96559

Αριθμός τεύχους

5020

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

20/11/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ πθΛΙΤΙΚΗ'ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  £τη<ηα λίηαι ϋ έξά μηνός "2 Άμί,ρικής δτησία οολ. 15 ίξιί μηνός » 8 _Τιμί| κατά φύλλον Δραχ, 2 ΚΥΡΙΑΧΗ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1938 ΓΡΑΦΠΙΑ ΤΥΠΟΙΡΑΦΕ1Α ΟΟ! Μ1ΝΩΙΑΥΙΌΥ ιΠΕϊβΥΝΟΣ ΣΥΚΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ: ■ ΕΓΟΣ 23ΟΝ ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5020 ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΚΡΑΤΟΣ, ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ ΚΑΙ ΕΦΕΑΡΟΙ ΠΟΛΕΜΙΣΤΑΙ Είς την γενικήν μέριμνάν ϊΠ5 πρός ενίσχυσιν των πά ρβγωγικών τάξεων τής χώ¬ ρας, ή κυβέρνησις δέν έ- λησμόνησε βεβαία οΰτε τούς ϊμπόρους, οΰτε τούς έπαγγελ ματίας καί βιοτέχνας. Άντι 8ίτως μάλιστα έκ παραλλή λου πρός τα μέτρα τα όποΐα έλαβεν υπέρ των άγροτών, των έργατών καί ύπαλλήλων ένδιεφέρθη καί διά τό εμ¬ πόριον καί τούς βιοπαλαι· οτάς των πόλεων. Καί ειτρα ξεν β,τι ήτο δυνατόν διά νά βελτιώση την θέσιν των, διά νά διευκολύνη τό έργον των. Διά τό εμπόριον έλαβε σει ράν μέτρων. Καί διά τούς ίπαγγελματοβιοτέχνας επί βης. Ζωντανήν δέ όσον καί ευεργετικήν εκδήλωσιν τοΰ κυβερνητικόν ένδιαφέροντος άπίτέλεσεν ή ίδρυσις καί λειτουργία των ταμείων ά βψκλίσεων τόσον των έμπό ρων όσον καί των έπαγγελ ματιών καί βιοτεχνών Άλλ' ή θέσις των τάξεων αυτών, είχε καταστή έξαιρετικά δυ οχερής, λόγω πλείστων ο- σων αίτίων έσωτερικών καί εξωτερικών. Οί έμποροι, ύπέ στησαν τόν αντίκτυπον οχι μόνον τής έσωτεριχής οίκο νομικής κρίσεως άλλά καί τής παγκοσμίου τοιαύτης, πού έξέσπασεν ώ; θύελλα άπό τοΰ 1929 κα. ήπείλησε νά παρασύρη τούς πάντας καί τα π«ντα είς τόν" έλΐ*~ θρον. Ύπέστησαν άκόμη τάς σι νεπείας τής ανατροπάς των νόμων τής οίκονβμίας, μέ την καθιέρωσιν τοΰ συστή ματβς τής διευθυνομένης οίκονομίας, των τελωνια- κών φραγμών, των κλή ριγκ καί μέ την μάχην τής αύταρκείας την οποίαν άπό έτών συνεχίζβυν διάφορα κράτη, πβύ έκλόνισαν καί τό εσωτερικόν καί τό έξωτε ρικβν εμπόριον. Καί οί έπαγ γελματίαι έπίσης έγκαταλε- λειμμένοι άπό τό παλαιόν κράτβί, πιεζβμενοι καί έκ τδν ανω καί έκ των κάτω, αφέθησαν νά στρββιλίζων ται είς την δίνην της οίκο νομικής θυέλλης καί τής πό λιτικής άναστατώσεως. Δι' αύτό καί ή κυβέρνη- αίς άντιλαμβάνεται σήμερον ότι χρετάζεται πρωτίστως προ σπάθεια μεγάλη καί μόχθος πολύς καί μέτρα ριζιχά διά νά τονωθοΰν «ί τάξεις αυταί. Καί δι' αύτβ δέν περιορίζε- [ται είς τα ληφθέντα μέχρι σήμερον υπέρ αυτών μέτρα. ■ "Ηδη μελετά τόν τρόπον διά τοϋ βποίου θά ενισχύση αποτελεσματικώς τούς έμπό'- ρους καί τούς έπαγγελματίας. Καί ύπάρχει βάσιμος ή ελπίς ότι ταχέως θά φθάση είς θε- τικά συμπεράσματα τα οπβϊα καί θ' άποκρυσταλλώαη είς άπβφάσεις πρός εφαρμογήν. Οί έπαγγελματίαι τής Κρή- | της επί παραδείγματι, θ' ά νακουφισθοΰν, εάν, ώς άνέ- πτυξαν προχδές είς τόν κ. Τσολάκογλου οί 'ίδιοι, ύπα- χθοΰν τα δάνειά των «κ τοΰ Εφεδρικόν Ταμείου, είς τόν νόμον περί ρυθμίσεως των άγροτικών χρεών. Είνε εν αΐτημα την ορθότητα τοΰ όποίου ανεγνώρισεν ό κ. Τσο λάκογλου καί τβΰ όποίου την ικανοποίησιν δέν θ' άρνη θη ασφαλώς ή κυβέρνησις. Άλλο ζήτημα έπίσης είνε ή ίδρυσις Επαγγελματικήν Τραπέζης. Καί τό ζήτημα αύτό, αποτελεί έπίσης αντι¬ κείμενον κυβερνητικής με· λέτης. Γίνεται μάλιστα σκέ¬ ψις όπως τό Ταμεΐον'Ασφαλί σεως Έπαγγελματιών καί Ι Βιοτεχνών ' αποτελέση την Ι βάσιν καί τόν πυρήνα της Τραπέζης αυτής λαμβανομέ- νου ώς προτύπου τοΰ Μετο- χικοϋ Ταμείου Στρατοΰ. Έκ παραλλήλου δέ ευρίσκεται υπό μελέτην καί ή λύσις τοΰ ζητήματος τής έπαγγελμα- τικής στέγης. Άνάλογα έπίσης μέτρα μελετώνται καί ώ; πρός τό εμπόριον Άλλά χρειάζεται φυσικά καιρός διά ν' άποκρυ σταλλωθοΰν είς οριστικάς ά- ποφάσεις. Πάντως ελπίζομεν ότι ό χρόνος αύτός δέν θά είνε πολύ μακρύς. Ή κυβέρ¬ νησις γνωρίζει τάς ανάγκας των έμπόρων, των έπαγγελ¬ ματιών καί βιοτεχνών. Καί θά φροντίση νά τάς θερα πεύση δβον τό δυνατόν τα¬ χύτερον. ΟΠΡ.Σ ΑΙΑΒΑΙΝΕΙ Η 2ΒΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΉΝ ΡΟΛΟΙ 'ίίραία τα είπεν δ Χάρρυ Μπώρ είς Ινα δημοσιογράφον δ οποίος τδν ηρώτησε διά πράγματα έντυτιωοιαχά: Άν άγαπ$ τό Πά ρίσι καί Λν είνε γλεντζές καί βνύχτης. Είς την πρώτην έρώ τησιν φυσικά δέν τοθ απήντησε. Είς την δευτέραν τοθ απήντησεν ότι κοιμάται ενωρίς στδ .. κρεβ βάχι τού. Κ*ί προσθέτει δ μέγα- λος ήθοποιός: —Ό καϋμένος λυπήθηκε μέχρι θανάτου. διότι μέ ήθελί νά χο- ρεύω κάθε βράδυ στήν μπουάτ, μέ χαατανιέττες στά χέρια καί μιά μπουκάλα σαμπάνια στό κεφάλι! Ό Χάρρυ Μπώρ, χωρΐς ιαω; νάχη την έπιθυμία, θέτει Ινα γε νικό ζήτημα: Την άντίθεσι που παρουσιάζη δ καλλιέχνης μετα- ξΰ ίκείνου πού φαίνεται καί έκεί νού πού είνε. Είπαν 8τι «πό τής απόψεως αυτής δ εσωτερικάς τού Χόαμος εί>ε δλόκληρο δράμα.
  Καί δέν ιίχαν άδικο. "Αλλαι αι
  προθέσεις έδώ χαί άλλα τα μέσα.
  Έγνώρισα άλλοτε Ινα δυνατόν
  καλλιτέχνην τοϋ βιολιοθ, τόν δ-
  ποίον ή βιοπάλη είχεν άναγκάσει
  νά παίζη οέ κοινά κέντρα γλεν
  τιοθ. Ή θήκη τού βιολιοΰ τού,
  ήτο ώς φέρετρον μέσα είς τό δ-
  ποίον άπέθετε μαζ' μέ ** τριμμέ-
  νο δοξάρι χου χαί την εσχάτη
  ίλπίδα λυτρωμοθ άπό τα κατα-
  ναγχαστικά έ>γα μιας τέχνης βιο-
  ποριστιχής. Βέίαια δέν θέλω νά
  *δ> αύό διά τόν Χάρρυ Μπώρ.
  Έχει άνεβή στά ανωτέρα σκαλο
  πάτια τής τέχνης. Αύτό δμως δέν
  Ιμποδίζει νά κάνη ύποχωρήσεις,
  δπως δ ϊδιος αφήκε νά εννοηθή,
  γιά νά ίξασφαλίζη ωρισμένα τού
  έξοδα.
  θέλομε γλεντζέ καί ξενύχτι
  τόν Χάρρυ Μπώρ γιατί ϊσως τάν
  προσέξαμε περισσότερο στό «"Ο
  τσι Τοόρνια» ή σιίς «Νύχτες
  Μόσχας». Δέν φαντασθήκαμε πο·
  τέ δτι οί ρόλίΐ τού αύτοι δέν
  ήσαν έκεΐνοι π&ύ θά τόν ίκΐνο
  ποιοθσαν απολύτως. Είς τόν. «Τα
  ρας Μπούλμπα» μάς έδωκεν Ινα
  τύπο ζωηρό καί αυτόν, άλλ' άνώτ,ε
  ρο άπό απόψεως ήθϋγραφικοθ χα¬
  ρακτήρος κ»ί σκηνικής τέχνης
  μαζί. Ώστόσο καί μέ τόν ρόλον
  εκείνον.δ Χάρρυ Μπώρ δέν ήτο καί
  τόσο μέσα είς τό στοιχείον τού,
  άφοθ δπως εδήλωσεν δ Ιδιος, δ
  κινηματογράφος είνε άλλο πράγμα
  καί άλλο τό θέατρον. Ό πρώτος
  χρειάζεται απλώς διά νά δίνη
  την οίκονομική άνεαι στούς ήθο
  ποιούς, ώστε νά μποροΰν νά άφι-
  ερώνωνται άργδτερα σχό θέαχρο.
  Έκεΐ δέν μπορεί νά ξεγελάση κα
  νείς «&ύΐε την τέχνη, οΰ:ε τόν
  έαυχόν τού, οδχε τούς άλλους».
  * *
  Παρά τδ πνευματώδες τού, πού
  προδίδει συχνά Ιναν άπώτερο ή
  θικό καί κοινωνικό μποεμισμδ, δ
  Γάλλος καλλιτίχνης παρουσιάζε-
  ται σχεδόν σάν Ινας χέλειος οί-
  κογενειάρχης· Καί δέν είνε παρά·
  ξενο. Μεταπολεμικάς, μόνον ϊσως
  σχήν Έλλάδα, χαλλιεργήθηκε ά-
  πό παράδοσι ή μίμησι άπό τους
  χαλλιτέχνες ή άντιχανονιχή ζωή:
  ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  Ιον
  ΤΑ ΠΑΙΔΙΚ* ΧΡΟΝΙΑ
  Την έποχή ποΰ ήταν πάμΐττωχος.
  Ό Άλή Ριζά καί ή Ζουμπε·
  ϊντά ζοϋσαν την συνειθισμίνη
  ζωή των Τούρκων τής όθωμανι-
  κης αύτοκρατορίας; φτωχικά, άλ
  λά μέ άξιοπρέπεια.
  Τό σπίτι των ήταν είς την τοιρ
  κ'.κήν συνοικίαν τής Θεσι^Αρνί-
  χης, είς την μέση τής κλιτι»~Γ ε¬
  νός λόφου κάτω άπό τα τείχη
  τοθ παλαιοθ φρουρίου, κάτω άπό
  τό οποίον Ιξετείνετο ή μικρά έμπο
  ρική πόλις, γεμάτη Έβραίοας,
  καί ό λιμήν διά τοθ δποίου έξά-
  γεται τό εξαγωγικόν εμπόριον
  των Βαλκανίων.
