96554

Αριθμός τεύχους

5019

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

19/11/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  III
  ι
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΠΊΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λιρσι Β
  έξάμηνος '2
  Άμτρικής
  έτησία δολ. 15
  έξάκ,ηνοο » 8
  Τιιιη
  χαχά φύλλον
  Δραχ. 2 ·
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ
  19
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΗΑ
  ΟΟί. ΜΙΝΩΤΑΥΡθν
  ΥΠεΥΒΥΗΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΙ1Σ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ ΕΓΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5019
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ- ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ
  ΙΑΙΗ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΗ
  Χθές ανεχώρησε διά την
  "Αγχορκν ή έλληνική άντι
  πρββωπεία, μέ επί κεφαλής
  τϊν πρωθυπουργόν κ. Μετα
  {άν, δι* νά παραστή είς την
  κηδείαν τού αποθανόντος δή
  μιουργβϋ τής_νεωτέρας Τουρ
  χίκς Κεμάλ^Ατατούρκ. Ή
  ούνθεσις τής έλληνιχής άν-
  τιπρβσωπείας καθώς καί τα
  άνταλλαγέντ» μεταξύ τής
  ελληνικάς καί τής τουρκικής
  μίνβυς καί τα χυτήρια. Καί
  έπλουτισε την χώραν μέ ερ-
  γα συγκοινωνιακά, παραγω-
  γικά, έξυγιαντικά, μέ βΤι
  χαρακτηρίζει μίαν χώρχν
  πραγματικα πβλιτισμένΠνκα1
  σύγχρονον. Προώθησε την
  ιστορίαν τού εθνους τού νά
  προχωρήση εί- διάστημα 15
  ετών τόσον όσον υπό άλλας
  συνθήκας δα έχρειάζετο αί-
  ωνας πολλούς. Καί δχι μόνον
  κυβερνήσεως τηλεγρ«φήμα τούτο. Άλλά καί σύνέτεΊνεν
  τ«, αΐτοτελουν την άσφαλε- είς την έπιτάχυνσιν τοΰ ρυθ-
  οτέραν απόδειξιν τοΰ πόσον μοΰ τής εξελίξεως καί τοΰ
  οτενή είνε ή φιλίχ Έλλά- πολιτισμοΰ δλου τοΰ κόσμου
  δ»5 καί Τουρκίας άλλά καί'ΔΓ αύτό καί ή άκτινοβολία'
  ής μεγαλοφυΐας τοΰ Κεμάλ
  έν περιορίζεται Ιντός των
  ρίων τοΰ τουρκικοΰ εθνους
  μόνον, άλλ' έκτείνεται εί;
  όλον τόν κόσμον, παλαιόν
  καί νέον. Δι* αύτό καί ή
  θλϊψις διά τόν θάνατον τοΰ
  έξαιρέτου αυτού άνδρός ύ-
  ιήρξε βαδεΐα παντοΰ, είς ό¬
  λας τάς χώρας. Ιδιαιτέρως δ¬
  μως έθλίβη ό ελληνικάς λα-
  ίς. Διότι έν τ,ώ προσώπω τού
  Ίεμάλ έχασε τόν πολυτιμό·
  ερον φίλον, τόν είλιιρινέ-
  στερον σύμμαχον, τόν έμ-
  πνευστήν καί θεμελιωτήν τής
  'λληνοτουρκικης συναδελφώ
  πόσον βχθεϊα είνε ή θλΐψις
  τοϋ έλληνικοΰ λαοΰ καί πό-
  οβν ειλικρινός ή συμμετοχή
  τβυ είς τό πένθβς τοΰ τουρ-
  κικοϋ Ιθνου; δια τόν χαμόν
  τοΰ μεγάλου άρχηγβΰ τού. Ό
  έλληνικός λαός, εγνώρισε
  Τ0ν έκλιπόντα είς τό πεδίον
  τοΰ πολέμου, ώς γενναίαν
  αντίπαλον. Τόν παρηκολού¬
  θησε κατόπιν ώς άναδημι-
  ουργόν καί άναμορφωτήν τής
  χώρας τού. Καί τέλος τόν ή-
  βΒάνθη ώς είλικρινή φίλον
  τού, ώς στενόν σύμμαχον καί
  συνεργάτην τού. Τόν πάρη·
  κολούθησεν είς ολα τα στά·
  δια τή; δράσεώς τού. Καί τόν
  έξετίμηβεν ώςέχθρόν καί τόν
  ήγάπησεν ώς φίλον καί τόν
  έθαύμασεν ώς αρχηγόν καί
  ώ; δημιουργόν. Διότι ό Κε¬
  μάλ, υπήρξε πράγματι άξιος
  Βαυμασμοΰ. Υπήρξε μία ά πό
  τάς μεγαλυτέρας φυσιογνω-
  μίας πού άνέδειξαν οί νεώ-
  τεροι αίϋνες. Υπήρξεν όρα;
  ματιστής καί πραγματιστής.
  Σχεδιαστής καί οίκοδόμος.
  Έμπνευστής καί δημιουργός.
  Προφήτης καί εκτελεστής.
  Υπήρξεν ίδεολόγο; καί μα
  χπτής. Υπήρξεν ό· άπαρά-
  μιλλος ήρως των μεγάλων
  άφοσιώσεων καί των μεγά¬
  λην δημιουργιών. Παρέλα¬
  βεν εν κράτος έτοιμοθχνα
  τον, λιπέθυμον, έξουθενωμέ-
  νον. Καί τού ένεφύσησε ζω¬
  ήν. Καί τοΰ ένέπνευσε πί·
  οτιν. Καί τό άνέστησε. Καί
  τό έκαμεν Ικανόν νά πολε·
  μήση καί νά κερδίση τόν ά
  γώνα. Παρέλαβεν ένα λαόν
  βυθισμένον είς σκότος μεσαι
  ωνιαμοΰ. Καί τόν ωδήγησεν
  είς τό φ£ς τής γνώσεως καί
  τής χαρας. Τόν έξύπνησεν
  «πό την νάρκην είς την
  οποίαν τόν εϊχε βυθίσει τό
  οιιιον τής θρησκοληψίκς
  χαί τοΰ κισμέτ καί τόν ί
  οτησεν ύπερήφανον καί ίκα
  νόν νά τεθή είς την πρωτο¬
  πορείαν πρός κατακτησιν τοΰ
  πολιτισμοΰ. Άπηλευθέρωσε
  την γυναϊκα. Έαπασε τα δέ
  ομά των χαρεμίων. Έξέσχι-
  οϊ τόν φερετζέ. Καί τής έ
  δωκε πτερά νά κατακτήβη
  την ζωήν, τ' άξιώματα βλα,
  μηδβ τοΰ βουλευτικοΰ καί
  τοΰ δικαστικοΰ έξαιρουμέ-
  νού, καί νά υψώθη είς τούς
  αΐθέρας ελευθέρα άπό κάθε
  πρόληψιν τοΰ παρελθόντος.
  Κατήργησε τό χαλιγατον
  τούς τεκέδες, τό άραβικόν
  άλφάβητον τό οποίον άντι-
  κ«τέστησε μέ τό λατινικόν,
  τό τουρκικόν ημερολόγιον
  πού άντικατέστησε μέ τό
  γρηγοριανόν, την αργίαν τής
  Πκρασκευής πού την άντι-
  Χκτέστησε μέ την αργίαν
  τής Κυριακής. Κατήργησε τό
  Ιερόν φέσι. Έκρήμνισεν αίώ-
  νων προλήψεις. Ίσοπέδωσε
  ·* κάντα. Καί ανήγειρε λάμ·
  λ η έ
  α. Καί ανήγρ μ
  άπό αίγλην την νέ
  *ν Τουρκίαν, μέ τα σχο
  Αΐ α πανεπιστήμια, τα
  Άλλ' ό θάνατος τοΰ Κε¬
  μάλ δέν πρό^ειται νά χαλα
  ρώ?η τθύς δεσμούς τής ελλη¬
  νοτουρκικάς «φιλίας. Άντι
  θέτως μάλιστά θά τούς κα¬
  ταστήση στενωτέρους. Επί
  τοΰ τάφου τού οί δύο λαοί
  θά όρκισθοΰν αιωνίαν φιλίαν.
  Καί θά χρκτήσβυν την φι¬
  λίαν αυτήν. Διότι θά την
  εμπνέη ή άνάμνηβις καί *τό
  πνεΰμα τοΰ θεμελιωτοΰ της.
  Τά δύο Έθνη ήνωμένα
  σήμερον μέ τόν πόνον, θά
  παραμείνουν καί είς τό μέλ
  λον ήνωμένα καί άδιάσπα
  στα. Καί θά βχδίρουν τόν
  κοινόν δρόμον τής είρήνης
  καί τού πολιτισμοΰ. Καί θ
  άποβοΰν παράγοντες γαλή
  νης καί προόδου είς τόν το
  μέα αυτόν τής γής ίπου τε
  λειώνει ή Δύβις καί άρχίζει
  ή Ανατολή καί όπου άλλοτε
  διεσταυρώνοντο τόσα άντίθε
  τα συμφέροντα καί τόσαι
  βλέψεις.
  Πεταχτά
  σημειώμστα
  ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΑ
  ΔΙΑΛΕ1ΜΜΑΤΑ
  "Ηλιος, χαρά. Χρυσάφια έ
  βρεξε ό γαλάζιος ούρανός πά
  νω στή γή κσί τά πελάγη. Κι'
  έσκόρπισε χαμόγελα σ'δλο τόν
  κόσμο. Χαρούμενοι οί κήΐτοι
  μέ τά πολύχρωμα λουλούδια
  καί τά λεπτά άρώματα, πού
  σκορπίζουν οί γαζίες, τά χρυ-
  σάνθεμα κι' οί ντάλιες. Γαλη
  νεμένοι οί πόντοι καί διάφα-
  νοι οί γαλανοί οΰρανοΐ. Δυό
  συννεφάκια μόνο, κατάλευκα
  γαλέρες μ' άνοιγμένα τά πά
  νιά πού φέρνουν τόν έρωτα
  κυρΐσρχο τής ζωής, άρμενΙ
  ζουν στά βάθη των όριζόν
  των. Μάταια ό βορρηας έσκόρ
  πιζε τόν δλεθρο μ" «ένέσεκ
  θανατίνης», καθώς λέγει ό πό
  ητής, μέρες καί νύκτες πρίν
  Άκαταγώνιστος γόης ό κρη
  τικός ήλιος, έξέσκισε τά πέν
  θιμα πέπλα τοϋ φθινοπώροι
  κι' έσκόρπισε πάλι τά φωτεί
  νά χσμόγελά τού κι' Ιδωσι
  στή γή ολε(: τ!(: ώμορφιές κι"
  δλα τά θέλγητρα. Χαρούμενα
  διαλεΐμματα μέσα στή φθινο-
  ■πωρινή κατήφεια.
  "Ήλιος, ζωή· ήμέρα των
  τιαιδιών καί των γερόντων.
