96569

Αριθμός τεύχους

5022

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

23/11/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  <* υ-ι. ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ ——^^^^-^>^Η^Η^ΒΒ1ΒΒ1Β—1—ΜΙ^Η^Β^ΗΙΒ—ΜεΒΒΒΒΒΒ^εΒΒΒεΒΜε>ΗεΜΜ~ΗΜεε]ε]
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ:
  Αιγυπτου
  έτησία λίοαι .'!
  έξάμηνος Ϊ1
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  εξάμηνος » 8
  Τιμή
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΤΕΤΑΡΤΗ
  23
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1938
  ΙΡΛΦΕΙΑ ΤΥΙΙΟΓΡΑΦΕΙΑ
  Οθϊ ΜΙΝ4ΠΑΥΡΟΥ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ΕΓΟΣ 23ΟΝ
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5022
  τΠΕϊβτΚΟΣ ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Σ
  ΤΟΝ ΒΑΑΚΑΝΙΧΟΝ ΚΡΑΤΟΗ
  Ή^Βαλκανική Συνεννόη¬
  σις, όπως έτονίσθη κατ' ε¬
  πανάληψιν, αποτελεί όργα¬
  νον είρήνης καί άποσκοπεΐ
  είς την ^εξασφάλισιν τής γα
  λήνης όχι μόνον είς την
  Χερσόνησον τοΰ Α'ίμου, άλ
  λά καί πέραν αυτής. Ή μέ-
  χρι σήμερον δέ δράσις της,
  άπέδειξε τόν είρηνοποιβν χά
  1 ρκχτήρά της.Τά τέσσαρα κρά
  τη πού την βπαρτίζβυν, άφοΰ
  έλυσαν όλας τάς μεταξύ των
  υφισταμένας διαφοράς, αυν-
  εργάζονται ήδη μέ ειλι¬
  κρίνειάν καί έγκαρδιότητα.
  Κατώρθωσαν μάλιστα νά έ-
  ξομαλύνουν καί τα έμτόδια
  πού υπήρχον διά την συνερ¬
  γασίαν των μέ την Βουλγα¬
  ρίαν. Υπέγραψαν σύμφωνον
  ψιλίας καί μή έπιθέσεως μέ
  αύτην—τό γνωστόν σύμφω¬
  νον τής θεσσαλονίκης—καί
  προητβίμασαν τό έδαφος
  διά την ε'ίσοδον καί αυτής
  είς τόν βαλκανικών συνα-
  σπισμόν. Κατ' αυτόν τόν
  τρόπον, ή Βαλκανική Χερ¬
  σόνησος πού άπετέλει άλλο¬
  τε την πλέον άνήσυχον καί
  ταραχώδη γωνίαν τής Εύρώ-
  πης καί εθεωρείτο ώς ή πυ-
  ριτιδαποθήκη τής γηραιάς
  ηπείρου μας, τώρα κατέστη
  τό αίρηνικώτερον διαμέρι-
  σμα τοΰ κόσμου. Οί βαλκα
  νικοί λαοί, χάρις είς την φω
  τισμένην πολιτικήν των κυ
  βέρντι των των, έέωσαν πρός
  αλλήλους τάς χείρας χαί η¬
  δη βαδίζουν τόν δρόμον
  πρός την πραγματοποίησιν
  τβΰ- ίδεώδους τής όλοκληρω-
  τικής συναδελφώβεώς των.
  Καί διά τού παραδείγματός
  των δεικνύουν καί είς τούς
  άλλους λαούς «ΰ κόσμβυ
  την τακτικήν την οποίαν ό-
  φείλουν νά ακολουθήσαν
  διά ν' άπβφύγβυν την συμ
  φοράν νέου πολέμβυ, τόν ό¬
  λεθρον νέας συγχρβύσεως.
  Ή πολιτική έπομένως τής
  Βαλκανικής Συνεννοήσεως
  δέν ειμπορεί καί δέν πρέπει
  κατ' ουδένα λόγον νά θεωρή-
  φϊί ώς υποπτος ήφιλβπόλεμος.
  Διότι δέν ύπάρχει ουδέν
  στοιχείον πβύ νά δικαιολογϊί
  τοιαύτην παρεξήγησιν. Οΰτ'ε
  έπομένως ή διάσκεψις των
  άρχηγών των επιτελείων των
  τεααάρων χωρών, πβύ θά συ-
  νέλθη την προσέχη έβδβμά-
  δα είς τάς "Αθήνας, εΐμπβρεΐ
  νά έκληφθη ώς γεγονός προ
  παρασκευής πολέμου. Αντι¬
  θέτως μάλιστα θά πρέπει νά
  θεωρήται ώς μία επί πλέον
  προσπαθεία παγιώσεως τής
  είρήνης.
  Τα βαλκανικά κράτη, όπως
  τό εχουν διακηρύξει κατ' ε¬
  πανάληψιν δέν εχβυν έδα·
  φικάς βλέψεις. Δέν τρέφουν
  ίμπεριαλιστικά όνειρα. ©έ-
  λουν την ειρήνην! Άλλά
  γνωρίζουν συγχρόνως δτι ή
  ειρήνη δέν έξασφαλίζεται μέ
  ευχάς καί έξορκισμούς. Ή ει¬
  ρήνη μόνον διά τής δυνάμε¬
  ως ειμπορεί νά περιφρουρη-
  θη. Ιδιαιτέρως μάλ<στα είς την τόσον άνήσυχον καί τα- ραγμένην εποχήν μας, καθ" ήν αί φλόγες τού πολέμου ύψοΰνται άπό πλείστα όσα σηυεΐα τής γής καί τό πΰρ άπειλεΐ νά έπεκταθρ είς ο- λον τόν κόσμον, έκεΐνοι πού ποθοΰν πράγματι την ειρήνην, έχουν χρέβς καί νά την όπλίσουν διά νά είνε ί- κάνη νά προστατευθή. Καί αύτο ακριβώς "κάμνουν τα βαλκαικά κράτη· Αύτέν τόν σκοπόν Ιχει ή συνερχβμένη την προσέχη έβδομάδα είς Αθήνας διάσκεψις των πό λεμικών επιτελείων τής Ελ¬ λάδος, Τουρκίας, Ρουμανίας καί Σερβίας. Νά καθορίση άπό κβινοϋ τα μέσα τής αμύ¬ νης καί τής περιφρουρήσεως τής είρήνης των τεσοάρων φίλον καί συμμάχων χωρών. ΔΓ αύτό καί οί τέσσαρες λα- οί, χαιρετίζουν μέ χαράν καί ικανοποίησιν την σύγκληοιν ' τής διασκέψεως αυτής. Πεταχτά σημειώματο Άγναντεύοντας άπό ψηλή κορφή στό βάθος τοΰ ορίζον¬ τος ενα μικρά έρημονήσι, μουρ θεν αύθόρμητα στή σκέψι τό πικρό παράπονο άγατιημένου φΐλου πού εΐχε κυριευθή άπό τό αΐσθημα τής άπογοητεύσε ως καί τής άηδίας γιά τή ζωή. —Γύρω μου άπλώνεται τό χάος τής μοναξιάς. Καί μέσα μου ύπάρχει £νας τάφος, μού χε πή κάποτε. Καί δέν βρ( οκω τΐποτε πού νά μπορή νά φωτΐση τό χάος καί νά σκε πάση τόν κρύο τάφο τής καρ διας μου... "Ισως γιατΐ μου λεΐπει ή χαρά. . Εΐμαι σάν Μνα ερημο νησί στή μέση ενός πελάγους πού τό δέρνουν α γρια τα κύματα πού σηκω νει ή φουρτοθνα, χωρΐς V άκούη ποτέ τό χαροομενο τρογοθδι τής ζωής, χωρίς νά στολΐζετσι άπ' τό λουλουδι ομα των άνοιξιάτικων έρώ των. Καί τώρα, κυττάζοντας αυ τό τό έρημονήσι, Ιννοιωσα πό οον άταίριαστη καί σχηματίση ήταν αυτή ή παρομοιωθή Π είνε ίνα έρημο νησ(; -νσς ξερός, άγονος, θαλσσσοδαρμε νος βράχος, πού ουτε τα χ τ υ πήματα τοθ μανιασμένου κυ- μστος αίσθάνεται, μά ουτε καί τάγλυκά τραγούδια πού τοθ ψάλλει τα γαληνεμένα ήμερο νύκτια άκούει. Δέν βλέπει ά- κόμα ουτε τ" άραβουργηματα των δαντελλων πού άπλώνει Υύρω τού ό άψρός καί τό στο λίζει. Είνε μιά πέτοα άψυχη, πού δέν γνωρΐζει ου τε τόν πό νόν ουτε την ήδονή. Δέν είνε δμως τό ΐδιο κι' έ'νας άνθρω πος. Μπορεΐ νά δέχεται κι' αύτός άγρια τα χτυπήματα τής θύελλας των κακοτυχιών. Μπορεΐ άκόμα νά βρεθή μέ τα φτερά τής φαντασΐας τού σπασμένα, ναυαγός σέ πέλα γος φουρτουνιασμένο. Θ' άκού ση δμως κσί σ' αυτή την τρα γική στιγμή τής πάλης τού, τίς φωνές των γλάρων — ώσάν κραυγές ελπίδας καί παρηγο ρίας. Καί είς τό φούσκωμα τού κύματος, εάν σηκώση τό κεφάλι λΐγο ψηλά κι' ένατενΐ ση πρός τό βάθος θ' άντικρύ ση τα γελσστά χσρούμενα ά- κρογιάλια καί θά Ιδή τα χρώ ματα καί τούς Ιριδισμοΰς, τα φωτεινά τα πσιχνιδίσματα τού ηλίου μέ τή θάλασσα πού δίδουν τόν τόνο τής χαράς ε(ς την ζωή. Καί άν άναζητή ση στόν έαυτό τού τίς δυνά μεις τοΰλυτρωμοθ θάποκαλύψπ δχι £να κρϋο τάφο, άλλά μί¬ αν άσβεστη κι' άκατάλυτη φλόγα πίστεως πού θά θερ- μάνη την άγάπη τού πρός τή ζωή, πρός τόν ΐδιο τόν έαυ¬ τό τού καί τούς άλλους. Ό τάφος βρίσκεται μέσα μας, Ιφόσον τόν διατηροΰμε εμείς οί ϊδιοι άνοικτό. Θαρρώ μάλι στα ότι δέν πρόκειται γιά τά¬ φο. Είναι έ'να κενό πού ε¬ δημιούργησεν ή έλλειψις πΐστε ως στή ζωή καί σχΐς δυνάμεις μας· Καί εΤ·ναι °το ΧέΡι γ10*· νά τό γεμίσωμε. Άρκεΐ νά θέσωμεν 2να σκοπό στόν έαυ τό μας· Άρκεΐ νά νοιώσωμεν ότι ή Μοϊρα τοΰ άνθρώπου είναι νά παλεύη συνεχως μέ τα στοιχεΐα τής ζωής καί ν' άγωνίζεται ν' ανοίξη μέ τα ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ Ο ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ Τοθ Άγγλου συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ 3ον ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΤΩΝ ΠΡ0ΗΓ0ΥΜΕ1ΤΩΝ, Είς ίνα ψτωχό, παλαιόν τούρκικα απίτι τής Θεσσαλονίκης εγεννήθη ό Μουσταφά Κεμάλ. Ό πατέράς τον, ενας άνθρωπος ταπεινύς, χωρίς καμ¬ μιά Ιδιαιτέραν αξίαν, πέ&ανε νωρϊς καϊ αφησε την οικογένειαν τού είς τούς δράμονς... Ή μητέρα τον Κεμάλ, ή Ζονμπεϊντά χανούμ, εζήτησε την προστασίαν τοΰ αδελφόν της, γεωργοΰ είς τό χωρία Λαζαράν, εξω άπό την Θεσσαλονίκην... 'Εκεΐ, είς τα χωράφια τον θείου τού, ό Κεμάλ πέρασε τα νεανιχά τον χρόνια, καθάριζε τούς σταΰλους, φνλαγε τα γίδια χαι τα πρόβατα... Καποια άδελφή της μητέρας τού προαεφέρ&η νά παράσχη τα μέσα καϊ ά νεαρός Κεμαλ έστάλη είς τό σχολείον χαι άργότερα «ς την στρατιωτικόν σχολήν. Διεκρίθη είς τα μαθήματα. Έ- οτάλη είς την ανωτέραν σχολήν αξιωματικών τον επιτελείον είς την Κωνσταντ ινονπολιν. "Υατερα άπό ίνα βίον χαπως άχόλα- οτον, άπεφοίτηαε τής αχολής τό 1905 με τόν βαθμόν τοΰ λο- χαγον. Είς την σχολήν νπήρχε χάποια μνατιχή οργάνωσις των νεαρών αξιωματικών χατά τον αονλτάνον Άβδονλ Χαμήτ. Ό Κεμάλ ανεμίχθη ενεργώς είς την μυστιχήν αύτην κίνησιν, ενε· καινίαζε την σταδιοδρομίαν τον ώς έπαναατάτης .. τής «Βατάν», ό Μουσταφά Κε¬ μάλ, ένεκλείσθτ] είς την «έρυ- θράν φυλακήν» τής Σταμπούλ. Ή θέσις τού εθεωρείτο σοβαρά. Ή άστυνομία είχε αυγκεντθώσει στοι χεΐα εναντίον τού. Ή ένοχή τού ήιαν φανερά. Πίό; θά την άπέσειε; Τόν εί χαν τελϊίιος άπομονώσει άπό τούς άλλους. Τό μέλλον τού έφαίνε το σκοτεινόν. "Αν ό αουλτανος Ι κρινεν ότι & νεαρός τού έκεϊ νος άςιωματ'.