96544

Αριθμός τεύχους

5017

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

17/11/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ις
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ^■■■ιηΙΗΒΗΗιηΗΗΝιηι^ΗιηΗΙι^^ΗΗΗΗΗΗΗΗ^^Η|ΗΙΗ|ΙΒ^^^^^^Η
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑ1:
  ΑΙγΰπτου
  έτησια λίραι 3
  δξάμηνος ϋ
  'Αμεριχης
  Ετησια 8ολ. 15
  έξπμηνος » 8
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΠΕΜΠΓΗ
  17
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  ,938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥ1ΙΟΓΡΛΦΕΙΑ
  ΟΛΟΣ Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥ8ΥΝ0Σ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΙΙΡΑΚΛΜΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙβΜ. ΦΥΛΛΟΥ 50Π
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΕΚΘΕΣΙΣ ΥΠΕΙΝΗΣ
  (II
  Η ΑΙΑΦΟΤΙΣΙΣ ΤΟΥ ΑΑΟΥ
  Ή έκθεσις Ύγιεινής πού
  ήνοιξε την παρελθούσαν Κυ-'
  ριαχήν είς τό Ζάππειον μέ-'
  γαρον των Αθηνών, άποτε-
  λεί,μίκν άληθινήν άΐτοκάλυ
  ψιν, την οποίαν 8ά πρέπει
  ομολογούμενως νά προσέξω-
  μεν Ιδιαιτέρως. Αί δημοσι-
  ευόμεναι είς τάς άθηναϊχάς
  αυναδέλφους σχετικαί φωτο-
  γραφίαι καί περιγρκφα), δί¬
  δουν άνάγλυφον την εΐκόνα
  τής ώγιεινής μας καταστά-
  οεως, των «ίτίων των δια¬
  φόρων νόσων καί των μέ-
  αων τα όποϊα διαθέτομεν
  πρός άμυναν καί καταπολέ
  μ Π σιν των νόσων αυτών.
  Καί διά νά είμεθα είλικρι-
  νεΐς, οφείλομεν νά ομολο¬
  γήσωμεν ότι ή κατάστασίς
  μας δέν είνε ευχάριστος.
  Ειμπορούμεν μόνον νά είμε
  Θχ εύχαριστημένοι κατά τοΰ-
  τί: Ότι χάρις είς τα ληφθέν¬
  τα καί λαμβανόμενα υπό
  τής σημερινής κυβερνήσεως
  μέτρκ, ή κατάστασις έχει
  βελτιωθή σημαντικά τελευ¬
  ταίως καί είνε κατά πολύ
  καλυτέρα άπό ότι ήτο πρό
  τριετίας.
  Τα αίτια τής νοσηρότη-
  τος τής χώρ&ς μας είνε πολ-
  λά καί ποικίλα. Κυριώτερα
  ομως είνε ό ύποσιτισμός, οί
  κακοί οροι διαβιώσεως καί
  εργασίας, τα έλη χαί τέλμα-
  τα πού δημιουργοϋν την έ-
  λονοσίαν, την τρομεράν αύ¬
  την μάστιγα πού φθείρει την
  φυλήν κα· άποδεκατίζει τόν
  πληθυσμόν μας. Καί τέλος
  «λλος φοβεράς, έχθρός τής ύ-
  γείας καί συντελεστής τή;
  νοσηρότητος είνε ή άγνοια
  καί των στοιχειωδεστέρων
  κανόνων ύγιεινής έκ μέρους
  τού λαοΰ μας. Ό ύποσιτι-
  σμός καί ή άγνοια! Ιδού τα
  δΰο μεγαλύτερα κακά. Καί
  έπ' αυτών 8ά πρέπει νά προ-
  αέξωμεν. "Αλλοτε ό ύποσιτι-
  σμβς εθεωρείτο απλώς ώς λι-
  τότης. Καί ή λιτότης έξυ-
  μνεΐτο ώς ή μεγίστη άρετή
  τοΰ έλληνικοΰ λαοΰ. Καί έ-
  προπαγανδίζετο Ιτσι ο ύπο-
  οιτισμός. Καί αφήνετο ό λαός
  είς τό σκότος τής άμαθείας
  Σήμερον,έρχεται ή εκθεσ ς
  ύγιεινής νά διαλύση αύτό
  τό σκότος. Οί ύγιεινολόγοι,
  άηβδεικνύβυν την πλάνην
  ποΰ επεκράτει. Ή έπιστήμη,
  αι ακτινβγρ«φ{α., αί 0Γατι.
  στικαί, «ι κλινικαί παρατη-
  ρησεις, ομιλοϋν διά την τρα¬
  γικήν παρεξήγησιν είς την
  οποίαν ευρισκόμεθα.
  Φυσικά, τό κακόν εχει γε
  νικω'έραν, εύρι τέραν εκτα-
  βιν. Οί ανθρωποι, άπομα.
  κρυθέντες άπό την φυσικήν
  ζωήν, ζβΰν κατά τρόπον άν-
  θυγιεινόν. Άντί νά γίνουν
  κυρίαρχοι τής ζωής με τάς
  κατακτήσεις τής έπιστήμης,
  κατήντησαν δοΰλοι, αίχμά-
  λωτοι τοΰ τεχνικβυ πολιτι-
  σμβϋ τόν οποίον εδημιούρ¬
  γησαν. Πολύ περισσότερον
  ομως ημείς οί "Ελληνες.
  Διότι έμείναμεν άμόρφωτοι.
  Διότι δέν εμάθαμεν ποτέ
  πώς νά ζώμεν, πώς νά τρεφώ-
  μεθα, πώς νά ένδυώμεθα,
  πώς ν' άσκούμεθα καί πώς
  νά έργαζώμεθα καί πβϋ νά
  κατοικοΰμεν. Στερούμεθα καί
  τής στβιχειώδους τροφής χά
  ριν πολυτελοϋς ένδύσεως,
  δικστρεβλώνομεν τό σώμά
  μας καί έμποδίζομεν την
  κανονικήν τού ανάπτυξιν,
  χάριν τής κομψής δήθεν εμ¬
  φανίσεως μας.
  Είς τό κεφάλαιον αύτό, αί
  άποχαλύψεις των άκτινογρα
  φιών είναι τραγικαί. Καί δι'
  ολα αύτά τα κακά την εύθύ
  νην εΐχε τό κράτος. Διότι
  δέν εΐχε ποτέ ύγειονομικήν
  πολιτικήν. Διότι δέν εΐχε
  φροντίσει ν' αυξήση τόν έθνι
  κόνπλοϋτον καί νά καθιερώ
  αηκοΐΛ ωνιιήν πολιτικήνώστε
  νά βελτιώση τούς ορους δια-
  βιώσεως τού λαοΰ, διότι δέν
  διεφώτισε τόν λαόν περ'ι τοΰ
  πώς νά διαιτάτοιι, πώς νά ζή
  καί νά έργάζεται πώς νά
  προφυλάσσεται άπό τάς δια·
  φόρους νόσους. Διότι δέν τόν
  εΐχε διδάξει ούτε τα στοιχει-
  ωδέστερα πράγμητα περί ύ¬
  γιεινής κοΓι καθαριότητος. 'Ή
  δή ομυς τό κράτίς, χαράσ-
  σει νέαν πολιτικήν. 'Η έκθε¬
  σις ύγιεινής αποτελεί μετα-
  ξύ των άλλων ληφθέντων
  μέτρων ένα σταθμόν είς
  την προσπάθειαν αυτήν. Καί
  πιστεύομεν ότι εις τό μέλ-
  λον θά ολοχληρωθή ή προ¬
  σπαθεία. Διότι ή ύγεία τοΰ
  λαοΰ αποτελεί ύψιστον ζήτη
  μα διά τό εθνος. Αποτελεί
  την απαραίτητον προϋπόθε¬
  σιν διά τό μέλλον καί την
  μεγαλουργίαν τής φυλης.
  ΟΠΠΖ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΡ.Η
  ΤΡ0ΧΑΙΑ_Κ4£ ΠΕΖΟΙ
  Έπ' εύχαιρία τής οργανώσεως
  είς "Αθήνας επί τό τελειότερον,
  τής άστυνομικής υπηρεσίας τρο-
  χαίας κινήσεως, ανακινειται ά¬
  πό τούς διαπρεπεσιέρους χρονο-
  γράφους, Ε/α αιώνιον πρόβλημα
  Τής έλληνικής ζωής: Οί πεζο£.
  Καί ή σΐήλη αυτή τό άνεκίνη
  σε πρό μηνών, μέ βάσιν ωρισμέ¬
  να παράπονχ των σωφέρ τοθ Ήρα
  κλείου. Άλλά τί σημαίνει; Τί πρό
  βλημα μένει πρόβλημ* Οί πεζοί
  καί τής πρωτευούσης καί τής επαρ
  χίας, ίχουν κοινά γνωρίσματα Κλ
  κοινές νοοτροπίες. Παρακολουθή
  σατε λ. χ. την κίνησιν των νέων,
  κομψ&ν μεγαθηρίων τής λεωφο-
  ρειακής μας κινήσεως. Βά άντι
  ληφθήτε ίτι «παρά τρίχα» νά κό
  βουν κάθε ημέραν πολλούς πεζούς.
  "Αν 8έν κόβουν, αύτό οφείλεται
  ίϊς την βραδεΐαν καί ρυθμινήν
  κίνησιν των καί φυσικά είς την
  αντίληψιν καί την επαγγελματι¬
  κήν μόρφωσιν των σωφέρ. Αύτό
  είνε άντικειμενικά τό δίλη-5 έδώ
  χαί άς τό άρνοθνται δ
  ίζί
  'Η ζωή τοθ δρόμου είνε ό ά
  δρίτερος, ό καθαρώτερος καθρέ
  πτης κάθε έλληνικής ^ζωής! Οί
  πεζοί, έκτός άρχετών εύτυχώς έ
  ξαιρίσιων, είνε ολόκληρον μωσα
  ικόν χαρακτήρων μί στοιχεΐα γε
  ■"κά, τα κύρια νεοελληνικά έλατ
  'Λι·-χ. 'Η αίτία ενός αύτοκινη-
  τικοθ δυστυχήματος είνε δυσκολώ
  τατον νά άποσαφηνισθζ. Γιατί;
  Άπλούστατα διότι οί πεζοί συμ
  μαχοθν έξ ολοκλήρου εναντίον
  τοΰ σωφέρ. Καί δλοι μαζύ παρα
  θέτουν επιχειρήματα μονόπλευρα.