  Ήμίρα έξορμήσεως των δύο
  Λλικιών. Άτέλειωτη παρέλα
  „.- γσρας, τά καρροτσάκια μέ
  θους μικρούς ίππότες. Κι' άπό
  ήν άλλη, άπέρσντη λιτανεία
  ών γηοατειών. Μικρές, άθώ
  ες, άνύποπτες ύπάρξεις τα
  παιδία. Μ' όλάνοιχτα τα γα
  ανά των μάτια κυττόζουν
  έκστατικά τα κτυπητά χρώμα-
  "α των λουλουδιών σάν πρώ
  η άποκάλυψη των μυστικών
  ής ζωής. Κι' ώλλα τρέχουν
  άμέριμνσ, παΐζουν, πηδοθν,
  γελοΰν. Τό δρέΐμα τής ζωής
  ΐναι άγνωστο γι' αύτά. Ου
  ε τοΰς μυκηθμούς τής έπερχο
  μένης θύελλας τοΟ πολέαου
  άκοθν, οϋΐε τό βοϋρκο τίς αν¬
  θρωπίνης κακΓας βλέπουν Εύ
  "ογημένη ήλικία πού έχεις
  <τήμα σου δλο τόν κόσμο!... Νάξερες πόσο σέ ζηλεΰουν ά γηρατειά, πού βρΐσκον- αι δίπλα σου κι' δμως τό¬ σο μακρυά σου! ΎηΓΐοξαν <ι' αύτά νεότης κάποτε, όπως θά γίνης καΐ ού τό γήρσς ϋ- στερα άπό λίγες δεκαετηρΙ- δες. Τα βλέπομεν εμείς τα ηρατειά, πού σέ κυττάζουν πονεμένα, δ! νεότης! Είναι ή λιτανεία τής ζωής πού έ βγήκε μέ τό φθινοπωρινό διά λειμμα ώς τόν κτ)πο. Ό ηΛι ος θερμαΐνει τα κρνα μου διασμένα μέλη της. Κι' άνά βει στήν σκέψι τό αϊσθηαα τής νοσταλγΐας καί στήν ψυ χή της τή φλόγα τής ζωής πού τρεμοσβύνει. Υπήρξαν κι' αύτά τα τόσο συμπαθητικά κι' άνήμπορα γεροντάκια κάηοτε νέοι μέ όρμή καί σφρΐγος. δ! τό θυμοθνται τόσο καλά αύΐή την ώρα πού ό φθινο πωρινός ήλιος άπέμεινε τό μόνο χάδι πού ποθοθν. "Ε- ησαν μέ την ίδική σας άμε ριμνησία τα πρώτα χρόνια. Μά ή ζωή δέν είναι πάνΐα άνοιξις. Έχει καί τίς φουρ τοϋνες της δπως έ'χει καί τίς χσρίς της. Έτρύγησαν δσο μποροΰσαν τίς χαρές. Εμέ θυσαν άπό τό νέκταρ των ή δονών. "Εζησαν μέρες παρα ληρήματος εύτυχίας καί ψευ δαισθήσεως χαράς. Κι' έστρο βιλίθησαν μέσα σέ θύελλες καί καταιγΐδες λύπης καί συμ ψορών. Ό χρόνος Ιφθειρε τίς δυνάμεις των. Τό βάρος τής ζωής έλύγισε τοΰς ώμους των. Οί πΐκρες, έσπάραξαν τίς καρδιές των. Ό έ'ρωΐας τούς συνεκράτησε καί τούς έτόνωσε. Ή άγάπη τούς έγαλ βάνισε. Ή άφοσίωσι στήν ί δέα τοΟ καθήκοντος τούς έ νέπνευσε την πΐστι στόν άγώ να καί στή ζωή. Τώρα τ" άναπολοθν. Καί θλίβονται ποΰ δέν μποροΰν νά πάρουν πιά μέρος στό πανηγθρι τής ζω¬ ής. Γιατί είναι οί άπόμαχοί της Δέν Ιχουν άπομεΐνει πιά γι' ούτούς παρά μονάχα αύ τα τα φθινοπωρινά διαλεΐμ ματα. Κι' όν ήταν τούλάχι στο άρκετά μακρά!.. Άλλά ξέρουν ΰτι είναι σύντομα Καί παρακολουθοϋν μέ πόνο τό ήλιοβασΐλεαμα. Τοΰς φαί· νεται τόσο μικρή ή άπόστα- σι ά π' τό μεσουράνημα ώς τή δύσι!.. Μ.— Υ. Γ. Είς δσα ό φίλτατος μου κ. Μάνθος Πλεύρης ε'-'ραψΕ έξ άφορμής τοΟ σηιιειώματός μου «Έρωτημστικά» γιά την ήθική, την τιμή καί τίς έκτρώσεις θά εΐχα πολλά ν" άπαντήσω. Άλλά φο βαθμαι την άνία τοΟ άναγνώστη, παρ' δλη την σκανδαλιστικότη· τα τοΰ θέματος "Ετειτα ύπάρ χει καί ή άντίληψι 8τι τό θέμα αττοτελεΐ άπηγορευμένο καρπό πού δέν έΐτιτρέπεται νά τόν προ σφέρωμεν ώς ϊδεσμα είς άηαρά σκευους «υνδαιτπμόνας. Μά κι' άν δέν είναι άπηγορευμένος, εί ναι άωρος. "Ισως λοιπόν σάν ώριμάσει, μέ τόν καιρό, νά τα ΐ,α ναποθμε, Άλλωστε κάθε καρπός πού ώριμάζει, ή κόβεται, ή τΐέφτει μόνος τού. Μ.- Μετ' ολίγον είς την «Άν6ρ9ωσιν» ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ Η ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΚΑΙ Η ΚΩΜΩΔΙΑ ———-————. Ι Τά λουλούδια είνε δ τόνος των ημερών αυτών. Τίποτε δέν χρω ματίζεται χωρίς αύτά. Καί στό σπίτι καί στό ϊρίμο. —Έννοεΐς τούς άγοντας την δνομαατικήν των εορτήν; —Καί αύτούς καί άλλους έλιγώ τερον ή καθόλου εύτυχεΐς. —Νοίοΰς άλλους ;... Ό μακάριος συμπολίτας δέν ή θελε νά πιστεύίη δΐι ύπάρχουν είς τόν κόσμον αυτόν αιωνίως δύο πλευραί. Άσπρα καί μαθρα είναι τά πράγματα άπό καταβάλη; κόσμου. Ρόδινοι άλλά καΐ^γκρίζοι οί στοχασμοί. Καί έκεΓνα τά ά/τι κείμενα-ποθ δΐατονίζουν εκάστοτε τίς δύο καταστάσεις είναι τά λου λούϊια. Ή χαρά γι' αύτά δπως καί ή λύπη είνε ζήτημα κορνί ζ*ς "Οπου τοποθετηθοΰν, έκεΐ καί θά έκφράσουν μέ τού; ΐδιους χρω ματισμούς άλλά καί τόν πειό Ικδηλο άντικατοπτρισμό, τά δύο αύτά κεφαλαιώδη άνθρώΐΐΐνα συ νατσθήιιατα. Είναι στιγμές πού ή ζωή άνε ξαρτήτως των βιωπκών δρων, άρ χίζει νά γίνεται τραγφδία. Τό λου λοθδι θά παίξη τόν ρόλον τού: Τά γεροντικά μάτΐα θά έπαναπαυ θοθ/ επάνω τού μέ την αίσθησιν μιας άκαθορίστου χαράς, μιάς ξυσΕξηγήτου παρηγορίας. Τό ίδιον θά συμβή καί μέ τόν νέον. Τό Ι διο λουλοΰδι θά τοξί χαρίση την αισιοδοξίαν, την πίστιν πρός την ζωήν, τούς δραματισμούς τοΟ θρι- ίμβοϋ καί τής έπικρατήσεως.Άλ λά καί άπό την ανάποδη εάν πά ρωμεν τα πράγματα, αύιό τό λου λοϋδι, ακριβώς τό φρέσ/ο καί ζω ηρό λουλοθδι, θά 5ώση θειϊκόν περιεχόμενον είς την αντίληψιν δτι ή τραγφδία τής ζωής μένει... τραγφδία ή 8τι ή πίστις της είνε πενιχρά, έμπρός είς την συστημα- Μουσταφά Κεμάλ ό Στακτής Λύκος Μετ' ολίγον είς την «Άνόρθϋύσιν» Νά γίνη άλσος. Τώρα όπότε γΐνονται πά¬ λιν προετοιμασίαι διά τόν έ ορτασμόν τοϋ πρασΐνου καί τό φύτευμα νέων δένδρων, ε¬ παναλαμβάνομεν μίαν παλαι¬ άν μας σύστασιν: Νά φροντί- τικήν κακοτυχίαν. Αυτήν την αντίληψιν έσχημά τισα προχθές μπροστά σέ δυό μπουκέτα φρέσχων λοαλουδιών τής έποχής Καθένα τους ήεαν ϊ να σγουρο, όλοφώτιστο, Ικδηλο άθροισμα τόνων καί χαρακτήρων. Είχαν 3μως δύο διαφορετικάς ά ποστολάς: Λουλού5ια ζωής αύτά έδδ, λουλούδ'α θανάτου ΙκεΙνα έ- κεΐ. Ή χαρά καί ή λύπη ήσαν σάν δίδυμες άδελφές. Πικρά δα κρυα έστάλαζαν επάνω τους σάν μαργαοιτάρια. Μάτια γελαστά, φυ σιογνωμίες έορτάσιμες, άφηναν κάτι άπό τίς άναλ?μπές τους στό φροντισμένο το)ς σύνολον. Έθυ μήθηιία τόν έχφραστικό στίχο τοθ παλαιοΰ ρωμαντικοΰ: Καϊ νυμφικαΐ μαρμαίρουν καί νεκρικαΐ λαμπάδες .. Υπήρχον είς τά δυό μπουχέ- τα άλληλένδετοι ή τρχγψδίτι καί ή κωμφδία τής ζωής Άν ήτο επι κρατέστερο τό γέλιο άπό τό'κλάμα δέν ή:ο εϋχολο νά ξεκαθαρίση κα νείς. * * • Τά λουλούδια Ιχουν ώς γνω στόν την σημασίαν τους δλα: τό τρ'αντίφυλλο, τά ζουμπούλια, ό λαλές, οί ύίκινθοι, ή γαρυφαλιά, τό γερίνι, τά γιασεμιά. τό χρυ σάνθεμον καί δέν ξεύρω ποία καί πόσα άλλα Κανείς δμως Εέν έιτί- στευσε δτι ή σ/;μασία τους, διά- φορη στό καθένα κατά την λαϊκήν άνθολογίαν, εί^ε μία ή τδ πολύ δύί δταν την περιλάβη ή μεγάλη γραμμή τοθ ανθρωπίνου συναισθή- ματος: Πάνε τόσο καλά τά φρέσχα λουλιύδια στούς τάφους! Πίνε δμως έπΕσης μιά τρέλλα στά κρυ σχάλλινα άνθοδοχεΐα πού συμπλη ρώνουν Ινα. έορταστικόν περιβάλ- λον. Συμπεράσμα: "Ολα είναι μιά ίδέα στόν κόσμο. "Ας τα περνοθ· με λοιπόν καί 'μεΐς... ίδεολογικά! Δέν θά χάσωμεν. ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ σουν Δήμος, πρόσκοποι, σχο- λεΐα καί στρατιώται νά φυ· τευθοϋν Βλοι οί πέριξ τοΟ άε- ροδρομΐου καί των στρατώνων ' άγονοι δι" οίασδήττοτε άλλας καλλιεργείας χώροι,μέ δένδρα καί ιδία μέ πεθκα. Είναι άνάγ κη νά σχηματισθ[] έκεΐ ίνα με γάλο άλσος.Διότι έκεΐ είναι ή τουρισπκή αύλή τής πόλεως. Καί διότι τό δάσος αύτό θά ττροσθέση καί ώμορφιάν καί υγείαν είς την πόλιν. - Ό Λιγνίτης. Είναι ευχάριστον δα ό πά- ραγόμενος έν Ελλάδι Λιγνί- της είναι άρκετός διά τάς α¬ νάγκας των κρατικών σιδηρο- δρόμων. Άλλ' είναι εΰχολον νά αυξηθή άκόμη ή παραγω· γή τού. Λιγνιτωρυχεΐα έχομεν βθτυχώς άρκετά. Έχομεν μά- λιστα καί έν Κρήτη. Καί οί έλληνικοί λιγνΐται εΤναι απεί¬ ρως καλύτεροι των γερμανι- κών. Δέν θά ήτο λοιπόν ουτε άσκοπον ου τε καί περιττόν ν ά Ινθαρρυνθή καί νά ενισχυθή ή εκμετάλλευσις των λιγνιτω· ρυχεΐων. Τό κέρδος θά ήτο με γάλο διά την εθνικήν οίκο- νομίαν. Οί αύτοκινητισταί. "Ηρχισαν.άπά προχθές αί έρ γασίαι τοθ Πανελληνίου συ· νεδρΐου των αύτοκινητιστών, είς την αίθουσαν τοϋ Έπαγ γελματικοϋ ΈπιμελητηρΙου των Αθηνών. Είς τό συνέδρι όν δέ αύτό είς τό οποίον με- τέχει δι' άντιπροσώπων της καϊ ή κυβέρνησις, θά συζητη- θοΰν δλα τ' αφορώντα τούς αύτοκινητιστάς καί τά συγκοι νωνιακά προβλήματα. Κοί δέν αμφιβαλλομεν δτι αί άπο φάσεις πού θά ληφθούν θά άνταποκρΐνωνται πρός την υ¬ πάρχουσαν πραγματικότητα καί θά έ'χοσνΤ^ώς βάσιν καί σκοπόν την εξυπηρέτησιν καί των αύτοκινητιστών άλλά καί τοθ κοινοθ. Τό ένδιαφφο * τής κυβερνήσεως αποτελεί εγγύη¬ σιν περί τούτου. Αί Αθηναι είς την δόξαν των. ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΤΟΝ ΘΕίΙΝ 19ο ν "Ενα Ιστορικόν αναγνώση. Ό Δημοσθίνης φέρνει βα θειά τά ΐχνη τής λύπης τού γιά την ήττα. Ό άγωνιστής σωριάσθηκε κάτω Θά μποροθ σε νά συντρίψπ μέ τάς άγο ρεύσεις τού τόν Δηυάδη, τόν Αίσχίνη, τόν Ίσοκράτη οί ό ποΐοι άπό συμφέρον ή άπό δειλΐα καί άγάπη πρός την ειρήνη εΤχαν έμποδίσει £ως τώ ρσ τόν πόλεμο κατά τοθ Φι λίπτΐου. ΕΤνε δμως πολύ μέγα λόψυχος γιά νά Ιπιδιώξ|| τό σο ευκολη νίχη. Άκούει, μαζί μέ δλο τό λαό, την άφήγησι τής μάχης πού διηύθυναν άνΐκανοι στρα ' τηγοΙ. ΧΙλιοι Άθηναΐοι νεκροί ! δυό χιλιάδες αίχμάλωτοι. Οί Θηβαΐοι νικήθηκαν άπό τόν Άλέξανδρο, τόν υίό τοθ βα σιλέως. —Τί λάθη, ψιθυρΐζει ό Δή μοσθένης στό γηρσιό Ίσοκρά τη, νά παρασυρθοθμε άπό τίς ραδιουργΐες καί ν' άφαιρέ σουμε την άρχηγΐα άπό τόν ίκανό καί τόν τΐμιο ΦωκΙ ωνα. Θά μδς έξασφάλιζε τή νίκη. Ό Ίσοκράτης κινεϊ μέ πι κρία τό λευκό τού κεφόλι. —Χαθήκαμε μόνοι μας, λέ γει. Γελάστηκα. Έσύ μόνο εί δες τά πράγματα σωσΐά, Δή μοσθένη, καί θά είνε πρός τιμήν σου ότι πρώτος έσύ άν τελήφθης τόν κΐνδυνο, ποΰ ήρθε νά καταστρέψη την πά τρίδα μας. Έδωσες δλη την ψυχή σου καί δλο τό πνεϋ μά σου γιά νά έμποδίσης την καταστροφή. Άν δέν τό κατώρθωσες, τό λάθος δέν εί νέ δικό σου. Ό Δημοοθένης άναστενά ζει. Όλη τού ή ζωή ήταν μιά μεγάλη μονομαχία κατά τοθ Φιλίππου. —Καί δμως, λέγει—καί ή φωνή τού γίνεται βαθμηδόν πιό βροντώδης—ε'ίμαστε άκό μη ζωντανοΐ. Δέν έχουμε τό δικαίωμα νά έγκαταλείψουμε τόν άγώ να. Πολλές φορές προσπά θησα νά σάς ϋποδεΐξω τόν κΐνδυνο, Άθηναΐοι. Σθς λέ γω καί τώρα. Ό έχθρός ε! νέ είς τάς τιύλας των Άθη νών Πλησιάζει νικητής. Θά προσκυνήσουμε τά ματωμένα πόδια τού; 'Ένας ψΐθυρος ακούεται μέ σα είς τό πλήθος. Ή εκκλη σις τοϋ ρήτορος 6'χει συγκινή ση τούς ΆθηναΙους. Ή φωνή τοϋ κήρυκος άντη χεΐ. Οί ρήτορες καλοϋνΐαι ν' άνέβουν στό βήμα γιά ν' ά· παντήσουν σ' δσα εΐπε ό Δή μοσθένης, Τί μποροθσαν 8 μως νά ποθν δοι αύτοί πού ήσαν έκεΐ τρέμοντες καί χλω μοί, κυρτωμένοι άπό τόν φό· βο καί άπό τάς τύψεις. — Θά παραδοθοϋμε λοιιτόν σ'όν έχθρό; έπαναλαμβάνει 6 Δημοσθένης μέ φωνήν παλ λομένην άπό συγκίνησιν. Έ χομε φθάσει σέ τέτοιο κατάν τημσ; Ό,χι, 6χι, Αθήναι, δέν μπορεΐτε νά λιποψυχήσετε.Θά έκτεθήτε στόν κΐνδυνο τοϋ θα- νάτου γιά νά ύπηρετήσετε την Έλλάδα. Όχι δέν θά λιποτα κτήσετε. Τό ό^Ιζομαι στούς προγόνους μας πού επεσαν στόν ΜαραθΛνα, στήν Σάλα μΐνα, στάς Πλαταιάς. Μιά κραυγή δονεΐ την άτ μόσφαιρα. Οί Άθηναΐοι κατα λαμβάνονται άπό μένος πολε μικό Ό 'ΥπερΙδης όρμ^ πρός τό βήμα. —Νά πολεμήσουμε! φωνά ζει. Νά έλευθερώσουμε δλους τούς δούλους καί νά όπλΐσου με δλους τούς ξένους. Νά με ταφέρουμε τούς έξορΐστους, Νά κάνουμε έράνους... —ΔΙνω τρΐα τάλαντα, λέγει ό Δημοσθένης. —Νά έπισκευάσουμε τά τεΐ χη τής πόλεως— έξακολουθεΐ ό 'ΥπερΙδης. Γυναΐκες, γέροι, παιδία δλοι νά βοηθήσουν γιά την άμυνα. Στήν έποχή τοθ Θε μιστοκλέους καί τά πιό άδύ νατα χέρια εΐχαν εργασθή γιά ν' άνεγεΐρουν τά τεΐχη. "Επρόκειτο τότε γιά την άνα γέννησι ττϊιν Αθηνών. Άς έρ γασθοϋν καί τώρα πού πρό κείται γιά την ΟπαρξΙ της. (συνεχ(ζεται)
  ΚΡ-
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΤΑΜΕΙΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερονό«Τα 'ΑΡιθ· "Ρ"*· 13ίι93
  χυδρόμος τής Λυών» μέ τοΰς Πιέρ Περίληψις επαναληπτικόν
  ^Δ^τέ"^^ όττερέτ ττρογράμματος αναγκαστικόν
  τας ΟΙκονόμου. πλεισΐηριασμοΰ άκινήτων τής
  --------- όφειλέτιδος τοϋ Δημοσίου Μα
  «ΜΙΝΩΑ».—Σήμεοον «Σόδομα ρίας χήρας Καπιτσάκη τό γέ
  καί Γόγορα» παραγωγή 1938 νοζ Σφακιωτάκη κατοίκου τοθ
  Την^Ι&ΤΆ^Γίο· χωρίουΚαταλαγάρι Πεδιάδος.
  λοσσός ό «Πύργος-τής Βαρσοβίας».' Ό Διευθυντης τοθ Ταμείου
  Ηρακλείου:
  Δηλοποιώ δτι την Κυριακήν
  δεκάτην πέμπτην τοθ μηνός
  Ίανουαρίου τοό ί-τους (1939)
  χίλισ έννεακόσια τριάκοντα
  έννέα έπιστεύσει τοΰ Δηαοσί
  ου έκπλειστηριάζεται μία ΟΙ
  κ(α, είς θέσιν Χσράκια εις
  άγρός είς θέσιν Κάμπο εί
  άγρός είς θέσιν Άνεμόμυλο
  μία'άμπελος, είς θέσιν Άλω
  νάκι μία άμπελος πάντα ταϋ
  τα τού ώς άνω είρηται όφει
  λέτου κεΐμενα έν τή κτηματι
  κή περιφερεία ΚαΓσλαγαρίου
  πΛήν τοθ τελευταίου κτήματο
  κειμένου έν τή κτηματική περ
  φερεία Πεζών Πεδιάδος "ίνα
  πληρωθή τό Δημόσιον, τού
  ί φόρους, τα τέλη, τούς τόκου
  Ι κσί τα Εξοδα Δραχ. δώδεκα
  χιλιάδας τετρακοσίας έννενή
  έπτά (12 497).
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Διάφοροι νεωτερισμοι
  τής Παρισινής μόδας.
  ΣΗΜΕΡΟΝ:
  "Ενα φίλμ πού έδό-
  ξασε εφέτος τή γαλλική
  κινηματογραφία.
  Μία δικαστιχή πλάνη
  πούώδήγηβενένανΑ<£ΩΟ στή λαιμητόμο «αί πού συνεκλόνισε την άθ πότητα. άνθρω- ΤΗΣ ΑΪΟΝ Μ έ τούς κορυφαίους τής γαλλικής σκηνής: ΠΙΕΡ ΗΗΑΛΙΙΙΡ ΝΤΙΤΛ ΠΑΡΛΟ ΖΑΚ ΚΟΠΩ ΣΑΡΛ ΝΤΥΛΕΝ Άρ;θμός 907 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ Άναβληθέντος ΠλεισχηριασμοΟ Ό Συμβολαΐογράφος Πύργου Κρήτης 'Αλέξανδρος Μιχαήλ Έ ληώτης έν Πύργφ χατοΐκοε δρεύων ώς δπάλληλος επί τοθ πλειστηριασμοθ. Δηλοποιώ δτι Ό διά τοθ δπ' αριθμόν ένδε κακισχιλιοστόν τριακοστήν τρίτον χής δωδεχάχης Ίουνίου τοθ Ιτους χιλιοστοθ ένεακοσιοστοΰ τριαχο στοθ τετάρτου, προγράμματος πλει στηριασμοθ τοθ τέως Συμβολαιο γράφου Πύργου Κρήτης Νικο λάου Σταύρου Πε'ρομιχελάκη δημοσιευθένΐος είς τό υπ' αριθ μόν χιλιοστόν έξακοσιοστόν τεσσα ρακοστόν δεύχΓρον χής δεκάτης όγδόης Ίου^ου τοθ ϊτους χιλιο στοθ ένεαχοσιοστοθ τριαχοστοθ τετάρτου,φύλλου τής έν Ηρακλείω εκδιδομένης εφημερίδος «Νέο Γενεά» έν συνδιασμώ χαί τπ[ την χρονολογίαν Ινδεκάτην* Φε η ιοθ Ιτίυς χιλιοστοθ τριακοστοθ πέμπτου άναβλητ κήν ειδοποίησιν τοθ ο,ύτοθ Συμβο)αιογράφου προκηρυχθε! λ Δημόσιος ριασμός Αθή άναγκαστ&ός Ιπισπεύσει η πλιιστη τής έν Έ ρμ ^ ή Αθήναις έίρευοόοης Έθνικής Κχημαιικής Τραπέζης τής Έλλά δος κατά Δημητρίου ΣτυλιανοΟ Ζαχαριάκη γεωργοθ κατοίκδυ Γχαγκάλίς Μονοφατσίου των έν τώ είρημμένψ προγράμματι πε μγροφομένο'ν άκινήτων χχημά των τ&0 όφειλέτου τούτου, άναβλη θείς Ενεκεν νομίμων λόγων γενή σεται συμφώνως πρός τούς δρο τοθ είρημένιυ προγράμματος την τετάρτην Δεκεμβριού ημέραν Κυριακήν τοθ ίχςυς χιλιοστοθ ίνεακοσιοστοθ τριαχοαχοθ όγδό ου χαί ώραν 10—12 πρό μεαημ βρίαν ώς καθωρίσθη άπό τοθ κ ϋροέδρου χ&ν έν Ηρακλείω Ορω τ&διχων διά αής ύπ' αριθμόν έξα κοοιοστόν δέχατον ίβδομον τρέ χ&ντος ίχους αποφάσεως αυτού" έ ώπ.έν μίυ ή τοθ νεμίμου άνα ηλτΐρωτεΟ μου, έν Πύργω Μονο φατσίου χαί έν τώ Συμβολαι&γρα «είψ μου χειμένψ κατά την θε σιν «Έπανοχωρι» Ζδιοκχησία των χληρονόμων Ιεωργίου Έμμανου τ,λ Παπαδάκη |νθ« χαλοθνται Ό πλειστηοιασμός θέλει έ ίνεργηθή έν Καστελλίφ Πεδιά ] δος είς τόν συνήθη των δημο Ιπρασιών τόπον ενώπιον τοθ (επί τοϋ πλεισΓηοιασμοΟ ύπαλ- λήλου κ. Έμμ. Ιδομενέως Συμ βολαιογράφου ή τοϋ νομίμου αύτοΰ άναπληρωτοθ έν Κα στελλίω άπό τής δεκάτης(1Οης •πρό μεσημβρίας ώρας μέχρι τής δωδεκάτης (12ης) μεσημβρΐ άς τής ώς είρηται Κυριακής Ουδείς γίνεται δεκτός πρός πλειοδοσίαν εάν δέν καταθέ οη εγγύησιν δραχμάς τό 1)4 τής έκτιμηθείσης άξίας δι' Μ να έ'καστον των άκινήτων είς μετρητά ή γραμμάτιον των πά ρακατοθηκών καί Δανείον.Ή κατακήρωσις θά γίνη είς τό προσφέροντα τα περισσότε ρα ώς οί Νόμοι όρίζουσι. Ό ύπερθεματισΐής ύποχρε ο,ρται νά καταβάλη είς τό Δή μόσιον Ταμείον τό έκπλειστη ρίοσμα έντός 25 ημερών.Πάν τα τα £ξοδα βαρύνουσι τόν ύπερθεματιστήν. Κατά τα λοι πά έφαρμόζονται αί διατάξεις τοθ Νόμου περί είσπράξεως των δημοσίων έσόδων καί τής Πολ. ΔικονομΙας δπου δέν αντίκεινται είς τοότον. Έξετιμήθη: δραχμάς τό μέν Ιον κτήμα δρ. 10 000, τό 2ον δραχ. 15 000, τό 3ον) δρχ. 10. 