9657

Αριθμός τεύχους

97

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

16/2/1945

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  σήμερον τόν ύποδέχεται μέ άλλαλ ^ ναληνης κοί δια το0το
  έτοιμος ψυχικώς πρός νέαν εθνικήν έξ™* χαρδς' τον ύπ°δέχεται
  ΙΆπό τόν λόγον^ϋ Άντιβασιλέως]
  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΜΗΝΑ
  ΓΡΑΦΕΙΩΝ άρ. 4-55
  ΤΥΠΟΓΡΑΦ. » 2—06
  ΕθΜΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡηΤΙΚίί ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΔΙΪΎΘΥΝΤΗΣ
  ΓΙΑΝΝΗΣ
  ΜΠΙΖΑΚΗΣ
  ΕΤΟΣ Β
  ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'. ΑΡΙΘ.
  97
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 Φεβρουαρίου 1945
  ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ ΔΡΑΧ. 20
  ιΑΙΕΥβΥΝΤΗϊ ΣΥΝΤΑΞΕΟΧ
  ΙΓΕΤΡΑΚΗΣ
  ΣΤΡΗΤΟΣ Κ/-4Ι ΟΜΑΛΟΤΗΣ
  Ή τόσον καταστρεπτική διά τό
  Εθνος μας άνταρσία των έαμελασι-
  των καΐ των συντρόφων των κομ-
  μουνιστών έλαβε τό άδοξον τέλος
  πού τής έπρεπε. Καί διά τόν τερ
  ματισμόν τής άνταρσίας αυτής υ¬
  πεγράφη πρωτόκολλον μεταξύ των
  άντιπροσώπων στασιαστών καί τής
  Κυβερνήσεως .. Κάτω πλέον ό ά-
  δελφοκτόνος σπαραγμός.
  Τώρα ό πόθος καΐ ό λογισμός
  δλων μας άς στραφή πρός την Πα-
  τρίδα, πρός την Έλλάδα μας, την
  οποίαν πολλοί· εΐχαν λησμονήσει,
  παρασυρθέντες, χωρίς νά τό κατα-
  λάβουν, άπό έχθρικάς προπαγάν¬
  δας καΐ άπό διι,στραμμένας διεθνι-
  στικας ίδέας, καί τής έκαμαν με-
  γαλύΐερα κακά άπό δσα τής έκα¬
  μεν ό άπαίσιος κατακτητής. Ό πό-
  6ος μας άς είναι νά την ίδωμεν
  πάλιν ήνωμένην, μέ έπουλωμένας
  τίς φαρμακερές πληγές τής μαύρης
  ξενικής σκλαβιδς καί τοΰ άδελφο-
  κτόνου άλληλοσπαραγμού μας. Νά
  στερεωθή ό ομαλότης καί ή γαλήνη
  καΐ νά άπλωθή ή εύημερΐα σ' αυτήν
  δπως καί πρίν. Ό πόθος νά την
  ίδωμεν καί πάλιν δυνατήν καί ίσχυ
  ράν νά φυλάξη τα σύνορά της καίνά
  διατηρήση την άκεραιότητά της* άλ·
  λά καΐ ίκανή, είς την σημερινήν
  περίστασιν πού τής εδόθη ή εύκαψία
  νά αποδώση τή < ελευθερίαν είς άλ λας έξ ϊσου ελληνικάς χώρας πού μέχρι σήμεραν δέν ηύτύχησαν νά την γνωρίσουν. Καΐ νά όιαφυλώξη. τούς άδελφούς μας τής βορείου Έλ λάδος νά μή σφάζωνται πλέον είς τό μέλλον άπό τόν βάρβαρον γείτο να κα,ί προαιφνιον εχθρόν μ^σς, δστις έντός'τριακον*α6τ|α£. τρ,ίς .κατ,ξσφα- ξεν τούς ' κάτοίκους καΐ ' ίρήμωσε την χώραν. Αί εύχαί μας καί αί προ σπάθειαΐ μας άς είναι, νά άνακτή στν ή Έλλάδα μας την δόξαν καΐ την αίγλην πού εΐχε καί την οποί¬ αν αί θυσίσι της, ή ίστορία καί ό πολιτισμός της καί ό πατριωτισμός καί ήρωϊσμός των τέκνων της τής δίδουν τό δικαίωμα νά έχη. Καί νά ακούωμεν καί πάλιν) δπως καΐ πρίν, άπό τούς φΐλους καί συμμάχους μας μόνον έγκώμια διά· την χώραν μας. Καί τούς πόθους μας αύτούς στη- ρίζομεν πρώτον στόν εθνικόν στρα¬ τόν μας. Ή προθυμία μέ την οποί¬ αν ο[ στρατιώται μας έσπευσαν είς την φωνήν τής κινδυνευούσης πα¬ τρίδος. Αί εύχαί των γονέων καί ά- δελφών των καί συγγενών καί φί· λων. Καί αί συστάσεις δλων πρός αϋτούς καί ίεραί παραγγελίαι δ¬ πως πρίν εισέλθουν στόν στρατώ- να, νά άφίσουν έξω αύτοΰ κάθε ά- δελφικόν μΐσος, νά άπαρνηθοΰν κά¬ θε κόμμα καί οργάνωσιν καί άφ' ΓΠΟΙΡλΣΓΠί" Τό περασμένο μας σημείωμα άφοροϋ σβΙνα. μόνον μοίρασμα πού κατέληξει σέ αίματοχυσία, καί σκεφτήκαμε πώι μπορούσαμε νά μποϋμε παρά μέσα στήι ύπόθεσι αυτή γιά νά έξετάσωμε γενι τό πράγμα. "Αν ποτε γίνη μοί οδ κλείσουν στήν καρδίαν των μό- νόν την Έλλάδα νά εισέλθουν στόν στρατώνα μόνον "Ελληνες, άδελφω- μένοι μέ σιδηράν πειθαρχίαν πρός τούς άνωτέρους των καί μέ απόφα¬ σιν νά θυσιάζωσι τα πάντα γιά την πατρΐδα. Γό παρελθόν καί ό έγνω- σμένος πατριωτισμός των αξιωματι¬ κών οί όποΐοι τούς διοικοθν. Αύτά 8λα μας κάνουν μέ σταθερότητα νά α¬ τενίζομεν τό μέλλον καί νά έχωμεν ακλόνητον πεποίθησιν δτι οί σημερι- νοί στρατιώται μας δέν θά φανοθν κατώτεροι των συναδέλφων των τοθ 1912—1913 καί τοθ 1917—1922 καί μας ύπενθυμίζτ] δτι είναι οί ΐδιοι ήρωες τής Άλβανικής έποποιΐας τοθ 1941. Τό έργον τουτο τοΰ έθνικοϋ μας τοθ κατακτητοΰ. έφύλαξαν διά νά κώΐίοα ργμ ρασμα των πάντων τί θά γίνη. Θα γενι θ μαζύ μέ τό μοίρασμα καί ό σκο- μαζύ μέ τό μοίρασμα καί ό σκο- τωμός, καί θά έχωμεν; τούς μισούς η ρωας καί τούς μι,σούς τραυματίας. ^ Τα ά γαθά δηλαδή πού θά πάρωμεν θά είναι αίματόβρεκτα μέ τό δικό μας ή μέ το- αλλον τό αΐμα. Τέτοια άγαθά άς μά λείπουν, άφοΰ στόν παρόντα άγώνα πρό- κείται νά τα βρέξωμΐν μόνον μέ ίδρώτο ί,πάλιν δεν τα θέλομεν. Το βεβαιο- και που να ποϋ συνεργα ζουν σαν α- είναι ότι τό μοίρασμα σ; όλα τα στάδια τής ζωής χωρίς καυγά δεν γίνεται. πάρωμεν πρώτα τα άδέλψια ωε π ζοΰν οί γέροι είναι ευχή πη" ζονται, άλληλοβοηθοϋνται δέλφια. "Οταν ττεθάνουν οί γεροι και προ κείται νά γίνη όριστική διανομή τό πρά"γ μα άλάζει. "Ολα τα περασμένα μπε- νουν στήν πλάστιγγα καί ή άδελφικη α- γάπη γίνεται άδελφικό μΐσος που καμμιά φορά κραΐα σέ όλη τή ζωή. Πόσες φο· ρές δέν γίνονται φοβερά εγκληματα στις άδελφομοιρασές; „ Ή γενική μοιρασιά θά γίνη οταν πε- «άνουν οί γεροι δηλαδή τό κράτος—οπο· τ« τα άγαθά όλου τοΰ κόσμου θά γίνουν |·" σωρό γιά νά αρχίση τό μοίρασμα. ' - - νά ίδώμε που ι>« τε-
  ^