  Ό Άλή Ριζα ή*ταν 2νας άσή-
  υαντος άνθρωπακος, χωρίς βαθει
  ές πεποιθήσεις ή ιδιαίτερον τίνα
  χαρακτήρα. Μικρά παιδΐ είχε κα
  τ«βή άπό τα βουνά τής Άλβανί-
  άς, είς τα σερβ.κά σύνορα καί
  Ιπιασε δουλειά ώς γραφεύς είς
  τα γραφεΐα τής διαχειρίσεως τοθ
  άθωμανικοΰ χρέους είς τόν λιμένα
  τής θεσσαλονίκης.^ "Οπως ' χιλιά
  δες άλλοι γραφιάδες τοΰ τουρκι-
  κοθ δημοσίου, άφωσιώθη καί αυ-
  τός είς την ρουτίνα τής εργασίας
  τού χωρίς ενθουσιασμόν, καί χω·
  ρίς.νά δείξη ιδιαιτέραν τινά £κα-
  νότητα. Ό μισθός τού ήταν άνε-
  παρκής, χαϊ πολλάκης τόν είσέ-
  πραττε μέ τόσων μηνών καθυστέ
  ρήσιν, ώσΐε γιά νά βοηθή την οί
  κογένειάν τού ήταν ύποχρεωμέ
  νος "τίς ώρες ποϋ δέν είχε δου
  λειά, νά επί δίδεται είς τό έμπό
  ριον.
  Ό δρόμος είς τόν δποϊον ζοθ
  σαν ήιαν ε"να στενό σοκκάκι,στρω
  μένο μέ μεγάλες πέτρες. Τό σπί
  τι ήταν ενα έρείπιον μέ Ινα κλει
  σ:όν εξώστην πού προεξείχεν επί
  τοΰ δρόμου. "Ολα τα σπίτια είς
  την τουρκικήν συνοικίαν ήσαν κα
  τάκλειστα χαϊ σιωπηλά, ή πόρτες
  τους ήσαν πάντοτε χλεισιές καί
  στά παράθυρα ήσαν «καφάσια».
  Δέν ύπήρχε κίνησις ή ζωή Πότε
  —πότε μερικά παιδία Ιπαιζαν
  σοβαρά είς τδν δρόμο. "Εξω άπδ
  τό καφενειον, ήσαν χαθιαμένοι
  μερικοί άνδρες, έπιναν καφέ, χά
  πνιζαν καί συζητοθσαν. Κατά τα
  άλλα μεγάλη έπικρατοΰσε σιωπή!
  Καμμιά φορά διέσχιζε τάν δρόμο
  χό συστηματικό ξενύχτι, τό κου·
  ραστικό γλέντι, ή δργιαστική παν-
  νυχίς. Άλλοΰ οί άνθρωποι τής
  σοβαράς τέχνης έμειναν καί άνθρω
  ποι τής σοβαράς ζωής, "Ετσι πα-
  ρεξηγήθησαν άπό τούς σνόμπ καί
  τα κοινόν γενικώτερα πού τούς έ-
  φαντάζετο καί τούς ήθελεν άκόμη,
  σύμφωνους μέ ωρισμένου; ρόλους
  των. Ένώ οί άνθοωποι δέν εκα
  μαν τίποτε άλλο παρά νά κρατή
  σουν, ίσον μποροθσαν χαλύτερα
  χή ζωή τους στό έπίπεδο τής α¬
  ξιοπρεπείας άλλά καί σχόν χύκλο
  τής κανονιχής ζωής, χωρίς χήν δ
  ποίαν ή μελέχη καί ή δημιουργία
  στήν τέχνη καταντ&ΰν εννοιαι ά
  φηρημέναι. Καί οί μεγάλοι καλ-
  λιτέχναι σήμερον διά νά ίξασφα-
  λίσοιιν κέρδη κάνουν άβαρίες γύ
  ρω άπό τα γοΰστα τοθ χοινοθ ή
  στίς έπιχειρήσεις πού τού; έχουν
  άγκαζάρει. Όΐχωσδήποτε 8μως
  διατηροθν §να σύνδεσμο μεταξο
  των προθέσεων χαί των μέσων.
  Δέν φαίνονται δ,τι είναι άλλά χαί
  δέν είναι 8,τι φαίνονται. Έτσι
  Ιπιχυγχάνουν την ποθηχή ίσορρο-
  πία την οποίαν άνεχίνησε προχθές
  δ Χάρρυ Μπώρ — μιά ϊσορροπία
  χρήσιμη δχι μόνο σχοας ρόλους
  χών καλλιχεχνών, άλλά καί σέ
  οίονδήποχε άλλο έπαγγελμαχικό
  ρόλο.
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Ινας χότζας πηγαίνοντας στό τζα
  μί, ή καμμιά Τουρκάλα τυλιγμέ-
  νη στό μαθρο τ*ϊς πέπλο πρόβαλ-
  λε άπό κανένα σπίτι, έκλειε την
  τιόρτα πίσω της, καί διέσχιζε
  τόν δρόμο σάν ίνα φάντασμα μέ¬
  σα στή 'λιακάδα.
  Κάθε σπίτι ήταν άπομεμονωμέ-
  νον άπό τούς γείτονας. Καί μέσα
  είς τα σπίτια Λ&τά, πού ήσαν
  πάντα κλειστά καί άθέρυβα, ή
  Ή Μητέρα τού Κεμάλ
  Ο ΣΤΑΚΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοΰ Άνγλου συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ
  Ό διάαημος "Αγγλος ίστοριχος συγγραφεύς κ. "Αρμστρογγ είς τό πολνχροτον βιβλίον
  τον «ό Σταχτής Λνκος» ε'δωχε προ καιρόν την πλέον αν&εντιχήν εΐχόνα τής ζωής χαι
  τον μεγάλον έργον τον Κεμάλ Άτατούρκ, ό'ταν φυσικά ούτος ευρίσκετο εισέτι εν ζωή.
  Ή μονογραφία αύτη τοΰ "Αγγλου αργγραφέως είνε θαυμασία είς γοργάτητα νφονς χαι
  πλοντον άνεχδοτιχών πληροφοριών διά την ζωήν χαϊ την δράσιν τον Τονρχον δικτάτορος
  χαϊ ανωτέρα όλω ν πον εγράφησαν μέχρι σήμερον, άκόμη χαϊ τής τον Λοϋντβιχ. Ό τίτλος
  «Στακτής Ανχος» ανμβολίζει την εΐχόνα τον άτιθάσσου ζώον πον εφεραν ώς εμβλημα οί
  πατέρες τής τονρχιχής φνλής, οταν εξώρμησαν άπό τα βά&η τής Άοίας πρός τα Μιχρα-
  σιατιχά περιγιάλια. Μετεφράσ&η είς πολλάς γλώααας, είς την γαλλικήν, την γερμανικήν
  χαϊ εγινε άφορμή μεγάλων ονζητήαεων.
  ^ Τον βιβλίον αυτόν, πον αποτελεί άλη&ή νμνον πρός την άδάμαοτον θέλησιν χαι την
  δύναμιν τον χαρακτήρος τον δημιουργον τής νέας Τονρκίας, θά δημοσιεύσωμεν τα κυριώτε¬
  ρα χεφάλαια, άρχίζοντες άπό την παραδειγματικήν εξιστόρηαιν των παιδιχών καί νεα-
  νικών χρόνων τοΰ Μονσταφά Κεμάλ:
  τέρα της ήταν άπό την Μακεδο
  νία. Ψηλή καί καλοκαμωμένη,
  'μέ μάτι* μπλέ καί μαλλιά κοκ
  ίκινωπά, ή:αν γερό κόχκαλο. Εί
  χε τίς άρετές τοθ χωρικοΰ, πού
  είνε πάντοτε άφοσιωμένος στή
  γή πού καλλιεργεϊ. Ήχαν θρή
  σχα, πατριώτις καί είχεν ίδέας
  συντηρητικάς.
  "Οπως συνέβαινε μέ 8λες τίς
  Τουρκάλες, δέν ζοθσε παρά γιά
  τάν υϊόν της: Είς αυτόν είχε συγ
  κεντρώσει 8λο της τό ενδιαφέρον,
  αυτόν είχε καταστήσει σκοπόν
  τής ζωής της. Τής είχε τΐιθάνει
  άλλο Ινα άρσενικό παιδί. Είχε
  καί μιά κόρη, την Μακμπουλά
  Μποροθσε νά χαλάση χον Μου
  σταφά μέ την αδυναμίαν πού
  τού είχεν. Άλλ' αύτάς δέν έπη
  ρεάζετο. Ήταν Ινα σιωπηλόν,
  έπιφυλακτικόν παιδί, άδύνατο
  καί κοκκαλιάρικο, μέ μπλοΰ μά
  τια καί ξανθωπά μαλλιά. Σπα
  νίως Ιδειχνε στοργήν, εδέχετο
  τα χαι'δολογήματα τής μητέρας
  τού σάν κάτι πού δέν μποροΰσε
  ν' αποφύγη, ήταν παρήκοος είς
  τάς διαταγάς της, καί έμνησικα
  κουσέ γιά κάθε τιμωρίαν πού ϊο5
  επέβαλλον. Ήταν μονόχνωτος είς
  σημείον υπερβολικόν, σπανίως Ι
  πιανε φιλίες μέ άλλα παιδία, ή
  ρέσκετο νά παίζη μόνος .
  Ό Άλή Ριζά είχε παραιτηθή
  άπδ την θέσιν χου είς χά γρα
  φεία χοθ δθωμανικοΰ χρέους καί
  επεδόθη είς χά εμπόριον χής ξυ
  λείας. "Ηθελε νά κάμη τάν Μου
  σχαφά έμπορον. Ή Ζουμπεϊντά
  ώνειρεμετο νά ίδ·ζ μιά ήμέρα τόν
  »ίό της χδτζα. Τάν έστειλεν είς
  τάς αρχάς είς τό σχολείον τοΰ
  τζαμιοΰ νά μάθη ν' ^ποστηθίζη
  χωρία άπό τό κοράνι καί άφοϋ
  Ιμαθε τα πρώται γράμματα τόν
  έστειλαν είς χό σχολείον κάποι-
  ου Χεμσή έφένδη, δπου έσημείω
  σε ικανοποιητικάς προόδους.
  Έξαφνα δ Άλή Ριζα πέθανε.
  Δέν υπήρχαν χρήμαχα διά χήν
  συνέχισιν τής ξυλεμπορικής χου
  έπιχειρήσεως. Ή οίκογένεια εί
  χε μείνει σχούς πένχε δρόμους.
  Ή Ζουμπεϊνχά ϊκλεισε χό σπίχι
  της καί εζήτησε την προστασίαν
  τοθ άδελφοθ της, δ οποίος είχε
  καί καλλιεργοϋσε Ινα μικρά κτή-
  μα είς Ααζαζάν, Ινα χωριό έξω
  άπό την θεσσαλονίκην. Έκε'. έ
  βαλαν τάν Μου9ταφά νά καθαρί-
  ζη σταύλους καί νά ταίζη τα υπο
  ζόγια, νά στήνη φόβητρα γιά τα,
  πουλιά καί νά φυλάσση τα πρό
  βατα. Εφαίνετο ν' άγαπά την
  ζωή. Ή χειρωνακτική έργασία
  καί δ άέρας τής υπαίθρου τάν Ι
  σκληραγώγησαν, τ*ν δονάμωσαν,
  τόν έκαμαν άνιαμπτον, άλλ' δσον
  μεγάλωνε γινόταν άκόμη έπιφυλα
  κτικώΐερος, μοναχικός καί άν«
  ξάρτητος.
  "Υστερα άπό δύί χρόνια, δταν
  δ Μουσταφά έγινεν Ινδεκα χρο·
  νών, ή Ζουμπεϊντά έπεισε μιά ά·
  δελφή τής νά πληρώνη τα δίδακ-
  τρα,γιά νά σχείλη τάν υϊόν της στά
  σχολείον. Κατά τα διάστημα πού
  τό άγόρι έδούλευεν Ιξω είς τούς
  ά/ροός, είχε γίνει άγριον καί ά-
  τίθασσον. Ή μητέρα τού δέν ά-
  ακοθσε πλέον καμμιά επιβολήν
  Ι έπ' αυτοθ. Δέν την άκουε.Ή Ζουμ-
  πεϊντά δέν ήθελε ν' αφήση νά
  |περναδ καιρός καί δ υιός της νά
  καταντήση μιά μερά νά είνε τσο·
  πάνος ή γεωργικάς έργάτης.
  "Εσχειλε τόν Μουσταφά είς Ινα
  σχολείον τής θεσσαλονίκης. Έ
  κεί ήταν γι' αυτόν σάν νά τόν
  κάθισαν επάνω σέ καρφιά ή άναμ
  ' μενά κάρβουν*. "Υσΐβρα άπό την
  ελευθερίαν τού έξω είς τούς ά-
  γρούς, δέν έννοοθσε νά υποταγή
  είς την πειθαρχίαν τοθ σχολείου.
