96574

Αριθμός τεύχους

5023

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

24/11/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΛΡΟΜΑΙ;
  Αιγυπτου
  έτησία λίραι 3
  έξαμηνος ίΐ
  Άμεριχής
  έτησια δολ. 15
  έξάμηνος » 8
  Τιμή
  κατά φύλλον
  Δραχ. 2
  ΠΕΜΠΤΗ
  24
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  1958
  ΓΡΑΦΓ.ΙΑ ΤΥΠ()ΓΡΛ<1>11Λ
  (ΜΟΙ ΜΙΝίίΙΛνΡΟ/
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ - ΕΓΟΣ 23Ον
  ΑΡΙθΜ. ΦΥΛΛΟΥ 6023
  ΥΠΕΥ8ΥΝ0Σ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥθΥΝΤΗΣ: ΑΝΔΡ. Μ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  Η
  ΟΡΓΑΗΟΣΙΣΤΗΣ ΠΑΡΑΓΟΓΗΣ
  Τό ζήτημα τής όργανώσε- ρον πειρ«μΚϊισμβί. ή σημε
  ως της έβνικης παραγωγής ] ρ,νή κυβέρνησις τό άντελή.
  επί συγχρόνων, ορθολογιστι- φθη καλώς. Καί απεφάσισε
  κων^ βασεων, απησχόλησεν,' νά διορθώση τα κακώς έχον
  ως είνε γνωστόν, την κυβέρ- τα. Άλλ' ή θεραπεία τοΰ κ=
  νησιν ευθύς άπό τής πρώ-
  της ημέρας τής συγκεντρώ¬
  σεως ολων των έξουσιών είς
  χείρας της· Τό ήρεύνησε, τό
  εμελέτησεν άπό πάσης πλευ-
  ρας καί τό αντεμετώπισε μέ
  θάρρος καί άπβφασιστικοτη- καί σκέψις σοβαρά. "Ηδη έ
  τα. Διά νά αποφύγη δέ λά· προτάθη νά γίνη μία γενι
  θη καί νά επιτύχη την κα-'κή άπογραφή είς την χώραν.
  κκ
  βεβαία εϋκο
  είνε δυνατόν
  κου δέν είνε
  λος, ουτε καί ίνε δυνατόν
  νά επιτευχθή άπό τής μιάς
  ημέρας είς την άλλην, ©ά
  χρειασθή πρός τουτο χρόνος
  πολύ; Μελέτη έπισταμένη
  λυτέραν λύσιν, μετεκάλεσεν
  έκ τοΰ έξωτερικοΰ καί είδι-
  κούς επιστήμονας παγκοσμί¬
  ου κύρους καί εζήτησε ν9 α¬
  κούση τάς γνώμας των καί
  νά έχη τα πορίβματα των
  λώ Έζή ά
  χ
  μελετών των.
  λιστα νά έχη
  ό
  ρμ
  Έζήτηαε μά-
  την γνώμην
  άδά
  των ώς πρός την άναδιοργά
  νωσιν όχι μόνον των κλά
  δών τής παραγωγής άλλά
  καί της κρατικης μηχανής.
  Καί υπήρξεν ή ενεργεια αύ¬
  τη τής κυβερνήσεως τόσον
  έπιτυχής ίσον ήτο καί έιτι-
  βεβλημένη·
  Άλλά τό ζήτημα τής άνα-
  διοργανώσεως των διαφόρων
  κλάδων της έθνικής οίκονο¬
  μίας, άπετελεαεν αντικείμε¬
  νον συζητήσεων καί μελε¬
  τών καί τοϋ Ανωτάτου Οίκο
  νομικοΰ Συμβουλίου καί άλ-
  λων άκόμη είδικών. Καί τε¬
  λευταίως άκόμη διεξήχθη εύ
  ρυτάτη συζήτησις Λπό των]
  στηλών τοΰ τύπου, ώς πρός
  τό ζήτημα της άναδιοργα-
  νώσεως καί ένισχύσεως τοΰ
  έμπορίου ιδιαιτέρως. Άνε-
  γνωρίσθη δέ ομοφώνως, ότι
  δέν είναι μέν συμφέρον νά
  τεθοΰν περιορισμοί είς την
  λειτουργίαν τοΰ έμπορίου,
  άλλά δέν είναι καί ορθόν
  νά συνεχισθή ό άχαλίνωτος
  φΐλελευθερισμός πού ίσχυε
  κατά τό παρελθόν. Διότι αύ¬
  τη ή ελευθερία καί ή κακή
  αντίληψις ότι ό καθείς είμ
  πορεΐ καί είναι ίκανός δι'
  αίανδήποτε εργασίαν καί
  πολύ περισσότερον διά τό εμ¬
  πόριον, είχεν όλέθρια άπο-
  τελέσματα καί διά πολλάς
  έπιχειρήσεις πού ήχθησαν
  είς χρεωκοπίαν καί διά την
  βιομηχανίαν καί διά τάς γε
  ωργικάς έπιχειρήσεις καί δι'
  αλλους διαφόρους κλάδους
  τής παραγωγής. Όλα έγίνον
  το άμελέτητα, άσυστηματο
  ποίητα, πρόχειρα καί σπα
  σμωδικά. Ίδρύοντο βιομηχα
  νΐαι, χωρίς να ύπάρχουν οί
  ίκανοί νά τάς διευθύνουν καί
  οί είδικοί τεχνικοί νά τάς
  όργανώσουν. Έδημιουργοΰν-
  το έπιχειρήσεις, χωρίς νά με
  λετηθοΰν αί δυνατότητες ά-
  ναπτύξεώς των καί αί συνθή¬
  και υφ' άς θά έτίθεντο είς κα
  τανάλωοιν τα προϊόντα των.
  ΔΓ αύτό καί πολλαί άπό τάς
  έπιχειρήσεις αύτάς παρέμει
  ναν φυτοζωοΰσαι καί άλλαι
  εχρεωκόπησαν.
  Άνάλογα συνέβησαν καί
  ώς πρός τάς γεωργικάς ερ¬
  γασίας. Μίαν περίοδον έκαλ-
  λιεργοΰντο είς εύρυτάτην εκ-
  ,τασιν τα καπνά. Καί ή ύ-
  περπαραγωγή των έηέδρασεν
  ©λίθρίως επί των τιμών. Ε-
  «ενέβη τό κράτος καί έρρυθ
  Καί πράγματι μία άπογραφή
  τοΰ πληθυσμοΰ, των οιαφό
  ρων έπιχειρήσεων κατά κλά¬
  δους καί περιφερείας, των
  πλουτοπαραγωγικών πηγών
  τής χώρας, των καλλιεργού¬
  μενον, των καλλιεργησίμων
  καί ακαλλιεργήτων εδαφών,
  τής οικονομικάς καί δημ©·
  γραφικής έν γένει συνθέσε
  ώς μας, θά έβοήθη σημαντι-
  κά είς την μελέτην καί την
  ριζικήν αντιμετώπισιν τοΰ
  προβλιίματος τής άναδιοργα
  νώβεως τής οίκονομίας καί
  τής παραγωγής επι ορθολογι
  στικών βάσεων. Δέν ύπάρχει
  δέ άμφιβολία δτι θά γίνη
  καί τουτο έφόσον θά τό κρί
  νη απαραίτητον ή κυβέρνη
  σις. Διότι τό σημερινόν κρά-
  τος, αποβλέπει είς τόν τερ¬
  ματισμόν της άναρχίκς έν
  τή παραγωγή καί είς την
  αύξησιν τοΰ έθνικοΰ πλού¬
  τον, αναλόγως καί πρός τάς
  ανάγκας καί πρός τάς συν
  8η κάς τής χώρας μας. Καί
  διά την πραγματοποίησιν αύ
  τοΰ τοΰ σκοποΰ της πού άπο
  τέλει συγχρόνως εθνικήν α¬
  νάγκην δέν θά παρχλείψη
  τίποτε έξ βοών είναι δυνα¬
  τόν νά γίνουν...
  ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  Ο ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τοϋ Άγγλου συγγραφέω^ΡΜΣΤΡΟΓΓ
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝΓΥοτερααπο παιδικαχρό δένμπο^οθσε νά πρόκειται γιά
  νια δύσκολα, άΜονσταφα Κεμάλ,ό ίποϊος εϊχε γεννη»ή είς την χάν νέον αύχάν Αξιωματικόν, περί
  ' απεφοιτηαε τό 0)05 αηο την ανωτέραν στοα· _ , , ι > · ι
  — - 'του οποιου οί άνωτεροί τού πιστο
  ποιοθσαν δτι δέν είχεν άπομακρυν
  θή άπό την Συρίαν, καί δτι ήΐαν
  άφωβιωμένος είς τα καθήκοντά
  τού, πρότυπον εύσυνειδήτου καί
  άξίου στρατιώτου.
  "Ετσι έληξεν ή Εστορία αυτή
  „ ....,-...., . . , καί ό Κεμάλ διέφυγε την τιμωρί-
  θυνόμενος πρός την μακεδόνων πρωτεύουσαν επέρασεν «πό „ ΣουΛτανου Μπορθθμε ν'
  τον Πειραια χαι τας Αθήνας... Ι Γ ,
  1 άναγνωρίσωμεν εις την συμπτω
  ρον δμως ήταν αδύνατον. Όπω σιν αυτήν τόν δάκτυλον τής ίστο
  σδήποτε ό Κεμάλ είχεν είδοποιη ρίας. ή όποία ξεύρει νά φυλάσ
  θή άπά τόν Τζεμίλ εγκαίρως, ώ ση τούς άνθρώπους οί όπ-,ϊοι χρει
  τιωτιχήν σχολήν τής Κωνσταντινουπόλεως με τον βα&μόν
  τον λοχαγον... "Ενα διάστημα παρεσύρθη άπά τούς πειρα-
  αμονς τής μεγαλονπόλεως, είς την όποιαν εϊχε φ&άαει σννε-
  οταλμίνος, παρ&ενικ&ς επαρχιώτης... Διεαχέδαζε με γυναϊχες,
  ίπαιξε χαρτιά, ίπινε..."Υατερα άντέδρασε, άφωσιώθη είς την
  μελέτην χαι είς την δρασιν...Είς την σχολήν ίλειτούργει κά-
  ποια μνατιχή οργάνωσις των νέων αξιωματικών χατά τον
  αουΧτάνον... Ό Κεμάλ εγινε ψνχή τής οργανώσεως αυτής...
  Μετημφιεσμένος φεύγει χρνφά διά την Θεσσαλονίκην. Κατεν
  *ον
  ΕΝίίϊΙΣ ΚΑΙ
  ΠΡΟΟΔΟΣ
  ΟΠΩΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΩΗ
  Ό Κεμάλ μασσώνος.
  Αυτήν την φοράν, είς την θεσ
  σαλονίκην επήγε κατ' εύθεϊαν είς
  τό στιίτι τής μητέρας τοι». Εύ¬
  ρισκε πώς Ικανε καλά πού πή
  ρε την απόφασιν καί ήλθε. Ή
  βεσσαλονίκη ήταν τό κέντρον.
  Οί σπουδαιόχεροι έκ των νεωτέ
  ρων αξιωματικών ΰπηρετοΰσαν έ
  κεΐ. Ησθάνετο κανεΕς, λΕγο νά έ
  καμνε ττώ; ή&χετο είς επαφήν μέ
  τού; χύκλους των, &τι κ&τι τό
  σπουδαίον έκυοφορείτο, δτι ήσαν
  έν άναμονη μεγάλων γεγονότων...
  Διά μέσου τής μητέρας καί τής
  αδελφής τού έ Κεμάλ πού έκρύ
  πτετο, ήλθεν είς επικοινωνίαν
  μέ τούς συντρόϊρους τού τής σχο
  λής των έπιτελων αξιωματικών
  καί ήρχισε δι' αυτών ενεργείας
  διά την μετάθεσΕν τού.
  Άλλά δέν επέρασε πολύς και
  ρός καί οί κατάσκοποι τ&ϋ.'Α-
  &ύλ ΧαμΙτ τόν εΐχαν έξιχνιά
  οΐι... Άιτό την Κωνσταντιν&ύπβ*
  λιν έφθασαν διαταγαί νά συλλη-
  φ5 άμέσως. Ό Τζεμίλ, υπα-
  σπισιής τοθ άρχηγ&ΰ τής άστυνο
  μίας είχε δίατελέσει μέλος τής
  μυστικής οργανώσεως «Βατάν»
  είς την Κωναταντινούπολιν. Εί5ο
  ποίησε τόν Κεμάλ. Ή μεταβίβα
  σις των διαταγών θά καθυστερεϊ
  το επί δύο ημέρας. Περισσότε-
  ρ
  έβη
  μισε τό ζήτημα
  ό Π
  ρ
  τΡβ"
  μισε τό ζήτημ
  πον σωστικόν. Παρόμοιον πε
  ί με τ«ν
  •ιν τ/ ν «ν ν · ·—·—· - ■------■- · _
  ρίπου συμβαίνει καί με τ«»ν
  σταφίδα. Καί υπεδείχθη ε»5
  την Πελοπόννηοον η προσ¬
  φύγη είς την έκρίζωσιν των
  ολιγώτερον άπβδβτικών αμ¬
  πέλων. Καί ίτσι άποδεικνυο-
  μεθα αίώνιοι, άδιόρθωτβι επι
  μηβεΐς. Δέν ειμπορεί ί-
  μως βεβαία καί ε-υτε 6-----■*-
  πΐται νά γίλωνται επ
  ΑΙ2ΟΗΤΙΚΗΚΑΙ_ΑΟλΗΤΙΣΜΟΣ
  Ό Ελληνικάς άθλητισμός έ
  χει τίς εύεργετικές τού τελευ
  ταίως: Ή νίκη τοθ Χριστοφορί-
  δη μετά τάς άλλας νίκας διεθνοθς
  σημασίας, είνε σήμερον κοινόν ζή
  τημα είς τούς κύκλους' των φιλά-
  θλων καί είς τάς στήλας τής ά
  θλητικής ειδησεογραφίαν.