  αρχιςωμεν ν« <·«"'►-·- ---- -5/ 3 , ινιε,ν: Θά ισχύση τρ δίκαιον η επι , λογικη γίνη / ι ποίος θά επιρλε- γική στή στρατοθ πρέπει νά βοηθήσωμεν δ- λοι. Νά έγκαταλειφθή ό φανατισμός καΐ τό θανάσιμον άδελφικόν. μΐσος πού ό κατακτητής καί οί έχθροί τής πατρίδος μας ενέσπειραν είς την Έλλάδα, πρός ζημίαν τής Ελλάδος καΐ πρός δφελος τής πατρίδος των. Εϊδαμεν πού κατέληξεν. Έτύφλωσε διανοητικώς Ελληνες μέχρι τοθ άπιστεύτου άλλά δυστυχώς άληθοϋς καί πραγματικοθ σημείου, νά συμπο λεμήσουν μετά των έχθρών κατά τής πατρίδος μας καί νά διαπράξουν τα βαρβαρώτερα έγκλήματα κατά τής ζωής καί περιουσίας Έλλήνων πά- τριωτών καί συμμάχων στρατιωτών. Ωδήγησε την Έλλάδα είς άλλη- λοσπαραγμόν, είς καταστροφήν καί ατίμωσιν. Καιρός είναι οί παραπλα- νηθέντες νά άνοίξουν τα μάτια των καί νά ίδουν τό φώς καί έπανέλθουν είς την ευθείαν οδόν. Νά πετάξουν τα δπλα μέ-τα όποία έκτύπησαν την πατρίδα των καί εφόνευσαν άδέλ- φια των καί συμμάχους μας. Τα δ πλα τούς εδόθησαν διά νά τα χρησι- μοποιήσουν κατά Δέν τό έκαμαν Τ^ τα χρησιμοποιήσουν μετά την άπο χώρησιν τοθ τυράννου κατά τής ιδίας των πατρίδος καί των άδελ- φών των. Ή έχθρική προπαγάνδα ειργάσθη δραστηρίως καί έπιτηδείως πρός τουτο κατά τό μακρόν διάστη- μα τής δουλείας. "Ηδη τα δπλα δέν χρειάζονται. "Εχομεν τα ν εθνικόν μας στρατόν. Αύτός καί τα ύπολείμ ματα τοΰ κατακτητοθ θά εκδιώξη καί την όμαλότητα καί γαλήνην θά ίπαναφέρη είς τόν τόπον. Ό τίμιος πολίτης καΐ καλός πατριώτης όφείλει ήδη νά άφοσιωθή είς τα εί- ρηνικά τού έργα. Αύτό επιβάλλει τό συμφέρον τής πατρίδος σήμερον. Ου τω καί τόν εαυτόν τού καί την οι¬ κογένειαν τού θάώφελήση καί νάάπο βή χρήσιμος καί είς την κοινωνίαν. Κ. ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ! ύπολείπεται νά ισχύση μόνον ή δύναμις καί ή βία. Θά πάρη καθένας ότι τοϋ ά- ρέσει καί όσον μπορέση, καί άλλοίμονό τού που δέν πιάνουν τα χέρια τού. Αύ τος θά πάρη τόν δρόμο μέ κενάς τάς χείρας γιά νά ξαναγυρίση στό σπίτι τού άν δέν προκάμουν άλλοι, όπότε θά πά¬ ρη τόν δρόμο γιά καλά γιά νά αρχίση νέα διαφώτισιν καί νά ζητανέο μοίρα¬ σμα. Άλλά έλησμονήσαμεν οί γέροι θά Μέγας σοφός τοΰ πίΐράματος. αύτοϋ έξε χώριζε την ϊσότητα άπό την ίκανότητα καί πάνω σ' αύτό πήγαινε νά δημιουργή σχ) τό μεγαλειώδες οίκοδόμημα ποΰ στέ- κε» άκόμη Τό τέλος τοϋ πειράματος τό ξέρετεί Πάλιν δέν έκαμε εξίσωσιν, άλλά επήρε τοϋ άνίκανου καί ντεπέλη τό τά· λαντον καί τό έδωκε τοϋ πρώτου μέ. τα δέκα, τί ά'λλο είναι αύτό παρά άμοιβή τής ίκανότητος καί τιμωρία τής άνικανό τητος; "Ετσι τα κατάφερε αύτός ό πειρα- ματιστής, άλλά ήτο τυχερός. Ό τρίτος πού δέν ήτο όπλισμένος'καίι διαφωτισμέ νος. Σάν σήμερα αύτός θά σκότωνεμερι- κούς καί θά κάμη μοιρασιά έ'τσι πού ξέρει. Τό συμπέρασματοϋ πιιράματος είναι ότι οί δύο π ώτοι πήραν τάτάλαντα καί πήγαν νά τα διπλασιάσουν πάλι. Άλλά ό τρίτος άπολυθείς καί τής θέσεώς τού τί άπέγινε; Αύτό τό ζήτημα μένει σκο- τεινόν καί έ'τσι έ'χουν δίκαιον αύτοι πού λέγουν πώς καί ή θρησκεία θέλει δια¬ φωτίση. Άπό όλα αύτά εμείς βγάζομεν, τό δικό μας συμπέρασμα γιά νά γίνη ε- ξίσωσις των αγαθών πρέπει νά γίνη καί έξίσωσις τής ίκανότητος. Μπορεΐ νά την κάμη αύτη ή διαφώτισιν; Άπό έκεΐ άς αρχίση καί ΰστερα πάμε στό μοίρασμα. .€'§ ,, ΕΛΑΙΙΝΟΛΓΓΛΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΜ Τό άνω γραφείον μ«ς παρεχώρησε ευγενώς πρός δημοσίευσιν τα κάτωθι: ν Τής ΡοΓοίΙιγ ΤΗοηιρβοη μέλονς τοΰ Άγγλικοΰ Κοινοβούλιον. Μετάφραφις·: Αρροΐΐο Ο Μ0Ν02 ΔΡΟΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗΝ: ΗΠΟ ΗΜΕΡΗΣ ΕΙΣ ΗΜΕΡΑΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1 6 ΦεβρουαρΙου ΠΠΪ Ε1ΙΑ1 ΑΓΝ1Τ0ΙΙ; Τ άναστηθοϋν σέ άλλα νέον κράτος καί θά γρ πρόσωπα θά γίνη ί δι' αυτόν μέ ότι τοΰ μείνη άπό τό μοίρασμα. Θά μείνουν άραγε άμοίραστα άγαθά δια νάτά διαθέση τό κράτος κατόπιν εορτής; Μά έδώ βλέπομεν τόν κόσμον αυτόν καί μέ κίνδυνον τής ζωής τού πεαιμα- ζεύει καί τα πΐό άχρηστα γι' αυτόν ύλι- κά τοϋ κράτους τής χειρομβομβίδες τής παγίδες τής μπόμπες κ.λ.π. καί θά αφί¬ ση άλλα πράνματα περισσότερον χρήσι μα καί ολιγότερον έπικίνδυνα; Άλλ' έστω Ι'γινεν ή διανομή έξ ϊ¬ σου είς πάντας πόσες μέρες θά βαστάξη αυτή ή Ισότης; Πολλοί άπό δεινούς πού θέλουν την μοιρασιά δέν έ'χουν τώρα γιατί τα χέρια των μοιάζουν μέ ξεπατω- μένη στέρνα πού δέν στένει νερό άκόμη καί ποταμός άν τρέξη μέσα της. Τί θά γίνουν αύτοι πάλιν, σέ μερικές μερες θα γυρεύουν νέα διαφώτισις καΐ νέ.» Λι«νο μή καί ούτω καθ3 εξής; Μέ σκέψρις περί ϊσότητος πηγά προχθες στήν Εκκλησίαν, άλλά τό Ευαγγέλιον τής Κυρ.ακής μοΰ τα Ιθαλάισωσε παν τρλώ;. Ενθυμείσθε τί είπεν. Ενας κυ ριοςήδέλησεν νά δοκιμάση τρείς άν¬ θρωπον; καί τούς έ'δωσε τάλαντα οχι ¥ιω- έξ ϊσου Στόν πρώτον 5 στον αλ- Ιον 2 στόν άλλον 1. Ό πρώτος τα εκα " ιη Λ «ριΊτρηηΓ 4 καί ό τελευταίας ά σχολεΐα στεγάζονται σέ κτίρια πού δέν εχουν τζάμια καί συνεπώς ρι- γοϋν μαθηταί καί καθηγηταί. Οί περί- βολοι είναι, γεμάτοι σκουπίδια καί άπο- ρίμματα, ωρισμέναι δέ άλλοι άναγκαιό- τατοι χώροι, έ'χουν καταστή άχρησιμο- ποίητοι. Υπό τοιαύτας συνθήκας πώς είναι δυνατόν νά γίνουν κανονικώς μα- θήματα; Η ΤΑΞΙΣ ΤΩΝ ΜΙ£811ΤβΝ Οί μισθωτοί άποτελοϋν μίαν τάξιν ή δποία τδοκιμάσοη πάσης άλλης κα¬ τά την πολεμικήν περίοδον. Θά ήτο συ νεπώς ορϋον καί δίκ<ιιυν διά νά δυνη¬ θούν νά ■θεραπεύσουν τάς πολλαπλάς ανάγκας ^τάς οποίας τούς έδημιούργη σαν αί στερήοειςτεσσάρων ετών, αί άπο δοχαί των νά βελτιωθοΰν έν συγκρίσει μέ τάς προπολεμικάς ή τουλάχιστον ·νά μή χειροτερεύσουν. ΑΗΑΓΚΗ ΦΡΟΝΤΙΛΟΕ Τα κρυολογήματα είναι είς την ήμε>-
  ρησίαν διάταξιν εξ αίτίας τοΰ, κακοΰ
  σιτισμοϋ, τής παντελοΰς στερήσϊως τού
  ά'ρτου καί των σπασμένων τζαμιών των
  οϊκιών. Ή ύγτία τοϋ κόσμου άπεΊλεΐται
  Καί συνεπώς κάποια πρέπει φροντίς νά
  ληφθή.