  Ήταν ζιζάνιον γιά τού; δασκάλους
  Ό Μουσταφά
  γυναΐκες ζοθσαν Ινα βίον άπο-
  τραβηγμίνο καί άφανή, συνέχι-
  ζαν τάς συνηθείας μ ι άς ετέρας
  χαί παρωχημένης πλέον έποχής,
  δταν υπήρχαν χαρέμια καί εύνο-
  ούμεναι πού φύλαγαν οί εύνοΰ·
  χοι, καί πλούσιοι πασάδες μέ πά
  ραμυθένια σαράγια,
  Ή Ζουμπεϊντά ήταν θαμμένη
  ζωντανή μέσα στό σπίτι της 8-
  πως καί οί άλλες Τουρκάλες.
  Έτσι ζοθ3αν λοιπόν δ Άλή
  Ριζά καί ή Ζουμπεϊντά, ταπεινά
  χαί άθόρυβα, καί αύτοι ήσαν δ
  πχτίριχς καί ή μητέρα τοΰ Μου
  σταφά Κεμάλ ..
  "Οίαν έφερεν είς τόν κόσμον
  χον Μουσταφά, ή ΖουμπεΊνχά ή
  χαν χριάντα περίπου έ;ών. Γιά
  νά την περιγράψη κανείς θά Ι
  πρεπε νά την έ*χη δή. Καί
  πώς νά την δή πού άπό τό
  τε πού ίγινε έπτά έτών, την
  δπεχρέωσαν νά φορη^ τα μαθρα
  'πέπλα μέ τα όποϊα έ ικετΐάζοντο
  |ή Τουρκάλες; Σπανίως ίβγαΐνε ά
  πό τό απίτι της, καί δταν ίβγαι
  νέ εξήρχετο πάντοτε συνοδευομέ
  νη. Έκτός άπό τού; οίκείους
  της καί μερικάς γειτόνισσας, δέν
  μιλοθσε ποτέ χη; σέ κανέναν άλ
  λον! Ήταν άγράμματι, δέν ήξευ
  ρεν οΰτε γραφήν, οΰτε άνάγνω
  σιν, καί δέν ήξευρε χίποτε γιά
  τόν κόσμο έξω άπό τό σπίτι
  της. Άλλ' είχε την παρηγοριά
  δτι ό Άλή Ριζά ήταν φτωχάς
  καί δέν είχε χαρέμι. Ήταν ή
  μόνη γυναίκα κ-αΐ Ιτοι βασΕλευε
  μέσα στό σπίτι της. Ήταν μιά
  γυναϊκα μέ θέλησιν. Κατήγετο ά¬
  πό γεροΰς χωρικούς. Ό πατέρας
  της είχε Ινα μικρόν κτήμα είς
  την νότιον Αλβανίαν καί ή μη
  τού. Μέ τα άλλα παιδία, τούς συμ
  μαθητάς τού ήταν πεισματάρης
  καί βίαιος καί γι' αΰτό δέν τόν
  άγαποθσνχν. Ηρνείτο νά λάβη μέ·
  ρος είς τα παιγνίδια των. Καί άν
  έκαναν τα άλλα παιδία πώς άνε-
  κατεύοντο στίς δουλειές τού, τα
  εοερνε. Μ ά ήμέρα έλαβεν ένερ-
  γόν μέρος είς Ινα χαυγά είς τάν
  όηοϊον είχεν άναμιχθή δλη ή τά¬
  ξις" δ διδάσκαλός τού γιά νά τόν
  τιμωρήαη τού κατέφερε Ινα ήχη-
  ράν ράπισμα.
  Ό Μουσταφά δέν εβλεπε άπό
  τάν θυμό τού. "Εφυγεν άπό τό
  αγ^ολεϊην καί ηρνήθη νά ξαναπα-
  τήση τό πόδι τού.
  *
  Ή πόλις τοθ ΜονασιηριοΟ ήταν
  γιομάΐη άπό τόν θόρυβο χαί την
  σκόνη πού σήκωναν οί φάλαγγες
  των στρατιωτών πού περνοθσαν.
  Ή Ελλάς είχε καταλάβει την Κ^ή
  την Ή Τουρκία είχε κηρύξει τόν
  πόλεμον καί τα στρατεύματα έ-
  σπευδαν είς τα αύνορα.
  Ήταν μιά έποχή ταραχώδης,
  γιομάτη πολέμους καί θρύλους πε
  ρί έπικειμένων πολέμων. Ή δθω
  μανική αύτοκρατορία έπνεε τα
  λοίαθια... Αί χριστιανικαί δυνά
  μεις μέ τούς δνυχάς των έμπεπηγ
  χέ^οοζ μέσα είς τάς αάρκας της,
  έπερίμβναν ποία θ' άπόσποΰσε
  πρώτη Ινα κομμάτι. Ή όθωμανι-
  *ή αύτονρατορία ήτο διηρημένη
  καί εσωτερικώς. Βϊθεΐαι δυσαρέ-
  σκειαι χήν συ/εκλόνιζαν. Μέ κέν
  χρόν χης χον σουλχάνον είχε χήν
  ίδιαν όργάνοΐσιν πού είχε καί είς
  χάς ημέρας χής δόξης των Όθω
  μανών κατά τάν δέκατον Ικτον
  αίώνα, άλλ' ήταν έξησθενισμένη,
  "διεφθαρμένη, σάπια. Άπό τό Ινα
  άκρον της Ιως τα άλλο, δέν υ¬
  πήρχαν παρά φτώχεια καί δυσα
  ρέσ^εια. ΕΌλοι οί νέοι άνθρωποι
  ζητοΰσαν μεταρρυθμίσεις... Ό
  σουλτάνος, δ Άβδούλ Χαμίτ, ή
  Κόκκινη ΆλεΐΐοΟ έφοβείτο τούς
  6πη*έους τού., διον ίφοβεϊτο χαί
  τούς ξένους.
  Κατέπνιγε κάθε νέαν ιδέαν Ήρ
  νεΐχο κάθε μεταρρύθμισιν. Όλό
  κλήρον την αύτοκρατορίαν την εί
  χε καλύψει μέ Ινα "δίκτυον κατα
  σκόπων, μέχρι σημείου ώστε παν-
  τοθ δπου τύχαινε νά συναμιλοΰν
  τρείς άνθρωποι, ήσαν βεβαιοί πώς
  ώΐακουστοθσεν έ'νας τέταρτος
  I-
  τ'ΐμος νά τρέξη νά τούς προδώ-
  ση είς την μυστικήν άσχυνομίαν.
  Ό Άβδούλ Χαμίτ δέν ήνείχεχο
  ουτε χήν ελευθερίαν, οΰχε χήν προ
  σωπικήν ασφάλειαν χών ύπηχόων
  χου. Έγέμιζε χάς φυλακάς μέ
  Τούρκοι,ς καί εσφαζε χούς χρισχι
  ανούς. Ή χώρα ήχαν γιομάτη
  άπό τό πνεΰμα τής εξεγέρσεως
  καί τής επαναστασεωσ, ιδιαιτέρως
  είς την περιοχήν τής Βχλκανικτϊς
  γύρωάπά τα Μονασχήρι, δπου ά·
  ναβε πάντοτε πρώτα ή φωτία.. Νέ
  αι ιδέαι ήσαν είς χήν άχμδσφαι-
  ραν. '
  Με χό πάθος γιά χό οποίον εί¬
  νε ίκανή ή νεότης, δ Μουσταφά
  Κεμάλ τάς «εϊσέπνεεν», τάς ρθ'
  φοΰσεν όλας... £
  (συνεχίζεται) ™
  "ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΤΩΝ! ΘΕΟΝ,,
  'Αναβάλλεται λόγω πλη-
  θώρας ΰλη;.
  Τό έλαιόλαδον.
  Όρθοτάτη ή ϋπόδειξις τοθ
  ΓεωργικοΟ Έπιμελητηρΐου .δ¬
  πως προπαγανοιοθή παρά τώ
  λαώ ή προτίμησις τοθ έλαιο-
  λά&ου καί διά τάς θρεπτικάς
  άλλά καί διά τάς θεραπευτι-
  κάς τού ιδιότητος. Θά έρω-
  τηθή δμως ΐσως: Άλλά ΰπάρ
  χούν "Ελληνες πού δέν χρησι·
  μοποιοθν τό έλαιόλα&ον ώς
  τροφήν; Ύπάρχουν. Καί μάλι¬
  στα πάμπολλοι. Είς όλόκληρα
  διαμερίσματα τής χώρας, τό
  έλαιόλαδον άγνοεΐται σχεδάν
  παντελώς προτιμωμένων των
  διαφόρων λιπών καί άλλων
  ! ούσιών. Νά προπαγανδισθή
  ' λοιπόν τό έλαιόλαδον, άφοϋ
  δέν αποτελεί μόνον αρίστην
  ' τροφήν άλλά καί φάρμακον
  διά πλείστας όσας νόσους.
  ΚαΙ άφοΰ έκ τής καταναλώσε¬
  ως τού δέν θά ώφελοϋνται
  οί παραγωγοί μόνον, άλλά
  καί ή έθνική οίκονομία γενι-
  κώτερον.
  ί ■
  ΛΜΟΡΘΩΣΙΣ
  ΘΕΗΜΗΤΗ
  ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ.-Σήμερον ο «Τα
  χυδρόμος της Λυών» μέ τούς Πιέρ
  Μπλανσάρ Ντίτα Πάρλο.
  Την Δευτέραν Εναρξις όπερέτ·
  τας ΟΙκονόμου.
  «Μ1ΝΩΑ».—Σήμεοον ώρα 2 μ.
  μ. συνέχεια καί τέλος έπεισοδια·
  κου: «Φάντασμα άέρος>. "Ωρα 6
  1)2 μ.μ. καί 10 μ. μ. 'Σόδομα καί
  Γόμορα» Αυριον ό ρωσσικός κο
  λοσσός ό «Πυργος τής Βαοσοβίας».
  Πέμτιτη: «Χαλύβδυνοι άνδρες».
  ΣΗΜΕΡΟΝ:
  Ένα κινηματογραφικό
  άριστούργημα:
  Ο
  ΤΗΣ ΛΥΩΝ
  Μέ τούς κορυφαίους
  τής γαλλικής σκηνής:
  ΠΙΕΡ ΜΠΛΑΝΣΑΡ
  ΝΤΙΤΑ ΠΑΡΛΟ
  ΖΑΚ ΚΟΠΩ
  Αυριον ώρα 10 μ. μ. έ¬
  ναρξις όπερέττας:
  Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
  μέ την γλυκυτάτην όπε-
  ρέτταν:
  ΟΝΕΙΡΟ ΜΟΥ
  ΣΥ ΓΛΥΚΟ
  Π ρωτα γωνιστοϋν:
  Π. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
  ΖΩΖΩ ΝΤΑΛΜΑΣ
  Μπαλλέτο 12 γυναΐχες.
  Όρχήστρα πλήρης υπό
  την διεύθυνσιν τού ΧΡ.
  ΤΧΟΛΑΚΗ.
  Σημ. Τό συγκρότημα
  άποτελείται «πό 45 άτο-
  μα.
  ΚΙΜ1Ν Α. ΕΥΓΕΝΗΣ ;
  Διώάκτωρ Πανοτ. Λυώνος Ι
  Επί έπταετίαν έκπαιύευ- ■
  ββΐς είς τα Νοσοκομεϊα ΑηΙϊ- "
  α.ιια111β5, νβΐ · αι ^Γάεβ καΐ .
  δβΙροΐΓΐβΓβ Λυώνος καΐ Πα¬
  ρισίων εις τα παθολογικά καΐ
  νευρολογικα νοσήματα,
  Διατελέσας επί ύιετίαν ■
  αββΐβΐΒΠΐ της ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ-
  ΚΗΣ κλινικής τοΰ Πανβπι-
  οτημίου Λυ&νος.
  ©ά δβχεται ωσαύτως καΐ Ι
  τούς πάσχοντας έκ ΝΕΥΡΟ- ■
  ΛΟΓΙΚΟΝ νοσημάτων &{ς το "
  Ιατρείον τού βύος Άμαλθείας "
  (πάροδο; οδοΰ Κατβχάκπ, ·
  ηρύην Πλατΰ αοκκάκι) δρ «ν ■
  9—12 η μ. καΐ 4—7 μ. μ.
  Τηλ. 6-63
  ■■■■■
  —Άτΐό την πρώτην
  ι ώς την τελευταίαν
  •γραμμήν των 24 σε-
  λίδων τού
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Είναι δικαίωμά σας ν' άποφϋγετε
  τούς έξωφρενισμούς τής νέας μόδας.