  Ό Δεκάρτ δέν διενοήθη μά
  ταια έκεΐνο τό περίφημο: «Μένς
  σάνα Εν κόρπορα σάνα». Ό δγιής
  νοθς δέν είνε δυνατόν παρά νά
  ένδιαιτάτ,αι εις δγιά σώματα.
  Προηγουμένως ολόκληρον τό καλ
  λιτεχνικόν περΕγραμμα καί ή συ
  νολική μορφή τής άρχαίας Ελ¬
  λάδος τί έξεπροσώπει, Κάτι άνά
  ο^ο. Άρμονίες σωματιχές καί
  ψυχικές: δγεία κοινωνική καί
  κοινωνική δημιουργία. Οί άθλη
  ταί είς τό Στάδιον ήσαν χάρμα-
  τα δφθαλμών: Κινούμενα άγάλμα-
  τα διά τα όποϊα ό γλύπτης δέν
  έκοπίαζε διόλου νά τα μεταφέρη
  είς τό μάρμαρον. Ή παρέκβασις
  αύτη, προχειμένου διά τόν Χρι
  στοφορίδην, ΰποθέτω δτι είνε έ
  πικαιροτάτη: Έπροσέξατε τήν εί
  κόνα τοθ άθλητοθ αύτοθ μέοων
  6«ρών, είς τό σχετικόν ρεπορτάζ;
  Ό Χριστοφορίδης λίγο πολύ ένθυ
  μίζει τόν έφηβον των Άντικυ-
  θήρων.
  —Άλλ' είς τό άγώνισμα τής
  πυγμαχίας χρειάζεται πρό παν
  τίς δύναμις μυώνων καί τέχνη
  διαιτέρας εύστροφίας.
  —Δέν ένδιαφέρει δηλ. διόλου
  ή αίσθτ,τική;
  —Τί τήν χρειάζεσαι χριστιανέ
  μου την αΐσθητιχήν δταν τα πάν
  τα είς τό ρίγκ είνε ζήτημα επι
  θβτικότητος καί.,.γροθιάς,
  Δέν είχεν άδικον ό ώμός φί
  στ« νά προφθάση νά φύγη πρίν
  φθάσουν αί διαταγαί.
  Επέρασε κρυφά τα σύνορα, εί
  σήλθεν είς τό ελληνικόν Ιδαφος,
  έπεβιβάαθη ενός καραβιοθ γιά
  νά επιστρέψη είς την Γιάφφαν.
  Πρίν δμως «πό αυτόν, είχε φθα
  σει ή διαταγή τής συλλήψεώς
  τβυ. Ή μυστική άσΐυνομία τόν
  είχε σημειώσει είς τόν μαυροπί
  νακά της. Εθεωρείτο πλέον 0
  ποπτος. Τόν είχαν συγχωρήσει
  μίαν φοράν. Δέν ήσαν τρελλοί
  νά τόν συγχωρήσουν καί άλ
  λην.
  Ό Αχμέτ βέης, 6 διοικητής
  είς τόν οποίον εϊχε μεταβιβα-
  θά άποβλέψη προτοθ κατατοπίση
  τήν τέχνην καί τήν δύναμιν των
  μυώνων.Άφήνω δτι είς την κοινήν
  εντύπωσιν ή άρμονία των γραμμών
  δίδει άμέσως την είκόνα μέσα στήν
  οποίαν" άναπτύσσεται ώς ίδέα ό
  ,θλητισμός. Καί ή έλληνορωμαι
  κή πάλη καί ή νεωτέρα καί ή
  άγγλοσαξωνική πυγμαχί* άκόμη,
  έχουν τήν αίσθητικήν των. Γι¬
  γαντιαίαι καί όγκώδεις άθληταί
  μπορεϊ νά έχουν πέρασιν μεταξΰ
  τοθ κατωτέρας ποιότητος κοινοθ.
  Πάντως τό ζήτημα είνε νά ευρε¬
  θή έκεϊνος έ παλαιστής ή ό πυγ-
  μάχος ό οποίος θά άποτελ^ συγ¬
  χρόνως δύναμιν καί ώμορφιά. Ά¬
  πό τάς δύο αυτάς σωματικάς
  άρετάς έπήγασαν δλα τα γενικώ
  τερα φιλοσοφικά καί πρακτικά
  μαζύ, άθλητικά πλεονεκτήματα
  * *
  *
  Ό Χριστοφορίδης πού άνεκη
  ρύχθη πρωτοπυγμάχος παρουσιά
  ζει καθαρώς ελληνικόν τύπον.
  Ώς άθλητική εμφάνισις άνταπο
  κρίνεται είς τήν διάπλασιν έκεί
  ν ών οί έποϊοι έκφράζουν άψογες
  ή σχεδόν, τίς σωματικές συμμετρί
  ες. Καί είνε νομίζω τό πραγμα
  άξιον ιδιαιτέρας σημειώσεως μέ
  σα είς τούς χαρακτηρισμούς τής
  νίκης τού καί τίς ίδιαίτερες προ
  σωπικες λεπτομέρειες. Ή άνα
  κήρυξις τού ώς πρωτοπυγμάχου
  έρχεται νά δικαιώση δχι μόνον
  τήν έκ παραδόσεως ',δπεροχήν
  τιθ έλληνικοθ άθλητισμοθ άλλά
  καί τό ελληνικόν πνεθμα ώς σύ
  νολον άρμονίας,έσωτερικής καί έξω
  τερικής. Ή ήθική δγεία είπαν δτι
  είνε πολλες φορές ζήτημα ώμορ
  φιάς. Καί δέν ωμίλησαν παράλο
  γα.Άπό την ώμορφιάν δέν είνε δυ
  νατόν νά λείψη ουτε ή πλέον άνε
  παίσθητη ένίοτε παρίκκλισις άπό
  τό βασικώς καλόν. Διότι ή ώμορ
  ■ -'" ·- ζήτημα
  τημα. Οχι δμως τόσο, δσον
  νομίζη· ^α1 ή «ίσθητική άκόμη
  £χει θέσιν είς τάς γνώμας τοθ Δε·
  κάρτ- Άκανόνιστα σώματα είνε
  σπάνιο ν« διατηροθν τήν δπερο·
  νήν. "Ακριβώς άπό τά^ ώραΐα σώ·
  πηγάζει ή^δπεροχή. Καί τό
  είς τό ωραίον σώμα
  Αυτήν
  Δέν χ μς ψ ______
  λαθλος. Ή νίκη έδω είνε άλλο ζή- φ(ά κατά βάθος είνε
  "° δ * δσον γραμμαί, δηλ. τάξεως.
  τήν αφετηρίαν Ιλαβα 6π' δψει
  διά νά άπευθυνθώ είς τήν αί
  σθητι»ήν ώς αρετήν 5χι μόνο;
  είς τα γήπεδα καί τόν στίβον, άλ
  λ* χαί είς τα ρίγχ τής πάλης ■'
  τής πυγμαχίας.
  ' ΑΣΜΟΔΑ1ΟΣ
  Ό χ. Ρουσίίϊ 'Αράς έκ των στ*
  ■ωτίρων συνεργατών τοΰ Κεμαλ
  Ατατούρκ.
  σθή ή διαταγή πρός εκτέλεσιν, έ
  πήγε κ^ί συνήντησε τόν Κεμάλ
  ;πί τοθ πλοίου...
  Τοθ έφερνε μιά στρατιωτική
  στολή καί πιστοποιητικά. Τόν
  βγαλε κρυφά άπό τό πλοΐον,
  όν έφυγάδευσεν άπό τήν πόλιν,
  καί τόν έσΐειλε ν' αναλάβη ύπη
  ρεσίαν είς τα φυλάχια, νοτίως
  τ*ίς Γάζας. Είς τήν περιοχήν έ
  κείνην τής μεθορίου είχαν έκδη
  ωθή ταραχαί. Διοικητής είς
  όν τομέα εκείνον ήταν ό Μου
  φίτ Λουιφή
  Είς τήν όθωμανικήν αύτοκρα
  τορίαν εκείνην τήν εποχήν δ
  πήρχε τόση σύγχυσις, τέτοιο χά
  ος, ώστε άποκρύψεις καί φυ
  γαδεύσεις ώς αυτή τοθ Κεμάλ,
  ήσαν συνήθη πράγματα, ήρκει
  ή τοπική άρχή νά ήθελε «νά
  κλείση τα μάτι»»...
  Επέρασεν όλίγος καιρός.,.Τό
  τε ό Αχμέτ * βέης, άναφερόμε
  νος είς τήν διαταγήν πού εί
  χε λάβει δπως συλλάβη τόν Κε
  μάλ, έγραψεν είς την Κωνσταν
  τινούπολιν: Ζητοθσε διασαφήσεις
  καί πληροφορίας. Κατά τήν γνώ
  μην τού—έγραφεν—είχε γίνει
  χάποιο λάθος... Ό Μουσταφά Κε
  μάλ, περί τοθ έποίου ανέφερεν
  ή διαταγή, δέν είχε καθ' δλον
  αύτό τό διάστημα άπομακρυνθή
  άπό τήν Γάζαν. Εδρίσκετο είς
  τήν Συρίαν... Ασφαλώς έπρόκει
  το γιά κάποιον άλλον...
  Επέρασαν έβδομάδες Ιως δτου
  λάβη απάντησιν. Έν τώ μεταξΰ
  ό Μουφίτ Λουτφή είχεν έπικυρώ
  σει δτι έ Μουσταφά Κεμάλ καθ
  δλον έκεΐνο τό διάστημα δπηρέ
  τει δπό τάς διαταγάς τού. .
  Επί Ινα έτος δ Μουσταφά
  Κεμάλ έμεινεν ήσυχος... Ήξευρεν
  δτι αυτήν τήν φοράν, άν έκανε πώς
  πέφτΐι είς τα χέρια τής μυστική
  άστυνομίας τοθ Άβδούλ Χαμήτ
  δέν θά τήν γλύτωνε. Άφωσιώθη
  είς τό στρατιωτικόν έργον τού
  Είς τάς έκθέσεις των οί ανωτ
  ροί τού τόν παρίσταναν ώς ϊν< εξαίρετον αξιωματικόν, άφωσιωμι νόν είς τα καθήκοντά τού. Αί ά χαί τής Κωνσταντινουπόλεως κα τέληξαν είς τό σαμπέρασμα δτ πράγματι οί κατάσκοποι τής θε σαλονίκης είχαν κάμει λάθος κα άζονται γιά νά γίνουν φορεϊς τής άνεξερευνήτου βουλήσεώς της. Ό Κεμάλ έμεινε επί Ινα Ιτος ήσυχος. Άλλά δέν είχε παραιτη θή τοθ σχεδίου τού, νά μή λείψη ;πό την θεσσαλονίκην δπου έλάμ αναν χώραν ζυμώσεις καί έγκυ μονοθντο σπουδαϊα γεγονότα. Μέ ,η τής «Βατάν» δπήρχαν είς βλό ληρον τό στράτευμα, άκόμη καί μέσα είς τό υπουργείον των Στρα ιωτικών. Τούς συναδέλφου; αύ ούς προσπαθοθσε νά κινήση γιά ά τοθ επιτύχουν τήν μετάθεσίν ου. Τώρα ήθελε νά ευρεθή είς :ήν θεσσαλονίκην διά τής νομί μου όδοθ. Έδοκίμαζεν έ'να άλλο «εφάλαιον τής έπαναστατικής τε (νίκης: Τήν επιδίωξιν έπαναστα ικών σκοπών διά τής νομΕμου ό Όθ. Επί τέλους έφθασεν ή διατα ή τής μεταθέσεως τού: Είχε ση μάνει μιά άποφχσιστική στιγμή ής Εστορίας. Μέ τό πρώτον κα ιάβι ό Κεμάλ έφευγε διά τήν θεοσαλονίχην. Είχε τοποθετηθή είς τό έπιτε Ιεΐον τής τρίτης στρατιάς. Τα 'έα τού καθήκοντα τόν έκράτουν πότε είς τήν θεσσαλονίκην, πότε κτός αυτής είς ταξίδια κατά μή κος τής σιδηροδρομικώς γραμμής ιά την ενέργειαν έπιθεωρήσε ών... Είς τήν θεσσαλονίκην ζοθσε μέ ήν μητέρα τού καί τήν άδελφήν ου. Ή Ζουμπε'ιντά δέν είχε πλέ ν οικονομικάς στενοχώριες. Ό ίεύτερος άνδρας της είχεν άποθά εί καί τής είχεν άφήσει ένα κα ,ό σπίτι είς τό κέντρον τής πόλε ως καί άρκετά χρήματα. Είς τήν φρουράν τής θεσσαλο ίκης δ Κεμάλ έπανεθρε πολλους παλαιούς συναδέλφους τού τής χολής έπιτελων αξιωματικών. Μέ αύτούς επεχείρησε νά ιδρύση μίαν νέαν διακλάδωσιν τής μυ· τικής οργανώσεως «Βχτάν», πού ^ειτουργοθσεν είς τό σχολείον ,ων. Άλλά δέν εσημείωσεν έπι- υχίαν είς αυτήν τήν προσπάθει¬ αν. Τόν ήκουαν χωρίς νά τοΰ άν- ιπαρατάοσουν έΐτιχειρήματα ή νά διαφωνοΟν.'Έφαίνοντο ώς νά τόν δπωπτεύίντο. "Οταν καμμιά φορά συνέβαινε νά τούς ευρίσκη συγ κεντρωμένους καί νά συζητοθν, παυχν άμέσως τήν συζήτησιν ώς νά ήταν κανένας πράκτωρ ή κα τάσκοπος. Έκαταλάβαινε πολύ κα λά δτι κάποιο μυστικόν τούς ου- έδιε, άλλά τοθ τό κρατούσαν κρυφό. Επί τέλους Ινας άπό δλους τοθ ωμίλησε, άφοθ έκλείδωσε τήν πόρ τα καί τόν έβαλε νά τοθ δποσχε η δτι θά κρατοθσεν έχεμύθειαν. Τοθ είπεν δτι είς τήν Ηεοσαλονί κην δπήρχεν ήδη εϋρεία έπανα στατική οργάνωσις δπό τό ϊνομα «Ένωσις καί Πρόοδος». Είς τήν θεσσαλονίκην δπήρχαν πολλοί Εβραϊοι. Πολλοί έξ αυτών ήσαν Ιταλοί δπήκοοι καί μέλη των ι ταλικών μασσωνικών στοών. Ώς Ιταλοί δπήκοοι οί Εβραϊοι αύ τοί έπροστατευοντο άπό τάς διο μολογήσεις καί τάς αυνθήκα πού είχε συνομολογήσει ό σουλτά νος. Είς τα σπίτια των δέν ήμπο ροθσε νά ενεργηθή παρά των τουρ Η γραμμη Βιάννου. Άπό τίνων ημερών ή δ' αύ· τοκινήτου συγκοινωνία τής Βιάννου διεκόπη ένώ ή όδός, έξακολουθεϊ νά είναι βατή. Δέν γνωρίζομεν είς ποΐους όφε(λεται ή διακοπή. γ φ ή ή Πιστεύομεν δμως δτι ή Κοινή Διεύθυνσιςύπεραστικών λεωφο ιείων θάφροντΐση διά τήν έπα άληψιν τής εκτελέσεως τακτι ώνδρομολογίων. Τό δτι δένκω νύεται ή διάβασις των λεωφο ρεΐων πιστοποιεϊται καί άπό ό γεγονός δτι μετσβαίνουν ακτικά κοί μικρά πολυτελεί¬ ας καί μεγάλα φορτηγά. "Αλ· στε αί εργασίαι σκυροστρώ σεως τής όδοΟ συνεχΐζονται, ντός των ημερών δέ θά άπο περατωθή έξ ολοκλήρου καί γέφυρα Έμπάρου καί θά αταστ) χρησιμοποιήσιμος. Κα /ονικώς λοιπόν ή συγκοινω· (α δέν έπιτρέπεται νά διακο¬ πή διόλου ουτε κατά τούς μήνας των συνεχών βροχών <αί πλημμυρών. *** Τα μαθητικά συσσίτια. Πληροφορίαι έξ Αθηνών ά- ναφέρουν 8τι ή κυβέρνησις α¬ πεφάσισε νά διαθέση δέκα έ- κατομμύρια δραχμάς πρός ε¬ νίσχυσιν των μαθητικών συσ- σιτΐων. Τό ποσόν είνε βεβαία σεβαστόν. Καί ή κυβέρνησις ΐνε άξία παντός έπαΐνου διά ιήν απόφασιν τήν οποίαν έ¬ λαβεν." Άλλά διά τήν κανονι ν καί άπρόσκοπτον λειτουρ¬ γίαν των συσσιτίων θ' άπαιτη θοθν πολύ περισσότβρα χρήαα τα. Δι' αύτό καί πρέπει νά συνεισφέρουν καί οί Δήμοι αί αί κοινότητες καί οί όργα Ίσμοί καί οί ευιτοροι πολΐ αι. "<Ίν ^Ι> %ί
  Τό ταχύτερον.