  Ιιε 10, δ
  ϊχεν
  ητος
  4 και ο
  Δέν ήτο
  εκα
  τό
  πείραμα ΐσό-
  π«νΧ11 ΓνΐΛ. υ·-· !
  αύτό ήτο πείοαμα ίκανότητος.
  ΜΙΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
  ΤΟΥ ΣΟΦ, Κ£ιΊΙΖΕΛΟΥ
  ΚΑΙ-ΡΟΝ 11 Ιανουάριον 1945
  Άγαπητέ μου Καπετάν Μανώλη.
  Έν πρώτοις σοΰ εύχομαι εύτυχισμέ
  νο τόν καινούργιο χρόνο, καί μέ τό κα-
  λό νά δοϋμε την πλήρη απελευθέρωσιν
  τής άγαττητής μας Κρήτης. Είχα μέγα
  λη ευχαρίστησιν νά γνωρίσω την γυναΐ-
  κα σου, ή όποία επέτυχε άπόλυτα είς
  την προσπάθειαν της, διότι ό ένιαϋ&ο
  Έρυθρός Σταύρος εδέχθη νά έφοδιάβη
  τα Νοσοκομείον οας μέ όλα τα άναγκαϊα
  ύλικά.
  Ένώ έλπίζω έντας ολίγων ημερών νά
  εύρίσκωμαι πλησίον, σας, εάν δέν ήλθον
  ενωρίτερον είναι διότι όέν ήθέλησα νά
  ζητήσω άδειαν άπό την προηγουμένη.ν.1
  Κυβέρνησιν, μόλις όαως άνελαβεν ό Πλα
  στήρας τοϋ έτηλεγβάςρησα γιά νά μοΰ
  διευκολύνη τό ταξΐδι. Δυσΐυχώς τα
  πράγματα στήν Έλλάδα :έξελίχθησαν υ¬
  πό την χειροτέραν μορφήν, καί σήαε
  ρον πετσεκόβονται οί "Ελληνες πρός
  μεγάλην χαοάν |τών έχθρών μας. Δέν
  ύπάρχει πλέον άμφιβολία ότι οί κατευ-
  θύνοντες τό ΕΑΜ είναι εχθροί τής Πα¬
  τρίδος άφοϋ συνεργάζονται στενά καί μέ
  Άφ' δτσυ ό άνθρωπος έχει ζήσει
  μέ κατιοιο σταθμό πολιτικής συνει¬
  δήσεως στόν κόσμον αύτό, οί προ·
  φήτες τού πάντοτε τοΰ έπροφήτευ-
  σαν την έλευσιν μιας αίωνίας είρή¬
  νης. 1£ίς την πραγματικότητα ύπάρ·
  χούν μόνο τρείς γνωστοί τρόποι δια¬
  τηρήσεως τής Είρήνης. Οί δυό έχουν
  ήδη δοκιμασθεΐ καί ό τρίτος μόνον
  ώς σχίδιο των όνειροπόλων ύπάρχει.
  Οί χρυσές έποχές τής Είρήνης κα
  τά· τό παρελθόν έχουν κατορθωθεϊ
  μέ την μονοπώλησιν τήζ δυνάμει
  ως· άπό ^να μόνο κράτος, ή μέ την
  ίσορροπία των δυνάμεων μβταξύ των
  κρατών. Ό τρίτος τρόπος δηλ. ή
  παγκόσμιον οργάνωσις γιά την ά·
  μοιβαία. προστασία καί άσφάλεια,
  δέν έδοκιμοτσθη ποτέ υπό συνθήκας,
  κου νά- τσθ. δώσουν μίαν εύκαιρία
  λειτουργίας. Τό άθάνατο παράοειγ*
  μα τοθ πρώτου τρόπου τής διαιη-
  ρήσεως τής είρήνης διά τής μονο-
  πωλήσεως τής δυνάμεως άπό έ"να
  μόνο κράτος, είναι ή Ρωμαϊκή Αύ-
  τοκρατορία. Τό ζωντανό παράδειγ
  μα. τοθ δευτέρου τρόπου τής διατη¬
  ρήσεως τής είρήνης διά.τής ίσορρο
  πίας των δυνάμεων είναι ή Βρετ-
  τανική ΑύτοκρστορΙα. Καί ήμονα
  δική ά~όπειρα τής· εφαρμογήν τοθ
  τρίΐου τρόπου, μιά άπόπειρα ποι!
  άπέτυχβ είναι ή Κθινωνία των Έ
  θνών.
  ' Κανείς βεβαίως άϊτό τούς μέγα
  λους αίώνες τής Ρωμαϊκής Αύτοκρα
  τορίας καθώς καί τής Βρεττανική
  δέν επέρασε χωρίς πολέμους. Άλ
  λά σέ κάθε μιά άπό τάς έποχά
  οί πόλεμοι ήσαν έσωτερικοί δηλ
  έκτός τοθ π-λαισίου της αύτοκρα
  τορίας καί περιωρισμένοι ώστε κα
  νείς δέν ήτο άπειλή κατά τής είρή
  νης τοϋ μεγαλειτέρου μέρους τοθ
  άλλου κόσμου.
  Οί περιωρισμένοι πόλεμοι κατά
  τίς έποχές έκεΐνες ήσαν τριών τύ
  πων. 1) Τιμωρητικές έκστρατίες έναν
  τίον έπαναστατούνΓων μελών τής
  Αύτοκρατορίας γιά την διατηρήση
  τής «καθεστηκυΤαζ τάξεως». 2) (3τ·3
  ς[υ.ο). 2) Έκστρατεΐες γιά τό
  σταθεροποιημέ
  όποία διατηρεΐ
  την ύψηλοτέρα καί διαρκεστέρα» εί-
  ρήνη, πού εΐχε νά δτοκιμάσει ά·πό τίς
  ήμέρες των Ρωμαίων καί έξ
  ή ίή
  μεγάλωμα τής ήδη
  νης έπικρατείας ή
  την έσωτερικ-ή είρήνης καί 3ον) ίίό
  λεμοι μεταξύ μικροτέρων κρατών
  ΐϊού είναι, μέλη τήί; Αύτοκρατορίσς
  Κατά τάς περιόδους δμως αύτάς κα
  νείς δέν ετόλμησε νά απειλήση τό
  υπάρχον σύστημα, μολονότι έντός
  τοθ πλαισίου τής Αύτοκρατορίας μι-
  κρότερα μέλη πολλές φορές εΐχαν
  προστριβές μεταξύ τόυς. Οί πόλεμοι
  τότε ήσαν ή'πιοι σχετικώς καί ποτε
  δέν έγιναν άπειλή, κατά τής· σταθε-
  ρόττρσς/ τής-υπαρχούσης1 τάξεως τοθ
  Κάσμου. Έτσι κατά> τόν μεγάλον
  αίώνα τής Βρεττανικής δυνάμεως, ή
  Ρωσσία εθεωρείτο σάν χωρισμένη
  άπό την Εύρώπη. Οί Βρεττανοι έκα
  τάλαβαν δτι ή Ρωσσία, ήταν καί Εΰ-
  ρωπαϊκή καί Άσιατική δύναμις καί
  έπομένως δτι κάποια μερά θά
  μποροΰσε νά αποκτήση ήγεμονία
  •επί τής Εύρώπης ή επί τής Ά-
  οίας. Όποτε λοιπόν ή Ρωσσία
  προσεπάθησε νά έξαπλωθή ή Αγ¬
  ύ β
  μ ξ αίϊα^
  τής είρήνης αυτής τόν ύψηλότερο
  βαθμό εύτυχίας πού έδοκίμασε
  ποτέ. "
  ΜποροΟμε νά παραδεχθοθμε βε«
  βαίως, δτι σέ κανένα δέν άρέ-σει ό
  πρώτος τρόπος τής διατηρήσεως τήτ;·
  παγκοσμίου Είρήνης, δηλ. ή έξουσία-
  τοϋ κόσμου ότπό μιά μόνο δύναμη.
