96579

Αριθμός τεύχους

5024

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

25/11/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  Ηί!
  (ΐθ«
  *Μ'
  , δ*
  ί,ίΓ*Ρ
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΣΥΝΑΡΟΜΑΙ
  Αιγυπτου
  βτησια λιρηι 3
  έξκμηνος 2
  Άμτρυίή;
  έτησια οολ 15
  έξάμηνος »
  Τιμή
  κατα φύλλον
  Δραχ. 3
  ΓΡΑΦΠΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΛ
  Ι ΜΙΝ'ΪΓΑΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥθΥΝΟΣ ΣτΙΤΗΤΙΖ ΘΡ Ν .ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΑΝΔΡ Μ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ · ε· [Όϊ 23ΟΝ
  ΛΡ1ΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5024
  ΤΑ ΟΔΙΚΑ ΕΡΓΑ
  ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  Τό συγκοινωνιακόν πρό-
  βλημα, ώς είναι γνωστόν,
  άπησχόλησεν ευθύς έξ άρ-
  χής Ιδιαιτέρως την παροϋ-
  σαν κυβέρνησιν. Καί παρ'
  όλην την επιβάρυνσιν τοΰ
  προϋτολογισμοΰ, δΓ άλλων
  κατεπειγού^ης φύσεως άναγ-
  κών, ώς είναι ή πολεμική ά-
  ναδιοργάνωσις καί οχύρωσις
  τής χώρας, έν τούτοις ή κυ¬
  βέρνησις διέθεσε σημαντικά
  ποσά δια την εκτέλεσιν συγ
  κοινωνιακών έργων καθ' ό¬
  λην την χώραν. Πρό ημε¬
  ρών δέ άκόμη, έχορήγησε
  καί νέας συμπληρωματικάς'
  πιστώσεις διά την συνέχισιν
  των εργασιών κατασκευής ό
  δικων άρτηριων, όπως είναι
  ή όδός Σητείας—Μαρωνιάς
  —Ιεραπέτρας καί Ιεραπέ¬
  τρας—Βιάννου. Έν προκει-
  μένω μάλιστα έκαμε κάτι
  πολύ σοβαρώτερον. Άντεμε-
  τώπισε ριζικώτερον την λύ¬
  σιν τοΰ πρρβλήματος. Καί
  κατήρτισε πενταετές πρό-
  γραμμα όλοκληρώσεως τοΰ
  συγκοηωνιακοΰ δικτύου τής
  χώρΛζ, άφοϋ προηγουμένως
  εξεΰρε τούς πόρους τής χρη
  ματοδοτήσεως των έργων.
  Έτσι ύπάρχει πλέον ή β*>
  βαιότης ότι έντός μιάς πεν-
  ταετίας, ή Ελλάς θ' άποκτή
  ση πυκνόν όδικόν δίκτυον
  κάί θά συγχρονίση τελείως
  τάς συγκανωνίας της. Κκι
  είναι πράγματι άνάγκη νά
  γίνη τουτο. Διότι χωρίς ά·
  νετον, συγχρονισμένην, ιτυ-
  κνήν καί εύθηνήν συγκοι¬
  νωνίαν, δέν είναι δυνατόν,
  οΰτε καΐ υλικόν καί πνευ¬
  ματικόν πολιτισμόν νά δή ·
  μιουργήσωμεν. Όπως δέν
  είναι δυνατόν καί νά όργα-
  νώσωμεν τόν τουρισμόν καί
  ν' αύξήσωμεν τόν αριθμόν
  των ξένων έπισκεπτών μας.
  Δυστυχώς δέ, άπό άπόψε
  ως συγκοινωνίαν, δέν ευρι¬
  σκόμεθα εί$ διόλου ευχάρι¬
  στον σημείον, Οί έθνικοί ά-
  γώνες πού επηκολούθησαν
  την απελευθέρωσιν της χώ
  ρα?, οί πόλεμοι πρός άπολύ-
  τρωσιν καί των άλλων ύπο-
  δουλων αδελφών μας άλλά
  καϊ οί διχασμοί, αί έσωτερι-
  καί ανωμαλίαι καί ή άβελ-
  τηρί* των διαφόρων κυβερ"
  νήαεων, έγιναν άφβρμή νά
  παρεμποδισθή ή εκτέλεσις
  συγκοινωνιακόν έργων καί
  νά μείνη ή χώρα είς κατά-
  στάσιν πρωτογονισμοϋ.
  Έδω1 είς την Κρήτην Ιδι-
  ύιαιτερως, εχομεν άνάγλυ-
  φόν την είκόνα τής οΐκτρας
  αυτής καταστάσεως καί ύφι-
  στάμεθα περισσότερον ϊσως
  παντός άλλου διαμερίσματος
  τα δεινά τής ελλείψεως συγ-
  κοινωνιών Πολλαί επαρχίαι
  στεροϋνται παντελΰς άμαξι-
  τών ©δών καί μένουν εΐσέτι
  άπομονωμέναι άπό τόν άλ¬
  λον κόσμον. Ή όδός Σητείας
  μένει ήμιτελής. Καί δέν θά
  ετελείωνεν ϊσως πβτέ, εάν
  επί τής σημερινάς κυβερνή¬
  σεως δέν έχβρηγοΰντο τόσον
  άφειδώς πιστώσεις πρό; άπβ-
  περάτωσίν της. Αί οδοί Βι¬
  άννου καΐ Ηρακλείου—Μο¬
  νοφατσίου μένουν έπίσης ά
  κόμη ήμιτελεϊς. Αί μεγάλαι
  άρτηρίαι Σητείας —Ιεραπέ¬
  τρας—Βιάννου καί Χάρακ»
  —Σταβιών, Φαιστού καί Τυμ
  ποικίου, Κοκκίνου, Πύργου,
  'Αγίας Γαλήνης, Μελάμπων,
  είχον λησμονηθή εντελώς.
  Όπως έπίαης τόσαι άλλαι ό
  δοί μεγίστης σπουδαιότητος
  καί αξίας είχον έγκαταλει-
  φθή ήμιτελεΤς. Καί οί κάτοι-
  κοι πλουσίων καί μεγάλων
  ^ιαμερισμάτων έμεναν είς
  την άπομόνωσιν μη έχοντες
  τα μέσα τής ευκόλου μετα-
  φορ3Ε5*τδδνί προϊόντων των είς
  τ&ν τόπον τής πωλήσεως
  των.
  "Ηδη ομως, είπομεν, απε¬
  φασίσθη νά τεθή τέρμα είς
  την άθλιότητα αυτήν. Τό ό-
  δικόν δίκτυον θά όλοκληρω-
  8η. Καί δέν ύπάρχει άμφιβο
  λία, ίτι θά λυθή καί έν Κρή-
  τη τό συγκοινωνιακόν πρό-
  βλημκ. Τό ενδιαφέρον της
  κυβερνήσεως διά την νήβόν
  μας είνε άρκετή περί τούτου
  εγγύησις.
  Πεταχτά
  οημειώματα
  ΚΑΤΕΡΙΝΟΥΛΕΣ
  Μάταιο θδταν νά ζητήσετε
  την έξήγησι. Όσο κι' άν έπα
  σχίζατε δέν θά άνακαλύπτα
  τε γιατί τό δνομα Κατερινοΰ
  λα είναι συνώνυμο μέ τό
  «γεροντοκόρη». Ίστορικά τού
  λάχιστο δέν βρΐσκεται ή δικαι
  θλογΐα. ΚαΙ των γραμματο
  λόγων θά μεΐνουν άλαλα τα
  χείλη, ώσάν των άσίβών, άν
  τούς ρωτήσετε. Ή ΙστορΙα έ
  χει άναδεΐξει ΑίκατερΙνες, ώ
  σάν έκείνη των ΜεδΙκων, μέ
  πλούσιο δσο καί πικάντικο
  τό βιβλίο τής ζωής, πού δέν
  έγνώρισαν τό γήρσς τής καρ
  διας ουτε στή μακρυνή δύσι
  τοθ βΐου. Καί ή άγιογραφία
  μδς πσρουσιάζει ιήν ήρωΐδα
  τής σημερινής γιορτής, νέσ,
  μ" εκπαγλην ώραιότητσ, υπέρ
  κόσμια νύμφη τοϋ ΧριστοΟ.
  Ή ανθρωπίνη ώς ι όσο έπιμο-
  νή, μέ τώ κριτήριό της, εί
  ναι άκλόνητη Κράζει Κατε
  ρινοθλες τίς γεροντοκόρες.
  Τίς θυμάται πάντα στίς 25
  τοϋ Νοέμβρη μέ είρωνεΐα κοΐ
  σαρκαστική διάθεσι. ΚαΙ δμως
  είναι τόσο συμπαθητικά αυτά
  τ' άναιμικά λουλούδια τοϋ
  γεροντοκορισμοϋ. Είναι τα
  άνθη πού άνοΐγουν μέ τους
  ζεψύρους καί τή δρόσο τής
  γεμάτης άπό δνειρα κι έλπΐ-
  δες ούγής, πού δέν άφήνουν
  δμως οί τρΐβολοι καί οί τσου
  κνΐδες των κωλυμάτων των
  γάμων νά τΐροσφέρουν τό ά-
  ρωμσ καί τή γθρι των στους
  άνδρες πού τα τριγυρίζουν
  ώσάν μέλισσες γιά νά αΐσθαν
  θοθν την ήδονή τής γονιμο
  τιοιήσεως τής ζωής καί που
  μαραίνονται σιγά σιγά στό
  Ο ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ
  Τού Άνγλου συγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ
  5ον
  ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ, Οταν αηεφοίχηαεν άπό
  την ανωτέραν ΣτρατιωτιαήνΙ Σχολήν Κωνσταντινουπόλεως ό Κε¬
  μάλ, ώς μελος μιάς ίπαναοτατικής οργανώσεως των ν ε (αν αξιω¬
  ματικών, περιέπεσεν είς δΌαμένειαν ώς εχ&ρύς τοΰ έρυθροΰ
  αουλτάνου, τοΰ Άβδονλ Χαμήτ, καϊ εατάλη είς την Συρίαν.
  Άλλά ζωηραϊ ζυμώσεις ίλάμβανον χώραν είς την εϋρωπαικην
  Τουρκιαν μέ κέντρον την Θεσσαλονίκην Ό Κεμάλ μετε-
  τε&η εκεΐ.

  τού, 2τι τόν θεωροθσεν απλώς
  ίνα δημαγωγόν πού άπέβλεπε νά
  είνε δημοφιλής, καί τοθ έπανίλα
  6εν 8σα είχεν ειπή επάνω είς
  τό θέμα τοθ πραγματικοθ μέγα
  λεΓου.
  Οί άξιωματικοί, οί «άδίλφοί»
  λήν τής Κωνσταντινουπόλεως εί ιτοϋ τής μασωνικής στοάς δέν τόν
  χε φλογερόν ενθουσιασμόν. Τώ ουμπαθοΟσαν^Τδν Ιθεωροθσαν ώ;
  ρα—είς την πολιτικήν σκέψιν έ/ωιστήν καί ραρκαστήν. Αί κρι
  τού—ήΐαν Ινας· ψυχρός ύπολογι τικαί τάς οποίας κάθε τόσον έ
  στής. 'Ήθελε δράσιν—όχι θεώ καμνε, Ιτσοαζαν. Ήσαν άμείλι
  ΑΛΛΟΙ ΑΣΤΕΡΕΣ...
  Ό Κεμάλ είς την άφάνβιαν...
  Ή ψοχολογία τού είχεν άλλά
  ξει: Είς την στρατιωτικήν σχο
  ϊγη ΰπεχώρησεν,
  υπετάγη Άλλ' ώ; μητέρα άνησυ-
  χοθσε γι' αυτόν τόν υϊόν πού εί
  χε τέτοιες παλαβές ίδέες: Τοθ έ·
  πέστησε την προσοχήν τού. Έ
  τρόμαζεν είς την ϊϊέαν 8π έ υι¬
  ός της τα είχε βάλει μέ τόν
  σουλτάνον καί τό κοράνι.
  Άλλ' ή ατμόσφαιραν αυτή πού
  δημιουργοθσε μέ την αγωνίαν
  τγ3ί ή ΥΡΐ* μάννα τού μέσα είς
  τό σπίτι, έχούρασε τόν Κεμάλ,
  τόν ήρέθισε, τόν «ξενείρισε. Εί*
  χε δαρεθή ν* άκούη την μητέρα
  τού νά τοθ έπαναλαμ^άνη κάθε
  τίαον τούς έξορκισμούς της καί
  νά τόν συμβουλεύη νά επανέλ¬
  θη εις την ^ευθείαν ^"ίδόν, είχε
  βαρεθή, νά αίσθάνεται τούς ,δπη-
  Τό φέρετρον τοΰ δημιουργή τή^ νέ«ς Τουρκίας ύποβασταζόμενον υπό 12 βτρατηγών, τοιτ«8«τεϊ·
  ται επί κιλλίβαντος τηλεβόλον είς Τα άνάκτορα τού Τβλμά Μπαξε.