  > —Τό έβδομαδιαΐον.· (
  ΜΕΛΛΟΝ
  —θά είναι άψιερω-
  μένο είς την ζωή τής
  ύπαίθρου, είς τόν α-
  γρότην καί τα ζητή-
  ματά τού.
  —Τό μεγαλύτερον
  δίκτυον γεωργικών
  εΐδήςεων.
  —Τό μεγαλύτερον
  σχολείον έπιστημο-
  νικών μελετών.
  —Ή μεγαλυτέρα ε¬
  φημερίς τής ύπαί¬
  θρου.
  ΤΟ
  ΑΓΡ0Τ1Κ0Ν
  ΜΕΛΛΟΝ
  «ΓΚΡΕΚΑ»
  Βλέττοντας κανείς τα μοντέρνα
  καπέλλα, δέν είνε δυνατόν νά σρ
  νηθ{} δτι οί δηυιουργοΐ τής γυναι¬
  κείον μόδας κάνουν δ,τι είνε δυ
  νατόν γιά νά μσς συνηθίσουν στΐς
  πιό τολμηρές άντιθέσεις... Μαζί
  ιιέ τα κοντά φορέματα, μάς επι-
  βάλλουν καπέλλα γαρνιρισμένα
  μέ φτερά στρουθοκαιιήλου, πού
  έκ πρώτοις δψεως κάνουν την έν-
  τύ·πωσιν κομμώσεων άγρΕων. Είνε
  αμφίβολον εάν θίι συνηθίσωμε είς
  τούς έξωφρενισμοϋς αύτοός, μάλ¬
  λον δέ θά ύποχρεωθοΰμε νά κα·
  ταργήσωμε αύτσϋ τοθ είδους τίς
  γαρνιτοθρες διότι είνε πολύ λε-
  τπές κα'ι κάθε αλλο παρά ττρα
  κτικές εΤνε γιά τόν χειμώνα.
  Ώρισμένοι παρισινοί οΤκοι της
  "Ωτ—Κουτύρ λανσάρουν τελευ¬
  ταίως μία καινούργια φόρμα κα-
  πέλλων: Τεραστία ρελεβέ πού θυ
  μίζουν τα καπέλλα των Μεξικα-
  νών. Οί γαρνιτούρες των καπέλ-
  λων αυτών συμφωνοϋν μέ την φ'ρ
  μα των: είνε δηλαδή κάτι περισ
  σότερον άπό έκκεντρικές; τερά
  στια ιΐουλιά μέ φτερά στούς πλέ¬
  ον άπΐθανους χρωματισαού'ς, κε-
  φάλια, ζώων κάττοτε δέ καί δλό-
  κληρες νοθνεοΐ
  'Εννοεΐται, τα καπέλλα αύτά
  δέν πρόκειται νά φορεθοΰν άπό
  ιίς κομψές Παριζιάνε* Αύτές ξεύ
  ρουν νά διαλέγουν, άνάμεσα σ'
  δες τίς έκκεντρικότητες τής μό¬
  δας, μόνον δ,τι τίς κολακεύει, δ,
  τι τα'ριάζει μέ τόν ίδιαίτερο τύπο
  κάθε μιάς Είς αΰτό όφΕίλεται ή
  κοιιψότης των. Άκολουθοΰν την
  μό5α άλά δέν παρασΰρονται σ'
  έζωφοενισμούς "Εχουν ύι' δψει
  των δτι ή μ65α δημιουρνεΐτσι γιά
  νά αυξάνη την ώμορφιά των καϊ
  δχι γιά νά τίς άσχημίζη..
  Τό παράδειγμά των όφείλουν
  νά μιμηθοΰν δλες οί γυναικες. Ι¬
  διαιτέρως εφέτος, οί κυρίες πρέ-
  πει νά ιτροσέξουν ττολύ στήν έκ-
  λογή των καπέλλων των. Οί μον-
  τέρνες φόομες δέν κολακεύουν δ¬
  λα τα ττρόσωττα. Οί μεγάλοι φΐόγ
  γοι, τα φτερά καί τα πουλιά πι¬
  θανόν νά μή τσιριόζουν στόν τύ¬
  πον σας. Χρειάζεται έπομέχως με
  >άλη προβοχή.
  Εύτυχόκ ύτάρχουν καπέλλα, τα
  όποΐα τιαρ' δλο πού άκολουθοΰν
  την γοαμυΛ τής μόδας είνε σχετι¬
  κώς ά ιλα."Εχομεν δμως τόσο συν
  ηθίση τα έκκεντρικά σχήματα ώ·
  στε ϊνια άιλό καπέλλο νά μάς
  Φαίνεται μό6α τοΰ περασμένου αι¬
  ώνος... Έν τούτοΐΓ, τα καπέλλα
  αύτά πρέπει νά προτιμήσετε. Οί
  άπλές φόρμες κολακεύουν περισ
  σύτερο καί φοριοΰνται εύκολώτε-
  ρα. Μην λησμονήτε όλλως τε δτι
  τα πσραφορτωμένα καπέλλα προσ
  θέτουν ήλικία...
  ή Ντιστεγκέ
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  ΕΛΣΉ»
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλεφ. 551.
  •ι
  Καπαρντίνες, Παλτά άντοχής
  Κοστούμια έτοιμα.
  και δλα τα άνδρικά ειδή
  είς τό κατάστημα:
  ΜΗΝΑ ΣΑΡΑΚΙΝΑΚΗ
  ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ
  Έπίσης παιδικά κουστούμια είς πλουσίαν συλ¬
  λογήν. Πανταλόνια καί γκιλόττες επί παραγγελίαι.
  Τιμαί άσυναγώνιστοι.
  [
  Ι
  ΚΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΩΜΑΤΑ
  ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
  ΠΟΥΔΡΕΣ · ΚΡΕΜΕΣ
  Καί δλα τα Εύρωτυαΐκά σπεσιαλιτέ
  τού γυναικεΐου καλλωτιισμοϋ είς τιμάς
  χαμηλάς μόνον
  . ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ
  Πώλησις λιανική καΐ χονδρική.
  *
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ
  ΑΡΤΙ
  'Ασύγκριτες ήγγυημένες.
  Γενικάς Άντιπρόσωπος:
  ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ
  ——————————————— Β
  Β
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ !
  μεσημβρίαν £

  Διά Ρέθυμνον, Χανιά, ■
  ΠΕΙΡΑΙΑ |
  Χβλκίδα, Αίδηφον,Β«- ϊ
  λον, Φεοααλονίκην.
  __
  III
  Β Τό Εμπορορραφειον
  . Γ, θ. Τρεβιζάκη
  Πλουτισθέν μέ τα καλυτέρα ύφάσματα
  τής αρχομένης νέας σαιζόν.
  Μετεφέρθη καί ήρχισε τάς εργασίας τού άπό 1ης 8)βρίου είς τό παρα
  την πλατείαν Βενιζέλου (Σιντριβάνι) πρώην ζαχαροπλαστείον Ρεγκινάκη
  καί παραπλεύρως πρακτορείον εφημερίδων η. Άλιχιώτη.
  Έπ' εύκαιρία τής μεταφοράς τού τό ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΤΡΕΒΙ¬
  ΖΑΚΗ θά πωλήση τα ύφάσματα τού είς τιμάς πραγματικόν κόστους καθ'
  •λην την νέαν σαιζόν ήτοι: άπό 1ης Όκτωβρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου.
  Πρός τό συμφέρον σας επισκεφθήτε μας. Τα ύφάσμα¬
  τα μας είνε άσύγκριτα. ΑΙ έκπτώσεις μας μοναδικαί.
  9-|Ρ5?555 τΠν χώραν
  των Χρυσανθέμων.
  Η ΜΑΧΗ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Διατρίβει άπό τριη.
  μέρου είς την πόλιν μας ό τόσον
  άγαπητός είς τόν τπξιδεύοντα κό·
  σαον πλοίαρχος καί νυν 'Επόπτης
  τοϋ θαλα,μηγοϋ «Άκρόπολις» κ.
  #νττΛ Κλόυτ ΰ>ηη£η Βασίλει°ς Αλεξανδράκης.
  γπο ΐΛωντ Φαρερ., _.Επανήλθε χθές έξ -Αθηνών ό
  κ. Ιωάν. Συλλιγάρδος παραγγε·
  λιοδόχος.
  ΕΟΡΤΑΙ.—Αυριον εορτήν των ΕΙ
  σοδε(ων δέν έο^άζει Ρο(!.ε δέχει
  Γ
  ΠΟον
  Ειχε χαμηλωσει τα *μ
  τό χαμογελό τού ίγινόταν
  ξ όξύ έ Ι ίδ
  χγ ρ
  ξ»ν'ο όξύ, μέ Ινα ίίδος όπερηφά μαλάκη
  ί ί ό · Δ|ν
  σοδε(ων δέν έο^άζει ο(ε δέχε
  -παρα- ται έπισκέψεις ή δν'ις Μαρίκα Για
  ά λά
  —Δέν έορτάζει έπΐσης αυριον
  Έξ,κολούθησε μιλδν δΐ Μ^,^^^αΒ^^^15 ^
  —ΈτΐΙσης δέν έορτάζει, οθΐε δέ·
  γεται έπισκέψειςαΰριον ή κ."Αλεξ.
  Περάκη.
  —'Επίσης αύριον δέν έορτάζει
  .ή δνΐς Μαρία Καρτσάκη.
  Ι —*ύριον εορτήν των Εΐσοδείων
  τα μά ή Δίς Μαρία Ξηρουδάκη δέν έορ
  νού πικρίας στίς γωνιές τού στό-'
  ματός τού.
  τας άργά:
  —Δέν θά εϊμαστε άτολμοι....
  καί θά πολεμήσωμε άπό κοντά...
  άπό δσο κοντά χρειασ·)^ Τό μά
  θ'μα τό μάθαμε.
  —Έσήκωσεν άπότομα
  τια τού καί έκύτταξβ τόν Φεργ
  κάν:
  —Ξέρομε τώρχ πώς γιά νά νι
  κήση κανεΐς στή θάλαβαα πρέπει
  νά ετοιμάσθη μέ μέθοδο καί σύ
  νεσ:, Ιπειτα νά επιτεθή μέ όρμή
  καί λύσσα. "Εται Ιχαμαν ό Ρό
  τνεϋ, ό Νέλσων καί ό Γάλλος
  Συφφρέν Έτσι θά κάμωμε καί
  μεϊς.
  Ό "Ερμπερτ Φεργκάν είχε
  στρέψεί τό β'έμμ» τού άλλ&Ο
  ΔΙν απήντησε. Προσεποιεΐτο πώς
  παρακολουθοΰαε μέ μεγάλη προσο
  χήν τα θωρακισμένα καταδρομι
  κά που παρετάσσοντο. Έμεσολά
  βησε ατιγμιαία σιγή
  —θά έχετε την · καλωσύνη νά
  μέ συγχωρήσετε; — έρώτησε ξχ·
  φνικά ό μαρκήσιος Γιορισάχα—
  νά ό φίλο: μου Χιράτα, ί ίποί
  ος μέ φωνάζεΐ...πρόκειτχι γιά κά
  ποία τεχνική ύπόθεσι.
  Ό "Ερμπερτ Φεργκάν έπαυσε
  στή στιγμή την παρακολουθώσι
  τού έλιγμοΰ πού δέν είχεν έν τού
  τοις τελειώσει:
  —Σάς παρακαλώ! πηγαίνετε
  Σέ λίγο, άγαπητέ. Καί έγώ, αλ
  λως τε πρέπει νά κατέβω. Δέν εί
  νέ ή ώρα τοθ προγεύματος; Θά
  δειπνήαωμε άργά, Τσως.
  'Έδειξε 2λο τού τό φλέγμα καί
  τό έκαρύκευσε μέ Ινα άστεΐο:
  —Πιό άργά άπό κάθε άλλη
  φορά, ποίος τό ξέρει;
  (συνεχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Μιά Ιστορική γιά το Ήρά
  κλβιο προβολή:
  ΣΟΔΟΜΑ
  ΚΑΙ
  ΓΟΜΟΡΑ
  (Η ΠΥΡΚΑΪΑ ΤΟΥ ΣΙΚΑΓΟΥ)
  'ΑλΙς Φαίη—Τάυρον Πάουερ
  Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΖ ΙΑΤΡΟΣ
  ΜΕΡ.Α11ΑΚΗ-ΜΑΤΖΑΩΕ1ΑΚΗ
  Δέχεται είς τό έργαστή-
  ριόν της (Πλατεία Βαλιδέ
  Τζαμί).
  τάζει.
  —Έττΐσης δέν έορτάζει καΐ δέν
  δέχεται έττισκέψεις ή Δίς Μαρίκα
  Γ. Νικολαΐδου.