000, τό 46ν δραχ. 15.000 καί τό 5ον δρχ. 50 000. Πρώτη προσφορά δημοσίου δραχμαί διά μέν τό Ιον) κτήμα δραχ. 5,000 διά τό 2ον) δραχ 8 000 διά τό 3ον) δρχ. 6 000, διά τό 4ο) δρ. 7 000 καί διά τό 5ον, δραχ. 25.000. Δημοσιευθήτω διά τής έφη μερίδος «Άνόρθωσις» τοϋ'Ηρα κλείου (άρθρ. 41 τοϋ ΝΕΔΕ) Έν Ήρσκλείφ τή 24)10)1938 Ό έπισπεύδων Διευθυντης τοΰ Ταμείου Ηρακλείου Μιχ. Τζανάκης Μέ την νέα σαιζόν άλλάζει καί ή σιλουέττα. Ή ιιέση τοττο^ε- ' τεΐται πιό χαμηλά. Συχνά τα άιο 'γευματινά μοντέλα συμπληρώνον . ται μέ ενα σουέτρ έφιρμοστό . στό σώμα. Ι Ή Μάγκυ Ρούφ λανσάρει βρα¬ δύνη φορέματα μέ κοντές <ροΰ στες. ΟΊ φοθστες εΤνε πλατειέο, σουρωτές ή τιλισσέ καί στολΐζον ται στήν άκρη μέ μιά γοΰνινη λω· ρίδα. 'Επιτυχής είνε ό συνδυασαός τής μουσελΐνας καί τής δαντέλ λας γιά τίς έπίσηαες βραδυνές τουαλέττες. "Εκαμαν την εμφάνισιν τους καί τα φορέματα τΐού είνε τόσο πλατΕΐό, ώστε νά ένθυμΐζουν τα κρινολϊνα. Ή ζακέττα τού άπογευματινοΰ ταγιέρ είνε μακρυ·ν, έω τό άπο γευματινό έττανωφόρι είνε κοντό. Τίς τσέπες τις βρίσκομαι τταν- τοθ, στήν φούατα, στό κορσάζ, κά ποτε καί στό μανίκι τοθ φορέμα τος. Οί γιακΛδες πού στολίζουν τα καινούρνια μοντέλα εΤνε στολι σμένοι, δττως καί τα καπέλλα, μ* μικρά πτερά, μέ λοιολούδια άιό βίλοθδο καί ειδικώς μέ μενεξέ δες. Τα μανσόν είνε πολύ τής μόδας. Πολύ μεγάλα καί φανταχτερά. Με ρικά μανσόν, ττού συνοδεύουν την ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ οί βουλόμενοι ά πλειοδοτήσωσιν Έφ' είς εγένετο ή παροθσα έν Πύργω Μονοφατσίου χαί έν τψ Σ' μβολα'ογραφείφ μου χειμένφ χατά την συνοικίαν «Έπανοχώρι» ίδιοκτησία των κληρονόμων Γεωργίου Εμμανουήλ Παπαξάκη σήμ'ρον την δωδεκάτην τοθ μη νός Νοεμβριού ημέραν Σάββατον τε Ο Ιτους [χιλιοοτοθ ένεακ&σιο στοθ τριακοστοθ βγδόου (1938) καί υπεγράφη παρ' έμ ου τοθ Συμ βλά Πύ η βολαιογράφου Πύργου. Ό Σβλά Πύργου γφ ργ Ό Συμβολαιογράφος Κρήτης. 5 (Τ.Σ.) Αλεξ. Μιχ. Έληώτης Άκριβές αντίγραφον έν Πύργφ αυθημερόν. Ό Συμβολαιογράφος Πύργου ή Κρήτης. 'Λλίξ. Μ. Έληώτπί Ο ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΕΜ. Ι. ΑΛΕΞΑΚΗΣ έναντι "Αγ. Τίτου Έκπακ3ευ6ε!ς είς Παρισί¬ ους άναλαμβάνει οιανδήποτε θεραπείαν νοσημάτων τού στέματος (ούλίτιϊος, καχοομί- «ς) ονμφώννς μέ την τελευ¬ ταίαν εξέλιξιν τής επιστήμας. Έπίσης οίοντοστοιχίας καί κορίινες έκ διαφόρων μετάλ- λων- κβρώνες έκ ποραελάνη;· Έποιναφορά τελβίως άνώδυ· νβς τ&ιν στρεβλβφυών έίβν- τνν «Ις την κανονικήν «ύτών βίοιν. Τηλέφννβν 6—91. Ζητεϊται χαθηγητής ή διδβσχα- λος άδιόριοτος ώς έκιμΐληχής τ&0 οίχοτροφίίου τοθ Αυχείου. ΖητεΙται έηίσης παιδονόμος. Προτιμητέος άπέοτραχος άστυνο· ιιχός, κομψίΊ άπογευματινή τουαλέττα, είνε άπό γοΰνα «μογκολίν» βαμαέ να σέ διάφορα ζωηρά χοώματα. Τό μπολερό είνε £να τόσο πρα· κτκό έζάρτημα τής τουαλέττας, ώατε κατέλαβε πρωτεΰουσα θέσι στήν ένδυμασία τής μονΐέρνας κυ· ρίας. Πολύ συχνα άντικαθιστα την ζακέττα στό ττρωινό καϊ άπο γευματινό ταγιέρ, γίνεται δέ συν- ήθως άτΐό τό ϊδιο ίίφασμα μέ την φούστα. Τό μπολίρό τής μόδας £χει ί· σία γραμμή καί μιά ραφή στήν πλατή. Τα μανΐκια είνε έπίσης Ι- σία. Πολλά μπολερό γαρνίρονται πίσω μ' £να μυτερό άμΐτιεσευάν. Κομψίτερο είνε" Μνα μπολερό άτΐό μαΰρο βΕλοΰδο, πού συν ο. δεόει μία φουστίτσα άιό μαΰρο ντρά. Έπίσης τό γουνένιο μπολε¬ ρό, τό όιοΐον ή κυρΐα φορεί τό πρωΐ υέ τό μάλλινο φορευατάκι της. Ή καταλληλότερη γούνα γιά την πεοίστασι αυτή είνε τό άστρα κάν, μαΰρπ, μαρόν ή γκρί σκοθρο. Τα χρώματα πού θίχ επικρατή- σουν τελικώς τόν χειμώνα είνε: ενα βιολέ πρός τό κόκκινο, τό βερ άμπΐρ, τό μπουά ντέ ρόζ, συ· κλαμέν καί γ<ρί μπλέ. Όλες οί άποχρώσεις των κιτοΐνων καί £να λησμονημέεο χρωμα τής ρωμαν- τικής έποχής: τό λολά. ή Ντιστεγκέ ΕΛΣΗ» Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ' ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ. Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ Τπλεφ. 551. ΚΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΟΥΔΡΕΣ · ΚΡΕΜΕΣ Καί δλα τα Εύρωτταϊκά σπεσιαλιτέ τοΰ γυναικείου καλλωπισμοθ είς τιμάς χαμηλάς μόνον Στοα: ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Πώλησις λιανική καί χονδρική. 9^^^Ρ~^ε'ς την χώραν των Χρυσανθέμων. Η ΜΑΧΗ "Υπό Κλώντ Φαρέρ. 109ον —Τουτο έδώ δεν μοιάζει μέ χον ή'λιο χοθ Τραφαλγχάρ, παρε χήρησεν δ μαρχήσιος Γΐορισάχα χαμογελώιαας. —"Οχι, είπεν ό Φεργκάν.Άλ λά στό Τραφαλγκαρ, ό ήλ'ος κρύ· φθηκε μόλις ή έΊίβχσις τής ναυ μαχίας Ιπαυσε νά είνε αμφίβολον "Ισως χαί αυτή έδώ ή ναυμαχία νά είνε άπό τώρα κερδισμένη. —Έχεχε πολύ καλήν ίδέ* γιά μας, διαμαρχυρήθηκεΠ^δ μαρκή- σιος. Άπό χά ψηλά φουγάρα έξί- φευγαν κατά διαλείμμαχα πυκν&ί μαθροι καπνοΐ πού χούς αυνέ- παΐρνε ό άγέρας. Κ«ί στήν θί· λασσα, σκοτείνήν ή^η, αδτοί οί καπνοί έφαινόχαν σάν μακρυνές ώ/ρές κηλΐδες Όπιαθοχωρώντας έ "Αγγλος πλοίαρχος, άκούμβησε τα νώτί χου σχόν πυργίσκο. —Σέ λίγο θά είσθε μέσα σέ τούτο έδώ τό κουτί, Γιορισάκα, — έρώτησε. Εί»ε ή θέσις σας μά χης, δέν είνε έ*τσι; —ΝαΕ. Είμαι διοιχητής τοθ πυργίσχου ' —Θά σας επισκεφθή, άν τό επι τρέπετε... 1 —θά μοθ κάμετε μεγάλην χι μή... 'Υπολογίζω σέ σας... Ά! νά ό Καμιμούρα... "Εδειχνε σχόν δρίζονχα, άλλα φουγάρα, μόλις διαχρινόμενα, χά όποΐα ξεφύΐρωναν άπό την θάλασσχ άνά δύο ή άνά τρία. Μίαν στιγμήν άργότερα εφάνηκαν χά κατάρτια καί όλόκληρα τα χά σχάφη. Οί δυδ μοϊρες, πλέ οντας πρός συνάντησιν ή μιά τής άλλης Ικαναν συγχρόνως στροφήν πρός νόχον γιά νά πά ρουν άμέσω; χον χαχχικό σχημα χισμά ναυμαχίας. — θά μείνωμεν επί κεφαλής βεβαία;—έρώχησεν δ Φεργκάν. — Βεβαία! Έδιαβάααχε την διαταγή; Μοναχά μιά γραμμή, χαχά στοϊχον, τα θωρηχτά μπρο στά, τα θωρακισμένα καταδρο μικά πίσω. θ* ^λάβουν μέρος χαί τα δώδεκα καράβια συγχρό νως... Καί μείνατε ήσυχος! δέν θά επαναληφθή ή 10η Αύγούστου σήμερα .. (συνεχίζεται) ΚΟΙΜΩΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ.-'Εποοήλθεν έξ ·Αθη ών ό κ. Χαρίδημος Πλεύρης δικη γόρος. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.— Ό κ Μιχαήλ Πλεύρης έξ ΆστσιπάΒων καί ή δνίς Στέλλα Κυριακάκη έκ Σωκα· ρα ηρραβωνίσθησαν. , Συγχαρητήρια. ■ ΓΑΜΟΙ.—Την παρελθ. Κυριακήν ετελέσθησαν είς Πύργου οί γάμοι τοϋ κ Μιχ. Γ. Παπαδάκη μετά τής δίδος "Ελένης Μασουράκη. Πά ράνυαΦος παρέστη ή -δνίς Εύαγ- γελία Μιχ. Μηλιδάκη ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Ό Φιλαν θρωπικός Σύλλογος Κυρίων Ήρα κλείου θεωρεΐ καθήκον τού έπιβε- βημένον δπως εύχαριοτήστ) καί δημοσία θερμώς την κ. καί'τόν κ. Μιχ. Ήλιάδην, την κ. καί τόν κ. Γεώρ. Ν Φλώρον, διά την δωρεάν των έκ δισχιλίων δρ ΰτέρ τοϋ τα¬ μείου τοΰ Συλλόγου είς μνήμην τής πολυκλαύστου Ζωής Σ. Κων· σταντινίδου άλλά καί διά τα εν γένει φιλάνθ^ωπα αΐσθήματα αυ¬ τών προκειμένου νά βοηθήοουν τόν Σύλλογον, οϋπνος τό δργον ώς γνωστόν, είς την κοινωνίαν μας καί έκ τής παλαιοτέρας δρά¬ σεώς τού ώς όρνανωτοΰ τοΰ οίκο νομικοΰ συσσιτΐου τής πόλεως, άποβαίνει ή^ι δύσκολον έξ ελλεί¬ ψεως πόρων, έχον ανάγκην τής γε νικωτέρας κοινωνικής αντιλήψεως. (Έκ τοΰ Γραφείου τοΰ ΣυλλόνΌυ). — Κ°θήκόν μου έΛβεβλημένον θεωρώ ίνα καί δημοσία έκφράσω τάς άϊτείρους ευχαριστίας μου είς τούς δπωσδήποτε συμμετασχόν¬ τας είς τ4 βτρϋ πένθος μου πολυ πληθεϊς ιρίλους καί συγγενεϊς, επί τφ αίφνιδίφ θανάτω τοΰ λατρευ τοΰ άδελφοΰ μου' "Εμμανουήλ Ν. Πονταλοϋ έκ Μελιδονίου Μυ¬ λοποτάμου. «Ό ευχαριστών Κώστας Ν. Πανταλό; Ι ίατρός Γύρω στήν πόλι. ■Βΐιιιιιυιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιηιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιυιιιιιιιιιιΐϋ: Ι Ι ■Ιη ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΓίίΣΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ "Οχι κασμήρια μέοω Αθηνών, άλλ' άπ' εύθείας έξ Αγγλίας παρελόβομεν την νέαν πλουσιωτάτην συλλογήν μας των περιφημοτέρων Αγγλικών έργο στασίων. Οί χρωματισμοί καί τα σχέδιά των εΤνε έξαιρε- τικά. Ποιότητες άνώτεραι. Αί τιμαί μας είναι άσύγ- κριτοι. ΠΑΡΙΣΙΝΟΝ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ Πλατεϊα Βενιζέλου ΙιιΐΗΗΐιιιιιιιιυπΐΗΐιιιιΐιιιυοιιιπιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιυιυΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐίΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιϊ !■■■■■■■*■&■■■*■■«■«■«··■■■*«·*·■■■»■■■■■■■■■■■ θερμάστρες "Ολον τ ών τύπον καΐ μεγεθών άπό 300 δραχμων καί άνω Παρελήφθησαν είς τό κατάστημα.· ΓΕΩΡΓ. ΦΥΣΑΡΑΚΗ Άσύγκριτοι, στερεώταται, μεγάλης άντοχης καί διαρκείας. Πνονται ταχύταται έγκαταστάσεις. ■■■■■■ ΙΙΙΙΒΒΙΙΗΗΙ ΣΤΟΥ ΑΒΕΔΙΣΙΑΝ ΜΙΝΩΑ 2ΗΜΕΡΟΝ Μιά Ιβτορικη γιά το Ήρά κλβιο Πρβμιέρκ: ΣΟΔΟΜΑ ΚΑΙ ΓΟΜΟΡΑ (Η ΠΥΡΚΑΪΑ^ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ! 'ΑλΙς^Φαίη-Τβϊϋρον Πάβυερ ΖΗΤΕΙΤΑΙ οΐκΐο πρός ένοικία σιν αποτελούμενη έκ δύο ή τριών βωματίων μετά κουζίνας είς κεν¬ τρικήν συνοικίαι Πληροφορίαι «αρ' ημίν. ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικράς ή μικρά οΖχόιροφος παρά χαλλίστϊ οί- κογενεία. Πληροφορίαι π«ρ' Ι Ή χθεσινή λιακάδα ένεθάρρυνε τούς φΐλους τού ύπαίθρου καί γβ νικώς ττΐς αίθρίας. —'Εξ άντιθέτου δυσηρέστησε τοΰς ενδιαφερομένους μέ την πά ραγωγήν: —"Αν συνεχισθή συγκεκριμένως ή άνομβρίσ, ή έλαιοεσοδεία θά ζημιώση βασικά. —Άπό τα καψενεΐα μας δέν λεί 'πουν αί δΐ'θνολογικαί συζητήσεις. | —Έξ άφορμής των τελευταΐων 'γεγονότων τα όποΐα ττάλιν άρχΐ· ζουν νά μή παρουσιάζουν ώς άνευ / άπεκταΐων την εξέλιξιν τής τΐαγ 1 κοσμίου καταστάσεως. ί —'Εννοεΐται δτι μεταξΰ των συ· ζητούντων ϋπάρχουν ώς συνήθως Ι δύο στρατόπεδσ, τα δποΐα καί ύ ποστηρίζουν, μέ τόν τρόπον τού ϊ. καστον, τάς υφισταμένας προβλέ ψεις. —Τό ενεργητικόν τής γριππί τσας άρχίζει νά γίνεται σχετικώς •πλούσιαν. —'ί2ς ήκούσαμεν άπό συμπολί¬ τας ίατρούς. —Καί τουτο φυσικά πρέπει νά αποδοθή είς τό εύμετάβλητον καί έπαμφοτερΐζον τοΰ καιροΰ. —"Ωσ'ε άπό τής προσεχούς Δευ τέρσς άρχίζει τάς παραστάσεις της είς τό θέατρον Πουλακάκη ή όπερέττα ΟΙκονόμου. —Ό ΟΙκονόμου εΤνε γνωστός είς τό Ηράκλειον καί άπό άλλα χρόνια δπου έττραγματοποίησε τίς καλΰτερες εΐσπράξεις. —Άπομένει δέ καί σήμερον ϊ. νας άπό τούς κυρΐους παράγον τας τοϋ έλαφροϋ μουσικοϋ μας θε άτρου. — Δεδομένου άκόμη δτι όθίασός τού άποτελεΐται άπό καλά στοι χεϊα, δέν διαμφισβητεΐται ασφα¬ λώς οϋτε αυτήν την φοράν ή υπο στήριίίς τού άπό τό κοινόν μας. — Είς τοΰ Πουλακάκη συνεχΐζε ται μέ κοσμοσυγκέντρασιν ή πςο βολή τοΰ φίλμ δ «Ταχυδρόμος της Λυών». — Μέ κοσμοσυγκέντρωσιν προ βάλλεται καί είς την «Μινώαν» τό δραματικόν κοί θεαματικόν φίλμ: «Σόδομα καί Γόμορα». έ Ρίπορτερ ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Επανήλθεν % Αθηνών ή δνίς Ελένη , Βασιλογαμβράχγ] χομίσα- ο% δλα τα νέα μοντέλα χαπέλων τής έποχής. 1—2 —Ή «Πνευματική Ζωή». "Εξεδόθη καί έκυκλοφόρησε μέ πλουσίαν φιλολογικήν συνεργασί αν τό 35ον τεΰχος τής «Πνευματι κης Ζωής». τού κ. Μελή Μικολαί δπ. Ά "ό τα περιεχόμενα ξεχωρί ζομε: Άντ. Γιαλούρη: Εκατόν εί κοσι χρόνισ, Π. Πατιαχριστοδού λου: Τα Έλληνικά γράμματα κα τα τόν ιη' αίώνσ, Μελή ΓΊικολαϊ- δή: Μιά συμβολική είκόνσ, Γιάννη Φαληριώτη: Άλκίφρων, Τά*η Ταχ τικου: Ή Πανελλήνια ττνευμαπκή οργάνωσις, Άγγέλου Σημηριώτη, Λεωνίδα ΠαυλΙδη, Βαχάν Τεκεγι άν: Ποιήματα. Κριτική τοΰ βιβλίου •Γιάννη Χατζίνη) τοϋ θεάτρου (Σο φ!ας Μαυροειοή Παπαδάκη) καί άλλας έκλελτάς συνεργαοίας. Είδιχευθείσα επί εξάμηνον είς τούς μεγάλους οϊχους Κοπτιχής χ«ί Ραπτιχήί «-ΐνάντ, καί Καζά κου» ή χ· ΕύαΥ· '1· Καμαράτου, επανήλθεν έξ Αθηνών χαί άνα λαμβάνει τή/ ^αφήν γυναιχείων φο ρεμάτωνμέ νέα σχέδια χροχί, μέ εργασίαν ήγγυημένην χαί τιμάς ασυναγωνίστους. Έπίσης άναλαμ βάνιι την προμήθειαν χροκί διά μοδΕοτας. Έπισχιφθήχι μας (όδδς Γιαννί- χου). ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος βι βλιοδέτης διά μόνιμον εργασίαν. Μισθός ίχανοποιητικός. Πληρο·ο ρΐαι τΐσρ' ημίν.
  Γ-
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ι
  Τό μεγάλο έργον
  χονι Βίκτωρος Ουγκ ώ.
  ΟΙ Άθλιοι.
  451 βν
  Ό Θεναρδιέρος έξηκολούθησε λέγων -
  8«οο καΐ άν είνε, ή γυναΐκά μου θ^
  πιστεύω πώς δτι ή ΚορυδαλλΙδα βΤνε παι
  καΐ φυσικά θά την έχης νά κατ0Ηιί| ,χ* ££
  Ή γυναικά μου θά πάγΠ τώρα νά την εύρη μΓτό
  γράμμά σου. Θ' άνοβοθν καί οί δύο τους^εΓς .6
  δχημα, καί άπό τό όττΐσω μέρος θά καθΐση ό σον-
  τροψός μου. Εξω άπό την πολιτε(σ, ετνε' ε[ κα
  ποιο μέρος καί ττεριμένει έ'ν άμαξι με 6ύο καλά
  αλογα. Την κόρην σου θά την τιανε έκεΐ. Αυτή θά
  κατορ-η άπό τό δχημσ. Ό σύντροφός μου θ' άνα-
  βΠ μαζί της είς τό άμάξι καί θ _ΐ έλθη έδώ ή γυ
  ναΐκά μου νά μάς είπη. Τό πρδγμα εγινε. -Ο<;ον μέν διά την κόρην σου, κακό τίποτε δέν θά πάθη· μόνον θά ττ)ν πάη τ' άλλο άμάξι είς Ενα μέρος, δπου θά είνε ήσυχη, καί άμα δώσης ταίς δικόσιαις χιλιάδες, ποσόν διά σέ άσήμαντο θά έπιοτραφή. Άν ομως μέ προδώθΓΐ,ς κοί μέ συλλάβη ή έξουσΐσ, γΐγνωσκε «τι ό σύντροφός μου θά σφίγξη τό λαρύγγι τής ΚορυδαλλΙδας, καί πάει λέγοντας. Ό δεσμώτης δέν εΤτΐε λέξιν. Ό Θεναρδιέρος προσέθεσε μετά τίνα σιγήν. Τό πράγμα είνε, κα θώς βλέπεις, απλούστατον. Άν δέν θέλησις νά γίνη τίποτε κακό, δέν θά γίνη τΐποτε κακό. Απλώς σοθ εΐπα τάχατες διά νά ξεύρης. Σέ προ- ειδοποίησα. Πάλιν διεκόπη άλλ' ού5έ τώοα εΐπε λέξιν ό δεσμώτης. Ό Θεναρδιέρος έπανέλαβε τόν λόγον.— Τώρα, άμα επιστρέψη ή γυναΐκά μου καί μδς είτιή —Ή ΚορυδαλλΙδα εΤνε είς τόν δρόμο της, ημείς ευθύς θά οέ άπολύσωμεν, καί πήγαινε ν ά κοιμηθής είς τό σπΐτι σου. Βλέπεις εμείς δέν έχομεν διόλου κακούς σκοπούς. Τίποτε. Έν τή διανοΐα τοθ ΜσρΙου διήλθον μυρίαι φο- βερα! εΐκόυες. Καί λοιπόν, δέν έμελλον νά φέρω σιν έδώ ιήν κόρην, ήν άτιήλθον ν' άπαγάγωσιν, άλλ' £ν των θηρίον έκεΐνων έμελλε νά την φέ¬ ρη στό σκότος ; ποθ ; ., Άν δέ αυτή ήτο έκεΐνη ! Καί ποοφανώς ήτον έκεΐνη. ΟΙ παλμοί τής καρδίας τοθ ΜαρΙου έκρατήθη σαν υπό τής άγων(ας. Πώς νά κάμη ; νά τιυροβο ύ ής γς ς μη ρβ ήπ ή νά παραδώση δλους τούς άθλίους τούτους είς τας χείρας τής έξουσίας ; Άλλ' ό άλλος έκεΐ νος φρικτός άνθρωπος, ό τιελεκυφόρος έλειπεν, Ιχων την κόρην μεθ' έαυτοϋ" έκεΐνος Ε έν θά συνελαμ- βάνετο' ενεθυμείτο δέ ό Μάριος ποίον λόγον είπεν 6 Θεναρδιέρος πρό μικροθ, λόγον, οΰτινος διέβλεπε την αίμοχαρή σημασίαν. «"Αν μέ προδώσης καί μέ συλλάβη ή έξουσΐα, ό σύντροφός μου θά σφίγξη τής ΚορυδαλλΙδος τό λαρύγγι». "Ωστε, τώρα, συνεΐχετο οχι μόνον υπό τής δια- θήκης τοθ πατρός, τού άλλά καί υπό τοθ έρωτός τού αύτοθ1 υπό τοθ κινδύνου έκείνης, ήν τοσοθτον ήγάπα. Έν τώ μέσω τοθ θορύβου των διαλογισμών τού, ό Μάριος ήκουσεν άνοιγομένην την θύραν καί πά¬ λιν κλειομένην. Ό δεσμώτης έκινήθη ολίγον είς τα δεσμά τού. (συνεχΐζεται) ΚΟΗΣΤΑΗ. ΠΑΑΟΥΣΗΣ Τό στερεώτερο • τό κομψότερο τό έλαφρό παποθτσι. Τα γυναικεΐα μας εΐν% άμίμητα. Ή έκθεσίς μας παρουσιάζει έκ- •πλήξεις. _ . . Κεντρικόν: Γωνία Μείδανίου. ύποκατάστημα: οδός Αγ. Μηνα. ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ (ΪΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛ1Σ ■Αναχωρεί έξ Ηρακλείου έκαστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια- ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ ευθείαν Πειραια, ί,υ- ρον, ΤήΛον, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ. ♦-51. Καπαρντίνες, Πσλ™ άντοχης Κοστούμια ετοιμα. καί δλα τα* άνδρικα ειδή είς τό κατάστημο" ΜΗΝΑ ΣΑΡΑΚΙΝΑΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ Β.' Ή ζ»>η άρχίζει
  Διά νά σχημαπσθοθν δλα αύτά,
  ά νά τεθή είς ενέργειαν τα
  φαινόμενον τής ζ-ύής, πρέπει
  ά Οπάρχουν ωρισμέναι προϋτο
  θέοεις. ΟΟΐω είς τα πτηνα κ»1
  έρπετά, διά νά περιορισθώ-
  μεν είς αύτά άτταραίτη'ος διά
  :ήν έκκόλαψιν είνε μία ώιισμέ-
  η θερμότης. Την θερμότητα αύ-
  :ήν δλα σχεδόν τα πτηνά, καί
  μεεικά φίδια την άναπτύσσουν
  καλύπτοντα τα ώχ διά τοθ σώ
  ματός των. Άλλα τοποθετοθν τα
  Τιμαί «συναγώνιατοι.
