96549

Αριθμός τεύχους

5018

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

18/11/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  '
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ-
  ΧΐγΟΊΐου
  έτησια λίρηι 3
  ρξαμηνος 2
  Άμε,ρικΓις
  ίτησια δολ. 15
  ίξάμιΐνο: » 8
  Τιμ1
  κατα (ρι?λον
  Δραχ. 2
  ΟΙΡΑΣΚΕΥΗ
  18
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1936
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ
  ΟΟ1 Μ1ΝΩΤΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣΥΝΤΛΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ε-ΓΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5018
  Δ1ΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡ Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΙΟΡΓΑΝΩΣΠΟΥΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
  πΡβ-
  «ν τοΰ ύφυπβυργοϋ ' Τύπ'βυ
  χαί Τβυρισμβϋ κ. Νικολούδη,
  Α διαβαλκανική διάσκεψις
  τού τουρισμοΰ. Μετέχουν είς
  αύτην άντιπρόαωποι των τεσ
  οάρων συμμάχων Βχλκανι
  κων Κροιτών. ©ά έξετασθοΰν
  δέ ζητήματα αφορώντα την
  πύχνωσιν τάς μεταξύ των
  τεσσάρων χωρών τουριστικής
  κινήσεως καί τήν καθιέρω-
  οιν κοινής τουριστιχής πο-
  λιτικής, διά παροχής άμοιβαί
  ως διευχολύνσεων είς την
  κίνησιν των ταξιδευόντων
  φρε διά την
  οργάνωσιν των μέσων συγ.
  κοινωνίας καί διαμονής. Καί
  «ι ξένοι ήρχοντο βιαστιχοϊ
  καί Ιφευγαν «φοϋ Ιρρ,πταν
  ενα φευγαλέον βλέμμα, γβ.
  ητευμένοι βεβαία άαό τό θαΰ
  μ« πού συνέθεταν ή φύσις
  καί αί άρχαιότητες, άλλά
  χαί άπογοητευμένοι άπό την
  ούγχρονον άθλιότητά μ«ς,
  διά νά μή έπιστρέψουν ποτέ
  πλέον. Διότι δέν εύρισκον
  κ«ί δια πυκνώσεως καί βελ- έδώ ούτε τα στβιχειωδέστεοα
  τίνα.», των συγκοινωνιακών μέσα άνέοεως διά νά π«ο«
  μεοων των. Καί δέν ύπάρνει ι Α παρα-
  άμφ,βολία δτι ή δ,ασκεψι " *·ον. *?* ΠαΡα^βν*^ν ™ν·
  1 Αλλ εϊπβμεν. Ή σημερι-
  8ά λάβη άποφάσεις άναλ'ό-
  γο»ς πρός την σοβαρότητα
  των θεμάτων πού θά έξετά
  των σκοπών τούς ό-
  ίπιδιώκει.Αί τέσοαρες,
  &λλω3Τ&, χώραι, συνεργαζό-
  μεναι είς δλα τα άλλα ζη-
  τήματα καί άχολουθοϋσαι
  κοινήν εσωτερικήν πολιτι
  χήν, είναι εύκολον νά χα-
  ράξουν πρόγραμμα συνεργα-
  οίας χαί ώς πρός τόν τουρι-
  σμόν.
  'Αλλ' ανεξαρτήτως των ά-
  ποτελεσμάτων τής διασκέ¬
  ψεως, άσχέτως πρός τήν συν¬
  εργασίαν των Βαλκανίων,
  ό τουριομός αποτελεί διά
  τήν χώραν μας ζήτημα υ¬
  ψίστης σπουδαιότητος. Καί
  άντιμετωπίζεται μέ σοβαρό¬
  τητα άπό τό σημερινόν κρά
  τος. "Ηδη είς την σειράν των
  τόσων άλλον μέτρων πού ε¬
  λήφθησαν μέχρι -σήμερον,
  προσετέθη καί ή απόφασις
  περί ύποχρεωτικής είδιχής
  έκπαιδεύαεως ολων των ά-
  οχολουμένων είς τουριστικά
  έκαγγέλματα. Πολύ ορθώς
  δέ. Διότι δέν ειμπορούμεν
  βεβαία νά ομιλούμεν περί
  τουρισμοΰ καί προαελκύσεως
  ξένων, έφόοον δέν θά έχω¬
  μεν τα μέσα νά εύχαριστή
  οωμεν τού; επισκέπτας μας,
  εφόσον δέν θά διαθέτωμεν
  τό έμπειρον, πολιτισμένον
  καί ευγενικόν προσωπικόν
  πού θά τούς ύπηρετήση καί
  θά τούς περιποιηθή χωρίς
  τό πνεΰμα τής έκμεταλλεύ-
  οενς. Ή κυβέρνησις ομως
  γνωρίζει ότι δέν έχομεν α¬
  νάγκην μόνον είδικευμένου
  προσωπικού. "Εχομεν ανάγ¬
  κην άπό έλα. Διότι είχομεν
  είς τό παρελθόν υπηρεσίαν
  ξένων καί έκθέσεων, είχομεν
  διευΒύνσεις τουρισμοΰ είς τα
  ύπουργεΐα, άλλά τουριατικήν
  πολιτικήν δέν είχομεν. Ή
  μάλλον δέν έκάμαμεν τί-
  ποτε διά νά ,όργανώαωμεν
  την βιομηχανίαν των ξένων,
  πλήν τής άτελευτήτου σχε-
  τικής φιλολογίας.
  Ή φύσις έπλούτισε τήν χώ¬
  ραν μέ τα ωραιοτέρα δώρά
  της καί τα μεγαλύτερα θέλ·
  γητρά της. Τής έδωκε τόν
  πλέον χαρούμενον ήλιον,
  τόν πλέον γελαστόν, γαλά-
  ξιον ουρανόν. Τήν έστόλιοε
  μέ γραφικώτατα άκρογιάλια,
  μέ γαλανά πελάγη, έπου
  είνε σκορπισμένα, — διαμάν-
  τια οέ άτλάζι χεντημένα—
  τα ασπρα νησιά κατά εκα¬
  τοντάδας. Της έδωκε τα γρα
  φιχώτερα τοπεΐα, μέ τίς ©λ©·
  πρκαινες ρεμματιές καί τ'
  αγρια φιχραγγια. Ε αί οί αίώ-
  νες την έπλούτισαν μέ άπα-
  ράμιλλα είς κάλλος καί με¬
  γαλοπρέπειαν μνημεΐα. Εί¬
  νε ή Ελλάς Ινα απέραντον
  ιστορικόν καί καλλιτεχνικόν
  μουσείον. Τό Κράτος ομως
  δ*ν εΐχε κάμει τίπο·
  τκ διά νά προσελκύση ξέ«
  ν«υ$. Δέν κατέβαλε χαμμί
  «ν σοβαράν πρεσπάίειαν
  χ* οργανωθή τόν εξωτερικόν
  *«· εσωτερικόν ««ριομόν.
  Δέν χατεοχεύαοβ δρέμβυς
  Π·» ά διευνολύνευν την
  είς τούς άρχαΐίλο
  ΟΠ0.Σ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΟΗ
  νή κυβέρνησις αντελήφθη 8-
  τι δέν είμποροΰμεν νά κά
  τουριστικήν πολι-
  μέ τήν επίδειξιν ά
  λώς μιας σπασμένης μαρ
  μαρίνης κολώνας ή ενός
  γκρεμισμένβυ μνπμείου, έ
  στω κα'ι τού Πκρθενωνος, μέ
  φόντο τόν γαλάζιον ουρανόν.
  Διεγχωσεν ότι διά νά τβνώ
  τόν τουριομόν, χρειά-
  ζεται απαραιτήτως ά δη-
  μιουργήςωμεν, προηγευμέ-
  νως, σύγχρονον υλικόν πολι
  τιαμόν, όπως πολύ ορθώς πα·
  ρετήρηαεν ό ύφυπουργός κ.
  Νικολούδης. Καί έργάζεται
  ήδη διά τήν ίημιονργίαν αυ¬
  τού τοϋ ύλικοϋ πολιτιομοΰ
  Ειμπορούμεν έπομένως νά
  "βτι τ© μέλλο ν
  τοΰ τουρισμοΰ, έκ τοΰ όποίου
  τόσα έχει νά ωφεληθή ή
  χωρ», θά είναι λαμπρόν.
  γάδι δια ν* πέσετε είς τό αλλο. νιοι Δέν είνε σπανία δμως ή θέρ
  « αίθρία βλέπετε ε^οζΐ τάς μανσις άρκεϊ νά μεσολαβΛ στρα
  συγκεντρωσεις! ^ τιωτικόν βήίία. Άφήνω 8τι δέν
  ν , , *** λείπει οδτε άπό έδώ ή αίιονία
  Σωτήριον τό ψ3χΟς διά την φυ δΐακοσμητική. Κάτι ήξευρεν άπό
  λετικήν νωθρότητα άλλά χαί δή(αυτήν ό μεγάλος πορτραιτίστας δ
  μιουργικόν γενιχώτερα: θερμά- [άηοΐις έζωγράφισε την «κυρίαν
  στραν ώς γνωστόν δέν ίχουν δλοι.
  Καί δμως είμτοροθσαν ν* ίχουν,
  άν άκολουθοθσαν Ινα ρυθμόν γάρ-
  γότερον πρός τό άγαθόν. Τό κρύο
  πάντως έρχεται καί αυτήν την
  στιγμήν ώς σύμβουλος: Ποτέ δέν
  είνε άργά, 8ταν μποροθμε... νά τής ζωής.
  τρέχομεν είς τόν δρόμον. Οί ξυ κρύο
  λάνθρακες ένδέχεται νά είναι σπά'
  μέ τήν έρμίναν» Κόκκινα μάγου
  λα, ρόδινες μυτίτσες, φυσικά χρώ
  ματα, ζωηρές προσωπογραφίες σέ
  δχθύχρωμα πλαίσια γουναρικών,
  είνε κάτι σάν ξανακαινούργιωμχ
  Άς εύλογοθμε^ τό
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Καί ή άλλη άποψις
  Η ΚΑΤΑΪΚΕΥΗ ΤΗ! Ο1ΟΥ
  ΣΗΤΕΙΑΣ ■ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
  [Είναι γνωστόν πόσον ένδι^φέ . Ιπί πλέον 15 έκατομμυρίων
  εον έ*5ειξεν άνέκαθεν ή «Άνόρ έκείνων όίτινχ θά έδαπα
  θωσις» καί πόσον ηγωνίσθη διά νωντο δία τής έφαρμογής τής
  τήν κατασκευήν αμαξιτής ίδοΰ μελέτης Δρακάτου έγκεκριμένης
  ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΡΥΟ
  Τό μετεωρολογικόν δελτίον—
  ά τό πιστεύσωμεν; —προβναγγέλ
  ει έπίτασιν τοθ ψύχους καί γενί-
  κευσιν τοθ χειμώνος. Άλλά καί
  άνίξαρτήτως αύτοι) τό κρ,ύο άρχί
  εί νά γίνεται διαπεραστικόν.
  ϊ'ενναϊοι καί μή καταφεύγουν εις
  τό παλτό ν) ελλείψει τούτου είς
  τεύς άνασηκωμένους γιακάδες καί
  τό χρ'ψιμο των χεριών.
  —Δυσιύχημα τα κρύο έκήρυττε
  προχθές τα δράδυ Ινας δπαιθριό
  φιλος.
  Άλλά γιατί, Πάντοτε κάθε τέ
  οια στιγμή τό κρύο μπαίνει κα!
