96564

Αριθμός τεύχους

5021

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

22/11/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  1 ■"——~εί—■ΠΜΜπεεε-εε-εε-εε-εε-εε-εε-εε-εε-εε—
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξάμηνος ϋ
  Άμιριχής
  έτησία δολ, 15
  εξάμηνος » 8
  Γ
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΡΙΤΗ
  22
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΓΡΑΦΙϊΙΑ ΤΥΙΙΟΓΡΑΦΓτ.ΙΑ
  ΟΟΪ. ΜΙΝΩΓΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥθΥΗΟΣ ΣΥΗΤλΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗ!
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ ■ Ε ΤΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5021
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η ΥΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΑΟΥ
  (ΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ
  Έπ' εύκχιρία τής όργανώ
  αεως τής εκθέσεως ύγιεινής
  Είς τό Ξ,άππειον των Αθη¬
  νών, άνεχινήθη καί πάλιν
  τβ ζήτημα τής διατροφής τοΰ
  λαβΰ. Είδικοί ησχολήθησαν,
  Ιατροί, βιολόγοι καί ύγιεινο-
  λόγοι έδημοσίευσαν σχετικά
  αρθρα. Καί ή ίκτροχειρουρ-
  γική[έταιρία συνεζήτησεν επί
  τριήμερον τό ζήτημα. 'Υπήρ
  ξε δέ όμόφωνος σχεδόν ή
  διαπίστωσις ότι ό έλληνι-
  χός λαός διαιταται κακώς,
  ότι ύποσιτίζεται έν τή κυ-
  ριολεξία. Καί άνεγνωρίσθη
  ότι ή λιτότης, δέν αποτελεί
  αρετήν άλλά σχληράν άνάγ
  χην. Έπιστοποιήθη δηλα-
  δή έκεΐνο τό οποίον καί η¬
  μείς ύπεστηρίξαμεν ευθύς
  έξ άρχης πβυ ετέθη πρός
  μελέτην καί λύσιν τό πρό-
  βλημα τής διατροφής των
  εργαζομένων Ιδία τάξεων.
  Είναι δέ ευχάριστον ότι την
  οκληράν αυτήν αλήθειαν δι
  επίστωσεν, άνεγνώρισε καί
  ή σημερινή κυβέρνησις, έν
  αντιθέσει πρός τάς κυβερνή-
  σεις τοΰ παρελθόντος πού
  δέν έπαυαν νά έξυμνοΰν καί
  νά προπαγανδίζουν έγκλη-
  ματικώς τό λιτοδίαιτον τοΰ
  "Ελληνος! Καί είναι άκόμη
  περισσότερον ευχάριστον ό¬
  τι ή κυβέρνησις δέν ήρχέ-
  σθη είς την διαπίστωσιν τοΰ
  γεγονοτος μόνον, άλλ' ότι
  ανέλαβε καΐ άγωνα κατά
  της «ττ«ρχ«><5η$-θλιβεράς *τ« ταστάσεωί. Διότι είναι άλη θές ότι ή σημερινή κυβέρ¬ νησις καταβάλλει μίαν γι γαντιαίαν προσπάθειαν βελ· τιώσεως των ορων διατροφής καί διαβιώσεως έν γένει τοΰ λαοΰ. Άλλά ή καλή ή κακή δια- τροφή τού λαοΰ, δέν είνε ζήτημα φιλολογίας χαί μορ- φώσεως απλώς. Είνε ζήτημα οίκονομίας. Οί άνθρωποι πού διατρέφονται έλλειπώς, δέν τό κάμνουν διότι δέν γνωρί- ζουν ποίαν καί πόσην τρο¬ φήν πρέπει λ ά φάγουν ή διό τι εχουν έμφυτον την τάσιν της οίκονομίας, άλλά διότι δέν έχουν τα μέσ* καλυτέρας διατροφής. ©· «πετέλει δέ προσβολήν καί υβριν διά την νοημοσύνην,τοΰ "Ελληνος νά ίσχυρισθώμεν τα άντίθετα. ΔΓ αύτό καί πολύ ορθώς τό σημερινόν κράτος εσκέφθη Ι ότι διά νά βελτιωθή ή ζωή ! τού λ«οΰ, διά νά διατραφοΰν καλυτέρα οί πολίται τού, πρέπει απαραιτήτως ν' αυξη¬ θή ό έθνιχός πλοΰτος. Ν' αυ¬ ξηθή ή παραγωγή καί τό ε¬ θνικόν είδόδημα. Καί δι' αύ τό ακριβώς έσάλπισε τό κή ρυγμα τής αύταρκείας καί ανέλαβε την πρωτοβουλίαν τής ένισχύσεως κάθε προσπα¬ θείας πού τείνει είς τόν σκο πόν αυτόν. Διότι μόνον ο¬ ί ταν επιτύχωμεν αύτάρκειαν είς σιτηρά, μόνον ©ταν αύξη· σωμεν την παραγωγήν ολων 1 των γεωργικών προΐόντων ' μας, μόνον οταν έκμεταλλευ ' θώμεν τόν όρυκτόν πλοΰτόν ι μας, τούς Βηααυρούς των θα- λασσών καί όλους έν γένει τού; πλουτοπαραγωγικούς πό ρουί, θά άποκτήσωμεν τα μέσα κοιλυτέρας διατροφής. Διότι τότε, δέν θά έξάγωμεν συνάλλαγμα διά προμήθειαν τροφίμων, δέν θά έχωμεν ά- νεργίαν, θά έχωμεν δέ έξ αντίθετον τα περιθώρια άνετω τέρας ζωής καί διά τάς έργο- δοτικάς καί διά τάς εργατι¬ κάς τκξεις. Φυαικά δέ, τότε θά έχωμεν αυτομάτως καί ■περιορισμόν της νοσηροτη- τος καί τής θνηαιμότητος. Διότι, ώ; ει ε γενικώς παρα δεδεγμένον, ή ύγεία ενός λαοΰ έξαρτάται κατά πρώτι- στον λόγον έκ τής καλής ή κακής διατροφής καί διαβιώ¬ σεως τού έν γένει. Άλλ' είπομεν. *Η κυβέρ¬ νησις έκαμεν όρθήν διάγνω¬ σιν τής καταστάσεως. Ή έ- πιστήμη συνεφώνησε. Τό κα κόν έπομένως θά θεραπευθή. Ήδη μάλιστα ήρχισεν ή προ σπάθεια πρός τουτο διά τής οργανώσεως τοΰ αγώνος πρός αύξησιν τού έθνικοΰ πλού- τού. ΟΠΒΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η_ΖΒΗ Η ΔΥΝΑΜΙΣ ΤΗΣ ΑΡΝΗΣΕΩΣ 'Υπάρχουν στιγμιότυπα πού χσρακτηρίζουν αΐωνΐως τα ά- τομα άλλά καί την πορείαν των κοινωνικών καταστάσεων. Πρό παντός τα... έλαφρά στιγ μιότυπα είναι έκεΐνα πού δί¬ δουν βάσιν καί βαρύτητα α¬ κριβώς είς τα έλσφρότερα των πραγμάτων. Επί παραδείγματι: Εχετε παρακολουθήσει την παρου¬ σίαν «ήμικόσμου» είς τό οιον¬ δήποτε κοσμικόν κέντρον η εστιατόριον; Είνε άξιον σας βεβαιώ πολλής περιεργείας τό ττρδγμα. ΈκεΙνη πού ζΐ) μο· νη κσΐ συγχρόνως άνεξάρτη τος, συγκεντρώνει πολυσήμαν- τα βλέίματσ. 'Από ποο την γνωρΐζουν οί πάντες; Απο την αφέλειαν των κινησεων κάί τής τιερ.βολής, ά πό τό τσιγαράκι πού φέρνει κάποτε είς τα χεΐλη μέ ^Τ^Ζ καί αδιαφορίαν η ακριβώς άπό την έπιμέλειαν μέ την ο¬ ποίαν έμφανίζεται: ζωγραφΐ- κή, τουαλέττα, δλα είς την έντέλειαν; —Νά σοϋ π©: Τό αίσθητή- ριον έδώ είνε κοινόν είς; δλα τα γεωγραφικά πλατή. Ό άν¬ δρας είνε φοβεράς. Κατέχει μίαν φυσιογνωμικήν άναντιρ- Ρήτου ασφαλείας. Βγάζει συμ- ιτεράσματα άμέσως. Αυτόν τόν καθορισμόν έκα¬ μεν ό παρατυχών εΐδήμων. Άλλά καί χωρίς τόν καθορι¬ σμόν τό πράγμα δέν παύει ν<3> ΪΧΠ σημασίαν. Τα βλέμμα
  τα δέν στρέφονται απλώς καί
  μόνον πρός τό διαφιλονικού-
  μενον πρόσωπον — διότι γιά
  κάτι τέτοιο πρόκειται. Στρέ
  φονται καί πρός τάς έννοΐας
  τού. Διότι κάποιαν γενικήν
  έννοιαν συμβολίζει τό πρόσω
  πον αύτό. Την έννοιαν τής
  προσωπικής ελευθερίας, τής έ
  λαστικότητος καί τί}ς έλαφρό-
  τητος άν θέλετε. Μέ τό πρό¬
  σωπον τίθενται επί τάπητος
  άναμνήσεις παλαιά!, σημαντι-
  κώταται. Χΐλιοι πειρασμοί ά
  ναζοϋν.
  Κυττάζουν άλλως τε τό πρό
  σωπον, μόνον οί έργένηδες;
  Καθόλου. Ένα πλήθος κόσμου
  συνωθεΐΐαι γύρω τού μέ τα
  βλέμματα Σεβαστοί οίκογε-
  νειάρχαι, τρυφεροί σύζυγοι,
  άκόμη καί άλλοι μόλις δοκι-
  μάσαντες τα δεσμά τοθ ύμε-
  ναίου ή τελοθντες είς την έ
  ποχήν τής μνηστείας. Όλοι
  κυττάζουν μέ Ιδιαίτερον έν
  διαφέρον. Περιεργάζονται μέ
  μελαγχολίαν ή νοσταλγικήν
  άναπόλησιν. Τελικώς άνταλ
  λάσσουν καί ένα άδιόρατο
  σχεδόν σημείον συνεννοήσε
  ως. "Ισως νά λομβάνουν καί
  κάποιαν απόφασιν έν σχέσει
  μέ τόν άναφαινόμενον' πάλιν
  ενώπιον των μοιραίον ΡουβΙ
  κωνα: Θά ρίψουν των κθβον;
  "Η θά μείνουν έντός τής περι-
  οχής τής χρηστομαθείας; Ί
  δού τό φλέγον ζήτημα.
  Ήκουσα πρό έτών £να κύ·
  ριον καλής κοινωνικάς θέσε¬
  ως καί αρχηγόν σχεδόν οί
  κογενείας νά τονίζη ϋμνους
  πρός την «γλυκειά πσραλυμέ-
  νη ζωή»· Ποιά Τ*"™ Π .ζω1Ί
  αυτή; Ασφαλώς ή παλαιοτέ-
  ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  Ο ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  2ον
  ΝΕΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
  Ό Μουσταφά Κεμάλ
  καί ή γυναϊκϊς.
  'Όπω: δλοι οί Άλβχνοί καί
  οί Μακεδόνες, ό Μουσταφά είχε
  τό ένστικτον τής άνταρσίάς. Τό
  ένστικτον αύτδ τόν ώθοΰσεν είς
  τό νά μην άνέχεται οιανδήποτε αύ
  ταρχιχότητ·χ. Ήτ«ν έπαναστάτης.
  Έφαντάζετο τόν εαυτόν τού ήγού
  μενον τής επαναστασεωσ άνατρέ-
  ποντα τόν τύραννον, σώζοντα καί
  έκκαθαρίζοντα την χώραν. Είς δ¬
  λα αύΐά τα γεγονότα τόν εαυτόν
  τού τόν έφαντάζετο πάντοτε ώς
  τό κέντρον, την κενΐρίκήν μορ¬
  φήν, τόν αρχηγόν τόν είς δλους
  Ιπιβαλλόμενον καί είς δλους σε
  βαστόν.
  Όσακις είχε ποιύσεις έπέστεε
  φεν είς την θεσσαλονίκην, άλλ'
  είς τό σπίτι τής μητέρας τού εμέ
  νεν δσον ήμποροθοεν ολιγώτερον.
  Ή Ζουμπεϊντά είχε τΐανδρευθί) μέ
  Ινα ίύκατάατατον έμπορον άιτό
  την Ρόδον. Ό Μουσταφά Κεμΐ'
  άπότομα τής είπεν δτι δέν έ.--"ι
  κίμβζε τόν δεύτερον γάμον : ,-
  Έμάλλωσαν. Κατόπιν αυτού ηρ¬
  νήθη ν' αναγνωρίση καί νά ομιλή
  ση πρός τάν πατρυιόν τού.