  Πολλαί λεπτομέρειαι μένουν Ιξω
  άττό τό γεγονός. Ό χειριστής
  τοθ βολάν είνε ό μόνος οπεύθυνος.
  Ό ποδοχειρισχής—άν έπιιρέπε·
  ται ή όνομασία διά τόν πεζόν—
  μένει άνεύθυνος. Καί 8μως αύτοθ
  χυρίως αί άδυναμίαι Ιπρεπε νά
  τεθοθν είς- τό άνατομιχό τραπέζι
  ής κοινής κρίσεως: Ή άφηρημά
  δα, ό έγωισμός, ή ραστώνη
  ή έλλειψις οίουδήποτε ρυθμοΰ κι
  νήσεως, ή έπιμονή νά λύη εις τόν
  δρόμον 8λα τα ζητήματα, ή άμ
  φ είς τα σταυροδρόμια—
  ποιό θά πάρη, έκεΐνο ή <χνι*—τό ...φλέρτ άκόμη πρός ώρισμένες των έπιβαινουοών εις την πρώτην πακάρ ή τό λίωφορεΐον. Είνε ά ριστοτεχνικό πράγματι τό έπιχεί &ημα πού παραθέτει υπέρ τοΰ σω φέρ, * Άθηναϊος χρονογράφος: __Κόψε με! Έλα ντέ, άν σοθ βαστάη. Ό υποφαινόμενος τό ήκουσε ε πί λέξ-' <*π0 μαχάριον πολίτην το0 όποίου την έν ύπαίθρψ άνά γνώσιν εφημερίδος διίκοψεν ή διάβασις αύτοκινήτου. Ό σωφέρ έκόρναρεν μανιω δ©ς, *λλ ϊ« Χ Πέτε μ&υ λοιπόν ποίος είνε τιε ρισσότερον δράμα μεταξύ σωφέρ χαί πεζ^3· ^ ^πί τέλους τοποθε τήσχτε τάς ευθύνας ώυτε νά μετέχη αυτών αναλόγως δ πε ζίς. Τουλάχιστον έκεΐνος, ό ό ποίος δέν έννοεϊ νά πειθαρχήιη είς μίαν πραγματικότητ» την ο¬ ποίαν κατέστησαν τελευταίως κοι νωνιχήν ανάγκην αί πρόοδοι τής συγκοινωνίας καί ή πυχνότης των τροχαίων μέσων. * * Ήτο γνωστάς άλλοτε είς τό ι διον ζήιτ,μα ό ρόλος τής τ*χύ τητος. Ό σωφέρ καί ίδΓως ή σω φερίνα ήσαν δπεύθυνοι. Ή δευ τέρα άφοθ έπρόσταξε τόν ό5ηγόν μέ τό ιστορικόν: «Άλόν σωφέρ, πλύ βίτ άνκόρ!» τό εφήρμοσεν ή ιδία δταν μετετέθη αίσίως είς τό βολάν. Τώρ* βμως είνε βέβαιον δτι τα πράγματα ήλλαξαν. Ή οργάνωσις την οποίαν τό κράτϊς' επέτυχε διά την τροχαίαν κ£νη' σιν κχτέστηιαν άσύνηθες τό ίλιγ γιώδες τρέξιμον. 'Η σωφερίνα άλ λως τί ένδιεφέρθη ιδιαιτέρως διά ι την ανθρωπίνην ζωήν. Τό αίμα έπαυσε νά βάφη τό λάστιχο τοθ αϋ τοκινήΐοιι της—τής ήρχει τό ρούζ. Ό πεζός 8μως δέν άντελή φθη την μεταβολήν αυτήν. Άπε ναντίας έστάθη άντιμέτωπος δλως διόλου. Την ήγνόησε καί την περιεφρόνησε. Καί είνε καιρός δ- πωαδήποτε νά ανακληθή είς την τάξιν. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ Μορφαϊ πούέκλείπουν Γεώργ. Μιχ. Καλημεράκης "Ενας άκόμη άγωνιστής τοθ Μαλεβυζίου. Στό Μαλεβύζι πάλι κυματί ζει άπό προχθές μεσίστιος ή σημαία τοΰ Κρητός άγωνι- στοθ. Τού ήρωος άγωνιστοθ πού ξεπήδησε άπό τα δεκαε πτά τού γρόνια στοΰς δρυ· μούς καί στίς βουνοφοραγγιές τής δοξσσμένης επαρχίας καί άρτιάζοντας τό ιιμημένο Κρη τικό ντουφέκι έπεφτε μέ θέρ- μη κοί άπόφασι στόν άπελευ θερωτικό άγώνα, γιά νά συ¬ νεχίση την παράδοσι, γιά νά πάρη θέσι στούς έκλεκτούς πού πάλευαν όλοχρόνια γιά νά ρΐξουν την έπαχθή τυραν- νία καί τόν σκληρό κατα- κτητή. "Ιδιοι καΐ ΐδιοι οί Μαλεβυ ζώτες, καλύτεροι κείνοι πού 'ρχότανε γιά νάναπληρώσουνε χείνους πού φεύγανε,. γιά νά κρςΐτήσουν ύψηλά τόν άγώνα καΐ την ύτιερήφανη έ θνιπή πάλη μέ λύσσα καΐ ά πόγνωσι. Καί σάν τΐηγή ά- στεΐρευτη, άνάβρυζεή έπαρχΐα τους κι' έδιδε, δλο κι" έδιδε είς τούς άπελευθερωτικούς αγώνας τοΰ νησιοΟ τό άνθος της, την άλκη της, τα λεβεν- ΐογεννήματα τής γερής ρά τσας της. Καί πρίν καί κατό πιν στούς έθνικούς πολέμους δέν αφήκε μέρος πού νά μην αναφανή καί νά μή δώση ά &ρά τα σηαεΐα τής ζωής της, τού περάσμαιός της, τής έν- τονης παρουσίας της. Οί σπιτιές τοϋ Μαλεβυζοΰ, μεγάλες κοί πολΰκλαεες, ή σαν κοί πηγές άνεξάντλητες πού πότιζαν, πότιζαν τό δέν- δρο τής Κρητικής ελευθερίας, δχΐ μέ^ σταγόνες άλλά'μέ χει μάρρους αϊματος. Κι' ή ϊδιες σπιτιές πού άνεπτύσσοντο γοργά, γιά νά δεκατισθοθν σέ λ(γο άγωνιζόμεναι καΐ πάλιν άνεπτύσσοντο καΐ Ιδιδαν νέον αιμα γιά την ελευθερία καί νέους'άδάμαστους βραχΐονες είς τάς άιελειώτους Κρητικάς έπανσστάσεις. Μιά άπό τος οικογενείας αύτάς, πού έδιδε καί συνεισέ- φερε χωρίς φειδώ καί χωρΐς κανένα ύπολογισμό, πού πρω τηγωνίστει καί άπετελει τιμία πρωτοπορεία σέ κάθε ξύπνη μα τοΰ Κρητικοϋ λέοντος, γ] ταν καί των Καλημεράκηδων, άπό τόν θρυλικό Άγιομύρωνα. Τό δέντρο τής σπιτιδς αυτής, δέν υπήρξε ποτέ κοινό. Τα κλαδιά τού γεννοβολοϋσαν δό ξες. Οί ρίζες τού ήσαν βαθειά χωμένες στό χυμό τής χριστι ανωσύνης. Κι' άπ' αύτά τα κλαδιά κι' αύτές τίς ρΐζες ξε¬ πήδησε μιά δόξα καί μιά τιμή ό Μιχαήλ Καλημεράκης, ό βαπτισμένος άπό τα παιδικά τού χρόνια στά νάματα τοθ έθνισμοΟ, ό κατόπιν Γενικάς Άρχηγός τόΌ ΜαλεβυζοΟ καί Τεμένους, τής άλλης αυτής ήρωστόκου επαρχίας τοθ νο- μοθ μσς. Κοί τέκνο τοθ έν-* δόξου αΰτοϋ άρχηγοϋ καί α¬ νεψιός έκ μητρός τοϋ ήρωϊ- κώς πεσόντος κατά την έπα- νάστασι τοθ 1866 έτΐίσης γενι κου Άρχηγοϋ Ηρακλέους Κοκκινίδη υπήρξε, ό άγωνι στής χάριν τοϋ όποίου κυμα τΐζει μεσίστιος άπό προχθές ή πολεμική σημαία τοϋ Μα¬ λεβυζοΟ, ό Γεώργιος Καλη μεράκης. "*" Είς τάς πολεμικάς έτιχει- ρήσεις τής Κρήτης πού προηγή θησαν τής άτυχοθς έπαναστά σεως τοϋ 1889, ό Γεώργιος Καλημεράκης πα'ρνει την θέ¬ σι τού κοντά στούς άλλους άγωνιστάς καΐ στό πλευρό τοθ πατέρα τού ΓενικοΟ Άρ χηγοθ. Μέ την τόλμη καί την ξεχωριστή πρωτοβουλία πού Ιδειχνε πάντα, γίνεται βρά- χίονας δεξιός τοθ πατέρα τού, τοθ τιατέρα Άρχηγοϋ πού δέν εΐχε γνωρίσει φόβο καί πού εΤχε καταστή συμβολο καί θρθλος τής έποχής. Στήν Ικρηξι τής έπαναστάσεως τοΰ 1896 είνε πάλι στήν πρωτο· πορείσ τοϋ αγώνος καί δίπλα στόν άκούραστο Άρχηγό πα¬ τέρα τού. Στάς αρχάς τοθ δευ τέρου έπαναστατικοΟ χρόνου 1897 ή κεντρική "Επιτροπή τοΰ αγώνος τοθ άναθέτει την έμ- πιστευτική αποστόλη νά δια- πραγαατευθ[| είς Αθήνας την μεταφορά δηλών καΐ πολεμο· φοδΐων είς την όποιαν έπιτυγ χάνει απολύτως. 