  ρίαν. "Ηθελεν Ιργα, μελετημέ κτοι. Δέν έφρόντιζε κάν νά ρέτας καί τίς γυναϊκες τοθ σπι
  να, κατεστρωμένα είς λεπτομε τάς διανθίζη μέ ολίγον χιοθμορ, | τιοθ νά τόν κατασκοπεύουν μό
  ρως διωνυχισμένα σχέδια. Είς ώστε νά μετριάζη την αύατηρό ( λις εδέχετο Ινα φίλον τού, εί
  την «"Ενωσιν καί Πρόοδον» έπεΐτητά των. Οί Εβραϊοι δέν τοθ' χε βαρεθή ν'άκούη τάς μεμψι
  δίδοντο εις τάς θεωρίας, τάς θεώ είχαν εμπιστοσύνην. Δέν τοθ ά ! μοιρίας των συγγενών... Δέν ή
  νείχετο κανένα περιορισμόν είς
  την ελευθερίαν τδυ. Καί είς τό
  :έλος ένοικίασεν ϊν δωμάτιον καί
  ίφυγεν άπό τό σπίτι τής Ζουμ-
  πειντά. Επήγαινε συχνά καί
  I-
  βλεπε την μητέρα τού Άλλά τής
  ρητικάς συζηιήσεις, τα λογοκο πένειμαν ποτέ άνωτέρους βαθμούς
  πήματα. · Ι τής μασωνίκής ίεραρχίας Τόν
  Οί άρχηγοΕ της δέν τοΰ ένέ κρατούσαν είς απόστασιν άπό τό
  «ράφι» ΕΤναι λουλούδια πού
  μένουν στΐς προθήκες τής
  ζωής γιά διακόσμησι ώς δ
  τού μαραθοϋν καί πεταχθοθν
  μέ περιφρόνησι στή γωνιά. Καί
  συντελεϊται τόσο γρήγορα ό
  μαρσσμός! .. Τάς καΐει ή φλό
  γα τοϋ άνικανοποΐητου πόθου
  Κι' ό λίβας τής άπελπισΐας
  κιτρινΐζει καί μαδεΐ τα ροδο
  πέταλα άπό τα μάγουλσ, ξε
  ραΐνει τα κοραλένια χεΐλη καί
  σβύνει τα χαμόγελα. Ώχρά
  άλικα καί συρικνωμένα τα ύ
  πέροχα ρόδα πού ήταν προ
  ορισμένα νά αίματώσουν γιά
  νά ώμορφήνη ή ζωή καΐ νά
  τραφή ό Ιρωτας.
  Άλλά ό έρωτας δέν ήλθε
  θρισμβευτής 8πως τόν ώνειρεύ
  ονταν νά τίς οδηγήση είς
  τό λιμάνι τοθ ύμεναΐου. Άν
  φάνηκεν, ύψώθηκαν φρούρια
  άπόρθητα, τεΐχη πελώρια *οΙ
  προλήψϊΐς, οί δυσκολΐες καΐ
  τα κωλύματα τοθ γάμου Καί
  δέν τοθ έπέτρεψαν νά πλη
  σιάση ν ά πάρρ στά φτερά
  τού τα δνειρα καΐ νά τα ύ
  ψώση. παλάτι καί βωμό γιά νά
  στεγάση τή χαρά τοθ γάμου
  καί τής οΐκογενειακής ζωής
  Τα δνειρα διαλύθηκαν στό
  αΤσχος των σκοταδιών ποΰ
  απλωσαν οί άνθρωποι γύρω
  των καί κεΐνες πού τα έ"πλα
  σαν επήραν τόνομα τής Κατε
  ρινούλας καί τό δρόμο πρός
  τό ράφι. ΆλλοΟ τούλάχιστο,
  δπως τό Πσρΐσι, τούς έμεινε
  ώς παρηγορία ή σημερινή γι·
  ορτή. Ή μερά αυτή είνε έξ
  ολοκλήρου (δική των. Μποροθν
  νά ξεχυθοϋν στούς δρόμους
  άνθοστολισμένες, πεταχτές,
  άλλέγκρες, νά προσφέρουν
  καί νά πάρουν τή χσρά. Μιν
  τινιτοϋλες καί ^,Κατερινοϋλες
  τή μερά τούτη χαΐρονται τή
  ζωή, τρυγοθν τα θέλγητρά
  της. Μ' αύτά εϊπσμε συμβαί-
  1 νούν είς τού? Παρισίους. Μά
  πνεαν σεβασμόν. Έμάλλωσε μέ
  δλους: τόν Έμβέρ, πού ήταν επι
  πόλαιος, τόν Τζεμαλ, Ινα Άνα
  τολίτην, τύπον Άνατολίτου, τόν
  Τζαβίντ, τόν Έβραϊον τής θεασα
  λονΕκης πού ήταν έ"νας «ντονμές»,
  Ινας Έβραϊος δηλαδή πού εί
  χεν άλλαξοπιστήσει καί προσχω
  ρήσει είς τόν μωαμ#εθανισμόν,
  τόν Νιαζή, Ινα άγρίον Άλβα
  νόν μέ ψυχήν άντάρτου, τόν Τα
  λαάτ, 6πάλλη!ον των ταχυδρο
  μείιον. Αύτοι ήσαν οί άρχηγοί.
  Ό Μουσταφά Κεμάλ τούς έφέ
  ρετο μέ συγκατάβασιν. Τούς μι
  λοθσεν ώσάν νά ήσαν μαθηταί
  καί αύτός δ διδάακαλός των Κί
  ποτε, είς μίαν συγκέντρωσιν άξιω
  ματικών πού ήσαν δλοι μέλη
  τής «Ενώσεως καί Προόδου»,
  είς τό καφενειον, Ιγινε λόγος
  περί τοθ Τζεμάλ καί κίποιος
  τόν έχαρακτήρισε πατρΐώτην. Ό
  Μουσταφά Κεμάλ τόν έκοψε στή
  μέση μέ Ινα σαρκασμόν καί τοίις
  ΙβγαΗν Ινα πρόχειρον λόγον πε
  ρί πραγματικ&Ο μεγαλείου. Την
  άλλην ημέραν τό πρωΐ συνην
  τήθη μέ τόν ίδιον τόν Τζεμάλ,
  μέσα είς τό τραΐνο, μέ τό ίποΐ
  όν καί οί δύο έπήγαιναν είς
  την εργασίαν των.
  Τού είπε καθαρά την γνώμην
  έδώ ύπάρχει παραποΐησις καί
  γελοιογράφησις τής παρισινής
  μόδας δέν ύπάρχει ομως πα·
  ρισινή ζωή. Μακρύ διάστημα
  μδς χωρΐζει άπό την Μητρό
  πολιτοθ συγχρόνου κόσμου
  ΚαΙ οί περισσότεροι άπ' δσους
  έπιχειροϋν νά τό διανύσουν
  συντρΐβονται άπ' τα έμπόδια
  ποΰ συναντοθν καί μένουν
  οίκτρά ναυάγια σέ φουρτου-
  νιασαένο πέλαγος. Τό ξέρουν
  αύτό καλά οί ΚατερινοΟλες
  μσς. Π' αύτό καί προτιμοθν
  νά μένουν θλιμμένες μαντό-
  νες είς τό ράφι των πσρά νά
  έπιχειρήσουν έπικΐνδυνην έξόρ
  μησι γιά τόν τρύγο τής χαράς.
  Έκεΐ στό ράφι θά δεχθοϋν
  μέ £να πικρό μειδίαμα στά
  χεΐλη των τίς εύχές γιά τή ση
  μερινή γιορτή.
  στενώτερον πίβΐβάλλον τοθ κομι
  άτου.
  Είς τό σπίτι τού δέν ήταν 3
  ^ιγώτερον δύσκολος. Ή Ζουμπε
  ντά, ή μάννα τού, ή·αν δ μό
  ος άνθρω'πος είς τόν οποίον έπέ
  ρεπ* νά τόν κρίνη Άλλά καί
  ί' αυτήν, την μάννα πού τόν
  ■έννησε, ολίγον νά Ικαμνε πώ;
  Ιθιγε την φιλοτιμίαν τού εγέ¬
  νετο άμέσως ψυχρός καί έπιφυλα
  κτικός. Δέν έπέτρεπεν είς κανέ
  να, ουτε είς την Ζουμπειντά την
  (δια, ν' άναμιγνύεται είς τάς 6
  ποθέσεις τού. ΜιόΓ ήμέρα είχε
  φέρει άρκετοϋς συνωμότας είς
  τό σπίτι τού. Οί δπηρέται ή
  χουσαν τάς συζητήσεις των καί
  τούς έμαρτύρησαν είς την Ζουμ
  πειντά. Γιά νά βεβαιωθή, έπή
  γε σιγά §ξιο άπό την πόρτα τοθ
  μί τοθ Κεμάλ, 8που συνε
  δρίαζαν, κύτταξε άπό την κλει
  δαριά, ήχροάσθη, ώΐακούατησε.
  "Οταν επί τέλους ελύθη ή συνε
  δρίασις καί οί άλλοι άπεχώρη
  σαν, ωμίλησεν αύστηρά είς τόν
  ιιίίν της. Ό Μουσταφά Κεμάλ
  επεχείρησε νά συζητήση μαζί
  της, άλλ' ή γρηά γυναΐκα ήταν
  άνένδοτος. Ή Ζουμπειντά άνήκεν
  είς την περασμένη γενεά, είχε
  σΐερράς πεποιθήσεις καί ήταν
  νομιμίφρων.
  Ό υιός της ίμως άνήκεν είς
  την νέαν γενεάν, πού άμφέβαλ
  λε, δέν έπίστειιε καί δέν έσέβε
  το τίποτε. Χάσμα έχώριζε τά(
  δύο γενεάς είς τάς άντιλήψεις
  των, χάσμα άγεφύρωτον. Άπά
  την συζήτησιν ήρεθίσθησαν καί
  οί δυδ. Είς τό τέλος ί»πεχύ>ργι
  σεν ή Ζουμπειντά· 6πεχώρησεν
  2χι ή ίδεολογία της, άλλ' ή καρ
  διά τής μάννας. Ό υιός της ή
  ταν ό άρχηγός τοθ σπιτιοθ της
  ήξευρε τόν κόσμο, μποροθσε νά
  μην ϊχη καί άδικον είς 2σα υπε
  στήριζε μέ τόσον άγριον φανα
  τισμόν. Τί μποροθσε νά ξεύρτ,
  αυτή, μιά γρηά Τουρκάλα κλει
  σμένη είς τούς τέσσαρας τοίχουι
  τοθ σπιτιοθ της, Ό Κεμάλ ήτα·
  παιδί της. Έπρεπε λοιπόν νά τό'
  βοηθήση. Έπΐιτα, άν Ιπέμενε, ι
  Ιφοβείτο μήπως ϊβλεπε τόν υί
  Μ.— δν της νά φύγη «πό τό σπίτι
  ίχανε λόγον διά τάς πολιτικάς
  ίδέας τού.
  Την ημέραν ίξιτέλει μέ εξαι¬
  ρετικήν δρχστηριό'τητα τα στρα
  ωτικά τού καθήκοντα. Τα 'άπο·
  γεύματα τα περνούσεν είς τα κα
  φενεϊ», δπου καί έτρωγε ή συ·
  νηντάτο μέ άλλους συ«ωμότα;
  είς τα διαμερίσματα τοθ βά·
  θους, είς τό καφενειον Νιόνιο,
  ή είς κανένα σπίτι ίδιώτου. Κα¬
  τά τάς συναντήσεις των αύτάς έ·
  κλείδωναν την πόρτα καί ίκλει·
  ναν τα παραθυρόφυλλα. Γιατί είς
  την Τουρκίαν τοθ Άδδούλ Χα¬
  μήτ υπήρχαν παντοθ ώτακου-
  σταί καί κατάσκοποι. "Οταν συν
  ήρχοντο είς συσκέψεις, παρέτιι
  ναν τάς συζητήσεις των Κως άρ
  γά την νύκτα .. Γιά νά μή τούς
  ρ^ίΖχι, είς ώραν προχωρημέ
  νην τής νυκτός πού θά έφαίνε
  το ύποπτον, Ινα ζωηρόν φώς,
  έφωτίζοντο άπό Ινα λυχνάρι...
  Μιλοθσαν πολύ καί κάπνιζαν
  περισσότερον... Οί καπνο! γέμι
  ζαν τό δωμάτιον... "Εκαναν διά
  φορα σχέδια καΐ μιλοθσαν γιά την
  επανάστασιν...
  Είς τάς αρχάς δ Κεμάλ δέν
  ελειπεν άπό τάς συνεδριάσει
  αυτάς... Σιγά-σιγά δμως άραίωνε
  την παρουσίαν τού.. Δέν έλίμ
  βανεν ενεργόν μέρος... Οί ήγού
  μενοι τής έπαναστατικής κινή
  σεως δέν τόν άφιναν νά είσχω
  ρήση είς τό στενώτερον περι-
  βάλλον των. Καί αύτός δέν έν
  νοοΰσε νά παίζη ρόλον κατωτέ
  ρου. Ή θά είχε δικαίωμα νά
  ελέγχη καί νά λέγη καθαρά την
  γνώμην τού, ώ; ίαος πρός Ισους,
  ή προτιμοθσε νά μην άναχα
  τεύεται
  Καί έγινε περισσότερον μονό
  χναΐτος καί σιωπηλός παρά
  ποτε,
  Έξαφνα, χωρίς καμμιά προει
  δοποίηαιν, έξερράγη ή έπανά
  «τάσις · διά την δπσίαν «ίργά
  ζοντο. Ό Νιαζή, άγριος καί δρ
  μητικός δπως πάντοτε, ένεργών
  χωρίς νά ύπάρχουν έκ των προτέ
  ρων κατεστρωμένα σχέδια, Ιμάζευ
  σεν ολίγους άνθρώπους, έβγήκεν
  άντάρτης είς τα βουνά τής Μακε
  δονίας καί επροκάλεσε την κυβέρ¬
  νησιν.
  Διά μιάς δ Έμβέρ έδημοσίευ
  σεν επαναστατικήν προκήρυξιν κα
  λών τούς Τούρκους είς έπανάστα
  σιν κατά τοθ σουλτάνου, καί ίκα
  με καί αύτός τό ίδιον είς την
  είχε τάξει Ινα δρον: Δέν θά τοό Ανατολικήν Μακεδονίαν. Τίποτε
  Εύγενής δωρεά.