  Εγένετο λοιπόν καί ή δημο-
  πρασία διά την προμήθειαν
  ών χειρουργικήν έργαλείων
  αί τοθ απαραιτήτου ΰγειονο
  μικοΰ ύλικοθ διά την λειτουρ
  (αν τοϋ νοσοκομεΐου τοθ Ά
  νΐου Νικολάου. Καί πιστεύε
  αι δτι συντόμως, τό νοσοκο
  μεΐον θά είνε καθ' δλα ε:τοι
  μόν, μέ πλήρη οργάνωσιν. "Ας
  ό εύχηθώμεν. Τό νοσοκομείον
  ου ΆγΙου Νικολάοο, μοναδι
  όν θεραπευτικόν Ί'δρυμα καθ'
  5λον τόν γεΐτονα νομόν, θά
  ττροσψέρη μεγίστας υπηρεσίας.
  νΐαΐ πρέπει νά ενισχυθή άπό
  ιλους τούς δυναμένους διά
  ά είνε είς θέσιν ν' άν-
  αποκριθή είς τάς ΰφισταμέ-
  ας ανάγκας.
  ι Μακεδών, είχαν γίνει μασσίδ-
  οι. Έχρησιμοποίησαν δλην τήν
  ιουτίνα των μασσωνικών στοών
  καί καθοδηγούμενοι άπό αυτήν
  δρυσαν τήν «"Ενωσιν καί Πρίο
  δόν». Συνήρχοντο είς συσκέψεις
  είς τα σπίτΐα των Εβραίων, δπου
  ευρίσκοντο έν άσφαλεία. Διέθε
  ταν άφθονα χρηματικά μέσα. Εΰ
  ρίσκοντο είς επαφήν μέ τούς
  πολιτικούς έξορίστους τοθ σουλ
  τάνου, οί όποΐοι ζοθσαν είς τό
  εξωτερικόν.
  Τό συμβούλιον (κομιτδτον) τής
  «Ενώσεως καί Προόδου» πάρη
  κολούθει τόν Μουσταφά Κεμάλ.
  Καί δταν επείσθη περί τής είλι
  κρινείας τού, τόν εδέχθη είς
  τούς κέλποφ τής οργανώσεως.
  Ό Μουσταφά Κεμάλ έμυήθη
  ώς αδελφάς είς τήν μασσωνικήν
  στοάν «Βεντάτα», Ευρέθη είς
  μίαν ατμόσφαιραν πού δέν ήταν
  ευχάριστος. Ή στοα άπετέλει τμή
  μα μιάς διεθνοθς οργανώσεως
  κ ικών άρχών έρευνα, καί είς άνά|
  κρίσιν μποροθσαν νά δποβληθοθν
  μόνον είς τα προξενεΐά των, δι
  καζόμενοι άπό τα προξενικά δι
  κασΐήρια.
  Μεριχοί αξιωματικόν, οί περισ'
  σότεροι έκ των οποίων ήσαν γνω' μηδενιστών.
  στοί είς τίν Μουσταφά Κεμάλ, | Έβριθΐν άπδ άνθρώπους άνει*
  χαί μιταξύ αυτών χαί ό Φετχή ωρισμένης .εθνικότητος, ο£ ό-
  Ί
  /,Ι
  ΛΝΟΡΘΩΣΙ-
  ΘΕΚΜγΠγ.
  θέατρον ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (όπερέτ
  τα Π. ΟΙκονόμου)— Σήμερον
  ώρα 10 μ. μ. ή μεγαλειτέρα έπιτυ
  χία της κ. Ζωζώ Νταλμάς «Σιφόν
  —Σιφονέτ» ή τά «Δύο χαμίνια»
  I-
  ταλική όπερέττα. Άπογευματινή
  ώρα 6 μ. μ ή ύπεοεπιθεώρησι
  τοΰ Σακελλαρίδη ή «Γαρδένια» μ
  τιμάς 20, 15, 10.
  «ΜΙΝΩΑ». — Σήμεοον τό γαλ
  λικής παραγωγής έργον «Χαλύ
  βδινοι άνδρες». Έκτός τΐρογράμ
  ματος Ζουρνάλ καί μερικές σκη
  νές άπό τα εγχρωμο θαΰμα «Ρομ
  πέν των δασών», τιού θά ττροβλη
  θό προσεχώς.
  ποΐοι δέ ν έκαμαν τίποτε άλλο πά
  ρά νά όμιλοθν διά τά δεινά
  τής Ρωσσίας, δπου οί Έβραϊο
  κατεπιέζοντο, καί διά τάς άπο
  λαύσεις τής Βιέννης, δπου ήσαν
  έλεύθεοοι νά κερδίζουν χρήμα
  τα. Ήσαν μυστηρίώδεΐς άνθρω
  ποι, καί ό Μουσταφά Κεμάλ
  είχε την συναίσθησιν δτι είχε
  μπλέξει είς τάς μηχανορραφίας
  τής διεθνοθς κεφαλαιοχρατίας
  καί των διεθνών ανατρεπτικάς
  δργανώσεων, χωρίς 8μως νά
  ξεύρη καί τί ακριβώς έπεοίω
  καν...
  Δέν έδιδε πεντάρα διά τούς
  δΐίθνεϊς σκοπούς καί την τύχην
  των Εβραίων. Άκόμη δλιγώτε
  ρον ένδιεφέρετο διά τά μασσω
  νικά καταστατικά. Ήταν Τοθρ
  κος, καί ήταν δπερήφανος 8τι
  ήΐαν Τοΰρκος. Τά μόνον ποΰ τόν
  ένδιέφερεν ήταν ή σωτηρία τής
  Τουρκίας άπό την άνικανότητα
  καί τόν δεσποτισμόν τοθ σοιιλτά
  νού, άπό τάς άρπακτικάς χείρας
  των ξένων.
  Επί πλέον ήταν ε"νας άπό τούς
  τελευταίους παύ είχαν μετάσχει
  τής «Ενώσεως καί Προόδου».
  Οί πραγματικοί άρχηγοί τής
  «Ενώσεως κ*ί Προόδρυ» έκρύ
  πτοντο πίσω άπό τά πέπλα των
  περιπλόχων τύπων τής μασσωνι
  κης ίεραρχίας.
  Ήταν απλώς Ινας άπό τούς
  νεωτέρους «άδελφούς» καί ώ
  φειλε νά εκτελή άσυζητεΐ τάς
  διαταγάς πού τοθ Ιδιδαν, £νώ
  έκ φύσεως, πρΐν αναλάβη κάτι,
  έννοοθσε νά τό συζητή καί νά
  πείθεται περί τής ορθότητος
  τού. Μέ τόν χαρακτήρα αυτόν,
  ίέν ήταν παράδοξον δτι άντΐ νά
  δπακούη τυφλώς, ήσκει δριμύν έ¬
  λεγχον καί άμείλικτον κριτικήν.
  Είς την κριτικήν τού δέν έφεί-
  δετο ουδενός. "Ελεγε καθαρά
  την γνώμην τού:
  Είς την «"Ενωσιν καί Πρόο
  δόν» ωμιλούσαν, ωμιλούσαν, ένώ
  ή οτιγμή δέν ήταν ' γιά λόγους,
  άλλά γιά Ιργα!
  (συνεχίζεται)
  Ζητεϊται καθηγητής ή διδάσκα
  λος άδιόριστος ώς έπιμΐλητής
  τοθ οίκοτροφείου τοΰ Αυκείου.
  Ζητεΐται έπίσης παιδονόμος.
  Προτιμητέος άπόστρατος αστυνο¬
  μικάς.
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  Αι Αθηναι είς τ^ν δόξαν των
  ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ
  ΤΩΝ ΘΕΩΝ
  *Ένα ιστορικόν άνάγνωσμα.
  Ή στήλη τοΰ ώραιόκοσμου.
  21ον
  —Λοιπόν άς άφήσουμε κα
  τά μέρος τούς θυμούς, λέγε
  άναστενάζοντσς ό Φωκΐων
  ένώ ό Δημοσθένης δαγκώνε
  τά χεΐλη. ΆφοΟ ό Φΐλιπ
  πος είνε διαλλακτικάς μιά
  στάσις μάς έπιβάλλεται ν
  άκολουθήσουμε...
  Ό ΦωκΙων σταματα Ποτ
  δέν μΐλησε τόσο πολύ. Κα
  ένώ τόν χειροκροτοϋν στρέφ
  ται πρός έα φΐλο τού γιά
  νά τόν ερωτήση είρωνικά:
  — Μέ χειροκροτοόν, Μήπω-
  άφησα, χωρίς νά τό θέλω
  νά μοϋ ξεφύγη, καμμιά άνο
  ησΐσ,
  Ό κόσμος σιγά-σιγά δια
  λύεται. Ό Δημοσθένης, ό Ί
  σοκράτης καί ό ΦωκΙων βγαΐ
  νούν μαζΐ. Ό Δημοσθένη
  κυττάζει στόν τοΐχο τό ήλια
  κό ρολόι πού εΤχε τοποθετή
  σει ό άστρονόμος Μέτων, πρό
  ενός αιώνος.
  —Πέρασαν, λέγει, οί καιρο
  πού μποροθσε κανείς ν' άκούρ
  τόν φιλόσοφο Πλάτωνα κα
  νά ξεκουράσΓ| την ψυχή τού
  Την διδασκαλία τοθ διαση
  μοτέρου μαθητοθ τοθ Σωκρά
  τους, στούς κήπους τοΰ Άκα
  δήμου.. Ό κόσμος άδειάζει
  Ο Ξενοφών τιεθανε. Όλο
  δσοι έλάμπρυναν τάς Αθήνας
  σβύνουν ό ένας μετά τόν άλ
  λον.
  —Αί Αθήναι εΐχαν φθάσε
  τόσο ύψηλά! ψιθυρίζει ό Ίσο
  κράτης, σάν νά μονολογή.