  Ις την ελληνικήν κοινωνιολογί
  αν. Καί κατά τρόπον πλέον ή θε
  τ,ικόν. Ή ραθυμία τής φυλής τήν
  όποιαν τόσον έξυπηρετεΐ τό θε
  ρος, διακόπτεαι οριστικώς μέ τήν
  πίώτην δυνατή ψυχρΕτσα τοθ Νο
  εμβρίου. Συνηθίζομεν νά κινούμε-
  θα περισσότερον. Καταντά ή ου
  νήθεια αυτή νά συσχετίζεται τα
  χέως μέ μίαν άλλην: Τήν συνή¬
  θειαν τής Ιξοικονομήσεως τοθ χρό
  νού διά πολλά πράγματα. Τό
  σπεθξε βραδέως πιθανώς νά είνε
  δι* ωρισμένα άτομα άξία τής!
  ζωής βασική. 'Ωστόσο ή σπουδή
  είς πολλά πράγματα ώφελεΐ άντ!
  νά βλάπτη. Καί μάλιστα είς τόν
  τόπον μας &που τό αίώνιο «περα
  ότε αυριο» δέν έπαυσε νά εμπνέη
  τάς κοινωνικάς καί έπαγγελματι
  κάς σχέσεις.
  "Οταν έπικρατεΐ κρύο τα έν-
  σταντανέ τού δρόμου είνε δλοζωή.
  "Ιδιαιτέρως είς την επαρχίαν δ
  που ό άργός ρυθμός, αποτελεί
  συχνά κοινόν χορακτήρα, τό κρύο
  είνε έ φυσικώτερος καί άσφα
  )έστε*ρος καινοτόμος. Όλοι κιν&Ον
  ται, τρέχουν, άποκτοθν ΰφοί.
  Ή καθτ,μερινή βιοπάλη είσέρχεται
  επί τέλους είς τό πνεθμα τοθ
  αιώνος. Έκλείπευν πρώτα τιρώτα
  χά αίώνια πηγάδια των δρόμων
  Ή διαβίητος «λίμα» τοθ Έλλη
  ύ ά ί σωστός..ί
  Ή διη
  νος πούιι ν ά ζ
  πνιγμός διά τάς καθημερινώς
  λί τα άτεκά σιμ?έ
  γμ η
  άσχολίας χβ' τα άτεμικά μ
  Χάνετε τίν καιρό σ«ς
  ί βάθ δέ
  ροντα» ρ
  μέ δπ&θέσεις πι,ί» κατά βάθος δέν
  ς&ς ενδιαφέρον. Καί τό τραγι
  χώτερο: Βγαίνετε άπό τό Ινα π
  άπό Σητείας είς Ίεράπιτραν.
  Πόθος της δέ είναι καί σήμερον
  αποπερατωθή τό συντομώτερον
  ή ό5ός αυτή Καί πρ£ς τοθτο
  θά βοηθήση δσον τής έπιτρέπουν
  αί δυνάμεις της, βσον τής είναι
  δυνατόν. Δι' αύτό καί δημοσκύ-
  ουσα σήμερον σχετικήν έπιστο
  λήν τοθ έν π. ά. συνταγματάρ¬
  χου κ. Καλεμενοπούλου, δηλώ
  νει δτι θά καταχωρήση προθύ
  μως καί πάν άλλο σχετικόν δή
  μεσίευμα. Σκοπός της είναι ή
  προώθησις τής καταακευής τού
  Ιργου κατά τρόπον δίκαιον καί
  Ιξυπηρετινόν διά τό σύνολον άλλά
  χαί συμφέροντχ τό δημόσιον.
  Καί εύχή της είναι νά δλοχληρω
  θ·5 τό ταχύτερον τό συγκοινω¬
  νιακόν δίκτυον τής Σητείας καί
  γινιχώτερον τής Άνατολικής Κρή
  ]
  Φιλή 'Ανορθωσις,
  Κατόπιν τής είς τό δπ' αριθ.
  5012 τής 10ης τρέχοντος φύλλον
  σ»ς, άνταποκρίσεως σας έκ Αι
  θινών Σητείας πεοί τής δδοθ
  Σητείας Μαρωνιάς—Αιθινών—Ίε
  ραπέτρας δι' ής άκροθιγώς έ
  πιλαμβάνεσθε τ&Ο ζητήματος τού
  τού, θεωρώ δποχρΐωσίν μου
  πρός διαφώτισιν των αρμοδίων
  νά προσθέσω τα κάτωθι χαθ' δτι
  /χάνω τελείως χάτοχος τής δ
  ποθέσεως καί των μεθόδων οΓτι
  νες εχρησιμοποιήθησαν καί χρησι
  μοποιοθνται 'πρός παραπλάνησιν
  τής δπηρεσίβς των ίημοσίων έρ¬
  γων έν Κρήνη.
  Καί πρώτον ή παρέκκλισις
  τής όδοθ άπό γεφύρας Παραδεϊσα
  πρός Μύλον—Φογέτου— Κανένε
  —Χανδρά αποτελεί έγχλημα πολ
  λαπλοΰν καθότι προστίθεται έλιγ
  μός 9 χιλιομέτρων, γέφυρα δαπα
  ηρά αμφιβόλου σταθερότητος
  είς έδαφος άσταθές καί λίαν άνη
  φορικόν μέ προσθήχην δαπάνης
  δπό τοθ έπιθεωρητοθ δημοσίων
  έργων Κρήτης χ. Δρανδάκη καί
  τοθ δπουργοθ τότε τής Συγκοι-
  νωνίας κ. "Ιωάννου Μεταξόί, τοθ
  νΟν άξιοτ[μ6υ προίδρου τής Κυ
  βερνήσεως.
  Δεύτερον: Διά τήν έπιχοινω
  νίαν τοθ έροπεδίου Χανδρά πρός
  τήν εθνικήν δϊόν είχομεν δποδεί
  ξει τότε τήν κατασκευήν άμαξι
  τής όδοθ άπό Συχιάς πρός Πά
  παγιαννάδω—Αουτράχι—Έτιά,δι'
  έξόδων τοθ ΈπαρχιακοΟ Ταμείου
  Μετ" ολίγον βίς την «Άνόρθωσιν»
  Μουσταφά Κεμάλ
  ό Στακτής Λύκος
  Μετ' ολίγον είς τήν «Άνόρθωσιν»
  Είς "Ανω Μέρος.
  Μδς γράφουν άπό τό Ά-
  νω Μέρος δτι τό έκεΤ διτάξι-
  ον σχολείον μέ όνω των εκα¬
  τόν μαθητάς, λειτουργεΐ άττό
  έτών μέ 'ινα μόνον διδάσκα
  δεΐσα πρός τούς Τουρτούλους
  —Συχ;ά — ΒορΙ—Λιθίνες δπως
  είνε ή έγκεχριμένη μελέτη τοθ
  1927 διά τό σόντομον, σταθεράν
  καί δλιγοδάπανον τής καταικευ
  ής της. Πέμπτον. Εάν ή σεβ
  Γεν. Διοίκησις δέν δύναται νά
  διαθέση τάς απαιτουμένας πισΐώ
  σεις πρός συνέχισιν τής δδοθ πρός
  ΛιθΕνες, γνωρίζω 2τι ο£ νάτοικοι
  προσφέρονται νά έργασθώσι άρχεΐ
  νά γίνη ή χάραξις χαί τα τεχνιχά
  εργα δπό τ,οθ δημοσίου. Μάλιστα
  καθώς είμαι είς θέσιν νά γνωρίζω
  οί πρόεδροι των κοινοτήτων Λιθι
  νών,Συκιάί, Τουρτούλων δπέβαλαν
  αίτήσεις πρός τοθτο είς τήν ]ο
  μαρχίαν Λασηθίου άπό των άρ
  χών τοϋ λήγοντος έΐους χά!
  ίζ
  χ ή
  νομίζω μόνον
  τήν
  Οδοποιιας χαί προσιοπιχής Ιργ<ϋμίτάθίΟίν το0 κ. Φλωρίδου έδόθ*3 οίας των κατοικων έν άνάγχη χαί' - ... έπόθςν τό έδαφος καί ίμαλο τάτας χλίσεις παρουσιάζει καί οτα'ίερότητα καί παντελή έλλειψιν τβχνικών έργων παντός εϊδους έκ τος τής κατασκευής ασημάντου γεγυριδίου είς Αουτράκι. Τρίτον. Έφ' δσον ό κομμαπ σμός, παρά πάσαν λογικήν, εχα με καί έδώ τό θαΰμά τού χαί πά ρέσυρε τήν εθνικήν οδόν είς στρα τιωτιχους έλιγμούς άνά τα 5ρη ισως χάριν άναψυχής των μελ λόντων δ' έπειγιύσας υποθέσεις των νά ταξιδεύσωσιν έξ Ήρακλεί ου πρός Σητείαν καί τάνάπαλιν ή χαί διά νά έφαρμόζεται τό «άνάγχη ζήν επικινδύνως» τοθ ΊΐαλοΟ δικτάτορος, ημείς βεβαία δέν θά είμεθα έκεΐνοι οί'τινες θ' άντιδράσωμεν πλέον είς Ινα Ιρ γον 8περ συμπληρούται ήδη καί δπιρ φέρει πλέον τήν σφραγΐδα τοθ παρελθόντος. Τέταρτον Συνηγοροθμεν δπέρτής αποπερατώσεως τής κατασκευαζομέ νης γεφύρας Μύλου Φυγέτου, μέ τήν διαφοράν δτι α£ μέλλουσαι νά γίνουν εργασίαι καί πιστώσεις διά τήν άμαξιτήν οδόν Σητείας —Λιθινών—Ιεραπέτρας, νά συ νεχισθοθν άπό γεφύρας Παρα έριστιχή απάντησις. Καί Ικτον έχομεν την γνώμην 8τι δέ,ν πρόκειχαι περί ζητήμα τος παρονυχίδος καί δτι^ _ή ,
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Γι
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ. —Σημερον ό «Τ0
  χυδρόμος τής Λυών» μέ τούς Πιέρ
  Μπλανσάρ Ητίτα Πάρλο.
  Την Δευτέραν Μναρζις ότιερέτ
  τας Οΐκονόμου.
  • ΜΙΝΩΑ».—Σήμερον «Σόδομα
  καΐ Γογορα» παρανωγή 1938·
  Έκτός προγράμματος Ζουρναλ.
  ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
  Άναβλγ,θένΐος Πλειστηριασμου
  Ό Συμβολαιογράφος Πύργου
  Κρήτας Άλέξανδρος Μιχαήλ Έ-
  ληώτης έν Πύργω Κρήτης κα
  τοικών καί Ιδρεύων.
  Δηλοποιώ 8χι
  Ό διά τ,οθ υπ' αριθμόν Ινδε
  κακισχιλιοστόν τετρακοσιοστόν
  πρώτον (11401) καί χρονολογίαν
  ένάτην* Δεκεμβριού τού ίτ,ους
  χιλιοστοθ ένεακοσιοστοΰ τριακο
  στοθ^τετάρτου, προγράμματος πλει
  στηριααμοθ τοθ τέως Συμβολαιο
  γράφου Πύργου Κρήτης Νικο
  λάου Σταύρου Πε'ρομιχελάχη,
  δημοσιευθέντος είς τδ 6π' αριθ
  μόν όκταχοσιοστόν ττεντηκοστόν
  τής είκοστής έδδόμης Δεκεμβρί
  ου τού έ'τους χιλιοστοθ ένεακο
  σιοστοθ τριαχοστοθ «τάρτου, φύλ
  λου τής έν Ηρακλείω εκδιδομένης
  εφημερίδος ή «Δράσις» προκηρυ
  χθείς Δημόσιος αναγκαστικόν
  πλειστηριασμός τ$ αίτήσει καί
  έπισπεύσει τής έν Αθήναις έ
  δρευούσης Έθνικής Κτηματικης
  Τραπέζης τής Ελλάδος κατά τοθ
  έφειλέτου Νικολάου Ιωάννου
  Μπαντ,ουβάκη γεωργοθ κατοίκαυ
  Επάνω Ασιτών Μαλεδυζίου καί
  ειδικώτερον των έν ιω προγράμ
  ματι τούτψ αναφερόμενον καί πε
  ριγραφομένων άκινήτων κτημά
  των αύτοθ, άναβληθείς νομίμων
  λόγων Ενεκεν, γενησεται συμφώ
  ν ως πρός τοϋς δροος τούς άναφε
  ρεμένους έν τώ είρημένψ προ
  γράμματι, την τετάρτην τοθ μη
  νϊς Δεκεμβριού τρέχοντος ϊτους
  χιλιοστοθ ένεαχοσιοστοϋ τριακο
  οτοθ όγδόου (1938) ημέραν
  Κυριακήν καί ώραν 10—-12 πρό
  μισημβρία ώς χαθώριαεν δ κ.