  Αύτό ακριβώς είναι πού επροκάλε¬
  σε τόν παρόντα πόλ^μο. Άλλά πρίν
  άφίσωμε τό σχέδιο τής- σιατηρήσε-
  ως· τής Είρήνης άπό1 μιά νέα ίσορ-
  ρσπΐα των Δυνάμεων, άς έξετάΌΐο·
  •με μέ ποιές παραλλα.γές μπορεΓ νά
  Αφαρμοσθή. Εάν συνϊιάσωμε' κα4
  τα δύο δηλί την έξόυσΐα καΐ την Ι¬
  σορροπία των δυνάμεων μαζ(; τότ*
  ,ίστορικά όμιλοθντβς δέν γνωρίζίομε
  παρά μόνο £να άπΰτέλεσμα την
  παγκόσμιο άναρχία. Κάθε· εθνος
  φροντίζει γιά τόν έαυτό τού καΐ
  προσπσθεϊ νά έξαπλώσει τή διϊναμττ
  τού δσο μπορεΐ ττερισσάτερο, 6ιιλ.
  μέχρις δτου συναντήσει τήν' άντίθε^
  το ροπη μιας άλλης δυνάμεως καΐ
  κινδυνεύει έ'τσι έναν άγώνα πού ή 8κ
  βαση τοθ πολέμου μπορεΐ να ττ>ν
  ματαιώση.
  Ή ίσορροπία των Δυνά"μεων έπαυ-
  α& νά ένεργή ώ^ δυναμικόν όργα¬
  νον άπό τό 1914. Ή γνώσις καΐ ή
  συνείδησις: τοθ γεγονάτος αύτοΩ
  όδήγησε στόν πρώτο Παγκόσμιο πό*
  λεμο καί ακολούθως στή Χιτλερικη
  περιπέτεια. Ή Ρωσσία καΐά τό 1939
  ήταν έ'νο τεράστιο έρωτηματικό καί
  ή Μεγάλη Βρεττανία δέν ήτο άρκε..·
  τα ίσχυρά γιά νά κερδίστ) μόνη
  της τόν πόλεμο, οΰτβ άρκετά υπο»
  σιηριγμένη άπό τούς άναγκσίους
  συμμάχους. "Εντέυθεν καί >οΙ έπι-
  θέσεις τής Γερμανίας, οί όποΤβ< έφαίνοντο δτι 6ες επιτυχίας. εΐχαν πολλές έλττΐ- Ή Κοινοονία των Ε¬ θνών απεδείχθη1 σχι έπαρκής· άντι- καΐαστάτης τής Βρεττανικήτ; Κ'ο- σμοκρατορΐας τής προηγουμένης έ- ποχήίς. Δέν διέθετε τά> πσλεμικά
  μέσα γιά νά αναγκάση τού^ ά*
  τακτοθντας νά ήσυχάσουν καί" ετσι
  |το ήναγκασμένττ νά καταφβύνπ
  είς τα μέσα· των μελών της, χθ:
  ρίς να· είναι· ποτ* βεβαία 8*τ θά
  ήθελαν ή θά μπορρθσαν νά συμμορ-
  φωθοΰν πρός Τάς αίτήσεις της. Επί
  πλέον δέν ήτο παγκόσμιος όργά--
  νωσις. Ή ίσχυροτέρα βιομηχανική
  καί'έπομένως ή δυναμικα (σχυρστϊ*
  ρα πολεμική δύναμις, αί Ηνωμεναι
  Πολιτειαι τής Ά.μερικής,, δέν ήτθ-μέ
  σα στήν οργάνωσιν.
  Σιωπηλή παραδοχή τοθ γεγονότοζ
  δτι ή Κοινωνία των Εθνών δέν ή"το
  άρκετά (σχυρά γιά νά προστατεύση
  ά μέλη της, ωδήγησε στό σχηματι-
  σμό συμμαχιών έξω άπό τόπλαίσιό
  ής. Τάικράτη τής Μικράς Άντάντ
  καμαν συμμαχίες εναντίον τής
  Ουγγαρίας.
  (Άκολουθεΐ)
  ή ή
  γλία άντετέθη. Αύτό συνέβη κατά
  τόν Κριμαϊκόν πόλεμον π. χ. όπότε
  άλλοι καί Γάλλοι έπήγαν νά
  ώπερασπίσουν την Σεβαστούπο'
  Σ
  ιούς Βουλγάρους άκόμη. Δέν μπορώ νά
  σοΰ περιγράψω πόσον εΐμαι εύτυχής
  ότι δέν ξαπλώθηκε τό κακόν καί στήν
  Κρήτην, χάρις είς την σύνεσιν των πα·
  τρΐωτών μας, άλλά καί στήν^ πα·
  οουσίαν των δικών σου, γιά |τήν ό
  ποίαν τόσον έταλαιπωρήθημεν Ιώς δ¬
  του νά την επιτύχωμεν.
  Καλήν άντάμωο-ιν.
  Χαιρετκτμούς σ' όλονς τούς φίλους
  Μέ ά'πειρον αγάπην, Σέ άσπ«ζομαι
  ', ΣΟΦΟΚΑΗΣ Β. 1&ΕΝΙΖΕΛΟ2
  ιν εναντίον των Ρώσσων. Στήν
  Απω Ανατολή έπίσης οί Βρετ>
  τσνοΐ έσυμμάχησσν μέ τούς ΊάΐΗ&τ
  νας εναντίον τής περαιτέρω εξα¬
  πλώσεως τής Ρωσσικής έπιρροής.Έκ
  τοθ άλλου *δμως όπότε ύπήρχε ά
  νάγκη νά διατηρηθπ ή Ιβτορροπία
  των δυνάμεων πρό πάντων στήν Εύ
  ρώπη οί Βρεττανοΐ δέν έφοβήθησαν
  νά συμμαχήσουν μέ τούς Ρώσσους,
  διτως κατά τούς ΝαπολεντεΙους πο·
  λέμους, τόν πρώτο παγκόσμιο πό¬
  λεμο.
  Άλλά ή ίσορρρπία των δυνάμεων
  6χει δραστηρίως κατηγορηθεΐ. Εΐχε
  γΐνει άντιλαίκή είς την Εύρώπη καί
  σέ δλο τόν κόσμο.
  Έν τούτοις ή Ίστορική άλήθεια
  είναι δτι είναι ό μόνος τρόπις δια
  τηρήσεως τής Είρήνης επί μακρόν.
  Είναι τροττος γού εχάρισε στήν Εό
  ρώΐτη κ**1 «»~>^ τεβρισσότβρο κόσμο
  ΨΗΦΙΙΜί ΑΟΟΗΚΙΜΚΣΙΑΙ
  Διά τοΰ Κυβερνητικόν αντιπρόσωπον
  Άνατολικής Κρήτης κ. Έμμαν. Πα»α-
  δογιάννη, επεβλήθησαν πρός τόν άγγλον
  αρχιστράτηγόν των έν Ελλάδι Βρεττα·
  νίκων Στρατευμάτων κ. ^Σ«όμπυ> /αί
  ό ό θό

  πρός τόν πρωθυπουργόν κ. Ν*κ.
