96584

Αριθμός τεύχους

5025

Χρονική Περίοδος

Β 1938

Ημερομηνία Έκδοσης

26/11/1938

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.

Κείμενο εφημερίδας

Δεν είναι διαθέσιμο το αρχείο pdf.

Κείμενο εφημερίδας
  Σύνολο σελίδων:
  ΑΝΟΡ
  ΩΣΙΣ
  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΤΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΗΣΕΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
  ΙΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΓΡΑ(1>Ε1Λ
  <>νη. ΜΙΜίΙΛΥΡΟΥ
  ΥΠΕΥΟΥΗΟΣ ΣΥΗΤΑΚΤΗΣ ΘΡ. Ν. ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ
  ΔΙΕΥΘΥΝΤΆΣ. ΑΝΔΡ. Μ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
  ΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΙ ·ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟγρκ
  ΣΥΝΔΡΟΜΑΙ
  Αιγυπτου
  ΣΑΒΒΑΤΟΝ 1
  ετΐ)πια λίραι 'ά
  Γξάμηνος ίί
  Άμερικής
  έτησία δολ. 15
  26
  έξαμηνος » 8
  Τιμή
  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
  χατά φύλλον
  Δραχ. 2
  1938,
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ ΚΡΗΤΗΣ
  - Ε ΤΟΣ 23ΟΝ |||
  ΑΡΙΘΜ. ΦΥΛΛΟΥ 5025 |||
  Τό παραγωγικόν πρόβλη-
  μα τής χώρας καί ή άνάγκη
  τής άναδιοργανώσεως τής
  παραγωγής επί όρθο λογιστι¬
  κόν βάσεων μάς απησχόλη¬
  σε καί άλλοτε. Καί προχθές
  άκόμη, επανήλθομεν επί τού
  Ιδίου ζητήματος έξ άφορμής
  των μέτρων τα όποΐα λαμ-
  βάνει καί των προσπαθειών
  πού καταβάλλει ή κυβέρνη¬
  σις πρός τόν σκοπόν αυτόν.
  "Ηδη, κ*θ* α,άναφέρουν πλη
  ροφορίαι έξ Αθηνών, ή κυ¬
  βέρνησις λαμβάνει καί αλ
  λα μέτρα πρός ένίσχι σιν
  τής βιομηχανίας είδικώτε-
  ρον. Καί τό γβγονός δέν
  πρέπει νά παρέλθη άπαρατή
  ρητόν. Πρόκειται άλλωστε
  περί ζητήματος υψίστης σπου
  δαιότητος. Πολύ περισσότε¬
  ρον έφόσον ή ενίσχυσις δίδε¬
  ται διά τάς βιομηχανίας έκεί
  νας πού είναι καλώς ώργα»
  νωμέναι, πού έξυπηρετοΰν
  τα έθνικά συμφέροντα καί
  έ χούν τα περιθώρια μεγαλυ
  τέρας άναπτύξεως.
  'Η βιομηχανία, αποτελεί
  κλάδον τής έθνικής παραγω
  γής σπουδαιότατον. Ή δέ
  ωφελεία την οποίαν προσπο-
  ρίζβι είναι πολλαπλή. Δίδει
  εργασίαν είς ενα κόσμον ο¬
  λόκληρον τεχνικών, έπιστη·
  μόνων καί έργατών καί συν
  τέλει είς την έξάλειψιν της
  άνεργίας καί είς την λύσιν
  τοΰ δημογραφιχοΰ προβλή-
  ματος. Ένισχύει τόν εθνικόν
  πλούτον. Καί παράγει προϊ-
  όντα τα όποΐα, έξαγόμενα,
  πλουτίζουν την χώραν μέ
  ξένον συνάλλαγμα. Ή βιομη
  χχνΐα αποτελεί τό συ,μπλη
  ρωμα της Γεωργίας, τό έτε¬
  ρον σκέλος τής έθνιχής κα-
  ραγωγης.
  Εύτυχώς δέ είς την χώραν
  μας ύπάρχουν καί τα περι·
  θώρια καί «ί προϋποθέσεις
  μεγάλης άναπτύξεως τής βι¬
  ομηχανίας. Καί ιδία τής γε-
  ωργικής τοιαύτης. Ή Έλ
  λάς παράγει πλείστα οσα
  γεωργικά πρβΐοντχ πού
  I-
  χουν ανάγκην βιομηχανικής
  επεξεργασίαν πρίν τεθοΰν είς
  την κατανάλωσιν. Ή σταφίς
  καί ό καπνός πρέπει όπωσδή
  ποτε νά κατεργασθοΰν. Καΐ
  Ιευτυχώς ή βιβμηχανία τώ,
  Ιείδών αυτών έχει προοδεύ
  σει. Βιομηχανικήν βμως κα
  τεργασίαν διά την τυποποί
  ηβιν καί τόν έξευγενισμβν
  των χρειάζονται καίτάκρασιά
  καί τα ελαια. Καί των είδών
  αυτών ή βιομηχανία δέν εϊ·
  νέ ίσον θά Ιπρεπε προωδευ
  μένη. Ή χώρα μας έπίβη
  Ιχει άπό την φύβιν τό προ
  νόμιον νά είνε κατάφυτος ά¬
  πό άρωματικά φυτά. Καί θά
  ειμπορούσε κάλλιστα νά δη¬
  μιουργηθή καί νά προοδεύση
  ή βιομηχανία των αίθερίων
  έλαιων καί των άρωμάτων.
  Όπως έπίσης θά εΐμποροϋαε
  κάλλιστα ν' άναπτυχθξί βιο¬
  μηχανία ζαχαροπήκτω'ν, κον
  σερβών κκί ώπών νωπών
  καρπών, πορτοκαλλιών, στα-
  φυλιών καί άλλων. Ή κ«ύ
  σιμος ΰλη ύπάρχει εύτυχώς,
  άφοϋ ώ; διεπίστωσε ξένας
  είδικός, οί έλληνικοί λιγνΐ
  ται ύπεραρκοδν διά τάς βιο
  μηχανικάς μας ανάγκας. Κα.
  άφοΰ πολλά λιγνιτωρυχεΐα
  μένουν εισέτι τελείως άνεκ
  μετάλλευτα. Πρωτίστως λοι
  πόν, θά πρέπει νά στραφή
  τό κεφάλαιον είς" την ίδρυ¬
  σιν καί δημιουργίαν μέγα
  λων έργοστασίων έπεξεργα
  σίας των προϊόντων τής έλ·
  ληνικής Υής» τής γεωργίας.
  Άλλά καί βαρεία όπωαδή
  ποτε, μεταλλουργική βιομη
  χανία είνε δυνατόν ν' άνα
  πτυχθή· Ή έλληνική γή «ε
  ρικλείει εύτυχώς είς τα
  σπλάγχνα της πλούσια κοι-
  τάσματα σιδήρου, χαλκοΰ χαί
  άλλων μέταλλον. Είς τόσας
  μάλιβτα ποσότητας ώστε νά
  καθίσταται συμφέρονσν ή ϊ·
  δρυσις ύψικαμήχων καί χυ
  τηρίων μετάλλου.
  Βιομηχανία έηομένως, σο¬
  βαρά, δέν είνε δύσκολον νά
  δημιουργηθή. Καί θά δημι¬
  ουργηθή ασφαλώς συν τω
  χρόνω. Ή κυβέρνησις άνέ-
  λαβεν ήδη είς χείρας της την
  ύπόθεβιν αύτην. Καί τό κυ·
  βερνητικόν ενδιαφέρον άπο
  τέλει εγγύησιν ότι συντόμως
  θά παρατηρηθή είς την χώ¬
  ραν μας «ξιόλογος όσον καί
  ίκανοποιητική βιομηχανική
  άνθησις.
  *'
  ΟΠΡΣ ΔΙΑΒΑΙΝΕΙ Η ΖΒΗ
  Η ΓΟΗΤΕΙΑ
  ΤΟΥ ΓΥΡΟΛΟΓΟΥ
  Εναντίον των γυρολόγων εκη¬
  ρύχθησαν τελευταίως οί ιοργανω-
  μένοι ίμποροι. Καϊ δέν έπραξαν
  κακώς. Οί γυρολόγοι δέν κτυποΰν
  μόνον τα ίδικά τους συμφέροντα.
  Κτυποθν καί τα γενικώτερα. Βέ-
  6αια δέν πρόκβιται έδω γιά τούς
  συμπαθείς έκείνους πλανοδίους έμ
  πορίσκους, οί όποΓοι πωλοθν τι¬
  μίως διάφορα μιχροπράγματα.
  ΙΙρόχεααι διά τούς καθ1 αύΐό γυ
  ρολόγους. Αύτοι είνε πού διατρέ
  χούν — κυριολεκτικώς — τάς ρύ^
  μας καΐ τάς άγυιάς, είτε έπωχού
  μενοι, είτε πεζή άλλά καί μυστη
  ριωϊώς πως.
  Έμπρός άπό την πρώτην έξώ-
  θυραν τής άπωτάτης άκόμη συ·
  νοικιακής γωνίας, έμφανίζονται
  αιφνιδίως καί ώς διά μαγείας. Κα
  λημερίζουν μέ γλυκύτατον μειδία
  μα την οίκοδέαποιναν ή δποία
  διά τόν 2να ή άλλον λόγον έχει
  έξίλθει είς την οδόν, ά^οΙ-(ο^ με-
  τά φόδου θεοθ Ινα δέμα καί τής
  προσφέρουν 8,τι εκλεκτόν έχει ή
  οίκουμένη. Οί πραμματευτάδες
  τοθ δημοτιχοΰ τραγοιιδιοθ μέ τα
  τζοβαιρικά καί τα άλλαι πολυτι-
  μα άντιχείμενά τους -— προιόντα
  καί αύτά χύριος οίδε ποίων πά
  ρανόμων συναλλαγών —δέν είχον
  ποτε ϊαως την εύφράδειαν χαί την
  πειστιχότητα των σημερινήν γυ¬
  ρολόγων,
  —Είνε φίνο μεταξωτό κυρία
  μου. Σπάνιο πράγμα !
  Δέν ϊχουν δέ μίνο τα φίνα με·
  ταξωτά. "Εχουν χαί 8,τι άλλο...
  ?Ινο ζητήσετε είς τιμήν εύχαιρίας·
  Οί «χαλοκυράδες» άπααχολοθνται
  μέ «υχά σοβαρώς. Καί τρέχουν
  ηολλες φορες.είς τδ άτομιχδν χομ·
  πόδεμα, πού φυλάσσουν χρόνια είς
  τό βάθος τής καρυδίνιας κασίλας.
  Ή εύγλωττία τοθ γυρολόγου είνε
  δπως καί τό ύπίπτου προελεύσεως
  έμπόρευμά τού: Γεμάτη τύχη, γε
  μάτη γοητεία, γεμάτη καλές το-
  ποθετήσεις χρημάτων.
  —Δέν τό πέρνω
  —(Η)χ το πάρετε καί θά μέ
  συχωρνατε. Δέν ίχει ό ντοανιάς
  καλύτερο πράγμα! Σίς τδ λέω
  μέ πάσαν ειλικρίνειάν.
  Καί τελικώς ν:κόΐ δ έχων τόν
  λόγον! Τα έπιχβιρήματά τού τεί¬
  νουν πρός πασάν κατεύθ,ιναιν
  καί πρός πάσαν ψυχολογίαν. «Πά
  σα» δέν είνε απλώς ή είλίκρίνειά
  του.Άλλά δέν σημαίνει.Άπό έκεΐ
  που επέρασε δέν θά ξαναπεράση!
  Είτε διότι σπεύδη, μόλις ξεπου
  λήση, νά αναχωρήση διά μακρά
  νούς τόπους, είτε διότι συνεχΐζει
  άλλ&Ο την τονρνέ τού την οποίαν
  δέν γνωρίζει χανείς τιότε θά έπα
  ναλάβη καί άπό ποίον στμεΤον
  τοΰ ορίζοντος. Ό γυρολόγος είνε
  είδος άποδημηπκοθ πτηνοΰ. Δέν
  ίχζι δμω; ωρισμένους τόπους έγ
  καταστάσεως καί άποδημίας Μπο
  ρεΐ νά τόν συναντήσετε σήμερον
  εΖς τδ άνώνυμο σταυροδρόμι τής
  επαρχίας αυριον είς την οδόν Στα
  δίου. Άν λησμονήβη νά σόίς δώ¬
  ση τα ρέστα σας—κάποτε τα ρέ-
  στα αύΐά είναι καί όλόκληρο
  πεντακοσάρικο—δέν θά είνε καί
  μεγάλης σημασίας ζήτημα. Ό