  Πρέπει λοιπόν νά τάς δοϋμε
  στόν έκπεσμό τους,
  Καί τό πρόσωπο τού γέρου
  πήρε μιά έκφρασι άποφασι-
  στική
  —Έπιστρέφω σπΐτι μου, λέ
  γει ό Δημοσθένης, εΐμαι κου
  ρασμένος. Παρ' δλας δμως
  τάς πληροφορίας φαΐνεται
  δτι ό αγων δέν Ιληξε. Τό
  αίοθάνομαι. Μπορώ νά πολε-
  μήσω. Εΐμαι βέβαιος πώς θά
  έκφωνήσω κάποτε τόν έπική
  δειο τοθ ΦιλΙππου καί θά χει
  ροκροτήσω την άναγέννησι
  τής πατρίδος μου...
  —"Ονειρα! διακόπτει μέ σο·
  βαρότητα ό ΦωκΙων. Θά Ικ
  φωνήσης, πράγματι, έ"να επι
  κήδειο, Δημοσθένη, θά τόν
  έκφωνήσης δμως είς τοΰς Ά
  θηναΐους πού έπεσαν στή
  Χαιρώνεια. Τώρα πιά κυριαρ
  χοθν οί Μακεδόνες.
  Ό Μεγάλος ρήτωρ άπε
  μακρυνθή σκυθρωπός. Ό Φω
  κίων στρέφεται πρός τόν Ίσο
  κράτη
  (συνεχ(ζεται)
  ΕΛΣΗ»
  Έκαστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλεφ. 331.
  Λ
  "Ολα τα ειδή ΞΥΛΕΙΑΣ
  είς τιμάς έκτός συναγωνισμου
  Θά εΰρητε εις την:
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗΝ
  Ε. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  Όδός ΧεϊτάνΌγλοδ.
  Ή «ρόμπ ντέ σάμπρ»
  είνε ή βραδύνη τουαλέττα τού σπιτιοθ.
  ΟΙ σύζυγοι ποΰ άπαιτοΰν νά
  βροθν τό βράδυ την γυναϊκα των
  στό σπίτι κοντά στήν φωτία, άντί
  νά ξεϋρουν δτι ματαιολογεΐ μέ
  φίλες της ή ότι τρέχει είς τα μα·
  γαζιά, θά ώφειλον νά τής ττροσ
  φέρουν, τόν χειμωνοτ, μια άνετη
  καί χαριτωμένη ρόμπ ντ' έντερι-
  έρ. Όλες ή γυναΐκες γνωρΐζουν
  τό «σό—ντέ—λΐ» που φοροθμε μό
  λις ξυττνήσωμε, άλλά γιά πολλές
  μεταξΰ των ή «ρόμττ ντ' έντεριέρ>,
  πολύ κομψότερη, είνε μιά τιολυ·
  τελεία.
  Δέν είνε έν τούτοις πολυτέλεια.
  Φθάνω μάλιστα νά τΐώ δτι άντι-
  ποοσωπεύει μία οΐκονομΐα. Ποιώ
  είνε τό μέρος τού φθεΐρομε πε¬
  ρισσότερον τά φοοέματά ιιας, "Α¬
  σφαλώς τό σπίτι. Μιά γυναΐχα
  τιού £χει την καλή συνήθεια ν' ά
  φαιρη τά ένδύιιαια της δταν έπα«-
  έρχεται είς τό σπίτι της καί νά
  ντύνεται μέ την ρόμπ ντ' έντεριέρ,
  μπορεΐ νά φοοέση τά φορέματό:
  της πολύ περισσότερον χρονικό
  διαστημα Διότι δέν θα χαλάση ή
  φόρμα των, θά διατηοήσουν την
  γραμμήν των καί θά είνε πάντοτε
  περιποιημένα.
  Μπορεϊτε ν' άποκτήσετε, τίς ώ-
  ραΐες αύτές ρόμπ ντέ σάμπρ, μέ
  πολυ ολίγα έ"ξοδα Μιά συμβουλή:
  Κάνετέ της μακρυές Μως την γη.
  Μόνον Οτι* αύ'όν τόν όρον είνε
  ώραΐες Μπορεΐτε μάλιστα &» προ
  τιμάτΕ, να την πλέξετε, σείς ή Ι
  δια μέ βελόνες.
  Ώοισμένες άττ' αύτές τίς ρόμ
  ντ' έντεοιέρ, Φαρδειές καί μα
  κρυές, άπό βελοΰδο, άπό ώρακ
  μάλλινο ύφασμα σέ ζωηρές άπο
  χρώσεις όμοιάζουν τόσο πολύ μι
  βραδυνά επανωφόρια ώστε σδ
  προτείνω μιά Ίδέα ττολϋ μικοέι
  άλλαγές άρκοθν γιά να μεταβάλ
  λουν τό βραδυνό έπανωφόρι τω·
  περασμένων χρόνων είς επάνω
  φόρι τοΰ σπιτιοθ
  Βλέπετε λοιπόν δτι ή ρόμπ
  τό Μνδυμα ντ' έντεριέρ δέν είνι
  διόλου μιά πολυτέλεια. Καί ϊπει
  τα, σκεφθήτε καλά δτι αύτό ττο
  καθιστά την οΐκογενειακή έστιι
  περισσότερον εθχάριστη καί τή
  οΐκοδέσποινα πιό έλκυστική δέ
  είνε ποτέ πολυτέλεια· ή εύτυχίί
  σας έξαριαται συχνά άπό την εύ
  χαρίστησι πού £νας συζυγος όλί
  γον κουρασμένος καί κδποτε πε
  ρίφροντις αίσθάνεται νά σάς βρίϊ
  νά κάθεσθε καλοντυμένη κοντά
  στήν φωτία ή τό ρανπατέρ.
  ή Ντιστβγχέ
  ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
  ΠΑΣΗ^ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
  ΑΠΟ ΔΡΑΧΜΑΣ 100 ΚΑΙ ΑΝΩ
  ΘΥΡΙΔΕΣ ΗΕ ΕΤΗΣΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΟΝ
  ΚΟΝΣΤΑΝ. ΓΙΑΑΟΥΣΗΣ
  Τό στερεώτερο
  τό κομψότερο
  τό έλαφρό παττοϋτσι.
  Τα γυναικεια μας είνε άμίμητα.
  Ή έκθεσίς μας παρουσιάζει έκ-
  πλήξεις.
  Κεντρικόν: Γωνία Μεΐδανίου.
  ύποκατάστημα: όδός Αγ. Μηνά.
  ■ ■■ ■■■■■« ■■■■■■«■•■■{(■■■«■■Ι
  ΟΙΝΟ1 ΕΚΛΕΚΤΟΙ
  Τά έξαιρετικά άνόθευτα καί άγνά έπιτραπέ-
  ζιά κρασιά, παλαιάς εσοδείας, θά ευρίσκετε είς
  την παρά τά βαρελτζίδικα αποθήκην τοΰ κ. Ά-
  λέξ. Σκορδύλη είς μικράς καί μεγάλας ποσότη¬
  τας είς τιμάς ασυναγωνίστους.
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό γαλλικής παραγω
  γής έργο:
  ΑΝΔΡΕΣ
  Πρωταγωνιστοΰν Τό ά-
  στέρι πού μεσουρανεΐ·
  ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑΙΒΙΣ
  καί όμεγάλος καλλιτέχνης:
  ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ
  ΡΟΜΠΙΝΣΟΝ
  ΚΟΙΠΩίΙΙΚΠ
  πρβγράμμοττος
  ΖΟΥΡΝΑΛ
  Καί μερικές σκηνές άπό
  τό έγχρωμο θαϋμα:
  ΡΟΜΠΕΝ ΤΟΝ ΔΑΣΟΝ
  Προσεχώς: Κοντοττιέρι
  (Πύρινες Μορφέο), Ρομπέν
  των δασών.
  Σημ. Δευτέραν — Τετάρτην
  —Πέμπτην—Σάββατον—Κυρι
  ακήν ώρα 61)2 άπογευματινή.
  Κυριακή ώρα 2 μ. μ. ο¬
  λόκληρον τό έπεισοδιακόν:
  ΦΑΝΤΑΣΜ1 ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ
  ΕΟΡΤΑΙ.—Δέν έορτάζει αυριον
  ούτε δέχεται έπισκεψεις ή κ. Καί
  τη Βασιλείου ΐατοοθ
  —Έπίσης δέν έορτάζει οϋΐε δέ
  χετοιι έπισκέψειΐ, ή κ. Κατίνα Ρ.
  Ιερεμία άτιοστράτου συν)ρχου.
  — Αύριον δέν έορτάζει έπίσης
  ή οικογένειαι Δημητρίου Κσβαλ
  λακη
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ.— Τόν προο
  χθέντα είς "Εφορον β κ. Κα.νΐτ.
  Φαρσάρην, συγχαίρομεν διά την
  αξίαν τής ΰπαλληλικής τού δρόσε
  ως προαγωγήν, εΰχόμενοι καί είς
  άνώτεοα. Κ. Χ
  ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ.- Ό Μορφωτι
  κός Σίιλλογος Γυναικών'Ηρακλεί.
  ου τέλει σήμερον Πέμπτην 24ην
  τρέχ. τά έννεσήαερον μνημόσυνον
  τής αλησμονήτου Ζωής Κωνσταν¬
  τινίδου είς τό «"Ασυλον τής Γε·
  ρόντισσας».
  ΘΑΝΑΤΟΙ.-Απέθανε καί έκη
  δεύθη χθες είς Κορφές Μτίλεβυζί
  ου έν συρροη τής κοινωνίας Κορ
  φων καί των πέριξ χωρίων ό Άν
  τώ ιος Μ. Λιανδράκης συνταξιοΰ
  χος Βημοδιδάσκαλος εύδοκίμως
  έργασθείς είς τόν κλάδον τού καΐ
  ώς τιολίτης άγαπώμενος παρά των
  συμπολιτών τού Τούς γονεϊς,
  την σύζυγον κσί τά τέκνα τοθ με'
  Ιταστάντος συλλυπούμεθα θερμώς
  εΰχόμενοι αυτοίς την έξ ΰψους πά
  ραμυθίαν.
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ.-Μόλις συν
  ελθόντες έκ της πληξάσης ημάς
  ανεπανορθώτου συμφοράς επί τφ
  • θανάτω τοΰ πολυκλαύστου υίοθ,
  άδελφοθ καί ανεψιού μας Σοφο
  κλή, σπεύδομεν νά εύγαριστήσο)·
  μέν καί διά τοθ τύπου άπασαν την
  κοινωνίαν Ανωγείων διά τό εν¬
  διαφέρον δπερ επέδειξε καθ" δλον
  τό διαστημα τής ασθενείας τού
  καί τα ε'ιλικρινη αΐσθήματα θλί-
  ψεως μεθ' ών τόν συνώδευσαν είς
  την τελευταίαν τού κατοικίαν. Ι¬
  διαιτέρως ευχαριστούμεν τόν Λ
  γούμενον τής ίεράς μονής Χαλέ-
  πας κ. Τιμόθεον Δακανάλην, τόν
  κλήρον, τά σχολεϊα, τούς Ιατρούς
  Ανωγείων, τούς, καταθέσαντας
  στεφάνους, τούς έκφωνήσαντας έ·
  πικηδείους, τούς έν "Ηρακλείω καί
  "Αθήνας συγγενεϊς καί φίλους
  τούς μετ" είλικρινείας συμμερι·
  σθέντας τοΰ πένθους μας. Τελικώς
  ευχαριστούμεν καΐ πάντας τούς
  όπωσδητΐοτε συιΐμετασχόντας είς
  την βαρυτάτην θλίψιν μας.