  ϋρόεδρος των έν "Ηρακλείω Ορω
  τοδικών διά τής ύπ' αριθμόν έξα
  κεσιοστής δεχάτης Εκτης ένε
  ατωτος ϊχους αποφάσεως αύτοθ έ
  νώπιέν μουώς επί τοθ πλειστηρια
  σμοθ υπαλλήλου ή έμοθ κωλυο
  μένου ενώπιον τοθ νομίμου άνα
  πληρωτοθ μου, καί έν τώ έν
  Πύργφ καί κατά την συνοι
  κ(αν «Έπανοχώρι» κειμένφ Δή
  μοσίψ Ρραφείφ μου ότε καί δπου
  καλοθνται οί βουλόμενοι νά πλειό
  δοτήσωσιν. Επί τούτοις συνετά
  χθη ή παρούσα έν Πύργφ χαί έν
  τφ κατά την συνοικίαν «Έπανο
  χωρι» κειμένω Δημοσίψ Γρα
  φείψ μου Ιδιοκτησία των κλη
  ρονέμων τοθ ποτε Γεωργίου Έμ
  μανουήλ Παπαδάκη, σήμιρον την
  δωδεκάτην Νοεμβριού το.0 έ'τους
  χιλιοστοθ ένεακ&σιοστοθ τριακο
  στοθ δγδόου (1938) χαί υπεγρά
  φη παρ' εμοθ τοθ Συμβολαιογρά
  φού.
  Ό Συμβολαιογράφος Πύργου
  Κρήτης.
  Αλεξ. Ν. Έληώτης
  ΖΗΤΕ1ΤΑΙ οϊ,κΐα πρός ένοικΐα
  σιν αποτελούμενη έκ δύο ή τριών
  δωματΐων μετά κουζίνος είς κεν·
  τρικήν συνοικίαν. Πληροφορίαι
  τΐαρ' ημίν.
  ΣΗΜΕΡΟΝ:
  "Ενα φίλμ πού έδό-
  ξασε εφέτος τή γαλλική
  κινηματογρβιφία.
  Μιχ δικαστική πλάνη
  πούώδήγησενενανΑ@ΩΟ
  ατή λαιμητόμο καί πού
  συνεχλόνισε την άνθρω-
  πότητα.
  ΤΗΣ ΑΥΡΜ
  Μ έ τούς κορυφαίους
  της γαλλικής σκηνής:
  ΠΙΕΡ ΜΙΛΑΝΣΑΡ
  ΝΤΙΤΑ ΟΑΡΛΟ
  ΖΑΚ ΚΟΠΩ
  ΣΑΡΛ ΝΤΥΛΕΝ
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Τα έξσριήματα
  τής γυναικείας τουαλέττας.
  Τ ά έξαοτήαατα τής γυναικείας |
  τουαλέττσ<~, ουδέποτε ϊταιξαν ι σπουδοαό'Γερο ρόλο πιό διακο ! σμητικά καΐ τΐρακηκό άπό έφέ-1 τος. Π' αύτά ακριβώς θά σ&ς όμι·, λήσω σήαερα κυΓίες μου. ' Οί τσάντες — κυριώτερο έ^αρτη-1 μα τής γυναικείας τουαλέττας — πού συνοδεοουν τό παλ'ό ή τό τσγιέρ τοθ σπόο διατηροΰν τή;[ άττλή φόρμα των. Ό οΐκος Πτΐκέν λανσάρει γιά ι® άττόγευμα τσάν | τες άττό μαλακό αντιλόπ Γιάτό! άτόγεομα έττ'σης είνε τής μόδας , τσάντες υέ φερμουάρ άτό ταρτα·ι ρούγα ποΰ θυμίζου^ την έττοχή τής γιαγιάς μας δπως άλλως τε καί τά υποδήματα «ρισελιέ» μέ κουμ πιά «ού λσνσάρονται τελευταίως είς τό Παρίσι. Μέ τό ταγιέρ θά φορεθοϋν «ρισελιέ» άπό βερνΐ μέ κορδόνια ΈπΙσης πολύ τής μόδας είνε «ρισελιέ» άπό κόκκι^η σαϋρα. Τά γάντια είνε πολύ ώραΐα καΐ άττλα ή αντιθέτως έξαιρετικά έκ· κεντρικά. Ό οΤκος "Εμ λανσάρει κοντά γάντια άπό λαινάζ ό Λου σιέν Λελόγκ έκθέτει γάντια άηό μαθρο λαινάζ, μέ πολύχρωμες ρί· γεί, γαρνιρισμένα είς τό επάνω μέρος μέ ραγκονέν». Τά μανσόν 9ά κυριαρχήσουν. Μι κρά, μεγάλα, τεράστιαι μανσόν συμτΐληιώνουν τά άπογευ^ατινά καί βραδυνά φορέματα. Άστρα· κάν, ρενάο κσϊ μπράΐ'σβανς χρη· σιμοποιοθνται γιά τά μοντέρνα μανσόν. Τά ύψηλά μαλλι^, ττού έπ^ρεά- ζουν γενικά την έφετεινή μόδα, έιιβάλλουν £να καινουργη έξάρ- τηιια τής γυναικείας τουαλέττα^ τα κτενάκια. Ή Σοόζυ τά χρησι μοπθιεϊ ιισ να συγκρα·η τά μι¬ κρά καπέλλα. Γιά τόν Ιδιο λόγο έπανήλθαν στήν μόδα οί βελόνες των καπέλλων. Έννοεΐται οί βελό νες ττοϋ χρησιμοποιοϋνται σήμε ρον δέν εχουν καμμιά σχέσι μέ τίς παλαιές. Είνε μικρέο, ώιτε νά μην άποτελουν, 6πως άλλοτε δηυόσιον κίνδυνον καί έξαιρετικά κοοψες Άληθινά κοσμΛματα. Ή Μαρι Ρόζ λανσόρει βε όνες άπό μέταλλο μέ ώραιόταιες χρω α- τιστές πέτρες Ό οΐκος Μολινέ λανσάρει έξ άλλου νιά τό κοστοθμι τοΰ σπόρ τσάντες Λπό κόκκινο δέρ^ια σέ σχήμα βιβλίου Γιά τό βράδυ γάντιο άπό μαθρο βελοΰδο, γαρνιρισμένα μέ τιέρλες ρόζ, μτλέ, άαπρες καί άρζάν. 'Ετί σης ώ αΐα βρανιόλια καί καρψί τσες άπό έμάϊγ, ρόζ, πρίΐσινο χρυσό. Τέλος, αίς άναφέρω καί τά ίσπα νικά σάλια, τά όποϊα έτιανέρχον ται εφέτος είς την μό^σ, ώς συμ πλήρωμα τής βραδυνής τουαλέτ- τας. "Ενα άπό τά ωραιοτέρα τε¬ λευταία μοντέλα είνε άπό μαί,ρο κρέπ μέ φοάντζες, γσρνιρισμένο μέ ύπέοοχα κενιήματα μαΰρο ρόζ καί χρυσά. η Ντιστβγχέ ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑΜ1ΝΑΚΟΙΝΟΣΙΣ Ή ενταύθα άντιπροσωπεία Φλόκα θεωρεΐ υποχρέωσιν της νά συστήση είς τούς κ. κ. καταναλωτάς των φημι- σμένων προϊόντων Φλόκα, 8- πως ζητώσι άπό τόν προμη- θευτήν των τά σοκολατάκια κ. λ. π. ειδή μέ τό δνομα Φλό κα τό οποίον απαραιτήτως σημειοθται επί τής ταινΐας τ τοθ ττερικαλύμματος εκάστου εΐδους. Άν ό προμηθευτής σας έπιμένει νά σας δώση μαζύ μέ τά σοκολατάκια Φλό κα καί άλλα άγνώστων ή καί γνωστών έργοστασΐων, σημαί νει δτι Ιχει συμφέρον νά οδς προτείνη τά ξένα σύτά τουτο διότι σοκολατάκια άγοράζει μέ χαμηλοτέρας τι¬ μάς των σοκολατινΐων Φλόκα, έπωφελεΐται δμως καί πω- λεΐ ταυτα μέ τάς τιμάς δ¬ που πωλεΐ. καί τά σοκολατά κια Φλόκα. (Έκ τής ένταθθα άντιπρο- σωηεΐας Φλόκα Α. Ε.) Ο ί Ένα συνδυασμό τέχνης, έπιστημονι- κής εργασίας, έξαιρετικοθ γούστου καί πολυτελείας μαζύ προσφερομεν είς την κοινωνίαν Ηρακλείου ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΙΟ- ΤΕΡΑ ΥΛΙΚΑ καί τάς τεχνικάς γνώσεις τιοθ διαθέτομεν άφειδώς. Δέν πρόκειται νά ύποσχεθώμεν πράγ- ματα άδύνατα καί άνεκαέλεστα. Απλώς καί μόνον θέλομεν νά τονίσωμεν δ,τι επε¬ τύχομεν. Καί επετύχομεν νά προσφέρω μέν είς την έκλεκτήν πελατΕίαν μας την άτιόλυτο άνεσι, την χαρά τής πραγματι- κής τέχνης καί έπιοτημονικής εργασίας. *Άς μας επισκεφθή ή 'Ηρακλειώτικη κοινωνΐα καί Ιδίως δσοι εχουν ταξιδεύσει είς τάς Αθήνας καί είς τό έξωιεοικόν καί άς μδς δηλώσουν καθαρά εάν Ιχουν Ιδή ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΠ1ΠΛΑ άπό αύτά τά όποΐα ημείς πσρουσιάζομεν συνεχώς. Άς μάς έπιοκεφθοθν μέ πεποίθησιν καί εμ¬ πιστοσύνην. Χωρΐς νά ούτοκολοκευώμεθα, νομίζο¬ μεν δτι εκεΐνο πού έλειπε άπό τό Ηρά¬ κλειον τό προσφερομεν ήδη. Διαρκής έκθεσις έπίπλων: Γ. Ζ. Παπαχατζάκη (Δίπλωμα καί Βραβείον Επαγγελματικήν Χχβλής Αθηνών). Πκρ«ηλεύρ&>$ βεάχρου Πβυλακαχη.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου έκαστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, 2δ-
  ρον, Την ©ν, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 4-51.
  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΙΧΑΗΛ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
  Χαριλάου Τρικούπη 5α, ΑΟΗΝΑΙ
  Υπεράσπισις δικών ενώπιον απάντων των
  έν Αθήναις καί Πειραιεί Δικαστηρίων, 'ΕλεγκτικοΟ
  ΣυνεδρΙου καί Συμβουλΐου ΈπικρατεΙας, φορολογι¬
  καί δίκαι, άναστολαί φόρων, διοικητικαί ύποθέσεις
  καί συντάξεις, νομικαί συμβουλαί, γνωμοδοτήσεις
  κσϊ πληροφορίαι δι* άλληλογραφΐας.
  Τηλ. 25—081.
  "^^"»*"
  Τό χρυσοχοεΐον
  Ανδρ. Βλάσση
  Νέον
  άς ττροσψέρει τά πειό μοντέρνα
  κοσμήματα έκ ΠΛΑΤΙΝΗΣ καί ΧΡΥΣΟΥ
  αρίστης τέχνης και ήγγυημένης εργα¬
  σίας.