κός ήπαν έπικίνδυ νος, 5έ/ ήταν δ άνθρωπος πού θά^ Ιέδυίκολεύετο* νά δώση την ΕΙΣ ΤΗΝ ΦΥΛΑΚΗ Ό γεννημένβς έπαναατάτης ΆφοΟ ί Μουσταφά Κεμάλ επί ρασε τάς έξετάσεις τού, είχεν είς την δάθεσίν τού μερικάς έβϊομά δας πρΐν αναλάβη τα καθήκοντά τού είς την νέαν θέσιν, είς την οποίαν είχε διορισθή. Άπό οίκο νομικής απόψεως ή κατάστασίς τού ήταν καλλιτέρα άπδ πολλών άλλων αξιωματικών τής σειρά; τού, διότι ή μητίρα τού ήταν είς θέσιν να τοθ στέλλη ενα τα κτικόν χ»ρτζιλήκι . Άνέλαβεν αύτός την εξασφάλισιν τής μυ- στικής των οργανώσεως, τής «Βα τάν». Ένοικίασεν ένα δωμάτιον είς ϊνα στενόν δρόμον ώ; γρα φεΐον διά την σύνταξιν τής χει ρογράφου εφημερίδος τής όργα νώσεως. Εξησφάλισε την "συγ κέντρωσιν των μελών είς τάς κα τοικίας ?ι«φάρων ϊδικντών χ-ή, άλλο σκίτι κάθε φοράν, δια νά μή κινοθν τάς οτκψίας. Έ- ποίκιλλαν τα έντευκτήριά των υχΙ μέ αιθούσας καφενείων είς τα 6 ποία προσήρχοντο ϊνας-Ι'ας,,γι» ρίζοντες, πρίν μποθν, νά ^δοϋν π£σω των, γιά νά βεβαιωβοθν μή τυχόν παρηκολουθοΰντο. Ή μυστικότης αυτή καί 6 κ£ν δυνος Ινεθουσίαζαν τόν Κεμάλ, π&ύ είχε καταστή ψυχή τής έρ γανώσεως. "Ηρχισε νά μαθαίνη τόν μηχανισμόν, την τεχνινήν τής έΐταναστατικής οργανώσεως, τάς μεθόδους πρός συγκρότησιν «πυρήνων», πρός εξακρίβωσιν τής είλικρινείκς των νέων μελών, πρός χρησιμοποίησιν αυνθηματι κων λέξεων, διακριτικών σημεί ών, μαστικων κωδίκων διά την άλληλογραφίαν καί την συνεν¬ νόησιν. "Ολον αύτό τό διάστημα ή ά- στυνομία, στά κρυφά, παρηκο¬ λούθει τα μέλη τής· οργανώσεως, ετοίμη νά πρεβη^ είς την σύλλη ψ£ν των, μόλις θά εθεωρούσε την στιγμήν κατάλληλον. Ή σύλ ληψις δέν θά ήταν γιά τούς ά- στυνομικούς δύσκολος, διότι οί νεαροΐ άξιωματικοί τής μυστικής οργανώσεως τής «Πατρίδος», ή ταν νέοι καί ώ; νέοι ένθουσιώ δεις καί ίπειροι. "Ενας άπό τούς πράκτορας τής άστυνίμίας κα¬ τώρθωσε νά γίνη δεκτός είς τούς κόλπου; τής οργανώσεως ώς μέλος αυτής. Καί είς ημέ¬ ραν καί ώραν πού είχεν όρίαει ό μυστικός πράκτωρ, οί άστυ- νομικοί εισέβαλαν καί σιινέλαβαν τοΰς νεαρούς άξιωματικούς, οί ο ποίοι είχαν μείνει σύμφωνοι νά συνέλθουν είς σύσκεψιν την ώ ρισμένην εκείνην ημέραν καί ώραν. Μαζί μέ τούς όμοϊδίίτας τού ϊδισ τού τα νυχια σκάβοντας τή γί) πού τόν τρέφει άλ¬ λά καί τόν κράζει συνεχώς κοντά της, τό δρόμο τού. Καί έξαριάται άπό τή δύναμι πού Ιχει ό καθένας, ν' άνοί ξη τό δρόμο πρός την ευτυχία ή πρός την συμφορά. Σίγου- ρα δμως, βσοι εχουν όδηγό των τό καθήκον καί έμπνευ- στή τόν Ιρωτα καί την άγά πή θά γκρεμίσουν τα έμπόδια, θά καθαρίσουν τα άγκάθια καί θ' άνοίξουν τό δρόμο τής επιτυχίας. Καί ή ζωή θά τούς χαρίση τα φωτεινά χαμό γελά της.... Μ.— ΙΣΜΕΤ ΙΝίΙΝΟΥ ό άύελφΐχός φίλο; καί στενώ τερος συνεργάτην τού Κεμάλ. διαταγήν, μετά την εκτέλεσιν τής οποίας έ κόσμος δέν θά ήκ^υε ποτέ πλέον τό βνομα τοθ Μου σταφί Κεμάλ... "Οπως τόσους άλλους, οί άνθρωποι τοθ Ά· βδούλ Χαμίτ, θά τόν έξαφάνι- ζ>ν...
  Άπό την θεσσαλονίκην ή Ζου
  μπεϊντά, συνοδευομένη άπό την
  κόρη της, στ;κώθηκε καί ήρθε
  νά τόν δή Τής Ηρνήθησαν την
  αδειαν νά τόν επισκεφθή είς
  την φυλακήν. Άλλ' αυτή εύρε
  τρόπον νά τοθ στείλη χρήματα. .
  Είς την διεφθαρμένην κρχτικώ;
  Τουρκίαν τοθ Άβδοίιλ Χαμίτ αί
  δωροξοκίαι ήσαν είς την ήμε
  ρησίαν διάταξιν. ΚαΙ ή καρίίά
  μιά; μητέρας ευρίσκει >πάντοτε
  τρόπον νά παραβιάση τάς πύλας
  τής'φυλακής...
  Αί έβδομάδες διεδέχοντο ή
  μ£α την άλλην και ο Κεμάλ ε6
  ρίσκετο πάντοτε κλειομένος είς
  τό κελλί τού. Ήταν ίνα κελλί
  στενώτερον καί περισσότερον καί
  άπό τό σκοτάδι τού τυραννική
  ήταν ή ύγρασία τού... Μιχ ίδέα
  φωτός είσήρχετο άπό ενα μι¬
  κρόν σιδηοόφρακτον παραθυράκι
  είς την κορυφήν τοθ τοίχου... Ό
  Κεμάλ εμοιαζε μέ Ινα λεοντάρι
  κλεισμένο στό κελλί... Είς την
  άπομόνωαιν τής φυλακής Ιμαθε
  νά περιορίζεται περισσότερον
  είς τόν εαυτόν τού..."Αν άπό παι
  δι ήταν έλάχιστα κοινωνικάς, ή
  δή εγίνετο περισσότερον άκοινώ
  νητος καί «άγριος»...
  Μιά ήμέρα, χωρίς νά τοθ ποθν
  τίποτε, τόν επήραν, τόν επέρα¬
  σαν άπό την αύλήν τοθ υπουρ
  γε£ου των Στρατιωτικών πού ή
  ταν κοντά είς την στρατιωτικήν
  φυλακήν... Εβάδιζεν έν τώ μέσιρ
  δύο ενόπλων χωροφυλάκων. Δέν
  ήξευρε ποθ επήγαινε... Τόν έπή
  γαν είς τό γραφείον τοθ Ισμαήλ
  Χακή πασά... Παρά την φυλάκι
  σιν τού ό Μουσταφά Κεμάλ δέν
  είχε καταβληθή. Έστέκετο μπρο
  στά είς τόν πασά, έν τω μέσφ
  των δύο φρουρών τού... Τα
  βλέμματά των διεσταυρώθησαν. Έ
  κύτταξαν 5 ϊνας τόν άλλον...
  Ό Ισμαήλ Χακή ήταν 2νας
  παασάς τοθ τύπου τοθ παλαιοθ'
  κχθεστώτος, Είχε γένει». Τα ροθ
  χά τού ήσαν φαρδειά επάνω είς
  τό σώμά τού, ή περιβολή τού δέν
  είχε καμμιά κομψότητα. Άλλ' ό
  πασδς παρ' δλην την άπλότητα
  τής έξωτερικής τού εμφανίσεως έ
  πεβάλλετο. Δέν είχε μεγαλοπρέ
  πειαν. Άλλά τό αυστηρόν πρό
  σωπόν τού ένέπνεε τόν σιβα
  σμόν. Ήταν ίνας άπό τούς άν·
  θρώπους τοθ σουλτάνου.
  —Εδείξατε—είπεν είς τόν νέ¬
  ον αξιωματικόν—δτι έ"χετε μεγά¬
  λας Εκανότητας. "Αν θέλετε, μπο-
  ρεΐτε νά έχετε εύρΰτατον μέλλον
  είς την υπηρεσίαν τοθ Σουλτά¬
  νου. Έως τώρα δέν τό εδείξατε:
  Δέν έσεβάσθητε ουτε τάς Εκανόΐη
  τάς σας, ούτε την στολήν ποΰ φο
  ρεΐτε. Δέν έφροντίζατε νά είσθε
  έκλεκτικός είς τάς σχέσεις σας,
  τό είχατε ρίξει είς τό ποτόν, τα
  χαρτιά καί τάς γυναίκας. Καί
  ώς νά μην ίφθαναν δλα αύτά, έγ£-
  νατε έπιλήσμονε; τοθ δρκου πού
  έδώσατε είς τόν Σουλτάνον. Άνε-
  μίχθητε είς πολιτικάς μηχανορρα
  φ£ας καί αυνειργάσ&ητε μέ προ
  ίότας. Ένθαρρύνετε πρός την ί¬
  διαν κατεύθυνσιν τής προδοσίας
  τούς συντρόφους σας...Ό Σουλτά-
  νος έν τοσούτφ θέλει νά δείξη έ-
  πιείκειαν. Είσθε νέος, ή νεότης
  παρασύρει κάποτε είς τρέλλες! βά
  σας συγχωρήσωμεν καί άπό σας
  έξαριάΐαι νά μή μετανοήσωμεν
  γι' αυτό. θά σάς τοποθετήσωμεν
  είς ίνα σύνταγμα ίππικοθ είς
  την Δαμασκόν, βά σας ατείλωμεν
  έκεΐ' γι& νά ίδητε ίως ποΰ φθά-
  ■νουν *ά σόνορα τής"αύτο·κρατορ£-
  ας καί νά πεισθήτε δτΐ''ή πατρίς
  2χεΕ ανάγκην τΏν άξιωματτκ&ν
  της εις τα σύνορα, διά την άσφά
  λειαν καί την τιμήν της. ΚαΙ έ
  πομένως είνε προδοσία χατά τής
  πατρίδος νά χάνουν τόν καιρόν
  των οί άξιωματικοί είς εσωτερι¬
  κάς μηχανορροφίας, άντί νά είνε
  ε*τοιμοι, είς πάσαν στιγμήν, νά
  την ύπερασπίσουγ κατά των έξωτε
  ρικών έχθρών! Αύιά είχα νά σάς
  πδ».
  Την ιδίαν νύκτα, συνοδευόμε-
  νος άπό άστυνομικοΰς, δ Μουστα
  φά Κεμάλ Ιπε^ιβάζετο είς ίνα
  καίκι πού εφευγε γι» την Συρί¬
  αν...Δέν τοθ είχεν επιτραπή νά
  ίδ$ την μητέρα τού καί τούς φ£-
  λους τού γιά νά τούς άποχαιρετί-
  ση. Μόνον δταν τό πλοϊον άπέ·
  πλευσε, τόν άφησαν οί άστυνομι-
  κοί πού ίως την στιγμήν εκείνην
  εμεναν άγρυπνοι παρά τό πλευ
  ρόν τού.
  "Υστερα άπό ογδοήκοντα ημε¬
  ρών περιπετειώδες ταξίδι άπεβι
  βάζετο είς την Βαϋρούτην... Έξη·
  κολούθησε τό ταξίδι τού ε*φ:π·
  πος καί έφθασεν είς τό σύνταγμα
  τού, είς Δαμαβκόν. Έκεΐ ένεκα ι
  νίασε τό στρατιωτικόν τού στάδι¬
  ον είς έπιχειρήσεις κατά των ά
  γρίων καί έρεσιβίων Δρούσων. ΟΕ
  άγριοι αύτοί ίθαγενεΐς Ιστηναν
  καρτέρι πίσω άπό τούς &οίχους.
  Δέν παρετάσσοντο ποτέ επί άνοι
  κτοθ πεδίου Αί τουρκικαί δυνά
  μεις κατετρίβοντο είς ίνα %ρ^ψτο
  πέλεμο ..Δέν ήταν αύτό τό είδος
  των πολεμικήν έπιχειρήσεων πού
  φιλοδοξοθαεν ό Κεμάλ. Οί Τοθρ
  κοι ϊκαιαν είς τόν δρόμον των
  τα χωρία πού έρήμωναν οί Δροθ
  σοι. "Υστερα , τόν χειμώνα επί
  στρεψαν είς Δαμασκόν.
  Μδλις επέστρεψεν τό πρώτον
  πού έκαμεν ό Μουσταφά Κεμάλ
  ήταν νά ιδρύση έκεΐ, μεταξύ των
  αξιωματικών πού προσηλύτισε,
  μίαν διακλάδωσιν τής «Βατάν»,
  τής επαναστατικήν Οργανώσεως.