  Είς την Θεσσαλονίκην περνοϋ
  σεν, δσας ώρας μποροθσε νά δια
  θέση, μέ μερικούς μοναχους τ'.ΰ
  τάγματος των Δομινικανών, οί ό
  π'-ϊοι τοΰ μάθαιναν γαλλικά. Εί
  χε συνδεθή διά φιλίας μέ Ινα συμ
  παθητικόν ίειλόν νέον κατά τι
  μεγαλείτε όν τού, ό οποίος ώνο
  μάζετο Φετχή καί ήταν Μακε
  δών, άπό την Όχρίδα. *Ο Φετχή
  ήξευρε καλά γαλλικά. ΟΕ δυό μα
  ζί κατεβρόχθιζαν δλην την έπα
  ναστατικήν φιλολογίαν, δλα τα
  έπαναστατικά βιβλία ποίι έπεφταν
  είς τα χέρια τους: Τόν Βολταϊ
  ρον, τόν Ρουσσώ, δλους τούς Γάλ
  λους συγγραφεϊζ, καί την πολιτι
  «ήν οίκονομίαν τού Χόμπες καί
  τοΰ Τζόουν Στούαρτ Μίλλ. "Ολα
  αύτά ήσαν διβλία άπηγορευμένα.
  Έκείνοι είς τα χέρια των οποίων
  τα Ιπιαναν οί κατάσκοποι τοΰ
  Άβδούλ Χαμήτ, έρρίπτοντο είς
  την φυλακήν. Άλλ' ό άπηγορευ
  μένος καρπός είνε πάντοτε γλυ
  κύτερος.
  Ό Μουσταφά Κεμάλ ήσκεϊτο
  είς την ρητορικήν καί προσεφώ
  νει τούς άλλους μαθητάς τής στρα
  τιωτικής σχολής: Ή Τουρκία, ή
  Τουρκία των Ιπρεπε νά σωθή ά¬
  πό τούς δνυχας των ξένων καί ά
  πό την διαφθοράν τού Σουλτάνου.
  Επάνω είς τό θέμα τής έλευθε
  ρίας έγραψεν άρθρα καί δοκίμια
  καί ποιήματα μέ πλούσιον λεξιλό
  γιον.
  Εί; τό Μοναστήρι εσημείωσεν
  δσην επιτυχίαν εϊχε σημειώσει
  καί είς την ατρατιωτικήν σχολήν
  τής θεσσαλονίκης. Τόν Ιχαρακτή
  ριζαν ώς ίνα νέον με πολλά προ
  σόντα, άλλά δύσκολον. Ή εξοι-
  ρσ καί συνεπώς ή έλαφρο
  τέρα. "Οτι εγινε πρότυπον
  τάξεως ώστε νά δακτυλοδει
  κτήται άπό πολλούς αύτό
  ήταν δι* αυτόν πράγμα άνευ
  σημασΐας. Ή τάξις δσο δή
  αιουργική καί άν είνε καταν
  τςί φαίνεται διά τούς πολλούς
  άνιαρά. Ή αταξία παρουσι-
  άζεται μέ δλα τα πλεονεκτή
  ματα. Οί λαμπροί συνδυασμοί
  τής ζωής άνευρίσκονται πάν
  τοτε πρός τό μέρος τής δευ
  τέρας. Άς λένε δ,τι θέλουν
  εναντίον των μποέμ. ΑύτοΙ
  είναι συνήθως πού ζοθν χω
  ρίς έλέγχους άλλά καί χω·
  ρΐς σκοτοθρες· πού ζοθν μέσα
  είς την άρνησιν έστω, άλλά
  καί την ευδαιμονίαν ή τούλα
  χιστον την μεγάλην στιγμήν
  τής εύδαιμονΐας. Αυτή ή άλή
  θεια άναφαΐνεται νομίζω ό-
  λόσωμη γύρω άπό την έλευ
  θέραν ύπαρξιν πού άγκυρο
  βολεΐ αιφνιδίως είς 6να κέν
  τρον κοσμοβριθές...
  ΑΣΜΟΔΑΙΟΣ
  Τού
  συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ
  κείωσις μέ αυτόν ήταν δΊσκολος.
  Δέν Λφινε τούς άλλους νά πά
  ρουν θάρρος μαζί τού. Είχεν έκ
  λέγη διά την σχολήν πού κα-
  τήρΐιζεν άξιωματικούς τού έπιτε
  λείου—την Χαρμπιά— τής Κων
  σταντινουπέλεως. Μέ τόν βαθμόν
  το5 άνθυπολοχαγοδ έστάλη έκεΐ.
  Ήταν είκοσι ίτών. Τό σώμα τού
  ήταν σφιχτοδεμένο, ήταν δγιής,
  γεματος ζωιικότητα.
  Δέν είχε πείραν τής ζωί)ς. Ή
  θεσααλονίκη ήταν Ινας μικρός λι
  μην. Τό Λαζαράν Ινα ασήμαντον
  χωριό.
  Τό Μοναστήρι, μιά πληκτική
  έπαρχιακή πόλις. Δέν* είχε καμ
  Ό Κεμάλ 'Ατατούρκ
  μιά άπό τάς βαθείας πεποιθήσεις
  ή τάς αρχάς τής μητέρας τού,
  γιά νά τάν στηρίζη.
  Εϋρεθείς διά μιας είς την άκά
  θαρτον ζωήν τής μητροπόλεως,
  τής Κωνσταντινουπόλεως, έρρΕ
  φθη είς αυτήν μέ τα μοΰτρα. Κά
  θε νύκτα έπαιζε χαρτιά καί έπι-
  νεν είς τα καφενεϊα καί τα έστια
  τόρια. Μέ τάς γυναίκας ίέν ήταν
  δύσχολος. "Ενα πρόσωπον, 2να
  προφ£λ, Ινα γέλιο, μποροΰσαν νά
  τόν άνάψουν καί νά τόν ώθοθν
  νά συνδεθ^ μέ την γυναίκα, οία
  δήποτε καί άν ήταν. Πολλές φο
  ρές επήγαινε μέ Έλληνίδες καί
  Άρμένισσες κοινές γυναϊκες είς
  τούς υπόπτους οΐκους, είς τούς στε
  νούς, βρωμερούς δρόμους κοντά
  εΪ4 την γέφυραν τοθ Γαλατά, δ
  που έσύχναζαν κοιναί γυναϊκες
  καί δμοφυλόφιλοι. "Υστερα γιά
  μιά ή διιό έβδομάδες τα είχε μέ
  μιά Αεβαντίνα είς τό σπίτι της
  είς Παζκαλτί (;) ή μέ καμμιά
  Τουρκάλα νεάνιδα πού άπό στενο
  σόκακα καί μέ τό πρόσωπον καλυμ
  μένον άπό φόβον πρό; την άσΐυ
  νομίαν, έπήγαινεν είς συνάντησιν
  της είς καμμιά «μαιζόν ντέ ραν
  τεβοθ» είς τα Πέραν ή την Σ:αμ
  πούλ.
  'Από δλες «ύΐές τίς γυνχϊκες
  5έν άγάίΐησε καμμιά, ϋοτέ τού δέν
  δπήρξεν αίσθηματίας τ) ρωμαντι-
  κός. Χωρίς την ελαχίστην τύψιν
  συνειδήσεως άπό την μιά γυναίκα
  περνούσεν είς την άλλην. Ίκανο
  τάς έρέξεις τού καί έγευ-
  έλ Άλί
  διά πλουσίους καί άρτστοκοάτας.
  Δέν ισχυαν προτιμήσεις διά τούς
  υΕούς πχτέρων πού διεδέχθησαν ή
  καί ήγων£σθτ73αν διά τήνπορφύραν.
  Ή ταπεινή καταγωγή τοθ Μουστα
  φά Κεμάλ δέν θά ήαπόδιζε την
  επιτυχίαν καί την επικράτησιν τού
  άρκοθαε νά δείξη πώ; είχε μυαλό
  καί χαρακτήρα.
  Ό Μουσταφά Κεμάλ επέρασεν
  δλας τάς έξετάσεις τού μέ με
  γάλην επιτυχίαν. Υπεδείχθη ν'
  ακολουθήση τα ανωτέρα έπιτελικά
  μαθήματα καί είς αϋτά διέπρεψε
  καί τόν Ιανουάριον τοθ 1905 άπε
  φοίτησεν καί άπό την ανωτέραν
  στρατιωτικήν σχολήν. Αί άνώτεραι
  σπουδαί τού επετά¬
  χυνεν την προαγω
  γήν τού είς τόν
  βαθμόν τού λοχα
  γοθ.
  Μέ τό στρατιωτι
  κόν έργον τού άνε
  μίγνυε την πολιτι
  κήν. Είς τό Μονα
  στήρι ήταν ϊνας
  νέος σεβαστός είς
  τούς άλλους νέους
  τούς συμμαθητάς
  τού. Είς τδ κολλέγι
  όν αξιωματικών1 τοθ
  έπιτελείου περιεστοι
  χίζετο πάντοτε υπό
  νεαρών αξιωματι¬
  κών, όμηλΕκων καί
  όμοϊδεατών τού. "Ο
  λοι των ήσαν επανα¬
  στάται. Κάθε νέος
  άξιωματικός 4ξιος
  τοθ μιαθοθ τόν δποϊ
  όν είσέπραττε, έξα
  νίστατο χατά τοθ
  άτιμωτικοθ δεσποτι-
  σμοθ τοθ σουλτά
  νού καί τής άναμΕ
  ξεως των ξένων
  εθνών. Ήσαν οί
  κλ^ρονόμοι τής ό
  αυΐοκρατορίας, άλλ'
  είχε κατα
  γεν. Ήταν τέλειος Άνατολίτης είς
  την διανοητικότητά τού: Ή γυναί-
  κες δέν είχαν καμμιά θέσιν είς
  την ζωήν τού, πχρά μόνον διά νά
  (κανοποιοθν τό έρωτ,ικόν τού έν¬
  στικτον. Είχε βυθισθή βαθειά είς
  την άχάθαρτον ζωήν τήςχοσμουιτί
  λεως.
  Εξαφνα
  άντέδρααεν είς δλην
  αυτήν την άκολασίαν καί άφωσιώ
  θη είς τό έργον τού μέ μεγάλην
  ένεργητικίτητα. Ή ϊπιτυχία τού
  έξηρτατο άπό αυτόν τόν Ιδιον.Είς
  την Τουρκίαν χάθε άνθρωπος μπο
  ριϊ νά έξυψωθή άπδ την άφάνειαν
  μέ την ιδίαν αύτοΰ έπιτηδειέτητα.
  Δέν υπήρχεν ίθύνουσα τάξις. Δέν
  υπήρχαν σχολιΐα αποκλειστικώς
  θωμανικής
  κληρονομία των
  στραφή.
  ΟΕ κτίθηγηταί τοθ χολλεγίου
  καί πολλοί άπό τούς γηραιοτέρους
  άξιωματικους συνειάθουν πρός
  τάς ίδέας των μαθητών καί νεω
  τέρων συναδέλφων των. χωρίςδμως
  καί νά τολμοθν νά συνταχθοθν έκ
  τοθ φανεροΰ μαζί των.
  Είς τό κολλέγιον δπήρχεν ήδη
  μία έπαναστατική ομάς, γνωστή
  υπό τό δνομα «Βατάν» ή «Πά
  τρ!», τα μέλη τής οποίας συνήρ
  χοντο είς μυστικάς συσκ(*ψεις. Ή
  οργάνωσις είχε καί ίνα χειρά>ρα
  φόν δημοσιογραφικόν, τό οποίον
  έκυχλοφόρει άπό χέρι σέ χέρι.Όρ
  γάνωσις έπαναστατική, ήσκει έ¬
  λεγχον κχθ' δλων των ήδραιομέ
  νων θεσμών τής τουρκικής ζωής.
  Διέκειτο έχθιστα πρό; τό πάλαι
  όν καθεστώ;, τούς ανικάνους άνω
  τέρους δπαλλήλους τοθ σουλτάνου,
  την ίυραννίαν τού καί την έκ
  μέρους τού κατάπνιξιν πάσης φι¬
  λελευθέρας ίδέας. Έμίσει τους
  ίερείς. Κατήγγελλε τόν ίσλαμι-
  σμόν ώς τό δηλητήριον πού
  παρέλυε τό έθνος καί ήμπόδιζε
  κάθε πρόοδον. Καθίοτα στίχον
  της τα τζαμ'ά καί τα μονασΐήρι*
  των δερβισών, οί όποϊοι έξουθέ-
  νωναν τόν λαόν. Έπεξέτεινε τόν
  έλεγχον της κατά το3 νομολογι·
  κου συατήμ-χτος, πού εστηρίζετο
  είς τό κοράνιον καί ένεπνέετο άπό
  τούς άπηρχαιωμένους, καί μή
  άνταποκρινομένους πλέον είς τάς
  νέας ανάγκας τής ζωής, κανόνας
  τού.