'Ετανέρχεται καί ύπηρετεΐ πάλιν στό πλευ ρό τοθ πατέρα τού ΓενικοΟ ΆρχηγοΟ είς δλους τοΰς με- τέπειτα αγώνας υπέρ τής Ε¬ νώσεως τής Κρήτης μέ την μητέρα Έλλάδα. Οί πόλεμοι τοΰ 1912 εύρί-. σκουν τόν Γεώργιον Καλημε-' ράκην πρώτον τελωνειακόν έλεγκτήν. Άλλά καί πάνο- πλο ψυχικώς γιά νά συνεχίση την οικογενειακήν τού παρά¬ δοσι. Καταρτίζει ώς όπλαρ· χηγός Μαλεβυζίου άνταρχι- κόν σωμα, αναχωρεί μέ τάς πρώτας έθελοντικάς α¬ ποστολάς, πολεμφ είς την ΜακεδονΙαν, πολεμδ είς την "Ηπειρον μέχρι τοθ πέρατος των Βαλκανικών πολέμων ύ πό την γενικήν άρχηγία" τοθ τότε λοχαγοθ, στρατηγοθ κ. Γεωργίου Κατεχάκη. Μετά τοΰς πολέμους έκεί νους ό Γεώργιος Καλημερά κης ύπηρέτησε ώς τελώνης είς τό Ηράκλειον, τόν Πει¬ ραια, την Θεσσαλονίκην κοί τελευταίως είς την Άλεξαν- δρούπολιν. * * * Άν ή άρεΐή τοϋ κάθε άν- δρός πού άηέρχεται άπό τόν κόσμον αυτόν ένσαρ<ώνεται είς τα τέκνα τού, ό Γεώργιος Καλημεράκης άφήνει είς την Αμερικήν μαζύ μέ την υπό- λοιπη οίκογένειά τού έν πλή ρει δράσει, έν πλήρει άκμή τόν υϊόν τού κ. Νικόλαον Κα λημρράκην, τόν δίς έκλεγέντα Πρόεδρον τής Παγκρητικής Έ νώσεως, ίδεώδη τύπον πά τριώτου 'καί "Ελληνος πού τιμά άληθώς τα Κρητικόν στοιχείον είς την ξένην καί έξυψώνει μέ τό έργώδες παρόν τού την φήμην τής γενε τείρας τού. "Επί πλέον ό Γε ώργιος Καλημεράκης ήτο ό πατήρ μδ; κορυφής των γραμ μάτων, τοθ «θερσίτου» Μι χαήλ Καλημεράκη, τοθ αλη¬ σμονήτου φιλολογικοθ συνερ γάτου τής «Ανορθώσεως». Τό πέρασμα τού χρόνου δέν άφαιρεϊ άπό καμμιά δόξα άλ λά προσθέτει. Καί ό χρόνος θά προσθέτη. καΐ θά άνανεώνη πάντοτε είς την οικογένειαν Καλημεράκηδων την μνήμην πού τής άξΐζει. Ό Γεώργιος Καλημεράκης υπήρξε έ'νας ά γωνιστής έπίμονος, άκαταπό νητος, ένθουσιώδης. Καί δνας πατριώτης πού έπλημμΰριζε πάντοτε την ψυχήν τού τό αϊ σθημα τής πίστεως. 'Η πολεμική σημαία τοϋ Μα^ λεβυζίου άς κυματίστ) εισέτι μεσίστιος Καί ή ήρωι'κή έπαρ χία άς πενθήση τόν άγωνΊ στήν της. Διότι ήτο πάντα ά πό τούς πρώτους καί ποτέ ά πό τούς τελευταίους σέ κάθ§ πολεμικό έγερτήριο καί σέ κά θε (α^ή θριάμβου της... Ζ.- Άγροτικοϊ δρόμοι.. Κατά την τελευταίαν συνε¬ δρίασιν τού, τό Δημοτικόν Συμβούλιον απεφάσισε την χορήγησιν πιστώσεων διά την κατασκευήν ωρισμένων άγρο- τικών δρόμων καθώς καί διά την αποπεράτωσιν τοθ ήμιτε- λοθς τμήματος τής όδοΰ πάτ¬ ρα την γέφυραν Λουτί Πέ- ραμα. Ή απόφασις αυτή υ¬ πήρξε σύμφωνος πρός τό κοι¬ νόν αΐσθηαα άνταποκρΐνεται δέ πρός τάς υφισταμένας α¬ νάγκας. Ή κατασκευή άγρο- τικών δρόμων είναι τόσον άναγκαία, δσον είναι καί ή κατασκευή όδικοθ δικτύου έντός τής πόλεως. Δέν είναι άλλωστε μικρά τα Εσοδα τοθ Δήμου έκ φορολογίαν των άγροτικών τΐροϊόντων. Κατί φυ σικά ό Δήμος όφείλει νά δι- κυκολύνη τόσον τάς καλλιερ· γε(ας δσον καΐ την μεταφο ράν προϊόντων, διά πυχνοθ όδικοθ δικτύου. Καί τό πράτ¬ τει κατά τα τελευταία έτη. *** Τα δένδρα. Μετ" ολίγας ημέρας θ' άρ- χίσουν αί έορταί τοθ πρασί- νου καί αί άναδασωτικαί έρ γασίαι. Καί έπ' εύκαιρία, οί πρόσκοποι, οί μαθηταί καί τα μέλη των φιλοδασικών έ- νώσεων θά φυτεύσουν καΐ πάλιν δενδρύλλια £παντοΟ. Καλά καΐ άγια βεβαία αύ¬ τά. Άλλά ή καλλιέργεια τοΰ πρασίνου καί ή πύκνωσις των δασών θά επιτευχθή δταν έρ· γασ960ν καΐ οί γεωργοί μας. Καί πρός τόν σκοπόν αυτόν θά ετερειτε νά μεριμνήσ^υν σέ γεωργικαί υπηρεσίαι, τό Γεωργικόν Ταμείον, οί δήμοι καί αί κοινότητες. Θά ειμπο¬ ρούσε νά καθιερώ^ουν χρη ματικά βραβεΐα διά τούς φυ τεύοντας δένδρα καί έ'παθλα διά τοΰς φίλους των δασών. Εύτυχως έν Κρήτη εύδοκιμοθν δλων των είδών τα δένδρα καΐ χά ήμερα καί τα όγρια. Δίκαιος επαινος. Κτηματίαι τοθ ΖαροΟ μάς παρεκάλεσαν νά εκφράσωμεν τάς ευχαριστίας των πρός τούς αγροφύλακος τοΰ Μετο χίου Καπαριανών τής Κοινότη τος Μοιρών, χάρις είς την δραστηοιότητα των οποίων ε¬ παγιώθη Ί άσφάλεια καί έξη λείφθησαν αί άγροζημίαι. Τα σημειωθέντα κρούσματα κλο π^ς σταφίδων επατάχθησαν. Οί άγροζηαιωταί έκτυπήθησσν. Οί δύο άγροφύλακες, άγρυ- "ηνοι καί τάς νΰκτας έστάθη σαν φρουραί των περιουσι ών των άγροτών. Ό έ"τΐαι νος έττομένως τούς άνήκει δικαίως. Ασφαλώς δέ καί ή προϊσταμένη των ΰπηρεσΐα θά τούς άαείψπ αναλόγως. ΑΊ Αθηναι είς την δόξαν των. ΎΪΤΟ^ΤΠΝ ΣΚΙΑΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ Ι7ον 'Ενα Ιστορικόν άνάγνωσμα. —Άθηναΐοι, έπειδή άφιέρω σα δλη μου τή ζωή είς την ύπηρεσία τής πατρίδος, έιτει δή αδιακόπως έργάσθηκα νά κάμω έναρέτους τούς πολί τας, έπειδή πσραμέλησα τα προσωτηκά μου συμφέροντα, τάς θέσεις, τα άξιώματα, κα ταδικάζω τόν έαυτό μου νά τρέφωμαι κατά τάς ύπολοί πους ημέρας τοΰ βίου μου είς τό Πρυτανεΐον, δαπάναις τοθ δημοσίου. "Ενας