  στήραν ψηφίσματα των κατοίκων των
  Κοινοτήτωντής Επαρχίας Σητείας Άρ-
  μένων, Ζάκρου, Σταυηοχωρίου, Άπι-
  δίων, Αγ. Τριάδος, Λιθηνών, Χαδρβ,
  Ζήρον καί Πεύκων, δι' ών άποδΌκιμά'
  ζβυν τό στασιαστικόν κίνηιια των Άθτ)
  νών, ζητοΰν την δίωξιν καί τιμωρίαν- τό&ν
  δραστών, έκφρ «ζουν την- ε«γν(ι>μσστΗ'ην
  των πρός τόν· μέγαν άγνλον-πρ«θυποΐ'ρ
  γόν κ. Τστωρτσιλ καί τάσσονται παρα
  τό πλευρόν των μεγάλων συμμάχα>ν>μ«ί
  καί τής Έ-ίτνικής Κυβερνήσεως,
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  ΤΕΛΕΥΤΛΙΗ
  ΩΡΑ 9—11 μ.μ*
  τί,
  ό
  <;<. άς ϊύι,
  ΜΗ ΦΥΛΛΟΥ Δραχ. 20
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 Φεβρουαρίου 1945
  ΤΟΠΙΚΑ ΝΕΑ
  ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ ΚΡΕΑΤΟΣ
  Δυνάμει των ύπ' αριθ. 8551 καί 821
  τθΰ 1945 3'Αγορανομικών άποφάσεων
  τής Νομαρχίας Ηρακλείου άπαγορεύε-
  ται ή σφαγή παντός εΐδους ζώων κατά
  τάς ημέρας Τρίτην Πέμπτην καί Κυρια
  κήν έν τή περιφερεία. τού Δήμου Ηρα¬
  κλείου καί Δευτέραν Τετάρτην καί 11α
  ρασκευήν είς τάς επαρχίας τού Νομού.
  γΩγο' -<■ ς γ* ταγορεύεται ή πώλησις έν ίςίττ ι ιρί'ΐς 'κ.λ.π. κέντροις κρεά- των κατά τάς ημέρας Δευτέραν Τετάρ¬ την καί Παρασκευήν είς ολόκληρον τόν Νομόν. Οί παραβάται διώκονται κατά τάς διατάξεις τού Ν. 382)1930 «Περί Άγο ρανομικού Κώδικος», ΣΠΟΡΟΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Ή Γεωργική Ύπηρεσία Ηρακλείου διαθέτει σπυρους λαχανικών διαφόρων εϊδών καί έκλεκτών ποικιλιών. Οί επιθυμούντες νά προμηθευθώ- σι θά άπευθύνονται είς τόν Λογιστήν τού Γεωργικού Ταμείου μέγαρον Φυ· τοπαθολογικού Σταθμοΰ (Καινούργια Πόρτα.) ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Καλοΰνται ά'παντα τα μέλη τού Σω- ματείου ϊδιοκτητών κάρρων λιμένος Ηρακλείου είς συνέλευσιν. Αρχαιρεσίαι: Έπανασύστισις Σω¬ ματείον. Όδός Καγιαμπή 100 κατάστημα Μ. Σφακιανάκης. ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΕΛΑΙΟΥ ΕΙΣ ΤΑ ΛΑΤΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ Τό Έκκλησιαστικόν Συμβούλιον Ά- γίου Μηνά έθεσεν είς την διάθεσιν των Λαϊκών Συσσιτίων (30) τριάκοντα όκ. ελαίου είς μνήμην τοΰ Άρχιμ. Διονυσί- οί Βασιλάκη. ΔΗΛΩΣΙΣ Οϊ κάτωθι ύπογεγραμμένοι δηλούμεν ότι οΰτε είμεθα οΰτε υπήρξαμεν ποτέ κομμουνισταί. Ή λέξις «κομμουνιστής δι' ημάς αποτελεί υβριν καί διά τουτο δέν δεχό¬ μεθα τοιούτον χαρακτηρισμόν δι' ουδέν άτομον τής οικογενείας μας. 'Αποδοκιμάζομεν τόν εμφύλιον πόλε¬ μον καί την ένοπλον , σύρραξιν μεταξύ Έλλήνων καί συμμάχων.- Οί Δηλούντες „ Έμμ. Ν. Βολανάκης, Μυρ. Έμμ. Βολανάκης. Θεόδωρος Έμμ. Βολανά- κης Αδαμ. Έμμ. Βολανάκης, Χρισ. Ε. Βολανάκης,"Στυλ. Ν. Βολανάκης, Χαρ. Ε. Βολανάκης. Ό κ. Ιωάννης Γ. Τσαγκαράκης άπό τά Χουστουλιανά διά δηλώσεώς τού προσχωρεΐ είς την Ε.Ο.Κ. , ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Καλοΰνται τά 'τακτικά μέλη τοθ Φοιτ. Συλλόγου Ηρακλείου ^είς γε¬ νικήν Συνέλευσιν την προσεχήν Κυ¬ ριακήν 18 Φεβρουαρίου καί ώραν 10 π. μ. είς τό Γυμνάσιον Αρρενων. Θέματα: Έκλογή νέου Έποπτικοϋ καί Διοικητικοΰ ΣυμβουλΙου συμφώ νως τώ Καταστατικώ. Είς τάς άρχαιρεσίας θά λάβουν μέ- ρος δσοι έκ των φοιτητών έχουν έγ· γραφί) είς τόν Φ Σ.Η. κατόπιν αίτή- σεως καί καταβολής των τελών έγ· γραφής των. Έν Ηρακλείω τή 28—1 — 1944 Τό Διοικητικόν Συμβούλιον ΑΡΧΙΑΤΡΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΚΡΗΤΗΣ Αφιχθη ό καθηγητής καί κοσμήτωρ τής Ίατρικήςσχολής τοΰ Πανεπιστημίου Θεσ)νίκης Κωνσ Ε. Ηλιάκης κα| ετο¬ ποθετήθη ώς άρχίατρος τής Στρατιωτι- κής Διοικήσεως Κρήτας. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ Παρετηρήθη ότι παρά την ύπ' αριθ. 883)1—2—45 ανακοίνωσιν μου πλείστα καταστήματα καί δή τά οϊνοπωλεΐα, παραγνωρίζοντα τό πνεΰμα τής ώς άνω Δ)γής μου. παρατείνουν την λειτουργί¬ αν αυτών καί πέραν τής ορισθείσης ώ¬ ρας. Τό τοιούτον έκτός τοΰ 8τι προδίδει τάσιν άνυπακοής καί άδιαφορίας πρός τάς Αρχάς ών σκοπός καί προσπαθεία είναι νά περιφρουρήση άπό πάσης πλευ ράς ή ζωή καί ή έργασία όλων των πο- λιτών καί ή εΐσοδος πάντων των ζητη- μάτων είς έ'να ομαλόν καί κανονικόν δρόμον, είναι δυνατόν νά γίνη καί πρό¬ ξενον δυστυχημάτων καί μάλιστα είς βά- ρος αυτών τούτων των παραβαινότων τάς διαταγάς ημών. Έπομένως ύπομι- μνήσκων την ώς άνω Δ)γήν μου την καθορΐζουσαν τάς ώρας κυκλοφορίας καί λειτουργίας των οίωνδήποτε κατα στημάτων. έντέλλομαι ίνα τά πάσης φύσεως 'οίνοπωλεΐα ώς καί ή περιοχή των οϊκων άνοχής συμμορφω θώσι πρός την καθοριζομένην ώραν λειτουργίας αυτών. Τά μέν οϊνοπωλεΐα μέχρι τής 8 30 τά δέ έν τί περιοχή των οΐκων άνοχής τοιαΰτα μέχρι τής 8 μ.μ. ώρας. Περίπολοι τοϊ" Φρουραρχείου μέ τόν έπικεφαλής Άξ)κόν περιερχόμεναι την πόλιν θά συλλαμβάνωσι καί θά μηνύω- σι πάντα παραβάτην τής παρούσης μου. Έν τή έπιμονί δέ καί προσπαθεία μου νά επικρατήση τέλος κάποια τάξιζ καί ήσυχία θέλω έπιβάλει αύστηροτάταζ κυρώσεις είς τούς άδιαφοροϋντας καί παραβάτας των Διαταγών ημών. Ό Στρατιωτικός Διοικητής ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Άντ)ρχης Πεζικοϋ. ΠΡΩΪΙΝΓΑΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 150 χιλιόμετρα έντός τής Γερμανίας. Συμμαχικόν πολεμικόν ανακοινωθέν ΕΛΛΑΣ: Ό Άθηναϊκός λαός έπε- Φυλαξε ένθουσιώδη ύποδοχήν είς τόν Πρωθυπουργόν τής Μεγάλης Βρεττανίας κ. Τσώρτσιλ, τόν κ. Έίν- τεν, Στρατάρχην Αλεξάντερ καί δ λων των Βρεττανών επισήμων. Ό κ Τσώρτσιλ ομιλών πρό 25 καί πλέον χιλιάδων Έλλήνων έκαμε έκ¬ κλησιν πρός δλους τούς Έλληνας νά φανοθν άντάξιοι τοϋ όνόματός των καί νά επικρατήση δίκαιον, ένό της καί άκλόνητος άδελφωσύνη. Ό Άντιβασιλεύς Μακαριώτατος κ. Δαμασκηνόςύπεδέχθητόν κ. Τσωρ τσιλ. Ό Σΐρατηγός Πλαστήρας εξέ¬ φρασε πρός τόν Πρωθυπουργόν τής Μεγάλης Βρεττανίας καί τούς Συμ- μάχους την ευγνωμοσύνην τής Έ'λ ληνικής Κυβερνήσεως μεγκεν καί μεταξύ Μάας—Ρήνου. Κατά την προελασίν των πρός τό Γκόχ άπό τό οποίον άπέχουν 3 χιλι¬ όμετρα έξεκαθάρισαν τό δσ,οος Κλίν. Εσημειώθησαν καί άλλα έδαφικά κέρδη καί κατάληψις καί άλλων ό- χυρών θέσεων επί τής γμαμμής Ζίγ- κφριντ είς την περιοχήν τοΰ Προΰμ. Είς την Πομερανίαν κατελήφθη τό οχυρόν Σνοϊντεμόλ. Μεταξύ των λα- φύρων περιλαμβάνονται 200 άερο- πλάνα. <*.>
  ΙΤΑΛΙΑ.—Υπό τής τακτικής συμ-
  μαχικής άεροπορικής δυνάμεως τής
  Μεσογείου έβομβαρδίσθησαν καΐ πά¬
  λιν στόχοι είς τά μετόπισθεν καί τά
  ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Ό'στενά Μιψένερ. Αφιχθη _ είς Ίτα
  στρατάρχης Κόνιεφ ευρίσκεται 150
  χιλιόμετρα έντός τού Ράϊχ καί
  τό 1)2 τής αποστάσεως έκ των
  νόρων πρός
  Κατά την
  την Δρέσδην.