  Τα μέλη τής οργανώσεως συνέ-
  δεεν ό δρκος τής καταλύσεως τής
  τυραννίας τοθ σίυλτάνου χαί τής
  αντικαταστάσεώς της διά τής συν·
  ταγματικής κυβερνήσεως καί τού
  κοινοβουλευτικόν συστήματος, ό
  δρχος τής απελευθερώσεως τού
  λαοΰ άπό τδν πνευματικόν ζυγόν
  των χοτζάδων, ό δρχος τή; χείραν
  φετήσεως των γυναιχών άπό τα
  άναγχαστικά πέπλα χαί τα χαρέ-
  μια. Ή Τουρχία ήτιμάζετο άπό
  τόν αουλτάνον χαί τού; κατασκό-
  πους τού. Ή Τουρκία θ' άπέθνη-
  σκεν, αν είς τάς φλέβα; της δέν
  μετηγγίζετο τό αίμα των νέων
  ίδεών.
  Ό Μουΐταφί Κεμάλ προσεχώ-
  Ό Άγιος Νικόλαος.
  Ό Δήμος ΆγΙου Νικολάου
  συνεχίζει μέ ταχύν ρυθμόν
  την εκτέλεσιν των έξωραϊστι-
  κών Εργων τής πόλεως. Έν¬
  τός των ημερών θά τοποθετή
  θή ή ώραία σιδηρά κινητή γέ·
  φυρα επί τής μικράς διώρυγος
  πού ένώνει την θάλασσαν μέ
  την παρακειμένην λίμνην. Έν
  συνεχεία δέ θά γίνουν καί
  άλλα έξωραϊστικά έ'ργα πέριξ
  της λίμνης, ήτοι περιζώματα,
  ίσοπεδώσεις, φύτευμα πρα-
  σιών καί άλλα. Θά ήτο δέ κα¬
  λόν νά έφυτεύοντο είς τάς πά
  ρυφάς τής λίμνης καί (δία είς
  τό νότιον αυτής μέρος άναρ-
  ριχητικά φυτά, σπαράγγια, τρι
  ανταφυλλιές καί άλλα πού
  θά προσδίδουν ιδιαιτέραν γρα
  φικότητα. Άλλά πιστεύομεν
  ότι συν τφ χρόνω θά γίνουν
  δλα χάρις είς την δραστηριό
  τητα καί την φιλοκαλίαν τής
  δημοτικής άρχής.
  ***
  Ή άνακομιδή.
  Προχθές άνεκομίσθησαν τα
  εύεργεσίαν πού προσέφερεν
  είς τόν τόπον, διά τής άφιερώ
  σεως ολοκλήρου τής κολοσσι
  αίας περιουσίας τού διά την
  εκτέλεσιν έργων εύποιΐας, διά
  την δημιουργίαν των μεγάλων
  φιλανθρωπικών ίδρυμάτων Μα
  ρίας καί Άνδρέου Καλοκαιρι-
  νοθ.
  όστά τοθ
  γέτου τής
  άαανήστου εθερ
  πόλεως Άνδρέου
  ΚαλοκαιρινοΟ έκ τοθ Α.' νε-
  κροταφείου είς τό πρός τουτο
  άνεγερθέν μαυσωλεΐον είς τάν
  περίβολον τοθ Πανανείου Δή
  μοτικοθ νοσοκομείου. Ή άνα¬
  κομιδή έγινε μέ σεμνότητα χω·
  ρίς μεγάλην συμμετοχήν κό
  σμου. Οί Ηρακλειώται δμως
  στρέφονται ήδη νοερώς ττράς
  τό Μαυσωλεΐον αύτό καί δέ
  ονται υπέρ τής ψυχής τοθ
  Άνδρέου ΚαλοκαιρινοΟ. Διότι
  δέν λησμονοθν καί δέν θά λη
  σμονήσουν ποτέ την μεγάλην
  ΤΗτο επιβεβλημένον.
  Έκααε πολύ καλά ή Γβνική
  Διοίκησις νά διατάξη τάς κοι
  νοτικάς αρχάς νά φροντίζουν
  διά την άπόφραξιν των γεφυ
  ρών καί τόν καθορισμόν των
  τεχνικών έργων μετά τάς
  πλημμύρας. Διότι διά τοϋ τρό
  που αύτοθ θ άποφεύγωνται είς
  τό εξής καταστροφαί όδών
  καί διακοπαί συγκοινωνιών.
  Την εργασίαν δέ αυτήν μόνον
  αί κοινότητες θά εΐμποροϋσαν
  πράγματι νά την έκτελοϋν έγ·
  καίρως, άφοϋ τα έ'ργα ευρί¬
  σκονται είς τάς περιφερείας
  των. Άλλωστε δέν πρόκειται
  νά τάς επιβαρύνη ή έργασία
  αυτή μέ μεγάλας δαπάνας έ-
  νώ αντιθέτως ή καταστροφή
  των συγκοινωνιακών έργων
  βλάπτει πρωτίστως τούς κα-
  τοίκους των.
  Ή άσφάλεια.
  Ή Ικδοσις τής άγρονομικής
  διατάξεως τής οποίας περίλη
  ψιν έδημοσιεύσατμεν προχθές,
  αποτελεί μέτρον έπιτυχές, θά
  συντελέσπ δέ ασφαλώς είς
  την έξ ολοκλήρου παγίωσιν
  τής άγροτικής ασφαλείας. Άν
  καί πρέπει νά ομολογήσωμεν
  ότι είς τόν νομόν μας ή ά
  σφάλεια ευρίσκεται είς ζηλευ
  τόν σημείον. Αί άγροζημίαι
  περιωρίσθησαν είς τό ελάχι¬
  στον καί αί περιουσίαι έχουν
  διασφαλισθίΙ χάρις είς τόν ζή
  λον καί την δραστηριότητα
  τής υπηρεσίας αγροφύλακος.
  II
  ΑΝΟΡΘΩΣΙ-
  Αί Αθηναι είς την δόξαν των
  ' θέατρον ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (όπερέτ
  τα Π. Οΐκονόμου) — Σήμερον ή ύ
  περεπιθεώρησις τού Εύαγγελίδη—
  ΣακελλαρΙου «Γα&δένια». Μουσ
  κή θ. Σακελλαρίδη.
  «ΜΙΝΩΑ».— Σήμεοον ό ρωσ
  σικός κολοσσός δ «Πυργος τής
  ΒαρσοβΙας». Πρωταγωνιστοϋν Βι
  κτωρΐα Φόν Μπαλάσκο. Την Πέμ
  ιττην: «Χαλύβδυνοι ανδρες».
  ρηαεν είς την μυστικήν οργάνωσιν
  «Βχτάν». Διά την μικράν χείρα
  γράφον εφημερίδα τής όργανώσε
  ως ίγραφί σφοδρά άρθρα καί φλ
  γερά ποιήματα. Κατά τάς συζη
  τήσεις ώμιλοΰσε μέ έξαιρετική
  πικρίαν καί άμείλικτον αύστηρό
  τητα. "
  Ό διοικητής τοθ Κολλεγίου
  ήτο ένήμερος τής υπάρξεως τής έ-
  παναστατικής οργανώσεως, άλλ'
  Ικλεινε τα μάτια. Ένήμεροι ήσαν
  ίπ£σης καί οί κατάσκοπο; τοθ
  Σουλτάνου χαί δέν παρέλειπαν ν'
  άναφέρουν περί τής μυστική; όργα
  νϋπεως των νεωτέρων άξιωματι
  κων, είς τάς έκθέσεις ποΰ Ιστελ
  λάν πρός τα άνάκτορα. Ό σουλτά
  νος άνησόχησε. Βεβαίως έπρόκει
  το περί θερμοκεφάλων νεανιών
  Άλλ' οί νεανίαι αύτοι αύριον θά
  ήσαν οί έπιτελεΐς καί οί άρχηγο
  τοθ σιρατοθ. Διέταξε τόν Ισμαήλ
  Χακή πασάν, γενικόν διευθυντήν
  επι τής στρατιωτικής έκπαιδεύσε
  ω, νά θέση χωρίς άλλο τέρμα ετ< την ζωήν τής μυστικής οργανώ¬ σεως. Ό Ισμαήλ Χακή πασάς ώ μίλησεν αυστηρώς είς τόν διοικη την τής οχολής, τόν κατέστησεν ύπεύθυνον. Ό διοικητής έπτοήθη Απηγόρευσε κάθε κίνησιν τής μυ¬ στικής οργανώσεως έντός τής σχο λής. Οί νεαροΐ άξιωματικοί μετέ φεραν την οργάνωσιν των έκτός τής σχολής Βατάν —Πατρίς: Είς την σχολικήν εκείνην οργάνωσιν εύρίβκοντο έν σπέοματι αί ιδέαι πού κυβερνοΰν σήμερα την Τουρ κίαν. (αυνεχίζεται) ΜΙΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ Ό ρωσσικός κολοσσός: ι ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΦΟΝ ΜΠΑΛΑ- ΣΚΟ ΠΑΟΥΛ ΧΑΡΤΜΑΝ "Βνα έξαιρϊτικό γερμανι¬ και; παραγωγής μουσικοόρα- ματικόάριστούργημα, μέ θα« σία μουσικπ, δροματική υπό θέσι καΐ ώυνατό παίξιμο ήθο ποιών. Έχτος προγράμματος ΖΟΥΡΝΑΛ ΠΕΜΠΤΗ: Το εργο ποϋ 9ά κβταπλήξη: ΙΑΑΥΒΔΙΝΟΙ ΑΝΛΡΕΣ Προσεχώς: Κοντοττιέρι (Πύρινες Μορφέο), Ρομπέν των δασών. Σημ. Δευτέραν — Τετάρτην —Πέμπτην—Σάββατον—Κυρι ακήν ωρα 61)2 άπογΐυματινή. Κυριακή ωρα 2 μ. μ. ο¬ λόκληρον τό έπεισοδιακόν: ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ Κάτοχοι Ραδιοφώνων Εάν τό ραδιόφωνόν σας παρουσιάζη οιανδήποτε βλάβην, έπισκευάσατέ το μόνοι σας, ζητοθντες οδη¬ γίαι έπισκευϋς δωρεάν ά- πό την έταιρίαν ραδιοφώ¬ νων «ΒΕΣΤΑ» Πανεπι¬ στημίου 69 δ' "Αθήναι, έ- σωκλείοντες διά την άπαν τησιν γραμματόσημον δρχ. 3.50, ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ ΤΩΝ ΘΕΩΝ 'Ενα ιστορικόν άνάγνωσμα. 20ον — Ναί, ναί! φωνάζει ένθου σιασμένος ό λαός. —Τί χρειάζονται τα λό για; πσρατηρεΐ τότε ό ΦωκΙ ών μέ την ξηρά τού φωνή. Δέν έχουμε πειά στρατό. Μέ τί θέλετε νά πολεμή· σουμε; "Ολων τα βλέμματα στρέ φονται πρός τόν στρατηγό. Είνε διάσημος είς τάς Άθή νας καί σ' δλη την 'Ελλάδα γιά την στρστηγική τού ίδιο φυΐα καί γιά την αύστηρότη τα τοΰ βίου τού. Τα χον δρά τού φρύδια, τό άσχημό τού πρόσωπο, τα γυμνά τού πόδια τόν ίίκαμναν σχεδόν ά ποκρουστικό. Ό κόσμος δμως ήξεαε την άξία τού. — Είνε μάταιο νά πολε μήσουμε έξακολουθεΐ ό Φω κίων μέ τό ϊδιο άπότομο ϋ φός, ασφαλώς θά νικηθοΰ με. —Καί ή Σπάρτη;...ακούεται μιά φωνή. —Ή Σπάρτη δέν κινήθηκε ούτε δταν ή Πελοπόννησος, σύμμαχος τής Άττικής, θά μποροϋσε νά σώση την Έλ λάδα άπό την μακεδονική κα τοχή. Δέν θά κινηθή τώρα πού είνε νικηφόρα τα στρα τεύματα τού Φιλίππου. —Ό Φίλιππος μπορεΐ νά πεθάνη, παρατηρεΐ ό Ύπε ρίδης, άπό τή θέσι τού. —Καί ό Άλέξανδρος είνε άκόμη παιδί, λέγει ό Δημο σθένης. —Πόσο, πλανάσαι, Δημο σθένη! άπαντα μέ ζωηρότη τα ό Φωκίων. "Ας μή ξεχνοϋ με δτι ό μεγάλος Άριστοτέ λης έχει διαπλάσει την ψυ χή αύτοϋ τοθ παιδιοϋ. Αύτός τό όδηγεΐ μέ τίς συμβουλές τού. Πολλές πράξεις τού Ά λεξάνδρου φανερώνουν δτι καί τώρα άκόμη είνε έ'νας έ πιδέξιος στρατηγός. "Οχι. Ά θηναϊοι, δέν πρέπει νά σκε πτώμαστε νά πολεμήσουμε. Ή ελευθερία τής Ελλάδος είνε χαμένη. Τό μόνο πράγ μα πού ένδιαφέρει τώρα εΤ νέ νά ξέρουμε άν αί Άθή" ναι θά ζήσουν καλλίτερα υ¬ πό τόν μακεδονικό ζυγό ή υπό την κατοχή των Σπσρ τιατών. Ή λέξις «ζυγός» ανάστα τώνει τούς Άθηναίους. Φωνές ακούονται άπ' δλες τίς πλευ ρές. "Εξαφνα κάποιος φθάνει τρέχοντας. Φέρνει νέα καί, ασθμαίνων, άπευθύνεται είς τούς πρυτάνεις. — Άθηναϊοι, λέγει, ό Φίλιπ πος συγκινήθηκε άπό την στα θερά καί άξιοπρεπή" στάσισας. Στέλνει πίσω ελευθέρους καί χωρίς λύτρα δσους αίχμαλώ τισε στήν Χαιρώνεια. Όλη ή αύστηρότης τού στρέφεται έ ναντΐον των Θηβών , καί τής Σπάρτης. Τόν προκαλοϋσαν νά τιμωρηθή τάς Αθήνας διότι ήσαν πάντα έχθρικοί άπέναντί τού, έκεΐνος δμως απήντησε: «Δέν θέλουν οί θε οί νά καταστρέψω τό θέα τρο σύτό τής δόξης έγώ πού δέν έργάζομαι παρά μόνο γι' αυτήν». Θά κατευθυνθή στήν Κόρινθο καί έκεΐ θά καλέ ση άντιπροσώπους δλων των πόλεων τής Ελλάδος. Θέλει νά διορισθή άρχιστράτηγος καί νά επιτεθή κατά τής Περ σίας. (συνεχΐζεται) ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικρδς ή μιχρ<>
  οίκότροφος παρά καλλίσΐη οι¬
  κογένειαι
  Πλί παρ'
  Έκαστην ΤΡΙΤΗΝ
  μεσημβρίαν
  Διά Ρέθυμνον, Χανιά,
  ΠΕΙΡΑΙΑ
  Χαλχίδα, ΑΙδηφον,Βο-
  λ·ν, Φεσσαλονίκην.