  ί
  ' Εγκυκλοπα ιδ ε ία
  Αι* έκεΐνους πού σέλουν
  νά πλουτεζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι' δλους
  ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΩΟΥ
  διά
  Μβτ' ολίγον
  Μουσταφά Κεμάλ
  ό Στακτής Λυκος
  είς την «'Ανόρ8<υσιν» ώ4 των μέσα είς την θερμήν άμμον, μέσα είς Ολας πού ευ ρίακονται έν άποσυνθέσει. κτλ. Ευθύς άμέαως ή έπίδρασ-ς τής θερμότητος αυτής άρχ'ζει νά γίνεται αίαθητή. Ή φωτεί ή κηλίς τής περιφερείας τοθ κροκοθ, πού ΐως τότε παρέμενεν άκίνητος καί χωρίς την θερμότη τα θά Ιμενεν άκίνητος επί μα¬ ρόν άκόμη, μεταβάλλεται, γίνε ται π«ρισσότερον έμφανής, μεγα- λώνει, πολλαπλασιάζει τούς δα- κτυλίους πού την περιβάλλουν. Μέ τό φαινόμενον αύτό άρχίζει ήξη νά ξυπνά ή ζωή, άλλά μιά ζωή μηχανική θά μποροθσε κα νείς νά πή, άφοθ δέν ίχει σχη ματισθή καί ξεχωρίσει κ«ί είνε άκόμη δργανον, επί τοθ ό- ποίοι» νά στηρίζεται ή λειτουρ- γία της. —Ή καρδία.. Κατά την δευτέραν ή·ο.έοαν πχ ρατηρεΐ κανείς δτι κάΊι άρχίζει νά υπάρχη Διακρίνεται τότε 2ν σωμάτιον έπίμηκες, στενευμένο πρός την μέΐη τού κ*1 είς τό ό ποίον, ϋστερα άηό πενήντα ώρες. άναφαίνονται σημεΐα ερυθρά πού δέν άργοθν νά ένωθοθν δα νά σχηματίσουν γραμμάς πού. μακραί νούν, άπλώνονται, 5ιακλα5ώνο^- ται καί συνδέονται ή μιά μέ την άλλην: Τότε ίχει σχηματι¬ σθή τό κυκλοφοριακόν σύστημα. Άπό τής τρίτης ήαέρ*ς τό σύ- στημα αύτό πλουτίζεται μέ Ινα σημείον πού μεγαλώνει καί κα θίσταται τό κέντρον τοϋ δι· κτύου, ίίιτερά συστρίφεται σέ σχήμα σωλήνος μέ τρείς προε ξέχοντας κόμβοας. Τό σημείον αύτό άρχΕζει νά κτωπ0λ·χ τοΰ ΛιβυχοΟ ά
  πλώνεται κατάλευκη καί λού
  ζεται σία κύαατά τού.
  Καί σημειώνει διαρκώς προό¬
  δους. Τάν τελευταίον μάλιστα
  καιρόν ή Ιεραπέτρα έξελίσσεται
  μέ γοργόϊατον ρυθμόν. Έ πόλις
  διαρριιθμΕζεται, συγχρίνίζεται.
  πλουτίζετΊ μέ νέους δράμουί,
  μέ πλατείας καί οίκήματα. Τα
  κηπάριά της είς την κεντρικήν
  πλατείαν είναι χαρά θεοθ. Τα
  καταστήματι της, δλων των εΕ
  δών, συναγωνίζονται είς έμφάνι
  σιν καί πλοθτον έμπορευμάτων τα
  καλυτέρα κατασιήματα τοϋ Ήρα
  κλείου Ξενοδοχεΐα ΰηνου θαυμά
  σία, άνετα άπό πάσης απόψεως,
  έστιατόρια καφενεϊα κέντρχ άνα
  ψοχής, ύφασματοπωλεία, κατα
  'στήματα ιίδών γενικοθ έμπορίου,
  άπ' δλα. Καί δημοσία καταστή
  ματα, Γυμνάσιον, Δηιιοτικά σχο
  λεϊα, Τελωνείον, Ταχυδρομειον
  καί Διοικητήριον, πού άποτελοθν
  έπίσης στόλισμα διά την κομψήν (
  πολιτειοθλαν. Επί πλέον δέ ή
  Ιεραπέτρα Ιχει άνεπτυγμένην
  ΖΗΤΕΙΤΕ έπιμόνως, άπό ολα τα καταστήματα καί αύτά
  άκόμη των έπαρχιών ταίς κλωσταΐς Μάρκας «Σταύρος».
  Ήτοι σβυγάκια, τρυπώματα κιβάρας, καρέλια κεντημκ -
  τος, κουβάρβς, Μουλινϊ, Κοτόν πβρλέ, Βαμβακάκια, κου-
  βάρβς κεντηματος κ. λ. η. "Ολα τα ύς ανω (Ιδη βΐναι ά-
  φθάστου ποιότητος, καί χρωμάτων ήγγυημίνων καί στερβ-
  &ν. Μί« δβκιμη θά σά; πείσο δια την άν*>τ<ρότητκ των κλωστδν της μάρκος «Σταύρος.» ΆντιιτρόσΜΛβς διά τούς Νομούς Ήρ·*κλβίου—ί Ι. Ν. ΚΟΡΠΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ ΑΒΤΙ Άσύγκριτες ήγγυημένες. Γενικος 'Αντιπρόσωπος: ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ναί σημαντικήν βιομηχανΕαν: ΙΙυρηνελαιουργίαν, Σαπωνοποι ίαν, άλευρομύλους, των οποίων τα ίρ γοστάσιχ μέ τάς πελωρίας καπνο δίχους υψΑνονται, λαμπρά δείγ ματα προόδου. Τώρα ή Ιεραπέτρα, έργάζεται διά την κατασκευήν καί άσφα λοθς λιμένος. "Η5η ϊχει κατασκευ ασθί) προβλΐς εκατόν περίπου μέτρων αί εργασίαι δέ θά συνε χισθοΰν μέχρις δτου άποτερατωθζ τό δλον ϊργον. "Εχει Ιπίσης κα λυφθη^ τό μεγαλύτερον τμήμχ τή; περιφήμου τάφροιι έξ αίτίας τής οποίας δλλοτε υπέφερε τρομερά άπό την έλονοσίαν ό πληθυσμός. Καί έλττίζεται δτι ή κυβέρνησις θά χορηγήση την άπαιτουμένηνπράς τοθΐο πίστωΐιν άφοΰ διά τό ζήτημα ένδιεφέρθη, προσωπικώς ό ΐδιος ό κ. Πρω θυπου^γά; καί άφ->0 ιέξ α&ΐοθ
  έξαρτάται κατά πρώτιστον λό
  γον ή εξασφάλισις τής δγείας
  τής πόλεως.
  Έκεϊνο δμως πού Ικπλήσσίΐ
  τόν ξένον έττισκέπτην τής Ίερα
  πέτρας είναι κάτι άλλο. Είναι ή
  βεωργική της πρόοδος. Άλλ' έ-
  πειδή τό ζήτιςμα χρήζει ευρυτέ¬
  ρας άναπτύξεως θ' ασχοληθώ¬
  μεν άλλοτε έν συνεχεία.
  ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ
  Σ Π Ο Υ Δ Α Ι ΕΡΓΟΛΗΓΟΝ
  Ο "ΤΕΚΤΩΝ"
  Μαθηταί νυμνααίων μετβκπαι
  ίεύονται επαγγελματιαι»; διδα
  σκόμενβι επί δέ κάμη νόν παρά πε
  πειραμένων πολιτικών μηχανι-
  κων άκολουθούντων τό πρόγραμ
  μα διδακτέας ϋλης των 'Ανωτά
  των Σχολήν Πολιτικών Μηχανι
  κων τού Πολυτεχνείου, οΐκοδομι
  κήν καί σχέδια οίκιών, τοπογρα
  φίαν καϊ χρήσιν χωροβάτου καί
  ταχυμέτρβυ κλπ., έδοποιΐαν, υ
  δραυλικήν κ«1 πάντα τα τεχνικά
  μαθήματα μετά σχβδίων, έφαρ
  μογων, μελϊτων καί άοκησβων είς
  το ύπαιθρον.
  Είναι μοναδικη εύκαιρία δι'
  οίον»; άπερρίφθησαν έκ των Σχο
  λών τοΰ Πολυτεχνείου, Στρκτιω
  τικών Σχολών κλπ., βσβτ>ί «#β
  τίθενται νά γίνουν μορφωμένοι
  Έργοληπται, νά διοριββοΰν είς
  'ΕργοληπτΐΜάς έταιρίας οδοποιΐ
  άς, οΐκοδομικάς ή είς οίασδήιτο
  τα τεχνικάς υπηρεσίας καί έν γέ
  νει νά σταδιοδρομηαουν είς τόν
  Τεχνικόν Κλάδον, τόν
  μόνον ο οποίος δέν εγνώρισε πό
  τέ άνεργίβν, άλλά έξασφαλίζει
  τα μϊγαλΰτερα κέρδη καί τού;
  καλυτέρου; μιβθου;.
  Πάντες οί έξελθόντες έρ-
  γοδηγοί μέχρι σήμερον έκ
  τοΰ «ΤΕΚΤΟΝΟΣ» διωρί-
  οθησαν είς υπουργεΐα, Δή-
  μους χ.λ.π.
  Γραφεϊα "Ιωνος 5, Όμόνοια
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ. ΑΥΔΑΚΗ- ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ
  Δέχεται είς τό έργαστή-
  ριόν της (Πλατεΐα Βαλιδέ
  Τζαμί).
  *^*^^<%Λ Ό Έμπορορραπτικός ΟΙκος Ε. Σ, Καστρινάκη Πλατειά Στράτα, Ηράκλειον—Κρήτης ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΟΑΝΤΟΤΕ ΟΑΟΥΣΙΑΝ ΣΥΛΛΟΙΗΝ | ΕΛΛΗΗΙΚΩΗ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΟΝ ΚΑΣΜΗΡΙΩΝ Εφαρμογήν τελείαν—ύλικά αρίστα καί τιμάς ασυναγωνίστους. Κεντρικόν: Ηράκλειον Ύττ,οκαταστήματα: Μοΐρες—Βενεράτο —Φιλάνθρωιτος δωρεά. ΟΙ υίοι Ί. "Αδάμη κατέθπκαν ΰπέρτ τοΰ Έθνικβϋ Πτωχοκομεί- βυ καί είς μνήμην τής πβλυ-. κλαύστου Ζνής Κωνσταντινίδου ίραχμάς 300 Ή Διοικοΰοα το Εθνικόν Πτωχοκομεϊον 'Επιτρο· πή εΰχαριστεΐ Θερμώς. — Άπόπειρα φόνου είς Ρέ¬ θυμνον. Υπό τής Χωροφυλακήν Μαργα ριτών προσήχθησαν είς την Εΐσαγ γελίαν Ρεθύμνης οί Σταύρος Γεωργίβυ Πατερογιαννάκπς καί Πέτρο; Γεωργ. Μαρουλη; έκ Βυ· ρά Έιτισκβπής τοΰ (δίου νομοΰ /■.ατηγορβώμενοι επί άηοπίίρα φόνβυ τοΰ Νικβλάου Κατσαμπά έκ Πλευριανών. Είς την Ρίβαγ- γελίαν Ρεθύμνης προσήλθε διά τήν.Λύτήν αιτίαν αυθορμήτως ο_ συγκατηγβρβύμενβς διά την αυτήν υπόθεσιν Γεώργιος Πατερο γιαννάκης. —©ί ψεκασμοί των έλαιων. Τά διάφβρα έλαιοπαραγωγικχ κέντρα των Χανίων έπεβκέφθη προχθές επιτραπή έκ των κ. κ. Γ. Σερβάκη Γεν. 'Επιθεωρητοΰ τοΰ υπουργείον Γεωργίας, Γ. Γά- βη Διευθυντού τοϋ Φυτοπαθολο γικοΰ σταθμοΰ Κρήτης καί ενός ΰπαλλήλου τής Γεν. Διοικήσεως πρός τόν σκοπόν όπως εξακρι¬ βωθή άν ώφέλησαν ή όχι οί δι ενεργηθέντε; εφέτος ψεκασμοι διά την καταπολέμησιν τού δάκου. —Ανακοίνωσις. Λόγω τής επικειμένης ενάρξεως τή; νεαςτυροκομικήςπκριόδουγνω ατοποιοϋμεν ότι, δια τής ΰπ' αριθ. 312, 313 αποφάσεως τοϋ Ανωτά¬ του Χημικοΰ Ζυμβουλίου τοΰ Κράτους, ίσχυούσης «πό Ι ής Νοεμ βρίου 1938, καθωρίσθη ή ΰγρασία των μαλακών τυρών κατ' ανώτα¬ τον όριον 50 ο)ο, μέ μέγιστον όριον άνοχής 5 ο)ο επί τοΰ πο· βοϋ τούτου, ήτοι συνολικώ; ε¬ πετράπη ανώτατον όριον ΰγρα- οίας 52 ο)ο. Έπίσπς άντϊ των μέχρι τούδε έπιτρεπομένων τριών ποιοτήτων τυρού αναλόγως τής πβριβκτικό τητος είς λίπο;, κνθορίζονται δια τής* αποφάσεως ταύτης δύο ε'ίδη ποιοτητων τυρού, έκ των οποίων ώ; πρώτη ποιότης χκρα- κτηρίζετοιι ό τυρός ό περιεχων τουλάχιστον 40 ο)ο λίπος επι ξη ροϋ, υπολογιζομένου, ώς δευτέρα δέ ποιότης ή πκριέχουσα 20 οο λίπος επι ξηροϋ, άηαγορευομε νης τής προσφβράς πρό; πώλη σιν, ώ; καί τή; πωλήσεως αυτού, ένέχοντο; περιεκηκοτητα λίπου; επι ξηρου κατωτερου τού 20 ο)ο, τού έν λόγω προΐοντος άπαγο ρευεμενου νά φερηται κίς την κατανάλωσιν είτε υπό την ονο μασκαν τυρός, είτε είς οΐανδη ποτε άλλην όνομαοίαν. 'Επειδη ή ανωτέρω απόφασις θέλει εφαρμοσθή αυστηρώς, διά της ενεργείας έπανειλημμένων δεΐγματοληψιων κ. λ. π. εϊδοποι οΰνται οί ένδιαφερομενοι όπως συμμορφωθώσιν ακριβώς πρός ταυ την πρό; αποφυγήν των κυρώσε ών τού 'Αναγκαστικοΰ Νομου 382)936 «περί Άγορανομικου Κώ· δικβζ», βάσει τοϋ όποίου διωχθη· οοντοιι άπαντες οί παραβαται. Ηράκλειον τή 18 Νοιμβρίου Τό Αστυνομικον τμημκ Ήρα κλείου. Α. Λαζαράτος ΑΒΕΔΙΣ ? Όδό; Αγ. Νηνά Νέαι άφΐξεις καί νέαι πά- ραλαβαΐ ύφασμάτων της ·■
  Ηράκλειον—-Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχΐας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σοφβάτου
  19 Νοεμβριού 1938
  V
  ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ ΕΙΣ ΑΓΚΥΡΑΝ
  0 ΠΡαΒΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΤΟΝ ΣΥΝΟΑΕΥΟΥΗ Ο κ.