  &ΰρ<ϋπος χάπου τοθ πανελληνίου θά σάς αναμένη διά νά σάς τα επιστρέψη. * * Είπαν 8τι οί γυρολόγοι είνοΊ χαί λαθρέμποροι Συμβαίνει 8- μως πολλάκις νά μην είναι. Κα χορθώνουν νά τα έχουν έν τά· ξίΐ δλα Έχεΐ ώστόσο ποίι είναι άριστοτέχναι τής «γυρ&βολιάς» είναι τα εϊδη τους. Τα ευλογη- ύά 6^ νά ϊχουν Ο ΣΤΑΧΤΗΣ ΛΥΚΟΣ Οί Μοίρες. Υπεγράφη προχθές ή συμ- ' φωνΐα διά την έκπόνησιν σχε ΤθΟ Άνγλθυ θυγγραφέως ΑΡΜΣΤΡΟΓΓ,δίου ρυμοτομίας τής κωμο- ΑΒΔΟΥΛ ΧΑΜΗΤ Το τέλβς ενός τυράννου. Τί νέον σύνταγμα εκηρύχθη άπά τόν Έμβέρ άπό ^τόν έξώ- την τοθ ξενοδοχείου «'Όλυμπος» Παλάς» είς την μεγαλειτέραν πλα τεΓαν τής Θεσσαλονίκης. Άνάμε σα είς τούς άξιωματικούς πού έστέκοντο πίσω τού, άπαρατήρη τος κί ά δά ύ λ τος καί άγνωστος διά λούς, ώς £νας άπό τα ρ τούς πολ κατωτέρα πόν νά χαταστρίψιυν τόν μωαμε- θανισμόν καί τό χ<*λιφ5τον. Ή θρησχευτική προπαγάνδα Ι πιασε. Τα στρατεύματα τής Κων σταντινουπόλεως έστασίασαν, έφό νευσαν ή έφυλάκισαν τούς άξιω ματικούς των καϊ κηρύξαντα την νομιμοφροσύνην των πρός την θρη σκείαν τοΰ Ίσλάμ, τδν σουλτάνον καί χαλίφην των πιστών, έκυρί ευσαν την Κωνσταντινούπολιν χαί εξεδίωξαν τό κομιτάτον. Τό κομιτάτον έπεκαλέσθη,τήν βοήθειαν των στρατευμάτων πού ϊψιν εύνούχου. 'βς έπιτελής άξιωματικός, μορ φωμένος χαί αξιος. '£2; διοικη τής άποφασιστικός. Δέν ήξευρε ποιάν στάσιν νά τηρήση. Είς τδ επιτελείον τού 6πηρεταΰ3αν πολλά μέλη τοΰ πόλεως Μοιρών καί τοθ άνα- λαβόντος τό έργον μηχανικαί) κ. Μαυροκουκουλάκη. , Έντός όλίγου λοιπόν οί Μοίρες θ' άποκτήσουν σχέδιον καί θά πλουτιοθοθν μέ έξωραίστικά εργα. "Ελπίζομεν δέ δτι έν τώ κο; μεταξύ θά λυθή καί τό πρό· μιτάτου, μεταξύ των άλλων ό βλημα τοθ ήλεκτροφωτισμοθ. Μουσταφά Κεμάλ, δ δποΐος μό λις είχεν έπιστρέψει άΐτδ την Τριπολίτιδα. Αοτοί, σχεδόν χω ρ!ς νά θέλη, ώθησαν ΐόν Μαχ μούτ είς δράσιν. Δίέταξε την δευτέραν καί τρίτην στρατιάν τής Μακεδονίας νά,βα δίσουν κατά',τής Κωνσταντινουπόλε ως. Αί έμπροσθο φυλακαί άπετε- λοΰντο άπό την πρώτην μικτήν μεραρχίαν. Είς τάς τάξεις αυτής δ Έμβέρ πασάς πού είχε σπεύσει νά ίπιστρέψη ά πό τό Βερολίνον, ήταν διοικητής ενός άποσπάσμα τος ίππικοθ καί δ Μουσταφά Κε Είνε απαραίτητον ν' άποκτή¬ σουν ηλεκτρικόν φώς, δσον ήτο άναγκαΐον ν' άποκτήσουν καί σχέδιον. Είς Τας τόσας άλλας προόδους των άλλω¬ στε, οί Μοίρες θά σημειώ- σουν ασφαλώς καί αυτήν. Δι ότι ό πρόεδρος τής κοινότη¬ τος καΐ δλοι οί κάτοικοι έργά- ζονται μέ ζήλον καΐ ένθουσι ασμόν. ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΗΔΕΙΑΝ ΤΟΥ άποβπάσματος πού ηκολούθησε μέλη τοθ κομιτάτου, έστέκετο Κεμάλ. Διά μιάς, άπδ τάς διαφόρους χώρας τοθ έξωτερικοΰ ήρχισαν νά έπιστρέφουν οί πολιτικοί τοΰς όποίους επί μίαν εΐκοσαετ! αν δ Άβδούλ Χαμήτ δέν έκαμε παρά νά έξορίζη: Πρίγκηπες, πρώην μεγάλοι βεζύρηδες, υπουρ γοί, διάφοροι άνώτεροι άξιωμα τοΰχοι. "Εσπευδαν δλοι είς τήν Κωνσταντινούπολιν διά νά συνα γωνισθοΰν είς τόν δρόμον πρός την εξουσίαν, άπέκτησαν επιρροήν επί τοΰ κομιτάτου, παρηγκώνι σαν τούς νέους άξιωματικούς, οί δποίοι είχαν παίξει τδ κεφάλι των είς τήν επανάστασιν.. "Ε τσι γίνεται πάντοτε... Ό Νιαζή πέστριψεν είς τήν Αλβανίαν καί εδολοφονήθη. Ό Έμβέρ έ- στάλη ώ; στρατΐωτικδς άκόλου ος είς τό Βερολίνον. Ό Μου σταφά Κεμάλ απεστάλη είς τήν Βόρειον Άφρικήν, διά νάχαταρ ίση έκθεσιν περί τοΰ συνεχοθς ;ρυφτοπολέμου είς τήν Τριπολι ιδα. Τό χάος δλονέν έπεξετείνετο... 'ά πράγματα άπό χαχοΰ έπήγαι αν είς τδ χειρότερον. . Ή Αύ τρία προσήρτησε τήν Β-,σνί αν καί Έργεγοβίνην... Ή Έλ ,άς τήν Κρήτην. 'Η Βουλγαρία, νθαρρυνομένη άπό τήν Ρωσσίαν, νεκήρυξεν εαυτήν ανεξάρτητον, ίς τό εσωτερικόν έσημειώνετο ,ντίδρασις. Έξεγέρσεις έσημειώ ήσαν είς τήν Αλβανίαν χαί τήν Αραβΐαν. ΧριστιανοΙ χαί Μωα εθανοί άλληλί'οΐτονομευοντο. Καί έν μέσω δλης αυτής τ'ς υγχύσεως άνένηψαν οί δπαδοί ου γηραιοΰ σουλτάνου. Έξηγό ασαν τούς στρατιώτας τής φρου άς Κωνσταντινουπόλεως καί διέ πείραν τοΰς ούλεμάδες καί τούς ρτζάδες νά προπ*γανδίζουν ΐς τόν λαόν 8τι οί ίνθρωποι πού ίχαν έπαναστατήσει καί ευρί κοντο είς τα πράγματα, μέ τάς δέας πού είχαν φέρει άπό τδ Ιαρίσι, ήσαν άθρηακοι, ΈβραΙ ι χαί μαιώνοι, δχι Τοΰρχοι χαί ύσεδιϊς Μωαμεθανοί. Είχαν σκο ξωτερικήν εμφάνισιν θαυμασίαν, ;φήν έπίσης καΐ δλα τα ^ άλλα τοιχεΐα πού άπατοθν χαί τούς ίδικούς. Άν είναι όλωαδιόλου... χυρον άπό μέσα, αύτδ συμβαίνει το ξέρουν—χαί νά τδ διαψεύ ουν—μόνον αύτοι. Οί γυρολόγοι ίγο πολύ είναι σύμβολα. Συμβο- ίζουν γενιχώτερον τοΰς κάλπη- ες. Σττανιώτατα δμως άνακαλύ ινται^ώς τοιούτοι. Καί έδώ εί- τδ περίεργον τοθ συμβάντος Ιεδομένου δτι παίζουν μέ πράγμα α καί 3χι πρόσωπα. ΑΣΝΟΔΑΙΟΣ ΑΤΑΤΟΥΡΚ· Τμήμα τβΰ Έλληνικοΰ τιμητικώ; την επικήδειον πομπήν. δ | ευρίσκοντο είς την Μακεδονίαν. "Αν δέν έσπευδαν, δ Άβδούλ τού, τό πά άναστη στρατιωτικοΰ μάλ άρχηγός έπιτελείου. τοθ Χαμήτ, οί άνθρωποί θά είχαν πάλιν δρα^όλακες. ρελθόν κάς διοικητής είς την Μαχεδονί αν ήιαν ό Μαχμούτ Σεφχέτ πά σάς, ένας "Αραψ εύνοούμενος τοΰ Άδδούλ Χαμήτ: Ήταν Ινας 5ν ^ ύψηλός, λιπόσαρκος, μέ Έσάρωααν την ά ντε πανάστασιν, εκήρυξαν τόν Άβϊούλ Χαμήτ έκ πτωχόν χαί τόν ένίκλεισαν είς την έηαυλιν Άλατίνι, είς θεσσαλονί¬ κην, έβαλαν τδν Φετχή τόν Μα χεδόνα, ώ; φύλακά τού καί είς τόν θρόνον άνεβίβασαν * τδν ίσχα- τδγηρον έξάδελφον τοΰ Άβδούλ Χαμήτ. Οί άνθρωποί τοΰ κομιτά τού ήσαν πάλιν χύριοι τής χατα· στάσεως. (Ή συνέχεια είς την ^2αν σελίδα) Έπίκαιρα θέμα τα «Ε Ο Σ Μ(α άπά τάς ωραιοτέρας άσχολίας τής ανθρωπίνης δια νοήσεως θά Ιπρεπε νά είνε ή μελέτη τοθ ζητήματος, εάν ή λα, έκείνη προορΐζει διά τοΰς είρηνικούς καί εύγενικούς σκο- πούς της. Έξ αλλου δ' δμως ή επι- σκεφθή κανείς των πολεμικήν δτι ό πυρετός προπσρασκευ- ών, είς δλα σχεδόν τα κράτη, καί μάλιστα είς έκεΐνα πού καυχώνται καί έπαίρονται διά τόν πολιτισμόν των, δέν είνε τίποτε άλλο, παρά ή παθολο· γική εκδήλωσις τής κακής χρήσεως των μέσων τα όποΐα μάς παρέχει ή πρόοδος τής έπιστήμης. Σοφός καθηγητής τής ΐατρι· κης, τοθ Πανεπιστημίου Άθη νων, άπό των στηλών άπο· γευματιντ)ς άθηναικής εφημε¬ ρίδος, έ'θεσρν ήδη τό ζήτημα υπό τόν τίτλον «ό πόλεμος καί ή έπιστήμη», μέ την βάσιν, δτι τα δύο αύτά, ό πόλεμος καί ή έπιστήμη, διατηροΰν Ι σχυράν έχθροπάθειαν εναντί¬ ον αλλήλων. Δυστυχώς δμως δέν άληθεύει ή θεωρΐα τής έχθροπαθεΐας μεταξύ των δύο τούτων παραγόντων. Τό όμο- λογεΐ άλλως τε ό κ. καθηγη¬ τής. Ό όλέθριος δαΐμων τοθ πολέμου, γράφει, χρειάζεται διά την τροφήν τού Β,τι κα¬ λόν καί ωραίον ύπάρχει είς τόν κόσμον. Χρειάζεται την νέ ότητα μέ την υγείαν της καί μέ την ζωήν της, την καρποφορΐ- αν τής γής, τόν πλοθτον καί την άνεσιν τοθ βίου, δσα δή- λαδή καλλιεργεΐ καί έκτρέφει ή έπιστήμη. Όχι δέ μόνον τα άντικείμενα αύτά των φροντΐ- 6ων τής έπιστήμης θέλει νά καταβροχθΐζη ό πόλεμος, άλ¬ λά ζητεί καί »νά χρησιμοποιή τάς επιστημονικάς άνακαλύ- ψεις καί έφευρεσεις, άτινα δ· έπιστήμη προοδεύη μόνον διά στήμη έργάζεται άνενδότως τό καλόν ή καί διά τό κακόν τής ανθρωπότητος. Ή θέσις τοθ ζητήματος τούτου είνε είς άκρον έπίκαιρος. Άρκεΐ νά παρεμπόδισιν, καί εί δυ νατόν, καί οριστικήν κατάρ γησιν τοϋ πολέμου. Μέ άλλους λόγους, καθ* ή μάς, μάλλον προφανεΐς. Των προόδων τής έπιστήμης, των επιστημονικήν άνσκαλόψεων καί έφευρέσεων, γίνεται διττή χρήσις. Άγαθοποιός καΐ εύερ- γετική, έκεΐ δπου ό άνθρώπι- νος νοθς έ'χει τήν πρόθεσιν νά ώφελήση τήν άνθρωπότητα, άλλά παραλλήλως δμως φθο ροποιός καί όλεθρία, έκεΐ δ- που ή ανθρωπίνη διάνοια συλ λαμβάνει σκοπούς, απομακρυ¬ νομένους των (δεωδών τής ανθρωπίνης άνωτερότητος. Ό πόλεμος καΐ ή έπιστήμη είνε δυο ϊννοιαι άψηρημέναι. Κυ ρ(ως είπεΐν, είνε έκδηλώσεις τής ανθρωπίνης έττινοήσεως καί δραστηριότητος. "Ώστε διά νά είμεθα εγγύτερον πρός τήν αλήθειαν, οφείλομεν νά ομολογήσωμεν, δτι οΰτε ό πό¬ λεμος χρησιμοποιεΐ τάς επι στημονικάς άνακαλύψεις καί έφευρεσεις (τάς μηχανικάς τε λειοποιήσεις, τάς έκρηκτικάς ϋλας, τα χημικά σκευάσματα, τα ήλεκτρικά καί όπτικά καί τα άλλα ποικΐλα μέσα), ουτε ή έπιστήμη έργάζεται άνενδό¬ τως πρός παρεμπόδισιν καί εί δυνατόν, πρός οριστικήν κα τάργησιν τοθ πολέμου. Μετα¬ ξύ πολέμου καί έπιστήμης δέν ύπάρχει οΰτε ψιλία ουτε εχ θρα. Ύπάρχει μόνον ή έπιστή μη τοθ πολέμου ή όποία οίκει- οποιεϊται τάς επιστημονικάς έφευρεσεις καί άνακαλύψεις, Τό έλαιον. Σημαντική ανατίμησις παρε τηρήθη τάς τελευταίας ημέ¬ ρας είς την έλαιαγοράν μας. "Ολαι δέ αί προβλέψεις συμ- φωνοθν 8τι ή τιμή τοθ έλσΐ ου θά ύψωθή εΐσέτι σημαντι- κά. Ή κατάργησις τοθ φόρου, έφερεν ήδη τα πρώτα εύεργε τικά άποτελέσματά της. Ύ· πάρχει δέ επί πλέον καί ζήτη σις έκ τοθ έξωτερικοΟ, Τό Ι λαιον έιτομένως θά πωληθή είς καλάς τιμάς, δεδομένου ά κόμη 8τι δέν θά τικώς πλουσΐα ή είνε έξσιρε έφετεινή πά ραγωγή. "Ας ελπίσωμεν μόνον δτι ή βελτίωσις των τιμών θά γίνη άφορμή νά στραφοθν έκ νέου οί αγρόται μας είς την καλλιέργειαν τής έλαΐας μέ σύστημα καί επιμονήν. κων μέσων έμφανΐζεται, άλλοτε άγαθοποιός καΐ άλ¬ λοτε κακοποιός. "Αλλοτε διά τό καλόν καΐ την ευημερίαν τής ανθρωπότη¬ τος καί άλλοτε διά την κα κοδαιμονΐαν καί την συμφο- ράν της. Ό γράφων ε[ς τήν ΑθηνάΛήν εφημερίδα κ. κα¬ θηγητής, μνημονεύει ώς πρό¬ σφατον παράδειγμα έπιτυ- χοθς προσπαθείας τής έπιστή μης πρός παρεμπόδισιν τοθ πολέμου, την περίπτωσιν τής εύτυχώς διευθετηθ&ΐσης τελευ ταίας κρίσεως, τής τόσον ά- πειλητικής διά την εΐρήνην τοθ κόσμου. Κατά τήν περί¬ πτωσιν, λέγει, ταύτην, ό συμ παθέστατος πρωθυπουργός τής Αγγλίας κατήγαγε τήν λαμπροτέραν νίκην έξ δσων έ'χει ν' άναφέρη ή Ιστορΐα. Καί έρωτά. Θά ηδύνατο τά- χα νά επιτευχθή τό θεάρε- στον αύτό άποτέλεσμα, ώς ε¬ πετεύχθη, εάν δέν ύπήρχε τό άεροπλάνον καί τό ραδιόφω νόν, Τό άεροπλάνον μετέφερεν έπειγόντως τούς άρχηγούς των τεσσάρων μεγάλων κρα- των είς 'τήν Ιστορικήν εκείνην συνάντησιν καί ούτω άπεφεύ- χθη ή έ'κρηξις τοθ πολέμου, τό δέ ραδιόφωνον έκράτει τούς λαοΰς δλων των χωρών τοθ κόσμου, έν πάση στιγμή ένημέρους τής εξελίξεως τής τρομεράς αυτής υποθέσεως καί τοιουτοτρόπως μετέδιδε καί τήν αγωνίαν τής Βλης ανθρωπίνης ψυχής, ή όποΐα τρόπον τινά συμπαρεδρεύου- σα κατά τήν συνάντησιν ε¬ κείνην τοϋ Μονάχου, έπέβα- λεν έν τέλει τήν θέλησίν της καί έξεδΐωξε τό φάσμα τοθ πολέμου. Καί έπειδή δ λόγος, έν προκειμένφ, περί άεροπλά νού, τοθ "κατ' εξοχήν συγ¬ χρόνου πολεμικοθ τούτου μέ- σου,,θά ήξιζε, κατά πολύ νά παραβάλωμεν τα άγαθά των ύπηρεσιών τού, ώς μέσου συγκοινωνίας, πρός τα κακά τής χρησιμοποιήσεως τού ώς είτε πρός επίθεσιν είτε πρός' όργάνου πολεμικοθ. Άς έπι- άμυναν. Ύπάρχει μόνον 6 φυλαχθώμεν έν τή συνεχεία άνθρώπινος νοϋς ό οποίος της άναπτύξεως τοθ θέματος. διά των ίδίων έπιστημονι-1 Μάνββς Πλ«ύρη$