  Τηλ!·. »-Μ
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Διόφοροι νεωτερισμοι
  τής παρισινής μόδας της έποχής.
  Μέ τό τιρωίνόν τογιέρ σας θά
  φορέσετε μΐα σκωτσέζικη φινελ-
  λένια μπλούζα. Έπιτρέπονται ώ·
  ρα'οι συνδυασμοί χρωμάτω", με·
  ταξΰ των οποίων θά προτιμηθοθν
  οί εξής: μσΰρο, κόκκινο καϊ μπλέ
  μαρίν μαθρο καΐ ποοτοκαλλί, ά-
  σττρο καί τΐράσινο. Ή Φσνελλένισ
  μττλούζα θεωοεΐται έκτάκτως ττρσ
  κτική, ϊχει δέ φόομα σεμιζέ. Γάρ-
  νίρεται μέ ττιέτες καί συαπληρώ·
  νεται μέ Μνα σταυρωτό γιακαδάκι
  τού αύτοϋ ύφάσυατος.
  Μέ τό τΐρακτικό ταγιέρ τού σττόρ
  θά φορέσετε μία πλεκτή μάλλινη
  έσάρπα σέ χρώμα πράσινο, μα-
  ρόν η γκρέζ.
  Πολΰ τής μόδας εΤνε μ(α μπλού-
  ζϊ άπό πυκνή μάλλινη δαντέλλσ,
  πού θά φορεθή έηίσης μέ τό πρω-
  ινό ταγιέρ.
  Ή δαντέλλα δέν θά χρησιμοποι·
  ηθη εφέτος μόνο γιά βραδυνά φο·
  ρέματα. θά φορεθή καί ώς γαο-
  νιτούρα στά μάλλινα μοντελα τού
  άπογεύματος.
  Ή ττιό κομψή τόκα είνε άπό μα·
  λακό μαΰρο καστόρι καί γαρνίρε-
  ται μέ Ενα πολύ κίτρινο ή πορτο-
  κσλλί.
  "Επειτα άπό πολύν καιρό, έμφα
  νίζεται πάλιν τ· βράδυ, ϊνα λη-
  σ.ΐονημένο έξάρτημα τής γυναι·
  κείας τουαλέττας: τό μτΐοά. Είνε
  άπό πτερά στρουθοκαμήλου ή μα-
  ραμπού, σέ λεπτοϋς καί άΐταλούς
  χρωματισμούς: ρόζ, γκρί— πέρλ,
  μττλέ, ττάλ. Οί Παρισινές υίοθέτη'
  σαν τό μποά μέ ένθουσιασμό διό¬
  τι κολακεόει πολύ ίνα ώμορφο
  πρόσωπο. "Εσημειώθη συγχρόνως
  ή έπιστροφΊ τής πτερένιας βεντά- _
  λιας. Καί αυτή 2γ*νε δεκτή μέ χά '
  ρά άπό τίς φιλάρεσκες κυρίες.
  Πολύ θά επικρατήση τόν χειμώ·,
  να ή γουνένια κάπα ή πελερΐνα. (
  Ή πελερΐ'α φθάνει λΐγο πιό κά-
  τω άπό την μέση κα'ι είνε άΐτλή
  χωρίς γιακα ή ρεβέο. Γιά τίς πε
  λερΐνες τιού συνοδεύουν την άπο
  γευματινή τουαλέττα προορίζον
  ται οί εξής γοΌνες: λούτρ, άστρα
  κσν, μπράϊντβανς, πτΐ—γκρί. Μέ
  αΰτές οί Παρισινές φοροΰ^ τόκα
  καί μανσόν άπό την ίδια γούνα.
  η Ντιστεγκέ
  Παρισινά φιγουρινια
  καί Άθηναϊκά μοντέλα
  ΜΟΔΑ ΕΙΝΕ Ο ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλεφ. 551.
  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ
  «ΜΕΓΑ ΕΘΝΙΚΟΝ*
  Τό κατ' εξοχήν κέντρον των έν Α¬
  θήναις Κρητών.
  Εσχάτως άνακαινισθέν διαθέτει 100 .δωμάτια
  μέ δλσς τάς άνέσεις είς τό κέντρον τής πρωτευού¬
  σης.—Άκρα περιποίησις καί καθαριότης. Τιμαί λο-
  γικαΐ.
  ΟΙ κ. κ. πελάται μας άπό είκοσαετίας έπανέρ-
  χονται καί μένουν πάντοτε εύχαριστημένοι.
  ΨΑΡΙΚΑ—ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ είς τό κατά-
  στημα Εμ.Κρασάκη. Παρά την ^.Νομαρχίαν.
  " .....■ ■■■■■—-'-' «ιιι -ι~ϊεβ~|
  Κ Ο ί Μ Ω ΠΙ Κ γλ ϋ
  —Άπό την πρώτην
  ώς την τελευταίαν
  γραμμήν των 24 σε-
  λίδων τού
  -Τό έβδομαδιαΐον:
  ' ΓΑΜΟΙ.—Έν στενφ οΐκογενεια
  κω κύκλω ετελέσθησαν προχθές
  οί γάμοι τού κ. Σταύρου Ν. Χρι·
  στινΐδη μετά τής δίδος ΜορΙκας
  Ν. Μαυρογιάννη. Παράνυμφος ηα·
  ρέστη δ ίμπορος κ.Ζσφειρότΐουλος,
  ϊ Συνχαρητήρια.
  Ι ΘΑΝΑΤΟΙ.- Απέθανε καί έκη.
  δεύθη προχθές έν συρροί) κ^σμου
  ή Μαρία Μ Τσαγκαρά<η, χρηστή οΐκοδέσποινα. Συλλυπούμεθα θερ 'μώς τούς οΐκείους της. *** Γύρω στήν πόλι. Ι ΜΕΛΛΟΝ —Θά είναι άφιερω- μένο είς την ζωή τής ' ύπαίθρου, είς τόν ά- γρότην καί τα ζητή- ματά τού. —Τό μεγαλύτερον δίκτυον γεωργικών εΐδήςεων. —Τό μεγαλύτερον σχολείον έπιστημο- νικών μελετών. —Ή μεγαλυτέρα ε¬ φημερίς τής ύπαί- θρου. ΤΟ ιι ΜΕΛΛΟΝ «ΓΚΡΕΚΑ» -■· «■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι ■■■■»■■■■■■■■ •«ι Λόγω ταχύτητος, λόγφ τής ελαχίστης βενζίνης πού καταναλίσκουν, λόγφ των πολλών πλεονεκτη μάτων των κατέστησαν τα σύτοκΐνητα προτιμήσεως δι" δλην την Έλλάδα, τα Άμερικανικά έπιβατικά ύπ ερπολυτελεΐας: ΡΟΝΤΙΑΟ Παρελήφθησαν κατάλογοι τύπων 1939. Πωλή- σεις υπό τούς πλέον συμφέροντας δρους. Άντιπροσωπεία δι' άπασαν την Κρήτην. ΜΥΡ. Γ. ΚΟΚΚΙΝΙΔΗΣ Κουντουριώτου (τηλ. 6.75). ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΚΑυΝΑΚΟΙΝΟΣΙΣ Ή ένταθθα άντιπροσωπεία Φλόκα θεωρεΐ υποχρέωσιν Ι της νά συστήση είς τούς κ. • κ. καταναλωτάς των φημι- [ σμένων προϊόντων Φλόκσ, δ- πως ζητώσι άπό τόν προμη- ,θευτήν των τα σοκολατάκια (κ. λ. π. εΤδη μέ τό δνομα Φλό κα τό οποίον απαραιτήτως σημειοθται επί τής ταινΐας ή τοθ περικαλύμματος εκάστου εΤδους. Άν ό προμηθευτής σας έπιμένει νά σας δώση μαζύ μέ τα σοκολατάκια Φλό κα καί άλλα άγνώστων γ) κσί γνωστών έργοστασΐων, σημαί νει δτι Ιχει συμφέρον νά σας προτείνη Τ0θτο διότι τα ξένα αύτά σοκολατάκια άγοράζει μέ χαμηλοτέρας τι¬ μάς των σοκολατινίων Φλόκα, έπωφελεΐται δμως καί πω- λεΐ ταθτα μέ τάς τιμάς 0- που πωλεΐ καί τα σοκολατά κια Φλόκα. Καθ* ά μας έπληροφόοησαν, ή προχθεσινή βοοχή υπήρξεν άρχβ. τή είς την περιφέρειαν Μαλεβυ· ζίου. —"Αλλά καί χθές ό καιρός έ· φαΐνετο προτιθέμενος νά καταλή¬ ξη είς βροχήν... —Έπ' άγαθω πάλιν των καλλι· εργειων ίνα τόν νομόν μας. —Δέν έλειψαν οϋ-ε προχθές αί έκδρομαί των κυνηγων. — Καί τα θηράματα, αν κρίνωμεν άπό τάς ττ'ηροφορίας διά τα άπο· τελέσματά των. —Έν τφ μεταξύ ανεκοινώθη ύ· πό τοθ Ύπουργείου Γεωργίας δτι ληξάσης τής σχετικής περιόδου απηγορεύθη ή έμπορεία τοϋλαγοθ. —Χθές εορτήν των ΕΙσοδείων έτελέσθη είς τό ενταύθα Γυμνά· οίον θηέων έορτή. —Είς την οποίαν συμμετέσχον όλαι αί μαθιΊτριαι .τού εκπαιδευ¬ τηρίοις —Αί μαθήτριαι έκ τοϋ σχολεΐου μετέβησαν είς την εκκλησίαν τοϋ Αγίου Τίτου έκ τής οποίας έν γραφικρ λιτανεία — λαμπαδηφο ρουσαι— περιέφερον την είκόνα των Είσοδείων καταλήΕασαι είς τόν Ιδιον ναόν. Ωραίον λόγον επί της θρησκευτικής καί κοινωνικής σημασίαο, τής εορτής εξεφώνησεν 0 καθηγητής κ. Παπαμιχαλάκης. — Η ήμέρα ώς γνωστόν ύπενθυ· μίζει ανάλογον ηλικίαν τής θεο¬ τόκου καί^έορτάζεται κατ' ίθος μεταξύ τοϋ κόσμου των μικρόν καί μεγάλων δεσποινίδων. —Ή λιακάδα τής Κυριακής συν εκέντρωσε πλήθος κόσμου είς τα διάφορα ύπαίθρια κέντρα. ~Ή κίνησις μάλιστα αυτή διετη ρήθη μέχρι των νυκτερινών ώρων. —Δεδοιιένου δτι διετηρήθη Εως τότε ή αΐθρία καί ή δλη. γλυκύτης τού καιροΰ. — Μέ πυκνήν κοσμοσυγκέντρω σιν ήρχισε χθές τος παραστάσεις τού είς τό θέατρςν Πουλακάκη ή «Όπερέττα» τού κ· Οίκονόμου μέ τό «Όνειρο μου σύ γλυκύ». —-Σήαερον προβλέπεται έπίσης !] αυτή κοσμοπλημμύρα μέ την ύ περεπιθεώρησιν «Γαρδένια» των κ. κ. ΕΟαγγελίδη καί ΣακελλαρΙ ου (μουσική Σακελλαρίδη). —Την όποιαν άναβιβάζει ό θία σος διά πρώτην φοράν έν Ήρα κλείω μέ συμμετοχήν ολοκλήρου τοϋ μπαλλέτου καί μέ νέα νού μερά. — Είς τό κινηματοθεάτρου «Μι νώα» προβάλλεται αυριον ό «Π6ρ γος τής ΒαρσοβΙας» άληθινό μου σικό καί δραματικό άριστούργη μα. Ι Ρέηορτερ —Αί «Κρητικαί Σελίδες». Μέ ιό τελευταίον τεθχος των «Κρητικών Σελίδων» (Ιούλιος — Αύγουστος — Σεπτέμβριος) ή κ. Καλλιγιάννη μας Εδωκε νέον δεϊγ μα των άξιολόγων προσπαθειων πού έκπροοωπεΐ τό περιοδικόν της γύοω άπό την ανάπτυξιν των γραμ μάτων καί τής Τέχνης στό Ήρά κλειο. Άπό τα πολλά περιεχόμε να, καί τοΰ τεύχους αύτοϋ, έπιμε- μελημένου πολθ καί άπό απόψεως εμφανίσεως, ξβχωοίζομε αρθρο γιά τό γλωσσικό ζήτημα τοϋ κ. Κλ. Παράσχου, ποιήματα τής κ. Λ. Ίακωβίδου Πατρικίου, τής ΔΙ δος Χρυσοθλας Μπιζόκη, των κ.