  "Επί τί) άνακομιδή των ό
  στών τοθ αειμνήστου εύεργέ·
  ού τής πόλεως Άνδρέου
  ΚαλοκαιρινοΟ, ή εύγενής κυ
  ία ΚαλοκαιρινοΟ προσέφε-
  ρε δέκα χιλιάδας δραχμάς
  είς ενίσχυσιν τοθ τμήματος με
  ταδοτικων νοσημάτων τοθ Δή
  μοτικοϋ νοσοκομείου. Ή δω
  ρεά αυτή δέν είναι οΰτε ή
  π'ρώτη, ουτε ή μόνη Ή κ.
  Μαρία ΚαλοκαιρινοΟ, συνεχί
  ζουσα τάς οικογενειακάς της
  παρσδόσεις καί την τακτικήν
  τού μεγάλου φιλανθρώπου συ
  ;ύγου της, δέν παραλείπει
  ευκαιρίαν άπό τοθ νά ένισχύ
  ση τα Ιργα εύποιΐας, νά έλθη.
  άρωγός είς τούς πάσχοντας
  καί ν' άνακουφίση την άνθρω
  πΐνην δυστυχίαν. Ή πόλις
  την εύγνωμονεΐ, δπως διατη
  ρεΐ πάντοτε εύγνώμονα καί
  την ανάμνησιν τοθ έκλιπόν
  τος σι ζύγου της, μεγάλου εΰ
  εργέτου Άνδρέου Καλοκαιρι
  νοΰ.
  καπνοθ, ελαίου, ελαιών καΐ
  άλλων. Τό ίδιον δέ ειμπορεί
  νά γίνη. καί ώς πρός την Νό¬
  τιον Αμερικήν. Καί πρέπει ν'
  άναληφθ{ϊ ή προσπαθεία αυ¬
  τή. Ή Κυβέρνησις την ένισχύ
  εί εΰτυχώς διά τής υπογραφάς
  νέων έμπορικών συμφωνιών.
  φο
  αυ¬
  Τα έσπεριδοειδή.
  Ή καταπολέμησις τής ψωρι
  άσεως των έσπεριδοειδων
  έν τώ νομώ μας, ανετέθη δι*
  είδικοΟ νόμου είς τό Γεωργι-
  κόν Ταμείον. "Επεβλήθη δέ
  καΐ δεκαπεντάλεπτος είδική
  κατ' ό<δν έσπεριδοειδων ρολογΐα διά τόν σκοπόν τόν. Ή φορολογία δέν είνε μεγάλη ένώ ή ωφελεία έκ τής καταπολεμήσεως τής φυτονό- σου θά είναι τεραστία. Άς ελπίσωμεν μόνον δτι ταχέως θά ανακαλυφθή μέθοδος κα¬ ταπολεμήσεως καΐ τής κορυ- φοξήρας πού τόσας τεραστί άς καταστροφάς έπιφέρει είς τα έσπεριδοειδή. Φανταζόμε¬ θα άλλωστε ότι πρός τόν σκοπόν αυτόν θά έργα· σθοθν μέ αφοσίωσιν καΐ ζή¬ λον δλοι οί είδικοίέπιστήμονες. ### Η 'Ελληνο-αμερικα- νική. Είς τάς Αθήνας υπεγράφη πρό ημερών νέα έμπορική σύμβασις μεταξύ Ελλάδος καί Ήνωμένων Πολιτειών. Πι· στεύεται δέ δτι χάρις είς την νέαν αυτήν σύμβασιν αί έμπορικαί καί οικονομικαί σχέσεις μεταξύ των δύο χω- ρών θά βελτιωθοθν καί θά καταστοθν στενώτρραι. Ύ πάρχουν άλλωστε τιρός του¬ το Βλαι αί προϋποθέσεις. Είς τάς Ηνωμένας ΠολιτεΙσς είμ ποροθμεν μέ μίαν καλήν προσπάθειαν νά έξάγωμεν με γαλας ποσότητας προιόντων, Τό «Άγρ. Μέλλον». Μετ1 ολίγας ημέρας πρόκει ται νά εκδοθή τό «Άγροτικόν Μέλλον» όργανον τής Ε. Σ. Σ. Ε. μέ σκοπόν την διάδοσιν τής συνεταιριστικής ίδέας, την μελέτην των γεωργικών προ βλημάτων καί την διαφώτισιν των άγροτικών τάξεων. Θά είναι £να περιοδικόν άρτιον άπό πάσης απόψεως καί θά προσφέρη μεγάλας υπηρεσίας είς την ανάπτυξιν τής άγροτι κης οίκονομίας. Ή Ικδοσίς τού, αποτελεί μίαν επί πλέ όν ένδειξιν τοθ ενδιαφέρον τος τής Κυβερνήσεως υπέρ τής ύπαίθρου.

  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Ι. ί
  θέατρον ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (όηερέχ
  τα Π. Οίκονόμου).— Σήμερον
  μιά πρωτοφανές έπιτυχία τοϋ θι·
  άσου. Τό ελληνικόν μεγαλούργη·
  μα τοθ μουσουργοθ Ν Χατζηα
  ποστόλου: «Γκρεμισμένη Φωληά».
  «ΜΙΝΩΑ». — Σήμεοον τό γαλ
  λικής παραγωγής ϊργον «Χαλύ
  βδινοι ανδρες». Έκτός προγράμ
  ματος Ζουρνάλ καί μερικές σκη
  νές άττό τό £γχρωμο θαθμα «Ρομ
  πέν των δασών», ττοϋ θά ττροβλη
  θη προσεχώς.
  Δευτέρα: «Ή μεγάλη θυσία»
  δέν ήταν προπαρεσκευασμένον ή
  ώργανωμίνον. Ή «Ένωσις χαί
  Πρόοδος» δέν ή'Λθμει περισσότε
  ρα των τριακοσίων ένεργων με
  λών. Αί διαθέσεις τού στρατεύμα
  τος δέν ήσαν γνωσταί.
  Ό Μουσταφά Κεμάλ Ιμεινεν τ]
  συχος, άφωσιωμένος είς τα στρα
  τιωτικά τού καθήκοντα. Δέν συ
  νήθιζε νά ρίπτεται είς τρελλές
  περιπέτειες έπικινϊυνων αύτοσχε
  διασμών. Διά νά κινηθη έπρεπε
  νά ήταν βέβαιος δτι έκινεΐτο επ!
  τί βάσει ενός κατεστρωμένου σχε
  δίου, ώστε νά έχη πιθανότητας
  επιτυχίας καί επικρατήσεως.
  Ή «τρελλή περιπέτειαν τα Ι
  φερεν δμως ή τύχη καί επέτυχε.
  Ή Εστορία των μηνών πού έπη
  χολούθησαν είνε φανταστιχή χαί
  συγχυσμένη ώσάν δνειρον. Όλίγαι
  έκατοντάδες άνταρτδν είχαν βγή
  είς τα βουνά. Τα στρατεύματα
  πού απεστάλησαν εναντίον των ή
  νώθησαν μαζί των. Επί ϊτη τό
  στράτευμα είχεν έγκαταλειφθή
  είς την τύχην τού, έπίσης καθυ
  στερεΐτο ή πληρωμή των άνδρών
  Τό Ινα σύνταγμα κατόπιν τοθ άλ
  λου, μέ τού; άξιωματικούς τού επί
  κεφαλής, ήονεΐτο νά δράση κατά
  των άνταρτών. Καί τα είδικά άκό
  μη στρατεύματα πού έστάλησαν
  άπδ τδ εσωτερικόν τής Τουρχίας,
  έκαμαν τδ ίδιον πρδς γενικήν έκ
  πληξιν—καί δέν έξεπλάγη δλιγώ
  τερον αυτό τοθτο τδ κομιτάτον
  τής «Ενώσεως καί Προόδου»—ή
  δύναμις τ&0 σουλτάνου κατέρρευσε
  μέ την ευκολίαν πού τ* κίτριν*
  φύλλα σωριάζονται χάμου άπδ
  τδν πνέοντα άΎεμον.
  Έ γηραιά άλώπηξ τής Σταμ-
  πούλ, ό Άβδούλ Χαμήτ, έπεχεί-
  σε μιά στροφήν ν' αντιδράση:
  Έξεχώρησεν άμέαως είς τδν λαόν
  τού τδ σύνταγμα, έφόρτωσεν δλας
  τάς άμαρτίας τοθ άμαρτωλοϋ πα-
  ρελθόντος είς την ράχιν των συμ
  βοΰλων τού, τους παρέστησεν άνι
  κάνους, κατήργησε την κατασκο-
  πείαν, καί ήνοιξε τάς άγκάλας
  τού είς τού; επαναστάτας. *Ο Νι
  αζή καί Έμβέρ έπέστρεψαι θριαμ
  βευτικώς. Ένθουσιωντα πλήθη
  λαοθ. Τοθρκοι καί χριστιανοί τούς
  δπεδέχθησαν είς την Θεσσαλονί¬
  κην. Μέ την αφέλειαν, διά την
  όποιαν είνε ίκανά τα πλήθη, Ινό
  μιζαν δτι είχε φθάσει δ χρυσοθς
  αίών.
  (συνεχίζεται)
  ΜΙΝΩΑ
  ΣΗΜΕΡΟΝ
  Τό γαλλικής παραγω
  γής εργο:
  ί ί
  ΑΝΔΡΕΣ
  Πρωταγωνιστοθν: Τό ά·
  στέρι πού μεσουρανεΐ:
  ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑ1ΒΙΣ
  καί όμεγάλοςκαλλιτέχνης:
  • ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ
  ΡΟΜΠ1ΝΣΟΝ
  Έκτές προγρκμματος
  ΖΟΥΡΝΑΛ
  Καΐ μερικές σκηνές άπό
  τό εγχρωμο θαΰμα:
  ΡΟΜΠΕΗ ΤΒΝ ΔΑΣΟΝ
  Προσεχώς: Κοντοΐτιέρι
  (Πύρινες Μορφέο), Ρομπέν
  των δασών.