  Τμήμα ώρολογίων
  Τα κομψότερα ωρολόγια γνήσια ΕΛΒΕΤΙΚΑ
  είς ολες τίς μάρκες ταέπης καί χειρός, άνδρικά
  καί γυναικεΐα, μέ δωρεάν παρακολούθησιν υπό
  είδικβΰ τεχνίτου τοϋ καταστήματος.
  Τμήμα εκκλησιαστικήν
  Όλα έν γένει τα έκκλησιαστικά εϊδη, ΑΡ-
  ΓΥΡΑ καί ΕΠΑΡΓΥΡΑ, ήγγυπμένα άπό πάσης
  απόψεως καί κατά πολύ ευθηνοτερα των Αθηνών.
  Αί τιμαί μας είνε αί λογικώτεραι.
  'Αγοράζομεν παλαιά κοσμήματα είς τάς χαλυ-
  τέρας τιμάς.
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρακτβρεϊβν ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλιφ. 551.
  Ο 2ρωςείς^τΓ|ν_χώραν
  των Χρυσανοέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  "Υπό Κλώντ Φαρέρ.
  108ον (
  Δέν ήταν κάν νευρικός, δπως
  οί ίνθρωτοι τής Δύσεως, καί οί
  πιό γενναΐοι την παραΤιονή μέγα
  λης μάχηί- ί
  —Μοΰ φχίνεται—είπεν ό Φερ-
  —πίός δλα θί π5νε καλά.
  ΚΙΝΗΣΙΣ. — Ανεχώρησεν
  θή θθί ί ό
  .. . είς
  Αθήνας τοποθετηθείς είς τό Κεν
  τρικόν τής Τραπέζης της 'Ελλά
  δος ό κ Κωνστ, ηενικάκης.
  ΓΑΜΟΙ — Ζαχαρίας Ξυλούρης
  δνίς Πόπη Βασιλακάκη ετέλεσαν
  τοΰς γάαους των, Παράνυμφος ιια
  ρέσΐη ό κ. Γεώργ Καρούζος.
  — Λϊμπηι Δαμιανάκης Μάτα
  Σφαντζικοπούλου ετέλεσαν τούς
  γάμους των έν "Αθήναις. Πά
  ράνυμφος παρέστη ό κ. Δημ. Κα·
  ρεμφυλάκης μεγαλοβιομήχανος.
  Θεριιά συγχαρητήρια.
  — Γεωργ. Κατσ γαράκης— "Αν
  να Κουτουλάκη ετέλεσαν τοΰς γά
  μους των είς Άρχάνε<-. Παράνυμ Βίβαια, οί πρώτες στιγμές θα εί- φός παρέστη ό κ. Γ. Ραφαιλάκης. νέ δύσκολες. Οί Ρώσσοι είνε γεν-1 —Νΐ<ος Καμπουράκης — Έλευ ναΐοι. Άλλά σεΐς άξ'ζετε περισσί θε'« . (Των πορ' ημίν βιομηχάνων άδελ·
  λυ δπερβολιχός .. Η άλη'ίεια είνε φών Σ. Κωνσταντινίδου Ή μετα·
  |στ5σα έξετιυάτο παρά τή ήμετέ·
  <————■~~"11·—"πβει———————— ρ^ κοινων(α ήτις καΐ ήκουσε μετά λυπης τόν θάνατόν της. Είς τούς άδελφούς τη'- κ. κ. Στυλ. καί Γε¬ ώργ ΚωνσταντινΙδην ώς καί τούς λοιπούς < 'κείους τής μεταστάσης ή «Ανάρθωσις» άπευθύνει θερμά συλλυπηιήρια ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Τόν διακε¬ κριμένον Διευθυντήν τοΰ έν τξ) πό λει μας «Παλλαδίου Λυκείου» κ. Μιχαήλ Σηφάκην εύχαριστώ καί δημοσία θερμώς διά την έν γένει πατρικήν συμπεριφοράν τού Ιναν· τί μου κατά τόν χρόνον τής ύπηοε οίας μ^ παρά τω ΛυκεΙω ώς καθηγητού. Έν Ηρακλείω τη 17]11)'933 Ό ευχαριστών Δημήτριος Τσικριτζής Καθηγητής Μουσταφά Κεμάλ ό Στακτής Λύκος είς τήν«'Ανόρθ««>σιν»
  .^-^^^1
  πώς ή προσπαθεία αας ήταν πραγ
  ματιχως υΐτέροχτ] Έδάλατε ατό
  παιγνίδι δλα τα «δνέρ» χαί τά
  άχοό καί ασφαλώς θά τό κερδίσε
  τε. Ένας πρώτης τάξεως παιχνί
  δι: αϋΐή έδώ ή νίκη θά κρίνη
  την Ιχβασι τοθ δλου αγώνος. "Αν
  ό Ροτζεατβένσχυ χάση σέ λίγο καί
  Ινα μόνο βρίκι, ό Νινίεδιτς αδρι
  όν θά βγή χαμένος στή Μαντζου
  ρία!
  —Αί! ευχομαι νά γίνη Ιτσι
  "Εκαμαν καί οί δυί τους μερικά
  βήματα. Έκρατοθσαν άνοικτά τά
  σκέλη καί λυγισμένα τα γόνατα
  γιά νά άνθίστανται στούς κλυδωνι
  σμούς. Τά θωρηκτά έξακολουθοθ-
  σαν νά πλέουν πρός ανατολάς. Ή
  «Τσουμίνα» διακρ:νόταν τώρα χά
  τά τό μήκος της,δχτώ ή έννέα μίλ
  λια πίσω. Καί σ' αυτή την άπό-
  στασ· δέν έφαινόταν παρά σάν
  γκρίζα όμίχλί], μόλις όρατή άνά-
  μεσα άπό τα μολυδδόχροα σύν-
  νεφα.
  (αυνεχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Νιά Ιοτορική γιά τό Ηρά
  κλειο Πρ&μιέρα:
  ΣΟΔΟΜΑ
  ΚΑΙ
  ΓΟΜΟΡΑ
  (Η ΠΥΡΚΑΪΑ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ)
  'ΑλΙς,Φκίη—Τάΰρον Πάουερ
  Γύρω οτήν πόλι.
  "Εντός των ημερών θ' άρχΐσπ
  είς τό προάστειον Πόρος πρωτο
  £ουλία των βαθμοφόρων τοΰ έκεΐ
  βΒρεύοντος τμήματος τής Ε.Ο.Ν
  καί των διδασκάλων, ή δενδροφύ·
  τευσις, χάριν τής επεκτάσεως τού
  ττροσΐνου,
  —Αρχικώς θά δενδροφυτευθώσι
  τά προαύλια των σχολείων καί τά
  πέριξ τής έκκλησΐας τοθ ΆγΙου
  ΓεωργΙου, αργότερον δέ δίλλα τμή
  ματα τοθ προαστείου.
  —Ή Μκθεσις των Ιργων τοΰ νεα
  ροθ συμπολίτου ζωγράφου κ. θω
  μά Φανουράκη συγκεντρώνει καθ'
  Ημέραν πολύν κόσμον.
  —Ή έκθεσις στεγάζεται ώς γνω
  στόν είς την αίθουσαν τοθ πρώην
  ζαχαροπλαστεΐου Άκράτου, ΘΛ
  διαρκέστ) δέ έττΐ τινάς ημέρας ά-
  κόμη.
  —Αΐσθητ,ή ή χσλαρότης τδν έξα
  γωγών μας τάς τελευταίας ημέ¬
  ρας.
  —Τότ σταφΰλια Ιδίως ώλιγόστευ-
  σαν πολύ, σπανΐζοντα είς καλάς
  ποιότητος είς την αγοράν.
  — "Υπό τοθ 'Υγειονομικοΰ Κεν-
  τρου έταχυδρομήθησαν χθές Ίκα
  ναί ποσότητες δαμαλΐδος είς πα¬
  ραλαβήν Ιατρών έδρευόντων είς
  τάς επαρχίας καί ωρισμένων Κοι¬
  νότητος πρός άνσδαμαλισμόν των
  κατοΐκων.
  —Σημειωτέον δτι 6 έμβολια·
  σμός διά δαμαλίδος 2χει ήδη άρ·
  ΐ^ι άπό κα ροΰ είς τινάς Κοινό¬
  τητος.
  —Τό κρύο τό οποίον πρό τινος
  ήτο άρκετά τσουχτερό.
  —Εφαίνετο ολιγώτερον χθές.
  — Δέν γνωρίζομεν έν πάση περι
  πτώσει ών αί «παρενθέσεις» αυταί
  θά συνεχισθώσιν δεδομένου δτι
  μετ" ολίγον εΐσερχόμεθα πλέον
  είς τόν χειμώνα καί ήμερολογια
  κως.
  —'ΥτιενθυμΙζομεν καί πάλιν την
  λειτουργίαν τής χορευτικής αΐθού
  ί σης «Σαβόι» πρώην «Πουπέ» τοΰ
  ίχοροδιδασκάλου κ. Καραγιάννη
  Ι —Τώρα τιού ή χορευτική σαιζόν
  ίάρχίζει, έπιβάλλεται ή ύποστήρι
  ζΐ
  ζΐςιηζ·
  — 'Ατιό δλους τούς φίλους τοΰ
  χορου πού Εχουν ανάγκην είτε εί
  δικής μαθήσεως γύρω άιό τούς
  νέους χορούς, εϊτε καί γενικής
  χορευτικής έξασκήαεως.
  — "Ηρχισαν λοιπόν νά ζητοϋν
  ται κατά περιφερείας πίνακες των
  παρανόμως συμβιοΰντων.
  — ΟΊ ένδιοφερόμενοι—είς τάς πβ
  ρΐφερεΐας δπου φυσικα εζητήθησαν
  τοιούτοι πίνακες - έσπευσαν νά νο
  μιμοιτοιήσουν τος σχέσεις των.
  — "Η νομιμοποίησις αυτή άπο
  βαίνει καί ή μόνη λύσις είς την
  παράνομον συμβΐωσιν καί μάλιστα
  είς εκείνην ή όποία 6χει δημιουρ
  γήσει οΐκογενειακούς δεσμους.
  -'Υπερήρεσεν χθές τό πολύ
  κρότον Εργον ό «ΤαχυΒρόμος της
  Λυών» ποϋ προεβλήθη >1ς έξαιρε
  τικήν πρεμιέραν είς τοΰ Πουλοκά
  κη |μέ τιυκνήν ώς συνήθως κοσμο
  συγκέντρωσιν. , ,
  -Άνάλογος ήτο καί ή έτπτυ
  χΐα τοθ φίλμ: «^0δομα καί Γόμο
  ρα» συναρπαστικοϋ πράγματι
  καί άπό απόψεως πλοκης καί άπό
  απόψεως γενικώς σκηνοθεσΐας.
  Ι Ρίπορτερ
  Όδβς Ά γ. Μην»
  Νέαι άφίξεις καί νέαι πά
  ρσλαβαΐ ύφασμάτων τί|ς Ι
  ηοχής,
  ΕίδικευθεΙαα επ Ι εξάμηνον ϊίς
  τούς μεγάλους οϊκους Κοπτιχής
  χαί Ραπτιχής «Σινάνη χαί Καζά
  ί κου» ή κ. Εύαγ. Ί. Καμαράτου,
  "επανήλθεν έξ Αθηνών καί ίνα
  | λαμβανει τή»^αφήν γυναιχΐίων φο
  ' ριμάτων μέ νέα σχέδια χροκί, μέ
  εργασίαν ήγγυημένην καί ΐιμ«{
  ασυναγωνίστους Έπίσης άναλαμ
  βάνε ι την προμήθειαν κροχί διά
  δίστας.
  Έπιοκιφθητε μας (4δ"ος Γιαννί-
  υνις Ά.
  Τό μεγάλο έρνον
  χου Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΜΟΡΘΩΣΙΣ
  Οί Άθλιοι.
  450©ν
  Μετά εν λεπτόν μόλις, ηκούσθη ό κροταλισμάς
  μόστιγος είς την 65όν ό δεύτερος κροταλισαόςή
  κούσθη ττεραιτέρω· ό τρΐτος επ άπωτέρω —Καλά!