  προέλασιν έντός
  είς
  συ·
  τής
  Σαξωνίας έξεκαθαρίσθησαν χθές
  200 τοποθεσίαι.
  Ή άριστερά πτέρυξ τοθ στρατάρ-
  χου Κόνιεφ κατέλαβε τό Στοάϊγκατς
  άπό τό οποίον διακρίνονται τά δρη
  Άπό χθές ή'ρθη ό Στρατιωτικάς ΪΣουντέτεν. Ή δεξιά πτέρυξ εύρισκε
  ,.λ~ γ(^ ΛΛ.Λ-.^.. _Λ.. Έ·1Τ^-Ε_!___1 ΕΠ ...Λ. ί__-__Ι..__.-. Π..-1Ι__..
  νόμος είς ολόκληρον την Έλλάδα
  καί διά διατάγματος άκυροΰνται
  αί υπό των Στρατοδικείον έπιβλη-
  θεϊσαι ποιναί είς τούς όπαδους τοθ
  ΕΛΑΣ προκειμένου ούτοι νά δικα-
  σθοΰν υπό Κακουργιοδικείων.
  ΔΥΤΙΚΟΝ ΜΕΤΩΠΟΝ: Βρεττανι-
  κά καί Καναδικά στρατεύ-μστα έση
  μείωσαν νέαν πρόοδον κατά την προ-
  έλασίν των νοτιανατολικώς τού Νί·
  ται 150 χιλιόμετρα έκ τοθ Βερολίνου
  Χθές δι' έκτάκτου ημερησίας 4)ΐα-
  τανής, ό Στρατάρχςς Στάλιν ανήγ¬
  γειλε την κατάληψιν 6 όχυρών ση-
  μείων καί σιδηροδρομικών κόμβων,
  κατά μήκος τής άριστεράς δχθης
  τοθ "Οντερ, υπό των στρατευμάτων
  τοθ Κόνιεφ αύτά είναι: Τό Νόίστώλ,
  Νόίξαλτς, Φράϊσταλ, Γιάουελ, Στμί-
  γκαου καί Σπρόταου.
  λίαν, προερχόμΐνος έκ Γιάλτας ό
  άρχηγός τοό ΆμερικανικοΟ έπιτε-
  λεΐου στρατηγός Μαρσάλ.
  Χθές διά δευτέραν κατά συνέχεια
  νύκτα ή Βρεττανική διοίκησις βομ-
  βαρδιστικών έΌτειλε 1200 άεροπλά
  να εναντίον τής Γερμανίας. Έβομ-
  βαρδίσθη καί πάλιν ή Δρέσδη καί
  πετρελαιοπαραγωγικά κέντρα είς
  ΜαδεμβοΟργον. Τά διϋλιστήρια πε
  τρελαίου είς Ρόζιτς καί δλοι σχεδόν
  οί γερμανικοί στόχοι έβομβαρδίσθη-
  σαν. Η σομμαχική άεροπορία ένήρ
  γησε χθές 9 χιλιάδες έξορμήσεις. Ε¬
  πί τής Δρέσδης έρρίφθησαν 650 χιλ-
  άδες έμπρηστικές βόμβες κσίέκατον-
  τάδες έκρηκτικών των 4 καί 2 τόν¬
  νων. Άεροπλάνα έξ'Ιταλικώνβάσεων
  έβομβάρδισαν τό "■ Κλέγκενψουρτ
  είς την περιοχήν τής Βιέννης καί τό
  Μάριμπορ είς την Γιουγκοσλαυΐαν.
  ΚΟΙΗΩΜΙΚΚ
  ΔΩΡΕΑΙ—Ή κ. Μαρία "Ανδρ. Καλοκαι-
  ρινοθ προσέφερεν είς Πανάνειον Δημοτι¬
  κόν Νοσοκομείον 50 οκάδας έλαιον είς
  μνήμην -αποβιώσαντος Άρχιμανδρίτου Διο¬
  νυσίου Βασιλάκη.
  —Αί Κοινότητες Γρηγοριας καί Καμά¬
  ρων προσεφέρον είςΠανετνειον Δημοτικόν
  Νοσοκομείον 123 οκάδας ελαίου.
  —Ή κ. Μαρία Εμμ.ΤσοοΒεροΟ κατέθηκε
  είς τό "Ασυλον τής Γερόντισσας δραχμάς
  500 είς μνήμην τού άδελφοθ της Όθωνος
  Γιαννοόλ·) φονευθέντος ίν Αλβανία πρός
  4|τία
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ: Ίδιοκτητών «ύτοκινή-
  των ΝομοΟ "Ηρακλείου Προσκαλοΰνται καί
  ■πάλιν τά μέλη τού συνδέσμου Ιδιοκτητών
  αύτοκινήτων Νομοΰ "Ηρακλείου, την προ
  σεχ| Δευτέραν 19ην Φεβρουαρίου καί πε-
  ρί ώραν 11 τι.μ. είς τά γραφεΐα τοΰ έπαγ-
  Υϊλματικοΰ έπιμελητηρίου "Ηρακλείου
  (Πλατεία Καλλεργών) πρός συζήτησιν των
  κάτωθι θεμάτωκ: Λήψις διαφόρων άτοφά-
  σιων έιΐϊ τής υπό ίδρυσιν κοινής διευνθύ-
  σΐως αύτοκινήτων. Παραίτησιν πρόέδρου
  καί Γενικοϋ Γραμματέως.
  Διάφοροι άνακοινώσεις.
  ΑρρΛΒΩΝΕΣ.— Ό κ. Ευστρ. Σαβιω-
  λάκης καί ή δνίς Μαρία Μηναδάκη έξ
  • "Αρχανών ϊοωσαν αμοιβαίαν υπόσχεσιν
  γάμου.
  θερμά συγχαρητήρια. Π. Ζ.
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΧΑΝΙΩΤΩΝ— Την
  προσέχη Κυριακήν 18ην τρέχοντος θά τε¬
  λεσθή (υπό των ενταύθα διαμενόντων
  Χανιωτών) Άρχιερατικόν μνημόσυνον έν
  τω ΜητΡοπ°λιτΐκφ Ναώ τού Άγίου Μη-
  νο: υπέρ αναπαύσεως τής ψυχής των έν
  Ήρακλείφ καϊ κατά την διάρκειαν τοΰ
  πολέμου πεσόντων έκτελεσθέντων καί
  συνεπεία πολεμικών έτιιχειρήσεων φονευ-
  θέντων Χανιωτών.
  Παρακαλόΰνται δθεν οί τιμώντες την
  μνήμην αυτών δτιως προσέλθωσι καί ά-
  ναττέμπωσι μεθ' ημών τάς πρός τόν ;ϋψι·
  στον δΐήσεις των.