  —Άπό την πρώτην
  ώς την τελευταίαν
  γραμμήν των 24 σε-
  λίδων τού
  ' —Τό έβδομαδιαΐον.·
  ΜΕΑΛΟΝ
  —θά είναι άφιερω- )
  μένο είς την ζωή τής < ύπαίθρου, είς τόν ά- ί γρότην καί τα ζητή- ματά τού. —Τό μεγαλύτερον δίκτυον γεωργικών είδήςεων. —Τό μεγαλύτερον * σχολείον έπιστημο- νικών μελετών. —Ή μεγαλυτέρα ε¬ φημερίς τής ύπαί¬ θρου. ΤΟ ιι 2ημ. Δευτέραν — Τετάρτην —Πέμπτην—Σάββατον—Κυρι £*χήν ώρα 61)2 απογευματινήν Κυριακή ώρα 2 μ. μ. ο¬ λόκληρον τό έπεισοδιακόν: ΦΑΝΤΑ2ΜΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ Καλοθνται είς τακτικήν λευσιν τα τακτικά , μέλη ώ; καί τα δηλώααντα νέα μέλη πολιτι¬ κών συνταξιούχων τοθ «Συνδέσμου Πολιτικών Συνταξιούχων ΝομοΟ Ηρακλείου» την προσέχη Κυρια χήν 27 Νοεμβριού 193« χαί έν περιπτώσει μή άπαρτίας την 4 Δεκεμβριού 1938 ημέραν Κυρια¬ κήν χαί καί ώραν 10 π. μ. έν τω γραφείω τοθ Συλλόγου Πολυ τέκνων πρός συζήτησιν των εξής θεμάτων: 1) Αρχαιρεσίαι πάντων των διοικούντων μελων τοθ Συνδέσμου χαί 2) Απόσβεσις σγνδρομ&ν. Έν Ηρακλείω τή 21 Νοεμβριού 1938 Ό Πρό.ξρος Κ. Μ. Τσαγκαράκης ΖΗΤΟΥΝΤΑΣ.- πεπειραμέναι μαθήτριαι επί ήμίρομισθίφ διά χθ άτελιέ τής μοϊίστας δίδος Μα' ρίνας Γ. Άνωγιαννάκη (ίδός 2φ«χ(ων, παρΑ τδ Καμάρα*;). Ή στήλη τού ώραιόκοσμου. Ό κώδιξ τής ώμορφιας. Πολλές γυναΐκες τταραττονοΰν- ται ότι δέν £χουν τόν καιρό νά κάμουν μιά έπιμελημένη πρωϊνή τουαλέττα: νά κάμουν ολίγη γυ· μναστική, νά βουρτσίσουν τα μαλ- λιά των, νά βάλουν ολίγη θρετιτι κή κρέμα επί τοθ τιροσώτιου των, τοΰς φαίνονται πράξεις πού άπαι- τοθν δλας τάς πρωϊνάς ώρας... Έν τούτοις μιά καλή οργάνω¬ σις, μία τάξις είς τάς διαφόρους φροντίδας ποΰ δφείλετε νά πά ρετε συντελούν είς τα νά τα προ· λαμβάνετε δλα μέ έλάχιστες κι· νήσεις καί σέ έλάχιστο χρονικό διάστημα. Μιά γυναΐκα πού θά 2κανε κά θε πρωΐ την πλήρη σειρά των φρον τίδων ποΰ θά σάς ΰτιοδείξω κατω¬ τέρω, δέν θά περνοθσε περισσό· τερο άπό τρία τέταρτα τής ώρας μεταξΰ τής στιγυής ττοΰ κατεβαί- νει άπό τό κρεββάτι της καί της στιγμής πού εΤνε ετοίμη γιά νά έ ξέλθη. Άλλ' άπό αΰτά τα τρία τέταρ- τα, δέν πρέττει νά χάσετε οϋτε λεπτό... Τίς φροντίδες αϋτές πρέπει νά κάνετε απαραιτήτως** κάθε πρωΐ εάν θέλετε νά είσθε μιά γυναΐκα περιποιημένη. Πλόνετε τα δόυτιά σας... διότι τό πρώτο πράγμα πού πρέιτει νά κάνετε ξυπνώντας τό πρωί, είνε νά δοοσίζετε τό στόμσ σας. Κάνετε δέκα λετιτά γυμναστι- κης καί άναπνοής... διότι ίχετε ή¬ δη ξυπνήση καί μέ την γυμναστι- κή θά ξυτινήσετε τελείως. Πλύνετε τα χέρια σας... διότι είνε άιταραΐττζτο νά πλΟνετε τα χέρια προτοΰ ν άγγίζετε τό πρό¬ σωπον σας. Φορέσετε μιά πυκνή ρόμπ ντε σάμπρ άκόμη καί τό καλοκαΐρι.. δ ότι άφοθ θά Εχετε κάμη την γυ· μναστική σσχ, θά βοηθήσετε γιά την έξάλειψι των τοξινών 'ιδρώ- νοντας, θεομά ένδεδυμένη. Καθήσετε έμπρός στήν τουαλέτ- τα σας... διότι μετά την γυμναστι- κή £χετε άνάγκη αναπαύσεως. Δροσίσετε τό πρόσωπον σας μέ μιά λοσιόν... διότι μετά την γυ· μναστική άπορροφδ καλυτέρα τα ιτροϊόντα. Έπιθέσετε μιά θρεπτική κρέμι επί τού προσώπου σας κάνοντας έλαφρό μασσάζ. Κτεν σθήτε καί φοοέσετε ίνα φιλέ γιά νά συγκραιήσετε τα μαλ λιά σας την ώρα τού μπάνιου σις Πάρετε τό μπάνιο σας καί κά μετε μιά δυνατή φριξιόν μέ άλ κοόλ. Πάρετε ϊνα μικρό πρόγευμοι είς τό κρεββάτι... διότι Μχετε άνάγ κην μιάς βροχείας άντχπαύσεως Ντυθήτε, χωρίς νά φορέσετε τό φόρεμά σας. Βγάλετε τόν φιλέ άπό τα μαλ λιά σας. Μακιγιαρΐσθήτε καί έπιθέσετε Μνα πρώτο στρώμα πουδρας πολύ πυκνό. Περάσετε τό φόρτμά σας. Βουρτσίσετε τό πρώτο στρώμα τήςπούδρας.. διότι όφείλετε νά έπιθέσετε τό δεύτερο καί τελευ ταϊο στρώμα πούδρας. Ή εύχαρ στησις ποΰ θά Ιχετε νά κυτταχθή τε τρία δευτερόλεπτον είς τόν κα- θρέπτη σας, θά σάς άνταμείψη γιά την κόπωσί σας. ή Ντιστεγκέ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ιΜΕΓΑ ΕΘΝΙΚΟΝ* Τό κατ' εξοχήν κέντρον των έν Α¬ θήναις Κρητφν. "Εσχάτως άνακαινισθέν διαθέτει 100 δωμάτια μέ δλας τάς άνέσεις είς τό κέντρον τής πρωτευού¬ σης.—Άκρα περιποίησις καΐ καθαριότης. Τιμαί λο- γικαί. Οί κ. κ. πελάται μας άπό είκοσαετΐας έπανέρ- χονται καΐ μένουν πάντοτε εύχσριστημένοι. ~~ <^*-%Λμ, ΚΟΛΩΝΙΑ-ΑΡΩΜΑΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΟΥΔΡΕΣ - ΚΡΕΜΕΣ * * Καί δλα τα Εύρωπαϊκά σπεσιαλιτέ τοθ γυναικείου καλλωπισμοϋ είς τιμάς χαμηλάς μόνον : ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ Πώλησις λιανική καί χονδρική. των Χρυσανθέμων. ίΤΜΑΧΗ 113ον —Έπιτρέψτε μου πρώτα νά ά- ναφέρω μερικές άνίμνήσεις πού μάς είνε κοινές. Οί οίκογένειές ' μας, άν καί πολλές ψ^ρϊς έχθρές, κατά την παληά έποχή επολέμη¬ σαν πολύ συχνά μαζί ή μιά πλάϊ Ι στήν άλλη κατά την διάρκειαν 'πολλών πολέμων έμφυλίων ή έ ' ξωτερικών. Προαφίτως, έννοώ την ' εποχήν τής Μεγάλης Μεταβολής, | οί πατέρες μας επήραν τα δπλα μαζί, γιά νά άποκαταστήσουν την αύΐοκραχορικήν ισχύν. Καί μολο¬ νότι λίγο πιδ άργα κατά την διάρ κειαν των γεγονότων τής Κουμα· τότο, (έκεΐ νικήθηκε κατά τό 1877 δ Σχιγκδ καί μαζί τού δλη ή φυλή Σαταούμα) αυτή ή πολε μική συναδέλφωσι; διαλύθηχε, τό αίμα πού χύθηκε σ' αυτή την πε ρίπτωσι δέν μάς ίμπόδισε διόλου, σας καί μενά, νά συνδεθοΰμε μέ φιλίαν, δώοεκα χρ!νια κατόπιν δταν μπήκαμε, την ιδία ήμέρα, στήν ύπηρεσία τοθ αύτοκράτο- ρος. —-Τδ αίμα πού χύθηκε, Γιορ;- σάκα, δταν δέν ζητεί έκδίκησιν δέν συντελεί παρά ατό νά ατερε ώνη την Ινωσι δύο οίκογενειών καί των δύο πιστδν τηρητών τοθ «Βουσίντ,ο». —Βεβαία, 2τσι είνε. ΕΙμαστε. Χιράτα, σάν δυό δάκτυλα ένδς χεριοθ. Άλλά μου φαίνεται πώ; δέν είμαστε πιά. Κάνω λάθ^ς; Σάς ίκετεύω νά μοϋ πή τ. ε σχετι «ώς την γνώμη αα; ειλικρι¬ νώς... Ό δποκόμης Χιράτα έσήκωσε τό κεφάλι. — Δέν κάνετε λάθος, είπε ά πλι2. —Ή είλικρίνειά σα; μου είνε πολύχΐμος, απήντησεν 6 μαρκή σιος Γιορισάκα άπαθώς. Συγχωρή στέ με λοιπόν άν άπαντήσω μέ Εσην ειλικρίνειάν. Άν καί σέ δ λες τίς περιστάσεις έξακολουθήσα τε νά μοΰ δείχνετε μεγάλο σεβα σμέ, τοθ όποίου δέν είμαι άξιος άν καί κανεΐς ασφαλώς δέν μπό ρεσε νά ύποψιασΗή την ψύχραν σιν τής φιλίας μας, μοΰ είνε άδύ νατον να ύπομένω περισσότερον χρόνον, μιά ταπείνωσι έστω καί μυστικήν. Άπεφάσισα λοιπδν νά τελειώνω καί μάλιατα σήμερα. καί σάς παρακαλω μέ' σεβασμό νά μοθ έξηγήσετε τί έκαμα ώστε νά χάσω την Ικτίμησί οας. Αυτή είνε ή ερώτησις μου. (συνεχίζεται) ΚΟΙΜΩΜΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ Αίσθάνομαι την υποχρέωσιν όπως καί δημοσία εύχα ριστήσω τόσον την άσφαλιστικήν Εταιρείαν Γαλλικόν Λοϋδ Κοντιναντάλ δσον καί τόν Γενικόν Πράκτορα Κρή¬ της κ. Μηνάν Μαρκάκην διά τόν άμεσον έντός 48 ώρών διακανονισμόν τής επισυμβάσης έν ιω άκτινολογικώ Έργα- στηρίφ μου βλόβης, έκ δραγμων τριάκοντα χιλιάδων πεν τακοσίων ογδοήκοντα μιας (30581). Ό άμεσος διακανονισμός καί ή έν γένει τακτική των πρός τούς άσφαλιζομένους είναι πράγματι τό πολλαπλοϋν δεΐγμα τοθ κύρους καί τής σοβαρότητος τής έταιρείας. Έν Χανίοις τή 20 Νοεμβριού 1938 Έμμαν. Πιπεράκης άκτινολόγος ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ ΤΟ ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια. ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Σΰ- ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον. Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ Τηλ. 5-41. ■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■Μ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ ΑΡΤΙ Άσόγκριτες ήγγνημένες. Γενικάς Άντιπρόοοαπβς: ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΝ ΕΟΡΤΑΙ —Σήιιερον εορτήν τής Άγίας Αικατερίνης δέν έορτάζει ή κ. Κατίνα Γεωργ. Δακανάλη ί· ατροθ. —Έπίσης δέν έορτάζει ή κ. Κα τίνα Σ. Άλοΐζου. —Ή κ. Αίκατερίνη Γιατράκη κα θηγητου δέν έορτάζει. —Έπίσης αυριον τοθ Άγίου ΣτυλιανοΟ δέν έορτάζει οθΐε δέ· χετσι έπισκέψεις ό κ. Στυλ. Κασέ λος Πταισμΐτοδίκης ΉραχλεΙου —Έπίσης δέν έορτάζει ό κ. Στ" Άλοϊζος. -Έπίσης δέν έορτάζει ή οΐκο γένεια Ί. Περδικογιάννη. —Έπίσης δέν έορτάζει οϋτε δέχεται έπισκέψεις ό λοχαγός πβ ζικοθ κ Στυλ. Ρουσάκης — Δέν έορτάζει έπίσης ό κ. Στυλ. Δαφέρμος. ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ.-Ό*κ. Ιωάν. Κα¬ λοχριστιανάκης δμπορος έκ Πέτρο κεφαλΐου Καινουρίου καί ή ΒΙς Κατίνα Μυρτάκη ήρραβωνίσθηοαν Εϋχομαι ταχείαν την στέψιν. ΕΕ.Α. —Ό κ. Χαράλ. Καπελλάκης 1α τρός καί ή Δνίς Εύ^γγελία Πρατι κάκη αντήλλαξαν αμοιβαίαν υπό σχέσιν γάμου είς Σίββα Πυργιω τίσσης. θερμά συγχαρητήρια. ΘΑΝΑΤΟΙ.- "Απέθανε καί εκη¬ δεύθη προχθές «ίς την Νεάπολιν έν συρρορ πλήθους έκλεκτοθ κόσμου ό Κωνσταντΐνοι Σκουλι κάρης έκ των παλαιών οίκογενει αρχών καί καλών πολιτών τού Μεραμβέλλου. Ιδιαιτέρως ό με ταστάς διετέλεσεν έτιΐ πολλά £τη διευθυντής τοθ Τ. Τ. γραψίίου Νέ απόλεως, έκτιμηθείς καί άπό τής απόψεως ταύτης διά την Οπηρεσι ακήν καί φιλοκοινωνικήν δρασιν τού. Τούς φίλους υΐοΰς τού μετα στάντος κ. κ. Μιχαήλ καί Νϊκον Σκουλικσρην καθώς καί ΰπάντας τούς λοιπούς οίκείους τού ή «Ά νόρθωσις>συλλυπεΐται θερμότατα.
  —Απέθανε καί εκηδεύθη προ·
  χθές είς τό χωρίον Κιθαρίοα Μα
  λεβυζίου ή Ειρήνη Έμμ Χριστο¬
  φοράκη. Ή μεταστάσα υπήρξε ιιρό
  τυττον χρηστής οΐκο^ίσποίνης δι"
  δ καί είχεν άποσπάσει την γενι
  κήν εκτίμησιν κσί αγάπην. Γήν κη
  δείαν της .παρηκολούθησαν τιμών
  τες την μνήαην της άπαντες οί
  κάτοικοι τού χωρίου ΚιθαρΙδος
  καθώς καί πλεΐστοι έκ των πέριξ
  χωρίων Κρουσώνος,Άγ. Μύρωνος,
  Σάρχου καί Κορφών. Τούς οίκεί
  ούς τής μεταστάσης ή «'Λνόρθω·
  σις> συλλυπεΐται θερμώς.
  ΕΛΕΥΘΕΡΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ
  ΣΠΟΥΔΑΙ Ε Ρ Γ Ο Δ Η Γ Ο Ν
  Ο"ΤΕΚΤΩΝ"
  Μαθηταί γυμνασίων μϊτεκ·
  παιδεύβνται έΐταγγελματικώ;
  ίιδασκόμενοι επί ύεχάμηνον
  παρά πΐπειραμένων πολιτι¬
  κών μηχανικών άκολουθούν
  των τί πρόγραμμα διδακτέ·
  άς ίίλης των Άνωτάτων Σχο
  λών Πολιτικών Μηχανικόν
  τού Πολυτεχνείου, βικοδομι
  κήν καί σχεόια οΐκιών, τοπο
  γραφίαν καί χρήσιν χωροβά
  τού καί ταχυμέτρου κλπ.,
  όδοποιΐαν, ϋύραυλικήν καΐ
  πάντα τα τβχνικά μαθηματα
  μετά σχβδίων, έφαρμογών,
  μελβτών καΐ άσκήσβων (Ι; τό
  ίΐπαιθρον.