  καλά: ! είπεν ό Θεναρδιέρος' τό δχημσ κόφτει δρό·
  μο. Μετά τρ(α τέταρτα τής ώρας θά φθάση έδώ Λ
  άρχόντισσα. '
  'ΕπλησΙοσε δέ τότε μίαν των κοθεδρών ποός
  την έστΐσν. καί έκάθιοε σταυρώσας τώς χίϊρας,.
  κ αί προτεΐνσς τα υποδήματα τού είς τα πύραυνον.
  — Έκρύωσαν τα πόδια μου, εΤπε.
  Είς τό άντρον Ιμενον τώρα μετά τοΰ Θεναρδιέ-
  ρου καί τοθ δεσμώτου πέντε μόνον άλιτήριοι,
  φαινόμενοι έκ των προσωπεΐων των έκείνων ή
  έκ των μελανωμένων δψεων ώς τόσοι άνθρακεΐς,
  ΑΕΘΙοπες ή διόβολοι. 'Ήσαν δέ οΰτοι συσσωρευ·
  μένοι είς μίαν των γωνιών ώς κτήνη, καί έσιώ-
  πων. Έλεγες ώς έκ τής άκηδΐας καί κατηφείας
  των, δτι Μπραττον τό έγκλημα ώς ανάγκην, ήσύ
  χως, άοργΐτως, άλλά καί άνηλεώς.
  Ό Θενσρδιέρος έθέρμαινε τούς πόδας τού. Ό
  δεσμώτης έπανέλοβε ιήν προτέραν τού όφασΐαν.
  Στυγνή λοιπόν σιγή διεδέχθη τόν θηριώδη θόρυβον,
  όστις πρό μικροθ εΐχε πληρώσει τό δώμα έκεΐνο
  τής κολάσεως.
  Τό φώς τοθ άλειμματοκηρίου ήμαυροθτο υπό
  μεγάλης τινός καύτρας, ήτις εσχηματίσθη ώς μύ
  κης έντός αύτοΟ, καί διά τουτο μόλις έφώτιζε
  τό φωλεόν τοθτον. "Αλλο δέν ηκούετο, είμή ή
  άναπνοή τού οΐνοβσροθς γέροντος, Οστις έκάθευ
  δβ παρέκει
  Ό δέ Μάριος ; Τό οϊνιγμα κατέστη πρός
  ούτον σκοτεινότερον ή πρίν. Τίς ή*τον δρά γε ού»ή
  «ή μικρά», ήν ό Θενσοδιέρος ώνόμασε καί Κορυδαλ-
  λΐδα ; ΤΗτον ή «Οΰρανΐα τού ;» Ό δεσμώτης ού
  δόλως εΐχε φανή ώς άπορήσας, δταν ήκουσε προ
  φερόμενον τό δνομα «Κορυδαλλίδο». **φ' ετέρου,
  τα δύο στοιχεΐα Ο. Θ. έξηγήθησαν έσήμσινον Ό
  νεΰφριος Θρούμπης, κσΐ ή ΟύρανΙα δέν ώνομάζε-
  το πλέον Ούρανία. Τουτο μόνον ό Μάρ ος ηδυ¬
  νήθη νά σοφηνΐοη. —ΌπωσΕήποτε, έλεγεν, άν ή
  ΚορυδαλλΙδα είνε έκείνη, θά τό (δώ έντός όλί-
  δου, διότι ή γυνή τοθ Θεναρδιέρου θά την φέρη; έ
  6ώ. Άν ίδώ ότι είνε τψόντι έκεΐνη, ώ ! τότε ούτε
  διά την ζωήν μου θά φροντΐσω πλέον" οΰτε δι"
  άλλον κανένα. Θά χύσω μέχρι τελευταίας ρανΐ
  6ος τό οΐμά μου αϋτό, άλλά θά την σώσω!
  Ούτω δέ παρήλθεν Εως ημίσεια ώρα. Ό Θε
  ναρδιέρος εφαίνετο ώς βυθισμένος είς καταχθό
  νιόν τίνα μελέτην! Ό δεσμώτης διετέλει άκΐνητος.
  Άλλ' έν τούτοις, εφαίνετο είς τόν Μάριον δτι
  ήκουεν έκ διαλειμμάτων τόν θροθν έλαφρδς τινος
  τριβής, προερχόμενον έκ τοθ μέρους δπου εύρΐ
  σκετο ό δεσμώιη;!
  Αιφνιδίως στρέφετσι ό Θενσρδιέρος πρός τόν
  δεσμώτην, καί τοθ λέγει.—Άκουσε, κΰρ Θρούμπη;
  σύτό δπου εχεις ν ά μάθης με.τ' ολίγον, είμπορώ
  νά σοθ τό είπω καί τώρα.
  Ό Μάριος Εδωκεν δλην τού την ακρόασιν.
  (συνεχίζεται)
  =υιιηιιΐΐΗυΐεΜΐιΐιιΐΜ»ιυιιΐιιιιΐΗυυωι·ιιαιιΐιΐιυιυιηυιιιιιιΐι
  Ι
  Ό Βασιλεύς
  των καπσρντινών;
  ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ
  (ΣΤΑΔΙΟΥ 22).
  γνωρίζει δτι ανέθεσεν είς τδ Κατά-
  στημα
  Κ. Μαρούδα
  ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ
  Την άττοκλειστικότητα τής πωλήσεως
  δι' δλην την Κρήτην των παγκοσμίου
  φήμης καπαρντινών τού, μέ τάς Ιδίας
  ακριβώς τιμάς Αθηνών.
  ΑΙ ΚΑΠΑΡΝΤΙΝΑΙ ,.ΜΠΑΛΑΣΚΑ"
  έχουν βραβευθή είς,δλας τάς διεθνεΐς
  έκθέσεις διότι κατασκευάζονται άπδ τα
  καλυτέρα άγγλικά ύφάσματα καί έχουν
  θαυμασίαν εφαρμογήν.
  !»ΐΒωιιΐϋΗΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΒΐ«ιη»'πιιη''«"'"ΐιΐ|ΙΗ....."■< ιιιιι·«πΐιΐιιιΐϊεΒηΐιΐΐΐιιι·ΐιπιιι Ρ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙ_0£ Τό κατ' εξοχήν κέντρον των έν Α¬ θήναις Κρητών. ■Εσχάτως άνακαινισθέν διαθέτει ™ μέ όλας τάς άνέσε.ς είς τό κέντρον τής ηρωτευου σης.-Άκρα περιποΐησ.ς καί καθαριότης. Τιμαί λο- ΥΙΚ ΟΙ κ. κ. πελάται μας άπδ. ^οσαετΐας ^ χονται καί μένουν πάντοτε ευχσριστημενοι. ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΪΑνΝ ' Εγκυκλοπ α ιδ ε ία ΑΓ έκεΐνους π οί) σέλουν νά πλουτίζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι* δλους ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΩΟΥ Α'. "Οίαν ομιλούμεν περί το3 ώΆ τα πρώτον πράμμα π -ϋ έρχεται είς την σ*έψ ν μας είνε τό που λί. Έν τοσούτω, χατα μεγάλη πλειοψηφίαν τα ζώχ τίκτ,ουν ώί, μέσα είς τα όποϊα άναπτύσοοντχι τα μικρά των. Τουτο ίσχόει δι' δ)α. σχεδόν τα άαπόνΒιιλα, ίκτός των κατωτέρων εϊδών πού διαιω- νίζουν τό είδός των κ*τά τρόπον περισσότερον άκόμτ] άτιλοϋν: 'Υ- ποδιαιρούμενα είς δύο διά νά σχηματίσαν δύο ν,ωριστά καί νέ* πλάσματα τοθ εϊδους των. "Ο σον άφορά τα αττονδυλωτά 2λα τα πτηνά έκκολάπτονται μέσα άπό Ινα αύγό. Άλλά τί Ιδιον αυμβαίνει δι' δλα σχεδόν τα έ?· πετά καί τα ψίρια. Ανεξαρτή¬ τως δμως τοθ άν προέρχετϊΐ ά πό πτηνάν, ερπετόν ή ίχθθν, τί είνε έν γένει τό ώίν; "Αν Εξετάσωμεν τό αύγό ενός πουλιοθ τής δρνιθος επί π·χρα δείγματΐ, θχ ίϊοθμε 2τι άποτε λεΐται άπό ε"-α κεντρικόν μέρος, τόν κροκόν ή νίτρινον τοθ αύ γοΰ, μάζαν πολύπλοκον χημικών στοιχείων, άναλώμασι των οποί¬ ων θά σχηματισθή τό σώμα τοθ ζώου πού θά βγή μέσα άπό τό αύγό. —Κέλυφος Ό κροκός περιβίλλεται άπό εν* δγρδν λεακωματοθχον τό άσπράδι ή λεύκωμα τοθ ώίθ, τό οποίον καί αύΐά περιέχετχι μέσχ είς μίαν εδκαμπτον μεμβράνην, εί 5ο; 5ερ,ι»τίνου οχχχοί πού είς τα φΓ5ια αποτελεί τό εξωτερικόν ίτερίβληινί. τό κέλυφο; τοθ ώοϋ, ένώ εί; τα πτηνά, ή 'μεμβράνη αυτή θά έγκλε-σθή μέ την σει¬ ράν της καί αυτή μέσα είς Ινα λεπτόν, στερεάν άσβϊστοθχον πε- ρίβλημ* διατρυπημένον μέ πό- ρους, διά μέσου των οποίων εισ δύει δ άήρ, άπαραίτητος διά την ζωήν τοθ πλάσματος πού πρό κείται* νά σχηματισθή. ΠοΟ εύ- ρίσκε*αι κατά την στιγμήν αυ¬ τήν τοθ σχηματισμοθ τού τό μέλ λον νά προκύψη ζώον; Άν έξε ΐάσωμεν τόν κροκόν θά ίδοθμε είς την περιφέρειαν τού μίαν μι κράν φακεινοτάτην κηλΐδα περιέ- χουσαν ϊ-ιχ σωρον μικροσχοπι- κων κόκκων, κέντρον μυστηριώ- δες δπου σιγά σιγά θά σχημκτι- σθή τό αύνοΧον των άγγείων, των νεύρων, των μυών κτλ. πού θ' αποτελέση τό ζωντανόν πλά- σμα. (συνεχίζεται) ■ εΐΒΒΒβ ι■■«■■»*>'·πβ>■■■■■■■»ει«ΒΚΒ«ί
  Ο1ΝΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ
  ~
  Τα έξκιρετικά άνόθευτα καί άγνα έπιτραπέ-
  ζια κρασιά, παλαιάς εσοδείας, θά ευρίσκετε είς
  την παρά τα βαρελτζίδικα αποθήκην τοΰ κ. 'Α-
  λέξ. Σκορδύλη είς μικράς καΐ μεγάλας ποσότη¬
  τας είς τιμάς ασυναγωνίστους.
  ■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒ
  «■■■■«■■εΐΒΜ·!·!» >■■■■*!■ «·■■·■*■■■·
  ΒΒΒΒΒΜΒΒΒΚΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ
  ΑΒΤΙ
  'Ασύγκριτες ήγγυημένες.
  Γβνικές 'Αντιπρόσωπος:
  ΜΑΡΚΟΣ! ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ
  Ή άσφαλτόστρωσις
  των όδών τής Ρεθύμνης.
  ΡΕΘΥΜΝΟΝ Νοίμδριος («ντα
  ποκριτοθ μας) — Τα Δημοτικόν
  Συμβούλιον Ρεθήμνης άπεφίσΐσε
  ώς γνωστόν πρό ήμεριδν την ά
  σφαλτόατρωσιν των πλατειών κχί
  διαφίρωνκεντρικών 65ών τής πό
  λειο;.