  ΓΑΜΟΙ —Την 17ην τρέχοντος ό
  κ. Βασίλειος Ληανΐδης καΐ ή δν(ς
  Μαρίκα Ί. ΚαββαδΛτου ετέλεσαν
  τούς γάμους των είς Πόρον. Πά
  ράνυμφος παρέστη ό κ. Μιχ.Ί. Σα
  κλαμπάνης.
  —Την παρελθούσαν Κυριακήν
  έν τω χωΜω Αγ. Σύλλα ετέλεσεν
  τούς γάμους τού ό κ. "Ιωάν. Άντι
  μησάρης μετά τής δίδος Σοφίας
  Τυράκη. Τούς νυμφικούς στεφά¬
  νους αντήλλαξεν δ κ. Μ.κόλ. Κα
  φαιζής δικηγόρος. Τοίς ευχόμεθα
  πάσαν ευτυχίαν.
  ΒΑΠΤ1ΣΕΙΣ —Ή κ. Μαρία "Εμμ.
  Φαλκώνη άνεδέζατο είς Φουρνήν
  τό Θυγάτριον τοϋ φΐλου κ. 'Εμμαν.
  Ζερβάκη ονομάσασα αϋτό Βασι
  λ ε (αν.
  —Νο τοίς ζήση.
  Κ. Π.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.- Μόλις συν¬
  ελθόντες έκ τής «ληξάσης ημάς
  διά τοΰ Θανάτου τής προσφιλοθς
  μας Γεωργίας βαρεΐας συμφοράς,
  σπεύδομεν νά εκφράσωμεν την έκ
  καρδίας ευγνωμοσύνην μας πρός
  τούς πολυτιληθεΐς συγγενεΐς καΐ
  ψίλους μας, οΐτινες έσπευσαν νβ
  συλλυπηθώσιν ημάς, συνώδευσαν
  την προσφιλή μας νεκρόν "είς την
  τελευταίαν αυτής κατοικίαν καΐ
  παντοιοτρόπως άλλως έίεδήλω
  σαν ημίν την συμπάθειαν των. Ι¬
  διαιτέρως είμεθα εύγνώμονες πρός
  τόν ιατρικόν κόσμον τής πόλεώι
  μας καΐ δή τούς ίατρούς κ. κ. Με
  λισσείδην, Άληγιζάκην, Μαρκατά
  την, Καρυωτάκην, ΚουβΙδην, Σηυ
  ριδάκην καΐ Διαμαντάκην, οΐτινες
  έμόχθησαν καΐ προσεφέρον τα φώ
  τα των κατά τό βραχύ διάστημα
  τής ασθενείας της. ΑΙ συμπαθεϊς
  αυται έκδηλώσεις Εχυσαν βάλσα
  μόν παρηγορίας είς την έν τή καρ
  δία μας άνοιχθεΐσαν βαθείαν πλη
  Υήν.
  Ηράκλειον 18-11-38
  ΟΙ βαρυπενθοΰντες
  Γ. Σουλτάτος ίατρός. Αί οίκογένει
  αι: Άντ. ίουλτάτου, Καβέλη. Ν.
  Παχιαύάκη καί Μέν. Λυγνβϋ.
  ***
  Γύρο στ ήν πόλι.
  Ή χθεσινή βροχή άνεπτέρωσε
  τάς ελπίδας των γεωργών.
  —Ώς διεπιστώθη πάντως τό πό
  σοστόν αυτής είς την περιφέρειαν
  μας υπήρξεν μικρόν.
  —Άς ελπίσωμεν δτι ή βροχή Θά
  συνεχισθή διά νά μή μείνουν μό
  νόν μέ την επιθυμίαν οί καλλιερ
  γηταί.
  — Είς Σκλαβεροχώρι Πεδιάδος
  τελεΐται αυριον πανήγυρις τού
  έκεΐ παλαιοτάτου βυζαντινοί} να
  ου τής Παναγίας.
  —Ό ναός οθτος, δστις σημειω
  τέονπεριέχει θαυμασίας τοιχογρα
  φίας, άνεκαινΐσθη πλήρως υπό τοθ
  Γ. Σφακιανάκη.
  —Ή πανήγυρις δέ αύτοΰ Θά συγ
  κεντρώση άσφαλ_ως πολλούς φιλκ
  όρτους ττροκαλοθσα έν ταύτω καΐ
  τό ενδιαφέρον των φιλοτέχνων καΐ
  νενικώτερον κάθε πονοόντος τα
  άθάνατα κειμήλια τής βυζαντινής
  τέχνης, άπό τα όποϊα ώς γνωστόν
  γέμει ή Κρήτη.
  —Συμπληρωματικών πρός δσα
  έγράψαμεν χθές διά τόν ΘΙασον
  Οίκονόμου όστις ώς γνωστόν άρ·
  χίζει παραστάσεις άπό αύριον είς
  τό Θέατρον Πουλακάκη μέ την ό
  περέτταν«νΟνειρόνμου ού γλυκό».
  —Σημειοΰμεν σήυερον Οτι είς
  αυτόν πρωταγωνιστεϊ ή κ. Ζωζώ
  Νταλμάς, παλαιά γνώριμος τοϋ φι
  λοθεάμονος κοινοϋ τής πόλεώς
  μας καΐ έκ τώνάρίοτων πρωταγω
  νιστριων τοΰ έλαφροθ μουσικοΰ
  Θεάτρου.
  —Συμμετέχουν έπίσης καΐ δλ
  ,οι διακεκριμένοι καλλιτέχναι καΐ
  έκλεκτό μπαλλέτο.
  — Είς τού Πουλακάκη προβάλ
  λεται σήμερον διά τελευταίαν
  φοράν ό «Ταχυδρόμος τής Λυών».
  — Είς την «Μινώαν» έπίσης διά
  τελευταίαν φοράν τό συναρπαστι
  όν φίλμ: «Σόδομα καΐ Γόμορα».
  — Συναγερμός άληθινός χθές τό
  πρωΐ είς τό Καμαράκι καΐ συγκε
  κριμένως γύρω άιό τό έμπορομα
  νάβικο τοϋ Ί. Κοντογιάννη.
  — Είχον εκτεθή έκεΐ 60ο γλυκο
  κολοκύνθαι ζυγίζουσα 71 οκάδας!
  —Τό γεγονός έκρίνετο πρωτο
  φανές άπω τούς συμπαριστσμε
  νους παραγωγούς, ^^είκνυε δέ
  'καί τό τί δύναται νά αποδώση ή
  ;?? μας, από γενικωτέρας βεβαίως
  απόψεως. Κυριακήν εις τόν μη
  'τροπολιτικόν ναόν τού 'Αγίου Μη
  να Θά κηρθίπ κατά την Θείαν λει
  τουργίαν καί τό άπόγευμα ό Ιερο
  1 κηρυξ τής «Ζωης» κ. Άθ. Φραγ
  ' κόπουλος.
  β Ρέπορτιρ
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος βι
  ρίαι πσρ' ημίν.
  Ζητεϊται καθηγητής ή διδάοχα-
  λος άδιόριστος ώς ίπιμΐλητής
  τοθ οίκοτροφείου τοθ Λυκείου.
  Ζητεΐται έπίσης παιδονόμος.
  Προτιμητέος άπόοτρατος άοτυνο-
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ οΐκία πρός ένοικΐα
  , σιν αποτελούμενη έκ δύο ή τριών =
  ,βωματίωνμβτά κουζίνας είς κεν- ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος μι
  'τρικήν συνοικΐαν. ΠληοοΦορΙαι κρός ύπάλληλος είς τό έμιτορορ
  «αρ' ημίν. . ικ' ραφείον Ιωσήφ Κουναλάκη.
  5»τϊ
  ■(ηβχ
  οώ
  »Λ)ρ 5,Χκ
  Χ593Χ0
  ·κ !α «ηοκ
  5ηοι
  Λςροηογοχ Λς?ι
  5οο"9ΑΙιχΐ9 5οιοοο53σΙιγιι ο.
  •8261 ηο
  ΡΙ ϋι Α)3γχοεΉ, Λ3,
  •ηοι
  ΛΙΙΤίΙμ03 1Ι>Χ ΛΐΐΛ3ΤιθθΙΐΛ3Λ. 51
  οοόΌιι 5^ι ΛΐοΙιιΙι^οο 590Ί1
  Λ~10193ΛΟΟ Λφΐ 1|0|/ΛΟΟ ΛΕΟ
  ςο }οχ Λΐιισ9ΐ3χ ΛΠςί^ΓΐΙ,ι 6£61
  ηο)ΐσ)θνν Ι Λΐμι 5οιλο59>(19
  Ιί)θθΓίΙΐ9Ϊ οοιοο ιιηηΊμιοοιοχ
  φι Λ3 ρχ ηο]3γχηόΐ-}> 001.3x19
  θΙΟΟΟυ ΟΟΙ Λ0111φΛ3 Ιί0θ1Λ)
  τ)3 9Λ ΛθΛ3ΐΐ9ογηχ '5η)ΐ3θοοχ
  ]3 90"11 Ιι>*91ιτ'η0£*1·2 ■Αο'σ>3
  λΙιχ
  5θ3Τί)ΤΐθΛ
  ·8£61
  »ιγ>γ41/λχ)ιιχ)9
  ΛΡρλρ 5Ο1Λ00Ό11 001
  Ο 5φ Λ03Λ3Τ10Λ.ΟΛ3
  Ι
  ;Ιιλ|τ1ο
  ι,οχ
  λ©γ11
  ϊιοιηο Λ3 Ι,ι
  ιρι
  ίηοι »ι»ιογ)(33θ ΐίΐοιοΊοΧΓο' Ιιυοο.
  ΙΗ3. κτ1ηώς>|,, ς>ι χοηοΜΐόιο η.
  •οοο
  ■Χχβςι ηοθ)ΛΐΐΛ»ιθΛη *| 5ϋηζ 5ΐΐ
  ΛΐΐΤΐϋΛΐΙ Ϊ1Ϊ Λ3Β3@31ΧΧ ίϊ
  ϋΐΗ ·Η φ
  2
  ίΰχ λΙιγΙιιλγΙ
  ρτΙοκ
  0001 ·
  .<3«^^' ι ηοιοηβγ,κην,ου 7 5θΙ ·κ ·« «ο— •(ηβΛ 5 ο ΛΙΙΛ. 5ϋΐ ΛΙΙΙ ηοι < Χ3 λΪΒΙ Λ»3βΛί; 2 1 » 5ηοι ** »^»'^Λ< Οί-» •««γ,ΐιι ' ΛβιοηβΑην 9Ζ Ηΐινου ϊ? Ν0Ι3Φϊ«υ Ν0ΧΙΝΧ31 ΑΟΙΧΟΟΟθΊΐΙΙΑρ ΛΟΜ -ΙΑ3Λ ΑφΧ -|3 ΙΟΑ3ΓΙ -ΟΑΙ3ΧΟ119 -°Ο -Ο ν31Ν -ν ϊ ' λΟΙϊνΐΙΟ.Ια-3 ΛΟΧΐννΧΙ " ΙΗΗ11ΙΦΥΙ3Ο -*; & Ί111 ΙΟΐνΗΗΙΙλΙ ΙΟΙΐνΐΙΙ ΙΜ11Μ 9Μ Λ(ΠΛ3ΐ1θθΙΐΛ3Λ 9 λΙ,ιι 50311 ΟΟΐ Λ1θΙΐτ))1>1
  •Λ051
  ■901
  (
  λΙιο;, Π9)θ3τ) ϋχη» λ»ο
  Λΐ,ΙΙ Λ09Μ]9»19
  1
  1113 ΛΟΐρΓιΙΐΙΧ Λ001Λ3θΙΐσθ1Ο]
  Ιιγ1ολχ)19
  IV
  ϋθΧοιηΐ9 9Μ
  Ό Τςι Ιιι»39 Ιμ]Λ 9Μ
  ηοσ3ΐ
  ϋιΐισ ΰι
  «ιχιγΙΙιιχ χ>ιΙιλ]χ
  3
  Λ3
  0010X5 5ηΛΤ)θΛθθΊΐγΧ 00130019
  -9 5? δσΛςτί 5ς? 5χ)Λ3Πολχ>Λ
  3 6ρι ϊοτϋ,ι 5]3 λοθυΙιιοΙ31> Ιιχ
  5οί3Χ<5χι ιβκ ^χ ηοι ίο'ΰθΐφ^υ ο' '5ΐΐι»τίιο ·κ ΛηηΐΧέχτΙιΐ— φ' '5ϋ 3 -κ ΛηΧοχιιθΝ 9 ^{ ■κ ηοΛϋικαι— ηοι 'ηοΛίοΊ»κον; 5 5 5 οί 5ΐ3 ηοΓΐτριβ» ηβι 5ϋΧηφ ίύι ί ΙΙΙ ηΟΙ ΛΟ»Λ Λ ΟΙ $13 51101113, ·ΛΠΙ χΓΐηίςΐ) ΛηκινηΰοΛκγιώ λπι 5ι»λ χιιμο Λοιΐν,Γΐοηχτ^ΐ Λ39Ν Λ9?9 ΛΙΙΙ Χβ«1Ι Λ36<33Λ3Λ» ΟΙ 5)3 ΠΟ --■·—--*— .ηοι Χ3 αοΛΐι3ι»νογ;»Η «3ν;ι?ιΐ 5ϋι ηοΐ3Λε)3Π3 ._.....3» ηοι λμιοο λ«ι ιίο ΟΟΛ» 14 Ο13Λ3Λ; 5?9Χ άζΑγ, 5η 5ΐιι ηοΐ3Λο3η3 ηοι 91 -ο,οι ΛΟΙΙΙφΛ-, ί (ς 91 2 (ς ΙιχριιτΙοοσΊ— ηοσΜ (Ζ ρι υ λοχ)οιοχ 11x9X0x9 ■ηοσι- · άιηκιοι Αίλΐ } 130 [λ λ» ΆσιτΙ,ι οιόιι αγοι κ}εχ!τΤΐθΐ3ούΐί ^ οί Α<ρι Ό(ο ο/ 000'005'ε 523 Ϊηο9 -{/0ΑΠΟ Χ ηο ηοα οιιη 9 αι 9 ι,χ* 5 ι ηε ηοι Ειιοβϋη 5(ητΙο ί 1ΧΛ23 Α0)1 Τί, ·ηθ]0*ΛΟΧγ Η (ΛΟ» 523 ΛΟΛΟΤΙ 01 5;3 1<0Ο3Υ_313ΛΠΟ 550 (/, ]»κ ΛθγΜαιβλ λοιι . 'Αριοοΐιοιι αοια»τ1 ·χιοο5γιΧ τρι ΒΒΒΒΒΒΒΒ ι<-ίιΤ·1_Τ1Ι<^«'^ ■ ■κειειειειβρει ■■»«*«· ■ »«■■■·! ■■■!!■■■■<■■■■" 5»ν;»λ3τ1 -γ/·κ ηο ίβ 5}3 313ΚΟ)ίίθ3 »8 ' Α 5»ΐ 1Ο1Μ3ν>Ι3 ΙΟΝΙΟ
  ΒΒ«ΙΒΒΒαεΐ·ΙΒΜ*ΒΒΒεΐΒΒΒΒΜΒιΒΒΒΒεΐΒΒΙΙΒ·ΙΒΒΜΒΒΒΜΒΒ
  •180—52 ·
  .^ ιηΐσοφοσΐιγαι
  ιΑογοσοφ '
  Α3γ3, 'Λ
  ΛΟΙΛ9119
  . Λ?