  Είναι μοναόική εύκαιρία
  δι* δσους άπερρίφθηοαν έκ
  των Σχολών τού Πολυτεχνβί
  ου, Στρατιωτικών Σχολών
  κλπ., βσους προτίθενται νά
  γίνουν μορφωμένοι Έργολή
  πται, νά διοριαθοΰν είς 'Ερ
  γοληπτιχάς έταιρίας οίοποιΐ
  άς, οίκοίομικάί ή αίς οίασ-
  δηποτε; τεχνικάς υπηρεσίας
  καΐ έν γένει νά σταίιοώρομή
  σουν «Ις τόν Τ β χ ν ι χον
  Κλάδον, τόν μόνον ο
  οποίος δέν έγνώριβΐ πό τέ ά
  νεργίκν, άλλά έξασφαλίζίΐ
  τα μβγαλύτερα κέρδπ καΐ
  τούς καλυτέρους μιοθβύς.
  Πάντες οί έξελθβντες
  έργοδηγοί μέχρ» σήμε¬
  ρον έκ τού «ΤΕΚΤΟ·
  ΝΟΣ» διωρίσθησαν είς
  ύπουργεΐα, Δήμους κ.λ.π.
  Γραφιΐα "Ιωνος 5, Όμόνοια.
  ΔΗΜΗΤΡ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ
  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
  Αριθ. διπλωμάτων: 1431,793
  Έκπαιδευθείς επί 15ετίαν
  είς διάφορα μηχανουργεΐα
  καί είδικευθείς είς την σχο¬
  λήν «Άρχιμήδης» ε?ς Χήν ε{.
  δικότητα πετρελαιομηχανών,
  άναλαμβάνει οιανδήποτε επι¬
  σκευήν ή βλάβην πβτρελαιο-
  μηχανών δλιον τ©ν συστη-
  μάτων.
  Πληροφορίαι παρά τφ Συ·
  νΐργείφ Καφιτζάκη.
  Ηράκλειον
  Γύρω στήν πόλι.
  Ή χθεσινή βροχή μολονότι όλι
  γόωρος εκρίθη ώς αίσιος οίωνός.
  —Ό κσιρός άλλως τε καΐ μετ*
  αυτήν παρουσιάζετο βροχερός καΐ
  ανεμένετο επανάληψιν τής βρο·
  χης·
  —Κατά τό διάστημα άπό των
  πρωινών ώρών μέχρι τής εσπέρας.
  —Σήμερον εορτήν της ΆνΙας
  Αικατερίνης έορτάζουν αί Αίκατε
  ρίναι, οί ΚατΙνες καΐ οί Τιτίκες.
  —ΑΙ οποίαι καΐ θά δεχθοΰν τάς
  ευχάς των συγγενών καΐ φίλων
  κ αί τα κατ' Εθος δ ώρα των.
  —Ή στήλη αυτή συμμετέχει είς
  τάς ευχάς.
  —ΑΙ συζητήσεις αί αναγόμενοι
  είς την έζωτεοικήν κατάστασιν
  δέν λείπουν οϋτε τάς ημέρας αύ
  τάς. .
  —Άπό τούς *κατά σύστημα συ
  ζητητάς των καφενείων.
  —Τούς διακρινομένους πολλά
  κις καΐ διά την ακρίβειαν των ττρο
  βλέψεών των επί τής πορείας των
  εύρωπαίκών γεγονότων.
  — Συγκεκριμένως θέμα συζητή
  σεως χθές ήτο ήάγγλογαλλική συν
  άντησις καί αί έν Γαλλία κοινω
  νικαί ανωμαλίαι.
  — Καί είς την πόλιν καΐ είς την
  ϋιταιθρον ή γριππίτσα έςακολ^υ
  θεϊ νά εΤνε διαδεδομένη εύρέως.
  — Κατά την σχετικήν στατιστι
  κήν μάλιστα οΐκρεββατωμένοι δέν
  εΤναι διόλου εύάριθμοι.
  — Χθές είς τό θέατρον Πουλα
  κάκη ανεμένετο πυκνή κοσμοσυρ
  ροή μέ την όπερέτταν «Σιφόν Σι
  φονέτ».
  — Είς την οποίαν ώς γ ωστόν
  άπό τό παρελθόν, ή κ.Ζωζώ Νταλ
  μάς διαπλάσσει ϊνα υπέροχον ρό
  λον.
  —Άνάλογος είνε ό ρόλος τοϋ
  κ. Οίκονόμου καΐ των λοιπών καλ
  λιτεχνών τοΰ καλοΰ θιάσου.
  —Είς την «Μινώσν» ανεμένετο
  είς την χθεσινήν πρεμιέραν τοθ
  φΐλμ: «Χαλύβδινοι οιιδρες» κοσμο
  συγκέντρωσις λόγφ τού έζαιρετι
  κου τοϋ Ιργου τούτου.
  ό Ρέπορτΐρ
  — Ή <Δρή"ρος». Εξεδόθη καΐ έκυκλοφόρησε τό τεϋχος τοΰ Όκτωβρίου τοΰ έκλε κτου περιοδικοϋ *Δρήρος» τού Μεραμβέλλου. Είς τό τεΰχος αύ τό συνεργάζονται ή κ. Σόφια Μαυ ροειδή, Παπαδάκη καΐ οί κ. κ. Μα νώλης Πιτυκάκης, Ν Ί. Παπαδά κηΓ, Πέτρος ΓρανίΛης, Νικ. Τσαμ παρλάκης κ,ά. Τό τεϋχος περιέχει έπίσης σάτυραν τοϋ αειμνήστου Μιχ. Διαλλυνά καΐ κρίσεις δια την πνευματικήν παραγωγήν. Είδικευθιϊσα επί έξάμη/ον είς τούς μεγάλους οΐκους Κοπτιχής χαί Ραπτικής «Σινάνη καί Καζά κου» ή χ. Εύαγ. Ί. Καμαράτος επανήλθεν έξ Αθηνών χαί άνα λαμδάνει τή^ δαφήν γυνβιχιίων φο ρεμάτων μέ νέα σχέδια χροχί, μέ εργασίαν ήγγυημένην χαί τιμάς ασυναγωνίστους. Έπίσης άναλαμ βάνει την προμήθειαν χροκΐ διά μοδίστας. Επισκεφθήτε μας (όδός Γιαννί- κου). ΖητεΙται χαθηγητής ή διδάσχα- λος «διίριστος ώς έπιμιλτ,τή, τού οίχοτροφείου τοθ Λυχείου. Ζητεϊται έπίσης τιαιδονόμοί. Προτιμητέος άπόστρατος άοτυνο- μιχός.
  ΛΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Τό μεγάλο έργον
  Κ.
  τοο
  |
  II"
  τ
  «ί, Κ*
  ΐθθ Βίκτωρος Ουγκώ.
  Οί Άθλιοι.
  456βν
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  Αι* έκείνους ποϋ θέλουν
  νά ττλουτίζοιιν τάς γνώσεις των.
  Ο δβσμωτης έν τούτοις εφαίνετο ώς αή ποο
  σέχων είς τα περΐ αυτόν, άλλά προσευχόμενος !
  -ΑΠ που είσαι ού ' έκροξε πρός την γυναΐ
  κά τού ό Θενσρδιέρος, άμα στερεωθείσης τής κλί
  ^ΙΟΓΚΟζ·
  Άπό δλα δί' δλους
  Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  »α /^ νΧΡΟνω« ΕτΡ£ζε ^Ρ*ς τό παράθυρον άλ
  λά ένφ τό διεσκέλ.ζε, τόν συνέλαβεν ό Πιγρεναλ
  λιάς άπό τοϋ τραχήΧου.
  —Μέ συμπαθάς, τοϋ εΤπε· καλός εΐσαι ! "Υ-
  στερ άπό μδς.
  .. —"Υστερ1 άπό μάς ! άνίβόησαν καΐ οί αλλοι
  άλιτήριοι.
  —Μωρέ, είσθε δλοι σσς παιδία ! άνέκραξεν ό
  Θενσρδιέρος. Νά χάνεται ό κσιρός, ένώ ή άστυνο
  μΐα είνε έξοπίσω μας.
  —Αί, λοιπόν, είπεν είς των άλιτηρΐων, πιόνου
  με τόν κόμβον, ή ρίχνουμε λαχνούς, καί ούτινος
  τύχρ, νά καταβή προτήτερα.
  —Μωρ" έλωλσθήκατε ! είπεν ό Θεναρδιέρος.
  Άκοθς έκεΐ, λαχνούς νά ρΐξουμε! Θές τώρα νά
  καθίσουμε καί νά γράψωμε τα όνόματα μέσα είς
  £να σκοθφο !
  —Θέλετε τόν Ιδικόν μου ; άνέκραξε μια φωνή
  άπό τής θύρας· έστρόφησαν άπαντες πρός αυ¬
  τήν. |
  ΤΗτον ό Ίαβέρης· έφερε δέ άνά χείρας τόν'
  πΐλόν τού καί έτεινεν αυτόν πρός τούς παρεστώ-
  τας μειδιών.
  ΚΑ.'
  Ότι ή έξουσία πρώτον επρεπε νά συλλχμβάνη
  τούς άδικουμένους. >
  Ό Ίαβέρης εΤχε κρυβή μετά των άνθρώπων τού
  ττίρΐ λύχνων αφάς είς τα πέριξ τοθ παλαιοσπίτου
  Κόρακα. Καΐ πρώτον ήνοιξε τοΰς θύλακάς τού ίνα
  παραχώση έντός αύΐών τάς δύο κόρας, αΐτινες πά
  ρεμόνευον έξωθεν τής οικίας έκεΐνης· άλλά μονον
  την Άζέλμαν συνέλαβεν είς τούς βρόχους τού,
  διότι ή ΈπονΙνη δέν εΤχε μείνει είς την θέσιν της,
  καΐ λοιπόν δέν συνελήφθη, μή ευρεθείσα έκεΐσε.
  Περιέμενε έπειτα ό Ίαβέρης ν' ακούση τόν πυρο-
  βολισμόν τοθ συνθήματος. Αί έλεύσεις καΐ άπε-
  λεύσεις τοθ όχήματος τόν είχον βάλει είς ανησυ¬
  χίαν πολλήν. Τέλος έχασε την υπομονήν, καί βέ-
  βαιος δτι έκεΐ ΰπήρχε ή φωλεά, βέβαιος 8τι έμει-
  δΐα πρός αυτόν ή τύχη, άφοθ μάλιστα άνεγνώρισε
  καί πολλεϋς των είσελθόντων των άλιτηρίων, α¬
  πεφάσισε νά όνοβή μή περιμεΐνας πλέον την
  εκπυσοκρότησιν.
  Ό αναγνώστας ενθυμείται, δτι ό Ίοβέρης εΐχε
  λάβει παρά τοθ ΜσρΙου την κλεΐδα, δι" ής ήνοΐγετο
  ή θύρα τής οικίας Κόρακα. Άνέβη εγκαίρως. Άμα
  ίδόντες ούτον οί κακοθργοι έκεΐνοι, Ιτριξαν καΐ
  •ανέλαβον τα δπλα, άτινα ΐΐχον πσρααήαει
  είς δλας τάς γωνίας, καθ" ήν στιγμήν άνε-
  χώρουν.
  (συνεχ(ζεται)
  Γ.'
  Η ΠΡΡ.ΤΗ ΗΜΕΡΑ.
  Ό καιρός περνοθσε, Τα 6τη
  διεδέχοντο τα Ετη, οί αίώνες
  τούς αίώνας, αί χιλιετηρΐδες
  τάς χιλιετηρίδας. Ή γή ολοέν
  έψύχετο. Έφ' δσον έψύχετο ή
  γή τα πυκνά σύννεφα ποΰ
  την περιέβαλλον συνεπυκνώ
  νοντο καί ήρχισαν νά πίπτουν
  κατακλυσμιαΐαι βροχαί. Τό
  νερό των βροχών αυτών έμα
  ζεύετο επάνω είς τα κοιλώ
  ματα τής επιφανείας τής γής,
  ή όποία εΐχε μεταβληθή είς
  Ενα βυθισμένον είς την πλημ
  μύραν νεκρόν κόσμον, καλυ-
  πτόμενον άπό ε'να σκοτεινόν,
  άχνίζοντα ωκεανόν..; 'Εφ'δ
  σον τα σύννεφα πού περιέ
  βαλλαν την γήν διελυοντο,
  καΐ έπιπτον βροχαί, ή πλευρά
  τής γής πού ή"ταν Ιστραμμένη
  πρός τόν ήλιον, ήρχισε νάφω
  τΐζεται μέ £να άμυδρόν φώς.
  Διά πρώτην φοράν έπαυσε νά
  βασιλεύς επί τής γής ή αίω
  νία νύξ. Είχεν άνατείλει επί
  τής γής ή πρώτη ήμέρα. Ό
  σον παρήρχετο ό καιρός, τό
  στρώμα των νεφών πού περιέ
  βαλλε την γήν άπέβαινεν όλο
  έν λεπτότερον, αίάκτΐνες τοθ
  ηλίου τό διαπεροθσαν ευκολώ¬
  τερον, καί αί ημέραι επί τής
  γής καθίσταντο ολοέν φωτει-
  νότεραι.
  ΑΙ ΠΡΩΤΑΙ ΗΠΕΙΡΟΙ.