  Οϊ έν Ηρακλείω |Χανιώτες.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
  Ό Σύνδεσμος Σιδηρουργόν καί χαλ-
  κουργών καλεΐ ά'παντα τά μέλη είς γενι¬
  κήν συνέλευσιν την Κυριακήν 18ην
  τρέχοντος είς την αίθουσαν τού Έπαγ-
  γελματικού Έπιμελητηρίου καί ώραν
  8.45' π.μ. έως την 12 ακριβώς μέ θέμα:
  Αρχαιρεσίαι
  Ό Πρόεδρος Ό Γραμματεύς
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ
  Καλοΰνται ϊίς γενικήν συνέλευσιν είς
  τό "Εργατικόν Κέντρον την Κυριακήν 18
  Φεβρουαρίου καί ώραν 2 μ. μ. άπαντες
  οίδιπλωματοΰχοι, πτυχιοΰχοι, καί πρακτι
  κοΐ μηχανικοί καί Θερμασταΐ έσωτερικής
  καίέξωτερικής καύσεως πρός ίδρυσιν συλ
  λόγου. Οί προσερχόμβνοι .δέον νά φέρω¬
  σι μεθ' έαυτών κάί τά διπλώματα ή τττυ
  χία των.
  ΤΑΒΕΡΝΑ
  ~| ΟΠΥΓΠΠΙγΙ Ι
  ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΜΣ
  ΚΛΛΟΓΕΡΙΔΗ—ΤΖβΡΤΖΑΚΗ
  Μεζέθεςέκλεκτούς κρασιά άγνά
  Μία επίσκεψις θά σας πείση.
  ΤΙΜΑΙ ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΟΙ
  Σ.Σ. Τό κατ)μα θά τταβασκευΑζτ)
  καθημερινώς μακαρόνια μέ κιμα'.
  Ό γνωστός καλλιτέχνης ύ
  ποδηματοποιος
  ΓΕΩΡΓ. ΜΙ^ΗΗΛΙΔΗΣ
  ένεκαινίασε τό κατάστημώ τού
  επί τής όδοΟ Άγίου Μην* μέ
  τό σύστημα:
  Στερεότερα ίκομψότερα καί
  εύθυνότερα.
  Χρώματα βαφής ΰφασμάτων
  ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
  Σαπουνάκια «ΗΙΰΑ» Ειδή ύποδη-
  ματοποιίας
  Πώλησις λιανική
  ΕΜΜ. ΠΕΤΡΑΚΙΣ.
  (Μνατνι ίχθυοπωλείων.)
  Εργαστήριοντεχνικών οδόντων Δημη-
  τρίου Λογοθέτη όδός Μιχελιδάκη
  έναντι Άγρβτικής Τροιπέζης.
  ΟΣυμπολΙτης ίατρδς κ. Έμμ· Γ. Κο·
  νιός νευρολόγος ψυχίατρος Διευ-
  θυντής Κλινικής έν τω Δημοσίω Ψυχι-
  ατρείω δέχεται έν τφ έν "Αθήναις ία-
  τρείω τού όδός Άκαδημίας 26.
  Τηλέφωνον 26.792.
  [Πλατεία Καλλεργών]
  Διαθέτει καθ* όλην την ημέραν κουζί-
  να μέ τόν γνωστόν μάγειρον Μάστρο—
  Χρήστο.
  Ή προχοεσινή άποδέωσις
  τοΰ κ. Τσώρτσιλ είς Αθήνας
  Προιστάμενος Τυηογραοείου
  Δ. ΔΕΙΠΟΤΗΚΗΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Φεβρουαρίου.— Ή εί¬
  δησις τής άφίξεως των κ. κ. Τσώρ
  τσιλ, ΤΗντεν καί Αλεξάντερ εγνώ¬
  σθη είς Αθήνας διά των απογευμα¬
  τινόν εφημερίδων. Ή πόλις έντός
  όλίγης ώρας εΐχε σημαιοστολισθεΐ
  μέ τάς συμμαχικάς σημαίας. Είς τάς
  4 μ. μ. διά κωδωνοκρουσιών εγένετο
  γνωστόν είς ολόκληρον την Πρω
  τεύουσαν. Πλήθος κόσμου-κατέπλυ
  σδ την πλατείαν Συντάγματος. Τμή
  μα εύζώνων εΐχε παραταχθεΐ πρό
  τοθ μνημείου τοθ "Αγνώστου Στρα-
  τιώτου. 'Επίσης είχον πσρσταχθεΐ
  τμήματα Έθνοφυλακής καί Άγγλι-
  κοθ πεζικοΟ. Παρευρίσκοντο καΐ τά
  σωματεΐα μέ τά λάβαρά των.
  Είς τάς 5.30' μ. μ. μετά πολλοϋ
  κόπου κατώρθωσαν νά διανοίξουν
  χώρον καί νά περάσουν 3 αύτοκίνη-
  τα. Είς τό πρώτον ευρίσκοντο οί κ.
  κ. Στρατάρχης Αλεξάντερ, Ραντος
  καί Σκόμπυ. Είςτό δεύτερον ευρί¬
  σκετο ό Άντιβασιλεύς συνοδεύων
  τόν κ. Τσώρτσιλ. Είς τό τρίτον ευ¬
  ρίσκοντο οί κ. κ. ΤΗντεν καί Μάκ
  Μίλλαν.
  Άνήλθον είς τόν άνωθεν τοϋ Ά
  γνώστου Στρατιώτου χώρον καί έ
  χαιρέτισαν τό πλήθος. "Ετυχον άλη-
  θοΰς άποθεώσεως. Μετά τούς έκφω-
  νηθέντας λόγους υπό των κ. κ. Τσθρ
  τσιλ καί ΤΗντεν εισήλθον είς την με¬
  γάλην αίθουσαν των άνακτόρων.
  Παρευρέθη ολόκληρον τό υπουργι¬
  κόν συμβούλιον. Προσεφέρθησαν ά
  ναψυκτικά. Μετά ταυτα άπεσυρθη-
  σαν δλοι καΐ έμειναν οί κ. Τσώρ¬
  τσιλ, ΤΗντεν, Αλεξάντερ, Μάκ—
  Μίλλαν, Σκόμπυ καί οί κ. κ. Πλα
  στήρας, ό Άντιβασιλεύς, Σοφιανό-
  πουλος καΐ Μελδς οί όποΐοι έΌχον
  μακράν συνομιλίαν.
  Ό κ. Τσώρτσιλ εξέφρασε τόν εν¬
  θουσιασμόν τού διά την ύποδοχήν
  ποΰ τοϋ εγένετο καί ετόνισε τούς
  δεσμοΰς πού συνδέουν τάς δύο χώ¬
  ρας. Είς σχετικήν όμιλίαν δτι ή Ελ¬
  λάς πρέπει νά έντείνΓ) την παρα-
  γωγικήν της εργασίαν, ό Πρωθυπουρ
  γός κ. Πλαστήρας παρεκάλεσε τόν
  κ. Τσώρτσιλ δπως ή "Ελλάς ύπβστη-
  ριχθή παρά των Συμμάχων. Ό κ.
  Τσώρτσιλ εΐκ£ν δτι θώ πράξη τό
  πδν μόλις φθάση είς Λονδίνον δ
  πως άποσταλοΰν παντός εΐδους έ-
  νισχύσεις είς την Έλλάδα καί ίξέ
  φρασε την στοργήν τής χώρας τού
  πρός την ιδικήν μας. Άναφερθείς
  είς την διάσκεψιν τής ΚριμαΙας εξή¬
  ρε τό πνεΰμα εγκαρδιότητος καί φι-
  λίας πού επεκράτησε κατά την διά
  σκέψιν.
  Ό κ. Σοφιανόπουλος ομιλών πρός
  δημοσιογράφους είπεν δτι διεπίστω
  σε τάς εϋμενεΐς προθέσεις τής Βρετ
  τανικής Κυβερνήσεως πρός την Έλ
  λάδα καί είπεν δτι ύπάρχει πνεΟ
  μα καταννοήσεως.
  Μετά την συνομιλίσν είς τά πα¬
  λαιά άνάκτορα, μετέβησαν είς την
  Αγγλικήν πρεσβείαν δπου ό δήμαρ-
  χος Άθηναίων κ. Αριστείδης Σκλη-
  ρός ενεχείρησε είς τόν κ. Τσώρ¬
  τσιλ ψήφισμα επί περγαμηνής διά
  τοϋ όποίου άνακηρύσσεται έπίτιμος
  δημότης Αθηνών καί τοϋ ενεχείρησε
  τό παράσημβν τής πόλεως.
  Ή όδός Σταδίου, πρός τιμήν τοθ
  'κ. Τσώρτσιλ, έλαβε τό δνομά τού.
  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
  ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΣΥΣΣΙΤΙΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Φεβρουαρίου.—Ό κ.
  ύπουργός τής Παιδείας συνειργάσθη με¬
  τά τοϋ άρμοδίου διευθυντού διά την ά-
  ναδιοργάνωσιν τής σχολικής ύγιεινής καί
  προνοίας.