  ΛΜ0ΡΘΩΣΙ2
  θέατρον ΠΟΥΛΑΚΑΚΗ (ότιερέτ
  τα Π. Οίκονόμου).— Σήμερον
  ώρα 10 μ.μ. ή θαυμασία Βιενέζικη
  δπερέττα: «ΜοΟ ταφαγε ή μαιτρέσ
  σα μου». Άτιογευματινή ώρα 6 μ μ.
  «Σιφόν—Σιφονέτ» Γ) τα ·Δύο χά
  μΐνια» μέ τιμάς 20, 15, 10.
  «ΜΙΝΩΑ». — Σήμεοον τό γαλ
  λικης παραγωγης ϊργον «Χολύ
  βδινοι ανδρες». Έκτός προγράμ
  ματος Ζουρνάλ καί μερικές σκη
  νές άπό τό έΎχρωμο θαθμα «Ρομ
  πέν των δασών», πού θά ττροβλη
  θτ} προσεχώς.
  Δευτέρα: «Ή μεγάλη θυσΐσ».
  ΚΕΜΑΛ ΑΤΑΤΟΥΡΚ
  (Συνέχεια έκ τής 1ης σελίδος)
  Έξ δλων των μελών τοϋ κομι
  τίτου ό Έμβέρ συνεκέντρωνε την
  μεγαλιτέραν προσοχήν. Κατέστη
  • ίνας ήρως διά τόν λαόν. Ήταν
  διά τόν λαόν ό άνθρωπος πού
  είχεν άναπετάσει την σημαίαν
  τής έπαναστάσεως είς την Μακε
  δονίαν, καί ΰστερα έσπευσε διά
  νά σώση την επανάστασιν. Ζωη
  (ΐός, ταλμηρός, ρεκλαμαδόρος ό
  Έμβέρ είχεν δλας τάς ιδιότητος
  διά νά προωθήση τόν εαυτόν τού
  εΖς την πρώτην γραμμήν. Ό Μου
  σταφα Κεμάλ, ψυχρός, έπιφυλα-
  κτικός, σαρκαστικός, παρέμεινεν
  είς την άφάνειαν. Είς τό πλήθος
  ήταν δγνωστο{, είς τούς *ρχη
  γ&ύς άνβπθύμητος. Διά τό κομι-
  τΒτον ήταν Ινα μέλος ικανόν,
  άλλ' βχι συμπαθητικόν, πού έννο
  οθσεν βλους νά τού; κρίνη. Δέν
  τόν άγαποθσαν, δέν εϊχε φίλους.
  Καί τόν άπώθησαν είς τό βάθος
  τής σκηνής, τόν Ιστειλαν πίσω
  είς τα καθαρώς στρατιωτικαί τού
  καθήκοντα.
  Ό Μουσταφά Κεμάλ άφωσιώ-
  θη μετ' άποφασιστικότητος είς τό
  στρατιωτικόν έπάγγελμα. Ήταν
  γεννημένος στρατιώτας. Ειργάζε¬
  το αόκνως, ώργάνωσε Ιπιτελικά
  φροντιστήρια καί διαλέξεις, έμε-
  λέτα στρατιωτικήν ιστορίαν—τόν
  Μόλτκε καί τάς εκστρατείας τού
  Ναπολέοντος. Ήταν μιά περίοδος
  νέων ένθουσιασμών καί ταχείας
  προαγωγής Δέν ήταν άκόμη τριάν
  τατα έτών καί ήταν άρχηγάς τοθ
  έπιτελείου τής τρΕττ,ς στρατιας
  τής Μακεδονίας.
  Τό 1910 άπεσπάσθη είς τό επι
  τελεΐον τοθ στρατηγοθ ,'Αλή Ρΐζά
  ό οποίος είχεν έπιφορτισθή μέ
  μίαν αποστολήν είς την Γαλλίαν.
  Πρώτα έπήγεν είς τό ΠαρΕσι, έ¬
  μεινεν έχεΐ ολίγας ημέρας καί έ-
  πειτα μετέβη νά παρακολουθήση
  τα έτήσια γυμνάσια τοθ γαλλικοθ
  στρατοθ είς την ΙΙικαρδίαν. Είς!
  τάς έκθέσεις τού ό Άλή Ριζα ά· |
  νέφερεν δτι ό Κεμάλ εΐχε δείξει
  Εκανότητα χαΐ αντίληψιν καί δτι Ι
  ήτο άξιωματικός μέ διαυγές ίσον
  καί όξύ πνεθμα. "Οίαν επέστρεψε
  τοθ ανετέθη ή διεύθυνσις τής σχο-'
  λής αξιωματικών είς την θεσσα
  λονίκην.
  Άναδιωργάνωσε την σχολήν έ
  πί νέων βασεων, άλλ' ί ίδιος δέν'
  ήταν ίκανοποιημένος άπό τό 2ως!
  *όχε έργον τού. Έταν γεννημένος'
  οτρατιώτης, άλλ' ή πολιτική πάν |
  τοτε τόν ένδιέφερε. Καί 8μως είς'
  ι ήν πολιτικήν οί άλλοι δέν δφι·.
  ναν μίαν θέσιν καί δι' αυτόν.
  (συνεχίζεται) '
  ΑΙ Αθήναι είς την δόξαν των
  ΥΠΟ ΤΗΝ ΣΚΙΑΝ
  ΤΩΝ ΘΕΩΝ
  "Ενα Ιστορικόν άνάγνωσμα
  22ον
  —Τουλάχιστον, λέγει αύ
  τος, μερικοΐ Άθηναΐοι διετή
  ρησαν την άρετή τους. Λέγε-
  ται δτι ό Φίλιππος ττροσεπάθη
  σε κρυφά νά σέ έξαγοράσρ,
  καί δτι έσυ, ΦωκΙων, άπέρ
  ριψες τάς προτάσεις τού.
  — Δέν εΐμαι άπό έκεΐνουι
  πού πουλιοθντα:, άπαντφ μι
  ύπερηφάνεια ό στρατιώτης
  Δέν θέλω πλούτη. Θέλω μόνο
  νά μείνω τΐμιος. Άλλά έφθα
  σα στό σπΐτι μου. Χαΐρε Ίσο
  κράτη.
  —Δέν θά σέ ξαναδώ, Φωκί
  ών, άπαντα ό γέρων. 'Έχω
  ύποστηρΐξει τόν Φΐλιππο. Πρέ
  πει νά τιμωρηθώ γιά την πλά
  νη μου. Καί άφοθ αί Αθήναι
  πρόκειται νά ύποδουλωθοϋν
  θέλω νά πεθάνω έλεύθερος
  Ό Ίσοκράτης άπομακρύνε
  ται μέ βήμα άσταθές καί Γ
  ΦωκΙων τόν πσρακολουθεΐ μ
  τό βλέμμα ψ.θυρίζων:
  — Αί Αθήναι δέν μποροΰ
  νά πεθάνουν!
  Ό Φωκΐων δμως δέν εΐχ
  ύπολογΐσει την άχαριστία κα
  την άμάθεια των άνθρώπων.
  Μέσα σέ τριάντα χρόνια τα
  πάθη εσβυσαν είς τό άστυ
  την ελευθερίαν, χωρίς την
  ποΐαν δέν μπορεΐ νά ύπάρ
  ξη ζωή.
  Είμεθα στά 317. Άπό πέν
  τε έτών δ Δημοοθένης είνε νέ
  κρός. Τόν παρέδωσαν άνάν
  δρως οί συμπολίται τού στόν
  έχθρό γιά νά τοθ ΰποδεΐξουν
  δτι ή ματαία εξέγερσις ποΰ
  έπεχεΐρηααν οί Άθηναΐοι
  δταν έπληροφορήθησαν τόν
  θάνατον τοϋ Μεγάλοο Άλε
  ξάνδρου, υπήρξε ή τελευταία
  προσπαθεία ενός έλευθέρου
  λαοΟ, ή ύστάτη χειρονομΐα
  πρός την ανεξαρτησίαν.
  Ή εύγλωττία, ή ποίησις ε
  σβυσαν. Ό Άριστοτέλης πέ
  θανε καί ή τιμιόχης χάνεται
  καί αυτή μαζΐ μέ τόν Φω
  κΐωνα.
  —Θάνατος! Θάνατος!
  Οί φωνές τοθ πλήθους άν
  τηχοθν γύρω στόν τραχύ
  στρατιώτη, ό οποίος μειδιςχ
  μέ περιφρόνησι. Προσεπάθη
  σε νά συγκροτήση τούς κα
  τηγόρους τού. Δέν τό κατώρ
  θωσε.
  Ό κόσμος τόν οποίον εί
  χε πληρώσει ό Πολυστιέρχων,
  θανάσιμος έχθρός τοθ γηραι
  οθ στρατηγοθ, Ιπνιξε τάς
  διαμαρτυρίας τού.
  —Άδικη απόφασις! έφώνα
  ξε 6 Φωκίων προχωρών πρός
  τό πλήθος των μαινομένων.
  (συνεχΐζεται)
  ΝΕ Α ΜΟΝΤΕΛΑ
  Επανήλθεν έξ Αθηνών ή δνίς
  €Ελένη Βασιλογαμβράκη χομίσα
  σα 2λα τα νέα μοντέλα καπέλων
  τής έποχής. 1—2
  "Ολα τα εϊδη ΞΥΛΕΙΑΣ
  είς τιμάς έκτδς συναγωνισμου
  θά εΰρητε είς την:
  ΞΥΛΑΠΟΘΗΚΗΝ
  Ε. Γ. ΒΟΡΕΑΔΟΥ
  Όδός Χεϊτάν "Ογλοΰ.
  ΘΑΛΑΜΗΓΟΝ
  «ΕΛΣΗ»
  "Εκάστην Παρασκευήν 6 μ. μ. κατ'
  ευθείαν ΠΕΙΡΑΙΑ.
  Πρακτορείον ΑΜΑΜΠΙΛΕ Π. ΚΟΡΠΗ
  Τηλεφ. 551.
  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*■■■■■■■■■■
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΒΑΦΕΣ
  ΑΡΤΙ
  Άούγχριτες ήγγυημένες.
  Γενικάς.
  ΜΑΡΚΟ22 ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΝ
  ΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒΒ*■■■ϊ
  Ή στήλη τού ώραιόκοσμου.
  Δημιουργίες και συνδυασμοι
  των παρισινών οϊκων μόδας.
  Κάθε Παρισινός ράτιτης £χει τίς
  Ιδιαίτερες προτιμήσεις τού, τίς δι-
  κές τού έμπνεύσεις. Καί αιότές ξε·
  χωρίζουν τό 'ένα άττό τό αλλο
  μοντέλο πού έκαστος έξ αυτών
  παρουσιάζει στή συλλογή τού.
  ΟΙ χρωματισμο'ι, επί των οποίων
  στηρίζεται ή συλλογή τοΰ οϊκου
  Ζάν Πατού, βασίζονται έπά^ω σέ
  δυό χρώματα: κόκκινο καί ττράσι-
  νο μέ δλες τίς άποχρώσεις των.
  Καί τα δυό αύτά χρώματα ταιρι
  άζουν σέ ξανθές καί μελαχρ^ινές.
  'Ετΐίσης τσιριάζουν μέ τίς γοθνες,
  τΐού είνε εφέτος τό άπαραίτητο
  συ,ιπλήρωμα κάθε τουαλέττας.
  Ή κούπ των μοντέλων Πατοΰ
  δίνει έκ πρώτης δψεως την έ«τύ
  πωσιν μεγάλης άττλότητος. Είνε
  έφαρμοστή στό σώμα καί άναδει-
  κνύει θαυμασία τίς κομψές γραμ
  μές τού Τα φορέμιτα τοϋ Πατ^ύ
  δέν ίχουν ζώνη. ΟΙ φοϋστες είνε
  μάλλον κοντές καί γαρνΐροντσι
  μέ ιΐιέτες καί γκοντέ.
  Ό οΐκος Μολινέ λανσ4ρει έξ
  άλλου τώ κεντημένα φορέματσ,
  Τό κορσάζ είνε κεντημένο μέ ίίσ-
  ττρες μεταζωτές κλωστές.
  Τα κοστούμισ, ττοϋ προορΐζον-
  ται γιά τδν περΐπατο καί έν γέ¬
  νει τα σπόρ, ΰφΐστανται την έπιρ
  ροή τής μεξικανικής ένδυμασίας.
  Συνο5εύεται άπό πλατειά καστό
  ρινα καπέλλα, ζώνες στολισμένες
  μέ μικρά χρυσδ καρφιά, μαντήλια
  ζωηροΰ χρώματος.
  Ό οϊκος Βιονέ χοησιμοποιεΐ
  γιά τίς απογευματινές τουαλέττες
  ένα ϋφασ,ια τζίρσεϋ έκτάκτως
  μσλακό, πού δέν διαφέρει άπό πυ
  κνή μουσελίνα.
  "Ενα κοντό άπογευιαατινό φό·
  ρεμα άπό λαμέ άσημένιο ή βιέζ—
  δρ εΤνε τό μοντελο ιοθ ττροτιμςί ό
  οΐκος Λανβέν. Τό φόρεμα αύτό
  συμττληρώνεται μέ μιά κοντή πε·
  λϊρΐνα τοΰ αυτού ύφάσματος.
  Πολύ τής μόδας είνε καί τό σα·
  τέν μπριγιάν, πού γορνΐοεται ιιέ