  Καί όλοένα ή γή εξηκολου¬
  θεί νά ψύχεται. Ή έξωτερική
  της έπιφάνεια έψύχετο γρηγο
  ρώτερα άιτό τό εσωτερικόν
  της, δπως συμβαίνει μέ 8λα
  έν γένει τα πράγματα πού
  έκτίθενται είς την ψυχράν α¬
  τμόσφαιραν. Έφ' βσον ή έξω
  τερικη κροθστα τής γής έψύχε
  το, συνεσιέλλετο, καί συστελ
  λομένη δέν εΤχε πλέον άντο-
  χήν νά σκεπάζη καΐ νά συγ·
  κρατή τα θερμά άέρια πού ό-
  πήρχαν άπό κάτω της, είς τό
  κέντρο τής γής. Έκρήξεις έ
  λάμβαναν κάθε τόσον χώραν,
  καΐ ή γή έσείετο έΌ>ς τα έν-
  κατά της. Ή έξωτερική της
  έπιφάνεια, έσχίζετο, έπιτυχοθ
  το, έσχημάζεν ίσοχάς καί προ
  εξοχάς. Λυωμένες, διάπυρες
  πέτρες έτινάσσοντο ύψηλά καί
  έφώτιζαν μέ την λάμψΐν των
  τόν ουρανόν. "Υστερα επηκο¬
  λούθουν διαλείμματα ήσυχίας
  καί πάλιν ήρχιζαν αί τρομε
  ραί έκρήξεις. Ή γή διήρχετο
  περίοδον μεγάλων ζυμώσεων.
  (συνεχίζεται)
  ■ΒΒΒΒΒΒΒαΒΒΒΒΒβΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒΒΒΒΗΒΙ
  θερμάστρες |
  "Ολον των τύπων καί μεγεθών
  άπό 300 δραχμών καΐ άνω
  Παρελήφθησαν είς τό κατάστημα.·
  ΓΕΩΡΓ. ΦΥΣΑΡΑΚΗ
  Άσύγκριτοι, στερεώταται, μεγάλης
  άντοχής καί διαρκείας.
  Πνονται ταχύταται έγκαταστάσεις.
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ··ΒΒΒ*ΒΒΒΒΒΒΗΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙ
  Καπαρντίνες, Παλτά άντοχής
  Κοστούμια ετοιμα.
  καΐ δλα τα άνδρικά ειδή
  είς τό κατάστημα:
  ΜΗΝΑ ΣΑΡΑΚΙΝΑΚΗ
  ΠΛΑΤΕΙΑ-2ΤΡΑΤΑ
  Έπίσης παιδικά κουστούμια είς πλουσίαν συλ¬
  λογήν. Πανταλόνια καί γκιλόττες επί παραγγελίας
  Τιμαί άσυναγώνιστοι.
  Τρέξετε δλοι στου ΜΗΝΑ.
  _ _ _ _ _ — —._,-.— ^ ι— 0* 0 *Ίι «Γ* Γ ιι-ι «— |—
  ϋΗϋΐιυιιιιΐϋΐιιιιιιιυιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιιΐΗΐιιιιιιιιιι......ιυυιιιιιιιιιοιιιιιιιιιιιιΐΗΐ»^
  ΚΑΣΜΗΡΙΑ ΓΗΗΣΙ» ΑΓΓΛΙΑΣ |
  ΝΕΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΑΙ
  "Οχι κασμήρια μέσω Αθηνών, άλλ' άπ' εύθείας
  έξ Αγγλίας πσρελόβομεν την νέαν πλουσιωτάτην
  συλλογήν μας των περιφημοτέρων Αγγλικών έργο
  ί
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  Έ.οϋοτην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρακτ* *Ιον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τπλεφ. 551.
  '"
  θ
  καί τα σχέδιά των είνε έξαιρε-
  Ποιότητες άνώτεραι. ΑΙ τιμαί μας είναι άσύγ-
  ΠΑΡΙΣΙΝΟΝ ΕΜΠΟΡΟΡΡΑΦΕΙΟΝ
  ΙΩΣΗΦ ΚΟΥΝΑΛΑΚΗ
  ΠλατβΙ* Βενιζέλου %
  ΙΙΙΐηυΐΗΜΙΗΒΙΒΜΙΙϋΙΙΙΙΙΙΙΙΙ""""""""""!»"
  Τό άτμοκίνητον Βαφειον καΐ
  Καθαριστήριον:
  "ΚΥΚΝΟΣ,,
  Πρώην Τρικουράκη 6τος Ιδρύσεως Η24.
  Μετεφέρθη είς τό νεον τού κατάατημα δπισθεν Μυρο-
  πωλείου Γεωργαντά (Κάτω Δερμιτζίδιχα) καί παρακαλεΐ
  την πολυπληθή πελατείαν τού δπως εξακολουθήση την υ¬
  ποστήριξίν της.
  Τα τεχνικά μέσα, ή έπιστημονιχή έργασία, ή προσω-
  πική παρακολουθήση αυτής μοί; έπιτρέπουν νά 6πο6ι6ά-
  σωμεν τάς τιμάς μας 20 ο)ο των άλλων χαταστημάτων.
  Έργασία έπιμεμιλημένη.
  {■■ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΙΒΒΒΙ
  •Όλα τα ειδή ΞΥΛΕΙΑΣ
  είς τιμάς έκτός συναγωνισμου
  θά εΰρητε είς την;
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗΝ
  Ε. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  Όδός Χεϊτάν Όγλοδ.
  ΨΑΡΙΚΑ-ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ «·λ
  ατημα Εμ Κρασάκη. Π<ΧΡ* την π.ΝομαρχΙαν. Ιάπων Ώρωμαζικός. ΙΊ2. Ρ ν. ΌΜηουδέ/Ικ,Ι- Ή έπαρχία Λαοηδίου είς όργασμόν προόδου. 1ΤΧΡΟ Νοέμβρΐος (ανταποχρι τοΰ μας).—"Ολε; τί; έποχές, τό όροπέδιο τοθ Λασηθίου Ιχει τα Ιέλγητρά τού. Καΐ τδ φθινόπω όν ίπίσης. Ιϋβϊΐ», τώρα δέν παρουσιάζη τί φαν:ασμαγορικ4 θέαμα τοθ καλοκαιρΐοθ μέ τίς χιλιάδες μύλου; πού μ' άπλωμένα :ά πανιά γυρίζουν γιά ν' αντλή ται τό νερό μέ τό οποίον ποτ'ζον ται ο£ κήποι. Ουΐε κ*1 τή μέγα λοπρέπεια τοθ χειμώνα μέ τό πα· (ύ σ:ρώμα τοΰ χιονιοΰ πού δίδει να τόνο χώρας τοθ ββρρά.Άλλχ καΐ τώρα, τό φθινόπωρον, Ιχει τα θέλγητρά τού τα Λασήθι. IV αύΐό καί είνε πάντα ίο'εώξης τό· πος διαμονής. Εύτυχώς δέ τόν τελευταίον και ρόν ή επαρχία αυτή π«ρουσιάζει μιά πρόοδο ζηλευτή. Τό ΐ'υχρό χάρις είς τόν πρόεδρον τής κοινό¬ τητος, διακεκριμένον ιατρόν καί άληθινά πολιτισμένον άνθρωπον κ. Κασάπην καί τό κοινοτικόν Συμβούλιον, άναχαινίζεται, πλου τίζεται μέ εργα προόδου και πό λιτισμοθ καί τείνει νά εξελιχθή είς ένα θαυμάσιον κέντρον διαμο νής Έλπίζεται μάλιατα 8τι συν ΐόμως θά κατορθώση ν' αποκτήση σύγχρονον τουρισιικόν κέντρον, άφοθ έργάζεται πρός τοθτο μέ ζήλον καί επιμονήν όπότε καΐ θά συγκεντρώνη πλήθος ξένων έπισιΐε πτών. Καί τα 5λλα δμως χωρία δέν ύστεροθν είς την άνα- δημιουργικήν προσπάθειαν. Τό Τζερμιάδω, ή πρωτεύουσα τής επαρχίας, παρουσιάζει σημαν τικήν μεταβολήν τα τελευταία χρίνια. Επλουτίσθη μέ νέας οίκο- δομάς, μέ ξενοδοχεΓχ υπνου καί φαγητ,οθ, μέ καφενεΐα καΐ κένιρα άναψυχής, μέ άλλα ώρχία έμπορι κά καταστήμ». Ό Άγιος Γεώργι¬ ος έπίσης. Χάρις μάλιαΐα είς τό άποστειρωτήριον τό οποίον άνή- γειρεν ή Άγροτράπίζ'χ καΐ τό δ- ποΐον ώς έλπίζεται θά λειτουργή ση συντόμως, ή ώραία κιομάπο- λΐς, θά ίχη κίνησιν μεγάλην καί θά σημειώση νέ*ς προόϊους. Τό Ϊ5ιον ειμπορεί νά ίΙπ?) κανεΐς καΐ γιά τόν'Άγ. Κωνσταντίνον, 8« έο γάζεται διά την πρόοδον τού. Μέ πρωτοβουλίαν τοθ προέδρου τής κοινότητος κ. 'Στρατάχη, οί κάται τοικοι έργάζονται διά την κατα¬ σκευήν δδοθ ώστε ή δι* αύιοκινή τού συγκοινωνία νά έξ«σφαλ·σθ^) καΐ κατά τού; χειμερινοϋς μήνας. Κοινοτικοί δέ δρόμοι κανασχευά· ζονται έπίσης καί είς Μέσα Λα¬ σήθι καΐ είς Μαριιακέτο καί, Φχρ σίρων, δυου άνεγείρεται καΐ ώραι ότατος καί μεγαλοπρεπής ναός. Καΐ τό Καμινάχι, ό Μαγου?«;, ή Πλατή, τό Κάτω Μετόχι, τό Γί- ρωνΐ'ΐ'μουρί, 6 Λαγός κ,αί ό Πινα- κιανός, παρουσιάζουν σημαντικάς προόδους. Κάμνει δέ εξαιρετικήν εντύπωσιν δτι δλα σχεδδν τα χω¬ ρία Ιχουν άνεγείρει νέα ώραία έκπαιδευτήρια. Άλλά γιά τό Λα¬ σήθι θά γράψωμεν καί άλλοτε. —Ανακοίνωσις διά τό έλ ληνοτσεχοσλοβακικόν κλή ριγκ. Κατόπιν ερωτήματβς Σταφιδο βξαγωγέώς πρός την Τσεχοσλοβα κικην πρεσβείαν, σχετΐΜώς μέ την εξαγωγήν σταφίδων διά την Τοεχοσλοβακίαν, έλάβαμεν έντο λήν έκ μέρους της φίρμας Πλ. Χατζπμιχάλη καΐ Σία; Πειραιώς έν συνεννοήβει μέ την άνω Πρε σβείαν νά δηλώσωμεν ΰπ' εύθΰ· νως είς τοΰς ΐταφΐδοεξαγωγεΐς Κρήτης δτι κατόπιν πωλήσεως ζαχάρεων δεκατεσσάρων έκατομ- μυρίων κβρονών διά παράίοοιν Ν)βριον, Δ^βριον άπασαι αί έξα· γωγαΐ σταφίδων διακανονισθή αονται έντός τρέχοντος έτους διά τόν επίσημον έλληνοτσεχο- σλοβακικόν κλήριγκ. Εύαγ. 'Ανωγειανάκης ΚΙΐνΐΩΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ ! ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ- ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ Β Διδάκτωρ τοθ Πσνεπιστη* ^ μίου της Λυώνος. ■ ■ Ώς ύπότροφος τοθ Κρά· ', τους επί έπταετίσν έκπαι- · δευθείς είς Λυώνα καΐ ■ Παρισίους. Γ Θά δέχεται τούς πά- ) σχοντας έκ παθολογικών · καΐ νευρολογικών νοση Ι μάτων είς τό ιατρείον τού ; όδός Άμαλθεΐας (πάρο- ■ δος όδοθ Κατεχάκη, πρώ· ! ην πλαχύ σοκκάκι). · 9—12 π. μ. καί 3—6 μ.μ. ■ τηλ. 6 63. Ι Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ μερ.αυδακη-ματζαπετακη; ■ Δέχεται είς τό έργαστή- ' ριόν της (Πλατεΐα Βαλιδέ ■ Τζαμί). —Τό σημερινόν πρόγραμμα τοΰ ραδιοφωνικοΰ σταθμοΰ. Ό ραδιοφωνικός σταθαός Ά θηνών θά μβταδώαη σήμερον τό έ ξης πρόγραμμα: "Ωρα 6 μ. μ. μιτεωρολογικόν δελτίον χρηματιστήριον, 6.15' εΰθυμο έλληνικό τραγοΰδι, 7.15' μουσική δωματίου, 8 μ. μ. «παν γελία υπό της κ. Νέλλπς Μαρσέλ λου—Γλυκοφρύδη τοΰ Β. @εά τρου, 8.15 ρεσιτάλ μανδολίνου υπό το» κ. Κουτοΰγκου συνοίίία πιάνου, 8.45' * όμιλία τοΰ τακτ'ι κου καθηγητού τού Πανεπιστη μίου κ Σπΰρου Γαλανοΰ «Ή ί στορική έπιβκοπηαιςς τοΰ τρόπου τής διατρβφής τού άνδρώπου «αί νεώτεραι άντιλήψεις», 9 μ. μ. ρε σιτάλ τρ«γουδιοϋ από τής δίδος Κλαίρης Ματσοΰκη, 9.30' εΐδήσει;, 9.45' μικρά όρχήστρχ τοΰ σταθ μοθ, Ι0.45' είδήσεις, Π βυνέχεικ τής μικράς όρχήστρας τοΰ σταθ μοΰ, 11.30' μουσική χοροϋ καΐ έ λαφρό τραγοΰδι υπό τής δνίδος Χούλας Στηβενς. —Πρόσκλησις. «Περί κατατάξεως καΐ βίσαγω γής είς τό Β' Τμήμα τής £χο λής Χωροφυλακης ΐίιωτων ώς δο κίμων Ύιτενωμοταρχών». Τό Άρχηγεΐον Βασιλικής Χω ροφυλακής διά Τής ΰπ' αριθ. 23) 24 1Η 15.11.938 διατ«γής τού προσκαλεί τοϋς Ιδιώτας τοΰς έκ πληρώσαντας έν τω Στρατεύματι τάς Στρατιωτικάς αυτών υποχρε ώσβις κεκτημένους απολυτήριον Γυμνασίου, Έμπορικής Σχολής, ηϊάλλης ανεγνωρισμένης ίσοτίμου πρός Γυμνάσιον ϊχολής, πλικίας δέ ουχί ανωτέρας των ε'ίκοσι πέν τε (25) έτών, τοΰτέστιν τοϋς γεν νηθέντβΐς κατά τα £τη 1915, 1916 κ. λ. π. καΐ επιθυμούντας νά συμ μετάσχωβι των πρός εισαγωγήν είς τό Β' Τμήμα τής Σχολής Χω ροφυλακής, έξετάσεων, όπως υπο βάλωσι μεχρι τής 12ης Δεκεμβρί ολ έ. έτους πρός τό Άρχηγεΐον Βασιλική; Χωροφυλακην μεσν των οΐκείων, ώ; έκ τού τόπου της κατοικίας των ή διαμονής αυτών, Διοικήθϊων 'Αξιωματικοΰ Χωροφυλακή;, άπαντα τα δίκαια λογητικά των. Πέραν τής πρβθεσμίβς ταύτης οΰδεμία αίτησις ϋποβαλλομένπ, θά γίνεται άποδεκτη. Διά πλείονας πληροφορίας δύνκνται οί ένδικφερόμενοι ν' άπευθύνωνται πρός πάσαν 'Αστυ νομικήν Αρχήν. Ηράκλειον τή 23 Νοεμβριού 1938. Ό Διοικητής Διοικήσεως 'Ρμμαν. Όρφανουώάκης Ταγματάρχην Κ. ΜυλοποταμΙτης όφθαλμίατρος Επί τριακονταετίαν απο¬ κλειστικώς καΐ μόνον είς τα Λφθαλμολογικά άσχολούμε- νος, δέχεται, τούς πασχοντας τούς οφθαλμούς είς τό όφθαλ μιατρεϊον τού, κείμενον παρά τφ Καμαράκι πλησίον τής Πολυκλινικής Ηρακλείου. ΝΕΟΝ -ΡΟΛΟΓΟΠΟΛΕΙΟΝ ΚΩΝΣΤ. _Ι.__ΧΑΤΖΑΚΗ (Παρά τό Μεϊντάνι ΈργασθεΙς επί ολόκληρον δωδε καετΐαν ώς τεχνίτης είς τό κατά στημα Μιχαήλ Μανουσάκη (ΖενΙΘ) άναλαμβάνει την έπιδιόρθωσι· παντός ώρολογΐου, γραμμοφώνω καΐ μικρων 4λλ»ν μηχανημάτων ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ . Γενικής Συγκεντρώαεωί Καλούμεν την προσέχη Κυρια¬ κήν 27ην τρέχοντος μηνός χαί ώ¬ ραν 9 πρωϊνήν ακριβώς, είς τα Γυμναστήριον Ηρακλείου, άπα¬ σαν την δύναμιν τής Ε.Ο.Ν. Η¬ ρακλείου έν πλήρει στολη", ήτοι άξιωματικους, δπαξιωματιχοίτς φαλαγγίτας, σχαπανεϊς, φαλαγγί· τισσας, χαί σχαπάνιοας. Είς ουδένα απολύτως θέλει επι τραπή άπουσία άνευ προηγουμέ¬ νης αδείας τής ΙΙΐριφερειακής Δι οικήσΐως. (Έκ τή; Διοικήσεως) ΖΗΤΕ1ΤΑΙ πειτειραμένος μι κρός οπάλληλος είς τό έμπορορ ραφειον Ιωσήφ Κουναλάκη.