  ΚΑΙ Ο ΙΡΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΟΤΙΧΟΥ
  ΟΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΚΤΟΣ κ. 4ΕΜΕΣΤΙΧΙ.Σ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας). — Σήμερον άνε
  χώρησε δι' "Αγκυραν προκειμένου νά
  μετάσχη τής κηδείας τού Κεμάλ Άτα
  τούρκ ό πρωθυπουργός κ. Ιωάν. Με
  ταξάς.
  Τόν κ. Πρωθυπουργόν συνοδεύου
  οί χ. κ. 'Παπαδήμας ύφυπουργός τώ
  Στρατιωτικών καί ό άρχηγός τού στρα
  τιωτικού οΐκου τού Βασιλέως, υπο-
  στράτηγος χ. Δεμέστιχας.
  ΔΙΕΚΟΠΗ Η ΠΑΡΕΛΑΣΙΣ
  ΠΡΟ ΤΟΥ ιΝΕΚΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ
  ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΣΥΝΟΣΤΙΣΐνΐΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 1 8 Νοεμβριού (τού ά
  ταποκριτοΰ μας).— Καθ' ά άγγέλλι
  ται έκ Πέραν ή παρέλασις πρό τού ν
  κρού τού Κεμάλ διεκόπη χθές λόγω
  τού μεγάλου συνωστισμοΰ.
  Ή παρέλασις επανελήφθη σήμερον
  άλλά ελήφθησαν ιδιαιτέρα μέτρα τ
  ξεως υπό τής άατυνομίας.
  ΛΕΓΕΤΑΙ ΟΤΙ
  ΝΕΚΡΟΙ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΚΩΣΤΙΙΜΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Νοεμβριού (τού ά
  ταποκριτοΰ μας),—, Κατά τόν παρατη
  ρ ηθέντα χθές άσφυκτικόν συνωστισμό'
  τού λαού τής Ίσταμπούλ είς τα άνά
  κτορα τού Ντολμά Μπαξέ όπου εύρί
  σκεται ό νεκρός τού Κεμάλ, λέγεται ο
  τι συνέβησαν δυστυχήματα. Αί πληρο
  φορναι άναφέρουν ότι ύπάρχουν θύμα
  τα έκ τού συνωστισμού καί συγκεκριμέ
  ν ως ένδεκα νεκροί.
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΠΕΡΑΝ
  ΠΛΕΙΣΤΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Πέραν ότι αφίχθησαν είς Τουρκίαν πλεΐ
  σται ξέναι αντιπροσωπείαι αΐτινες καί
  θά ποραχολουθήβουν
  Κεμάλ Άτατούρκ.
  την κηδείαν τού
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ
  Η ΣΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).
  Κατά τα έξ
  Άγκυρας τηλεγραφήματα αύριον (σήμε
  ρον) μεταφέρεται έχεΐ ή σορός τού έ
  κλιποντος άρχηγού τού Τουρκικού Κρά
  τους. 'Π σορός έκ Χαϊδάρ πασά θά δια
  χομισθή είς Νικομήδειαν διά τού θωρη
  κτού «Γιαβούζ». Εκείθεν ό νεκρός
  θά μεταφερθή σιδηροδρομικώς είς "Αγ
  κυραν.
  Ή Αγγλία και ή Γαλλία
  διάτ43ςδιώξειςτώνΈ6ραίωνένΓερμανία
  ---------------------------------------------------------■—.-------------------------------------------------- ,
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ Τ8 Νοεμβριού) ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 18 Νοεμβριού κεσεν έπ' αρκετόν. Κύριον
  (ίδ ύπηρεσία).— Ή αγγλικη1 ((.δ. ύττηρεσία).— Χθές έγέ- σημείον αυτής υπήρξεν ό έκ
  κυβέρνησις έδιπλασίασε τάςίνετο ή κη<>εία τοϋ δολοφο- φωνηθείς ύττό τού Σιρόβυ λό
  προσπαθείας της διά την έξεύ νηθέντος ΓερμανοΟ διπλωμά- γος δστις εβεβαίωσεν δτι άπό
  ρεσιν λύσεως τοΟ
  κου προβλήματος.
  Ίσραηλιτι-
  Τό ζήτημα
  τουτο συνεζητήθη χθές καί ε¬
  νώπιον τής Βουλής των Κοι-
  νοτήτων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 18 Νοεμβριού ((δ.
  ύπηρεσία).—Κατ' εξηκριβωμέ¬
  νας πληροφορίας είς Γερμανί
  αν ευρίσκονται 1000 Εβραϊοι
  έκατομμυριοϋχοι. ΑΙ περιου¬
  σίαι των Εβραίων τούτων
  τού φόν Ράτ. Παρέστη είς αύ
  την ό καγκελάριος ΧΙτλερ
  καί ό ύπουργός των Έξωτε
  ρικών φόν Ρίμπεντροπ.Ό δεύ-
  τερος εξεφώνησε λόγον διά
  τάς υπηρεσίας πρός τό γεο
  μανικόν κράτος τού έκλιπόν
  τος διπλωμάτου
  ΠΡΑΓΑ 18 Νοεμβριού (ίδ
  ύπηρεσία).— Ή Τσεχική Βου
  λή έπανέλσβε χθές τάς έργα
  την προσέχη Δευτέραν (μεθαύ
  ριον) άρχΐζει ή έκλογή τοϋ
  νέου Προέδρου τής Δημοκρα
  τίας.
  ΡΩΜΗ 18 Νοεμβριού (ίδ.
  ύΐτηοεσία).—Οί κ κ Μουσολί¬
  νι καί Τσάμπερλαιν άντήλλα
  ξαν τηλεγραφήαατα έπ'εύκαι
  ρ!α τής έφαρμογής τοΟ συμ-
  φώνου διά την σύσφιγξιν των
  σχέσεων των δύο χωρών καΐ
  Ο ΝΤΑΑΑΝΤΙΕ ΖΗΤΕΙ
  ΠΑΡΑΤΑΣΙΝ ΤΗΣ ΙΣΙΥΟΣ
  ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΊΤΗΣΕΟΣ
  ΑΝ Η Β Ο ΥΛΗ ΑΡΝΗΘΗ
  άπειλοθνται διά δημεύσεως.'σίας της. Ή συνεδρίασις διήο την εκατέρωθεν συνεργασίαν.
  Ή προϋπηρεσία παλαιών πολεμιστών
  καί τό υπουργείον των Οικονομικόν.
  Ό νομικός σύμβουλος τοΟ Τ
  ο)ργιίου Έθνικής Οίκονομίας έ
  ξέδωκε την ακόλουθον γνω>οδότη
  σιν επί έρωτήματος
  γείου Οικονομικήν
  μέ'τήν προϋπηρεσίαν
  ών πολεμιστών:
  «Κατά τό άρθρον
  τοΟ υπουρ
  αναφορικώς
  των πάλαι
  11 παρ. 2
  τοΟ Άναγκ Νόμου τής31 Δεχεμβρί
  ου 1935 «πβρί π^οστασίας έφέ
  δρων παλαιών πολεμιστών», ή
  είς τάς τάξεις τοΟ σΐρατοθ διανυ
  θεΐσα όπηεσια των
  λεμιστδν δημοσίων
  παλαιών πό
  δπαλλήλων,
  έφ' ίσον δέν συμπίπτει πρός άλ
  λην Ιμμισθον δημοσίαν υπηρεσί
  αν αυτών, ύπολογίζεται διά την
  προσαύξησιν τοΟ μισθοθ των, λό
  γω πολυετοθς υπηρεσίας. Ή διά
  τάξις αυτή κατά την αληθή αυτής
  έννοιαν διά ν* τύχη έψαρμογής κχί αν αυτή έτερματίσθη διά τής
  δέον ή έν τώ στρατώ διανυθείο* ι θέσεως αυτού υπό σύνταξιν, λόγφ
  6πηρεσ!α νά' μή συμπίπτη πρός σωματικής άνικανότητος, συνε-
  άλλην ίμμισθον δημοσίαν υπηρε πε'α τραυμάτων ή πολεμικών κα·
  οίαν, εάν δμως ή έν τώ στρατώ κουχιών καί τοθτο διότι ό Νόμος
  διανυθεϊσα ύπηρεσία συμπΐπτη
  πρός άλλην τοιαύτην πολιτικήν
  ή στρατιωτικήν, τότε ή ανωτέρω
  διάταξις δέν δύναται νά .Ιχη έ
  φαρμογήν,
  "Οθεν εάν παλαιάς πολεμι
  στής καθ' δν χρόνον διήνυε,ν την
  έν τω στρατώ υπηρεσίαν τού δέν
  ήτο δημόσιος δπάλληλος, πολιτι
  κάς ή στρατιωτικός, τότε θά 6
  πολογισθή ή είς τάς τάξβις τοΟ
  στρατοί διανυθιϊαα δπηρεσία τού
  διά την προσαύξγ] ην τοϋ μισθοθ]
  μόνον είς ήν περίπτωσιν ή είς τάς
  τάξεις τοΟ στρατοθ διανυθεϊσα 6-
  πηρεσία συμπίπτει πρός άλλην
  Ιμμισθιν δημοσίαν τοιαύτην, άπο
  κλείει ρητώς τόν ισολογισμόν. Άν
  τίθετος τυχόν έκδοχή κείται έκτός
  τού πνεύματος καί τοΟ σκοποθ
  τοΟ νόμου, έπιδιώκοντος νά εύερ
  γετήση ωρισμένην τάξιν πολιτών,
  οΐτινες καθ' δν χρόνον ΰπηρέτουν
  είς τόν στρατόν δέν διετέλουν είς
  δημοσίαν ύπαλληλικήν σχέσιν
  πρός τό κράτος, ή δέν προέρχον
  ται έκ των μονίμων στελεχών τοΟ
  ΑΘΗΝ%Ι 18 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Τελευταίαι πλη.
  ροφορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι
  ό πρωθυπουργός κ. Νταλαντιε θά ζή
  τήση παρά τής Γαλλικής Βουλής π*
  ράτασιν τής έξουιιοδοτήσεω;, διά την
  εφαρμογήν των νέων οίκονομικών μέ«
  τρών.
  "Αν ή Βουλή αρνηθή νά παράσχη
  την παράτασιν αυτήν, θά προκηρυχθούν
  νέαι εκλογαί.