  ΐνΚΗΦΥ *»5 Ιΐϊίηοκίβι ηο»ν;ια»χ
  ΑΌάΟΔΗόΔ νΗΥΧΙΙΛΙ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΜΒΝ»Ι*ΒΒΒΐεΗΗ*ΒΒΒ*ΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΠΗΒ
  2ΗνΐΝΙΧ>30>« 'Δ ΉλΙΛΙ
  λΙιι
  ·5οοσο
  αοϊιιοι
  ΟνΐΙΝΟ-
  ρχιιοφΐι.3 ηχΐΛθχισ3Γΐν, ^ Όδοχν,—, λΙ,ιι γί) ,9
  50301/ΓΐΐΙθσΐΙ, Χ3ΐϋ.Λ)ΧθΧθΟ 91 ΛϋθΙΐ1Ο31Χ)Χ ΛΡ31 ΛΡ319Γ)
  •Ιαιχ3Λθ3γυ, Λςργγοιι Λςοι ώλ9γ Άηοχο]γηΛυυοχ ηοιι
  Ι&ΙΒΒΒΒ
  ΒΒΒΒΜΜΜΒΒΒεΐΒΒΒΒΒ'ΒΒΒεΐΒΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒαΒΒΒ
  αοι
  5^3 Αΐοσ)ΐιηΐΑ3
  ■ηοα 5ρτ)χίί33ϋ οί
  οιι ηο]ασιγΧ
  * ίΧ
  ηολ
  :τί »
  χιτί

  553
  ]0 }
  οί 51915 '5ι5ί*«3κ
  0019
  Λοσ'κ
  5ΐ3 '
  3τΙ ΐ
  'ηοι
  »α
  οί
  523
  Ι
  3Τΐ
  ά
  Α(ηι
  οί
  602
  -Ιιο
  α»
  αιο
  αοιρϋοογ λοτΙολλοι 5ΐ3
  Ϊ23
  β1 ,χκ
  *
  9 573
  γ
  '5Χ5Ο5ΚΧ
  03
  ·5ίχι
  521 5»1ΪΑ]λ
  ΑΓ013 η
  9 5(χι '
  3ΐοιχ|
  001
  »1}0*?
  λΓλι 523
  9 ^ ^ ^;
  Λ!/:Χ5λθΊτ>3λ Λ^.1 55
  - Ο, 'ΛίΐΧθΙ Λί,ΙΙ 523
  5χι ?τί
  γ_^ 5κλ| αχιΓλ 'χο^ο)— ^2 'λοιι
  -ί]ΐΐβ Λτηι Οχι^άοιάιί ο ·5]3Λχκ
  5οι«ρ'ίιι 3φηγ>χχ3Λ)ρ ηοιι
  Λξΐ χιλ χγγ.^ '«Λθΐύ]ΐιο αρ)1 5ο;
  5Υ5ΒΧ5» Ο01
  ΑΓ01
  ηοι ΛΧΐιχοκσ)3ίΧ
  Ογθΐί Αί^Ι )ρ55 5
  15-Τ. '
  ΛΟ130Ο3 ,
  ΛΟ13Θ03
  ό
  υ<ν 201ΜΉ ΙΒΒΒΒ «ΒΜΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒεΐΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΗ ■ ί>Ι3ΟΟ1ΟΟ1Ο>ΐΑ3 ΙΟΧΟΧφΧθΧ
  ·^^Iδ3^
  -·»τϊΙιιο>ριχ»ι
  «α» ί»μ
  ΑΟΙΐηΧ ΑΟΙ
  Ι !)3<ίΧΧ)Χ)Τ.<ί3θ ΒΒ«ΒΒεΤΒΒ»ΒΒ!ΐσΒΒΒΒΒΙΙΗΒεΐεΐΒίΙΒΒΒΒΒΒεΐΒιΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ ^^«»>ν^'*^ι^><^Ν«>'^Ν«ι«^^«<'"*''«>ι'«^
  '*}133910311
  ΛΟΛ13Τ13
  3191
  • 3 9Θ ^11£>9 Αοιςρσιι
  'οοι
  Λ01 531ΛΟ11
  91
  ιοα
  οιοιο;,
  ϋαι 9—0 λ9οθοο3
  οοι 0119
  00 1311Α0Χ Όθ1ζ)Ο ,113
  ]0 ΛΡ)1 ίΚίΟ^Ι/γΐΙΧΙ &1ΐ1 Χ3
  Ό3ΐιοχΛ3
  5]3 5οι
  113
  9
  Άΐιι
  ]
  χψ ΛθΛ9ν/ #»Α3τ1ϋ.τ1χ3ΐ
  919 ηοα ΡΓ'°39 91 351100319 )ηχ ?9 9
  ■5ΐιιφτ1θ39 9

  9 ? γΙα 0X91
  •53ΟΧ3Υ3Λ3 5©^ — ηο1 ί>ς?
  Μιοοογυ.9019 'ύ(ΐΛΡ3φ 59^1
  ςρτ1θ39 Λ9ΐ ^φσΊι 5)39010119 '
  Λ0ΛΛΧ30011 01 1301^130011 1>0Χ 3930 99
  Λ91 Λς?Λ1Χ 'Λΐ/λΐΟ ΛΟ)3γ31 ΛζΟθΊΐΙ ΟΟΙ Λ1Ο30
  Λ3Λ3Γ! — ,, -00)5311001 0°1 1^? ΟΐΙΐθΡ^Ι *391?° '
  Οφ Ί3Λφφ353 Οθσ319θΌΛ3θ 0,01 ΙμΛθΑ ι) ©3,
  •ΟΟΛ09Λ1Χ 591*3 013>Ο]003
  3 Λθ3γυ. ΐ39ΛΑΙμ λΙι Ιασ9Χ Ιι 'η91Υ.ΥΣ)9
  χ χ>]ΛΕισοο Η. Λ3οη3Λΐΐ3Λ9 501091// Ο,
  ί ΟΙΙΟΟΘΛΟ ΛΟ1ΟΧ31 ΛΟθθ"
  ■Ο35 Λ39 .οχιολοΑ Ι,ισίΑ Ί>χιολοΑοΦοογ)ο3 ρτΗ 'ηοι
  9χιολοΑ λΙ,ιι 3γ1 ιβχ 9σσ3θΌθ 9^ ?Π ο^ΙιΥΙτΌ. ι
  5)3
  -1.11Ο Ι
  Λ(ρι
  5Χ313Χ1ΛΟ1ΒΧ5
  •τΐηο η) :5οι!λο!;ΐιχ(3χιΐ}ρ 5<ργ_3ΐΛ3 ^3 55,Ο1ΙΧ13Χ1ΛΟ1»Χ3 Χ] 9 99 ρ5Ρ ] Ι ζ?9 ι,οχ »γ9Χ30ΐ οΑογρ 91 Ιομ Όο»)λιγ1ο7 ηο]Αγ( 599Ο. ί 3ΐοιΐ]ΐ : 5υ.ιιτ1οοο)θ 5οιογι>| ; Ιιγοο λχ3)τ) 5]3 '
  ρ X9 )νν ί 9ΐι»3θΧ39
  ; 5»Χ1ΟΛθΑ 591 9^9 Ό<ί»!? Λθ3γΐ1, 3Α13 ιο 5©ιΐ λοοΑ^υ 9Υ.ηΜ ι λοογΙΙι λι? φΑ~, ;οοι Ο.Ο9Χ Λΐμι 13X3 ηοιι ΐ3Α?γ Λ39 Ιί ΐ3Α3γ '51ΐ9) 9ΚΙ ' -Π1ΛΟ5 ΟΛίΐφ3 Λ91 ΟΟΟ 9Θ ΆηΐΛ00Χ31Ο11Λ9 Λ ι »5ιΧο?33ΐηχ Λ91 οοο 9θ 'ηοο λιο30 λΙ^ι 5]3 Λοοτΐϋ λ» 'φΑ—_ : οσ~ι 6ΐ3ΐι?γ£| 91 ί ηοο ΙΐΛ9οσ)γόχ V ΛΙΙΙ 9Μ ί 3ΟΟ1ΧΦ3 ΛΙΙΙ ΟΟΟ 9Υ.ΟΜ ι 30319ΟΌΛ3Θ σ0>» Υ,, — ■Λ3θΙΐ0ΟθγθΧιΐ53 Ο11311| '5θ1Γ.Η0θ)ρ ΟΟΙ 9^0
  Ο13Α)1113 1,1913113 ΆΐΐπΆΐΙΟ 59011 ?9 Χ50001/11~1—
  ; 3λ^3 59
  ■1011 Λ00003;} Λ3ν ΙΤ Φ
  ■3Λΐ)χ Λθθ5]αοθΛΑ Λ39 '9
  οο)Αγ, 5ς>9Ο, "οί ΙιλπΑ
  9
  3ΛΟ113
  Ο, ΛΟ1Ο9Χ
  59^0109 Όοχ]Λΐτ1ον
  5
  5θ1Ο0
  •ΛΟΧ3Υ311 Λ91 3£|θγ
  0 Χ Λθ ^

  VI
  ΙάλΙΦΊ ΣΟΙΟΠ
  άοι
  ί>ρι Απο^ιιηογιι
  ηοιι !>πολ]3>ι3 ,ιγ
  ? <9 θ9υ ι 11]11θ 91 ΟΛ13Χ3 ΛΟΐΙΐ ίγ?? 9ν?^Λ9σΧΑοο 5ϋι Λςογ3χο λ~Ι Λπό?ιοφτί9 .113 51ιι 59013Χ 5ο,3<ίε£| δρ! οοοοηοόχ 3θλ' 5οοι 9θ3Αογφ Όοοοα 9»· 5]3 ηοι Όι0οι 3ΐι1 γ9νί ^ "5Ο031Ο -σΐ)Λ3θ 9 Α3ΐι13 .η0Γ| 90011Λ9ΧΟ9 ι/ λΙιι 9Μ- 009] Λ0Λ03 θΥ,)ρΛ3Τ. 91 ' ^10 ""■9ιΐρ~"

  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Κυριακής
  20 Νοεμβριού 1938
  Ι
  ?!·■
  123 Ώρα
  ΕΙΣ ΤΗΝ Ρ0Υ8ΗΝΙΑΝ
  ΟΥΓΓΡΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΩΝΟΙ
  ΕΙΣΕΒΑΑΟΝ ΑΙΦΗΙΔ!ΑΣΤΙΚΟΣ
  ΛΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤνΧΟϊΗ ΚΟΙΝΑ ΣΥΝΟΡΑ
  ΑΟΕΚΡΟΥΣΒΙΣ1Ν ΥΠΟ ΤΟΝ ΤΣΕΧΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Σημερινά τηλε·
  γραφήματα έκ τοΰ έξωτερικού άναφέ¬
  ρουν ότι οί Ουγγροι καί οί Πολωνοί
  έπεχείρησαν νά είββάλουν αίφνιδιαστι-
  «ώς είς την Ρουθηνίαν διά νά επιτύχουν
  κοινά σύνορα.