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεΐα έναντι Παλ. Νομαρχίας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωία Πορασκευής
  25 Μοεμβρίου 1938
  123 Ώρα
  Ι ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ
  ΕΝ ΓΑΛΛΙΑ ΑΑΜΒΑΝΕΙ
  ΑΠΕΙΑΗΤΙΚΛΣ ΑΙΛΣΤΑΣΕΙΣ
  ΟΙ ΑΠΕΡΓΟΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ
  ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΙΝ ΤΒΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας). — Τηλεγραφούν
  έκ Παρισίων ότι ή άπεργιακή κίνησις
  άνά την Γαλλίαν λαμβάνει άπειλητικάς
  διαστάσεις.
  Υπό των έργατών έξακολουθεϊ ή κα·
  τάληψις των έργοστασίων παρα τάς
  προσπαθείας των άρχών νά έκκενώσουν
  ταύτα καί νά άποκατασι,ήσουν την τά·
  ξιν.
  Ο ι ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΦΘΑΣΕΝ
  ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
  ΕΝ ΜΕΣΩΛΑΪΚΩΝΕΚΑΗΛΩΣΕΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—-Τηλεγραφούν έκ
  Θεσσαλονίκης, ότι έφθασεν έκεί προερ·
  χόμενος έξ Άγκυρας ό πρωθυπουργός
  κ. Ί. Μεταξάς. Καθ* όλην την δια¬
  δρομήν μέχρι Θεσσαλονίκης ό κ. Με¬
  ταξάς έτυχεν ένθουσιωδ.δν έκδηλώσεων
  υπό τού λαού. Οί χάτοικοι Θράκης χαί
  Μακεδονίας συνεκεντρώθησαν είς τούς
  σταθμούς έπευφημοΰντες ζωηρότατα
  τόν κ. Πρωθυπουργόν.
  ΚΑΤΛΣΤΡΕΠΤΙΚΗ Κ Α ΤΑ ΙΓΙΣ
  ΕΗΕΣΚΗΨΕΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑΝ
  ΥΠΑΡΧΟΥΣΙ 3 ΝΕΚΡΟΙ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Έκ Λονδίνου τη¬
  λεγραφείται ότι υπήρξε καταστρεπτική
  ή ένβκήψασα έκεΐ χθές καταιγίς. Ή
  καταιγίς επέφερε σοβαράς ζημίας είς
  τούς λιμένας καί τα ατμόπλοια. Κα·
  τα την διάρκειαν έξ άλλου τής καταιγί-
  δος εφονεύθησαν 13 άτομα.
  Ή συνάντησις των Παρισίων
  καί αί κρίσεις των διεδνών κύκλων.
  ΠΑΡΙΣΙΟΙ 24 Νοεμβριού (τη
  λεγραφικώς).— Αί σοσιαλιστι
  καί ίφημερίδες σχολιάζουσαι
  την επέκτασιν των άπεργιών
  είς την Γαλλίαν, έπιτΐθενται
  εναντίον των μέτρων τοΰ κ.
  Νταλαντιέ, δστις καί χαρα-
  κτηρΐζεται καί ό μόνος ύπεύ
  θυνος των άπεργιών.
  Ή κυβέρνησις μετά σύσκε
  ψιν είς την όποιαν εξητάσθη
  ή έσωτερική κατάστασις εδω
  κε διαταγάς είς τάς άστυνο
  μικάς καί στρατιωτικάς αρχάς
  διά την τήρησιν τής τάξεως.Αί
  αρχαί ένετάλησαν δπως άντι
  μετωπΐσουν μετά ψυχραιμΐας
  την εξέγερσιν των έργατικών
  τάξεων.
  —Αί συνομιλΐαι* μεταξΰ
  των "Αγγλων καί Γάλλων ύ
  πουργών, αΐτινες ώς γνωστόν
  θά άρχίσουν σήμερον, αγγέλ¬
  λεται δτι θά περιστραφοΰν
  κατ' αρχήν είς γενικήν άνα
  σκόπησιν τής εύρωπαικής κα
  ταστάσεως. Ένδέχεται νά
  εκδοθή μετά τό τέρμα των
  συνομιλιών επίσημον άνακοι
  νωθέν. Αί έφημερίδες των Πά
  ρισΐων έξαΐρουν έν τώ μετα
  ξύ τό αυθόρμητον τής .ύποδο
  χής των Άγγλων ύπουργών
  έν Γαλλία
  ΒΕΡΟΛΙΝΟΝ 24 Νοεμβριού
  (τηλεγραφικώς) — Ό γερμανι
  κάς τύπος άναφερόμενος είς
  τό ταξΐδιον τοθ Πιρρόου δέν
  καταλήγει είς θετικά συμπερά
  σματα έν σχέσει πρός τό δλον
  άποικιακόν ζήτηαα. Έν πά
  οη περιπτώσει οί Γερμανοί άρ
  θρογράφοι τονίζουν δπ τό τα
  ξίδιον τοθ Νοτιαφρικανοΰ ύ
  πουργοθ θά προλειάνη. όπωσ
  δήποτε τό εδαφος διά την
  είρηνικήν εξέλιξιν τοθ άποι
  κιακοΰ.
  ΡΩΜΗ 24 Νοεμβριού (τηλε
  γραφικώς) — Οί ήμιεπίσημοι
  κύκλοι τής Ρώμης δέν έκφρά
  ζουν κρίσεις διά τάς συναν
  τήσεις των Παρισίων. Απλώς
  άναγγέλλουν ταύτας,ύπογραμ
  μΐζοντες μόνον τάς ελπίδας
  τάς οποίας δημιουργοθν αυ
  ται διά την οριστικήν άποχα
  τάστασιν τής είρήνης έν Εύ
  ρώπιι.
  ΛΟΝΔΙΝΟΝ 24 Νοεμβριού
  (τηλεγραφικώς). — Αί άγγλι
  καί έφημερίδες ^συνοδεύουν
  μέ ένθουσιώ5η σχόλια τάς
  πληροφορ'ας περί τής άφΐξε
  ως είς Παρισίους των Άγ¬
  γλων ύπουργών καί τής ύ
  ποδοχής αυτών. Αναφορικώς
  μέ την έναρξιν των συνομι
  λιών οί "Αγγλοι είνε αίσιό
  δοξοι. Έν προκειμένω τονΐ
  ζειαι δτι θά διαπιστωθη πά
  λιν ή στενή άγγλογαλλική
  συνεργασία τόσον είς τα έξω
  τερικά ζητήματα δσον καί είς
  τα ζητήματα των έξοπλι
  σμών.
  3!]Πρωίνή
  Ο ΧΙΤΛΕΡ Υ Π Ε Β Α Λ Ε
  ΣΑΦΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  ,ΕΙί ΤΗΝ ΓΑΑΑΙΗΝΙΥΒΕΡΙΙΣΙΗ
  ΠΡΘΒίίΙΕΤΛΙ Η Π
  II
  Ι ί
  II
  ΙΡΙΙΙΙΙΗ ίΙΗΦΙΙΙΙ ·||||[
  ] ΑΘΗΝΑΙ 24 Νοεμβριού (τού άν
  ,ταποκριτού ^ μας).— Νυκτερινά τηλε.
  γραφήμαΐα έκ τού εξωτερικόν άναφέ-
  ρουν ότι ό καγκελλάριος Χίτλερ υπέ¬
  βαλε σαφεϊς προτάαεις είς την γαλλι¬
  κήν κυβέρνησιν διά την σύναψιν συμφώ¬
  νου.
  | Κατόπιν τής ύποβολής των προτά-
  , σεων τού Χίτλερ, προβλέπεται ή σύνα-
  ψις όριστικού συμφώνου Γερμανίας καί
  Γαλλίας. *
  Δημιουργοϋνται αίσιόδοξοι έλπίδες
  διά την κίνησιν καίτάςτιμάςτοΰέλαίου.
  Κατ' αρμοδίας πληροφορί¬
  ας ή έλληνική έλαιαγορά παρ
  έμεινεν άκαθόριστος μή προ-
  σσρμοσθεΐσα εισέτι απολύτως
  σις.
  πρός την έκ τής καταργήσεως | ταΐας ημέρας σχετική ζήτη
  τής επί τοθ ελαίου φορολογϊ
  άς δημιουργηθείσαν κατάστα
  σιν. Σχετικώς τονΐζεται έν
  τούτοις ό εύεργετικός άν τίκτυ
  πος τόν οποίον θά έ"χτ) ή θε
  σπισις τοθ μέτρου καί ή προ
  οπτική διά πραγματοποίησιν ,ή^η γύρω των 26.80 δρχ.Έλπί
  εργασιών την δττοίαν έμφανί ζεται δτι ή ανατίμησις θά συν
  ζει ήδη ή Γαλλία οπόθεν ήρ εχισθή.
  ξατο εκδηλουμένη τάς τελευ "Οσον άφορφ την σταφιδα
  ΤΟ ΓΑΛΛΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟΝ
  ΚΑΙ Ο ΚΑΤΕΥΝΑΣΜΟΣ
  ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΟΝ ΕΝ ΕΥΡΟΠΗ
  ΑΘΗΝ
  II
  24 Νοεμβριού (τού άν-
  ταποκριτρύ μας).— Πληροφορίαι πρός
  "λ Αθηναϊκον Πρακτορείον άναφεοό·
  ι είς την πιθανότητα τής συνάψε·
  το
  μεναι
  Είς την πόλιν μας ή κίνη
  σις των έλαΐων έξελίοσεται
  κανονικώς. Αί τιμαί ούτω ά
  νήλθον κατά 0,60—0,70 δρχ.
  κατ' οκάν, περιστρεψόμενσι
  γοράν μσς αί τιμαί διαχηοοΰν!ω? Γαλλογερμανικού συμφώνου, τονί
  ται σταθεραί. Γενικώς δμως^θον °?ι χο «ύμφωνον τουτο θά ε?
  δό
  ται σταθεραί. Γενικώς δμως
  ^ι.ι^Η".. ......>.«ι««ννι μ*γί«ης σπουδαιότητος, διευκολύ-
  ήάγοράμας χαρακτηρ,ζεται νον τον γενικόν κατευνασμόν των πνευ
  χαλαρά δεδομένου δτι α
  έξαγωγαί ήλαττώθησαν ση
  μαντικώς.