  Ώς ανεκοινώθη υπό τού κ. ύπουργού,
  κατά την συνεργασίαν απεφασίσθη |δ-
  πως ζητηθή ενίσχυσις παρά τής συμμα-
  χικής οργανώσεως βοηθημάτων, διά την
  οργάνωσιν λαίκών μαθητικών συσσιτί-
  ων, καθώς καί διά την παροχήν είδών
  ίματίσμοΰ καί ύποδύσεως είς απόρους
  μαθητάς.
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΒΑΜΒΑΚΟΣ
  ΕΚ ΤοΥΡΚΙΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Φεβρουαρίου.—Κατό¬
  πιν συνεννοήσεως των Κυβερνήσεων Έλ
  λάδος καί Τουρκίας, απεφασίσθη κατ'
  αρχήν όπως εϊσαχθοϋν έκ Τουρκίας δύο
  χιλιάδες τόννοι βάμβακθς έπ' άνταλλα-
  γή ϊσης άξίας κλωστών, αί οποίαι θά
  κατασκευασθοΰν δι' αυτού είς τά ελλη-
  νικά έργοστάσια.
  ΕΚΟΜΙΣΘΗΣΑΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΑ
  ΚΑΙ ΘΕΙΤΚΟΣ ΧΑΛΚΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Φεβρουαρίου.—Αφί¬
  χθησαν είς τόν Πειραια έκ τοϋ έξωτερι-
  κου τέσσαρες χιλιάδας τόννοι λιπασμά-
  των, τά όποϊα θά χρησιμοποιηθοΰν διά
  τάς ανάγκας τής γεωργίας. Έν τφ με¬
  ταξύ συνεχίζονται αί εργασίαι διά την
  επιδιορθώση των έργοστασίων παραγω-
  γής λιποσμάτων.
  Έπίσης έξεφορτώθησαν είς τόν Πει¬
  ραια" καί άλλους λιμένος δύο χιλιάδες
  όκτακόσιοι τόννοι θειϊκοΰ χαλκοΰ.
  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Τ.Τ.Τ.
  ΕΙΣ Δ1ΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Φεβρουαρίου.—Ανε¬
  κοινώθη αρμοδίως ότι 260 ύπάλληλοι
  τής τριατατικής υπηρεσίας ετέθησαν είς
  διαθεσιμότητα.
  Ό λόγος τού 'Αντιβασιλέως
  ΑΘΗΝΑΙ 15 Φεβρουαρίου. —Εύτυ
  χώς διά την Έλλάδα ή ήμέρα ή ση
  μερινή. Ό ΓΕλληνικός οΰρανός
  διαφανής, καΐ ή Έλληνική φύ
  σις έορταστική, πλαισιώνουν άντα-
  ξΐως τό εύφρόσυνον γεγονός τής πά
  ρουσίας έν τώ μέσω ημών τοϋ ένδό
  ξου άνδρός τοΰ Πρωθυπουργοϋ τής
  Μεγ. Βρεττανίας κ. Τσώρτσιλ- Τής
  παρου'σίας, λέγω, τοϋ Βρεττανοϋ
  ΠρωθυπουργοΟ έν μέσω ημών, 6 ό-
  ποΐος υπεβλήθη είς τούς κόπους ενός
  ταξειδίου μέχρις Αθηνών παρέχων
  τοιουτοτρόπως μίαν άκόμη απόδειξιν
  τοθ ζωηροϋ ένδιαφεροντος τής κρα
  ταιδςτου πατρίδος, διά την φίλην
  τού Έλλάδα.
  Καΐ τό γεγονός αύτό είναι έ"τι μάλ
  λον ευχάριστον καί εύτυχές διότι
  συμπίπτει άφ' ενός μέν πρός την επι
  τευχθεΐσαν συμφωνίαν πρός έσωτερι
  κήν είρήνευσιν τής χώρας, άφ' ετέ¬
  ρου δέ διότι λαμβάνει χώραν την ε¬
  παύριον τής διασκέψεως των νικητών
  τοϋ πολέμου, [οί όποΐοι έθηκαν τάς
  άσφαλεΐς βάσεις τοθ είρηνικοθ μέλ
  λοντος τής μεταπολεμικής ανθρω¬
  πότητος. Ό Ελληνικάς λαός διατη
  ρεΐ καί θά διατηρή εύγνώμονα την
  ανάμνησιν τής πρό 2 μηνών, έν μέ
  σφ διασταυρουμένων πυρών έπισκέ
  ψεως τοϋ Βρεττανοϋ ΠρωθυπουργοΟ
  είς· την πρωτεύουσαν τής Ελλάδος
  πρός αποκατάστασιν τής γαλήνης
  καί διά τουτο σήμερον τόν ύποδέχε-
  τατι μέ άλλαλαγαοΰς χαράς, τόν ύτο
  ^έχεται έτοιμος ψυχικώς πρός νέ<χν εθνικήν έξόρμησιν. Ό Ελληνικάς λαός θεωρεΐ έτι πλέον την παρου¬ σίαν έν μέσω ημών τοθ ΒρεττανοΟ ΠρωθυπουργοΟ ώς μίαν επί πλέον βεβαίωσιν τής δικαιώσεως των σκλη ρών άγώνων καί των βαρυτάτων θυ σιών τής Ελλάδος είς τόν κοινόν συμμαχικόν άγώνα. Έξ όνόματός τού Έλληνικοϋ λαοϋ, μαζί μέ τάς θερμάς τού ευχαριστίας, άπευθύνω πρός τόν μεγάλον Βρεττανόν Πρω θυπουργόν έ'να εγκάρδιον χαιρετι¬ σμόν, εύχόμενος ταχείαν καί πλήρη την εύόδωσιν των προσπαθειών τού άπό κοινοϋ μετά των Ήνωμένων Ε¬ θνών. Ζήτωσαν τά Ήνωμένα "Εθνη. Ζή- τω ή Μεγάλη Βρεττανία, ό Μέγας Πρωθυπουργός τής Αγγλίας κ. Τσώρτσιλ Ζήτω. Γερμανών παθήματα ΑΘΗΝΑΙ 15 Φεβρουαρίου. — Γερ- μανοί έπιβαίνοντες τορπιλλακάτου απεβιβάσθησαν είς την Νίσυρον μέ σκοπόν την ανεύρεσιν τ»οφίμων. Αγ¬ γλικόν άντιτορπιλλικόν αντιληφθέν τό εχθρικόν σκάφος τοθ επετέθη καί τό έβύβισε. Έλληνικά καί Βρεττανι- κά στρατεύματα άποβιβασθέντα επί τής νήσου εφόνευσαν 8 έκ 'τών επι- δραμόντων τοΰς δέ υπολοίπους συνέ- λσβον αΐχμαλώτους. "Εκκλησις πρόςτούς Βιεννέζους ΛΟΝΔΙΝΟΝ 15 Φεβρουαρίου.—Τό Ρωσσικόν ραδιόφωνον έκαμε Ικκλη- σιν πρός τούς κατοΐκους τής Βιέννης δπως ματαιώσουν τά γερμανικά σχέδια καταστροφής τής πόλεώς των. Τό παράδειγμα τής Βουδαπέ- στης, άναφέρει ή έκκλησις, δεικνύει την τύχην τής Βιέννης. Ό Πολωνός Πρωθυ- πουργός είς Μόσχαν ΜΟΣΧΑ 15 Φεβρουαρίου.—Ό Πρόε δρος τοϋ Έθνικοϋ συμβουλίου τής Πο- λωνίας κ. Μπέρ καί ό Πρωθυπουργός τής προσωρινής Κυβερνήσεως τής Πο- λωνίας κ. Μοράφσκο αφίχθησαν χθές ενταύθα. Τούς ύπεδέχθησαν άνώτεροι Σοβιετικοί άξιωματοϋχοι καί τά μέλη τής Πολωνικήν Πρεσβείας τής Μόσχας. ^ΦΙΚΜΕΙΤΒΙ Ο ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΣΚΟΜΠΥ Πληροφορούμεθα ότι αυριον Σάβ¬ βατον καί περί ώραν 10 π. μ. αφι¬ κνείται είς την πόλιν μας ό Στρατη¬ γός Σκόμπυ. Πληροφούμεθα έπίσης ότι ό λαάς τοϋ Ηρακλείου έτοιμάζεται [νά ύπο- δεχθή τόν Στρατηγόν μετά των ΐ'- μώχέκείνων καί των έκδηλώσεων ευ- γνώμοσόνητπού όφε'λεται. πρός την τΛο Τε^ΙΙ^οι^σί < Σύμμαχον Τ τον