  λωρί^ες άπό θαμτό σατέν ή βε·
  λο05ο στήν αυτή άπόχρωσι.
  Γιά τό άπόγευμα Μνα τοιγιέρ
  χρωματιστό άπό βαμβακερό βε- ί
  λοθΐο σέ χρωμα γκρΐ ιρέρ, μπλέ
  μαρίν ή γκρεά. Ζακέττα κοντή
  <αί φ.ύοτα λοξή, γαρνιρισμένη μέ όμοιόχρωμαι κοκκάλινα κου μπιά. 'Επίσης για τό άπόγευμα άν σάμπλ άπό ντρά μπλέ ρουά, πού άποτελεΐται άπό τα εξής: μονο· κόμματο φόρεμα μέ κοντά μτινί· κια καί μακρυα κάπα τοϋ ούτοΰ ύφάσματος, στολισμένη μέ στενές λωρίδίς γούνας άστρακάν σέ χρώ μα γκρΐ. Μέ τό άνσάμπλ ούτό θά φορεθοϋν γκρΐζες κάλτσες καί τό «α άπό άστρακάν γκρΐ. Τα αρίστα και φημισμένα λι- πάσματα: ΑΡΟΤΡΟΝ 'Απλά καί σΰνθετα δι* δλας τάς καλλιεργεΐας. Αφίχθησαν καί πωλοΰνται παρά τώ- άντι- προσώπω: Γ. Μ. ΔΙΑΛΛΙΝΑ Ήράκλϊΐον (Γραφεϊα καί αποθήκαι όπισθεν Αγ. Τίτου). ■«■■■■■«■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■Ι θερμάστρες "Ολων των τύπων καϊ μεγεθών άπό 300 δοαχμών και άνω Παρελήφθησαν είς τό κατάστημα.· ΓΕΩΡΓ. ΦΥΣΑΡΑΚΗ Άσύγκριτοι, στερεώταται, μεγάλης άντοχής καί διαρκείας. Γίνονται ταχύταται εγκαταστάσεως. Κοινωνικά Ή Άρωματοπόιΐα ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ πα¬ ρέλαβεν 8λα τα εύρωπσϊκά Άρώματα καί Καλλυντικά είς τιμάς έξαιρετικάς, των οΐκων: ΟηβΓΐαπ, ΟβΓοη, Ρατον, Ηοιι- οί^αηΐ;, Ιν&πνίπ, ΒοιιηοίΒ, ^βη^116^^^ κ. λ. π. ΜΙΝΩΑ 2ΗΜΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟΝ Τό γαλλικής παραγω γής εργο: ΑΝΔΡΕΣ Πρωταγωνιστοθν: Τό ά- στέρι πού μεσουρανεΐ: ΜΠΕΤΤΥ ΝΤΑΙΒ1Σ καΐ όμεγάλοςκαλλιτέχνης: ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ ΡΟΜΠΙΝΣΟΝ προγράμματος ΖΟΥΡΝΑΛ Δευτέρα: Η ΜΕΓΑΑΗ ΒΥΣΙλ ΠΕΜΠΤΗ: ΚΟΝΤΟΤΤΙΕΡΙ (ΠΥΡΙΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ) Σημ. Δευτέραν — Τετάρτην —Πέμπτην—Σάββατον—Κυρι ακήν<δρχ61)2 άπογευματινή. Κυριακή &ρα 2 μ. μ. ο¬ λόκληρον τό έπεισοδιακόν: ΦΑΝΤΛΣΜΑ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΑ! ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙ ΕΡΓΟΔΗΓΩΝ Ο "ΤΕΚΤΩΝ" Μαθηταί γυμναοίων μ«τεκ· παιδεύονται έπαγνελματικώς ώιδασκόμίνοι επί δεκάμηνον παρά πεπειραμένον πολιτι¬ κών μηχανικών άκβλουθούν των το πρόγραμμα ίιύακτέ- άς υλης των 'Ανωτάτων Σχο λών Πολιτικών Μηχανικόν τοΰ Πολυτεχνείου, οίκοδομι κήν καί σχέύια οϊκιών, τόπ© γραφίαν καί χρήσιν χωροβά τού καί ταχυμβτρου κλπ., όύοποιίαν, ύδρβτυλικήν καί πάντα τα τεχνίκά μαθήματα μετά σχεύίων, έφαρμογών, μελετών καΐ άσκήβεων είς τό ύπαιθρον. Είναι μβναόική εύκαιρία δι' βαους άπβρρίφθηααν έκ των Σχολών τοΰ Πολυτεχνβί ου, Στρατιωτικών Σχβλών κλπ., έσους πρβτίθβνται νά γίνουν μορφωμένοι 'Εργολη πται, να διοριβθοδν είς 'Ερ γοληπτιχάς έταιρίας έύβποιΐ άς, οικονομικάς ι'ΐ είς οΐασ- ίπποτβ τεχνικάς υπηρεσίας καί έν γένει νά σταύιοδρομή σουν είς τόν Τ ε χ ν ι κ ό ν Κ λ ά ώ ο ν, τόν μόνον & οποίος δέν εγνώρισε «οτέ ά νεργΐαν, άλλά έξασφαλίζβι τα μβγαλύτερα κβρδη καί τούς καλυτέρους μιοθούς. Πάντες ο έξελθόντες έργοδηγοί μέχρι σήμε¬ ρον έκ τβϋ «ΤΕΚΤΟ* ΝΟΣ» διωρίσθησαν είς ύπουργεΐα, Δήμους κ.λ.π. Γραφεϊα "Ιωνος 5, Όμόνοια. >|Ι<» > « » Ι»
  τΐίΑΣΤΙΡΕΣ ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΗΑΤΟΣ Σ. Ι. ί. Α.
  Άνώτεροι δλωνΐΐ
  ΟΕΙΑΦΙΣΤΗΡΕΣ ,,ΙΙΡΙΜΑ"
  ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ
  Α. & Α._ΝΤΕΛ ΤΑΛΙΑ
  Αηλώσατε εγκαί¬
  ρως τάς τταραγγελί
  άς σας άποτεινό-
  μενοι είς τόν γενι¬
  κόν αντιπρόσωπον
  διά την ΕΑλάδα:
  ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ
  ΜΑΟΥΡΟ & ΠΟΛΙΤΗ
  ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ-ΚΡΗΤΗΣ
  Όδ·ς 25[Αύνούστβυ
  Άριβ. τηλεφ. 4-80
  ΚΟΙΝΩΜ
  ΚΙΝΗΣΙΣ.-Έπανηλθεν έξ Άθη
  νών ό κ. Κωνσταντίνος ΔρετάκηΓ
  δικηγόρος. '^
  -Έπίσης επανήλθεν ό κ. Άχιλ.
  Τζανάκης δεριιοτέμπορος.
  -ΆφΙχθη έκ τού γείτονος ό
  ΦΙλος κ Ι. Πρατσινάκης ταγμα-
  τάρχης έ. α. τμα
  -Ανεχώρησε χθές δι' Αθήνας
  ό κ. και ή κ. ΆθανασΙου Άγγε
  λάκη. ''
  ΕΟρΤΑ'·-Δέν έορτάζει σήμε.
  ρον οϋτε δέχεχαι 6 κ. Στυλιανός
  Φωτάκης δικηγόρος
  εΥΧ/Ρ]ΣΤΗΡΙ0Ν - Καθή<0ν έ τπβεβλημένον καί υποχρέωσιν θεώ ροθμεν δτιως καϊ διά τοθ τύπου εκφράσωμεν τάς θερμοτέρας των εύχαριστιών μας ?ίς τόν έν ιή «6 λει μας τταρεπιδημοθντα διαττρετιη ιεροκήρυκα καί Δ)ντήν τοθ ηεριο δικοΰ «ΟΙκογενειακή Ζωή» κ. Λάμ προν Ζαχαρήν δστις διά των ώραΐ ών καί έμπνευσμένων αύτοθ κη· ρυγμάτων προσήλκεισε πλήθοςκό ομού έν τω Ιεοω ναφ Αγ. Τίτου καί δλως ανιδιοτελώς ειργάσθη ο¬ λοψύχως διά την άναζωττύρωσιν τού θρησκευτικόν συναισθήματος τού λαού μας. (Ή Ένοριακή Επιτροπεία Αγ. Τίτου, οί Έφημέριοι) *** Γύρω στήν ττόλι. Ή χθεσινή καί προχθεσινή βρο· χή συνεπλήρωσε τάς καλάς προ· θέσεις τοϋ καιροΰ άπέναντι τής πσραγωγης. -Δυστΰχημα μόνον είνε Οτι ή βοοχή είνε σποραδική καί δχι συν εχήζ ή; — "Ωστε καί αί περιφέρειαι έ· κεΐναι είς τάς οποίας ή σπορά δέν έγινεν άκόμη, νά συντελεσθή υπό τούς φυσικούς επί τέλους και ρικοϋς δρουο, οί όποΐοι τόσον καθ· υστέρησαν εφέτος. — Σήμερον εορτήν τού Άγίου Στυλιανοϋ έορτάζουν οί συμπολί¬ ται Στυλιανοϊ καϊ αί συμπολίτι· δες Στέλλες. — Καί τοΰ χρόνου. —Τα τελευταία σταφύλια, εΐδι· κώς τα Γαζακιά έμφανΐζονται πά λιν είς τάς όδούς, διαφημιζόμενα άπό τούς πλανοδίους. — Καί άγοραζόμενα άπό τούς φίλους τού εΐδους, οί όποίοι συν- εχΐζουν εισέτι την σταφυλοθερα- πείαν. —Έν συνδυασμώ έννοεϊται καί μέ την πορτοκαλλοθεραπείαν—δν έπιτρέπεται ό δρος—την οποίαν ή ύγιεινή διατηρεϊ είς την πρώτην γραμμήν. —Καί δή κατά τούς μήνας αύ· τούς κσ.1 τούς έλευσομένους 6πό- τε ή Κρητική παραγωνή έζελίσσε ιαι καί φθάνει είς τό μάζιμουμ τής ποιότητος καί ποσότητος των έσπερι&οειδων. —Άπό τα ζαχαροπλαστεΐα αύ¬ τάς τος ημέρας δέν λείπει ή κΐνη σις καί φυσικά ή δουλειά. —Ή κίνησις αύτη θά ένταθή συν τφ χρόνφ δεδομένου δτι αι μεγάλαι έορταί τής χριστιανωσύ νης, ειδικώς αί συμπίπτουσαι μέ τό τέλος τοΰ Ιτους. —Συνδέονται πολύ μέ τα ειδή τοΰ ζαχαροπλαστεΐου χωρίς νά λεΐπη άπό τόν σύνδεσμον αυτόν καί γενικώτερα ό περΐφημος Τσε λεμεντές. — Ό Ραδιοφωνικός Σταθμός θά μεταδώση, σήμερον έκ τοΰ θεάτρου Κοτοπόύλη ωρισμένα μέρη άπό τό «Δαχτυλίδι των Νιμπελοϋγ· κεν» τοθ Βάγκνερ. —Ή μετάδοσις θά γίνη άπό την κρατικήν δπεραν τής Φραγκφούρ της ή όποία ώς γνωστόν εύρίσκε ται είς Αθήνας. —Οί κάτοχοι ραδιοφώνων άσφα λώς δέν ττρέπει νά χάσουν την εύκΓΓφίαν αυτήν συνεπώς Λί προ σέξουν την ώρανίτής μεταδόσεως ώς άναγράφεται είς τό έν δλλη στήλη δημοσιευόμενον σύνηθες πρόγραμμα. —Χθές τό εσπέρας είς τό θέα τρον Πουλακάκη θά εδίδετο τό ά ριστοΰργημο τοΰ Χατζηαποστό λου «Γκρεμισμένη φωληά». —Είς την τΐαράστασιν ανεμένε¬ το πιέννα, διδομένης τής πλοκής καί τής μουσικής τοΰ δλου Ιργου άλλά καί τοθ όνόματος μόνον τοθ έκλεκτοΰ "Ελληνος μουσουργοθ πού τό εδημιούργησε. — Τοΰ όποίου τό Εργον θά πά ραμεΐνη άθάνατον δια τό έλαφρόν μουσικόν μας θέατρον. — Είς την «Μινώαν» συνεχίζεται μέ επιτυχίαν ή προβολή τοϋ έκλε κτοΰ φΐλμ: «Χαλύβδινοι άνδρες». ο Ρέπορτβρ ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ Ήέπί τήςΣυντάξεως τοθ Δή μοτικοθ ΚτηματολογΙου έπιτρο πή απεφήνατο διά τής ύπ' άριθμ. 2)1938 αποφάσεως της δτι τα έν αυτή άκίνητα (Λόγ- για καί τό παρά τή πλατεΐα Δασκαλογιάννη άκΐνητον έν¬ θα στεγάζεται ή μουσική τοθ Δήμου) άνήκουσι κατά κυριό- τητα είς τόν Δήμον Ηρακλεί¬ ου. Ή απόφασις αυτή μετά των σχετικών έκθέσεων καί διαγραμμάτων έκτΐθεται έν τώ Δημαρχιακίΰ καταστήματι άπό τής Π—12 π. μ. έκά· στής ίργασΐμου ημέρας. Πάς ένδιαφερόμενος δύναται νά λάβη γνώσιν αυτών καί νά ασκήση προσφυγήν κατά τή"ς αποφάσεως έντός μηνός άπό>
  ής δημοσιεύσεως τής παρο6
  ιης.
  Έ» Ήρακλείφ τ{] 19 Νοεμ-
  ρΙου 1938.
  Ο Πρόεδρος τής Επιτροπήν
  Δημ. Μαργέλος
  Αγ. Μην*
  Τ6 μεγάλο έργον
  τού Βίκτωρος Ουγκώ.
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Οί Άθλιοι.
  Έγκυκλοπα ιδε ία
  ΑΓ έκείνους ποΰ θέλουν
  νά πλουτΐζουν τάς γνώσεις των
  Ή συγκοινωνία
  Ωπλίσθησαν λοιπόν δλΟΙ καί 6 Θενσρδιέρος
  διά τής μαχαίρας τού, καί ή Θβναρδιέρου διά Τε
  Υάλης τινός πέτρας, ήτις Ικειτο επί τοϋ παραθύ-
  ρου χρησιμευουσα ώς εδώλιον είς τσς θυγατέραν
  της, καί έλαβον θέσιν άμυντικήν. συΥατερας
  Ό Ίοβέρης έφόρεσε πάΜν τόν πϊλόν τού, καΐ
  έκαμε δυο βηματσ έντός τοθ θαλάμου, σταυρΞ
  μένας έχων τάς χείρας, κρατών την ρ',β5ον τού
  τής θή'κ ς βραχ(0να Κσ1 τό *Τ»6« τοϋ *« έντός
  —Στήτε ! εΐπε. Μή σαλεύσπ κανεΐς. Δέν ε·
  χετε τώρα νά περάσετε άπό τό παράθυρον θά
  περάσετε άπό την θύραν. Είνε ύγιεινότερον.
  Είσθε έπτά, καί είμεθα δεκαπέντε. Μην πια-