κ. Κλ. Στ. Μιμίκου, Ί. Μπουκουβάλα —Αναγνώστου κ. ά' Διηγήματα τοΰ κ. Γιάννη Μουρέλλου καί τής δίδος Μαρ. Μηλολιδάκη. Περιέ χονται άκόμη ένδιαφέρουσα μβλέ την τοΰ κ. Κριτσωτάκη γύρω άπό τό 6ργον τοϋ Ξανθουδίδη καί είδι κά Ιστορικά σημειώματα τοθ άει μνήστου σοφοθ. Ένδιαφέροντα έ πίσης σημειώματα γιά τόν Κονδυ λάκη τής κ. Καλλιγιάνν, τής κ. Μοάτσου καίτοΰκ.Μαρκογιαννάκη. Μελέτη τοΰ κ. Χρ. Πέτρου Έπιμε λητοΰ τοϋ Μουσείου Ηρακλείου διά τάς τόσον σημαντικάς διά την άρχαιολογίαν μας ανασκαφάς τοϋ Λασηθίου. Άναλυτικό άρθρο τοϋ κ. Μ. Δημάκη γιά τό συμπολίτη σκηνογράφο κ. Γ. Ανεμογιάννη. Κριτική τού βιβλίου καί άλλα άξι αναγνώστα. Τό τεϋχος κοσμεΐται άπό ώραΐα σκίτσα καί είκόνες μετα(ύ των οποίων καί μία θαυμα σ'α σκηνογραφία τοθ κ. Άνεμο γιάννη άπό τόν περίφημον «Σαντε κλέρ» τοΰ Ροστάν. Είδικευθεϊσα επί εξάμηνον εί; . τοΰς μιγάλους οΓκους Κοπτικής ! καί Ραπτικής «Σινάνη καί Καζά ! κου» ή κ. Εύαγ. Ί. Καμαράτος ; επανήλθεν έξ 'Αθι,νβν χ«ί «να ' λαμδάνει τή^ έαφήν γυναικείον ψο ρεμάτωνμέ νέα σχέδια κροκί, μέ εργασίαν ήγγυημέντ]ν καί τιμάς ί ασυναγωνίστους. Έπίσης άναλαμ βάνιι την προμήθΐιβν κροκί 8ι4 μοδίστα;. Έπισκεφθήτΐ μας (δδός Γιαννί· κου). ΝΕΑ ΜΟΝΤΕΛΑ Επανήλθεν έξ Αθηνών ή δνίς Ελένη Βασιλογαμβράκη κοαΐσα- σα δλα τα νέα μοντέλα καπέλιον τής έποχής. 1—2 ΖΗΤΟΓΝΤΑΪ—ρμ μαθήτριαι επ Ι ήμερομισθίφ διά τό άτελιέ τής μοίίστας δίδος Μα ρίνβς Γ. Άνιογιαννάχιι (οδοί. 2φβχίων, παρα το Καμαράχι).
  Τ6 μεγάλο έργον
  χον Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Οί "Αθλιοι.
  Αι* έκεΐνους ποΰ σέλουν
  νσ. ττλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Εκ τής δικαστικής ερεύνης, ήτις εΐχε γ(νει ά.
  κολουθως υπό τής έξουσΐας είς την οίκίαν Κάρα-
  κσ, έξάγεται 6τι ευρέθη χαμαΐ, έντάς τοΰ δώαα-
  τος δπου κατώκει ό Θενσρ^έρος, Εν χαλκοθν νό·
  μισμα έκ των μεγάλων εκείνον, τής άξίας πεντε
  σολδΐων τουτο δέ τό νόμισμα ήτο έκ των θσυ
  μαστών έκείνων άριστουργημάτων, άτινα έπινοεϊ
  καί κατεργάζεται ή ύπομονή των καταδεδικασμέ-
  νων είς τάς είρκτάς. Έν νόμισμα τοιοθτο χαλ-
  κοθν πρώτον τό πριονίζουν διά παλαιοθ τινος μα-
  χσιρΐου, ώστε νά διαχωρισθή είς δύο δμοια πέταλα.
  Επειτα σκάπτουν τα πέταλα ταυτα, προσέχοντες
  μή πειράξωσι ποσώς τούς τύπους τοθ νομίαματος,
  Ακολούθως χαράττουν τούς γύρους των δύο πε-
  τάλων κοχλιοειδώς, οστε νά συναρμόζωνται πάλιν
  διά τού κοχλΐου τα δύο πέταλα, καί τό νόμισμα
  φαίνεται ώς ακέραιον. "Ωστε οθτω πως τό νόμισμα
  καθΐσταται μικρά πυξίς. Έντός δέ τής πυξίδος ταύ
  της κρύπτουν £ν ελατήριον ώρολογΐου. καί διά τοΰ
  έλατηρΐου τούτου καί τής ύπομονής άμα καί επιτη¬
  δειότητος, τέμνονται κσί βαρυτάτων άλύσεων κρί-
  κοι καί κιγκλΐδες σιδηραΐ. Ό δεσμοφύλαξ νομίζει
  δτι ό άθλιος δεσμώτης έκεΐνος μόνον πέντε σολδία
  κέκτηται" δχι, άλλά κέκτηται την ελευθερίαν
  Άπό δλα δι' δλους
  ΠΟΙΟΣ ΕΦΕΥΡΕ ΤΑ ΣΠΙΡΤΑ!
  Αί καλλιέργειαι
  εις τόν νομόν Χανίων.
  τού.
  Έν τοιούτον λοιπόν σολδΐον ανεκαλύφθη υπό
  τής άστυνομΐας καί είς τοθ Θεναρδιέρου τό δώμα,
  υπό την κλΐνην την πλησίον τοθ παραθύρου* πρός
  δέ ευρέθη χαμαΐ καί λεπτότατον τι πριόνιον έκ χά¬
  λυβος κυανοΟ, δυνάμενον νά κρυβή έντός τοθ σολ-
  δΐου. Φαίνεται λοιπόν δ. τι, καθ" ή> στιγμήν οί κα·
  κοθργοι έκεΐνοι ίψηλάφων τα θυλάκια ιοθ δεσμώ-
  τού, ούτος έκράτει τό χαλκοθν τουτο νόμισμα, καί
  κατώρθωσε νά τό κρύψη είς τάς χείρας τού" επειτα
  δέ δταν ελυσαν την δεξιάν τού, ήνοιξε δι" αυτής
  τό νόμισμα, καί Ικοψε διά τοθ πριονιδΐου τα σχοι-
  νΐα, δι* ών ήτο δεμεμένος. Έξηγεΐται δέ τώρα καί
  ό λεπτός θροΰς έκεΐνος, καί ή άνεπαΐσθητος κΐνη
  σις, ήν ό Μάριος εΐχε διακρΐνει πρό μικροθ.
  Μή θέλων ό δεσμώτης νά κύψΎ), φοβούμενος μή
  ίτΐροδΐδετο, δέν εΤχε δυνηθή" νά κόψρ. καί τοθ άρι-
  στεροϋ ποδός τού τα δεσαά.
  ΟΙ κακοϋργοι έν τούτοις συνήλθον έκ τής έκπλή
  ξ?ως.
  (συνεχΐζεται)
  1 Β'.
  Κ»1 προιχισμένος μέ πνεθμα
  έπινοητικόν, ό μαθητής άπεφάσι-
  σε νά επαναλάβη έσκεμμένως πλέ
  όν τό φαινόμενον πού χωρΐς νά
  τό θέλη, εντελώς τυχαίως, εί-
  χε προκαλέσει ό καθηγητάς Νι·
  κολλέ. Ή έχρηξις ελάμβανε χώ¬
  ραν χωρίς φλόγα καί δ Σωριά
  εσκέφθη δτι μποροΰσε νά χρηαι-
  μοποιήση την κατά τ4ν τρόπον
  αυτόν παραγομένην θερμότητα
  διά νά καταστήση διάπυρον Ινα
  άλλο θώμα, τδ οποίον είς την
  έπινοητικότητχ τού έναπέκειτο
  ,ν' άνακαλύψη. Διά νά προχωρή-
  ■ ση είς τα πειράματά τού, ό νέ
  ίαρός ίφευρέτης είχε πρό παντός
  ανάγκην χρημάτων. Άλλά τί χε·
  φάλαια μποροθσε νά διαθέση Ι
  |νας φοιτητής τοθ 1830; Έπειδή
  δέν τολμοθσε νά επικαλεσθή την
  1 αρωγήν τοθ πατρός τού, προσέφυ
  γεν είς την γενναιοδωρίαν τοΰ
  καθηγητού" τού, χωρίς ίλλωστε
  νά τοθ άνακαλύψη συγκεκριμέ¬
  νως τα σχέδιά τού. Μόλις κατά
  τόν τρόπον αύ:όν δ νεαρός Σω
  ριά εξησφάλισε τό αναγκαίαν
  ποσόν, επεδόθη είς τα πειράμ»-
  τά τού, καί μετ" ολίγον δ μαθη-
  τής μάθαινε ϋπερήφχνος τόν δι-
  δάσκαλον τού πώς νά προχαλη"
  χατά βούλησιν μίαν φλόγα άρχε '
  τής διαρκείας δ'ά νά μεταδώση
  την φωτία είς τάς περισσοτέρας
  έκ των εύφλέκτ'βν ΰλών. (
  Πρός τουτο ήρκεσε νά προ
  στεθη' παρά τοΰ Σωριά " ολίγον
  φώσφορον είς τό μΐγμα τοΰ θεί
  ου χαί τού χλωρίου τής ποτάσ
  σης, ή τριβή τοΰ δποίου'άρκεϊ
  διά νά προκαλέση την φλόγα.
  Άπδ την στιγμήν εκείνην είχεν
  εφευρεθή τό πυρείων! Έν τώ ά
  φελεΐ ένθουσιασμφ τού ό καθηγη
  τή; Νικολλέ ανεκοίνωσε δημο
  σία ϊλας τάς λεπτομερείας τής
  εφευρέσεως είς την όποιαν καί
  αύτάς εμμέσως είχε συντελέση.
  Τό ίδιον έκαμε καί είς την Γερ¬
  μανίαν είς μίαν σειράν διαλέξε-
  ών πού ϊτυχε νά δώση εκείνην
  την εποχήν^ Οί Γερμανοί έπωφε
  λήθησαν διά νά ίδρύσουν την βιο¬
  μηχανίαν των σπίρτων πού διηύρυ
  νεν άργότερα δ Ίβάρ Κοόυγερ.
  Ό άτυχής 8μω; Σωριά δέν έκέρ
  δισεν οδτε πεντάρ» άπό την έφεύ
  ρεσίν τού. Έσπού5ασεν ιατρικήν
  καί εξήσκησε τό έπάγγελμα
  τοθ ίατροϋ φυτοζωδν είς- τό μι
  κρόν χωρίον ΣαΙνΛοταίν!
  ΧΑΝΙΑ Ν)βριο; (άνταποκριτοΰ
  μας).—Κατά τό κοινοποιηθέν δελ
  τίον τοθ υπουργείον Γεωργίας αί
  μετεωρολογικαί συνθήκαι κατά τόν
  διαροεύσαντα μήνχ Όκτώβριον
  υπήρξαν ευνοικαί μέν διά την έ-
  λαιοκομίαν καί τόν τρυγητόν των
  οίναμπέλαΐν, δυσμενείς δέ διά
  την καλλιέργειαν των δημητρια-
  κων.
  Των αιτηρών ή σπορά καθυστέ
  ρησεν Ινεκα τής ξηρασίας. Των
  ψυχανθών ήρξατο ή σπορά. "Επί
  σης ή δεματοποίησις τοθ καπνοθ
  συνετελέσθη.
  Ώς πρός τα γεώμηλχ εγένετο
  ή σπορά των πρωίμων είς τα πό
  τιστΐκά τμήματα. "Υπό την ε&νοι
  Ι αν των καιρών ή ώρίμαναις
  Ι τού έλαιοκάρπου βαίνει καλώς.