ψίθυρος ακούεται. Ή είρωνεία αυτή προσίβαλε τούς δικαοτάς. Πενήντα έξ αυτών, πού 6έν ήσαν έχθρι κως διατεθειμένον ένώνουν την ψήφον των είς τάς 281 καταδικαστικάς ψήφους καί ζητοθν τόν θάνατον. Ό Πλάτων Ιξαλλος δια μαρτύρεται μέ αγανάκτησιν καί χρειάζεται αγών διά νά τόν όδηγήσουν έ"ξω άπό τό δι καστήριον. Ό Κρίτων, ψυχραι μότερος, σκέπτεται τώρα διά την σωτηρίαν τοθ φιλοσόφου. Τόν πλησιάζει Ιδιαιτέρως καί τοθ λέγει: —Μία θεωρία Εχει σταλή είς την Δήλον. Καΐ καθ' δλην την διάρκειαν τής άπουσίας τής θεωρίας ό νόμος άπαγο ρεύει τάς θανατικάς έκτελέ σεις. "Ας έπωφεληθοθμε τής εϋκαιρίας. Θά σέ διευκολύνω νά δραπετεύσης στή Θεσσα λία. Θά έξαγοράσω τούς δεσμοφύλακας... —Όχι, λέγει μέ γλυκύτητα ό Σωκρατης, ένώ σφίγγει τό χέρι τοΰ Κρίτωνος. Πρέπει νά ύπακούσωμε στοΰς νό μους τής πατρίδος. Κάθε πό λΐτης, πού καταδικάζεται συμ φωνα μέ τούς νόμους, έχει ηθικήν υποχρέωσιν νά ύφί σταται την ποινή πού τοθ έπέ βαλαν οί δικασταί —Μά σέ καταδικάζουν σέ θάνατο, Σωκράτη! —Καΐ τί μέ τοθτο; Κανείς πραγματικά σοφός δέν μπο ρεΐ νά φοβάται τόν θάνατο. Καί τί είνε ό θάνατος, φίλε μου; Καί τί ξέρουμε γι' αύ τόν; Εΐσαι βέβαιος δτι σημαί νει τό τέλος; —Σωκράτη, έπαναλαμβάνει ό Κρίτων, ό οποίος δέν μπο ρεΐ νά συγκρατηθή τα δά- κρυά τού, ό θάνατος είνε τό ταξίδι πρός τόν Άδη, είνε τό άγνωστο καί μυστηριώ δες ταξίδι. Ό θάνατος εί νέ ό χωρισμός. Ό Σωκρατης σηκώνει γα λήνιος τό κεφάλι. Κυττάζει μέ συμτΐάθεια τούς φίλους τού πού τόν περιέβαλλαν. —"Οχι λέγει. Ό θΛνατος είνε μιά άρχή!... Μετά τριάντα μέρες, ό Σω· κράτης βλέττει τόν δεσμοφύ λακα νά μπαΐνη, δακρυσμένος στή φυλακή τού. Οί πιστοί μα θηταί, πού είνε γύρω στό φι λόσοφο, άφήνουν μιά φωνή άπογνώσεως: —Γιατί, φίλοι μου, αυτή ή συγκίνησις; λέγει ήοεμος 6Σω κράτης. Δέν συμβατΐνει τίποτε άπρόοπτο.'Ό,τι είχαμε νά ποθ' με τό εϊπαμε. 'Η θεωρΐα επι- στρέφει άπό τή Δήλο. Έφθα¬ σε ή στιγμή τής αναπαύσεως. 'Ο Κρίτων καί ό Πλάτων δέν ήμποροθν νά συγκρατή- σουν τούς λυγμούς τους. Ό δήμιος Ιχει μπή στή φυλακή κρατώντας τό κώνειον. —ΤΙ πρέπει νά κάμω, φίλε μου; έρωτά μέ γλυκύτητα ό Σωκρατης. 'Εού μπορεΐς νά μέ όδηγήσης καλλίτερα άιΐό κάθε άλλον. Ό δήμιος μένει κατάπλη· ι
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒ*ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ«ΒΒΒΒ
  ιοιοιπΧοι
  ΛΑΑ^
  οί ί>1
  ΟΛ» 1»Μ ΛΓΟΤ,λΟΟθ, 00£ 9
  ΑΓ>ρ3Α3ΐ1 ΙΟΜ ΑΟ11Π1 ΑΟ1
  ΒΜΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒΗΒΒβΒΒΒΒΒΒΒΜΙ
  9
  3ο3ι!ατΙιιοο'π
  '
  ·ηο]3κηγ η,οι
  !Ι 3(ρ
  )Ο 0|
  ΟΙ 3ΐ[ΐθΦ3>Ιθ111-|
  Ίιο,ρ ρχιγοΧο ρι ιοχ
  Ί
  οιγιβ τΙγΐΦ ρι θγζ|
  οόιι ηθΗο ποιλβιι Ιΐ0αΊμ.33 8)οβγιιιο
  ψ-χιιειΐΒίίς ιβχ Ιτχιλομιοχ ψ ηο)οιι
  9 ηοι «βοΌγ^ |Χ5Μ βτΙοο.92» ^9°
  οογοχ !>9)ηΦ8σ/.οΐΒτιΙΐ'ΐΐΜ ο «λβ
  Ι Ϊ ΙΙ^Ί
  ΪΙμ ςιοτ^Ίο,οΧει Ο.» :Τ1Υ]Φ 9
  οϊο] ΛθΜΐιοτΙΙιΛ. ηοιοισε 91 ΛρσΌΦ
  ΛΐιιφαΊι ρις ιεΐ3γγΒ{}οσΊι ηοιιο, Ιιχ
  ηοι 5]3 3φ9"·Ρ ι»ΐ30Λΐιπ
  ί Λ013Χΐ01Ο
  Λ90Υ3Ο'βιΓ 91 5]3 ΙιρΙιθΛλίι
  Λθΐοϋθ 91 εΛοο"ςΛ3ς 91 »^οώρ λοο
  Ο ΛΟΥΥ3Τ) ΛΟ(}310γηΜ Β.Λ3, Ϊ13 Λ3ΓΙ
  <7>ΟΠ31Ο111 ΒΛ 31£!?? ΛΟ119ΟΊ ί>]'3 —
  Ι 9 ]05ρ 0
  5ΐ3θθ3ΐηΦος)ςΛ3ς ϊβτι ΰΧοιόΒΐι ϋι
  Λ3 ]Β 1ΒΧ 110, 0910,0 ΛΒΓΐθ^ΙίΐΥΗ,—"
  •ΛΐμΧοιΐ| λΙ^ι ΛΐαηΒ
  1Β13£|Β1ΙΟθσΊΐ }ΒΛ10Χ 1Ο ΛΠΟ1113Υ
  λ?9 λολιοβοΊι 91 0Ι"Ρ οοό'η.ι —
  •ΛοΛεΦο'ιηοσ'φ
  λοι *}ΐ3οΙμτ)ιιοόιι ιβ 3ΐοιοΒΧ3 ιβι
  ϋ ιοχ 1010119 βι οί*/—
  •Βθ'3ΐ9ΐο3Λθ3 81 Ι1051
  Χ ιρι ^
  ό 91—
  ιο ϊ
  1γ 0
  ϊΒΐΐιγοοιι 5ηο)ςοΛθγ1ι !>ηοι Ιΐ-,—
  •ϊηοιεσχ ηοχ ιηοσφΧ 5ηο>ηιη3ΐιο>ιο
  5ηθ1 5)3 ϊηΟ'3ΘΟ3γ3 Λ0θ9ΐΐΜΟΐρ 5030
  'λό ϊϋ
  Λ3
  Ι
  λ0°Θ°9 9Θ—
  "Ι. 'Χ
  ηοι
  Γ
  λΙιμιλ9? Λϋγς λΙιι
  λΙιι ΐρις ηοΐζΐοι ηοΐ3Χ
  ηοι 5οιΙιΐ9ΐΧ)ςηοιιο 5υ.ιο]λ3τ1
  5 'ηοι ίρΉΙιιΙ/^ 91 οχ
  ηοι
  Γ
  91
  30,
  •ΛΟ13Χ
  Λ3
  Ο.—
  1)013X^3
  9θ2 ν
  001 Λ»)3ΧΟν, Λ^3)ι1Λ3^ ΛξΟΙ
  9 'ΐθ, ΐφϋΙ
  ΐ 0
  ·3ΐς χιτΙοΐΛφΛρ πλ^ ώϋοΐιρ λοοο
  *59>ι>ο]3 ϊτρι ιομ ΐϋ
  Ϊ ηοι 5130991113
  Χ
  5οι φς ρ
  03 οοΧ>?»ιΛθίΐοιοσιι ^θ
  ΙιςΐΦοιοιοχ ηοι ιι*]Λ ϊ)
  ' λΙιι
  ■ οιοισχ ΛηοΌ^ λοοο3ι1 η
  ΐ. ηοι ^Ιιχ)λ ίΐιι {
  Η 0ίί
  Ιςιφ
  Α01
  Η)
  ινχ
  νΐΛΙθνθ-
  *»» ^^τ '*·*
  -ηχκχ
  5»Η
  ΆΥ
  β γ ι»κ
  » »Λ3ΗΙιλΑΛ14 'V11βγ» «ι «,«Η«
  ΛΟ091091Βΐΐν> Λ0.1 5]· 5»β »0β$| 3Η 1501ΪΛΙΛ »β '
  λιιι 5]» ΛχοθΐΑιαβ'ν λιιι («κ η3^ΐ(3ϊΐι «ιϋιφοβιΐ Λϋί 5»ι
  ' 131 $(«0911» Λΐοηφκαλ
  (53ΐΐγβΛ»«γ)
  •3*1
  5»ΐ1ιι
  Η,
  590x1153υ '
  5ηοι 5
  _Ι2ΗΙΟΠθνΐ3
  Β.
  0λ^Χ
  «Λ031ΛΟΠ
  -Ι 11
  ΐΐ »? »ιχ)γ11ιτ1οομ
  1303φθΟθ"_ ί)»
  ΑΟ3Ν
  Λθ13θΧθΌΠθ'Χ ΟΙ
  2Η1Ι<Ι93 Ή Ι » Λϋι Λ«Λ3ΐ1ΐιηΑΑΐΐ } «Λ»} 5λ 901 ·ηο>κ '
  -χτΙΐ^ΐΛ9Μ «ιγ,οσχκ '
  Α./^Μ^Α
  *-<*νΛ« ΒΒΒΒΒΒΒΜΙ ΙΒΜΒΒΒΚΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒιΒΜ ξί 9 'Υ1»·) ΖΗνΐΝΙΗΜΟ» 'Δ "-λΙΛΙ •ΛΐΐιΙμσ>}
  οιιςι
  '6£61 αοϊιιοι
  ΟνΐΙΝΟ-
  *}(Ύ)3θΙίΙΓ111θθΊΐ. Χ>ΐΙΐΑ)Χ010Ο 101
  ιι Λφγγου. Α
  !>Ιιιθ)Χη3
  ΛΏ1
  ΑΛον
  οοιι
  ΒΒΒΒΒΒΒεΐΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΚΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ■ ΒΒΒΒΒΒΒΒΒεΐΒΒεΐΜεΐΒΒΒΒΒΒΒεΐΒΒΒΒαΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ο(ο ο?
