋν τό ΣαγνΛ-·
  'Όν Βεο ολινο>ί.