  Ή προσβολή υπό τοθ δάκου είς
  την ποικιλίαν «Ταουνάτη» άνα-
  πτύσσεται προοδευτικώς.
  Επερατώθη ό τρυγητός των οί-
  ναμπέλων. Έληξεν έπίαης ή συλ-
  λογή των καστάνων. "Οσον άφο·
  ρά τα έσιτεριδοειδή ή ώρίμανσΐς
  των καρπων βαίνει καλώς. Έν
  τώ μεταξύ συνεχ£ζ»τχι ή κατα-
  πολέμησι; των κοκοειδών. Τα
  ι λαχανικά τής έποχής άναπτύσσον
  ται καλώς. Ή σαορά των κτη·
  νατροφικών φυτών ήρξατο. Το5
  τριφυλλίου έληξεν ή?η ή συγκο
  μιδή.
  "%
  Ο (ΟΣΜΟΣ ΠΡΟΟΔΕΥΕΙ
  Ένα συνδυασμό τέχνης, έπιστημονι-
  κης εργασίας, έξαιρετικοθ γοΰστου καί
  πολυτελείας μαζύ προσφερομεν είς την
  κοινωνίαν Ηρακλείου ΜΕ ΤΑ ΤΕΛΕΐΟ-
  ΤΕΡΑ ΥΛΙΚΑ καί τάς τεχνικάς γνώσεις
  τιοΟ διαθέτομεν άφειδώς.
  Δέν πρόκειται νά ύποσχεθώμεν πράγ-
  ματα άδύνατα καί άνεκτέλεστα. Απλώς
  καΐ μόνον θέλομεν νά τονίσωμεν δ,τι επε¬
  τύχομεν. Καί επετύχομεν νά προσφέρω
  μέν είς την έκλεκτήν πελατείαν μας την
  άπόλυτο άνισι, την χαρά τής πραγματι-
  κής τέχνης κσί έπιστηαονικής εργασίας.
  Άς μάς επισκεφθή ή Ήρακλειώτικη
  κοινωνΐα καί Ιδίως δσοι έχουν ταξιδεύσει
  είς τάς Αθήνας καί είς τό εξωτερικόν
  καί άς μδς δηλώσουν καθαρά εάν έχουν
  Ιδή ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΠΙΠΛΑ άπό αύτά τα
  όποΐα ημείς παρουσιάζομεν συνεχώς. Άς
  μθς έπισκεφθοθν μέ πεποίθησιν καί εμ¬
  πιστοσύνην.
  Χωρίς νά σύτοκολακευώμεθα, νομίζο¬
  μεν δτι έκεϊνο πού έλειτιε άπό τό Ηρά¬
  κλειον τό προσφερομεν ήδη.
  Διαρκής έκθεσις έπίπλων:
  Γ. Ζ. Παπαχστζάκη
  (ΔΙπλωμοι καΐ Βραβείον 'Επαγγελματιχής
  Σχβλής Άθπν&ν).
  π
  Παραηλίώρ«ς ©εάτρβυ Πουλακάκη.
  "Ολα τα ειδή ΞΥΛΕΙΑΣ
  είς τιμάς έκτός συνανωνισμου
  θά εΰρητε είς την:
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗΝ
  Ε. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  Όδός Χεϊτάν Όγλοΰ.
  =ιιιιιιυιιιιιιιιαιιυιιπιιιηιυιιιιιυυιιιιιιιιιοιιιΐ_ιιυιυιΐΐΗΐιιιαιιΐιιηη^
  Ι Ό Βασιλεύς
  των καπαρντινων:
  ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΑΑΑΣΚΑΣ
  Τό χρυσοχοεΐον
  Ανδρ. Βλάσση
  Νέον
  «ε ιτροσφέρει χά πειό μοντέρνα
  κοσμήματα έκ ΠΛΑΤΙΝΗΣ καί ΧΡΥΣΟΥ
  αρίστης τέχνης καί ήγγυημένης έΡνα-
  σίας.
  εις ς ς μ^ παρακ
  καί γυναικεια, με ί>ωΡεΛν^.Α,,ιϊΤΛ£
  είδικοΰ τεχνίτβυ τού καταστή μ«τβς
  Τμημα έκκληοιαοτικών
  Όλα έν νένει τα έκκλησιαστικά εϊδη, ΑΡ-
  ΓΥρΟΑακ«ΓΕΥΠΑΡΓΥΡ ^^*ί^?
  απόψεως καί κατα πβλύ
  τέρας τιμάς.
  (ΣΤΑΔΙΟΥ 22).
  γνωρίζει δτι ανέθεσεν είς τό Κατά-
  στημα:
  Κ. Μαρούδα
  ΠΛΑΤΕΙΑ-ΣΤΡΑΤΑ
  Την άποκλειστικότητα τής πωλήσεως
  δι' όλην την Κρήτην των παγκοσμίου
  | φήμης καπαρντινων τού, μέ τάς Ιδίας
  ακριβώς τιμάς Αθηνών.
  ΑΙ ΚΑΠΑΡΝΤΙΝΑΙ ι.ΜΠΑΛΑΣΚΑ"
  έχουν βραβευθή είς δλας τάς διεθνεϊς |
  έκθέσεις διότι κατασκευάζονται άπό τα |
  καλυτέρα άγγλικά ύφάσματα καί έχουν §
  θαυμασίαν εφαρμογήν. |
  ιιιιιιιιιΐϋΐωΒΐιΐΗΐιιΐΗΐιΐΒαιυοιυΐΜ^^
  ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ
  Σ Π Ο Υ Δ Α Ι ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ
  Ο "ΤΕΚΤΩΝ"
  Μαθηταί^ γυμνασίων μετϊχπαι
  ίβύβνται έπαγγελματικώς διδα
  σκόμΐνοι έπ> δϊκάμηνον παρά πε
  πειραμένων πολιτικών μηχανι-
  κών «κολβυθούντων τό πρόγραμ
  μα ύιίακτέας υλης των 'Ανωτά
  των Σχολών Πολιτικών Μηχανι
  κων τού Πολυτεχνείου, οίκοίβμι
  κήν καί σχέδια οίκιών, τοπογρα
  φίαν καΐ χρήσιν χωροβάτου καί
  Ι ταχυμέτρου κλπ., έδοποιΐαν, ΰ
  1 δραυλικήν καί πάντα τα τϊχνικά
  μαθήματα μετά σχβδίων, έφαρ
  μογών, μελετων καί άακήαβων κΐ;
  τό ύπαιθρον.
  Είναι μοναίική εύκαιρία δι'
  οσους άπερρίςρθησαν έκ των Σχο
  λων τού Πολυτεχνβίου, Στρατιω
  τικών Χχολών κλπ., οσους προ
  τίθενται νά γίνουν μορφωμένοι
  Έργοληπται, νά διοριοθοϋν είς
  Έργοληπτικάς έταιρίας έδοποιϊ-
  άς, οΐκοδομικάς η είς οΐασδήπο
  τί τεχνικάς υπηρεσίας καί έν γέ
  νβι νά σταδιοδρομησουν είς τόν
  Τεχνικόν Κλάδον, τόν
  μονον ό οποίος δέν εγνώρισε πό
  τέ άνϊργίαν, άλλά έξασφαλίζϊι
  τα μεγαλώτερα κέρδη καί τούς
  καλυτβρους μισθούς.
  , Πάντες οί έξελθόντες έρ·
  γοδηγοί μέχρι σήμερον έκ
  τού «ΤΕΚΤΟΝΟΣ» διωρί¬
  σθησαν εις ύπουργεΐα, Δή-
  μους κ.λ.π.
  Γραφϊΐα 'Ιωνος 5, Όμονοια
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΙΣ
  Διίάκτωρ Πανβπ. Λυώνος
  Επί έίτταίτίαν ίκπαιδευ-
  θβίς είς τα Νοβοκομεία ΑπΙΙ-
  ((ΐΐΒΗΙββ, Χαί - άΐ §Γ;ιεβ καί
  δΒΐρβΐΓϊέΓβ Λυώνος καί Πα¬
  ρισίων είς τα παθολογικά καί
  νευρολογικά νοσήματα.
  Διατελέσας επί διβτίκν
  355Ϊ5ΐ3ηι της ΝΒΥΡΟΛΟΓΙ-
  ΚΗΣ χλινιχης τού Πανεπι¬
  στημίου Λυδνβς.
  ©ά δέχετκι ωσαύτως καί
  τούς πάσχοντας έκ ΝΕΥΡΟ-
  ΛΟΓΙΚ—Ν νοσημάτων είς τό
  Ιατρείον τού 6δος 'Αμαλββίας
  (κάροδος όδοΰ Κατεχάκη,
  πρώην Πλατϋ οοκκάκι) ι*ρβν
  9—12 η μ. χβιΐ 4—7 μ. μ.
  Τηλ. 6-63
  ΝΕΟΝ ΩΡθΛθΓθΠίϊΛΕΙθΝ
  ΚΩΝΣΤ. Ι. ΧΑΤΖΑΚΗ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  Α ΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ "Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, £δ-
  ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. :4-51.
  —Τό σημερινόν πρόγραμμα
  τοΰ ραδιοφωνιχοΰ σταθμοΰ.
  Ό ραδιοφωνικός αταθμός Ά
  θηνών θά μΐτχύώο^ σήμερον τό έ
  ξής πρόγραμμα:
  "ίίρα 6 μ. μ. μετεωρολογικόν
  δΕλτίον χρηματιστήριον, έ.15'
  έ'ργα δι' ορχήστραν, 7.15' «ωρκ
  τής κυρίας», 7.30' δυωδίαι έλα
  φροϋ τραγουδιοϋ (Τέτα Φίλωνος
  καΐ Λέλα Εμμανουήλ), 8 ρεσιτάλ
  πιάνου υπό της κ. Άδοσίδου,
  8.30 όμιλία τοΰ κ. Νικ. Καρυδά
  κπ περί της δευτέρας άιτοικιακής
  έξορμήσεω; τού "Ελληνισμοϋ,
  8 45' έπιλογή άπό όπερες, 9.30'
  είδήαεις, 9 45' μικρά όρχήβτρα
  τού σταθμοϋ, 10 45' βΐδήβεις, 11
  έλληνικό κουϊντένττο ί)νσις Γλυ
  κοφρΰδη, 11.30' αυνέχΐια τής μι
  κράς όρχηοτρας, 12 μουβική χο
  ρού.
  —Διά τό στεμφυλόπνευμα.
  Τό υπουργείον Οικονομικήν
  εγνώρισε είς την Γενικήν Διοίκη
  σιν, ότι ο! παραγωγοί δύνανται
  Ι νά ώιαθέτωσι τό πκρ' αυτών νο
  Ι μίμως παραγόμενον στεμφυλό
  Ι πνευμα καί κατά τό δίμηνον διά
  ' στημα λειτουργίας των αμβύκων
  συμφώνως πρός τάς περί μεταςρο
  ! ράς καί διαθέσεως τοΰ στεμφυλό
  πνεύματος διατάξεις, ήτοι έφοδια
  ζόμενοι παρά των αρμοδίων άρ
  χών δι' αδείας μεταφοράς δταν ή
  υπό μεταφοράν ΐτοοότπς ϋπερβαί
  νει τα δύο χιλιόγραμμα.
  —Προαγωγή ύιτοκτηνιάτρου.
  Διά Βασιλικοΰ διατάγματος
  προάγεται είς κτηνίατρον ό υπο
  κτηνίατρος κ. Ή. Κνιθάκης.
  —Φιλάνθρωπος δωρεά.
  Τό προσωπικόν των γραφείων
  Άδελφών Κωνσταντινιδη κατέθη
  σεν ημίν δραχμάς χιλίας (1000)
  υπέρ τού Φιλανθρωιτικοΰ Συλλό
  γου Κυρίων Ηρακλείου καί είς
  μνήμην τής πολυκλαύστου Ζωής
  Κωνσταντινίδου.
  (Παρά τό Μίίντάνι)
  ΈργασθεΙς επί ολόκληρον δωδε
  καετΐαν ώς τεχνίτης είς τό κατά
  στημα Μιχαήλ Μανουσάκη (ΖενΙΘ)
  άναλαμβάνει την έτΐιδιόρθωσιν
  ηαντός ώρολογΐου, γραμμοφώνων
  καί μικρών αλλων μηχανημάτων.
  ΈργασΙα ήγγυημένη.
  ΖΗΤΕΙΤΑΙ πεπειραμένος βι
  βλιοδέτης διά μόνιμον εργασίαν.
  Μισθός Ικανοποιητικάς. Πληροφο
  ρίαι ηαρ' ημίν.
  —Διαχήρυξις.