  Έ απόφασις αδΐη κ*1 εϊδικώ;
  είνε άξία πολλοθ λόγου. ΚϊΙ ή
  Ιξαρσις, ασφαλώς άνταποχρίν5τ·χι
  πρός την πραγματιχότητα: Τα
  Ρέθυμνον μέ τάς τελευτα'ας προ
  ίδονς άλλά καί την κοινωνικήν
  τού ανάπτυξιν, όμιλογουμένιος
  πΐέπει νά παρουσιασθή συντόμως
  τελείως άνακαινισμένον καί άπό
  ιδικής απόψεως.
  Έξ άλλου καί τουριβτικδς, ή
  πόλις μας ένδείκνυται νά άποκτή
  ση £σον τό δυνατόν συγχρονισμέ
  νην δψιν. Τα Εστορικά της μνη
  μιία είνε πολλά καί πιικίλα καί
  τό παρελθόν της είνε πλήρες έν
  διαφέροντος διά τόν ίσ:οριοδίφτ]ν
  κα! τόν τουριστήν. Καί έπιβάλ
  λεται, έπονθεξήττοτε καί άν προ
  έρχεται ό τελευταίας ούτος, νά
  άντικρύζη έιίάστοτε Ινα Ρέθυμνον
  μέ συνείδησιν κ»1 έν τώ παρόντι
  τή; ίσεορικής τού Εξελίξεως.
  Δι' δλους αυτού; τού; λόγ5υ;
  χαί δι' άλλους ένδιαφέροντας την
  εντεινομένην έμπορικότηΐχ καί
  κυκλοφορίαν τής Ρεθύμνης, ώ;
  καί τάς ιδιαιτέρας ανάγκας των
  δημοτών, ή άπίφασις τοθ Δημοτι
  κου Συμβοιιλίου τής πόλεως ένε
  ποίησεν αρίστην εντύπωσιν, ένδεί
  κνυται δέ ή5η καί ή ταχεΐα έφαρ
  μογή τής αποφάσεως, έφ' δσον
  γοργή φοιίνεται καί ή πρόοδϊί τής
  πόλεως πρός 5λας σχεδόν τάς κοι
  νωνΐ'τάς καί τεχνικάς κατευθύν
  σεις.
  ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ
  Σ Π Ο Υ Δ ΑΙ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
  Ο "ΤΕΚΤΩΝ"
  Μαθηταί ν»μνασ(ων μϊτίκπαι
  δεύονται έπαγγΕλματιχώς ίιία
  σκόμενοι επ) <5ε κάμη νόν παρά πε πειραμέν-Νν πολιτικών μηχανι- κών ακολουθούντων το πρόγραμ μα διδακτέα; ΰλης των 'Λνωτά των Σχβλών Πολιτικών ΐΜηχανι κων τοΰ Πολυτεχνείου, ©ΐκοδομι κήν καΐ αχέόια οίκιών, τοπογρα φίαν καί χρήσιν χωροβάτου καί ταχυμέτρου κλπ., ούοποιίαν, ύ δραυλικήν καΐ «άντα τα τεχνικά μαθηματοτ μετά σχεδίων, έφαρ μογων, ιιελβτών καί άσκπσίων β(ς τό ύπαιθρον. Είναι μοναδική εύκαιρία δι' δσους άπερρίφθησαν έκ των £χο λών τού Πολυτεχνείου, Στρατιω τικων Γχολών κλπ., οσβυ; προ τίθενται νά γίνουν μορφωμένοι 'Εργολήπται, νά διοριβθοΰν είς Έρνβληπτικάς άταιρίας έδοποιΐ- ας, οικονομικάς ή είς οΐαβύππο τί τεχνικάς υπηρεσίας καί έν γέ νει νά βταδιοδρομήσουν είς τόν Τ β χ ν ι κ ό ν Κλάδον, τόν μόνον έ οποίος δέν εγνώρισε πό τέ άνΕργ{χν, αλλά έξασφαλίζει τα μεγαλύτερα κέρδη καί τούς κ»(λυτέρους μισβοΰς. Πάντες ο! έξελθόντες έρ- γοδηγοί μέχρι σήμερον έκ τβδ «ΤΕΚΤΟΝΟΣ» διωρί¬ σθησαν είς ύπουργεΐα, Δή- μους κ.λ.π. Γραφβϊα "Ιωνος 5, Όμόνοια «Ά —Δικαστικαί μεταβολαί. Προάγονται είς πρωτοδίκνς κ»ί τοποθετοΰντκι οί εμμιοθοι πάρεδροι κ. κ. Κ. Παπαφωτόπου λος «ίς Χανιά καί Λ. Γρϊκιώτπς ' εί; Λασήθιον. Έξ άλλου μετατί θενται οί πρωτοδίκαι κ. κ. "Λγγ. Κουτσουμάρης Χίου είς Αθήνας καί Χ. Κολοτοϋρος Λασηθιου είς Χανιά. —Διά ζωοκλοπήν. ίς ζωοκλοιτής έξετο πίσθη επί εν έ τος είς την νπσον ' Ίβν, ό Μιχαήλ Έμμ. Κλαμπόνης έξ 'Αλφάς Μυλοτοτάμου. Τό Εμπορορραφειον Γ, θ. Τρεβιζάκη Πλουτισθέν μέ τα καλυτέρα ύψάσματα της αρχομένης νέας σαιζόν. Μετεφέρθη καί ήρχισε τάς εργασίας τού άπό 1ης 8)βρίου είς τό παρά την πλατείαν Βενιζέλου (Σιντριβάνι) πρώην ζαχαροπλαστείον Ρεγκινάκη καί παραπλεύρως πρακτορείου εφημερίδων χ. Άλιχιώτη. Επ1 εύκαιρία τής ρεταφοράς τού τό ΕΜΠΰΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΤΡΕΒΙ¬ ΖΑΚΗ θά πωλήση τα ύφάσματά τού είς τιμάς πραγματικόν κέστους καθ' όλην την νέαν σαιζόν ήτοι: άπό 1ης Όκτωβρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου. Πρός τό συμφέρον σας επισκεφθήτε μας. Τα ύφάσμα- τά μας είνε άσύγκριτα. ΑΙ έκπτώσεις μας μοναδικαί. τΐΚΑΣΤΗΡΕΣ ΙΤΑΑΙΙίί» ΣΥΣΤΗΜΑΪΟΣ Σ. Ι. Δ. Α ΑΤΒΑ53Ο Μεοα) Άνώτεροι δλωνϋ ^ ΟΕΙΑΦΙΣΤΗΡΕ! ..ΟΡΙΜΑ" ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΙΙΟΥ Α. Ι Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ Αηλώσατε εγκαί¬ ρως τάς παραγγελί άς σας άποτεινό- μενοι είς τόν γενι¬ κόν αντιπρόσωπον διά την ΕΑΑάδα: ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΜΑΟΥΡΟ &3 ΠΟΛΙΤΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ Όδβς 25 Αύγούστου Αριθ. τηλΐφ. 4-80 —Νομαρχιακά. Είς την Νομαρχίαν Ρεθύμνης ετοποθετήθη υπό τη; Γκνικής Δι οικήοεως Κρήτης ό κ. Νΐκος 4>ω
  τιάδη; είς πληρώσιν κενής θέσβ
  ως.
  —Άπρομελέτητα τρκύματα.
  'Ο Παντελη; Μ. Μαραγκουδά
  κης έξ "Αδελε Ρεθύμνης προσα
  χθίΐς βίς τό αύτόθι Πλημμελειο
  δικεΐον δι' άπρομελέτπτα τραύ
  ματα, παράνομον έπλοφορίαν
  καί όπλοχρησίαν κατβδικάσθη
  ΐίς 58 ημερών φυλάκισιν.
  —Τα .πρβσόντα των ξενβδό-
  κων.
  Είς τό ΰπ' άριθμ. 422 φύλλον
  τής εφημερίδος τής Κυβερνήσεως
  εδημοσιεύθη διάταγμοτ τοΰ ύφυ
  πουργείου Τύπου καί Τουριομοΰ
  περί προαόντων ξενοίόχων καί
  ηΐρ ξενοδοχείον:
  ΔΓ αΰτοΰ όρίζεται μεταξΰ των
  αλλων ότι ό προτιθέμενος ν' ασκή
  ση τό έπάγγελμα τού ξβνοδόχου
  διά πρώτην φοράν δέον νά έχη
  τα εξής προσόντα: Νά δύναται
  νά γράφη καί νά άνανινώσχη
  εΰχερώς είς την ελληνικήν γλώβ
  σαν. Νά είνε πτυχιοΰχο; της
  Σχολής Τουριστικών 'Επαγγελμά-
  των η άλλης ξενοδοχειακής Σχο
  λήΐ ήμεδ^πής ή άλλοδαπής ή νά
  έχη έργαβθζί ώ; άνώτερο; ΰπάλ
  ληλος είί ξενοδοχείον επί τριε
  τίαν τουλάχιστον. Νά μή κατε
  δικασθή είς εγκληματικήν ποινήν
  ή είς έπανορθωτικήν τοιαύτην.
  Νά μή πάσχη έκ μεταδοτικοΰ
  τινος νοβήμαίθς π έξ αλλης πά
  θησεως καθιστώσης αυτόν, κατά
  την γνώμην τής αρμοδίας επί
  των άδειών λειτουργίαν των ξενο
  δοχείων έιτιτροπής, ανίκανον ίί
  «κατάλληλον δια την εξάσκησιν
  τοΰ έπαγγέλματος τού ξενοδό
  χου.
  —Τα βραβεΐ» διά τούς δεν-
  δροκαλλιεργητάς Λασηθί¬
  ου.
  Πληροφορούμεθα ότι ή κοι
  νότης Ιεραπέτρας εψήφισε δρ.
  7.500 διά την προκήρυξιν βαα
  βεΐων είς τούς καλλιεργοΰντας
  όπυροφόρα δενδρα είς την περι
  φέρ'ΐάν της συμφώνως πρός την
  εγκύκλιον ταΰ κ. Νομάρχου Λα
  σπθίου διά την οποίαν καί έγρά
  ψαμεν χθές.
  —Δωρεά.
  Ό κ. καί ή κ. ΓεωργΙου Χουμβ
  ριανοϋ χατίθηκαν είς τό "Αου
  λον τής Γερόντιασας δρ τρια
  κοσίας είς μνημόσυνον των γο
  νεων αυτών Ελένης κχΐ Σταύρον
  Χουμεριανοΰ. . Ό Μορφωτικός
  Σύλλογος βύχαριστεΐ θερμώς.
  Κ. ΜυλοποταμΙτης
  όφθαλμίατρος
  ΈτιΙ τριακονταετΐαν απο¬
  κλειστικώς καί μόνον είς τα
  όφθαλμολογικά άσχολούμε-
  νος, δέχετσι, τούς τιάσχοντας
  τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ
  μιατρεΐον τού, κείμενον παρά
  τω Καμαράκι πλησίον τής
  Πολυκλινικής Ηρακλείου.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ μιχρβς ή μικρά
  οίκότροφος παρά καλλίστη οί*
  κογενεία.
  Πληροφορίαι παρ' ημίν.
  "Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα Ιναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Παρασκευης
  18 Νοεμβρίου 1938
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ Η ΑΓΓΑΙΑ
  &ΤΝ ΘΑ ΟΑΡΑΧΩΡΗΣΟΥΝ
  ΕΔΑΦΗ ΑΙΙΙΕΑΟΥΝΤΛ
  ΥΠΟ Τ Η Η ΜΑΝΙΑΝ
  III
  ΕΙΣ ΑΛΛΗΝ ΔΥΝΑΜΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Νοεμβρίου (τού ά
  ταποκριτού μας).—Τηλεγραφήματα έκ
  Παρισίων άναφέρουν ότι είνε βέβαιο·
  τό γεγονός τής πλήρους αρνήσεως τό
  σον τής Γαλλίας όσον καί τής · %.γγλί
  άς νά παραχωρηθούν έδάφη τελοΰντα
  υπό την διοίκησιν των είς ξέ*ην δύνα
  μΐν.