  Ή βίρυπενθοϋσα οίκογένεια·
  Π' Γεωργ. 'Ανδριοιδάκη
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΙΕΝΗΣ
  Διύάκτωρ Πανεπ. Λυώνος
  Επί έπταετίαν έκπαιδιυ-
  θϊΐς είς τα Νοσοκομεϊα ΑηΙί-
  ((ΜβΠΙββ, ΥηΙ - <1β &ΤΒ09 καί δαΙρβΐΓΐβΓβ Λυώνβς καί Πα¬ ρισίων είς τά παθολογικά καί νευρολογικα νοσήματα. Διατελεσας επί διβτίαν 355Ϊ5ΐ3πΙ τής ΝΕΥΡΟΛΟΓΙ- ΚΗΣ κλινικης τοΰ Παν·πι- οτημΐον Λυώνος. ©ά δέχεται ωσαύτως καί τούς πάσχοντα; έκ ΝΕΥΡΟ- ΛΟΓΙΚΪ2Ν νοσπμάτων είς τό Ιατρείον τού όώος Άμαλθιίκς (πάροίος οδοϋ Κατβχάκη, κρύην Πλατό βοκκάκι) ίίραν 9—12 π. μ. καί 4—7 μ. μ. Τηλ. 6-63 Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΜΕΡ. ΑΥΔΑΚΗ- ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ Δέχεται είς τό έργαστή- ριόν της (Πλατεΐα Βαλιδέ Τζαμί). Κ. Μυλοποταμίτης όφθαλμίατρος ΈττΙ ΐριακονταετΐτχν άτΐο- κλειστικώς καί μόνον είς τά όφθαλμολογικά άσχολούμε- νος, δέχεται, τούς πάσχοντος τούς οφθαλμούς είς τό δφθαλ μιατρεΐον τού, κείμενον παρά τφ Καμοράκι πλησίον τή"ς Πολυκλινικής Ηρακλείου. Γΰρω στήν πόλι. ι ■«■■■■■■»■■■■ ρτ—■· ■■■«■■■■■■■■■■■■α■■■■■! ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ ■ Πρός τούς έλαιοπαραγωγούς των έπαρχιών Τεμένους, Πεδιάδος καί Μονοφατσίου. θιστά γνωστόν έτι μέ· αίς τιμάς λίαν Ικανο¬ ποιότητος (λιανοληές) ■ ■ Η ,· Λ Μ Μ 9 9 Λ Ή έταιρεία <ιΤΑΛΩΣ» σάς χρι τέλους Νοεμβριού θα άνοραζη ποιητικάς ελαιόκαρπόν έκλβκτής πρός παραγωγήν άγουρελαίου. ΟΙ "έχοντες καί επιθυμούντες νά πωληθώσι έλαιόκαο- πον της ανβατιΪρΜ κατηγορίας παρακαλοϋνται νά μάς γραψωαιν άμεσως (εταιρείαν ΤΑΛ1ΪΣ) Ηράκλειον, ορίζον- τις την ποαότητα πβρίπου καΐ την περιφέρειαν είς την οποίαν Ευρίσκεται τό ελαιόφυτον. 'Η συμφωνία θα κλϊί «ται ί»πβ ύπαλλήλων τής έταιρείας είς τό χωρίον σας, ή παράδοσις θά γίνιται μέ £{οδά σας βΐς τόν πλησιέβτϊρον πρός τό ελαιόφυτον «μα{ιτόν δρόμβν καί ή πληρωμη επί Τόκον. (Έν τ·0 ΖΗΤΕΪΤΑΙ πεπειραμένος μι κρός ύπάλληλος είς το έμπορορ ραφείον Ιωσήφ Κουναλάκη. Τό Εμπορορραφειον Γ, θ. Τρεβιζάκη Πλουτισθέν μέ τά καλυτέρα ύφάσματα της αρχομένης νέας σαιζόν. Μετεφέρθη καί ήρχισε τάς εργασίας τού άπό 1ης 8)βρ(ου είς τό παοά την πλατείαν Βενιζέλου (Σιντριβάνι) πρώην ζαχαροπλαστείον Ρενκινάκη καί παραπλεύρως πρακτορείου εφημερίδων χ. Άλικιώτη. Έπ' εύκαιρία τής μεταφοράς τού τό ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ ΤΡΕΒΙ ΖΑΚΗ θά πωλήση τα ύφάσματα τού είς τιμάς πραγματικόν κόστους καθ" ίλην την νέαν σαιζόν ήτοι: άπβ 1ης Όκτωβρίου μέχρι 31ης Δεκβμβρίου. Πρός τό συμφέρον σας επισκεφθήτε μας. Τά Οφάσμα- τά μας είνε άσύγκριτα. ΑΙ έκπτώσεις μας μοναδικαί. Οϊ πρακτικοί καιροσκόποι 8χουν βρ0 χόν μπελά τους μέ την ά καταστασίαν τού καιροθ | —Πότε πτώσις καί πότε ανοδος των θερμοκρασιών συμβαίνει νά παρατηρήται κατά τό διαστημα μιδς καί τής αυτής ημέρας. ι —Καί οί καιροσκόποι καταντα" νά... μή ξέρουν τί πρέπει νά προ βλέψουν διά την επομένην ήμέοαν. ι —Επί τί) προσεγγίσει των έορ· των αύξάνονται αί μέριμναι καί αί φροντίδες των οίκογ&νειαρχών. ι —Διότι κάτι ασφαλώς πρέπει νά φροντίσουν άπό τώρα διά νά μή βρεθοΰν άπροετοίμαστοι τάς πα· ραμονάς. ι —"Η ύπερόγκως βεβαρυμένοι μέ φροντίδας... —Ή έκθεσις τού νέου ζωγρά- φού κ. θωμά Φανουράκη έξακο· λουθεΐ νά είνε άνοικτή καί νά , προσελκύη άρκετούς φΐλοτέχνους. Ι —Άρκετά των Εργων τοΰ κ. Φα ( νουράκη Ιχουν άγορασθή, γενικώς | δέ τό έκδηλούμενον δι" αΰτά εν¬ διαφέρον καί άπό τό κοινόν καί άπό τούς είδικούς είνε αξιοση¬ μείωτον. —Ιδίως αί προσωπογραφίαι τού άξίζουν, συμπαθητικώτατα δέ εί¬ ναι ωρισμένα ταμπλώ τού άπό τίς «Καστρινές γωνιές». —Ή έπιβατική κίνησις συντε λοθντος καί τοΰ εύνοικοΰ καιροθ δέν παΰει νά είνε ζωηρά. — Οί φίλοι τοΰ ταξιδιοΰ άλλά καί οί Εχοντες ύποθέσεις είς την άλλην Έλλάδα σπεύδουν νά έπ« φεληθοΰν τής εύκαιρίας. — Καί συγκεκριμένως τής ύπέρο χης ένίοτε θσλασσίας κάλμας. —Συνεχίζονται αί παραστάσεις τής όπερέττας ΟΙκονόμου μέ πυ κνήν κοσμοσυγκέντρωσιν. —Ό κ. Οίκονόμου, ή κ. Ζωζώ Νταλμάς καί πολλοί άλλοι άπό τό προσωπικόν τού θιάσου καί των δύο φυλων καταχειροκροτοΰν ται. — Είς την «Μινώοτ» προβάλλον- ται σήμερον οί «Χαλύβδινοι άν¬ δρες» έ>α άπό τά νεώτερα άρι-
  στουργήματα τοΰ κινηματογρά
  Φού.
  ό Ρέπορτερ
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Γενιχής Συγκεντρώσεως
  Καλοθμεν την προσέχη Κυρια¬
  κήν 27ην τρέχοντος μηνός καί ώ¬
  ραν 9 πρωϊνήν ακριβώς, είς τό
  Γυμναστήριον Ηρακλείου, άπα¬
  σαν την δύναμιν τής Ε.Ο Ν. Η¬
  ρακλείου έν πλήρει στολΐ, ήτοι
  άξιωματικούς, υπαξιωματικούς
  φαλαγγΕτας, σκαπανεϊς, φαλαγγί·
  τισσας, καί σκαπάνισας
  Είς ουδένα απολύτως θέλει επι
  τραπή άπουσία ίνευ προτ)γουμέ·
  νης αδείας τής Περιφερΐιακής Δι
  οικήσεως.
  (Έκ τή; Διοικήσεως)
  Ε!δικευθεΙσα επί εξάμηνον είς
  τούς ιΐ"(άλο<Λί οΐκους Κοπτικής καί Ραπτικής «Σινάνη καί Καζά κου» ή κ. Εύαγ. Ί. Καμαράτου, επανήλθεν έξ Αθηνών καί άνα λαμβάνει την ραφήν γυναικείων φο ρεμάτων μέ νέα σχίδια κροκί, μέ εργασίαν ήγγυημένην καί τιμάς ασυναγωνίστους. ΈπΕσης άναλαμ βάνει την προμήθειαν κροκί διά μοδίστας. Έπισχιφθήτι μας (όδός Γιαννί- κου).
  Τό μεγσλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΊΣ
  ,
  Οί "Αθλιοι.
  455βν
  Ό Μάριος £τι έδΐσταζεν άν ϋπρεπε νά πυρο.
  βολήση· Δυο φωναί έλάλουν πάντοτε έν τ* συνει¬
  δήσει τού" νά σεβασθή την διαθήκην τοθ πατρός
  τού, ή νά βοηθήση τόν πάσχοντα. Ήλθεν είς τα £-
  σχατα τής άνωνΐας. Πώς νά συμβ,βισση τα δ6ο
  χρέη ! Ο κΐνδυνος έν τούτοις ΰιφχβ κατεπείγων
  Ο θεναρδιέρος ίστατο καΐ αύτάς σκεπτόμενος ένώ
  έκράτει την μάχαιραν. Ό Μάριος περιέφερε ' τούς
  οφθαλμούς τού ώς απεγνωσμένας, μή ε(δώς τί νά
  πράξη. έν τή άμηχανΐα τού.
  Έκεί, παροτηρεΐ επί τοθ τααπεζίου τού, φωτι
  ζομένου υπό μιάς σεληναίαζ άκτΐνος, τό χσρτίον
  έφ' ου. ή πρεσβυτέρα των θυγατέρων τοϋ Θεναρδιέ
  ρου εΤχε γράψει την πρωΐαν τής αυτής έκεΐνης ημέ¬
  ρας διά μεγάλων γραμμάτων τάς λέξεις:
  —ΟΙ χτυττιάδες Ιρχονται.
  Άμέσως διήλθε τόν νούν τοθ Μαρίου μ(α (δέα
  ώς άστραπή- ιδού ό μόνος τρόπος, καθ" δν ηδύνατο
  κοΐ τοθ φονέως νά φεισθή, καΐ τό θθμα νά σώση
  Ιδού ή λύσις τοθ δεινοΟ προβλήματος.
  Γονυπετεΐ επί τής ίματιοθήκης τού, έκτεΐνει την
  χείρα, λαμβάνει τό χαρτίονέκεΐνο, άποσπφ ησύχως
  έκ τοΰ τοΐχου εν τεμάχιον κονιόμααος, τυλίσσει
  αύτό έντός]| τοϋ χαρτίου καΐ ρίπτει την μάζαν
  ταύτην διά τής όπής είς τόν θάλαμον τού Θε-
  ναρδιέρου.
  Ή ώρα ήτον αρμοδία, διότι ό Θεναρδιέρος ήδη
  ήγειρε την μάχαιραν κατά τοθ δεσμώτου.
  —Τί είνε αύτό 8που έπεσεν; έρωτά ή τ9εναρδι
  έρου τούς περί αυτήν.
  —ΤΙ είνε ; ηρώτησεν ό σύζυγος.
  , Ή γυνή ήοπασε τό χαρτΐον ώς εΤχε καί τό 6δω
  σεν είς τόν άνδρά της.
  —Άτιό ποθ έπεσε ; ηρώτησεν 6 Θεναρδιέρος.
  —Άπό ποθ άλλοϋ θά πέοη, ησρά άπό τό πα¬
  ράθυρον , είπεν ή γυνή
  —Έγώ τό εΐδα, δπου επέρασεν άπό τό παρά¬
  θυρον, προσέθεσεν ό Πιγρεναλλιάς.
  Ό Θεναρδιέρος ήνοιξεν ευθύς τό χαρτίον καί
  πλησιάσας πρός τό φώς — Είνε, εΐπε, τό γράψιμον
  ιή"ς Πονίνας. Διάβολε !
  "Η θεναρδιέρου επλησίασε καί εΐδε κσί αυτή
  —Γρήγορα την σκάλαν ! Κρέμασέ την άπό τό
  παράθυρον, άνέκραξεν ό Θεναρδιέρος, καί φευγιό
  δλοι μας.
  —Χωρίς νά τοϋ κόψωμεν τό λαρΰγγι προτή
  τερα ; ηρώτησεν ή Θεναρδιέρου.
  —Δέν μένει πλέον καιρός.
  —Άπό τό παράθυρο θά κατεβοθμε ; ηρώτησεν
  ό Πιγρεναλλιάς.
  —Βεβαία· ή Πονίνα έρριψε τό χαρτί άπό τό
  παράθυρον αύτό δηλοί δτι άπ' έκεϊνο τό μέρος τό
  σπίτι δέν είνε ζωσμένο.
  Ό έγγαστρίμυθος προσωπιδοφόρος άπέθεσεν
  άμέσως κατά γτ]ς την κλεΐδά τού κσί ύψώσας τάς
  χίΤρσς πρός τα άνω, τάς ήνοιξε- καί τάς εκλεισε
  ευθύς, σημείον 8περ ίδόντες δλοι έκεΐνοι οί άλιτήριοι,
  παρήτησαν τόν δεσμώτην καί έσπευσαν νά κρεμά-
  σωσιν άπό τοθ παραθΰρου την σχοινίνην κλίμακα.
  (συνεχΐζεται)
  Τό χρυσοχοεΐον
  Ανδρ. Βλάσση
  Νέον
  ατ προσφέρει τα ττειό μοντέρνα
  κοσμήματα έκ ΠΛΑΤΙΝΗΣ κσί ΧΡΥΣΟΥ
  αρίστης τέχνης καί ήγγυημένης εργα¬
  σίας.
  Τμήυα ωρολόγιον
  Τα κομψότερα ωρολόγια γνήσια ΕΛΒΕΤΙΚΑ
  είς όλες τίς μ«ρχες τσέπης κ«ί χειρός, ανδρικα
  καί γυναικεϊα, με δωρεαν παρακολούθησιν υπό
  εΐδικοΰ τίχνίτβυ τού καταστήμβιτβς.
  Τμήμα έκκΑησιαστικών
  Όλα έν γένει τα έκκλησιαστικά εϊδη, ΑΡ-
  ΓΥΡΑ καΐ ΕΠΑΡΓΥΡΑ, ήγγυημένα άπό πάσης
  άπόφίως κ«4 κατα πολύ ευθηνοτερα των Αθηνών.
  ΑΙ τιμαί μας είνε αί λβγικωτεραι.
  Άγβραζβμεν «αλαια κβσμήματα είς τας καλυ¬
  τέρα; τιμάς.
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  Τ_ ΟΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  ΑΚΡΟΠΟΛΙΙ
  •Αναχωρεί έξ ·Ηρσκ>είου εκάστην Κυριακήν
  ^έΤΑΡΊηΤ^Ρ *****
  ρβν, Τϊ,νβν, Πάρον, Ναξβν.
  Πρακτορΐϊβν Λ1ΝΑΡ-ΑΒΗ
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ
  ΑΡΤΙ
  ■■■■■■»■.■»■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Δι1 έκείνους ποϋ δέλουν
  νά ηλουτΐζουν τάς γνώσεις των.
  Άπό δλα δι* δλους
  Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  Β '
  ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΕΟΡΙΑ.