  Είχε ξεχάσει την φυλακήν. Είχε
  ξεχάσει τα λόγια τοθ Ισμαήλ Χά
  κήπασά.'Ηταν δ γεννημένος έπανα
  στάτης. Δέν είχε σεβασμόν πρός
  τόν θεόν, τόν άνθρωπον ί) τούς
  καθιερωμένους θεσμούς. Τίποτε
  δέν ήταν γι' αυτόν οριστικώς κα
  θιεριομένον, απαραβίαστον καί (ε
  ρόν. Μέσα είς την ψυχήν τού εί
  χε την δυναμίτιδα των μεγάλων
  άνατινάξεων...) ^
  ΠΑΡΑΜΟΝΑΙ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
  Μϊτημφκσμένο; είς έμπορον
  Διατηροθσεν δλον τόν νεανι·
  κόν τού ενθουσιασμόν. Άλλ' ήδη
  ήταν θετικώτερος καί περισσίτβ
  ρον ψυχρός υπολογιστής... Δέν
  Ιγραφε πλέον ποιήματα, δέν ή·
  σχολεϊτο μέ την συγγραφήν καί
  την φιλολογίαν. Τό συμπέρασμά
  τού ήταν δτι φιλολογία καί δράσις
  ήσαν δύο πραγματα άσυμβίβαστα.
  Είχεν άποφασίσει νά δράση: Νά
  μετρήση τάς δυνάμεις τού είς
  τό πεδίον τής δράσεώς. Έπομέ
  νως Ιπρεπε νά θυσιάση την φιλο
  λογίαν... Ή ποίησις παρέλυε
  την ενέργειαν, ώθοθσε τό πνεθμα
  είς ένειροπολήσεις, έκεΐ πού ή
  δράσις απαιτούσε πρό παντός συγ
  κέντριοσιν...
  Εύρε τό ΐδαφος πρόσφορον γιά
  νά δεχθή τόν σπόρον. Ώς είς
  την Κωνσταντινούπολιν, δλοι όϊ
  νέοι άξιωματικοί πού υπηρετοθ-
  σαν είς τάς φρουράς τής Συρια;,
  ήσαν δυσηρεστημένοι. Οί άνώτε-
  ροι άξιωματικοί, οί μεγαλείτε-
  ροι, Ιβλειίαν μέ συμπάθειαν την
  κίνησιν των νεωτέρων. Ό Κε¬
  μάλ Ιγινε ψυχή τής κινήσεως
  αυτής. Ήταν δ γεννημένος άρχη-
  γός. Επεβάλλετο, ήλέκτριζε καί
  παρέσυρε. Μεταξύ των συναδέλ-
  φων τού είς την Συρίαν ανεκάλυ¬
  ψεν Ι/αν παλαιόν τού συμμαθη
  την άπό τα χρόνια τής στρατιω
  κης σχολής, τόν Μουφίτ Λου
  τφή. Αυτόν κατέστησε τόν κυριώ
  τερον συνεργάτην τού. Ή έργάνω
  σ·ς κατακτοΰσεν έδαφος, τα μέλη
  της έπληθύνοντο, ήρίθμει ή?η
  «πυρήνϊ;» είς δλας τάς φρουράς
  τής Συρϊας.
  Ό Μουσταφά Κεμάλ είχε άρχΕ
  σει νά είνε κάποιος νά δη¬
  μιουργή καί νά επιβάλλη την
  προσωπικότητά τού. Μέ τόν
  ρεαλισμόν ·πού τόν διέκρι-
  νε, δέν εβράδυνε νά διαγνώση δτι
  ή Δαμασκό; δέν ήμποροθσε νά εί
  νέ τό ορμητήριον καί ή άφετη
  ρία τής επαναστασεωσ ΟΕ άξιω
  Ι ματικοί των φρουρών τής Σαρίας,
  | τούς δπηΐοιις είχε κατηχήσει ήσαν
  , ίτοιμοι νά έξεγερθοΰ^ ώς εί; άν
  θρωπος. Τόν πληθυσμόν 2μω;
  τής Συρίας θά τόν εϊχαν εναντί¬
  ον των. Τί ενδιαφέρον μποροθσαν
  νά έχουν οΕ Σύριοι έκείνοι γιά
  την αναγέννησιν τής Τουρκίας;
  Φίλοι τοθ Κεμάλ, μέ τούς δ-
  ποίους είχε τακτικήν άλληλο-
  γραφίαν, τοθ ίγραφαν δτι τό
  κέντρον τής βαρύτητος ήταν τα
  Βαλκάνια. Έκεί έβραζε τό κα·
  ζάνι. Έκεΐ υπήρχεν ή ζύμη των
  δυσαρεσκειών.
  —Χάνεις τόν καιρόν σου εί;
  Μία όδός.
  Τόν τελευταίον καιρόν ό
  Δήμος καταβάλλει μίαν άξιέ
  παινον προσπάθειαν έπισκευ
  ής δλων των όδών τόσον τής
  πόλεως δσον καί των προα-
  στείων. Δι' αϋτό καί δέν άμ
  φιβάλλομεν, θά μεριανήσπ διά
  την έπιδιόρθωσιν καί των ένα
  πομενουσών εισέτι άνεπισκευ
  άστων. Μία δέ όδός πού χρή
  ζει άμέσου έπισκεοής είς την
  Χρυσοπηγήν είναι καί ή παρά
  το άρτοποιεΐον Τσαγκαράκη
  πού μέ την ελαχίστην βροχήν
  καθίσταται ά διά βα τος. Καί α¬
  σφαλώς, ό Δήμος θά λάβη σχε
  τικήν μέριμναν.
  Ό «ΣταχτήςΛύκος».
  Ή βιογραφία τοϋ μεγάλου
  άναμορφωτοό τής Τουρκίας
  Κεμάλ Άτατούρκ, 6 «Σταχτής
  Λύκος» την όποιαν δημοσιεύο
  μέν άπό τριημέρου αποτελεί
  πράγματι την άκριβεστέραν
  ίστόρησιν τής ζωής καί τοθ
  Ιργου τοϋ έκλιπόντος Τούρκου
  Έθνάρχου. Την συνιστώμεν
  ιδιαιτέρως είς τούς άναγνώ
  στας μας. Γραμμένη είς Οφος
  συναρπαστικόν, ώστε ή άνά
  γνώσις της νά είνε τερπνή
  καί ευχάριστος δέν άπομακρύ
  νεται διόλου τής Ιστορικήν
  πραγματικότητος. Πρός διευκό
  λυνσιν δέ έκείνων πού θέλουν
  νά την παρακολουθήσουν άπό
  σήμερον έστω, δημοσιεύομεν
  εύρεϊαν περίληψιν των προη
  γουμένων.
  3
  Ρ,
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  6ΕΗΜΡ1ΤΗ
  θέατρον ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (όπερέτ
  τα Π. Οίκονόμου)— Σήμερον
  ή γλυκυτάτη όπερέττα τού Σακελ
  λαρΐδη «Χαλιμδ».
  «ΜΙΝΩΑ».— Σήμερον ό ρωσ
  σικός κολοσσός δ «Πυργος τής
  Βαρσοβίας». Πρωταγωνιστοΰν- Βι
  κτωρΐα Φόν Μπαλάσκο. Την Πέμ
  ■πτην: «Χαλόβδινοι άνδρες>.
  την Δαμασκόν—τοθ εγραφαν.
  Άν μποροθσε νά μιτατεθή εις
  την θεσσαλονίκην!
  "Γστερα άπό την σειράν των
  γεγονάτων ποδ τόν είχαν ςρέρει
  είς την Συρίαν καί την Δαμα
  σκόν, ήταν τολμηρόν έκ μίρουί
  τού νά έλπίζη ότι θά τόν μετέθ
  ταν είς την Θεσσαλονίκην. Άλλ
  άν δέν μποροθσε νά μκατεθη
  μποροΰσε νά πάη είς-, την μακι
  δονικήν πρωτεύουσαν. "Οταν κ
  νείς τα 6άζη μέ τόν αο^λτίνο
  ήταν τουλάχιστον άφελές ν
  ζητη" την άδειαν καί την εύλ-
  γίαν τού γιά νά τοθ κάμη τό κ
  κόν! Ό Κεμάλ απεφάσισε ν< φύγη χωρίς άδειαν, πραξικοπημ τικώς κρυφά... Είς τόν λιμένα τής Ίόπης, επ τής άκτής τής Συρίας, στρατιωτι κός διοικητής ήταν χάποιος Άχ μετ βέης. Ό Αχμέτ ήταν μέλο< τής «Βατάν». Έπομένως πρόθυ μος νά βοηθήση. Ό Μουσταφά Κεμάλ ήλθε μαζί τού είς συνεν νόηαιν γιά νά τού διευκολύνη την μυστικήν τού αναχώρησιν. Εζήτησεν ολιγοήμερον άδειαν Αυτήν δέν μποροθσαν νά τοθ τή άρνηθοθν. Έξ άλλου μιά αδεία ολίγων ημερών έξηρτατο άπό τού τοπικούς άρχηγούς. Ή Σταμπου) δέν μάθαινε τίποτε. Μόλις έλαβ την άδειαν ό Κεμάλ ανεχώρησε είς την Ίόπην. Έκεϊ δπάρχου· τα περίφημα πορτοκάλλια, τα «πορτοκάλλια τής,,ΓΊάφφας», τα καλλίτερα πορτοκάλλια τοθ κό ομού. Ό Κεμάλ δέν πήγαινε είς την Γιάφφα γιά νά στείλη τα πορτοκάλλια της δώρον είς τόν σουλτάνον! Είς την Ίόπην τα κατέφερε νά έφοδιασθή μέ Ινα πλαστόν διαβα τηριον, είς τό οποίον άνεφέρετο υπό ψευδώνυμον. Έπάγγελμα—έ λεγε τό διαβατήριον—έμπορος Ή Γιάφφα ήταν 2νας λιμήν Ήταν λοιπόν φυσικόν νά ταξι- δεύη είς Ινα εμπορικόν λιμένα ίίνας Ιμπορος.,.Εΐς Ινα καίκι πού Ιφευγε γιά την Αίγυπτον έπεβι βάοθη καί δ Κεμάλ— ό δήθεν έ μπορος. Άπό'τήν Αίγυπτον Ιφυ γε γιά τόν Πειραια. Επέρασεν άπό τάς Αθήνας. Εσυνέχισε τό ταξίδι βτου πρός την θεσσαλον κην. Ηαντοΰ εύρισκε την ιδίαν δυ σαρέσκειαν, μυστικάς όργανώσεις καί την επανάστασιν έν τώ γίγνε σθαι... ., (συνεχίζεται) ·&< "■"· ιίΤ ν Μ1ΝΩΑ ΣΗΜΕΡΟΝ. Ό ρωσσικός κολοσσός: Ο ΠΥΡΓΟΣ ΤΒΣ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ [ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΦΟΝ ΜΠΑΛΑ· ΣΚΟ ΠΑΟΥΛ ΧΑΡΤΜΑΝ "Ενα έξαιρετικό γερμανι- κής παραγωγής μουσικοδρα- ματικόάοιστοΰργημα, μέ θα« σία μουσική, δραματικη υπό δΐσι καί ύυνατό παίξιμο ηθο ποιών. Έκτός προγράμματβς ΖΟΥΡΝΑΛ ΠΕΜΠΤΗ: Τό έρνο που θά καταπλιιξη: ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΑΝΑΡΕΣ Προσεχώς: Κοντοττιέρι (Πύρινες ΜορφέΟ, Ρομττέν των δασών. Σημ. Δευτέραν — Τετάρτην —Πέμπτην—Σάββατον—Κυρι ακήν ώρα 61)2 άπογευματινή. Κυριακή ωρσ 2 μ. μ. ο¬ λόκληρον τό έπεισοδιακόν: ΦΙΝΤΑΣΜΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ / —Άττό την πρώτην ; ώς την τελευταίαν Ι γραμμήν των 24 σε- < λίδων τού —Τό έβδομαδιαΐον: < ΜΕΛΛΟΝ —θά είναι άφιερω- μένο είς την ζωή τής ύπαίθρου, είς τδν ά- γρότην καί τα ζητή- ματά τού. —Τό μεγαλύτερον δίκτυον γεωργικών είδήςεων. —Τό μεγαλύτερον σχολείον έταστημο- νικών μελετών. —Ή μεγαλυτέρα ε¬ φημερίς τής ύπαί¬ θρου. ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ «ΓΚΡΕΚΑ» ΣΥΣΤΑΣΙΣ ΙαΓΤνΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Ή ένταθθα άντιπροσωπεΐα Φλόκα θεωρεΐ υποχρέωσιν της νά συστήση είς τούς κ. καταναλωτάς των φημι- σμένων προίόντων Φλόκα, δ πως ζητώσι άπό τόν προμη- θευτήν των τα σοκολατάκια κ. λ. π. ειδή μέ τό δνομα Φλό κα τό οποίον απαραιτήτως σημειοθται επί τής ταινίας ί| όΟ περικαλύμματος εκάστου ίϊδους. "Αν ό προμηθευτής σας έπιμένει νά σάς δώση μαζύ μέ τα σοκολατάκια Φλό κα καί άλλα άγνώστων ή καΐ! γνωστών έργοστασΐων, σημαί δτι έχει συμφέρον νά τουτο διότι σοκολατάκια εί σας προτείνη τα ξένα αότά α ξένα ύτά σοκολατάκια γοράζει μέ χαμηλοτέρας τι- άς των σοκολατινΐων Φλόκα, ίπωφελεΐται ομως καί πω- εΐ ταυτα μέ τάς τιμάς δ- που πόλει καί τα σοκολατά ια Φλό «α, Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Πολύτιμος ϋπνος. Φ«ίνεται δτι τα κοοίτσια κοτήρ· γησαν τόν δπνο. Πολλές μητέρες παραπονοϋνται 8τι νέα κορΐτσια ήλικίας μόλις δέκα όκτώ έτών φρονούν ότι 6 ϋπνος τταχαίνει, ναρ κώνει τόν εγκέφαλον καί ότι χά- νουν, κοιμώμενα, τΐολύ άπό τα πο¬ λύτιμον αϋτό πράγμα πού λέγε- ται ζωή. Μοϋ άνέφεραν την περίπτωσι έ νός κοριτσιοθ πού δέν τιλαγιαζει ποτέ πρό τοθ μεσονυκτίου κοί ξυ· πνά στΚ έπτά κάθε πρωϊ. Άποτέ- λεσμα:Ιχει κακό χαρακτήρα καϊ άρχίζει νά άπαισιοδοξϋ γιά την ζωή αύτη τής οποίας δέ« θέλει καν οΰτε λεπτέ νά σπαταλήση. "Ε, λοιπόν' οχι Αύτός είνε νε- αρές μου άναγνώστριεο, ό χειρό- τερος ύπολογισμός. Γιά νά ζήσετε καλά, γιά νά είσθε χτήσιμη είς την ζωή πρέπει νά κοιμασθε. "Ο- λοι οί μεγάλοι φιλότΐονοι είνε φ(- λοι τοθ ΰπνου. Δέν ξεύρετε μή πως τί είνε ΰττνοΓ, Κίατά την δι¬ άρκειαν τού ϋιΐνου σας είνε πού ό όργανισμός σας άποβάλλει τίς τοξίνες, κατά την διάοκειαν τοθ ϋιτνου τα μικροσκοπικα νύτταρα ■πού άποτελοΰν τό άτομό σας κσί πού ή καθημερινη έργασία κατα- στρέφει, άνανεοΰνται, ξαναγίνον- ται. Μιά γυναΐκα ποΰ δέν κοιμδται γηράσκει πολύ γρηγορώτερα άπό μΕα γυναϊο. πού κοιμδται Είς τί θα σας ώφελήση τό νά κερδΐσετε δύο ή τρείς ωρες τό είκοσιτετρά- ωρο γιά νά δισβάσετε, νά φλυα ρήσετε ώς άογά μέ μιά φιλή σας καί νιά νά έργασθήτε άκόμη έπω- φε>ώς, εάν εύρεθήτε μιά ώραία
  ήμέρα, είς ηλικίαν μόλις τριάντα
  έτών, γηρασμένη, κατάκοπη άπο·
  γοητευμένη ώσάν μιά γυναΐκσ πε·
  νήντα έτών,
  Σκεφθήτε καλά δτι έ*ν υπάρχη
  κάτι πολύτιμο είς τόν κόσμο αύ·
  τό είνε μία καλή ύγεΐα, μΐα τελεία
  ίσορροπΐα των νεύρων καί τό θει·
  κό αύτό δώρο, πού είνε Μνας άξι·
  αγάπητος χαρακτήρ.