  Παρά τό ίπροδόκητον τής είσβολής
  ταύτης, οί Τσέχοι έκράτησαν στερράν
  άμυναν, κατορθώσαντες μάλιστα νά ά-
  «οκρούσουν τούς είσβολεΐς, οΐτινες καί
  υπεχώρησαν άπρακτοι είς τάς θέσεις
  των.
  Η ΣΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ
  ΜΕΪίΦΕΡΒΗ ΕΙΣ ΤΟ "ΓΙΛΒΟΥΖ,,
  ΑΗΟΟΑΕΥΣΑΝ ΑΙΑ ΝΙΚΟΜΗΔΕΚΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Αγγέλλεται έκ
  Πέραν ότι ή σορός τού Κεμάλ Άτα-
  τούρκ μετεφέρθη είς τό θωρηκτόν «Για-
  βούζ» τό οποίον απέπλευσεν άμέσως
  διά την Νεκομήδειαν έξ ής ό νεκρός
  τοΰ έκλιπόντος Χούρκου έθνάρχου θέ¬
  λει μεταφερθή σιδηροδρομικώς είς την
  "Αγκυραν.
  ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΑΙ ΕΚΛΗΛΟΣΕΙΣ
  ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ ΛΑΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Καθ' α τηλεγρα¬
  φούν έκ Πέραν χιλιάδες λαού παρηκο¬
  λούθησαν την νεκρικήν πομπήν έκ των
  ϊ.νακτόρων τού Ντολμά Μπαξέ καΐ μέ
  χρις ότου ό νεκρός τού Κεμάλ μεταφερ
  θή είς την τουρκικήν ναυαρχίδα. Πάν¬
  τες έκλαιον, ώούροντο καί άνέπεμπον έ-
  πικλήσεις καί προσευχάς.
  ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝΙΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
  ΑΝΕΒΑΛΕ ΤΗΗ ΑΠΟΦΑΣΙΝ ΤΟΥ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—Τό Συμβούλιον
  'Έπικρατείας τό οποίον επρόκειτο νά
  εκδώση σήμερον την απόφασιν τού διά
  την προσφυγήν επί τού άρχιεπισκοπικού,
  άνέβαλε ταύτην λόγω ασθενείας
  συμβούλου τού.
  1 Ανάκλησις Γερμανοϋ πρεσβευτού. ΧΓ|
  Συνομιλίαι Πιρρόου-Ρίμπεντροτΐ. ™"
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 19 ΝοεμβρΙ-
  ου (ίδ. ύπηρεσία).— Ή κυ
  βέρνησις τοϋ Ράϊχ άνεκάλε
  σε τόν έν Οϋασιγκτβνι πρε
  σβευτήν της προκειμένου νά
  εκθέση είς αυτήν προφορι-
  κώς τα των διαθέσεων τήςάμε
  ρικανικής δημοσίας γνώμης
  άπέναντι τής ΓερμανΙας.
  —Ό Νοτιαφρικανός υπουρ
  γός κ. Πιρρόου έ'γινε χθές
  δεκτός υπό τοθ στρατάρχου
  Γκαΐριγκ καί υπό τού υπουρ
  γοθ των Εξωτερικών Φόν Ριμ
  πεντροπ. Την Δευτέραν ό κ.
  Πιορόου ττρόκειται νά συναν
  τηθο μετά τοθ κ. Χίτλερ είς
  Μπερχτεσγκάντεν.
  ΑΝΕΒΛΗΘΗ ΤΟ ΤΑΪΙΔΙΟΝ
  ΤΟΥ ΣΒΑΛΚΟΦΣΚΥ ΕΙΣ ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ
  ΠΡΑΓΑ 19 Νοεμβριού (Ιδ.
  ύπηρεσία).— Ό ύπουργός τώνιή ίαπωνική κυβέρνησις έδωκε
  Εξωτερικών τής Τσεχοσλοβα σήμερον είς την δημοσιότητα
  κίας κ. Σβαλκόφσκυ άπεφά' την απάντησιν της πρός την
  σισε ν' αναβάλη τό είς Γερ
  μανίαν ταξΐδιόν τού λόγω
  τής εσωτερικάς καταστάσεως
  τοϋ Ράϊχ.
  Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 19 Νοεμβριού (ίδ.
  ύπηρεσία).— Χθές τό άπόγευ
  μα τό γαλλικόν υπουργικόν
  συμβούλιον συνεδρΐασεν επί
  3ωρον. Ό ύπουργός των Έ
  ξωτερικών κ. Μποννέ έξέθε
  σεν ενώπιον αύτοΰ την έξω
  τερικήν κατάστασιν έφ' δλων
  των εύρωπαΐκών καΐ παγκο
  σμΐων ζητημόιτων.
  —Τηλεγραφοθν έκ Τόκιο δτι
  κυβέρνησιν των Ήνωμένων
  Πολιτειών ώς πρός την διαμαρ
  τυρίαν τής τελευταίας ταύτης
  (τής 6ης ΌκτωβρΙου).
  ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ
  ΕΙΣ ΤΑ ΝΟΜΟΣΧΕΑΙΑ
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
  ΟΙ ΕΡΓΑΤΑΙ ΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ
  ΝΑ ΚΗΡΥΞΟΥΝ ΑΠΕΡΓΙΑΝ
  Ο ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΒΡΥΪΕΛΛΑΣ Ι
  ΒΡΥΞΕΛΛΑΙ 19 Νοεμβριού1
  (ίδ. ύπηρεσία) —Χθές έφθασεν
  ένταθθα ό Βασιλεύς Κάρολος 1
  μετά τοθ Βοεβόδα Μιχαήλ! ΑΘΗΝΑΙ 19 Νοεμβριού (τοΰ άν
  επιστρέφοντες έκ Λονδίνου. ?*«οκριτού μας ,.-ΝυκτεριναΙ είδήσεις
  Γ Παρισίων αναφερουν ότι τα οικονο
  Αμφότεροι έγιναν δεκταί
  φρ οο
  νομοσχέδια τού κ. Νταλαντιέ συ-
  ΰ ά αδ
  άπόψε διά Παρισίους.
  Ηπροστασιατων αγροτικων
  "Εκδοσις άγρονομικης αποφάσεως.
  τού Βασιλέως Λεοπόλδου. Ό νανϊοΰν μεγάλην αντίδρασιν.
  Βασιλεύς Κάρολος αναχωρεί Οί εργάται ιδίως φαίνονται ά«ένδο·
  τοι απέναντι των νομοσχεδίων τούτων,
  απειλούντες ότι θά κηρϋξουν γενικήν α¬
  περγίαν εις ένδειξιν διαμαρτυρίας διά
  τα νέα οικονομικά βάρη χ% όποΐα έ«ι-
  βάλλει είς τόν γαλλικόν λαόν ή κυβέρ>
  νησίς Νβαλαντιέ.
  Αυριον κοινοποιεΤται πρός τα
  κοινοτικά Συμβούλια τοθ νομοθ
  Ηρακλείου καί τάς κατά τόπους
  υπηρεσίας άγροφυλακής, άγρονο
  μική απόφασις περί οίκοσίτων
  ζώων καΐ πτηνών καί περί προ-
  στασίας των άγροτικών κτηματων
  καί των προϊόντων αυτών.
  Διά τής ανωτέρω άγρονομικης
  διατάξεως καθορίζεται δ άριθμός
  των οΕκοσίτων ζώων τα όποΐα
  I-
  πιτρέπεται νά συντηροθνται δπά
  Ικάστης αύτοτελοθς γεωργικής οι¬
  κογενείας μετά των δυναμένων νά
  διατεθοΰν βοσκησίμων έκτάσεων
  καί αί έν προκειμένφ δποχρεώαεις
  των κατόχων αυτών.
  _, Οί κάτοχοι ποιμνίων δποχρε-
  οθνται έξ αλλου νά δηλώσιοσιν εϊςΙΙφ' δσον παρίσΐαται άνάγκη:
  τόν οικείον Αγρονόμον τό εΐδος Ι 1) Περί τοθ άριθμοΰ των οίκο
  καί τόν αριθμόν των ζώων καί
  την ύα' αυτών διατεθειμένην 6ο
  σκήσιμον Ικτασιν κατά κυριίτητα|
  ή έπ' ένοικίφ.
  Προσθέτως όρίζεται δτι ού
  τοι δέον νά δ-αθέτωσι 4 στοέμ.
  ματα κατά κεφαλήν προβά
  τού ή αίγας εάν το ποίμνιον δι-
  αιταται μονίμως έν τφ βοσκοτόπω
  2 δέ στρέμματα εάν πρόκεΐΐαι πε
  ρί χειαερινής βοσχής.
  Οί Πρόεδροι κοινότητος υπο¬
  χρεούνται ν* καλέσουν παρ' αύ
  τοίς τα Συμβούλια καί έκδώσουν
  έντδς 2μήνου τάς κάτωθι είδικάς
  άγρονομικάς διατάξεως Ην καί
  σίτων ζώων άτινα δύνανται νά δια ν
  τηρή εκάστη οίκογένεια 2) Περίτής
  άνάγκης τοΰ καθορισμοθ κτηνοτρο
  φικών ζωνών διά τα έξ οίκοσίτων
  ζώων ποίμνια. 3) Ιΐερί καταρτι
  ΠΙ8ΑΝΟΤΑΤΗ Η ΔΙΑΛΥΣΙΣ
  ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
  ΥΠΟ ΤΟΥ κ. ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Νοεμβριού (τοΰ
  άνταποκριτού μας)—Νεώτεραι πληρο
  σμοθ κτηνοτροφίκών ζωνών διά «ορίαι έκ τής γαλλικής πρωτευούσης
  τα μονίμως έν ^ άγροτική περι. άναφέρουν ότι θεωρείται έκεί πιθανωτά-
  οχη διαιτωμενα ποίμνια- αρθρον -^ ή διάλυσις τής γαλλικής
  9 § 3 Νόμου 1010. 4) Περίκα|τα -α.. ^«.^.Ζ... -ηί,
  ταΚτισμο0 γεωργικών .,ωνβν' 4ρ
  §2
  Επί
  ,ν έκδηλοϋμέν^ ά^ρασιντώ;
  ρ συνδικαλιστικών τάξεων εναντίον των νο
  μ°υ- 1 1 α Ιμο«χ«δίων τής κυβερνήσεως. Διαλυομέ
  υ των ανωτέρω θε νϊ>ς τυχον της οουλής υπό τοΰ κ. Ντα-
  θ ίδέ «ό θ έ
  ρ νϊ>ς τυχον της οουλής υπό τοΰ κ. Ντα-
  μάτων θα εκδοθή ίδ^ιτέρ* «πό λβν«4 Οα προκηρυχθούν εκλογαί, έντός
  φασις Θα υποβληθουν » όμοθ βυνχόμου κατά τό δυνατόν ο!
  ή ρ
  φασις Θα υποβληθουν » όμοθ βυνχόμου κατά
  πρός τους οίκείους άγρονόμους διαστήματος.
  μετά των άποδεικτικών δηλοποιή
  σεως έντός μηνός άπό σήμερον.
  χ γ, ς
  τό δυνατόν χρονικόν!
  ενός
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
  ΜΕΤΑΒΛΙΝΕΙ ΕΙΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Άπόψε αναχωρεί
  διά την Μυτιλήνην ό ύπουργός των Οί-
  κονομικών κ. Αποστολίδης προκειμέ¬
  νου νά επιληφθή αυτοπροσώπως τής ρυθ
  μίσεως διαφόρων τοπικών
  τής άρμοδιότητός τού.
  ζητημάτων
  ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΗΡΕΜΙΑ
  ΕΙΣ ΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΑ ΜΕΤΟΠΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ
  Παρισίων ότι συνεχίζεται ή ήρεμία είς
  τα ίσπανικά πολεμικά μέτωπα.