  Έν τοσούτω τόν τελευταί¬
  ον καιρόν, κατόπιν πληρεστέ
  ρας μελέτης καί νεωτέρων πά
  ρατηρήσεων, οί έπιστήμονες
  ήρχισαν νά πιστεύουν δτι ήγή
  εσχηματίσθη κατ' άλλον τρό¬
  πον. Μερικοί έπιστήμονες πι-
  στεύρυν δηλαδή δτι τόσον ή
  γή δσον καί οί άλλοι πλάνη
  ται έσχηαατίσθησσν δι" άπο
  σπάσεως άπό τόν ήλιον, δταν
  πρό χιλιάδων έκατομμυρίων
  έτών, £νας άλλος μεγάλος ά-
  στήρ, διασχίζων τό διάστημα
  συνέβη νά περάση τόσον κον-
  τά άπό τάν ήλιον, ώστε γι·
  γάντια ρεύματα μαγνητική"ς
  έλξεως έδημιουρνήθησαν με
  ταξύ αυτών. Ό τέράστιος έ
  κεΐνος άσΐήρ ήσκησε κολοσσι
  αΐαν δύναμιν έ'λξεως ή βατρύ-
  τητος επί τοθ ηλίου καί έσή
  κωσεν έν αυτώ έν είδει ύψη-
  λών κυμάτων πυρός, μάζας
  τής ί3λης άπό την οποίαν ά-
  πετελεΐτο ό η"ιος. Μερικά ά
  πό τα πύρινα έκεΐνα κύματα
  τής ηλιάκης ϋλης ε'πεσαν εξω
  είς τό διάστημα καί ίσηασαν
  είς χιλιάδες κομμάτια. Τα τε
  μάχια αύτά ποΰ άπεσπάσθη
  σαν άπό τόν ήλιον περιεστρέ-
  φοντοείςτόδιάστημα χωρίς καί
  νά μποροθν νά φύγουν πέραν
  τής άκιΐνος, είς την όποιαν
  φθάνει ή δύναμις τής έ'λξεως
  τοϋ ηλίου. Αίχμάλωτα τοθ η¬
  λίου, περιεστρέφοντο είς τό
  διάστημα περί τόν άξονά των
  καί περί τόν ήλιον, καί σιγά-
  σιγά, διά μέσου απροσμέτρη¬
  τον χρονικών περιόδων έ"λκον
  τα άλλα αώματα ϋλης ποΰ
  έ'πιπταν είς την τροχιάν των,
  εμεγάλωναν καί έσχημάτισαν
  την γήν καί τούς άλλους πλα
  νήτας.
  ***
  ΤΗταν λοιπόν ή γή" έν
  συγκρίσει μέ τόν ήλιον
  μία σταγών ηλιάκης μάζης
  πού έπεσεν είς τό διάστημα
  καί περιεστρέφετο είς αύτό.
  Πώς έλαβεν ή γή τό σχήμα
  πού παρουσιάζει σήμερα; 'Ε-
  νώ ή διάπυρος σταγών πού
  έξέφυγεν άπό τόν ήλιον περι
  εστρέφετο είς τό διάστημα ή
  μεγάλη της θερμότης άντηνα
  κλδτο είς τό διάστημα, έσκόρ
  πιζεν είς αύτό, καί ή γή ολοέν
  έψύχετο. Άπό μιά σφαΐρα
  διάπυρος περίπου ποΰ ήταν
  είς την αρχήν, κατέστη μιά
  σφαΐρα ύγρά, πού έκαιε καΐ
  άχνιζεν είς την επιφάνειαν
  της, έν είδει λάβας ήφαιστεί
  ου. Σιγά σιγά ή έπιφάνεια
  τής γής κρύωνε καί έσκληρύ
  νετο είς μίαν βραχώδη κρού
  στα.
  Οί άφθονοι ύδρατμοί πού
  έσηκώνοντο άπό την άχνΐζου
  σαν ρευστήν σφαίραν πού ή
  ταν ή γή ήρχοντο είς επαφήν
  μέ τό περιβάλλον την γήν ψυ
  χρόν διάστημα συμπυκνούμε
  νοι είς πυκνήν ατμόσφαιραν
  παχέων νεφων. Καΐ τα νέφη
  αύτά επί χιλιάδας χιλιάδων
  έτών περιέβαλλαν την γήν, έ
  ιτί τής οποίας έβασίλευε σκό-
  τος. Τότε άκόμη δέν υπήρχεν
  επί τής γής ήμέρα, διότι αί
  άκτΐνες τοΰ ηλίου δέν μπο
  ροθσαν νά φθάσουν την γήν
  διαπερώσαι τό πυκνόν στρώ
  μα των νεφών, τα όποΐα περι
  βάλλουν την γήν πανταχόθεν
  (συνεχΐζεται)
  Παρισινά φιγουρινια
  κσ! "Αθηναΐκά μοντέλα
  Μ0Δ4 ΕΙΝΕ Ο ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ
  Μέτρα διά την βελτίωσιν
  βοσκησίμων έκτάσεων.
  ΧΑΝΙΑ Νοέμβριος.— Υπό τ&Ο
  δποιιργείου τής Γεωργίας "εκοινο¬
  ποιήθη κρός την Γενικήν Διοίκη-
  «ιν έγκύχλιος διά τής οποίας
  βυνιστδται ή λήψΐς των κάτωθι
  μίτρων πρό; βελτίωσιν των βο·
  σκών:
  Ιον) "Οπως έπεκταθη εί δυνα
  τόν ή ίφαρμογή τοϋ μέτρου τής
  βελτιώσεω; των βοσκών ούχι μί
  νόν εκατέρωθεν των δημοσίων δ
  δών άλλ' δσον τό δυνατόν ευρύτε¬
  ρον καί επί μεγαλυτέρας άπο
  στάσεως άπό ταύτας. 2ον) Ό-
  πω; ή έκχέρσωσις (χποχοπ^ καί
  έκρΕζωσις) περιορισθή μόνον επί
  των άνωφελών θάμνων ή καΐ άλ
  λων τοιούτων πολυετών φυτών.
  Νά γΕνεται δέ αίίτη κατά την
  χβιμερινήν ή έαρινήν περίοδον
  λόγω τίΰ δτι τότε ή δγρομετρική
  κατάστασις το5 έδάφους είνε μέγα
  λυτέρα καί κατά συνέπειαν ευ
  κολωτέρα ή Ιχρίζωσις των τοιού
  των θάμνων. 3ον) "Οπως τη^ αυ-
  νεργασία μετά των κατά τόπους
  δασικδν ΰπηρεσιών αί γεωργικαί
  υπηρεσίαι συνιστώσιν είς τα Ιπι-
  κλινή έδάφη την δημιουργίαν
  άθίκνων' ζωνών πλάτους 3—4 μέ
  τρών. Αί ζώναι αύται θά δύναν
  ται έν προκειμένφ νά παίζωσι
  τόν ρόλον των ζωντανών, τρόπον
  τινά «πεζουλίων» πρός συγκράτη-
  σιν των παρασυρομένων υπό των
  έμβρίων 65άτων χωμάτων.
  4ον) "Οπως ή παράτασις εκτε¬
  λέσεως των ώ; ανωτέρα) μέτρων
  δίδεται μέχρι τέλου; Απριλίου
  λόγφ τοθ δτι μέχρι τότε ε5ρίσκον
  ται είς τα χειμάδια των εισέτι
  καί οί νομάδες κτηνοτρόφοι διά
  νά λαμβάνωσι καί ούτοι μέρος είς
  την υποχρεωτικήν προσωπικήν
  εργασίαν. 53ν) Ν' άφήνωσιν ωρι¬
  σμένα δένδρα ή νά φυτεύσωσιν
  ίπου έλλείπουαι τοιαθτα καί δή
  φυλλοβόλα κατάλληλα άτινα θϊ
  δύνανται νά παρέχωσι την σκιάν
  των είς τα ζώα κατά τούς θερι-
  νού; μήνας (Ισκιοιι;). 6ον) Την
  πρόχειρον άποστράγγισιν είς με¬
  ρικάς τοποθεσία; πρός πρόληψιν
  των παρασιτικών νόσων εί; τάζώα.
  Έν τέλει συνιστάΐαι δπως επι
  διωχθή διά των αρμοδίων γεωρ
  γικών ΰπηρεσιών ή δημιουργία
  πειραματικών καλλιεργειών άνα
  νεώσεω; τή; χλωρίδος επί μικρών
  τμημάτων λειβαδίων ώς καί ή δι'
  έκχερσώσεως ανανέωσις των λει
  βχδίων.
  ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΚΑΙ
  ΣΠΟΥΔΑΙ Ε Ρ Γ Ο Δ Η Γ Ω Ν
  Ο"ΤΕΚΤΩΝ"
  Μαθηταί γυμνασίων μίτεκ-
  παιίεύονται έποιγνελματιΚΝς
  ύιώασκόμενοι έηϊ όκκάμηνον
  παρά πειτειραμένων πολιτι¬
  κών μηχανικών άκολουβοΰν
  των το πρόγραμμα ίιδακτε-
  ας ϋλης των Άνωτάτων Σχο
  λ»ν Πολιτικών Μηχανικόν
  τβϋ Πολυτεχνέίου, οΐκοδομι
  κίιν καΐ σχεύια οϊκιών, τοπο
  γραφίαν καί χρήσιν χωροβά
  τού καΐ ταχυμέτρου κλπ.,
  έδοποιϊαν, ύίραυλικήν καί
  πάντα τα τεχνικά μαθηματα
  μετά σχεδίων, έφαρμογών,
  μελετων καί άσκήσεων εί; τό
  ύπαιθρον.
  Είναι μοναδικη εΰκαιρία
  ώι' οσους άιτερρίφθησαν έκ
  των Σχολών τοΰ Πολυτεχν«ί
  ου, Στρατιωτικών £χολών
  κλπ., δσους προτίθενται νά
  γίνουν μορφωμένοι Έργολή
  πται, νά διοριαθοΰν είς Έρ
  γοληπτιχάς έταιρίας οδοποιΐ
  κς, οΐκοδομικάς η είς βίασ-
  δήποτβ τεχνικάς υπηρεσίας
  καΐ έν γένει νά αταώιοδρομή
  σουν βΐς τόν Τ β χ ν ι κ ο ν
  Κ λ ά δόν, τόν μόνον ο
  έποϊος δέν εγνώρισε «οτέ ά
  νεργίβν, άλλά έξασςραλίζει
  τα μϊγαλΰτΐρα κέρώπ κ«Ι
  τοΰς καλυτερους μισθοΰς.
  Πάντες οί έξελθόντες
  έργοδηγοί μέχρι σήμε¬
  ρον έκ τοΰ «ΤΕΚΤΟ*
  ΝΟΣ» διωρίσθησαν είς
  ύπουργεΐα, Δήμους κ.λ.π.
  Γραφεϊα "Ιωνος 5, Όμόνβια.
  Στου
  ΑΒΕΔΙΣ
  Όδός Άν- Μηνά
  Νέαι άφίξεις καί νέαι πά
  ραλαβαί ύφασμάτων τής έ
  ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣΙΤΑΑΙΚΟΙΣΥΣΤΗΜ1ΤΟΣ ί 1.1. Α.
  Άνώτεροι δλωνϋ
  ΒΕΙΑΦΙΣΤΗΡΕΣ ,,ΠΡΙΜΑ"
  ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
  Α. & Α. ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ
  Δηλώσατε εγκαί¬
  ρως τάς παραγγελί
  άς σας άποτεινό-
  μενοι είς τόν γενι¬
  κόν αντιπρόσωπον
  διά την Έλλάδα:
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  Όδός 25 ΙΑύγούστου
  Αριθ. τηλεφ. 4—80
  —Τό σημερινόν πρόγραμμα
  τοΰ ραδιοφωνικοΰ σταθμοϋ.
  Ό ραδιορωνικος σταθμος Ά
  θηνών θά μβταδώβη σήμερον τό έ
  ξης πρόγραμμα:
  "Ωρα 6 μ. μ. μετεωρολογικόν
  δελτίον χρηματιστήριον, 6.15'
  έπιλογή άπό οπβρέττες, 7.15' δή
  μοτικο τραγοϋδι (συγκρότημα
  Σαλονικιοϋ) συνοδεία λαϊκών όρ
  γάνων, 7.*5' ομιλία πβρΐ των γ6
  ωργικων συνεταιρισμών, 8 έλα
  φρα μουσική (συνκρότπμα Γ. Κε
  φαλλωνίτη), 8.30' βμιλία τοθ νέ υ
  ρολογου κ. Κωνστ. Κατσαρά πϊ
  ρί άλκοολισμοΰ καΐ τοξικομανί
  άς, δ 4·5' μουσική χοροΰ, 9.30 εί
  δήσεις, 9.45' συναυλία τής αυμφω
  νίκης όρχηστρας τής Υ· Ρ. Ε. υπό
  την δ)νσιν τού κ. Εΰαγγελάτου.
  πρόγραμμα: Ι) Μπετόβεν συμφω
  νία άριδμ. 4 Η. 'Εροέλ θάνατος
  τή; Διδοϋ; άπό τό μελοδραμμα
  Λιώώ καί Αΐνείας, Μότσαρτ άπο
  τό μελόδραμα «Ο! γάμοι τοϋ
  Φιγκαρο, (σολΐατ ή δνΐς Φαμΐΐά
  τού) 3 Λεβίδη παραλλαγαΐ 4 8
  Καζόσογλου νανοΰρισμα, Β.
  Νταουρκ δύο τραγούδια υπό τής
  δίδος Φαμηιάτου 5 Λΐστ Όρφε
  ως συμφωνικόν ποίΐιμα, 6 Μπΐρ
  λιοζ έμβατηριον των ίιρωων κα
  τα τό διάλειμμα τής συναυλίας
  θά μεταώοβουν οΛ τελευταίαι εϊ
  δήσει;, 11 35' μουσική χοροΰ.