  "Ολα τα ανωτέρω λοιπόν σιτα·
  ταλδτε δταν άποφασίζετε νά κοι·
  μδσθε πολύ ολίγον.
  Πόσον ώρών Οττνος σδς χρειά-
  ζετε, Εάν είσθε λογική θά έκοι-
  μώσαστε, Κως την ήλικΐα των πε·
  νήντα έτών έννέα ώρες τό είκο
  σιτετράωρο. Διά την ά<ρίβειαν ό<τώ ώρες ΰπνου είνε δυνατόν νά σας άρκέσουν. Άλλά οί όκτώ αύτές ώρες αναπαύσεως σας είνε απολύτως άπαραίτητες. ή Ντιστεγχέ ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, 2ΰ- ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ. 4-51. Ή εύνοουμένη -ών γυναικών ΠΟΥΔΡΑ ΟΟΤΥ ΕΙΣ ΛΡΟΜΑΤΑ ΑΙΜΑΝ ΣΥΠΡ, ΟΡ1ΓΚΑΗ. καί είς 14 ώραίους καί ζων- τανούς χρωματισμούς έν- σωματοϋται είς τό δερμα όσο καμμιά άλλη, καιτού δινει δψι βελου&ενια καί · "ΑΝ0ΙΞ1ΑΤ1ΚΗ ΔΡΟΣΙΑ,, Άντιπρόσωπος: Ι. Μ. ΚΟΡΠΗΣ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ιΜΕΓΑ ΕθΝΙΚΟΝ' Τό κατ' εξοχήν κέντρον των έν Α¬ θήναις Κρητών. "Εσχάτως άνακαινισθέν διαθέτει 100 δωμάτια μέ δλας τάς άνέσεις είς τό κέντρον τής πρωτευού¬ σης.—Άκρα περιποίησις καί καθαριότης. Τιμαί λο- γικαΐ. ΟΙ κ. κ. πελάται μας άπό είκοσαετΐας έπανέρ- χονται καί μένουν παντοτε εύχαριστημένοι. Ιάπων Ορωμαζικός Ο £ρω<^εϊς την χώραν των Χρυσανθέμων. Η ΜΑΧΗ |κο ΝΩΝΙΚΗ "Υπό Κλώντ 112ον ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ. - _ "θλους τούς συμμετασχόντας τού πένθους μας επί τη άπωλεία τής άλησμο- « , νήτου αδελφής αας Ζωής Κων- Φαρβρ. σταντινίδη θεραώς ευχαριστούμεν. Στέλιος Κωνσταντινιδη Γεώργιος Κωναταντινίδης ,., , , ,. . Τζαίνη Κωνσταντινιδη — Επομένως ή μανουβρα των _Κοθή<όν μκς επιβ<·βλημένον πυργίσκων Ηά γίνεται μέ τόν θεωρούμεν ίνα καί δημοσία έκ ήλεκτοισμό, | φράσωμεν τος απείρους εόχαρι —Ναί, έϊ' δσον τα μοτέρ θά στ1°ζ ^ είς τούς όπωσδήποτε - , , ^ μ =£. συμμετασχόντας είς τό βαρύ πέν μπορουν να λειτουργοθν. Εν πε- θος μας πολυπληθεΙς φβους Κα1 ριπτώσει δλάβης, θά περασωμε συγγενεϊς, επί τφ θανάτω τής ά ατήν δδραυλική μανούβρα. Καί, Ιγαπημένης συζύγου καί αδελφής στό τέλος. θ* μανουβράρωμε μέ ήμ-ν Μαρίας Μανούσου Τσαγκα ' ι ετ » ' ράκη τό νένος Μαρκομιχελάκη, θα τα χέρια. Είνε διαταγη. ,Ινοοσης τό παρελθόν Σάββατον. Ί —θά υπακουσωμΐν λοιπόν ευδιαιτέρως ευχαριστούμεν άπαν πειθώς. Καί δ ύποκόμης Χιράτα Τακα μόρι, άφοθ έχαιρέτισε πρώτα συμ φωνα μέ τούς στρατιωτικούς κα νονισμούς, μέ τα δάκτυλα ήνω έ ρς χμ τας τούς χωριανούς διότι έν κα ταφονεϊ συγκινήσει συνώδευσαν την νεκράν μας μέχρι τής τελευ ταίας κατοικΐας της. Οί ευχαριστούντες * 'ανοΰσος Τσαγκαράκης καϊ ί μενά στό γεϊσο τοθ κασκέτου 'άδελφοί τού εχαιρέτησε κατόπιν ο*^ «Λ *Ηρ^ να μέ τού; τυπους των «νταιμι (μικόν συσσίτιον) εύχαριστεΐ θερμό ος» καί των ααμουράι, μέ τό σώ(τατα τό προσωπικόν τοΰ γραφεί μα διπλωμένο είς την έρθήν γω ου άδελφών Κωνσταντινιδη διά νίανκαί τα χέρια άνοικτά ^μ'οϊ^ζ^Λχ^κα^ δημένα στα γονατα. μνήμην τής μακαοίτιδος Ζωής — Ιωρα, επιτρεψΐε μου νά ά Κωνσταντινίδου. Αί δωρεαι αυταί Ό μαρχήσιος Γιορι ό ά ποσυρθώ. 'Εφευγε. ή σάκα Σαντάο τόν κράτησε: —Χιράτα, είσθε βιαστικός, ό έ θέλ ρει αυταί παρέχουν μίαν είκόνα των αίσθη μάτων των δχι μόνον πρός τόν Σύλλογον άλλά καί πρός τούς δυστυχοϋντας γενικώς, τιμοΰν δέ Ιδιαιτέρως τούς δωρητάς. (Έκ τού γραψεΐου τού Δέν είνε άκόμη μεσημέρι. θέλετε (Έκ τού γραφείου τοΰ συλλόγου) Λ μ νά μιλήσωμε λίγο; Ό ύποκόμης Χιράτα άνοιξε μιά βεντάγια πού είχεστό μανίκι τού: —Γιορισάκα, μοθ κάμετε μέγα λη τιμή. Άλήθεια, δέν τολμοθσα νά κάμω κατάχρησι τής πολυτί μου ώρας σας, καί αύτός είνε δ λόγος τής διακριτικότητός μου. Κολακεύομαι δμως άπό την συγ καταβατικότητά σας. Πέστε μου λοιπόν, Τί φρονεϊτε γι' αυτήν την λεπτή βροχή, πού μοιάζει λέ όίλ Δ ί Γύρω στήν πόλι. Εσυνεχίσθη καί χθές ή ήπιότης τοΰ καιροϋ. —Ή ότιοΐα επέτρεψε πάλιν την ύπαιθρίαν κίνησιν καί ζωήν. — Καί τάς καλοκαιρινάς «σχε¬ τικώς» έμφανΐσεις αρρενων καί θηλέων. —Τα πορτοκάλλια πληθύνον- ται καί συνεπώς καί οί φίλοι των δέν δυσκολεΰονται νά τα δια· λέ ί μέ άναλυμένη όμίχλη; Δέν νομί σ^°υν και νά τά *Υοράζουν .υ- ζετε πώς σέ λίγο μπορεΐ νά μας | -Είτε συστηματικοί έπαγγελ- ένοχλήση στό πεδίον τής μάχης; ματίαι εϊνβ οί πωληταί των, είτε Ό μαρκήσιος Γιορισάκα έκύτ Κα1 «λανόδιοι. ταξεν άφηρημενα την τΡ^μιώδη^-^ καί σκεπασμίνη άπό όμίχλη θά- ος και κάνουν κάποτε χρυσές δου λασσα: λειές. —"Ισως, έψιθύρισι. , -'Αρκετό ψάρι προχθές είς την "Επειτα ξαφνικά. -κυττάζοντας 1^?^Κ»^ί^ ,γοραοτ, τόν συνομιλητη τού: |Κή και οσον άφορςί 6λα τάεΐδητου — Χιράτα, συγχωρήστε την ά- ( καί συγκεκριμένως τα καταναλι- γένεΐά μου: θά ήθελα νά σάς χά- σκόμενα μεταξύ των λαικών τά· μω ^ 8 Ιίτψ"' , ζ -Βλέπετε ή νηστεία των Χρι- —Καταδεχθήτε να τό κάμετε, Όχουγέννων γίνεται συνήθως μέ είπεν ό Χιράτα. (ψάρι καί είνε δικαιολογημένη ώς Είχε χλείσει πάλι την 6εντά· 1 έκ τούτου ή ζήτησίς τού. γ,« τουκαί έσκυβε τό κεφάλι |τή7ίοΐνήϊ7Κ%"τα;σΐ1,δ πρός τα έμπρός, σαν για νά χ1ας Το ιστορΙΚόν άνάγνωσμα τοΰ άκούη καλλίτερα. Ό 'μαρκήσιος' 'Αρμστρογκ «Σταχτής Λύκος», τό Γιορισάκα άρχισε νά μιλ« πολύ οποίον δημοσιεθεται άπό προχθές άργά, μέ φωνή σο6«Ρή καί στα- ^Ι,^6^^^ «*£ "εΡή· Ιτιιστήν μετάφρασιν, άπηλλαγμένην (συνεχίζεται) [άπό παραλλαγάς ¥ παραλείψεις. | — Καί είνε φυσικόν τό ένδιαφέ ρον των αναγνωστών μας καί δι" άλλους λόγους ώς έκθέτωμεν άλ 1 λαχοΰ άλλά καί διά τό σημαντι ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Κ(",ν τής φυσιογνωμΐας τοθ Κεμάλ, προκηρύσσει δτι έκτίθεται είς | —Έν σχέσει πρός την εποχήν μυστικήν επαναληπτικήν δι' ε»α<: κ«ι τάς γενικάς κατευθύνσεις ένσφραγίστων προσφορών δή μοπρασίαν άκυρωθείσης τής προηγουμένης, ή προμήθεια είς τόν Δήμον ενός σασσί αύτοκι- νήτου έλαφροΟ φορτηγοΰ ώφε- λΙμουφορτΙου3)4 τόννων μήκος σασσί 2.80—3 μέτρα, άπό τό ταμπλω, την Ιην Δ)βρ(ου 1938 ημέραν Πέμπτην καί ώραν 11- 12 π μ. ενώπιον τής Δημαρχια κης Έπιτροπής Ηρακλείου συμφώνως πρός τούς δρους τής νέας διακηρύξεως ήτις ευρίσκεται κατατεθειμένη πα- ρά τή Τεχνική ΎπηοεσΙα τοθ Δημου, πρός γνώσιν των ένδια φερομένων. Έν Ήρακλείφ τής 22α Ν)βρί ου 1938 Ό Δήμαρχος Ηρακλείου Μηνάς Γεωργιάδης ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ ΟΊ εφημεριδοπώλας Ηρακλείου εωροΰν καθήκον αυτών δπως ά- πευθύνουν καί Ιδιαιτέρως πρός τόν κ 'Υφυπουργόν τής "Εργασίας τάς πλέον είλικρινεΐς ευχαριστί άς διά την αίσίοιν Ικβαοιν σοβα ιών ζητημάτων αυτών χάρις είς ή"ν πατρικήν στοργήν ήν έπέδει ξε άπέναντΐ των ό κ. 'Υφυπουργός: Οί έφημεριδοπώλαι είναι έξαιρετι κά εύτυχεΓς νά διαλαλήσουν έπ' εύκαιρΐα τής έπιστροφής χβν άν τιπροσώπων των, τάς ύπερσνθρώ πους προσπαθείας τοΰ ΆρχηγοΟ τής Κυβερνήσεως κ. Μεταξα καί των άξίων συνεργατών τού, υπέρ τής έθνικής άναγεννήσεως είς τόν κύκλον της οποίας περιλαμβά νονται καί τα γενικά έργατικά συμφέροντα καί τα συμφέροντα τής τόσον πασχούοης άλλοτε τάξεως των εφημεριδοπώλας. ΟΙ έφημεριδοπώλαι τονίζουν 6τι αί γενικώτεραι ύποσχέσεις τής Κυ βερνήσεως επί των αίτημάτων των άποτελοΰν δι' αύτοος Ιερόν συμβόλαιον καί δτι είνε άπειρος ή εύγνωμοσύνη των καί ή άφοσί ωσις άνέναντί της. Διά τούς εφημεριδοπώλας Ή ρακλείου. Ό Πρόεδρος Α. Μαοτρογιάννπί ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ—- πεπ«ιραμένα1 μαθήτριαι επί ήμερομιαθίω διά τό άτελιέ τής μοδίοτας δίδος Μα ρίνας Γ. Άνωγιαννάχη (δδός Σ, πορά τό Καμαράχι). μ γ σήμερον μιάς καλώς έννοουμένης κρατικής άλλά καί παγκοσμίου προόδου. —Ή γριππίτσα έξακολουθεΐ πάν τοτε νά σημειώνη τα κρούσματά της. —Άφορμή βεβαία είνε δτι τό κρυολόγημα είνε άμεσον είς πρώ την μεταβολήν τοΰ κα,ιροΰ την 6 ποίον οί πολλοί δέν άντιλαμβάνον ται, οθτε θέλουν συχνά, νά άντιλη φθοΰν. —"Η δταν τό αντιλαμβάνωμαι παρίσταται συνήθως άνάγκη, νά . κρεββατωθοΰν άμέσως. — ΣυνεχΙζονται μέ πυκνήν κο σμοσυγκέντρωσιν αί παραστάσεις τού θιάσου τού κ. Οίκονόμου είς τό θέατρον Πουλακάκη. —Είς τό κινηματοθέατρον «Μι νώα» προβάλλεται μέ επιτυχίαν τό δραματικόν καί ιστορικόν έρ γον δ «Πυργος τής Βαρσοβίας». — Γεγονόι διά την κινηματογρα φικά χρονικά θά είνε ή προβολή τοϋ φίλμ: «Ό Ρομπέν των δασών» τόν οποίον θά προβάλη προσε χώς τό Ιδιον κινηματοθέατρον. ο Ρέπορτκρ ΔΗΛΩΣΙΣ Δηλώ ό ύπογεγραμμέν:ς Έμμ^ Ν. Γαβαλάς πρός γνώσιν τώ>ν
  συναλλασσομένων μετ' έμοθ δτι
  ουδέν έγγραφον ουδέ οφειλήν
  θέλω άναγνωρίσει είς τό ίξ*ς
  έφόσον δέν θά φέρη την ίδι-
  όχειρον υπογραφήν μου.