  ΕΒΟΜΒΑΡΑΙΣΑΝΤΗΝΒΛΡΚΕΛΟΝΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Νεώτεραι πληρο
  φορίαε έκ Παρισίων άναφέρουν ότι ϊ>Ο
  έθνικά άεροπλάνα έβομβάρδισαν την
  Βαρκελώνα. 5Ο πολίται εφονεύθησαν
  καί πολλοί ετραυματίσθησαν.
  ΗΥΤΟΚΤΟΝΗ2ΕΝ Ο ΗΡΟΣΟΟΑΡΧΗ!
  ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΗ ΕΞΠΡΕΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—· Σήμερον ηύτο-
  κτόνησεν ό προβωπάρχης τής Άμέρικαν
  •Εξπρές Ηυλαρινός. Οί λόγοι τής αύ
  τοκτονίας τού οφβίλονται είς οικονομι¬
  κάς άνωμαλίας.
  ΠΙΠΤΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ
  ΒΡΟΧΑΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτοΰ μας).— Τόσον είς την
  πρωτεύουσαν όσον καί τάς ελληνικάς
  επαρχίας—ώς ανακοινοί ή μετεωρολο-
  γική ύπηρεσία—πίπτουν από χθές συ·
  νεχείς βροχαί.
  ΟΙ ΑΙΟΡΙΣιΐΙΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΩΝ
  ΕΙΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΘΕΣΕΙΣ
  Έξ άφορμής τοΰ διορισμοθ
  δημοδιδασκάλωνείς θέσεις προ
  σωρινών άναπληρωτών, τό ύ
  πουργεΐον Θρησκευμάτων καί
  Έθν. Παιδείας απηύθυνεν έγ
  κύκλιον πρός τούς Νομάρ
  χας διά τής οποίας γνωρΐζει
  δτι οί άδιόριστοι δημοδιδά-
  σκαλοι θά διορισθώσι συντό
  μως ώς μόνιμοι καί ώς έκ
  τούτου συνιστά νά μην ένερ
  γώσι διορισμούς προσωρινών
  άναπληρωτών. 'Επίσης συνι
  στά νά άνακαλέσουν τούς
  ήδη ένεργηθέντας. Είς άναπλ
  ρωσιν δημοδιδασκάλου θά
  διορίζωνται τοϋ λοιποϋ ώ
  προσωριναί άναπληρώτριαι δ
  μοδιδασκάλισσαι άποφοιτήσα
  σαι έκ των διδασκαλείον ά¬
  πό τοθ έτους 1936 καί έντεϋ
  θεν. Αί πρό τοϋ 1936 έξελθοϋ
  σαι έκ των σχολείων πρόκει
  ται νά διορισθώσι συντόμω
  είς θέσεις μονίμων δημοδιδα
  σκαλισσών.
  ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΝ
  ΠΡΩΤΑΘΛΗΜ* ΤΗΣ Ε Ο Ν-
  Ή 'Εθν. "Οργάνωσις Νεο
  λαίας τής Ελλάδος προεκή
  ρυξε μεταξύ άπασών των πε
  ριφερειακών Διοικήσεων τής
  Ε.Ο.Ν. ποδοσφαιρικόν πρωτά
  θλημα.
  ΦΟΝΟΣ ΕΙΣ ΣΗΤΕΙΑΝ
  Είς Ροθσσαν "Εκκλησίαν Ση
  τείας ό Πέτρος Δημητροπου
  λάκης άντιπρόεδρος τής έκεϊ
  κοινότητος έφόνευσε διά μα
  χαίρας καί διά προηγουμένας
  αφορμάς τόν ομοχώριον τού
  Έμμ. Στυλ. Καρνιαδάκην. Ό
  δράστης προσήλθεν σΰθορμή
  τως είς τάς αστυνομικάς
  χάς.
  άρ
  ΣΦΟΔΡΑ ΘΑΛΑΣΣΟΤΑΡΑΧΗ
  ΕΙΣ ΤΑ ΕΑΑΗΝΙΚΑ ΠΕΛΑΓΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατά σχετικάς
  πληοοφορίας σφοδρά θαλααιοταραχή
  ΤΟ ΓγΩΡΠΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ
  Είς την Νομαρχίαν συνε-
  δρίασε χθές τό Διοικητικόν
  Συμβούλιον τοϋ Γεωργικοϋ Τα
  μείου άσχοληθέν μέ τρεχού
  σης φύσεως ζητήματα.
  ΑΦΙΞΙΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΟΥ
  Αφίκετο πρός επιθεώρησιν
  τού Δημοσίου Ταμείου ό οί
  ΟΙΚΟΝίΉνΗΚΗ ΖΩΗ
  'Λγβρά Ηρακλείου
  Κοτά τό δελτίον τιμών άγοράς
  χοθ 'ΕμπορικοΟ καί ΒιομηχανικοΟ
  Έττιμελητηρίου αί τιμαί των δια¬
  φόρων εγχωρίων τΐροιόντων εΐχο-
  χθές ώς ακολούθως:
  Σταφίδβς:
  Σουλτανίναι α'. 16.—16 50
  β'. 13.—15.50 -
  Π. — 12.
  9.- 10.-
  6. - 7.-
  8 50
  7.
  6 50-
  5. -6.
  ΚοινοΙ
  Ταχτάδες
  ο.
  β'.
  α'.
  β'.
  » Υ'
  Σταφίδες μαύραι
  Ελαια 3-5ο
  Πυρηνέλαια
  Χαρούπια
  Σάπωνες: δρχ.
  ΛευκοΙ α'
  β'
  Πυρηνελαίου α'
  β'
  Μουργελαίου α'
  » β'
  θΐνοι:
  Αρχανών μίστ.
  Μαλεβυζίου
  Ελαιοττυρηναι
  Δίκτσμος ήμ.
  Σϊτος »
  Κριθή
  Βρώμη
  Βΐκος
  Μέταξα
  Κουκούλια
  27.80
  15.-
  2.20
  17.50
  16.50
  15. -
  14.-
  15.—
  14.-
  8.-
  43.-
  6.-
  120
  80.-
  550
  530
  5.-
  550.-
  130 —
  Η ΖΩΟΝΟΣΟΣ
  ΑΦΘΩΔΗΣ ΠΥΡΕΤΟΣ
  Διά τηλεγραφήματός τού
  πρός τούς Νομάρχας τό ύ
  πουργεΐον Γεωργίας γνωρίζει
  δτι ή περιφέρεια Άττικής ά
  πεκλείσθη ώς μεμολυσμένη
  έκ τής ζωονόσου άφθώδους
  πυρετοΟ. Συνιστά ιαι συνεπώς
  είς τούς ενδιαφερομένους νά
  άποφεύγωσι την
  μηρυκαστικών καί
  μεταφοράν
  χοίρων είς
  την ανωτέρω περιφέρειαν 'έ
  στω καί διά παραχειμσσμόν
  έκτός των προοριζομένων δι'
  άμεσον σφαγήν είς Αθήνας
  ή Πειραια.
  Η ΜΕΤΑΛΑΙΚΗ ΔΡΑΧΜΗ
  Δι' αποφάσεως τοϋ υπουρ
  /είου Οίκονομικών ή άξία τής
  μεταλλικής δρσχμής διά τάς
  έπικρατεΐ είς τα έλληνινιά πελάγη άπό κονομικός έπιθεωρητής Κρή- είσανομένας πηκτινικάς ούσί
  πρωϊνών ώρών τής σήμερον (χθές). της κ. Γοβατζιδάχης. ' άς όρίζεται είς δραχ. 22.
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΠΚΑΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
  Δι' αποφάσεως τοθ υπουρ
  γείου τής Παιδείος προεκηρύ
  χθη διαγωνισμός διά την ε
  σαγωγήν 80 σπουδσστών εί
  την Μαράσλειον Ακαδημίαν
  Αθηνών καί 39 είς την Παιδα
  γωγικήν Ακαδημίαν Ιωαννί
  νων. Ό διαγβνισμός θά δι
  νεργηθή την 5ην Δεκεμβριού
  Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ
  ΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
  Είς τάς γεωργικάς ύπηρ
  οίας των Νομών παρεσχέθη
  ή εύχέρεια τής προσλήψεως
  είδικών τεχνιτών, σκοπός των
  οποίων είνε νά περιοδεύσουν
  την περιφέρειαν καί νά κατα
  τοπίζουν τούς ύπαλλήλους
  τής υπηρεσίας καί τούς γε
  ωργούς επί τοθ τρόπου τής
  χρησιμοποιήσεως των γεωρ
  γικών μηχανημάτων. ΤοιαΟ
  τα μηχανήματα έν άφθονία
  ώς γνωστόν, διέθεσεν εφέτος
  μέσω τής Άγροτικής Τραπέ
  ζης, τό υπουργείον τής Γεωρ
  γίας διά την βελτίωσιν Των
  καλλιεργειών καί την άνάπτυ
  ξιν τής παραγωγής.
  Ο ΕΚΤΕΛΗΝΙΕΜΟΣΚΑΦΕΔΩΝ
  ΑΙ ΔΟΘΕΙΣΑΙ ΠΡΟΟΕΣΜΙΑΙ
  Δι' αποφάσεως των ύπουργών
  Οιχονομικών καί Έθνικής Οϊκο-
  νομίας όρίζεται ή προθεσ,ιία έ
  τε'ωνισμοΰ τοθ καφέ κατ' ανώτα¬
  τον Βριον είς τριάκοντα ημέρας
  άπό τοΰ διακανονισμοϋ τής άξί
  άς τού καί είς τεσσαράκοντα άπό
  τής άφ'ξεώς τού είς ελληνικόν
  λιμένα. Αί ώς άνω προθεσμίαι
  συντρέχουν, έν περιπτώσει δέ με
  ταφορτώσεως ή άπό τής άφίξεως
  τοΰ έμπορεύμα;ος προθεσμία, ή
  τις ϋπολογίζεται άπό τής ημέρας
  τής άφίξεως τοΰ ατμοπλοίου, συμ
  περιλαμβανομέντς, παρατείνεται
  είς 55 συνολικώς ημέρας, μή §«
  αμένη πάντως να
  έ
  τάς 40
  ημέρας άπό τής άφίξεως τοθ |μ
  πορεύμαιος είς τόν λιμένα τοΰ
  προορισμοΰ.
  ΤΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΝ
  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
  Προχθές τό άπόγευμα συν-
  δρ(ασε τό διαρκές Στρατο-
  λογικόν Συμβούλιον Ήρακλεί-
  υ άσχοληθέν μέ διάφορα ζή.
  ήματα τής άρμοδιότητός
  ου.
  γ
  μάτων έν Εύρώπη.
  ΕΙΣ ΠΑΡΙΣΙΟΥΣ
  Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΝ
  II
  ΑΘΗΝΛΙ 24 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Τελευταίαι πλη¬
  ροφορίαι (έκ .Παρισίων άγγέλλουν ότι
  ήρχισαν έκεϊ αί συνομιλίαι μεταξύ
  των κ. κ. Τσάμπερλαιν, Χάλιφαξ,
  Νταλαντιέ καί Μποννέ.
  Προτού γίνη άνασκόπησις τής εύ·
  ρωπα'έκής καταστάσεως οί "Αγγλοι καί
  Γάλλοι ύπουργοί εξήτασαν τό ζήτημα
  τού συντονισμού των έξοπλισμών των
  δύο χωρών.
  ΘΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
  ΕΚ ΤΟΝ ΣΥΝΟΗΙΛΙΟΝ ΤΟΝ ΟΑΡΙ2ΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Νοεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτού μας).—Καθ' ά αγγέλλεται
  έ* Παρισίων αναμένονται "βθετικά άπο-
  τελέσματα έκ των έκεΐ συνομιλιών διά
  τα άγγλογαλλικά ζητήματα καί τα γενι
  κά τοιαύτα.
  Η ΠΟΡΤΟΓΑΛΑΙΛ ΔΕΝ ΑΕΧΕΤΛΙ
  ΤΟΥ! ΜΕΤΑΜΝΪΑί ΕΟΡΑΙΟΥΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτού μας).— Τηλεγραφείται έκ
  Λισσχβώνος ότι ή ΙΙορτογαλλική κυ¬
  βέρνησις άρνεΐται νά δεχθή είς τό έδα·
  φός της Έβραίους μετανάστας.
  Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΔΕΝ ΔΕΧΕΤΑΙ
  ΤΑΣ ΑΙΙΟΣΕΙΣ ΤΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας). — Έκ Βερολίνου
  αγγέλλεται ότι ή γερμανική κυβέρνη¬
  σις διεμαρτυρήθη είς Βαρσοβίαν καί
  Βαυδαπέστην διά τάς στρατιωτικάς
  συγκεντρώσεως είς τα τσεχικά ούνορα
  Ουγγρων καί Πολωνών. Ή Γερμανία
  ετόνισεν ότι ουδεμίαν τού λοιπού με¬
  ταβολήν των συνόρων είνε διατεθιιμέ-
  νη νά ανεχθή.
  Έν τω μεταξύ αγγέλλεται εκ Βου-
  δαπέστης ότι ή Ούγγαρία ήρχισεν άπο-
  τρατευομένη.
  ΣΗΜΕΡΟΝ ΦΘΑΝΕΙ
  ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ Ο κ. ΜΕΤΑΞΑΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 24 Νοεμβριού (τοθ
  άνταποκριτού μας).—Αύριον (σήμερον)
  φθάνει είς Αθήνας ό πρωθυπουργός κ.
  Ί. Μεταξάς.