  Ο ΛΕΜΠΡΕΝ ΘΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ
  ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 19 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).—Τηλεγραφείται έκ
  τού έξωτερικού ότι ό πρόεδρος τής
  Γαλλικής Δημοκρατίας κ. Λεμπρέν θά
  επισκεφθή επισήμως τό Λονδίνον προσ¬
  βληθείς έ«ί ίτούτω ύ«ό τού "Αγγλου
  Βασιλέως Γε<οργ£θΛ ΣΤ. Τό ταξίδιον ' Η ΕΞΑΓ-ΠΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΗΞΑΣΑΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ Είς τό κυκλοφορήσαν χθές έβδομαδιαΐον δελτίον τιμών καί κινήσεως τής άγορας Ή ρακλείου τοΰ ΈμπορικοΟ καί Βιομηχανικοΰ ΈπιμελητηρΙου άναφέρεται δτι ή άγορά μας διέρρευσε κατά την λήξασαν έβδομάδα ήσυχος. Αί κατ' αύ την πραγματοποιηθεΐσαι έξα νωγαί εγχωρίων προϊόντων εχουν ούτως είς χιλιόγραμμα Σουλτανίναι 480000, ταχτά¬ δες 115.000, ελαια 17 000, στα φυλαί 27 000, χαρούπια 27. 000 καί πυρηνέλαια 11.000. ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΟ.ΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Ό ραδιοφωνικός σταθαός 'Α Βπνών θά μϊταίώση σήμερον τό έ ξής πρόγραμμα: "ίϊρα 11 π. μ. 'Εκκλπσιαατική χορωδία (δ)σις Καψάσκη) 11.30 ή κίνησις τού άπούημου έλληνι ομού, 11 45 ποικίλη μβυσιχή, 12 45 Ι έλαφρά μουοική υπο τοΰ κ. Ανδ. Ι Άθαναβιάδη. Μ. μ. έ μετεωρολ Ι δελτίον, έ 15 ποικίλη μουσική, 6.45 έλληνικπ κάντα δ α υπο την δ)σιν τοώ κ. Γ. 'Αθανασιάώη, 7 15 άπαγ γελία, 7.30 ρεσιτάλ πιάνου υπο δίδος Έλσας Φερλάτσου. 8 δημο τικό τραγούδι (συγκρότημα Χη ροπούλου) 8.30 όμιλία περί τής έκ θέσεως της ΰγιεινής, 8.45 μουσι κη χβροϋ, 9.30 είδηοεις, 9 45 έ πιλογή .άπό τό μελόδραμα τού Β. Σακελλαρίδη ιιίΐίρουζέ» (υπό την δ)σιν τού κ. Βαλτετοιώτη συμπράττουν οί κ κ. Παν. Σβορώ νος, Οεολβνίίης, Ευαγ. Βακόντι ος, Χρ. 'Αθηναΐβ;, Μαρία Άν δρονίκου, Τσίκα Ρούσου 10, εί δήσεις, 11 ουνέχεια τής μελο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΟΗ Άγορά Ηρακλείου Κατά τό δελτίον τιμών αγοραίς τοϋ ΈμπορικοΟ καί Βιομηχανικοΰ Έττιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬ φόρων εγχωρίων προϊόντων εΤχο- χθές ώς ακολούθως: Σταφίδες: Σουλτανίναι α'. δραματικης έκπομπής, 11.30 μου βική χοροϋ. ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΑΡΧΙΦΥΛΑΚΩΝ Αποφάσει τού έποπτικοϋ Συμβουλίου Άγροφυλακής Ή ρακλείου μετετέθησαν ώς έ ξής οί κάτωθι Άλμπαντάκης άρχιφύλακες: Μιχ. έξ Ήρα κλεΐου είς Έπισκοπήν, άντ! τοΰ Μιχ. Παπαδάκη μετατι· θεμένου είς Κανλΐ Καστέλλι, άντί τού Έμμ. Βασιλάκη με τατιθεμενου είς Τύλισσον, άν τί τού Γεωργ. Μαστοράκη με τατιθεμενου είς "Ηράκλειον "-ού κ. Λεμπρέν Οά πραγματοποιηθή καί Έμμ. Παναγιωτάκης έκ 21 Μαιρτίϋυ 1939. ΚαστελλΙου είς Χερσόνησον. Καραμπ. Ελεμέδες α'. β'. Κοινοί Ταχτάδες α'. β'. » Υ Σταφίδες μαύραι "Ελαια 3—5ο Πυρηνέλαια Χαρούπια Σάπωνβς: δρχ. ΛευκοΙ «' β' 16.50 14.-----15.50 τος. 12. - 13. 9.- 11.- 6. - 7.- 8.50 7.50 Η ΠΛΗΡΟΜΗ ΤΟΝ ΜΙΣΘΟΝ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΐνΠΑΑΛΗΑΟΝ Κατ' άρμοδΐαν ανακοίνω¬ σιν ή μισθοδοσΐα Δεκεμβριού έ. ε. των ύπαλλήλων των δή μοσίων ύπηρεσιών θ' αρχίση κατσβαλλομένη άπό τής προ σεχοθς Πέμπτης 24 τρέχον ΠυρηνελαΙου α' β' Μουργελαίου α' » β' θΐνοι: Αρχανών μΐστ. Μαλεβυζίου Ελαιοπυρηνοι ΔΙκταμος ήμ. Σΐτος » Κριθή Βρώμη Βϊκος Μέτοξα Κουκούλια 8.— 6 50- 5. -6. 5.- 26.30 15.- 2.20 17.50 16.50 15. - 14.- 15.- 14.- 43- 6.- 120 80.- 5.50 530 5.- 550.- 130.- ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ_ΚΑΙ_ ΛΑΣΗΘΙΟΥ Έν σχέσει πρός τα άναγρα φέντα είς την «Άνόρθωσιν» κατά την 10 τρέχ. διά τό ζή τημα τής έπισκευής τής γε φύραςτοϋ «Γέρω ΠοταμοΟ» έ πί τής όδοθ Πόμπηας καί τής κατασκευής γεφύρας επί τοθ χειμάρρςυ «Μαυροκολύμ που», τό ύφυπουργεϊον πά ρά τώ Προέδρφ τής Κυβερ νήσεως, μδς έγνώρισεν δ τι απέστειλε τό σχετικόν ά πόκομμα είς την Γεν. ΔιοΙ κησιν Κρήτης, ώς άρμοδΐαν. ΈπΙσης μας έγνώρισεν δτι έ νήργησε σχετικώς καί διά τα ζητήματα τής έπισκευής τής όδοθ Βιάννου καΐ τής όδοϋ Μαρωνιάς Ιεραπέτρας. .ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ Συνελήφθησαν καί παρεπέμ φθησσν είς την Εισαγγελίαν Ρεθύμνης ό Άντ. Άνδρεαδά κης κατηγορούμενος διά κλο πήν καί ό Μιχαήλ Έμμ. Μαυ ράκης επί όπλοφορΐα. Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ κ. ΜΑΡΚΕΛΛΟΥ Καθ' ά πληροφορούμεθα ή επάνοδος έκ Χανίων τοθ Νο μάρχου Ηρακλείου καΐ Γεν. Γραμματέως τής Γεν. Διοική σεως Κρήτης κ. Άνδρέου Μαρ κέλλου θά συμπέση μέ τό τέ λος τοθ τρέχοντος μηνός. Ο ΜΕΤΕ&ΡΟΛΰΠΚΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΟΥ ΑΠΟΒΛΕΠΟΥΝ ΑΙ Λ1ΣΕΙΣ ΑΙΛ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΙΝ ΤΟΗ ΛΟΟΙΚΙΟΝ ΑΗΛΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΕΫΓΚΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 19 Νοεμβριού (τού άνταποκριτού μας).— Αγγέλλεται έκ Παρισίων ότι ό στρατηγός Βευγκάν είς δηλώσεις τού διά τό άποικιακό» ζήτη· μα ετόνισεν ότι αί αξιώσεις τής Γερμα- νίας διά την επιστροφήν των παλαιών γερμανικήν άποικιών άποβλέπουσιν είς σ^ρατιωτικούς σκοπούς. Προϊστάμενος τοϋ Μετεωρο λογικοϋ σταθμοϋ Ηρακλείου ετοποθετήθη ό κ. Διον. Λάσκα ρης άντΐ τοϋ κ. Λάγγη μετατι θεμένου είς κεντρικήν ύπηρε οίαν των Αθηνών. Ό κ. Λά σκαρης εκόμισεν επί τή^εϋ καιρΐα πλείστα δργανα πρός χρήσιν των ύπηρεσιών τού άε δρομίου Ήραι λ=1ου. ΤΑ ΔΕ1ΓΜΑΤΑ ΑΝΕΥ ΑΞΙΑΣ Κατόπιν ένεργειών τοΰ Συνδέ- σμου Εμπορικήν άντιπροσώπων Πειραιώς επετεύχθη όπως τα άφι κνούμενα δείγματα είς παραλα βήν άντιπροσώπων οίκυν τοΰ έ- ξωτερικοϋ τα χαρακτηριζόμενα ώς άνευ άξίας άπαλλαααων«αι τοΰ λοιπού των τελων μέ τα όποΐα έ- πεβαρύνοντο μέχρι τοϋοε λόγω άνοικτικών δικαιωμάτων καί έπ«· νααυσκευασίας. Ό Σΰνδεσμος 'Εμπορικών άν τιπροσώπων έπΐ^τη εΰκαιρίαάπηΰ θυνε πρός τα μελη τού έγκύκλι όν δι' ής συνιστά όπως άποφεύγε ται ή αθρόα είσαγωγή μικροδε· μάτων άνευ άξίας ώς τουτο συμ βαίνει μέ τονς καφφέδες, τεΐα κα 1 άλλα έμοιειδη προΐόντα κα θόσον δέν είνβ δυνατόν νά χά ρακτηρίςωνται ταύτα πάντοτε ώς ανευ άξίας δείγματα άφικνού μενά είς παραλαβήν ενός καΐ μό νόν παραλήπτου είς ποσότητας. Έν τή πβριπτώοει ταύτα και πρός αποφυγήν τβΰ κεκανονισμένβυ προστίμου, βυνιβτάται όπως βίς τάς μβγάλβς σχετικΜςΐϊβσβτηταςτά δείγματα άποστελλωνται αυακευα ομένα είς μικρβδέματα ό»οτβ θά καταβάλλεται & απλούς δκομός είς Ην πβρίπτ&ισιν δέν θά ήθελον Χ*Ρ*κτΠριοθή ώς άνευ άξίας. ΟΡΟΥΣΒΕΛΤΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΘΗ ΕΙΣ ΚΙΝΑΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΥΡΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 19 Νοεμβριού (τού άνταποκριτού μας).—-Κατά τα έκ Νέ- ας 'Χ*όρκηςτηλεγραφήματα ό Ηρόεδρος των Ήνωμένων Πολιτειώνκ. Ρούαβελτ προτείνει νά εφαρμοσθή είς την Κίναν καθεστώς άνοικτής θύρας. ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΝ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΝΕαΊ_ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΙ 19 Νοεμβριού (τού άν ταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Παλαιστένης ότι έλαβον χώραν έκεί νέαι συγκρούσεις μεταξύ "Αγγλων καί Άράβων. ΕΧΚΑ81ΡΙΖΕΤΑΙ ΥΠΟ Τ1Ν ΑΓΓΑΟΝ Η ΠΕΡ10Χ]ΓΠ1Ζ ΙΟΠΠΗΣ ΑΘΗΝΑΙ 19 Νοεμβριού (τού άν- ταποκριτοΰ μας).—Καθ' α αγγέλλεται έκ τοΰ έξωτερικού αί τελευταίαι συγ- *ρούσεις έν ΙΙαλαιστίνη συνέβησαν είς την περιοχήν τής Ίόππης δπου αί αγ¬ γλικαί στρατιωτικαί άρχ*ί άποβλέπουν είς την εκκαθάρισιν τής περιοχής άπό τα έκεί δρώντα τρομοκρατικά στοιχεία. ΟΙ ΑΝ1ΦΟΗ ΕΙ! ΤΟΝ ΑΓΝΟΣΤΟΝ ΑΙΣ 100 ΜΙ ΑτΊίΠίΥ βΡΙΑΜΒΟΥ ΑΘΗΝΑΙ Νοεμβριού (τού ί ό ΑΘΗ μρ ( άνταποκριτού μας).—Είς τό μνημείον τού Αγνώστου βτρατιώτου θά άναφθή άπόψε έν καταλλήλω τελετή δάς, άπό φώςτό οποίον μετεφέρθη έκ τής αψίδος θριάμβου των Παρισίων.