  -ο
  ηοι
  ηοι αο|λ οί
  Ιΐκββηοκιοχ
  "2ΟΝ>ΙΛ>Ι,,
  91
  ΐ
  , ΛΟ13φΒ0
  Λ30
  ικ
  0:92 91 Ϊ?Χ—
  — 00*31
  "15-τ
  ΛΟ13Θ93 ς
  ΐινουοαΜν
  ΐι<ν οί μ ^— Ι ίνν»ν»>·^ γ- "Ι- ·"— Τ.— . .Ύ·—
  V
  ""1
  ΐΓ] 5οΛ3ΓΐΒθ·ΐ3ΐΐ3ΐι ΐνΐΙΞΙΗΖ
  Ι··ΙΙΙ·ΙΙΙ··Ι
  ΗΝ1ΜΖ1ΥΙΗΜΠΜ
  2ΟϋθνθΙ8ΟάΧΙΝ Η
  'ηοι
  ηοιι
  »κ
  ·ί))Ο ςθΒΧ 5ΐ}1 Λ1θΙΐ)0110Λ
  βχ] λΙιι ρκ "ίιΙαΧηφ ί)1ιι ΙκψοΊ€3 λΙιι
  ΛΟ1 ΒΟ3ΓΙ 6Χ"')
  1
  'ηοιι
  Α32
  , -Βμ'βΙ Ιΐ0Ε1111Λρ ,Λ 1',3ΛΒΜ Λρθϋτΐ
  ηοι
  53ΜΟΛ»Χ 10
  ϋίοηοχίρ τρ*
  ©03 31» κνγν -ηίιγΐΛΒ3? ?ο
  ' . Λΐ-, Λρ ιασ3ΐο35 λΙ,
  3" Α φοΊι λΙιι 9ΐ»ε 3ΐΙ(θΙιν.3φ05ΐΐ3 ρι ιβι
  ■ ' 5ΒΟ 9ϋν/ 'ΛΐΦ^ 001 ΛΙΙΧΒΧ
  λΙιι 13X3 βγΙΛβοΊι
  ΒΛ 11
  ΙΐΙ
  §1 ί
  λΙ/ι Λθΐοχ>)γοΧορ
  Λ3ς
  ν— Ι
  ιηχ 5101001 Λ3, ·
  ■ ΙΐγΧΟ 3Λ13
  ■311
  5 ί
  Ιι βι ^
  5ξ|
  }Β>1 1Β113Γ10ΟΧ
  ο.- !}(?01
  κ[
  91 '31Λ311 3)10 -311 3ΘΟ3^εΐΛ&φ 3)1 ΒΛ
  γρ '|303φθθθΊΐ 5ΒΟ ΟΟΙΙ
  001,
  Λ3Ο331'
  1^1 313Ο
  Ό013ΛΟ 91 9^8 31^θ^8γ0φ
  ^ιτΐ '3τ1οΐ)Α5τ]:ο'33χ κλ Γλτΐ οί ΙΙοφοΌΒΤιρ ^0 ηοιι ΐ£.ο3λΙιολοιιρ
  ]^β3χ| ϋιτΐ Λ9ΛΒΘΙ11 5ϋϋΙ>οΙιιεις ρ0 5Ρ3<3]ΒΧ __ -Α3 5ϋ0θΐ3ΐιεΐ3ΐ1 λβ? ιβ» · -0Χ1Λ3ΤΐίΛ1Βφ 5?5)1103ΐΙΐΟλ ΛΟϋΒΙθλ £1 βλ ΒΟ1 Β0 ΐΒ γ 3Λ13 »Λ 3Ο000011ΤΙ Β)Χθ103 1^ 110 1Β13591ΛΒΦ ΒΛ ΪΒΟ η91ΠΕι'| Λ91 313011(1)» ιλ ,ιβχ Λολιγ9 ί11) οοηΙαφιό3ΐι. ηοι ϊοΧουρν 3Λ}3 Β0 ^οιου9 9 ίΌγιφ 5βλ^ ϊηγΒφοε 1Β1 3X0)003 Β0 1>ΒΟ ΛθγγΒξμΰ311 91 Μ3
  '3ΐ9ϋθ. "'3ΐΐ)3γ ηοι ηοιι 9ιι?β ΟΥ
  011 3ΐΙ»Ίυ.5ΒΛϋ ΛΟ3 'ΛΟ 53γ3ΐρ Β^
  !>»Ο ΐρΐλ 0θ311ΟΟΟ£ίΐ111ΛΒ Β0 'ΟΟΙ
  Ο)}© Ι; 3Λ][3 Λ» 1ΒΜ Β1Ο11Ο '^ΒΟ
  ^9λη^9θ 9 Ιβχ— Όο3ΐη<8χ 91 3101 λβιι ιβι3Λ)βΦ ϊβτΙ 3τ1ηοτ1η0ΐιι? οοιι 910Ο 11913 —^εριΐιολ ΙΐΛ3τ11ιεΐ3ΐο3 'φ Χ 1 Ι 9 Λΐ,ΙΙ 3ΐΐΛ0^ Β0 ΛΙΙΙ ΛΟ11ΐίθ9^11 Β1ΒΜ 5ζ • 11ΛΒ 4Λ 11Λ8 '^Λ13 ΒΛ 3ΟΠ000ϋΓΐ Β0 0011 001.ΟΒ Β3ς] Λΐΐΐ ϋ,3 30ΟΒΦ Ο00ΟΒΒ ~ΛΟ? .ΙΒ11Λ031Ο »0 Λο1Ο1ι9 91 9^Ρ Λ9Ο0011 ΒΛ^ 31θ1ΛΒϋ 13Χ Ο^Ο 'ίΐΟΛη^ΟΟ 5ΒΛ3 3Λρ ΒΛ 5ΟΛ311 ■031ΟΟΦΒ ΛΟΟς 1Β5Ι 59ε*3(')ηι:'1· ΛΟΟ£ .ίΐΐΐθΐΐ^ϋ 31Ο11 3Λρ Λ39, 'ΏΙΒΧ «9? Β)Χηιςΐ3 1^ ιΐβ οιύασ)ΐΛΒΛΒ 3Λ13 ·9>ιΊΐΒτ1λΒθ)ιι ηγοιι ιιβχ ?ο ιβι
  ΙϋΟΙΙΟΙΙΟΟΟΟΟϋ 1851 'Β)1Οΐΰ0Β 3Λ1.3
  Β*Λ 130ΒΕ θύΐ3ί·Ο 91 " ^
  9 9^Ρ ΒΙ13113 : ■ Ί]3ζονη Λ91
  Β0 'ηος))3Λ9 οοι ΟΛηςΛΐχ Λ91
  ~Ο91Α)ιι Ιιό
  Ολ)Υ ρΐΛ 3110ΟΛΧ
  91 ^Ι3 13Υ31ΛΟΟ
  Βγεκ 0091 ΐ3ϋθΑίιθΒΐι οοιι εφ
  Ι -3ΛΛ9Ο 81 ί)]3 ΟΛΒϋ| ΟΤ3Τΐθ11)Ι
  • 13ΛΟ ΟΜΒΧ» ΒΛ^ ,Π 'ϋ9ΐ
  ΐά ' Ι5 Ι<ΙΛ10'3ΓιΙΐσΒ51 _9 5] ΒΛ ) ΟΟΙΙ 313Λ10Χι1Ι?5ΒΓΐ— ί ^3ΐΙι»ΐΒΛε 'Βΐϋϋ" ηοτΐ 80— 50ψϋ 9 ' 5Π01 Ϊ13 Λ91ΟΡ3ΛΛ. ·»13λΟ|Λ3 9θ οιοΊμι '3ΐ91 91 •03 ΒΛ Λ9ΛΒ0111 λΙ,ιι ηοι -1ιγϋ.9 ηοο 019911910 -ιο ηοΐβ *>ϋιιι
  •ΐρηο'κίϊ) ηγ,οπ —
  Λ3ΟΠ3Α|
  ειΛ ιειΐ3>ΐ9θ'υ
  ς ΛΟ3Λ ^ 1
  ΟΛ 91 •^ΟΥ9'(-3Τ1 ΠΟΟΙ
  9 ιοιιοοχ ΒΛ3,
  βλ
  313Ο35Λ0Ο Λΐ^Ι ΒΛ ]1ΛΒ
  ΒΙΤΐ ?Ο 5ΒΟ ΒΐςΰΒΧ Λΐ^Ι 313Ο
  ΛΒ)0119 ΛΙΙΙ ^]
  133Λ ]Ο 1ΒΧ ΒΙΟΙΙΟΌ* 81 5Β1ΟΕ9
  )ξ)γξ)ρ εί
  5οιίοτ1η3Λΐι ηοι ί
  13x3 Ίιοαιιι
  ιγς>- Αϋιο ^>ι^η^
  9Ρ61 ί
  ΒΓ1Ο992» Λ003Τ11/— — •«
  ηοΗοοχφιοσο ηοι ϋγϋχο η.
  ογσευ ειμκΐ όεοΛΒγιιν/
  ·Λ0?ην ^ϋ
  3, ϊ]3
  ■53 51ι>Βγη8Λ0Μ ^ -οοΐ. χ 9
  δΊΙΟΜ
  νιιΐΝ
  η1
  5αβι
  Μ
  ρι
  3Τΐ 5θθ1 ΙθΛθΛθΙΙφ }0 ]ΟΜ ΑΠΟΟ
  φγ1ις»3 Λΐμ. ρΑ ΛηοσοΕτί Α3ς
  ηοΐϋτΐ3ΐι ο οί λ~)ολ
  ^ ϋ
  -3ΐι
  10311 Λΐΐχ 1θΙΐΑ00φΐ0311 10130
  ω$ ^τΐ Ληογγ9^ι03ΐι !>ςιοι ιοιολ
  10 :·33Λ993ΧΧ>νν/ 10
  Ν0Ι73ϋ ΝΟΐνΐλ3ν31 01-
  •13ΛΡΘ
  !>ογ9Λ.3νν' 9
  φ ΟΛ1ΜΜ9ΜΟΥ9 Α91Ο ΟΛ-
  3Ηπ>γΙιοοοΊΐ οιιρτ) οί ?.3 Ό Α.) γ 3Ο 5θ
  ΛΟΑ)ν:ο .13 κ
  -ιτι*ιι<3 9 ιό,ιοό οοι Ιθ3]ΐι λΙιι 3Γΐ 301101,10^ )Μ ΐ3λ?γ ΆηοΛΐησο^ ρ ηοτΐ 019911· 91— ηοι 5ηογ
  3
  ί
  919, ϊιιΐ3θ,οιγ.{|
  ΐνΐΙ31ΗΖ
  -Υ, 'Μ 091 ΛΐΐΧΐΐΟ,θν»
  δρ 31ΙΚ0)^8
  -8ΐχ»οιιΐί? »λΛ»
  ΛΟΛ3τ1]3Χ 'ΟΟΙ Λ01301Ο1Γ1
  9 91 ρ 0Θ9
  Χ Χ 5ολ
  Οΐΐρ ΛΧ})13Χ}1Λ0ΧΟ10Ί
  1ΟΜ
  ν1Νν^^ιο^^
  )
  Η ·ιτ \χι
  «ΗΛησΙικ
  •ΜΟ19
  ΛΙΙΧΙΛΟΛΙ0Κ Λϋΐ 5||
  155 ·*»Υ.Ι«1
  ΛηοςβοΗοΙιοώΐ χζ «α?ι
  χ Ά^τΐςίβ
  Χρ 5ΟΛΙ15Ο
  ί
  30 ΚΙΛΟ^Χ)
  Α Λ3 Ληΐ]άι ι»κ
  Λλ Λ»ΐ3ΐι»<ίίβ ι ΒΙΟΙΙΙΙΟΛΜΙΟ 19Λ«ί!Η30ν50Λ» 5«β Λ«ι»Γΐγ)οΐΛ3 »Χ ·5 VI ννν?5α ν Λ«τ.γ,ί}>{} Ληκιςιρ ΛΐοϋοΧ Λΐιι 30
  ιιβ)
  Ο ΟΙ 'ΛΛΙΙΟί» Λ1Βϋ£?Οθν» ΛΙΙΙ
  ιν ·5ΐ3οη30ΐχ©ΐί<} λ«ι 5»κιΛο>ν;
  οοΌώ 5»ι ΛηΐΛΧθηοΊιν,υκι
  •ιβώ» ίή 5
  001)1 "λ
  V.