  Τό Αστυνομικόν τμήμα Η¬
  ρακλείου διακπρύττει, ότι, συνί-
  πεία οχετικής διαταγής τοΰ ΰφυ-
  πουργείου Δημοσίας Ασφαλείας
  καί τής ενταύθα Διοικήσεως Χωρ)
  κης την 4ην έλευσομένου μη¬
  νός Δεκεμβριού έ. ετους καί πε¬
  ρί ώραν 10—12 έκτίθεται «1ς
  πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ένερ*
  γηθησομένην έν τοίς γραφείοις
  αυτού ή έκχώρησις τοΰ δικαιώμα
  τος της σφραγίσεως των μέτρων
  καί σταθμών κατά τό έ τος 1939
  ολοκλήρου τής περιφερείας τοΰ
  Νομοϋ Ηρακλείου: Ώς ελαχίστας
  όρος προσφοραί; όρίζεται τό πο¬
  σόν των δραχμών δεκα χιλιάδων
  (10.000). Ο! σχετικοί ό'ροι τής δι
  ακηρύξεως ευρίσκονται έν τοίς
  γραφείοις τού Αστυν. Τμήματο;
  καί των ΰποδ)σεων χωροφυλακής
  ' Ηρακλείου, ένθα οί βουλόμενοι
  δύνανται νά λάβωσι γνώσιν.
  Έν Ηρακλείω τή Π Νοεμβρί
  ου 1938.
  Ό Διοικητης τοΰ Τμήματος
  Ά8. Λαζαράτος
  Ζητεΐται καθηγητής ή διδάσκα·
  λος άδιόριστος ώς έπιμελητής
  τοθ οίκοτροφείου τοθ Αυκείου.
  Ζητείται έπίσης παιδονόμος.
  Προτιμητέος άπόΌτρατος αστυνο¬
  μικάς.
  !■■■■■■■■■■■■■■«■■■■
  ε ειΐι ■■■■■■■
  ΟΙΝΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ
  Τα έξαιρετικά άνόθευτα καί αγνά επιτραπέ-
  ζια κρασιά, παλαιάς εσοδείας, θά ευρίσκετε είς
  την παρά τα βαρελτζίδικα αποθήκην τοΰ κ. Ά-
  λέξ. Σκορδύλη είς μικράς καί μεγάλας ποσότη¬
  τας ϊί$ τιμάς ασυναγωνίστους.
  ϊΐυιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιυιιιιιιιιιυιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιυιΐ:
  Ι ΚΑΣΜΗΡΙΑ Ι ι ΗΣ ΙΑ ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ
  Όχι κασμήρια μέσω Αθηνών, άλλ' άπ' εύθεΐας
  έξ Αγγλίας παρελάβομεν την νέαν πλουσιωτάτην
  συλλογήν μας των περιφημοτέρων Αγγλικών έργο
  στσσΐων.
  ΟΙ χρωματισμοί καί τα σχέδιά των είνε έξαιρε¬
  τικά.
  Ποιότητες άνώτεραι. ΑΙ τιμαί μας είναι άσύγ-
  κριτοι.
  ΠΑΡΙΣΙΝΟΝ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ
  Πλατείαι Βενιζέλου
  πηιαυΐιιιιιΐΗΒΗΐιααΜΐΠΗΐιΐπΐΐπηιιιΐΜΐιιυΐπηυιιιιπιυι^
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τρίτης
  21 Νοεμβριού 1938
  ΙΉΓΩβα
  ΕΝΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΑΜΈΡΜΑΗΙΑΣ
  ΑΙΕΙΔΙ1ΗΣ1Ν ΕΠ' 19ΡΙΙ1ΟΗ
  ΑΙ ΙΕΗΞΙ 1ΟΝ ΔΥΟ ΧΟΡΟΝ
  ΓΕΝΙΙΙΙΕΡΛΙΣ1ΗΕΗΗΟΙΣΕΙ!
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Νοεμβρίου (τού
  άνταποκριτού μας).— Έκ τού έξωτερι·
  κου τηλεγραφείται σήμερον ότι αί σχέ-
  αεις μεταξύ Αγγλίας καί Γερμανία
  έχουν ένταθή σοβαρώς.
  Λόγω τής εντάσεως των σχέσεω
  άνεβλήθησαν έπ' άόριστον αί συνεννοή-
  σεις μεταξύ των δύο χωρών αί άφο
  ρώσαι την ρύθμισιν των έκκρεμών αγ
  γλογερμανικών ζητημάτων.
  Η ΡΩΣΣΙΑ ΠΡΟΒΑΙΝΕΙ
  ΕΙΣ ΝΕΑΣ ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΙΣ
  ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΣΚΑΦΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 21 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Κατά τάς έκ Μό
  σχας πληροφορίας ή Ρωσσία προβαί¬
  νει έσπευσμένως είς την κατασκευήν πο< λεμικών σκαφών μεγάλων καί μικρών προτιθεμένη νά συμπληρώση ταχέως τος έλλείψεις τού στόλου της καί νά καταστήση τούτον απολύτως άξιόμαχον. ΕΤΕΛΕΣΟΗ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΩΣ Η ΚΗώΕΙΑ ΤΟΥ ΚΕΜΑΛ ΠΟΥ ΕΗΙΠΕΙΙ Η -ΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙ 21 Νοεμβριού (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφήματα έξ Άγκυρας άναφέρουν ότι έτελέσθη έ κεϊ μεγαλοπρεπώς ή κηδεία τού έκλι, πόντος άρχηγοΰ τού τουρκικού κράτους Κεμάλ Άτατούρκ. Ή σορός τού Κεμάλ έντ,πετέθη ώς ειχε προαποφασιαθή είς τό έκεΐ έθνολο γικόν Μουσείον προκειμένου νά κατα¬ σκευασθή έν τώ μεταξύ ειδικόν μαυβω- λείον τού Άτατούρκ είς τό άνάκτορον τού Τσάν Καγιά. Ε ΠΙΚΡ ΑΤΕ1 ΗΣΥΧΙΑ ΕΙΣ ΤΑ ΜΕΤΩΟΠΗΣ ΚΙΝΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Νοεμβριού (τού άνταποκριτού μας).—Σημεριναί πληρο φορίαι έκ τής "Απω Άνατολής άγγέλ- λουν ότι είς τα μέτωπα τής Κίνας επι- κράτει επί τού παρόντος ήσυχία. Η ΜΥΤΙΛΗΝΗ ΥΠΕΔΕΧΘΗ ΕΝΟΟΥΣΙΟΑΒΣ ΤΟΝ «. ΑΠΟΣΤΟΛΉΝ ΑΘΗΝΑΙ 21 Νοεμβρίου (τού άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφείται έκ Μυτιλήνης ότι εγένετο έκε! θερμο- τάτη ύποδοχή είς τόν υπουργόν των Οίκονομικών κ. Άποστολίδην. ΛΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΙΝ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΑΘΗΝΑΙ 2 1 Νοεμβριού (τού άνταποκριτού μας).— Κατά την άφιξιν τού είς Μυτιλήνην ό ύπουργός των Οίκονομικών κ. Αποστολίδης ωμίλη¬ σε διά την κατάργησιν τής φορολογίας τού ελαίου τονίσας την σημασίαν αυ¬ τής άπό οίκονομικής απόψεως διά τόν εμπορικόν καί παραγωγικόν κόσμον. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΑ1ΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΑΘΗΝ %Ι 21 Νοεμβριού (τού άν¬ ταποκριτού μας).-— Ή διάσκεψις τού Συμβουλίου Έπικρατείας επί τής προσ φυγής εναντίον τού κύρους τής άρχιεπι σκοπικής έκλογής αυνεχίζεται. Ή έπα- νάληψις τής διασκέψεως εγένετο σήμε¬ ρον, έλπίζεται δέ ότι αυτή θά καταλήξη •ντός όλίγου είς άποτέλεσμα. Τό τουρκικόν πένδος και τα Βαλκάνια. Λεπτομέρειαι τής κηδείαςτοϋ Κεμάλ. ΠΑΡΙΣΙΟΙ 21 Νοεμβριού (τη λεγραφικώς).—Αί υφιστάμεναι άνησυχΐαι έξ άφορμής τής έκ δηλωθεΐσης αντιδράσεως πρός τα νομοσχέδια επί τής ρυθμΐσεως των οΐκονομικών τής Γαλλΐας, έξακολουθοΰν εί σέτι. Πάντως ή κυβέρνησις Ντα λαντιέ δέν φαΐνεται άπολέσα σα τάς ελπίδας περί όμαλής έφαρμογής τοθ οίκονομικοϋ αυτής προγράμματος. —Συμπληρωματικαί πληρο φορίαι έξΆγκύρας άναφέρουν δτι άπό απόψεως κοσμοσυρ ροής ή κηδεία τού Κεμάλ Ά τατούρκ υπήρξεν ανωτέρα πε ριγραφής. ΈξαΙρεται ή κατάθεσις των στεφάνων είς την σορόν τοϋ έκλιπόντος έθνάρχου, οί ό ποΐοι απετέλεσαν όλόκληοον δάσος. ΟΙ στέφανοι έκ τοϋ έξωτερικοΰ μετεφέρθησαν δι" είδικοθ συρμοθ. Έπιβλητική υπήρξεν ή συμ μετοχή των ξένων στρατιωτι¬ κών τμημάτων των Βαλκανί ών καθώς καΐ των ξένων κρα των μεταξύ των οποίων τής Αγγλίας, τής Γσλλίας καί τής ΡωσσΙας. ΑΙ ξέναι άντιπροσω πεΐαι καί Ιδιαιτέρως ή Έλλη νίκη, ή Γιουγκοσλαυϊκή,ή Ρου μανική καί ή Βσυλγαρική ετυ χον τιμητικών διακρίσεω ν. Ή δλη πομπή τής κηδείας διήκεν καθ" δλον τό μήκος των κετρικών όδών τής Αγ κΰρας καί είς διάστημα χιλιο μέτρων. Ή σορός ταΰ Κεμάλ έναπειέθη είς τό έθνολογικόν μουσείον ταχθείσης τιμηπκής φρουρδς περί αυτήν. Προκλητικότης τοϋ τύπου τού Ράϊχ. Τόέδραϊκόν είς την Αγγλικήν Βουλήν. ΛΟΝΔΙΝΟΝ 21 Νοεμβριού. Καθ'δ αγγέλλεται έκ Πάλαι στΐνης αί αγγλικαί αρχαί τεί¬ νουν νά έπαναφέρουν την τά¬ ξιν είς την περιοχήντήςΊόππης. —Κατά τάς έκ Βερολίνου πληροφορίας ό γερμανικός τύ πος έξακολουθεϊ νά τηρή ά συνήθη γλώσσαν εναντίον τής Αγγλίας καί Άμερικής. Τονί ζεται σχετικώς δτι ή Γερμα ν(α δέν θά παρίδη τό γεγο νός 8τι αμφότεραι αί χώραι απέβησαν κέντρα τοθ διεθνοΰς έβραϊσμοθ καί δτι θά λάβη ι άνάλογα μέτρα πρός περι φρούρησιν των συμφερόντων τοθ Ράϊχ καί υπεράσπισιν των λαών οΐτινες καταπιέζονται σήμερον χάριν των έβραϊκών σχεδϊων. —Οί πολιτικοί κύκλοι τής Αγγλίας ύπογραμμίζουν τάς προσεχεΐς συζητήσεις είς την Βουλήν των Κοινοτήτων επί των διεθνών προβλημάτων. Λέγεται δτι ή προσχασία των άπελαυνομένων έκ τής Γερμανίας Εβραίων θά συζη τηθοϋν ύποβαλλομένων πρός τουτο είδικών είσηγήσεων έκ μέρους τής Αντιπολιτεύσεως Επί τού άποικιακοϋ λέγετα δτι θά ζητηθί) νά προβή είς σαφεστέρας δηλώσεις ό κ Τσάμπερλαιν καθορίζων ποία θά είνε ή στάσις τής Αγ γλίας είς περίπτωσιν έπανα λήψεως των άξιώσεων τοθ Χ τλερ διά την απόδοσιν των άποικιών. ΊδιαΙτεραι συζητήσεις λέγε ται δτι θά γίνουν, επί τοθ συντονισμοθ των έξοπλισμών καί τοθ προγράμματος έθν κης αμύνης. Η ΠΡΟΧΘΕΣΙΝΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΗΣ Ε. Ο. Ν Την παρελθοθσαν Κυριακήν ό · μάς έξ αξιωματικών καί φαλαγ- γιτών τής Έθν. "Οργανώσεως τίς Νεολαίας Ηρακλείου έξέδρα- μεν υπό την άρχηγΕαν τοθ διευ θυντοθ των γραφείων τής Ε. Ο. Ν. κ Π. Βάρβογλη είς την Ιεράν Μονήν τοθ Αγ. Γεωργίου Επάνω σήφη πρός ψυχαγωγίαν. Ο£ έκ- δρομείς συνωδεύοντο καί υπό τοϋ πανοσιολογιωτάτου άρχιμαν- δρίτου κ. Φωτίου Θεοδοσάκη. Την μεσημβρίαν παρετέθη υπό τής Μονής γεθμα πρός τούς επισκέπτας της κατά τό οποίον ήγέρθησαν θερμαί προπόσεις. Οί έκδρομεϊς ανεχώρησαν την 3 μ. μ.