  σθοθμεάπό τα μαλλιά σάν τα παιδία. Ευτακτα
  Ο Πιγρεναλιάς έλαβεν έν πιστόλιον, δπερ
  έφερεν υπό την βλοθζάν τού, κ ιί τό ένεχείρισεν
  είς τόν Θεναρδιέρον, είπών είς τό ώτίον τού —
  Αύτός εΐν' ό Ίσβέρης. Έγώ δέν τολμώ νά σύρω
  κατ αύτοθ τοϋ δισβολανθρώπου. ΣοΟ βαστά έ-
  σένα ;
  —Πώς δχι ! άπεκρΐθη ό Θεναρδιέρος.
  —Σύρε τό λοιπόν.
  Ό Θεναρδιέρος έλαβε τό πιστόλιον καί κατηύ¬
  θυνεν αύτό κατά τοϋ Ίαβέρη, άπέχοντος τρΐα μόλις
  βήματα. Άλλ' οθτος, άτενίσας πρόςαύτόν, ήρκέσθη
  μόνον νά είπη.
  —Μή σύρης, μή ! Τοϋ κακοϋ. Δέν θά πάρη φω¬
  τία τό πιστόλι σου.
  Ό Θεναρδιέρος έπΐεσε την σκανδάλην. Ό λύ-
  κος τοϋ δπλου έπεσεν, άλλά 6£ν έγινεν έκπυρό-
  τησις.
  —Δέν σοθ τα εΐπα ! άνέκραξεν ό Ίαβέρης.
  Ό Πιγρεναλιδς έρριψε τό σιδηροϋν ρόπαλόν
  τού πρό των ποδών τοθ Ίσβέρη.
  — ΕΤσαι ό πρωτοδιάβολος, είπεν, άφοϋ καί τα
  δαιμόνια σοθ ύποτάσσονται. ΌρΙστε' παραδίδο-
  μαι.
  —ΑΤ !... οί άλλοι, τί κάμνετε ; ηρώτησεν ό Ία¬
  βέρης.
  —ΕΑμ' καί μεΐς. άμ' τί !... άπεκρΐθησαν οί
  άλλοι άλιτήριοι.
  Ό Ίοβέρης προσέθεσεν άταράχως.
  —Καλά κάμνετε· έγώ σάς εΐπσ. ΕύταξΙα ! Φρό
  νιμα !
  —Ένα μόνο σοθ ζητώ, είπεν ό Πιγρεναλιάς·
  νά μή μοϋ άποκόψουν τόν καπνό μέσα είς την
  φυλακήν.
  —Γεννηθήτω τό θέλημά σου, απήντησεν ό Ία·
  βίρης.
  Καΐ στραφείς πρός τα οπίσω τού.— Έμβήτε
  τώρα μέσα 1 άνέκραξε.
  Στΐφος χωροφυλάκων ένόπλων έσπευσεν είς
  την πρόσκλησιν τοϋ Ίαβέρη. Όλων των άλι-
  τηρίων αί χεΐρες έδέθησαν. ^ό δωμάτιον ένε·
  πλήοθη άνδρών έφαΐνοντο ώς σκιαί είς τό σ-
  μυδρόν φώς τοθ ενός καί μόνου άλειμματοκη-
  ρΐου.
  (σενεχΐζεται)
  6-χα
  Η ΓΕΝΕΣ1Σ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
  δι· δλους Νεύς Άμάρι-Άσωμάτων.
  £-/νννΥ ΝΕΓΣ ΑΜΑΡΙ (άνταποχριτοΰ έηανερχομένης ε?ς τδ κανονικόν
  ΧΟΝΣΤΑΝ. ΠΑΛΟΥΣΗΣ
  Τό στερεώτερο
  τό κομψότερο
  τό έλαψρό τΐαποθτσι.
  Τα γυναικεϊα μας είνε άμίμητα.
  Ή έκθεσίς μας παρουσιάζει έκ-
  ' Κεντρικόν: Γωνία Μεΐδανίου.
  ύποκατάστημα: οδος Αγ. Μην*.
  Τό .χρυσοχοεΐον
  Ανδρ. Βλάσση
  Νέον
  _δο ττοοσφέρει τα πειό μοντέρνα
  κοσμήματϊ έκ Γ1ΛΑΤΙΝΗΣ καΐ ΧΡΥΣΟΥ
  άρΓστης τέχνης καΐ ήγγυημένης έργα-
  οίας.
  Τμή|ΐα ωρολόγιον
  Τα κοιιΦότερα ωρολόγια γνήσια ΕΛΒΕΤΙΚΑ
  εις βλες τι$ Π»*»*"». ^ν παρακολούθησιν υπο
  καί γυναικεϊα, με θβ*ρβ«ν * »-
  ειδικόν τεχνιτού τού καταστήμ«τβς.
  ■—■
  τέρας
  Κσί έτσι επέρασαν χιλιάδες
  χιλιάδων έτών. ΚαταιγΙδες έ-
  ξαπελύοντο επάνω άπό τόν
  ωκεανόν πού εκάλυπτε την
  γήν, καί ό πλανήτης μας έσε(
  ετο άπό σεισμούς καί ίσχυ
  ράς ήφαιστειακάς έκρήξεις.
  Κατά τινάς έκ των έκρήξεων
  αυτών πού ήσαν (σχυρότεραι
  των άλλων, έτινάχθηκαν ύιέρ
  την επιφάνειαν των υδάτων
  πού έκάλυπταν την γήν στε
  ρεαί τίνες έκτάσεις. Καί έτσι
  έσχηματίσθησαν αί πρώται ξη
  ραί καί αί πρώται ήτειροι. Είς
  την κροϋστα ή τόν φλοιόν τής
  γής εσχημάτιζον™ άπό τάς
  δονήσεις καΐ τάς έκρήξεις πού
  έσχιζαν την επιφάνειαν τής
  γής, μεγάλαι πτυχώσεις. Καί
  έτσι έσχηματίσθησαν τα πρώ
  τα δρη.
  "Ηδη ή έπιφάνεια τής γής
  άπετελεΐτο άπό μεγάλας μά¬
  ζας ξηρδς χωριζομένας άπό
  άπεράντους έκτάσεις υδάτων,
  τα όποΐα εΐχαν μαζευθή* είς
  τα κοιλώματα τής γής. Φοβε-
  ροί άνεμοι μαστίζοντες τα
  νερά, σήκωναν κύματα κατά
  των ξηρών, καί αύτά νυχθη¬
  μερόν, χωρίς διακοπήν, κατέ-
  τρωγαν τάς ακτάς των ξηρών,
  τ*ς διεβΐβρωσκαν, τάς σκάλι-
  ζαν, σχημάτιζαν ίσοχάς —
  κόλπους — άκρα)τήρια. Αί ρα
  γδαΐαι βροχαί πού δπιπταν
  μεταξύ των όρέων, έιτλημμύ-
  ριζαν τάς κοιλάδος καί έσχη
  μάτιζαν φουσκωμένα ρεύματα
  πού κατηυθύνοντα πρός την
  θάλασσαν. Είς την γήν δέν
  υπήρχεν άκόμη οϋτε ίνα δέν
  δρον, ουτε 6να χορταράκι. Είς
  την επιφάνειαν της την στερε¬
  άν δέν υπήρχαν παρά μαϋ
  ρες πέτρες καί άμμος.
  ΝΕΥΣ ΑΜΑΡΙ (ίνταποκριτοΰ
  μας).— Φλέγον ζήτημΐ διά την
  περιφέρειαν μας είναι αύτάς τάς
  ημέρας ή συγκοινωνία Μονήζ Ά-
  σωμάτων—Νευς Άμάρι. Μετά τάς
  πρώτ»ς άχόμη βροχάς ή δδός αΰ
  τη κατέστη άδιάβαΐος τελείως
  διά τα αύτοκίν^τα, ώστε τό ταχα
  δρομείον νά μεοφέρεται ήδη δι'
  έφίππου είς την κοινότηΐί μας.
  ι Διά την οδόν ταύτην Ιχει δοθ$
  πίστωσις 50 0005ρ. διά νά γίνουν
  τα συμπληρωματικά έργα όίοστρώ
  σεω;. Τα έργα αύτά άπαιτοθνται
  ιδίως είς τα έττικίνδυνα σημεΐα
  τής ό5ο0 ταύτης, ίίτινα καί κχθι
  στοθν σήμερον την συγκοινωνίαν
  , αδύνατον διά τροχα(ων μέσων.
  | Οί κάτοικοι τοθ Νείις Άμα-
  ρίου έκφράζουν ήϊη την ευχήν
  , 5πως ή διατεθεΐσχ πίστωσις δαπχ
  ι'νηθή δι' αϋτεπιστασίας, οίίτω; ώ
  στε νά επιτευχθή έντός τού χει-
  μωνος ή όλοκλήρωσις τής όδοθ,
  ΧΕ1ΜΩΝ
  Α'.
  Ό Γερμανός καθηγητής δό¬
  κτωρ Γ. Μπράντες είς έπιφυλ-
  λίδα τού διασαφίζει ωρισμέ¬
  να ζητήματα σχετιζόμενα μέ
  τό ψθχος, επί των οποίων έ
  πικρατοΰν πεπλανημέναι άντι
  λήψεις.
  «Άπό έτών—γράφει 6 Γερ
  μανός καθηγητής— προσπαθώ
  νά διασαφήσω τάς ευρύτατα
  διαδεδομένας ίδέας πού επι-
  κρατοϋν γενικώς καθ" όσον
  άφορφ την άντοχήν των ζώων
  είς τό ψθχος. Ό πολύς κό·
  σμος πιστεύει επί παραδεΐγμα
  τι δτι τα πτηνά άποδημοϋν
  τό φθινόπωρον έκ των ψυχρο-
  τέρων κλιμάτων είς τα θερμό
  τερσ, διά ν' άποφΰγουν τό
  ψθχος. Ή (δία αντίληψις επι-
  κράτει καί διά πλείστα δοα
  θηλαστικά, τα όποϊα πίπτουν
  είς νάρκην τόν χειμώνα, διότι
  δέν ήμποροϋν τάχα ν' άνθέ-
  ξουν είς τό ψθχος. "Εν τοσού¬
  τω ή άλήθεια είνε δτι κάθε
  θερμόαιμον ζώον μπορβί ν'
  άνθέξη χωρίς νά πάθπ τίπο
  τε καί είς τό μεγαλειτέρον
  ψθχος, υπό την προϋπόθεσιν
  δτι ευρίσκει άρκετήν τροφήν.
  Διότι δταν ίχη έπαρκή τροφήν
  διά τής παύσεως πού παράγε
  ται μέσα τού δταν τρέφεται,
  άσφαλΐζει είς τό αΐμά τού
  θερμοκρασΐαν 37 βαθμών Κελ-
  σίου. Αυτήν την θερμοκρασίαν
  έχουν τα θηλαστικά, ένώ ιά
  πτηνά Ιχουν μεγαλειτέραν, 41
  βαθμούς Κελσίου. Όταν λοι¬
  πόν κάνη πολύ κρϋο καί ψο
  φοθν τα ζώα άφορμή είνε ή
  άνεπσρκής καθσις τοθ όργα-
  νισμοθ των, ή άνεπάρκεια τής
  (συνεχΐζεται)
  έπανερχομένης είς τό
  της σημείον, τής συγκοινωνίας.
  Ή Γενική Διοίκησις Κρήτης
  άλλά καΐ ή Νομαρχία Ρεθύμνης
  αΐτινες τόσην ατοργήνϊδίΐκνύουσι
  διά τα τοπικά ζητήματα τής
  Κρήτης, είμεθα βεβαιοί 5τι δέν
  θά παραβλίψίϋν την ευχήν τα·5
  την. Ή πιριφέρειά μα; καί προ
  οδευτική είναι καί είς την έθνι
  κήν οίκονομίαν συμβάλλει διά
  των προϊόντων αυτής δχι δλΕγον.
  ΈνΒείκνυται δέ δπω; τί ζήτημα
  τοθτο ζωτιχώτατον διά την σημε¬
  ρινήν κατάστασιν ;έν τ^ περιφε
  ρεία καί τάς ανάγκας των κατοί-
  κων λήξη αίσίω;, άποκαθισταμέ
  νης τής συγκοινωνίας μέ την
  Μονήν Άσωμάτων καί τερματι
  ζομένης τής άπομονώσεως τής
  κοινότητος μα; έν σχέσει μέ την
  διοικητικόν Εδραν αυτή; καΐ .τάς
  άλλας επαρχίας τοθ νομοΰ μας
  καΐ τή; Κρήτης
  — Άποκήρυξις άρτεργατών.
  Τό Διοικητικόν Συμβούλιον
  τού Σωματείον 'ΑρτβργκτΜν Η¬
  ρακλείου άΐτοκηρύσσει οριστικώς
  τού; άρτεργάτας 1) Γεώργιον Δά·
  χαν, 2) Δημήτριον Μχκρήν, 3) Δή
  μήτριον Πετριδάκην, 4) Δημο
  σθένην Στούπιιν διότι παρά τάς
  επανειλημμένας συστάσεις τοΰ
  συμβουλίου ίπως ούτοι συμμορ·
  φωθώοιν συμφώνως πρές τό άρθρον
  5 καί έ ταΰ Καταστατικόν ό^ι μό
  νόν δέν ουνεμορφώθηοαν αλλά
  δημιουργοΰν είς τάς εκάστοτε
  συνελεύσει; έπειβόδια είς βάρος
  τής πβιθαρχίοις των έργατών, κα
  τόπιν δέ της κοινοποιησεω; τής
  άποκηρύξεώς των άπαγορεύομεν
  οπωσδήποτε την συμμετοχήν των
  ίίς τό Σωματείον μας.
  ι Έν Ηρακλείω τΓι 23 Νοεμβρι¬
  ού 1938.
  Τ £. Ό Πρόεδρος
  Νικόλαος Μ'ωμαδάκπς
  Παρισινά φιγουρινια
  καί Άθηναϊκά μοντέλα
  ΜΟΔ4 ΕΙΝΕ Ο ΝΕΡΑΝΤΖΟΥΛΗΣ
  ΕΚΤΟΣ ΤΡΑΣΤ
  ΤΟ ©ΑΛΑΜΗΓΟΝ Α)Π
  Α ΚΡΟΠΟΛΙΣ
  Αναχωρεί έξ Ηρακλείου εκάστην Κυριακήν
  βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια.
  ΤΕΤΑΡΤΗΝ βράδυ κατ' ευθείαν Πειραια, Σδ-
  ρον, Τήνον, Πάρον, Νάξον.
  Πρακτορείον ΛΙΝΑΡΔΑΚΗ
  Τηλ. 3-41.
  ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
  Γενικής Συγκεντρώσεως
  Καλοθμεν την προσέχη Κυρια¬
  κήν 27ην τρέχοντος μηνός καί*ώ
  ραν 9 πρωϊνήν ακριβώς, είς τό
  Γυμναστήριον Ηρακλείου, άπα¬
  σαν την δύναμιν τής Ε.Ο Ν. Ή
  ρακλείου «ν πλήρει στολξ, -ήτοι
  αξιωματικόν;, ϋπαξιωματικούς
  φαλαγγίτας, σκαπανεϊς, φαλαγγί
  τισσας, καί σκαπάνισας.
  Είς ουδένα απολύτως θέλει επι
  τραπή άπουσία άνευ προηγουμέ¬
  νης αδείας τής Περιφερειακής Δι
  οικήσεω;.
  (Έκ τή; Διοικήσεως)
  ΚΙΜΟΝ Α. ΕΥΓΕΝΗΣ
  ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ

  Ι Διδάκτωρ τοθ Πανεπιστη·
  ■ μίου τής Λυώνος.

  Ι Ώς ύπότροφος τοθ Κρά-
  ■ τους επί έπταετϊαν έκπαι-
  ■ δευθεΐς είς Λυώνα καί
  Ι Παρισίους.
  υ Θά δέχεται τούς πά-
  • σχοντας έκ παθολογικών
  Ι καί νευρολογικών νοση-
  ; μάτων είς τό ιατρείον τού
  ■ όδός Άμσλθείας (πάρο-
  Ι δος όδοθ Κατεχάκη, τΐρώ-
  : ην πλατύ σοκκάκι).
  • 9—12 π. μ. καί 3—6 μ.μ.
  Ι τηλ. 6 63.
  ■ Η ΜΙΚΡΟΒΙΟΑΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ
  ι ΜΕΡ. ΑΥΔΑΚΗ- ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗ

  ' Δέχεται είς τό έργαστή-
  ■ ριόν της (Πλατεΐα Βαλιδέ
  ' Τζαμί).
  Ο1ΝΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ
  Τά^έξαιρετικα άνόθευτα καί άγνά έπιτραπέ-
  ζια κρασιά, παλαιάς εσοδείας, θά ευρίσκετε είς
  την π«ρά τα βαρελτζίδικα αποθήκην τού κ. Ά-
  λέζ. Σκορδύλη είς μικράς καί μεγάλας ποσότη¬
  τας είς τιμάς ασυναγωνίστους.
  ΨΑΡΙΚΑ-ΑΠΟΙΚΙΑΚΑ ^Ις τδκ«τά
  Ρ ΚοασάΚϊΙ. Παρά την π^Νομαρχίαν, ίιηιιΐΜΐιΐΜΗΗΐΗεΜΗΜΜΜΗΐιΐΗΐιΐΗ
  '· Κ. ΜυλοποταμΙτης
  Ι οφθαλμίατρος