  11ΛΟΑ3
  Ί
  ΣΟαΐνΐΧΝθνθ Ο
  λιιι *
  Ι, ■5Γ5ϊοΐιι»ο'κ ίϋκιυηοοοΊΐ ΑηικΉ
  53ΐιβν;ικΛ νχ
  «πίηοιοηοκ
  ΛηΛ3ΙΓβ)ΟΊΟΚ3 ΛΜ1
  50100053(3^11
  Ο01
  λΙιι »ιοιΛ| ίηβιββκ
  ηοι λγοι3γ1χ31 αν ι 5»ΐΛηςη3ΐ; ,ίηβι
  5Ί ά
  νινβιχ-νΐ 3ΐ ν ν π
  ΥΝΗΜί
  :»Ηΐιιο»ι»χ οί 5)3
  *«5»!3Λ3λοκ;ο ίυι 5φΗθ3β, ίββϊΐ, Ο.»
  :χγΙ3 1
  14ΛΙΑ
  ·»τ1ιοΐ3
  !>ΙλΧθΧΛΌ »Γχου 4ί>3Λ11Λ<ί»11Ό>|
  νΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΠΠΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΜΙΙΙΠΙΠΙΠΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΐ
  ΘΕ61
  ΟΙ Ιϊ— ΐ3Υ.9·ϋ>3Μ λ—,
  •λιο
  ' Λϋχ
  5«3§3ν;»ι——
  ΦΗ3ΪΤΙ
  Κ0Ι3ΦΥ44040ΙΙΚ3
  ]θτ1α
  9ΐ9?Χο 91
  •10Π0Μ
  53ΐΙΐ191θυ
  •ηούοΧ ϋκιοηοΗ
  ,θεΐΐ 'ΛοοιονΧαο 5ΐΐκΐΛΜ4ι1ηο 5ϋι ηι
  ΜϊΊ' .5*01 'σ3ΛκΛ»α ηβι ιρι '0·3 ^"^Χ3"
  οαί» ΐ|Ληλ»οΐ3
  ? Η.
  (» 'γίηββιχ κ»Μ "β* »ι»τ1ϋιβιι .1300109 ^ϋιοσ ις δΐιι λοιιιολ3
  «Λ»
  ηβι »ΐΛ««Μηο ·Λ»2<3ο0τ},ί (ζ 'Ι^Λ 'ίηβγιΐ 5οιοι» ι»κ υΛι1γ:«^ 5053Υ911Ο3Μ ιιστΙΙ,ιιοοιον,ι φι Λ3 5ΠΟ3Γ1Ι4 5ΐίι τί 1 8 «1 Α 5ΐΐΐ 5χ>ύιοΐχΧύ<} * 5υκΐΛ«ώ -11 ΖΙ—ΟΙ Ηηο 5ϋι »]γηκΛηο ,ς» 6 'δίβουοΐΒ Λχ>σ3τ11ί 9£61
  ηοο
  -9x019 5ΐ3ΐοσ'χ 5ς?ιι η
  Λ001Λ911
  •Λοτιοόο,9ΐο, Λ91 5)3
  Ιΐκιοοοιΐ ,ξ»·
  -η 5Γν30?β*? 514* ιβ9ΐί »ιγιιιο υ£·
  'ηοιΑχχ ·κ ί
  '5ϋΛΐ3ΐΛη
  χιγ,ιιίο ,ξοζ ^ιι
  < χτΙΐιιοίκΛηο) ϋχιβηοιΐ Ιικιι Ιΐίχ ,5Γ£ 'ί3ΐΐ3θ"3ΐιβ ου» Ιγ 'Ιχ ' 9 •Π003190ΟΛ3Θ 5)3 ΛΠΧ3Υ.311 πΐΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΠΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΠΙΙΙΓΓ,' ■οηΊιΧο ογ ~θ|ΐιο Α?τ1θΜ»λθ1θ Α01 Α03Α ΚΛ§ Α3Χ}3 νχ) 5»γΡλ "Υ μγ;9 Λ3)λιοιι.ο39 λΙιι 59<^υ Λ91 ■3Μθ]ό3ΐι ΛΐμΗληο 590Ί1 3Λ13Π3 5υΐφπο39 ο. , ηο]·.ν/. ηοι .5ο)οΙιγχ^ 51)ΐ 5|^ιηο 5χ>)οΌλ3 5^ι ΐϋοιτι ·ηοο
  ΛΧ))Αόοοιΐ3γ λΙ^ι 5ΐ3ηθΜ9 1>ομ 5ΐ3Λ.]οΛΐιιι ηοιις
  ηο,]Λΐοιιθ3- λΙιι 5ς»συ ·
  5οοι
  χ 9 Όοιηοι ηο]3τ1!χβ οοι }ΐΐ5τ.
  9Λ ηοτί 599
  οί
  ηοο
  ■3φοσΛ3ΐιη
  5οι·ΑτΙ|γοιιβι«.χφ ^ι*' ·9θΦ Λ0091 θ Ό
  ηοι 5π3Α3οοκ 5ίιι ηο ί>οιο)φηοΛθ, Λ3ΐιΐ3
  5οσ»
  ΛΟΟ0Κ1Χ3113
  ■5ροτΙβΐλ&γ_οιΐπ5Ϊιι ϊοοκιιοΛΐοχ ίο
  'ΑφλΐΐγΐΙ Αΐρΐ Α0Τΐΐβ33γχ ΑθγοΧβ -"9
  92 οί '»ι ι» ?ι 523 ΑθίΙίΧχϊβ 0°ι
  5οιχ|ίχΑχ;ιι ηοι «ατπ
  Α(»1 ΑΟΜκλθ'θ Α0Π1
  Η.
  κ η ^^ *'* '
  ·ηο!0 6«?
  51ιι 530(13011
  ίΑΑ]γηθ£ιΑ2
  5ηοιιοχβ ίηοχιι ί
  ηοο 9"ολο 91
  5)3 Λ3Ο303ΟθαΐΙ
  1393
  Λΐΐγθ
  91 3^3γ3 Λγ ·ηθ1 ΛΟίΧ
  ! ■^"°.-Λ,Ι2>1. Λ0)^Λ3 . *9*ιιοηπ αοΊ91 9*ι
  •οΐΙθΛρ
  ηίιι η3χο«ι»κ Α<ηΐ3 -τΙ9Ν Ι Ιιι ηο)3ςΙιιιιΐ3 η 91 γ» 91 ϋιιρ ρΛ ΗΜΜ1ΥΙ λοι 5ΐ3 Λ3ληφ3ΐιγς · ΐ3 ^ * ί>ηονο ιο 3ονο οιιν
  !>Ι3οολΛ
  ΑΠΟΥ30 ί}Ο1Λ
  ΦμΛγιο ί>οό(οΐΜ]9 Ο0*
  91
  •οΐοιόν
  5θΑ|Λ
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμτης
  17 Νοεμβριού 1938
  ΕΠΕΔΟΘΗ ΕΙΣ ΤΟΝ ΤΣΙΑΝΟ
  Η ΔΗΛΩΣΙΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΩΣ
  1Η! ΙΙΑΛΙΚΗΣ ΛΥ10ΚΡΑ1ΘΡΙΑΣ
  ΥΗ0ΙΤΑΦΕΤΑ1ΙΟΙΗΗ ΔΗΛΩΣΙΣ
  III
  1ΙΗ Ι)ΒΗ Ι»! ΙΜΙΙΤΙΙΜ!
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας). — Σημερινά τηλε-
  γραφήματα έκ Ρώμης άναφέρουν ότι
  ό έν Ρωμη πρεσβευτής τής Αγγλίας
  λόρδος Ηέρθ επέδωκεν είς τόν Ίτα-
  λόν υπουργόν των Εξωτερικών κόμη-
  τα Τσιάνο, δήλωσιν διά τής οποίας η
  Αγγλία άναγνωρίζει την ίταλικήν αύτο
  κρατορίαν έν Λίθιοπία.
  Τό·άπόγευμα σήμερον (χθές) θά υ
  πογραφή μεταξύ των εκπροσωπών τής
  Ιταλίας καί τής Αγγλίας κοινή δήλοί-
  σις περί ενάρξεως τής ίτχύος τής άγγλο-
  ϊταλικής συμφωνίας.
  01 ΚΙΝΕΖΟΙ ΕΦΘΑΣΑΝ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΡΥΦΑΣ ΤΗΣ ΚΑΝΤΩΝΟΣ
  ΕΞΑΚΟΑΟΥΘΕΙ Η ΠΡΟΕΑΑΣΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 β Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).—Τηλεγραφήματα έκ
  τής "Α πω Άνατολής άναφέρουν ότι ό
  κΐνεζικός στρατός συνεχίζων την νικη¬
  φόρον προέλασιν αύτοΟ, έφθασεν είς τάς
  παρυφάς τής Καντώνος.
  ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟ ΒΆΝΑίΝΟΡΙΣΘΗ
  ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΜΠΟΠΜΠΟΛΕΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Καθ' ά άγγέλλε
  ται έκ τού έξωτερικοΰ, επίκειται ή ά
  ναγνώρισις δικαιωμάτων έμπολέμου είς
  τόν αρχηγόν τής έθνικής Ίσπανίας στρα¬
  τηγόν Φράνκο.
  ΕΣΠΕΥΣΜΕΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
  ΕΝΙΣΧΥΣΕΟΝ
  Ή συνάντησιςΝταλαντιέ-Τσάμπερλαιν.
  Ή Εύρώπη καί τό έβραϊκόν ζητημα.
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Νοεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτού μας). — Νεώτεραι πλη¬
  ροφορίαι έκ Λονδίνου αγγέλλουν ότι οί
  Ίάπωνες άποστέλλουν εσπευσμένης ίσχυ
  ράς ένισχύσεις είς την νότιον Κίναν α¬
  ποβλέποντες είς την άναχαίτισιν τής κι
  νεζικής προελάσεως.
  "ΗΡΧΙΣΕ 10 ΠΡΟΣΚΥΝΚΜΑ
  ΤΗΣ ΣΟΡΟΥ ΤΟΥ ΑΤΑΤίΥΡΚ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Τηλεγραφείται
  πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορείον ότι
  σήμερον ήρχισε τό προσκύνημα^ύπό
  τού τουρκΐκοΰ λαοΰ τής σοροΰ τού Κε
  μάλ Άτατούρκ.
  Η ΑΓΚΥΡΑ ΘΑ ΛΑΒΗ
  ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΕΙϊΤίΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας). —Καθ' ά αγγέλλε¬
  ται έξ Άγκυρας ό Δήμος τής πόλεως
  απεφάσισε την μετονομασίαν τής τουρ-
  κιχής πρωτευούσης είς Άτατούρκ πρός
  τιμήν τού έκλιπόντος αναμορφωτού
  τής Τουρκίας.
  ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΟ ΑιΊΟίΕΥΜΑ
  ΘΑ ΓΙΝΗ Η ΜΕΤΑΚΟΜΙΔΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Τό προσεχές Σάβ
  βατον τό άπόγευμα θά τελεσθή ή μετα-
  κομιδή τής σοροΰ τού Κεμάλ συμφώ¬
  νως πρός τό εκδοθέν επί τούτω πρό-
  γραμμα τής κυβερνήσεως τής Άγκυρας.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 16 Νοεμβριού
  (ίδ. ύπηοεσία).— Ό ύπουργός
  των Εξωτερικών κ. Μποννέ
  συνειργάσθη χθές μετά τού
  κ. Νταλαντιέ διά την ύποδο-
  χήν τοϋ "Αγγλου πρωθυπουρ
  γοθ δστις φθάνει την 23ην
  Νοεμβριού καί αναχωρεί την
  ■πρωΐαν τής 25ης.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 ΝοεμβοΙου
  ([δ. ύπηρεσΐα).— Την προσέχη
  Παρασκευήν (αυριον) ΰπογρά
  φεται είς Ούασιγκτώνα τό
  νέον εμπορικόν σύμφωνον με¬
  ταξύ Αγγλίας καί Άμερικής
  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ 16 ΝοεμβρΙ-
  ου (Ιδ. ύπηρεσία).— Άνασχη
  ματισθεΐσης τής ούγγρικής
  κυβερνήσεως, πρωθυπουργός
  παρέμεινε καί πάλιν ό κ. Ίμ
  ρέντι. Ύπουργός των Εξω¬
  τερικών παρέμεινεν έπίσης ό
  κ. ντέ Κάνυα.
  ΛΡΙΜΕΙΑΙ ΔΗΛΒΣΕΙΣ ΤΟΥ ΡΟΥΣΒΕΛΤ
  ΟΥΑΣ1ΓΚΤΩΝ 16 Νοεμβρί
  ου (ίδ. ύπηοεσία).— Είς δηλώ
  σεις τού πρός τόν τύπον ό κ.
  Ροθσβελτ κατεδΐκασεν αύστη
  ρότατα τόν διεξαγόμενον άπό
  ημερών έντονον άντισηαιτικόν
  άγώνα έν Γερμανία.
  Ό κ. Ροθσβελτ εβεβαίωσε
  την άνάκλησιν έκ Βερολίνου
  τοΰ έκεΐ Άμερικανοϋ πρέ·
  σβεως είς Ούάσιγκτων.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Νοεμβριού
  (ίδ. ύπηρεσΐσ) —Συμφώνως μέ
  σημερινόν άρθρον των «Τα
  ϊμς» πολλά εύρωπαϊκά κρά·
  τη συζητοθν την διευκόλυνσιν
  τής μετανασΐεύσεως των Ε¬
  βραίων τής Γερμανίας
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Νοεμβρίου
  (ίδ. ύπηρεσ(σ).— Άπό σήμε¬
  ρον ανεκοινώθη επισήμως δή
  τίθεται είς εφαρμογήν τό Άγ¬
  γλοι ταλικόν σύμφωνον άνα
  γνωριζομένης υπό τής Άγνλί
  άς επισήμως τής'Ιΐαλικήςαύτο
  κρατορΐας. Παρουσ'α το'ΰ κ
  Τσ ανο ό Λόρδος Πέρθ είτε
  σκεφθή τόν Ίταλόν Βΐσιλέα
  καί τοθ ανεκοίνωσεν άτΐό μ6
  ρους τοϋ Βασιλέως τήςΆγγλΙ
  άς δτι άναγνωρ'ζεται ή αύτο
  κρατορία τής Ιταλίας.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 16 Νοεμβρίου
  (Ιδ. ύπηοεσΐα) —Ό Βασιλεύς
  τής Ρουμανίας Κάρολος έφθα
  σε χθές είς Ντόβερ ένθα τόν
  ΰπεδέχθη ό δούξ τού Κέντ.
  Είς τόν σταθμόν (Βικτωρίας)
  τόν ύπεδέχθη ό Βασιλεύς Γε
  ώργιος μετά τοΰ λόρδου Χά
  λιφαξ. Ή παραιιονή τοΰ Βα
  σιλεως είς Λονδίνον πρόκει
  ται νά διαρκέση, επί τριήμε
  ρον.
  Είς τόν Βασιλέα Κάρολον
  ό "Αγγλος Βασιλεύς άπένειμε
  τότταράσηαον τής περικνημΐδος
  τόδποϊον είχεν άπονείμει προ
  χθέςκαί είς τόν Έλληνα Βασι
  λέα.Είς τόν Βοεβόδαν Μιχα
  ηλ απενεμήθη τό παράσημον
  τήςΒικτωρΙας.
  ΠΡΑΓΑ 16 Νοεμβρίου (ίδ.
  ϋΐτηοεσία) —Την προσέχη Π?μ
  πτην ή κυβέρνησις θά συγκα
  λέση την τσεχοσλοβακικήν,
  βουλήν "ίνα ψηφίστι διαφόρους1
  νόμους.
  —Βεβαιούται δτι ό κινεζι·
  κός στρατός συνεχΐζει την
  προέλασιν αύτοΰ πρός την
  Καντώνα, ευρισκόμενος είς μι¬
  κράν σχετικώς απόστασιν έξ
  αυτής.
  Διετέθησαν αί πιστώσεις
  διά τάς σχολικάς ανάγκας Λασηθίου.
  Κατ' αρμοδίας πληροφορί¬
  ας μεταξύ των κατωτέρω
  σχολείων τοϋ νομοϋ Λαση
  Θίου διενεμήθησαν οί έναντι
  εκάστου σημειούμεναι πιστώ
  σεις διά την θεραπείαν ι ών
  άναγκών αυτών:
  Δημ. Σχολείον Αγ. Άντω·
  νίου δρ. 10 000, Άμυγδαλιά
  5.000, Κουνάλι 18 000, Μαρ
  μακέτο 18.000, Λούμα 14.000,
  ΝικηθιανοΟ 5.000, Φινοκαλιάς
  5.000, Καλοϋ χωρίου 23 000,
  Καμινακίου 10.000, Β'. Νεα¬
  πόλεως 15 000, Αγ. Γεωργί-
  ου 18.000, Έλούντας 14 000,
  Κάτω Μετοχίου 5.000, Άχλα
  δ(ων 5 000, Κρυών 3 000, Παλ.
  Μιτάτου 3.000, Παπαγιαννά
  δών, 3.000, Πισκοκεφάλου6 000
  Ρίζης 3 000, Σφάκας 5.000,
  Πσρσά 10 000, Γρά Λυγιδς
  110.000, Δάφνης 10.000, Μαρω
  ' νιάς 10 000, Μύρτου 12 000,
  Καρυδίου 10 000, Τουρλωτής
  10 000, ΚεντρΙου 10 000, Ση
  τείας 10 000, Καβουσίου 10.
  000, Παλαιοκάστρου 15 000,
  Πεύκων 10.000, Μετοχίου Πι
  σκοκεφάλου 10.000, Άπιδίων
  10.000 καί ΌρεινοΟ 10 000.
  ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
  ΤΟΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΒΝ
  Κατά την πρώτην κλήρωσιν
  τής 3ης εκδόσεως τοθ ΈθνικοΟ
  Ααχείου εκέρδισαν οί κάτωθι ά
  ριθμοί:
  14126 δρ. 300.000, 28424 δρ.
  Ιδθ 000, 73949 δρ. 60 000. *
  Άνά 25 000 δρ. κερδίζουν οί
  άριθμοΐ: 60144, 81434.
  Άνά 12.000 δρ. κερδίζουν οί
  άριθμοί: 854ί>9, 34789, 88004.
  10605, 78256 καί άνά 5000 δρχ.
  κερδίζουν οί άριθμοί: 42772,
  64021, 62311, 71878, 13209,
  11438, 39102, 54051, 35217,
  7545.
  Άνά 4000 δρ. κερδίζουν οί αριθ
  μοί 11409, 45039, 56009, 42.
  017, 42815. 52905, 28195,, 29
  844, 10723. 59677, 45292, 86.
  306, 80256, 79654, 34032, 15
  455.
  "Ετέροι 55 άριθμοί εκέρδισαν
  άνά δύο χιλ. δραχ., ετέροι 130
  άνά χιλίας δρ. καί τέλος 2025 ά-
  ριθμοί άνά 400 δραχμάς.
  Είς τό ενταύθα Πρακτορείον
  τού ΈθνικοΟ λτχείοα δέν είχον
  ληφθή μέχρι χθές τό εσπέρας πλη
  ροφορίαι περί των κερδισίνΐων
  έν Ηρακλείω αριθμών.
  ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΙΝ
  ΤΟΥ ΜΟΡΦΟΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜ)ΓΡΑΦΟΥ
  Αρμοδίως ελήφθη ή [απόφασις
  νά γίνουν είς 8>ας τάς έκπαιδευ·
  τικάς περιφερείας τοΰ Κράτους
  είδικαί μαθητικαί κινηματογρα-
  φικαί παραστάσεις κατά τάς οποί¬
  ας θά προβληθοΰν αί ταινίαι τοΰ
  έορτασμοΰ τής 25ης Μ*ρτίου καί
  τής 4ης Αύγούστου ώ; καί ψ^
  χαγωγΐκαί τοιαύται. Τό άντίτι-
  μον τοϋ είσιτηρίου δι3 Ικαστον
  μαθητήν όρίζεται είς δραχ.5.
  Τό προϊόν των είσπράξεων των
  είδικών τούτων κινηματογραφικών
  παραστάσεων θά χρησιμοποιηθη'
  διά την ενίσχυσιν των πόρων τοθ
  «ΜορφωτικοΟ Κινηματογράφου».
  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
  ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΗ ΖΩΗ
  >'Λγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών αγοραίς
  τοθ Έμτιορικοΰ κα,Ι Βιομηχανικοϋ
  Έπιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων τΐροιόντων εΐχο-
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφϋες:
  Σουλτανίναι α'.
  16.- 18.
  β'.
  14. .-15.
  : δγ·:
  12. - 13.
  10.- 11.-
  Καραμττ.
  6 - 7.-
  Ελεμέδες α'.
  8 80
  β'.
  7.50
  ΚοινοΙ
  Ταχτάδες α',
  6 50-7.
  β'.
  5.50 - 6 50
  » Υ'
  5.50-6.
  ΣταφΙδες μαύραι
  "Ελαια 3—5ο
  26.20
  Πυρηνέλαια
  15.—
  Χαρούπια
  2.2Ο
  Σάπωνες: δρχ.