  Έν Βορηα τή 22—11—938
  Ό Δηλών
  Έμμ. Ν. Γ«0«λ«ς
  ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
  Τό Γεωργικόν Ταμείον Ηρα¬
  κλείου προκηρύσσει ενώπιον
  τής αρμοδίας τριμεροθς έπιτρο
  τιής την Ιην προσεχοϋς μηνός
  Δ)βρ!ου ημέραν Πέμπτην καίώ·
  ραν 11 π. μ- μειοδοτικόν διαγω
  νισμόν διά νήν προμήθειαν
  300 ψεκαστήρων μετ, άναδευτή
  ρος, συμφώνως τοίς οροις τής
  διακηρύξεως, των δποίων οί
  ένδιαφερόμενοι δύνανται νά
  λαμβάνωσιν γνώσιν καθ' έκά
  στην προσερχόμενοι είς τα γρα
  φεΐα αύτοθ κείμενα επί τής δ-
  δοθ Ιωσήφ Χατζηδάκη (6πι
  όθεν ΜουσεΙου).
  (Έκ τοθ ΓεωργικοΟ Ταμεί·
  ου)
  ΑΝΟΡΘΩΣΊΣ
  Τό μεγάλο έργον
  θ Βίκτωρος Ού-γκώ.
  Οί "Αθλιοι.
  454ον
  —Άφες τον· μεΐνε ή'συχος, είπεν ό Πιγρεναλ
  λιας πρός τόν Θεναρδιέρον δέν εΐμπορεϊ νά Φύγη
  Είνε άκόμη τό ενα τού πόδι δεμένο κσί 6σο δι1 αύ
  τό άποκρΐνομαι, έπειδή έγώ τού τό έ'δεσα
  -Είσθε δλοι σας ούτιδανοί ! άνεβόησε τελος
  ό δεσμώτης, άλλά... ή ζωή μου δέν άξΐζει τόν κό
  πον νά την ύττερσσπισθώ ου τε τόσον. Άν δμως
  στοχάζεσθε πώς θά μέ άνσγκάσετε νά όμιλήσω
  -ώς θά μέ άναγκάσετε νά γράψω τΐποτε δπου δέν'
  θέλω, πώς θά μέ άναγκάσετε νά είπω δτι δέν θέ-
  λω νά είπω...
  Ανήγειρε την χειρΐδα τοθ άριστεροΰ τού ΒραγΙ
  όνος καί προσέθεσε.—Κυττάξατε.
  Συγχρόνως δέ ΐίπλωσε τόν βραχΐονά τού, καί
  έπέθεσεν επί τής γυμνής τού σαρκός τόν πεπυρω-
  μένο έγκοπέα, 8ν έχράτει διά τής δεξ,δς άπό τ«ς
  ξυλΐνης αύτοΰ λαβί)ς.
  Καί τότε ηκούσθη ό ψ'θυρος τής σαρκός καιο
  μένης καί όσμή τις, όποιαν όσφραΐνεταί τις είς τάς
  είρκτάς δπου γΐνονται στρεβλώσεις, διεχύθη είς τόν
  θάλαμον. Ό Μάριος Ιφριξεν δλος, καί αύτοι δέ οί
  κακοθργοι κατελήφθησαν υπό τρόμου, έν ώ τό πρό
  σωπον τοθ παραδόξου ;γέροντος μόλις είχε συνο
  φρυωθή. 'Ενώ ό έρυθρός σΐδηρος έβυθίζετο έντός
  τής καπνιζούσης πληγής, άπαθής αύτός κσί σεπτός
  την δψιν, έκράτει προσηλωμένον επί τοϋ Θεναρδιέ
  ρου άνευ μΐσους τό ωραίον δμμα τού. Τό άλγος
  κατεπονεϊτο υπό τής θεοειδοθς γαλήνης τού άν
  δρός.
  —"Αθλιοι, εΐπε, μή πλέον μέ φοβεΐσθε παρ'
  δσον έγώ σάς.
  Καί άποσπάσας τόν έγκοπέα άπό τής πληγής
  τόν έρριψε έξω τοθ παραθύρου.— Τώρα δέ, εΐπε,
  κάμετε μέ πλέον δ,τι θέλετε.
  "Εμεινεν άοπλος.— Πιάστε τον! είπεν ό Θε
  ναρδιέρος.
  Δύο των άλιτηρΐων έπίθεσαν τάς χείρας επί
  των ώμων τού, ό δέ έγγοστρΐμυθος, ό φέρων την
  προσωπΐδα καί την μεγάλην εκείνην κλεΐδα, έστάθη
  άπέναντί τού ήνειρε την χείρα δτοιμος νά τοϋ
  συντρΐψυ δι* αυτής τό κρανΐον άν έ'βλεπεν άντί
  στάσιν.
  Συγχρόνως δέ ό Μάριος ήκουσε κάτωθεν τού
  κάτωθεν τοθ τοΐχου, δστις τόν άπέκρυπτεν, άλλά
  τόσον πλησίον ωστε δέν ηδύνατο καί νά βλέπη τούς
  όμιλοθντας,τόν επόμενον διάλογον ^ινόμενον χά
  μηλή φωνβ.
  —Ένα μόνον πλέον μένει νά γίνη.
  —Νά τόν χαντακώσωμε τώρα, λές ;
  —Να(.
  ΟΙ ουνομιλοΰντες ήσαν οί σύζυγοι.
  Προέβη λοιπόν ό Θεναρδιέρος μέ βραδύ βήμα
  ■πρός την τράπεζαν, ήνοιξε τό συρτάριον, καί έλαβε
  την μάχαιραν έξ αύτοθ.
  (συνεχ(ζεται)
  ΚΟΝΙΤΑΝ. ΓΙΑΛΟΥΣΗΣ
  Τό στερεώτερο
  τό κομψότερο
  τό έλαφρό παποϋτσι.
  Τα γυναικεΐα μας είνε άμίμητα.
  Ή έκθεσίς μας πσρουσιάζει έκ-
  Κεντρικόν: Γωνία Μεϊδανίου.
  ύποκατάατημα: έδός Αγ. Μηνά.
  ΖΗΤΒΙΤβ έπιμβνως, άπό ίλα τα καταστήματα χαί αύτά
  ά«·μη την έπ«ρχι«ν τ«ϊς *λ»σταϊς Μάρκος «Σταύρος».
  •μ™, σβυν«*·«,
  Ητβι σρυγο»«",
  χιβάρ.ς, κ«ρ*λ·« κ«ντπμ«-
  4 Βαμβαχάχιβι, *«»-
  λ. <- βλ« τ « ^ τής μ*Ρ*«ί «ϊτετυρίς.» 1. Μ. ΕΟΡΠΗΧ Ι Ο1ΝΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ ■ ( Τα έξαιρετικ* ζιά κρασ.α, ««^ την παρα τα βαρ λέξ. Εκορδύλη 615 τα] είς τιμάς άυ ■■■■■■■■■■■■■■*■■■■■■■■ «αι άννα έπιτραπέ- *«» *Υ ύριο,«6τΓ είς &βΐ&κηντβδ κ. Α¬ αποβήΐπ *"1 Η Υ ' Εγκυκλοττ. α ιδ ε ί α Αι* έκεΐνους ποΰ δέλουν νά πλοιιτιζουν τάς γνώσεις των. Άπό δλα δι' δλους Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Διά νά εξηγήση πΛς ή γή καί οί άλλοι πλανάται συγ· κρστοϋνται είς τό διάστημσ, πώς περιστρέφονται χωρίς νά συγκρούωνται 6 μέγας Άγ· γλος άστρονόμος Ίσαάκ Νεύ των διετύττωσε τόν νόμον τής Ελξεως. Μιά ημέραν ποΰ ήτο καθισμένος είς τόν κήπον τού, είδεν £να μήλον νά πίπτρ, πρός την γήν. «Διατί,» διηρω τήθη Καί έδωκε μόνος τού την απάντησιν: Τό μήλον καΐ κάθε τι πού πΐπτει επί τής γής, πίπτει διότι τό τραβα ή γή. Ή ίδέα αυτή ώρίμσζεν είς τό πνεθμά τού καΐ ό Νεύ των πσρεδέχετο δτι κάθε τι πού ευρίσκεται κοντά είς την γήν έ'λκεται πρός αυτήν άπό μίαν μεγάλην άόρατην μαγνη τικήν δύναμιν, την οποίαν ά πεκάλεσεν Ελξιν ή βσρύτητσ. Καΐ έξήγησεν δτι ή γή καί δ¬ λοι οί άλλοι πλανάται έκρα- τοθντο είς την θέσιν των διά τής έ"λξεως πού άσκεϊ έπ' αύ των ό ήλιος διά τής αυτής δυνάμεως: Τής βαρΰτητος. Άλλ' άν ό Νεύτων εΤχε λύ- σει τό πρόβλημα πώς ή γή έκρατεϊτο είς την θέσιν της, είς τό διάστημα, μένει άλυτον έν τούτοις ένα άλλο πρόβλημα: Πώς ή γή ευρέθη τό πρώτον είς την θέσιν αυτήν; Πόθεν προήλθε; Πώς έσχημα τΐσθη; Η ΘΕΒΡΙΑ ΤΟΥ ΛΑΠΑΑΣ. Τα τηλεσκόπια αύτά πού έ- χρησιμοποΐησαν οί άστρονό μοί άπεκάλυψον είς τα βάθη τοϋ ούρσνοθ σύννεφα φλογε- ρά, διαπύρους μάζας άερΐου, τούς καλουμένους νεφελοει- δεΐς Οί νεφελοειδεΐς αύτοι καλύπτουν τό διάσΐημα είς Ικτασιν χιλιάδων χιλιομέτρων μέ πυριφλεγή λάμψιν. ΟΙ νεφε λοειδεϊς αύτοι υπέβαλον είς τόν μεγάλον Γάλλον φυσικόν Λαπλάς την ιδέαν δτι ίσως είς τάς αρχάς τοθ σχηματι- σμοϋ τοθ κόσμου, πρό άναριθ μήτων έκστομυρΐων έτών, υ¬ πήρχεν έ'νά"ς γιγάντιος διάπυ ρος νεφελοειδής, κσΐ ότι άπό Ενα τέτοιο πυριφλεγές νέφος άπεσπάσθη κσί εσχηματίσθη ή γή μας. Υπεστήριζον Οτι άπό ένα τέτοιο διάπυρον, νέφος ά- πεσπώντο άπό κσιροϋ είς και ρόν σπειροειδεΐς φλόγες έν είδει γιγσντιαΐων δοκτυλΐων. Ή άρχική μάζα, περιστρεφο μένη, συνεπυκνώνετο είς σφαϊ ραν. "Υστερα άπό μακρά χρο νικά διαστήματα καΐ τα διά πυρα δακτυλΐδια ποΰ εΤχαν άποσπασθή άπό την άρχικήν εκείνην διάπυρον μάζαν συνε πυκνώνοτο καΐ αϋτά είς σφαί ρας σχηματΐζοντα τούς μέγα λους άστέρας ή πλανήτας είς έκ των οποίων είνε ·κσί ή γή μας. Όλαι αυταί αί σφαίραι επηκολούθουν διά μέσου τοϋ χρόνου νά περιστρέφωνται ■πέριξ τής άρχικής φλογερδς σφαίρας, πού δέν ή*ταν άλλη άπό τόν ήλιον. Ή έξήγησις αυτή περί ι ής" προελεύσεως τής γής άποκαλεΐταιθεωρΐατοθ νεφελοειδοθς, καΐ κατά την τελευταίαν έκστονταετΐαν την Εχουν παραδεχθή καΐ υίοθετή σει δλοι σχεδόν οί έπιστήμο νες πού άσχολοϋνται μέ αύτά τα ζητήματα. (συνεχΐζεται) Ή γεωργική πρόοδος είς την Ίεράπετραν. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ Ν)65ΐος(ίνταΐτο· κριτοθ μ*ς)·— Άξιοθαύμαστος τώ ίντι είνε ή πρόοδίς των γεωργικών καλλιεργειών καθ* δ- Χψ την έιταρχίαν τής Ιεραπέ¬ τρας. Καί είναι ιδιαιτέρως αξιοσημείωτον !π ή πρόοδος αυτή συνετελέσθη εσχάτως είς διάστημα ολίγων έτών. Ή περιφέρεια .Ιδιαιτέρως τής «Γράς Λυγιάς> πού ήτο μέχρι
  πρό ολίγων έτών ενας χέρσος Ι-
  ρημότοπος, τώρα έ"χει μεταβλη¬
  θή είς Ινα παραδεισΐακόν κήπον,
  χάρις είς την έργατικότητα.καί
  την φιλοπρόοδον διάθεσιν των
  Ίεραπειριτών. Τα έδάφη έχουν
  γονιμοποιηθή, περιβόλια Ιχοιιν δτ]
  μιουργηθή, ή όΕρδευσΐς έχει έξχ
  σφαλισθή καί ή παραγωγή
  Ιχει αυξηθή καταπληκτΐκά Οί
  ντομάτες, τα κηπευτικά τί)ς Γρα;
  Λυγιόίς είναι σήιιερον δνομαστά
  είς δλην την Έλλάδα. Καί κα
  θώς άρχίζει ή παραγωγή των
  άπό τοίς χειμερινού; άκόμη μή
  νας, πωλοΰνται είς πολύ 6ψη
  λάς τιμάς καΐ άφήνουν αημαν
  τΐκά κέρδη είς τούς καλλιεργη
  αάς των.