  Ή άρνησις αυτή φέρεται ώς κατη
  γορηματική δεδομένου ότι καί οί επί
  σημοι * άγγλογολλικοί κύκλοι καθ* Ι
  άγγέλλουν τα αύτά τηλεγραφήματα, ά
  φησαν νά εννοηθή ότι την υίοθετοΰν.
  ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΟΤΙ Η ΙΣΧΪΣ
  ΤΟΥ ΛΞΟΝΟΣ ΜΕΝΕΙ ίΜΕΙΩΤΟΪ
  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΓΓΑΟΤΤΛΑΙΚΗΝ
  ΑΘΗΝ%Ι 17 Νοεμβρίου (τού άν¬
  ταποκριτού μας).— Αί έκ Ρώμης καί
  Βερολίνου πληροφορίαι συμφωνοΰν ότι
  ή ίσχύς τού άξονος καί μετά την έφαρ
  μογήν τής Άγγλοϊταλικής συμφωνίας
  παραμένει εντελώς άθικτος.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΑΝΑΧΩΡΕΙ
  ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ Ο κ. Ι(Μ ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΑΠΕΧΑΙΡΕΤΙΣΕ ΤΟΝ ΔΙΑΔΟΧΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Νοεμβριού (τοΰ
  π,νταποκριτού μας). — Ό πρωθυπουρ
  γός κ. »Ι. Μεταξάς ανελθών σήμερον
  είς τα άνάκτορα άπεχαιρέτισε τόν άντι
  βασιλέα Διάδοχον Ιΐαΰλον προκειμέ
  νού νά αναχωρήση αύριον (σήμερον)
  είς την "Αγκυραν.
  ΟΜΙ&ΥΡΓΟΙυ'
  ΕΞ ΑΓΚΥΡΑΣ ΤΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Νοεμβρίου (τού
  άνταποχριτοΰ μας).— Καθ* ά ανεκοι¬
  νώθη ό πρωθυπουργός κ. Ί. Μεταξάς
  θέλει αναχωρήση έξ Άγκυρας, έπββτρέ
  φων είς Αθήνας την προσέχη Τρίτην.
  ΕΓΙΝΕΝ Η ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ
  ΤΟΝ ΝΕΟΝ ΑΝΒΥΠ0Λ0ΧΑΓΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Νοεμβρίου (τού άν
  ταποκριτού μας).— Σήμερον εγένετο
  μετά πάσης έπισημότητος ήόρκωμοσία
  των αξιωματικών, των άρτι έξελθόντων
  έκ τής Σχολής των Εύελπίδων, είς τούς
  όποίους ή Λ.Β.Υ. ό ΔιάΒοχος παρέ
  δωκε τα ξίφη.
  Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟ Ζ Η Τ Η Μ Α
  ΤΗΣ ΑΡΧΙΕΠΙ^ΚΟΠΗΣ ΑΘΗΝΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας). — Μέχρι τής στιγ
  μής τό Συμβούλιον Έπικρατείας δέν
  είχεν έκδώσει την απόφασιν τού επί των
  προσφύγων άκυρότη^ος τής έκλογής διά
  την άνάδειξιν * Ιρχιεπισκόπου Αθη¬
  νών καί πάσης Ελλάδος. Ή απόφασις
  αυτή ανεμένετο διά τάς πρώτας έαιτερι
  νάς ώρας τής σήμερον.
  ΗΛΕΥΘΕΡΩΘΗ Ο Τ Ε Ω Σ
  ΑΥΣΤΡΙΑΚΟΣ ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΣ
  "Σοβαρά δήλωσις τοΰ Νταλαντιέ.
  Άμετάβλητος ή τουρκική πολιτική.
  ΡΩΜΗ 17 Νοεμβριού (ίδ
  ύηηρεσ(α).— Ό λόρδος Πέρθ
  μετσ τοΟ κόμητος Τσιάνο ύ
  πέγραψαν χθές την δήλωσιν
  περί τής ενάρξεως έφαρμο
  γής τοΰ ΆγγλοϊταλικαΟ συμ
  φώνου, είς τό άνάκτορον Κί
  τζι. Συγχρόνως ύπέγραψκν
  μίαν ανακοίνωσιν πρός τήνΑί
  γυπτιακήν Κυβέρνησιν περ!
  τής ενάρξεως τής έφοτρμογής
  τοϋ συμφώνου.
  Έξερχόμενος τοΰ Άνακτό-
  ρου ΚΙτζι ό λόρδος Πέρθ προ
  έβη είς άνακοινώσεις πρός
  τόν τύπον, είηών δτι διά τής
  έφαρμογής τοΟ συμφώνου, έλ
  πίζει είς μίαν φιλικήν συνερ
  γασίαν μεταξύ των δύο χω
  ρών.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Νοεμβριού (ίδ.
  ύπηρεσΐα) — Ό κ. Νταλαντιέ
  προέβη χθές είς άνακοινώ
  σεις, βεβαιώσας δτι ή Γαλ
  λία δέν θά προβή είς ούδε
  μίαν παραχώρησιν διά τό ά-
  ποικιακόν, μή π<τραδεχομένη ούδεμ'αν ελάττωσιν των ά- ποικιακών της κτήσεων, δσαι είχον οριστικώς παραχωρηθή είς αύιήν μετά τό πέρας τοϋ μεγάλου πολέμου. ΠΑΡΙΣΙΟΙ.-Αυριον Πσρασκευ ήν θά συνέλθΓ) τό ύπουργι κόν συμβούλιον είς τα Ήλϋ σία υπό την προεδρίαν τοΟ κ. Λεμπρέν τό οποίον θά κα θωρίσρ, την έξωτερικήν πολι¬ τικήν τής ΓαλλΙσς πρό τής άφΐξεως των κ. κ. Τσάμπερ λαιν καΐ, Χάλιφαξ· ΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΙ ΔΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ κ.ΤΖΕΛΑΛ ΜΠΑΓΙΑΡ ΑΓΚΥΡΑ 17 Νοεμβρίου (ίδ. ϋπηρεσ(α).—"Ενώπιον τής βου λή, παρουσιάσθη χθές διά πρώτην φοράν ή νέα τουριακή κυβέονησις. Ό πρόεδρος τοϋ ύπουργικοΰ συμβουλίου κ. Τζε λάλ Μπαγισρ προέβη είς βρα χεΐαν δήλωσιν τοϋ προγράμ ματος τής ύιτ' αυτόν κυβερνή σεως τονίσας δτι θ' άκολου θήστ) την κεμαλικήν πολιτικήν έφ' δλων των σημείων. Διά την έξωτεοικήν πολ'τικήν τής ΤουρκΙας ό κ. Μιταγιάρ έ τόνισεν ότι δέν πρόκειται νά έπέλθΓ) ούδεμίατ άλλαγή έ π' αυτής. ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 17 Νοεμβρίου |(ίδ. ύπηρεσίσ). — Ό πρεσβευ- I τής των Ηνωμένον Πολιτει ών κ. Ούίλσων ανεχώρησε 'χθές διά Νέαν Υόρκην διου [εκλήθη νά κάμη έκθεσιν τής εσωτερικάς καταστάσεως τοϋ γ' Ράί<. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 17 Νοεμβριού (ίδ. ύπηοεσια).— Ό Βασιλεύς Κάρολος έπεσ<έψθη χθές τόν Β-ϊσιλέα Γεώργιον τής Ελλά¬ δος ό οποίος ίδιωτεύει άπό ημερών ένταθθο. Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΚΑΙ ΤΑ -ΕΝΑ ΚΡΑΤΗ ΠΑΡΙΣΙΟΙ 17 Νοεμβρίου (ίδ. ύπηρεσΐα).— Ό κ. Στφρώ τέ ως πρεσβευτής τής Γαλλίας έν Τουρκίςτ, είνε έπτί κεφα λής τής έπαροπής ήτις θά πά ραστή έ< μέρους τής Γαλ λίας είς την κηδείαν τοΟ Ά τατούρκ. "Ολ,α σχεδόν τα κράτη πρόκειται νά άντιπρο σωπευθοΰν είς την κηδεΐ αν τοΟ αποθανόντος Άρχη γοΟ τής Τουρ<ίας δι* ίπιτρο πίδν. 'Η κηδεΐα ωρίσθη διά την 21 Νοεμβρίου. 3ΠΠρωϊνή ΔΕΝ Β» ΣΧΗΜΑΤΙΣΘΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΒΝΙΚΗΣ !Σ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ Η Β Ο Υ Λ Η ΟΑ ΚΡΙΝΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΑΣ ΤΟΥ ΝΤΑΛΛΝΤΙΕ ΑΘΗΝ%Ι 17 Νοεμβρίου (χού άνταποκριτού μας)— Τελευταίαι πλη- ροφορίαι έκ Παρισίων άγγέλλουν ότι ό σχημαπσμός ύτϊουογείου Έθνική^'Έ νώαεως ϊποκλείεται. Πάντως εάν θά παραμείνη ή οχι ό κ. Νϊαλαντιέ θέλει διευκρινισθή μετά την επανάληψιν των κοινοβουλευτικήν εργασιών όπότε ή Γαλλική Βουλή θά κρίνη γενινΐώτερον την δράσιν τής κυ- βερνήστω; επί των εξωτερικών καί έξω· τερικών πραγμάτων. Ή έξαγωγή είς την Γερμανίαν έσπεριδοειδών και σταφίδων. Δι' αποφάσεως τοϋ υπουρ- γοΟ Έθν. Οίκονομίας κοινο- ποιηθεΐσης πρός εφαρμογήν καθορΐζεται δτι διά την έξα γωγήν είς Γερμανίαν των κά τωθι όνομαστικώς άναφερομέ νων είδών άπαιτεΐται βεβσίω σις μ1 άς των έν Ελλάδι Τρα πεζών, αΐτινες είνε έξουσιοδο τημέναι νά δέχωνται φορτωτι¬ κάς έξαγοιιένων έλληνικών προϊόντων, δτι ό έξάγων κα· τέχει αντίστοιχον άδειαν είσα- γωγής είς Γερμανίαν τοΰ υπό φόρτωσιν έμπορεύματος επί τή βάσει κοντεζάν ΓερμανοΟ είσαγωγέως. Τα περί ών πρόκειται έμ- πορεύματα είναι τα κάτωθι: Κοκκάρια, στσφυλαί, έσπερι- δοειδη", σθκα, σταφίς κοριν- θιακή, σουλτανίνσ, κεράτια, κίτρα καί φλοιοί αυτών, ίχθύ ες νωποί, εντερα, οΐνος, φύλ λα ξηρά, χαρουπόσπορος, κο- λοφώνιον, δαμάρ, άκσρόίδ, μαστίχη, δέρματσ μικρά άκα- τέργαστσ, σπόγγοι, πυρηνέλαι όν, τρύξ, σμΰρις άκατέργα στος άλεσμένη, διάφορα ειδή μεταλλευμάτων, οινολάσπη, τρυγικόν άσβέστιον, τερεβινθ- έλαιον, δεψικά έκχυλίσματσ, βαλανΐδια, τάττητες, ράκη έν γένει,δέρματα μικρά ήμικατειρ γασμένα, σισύραι, μόλυβδος είς δγκους καί έλαιόλαδον. Δια την εξαγωγήν είς Γερ¬ μανίαν παντός άλλου εΐδους μή ρητώς ανωτέρω άναφερο μενου άπαιτεΐται είδική αδεία τής Τραπέζης τής Ελλάδος έκδιδομένη μετά σύμφωνον γνώμην τής κυβερνητικάς επι- τροπής τοΰ έλληνογερμσνικοΰ κλήριγκ. Αί ανωτέρω διατάξεις έχου σιν έφαρμογήνέπΐ των έλληνι¬ κών προϊόντων των έξαγομέ- νων τόσον είς τα έδάφη τοϋ πσλαιοΟ γερμανικοθ κράτους δσον καί είς τάς προσαρτηθεί σας είς Γερμανίαν Αυστρία κάς καί Σουδιτικάς περιοχάς. ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΑΓΓΕΛΛΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΠΛΗΣΙΑΖΟΥΝ ΟΛΟΕΝ ΟΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΝΤΟΝΛ ΑΘΗΝΑΙ 17 Νοεμβρίου (τού ανταποκριτοΰ μας). — Κα,θ' ά την*. γραφεϊται εκ κινεζικής πηγής, ό στρα τος τού Τσάγκ-Κάϊ-Χέκ ηοε νέας επι- τυχίας εναντίον των Ίαπώνων. Κατά τάν ιδίας πληροφορίας τα *κι· (νεζικά στρατεύματα πλησιάζουν διαρ¬ κώς πρός την Καντώνα. ΤΟ ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΟΝ Δι' έγγράφου τού πρός τάς τοπικάς έπιτρο.