  " Επί τριακονταετΐαν από¬
  ϊ κλειστικώς καΐ μόνον είς τα
  ■ όφθαλμολογικά άαχολούμε*
  ■ νος, δέχεται, τοΰς πασχοντας
  . τούς οφθαλμούς είς τό δφθαλ
  ■ μιατρεΐον τού, κείμενον παρά
  ■ τφ Καμαράκι πλησίον τή*ς
  ; Πολυκλινικτ]ς Ηρακλείου.
  ΖητεΙται καθηγητής ή διδάσκα·
  λος βδιόριστος ώς έπιμελητής
  τοθ οίκοτροφείου τοθ Λυκείου.
  ΖητεΙται ίπίσης παιδονόμος.
  Προτιμητίος «πόστρατος αστυνο
  μιχός.
  —Διάλεξις είς Άρχαναις.
  Αυριον ημέραν Κυριακήν καί
  ώραν 3 μ. μ. έν τη αΐθούαη τοϋ
  κινηματαγράφβυ Αρχανών 6 κ.
  Παΰλος Γρηγοριάδη; δεολογος
  θά δώαη διάλεξιν μέ θέμα: «ή ή·
  θική μόρφωσις έν τή οίκογινβία.
  Ε'ίσοδο; έλευδέρα.
  —Δωρεά.
  Ή μ. 'Αριβτέα Χριστοφοράκη
  προσεφερβν εκλεκτόν καί άφθο¬
  νον φαγητόν μίτ'ο αρτου, οίνου
  καί φροΰτων είς τό "Ασυλον της
  Γερόντισσας την 26ην τρέχοντος
  είς μνημόσυνον τοΰ συξύγβυ αύ·
  της Γεωργίου Χριστοφοράκη. Ό
  Μορφωτικός Σύλλβγος την βύχ«·
  ριστεϊ θερμώς.
  —Πρόσκλησις.
  Νή έιτιτβυχθεΐσης άΐταρτίας κα
  τα την παρελθούσαν Κυριακην
  καλοϋνται, τα μίλη 'τιΐς Λέσχης
  Ηρακλείου είς Γενικήν Συνέλίυ
  σιν την προσέχη Κυριακήν 27ην
  Νοεμβριού 1938 ώραν 10,30' π. μ.
  ό πό τε θέλει ψηφισθή ό προΰπολο
  γιαμός τού ίτους 1939 καΐ Θε
  λ,ουν έκλεχθΓί δύο έλεγκταΐ πρός
  έλεγχον τής διαχειρίσεως τοϋ λή
  γοντος οΐκονομικοΰ έ'τους.
  Σΰμφωνα μέ τάς διατάξβις τού
  αρθρου 20 τοΰ καταστατικοϋ ή
  Συνέλευσις θβωρεΐται έν άπαρτία
  μέ δσα μέλη παρευρεθοΰν.
  Έν 'Ηρακλείω τή 23η Νοβμ-
  ρίου 1938.
  Ό Πρβίδρος
  Νικόλαος Βογιατζάχης
  Ό Γραμματεύς
  Μιχαήλ Κουναλάκης
  — Γνωστοποίησις.
  Άπό τής προσεχούς Κυριακής
  —27 Νοεμβριού 1938— άρχΐζουν
  «Ι απογευματιναί χορβυτικαΐ συγ-
  κβντρώσεις έν τή Λέσχη Ηρακλ(ί
  ου.
  (Έκ της Δΐίυθύνσεω;)
  —Πρόσκλησις.
  Συνεπβία ΰπ' άριβμ. 23)243)1ου
  έ. έτους διαταγής Άρχηγκίου Β«
  σιλικής Χωρβφυλκκής καλοϋνται
  πρός κατάταξιν είς την Χωρ)κήν
  έπϊ 3ετεϊ θητεία έβελονταί κλά
  οεως 1939, καί παρακαλοϋνται ο!
  έπιβυμβϋντες νά καταταγώίΐ καΐ
  έχοντες τ' άπαιτβύμενα πνευμα
  τικά, σωματικά καί ήθικά προ
  σόντα όπως μέχρι τής 25ης Δε¬
  κεμβριού έ. έτους υποβάλωσι τα
  κάτωθι δικαιολογητικά:
  1) Ίδιόχειρον αίτησιν περΐ κα
  τατάξϊώς των συντασσομένην £
  νώπιον Διοικητοΰ άξ)κοϋ Χωρ)
  κης.
  2) Πιστοποιητικόν έγγραφής
  είς τα μητρώα αρρενων έμ·
  φαίνον τό ίτος γεννήσεως.
  3) Πιστοποιπτικόν ποινιχής κα
  ταστάαΐως.
  4) Πιστοποιητικόν κοινωνικών
  φρονημάτων τού ύφυπουργβίου
  Δημοσίας Ασφαλείας.
  5) Δήλωσις των γονέων ή κηδί
  μόνων των αΐτούντων ηερί τής
  αυγκαταθέσεώς των πρός κατά τα
  ξιν αυτών είς την Χωρ)κήν.;
  Ηράκλειον τό 21 Νοεμβριού
  1938.
  Ό Διοικητήν τοΰ Τμήματος
  Άθ. Λαζκράτος
  άνθυπομοίραρχος
  ΕίδικευθεΙσα επί εξάμηνον είς
  ύς μεγάλους οΐκους Κοπτικής
  καί Ραπτικής «Σινάνη καΐ Καζά
  κου» ή χ. Εύαγ. Ί. Καμαράτου,
  επανήλθεν έξ Αθηνών καΐ άνα
  λαμβάνει τή^ έαφήν γυναιχείων φο
  ρεμάτων μέ νέα σχέδια κροκί, μέ
  έργααίαν ήγγυημένην καΐ τιμάς
  ασυναγωνίστους. Έπίσης άναλαμ
  βάνΐι την προμήθειαν χροχΐ διά
  μοδΐστας.
  Επισκεφθήτε μας (όδός Γιαννί'
  κου).
  ΝΕΟΝ αΡθΛθΓθΠβΛΒΙΟΙΗ ^
  ΚΩΝΣΤ. _Ι.__ΧΑΤΖΑΚΗ
  (Παρά τέ) Μιϊντάνθ
  ΈργασθεΙς επί ολόκληρον δωδί
  καετίαν ώς τεχνίτης είς τό κατά
  στημα Μιχαήλ Μανουσάκη (ΖενΙΘ)
  άναλαμβάνει την έπιδιόρθωσιν
  «αντός ώρολογίου, γραμμοφώνων
  καΐ μικρών άλλων μηχανημάτων.
  Ι Μ.
  Ηράκλειον—Κρήτης
  Γραφεϊα έναντι Παλ. ΝομαρχΙας
  ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ
  Πρωΐα Σαββάτου
  26 Νοεμβριού 1938
  ΕΠΕΚΡΑΤΗΣΕ ΠΑΗΡΗΣ
  ΤΑΥΤΟΤΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ
  ΑΓΓΛΙΑΣ ΚΛΙ ΓΑΛΔΙΛΣ
  ΙΙΙΕΖΙΤΙΘΗ Η ΕΥΡΥΤΕΡΛ
  ΣΙΡΛΜΙΙΗ ΣΥΗΕΗΙΣΙ»
  ΑΘΗΝΑΙ 2£> Νοεμβριού (τού
  άνταποχριτού μας). — Σημερινά τηλε-
  γραφήματα έκ Παρισίων άναφέρουν ότι
  επεκράτησε πλήρης ταυτότης αντιλή¬
  ψεων είς τάς αυνομιλίας μεταξύ των
  "Αγγλων καί Γάλλων ύπουργ&ν.
  Ιδιαιτέρως συνεζητήθη ή στρατιωτι-
  κή" συνεργασία Μεγάλης Βρεττανίας
  καί Γαλλίας ληφθιισών σοβαρωτάτων
  άποφάσεων επί τού όσον τό δυνατόν εύ·
  ρυτέρου συντονισμού ταύτης.
  ί ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ
  ΜΗ ΔΟΘΟΥΝ ΔΙΚΛΙΟΜΛΤΑ
  ΕΜΠΟΛΕΓΥΤΟΥ ΕΙΣ ΤΟΝ ΦΡΑΝΚΟ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—Τηλεγραφείται έκ
  τού έξωτερικού ότι ή διμερής διάσκε¬
  ψις των Παρισίων εξήτασε καί τό ζή-
  τημα τής χορηγήσεως δικαιωμάτων
  έμπολέμου είς τόν στρατηγόν Φράνκο.
  Τελικώς οί κ. κ. Τσάμπερλαιν, Χάλι
  φαξ, Νταλαντιέ καί Μπαννέ απεφάσι¬
  σαν νά μή χορηγηθούν τοιαύτα δικαιώ-
  ματα είς τόν αρχηγόν τής έθνικής Ίσπα
  νίας.
  ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΚΑΤΕΧΟΥΝ
  ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΑΣΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΝΤΟΝΟΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Έκ τής "Απω Ά-
  νατολής αγγέλλεται ότι οί Κινέζοι
  εξακολουθούν νά κατέχουν πολλά προ-
  άστεια τής Καντώνος.
  Η ΧΘΕΣΙΝΗ ΑΦΙΞΙΣ
  ΤΟΥ ΠΡΟ8ΥΠ0ΥΡΓ0Υ κ ΜΕΤΑΞΑ
  ΑΘΗΝΑΙ., 25 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).—Σήμερον την πρω
  ΐαν αφιχθη είς Αθήνας γενόμενος έν*.
  θουσιωδώς δεκτός υπό τοΰ λαού ό
  πρωθυπουργός κ. Μεταξάς.
  Καθ9 όλην έπίσης την διαδρομήν τοΰ
  τραίνου άπό Θεσσαλονίκης μέχρις Α¬
  θηνών, ό λαός συγκεντρωμένος είς τούς
  σταθμούς, έπεφύλαξεν έξαιρετικήνύποδο
  χήν καί προπομπήν είς τόν κ. Μετα·
  ξάν.
  ΟΙ ΥΦΥηΟΥΡΓΟΙ 2ΤΡλΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΑΟΥ
  ΚΑΡΑ ΤΗ ΗΡΙΙΚΗΐΊΙΣΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Σήμερον οί ύφυ-
  πουργοί των πολεμικών υπουργείων ε¬
  πεσκέφθησαν την Α. Β. Υ. την πριγ-
  κήπισσαν Αικατερίνην την οποίαν καί
  συνεχάρησαν άπό μέρους τού στρατοΰ,
  τού στόλου καί τής άεροπορίας επί τή
  όνομαστική αυτής έορτή.
  Οί κ. κ. ύφυπουργοί προσέφεραν είς
  την έορτάζουσαν πριγκήτ,ιασαν βαρυ·
  τίμους ,άνθοδέσμας.
  ΛΕΗ ΣΥΝΕΖΗΤΗΘΗ ΤΟ ΑΗΟΙΚΙΑΚΟΝ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΥΝΟΜΙΑΙΑΣ ΤΟΗ ΠΑΡΙΣΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— Νεώτεραι πληρο
  φορίαι έκ Παρισίων άναφέρουν ότι δέν
  συνεζητήθη κατά τάς έκεί συνομιλίας τό
  άποικιακόν ζήτημα.
  Πότε δα υπογραφή ή δήλωσις
  μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας.
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Νοεμβριού
  (τοΰ άνταποκριτοϋ μας).—Εί
  δήσεις έκ τής γαλλικής πρω
  τευούαης άναφέρουν ότι την
  προσέχη Τρίτην θά υπογρα¬
  φή ή Γαλλογερμανική δηλώ
  σι'ς, ήάφορΰσα τάς σχέσεις με
  ταξύ των δύο χωρών, επί τή
  βάσει τοϋ ορου τής μή έπιθέ
  σεως καί φιλίας.
  Ή δήλωσις αύτη θά πραγ¬
  ματοποιηθή, ώς αγγέλλεται,
  μέ πλήρη συγκατάθεσιν τής
  Αγγλίας ήτις θά άποβλέψη
  δι' αυτής είς την επέκτασιν
  έν Εύρώπη τοΰ είρηνιστικοΰ
  πνεύματος καί τού γενικωτέ-
  ρου κατευνασμοΰ των άντι
  θέσεων.
  —Τηλεγραφείται έκ Παρι
  σίων ότι ό συντονισμός τής
  αμύνης της Μεγάλης Βρεττα
  νίας καί Γαλλία;, παρά τα
  θρυλούμενα γύρω άπό την
  υπογραφήν τής Γαλλογερμα
  νίκης δηλώσεως, εχει σοβα-
  ρούς λόγους.
  Αί δύο δυνάμεις, ώ; άφη-
  σαν νά εννοηθή, δέν άπέ-
  κλεισαν έν τή άπωτέρα έξε-
  λίξει τής καταστάσεως τα
  γεγονότα έκεΐνα διά τα ό-
  ποΤα ενδεχομένους θ* άπαι-
  τηθή κοινή ενεργεια άπό μέ
  ρους τούτων.
  Αναφορικώς μέ τό ζήτη
  μα,σχολιάζονται ευρύτατα έν
  Παρισίοις αί άνακοινώσεις
  των ήμιεπισήμων κύκλων έ
  πίτή άναγγελίατήςΐτρβσεχοΰς
  ύπογραφης τής δηλώσεως ότι
  αύτη εΐνεμάλλονδοκιμαστική
  καί ότι ό καιρός θά άποδεί-
  ξη εάν τό Ράϊχ, θέλει την
  ειρήνην καί δέν άντιτίθεται
  είς την Άγγλογαλλικήν συ¬
  νεργασίαν.
  ΟΙ ΙΤΑΛΟΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  —Έκ Βερολίνου καί Ρώ-
  μης αγγέλλεται ότι συνεχί-
  ζονται έκεΐ εύνοΐκά σχόλια
  τοϋ τύπου διά την γαλλβ-
  γερμανικήν προσέγγισιν.
  Αί ιταλικαι έφημερίδες
  έλπίζουν, έπ' εύκαιρία ότι ή
  αντίδρασις των άριστερών ή
  όπβία κ«τά την γνώμην
  των εχει βχθυτέρους λόγους
  καί οχι απλώς τα οίκονομι
  κά μέτρα, θά κατορθωθή νά
  έξουδετερωθή υπό τοΰ κ. Ντα
  λαντιέ, όστιςέχει,ώ; τονίζουν
  αί έφημερίδες «στιβαράς χεί¬
  ρας».
  Αί κρατησεις κατά τάς έκτελέσεις
  δημοτικών ή κοινοτικόν έργων.
  Πρός τούς Ηροέ5ρου; των Κοι
  νοτήτων το5 νομοθ καί τόν κ.
  Δήμαρχον Ηρακλείου. έστάλη
  χθές υπό τής Νίμαρχίας μακρά
  έγκύκλιος διά τής οποίας δίδον
  ται οδηγίαι έν σχέσει μέ τάς
  κρατήσε:ς αί'τινες (τα διενεργοθν
  ται κατά την εκτέλεσιν δημοτι
  κων ή κοινοτικόν έργων.
  Ούτω κράτησις 1 ο)ο θά διε
  νεργήτχι επί παντός ανεξαιρέτως
  λογαριασμοθ πληρωμής έργολά-
  6ου, φυσικοθ ή νομικοθ πρόσω
  που, Έ ανωτέρω κράτησις δέν
  'βχρύνει τούς Δήμου; καί τίς
  Κοινότητας έφ' 8σ2ν προβαίνου
  σιν είς την πραγματοποίησίν
  της διά των αρμοδίων ύπηρε
  σιων των, ήτοι δι' αύτεπιστχσίας
  ή επί αποδώσει λογαριασμοΰ, άνευ
  τής μεσολαβήσεως πτυχιούχου ή
  μή έργολάβίΐ) ανεξαρτήτως τοθ,άν
  τυγχίνη ο·ό:ος φυσικόν πρόσαιπον
  ή δχι.
  Είς;" πάσαν άλλην περίπτωσιν,
  ήτο: δταν τό ϊρ'γον ίκτελήται διά
  τακτιχής ή προχείρον δημοττρα-
  σίας οί άναλαμβανοντες την έκτέ
  λεσιν τοΰ Ιργου ή προμηθείας υπο
  χρεοθνται είς την καταβολήν τής
  κοατήσεως 1 ο)ο υπέρ τοθ Ταμεί
  ου Συντάξεως Μηχανικόν, επί πά
  σης άνεξχιρέτως πιστοποιήσεως
  πληρωμής έιτί των έκτελουμένω/
  υπ' αυτών έργων, ή προμηθεύον.
  Έπίσης κρατησις 1 ο)οο γίνετοίΐ
  επί έκάστης πιστοποιήσεως
  εκτελέσεως δημοτικών κϊΙ κοινο-
  τΐκώνέργων καί υπέρ τοθ ΤεχνικοΟ
  Έπΐμελητηοίου. Τα δημοτικά καί
  κοινοτικά Ιργα δέν δπόκεινται
  είς κρατήσεως υπέρ τοΰ Μετοχι
  κοθ Ταμείου Πολιτικών 'Υπαλ-
  λήλων.
  Πλήν των ανωτέρω κρχτήσεων
  έπι3άλλβτχι φόρος 5 α)ίθ υπέρ
  τοθ Δημοσίου επί τής άξίας τού
  έκτελουμένου διά συμβάσεως έρ-
  γου ή προμηθείας βαρύνων τόν
  εργολάβον ώ; καί κρατησις 10 ο)ο
  έΐτί τοθ δημοσίου φόρου υπέρ
  τοθ Δήμου ή Κοινότητος. Ό πρό¬
  σθετος κοινοτικός φόρος βεβαίου-
  ται καί άποδίδεται είς την κοι-
  νότητα τής έδρας τοθ φορολογου-
  μένου.
  50 Πρωϊνή
  ΑΠΩ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ ΧΟΕΣ
  ΕΠΕΔΕΙΝΟΟ» Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΩ
  ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΟΙ ΑΠΕΡΓΟΙ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ
  ΕΙΣ 85 ΧΙΛΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ

  ΑΘΗΝΑΙ 2» Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας). — Πληροφορίαι
  πρός τό Αθηναϊκον Πρακτορείον άνα¬
  φέρουν ότι άπό τής νυκτός ή κατάσχα·
  σις είς την Γαλλίαν έπεδεινώθη.
  Οί άπεργοί διαρκώς αύξάνονται Οί*
  δομένου ότι οί εργάται όλω ν των βιο¬
  μηχανικώς πόλεων τής Γαλλίας προσ·~
  χωροΰν οί μέν μετά τούς δέ είς την α¬
  περγίαν. .Κατά ΐάς υπαρχούσας πληρο¬
  φορίας τό σύνολον των Γάλλω* άπερ-
  γών φθάνει τάς 8«.ΟΟΟ, ένδέχε-
  ται δέ νά αυξηθή εάν παραταθή ή οξύ¬
  της των σχέσεων μεταξύ των συνδικα-
  λιστικών όργανώαεων κχί τής κυβερνή¬
  σεως.
  Τό δασμολογικόν καδεστώς
  των σταφίδων είς την Αγγλίαν.
  Κατά πληροφορίας τοΰ Έμ-
  πορικοΰ Άκολούθου τής Έλ
  ληνικής Πρεσβείας τού ΛονδΙ
  νού πρός τό Γεωργικόν Επι
  μελητήριον κατά,τήν παρελθοϋ
  σαν έβδομάδα, αί γνωσθεΐσαι
  πωλήσεις επί κρητικών σουλ
  τανινών άφεώρων, έν άντιθέ
  σει πρός τάς σταφίδος άλλων
  προελεύσεων αΐτινες δέν έση
  μείωσαν άξίαν.λόγου κίνησιν,
  μόνον μετρΐας ποιότητος πρός
  53)6 καί 54)— καί πελοποννη
  σιακών πρός 52)—καί 53)—
  διά την κατωτέραν ποιότητα.
  Κατά τάς ιδίας πληροφορίας,
  καί μετά τό συνομολογηθέν
  προσφάτως Άγγλοαμερικανι
  κον εμπορικόν σύμφωνον, δυ
  νάμει τοθ δποίου εγένοντο
  υπό ιής Αγγλίας δασμολογι
  καί παραχωρήσεις υπέρ ώρι
  σμένων άμερικανικών προϊόν
  των, διατηρεΐται έν Αγγλία
  τό δασμολογικόν καθεστώς
  των σταφίδων.
  Σχετικώς μέ τάς ανωτέρω
  παραχωρήσεις τονίζεται δτι
  αυται δέν είναι σπουδαΐαι
  δσον άφορα τούς ξηοούς καρ
  πούς καί έφ' δσον δέν έφηρ
  μόσθη ή άλλοτε διαδοθεΐσα
  ώς άπειλουμένη ελάττωσις
  τοΰ δασμοϋ επί των σουλτα
  νινών καί ρέζενς τής Καλ
  λιφορνίας καί έπομένως ή
  συναγωνισπκή θέσις των έλ
  ληνικών Κορινθιακών σταφΐ
  δών είς την αγγλικήν άγο
  ράν παραμένει άμετάβλητος
  έναντι των άμερικανικών ό
  μοειδών προϊόντων τοθ άμέ
  σου συναγωνισμοθ.
  Η ΕΞΑΓΩΓΗ
  ΑΕΡΜΑΤΟ.Ν ΕΙΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΝ
  Τό ενταύθα δποκατάστημα τής
  Τραπέζης τής Ελλάδος έκοινο
  ποίησε πρός τό Εμπορικόν Επι
  μίλητήριον την Οπ' αριθ. 90.
  970)38 απόφασιν τοθ δπουργοθ
  Έθν. ΟίκονομΕας σχετικήν μέ
  την εξαγωγήν δερμάτων είς Ρου
  μανίαν. Διά ταύτης έξουσιοδοτεί
  ται ή Τραπέζα τής Ελλάδος δ
  πως χορηγήση αδείας έξαγω-
  γής είς Ρουμανίαν άκατεργάσιιων
  δερμάτων μικρών ζώων μέχρις
  100 τόννων, είς ξαγωγεϊς
  πραγματοποιήσαντας έξαγωγάς
  τοθ έν λόγφ εϊδους, είς την 5νω
  χώραν κατά την τελευταίαν διε
  τίαν. Σχετικώς ανακοινούται 8τι
  οί ένδιαφερόμενοι όφείλουν νά
  υποβάλουν τας αίτήσεις των μετά
  των απαιτουμένων δικαιολογητι
  κων είς τό έν Αθήναις Κεντρι¬
  κόν Κατάστημα τής Τραπέζης
  τής Ελλάδος.
  ΟΙΚΟΝΟΜ^ ΖΟΗ
  ΠΑΡΑΤΗΡΕ1ΤΑΙΣΥΝΕΧΩΣ
  ΠΤΟΣΙΣ ΤΟΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Νοεμβριού ■ (τού
  άνταποκριτού μας).— Κατ' ανακοίνω¬
  σιν τής μετεωρολογικής υπηρεσίας πά
  ρατηρεϊται βυνεχώς πτώσις των θβρ»
  μοκρασιών έν Ελλάδι.
  ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ
  Ή έλληνική ποδοσφαιρική
  ό*μοσπονδΙα Αθηνών δι' έγ
  γράφου της πρός την Ε. Π. Σ
  Ηρακλείου γνωστοποιεΐ άπό
  φασιν τής Κ. Ε. Δ. περί έξα
  φανίσεως έξ ολοκλήρου τής
  άπό 1)7)88 αποφάσεως τοθ
  Δ. Σ. τής Ενώσεως Ήρακλεί
  ου έπιβολής ποινής στερήσεως
  δικαιώματος διαιτητεύσεων
  άγώνων επί £ν Ιτος είς τόν
  Ι Διαιτητήν κ. Βασίλειον Μι-
  'στίλογλου, ώς μή στηριζομέ
  νης είς τούς κανονισμούς καί
  διά τόν λόγον δτι άρμόδιαι
  διά την επιβολήν είς διαιτη
  τάς ποινών είναι αί έπιτρο
  παί Διαιτητών καί ούχι τό
  Διοικητικόν Συμβούλιον των ι
  Ένώσεων. '
  16.—16.50
  13.-15.50 -
  11. - 12.
  9.- 10.—
  6. — 7.—
  8.50
  7.
  Σουλτανίναι α'.
  » β'.
  Υ'.
  δ'.
  Καραμπ.
  "Ελεμέδες α'.
  β'.
  Κοινοί
  Ταχτάδες α'.
  β'.
  • Υ'
  Σταφίδες μαύραι
  " Ελαια 3-5ο 28X0
  Σάπωνες: δρχ.
  Λευκοί α' » 17.50
  β' 16.50
  ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ
  6.50-
  5. -6.
  Γενομένων άρχαιρεσ ών πρός ά
  νάδειξιν νέου ΔιοικητικοΟ Συμ
  βουλίου τοθ Έθνικοΰ Έργατι-
  κοθ Κίντρου Ηρακλείου, εξελέγη
  σαν οί κάτωθι: Πρόεδρος Μιχ.
  Γκολέμης, Γεν. Γραμματεύς Κ.
  Χατζημανώλης. Σύμβουλοι: Βλά
  σης Άνδρουλάκης, Ιωάν. Κάλι
  σπεράκης, Δημ. Σπχνουδάκης,
  Έμμ. Σουργιαδάκης, Δημ. Σπίρ'
  τζης. Έπιλαχών λτελής. Οί άνω
  τέρω θά συνέλθουν έντός των ή
  μερών διά την εκλογήν άντιπροέ
  δρου καί ταμίου.
  Επί τή έπανεκλογη^ τοθ κ.
  Γκολέμη ώς προέδρου τοΰ Έργα '
  τικοΰ Κέντρου 6 κ.Δήμαρχος τού
  άπηύθυνι τό κατωτέρω σϋγχαρη
  τήριον τηλεγράφημα:
  «Παρακαλώ δεχθήτε καί δια
  βίβασετε έχλικτούς συνεργάτας
  σας θερμά συγχαρητήρια επί πά
  νηγυρικ^ έπιτυχία σας ήτις άπο
  τελεϊ αναγνώρισιν των δπέρ των
  έργατικών αντιλήψεων προσπαθει
  ών σας καί έπιβράβευσιν των είς
  τόν εργατικόν κόσμον διδομένων
  κατευθίνσείον έθνικών.
  Δήμαρχος ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ»
  ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
  ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΟΜΚΟΥ ΣΤΑΘίϊΙΟΥ
  Ό ραδιβφωνικος σταθμός Ά
  θηνών θά μβταδώαη σήμερον τό έ
  {ής πρόγραμμα:
  Ώρα 6 μ. μ. μετεωρολογικόν
  δελτίον χρημοςτιοτήριβν, 6.15"
  εργα δΓ ορχήστραν, 7 ή «ωρκ τοϋ
  ποαδιβϋ», 7.15' η μικρά ώρχήστρα
  τού σταθμοϋ, 7.45" όμιλία διά
  την περιποίησιν των καλλωπιστι-
  κδν φυτών στΐς γλάστρβς, 8 συνέ
  χβια τής μικράς ορχήστρας τού
  βταθμβύ, 8.30' ίημοτικό τραγοΰ-
  δι συγκρότημα Μπέκα, 9 μβτάύβ
  σ«β άπο τοΰ θεάτρου Κβτοποόλη
  «Ρέ§» τής ί»πβ τού βασιλικοΰ θβά
  τρου παρουσιαζομένης κρατικής
  οιτερας τής Φραγκφούρτης μέ τό
  πρώτον μβρος τής τετραλογίας
  «Τό δαχτυλίδι τδνΝιμπελβΰγκεν»
  τού Ριχ. Βάγκνϊρ: «Ό χρυσός
  τού Ρήνβυ». έπεξηνημοιτική βίοή
  γησις γοΟ έργου υπό τβΰ κ. Γ.
  Λυκούρη.
  ΝΕΑΙ ΔΙΑΤΙΜΗΣΕΙΣ
  Αποφάσει τής Έπιτροπής
  Διατιμήσεων αί νέαι τιμαί
  των αλεύρων καΐ τού άρτου
  χαθωρΐσθησαν ώς εξής: Άλευ
  ρα λευκά δραχ. 10.33 κατ'
  όκδν, πιτυροθχα 9.28 50. Άρ
  τος λευκός δραχ. 9.80, πιτυ
  ροθχα 8.40.
  ΔΙΠΛΟΜΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ
  Είς τόν κ. Κωνστ. Π. Λα
  γουδάκην υδραυλικόν κάτοι
  κον Ηρακλείου απενεμήθη
  υπό τοθ ύπουργείου Έθν. Οί
  κονομίας δΐπλωμα εύρεσιτε
  χνΐας διά την εφεύρεσιν τρό
  που συνδέσεως ύδρομέτρου
  ύδραυλικής εγκαταστάσεως.
  ΛΗΦΘΟΥΝ ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ
  ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
  ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΙΑΠΕΡΓΙΟΝ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Νοεμβριού (τού
  άνταποκριτού μας).— ΤηλεγραφοΊν έ«
  Παρισίων ότι ή κυβέρνησις Νταλαντιέ
  πρόκειται τα λάβη άποφασιστικά μέτρα
  εναντίον των πρωτοατατούντων είς τάς
  άπεργίας καί των προπαγανδίζοντα^ βι¬
  αίας λύσεις είς τό προκύψαν κοινωνικόν
  ζήτημα συνεπεία των οικονομικήν μέ·
  τρών τής κυβερνήσεως.
  Ολ ΔΙΑΛΥΘΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  ΤΟ
  ι
  ΑΘΗΝΑΙ 2Κ Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Κατά τα έκ -Παρι¬
  σίων χηλεγραφήματα διεδόθη ευρύ¬
  τατα έκεΐ, ότι ό πρωθυπουργός κ.
  Νταλαντιέ προτίθεται νά διαλύση τό
  κομμουνιστικόν κόμμα.
  ΓΙΓΑΝΤΙΑΙΑ ΕΠΙΘΕΣΙΣ
  ΤΟΝ ΙΑΠΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΝΤΟΝΑ
  ΑΘΗΝ%Ι 25 Νοεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτού μας).— Τελευταίαι ειδή*
  σεις εκ τής "Απω Άνατολής άναφέ¬
  ρουν ότι οί Ίάπωνες έτοιμάζονται νά
  άναλάβουν γιγαντιαίαν επίθεσιν πρός
  απελευθέρωσιν τής γροχμμής Καντώνος
  —Χανκόου άπό τα τμήματα σ :ρατού
  των Κινέζων τα όηοία κατόπιν των τε
  λευταίων έπιτυχιών αυτών,εξακολουθούν
  ν α την κατέχουν μέχρι τής πόλεως τής
  Καντώνος.
  ΟΙ ΓΑΛΛΙΚΟΙ ΚΥΚΛΟΙ
  ΚΑΙ ΤΑ ΙΜΕΤΡΑ_ΤΟΥ ΝΤΑΛΑΝΤΙΕ
  ΑΘΗΝΑΙ 2Κ Νοεμβριού (τού άν¬
  ταποκριτοϋ μας).— Έκ Παρισίων αγ¬
  γέλλεται ότι οί ήιε,ιεπίσημοι γαλλικοΐ
  κύκλοι έκδηλούνται υπέρ των μέτρων
  τού Νταλαντιέ πλήν τής άριστεράς
  τής οποίας αί γνωμαι διχάζονται. Ή
  άκρα άρισΐερά έπιτίθεται σφοδρώς ε¬
  ναντίον τού Νταλαντιέ.
  ΊΤΡΑΤΟΣ
  ΕΙΣ ΤΑΣ ΑΠΕΡΠΙΣΑΣΑΣ ΠΟΛΕΙΣ
  ΑΘΗΝΑΙ 25 Νοεμβριού (τού άν
  ταποκριτοΰ μας).— Τηλεγραφείται έκ
  τοΰ έξωτερικού ότι είς τάς άπεργηιά-
  σας εργατικάς περιφερείας τής Γαλλίας
  κινητοποιοΰνται ίσχυρά τμήματα ατρα-
  τού. Πάντως αί αρχαί, άκολουθούν εισ¬
  έτι μετριοπαθή στάσιν έναντι των άπερ-
  γών.
  II
  ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΙΣ
  ΕΙΣΤΑΣΗ1ΛΟΗΙΚΑΣ ΑΙΙΩΣΕΙ!
  ΑΘΗΝΑΙ 2 ο Νοεμβριού (τοθ
  άνταποκριτού μας).— Κατ' ειδήαεις έκ
  Βαρσοβίας μέσω ξένης πηγής, προεκά¬
  λεσαν έκεί άναβραβμόν αί γερμανικαί
  άντιρρήσείς διά την επίτευξιν κοινών
  συνόρων μεταξύ Ουγγαρίας καί Ηολω·