  θΑΛΑΜΗ ΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλεγ. 551.
  η
  ΒΒΜ·ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΜε1ΒΒΒΒΒΒαΒΒΒΒΒΜΒΒΒΒεΐΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ
  ΑΡΤΙ
  'Ααύγκριτες ήγγυημένες.
  Αντιπρόσωπον
  ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΪ
  ΨΑΡΙΚΑ—ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ είςτόκατά-
  στημα Εμ.Κρασάκη. Παρά την π.ΝομαρχΙαν.
  *?'
  ■■Β
  Ό Έμπορορραπτίκός ΟΙκος
  Ε. Σ, Καστρινάκη
  Πλατειά Στράτα, Ηράκλειον—Κρήτης
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΛΟΥΣΙΑΝ ΣΥΑΑΟΓΗΝ
  ΛΛΗΙΙΙΚΙΙΙΙ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΟΝ Κ4ΣΜΜΡΙ ΟΝ
  Εφαρμογήν τελείαν—ύλικά αρίστα
  καί τιμάς ασυναγωνίστους.
  Κεντρικόν. Ηράκλειον
  Ύποκαταστήματα: Μοϊρες-Βενεράτο
  "Ηδη κατενόησαν την αξίαν
  | των καλλιεογεΐών αυτών καί
  τό Κράτος καί ή Άγροτρά-
  πεζα καΐ Ινισχύουν τούς .άγρό
  τας εί; τό έργον των. Καί ΐίμ
  ποροθμεν νά ελπίζωμεν βτι τα
  χέ'ος Θά δοθή μεγαλυτέρα άκό
  μη ενίσχυσις, ίπίτε ή παραγω
  γή θ' αυξηθή ϊτι περισσότερον
  [καί ή Ιεραπέτρα θ' άποβζ άνε
  , ξίντλητος πηγή πλούτου. "Αλ
  λωστε, είς τόν εύλογημένον αυτόν
  τόπον, εύδοκιμοΰν δλα τα εΙδη
  των γεωργικών καλλιεργειών.
  Ή Ιεραπέτρα γονιμοποιεΐ καί
  τρέφει τα πίντα. Άπέραντοι ε!
  Ι νχι οί έλαΐώνές της. Σημαντική
  δέ είναι ή παραγωγή καί των
  ι άμπελουργιχών καί των δημητρι
  ] α κων καί των έσπεριδοειδών
  καί των χαρουπεών καί των δι
  αφορών άλλων καρπών.
  Άλλ' έχει φυσικά καί τάς ά
  νάγκας της ή Ιεραπέτρα. Δι'
  ! αύτά καί θά γράψωμεν καί άλ
  λην άκόμη άνταπόκρισιν διά την
  ( επαρχίαν αυτήν. Άξίζει άλλωστε
  ίδιαΐτέρου ένδιαφέροντος, έξαιρετι
  κης στοργής χαί μερίμνης.
  ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ
  ΣΠΟΥΔΑΙ ΕΡΓΟΔΗΓΟΝ
  Ο"ΤΕΚΤΩΝ"
  Μαθηταί γυμνααίων μ
  παιδεύονται έηαγνϊλματιχώς
  διδαβκόμενοι επί ύκκάμηνον
  παρά πεπειραμένων πολιτι¬
  κών μηχανικών άκολουβούν
  των τό πρόγραμμα 6ιώακτέ-
  ας υλη; των 'Ανωτάτων Σχο
  λών Πολιτικών Μηχανικόν
  τού Πολυτεχνείου, οίκοδομι
  Μην καΐ σχέδια οίκιών, τοπο
  γραφίαν καΐ χρήσιν χωροβά
  τβυ καΐ ταχυμέτρου κλπ.,
  ώίοποιΐαν, ΰδραυλικήν καΐ
  πάντα τα τεχνικά μαθήφχτα
  μετά σχβ«5ίων, έφαρμογών,
  μελετϋν καΐ άοκήσβων αίς τό
  ύπαιθρον.
  Είναι μοναδική εύκαιρία
  δι' οσους άπερρίφθησαν έκ
  των Σχβλών τβΰ Πολυτεχνεί
  όν, Στρατιωτικών Σχολών
  κλπ., οσβυς προτίθ&νται νά
  γίνουν μορφωμένοι 'Εργολή
  πται, να διοριαθοΰν είς Έρ
  νοληπτικάς έταιρίας όίοποιί
  «ς, οΐκοδομικάς ή ίϊς οίασ-
  ώ π πό τε τεχνικάς υπηρεσίας
  καΐ έν γβνβι νά οταύιοδρομή
  σουν είς χον Τ β χ ν ι κ ό ν
  Κ λ ά ο β ν, τόν μόνον ό
  οποίος δέν εγνώρισε πό τέ ά
  νεργιΊχν, άλλά έξασφαλίζει
  τα μβγαλύτερα κέρδη καΐ
  τού; καλυτέροος μιοθούς.
  Πάντες ο! έξελθόντες
  έργοδηγοί μέχρι σήμε¬
  ρον έκ τβΰ «ΤΕΚΤΟ-
  ΝΟΣ» διωρίσθησαν είς
  ύπουργεϊα, Δήμους κ.λ.π.
  Γραφίΐα "Ιωνος 5, Όμόνβια.
  ΝΕΟΝ ΟΡθΛθΓθΠαΛΕΙθΝ
  ΚΩΝΣΤ. _Κ__ΧΑΤΖΑΚΗ
  (Παρά τό Μεϊντάνι)
  Έργασθείς έτιί ολόκληρον δωδε
  καετΐαν ώς τεχνίτης είς τό κατά
  στημα Μιχαήλ Μανουσάκη (ΖενΙΘ)
  άναλαμβάνει την έπιδιόρθωσιν
  παντός ώρολογίου, νραμμοφώνων
  καΐ μικρών άλλων μηχανημάτων
  —Τό Νοσοκομείον Αγ. Νι¬
  κόλαον.
  Κατά πληροφορίας ^ξ 'Αγίου
  Νικολάου εγένετο είς Αθήνας
  ή δημοκρασία διά Την προμήθει¬
  αν ύγειονομικοΰ ΰλικοΰ καΐ χει
  ρουργικών έργαλείων διά τα έργα
  οτήρια τοϋ Νοσοκομείου, την «5α
  πάνην των οποίων έ χει άναλάβεΐ
  τό υπουργείον. Ή κατακΰρωσις
  εγίνετο καΐ ή πρβμήθεια ώς ά
  ναγγέλλεται δέν θά βραδύνηωστβ
  νά λειτουργήση συντόμως τό Νο
  σοκομεϊον.
  —Δωρεαι.
  Ό ν. Νΐκος Παχιαδάκπς προσέ·
  φβρβν είς τό Εθνικόν Πτωχοκο-
  μείον φαγητόν καΐ οΐνον είς μνπ
  μην καΐ ώς έννβάμερον μνημό'
  συνον τής πολυκλαύστου Γεωργί
  άς Σουλτάτου.
  —Ή δνΐς Ελένη Παπουτσάκη
  καΐ ό κ. Μιχαήλ Παπουτσάκης
  προσεφέρον έπίσης είς τό αύτό
  ϊδρυμα φαγητόν καΐ βΐνον είς
  μνήμην καΐ ώς τρίμηνον μνημό¬
  συνον τοΰ μακαρίτου Ιωάν. Πά
  πουτβάκη.
  Οί τρόφΐμοι καΐ τό προσωπι¬
  κόν τοϋ ίδρύματος, θερμώς εύχα
  ριβτοΰν αΰτοΰς.
  —Οί κ. κ. Μαριδάκης καί Κο
  μνηνός έκτελωνισταί, κατέθββαν
  ήιιΐν διά τόν Φιλανθρωπικόν Σύλ
  λόγον Κυρίων Ηρακλείου (τέως
  οικονομικόν συσαίτιον) δραχμάς
  τριακοσίας (300) είς μνήμην τής
  πολυκλαύατου Ζωής Σ. Κωνσταν
  τινίδη.
  —Είδοποίησις.
  Καλοϋνται πάντες οί ΰποβα
  λόντες , αίτησιν περί άναγνωρί
  σεώς των ώς έμφ)τών, 'δπως προ
  σέλθωσιν είς τα γραφεΐεί τής Γ.
  Υ. Η. καΐ παραλάβωσι £άντίγρ«
  φόν σχετικός αποφάσεως των άπό
  τής 24ης τρέχοντος καΐ εξής.
  (Έκ τοϋ Γραφείον Γε&ιργιχής
  Υπηρεσίας Ηρακλείου).,
  —Τό σημερινόν κήρυγμα.
  Σήμερον καΐ ώραν 7ην μ. μ.
  είς τόν Ί. Ναόν τοΰ 'Αγ. Τίτου
  θά πραγματοποιήση την ΙΟην έ
  σπερινήν όμιλίαν τού μέ θέμα:
  (>Ή θέσις των συζΰγων στή αώγχρο
  νη κοινωνία» ό παρεπιδημών
  εί; την πόλιν μας ίεροκήρυξ
  διευθυντής τού περιοδικοΰ <Οίκο γενειακή Ζωή» κ. Λάμπρος Ζαχα Ρης. _______ —Διακήρυξις. Τό Αστυνομικόν τμήμα Η¬ ρακλείου διακηρΰττει, ότι, συνε¬ πεία σχετική; διαταγής τοΰ ύφυ- πουργείου Δημοσίας 'Λσφαλείας καΐ τής ένταϋδα Διοικήσεως Χωρ) κης την 4ην έλευσομένου μη¬ νός Δεκεμβριού έ. ετους καΐ πί- ρί ώραν 10—12 έκτίθεται είς πλειοδοτικήν δημοπρασίαν ένερ- γηθησομένην έν τοίς γραφείοις αυτού ή έκχώρησις τοΰ δικαιώμα τος τής σφραγίσεως των μετρων καΐ σταθμών κατα τό έ'τος 1939 ολοκλήρου τής περιφερείας τοΰ Νομοϋ Ηρακλείου: 'ίϊςέλάχιστος όρος προσφοράς όρίζεται τό πο¬ σόν των δραχμών δεκα χιλιάδων (10.000). α σχετικοΐ δροι τής δι ακηρΰξεως ευρίσκονται έν τοίς γραφείοις τοΰ Αστυν. Τμήματος καΐ των ϋποδ)σ«ων χ&ιροφυλακής 'Ηρακλείου, ένθα οί βουλόμενοι δύνανται νά λάβωσι γνώσιν. Έν Ηρακλείω τή 17 Νοεμβρί ου 1938. Ό Διοικητής τού Τμήματος Άθ. Λαζαράτος Ζητεϊται καθηγητής ή διδάσκα- λος άδιόριστος ώς έπιμΐλητής τοθ οίκοτροφείου τοθ Λυκείου. ΖητΐΙται έπίσης παιδονόμος. Προτιμητέος άπόστρατος αστυνο¬ μικάς. ^ιί^'^εε ΖΗΤΕΙΤΑΙ μικράς ή" μιχρί οίκότροφος παρά χαλλίστη οί- κογενιία. Πληροφορίαι παρ' ημίν,
  Ήράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Τετάρτης
  23 Νοεμβριού 1938
  ΟΙΛ1Η0ΟΤΕ Α
  II
  Ο
  II
  ΕΙΡ Α
  ΠΡΟΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΙΝ
  ΜΕΪΑΤΗΣΓΕΡΝΑΙΙΛΣ
  ΟΙ ΜΤΕΑΗΙΕΗΕΙ1 ΐηθΤΥΙΙΑΗ
  ΔΙΛΙ1ΕΙΣ ΤΒΜΗΤΒΗΪ ΗΗΤΕΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 2» Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Έκ Λονδίνου αγ
  γέλλεται ότι ό τέως ύπουργός των Ε¬
  ξωτερικών τής Μεγάλης Βρεττανίας κ.