έκ τής Μονής Έπανωσήφη.Έπί τή εύκαιρία επεσκέφθησαν τα πέ ριξ τοπεία, έστάθμευααν επί δί- ωρον είς τδ χωρίον Χουδέτσι καί ακολούθως μέ ένδιαμέσους 'στχθ- μούς αφίχθησαν είς Ηράκλειον. Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΥΦΛΟΙ Η ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΕΝΟΡΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1938 Ή Γεν. Διοίκησις Κρήτης δι' έγγράφου της πρός τούς κ. κ. Νομάρχας συνιστά νά συντρέξωσιν εν τή προσπαθεία των όμαδα τυφλών μουσικών περιερχομένων την Κρήτην επί τώ σκοπώ τής οργανώσεως συναυλιών πρός ενίσχυσιν τοϋ ταμείου τού Συνδέσμου των. ΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΝΕΙΟΥ Αί είσπράξεις τοϋ ΤελωνεΙ ου Ηρακλείου κατά τό λήξαν δεκαήμερον τοθ τρέχ. μηνός άνήλθον είς δρχ. 1 823 920 30. Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΩΝ Διά κοινής αποφάσεως των ύπουργών Οίκονομικών καΐ Έθνιχής Οίκονομίας επετρά¬ πη ή κατά τό τρέχον είσα- γωγικόν εξάμηνον είσαγωγή ποσοστοΰ 30 ο)ο επί τοϋ εί σαγωγικοΰ δικαιώματος ραδι- οφώνων κλάσ. 134 δ' τρέχ. είσαγωγικοΰ εξαμήνου χρεώ- σει τοθ είσαγωγικοθ δικαιώ¬ ματος τοϋ άναγνωρισθησομέ- νού κατά τό προσεχές εξάμη¬ νον. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΝ Τό άπόγευμα τής παρελθού σης Κυριακής παρεσύρθη ΰπ' αύτοκινήτου όδηγουμένου υπό τοθ Άντ. Μιχ. Βλαχάκη παρά την Καινούργιαν Πόρταν ό 5ετής Κωνστ. Θεοδ. Μαρνελά κης παθών κατάγματα είς αμφοτέρους τούς πόδας. Ό σωφέρ συνελήφθη. Χθές την πρωΐαν έλαβε χώραν είς τό Πρωτοδικεΐον Ηρακλείου ή κλήρωσις των ένόρκων τής αυνόδου τοθ Κακουργιοδικείου μηνός Δεκεμβριού. Κατ' αυτήν τακτικοί ενορκοι εξελέγησαν διά τό α' δωδεκαήμε ρον οί εξής: Άλ. Γ. Μυστίλογλου, Μιχ. Κυρ. Καπαρουνάχης, Ήρακλ. Μ. ΙΙολε- μαρχάκης, Ιωάν. Δαβάκης, Νικ. Δ. ΞανθουδΕδης, Νικ. Σ. ΣωτηρΕ ου, Γ. Ι. Σουργιαδάκης, Γ. Ε. Αληγιζάκης, Άριστ. Σ. Μαρχα τάτη;, Έμμαν. Ζ. Δαμιανάκης. Νικ. Ε. Κρασαδάκης, Νικ. Άθ. ΠΕκουλας, Ν. Γ. Όρφανουίακης, Κ. Μ. Γαλενιανός, Κ. Σ. Μαρκα τάτης, Γ. Μιχ. Γεπεσάκης, Έμμ, Φιοράκης, Ανδρ. Ν. Λα5ιανός, Κ. Γ. Μαμαλάκης, Χριστ. Ν. Πε¬ ράκης. Άναπληρωματιχοί: Κων. Ε. Ρα λανάκης, Γ. Ι. Ίχτρά<ης, Γ. Σ. Άτσαλάκης, Ν. Μ. Καμτεράκης, Κ. Κοοδίδτς, Ν. Μηλιαράκη; Γ. Κ. Ρασιδάκη;, Γ. £. Άρχον τάκης, Π. Τ. Φακιολάκης, Έμμ Κ. Λασηθιωτάκη;. Ι Β'. Δωδεκαήμερον. ΤακτικοΕ: Νικ. Γ. Μεταξάκης, Στ. Μπλα Ι δάκης, Στυλ. Χ. Πρατικάκης. Ν. Δ. Άλιχίώτη;, Έμμ. Ι. Νταγ κωνάκης, Σ. Δ. Αλεξίου. Αλεξ. Δ. Μαρκοδημητράκης, Γ. Α, Αια¬ ναντωνάκης, Γ. Μ· Κατεχάκης, Γ. Ν. ΣακελλαρΕδης, Δ. 1. Δοκου μετζίδη;, Μ. Π. Πλεύρης, Γ. Χ Φουντουλάκη;, Κ. Ν. Φασουλά- κης, Ι. Γ. Μητσοτάκης, Ε. Γ. Λά ζος. Γ. Γκριδάχης, Α. Γ. Βλάσ σης, Μ. Α. Τζαγχαράκης, Νικ. Νταγιαντας. Άναπληρωματ κ;ί: Μύρων Ι Στιακάκη;, Έμμαν. Π. Φραγ χιάδης, Ρ. Μ. Σφακιανάκης, Έμμ. Σ. Καστρινάκη;, Ι. Χ. Ηλ παχαριλάου, Ν· Μ. Καλυδιανά κης, Ά. Ι. Άνδρουλάκης, Εύαγ. Χ. Χάλαρης, Κ Α. Ζχχαριάδης. ΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΝ Διά νόμου δημοσιευθέντος είς την εφημερίδα τής Κυβερ¬ νήσεως έπιτρέπεται δπως κη- ρύσσωνται άναθεωρητέαι άρχι καΐ συμβάσεις ή τροποποιητι- τικαί, αφορώσαι είς τόν ήλεκ τροφωτισμόν δήμων καί κοι¬ νοτήτων καί παροχήν έν γέ¬ νει ήλεκτρικής ενεργείας, έφ' δσον δέν έτηρήθησαν αί σχε τικαί διατάξεις τοθ κώδικος περί δήμων καί κοινοτήτων. Η ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΤΙΝΩΝ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΥ Έκ τής αρμοδίας υπηρεσίας τοϋ υφυπουργείου ΆγορανομΕα; πά ρεαχέθη ή πληροφορίαι, δτι προ- σαρμογή των παλαιών τιμών τοθ ίλαιολάδου πρό; τάς νέας τοιαύ τας, συμφώνως πρός τόν νόμον περί καταργήσεως των επί τοΰ έ λαίου καί τίνων έλαιωδών προϊόν των έγγεΕων προσόδων κχί προσ θέτων φόρων, θά πραγματοποιηθή μετά την 29ην τοΰ μηνός, δοθέν τος δτι έν τφ μεταξύ πρίπει νά έ ξαντληθοθν τα υπάρχοντα είς την αγοράν φορολογημενα άποθίματα. ΤΑ ΕΦΕΔΡΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ Δι' αποφάσεως τοϋ κ. υπουρ Ι γοθ Γεν. ΔιοικητοΟ Κρήτης καθωρίσθη τόκος ύπερημερίας ! των πρό τής ίσχύος τοθ Άν. Ν. 862)37 συναφθέντων δανεί ών ύπ' έφ. πολεμιστών είς 1 τρΐα επί τοίς εκατόν καί άπό τής ίσχύος τοθ νόμου τούτου καί εντέυθεν. Ο κ. ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΠΑΝΗΛΘΕΝ ΕΚ ΧΑΝΙΩΝ Χθές τό άπόγευμα επανήλ¬ θεν έκ Χανίων δπου εΐχε με¬ ταβή διά νά συνεργασθή με τα τής Γενικής Διοικήσεως πρός επίλυσιν διαφόρων ζη· τημάτων τής πόλεως ό δήμαρ χος κ. Μηνάς Γεωργιάδης. ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΡΑΛΙΟΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δι' αποφάσεως τοθ δίρυπουργοΰ Συγχοινωνίας συνιστάται ραδιοτη- λεφωνικός σταθμός γ' τάξεως είς Ηράκλειον. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ Κατά τόν προχθεσινόν φ λι κόν ποδοσφαιρικον άγώνα με ταξύ των όιιάδων «Ήρακλέ ούς» καΐ «ΈθνικοΟ» νικήτρια ανεδείχθη ή πρώτη διά τερμά των 5—2. Κατά τάς πρωϊνάς ποδοσφαιρικάς συναντήσεις των άνεπισήμων σωματείων ό «Παναθηναϊκός» επεβλήθη τοΰ «Τάλω» διά τερμάτων 5 —3 καΐ ό «Θησεύς» τοθ «Ά πόλλωνος» (2—1). ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ Άγορά Ηρακλείου ϊτκφίύες: Σουλτανίναι α'. 16. » β'. 14.-----15. » Υ'· 12. - 13. » δ'· 9.- 11.- Καραμπ. 6. - 7.- Ελεμέδες α'. Α' 8.50 ΚοινοΙ ρ. 7. Ταχτάδες α'. 6.50- » β'. 5. -6. Υ Η ΣΥΝΑΨΙΣ ΣΥΜΦΟΝΟΥ ΓΑΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑΣ ΠΡΟΣΚΡΟΥΕΙ ΕΙΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ; ΔΕΝ ΗΡΧΙΣΑΝ ΕΙΣΕΤΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ^ΕΠ' ΑΥΤΟΥ ΑΘΗΝΑΙ »1 Νοεμβριού (τού άν ταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ Παρισίων ότι ή συναψις συμφώνου με¬ ταξύ Γαλλίας καί Ιταλίας δέν φαίνεται τόσον εΰκολος, ώς υπετέθη ές άρχής. Χαρακτηριστικόν θεωρείται ότι αί συνομιλίαι επί τοΰ άντικειμένου τούτου δέν ήρχισαν εισέτι μεταξΰ Παρισίων καί Ρώμης. Η ΜΕΤΑΒΑΣΙΣ ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΤΟΝ ΑΓΓΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΟΝ ΟΙ ΑΟΟΣΑΦΙΝΙΣΗ_ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ , ΑΘΗΝΑΙ 21 Νοεμβριού (τού άνταποκριτού μας)— Νεώτεραι πληρο φορίαι εκ Παρισίων άναφέρουν ότι τής ενάρξεως των συνομιλιών μεταξύ Γαλ¬ λίας καί Ιταλίας διά την σύναψιν συμ¬ φώνου φιλίας Γαλλίας καί Ιταλίας, θά προηγηθή ή μετάβασις είς Παρισί¬ ους των "Αγγλων ύπουργών κ. κ. Τσάμπερλαιν καί Χάλιφαξ, έξ ής φαίνε ται θά άποσαφηνισθή καί ευρύτερον ή διεθνής κατάστασις. ΕΞΕΔΟΘΗ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠίΚΡΑΤΕΙΑΣ ΗΚΥΡΩΘΗ Η ΕΚΛΟΓΗ ΑΘΗΝΑΙ 21 Νοεμβρίου (τού άνταποκριτού μας)—Ταύτην την στιγ¬ μήν ανεκοινώθη ή απόφασις τού Συμ¬ βουλίου Έπικρατείας επί τού άρχιεπι- σκοπικού ζητήματος. Διά τής αποφάσεως ταύτης τό Συμ¬ βούλιον ή«ύρωσε την εκλογήν τοΰ Άρ· χιεπισ«όπου, άποδεχθέν τάς εναντίον τού κύρους αυτής πρόσφυγας. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΚΑΡΟΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΕΑΡΟΥ ΛΕΜΠΡΕΝ ΑΘΗΝΑΙ 91 Νοεμβρίου (τού άνταποκριτού μας.—-Έκ Παρισίων αγ¬ γέλλεται ότι ό Βασιλεύς τής Ρουμα- νίας Κάρολος καί ό Πρόεδρος τήςΐ'αλ λικής Δημοκρατίας χ. Λεμπρέν συνην- τήθησχν σήμερον, αυνομιλήσαντες επ» αρκετόν. ΑΠΕΘΑΝΕ ΠΡΟΧΘΕΣ ΒΜΙΛΙΣΣΑ ΤΗΣ ΝΟΡΒΗΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΙ 21 Νοεμβρίου (τοΰ άν ταποχριτού μας).—"Έξ "Οσλο ανεκοι¬ νώθη χθές ό θάνατος τής Βασιλίσσης τής Νορβηγίας Μώυ συζύγου τού Βα¬ σιλέως Χάκωνος. ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΙΩΓΜΟΙ ΤΟΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙ »ΐ;Νοεμ6ρίου (τού άν -αποκριτοΰ μας).— »Αγγέλλεται εκ τού έξωτερικοΰ ότι συνεχίζονται οί διωγ- »Αθίτών Εβραίων είς την Γερμανίαν εφαρμοζόμενον άπηνώς των Ιεναντίον αυτών δημοσιευθέντα^ διαταγμάτων ■ίθύ Ράϊχ. ΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΕΎΤΚΑΝ ΑΘΗΝΑΙ 91 Νοεμβρίου (τού άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφούν έκ τού έξωτερικού ότι αί γερμανικαί έφη- μερίδες σχολιάζουν τάς δηλώσεις τού Βεΰγκαν τονίζουσαι ότι τό Ρά'ίχ απο¬ βλέπει είς οίκονομικούς λόγουβ προκει¬ μένου περί αποδόσεως των αποικιών καί ουχί στρατιωτικούς.