  — Έορτή τοΰ Πρασίνου είς
  τό 43ον Σύνταγμα.
  Τό 43ον Σύ ντα γμα ΠβζιχοΟ ώρ·
  ιάνωσε μικράν εορτήν επί τη βΰ
  καιρία τής έν τώ περιβόλω αύτοΰ
  τό προσεχές Σάββατον καΐ ίίροιν
  3 μ.μ.φυτβύσεως δενδρυλλίωνπαρ'χ
  των άνδρών τοΰ £υντάγμ«τος
  καί προσεκ-χλεσεν, δπως τιμήσω
  σι την εορτήν διά τής πκρουβίας
  των 6 κ. Νομάρχης έ Σεβασμιώτοο
  τοςΜητροπολίτης Κρήτας,© κ. Δή
  μαρχος, έ κ. προϊστάμενος τής
  ""εωργικής Περιφερείας, ο χ. Δι
  -υθυντής τοΰ Γεωργιχοϋ Ταμείου,
  ό χ. πρόεδρος τοΰ Γεωργικοΰ Έ
  πιμίλητηρίου, οί άντιπρόσωποι
  τοϋ Τΰπου, ό κ. προϊστάμίνος Φι>
  τοπαθολογικοΰ Σταθμοΰ, ό χ προ
  ϊστάμβνος Ταμείβι» 'Κλαίας, 6 κ.
  Διβυθυντής Άγροτικής Τραπέζης,
  ό Σΰλλογος Πρασίνου, ό κ. πρόε
  δρος Ενώσεως Γεωργικων Συνε·
  ταιρισμών Νομοϋ Ήραχλϊίου, τα
  σχολεϊα μέσης έκπαιδβύσεως τής
  ηόλεως καΐ ό κ. έπιθεωρητής δή
  μοτικών σχολείων Ηρακλείου με
  τα των μβγαλυτέρων τάξεων των
  δημοτικών σχολείων κατά την
  κρίσιν τού.
  —Ενίσχυσις των σχολικών
  κήπων.
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  τοϋ Γεωργικοΰ Ταμιίου κατά
  την τελευταίαν αύτοϋ συνΐδρί
  ασιν ενέκρινεν πίστωσιν έκ δροιχ
  μών 10X00 διά την ΰλικήν ένίσχυ
  σιν 20 σχολικών κήπων των δή
  μοδιδασκάλων των γεωργικώς μ< Τ6κπαιδευθβ»των, διά τής παρβ χής είς αΰτους ύωρεάν των άπαι τουμένων φαρμάκων, σπόρων, άν θέων, δβνδρυλλίων, μικροεργα λείων, έμβολιασμςΰ καΐ κλαδβυ ματβς κλπ. μή ύπερβ«ίνοντες δΓ έκαστον σχολικόν κήπον τό πό σόν των δραχμ&ν 300. —Τό σημερινόν κήρυγμα. Σήμερον ώραν 7ην μ. μ. είς τόν "Ιερόν Ναόν τού Άγίου Τί τού ό παρεπιδημων είς Την πόλιν μας Ιεροκηρυξ καΐ δκυθοντής τού περιοδικοϋ «θΐκογ<ν*ι«κή Ζωή» κ. Λάμπρος Ζαχαρής θά πραγματοποιηθή τό ίνδέχκτον χαι τελευταίον έσπερινόν κήρυγ μά τού μέ θέμα: «Μιά ϋψηλή άπο στολή». ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ - πετκιραμέναι μαθήτριαι επί ήμερομισθίφ &ι& τό άτελιέ τής μοδΕστα; δίδος Μα ρίνας Γ. Άνιογιαννάκη (6δό( Σφακίιον, παρα τό Κάφ ΙΙΙί
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. ΜομαρχΙσς
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Πέμπτης
  24 Μοεμβρίου 1938
  12Π ΏθΟ ^ Αγγλίαέπιζητεΐ την καταγγελίαν ΤΓ|
  ■ — — — — 1^^* τηΓ·. Γ/-ιλληί-ϊοβΐΓ.τικΌ·η ηιιιΐίΏΓίινου. _.~!
  ΧΒΕΣ ΤΩ ΑΠΟΓΕΥΜΑ
  ΑΦΙΧΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΟΙ ο. ΤΣΑΜΠΕΡΛΑΙΝ-ΧΛΛΙΦΛΞ
  ΒΑ ΣΥΖΗΤΗΘΗ Η ΣΥΝΑΨΙΣ
  ΤΕΤΡΛΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥ;
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού Ξμ*?)·,— Τηλεγραφήμα-
  τα έκ ^Παρισίων, άναφέρουν ότι οί
  "Αγγλοι ύπουργοί χ. χ. Τσάμπερλαιν
  καΐ Χάλιφαξ φθάνουν έκεί τό άπόγευ-
  μα σήμερον (χθές).
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας οί κ.
  κ. Τσάμπερλαιν καί Χάλιφαξ θά συζη
  τήσουν μετά των Γάλλων συναδέλφων
  των κ.κ. Νταλαντιέ καί Μποννέ τό πρό
  βλημα τής συνάψΐως τετραμερούς εύ-
  ρωπαϊκής συμφωνίας, ^
  ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ
  ΤΟΥ κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  ΕΙΣ ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΘΡΑΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—*' Αγγέλλεται έκ
  Θ ράκης ότι οί κάτοικοι των χωρίω
  έξ ών θά διέλθη ή άμαξοατοιχία ή φ
  ρούσα τόν κ. Πρωθυπουργόν έπιφυλάσ
  βουν είς αυτόν ένθουσιώδη ύποδοχήν.
  Ο κ. ΜΕΤΑΞΑΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕΝ
  ΕΞ ΑΓΚΥΡΑΣ ΑΓ ΑΘΗΝΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται
  έξ Άγκυρας ότι ό πρωθυπουργός κ
  Ί. Μεταξάς ανεχώρησεν εκείθεν έπα-
  νερχόμενος είς Αθήνας.
  Ο ΣΤΡΑΤΑΡΧΗΣ ΤΣΑΚΜΑΚ
  3ΑΜΕΤΑΣΧη_Τ|Σ_ΕΙΙΙΤΕΑΙΚΗΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—-Είς την συνερχό¬
  μενον έν Αθήναις διάσκεψιν των Επι
  *»ελείων των Βαλκανικών χωρών θά με
  ■ϊάβχη καί ό Τούρκος στρατάρχης κ
  Τσάκμάκ.
  ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΣΑΚΜΑΚ
  ΚΑι ΠΡ06ΥΠ0ΥΡΓ0Υ κ. Ι. ΙΜΕΤίΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ «3 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—Καθ'ά αγγέλλεται
  έξ Άγκυρας ό στρατάρχης κ. Τσακμάκ
  έσχε συνομιλίαν μετά τοΰ πρωθυπουρ
  γού κ. Ί. Μεταξά.
  ΠΟΤΕ ΦΘΑΝΕΙ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ
  Ο ΠΡΟΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. Ι. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Ανεκοινώθη^ σήμε
  ρον ότι ό πρωθυπουργός κ. Μεταξάς
  φθάνει είς Αθήνας την προσέχη Πά
  ρασκευήν (αύριον).
  ΕΞΕΔΗΛΩΘΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΣ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Σημεριναί πλη¬
  ροφορίαι έκ· Παρισίων άναφέρουν ότι
  ήρχισεν άνά την Γαλλίαν ή αντίδρασις
  εναντίον των μέτρων τού Νταλαντιέ.
  ΑΙ ΣΥΝΟΜΙΛΙΑΙΠΙΡΡΟΟΥ
  ΚΑΙ ΚΑΓΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΙΤΛΕΡ
  ΑΘΗΝΑΙ 2 3 Νοεμβριού (τοΰ άν
  ταποκριτοΰ μας).— ^ Τηλεγραφοΰν έκ
  Παρισίων ότι είνε άγνωστον μέχρι τής
  στιγμτ,ς τό άποτέλεσμα των συνομιλιών
  τού β^οτιοαφρικανού ύπουργοΰ Ηιρρό-
  ου μετάτών Γερμανών άρχηγών καί ίδι
  αιτέρως τού καγκελλαρίου Χίτλερ,
  ή μετά τού όηοίου βυνάντηβις άνεμέ
  νετο νά πραγματοποιηθή σήμερον
  ί ΑΘΗΝΑΙ 23 Νοεμβριού
  (τοΰ άνταποκριτοΰ μας).—Τη
  ι λεγραφήματα έκ Παρισίων
  αγγέλλουν ότι είς τάς σημε-
  | ρινάς συνομιλίας μεταξύ των
  κ. κ. Τσάμπερλαιν—Χάλι
  φαξ—Μποννέ καί Νταλαντιέ
  θά συζητηθή καί τό ζήτημα
  των γαλλοσοβιετικών σχέσε¬
  ων.
  Τό ζήτημχ πιθανώτατα θά
  είαηγηθοΰν οί κ. κ. Τσάμπερ
  λαιν Χάλιφαξ ύποβάλλοντες
  έπ' αύτοΰ προτάσεις ρυθμίσε
  ως καί τούτου χάριν τής είρή
  νης. Λέγεται σχετικώς ότι
  οί "Αγγλοι έν προκειμένω
  θά~ πειραθοΰν νά πείσουν
  την Γαλλίαν νά καταγγεί¬
  λη τό Γαλλοσοβιετικόν σύμ¬
  φωνον συμμαχίας.
  Ή στάσις τής Γαλλίας εί¬
  νε άγνωστον ποίας κατευθύν
  σεις θά λάβη επί τοΰ προ-
  κειμένου. Έν πάση περικτώ
  σει θεωρεΐται μάλλον άπί-
  θανος ή καταγγελία τοΰ
  Γαλλοσοβιετικοΰ έφ' όσον
  δέν προκύψουν άλλαι προϋ-
  ποθέσεις καθιστώσαι άναγκαί
  αν την καταγγελιαν ταύ¬
  την. Ύποτίθεται ότι μετά
  τάς συνομιλίας των Παρισί¬
  ων ή κατάστασις θά διευκρι
  νισθή καί άπό τής πλευράς
  ταύτη;.
  ΔΕΝ θ' ΑΝΑΚΙΝΗΘΗ
  ΖΗΤΗΜΑ ΑΠΟΙΚΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Νοεμβριού
  (τού άνταποκριτοΰ μας).—
  Νυκτερινάς πληροφορίαι σχε
  τικώς μέ τάς συνομιλίας των
  Παρισίων βεβαιούν ότι είς
  αύτάς δέν θά άνακινηθή
  ζήτημα άποικιών.
  —Κατά τα έκ Βερολίνου
  τηλεγραφήματα όγερμανικός
  τύπος ίσχυρίζεται ότι αί επί
  σημοι σχέσεις μέ την 'Αγ
  γλίαν δέν διεααλεύθησαν ώς
  ανηγγέλθη τελευταίως. Κα
  τα τάς γερμανικάς έφημερί
  δας παρά την υφισταμένην
  άντίθεσιν κατεβλήθησαν τε
  λευταίως προσπάθειαι έκα
  τέρωθεν πρός εξομάλυνσιν
  τής προκληθείσης έξ αίτίκς
  τοΰ έβραΐκοΰ καταστάσεως
  καί ότι αί προσπάθειαι αύται
  τείνουν νά εύοδοθοϋν.
  Κατά τάς έκ Λονδίνου πλη
  ροφορίας αί αγγλικαί έφη-
  μερίδες φαίνονται έπιφυλα
  κτικαί άπέναντι των πληρο
  φοριών τούτων.
  Αι ώραι εργασίας των φαρμακειων
  και ύποχρεώσεις των φαρμακοποιών.
  Η ΓΑΛΛΙΑ ΠΑ ΕΡΩΤΗΣΗ
  ΤΗΝ ΜΕΓ. ΒΡΕΤΤΑΝΙΑΝ
  ΠΟΣΑΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
  ΔΥΝΑΤΑΙ Νλ ΠΑΡΑΤΑΘΗ
  ΕΙΣ ΗΕΡΙΗΤΟΣΙΗ ΕΠΕΙΓΟΥίΗί ΑΝΑΤΚΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Νεώτεραι πληρο
  ,φορίαι έκ Παρισίων αγγέλλουν ότι
  κατά τάς άγγλογαλλικάς αυνομιλίας
  αΐτινες ώς γνωστόν άρχίςουνσήμερον, ή
  Γαλλία θά διατυπώση ωρισμένα έρω
  τήματα πρός την Μ&γάλην Βρεττανίαν.
  Συγκεκριμένως ή τελευταία Οά έρω
  τηθή υπό τής Γαλλίας πάσας μεραρχίας
  έκγυμνασμένου στρατού είνε δυνατόν
  νά παρατάξη είς περίπτωσιν επειγού¬
  σης άνάγκης.
  "Ενεκρίθη άστυνομική διάτα
  ξις, τεθεΐσα ήδη είς έφαρμο
  γήν, αναφερομένη είς τάς 6
  ρας άνοΐγματος καί κλεισίμα
  τος των φαρμακείων.
  Διά τής διατάξεως καθορί-
  ζονται τα εξής: Κατά την θε-
  ρινήν περίοδον, ήτοι άπό 1
  ΜαρτΙου μέχρι 31 Όκτωβρί-
  ου, τα φαρμακεΐα θ' άνοί-
  γουν την 8ην π. μ. καί θά
  κλείουν την 12.30', καθοριζο
  μένης τής μεσημβρινής διακο-
  πής μέχρι τής 3 μ. μ. Την ε¬
  σπέραν θά κλείουν κατά την
  9. Κατά την χειμερινήν περίο¬
  δον, ήτοι άπό 1 ΝοευβρΙου μέ
  χρι 28 ΦεβρουσρΙου, τα φαρ
  μακεΐα θ' άνοΐγουν την 8
  πρωϊνήν καί θά κλείουν την
  12.30' καθοριζομένης τής με¬
  σημβρινής αναπαύσεως μέχρι
  τής 2.30.'Τήν εσπέραν θά κλε(
  ουν την 8.