  ΑΓΓΛΟΙ ΒΟΥΑΕΥΤΑΙ
  ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΠΡΟΤΑΣΙΝ
  ΕΜΟΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΠΡΟΣ_ΓΟΙΙ ΤΣΑΜΟΕΡΛΛΙΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Νοεμβριού (τού
  λόγφ πολυετοθς υπηρεσίας έστω στρατοθ ή τής χωροφυλακής »
  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΤΟΥ ΡΙΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘίΗΟΥ
  ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ
  ΚΑΙ Η ΓΕΝ· ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
  Δι' έγγράφου τουπρός ά πά Καΐά τό δελχ[ον -ν άγορ-ς Τό σημερινόν ραδιοφωνικόν
  σας τάς κρατικάς αρχάς της το0 Έμπορικοϋ καΐ Βιομην,ανικοΰ πρίγραμμα έχει ώς έξ*:
  νήσου ό Γεν. Διοικητής Κρή Έπιμελητηρΐου αί τιμαί των δια ,,λ -,
  V
  ' ' ! ■ ■' · - - Ωρα 6 μ.μ μετεωρολογικόν δελ
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ
  'Λγβρά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών
  ^ ι ι ί* ι ι ιηρ ^^ ^^ ■ τ^ ^^ λ ι* ^» ι υ ■ λ^ . ■
  της κ. Τσολάκογλου συνιστά
  νά κατοβάλλεται πάσα προ
  σπάθεια παρ' δλων, (διωτών
  ή κρατικών ύπαλλήλων, διά
  την προαγωγήν των κοινών
  συμφερόντων καί την θερα
  πείαν των κοινωνικον άναγ
  κων.
  ΤΟ ΓΕΩΡΠΚΟΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΝ
  ΔΙΑ ΤΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΝ
  Υπό τοθ ΓεωργικοΟ Έπιμελη
  τηρίου υπεβλήθη χθές είς τό 5πουρ
  γεϊον Έθνικής Οίκονομίας άναφο
  ρά διά τής ίποίας έπιζητεϊται νά
  διεξαχθή καθ' δλην την χώραν
  συστηματική προπαγάνδα υπέρ
  τοΰ έλαιολάδου, τονιζομένων πλήν
  των θρεπτικών αυτού αξιών καί
  των θεραπευτικών τού ίδιοτήτων
  δι' ωρισμένας παθήσί'ς.
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίύβς:
  Σουλτανίναι α'.
  Καραμπ.
  "Ελεμέδες
  ΚοινοΙ
  Ταχτάδες
  α'.
  β'.
  εΙΧ°
  16.50 17.
  14.-------15.50
  12. - 13.
  9.- 11.-
  6. - 7.-
  8.-
  7.50
  8.50
  α'.
  β'.
  » Υ'
  ΣταφΙδες μαύραι
  "Ελαια 3-5ο
  Πυρηνέλαια
  Χαρούπια
  Σάπωνβς: δρχ.
  Λευκοί α'
  β'
  Πυρηνελαίου α'
  β'
  Μουργελαίου α'
  β'
  ΕΝΟΙΚΙΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ
  Δοθείσης
  προσφοράς
  η ρ ρφρ
  επί τοϋ άποτελέσματος τής ένερ
  γηθείσης δημοπρασίας κατά την
  13 Νοεμβριού 1938 ενοικιάσεως
  τοΟ φόρου τοθ διά ξηρας μετα
  φερομένου οίνου ή δημοπρασίχ
  θέλει επαναληφθή έν τώ Έφορια
  κώ Καταστήματι αύριον Κυρια
  κήν κα! ώραν 10—12 μ.μ.
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΜΥΓ&4Λ0Ν
  Η ΕΚΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ
  ΔΙΑ ΤΟ ΑΡΧΙΕίΠίΚΟΠΙΚΟΗ ΖΗΤΗΜΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Νοεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτού μας).— Ή έκδοσις τής
  ποφάσεως διά τό άρχιεπισχοπικόν ζή
  μ α υπό τού Συμβουλίου Έπικρατεί ι
  άς θέλει εκδοθή καθ' ά ανεκοινώθη »ΰ σΘο0ν εϊτε !1ς άμυγδαλόψυ
  ριον (σημερον).
  Διά νεωτέρας ύπουργικής
  αποφάσεως καθορΐζονται τα
  εξής περΐ τής έξαγωγής των
  άμυγδάλων καΐ άμυγδαλόψυ
  άς: 1) Διά Γαλλίαν καΐ χώ
  ρας άντσλλαγής έν γένει πλήν
  Γερμανίας τάς αδείας θά έκ
  δίδη ή Τραπέζα τής Έλλά
  δος βάσει είδικών ύπουργι
  ^ κων δδηγιών Αί άδειαι θά
  ζήτ« £Τναι διατυπωμέναι είς άξΐας
  θά δύνανται δέ νά έκτελε
  θΐνοι:
  Αρχανών μίστ.
  ΜαλεβυζΙου
  Ελαιοιτυρηναι
  Δίκταμος ήμ.
  Σΐτος »
  Κριθή
  Βρώμη
  Βϊκος
  Μέταξα
  Κουκοθλια
  6 50-7.
  5.50 - 6.
  5.-
  26.20
  15.—
  2.20
  17.50
  16.50
  15. -
  14.-
  15.-
  14.—
  8.-
  43.-
  6.-
  120
  80.-
  550
  530
  5.-
  550.-
  130.-
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  Αποφάσει τής Έπιτροπής των
  διατιμήοεων αί νέαι τιμαί των
  αλεύρων καί τοΰ άρτου καθίρίζον
  ται ώς εξής: άλευρα λευχά δραχ.
  10.34 κατ' όχ<£ν<, πιτυροΰχα 9 29. 50. "Αρτος λευκός δραχ. ί). Η0, πιτυροθχος 8. 40, ΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ Κατ' είδήσεις έξ Αθηνών προχθές υπεγράφη είς τό ύ πουργεΐον των Εξωτερικών τοΰ κ. πρωθυπουργοθ έκπροσώπου τής έλληνικής χαν πικρόν ή γλυκείαν είτε | κυβερνήσεως καΐ τοϋ πρρσβευ είς άμύγδαλα άφρδτα ή σκλη τοΰ των Ήνωμένων Πολιτει ρά. 2) Διά την Γερμανίαν (σχύ ων κ. Μακ Βί] ώ εκτφοσώ. ουν τα περι έξαγωγών είς Ι ' ^ τίον, χρηματιστήριον, 6.ί5'έργα δι' ορχήστραν, 7 «ή ώρα τού παιδιοθ», 7.15' ή μικρά δρχήστρα τοθ σταθμοθ, 7.45' άγρότου» (δευτέρα «ή ώρα τοθ όμιλία πιρί Γεωργικών Συν)σμών), 8 συνέχεια τής μικράς δρχήστρας, 8 30" δή μοτικόν τραγοθδι, συγκρότημα Πά παντωνίου, 9 ρεσιτάλ όίρπας 6πό δίδος Ελένης Μπουρεξάκη, 9.30' είϊήσεις, !).45 έλληνική χορωδία (Δ)σις Γλυκοφρύδτ,), 10 15' μικρά ίρχήστρα τοθ σταθμοθ, 10.45 εί δήσεις, 11..'30' μουσική χοροθ. ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΠΕΝΘΟΣ ΕΠΙ ΤΩ ΘΑΝΑΤΩ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ Κατ' απόφασιν τής κυβερ νήσεως θέλουσιν άναρτηθή με σίστιοι αί σημαΐαι των δημο σίων καταστημάτων κατά την προσέχη Κυριακήν, Δευτέ ραν καΐ Τρίτην ήτοι ημέραν κηδείας τοθ Προέδρου τής Τουρκικής Δημοκρατίας, την προηγουμένην καί επομένην ταύτης. άνταποκριτοΰ μας).— Λονδίνου ότι 225 " Αγγέλλεται έχ Αγγλοι βουλευ ταΐ υπέγραψαν πρότασιν άνεπιφυλάκτου υποστηρίξεως των ειρηνικων προσπα- θειών τού Βρεττανοΰ πρωθυπουργού κ. Νέβιλ Τσάμπερλαιν. ΟΙ ΙΑΠΩΝ Ε Σ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΥΝ ΝΕΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΟΡΟΣψΜΗΙΙ! ΚΛΝΤΟΝΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 18 Νοεμβριού (τού άνταποχριτού μας).—-Τηλεγραφείται !έκ τής "Απω Άνατολής ότι σημαντικαί έ νισχύσεις των "Ιαπώνων άποστέλλονται είς Καντώνα πρός άναχαίτισιν των Κινέ ζων καί προστασίαν τής πόλεως άπό έ παπειλουμένην άνακατάληψιν αυτής υ¬ πό των τελευταίων. ' Ο ΤΣΙΑΝΟ ΒΑ ΜΕΤΑΒΗ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ ΕίΣ ΛΟΝΔΙΝΟΝ ΑΘΗΝΑΙ 18 Νοεμβριού (τού άνταποκριτοΰ μας). — Κατά πληροφο ρίας έκ Ρώμης ό ύπουργός των τερικών τής Ιταλίας κόμης Τσιάνο πρό κείται νά μεταβή περί τα τέλη Ίανουα ρίου είε» τό Λονδίνον. ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΟΙ ΔΩΡΕΑΙ Οί κ. κ. ΕΦΘΑΣΕΝ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΙΡΡΟΟΥ ΑΘΗΝ%Ι 18 Νοεμβριού (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Βερολίνου ότι ό Νοτιαφρικανικός ύ¬ πουργός τής Έθνικής Αμύνης κ. Πιρ ρόου έφθασεν είς την Γερμανίαν. Ό Γεώργιος χαί Στυ Πιρρόου θά αυνοτντηθή σήμερον μετά λιανάς Σ. Κωνσταντινί8ης κατέ | τ°υ οτρατηγού Γκαίριγκ μεθ' ού 0ά συ Οηκαν ημίν δύο χιλιάδας δρ. υπέρ τοΰ φιλανθρωπικοΰ αυλλόγου Κυ ριών(Οίκονομικόν Συσσίτιον), χιλί άς υπέρ τοθ Γηροκομιίου καί χι λίας Οπερ τ&ϋ Άσύλου τής Γε· ρόντισσας είς μνήμην τής πολυ κλαύστου αδελφής των Ζωής Σ. Κωνσταντινιδη. Η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΡΤΟΥ νομιλήση διά τό άποικιακόν. ΓΕΥΜΑ ΤΟΥ ΧΑΛΙΦΑΙ ΟΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΑΣΙλίΙΣ ΕΛΑ1ΛΟΣ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ! ΑΘΗΝΑΙ 18 Νοεμβριού (τού αν ταποκριτού μας).— Έκ Λονδίνου αγ γέλλεται ότι ό ύπουργός των »Εξωτε ρικών λόρδος Χάλιφαξ παρέθεσε σή ΙΑερον γεύμα πρός τιμήν των παρεπι . ιδη>ε.ούντων είς Λονδίνον Βασιλέων τής
  οιατά- ·Εχλά5 ί
  ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗΝ Ε Β ΔΡ Μ ΑΔΑ
  ΓΙΝΗ Π ΙιιΕλΙΚΗ ΕΚηΟΐΠ ΤΑ ΓΈΩΡΠΚΑΖΗΤΗΜΑΤΑ Πολιτειών
  ΑΘΗΝΑΙ 18 Νοεμβριού (τού Διά χθές την εσπέραν έκλή!
  ριτού μας). — Τηλεγραφείται θη είς συνεδρίασιν τό Συμβού!
  ό ην επομένην έ λ θ ΓΟ Τί!
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφείται θη είς συνεδρίασιν τό Συμβού! ' α"ΜΑΓΛ"Ζ'
  έκ τού έξωτερεκού ότι την επομένην έ- λιον τοθ ΓεωργικοΟ Τσμείου! _, '
  βδομάδα θά γίνη είς την Πράγαν ή έ Ηρακλείου όπως άσχοληθή μέ ~Πμρ-Ρθν έπιστρέφει έκ Χά
  ΣΧΕΤΙΚΗ ΗΣΥΧΙΑ
  ΕΙΣΤΑΙΣΠΑΝΙΚΑΜΕΤΏΠΑ
  Δι' άγορανομικής
  ξεως απηγορεύθη καθ' άπαν
  τό κράτος ή χρησιμοποίησις
  τοϋ λυκίσκου ώς ζύμης ή ή
  προσθήκη τούτου κατά την
  παρασκευήν τοθ άρτου.
  ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
  Είς τό Πρωτοδικεΐον Ρεθύ
  κλογή τού νέου προέδρου τής Τσεχο τρεχούσης φύσεως 'γεωργ'ικά νίων ° Δήμαρχος Ηρακλείου μνης ετοποθετήθη ό δικαστής
  βλοβακικής Δημοκρατίας. ζητήματα. 'κ. Γεωργιάδης. κ. Αντώνιος Γαλίτης. ή,^£α ιίς ,ά «™,η μέτωη*.
  (τού
  ΑΘΗΝΑΙ 1Λ Νοεμβριού (
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα
  πρός τό Πρακτορείον Χαβάς άναφέ-