  Λευκοί α' »
  17.50
  β'
  16.50
  Πυρηνελαίου α'
  15. -
  β'
  14.-
  ΜουργελαΙου α'
  15.-
  » β'
  14.—
  θΐνοι:
  Αρχανών μίστ. >
  43.-
  ΜαλεβυζΙου »
  6.—
  Ελαιοτΐυρήναι
  120
  Δίκταμος ήμ.
  80.—
  Σΐτος »
  3,—
  Κριθή
  5.50
  Βρώμη >
  530
  3ϊκος »
  5.-
  νΐέταξα
  530.-
  "ίουκούλια «
  130-
  Προεκηρύχθη διαγωνισμός
  διά την κατάληψιν τριών θέ|
  σεων γρσφέων παρά τή Εί· ι
  σαγγελία Ηρακλείου, ΟΙ υπο
  ψήφιοι δέον νά έχωσιν έκπλη
  ρώση τάς στρατολογικάς των
  ύποχρεώσεις, νά κέκτηνται
  απολυτήριον γυμνασίου, νά
  έχωσι λευκόν ποινικόν μη
  τρώον καί νά έμφοροΰνται ύ
  πό ύγιών έθνικών άρχών. Ή
  ήλικΐα των καθορΐζεται μετα
  ξύ 21 καί 30 έτών.
  ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟΝ
  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΜΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ
  Εδημοσιεύθη νόμος κατά τόν
  οποίον επί των είς άλλοδαπόν νό
  μισμα ή συνάλλαγμα επί τοΰ έξω
  τερικοϋ συναπτομένων άσφαλίαε
  ών χορηγεΐται συνάλλαγμα μετ'
  απόφασιν τής Έπιτροπής Συναλ-
  λάγματος καί Έλέγχου ΐραπε-
  ζών ούχι ανώτερον των 65 ο)ο
  των δι* εκάστην ασφάλειαν είσ
  πραχθέντων άαφαλίστρων. Επί
  των πα>ά τοίς Άγγλικοίς Λοϋδ
  μέσω ανεγνωρισμένου έν Ελλάδι
  γραφείων συναπίομένων ναυτικών
  άσφαλίσεων τό ανώτατον δριον
  τοΰ παρεχομένου συναλλάγματος
  όρίζεται είς 90ο)ο επί είσπραχθέν
  των άσφαλίστρων.
  Η ΠΑΙΔΑΓΟΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ
  Υπό τής Γενικής Διοικήσε
  ως έχορηγήθη πίστωσις 25.000
  δραχμών διά την επισκευήν
  τοθ ήδη χρησιμοποιουμένου
  οίκήματος τής Παιδαγωγικής
  Άκαδημίας.
  ι ανεχώρησεν: εισ χανιά
  Ο ΓΕΝ.ΆΙΟΙΚΗΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
  Προχθές την νύκτα άνεχώ
  ρηοε διά την έν Χανίοις έδραν
  τού ό Γενικάς Διοικητής Κρή
  της στρατηγός κ. Τσολάκο
  γλου.
  ΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
  ΤΩΝ ΕΙΣΑΓΟΓΕΩΝ ΣΙΤΟΥ
  Δι' άγορανομικής διατάξεως υπο
  γραφείσης υπό τοΰ υφυπουργοΰ
  τής Άγορανομίας κ. Κρητικοΰ ό
  ρίζεται 8τι πας έν Ελλάδι είσα
  γωγεύς σίτου έκ τοΰ έξωτερικοΰ
  ή άγοραστής τοιούτου έκ τοΰ έσω
  τετηκοΰ, πρός τόν σκοπόν τής με
  ταπωλήσεως τού σίτου, ύποχρεοΰ
  ται, έκτός των 6π' αύτοΰ τηρευ
  μένων διαφόρων λογ(ατ.ικων βι-
  βλίων διά την απεικόνισιν τής ερ¬
  γασίας τού, 2πως τηρη' ίδιον βι¬
  βλίον άγοραπωλησιών σ(του, είς
  τό οποίον θά καταχωρή προκει·
  μένου περί άγορών, την χρονολο¬
  γίαν τής δπ' αύτοΰ άγορας, τό 5-
  νομα καί την διεύθυνσιν τοΰ πε-
  λάτου, τόν αριθμόν καί ήμερομη·
  νίαν τοΰ τιμολογΐου τούτου, την
  Τράπεζαν, ήτις έμεσολάβησε, τό
  δνομα τοΰ ατμοπλοίου δι' ού |ξε·
  τελεσθή ή ναύλωσις, την πραγμα¬
  τικώς παραδοθείσαν ποσόΐηΐα είς
  τόννους, μέ τόν χαρακτηρισμόν
  εάν οί τόννοι είναι άγγλικοί ή δέ
  καδικοί, ώς καί είς ά<άδας. ΔΓ άλλης άγορανομικής διατάξεως ό ρίζεται δτι άπαντες, οί διατηροΰν τες άλευρομύλους, οί όποϊοι πά ράγουν άλευρα καί λοιπά προ'ιόν τα έξ άλέσεως τοθ σίτου καί λοΐπών δη-μητριακών καρηών επί έμπορ'α, όφείλουν νά τηροθν είδί- 'κόν βιβλίον άγορών καί πωλή· σεων. Η ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ ΥΠ4ΛΛΗΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ Εδημοσιεύθη ό υπ' αριθ. 1429 Άναγκαστικός Νόμος τοθ 'Υφυ πουργείου Τύπου καί Τουρισμοΰ δυνάμει τοθ όποίοα καθίσταται υ ποχρεωτική ή μετεκπαίδευαις είς την Σχολήν των ,τουριατικών έ- παγγελμάτων των δπαλλήλων των ξενοδοχείων καί πάντων των έργα ζομένων είς τουρΐστικά έπαγγέλ- ματα. ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ Συνήλθε προχθές την έσπέ ραν τό Εποπτικόν Συμβού λιον Άγροφυλακής άσχολη θέν μέ ύπηρεσιακά ζητήματα. Ή συνεδρΐασις επανελήφθη καί χθές την εσπέραν. ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΠΟίΚΙΑΚΟΥ Ο& ΖΗΤΗΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΙΝ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΣΕΟΣ ΤΩΝ ΒΟΥΛΟΝ ΔΕΜ ΑΕΧΕΤΑΙ ΤΑΣΊϊΙΙΙΣΕΙ! ΤΟΥ ΡΑΪΧ ΑΘΗΝΑΙ 16 Νοεμβριού (τού αντατίοκριτοΰ μας). — Τελευταίαι εί- δήσεις έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ή γαλλική κοινοβουλευτική έπιτροπή ήτις εξετάςν,ι τό^ άποικιαχόν πρόβ>ηυ.α θά
  ζητήιη την έπίσπευιιν τής συγκλήσεως
  των δύο βουλών αί οποίαι 0ά συνέλ·
  θαυν τόν Δεκέμβριον.
  Κατά τάς αύτ*ς πληροφορίας ή ιδία
  έπιτροπή αρνεϊται οίανοήποτε διαπραγ
  μάτευσιν επί των άποιχιακών άξιώσεων
  τής Γερμανίας.
  ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΠΡΟΤΕΙΝΗ ΙΔΙΟΝ ΤΡΟΠΟΝ
  ΡΥΟΜΙΣΕΩΣ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1*3 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας),— Κατά τα έκ τού έ-
  ξωτερικού νυκτερινά τηλεγραφτ,ματα ό
  Νοτιαφρικανός ύπουργός·τής έθνικής ά
  μυνης Πιρόου φθάνει αύριον (σήμερον)
  είς τό Βερολίνον. Ό Πιρόου θά προ¬
  τείνη είς τούς άρχηγούς τής Γερμανίας
  ίδιον τρόπον ρυθμίσεως τού άποικια-
  κου προβλήματος. Διά τοΰ τρόπου τού
  τού ή Γερμανία θά δύναται νά δημιουρ
  γήση πλουσίας άποικίας είς την δυτικήν
  παραλίαν τής Άφρικής.
  ΝΙΚΑΙ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩίλΤ
  ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΤύΠΟΝ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1« Νοεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Αγγέλλεται ότι
  είς τό μέτωπον τού Έβρου οί έθνικοί
  συνεχίζουν τάς νίκας των. Κατά τάς έκ
  Σαλαμάνκας πληροφορίας είς τάς τά-
  ξεις των κυβερνητικήν έπικρατεί σύγχυ¬
  σις.
  ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΧΙΑΙΛΔΕΣ ΛΑΟΥ
  ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΟ-ΚΥΝΚΜΑ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Νοεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφούν έκ
  τού έξωτερικοΰ ότι είς τό προσκύνημα
  τής σοροΰ τού Κεμάλ Άτατούρκ με-
  τέχουν χιλιάδες λαού.
  Ο ΜΠΑΓΙΑΡ ΘΑ ΠΡΟΒΗ
  ΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΚΙΜΑΤΙΚΑΣ ΔΗΛ11ΣΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Νοεμβρίου (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Κατά τάς έξ Άγ¬
  κυρας πληροφορίας ό πρωθυπουργός
  τής Τουρκίας κ. Τζελάλ Μπαγιάρ θά
  προβή κατόπιν τού άνασχηματισμού τής
  υπ' αυτόν κυβερνήσεως είς δηλώαεις
  επί τής εσωτερικάς καί έξωτερικής πολι¬
  τικάς -την οποίαν θά ακολουθήση τού
  λοιπού ή Τουρκία.
  ΔΙΚΑΖΕΤΑΙ Η
  ΔΙΑ ΤΟ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Νοεμβρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Σήμερον τό άπό¬
  γευμα τό Συμβούλιον τής ΈΛΐκρατεί-
  ας πρόκειχαι νά δικάση τάς πρόσφυγας
  καί τάς παρεμβάσεις επί τοΰ άρχιε«ι-
  σκοπικού ζητήματοβ.
  Σ
  Ω
  ΕΠΑΡΚΕΙ ΛΙΑ ΤΟΥ!
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Νοεμβρίου (τού άν¬
  ταποκριτού μας).— Ό ύπουργός των
  Σιδηροδρόμων κ. Σπυρίδωνος εδήλω¬
  σεν ότι έκ γενομένης επιθεωρήσεως διε¬
  πιστώθη ότι τα λυγνιτωρυχεία τής Ελ¬
  λάδος έπαρκούν είς ιάς ανάγκας των σι
  δηροδρόμων τής χώρας.