  Είς τάς ανωτέρω διατάξεις
  δέν ύπάγονται τα καθ" εκά¬
  στην εχοντα σειράν διανυκτε-
  ρεύσεως φαρμακεΐα, άτινα ΰ
  ποχρεωτικώς δέον νά παρα-
  μένουν άνοικτά άπό τής ώ¬
  ρας τοθ πρωΐνοΰ άνοΐγματος
  τής ημέρας καθ3 ήν έχουσι
  σειράν διανυκτερεύσεως μέχρι
  τής επομένης καί μέχρι τής
  συμπληρώσεως 24 πλήρων ώ
  ρών.
  Προσθέτως όρΐζεται δτι
  άπαντες οί έν τή πόλει Ηρα¬
  κλείου διατηροϋντες φαρμα¬
  κεΐα υποχρεούνται νά άναρ
  τώσιν είς καταφανές μέρος
  τής προσόψεως των φαρμα¬
  κείων των κατά τό κλείσιμον
  τούτων πίνακα έν φ θά άνα-
  γράφωνται τα διανυκτερεύον-
  τα φαρμακεΐα. Τό αύτό θά (
  σχύη καί κατά τό μεσημβρι-
  νόν κλείσιμον, άναρτουμένου
  πίνακος έν ω θά έμφαΐνωντσι
  τα φαρμακεΐα δηνα θά είναι
  άνοικτά. Κατά τάς Κυριακάς
  καί λοιπάς έξαιρεσίμους ημέ¬
  ρας, έν τώ πΐνακι των διανυ
  κτερευόντων φσρμακεΐων θά
  άναγράφωνται καί τα διημε-
  ρεύοντα.
  Ή καθαριότης είς τα έλαιοτριβεΐα.
  Συστάσεις τού Γεωρ. Έπιμελητηρίου.
  Έπ' εύκαιρία τής ενάρξεως
  τής συλλογής καί τής έκθλί
  ψεως τοϋ έλαιοκάρπου συνι
  σταται υπό τοϋ ΓεωργικοΟ
  ΈπιμελητηρΙου δπως τηρή-
  ται είς τα έλαιοτριβεΐα κα
  θαριότης δυναμένη νά συν
  τελέση είς την μελλοντικήν ά
  παλλαγήν τοϋ ελαίου έκ τής
  βαρείας καί άποκρουστικής ό
  σμής καί τής μεγάλης οξύτη¬
  τος.
  Ούτω τα έλαιοτριβεΐα όφεί
  λουν νά έκθλίβωσιν έντός ί-
  I
  διαιτέρων σφορίδων τάς βε
  Ιβλαμμένας ή κα*ή"ς ποιότη
  Ι τος (χαμολόϊ) έλαίας. ' Νά
  πλύνωσι τακτικώς διά ζέον-
  τος ύδατος τάς σφυρίδας καί
  τα λοιπά σκεύη, έλαιομύλους,
  πτύα,' δοχεΐα τοποθετήσεως
  τής ζύμης των ελαιών, πιε-
  στήρια, δοχεΐα συλλογής καί
  άποθηκεύσεως τού ελαίου.
  Νά φροντίζωσιν ιδιαιτέρως
  διά τόν άερισμόν των έλαιο
  τριβείων καί νά άπο*φεύγωσιν
  έν γένει την. δημιουργίαν δυ
  σαρέστων όσμών έν τοίς έ
  λαιοτριβείοις.
  Τό Έπιμελητήριον τονίζει
  ιδιαιτέρως την σημασίαν τής
  βελτιώσεως τής ποιότητος
  τοθ ελαίου δηλοί δέ δτι
  θά καταβάλη καί έν τώ μέ
  τρω τής δικαιοδοσΐας τού πδ
  σαν προσπάθειαν πλησίον
  των παραγωγών διά την κα
  νονικήν συλλογήν καί συντή
  ρήσιν τοθ έλαιοκάρπου.
  ΜΕΓΑΛΑ
  ΕΚΗΡΥΧΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΠΡΟΧΘΕΣ
  ΕΙΣ ΤΑ ΓΑΛΛΙΚή ΒΙΟΜΗΧΑΗΙΚ* ΧΕΝΤΡ.
  ΑΘΗΝΑΙ^ 23 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Έκ Παρισίων
  βεβαιούται ότι κατόπιν τής εκδηλωθεί¬
  σης 'εύρείας αντιδράσεως είς τα οίκονο-
  μικά μέτρα τής κυβερνήσεως Νταλαν-
  τιέ, εκηρύχθησαν είς βιομηχανικας πό¬
  λεις μεγάλαι εργατικαί άπεργίαι. Ιΐολ-
  λοί εκ των άπεργών παραμένουν έντός
  των έργοστασίων ινα έμποδίσουν όπωσ·
  δήποτε την λειτουργίαν των.
  ΑΠΕΤΥΧΕΝ Η ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΤΟΝ ΚΥΒΕΡΗΗΤίΚΟΗ ΕΙΣ ΣΕΓΚΡΕ
  ΑΘΗΝΑΙ «3 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ
  Παρισίων ότι ή επίθεσις των κυβερνήτι
  χών είς τό μέτωπον τού Σέγχρε άπέτυ
  χεν.
  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
  ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  Μάς έστάλη χθές"; έκ Χανί
  ών ή κατωτέρω ανακοίνωσις
  τοθ κ. ΓενικοΟ ΔιοικητοΟ Κρή
  της:
  «Έγράφη είς τάς έφηαερΐ
  δας 8τι ένεκρίθησαν πσρ' έ
  ιαοθ διάφοροι άποφάσεις, δι
  ών άνακουφίζονται οί Εφεδροι
  πολεμισται καί υπό τήνεννοιαν
  δτι τρίτοι τίνες ήσαν οί είση
  γηταΐ. Καθιστώ γνωστόν, δτι
  δωκα διαταγάς είς τάς οίκεί
  άς διευθύνσεις δπως συντά
  ,ωσι τάς νομίμους άποφάσεις
  πρός ανακούφισιν των έφ'δρων
  ρΐς νά προηγηθη είσήγησίς
  τις, άλλα κατόπιν προσωπικής
  μελέτης καί έπιτοπίού έξετά
  σεωςκατά την περιοδείαν μου,
  δτε άπεκρι,στάλλωσα την γνώ
  μην,"δτι τα ταμεΐα ύπεδούλω
  όν τούς έφέδρους άντί νά
  ούς άνακουφΐζουν. Οί ύπεύ
  θυνοι διά τάς άνακριβεΐας ύ-
  τάλληλοι, εκλήθησαν είς άπο
  .ογίαν διά τα περαιτέρω.
  Ό Γενικός Διοικητής Κρή
  ής Γ. Τσολάκογλου».
  ΟΙΚΟΝΟΜΜΚΗ ΖΩΗ
  'Λγβρά Ηρακλείου
  Κατά τό δελτίον τιμών άγορδς
  τοΰ Έμττορικοΰ κσί Βιομηχανικοΰ
  , Έιΐιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων ττροϊόντων εΐχο-
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίδϊς:
  Σουλτανίναι α'.
  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΑ
  Είς την Νομαρχίαν συνήλ
  ε προχθές είς συνεδρίασιν τό
  Εποπτικόν Συμβούλιον Αύτο
  κινητών άσχοληθέν μέ τρε
  χούσης φύσεως ζητήματα.
  ΦΟΡΤΙΟΝ ΣΙΤΟΥ
  Είς τον λιμένα μας έξεφορτώθη
  ποσότης σίτου 500 τόννων
  ίιά τούς άλευρομύλους των άδελ-
  φών Καστρινάκη.
  Καραμπ.
  Ελεμέδες
  >
  Κοινοί
  Ταχτάδες
  Ρ
  16.
  14.------15.
  12. — 13.
  9.- 11.—
  6. - 7.-
  8.50
  7.
  6.50-
  5. -6.
  Υ
  Σταφίδες μαύραι
  " Ελαια 3-5ο 26.80
  Πυρηνέλαια 15.—
  Χαρούπια 2.20
  Σάπωνβς: δρχ.
  ΛευκοΙ α' » 17.50
  β' » 16.50
  ΠυρηνελαΙου α' » 15. -
  β' » 14—
  ΜουργελαΙου α' » 15.—
  » β' » 14.-
  θΐνοι:
  Αρχανών μΐστ. » 43.—
  ΜαλεβυζΙου » 6.—
  Ελαιοττυρηναι 120
  ΔΙκταμος ήμ. » 80.—
  Σίτος » 8.—
  Κριθή » 5.50
  Βρώμη » 530
  Βϊκος » 5.—
  Μέταξα » 550.-
  Κουκούλισ « 130 —
  Η ΕΝΟ1ΚΙΑΣΙΣ
  ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΟΙΝΟΥ
  Δοθείσης προσφοράς επί τής
  ενοικιάσεως τοθ φόρου τοθ
  διά ξηρας μεταφερομένου οί¬
  νου έπροτάθη ή έγκρισις των
  πρακτικών. Ανωτέρα προσφο
  ρά δύναται νά δοθή μέχρι
  τής ώρας τής κοινοποιήσεως
  τής έγκρίσεως.
  ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ
  ΑΦΙΞΙΣ ^ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ
  Αφιχθη χθές ό Διευθυντής
  των Άρχεΐων τοθ κράτους κ.
  Ζακυνθινός προκεΐμένου νά έ·
  πιθεωρήση τό ενταύθα τουρκι
  κόν άρχεϊον.
  Υπό των έπιθεωρητών των
  δημοτικών σχολείων τοθ Νο-
  μοθ "Ηρακλείου κοινοποιοΰν
  ται πρός τούς διδασκάλουςτής
  περιφερείας τα κείμενα έγκυ-
  κλίων τοΰ ύπουργείου Θρη
  σκευμάτων καΐ τής Άκαδημί
  άς Αθηνών δι' ών συνιστά
  ται ή καταγραφή κσί συλλογή
  των διαφόρων μύθων οί ό
  ποΐοι φέρονται καί σήμερον
  είς τό στόμα τοϋ λαοθ, συν
  τρέχοντες οΰτω τό λαογρα
  φικόν άρχεϊον είς τούς οκο
  πούς τού
  ΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑΙ
  Κατά χθεσινήν τηλεγραφι¬
  κήν αναφοράν τής Ύποδιοι-)
  κήσεως Χωροφυλακί)ς Μαλε-,
  βυζίου πρός την Εισαγγελίαν
  Ηρακλείου περί την 4ην μ.μ.'
  προχθές είς θέσιν «Λάκκο»
  Κορφών ό Έμμ. Χαιρέτης συν'
  επλάκη μετά τοθ γυναικαδέλ-
  φού τού Άντ. Λιαντράκη διά
  κτηματικάς διαφοράς τραυμα
  τισθέντων αμφοτέρων σοβα¬
  ρώς τοΰ μέν τιρώτου διά ρά-
  βδου τοΰ δέ δευτέρου διά μα¬
  χαίρας. Συνεπεία των τραυμά
  των του-ό Λιαντράκης άπεΒίω
  σε χθές την πρωΐαν, ~^
  ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ ΒΑ ΜΕΤΑΒΗ
  Ο ΥΗΟΥΡΓΟ! ΤΟΠ ΕΞΟΤΕΡΙΚ-Μ ΤΟΥ ΡΑΪΧ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Κατά τα έκ τού
  έξωτερικού τηλεγραφήματα επίκειται ή
  μετάβασις είς Παρισίους τού ύπουργοα
  των Εξωτερικών τού Ράϊχ Φόν Ι»ί·
  μπεντροπ.
  Ο ΡΙΜΠΕΝΤΡΙ
  ΤΗΝ ΑΝΑΧΟΡ
  Π
  ΙΣΙΝ ΤΩΝ ΑΓΓΛΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Νοεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτοΰ μας).— Αναφορικώς μέ
  τόν χρόνον' μεταβάσεως είς Παρισίους
  τού Γερμανου ύπουργοΰ των Έξωτερι
  κων φόν Ρίμπεντροπ αγγέλλεται ότι
  ούτος θά αναχωρήση έκ Γερμανίας διά
  την γαλλικήν πρωτεύουσαν ολίγον μετά
  την επίσκεψιν των "Αγγλων ύπουργών
  είς Παρισίους.
  ΟΙ ΓΑΛΛΟΙΑΠΕΡΓΟΙ ΦΘΑΝΟΥΝ
  ΤΑΣ ΔΕΚΑΕΠΤΑ ΧΙΛΙΑΔΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 23 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Τελευταίαι πλη¬
  ροφορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι
  οί άπεργήσαντες Γάλλοι εργάται υπέρ
  βαίνουν μέχρι τής οτιγμής τάς δεχαε
  πτά χιλιάδας.
  ΣΥΜΟΜΙΑΙΑ ΤΟΝ κ.κ. ΡΟΥΪΒΕΛΤ ΚΑΙ ΧΑΛΑ
  ΑΙΑ ΤΟ ΕΒΡΑί ΚΟΗΙ
  II
  ΤΗ Μ Α
  ΑΘΗΝΑΙ % 3Νοεμβρίου (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Ό πρόεδρος των
  Ήνωμένων Πολιτειών κ. Ρούσβελτ
  αγγέλλεται έκ Νέας Υόρκης ότι πρό·
  κείται νά δεχθή είς ακρόασιν τόν υπουρ¬
  γόν των Εξωτερικών κ. Χάλλ διά τό
  εβρα'ίκόν ζήτημα.