-άς άπογρα φής των έμπόρων των έπαρ- χιων, τό Ταμείον Άσφαλίσε ως Έμπόρων συνιστδ νά έπι- σπευσθή ή άπογραφή αυτών διά *τήν κανονικήν έναρξιν των εργασιών τοΰ ταμείου των. ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΗΣ ΕΟ Ν· ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ή Έθνική "Οργάνωσις Νεολαί- ας Ηρακλείου, προκηρύσσει δια την Κυριακήν 4 Δεκεμβριού καί περί ώραν 3ην μ μ. τούς πρώ τού; πο5ηλατικούς της αγώνας είς τάς κάτωθι δύο διαδρομάς: Ιον. Ηράκλειον—Κοκχίνη Χά νι μετ3 έπιατροφής επί τής δημο σίας όδοθ διά φαλαγγίτας #ν των 17 έτων. Άφετηρία καί τέρ μα Ιΐλατεία Τριών Καμάρων. ~2ον γθρος τού Ηρακλείου μέ αφετη¬ ρίαν καί τέρμα Τρείς Καμά ρβς. Ή διαδρομή τοΰ γύρου θ* γίνη διά των όνων Κουντουριώτη, Α. καί Μ ΚαλοχαιρινοΟ—Πύλης Χανίων—θίρίασου— Μχσΐαμπά — κεντριχής όδοθ Μασταμπόί—Κα: νούργιας πόρτας—χεντρικής ίδοθ ΚρατικοΟ Συνΐικισμοΰ—Νεκροτχ· φείου— Λεωφίρου Κνωσού—·Ά ατολικής πλευρά; Πλατείας Τριών Καμάρων—Λεωφόρου δουκός τοθ Μπωφόρ—Τέννις, (Μέγαρ. Φυτά κη)—Έπιμενίδου— 25 Άυγού- στου — Πλαχείας Νικηφόρου Φω κ<2, χαί Λεωφόρου Κουντοιιριώ τού. Τέρμα Τρείς Καμάρες. Είς όν γθρον θά λάβουν μέρος μό όν φαλαγγίτ^ι χάτω τ&ν 17 έ- ών. Διά δη^σεΐς συμμετοχής καί πλείονας πληροφορίας οί β>υ
  όμενοι δφείλουν ν' άπευθύνων
  αι είς τα γραφεϊα τής Ε. Ο. Ν
  χαθ' εκάστην καί ώραν 1 1)2—
  2 1)2 μ. μ. -
  ΔΙΚΑΣΤΙΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ
  ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΰΡΕΑΙ
  Ό κ. κ«1 ή κ. Μιχαήλ Ν
  Ηλιάδου μας άπέοτειλ»ν δραχ
  μας χιλίας άντ! στεφάνου είς
  μνήμην τής πολυκλαύστου Ζωής
  Κ. Κωνσταντινίδου &πέρ τ'.ΰ Φι-
  λανθρωπικοΰ Συλλόγου Κυρίων 'Η
  ρακλείου (τέως Οικονομικόν Συσ
  σίτιον).
  —Έπίσης ό χ καί ή χ. Γε
  ωργίου Ν. Φλώρου κατέθεσεν
  ήιϊν δραχμάς χιλίας άντί σΐεφά
  νού είς μνήμην τής αλησμονήτου
  Ζωής Κ Κωνσταντινίδου κα! υ¬
  πέρ τού αύιοθ σωματείου.
  ΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΩ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
  Είς τό Εμπορικόν Έπιμε
  λητήριον επρόκειτο νά συνε
  δριάσπ χθές τό εσπέρας τό
  Διοικητικόν αύτοθ Συμβούλιον
  , ..... ..... προκειμένου νά ήσχολεΐτο επί
  λιστα ελευθερος υπό των γερμανικών κ. Έμμ. Βροντάκης είς Σ0-1 διαφόρων έμπορικών ζητημά-
  «ΡΧΐών ρον. Ι των.
  ΑΘΗΝΑΙ 16 Νοεμβρίου (τοΰ άν Διά διατάγματος μετατίθεν
  ταποκριτού μας),·— Κατά τα έκ Γερ·'ται έναλλάξ οί πρωτοδίκαι
  μ.αν£ας τηλεγραφήματα ό τέως καγκελ- ΉρακλεΙου^καΐ Λασηθίου κ.κ.
  λάριος τής Αυστρίας δόκτωρ Σο^σνιγκ Περ. Χατζηανδρέου καίΙ.Μπόμ
  Οέν πρόκειται νά δικασθή, άφεθείς μά- πος καί ό πρωτοοΐκης Χανίων
  ΡΛ Λ Δ 0 4«1ΠΪ /εΐΙ ■* ^1Α^-^ ^ ^.^
  II
  ±Μ Λ ^* * Λ ΛΛ ■> Λ Λ Λ .^ . ^ .- ^ 17 . _ - . Τ~% — _ ^ . —. ^. - ^ __._ _.Ι^. ^^ ^
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ
  'Λγορά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών άγορας
  τοΰ Έμιτορικοϋ κα'ι Βιομηχανικοΰ
  Έτΐιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων προϊόντων εΐχο-
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταςρίδες:
  Σουλτανίναι α'«
  β
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  »
  Κοινοΐ
  Ταχτάδες
  ν
  δ'.
  α.
  ΣταφΙδες μαύραι
  " Ελαια 3-5ο
  Πυρηνέλαια
  Χαρούττιο
  Σάπωνες:
  Λευκοί α'
  β'
  ΠυρηνελαΙου α'
  β'
  ΜουργελαΙου α'
  » β"
  ΟΤνοι:
  Αρχανών μίστ.
  Μαλεβυζίου
  Ελαιοττυρηναι
  Δίκταμος ήμ.
  Σϊτος »
  Κριθή
  Βρώμη
  Βίκος
  Μέταζα
  Κουκούλια
  8.-
  17.- 18.
  14.50.-16.
  12. — 13.
  10.— 11.-
  6 - 8.-
  8.90
  7.50
  6 50- 7.
  5.50 -6.
  5.—
  . 26.20
  15.-
  2.20
  17.50
  16.50
  15. -
  14.-
  15.-
  14.-
  43-
  6.—
  120
  80.-
  550
  530
  5-
  550.-
  130 —
  ΑΙ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
  ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
  Κατ' άρμοδΐαν ανακοίνω¬
  σιν τα Γεωργικά Έπιμελητή-
  ρια δύνανται νά άναγράφω
  σιν είς τούς προϋπολογισμούς
  των πιστώσεις πρός ένίσχυ
  σιν των κατά τόπους φιλοδα-
  σικών επιτροπών.
  ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Την προσέχη Τετάρτην θά
  συνεδριάσει, τό Διαρκές Στρα¬
  τολογικόν Συμβούλιον Ήρα
  κλείου επί ζηημάτων τής άρ
  μοδιότητός τού.
  Η ΛΕΙΤΟΥΡΠΑ ΤΟΝ ΑΜΒΥΚΩΝ
  Κατά τηλεγραφικήν άνακοΐ
  νωσιν τοΰ κ. ϋπουργοΰ των
  Οίκονομ>κών πρός τόν Γενι¬
  κόν Διοικητήν Κρήτης κ. Τσο
  λάκογλου, άποστέλλονται τα
  χυδρομικώς οδηγίαι διά τόν
  κανονισμόν τής λειτουργίας
  των αμβύκων. ΈλπΙζεται δτι
  σχετικώς θ' άνακοινωθώσιν
  αί τεληωτικοί άποφάσεις έν
  τος τής ημέρας.
  ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΔΑΝΕΙΟΥ
  Κατά την γενομένην προ-
  χθές κλήοωσιν τοθ δανείου
  τής Έθνΐκής Τραπέζης 30
  έκατομμυρίων 2 1)2 ο)ο 1912,
  εξήχθησαν οί κάτωθι άριθ-
  μοί, κερδιζοντες τα εξής πο·
  σά: Ό άριθμός 156.460 δραχ.
  25.000 Οί άριθμοί 194.130,
  288.405, 81.415, 282 004 καί
  273 456 άνά 3 000 δραχμάς.
  Καί οί άριθμοί 72.610, 207.
  557, 49.147, 164 201, 178 713,
  102.297, 74 422, 272 842, 259.
  685 άνά 1.000 δραχμάς έκα¬
  στος.
  ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ
  Δι' αποφάσεως τοϋ κ. ύ·
  πουργοθ Θρησκευμάτων καί
  Έθνικής Παιδε'ας διωρίσθη
  δημοδιδασκάΜσσα ^είς τό δη¬
  μοτικόν σχολείον Πύργου ή
  3ιργινΙα Νικ. Ταμπουρατζή.
  Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΕΒΡΟΥ
  ΑΠΕΒΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΣ
  ΥΠΕΡ ΤΟΝ ΕΘΝΙΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Τελευταίαι ειδή-
  σεις εξ Ίσπανίας άγγέλλουν ότι ή μά
  χη τοΰ "Εβρου άπέβη οριστικώς υπέρ
  των έθνικών. Λί τελευταίαι δυνάμεις
  των κυβερνητικών ύποχωρούν εκείθεν
  τοΰ "Εβρου, ύποστάσαι βτρείας απω¬
  λείας.
  ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙ ΝΕΟΝ
  ΒΑΣΕΩΝ ΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ
  Μ. ΒΡΕΤΤΑΝ]ΑΣ-ΙΤΑΛΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Νοεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας). —Καθ* α. αγγέλλε¬
  ται έκ τού έξωτερικού αί σχέσεις μετα
  ξύ Μεγάλης Βρεττανίας καί Ιταλίας
  τοποθετοΰνται επί νέων βάσΐων μετά
  την εφαρμογήν τής Άγγλοϊταλικής συμ
  φωνίας.
  ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
  ΔΙΑ Τ.ΙΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗίΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Νοεμβρίου (τού
  ανταποκριτοΰ μας).—"Εγνώσθη Οτι έλή
  φθη κυβ^ερνητική απόφασις δια την ού
  στάσιν είδικής υπηρεσίας μελλούσης νά
  άσχοληθή μέ τα ζητήματα τής διατρο
  φής 'τοΰ λαοΰ.
  ΕΕΑΚΟΑΟΥΟΟΥΝ ΑΙ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΟΤΜΟΥΣ
  ΕΚ1ΗΛΟΣΕΙΣ
  ΤΟΝ ΕΒΡΑΙ1Ν
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλιγραφήματα
  έκ Λονδίνου άναφέρουν ότι συνεχίζον
  ται αί έκδηλώσεις διά τούς διωγμούς
  των Εβραίων έν Άμερική. Ή Άσχυ
  νομία φρουρεί τα γερμανικά προξενεϊα.
  Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
  ΚΑΙ ΤΑ ΙΑΑΝΙΚΑ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 17 Νοεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγράφημα έκ
  Πέραν βεβαιοί ότι ή τουρκική νεο-
  λαία κατόπιν συλλαλητηρίου έδωκε δή
  μοαία όρχον πίστεως είς τα ίδχνικά τοθ
  Κεμάλ.