  'Άντονυ Ήντβν προέβη είς δηλώσεις
  επί των θρυληθέντων τελευταίως περί
  γενικωτέρας συνεννοήσεως τής Αγγλί¬
  ας μέ την Γερμανίαν.
  Ό κ. Ήντεν ετόνισεν ότι οιαδήπο¬
  τε άπόπειρα πρός συνεννόησιν μέ την
  Γερμανίαν υπο τάς σημερινάς συνθήκας
  θά κατέληγεν είς άποτυχίαν.
  "· ΛΙΑΓΓΕΑΜΑ ΤΟΥ ΙΣΜίΓ
  ΔΙΑ ΤΩ ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  Ίϊ ΕΥΙΝΟΜΟΜΤΠΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Πληροφορίαι έξ
  ' Αγκύρας άναφέρουν ότι ό νέος Πρόε
  δρος τής τουρκικής δημοκρατίας Ι¬
  σμέτ "Ινονου απηύθυνε μετά την κη
  δείαν τού Κεμάλ διάγγελμα πρός τόν
  τουρκικόν λαόν.
  Είς τό διάγγελμα τούτο ό Ισμέτ
  εξαίρει τό έργον τού έκλιπόντος Τούρ
  κου έθνάρχου τονίζων έν κατακλεφοι ότι
  τόν Άτατούρκ εύγνωμονεί ή πατρίς.
  Ή Αγγλία καί ή Γαλλία
  δα συνεργάζωνται στενώτατα.
  ΟΙ ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΤΕΛΑΒΟΝ
  ΝΕΑΣ ΒΕΣΕΙΠΙΣ ΣΕΓΚΡΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας). — "Τηλεγραφείται
  έκ Παρισίων ότι ό βτρατός τού Φράν¬
  κο κατέλαβεν είς τό μέτωπον τοΰ^ηο-
  ταμού Σέγκρε νέας θέσεις είς τάς όποί
  άς καί οχυροΰται. Οί έθνικοί προβλέ-
  πεται ότι Θά έπιχειρήσουν νέας έξορ-
  μήσεις εναντίον των κυβερνηχικών.
  ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΙ
  ΤΟΥ ΟΙΡΡΟΟΥ ΕΙΣ ΤΗ Η ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφείται
  έκ Βερολίνου ότι ό ευρισκόμενος είς
  Γερμανίαν Νοτιαφρικανός ύπουργός κ.
  Πιρρόου, συνεχίζει τάς^συνομιλίας τού
  μέ τούς Γερμανούς επισήμου;.
  Ο
  Σ
  ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Νοεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτού μας).— Μεϊά την έκδοσιν
  τής άκυρωτικής αποφάσεως τού Συμ-
  βουλίου τής Έπικρατείας έπΐ^τοΰ ζή
  τήματος τής άρχιεπισκοπικής^ έκλογής.
  ό Μητροπολίτης Φθιώτιδος εγκατεστά¬
  θη ώς τοποτηρητής τού Μητροπολίτα
  κου θρόνου Αθηνών.
  Ι
  Κ1Ι Η ΟΡΙΑΝΟΣΙΣ
  ΔΙΚΑΙΟΥ
  ΤΗΣ ΝΕΟΑΑΙΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 2 Νοεμβριού
  άνταποκριτοΰ μας).—Δι* άναγκαατικοΰ
  νόμου επετράπη είς τα λιμενικά ταμεία
  καί άλλους όργανισμούς δημοσίου δι
  ς ργσμς ημ
  καίου νά δίδουν βίσφοράς υπέρ τής όρ
  γανώσεως τής έθνικής νεολαίας.
  ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ ΠΑΛΙΝ
  Α Ν 01Δ Ο Σ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙϋΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Νοεμβριού
  (τού άνταποχριτοΰ μ«5)· —
  Τελευταίαι πληροφορίαι έκ
  Παρισίων άναφέρουν ότι με
  ταξύ τού "Αγγλου καί Γάλ-
  λου Πρωθυπουργοϋ θά συζη
  τηθή ό τρόπος διά τοΰ ό-
  ποίου θά επέλθη γενικός κα
  τευνασμός είς την εύρωπαϊ-
  κήν κατάστασιν.
  Πάντως ή συζήτησις αύτη
  δέν θά εμποδίση νά χαρα-
  χθή σταθερά πολιτική άπέ
  να'ντι άξιώσεων αΐτινες θί
  γουν την κυριαρχίαν αμφο¬
  τέρων των χωρών περιορί¬
  ζουσα την ελευθερίαν των
  θαλκσσίων όδών καί παρεμ
  βάλλουσαι προσκόμματα είς
  την ειρηνικήν συνεργασίαν
  των κρατών.
  Επί τοΰ σημείου τούτου
  τονίζεται 8τι ή Μεγάλη Βρετ
  τανία καί ή Γαλλία θά άν- '
  τιταχθοϋν κατά πάσης έκ
  χωρήσεως εδαφών.
  Έκ παραλλήλου θά έξε
  τασθη τό πρόβλημα των έξο
  πλισμών. Θά έπιζητηθή δηλ.
  όπως οί έξοπλισμοί συγχρονι
  σθώσι «αί έπιταχυνθωσιν
  οΰτως ώατε ή Γαλλία καί
  ή Αγγλία νά συμπληρώσωσι
  τό συντομώτερον εύρύτατον
  πρόγραμμα, στρατιωτικών,
  άεροπορικών καί νπυτικών
  έξοπλισμών. Ιδιαιτέρως διά
  την άεροπορίαν καί την άν-
  τιαεροπορικήν άμυναν θά ε¬
  ξετασθή τό δυνατόν στενώ -
  τέρας ' άκόμη συνεργασίας
  μεταξύ των δύο χωρών.
  Κχτά τάς έξ Οϋασιγκτώ-
  νος πληροφορίας εκδηλούται
  έν Άμεριχή ζωηροτάτην εν¬
  διαφέρον διά τάς άγγλογαλ-
  λικάς συνομιλίας.
  Γενικώς τονίζεται ότι ή Ά
  μερική είνε σύμφωνος πρός
  τα θέμκτα των συζητήσεων|
  καί πρόθυμος νά εξετάση τα ι
  πορίσματα των συνομιλιών. Ι
  Ή άμερικανική συνεργασία
  επί των ζητημάτων συντονι-
  σμοΰ τής αμύνης λένεται ότι
  θά είνε πλήρης. Ώς άφήνε-
  ται άχόμη νά εννοηθή ή Ά
  μερική θά ενισχύση ήθικώς
  κάθε άγγλογαλλικήν προσ¬
  πάθειαν τείνουσαν είς την
  διοισφάλισιν τοϋ είρηνικοΰ
  καθεατώτος επί τή βάσει τοΰ
  άμειώτου τοΰ κυριαρχικοΰ
  κύρους των δύο χωρών.
  Κατά των έκχωρήσεων νέ-
  ων εδαφών είς την Γερμα¬
  νίαν αγγέλλεται ότι άντι-
  τάσσονται καί οί άμερικννι-
  κοί κύκλοι.
  Ή καταπολέμησιν της έλονοσίας
  εις τόν νομόν Ηρακλείου.
  Δι' έγγράφου τού τό Ύγειο
  νομικόν Κέντρον Ηρακλείου
  πρός τό Γεωργικόν Έπιμελη-
  τήριον συνιστά δπως έν συ·
  νεννοήσει τουτο μετά των
  γεωργικών συνεταιρισμών καί
  των κοινοτήτων υποβοηθήση
  την άναληφθεΐσαν προσπάθει
  αν διά τόν καταρτισμόν άν
  θελονοσιακών συνεργεΐων είς
  τάέλονοσιόπληκτα διαμερΐσμα
  τα τοθ νομοθ.
  Τό Ύγειονομικόν Κέντρον
  φρονεί σχετικώς ότι έπιβάλλε
  ται μικρά Εστω φορολογΐα έ
  πΐ των παραγομένων οταφί
  δών καί πρός την κατεύθυν
  σιν αυτήν συνιστά νά στραφή
  τό 'Επιμελητήριον, δεδομένου
  δτι ή κρατική άρωγή ήτις δια
  τίθεται ετησίως πρός τόν σκο
  πάν τούτον δέν δύναται νά
  καλύψη τάς άπαιτηθησομέ
  νας δαπάνας. Έξ άλλου τό
  κράτος άποστέλλει κατά μήνα
  σοβαράς ποσότητας κινΐνης
  πρός διανομήν είς τούς άπό
  ρους έλονοσοΰντας καί ψηφΐ
  ζει έκ παραλλήλου σχετικά
  κονδύλια.
  "Ηδη ή όργανωθεΐσα άπό
  πέρυσι συστηματική καταπο
  λέμησις των κωνωποειδών
  διά τής παρεμποδΐσεως τής έ
  ξελίξεως των προνυμφών είς
  τελεία εντομα, έπέτυχεν έν
  πολλοΐς έλπΐζεται δέ δτι έφ'
  δσον 6 αγών θά συνεχισθή
  θά έπιτευχθβσι λίαν ίκανο
  ποιητικά άποτελέσματα.
  Ή έκδρομή τής Ε.Ο.Ν. είς Έπανωσήφη.
  ΠροχΘές Κυριακήν ομάς έξ καί τίνων άλλων ένθα έτυχον έ-
  ί!ΐΜμ?ΛΙΜδν *α1 Φαλ*ΥΥ,ΙΤ*»ν τ"5 , ξαιρετικων περιποιήσεων αί δ·
  Έθν. Όρνβινωσβως Νεβλαίας Ήι* / «, , ^ »·, ' , ,
  ρακλείου, έξέδραμε υ«« την «ρχη !π<2ΐ°" θ* ^είνοαν άλησμόνητοι είς γίοιν τοΰ Διευθυντού των γρα-1 την μνήμην των. φβίων της Ε. Ο. Ν. κ. Π ιϊάρβο! Περί την μεσημβρίαν αφιχθη έ· γλη βΐς την "Ι. Μονην τοϋ Αγ. χε1 χα1 έ ■Αρχιμανδρίτη; τής Μη τροπόλεως κ. Εύγένιος Ψαλιδά¬ κης δστις τυγχάνει άδελφός τής Γεωργίου Έπανωσήφη πρό; ψυχβτ γωγίαν. Οϊ έχ-,δρομεϊς αυνοδευομβνοι ι καί υπό "τοΰ πανοσ. Άρχιμ. κ. ίεράς Μονής. Φωτίου θεοδοσάκη μέλους τής «Ολο[ δμο0 η Ε.Ο.Ν. ανεχώρησαν οί αυτοκινη Ι , ■> - * /α
  των εντεύθεν την 7ην πρωϊνήν ™« *«1 φαλαγγϊται παρεκάθη
  ώραν καΐ έφθασαν είς το γραφι σαν περί την Ιην μ μ. εις πλουσι
  κον μοναβτηριβν ολίγον μετά ώταχον γεΰμα βοθέν πρός τιμήν
  μ
  την 9ην.
  Ευθύς άμα τή αφίξει των είς
  την Ί. Μονήν τα μέλη τής Ε. Ο.
  Ν. «ίσήλθβν βΐς την εκκλησίαν
  δπβυ έψάλη υπο των φαλαγγιτών
  τό τροπάριον τοΰ Άγίου Γεωργί
  ου καί άνεπέμφθη δέησις υπό τοΰ
  άρχιμανίρίτου κ. θεοδοσάκη- Με
  τα το πέρας τής δεησβως οί έκ
  δρομεΐς κατηοθύνθησαν είς τό ή
  γουμενικόν μέγαρον οπου τούς ύ
  πεύέχθησαν φιλοφρονέσταται ό άρ
  χιμανύρίτης κ. "Ανθιμος Βαοιλά
  κης καί πλεΐστοι Ιερομόναχοι τοΰ
  ήγουμένου κ. Τσαγκοφάκη απού
  σιάζβντος.
  Ό πανοσιολογιώτατος Άρχι-
  μανδρίτης κ. Άνθιμος Βασιλά¬
  κης ταγματάρχης έν τιμητικ^ ά·
  ' ί έθδ ή'
  ποσΐρατε'α
  Ε
  χη μη^
  ρ ί έθνικδς ούτος ή'ρως
  τοθ ίποΕου τα σιήθη είνε διάτρη
  τα έκ σφαιρών, είσήγαγε τούς έκ
  δρομεΐς φαλαγγίτας είς την αι
  θουσαν δποδοχών τοθ ήγουμενι
  '/οΟ μεγάρου δπου τούς έχαιρέ
  τισεν Ινα ϊκαστ&ν διά χειραψΐ
  άς καί ηύχήθη διά λόγων μεστών
  πατριωτισμοθ την εύόδωσιν τοθ
  έθνικοθ
  ως. Οί
  σκοποθ τής
  φαλαγγϊται
  όργανώσε
  άκούσαντες
  μετά μεγάλης προσοχής τούς πά
  τρικούς καί συγκινητικούς λόγους
  τοθ σεπτοΰ κληρικοθ καί αρίστου
  Έλληνος πατριώτου, ήσπάσθησαν
  ακολούθως την δεξιάν τού μεθ'
  ο1 παρεκάθησαν είς πρόχειρον
  Π[>όγευμα είς την μεγάλην αΐθου
  σαν τ&0 ΉγουμινικοΟ μεγάρου.
  Μετά τό πρόγευμα τα μέλη τής
  Ε.Ο.Ν. ' εξήλθον εί; τό προαύ
  λιον τής μονής ένθα έφωτογραφή
  θησαν δμοθ μετά των ίερομο
  νάχων καί τοθ αίωνοβίου μονα
  χοθ Συμεών ήλικίας 102 έτών 8-
  (τού* °τις μονάζει επί 65 συναπτά ε
  τη είς το γραφικόν αΰτό μονα
  στήριον.
  Καθ' ά ανεκοινώθη είς τούς
  φαλαγγίτας, δ μοναχός ούτος είνε
  δ μόνος έκ των έπιζώντων έκ των
  κατά την εποχήν τής μεταβάσεώς
  τού δπαρχόντων ικεϊ μοναχών, δέν
  σκέπτεται "δέ διόλου τόν θάνατον
  διότι είνε δγιέατατος καί άκμαιό
  τατος είς ικανοποιητικόν βαθμόν.
  Οί έκδρομεϊς άφοΰ περιήλθον δ
  των υπό τής ίεράς Μονής κατΛ
  τό 6ποΙον δ πανοσιολογιώτατος
  Άρχιμανδρίτης κ. Εύγένιος 'Γαλι
  δάκης ήγειρεν έμπνευσμένην πρό
  ποσιν δπέό των έκδρομέων μελών
  τής Ε.Ο.Ν. έκ μέρους τής ίερας
  μονής καί εξέφρασε την ζωηράν
  χαράν των εκπροσωπών τοθ γρα
  φικοθ Μοναστηρίου επί τη" πρώτη
  έπισκέψει των μελών τής Έθνικής
  ΝεολαΕας ήτις, ώς είπε. μέ πί¬
  στιν ακλόνητον προσβλέπει είς
  τα έθνικά ίδανικά καί είς την με¬
  γάλην ίδέαν τής*πατρίδος. Τέλος
  άφοθ διά μεστών έθνικής καί θρη
  σκευτικής έννοΕας λόγων ηύχήθη
  εύόδωσιν τοθ ώραίου οχοποΰ τής
  Έθνικής νεολαίας, προέπιεν είς
  υγείαν τ&ΰ άρχηγοϋ τής Ε.Ο.Ν.
  κ. Μεταξά καί τοθ Κυβερνητικοϋ
  Έπιτρόπου κ. Κανελλοπούλου.
  Ό ΔιευθΜντής των Γραφείων
  τής Ε. Ο. Ν. χαί άρχηγός των
  έκδρομέων κ. Π. Βάρβογλης α¬
  παντών είς την πρόποσιν τοθ έκ·
  προσώπου τής ίεράς Μονής εξέ¬
  φρασε την ευγνωμοσύνην των
  φ-χλαγγιτών διά τάς έπιδαψιλευ
  θείσας είς αύτούς περιποιήσεις
  καί ετόνισεν δτι τα μέλη τής Ε.
  Ο. Ν. ά«ολουθοί5ντα ένθαυστωδωχ
  τόν εθνικόν δρόμον τής 4ης Αΰ
  γούστου καί προαηλωμένα είς τόν
  συμβολίζοντα την εθνικήν ιδίαν
  Βχαιλέα Γεώργιον, κρατοθν είς
  χείρας των τό λαμπρόν παρόν
  καί τό μέλλον τής Έλληνικής
  πατρίδος τό δττοϊον δπόσχονται
  μέ τόν λόγον τή; τιμής των νά
  καταστήσουν έτι λαμπρότερον.
  Τελευτων δ κ. Βάρβογλης προί
  πιεν δπέρ των άξίων έκπροαώ
  πων τής μονής Έπανωσήφη καί
  έζητωχραύγασεν υπέρ τοθ Βασι
  λεως καί τοθ Έθνικοθ Κυβερ
  νήτου.
  Τόσον κατά την διάρκειαν τοΰ
  γεύματος δσον καί κατ' αΰτό έπε
  κράτησεν άκρα εύθυμία των φαλαγ
  γιτών συνεχώς άδόντων τόν ΰμνον
  τής 4ης Αύγούστου καί διάφορα
  &λλα πατριωτικά θούρια.
  Περί την 3ην απογευματινήν
  ή ομάς των έχδρομέων άφοθ ηϋ
  χαρίστησε τοΰς έκπροσώπους τής
  Ίεράς Μονής διά την εξαιρετικήν
  αποδοχήν ής έτυχεν, ανεχώρησε
  κατευθυνομένη είς τό χωρίον Χου
  δέτσι δπίυ καί παρέμεινεν επί δί
  ϋ>ρο^, χαί τα πέριξ γραφικά το
  πεϊα τής Σπηλιωτίσσης.
  Περί την 6ην μ. μ. οί φαλαγ
  γϊται έπέβησαν τοθ αύτοκινήτου
  των καί μέ μικράς σταθμεύσεις
  είς τα ένδιάμεσα χωρία έφθα
  σαν είς Ηράκλειον ψίλλοντες καθ'
  οδόν πατριωτικά άσματα.
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Νοεμβριού (τού άν *α τα γραφικά τοπεϊα τής πέριξ
  ταποκριτού μας).— Κατ' ανακοίνωσιν ,·, -, »·-.,- , - - ,,,-.- ·.
  __ . _ , . αλληλοδιαδόχως κατόπιν προσκλη *·©«
  τής Μετεωρολογικής υπηρεσίας παρα- σΕως'τάς χατΑοιχΕας των ΐζρολον, α "^
  τηρεϊται πάλιν εν Ελλάδι απο τής χθές ωτάτων μοναχών Έσυχίου Μΐτρι-|
  άνοδος των θερμοκρασιών. -**-■>.£.— ν-------1-., ο-----ζ..«·
  Ο χ- ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  Ό Πρωθυπουργός κ. Μετα¬
  ξάς απηύθυνε πρός τόν έπι-
  θεωρητήν των Δημοτικήν σχο
  λεΐων κ. Βαλέργαν εύχαριστή
  ριον επιστολήν διά τάς συλ-
  λεγεΐσας κατόπιν έράνου με
  ταξύ των διδασκάλων 19 430
  δραχμάς αΐτινες διετέθησαν
  υπέρ τής Άεροπορΐας.
  ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΟΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ
  Ό ραίιοφωνικβς σταθμός Ά
  θηνών θά μϊταίώσιι σημερον το έ
  ξης πρόγραμμα:
  "Ωρα 6 μ. μ. μϊτεωρολογικόν
  δϊλτίον χρηματιστήριον, 6.15'
  βιεννϊζικη μουσική, 7 ή «ώρα
  τοΰ ποαδιοϋ» 7.15' άποσπάσματα
  άπό δπΕρες,7.45' όπερεττικόν συγ·
  κρβτημα Ντ' "Αντζελις, $ 45' ο-
  μιλΐα τού Έπιβεωρητοΰ τού ύ·
  πουργείου Ύγιεινίϊς κ. Άπ. ΟΙ·
  .. - κονομοπούλου πκρ'ι τού άντιτρα-
  μονής περιοχής έτΐεσχέφθησαν ; χωματικοϋ αγώνος, "> ρεσιτάλ βιο
  υπο τού κ. Φρ. Βολωνίτη,
  9.45' μικρά όρχή
  τ μχ χ ρ1 ££ Γ^Γ τ^ μι^
  τζολχκτ], Σωφρονίοϋ Ρουμπάκη βρχήατρα( 11.30 μουοικη χορβΰ.
  ΟΙ ΥΦΑΣΜΑΤΕΜΠΟΡΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  ΚΑΙ ΟΙ ΓΥΡΟΛΟΓΟΙ
  Ενώπιον τοθ Νομσρχοϋν-
  τος Ηρακλείου κ. Συγγελά-
  κη παρουσιάσθησαν έπιτροπα!
  δερματεμπόρων καί ύφσσμα-
  τεμπόρων καταγγείλασαι δτι
  τάς τελευταίας ημέρας περιέρ
  χονται την πόλιν ξένοι γυρο-
  λόγοι εμποροι πωλοΰντες έέρ
  ματα κοί ύφάσματα έπ' ούτο-
  κινήτων είς τιμάς φαινομενι-
  κώς χαμιλάς συνεπεία των
  οποίων παρασύρεται τό
  κοινόν καί άγοράζει επί ζη·
  μ(α.
  ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΝ
  Είς την κεινήν θέσιν τοθ
  Ύποδιοικητοΰ τής Χωροφυλα¬
  κήν Άμσρίου ετοποθετήθη 6-
  τέως ύπασπιστής τής Διοική¬
  σεως Χωροφυλακής Ρεθύμνης,
  άνθυτιασπιστής κ. Νικ. Βιλ·
  λαντζάχης έκ Παλαιοκάστρου
  Σητείας.
  5Π]1ρωϊγτ|
  ΕΞΑΙΡΕΤΑΙΗ ΣΗΜΑΣΙΑ
  ΤΩΝ ΑΡΧΟΜΕΝΟΝ ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  Βλ ΒΙίΟΥΝ ΟΛΑ ΓΕΝΙΚΩΣ
  ΤΑ ΕΥΡΡΠΑΊΚ4 ΙΊΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
  , ΑΘΗΝΑΙ 22 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατά τάς έκ Ηα
  ρισίων πληροφορίας αύριον (σήμερον)
  *Ρχίζουν έκεί αί συνομιλίαι Νταλαντιέ,
  Μποννέ, Τσάμπερλαιν καί Χάλιφαξ.
  '*Ι σημασία των συνομιλιών τούτων
  εξαίρχται υπό τοΊ τύπου τόσον των
  Παρισίων όσον καί τοΰ Λονδίνου. Σχε
  τικώς τονίζετΛΐ ότι μεταξύ των Γάλ-
  λων καί 'Άγγλων υπουργόν θά θιγοΰν>
  ολα γενικώς τα εύρωπαΐκά προβλήματα.
  ΟΑ ΣΥΖΗΤΗΘΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΣ
  Η ΡΥΒΜΙΣΙΣΤΟ1
  ? ΑΘΗΝΑΙ 22 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας—Είς τάς αύριανάς
  (σημερινάς) συνομιλίας μεταξύ τής Γαλ
  λικής καί Άγγλικής κυβερνήσεως, αγ-
  γέλλεται ότι θά συζητηθή ιδιαιτέρως .
  ή ρύθμισις τοΰ ίαπανικόΰ προβλήμαι
  τος. Ή ρύθμισις αυτή θά έπιζητηθή,
  δεδομένου ότι κατά την αντίληψιν ά'μ
  φοτέρων των χωρών τό ίσπανικόν ήρ
  χισε πάλιν νά παρουσιάζη άνησυχητι
  κά σημεία έν σχέσει μέ την ειρήνην τής
  Έύρώπης.
  ΥΠΟ ΤΗΣ ΓΑΑΑΙΑΣ ΚΑΙ Μ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΣ
  ΟΑ ΕΙΕΤΑΣΟΗ ΕΝ ΟΑΑΤΕΙ Τί «ΠΟΙΚΙΛΚΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Νοεμβριού (τού
  ανταποκριταί! μας).— Νεώτεραι πληρο
  φορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι κα
  τα τάς αυνομιλίας Νταιλαντιέ—Μ παν νέ
  —Τσάμπερλαιν—Χάλιφαξ θά εξετασθή,
  άπό κοινοΰ τό άποικιακόν ζήτημα καΐ
  αί επ* αυτού αξιώσεις τής 'ΜΓερμανίας..
  ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΗ -ΕΝΙΑΙΑ ΣΤΑΣΙΣ
  ΑΠΕΝΑΝΤΙΤΩΝΑΞΙΩΣΕΩΝΤΟΥΡΑΪΧ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—Κατά τα έκ Πά
  ρισίων τηλεγραφήματα, άπέναντι των ά·
  ποικιακών άξιώσεων τοΰ Ράϊχ θά κα
  θορισθή πιθανώτατα ένιαία στάσις τής
  Γαλλίας καί τής Λΐεγάλης Βρεττανί*
  άς ήτις καί θά τηρηθή τού λοιπού άμε-
  τάβλητος. '
  ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΟΝ
  ΟΑ ΗΕΡΙΑΑΟΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΑΑ 2ΗΤΗΜΑΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Νοεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι αί άρχόμεναι αυριον έ·
  κεϊ άγγλογαλλικαί συνομιλίαι θά έπε·
  κταθούν καί επί άλλων ζητημάτων έκτός
  τού ίσπανικού καί άποικιακού ένδιαφβ.
  ρόντων ζωτικώς την πολιτικήν των δύο
  χωρών χαί την οργάνωσιν αυτών άπό
  στρατιωτικάς απόψεως.
  ΣΗΜΕΡΟΝ Ο Π1ΡΡ00Υ
  ΒΛ ΕΠ1-ΚΕΦΒΗ ΤΟΝ Χ1ΤΛΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Αύριον (σήμερον)
  ό Νοτιαφρικανός ύπουργός κ- Πιρρο
  ου όστις φιλοξενείται είς την Γερμα
  ν£αν θά συναντηβή μετά τοΰ καγκελλα
  ρίου Χίτλερ μετά τοΰ όποίου κ«1 θα
  συνομιλήση επί τού ςητήματος των α
  ποικιών τής νοτιοδυτικής Άφρικής.
  Η ΑΣΦΑΑΕΙ ΓΑΑΑΙΑΣ-ΑΓΓΛΙΑΣ
  ΚΑΙ ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΙ ΤΟΝ ΠΑΡΙΣΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 22 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά τα έκ Ηα
  ριβίων τηλεγραφήματα ή άσφάλεια απο
  πάσης απόψεως τής Μεγάλης Βρεττα
  νίαςκαί Γαλλίβς θά εξετασθή ευρέως
  είς τάς έκεϊ «υνομιλίας "Αγγλων κα»
  Γάλλων.